Page 1

Unkw_¿ 2017

]pkvXIw. 6

e°w. 12

hne.

5.00

]pkvXI - ß - ƒsIm≠p \n¿Ωn® `oa-amb {Inkvakv {So DZvLm-S\w sNbvXp Xncph√: kXyw ]ªn-t°j≥kns‚ {Inkvakv ]pkvXI-ta-ftbmS\p_‘n®v ]pkvX-I-߃sIm≠p cq]-s∏-SpØnb Fgp-]-Ø©v ASn Dbc-ap≈ `oa-am-b {In-kvakv {SobpsS DZvLm-S\w k-Xy-Iq-Smcw {Ku≠n¬ tUm. ^nen-t∏mkv am¿ {IntkmÃw sa-{Xmt∏meoØm \n¿∆-ln-®p. kXyw {SÃv sN-b¿am≥ tUm. kn.-hn. hS-h\ A≤y-£-X hln-®p. Ihn-bq¿ ]-©m-bØv {]kn-U‚ v Fen-k-t-_Øv amXyp, tUm. tPm-¿Pv Im°-\m´v , A®≥Ip™v Ce- ¥ q¿, dh. kn.-]n. tam\m-bn, em¬Pn h¿Kokv XpS-ßn-b-h¿ Biwk-m ktµ-i-߃ \¬In. ]Xn-\m-bn-c-Øn-e-[nIw ]pkvXI - ß - fpw ss__n-fp-Ifpw

tUm. ^nen-t∏m-kv am¿ {IntkmÃw sa-{Xmt∏meoØm kXy\n-tI-X≥ Ip´n-I-tfm-sSm∏w \¿Ωw ]¶n-Sp-∂p. sIm-≠p \n¿Ωn® {Inkvakv {So kµ¿in-°m≥ [mcmfw t]¿ h-∂p XpS-ßn. Hcp amk-Øne-[n-Iw 25 t]cpsS ]cn-{i-a ^e-am-bmWv `oa-amb {In-kv-a-kv {So Hcp-°n-bXv. Ihn-bq¿ kXy-

Ipº-\mSv I¨h≥j≥ kam-]n®p

\n-tI-X-\n-se `n∂-ti-jn-bp≈ Ip´n-Iƒ Itcmƒ Km\w Be-]n-®p. h-enb sa-{Xm-t∏meo-Øm-tbm-sSm∏w Ip-´n-Iƒ a[p-cw ]¶p-h®v {In-kvakv BtLm-jn-®p.

kXyw ]ªnt°j≥kv ]pkvXItaf Xncp-h√: kXyw ]ªnt°-j-≥kv Hcp-°p∂ ]p-kv-X-I-taf Un-kw-_¿ 4 apX¬ 31 hsc a\°-®n-d-bn-ep≈ k-Xy-Iq-Sm-c-Øn¬ \S-°pw. Cw•o-jv, ae-bm-fw, lnµn {K-Ÿ-ß-fpsS {]Z¿i-\hpw hnev]-\-bpap≠v. ]pkvX-I-߃°v 70% hsc hne-°n-gnhp≠v. \-ho-I-cn® ]p-kvX-I-im-e-bn¬ hn-tZ-i {KŸ-ß-fpsS hn]p-e-amb tiJ-c-Whpap≠v. {InkvXy≥ sse-{_-dn-I-ƒ°pw ss__nƒ tImtf-Pp-Iƒ°pw ta-f-bn¬ ]s¶-Sp-°p-∂-h¿°pw \nc-h[n ]p-kvXI߃ ku-P-\yambn e-`n°pw. kXyw ]ªn-t°-j≥kv {]-kn-≤o-I-cn® Cw•o-jv-˛-a-e-bm-fw, Cw•o-jv-˛-lnµn, lnµn-˛-a-e-bmfw Zzn`mjm ]T\ ss_-_n-ƒ, aebmfw tUIvkv ]T\ ss__nƒ, aebmfw d^d-≥k - v ss__nƒ, db-dn ÃUn ss_-_nƒ, ss__n-fns‚ 400 hy-Xy -kvX ]cn-`m-j-Iƒ, 20 hy-Xy-kvX ae-bmfw ss__nƒ X¿-÷n-a-Iƒ, ss__nƒ Ia-‚-dn-Iƒ, ss__nƒ ]T\ {K-Ÿ-߃, k¶o¿Ø\ `mjyw, hym-Jym\ {KŸ-߃, thZ-im-kv{X-]-T\ klmb {KŸ-ß-ƒ, d^-d≥kv {KŸ-߃, Poh-N-cn-{X-߃, ss_-_nƒ F-≥-ssk-Ivtfm-]o-Un-b, Cw-•o-jv˛-aebmfw ]m-´p-]p-kvX-I-ß-ƒ, hmIy t_m¿Up-Iƒ, Ãn°-dp-Iƒ, kn.-Un.-Iƒ, hn.-kn.-Un.-I-ƒ, Fw.-]n.-{Xn-Iƒ, Ip´n-Iƒ-°p≈ Km\-ßfpw I-Y-Ifp-aS-ßp-∂ Un.-hn.-Un.-Iƒ, If-dnwKv _p-°v-kv, hn.-_n.Fkv. In‰v, ss__nƒ IhdpIƒ, kvIm¿^v, Io-sN-bn\pIƒ F∂nh hnev-]-\-bv-°p-≠v. (t]Pv 9)

Î

]Ø-\w-Xn´ I¨h≥j≥ ]Ø-\w-Xn´: ]Ø-\w-Xn´ kphn-ti-jm-e-b-Øn-s‚bpw {]mtZinI {_Z-d¨ k`-I-fpsSbpw Npa-X-e-bn¬ 2017 Unkw-_¿ 24 apX¬ 31 hsc Znh-khpw 6:00 pm apX¬ 8:30 pm hsc ]Ø\w-Xn´ kphn-ti-jm-e-b-Øn¬ h®v tbmK-߃ \S-°pw. I¿Ør-Zm-k-∑m-cmb tUm. -H.-Fw.kmap-th¬ (]Ø-\w-Xn´), Nm≠-∏n≈ ^nen-∏v (tIm´-bw),

kp\n¬ B¬_¿´v (Hu-dw-K_m-Zv), ‰n.]n. I\-I-cm-Pv (_me-cm-a-]p-cw), _nPp sI.- (B-eSn), ]n.Pn. sPbnw-kv (X--ÆntØm-Sv), F_n sI. tPm-¿÷v (a- √ - t »- c n), tdmbn amXyqkv (tZm-l) F∂n-h¿ hN-\-ip-{iqj \n-¿∆-ln-°pw. ^manen tIm¨-{^-≥kv, _me-kwLw bphP-\-k-tΩ-f\w, tkmZ-cokamPw, an-j-\dn ktΩ-f-\w, kwKo-

X Bkzm-Z-\w, {]m¿∞-\m-tbmKw F∂n-h-bpw {Iao-I-cn-®n-´p≠v. sPbvk¨ sIm´m-c-°-c, jmPp NÆ-t∏-´, PmIvk¨ hcm-°c F∂n-h¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln°pw. Unkw-_¿ 31 \v \S-°p∂ kwbp‡ k`m-tbmK-tØmsS I¨h≥j≥ kam]n°pw. IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ°v: tam\-®≥ G{_lmw (P\: I¨ho-\¿), Mob: 9447756377

Ipº-\mSv I¨h≥js‚ Zriyw Ipº-\mSv: Ipº-\mSv {_Zd¨ k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn-ep≈ I¨h≥j≥ A\p-{K-l-ambn kam-]n-®p. 2017 Unkw-_¿ 13˛17 hsc \S∂ tbmK-ß-fn¬ ssZh-Zm-k-∑m-cmb tUm. H.-Fw. imapth¬ (am-th-en-°-c), Nm≠-∏n≈ ^nen∏v (tIm-´-bw), _nPp sI. BeSn (C-Sp-°n), hn. amXyp (Ip-º-\m-Sv) F∂n-h¿ hN\w ip{iqjn-®p. ktlm-Z-cn-am-cpsS {]tXyI ktΩ-f-\hpw kphn-ti-j-I∑m-cpsS ktΩ-f-\hpw \S-∂p. Rmb-dmgvN \S∂ Bcm-[-\mtbmK-tØmsS I¨h≥j≥ kam-]n®p.

kphn-tijI∑m¿°v ]oU\ta‰p ]©m_v: kphn- . sI.- s I. DΩ\pw (]-Øm≥tIm-´v), kphn. aptJjv Ipam-cpw ]©m_nse t{Imbnen F∂ ÿeØph®v kphn- t ij hntcm- [ n- I fpsS \n¿±b ]oU-\-Øn-∂n-c-bm-bn. Chn- s S- b p≈ hnizmk `h- \ ߃ kµ¿in-°sh eLp-te-JIƒ sImSp-Ø-Xns‚ hntcm-[Øn- e mWv ]oU- \ - a p- ≠ m- b - X v . kphn. sI.- s I. DΩs‚ Hcp kphn-. sI.-sI. DΩ≥ IÆn\v kmc-amb ]cp-t°-‰p. imco-cn-Ihpw am\-kn-I-hpambn Xf¿∂n-cn-°p∂ Ch-cp-sS kuJy-Øn\pw ssZh-Ir-]-bv°pambn ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞\bpw kl-I-c-Whpw Bhiy-am-Wv. kphn. sI.-sI. DΩ≥-˛Mob: 91 9988293043, kphn. aptJjv Ipam¿˛Mob: 91 9646090943


2

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w E

r dito

ial E

tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

C.-F-kv. sdPn (k_v FUn-‰¿)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚v FUn-‰¿)

sFk°v .kn. hS-h\ (amt\-PnwKv FUn-‰¿)

]{Xm-[n] kanXn F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen tUm. kÆn Fgp-a-‰q¿ hn.-Fw. tPm¨ tXmakv aØmbn ]n.-Un. Nmt°m F¬kn t__n sPkn s_≥k≥

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n sSIvkmkv amXyp tXmakv Umfkv FUzn≥ tPmk^vv an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv Nn°mtKm Xmcp h¿§okv lqè cmP≥ kn. amXyp _lvdn≥ sP.Un. t]mƒ jm¿P kn.-Fw.- tP-°_v

Poh-h-N\w G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm amknI hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 100 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 1000 cq]

dito

l ria

2018 r dito

ial

E E tUm. kn.-hn. hS-h\

5000

cq]

hnemkw Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541

]Y-aq-∂n°gn-™p! ]pXp-h¿j ]p-ec- n-bn¬ ""btlmh-bn-¶se _ew Fs‚ ssiew'' F∂ ]√hn \ap°v Dcp- h n- S mw. ""\ns‚ Cu _e-tØmsS t]mI'' F∂v btlm-h-bmb ssZhw KnsZ-tbmt\mSp ]d- ™ Xv Hm¿Øpt]mIp∂p. btlmh KnsZtbms\ t\m°n∏-d-™-Xm-Wn-Xv. Ah≥ tKmXºv ap¥n-cn-®-°n-\-cn-sI-sh®v saXn°pI-bm-bn-cp-∂p. A∂v anZym-\y¿ bn{km-tb-ens‚ i{Xp-°-fm-bn-cp∂p. [m\y-߃ hnf-bp-tºmƒ i{Xp°ƒ h- ∂ p sImbv X p- s Im≠p t]mIpw. A-ßs\ kw`-hn-°m-Xn-cn°m≥ KnsZ-tbm≥ Icp-X-temsS {]h¿Øn-°-pIbm-Wv. Iq´p-Im¿ Bcp- a n√ X\n- ® ncn- ° p- t ºmƒ ssZhw Ah\p shfn-s∏-´p. ""A√tbm ]cm-{I-a-im-en-tb, btlmh \nt∂mSp IqsS D≠v.'' F∂p ]d-™p. Cu t_m[yw 2018 ¬ \sΩ `cn-®n-cps∂-¶n¬ sIm≈m-ambn-cp∂p. KnsZ-tbm-s\-t∏m-se-bp-≈-h¿ C-∂p-≠m-bn-cp-s∂-¶n¬ F{X \∂mbn-cp∂p.! F{X-sb{X hnf™ hbep-Iƒ i{Xp-°f- m¬ B{I-an-°s- ∏Sp∂p? ssZh-Øns‚ `fim-cØ - n¬ tN¿°-s∏-tS≠ \nd-a-Wn-Iƒ i{Xp°-fpsS Im¬°osg saXn-°s- ∏-Sp∂p. \obpw Rm\pw t\m°n- \ n-

Rß-ƒ°-Xn¬ Imcy-an-s√∂v Hgn™p amdp-Itbm? Iq´p-Im-cn-s√∂p Hgn™p-am-dp-Itbm? Iq´p-Im-cn-s√∂p \ncm- i - s ∏- S p- I tbm? Acp- X v , Hcn°epw sNøcpXv. Fgp-t∂¬°p-I. \n∂m¬ BhXp sNøp-I. ""\ns‚ Cu _e-tØmsS t]mI''-

\ns∂ Ab-bv°p-∂Xv '' F∂ ssZhi-_vZw, AXmWv bYm¿∞ _ew. \ns‚ kz¥ _e-Øn¬ \o B{ibn-°c- p-Xv. \ns‚ _e-lo-\X - b - n¬ \ncm-i-s∏-Sp-I-bp-a-cp-Xv. \o GXp-an√. ssZh-amWv F√mw. Ah≥ \ns∂ Xncp-°-c-ß-fn¬ FSpØp Ign-™m-

˛GXp _ew? kl-{]-h¿Ø-I-cpsS _e- a mtWm? kº- Ø ns‚ _e- a mtWm? kz¥ kma¿∞y-Øns‚ _eamtWm? \ns‚ _p≤n-bpsS _e-amtWm? B _e-tØmsS t]mb-h¿, C∂pw t]mIp∂h¿ ]e-cp-≠v. Ah-cmcpw Pbn-®n-´n-√. AXmWp hmkvX-hw. Cu _e-tØmsS t]mI. ssZhw Iq-

¬ \ns‚ _e-lo-\-X-Iƒ _e-ambn amdpw. Atbm-Ky-X-Iƒ tbmKy-X-bm-bnØo-cpw. Fgp-t∂‰p t]mIp-I. C∂sØ ap¥n-cn-®-°n-∂-cn-In¬ \n∂v, i{Xp-°-fn¬ \n∂v, D∂Xamb ZuXy \n¿∆-l-W-Øn-te°v ssZ-hw \ns∂ hnfn-°p-∂p. Cu ]pXph’cw Fßs\ sN-

U.S.A

Email: cvv.india @ gmail.com

AUSTRALIA Sathyam Publications P.O. Box 125, North Lakes QLD 4509, Australia Tel # 04164 - 70 - 700 Email: admin@sathyam.org

w w w. s a t h y a m . o rg

E

r dito

ial

apºv Ign™ h¿jw Fß- s \ Pohn®p F∂v Nn¥n-°p-∂Xv DNn-Xam-bn-cn-°pw. \mw Ign™ h¿jw a‰p-≈-h¿°v Hcp `mcam-bn-cpt∂m? k`-bn¬, kaq-l-Øn¬ Hcp XpWbm-bn-´mtWm AtXm hneßp XSnbm-bn-´mtWm Ign-™-Xv. \mw {]Imiw ]c-Øp-∂-h-cm-bn-cpt∂m? AtXm, Ccp´v {]tLm-jn-°p-∂-h-cm-bncpt∂m? Ign-hp-Iƒ AS°n-h®v aSnb- \ mbn Dd- ß n- b - h - c m- b n- c pt∂m? AtXm, hn\n-tbm-Kw sNbvX-h-cm-bncpt∂m? ssZh-P-\ta DWcp-I. aW-hmf≥ hcm-dm-bn. 2018-˛¬ Fs¥√mw \ap°p kw`-hn°psa∂dn-™p-IqSm. F∂m¬ H∂-dn-bmw. ""b-tlmh IqsS D≠v '' \ΩpsS `mhn \nb-{¥n°p- ∂ - h ≥ \nXy- \ mWv . hnizm- k Øns‚ \mb-I\pw ]q¿Øn-h-cpØp-∂-h-\p-amb tbip-hn-¶-te°p D‰p-t\m°n _e-tØm-sS aptºm´p t]mIm≥ \ap°p Ir-] e`n-°s´! 2018 P\p-hcn 1˛mw XobXn A¿≤cm-{Xn-bn¬ k`m-lm-fn¬ HØpIqSn sNbvX {]kvXm-h-\-Ifpw {]Xn-⁄Ifpw sh≈-Øn-¬ Fgp-Xn-bX - p-t]mse- b m- I msX I- c p- X n- s °m- ≈ m≥ \ap°v CS-h-cs´. Poh-h-N\w hmb\-°m¿s°√mw ]p-Xp-h¿j-Øns‚ \√ `mhn Biw-kn°p-∂p.

˛No^v FUn-‰¿

cmPvtIm´v {_Z-d¨ k`m {]h¿Ø-\-߃ _neo-thgvkv cmPvtIm´v: cmPvtIm-´nse {]h¿Ø-\-߃ A\p-{K-l-ambn \S-°p-∂p. Ign™ \mfp-I-fnse {]h¿Ø-\-ßfpsS ^-e-ambn cmPvtIm-´n¬ \n∂pw 20 In.-ao.Zqsc sat‰mS KnUvkn-¬ hn-hn[ `mj-°mcpsS at[y {]h¿Øn-°p∂p≠v. 2017 BKÃv am-

kw Cu ÿeØv ]pXnb IqSnh-chv Bcw-`n-®p. 3 IpSpw-_-߃ c£n-°-s∏´v ssZh-h-N\w ]Tn°p- ∂ p. 5 IpSpw- _ - ß ƒ kv\m\-s∏´v k`-bn¬ Bcm-[n®p hcp-∂p. tam¿_n Unkv{SnIv‰nepw ]pXnb {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. Ct∏mƒ aq∂v IpSpw-

_-߃ tN¿∂v I¿Øm-hns\ B-cm-[n®p hcp-∂p. {]h-¿Ø\- ß sf Hm¿Øv ssZh- P - \ w {]m¿∞n-°p-I. IqSp-X¬ hn-hc߃°v: Evg. David P. Issac 9228521344, Bro. Thomas K. Philipose - 094-290-95723

kwKo-X- hn-cp∂v kam-]n®p jm¿P: jm¿P Fkv.-_n.F ˛ ssh.-Fw.-C.-F-^ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 2017 Unkw-_¿ 21, 22 XobXn-I-fn¬ 8 pm ˛ 10 pm hsc jm¿P bqWn-b≥ N¿®n¬ h®v ayqknIv s^Ãv \S-Øn. Chm. sPbnwkv Fw. tXmakv (s\-Sp-ºm-ti-cn) hN\w {]kw-Kn-®p. kotbm≥ kntßgvkv (DSpa¬t]-´) Km\-ip-{iq-jbpw \n¿h-ln-®p.

Ph: 0469 2619005, Mob: 9447126182 Sathyam Publications Inc P.O. Box. 2040, Pensacola Florida, United State 32513, Cell: 562- 477- 8372

ial

2017 ]n∂n´v 2018 te°v \mw ev°p-Itbm? `b-s∂m-fn-°p-Itbm? sS-bp-s≠-∂p≈ _ew. ""Rm\-√tbm eh-gn-°m-sa∂p Nn¥n-°p-∂-Xn\p

USA $ 100

a‰p cmPy-߃

r dito

sImbvt\m-\nb ˛ 2017 HUoj: HUojm Akw-ªokv s^temjn∏v {SÃns‚ (O.A.F.T) t\Xr-Xz-Øn¬ HUo-j-bn-ep≈ {_Z-d¨ k`-I-fpsS ^manen tIm¨{^≥kv 2017 Unkw-_¿ 27 _p[≥ 11 am apX¬ 30 Rmb¿ 2 pm hsc Pbv]q¿ CΩm-\p-th¬ Cw•ojv kvIqfn¬ h®v \S-°pw. I¿Ør-Zm-k-∑m-cmb tPm¨ Ipcy≥ (tI-c-fw), kmw sI. tPm¨ (_mw-•q¿), Z¿i≥knßv (cm-P-ÿm≥), kp_mjv X¶-®≥ (tI-c-fw), cmP≥ tXmakv (s_-l-dn≥), _m_p sI. h¿§okv (apw-ss_), kÆn ‰n. ^nen∏v (tI-c-fw) F∂n-h¿ hN\w {]tLm-jn-°pw.

^manen tIm¨{^≥kv Bkmw: Uqfml´v {_Z-d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ 2017 Unkw-_¿ 29˛31 hsc {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ h®v tbmK-ß-ƒ \S-°pw. k-tΩ-f-\-Øn¬ I-¿Ør-Zm-k-∑m-cmb AtPmbv ‰n. amXyp (apw-s_), Ip™p-tam≥ tXm´-∏-≈n (tI-c-fw) F∂n-h¿ hN-\-ip-{iqj \n-¿∆-ln-°pw. ssZh- P - \ - Ø ns‚ {]m¿∞\ A-`y¿∞n-°p-∂p. Mob: 9401245021, 7896483934


3

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w

ka-bc- Yw Xzcn-XK - a - \w sN- akv F∂m°n. “X” F∂-Xn\v e-Iƒ Np‰n Ah¿°v hgn-b-º- IcpXn Ip™n- f wIm¬ Icøp∂p. Ime-\n-f-bn¬ HgpInsbmcp {Inkvakv \mfp-IqSn hc-hmbn. \oem-Im-i-Øn¬ HfnNn-∂p∂ Xmc-߃°v F¥p Xnf-°w. `qan-bn¬ Xncn-sIm-fp-Ønb \£-{X-hn-f-°p-Iƒ°v F-{X h¿Æw. Ipfncpw Ipfn¿ Im-‰pam-sbmcp tla¥w. \dp-a™ pw Cf-sh-bnepw ]rYnsb Xgp-Ip-∂p. a\p-jy-cm-in-bpsS ]m]-]-cnlm-cm¿∞w AZr-iy-\mb ssZhw a\p-jy-cq-]-Øn¬ Ah-X-cn®-p. A]-cn-ta-b-\mb ssZhw a\p-jy-\mbn ]cn-an-X-s∏-´p. AXmWv tbip-hns‚ Xncp-∏n-d-hn. {Inkv a kv F∂ hm°n\v {InkvXp-hns‚ _en (Christmas) F∂¿∞w. "]gb Cw•o-jnse ss{IÃv amkv' F∂ ]Z-Zz-bß f - n¬ \n∂mWv "{Inkvakv' F-∂ kw⁄ \njv]-Zn-®-Xv. ""{In-Ãkv sat '' {InkvXphns‚ P\\w F∂p kmcw. "{InkvXp Pb¥n' F∂v hnfn-°m-sa-¶n-epw ""{InkvXp-akv'' F∂Xv kv-JenX-am-Wv. Happy Christmas F∂Xv am‰n Happy “X” mas F∂m-°n. {Inkvaknse {InkvXp-hns\ AS¿Øn ]Icw “X”

(Unknown) F∂m-W¿∞w. kmØms‚ ]≈n-°m¿°pw “X” BtLm- j n- ° mw. F∂m¬ Christmas {InkvXp-hp-≈-h\v am{Xhpw. {Inkvakv \ap°v X¬Ip∂ as‰mcp ktµiw ssZh-]p-{Xs‚ iq\yh¬I-cW - a - mWv. ssZh-]n-Xm-hns‚ aSn-bn¬ \nXy-{]tam-Z-ßfpw ]cn-a-fhpw ]cn-emf-\bpw hn´v im]w \nd™, ]m]-Øns‚ Zp¿K‘w han-°p∂ aÆn- t e- ° p Ah- t cm- l - W w sN-bvXp. ]c-a-k-º-∂-\m-bn-cp∂ ssZh]p-{X≥ ]c-a-Z-cn-{Z-\mbn Xo¿∂ kpIr-X-amWv {Inkvakv ktµiw. kz¿§-]n-Xmhns‚ aSn-bn¬ \n∂pw a\p-jyamXm- h ns‚ aSn- b n- t e- ° - h ≥ XmWp. kz¿§-knw-lm-k-\-Øn¬ \n∂pw ]ip-sXm-´n-bn-te-°h≥ h∂p. DØpwK tXP- n≥ {]`bn¬ \n∂pw Io‰p-ioe [cn-®-h-\mbn Xo¿∂p. ssZh-]p{Xs‚ iq\yh- X v ° - c W- Ø ns‚ G-‰w kv^jvS-amb Nn{XamWv eq-t°mkv 2:7˛¬ ]d-bp∂Xv. ""A-hƒ Xs‚ BZy-PmX-\mb aI-s\ {]k-hn-®p, io-

e-Øn¬ ÿ-e-an-√m-bvI-bm¬ ]ip-sXm-´n-bn¬ InSØn.'' A\-¥-hn-lm-b- n¬ B-bncambncw hm\-tKm-f-߃ \ncØn h®; hm\m-Zn-`q-an-bn¬ HXpßmØ ssZhw a\p-jy-\mbn Ah-X-cn-®-t∏mƒ Ccp-]-Øømbncw NXp-c{i ssa¬ Np‰-f-hp≈ Cu `qan-bn¬ tIhew 15 C©p≈ B iniphn\v InS-°phm≥ Hcp CS-an-√t∂m? Bcpw \evIn-bn-√t∂m? BZy I¨aWnbmb- h ≥ ]nd-∂-t∏mƒ Hcp ]pØ≥ Ip™p-Sp-t∏-Ip-hm≥ Zcn-{Z-cmb A—-\-Ω-am¿°v \nhr-Øn-bn-√m-bncp∂p. adnbw Xs‚ ]gb hkv{Xw Iodn-sb-SpØv B ]qta\n-sb- ]p-X-∏n-®-t∏mƒ ""]´n\p-≈ aqe-hkvXp krjvSn-sNbvX ssZhta'' B Cfw hZ-\Øn¬ hncn™ sNdp-Nn-cn-bn-¬ ""aXn'' F∂ kwXr]vXnbmbncp-∂pthm? Aßv cmPm- h mbn ]nd- ∂ t∏mƒ ]qsa-Ø-bn-√m-Ø-Xn-\m¬: ]®nfw ]p√ns\ arZp-i-øbm°n, AXn¬ Ahs\ InSØnb- t ∏mƒ ]qsa- Ø - b m- b n

߃ Cf°n \o kt¥m-jn-®pthm ssZhta? ""]®-]p-ev∏p-dß - fn¬ Ah-≥ Fs∂ InS-Øp∂p'' F∂v ZmhoZv Bsc-°p-dn®v ]-d-™p-thm; Zmho-Zns‚ I¿Øm-hm-b-h≥ ZmhoZv ]p{X-\mbn aÆn¬ h∂-t∏mƒ A£cm¿∞-Øn¬ ]®-∏p-¬-∏p-d-ßfn¬ InS-∂p-t]m-¬? A¤pXw! Hcn- ° ¬ t_Xv e - t l- a n¬ {Inakv D≠mbn. AXv Ncn{X kw`-h-am-bn-cp-∂p. Im¬h-dn-bn¬ Ahs‚ {Iqio-I-cWw \S∂p, Ah≥ Dbn¿sØgp-t∂‰p. Ah-sbm∂pw Bh¿Øn-°-s∏Sp-∂n-√. temIhpw aX-ßfpw BNm-c-Øn-\p-th≠n BtLmjn-°p∂p F∂p am{Xw. c≠p kl- { km- _ v Z - ß ƒ°p apºv ssZh]p{X≥ t_Xve-tl-an¬ P\n®p. F¥n\v acn®p? F¥n\v D∞m\w sN-bvXp?. {InkvXp \ΩpsS ]m]-߃°p-th≠n Xncp-sh-gp-Øp-I-fn≥ {]Imcw acn-®p, AS-°-s∏´p, Xncp-sh-gp-Øp-I-fn≥ {]Imcw Dbn¿sØ-gp-t∂‰p (1 sImcn. 15:3,4). a\p-jy-]m-]-]-]-cn-lm-cØn-\mbn ac-W-Øn\v aptºm

sdPn Cu´n-aq-´n¬ ]ntºm, I¿Ω߃ Bh-iy-ambn-cp-s∂-¶n¬ ssZhw aÆn¬ h∂v acn-°Wam-bn-cp-∂pthm? tbip-hns‚ P\-\-a√ {Iqip-ac-W-amWv a\p-jys‚ c£-bv°m-bp-≈-Xv. Ah≥ {Iqin¬ sNmcn™ c‡w-sIm≠v Ah≥ apJm-¥cw kam-[m\w D≠m°n (sIm-tem. 1:20). {Inkvakv BtLm-jn-°m\p-≈-X√, A\p-`-hn-°m-\p-≈Xm-Wv. Hcn-°¬ t_Xve-tlan¬ PmX-\mb ssZh-]p{Xs\ GI-c-£-I\pw GI-I¿Øm-hpambn lrZ-b-h-\n-bn¬ P\n-°phm≥ A\p-h-Zn-°Ww, {In-kvXp \nß-fn¬ Dcp-hm-IWw (Kem. 4:19). h¿jw-tXmdpw {In-kvXp-hns\ ]p¬°q-´n¬ P\n-∏n®n´pw {Iqin¬ acn-∏n-®n´pw kvt\ln-Xm, Xm¶ƒs°¥p ]pWyw. {InkvXp-hn¬ P\n-°pI (-tbm-l. 3:3), {InkvXp-hn¬ Pohn-°p-I (-K-em. 2:20), {Inkv-Xphn¬ acn-°pI (sh-fn. 14:13) AXmWv bYm¿∞ {Inkva-kv. ‰‰‰

tehy-bm-K-ß-fnse kuc-`y-amb {InkvXp jn_p tP°_v {In kv X p- ss__n- f n- s e tI{µ-hy-‡nbmWv. {InkvXp-hns\ am‰n-\n¿Øn CXnse Hcp ]pkvXIw t]mepw ]Tn-°m-\mhn-√. _n.-kn. 4˛ F.-Un. 30 hsc GI- t Ziw ap∏- Ø n- a q∂- c - h ¿jw `qan-bn¬ Pohn-® alm-\mb a\pjy≥ F∂ \nebne√ ss_-_nƒ {InkvXp-hns\ Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xv. {InkvXp temI ÿm]-\-Øn\v aptº Adp°-s∏´ ssZh-Øns‚ Ip-™mSm-Wv (-sh-fn. 13:8). Cu ]T\ hn-j-bØn-eqsS \mw k©-cn°ptºmƒ,- Nne \ng-ep-I-fpw \nem-hp-Ifpw \sΩ \bn-°p-∂Xv km£m¬ DZ-b-\-£-{X-amb (-sh-fn. 22:16) {Inkv-Xp-hn¶te-°m-Wv. ss__n-fnse tI{µ-hy‡n {InkvXp-hm-Wv. tI{µ-hn-jbw ""hoWp-t]mb a\p-jy\pw hos≠-Sp-∏p-Im-c-\mb ssZhhpw'' F∂-Xm-Wv. hos≠-Sp-∏ns‚ N-

cn-{X- kw-ln-XI - q-Sn-bmWv ss__nƒ. tbml- ∂ m≥ kv \ m]- I ≥ {InkvXp-hns\°pdn®v, ""C-Xm temI-Øns‚ ]m]w Npa-s∂mgn-°p∂ ssZh-Øns‚ Ip-™mSv'' (tbm-l. 1:29) F∂v ]d™p. hN-\w- PU-am-bn-Øo¿∂ ssZhØn\p am{Xta temI- Ø ns‚ ]m]w Npa-s∂m-gn-∏m-\p≈ i‡n-bp≈q. Ah≥ ]m]w sNbvXn-´n-√ (1 ]t{Xm. 2:22), Ah≥ ]m]w Adn-™n-´n√ (2 sImcn. 5:21), Ah-\n¬ ]m]w C√ (1 tbml. 3:5). ""A-h≥ \ΩpsS ]m]-ßsf Npa∂v {Iqin-t∑¬ Ib-dn'' (1 ]t{Xm. 2:24). ""CXm AIr-Xy-Øn¬ Rm≥ Dcp-hmbn ]m]-Øn¬ Fs‚ AΩ Fs∂ K¿`w [cn-®p'' (k¶o. 51:5) F∂Xv F√m a\p-jyh¿§-Øn-s‚bpw {]m¿∞-\-bmWv. am-bn-®mepw amdmØ ]m]Øns‚ amdm∏v a\p-jys‚ amdØp-≠∂ - t_m[y-ap-fh - m-°p-hm≥ \ym-b-{]-am-W-Øn\v km-[n®p (tdm-a. 5,6 A≤ym-bw). ]m]w aqe-ap≈ a\- m-£n Ip-Øn¬\n∂pw tamN\w t\Sm≥ B-

{K-ln® a\p-jy\p \ymb-{]-amW-w \¬Inb am¿§-amWv tehy-bm-K-߃!! ]n-Xm-hmb ssZhw tehy-bmK-ß-fn-eqsS Xs‚ ]p{X≥ F{X a-lXz kºq¿Æ-\msW∂p shfn-s∏-SpØn. Cu Ir]m-bp-KØn¬ ]cn-ip-≤m-flm-hv, k`-bpsS B-cm-[-\-bn-eqsS Bfl-aWm-fm-\m-b {InkvXp F{X alXz-k-ºq-¿Æ-\m-sW∂v shfns∏-Sp-Øp∂p. Ah≥ ssZh-cq]-Øn-en-cns° ssZh-tØm-Sp≈ ka-Xzw apdpsI ]nSn®v sImt≈-Ww F∂v hnNm-cn-°msX Zm-k-cq]w FSpØp a\p-jy-kmZr- i y- Ø n- e mbn Xs∂- Ø m≥ Hgn-®v thj-Øn¬ a\p-jy-\mbn hnf-ßn Xs∂-Øm≥ XmgvØn ac-W-tØmfw {Iqinse ac-WtØmfw Xt∂ A\p-k-c-W-ap≈-h-\mbn Xo¿∂p. AXp-sIm≠v ssZhw Ahs\ G‰hpw Db¿Øn. kI-e\ - m-aØ - nepw taemb \maw \evIn. tbip-hn-s‚ \ma-Øn-¶¬ kz¿tem-I-cp-sSbpw, `qtem-I-cp-sS-bpw, A-t[mtem-I-cp-sSbpw apg-¶m-ep-I-ƒ Hs°bpw aS-ßp-I-bpw, F-√m \m-

hpw tbip-{InkvXp I¿-Ømhv F∂v ]nXm-hmb ssZh-Øns‚ al-Xz-Øn-\mbv G‰p-]-d-bp-Ibpw sNtø-≠n-h-cpw'' (^n-en. 2:6˛11). {InkvXp Xs‚ P-V-Øn¬ temI-Øns‚ ]m]w Npa∂p. ]m]w Npa-∂ PVw in-£ A\p-`-hn-t°-≠-XmWv. Im-¬hdn-bn¬ Acp-a-\m-Y≥ B in£ A\p-`-hn®p Xo¿Øp. ""\ΩpsS kam-[m-\-Øn-\m-bp-≈ in£ Ah-s‚-ta¬ Bbn'' (sb-i. 53:5). temI-Øns‚ ]m]w Npa°p-Ibpw ssZhoI in£ hln-®v am\-hP - m-Xnsb hnSp-hn-°W-sa-¶n¬ Nne tbmKy-X-bp-≈h\p am-{X-ta km[n-°p-Ib - p-≈q. AXn-semcp tbmKy-X- Ah≥ ]m]w C√m-Øh-\mWp F∂XmWv. AXn-epw {][m\w ]m]w sNøp-hm≥ ]‰mØ Hcp PV-am-bn-cp-∂p Aht‚Xv! ""btlmh \Ωp-sS F√m-hc - p-tSbpw AIrXyw A-hs‚ta¬ NpaØn'' (sb-i. 53:6). ""{InkvXp-hpw Aß-s\-Xs∂ At\-I-cp-sS ]m]-ßsf Npa-∏m≥ Hcn-°-¬ A¿∏n-°-s∏-´p'' (F-{_m. 9:28).

{InkvXp-hns‚ alXzw Ahs‚ P\-\-Øn-epw, Pohn-X-Ønepw, {]hr-Øn-bnepw, Ahs‚ ac-W-Øn-epw shfn-s∏-´p. tehy-bm-K-ß-fpsS Ah-km-\-amWv {InkvXp-hns‚ AIr-Xy-bmKw. tehy-bm-Kß - f - neqsS {InkvXp-hns‚ ]c-a-amb bmKm¿∏-WsØ ImWp-tºm-gmWv Ah-s‚ al- X z- k ºq¿ÆX- Bkz- Z n°m≥ Ign-bp-∂-Xv. ssZh-cq-]-Øn-en-cp-∂-h≥ Xs∂-Øm≥ Hgn®p (-^n-en. 2:7), Ah-\n-et√m ssZh-Øn-s‚ k¿∆-k-ºq¿Æ-Xbpw tZ-l-cq-]-ambn hkn- ° p- ∂ - X v (- s Im- s em. 2:9). Cßs\ Hgn-°p-I-bpw, ]ns∂ \nd-bv°p-Ibpw sN-bvX {InkvXp-h-√msX a‰m-cm-Wv, as‰-¥mWv ss__n-fnse tI-{µhn-jbw. ssZh-]p-{X≥ F{X-am{Xw al-Xz-]q¿Æ-\m-sW∂v ]n-Xmhmb ssZhw temI-Øns‚ apºmsI hc®v ImWn-®n-cn-°p∂p. CXmWv tehybm-K-ß-fn¬ \mw Hm¿Øn-cn-t°≠Xv. -(XpScpw)


4

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w

h∂ hgn-Iƒ

s{]m^. ]n.-]n.- kvI-dnb [\-X-Xz-im-kv{Xhpw B≤ym-fln-I-Xbpw A`n-apJw -

(XpS¿®)

(Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ t]mØm-\n-°mSv F∂ ]©m-b-Øn¬ NmØ-a‰w {Kma-Øn¬ Hcp I¿jI `h-\-Øn¬ P\n® {]ikvX [\-X-Xz-im-kv{X-⁄-\mbn amdnb ]n.-]n. kvIdnb amÃ-dpsS PohnX ]mX-Iƒ.) 10. ]T-\-Øn¬ \ne-\n¿Ønb anIhv sslkv°q-fn¬ XpS-cp-hm≥ km[n-®ncp∂pthm? sslkv°q-fn¬ Rm≥ ]T-\-Øn¬ Gsd ]nd-tIm´v t]mbn. F∂m¬ Fs‚ Bflob PohnXw AhnsS ]pjvSn-s∏-´p. B Ime-L-´-Øn¬ Bflob hnj-bß-fn¬ henb A`n-\n-thiw F∂n-ep-≠m-bn. AΩ -ho-´n¬ hcp-Øn-bn-cp∂ {InkvXob B\p-Im-en-I-߃ hmbn-°p-∂-Xnepw ]Tn-°p-∂-Xn-ep-am-bn-cp∂p IqSpX¬ {i≤. C.-]n. h¿Kokv Fgp-Xnb ""]´-°m¿ ]ptcm-ln-X-∑m-c-√, kzcq] hW°w F∂n-hbpw {_Zvd¨ k`m-N-cn-{X-Ønse BZysØ hnizmk ka¿∞\ -{K-Ÿ-amb ]n.-sP. Ipcy≥ A¶-amen cNn® _kv]q¿°m\ AYh ip≤o-IcW ÿew, sI.-hn. sska¨ Fgp-Xnb inip-kv\m\ IpTm-cw, adp-`mj \nI¿jw, XXz-{]-t_m-Zn-I, ]m∏m-[n-]-Xyw XpS-ßnb {KŸ-߃ kaqew hmbn®p. IqSmsX kXy-{]-Im-in-\nbpw kntbm≥ Imlfw amkn-Ibpw XΩn¬ \SØnb hmZ-{]-Xn-hm-Z-߃ hmbn-°p-∂-Xnepw ckw I≠p. ""A\y-`m-j-Ifpw Ir]mh-c-ßfpw'' F∂ hnj-bsØ ASn-ÿm-\-am-°n-bm-bn-cp∂p kwhm-Zw. Cu hnjb-ßfn¬ {_Zvd¨Im-cp-sSbpw s]¥-sIm-kvXp-Im-cp-sSbpw hmZ-ap-J-߃ At∂ F\n°v a\- n-em-°p-hm≥ km[n-®p. Cu Imc-W-ß-fm¬ ]T-\-Øn¬ F\n°v icm-i-cn-sb-°mƒ apI-fn¬ Db-cp-hm≥ km[n-®n-√. 11. ad-°m-\m-hmØ Hcp sslkv°qƒ kvac-W-]-d-bmtam ? apI-fn¬ ]cm-a¿in® ]e {KŸ-ßfpw ItØm-en°m hnizm-kn-I-fmb Fs‚ kl-]m-Tn-Iƒ°v hmbn-°p-hm≥ \evIn. Nne-sc√mw AXv {i≤m-]q¿∆w hmbn®p. XpS¿∂v CXns\ ]‰nb N¿®-Iƒ hn{i-a-th-f-I-fn¬ X߃X-Ωn¬ ¢mkvapdn-bn¬ Ac-tß-dn. CXv Fß-s\tbm slUvam-Ã-dns‚ {i≤-bn¬s]-´p. At±lw Fs∂ hnfn®v i‡-amb `mj-bn¬ iIm-cn-®p. kplr-Øp-°ƒ°v Rm≥ hmbn°p-hm≥ sImSpØ ]pkvX-I-߃ Ah-cpsS ]°¬ \n∂pw I≠p-sI-´nbtijw Ft∂mSv ]d-™p. ""Fkv.-F-kv.-F¬.-kn. k¿´n-^n-°‰v hmßn-°p-hm≥ hcp-tºmƒ CXp XncnsI Xcmw'' ]n∂oSv AXp-t]mse Xs∂ aS-°n-Ø-∂p. 12. ]n∂oSv Beph bp.-kn. tImtf-Pn-te-°m-bn-cp-∂p-ht√m bm{X? A°m-eØv tIm´-b-Øn\p hS-°p-`m-KØv Beph bp.-kn. tImtf-Pn¬ am{Xsa C‚¿ao-Un-b-‰v hnZym-`ym-k-Øn\v Ah-kcw e`y-am-bn-cp-∂p-≈p. am¿°v

ktlm-Z-cn-am-tcmSv

F¬kn t__n

Xncp-h-N-\-Øn¬ At\Iw `mKy-hm-∑m-tc-°p-dn®p {]Xn-]mZn-®n-´p-≈-Xn-sem∂mWv taep-≤cn-®n-cn-°p-∂-Xv. ""]co£ kln°p∂ a\p-jy≥ `mKy-hm≥. Ah≥ sIm≈m-hp-∂-h-\mbn sXfn- ™ - t ijw I¿Ømhp Xs∂ kvt\ln-°p-∂-h¿°p hmKvZØw sNbvX Poh-In-coSw {]m]n-°pw'' (bmt°m. 1:12). ]-co-£-I-fpw, ]cn-tim-[-\Ifpw \ΩpsS Pohn- X - Ø n¬ t\cn-Sp-∂-Xn-t\-°p-dn®v \mw \∂mbn ]Tn- t °- ≠ - X m- I p- ∂ p. ssZhw, Xs‚ a°-fpsS hnizmk-Øns‚ Afhp ]cn-tim-[n®v hnizm-kØ - n¬ i‡o-Ic - n®v Dd∏n-°p-∂-Xn-\mWv ]cn-tim-[-\Iƒ A\p-h-Zn-°p-∂-Xv. F∂m¬ ]co-£-Iƒ \sΩ hnizm-kØn¬ Xf¿Øn, ssZhm-{i-bØn¬ \n∂pw, AI-‰n-°-f-bp-

Ipd-hm-bn-cp-∂-Xn-\m¬ tXUv {Kq∏mWv F\n°v e`n- ® - X v . Ncn- { Xhpw temPn- ° p- a m- b ncp∂p sF—n-Ih - n-jb - ß - ƒ, ]T\- Ø n¬ Rm≥ IqSp- X ¬ D’m-ln-°p-hm≥ XpS-ßn. ]Tn∏n-°p-∂Xv A∂∂v Xs∂ ]Tn®-h-km-\n-∏n-°p-hm≥ {ian-®p. \√ am¿t°msS C‚¿ao-Un-b‰v ]co£ hnP-bn-®p. ]n∂oSv Ahn-sS-Øs∂ _n.F.bv°v tN¿∂p. [\-XX - z-im-kv{X-am-bn-cp∂p sF—nI hnj-bw. AhnsSbpw Rm≥ H∂m-a-\m-bn. \√ hnZym¿∞n F∂ _lp-a-Xn-tbm-sS-bmWv A≤ym-]-I¿ Fs∂ bm{X Ab-®-Xv. Fs‚ ]co£m t]∏-dp-Iƒ Hcp amXr-Im-t]-∏-dmbn A≤ym-]I¿ a‰v hnZym¿∞n-Isf hmbn-®p-tIƒ∏n-®p. Cu Ime-ß-fn¬ Bflob hnj-bß-fn¬ Rm≥ H´pw ]nd-In-em-bn-cp-∂n-√. Fkv.-kn.-Fw. s‚ sk{I-´-dn-bmbn {]h¿Øn-®n-cp-∂p. 13. Bep-h-bnse ]T\w kphn-tij {]h¿Ø-\-Øn-\p≈ ]cn-io-e-\-I-f-cnbm-bn-cp∂p F∂p km¿ ]d-bm-dp-≠-t√m?. CXn\v DØcw ]d-bp-tºmƒ Fs‚ Hm¿Ω-bnseØp∂Xv Ncn{X {]kn-≤am¿∂ Beph inh-cm{Xn atlm-’-h-am-Wv. ]d-hq-cnepw Bep-h-bnepw D≈ k`-bpsS t\Xr-Xz-Ønepw kao] ÿe-ß-fnse kphn-tij {]h¿Ø-I-cpsS kl-I-c-W-tØm-sSbpw inh-cm{Xn aW¬]p-dØv ]c-ky-tbm-K-ßfpw {SmIv‰v hnXc-Whpw kwL-Sn-∏n-°p-am-bn-cp-∂p. Cu Bh-iy-Øn-\p-th-≠n-bmWv "ap‡n-am¿§w' F∂ {SmIv‰v C.-sI. tP°_v {][m-\-ambpw Fgp-Xn-b-Xv. cmhnse apX¬ cm{Xn 10 aWn-hsc {]h¿Ø\w XpS-cpw. Beph bp.-kn.bnse A©v h¿jsØ ]T-\Øn-\n-S-bn¬ inh-cm{Xn {]h¿Ø\w Rm≥ apS-°n-bn-cp-∂n-√. entPm tNmZn-®-Xpt]mse inh-cm-{Xn-tbm-K-߃ Fs‚ {]kwK ]cn-io-e\ If-cn-bm-bn-cp-∂p. Cu {]h¿Ø-\-ß-fpsS kmº-ØnI Npa-Xe {][m-\-ambpw ]d-hq¿k-`-bmWv \n¿∆ln-®n-cp-∂-sX∂pw Rm≥ Hm¿°p-∂p. -(XpScpw)

]co£ kln-°p∂ a\p-jy≥ `mKy-hm≥ ∂XmWv. ssZhw Xs‚ a°-sf tZmj-ß-fm¬ ]co-£n-°-bn-√. ssZh-Øn-s‚ A\p-hm-Z-an√msX ssZh-a-°sf ]co-£n-°ph- m ≥ Hcn- ° epw kmØm\p km≤y-a-√. Ctøm-_ns‚ Ncn{Xw AXp \sΩ ]Tn∏n°p-∂p. Hmtcm-cp-Ø-cp-tSbpw BfloI i‡n A\p- k - c n®p am{Xta ssZhw \-sΩ ]co-£-W-Øn-\v Gev]n-°-bp-≈q. ""BI-bm-¬ Xm≥ \nev°p∂p F∂p tXm∂p-∂-h≥ hogm-Xn-cn-∏m≥ t\m°n-s°m-≈s - ´, a\p-jy-¿° - p \S∏-√mØ ]co£ \nß-ƒ°p t\-cn-´n-´n-√. ssZhw hniz-kvX≥. \n߃°p Ign-bp-∂-Xn\p aosX ]co£ t\cn-Sp-tºmƒ kΩ-Xn-°m-sX, \nß-ƒ°p kln∏m≥ Ign-tb-≠-Xn-\p ]co-£tbmSp IqsS Ah≥ t]m°phgnbpw D≠m°pw'' (1 sImcn. 10:13). ssZhm-flmhv Bkybnse Ggp k`-Iƒ°p \evIp∂ Zq-Xp-I-fn¬ {][m\ hm-°v ""Pbn-°p-∂-h≥'' F∂m-W-s√m. ssZh-a-°ƒ F√m-‰nepw Pbn°p-∂-h-cm-bn-cn-°Ww. kz¿-§ob ]nXmhp hmKvZØw sNbvXncn-°p∂ {]Xn-^e - hpw {]m]n-°Ww. ""sIm≈m- h p- ∂ - h - \ mbn

sX-fn-tbWw;'' ""ssZhw kvt\ln-°p-∂h - c - m-bn-Xo-tcWw.'' ""Poh-In-coSw {]m]n-t°Ww''! AXm-Wv ]cn-tim-[\ - b - psS ssZ-hoI e£yw. ssZhw A{_-lm-ans\ ]co£n-®p. ""Xm≥ kvt\ln-°p∂ Xs‚ GI-Pm-X-\mb bn-kvlm°ns\ Xs∂ tlma-bm-Kw Ign°Ww'' bmsXmcp tNmZy-hpw sNømsX A{_lmw A-\pkcn-®p. ""ssZhw X\n°p tlmabm-K-Øn\v Hcp B´n≥Ip-´nsb Hcp-°n-s°m≈pw'' F∂v A{_lmw hniz-kn-®n-cp-∂p. ssZhØns‚ ]c-am-[n-Im-c-Øn-emWv (Sovereignty) A{_-lmw hnizkn-®-Xv. Xs‚ aI-s\ Adp-t°≠-Xn∂p IØn-I-øn-se-Sp-°pwhsc btlmh A-{_-lm-ans\ kq£n- ® p- t \m- ° n- s °m- ≠ n- c p∂p. A{_-lmw A-Xp \nh¿Øn-°pw F∂p t_m-≤y-ambt∏mgmWv ""A{_-lm-ta, A{_lmta'' F∂p hnfn-®-Xv. tamcnbm ae-bmsI ssZh-i_vZw ams‰mens°m≠p. A-{_lmw Xs‚ ]p{Xs\ bmK-a¿∏n-®-Xmbn btlmh AwKo-Ic - n-®p (F-{_m. 11:17˛19). A{_-lm-ans\ ssZhw \∂mbn Adn-™n-cp-∂p.

{]nb-ap-≈-h-sc, \-ΩpsS hnizm-k-Øns‚ A·n-]-cn-tim-[\-bn¬ \ΩpsS {]Xn-I-cWw F-ß-s\-bm-Wv? ""ssZhw Fs∂ sIm∂mepw Rm≥ Aht\-Ø-s∂ ImØn-cn°pw'' F∂p ]d-™ Ctøm-_n-t\-t∏mse Dd® hnizmkw \ap-°pt≠m? Xs‚ Xo{h-amb thZ\-bn¬ ""Fs∂ hos≠-Sp-°p∂-h≥ Pohn-®n-cn-°p-∂p, Fs‚ Xz-°v Cßs\ \in-®-tijw Rm-≥ tZl-k-ln-X-\mbn Ahs\ ImWpw'' F-∂v Ctøm_v ]d-™p. ""Rm-≥ \S-°p∂ hgn Ah≥ Adn-bp-∂p. Fs∂ tim-[\ Ign-®m-¬ Rm-≥ s]m∂p-t]mse ]pd-Øp-h-cpw'' F∂p ]-dbp-hm-\p-≈ {]m-K-¤yhpw, Dd-∏pw, Pohn-X-hn-ip-≤nbpw \ap-°ps≠m? tbmtk- ^ n- \ p- ≠ mb ]cntim[-\-I-fpw, kmØms‚ ]co-£bpw hnh-cn-t°≠Xn√s√m. \nc-]-cm-[n-bmb bphm-hns\ kz-¥w ktlm-Z-c-∑m¿ {Iqc-am-bn D]-{Z-hn®v s]m´-°n-W‰n-en-´p, ASn-a-bmbn hn‰p, C-ßs\ X-s‚ PohnXØn¬ Akl-\o-b-amb ]cn-tim-[-\Iƒ D≠m-bn. ""\n߃ Fs‚ t\-sc

tZm-jw hnNm-cn®p ssZhsam C∂p-≈-Xp-t]mse _lp-P-\-Øn\p Poh-c-£-°mbn AXns\ KpW-am°n Xo¿Øp'' (D-ev]. 50:20) F∂s{X tbmtk^v ]d-™Xv. F∂m¬ ssZhw tbmtk-^n\p \evInb ]Zhn F{X D-∂-Xam-bn-cp-∂p. AsX, ]co-£ kln-°p∂ a\p-jy≥ `m-Ky-hm\mWv. ssZh-a-°ƒ°p ]ehn-[- ]cn- t im- [ \Ifpw ]co- £ - I fpw t\cn-tS≠n hcpw. At∏m-sgms° \ncm-i-s∏-´p-t]m-ImsX, ]co-£-I-fn¬ Pbn-°p-hm≥ i‡n \¬Ip∂ ssZh- t ØmSp {]m¿∞n®p Pbw t\S-Ww. GXp henb A·n-tim-[-\-bnepw \ΩpsS I¿Ømhp \tΩmSp IqsS-bp≠v F∂ Dd-∏pw, ss[-cyhpw, hnizm-khpw, Ahs‚ hnetb-dnb hmKvZØßfpw \-ap°p _ew \ev I pw. ssZh- Ø n\p sIm≈m-hp-∂-h-cmbn sXfn™v, I¿Ømhp Xs∂ kvt\ln-°p∂-h¿°mbn hm-KvZ-Øw sNbvX Poh-In-coSw {]m-]n-∏m-\mbn \ap°p’mln-°mw. I¿Ømhp Ir] sNø-s´. ‰‰‰


5

Poh- h - N \w

2017 Unkw_¿

ss{IÃv thmbvkv an\n-kv{Sn-bpsS {]h¿Ø-\ß - ƒ A¶-amen: ss{IÃv thmbvkv an\n-kv{Sn-bpsS kphn-ti-j-{]-h¿Ø-\-߃ A\p-{K-l-I-c-am-bn \S-°p-∂p. 2017 \hw-_¿ 28 \v A¶-am-en-bn¬ \n∂pw ae-∏p-dw, hb-\m-Sv, IÆq¿ Pn√-I-fpsS hnhn[ ÿe-ß-fn¬ Unkw-_-¿ 3 hsc kphn-tij {]h¿Ø-\߃ \S-Øp-hm≥ I¿Ømhp klm-bn-®p. ae-∏pdw h≈n-°mSv {_Z-d¨ Akw-ªn-bp-sS-bpw, ]me-bw-amSv {_Z-d¨ Akw-ªnbp-sSbpw t\Xr-Xz-Øn¬ kphn. ]n.-bp. tXma-kns‚ `h-\m-¶-WØn¬h®v cm{Xn-tbm-K-hpw, ]cnkc {]tZ-i-ß-fn¬ `h\ k-µ¿i-\-hpw, ]c-ky-tbm-K-ßfpw \-S-Øn. hb-\mSv Pn√-bn¬ am\¥-hm-Sn, Xm∂n-°¬ {_Z-d¨ Akw- ª n- I - f psS kl- I c- W tØm-sS ]c-ky-tbm-Khpw cm{Xn ao‰nwKpw \S-∂p. IÆq¿ Pn√-bn¬ aWvU-fw, IpSn-bm≥ae, Im¿Øn-]p-cw, Be-t°mSv {_Z-d¨ Akw-ªn-I-fpsS t\Xr-Xz-Øn¬ I\-I-Ip-∂v, s]m´≥πm-hv, IpSn-bm≥a-e, ]pen-Ipdp-º, cb-tdm, s\Sp-thm-Sv, ]c-

∏, aW-°-S-hv, Pb-Kn-cn, im¥n]p-cw, Im¿ØnI]pcw F∂o ÿe-ß-fn¬ ]c-ky-tbm-K-ßfpw {Sm-Iv‰v hnX-c-Whpw \SØn. kphn-ti-j-I-∑m-cmb ]n.sI. tPmbn ({Im- c n- t b- e n), sPbv k ¨ (F- d - W m- I p- f w), emep h¿§okv (sIm-´m-c-°-c), PmIvk¨ (h-cm-°-c), kp\n¬ sIm´q¿ (sIm-´m-c-°-c), sI. tKm]m-eI - r-jvW - ≥ (A-¶a - m-en) F∂n-h¿ Sow AwK-ß-fm-bn-cp∂p. IqSmsX AXXp {]mtZinI k`-I-fnse kphn-ti-jI-∑mcpw aq∏-∑mcpw bph-P-\ßfpw hnhn[ ip{iq-j-I-fn¬

kl-I-cn-®p. ssZh-P-\-Øns‚ Bflm¿∞- a mb {]m- ¿ - ∞ - \ bpw kl-I-c-Whpw XpS-¿-∂pw Bh-iy-am-Wv. ss{IÃv thmbvkn-\p-th-≠n, K. Gopalakrishnan, Christ Voice, P.B. No. 10, Mookkannoor P.O., Angamaly, Ernakulam, Mob: 09539299733, 09939445 596, Email: christvoicemagazi ne@ gmail. com, Bank Details: State Bank of India, Angamaly, Name: K. Gopalakrishnan, A/c No: 30098887878, IFSC Code: SBI00008591

_tY¬ {_Z-d¨ tKmkv]¬ Sow ap≠-°bw: ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞\m kl-I-c-W-߃ Soans‚ {]h¿Ø-\-Øn\v A\p-{Kl-am-Wv. 2017 \hw-_¿ 15˛25 hc CSp°n Pn√-bn¬ Ge-∏m-d, ate-∏p-Xp-h-b¬, Infn-hm-Sn, s]cnbm¿, tXßm-°-√v, Iocn-°-c, sN¶-c, h≈-°-S-hv, hmfmSn sh≈m-cw-Ip∂v XpSßn 70˛¬ ]cw ÿe-ß-fn¬ ]c-ky-tbm-K-߃ \S-Øn. kphn-ti-j-I-∑m-cmb sI.-Fw. t__n, ‰n.-hn. amXyp, sI.-kn. km_p, {]mtZ-inI k`-I-fnse kphn-ti-jI aq∏-∑m¿ F∂n-h¿ ip{iq-j-I-fn¬ klI-cn-®p. kphn-tij {]Xn-Ifpw ]pXn-b-\n-b-a-Øns‚ tIm∏n-Ifpw hnX-cWw sNbvXp. {]m¿∞\m kl-Im-cn-Iƒ°v Rß-fpsS \µn. kphn. sI.-Fw. t__n (ap-≠-°-bw)-˛ 9495026263, kphn. ‰n.hn. amXyp (ta-ep-Im-hp-a-‰w)˛ 9495543712

Xan-gv\mSv ^manen tIm¨{^≥kv sX¶min: Aø-]pcw {In-kv-Xy≥ _neo-thgvkv Akw-ªn-bpsSbpw kuØv Xan-gv\mSv {InkvXy≥ _neo-thgvkv AkwªnbpsSbpw t\Xr- X z- Ø n¬ 2017 Unkw- _ ¿ 26- ˛ 29 hsc tIm¿´mew {InkvXy≥ Iymºv

sk‚-dn¬ h®v ^manen tIm¨{^≥kv \S- ° pw. ""\otbm C∂-h-tcmSv ]Tn®p Ft∂m¿°pI'' (2 Xnsam. 3:14) F∂XmWv Nn¥mhnjbw. kphn-tij-I-∑m-cmb Nm≠-∏n-≈ ^n-en∏v (tIm-´-bw), Fw.-sI. kÆn

(B≥U-am≥), ]n. kmw Ipam¿ (apw- s _) F∂n- h ¿ hN\w ip{iq-jn-°pw. Xan-gv\mSv {InkvXy≥ Izb¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. B¬-_¿´v Icp-Wm-\n-[n Mob: 9362625020

s]cp-ºm-hq¿ tKmkv]¬ s^Ãv s]cp- º m- h q¿: s]cp- º m- h q¿ {_Z-d-¨ k`-bpsS t\Xr-XzØn¬ 2017 Unkw-_¿ 22 sh≈n apX¬ 24 Rmb¿ hsc s]cp-ºm-hq¿ ap\n-kn-∏¬ tÃUnb-Øn¬ h®v kphn-ti-j-tbm-

K-߃ \S-∂p. ssZh-Zm-k-∑mcmb tPm¨ Ipcy≥ (tIm-´bw), _nPp sI. (BeSn) F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn-®p. _nt\mbv Nmt°m, tPm¨en Nmƒkv, sPbvk¨ A¶-am-en,

]pXp-∏mSn I¨h≥j≥ ]pXp-∏mSn: ]pXp-∏mSn {_Z-d¨ k`-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ 2018 s^{_p-hcn 6 sNm∆ apX¬ 10 i\n hsc ]pXp-∏≈n {_Z-d¨ k`m-lmƒ A¶-W-Øn¬ h®v kphn-ti-j-tbm-K-߃ \S-°pw. sshIp-t∂cw 6 apX¬ 9 hsc \S-°p∂ tbmK-ß-fn¬ ssZh-Zmk-∑m-cmb ‰n.-]n. I\-I-cmPv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), tdmbn amXyp (ssa-e-{]) F∂n-h¿ hN\w {]kw-Kn-°pw. Im¬hdn thmbvkv (A-¶-am-en) Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. k`-bv°p-th-≠n, Fw.sF. tXmakv (Evg), hn.-bp. tXmakv.

sÃ√ tPm¨k¨ F∂n-h¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-®p.

bqØv tKmkv]¬ an\nkv{Sn Xan-gv\mSv: bqØv tKmkv]¬ an\n-k{v Sn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn-¬ 2017 Unkw-_¿ 23˛\v 10 am˛3 pm hsc Ip´m-scbv Xp-sdbvbq¿ 47/7F˛¬ h®v \S∂ kphntij ao‰nw-Kn¬ {_Z¿ tPm¨ Ir]m- I - c ≥ (Xr- ® n) hN\w {]tLm-jn-®p. Bflo-I-amb {]tXyI t{]m{Km-ap-Ifpw \SØn. cmPm Fw. insa-tbm≥.

Poh-h-N\w Hcp ip{iq-j-bmWv {]m¿∞\ Bhiyw


6

Poh- h - N \w

2017 Unkw_¿


7

Poh- h - N \w

kπn-sa‚ v

kXy-Iq-Sm-c-Øns‚ A¶-W-Øn-sem-cp-°nb {Inkvakv {So DZvLm-S-\ Zriy-߃...

2017 Unkw_¿


8

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w 108˛maXv ]cp-Øn-∏md I¨h≥j≥

ASq¿: ]cp-Øn-∏md {_Zd¨ k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Øn-h-cp∂ 108˛maXv kphn-ti-j-tbm-K߃ 2018 s^{_p-hcn 6˛11 hsc k`m ssaXm-\Øp h®v \S-°pw. kphn-ti-j-I-∑m-cmb F_n sI. tPm¿Pv (a-√-t»-cn), tPm¿Pv amXyp (apws_), _nPp sI. BeSn (C-Sp-°n) F∂nh¿ hN\w ip{iq-jn-°pw. tIm´bw C≥kvt{]-j≥ knwtKgvkv Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. ]I¬ 10˛12 hsc ss__nƒ ¢m p-Ifpw i\n-bmgvN ]I¬ 10.30˛12.30 hsc ktlm-Z-cn-am-cpsS tbmKhpw D≠m-bn-cn°pw.

kphn-tij tbmK-ßfpw ss__nƒ ¢m pw tImhfw: tImhfw {_Z-d¨ Akwªn(sh-≈m¿)-bpsS B`nap- J y- Ø n¬ 2017 \hw- _ ¿ 25˛\pw 26˛\pw \S∂ tbmK-ßfn¬ ""k`bpw hnizm-knbpw'' F∂ hnj-bsØ A[n-I-cn®v

ss__nƒ ¢m pw Ip´n-Iƒ°p th≠n-bp≈ ¢m pw kphn-ti-j-tbm-K-ßfpw \S-∂p. kphn-ti-j-I-∑m-cmb ]n.F-kv. Xºm≥ (dm-∂n), tdmbn kv°dnb (Ip-a-fn), tPmfn sI.-Pn.

(A-ºq-cn) F∂n-h¿ ip{iq-jIƒ sNbvXp. slh≥en {]k≥kv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), kPoh≥ (G-e-∏m-d) F∂n-h¿ Km\ip-{iqj \n¿∆-ln®p.

hN-\-tLm-jWw 2018 s\√n-°p∂v: s\√n-°p∂v kotbm≥ {_Z-d¨ k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 2018 P\p-hcn 25˛28 hsc k`m-lmƒ A¶-W-Øn¬ h®v \S-°p∂ tbmK-ß-fn¬ kphn. tPm¨ ]Wn-°¿ (Xncp-h-\-¥-]p-cw) {InkvXp-hns‚ ho≠pw hc-hpw temI-Øns‚ `mhnbpw F∂ hnj-bsØ A[n-I-cn-®pw, kphn. Um\n-tb¬ h¿§okv (]p-\-eq¿) {InkvXp-

hns‚ ho≠pw hchpw {InkvXphns‚ \ymbm-k\hpw F∂ hnj-bsØ ASn-ÿm-\-am-°nbpw hN-\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. 26, 27 Znh-k-ß-fn¬ 7:30 am \v ss__nƒ ¢mkp-Ifpw F√m Znhkhpw Km\-ip-{iq-jbpw D≠m-bn-cn-°pw. k`-bv°p-th≠n, Fw.-]n. tKmUven (9447342950), ]n.-hn. B‚Wn (9387899016), sPbnwkv hneyw (9447792957).

kphn-ti-j-I≥ _me-kwLw Iymºv

]ßS: ]ßS _tY¬ {_Z-d-¨ N¿®ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 2017 Unkw-_¿ 14-˛17 hsc aw-Kfw ]Sn°p kao-]-ap≈ ssa-Xm-\Øp h®v \S∂ tbmK-ß-fn¬ kphn-ti-j-I-∑m-cmb ‰n.-kn. _nPptam≥ (hm-°m-Sv), k-t¥mjv eqt°mkv (]p-Xp-∏-≈n), ]n.-Pn. sPbnwkv (X-Æn-tØm-Sv), ]n.-F-kv. Xºm≥ (dm-∂n) F∂n-h¿ hN\w {]kw-Kn-®p. ktlm-Z-c-∑m-cmb sP-bnw-kv tPm¨ (tXm-´-∏-≈n), ss_-Pp kn. (_m-e-cm-a-]p-cw), sPbnw-kv tXmakv (sIm-®n) F∂n-h¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆ln-®p.

NÆt∏´: kphn-ti-j-I≥ _me-kwLw ]p\-eq¿ sk‚-dns‚ hm¿jnI Iymºv 2017 Unkw-_¿ 25 Xn¶ƒ 4 pm apX¬ 27 _p[≥ 4 pm hsc ASq¿ am¿tØmΩm bqØv sk‚-dn¬ h®v \S-°p-∂-Xm-Wv. Iymºv Xow: "Fgp-t∂‰v {]Im-in-°pI' (sb-i. 60:1). kphn-ti-j-I-∑m-cmb tPmbn tPm¨ (_mw-•q¿), _m_p tXmakv (A-¶-am-en), Um\n-tb¬ h¿§okv (]p-\-eq¿), kp\ojv _me≥ (am-th-en-°-c) F∂n-h¿ {][m\ eotU-gvkm-bn-cn-°pw. Chm. sI.-hn. ]o‰¿ (sk-{I-´-dn)˛ Mob: 9447479852

{KŸ-]c - n-Nbw

kphn-tij tbmK-߃

kphn-tij tbmK-hpw kwKoX hncp∂pw

th¿]mSp k`m-N-cn{Xw Cw•o-jn¬ {KŸImc≥: alm-Ihn sI.hn. sska¨ alm-Ihn sI.-hn. sska¨ cNn-® ae-¶cbnse th¿]mSp k`-IfpsS Ncn{Xw (Cw•ojv) 2018 G{]n¬ amk-Øn¬ {]kn-≤o-I-cn-°p∂-Xm-Wv. GI-tZiw 360 t]Pp-I-fp≈ Cu {KŸ-Øns‚ hne 350 cq]m-bm-Wv. am¿®v 15 \v apºv _p°v sNbvXm¬ {]n˛-]-ªn-t°-j≥ 200 cq]bv°v e`y-am-Wv. Cu ]pkvXIw ]pXnb Xe-ap-d-Iƒ°v Bflob A\p-{K-l-hp-am-Wv. hnemkw: Bro. Nmt°m tPm¿÷v, tamSn-bn¬ H, CS-t»-cn-a-e, Bd-∑pf ]n.-H. 689533, ]Ø-\wXn-´, tIc-f. t^m¨: 9847519671, e-mail: vgmathew09@gmail.com. (packing and postage Rs. 50 extra per book) USA Address: Bro. Jojy M Jacob, 1004 Cottontail Ln. Euless, Tx 76039, USA. Tel: 8173911540, 6027106884, e-mail: jibynissy@gmail.com (Rate US$ 15 plus postage and handling charges)

tbip-{In-kvXp-hns‚ shfn-∏mSv

alna-sbgpw ainlm kn.-Un.

{KŸImc≥: {_Z¿ tXmakv G{_lmw

{_Z¿ tXmakv G{_lmw (A-‰vem‚m) cNn® 10 Km\-ß-fpsS kam-lm-cam-Wn-Xv. [ym\m-fl-Ihpw Bfl {]tNm- Z n- X - h p- a mb Cu Km\-߃ `‡n-Po-hnX-Øn\v {]Xymi \¬Ip∂-Xm-Wv. AJne \ma-Øn\pw D∂-X-\maap≈ {InkvXp, ]m]-Øns‚ A‘-X-bnepw _‘\-Øn-ep-an-cn-°p-∂-hsc kzX-{¥-am°n X≥ kz¥-am-°p∂p F∂v A\p-`-h-Øn¬ \n∂p ]mSp∂ KoX-ß-fm-Wn-h. Cu kn.-Un. ssZhP-\-Øn\v A\p-{K-l-am-bn-cn-°pw.

tbip-{In-kvXp-hns‚ al-Xz-k-ºq¿ÆXbpw k`bpsS `mhnbpw kw_-‘n®v hnh- c n- ® n- ´ p≈ shfn- ∏ mSp ]pkvXIw t]mse a‰p ]pkvX-I-ß-fn-s√∂p ]d-bmw. Cu ]pkvX-I-Øns‚ hymJym-\ß - fpw \nc-h[ - n-bm-Wv. {_Z¿ tXmakv G{_lmw cNn® Cu IrXn GsXmcp ss_-_nƒ ]TnXm-hn\pw kXy-ßsf Is≠-Øm≥ klm-bn°p-∂p. {_Z¿ sPbnw-kv h¿§okv (Xn-cp-h-\¥-]p-cw) {]uV-Kw-`o-c-amb Ah-Xm-cn-Ibpw Fgp-Xn-bn-´p-≠v.

Ip≠d: Ip≠d {_Z-d¨ A-kw-ªn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 2018 P\p-hcn 4 hymgw apX¬ 7 Rmb¿ hsc Imcn-°¬ Ip-≠d {_Z-d¨ k`m-lm-fn\p kao]w Hcp-°nb ]¥-en¬ h-®v \S°pw. kphn-ti-j-I-∑m-cm-b Nm≠-∏n≈ ^nen∏v (tIm-´-bw), tPm¿Pv Nmt°m (am-th-en-°-c), F_n sI. tPm¿Pv (a-√-t»cn) F∂n-h¿ kphn-tijw {]kw-Kn-°pw. kp\n¬ tkmf-a≥, tPmPn tPm¨, tPm¨en Nmƒkv, sPbvk¨ tPm¿Pv F-∂nh¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln°pw. sIm´m-c-°c: HmS-\m-h´w {_Zd¨ Akw-ªn-bpsS B`n-apJy-Øn¬ 2018 P\p-hcn 3 ˛ 7 hsc {_Z-d¨ k`m-lmƒ A¶W-Øn¬ h®v kphn-ti-j-tbm-K-߃ \S-°p-w. kphn-ti-j-I∑m-cmb ]n.-Pn. sPbnwkv (X-Æn-tØm-Sv), Um\n-tb¬ h¿Kokv (]p-\-eq¿), Sn.-]n. I\-I-cmPv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), ]n.-F-kv. Xºm≥ (dm- ∂ n) F∂n- h ¿ hN\w {]tLm- j n- ° pw. I¨h≥j≥ Izb¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ°v: Mob: 9037816210, 7034393558 NÆ-t∏´: NÆ-t∏´ {_Z-d¨ N¿®ns‚ B`napJy-Øn¬ 2018 P\p-hcn 13 ˛ s^{_p-hcn 4 hsc N¿®v {Ku≠n¬ sh®v kphnti- j - t bm- K - ß ƒ \S- ° pw. kphn- t i- j - I - ∑ m- c mb ]n.- k n. h¿§okv (]n-d-hw), _nPp IÆ≥ (F-d-Wm-Ip-fw), ‰n.-]n. I\I-cmPv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw), ]n.-F-kv. Xºm≥ (dm-∂n) F∂nh¿ hN\w {]kw-Kn-°pw. ^nen∏v ]pfn-bw-Ip-Sn, jmPp NÆt∏-´ F∂n-h¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. k`-bv°p-th-≠n, kphn. sI.-hn. ]o‰¿ ˛ 9447479832 ASq¿: ASq¿ {_Z-d¨ {InkvXy≥ N¿®ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 2018 P\p-hcn 25 apX¬ 28 hsc ASq¿ am¿°-‰n\p kao]w KoXw ]m¿°nwKv {Ku≠n¬ h®v kphn-ti-j-tbm-K-ßfpw ]I¬ ss__nƒ ¢m p-I-fpw Rmb-dmgvN Bcm-[-\m-tbmKhpw \S-°p-∂-Xm-Wv. {]kw-K-I¿˛ ‰n.-]n. I\-I-cmPv (Xn-cp-h\-¥-]p-cw), tPmbn tPm¨ (_mw-•q¿). Km\-ip-{iqj Pbvk¨ (sIm´m-c-°c) \n¿∆-ln-°pw. Chm. tPm¨k¨ kmw. Mob: 9446994411

]pkvX-Ihpw Km\-ß-fpsS kn.-Unbpw Bh-iy-s∏-tS≠ hnem-kw: Jaison D Joseph, JRA 912, Attuvilakam, Thirumala P.O., Trivandrum - 695006, Mob: 9446846226

George Varghese, TC 37/2762, JRA 926, Palavila, Thirumala P.O., Trivandrum - 695006, Mob: 9495626092

A≥tkmƒ: tKmkv]¬ tlmw N¿®ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 2015 Unkw-_¿ 15˛\p Dj{Kmw saY-UnÃv N¿®v ssaXm-\Øp-h®v kphn-ti-j-tbmKw \S-∂p. Chm. kt¥mjv tXmakv {]kw-Kn-®p. _tbm-knkv _m≥Uv kwKo-X-ip-{iqj \n¿hln-®p.


9

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w {]Xym-im-Xo-cØv Fw.-sP. G{_lmw

Xncp- h - \ - ¥ ]pcw: Ip∂pIpgn {_Zd¨ A- k wªn k`mw-Khpw ]p√mSv apXn-c-Im-em-bn¬ IpSpw-_mwK-hp-amb Fw.-sP. G{_lmw (82) \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. At±lw A_p-Zm_n {_Zd¨ {Inkv X y≥ Akw- ª nbnepw k÷o-h-km-∂n≤y-ambn-cp-∂p. kwkv°mcw Ip∂pIpgn {_Z- d ¨ k`m- s k- a ntØ-cn-bn¬ \S∂p. `mcy: Gen-bmΩ G{_-lmw. a°ƒ: Nmƒkv F. tPm¨, A\o‰ G{_- l mw, kp\n¬ G{_lmw.

XntamØn kmwk¨ & ssS‰kv kmwk¨

sNss∂: hn√n-hm°w {_Z-d¨ _neo-thgvkv Akwªn AwK-ß-fm-bn-cp∂ XntamØn kmwkWpw (35) ssS‰kv kmw-kWpw (30) Xr®n-bn¬ h®p-≠mb Im¿ A]-I-S-w aqew I¿-Ør-k-∂n-[n-bn¬ {]th-in®p. I¿Ør- k - ∂ n- [ n- b n¬ hn{i-an-°p∂ kmwk¨ PbIp- a m- d n- s ‚ a°- f mWv Ccp-

hcpw. hn√n- h m°w {_Z- d ¨ Akw-ªn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ In¬]m¿°v tIm¿]-td-j≥ skan-tØ-cn-bn¬ ip{iqj \S-Øn.

k-∂n-[n-bn¬ tN¿∂p. kwkv°mcw \S-Øn. a°ƒ: tPm¿Pv, PnPn, _o\m, ssj≥.

Bjnjv tPm¨kv tP°_v

tPm¿Pv tXmakv sNß- ∂ q¿: ]m≠-\mSv t\m¿Øv {_Z-d¨ Akwªn AwK-hpw {_Z¿ cm-P≥ h¿§okv ]m-≠\ - m-Sns‚ ktlmZ-c\ - pamb tPm¿Pv tXmakv (72) {]Xym-im-Xo-c-a-W-™p. kwkv°mcw k`m-sk-an-tØ-cn-bn¬ \S∂p. `mcy: tamfn tPm-¿Pv. a°ƒ: tPmfn, Po\m, tPmbvkv.

]Ø-\m-]pcw: Ie-©q¿ {_-Z-d¨ k`mw-K-hpw kphn. tPm¨kv tP- ° - _ ns‚ (dm-©n) aI\pamb Bjnjv tPm¨kv tP°_v (16) \nXytK-l-a-W-™p. hr°-kw-_-‘amb tcmK-Øn\v sh√q¿ knFw-kn-bn¬ NnIn-’-bn-em-bn-cp∂p. kwkv ° mcw Ie- ™ q¿ {_Z-d¨ skan-tØ-cn-bn¬ \SØn.

X¶Ω amXyp

tPmfn amXyp

]p√mSv : ]p√mSv sIm®pIp-‰n-bn¬ ho´n¬ kt-lmZcn X¶Ω amXyp (90) \nXy- t K- l - a - W - ™ p. kwkv °mcw \S-Øn.

bp.-F-kv.F: lqè {_Z-d¨ Akwªn AwK-am-b tPmfn am-Xyp (tam-fn˛-58) \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. kwkv°mcw \S-Øn.

hn.-hn. hneywkv

AΩnWn h¿§okv

bp.-F-kv.F: Ata-cn-°-bnse temd≥kvhn√ {_Zd¨ A- k wªn AwKhpw {_Z¿ ssj≥ hneyw-kns‚ ]nXm-hp-amb hn.-hn. hneywkv (80) I¿Ør-

Fd-Wm-Ipfw: am-ae {_Z-d¨ k`mwK- h pw- k phn. ]n.-]n. tPm-¨k¨ ama- e bpsS am-Xm-hpw kp-hn. kPohv h¿§okv ]pXp-∏≈ - n-bp-sS `mcymam-Xmhpamb AΩnWn h¿§okv

F≥.-]n. t]mf-®≥ Xr»q¿: sImc´n _tY¬ {_Zd¨ Akwªn k`mw-K-amb F≥.-]n. t]mf®≥ (80) \nXy-X-bn¬ {]thin-®p. kwkv°mcw k`m skantØ-cn-bn¬ \S∂p.

enhnb C. kPn hmI-Øm-\w: hmI- Ø m\w {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse k-Pn˛tj-¿-fn Zº-Xn-am-cp-sS aI- f mb enhnb C. kPn (4 ½) {]Xym-imXo- c - a - W - ™ p. kwkv ° mcw hmI-Øm\w {_-Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cn-bn¬ \S-∂p.

t__n Ipcym-t°mkv

AJn-te¥ym amÿ Sot®gvkv s{Sbn-\nwKpw ^manen F≥dn®vsa‚ v t{]m{Kmapw ]pØ≥Imhv: kphn-ti-j-I≥ _me-kw-L-Øns‚ t\Xr-XzØn¬ 2017 \hw-_¿ 15 apX¬ Unkw_¿ 7 hsc ]pØ≥-Im-hv Fkv.-_n.-Fkv Iymºv sk‚-dn¬ h®v 5˛maXv amÿ Sot®-gvkv s{Sbn\nwKpw ^manen F≥-dn®vsa‚ v t{]m{Kmapw \S∂p. Un-kw-_¿ 7 hymgw 5 pm ˛ 8 pm hsc \S∂ _ncp-Z-Zm\ NS-ßn¬ {_Z-¿ Um\n-tb¬ sP. ao≥kv A≤y-£-\m-bn-cp-∂p. {_Z¿ AeIvkv t__n {][m\ {]`m-j-I-\m-bn-cp-∂p. ktlmZ-c-∑m-cmb kn.Fw. Um\n-tb¬, C.-‰n. s_∂n, tPmbn amXyp F∂n-h¿ Biw-km-k-tµ-i-ßfpw \¬In.

C.S.F.

tIm´bw I¨h≥j≥ 2017 tIm´bw: {_Z-d¨ k`-I-fpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ 2017 Unkw_¿ 4˛10 hsc tIm´bw Xncp\-°c ssaXm-\Øp \S∂ kphn-ti-j-tbm-K-ß-fn¬ ssZh-Zmk-∑m-cmb tPm¨ Ipcy≥ (tIm-

(79) I¿Ør-k-hn-[-a-W-™p. kw-kv°mcw k`m skan-tØcn-bn¬ \S-∂p. a°-ƒ: Ipcy≥ (USA), sska¨, tacn, kphn. ]n.-]n. h¿§o-kv, FUn-k¨, Beo-kv.

´- b w), Nm≠- ∏ n≈ ^nen∏v (tIm-´-bw), h¿§okv Ipcy≥ (]m-ºm-Sn), sI.-hn. tXmakv (Im\w) F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn®p. I¨h≥j≥ Izb¿ Km\ip-{iq-jbpw \S-Øn.

GI-Zn\ Iu¨k-enwKv t{]m{Kmw ]Ø-\w-Xn´: AKt∏ Iu¨k-enwKv sk‚-dns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 2017 Unkw-_¿ 8\v 9 am ˛ 4 pm hsc AKt∏ ssae{] sk‚dn¬ h®v {]o˛-am-cn-‰¬ {]nt{]-j≥ F∂ hnj-b-sØ-°p-dn®v ¢m p-Iƒ \S-Øn. Cu ÿm]-\-hp-ambn _‘-s∏-Sp-∂-Xn\v: Mob: 7559970210, Email: agapecounselling@gmail.com

If- a - t »cn: IS-a‰w {_Zd¨ k`mw-Khpw, sI.hn Ipcym- t °mkn-(Late)s‚ `mcybpw, C.-]n. h¿§o-kn-(Late)s‚ aIfpw A¶amen CS-t»cn

`h-\mw-Kamb tUm. tPm-¨k¨ kn. ^nen-∏ns‚ `m-cymam-Xm-hp-amb t__n Ip-cymt°mkv (88) I¿Øm- h n¬ \n{Z {]m]n-®p. hmfIw {_Zd¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-XzØn¬ kwkv°mc ip{iqj \S-∂p. a°ƒ: tamfn tP°_v (Late), efnX kv°dn-b, hnae amXyp, im¥ tPm¨k¨, _o\m tPm¨, Fenk-_Øv kmw, tPm¿Pp-Ip-´n, kpP sPbnw-kv.

Cth-ey≥ Um\n-tb¬ ssl{Zm- _ mZv: tIc-f-Ønse {_Z-d¨ {]ÿm- \ - ß fpsS Bcw` {]h¿Ø-Icn¬ Hcm-fmb tem\-∏≥ D]tZ-in-bpsS aIs‚ `mcy Cthey≥ Um\n-tb¬ (98) I¿Ør-k-∂n-[n-bn¬ tN¿°-s∏´p. kwkv°mcw sslZ-cm-_mZn¬ \S-∂p.

tPmk∂ tKmh¿Ø≥ dmhp B{‘m-{]-tZiv: KpP-dm-Ønse _dpKv {_Z-d¨ Akwªn AwKhpw B{‘m-{]-tZiv Kp- ≠ q¿ Pn√- b n¬ ktlm. tKm-h¿Ø≥ dmhphns‚ `mcy-bp-amb tPmk∂ tKmh¿Ø-≥ dmhp (50) \nXy-X-bn¬ {]th-in-®p. kwkv°mcw B{‘-bn¬ \S-Øn.

hN\ {]`m-j-W-߃ ]mtey-°c: ]mtey-°c {InkvXy≥ {_Z-d¨ N¿®ns‚ B`nap-Jy-Øn¬ 2018 P\p-hcn 5, 6, 7 Znh-kß - f - n¬ 6.30 pm ˛ 9 pm hsc Bº-√q¿ sh≠q¿ I-t∏fbv°p kao]w {Iao-I-cn-®n-cn°p∂ ÿeØv \S-°pw. kphn-ti-j-I≥ tPm¨ ]n. tXma-

kv (F-d-Wm-Ip-fw) ss__nƒ Ncn{X {]h-N\ hnj-b-߃ B[n- I m- c n- I - a mbn {]kw- K n°pw. kv]ncn-Nz¬ kv{SnMvkv Km\- i p- { iqj \n¿∆- l n- ° pw. hnh- c - ß ƒ°v: 8137893848, 9447476174

a™m-epw-aqSv I¨h≥j≥ kam-]n®p

bqØv Iymºv Beph: {InkvXy≥ s^temjn-∏ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ 2017 Unkw-_¿ 26 sNm∆ 8 am ˛ 28 hymgw 8 am hsc Beph ssh.-Fw.-kn.-F. Iymºv sk‚dn¬ h®v 30 hb-kp-hsc {]mbap≈ ktlm-Z-co-k-tlm-Z-c-∑m¿°m-bp≈ Iymºv \S-°pw. Iymºv Xow ˛ ""\ns∂-Ø-s∂bpw D]- t Z- i - s Øbpw kq£n®p sImƒI'' (1 Xnsam. 4:16). ssZhZm-k-∑m-cmb tPm¿Pv tImin (ssa-e-{]), _n\p imap-th¬ (]-Ø-\w-Xn-´) F∂n-h¿ ¢m pIƒ \bn-°pw.

a™mepwaqSv: a™m-epw-aqSv slt{_m≥ {_Z-d¨ k`-bpsS t\Xr- X z- Ø n¬ 2017 Unkw- _ ¿ 8˛10 hsc Xn´- a p- Ø p- h nf X´m≥hnfm-I-Øn\v kao]w {Iao-I-cn® tbmK-ß-fn¬ I¿ØrZm-k∑ - m-cmb sI.-kn. P]-knwKv (Im-´m-°S- ), tUm. sI.-kn. tPm¨ (am-th-en-°c - ), ‰n.-]n. I\-Ic - mPv (_m-ec - m-a] - p-cw) F∂n-h¿ hN\w {]kw-Kn-®p. I¨h≥j≥ Izb¿ Km\-ip-{iq-jbpw \S-Øn. (t]Pv 1)

Î

kXyw ]ªnt°j≥kv ]pkvXItaf... \nc-h[n hntZ-i-{]-km-[-I-cpsS {KŸ-߃ {]Z¿i-\-Øn-\p≠mIpw. 1750 cq] hnebp≈ ae- b mfw˛Cw•ojv Zzn`mjm ]T\ ss__nƒ 1200 cq]bv°v taf-bn¬ _p°v sNømhp∂XmWv. Xn¶ƒ apX-¬ i-\n hsc cmhnse 9 apX¬ ssh-In´v 8 hscbmWv ]pkvXItaf {Iao-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv.


10

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w

`mjyw

k¶o¿Ø\w 62 tUm. kn.-hn. -hS-h\ (XpS¿®) hm. 10 ]oU-\-Øn¬ B{i-bn-°-cpXv; Ih¿®-bn¬ ab-ßn-t∏m-I-cpXv; kºØp h¿[n®m¬ AXn¬ a\ p hbv°-cp-Xv. ]oU-\hpw kºØpw H∂n®v t]mIp∂ hkvXp-X-Iƒ At{X. ]oU-\-Øn¬ CS-s]-Sp-∂-h¿ Ih¿®-bn¬ ab-ßn-t∏m-Ip-∂-h-cm-Wv. Aßs\ kºØv h¿≤n-∏n°m≥ Ah-¿ At\-Isc sRcp-°p-∂p. Cß-s\-bp≈ ]oU-I-∑mcpw sIm≈-°mcpw Bhn-t]mse ad-™p-t]m-Ip-∂-h-cm-I-bm¬ ssZh-Øn¬ icWs∏Sp-hm≥ k¶o¿Ø-\-°m-c≥ D]-tZ-in-°p-∂p. kvt\l-an-√m-sX-bp≈ A[n-Imc {]IS\w tIh-ew arKo-b-am-sW∂pw i‡n-bn-√mØ kvt\lw tIhew _e-lo-\-am-sW∂pw ChnsS ÿm]n-°p-∂p. kºØv h¿≤n-°p-∂Xv sX‰m-sW∂v ]d-bp-∂n-√. AXn¬ a\ v Dd-®m¬ ssZh-hn-j-b-ambn Nn¥n-°m≥ kabw Ipd-™p-t]mIpw. \ns‚ \nt£]w D≈n-SØv \ns‚ a\- n-cn-°pw. [\-hm∑m¿ kz¿§-cm-PyØn¬ IS-°p-∂Xv {]bmkw F∂v tbip-]-d-™n-´p-≈Xv A\z¿∞-am-Wv. 1 Xnsam. 6:17 ¬, \n›-b-an-√mØ [\-Øn¬ Bi-h-bv°msX ssZh-Øn¬ Bi-sh-bv]m≥ ]usemkv DZvt_m-[n-∏n-®n-cn-°p-∂p. \mw F√m-hcpw _e-hm-\mb ssZh-Øn¬ Bi h®n-cn-°-Ww. Zbm-]-c\mb ssZhw Hmtcmcp-Ø¿°pw Ah-\-hs‚ {]hr-Øn°v X° {]Xn-^ew \evIpw (a-Øm. 16:2; tdma. 2:6; shfn. 2:23). hm. 11 _ew ssZh-Øn-\p-≈-sX∂p ssZhw Hcn-°¬ Acp-fn-s®-bvXp. Rm≥ c≠p-{]mhiyw tI´p-an-cn-°p-∂p. Rm≥ 2 Imcy-߃ tI´n-cn-°p∂p F∂v A£cm¿Yw (hm. 11˛12): 1 _ew ssZh-Øn-\p-≈-Xm-Ip∂p. _e-Øns‚ Bcw`hpw t{kmX pw ssZhw Xs∂-bm-Wv 2 Zbbpw ssZh-Øn-\p-≈-Xm-Ip∂p Ah≥ Zb-bpsS DdhbmIp∂p (hm. 11). k¿hi-‡\pw Zbm-ephpw Icp-Wm-a-b\pw kl-Xm]-ap-≈-h-\p-am-b Ah≥ temIsØ \oXn-bn¬ \ymbw hn[n-°p-Ibpw Hmtcm-cp-Ø¿°pw Ah-c-hcpsS {]hr-Øn-s°m-Ø-hÆw ]Icw \¬Ip-Ibpw sNøp-sa∂v Dd∏mbn ]d-bp∂p (hm. 11). ]p. \n. set∏mse {]Xn-^-e-Øn-s‚bpw in£-bp-sSbpw {]amWw ChnsS hy‡-am-°nbn-cn°p∂p (aØm. 10:40˛42; 11:22˛24; 16:27; 23:14, 33; tdma. 2:6˛16; 1 sImcn. 3:11˛15; 2 sImcn. 5:10; 2 Xnsam. 4:14; shfn. 2:23; 20:11˛15; 22:12; Ipdn-∏p-Iƒ. H. t\m. Ctøm. 34:11; kZr. 12:14; 24:12; sbi. 59:18; bnsc. 17:10; sbsl. 7:3, 27; 16:59; 39:24; skJ. 1:6). i‡n AYhm _ew ssZh-Øn-t‚-Xm-sW∂v a\- n-em-°nb k¶o¿Ø-\-°m-c≥ hnh-cn-°p∂Xv C{]-Im-c-am-Wv. _ehpw Zbbpw AYhm i‡nbpw Ir]bpw Hcpt]mse ssZh-Øns‚ hIbm-Wv. _e-hm-\mb ssZhw Xs∂ Ir]m-ep-hmbh≥ F∂p≈ shfn-∏mSv ChnsS {]I-S-am-°p-∂p. Feo-lq-hns‚ kwhm-Z-Øn¬ t\sc Xncn-®mWv ]d-bp-∂-Xv. c≠ph´w ssZhw Acp-fn-s®-øp∂p-sh-¶nepw a\p-jy≥ AXv tIƒ°p-∂n-√. Chn-sS-bm-Is´ c≠p {]mhiyw tI´p F∂v km£n°p∂ k¶o¿Ø-\-°m-cs‚ lrZ-b-Øn¬ ssZh-Øns‚ ZqXv A\-h-cXw sXfn™v tI´p-sIm≠n-cn-°p∂ Ahn-kva-c-Wob XmZmfly {]m]vXn-sb-bmWv kqNn-∏n-°p-∂-Xv. ssZh-`‡n ASpØ _‘-ambpw {]m¿∞\ At\ym\yw lrZbw ]I-cp∂ kwk¿§-ambpw k¶o¿Ø-\-Øn¬ hnh-cn®n-cn-°p-∂p. Hcp ]m{X-Øn-ep≈ {ZmhIw as‰mcp ]m{X-Øn-te°v ]I-cp-∂-Xp-t]mse ssZhn-Imi-b-ßfpw i‡nbpw `‡s‚ lrZ-b-Øn-te°pw `‡s‚ BiIfpw Bh-iy-ßfpw ssZh-k-

kzX{¥ _m]v‰nÃv k`-I-fpsS P\-d¬ I¨h≥j≥ NmØ-∂q¿: kzX{¥ _m]v‰nÃv k`-I-fpsS 32˛maXv P\-d¬ I¨h≥j\pw IBMI bpsS 50-˛mw hm¿jnI ktΩ-f-\hpw 2018 s^{_p-hcn 7-˛11 hsc NmØ-∂q¿ _m]v‰nÃv ss__nƒ tImtfPv {Ku≠n¬ \S-°pw. I¨h≥j≥ Izb¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw. k¨tU-kvIqƒ A≤ym-]I ktΩ-f\ - w, ss__nƒ ¢m p-Iƒ, _n.-Fk - v.F - ^v ktΩ-f\w, ]mtÃgvkv tIm¨{^≥kv, 50˛mw hm¿jnI ktΩ-f-\w, kv\m\-ip-{iq-j, ss__nƒ tImtf-Pns‚ _ncp-Z-Zm\ ktΩ-f-\w, kwbp‡ Bcm-[\ F∂o ip{iq-j-Ifpw \S-°pw. ]mÿ sI. ss{_‰v (I¨ho-\¿), Mob: 7025217449

∂n-[n-bnepw ]I-cp-∂-Xn-\mWv kwk¿§w AYhm {]m¿∞\ F∂p ]d-bp-∂X - v. _ew ssZh-Øn-\p-≈X - m-sW-∂p≈ t_m[hpw _e-hm-\mb ssZh-Øn-ep≈ B{i-bhpw kwk¿§-hp-amWv _elo-\-\mb a\p-jys\ i‡nbpw al-Xzhpw [-cn-∏n-°p-∂-Xv. Xf¿hm-X-tcm-K-_m-[n-X-\mbn \S-°p-hm≥ ]mSn-√msX Ccp-∂-h\m-sW¶nepw Ata-cn-°≥ sFIy-\m-Sp-I-fpsS `c-W-N{Iw Xncn°m≥ Icp-Øp≈ alm-\mb {]kn-U‚m-bn-cp∂ dqkvsh¬‰ns‚ Ncn-{Xw, Zu¿_-ey-ßsf Im¬°o-gm°n a\p-jy\v Pohn-X-Øn¬ i‡-\mbn apt∂-dp-hm≥ km[n-°p-sa-∂p≈Xns‚ DZm-l-c-WamWv. ssZhw am‰-an√m-Ø-h\mIbm¬ c≠p {]mhiyw ]d-tb-≠ Bh-iy-an-√. \mw ]e-t∏mgpw [mcmfw kwkm-cn-°pw. F∂m-¬ ssZhw Acp-fn-sN-bvXm¬ AXp-t]mse kw`-hn-°pw. \ΩpsS Bflmhv ssZhØns‚ Acp-f∏ - m-Sns‚ {]Xn-[z\n ho≠pw ho≠pw tIƒ°p-∂p. Ah≥ Hcn-°¬ shfn-∏m-Smbn kwkm-cn-°p-∂Xv \mw ho≠pw ho≠pw tIƒ°p-I-bm-Wv. hnizm-kn-I-fpsS _mlyI¿Æw sIm≠v am{X-a-√, B¥-cnI I¿Æw sIm≠pw AXmbXv lrZbw sIm≠pw tIƒ°p-∂p. _e-Øns‚ Dd-hnSw ssZham-Wv. AXp-sIm≠v _e-lo-\-cmb a\p-jy-cn¬ B{i-bn-°-cpXv. ChnsS hnizm-k-Øns‚ bp‡n {i≤-n-°pI. _ew ssZhØn-t‚-Xm-sW-∂p≈ i–w \ΩpsS ImXp-I-fn¬ apg-ßs´. Aßs\ Ahs\ IqSp-X-embn ImØn-cn-°p-hm≥ CS-bm-Is´. hm. 12 I¿Øm-th, Zbbpw \n\-°p-≈-Xm-Ip-∂p. \o Hmtcmcp-Ø\p Ah-\-hs‚ {]hr-Øn°p X°-hÆw ]Icw \evIp∂p. Ahs‚ _ew AYhm A[n-Imcw A\p-k-cn®v Hmtcm-cpØs‚ {]hr-Øn°v X°-hÆw Ah≥ ]Icw sNøp-Ibpw Ir] A\p-k-cn®v B{in-Xsc klm-bn-°p-Ibpw sNøp-∂p. Cu kXvKpWw Ahs‚ _e-Øns‚ Nn¥sb a[p-c-ap-≈-Xm°p-∂p. Ah≥ Zb \nd™h\m-Wv. AXp-sIm≠v Ahs‚ _ew \sΩ \in-∏n-°p-∂n-√. Ahs‚ Zb Ahs‚ _e-sØ-t∏mse Ft∂°pw D≈-Xm-Ip-∂p. Hmtcm-cp-Øs‚ {]hr-Øn°p X°-hÆw ]Icw \¬Ip∂Xv Icp-W-bn-ep-]-cn-bmbn \oXn-bm-Wv. \ΩpsS Ign-hn-\\p-k-cn®v \mw {]h¿Øn-®pthm F∂mWv Ah≥ t\m°p-∂-Xv. Ah≥ ssht°m¬ XcmsX C„nI NpSm≥ Bh-iy-s∏-Sp-I-bn-√. Ah-\n¬ _ehpw Ir]bpw ebn-®n-cn-°p-∂p. Hmtcm-cp-Øcpw Ah-\-hs‚ {]h¿-Øn°v A\p-k-cn®v {]Xn-^ew e`n-°pw. BUw -¢m¿°ns‚ hm°p-I-fn¬ F{_mb `mj-bn¬ \n∂pw t\cn´v X¿÷a sNbvXm¬ 11, 12 hmIy-߃ Cßs\ hcpw. “ssZhw Hcn°¬ Acp-fn-s®-bvXp. Cu c≠p Imcy߃ Rm≥ tI´p” Ah≥ tI´ Imcy-߃ Gh-bmWv? (1) _ew ssZh-Øn-t‚-Xm-Wv. AXmbXv Ah≥ _e-Øns‚ Dd-hn-S-am-Wv; (2) I¿Ømth Zbbpw \n\°p-≈-XmWv. AXm-bXv Zb-bpsS Dd-hnSw ssZh-amWv. c≠v alm kXy-߃˛ Ah≥ k¿∆-i-‡-\m-Wv Zbm-]q¿Æ-\mWv. CXns‚ bp‡n-k-lamb A\p-am\w CXmWv. i‡-\pw, \oXn-am-\pw, hnip-≤-\pw, Zbm-ep-hpw, Icp-Wm-a-b-\p-amb I¿Ømhv {ItaW temIsØ \ymbw hn[n°pw, Hmtcm-cp-Øs‚ {]hrØn-°-\p-kcn®v {]Xn-^ew \¬Ip-Ibpw sNøpw. ‰‰‰

Xncp-h√ saUn-°¬ anj≥ Xncp-h√: kuP\y t\{X ]cntim-[-\bpw tcmK-\n¿Æ-bhpw 2017 \hw-_¿ 29, 30, Unkw_¿ 1, 2 Znh-k-ß-fn¬ Sn.-Fw.Fw. Bip-]-{Xn-bn¬ \S-∂p. NABH AwKo-Im-c-ap≈ Cu Bip-]-{Xn-bn¬ {]K-¤-cmb ikv{X-{Inbm hnZ-Kv≤c - psS t\-XrXz-Øn¬ P\-d¬ & emt{]m-kvtIm∏n hn`m-Kw {]h¿Øn-°p-

∂p. apdn-∏m-Sn-√mØ ssX-tdm-bvUv k¿P-dn-bpw thZ-\c - l - n-Xh - pw ssZ\w-Zn-\ tPmen-Iƒ°p XS w D≠m-ImØ hn[w ss]¬kv, ^nÃp-e, sl¿Wnb k¿P-dnbpw A-Xn-\q-X\ kwhn-[m\ß-tfmsS sNbvXp-h-cp-∂p. hnfn-t°≠ \º¿: 0469 2626000. Email: contact@tmmhospital.org, Website: www.tmmhospital.org

Ie-™q¿ I¨h≥j≥ kam-]n®p

For more details: 9447126182

Ie™q¿: Ie-™q¿ {_Z-d¨ k`bpsS Npa-X-e-bn¬ 2017 Unkw-_¿ 6˛10 hsc {Iao-I-cn-® kphn-ti-j-tbm-K-߃ A\p{K-l-ambn kam-]n-®p. I¿Ør-Zm-k-∑m-cmb ‰n.-]n. I\-I-cmPv (Xncp-h-\-¥-]p-cw), kPn F.-sP. (a-√-t»-cn), tPm¨ Ipcy≥ (tIm´bw) F∂n-h¿ hN-\-ip-{iqj \n¿∆-ln-®p. k`-bpsS Izb¿ Km\ip-{iqj \S-Øn. F√m Znh-khpw 4 pm \p ]c-ky-tbm-K-ßfpw hnhn[ ÿe-ß-fn¬ \S-Øn.


11

2017 Unkw_¿

Poh- h - N \w

ssh.-Fw.-C.-F-^v. GI-Zn\ {]h¿Ø\w \S∂p sIm´m-c° - c: ssh.-Fw.-C.F-^v. sIm´m-c-°c sk‚-dns‚ t\XrXz-Øn¬ 2017 Unkw-_¿ 9˛\v imkvXmw-tIm-´-bv°-Sp-Øp≈ `c-Wn-°m-hn¬ \S∂ {]h¿Ø\-Øn¬ 25 ktlm-Z-c-∑m¿ kw_-‘n-®p. At\I `h-\-߃

kµ¿in®v kphn-tijw ]¶n-´p. \nc- h [n hnj- b - ß ƒ°mbn {Kq∏v {]m¿∞-\bpw \S-Øn. ]s¶-SpØ F√m-h¿°pw I¿Ør-\m-aØ - n¬ \µn. F√m hymgm-gvNbpw 6 pm-\v ss__nƒ ¢m v \S-Øm-dp-≠v. kphn. _n-

Pp _©-an≥ IpSpw-_-ambn Cu ÿeØv Xma-kn®p {]h¿Øn- ° p- ∂ p. ssh.- F w.C.F^n\p th≠n, kptcjv Fw. kmap-th¬ (sk-{I-´-dn), Mob: 7907539203.

{]m¿∞\bv°pw klIcWØn\pw k`m-lmƒ \n¿ΩmW klmbw _olm¿: _olm-dn¬ Kbm ]´-W-Øn-emWv sK¿tiw {_Z-d¨ Akwªn ÿnXn sNøp-∂-Xv. 1994˛¬ Fd-Wm-Ipfw Pn√-bn¬ CS-b-Ip∂w {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS Ia-t‚-j-t\m-Sp-IqSn {_Z¿ sI.-kn. amXyp ChnsS {]h¿Ø\w Bcw-`n-®p. Ct±-l-Øn\p `mcybpw (a-do\m amXyp) 2 a°fpw (Um-\n-tb¬, sl^vko-_) D≠v. Ct∏mƒ 18 IpSpw-_-ßfpw bph-P-\-ß-fp-ambn 80˛Hmfw t]¿ k`m-tbm-K-Øn¬ kw_-‘n-°p-∂p. k¨tU-kvIqƒ, ss__nƒ ÃUn, ktlm-Zcn-am-cpsS tbmKw, bqØv ao‰nw-Kv, kphn-tij {]h¿Ø-\-߃ F∂nh {Ia-ambn \S-°p-∂p≠v. 25 In.-ao. AIse as‰mcp {]h¿Ø-\hpw \S-°p-∂p-≠v. ChnsS hmSIsI´n-S-Øn¬ RmbdmgvN sshIn´p \S-Øp∂ k`m-tbm-K-Øn¬ 50˛Hmfw t]¿ kw_-‘n-°p-∂p. 40 In.-ao. AIse \n∂pw hnizmknIƒ hcp-∂p-≠v. sI´nSw Hgn™p sImSp-°m≥ DS-a-ÿ≥ ]d-bp-∂-Xn-\m¬ ]e {]iv\-ßfpw k` A`n-ap-Jo-I-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. k`m-lmƒ ]Wn-bp-∂-Xn-\mbn 1.700 kvIzb¿^o‰v ÿew hmßn ASn-ÿm\ ]Wnbpw a‰pw \S-Øn. Ct∏mƒ kmº-ØnI _p≤nap´v D≈-Xn-\m¬ sI´n-S\ - n¿ΩmWw \ne-®n-cn-°p-IbmWv. CXns‚ ]q¿Øo-Ic - W - Ø - n-\mbn ssZha-°-fpsS {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw A`y¿∞n-°p-∂p. \nß-fpsS klm-b-߃ Yugeshar and K.C. Mathew, Syndicate Bank, A/c-74602010033194 (IFSC Code: SYNB0007460), Gaya, Bihar-823001 F∂ A°u-≠n-te°v Ab°p-I. k`-bv°p-th-≠n, Yugeshar Prasad (Elder), K.C. Mathew (Evg), Sunilkumar (Deacon). Tel: 9472664622

k`m-lmƒ \n¿ΩmW klmbw a[pc: a[p-cbv°v hS°v Duam-®n-°pfw F∂ {Kma-Øn¬ ktlm-Z-c≥ tPmjzm Um\n-tb¬ 2005˛¬ kphn-tij {]h¿Ø\w \S-ØnbXns‚ ^e-ambn Xs‚ `h-\-Øn¬ IqSn-h-c-hp-Iƒ Bcw-`n-®p. 2007 apX¬ hmS-IsI´n-S-ØnemWv tbmK-߃ \S-°p-∂-Xv. Bcm-[-\m-tbm-Kw, ss__nƒ ¢mkv, D]-hmk {]m¿∞-\, `h-\-tbm-Kw, `h-\-k-µ¿i-\-߃ F∂nh \S-Øp-∂p. 2016 sk]v‰w-_-dn¬ NnecpwIqSn kv\m\-s∏´v Bcm-[-\-bn¬ ]s¶-Sp-°p-∂p. hmSI sI´n-SØns‚ kao-]-hm-kn-Iƒ hnhn[ coXn-bn¬ XS w krjvSn-°p-∂p-≠v. Bcm-[-\m-tbm-K-Øn¬ hnizm-kn-Iƒ ]e apdn-I-fn-ep-amWv Ct∏mƒ Ccn-°p-∂-Xv. Hcp k`m-lmƒ AXym-h-iy-am-Wv. AXn-\mbn 4 1/2 sk‚ v ÿew hmßn-bn-´p-≠v. CXn¬ Hcp k`m-lmfpw sNdnb hoSpw hbv°m\m-{K-ln-°p-∂p. ssZh-P-\-Øns‚ {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw A`y¿∞n-°p-∂p. J. Joshua Daniel, A/c No: 30772898965, State Bank of India, Narayanapuram Branch, Madurai, IFC Code: SBI N0011063. k`-bv°p-th-≠n, Chinnadurai (Elder), J. Joshua Daniel (Evg), Cell: 09865471635, 09787298818.

`h\ \n¿ΩmW klmbw B≠p-tImSv: APbv sI. tXmakv ktlm-Z-c\pw IpSpw-_hpw Rß-fpsS Iq´m-bva-bn¬ klI-cn®v {]h¿Øn-°p-∂-h-cm-Wv. {]Ir-Xn-Zp-c-¥-Øn¬ ktlm-Z-cs‚ hoSv XI¿∂p-t]m-bn. ]pXp°n∏Wn-bp-∂-Xn\v 50,000 cq]-bn-e-[nIw sNehv hcpw. Cu IpSpw-_sØ ssZh-a-°ƒ klm-bn-°-W-sa∂v A`y¿∞n-°p-∂p. _tY¬ {_Z-d¨ tKmkv]¬ Akwªn k`m aq∏∑m¿, _m_p ]n. sl≥{Sn (Evg.)˛Mob: 9486207358, Fw. tXmakv. Ajay K. Thomas, Bethel Home, Plavilai, Anducode P.O., K.K. (Dist) - 629 168. State Bank of India, Manjalamoodu 7571, A/c No: 11345512574, IFSCode: SBIN0007571.

Sm‰m-\-K¿ Akwªn anj≥ {Sn∏v Sm‰m-\-K¿: Sm‰m-\-K¿ {InkvXy≥ {_Z-d¨ Akw-ªnbpsS {]h¿Ø\w 1981˛¬ Bcw-`n®XmWv. BfloI hf¿®bv°mbn hnhn[ ip{iq-jIƒ \S-Øp-∂p-≠v. 2 h¿j-ambn sNbvXp-h-cp∂ Akwªn anj≥ {Sn∏ns‚ 8˛maXp {]h¿Ø\w 2017 \hw-_¿ 8˛22 hsc \S-Øp-hm≥ ssZhw Ir] sNbvXp. kz-tZ-in-Ifpw tIc-fo-b-cp-amb 10˛fw t]¿ Cu Soan-ep-≠v. ÿew-k-`-I-fpsS hf¿®bmWv Cu DZy-a-Øns‚ e£yw. Ign™ 2 h¿j-Øn-\p-≈n¬ 4 ÿe-ß-fn¬ Akwªn lmfpIƒ D≠m-bn-´p-≠v. ]pXnb {]h¿Ø\ ÿe-ß-fnepw ]Wn-Iƒ \S-°p-∂p-≠v. ]eXpw ]n≥_e-ambn {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. ssZh-ln-X-am-bm¬ ASpØ anj≥ {Sn∏v 2018 s^{_p-hcn 12\v Bcw`n-°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. _Y\n Nn¬{U≥kv tlmw Fs∂mcp {]h¿Ø-\hpw sNbvXp-h-cp-∂p. sXt° C¥y-bn¬ hnhn[ Hm¿^-t\-Pp-I-fn¬ ]Tn-®p-sIm-≠n-cp∂ 100˛fw BZn-hm-kn°p´nIƒ Xncn-®p-h-∂p. ChcpsS hnZym-`ym-khpw Btcm-Kyhpw Bfl-c-£bpw e£y-am-°n Bcw-`n® ip{iqj 58 Ip™p߃°v A\p-{K-l-am-Ip-∂p-≠v. Cu {]h¿Ø\w Kh: \nb-a-a\pkcn®v Hcp skmssk-‰n-bmbn cPn-ÿ sNbvXn-´p≠v. ssZh-P-\-Øns‚ Bflm¿∞amb {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw Cu ip{iq-jbv°v AXy-¥m-t]-£n-X-am-Wv. {InkvXp-hn¬ ktlm-Z-c-∑m¿, ]n.-Fw. kJ-dn-b, t_m_n kJ-dn-b, k©-bvap-Jn, _n¿Pp-I-lm¿. Cell No: 09431383560/06572318164

ss{IkvXh Km\ ktµiw sIm´m-c-°c: ssh.-Fw.-C.F-^v. sIm´m-c-°c sk‚-dns‚ B`nap-Jy-Øn¬ ss__nƒ Iymºn-t\m-S-\p-_-‘n®v ]pe-a¨ {_Zd¨ tKmkv]¬ lmfn¬ h®v 2017 Unkw-_¿ 25 Xn¶ƒ 7 pm \v kphn. Nmƒkv tPm¨ Xs‚ A\p-`h Km\-ß-fpsS ]›m-Øe ktµiw \¬Ip-∂-Xm-Wv.

kphn-tij Iymºv Nn‰q¿: hnhn[ aX-ÿ¿ Xnßn∏m¿°p∂ ]´-W-amWv Nn‰q¿. 2018 P\p-hcn 11˛14 hsc ChnsS h®v Hcp kphn-tij Iymºv \SØp-hm≥ Xocp-am-\n-®n-cn°p-∂p. `h\kµ¿i-\w, ]c-ky-tbm-K߃, cm{Xn-tbm-K-߃, ss__nƒ ]T-\w F∂o ip{iq-j-Iƒ \S-°p-∂-Xm-Wv. kphn-ti-jI≥ Nm≠-∏n≈ ^nen∏v (tIm´-bw), ]me-°mSv Pn√-bnse kphntijI-∑mcpw k`-Ifpw Xangv\m-´n¬ \n∂pw ktlm-Z-c-∑mcpw ip{iq- j - I - f n¬ ]s¶- S p°pw. kpK-a-amb {]h¿Ø-\Øn\pw At\-I¿ c£m \n¿Æbw {]m]n-°p-hm\pw ssZhP-\-Øns‚ {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw A`y¿∞n-°p-∂p. ktlm- Z - c ≥ tPm¿Pv ]o‰¿, Mob: 9447311628

ss__nƒ ¢m pIƒ HmXd: Ing-°-t\m-Xd {_Z-d¨ k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ F√m amkhpw 2, 4 Rmb-dmgvN-I-fn¬ 5 pm apX¬ 7 pm hsc shfn-∏mSv ]pkvX-I-Øns‚ efn-Xa - mb ]T\w k`m-lmfn¬ \S-Øp-∂p. I¿Ør-Zm-k≥ jmP≥ ‰n. h¿°n ¢m- pIƒ \bn-°p-∂p. k`-bv-°p-th≠n, tPm¨ tP°_v (Elder) ˛ 8281473882, sI.-kn. tXmakv (Elder) ˛ 7025928297, A\ojv ]n. tXmakv (Evg) ˛ 8547487891 t]cq¿°S: t]cq¿°S {_Zd¨ k`m-lm-fn¬ h®v 2017 Unkw-_¿ 1˛3 hsc \S∂ ss__nƒ ¢m pI-fn¬ kphn-ti-j-I≥ kPohv h¿Kokv (]p-Xp-∏-≈n) hN-\-ip-{iqj \S-Øn.

ss__nƒ Iymºv sIm´m-c-°c: ssh.-Fw.-C.-F^n-s‚bpw Fkv.-_n.-F-kn-s‚bpw Npa-X-e-bn¬ Unkw-_¿ 24 Rmb¿ 4 pm apX¬ 27 _p[≥ 1 pm hsc sIm´m-c-°c ]pe-a¨ {_Z-d¨ tKmkv]¬ lmfn¬ ss__nƒ Iymºv \S-°pw. ""\n߃ {InkvXp-hn≥ ]{Xw'' (2 sImcn. 3:3) F∂-XmWv {][m\ Nn¥m-hn-jbw. ktlm-Z-c-∑mcmb G{_lmw tXmakv (]p-√m-Sv), G{_lmw tP°_v (tIm-´bw), tPm¿÷v amXyp (apw-s_), F.Fw. {]kmZv (ap-f-f-cn-ßm-Sv) F∂n-h¿ Iymºn\p t\XrXzw \¬Ipw. Iymºn-t\m-S-\p-_-‘n®v ss__nƒ Iznkv, kwKoX a’cw, D]-\ymk cN-\, XpS-ßnb hnhn[ thZ a’-c-ßfpw Ip´n-I-fpsS t{]m{Km-ap-Ifpw {Iao-I-cn®n-cn-°p-∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: hn.-sI. amXyp (Iymºv I¨ho-\¿), Mob: 9447232782

kphn-tij[z\n kmº-ØnI {]Xn-k-‘n-bn¬ ]ndhw: kphn-ti-j-[z\n Hcp e°w {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xn\v 20,000 cq]-bn-e-[nIw sNehp≠v. hcn-kwJy sIm≠p am{Xw Cu ip{iqj \n¿h-ln-°m\mhn-√. Cu ip{iq-jsb kvt\ln°p-∂-h-cpsS ]n¥pW ho≠pw {]Xo-£n-°p-∂p. No^v FUn‰¿ (kphn-tij [z\n). _m¶v hnh-c-߃: Bank of Baroda, Piravom, A/c No: 25110100001429, IFSC Code: BARBOPIRVOM. UnUnbpw sN°pw kphn-ti-j-[z\n F∂ t]cn¬ Ab-°p-I. Email: suviseshadhwani2011@gmail.com

{]tXyI {]m¿∞\bv°v tIm´bw: ]m°n¬ _neo-thgvkv {_Z-d¨ Akw-ªn-bnse ktlm-Z-c≥ sk_n≥ sl¿Wn-b-bpsS k¿Pdn Ign™v hn{ian-°p-∂p. kXy hnizm-k-Øn¬ h∂ X\n°v _‘p-°-fpsS FXn¿∏p- ≠ v . \nß- f psS {]m¿∞- \ - b n¬ ktlm- Z - c s\ {]tXyIw Hm¿°-W-sa. YMEF-tIm´bw sk‚-dn-\p-th-≠n, {_Z¿ F_n em°m-´q¿. Mob: 9995150114.


Yesuvinte

JEEVA VACHANAM SATHYAM PUBLICATIONS THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA, INDIA Cell # 9447126182 E-mail: satyam_india@yahoo.com www.sathyam.org

2017 Unkw_¿ 25 ""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

Date of Publication 25-12-2017 RNI Reg.No. KERMAL/2012/42077 Postal Reg.No. KL/TLA/236/2015-17 Licence No. KL/TLA/WPP/192/2015-17 Licensed to Post without Prepayment

kuØvshÃv {_Z-d¨ tIm¨{^≥kv sSIvkmkv: kuØvshÃv {_Z-d¨ k`-I-fpsS tIm¨{^≥kv 2018 Pq¨ 8˛10 hsc Iymºv tIm]mkv sU≥‚-Wn¬ h®v \S-°pw. Nn¥m-hn-j-bw ˛ l_-°q-Iv. ssZh-Zm-k-∑m-cmb {Inkv kvt{ImU¿, kmap-th¬ _n. tXmakv F∂n-h¿ hN\w {]tLm-jn-°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: kmap-th¬ tXmakv (sk-{I-´-dn), Ae-Ivkm-≠¿ Um\n-tb¬ ({S-j-dm¿), Ptbgvkv Ipcym-t°mkv (A-kn. {Sj-dm¿), \ho≥ kv°dnb (Nn¬{U≥kv & bqØv). Email: southwestbrethren@gmail.com, www.southwestbrethren.org

tKmkv]¬ ayqknIv s^Ãv 2018 aW¿ImSv : KXv i - a \ {]b¿ sk√ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ 2018 P\p-hcn 6, 7 Xob-Xn-I-fn¬ aW-¿I - mSv PwKvj\p kao]w sNΩm- Ø p ssaXm- \ n- b n¬h®v ss__n-ƒ {]`m-j-Whpw kwKoX km-bm-”hpw \S-°p-∂X - m-

Wv. A-Uz. t__n t]mƒ (A¶-am-en) DZvLm-S\w sNøp∂ tbmK-ß-fn¬ kphn. tPm¨ tPm-k^v (tIm-´-bw), kphn. Nm≠-∏n≈ ^n-en∏v (tIm-´b - w) F∂n-h¿ hN\w {]kwKn-°pw. kp\n¬ tkmf-a≥, Bd-∑pf

t__n, _n- t \mbv Nmt°m, ¢o‰kv Nm-≠-∏n≈, _nt\mbv sNdn-bm≥, Pn-Pn kmw, Bjven amXyp F- ∂ n- h ¿ Km\߃ Be]n°pw. Cell: 7510789730, 9562380677.

]p\-eq¿ I¨h≥j≥ ]p\-eq¿: sNΩ-¥q¿ {_Z-d¨ k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Øp∂ 98˛maXv ]p\-eq¿ I¨h≥j≥ 2017 Unkw-_¿ 27 _p[≥ 30 i\n hsc ]p\-eq¿ ss]\m-∏nƒ PwKvj\p kao-]-ap-≈ sNΩ-¥q¿ {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ h®v \S-°pw. sshIp-t∂cw 6 pm - 8 pm hsc \S-Øp∂ tbmK-ß-fn¬ kphn-ti-j-I-∑m-cmb tPm¿Pv Nmt°m (am-th-en-°-c), kPn F. tPm¨ (a-√-t»-cn), Nm≠-∏n≈ ^nen∏v (tIm-´-bw), ‰n.-]n. I\-I-cmPv (Xn-cp-h-\-¥-]p-cw) F∂n-h¿ hN\w {]kw-Kn-°pw. Akwªn Izb¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°pw.

Printed and Published by: Sam C. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla-689541, Pathanamthitta Dist, Kerala; Owned by: Dr. C. V. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla-689541, Pathanamthitta Dist, Kera;a; Printed at: Sathyam Press, ManackaChira, Thottabhagom P.O., Thiruvalla(This Press is installed at centre Thottabhagom P.O. Thiruvalla, Pathanamthitta Dist);Published at : Sathyam Publications, Thottabhagom P.O. Thiruvalla- 689541, Pathanamthitta Dist, Kerala; Editor: Dr. C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla 689541, Pathanamthitta Dist, Kerala.

JeevaVachanam: December 2017  
JeevaVachanam: December 2017  
Advertisement