Page 1

sabv 2017

]pkvXIw. 6

e°w. 5

ssltd©v {_Z-d¨ Iymºv sk‚¿ I´-∏\: ssltd-©nse {_Zd¨ hnizm-kn-I-fpsS s]mXp Bh- i y- ß ƒ°mbn kXyw Xntbm- f - P n- ° ¬ skan- \ m- c nbpsS Iymºkv hmßp-hm≥ ssltd-©nse k`m {]Xn-\n-[nIƒ IqSnb {]tXyI ao‰nw-Kn¬ Xocp-am-\a - m-bn. ssh.-Fw.-C.-F^ - .v , Fkv._ - n.Fkv., ktlm-Zcn kamPw XpSßnb s]mXp ]cn-]m-Sn-Iƒ°pw ssZh-P\ - Ø - ns‚ Bflob D∂a-\Ø - n\pX°p∂ Iymºp-Iƒ {Iao-Ic - n-°p-hm\pw Cu kwhn[m\w ]cym-]vX-am-Wv. H∂c tImSn cq] am¿°-‰nwKv aqeyap≈ Iymºkv kwhn-[m- \w AºXp e£w cq]- b v ° p kXyw an\n-kv{Sokv ssltd©nse ssZh-P-\-Øn\p \¬Ip-hm≥ kt¥mjw Adn-bn-®n´p-≠v. Iymºv sk‚-dn\p ]pdta ss__nƒ ]cn-io-e\ - w, hr≤

]cn-Nc - Ww XpS-ßnb _-lp-hntZm-tZ-iy-ßfpw Cu kwc-`Ø - n\p-≠v. Pn.Fw.sF. Cu Bh-iy߃°mbn ap≥ ssI FSp-Øn´p-≠.v ÃphmUvkv Atkm-kn-tbj≥ C≥ C¥ybpsS t]cnemWv ÿew hmßp-hm≥ Dt±in-°p-∂X - .v CXns‚ \S-Øn-∏n\mbn hn]peamb Hcp D]-tZi ka- X nbpw `c- W - N p- a - X - e bv°mbn {SÃv `c-Wk - a - n-Xnbpw \ne-hn¬ h∂n-´p-≠.v ssh. Fw.-C.F^v ap≥ P\d¬ {]kn-U‚ v {_Z.- Fw.-sI. tPmb- e ns‚ t\Xr- X z- Ø n¬ GgwK `c-Wk - a - nXn CXn-\mbn {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. kphn.sdPn Cu´n- a q- ´ n¬ (sshkv {]kn-U‚ v), _nPp temd≥kv (P- \ . sk{I- ´ - d n), km_p amXyp ({S- j - d m¿), kphn. tXmakv amXyp (tPm- b n‚ v

kXyw Xntbm-fP - n-°¬ skan\mcn ¢m p-Iƒ Pq¨ 5 \v Bcw-`n°pw Xncp-h-√: Ihn-bq¿ kXyw Xntbm-f-Pn-°¬ skan-\m-cn-bpsS ]pXnb A≤ym-b\ h¿jsØ ¢m p-Iƒ 2017 Pq¨ 5 \v Bcw`n-°pw. skan-\m-cn-bpsS 9˛mw aXv _m®mWv Cu h¿jw Bcw-`n°p-∂X - v. Ign™ h¿j-ßf - n¬ 100-˛¬ ]cw hnZym¿∞n-Iƒ thZ]-T\w hnP-b-I-c-ambn ]q¿ØnI-cn®p C≥Uy-bpsS hnhn[ kwÿm-\ß - f - n¬ kphn-tij hben¬ A≤zm-\n-°p-∂p. _n.-‰n.F®v (Cw-•o-jv) tImgvkn-te°mWv AUv a n- j ≥ \S- ° p- ∂ - X v . Xntbm-fP - n-bn¬ D∂X _ncpZw t\Sn-b-hcpw Bflob cwKØv

{]ikv X - c p- a mb ssZh- Z m- k ∑m¿ A≤ym-]I - c - mbn tkh-\a-\p-jvTn-°p-∂p. hy‡nXz hnIk\w, BfloI ]cn-io-e\w, BflnI hf¿® F∂n-hI-ƒ°v {]m[m\yw sImSp-°p-∂p. kXyw an\n-kv{Sn-kns‚ t\XrXz-Øn¬ kuP-\y-amb ]T-\Øn\v ChnsS Ah-k-c-sam-cp°n-bn-cn-°p-∂p. kXyw XntbmfPn- ° ¬ skan- \ m- c n- b n¬ tN¿∂p ]Tn-°m≥ Xm¬]-cy-ap≈-h¿ DS≥ _‘-s∏-Sp-I. IqSp-X¬ hnh- c - ß ƒ°v : Email: seminary@sathyam.org Mob: 9447126182

sk{I-´d - n), kphn. Fw.-t]mƒ kphn. jmP-lm≥ hn.-lk - ≥ F∂n- h - c mWv `c- W - k - a nXn AwK-߃. {_Z. sI.-F.-^nen∏v ssae-{]-bpsS t\Xr-XzØn¬ {_Z-d¨ hnizm-kn-IfpsS a≤yØn¬ \n∂pw 16 t]c-S-ßp∂ D]-tZ-iI kanXnbpw {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. ssltd-©nse {_Z-d¨ hnizm-kn-If - psS BfloI D∂a-\Ø - n-\mbn {]h¿Øn-°p∂ Cu \√ kwcw- ` - Ø n- t e°v k`m-hn-izm-kn-I-fpsS DZm-camb kmº-ØnI kl-Ic - W - hpw {]m¿∞-\bpw kwLm-SI¿ A`y¿∞n-®n-´p-≠v. _‘s∏-tS≠ hnemkw ssltd©v {_Z-d≥ an\n-k{v So-k,v ]n.-_n.31, I-´-∏\ kuØv ]n.-H, 685515 CSp°n Pn√. 9526455808, 9961463301,9961150913, 9495127455, 9447065902

hne.

5.00

sF._n.F^v tIm¨{^≥kv Hcp°ßƒ Bcw`n®p C≥Uym\: C≥Uym\ {_Zd¨ s^tem-jn-∏ns‚ 40-˛m aXv tIm¨{^≥kv acn- b - \ nse C≥Uym\ sh…n-b≥ bqWnth-gvkn-‰n-bn¬ \S°pw 2017 Pqsse 5 apX¬ 9 hsc \S°p∂ tIm¨{^≥kn¬ I¿ Ør-Zm-k-∑m-cmb Ãohv {]bn kv Im≥kmkv, h¿Kokv Ip cy≥ tIc-fw, am¿°v tIm¬Nn ≥ \yq tPgvkn, Ão^≥ Iym Imen- t ^m¿Wn- b , tPm¿÷v tPm¨k¨ Im\-U, tPm¿ ÷v ]n. tPm¨ sSIv k kv ,

tPm¨k¨ tPm¨ s]≥kn¬ hm-\nb F∂n-h¿ hnhn[ hnj-b-ßsf Bkv]-Z-am°n ¢m p-Ifpw {]`mj-Wßfpw \S-Øpw. bqØv sk£≥, h¿°v t jm- ∏ p- I ƒ, {]m¿∞\m kwKaw F∂nh tIm¨{^≥kns‚ `mKambn hnhn[ Zn\-ß-fn¬ \S°pw. cPn-kvt{S-j≥ Bcw-`n®p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v www ibfus.org, Emailinfo@ibfus.org tPm¨ tPm¿÷v 617-˛605-˛3212

ap°q¿ I¨h≥j≥ kam]n®p ap°q¿: {_Z-d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ {]mtZ-inI {_Zd¨ k`- I - f psS kl- I - c - W Øn¬ \S∂ kphn-tij tbmKhpw kwbp‡ Bcm-[-\bpw A\p-{K-l-ambn kam-]n-®p. sabv 17˛20 hsc \S∂ tbmK-Øn¬ kphn-ti-j-I-∑m-cmb tPm¨ ]n.-tXm-akv, ]n.-F-kv.-X-ºm≥, Nm≠-∏n≈ ^nen-∏v, sI.hn tXmakv F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn®p Ben-®≥ Cc-hn-t]-cqcns‚ t\Xr- X z- Ø n¬ Km\ip{iqj \S-∂p. {_Z-d¨ hnizm-kn-Isf IqSmsX s]mXp P\-߃ \nc-h[n t]¿ I¨h≥js‚ {]tXy-I-X-bm-bn-cp∂p. Rmb-dmgvN \S∂ kwbp‡ Bcm-[-\-bn¬ hnhn-[ ÿew k`-I-fn¬ \n∂pw hnizm-kn-

Iƒ FØn. {_Z. {Km- U v e n Ipcy≥ B\n-°mSv ssZh-hN - \w ip{iq-jn-®p. Nne h¿j-߃°v ap≥]v ap°q- d n¬ ]pXp- X mbn Bcw-`n® IqSn-h-chv A-\p-Zn\w hf¿∂psIm≠n-cn-°p-∂p. kphn. sI.-]n. amXyp Chn-sS

ip{iq-jn®p hcp-∂p. k`-bp--sS hf¿®°v D]-I-cn°pw hn-[w k`m lmƒ \n¿Ωm- W - Ø n\mbn hnizm-kn-Iƒ {ian®p hcp-∂p. ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw hnizm-kn-Iƒ {]Xo-£n-°p-∂p.

{InkvXy≥ Iƒ®d¬skmssk‰n {]tXyI ktΩ-f\w Xncp-h√: a\-°-®n-d-bn¬ {InkvXy≥ Iƒ®-d¬ skmssk-‰n \¬-In-b kzoI-c-W-tbm-K-Øn¬ thƒUv ae-bmfn Iu-¨kn¬ sshkv {]kn-U‚ v tUm. tPm¿÷v Im°-\mSv {]-kw-Kn-®p. {]kn-U‚ v tUm. kn.-hn. hS-h\ A[y-£X hln-®p. ]-Ø\w-Xn´ Pn√m ]©m-bØv ssh-

kv {]kn-U‚ v tPm¿Pv am-Ω≥ sIm≠q¿ ktΩ-f\w DZv-LmS\w sN-bvXp. Bd-∑pf Fb¿t]m¿´p ]≤Xn AS™ A[ym-b-am-°cpXv F∂v ktΩ-f\w {]ta-bØn-eqsS k¿°m-cn-t\mSp B-hiy-s∏-´p. dh. A®≥Ip™v Ce-¥q¿ {]tabw Ah-Xc - n-∏n®p.

{]hm-kn-Iƒ°nS-bnse anI® kmwkv°m-cnI kmln-Xy {]h¿Ø-\-ßsf am\n®v tUm. tPm¿Pv Im°-\m-Sn\p {In-kv-Xy≥ Iƒ®-d¬ skm-ssk-‰n-bp-sS ]pc-kvImcw tPm¿- Pv amΩ-≥ sIm≠q¿ kΩm-\n-®p. A-PnØv amXyqkv s]m∂mS A-Wn-bn-®p. _nj∏v kÆn G{_-lmw,

dh. tPmbn amXyp, dh. tPmkv sF°-c-∏-Sn, _©-an≥ tXmakv, kp\n¬ amXyp, ssj≥ h ¿Ko- k v , dh. G{_lmw am¿t°mkv, s{]m^. ]n.-kn. tImin XpS-ßn-b-h¿ {]kw-Kn-®p. ""a[y-Xn-cp-hnXmwIqdn¬ \n∂mWv G‰hpw IqSp-X¬ B-fpIƒ hntZ-i-ß-fn¬ tPmen sN-

øp-∂-Xv. {]hm-kn-I-fpsS kz]v \ - a mWv Bd- ∑ pf Fb- ¿ t]m¿´v. kmt¶-Xn-I-X-bpsSbpw cmjv-{Sob tNcn-Xn-cn-hns‚-bpw t]-cn-¬ Cu ]≤Xn Dt]-£n-®Xv sX‰m-bn-t∏m-bn. Kh- ¨ - s a- ‚ p- I - ƒ amdn- a mdn hcp-tºmƒ C-Øcw ]≤-XnIƒ D-t]£n-°m-≥ ]mSn-√.


2

2017 sabv Poh- h - N \w l ria o t i l q¿W-aitomb hnizmkw Ed XymK-] ial ria l al itor

ito Ed

tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

C.-F-kv. sdPn (k_v FUn-‰¿)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚v FUn-‰¿)

sFk°v .kn. hS-h\ (amt\-PnwKv FUn-‰¿)

]{Xm-[n] kanXn F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen s{]m^. ]n.-]n. kvIdnb tUm. kÆn Fgp-a-‰q¿ hn.-Fw. tPm¨ tXmakv aØmbn ]n.-Un. Nmt°m F¬kn t__n sPkn s_≥k≥

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n sSIvkmkv amXyp tXmakv Umfkv FUzn≥ tPmk^vv an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv Nn°mtKm Xmcp h¿§okv lqè cmP≥ kn. amXyp _lvdn≥ sP.Un. t]mƒ jm¿P kn.-Fw.- tP-°_v

Poh-h-N\w G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm amknI hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 100 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 1000 cq] USA $ 100

a‰p cmPy-߃

5000

cq]

hnemkw Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541 Ph: 0469 2619005, Mob: 9447126182

U.S.A Sathyam Publications Inc P.O. Box. 2040, Pensacola Florida, United State 32513, Cell: 562- 477- 8372

Email: cvv.india @ gmail.com

AUSTRALIA Sathyam Publications P.O. Box 125, North Lakes QLD 4509, Australia Tel # 04164 - 70 - 700 Email: admin@sathyam.org

w w w. s a t h y a m . o rg

Xos∏mcn {]hm-N-I-\mb Geobm \mev]Xp Znhkw XpS¿®-bmbn \S∂p slmtc_p ae-bn-se-Øn. AhnsS Hcp Kpl-bn¬ At±lw hkn-®p. [ym\-\n-a-·-\m-bn-cp∂ {]hm-NI - s‚ I¿Æ-]p-SØ - n¬ Hcp Ai-cocn ]Xn-®p. Geobm \o ChnsS F¥p sNøp∂p? Geobm adp-]Sn ]d™p: ssk\y-ß-fpsS ssZh-amb I¿Øm-hns\ {]Xn-bp≈ Xo£vWX - b - n¬ Rm≥ IØn-sb-cn-bp-∂p. D÷z-e-amb Cuizc hnizm-kØns‚ Poh¬kv^p-enw-K-ß-fmWv {]hm-N-Is‚ hm°p-I-fn¬ Xnfßn \n∂-Xv. Cuiz-cs\ \ntj-[n-°p-Itbm aX-hn-izmkw F∂ ]pdwIp∏mbw am{X-a-Wn™v PohnXw Cuizc \ntj-[-Øns‚ km[-\-]m-T-am-°p-Itbm sNøp∂ B[p-\nI a\p-jy\v k-Po-h-amb hnizm-k-Øns‚ Zo]vXn Is≠-Øm-\m-hn-√. At∏m-{In^m {KŸ-Øn¬ Hcp `mKØp Id-b‰ Cuiz-c-hn-izm-kØns‚ A·n-kv^p-enw-K-߃ ]mdn \nev°p-∂Xp ImWmw. ssZh-\n-µI-\mb A¥n-tbm-°kv cmPmhv HcΩ-tbbpw Ggp-a-°-tfbpw {Iqc-ambn ]oUn-∏n® kw`hw a°-_mb°mcpsS {KŸ-Øn¬ ImWp-∂p. Cuizc hnizm-kw ]cn-Xy-Pn-°p-hm≥ cmPmhv Iev]n®t∏mƒ B AΩbpw ]p{X-∑mcpw AXn\p hiw-h-Zcm-bn-√. {Iqca¿±-\ß - ƒ Ah¿s°-

ri

Ed Ed tUm. kn.-hn. hS-h\

Xnsc cmPmhv Agn-®p-hn-´p. AXpI≠v t{ijv T - a mb hnizmk Zm- ¿ VytØmSpw kv{Xo kl-P-amb hn-th-N\m _p≤n-tbmSpw ]pcp-tjm-Nn-X-amb [oc- X - t bmSpw IqSn kz¥- a - ° - s f ss[cy-s∏-SpØn B amXmhp ]d-™p: "\n߃ Fs‚ DZ-c-Øn¬ Fßs\ cq]w sIm≠p-sh∂v F\n-°-dn-bn-

Xym-K-߃ Hcn-°epw shdpsXbmhn√. Pohn-X-Ønse GXp IjvS-\-jvSß-fpw XcWw sNøp-hm≥ Cuiz-c≥ X-t∂mSp IqSn Ds≠-¶n¬ X\n°p Ign-bpw F∂v Cuiz-c-hn-izmkn Dd®p hn-iz-kn-°p∂p. AXp-sIm≠v Dd® ssZ-h-hn-izmkw ]pe¿Øp∂-hs\ DXvI-WvTbpw hyY-Ifpw Iog-S-°p-

√. \n߃°p Poh\pw izm-khpw \¬In-bXpw \nß-fpsS Ah-b-h-߃ hm¿sØ-Sp-ØXpw Rm-\√. a\pjys\ Dcp-hm-°p-Ibpw F√m-‰ns‚bpw Bcw`w Hcp-°bpw sNbvX {kjvS- m-hv, Xs‚ \nb-asØ{]Xn \n߃ \nß-sf-Øs∂ hnkva-cn-°p-∂-XpsIm≠v Icp-Wm-]q¿∆w \n߃°v Po-h\pw izmkhpw \¬Ipw.' F{X kPo-h-amb Cuizc hnizmk-Øns‚ Zo]vXn-bmWv B amXm-hns‚ hm°p-I-fn¬ \mw ImWp-∂-Xv. ssZhw Pohs‚ A[n-\m-Y-\m-Wv. Ahn-Sp-tØ-°p-th≠n \mw sNøp∂

∂n√. Xm≥ B{ibw h®n-´p≈ i‡ntI-{µw Cuizc-\m-sW∂pw Ahn-SptØ-°v Akm-≤y-ambn bmsXm∂pw Cs√-∂pw Ah-\-dn-bmw. a\p-jy\v temI-Øn¬ t\cn-Sm-hp∂-Xn¬ G‰hpw henb hrY ac-WØnt‚XmWv ac-W-tØ-°mƒ henb \-jvSw as‰m-∂n-√t- √m. F∂m¬ Cuizc-\n¬ ASn-bp-d®p hniz-kn-°p-∂h - \v ac-W-sØbpw `bs∏-tS-≠-Xn-√. k¶o¿Ø-\-Im-cs‚ hm°p-Iƒ ]I¿Ø-s´. ""[m\y-Øn-s‚bpw ho™n-s‚bpw kar-≤n-bn¬ a‰p-≈-h¿°p≠mb B\- µ - s Ø- ° mƒ henb B\µw

A®≥s∏´n k`m {]h¿Ø-\ß - ƒ A®≥s∏-´n-bnse {]h¿Ø-\-߃ A\p-{K-l-ambn \S∂p hcp-∂p. A®≥s∏-´n, sImΩ-¥m-]pcw, A®≥tIm-hn¬ B-Zn-hmkn tImf-\n, sNm°w-s]-´n BZn-hmkn tImf\n F∂n-hn-S-ß-fn¬ {]h¿Ø-\-߃ \SØn hcp-∂p. kuP-\y Xø¬ kvIqfp-Iƒ, ^mj-≥ Unssk-\nw-Kv, Iºyq-´¿ tImgvkv apX-em-bh \S-Øp-I-bpw AXn-eqsS {]m¿∞\m {Kq-∏p-Iƒ, ss__nƒ ÃUnIƒ F∂n-h-Ifpw \S-Øp-∂p. Nne {Kma-ß-fn-eqsS {]h¿Ø-\-߃ \S-Øp-∂-Xn-\mbn Iºyq-´-dp-Ifpw, Xø¬ an-j-\p-Ifpw Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p. So®¿am¿°v F√m amk-hpw iºfw sImSp-t°-≠-Xp≠v. {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-Ibpw Bhn-iy-amb t{]m’m-l\w \¬IpIbpw sNø-W-sa∂v At]-£n-°p-∂p. Evg. Michel G (Bethel Ministries Achenpettty), Mob. 09751796018, 1/404 Bethel House, Achenpetty, North Street Mangalapuram P.O, Kadayanalloor, Thirunelveli Dist, Pin 627751, k`bv°p th≠n ]m≠ncmPv. ]©n cmPv

{InkvXy≥ bqØv tIm¨{^≥kv I¿Æm-SI: 2017 sabv 17˛21 hsc I¿Æm-SI {_Z-d¨ Akwªn-bpsS Npa-X-e-bn¬ 44˛maXv {InkvXy≥ bqØv tIm¨-{^-

≥kv aeh≈n t_mbvkv tlman¬ \S-∂p. I¿Ør-Zm-k-∑m-cmb tPmkv amXyqkv, sI.-F. amXyp F∂n-h¿ hN-\i - p-{iqj \n-

¿h-ln-®p. tIm¨{^≥kns‚ `mK-ambn ss__nƒ Iznkv, kvIn‰v, sKbnw-kv, {Kq∏v UnkvIj≥ F∂nh \S-∂p. David Eliya (Secretary)

S.B.S. kvs]jy¬ Iymºv ]pØ≥Imhv: Fkv.-_n.-F-kns‚ Npa-X-e-bn¬ kvs]jy¬ Iymºv Pqsse 12 _p[≥ 4 pm apX¬- 14 sh≈n 5 pm hsc ]pØ≥Imhv Fkv.-_n.-F-kv. Iymºv sk‚-dn¬ h®v \S-°pw. hntZi-Øp-\n∂pw Ah-[n°p \m´n¬ FØp∂ Ip´n-Iƒ°pw amXm-]n-Xm-°ƒ°pw th≠n-bmWv Cu Iymºv Hcp-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. ^manen FUyq-tI-j-\n¬ ]cn-io-e\w e`n® ktlm-Z-c-∑m¿ ""temIØn¬ \n∂pw ssZh-Øn-te°v'' F∂ Nn¥m-hn-j-bsØ tI{µo-I-cn®v hnhn[ Zn\-ß-fn¬ ¢m pI-sf-Sp-°pw. _tbm-knkv ayqkn-°¬ _m≥Uv Hcp-°p∂ ayqkn-°¬ Cuh-\nwKv Iymºns‚ `mK-ambn {Iao-I-cn-®n-cn-°p-∂p. Iymºn-\p-th≠n G{_lmw tXma-kv, _n\p kmap-th¬ Mob: 09544374527, E-mail: sbsputhencavu@gmail.com.

ito Ed

ria

ssZhta Asßs‚ lrZ-b-Øn¬ \n-t£]n®n-cn-°p-∂p. Rm≥ {]im¥-\m-bn InS-∂p-d-ßpw. F¥p-sIms≠-∂m-¬ I¿Ømth Aßp-X-s∂bm-Wv F\n°p kpc-£n-XXzw {]Zm\w sNbvXn-cn-°p-∂Xv '' (k-¶o. 4:7). ]pØ-\p-W-¿-∆p-ambn I¿Ω-cw-KØn- d - ß - W - s a- ¶ n- ¬ XymK- Ø ns‚ aq¿Øn-`m-h-amb km-£m¬ {InkvXp \mYs\ lrZ-b-Øn-te-‰-Ww. Ipcn-ins‚ hgn-bn¬ \-S-°p-∂-h¿t° kz¿§w Xo¿°m≥ sIev∏p-≠m-hpI-bp-≈q. B≠ns‚ A-hk - m\w \SØp∂ hrYm-{]-Xn-⁄Iƒ \njv^e-am-Ip-∂-Xn\p \n-Zm\w ]e-t∏mgpw XymKw Bh-iy-s∏-Sp-∂n-S-Øp-\n∂pw HmSnsbmfn-°p-∂-Xp-sIm-≠m-Wv. hmbv tXmcmsX {]kw-Kn-°p∂ XXzimkv{Xw {]mh-¿ØnI-am-°m≥ {ian®m¬ \ΩpsS k-`bpw kaq-lhpw Hcp ]pØ-\p-W¿∆n\pw Dt∑-j-Øn\pw \nZm-\-am-Ipw Xo¿®. Geobm {]hm-N-Is‚ ZuXy \n¿∆-lWw t]mse NqSp-]n-Sn® Imcy\n-cX \ap-°p-≠m-bm¬ \∂mWv. XymKw hcn®v a-\p-jy-Ip-e-Øns‚ c£ ssIh-cn® Cutim \mYs‚ ]n≥Km-an-Iƒ kp-Jtem-ep-]-X-bpsS Dujva-fX sI-´n-∏-Sp-°m≥ {ian®v ]cm- P - b - a - S - b p- ∂ - X ns‚ ImcWw tXSn t]mtI-≠-Xn-√-t√m. XymK-ØneqsS ac-W-sØ A-Xn-Po-hn-°m≥ Ign-bp-∂X - n-¬ ]cw ip`m]vXn F¥mWp-≈-Xv.-

˛No^v FUn-‰¿

lcn-bm\ ^manen tIm¨{^≥kv lcn-bm\: bap-\m-\-K-dnse tN®-tcm-fn-bn¬ 2017 HIvtSm-_¿ 17˛20 hsc lcn-bm\m {_Z-d¨ an\n-kv{So-kns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ ^manen tIm¨{^≥kv \S°pw. lcn-bm-\-bn-ep-≈ Xt±-inb-cmb IpSpw-_-ß-fpsS BfloI hf¿-®bv°pw, t{]m’m-l\-Øn\pw Ah¿ I¿Ør-th-ebv ° mbn ka¿∏n- ° - s ∏- S Ww F∂ Z¿i-\-tØm-sSbpamWv Cu tIm¨{^≥kv {Iao-I-cn®n-cn-°p-∂-Xv. GI-tZiw 7 e£w cq] Nnehv {]Xo-£n-°p∂ Cu tIm¨- { ^≥kns‚ A\p-{K-lØ - n-\m-bn ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-Ibpw klm-bn-°pIbpw sNø-W-sa∂v At]-£n°p- ∂ p. Hariyana Brethren Ministry, A/c No: 1528010001 4605, IFSC FDRL 0001528, Federal Bank. Evg. Virpal Singh.


3

2017 sabvv

Poh- h - N \w

(XpS¿®)

kphn. -]n.-F-kv. Xºm≥ {InkvXp-hns‚ ZqX-∑m-cnepw D∂-X-amb t{ijvTXzw F{_mb teJ-\I - m-c≥ hnh-cn-°ptºmƒ {InkvXp ""BZy PmX≥'' (The Fist Born)BIp-∂p F∂p ]d-bp-∂-XmWv \mw Ct∏mƒ Nn¥n-°p-∂-Xv. {InkvXp-hn\p Xncp- s h- g pØp \¬Ip∂ Cu Xe-°pdn ssZh-kr-jvSn-Ifn¬ BZy-\mWv {InkvXp F∂ ÿm]n®v {InkvXp-hns‚ ssZh-XzsØ \ntj-[n-°p-hm≥ {ian-°p∂ Adn-bq- ns‚ ]n-≥Km- a n- I - f mb dk¬a- X - ° msc A\p-hm-N-I≥ ]cn-N-b-s∏-´n-cn°p-a-t√m. X’w-_‘ambn Hcp eLp-]-T\w A\n-hm-cy-amsW∂p tXm∂p-∂p. BZy-Pm-X≥ (The First Born) {InkvXphns\ BZy-Pm-X≥ F∂v F¥n-t\m-sS√mw tN¿Øp ]d-™n-cn-°p∂p F∂v Xncpsh-gp-Øn¬ H∂p ]cn-tim-[n°p-∂Xv \∂m-bn-cn-°pw. i. k¿∆ krjvSn-°pw BZy-PmX≥ (sIm-sem. 1:15) ""Ah≥ k¿∆-kr-jvSn°pw

BZy-Pm-X\pw BIp∂p'' CXn\¿∞w tbip-{InkvXp ssZhØm¬ krjvSn-°-s∏´ BZy≥ F∂mtWm? CtX `mKØp XpS¿∂p ]d-bp-∂Xv Cu hmZ-KXn-bpsS _‘-\-am-Wv. ""kz¿§Øn- e p- ≈ Xpw `qan- b n- e p- ≈ Xpw Zriy-am-bXpw AZr-iy-ambXpw knwlm-k-\-߃ BIs´, I¿Ør-Xz-߃ BIs´ hmgvNI - ƒ BIs´ A[n-Im-cß - ƒ BIs´ kI-ehpw Ah≥ apJm-¥cw krjvSn-°-s∏-´p. A-h≥ apJm-¥-chpw Ah-\m-bn´pw kI-ehpw krjvSn-°-s∏-´n-cn°p-∂p. (sIm-sem. 1:16). A-t∏mƒ {InkvXp krjvSn-tbm, {kjvSmthm? CXn\v Dt]m-Xv_-eambn [mcmfw hN-\-߃ Xncpsh-gp-Øn¬ \n∂p D≤-cn-°p-hm≥ C\nbpw D≠v. krjvSn krjvSnsb Bcm-[n-°p-∂Xv hN\-hn-cp-≤-amb \S-]-Sn-bm-Wv. kIe ZqX-∑mcpw tbip-{In-kvXphns\ Bcm-[n-°Ww'' F∂mWv ]nXm-hmb ssZhw ZqX-∑mtcmSv B⁄m-]n-°p-∂Xv (F{_m. 1:6). Aßs\ hcp-tºmƒ {InkvXp ZqX-∑m-cp-sSbpw {kjv-Sm-hm-Wv. ii. {InkvXp acn- ® - h - c n¬ BZy-Pm-X≥ (sIm-sem. 1:18;

shfn. 1:5): {InkvXp k¿∆-kr-jvSn°pw BZy-Pm-X-\m-Wv. AXp-t]mse Ahn-Sp∂p ""acn-®-h-cn¬ BZyPm-X-\mWv'' acn-®-h-cn¬ ""BZy^e''- a mWv {Inkv X p F∂p ]usemkv ]d-bp∂p (1-sIm-cn. 15:23). acn-®-h-cn¬ BZyw D-bn¿sØ-gp-t∂-‰Xv {InkvXp-hmWv F∂mtWm ""acn-®-h-cn¬ \n∂p BZy-Pm-X-\mbn Dbn¿sØ-gpt∂‰v'' F∂-Xp-sIm≠v Dt±-in°p-∂Xv? Hcn-°epw A√. ImcWw, ]g-b-\n-ba Ime-L-´-Ønepw ]pXnb \nba Ime-L-´Ønepw acn-®-h-cn¬ ]e¿ Dbn¿sØ-gp-t∂-‰n-´p-≠v. {InkvXp Xt∂ Ahn-SpsØ sFlnI Poh- I m- e Øv ]e- t cbpw Dbn¿sØ-gp-t∂-ev]n-®t- √m. At∏mƒ ]ns∂ {InkvXp-hns\ ""acn-®-hcn¬ BZy≥, BZy-Pm-X≥'' F∂p ss__nƒ hnti-jn-∏n-®n-cn°p-∂Xv F¥p-sIm-≠m-Wv. {InkvXp-hns‚ ]p\-cp-∞m-\hpw ta¬]-d-™Xpt]mep-≈-hcpsS ]p\-cp-∞m-\hpw XΩn¬ APK-Pm-¥-c-am-Wp-≈-Xv. AhnSpsØ ]p\-cp-∞m\w A\n-Xc km[m-c-Whpw AXp-ey-hp-amWv . kw`- h - Ø nepw AXns‚ km[yXbpw A\¥ km[y-X-

Iƒ DƒsIm-≈p-∂X - m-Wv. \-ΩpsS hnjbw {InkvXp-hns‚ ]p\-cp-∞m\w F∂p-≈Xv A√mØ-Xp-sIm≠p Ah-sb√mw hni-Z-am-°pI km[y-a-√-t√m. emk¿ Dbn¿sØ-gp-t∂-‰-Xp-sIm≠v emk-dnt\ KpWw `hn-®p≈q. F∂m¬ {InkvXp-hns‚ ]p-\c - p-∞m-\tam? BZmay h¿§Øns‚ ]m]-tam-N-\hpw \oXoI-c-Whpw Ahn-SpsØ ]p\-cp∞m\w sIm≠mWp km[n-®Xv (1- sIm-cn. 15:17; tdma. 4:24). {InkvXp-hns‚ ]p\-cp-∞m\w acn®-h-cpsS Dbn¿sØ-gp-t∂-ev]ns‚ Dd∏pw ap{Z-bp-am-Wv. ]p\-cp-∞m\w sNbvX {InkvXp-hns\ k`-bpsS inc pw hcp-hm-\p≈ k¿∆ al-Xz-Ønt‚bpw Xebpw B°n-bn-cn-°pI-bm-Wv. BZy-Pm-X-\mWv bn{km-tbey {]am-Wm-\p-kpXw kI-e-Øn-t‚bpw A[n-Im-cnbpw Ah-Im-in-bpw. Aß-s\sb-¶n¬ {InkvXp-hns‚ AXpey-amb B[n-Im-cn-IXsb-bmWv ""acn-®-h-cn¬ BZy-Pm-X≥'' F∂-Xp-sIm≠v A¿∞-am-°p∂-Xv. iii. ""Xs‚ ktlm-Z-c-∑m-cn¬ BZy-Pm-X≥'' (tdma. 8:29): ""Ah≥ (ssZ-hw) ap∂-dn-

™-hsc Xs‚ ]p{X≥ At\Iw ktlm-Z-c-∑m-cn¬ BZy-PmX≥ BtI-≠-Xn\v Ahs‚ kzcq-]-tØmSv A\p-cq-]-cm-°p-hm≥ ap∂n- b - a n- ® p- a n- c n- ° p- ∂ p.''. 2017 alØzo-sabv I-cWv (Glorification) tØmSv _‘n-∏n®v ]usemkv As∏m-kvX-e≥ ]d-bp∂ ]ca {][m-\-amb Hcp hN-\-am-Wn-Xv. Chn-sSbpw ""{InkvXp kI-eØn\pw apº≥''(Preeminency of christ) F∂-XmWv hnj-bw. acn® kIe {InkvXp-`-‡\pw {Inkv X p- h ns‚ ]p\- c p- ∞ m- \ Øn¬ Dbn¿sØ-gp-t∂¬°pw. Poht\mSn-cn-°p∂ `‡¿ cq]m¥-c-s∏-Spw. CcpIq-´cpw {InkvXp-hp-ambn kwK-an-°pw. B alm-k-Z v H∂p hn`m-h\ sNømtam? AhnsS ]s{Xmkpw ]utemkpw Hs° D≠m-hpw. Ahcpw Rm\pw \Ωfpw F√mhcpw tbip-hns‚ ktlm-Zc - ∑ - mcmbn AhnsS D≠m-bn-cn-°pw. F∂m¬ B ""kz¿§o- b amw alm-k-Z- n¬'' G‰hpw t{i-jvT≥, D∂-X≥, hen-b-h≥, kamcm-[y≥ A√ "" BZy-Pm-X≥''B-cm-bn-cn°pw? {InkvXp, tbip-{InkvXp am{X-am-Wv. (XpScpw)


4

2017 sabv

Poh- h - N \w (XpS¿®)

2. X√p-Im-c≥ AcpXv not striker’s 1 Xnsam. 3:3 XotØm. 1:3 A{I-a-hm-k\ C√m-Ø-h\v p.o.c {Iqc-amb kz`mhw Hcn°epw aq∏-∑m-cn¬ D≠m-bn-cn∏m≥ ]mSn-√. 3. \√ km£y-ap-≈-h≥ Bbncn-°Ww 1 Xnsam. 3:7 of a good report from outside a‰p-≈-h¿°v \√ km£yw ]d-bp-hm≥ Ign-bp∂ hy‡n Bbn-cn-°Ww aq∏≥ DZm.-sIm¿∂-t√ymkv 4. k¬Kp-W-{]n-b≥ a love of what is good XotØm. 1:7 k¬KpW kaqlw ImWp∂ H∂mWv aq∏-∑m¿ Cu ImcyØn¬ amXr-I-bm-bn-cn-°-Ww. Bflo-I-tbm-Ky-X-Iƒ Spiritual qualifications G‰hpw {]m[m-\y-a¿ln-°p∂ H∂mWv Bflobw Cu Xe-Ønepw aq∏-∑m¿°v D≠m-bncn-t°≠ tbmKy-XIƒ {]tXyIw {it≤-b-am-Wv. 1. ]tXy-]-tZ-i-Øm¬ {]t_m[\w \¬Im≥ ka¿∞≥ XotØm. 1:9 At\I Zpcp-]-tZ-i-ß-ƒ Np‰p-]mSpw D≈-Xn-\m¬ hnizm-knIƒ sX‰n-t]m-Ip-hm≥ km≤y-

X hf-sc-bm-Wv. B kml-N-cyØn¬ hnizm-knsb kZp-]-tZiØn¬ aq∏-∑m¿ \bn-°-Ww. 2. hnizm-ky-h-N\w apdpsI ]nSn-°p-∂-h¿ XotØm. 1:9 D]-tZ-i-{]-Im-c-ap≈ hN\w apdpsI ]nSn-°p-∂-h≥ 3. D]-tZ-in-∏m≥ ka¿∞≥ Ables to teach 1 Xnsam. 3:2 ssZh- h - N - \ - Ø nse ASnÿm\ D]-tZ-iØ - n-se-¶nepw \√ km£yw {]m]n® Bfm-bncn-°Ww aq∏≥. 4. ]pXn-bi - n-jy≥ Bcv 1 Xnsam. 3:6 k`-]-cn-]m-e-\-߃ I≠pw tI´pw ]cn-P-bn-®-bmfpw ]g-°mØm-ep≈ ]IzX h∂-h\pw Bbn-cn-°Ww aq∏-∑m¿. lll. aq∏- ∑ m- c psS ip{iqj Ministries of Elders Hcp {]mtZ-inI k`-bnse F√m hnizm-kn-Ifpw hy‡-ambn Adn-™n-cn-t°≠ Hcp {]tXyI hnj-b-am-Wn-Xv. A∏w apdn-°pI; {]Jym-]\-߃ \S-Øp-I. BZyhpw HSp-hnepw {]m¿∞n-°p-I. ]Ww kq£n-°p-I. H∏p-hv°p-I. XpSßnb ip{iq-j-Iƒ A√ aq∏∑m-cp-sSXv. adn®v AXn KK-\-

hpw, DØ-c-hm-Zn-Xzhpw D≈ Imcy-ß-fmWv I¿Ømhv Ah¿°v \¬In-bn-cn-°p-∂-Xv. Aß-s\-bp≈ 20 DØ-c-hmZn-Xz-߃ am{Xw hfsc thKØn¬ \ap°v Nn¥n-°mw. CS-b≥ F∂ coXn-bnepw aq∏≥ F∂ coXn-bnepw A≤y£≥ F∂ coXn-bnepw aq∏-∑mcpsS ip{iq-j-Iƒ {]tXyIw {i-t≤-b-am-Wv. 1. tabv°pI As∏m. 20:28 1 ]t{Xm. 5:2 CS-bt- Pm-en-bn¬ hfsc {]m[m-\y-a¿ln-°p-∂-XmWv BSpIsf tabv°pI F∂-Xv. Xo\pw XÆo-cp-ap≈ ASp-tØ-bv°v BSp-Isf CS-b≥ \S-ØWw k¶o. 23:1,2. 2. _e-lo-\-am-b-Xns\ i‡oI-cn-°pI 1 sX . 5:14, Fk. 34:4 _e-lo-\ hnizm-kn-Iƒ [mcm-f-ap-≠m-bn-cn°pw Aß-s\bp-≈-h-cpsS _e-lo-\-X-Iƒ Adn™v Ahsc Xmß-Ww. sbi. 40:11 3. ImWmsX t]mb-Xns\ At\z-jn-°pI Fk. 34:4 \qdv BSp-Iƒ D≠m-bn´pw \jvS-s∏´ H∂ns\ tXSn acp-

`q-an-bn-te°v Cd-ßn-t]mb \√ CS-bs‚ at\m-`mhw \ap°v amXr- I - b m- b n- c n- ° - s ´ eqt°m. 15:4˛7, Fl. 34:21, skJ. 11:17. 4. NnX-dn-t]m-b-Xns\ Xncn®p hcp-ØpI Fl. 34:4, 12 k`-bn-ep-≠m-°p∂ A-ss\Iy-X, A`n-{]mb hyXymkw XpS-ßnb Imcy-߃ sIm≠v NnXdn t]mb-h¿ D≠m-tb-°mw. Ahsc XncnsI hcp-ØWw tbml. 21 5. Zo\w ]nSn-®-Xns\ NnIn-’n°pI Fl. 34:4 NnIn-’-bp≈ Hcp ÿe-amWv ssZh-k-`. BfloI tcmKØm¬ AkpJw {]m]n-®-hsc NnIn-’n®v kpJ-s∏-Sp-Ø-Ww Kem. 6:1, k` Hcp tX\o® IqS√. Zo\-°m¿°v sshZy-s\-sIm≠v Bh-iy-ap-≠v. 6. HSn-™-Xns\ apdn-hp-sI-´Ww Fl. 34:4 hnizm-k-Po-hnXw hnt´mSn B]- Ø p- I ƒ hcp- Ø p- ∂ - h ¿ hf-sc-bp-≠v. Ahsc X≈-cpXv apdn-hp-sI´n D≠m-°Ww (D-Zm. \√ ia-cy≥) F{_m. 12:12,13. 7. t]m‰n Hma-\n-°pI 1 sX . 2:7 Hcp AΩ Xs‚ Ip™p-ß-

sdPn Cu´n-aq-´n¬ sf t]m‰n Hma-\n-°p-∂-Xp-t]mse Bbn-cn-°Ww aq∏-∑m-cpsS ip{iq-j sbi. 40:11. Aß-bpsS B¿{Z-Xbpw ]nXm-hns‚ ]cn]m-e-\hpw Bhniyw. DZm. 2 kv{XoIƒ item-tams‚ apºn¬ 1 cmPm. 3:16˛28. 8. \S-ØpI F{_m. 13:17,24. hnizm-kn-Iƒ \S-t°-≠p∂ hgn- b n¬ t\c- Ø n¬ Ahsc \SØWw kzÿ-X-bp≈ sh≈-Øn-\-cn-I-tØbv°v Ah-sc \S-Ø-Ww. 9. B´n≥Iq-´sØ kq£n-°pI As∏m.20:28 h\y-ar-K-ß-fpsS ssIøn¬ \n∂pw BSp- I sf kq£n- ° Ww. As∏m. 20:29, tbml. 10:9,12 DZm. -Zm-ho-Zv, 1 iap.17:34. 10. PmK-cn-°pI F{_m. 13:17 aq∏-∑m¿ Xß-fpsS DØ-c-hmZnØzØn¬ kZm- Pm{K-X-bp-≈h- c m- b n- c n- ° - W w. Zpcp- ] - t ZiI∑mcpw k`- b n¬ IS∂p IqSmsX t\m°-Ww. -(XpScpw)


5

2017 sabv

Poh- h - N \w ktlm-Z-cn-am-tcmSv

F¬kn t__n C∂p kaq-l-Øn¬ I≠ph-- c p∂ kIe A[¿Ω- ß ƒ°pw, AXn-{I-a-߃°pw {IqcIr-Xy-߃°pw ImcWw Nne Zpx»oe-߃°Sn-a-bm-°-s∏´ hy‡n-I-fmIp-∂p. am\p-jy-lrZ- b - ß - f n¬ ssiih {]mbw apX¬ hf¿∂p hcp∂ ssI∏ns‚ thcp-Iƒ Hcp hr£w t]mse Xg-®p-h-f¿∂p ^ew Imbv°p-∂-Xn\p Xpey-am-Ip∂p. ssii-h{- ]m-bØ - nepw _mey-Im-e-ß-fnepw Ip™p-߃°p e`n-t°≠ kvt\l-hpw, hm’-ey-hpw, in£-W-hpw, in£-Ifpw AXmXp {]mb-ß-fn¬ e`n-°msX Zpx»oe-߃°v Ah¿ ASn-a-I-fm-Ip-∂p. Ah¿ buh-\-Ønte°p {]th-in-°ptºmƒ AXns‚ Xn‡-^-e-߃ ]pdØp hcp-∂p. ]e {]mhiyw Hcp kz`m-hw Bh¿Øn°p-tºmƒ AXp ioe-ambn Xocp-∂p. ioe-߃ BWt√m \ΩpsS kz`mhw! Hcp hy‡n-bpsS hy‡nXzw Abm-fpsS kz-

ssiih {]mbw apXte Zpx»o-e-߃ AI-‰Ww `m-hsØ A\p-kc - n-®m-bn-cn°pw Cu kz`m-h-cq-]o-I-cWw ssii-h- {]mbw apXte ioen-∏nt°-≠-Xm-Ip-∂p. \∑ Xn∑-Isf hn-th-Nn-°m-\p≈ _p≤nssZhw Xºp-cm≥ \ap-t°m-tcmcp-Ø-¿-°pw \evIo-´p-≠v. Ah _p≤n-]q¿∆w {]tbm-P-\-s∏-SpØp-tºmƒ \mw am\y-cpw, \√hcpw, \∑ sNøp∂hcp-ambn `h-\-ß-fnepw, kaq-l-ß-fnepw tim`n-°p-hm-\n-S-bm-Ipw. Xn∑Iƒ X-≈n-°-f™p \∑-Iƒ am{Xw kzoI-cn-°p∂ at\m-`mh-ap-≈-h-cm-Ip-I. kz`m-h-cq-]oI-c-W-Øn¬ hcp∂ hogvN-Ifpw XI-cm-dp-Ifpw, a\- n-em-°n {]m-tbm-KnI Pohn-X-Øn¬ {]mh-¿Øn-I-am-°n-bm¬ am{Xta \m-apw \ΩpsS Xe-ap-d-Ifpw \∂m-I-bp-≈q. GXp ioehpw Zpx»oe-hpw, \nb-{¥n-°m-\p≈ Ign-hp a\p-jy\p ssZhw \¬Inbn-´p-≠v. ""thW-sa-¶n¬ N° th-cnepw Im-bv°pw''! IpSpw_ Ie-l-ap-≠m-°n. `mcysb X√n NoØ hnfn®v, lm- e n- f In \mi \jv S - ß - f p≠m-°ns°m≠n-cn-°p∂ Hcmƒ X-s‚ `h-\-Øn-te°p IS∂p h-cp∂ am\y-\mb Hc-Yn-Xnsb Im-Wp-tºmƒ s]s´∂p im¥\m-bn ""]pWym-f-\mbn'' ]p©n-

cn-°p-∂Xpw ""\√ ]n≈ Na™p'' \n¬°p-∂Xpw a‰pw AXn\v D-Zml-cW - a - s√? GXp Zpx»oe-hpw CXp t]mse \nb-{¥n-°m-hp-∂tX-bp-≈q. kzbw Xocp-am-\n-°W-sa-∂p-am{Xw! taep-≤-cn-® Zpx»oe-ßfpw a‰pw Fßs\ ]cnl-cn°mw F∂m-bn-cn°pw tNmZyw? IqSp-tºmƒ Cºw F-∂p ]d-bm-dp≈ IpSpw_w X-s∂ AXns‚ ]mT-ime `mcy, `¿Øm-hv, amXm-hv, ]nXm-hv, a°ƒ, sIm®p-a-°ƒ Cßs\ Npcp-ßnbXv aq∂p Xe-ap-d-I-sf-¶nepw H∂n®p hkn-°p∂ Hcp `c-WIq-S-am-Ip∂p ""IpSpw_w'' Aßs\-bp≈ `h-\-ß-fn¬ IpSpw-_\m-Y-\pw, Nne \nb-a-ßfpw, \nb-{¥-W-ßfpw, Nn´-Ifpw, in£- W - ß - f pw, in£- I - f p- s ams°-bp-≠m-bn-cn-°pw. Cuiz-c-`‡nbpw Cuizc hnizm-khpw, Cuiz-cm-cm-[-\bpw a‰pw ASnÿm-\-an´p ]Wn-Xpb¿∂ a-¥nc-am-bn-cn-°Ww IpSpw_w AYhm `h\w, At\ym\yw kv-t\ln-°p-hm-\pw, BZ-cn-°p-hm-\pw, A\p-k-cn-°p-hm\pw klm-bn∏m\pw a‰pap≈ A`y- k \w e`n-°p∂ Hcp ]mT-im-e-bmWv `-h\ - w. Hmtcm-cp-Ø¿°pw I≠p hfcp-hm≥ X° amXr-I-bp≈ am-Xm-]n-Xm-°-fpw, apXn¿∂h-cp-

ap-≈ `h-\-Øn¬ hf-cp∂ Ip™p-߃ Ah¿ ImWp-∂Xpw tIƒ°p-∂Xpw, ]Tn-°p-∂Xpw Xß-fpsS Pohn-X-Øn¬ ]I¿Øn A\p-I-cn-°p-hm-\n-S-bm-Ip∂p.- ssi-ih {]mbw apX¬ e`n-t°≠ in£-W-ßfpw in£I-fpw, k¬kz-`m-h-cq-]o-I-c-Whpw, D]-tZ-i-ßfpw a‰pw e`n®p hf-cp∂ Ip™p-߃ `h-\-Ønepw kaq-l-Ønepw amXr-I-bp≈-h-cm-bn-cn-°pw. Atbm-Kyhpw Ahn-ln-X-hpamb hnhm-l-_‘w IpSpw_ Pohn- X - Ø ns‚ XI¿®bv ° p tlXp-hm-Ip∂p Cu kXyw bph-Xn-bp-hm-°-∑msc t_m[-h-ev°-cWw sNøp-I. hnhmlw F∂ hnip≤ IqZm-i-bpsS hn-ip≤n-bpw, amlm-flyhpw F{X hne-tb-dn-bX - m-Ip∂psh∂pw PohnXm¥yw hsc- Im-Øp-kq-£nt°≠ ssZhnI \nb-a-am-Ip-∂psh-∂pw, ssZhw am{X-am-Wv kv{Xo]p-cp-j-∑msc XΩn¬ hn-hml _‘-Øn¬ Iq´n-tN-¿t°≠-sX-∂p-ap≈ ssZhoI kXyw bph-Xn-bp-hm-°-∑msc hy‡-ambn a\- n-em-°nb ti-jta hnhm-ln-X-cm-°m-hq. Ah¿ XΩn¬ XΩn¬ kvt\-ln-°p-∂-Xpw, _lp-am-\n-°p-∂-Xpw, At\ym\yw klm-bn®v F√m IpSpw-_-

Im-cy-ßfpw sN-øp∂Xpw I≠p hf-cp∂ Ip-™p-߃ Ahsc A\p-I-cn-°pw. \√ in£- W Ønepw, in£-bn-epw, D]-tZ-i߃ \¬Inbpw hf¿Øn hepXm-°p∂ Ip™p-߃ k¬kz-`m-hn-I-fm-bn-cn°pw. ssiih {]mbw apX¬ amXm-]n-Xm-°-fpsS kvt\l-hm’- e y- ß - f pw, km∂n- ≤ yhpw kman-]yhpw Bkz-Zn®p hf-cp∂ Ip™p-ß-fn¬ Zpx»oe-߃ hf-cp-hm\nS ImWp-I-bn-√. ssZh-`-b-Ønepw `‡n-bnepw hf-cp∂ Ip™p-߃ \∑-Xn∑-Isf Ipdn-®p≈ Adnhp e`n®-h¿. Zpx»oe-ß-sf√mw AXns‚ apf- b n¬ Xs∂ \p≈n If™v \√ ioe-߃ A`ykn®p hf-cp∂ Ip™p-߃ `h-\-Ønepw kvIqfp-I-fnepw, kaq-l-Ønepw \√ amXr-I-bp≈-h-cmbn Xs∂ tim`n-°pw. Aß- s \- b p≈ `h- \ - ß ƒ ]WnXv IqSptºmƒ Cº- t adp∂ IpSpw-_-߃ D≠m-tI≠-Xn-\mbn {]bXv\n°. \√ amXr-Im-]-c-amb Xe-ap-d-Isf hm¿Øp-≠m-Ip-hm≥ {ian-°pI, D’m-ln-°p-I. kmaqly hncp≤ {]I-S-\-߃°p hncm-a-anSp-hm≥ CXp klm-b-I-am-Ipw. ‰‰‰

k¶-S-an-√mØ kwLm-S-I¿, kwL-S-\-Iƒ ]´Ww, tKm]p-cw, s]´Iw Ch-bpsS ]Wn-sb-°p-dn®v Dev]Øn ]pkvX-I-Øn¬ hmbn°p-∂p-≠v. I]-S, Iui-e, IepjnX Nn¥-Iƒ a\-kn¬ kq£n®v, Bcm-[\ Ign-°bpw, Cfb ktlm-Z-c≥ lmt_-ens\ C√mbva sNøp-Ibpw sNbvX-tijw, at\m-l-c-ambn ]WnX ]´-W-Øn\v Ibo≥ aIs‚ t]cn-´p-˛-lm-t\m-°v. btlmh-bpsS k∂n-[n-bn¬ \n∂v ]pds∏-´v, kz¥ Btem-N\ {]Imcw, IpSpw-_-Øns‚ t]cv \ne\n¿Øp-hm-\mbn ]Wn-Xpb¿Ønb Cu ]´Ww, Pe-{]-f-bsØ AXn-Po-hn-®n√ F∂p-≈Xv ]pXnb \nb-a-Im-esØ Gdn-h-cp∂ ]e ]Wn-Iƒ°pw, {]h¿Ø-\-߃°pw `b-\n¿t±iw Xcp-∂p-≠v. ssZhm-temN\ {]Im-c-ap≈ ]Wn-Iƒ am{Xta ssZh-Øn\v al-Xzhpw {]km-Zhpw BI-bp-≈p; A√mØ-h a\p-jy¿°v hnf-tß-≠Xn- \ v , th≠nbpw. tem°¬, P\-d-¬, A¥m-cmjv{S Bflob ktΩ-f\ kwLm-S-I¿°v ap∂-dn-bn-∏mWv CXv.

`qan ssZh-Øns‚ apºmsI hj-fm-bn, AXn-{Iaw sIm≠v \nd-™-t∏mƒ, \oXn-am\pw, \njvI-f-¶-\p-amb t\m-l°v, ssZhw Acp-f∏ - mSv \-¬I - n: ""\o tKm^¿ acw sIm≠v Hcp s]´Iw D≠m-°pI.'' A-Xns‚ BIrXn, Afhv F√mw ssZhw \¬In. ""ssZhw X-t∂mSv Iev]n®sXms°bpw t\ml sNbvXp; Aßs\ X- s ∂ Ah≥ sNbvXp.'' Dev]. 6:22. Cu ]≤-Xnbpw, ]Wnbpw am{X-amWv c£bv°v Imc-Wa - m-bn Xo¿∂-X;v ssZhw AwKo-Ic - n-®X - .v P\-ß-fpsS c£-bv°p-th≠n Fs¥-¶nepw Hcp ]≤Xn Bhn- j v ° - c n- ° Ww Ft∂m, ]´-W-tam, tKm]p-ctam ]Wn-bWw Ft∂m t\ml Nn¥n-®-Xpan-√ F∂v \n- w-ibw ]d-bmw. ssZh-lr-Zb - Ø - ns‚ Dt±iw a\ n-em°n AXn-t\mSv tbmPn®v {]h¿Øn-°-bpw, {]kw-Kn-°bp-amWv t\ml sNbvX-Xv. ssZh-Øns‚ c£m ]≤-Xnsb `qan-bn¬ Adn-bn-°p-hm≥ ssZhw Xnc-s™-SpØp ÿm]n® Poh¬ kwL-amWv k`.

F∂m¬ kphn-ti-jo-I-cWw e£y-am-°n, BtKmf hym]-Iambn {]h¿Øn-°p∂ hnhn[ kwL-S-\-I-fp-≠v. OM, GIDEONS, EVERY HOME CRUSADE F∂nh GXm\pw NneXv am{Xw. \ap°pw Hcp cmPm-hns\ thWw F∂-Xp-t]mse kphn-tijo-I-c-W-Øn\pw, bph-P-\-ßsf I¿tΩm-’p-Ic - m-°p-∂X - n-\pambn cq]w sIm≠ c≠v kwLS-\-I-fmWv YMEF, _me-kwLw F∂n-h. 1941 ¬ cq]o-Ic - n® YMEF, `mcXsam´p°pw \SØnb kphn-tij {]h¿Ø-\߃ At\I Bflm-°sf c£-bn-te°v \S-Øn-bn-´p-≠v F∂-Xn¬ kt¥m-jn-°mw. A\pIq-ehpw {]Xn-Iq-e-hp-amb {]XnI- c - W - ß ƒ XpS- ° - Ø n¬ Xs∂ D≠m-bn-cp-∂p. AXn¬ H∂v: ""YMEF ]n≥hmXn-en¬ IqSn k`-Iƒ°p-≈n¬ {]th-in°p-hm≥ {ian-°-bmtWm?'' F∂v Pn.-F≥. ^u≠≥ ]d-™ncp-∂p. k`m-¥-co£w aen-\-am°msX C∂pw XpS¿∂p-sIm≠n-cn-°p∂ Cu {]ÿm-\-sØ-

°p-dn®v MEC ]d-™Xv \ap°v tNmZy-i-c-ambn Xoc-s´. ""Bcw`-Øn-¶se Bflm¿∞-X-bpw, Bflob Z¿i- \ hpw C- ∂ pw XpS-cp-∂pthm? Bflob \nehmcw Db¿Øn-´pt≠m'' (MEC. 1991). ""ZpjvSa - r-Kß - ƒ CXns‚ Iogn¬ IS- ∂ p- I qSn CXns‚ thcv am¥n-°f - b - m-sX-bpw Aip≤-]-£n-Iƒ CXn-s‚ sImºpI-fn¬ IqSp-h®v Bhkn°msXbpw ssZ\w-Zn\w ]p-Xnb ^e-߃ ]pd-s∏-Sp-hn-°s´...'' 1953 emWv kphn-ti-j-I≥ amkn- I - b pw, _me- k w- L hpw Bcw-`n-®-Xv. Ip´n-Iƒ°m-bp≈ BZysØ amknI "ss]X¬' {]kn-≤o-I-cWw \n∂p t]mhpI- b pw, XpS¿∂mWv kphntijI≥ amkn-Ibpw, _mekw-Lhpw Bcw-`n-®X - v. Ct∏mƒ "en- ‰ n- ¬ InwKvUw' F√m "Nn¬{U-≥kn't\bpw Bflo-bambn t]mjn-∏n-°p-∂p. ISp-IpaWn hr£-am-b-t∏mƒ, F√m ]d-h-Ifpw CXn¬ IqSp-h®v aen\-ambnt∏mIp∂ ÿnXn Cu \m-fp-I-fn¬ Ghcpw ZpxJ-tØmsS ImWp∂p; Cu kwL-S-\-

tXmakv aØmbn B\n°mSv tb Hm¿Øv k¶-S-s∏-Sp-∂p. I¿Ømhv \Ωn¬ \n∂v B{K- l n- ° p- ∂ Xv Bflm¿∞- X bpw, B¥-c-ip-≤nbpw BWv'' (]n.-sI. amXyq-kv, 1988) ""Cu kwL-S-\-Iƒ C∂sØ \nebn-em-Ip-sa∂v AXv Bcw-`n-®h¿ Nn¥n®p F∂v hnNm-cn-°phm≥ \ymb-an-√... YMEF, SBS tI{µ hyh-ÿn-Xn-bn-em-b-Xn\m¬...'' (kp-hn-ti-j-I≥ 2010 BK-Ãv). BI-bm¬ ""Ip™p-ß-fpsS Poh-c£°mbn Ah-¶-te°v ssI ae¿ØpI'' hnem. 2:19. ASpØ Xe-ap-dsb°p-dn®v `mc-ap-≠m-tI-≠n-bXv k`-Iƒ°m-Wv, AX-√msX k¶-S-an-√mØ, kt¶m-N-an-√mØ kwLS-\-Iƒ°pw, kwLm-S-I¿°p-a√..... ""R߃°v ]≠- s Øt∏mse Hcp \√-Imew hcptØ-W-sa...'' hnem. 5:21. ‰


6

Poh- h - N \w

kuØv shÃv {_Z-d¨ tIm¨{^≥kv sSIvkkv: 2017 Pq¨ 9˛11 hsc sU‚-Wnse Iymºv tIm∏-kn-¬ kuØv shÃv {_Zd-¨ tIm-¨{^≥kns‚ ASpØ ktΩ-f\w \-S-°pw. h¿-jß - f - mbn \S-∂p-hc - p∂ Cu tIm¨- { ^≥- k n- s ‚ Cu h¿jsØ Xowamb ""Seize the moment'' F∂Xns\ tI{µo-I-cn®v I¿-Ør-Zm-k-∑m-cmb tPm do-kv, h¿-Kokv sI. Ip-cy≥, aoJm S‰n-¬, kt¥m-

jv tXmakv F∂n-h¿ ¢m pIfpw {]`m- j Wß- f pw \SØpw. bp-h-P-\-߃-°pw Ip´nIƒ°pam-bp≈ {]tXyI t{]m{Kmap-I-ƒ, kwKoX ]cn-]m-SnIƒ XpS-ßn-b hnhn[ t{]m{Kmap-Iƒ tIm¨{^≥kns‚ `mK- a mbn \S- ° pw. tIm¨{^≥kns‚ Hcp- ° - ß ƒ°v t\XrXzw \¬- I p- ∂ Xv hS- ° ≥ ^nen∏v (sk- { I- ´ - d n), tdmPn h¿Kokv ({S- j - d m¿), sPdn

tamUn-bn¬ (A-kn. {Sj-dm¿), \ho≥ k°-dnb F-∂nhcS-ßp∂ IΩ‰nbmWv. C≥Uy-bn¬ \n∂pw sFIy-\mSp-If - n¬ \n-∂p-ap≈ hnizm-knI-ƒ tIm¨{^≥kn¬ ]s¶Sp-°pw. IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ°v: sou thwestbrethren@ gmail. com, hS-°≥ ^nen-∏v Mob: 405-615-8434

2017 sabv


7

kπn-sa‚ v Poh- h - N \w _tbm-knkv ‰m¬anUv lukv tImb-º-Øq¿

2017 sabv

D∂X hnZym`ymkØns\m∏w BflnI ]cnioe\w tImbºØqcn¬ D∂X]T\Øn\mbn FØp∂ hnZym¿∞nIsf kwc£n°m\pw Ahsc Bflob ]ptcmKXnbnte°v \bn°m\pw e£yan´v Ign™ aq∂v h¿jßfmbn {]h¿Øn°p∂ ip{iqjbmWv _tbmknkv ‰m¬anUv lukv . ssZhhhN\Øn¬ ASnÿm\an´v bphlrZbßsf tbip{InkvXphn\mbn cq]m¥cs∏SpØpIbpw {InkvXob injyXzØnte°v Db¿ØpIbpw sNøpI F∂XmWv Cu ip{ipjbpsS Z¿i\w. bphkaqlw t\cnSp∂ {]Xnk‘nIfpw sh√phnfnIfpw Xncn®dn™v Ah¿ Pohn°p∂ ]cnkctØ°v Cdßns®√p∂ Cu ZuXyw Hcp ]pXnb NphSpshbv ∏ mWv . thdn´ hgnIfneqsS.. \qX\ ssienbneqsS... Hcp ]pXnb apt∂‰Øn\p ‰m¬anUv lukv e£yanSp∂p. aq∂v h¿jßfnembn 37 hnZym¿∞nIƒ°v ]cnioe\w \¬Im≥ ‰m¬anUv lukneqsS ssZhw Ir] \ev I n. tImbºØq¿ k`bpsS t\XrXzØnemWv Cu {]h¿Ø\w \S∂psIm≠ncn°p∂Xv.

_tbmknkv ‰m¬anUv lukv Hmtcm h¿jhpw \qdpIW°n\p bphP\ßfmWv tImbºØqcn¬ D∂X hnZym-`ym-k-Øn\mbn FØp∂Xv. Cßs\bp≈ bphP\߃°v Xmak kuIcysamcp°n ]T\Øns\m∏w BfloI ]cnioe\w IqSn \evIn tbip{InkvXphns‚ DØa injycm°pI F∂ e£yamWv _tbmknkv ‰m¬anUv lukn\p≈Xv.

F¥psIm≠v ‰m¬anUv lukv..? D∂X hnZym`ymkØn\mbn FØp∂ Ip´nIƒ km[mcWbmbn Iq´pIm¿°v H∏w hoSpIƒ FSpØv Xmakn°pIbpw {ItaW kulrZØns‚ NXn°pgnIfn¬ s]´v aZyØn\pw ab°pacp∂n\pw ASnaIfmbn PohnXw \in°p∂ At\Iw kw`h߃ D≠mIp∂p≠v. BfloI kwc£Wtam ]cnioe\tam e`n°msX bphXeapd henb Zpc¥ßfn¬ AIs∏Sp∂p. Cu kmlNcyØnemWv XmakkuIcyØns\m∏w injyXz ]cnioe\w IqSn \¬Ip∂ ‰m¬anUv lukns‚ {]k‡n.

{][m\ {]h¿Ø\߃.. ‰m¬anUv lukns‚ {][m\ {]h¿Ø\߃ {IaoIrX ssZhimkv{X ]T\w, injyXz ]cnioe\w, bphP\ßfpsS a[yØnse kphntijnIcW]cnioe\w, Iu¨knenwKv, anj≥ dntk¿®v, anj≥ {Sn∏pIƒ, Xme¥v ]cnioe\w, kwKoX D]IcWßfneq≈ ]cnioe\w, hy‡nXz ]cnioe\w, t\XrXz ]cnioe\w XpSßnbhbmWv

‰m¬anUv lukn¬ AwKamIptºmƒ... ChnsSsbØp∂ bphP\߃°v ]T\w sa®s∏SpØm\pw anI® hnPbw t\Sm\pap≈ A¥co£w e`n°p∂p. {IaoIrX hN\ ]T\ØneqsS BfloI t]mjWw e`n°p∂p. hy‡n]camb PohnXØn¬ Bhiyamb BfloI am¿§\n¿t±i߃ bYm kabw e`n°p∂p. Ch¿°p th≠n henb {]m¿∞\m ]n¥pW e`n°p∂p. BfloIcamb kplrØp°fpsS ]n¥pWbpw klIcWhpw e`n°p∂p ]T\w ]q¿Ønbm°ptºmƒ BfloI Z¿i\ap≈, kphntijoIcWØn¬ `mcap≈ amXrIm {InkvXob PohnXØns‚ DSaImfmIm≥ km[n°p∂p..

IqSpX¬ km[yXIƒ... AhnizmknIfmb bphP\ßsf ChntS°v BI¿jn°phm\pw AhtcmSv kphntijw ]¶phbv°m\pw {IaoIcW߃ sNbvXphcp∂p. sse{_dn, Iºyq´¿ sk‚¿, Iu¨knenwKv sk‚¿, aypkn°v kvIqƒ, kvt]m¿Svkv sk‚¿ XpSßnb sshhn[yam¿∂ kwcw`ßfpw Xømdmbn hcp∂p. IqSmsX bphP\ßfpsS BfloI DW¿∆nte°pw ]pXnb kphntijoIcW km[yXIfnte°pw hgnXpd°p∂p.

B¿s°ms° {]tbmP\s∏SpØmw {][m\ambpw tImbºØqcn¬ D]cn]T\Øn\p FØp∂ hnZym¿∞nIƒ°p th≠nbmWv Cu {]h¿Ø\w. hnPbIcamb {Inkv X ob PohnXØn\p th≠n BfloI ]cnioe\w B{Kln°p∂ bphP\߃°pw {]tbmP\s∏SpØmw. Xme¥pIfpw Ir]mhcßfpw Xncn®dnbm\pw hnIkn∏n°m\pw B{Kln°p∂h¿, kwKoX D]IcWßfn¬ ]cnioe\w Bhiyap≈h¿ XpSßnbh¿°pw kzmKXw. BfloI ]n∑m‰mhÿbneqsS IS∂pt]mIp∂h¿°pw GsX¶nepw ASnaXzØns‚ ]nSnbnea¿∂h¿°pw Hcp aSßnhchn\mbn Cu ip{iqj {]tbmP\s∏SpØmw

\n߃°pw ]¶mfnIfmImw ‰m¬anUv lukv hnizmkØns‚ Hcp NphSphbv∏mWv. Genbmhns\ t]m‰nb ssZhw, tPm¿Pv ap≈dneqsS Bbnc°W°n\p A\mYIp™pßsf ]cn]men® ssZhw Cu ip{iqjtbmSpw IqsS Ccn°p∂p. {]m¿∞\bmWv Cu ip{iqjbpsS aqe[\w. ssZhP\Øns‚ \nc¥camb {]m¿∞\m ]n¥pW A`y¿∞n°p∂p. {]h¿Ø\ßfn¬ IS∂p h∂v klIcn°m≥ lrZyamb kzmKXw. Ip´nIsf Cu ÿm]\Ønte°v ]d™b®p t{]m’mln∏n°Wsa. ]pXnb Bib߃ ]¶phbv°mw. \ap°v Hcpan®v {]mtbmKnIam°mw.

IqSpX¬ hnhc߃°v: tdm_n≥ t__n (Pn_n), t^m¨: +91 -9446015497, 04224952111 (Hm^okv) C˛ sabn¬: bicindiaonline@gmail.com, sh_vssk‰v: www.biosisinfo.org


8

2017 sabv

Poh- h - N \w πkvSp Iymºv Xncp-h-√-bn¬

Xncp-h√: Npa{X {_Z-d¨ k`-bpsS kl-I-c-W-Øn¬ 2017 Pq-¨ 5 Xn¶ƒ 4pm apX¬ 12 Xn¶ƒ 7 am hsc πkvSp Iymºv \S-°pw. 12˛mw ¢mkv ]co-£-bpw F≥{S≥kpw Fgp-Xnb ti-jw {]^-j-W¬ tImgvkp-Iƒ-°pw _ncpZ ]T-\-߃°pw tN-cm≥ ImØn-cn-°p∂ hnZym¿-∞n-Iƒ°v am¿§ \n¿tZiw \-¬Ip∂ Cu Iymºn¬ Bflo-b ]cn-io-e\hpw, hnZym-`ymk, sXmgn¬, IpSpw_taJ-e-I-fn-¬ ssZh-ln-X-Øn¬ Pohn-°m-\m-hn-iy-amb \n¿tZ-i-ß-fpw, injzX ]cn-io-e-\-Øn\pw hy-‡nXz hnIm-k-Øn-\p≈ {]-tXyI ¢m p-Iƒ anj≥ Sq¿ F∂n-h-Ifpw D≠m-bn-cn-°pw. Plus two camp, P.O. Box-4, Kuttapuzha, Thiruvalla 689103, Tel 9447360417, 9745017815. E-mail: tmtvla@gmail.com Iymºn-\p-th≠n sI. tXmakv amXyp.

ssltd©v {_Z-d¨ I¨h≥j≥ ]p‰Sn: 2017 sabv 19˛21 hsc ]p‰Sn {Inkv X y≥ {_Z- d ¨ Akwªn {Ku≠n¬ (tN-ºpwI-≠w) ssltd©v {_Z-d¨ I¨h≥j≥ \S-∂p. kphn-ti-

j-I-∑m-cmb Nm≠∏n≈ ^nen∏v tIm´-bw, tUm. sI.-kn. tPm¨k¨ amth-en-°-c, ]n. Ite_v aq∂m¿ F∂n-h¿ hN\- i p- { iqj \n¿h- l n- ® p. k-

tlm-Z-c-∑m-cmb ¢o‰kv tIm´bw, kPo- h ≥ Xq°p- ] m- e w, {]kmZv Ipafn F∂n-h¿ Km\ip- { iq- j bv°p t\XrXzw \¬In.

hS-I-c-bn¬ ]pXnb k`m-Iq-Sn-h-chv hS-Ic: sN{º-Im\w ÿew-k-`-bpsS kphn-ti-j-I-\m-bn-cp∂ ktlm-Z-c≥ F≥.-sI. _m_p tImgn-t°mSv Pn√-bnse hS-I-c-bn¬ Hcp ÿew-k` e£y-am°n {]h¿Øn-®-Xns‚ ^e-ambn ]Xn-\-t©m-fw t]¿ IqSn-h-cp∂ ]pXnb k`m-Iq-Sn-h-chv hS-I-c-bn¬ Bcw-`n-®p. 2017 G{]n¬ apX¬ ktlm-Z-c\pw IpSpw-_hpw ChnsS Xma-kn®v {]h¿Øn-°p-∂p. Chn-SpsØ {]h¿Ø-\-ßsfbpw ssZh-k-`-sbbpw ssZh-P\w {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°p-I. hnemkw: Vadakara Town Brethren Assembly, C/o N.K. Babu, P.O. Box No. 4, Vadakara, Kozhikode Dist., Pin: 673 101, Mob: 9495372230

kphn-tij {]`mjWhpw kwKoX hncp∂pw Fcp-°pw-Nn-d: 2017 sabv 20-˛21 F∂o Xob-Xn-I-fn¬ Fcp-°w-Nnd {_Z-d¨ k`-bp-sSbpw {_Zd¨ ss__nƒ ÃUn sk‚-dn-s‚bpw kwbp‡ B`n-ap-Jy-Øn¬ {_Z-d¨ k` lmƒ ssaXm\-Øn¬ kphn-tij tbmKhpw kwKoX hncp∂pw \S-∂p. hN\ ip{iqj {_. ]n.-kn. h¿Kokv Fd-Wm-Ipfw {_. _nPp amXyp I√n-t»cn F∂n-h¿ \n¿∆-ln®p ae-_m¿ thmbvkv Km\-ip{iq-jbv°v t\XrXzw \¬In. 21 Rmb¿ 3 pm ˛5 pm hsc BBSC ]mTy-]-c-º-c-bpsS kam]\ ktΩ-f-\hpw \S-∂p. Fcp-taen: I\-I-∏mew {_Z-d¨ N¿®ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 2017 sabv 18-˛20 hsc Fcp-taen sNº-I-Øp-¶¬ tÃUn-b-Øn¬ kphn-tij {]`m-j-Whpw kwKoX hncp∂pw \S-∂p. kphntijI∑m-cmb _nPp Npa-∂-a-Æv, Nm≠-∏n≈ ^nen∏v tIm´bw F∂n-h¿ hN\ ip{iqj \n¿∆-ln-®p. _m_p HmS-\m-h´w, _ntPmbv Ipcy≥ aW¿ImSv F∂n-h¿ Km\-ip-{iq-jbv°v t\XrXzw \¬In. jm¿P: _nen-thgvkv {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ 2017 sabv 25-˛26 F∂o Zn\ß-fn¬ jm¿P bqWn-b≥ N¿®n¬ kphn-tij {]`m-j-Whpw kwKoX hncp∂pw \S-°pw. B\p-Im-enI temI-kw-`-h-ß-fpw, tbip {InkvXp-hns‚ c≠mw hc-hn-t\bpw Bkv]-Z-am°n {_Z¿ tPm¨ ]n. tXmakv (F-d-Wm-Ip-fw) hN-\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. Km\-ip-{iqjbv°v {_Z¿ amXyp tPm¨, tPm¨k¨ ]o‰¿ F∂n-h¿ t\XrXzw \¬Ipw. {_Z. tPmbvkv tPm¿Pv ˛ 0503024381

For more details: 9447126182

Poh-h-N\w Hcp ip{iq-j-bmWv {]m¿∞\ Bhiyw

Pn.-‰n.-sF. {KmUp-th-j≥ Fd- W m- I pfw: Kn¬Km¬ Xntbm-f-Pn-°¬ C≥Ãn-‰yq-´ns‚ c≠m-aXv _m®ns‚ _ncp-Z-Zm\ ktΩ-f\w 2017 sabv 14 \v CS∏≈n k`m- l m- f n¬ \S- ∂ p.

thZ-]-T\w hnP-b-I-c-ambn ]q¿Øo-I-cn® 18 hnZym¿∞n-Iƒ°mWv _ncpZw \¬Ip-∂-Xv. ss__nƒ kvIqfns‚ ASpØ _m®v 2017 Pq¨ 4 \v Bcw-`n-°p-∂p.

s{]m^. tP°_v tXmakv

SBS

I√nt»cn: {_Z-d¨ k`-IfpsS a≤y-Ønse s]mXp {]-h-¿ØI\pw ap≥ t\m-b¬ satΩm- d nb¬ kv I qƒ amt\-Pcpw ÃpU≥kv Atkm- k n- t b- j ≥ tIcfm LSIw P\-d¬ sk{I-´-dnbp-ambn-cp∂ s{]m^. tP°_v tXmakv lrZb kw_-‘amb Akp-JsØ XpS¿-∂v `h-\-Øn¬ hn{i-an-°p-∂p. ssZh-P\w {]m¿∞n-°-Ww.

{]b¿ ao‰nwKv shÆn- ° pfw: kphn- t i- I ≥ _me-kwLw P\-d-ens‚ NpaX-e-bn¬ amkw tXmdpw \S°p∂ {]b¿ ao‰nw-Kns‚ ASpØ IqSn-h-chv 2017 sabv 25 \v hmf-°pgn sXm´n-bn¬ ho´n¬ kphn. kn.Fw. Nmt°m-bp-sS `h- \ m- ¶ - W - Ø n¬ \S- ° pw. {]m¿∞-\-tbmsS ]s¶-Sp-°p-I. kn.-Fw. Nmt°m

Fkv._ - n.-Fk - v. ]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ IÆq¿: 2017 G{]n¬ 12\v sNdp]pg {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ {]kn-U‚ v {_Z¿ F≥.-Sn. h¿Kokns‚ A≤y-£-X-bn¬ IqSnb ktΩ-f-\-tbm-K-Øn¬ ASpØ c≠p h¿j-tØ-bv°p-≈ ]pXnb `mc-hm-ln-Isf Xnc-s™-SpØp. {]kn-U‚mbn {_Z¿ jmPn amXyp (ao≥Xp-≈n), sk{I-

´dnbmbn {_Z¿ tPmtam≥ tXmakv (Ip-Sn-bm-∑-e), {Sj-dmdmbn {_Z¿ {]tWjv ]n.-kn. (sNdp]p-g), Hm¿K-ss\-k-dmbn {_Z¿ Fw.-hn. ]usemkv (sNdp-]p-g), hn.-_n.-F-kv. tIm¿Unt\-‰-dmbn {_Z¿ at\mPv sI.bp (]q-∏-d-ºv) F∂n-h-sc Xncs™-Sp-Øp.

kphn-tij alm-tbmKw htc-Wn-°¬: 2017 sabv 24˛26 hsc htc-Wn-°¬ {_Z-d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ 10˛maXv kphn-tij alm-tbmKw htc-Wn-°¬ Awt_-Zv°¿ {Kma-Øn\p kao]w πmhn-f-bn¬ \S-°pw. I¿Ør-Zm-k-∑m-cmb Nm≠-∏n≈ ^nen∏v tIm´-bw, tUm. sI.-kn. tPm¨k¨ amth-en-°c F∂n-h¿ hN\w ip{iqjn-°pw. Km\-ip-{iq-jbv°v ktlm-Z-c-∑m-cmb _m_p HmS-\m-h-´w, t_mkv hn.-Pn., [¿Ω-cmPv Pn., Ptbjv N{µ≥ F∂n-h-c-S-ßp∂ kvt\l-\mZw ayqknIv t\XrXzw \¬Ipw. sabv 23˛26 hsc Ip´n-Iƒ°p-th≠n hn.-_n.-F-kpw {Iao-I-cn®n-´p-≠v. k`bv°p-th≠n kphn. F≥.-]n. KwKm-[-c≥. Mob: 9446955461 I≈n-∏md: 2017 sabv 4˛6 hsc I≈n-∏md {_Z-d¨ N¿®n¬ kphn-tij alm-tbmKw \S-∂p. kphn-ti-jI - ∑ - m-cmb ssjPp ]qb-∏≈n, kn.-‰n. tPmWn-°p´n Fcp-ta-en, Ip™p-tam≥ tXm´∏≈n F∂n-h¿ hN\w {]kw-Kn-®p. Km\-ip-{iq-jbv°v jmP≥ ]pXp-∏≈n t\XrXzw \¬In.


9

2017 sabv

Poh- h - N \w {]Xym-im-Xo-cØv sska¨

A¶-amen: CS-t®-cn¬ sska¨ (52) \nXy-Xbn¬. kwkvImcw sNº∂q¿ skan-tØ-cn-bn¬ \SØn. `mcy: Pb. a°ƒ: sa¬hn≥, sFdn≥.

H.-kn. amXyp sh≈-cn-°p≠v : hen- b Imembn¬ IpSpw-_mw-Khpw ]p∂-°p∂v {_Z-d¨ Akwªn AwK- h p- a mb H.- k n. amXyp (70) {]Xym-im-Xo-c-a-W-™p. kwkvImcw _oa-\Sn thZ-IqSm-c-Øn¬ \S-Øn.

sI.-Fw. tPmbn tIm´bw: If-]p-c-bv°¬ IpSpw-_mw-Kamb sI.Fw. tPmbn \nXy-X-bn¬ tN¿∂p. kwkv I mcw D≈mbw {_Zd¨ skan- t Ø- c n- b n¬ \S-

Øn. `mcy: enkn tPmbv. a°ƒ: entPm, tkm-^n, Gt_¬. acp- a - ° ƒ: t‰m_n tPm¨, _n\n¬

kphn. tXma-kv, tamfn, kphn. km_p sI. tPm¨, _o\, kn_n, Ie.

A∂Ω tXmakv

ASq¿: s_-Y\n {_Z- d - ¨ A- k w- ª n k`mw-K-amb ]n.F. kmap (80) \nXy- X - b n¬ {]th-in-®p. kwkvImcw ]∂n-hng {_Z-d¨ skan-tØ-cn-bn¬ \-SØn. `mcy: Ip™-Ω. a°ƒ: kÆn, kmeΩ, eme-Ω. acp-a-°ƒ: _n‰p, B¬_¿´v tPm¨, kmap-th¬ tXmakv (kp-hn).

Ipº-\mSv: dm∂n tX-°pw-Im´n¬ tXmakv G-{_-lm-ans‚ (Late) `mcy A∂Ω tXmakv (74) \nXy- X - b n¬ tN¿∂p. kwkvImcw Ipº\mSv {_Z- d ¨ k`m skan- t Ø- c nbn¬ \S-Øn. a°ƒ: \m≥kn, F_n, hn≥- k n. acp- a - ° ƒ: tPm¨k¨ hdpKo-kv, amb.

timimΩ Bc- ° p∂w: apf-aq-´n¬ Fw.hn. h¿Ko- k ns‚ (Late) `mcy timimΩ (90) {]Xym-im-Xo-c-a-W-™p. kwkv I mcw ]p- Ø ≥Ip- c niv KpUv \yqkv {_Z-d¨ skantØ- c n- b n¬ \S- Ø n. a°ƒ: _m_p, t{Kk-Ω, A\n, tdmkΩ, tPm¨k≥, Pbnw- k v, jmPn. acp- a - ° ƒ: eoem- Ω ,

]n.-F. kmap

kPn F.-Fw. ]Ø- \ m- ] pcw: Ad-bn-¬ sXt°-Xn¬ ho´n¬ Ip-Spw_mw-K-hpw I-f- ™ q- ¿ {_- Z d¨ A-kw-ªn AwK-hp-amb kPn F.-Fw. (49) \nXy-X-bn¬. kw-kv-Imcw If™q¿ {_Z-d¨ k-`m skantØ-cn-bn¬ \S-Øn. `mcy: knkn-en. a°ƒ: s_-t\m, s_\-‰.v

]q¿sƵp Pm shÃv_w Kmƒ: Nn∂Ipcn {_Z-d¨ A-kw-ªn bnse kp-hnti-j-I\pw {]ikvX _w-Kmƒ {]mkw-Kn-I-\p-amb kp-hn. ]q¿sƵp Pm (56) {]Xym-imXo- c - a - W - ™ p. kwkv I mcw k`m skan-tØ-cn-bn¬ \SØn. `mcy: kpNnXm Pm, a°ƒ: A-hn-tjIv Pm (kXyw Xntbm-f-Pn-°¬ skan-\m-cn-bn¬ thZ-]-T\w ]q¿Øo-I-cn®p), Btamkv Pm.

F.-hn. tXmakv XSnbq¿: A b-th-en¬ Ip Spw-_mw-Khpw XSn-bq¿ {_Z-d¨ k`mw-K-hp-amb F.-hn. tXmakv (68) I¿Xr-khn- [ - a - W - ™ p. kwkv I mcw k`m skan-tØ-cn-bn¬ \SØn. `mcy: tdmkΩ tXma-kv. a°ƒ: Abvhn & kmPp, kphn. F_n tXma-kv & tPmkn, Pn_n & a\p.

ewXm-]p´v k`m {]h¿Ø-\ß - ƒ HUojm: ewXm-]p´v {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS Npa-X-e-bn¬ tKmkv]¬ Hu´vdo-®ns‚ `mKam-bn 2017 Pq¨ 26\v 17˛mw _m®ns‚ 6 amksØ hN-\-]-cnio-e\ ¢m v \S-°pw. hN\ tIƒhn-bn¬ hnizmkw G‰p-]d™ 15 bphm-°sf Xnc-s™Sp-ØmWv ]cn-io-e\w \¬Ip∂-Xv. 2017 sk]v‰w-_¿ 27-˛29 hsc bqØv Iymºv \S-°pw. k`m-{]-kwKn 12:1 s\ tI{µo-Ic - n®v tIc-f-Øn¬ \n∂p≈ hnhn[ ssZh-Zm-k-∑m¿ ¢m p-Iƒ FSp-°pw. {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. sI.-kn. tXma-kv.

hnemkam‰w kphn. _m_p F≥.sI. bpsS ]pXnb hnemkw Babu N.K. (Evg) Nellikkakuzhiyil P.O. Box No:4 Vadakara P.O. Kozhikode


10

2017 sabv

Poh- h - N \w

`mjyw

k¶o¿Ø\w 60 tUm. kn.-hn. -hS-h\ ]›m-Øew. 56-˛mw k¶o¿Ø-\-Øn¬ XpS-ßn-b Zmho-Zns‚ kz¿ÆKoXw Cu k¶o¿Ø\Øn¬ kam-]n-°p-∂p. km£y-km-ckw F∂ cmK-amWv CXn\v sImSpØn-´p-≈-Xv. iqi≥-˛-CuUpØv F∂ F{_mb. ]Z-Øn\v km£y-Øns‚ en√n-]pjv]w F∂t{X A¿∞w. Ign-™-Im-esØbpw h¿Ø-am-\-Im-esØbpw hnhn[ kw`-h-߃ hnh-cn-°p-∂-tXm-Sp-IqSn A¥n-a-amb hnPbw hcn-°p∂ Ime-b-f-hns\ {]Xym-in-®p-sIm≠v Cu k¶o¿Ø\w kam-]n-°p-∂p. 2 iaq. 8:1˛14; 1 Zn\. 18:1˛14. Cu `mK-߃ hmbn-®m¬ CXns‚ ]›m-Øew hy‡-am-Ipw. ZmhoZv Ing-°≥ {]tZ-i-ß-fn¬ {]tXy-In-®v, tamhm-_v, Acmw. lamØv F∂o {]tZ-i-ßsf Pbn®v, bq{^-´okv \Zn-h-sc-bp≈ ÿe-߃ Iog-S-°n sat m-s∏m-tØ-an-b-bnse Acm-ay-tcmSpw tkm_-bnse Acm-ay-tcmSpw bp≤w-sNbvXp aS-ßn-h∂tijw D∏v Xmgvhcn¬h®v ZmhoZv 18,000 t]sc kwl-cn-®-Xmbn Ncn-{X-`m-KØpw Cu k¶o¿Ø-\Ø - nse io¿j-IØ - n¬ 12,000 t]sc kwlcn-®X - mbpw ]d-bp-∂p. Cu hyXymkw hni-Zo-I-cn-®m¬ BZysØ dnt∏m¿´n≥{]Imcw 12,000 F∂pw ]n∂oSv bp≤-a-h-km-\n-®-ti-j-ap≈ IW-°n≥{]-Imcw 18,000 t]sc \n{K-ln®-Xmbn IrXy-amb IW-s°-Sp-sØ∂pw a\- n-em-°m-hp-∂X - m-Wv. Cu k¶o¿Ø-\-Øns‚ BZysØ aq∂v hmIy-ß-fn¬ ImWp∂ ]cm-Pb kqN-\, iaq-thenepw Zn\-hrØm-¥-Ønepw ImWp-∂n-√. B Ncn-{X-Im-c-∑m-cpsS e£yw, ZmhoZv A\p-kyp-Xambn t\Sn-s°m-≠n-cn-°p∂ hnPb߃ tcJ-s∏-Sp-ØpI F∂-Xm-bn-cp-∂p. \ymb-ambn \ap°v A\p-am-\n-°m-hp-∂Xv CXm-Wv. ZmhoZv Ing-°≥ `mK-ß-fn¬ bp≤w tI{µo-I-cn-®p-sIm-≠n-cp∂ X°w t\m°n FtZm-ay¿ ]me-kvXos‚ sX°p-`mKw (sblq-Zy) B{I-an-®p. Ahsc HmSn-°m≥ ZmhoZv sXt°m´v \ntbm-Kn® Xmc-X-tay\ sNdnb ssk\y-Øn\v Aev] ]cm-P-bhpw \mihpw kw`-hn-®n-cn-°mw. F∂m¬ ]pdsI ZmhoZv FtZm-an-tebv°v IqSp-X¬ Imh¬ ]´m-fsØ Abbv°p-I-bpw, Ah¿ FtZm-aysc kwl-cn-°p-Ibpw sNbvXp. B bp≤w F{X `oI-c-am-bn-cp-s∂∂v 1 cmPm. 11:15, 16-˛¬ ImWmw. Aßs\ FtZm-ay¿ Zmho-Zn\v Zmk-∑m-cm-bn-Øo¿∂p (2 iaq. 8:14; 1 Zn\. 18:13). BZysØ aq∂v hmIy-ß-fn¬ PmXo-b-amb bn{k-mtb-ens‚ hnem-]-Øns‚ hm°p-Iƒ \mw tIƒ°p-∂p. H∂mw hmIy-Øn¬ Ign™Ime Ncn-{XsØ H‰ hmN-I-Øn¬ kwt£-]n-®n-cn-°p∂p. iuens‚ `c-W-Im-e-Øp-≠mb bp≤-߃\nan-Øw cmPyw A[x-]-X-\-Øns‚ ht°m-f-saØn. Kn¬t_mhm ]¿∆-X-Øn¬ h®v iuepw tbm\m-Ym\pw acn®p (1 iaq. 31:4,5, 12). s^en-kvXycp-am-bp≈ \nc-¥-c-amb bp≤ß-fn¬ iu¬ ]cm-P-b-s∏-´p. Zmho-Zn\pw s^en-kvXy-sc t\cn-tS-≠Xmbn h∂p. hnP-b-ßfpw ]cm-P-b-ß-fp-ap-≠m-bn-´p-≠v. At∏mƒ ssZhw Xs∂bpw {]P-I-sfbpw X≈n-°-f™v NnX-dn-®n-cn-°p-∂p-sh∂v Bi¶ tXm∂n. P\-߃ ITn-\-ambn ]oU kln®v aSpØp. k¥m]P\-I-ß-fmb hn\-Iƒ `hn-®p-sIm-≠n-cp-∂p. bp≤-Øn¬ e`n® ssZhnI klm-b-Øn-\v, kwKo-X-{]-am-Wn°v; km£y kmckw F∂ cmKØn¬ A`y-kn-∏n-°p-hm-\p≈ Zmho-Zns‚ Hcp kz¿W KoX-amWv Cu k¶o¿Ø\w (2 iaq. 8:3˛13) 4 At]-£-Iƒ: bn{km-tb-en-t\mSp ssZh-Øns‚ Ign-™-Ime 8 CS-s]-S-ep-Iƒ (H.-t\m. 9:19; 17:13; 28:3; 36:10; 39:12; 54:1; 55:1) F∂nh ChnsS ImWmw. kwJy. 9:5˛14 ¬ \evIp-Ibpw 2 Zn\. 30 ¬ BN-cn-®Xmbn ImWp-Ibpw sNøp∂ 2˛masØ s]k-lm-bp-ambn _‘-s∏-´-XmWv Cu k¶o¿ Ø\w F∂v km£yw F∂¿Y-ap≈ Cu hm°v sXfn-bn°p∂p. C{]-Imcw D]-tbm-Kn-®n-´p≈ as‰m∂v k¶o. 79 BWv. ChnsS ]d-bp∂ Acmw 2 \Zn-I-fmb bq{^-´o-kn-s‚bpw ssS{Kn-kns‚bpw \mSmb saskms]mØm-anbbnse Acmw BIp∂p (1 Zn\. 18:5). at‰Xv tkm_bnse Acmw BIp∂p (1 Zn\. 18:3). 2 iaq. 8:13 epw 1 Zn\. 18:12 epw D≈Xv ZmhoZn-s‚bpw A_o-im-bn-bp-sSbpw t\´-ß-fm-Wv; AXv 18,000 Bbn-cp-∂p. ChnsS sImSp-Øn-cn-°p-∂Xv tbmhm-_ns‚ t\´-amb 12,000 BIp-∂p. ]t£ AXp t\Sp-hm≥ Ah\vv 6 amkw IqSp-X¬ th≠n h∂p (1 cmPm. 11:15˛16). 1 Zn\. 18:5 se ZmhoZns‚ 22,000 Hcp Acmay bp≤-Ønep-≈Xm-bn-cp-∂p. hm. 1 ssZh-ta, \o Rßsf X≈n-°-f™p NnX-dn-®n-cn-°p∂p; \o tIm]n-®n-cn-°p∂p; Rßsf bYm-ÿm-\-Øm°-W-ta. ssZh-Øns‚ 10 {]hr-Øn-Iƒ: (1) Rßsf X≈n-°-f-™n-cn-°p∂p (hm. 1, 10), (2) NnX-dn-®n-cn-°p∂p (hm. 1), (3) Rß-tfmSv tIm]n-®n-cn-°p∂p (4) `qan Ipepßp-amdm°n (hm. 2), (5) `qansb ]nf¿Ønbncn-°p∂p, (6) P\sØ ImTn\yw A\p-`-hn-∏n®p (hm. 3), (7) ]cn-{`-a-Øns‚ ho™p Rßsf IpSn-∏n-®n-cn-°p∂p, (8) \ns∂ `b-s∏-Sp-∂-h¿°v Hcp sImSn \¬In-bn-cn-°p∂p (hm. 4), (9) \ns‚ hnip-≤n-bn¬ Acp-fn-s®-bvXn-cn-°p∂p (hm. 6), (10) \ns∂-Øt∂ AS-°n, Rßsf tXmev]n-°p-am-dm°n (hm. 10). Xs‚ ssk\yw hS°v Acmay- c p- a mbn bp≤- Ø n- e m- b n- c p- ∂ - t ∏mƒ sX°v FtZm- a n¬ bn{kmtben\v Hcp ssk\nI ]cm-Pbw kw`-hn®p F∂v ZmhoZv shfn-s∏-Sp-Øp∂ coXn-bm-Wn-Xv. 12,000 t]sc \n{K-ln°pIbpw ]q¿W-ambpw Iog-S-°p-Ibpw sNbvX FtZm-ans\ t\cn-Sp-hm≥ ZmhoZv tbmhm_ns\ Atßm-´-b®p (1 cmPm. 11:15˛16). hm. 6˛12˛se {]h-N-\-Øns‚ ASn-ÿm-\]›m-Øew C-XmWv.

Zmho-Zns‚ 5 At]-£-Iƒ: (1) Rß-fn-te°p ho≠pw Xncn-b-Wta (hm. 1), (2) XI¿∂ tZisØ \∂m-°-Wta (hm. 2), (3) \ns‚ hewssI sIm≠v c£n-°-Wta (hm. 5), (4) tIƒ°-Wta, (5) I„Øn¬ R߃°p klmbw \¬I-Wta (hm. 11). tamsi-bpsS ]©-{K-Ÿ-ß-fn¬ {]h-Nn®{]Imcw ssZh-Øns‚ \ymb-{]-am-W-tØmSv A\p-k-cWw ImWn-°m-Ø-Xn-\m¬ temI-Øns‚ \m\m-`m-K-ß-fn¬ bn{k-mtb¬ NnX-d-s∏-Sp-∂-Xn\n-S-bm-bn. At\I \q‰m-≠p-I-fmbn Cßs\ NnX-dnb \ne-bn¬ Ah¿ XpS-cp-∂-Xn\v kw`-h-߃ Imc-W-am-bn. Ah-cpsS tZiw \Sp°w A\p-`-hn-°p-Ibpw P\w ]cn-{`-a-Øns‚ ho™v IpSn°m≥ CS-bm-Ibpw sNbvXp. F∂m¬ Ct∏mƒ bYm-ÿm\-Øn\mbn Ah¿ ssZhsØ t\m°nbncn-°p-∂p. bnsc-aym-hns‚ {]hN\w Hm¿Øv Ah¿ ho≠pw Iq´n-t®¿°-s∏-Sp-∂-Xn-\mbn \nehn-fn-°p-∂p. bn{km-tb-ens\ NnX-dn-®-h≥ Ahsc Iq´n-t®¿Øv Hcn-S-b≥ Xs‚ Iq´sØ Im°p-∂-Xp-t]mse Ahsc Im°pw F∂v ]d-hn≥ (bn-sc. 31:10). iuens‚ Kh¨sa‚ v B`y-¥-c-bp-≤-߃ \nanØw ]oUn∏n-°-s∏-´n-cp-s∂-¶n¬ AXns‚ A¥yw Kn¬t_m-h-bnse AXymln-X-Øm¬ `b-N-In-X-am-bn-cp-∂p. B`y-¥-c-bp-≤-Øm¬ `n∂hpw _mly B{I-a-W-ß-fm¬ `oj-Wn-]q¿Æhpw Bbn-cp-∂p. ssZhØns‚ A{]o-Xn-bmWv CXn\p Imc-W-sa∂v Xs‚ `c-W-ImeØv ZmhoZv a\- n-em-°n. AXp-sIm≠v Ah≥ ssZh-ap-ºmsI Imcyw Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wv. ssZh-P\w X∂n-jvS-°m-cmbn kz¥-h-gn°v Xncn-bp-tºmƒ Hcp ]nXm-hn-s\-t∏mse ssZhw Ahsc X≈n-°-f™v NnX-dn®v i{Xp°-tfmSv tXmev°p-am-dm-°n. Ah-km\w Ah¿ ssZh-Øn-¶-e√msX c£-bn-s√∂v a\- nem°n. Cßs\ Ah¿ am\-km-¥cw h∂ apSn-b≥ ]p{X-s\-t∏mse ho≠pw ssZh-Øn-¶-te°v Xncnbp-∂p. CXv `‡n Pohn-X-Øns‚ Hcp D]-a-Xs∂ F∂v ]d-bmw. ssZhw bn{km-tb-ens‚ ssk\y-ßt- fm-Sp-IqsS ]pd-s∏-SmsX Ccp∂-Xp-sIm-t≠m Xs‚ km∂n≤yw ]n≥h-en-®Xp-sImt≠m Bbncn-°Ww FtZm-ay-cpsS {]Xym-{IaWw D≠m-b-sX∂v ZmhoZv i¶n°p-∂p. \ap°pw Cß-s\-bp≈ kwi-b-߃ D≠mhmw. ]s£ ssZhw \sΩ X≈n-°-f-s™∂pw hn´p-am-dn-sb∂pw hnNm-cn-°ptºmgpw Ah≥ \sΩ ImØp kq£n-°p-∂p. Ah≥ \ΩpsS ZrjvSn-bn¬\n∂v amdntbm adt™m \n∂mepw Ahs‚ km∂n-(XpScpw) [yw hn´p-am-dmsX \tΩm-Sp-IqsS D≠v.

Km\

w "" \µn \mYm.....''

{]m¿∞\ tI´p bmN\ \¬Inb \mY\p \µn A¿∏n-°p∂p \µn \µn \µn \mYm \µn-tbmsS kvXpXn ]mSn-Sp∂p

...(2)

\ΩpsS \mb-I≥ hen-bh sNbvXt√m \ap-°n-∂m-\-µn-®m¿Øp-]mSmw A¥-cw-K-Øn≥ \n∂p-bcpw B\-µm-{ip-°-f¿∏n-®nSmw ...2) {]m¿∞\ Aßp sNbvX \∑-Iƒs°-√mta Atßbv°p R߃ F¥p Xcpw A¿∏n-°pt∂ A¿∏n-°pt∂ \mYm A¿∏n-°p∂p R߃ kvtXm{X bmKw ...(2) {]m¿∞\ C{X-tØmfw Icp-Xnb I¿Ømth C\nbpw h≥Ir] \¬I-Wta

C∂-tbmfw \S-Ønb \mYs\ C∂p-sa∂pw ]pe¿Øn-StW

..(2) {]m¿∞\

hcp-hn≥ \mw hoWp-h-Wßn \an°mw hm\taL-h-cp-∂-ht\ hm°p-]-d-™-h≥ amdn-s√m-cp-\mfpw thfn-°mbv thKw Hcp-ßp-I\mw ..(2) {]m¿∞\ eoemΩ Ipcym-t°mkv


11

2017 sabv

Poh- h - N \w {]m¿∞\bv°pw klIcWØn\pw `h\ \n¿ΩmW klmbw

hb-\mSv: ]Sn-™m-dØ - d ap≈≥sIm√n F∂o {]tZi-ßf - n¬ kphn-tij {]h¿Ø\w Bcw-`n®v kphnti-jI - ≥ sUhnUv {IntÃm AhnsS {]h¿Øn®p hcp∂p. Ct∏mƒ X\n°p kz¥-am-bp≈ Aev] ÿe-Øn¬ Hcp `h\w ]Wn-bp-hm≥ B{K-ln-°p∂p. ssZh-P\ - Ø - ns‚ {]m¿∞-\bpw kl-Ic - W - hpw {]Xo-£n-°p-∂p. klm-bß - ƒ Xmsg ImWp∂ AIu-≠n¬ Ab-°m-hp-∂X - m-W.v Address: Evg. David Christo, Uliparambil, Chettapalam P.O, Kappiset (camp), Wayanade Dist, Pin-673579, Kerala s. India, Ph: 9947593880 Bank Address: David Christo, S.B.T Ennakkad Branch, A/C No. 67322724374, IFSc SBTR 0000439

Nn∂-a-Wq¿ k`m-lmƒ \ho-I-c-W-Øn\v kmº-ØnI klmbw Xangv\mSv: Nn∂-a-Wq¿ Akw-ªn-lm-fns‚ \n¿ΩmWw ]q¿Øo-I-cn-°p-hm-\mbn kmº-ØnIk-lmbw Bhiy-ambn h∂n-cn-°p-∂p. aq∂v e£w cq] \n¿ΩmW Nne-hn-\mbn ISw hmßnbn-cp-∂p. Ct∏mƒ lmƒ \ho-I-c-W-Øn-\mbn aq∂v e£w cq] IqSn Bh-iy-am-bn-h-∂n-cn-°p∂p. BsI 6 e£w cq]. F√m ssZh-a-°-fpsSbpw Bflm¿∞-amb {]m¿∞-\bpw klmbhpw At]-£n-°p-∂p. \nß-fpsS klm-b-߃ Philadelphia Christian Brethren Assembly, A/c No. 1004101044535, Canara Bank, Chinnamannur BR. IFSC - CNRB 0001004 F∂ A°u-≠n-te°v Ab-°p-I. Evg. Solomon, Mob: 9025634257

ZznZn\ kmlnXy skan-\m¿ amßm\w: ss{Ikv X h kmlnXy Iq´m-bva-bpsS Npa-X-ebn¬ ZznZn\ kmlnXy sk-an\m¿ amßm\w ss{IkvX-hm-{ia-Øn¬ 2017 sabv 11,12 F∂o Zn\-ß-fn¬ \S-∂p. ss{IkvXh ssIc-fn-bnse kmln-Xy-Imc-∑m¿, ]{X-{]-h¿Ø-I¿ {]`mj- I ¿, Km\- c - N - b n- X m- ° ƒ, kmln-Xym-kzm-Z-I¿ F∂n-h¿ ]s¶- S p- Ø Cu ao‰nw- K n¬

{]ikvX kmln-Xy-Im-c≥ sP.kn. tZ-hns\bpw, Km\-c-N-bn-Xm°ƒ F.-sP. ]t{Xm-kv, {Klmw h¿Kokv F∂n-hscbpw BZ-cn®p. DZvLm-S-\w {_Z¿ tP°_v kmw \n¿∆-ln®p. hn-hn-[ hnjb-ßsf Bkv]-Z-am-°n-bp≈ ]T\w {]_-‘m-h-X-cWw F∂n-h-Iƒ \S-Øn. Km\-ip-{iq-jbv°v _n-t\mbv sNdn-bm≥ t\XrXzw \¬In.

Ip´w-ºp-g-bn¬ ]pXnb k`m-IqSnhchv Ip´w-ºpg: t]mØm-\n-°mSv {_Z-d¨ k`-bp-sSbpw Ab¬ k`I-fpsS kl-I-c-W-Ønepw {InkvXy≥ {_Z-d¨ s^tem-jn-∏ns‚ Npa-X-e-bnepw kphn-ti-j-I-∑m-cmb Pbnwkv am\p-th¬, kn.]n tPm¿÷v, ktlm-Z-c-∑m-cmb tPm¿÷v Nmt°m, Ipcym-t°mkv sI.-ssh. F∂n-hcpw tN¿∂v {]h¿Øn-®-Xns‚ ^e-ambn 2017 G{]n¬ 2 \v Ip´w-ºp-g-bn¬ ]pXnb k`m IqSn-h-chv Bcw-`n-®p. aq∂p t]¿ Ct∏mƒ IqSn-h-cp-∂p. kv\m\ ip{iqj I¿Xr-Zm-k≥ kn.-]n. tPm¿Pv \n¿∆-ln-®p. kphn-ti-j-I≥ Pbnwkv am\p-th¬ IpSpw-_-ambn AhnsS Xma-kn®p {]h¿Øn-°p-∂p. {]h¿Ø-\ßsf Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. {InkvXy≥ {_Z-d¨ N¿®v, Ip´w-ºpg, Iqh-∏md ]n.-H, Ip‰n-bmw-Nm¬ 686681, t^m¨: 9744138367

kphn. tPmjn Ipcym-t°m-kn\v NnIn’m klmbw Idp-I-®m¬: kphn-ti-j-I≥ tPmjn Ipcy-t°mkv Ipd®p \mfp-I-fmbn aq{Xm-ib kw_-‘amb tcmKsØ XpS¿∂p-≠m-Ip∂ ITn\ thZ-\b - m¬ NnIn-’b - n-em-bn-cn-°p-∂p. XpS¿am-\a - mb NnIn-’bv°pw acp-∂n\pw a‰p-ambn ktlm-Zc - ≥ kmº-Øn-Ia - mbn _p≤nap´p-∂p. ssZh-P\w ktlm-Zc - s‚ thK-Øn-ep≈ hnSp-Xe - n-\mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw kl-Icn°p-Ibpw sNø-Ws - a∂v At]-£n-°p-∂p. kmº-ØnI klm-bß - ƒ Joshy Kuriakose, SB A/C number 57044305001 SBI, Karukachal Branch, IFS code SBI N 0070426 F∂ AIu-≠n-te°v Ab-°p-I.

{]tXyI {]m¿∞\bv°v XSn-bq¿: s{_bn-\n¬ kw`-hn® kvt{Sm°v aqew ico-c-Øns‚ Hcp `mKØv _e-£bw kw`-hn®v sIm®n AarXm tlmkv]n‰-en¬ NnIn-’-bn-em-bn-cn-°p∂ {_Z¿ kn.-sP. Nmt°msb Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I.

ktlmZ-c≥ _nPp-tam\v NnIn’m klmbw Be-∏pg: cma-s¶cn {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse ktlm-Zc - ≥ _nPp-tam≥ hr° kw_-‘a - mb tcmK-Øm¬ BgvNbn¬ aqs∂Æw F∂ \ne-bn¬ Ubm-en-knkv sNbvXp-h∂ - n-cp-∂p F∂m¬ Ct∏mƒ tUmIvS¿am-cpsS \n¿tZ-i{- ]-Imcw hr° am‰n-sh-°¬ ikv{X-{Inb Bh-iy-am-bn-cn-°p∂p. tPmen-Iƒ sNøp-hm≥ Ign-bmsX NnIn-’b - v°p-t∏mepw _p≤n-ap´v A\p-`h - n-°p-∂ Cu kml-Nc - y-Øn¬ ikv{X-{In-b° - mbn Hcp henb XpI Is≠-Øp-hm≥ Cu IpSpw_w _p≤n-ap´p-∂p. ktlm-Zc - ≥ _nPp-tam\p th≠n {]m¿∞-\bpw klmb kl-Ic - W - hpw {]Xo-£n-°p∂p. kmº- Ø nI klm- b - ß ƒ Bijumon .S , Federal Bank Champakulam A/C No 12760100077408, IFSC-FDRL 0001276 F∂ AIu-≠n-te°v Ab-°p-I, t^m¨: 7034056831

ktlmZc≥ jn_n\v kmº-ØnI klmbw Xncp- h - \ - ¥ - ] pcw: NnØn- t ImWw {_Z- d ¨ Akwªn AwK- a mb ktlm- Z - c ≥ jn_n≥ _n.Fkn\v kz¥-ambn D≠m-bn-cp∂ 4.5 sk‚ v ÿeØv Hcp `h\w ]Wn-bp-hm-\mbn 3 h¿jw ap≥]v 2 e£w cq] _m¶n¬ \n∂pw tem¨ FSp-Øn-cp-∂p. F∂m¬ `h\ \n¿ΩmWw ]q¿Øo-I-cn-°p-hm≥ km[n-®n-√. _m¶n¬ \n∂pw ]e {]mhniyw t\m´okv h∂p F¶nepw cq] Xncn-®-S-bv°p-hm≥ Ign-™n-√. Ct∏mƒ Ggp Znh-k-Øn-\Iw apXepw ]en-i-bp-ambn 3 e£w cq] _m¶n¬ AS-bvt°-≠Xv Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p. ssZh-P-\-Øns‚ hne-tb-dnb {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw At]-£n-°p-∂p. \nß-fpsS klm-b-߃ Brethren Assembly Hall Fund, SB A/c 572069765, Indian Bank, Tholicode (Thiruvananthapuram District, Kerala), IFS Code: IDIB000T086 F∂ A°u-≠n-te°v Ab-°p-I. kphn. hnP-b-Zmkv, Mob: 9744140570

{]m¿∞\bv°pw kvtXm{XØn\pw HUnj: ewXm-]q-´n¬ 2017 am¿®v G{]n¬ amk-ß-fn¬ Gospel Outreach \SØn HUn-j-bnse I¥-am¬, dmb-K-Um, a¬°m≥Kncn, tImcm-∏p´v F∂o 4 Pn√-I-fnse 7 tªm°p-I-fn¬, sXscs™-Sp-°-s∏´ 101 {Kma-ß-fn¬, Hcp hmSI hml-\-Øn¬, 8 ktlm-Z-c-∑m-cpsS Sow kphntijw Adn-bn-®p. 16 ÿe-ß-fn¬ ]cky {]kwKw \S-Øp-hm\pw; 68 ÿe-ß-fn¬ “Heart of Man”F∂ Nn{X klm-b-tØmsS kphn-tijw Adn-bn-°p-hm\pw; 4000 e[nIw eLp-te-JIƒ hnX-cWw sNøp-hm\pw Ign-™p. ewXm-]q-´nse {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. k`bv°p th≠n. ktlm-Z-c-∑m¿ k®n-Zm-\-µ≥, sI.-kn. tXmakv

Ißg: {_Z¿ tXmakv ^nen∏v lrZb ikv{X-{In-b°p tijw hn{i-an-°p-∂p. ktlm-Zc - s\ Hm¿Øv ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. kuZnAtd_y: ap≠p-tIm-´-°¬ {_Z-d¨ Akwªn AwKamb s_≥Pn-bp-sSbpw t{Kbvkn-s‚bpw \h-PmX inip-°f - n¬ Hcmƒ lrZ-b-kw-_-‘-amb Akp-J-Øm¬ Fd-Wm-Ipfw AarXm tlmkv]n-‰e - n¬ ikv{X-{In-b° - p-tijw hn{i-an-°p-∂p. ]q¿Æ hnSp-Xe - n-\mbn ssZh-P\w {]m¿∞-\b - n¬ Hm¿°p-I. Xncp-h-\-¥-]pcw: s\øm-‰n≥Ic {_Z-d¨ Akwªn kphnti-j-I≥ _m_p-Pn-bpsS `mcy _o\ Iym≥k¿ tcmK-Øm¬ `mc-s∏-Sp-∂p. ssZh-P\w {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°p-I. a[pc: kphn-ti-j-I≥ Fw. C. sNdn-bms‚ (late) aI≥ {_Z¿ sPbnwkv sNdn-bm\v kw`-hn® ss_°v A]-I-SsØ XpS¿∂v he-Xp-ssI-bpsS tXmfn\v HSnhpw heXp Imen\p ]cn-°p-Ifmepw `mc-s∏´v NnIn-’-bn¬ Bbn-cn-°p-∂p. ssZh-P\w {]m¿∞n-°-Ww. IÆq¿: Fcp-Øp-I-Shv kphn-ti-j-I≥ Fw.kn tPmWn s]´∂p-≠mb imco-cnI Akz-ÿ-X-Isf XpS¿∂p ]cn-bmcw saUn°¬ tImf-Pn¬ sF.-kn.bp˛hn¬ {]th-in-∏n-®n-cn-°p-∂p. thKØn-ep≈ hnSp-X-en-\mbn ssZh-P\w {]m¿∞n-°p-I. taep-°m-hp-a‰w: kphn-ti-j-I≥ ‰n.hn. amXyp-hns‚ aI≥ {Inkv h n≥ amXyp DZ- c - k w- _ - ‘ - a mb tcmKsØ XpS¿∂v ikv{X-{In-b°p tijw `h-\-Øn¬ hn{i-an-°p-∂p. ssZh-P\-Øns‚ {]m¿∞\ A`y¿∞n-°p-∂p. Ipssh‰v: Ipssh‰v {_Z-d¨ _neo-thgvkv Akwªn AwKam-b ktlm-Z-c≥ cmPp ‰n. amXyqkv Iym≥k¿ tcmK-Øm¬ `mc-s∏´v R.C.C. tlmkv]n‰¬ Xncp-h-\-¥-]p-cØv NnIn-’bn-em-bn-cn-°p-∂p. ktlmZcs‚ hnSp-X-en-\mbn ssZh-P-\w Hm¿Øv {]m¿∞n-°p-I.


Yesuvinte

JEEVA VACHANAM SATHYAM PUBLICATIONS THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA, INDIA Cell # 9447126182 E-mail: satyam_india@yahoo.com www.sathyam.org

2017 sabv 25 ""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

^n_m ^manen tIm¨{^≥kv Pqsse 27 \v Bcw-`n-°p∂p ^nem-Z¬^nb: Zn s^tem-jn∏v Hm^v C≥Uy≥ {_Z-d¨ ^man-eokv C≥ t\m¿Øv Ata-cn-°bpsS 14˛maXv tIm¨{^≥kv t\m¿Øv CuÃv ^nem-Z¬^n-bm-bnse dmUn- ¨ tlm´-en¬ 2017 Pqsse 27 apX¬ 30 hsc \S-°pw. ]cn-⁄m-\-]q¿Øn {]m]n-∏m≥ {ian-°pI (F-{_m-b¿ 6:1) F∂-XmWv Cu h¿jsØ Nn¥m-hn-j-bw. I¿Ør-Zm-k-∑mcmb tPm¨ Ipcy≥, h¿Kokv Ipcy≥, td tKm¨km-en-kv, {InkvXy≥ dan-dn-kv, t{Kbvk¨ tPm¿Pv F∂n-h¿ Xoans‚ hnhn[ hnj-bßsf Bkv]-Z-am°n {]`m-j-W-ßfpw ¢m p-Ifpw \S-Øpw. Um\n-tb¬ tPm¨k¨, cmP≥ tXma-kv, PnPn hn√ywkv F∂n-h-c-S-ßp∂ hn]p-e-amb IΩ‰n Cu ktΩf\Øn\p t\XrXzw \¬Ipw. Ata-cn-°-bn¬ \n∂p≈ kphn-ti-j-Isc IqSmsX a‰p temI-cm-Py-ß-fn¬ \n∂p-≈-hcpw Cu tIm¨{^≥kn¬ kl-I-cn-°pw. hnizm-kn-Isf XΩn¬ XΩnepw ssZh-hp-am-bp≈ ZrV-_-‘Ønepw \bn-°pI F∂-XmWv ^n_m tIm¨{^≥kns‚ e£yw. Km\-ip-{iq-jbv°v C≥kv]b¿ ayqknIv Izb¿ t\XrXzw \¬Ipw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: Email: fiba@fibana.com, Rajan Thomas, Mob: 9144504966

Date of Publication 25-05-2017 RNI Reg.No. KERMAL/2012/42077 Postal Reg.No. KL/TLA/236/2015-17 Licence No. KL/TLA/WPP/192/2015-17 Licensed to Post without Prepayment

Koh¿§okv Ifo-bv°¬ Im\-Um-bn¬ \ncym-X-\mbn lqè: ]Ø-\w-Xn´ tas°-gq-dn¬ Ifo-bv°¬ IpSpw-_m-K-amb Koh¿§okv Ifo- b v ° ¬ (82) tabv 20-˛\v sSmtdmt‚m- b n¬ \ncym- X - \ mbn. Im\-Um-bn¬ aebm-fn-Iƒ XpS-ßnb BZysØ {_Z-d¨ k`bmb _Y\n Nm∏¬, sSmtdm-t‚m-bpsS ÿm]I AwK-hpw, Zo¿LImew AXns‚ aq∏-∑m-cn¬ Hcm-fp-am-bn-cp-∂p. `mcy tdmkΩ Ifo-bv°¬, GI aI≥ kmw Ifo-bv°epw `mcy B{Unb, sIm®p a°ƒ dokpw eq°mkpw. tabv 26 sshIp-t∂cw 5 apX¬ 9 hsc Nm∏¬ dnUvPv ^qW-d¬ tlmw, 8911 hpUv ss_≥ Ah-\yp, am¿°w, H‚m-cn-tbm-bn¬ s]mXp Z¿i\w \S-°pw. tabv 27-˛\v cmhnse 10 aWn°v Nm∏¬ dnUvPv ^qWd¬ tlman¬ kwkvImcw ip{iq-j-Iƒ Bcw-`n-°p-∂Xpw XpS¿∂p kwkvImcw ss{IÃv InwMv skan-‰-dn, 7770 ÃoeUv Ah-\yp, am¿°-an¬ \S-Øp-∂-Xp-am-Wv. ^n_ tIm¨{^≥kns‚ ap≥ sk{I-´-dn-bm-bn-cp∂ t\m_nƒ tPm¿Pns‚ AΩm-®-\mWv ]tc-X≥. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: t\m_nƒ tPm¿÷v 905-˛518-˛7472, dnt∏m¿´v: amXyp sshc-a¨.

Printed and Published by: Sam C. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla-689541, Pathanamthitta Dist, Kerala; Owned by: Dr. C. V. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla-689541, Pathanamthitta Dist, Kera;a; Printed at: Sathyam Press, ManackaChira, Thottabhagom P.O., Thiruvalla(This Press is installed at centre Thottabhagom P.O. Thiruvalla, Pathanamthitta Dist);Published at : Sathyam Publications, Thottabhagom P.O. Thiruvalla- 689541, Pathanamthitta Dist, Kerala; Editor: Dr. C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla 689541, Pathanamthitta Dist, Kerala.

Jeeva Vachanam: May 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you