Page 1

FÒRUM BARCELONA MANUAL D’IDENTITAT

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


INTRODUCCIÓ

FÒRUM BARCELONA


INTRODUCCIÓ El Manual d’Identitat recull el disseny dels elements que la conformen. La principal funció d’aquest document és normalitzar la identitat visual i el seu ús. Donar coherència a la comunicació. El manual ha de ser una guia per a l’aplicació del conjunt de la identitat corporativa del Parc del Fòrum. Un model a seguir, per comunicar millor, i de manera global.

FÒRUM BARCELONA


MARCA

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


LA MARCA FÒRUM BARCELONA El codi gràfic i el codi tipogràfic formen una unitat indivisible. La seva complementarietat és indispensable. Junts intensifiquen els valors de la marca. tan sols es pot separar a l’hora de realitzar les aplicacions.

FÒRUM BARCELONA


VARIACIONS DE LA MARCA

FÒRUM BARCELONA


MARCA PRINCIPAL

COMPOSICIÓ ALTERNATIVA

FÒRUM BARCELONA


REDUCTIBILITAT

FÒRUM BARCELONA


MARCA PRINCIPAL

50 mm

25 mm

15 mm

10 mm

FÒRUM BARCELONA


COMPOSICIÓ ALTERNATIVA

20 mm

15 mm

10 mm

5 mm

FÒRUM BARCELONA


COLORS CORPORATIUS

FÒRUM BARCELONA


COLORS CORPORATIUS Els colors assignats a la identitat visual de la marca Fòrum Barcelona són els següents:

FÒRUM BARCELONA


PANTONE P 104-15C

PANTONE P 106-4C

PANTONE P 122-3C

QUADRICROMIA 85 Cian 58 Magenta 0 Groc 12 Negre

QUADRICROMIA 44 Cian 23 Magenta 0 Groc 0 Negre

QUADRICROMIA 35 Cian 0 Magenta 9 Groc 10 Negre

RGB R 34 G 94 B 224

RGB R 143 G196 B 255

RGB R 149 G 230 B 209

HEXADECIMAL #225EE0

HEXADECIMAL #8FC4FF

HEXADECIMAL #95E6D1

FÒRUM BARCELONA


TIPOGRAFIA

FÒRUM BARCELONA


Trade Gothic LT Std - Bold

Aa Bb

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890.,-?¿!¡*^{}<º%&$·# Trade Gothic LT Std - Regular

Aa Bb

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 1234567890.,-?¿!¡*^{}<º%&$·#

FÒRUM BARCELONA


ESLÒGAN

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


SUB-MARQUES

FÒRUM BARCELONA


SUB-MARQUES A part de la marca principal del Fòrum Barcelona, també s’han generat Sub-Marques depenent de la secció de l’espai i l’activitat que s’hi realitza.

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


RETICULA

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


ESPAI DE PROTECCIÓ

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA


APLICACIÓ DE LES TINTES

FÒRUM BARCELONA


CRITERI DE REPRODUCCIÓ En aquest apartat es defineixen els criteris de reproducció de la unitat corporativa, tant en positiu com en negatiu, tant amb fons de color com amb fotografies, per tal d’aconseguir la millor percepció possible en tots els casos

FÒRUM BARCELONA


EN POSITIU

EN NEGATIU

FÒRUM BARCELONA


UNA TINTA

UNA TINTA EN NEGATIU

FÒRUM BARCELONA


ESCALA DE GRISOS

ESCLA DE GRISOS NEGATIU

FÒRUM BARCELONA


REPRODUCCIÓ SOBRE FOTOGRAFIA POSITIU

REPRODUCCIÓ SOBRE FOTOGRAFIA NEGATIU

Logotip en positiu: s’aplica sobre fons de color clar o amb lluminositat inferiors al 40%.

FÒRUM BARCELONA


RELACIÓ AMB ALTRES MARQUES

FÒRUM BARCELONA


CONVIVÈNCIA Per a la correcte utilització de la marca amb relació a altres s’ha de seguir els següents consells:mm

FÒRUM BARCELONA


FORMAT HORITZONTAL

FÒRUM BARCELONA


FORMAT VERTICAL

FÒRUM BARCELONA


FORMAT HORITZONTAL

APLICACIONS DIGITALS

FÒRUM BARCELONA


FACEBOOK I TWITTER

FÒRUM BARCELONA


APP

FÒRUM BARCELONA


FORMAT HORITZONTAL

APLICACIONS EN PAPER

FÒRUM BARCELONA


CARTA

www.forumbarcelona.com isaacclaramunt@forum.com 678.822.130

Aceriae parum volum init as molutem

33%

FĂ&#x2019;RUM BARCELONA


SOBRE

33%

www.forumbarcelona.com isaacclaramunt@forum.com 678.822.130

FĂ&#x2019;RUM BARCELONA


TARGETA PRESENTACIÓ

FÒRUM BARCELONA 100%

678822130 isaacclaramunt@forum.com http://www.forumbarcelona.com

FÒRUM BARCELONA


MOCK UP PAPERERIA + APP

FÒRUM BARCELONA


FÒRUM BARCELONA

FÒRUM BARCELONA IDENTITY  

2014, BCN - Isaac Claramunt ©