Page 1

25 sabv 2014

]pkvXIw 3

e°w 22

kuØv shÃv tIm¨{^≥kv Hcp-°-߃ ]q¿Øn-bm-Ip∂p

2.00

kphn-ti-j-I∑m-cpsS ASn-b-¥nc {i≤bv°v tPmk^v cmPp I¿Xr-Zm-k-∑m¿°v kvt\l-h-µ\w,

{_bm≥ KÆnwKv

kmw sNdn-bm≥

lqè: 2014se kuØv shÃv tIm¨{^≥kns‚ Hcp-°ß-ƒ A¥na L´-Øn-te-°v. sSIvkknse l-¨kv hn√n-ep≈ kmw lq-è tÉv bqWn-thgv-kn‰n Iymº-kmWv Cu h¿jsØ ktΩ-f-\-Øn\v th-Znbm-Ip-∂-Xv. Ata-cn-°-bn-se hnhn[ tÉp-I-fn-ep≈ {_Z-d¨ kaqlw 2014 Pq¨ 13 ap-X¬ Cu ktΩ-f\ \K-cn-bn-¬ HØp tNcpw. ""hnizm-kn-Iƒ Hcp-°-ap≈-h-cm-bn-cn-°pI'' F-∂ Nn¥m-

I-W-°n\v hnizm-kn-Iƒ ]¶p tNcpw. Pq¨ 13 \v Bcw`n-°p-∂ Cu tIm¨{^≥kv 15 \v kam-]n-°pw. ]n.-hn. ss\-\m-≥ (sk{I´dn), h¿Kokv Nm-t°m ({Sj-dm¿), kmP≥ sNdn-bm≥ (Akn v {Sj-dm¿), ^nen∏v hS°≥-˛-H-Ive-tlm-a, tP°_v tXma- k v - ˛ - U m- f kv (Gcn- b -

t\‰v {_mwsk≥

hn-j-bsØ ]pc-kvI-cn®v {]`mj-W-ßfpw skan-\m-dp-I-fpw \S-°pw. {]ikvX {]`m-j-Icmb {_bm≥ KÆnw-Kv, kmw sN-dn-bm≥, t\‰v {_mw-sk≥ F∂o I¿Xr-Zm-k-∑m¿ h-N-\ tLmjWw \S-Øpw. bp-hP\ ktΩ-f\w, Nn¬{U≥kv t{]m{Kmw, Xme¥p ]cn- t im- [ \ XpSßn hnhn[ t{]m{Km-ap-Iƒ ktΩ- f - \ - Ø ns‚ `mK- a mbn \S-Ø-s∏-Spw.- 15 \v \S-°p∂ kwbp‡ Bcm-[-\-bn-¬ \qdp-

tIm¿Un-t\-t‰-gvkv), sPdn tamUn-bn¬, hn\bv am-Xyqkv (bqØv & Nn¬-{U≥kv t{]m-{Kmw tIm¿- U n- t \- t ‰- g v k v ) , t_- _ n amXyp (Xme¥v ssddw) F∂nh¿ Dƒ-s∏´ hn-]p-e-amb IΩ‰n ktΩ-f-\-Øn-s‚ Hcp-°-߃°v t\XrXzw \¬-Ip-∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v www.southwestbrethren.org F∂ sh_v sk‰v kµ¿in-°p-I.

^n_m tIm¨{^≥kv

t£a-am-bn-cn-°p∂p F∂p Icp-Xp∂p. ASp-Ø-bnsS Hm∏td-j≥ _¿∂-_mkv F∂ kwL-S\ F√m kphn-ti-jI¿°pw {]tbm-P-\-s∏-Sp∂ hn[-Øn¬ Hcp sl¬Øv C≥jzd≥kv G¿s∏-Sp-Øp∂ hnhcw \n߃ Adn-™p-Im-Wp-a-t√m. tKmkv]¬ anj≥ Hm^v C≥Uybpw H.-_n. t\XrXzw \¬Ip∂ Cu ]≤-Xn-bp-ambn kl-I-cn-°p-hm≥ Xmev]-cy-s∏-Sp∂p. Pn.-Fw.-sFbpsS Zo¿L-\m-fsØ B{K-l-am-bn-cp∂p Cßs\ Hcp ]≤Xn \S-∏m-°pI F∂-Xv. h¿-≤n-®p-h-cp∂ acp-∂ns‚ hn-e-bpw Xmßm-\m-hm-Ø Bip-]-{Xn Nnehp-Ifpw (k¿-Pdn Dƒ-s∏-sS) Hcp kphn-ti-jI\v _m-≤y-X-bm-ImØ hn[-Øn-em-Wv Cu saUn-°¬ C≥jzd≥-kv ]≤Xn Bkq-{X-Ww sN-bvXn-cn-°p-∂-Xv. 65 hb-kv hsc {]m-b-ap≈ kphn-ti-jI -- -∑m¿-°pw kphn-ti-j-I-cpsS hn[-hIƒ-°pw Cu ]≤-Xn-bn¬ Aw-K-am-Imw. AwK-ß-fpsS FÆw IqSp-∂-X-\p-k-cn®v {]oanbw XpI-bn¬ Ipdhv D-≠m-bn-cn-°pw k` Ia‚ v sN-bvX F√m kphn-ti-j-I¿°pw Cu ]≤Xn {]-tbmP\w sN-ø-Ww F∂ B-{K-l-am-Wv Pn.-Fw.-sF-°p≈Xv. F√m- kphn-ti-j-I-∑m-cp-sSbpw kl-I-cWw {]Xo-£n-°p-∂p. A-t]£m ^md-߃ www.gospelmi.org/files/health F∂ sh_vssk-‰n¬ \n∂v e`n-°pw. At]£ ]q-cn-∏n®v Ign-bp∂Xpw thKw Operation Barnabas (MI), 421 Palm Peak Layout, Kalkere Road, Dooravaninagar P.O., Ramamurthy nagar, Bangalore - 560016 F∂ hnem-k-Øn¬ Ab-°p-I. hni-Z-hn-h-c-߃°v Roy T. Daniel Email: roydaniel@yahoo.com. M: 0944831166 {Ink-vXp-hn¬ ktlm-Z-c≥, ]n. tPmk^v cmPp. tKmkv]¬ anj≥ Hm^v C≥Uy. Address: P. Joseph Raju, Gospel Missions of india, P.O. Box 1043, Warren, MI 48090, Email: gospelmi@wowway.com

{_Z-d¨ Ub-d-IvSdn

h¿Kokv Ipcy-≥

Ae-Ivkm-≠¿ Ipcy-≥

\yqtbm¿°v : Pqsse 17 \v XpS°w Ipdn-°p-∂ Zn s^temjn∏v Hm^v C≥-Uy-≥ ^man-eokv C≥ t\m¿Øv Ata-cn-°-bpsS (^n_m) 11˛m- a Xv ktΩ- f \w t{Imwsh-√n-se- lm¿-´v t^m-Uv {Iu¨ πmk tlm´-en-¬ h-®-v \S-°pw. 1˛maXv ^man-en tIm-¨{^≥kv 2004 ¬ sSIv - k - k nep≈ sjdm-tSm¨ t\m¿-Øv lq-è tlm´-en-emWv \S-Øs∏-´Xv. AXn-\p-tijw Ata-cn°-bnepw Im\-U-bn-ep≈ hn-hn[ ÿe- ß - f n¬h®v tIm- ¨ {^≥-kp-Iƒ \S-Ø-s∏-´p. hn-

ssa°v A‰vhpUv

izm-kn-Isf ssZh-hp-ambpw XΩn¬ X-Ωnepw D≈ KmU_‘-Øn-te°v \bn-°p-I F∂XmWv ^n-_m tIm¨-{^≥-kns‚ e-£yw. Cu h¿-jw \S°p∂ tIm-¨{^≥-kn-¬ I¿Xr--Zm-k-∑m-cmb h¿Kokv Ipcy≥, tUm. Ae-Ivkm-≠¿ Ipcy≥, ssa°v A‰v h pUv , t\‰v {_mw-sk≥ F∂n-h¿ apJy {]`m-j-I¿ Bbn-cn-°pw. C≥Uybn¬ \n∂pw Ata-cn-°-bn¬ \n∂p-ap≈ I¿Xr-Zm-k-∑m¿ hnhn-[ skj-\p-Iƒ°v t\XrXzw \¬-Ipw. ktlm-Z-co-k-tΩ-

t\‰v {_mwsk≥

f-\w, bqØv skj≥, Ip-´n-Iƒ°p≈ {]tXyI ]cn-]m-Sn-Iƒ F∂nh Cu ktΩ-f\ - Ø - n\v am‰p Iq-´pw. ""s{]bvkv B-‚ v h¿jn-∏v'' s]mXp-tbm-K-ß-fpsS {]tXy-I `mK-ambn \S-Ø-s∏-Spw. ""Cu ZpjvS-tem-I-Øn¬ ssZhap-≈-h-cmbn Pohn-°pI'' F∂Xm-bn-cn°pw Cu h¿j-sØ Nn¥m-hn--jbw. 20 \v Rm-b-dm-gvN \-S° - p∂ B-cm-[\ - m-tbm-Kw 2014 se Zn s^-temjn∏v Hm^v C≥Uy≥ ^m-an-eokv C-≥ t\m¿-Øv Ata-cn-°bpsS Cu h¿jsØ tIm¨-{^≥-kns‚ k-am-]\ ktΩ-f\w Bbn-cn-°pw.

hne

50/˛

Address: Sathyam Publications Thottabhagom P.O., Thiruvalla - 689 541, Mob: 9446026182


22

2014 sabv 25

tbip-hns‚ ]{Xm-[n] kanXn

Iq´m-bva-bpsS al-Xzw tUm. kn.hn. hS-h\ (No^v FUn-‰¿)

F.hn. tPm¨ PntPm A¶-amen ]n.Fw. G{_lmw (k_v FUn-‰¿)

C.-Fk - .v sdPn (am-t\-PnwKv FUn-‰¿)

G{_lmw am¿t°mkv (k¿°p-te-j≥)

kmw kn. hS-h\ (dkn-U‚ v FUn-‰¿)

hntZi {]Xn-\n-[n-Iƒ

bp. Fkv. F. \yqtbm¿°v F. tPm¨ t__n 845 352 3626

sSIvkmkv amXyp tXmakv 281˛397˛6923

Umfkv FUzn≥ tPmk^vv 972 965 0449

an\n-tkmt´m h¿Kokv ]n. h¿Kokv 651 686 9797

Nn°mtKm Xmcp h¿§okv 630 910 4148

lqè cmP≥ kn. amXyp

tUm. kn.-hn. hS-h\ ""Ah¿ H∂n-®p-]m¿∏m≥ A{_mw {ian-°p-∂-Xv. b-tlm- te-°m-sW-∂-dn-bm-sa-¶nepw hn- °p-∂-h¿ tkmtZm-anse {]X°- h Æw tZi- Ø n\v Ahsc hln-®p-Iq-Sm™p: kºØp hfsc D≠m-bn-cp-∂-XpsIm≠v Ah¿°v H∂n®p ]m¿∏m≥ Ign-™n-√.......... \o CS-tØm-s´-¶n¬ Rm≥ hetØm´p s]mbvt°m≈mw \o he-tØm-s´-¶n¬ Rm≥ CStØm-´p s]mbvs°m≈mw F∂p ]d™p.'' (Dev ] Øn 13:6˛9) hf¿® AI¬®-bm-Im-Xncn-°m≥ \mw {]tXyIw {i≤nt°-≠-Xm-Wv. Bflo-b-ambpw `uXn-I-ambpw \mw hf-cpI Xs∂ thWw. F∂m¬ F-s‚ hf¿® as‰m-cm-fpsS Xf¿®bv°v CS-h-cp-Øm-Xn-cn-°m≥ \mw Icp-X-ep-≈-h-cm-bn-cn-°Ww. kº-∂-Xbpw klm-\p`q-Xnbpw H∂n®p tNcm-Ø-XmbmWv a\p-jy -Po-hn-X-N-cn{Xw. C√m-bva-bn¬ ]¶p-h®v ]c-kv]c [mc-W-bn¬ Ign™-h¿ kº-∂-cm-Ip-tºmƒ ]ckv]cw ]ncn-tb≠n hcp∂p. btlmh hmKvZm-\-߃ \nd- t h‰n XpS- ß n- b - t ∏mƒ A{_-lm-ans‚ IqsS ]pd-s∏´ temØn\v "Fs¥-¶n-epw' sImSpØp ]d-™p-hn-Sm-\√

h Xt∂m-Sp- I-cpW Im´n-b-Xpt]mse ktlm-Z-c-t\mSpw h¿Øn- ° p- h m≥ A{_mw Xp\n™p.- B-Zy-]¶v Xt‚-Xm-sW¶n-epw AXv temØn\p ssIam-

fn-°p tbmKy-amw-hÆw h¿Øn°p-hm\p≈ ISa A{_m-an-t‚Xm- W s√m! kzk- t lm- Z - c - \ pth≠n \√`mKw \jvS-s∏-SpØp∂h\v btlmh Xs∂

dm- \ p≈ k∑- \ v kzmKXw sN-ø-Ww. kmtlm-Zcyw hnet]-im-\p-≈-X-√s√m? hfsc \jvSw kln-®m-sW-¶nepw AXp \ne- \ n¿Øp- h m≥ "hnfn- t I´' A-{_m-an\p IS-a-bp-≠v. temØn-s‚ IÆv \otcm´ `qan-bn-

"\√-`mK'amIp-sa∂ t_m≤yw Z¿i\w kn≤n-® A{_m-an\p am{X-ap-≈-Xm-Wv. CS-tØm´p t]mbmepw he-tØm-´p- t]mbmepw btlm-h-bpsS hnfn-bp≈-h¿°v c≠pw ka-am-Wv. \otcm´w am{Xw e£y-am-

[m-\nbm-Ip-sa-¶nepw \√ IpSpw-_-N-cn{Xw Xe-ap-dbv°p ssI-am-dm≥ {]bm-k-ambn hcpw. F-√mw \√-Xp-t\m°n IqsS-t∏m-b temØn\p kw`-hn®Xpw CXp-X-s∂. hn´p-ho-gvNI-ƒ-°pw HØp-Xo¿∏n\pw Acq-]n-bm-Ip-∂-h¿°p am{X-ta -k-am-[m\ ]p{X-∑m-cmbn BIm--i - Ø nse \£- { X- ß ƒt]m-se-bpw IS¬Øo-csØ aW¬-Ø-cn-t]m-sebpw h¿≤n- ® p s]- c pIn hcm- \ mhq! Ah-sc hn-izm-kn-I-fp-sS- ]nXm--sh∂p sIm®pa°ƒ _lp-am-\n-°p-tºmƒ temØp ]nXm-hn-t\m-sSm∏w "as‰-¥nt\m' a°ƒ h-s∂-∂p-h-cmw. AXn\p ]pXn-b -X-e-ap-dsb Ip-‰w ]d-™n-´p am{Xw Imcy-an-√. XpS°w ]g-°-ap≈ Ncn- { X- a m- s W- t ∂m¿°p- I . Pohn-X-Imew apgp-h≥ "\√`mKw' \jvS-s∏-SpØn "\√-`mKw ssIh-i-am°n Iq´mbva ]men-°p-∂-h-cmbn \ap°p Xocmw. \ap°v Iq´m-bva-bpsS ˛ kmtlm-Z-cy-Øns‚ al-\obX a\- n-em°n AXv BNcn°mw.

˛ No^v FUn-‰¿

281 443 0060

_lvdn≥

]pXnb sbcp-itew

sP.Un. t]mƒ 714 431

jm¿P kn.-Fw.- tP-°_v 050 ˛ 6346356

G‰hpw {]Nm-c-ap≈ {_Z-d¨ hm¿Øm amknI

hm¿jnI hcnkwJy C≥Uy-bn¬ 50 cq] Bbp-jv°me hcn-kwJy 500 cq] USA $ 50 a‰p cmPy-߃ 1000 cq]

hnemkw

Pohh-N\w kXyw an\n-kv{Sokv tXm´-`mKw ]n.-H., Xncp-h√ ˛ 689 541 Ph: 0469 2619209 Mob: 9447126182

U.S.A Sathyam Publications Inc P.O. Box. 1297 CORONA, CA 92878 Tel: 562 774 5673

Email: satyam_india @ yahoo.com,

w w w. t r u t h i n t l . o rg

]pØ\mw sbcp-i-te-an¬ FØpw Imew Hm¿°p-tºm-ƒ C≤-c-bn≥ tJZw F√mw am™v t]mIp-t∂........

Cu at\m-l-c-amb Km\w \mw Ime-ß-fmbn BkzZn°p-∂p.- \m-sa-√m-hcpw henb Hcp bm{Xm-a-t≤y-bm-Wv. CSbs‚ ]mZ-߃ ]n≥-Xp-S¿∂v \S-°p∂ Hcp henb bm{X. _p-≤n-ap-´p-Ifpw t¢i-ßfpw Xn-ßn-\n-d™ ]mX-bn-eqsS Hcp bm{X. I√pw ap- ≈ pw \nd™ Hcp bm{X. A-XmXv Znh- k - t Ø- ° p≈ B- h - i y߃ Ah≥ \¬In Xcp-∂p. ]pØ\mw sbcp- i - t ew hm©n®v tamln®v t]m-Ip∂ Hcp bm{X. ssZh- s s]- X - t e, ]pØ\mw sbcp-i-te-an-te-°p≈ Cu bm{X- b v ° mbn Ah≥ \sΩ Xnc-s™-Sp-ØXv F{Xtbm `mKy-I-c-am-Wv. \-ΩpsS `h\w Chn- s S- b - √ , Ah≥ \ap- ° mbn at\m- l - c -

amb `h\w Hcp-°n-s°m-≠ncn-°p-∂p. ""......-F-∂m¬ \n߃ temI-°m¿ Bbn-cn-°msX Rm≥ \nßsf temI- Ø n¬- \ n∂p Xnc-s™-Sp-Ø-XpsIm≠v temIw \nßsf ]I- b v ° p- ∂ p.'' tbml. 15:19

F- ∂ m- ¬ , kz¥ ]nXm- h ns‚ `h-\Ø -- nse hmkw F{Xtbm B-\-µ-{]-Z-am-Wv. Cu temI-`-h\w \sΩ Hcn°epw kzmKXw sNøp-I-bn-√. \ap-°n-hnsS ÿm\-an-√. \mw ChnsS hgn-t]m-°¿ am{Xw. D‰h¿ \sΩ Zpjn-°p-∂p. Iq´p-

Rm≥ ]p-Xnb BIm-i-hpw ]pXnb `qanbpw I≠p; H∂masØ BIm-ihpw H-∂m-asØ `qanbpw Hgn-™p-t]mbn; kap{Zhpw C\n C-√. ]pXnb sbcp-itew F-∂ hnip≤\Kcw `¿Øm-hn-\mbn Ae-¶-cn-®n-´p≈ aW-hm-´n-sb-t∏mse Hcpßn kz¿-§-Øn¬ \n∂p, ssZh-k-∂n-[n-bn¬\n∂p Xt∂, Cd-ßp∂Xpw Rm≥ I≠p. shfn. 21:1˛2 I have chosen you out of the world, So you dont belong to it. John 15:19 \ap°v kz¥-a-√mØ `h-\Øn¬ hkn-°p-tºmƒ _p≤nap-´p-Iƒ ]e-Xp-≠v. Cu `h-\Øn- s e kpJ- k u- I - c y- ß ƒ Xm¬- ° m- e n- I - a m- W v , ChnsS \√ In-S° ImWpw, `£n-°phm-\pw DSp-°p-hm\pw ImWpw

Im¿ hn´v t]mIp-∂p. F∂m¬ amdmØ kvt\ln-X-\mb kz¿§-ÿ-\mb ]nXmhv Xs‚ `h\Øn- t e°v \sΩ kzmKXw sNøp-∂p. Cu temIw \ap°v Xcp∂ IÆo¿ I≠v AXn-i-bn-t°-≠Xn√. ImcWw CXv \ΩpsS `h\-a-√. Cu kwkm-cn-°p∂ `mj \Ωp-tS-X-√. Cu icocw \-

kmw kn. hS-h\ Ωp--tS-X-√. CsX√mw hfsc th-Kw a¨a-d-™p-t]m-Ipw. kz¿§ÿ\mb \ΩpsS ]nXmhv \sΩ hnfn-®v, th¿Xncn®v Xs‚ a°-fmbn ZsØSpØn-cn-°p∂p. AXn-\mbn Ah≥ \¬Inb hne h¿Æn°m-hp-∂-Xnepw A[n-I-am-Wv. \mw ]m]n-Iƒ Bbn-cn-°ptºm-ƒ Xs∂ Ah≥ \sΩ Xnc- s ™- S p- Ø p. ]pXnb sbcp-i-te-an-te°v sIm≠pt]m- I p- h m≥ Ah≥ \sΩ Hcp-°ns°m-≠n-cn-°p-∂p. B ]pØ≥ sbcp-i-tean¬ FØp∂ Imew kamK-X-am-Ip-∂p. \ap°v A-hnsS at\m-l-c-amb Hcp `h\w H- c pßns°m≠n- c n- ° p∂p. A-Xm-bn-cn-°s´ \ΩpsS {]Xym-i.


3

2014 sabv 25

tbip-hns‚

kv{XoIƒ k`-bn¬ ˛Hcp \ni_vZ `qcn-]-£w˛36 (XpS¿®) kv{XoIƒ As∏m-kvtXm-enI k`-bn¬

ap≥]p

hni-Zo-I-cn® \ymbß-sfm∂pw s]¥-t°m-kv-Xp\m-fn¬ ]cn-ip-≤mfl kv-\m-\w e`n-®-h¿ 12 As∏m-kv-sXm-e∑m¿ am{X- a m- b n- c p- ∂ p- s h∂p sXfn-bn-°m≥ ]cym-]vX-a-√. kµ¿-`hpw kml-N-cyhpw t\m°p-tºmƒ IqSn-bn-cn-°p-∂-hcn¬ GI-tZiw 120 t]cp-≠mbn-cp-∂p-sh∂p a\- n-em-°mw. 14˛mw hmIy-Øn¬ F√m-hcpw F∂p ]d-bp-∂-h-cn¬ As∏mkvX-e-∑m¿ am{X-a√ D≠m-bncp-∂-Xv. Ah-cpsS kwJy ]n∂oSv h¿≤n-®p. At∏mƒ AXv Hcp {]m¿∞-\m-tbmKw am{X-ambn-cp-∂n-√. bqZmbv°p ]Icw a∞n-bm-kns\ As∏m-kvX-e\mbn Xnc- s ™- S p- ° m- \ p≈ Hcp _nkn-\ p ao‰nwKv IqSnbm-bn-cp-∂p. Xnc-s™-Sp-∏n-\pti-jw F√m-hcpw F∂ {]tbm-K-Øn¬ a-∞n--bm-k-S°w F√m-hcpw F-t∂ [cn-t°-≠Xp- ≈ q. ]cn- i p- ≤ m- fl m- h n- \ p-

s{]m^. ]n.-]n. kvIdnb th≠n {]Xo£m \n¿-`-c-cmbn IqSn h∂-h¿ Ahn-sS \n∂pw sImgn-™p-t]mbn F-∂p Nn¥n°p- ∂ - X n\v km- [ n- ° pIbn- √ . am{X-a√ s]klm s]-cp-∂m-fn\v At\Iw ÿe-Øp \n∂v hf-sc-t∏¿ h∂p Iq-Sn-bn-cn-°p∂ Ah- k - c - Ø n¬ ]- c n- i p- ≤ mfl kv\m\sØ {]Xo-£n-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-h¿ A-hn-sS-\n∂pw amdn-t∏m-I-bn-√. As∏m-kvX-e∑m¿ Ahsc Hgn- h m- ° m\pw \ymb- a n- √ . am{X- a √ hN\w PV-am-bn-Øo¿∂Xv adn-b-psS DZ-c-Øn-em-Wv. C-t∏m-ƒ CXm tbip-{In-kvXp-hns‚ i-co-c-amIp∂ k` Dcp-hm-Ip-hm-≥ t]mhp- I - b mWv . kz`m- h n- I - a m- b pw B kµ¿`-Øn¬ adn-b-bp-sS km∂n[yw D≠m-hp-I-sb-∂-Xv kzm`m-hn-I-amWv. Fßs\ t\m°n-bmepw ]cn-ip-≤m-fl- kv\m\w ]Xn-s\m-∂p-t]-cn¬ ]cn-anX-s∏-Sp-Øp-∂Xv icn-b-√. AhnsS IqSn-bn-cp∂ 120 t]-

cpsS kwL-Øns‚ t\Xr-Xzw As∏m-kvX-e-∑m-cn-em-bn-cp-∂p. Ah¿°mWv I¿Ømhv I- e v ]\ sImSp-Ø-Xv. AXp-sIm-≠v ]t{Xmkv ]Xn-s\m∂p t]-tcm-Sp-IqsS \n∂p-sIm≠v kw-kmcn-®p-sh-t∂-bp-≈q. a‰mcpw AhcpsS IqsS-bp-≠m-bn-cp-∂n-√msb∂v AXn¬ \n∂pw a\- nem-Ip-∂n-√. AhnsS h∂p-Iq-SnbXv 12 `mj-°m-cm-bn-cp-∂n-√. AXnepw IqSp-Xembncp-∂pht√m. 12 t]cmWv A\y-`m-j-bn¬ kw-km-cn-®-sX-¶n¬ A-s∏mkvtXm-e-∑m-cn¬ Nne¿ H∂n-e[nIw `m-j-I-fn¬ kwkm-cn-®ncn-°W - w. Hmtcm-cp-Øcpw Hmtcm `m-j-bn-emWv kwkm-cn-®-sX¶n¬ ]{¥- ≠ n¬ IqSp- X ¬ Bf-p-Iƒ kwkm-cn-®n-cn-°-Ww. kwkm-cn-®-h¿ F√mw Keo-e°m-c-√tbm F∂ tNmZy-Øn¬ \n∂pw Keo-e-°m-c-√m-Ø-h¿ Bcpw A\y-`mjIfn¬ kwkm--cn-®n√ F-∂p-h-cp-∂n-√. A-

hnsS IqSn-bn-cp-∂-h-cn¬ an°hcpw Keo-e-°m-cm-bn-cp-∂mepw kz`m-hn-I-ambn Aßs\ tNmZn-°mw. ]cn-ip-≤m-flk - v\m\w e`n-®h¿ 12 As∏m- k v s Xm- e - ∑ m¿ am{X-a√ F∂p-≈-Xn\v {]_-eamb sXfnhv ]t{Xm- k ns‚ {]kw-K-am-Wv. ]t{Xmkv ]d-bp∂Xv CXv tbmth¬ {]hm-NI≥ apJm-¥ncw Acp-fn-s®-bvXXt{X F∂m-Wv. AsX-s¥-∂m¬, ""A¥y-Im-eØv Rm≥ kI-e PU-Øn-t∑epw Fs‚ Bflm-hns\ ]Icpw; \nß-fp-sS ]p{X-∑mcpw ]p{Xn-amcpw {]-hNn°pw; \nß-fpsS hr≤-∑m¿ kz]v \ - ß ƒ ImWpw. Fs‚ Zmk-∑m-cpsS taepw Zmkn-am-cpsS-taepw IqsS Fs‚ Bflmhn-s\ -]-Icpw; Ahcpw {]hNn°pw.'' ""CXv'' AXp-t]m-se-bmsW∂v ]t{Xmkv ]d-bp-∂n-√. CXv AXmWv F∂p hy‡-ambn-´mWv ]t{Xmkv ]d-bp-∂-Xv.

-tbm-th¬ {]hm-N-I≥ ]d™ Imcy-Øns‚ \nh¿ØnbmWv CsX-∂mWv AXns‚ kmcw. A¥y-Imew F∂p ]d-bp-∂Xv {Inkv X p- h ns‚ H∂mw hchn\pw c≠mw hc-hn\pw at≤ybp≈ Ime-L-´-am-Wv. tbm-th¬ {]h-N-\-Øn¬ ]d™ F√m Im-cy-ßfpw At∏mƒ Xs∂ \nd-th-dn-bn-√. A¥y-Im-eØns‚ A¥y- \ m- f p- I - f n¬ AXp \nd-thdpw. F∂m¬ s]¥-t°m-kvXp-Zn-hkw ]cn-ip-≤mflm-hns\ kIe PU-Øn-t∑epw-˛-]p-cp-j-∑m¿, kv{XoIƒ, bP-am-\-∑m¿, ASn-a-Iƒ, blqZ¿, PmXn-Iƒ-˛-]-Icpw F∂Xv hnπ-hm-fl-I-amb Hcp Bi-bam- W v . ]gb \nb- a - I m- e Øp Nne Xnc-s™-Sp-°s - ∏´ hy-‡nI-fp-sS-ta¬ am{X-amWv ]cn-ip≤m-flmhp h∂-Xv. (XpScpw)

Bflob temI-Ønse hyXn-N-e-\-ßfpw ]cn-lm-ca - m¿§-ßfpw (\ymbm-[n-]-∑m-cpsS ]pkvX-I-Øn¬ \n∂p≈ [ym\w) 2. ]nim-Nns‚ kz`m-h-߃ (1). ]co-£-I≥ (1 sX . 3:5; a-Øm-bn. 4:3), (2). A]-hmZn (sh-fn. 12:10), (3). NXn-b≥ (2 sIm-cn. 11:14,15), (4). Ip‰w NpaØp-∂-h≥ (skJ. 3:1˛4), (5). Cu temI-Øns‚ {]`p, ssZhw (tbml. 12:31; 2 sImcn. 4:5), (6). Zpcm-flmhv (Ctøm_v 4:12; 2 sX . 2:1,2), (7). kmØm≥ ˛ F-Xn-cmfn (shfn. 12:9; 20:2,7), (8). ]gb ]mºv (shfn. 20:2; Dev-]-Øn. 3), (9). ZpjvS≥ (1 tbml. 5:19). 3. ]nim-Nns‚ B{I-a-W-߃ ˛ hyXn-N-e-\-߃ btlmh bn{km-tb-ens\ ]m]-^-e-ambn bm_n\p hn‰pI-f™p (4:1,2) 3 hn[ B{I-a-W-߃: (1). hy‡n-Isf \njv{In-bcm-°pI _mcm-°v?˛-ssZhw Fgp-t∂¬]n® _mcm- ° ns\ ]nim- N v \njv{In-b-\m-°n. (2). k`-Isf \ncm-bp-[c - m-°pI F). \mb-I-∑m¿ A‰p-t]m-bncp∂p (5:7), _n). tKm]p-c-Zzm-c-Øn-¶¬ bp≤w `hn®p, ]t£ ]e¿°pw

A-Xn¬ `mc-an√ ˛ DZm. 5:15-˛17., kn). k¿∆m-bp-[-h¿§w C√mXmbn (5:8) (3). IpSpw-_-ßsf hN\ clnX-am-°pI tls_cpw bm_o\pw X-Ωn¬ kam-[m-\-am-bn-cp∂p (4:17). hnizmk IpSpw-_-Øn¬ ssZhnI-a-√mØ A-\p-c-RvP-\w. (4). ]cn-lm-c -am¿§-߃ F). ip{iq-j-I¿ hnfnbpw Xncs™-Sp∏pw Dd-∏m-°pI _n). k`-Iƒ hN-\-Øm¬ k÷-cm-IpI kn). IpSpw-_-߃ i{Xp-hn\v CSw sImSp-°m-Xn-cn-°p-I. (1). sZt_m-c-bpsS (tX\o®) IpSpw-_w˛ ip{iqjm cwKØv (2). bmtb-ens‚ IpSpw_w ˛ IpSpw-_-Po-hn-X-Øn¬ IqSm-chm-kn, Ip‰nbpw Np‰n-Ibpw sIm≠p ssk\ym-[n-]-\mb knkcsb sIm∂p hnPbw t\Sp-∂p.

sFIy-X-bn¬ \n∂p≈ hyXn-N-e\w (\ymbm. 6 apX¬ 8 hsc) k`mNcn-{X-Øn-ep-S-\ofw kam-¥-c-ambn ImW-s∏-Sp∂ i{Xp-hmWp anZym-\y¿. "`n∂-X.' F∂mWv anZym-\y¿ F∂ t]-

cns‚ A¿∞w. k`bv°p shfnbn¬ \n-∂p-≈ B{I-a-W-߃ k`-bv-°v i‡n-]-I-cp-tºmƒ B¥-cnI On{Z-hpw -`n-∂-]-£ßfpw k`- b psS A`n- h r≤n ]nd-tIm-´m-°p-∂p. 1. `n∂-X-bpsS Imc-W-߃ (6:1) F). am\p-jnI _‘-߃ (Dev]Øn 25:1˛2). A{_-lm-an-\p sIXp-d-bn-ep-≠mb aIs‚ ]n≥-Xp-S¿®-°m¿. 38 h¿j-ß-ƒ°p-tijw A{_lmw Cu _‘w Ahkm-\n-∏n-°p∂p (25:6,9). _n). ]Ww (Dev]Øn 37:23˛28). tbmtk-^ns\ ktlm-Z-c-∑mcpsS Iøn¬ \n∂p hne-bv°phmßn em`-Øn\p adn®p hn¬°p-∂p.- {Z-hym-{Klw kI-eh - n[ tZmj-Øn\pw ImcWw (1 Xnsam. 6:10˛11). A\-\ym-kv, k^od, tKlkn XpS-ßn-b-h¿ \-ap°p hn]¬ {]t_m-[\w \¬Ip-∂p. kn). sX‰mb Iq´m- b v a - I ƒ (kwJym. 22:1˛7) Un. sX‰mb hnhm-l- _-‘߃ (kwJym 25:1)

(XpS¿®) 2. `n∂X hcp-Øp∂ \jvS߃ (6:2˛5 F). kzmX-¥yhpw sFIy-Xbpw (6:2). _n). Blmcw (6:4). kn). A\p-{K-l-ßfpw A`n-hr≤nbpw (6:4). Un). i‡n (6:6) 3. `n∂-X-bpsS `mcw (6:11) F). KnZ-tbm≥ ˛ sh´n hogvØp∂h≥ _n). H{^ ˛ s]mSn kn). kt¥m-j-an-√mØ ÿnXn; ap¥ncn N°n¬ tKmXºp sa-Xn-°p-∂p. ap¥n-cn-bn-√. (\ymbm. 9:13) Un). ssZhm- ` n- a pJw \S- Ø p∂h≥ (6:13˛24). {]hm-N-I≥ Ip‰w t_m[y-am°n (6:7˛10); ]t£ ]cn-lm-c-an-√. {]amWw am{Xw t]mcm. 6:11˛¬ ZqX≥ AYhm {InkvXp (Ir]) {]Xy£-am-Ip-∂p. 4. `n∂-X-bpsS ]cn-lmcw F). hy‡n-Po-hnXw hnip-≤a - m°pI (6:25˛32)., _n). ]cn-ip-≤mflm-hmb a™ns‚ {]h¿-Ø\- Ø n- e m- { i- b n- ° pI (6:34, 36˛40)., kn). Bflm-hns‚ sFIyX Im°pI (6:34˛35; 7:2,3.

kphn. h¿Kokv sI. Ipcy≥ ]mºmSn Fs^. 4:2), Un). icn-bmb Z¿i-\-ap-≈-h-cpsS kl-I-cWw (7:4˛8). 5. `n∂-Xb - psS A¥yw (7:15˛25) F). Hmtcm-cp-Ø≥ Xm¥ms‚ \ne-bn¬ \n¬°pI (7:21) _n). Imlfw DuXpI (2 sImcn. 4:5) ˛ ssZh-hN - \w, kn). IpSap-S-bv°pI (2 sImcn. 4:6, 8˛11) ˛ kzbw Un). ]¥w Db¿ØpI (2 sImcn. 4:6) ˛ km£yw 6. hnPbw (sFIyX) \¬Ip∂ ap∂-dn-bn-∏p-Iƒ F). hnP-b-Øn¬ Du‰w sIm≈m- s X a‰p- ≈ - h sc BZ- c n°p- I . _n). a°ƒ ]nXm-°-∑m¿°v ]Icw Ccn-°p-hm≥ ]cn-io-en∏n-°pI (8:20). kn). IpSpw- _ - Ø n¬ sIWn D≠m-Ip-hm≥ A\p-hZ- n-°m-Xn-cn°pI (8:25˛28). Un). PUØn-\-Sn-a-s∏´p t]mIcpXv (8:29˛31)


4

2014 sabv 25

tbip-hns‚

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

I¿Øm-hns‚ ]p\-cm-K-a-\w ˛ k`-bpsS Dƒ{]m-]Ww (XpS¿®)

kphn. sI.-Pn. Ipcy≥ H∂m-asØ ]p\-cp-∞m\w

]g-b-\n-b-a-Øn¬

acn-®-hcpsS ]p\-cp-∞m-\-sØ-°p-dn®v kqNn-∏n-®n-´p-≠v (-Ct- øm. 19:25˛27, Zm\n. 12:2). ""\ns‚ ktlm-Z-c≥ Dbn¿sØ-gp-t∂¬°pw'' F∂p I¿Ømhp ]d-™-t∏mƒ ""HSp°sØ \mfnse ]p\-cp-∞m-\Øn¬ Ah≥ Dbn¿sØ- g pt∂¬°pw F∂p Rm≥ Adnbp∂p'' F∂m-bn-cp∂p am¿ØbpsS adp-]Sn (tbm-l. 11:23, 24). CXp ]gb \nb-a-Øn-¬-\n∂p e`n® Bi-bam-Wv. Hcp ]p\cp- ∞ m- \ - a p- ≠ v , Hcp \ymb- h n[nbpw D≠v, AXv A¥y-\m-fnemWv, CXm-bn-cp∂p am¿ØbpsS hnizm-kw. ]pXn-b-\n-ba shfn-∏mSp e`n-®n´pw ss{I-kvXh-cn¬ ]e¿°pw IqSp-X-em-bn H∂pw Xs∂ Adn-bm≥ -]m-Sn√

F∂p-≈Xp timN-\o-b-at√? ZpjvS-∑m-cp-tSbpw \oXn-am∑m-cp-sSbpw ]p\-cp-∞m\w XΩn¬ Ipd-™-]£w Hcm-bncw h¿jsØ AI-e-ap-≠v. \oXnam-∑m-cpsS ]p\-cp-∞m-\-amWv CXn¬ BZyw \S-°p-∂-Xv. B hkvXp-X-sb-°p-dn®p ]d-bp∂ Nne `mK-߃ t\m-°mw. ""\oXn--am-∑m-cpsS ]p\-cp-∞m-\-Øn¬ \n\-°p {]Xyp-]-Imcw D≠m-Ipw (eq-s°m. 14:14). ""I√d-I-fn¬ D≈-h¿ F√m-hcpw Ahs‚ i_vZw tI´p, \∑ sNbvX-h¿ Poh-\mbpw Xn∑ sNbvX-h¿ \ymb-hn-[n-°mbpw ]p\-cp-∞m\w sNøp-hm-\p≈ \mgnI hcp∂p''- (tbm-l. 5:28,29) c≠p- X cw ]p\- c p- ∞ m- \ sØ- ∏ ‰n I¿Ømhv Chn- s S ]d- b p- ∂ p, Poh- ∂ m- b p- ≈ - X v , \ym-b-hn-[n-°m-bp-≈-Xv. 25˛mw hmIyw IqSn t\m°p-tºm-ƒ CXp c≠pw Htc ka-b-Øt√ F-∂p kwi-bn-t®°mw "\mgnI' hcp-∂p, h∂p-an-cn-°p-∂p F∂p ]d-bp-∂-Xnse "\m-gnI'

Hcp Ime-b-f-hm-sW∂v hy‡am-Wv. BflnI ]p\-cp-∞m\w \S-°p-∂ "\mgnI' XpS-ßn-bn´v GI-tZ-iw c≠m-bncw h¿j-ambn-cn-°p-∂p. CXp-t]m-se imcocnI ]p\-cp-∞m-\-Øn-\pw Hcp {]-tXy-I L´-ap-≠v. a¿s°m. 9:9,10 hmIy-ß-fn¬ "acn-®-h-cn¬ \n∂pw Xm≥ Fgpt∂- d - d n- ´ - √ msX Cu I≠Xv Btcm-Spw Adn-bn-°-cp-sX∂p I¿-Øm-hv Iev]n-s®-∂pw, acn-®h-cn¬\n∂pw Fgp-t∂¬-°p-I F∂p ]d-™m¬ F¥m-sW∂p injy-∑m¿°v a\- n-em-bns√∂pw \mw hmbn-°p-∂p. acn®-h-cpsS ]p\-cp-∞m\w Ah¿°-dn-bmw, F∂m¬ acn-®-h-cpsS CS-bn¬\n-∂p-≈ (from among the dead) Fgp-t∂¬]v Ah¿°v Hcp ]pXnb tIƒhn-bm-bncp-∂p. Cu Bi-b-amWv ^nen. 3:11-˛¬ ImWp-∂X - v. "acn-®h - c - p-sS CS-bn¬\n-∂p≈ ]p\-cp-∞m-\w {]m]n-°Ww' F∂p ]u-semkv B-{K-ln-®p. {]hr. 24:15-˛¬ ]dbp-∂Xp acn-®h - c - psS ]p\-cp-∞m-

\w samØ-Øn-¬ Nn¥n-®p-sIm≠m-Wv. A-Xv sblq-Z-∑m-cpw {]Xo-£n-°p-∂p. F∂m¬ {InkvXym-\n-bp-sS {]Xo£ acn-®h-cpsS CS-bn¬ \n∂p≈ ]p\cp-∞m-\-am-Wv. CXmWv ^nen. 3:11˛¬ Im-Wp-∂-Xv. shfn-∏mSv 20˛mw A- ≤ ym- b - Ø n- ¬ - \ n- ∂ p Hcp `mKw IqsS t\m-°mw. ""-acn-®-h-cn¬ tij-ap-≈-h¿ Bbncw B≠p Ign-bp-thmfw Poh-n-®n-√, CXp H∂m-asØ ]p\cp-∞m-\w. H-∂m-asØ ]p\-cp∞m-\-Øn¬ ]¶p-≈-h≥ `mKyhm\pw hnip-≤\pw BIp∂p; Ah-cp-sS-ta¬ c≠mw ac-WØn\v A[n-Imcw C√; Ah¿ ssZh-Øn\pw {In-kvXp-hn\pw ]ptcm-ln-X∑ - m-cmbn {InkvXp-hnt\m- S p- I qsS Bbncw B≠v hmgpw'' (20:5,6). ""F∂m¬ {In- k v - X p \n{ZsIm-≠-h-cn¬ BZy-^-e-ambn acn-®-h-cpsS CS-bn¬-\n∂p Dbn¿Øn-cn-°p-∂p... B-Zy--^ew {InkvXp; ]ns∂ {In-kvXp-hn∂p-≈-h¿ Ahs‚ hc-hn-¶¬;

]ns∂ Ah-km\w'' (1 sImcn. 15:20˛24). acn-®-h-cpsS CS-bn¬\n-∂p≈ ]p\-cp-∞m\w {InkvXp-hn\pw {InkvXp-hn\p-≈-h¿°pw am{X-ap-≈-Xm-Wv. H∂m-asØ ]p\-cp-∞m-\-sa∂pw \oXnam-∑m-cpsS ]p\-cp-∞m-\-sa∂pw ]d-bp-∂Xv Hcp ImcysØ Dt±in-®m-Wv. H∂m-asØ ]p\-cp∞m\w Hcp Ime-bf - h - n-s\-°qSn Ipdn-°p-∂p. {InkvXp, {InkvXphn- ∂ p- ≈ - h ¿ Ahs‚ hc- h n¶¬. Cu hn`m-K-Øn¬ atlm]-{Z-h-Øn¬ acn-°p∂ hnip-≤∑m-scbpw Dƒs∏-Sp-Øp∂p (shfn. 20:5,6). tbml 5 ¬ \mw hmbn-® "\mgnI' Hcp Ime-b-f-hmWv. BflnI, imco-cnI D∞m\-Øn-s‚ \mgnI Hcp Ime-b-fhm-bn-cn-°p-∂-Xp-t]m-se c≠m-atØXpw Hcp Ime- b - f - h ns\ Ipdn-°p-∂p. H-∂m-a-sØ ]p\-cp∞m\w AY-hm \o-Xn-am-∑m-cpsS ]p\-cp-∞m-\w B-Zyw \nd-thdp∂p; Bbn- c w h¿- j w Ign™mWv ZpjvS-∑m-cpsS ]p\-cp(XpScpw) ∞m-\w.

thZ-{K-Ÿ-kw-t£]w alm-Ihn sI.hn. sska¨

(XpS¿®)

thZ-{K-Ÿk - w-t£]w ˛ ]g-b\ - n-baw t]cpw A¿∞hpw

]pkvX-I-ß-fpsS kz`mhw

tbmth¬ = btlmh ssZhw

PmXn-I-fp-sS-taepw blq-Z-bpsS taep-ap≈ {]Xn-Imc Znh-k߃; ]n∂m-se-bp≈ kIe P\-ß-fpsSbpw A\p-{Klw

Btamkv= hml-I≥

bn{km-tb-en-t\mSv _mly-kw-_‘ - Ø - n-en-cn-°p∂ PmXnIƒ°pw, bn{km-tb-en-\p-ap≈ \ymb-hn[n; bn{k-tb-ens‚ `mhn-al - Xzw

H_-Zymhv= btlm-hb - psS Zmk≥

GtZm-ans‚ `mcw

tbm\m-= {]mhv

bn{km-tb-ens‚ Ncn-{XsØ tbm\-bpsS Pohn-XI - Y - sIm≠v kZr-iy-s∏-Sp-Øp-∂Xv

aoJm= btlmh B¿

bn{km-tb-ens‚ \ymb-hn-[nbpw Ah-cpsS t\sc-bp≈ ssZh-Øns‚ Zbbpw 7:20

\lqw= Biz-kn-∏n-°p∂

B.C.625˛¬ \in-∏n-°-s∏-´- \n-\-sh-bpsS \ymb-hn-[n-bn¬

Fgp-Xn-bXv AYhm Iq´n-t®¿ØXv Bcv tbmth¬ 1:1, {]hr. 2:16

Btamkv. 1:1, {]hr. 15:16˛-17

H_-Zymhv A 1.

tbm\. 1:1, aØm. 12:41

aoJm. 1:1, aØm-bn. 2:5˛6

\lqw. 1:1, tdma. 10:15

Fgp-Xnb ÿehpw Imehpw ]e-kvXo≥ B.C. 800 ]e-kvXo≥ B.C. 787

]e-kvXo≥ B.C. 537 ]e-kvXo≥ AYhm \n\-shbv°v kao-]-ap≈ Hcp ÿew B.C. 826 ]e-kvXo≥ B.C. 750 ]s£ ]e-kvXo≥ B.C. 713

shfn-s∏-Sp∂ ssZh-Øns‚ kz`mhw ]e-kvXo≥ B.C. 826

l_°p°v =-- Benw-K\w

{]hm-NI - \v ssZh-P\ - ß - t- fm-Sp≈ kl-Xm]w

sk^-\ymhp = btlm-hbm¬ c£n-°s - ∏´

bn{km-tb-en\pw PmXn-°p-ap≈ in£; `mhn-a-lXzw

sk^-\ymhp 1:1

]e-kvXo≥ B.C. 630

l§mbn = kt¥m-j-ap≈

bn{km-tb-en¬ \n∂v btlm-h-bn-¶-te°v Xncn-sI -h∂ tijn∏v; `mhn-a-l-Xzhpw hcp-hm-\p≈ cmPyhpw

l§mbn 1:1;

]e-kvXo≥ B.C. 520

skJcymhp= btlm-hb - m¬ Hm¿°-s∏-´h - ≥ amemJn = btlm-h-bpsS ZqX≥ 3:1

{InkvXp-hns‚ cmP-Xzw, -bn-{km-tb-ens‚ `mhn-bmb hos≠-Sp-∏p-Im-c≥ btlm-h-bpsS A¥y ktµiw

l_°p°v -1:1, {]hr. 13:41

skJcymhp1:1, aØm. 21:4˛-5 amemJn 1:1, aØm. 11:10

]e-kvXo≥ B.C. 520 ]e-kvXo≥ B.C. 420

(XpScpw)


5

2014 sabv 25

tbip-hns‚

\ap-°p≈ "henb' ssZhw!

sFk°v hS-h\ Ata-cn-°-bpsS ap≥ {]-knU-‚ v G{_lmw en¶s‚ PohN--cn{Xw Fs∂ ]e-t∏mgpw B›-cy-`-cn-X-\m-°m-dp-≠v. Hcn-°¬ Rm≥ hen-b-h≥ BIpw F∂p a\-kn¬ kz]v\w I≠psIm≠v \S-∂n-cp∂, sNcp-∏p-IpØn-bm-bn-cp-∂ -H-cp a\p-jy≥. B kz-]v\-amWv At±-lsØ PohnX hnP-b-Øn-te°v \bn®-X.v G‰-hpw sNdnb Imcy-߃ ssZh-Øns‚ Dt±-iy-]q-¿Øo-I-c-W-Øn\mbn D]-tbm-Kn-°-s∏Sp--∂Xv F{Xtbm al-\o-ba - m-Wv. sNdpXpw km[m-c-Whpw D]--tbm-K- iq-\y-hp-amb hkvXp°sf tbip Xs‚ henb Dt±iyw \nh¿Øn-°p-hm≥ D]tbm-Kn-®p.- \n-esØ s]mSn-bn¬ \n∂v ssZhw a\p-jys\ kr-

jvSn-®p. Ahs‚ aq°n¬ Pohizmkw DuXn. Hcp sNdnb hSnsIm- ≠ v tami sN¶- S - e ns\ c≠mbn hn`m-Kn-®p.- Im-l-f -\mZ-Øns‚ klm-b-Øm¬ sbcntlm-bpsS aXn-ep-Isf tbmiph XI¿Øp. iq\y-amb IpS߃ D]-tbm-Kn®v KnZ-tbm\pw IqsS- b p- ≈ - h cpw i{Xp- ° sf ]cm-P-b-s∏-Sp-Øn. tXm´n¬ \ns∂-SpØ an\p-ka - p≈ I√p-sIm≠v ZmhoZv a√-\mb tKm-eymØns\ tXmev - ] n®p. sh- d pw A©∏w sIm≠v tbip 5000 t]sc t]mjn-∏n-®p. temI Ncn{XsØ am‰n adn-°p-hm≥ Cu sNdnb hkv X p°ƒ sIm- ≠ v ssZh- Ø n\v Ign- b p- s a- ¶ n¬, \nß-sfbpw Ah-\p-]-tbm-Kn°p-hm≥ Ign-bpw! aØmbn 21:2 ¬ \mw C{]Imcw hmbn-°p-∂p-. \n߃s°-Xn-sc-bp≈ {KmaØn¬ sN√p- h n≥; AhnsS sI´n-bn-cn-°p∂ Hcp s]¨I-gpX-sbbpw AXns‚ Ip´n-sbbpw \n߃ DSs\ ImWpw; Ah-

sb Agn®p sIm≠p-h-cp-hn≥. B Igp-Xtbm AXns‚ DSa-ÿt\m B Igp-Xsb ssZhw D]-tbm-Kn-°p-sa∂v kz]v\Øn¬ t]mepw Nn¥n®p ImWp--I-bn-√.- tem-I-Øn¬ B¿°pw H´pw {]tbm-P-\-s∏SmØ Hcp arK-amWv IgpX F¶n-epw, D]-tbm-K-an-√m-Ø, F√m-h-cmepw Ah-KW - n-°s - ∏-´, H∂n\pw {]tbm-P-\-s∏SpØp-hm≥ IgnbmØ B arKsØ ssZhw Hcp henb ]≤-Xn-°m-bn -D-]tbm-Kn®p. tbip B Igp-Xbn¬ BcqU-\m-b-t∏mƒ IgpX°v a‰p- ≈ - h - c psS apºn¬ {]m[m\yw e`n- ® p. ""{]tbmP\w C√mØ'' B Igp-Xsb ]Ww sImSpØp kz¥-am-°phm≥ At\-I¿ ]n∂oSv Xmev]cy-s∏´p ImWpw. ssZhw \sΩ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv D]-tbm-K- iq\y-am-b, H∂n\pw sIm≈mØ B Igp-X-sb-t∏mse BWv F∂v \n߃°v tXm∂n-tb°mw. F∂m¬ F√m-h-cnepw G-‰hpw sNdn-b-h-s\∂v tXm-

∂p-∂ \n-ß-sf ssZh-Øn-s‚ henb ]≤-Xn-°mbn Hcp-°n-sbSp-°p-hm≥ ssZhw B{K-ln-°p∂p. C∂v \n߃ Pohn-®n-cn-°p∂Xv Xs∂ ssZh-Øn\v \nßfn¬ ]c-a-amb Hcp Dt±-iyw D≈--Xp-sIm-≠mWv! \nß-ƒ bphmthm, a≤y-h-b-kvI-t\m, hr≤t\m Bcp-am-Is´! \nß-fm¬ sNbv - s X--S p- ° - s ∏- t S≠ Nne ]≤-Xn-Iƒ ssZ-h-Øn-\p-≠v. F\n°p {]tXyI Ign-hpIƒ H∂p-an√, Rm≥ H∂n\pw {]m]vX-\-√, Fs∂-b√ ssZhw AXn-\p-t±-in-°p-∂Xv Fs∂ms° \mw Nn-¥n-°p-∂p-≠mImw. \mw Nne-t∏mƒ, F√m-h-cmepw shdp- ° - s ∏´ Np¶- ° m- c - \ mb k°m- b n- t b- t ∏m- s e- b p- ≈ - h ¿ Bbn-cn-°mw. F∂m¬ tbip-hns\mØv `£Ww Ign-°p-hm≥ Ah-k-cw- e-`n-®Xv k°m-bn°m-bn-cp-∂p- F∂v \mw ad-°cpXv. -sN-dn-b-hcpw Ign-hn-√m-Øh-cp-sa∂v \mw Nne-t∏mƒ kzbw Nn¥n-t®°mw. F∂m¬ \ΩpsS ssZhw ]® sh≈-sØ

G‰-hpw taevØcamb ho™m°n am‰nb ssZh-am-Wv. temIw \sΩ-°p-dn®v sN-dn-b-h-sc∂pw {]tbm- P - \ - a n- √ m- Ø - h - s c∂pw ]d™p F∂p hcmw. F∂m¬ ssZh-Øns‚ ZrjvSn-bn¬ \mw Aß-s\-b-s√∂v a\-kn-em-°pI. ssZh-Øn\v \mw hne-tb-dnb apØp-Iƒ BWv. \mw sNtø--≠ Xv C{X- a m{Xw. \sΩ \Ωp-sS bP-am-\s‚ apºn¬ ]q¿Æ-ambn ka¿∏n-°p-I. \o Ipi-h\pw Rm≥ If-n-a-Æp-amWv F∂ hniz{]kn-≤-amb Km\w \n߃ tI´n-cn-°pw. F-{Xtbm hmkvX-h-am-Wv. D]-tbmK iq\y-am-b -I-fn-a-Æmb \mw Ipi- h s‚ ap∂n¬, AtX! \ΩpsS ssZh-Øns‚ apºn¬, ]q¿Æ-ambn ka¿∏n-®m¬ Ah-≥ \sΩ Hcp at\m-lc krjvSn-bmbn cq]-s∏-SpØpw. \n߃ shdpw Hcp Igp-X-b-√! \n߃ ssZh-Øns‚ D∂X krjvSn-bm-Wv! ssZhw \nß-sf A\p-{K-ln-°s´!

kuµcyw hn\tbm AtXm hn-\-btam?

{]nkvIn√ s_≥ kuµ-cy-Øns‚ ]q¿Æ-Xbm-Ip∂ ssZh-Øn¬ \n∂mWv kuµcyw F∂ hm°ns‚ A¥x-kØ Dƒs°m-t≈-≠-Xv. `uaoI kuµcyw ]e¿°pw \√-Xn-\mbn `hn-®n-´p-s≠¶n¬ a‰p Nne¿°v AXv hn\bm-bnØo¿∂n-´pap≠v. F∂m¬ Bflo- b - X - b v - ° p hne- s Im- S p°p-∂-h¿°v e`n-°p∂ B¥cn-I-ku-µcyw hn\-bm-bn-´-√- ]Icw hn\-b-am-bn-´mWv amdn-bn´p-≈-Xv. kuµ-cy-Øns‚ ]q¿Æ-Xbm-Ip∂ ]nXmhmw ssZh-Øn¬ \n∂v D¤-hn® {InkvXp \mYs\∂ ]p{X≥ shfn-s∏-Sp-Øp∂Xv, ]nXm-hns‚ Bflo-Ihpw `uao-I-hp-amb kuµ-cy-sØbm-Wv. B kuµ-cy-Øn¬ aXn ad-∂p-t]m-b F{Xtbm {In-kvXp-`-‡¿ X-ß-fpsS PohnXwsIm≠v B kuµ-cysØ ]m]n--I-fmb a\p-jy-cn-te°v FØn-°p-hm≥ F{X-am{Xw X{Xs∏-´n-cp-∂p. CXns‚ ^e-am-bn-

´mWv Ffn-b-h-cn¬ Ffn-b-h-cmbn-cp∂ Hcp Iq´w a\p-jy¿°v kuµ-cy-Øns‚ ]cn-]q¿Æ-cq-]am-bn-cn-°p-∂, ssZh-Øns‚ ]p{X-s\∂ \nXy-c-£-Is\ t\Sns°m--Sp-°p-hm≥ km[n-®-Xv. Hmtcm hy‡n-sbbpw A\z¿∞-am°p-∂Xv Ah-cpsS hnhn[ taJe-I-fn-ep≈ {]h¿Øn-I-fn-eq-sSbm-sW-¶n¬, ]nXmhmw ssZhw Xs‚ hy‡n-XzsØ A\z¿∞am-°p-∂Xv {XntbI ssZh-i‡n-bn-eq-sS-bmWv. am\p-jnI {]-h¿Ø-\-ta-J-e-Iƒ kzb-Øne-[n-jvTn-X-am-sW-¶n¬ ssZhnI {]h¿Ø-\-߃ hniz-kvX-X-bnepw, ka¿∏-W-Ønepw A[njvTn-X-am-Wv. \mw \sΩ kvt\ln-°p-∂h¿- ° p- t h- ≠ n- t ∏mepw kzbw \¬-Im≥ Xøm-dm-Im-Ø-t∏mƒ ]nXmhmw ssZhw ]p{Xs‚ cq]saSpØv kvt\ln-°p-hmt\m kvt\ln-°-s∏-Sp-hmt\m A¿l-Xbn-√mØ a\p-jy-Ip-esØ H∂msI ]q¿Æa-\t- msS kvt- \ln-®p-sIm-≠mWv Xs‚ ku-µcy-sØ shfn-s∏-Sp-Øn-b-Xv. kzbw Xmgp-hm≥ a\- n-√mØ, ]m]n-Iƒ°p-th-≠n Xmgva [cn-®v, Xs∂-Øm≥ XmWn-dßn h-∂ \nXy-ku-µ-cy-amb {InkvXp-\mY-\mWv AZr-iy-\mb ssZh-Øn-

s‚ AXpey kuµ-cysØ Im¬-hdn {Iqin¬ {]Z¿in-∏n-®-Xv. B{K-ln-°p-tºm-sgm-°bpw Bkz-Zn-°p-hm-\pw, Bkz-Zn-°pt¥m-dpw aXn-h-cm-Ø-Xp-amWv \n-Xy-\mb ssZh-Øns‚ kuµ--cyw. kz¥-ku-µ-cy-Øn¬ Al-¶cn® eqkn-^-sd∂ ZqX\v e`n-®Xv BfloI ac-W-sa-¶n¬ kz¥-ku-µ-cysØ ]m]nIƒ°p-th≠n {]Z¿in-∏n-°pIbpw, kzbw ka¿∏n- ° p- I bpw sNbvX-Xn-eqsS hos≠-Sp°-s∏´ Bflo-I-c-£-bpw, DW¿-∆-pa-mWv I¿Øm-hmb {InkvXp-tb-ip-hn-eqsS {]Z¿in-°s∏´ \nXy-ku-µ-cy-amb ssZhw. Cu kz¿§ob kuµ-cysØ {]m]n-°p-∂X - n-\p≈ am\Z-fi-߃ kzbw Xmgp-hm-\pw, A\p-k-cn-°p-hm-\pw, k-a¿-∏n°p--hm-\p-ap≈ a\- m-W.v CXn\v Imc-W-am-Ip-∂tXm \n-Xy\mb ssZh-Øns‚ kuµ-cysØ X∂n-te°v BI¿jn-°phm≥ {]m]vXn \¬Ip∂ kz-b ]›m-Øm-]w. Cu ]›m-Øm-]-Øn\v Imc-W-am-Ip-∂-tXm kz-bw im]-{K-kvX-\m-bn-Øo¿∂v, im]-tam-£-I-\m-bn-Øo¿∂ {InkvXp-\m-Y-s\∂ ssZhoI kuµ-cyhpw. kzbw ka¿∏n-°p-hm≥ a\-

p-≈-h¿°p e`n-°p∂ ÿm\-amWv cmPm-[n-cm-Pm-hns‚ cm⁄n-]-Zw. Al-iz-tcmiv cmPmhns‚ cm⁄n- b m- b n- c p∂ hÿn-bpsS a\- n¬ Al-¶m-cØns‚ sam´p-ap-f-®-Xn-\m¬ Xs‚ ÿm\Øp \n∂v \njv°mk\w sNø-s∏-´p. ]Icw XmgvabpsS aIp-tSm-Zm-c-am-bn-cp∂ kpµ-cn-bmb Ftÿ-dn\v cm⁄n]Zw e`n-®p. ssZho-I-ku-µcyw c£-bp-

sS Hcp A\p-`h-am-Wv, Xmgvabp-sS e£-W-amWv, ]q¿Æ A-\p-k-c-W-am-Wv, kl-\-amWv, ka¿∏-W-am-Wv. Cu kz¿§ob kuµ-cy-Øn¬ aXn-ad - ∂p Po-hn-°p-hm-\pw, ]m]n-I-fmb Hcp Iq-´w P\-ßsf I¿Ørku-µ-cyØnte°v BI¿jn°p-hm-\pw B¥-cnI kuµ-cyamb kz¿§ob kuµcyw e`n®-h-cm-b \ΩpsS DØ-c-hm-ZnØ-at√?

ZrjvSm¥ IY-Iƒ

ssZhw Gev]n® Imcy-ß-fn¬ k-¥p-„-cm-IpI Hcp s]¨Ip´n ssZh-hnfn tI´v {InkvXob ip{iq-jbv°p Cd- ß n, \mep- h ¿jsØ ss__n¬ ]T\w Ign™v Ahƒ°v \evInb Npa-Xe ss{]adn kvIqfn¬ ]Tn-∏n-°m\m-bn-cp-∂p. Ahƒ AXn¬ Xr]vX-b-√m-bn-cp-∂p. Ft∏mgpw F¥n\pw ]cm-Xn-am-{Xw. Ah-fpsS k`-bnse ip{iq-j-I≥ Ah-tfmSp ]d™p: ""ssZhw \ns∂ B°n-bn-cn-°p-∂-Xn¬ \o k¥p-„-b-√. AXmWp \ns‚ {]iv\w. \o Ip™p-ßfpsS CS-bn¬ {]h¿Øn-°p-tºmƒ Ahsc t\Sp-∂Xp kt¥mj-ambn ImWp-I. \o At\Iw Pohn-X-ß-sf-bmWp sI´p]Wn sNøp-∂-Xv. AXn¬ kwXr-]vX-bm-bn-cn-°p-I.'' AXn-\p-tijw Ip™p-ß-fpsS CS-bnse the ssZh-ln-X-ambn Ahƒ IW°m- ° n. ]nev ° m- e Øp k¥p- „ - b mbn Pohn- ° p- h m\pw Ahƒ°p km[n-®p.


6

2014 sabv 25

tbip-hns‚

Bfl-hc-߃ 2. c≠mw hn[w ˛ aq∂mbn A. ASn-ÿm\ hc-߃ B. Xm¬°m-enI hc-߃ sdPn Cu´n-aq-´n¬ C. ÿnc-amb hc-߃ 3. aq∂mw hn[w ˛ c≠mbn Ir]m-h-c-߃ F{X FÆw A. Xm¬°m-enI hc-߃ 1. tdma¿ 12:6-˛8 B. ÿnc-amb hc-߃ 2. 1 sImcn. 12:7˛10, 28˛30 thZ ]Tn-Xm-°ƒ Xß-fpsS 3. Ft^-ky¿ 4:7-11 ]T-\-ku-I-cy-Øn-\mWv CXp4. 1 ]t{Xmkv 4:9˛11 t]m-se-bp≈ hn`-P-\-߃ kzo1. AXn-Yn-k¬°m-cw, 2. {]kw- I-cn-°p-∂-Xv. Kw, 3. ip{iqj I. Xncn-®-dn-b¬ ]´n- I - I fnse Bh¿Ø- \ \ΩpsS Ir]m-h-c-߃ Fßfpw kam-\-X-Ifpw Hgn-hm- ßs\ Is≠Ømw? CXv G°n- b m¬ Ir]m- h - c - ß ƒ 18 sX-mcp hnizm-kn-bp-sSbpw ISFÆw, F∂v ImWmw. as‰m-cm- a-bm-Wv. BfloI ip{iq-j-IƒfpsS Is≠-Ø-ens\ ChnsS °v hnLv\w hcmsX \nd-]-Sn\ncq-]Ww sNøp-∂n-√. bmbn Ah \n¿∆-ln-°p-hm≥ 2. Ir]m-h-c-ß-fpsS Ir]m-h-c-\n¿Æbw IqSntb Xohn`-P\w cq. BfloI ip{iq-j-I-ƒ°maq∂v \ne-bn-ep≈ hn`-P-\- bn I¿Ømhv \sΩ Fßs\ ߃ Xmsg Ipdn-°p-∂p. Hcp-°p∂p F∂v Xncn-®-dn-bp-hm1. H∂mw hn[w ˛ c≠mbn \mbn \mev hkvXp-X-Iƒ hneA. kwkm-c-kw-_-‘-am-b- bn-cp-Ømw. h-c-߃ 1). BfloI kt¥mjw B. ip{iq-jm-kw-_-‘-am-b GXp ip{iq-j-bn-emWv Bh-c-߃ floI kt¥mjw e`n-°p-∂Xv?

\mw sNøp∂ GXp ip{iq-jI--fn-emWv \ap°v Xs∂ kt¥m-jhpw kwXr-]vXnbpw e`n°p-∂Xv F∂p hne-bn-cp-Øp-I. \mw sNøp∂ Hcm-floI ip{iqj-bn¬ \n¿hrXn A\p-`-hn-°m≥ Ign-bp-∂p-s≠-¶n¬ AXv \ap°v ssZhw X∂ hc-am-bn-cn°mw. {In-kvXob ip{iq-j-Iƒ F∂Xv tIhew DØ-ch - m-ZnXzw \nd-th-‰p-hm-\p≈ bm-{¥nI kn≤n-b-√. ip{iq-j-Iƒ \n¿∆-ln°p-∂-h¿°pw, ip-{iq-jIƒ A\p-`-hn-°p-∂-h¿°pw Hcp-t]mse kt¥m-jhpw kw-Xr-]vXnbpw D≠m-Ip-∂-Xpw D≠m-tI≠-Xp-am-Wv. 2). BfloI {]tbm-P\w GXp ip{iq- j sbbmWv ssZ-hw IqSp-X¬ A\p-{K-ln-°p∂Xv? BfloI ip{iq-j-bnse kwXr]vXn am{X-a-√, \mw \n¿∆-ln-°p∂ GXp ip{iq-j-bv°m-Wv IqSp-X¬ ssZho-Im-\p{K-lß - ƒ e`n-°p-∂s - X∂v ]cntim-[n-°p-I. \mw sNøp∂ GXp ip{iq-j-Iƒ \nan-Ø-amWv

IqSp- X ¬ ^ehpw t\´hpw ssZ-h-Øn\pw ssZh-k-`-bv°pw D≠m-Ip-∂Xv? AXv \nc-¥cw \nco-£-W-hn-t[-b-am-°p-I. AXmWv \ΩpsS hcw F∂v t_m≤y-am-Ipw. 3). BfloI D]-tZiw BfloI t\Xr-Xz-Øn-s‚bpw kl-hn-izm-kn-I-fp-sSbpw D]-tZ-i-߃ Ir]m-h-c -\n¿Æb-Øn¬ \n¿Æm-b-I-am-Wv. \Ωp-sS ip{iqj A\p-`-hn-°p∂ B-flo-I-cmb ktlm-Z-c-∑m¿ Nne ip{iq-j-Iƒ Xp-Ssc sNøp- h m≥ t{]m’m- l n- ∏ n- ° pIbpw, ssZhw Xm¶sf G¬∏n®-Xv C-Xm-sW-∂v D]-tZ-in-°pIbpw sN-øpw. CXv tIhew bm-Zr-—n-Ia-- -√ ssZhw Ah-cnep≈ B-flm-hn-eqsS D]-tZ-in°p-I-bm-Ip-∂p. 4). Bflm-hns‚ km£yw Hmtcm-cp-Ø\pw AXXp hcw ]IpØp sImSp-ØXv ssZhm-flm-hm-Wv. Hmtcm-cp-Ø¿°pap≈ hc-߃ GtXXp F∂v B-flmhp Xs∂ \ap°p t_m-

(XpS¿®) ≤y-am°nØcpw. a\p-jym-flmhn-t\mSv \nc-¥cw km£yw ]d™p- s Im- ≠ n- c n- ° p∂ ssZhflmhv hy‡-ambn \ΩpsS Ir]m-h-c-߃ Nq≠n-°m-Wn-°pw. \Ωn¬ Xs∂ ssZh- Ø ns‚ ]cn-ip-≤m-flmhv \¬Ip∂ Dƒt_m-≤yX BWv Cu Ir]mhcw Xncn-®-dn-bp-∂-Xn¬ \n¿Æm-b-Iw. {InkvXp-hns‚ Bfl-i-co-cam-b- k-`-bpsS cq]o-I-c-W-thf-bn¬ Bfl-kv\m-\-Øn-¶-emWv Hmtcm Ah-b-h-[¿Ω-ßfpw AYhm Ir]m-h-c-ßfpw \n›bn-°s - ∏-Sp-∂X - v. Hmtcm-cp-Øcpw c£n-°-s∏-Sp-tºmƒ hy‡n-]c-amb \ne-bn¬ AXv ]I-c-s∏Sp∂p AYhm {]h¿-Ø-\-£-aam-Ip-∂p. Hcp-h-\n¬ {]h¿Ø\-\n-c-X-amb hc-߃ G-sXms° F∂v Xncn-®-dn™v ssZha-l-Xz-Øn-\mbn Ah D]-tbmKn-°p-hm≥ Hcp hnizm-kn°v Ign-tb-≠-Xm-Wv. (XpScpw)

Hcp hgn Hcp tPmen hn.Fw. tPm¨ tNØ-bv°¬ ]m›mXy cmPy-ßf- n¬ {InkvXym-\n-I-fpsS CS-bn¬ Bflm-°sf t\Sp-∂Xv Ah-cpsS tZhm-e-b-Øn¬ h®mWv F∂v Hcp Nn¥m-K-Xn-bp-≠v. At\I¿ ssZhm- e baµn- c - ß - f n¬ h®mWv {InkvXp-hns\ I≠p-ap´p-∂Xv F¶nepw, thZ-]p-kvXI Ime- ß - f n¬ Bflm- ° sf t\Sn-bn-cp-∂Xv Be-bØ - n\v ]pdØv Bfp-Iƒ Xma-kn-®ncp∂ ÿe- ß - f n¬ h®m- b n- c p- ∂ p. tbip-{In-kvXp-hns\ {Iqin-®Xv Hcp `{Zm-k\ ssZhm-e-b-Øn¬ c≠p sagp-Ip-Xn-cn-I-fpsS a≤yØn-e-√m-bn-cp-∂p. ]ns∂tbm c≠p I≈-∑m-cpsS \Sp-hn¬ Hcp {Iqin≥ taem-bn-cp-∂p. ]´-WØnse Hcp Ip-∂n-\p apI-fn¬, Ahs‚ ]Z-hn-\m-aw F{_mb {Ko-°p, eØo≥, `m-j-I-fnepw Ahn-SpsØ s]mXp hgn-I-fn¬ IqSn IS-∂p-t]m-Ip∂h¿°v hmbn-°-Ø°-h-Æw FgpXn hbv°m-hp∂ ÿeØm-bn-cp∂p B {Iqiv. ]S-bm-fn-Iƒ NqXp-I-fn-°pIbpw, I≈-∑m¿ {]mIp-I-bpw,

t`mssj-I-{Zp-°p-Iƒ A«oe `mj-bn¬ kwkm-cn-°p-Ibpw sN-øm-dp≈ ÿe-ØmWv ssZh-]p-{Xs\ {Iqin-®-Xv. Cß-s\bp≈ ÿeØv tbip {Iqin°-s∏-´-Xn-\m¬ {InkvXym-\nIƒ°v Ahs‚ kv t \l- k tµiw Adn-bn-°p-hm≥ ]‰nb ÿm\- a mbn AXv Xo¿∂p. ImcWw F√m A¿-∞-Ønepw AXm-Wt√m {Inkv-Xym-\n-Xzw. kphn-ti-jo-I-c-W-Øn-\p≈ c≠p am¿§-߃: _-lpP\ kphn-tij {]N-c-Ww, hy‡n-]-c-amb kphn-ti-jo-I-cWw F∂o am¿§-ß-fmWv As∏m. {]hrØn-bn¬ ImWp-∂X - .v ""^nen-s∏mkv ia-cy-]-´-WØn¬ sN∂p Ah-tcmSp {In-kvXp-hns\∏‰n {]kw-Kn-®p. ^nens∏mkv sNbvX AS-bm-f-ßsf ]pcp-jm-c-߃ tIƒ°p-Ibpw ImWp-Ibpw sNbvI-bm¬ Ah≥ ]d-bp-∂Xv GI-a\ - t- m-sS {i≤n- ® p- s Im- ≠ n- c p- ∂ p......- . - B ]´-W-Øn¬ hfsc k-t¥m--jap-≠m-bn.'' (A.-{]. 8:5,6,8). ^nen--∏ns‚ ]´-W-hym-]-I-amb Xo{hbXv\w _lp-P\ kphn-tijo-I-c-W-Øn\v DZm-l-c-W-amWv. CtX kphn-ti-j-I≥ As∏m-kvXe {]hr-Øn-bn¬ jfi-t\mSv hy-‡n-]c - a - mb kphnti-j {]N-cWw \S-Øp-∂X -- mbpw \ap°v ImWmw. ^n-en-s∏mkv Cu Xncp-sh-gpØp B-[m-c-

am°n Ah-t\mSp tbip-hn-s\Ip-dn-®p≈ kphn-tijw A-dnbn-∏m≥ XpS-ßn'' (A.-{]. 8:34,35). {]tbm-P-\-ap≈ H∂pw ad®p-sh-°m-sX ]c-ky-ambpw (_lp-P-\- kp-hn-ti-jo-I-c-Ww) hoSp-tXm-dpw (hy‡n-KX kphnti-jo-I-cWw) \nßtfm-Sp Adn-bn-°bpw D]-tZ-in-°-bpw sNbvXp ......... Adn-bp-∂p-h-t√m.'' (A.-{]. 20:20,21) s]s¥-s°mkvXv Ign-™p≈ Hcp \q‰m-≠n-\p-≈n¬ Bflm--hns\ t\Sp-∂-Xn-s\-∏-‰n-bp≈ ssZh-im-kv{X-]-c-amb N¿®--Iƒ k`-bn¬ \S∂p. Bflob DZm- k o- \ - X bpw hnizm- k Xym--K-hp-ambncp∂p ^ew. \memw \q‰m≠v Bb-t∏m-sg°pw A‘-Im-c-bpKw Bcw-`n®p Ign-™p. ]Xn-s\´mw \q‰m≠p Ign™v tPm¨ sh…n- b psS t\Xr-Xz-Øn¬ BWv _lp-P\ kphn-ti-jo-I-cWw ho≠pw {]Xy-£-s∏-´-Xv. As∏m.-{]hrØn-bn¬ \S-∂Xv t]mse k`bp-sS hy‡n-]-c-amb kphn-tij {]-h¿Ø\w Cu \q‰m-≠n¬ am--{X-amWv ho≠pw Bcw-`n-®-Xv. hy‡n- ] - c - a mbn Bflmhns\ t\SpI \q‰m-≠p-I-fmbn ss{IkvXh¿ temI-Øn-ep≈ Ahn-izmkn-I-sf-b-√, k`-tb-bpw, AhcpsS kvIqfpIfn¬ ]-Tn-°p-∂h-scbpw tZhm-e-b-Øn¬ hcp-

∂-h-sc-bp-am-Wv kp-hn-tijw Adn-bn®n-cp-∂Xv. ¢m-kp-I-fnepw ¢_p-I-fnepw Bfp-Isf tN¿Ø-tijw Ah¿ {InkvXphns\ Ah-cpsS c£n-Xm-hmbn kzoI-cn-°pw F∂ {]-Xo-£-bn¬ Ahsc tZhm-eb - ß - f - n-te-°v £Wn- ° bpw sN- b v X n- c p- ∂ p. Bcm-[-\bv°v tZ-hm-e-b-Øn¬ t]mIp-∂p-hsc kw-_-‘n-®n-StØmfw AXp hnP-bI -- -c-am-bncp-∂p. F∂m¬ sXm-Æqtdm AXn-e-[n-Isam iX-am\w BfpIƒ Hcn-°-epw- ]-≈n-bn¬ t]mIm-dn-√. AXp-sIm-≠v Ahsc AhnsS h®v t\Sm-\pw km≤ya--√. ss{IkvX-h¿ Bflm-°sf t\tS-≠Xv Ah-cp-sS -tPmen ÿe-Øp-h-®pw sXcp-hp-Ifn¬ h®pw, ]m¿-°p-I-fn¬ sh®pw, `h-\-ß-fn¬ h®pw BWv.tem-I-Øn¬ B-fp-Iƒ Bbncn-°p∂ ÿm\-ßf - n-te°v \mw Cdßn sN√p-I-bmWv th≠-Xv. hy‡n-]-c-amb Bfl-t\-´-Øns‚ ^e-am-bn-cp∂p k`-I-fpsS P\-\w. `h-\ß - f - n¬h®p \S∂ kphn-ti-jo-I-c-W-am-bn-cp∂p Bflm-°sf t\Snbncp-∂-Xv. ""A-∂v sb-cp-i-te-anse k`-bv°p........... NnX-dn-t∏m-b-h¿ h-N\w kphn-ti-jn-®pw-sIm≠v Ahn-ShnsS k©-cn®p'' (A.{]. 8:1,4). Bflo-I-cmWv F√m-bn-S-ßfnepw k©-cn®p ssZh-h-N\w

tLmjn®v Bfp-Isf I¿Ømh-n¶ - t- e°v \S-Øn-bX - v. ""As∏mkvX-∑m¿'' sbcp-i-te-an¬ Xs∂ XpS¿∂p. Aß-s\-Xs∂ Bbn- c p∂p ssZ- t hm- ] - t Z- i w......... bYm- ÿ m- \ - X z- Ø n- \ mbp≈ ip{iq-j-bpsS thebv°v (Fs^. 4:13) th≠n-bmWv k`bn¬ t\Xm-°≥amsc B°n-h®-Xv. F{]-Imcw a‰p-≈-hsc {In- k v X p- h n- ¶ - t e°p B\- b n°mw F∂p Hmtcm AwK-sØbpw k`m-t\-Xmhv ]Tn-∏n-®n-cn-°Ww. ]pXnb \nba ssien-bnep- ≈ kphn- t i- j - t Lm- j - W Øn- s ‚ Hcp ]pXnb am¿§w tem-I-sØßpw hnip-∂p-≠v. {In-kvXym-\n-I-fpsS ap{Zm-hmIyw hfsc efn-Xa - mb H∂m-Wv, ""Hcp hgn Hcp tPmen'' B Hcp hgn tbip-hmWv, Hcp tPmen Bflm-hns\ t\Sp-I-bm-Wv. ""ImWm-sX-t]m-b-Xns\ Xnc-™p c£n-∏m-\t√m a\p-jy]p--{ X≥ h∂- X v . '' (eqs°m. 19:10). ""⁄m\n-bm-b-h≥ lrZb-ß-sf t\Sp∂p'' (kZr. 11:30). F-∂m¬ _p≤n-am≥am¿ ......F∂pw Ft∂°pw {]Im-in°pw'' (Zm\n. 12:3). \jvS-s∏´ Bflm°sf c£n-°p∂ henb {]h¿- Ø \Øn\p tbiphnt\msSm-∏w ]¶m-fn-I-fm-Ip-∂-XmWv tem-I-Øn-te°pw hen-b -kwK-Xn. (XpScpw)


7

2014 sabv 25

tbip-hns‚

{]m¿∞-\bv°pw kl-I-c-W-Øn\pw

{KŸ-]-cn-Nbw

kphn. ^nen∏v G{_lm-an\v NnIn’m klmbw

hnizm-k-]m-X-bn¬ hniz-kvX-\mbn sNß-∂q¿: hSs° C≥Uybnse BZy-Ime kphn-ti-jI-∑m-cn¬ Hcm-fmb kphn-tij- I ≥ ^nen∏v G{_lmw sIm®n kvs]jy-enÃv Bip]-{Xn-bn¬ \S∂ ap´p-am-‰n-h-

°¬ k¿P-dn-°ptijw hn{ian-°p-∂p. Cu I¿-XrZmks\ Hm¿Øp {]m¿- ∞ n- ° p- I bpw kmº- Ø n- I - a mbn k- l - I cn°pIbpw sNøp-I. Xm--ev]c - y-ap≈-h¿ Philip Abraham F∂

t]cn¬ Chengannoor ¬ D≈ State bank of Travancore s‚ 000000 57030723227 (IFSC SBTR 000085) F∂ A°u≠v \ºdn-te°v \nß-fpsS klm-b-߃ Ab-°p-I.

kphn-. knwk¨ tPmk-^n\v NnIn’m klmbw Xncp-h-\-¥-]pcw: Im´m-°S Nma- h nf k`m kphn- t i- j I≥ knwk¨ tPmk^v lm¿-´v kw_-‘-amb tcmKØm¬ {ioNn- Ø nc saUn°¬ C≥-Ãn-‰yq-´nse NnIn-’-

bn¬ Ign-bp-∂p. 1,70000 cq] Nnehp hcp-∂ B≥Pntbm πmÃn, sabv Ah-km\ hmc-Øn¬ \S-tØ-≠Xv Bh-iy-am-bn-cn°p∂p {]-tXyI {]m¿∞-\bpw kmº- Ø n- I kl- I - c - W hpw

Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p. F. P]-aWn (Evg) Address: Evg. Simson Joseph, Chamavila House, Poovachal P.O., Kattakada, Tvm 695575, M: 94477011087

A]-I-S-Øn¬s∏´ kphn-ti-j-I\v NnIn-’m -k-lmbw a[pc: Icnbmw∏´n k`-bnse kphn-ti-j-I≥ ⁄m\aWnI-WvT\pw Ip-Spw-_hpw sk]vXw-_-dn¬ D≠mb A]-I-SØn¬ \n∂v ]q¿Æ hnap-‡cm-bn-´n√. Xs‚ `mcy apcptIiz-cn°v ssIIƒ ]q¿Æ-am-bnN- e n- ∏ n- ° p- h m≥ Ign- b mØ

Ah-ÿ-bn-em-Wv. AXn-\m¬ 2 e£w cq]m Nne-hp≈ Hcp k¿P-dn-IqSn Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p.k-l-I-cn-°m≥ Xmev]cyw D≈h¿ S. Gnanamanikantan F∂ t]cn- ¬ State Bank of India bpsS Kariapatti {_m©n-ep≈ 32177-483997 (IFSC SBINOOO3781)

F∂ A°u-≠n-te°v \nßfp-sS klm-bß - ƒ Ab-°p-I. Address: S. Gnanamanikantan, 12-2-177A Matches Street, Kariapatti P.O. Virudhunagar Dt Tamil Nadu India-626 106

Im≥k¿ tcmKn°v NnIn’m klmbw Xr°-Æ-aw-K¬: Fd-Wm-Ipfw Im°-\mSv {_Z-d¨ k-`mwKw {_Z¿ X¶-®≥ ]m≥-{In-bm‰n°v Im≥k¿ _m[n-X-\m-bnhn- h n[ B- i p--] - { Xn- I - f psS NnIn-’-bn-¬ Ign-bp-∂p. GItZiw 7 e-£w cq-] Nn-In-’mNn-ehp {]Xo-£n-°p--∂p.- km-

º-Øn-I-ambn _p-≤n-ap-´-\p-`-hn°p∂ Ct±-l-Øn-\v ssZh-a-°fpsS {]m¿∞-\-bpw kl-I-c-Whpw Bhiy-am-bn-cn-°p-∂p. \nßfpsS klm-bß - ƒ Thankachan F∂ t]cn¬ Federal Bank Pulamon {_m-©n-ep≈ 10360100145289 (IFSC FDRL

0001036) F∂ A-°u≠v \º-dn-te-°v Ab-bv-°p-I. Address: Br. Thankachan Joice Cottage Trikkannamangal Kottarakara, Kollam-691506, M: 9995538012

ASp-∏p´n k`m-lmƒ \n¿ΩmWw Xr»q¿: 2012 ¬ BWv ASp∏p-´n-bn¬ Hcp ]pXnb IqSn-hchv Bcw-`n-®-Xv. kap-Zmb ]›m-Ø-e-ß-fn¬ \n∂p≈ 5 t]¿ kv\m\-s∏´v k`m _‘Øn-¬ h∂p. Chn-SsØ {]h¿-Ø-\-߃°v t\XrXzw \¬Ip∂ kphn-ti-j-I≥ kmw at\m-l-dns‚ ]uƒ{Sn sjUnemWv Ct∏mƒ IqSn-h-c-hp-Iƒ \S-°p∂Xv. 8 sk‚ v ÿeØn-\v CXn-\Iw AUzm≥kv

sImSp-Øp.-ÿ-e-Øn\pw lmƒ ]Wn°pw IqSn 30 e£w cq] sNehv {]Xo-£n-°p-∂p. ChnsS-bp≈ hnizm-kn-Iƒ kmºØnI tijn- b p- ≈ - h ¿ A√ F∂- X n- \ m¬ a‰p ssZ- h - a - ° fpsS {]m¿∞-\bpw k-l-I-cWhpw Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p. \nß-fp-sS- k-lm-b-߃ Sam Manohar C.S., Sanish K. Sunny, Zepin Sam Silas F∂n-h-cpsS t]cn- e p≈ (Joint Account)

tIcf {Km- a o¨ _m- ¶ n- s ‚ 40271101010758 F∂ \º-cn¬ (IFSC CNRBOOSMGB4).

Address: Sam Manohar C.S. Chungath House, Adupputty Kanippayyur-680517 Thrissur, Kerala. Sam Manohar C.S (Evg) 9447810177 Sanish K. Sunny Zepin Sam Silas

{]m¿∞-\°pw kvtXm{X-Øn\pw Im\-U: {_Z. _m_p tP°_ns‚bpw knÿ tPmbvkn-bpsS aIƒ t]ƒ (17) 2013 Pqsse ap-X¬ hnhn[ tcmK-߃ aqew NnIn-’-bn¬ Bbn-cp∂p. XpS°- Ø n¬ ªUv Im≥k- d n\v th-≠n NnIn’ \StØ≠n-h∂psh-¶n-epw AXn¬ \n∂v hnSp-X¬ e-`n-®p. F∂m¬ B¥-

cn-Im-h-b-h-ß-fn¬ C≥s^-£≥ _m[n- ® - X n- \ m¬ \ne ho≠pw -h-j-fm-bn. 2013 Unkw-_dn¬ tUm-IvS¿-am¿ ssIhn-´p-sh-¶n-epw- kz¿§-ÿ-\mb ]n-Xm-hv ssIhn-´n√. sSmdt‚m _Y\n Nm∏-en-ep-≈ hnizm-kn-I-fp-sSbpw tem-I-sa-ßp-ap≈ a‰p ssZh-a-°-fp-sSbpw {]m¿∞\m ^e-

ambn tcm-K \nebv°v Imcyamb am-‰w h∂p. C≥s^-£≥ aq- e w i- c o- c m- ¥ ¿`m- K Øv a‰p ]e {]bm-kß - fpw cq]-s∏´p- F∂m-¬ Ct∏mƒ km[m-cW \n-e-bn-te-°v ico-c-ÿnXn am-dn-s°m-≠n-cn-°p-∂p.- ]q¿Æ B-tcm-Ky-Øn-\m-b-n ssZ-h-P-\Øn-s‚ {]-tXy--I {]m-¿∞\ Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p.

Poh-hN - \w Hcp ip{iq-jb - mWv {]m¿∞\ Bhiyw

Xøm-dm-°n-bXv: entPm h¿Kokv ]me-a‰w. kphn. sI.- h n. kmap- t h- e ns‚ (1929˛2012) Pohn-Xm-\p-`-h-߃ BflIYm cq]-Øn¬ A\p-kva-c-W-ß-tfmSv IqSn. hne: 180 Bhiy-s∏-tS≠ hnemkw: F.-Un. sPbnw-kv, {_Z-d¨ Ft°m, A¶-am-en˛683572, t^m¨: 09446814115

C\nbpw ÿe-ap≠v˛Hm-Untbm knUn anj\dn hn. \mK¬ cNn® CXp hsc {]kn-≤o-I-cn-°mØ 10 Km\-߃ AS-ßnb kn.-Un. hne: 75 Bh-iy-s∏-tS≠ hnemkw: Jacob Kollannur, Nellikkunnu, East Fort, Thrissur- 680 006, M: 9287103184, 9387103184 Email:kollannurdistributors@gmail.com, drbinoytsr@gmail.com

{]tXyI {]m¿∞-\bv°v ssh. tXmakv sIm√w: ]qb∏≈n {_Z-d¨ Akwªn F¬U¿am-cn-semcm-fmb ]qb-∏-≈n- Xq-Xn-bq¿ aT-Øn¬ ssh tXmakv, Im≥k¿ tcmK-Øm¬ {]bm-k-s∏Sp-∂p. Ct∏mƒ sF.-kn.-bp-hn¬ {]th-in-∏n-°-s∏-´n-cn-°p∂ Ct±-lsØ Hm¿-Øp {]tXy-Iw {]m¿-∞n-°p-I. kphn. kmap-h¬ _n. tXmakv aYpc (bp.-]n.): aYp-c-bn¬ kp-hn-ti-j-I-\mb kmap-h¬ _n. tXmakv (tam\n) ssSt^m-bn-Uv, a™-∏nØw apXem-b tcm-K-߃°p≈ Nn-In’-bn¬ I-gn-bp-∂p. thK-Ønep≈ ku-Jy-Øn-\mbn {]m¿∞n-°p-I. X¶Ω tXmakv, h’ kÆn hb-\mSv: ]\-acw CΩm-\p-th¬ {_Z-d¨ N¿®v AwK-amb X¶Ω tXmakv ]gp∏paqew Im-¬ap-´n\v Xmsg h®v apdn®v `h- \ - Ø n¬ hn{i- a n- ° p- ∂ p. IqSmsX as‰mcp ktlm-Zcn h’ kÆn Afim-i-b-Ønse apg-\o°w sNøp-∂-Xn-\p≈ Hm∏-td-j\v hnt[-b-bmbn Bip-]-{Xn-bn¬ hn{i-an-°p∂p. hn[-h-am-cmb Ccp-hcpw NnIn- ’ m- N n- e - h p- I ƒ°mbn `mc-s∏-Sp-∂p. ssZh-a-°-fpsS {]m¿∞-\bpw kl-Ic - W - hpw Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p. ‰n.-Pn. cmPp, ]m∏-®≥ Ph: 04935-240770 M: 9496665884

Gen-bmΩ kmap-th¬ bp.-F.-C.: jm¿P {_Z-d¨ Akwªn AwKw ‰n.F. kmap-then-s‚ kl-[¿ΩnWn Genbm-Ω kmap-th¬ Bip-]-{Xnbn¬ {]th-in-∏n-°-s∏-´p. Ign™ 22 h¿j- a mbn ]m¿°n≥k¨ tcm-K-_m-[n-X-bmWv. {]tXyI {]m-¿∞ -- \ Bhiy-am-bn-cn-°p-∂p. PÃn≥ Xr»q¿: Ing-t°-t°m´ A-kwªn AwK-amb {_Z. s_∂nbpsS aI≥ PÃn≥ hml-\m]-I-S-sØ-Øp-S¿∂v Xr»q¿ F-sse‰v Bip-]-{Xn-bn¬ {]th-in∏n-°-s∏´p. Imev]m-ZØn¬ temdn Ib-dn-bn-d-ßn-bXp-aqew 4 hnc-ep-Iƒ apdn®p amt‰≠n h∂p. Bip-]-{Xn-bnem-bn-cn-°p∂ P-Ãn-s\ Hm¿Øp {]tXyIw {]m¿-∞n-°p-I. tUm. sskekv kn. \mb¿ Xr»q¿: imco-cnI £oW-Øn em-bn-cn-°p∂ tUm. ssk-ek - v kn \m-b-tcbpw Im-ense \ocp-aqew _p≤nap-´\ - p-`h - n-°p-∂ Xs‚ kl-[¿Ωn-Wn-tbbpw Hm-¿Øv ssZ-hP\w {]m¿∞n-°p-I. sI.-sI. tPm¨ amth-en-°c: Idp-Ib - n¬ sI.sP. tPm¨ ]n.-hn.-Fk - .v Bip]--{Xn-bn¬ ta-P¿ k¿P-dn-°ptijw hn{i-an-°p-∂p. ]q¿-Æ hnSp-Xe - n-\mbn {]m¿-∞n-°p-I.


8

2014 sabv 25

tbip-hns‚

hna≥kv ss__nƒ Iymºv ˛ Xr»q¿ Hcp Ahn-kva-c-Wo-bm-\p-`hw F¬kn t__n Hcp hnhm-l-Øn¬ kw_‘n-°m-\p≈ Dt±-iy-tØmsS Bbn-cp∂p Rm≥ tI-c-f-Ønte°p bm{X Xncn--®Xv. Xr»qcn-se-Øn-b-t∏mƒ ""kntbm≥ {_Z-d¨ N¿®v, s\√n-°p-∂n¬ h®v ktlm-Z-cn-am¿°mbn Hcp Iymºp \S-Øp∂p F∂dn-™p. Fs‚ sNdp-∏-Im-eØv tIc- f - Ø n¬ Cß- s \bp≈ Iymºp- I - s fm∂pw D≠m-bn-cp-∂n-√. ]nev°m-eØv hntZ-i-Øn-cp-∂p-sIm≠v \ΩpsS \m´n¬ \S-°p∂ hnhn[ Iymºp-I-sf-°p-dn®p hmbn-°bpw tIƒ°bpw sNøp-tºmƒ H∂p kw_-‘n-®m¬ sIm≈mw F∂ B{Klw ]e-t∏mgpw D≠m-bn-´p-s≠-¶nepw km[n-®n-cp-∂n-√. Ct∏m-gnXm Hcp kph¿Æm-h-kcw! H´pw ]mgm°msX Hcm-gvNsØ hna≥kv Iymºn¬ kw_-‘n-°m-\n-Sbm-bXv Fs‚ Pohn-X-Ønse G‰hpw A\p-{K-l-I-chpw Ahn-kva-c-Wo-b-hp-amb Hc-\p-`hw Xs∂ Bbn-cp-∂p.- kp-hnti--j-I≥ {_Z. Nm≠-∏n-≈-

bpw `mcy Hma-\bpw t\Xr-Xzw \¬In \S-Ønb Cu Iym-ºv F√mw sIm≠pw Fs‚ PohnX-Øn¬ G‰hpw A\p-{K-ln-°s∏´ A\p-`q-Xn-bp-f-hm-°n F∂-Xv FSpØp ]d-bm-Xn-cn-°m≥ ]‰p-I-bn-√. `mc-hm-ln-I-fmb ktlm-Zcn ktlm-Z-c-∑m-cpsS \nkzm¿∞ tkh-\-hpw, IrXy\n-jvS-I-fpw, \nb-a-ßfpw Imcy]-cn-]m-Sn-Ifpw Iymºns‚ am‰v h¿≤n-∏n-°-Ø-°-h-bm-bn-cp-∂p. Xncp-h-N\[ym-\w, hN-\-]T-\w, {Kq∏p- ¢ m- k p- I ƒ, {]m¿- ∞ - \ , ]m´p- I ƒ, `£- W w, hn- { i- a w F√mw H∂n-s\m∂p sa®-ta-dnb-hb - m-bn-cp-∂p.- Iym-ºns‚ Xow ""lmt\m-°v'' (ka¿∏n-°-s∏-´h≥) F∂ hnj-b- kw-{K-lw {_Z. Nm≠-∏n≈ Xøm-dm-°nbXv hfsc efn-X-hpw, Bg-tadnb Xncp-h-N-\-k-Xy-߃ \nd™-Xpw, ]Tn-°p-hm-\pw, {Kln°p-hm-\pw, A\p-I-cn-°p-hm\pw ]‰n-b-h-bp-am-bn-cp-∂p. IqSmsX ""BfloI hf¿®'' F-∂ hnjbsØ B-kv]-Z-am°n XpS¿®bmbn F- S pØ ss_- _ n- ƒ ¢mkp-Iƒ Xn-I-®pw B\p-Imen-I-hpw, Bfln-I hf¿®-°mh-iy-amb t]mj-I-߃ \n-d™-hbpw Bbn-cp-∂p. k-tlm-

-Zcn Hma\ Nm≠-∏n≈ \bn-® Bflo-I-ip-{iq-j-Iƒ lrZ-bßsf Cf-°n adn-°Ø-°-h-bmbn-cp-∂p. ssZh-a-°ƒ Cu temI-Øn¬ Fß-s\ \S-°Ww; Fßs\ \S-°-cpXv; Xncp-h-N\w Fß-s\ ]Tn-°-Ww, [ym\n°-Ww, A-\p-k-cn-°-Ww, I¿Øm-hn¬ Fß-s\ \ne-\n-ev°Ww, I¿Øm-hn-¬ Ft∏mgpw k-t¥m-jn--°p-I; k-tlm-Z-cn-am¿ {Inkv-Xp--hn¬, tem-I-Øn¬, IpSpw-_Øn¬, t]m¿-°-f-Øn¬ F-ß-s\ Pohn-°-Ww F∂o hnj-b-ßsf B-kv]-Z-am°n, ZrjvSm-¥ß - ƒ k-lnXw hnh-cn®p ]Tn-∏n-®Xv Hcp sh√p-hnfn Xs∂ Bbn-cp-∂p. Ign™ Hcp h¿j- a mbn Cu Iymºns‚ A\p-{K-l-Øn\m--bn, IpSpw-_-ß-fm-bpw, hy‡n-I-fm-bpw, k`-bmbpw {]m¿∞n-®-Xns‚ ^e-am-bn-´mWv C{X hnP-b-I-c-amb Iymºp \SØp-hm≥ ssZhw {]km-Zn-®-sX∂v Iymºns‚ t\XrXzw hln® ktlm-Zcn {]kvXm-hn-°-bp-≠mbn. am{X-a√ CXns‚ ]n∂n¬ {]h¿Øn® ktlm-Z-cn-am-cpsS \nkzm¿∞ tkh-\-ß-fpw, A≤zm-\hpw ""kntbm≥ {_Z-d¨ N¿®ns‚'' klmb kl-I-c-

W-ßfpw Iymºns‚ A\p-{Kl-Øn\p klm-bI - a - m-bn-cp-∂p. {]`mX `£-Ww, D®-`-£-Ww, AØm- g w, \mep- a - W n- ° p≈ Im-∏nbpw ISnbpw, CS°p e`n® tamcpw-sh-≈hpw a‰pw, hfsc cpNn-I-c-hpw, B-kzm-Zy-Ichpw Bbn-cp-∂p. k-am-]\ ktΩ-f\w XnI®pw lr-Z-y-am-bXpw, hnIm-c-`-cn-X-hp-am-bn-cp-∂p. aq∂p-tdmfw k-tlm-Z-cn-amcpw Ip´n-Ifpw, ssaXm-\-Øn¬ h´an´p \n∂v ]tc-X-\m-b {]nb Fw.-C. sNdn-bm≥ km-¿ Fg-pXnb ""F{X- ip`w F{X taml-\w tkmZ-c¿ HØp-h-kn-∏tXm-¿Øm¬'' F∂ ]m´p-]mSn Hmtcm-cp-Ø-cmbn ssIsIm-SpØpw, Npw_\w \¬Inbpw bm{X ]d-™p ]ncn™ cwKw lrZ- b - t `- Z - I - a m- b n- c p- ∂ p. A©p Znhkw ktlm-Z-cn-am¿ HsØmcp--an®v ssZh-k-∂n-[n-bn¬ Ign® \nan-j-߃ A\¿Lßfmbn-cp-∂p. ]e ]pXp-ap-J-ß-tfbpw ]-cn-Nb - s - ∏-Sphm\pw, kvt\lw ]-¶p-h-bv°p-hm\pw e`n® Ah-kcw Ahn-kva-c-Wo-b-ambn-cp-∂p. hnhm-lØ - n¬ ]s¶-Sp-°pI F∂ Dt±-iy-tØm-sS hs∂-¶n-

epw, ssZhnI ]cn-]m-Sn-bn¬ C-ßs - \-sbmcp Iymºn¬ kw_-‘n-°p-hm\pw IqsS-bm-bncp∂p ssZhw Fs∂ Chn-sS F-Øn-®-sX-t∂m¿Ø-t∏m-ƒ lr-Zbw \nd™ kvXpXn kvtXm{X-ß-f¿∏n®v Fs‚ I¿Øm-hns‚ Icp-X-ep-Iƒ F{X hen-b-sX-t∂m¿Øp \µn ]d-bp-hm-\n-S-bm-bn. Pohn-XØn-em-Zy-am-bn-´mWv Cß-s\sbmcp ""hna≥kv Iym-ºn¬'' kw_-‘n-°m-\n-S-bm-b-Xv. {]nb ktlm-Z-cn-am-sc, \n߃°p e`n-°p∂ Cß-s\bp≈ Iymºp-I-sf, AK-Wyambn ImWmsX A-hbn¬ kw-_-‘n-®v A\p-{Klw {]m]n-∏m≥ {i-an-°p-I. XpS¿∂pw Cß- s \- b p≈ Iymºp- I ƒ \S-Øp-hm≥ I¿Ømhp ktlm-Z-cn-amsc klm-bn-°s´ F∂v Bflm¿∞-ambn {]m¿∞n- ° bpw Biw- k n- ° p- I bpw sNøp-∂p. Ft∂mSp ImWn® F√m kvt\l-Øn-\pw, Icp- X - e n\pw Iq´m- b v a - I - ƒ °pambn ktlm-Z-cn-am¿-°pw `mc- h m- l n- I ƒ°pw Fs‚ lrZ-bw-K-amb \µn!


97

tbip-hns‚

Pqsse-bn¬ DZvLm-S\w sNø-s∏-Sp∂ sI.-C.-Fw.^≠ns‚ ]Wn ]q¿Øn-bmbns°m-≠n-cn-°p∂ Hm^okv sI´nSw

2014 sabv 25


10 ASn-ÿ

2014 sabv 25

tbip-hns‚ h-im m\ ssZ

kv{Xw

^nenss∏≥kn¬ n-am-ssZhw sssZhw cm-sSm∏w HcmgvN Poh≈ \pw kXykXy-hanjhm-m-\\p-\p-aa-dmb mb Poh\\p-p-≈ -h-h\pw (XpS¿®)

c-kv°-cn-°p-Ibpw sNbvX samWm¿Iy kn≤m¥w c≠p hn[D]-tZ-i-Øns‚ Ncn-{XsØ kw_-‘n® s]mXp-ho-£Ww Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. A. {XnXzw kaq¿Ø-amb GI- 1. {InkvXphns‚ ZnhyXzw At±]nXmhv ssZ-h-Øns‚ {XnXz-`mh߃ l-Øn-tebv°p kwK-an-°-s∏´ am{X-am-sW-∂p≈ kn≤m¥w Hcp i‡n-hn-tijw am{X-amIp∂p F∂ kn≤m¥w GI(Monarchianism) BIp∂p BZn-a-k`m ]nXm-°-∑mcn¬ tZiw F. Un. 210 ¬ XntbmNne¿°v "temtKmkv' (hN\w) tUm--´ kv Bbn- c p∂p BhnF- ∂ Xv hy‡- a m- b n- c p- ∂ n√; jv°-cn-®Xv. tbip Hcp a\p-jyssZhw hnizm-kn-I-fpsS Pohn-X-Øn-¬ \m-bncp∂psh-∂pw; Xs‚ kvBIp∂p D≈ ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ {]hr- \m\-k-a-bØv ]cn-ip-≤m-flmhv BIp∂p ]cn-ip-≤m- Øn-Iƒ Hgn®v a‰p-≈-h-sb-°p- X\n°v {]tXy-I-amb i‡n]p{X≥ A√ dn®v hnNm-cc - l - n-X¿ Bbn-cp-∂p. \¬In F∂p-am-bn-cp-∂p At±flmhv sX¿Øp-√y≥ B-Wv (165˛220) l-Øns‚ ho£-Ww. aq∂p hy‡n-Xz-ßf-- p-sS ssZ- 2. ]nXm-hmb ssZhw a\p-jymkqcys‚ {]Imiw, Du¿Pw hns‚ tXP- mb ]p{X-\mb hnI Ahÿsb- ° p- d n®v i- hXmcw ]q≠v Ah-X-cn-®-Xm-Wv F∂n-hbpw {XnXzsØ hni-Zo- tbip-{In-kvXp-hn-eqsS ]nXm-hn- ‡n--b p‡w {]kv X m- h n- ® n- ´ p- {InkvXp F∂ kn≤m¥Øn-\mI-cn-°p-hm≥ klm-bn-t®°mw. s\-°p-dn®v ]Tn-°p∂p (F{_m. ≈Xv. BZy-ambn {XnXzw F--∂ bn-cp∂p IqSp-X-¬ kzm-[o\w eBcpw ]nXm-hns\ I≠n-´n-√m- 1:3). hnØp-Iƒ, hr-£-߃, ]Zw D]-tbm-Kn-®Xpw A-t±lw `n-®Xv; ]nXmhv ]p{X-\n¬ a\pØ-Xp-t]mse bYm¿Y-Øn-¬ kky-߃ F∂nh h-f-cp-∂- Xs∂. F-∂m-¬ X-s‚ ImgvN- jym-h-Xmcw sNbvXp F∂v A- mbn {]Jym-]n-®p-sImBcpw kqcy-s\bpw I≠n-´n-√. Xn¬ kqcy≥ ]¶p-h-ln-°p-∂- ∏m-Sn¬ {XnXz-Øn¬ hen-∏-sN-  -∂n-Kv[a F∂n´pw \mw kqcy- { ]- I m- i - Xn-\m¬ \mw AXns‚ i‡n dp∏ hyXym-k-߃ B-tcm-]n- ≠v ssZhnI GI-Xz-sØbpw {InkvXp-hns‚ k-ºq¿-W ssZsØ-°p-dn®p ]Tn-°p-∂-Xn-eqsS ImWp∂p; ]cn- i p- ≤ m- fl mhv °p∂p≠v. ssZhnI sFIysØ Aw- h-Xz-sØbpw apdp-sI ]nSn-°p]nXm-hn-s\-°p-dn®v ]Tn-°p∂p: kqcy-\n¬ \n∂pw ]pd-s∏Sp∂ CXp-t]mseXs∂ \mw ]nXm- i‡n- t ]m- s e- b m- W v ; AtX Ko-I-cn-°p-Ibpw {XnXzsØ Xn- hm- \ p≈ {ia- a mWv Cu kn123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 kabw Xm≥ ssZh-hp-am-Wv.

{XnXz-Øn-\p≈ ZrjvSm¥w

A

A √

(XpS¿®)

tUm. Nmƒkv kn. ssddn ≤m¥w shfn-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. a\p-jym-hX - mcw kzoI-cn® ]nXmhpw ]p{X-\n¬ ]oUm-\p-`hw kln®p F∂-Xp-sIm≠v ]Sn™m-d≥ tZi-ß-fn¬ CXv kwh¿ØnX kn≤m¥w F∂mWv Adn-b-s∏-´n-cn-°p-∂Xv. CXns‚ apJy {]Nmc-Is‚ t]cn-t\mSv tN¿Øv skªn- b ≥ kn≤m¥w F∂mWv Ing-°≥ tZiß-fn-¬ CX-dn-b-s∏-Sp-∂Xv. {XnXz-Ønse hy‡n-Iƒ aq∂pw Htc ssZh-Øns‚ aq∂p hn`n∂-`m-K-ß-fm-Ip∂p F∂mWv A-t±lw ]Tn-∏n-®-Xv. sk_venb-kv "hy‡n' F∂ ]Zw D]tbm-Kn-®p-sh-¶nepw ssZhnI kmcmw-i-Øns‚ Hcp shfn-∏mSv F∂mWv At±-lw AXp-sIm≠v A¿Y-am-°n-bXv. (XpScpw)

kn. F®v. kv]¿P≥

Ir]

Ign-hp-sIm≠p kz¿§w In´n-bn-cp-s∂-¶n¬, F\n°v Hcn-°ep-aXp kz¿§-am-bn-cn-°p-I-bn-√. Imc-Ww, Ahn-sS-sb-Øn-bm¬ Rm≥ ]d-bpw, ""Rm\n-hn-sS-sbØn-bXv A_≤w ]‰n-bm-sW∂v F\n°p Xo¿®-bp≠v; Fs‚ ÿew CX-s√∂v F\n°p Xo¿®- b p≠v ; F\n- ° n- X n\p bmsXmcp Ah-Im-i-hp-an-√.'' F∂m¬ AXp {]hr-Øn-bp-tSX√, Ir]-bp-tS-Xm-bn-cn-°p-sa¶n¬, \ap°p ss[cy-tØmsS kz¿§-Øn-te°p \S-°mw. BIm-i-Øn¬ \n∂p hogp∂ agsb \nco-£n-°p-I. AXp acp-`q-an-bnepw hnf-`q-an-bn-epw hogp-∂p. AXp ]md-∏p-d-Øpho-gp-tºmƒ ]md AXns‚ hnfhp-≠m-°p∂ \\hp \nc-kn-°p∂p. AtX-k-abw aÆp hmbv]nf¿∂p \µn-tbmSp AXp IpSn°p- ∂ p. AXp ]´- W - Ø nse sXcp-hp-I-fn¬ hogp∂p; AhnsS--b-Xns‚ Bh-iy-an-√. AhnsS a\p-jy¿ AXns\ i]n-°pI-t]mepw sNøp-∂p. AXn-\pth-≠n- Zm-ln-°p∂ at\m-l-c]p- j v ] - ß ƒ°p- t a¬ A[n- I ambn AXp s]øp-∂n-√, hcfp∂ Ce-Iƒ Incp-In-cm-c-h-ap≠m°n {]m¿∞n-°p-∂p.- ssZ-hIr] AØ-c-amWv. \mw tNmZn-

°p-∂-Xp-sIm≠v AXp \sΩ kµ¿- i n- ° p- ∂ n- √ , \ΩpsS A¿lX AXn- e p- s a- { Xtbm Ipd- h m- W v . F∂m¬ ssZhØns‚ lnX-am-W-Xv. ""Ir]''sb∂p am{Xw ]dbm-\-√. adn®v ""kuP-\y-amb Ir-]''sb∂p ]d-bm≥ \mw ioen-®n-cn-°p-∂p. CXßp ]d-™p ]g-In-t∏m-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Aß-s\-bm-sW-¶nepw AXv A-\pKr-lo-X-amb Hcp Imcy-am-Wv, A-Xn¬ A_-≤-Øn\v Aev]wt]mepw CS-an-√. Ir], kuP\y--amb Ir]-sb∂ sh-≈n aWn c≠p {]mhiyw apg-°p-∂Xn¬ \ap°p ]›m-Øm-]-an-√. As√- ¶ n¬, kuP- \ y- a m- b - X ns\-°mƒ as‰t¥m BWp Ir]-sb∂v B¿°pw k¶-e] v n-°mw. \mw {]kw-Kn-°p∂ Im-e-tØmfw, Ir]-sb∂p am-{X-a-√ ]dbp-∂-Xv, ]ns∂tbm ku-P-\yam-b Ir]-sb-∂m-Wv. am\-km-¥-c-s∏-Sm-\p-≈ Ir] ssZhw a\p-jy\p \¬Ip-∂p≠v. am\-km-¥-c-Øn-te°v Ahs\ \bn-°m≥ BZy-ambn Ir] \¬Ip∂-Xp-hsc Bcpw H-cn°epw am\-km-¥-c-s∏-Sp-∂n-√. a\p-jy¿ Ir] a\- n-em-°nbm¬, Ah¿ thKw I¿Ømhmb tbip-hns\ kzoI-cn-°p-

sa∂p Rm≥ Nn-e-t∏mƒ Nn¥n°m-dp-≠v.- F-Un≥_¿Knse Hcp ip{iq-j-I≥, At±-l-Øns‚ ]mh-s∏´ Hcp hnizm-knsb kµ¿in-°m≥ t]mb-Xn-s\-°pdn®p Rm≥ tI-´p. Ahƒ sImSnb Zmcn-{Z-Øn-em-bn-cp-∂p-sh∂v At±lw tI´p. AXp-sIm≠v A-hsf klm-bn-°m-\mWv At±lw t]mb-Xv. At±lw AhfpsS ho´n-se-Øn-b-t∏mƒ, hmXn-en¬ ap´n-bn´pw A\-°-sam∂pw tI´n-√. ]n∂oSv Ah-sf°-≠-t∏mƒ At±lw ]d-™p, ""A√tbm k-tlm-Zco, \n\-°p≈ klm-bh -- p-am-bmWp Rm≥ hm-Xn-en¬- ap-´n-bX - ,v F∂m¬ \o Rm-≥ hnfn-®n´p tI´n-√t- √m.'' ""Ft∏m- g mWp Xm¶ƒ h∂Xv?'' Ahƒ Xnc-°n. ""GI-tZiw 12 aWn.'' ""Hm, Rm≥ tI´n-cp-∂p. ]t£, Rm≥ hnNm-cn®p AXp hm-S-I-°m-c-\m-bn-cn-°p-sa-∂v.'' AXp-t]mse a\p-jy¿ {InkvXp-hns‚ hnfn Ah¿ a\-]q¿∆w tIƒ°p-∂n-√. Imc-Ww, Ah¿ Fs¥-¶nepw sNø-Ws - a∂v Ah≥ B{K-ln-°p-∂p-sh-∂mWv Ah-cpsS Nn¥. \nß-fpsS bmsXm∂pw Ah\p th≠. Ah≥ sNbvXp-Xo¿ØXp \n-߃ kzoI-cn-®m¬ aXn-sb-∂mWv

Ahs‚ B{K-lw. \nd™ Ir]-tbmsS, ssIIƒ \ndsb A\p-{K-ltØmsS Ah≥ h∂v \nß-fpsS hmXn-¬°¬ ap´p∂p. \n߃ Xpd-∂m¬ am{Xw a-Xn, Ah≥ AI-Øp-h-cpw, c£bpw Ah-t\m--sSm∏w {]thin-°pw. Ir]-bpsS D]-tZiw BfpIƒ°v CjvS-a-s√-¶n¬, Ah¿s°√mw AXns‚ A[nIw \¬Ip-I. Fs‚-sbmcp ]gb kplrØv C∂se Ft∂mSp ]d™p, ""Ir]-b-√msX as‰m∂pw F\n°pw \n߃°pw th≠n bmsXm∂pw sNøp-I-bn-√.'' Rm≥ ]d™p, ""AsX, AXp ssZh-Ir-]-b-s√-¶n¬ {]tbm--P-\-sam-∂p-an-√.'' AXp ssZh-Ir-]-bm-bn-cn-°-Ww, As√¶n¬ \msam-cn-°epw c£n-°s∏-Sp-I-bn-√. ]m]w a\p-jys‚ \mi-ambn- c p- s ∂- ¶ n¬- ˛ - X o¿®bmbpw AXp Xs∂bmWv-˛-\-in® ]m]n-Isf Fß-s\-sb-Sp-°-W-sa∂pw Xs‚ A[n-hm-km-e-b-ßfmbn Ahsc Fßs\ ]WnXp-b¿Ø-W-sa∂pw I¿Øm-hmb tbip-hn-\-dn-bmw. ]nimNv Fdn-™p-I-f-™-hsc FSp-Øv, {InkvXp X\n-°p-th≠n D]-

tbm-Kn-°pw. Ip∏-°p-gn-bn-te°v Ah≥ Ip\n™v, Fdn-™p-If™ DS™ ]m{XsØ FSpØn-´v, bP-am-\\v D]-tbmK-Øn\m-bp≈ ]m{X-am-°n-Øo¿°pw. ]n-im-Nns‚ Xos∏m-cn-Iƒ ssZhw AIse \n¿Øp-∂n-s√¶n¬, AYhm \tΩmSp tZmjw sN-øm-≥ AXn\p Ign-bp-∂-Xn\p- ap-≥] - v, Ir]-bpsS i‡-amb {]-hm-l-Øm¬ AXns\ sISpØp-∂n-s√-¶n¬, \ΩpsS kz`mh-sØ On∂-`n-∂-am-°m-\p-≈ i-‡n \ΩpsS lrZ-bØ - n-ep- ≠ - v. t\ml-bpsS {]fbw t]mse-bm-Wp ]m]w hcp-∂-Xv. F∂m-¬ ]¿∆-X-ap-I-fn¬ s]´-Isa- ∂ - t ]mse Ir] HmSp- ∂ p. sk≥-tl-co-_n-s\-t∏mse ]m]-sØ hn-gp-ßm≥ ]m]w AXns‚ i‡n A-b-bv°p-∂p. F∂m-¬, btlm-h-bp-sS- Zq-X-s\t∏mse sk≥-tlco_ns‚ ]mf-b-Øn-te°p Ir] sN∂n´p ]m]sØ sIm-∂p hogvØp-∂p.


11

2014 sabv 25

tbip-hns‚

jm¿Pm {_Z-d¨ Akwªn doeo^v ^≠v jm¿Pm: {_Z-d¨ k`-bpsS doeo^v ^≠ns‚ B`n-ap-JyØn¬ 2014 BKÃv amk-Øn¬ hnX-cWw sNøm-\m-{K-ln-°p-∂ kmº- Ø n- I - k - l m- b - ß ƒ°p≈ At]- £ - I ƒ £Wn°p-∂p. kmº-ØnI klmbw Xmsg-∏-d-bp∂ 4 Bh-iy-߃°v \¬Ipw. 1. tcmKn-Iƒ°p≈ k-lmbw 2. hnZym-`ymk k-

lmbw 3. hn[-h-am-cmb ktlmZ-cn-am¿°p≈ klm-bw 4. kzbw sXmgn¬ At]-£-I¿ {_Z-d¨k`I- f n¬ \mep- h ¿j- a mbn I¿Ør-ta-i-bn¬ kw_-‘n-°p-∂h-cm-bn-cn-°-Ww. Ign™ h¿-jß-fn¬ Cu ^≠n¬\n∂pw klmbw e`n-®n-´p-≈-h-cpw, `h-\Øn-ep≈ Bsc-¶nepw hntZ-i-

tØm, _nkn-\t m D≈-h¿ A-t]-£n-t°-≠-Xn-√. At]£--Iƒ e`n-t°≠ Ah-km\ Xo-bXn 2014 Pq¨ 30 Bbn-cn-°pw. At]-£-Iƒ Xmsg-°m-Wp∂ hnem-k-Øn¬ am{Xta Abbv°m-hq. k`-bpsS t]cn¬ Ab--°-cp-Xv. Bro. P.S. Babykutty, P.O. Box 1889, Sharjah, UAE.

]pXnb k`m-Iq-Sn-h-chv I©n-t°mSv: tIc-f-Ønse c≠m-asØ hyh-kmb taJ-ebm-b ChnsS kphn. t]mƒ amXyp-hns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ Ign™ 2 h¿j-ambn {]h¿Ø\--߃ \S∂p hcp-∂p. kphnti-j-I-∑m-cmb tPm¨ h¿Kokv, cmPp h¿Kokv F∂n-h¿ {]-h¿Ø-\-ß-fn¬ kl-I-cn°p--∂ p. Hcp sslµh `h\Øn¬ \S∂ ss__nƒ Aen-hn-lm¿ (\yqU¬ln): _Z¿]qcn¬ \n∂v 5 In.-ao. AI-se-bp≈ Aen-hn-lm-dn¬ Hcp ]pXnb k`m-Iq-Sn-h-chv B-cw-`n-®p. kao-]-{]-tZ-i-ßfn¬ \n-∂p≈ ssZh-P-\-߃ 2013 \- h w- _ ¿ 3 \v \S∂ {]Ya B-cm-[-\-bn¬ ]s¶-SpØp. C- h n- s S \S- ° p∂ {]-

¢mkp aqew Nne¿ c£n-°-s∏Sp-hm≥ CS-bm-bn. G{]n¬ 13 \v kphn. t]-mƒ am-Xyp--hns‚ Xmak-ÿ-e-Øp h-®v Hcp k`m-IqSn-h-chv B-cw-`n-®p. Ab¬k`I-fn¬ \n-∂p-≈ kphn-ti-j-I∑m-cpw, aq-∏-∑m-cpw ktlm-Zco ktlm-Z-c∑ -- mcpw Rmb-dmgvN \S∂ {]- Y a IqSn- h - c - h n¬ kw_-‘n®p. XpS¿∂p \S∂ kv\m\ ip{iq-j-bn¬ 3 t]¿ h¿Ø- \ - ß - f psS ^- e - a mbn Nne¿ c£- b n- t e- ° v IS∂p h∂p. Chn-Sp-sØ k-t≠-kvIqfn¬ A-º-tXm-fw Ip-´n-Iƒ {Iaambn IS-∂p hcp-∂p. {_Z. B¿ cmP≥ {]h¿Ø-\-߃°v t\XrXzw \¬- I p∂p. At\- I ¿ kXy-ssZ-hsØ ]n-≥-]-‰p-hm≥ ssZh- a - ° ƒ {]m¿- ∞ n- ° p- I .

kph-\o¿ {]kn-≤o-I-cn-°p∂p Xr»q¿: ""ae-bm-fsØ kvt\ln® \mK¬'' F∂ t]cn¬ \m-K-en-s‚ Pohn-Xhpw Z¿i-\hpw, km-aq-ln-I-˛-km-ln-Xy-˛-hnZym-`ymk taJ-e-I-fn¬ \¬Inb kw`m-h\Ifpw Dƒs∏SpØn Hcp kph-\o¿ DS≥ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂p. anj-\dn hn. \mK-en-s\-°pdn®p≈ -hn-h-c-߃, t^mt´mIƒ F∂nh ssIh-i-ap-≈-h¿

Zb-hmbn Adn-bn-°p-I. tP°_v sIm≈-∂q¿, entPm h¿§okv ]me-a-‰w, tUm. _nt\mbv h¿§o-kv. Address: Jacob Kollannur, Nellikkunnu, East Fort, Thrissur- 680006, M: 9287103184, 9387103184, Email: kollannurdistributors @gmail.com, drbinoytsr@gmail.com

kXyw Xntbm-f-Pn-°¬ skan-\mcn I´-∏\ AUvan-\nkv-t{S-‰sd Bh-iy-ap≠v \√ coXn-bn¬ AUvan-\n-kvt{S-j\pw tIm¿Un-t\-j\pw sNøp-hm≥ Ignhpw Imcy-{]m-]vXnbpw D≈ Bfm-bn-cn-°-Ww. Xntbm-f-Pn-°¬ _ncp-Z-ap-≈-h¿°v ap≥K-W\. Contact: 9447126182

_Y\n ss__nƒ kvIqƒ Ipº-\mSv: _Y\n ss__nƒ kvIqfns‚ 66˛maXv _m®v 2014 Pq¨ 2 \v Bcw-`n-°pw. Hcp h¿jsØ a - e - b - mf aoUnbw ss__nƒ kvIqfn-te°v {]th-i-\w B{K- l n- ° p- ∂ - h ¿ ku- P - \ y t{]m-kv]-Iv‰-kn\pw At]-£ t^md-Øn-\pw -Xmsg sIm-Sp--Øn-

cn-°p∂ A{U- n¬ A-t]-£n°p-I. ss__nƒ kv-Iq--ƒ {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿-Øv Xp-S¿∂pw {]m¿∞n-°p-I. hn-em-kw: sk{I-´-dn, _Y\n ss_- _ nƒ kv I qƒ, P.B. No. 45, Ipº-\mSv 689547, Xncp-h√ - .

kv\m\-ta-‰p. Cu k`--bpsS {]- h ¿Ø- \ - ß ƒ Hm¿- Ø p {]m¿-∞n-°p-I. k`-bpsS hnemkw: Brethren Church Kanjikode C/o Paul Mathew Muthayath House Kanjikode West P.O. Palakkad - 678623, Kerala M: 9495136219, 8301836219 kpc-µ¿ Ipam¿, hnP-bv i¶¿, B¿. cmP≥ (Evg). Address: R Rajan (Evg) P.O. Box. 7385, Srinivas Puri P.O. New Delhi 110065 M: 9868075159. Email: rajanubs@yahoo.com

FΩ-hpkv an\n-kv{Sokv sIm¬°Ø: FΩ-hpkv an\nkv { So- k ns‚ t\Xr- X z- Ø n¬ sabv 14 cmhnse 9.30˛3.30 hsc {]tXyI h¿°vtjm∏v \S-∂p. C.-kn.-F-kv. an\n-kv{So-kp-ambn kl-I-cn®p {]h¿Øn-°p∂ kphn-ti-j-I-∑m¿ h¿°vtjm∏n¬ ]s¶-Sp-Øp.

Nn¬{U≥kv s^Ãv Imbw-Ipfw: _tbm-kn-kn-s‚ t\Xr- X z- Ø n¬ G{]n¬ 29˛sabv 1 hsc Nn¬{U≥-kv s^Ãpw kwKoX k‘ybpw \S∂p. Nn¬{U≥-kv s^Ãn¬ 130 Ip´n-Iƒ ]s¶-S-pØp. kwKo-Xk‘y-°v _tbm-knkv _m≥Uv t\-XrXzw \¬In. XpS¿-∂p≈ {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿Øp {]m¿∞n-°p-I.

cmP-ÿm≥ bqØv Iymºv cmP-ÿm≥: A¬h¿ G_-t\-k¿ {InkvXy≥ Ak-w-ªnbn¬ h®v HIvtSm-_¿ 2˛5 hsc bphP-\-߃°v th≠n-bp≈ Iymºv \S-°pw.- Iym-ºn-s‚ hnhn[ Bh-iy-߃-°m-bpw A\p-{Kl-Øn-\mbpw {]m¿-∞n-°p-I.

‰n.-Fw.Fw. t\gvknßv {]th-i\w Xncp-h√: saUn-°¬ anj-\-n¬ hnhn[ t\gvknßv tImgvkpIƒ°p≈ At]£ £Wn®p. P\-d¬ t\gvkn-ßv, _n.Fkv.k - n. t\gvknßv, Fw.-Fk - v.kn. t\gvkn-ßv F∂o tImgvkp-I-fmWv ChnsS \S-Ø-s∏Sp-∂-Xv. P\-d¬ t\gvkn-ßn\v

""Ct∏m-ƒ ]T\w ]n∂oSv ^okv'' F∂ {]tXyI ]T-\-]-≤Xn ChnsS \ne-hn-ep-≠v. IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ - °v 0469 2626433 F∂ \-ºcntem 0469 2618653 F∂ \-º-cntem hnfn°m-hp-∂-Xm-Wv.

I¨h≥j\pw hn.-_n.-Fkpw amth- e n- ° c: htc- W n- ° ¬ {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS t\XrXz- Ø n¬ Akwªn lmfn\v kao]w sabv 14˛17 hsc kphnti-- j - t bm- K - ß fpw hn._n.- F kpw \S-∂p. I¿Xr-Zm-k∑ - m-cmb Nm≠-∏n≈ ^nen-∏v, tUm. tPm¨k¨ sI.-kn., _n\p kmap-

th¬ F∂n- h ¿ kphn- t i- j tbm- K - ß - f n¬ hN- \ - t Lm- j Ww \S- Ø n. sP.- ] n. cmP≥ (Im-™n-c∏ - ≈n), Pn. [¿Ω-cmPv (amth-en-°c), _m_p (HmS-\mh´w), Ptbjv N{µ≥ (htc-Wn°¬) F∂n-h¿ kwKoX ip{iq-j°v t\XrXzw \¬In.

kv\m\ -ip-{iqj taep- I m- h p- a ‰w: ssZh- I r- ] bm¬, hyXyÿ ]›m-Ø-eØn¬ \n∂pw aptºm´p h∂h¿ Dƒs∏sS 4 t]cpsS kv\m\ -ip-{iqj G{]n¬ 27˛\v \S-∂p.kp-hn. Sn.-hn. amXyp kv\m\ ip{iqj \n¿∆-ln-®p. kphn-tij-I-∑m-cmb {_Z. imap-th¬ ‰n. ^nen∏v (]m≠-\mSv), {_Z. sI.-Fw. t__n (ap≠-°bw)

F∂n-h¿ ip{iq-j-I-fn¬ klI-cn-®p. XpS¿∂pw taep-Im-hpa‰w k`-tbbpw kphn-ti-j-{]h¿Ø- \ - ß - t fbpw Hm¿Øv {]m¿∞n-®mepw {_Z. sI.-Pn. cma≥Ip-´n, kphn. ‰n.-hn. amXyp. Address: Logos Bhavan Konipad P.O. Melukavumattom - 686652

hn.-_n.-F- v. Iqh-∏≈n: {InkvXy≥ {_Zd¨ N¿®ns‚ B`n-ap-Jy-Øn-¬ G{]n¬ 7˛9 hsc hn.-_n.-F  - v. \S-∂p. hnhn[ ]›m-Øe - ß - f - n¬ \n∂p-ap≈ F¨-]X - n-¬]cw Ip´n-Iƒ ]s¶-Sp-Øp.- I¿-Xr-Zmk∑m--cmb sI.-kn. km-_p, ]n.sP. amXyp, tPm-jn G-{_-lmw, tPmkv B\-°√ - v,- sd-Pn Cucm´p- t ]´ XpS- ß n- b - h ¿ hnhn[ ip{iq-jI - ƒ \n¿∆-ln-®p. Aa¬tPymXn F≥Pn-\o-bdnw-Kv tImtf-Pn¬ ]Tn-°p∂ hnZym¿-∞n-Ifpw Bcm-[-\-bn¬ kw-_-‘n®p hcp-∂p.- ]p-Xnb A-≤y-b\ h¿j-Øn¬ {]th-

i\w t\Sn hcp-∂h - ¿°pw Iq´mbva-bn¬ kw_-‘n-°p-∂-Xn\v kmh-Im-i-ap-≠v. Chn-sS-bp≈ k`m-Iq-Sn-h-c-hn-s‚bpw kphntij {]h¿Ø-\-ß-fp-sSbpw A\p-{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n°-W-sa∂v At]-£n-°p-∂p. sI.-kn. km-_p (kphn-.), ]n.-sP. tPm¿÷v, ]n.-Pn. kmPp. Address: K.C. Sabu (Evg.), “Beith-Shaar’’, Kochuparambil Koovappally P.O., Kanijrappally-686 518, M: 9746101039; 9447128339, Email:sabuchacko40@yahoo.com

hnem-ka - m‰w dm©n: Ign™ 2 h¿j-ambn CΩm-\p-th¬ Akw-ªn-tbmSv tN¿∂v {]h¿Øn-®n-cp∂ kphn. tPm¨kv tP°_v Ct∏mƒ ]pXnb ÿ-eØv Xma-kn®v {]h¿-Øn-°p-∂p. Ct∏m-gsØ hnemkw: Evg: Johns Jacob 101-B Block, Pithamber Residency Dumardaga, Booty, Ranchi, Jharkhand-835217, M: 9431387074 Evg. C.F. David Kandath s‚ ]pXnb hnemkw C.F. David Kandath (Evg) C/o E. Basavaraj No. 17. HMS Layout, Arehalli Subaramanyapura P.O. Bengaloru 560 061, M: 09241103530


12

2014 sabv 25

tbip-hns‚

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

{_Z-d¨ k`m hm¿Ø-Iƒ

\nXy-X-bn¬

k`m {]h¿Ø-\-߃ AXn-c∏ - n≈n AXn- c - ∏ n≈n: AXn- c - ∏ n≈n {InkvXy≥ {_Z-d¨ k`-bpsS {]h¿Ø-\-߃ A\p-{K-l-ambn \S°p-∂p. hnhn[ kw-ÿm\-ß-fn¬ \n∂v FØp∂ hnt\mZ k-©m-cn-Isf Dt±-in-®p 5 `mj-I-fn¬ D≈ eLp-te-JIƒ hn-X-cWw \SØn h-cp-∂p. Hmtcm Rmb-dm-gvNbpw 700-e-[nIw kphn-tij {]Xn-Iƒ hnXcWw sNøp-∂p. CtX- k-abw

Xs∂ ]cn-bm-cw, IÆw-Ip--gn, ]pfn-bn-e]md, sh‰n-e-]m-d F∂n-hn-S-ß-fn¬ Soap-I-fmbn Xncn™v `h\- k - µ ¿i- \ hpw \SØn-h-cp-∂p. Cu {]-h¿-Ø\ - ß - fn¬ A- ¶ - a men ]Sn- ™ m- s d k`-bn-se bphm-°f-- pw, k-¨tU-kv -Iq-ƒ Ip-´n-I-fpw ]-s¶Sp-°p-∂p. ]e-cpw Cu {]-h¿Ø-\w \nanØw c-£n-°-s∏Sp-hm≥ CS-bm-bn-´p-≠v.

ae-°-∏md ae-°-∏md: Ign™ Bdp-am-kambn AXn-c-∏n-≈n-bn¬ \n∂pw tLmc-h-\-Øn¬ IqSn 70 Intem-ao-‰d - n-e[ - nIw bm{X sNbvXv ae-°-∏md F∂ ÿ-eØv kphn-tijw Adn-bn-®phcp-∂p. c£- b psS A\p- ` - h - Ø n- t e°v h∂-h¿°v th-≠n Hcp ss__nƒ ¢mkv C-hnsS \S∂p hcp∂p. Cu {]-h¿Ø-\-ß-fn¬ A¶-amen ]Sn-™msd k`-bnse

Nne k-tlm-Z-c-ß-fpw I-f-a-t»cn, Fd-Wm-Ipfw t\m¿-Øv, Xr∏p-Wn-Øpd F∂n k`-If-- n-ep≈ ktlm-Zc - ß - fpw Xp-S¿®-bmbn kl-I-cn-°p-∂p. Cu {]-h¿Ø-\-ß-fpsS XpS¿-∂p≈ A\p- { K- l - Ø n- \ mbn ssZ- h - P - \ Øn-s‚ {]m¿∞-\bpw kl-Ic-W-hpw ssZh-\m-a-Øn¬ A`y¿-∞n-°p-∂p.

sIm®d sIm®d: sIm®-d-bn-epw, sIm-®d-bpsS ]cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fmb tN‰p-Ip-gn, AW-°c, N°pw]≈w XpS-ßnb ÿe-ß-fnepw sIm-®d k`-bpsS Npa-X-e-bn¬ {]h¿Ø-\ß - ƒ \S∂p hcp-∂p. Cu {]-tZ-i-ß-fn¬ ssltd©v ssh.Fw.- C .- F - ^ n- s ‚bpw kao] {]tZ-i-ß-fn-ep≈ kphnti-jI - ∑ - m-cpsS kl-Ic - W - Ø - n-

epw {]h¿Ø-\-߃ \S-∂psIm-≠n-cn-°p-∂p. ]pXnb k`mIq-Sn-h-chp-Iƒ D≠m-Ip-hm≥ ssZh-P\w {]m¿∞n-®m-epw. tPmbv Ip-cy≥, sF∏v Ipcy≥, sI.- F w. Nm- t °m, eme≥ amXyp. Address: Lalan Mathew Pulivalikadavil, Nettithozhu P.O. Vandanmettu, Idukki Pin: 685551, M: 9446804915

_√-`vKUv lcn-bm\: _√-`vKUv {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ APmZv \K¿ F∂ ÿ-eØv Bcw- ` n® ss_- _ nƒ ¢mkpIƒ aqew 3 t]¿ I¿Øm-hns\ c£n-Xm-hmbn kzoI-cn-®p. G{]n¬ amk- Ø n¬ \- S ∂ kv \m\ ip{iq-j-bn¬ Hcp ktlmZ-c≥ I¿Øm-hns\ PeØn¬ km-£n-®p. kphn. hn.-sI. iin kv-\m\ ip{iqj \SØn. Iq-Snhc-hpIƒ \S-°p∂ ÿe-Øn\v 3000 cq] Hcp amkw hmSI

sIm- S p- t °- ≠ - X p- ≠ v . hmSI sIm-Sp-°p-∂X - n\v hnizm-kn-Iƒ _p≤n-ap-´-\p-`-hn-°p-∂p. ChnSpsØ {]- h ¿- Ø - \ - ß - t fbpw F-√m km-º-ØnI Bh-iy-ßtfbpw Hm¿Øp ssZh- P \w {]m¿∞n-°p-I. Evg. V.K. Sasi, H. No: 3638 G/F, Sector-3, Pocket II, Ballabgarh-121004, Faridabad-Haryana, M: 9999576972

im¥-ºmd im¥-ºmd: {_Z-d¨ Akwªn-bpsS {]h¿Ø-\-߃ hnPb-I-c-ambn apt∂dp∂p. 3 t]¿ sabv 10 \v kv\m\-ta-‰p. kphn. hn.-Fw. t]mƒ kv\m\-ip-{iqj \n¿∆-ln-®p. cmP-Ip-amcn (t\m¿Øv), cmPm-°m-Sv, cmP-Ip-amcn (kuØv ) , tZhn- I p- f w, s]cnbI\m¬ F∂n- h n- S - ß - f nse kphn-ti-j-I-∑mcpw aq∏-∑mcpw

hnizm-kn-Ifpw ]s¶-Sp-Øp. sabv 26˛28 hsc im¥--ºmd ]©m-bØv IΩyq-Wn‰n lmfn¬ I¨h≥j≥\S- ° pw. kphn. Sn.-]n. I\-I-cmPv (Xncph-\¥-¥-]pcw) ssZh-h-N\w kw-km-cn-°pw. im¥-ºmd sa t©gvkv thmbvkv kwKoX ip{iqj \n¿∆-ln-°pw. kphn. Ãm≥en tPm¨ 9495428844

]n.-Pn. aØmbn ASq¿: ]pfn-hnf Ing-t°-Xn¬ kphn- t i- j - I ≥ ]n.-Pn. aØmbn (X¶- ® ≥ 82) \nXy-X-bn¬ tN¿∂p. kw-kvImcw ]cpX-∏md sl-t{_m≥ {_Z-d¨ Akwªn skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. `m-cy: adn-bm-Ω. a°ƒ: kqk≥, tam\n, tPmkv, Beo-kv, kmw-Ip-´n, tagvkn, ªkn, tam≥-kn, tPm¨kn. acp-a-°ƒ: amXyp, tPmk-^v, adn-bm-Ω, amØp-°p´n, tj¿en, Ip™p-tam≥, tXma-kv, tagvkn, enkn.

tXmakv amXyp ]p\-eq¿: Cf-º¬ Ip‰n-t°m-Ww Xpcp-Øn-¬ tXmakv am-Xyp (Ip™q-™p-´n-˛79) \nXy-Xb -- n¬ tN-¿-∂p. kw-kv-Imcw sNΩ-¥q¿ {_Z-d¨ sk-antØ- c n- b n¬ \S- Ø n. `mcy: kmdm-Ω. a°ƒ: P-b,v tPm. acpa-°ƒ: Pbv-tamƒ, _o\.

kphn. C.-kn. tPmk^v Xe-∏mSn: kp-hnti- j - I ≥ C- S °p- f w C.- k n. tPm- k ^v (Ip™q- ´ n˛64) \n-

s]mSn-bΩ tX°ptXmSv : ]q®-°pfw ]pØ≥ho-´n¬ h¿-Ko-kns‚ `mcy s]mSn-b-Ω (76) \nXy-X-bn¬ tN¿-∂p kw-kvImcw X-ÆntØmSv {_Z-d¨ skan-tØcn-bn¬ \S-Øn. a°ƒ: tPmkv, enkn, tamfn, hn¬-k≥ h¿Kokv (kphn-ti-j-I-≥), tPm- f n. acp- a - ° ƒ: Ip™ptamƒ, t__n-°p-´n, tPmkv, tim`, _nµp

]n.-sF. Nmt°m ]Ø- \ m- ] pcw: \Sp-°p∂p ]md°-S-hn¬ jmPn hnem- k - Ø n¬ ]n.-sF. Nm-t°m (Ip™-∏≥˛74) I¿-Ør--k-hn[-a-W-™p. kw-kv-Imcw Ingt°-`mKw s]mbvI-bn¬ (am°p-fw) {_Z-d¨ A-kwªn skan- t Ø- c n- b n¬ \S- Ø n. `mcy: im¥Ω (Late). a°ƒ: jmPn (Ipssh-‰v), ssj\n, jmen (Zp_mbv). acp-a-°ƒ: A\n-e, kmw tIm-in, tdmbn

Xy--X-bn¬ tN¿∂p. kw-kv-Imcw Xe-∏mSn {InkvXy≥ {_Zd¨ skan-tØ-cn-bn¬ \S-Øn. `mcy: A∂Ω. a°-ƒ: Pkn, _o\, _n≥kn. acp- a - ° ƒ: kmw Ip´n (Late), _n-Pp, kPn

G{_lmw I√q¿ Xr°-Æ-aw-K-¬: I√q¿ sl-{_m\n¬ G-{_-lmw (sF-hm--®≥ 62) \n-Xy--X-bn¬ tN¿-∂p.- kw-kvImcw Xr°-Æ-aw-K¬ t\m¿Øv {_Z-d¨ A-kw-ªn-bpsS NpaX-e-bn¬ \S-Øn. `mcy: kmen. a°ƒ: k-_n (bp.-F-kv.-F.), F_n (\yq- k nem‚ v ) . acp- a °ƒ: k≥Pp, ]q¿Wna

]n.-F-kv.- tXm-a-kp-Ip´n XSn-bq¿: ]pfntbm-Sn¬ ]n.-Fkv. tXma-kp-Ip´n (Ip™p-tam≥˛66) \n-Xy-Xbn¬ {]- t h- i n®p. kwkvImcw \S-Øn. `mcy: timim-Ω. a°ƒ: km-ap-th¬, t{Kbvkv. acp-a° - ƒ: tPmhven≥, tUm. tPm¨ G{_lmw

t\m¿Øv C≥Uy ss__nƒ C≥Ãn-‰yq´v, cmP-ÿm≥ cmP- ÿ m≥: A¬h¿ NIBI bpsS t\Xr-XzØn¬ cmP-ÿm≥, lcn-bm-\, bp.-]n., _o-lm¿, Pm¿Kfiv, shÃv _w-Kmƒ, B mw F∂o kw-ÿm--\-ßfn¬ kphn- t ij {]- h ¿Ø- \ - ß ƒ \S-°pw. NIBI bpsS ASpØ _m®v 2014 Pq-sse-bn¬ Bcw`n-°pw. Hcp h¿jsØ lnµn tImgvkv, 2 h¿-jsØ Untπm-

a, 3 h¿j-sØ _n.-‰n.-F-®v. F∂o tImgv - k p- I - f mWv ChnsS \S-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. `£Whpw Xma-khpw kuP-\yam- b n- c n- ° pw. ss_- _ nƒ kv I qfn- t \- b pw a‰p kphntij {]h¿-Ø-\-ß-tfbpw Hm¿Øp {]m¿∞n-°p-I. ‰n.-sP. tPmk^v (Ub-d-IvS¿) Email: tjj148@gmail.com

AΩnWn s\√n-°p∂v: tam\-hn-√-bn¬ IpcpXp Ipfßc sI.-]n. kmap--th-ens‚ `mcy AΩnWn (84) I¿Xr-k-hn[-Øn¬ tN¿∂p. kwkv-Imcw s\√n-°p∂v kotbm≥ {_Zd¨ skan- t Ø- c n- b n¬ \SØn. a°ƒ; Ãoh≥, tacn B≥. acp- a - ° ƒ: kpNn- { X, tKmUven amXyp

A∂Ω ]pXp-∏≈n: ]ø-∏mSn Ip‰n∏p-dØv ]o‰¿ Nm--t °m- b psS `m--c y A∂Ω (74) \nXy- X - b n¬ tN- ¿ ∂p. kw-kvImcw ]pXp-∏-≈n {In-kvXy≥ {_Z-d¨ sk-an-tØ-cnbn¬ \S-Øn. a°ƒ: tagv-kn, sI.-]n. tP°-_v, sI.-]n. G{_lmw (Evg), sI.-]n. Ip-c-phn-f. acp-a-°ƒ: Fw.-F.- km-ap-th¬, tamfn,- tj¿-en, _nPn

sI.-kn.- tPm-k^v ]qhØq¿: Im‰m-Sn-bn¬ sI.kn. tPm-k^v (87) {]- X ym- i Xo-c-a-Wn-™p. kwkvImcw cl-t_mØv {_Z-d¨ skan-tØ-cn-bn¬ \SØn. `mcy: Gen-bmΩ (Late). a°ƒ: tam-fn, ]mÿ Pbnwkv (Late). acp-a-°ƒ: tPmfn, tPm¿-÷v

tacn kmap-th¬ aod‰v (bp.-]n.): kphn-ti-jI≥ C. kmap-th-en-s‚ kl[¿-Ωn-Wn tacn kmap-th¬ (77) I¿Xr-k-hn-[-Øn-¬ tN¿∂p. kwkvIm-cw U¬-ln _plmcn {In-kvXy≥ sk-an-tØcn-bn¬ \S-Øn. a°ƒ: Pbnwkv, PÃkv (Ccp-hcpw bp.-Fkv.-F.) acp-a-°ƒ: ssj-\n, tkm^n.

A∂Ω kmap-th¬ Un≥UnK¬: kphn-ti-j-I≥ kn.-hn. kmap-th-ens‚ kl-[¿ΩnWn A∂Ω kmapth¬ (95) {]XymimXo-c-a-W™p. kwkvImcw Un≥Un-Ken¬ \S-∂p. ]tc-X-\mb tem\-∏≥ D]-tZ-in-bpsS aI-fmWv. a°ƒ: Pkn, tUm. kmapth¬, Beo-kv, ]mÿ G{_--lmw, tUm. sFkIv. acpa-°ƒ: kphn. sP. sska¨ (Late), do‰, tPmWn, cqØv, tUm. en√n


13

2014 sabv 25

tbip-hns‚

w y j m `

k¶o¿Ø\w 44 tUm. kn.-hn. -hS-h\ (XpS¿®)

hm. 10˛11 sshcn-bpsS apºn¬ \o Rßsf ]pdw-Im-´p-am-dm-°p∂p; .......-Pm-Xn-I-fpsS CSbn¬ Rßsf Nn∂n-®n-cn-°p-∂p. ssZhw Ahsc Dt]-£n®p If™p F∂ t_m[w Ahsc `ocp-°-fm°n (te-hy. 26:17; Bh. 28:25). ]mh-s∏´ P\w bp≤-Øn¬ henb hne sImSp-t°≠n h∂p. Aev]-k-a-b-tØ-°m-sW-¶nepw ssZh-Øm¬ Dt]-£n-°-s∏-Sp-I-sb-∂p-≈Xv hfsc Zp lam-Wv. P\w `£-W-Øn-\p≈ BSp--I-sf-t∏mse XpS¿am-\-ambn sIm√-s∏´psIm≠n-cp-∂p. \ΩpsS ZpxJ-Øn-s‚bpw XI¿®-bp-sSbpw ]n∂n¬ ssZh-Øns‚ Icw \mw Z¿in-t°-≠-Xm-Wv. hm. 12 \o \ns‚ P\sØ hne-hm-ßmsX hnev°p-∂p. Ah-cpsS hnesIm≠v kºØp h¿≤n-∏n-°p-∂-Xp-an-√. Cu hmIy-Øns‚ Bi-banXmWv: \o BZm-b-sam∂pw t\SmsX Rßsf RßfpsS i{Xp-°ƒ°v ASn-a-I-fm-°n Xo¿°p-∂p. Cu bmYm¿∞y-Øn\v Hcp adp-h-i-ap≠v. \ΩpsS IjvSX shdp-sXbpw \ΩpsS ZpxJw \njv^-ehpw Bbn-Øo-cp-I-bn-√. hm. 13˛14 \o Rßsf Ab-ev°m¿°p A]-am-\-hn-j-b-hpw..... Xe-Ip-ep-°p-∂-Xn\pw hnjbw B°p∂p Cu {]kvXm-h-\-Iƒ F√mw, ssZh-tØmSp a’-cn-°p-Ibpw Ahs‚ Iev]\-Iƒ A\p-k-cn-°m-Xn-cn-°p-Ibpw sNbvXm¬ bn{km-tb-en\v F¥p kw`-hn-°p-sa∂v apºv {]hNn-°-s∏´ kwK-Xn-Iƒ Xs∂-bmWv (tehy. 26:16˛45; Bh. 28:15˛68). A]am-\hpw \nµbpw ]oUn-∏n-°-s∏-Sp-∂-h-cpsS ]m\-]m-{X-Ønse Ibvt∏-dnb LS-I-ß-fmWv. Xs‚ P\sØ Ah-cpsS Np‰pw ]m¿°p∂ kIe PmXn-Ifpw \nµn-°p-hm≥ ssZhw A\p-hZn-®Xv hen-sbmcp \nKq-V-X-bm-bn-cp-∂p. bn{km-tb-ens\ Iog-S-°n-b-h-tcm-sSm∏w Np‰p-ap≈ P\ßfpw Iq´p-tN¿∂p; Ah¿ A[-a-cm-bn-cp-∂p-sh-¶nepw; Xpey-ambn ]oUn-∏n-°-s∏-´-h-cm-bn-cp-∂psh-¶nepw ]oU-I-cpsS ]cn-lmk hm°p-Iƒ IS-sa-SpØv Ah¿ bn{km-tb-en\p t\sc {]tbm-Kn®p. Hmtc kabw i‡-∑m-cp-sSbpw, D¬Ir-jvS-∑m-cp-sSbpw Xpey-X-bp≈hcp-sSbpw A[-a-cp-sSbpw F√mw ]cn-lmk ]m{X-am-bn-Øo-cp-∂Xv XnI®pw kln-°p-hm≥ {]bm-k-ap≈ Imcy-am-Wv. Bcpw Ahsc _lp-am-\n-°mXhÆw Ah¿ XmWp-t]m-bn. -]n∂n´ bpK-ß-fn¬ \oXn-am-∑m-cpsS Hmlcn CXm-bn-cp-∂p. temIw Ah-cpsS hne Adn-bp-∂n-√. \mY\p Ah¿ Ipcniv kΩm-\n-®p-sh-¶n¬, Ahs‚ injy-∑m¿°pw Ah¿ IncoSw \evIp-sa∂v {]Xo-£n-°p-hm≥ Ign-I-bn-√. hm. 15˛16 \nµn®p Zqjn-°p-∂-hs‚ hm°p tlXp--hmbpw ... Fs‚ apJsØ e÷ Fs∂ aqSn-cn-°p-∂p. ssZh-Øns‚ P\sØ \nµn-°p-∂-Xn-eqsS i{Xp ssZhsØ Xs∂-bmWv ]gn-°p∂-Xv. ]oU-\-Øn¬ \n∂v ssZh-Zq-jWw Fs∂ ]m]-Øn-te°v Ah¿ IS-°p-∂p. bn{km-tbens‚ ]q¿∆n-I-∑m¿ Ah-cpsS ta¬ t\Snb hnP-b-Øn\v Ah-¿ Ct∏mƒ Cu hoWp-In-S-°p-∂ P\-tØmSv {]Xn-Imcw sNøp-I-bm-Wv. GXm-bmepw Cu hkvXp-X-bv°p-≈nepw Hcp {]Xym-ibpsS LS-I-ap≠v; B P\-Øn-t∑¬ Cu Xn∑- h-cp-am-dm-°nb ssZh-Øn\v, \njv{]bmkw Ahsc AXn¬ \n∂v hnSp-hn-°p-hm\pw Ign-bpw. bn{km-tb¬ Xs‚ i‡n-bn-e-√, ssZh-Øn-¶-te°v t\m°p-sa-¶n¬, i{Xp-hn\v Ahsf Nhn-´n°-f-bp-hm≥ km≤y-a-√. hm. 17 CsXm-s°bpw R߃°p `hn®p; Rßtfm \ns∂ ad-∂n-´n√; \ns‚ \nb-atØmSv Ahn-iz-kvXX ImWn-®n-´p-an-√. {]m¿∞-\-Iƒ tIƒ°-s∏-SmsX t]mIp-tºmƒ a\- nSn™p t]mIp∂ Hcp icm-icn hy‡n-sb t∏msebm-Wn-Xv. Abmƒ ssZhsØ Ip‰-s∏-Sp-ØpIbpw kzbw \njvI-f-¶X Ah-Im-i-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂p. ChnsS k¶o¿Ø-\-°m-c≥ ssZhtØm-Sp≈ Xs‚ hniz-kvX-X-sb-°p-dn®pw hnip-≤-Po-hn-XsØ°pdn®pw ]d-bp-I-bmWv (hm. 17˛22). R߃: (1) ssZhsØ ad-∂n-´n√ (hm. 17); (2) \ns‚ \nb-a-ß-tfmSv Ahn-iz-kvXX Im´n-bn-´n√; (3) lrZbØn¬ ]n¥n-cn-™n-´n√; (4 \ns‚ hgn hn´p-am-dn-bn-´n√; (5) ssZh-Øns‚ \maw ad-∂n-´n√ (6) A\y-ssZ-h-ß-fpsS apºn¬ ssI ae¿Øn-bn-´n√. F¶nepw F√m im]-ßfpw (hm. 9˛16) Rß-fpsS ta¬ hoWn-cn-°p-∂p. ac-W-`o-Xnbpw RßfpsS ta¬ hoWn-cn-°p∂p (hm. 19). Ahs‚ \ma-Øn¬ R߃ Zn\w-{]-Xn- sIm-√-s∏´psIm-≠ncn-°p∂p (hm. 22). CXv ssZh-sØ-°p-dn®v a\p-jy≥ \¬In-tb-°m-hp∂ \oXn°p \nc-°mØ Ak-Xy-amb Hcp Nn{X-amWv; hm. 18˛19 \o Rßsf Ipdp°-∑m-cpsS ÿeØp-h®v XI¿Øp-I-f-bp-hm-\pw...... hn´p-amdpItbm sNbvXn-´n-√. lrZ-bhpw Pohn-Xhpw Htc Zni-bn-em-bn-cp∂p F∂mWv ChnsS Fgp-ØpIm-c≥ Ah-Im-i-s∏-Sp-∂-Xv. Ah c≠pw ssZh hgn-I-fn¬Ø-s∂-bm-bn-cp-∂p; kzta[m ]m]-ßfn¬ \n∂v hnap-‡-am-bn-cp∂p F∂¿∞w (Ctøm. 23:11; k¶o. 119:157). Ipdp-°-∑m-cpsS ÿew (sb-i. 34:13; 35:7) £p{Z-P-¥p-°-fmb k¿∏-߃, Ipdp-°-∑m¿, aqß-Iƒ F∂n-h-tbm-Sp-IqsS FÆ-s∏´v a\pjy hmk-an-√mØ ÿe-tØ°v Ahsc X≈n-°-f-™p. kXy-ssZ-h-tØmSv hnizkvX-cm-bn-cn-°pI, At∏mƒ ssZhhpw hniz-kvX-\m-bn-cn-°pw. hm. 20˛21 Rß-fpsS ssZh-Øns‚ \masØ R߃ ad-°p-Itbm ..... cl-ky-ßsf Adnbp-∂p-h-t√m. k¿∆-⁄m-\n-bmb ssZh-tØmSv ChnsS At]£ Ign-°p-∂p, bn{km-tb¬ A\yssZ-hsØ {]Xn-jvTn-®n-´n√ F∂-Xn\v ssZhsØØs∂ km£n \n¿ØpI-bmWv. ssZh-Øns‚ \masØ ad-°p-I-sb-∂Xv hnizmkXymK-Øns‚ BZy ]Sn-bm-Wv. lrZ-b-Øn¬ Hfn-™n-cp-∂mepw Pohn-X-Øn¬ shfn-s∏-´n-s√-¶nepw Ahn-iz-kvXX ssZhw Adn-bm-sX-bn-cn-°-bn-√.

a\p-jy-s\-°p-dn®v ssZhw Adn-bp∂ 10 Imcy-߃ ImWpI: (1) Ahs‚ \ncq-]-W-߃ (B-h. 31:21; 1 Zn\. 28:9; kZr. 6:18; tdma. 1:21; 2 sImcn. 10:5); (2) kI-e-cp-sSbpw lrZ-b-߃ (1 iaq. 16:7; 1 cmPm. 8:40; eqs°m. 16:15; A.{]. 1:24; 15:8); (3) a\pjys‚ kIe hgn-Ifpw (C-tøm. 31:4; k¶o. 1:6; kZr. 5:21; a¿s°m. 7:19˛22; F{_m.4:12); (4) lrZ-b-Ønse cl-ky-߃ (k-¶o. 44:21); (5) a\p-jy-cpsS hnNm-c-߃ (k-¶o. 94:11); (6) \ncq-]Ww ZqcØp \n∂pw Adn-bp∂p (k-¶o. 139:2); (7) \mhnt∑-ep≈ Hmtcm hm°pw (k-¶o. 139:4); (8) {]hr-Øn-Ifpw hnNmc-ßfpw (sb-i. 66:18) (9) lrZ-b-Ønse Nn¥-\-ß-sfbpw `mhß-sfbpw (F-{_m. 4:12); (10) lrZ-b-Øns‚ I]-SX (bn-sc. 17:9; kZr. 23:26, 33). hm. 22 \ns‚ \nanØw Rßsf Znhkw {]Xn sIm√p∂p; Adp°p-hm-\p≈ BSp-I-tfm-t∏mse Rßsf FÆp-∂p. Ah¿ Xß-fpsS ssZh-tØmSv hniz-kvXX ]pe¿Øn-bXp \nanØw Znhkw {]Xn Ahsc sIm√p-∂p. Ah¿ Xß-fpsS ssZh-tØmSv ]‰n \nev°p-∂-Xp-sIm≠v acWw Ft∏mgpw Ahsc ]n¥p-S-cp∂p. BSns\ sIm√p-∂Xp t]mse Ah¿ \njv{]-bmkw h[n°-s∏-Sp-∂p. c‡-km-£n-I-fpsS \ne-hn-fn-bmWv ChnsS apgßn tIƒ°p-∂-Xv. {InkvXp-hns‚ kvt\l-Øn¬ \n∂v Hcp ssZhss]-Xe - ns\ th¿]n-cn--°phm≥ bmsXm-∂n\pw Ign-bp--∂X - √ F∂p sXfn-bn-°p-hm≥ ]usemkv Cu hmIy-amWv D≤-cn-°p-∂-Xv (tdma. 8:36) hm. 23 I¿Øm-th, DW-c-Wta; \o Dd-ßp-∂Xv F¥v? ....... ad∂p If- b p- ∂ Xpw F¥v ? ssZhw Dd- ß p∂n√, F∂m¬ k¶o¿Ø-\-°m-c≥ Aßs\ k¶-ev]n-°p-I-bm-Wv. ImcWw ssZhw {]h¿Øn-°m-Xn-cn-°p-∂Xv hni-Zo-I-cn-°p-hm≥ X\n°v B Hcp am¿§ta D≠m-bn-cp-∂p-≈p. \njvTqc hmgvN-bpw, \∑bpsS D√w-L-\hpw F¥p-sIm-≠mWv A\p-h-Zn-°-s∏-Sp-∂-sX∂v k¶o¿Ø-\-°m-c\v a\- n-em-°p-hm≥ Ign-bp-∂n-√. AXp-sIm≠mWv I¿Ømhv F¥p-sIm-≠mWv Dd-ßp-∂-sX∂v Ah≥ tNmZn-°p-∂-Xv. I¿Øm-th, \o F¥p-sIm-≠mWv \ns‚ a°-fpsS IjvS-߃ hnkva-cn®p If-bp-∂Xv? Cu tNmZy-Øn\v DØcw e`n-°pI A{X Ffp-∏-a-s√-¶nepw tNmZn-°p-hm≥ \njv-{]-bmkw Ignbpw. Xo¿®bmbpw ]oU-\-Øn\p \Sp-hn¬, AXp kln-°p-hm≥ \sΩ hn´pIf-bp-∂-Xns‚ ImcWw Is≠-ØpI hfsc {]bm-k-am-Wv. AtXkabw ssZhw \tΩmSv FXn¿s∏-Sp-∂-Xns‚ A¿∞w Zp¿{Km-ly-ambn tXm∂p∂ kµ¿`-Øn¬ ssZh-tØmSv \ap-°Xv Bcm-bp-hm\pw \ΩpsS hyh-lmcw Ahs‚ apºn¬ hbv°phm\pw \ap°v A\p-hm-Z-ap-≠v. I„-XIƒ, F∂-Xn-\p≈ aqe-]ZØns‚ A¿∞w (F-{_m.), NoØ; ZpjvSX; {]Xn-Iqew; A\¿∞w; IjvSX; ZpxJw; AcnjvSX Fs∂-√m-amWv: (hm. 19; 107:39; bnsc. 48:16; Hm_. 13; skJ. 1:15). Hcn°epw AXp ]m]w F∂v hnh. sNø-s∏-´n-´n-√. ]m]-Øns‚ Dd-∏p-≈ ^e-ß-fmbn ssZhw ZpxJw, IjvS-X, A[x]- X \w F∂nh \¬In F∂mWv Bi- b w. hnX- b p- s Sbpw sImbvØns‚bpw \nbaw ssZhw \n¿Ωn®p (-K-em. 6:7˛8). _m[n°pI F∂ hm°v D]-tbm--Kn-®n-´p≈ 179 Ahk-c-ß-fn¬ 5, 6 Xh-Wtb AXp ico-csØ _m[n-°p-∂p- F∂ A¿∞-Øn¬ D]-tbm-Kn-®n-´p-≈q. hm. 25˛26 R߃ \ne-tØmfw Ip\n-™n-cn-°p∂p; .......R-ßsf hos≠-Sp-°-W-ta. Rßfp-sS lrZbw Im¬°o-gnse s]mSn-tbmfw XmWn-cn-°p-∂p. lrZbZpxJ-amWv ZpxJ-Øns‚ tI{µ_nµp (k-¶o. 119:25). Rß-fpsS hbdv `qan-tbmSv ]‰p-∂p. hnizmkn Nne-t∏mƒ Ctøm-_n-s\-t∏m-sebpw emk-dn-s\-t∏msebpw \neØv, s]mSn-bn¬ InS-t°≠nhcpw. F¶nepw Hgp°v Xncn™p hcn-Ibpw Ah¿°v \√-Imew e`n-°p-Ibpw sNøp-sa∂-Xn¬ X¿°-an-√. hfsc sNdp-sX-¶nepw Imcy-am{X {]k-‡hpw hy‡-hpamb {]m¿∞-\-bm-Wv k¶o¿Ø-\-°m-c≥ {]m¿∞n-°p-∂-Xv. HSphn-embn Xs‚ Zb \nanØw hos≠-Sp-°-W-ta-sb∂v At]-£n°p-I-bm-Wv. Zb-bv°mbn bmNn-°p-∂Xv Ft∏mgpw kpc-£n-Xamb Hcp am[y-a-am-Wv. ChnsS Cu at\m-l-c-amb k¶o¿Ø\w Ah-km-\n-°p-∂p-sh-¶nepw kz¿§-Øn¬ CXns‚ i‡n Xo¿∂p t]mIp-∂n-√. ]ns∂tbm ]cn-tim-[\ - b - n¬°qsS IS∂p t]mIp∂ ssZh-P-\-Øn\v CXv hnSp-X¬ FØn-°p-∂p. \oXn- bp-‡-a√mØ Imcy-߃ F∂p ]d™v ssZh-Øn-s\-Xn-cmbn \nc-h[n Ip‰-߃ Btcm-]n-®-tijw (hm. 9˛22) DW¿∂v Fgp-t∂‰v Ahs\ klm-bn-°p-hm≥ (hm. 23˛26) ssZh-tØmSv Bh-iys∏-Sp-hm≥ X° -ss[-cyhpw XnSp-°hpw k¶o¿Ø-\-°m-c≥ ImWn®p.


14

2014 sabv 25

tbip-hns‚

hnip≤ amXmh n\p C∂p a\pj ysc hnip≤ amXm-hn\p C∂p a\p-jysc klm-bn-°m≥ Ign-bptam? klm-bn-°m≥ Ign-bptam? (XpS¿®) 4. hnip≤ amXmhv {]m¿-∞\-Iƒ tI´m¬Xs∂ I¿Ømhn- t \mSv Fßs\ ]d™p Xo¿-°pw? A[nIw Bcpw Nn¥n-°mØ ck-I-c-amb Hcp hkvXpX Nn¥n-°p-hm≥ th≠n tcJ-s∏Sp-Øp-∂p. adn-bbv°v k¿∆-i‡ntbm, k¿∆- ⁄ m- \ tam, k¿∆-hym-]n-Xztam C√. A-sX√mw ssZh-Øn\p am{X-ap-≈- Ign-hmWv. adnb a‰p Bflm-I-sft∏mse ]c-Zo-k-bn¬ hkn-°p∂p. Ah¿ tZlnbpw Bflm-hpam-bn-´mWv hkn-°p-∂-Xv. `u-XnI icocw Ct∏mƒ C√. Ah¿ `qan- b n¬ Bbn- c p- ∂ - t ∏mƒ kzm`m-hn-Ia - mbn Adn-bm-am-bn-cp∂Xv F{_mb Acm-ay, {Ko°v F∂o aq∂p `mj-Iƒ am{X-amWv. as‰mcp `mj-bn¬ kwkmcn-®mepw Ah¿°v a\- n-em°m≥ km[n-°-bn-√. A-ß-s\bm- s W- ¶ n¬ temI- Ø n- s e Bbn-c-°-W-°n\p `mj-I-fn¬ amXm-hn-t\mSv {]m¿∞n-°p-∂Xv Ah¿ Fßs\ a\- n-em-°nsb-Sp-°pw. ]e `mj-I¿ A-

hnsS D≠m-bm¬ t]mepw Htc kabw hcp∂ Bbn-c-°-W-°n\p {]m¿∞-\-Iƒ ]cn-`m-j-s∏SpØn a\- n- e m°n D- Ø cw sImSp-°m≥ km[n-°-bn-√. 5. I¿Øm-hn-t\mSv F{X {]mhiyw amXmhv At]-£n-°pw. Hmtcm Znh-khpw adn-bb - p-sS t]cn¬ e£- ° - W - ° n- \ mWv {]m¿∞-\-Iƒ hcp-∂Xv. C-ßs\ hcp∂ {]m¿∞-\-Iƒ I¿Øm--hn-t\mSv Hcp Znhkw sIm≠v Ft∏mƒ ]d-™p-Xo¿°pw. C∂v F√mw I¿Øm-hn-t\mSv ]d-™p Xo¿Øn-s√-¶n¬ \msf C∂sØ e£-°-W-°n\p {]m¿∞-\-IƒIqsS ]d-tb-≠nh-cpw. Aßs\ Hc-hÿ amXm-hn\p-≠m-bm¬ amXm-hn\p ]c-Zok-bn¬ kzÿ-X-tbm, kam-[m\--tam, Bizm-ktam D≠m-Iptam? Hcn-°-ep-an-√. kz¿§w hnip-≤-∑m¿°v hn{i-a-Øn-s‚bpw Bizm- k - Ø n- s ‚bpw B\- µ Øn- s ‚bpw ÿe- a mWv . Bflm--°-fpsS kzÿ-Xbv°p `wKw hcp∂ Hcp Imcyhpw A-hn-

sS D≠m-Im≥ ]mSn-√. Aßs\ Hcp kml-Ncyw D≠m-bm¬ AXn\p \nb-{¥-Whpw h®n-´p-≠v. apI-fn¬ Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂Xn¬ \n∂pw \mw F¥p a\ n-em-°p∂p? {]m¿∞-\-Iƒ GXp `mj-bn¬ kz¿§-Øn¬ FØn- b mepw DØcw ssZhØn\p am{Xsa \¬Im≥ Ignbq. Htc kabw temI-Øn-ep≈ 6000˛¬ A[nIw `mj-I-fn¬ 700 tImSnbn¬ A[nIw a\p-jy¿ H∂n®p {]m¿∞n-®mepw A-Xv tIƒ°m\pw {Kln°m-\pw DØcw sImSp-°p-hm\pw k¿∆-i-‡-\mb I¿Ømhn\p am{Xsa km[n-°q. B ZuXyw ssZhw thsd B¿°pw Gev]n-®n-´n-√.

D. amXm-hn¬IqSn \S-°p∂ A¤p- X - ß ƒ Bcv sNøp∂p? kz¿§-Øn¬ hkn-°p∂ amXmhv Xt∂mSv {]m¿- ∞ n- ° mt\m, X\n- ° p- t h≠n t\¿- ® ImgvN-Iƒ A¿∏n-°p-hm-t\m, P]-ame sNm√m-t\m, Ipcn-i-SnIƒ ]Wn-I-gn-∏n-°mt\m Hcp a-

\p-jy-tcmSpw ]d-™n-´n-√. Bbn-c-°-W-°n\p F∂√ e-£°W°n\p a\p-jy¿ Zn\hpw amXm-hn-t\mSv {]m¿∞n-°p-∂p. P]-ame sNm√p-∂p, t\¿®-ImgvN-Iƒ A¿∏n-°p-∂p. CsXm∂pw amXmhv ImWp- ∂ p- a n√, Adn- b p- ∂ p- a n- s √- ¶ n¬ ]n- s ∂ Fß-s\-bmWv Bbn-c-߃°v amXm- h n¬IqSn Bizm- k hpw kuJy- h pw, A¤p- X - ß fpw D≠m-Ip-∂Xv? hfsc Nn¥n®v {Kln-t°≠ Hcp hnj-b-aWv apI-fn¬ sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xv. amXm-hns‚ t]cn¬ [mcmfw A¤p-X-߃ \S-°p-∂p-s≠-∂p-≈Xv ]cs° kΩ-Xn-°p∂ Hcp Imcy-am-Wv. a. amXm-hn-t\mSv {]m¿∞n-°p∂Xv I¿Ømhv kzoI-cn-°p-tam? kmØm-t\mSv {]m¿∞n-®m¬ tbip I¿Ømhv tIƒ°p-I-bn√m- s b∂p ]d™m¬ F√mhcpw kΩ-Xn-°pw. kz¿§-Øn¬ hkn- ° p∂ amXm- h n- t \mSv At]- £ n- ° p- ∂ Xv amXmhv tI´n- √ m- s b- ¶ n¬ I¿Ømhv t\cn´v tI´v DØcw Xcptam?

Fkv. Pn. Kn¬_¿´v Bdm-aS `qan-bnse \√-h-s‚bpw ZpjvS∑m-cp-sSbpw {]m¿∞\ ssZhw tIƒ°p-∂p. F∂m¬ DØcw \¬Ip-∂Xv Xncp-sh-gp-Øn≥ {]Im-c-ap≈ {]m¿∞-\-Iƒ°v am{X-am-Wv. ssZh- t ØmSv {]m¿∞nt°≠ coXn-sb-°p-dn®v \ΩpsS I¿-Ømhp Xs∂ ]d™p X- ∂ n- ´ p- ≠ v . ""\n߃ Fs‚ \ma-Øn¬ At]-£n-°p-∂Xv H--s°-bpw ]nXmhv ]p{X-\n¬ al--Xzs∏tS≠-Xn\p Rm≥ sNbvXp Xcpw. \n߃ Fs‚ \maØn¬ Ft∂mSp At]-£n-°p∂Xv H-s°bpw Rm≥ sNbvXp Xcpw'' (tbml. 14:13-˛14). ]p{Xs‚ \ma- Ø n- e mWv ssZ-h-tØmSv At]-£n-t°-≠Xv. thsd BcpsS \ma-Øn¬ At]-£n-®mepw B At]£ ssZhw X≈n- ° - f bpw. AXv sNhn-s°m-≈p-I-bp-an-√. (XpScpw)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

tbip-hn-t\m-Sp-IqsS Hcp bm{X

sUman-\nIv kvam¿´v

(a¿t°m-kns‚ kphn-ti-j-Øn-eqsS)

a¿s°mkv 2:1˛12. cmPm-hns‚ kwL¿jw ˛ `mKw 1. tbiphn\v i{Xp-°ƒ D≠mIp-∂Xv Cu IY-bn¬ Bcw-`n°p-∂p. \S-°p-hm≥ Ign-bm-Xncn-°p∂ a\p-jy\pw Bfp-Iƒ Xnßn-\n-d™ncp∂ apdn-bn-ep≠m-bn-cp∂ as‰-√m-hcpw Hcp A¤pX kuJy- Ø n- \ mbn ImØn-cn-°p-I-bm-Wv. Ah¿°v AXv e`n-°pI Xs∂ sNøp∂p. AXm-b-Xv, B a\p-jy\v \S-°p-hm≥ Ign-™p. F∂m¬ Ahs‚ ]ca{][m-\-amb Bhiyw CXm-bn-cp-∂n-√. Ah\v F-√m-h-cn¬ \n∂pw A\p-I-ºbpw hmkvX-h-ambpw tami-°mc-\mb Hcp-h≥ A√ F∂v Ah-s\-°p-dn®v tXm∂epw D≠mbn--c p∂n´pt]mepw Ahs‚ Poh\p `ojWn Db¿Øn-bXv A-hs‚ ]m]w Bbn-cp-∂X - n-\m¬ ]m-]-£a {]m]n-°pI F∂Xm-bn-cp∂p Ahs‚ k¿∆-{][m-\-am-bn-cp∂ Bh-iyw. F√mh-cpw, hnti-jm¬ tamsi-bpsS \ymb- { ]- a m- W - Ø ns‚ D]- t Z--

jvSm-°-∑m¿, ]co-i-∑m¿, aX-\nb-aß - ƒ I¿i\-ambn \S-∏m-°nbn-cp-∂-h¿ F∂n-ß-s\-bp-≈h¿ ssZh-Øn\p am{Xta ]m]ßsf tamNn- ° p- h m≥ A- [ nImcw D≈p-sh∂v Adn-™n-cp∂p. BI-bm¬ ""\ns‚ ]m]߃ tamNn-®n-cn-°p∂p'' F∂v tb-ip ]d-bp-tºmƒ Xm≥ ssZh-am-Ip∂p F∂ Xs‚ Ah-Imi-hmZw Ah≥ kphy-‡-am-°pI-bmWv sNøp-∂-Xv. F∂m¬ ]co-i-∑m¿ AXv AwKo-I-cn-°p-am-bn-cp-∂n-√.-tbip-hn¬ hnizkn°p∂-Xn\v Ah-cpsS aXsØ Hcp XS- a - mbn Ah¿ D]-tbm-Kn-®p. Ah-cpsS Al-¥bpw kzb-\o-Xnbpw tbip-hn-t\mSv shdp-∏p-≈-h-cm°n am‰n. \n߃ tbip-hns\ A\pK-an-®m¬ Nne Bfp-Iƒ \n-߃°pw FXn-cmbn Xncn-bp-∂Xv \n߃ ImWpw. \n߃ Bflm-°sf t\Sp-∂-h-\m-bn- am-dnbm- ¬ , tbip, Xs∂- Ø m≥ Ah-Imi-s∏-´-Xp-t]m-se-bp-≈-

h-\√ F-∂pw BI-bm¬ X߃°v tb-ip-hns\ Bh-iyan√ F∂pw ]-d-bp∂ \nc-h[n Bfp-Isf \n߃°v ImtW≠-Xmbn hcpw. F∂m¬ P\-°q´w Xnßn \nd™ B `h-\-Øn¬ D≠mbn-cp∂ \nc-h[n Bfp-Is - f-t∏mse tbip-hn¬ hniz-kn-°p-Ibpw Ah-\mbn ssZhsØ kvXp-Xn-°p-Ibpw sNøp∂ a‰p ]ecpw D≠m-bn-cn-°pw. a¿s°mkv 2:13˛3:6.cm-Pm-hns‚ kwL¿jw-˛-`mKw 2 tbip-hns‚ i{Xp-°ƒ°v tIm]w h¿≤n-®p. ]m]-ßsf tamNn-°p-hm-\p-≈ -Xs‚ A[nIm-c-sØ-°p-dn®v tbip CXn\Iw Xs∂ Ah- I m- i - s ∏- ´ ncp∂p; ChnsS Ah≥ ]co-i-∑mtcmSv "ssZhw ]m]-nIsf kvt\ln-°p∂p' F∂v {]kvXm-hn°p--∂p. ]co-i∑m-cm-Is´, Ah≥ shdpØn-cp∂ tdmam-°m-tcmsSm∏w {]h¿Øn-®n-cp∂ ]m]nI-sfbpw Np¶w ]ncn-°p-∂-h-scbpw ]p—n-®n-cp-∂p.-tb-ip-hn-t\m-

sSm∏w kt¥m-jn-°p-∂Xv icnbmb Imcy- a m- s W∂v Ah≥ ]d-™p. ]co-i-∑m¿°v ssZhØn- e p≈ bYm¿∞ kt¥mjw A\y-ambn-cp∂p. Ah-cn-eqsSb√ ssZh-Øns‚ `mhn{]h¿-Ø-\-߃ \S-°p-hm≥ t]mIp-∂-sX∂pw Xncp-sh-gp-Øp-Iƒ Ah¿ H´pw Xs∂ {Kln-®n´n-√ F∂pw tbip {]kvXm-hn®p. tbip ss[cy-im-en-bm-bn-cp∂p. Ah≥ ]m]n-Isf c£n°m-\p≈ ZuXy-Øn¬ Bbn-cp∂p. Ahs\ Xnc- k v I - c n- ® h¿t°m ]nim-Nnt\m Ahs\ XS-bp-hm≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂n-√. F¥mWv D]-hmkw? tbip-hns‚ ImeØv CXv aX-]-c-ambn kp{]-[m-\-amb Hcp NS-ßm-bn-cp-∂p. Bfp-Iƒ `£Ww shSn-bp-Ibpw ssZhtØmSv {]m¿∞-\-bn¬ kabw sNe- h - g n- ° p- I bpw sNøp∂ Hcp kµ¿`- a m- b n- c p- ∂ p- C- X v . Ah-cpsS {]m¿∞-\bpw D]-hmkhpw Kuc-h-ap-≈Xpw ]mh-\hp-amb \S-]Sn Bbn-cp-∂p.

(XpS¿®)

tbip-hns‚ injy-∑m¿ F¥p-sIm≠v D]-hm-kn-®n√? tbip- h ns‚ injy- ∑ m¿ ssZh-]p-{X-t\m-sSm∏w Xs∂ Bbn-cp-∂-Xn-\m¬ Ah¿°v D]-h-kn-t°≠ Bhiyw D-≠mbn-cp-∂n-√. Ah¿ ZpxJn-Xcpw æm\cpw Bbn-cn-°msX k¥pjvS-am-\-k-cm-bn-cn-°p-hm-\p≈ ImcWw D≠m-bn-cp-∂p. CXp hni-Zo-Ic - n-°p-hm≥ tbip Ahew-_n-®Xv Hcp hnhml hncp∂n-s\-°p-dn-®p≈ hnh-c-W-ambn- c p- ∂ p. aW- h m- f ≥ hcp∂ ka-bw D√-kn-°p-hm≥ -D-≈XmWv . CXp- t ]m- s e, tbip IqsS D≠m-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v Ah-s‚ injy∑m¿°pw AXv D√m-k-Øns‚ kabw Bbn-cp∂p. F√m-bvt∏mgpw Xs‚ P\tØm- S p- I q- s S- b m- b n- c n- ° m- s a∂pw Hcp \mfpw Ahsc ssIhn-Sp-I-bn-s√-∂pw tbip hmKvZØw sNbv-Xn´p≠v. BI-bm¬ Ah- \ n¬ hniz- k n- ° p∂ G-h-cpw kt¥m-jn-t°-≠-XmIp-∂p. (XpScpw)


15

2014 sabv 25

tbip-hns‚

ewXm-]p-´n¬ tKm-kv]¬ Imº-bn≥ ewXm-]p´v: ewXm-]p´v k`-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬, HUo-j-bnse hnhn[ Pn√Ifn¬ kphn-tijw Adn-bn-®p. I¥-am¬ Pn√bnse sIm´-tK-U tªm-°nse 4 ]©m-bØp-I-fn-¬ D≈ 38 {Kma-ß-fnepw; a¬-°m≥Kncn Pn√-bnse a¬-°m≥ Kncn-bnepw Nn{X-sIm-≥-Sm tªm-°n-se 4 ]©m-bØpI-fn¬ D-ƒ-s∏´ 31 {Kma-ß-fnepw, tImcm-]p´v Pn√-

bn-se, s_m-bv]mcn-Kp-U, \µ]q¿, ewXm-]p´v F∂o tªm°pI-fnse 9 ]©m-bØpI-fn-¬s - ∏´ 94 {Kma-ß-fn-ep-am-bn, BsI 163 {Kma-ß-fn¬ kphn-tijw Adn-bn-°p-hm≥ Ah-kcw e`n®p. 10 kp-hn-tijI∑m¿ Ct∏mƒ A-\p-[m-h\ {]h¿Ø\-߃ \S- Ø n--s °m- ≠ n- c n- ° p- ∂ p. Nne \ne-\n-ev°p∂ ^e-߃ Df-hm-Ip-hm-\pw, ]pXnb k`m-

kvtXm{Xm¿∏W ip{iqj

Iq-Sn-h-c-hp-I-ƒ DS-se-Sp-°p-hm\pw ssZh-P-\w {]m¿∞n-°W--ta. CXp-hsc-bpw Cu {]h¿--Ø-\-ßsf Hm¿-Øp {]m¿∞n-°bpw kl-Icn-°p-I-bpw sN-bvX F√m ssZh-a-°-tfmSpw \µn Adn-bn-°p-∂p. XpS¿∂pw \nß-fpsS {]m¿∞-\ {]Xo-£n-°p-∂p.Joseph George (Elder), K.C. Thomas (Evg).

C≥Uym an\nkv{Sn C≥¿\m-j-W¬ bp.-F-kv.-F.: C≥Uym an\n-kv{Sn C≥¿\m-j-W-ens‚ {]h¿Ø\w `wKn-bm-bn \S-∂p-sIm≠n-cn-°p-∂p. I-gn™ 65 Znhk-ßf - n¬ \S∂ {]h¿Ø-\ß - fpsS ^e-ambn 58 t]¿ ssZh`m-K-tØ°v IS-∂p h∂p. ae_m-dns‚ Dƒ-{]tZißfnepw

Xan- g v \ m- ´ nse {Kma- ß - f nepw kphn-tijw A-dn-bn-°p-hm≥ I-gn-™p. A-ss{I-kvXh ]-›m--Ø-eØn¬ \n∂pw {Inkv-Xp--hns\ AwKo-I-cn® ssZh-P\w hnhn[ {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ k-l-I-cn-®p. Xan-gv\m-´n¬ Ass{I-kvX-h¿

Xn-ßn-∏m¿-°p∂ {Kma-Øn¬ Hcp GI-Zn\ ktΩ-f\w \S∂p. hn-hn[ ÿ-e-ß-fn¬ \S∂ {]-h¿Ø-\w-aqew \ne-\n¬°p-∂ ^e-߃ - D≠m-Ip-hm≥ {]tXyIw {]m¿∞n- ° p- I . Puspan Pappu

ssh.-Fw.-C.-F-^v.- Xr-»q¿ Xr-»q¿: ssh.-Fw.-C.-F-^v.- Xr»q-¿ bqWn-‰ns‚ GI-Zn\ ktΩ-f\w sabv 1 \v tNe-t°m-´pIc {_Z-d¨ N¿®n¬ sh®v \S-∂p. GI-tZiw 125 ktlmZcn ktlm-Z-c-∑m¿ ktΩ-f-\-Øn¬ ]s¶SpØp. A\p-k-cWw F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n kphn-ti-j-I≥ sPbnwkv Fw. tXmakv (s\Sp-ºm-t»cn) ssZhh-N\w kwkm-cn-®p. {]kvXpX ktΩ-f-\-Øn¬ 2014˛15 h¿j-tØ-bv°p≈ `m-

c-hm-ln-Isf Xnc-s™-Sp-Øp. kPn h¿§okv Xmfn-t°mSv ({]kn-U‚ v), tPmjn tPm¨ kn. kntbm≥ s\√n-°p∂v (sshkv {]kn-U‚ v), jmPp Fw. ]n. am‰m-]pdw (sk{I-´dn), tam≥k¨ sFkIv Xmfn-t°mSv (tPmbn‚ v sk{I-´dn), am¿´n≥ sI.H. kntbm≥ s\√n-°p∂v ({Sjd¿), hn. ]n. ]o‰¿ tNe-t°m-´pIc (s{]b¿ tIm¿Un-t\-‰¿) F∂n-hcpw Sn.-F. tPm¨ (hcm°c), ]ueqkv kn.-hn. (Nnd-bv-

kXyw an\n-kv{Sokv hnP-b-\-Kcw hn.-_n.-F-kv.

hnP-b-\-K-cØv \S∂ hn.-_n.-F-kn¬ \n∂v B{‘: kXyw an\n-kv{So-kns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ hnP-b-\-KcØpw ]cn-kc {]tZ-i-ß-fnepw hn.-_n.-F-kv. \S-∂p. G{]n¬ 16˛19 hsc 8 ÿe-ß-fnem-bn \S∂ hn.-_n.-F-kn¬ GI-tZ-iw 2500 Ip´n-Iƒ ]s¶-SpØp. amPnIv tjm, ]∏‰v tjm, Km\-]-cn-io-e-\w, ss__nƒ

]T\w F∂nh hn.-_n.-F-kns‚ `mK-ambn \S∂p. CtXm-sSm∏w hnhn-[-ÿ-e-ß-fn-embn \S∂ ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-I-fn-¬ At\- I ¿ ]s¶- S p- Ø p. {_Z. _m¿-\n In\m¿Upw (bp.-F-kv.F.) ‰ow AwK-ßfpw hn-hn[ ]cn-]m-Sn-Iƒ°v t\XrXzw \¬In.

lcn-bm\ bqØv Iymºv lcn-bm\: tdmØ°v {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 2014 HIvtSm-_¿ 22˛25 hsc

bqØv Iymºv \S-°pw. Iym-ºns‚ A\p-{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n-°p-I.

°m-t°mSv), ]n.-F. tUhn (s\√n--°p∂v kntbm≥), kPn kmap-th¬ (AØmWn), jmPn F{_lmw (hcm-°c), _m_p h¿Kokv (\S-Ød) F∂n-h¿ I- Ω ‰n AwK- ß - f mbpw Xncs™-Sp-°-s∏-´p. XpS¿∂pw ssh.-Fw.-C.-F^v- Xr-»q¿ bqWn-‰v {]h¿Ø\-ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Øm-epw. ssh.-Fw.-C.-F^ - v.- Xr-»q¿ bqWn-‰v sk{I-´dn jmPp Fw.-]n. M: 9747278788

πkvSp Iymºv Xncp-h-√m-bn¬ Xncp-h√: 12˛mw ¢m n¬ ]co£-°ptijw XpS¿]-T-\-Øn\v ImØn-cn-°p-∂-h¿°v PohnX-Øn\v ka-{K-amb am¿§-\n¿t±iw \¬Ip∂ π-kvS- p Iymºv Pq¨ 2 apX¬ 10 hsc Np-a{X {_Z-d¨ k`-bpsS kl-I-cW-Øn¬ Xncp-h-√m-bn¬ \S°p-w. Bflo-Ihpw hnZym-`ymk]c-hp-amb F√m hnj-b-ßsf- b pw°p- d n- ® p≈ \n¿t±- i ßfS-ßnb ¢m p-Iƒ, anj≥ Sq¿ F∂n- h bpw D≠m- b n- c n°pw. hni-Z-hn-h-c-߃°v Plus two Camp, P.O. Box 4, Kuttapuzha, Tiruvalla - 689 103, M: 9447360417, 9745017815

sI. tXmakv amXyp

ln mdn¬ hn.-_n.-F-kv. lcn-bm\: ln m¿ s^temjn-∏ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ sabv 28˛30 hsc hn.-_n.-F-kv. \S°pw. 100 ¬]cw Ip´n-Isf {]Xo-£n-°p∂ Cu hn.-_n.-Fkn-t\bpw Bh-iy-ß-tfbpw Hm¿-Øp {]m¿∞n-°p-I.

Fgp-a-‰q¿: ]pXp-Xmbn ]Wn-Ign-∏n® ate-°ogv (Fgp-a-‰q¿) CΩm-\p-th¬ {_Z-d¨ k`mlm-fns‚ kvtXm{Xm¿∏W ip{iq-j G{]n¬ 12˛mw XobXn At\- I kphn- t i- j - I - ∑ m- c psSbpw hnizm- k n- I - f p- s Sbpw km∂n-≤y-Øn-¬ \S-∂p. Fkv.F.-sF. tIc-fm L-SIw sNb¿am≥ s{]m-^. tP-°-_v tXmakns‚ A≤y-£-X-bn-¬ {Iao-Icn-°-s∏´ tbmK-Øn-¬ Fkv.-F.sF. tIcfm LS-Iw sk{I-´dn

{_Z. ]n.-]n. am-Xyp ka¿∏W ip-{iqj \n¿∆-ln-®p. kphn. C´n h¿Kokv ssZ-h-h-N\w ip{iqjn-®p. Ign™ ap∏Xp h¿jam-bp≈ Cu IqSn-h-c-hn\v k`mlmƒ D≠m-bn-cp-∂n-√. RßfpsS Bh-iysØ A¿ln-°p∂ ]cn-K-W\ \¬-In {]m¿∞n°p- I bpw kl- I - c n- ° p- I bpw sN-bvX F√m k-tlm-Zco ktlm- Z - c - ∑ m¿°pw \- µ n. cmPp tPm¿÷v, Fw.-kn. tPm-¨, Fw.sI. Ip™p-tam≥ (C-hm.)

hnhm-lm-tem-N\ £Wn-°p∂p kuZn Atd-_y-bn¬ en^v‰v-˛-sS-Iv\o-jy\mbn tPmenbp≈Xpw sabv HSp- h n¬ Ah- [ n°p hcp∂ {_Z- d ¨ k`mwK-amb 31 hb- p≈ bphm-hn\v (πkvSp & en^v‰v sSIvt\m-fPn) hnhm-lm-tem-N\ £Wn-°p∂p. t^m¨: 0469˛2701433, 9446116284

tkmZco kamPw ASq¿: ASq¿ sk‚¿ tkm-Zco kam-P-Øns‚ ASpØ ktΩf-\w Pq¨ 14 \v ASq¿ ]∂n-hng _Y\n {_Z-d¨ k-`m-lm-fn¬sh®v cmhnse 10 aWn ap-X¬ \S-°pw. hnhn[ Bflob ip{iq-j-I-tfm-sSm-∏w, F{_m-b-¿ 4˛6 hsc-bp-≈ A≤ym-b-ß-fn-¬ \n∂pw tNm-tZym-Øc ]w-‡nbpw D-≠m-bn-cn°pw. tbmK-Øn-

s‚ A\p-{K-l-Øn-\mbn {]m¿∞n-°p-Ibpw X° ka-b-Øp X-s∂ h-∂p kw_-‘n-°p-Ibpw sN-øp-I. tkmZco kam-P-Øn-\p-th≠n an\n tPm-¨k - ¨ (sk{I-´dn) hnemkw: Mini Johnson Emmanuel Cottage, Prakode P.O., Adoor - 691554, Kerala M: 9447958284, 9446994411

kphn-ti-j-Is‚ ]Whpw tcJ-Ifpw Ih¿∂p _olm¿: Kb sK¿timw {_-Zd¨ Akw-ªn-bnse kphn-tij-I≥ sI.-kn. amXyp-hns\ tXm°p-[m-cn-Iƒ `oj-Wn-s∏-SpØn ]Whpw tcJ-Ifpw I-h¿∂p. G{]n¬ 27 \v aIs‚ Fw._n.-F. AUvan-j≥ Ign-™p sh√q-cn¬ \n∂p aS-ßn-h-cptºm-gmWv kw`hw. F.-‰n.-Fw. Im¿Uv, ssek≥-kv, ]m v_p°v, ]m≥ Im¿-Uv, samss_¬ t^m¨ F-∂n-hbpw Ih¿® sN-ø-s∏-´-h-bn¬s∏-Sp-∂p. aI-

s‚ Fw.-_n.-F. AUvan-j≥ cko-Xp-Ifpw \jvS-am-bn-´p-≠v. AXn-\m¬ Xs‚ F√m {]h¿Ø-\-߃°pw XS w t\cn-´ncn-°-bm-Wv. Cu kphn-ti-j-Is\-bpw IpSpw-_-sØ-bpw Hm-¿Øp {]m¿∞n-°p-I. Address: K.C. Mathew Near Surukhimill, Bairagi gaya (Bihar)-˛823002 M:09525248785 A{_-lmw dmbv sFk°v Awt{_mkv


16

2014 sabv 25

tbip-hns‚

Date of Publication 25-05-2014 RNI Reg.No. KERMAL/2012/42077 Posted at RMS Thiruvalla

Yesuvinte JEEVA VACHANAM

Yesuvinte

JEEVA VACHANAM

Magazine

Postal Reg.No. KL/TLA/236/2012-14 WPP - KL/TLA/WPP/192/2012-14

""\ns‚ hN\w Fs‚ Imen\v Zo]hpw Fs‚ ]mXbv°v {]Im-ihpw BIp∂p'' (k¶o¿Ø\w 119:105)

AK-Xn-Iƒ°v Hcp B{i-bt- I{µw

""Ah≥ Ffn-bh - s\ s]mSnbn¬ \n∂p Fgp-t∂-ev]n-°b - pw Zcn-{Zs\ Ip∏-bn¬ \n∂p Db¿Øp-Ibpw sNbvXp'' (k-¶o. 113:7).

kaqlw \nßsf Ah- K - W n- ° - p ∂pthm? \n- ß - f psS a°fm¬ \n߃ Xnc-kvI-cn-°-s∏-Spthm? \n߃°v Bcpan-s√∂ Ah-ÿ-bmtWm? imco-cnI sshIeyw \nßsf _p≤n-ap´n°p∂pthm? B{ibn-°m≥ Hcp CShpw Cs√∂ tXm∂¬ \n߃°p-t≠m. CXm, \n߃°v Hcp B-{ib tI{µw. kXyw an\n-kv{Sokv AK-Xn-Iƒ°mbn Ihn-bq-cn¬ Hcp-°n-bn-cn-°p∂ B{ib tI{µ-Øn-te°v kzmK-Xw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: 9447126182

Fkv.-_n.-F-kv. ]me-°mSv ]me- ° mSv : kphn- t i- j - I ≥ _m- e - k wLØn- s ‚ (]me°mSv) t\Xr-Xz-Øn¬ hnhn-[ß-fm-b kphn-tij {]h¿Ø\-߃ \S∂p hcp-∂p. G{]n¬ 28 ap-X¬ sabv 1 hsc Nn‰q¿ im- t emw dkn- U ≥jy¬ kv Iqfn¬ h®v _me-kw-Lmw-K-

߃°p-th≠n {]tXyI Iymºv \S-∂p.- ]me-°mSv Fkv._ - n.F- k ns‚ {]- h ¿Ø- \ - ß sf Hm¿-Øp Xp-S¿∂pw {]m¿∞n°p-I. tPm^n kn.-]n. ({]knU‚ v), kmap-th¬ h¿Kokv (sk{I-´dn).

Xpd∂ hmXn-ep-Iƒ ˛ hb- \ mSv : \mfp- I - f mbn AS™p InS∂n-cp-∂ Nne k-`mlm-fp-Iƒ ssZh-P-\-Øn-s‚ {]m¿∞-\-bmepw k-l-I-c-WØmepw Xpd-∂v B-cm-[\ Bcw-`n-®-Xmbn Poh-h-N-\w dnt∏m¿´v sNbvXn-cp-∂p-h-t√m.kp-hn. F.-F≥. h-’e-Ønt‚bpw kl-hn-izm-knI-fp-sSbpw {]m¿∞-\-bp-sSbpw {]-h¿Ø- \ - Ø n- s ‚bpw ^e- a mbn Ign- ™ 8 h¿j- a m- b n AS™p-In-S-∂n-cp∂ ]p¬-∏≈n sN‰-∏mew k`mlmfpw sNdpIm- ´ q¿ cmPp ktlm- Z - c s‚ {]m¿-∞-\-tbm-Sp-IqSn Xpd∂v {]-h¿Ø\w Bcw-`n-®p. 40 h¿jw ]g-°-ap≈ lmƒ Po¿Æmh- ÿ - b n- e mbnØo¿∂p- s h¶nepw Ãnhm¿Uv Atkm-kntb-j-\n¬ \n∂v e`n® 40000 cq] IqSn tN¿Øv 98000 cq]Nnehv sNbvXv ]p\-cp-≤m-cW {]h¿Ø-\-߃ \S-Øn. F∂m-¬ Np‰p-a-Xn-¬ C√m-Ø-Xn\m¬ Ign-™ Znhkw Ipg¬-

°n-W-dn¬ ÿm-]n-®n-cp∂ tamt´m¿ tam-j-Ww t]mbn. Np‰p-aXn¬ ]Wn-Xo¿°p-∂-Xn\v ssZh-a-°-fpsS kl-I-cWw Bhiy-am-bn-cn-°p-∂p. k`-bpsS {]h¿Ø-\-߃ A\p-{K-l-I-c-ambn XpS-cp-∂p. 2014 sabv 4 \v 3 t]¿ kv\m\ta-‰v k`tbmSv tN¿∂p. kp-hn. F.-F≥. h¬k-ew {]h¿-Ø-\߃°v t\XrXzw \¬Ip-∂p.

SATHYAM PUBLICATIONS THOTTABHAGOM P.O., THIRUVALLA-689 541, KERALA, INDIA Cell # 9447126182 E-mail: administrator@sathyam.org www.sathyam.org

3

]e kµ¿`-ß-fn¬ kphn-tij hntcm- [ n- I ƒ Xs∂ tZtlm-]-{Zhw Gev]n-®p-sh-¶nepw A¤p-X-I-c-ambn ssZhw hnSp-hn®p. Chn-SpsØ hn-izmkn-I-tfbpw k`m-{]-h¿Ø-\ß-tfbpw Hm¿Øp {]m¿∞n°p-I. Address: A.N. Valsalam Gospel Home, Pulpally P.O., Wayanad- 673579, M: 9495144303

AUvan-j≥ XpS-cp∂p

ho¬sN-b-¿ hnX-cWw Xncp- h √: C¥y- s bm- ´ msI 85000˛e-[nIw ho¬sN-b-dp-Iƒ hnX- c Ww sNbv X p Ign™ kXyw an\n-kv{Sokns‚ 26˛mw hm¿jn- I - t Øm- S - \ p- _ - ‘ n®v 5000 ho¬sN- b - d p- I ƒ IqSn hnX-cWw sNbvXp. sabv 3˛\v kXyw an\n- k v { Sokv Hm^o-

kn¬ \S-∂ ktΩ-f-\-Øn¬ {^o ho¬sN-b¿ anj≥ Ubd-IvS¿ tUm. ssa°nƒ t_b¿ hnX-c-tWm-ZvLm-S\w \n¿∆-ln®p. kXyw an\n-kv{Sokv sNb¿am≥ tUm. kn.-hn. hS-h\ A≤y-£\mbn-cp∂p. ae-∏p-dw, hnim-J-]-´-Ww, Km‘n-[mw, sIm-

¬°-Ø, ]m‰v\ F∂n-hn-S-ßfn¬ hnX-cWw \S-∂p. XpS¿∂pw \ncmew-_-cmb hnI-emwKcpw ho¬sNb¿ hnX- c Ww \S-Øm≥ Xmev]-cy-ap≈ k∂≤- kw-L-S-\Ifpw kXyw an\nkv{So-kp-ambn _‘-s∏-Smhp-∂XmWv. t^m¨: 9446026182

^n_m hnhm-l-k-lmbw

B{‘-bnse BZn-hmkn {Kma-amb tPmXvK-bn¬ h®v hnhm-ln-X-cm-b-h¿ Printed and Published by: Sam C. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla-689541, Pathanamthitta Dist, Kerala; Owned by: Dr. C. V. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla-689541, Pathanamthitta Dist, Kera;a; Printed at: Sathyam Press, ManackaChira, Thottabhagom P.O., Thiruvalla(This Press is installed at centre Thottabhagom P.O. Thiruvalla, Pathanamthitta Dist);Published at : Sathyam Publications, Thottabhagom P.O. Thiruvalla- 689541, Pathanamthitta Dist, Kerala; Editor: Dr. C.V. Vadavana, Sathyam Publications, Thottabhagom P.O., Thiruvalla 689541, Pathanamthitta Dist, Kerala.

JeevaVachanam:: May 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you