Page 1

Денсаулық және белсенділік. каталог 02/2013 ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОСТЬ. каталог 02/2013

• Ыңғайлы навигация • Денсаулық бағдарламалары • Соңғы топтамалар • УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ • прОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ • Последние новинки


КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ «Сибирское здоровье» Халықаралық Корпорациясы Сібірде 1996 жылы құрылды. Бүгінгі күні Компания әлемнің 17 елінде Өкілдіктерін ашты. Компания тауарайналымының жыл сайынғы өсімі ондаған пайыздармен есептелінеді. Барлық әзірлемелер жеке Ғылыми-жаңартпалық орталықта жүргізіледі.

130

17

«Сибирское здоровье» – толық циклды Компания, ол өз өнімдерін әзірлейді, өндіреді және сатумен айналысады, сол арқылы ассортименттің толықтығы мен өзектілігін қамтамасыз етеді. Сібірде өзінің тазалығы мен қуаты бойынша бірегей жабайы шөптер өседі, оларды Компания өнім шығару үшін таза табиғи шикізат ретінде пайдаланады. Жеке өндірісінің болуы Компанияға баға жетпес ғылымитехнологиялық және нарықтық артықшылықтар береді. Озық тікелей сауда жүйесі, әлемнің 17 елінің 130 астам қаласындағы Компанияның ресми Қызмет көрсету орталықтары Клиенттерге Компания өнімдерін баға/сапа/тиімділік арақатынасымен сатып алуға мүмкіндік береді.

О КОМПАНИИ

Международная Корпорация «Сибирское здоровье» основана в 1996 году в Сибири. На сегодняшний момент Компания открыла Представительства в 17 странах мира. Ежегодный прирост товарооборота Компании исчисляется десятками процентов. Все разработки ведутся в собственном Научно-инновационном центре. «Сибирское здоровье» – Компания полного цикла, которая разрабатывает, производит и осуществляет продажу своих продуктов, обеспечивая тем самым полноту и актуальность ассортимента. В Сибири произрастают уникальные по своей чистоте и силе дикорастущие травы, которые Компания использует в качестве натурального природного сырья для производства продуктов. Наличие собственного производства дает Компании неоценимые научно-технологические и рыночные преимущества. Передовая система прямых продаж (более 150 официальных Центров обслуживания Компании более чем в 130 городах 17 стран мира) позволяет Клиентам приобретать продукцию Компании с лучшим соотношением цена/качество/эффективность.

қаладан аса

әлем елдері

KZ

«Сибирское здоровье» бұл тек өнім мен маркетинг емес,бұл өздік философиясы,құндылықтары, миссияларымен және өмір салты бар бүкіл әлем «Сибирское здоровье» – это больше чем продукт и маркетинг. Это целый Мир со своей философией, ценностями, миссией и стилем жизни.

17

стран мира

более

130

RU городов


КІРІСПЕ ВСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАЛАР (ББҚ) ЖАЙЫНДА Адам – табиғаттың бөлігі. Бұл жай ғана сөздер емес. Біз күн сайын табиғаттан қуат, су және біздің жасушаларымыздың құрылыс материалдарын аламыз. Табиғатпен осындай байланыстардың тек біреуі үзілсе, адам тірі ағзамыз ретінде өзінің тіршілігін тоқтатады. Сонымен, біріншіден, бізге ауа қажет. Нақтырақ айтқанада, оттегі, оның көмегімен жасушаларда қуат түзіледі. Екіншіден, бізге су керек. Бұл біздің барлық жасушамыз өмір сүретін әмбебап биологиялық орта. Үшіншіден, біз табиғаттан түрлі қоректік заттарды үнемі алып отыруға тиіспіз, олар энергияның түзілуі, жасушалардың құрылысы, гормондар мен ферменттердің

түзілуі, сіңір, шеміршек, сүйек, тырнақтар мен шаштың қалыптасуы үшін қажет. Тағамның молшылығы жағдайында, неге өз рационымызды қандай да бір «қоспалармен» міндетті түрде толықтыру керек екендігін түсіну үшін, алдымен, адамға тағамның не үшін қажет екендігін түсіну қажет. 1 ФУНКЦИЯ. ЭНЕРГИЯ Көмірсулардан, майлардан (кейбір жағдайларда белоктардан) организм жасушалардың жұмысына қажетті энергияны алады. 2 фУНКЦИЯ. ҚҰРЫлЫС МАТЕРИАл Біздің ағзамыз белоктардан, майлардан, холистерин жасушаларын құрайды.. Немесе қандай да бір себептермен зақымдалғандарын «жөндейді». Мысалы, кальций мен фосфордан сүйек ұлпасы құралады.

3 Функция. Өмірлік үрдісті басқару Тағамда мыңдаған, тіпті он мыңдаған компоненттер бар, олар біздің ағзамыз әр секунд сайын болып жатқан барлық өмірлік маңызды процестерді қамтамасыз етеді. 4 ФУНКЦИЯ. СҮЙСІНУ Ашығуды қанағаттандыру сүйсіну гормондарын шығаруды туғызады. Ал қазіргі заманғы тамақ өнеркәсібі осы процеске «жасанды» араласуды және бізде сүйсіну сезімін туғызуды үйренді. Өкінішке орай, көпшілігіміз осы функция үшін ғана тамақтанамыз. Біз, әрине, бірінші және екінші функциялар туралы білеміз. Ал тағамның ең маңызды функцияларының бірі – үшіншісі – әлі күнге дейін «беймәлім» болып келеді.

ВАЖНОЕ О БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВКАХ (БАД) Человек – это часть природы. И это не просто слова. Каждый день мы получаем энергию, воду и строительные материалы, из которых состоят наши клетки. Стоит только оборвать одну из этих связей с природой, и человек, как живой организм, прекратит существование. Итак, во-первых, нам нужен воздух. Точнее, кислород, при помощи которого в клетках образуется энергия. Во-вторых, нам нужна вода. Это универсальная биологическая среда, в которой живут все наши клетки. В-третьих, мы должны регулярно получать из природы различные питательные вещества, которые необходимы для образования энергии, построения клеток, синтеза

1

гормонов и ферментов, образования сухожилий, хрящей, костей, ногтей и волос. Чтобы понять, почему в условиях кажущегося пищевого изобилия мы должны обязательно дополнять свой рацион какими-то «добавками», нам для начала стоит разобраться в том, для чего человеку необходима пища.

ФУНКЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В пище содержатся тысячи, если не десятки тысяч компонентов, которые помогают регулировать все жизненно важные процессы, каждую секунду происходящие в нашем организме.

ФУНКЦИЯ 4. УДОВОЛЬСТВИЕ Само по себе удовлетворение голода вызывает выброс гормонов удовольствия. А современная пищевая промышленность научилась к тому же еще и искусственно вмешиваться в этот процесс и вызывать у нас чувство удовольствия. К сожалению, ФУНКЦИЯ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ большинство из нас ест исключительно ради этой функции. Из белков, жиров, холестерина наш организм строит клетки. Или Знаем мы, конечно, и о первой и второй функциях. А вот одна «ремонтирует» те, что были по какой-то причине повреждены. А, из самых важных функций пищи – третья – до сих пор остается например, из кальция и фосфо­ра – строит костную ткань. белым пятном. ФУНКЦИЯ 1. ЭНЕРГИЯ Из углеводов, жиров (и в ряде случаев – из белков) организм получает энергию, необходимую для работы клеток.

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


Өмір бір орында тұрмайды. Барлығы және үнемі қозғалыста. Табиғат өзгереді, біз де өзгереміз. 3,5 миллиард жыл бұрын алғашқы қарапайым организмдер табиғаттан келіп түсетін тағаммен бірге қажетті биологиялық белсенді заттарды алып отыруының арқасында ғана эволюцияға ұшырады. Бұл өмірлік процестерді табиғи реттеушілер бүгін де өмір сүру үшін және адамның дамуы үшін өте маңызды. Осы заттардың көпшілігін біздің организм өз бетінше түзе алмайтыны және тағаммен бірге міндетті түрде алуы тиіс екендігі белгілі. Алайда қазіргі заманғы адамның күн сайынғы рационында маңызды компоненттердің қажетті мөлшері жоқ. Егер біз дұрыс тамақтанбаудан және тағамның маңызды биологиялық белсенді заттарының тапшылығынан туындайтын аурулардың асқынуына жол бергіміз келмесе, бізде тек екі таңдау ғана бар

Жизнь не стоит на месте. Все и всегда находится в движении. Меняется природа, меняемся мы. 3,5 миллиарда лет назад первые простейшие организмы смогли эволюционировать только благодаря тому, что вместе с пищей, поступавшей непосредственно из окружающей среды, получали необходимые биологически активные вещества. Эти природные регуляторы жизненных процессов и сегодня являются чрезвычайно важными для жизни и развития человека. Известно, что многие из данных веществ наш организм не может синтезировать самостоятельно и должен обязательно получать с пищей. Однако ежедневный рацион современного человека не содержит необходимого количества важных компонентов. И если мы не хотим допустить развития болезней, вызванных неправильным питанием и дефицитом важнейших биологически активных веществ пищи, у нас есть всего лишь два варианта.

2

1 2

Біріншіден, біз өз рационымызға жетіспейтін заттарды қоса аламыз. Шындығында, бүл оңай емес. Тағамдық талғамды «дәмсіз, бірақ пайдалы» тағамға ауыстыру – диетологиядағы ең күрделі міндет. Екіншіден, біз осы реттеу заттарының тапшылығын тағамдық биологиялық белсенді қоспалардың (ББҚ) көмегімен орнын толтыра аламыз.

Кестені қарастырайық, онда қазіргі заманғы адамның тамақтану негізі және қажетті, бірақ біздің рационымызда сирек болатын өнімдер салыстырмалы түрде келтірілген.

1 2

Во-первых, мы можем включить в свой рацион все, чего в нем недостает. Правда, сделать это не так легко. Изменение пищевых предпочтений в сторону «невкусной, но полезной» пищи – самая сложная задача диетологии. Во-вторых, мы можем компенсировать дефицит этих регуляторных веществ с помощью биологически активных добавок к пище (БАД).

Рассмотрим таблицу, в которой представлены в сравнении основа питания современного человека и продукты необходимые, но в то же время редко присутствующие в нашем рационе.


КІРІСПЕ ВСТУПЛЕНИЕ

KZ

RU

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АДАМНЫҢ ТАҒАМ МӨЛШЕРІ НЕГІЗІНЕ ЖАТАТЫН ӨНІМДЕР продукты, лежащие в Основе рациона современного человекА

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АДАМНЫҢ ТАҒАМ МӨЛШЕРІНЕ ҮНЕМІ ҚАТЫСПАЙТЫН ӨНІМДЕР Продукты, не ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ПОСТОЯННО в рационе современного человека

ет мясо

ақ нан белый хлеб

дән өскіндері және көкөніс проростки зерновых и зелень

тұтас жармалар, бұршақ тұқымдастар цельные крупы, бобовые

тұшпара, самса пельмени, вареники

картоп картофель

теңіз балығы, теңіз өнімдері морская рыба, морепродукты

жасаң көк, көкөністер свежая зелень, овощи

пастерленген сүт молоко пастеризованное

сары май, қаймақ сливочное масло, сметана

орман жидегі лесная ягода

табиғи қышқыл сүтті өнімдер натуральные кисломолочные продукты

торт, тәттілер, балмұздақ торты, сладости, мороженое

ірімшік, шұжық сыр, колбаса

тазартылмаған ұннан жасалған нан хлеб из неочищеНной муки

зәтүн майы, зығыр майы алғашқы майлар оливковое И льняное первичнЫЕ МАСЛА

тәтті йогурттар, сүзбеше сладкие йогурты, творожники

тәтті ішімдіктер сладкие напитки

соя өнімдері соевые продукты

көк шай зеленый чай

тұз, қант соль, сахар

тәтті жемістер сладкие фрукты

дәмдеуіштер: қара бұрыш, куркума, розмарин, занзабіл пряности: черный перец, куркума, розмарин, имбирь

3

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


Бүгінгі күні биологиялық белсенді қоспалар – тағамның өмірлік маңызды компоненттерінің тапшылығы проблемасының ең тиімді, қолайлы және бірден бір ықтимал шешімдерінің бірі. Сегодня биологически активные добавки – одно из наиболее эффективных, удобных и единственно возможных решений проблем хронического дефицита жизненно важных компонентов пищи.

4


КІРІСПЕ ВСТУПЛЕНИЕ ББҚ пайдалануға қатысты жиі қойылатын сұрақтар ББҚ үйрену туындамайды ма? Тағамдық биологиялық белсенді заттары (ББҚ компоненттері болып табылады) өз табиғаты бойынша біздің организмімізде түзілмейді. Сондықтан да біз оларды тамақпен сырттан қабылдауымыз керек. Сол себепті оларға үйрену немесе тәуелділіктің туындауы мүмкін емес.

KZ

Бір уақытта бірнеше ББҚ қабылдауға бола ма? Бізге үнемі қажет тағамдық биологиялық белсенді қоспалардың саны өте көп. Тиісінше, біздің рационымыз қаншалықты жеткіліксіз болса, біз оларды қаншалықты тікелей тағамман аз қабылдайтын болсақ, соншалықты биологиялық белсенді компоненттер ББҚ түрінде талап етіледі. Олар бір капсулаға, таблеткаға және т.б. сыймайтын болғандықтан, осы себепті оларды бір уақытта бірнеше ББҚ түрінде қабылдау керек.

ББҚ тағаммен алмастыруға бола ма? Биологиялық белсенді заттар – бұл тағамның компоненттері. Сондықтан, олардың барлығы тағам көзі ретінде алынуы мүмкін. Алайда бүгінгі күні бізге қолжетімді тоңазытылған, жылумен өңделген, тазартылған, қалпына келтірілген немесе генетикалық түрлендірілген тағамда табиғи биологиялық белсенді заттардың мөлшері барған сайын азайып барады. Дәрілер ББҚ-ны алмастыра ала ма немесе керісінше? Дәрілер – бұл жасанды жолмен жасалған синтетикалық химиялық заттар. ББҚ – бұл біздің организміміздегі өмірлік маңызды процестердің қалыпты жүруін табиғи түрде сақтайтын табиғи заттар. Яғни, дәрілер мен ББҚ – бұл денсаулыққа мүлде ұқсамайтын екі түрлі көзқарас.

ББҚ артық мөлшерлеу мүмкін бе? ББҚ пайдаланылатын барлық компоненттер адам организмі үшін табиғи заттар болып табылады. Эволюцияға дейін организм оларды барынша тиімді пайдалануды үйренді, ал артығы организмнен барынша аз уақытта шығарылады.

Самые часто встречающиеСЯ вопросы относительно использования БАД Возникает ли привыкание к БАД? Биологически активные вещества пищи (которые и являются компонентами БАД) по своей природе вообще НЕ синтезируются в нашем организме. Именно поэтому мы и должны их постоянно получать извне с пищей. И именно поэтому привыкания к ним или зависимости от них быть не может по определению.

RU

Можно ли принимать одновременно несколько БАД? Количество биологически активных веществ пищи, которые нам постоянно нужны, очень велико. Соответственно, чем скуднее наш рацион и чем меньше мы их получаем непосредственно из пищи, тем больше биологически активных компонентов нам требуется в виде БАД. А поскольку они при всем желании не поместятся в одну капсулу или таблетку, нужно уже хотя бы по этой причине принимать несколько разных БАД одновременно.

5

Может ли быть передозировка БАД? Практически все компоненты, используемые в БАД, являются естественными для организма человека веществами. За долгое время эволюции организм научился максимально эффективно их использовать, при этом быстро избавляясь от излишков. Можно ли БАД заменить пищей? Биологически активные вещества – это компоненты пищи. Поэтому, конечно, все они могут быть получены из пищевых источников. Однако доступная нам сегодня замороженная, термически обработанная, рафинированная, культивированная или генетически модифицированная пища содержит все меньше и меньше естественных биологически активных веществ. Могут ли лекарства заменить БАД или наоборот? Лекарства – это синтетические химические вещества, созданные искусственно. БАД – это природные вещества, естественным образом поддерживающие нормальное течение жизненно важных процессов в нашем организме. То есть лекарства и БАД – это два кардинально разных подхода к здоровью.

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ТАЗАЛЫҚ. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ чистота. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ

Биологиялық активті заттардың ағазаға әсері соншалықты зор, тіпті ешбір асырусыз мысалға гормондармен салыстыруға болады. Және осы гормондар белгілі шоғырлануда өз белсенділігін көрсететіндіктен, олар биологиялық активті екендігі де күмән тудырмайды тамақ заттары ағзаға белгілі орынды мөлшерде, ал дұрысы бір бірімен қатынаста түсу қажет. Арнайы осы үшін «Сибирское здоровье» Бірлестігі өнімдерді таңдаудың ерекше жүйесін әзірледі «Тазалық. энергия. Үйлесімділік» (ТЭҮ). Берілген жүйе ағзаның тиісті функциясын қолдау үшін оңтайлы бағдарламаны таңдауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ каталогта барлық өнімдер олардың тиесілігіне сәйкес түрлі бағдарламаларға белгілі бөлімдерге енгізілді.

ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА

ЭНЕРГИЯ

ГАРМОНИЯ Действие биологически активных веществ на организм настолько велико, что их безо всякого преувеличения можно сравнить, например, с гормонами. И поскольку те же гормоны проявляют свою активность только в какой-то определенной концентрации, то совершенно очевидно, что и биологически активные вещества пищи должны поступать в организм в какой-то разумной действующей дозе, а еще лучше – в сочетании друг с другом.

БЕЛСЕНДІЛІК ДЕНІ САУ ДЕНЕ СӘБИ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ АКТИВНОСТЬ ЗДОРОВЫЙ КОМФОРТ МАЛЫШ ТЕЛА

6

Специально для этого Корпорация «Сибирское здоровье» разработала особую систему выбора продуктов «Чистота. Энергия. Гармония» (ЧЭГ). Данная система позволяет выбирать оптимальную программу, необходимую для поддержания соответствующей функции организма. Также все продукты в каталоге занесены в определенные разделы согласно их принадлежности к разным программам.


ПРОГРАММА «ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ»

БІЗДІҢ АҒЗАНЫҢ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕ БАҒДАРЛАМАЛАР программы по поддержанию функций нашего организма

KZ

RU

сау асқазан және ішектер здоровыЕ желудок и кишечник

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 30, 33, 35

Стр.: 57, 65

жоғары жұмыс қабілеттілігі высокая работоспособность

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 29, 32, 33

Стр.: 40, 68, 74

күшті иммунитет сильный иммунитет

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 28, 32, 35, 38

Стр.: 47, 71, 74, 77

ерлер денсаулығы мужское здоровье

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 29, 33, 37

Стр.: 47, 71

әйелдер денсаулығы женское здоровье

Стр.: 10, 14, 20

Стр.: 30, 32, 37

Стр.: 63, 67, 71

сау бауыр здоровая печень

Стр.: 10, 14, 22

Стр.: 32, 34

Стр.: 51, 62, 72, 74, 77

сау қан тамырлары Здоровые сосуды

Стр.: 10, 14, 22

Стр.: 32, 38

Стр.: 46, 55, 64, 68, 72

сау бүйректер здоровые почки

Стр.: 10, 14, 20

Стр.: 28, 37

Стр.: 71, 78

7

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


D

A

салмақты бақылау контроль веса

Стр.: 10, 20

Стр.: 32

Стр.: 40, 73, 83, 84

диабеттің алдын алу профилактика диабета

Стр.: 10, 14, 23

Стр.: 32

Стр.: 55, 62, 83

әсем тері және шаш, тырнақ КрасивЫЕ кожа и волосы, ногти

Стр.: 10, 14, 20

Стр.: 30, 32

Стр.: 63, 67, 68, 74

аяқтар ноги

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 32, 35

Стр.: 55, 67, 74

болат жүйке стальные нервы

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 29, 32, 38

Стр.: 45, 54, 55, 72

сау жүрек здоровое сердце

Стр.: 10, 14, 22

Стр.: 32, 38

Стр.: 46, 55, 64, 66

көздің жақсы отличное зрение

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 32

Стр.: 50, 54

көруі иілгіш буындар гибкие суставы

Стр.: 10, 14, 21

Стр.: 32, 33, 37

Стр.: 42, 49, 53, 64

аллергияның алдын алу профилактика аллергии

Стр.: 10, 14, 19

Стр.: 32, 35

Стр.: 47, 53, 71, 74

мықты сүйек крепкие кости

Стр.: 11, 20, 23

Стр.: 33, 35

Стр.: 67, 70

8


ТАЗАЛЫҚ

Эндоэкологиялық коррекция

Қазіргі заман жағдайында организмді тазарту қажетті процедураға айналды. Организмде жинақталған шлактар, уыт, паразитті микроорганизмдер қалыпты биололгиялық процестердің бұзылу нәтижесі болып табыладын ерте қартаюдың негізгі себебі болуы мүмкін.

ЧИСТОТА

эндоэкологическая коррекция

В условиях современной жизни очищение организма стало необходимой процедурой. Накапливающиеся в организме шлаки, токсины, паразитирующие микроорганизмы часто становятся основной причиной преждевременного старения, являющегося результатом нарушения нормальных биологических процессов.


ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ ЖАСУШАЛЫҚ ТАЗАРТУДЫҢ КЕШЕНДІ ЖҮЙЕСІ Қазіргі серпінді өмір ырғағында біз энергияның көп бөлігін уытсыздандыруға жұмсаймыз. Сондықтан организм тұрақты тазартуды талап етеді. «Тазалық бастауы» кешенді тазарту жүйесі бірін бірі өзара толықтыратын үші формуладан тұрады, олар организмнің ішкі ортасын тазартудың басты үш тетігінің барлығын іске қосады.

1 Жасушааралық тазарту 2 Жасушаішілік тазарту 3 Антиоксиданттты қорғау

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ В современном динамичном ритме жизни большую часть энергии мы тратим на детоксикацию. Поэтому организму требуется регулярное очищение. Комплексная система очищения «Истоки чистоты» состоит из трех взаимодополняющих формул, которые максимально задействуют все три главных механизма очищения внутренней среды организма:

1 Mежклеточное очищение 2 Внутриклеточное очищение 3 Антиоксидантную защиту Патент RU 2297843

Кешенді тазарту жүйесінің артықшылықтары: • Жүйенің негізінде 3 ҒЗИ әзірлемелерінің ғылыми тәжірибесі. • Үш негізгі тазарту тетіктерін пайдалану • Табиғи компонентті құрам

Преимущества комплексной системы очищения • В основе системы – научный опыт разработок трех НИИ. • Использование трех главных механизмов очищения. • Природный компонентный состав.


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ 1 ФОРМУЛА

ЖАСУШААРАЛЫҚ ОРТАНЫ ТАЗАРТУ

Кешеннің құрамына кіретін компоненттер табиғи жасушадан тыс тазарту жүйесіне: ішекке, бауырға, өт жолдарына, несеп шығару органдарына, қанға және лимфа жүйесіне, кеңірдекке және иммундық жүйеге ықпал етеді. Жасушааралық тазарту – бұл әр адам үшін өте маңызды процесс. Оло уытты заттарды түрлі биологиялық сұйықтықта ерітуді және оларды организмнен табиғи түрде (өтпен, термен, несеппен) шығаруды білдіреді.

KZ

Құрамы: пішен сығындысы, күйе шөбі, эхинацея сығындысы, шай тиынтағының түптамыры, жоңышқа шөбі, мия тамыры, түйежапырақ тамыры, володушка, шайқурай шөбі, мажыра шөбі, танап қырықбуыны шөбі, итбүлдірген жапырағы, қарақат жапырағы, салаубас гүлі, кровохлеб- ка тамыры,жөке гүлі, түймешетен гүлі , соссюрея сығындысы.

Истоки чистоты ФОРМУЛА 1

Очищение межклеточной среды

60 капсул

RU 400753 3940 тңг.

ӨНІМ ТЭҮ БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА «ТАЗАЛЫҚ» КЕЗЕҢІНЕ ҚОСЫЛҒАН

Оказывает действие на естественные системы внеклеточного очищения: кишечник, печень, желчные пути, органы мочевыделения, кровеносную и лимфатическую системы, бронхи и иммунную систему. Межклеточное очищение – это очень важный для каждого человека процесс. Оно подразумевает растворение токсических веществ в различных биологических жидкостях и выведение их затем из организма естественным путем (с желчью, потом, мочой).

Продукт включен во все программы ЧЭГ в этап «ЧИСТОТА» Шөп Сенна

Спорыш

Володушка

Салаубас Бессмертник

Соссюрея

11

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Состав: экстракт сенны, трава спорыша, экстракт эхинацеи, корневища копеечника чайного, трава клевера, корень солодки, корень лопуха, трава володушки, трава зверобоя, трава сабельника, трава хвоща полевого, листья брусники, листья смородины черной, цветки бессмертника, корень кровохлебки, цветки липы, цветки пижмы, экстракт соссюреи.


ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ 3 ФОРМУЛА

ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ 2 ФОРМУЛА

ЖАСУШАІШІЛІК ТАЗАРТУ

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины

Кешеннің компоненттері уытты заттардың химиялық құрылымын өзгерте отырып, оларды зарарсыздандыратын ферменттердің жұмысын ынталандырады. Нәтижесінде, зиянды заттар өзінің уыттылығын жоғалтады және жасушалардан жасушаішілік сұйықтыққа және әрі қарай организмнен шығарылуы мүмкін. Компоненттердің жүйелі әрекет етуінің арқасында организмнің сатылы жасушаішілік тазаруы қамтамасыз етіледі.

С, Е, А

Құрамы: эайқышгүлді көкөністер сығындысы, белесті ащышөп сығындысы, расторопш ұрықтары, курил шайы сығындысы, бақбақ тамыры, ақжелкен жапырағы, майқарағай қылқаны және көк шай жапырағы.

Истоки чистоты ФОРМУЛА 2

60 капсул

Антиоксидантты кешеннің компоненттері жасушалардың мықты сыртқы қорғанысын қамтамасыз етеді. Ол әрбір жасушаның айналысында кедергі жасайды және бос радикалдарды бейтараптандырады, сол арқылы екі жақтан қорғайды. Бір жағынан – ішкі қорғаныс (жасушаішілік ферменттердің жұмысын ынталандыру, олар жасушаның ішінде пайда болатын бос оттегіні бейтараптандырады), екінші жағынан – жасуша қабықтарын қорғау (тотығудың бұзу процестерін болдырмау жолымен). Құрамы: с, е, а витаминдері, өсімдікті биофлавоноидтер, қаражидек, таңқурай мен шабдалы жапырақтары, жебіршөп, итмұрын жемістері, жүзім сүйегі сығындысы, мырыш, селен, мыс, марганец, қырмызы жапырақтарының өсімдікті антиоксиданттары.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Антиоксидантный комплекс обеспечивают мощную внешнюю защиту клеток. Он создает барьер вокруг каждой клетки и нейтрализует свободные радикалы, оказывая таким образом двойную защиту: с одной стороны – внутреннюю (стимулирует работу внутриклеточных ферментов, которые нейтрализуют свободный кислород, образующийся внутри клеток), с другой – защиту клеточных оболочек (путем блокирования разрушительных процессов окисления).

60 капсул

Состав: экстракт крестоцветных овощей, экстракт солянки холмовой, плоды расторопши, экстракт курильского чая, корни одуванчика, листья петрушки, хвоя пихты и листья зеленого чая.

Состав: витамины С, Е, А, растительные биофлавоноиды, листья черники, малины и персика, трава чабреца и плоды шиповника, экстракт косточек винограда, цинк, селен, медь, марганец, растительные антиоксиданты лепестков календулы.

ӨНІМ ТЭҮ БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА «ТАЗАЛЫҚ» КЕЗЕҢІНЕ ҚОСЫЛҒАН Кресс-салат

Белесті ащышөп Солянка холмовая

Бақбақ Одуванчик

Майқарағай Пихта

Продукт включен во все программы ЧЭГ в этап «ЧИСТОТА»

Курил шайы Курильский чай

12

KZ

Истоки чистоты ФОРМУЛА 3

ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Компоненты комплекса стимулируют работу ферментов, которые обезвреживают токсические вещества, изменяя их химическую структуру. В результате вредные вещества утрачивают свою токсичность и могут быть выведены из клеток в межклеточную жидкость и далее из организма. Благодаря последовательному действию компонентов обеспечивается поэтапное внутриклеточное очищение организма.

ЖАСУШАЛАРДЫ АНТИОКСИДАНТТЫ ҚОРҒАУ

ӨНІМ ТЭҮ БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА «ТАЗАЛЫҚ» КЕЗЕҢІНЕ ҚОСЫЛҒАН Таңқурай Малина

Итмұрын Шиповник

Қырмызы Календула

Персик

Жебіршөп Чабрец

Продукт включен во все программы ЧЭГ в этап «ЧИСТОТА»

RU


RENAISSANCE TRIPLE SET ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ КЕШЕНДІ ЖАСУШАЛЫҚ ТАЗАРТУДЫҢ ҮШТІК ЖҮЙЕСІ 2013 жылы «Тазалық бастауы» кешенді жасушалық тазарту жүйесі заманауи технологиялар мен жаңа биологиялық белсенді компоненттердің есебінен жетілдірілді және едәуір нығайтылды. Жаңа өнімнің алдыңғы өнімнен принципиалды ерекшелігі өсімдіктердің айрықша стандартталған және жоғары сұрыпталған сығындыларын пайдалану болып табылады. Нәтижесінде, «Renaissance Triple Set – Тазалық бастауының» құрамына тек таза күйінде бөлінген және қажетті мөлшердегі ең белсенді өсімдік компоненттерінің кіруіне байланысты биологиялық белсенділік деңгейі жоғарырақ.

RENAISSANCE TRIPLE SET ИСТОКИ ЧИСТОТЫ ТРОЙНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ В 2013 году система комплексного клеточного очищения «Истоки чистоты» была усовершенствована и значительно усилена за счет современных технологий и новейших биологически активных компонентов. Принципиальным отличием нового продукта от его предшественника является использование исключительно стандартизированных и высокоселективных экстрактов растений. В результате «Renaissance Triple Set – Истоки Чистоты» обладает гораздо большей биологической активностью за счет того, что в ее состав входят только самые активные растительные компоненты, выделенные в чистом виде и в необходимой дозе.

35 10

жыл ғылыми тарих жыл іс жүзінде пайдалану тәжірибесі

ауқымды компонентті құрам, белсенді компоненттердің жоғары мөлшерлемесі

35 10

лет научной истории лет опыта практического использования

широкий компонентный состав и высокие дозировки активных ВЕЩЕСТВ


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА

KZ

RU 500032 8140 тңг.

15

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 1

ЖАСУШААРАЛЫҚ ОРТАНЫ ТАЗАРТУ

«Renaissance Triple Set – Тазалық Бастауы» бірінші формуласы – бұл белгілі бір биологиялық белсенді компоненттері бар өсімдіктердің стандартталған сығындыларынан ғана тұратын күрделі кешен, олар жасушалар арасындағы кеңістіктің тазартудың табиғи процестерді ынталандырады. Кешеннің компоненттері организмнің табиғи тазару жүйесіне ықпал етеді және осы процестерді бастайды.

RENAISSANCE TRIPLE SET – ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ Табиғи тазарту жүйелерінің белсенділігін ынталандыратын және организмнің ішкі ортасының тазалығын қалпында ұстауға ықпал ететін құрал ретінде ұсынылады.

RENAISSANCE TRIPLE SET – ИСТОКИ ЧИСТОТЫ Рекомендуется в качестве средства, стимулирующего активность естественных систем очищения и способствующего поддержанию чистоты внутренней среды организма.

Құрамы: алоэ сығындысы, жолжелкен сығындысы, фенхель сығындысы, бөрікгүл сығындысы, түймегүл сығындысы, түйежапырақ тамыры сығындысы,эхинацея сығындысы, пішен сығындысы, аюжидек сығындысы, қырықбуын сығындысы.

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 1

ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Первая формула «Renaissance Triple Set – Истоки Чистоты» – это сложный комплекс, состоящий исключительно из стандартизированных экстрактов растений, содержащих определенные биологически активные компоненты, которые стимулируют естественные процессы очищения пространства между клетками. Компоненты комплекса воздействуют на природные системы очищения организма и запускают эти процессы.

60 капсул

Состав: экстракт алоэ, экстракт подорожника, экстракт фенхеля, экстракт артишока, экстракт ромашки, экстракт корня лопуха, экстракт эхинацеи, экстракт сенны, экстракт толокнянки, экстракт хвоща. ӨНІМ ТЭҮ БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА «ТАЗАЛЫҚ» КЕЗЕҢІНЕ ҚОСЫЛҒАН Алоэ

16

Түйежапырақ Лопух

Жолжелкен Подорожник

Аюжидек Толокнянка

Шөп Сенна

Продукт включен во все программы ЧЭГ в этап «ЧИСТОТА»


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 2

ЖАСУШАІШІЛІК ТАЗАРТУ

С, А, Е, B1, B2, B6

Кешеннің белсенді компо-ненттері уақыт өткен сайын әр жасушада жиналған уытты заттарды организмнен «шайып» шығарады. Олар бауырдың «мамандандырылған» жасушаларының ішінде белсенді биохимиялық өзгеріске ұшы-ратады. Нәтижесінде осы зиянды заттар өзінің уыттылығын жоғалтады және организмнен оңай шығарылуы мүмкін.

KZ

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3

ЖАСУШАЛАРДЫ АНТИОКСИДАНТТЫ ҚОРҒАУ

Кешеннің құрамында антиокси-данттардың мөлшері көп, олар екі түрге бөлінеді: антиоксидант-ферменттер және антиоксидант-витаминдер. Бірінші түрі оттегінің белсенді қосылыстарын жояды, ал екіншісі басқа радикалдар қалыптасуының тізбекті реакция процесін тежей отырып, агрессивті бағытталған радикалдарды зарарсыздандырады және сол арқылы организм жасушаларын жоятын бұзылудан қорғайды.

Құрамы: кресс-салат сығындысы, торжуа (аю пиязы) сығындысы, расторопши сығындысы, шайқурай сығындысы, жалбыз сығындысы, ақжелкек сығындысы, байқал томағашөп сығындысы.

Құрамы: поливалентті оксидантқа қарсы кешен (А, Е, С витаминдері, рибофлавин, мыс, марганец, мырыш, селен, хром), дәрілік жалбыз сығындысы, жемісті мүкжидек сығындысы,жүзім сүйегі сығындысы, жебіршөп сығындысы, жұпаргүл сығындысы, көк шай сығындысы, рутин, ликопин, қаражидек сығындысы,бета-каротин, сібір балқарағайы сығындысы (90%дигидрокверцетин).

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 2

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3

Внутриклеточное очищение

60 капсул

RU

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Активные компоненты комплекса не просто вымывают из организма токсические вещества, накапливающиеся со временем в каждой клетке. Они подвергают их активной биохимической трансформации внутри «специализированных» клеток печени. В результате этого вредные вещества утрачивают свою токсичность и легко могут быть выведены из организма.

60 капсул

Комплекс содержит большое количество антиоксидантов, которые подразделяются на два вида: антиоксиданты-ферменты и антиоксиданты-витамины. Первый вид удаляет активные соединения кислорода, а второй обезвреживает агрессивно настроенные радикалы, затормаживая процесс цепной реакции формирования других радикалов и защищая таким образом клетки организма от губительного разрушения.

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт черемши (медвежьего лука), экстракт расторопши, экстракт зверобоя, экстракт шалфея, экстракт дикого хрена, экстракт шлемника байкальского.

Состав: поливалентный антиоксидантный комплекс (витамины А, Е, С, рибофлавин, медь, марганец, цинк, селен, хром), экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт душицы, экстракт зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт черники, бета-каротин, экстракт сибирской лиственницы (90% дигидрокверцетина).

ӨНІМ ТЭҮ БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА «ТАЗАЛЫҚ» КЕЗЕҢІНЕ ҚОСЫЛҒАН Кресс-салат

Торжуа Черемша

Расторопша Байқалдық томағашөп Шлемник байкальский

Ақжелкек Дикий хрен

17

Продукт включен во все программы ЧЭГ в этап «ЧИСТОТА»

ӨНІМ ТЭҮ БАРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА «ТАЗАЛЫҚ» КЕЗЕҢІНЕ ҚОСЫЛҒАН Жүзім Виноград

Көк шай Зеленый чай

Балқарағай Лиственница

Мүкжидек Клюква

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Қаражидек Черника

Продукт включен во все программы ЧЭГ в этап «ЧИСТОТА»


ЛИМФОСАН®

Фитосорбенттер сериясы Фитосорбент – сіңіргіш қасиеті бар өсімдіктердің арнайы іріктелген кешені, соның арқасында ол уыттар мен зиянды заттарды байланыстырады және ішек деңгейінде шығарады. Зиянды заттар тек жойылып қана қоймай, белсенді залалсыздандырылады. «Лимфосан» сериясының фитосорбенттері біздің организмімізден уыттарды шығарады, әрі оларды қауіпсіз етеді.

Байытылған фитосорбенттер: • организмді зиянды заттардан алдын ала залалсыздандырып, олардан тиімді тазартады • жасушаларды бос радикалдардан қорғайды • организмнің тазарту белсенділігін арттырады • ас қорытуды қалпына келтіреді

• иммунитетті көтереді • ішек микрофлорасын қалпына келтіреді • көмірсу және май алмасуын қалпына келтіреді • холестерин деңгейін азайтады

ЛИМФОСАН® СЕРИЯ ФИТОСОРБЕНТОВ

Фитосорбент – специально подобранный комплекс растений, обладающий сорбирующими свойствами, благодаря которым он связывает и выводит токсины и вредные вещества на уровне кишечника. Вредные вещества не просто удаляются, но и активно обезвреживаются. Фитосорбенты серии «Лимфосан» не только выводят из нашего организма токсины, но и делают их безопасными.

Обогащенные фитосорбенты: • эффективно очищают организм от вредных веществ, предварительно их обезвредив; • защищают клетки от свободных радикалов; • повышают очищающую активность организма; • нормализуют пищеварение;

• повышают иммунитет; • нормализуют кишечную микрофлору; • нормализуют углеводный и жировой обмен; • снижают уровень холестерина.

«Лимфосан» – организмді сіңірудің үш тетігі:

1 2 3

Механикалық сіңіру

тағамдық жасунық ішек ішіндегі көптеген компоненттерді жинайтын «молекулярлық елек» сияқты әрекет етеді.

Биохимиялық сіңіру

төменгі молекулярлық тағамдық талшықтар ішекте ериді де, зиянды заттарды біріктіреді және оларды бейтараптандырады.

Биологиялық сіңіру

KZ

бифидо-және лактобактериялардың тірі микроорганизмдермен өсуін және иммунитетті ынталандыруды қамтамасыз етеді.

Преимущество продуктов серии «Лимфосан» – три механизма сорбции организма

1 2 3

Механическая сорбция

Пищевая клетчатка действует как «молекулярное сито», собирающее многие компоненты кишечного содержимого.

Биохимическая сорбция

низкомолекулярные пищевые волокна растворяются в кишечнике, связывают вредные вещества и нейтрализуют их.

Биологическая сорбция

Живые микроорганизмы обеспечивают рост бифидо- и лактобактерий и стимулируют иммунитет.

RU


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА ҚОЛДАНУ СЫЗБАСЫ

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

саптыаяққа 200 мл жылы 1. Биік су құйыңыз (өте ыстық су

Налейте в высокую кружку 200 мл теплой воды (слишком горячая вода может привести к быстрому образованию комков).

бар саптыаяққа бір ас қасық 2. Суы (үйіп салуға да болады) ББҚ салыңыз «Лимфосан». (Іс қимылдардың осы ретін сақтаңыз, әйтпесе қоспа стаканның түбіне шөгіп қалуы мүмкін).

В кружку с водой насыпьте одну чайную ложку (можно с небольшой горкой) БАД «Лимфосан». (Соблюдайте такую последовательность действий, иначе смесь прилипнет ко дну стакана).

3.

Алынған қоспаны жіңішке бұлғауышы бар миксермен кисель тәрізді біртекті қою сұйықтық күйіне дейін араластырыңыз

Размешайте полученную смесь миксером с узким венчиком до состояния однородной густой жидкости, напоминающей кисель.

түйіршіктердің түзілуіне әкеп соғуы мүмкін).

БАЗАЛЫҚ ЛИМФОСАН LYMPHOSAN PURE LIFE

ӘМБЕБАП ТАЗАРТҚЫШ ФИТОСОРБЕНТ Осы өсімдік тектес өнімнің құрамына кіретін табиғи компоненттер әмбебап тазарту әсеріне ие. Олар организмнен шлактар мен уытты шығаруға көмектесіп қана қоймай, организмнің түрлі жүйелеріне кешенді әрекет етеді. Өнім тағамдық жасунықтың тамаша көзі болып табылады

Құрамы: грейпфрут пектині, үнді қарағаны шайыры (гуар), инулинді топинамбур түйнектері концентраты, алоэның селективті сығындылары, фенхель, түйежапырақ тамырының, зәтүн жапырақтарының, эхинацея, қырықбуын, элеутерокок, мартини, байқалдық томағашөп, итмұрынның селективті сығындылары.

ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ LYMPHOSAN PURE LIFE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОСОРБЕНТ

қоспаны ашқарынға 4. Алынған немесе тамақпен бірге қабылдаңыз.

Полученную смесь выпить натощак или принять вместе с пищей. Не Қоспаны келесі қабылдауға рекомендуется оставлять смесь для қалдыруға болмайды. Егер повторного приема. Если рекоменұсынылған порция сіз үшін дуемая порция слишком большая көп болса, ББҚ күніне екі рет для вас, принимайте БАД два раза в қабылдаңыз (ұсынылған порцияның день (по половине рекомендуемой жартысынан). порции).

Натуральные компоненты, входящие в состав данного растительного продукта, оказывают универсальное очистительное действие. Они не только помогают вывести из организма шлаки и токсины, но и оказывают комплексное действие на различные системы организма. Продукт является превосходным источником пищевой клетчатки.

90 г

Состав: пектин грейпфрутовый, смола индийской акации (гуар), инулиновый концентрат клубней топинамбура, селективные экстракты алоэ, фенхеля, корня лопуха, листьев оливы, эхинацеи, хвоща, элеутерококка, мартинии, шлемника байкальского, шиповника.

500030 1995 тңг.

Итмұрын Шиповник

19

Топинамбур

Алоэ

Түйежапырақ Лопух

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Фенхель

A


ЛИМФОСАН-Ж LYMPHOSAN FEMALE BEAUTY

ЛИМФОСАН-У LYMPHOSAN NEPHRO SUPPORT

ӘЙЕЛДЕР ФИТОСОРБЕНТІ

УРОЛОГИЯЛЫҚ ФИТОСОРБЕНТ

Осы өнім әйел денсаулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Оның құрамына кіретін компоненттер кешенді тазарту әсерін береді. Лимфосан-Ж – табиғи фитоэстрогендердің қосымша көзі, әйелдердің жас ұлғайған сайын оның деңгейі төмендей түседі.

Жаңа өнім зәр шығару жүйесінің қалыпты жұмысын сақтауға арналған. Кешеннің құрамына кіретін компоненттер микрофлораның қалыпты балансын, жергілікті иммунитетті сақтайды. Лимфосан-У – бұл зәр шығару жүйесінің микрофлорасына кешенді тазартатын әрекет ету.

Құрамы: грейпфрут пектині, үнді қарағаны шайыры (гуар), инулинді топинамбур түйнектері концентраты, алоэ, кресс-салат, жоңышқа, жалбыз, жүзім сүйегі, соя өскіндерінің селективті сығындылары.

Құрамы: грейпфрут пектині, үнді қарағаны шайыры (гуар), мүкжидек, аюжидек, қырықбуын сығындылары, инулинді топинамбур түйнектері концентраты, қырықбуын сығындысы.

ЛИМФОСАН-Ж LYMPHOSAN FEMALE BEAUTY

90 г

ЛИМФОСАН-У LYMPHOSAN NEPHRO SUPPORT

ЖЕНСКИЙ ФИТОСОРБЕНТ

УРОСОРБЕНТ

Данный продукт предназначен специально для поддержания здоровья женщины. Входящие в его состав компоненты оказывают комплексное очищающее действие. «Лимфосан-Ж» – это дополнительный источник природных фитоэстрогенов, уровень которых у женщин снижается с возрастом.

Новый продукт предназначен для поддержания и нормализации функции мочевыделительной системы. Компоненты, входящие в состав комплекса, поддерживают нормальный баланс микрофлоры, местный иммунитет. «Лимфо­сан-У» – это комплексное очищающее действие на микрофлору мочевыделительной системы.

90 г

Состав: пектин грейпфрутовый, смола индийской акации (гуар), инулиновый концентрат клубней топинамбура, селективные экстракты алоэ, кресс-салата, клевера, мяты, виноградных косточек, соевых проростков.

500044 | Топинамбур

Алоэ

Кресс-салат

Клевер

Состав: пектин грейпфрутовый, смола индийской акации (гуар), экстракты клюквы, толокнянки, хвоща, инулиновый концентрат клубней топинамбура, экстракт хвоща.

1970 тңг.

500029 | Мүкжидек Клюква

20

Аюжидек Толокнянка

қырықбуын Хвощ

Топинамбур

1655 тңг.


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА ЛИМФОСАН АРТРО LYMPHOSAN JOINT COMFORT

KZ

ЛИМФОСАН-Э LYMPHOSAN INTESTINAL DEFENSE

БУЫН ФИТОСОРБЕНТІ

МАҢЫЗДЫ ФИТОСОРБЕНТ

Кешеннің компоненттері тірек-қимыл аппратының қалып жұмыс істеуін сақтайды және организмді жалпы тазартуға көмектеседі. Өнім адам буынының оңтайлы жай-күйін сақтау үшін арнайы әзірленген, бұған Лимфосан Артро компоненттерінің жеңіл артритке қарсы әсері есебінен қол жеткізіледі.

Паразитарлық аурулардың кеңінен таралуына байланысты серия модификациясының бірі организмнің паразитарлық инфекцияларға қарсы тұру қызметін қалыпта ұстау үшін арнайы әзірленген болатын. «Лимфосан-Э» фитосорбентінің құрамына кіретін компоненттер организмге кешенді ықпал етеді.

Құрамы: табиғи коллаген гидролизаты, тал қабығы мен итмұрын жемісінің селективті сығындылары, грейпфрут пектині, үнді қарағаны шайыры (гуар).

Құрамы: түймешетен гүлдері, толғақшөп, жебіршөп, соссюрея шөбі, рауғаш тамыры, мыңжапырақ шөбі, шайқурай шөбі, жүгері өсімдіктері, түймегүл шөбі, бидай кебегі, сұлы ұны, топинамбур түйнегінен жасалған ұнтақ, тағамдық алма талшықтары, бидай ұрығы ұны.

ЛИМФОСАН АРТРО LYMPHOSAN JOINT COMFORT

90 г

RU

ЛИМФОСАН-Э LYMPHOSAN INTESTINAL DEFENSE

СУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Компоненты комплекса поддерживают нормальное функционирование опорно-двигательного ап­парата и способствуют общему очищению организма. Продукт разработан специально для поддержания оптимального состояния суставов человека, причем достигается это за счет мягкого противоартрического действия ком­понентов «Лимфосана Артро».

В связи с широкой распространенностью паразитарных заболеваний одна из модификаций серии была разработана специально для поддержания нормального функционирования организма, противостоящего паразитарным инфекциям. Компоненты, входящие в состав фитосорбента «Лимфосан-Э», оказывают комплексное действие на организм.

75 г

Состав: натуральный гидролизат коллагена, селективные экстракты коры ивы и плодов шиповника, пектин грейпфрутовый, смола индийской акации (гуар).

500019 | Тал Ива

Итмұрын Шиповник

Грейпфрут

Состав: цветки пижмы, трава золототысячника, трава чабреца, трава соссюреи, корни ревеня, трава тысячелистника, трава зверобоя, кукурузные рыльца, трава ромашки, оттңги пшеничные, мука овсяная, порошок из клубней топинамбура, пищевые волокна яблочные, мука зародышей пшеницы.

1840 тңг.

500056 | Золототысячник

21

Артишок

Жебіршөп Чабрец

Түймешетен Пижма

Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013 Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013

Шөп Сенна

1705 тңг.


ЛИМФОСАН-Г LYMPHOSAN LIVER VITALITY

ЛИМФОСАН-К LYMPHOSAN CARDIO BALANCE

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЛЫҚ ФИТОСОРБЕНТ

КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ ФИТОСОРБЕНТ Лимфосан-К құрамында жүрек-қан тамыр жүйесін қорғауға арналған табиғи компоненттер бар. Өнімнің басты әрекет ететін компоненттері төменгі молекулярлық пектинді кешен және күрделі өсімдік кешені болып табылады. Лимфосан-К организмге жалпы тазарту әсерін береді және жүректі табиғи қорғайды.

Лимфосан-Г құрамында бауыр жасушаларын зақымдайтын көптеген уытты заттарды біріктіріп, организмнен шығаратын компоненттер бар. Ал өнімнің құрамына кіретін алатікен антиоксиданттары өте маңызды роль атқарады – уытты заттарды залалсыздандыруға жауап беретін бауыр ферменттерін бұзылудан қорғайды. Құрамы: грейпфрут пектині, үнді қарағаны шайыры (гуар), инулинді алоэ, бөрікгүл жапырағы, түймегүл, жалбыз, жебіршөп, расторопши, шайқурай сығындылары.

Құрамы: цитрусты тағам талшықтары, инулинді топинамбур түйнегі концентраты, (псиллиум),үнді қарағаны шайыры (гуар), ксантанды шайыр, долана мен көк шай сығындылары.

ЛИМФОСАН-Г LYMPHOSAN LIVER VITALITY

ЛИМФОСАН-К LYMPHOSAN CARDIO BALANCE

ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

90 г

КАРДИОСОРБЕНТ

«Лимфосан-Г» содержит компо­ненты, которые связывают и выводят из организма многие токсичные вещества, способные повреждать клетки печени. А входящие в состав продукта антиоксиданты расторопши играют еще одну важную роль – защищают от разрушения печеночные ферменты, отвечающие за обезвреживание токсичных веществ.

«Лимфосан-К» содержит в себе природные компоненты для защиты сердечно-сосудистой сис­­темы. Главными действующими компонентами продукта являются низкомолекулярный пектиновый комплекс и сложный растительный комплекс. «Лимфосан-К» об­ладает общим очищающим действием и оказывает при­род­ную защиту сердцу.

90 г

Состав: пектин грейпфрутовый, смола индийской акации (гуар), инулиновый концентрат клубней топинамбура, селективные экстракты алоэ, листьев артишока, ромашки, мяты, чабреца, расторопши, зверобоя.

500042 | Расторопша

Курил шайы Курильский чай

Балдырған Дягиль

Жебіршөп Чабрец

22

Шайқурай Зверобой

Состав: цитрусовые пищевые волокна, инулиновый концентрат клубней топинамбура, порошок оболочек семян подорожника (псиллиум), смола индийской акации (гуар), ксантановая камедь, экстракты боярышника и зеленого чая.

1995 тңг.

500043 | Боярышник Долана

Подорожник Жолжелкен

Зеленый чай Көк шай

Топинамбур

1840 тңг.


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА

ТИК (ТАБИҒИ ИНУЛИНДІ КОНЦЕНТРАТ)

ФРУКТООЛИГАСАХАРИДТЕР КӨЗІ

«ТИК» өз кезегінде құрамында инулин сияқты зат бар жералмұрт түйнектерінен алынатын табиғи полисахаридті білдіреді. Ал инулинді үнемі қабылдау кезінде қандағы қант мөлшері азаяды және қалыпты көмірсу алмасуын және қандағы холестерин деңгейін сақтауға қажетті инсулиннің физиологиялық тиімділігі артады.

KZ

Құрамы: топинамбур.

пИК (природный инулиновый концентрат)

ИСТОЧНИК ФРУКТООЛИГОСАХАРИДОВ

RU

«ПИК» представляет собой природный полисахарид, получаемый из клубней топинамбура, содержащих такое вещество, как инулин. А, как известно, при регулярном приеме инулина происходит снижение уровня сахара в крови и повышается физиологическая эффективность инсулина, так необходимого для поддержания нормального углеводного обмена и уровня холестерина в крови. Состав: топинамбур.

75 г

D 400237 |

998 тңг.

Топинамбур

23

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ТРИГЕЛЬМ® ҮШФАЗАЛЫ ПАРАЗИТКЕ ҚАРСЫ БАҒДАРЛАМА «Тригельм» - өт шығару жүйесінің негізгі ішек паразитарлық ауруларын коррекциялауға арналған жаңа үшфазалы паразитке қарсы бағдарлама.

«Тригельм» бағдарламаның артықшылықтары:

• Үш ықпал ету сатысы есебінен асқазан-ішек жолының қалыпты жай күйін барынша сақтау • Қауіпсіз табиғи өсімдік кешені. 400536 |

3885 тңг.

ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА «Тригельм» – это новейшая трехфазная антипаразитарная программа, предназначенная для коррекции основных кишечных паразитарных заболеваний желчевыводящей системы.

Преимущества программы «Тригельм»:

• Максимальный антипаразитарный эффект за счет трех ступеней воздействия. • Безопасный натуральный растительный комплекс.


ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР

ФОРМУЛА 1: ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ

KZ

ІШЕКТІ ЖӘНЕ ӨТ ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫН ТАЗАРТУ

ПАРАЗИТКЕ ҚАРСЫ СОҚҚЫ

1 Формуланың құрамына кіретін компоненттерінің негізгі міндеті ішекті және өт шығару жолдарын белсенді паразитке қарсы ықпалға дайындау болып табылады. Паразитарлық инфекциялар ішектің қатуына және өт жолдарының түйілуіне ұшырататындығы белгілі. Егер осы кедергіні жоймаса, паразитке қарсы заттар сөзбе-сөз айтқанда паразитке дейін жетпейді және оқшауланады.

Осы серия өнімдерінің екінші фазасының міндеті – қысқа, бірақ маңызды соққы беру. «Фитопар» препаратының құрамында қуатты өсімдік тектес паразитке қарсы компоненттер шоғырланған, олардың белсенділігі ішекті және өт жолдарын алдын ала дайындау есебінен артады. Құрамы: түймешетен гүлі, грейпфрут сүйегі сығындысы, сығындысы сулы құрғақ.

Құрамы: пішен сығындысы, спорыш шөбі, эхинацея сығындысы, шай тиынтағы тамырлары, жоңышқа шөбі, танап қырықбуыны шөбі, итбүлдірген жапырағы, мия тамыры, түйежапырақ тамыры, володушка, шайқурай шөбі, қаннан тамыры, жөке гүлі, түймешетен гүлі, салаубас гүлі, қара қарақат жапырағы, мажыра шөбі, соссюрея сығындысы.

30 капсул

60 капсул

ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ

RU

бөрікгүл жапырағы

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР

ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Главной задачей компонентов, входящих в состав Формулы 1, является подготовка кишечника и желчевыводящих путей к активному противопаразитарному воздействию. Известно, что паразитарные инфекции провоцируют развитие кишечного запора и спазм желчных путей. Если не ликвидировать эту преграду, то антипаразитарные вещества в буквальном смысле просто не смогут дойти до паразитов и будут заблокированы.

Задача второй фазы данной серии продуктов – нанести короткий, но важный удар. В составе «Фитопара» сосредоточены мощные растительные противопаразитарные компоненты, активность которых повышается за счет предварительной подготовки кишечника и желчных путей.

Состав: экстракт сенны, трава спорыша, экстракт эхинацеи, корни копеечника чайного, трава клевера, трава хвоща полевого, листья брусники, корни солодки, корни лопуха, трава володушки, трава зверобоя, корни кровохлебки, цветки липы, цветки пижмы, цветки бессмертника, листья смородины черной, трава сабельника, экстракт соссюреи.

Состав: цветки пижмы, экстракт косточек грейпфрута, экстракт листьев артишока водный сухой.

A

Клевер

Шайқурай Зверобой

Қарақат Смородина

Итбүлдірген Брусника

25

Жөке Липа

A

Түймешетен Пижма

Грейпфрут сүйегі Косточки грейпфрута

Артишок

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ ЕКІНШІ РЕТ АЛДЫН АЛУ Үшінші фазаның басты мақсаты – алғашқы екі кешеннің ықпалынан кейін ішектің қалыпты микрофлорасын сақтау, сондай-ақ организмге уытты әсерін болдырмау үшін және өт жолдарынан бөлінетін қалдық паразиттердің пайда болуына жол бермеу үшін паразитке қарсы аяны біртіндеп азайтуды қамтамасыз ету. Құрамы: табиғи қалампыр балы, ащы жалбыз және дәрілік түймедақтың эфирмайлы сығындылары, құмдақ салаубастың микротүйіршіктелген сығындысы.

KZ

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ Главная цель третьей фазы – поддержать нормальную микрофлору кишечника после воздействия первых двух комплексов, а также обеспечить плавное снижение антипаразитарного фона, чтобы не допустить токсического воздействия на организм и появления остаточных паразитов, продолжающих выделяться из труднодоступных желчных путей. Состав: мед натуральный гвоздичный, эфирномасличные экстракты мяты перечной и ромашки аптечной, микрогранулированный экстракт бессмертника песчаного.

200 г

A

Ащы жалбыз Мята перечная

26

RU

Түймедақ Ромашка

Салаубас Бессмертник

Қалампыр Гвоздика


ЭНЕРГИЯ

АДАПТОГЕНДІК КОРРЕКЦИЯ

Қазіргі заманғы өмір өте қарқынды және көп ішкі энергияның жұмсалуын талап етеді. Сондықтан энергетикалық ресурстарды толықтыру процесі аса маңызды. Мұндағы тиімді шешім – адам организмінің бейімделу тиімділігін арттыру және соның арқасында өмірлік күшін арттыру.

ЭНЕРГИЯ

АДАПТОГЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ

Современная жизнь очень динамична и требует больших затрат внутренней энергии. Поэтому особое значение приобретает процесс восполнения энергетических ресурсов. Эффективное решение здесь – повышение эффективности адаптации человеческого организма и, как следствие, увеличение жизненных сил.


Сібір прополис

КҮМІС БАЛЬЗАМ

ИММУНОМОДУЛЯЦИЯЛАУШЫ ӘСЕР «Сібір прополисі» күміс бальзамы күміс ионымен құрылымданған прополис негізінде жасалған, ол өзінің микробқа және вирусқа қарсы қасиеттерімен кеңінен танымал. Мелонелла сығындысы және жабайы өсетін сібірлік шөптер иммунитеттің барлық буындарын нығайтуға көмектеседі, антиоксидантты әсер етеді және инфекциялардан сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Күмістің антибактериялық қасиетті қызыл тамыр, көкгүл тамыры, қарақат жапырақтары және итбүлдірген жемістері сияқты өсімдік тектес «уросептиктермен» қатар несеп шығару жоларының қалыпты жай-күйін сақтауға көмектеседі.

ИОНМЕН ҚҰРЫЛЫМДАНҒАН БАЛЬЗАМДАР СЕРИЯСЫ «Сібір прополис» – өмірлік маңызды минералдардың иондарымен құрылымданған және жабайы өсетін шөптердің сығындыларымен байытылған прополис негізінде жасалған бальзамдар сериясы. Артезиан суында дайындалған және алтайлық тау балымен байытылған «Сібір прополисі» сериясының бальзамдары қолдану ауқымы кең өнім болып табылады және өз бетінше де, шайға хош иісті қоспа ретінде де пайдаланылуы мүмкін.

Құрамы: артезиан суы, тау мысы, ион-құрылымданған балауыз, мелонелла сығындысы, эхинацея шөбі, қырмызы гүлі, курил шайы, итмұрын жемісі, жебіршөп, итбүлдірген жидегі, қызыл тамыр, красный корень, шырғанақ жемісі, көкшегүл тамыры, қарақат жапырағы, самырсын қылқаны, балдырған тамыры, шалғынды қазоты шөбі.

БАЛЬЗАМ СЕРЕБРЯНЫЙ

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Сибирский прополис

Серебряный бальзам «Сибирский прополис» создан на основе прополиса, структурированного ионами серебра, которое широко известно своими антимикробными и антивирусными свойствами. Экстракт мелонеллы и дикорастущие сибирские травы способствуют укреплению всех звеньев иммунитета, оказывают антиоксидантное действие и обеспечивают надежную защиту от инфекций. Антибактериальные свойства серебра наряду с растительными уросептиками, такими как красный корень, корень синюхи, листья смородины и ягоды брусники, способствуют поддержанию нормального состояния мочевыводящих путей.

Серия ион- структурированных бальзамов «Сибирский прополис» – это серия бальзамов, созданных на основе прополиса, структурированного ионами жизненно важных минералов и обогащенных экстрактами целебных дикорастущих трав. Приготовленные на артезианской воде и обогащенные горным алтайским медом, бальзамы серии «Сибирский прополис» являются продуктом широкого спектра действия, имеют приятный вкус и могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве ароматной добавки к чаю.

28

100 мл

400243 |

1286 тңг.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис, экстракт мелонеллы, трава эхинацеи, цветки календулы, курильский чай, плоды шиповника, трава чабреца, ягоды брусники, красный корень, плоды облепихи, корни синюхи, лист смородины, хвоя кедра, корень дягиля, трава герани луговой.

Эхинацея

Итбүлдірген Брусника

Итмұрын Шиповник

Кедр

Шырғанақ Облепиха


ГРАНАТ БАЛЬЗАМ

KZ

АЛТЫН БАЛЬЗАМ

СЕРГІТУШІ ӘСЕР

НЕЙРОПРОТЕКТОРЛЫҚ ӘСЕР

«Сібір прополисі» гранат бальзамы табиғи гранат минералының құрамындағы темір иондарымен құрылымданған. Бальзам компоненттері организмге сергітуші әсер береді және тірі таулы алтайлық пантогематоген мен жабайы өсетін энергомодуляциялаушы сібірлік өсімдіктердің арқасыда жүктемелерге төзімділігін арттырады. Нативті (тірі) пантогематоген – бұл Гранат бальзамының құрамына кіретін айрықша сергітуші субстанция.

«Сібір прополисі» алтын бальзамы алтын иондарымен құрылымданған прополис негізінде жасалған. Тибет медицинасында алтын жүйке жүйесі аурулары кезінде негізгі емдік металл болып есептелінеді, өйткені ол жүйке жасушаларының энергиясын тұрақтандырады. Прополистің әсері ерекше алтайлық шөптермен күшейтілген, олар мидың энергетикалық әлеуетін арттырады, қанайналымын жақсартады, атеросклероздың пайда болуына кедергі келтіреді.

Құрамы: артезиан суы, мыс, ионқұрылымданған балауыз, нативті пантогематоген, марал тамыры сығындысы, алтын тамыр, қызыл тамыр, маньчжур аралийі, ферменттелген бадана жапырағы, майқарағай қылқаны

Құрамы: артезиан суы, тау мысы, ион- құрылымданған балауыз, көздәрі шөбі, қызыл тамыр, марал тамыры, қырмызы гүлі, жоңышқа шөбі, якорц шөбі, астрага- ла тамыры, долана шөбі.

БАЛЬЗАМ ГРАНАТОВЫЙ

RU

100 мл

400240 |

1759 тңг.

БАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ

НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ

Гранатовый бальзам «Сибирский прополис» структурирован ионами железа в составе природного минерала граната. Компоненты бальзама оказывают тонизирующее действие на организм и повышают устойчивость к нагрузкам благодаря живому горно-алтайскому пантогематогену и дикорастущим энергомодулирующим сибирским растениям. Нативный (живой) пантогематоген – это особая тонизирующая субстанция, входящая в состав Гранатового бальзама.

Золотой бальзам «Сибирский прополис» создан на основе прополиса, структурированного ионами золота. В тибетской медицине золото считается главным целебным металлом при заболеваниях нервной системы, поскольку оно стабилизирует энергию нервных клеток. Действие прополиса усиливается особыми алтайскими травами, которые повышают энергетический потенциал мозга, улучшают кровообращение, препятствуют возникновению атеросклероза.

Состав: артезианская вода, мед, ион-структурированный прополис, нативный пантогематоген, экстракты маральего корня, золотого корня, красного корня, аралии маньчжурской, ферментированных листьев бадана, пихтовой хвои.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис, трава очанки, чага, красный корень, маралий корень, цветки календулы, трава клевера, трава якорцев, корень астрагала, плоды боярышника.

Алтын тамыр Золотой корень

Бадан

29

Майқарағай Пихта

Аралия

Қызыл тамыр Красный корень

100 мл

400241 |

1286 тңг.

Көздәрі Очанка

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Қырмызы Календула

Якорц Якорцы

Клевер

Қызыл тамыр Красный корень


МАЛАХИТ БАЛЬЗАМ

АГАТ БАЛЬЗАМ

ӘЙЕЛ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ

БИФИДОГЕНДІ ӘСЕР

«Сібір прополисі» малахит бальзамы мысты минерал – малахит құрамындағы мыс иондарымен құрылымданған прополис негізінде жасалған. Мыс ертеден әйелдер металы деп саналады, өйткені ол әйелдердің гормоналдық теңгерімін қалыпқа келтіреді, қан түзілуін және тері мен шаштың жай-күйін жақсартады. Прополистің жасартушы әсері гормоналды теңгерімге оң ықпал ететін сирек кездесетін «әйелдер» өсімдіктерімен күшейтілген.

«Сібір прополисі» агат бальзамы табиғи түрінің бірі агат болып табылатын кремнийдің иондарымен құрылымданған. Бальзамның құрамына кіретін компоненттер олигосахаридлактулозаның жоғары мөлшеріне, сондай-ақ пайдалы ішек микрофлорасының өсуін ынталандыратын және зиянды ішек микрофлорасының дамуын басатын сібірлік емдік шөптер мен кремнийдің арқасында ішек жай-күйін қалпына келтіруге және созылмалы ішқатуды болдырмауға көмектеседі.

Құрамы: артезиан суы, тау мысы, ион-құрылымданған балауыз, қарағай арасы шөбі, жұмыршақ шөбі, ешкіжапырақ, мия тамыры, итбүлдірген жапырағы, сасықшөп, түймедақ шөбі, балдырған тамыры.

Құрамы: артезиан суы ион-құрылымданған балауыз, тау мысы, лактулоза шәрбаты (100 мл бальзамға 50 г лактулозадан кем емес), түймедақ сығындысы, қаннан, курил шайы, ешкіжапырақ, салаубас.

БАЛЬЗАМ МАЛАХИТОВЫЙ

100 мл

БАЛЬЗАМ АГАТОВЫЙ

ПОДДЕРЖАНИЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

БИФИДОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Малахитовый бальзам «Сибирский прополис» создан на основе прополиса, структурированного ионами меди в составе медного минерала – малахита. Медь издавна считается исконно женским металлом, так как она нормализует женский гормональный баланс, улучшает кроветворение и состояние кожи и волос. Омолаживающий эффект прополиса усилен редкими «женскими» растениями, которые положительно влияют на гормональный баланс.

Агатовый бальзам серии «Сибирский прополис» структурирован ионами кремния, одной из природных форм которого является агат. Компоненты, входящие в состав бальзама, способствуют нормализации состояния кишечника и предотвращению появления хронических запоров благодаря высокому содержанию полисахарида – лактулозы, а также сибирских целебных трав и кремния, стимулирующих рост нормальной и подавляющих развитие вредной кишечной микрофлоры.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-структурированный прополис, трава боровой матки, трава пастушьей сумки, трава шалфея, корень солодки, листья брусники, трава пустырника, трава ромашки, корень дягиля.

100 мл

Состав: артезианская вода, ион-структурированный прополис, мед горный, сироп лактулозы (не менее 50 г лактулозы на 100 мл бальзама), экстракты ромашки, кровохлебки, курильского чая, шалфея, бессмертника.

A

400242 |

1286 тңг.

Боровая матка

Балдырған Дягиль

Итбүлдірген Пастушья сумка Ешкіжапырақ Брусника Шалфей

30

KZ

400239 |

1759 тңг.

Түймедақ Ромашка

Курил шайы Курильский чай

Қаннан Кровохлебка

Салаубас Бессмертник

RU


АДАПТОВИТ

ЭНЕРГОМОДУЛЯЦИЯЛАУШЫ КЕШЕН ФИТОАДАПТОГЕНДЕРМЕН

«Адаптовит» медицина мен математиканың тоғысқан жерінде туылған. Оның негізінде фитоадаптогендердің күрделі кешені, олардың мөлшері математикалық үлгілеу әдісімен іріктелген. Нәтижесінде аз мөлшерлеме «шұғыл» әсер береді және жанама әсерінсіз қолдану ауқымы кең. «Адаптовит»тез шаршағыштық, жұмысқа қабілеттіктің, ақыл-ой қабілеттігінің, зейіннің, жадының төмендеуі және стресс, т.б. кезінде панаксозидтерден, элеутерозидтерден, органикалық қышқылдардан (янтарь, щал) тұратын тағамдық биологиялық белсенді қоспа ретінде ұсынылады. Құрамы: левзея тамырының су сығындысы, алқызыл симізот тамыры, адамшөп тамыры, элеутерококк тамыры, маньчжур аралийі тамыры, қытай сермене тұқымы, натрий бензоат, тазартылған су.

АДАПТОВИТ

ЭНЕРГОМОДУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС С ФИТО­АДАПТОГЕНАМИ «Адаптовит» рожден на стыке медицины и математики. В его основе – сложный комплекс фитоадаптогенов, дозы которых подобраны методом математического моделирования. В результате разработано уникальное соотношение компонентов, при котором малые дозы производят взрывной эффект и показывают удивительную широту действия без побочных реакций. «Адаптовит» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, содержащей панаксозиды, элеутерозиды, органические кислоты (янтарную, щавелевую) при следующих состояниях: быстрая утомляемость, снижение физической работоспособности, снижение умственной работоспособности, внимания, памяти, стресс и др.

3 мл

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней и корневищ родиолы розовой, корня женьшеня, корня элеутерококка, корня аралии маньчжурской, семян лимонника китайского, натрия бензоат, вода дистиллированная.

400221 830 тңг.

D

A Левзея

32

Алқызыл симізот Родиола розовая

Адамшөп Женьшень

Сермене Лимонник

Элеутерококк


ЭНЕРГИЯ

®

ПАНТОРАЛ

ТАБИҒИ АДАПТОГЕНДІ КЕШЕН

«Панторал» кешенінің құрамында биологиялық ынталандыру әсерін күшейту үшін марал мүйізі қанының белсенді бөлігінен – плазмадан өндірілетін пантогематоген, сондай-ақ амин қышқылдарының, В, А және Е тобындағы витаминдердің, темірдің, мырыштың, магнийдің және көптеген басқа микроэлементтердің және табиғи өсу факторларының көзі болып табылатын ашытқы-сахаромицеттердің автолизаттары бар. Кешен организмнің күшін қалпына келтіру және тонусын сақтау үшін қосымша С витаминімен, элеутерококк және қызыл тамыр сығындысымен байытылған.

KZ

Құрамы: плазматикалық активті пантогематоген, ашытқы автолизаты сахаромицет «авимин-с», витамин с, шай тиынтағы тамыры (қызыл тамыр), элеутерококк тамыры мен сығындысы (5% элеутерозид).

30 капсул

®

ПАНТОРАЛ

ПРИРОДНЫЙ АДАПТОГЕННЫЙ КОМПЛЕКС

RU 400227 |

2390 тңг. ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин

С

Комплекс «Панторал» содержит в своем составе пантогематоген, который производится из наиболее активной части крови маральих пантов – плазмы, а также автолизат дрожжей-сахаромицетов, являющихся источником аминокислот, витаминов группы В, А и Е, железа, цинка, магния и многих других микроэлементов и природных факторов роста для усиления биостимулирующего действия. Дополнительно комплекс обогащен витамином С, экстрактами элеутерококка и красного корня для восстановления сил и поддержания тонуса организма. Состав: пантогематоген плазматический активный, автолизат дрожжей-сахаромицетов «Авимин-С», витамин С, корни копеечника чайного (красный корень), корни и экстракт элеутерококка (5% элеутерозидов).

Тиынтағы Копеечник

Элеутерококк

33

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ЭПАМ-4

Эпамдар

БАУЫР

Прополиспен және мумиемен байытылған өсімдік сығындыларының кешені бауырдың, өт қапшығының және ұйқы безінің қалыпты жұмысын сақтауға арналған. Оның құрамына кіретін компоненттердің арқасында Эпам-4 антибактериялық әсерге ие, компоненттері бауырдың қалыпты құрылымын қалпына келтіруге көмектеседі, сондай-ақ өт түзу және өт шығару процестерін қалыпқа келтіреді.

ӨСІМДІМ СЫҒЫНДЫ-ЛАРЫНЫҢ СЕРИЯСЫ

Құрамы: салаубас гүлі сығындысы, шүйгіншөп тамыры, баларасүті мен балауыз сығындысы, салбыраған қайың жапырағы, алтея тамыры, андыз тамыры, тесілген шайқурай шөбі, қос ұялы қалақай жапырағы, жүгері тұқымы бағандары, ащы жалбыз жапырағы, бақбақ итамыры, кәдімгі мыңжапырақ шөбі, итмұрын жемісі, тасдәрі.

«Эпам» өнімдер желісі прополис сығындысы, араның аналық сүті және өсімдіктер негізіндегі биобелсенді эмульсия кешенін білдіреді. Серияның әрбір өнімінің құрамында биофлавоноидтардың көзі және басқа да биобелсенді заттардың көзі болып табылатын белгілі бір өсімдіктер кешені кіреді, соның арқасында ол организмге бағытты әрекет етеді.

ЭПАМЫ СЕРИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ Линия продуктов «Эпам» (эмульсия прополиса активированная и модифицированная) представляет собой комплекс биоактивной эмульсии на основе экстрактов прополиса, пчелиного маточного молочка и растений. Каждый продукт серии содержит в своем составе комплекс определенных растений, являющихся источником биофлавоноидов и других биоактивных веществ, благодаря которому оказывает направленное действие на организм.

ЭПАМ-4

ПЕЧЕНОЧНЫЙ Комплекс растительных экстрактов, обогащенный прополисом и мумие, предназначен для поддержки нормального функционирования печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Благодаря входящим в его состав компонентам «Эпам-4» обладает антибактериальным действием, компоненты способствуют восстановлению нормальной структуры печени, а также нормализуют процессы желчеобразования и желчевыделения.

30 мл

Состав: экстракты цветков бессмертника, корневища с корнями валерианы, экстракты пчелиного маточного молочка и прополиса, листьев березы повислой, корни алтея, корневища и корни девясила, трава зверобоя продырявленного, листья крапивы двудомной, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни одуванчика, трава тысячелистника обыкновенного, плоды шиповника, мумие.

400268 850 тңг.

Салаубас Бессмертник

Шайқурай Зверобой

Жүгері Кукуруза

Мыңжапырақ Тысячелистник

Андыз Девясил


ЭНЕРГИЯ ЭПАМ-7

ЭПАМ-8

ВИРУСҚА ҚАРСЫ

Мумиемен және прополиспен байытылған өсімдіктер сығындыларының кешені организмнің қорғаныш күшін және оның түрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұруын, алдымен респираторлық вирустарға төзімділігін арттыруға арналған.

ЭПАМ-7

RU

Құрамы: өткір жапырақты пішен жапырағы, балара сүті, балауыз, қалыңжапырақты бадана тамыры, қос ұялы қалақай жапырағы, жүгері тұқымы бағандары, ащы жалбыз жапырағы, дәрілік бақбақ тамыры, үлкен жолжелкен жапырағы, жалаң мия тамыры бар тамыр сабақтар, кәдімгі мыңжапырақ шөбі, дәрілік ешкіжапырақ жапырағы.

ЭПАМ-11

ЭПАМ-8

ЗАЖИВЛЯЮщИЙ

Комплекс экстрактов растений, обогащенных мумие и прополисом, предназначен для повышения защитных сил организма и его сопротивляемости различным ин­ фекционным заболеваниям, прежде всего – респираторным вирусным.

30 мл

Өсімдік кешені прополиспен және мумиемен байытылған. Оның құрамына кіретін компоненттер ішек микрофлорасының құрамына қалпына келтіруге ықпат етеді, жұмсақ іш жүргізу әсеріне ие және организмнің табиғи тазаруына көмектеседі.

Құрамы: дәрілік түймедақ гүлдері, тасдәрі, балара сүті, салбыраған қайың бүршігі балауызы, мамыр итмұрын жемістері, дәрілік қырмызы гүлдері, тесілген шайқурай шөбі, үлкен жолжелкен жапырағы, батпақты ақшайыр шөбі.

АНТИВИРУСНЫЙ

Состав: экстракт травы эхинацеи пурпурной, плоды боярышника желтого, пчелиное маточное мо­лочко, прополис, мумие, трава чаб­реца, цветки бессмертника песчаного, трава тысячелистника обыкновенного, трава душицы обыкновенной, трава зверобоя про­дырявленного, листья крапивы двудомной, листья мяты перечной, листья подорожника боль­шого, трава пустырника пятилопастного, цветки ромашки аптечной, корневища бадана толстолистного, почки сосны обыкновенной, хвоя сосны обыкновенной, листья и почки березы повислой.

АСҚАЗАН-ІШЕК

Кешеннің құрамына кіретін компоненттер организмдегі минералды заттардың алмасуын, сондай-ақ сүйектің құрамына кіретін маңызды құрылыс материалдарының алмасуын ынталандыруға көмектеседі, бұл сүйек тінін бекітуге көмектеседі.

Құрамы: қанқызыл эхинацея шөбі сығындысы, сары долана жемісі, балара сүті, балауыз, тасдәрі, жебіршөп, құмдақ салаубас гүлі, кәдімгі мыңжапырақ шөбі, кәдімгі жұпаргүл шөбі, тесілген шайқурай шөбі, қос ұялы қалақай жапырағы, ащы жалбыз жапырағы, үлкен эолжелкен жапырағы, бестемді сасықшөп,дәрілік түймедақ гүлі, қалың жапырақты бадана тамыры, кәдімгі қарағай бүршігі, кәдімгі қарағай қылқаны, салбыраған қайың бүршігі.

KZ

ЭПАМ-11

ЖАРАНЫ ЖАЗУШЫ

ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫЙ

Компоненты, входящие в состав комплекса, способствуют стимулированию обмена минеральных веществ в организме, а также важнейших строительных материалов, вхо­ дящих в состав костей, что помогает укрепить костную ткань.

30 мл

Состав: цветки ромашки аптечной, мумие, пчелиное маточное молочко, прополис почки березы повис­лой, плоды шиповника май­ского, цветки календулы лекарственной, трава зверобоя продырявленного, лист подорожника большого, трава сушеницы болотной.

Растительный комплекс обогащен прополисом и мумие. Компоненты, входящие в его состав, способствуют нормализации состава микрофлоры кишечника, обладают мягким слабительным эффектом и способствуют естественному очищению организма.

30 мл

Состав: листья сенны остролистной, пчелиное маточное молочко, прополис, корневище бадана тол­столистного, листья крапивы двудомной, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни одуванчика лекарственного, листья подорожника большого, корневища с корнями солодки голой, трава тысячелистника обык­новенного, листья шалфея лекарственного.

400271 850 тңг.

A 400265 850 тңг.

400272

850 тңг. Эхинацея

Қалақай Крапива

Қарағай Сосна

Түймедақ Ромашка

35

Жолжелкен Подорожник

Қырмызы Календула

Шөп Сенна

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Бадан

Бақбақ Одуванчик


ЭНЕРГИЯ ЭПАМ-24

ЭПАМ-24

ЭПАМ-31

Комплекс растительных экс­трактов, мумие и прополиса состоит из компонентов, которые поддерживают гормональный баланс женщин, способствуют уменьшению неприятных симптомов во время критических дней и климактерического периода. Продукт способствует поддержанию нормального менструального цикла, а компоненты, входящие в его состав, обладают к тому же противовоспалительным действием.

RU

Түймедақ Ромашка

Cпорыш

37

ЭПАМ-96

ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Комплекс растительных экс­трактов, обогащенных прополисом, пчелиным маточным молочком и мумие, предназначен для поддержания структуры соединительной ткани и нормального функционирования сус­тавов. Соединительная ткань образует каркас большинства органов и является главным структурным элементом костей, суставов, связок и хрящей.

30 мл

Состав: плоды боярышника желтого, лист брусники обыкновенной, корневища и корни солодки голой, пчелиное маточное молочко, прополис, корни лопуха войлочного, трава тысячелистника обыкновенного, плоды брусники обыкновенной, плоды калины обыкновенной, листья крапивы двудомной, чага, почки березы повислой, трава хвоща полевого, мумие.

400266 850 тңг. Қалақай Крапива

Құрамы: салаубас гүлдері сығындысы, сасықшөп, тікенді элеутерококк тамыры мен тамырсабақтары, балара сүті, балауыз, бадан тамырсабақтары, жұпаргүл шөбі, шайқурай шөбі, қалақай жапырағы, кәдімгі арша жемістері, жолжелкен жапырағы, түймедақ гүлдері, зире жемісі, мыңжапырақ шөбі, жебіршөп, салбыраған қайың жапырағы мен бүршігі, тасдәрі.

Құрамы: сары долана жемістері, кәдімгі итбүлдірген жапырағы, жалаң мия тамыры бар тамыр сабақтар,балара сүті, балауыз, киізді түйежапырақ тамыры, кәдімгі мыңжапырақ шөбі, кәдімгі итбүлдірген жемісі, кәдімгі ақшатыр жемістері, қос ұялы қалақай жапырағы, татқұлақ, салбыраған қайың бүршігі, шалғынды қырықбуын шөбі, тасдәрі.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Состав: корневища с корнями солодки голой, плоды боярышника желтого, корневища с корнями элеутерококка колючего, пчелиное маточное молочко, прополис, корневища бадана толстолистного, плоды калины обыкновенной, листья крапивы двудомной, цветки ромашки аптечной, трава спорыша, трава тысячелистника обыкновенного, чага, плоды шиповника майского.

Өсімдік кешені бүйрек пен зәр шығару жолдарының қалыпты жұмысын сақтауға арналған.Ал оның құрамына кіртеін табиғи компоненттер жеңіл несеп айдау және қабынуға қарсы әсерге ие.

Прополиспен, аналық ара сүтімен және мумиемен байытылған өсімдік сығындыларының кешені дәнекер тінінің құрылымын және буындардың қалыпты жұмысын сақтауға арналған. Дәнекер тіні көптеген органдардың каркасын құрайды және сүйектердің, буындардың, сіңірлер мен шеміршектің басты құрылымдық элементі болып табылады.

Құрамы: жалаң мия тамыры бар тамыр сабақтар, сары долана жемістері, тікенді элеутерококк тамыры бар тамырсабақтар, балара сүті, балауыз, қалың жапырақты бадан тамырсабақтары, кәдімгі ақшатыр жемістері, қос ұялы қалақай жапырағы, дәрілік түймедақ гүлдері, спорыш шөбі, кәдімгі мыңжапырақ шөбі, татқұлақ, мамыр итмұрыны жемістері.

30 мл

УРОЛОГИЯЛЫҚ

ФИБРОЗҒА ҚАРСЫ

Өсімдік сығындылары, мумие және прополис кешені әйелдердің гормоналды теңгерімін сақтайтын компоненттерден тұрады, етеккір күндері уақытындағы және климактериялық кезеңдегі жағымсыз белгілердің азаюына көмектеседі. Өнім қалыпты етеккір циклын сақтауға ықпал етеді, ал оның құрамына кіретін компоненттер қабынуға қарсы әсерге ие.

KZ

ЭПАМ-96

ЭПАМ-31

ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ

УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Растительный комплекс предназначен для поддержания нормального функционирования почек и мочевыводящих путей. А входящие в состав природные компоненты способствуют мягкому мочегонному и противовоспалительному эффекту.

30 мл

Состав: экстракт цветков бессмертника, трава пустырника, корни и корневища элеутерококка колючего, пчелиное маточное молочко, прополис, корневища бадана, трава душицы, трава зверобоя, листья крапивы, плоды можжевельника обыкновенного, листья подорожника, цветки ромашки, плоды тмина, трава тысячелистника, трава чабреца, листья и почки березы повислой, мумие.

400267 850 тңг. Түйежапырақ Лопух

Татқұлақ Чага

Қайың Береза

400274 850 тңг. Арша Можжевельник

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Зире Тмин

Қайың Береза


ЭПАМ-44

Кешен жүрек-қан тамыр жүйесінің қалыпты жұмысын сақтауға көмектеседі, жалпы нығайту және жеңіл седативті әсерге ие. Өнім кардиологиялық аурулардың себебі болып табылатын жүрек-қан тамыр жүйесінің стрессе төзімділігін арттыру үшін арнайы әзірленген.

Прополиспен байытылған өсімдік сығындыларының кешені суық тию мен тұмау кезеңінде ауру-сырқаттан кейін организмді қалыпта ұстауға және қалпына келуін жеделдетуге ықпал етеді.

Кешен организмге стресс пен шаршағыштыққа қарсы тұруға көмектеседі, жұмысқа қабілеттіктің артуына және ұйқының қалыпқа келуіне ықпал етеді, сондай-ақ жоғары психоэмоциялық жүктемелер кезінде организмнің қалпына келу процесіне әсер етеді.

Құрамы: шүйгіншөп тамыры бар тамырсабақтар, сасықшөп, жалаң мия тамыры бар тамырсабақтар, қара жемісті шетен жемісі, долана жемісі, балара сүті, балауыз, қайың жапырағы, қалақай жапырағы, мыңжапырақ шөбі, дәрілік аскөк жемісі, шалғынды қырықбуын шөбі, ащы жалбыз жапырағы.

Құрамы: тамырсабақ сығындысы және алқызыл симізот тамыры, итбүлдірген жемісі, өгейшөп жапырағы, балара сүті, балауыз, жалбызтікен тамыры, қайың жапырағы, итбүлдірген жапырағы, андыз тамыры мен тамырсабақтары, жұпаргүл шөбі, жөке гүлі, түймедақ гүлі, ешкіжапырақ жолжелкен жапырағы, ащы жалбыз жапырағы, кәдімгі қарағай қылқаны мен бүршігі.

Құрамы: шүйгіншөп тамыры бар тамырсабақ сығындысы, алқызыл симізот тамыры мен тамырсабақтары, тікенді элеутерококк тамыры мен тамырсабақтары, сасықшөп, балара сүті, балауыз, түймедақ гүлі, щалғынды қырықбуын шөбі, ащы жалбыз жапырағы, қырмызы гүлі, кәдімгі итбүлдірген жапырағы, қайың бүршігі.

ЭПАМ-44

ЭПАМ-900

Комплекс способствует под­­держанию нормального функционирования сердечно-сосудистой сис­темы, обладает общеук­реп­ляющим и мягким се­дативным действием. Продукт разработан специально для повышения устойчивости сердечно-сосудистой системы к стрессу, который является причиной круга кардиологических заболеваний.

Қара жемісті шетен Рябина черноплодная

38

Комплекс помогает организму противостоять стрессу и усталости, способствует увеличению работоспособности и нормализации сна, а также помогает процессу восстановления организма при высоких психоэмоциональных нагрузках.

30 мл Состав: экстракт корневища и корней родиолы розовой, плоды брусники, листья мать-и-мачехи, пчелиное маточное молочко, про­полис, корни алтея, листья березы, листья брусники, корни и корневища девясила, трава душицы, цветки липы, цветки ромашки, листья шалфея, листья подорожника, листья мяты перечной, почки и хвоя сосны обыкновенной.

500074 1550 тңг. Долана Боярышник

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс растительных экстрактов, обогащенных прополисом, способствует поддержанию и ускорению восстановления организма после перенесенных заболеваний в период простуды и гриппа.

30 мл

Состав: экстракты корневища с корнями валерианы, корневища и корней родиолы розовой, корней и корневища элеутерококка колючего, трава пустырника, пчелиное маточное молочко, прополис, цветки ромашки, трава хвоща полевого, листья мя­ты перечной, цветки календулы, листья брусники обыкновенной, почки березы.

500075 1550 тңг. Алқызыл симізот Родиола розовая

өгейшөп Мать-и-мачеха

KZ

ЭПАМ-1000

РЕСПИРАТОРНЫЙ

Состав: экстракт корневища с корнями валерианы, трава пустырника, корневища и корни солодки гладкой, плоды рябины черноплодной, плоды боярышника, пчелиное маточное молочко, прополис, листья березы, листья крапивы, трава тысячелистника, плоды укропа аптечного, трава хвоща полевого, листья мяты перечной.

Сасықшөп Пустырник

НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ

РЕСПИРАТОРЛЫҚ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

30 мл

ЭПАМ-1000

ЭПАМ-900

КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ

Жөке Липа

500076

1550 тңг. Шүйгіншөп Валериана

Сасықшөп Пустырник

Жалбыз Мята

RU


ГАРМОНИЯ МЕТАБОЛИЗМДІК КОРРЕКЦИЯ

Негізгі биологиялық белсенді заттардың тапшылығын толықтыратын биологиялық белсенді қоспалардың көмегімен өмірлік маңызды жасуша ішілік үдерістердің қалыпты жай-күйін сақтау.

ГАРМОНИЯ метаболическая коррекция

с помощью биологически активных добавок, восполняющих дефицит основных биологически активных веществ, и поддержания нормального состояния жизненно важных внутриклеточных процессов.


ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ ӨНІМДЕРІ Өнімдер желісінің негізінде табиғат ырғақтары мен адамның биоырғақтары арасындағы байланыс жатыр. Қоршаған орта, жасанды жарық, әуе көлігімен ұшу, шайды, кофені және алкогольді шамадан тыс қолдану, климаттың жасанды өзгеруі – осының барлығы бізге табиғаттан берілген биоырғаққа қайшы келеді және біртіндеп олардың үйлеспеуіне әкеп соғады. Өз кезегінде биоырғақтардың табиғи құрылымының бұзылуы көптеген аурудың және органимзнің мерзімінен бұрын қартаюының себебі болуы мүмкін.

ПРОДУКТЫ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В основе продуктовой линии лежит взаимо­связь природных ритмов с биоритмами человека. Окружающая среда, условия жизни, искусственное освещение, авиаперелеты, чрезмерное употребление чая, кофе и алкоголя, искусственное изменение климата – все это противоречит заложенным в нас природой биоритмам и постепенно приводит к их рассогласованию. Нарушение естественной структуры биоритмов, в свою очередь, может стать основой для многих болезней и преждевременного старения организма.

40

биологиялық белсенді компоненттерді организмнің биоырғақтық ерекшеліктері есепке алынған арнайы қолдану сызбасы оларды пайдалану тиімділігін арттырады.

специальная схема применения биологически активных компонентов, тонко учитывающая биоритмологические особенности организма, повышает эффективность их использования


ГАРМОНИЯ ОРГАН (ЖҮРЕК, МИ, БАУЫР ЖӘНЕ Т.Б.) ҚЫЗМЕТІНІҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЫРҒАҒЫНДАҒЫ ББҚ ТИІМДІЛІГІ

KZ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАД В БИОЛОГИЧЕСКОМ РИТМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНА (СЕРДЦА, МОЗГА, ПЕЧЕНИ И Т. Д.) БЕЛСЕНДІЛІК ФАЗАСЫ

Жасушалардағы энергетикалық процестерді жандандыруға бағытталған заттар

100%

ФАЗА АТИВНОСТИ

Вещества, направленные на активизацию энергетических процессовв клетках

Вещества, работающие в противофазе с биоритмом органа

ДЕМАЛЫС ФАЗАСЫ

Органның биоырғағымен қарсы фазада жұмыс істейтін заттар

Демалуға және жасушаларды қалпына келтіруге бағытталған заттар

Вещества, работающие в противофазе с биоритмом органа

ФАЗА ОТДЫХА

Вещества, направленные на отдых и восстановление клеток

RU

Органның биоырғағымен қарсы фазада жұмыс істейтін заттар

50%

50%

100%

ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ КОРРЕКЦИЯ ҚҰРАЛДАРЫ Құрамы таңертеңгі (сергітуші) және кешкі (қалпына келтіруші) кешендерге теңестірілген және бөлінген, соның есебінен барлық заттар өз фазасында ғана және барынша тиімді жұмыс істейді.

КӘДІМГІ ББҚ Құрамында органның биологиялық ырғақтары ескерілмейді және бір уақытта сергітетін де, қалпына келтіретін заттар да тұрады, сондай-ақ кез келген уақыт кезеңінде органның ырғағымен қарсы фазада жұмыс істейтін компоненттер болады, бұл оның жалпы тиімділігін төмендетеді

СРЕДСТВА ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ Состав сбалансирован и разделен на утренний (тонизирующий) и вечерний (восстанавливающий) комплексы, за счет чего все вещества работают только в своей фазе и максимально эффективно.

ОБЫЧНЫЕ БАД Состав не учитывает биологические ритмы органа и содержит одновременно и тонизирующие, и восстанавливающие вещества, поэтому в любой момент времени существуют компоненты, которые работают в противофазе с ритмом органа, что снижает общую эффективность.

Для получения максимального эффекта любые биологически активные вещества должны назначаться и использоваться с учетом фаз биологических ритмов

КАПСУЛА ОБЫЧНОЙ БАД КАПСУЛА ОБЫЧНОЙ БАД

ТАҢҒЫ КАПСУЛА УТРЕННЯЯ КАПСУЛА КЕШКІ КАПСУЛА ВЕЧЕРНЯЯ КАПСУЛА

Барынша жоғары тиімділікке қол жеткізу үшін кез келген биологиялық белсенді заттар биологиялық ырғақ фазасын ескере отырып, тағайындалуы және пайдаланылуы тиіс.

41

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ДЕНСАУЛЫҚ ЫРҒАҒЫ

— биологиялық әрекетінің аумағы, — биологиялық тиімділігі, — баға-сапа арақатынасы.

ТӘУЛІКТІК МИНЕРАЛДЫ КЕШЕН

«Денсаулық ырғағы» – бұл екі жақтан әрекет ететін витаминді-минералды кешен: негізгі витаминдердің, витамин тәрізді заттардың және микроэлементтердің тапшылығын толықтырады, екінші жағынан – организмнің биологиялық ырғақтарын үйлестіруге көмегін тигізеді.

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ

Суточный минеральный комплекс

«Ритмы здоровья» – это витаминно-минеральный комплекс, который действует с двух сторон: с одной – восполняет дефицит основных витаминов, витаминоподобных веществ и микроэлементов, а с другой – способствует гармонизации биологических ритмов организма.

42

500048 |

2890 тңг.

— Широта биологического действия — биологическая эффективность — соотношение цена-качество


ГАРМОНИЯ ДЕНСАУЛЫҚ ЫРҒАҒЫ: КЕШКІ ФОРМУЛА

ДЕНСАУЛЫҚ ЫРҒАҒЫ: ТАҢЕРТЕҢГІ ФОРМУЛА Кешен жалпы тонусты және жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіруге ықпал ететін биологиялық белсенді компоненттерден тұрады. Бұл - элеутерококктың жұмсақ табиғи адаптогендері, қалақай мен көк шай жапырақтарынан алынған сергітетін субстанция.

KZ

Құрамы: с витамині, ликопин, элеутерококк (сібір адамшөбі) сығындысы, көк шай сығындысы, е витамині, бета-каротин, парааминобензой қышқылы, никотинамид, коэнзим Q10, даур балқарағайы табиғи дигидрокверцетині, пантотен қышқылы, D3 витамині, А, В6, В2 және В1 витамині, фолий қышқылы, биотин, К1 және В12 витамині.

«Денсаулық ырғағы» кешкі формуласы – бұл жасушаларды қалпына келтіруге қажетті маңызды микроэлементтерден және витамин тәрізді заттардан тұратын күрделі фитоминералды кешен. Кешен тыныштандырушы әсерге ие және түнгі биоырғақтарды біртіндеп үйлестіруге ықпал етеді. Құрамы: шүйгіншөп сығындысы, қырықбуын сығындысы, байқал томағашөбі сығындысы, LalminMo табиғи кешені (молибденнен құралған Saccharomyces cervisiae ашытқысы), дақты бұғының ұсатылған мүйіздерінің ұнтағы, LalminSe табиғи кешені (селенометионин түрінде селенннен құралған Saccharomyces cervisiae ашытқысы), мырыш, темір, хром пиколинаты, мыс, марганец, йод, селен.

30 капсул

30 капсул РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ: вечерняя ФОРМУЛА

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ: УТРЕННЯЯ ФОРМУЛА

RU

Комплекс включает в себя биологически активные компоненты, которые способствуют восстановлению общего тонуса и работоспособности. Это мягкие природные адаптогены элеутерококка, тонизирующая субстанция из листьев крапивы и зеленого чая. Состав: витамин С, ликопин, экстракт элеутерококка (сибирского женьшеня), экстракт зеленого чая, витамин Е, бета-каротин, парааминобензойная кислота, никотинамид, коэнзим Q10, натуральный дигидрокверцетин даурской лиственницы, пантотеновая кислота, витамин D3, витамины А, В6,В2 и В1, фолиевая кислота, биотин, витамины К1 и В12.

Элеутерококк

Көк шай Зеленый чай

Балқарағай Даурская Лиственница

43

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины E, А, D3, С, PP, В6, В2, В1, В12

Вечерняя формула «Ритмов здоровья» – это сложный фитоминеральный продукт, который содержит важные микроэлементы и витаминоподобные вещества, необходимые для восстановления клеток. Комплекс обладает мягким успокаивающим действием и способствует постепенной гармонизации ночных биоритмов. Состав: экстракт валерианы, экстракт хвоща, экстракт шлемника байкальского, натуральный комплекс LalminMo (дрожжи Saccharomyces cervisiae, содержащие молибден), порошок измельченных рогов пятнистого оленя, натуральный комплекс LalminSe (дрожжи Saccharomyces cervisiae, содержащие селен в форме селенометионина), цинк, железо, пиколинат хрома, медь, марганец, йод, селен.

Шүйгіншөп Валериана

қырықбуын Хвощ

Байқалдық томағашөп Шлемник байкальский

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


Синхровитал ЖАСУШАЛАРЫН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ «Синхровитал» өнімдерінің желісі «Живая клетка» танымал, әрі сүйікті сериясының пайда болуын білдіреді. Желінің әрбір өнімін қолдану сызбасы біздің организміміздің табиғи биоырғақтары мен түрлі жүйелерінің қызмет ету ерекшеліктерін ескере отырып жасалған. «Синхровитал» барлық өнімдері өсімдік кешендерінен және организм үшін өмірлік қажетті заттардан тұратын жаңа формуланың арқасында мақсатты әсер етеді. Енді өнімдердің құрамындағы белсенді заттардың мөлшері

оңтайлы шамаға жеткізілген, бұл тәуліктік тұтыну нормасының 100%-ына жуық. Өнімнің рецептурасы прогрессивті технологияларды, оның ішінде еуропалық өндірушілердің технологиялық шешімдерін пайдалана отырып, жасалған, олардың тиімділігі арнайы зерттеулермен расталған. Хронобиологиялық коррекция құралдары «Живая клетка» ББҚ прототипі болып табылады және патентпен қорғалған. РФ патенті РФ RU № 2317822.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК Линия продуктов «Синхровитал» представляет собой новое рождение популярной и любимой серии «Живая клетка». Схема применения каждого продукта линии создана с учетом природных биоритмов и особенностей функционирования разных систем нашего организма. Все продукты «Синхровитал» действуют целенаправленно благодаря новой формуле, содержащей растительные комплексы и жизненно необходимые организму вещества. Теперь в продуктах содержание активных веществ до-

44

ведено до оптимального значения, которое приближается к 100% от суточной нормы потребления. Рецептуры продуктов созданы с использованием прогрессивных технологий, в том числе новейших технологических решений европейских производителей, эффективность которых подтверждена специальными исследованиями. Средства хронобиологической коррекции являются прототипом БАД «Живая клетка» и находятся под патентной защитой. Патент РФ RU № 2317822.

— ЖЕРГІЛІКТІ ӘСЕР ЕТУ — ҚАЛЫПТЫ БИОЫРҒАҚТАРДЫ ҚАЛПЫНДА ҰСТАУ — БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ ТӘУЛІКТІК НОРМАСЫ — ПРОГРЕССИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР — ПАТЕНТТЕЛГЕН ӨНІМ

— АДРЕСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ — ЗАЩИТА ПРИРОДНЫХ БИОРИТМОВ — СУТОЧНЫЕ НОРМЫ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ — ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ


ГАРМОНИЯ СИНХРОВИТАЛ II

МИ ЖАСУШАЛАРЫН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ Синхровитал II ересектерге гинсенозидтердің, флавонолгликозидтер мен байкалиндердің көзі, С витаминінің және гиперициннің қосымша көзі ретінде ұсынылады. Осы компоненттер ми жасушаларының және орталық жүйке жүйесін қорғаушы болып табылады. Өнім естің, жылдам ойлаудың және жемісті ақыл-ой жұмысының сақталуына ықпал етеді.

KZ

ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: гинкго билоба сығындысы, адамшөп сығындысы, готу кола сығындысы, аскорбилпальмитат. КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: ешкіжапырақ сығындысы, шайқурай сығындысы, аскорбилпальмитат, томағашөп сығындысы.

СИНХРОВИТАЛ II

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК МОЗГА «Синхровитал II» рекомендуется взрослым в качестве источника гинзенозидов, флавонолгликозидов и байкалина, дополнительного источника витамина С и гиперицина. Данные компоненты являются защитниками клеток мозга и центральной нервной системы. Продукт влияет на поддержание функции крепкой памяти, быстрого мышления и хорошей умственной работоспособности.

RU

60 капсул

500071 |

Состав Утреннего комплекса: экстракт гинкго билоба, экстракт женьшеня, экстракт готу кола, аскорбилпальмитат. СОСТАВ Вечернего комплексА: экстракт шалфея, экстракт зверобоя, аскорбилпальмитат, экстракт шлемника.

3940 тңг. Гинкго

45

Байқалдық томағашөп Шлемник байкальский

Шайқурай Зверобой

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Адамшөп Женьшень

Ешкіжапырақ Шалфей


СИНХРОВИТАЛ III

ЖҮРЕКТІ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ Синхровитал III ересектерге бета-глюканның, липои қышқылының, селен мен ликопиннің көзі, витексиннің қосымша көзі ретінде ұсынылады. Өнім басқа органдарға қарағанда дұрыс биоырғақтарға тәуелді жүрек-қан тамыр жүйесінің биоырғақтарын ескере отырып әзірленген. Синхровитал III құрамында соңғы жылдары ашылған және зерттелген бірнеше жаңа биологиялық белсенді компоненттерді біріктірілген. Өнімнің белсенділігіне омега-3 ЖҚМҚ айрықша түрлерінің – эйкозапентаен және докозагексаен май қышқылдарының болуы жауап береді. Өнімде антиоксиданттардың болуы да маңызды болып табылады, олар ЖҚМҚ бірге жүрек жүйесі жұмысын қалыпты ұстауға ықпал етеді. ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: бета-глюкан овса OatWell 28, жөке қышқылы. КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: эдолана гүлі бар жапырақ сығындысы, «лалмин Se 2000» (инактивтелген ашытқы (Saccharomyces cerevisiae), селенометионин түрінде селеннен құралған), ликопин.

СИНХРОВИТАЛ III

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА «Синхровитал III» рекомендуется взрослым в качестве источника бета-глюканов, липоевой кислоты, селена и ликопина, дополнительного источника витексина. Продукт был разработан с учетом биоритмов сердечно-сосудистой системы, которая, как известно, более всех других зависит от правильных биоритмов. «Синхровитал III» объединяет в своем составе сразу несколько новейших биологически активных компонентов, открытых и изученных в последние годы. За активность продукта отвечает наличие особых разновидностей омега-3 ПНЖК – эйкозапентаеновой и докозагексаеновой жирных кислот. Не менее важным моментом является содержание в продукте антиоксидантов, которые вкупе с ПНЖК влияют на поддержание работы сердечной системы. Состав Утреннего комплекса: бета-глюканы овса OatWell 28, липоевая кислота.

100 капсул

500072 |

СОСТАВ ВечернЕГО комплексА: экстракт листьев с цветками боярышника, «Лалмин Se 2000» (инактивированные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), содержащие селен в форме селенометионина), ликопин.

3100 тңг. Сұлы Овес

46

Долана Боярышник


ГАРМОНИЯ СИНХРОВИТАЛ V

ИММУНИТЕТТІ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ Синхровитал V ересектерге гинсенозидтердің көзі және апигениннің қосымша көзі ретіде ұсынылады. Полисахаридтерден тұрады, олардың ішіндегі ең маңыздысы – арабиногалактан. Бұл иммундық жүйені тамаша ынталандырушы, ол эхинацеяға қарағанда иммунитет жасушыларының түзілуін шамамен 2 есе тиімді арттырады. Ерігіш ем-дәмдік талшықтардың көзі бола отырып, арабиногалактан асқазан-ішек жүйесінің қоректенуін, сіңіруін жақсартады және оның сау жай-күйін сақтайды.

KZ

ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: ResistAid™балқарағайы арабиногалактаны, адамшөп тамыры сығындысы, жолжелкен жапырағы сығындысы КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: ResistAid™балқарағайы арабиногалактаны , ешкіжапырақ сығындысы, түймедақ гүлі сығындысы, жебіршөп сығындысы.

СИНХРОВИТАЛ V

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИММУНИТЕТА «Синхровитал V» рекомендуется взрослым в качестве источника гинзенозидов и дополнительного источника апигенина. Содержит полисахариды, среди которых наиболее значимый – арабиногалактан. Это отличный стимулятор иммунной системы, он почти в 2 раза эффективнее эхинацеи увеличивает образование клеток иммунной системы. Являясь источником растворимых диетических волокон, арабиногалактан улучшает питание, всасывание и поддержание здорового состояния желудочно-кишечного тракта.

RU

60 капсул

Состав Утреннего комплекса: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт корня женьшеня, экстракт листьев подорожника. СОСТАВ ВечернЕГО комплексА: арабиногалактан лиственницы ResistAid™, экстракт листьев шалфея, экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

A 500073 |

2575 тңг. Балқарағай Лиственница

47

Адамшөп Женьшень

Жолжелкен Подорожник

Ешкіжапырақ Шалфей

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Жебіршөп Чабрец


ГАРМОНИЯ СИНХРОВИТАЛ VI

БУЫНДАРДЫ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ «Синхровитал VI» буын тіндерінің жай-күйін қалпына келтіруге және қорғауға арналған жаңартылған кешенмен берілген, біздің организміміздің биологиялық ырғақтарына сәйкес таңертеңгі және кешкі формулаға бөлінген. Өнімнің белсенді компоненттері глюкозамин және хондроитин сульфаттары, С витамині, ақтал қабығының және гарпагофитум сығындылары болып табылады, олар кешенді әрекет ете отырып, буындардың сіңір тіндерін қалпына келтіруге көмектеседі.

KZ

ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: глюкозамин сульфат, ақ тал тамыры сығындысы (туынды салицил қышқылы), хондроитин сульфат. КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: глюкозамин сульфат, гарпагофитума (гарпагозид) тамыры сығындысы, хондроитин сульфат, итмұрын сығындысы.

СИНХРОВИТАЛ VI

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ «Синхровитал VI» представляет собой обновленный комплекс для нормализации и защиты состояния суставных тканей, разделенный, в соответствии с биологическими ритмами нашего организма, на две формулы: утреннюю и вечернюю. Активными компонентами продукта являются сульфаты глюкозамина и хондроитина, витамин С, экстракты коры белой ивы и гарпагофитума, которые, действуя комплексно, способствуют восстановлению хрящевой ткани суставов.

RU

60 капсул

500065 |

49

2520 тңг.

Состав Утреннего комплекса: глюкозамина сульфат, экстракт коры белой ивы (производные салициловой кислоты), хондроитина сульфат. СОСТАВ ВечернЕГО комплексА: глюкозамина сульфат, экстракт корней гарпагофитума (гарпагозиды), хондроитина сульфат, экстракт шиповника.

Тал Ива

Гарпагофитум

Итмұрын Шиповник

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


СИНХРОВИТАЛ VII

КӨЗДІҢ КӨРУІН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ Көздің көруін сақтауға арналған жаңартылған кешен таңертеңгі және кешкі кешеннен тұрады, оның компоненттері күндізгі (жарық) және кешкі (қараңғы) көрудің алмасуымен сипатталатын көру жүйесінің биоырғақтарын қалпына келтіруге ықпал етеді. ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: экстракт гибискуса, экстракт карельской черники, экстракт алтайской аронии. КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: экстракт ацеролы, экстракт шиповника, натуральный лютеин FloraGlo, натуральный бета-каротин CaroCare, липидный витамин С, натуральный зеаксантин OptiSharp.

СИНХРОВИТАЛ VII

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ Обновленный комплекс для поддержки зрения состоит из утреннего и вечернего комплексов, компоненты которых способствуют восстановлению биоритмов зрительной системы, характеризующейся чередованием дневного (цветового) и ночного (сумеречного) зрения. Состав Утреннего комплекса: экстракт гибискуса, экстракт карельской черники, экстракт алтайской аронии.

60 капсул

500050 |

50

4725 тңг.

СОСТАВ ВечернЕГО комплексА: экстракт ацеролы, экстракт шиповника, натуральный лютеин FloraGlo, натуральный бета-каротин CaroCare, липидный витамин С, натуральный зеаксантин OptiSharp.

Гибискус

Қаражидек Черника

Ацерола

Итмұрын Шиповник


ГАРМОНИЯ ЖИВАЯ КЛЕТКА IV

БАУЫРДЫ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ Бауыр жасушаларының жұмысын сақтауға арналған Тірі жасуша IV құрамына бір жағынан, ғасырлар бойы тексерілген осы бағытта әрекет ететін биологиялық белсенді заттар, ал екінші жағынан жуырда зерттелген жаңа компоненттер енгізілді. Бірін бір толықтыратын әсер ету қағидаты бойынша іріктелген компоненттер бауырдың залалсыздандыру қызметін және оның қалпына келу процесін ынталандырады, антиоксидантты, вирусқа қарсы әсер етеді, бауырды қорғай отырып, өт шығару процестерін қалыпты ұстайды.

KZ

ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: экстракт расторопши (80% силимарина), экстракт готу кола, экстракт листьев артишока (25% цинарина), экстракт корней когтя дьявола (15% гарпагозидов). КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ: природный гепатопротекторный комплекс ТаурофитТМ (таурин, экстракт зверобоя (5% гиперицина), экстракт шлемника байкальского (5% байкалина).

ЖИВАЯ КЛЕТКА IV

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ В состав «Живой клетки IV», предназначенной для поддержания работы клеток печени, вошли, с одной стороны, проверенные веками биологически активные вещества, действующие в данном направлении, а с другой – абсолютно новые компоненты, изученные совсем недавно. Подобранные по принципу взаимодополняющего действия, они стимулируют обезвреживающую функцию печени и процессы ее регенерации, оказывают антиоксидантное, противовирусное действие, поддерживают процессы желчевыделения, защищая печень. Состав Утреннего комплекса: экстракт расторопши (80% силимарина), экстракт готу кола, экстракт листьев артишока (25% цинарина), экстракт корней когтя дьявола (15% гарпагозидов).

RU

60 капсул

500015 |

51

2155 тңг.

СОСТАВ ВечернЕГО комплексА: природный гепатопротекторный комплекс ТаурофитТМ (таурин, экстракт зверобоя (5% гиперицина), экстракт шлемника байкальского (5% байкалина).

Гинкго

Байқалдық томағашөп Шлемник байкальский

Шайқурай Зверобой

Готу кола

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


Тримегавитал АЛМАСТЫРЫЛМАЙТЫН МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ КӨЗІ Адам денсаулығына қажетті және организм өз бетінше түзе алмайтын май қышқылдары алмастырылмайтын немесе эссенциялық май қышқылдары деп аталады. Жұмсақ желатинді капсулалар технологиясы қолданылған «Тримегавитал» өнімдерінің сериясы біздің рационымыздағы аса маңызды және тапшы май қышқылдарының концентраттарымен берілген. Осы серияның өнімдері жасуша қабықшаларындағы май қышқылдарының қалыпты теңгерімін жылдам қалпына келтіруге және соның есебінен олардан түзілетін өмірлік маңызды реттеуші заттардың қалыпты теңгерімін ұстап тұруға мүмкіндік береді.

Алмастырылмайтын май қышқылдары – ЖҚМҚ

(жартылай қаныққан май қышқылдары):

— Omega-3 қышқылдары

эйкозапентаен (ЭПК), декозагексаен (ДГК) және альфа линолен қышқылдары

— Omega-6 қышқылдары линол және гамма-линолен қышқылы

Источник незаменимых жирных кислот Жирные кислоты, необходимые для здоровья человека, которые организм не способен синтезировать самостоятельно, называются незаменимыми, или эссенциальными. Серия продуктов «Тримегавитал» с применением новой технологии мягких желатиновых капсул представляет собой концентраты наиболее важных и дефицитных в нашем рационе жирных кислот. Продукты этой серии позволяют быстро восстановить нормальный баланс жирных кислот в составе клеточных оболочек и за счет этого поддержать нормальный баланс жизненно важных регуляторных веществ, которые из них синтезируются.

52

Незаменимые жирные кислоты – ПНЖК

(полиненасыщенные жирные кислоты):

— Omega-3 кислоты

Эйкозапентаеновая (ЭПК), докозагексаеновая (ДГК) и альфа-линоленовая кислоты

— Omega-6 кислоты

Линолевая и гамма-линоленовая кислоты


ГАРМОНИЯ ТРИМЕГАВИТАЛ. БОРАГО және АМАРАНТ

ГАММА-ЛИНОЛЕН ҚЫШҚЫЛДАРЫ (ОМEGA-6) «Тримегавитал. Бораго және амарант» жаңа липидті кешені гамма-линолен қышқылының (ГЛҚ) көзі болып табылады, оны организм өз бетінше түзе алмайды, сондықтан тағаммен бірге қосымша алуы тиіс. ГЛҚ маңызды қабынуға қарсы және аллергияға қарсы әсері бар, гормон тәрізді зат E1 простагландиннің негізін салушы болып табылады. Кешен D және Е витаминдерімен қосымша байытылған.

KZ

Құрамы: (бораго) жауылша майы, амаранта майы, Е витамині, D3 витамині.

30 капсул ТРИМЕГАВИТАЛ. БОРАГО И АМАРАНТ

Источник гамма-линолеНОвой кислоты (Omega-6)

Новый липидный концентрат «Тримегавитал. Бораго и амарант» является источником гамма-линоленовой кислоты (ГЛК), которую организм не способен вырабатывать самостоятельно и которая должна поступать дополнительно с пищей. ГЛК является предшественником гормоноподобного вещества – простагландина E1, обладающего противовоспалительным и антиаллергическим действием. Комплекс дополнительно обогащен витаминами D и Е.

RU

Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины

A

Е, D3

500049 | Бораго

53

2100 тңг.

Амарант

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГҚ СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

ДОКОЗАГЕКСОЕН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ (OMEGA-3) КӨЗІ Докозагексаен қышқылы (ДГҚ) ең маңызды омега-3 жартылай қаныққан май қышқылдарының бірі болып табылады. Ол бас миының жасушаларына, торлы қабықтың көру жасушаларына және ерлердің жыныс жасушаларына жинақталады. Жасуша қабықтарындағы ДГҚ санына осы жасушалардың функционалдық белсенділігі тікелей байланысты. Жаңа өнімде табиғи негізінен – тереңдегі теңіз балдырларынан тікелей бөлініп алынған таза докозагексаен қышқылдарының ең жоғары концентрациясы бар. Құрамы: терең теңіз балдырынан бөлінген докозагексаен қышылы концентраты Life’s DHAtm.

30 капсул ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

ИСТОЧНИК ДОКОЗАГЕКСАЕНОВОЙ КИСЛОТЫ (Omega-3)

Докозагексаеновая кислота (ДГК) является одной из самых важных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Она избирательно накапливается в клетках головного мозга, зрительных клетках сетчатки и мужских половых клетках. И от количества ДГК в клеточных оболочках напрямую зависит функциональная активность этих клеток. Новый продукт содержит наивысшую среди всех аналогов концентрацию чистой докозагексаеновой кислоты, выделенной непосредственно из своего природного первоисточника – из глубинных морских водорослей. Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты Life’s DHAtm, выделенный из глубинных морских водорослей.

500061 | Теңіз балдыры Морские водоросли

54

5145 тңг.


ГАРМОНИЯ ТРИМЕГАВИТАЛ. СІБІР ЗЫҒЫРЫ ЖӘНЕ ОМЕГА-3

ЭЙКОЗАПЕНТАЕН (ЭПҚ) ЖӘНЕ ДОКОЗАГЕКСАЕН (ДГҚ) ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ (OMEGA-3) КӨЗІ Өнімнің липидті кешені компоненттерінің басты міндеті организмдегі жартылай қанықпаған май қышқылдарының тапшылығын толықтыру болып табылады. Сібір зығырының дәндерінде омега-3 жартылай қанықпаған өсімдік май қышқылдары бар, олардың ішінде ең тиімділері күшті кардиоқорғау әсері бар эйкозапентаен (ЭПҚ) және докозогексаен (ДГҚ) май қышқылдары.

KZ

Құрамы: омега-3 полиқаныққан май қышқылының этил эфирлерінің 75% концентраты, кендір майы, Е витамині.

30 капсул ТРИМЕГАВИТАЛ. Сибирский лен и омега-3

Источник эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозАгексаеновой (ДГК) кислот (Omega-3) Главной задачей компонентов липидного комплекса продукта является восполнение дефицита полиненасыщенных жирных кислот в организме. В семенах сибирского льна содержатся растительные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, самые эффективные из которых – эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) жирные кислоты, обладающие мощным кардиозащитным эффектом.

RU

Состав: 75%-ный концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот омега-3, льняное масло, витамин Е.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин

Е

D 500062 |

Зығр Лен

55

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

1840 тңг.


ГАРМОНИЯ

КАРОФЕРОЛ

ДОКОЗАГЕКСАЕН (ДГҚ) ЖӘНЕ ЭЙКОЗАПЕНТАЕН (ЭПҚ) ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ (OMEGA-3) КӨЗІ «Кароферол» табиғи липидті кешені антиоксидантты және қабынуға қарсы әсері бар май еріткіш өсімдік компоненттерінің концентратын білдіреді. Оларға алдымен табиғи шырғанақ бета-каротині, табиғи соя гамма-токоферолы, сондай-ақ өсімдік көздерінен таза түрінде бөлінген табиғи токоферолдар кешені жатады.

KZ

Құрамы: байытылған соя майы (гамма-токоферо- ла жоғары құрамымен), шоғырланған шырғанақ майы (200 мг кем емес абиғи каротиноидтер құрамымен), табиғи токоферол қоспасы NatuPherols 95 (95% кем емес токоферолдардың барлық төрт табиғи фракциясы құрамымен).

30 капсул Источник докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот (omega-3) Природный липидный комплекс «Кароферол» представляет собой концентрат растительных жирорастворимых компонентов, которые оказывают эффективное антиоксидантное и противовоспалительное действие. К ним в первую очередь относятся природный облепиховый бета-каротин, природный соевый гамма-токоферол, а также комплекс натуральных токоферолов, выделенных в чистом виде из растительных источников.

RU

Состав: масло соевое обогащенное (с повышенным содержанием гамма-токоферола), масло облепиховое концентрированное (с содержанием природных каротиноидов не менее 200 мг), смесь природных токоферолов NatuPherols 95 (с содержанием всех четырех природных фракций токоферолов не менее 95%).

500002 |

Соя

57

Шырғанақ Облепиха

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

1840 тңг.


КАМЕЛИЯ СИБИРИКА ПРЕМИУМ-КЛАСТАҒЫ ШАЙ СУСЫНЫ Ертеден адамдар шайдың пайдалы қасиеттерін дәріптеген, ал көптеген халық емшілері түрлі ауру-сырқаттарды емдеуге пайдаланған. Camellia Sibirica – бұл фитошайлардың айрықша топтамасы. Өсімдіктердің қолмен жиналған тұтас бөліктері осы бірегей шайда бастапқы табиғи күйін және сусынға ерекше дәм мен хош иіс беретін эфир майларының концентрациясын сақтаған. Шайдың құрамы екі түрлі дәм беретіндей етіп таңдалған. Алғашқы демдеу кезіндегі дәмі бір басқа, екіншісі – өзгеше. Фитошайлар топтамасының құрамына кіретін табиғи заттар жүректің, ішектің қалыпты жұмысын сақтайды, сондай-ақ иммунитетті қорғайды.

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК ПРЕМИУМ-КЛАССА Издавна люди прославляли полезные свойства чая, а многие народные целители использовали его в борьбе с многочисленными недугами. Camellia Sibirica – это особая коллекция фиточаев. Собранные вручную цельные части растений сохраняют в этом уникальном чае свою первозданную природную форму и богатейшую концентрацию эфирных масел, придающих напитку особый вкус и аромат. Состав чая подобран таким образом, чтобы обеспечить эффект двойного вкуса. При первом заваривании вы получаете один вкус, а при повторном – другой. Природные вещества, входящие в состав коллекции фиточаев, поддерживают нормальную работу сердца, кишечника, а также иммунитет.

58

1 2 3 1 2 3

Фитошайлардағы биологиялық белсенді заттар барынша тез сіңіріледі және жылдам әсер етеді. Фитошайларды пайдалану кезінде артық мөлшерлеу және жанама әсер ету мүмкіндігі мүлде болмайды. Фитошай түрінде әртүрлі дәрілік өсімдіктерді алуан түрлі амалдармен оңай үйлестіруге болады.

Фиточаи представляют собой такую форму биологически активных веществ, которая обеспечивает максимально быстрое их всасывание и скорый эффект. При употреблении фиточаев практически полностью исключена возможность передозировки и побочных эффектов. В форме фиточая мы можем легко соединить различные лекарственные растения, причем в самых разнообразных комбинациях.


ГАРМОНИЯ Camellia sibirica КУРИЛЬ ШАЙЫМЕН (Камелия сибирика)

ҚАЛЫПТЫ АС ҚОРЫТУ

Фитошайдың құрамына ас қорыту жүйесіне пайдалы ықпал ететін шөптер кіреді. Фенхель дәндері мен қалампыр бүршіктерінің үйлесімі ас қорыту бездерінің белсенділігін арттыруға ықпал етеді, ал куриль шайы зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Эфир майларының табиғи түрі және бай концентрациясы сусынға айрықша дәм мен хош иіс береді.

RU

Құрамы: көк шай, курил шайы, долана жемісі, фенхель тұқымы, тұтас қалампыр бүршігі.

Camellia sibirica с курильским чаем (Камелия сибирика)

НОРМАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

В состав фиточая входят травы, оказывающие благотворное влияние на систему пищеварения. Сочетание семян фенхеля и почек гвоздики способствует повышению активности пищеварительных желез, а курильский чай нормализует обмен веществ. Природная форма и богатая концентрация эфирных масел придают напитку особый вкус и аромат. Состав: зеленый чай, курильский чай, плоды боярышника, семена фенхеля, цельные почки гвоздики.

KZ

15 пакетов-пирамидок по 3 г 400934 |

1525 тңг. Көк шай Зеленый чай

59

Курил шайы Курильский чай

Долана Боярышник

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Фенхель

Қалампыр Гвоздика


СAMELLIA SIBIRICA АЛТЫН ТАМЫРМЕН (Камелия сибирика)

СЕРГІТКІШ ФИТОШАЙ

Сamellia sibirica фитошайы ақыл-ой және дене белсенділігін қалыпты ұстауға көмектеседі. Өнімнің құрамындағы қызғылт семізот және лимонник жидектері ұйқышылдықты азайтуға және организмнің адаптогенді қасиеттерін арттыруға көмектеседі. Шайдың ширататын және сергітетін әсері қалампыр мен жасыл апельсиннің дәмі мен хош иісімен бірге жағымды жылылық сезімін және күні бойы қуат береді. Құрамы: қара шай, апельсин қабығы, алқызыл симізот тамыры, сермене жидегі, қалампыр.

СAMELLIA SIBIRICA С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ (Камелия сибирика)

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай Сamellia Sibirica помогает поддержать умственную и физическую активность. Содержащиеся в продукте родиола розовая и ягоды лимонника способствуют снижению сонливости и повышению адаптогенных свойств организма. Бодрящий и тонизирующий эффект чая вместе с мощным вкусом и ароматом гвоздики и зеленого апельсина дают приятное ощущение тепла и заряд энергии на весь день.

15 пакетов-пирамидок по 3 г 500018 |

Состав: черный чай, корки апельсина, корни родиолы розовой, ягоды лимонника, гвоздика.

1420 тңг. Алқызыл симізот Сермене китайский Родиола розовая Лимонник

60

Қалампыр Гвоздика

Қара шайы Черный чай

Апельсин


ГАРМОНИЯ

ОЛЬХОН ШИПАЛЫ ШӨПТЕРІ Фитошайлар топтамасы

KZ

«Ольхонның шипалы шөптері» фитошайлар топтамасында Байкал өзенінің ортасында орналасқан Ольхон жұмбақ аралының қуаты тараған өсімдіктер біріктірілген. Фитошайлар рецептурасының негізінде байырғы буряттардың дәстүрлі рецептері алынған, олар о бастан сібір шөптерінің пайдалы қасиеттерін пайдалануға негізделген. Фитошайлардың құрамы биологиялық белсенді заттар бірге әрекет етуі кезінде пайдалы әсер етіп, сонымен бірге жағымды дәмі сақталатындай етіп таңдалған.

ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ ОЛЬХОНА

Шайқурай Зверобой

Итмұрын Шиповник

Түймешетен Пижма

Түймедақ Ромашка

Қалақай Крапива

Түйежапырақ Лопух

Сасықшөп Пустырник

Ешкіжапырақ Шалфей

Створки фасоли

Горец птичий

Салаубас Бессмертник

Бақбақ Одуванчик

Итбүлдірген Брусника

Татқұлақ Чага

Коллекция ФИТОЧАЕВ

RU

В коллекции фиточаев «Целебные травы Ольхона» объединены растения, наполненные энергией таинственного острова Ольхон, расположенного в самом сердце озера Байкал. В основе рецептур фиточаев заложены традиционные древнебурятские рецепты, изначально основанные на использовании полезных свойств сибирских трав. Составы фиточаев подбирались так, чтобы биологически активные вещества при совместном воздействии оказывали благотворное влияние и помогали чаю сохранить приятный вкус.

61

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


500021 |

760 тңг.

500026 |

30 фильтр-пакетов по 1,5 г

815 тңг.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г D

АМИНАЙ ЭМ (ӨМІР ШӨБІ)

БАУЫР ФИТОШАЙЫ

«Аминай Эм» фитошайы бауыр және өт шығару жүйесін сақтау үшін жасалған дәстүрлі бурят рецептерінің негізінде әзірленген. Шайқурай шөбі итмұрын жемістері және бақбақ тамырларымен бірге бауыр жасушаларын қорғауға көмектеседі. Жүгері аналық аузы, бақбақ тамыры, таран шөбі (спорыш) жеңіл өт шығару әсеріне ие. Сонымен бірге, шөпшай гүлдері мен түймешетен шөбі жүгерінің аналық аузымен бірге өт құрамын қалпына келтіруге көмектеседі. Құрамы: зимолюбка шөбі, жүгері тұқымы бағаны, итмұрын жемісі, спорыш шөбі, түймедақ гүлі, салаубас гүлі, ащы жалбыз жапырағы, бақбақ тамыры, түймешетен гүлі.

АМИНАЙ ЭМ (ТРАВА ЖИЗНИ)

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Аминай Эм» был разработан на основе традиционных бурятских рецептов, составленных для поддержки печени и желчевыделительной системы. Трава зверобоя в сочетании с плодами шиповника и корнями одуванчика способствует защите клеток печени. Рыльца кукурузы, корни одуванчика, трава горца птичьего (спорыша) обладают мягким желчегонным действием. Кроме того, цветки бессмертника и трава пижмы в комбинации с рыльцами кукурузы способствуют нормализации состава желчи. Состав: трава зимолюбки, столбики с рыльцами кукурузы, плоды шиповника, трава спорыша, цветки ромашки, цветки бессмертника, листья мяты перечной, корни одуванчика, цветки пижмы.

62

ХУБАД САЙ (ІНЖУ ШАЙ)

ДИАБЕТТІК ФИТОШАЙ

«Хубад Сай» фитошайы қант мөлшерін азайту әсері бар рецептер сипатталған бурят трактаттары бойынша құралған. Оның құрамына кіретін үрмебұршақ жармасы, шатыраш жапырақтары мен татқұлақ қандағы қант мөлшерінің азаюына ықпал етеді, элеутерококк тамыры мен жоңышқа шөбі көмірсу алмасуын жандандырады; қаражидек жапырақтары инсулин белсенділігін қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар шоңайна тамыры организмді көмірсу алмасуының зиянды өнімдерінен тазартады Құрамы: кәдімгі қаражидек тармағы, үрме бұршақ жармасы, элеутерококк тамыры мен тамырсабақтары, люцерн шөбі, ешкіжапырақ, татқұлақ.

ХУБАД САЙ ((ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ)

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Хубад Сай» составлен по бурятским трактатам, в которых описаны рецепты, оказывающие комплексное сахаропонижающее действие. Входящие в состав створки фасоли, листья шалфея и чага способствуют снижению уровня сахара в крови, корни элеутерококка и трава люцерны активизируют углеводный обмен; листья черники способствуют восстановлению активности инсулина. Кроме того, корни лопуха обеспечивают очищение организма от вредных продуктов углеводного обмена. Состав: побеги черники обыкновенной, створки фасоли, корни и корневища элеутерококка, трава люцерны, листья шалфея, чага.


ГАРМОНИЯ 500025 |

KZ

790 тңг.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г УЯН НОМО (ИІЛГІШ САДАҚ)

«Уян Номо» фитошайы буындардың қалыпты жұмысын сақтау үшін арнайы әзірленген. Осылайша, итбүлдірген, қара қарақат жапырақтары, бақбақ пен қырықбуын тамырлары буындағы су және минерал алмасуын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Итмұрын жемістері мен итбүлдірген жапырақтары табиғи С витаминінің және биофлавоноидтардың көзі болып табылады, олар буын сіңірінің тірегін құрайтын коллагенді талшықтардың түзілуін, сол арқылы буындардың беріктігі мен төзімділігін қамтамасыз етеді. Құрамы: қарақат жапырағы, жұлдызгүл шөбі, итмұрын жемісі, мажыра шөбі мия тамыры, қырықбуын шөбі, итбүлдірген жапырағы.

УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)

30 фильтр-пакетов по 1,5 г ӘЙЕЛДЕР ФИТОШАЙЫ

«Сагаан Хараасгай» фитошайы әйел организмінің денсаулығын сақтауға арналған. Беде мен жоңышқа шөптері, сондай-ақ шатыраш жапырақтары табиғи фитоэстрогендерге аса бай, олар әйелдердің жыныс гормондарының теңгерімін қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Фитошайдың құрамына кіретін жұпаргүл мен жаужапырақ шөптері жеңіл тыныштандыру әсеріне ие. Шайқурай мен шатыраш шөптерінің антибактериялық қасиеттері бар, бұл әйелдердің жыныс жүйесімен байланысты қабынулардың азаюына ықпал етеді. Құрамы: сасықшөп, люцерна шөбі, дәрілік мелисса, ащы жалбыз жапырағы, ешкіжапырақ, шайқурай шөбі, жұпаргүл шөбі, жоңышқа шөбі.

САГААН ХАРААСГАЙ (БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА)

СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Уян Номо» был специально разработан для поддержания нормальной работы суставов. Так, листья брусники, черной смородины, корни одуванчика и хвоща способствуют нормализации водного и минерального обмена в суставах. Плоды шиповника и листья брусники являются источниками природных витамина С и биофлавоноидов, которые обеспечивают синтез коллагеновых волокон, образующих каркас суставного хряща, и тем самым способствуют повышению прочности и износостойкости суставов. Состав: листья смородины, трава лабазника, плоды шиповника, трава сабельника, корни солодки, трава хвоща, листья брусники.

63

790 тңг.

САГААН ХАРААСГАЙ (АҚ ҚАРЛЫҒАШ)

БУЫН ФИТОШАЙЫ

RU

500023 |

ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Сагаан Хараасгай» предназначен для поддержки здоровья женского организма. Травы клевера и люцерны, а также листья шалфея особенно богаты природными фитоэстрогенами, которые способствуют нормализации баланса женских половых гормонов. Травы душицы и мелиссы, входящие в состав фиточая, обладают мягким успокаивающим действием. А травы зверобоя и шалфея обладают антибактериальными свойствами, что способствует снижению риска воспалений, связанных с половой сферой женщин. Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы лекарственной, листья мяты перечной, листья шалфея, трава зверобоя, трава душицы, трава клевера.

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


500024 |

790 тңг.

500027 |

30 фильтр-пакетов по 1,5 г

790 тңг.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г

A

СЭБЭР НУУР (ТАЗА ӨЗЕН)

ТАЗАРТАТЫН ФИТОШАЙ

«Сэбэр Нуур» фитошайы асқазан-ішек жүйесінің қалыпты жұмысын сақтауға арналған. Құрамына кіретін сенна жапырақтары мен кардамон жемістерінің арқасында фитошайдың жеңіл іш жүргізетін әсері бар. Куриль шайы ішектің микрофлорасын қалыпқа келтіруге ықпал етеді, қарақат жапырақтары мен беде шөбі несеп айдау, тер шығару әсеріне ие, ал шоңайна тамыры өт айдауға көмектеседі. Құрамы: шөп жапырағы, қалақай жапырағы, түйежапырақ, қарақат жапырағы, түймедақ гүлі, курил шайы, жоңышқа шөбі, кардамон жемісі.

СЭБЭР НУУР (ЧИСТОЕ ОЗЕРО)

ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Сэбэр Нуур» предназначен для поддержания нормального состояния работы желудочно-кишечного тракта. Благодаря действию входящих в состав листьев сенны и плодов кардамона фиточай обладает мягким слабительным действием. Курильский чай способствует нормализации микрофлоры кишечника, листья смородины и трава клевера оказывают мягкое мочегонное, потогонное действие, а корень лопуха – желчегонное действие. Состав: листья сенны, листья крапивы, корни лопуха, листья смородины, цветки ромашки, курильский чай, трава клевера, плоды кардамона.

64

ШАНГА ЗУРХЭН (МЫҚТЫ ЖҮРЕК)

ЖҮРЕК ФИТОШАЙЫ

«Шанга Зурхэн» фитошайының әсері жүрек-қан тамыр жүйесін сақтауға бағытталған. Фитокешеннің құрамына кіретін долана жемістері, сасықшөп пен зизифора жүректің жиырылу күшінің артуына және холестерин деңгейінің төмендеуіне ықпал етеді. Долана мен жаужапырақ үйлесімі антиаритмиялық әсер етеді, ақшайыр мен жаужапырақ жеңіл тыныштандыру әсеріне ие және жүректі стрестен сақтайды. Құрамы: долана жемісі, сасықшөп, ақшайыр жидектері,дәрілік мелисса шөбі, зизифор шөбі, таңқурай жапырағы.

ШАНГА ЗУРХЭН (СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ)

СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Действие фиточая «Шанга Зурхэн» направлено на поддержание сердечно-сосудистой системы. Входящие в состав фитокомплекса плоды боярышника, пустырник и зизифора способствуют повышению силы сердечных сокращений и снижению уровня холестерина. Комбинация боярышника и мелиссы оказывает антиаритмическое действие, а пустырник, сушеница и мелисса оказывают мягкое успокаивающее действие и защищают сердце от стресса. Состав: плоды боярышника, трава пустырника, трава сушеницы топяной, трава мелиссы лекарственной, трава зизифоры, листья малины.


ГАРМОНИЯ 500028 |

KZ

815 тңг.

500022 |

30 фильтр-пакетов по 1,5 г

760 тңг.

30 фильтр-пакетов по 1,5 г A

КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬ ШАЙЫ)

ШЭДИТЭ НОЙР (СЫЙҚЫРЛЫ ҰЙҚЫ)

СЕДАТИВТІ ФИТОШАЙ

«Шэдитэ Нойр» фитошайының құрамына байырғы тибет және бурят дәстүрлерінен ауысқан өсімдіктер кешені кіреді. Фитошай құрамына кіретін шөптер сарқырама қағидасы бойынша әрекет етеді – ұйқының барлық сатысына (қалғу сатысы, жылдам ұйқы және үстірт ұйқы) рет-ретімен ықпал етеді. Жұпаргүл шөбінің, жаужапырақ пен жалбыз жапырақтарының үйлесімі жұмсақ седативті әсер етеді, сонымен бірге организмнің жүйке және жүрек-қан тамыр жүйесіне пайдалы ықпал етеді. Құрамы: шүйгіншөп тамыры бар тамырсабақтар, сасықшөп, жұпаргүл шөбі, түймедақ гүлі, шайқурай шөбі, ащы жалбыз жапырағы, дәрілік мелисса шөбі.

RU

ШЭДИТЭ НОЙР (ВОЛШЕБНЫЙ СОН)

СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

В состав фиточая «Шэдитэ Нойр» входит комплекс растений, заимствованный из древних тибетских и бурятских традиций. Травы, входящие в состав фиточая, действуют по каскадному принципу – последовательно оказывая влияние на все фазы сна (фазу засыпания, быстрого сна и поверхностного сна). Сочетание травы душицы, листьев мелиссы и мяты способствует оказанию мягкого седативного действия, кроме того, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы организма. Состав: корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава душицы, цветки ромашки, трава зверобоя, листья мяты перечной, трава мелиссы лекарственной.

65

АСҚАЗАН ФИТОШАЙЫ

«Курил Сай» фитошайының рецептурасы тибет дәстүрлерін мұралаған байырғы бурят трактаттары бойынша жасалған. Жолжелкен шөбінің, итмұрын мен түймедақтың жеңіл іш жүргізу, өт айдау және қабынуға қарсы әсерінің арқасында ас қорыту жүйесіне пайдалы ықпал етеді. Сонымен бірге, куриль шайының өркендері ішек микрофлорасын қалыпқа келтіруге ықпал етеді және жұмсақ тазарту әсеріне ие, бұл фитошайды салмақтан арылу жүйесінде пайдалануға мүмкіндік береді. Құрамы: курил шайы, түймедақ шөбі, итмұрын жемісі, жолжелкен жапырағы, володушка.

КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)

ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Рецептура фиточая «Курил Сай» составлена по древним бурятским трактатам, унаследовавшим мудрость тибетских традиций. Благотворное влияние на пищеварительную систему осуществляется за счет мягкого слабительного, желчегонного и противовоспалительного действия травы подорожника, шиповника и ромашки. Кроме того, побеги курильского чая способствуют нормализации кишечной микрофлоры и мягкому очищающему действию, что позволяет использовать фиточай в схемах коррекции веса. Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава володушки.

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ТЕТРАРДИОЛ

ЖҮРЕКТІ CARDIOAGE ВИТАМИНДІ-ОРГАНИКАЛЫҚ КЕШЕНМЕН ҚОРҒАУ Фолий қышқылы мен В тобы витаминдерінің жетіспеушілігі кезінде әр адамның қанында бар гомоцистеиннің – зат алмасудың табиғи өнімінің деңгейі артады және оның саны жас ұлғайған сайын өсе бастайды. Гомоцистеиннің жоғары деңгейі кезінде атеросклероздың және онымен байланысты жүрек-қан тамыр ауруларының қаупі артады. Гомоцистеиннің қалыпты деңгейін ұстап тұру міндетін жаңаша әзірлеме – Тетрардиол поливитаминді кешені шешеді, оның негізгі ерекшелігі гомоцистеинді залалсыздандыру процесін ынталандыратын төрт ең тиімді табиғи компоненттерді үйлестіру болып табылады. Құрамы: cardioAGEтм витаминдік-органикалық кешен (триметилглицин, фолацин, пиридоксин гидрохлорид, цианокобаламин).

30 капсул Защита сердца с витаминно-органическим комплексом Cardioage При недостатке фолиевой кислоты и витаминов группы В повышается уровень гомоцистеина – естественного продукта обмена, который присутствует в крови у каждого человека (с возрастом его количество начинает стремительно расти). При повышенном уровне гомоцистеина значительно повышается риск атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Задачу поддержания нормального уровня гомоцистеина решает новейшая разработка – поливитаминный комплекс «Тетрардиол», ключевой особенностью которого является сочетание четырех самых эффективных природных компонентов, стимулирующих процесс обезвреживания гомоцистеина. Состав: витаминно-органический комплекс cardioAGEТМ (триметилглицин, фолацин, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин).

66

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин В6, фолацин

400924 |

2365 тңг.


ГАРМОНИЯ

ХРОНОЛОНГ

УАҚЫТҚА БАҒЫНБАЙТЫН СҰЛУЛЫҚ

«Хронолонг» – бүкіл организмге жалпы әсер ететін, әйелдерге арналған айрықша өнім. Оның негізінде – фитоэстрогендер кешені, олардың ішінде әйел сұлулығының басты фитоэстрогені – генистеин. Әйелдердің жыныс гормондарының өсімдік аналогы бола отырып, фитоэстрогендер олардың тапшылығын толықтырады және тері, шаш, тырнақтың жай-күйін елеулі жақсартады, жүрек-қан тамыр жүйесін қорғайды, кальцийдің шығынын азайтады және сүйек тінін нығайтады. Кешеннің басқа да компоненттері: холекальциферол, фолацин, С витамині және глюкозаминнің маңызы жоғары..

RU

Құрамы: глюкозамин сульфат, соя бұршақтары сығындысы (40% изофлавон), аскорбин қышқылы, холекальциферол, табиғи генистеин кешені Bonistein™, фолацин.

30 капсул КРАСОТА ВНЕ ВРЕМЕНИ «Хронолонг» – это особый продукт для женщин, оказывающий общее действие на весь организм. В его основе – комплекс фитоэстрогенов, среди которых – генистеин, главный фитоэстроген женской красоты. Являясь растительным аналогом женских половых гормонов, фитоэстрогены возмещают их дефицит и значительно улучшают состояние кожи, волос, ногтей, защищают сердечно-сосудистую систему, замедляют потерю кальция и укрепляют костную ткань. Немаловажное значение имеют и другие компоненты комплекса: холекальциферол, фолацин, витамин С и глюкозамин.

KZ

Состав: глюкозамина сульфат, экстракт соевых бобов (40% изофлавонов), аскорбиновая кислота, холекальциферол, природный генистеиновый комплекс Bonistein™, фолацин.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин С, D3 и фолацин

400229 |

67

4174 тңг.

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ВИТАГЕРМАНИЙ ҚАРТАЮҒА ҚАРСЫ КЕШЕН

«ВитаГерманий» жаңартпалық өнімі қартаю процесін басқаруға бағытталған. Жасушалардағы оттегі алмасуының тиімділігін арттыру, антиоксидантты әсер, иммунитеттің белсенділігін сақтау – убихинон, ресвератрол, органикалық германий және гидрокситирозол сияқты жаңа микронутриенттердің арқасында мүмкін болды. VitAGE табиғи кешені бүкіл организмге жалпы әсер етеді; өнімнің компоненттері орталық жүйке және эндокринді жүйеге, иммундық және жүрек-қан тамыр жүйелеріне ықпал етеді. Құрамы: противовозрастной комплекс VitAGE™ (органические соединения германия, трансресвератрол, убихинон), экстракт листьев оливы (10% гидрокситирозола), экстракт листьев гинкго.

KZ

30 капсул ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС Инновационный продукт «ВитаГерманий» направлен на управление процессами старения. Повышение эффективности обмена кислорода в клетках, антиоксидантное действие, поддержание активности иммунитета – все это стало возможным благодаря новейшим микронутриентам, таким как убихинон, ресвератрол, органический германий и гидрокситирозол. Природный комплекс VitAGE оказывает общее действие на весь организм; компоненты продукта воздействуют на центральную нервную и эндокринную системы, иммунную и сердечно-сосудистую системы. Состав: противовозрастной комплекс VitAGE™ (органические соединения германия, трансресвератрол, убихинон), экстракт листьев оливы (10% гидрокситирозола), экстракт листьев гинкго.

400599 |

68

4305 тңг.

RU


ЭЛЕМВИТАЛ

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ КАЛЬЦИЙМЕН

КАЛЬЦИЙ – ТАБИҒИ БЕРІКТІК МИНЕРАЛЫ Кальций – табиғи беріктік минералы. Бірнеше табиғи түрдегі табиғи кальций, оның ішінде адам организмі үшін ең органикалық кальций гидроксиапатиті берік сүйек тінінің негізін құрайды. D3 витамині, мырыш және соя изофлавоны кальцийдің сүйекке сіңуін қамтамасыз етеді, жастың ұлғаюына байланысты оның азаюын болдырмайды. B6, С және К1 витаминдері, сондай-ақ марганец пен қырықбуынның табиғи кремнийі сүйектің сенімді белоктық қаңқасын қалыптастырады.

«Сибирское здоровье» корпорациясы «ЭЛЕМВИТАЛ» жаңа өнімдері желісін ашты. Сөзбе-сөз – ӨМІР ЭЛЕМЕНТЕРІ! «ЭЛЕМВИТАЛ» сериясының өнімдерін әзірлуе және өндіру кезінде молекулярлық биология мен биохимия саласындағы соңғы жетістіктер пайдаланылды. «ЭЛЕМВИТАЛ» өнімдерінің желісі арнайы конверсиялық биотехнология бойынша өндіріледі: Линия продуктов «ЭЛЕМВИТАЛ» производится по специальной минералдың молекуласы лимон, аскорбин, сүт қышқылдарының органикалық молекуласына, сондай-ақ ашытқылардың жасуша ферментіне және спирулинның микробалдырларына енгізіледі. Осы технологияның көмегімен минералдардың жай ғана органикалық қосылыстары емес, адам организміндегі қосылыстарға ұқсас «тірі» молекулалар алынады, бұл минералдың барынша сіңімділігін қамтамасыз етеді.

Құрамы: кальций карбонаты, витаминді-минералды кешен (D3, B6, C, K1 витаминдері, марганец, мырыш), кальций гидроксиапатиті, кальций цитраты, соя сығындысы, қырықбуын сығындысы.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ

КАЛЬЦИЙ – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ

Корпорация «Сибирское здоровье» открывает новую линию продуктов «ЭЛЕМВИТАЛ». Буквально – ЭЛЕМЕНТЫ ЖИЗНИ! При разработке и производстве продуктов серии «ЭЛЕМВИТАЛ» использованы последние достижения в области молекулярной биологии и биохимии. Линия продуктов «ЭЛЕМВИТАЛ» производится по специальной конверсионной биотехнологии: молекулы минерала встраиваются в органические молекулы лимонной, аскорбиновой, молочной кислот, а также в клеточные ферменты дрожжей и микроводоросли спирулины. С помощью этой технологии получаются не просто органические соединения минералов, а «живые» молекулы, идентичные соединениям в человеческом организме, что обеспечивает максимальную усвояемость минерала.

60 капсул

Состав: карбонат кальция, витаминно-минеральный комплекс (витамины D3, B6, C, K1, марганец, цинк), гидроксиапатит кальция, цитрат кальция, экстракт сои, экстракт хвоща.

Соя

70

Натуральный кальций в нескольких природных формах, включая самый органичный для организма человека гидроксиапатит кальция, создает основу прочной костной ткани. Витамин D3, цинк и изофлавоны сои обеспечивают адресное попадание кальция в кости, предотвращают его потерю с возрастом. Витамины B6, С и К1, а также марганец и природный кремний хвоща формируют надежный белковый каркас кости.

қырықбуын Хвощ

500053 БЛИСТЕР | 500054 БАНКА |

1575 тңг. 1575 тңг.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины С, D3, B6, K1


ГАРМОНИЯ ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ МЫРЫШПЕН

RU

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ ТЕМІРМЕН

МЫРЫШ – ТАБИҒИ КҮШ МИНЕРАЛЫ

ТЕМІР– ТАБИҒИ СҰЛУЛЫҚ МИНЕРАЛЫ

Мырыш – табиғи күш минералы. Ол иммунитетті және организмнің қорғаныш күштерін, сондай-ақ ерлердің жыныстық күшін сақтауға қажет. Оған мыс, ацерола мен итмұрын сығындыларының құрамындағы табиғи С витамині, шоңайна сығындысының құрамындағы табиғи инулин, сондай-ақ «Элемвитал органикалық мырышпен» ББҚ негізін құрайтын эхинацеяның иммуномодуляциялаушы заттары көмектеседі.

Темір – табиғи сұлулық минералы. Темірдің органикалық қосылыстарыеың В тобы витаминдерімен және алтайлық марал мүйіздерінің табиғи адаптогендерімен және сібірлік женьшеньмен (элеутерококк) үйлесімі организмдегі қанның түзілуін және оттегі алмасуын реттейді, теріге жастық, денеге қуат береді. С витамині және шоңайна тамырынан алынған инулин темірдің ерігіштігін және сіңірілу дәрежесін арттырады.

Құрамы: эхинацея сығындысы, ацерол сығындысы, түйежапырақ тамыры сығындысы, итмұрын сығындысы, органикалық кешен ZincVital (мырыш оротаты, мырыш лактаты, мырыш цитраты), мыс цитраты.

Құрамы: түйежапырақ тамыры сығындысы, эле- утерококк сығындысы, темір фумараты, темір аскорбаты, витаминді кешен (В1, В2, В6 витаминдер, никотинамид, фолий қышқылы, пантогема- тоген, С витамині).

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ

60 капсул

KZ

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ

ЦИНК – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ СИЛЫ

ЖЕЛЕЗО – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

Он необходим для поддержания иммунитета и защитных сил организма, а также мужской половой силы. В этом ему помогают: медь, натуральный витамин С в составе экстрактов ацеролы и шиповника, натуральный инулин в составе экстракта лопуха, а также иммуномодулирующие вещества эхинацеи, которые составляют основу БАД «Элемвитал с органическим цинком».

Органические соединения железа в сочетании с комплексом витаминов группы B и природными адаптогенами пантов алтайского марала и сибирского женьшеня (элеутерококка) регулируют кроветворение и обмен кислорода в организме, насыщая кожу молодостью, а тело – энергией. Витамин С и инулин из корней лопуха повышают растворимость и степень усвоения железа.

60 капсул

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, экстракт корня лопуха, экстракт шиповника, органический комплекс ZincVital (оротат цинка, лактат цинка, цитрат цинка), цитрат меди.

Эхинацея

Ацерола

Түйежапырақ Лопух

Итмұрын Шиповник

500040 |

71

2205 тңг.

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутерококка, фумарат железа, аскорбат железа, витаминный комплекс (витамины В1, В2, В6, никотинамид, фолиевая кислота, пантогематоген, витамин С).

Түйежапырақ Лопух

Элеутерококк

500039 |

2890 тңг.

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины В1, В2, В6, С


ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ МАГНИЙМЕН

ЭЛЕМВИТАЛ ОРГАНИКАЛЫҚ СЕЛЕНМЕН

МАГНИЙ – ТАБИҒИ ТЫНЫШТЫҚ МИНЕРАЛЫ

СЕЛЕН – ТАБИҒИ ЖАСТЫҚ МИНЕРАЛЫ Селен – табиғи жастық минералы. Селеннің органикалық қосылыстарының витаминді және өсімдік тектес антиоксиданттармен үйлесімі жасушалардың белсенді өмірін ұзарта отырып, жүрек-қан тамыр жүйесінің, мидың, бауырдың және басқа да органдардың биопротекциясы және биорегенерациясының молекулярлық әсерін береді.

Магний – табиғи тыныштық минералы. Ол біздің организміміздің әр жасушасында бар, әсіресе бұлшықетте, сондай-ақ тамырлар мен жүректің бұлшықет жасушаларында магний көп. Себебі, магнийдің басты қызметінің бірі бұлшықетті, тамырлар мен жүректі босаңсыту процестерін реттеу болып табылады. Соның арқасында магний жақсы ұйқы мен стресске төзімділікті қамтамасыз етеді.

Құрамы: сарымсақ сығындысы, ацерол, итмұрын, томағашөп, е витамині, «лалмин Se 2000» (инактивтелген ашытқы Saccharomyces cerevisiae, селено- метионин түрінде селеннен құралған), лавитол (дигидрокверцетин).

Құрамы: магний дицитраты үш алмасқан, шүйгіншөп сығындысы, долана жапырағы мен гүлдерінің сығындысы, байқал томағашөбі сығындысы.

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ

ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ

СЕЛЕН – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ МОЛОДОСТИ

МАГНИЙ – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

Он обнаруживается практически в каждой клетке нашего организма, но особенно много магния в мышцах, а также мышечных клетках сосудов и сердца. Дело в том, что одной из главных функций магния является регуляция процессов расслабления мышц, сосудов и сердца. Благодаря этому магний обеспечивает хороший сон и устойчивость к стрессу.

60 капсул

500038 |

1890 тңг.

Состав: дицитрат магния трехзамещенный, экстракт валерианы, экстракт листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника байкальского.

Органические соединения селена в сочетании с витаминными и растительными антиоксидантами создают молекулярный эффект биопротекции и биорегенерации сердечно-сосудистой системы, моз­­га, печени и других органов, продлевая активную жизнь клеток.

60 капсул 500031 БАНКА | 500041 БЛИСТЕР |

2890 тңг. 2890 тңг.

Состав: экстракты чеснока, ацеролы, шиповника и шлемника, витамин Е, «Лалмин Se 2000» (инактивированные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин).

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин Шүйгіншөп Валериана

Долана Боярышник

Томағашөп Шлемник

72

Сарымсақ Чеснок

Ацерола

Томағашөп Шлемник

Итмұрын Шиповник

Е


ГАРМОНИЯ

ВИТАЙОД

ТИРОТОНИН® ОРГАНИКАЛЫҚ МИНЕРАЛДЫ КЕШЕНІМЕН

ЙОД – ТАБИҒИ ҚУАТ МИНЕРАЛЫ

KZ

Өнімнің құрамына кіретін органикалық йод қызыл ламирания мен спирулиннің стандартталған сығындысының құрамында болады, бұл оның организмде дұрыс сіңірілуін қамтамасыз етеді. Йод бүкіл организмнің жұмысын жандандыратын қалқанша без гормондарының құрамына кіреді, дене және ақыл-ой белсенділігін, алмасу процестерін, өсу, жаңару және қалпына келу процестерін ынталандырады. Құрамы: органикалық минералды кешен Тиротонин® (қызыл ламинария қабаты, селеннен құралған спирулина, гинкго билоба сығындысы).

30 капсул С ОРГАНИЧЕСКИМ МИНЕРАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ТИРОТОНИН®

RU

ЙОД – МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ

Входящий в продукт органический йод находится в составе стандартизированного экстракта красной ламинарии и спирулины, что обеспечивает высокую долю вероятности его усвоения в организме. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, которые активизируют работу всего нашего организма, стимулируют физическую и умственную активность, процессы обмена, роста, обновления и восстановления. 400471 | Ламинария

Гинкго билоба

865 тңг.

Состав: органический минеральный комплекс Тиротонин® (слоевища красной ламинарии, селеносодержащая спирулина, экстракт гинкго билоба).

Спирулина

73

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ТАЗАЛЫҚ БАСТАУЫ 3 ФОРМУЛА (СОЛО)

АНТИОКСИДАНТТЫ ҚОРҒАУ

Кешеннің құрамына қалыпты өмір сүруге қажетті барлық антиоксиданттар кірді, олар: • жасушаларды сыртқы қорғауды (әр жасушаның маңында мықты кедергі жасау, бос радикалдарды біріктіреді және бейтараптандырады); • жасушаларды ішкі қорғауды (жасушаішілік қорғау ферменттерінің жұмысын ынталандыру, олар жасушалардың ішінде түзілетін бос оттегіні «қақпан» сияқты бейтараптандырады); • жасушы қабырғасын бекітуді және зақымданудан қорғауды (жасуша қабықшасының ішіне кіру және тотығудан бұзылу болдырмау) қамтамасыз етеді. Құрамы: поливалентті оксидантқа қарсы кешен (витаминдер: а, е, с, рибофлавин, мыс, марга- нец, мырыш, селен, хром), дәрілік ешкіжапырақ сығындысы, мүкжидек жемісі сығындысы, жүзім сүйегі сығындысы, жебіршөп сығындысы, жұпаргүл сығындысы, көк шай сығындысы, рутин, ликопин, қаражидек сығындысы, бета-каротин, сібір балқарағайы сығындысы (90% дигидрокверцетин).

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ ФОРМУЛА 3 (СОЛО)

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

В состав комплекса вошли все необходимые для нормальной жизнедеятельности антиоксиданты, обеспечивающие: • внешнюю защиту клеток (создание мощного барьера вокруг каждой клетки, связывание и нейтрализация свободных радикалов); • внутреннюю защиту клеток (стимулирование работы защитных внутриклеточных ферментов, которые, подобно ловушкам, нейтрализуют свободный кислород, образующийся внутри клеток); • укрепление клеточной стенки и защита от повреждений (проникновение внутрь клеточной оболочки и блокирование разрушительных процессов окисления).

120 капсул

Состав: поливалентный антиоксидантный комплекс (витамины А, Е, С, рибофлавин, медь, марганец, цинк, селен, хром), экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт душицы, экстракт зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт черники, бета-каротин, экстракт сибирской лиственницы (90% дигидрокверцетина).

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины А, Е, С, В1, В2, В6

500005 |

Мүкжидек Клюква

74

Ешкіжапырақ Шалфей

Жебіршөп Чабрец

Балқарағай Лиственница

Көк шай Зеленый чай

6250 тңг.


ГАРМОНИЯ

НОВОМИН

АНТИОКСИДАНТТЫ КЕШЕН

Қоршаған орта факторларының теріс ықпалын азайту үшін «Новомин» антиоксидантты кешені әзірленді, оның компоненттері бос радикалдардың және басқа да қауіпті химиялық заттардың бұзушы әрекетінен қорғайды, организмнің сау тіндеріндегі алмасу процестерін қалыпқа келтіреді. Антиоксиданттардың әмбебап қорғау белсенділігі суық тиюден бастап созылмалы дегенеративтік процестерге дейінгі алуан түрлі сырқаттан қорғауды қамтамасыз етеді. Тағамға А, Е және С витаминдерін пайдаланған кезде ДНҚ, белоктардың, липидтердің және жасушаның басқа да маңызды компоненттерінің тотығудан зақымдалуын қорғау жақсарады.

KZ

Құрамы: антиоксидантный комплекс «Новомин» (аскорбиновая кислота, токоферола ацетат, ретинола ацетат), фруктоза, лактоза, цитрусовые пищевые волокна Herbacell™.

НОВОМИН

АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Для снижения негативного воздействия факторов окружающей среды был разработан антиоксидантный комплекс «Новомин», компоненты которого обеспечивают защиту от разрушительного действия свободных радикалов и других опасных химических веществ, нормализуют обменные процессы в здоровых тканях организма. Универсальная защитная активность антиоксидантов обеспечивает защиту от широкого круга недугов: от простудных заболеваний до хронических дегенеративных процессов. Замечено, что при употреблении в пищу витаминов А, Е и С улучшается защита от окислительного повреждения ДНК, белков, липидов и других важнейших компонентов клеток.

RU 120 капсул

Состав: антиоксидантный комплекс «Новомин» (аскорбиновая кислота, токоферола ацетат, ретинола ацетат), фруктоза, лактоза, цитрусовые пищевые волокна Herbacell™.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин

75

С, Е, А

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

500020 120 капсул |

2890 тңг.


Бал фитокомпозициялары Бал фитокомпозицияларының негізін («Медина» сериясы) Таулы Алтайдың аумағында жиналған және сібір шөптерінің эфир майларының сығындыларымен байытылған ара балы құрайды, олар бір-бірін толықтырады және әсерін күшейтеді. Өнімдердің әрқайсысы құрамына кіретін өсімдік сығындыларының қасиеттеріне қарай бағытты әсер етеді.

Медовые фитокоМпозиции Основу медовых фитокомпозиций (серия «Медина») составляет пчелиный мед, собранный на территории Горного Алтая и обогащенный эфирно-масличными экстрактами сибирских трав, которые дополняют и усиливают действие друг друга в комплексе. Каждый из продуктов способен оказывать направленное действие в зависимости от свойств входящих в его состав экстрактов растений.


ГАРМОНИЯ АПИВИТ

ГЕПАТОВИТ

ИММУНДЫҚ ЖҮЙЕНІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН БАЛ ФИТОКЕШЕНІ

БАУЫРДЫ ЖӘНЕ ӨТ ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІН САҚТАУҒА АРНАЛҒАН БАЛ ФИТОКЕШЕНІ

«Апивит» жаңартылған рецептурасы микротүйіршікті және эфир майлары бар өсімдік сығындылардың жаңа түрлері есебінен күшейтілген. Өнімнің өсімдік компоненттері вирусқа қарсы, антибактериялық, кеңірдекті кеңейту және қақырық түсіру, аллергияға қарсы және қызуды түсіру әсеріне ие, сондай-ақ жалпы нығайтатын иммунитетті ынталандырушы әрекет етеді.

KZ

Өнімнің құрамына кіретін компоненттер организмге гепатопротекторлық, өт айдау және уытсыздандыру әсерін береді. Микротүйіршікті сығындылар бауыр жасушаларын қорғайды және олардың қалпына келуіне ықпал етеді, сондай-ақ бауырдың залалсыздандыру жүйесінің жұмысын ынталандырады. Алтайлық тау балының биофлавоноидтары күшті антиоксидантты әсерге ие.

Құрамы: табиғи алтай тау балы, жөке гүлі сығындысы, мия тамыры, итошаған шөбі, құлмақ жеміс шоғыры, итмұрын жемісі, қара қарақат жемісі, қаражидек жемісі, қайың бүршігі.

Құрамы: табиғи таулы-алтай балы, жүгері тұқымдарының микротүйіршіктелген сығындысы, ащы жалбыз шөбінің эфирлі майлы сығындысы, түймедақ гүлі сығындысы мен құмдақ салаубас гүлі.

АПИВИТ

ГЕПАТОВИТ

МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Обновленная рецептура «Апивита» усилена за счет новейших растительных форм – микрогранулированных и эфирно-масличных экстрактов. Растительные компоненты продукта оказывают противовирусное, антибактериальное, бронхорасширяющее и отхаркивающее действие, антиаллергический и жаропонижающий эффект, а также общеукрепляющее иммуностимулирующее действие.

200 г

RU

Компоненты, входящие в состав продукта, оказывают гепатопротекторное, желчегонное и детоксикационное действие на организм. Микрогранулированные экстракты защищают клетки печени и способствуют их регенерации, а также стимулируют работу обезвреживающих систем печени. Биофлавоноиды алтайского горного меда обладают мощным антиоксидантным действием.

200 г

Состав: мед натуральный алтайский горный, экстракт цветов липы, корня солодки, травы череды, соплодий хмеля, плодов шиповника, плодов черной смородины, плодов черники, березовых почек.

400589 | Жөке Липа

Мия Солодка

Итошаған Череда

Құлмақ Хмель

Итмұрын Шиповник

77

Состав: мед натуральный горно-алтайский, микрогранулированный экстракт кукурузных рылец, эфирно-масличный экстракт травы мяты перечной, экстракты цветков ромашки и цветков бессмертника песчаного.

400524 |

1630 тңг. Жалбыз Мята

Түймедақ Ромашка

Салаубас Бессмертник

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

1550 тңг.


КАРДИОВИТ

НЕФРОВИТ

ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫР ЖҮЙЕСІН САҚТАУҒА АРНАЛҒАН БАЛ ФИТОКЕШЕНІ

УРОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН БАЛ ФИТОКЕШЕНІ

«Нефровит» – зәр шығару жүйесінің қабыну және іркілу ауруларының жоғары қаупі кезінде күнделікт қолдануға арналған кешен. Ол жеңіл зәр шығару әсеріне ие, зәр шығару жолдарында бактерияға қарсы әсер етеді, несептің іркілуіне және несеп тастарының түзілуіне кедергі келтіреді, сондай-ақ бүйрек аурулары кезінде әлсіз бола бастайтын бүйректің қантамырларын нығайтады.

Өнімнің құрамында кіретін компоненттер артериялық қан қысымы мен жүрек ырғағын қалыпқа келтіруге және жүрек пен тамыр жасушаларын қорғауға көмектеседі. Микротүйіршікті сығындылар өсімдіктердің жүрек ырғағын, жүрек бұлшық еті мен мидың қан айналымын қалпына келтіруге ықпал ететін белсенді компоненттерін барынша сақтауға мүмкіндік береді. Өнім компоненттері қосымша антиоксидантты және ісікке қарсы әсер етеді, организмнен артық натрийді шығарады.

Құрамы: табиғи таулы-алтай балы, итбүлдірген жапырағының микротүйіршіктелген сығындылары, мия тамыры, итошаған шөбі, ащы жалбыз жапырағы, қайың бүршігі.

Құрамы: табиғи таулы-алтай балы, долана сығындысы, ащы жалбыз, қырмызы, сасықшөп, таулы арника, қайың жапырағы.

НЕФРОВИТ

КАРДИОВИТ

МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Компоненты, входящие в состав продукта, помогают нормализовать артериальное давление и ритм сердца и защитить клетки сердца и сосудов. Микрогранулированные экстракты позволяют максимально сохранить активные компоненты растений, способствующие нормализации сердечного ритма, кровоснабжения сердечной мышцы и головного мозга. Компоненты продукта дополнительно оказывают антиоксидантное и противо­отечное действие, выводят избыток натрия из организма.

200 г

«Нефровит» – комплекс для ежедневного применения при повышенном риске воспалительных и застойных заболеваний мочевыделительной системы. Он обладает мягким мочегонным действием, оказывает антибактериальный эф­фект на всем протяжении мочевыводящих путей, препятствует застою мочи и образованию мочевых камней, а также укрепляет кровеносные сосуды почек, которые становятся слабее при почечных заболеваниях.

200 г

Состав: мед натуральный горно-алтайский, микрогранулированные экстракты листьев брусники, корней солодки, травы череды, листьев мяты перечной, соплодий хмеля, березовых почек.

Состав: мед натуральный горно-алтайский, экстракты боярышника, мяты перечной, календулы, пустырника, арники горной, листьев березы.

400454 | Жалбыз Мята

Долана Боярышник

Сасықшөп Пустырник

Қырмызы Календула

Арника

1525 тңг.

400537 | Итбүлдірген Брусника

78

KZ

Мия уральская Солодка

Құлмақ Хмель

Қайың Береза

Итошаған Череда

1630 тңг.

RU


БЕЛСЕНДІЛІК ДЕНЕ СЫМБАТЫН ЖЕТІЛДІРУ

Спорт пен белсенді өмір салтының маңыздылығын айтып жеткізу қиын. Дұрыс тамақтану сияқты тұрақты дене жаттығулары да маңызды, олар денсаулықты сақтайды, ауру-сырқаттан қорғайды, қартаю процесін баяулатады және сымбатты қалпына келтіруге көмектеседі.

АКТИВНОСТЬ Совершенствование физической формы

Важность спорта и активного образа жизни трудно переоценить. Регулярные физические упражнения столь же важны, как и правильное питание, они поддерживают здоровье, предохраняют от заболеваний, замедляют процесс старения и помогают привести фигуру в норму.


FitnessCatalyst

ФитнесКаталайзер МІНСІЗ СЫМБАТ

Fitness сatalyst® – жаттығулардың тиімділігін едәуір арттыруға және сымбатты, қуатты, сексуалды денеге ие болуға мүмкіндік беретін жаңа технология. Жаңа биобелсенді «ФитнесКаталайзерге» бірін-бірі толықтыратын үш өнім кіреді, олар қарқынды дене жүктемелері және жаттығулар кезінде организмге кешенді ықпал етеді.

СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ Fitness сatalyst® – это новая технология, позволяющая значительно повысить эффективность тренировок и обрести стройное, энергичное, сексуальное тело. Новый биоактивный «ФитнесКаталайзер» включает в себя три взаимодополняющих продукта, которые оказывают комплексное воздействие на организм во время интенсивных физических нагрузок и тренировок.

1 L-CARNITINE 2 YOGA JOINTS 3 FITNESS RHYTHM


БЕЛСЕНДІЛІК АКТИВНОСТЬ L-карнитин

МАЙДЫ ЫДЫРАТУ АКТИВАТОРЫ Майларды аэробты ыдыратуды жандандыруға бағытталған. L-карнитин белсенді компоненті май қышқылдарын бұлшықет жасушаларына шоғырландыруды және тасымалдауды қамтамасыз етеді, мұнда олар энергия түзе отырып метаболизмге ұшырайды, организмнің төзімділігін арттырады, жүрекқан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады, жалпы және теріасты майларының мөлшерін азайтады, сондай-ақ организмнің жаттығулардан кейін жылдам қалпына келуіне көмектеседі.

KZ

Құрамы: аминқышқылды кешен LipoCarnitine™ (L-карнитин тартрат, L-карнитин базалық), мальтодекстрин, фруктоза.

L-карнитин

АКТИВАТОР РАСЩЕПЛЕНИЯ ЖИРА

60 капсул

RU 500003 |

5145 тңг.

Направлен на активизацию аэробного расщепления жиров. Активный компонент L-карнитин обеспечивает мобилизацию и транспорт жирных кислот в мышечные клетки, где они метаболизируются с образованием энергии, повышает выносливость организма, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, уменьшает количество общего и подкожного жира, а также способствует более быстрому восстановлению организма после тренировок. Состав: аминокислотный комплекс LipoCarnitine™ (L-карнитина тартрат, L-карнитин базовый), мальтодекстрин, фруктоза.

81

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


Фитнес Ритм

ЙОГА ДЖОЙНТС

БИОЫРҒАҚТЫ ВИТАМИНДІМИНЕРАЛДЫ РЕТТЕУІШ

БУЫН ФОРМУЛАСЫ

Буындардың икемділігі мен төзімділігін арттыруға бағытталған, дене жүктемелерінен кейін оларды қалпына келтіруге көмектеседі және олардың нашарлауына кедергі келтіреді. Белсенді компоненттер буындардың сіңір тіндерінің икемділігін және буын сұйықтығының жай-күйін қалпында ұстайды. Өсімдік сығындылары қабынуға қарсы және антиоксидантты әсерге ие.

Маңызды биологиялық белсенді заттардың, витаминдердің және микроэлементтердің тәуліктік нормасын толықтыруға бағытталған. Кешен өзара бірін-бірі толықтыратын таңертеңгі және кешкі формуладан тұрады. Адамның биологиялық ырғағының екі фазалы сипатына сәйкес, таңертеңгі формула дене белсенділігін арттыруға көмектеседі, ал кешкі формула организмді толыққанды демалуға және күшін қалпына келтіруге бағыттайды.

Құрамы: глюкозамин сульфат, цитрусты тағам талшықтары Herbacell™, Е, С витаминдері, таңқурай жапырағы сығындысы (Rubus idaeus), қаражидек тармағы сығындысы (Vaccinium myrtillus), марганец, мырыш, мыс, жүзім сүйектері сығындысы (Vitis vinifera), витамин А, селен.

ТАҢҒЫ КЕШЕН ҚҰРАМЫ ActiFaze™: витаминдік кешен (витаминдер: с, рр, е, в1, в2, в6, а, D3, в12, пантотен қышқылы, фолий қышқылы, биотин), маньчжур аралийі тамыры (Aralia mandshurica), ткенді элеутерококк о (Eleuterococcus senticosus), дәрілік балдырған (Archangelica officinalis), микрокристалдық целлюлоза. КЕШКІ КЕШЕН ҚҰРАМЫ RestFaze™: минералды кешен (калий, магний, кальций, темір, мырыш, мыс, марганец, йод, селен), дәрілік шүйгіншөп тамыры (Valeriana officinalis), шайқурай шөбі (Hypericum perforatum), дәрілік мелисса шөбі (Melissa officinalis).

ЙОГА ДЖОЙНТС

суставная формула

60 капсул

Направлен на повышение гибкости и прочности суставов, способствует их восстановлению после физических нагрузок и препятствует их изнашиванию. Активные компоненты поддерживают эластичность хрящевой ткани суставов и состояние суставной жидкости. Растительные экстракты оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Фитнес Ритм

Витаминно-минеральный регулятор биоритма

Направлен на восполнение суточной нормы важнейших биологически активных веществ. Комплекс состоит из двух взаимодополняющих формул – утренней, способствующей повышению физической активности, и вечерней, настраивающей организм на полноценный отдых и восстановление сил.

60 капсул

Состав: глюкозамина сульфат, цитрусовые пищевые волокна Herbacell™, витамины Е, С, экстракт листьев малины (Rubus idaeus), экстракт побегов черники (Vaccinium myrtillus), марганец, цинк, медь, экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), витамин А, селен.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины Қаражидек Черника

Таңқурай Малина

Жүзім сүйектері Виноградные косточки

82

Состав утреннего комплекса ActiFaze™: витаминный комплекс (витамины С, РР, Е, В1, В2, В6, А, D3, В12, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин), корни аралии маньчжурской (Aralia mandshurica), элеутерококка колючего (Eleuterococcus senticosus), дягиля лекарственного (Archangelica officinalis), микрокристаллическая целлюлоза. Состав вечернего комплекса RestFaze™: минеральный комплекс (калий, магний, кальций, железо, цинк, медь, марганец, йод, селен), корни валерианы лекарственной (Valeriana officinalis), трава зверобоя (Hypericum perforatum), трава мелиссы лекарственной (Melissa officinalis).

Е, С, А Маньчжур аралийі Аралия маньчжурская

Балдырған Дягиль

Шайқурай Зверобой

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамины А, D3, E, C, B1, B2, B6, B12, PP


БЕЛСЕНДІЛІК АКТИВНОСТЬ ХромЛипаза

Карнитрин

КӨМІРСУ АЛМАСУЫН РЕТТЕУІШ

СЫМБАТТЫ МҮСІН Май тінін ыдыратуға және көмірсулардың майға айналуын болдырмауға бағытталған биокатализаторлардың ерекше кешені. Осы кешеннің міндеті – энергия түзілу үдерісінде (біз белсенді қозғалғанда) әдеттегідей белоктар мен көмірсуларға емес, майларға әсер ету, сондықтан ол дене жүктемелерімен бірге ерекше тиімді.

Көмірсулардың жойылуын жандандыратын және олардың майға айналуын болдырмайтын биобелсенді кешен. Белсенді компоненттердің арқасында тәттіге құмарту азаяды, дене жаттығулары кезінде майдың ыдырауы белсенді жүреді, бірақ бұлшықет тіні сақталады, қандағы глюкоза мен холестериннің қалыпты деңгейі қалпында тұрады.

KZ

Құрамы: липотропты кешен Карнивиталь™ (көк шай сығындысы, L-карнитин тартрат, ас- корбин қышқылы, элеутерококка сығындысы).

энергомодульдеу кешен Ergo- Slim™ (момордика сығындысы, хромнан құралған спирулина ChromBio™, элеутерококка сығындысы).

Құрамы:

ХромЛипаза

Карнитрин

РЕГУЛЯТОР УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

60 капсул

RU

Биоактивный комплекс, активизирующий утилизацию углеводов и предотвращающий их превращение в жиры. Благодаря активным компонентам уменьшается тяга к сладкому, активизируется сжигание жира во время физических тренировок, сохраняя мышечную ткань, поддерживается нормальный уровень глюкозы и холестерина в крови.

СТРОЙНАЯ ФИГУРА

60 капсул

Состав: липотропный комплекс Карнивиталь™ (экстракт зеленого чая, L-карнитина тартрат, ас­ корбиновая кислота, экстракт элеутерококка).

Состав: энергомодулирующий комплекс Ergo­ Slim™ (экстракт момордики, хромсодержащая спирулина ChromBio™, экстракт элеутерококка).

Момордика

Спирулина

500004 |

Элеутерококк

83

2755 тңг.

Особый комплекс биокатализаторов, направленных на сжигание жировой ткани и препятствующих превращению углеводов в жиры. Задача этого комплекса – задействовать в процессе образования энергии (когда мы активно двигаемся) не белки и углеводы, как это происходит обычно, а жиры, поэтому он особенно эффективен в соединении с физическими нагрузками.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин Көк шай Зеленый чай

Элеутерококк

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

С

500009 |

2075 тңг.


Актив Файбер

Маскулин

МАЙ АЛМАСУЫНЫҢ ЖАҢА ФЕРМЕНТТІ АКТИВАТОРЫ

ЕРЛЕРДІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІН ҚАЛПЫНДА ҰСТАУ ЖӘНЕ АНАБОЛИЯЛЫҚ ӘСЕР

Белсендірілген жасунықтың негізгі міндеті ас қорыту жүйесінде токсиндерді, майлар мен көмірсуларды біріктіру, қалыпты ішек микрофлорасын қалпына келтіру болып табылады. Асқазанға түскеннен кейін жасунықтың көлемі ұлғаяды және жылдам тойыну әсерін береді, соның есебінен ішілген тамақтың калориялығы мен көлемі азаяды. Жасунық тазарту әсеріне ие, ішектің қалыпты микрофлорасын қалпында ұстайды және артық салмақпен күреседі.

Ерлердің дене, зияткерлік және сексуалды әлеуетін едәуір арттыратын табиғи тектес кешен. Жасына қарамастан ерлерге жаңа мүмкіндіктерге ие болуға ықпалын тигізіп қоймай, түрлі инфекцияларға төтеп беруін арттырады және дененің бұлшықет массасын арттырады. йохимбе сығындысы, элеутеро- кокка сығындысы, левзея сығындысы.

Құрамы:

Құрамы: пектинді полипектинат™ кешені (цитрусті, жидекті пектиндер), гуар шайыры, ламинария, түйежапырақ тамыры, жалбызтікен, тамақ олигохиті (олигосахарид хи- тозан).

Маскулин

Актив Файбер

ПОДДЕРЖАНИЕ МУЖСКОЙ СИЛЫ И АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ АКТИВАТОР ЖИРОВОГО ОБМЕНА

120 капсул

Главной задачей активированной клетчатки является связывание в пищеварительном тракте токсинов, жиров и углеводов, восстановление нормальной кишечной микрофлоры. Попадая в желудок, клетчатка быстро увеличивается в объеме и создает эффект скорого насыщения, за счет чего уменьшаются калорийность и объем съеденной пищи. Клетчатка оказывает очищающее действие, нормализует микрофлору кишечника и борется с избыточным весом.

Комплекс природного происхождения, значительно повышающий физический, интеллектуальный и сексуальный потенциал мужчины. Не только позволяет обрести мужчине новые возможности независимо от возраста, но и значительно повышает сопротивляемость к различным инфекциям и увеличивает мышечную массу тела.

60 капсул

Состав: экстракт йохимбе, экстракт элеутерококка, экстракт левзеи.

Состав: пектиновый комплекс Полипектинат™ (цитрусовые, яблочные, ягодные пектины), гуаровая камедь, ламинария, корень лопуха, алтея, олигохит пищевой (олигосахарид хитозана).

500008 | Ламинария

Түйежапырақ Лопух

Жалбызтікен Алтей

Цитрустық талшықтар Цитрусовые волокна

84

KZ

1655 тңг.

500046 | Ламинария

Түйежапырақ Лопух

Жалбызтікен Алтей

3625 тңг.

RU


ДЕНІ САУ СӘБИ ТОЛЫҚҚАНДЫ ДАМУ

Бала организмінің өсуі, ақыл-ой дамуы, иммундық жүйесі, өмірлік тонусы және басқа да мыңдаған маңызды функциялары, сондай-ақ оның оқудағы табысы тамақтануға тікелей байланысты екендігі құпия емес, онда дұрыс өсуге және дамуға қажетті барлық витаминдер мен микроэлементтер болуы тиіс. Сондықтан өсіп келе жатқан бала организмін қажетті нәрлі компоненттермен қамтамасыз ету өте маңызды.

здоровый малыш ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Не секрет, что рост, умственное развитие, иммунная система, сон, жизненный тонус и тысячи других важнейших функций организма ребенка, а также его успехи в обучении напрямую зависят от питания, в котором должны присутствовать все необходимые для правильного роста и развития витамины и микроэлементы. Именно поэтому так важно обеспечить растущий детский организм необходимыми питательными компонентами.


ВИТАМАМА

ИММУНИТЕТТІ НЫҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН

ШӘРБАТ

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ВИТАМИНДІ-МИНЕРАЛДЫ КЕШЕНДЕР

ТАБИҒИ ӨСІМДІК БАЛЬЗАМЫ «ВитаМама» шәрбаты – әрбір ересек адамның және баланың денсаулығына қажетті жемістердің, жидектердің және өсімдік сығындыларының қуатты күші. Өнімнің құрамында жасанды консерванттар мен бояғыштар жоқ. Жалпы нығайтатын құрал және организмнің қорғаныш күшін арттыруға, тыныс алу органдарының суық тию инфекцияларымен күресу кезінде жақсы жай-күйін сақтауға арналған табиғи витаминдерінің көзі ретінде ұсынылады.

«ВитаМама» балаларға арналған өнімдер желісі – бұл бала организмінің толыққанды өсуі мен дамуына қажетті витаминдермен, минералды заттармен, амин қышқылдарымен және өсімдік сығындыларымен байытылған, балалардың барлығына таныс және сүйікті дәмді дражелер мен шәрбаттар. «ВитаМама» желісінің өнімдерін жасау кезінде тек қана табиғи, толығымен қауіпсіз және жеңіл әсер ететін биологиялық белсенді компоненттер пайдаланылады, бұл оларды балаларға ерте жастан бастап ұсынуға мүмкіндік береді.

Құрамы: шоғырландырылған шие немесе алма шырыны, фруктоза, эхинацея шөбі, жебіршөп, итмұрын жемісі, қантұнтақ, таңқурай жапырағы, өгейшөп жапырағы.

Сироп

для укрепления иммунитета

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ Линия продуктов для детей «ВитаМама» – это привычные и любимые всеми детьми вкусные драже и сиропы, обогащенные витаминами, минеральными веществами, аминокислотами и экстрактами растений, необходимыми для полноценного роста и развития детского организма. При создании продуктов линии «ВитаМама» используются исключительно природные, полностью безопасные и наиболее мягко действующие биологически активные компоненты, что позволяет рекомендовать их для детей, начиная с самого раннего возраста.

Натуральный растительный бальзам

150 МЛ

400245 |

1549 тңг.

Антипростудный сироп «ВитаМама» – это живая сила плодов, ягод и экстрактов лекарственных растений, необходимых для здоровья каждого взрослого и ребенка. Не содержит искусственных консервантов и красителей. Рекомендуется в качестве общеукрепляющего средства и источника натуральных витаминов для повышения защитных сил организма, улучшения состояния органов дыхания и профилактики простудных инфекций. Состав: сок концентрированный вишневый или яблочный, фруктоза, трава эхинацеи, трава чабреца, плоды шиповника, сахар-песок, листья малины, листья мать-и-мачехи.


ДЕНІ САУ СӘБИ здоровый малыш

Топивит

ТАБИҒИ ИНУЛИНДІ КЕШЕН

«Топивиттің» құрамында тамаша табиғи зат – инулин бар, ол сирек кездесетін өсімдік - жералмұрттың түйнектерінен алынады. Инулин С витаминімен бірге бала үшін өте пайдалы – иммунитетті нығайтады, қалыпты ішек микрофлорасын ынталандырады, аллергиялық реакциялардың өршуіне кедергі келтіреді, сондай-ақ сүйек тіндеріндегі минералды алмасуды жақсартады.

KZ

Құрамы: қант ұнтағы, топинамбур ұнтағы, құрғақ сүт, қант шәрбаты, какаоұнтақ, қант әжігі, лимон қышқылы, С витамині.

Топивит

Природный инулиновый комплекс «Топивит» содержит в своем составе замечательное природное вещество – инулин, которое получают из клубней редкого растения – топинамбура. В сочетании с витамином С инулин очень полезен для ребенка – он укрепляет иммунитет, стимулирует рост нормальной кишечной микрофлоры, препятствует развитию аллергических реакций, способствует профилактике сахарного диабета, а также улучшает минеральный обмен в костной ткани.

RU

150 г

Состав: сахарная пудра, порошок топинамбура, молоко сухое, сироп сахарный, какао-порошок, сахарная крупка, лимонная кислота, витамин С.

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин

87

С

500007 |

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

1705 тңг.


Мумиешка

ТАЗАРТЫЛҒАН АЛТАЙ МУМИЕСІ БАР ДРАЖЕ «Мумиешканың» қасиеті алтайлық мумие мен С витаминінің кең әсер ету ауқымымен анықталады. Осы компоненттер өсіп келе жатқан организмнің түрлі суық тию ауруларына қалыпты төзімділігін сақтауға ықпал етеді. Сонымен бірге, өнімнің құрамына кіретін компоненттер сүйек қаңқасының өсуін ынталандыруға, иммунитетті ынталандыруға, аллергендік фонды азайтуға, ас қорыту және зәр шығару процестерін қалпына келтіруге көмектеседі.

KZ

Құрамы: қант әжігі, қант шәрбаты, с витамині, тазартылған тасдәрі, құрғақ сүт, какао-ұнтақ, тазартылған тасдәрі, лимон қышқылы.

Мумиешка

Драже с очищенным алтайским мумие

150 г

Полезные свойства «Мумиешки» определяются широчайшим профилактическим спектром природного алтайского мумие и природного витамина С. Это профилактика простудных заболеваний (наибольший эффект достигается при рассасывании драже), стимуляция роста костного скелета, стимуляция иммунитета, снижение аллергенного фона, нормализация процессов пищеварения и мочевыделения. Состав: сахарная крупка, сахарная пудра, сироп сахарный, витамин С, мумие очищенное, молоко сухое, какао-порошок, лимонная кислота.

С

ВИТАМИННЕН ҚҰРАЛҒАН содержит витамин

88

500006 |

1705 тңг.

RU


ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ Сыртқа қолданылатын өсімдік бальзамдарының көмегімен денені тонуста және белсенді күйде ұстау.

Комфорт тела Поддержание тела в тонусе и активном состоянии с помощью растительных бальзамов наружного применения.


Сібірлік бальзамдар топтамасы Өсімдіктердің күші сұлулық пен қуаттылық үшін! Серияға байырғы тибет-бурят рецептерінің негізінде жасалған, аты аңызға айналған сыртқа қолданылатын бальзамдар енгізілген. Ертеде шөптер мен майлар негізіндегі бальзамдар сұлулық үшін ғана емес, организмнің қалыпты физикалық жағдайын сақтау үшін қолданылған. Біздің ата-бабаларымыз ревмативзммен, остеохондрозбен күресу кезінде, бас ауруын жеңілдету немесе суықтан сақтану үшін халықтық әдістерді пайдаланған. «Сибирское здоровье» Корпорациясы байкалдық және сібірлік шөптердің табиғи сығындыларын, сондай-ақ сібірлік өсімдіктердің қойылтыған эфир майларын пайдалана отырып, өсімдік тектес бальзамдар жасады.

СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ БАЛЬЗАМОВ Энергия растений для красоты и силы Серия включает в себя уже ставшие легендами бальзамы для наружного применения, созданные на основе древних тибетско-бурятских рецептов. Бальзамы на основе трав и масел в древности применялись не только для красоты, но и для поддержания нормального физического состояния организма. Наши предки использовали народные средства для борьбы с ревматизмом, остеохондрозом, для успокоения мигрени или спасения от простуды. Корпорация «Сибирское здоровье» создала растительные бальзамы, используя натуральные экстракты байкальских и сибирских трав, а также концентрированные эфирные масла сибирских растений.

Енді топтаманың әрбір құралы ЭКОтәсіл философиясының талаптарына сәйкес келеді. Бұл нені білдіреді? • Біз өнімдердің табиғи негізін – Сібір, Алтай мен Байкалдың жабайы өсетін, биологиялық белсенділігі жоғары шөптерін, өсімдіктері мен жемістерін сақтадық. • Біз жаңартылатын өсімдік шикізатын пайдалана отырып және бірқатар химиялық компоненттерді қоспастан, өнімдердің құрамын барынша табиғи қалпында қалдырдық.

Теперь каждое средство коллекции соответствует требованиям философии ЭКОподхода. Что это значит? • Мы сохранили природную основу продук­ тов – дикорастущие травы, растения и ягоды Сибири, Алтая и Байкала, обладающие высокой биоактивностью. • Мы сделали составы продуктов максимально натуральными, использовав возобновляемое растительное сырье и отказавшись от ряда химических компонентов.


ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ Комфорт тела ТАМЫР

Компоненттердің қауіпсіздігін қалай тексеруге болады?

ӘСЕР ЕТУ АУҚЫМЫ КЕҢ БАЛЬЗАМ

Бальзам түрлі қолайсыз сезімдерді жеңілдетуге, дене жүктемелерінен, ауыр көтергеннен кейінгі шаршауды басуға және суық тию кезінде көмектеседі. Дәрілік шөптер сығындыларының бай кешені және самырсын майы қыздыру және босаңсыту әсеріне ие, ширығуды басуға көмектеседі, қорғау және нығайту әсеріне ие.

Сіз топтама өнімдері құрамының әрбір ингредиентінің қауіпсіздігін SKIN Deep Халықаралық тәуелсіз косметикалық өнімнің қауіпсіздігін бағалау жүйесінің көмегімен тексере аласыз

KZ

http://www.ewg.org/skindeep/

Белсенді құрамы: самырсын майы, камфора, эфирлі эвкалипт майы, қарағай шайыры, шайқурай сығындысы, жебіршөп сығындысы, татқұлақ сығындысы, емен қабығының сығындысы, пион сығындысы, өгейшөп сығындысы, қалақай сығындысы, құлмақ сығындысы, шағыр сығындысы, сораң сығындысы, ақ түйежоңышқа сығындысы, аю балдырған сығындысы, қазтабан сығындысы.

EWG’s Skin Deep сайтында сұрату кезінде әрбір ингредиентке 1-10 аралғында қауіп деңгейі беріледі, ол ондағы әлеуетті қауіпті канцерогендер мен уытты компоненттердің мөлшерін көрсетеді.

«Сібір бальзамдарының топтамасының» жаңартылған өнімдерінің мәртебесі ҚАУІПСІЗ!

корень

БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

Бальзам способствует облегчению дискомфортных ощущений различного происхождения, снятию усталости после физических нагрузок, поднятия тяжестей и при переохлаждениях. Богатый комплекс экстрактов лекарственных трав и масло пихты оказывают выраженное разогревающее и расслабляющее действие, способствует снятию напряжения, обладает защитным и укрепляющим эффектом.

Как проверить безопасность компонентов? Каждый ингредиент состава продуктов коллекции вы можете проверить на безопасность с помощью независимой Международной системы оценки безопасности косметической продукции SKIN Deep.

Активный состав: масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта эфирное, живица сосновая, экстракт зверобоя, экстракт чабреца, экстракт чаги, экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт мать-и-мачехи, экстракт крапивы, экстракт хмеля, экстракт бадана, экстракт солянки холмовой, экстракт донника белого, экстракт дягиля, экстракт лапчатки.

http://www.ewg.org/skindeep/

RU

При запросе на сайте EWG’s Skin Deep каждому ингредиенту присваивается уровень опасности от 1 до 10, отражающий содержание в нем потенциально опасных канцерогенов и токсичных компонентов.

Обновленные продукты «Сибирской коллекции бальзамов» имеют статус БЕЗОПАСНО!

401806 |

250 мл Майқарағай Пихта

91

1445 тңг.

Қарағай Сосна

Шайқурай Зверобой

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Жебіршөп Чабрец

Дуб

өгейшөп Мать-и-мачеха

Қалақай Крапива


УДХЭН ОЙ ОРМАН

ГОРХОН БҰЛАҚ

БАС ТЕРІСІНЕ АРНАЛҒАН СЕРГІТКІШ ЛОСЬОН

МІНСІЗ АЯҚҚА АРНАЛҒАН СЕРГІТКІШ КРЕМ

Лосьон бас терісінің күтіміне арналған. Құрамындағы эфир майлары тыныштандыру әсеріне ие, өсімдік сығындылары терінің қорғаныш қызметін қалпына келтіруге көмектеседі, қайызғақтың алдын алады және су-липид теңгерімін реттейді. Лосьонның белсенді компоненттер кешені шаш фолликуласына да оң ықпал етеді, шаштың өсуіне көмектеседі, оны берік етеді.

Табиғи крем аяқтағы ауырлық сезімін жылдам басуға арналған, ұзақ уақыт бойы жайлылық және жеңілдік сезімін беруге көмектеседі. Белсенді компонентердің комбинациясы ылғалдандыруды қамтамасыз етеді және терінің икемділігін арттырады. Құрамына кіретін қыссүйгіш шөп эфир майы сергіткіш әсерге ие; ал биофлавоноид гесперидин терінің қылтамырларының жай-күйіне оң ықпал етеді.

Белсенді құрамы: кофеин, күрең от сығындысы, L-аргинин, РР витамині, түймедақ, шайқурай, шоңайна сығындысы, қара ырғай, қарамық, бұйра жалбыздың эфир майы, апельсин цедрасының эфир майы, туяның эфир майы, шырша қылқандарының эфир майы, татқұлақтық құрғақ сығындысы, анистің эфир майы, эвкалиптің эфир майы.

Белсенді құрамы: глицерин, сояның сутектендірілген полиглицеридтері, қыссүйгіш шөп майы, ментол.

УДХЭН ОЙ ЛЕС

ГОРХОН РУЧЕЙ

Тонизирующий лосьон для кожи головы

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ

Лосьон предназначен для ухода за кожей головы. Эфирные масла в составе оказывают успокаивающее действие, растительные экстракты способствуют восстановлению защитных функций кожи, предотвращают появление перхоти и регулируют водно-липидный баланс. Комплекс активных компонентов лосьона оказывает благоприятное влияние также и на волосяные фолликулы, способствует активизации роста волос, делая их более сильными. Активный состав: сок алоэ вера, кофеин, экстракт иван-чая, L-аргинин, витамин РР, ромашка, зверобой, экстракт лопуха, бузина черная, гречиха, эфирное масло мяты кудрявой, масло цедры апельсина эфирное, масло туи эфирное, масло еловой хвои эфирное, сухой экстракт чаги, масло аниса эфирное, масло эвкалипта эфирное.

250 мл

Күреңот Иван-чай

Шайқурай Зверобой

Түймедақ Ромашка

Түйежапырақ Лопух

қара аю бадам Бузина черная

401805 |

92

1235 тңг.

Природный крем предназначен для быстрого облегчения чувства тяжести в ногах, помогает обрести долговременное ощущение комфорта и легкости. Комбинация активных компонентов обеспечивает увлажнение и повышение эластичности кожи. Эфирное масло зимолюбки, входящее в состав, обладает тонизирующим действием, а биофлавоноид гесперидин благотворно влияет на состояние микрокапилляров кожи.

75 мл

Активный состав: глицерин, гидрогенизированые полиглицериды сои, масло зимолюбки, ментол.

Зимолюбка

Соя

401804 |

1285 тңг.


ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ Комфорт тела ОДОН ЖҰЛДЫҚ

ХАМГААЛХА БОЙТҰМАР

ҚЫЗДЫРАТЫН УҚАЛАУҒА АРНАЛҒАН АРОМА-БАЛЬЗАМ

АЯҚҚА АРНАЛҒАН ҚОРҒАНЫШ БАЛЬЗАМЫ

Ароматерапиялық бальзам дене дәне эмоциялық шаршау кезінде көмектесу үшін арнайы әзірленген. Өсімдіктердің эфир майлары тыныштандырады және қыздырады, имбирь, эвкалипт және жалбыз майлары қоршаған ортаның жағымсыз ықпалынан қорғай отырып, антисептикалық әсерге ие, бұл маусым аралығында және жылдық суық мезгілінде аса маңызды.

KZ

Бальзам аяқ терісін қорғауға арнайы әзірленген. Оның құрамына кіретін сығындылар мен эфир майларының кешені антисептикалық және антибактериялық әрекет етеді, аяқ терісін қоршаған орта қауіптерінен қорғайды. Бальзм қосымша жағымсыз иісті жою әсеріне ие және күні бойы балғындық пен тазалық сезімін береді. Белсенді құрамы: сүйелшөп сығындысы, бисаболол, жалбыз эфир майы, магнолия сығындысы, манука майы, эвкалипт эфир майы, шай ағашының эфир майы, мускатты шатыраштың эфир майы, розмарин эфир майы, имбирь сығындысы.

Белсенді құрамы: су, үпілмәлік майы, жалбыздың эфир майы, эвкалиптің эфир майы, камфора, лаванданың эфир майы, қазтамақтың эфир майы, шырғанақ майы, аирдың эфир майы, анистің эфир майы, имбирьдің эфир майы, майоранның эфир майы, күнбағыс дәндерінің майы, розмарин жапырақтарының сығындысы.

ОДОН ЗВЕЗДА

ХАМГААЛХА ОБЕРЕГ

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ МАССАЖНЫЙ АРОМАБАЛЬЗАМ

RU

ЗАЩИТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ

Ароматерапевтический бальзам разработан специально для помощи при физических и эмоциональных переутомлениях. Эфирные масла растений оказывают успокаивающее и разогревающее действие, эфирные масла имбиря, эвкалипта и мяты обладают антисептическим эффектом, защищая от негативного воздействия окружающей среды, что особенно важно в межсезонье и холодное время года. Активный состав: вода, масло касторовое, масло мяты эфирное, масло эвкалипта эфирное, камфора, эфирное масло лаванды, масло герани эфирное, облепиховое масло, масло аира эфирное, масло аниса эфирное, масло имбиря эфирное, масло майорана эфирное, масло семян подсолнечника, экстракт листьев розмарина.

30 мл

Жалбыз Мята

Лаванда

қазоты Герань

Шырғанақ Облепиха

Аир

93

401800 |

1105 тңг.

Бальзам разработан специально для защиты кожи ног. Комплекс экстрактов и эфирных масел, входящих в его состав, оказывает антисептическое и антибактериальное воздействие, защищая кожу ног от опасностей окружающей среды. Дополнительно бальзам оказывает дезодорирующее действие, и дарит ощущение чистоты и свежести на целый день. Активный состав: экстракт чистотела, бисаболол, эфирное масло мяты, экстракт магнолии, масло мануки, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло шалфея мускатного, эфирное масло розмарина, экстракт имбиря.

30 мл

Сүйелшөп Чистотел

Магнолия

Эвкалипт

Шай ағашы Чайное дерево

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

401801 |

1105 тңг.


ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ Комфорт тела МЭДЭСЭ ЕМШІ ҚҰПИЯСЫ

ТУЛГА ТІРЕК

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУШІ БАЛЬЗАМ

ТАБАН МЕН ӨКШЕГЕ АРНАЛҒАН АРА БАЛАУЫЗЫ БАР БАЛЬЗАМ

Таза өсімдік және эфир майларының, сібірлік ара прополисінің, тозаңы мен аналық сүтінің тиімді үйлесімі тыныштандырады және күнның, желдің, аяздың әсерінен, жәндіктердің шағуынан зақымдалған теріні қалпына келтіруге көмектеседі.

KZ

Ара балауызы негізіндегі табанға арналған бальзам терінің бетінде ерекше қорғаныш қабатын құрайды, бұл тері жабынының зақымдалуына және құрғауына кедергі келтіреді. Құрамына кіретін розмарин сығындысы табан терісінің қалпына келу процесін тездетуге көмектеседі, ал жалбыз эфир майы сергіткіш әсерге ие және жайлылық сезімін береді.

Белсенді құрамы: күнбағыс дәндерінің майы, үпілмәлік майы, ара балауызы, зәйтүн майы, күнжіт майы, лаванда эфир майы, самырсын шайыры, эвкалипт эфир майы, аналық сүт сығындысы, гүлтәжі сығындысы, ара тозаңының сығындысы, бал сығындысы, розмарин жапырақтарының сығындысы, сандал эфир майы, токоферол.

Белсенді құрамы: күнбағыс дәндерінің майы, үпілмәлік майы, ара балауызы, қарағай шайыры, зәйтүн майы, Ғ витамині, бал сығындысы, токоферол, жалбыз эфир майы, розмарин жапырақтарының сығындысы, прополис сығындысы.

МЭДЭСЭ СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

ТУЛГА ОПОРА

Эффективное сочетание чистых растительных и эфирных масел, сибирского пчелиного прополиса, пыльцы и маточного молочка успокаивает и способствует восстановлению поврежденной кожи после воздействия солнца, ветра, мороза, укусов насекомых и прочих повреждений.

RU

Жалбыз Мята

Активный состав: масло семян подсолнечника, масло касторовое, воск пчелиный, масло оливковое, масло кунжутное, эфирное масло лаванды, живица пихтовая, эфирное масло пихты, эфирное масло эвкалипта, экстракт маточного молочка, экстракт амаранта, экстракт пчелиной пыльцы, экстракт меда, экстракт листьев розмарина, эфирное масло сандала, токоферол.

30 мл

Лаванда

Майқарағай Пихта

Амарант

401802 |

Розмарин

95

1105 тңг.

БАЛЬЗАМ С ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ ДЛЯ СТОП И ПЯТОК

Бальзам для стоп на основе пчелиного воска образует на поверхности кожи особую защитную пленку, препятствующую повреждению и пересыханию кожного покрова. Входящий в состав экстракт розмарина способствует ускорению процесса восстановления кожи стоп, а эфирное масло мяты оказывает освежающее действие и возвращает чувство комфорта. Активный состав: масло семян подсолнечника, масло касторовое, воск пчелиный, канифоль сосновая, масло оливковое, витамин F, экстракт меда, токоферол, эфирное масло мяты, экстракт листьев розмарина, экстракт прополиса.

50 мл

Жалбыз Мята

Розмарин

Балауыз Прополис

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

401796 |

1285 тңг.


СЭМГЭН ОҚПАН

МУЛЬХЭН МҰЗ

АРҚАНЫ УҚАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ

АЯҚҚА АРНАЛҒАН ТЫНЫШТАНДЫРАТЫН ГЕЛЬ

Денеге арналған бальзам метеосезімталдық және онымен байланысты жайсыздық сезімі, аз қозғалу, жоғары дене жүктемелері кезінде ұсынылады. Эфир майлары тереңнен қыздыру әсерін қамтамасыз етеді, соның арқасында бұлшықеттерде жайсыздық пайда болғанда, бұлшықеттің ауруы және созылуы кезінде ауырсынуды жеңілдетеді.

Ат талшын және ырғай сығындыларының арқасында аяққа арналған гель микроциркуляцияны күшейтуге және терідегі лимфаағынын жақсартуға көмектеседі; аяқтағы жайсыздық пен ауырлық сезімін азайтуға ықпал ете отырып, сергіткіш әсер етеді. Эвкалипт және бұрыш жалбызы майларының үйлесімі аяқ терісіндегі қанның іркілуі мен ісікті болдырмауға көмектеседі, сондай-ақ салқындату әсеріне ие.

Белсенді құрамы: самырсынның эфир майы, соя майы, күнбағыс дәндерінің майы, несепнәр, камфора, хош иісті калиссия сығындысы, күйдіргіш ваниль эфирі, мажыра сығындысы, майтамыр сығындысы, түймешетен сығындысы.

Белсенді құрамы: күнжіт майы, ат талшын сығындысы, қара ырғай сығындысы, жалбыз эфир майы, кофеин, қалампыр эфир майы, трехалоза, майоран эфир майы, эвкалипт эфир майы, шөпшай эфир майы.

СЭМГЭН СТВОЛ

МУЛЬХЭН ЛЕД

БАЛЬЗАМ ДЛЯ МАССАЖА СПИНЫ

Бальзам для тела рекомендуется при метеочувствительности и связанном с ней чувстве дискомфорта, малоподвижном образе жизни, повышенных физических нагрузках. Эфирные масла обеспечивают глубокий прогревающий эффект, благодаря чему значительно облегчается состояние при проявлениях дискомфорта в мышцах, при ушибах и растяжениях.

Благодаря экстрактам конского каштана и бузины гель для ног способствует усилению микроциркуляции и улучшению лимфотока в коже; оказывает тонизирующее действие, способствуя уменьшению дискомфорта и чувства тяжести в ногах. Сочетание масла эвкалипта и мяты перечной способствует предотвращению застойных явлений в коже ног и отечности, а также оказывает выраженное охлаждающее действие.

Активный состав: масло пихты эфирное, масло сои, масло семян подсолнечника, мочевина, камфора, экстракт золотого уса, эфир жгучей ванили, экстракт сабельника, экстракт окопника, экстракт пижмы.

Активный состав: масло кунжутное, экстракт конского каштана, экстракт бузины черной, эфирное масло мяты, кофеин, эфирное масло гвоздики, трехалоза, эфирное масло майорана, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло бессмертника.

75 мл 401799 |

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

75 мл

1235 тңг.

401803 | Соя

Золотой ус

Майқарағай Пихта

96

Мажыра Сабельник

Майтамыр Окопник

1235 тңг. Атбас талшын Конский каштан

қара аю бадам Бузина черная

Жалбыз Мята

Қалампыр Гвоздика

Майоран


ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ Комфорт тела ЭЛЬБЭШЭН СИҚЫРШЫ

УЯН НОМО ИІЛГІШ САДАҚ

БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН ГЛЮКОЗАМИН ЖӘНЕ ХОНДРОИТИН БАР ТАБИҒИ БАЛЬЗАМ

«Эльбэшэн» бальзамы ауыз қуысыынң табиғи микрофлорасын сақтауға көмектеседі. Бальзамның әрекеті ауыз қуысын тазалауға және патогенді микрофлораны басуға бағытталған, бұл тісжегінің пайда болу қаупін азайтады. Өсімдік сығындылары қабынуға қарсы әсерге ие, қызыл иектің қанауынан және тістердің сезімталдығынан қорғайды. Сонымен бірге, бальзамды пайдлалану ауыздағы жағымсыз иісті кетіруге көмектеседі.

KZ

Бальзамның құрамында белсенді заттардың: майтамыр мен мажыра сығындылары, хондроитин сульфаты, глюкозамин, арша, эвкалипт, розмарин және кайепутті жоғары концентрациясы бар. Бальзам қабынуларды азайтуға, дәнекер құрылымдарын нығайтуға көмектеседі, жайландыратын қасиеті бар, жайсыздық және ауырсыну сезімдерін азайтуға, қозғалысты жеңілдетуге ықпал етеді.

Белсенді құрамы: су, майсана майы, эфир жалбыз майы, эфир эвкалипт майы, камфора, лаванда эфир майы, эфир қазоты майы, шырғанақ майы, эфир аир майы, эфир анис майы, эфир занзабіл майы, эфир майоран майы, күнбағыс тұқымы майы, розмарин жапырағы майы.

Белсенді құрамы: майтамыр сығындысы, мажыра сығындысы, глюкозамин гидрохлориді, хондроитин сульфаты, табиғи ментол, арша майы, кайепут майы, эвкалипт майы, розмарин майы.

УЯН НОМО ГИБКИЙ ЛУК

ЭЛЬБЭШЭН ВОЛШЕБНИК

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА С ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

Бальзам «Эльбэшэн» способствует поддержанию естественной мик­рофлоры полости рта. Действие бальзама направлено на очищение полости рта и подавление патогенной микрофлоры, что уменьшает риск возникновения кариеса. Экстракты растений обладают противо­­воспалительным эффектом, защи­щают от кровоточивости десен и повышенной чувствительности зу­бов. Кроме того, использование баль­зама способствует устранению неприятного запаха изо рта.

RU 250 мл 400034 |

Активный состав: вода, масло касторовое, масло мяты эфирное, масло эвкалипта эфирное, камфора, эфирное масло лаванды, масло герани эфирное, облепиховое масло, масло аира эфирное, масло аниса эфирное, масло имбиря эфирное, масло майорана эфирное, масло семян подсолнечника, экстракт листьев розмарина.

1040 тңг.

Бальзам содержит высокую концентрацию активных веществ: экстракты окопника и сабельника, сульфат хондроитина, глюкозамин, эфирные масла можжевельника, эвкалипта, розмарина и кайепута. Способствует снижению воспалительных проявлений, укреплению соединительных структур, обладает расслабляющим свойством, способствует уменьшению чувства дискомфорта и болевых ощущений, облегчению движения. Активный состав: экстракт окопника, экстракт сабельника, хондроитина сульфат, глюкозамин, эфирные масла можжевельника, эвкалипта, розмарина и кайепута.

100 мл 500033 |

Жалбыз Мята

Эвкалипт

97

Лаванда

қазоты Герань

Шырғанақ Облепиха

840 тңг. Майтамыр Окопник

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Мажыра Сабельник

Арша Можжевельник

Розмарин


Ауыз қуысы күтімі Сау, әрі әсем тістер – адамдар арақатынасының маңызды құрамдас бөлігі және заманауи адамның алғашқы әсері. Сіздің тістеріңіздің қалыпты жағдайы мен сыртқы түрін сақтай алатын тіс пастасы тістердің саулығы үшін маңызды роль атқарады.

«Сибирское здровье» тіс пасталары – бұл табиғи компоненттер негізінде жасалған, қауіпсіз табиғи өнім. «Сибирское здоровье» Корпорациясының тіс пасталары адам денсаулығы үшін қауіпсіз, өйткені оның құрамында қатты синтетикалық антисептиктер, агрессивті көбік түзушілер және организм үшін зиянды басқа да компоненттер жоқ. Өнім Еуроодақ елдерінде және ТМД бірқатар елдерінде сәтті сертификатталды және GMP cosmetics және ISO 9001 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес өндіріледі.

Уход за полостью рта

Здоровая и красивая улыбка – это важнейшая составляющая общения людей и визитная карточка современного человека. Немаловажную роль здесь играет зубная паста, которая способна поддержать нормальное состояние и внешний вид наших зубов. Зубные пасты от «Сибирского здоровья» – это натуральный продукт, созданный на основе природных компонентов. Они безопасны для здоровья человека, так как не содержат жестких синтетических антисептиков, агрессивных пенообразователей и прочих вредных для организма веществ. Продукт успешно сертифицирован в странах Евросоюза и большинстве стран СНГ и производится в соответствии с требованиями международных стандартов GMP cosmetics и ISO 9001.

«Сибирское здоровье» тіс пастасының құрамында қауіпті компоненттер жоқ: лаурилсульфат, метронидазол (антибиотик), триклозан, Ірі абразивтер, эмальді бұзатын ағартушы компоненттер

Зубная паста от «Сибирского Здоровья» не содержит опасные компоненты: лаурилсульфат, метронидазол (антибиотик), триклозан, гтңгые абразивы, осветляющие компоненты, повреждающие эмаль


ДЕНЕ ЖАЙЛЫЛЫҒЫ Комфорт тела СІБІРЛІК ИТМҰРЫН

СІБІРЛІК ПРОПОЛИС

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ

KZ

НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пастаның негізінде – сібірлік шөптердің және қажетті минералды заттардың көзі болып табылатын қызыл саздың үйлесімі. Сібірлік итмұрынның сығындысы және қызыл саз қызылиектің қан айналымын жақсартады, ауыз қуысы тіндерін қалпына келтіруге көмектеседі, тіс эмалін тиімді бекемдейді. Сібірлік өсімдіктердің – сібірлік аршаның, шырғанақтың, шатыраштың, түймедақтың табиғи қорғанышы қабынулар мен пародонтоздың асқынуына кедергі келтіреді, тіс жегісін туғызатын бактериялардың белсенділігін басады.

Сібірлік емдік шөптердің және ара прополисінің бірегей концентраты бар табиғи тіс пастасы антибактериялық, қабынуға қарсы және жараны жазу әсерге ие. Олар қызылиектің қанауын, ісінуін азайтуға және ауыз қуысының шырышты қабығын емдеуге көмектеседі. Тіс пастасының құрамына кіретін натрий монофторфосфаты тіс жегінің алдын алуды қамтамасыз етеді, ал фтор тіс жегіні туғызатын бактериялардың жағымсыз ықпалына төзімділікті арттырады.

Белсенді құрамы: сібірлік итмұрын сығындысы, қызыл саз, сібірлік арша, шатыраш, шырғанақ және түймедақ сығындысы.

Белсенді құрамы: ара прополисі, бадан сығындысы, қазтамақ эфир майы, түймедақ сығындысы, шатыраш сығындысы, шырғанақ сығындысы, натрий монофторфосфаты, папаин.

СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В основе пасты – сочетание сибирских растений и красной глины, которая является источником необходимых минеральных веществ. Экстракт сибирского шиповника и красная глина улучшают кровоснабжение десен, способствуют восстановлению тканей полости рта, эффективно укрепляют зубную эмаль. Естественная защита сибирских растений – сибирского можжевельника, облепихи, шалфея, ромашки – препятствуют развитию воспалений и пародонтоза, подавляют активность кариесогенных бактерий.

RU

Природная зубная паста с уникальным концентратом сибирских целебных трав и пчелиного прополиса содержит компоненты, обладающие антибактериальным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Они способствуют уменьшению кровоточивости, отечности десен и заживлению слизистой полости рта. Монофторфосфат натрия, входящий в состав зубной пасты, обеспечивает профилактику кариеса, а фтор повышает устойчивость к негативному воздействию кариесогенных бактерий. Активный состав: эмульсия пчелиного прополиса, комплекс экстрактов и масел бадана, шалфея, ромашки, герани и облепихи, монофторфосфат натрия.

Активный состав: экстракт сибирского шиповника, красная глина, экстракты сибирского можжевельника, шалфея, облепихи и ромашки.

75 мл 401513 |

865 тңг.

75 мл Итмұрын Шиповник

99

Арша Можжевельник

Ешкіжапырақ Шалфей

Шырғанақ Облепиха

Түймедақ Ромашка

400758 |

855 тңг.

Бадан

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013

Ешкіжапырақ Шалфей

Ромашка Түймедақ

Шырғанақ Облепиха


ТЭГ

ТАЗАЛЫҚ. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ.

бұл тазарту, бейімделу ресурстарын қалпына келтіру және жасуша қызметтерін үйлестіру жүйесі. Осы жүйе организмнің тиісті қызметін қалыпта ұстау үшін қажетті оңтайлы бағдарламаны таңдауға мүмкіндік береді.

ЧЭГ

чистота. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ.

это система очищения, восстановления адаптационных ресурсов и гармонизации клеточных функций. Данная система позволяет выбирать оптимальную программу, необходимую для поддержания соответствующей функции организма.

100

ТАЗАЛЫҚ

тазарту әсері бар ББҚ. Бұл өнімдер тікелей сіңіру әрекеті және организмді табиғи тазару процестерін жандандыру есебінен организмді шлактардан, уыттан және басқа да зиянды заттардан тазартуға ықпал етеді.

чистота

БАД очищающего действия. Эти продукты способствуют очищению организма от шлаков, токсинов и других вредных веществ за счет прямого сорбционного действия и активации процессов естественного очищения организма.

ЭНЕРГИЯ

адаптогенді және биоэнергитикалық коррекиялау ББҚ. Бұл өнімдер жасушалардың түрлі зақымдайтын ықпалдарға төзімділігін арттыруға көмектеседі және олардың энергетикалық әлеуетін арттырады.

ЭНЕРГИЯ

БАД адаптогенной и биоэнергетической коррекции. Эти продукты способствуют повышению устойчивости клеток к самым разным повреждающим воздействиям и повышают их энергетический потенциал.

ГАРМОНИЯ

негізгі биологиялық белсенді заттардың тапшылығын толықтыратын және биологиялық ырғақтарды реттейтін ББҚ. Витаминдердің, витамин тәрізді және минералды заттардың табиғи көздері жасушалар ішіндегі маңызды өмірлік процестерді реттеу және біздің организміміздің органдары мен жүйелерінің үйлесімді әрекет етуі үшін қажет.

ГАРМОНИЯ

БАД, восполняющие дефицит основных биологически активных веществ и регулирующие биологические ритмы. Природные источники витаминов, витаминоподобных и минеральных веществ, которые необходимы для регуляции важнейших жизненных процессов внутри клеток и гармоничного функционирования органов и систем нашего организма.


Сіз бағдарламаның әзірленген үш нұсқасының бірін таңдап алуыңызға болады: Вы можете выбрать один из трех разработанных вариантов программы:

KZ

МИНИМУМ

бағдарламаның үнемді нұсқасы мен өнімдер форматы.

МИНИМУМ

Экономичные вариант программы и формат продуктов.

МЕДИУМ

орташа баға деңгейіндегі танымал сүйікті өнімдердің кешені және қолайлы қолдану форматы.

МЕДИУМ

Комплекс из наиболее популярных любимых продуктов среднего ценового уровня с удобным форматом применения.

МАКСИМУМ

белсенді компоненттердің мөлшері барынша жоғары және тиімділігі жоғары өнімдер; ББҚ қолдануға қолайлы формат (капсула түрінде).

МАКСИМУМ

Продукты с максимальным содержанием активных компонентов и наиболее высокой эффективностью; удобный для применения формат БАД (капсульная форма).

Бағдарламаны қолдану сызбасы КАК применЯТЬ программы

RU

Кезең ЭТАП

Бағдарлама тарауы Раздел программы

Қолдану ұзақтығы Длительность применения

Қолдану мерзімділігі Периодичность применения

Тазарту және бастапқы коррекция Очищение и первичная коррекция

ТАЗАЛЫҚ ЧИСТОТА

1-2 ай 1-2 месяца

жылына 2-3 рет 2-3 раза в год

ЭНЕРГИЯ, ГАРМОНИЯ

4-6 ай және одан да көп 4-6 месяцев и более

Тазарту кезеңі аяқталғаннан кейін бірден жылына 1-2 рет 1-2 раза в год сразу после завершения этапа «Очищение»

Қалпына келтіру және денсаулық ұзақ уақыт бойы сақтау Восстановление и долговременное поддержание здоровья

101


МИНИМУМ БАҒДАРЛАМАСЫ ПРОГРАММА МИНИМУМ сау асқазан мен ішектер жоғары здоровыЕ желудок и кишечник

Лимфосан базовый

ЭПАМ-11

Фиточай «Курил Сай» (Курильский чай)

жұмыс қабілеттігі высокая работоспособность

Лимфосан базовый

Адаптовит

Ритмы здоровья

күшті иммунитет сильный иммунитет

Лимфосан базовый

ЭПАМ-900; ЭПАМ-7

Апивит

ерлер денсаулығы мужское здоровье

Лимфосан базовый

ЭПАМ-96

Элемвитал с органическим цинком

әйелдер денсаулығы женское здоровье

Лимфосан-Ж

ЭПАМ-24

Фиточай «Сагаан Хараасгай» (Белая ласточка)

салмақты бақылау контроль веса

Лимфосан базовый

Адаптовит

Chromlipaza

сау бауыр здоровая печень

Лимфосан-Г

ЭПАМ-4

Гепатовит; Фиточай «Аминай Эм» (Трава жизни)

сау қан тамырлары Здоровые сосуды

Лимфосан-К

ЭПАМ-44

Тримегавитал Сибирский лен; Кардиовит, Фиточай «Шанга Зурхэн» (Сильное сердце)

сау бүйректер здоровые почки

Лимфосан-У

ЭПАМ-96

Нефровит

102


D

A

диабеттің алдын алу профилактика диабета

Природный инулиновый концентрат

Адаптовит

Фиточай «Хубад Сай» (Жемчужный чай)

әсем тері мен шаш, тырнақтар КрасивЫЕ кожа и волосы, ногти

Лимфосан женский

Адаптовит

Фиточай «Сагаан Хараасгай» (Белая ласточка)

аяқтар ноги

Лимфосан базовый

ЭПАМ-8

Тримегавитал. Сибирский лен

болат жүйке стальные нервы

Лимфосан базовый

ЭПАМ-1000

Тримегавитал. Сибирский лен

сау жүрек здоровое сердце

Лимфосан-К

ЭПАМ-44

Тримегавитал. Сибирский лен; Фиточай «Шанга Зурхэн» (Сильное сердце)

көздің жақсы көруі отличное зрение

Лимфосан базовый

Адаптовит

Синхровитал VII

иілгіш буындар гибкие суставы

Лимфосан Артро; Истоки чистоты

ЭПАМ-31

Фиточай «Уян Номо» (Гибкий Лук)

аллергияның алдын алу профилактика аллергии

Лимфосан базовый

ЭПАМ-11

Элемвитал с органическим цинком

мықты сүйектер крепкие кости

Природный инулиновый концентрат

ЭПАМ-8

Элемвитал с органическим кальцием

103

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


МЕДИУМ БАҒДАРЛАМАСЫ ПРОГРАММА МЕДИУМ сау асқазан мен ішектер жоғары здоровыЕ желудок и кишечник

Истоки чистоты

Агатовый бальзам

Кароферол

жұмыс қабілеттігі высокая работоспособность

Истоки чистоты

Адаптовит

Ритмы здоровья; Истоки чистоты. Формула 3

күшті иммунитет сильный иммунитет

Истоки чистоты

Адаптовит; Серебряный бальзам

Истоки чистоты. Формула 3; Синхровитал V

ерлер денсаулығы мужское здоровье

Истоки чистоты

Панторал; Гранатовый бальзам

Элемвитал с органическим цинком

әйелдер денсаулығы женское здоровье

Истоки чистоты

Малахитовый бальзам

Элемвитал с органическим железом

салмақты бақылау контроль веса

Лимфосан базовый

Адаптовит

Хромлипаза; Актив Файбер; Карнитрин; Ритмы здоровья

сау бауыр здоровая печень

Истоки чистоты

Адаптовит

Живая клетка IV; Истоки чистоты. Формула 3

сау қан тамырлары Здоровые сосуды

Истоки чистоты

Адаптовит

Тримегавитал. Сибирский лен; Синхровитал III; Элемвитал с органическим селеном

сау бүйректер здоровые почки

Истоки чистоты

Серебряный бальзам

Нефровит

104


D

A

диабеттің алдын алу профилактика диабета

Истоки чистоты

Адаптовит

Хромлипаза

әсем тері мен шаш, тырнақтар КрасивЫЕ кожа и волосы, ногти

Истоки чистоты

Малахитовый

Хронолонг; Истоки чистоты. Формула 3

аяқтар ноги

Истоки чистоты

Адаптовит

Тримегавитал. Сибирский лен; Истоки чистоты. Формула 3

болат жүйке стальные нервы

Истоки чистоты

Адаптовит; Золотой бальзам

Синхровитал II

сау жүрек здоровое сердце

Истоки чистоты

Адаптовит

Тримегавитал. Сибирский лен; Синхровитал III

көздің жақсы көруі отличное зрение

Истоки чистоты

Адаптовит

Синхровитал VII

иілгіш буындар гибкие суставы

Истоки чистоты

Панторал

Синхровитал VI

аллергияның алдын алу профилактика аллергии

Истоки чистоты

Адаптовит

Истоки чистоты. Формула 3; Тримегавитал. Бораго и Амарант

мықты сүйектер крепкие кости

Истоки чистоты

Панторал

Элемвитал с органическим кальцием

105

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


МАКСИМУМ БАҒДАРЛАМАСЫ ПРОГРАММА МАКСИМУМ сау асқазан мен ішектер жоғары здоровыЕ желудок и кишечник

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Агатовый бальзам; Панторал

Кароферол

жұмыс қабілеттігі высокая работоспособность

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Панторал; Гранатовый бальзам

Ритмы здоровья; ВитаГерманий

күшті иммунитет сильный иммунитет

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Элемвитал с органическим цинком; Синхровитал V

ерлер денсаулығы мужское здоровье

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Панторал; Гранатовый бальзам

Элемвитал с органическим цинком; Синхровитал V

әйелдер денсаулығы женское здоровье

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Элемвитал с органическим железом; Хронолонг

салмақты бақылау контроль веса

Лимфосан базовый

Адаптовит

Хромлипаза; Актив Файбер; Карнитрин; ВитаЙод; Ритмы здоровья

сау бауыр здоровая печень

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Живая Клетка IV, Элемвитал с органическим селеном

сау қан тамырлары Здоровые сосуды

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Тримегавитал. Сибирский лен; Омега-3, Синхровитал III; ВитаГерманий

сау бүйректер здоровые почки

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Серебряный бальзам

Нефровит; Элемвитал с органическим цинком

106


D

A

диабеттің алдын алу профилактика диабета

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Тримегавитал. Сибирский лен; Хромлипаза

әсем тері мен шаш, тырнақтар КрасивЫЕ кожа и волосы, ногти

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Хронолонг; ВитаГерманий

аяқтар ноги

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Тримегавитал. Сибирский лен; Хронолонг

болат жүйке стальные нервы

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Синхровитал II; Элемвитал с органическим магнием; Тримегавитал. ДГК Суперконцентрат

сау жүрек здоровое сердце

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Синхровитал III; Тримегавитал. Сибирский лен; Тетрардиол

көздің жақсы көруі отличное зрение

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Синхровитал VII; Тримегавитал. ДГК Cуперконцентрат

иілгіш буындар гибкие суставы

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Синхровитал VI; Тримегавитал. Бораго и Амарант; Элемвитал с органическим селеном

аллергияның алдын алу профилактика аллергии

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Адаптовит

Тримегавитал. Бораго и Амарант; Синхровитал V

мықты сүйектер крепкие кости

Renaissance Triple Set (Истоки Чистоты)

Панторал

Элемвитал с органическим кальцием; Хронолонг

Денсаулық және белсенділік. «Сибирское здоровье» Бірлестігінің өнімі. 2013 Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2013


ЖАСУШАЛАРЫН ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ Хронобиологическая защита клеток

Өкілеттік мекенжайларын сіздің қалаңызда келесі сайттан білуге болады: www.sibvaleo.com Адреса Представительств в вашем городе можете узнать на сайте: www.sibvaleo.com Сіздің кеңесші (Ваш консультант)

• АДРЕСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ • ПОДДЕРЖКА НОРМАЛЬНЫХ БИОРИТМОВ • СУТОЧНЫЕ НОРМЫ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ • ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ • ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ

Өндірістің сапа менеджменті жүйесі ISO 9001:2008 стандарты талаптарына сәйкес келеді Система менеджмента качества производства соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008

103738 | 102013

• АТАУЛЫ ӘСЕР ЕТУ • ҚАЛЫПТЫ БИОРИТМДЕРДІ ҰСТАУ • АКТИВТІ ЗАТТАРДЫҢ ТӘУЛІКТІК НОРМАЛАРЫ • ПРОГРЕССИВТІ ТЕхНОлОГИЯЛАР • ПАТЕНТТЕЛГЕН ӨНІМ

НО

КА! Н ВИ

Денсаулық және белсенділік. каталог 02/2013  
Денсаулық және белсенділік. каталог 02/2013  
Advertisement