Page 1

наурыз, бейсенбі 1 2012 жыл

№25 (14812)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ХАБАРЛАМА

ТОЛЫМДЫ ІСТЕР ТАБЫСЌА БАСТАЙДЫ

Сейсенбі кїні аймаќ басшысы Ерлан Арынныѕ тґраєалыќ етуімен облыс јкімдігініѕ кеѕейтілген мјжілісі ґтті. Оєан ЌР Президенті Јкімшілігініѕ мемлекеттік инспекторы Ерлан Јукенов, облыстыќ басќармалардыѕ басшылары, ќалалар мен аудандардыѕ јкімдері ќатысты. Кїн тјртібінде ґѕірдіѕ ґткен жылєы јлеуметтікэкономикалыќ дамуыныѕ ќорытындылары, облыстыќ бюджеттіѕ игерілуі, мемлекеттік «Жўмыспен ќамту-2020» жјне їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламаларыныѕ аймаќта жїзеге асу барысы, сондайаќ, тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєын жаѕєырту жайы ќаралып, Елбасыныѕ биылєы жолдауы аясында атќарылар жаѕа міндеттер айќындалды. Аталєан мјселелер бойынша жауапты басќарма басшылары баяндама жасады.

ДАМУ ДЕЅГЕЙІ ТЎРАЌТЫ Алќалы жиында алдымен аймаќтыѕ былтырєы жылєы јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайы сґз болды. Бўл жґнінде облыстыќ экономика жјне бюджеттік жоспарлау басќармасыныѕ бастыєы Галина Давдрикова баяндап берді. Оныѕ айтуынша, 2011 жылы облыстыѕ јлеуметтік-экономикалыќ жаєдайы едјуір жаќсарып, оѕ кґрсеткіштерге ќол жеткен. Ґткен жылдыѕ алєашќы 9 айындаєы жалпы ґѕірлік ґнім кґлемі 945,5 млрд. теѕгені, ал ґнеркјсіптік ґндіріс кґлемі 987,2 млрд. теѕгені ќўраєан. Сондай-аќ, облыстаєы таукен ґндіретін ґндіріс кґлемі 7,6%-єа ўлєайєан. Ґѕірде шаєын жјне орта кјсіпкерлікті дамытуєа ерекше мјн берілген. Бўл баєыттаєы ґндіріс кґлемі 2,4%-єа ґскен. Сонымен ќатар, шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілерінен бюджетке тїскен салыќ жјне басќа да міндетті тґлемдер 83,2 млрд. теѕгені ќўраєан. Бўл - 2010 жылєа ќараєанда едјуір артыќ. Аймаќта жўмыссыздыќ деѕгейі де тґмендеп, табысы аз азаматтар ќатары ќысќарєан. Былтырєы жылдыѕ ќорытындысы бойынша ќўрылыс жўмыстарыныѕ жоєары деѕгейде жїзеге асќаны байќалады. Мемлекеттік тўрєын їй баєдарламасы шеѕберінде Екібастўз ќаласында 80 жјне 45 пјтерлік тўрєын їйлер пайдалануєа берілген. «Ќазаќстан тўрєын їй жинаќ банкі» арќылы 4 тўрєын їйдіѕ ќўрылысы жалєасуда. Биыл 8 јлеуметтік нысанныѕ ќўрылысы аяќталады деп жоспарлануда. Атап айтсаќ, білім беру ордалары, 2 балабаќша, 3 дјрігерлік амбулатория, жјне жїйке ауруынан емделушілерге арналєан єимарат ќўрылысы. Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша ќабылданєан мемлекеттік «Балапан» баєдарламасы ойдаєыдай жїзеге асуда. Тек былтыр 28 мектепке дейінгі мекеме пайдалануєа берілген. Аќсу жјне Екібастўз ќалаларында 2 жаѕа балабаќша ќўрылысы салынєан, 11 ескі єимарат ќайта ќалпына келтірілген жјне мектеп жанынан 14 шаєын орталыќ ашылєан. Биыл облыс орталыєында таєы бір жеке меншік балабаќшаныѕ тўсауы кесілген, бўдан басќа 320 орындыќ мектепке дейінгі мекеменіѕ ќўрылысы жалєасуда. Бїгінгі таѕда павлодарлыќ бїлдіршіндердіѕ 81%-ы мектепалды тјрбиемен толыќ ќамтылып отыр екен. Облыстыѕ денсаулыќ саќтау саласында да ќолєа алынєан игілікті істер аз емес. 2011 жылы Баянауыл ауданында жаѕа емхана, Павлодар ќаласына ќарасты Кенжекґл ауылы мен Ленин кентінде, Ќашыр ауданыныѕ Песчан ауылында дјрігерлік амбулаториялар пайдалануєа берілген. Спорттыќ єимараттар саны да жылдан-жылєа кґбеюде. Ґткен жылы ґѕірде жасанды жабыны бар 19 шаєын футбол алаѕы мен бокс орталыєы салынып, Павлодар, Аќсу ќалаларында спорт кешендерініѕ ќўрылысы басталды. Аймаќтыѕ мјдени ґмірініѕ дамуы да назардан тыс

Ќўрметті облыс тўрєындары! 2012 жылдыѕ 6 наурызы кїні саєат 10.00-де Павлодар ќаласындаєы Естай атындаєы мјдениет сарайында жўртшылыќтыѕ ќатысуымен V сайланєан облыстыќ мјслихаттыѕ кеѕейтілген сессия мјжілісінде Павлодар облысыныѕ јкімі Е.М.Арынныѕ 2011 жылы облыстыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуыныѕ ќорытындысы туралы есебі тыѕдалады.

Назар аударыѕыз! «Сарыарќа самалы» газетініѕ арнайы жобасы! а самалы» газеті Облыстыќ «Сарыарќ ик ал ыќ јл еу ме тт ік -эк он ом ґѕ ірд іѕ ме н р же тіс тік те са ла ла ры нд ає ы іп, ет рс кґ лі й- те гж ей та бы ста рд ы ег же йы на ар а нд ты у маќса кеѕінен насихатта отыр. ып ал лєа ќо жобаны тў са ук ес ер і жо ба ны ѕ Ар на йы на 020» баєдарламасы «Жўмыспен ќамту-2 ѕ ны ма ста ба ірш еѕ ар на лы п от ыр . Ґм і рд те лік игі єан ал орын нјтижесінде ґѕірде м лы сы ба ен ым ма ќс ат на си ха тт ау лы п жі ау да ны нд а бо бя Ле рі ле ші тіл ен сп мы да нд ає ы жў ќа йт ты . Ат ал єа н ау де ін ер ѕб ше ба єд ар ла ма сы ќа мт у гі гін бї а нд йы жа ста р ат ќа ры лє ан жў мы р. зда асы ал нґмірден оќып-біле

4-5 беттерде

ТАЄАЙЫНДАУ ќалєан жоќ. Былтыр 11 мјдениет нысаныныѕ тўсауы кесілген екен. Облыс јкімі Ерлан Арын јлі де атќарылуы тиіс міндеттердіѕ кґп екенін алєа тартты. Бўл ретте, јрбір іс-шара Елбасы Н.Назарбаевтыѕ «Јлеуметтік жаѕєырту - Ќазаќстан дамуыныѕ басты баєыты» атты Жолдауына негізделген. Јсіресе, ауыл шаруашылыєы саласын дамытуєа ерекше назар аударып, мал басыныѕ санын арттыру, игерілмеген жер телімдерін пайдалану, кґп жылдыќ шґптерді ґсіру керектігін ќадап айтты. Сондай-аќ, ќала аумаќтарын кїл-ќоќыстан, тўрмыстыќ ќалдыќтардан тазарту мјселесін де дўрыс жолєа ќоюды тапсырды. Бўдан соѕ облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ бастыєы Бауыржан Ќасенов сґз алып, саланы дамытуда атќарылєан жўмыстар жайын баяндады. Алайда, аграрлыќ секторда кенже ќалєан бірќатар мјселелердіѕ бар екені белгілі болды. Облыстыќ білім беру басќармасыныѕ бастыєы Баќыт Бексейітова аймаќтыѕ білім беру жїйесінде ќол жеткен жетістіктерге тоќталды. Облыс јкімі мектептердіѕ компьютерлік базасын жаѕартуды, кеѕ жолаќты интернет желісімен ќамтамасыз етуді жјне облыс тўрєындарыныѕ компьютерлік сауаттылыєын ашуєа баса мјн беру ќажеттігін атап ґтті. Сонымен ќатар, мемлекеттік «Балапан» баєдарламасыныѕ орындалу барысын назарда ўстау керектігін жјне шаєын ќалалардаєы жастардыѕ білім алуын жіті ќадаєалауды тапсырды.

ОБЛЫС БЮДЖЕТІ ОРЫНДЫ ЖЎМСАЛДЫ Былтырєы жылєы облыстыќ бюджеттіѕ игерілу барысы да талќыланды. Облыстыќ ќаржы басќармасыныѕ бастыєы Бјкір Демеуов ґткен жылы бюджетке 87 млрд-тан астам теѕге тїскенін мјлімдеді. Оныѕ сґзіне ќараєанда, аймаќтаєы бюджеттік баєдарламаларды жїзеге асыруєа 84286,0 млн.теѕге жўмсалєан. Бўл - жылдыќ жоспардыѕ 98%-ын ќўраєан екен. (Соѕы 2-бетте.)

Облыс јкімініѕ ґкімімен Орсариев Арын Амангелдіўлы Павлодар облысы јкімініѕ орынбасары ќызметіне таєайындалды. А.А.Орсариев 1976 жылы Алматы ќаласында туєан. ЈлФараби атындаєы Ќазаќ мемлекеттік ўлттыќ университетін елтанушы мамандыєы бойынша (екі шетел тілін ќоса алып шыќты) тјмамдады. “Болашаќ” баєдарламасы бойынша Сорбонна (Париж) университетінде оќып, дипломатия жјне стратегия магистрі мамандыєын алып шыќты. Саясат єылымдарыныѕ докторы. Еѕбек жолын оќытушы, Ќазаќстан Республикасы Сыртќы істері министрлігі Дипломатиялыќ Академиясыныѕ жоєары санатты маманы ќызметтерінен бастады, одан кейін Ќазаќстан Республикасы Сыртќы істер министрлігініѕ екінші хатшысы ќызметін атќарды. 2000–2005 жылдары - Ќауіпсіздік кеѕесі Хатшылыєы Аналитикалыќ орталыєыныѕ, Ішкі саясат бґлімініѕ аєа сарапшысы, бас сарапшы, Ќазаќстан Республикасы Президенті Јкімшілігі Ішкі саясат басќармасы Аќпараттыќ-аналитикалыќ орталыєыныѕ сектор меѕгерушісі. 2005–2007 жылдары – Астана ќаласы ішкі саясат департаментініѕ директоры. 2007 – 2008 жылдары – Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрлігініѕ талдау жјне стратегиялыќ жоспарлау департаментініѕ директоры. 2008-2009 жылдары – Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ орынбасары, тґраєа міндетін атќарушы. 2009 жылдан 2012 жылдыѕ аќпанына дейін - Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы Мемлекеттік басќару академиясыныѕ ректоры.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

2

ЈЛЕУЕТ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ТОЛЫМДЫ ІСТЕР ТАБЫСЌА БАСТАЙДЫ

Галина Давдрикова (Соѕы. Басы 1-бетте.)

- Барлыќ јлеуметтік баєдарламалар, мемлекеттік мекеме ќызметкерлерініѕ еѕбекаќысы жоспар бойынша толыќ кґлемде тґленді. 2011 жылы бюджет ќаражаты

Бјкір Демеуов

Хелуа Кјшкенова

сапалы ауызсумен ќамтамасыз ету маќсатында 12 елді мекендегі сумен жабдыќтау жїйесініѕ ќўрылысы мен ќалпына келтіру жўмыстарына жјне 5 нысанныѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттарын јзірлеуге республикалыќ

Облыс бюджетініѕ шыєыстар ќўрылымы

Ќанат Шјбенов

тўрєын жўмысќа орналастырылєан. 790 јлеуметтік жўмыс орнын ашуєа 70,1 млн. теѕге ќарастырылєан. Ал їстіміздегі жылы 900 адамды жўмысќа орналастыру кґзделіп отыр. Басќарма бастыєыныѕ айтуынша, биылєы жылы кјсіптік оќытуєа 873,6 млн. теѕге бґлінген жјне осы баєытта білім алуєа 1630 адам жіберіледі деп жоспарлануда. Баєдарламаныѕ екінші баєытына жјне былтырєы жылы кјсіпкерлікті ќолдау маќсатында бюджеттік несиелер беруге 370,0 млн. теѕге ќарастырылады. Аталєан баєдарламаєа ќатысушыларды кјсіпкерлік негіздеріне оќыту їшін 16,2 млн. теѕге ќаражат бґлініп, 434 адам оќытылєан жјне 177 азамат шаєын несие алєан. Айта кетерлігі, шаєын несиеніѕ орташа мґлшері шамамен 2,1 млн. теѕгені ќўрайды. Бўл ретте, кґбінесе ќызмет кґрсету, ґндіріс жјне ґнімді ќайта ґѕдеу саласын дамытуєа баєытталєан бизнес жобалардыѕ ќолдауєа ие болєанын атап ґткен жґн. Биылєы жылы 513 адамєа шаєын несие беру їшін республикалыќ бюджеттен 769,5 млн. теѕге бґлінген. Кјсіпкерлік негіздерін оќытуєа 25,8 млн. теѕге ќарастырылєан. Ќала жјне

Сайын Кјменов

Аймаќ басшысы Е.Арын «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы мемлекеттік маѕызы бар ауќымды жоба екенін айтып, бўл баєыттаєы жўмыстарды јлі де ширату ќажеттігін тапсырды.

Жаѕа ґндірістер іске ќосылуда Алќалы жиында 2010-2014 жылдарєа арналєан їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму (ЇИИД) баєдарламасыныѕ аймаќта жїзеге асу барысы талќыланды. Аталмыш баєдарлама аясында атќарылып жатќан жўмыстар жґнінде облыстыќ кјсіпкерлік жјне ґнеркјсіп басќармасыныѕ бастыєы Ќанат Шјбенов баяндады. Оныѕ айтуынша, облыста 169 инновациялыќ жоба жїзеге асырылуда. Ќазіргі таѕда индустрияландыру картасына енген 65 жоба іске ќосылуда. Соныѕ ішінде 13 республикалыќ, 52 ґѕірлік жоба бар. Басќарма басшысыныѕ сґзіне ќараєанда, 104 жоба їйлестіру кеѕесініѕ баќылауында. Ґткен жылы жалпы ќўны 79,0 млрд. теѕге инвестицияны ќўрайтын 54 жоба іске ќосылєан. Ал биыл 55 жобаны іске

Ґнеркјсіп саласы есебінен 3 білім беру, 4 денсаулыќ саќтау, 1 јлеуметтік нысанныѕ ќўрылысы салынды. Мемлекеттік тўрєын їй баєдарламасы аясында Павлодар ќаласында 144 пјтерлі кґп ќабатты тўрєын їйдіѕ ќўрылыс жўмыстары жалєасуда. Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша мемлекеттік саясаттыѕ негізгі басымдыєы - адами капиталды арттыру. Осыєан орай, білім беру, денсаулыќ саќтау салаларын дамытуєа кґп кґѕіл бґлінуде. Мўєалімдердіѕ жјне мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде ќызмет ететін тјрбиешілердіѕ біліктілік санаттарына їстемаќы мґлшерін ўлєайтуєа 219,4 млн. теѕге баєытталды. Кјсіптік білім беру мен ґндірістік оќытуды ўйымдастыру їшін 25,5 млн. теѕге ќарастырылды. Жетім жјне ата– ана ќарауынсыз ќалєан балаларды асырап алєан ќамќоршыларєа да ай сайын аќша тґленді. Бўл маќсатќа республикалыќ бюджеттен 159,6 млн. теѕге бґлінген болатын. Ал денсаулыќ саќтау саласына келер болсаќ, тегін кепілдендірілген кґмек їшін 12443,5 млн. теѕге жўмсалды. Республикалыќ бюджет есебінен медициналыќ жабдыќтар мен 12 жедел жјрдем кґлігі сатылып алынды. Бірќатар емдеу мекемелеріне жґндеу жўмыстары жїргізілді, - деді Бјкір Саматўлы. Сондай-аќ, былтыр халыќќа јлеуметтік ќызмет кґрсету їшін 1486,8 млн. теѕге бґлінген. Мјдениет, спорт, туризм баєдарламалары бойынша 4520,3 млн. теѕге игерілген. Ауыл шаруашылыєын ќолдауєа жалпы сомасы 2935 млн. теѕге жўмсалєан. Облыс тўрєындарын

ќаражаттан 800 млн-нан астам теѕге баєытталєан. Халыќты жўмыспен ќамтуєа баєытталєан іс-шараларды жїзеге асыруєа да ќомаќты ќаржы бґлінген, алайда, ол толыќ игерілмеген. Жалпы, былтыр тїрлі себептерге байланысты облыстыќ бюджеттіѕ 1 млрд. теѕгеден астам ќаржысы игерілмей ќалєан екен. Басќарма басшысы бўл жаєдайды мемлекеттік сатып алулар кезіндегі їнемшілдік пен кейбір нормативтік ќўжаттардыѕ дўрыс јзірленбегендігімен тїсіндірді. Бўл ретте, аймаќ басшысы Е.Арын бюджет ќаржысын жоспар бойынша маќсатты жўмсау ќажеттігін тапсырды.

Жўмыссыздар ќатары азаюда Аймаќта жўмыссыз тўрєындарды еѕбекпен ќамтуєа ерекше мјн берілуде. Бўл туралы облыстыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасы бастыєыныѕ міндетін атќарушы Хелуа Кјшкенова мјлім етті. Облыста «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасын жїзеге асыру маќсатында ґткен жылы бюджеттен 3,4 млрд. теѕге ќаражат бґлінген. Аталєан баєдарлама бойынша 5,4 мыѕ адам халыќты жўмыспен ќамту орталыќтарына ґтініш беріп, олардыѕ 4,7 мыѕы еѕбекпен ќамтылєан. Баєдарламаныѕ бірінші баєыты бойынша, былтыр кјсіптік білім алуєа жјне ќайта даярлыќтан ґтуге, біліктілігін арттыруєа 3073 адам жіберілген. Соныѕ ішінде 2082 адам оќуын аяќтаєан. Ќазіргі таѕда 1466

аудан јкімдерініѕ деректері бойынша, 2012 жылєа арналєан жўмыспен ќамту жґніндегі баєдарламаныѕ екінші баєытына ќатысуєа 352 їміткер ґтініш берген. Бїгінде бўл баєыттаєы жўмыстар жалєасуда. Ал баєдарламаныѕ їшінші баєыты бойынша, былтыр тўрєын їй салуєа жјне инженерлік-коммуникациялыќ инфраќўрылымды дамытуєа республикалыќ бюджеттен 4,6 млрд. теѕге бґлінді. Нјтижесінде, Ертіс ауданында - 12, Ќашыр ауданында – 5, Павлодар жјне Май аудандарында -1, Успенкада – 2, Шарбаќтыда – 10 їй салынєан. Біраќ, бўл нысандардыѕ ешќайсысы тапсырылмаєан жјне сатылып алынбаєан. Себебі, баєдарламаныѕ осы баєытына байланысты ісшараларды орындау їшін аталєан аудандар јкімдерімен дўрыс жўмыс жїргізілмей отырєан кґрінеді.

ќосу жоспарланып отыр. Осы жобаларєа баєытталєан инвестиция кґлемі 149,9 млрд. теѕгені ќўрайды. - Їстіміздегі жылдыѕ бірінші жарты жылдыєында 18 жоба жїзеге асады. Ал екінші жарты жылдыќта 37 инвестициялыќ жоба іске ќосылады. Сондай-аќ, «Ґнімділік 2020» баєдарламасыныѕ маѕызы зор. Осыєан орай, былтыр ЌР Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігі «Ќазаќстандыќ индустрияны дамыту институты» АЌ-мен бірлесіп ґѕірлік менеджерлерді оќыту семинарларын ўйымдастырєан болатын, - деді Ќанат Ќайыржанўлы. Бўл ретте, 2010-2014 жылдарєа арналєан їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасын жїзеге асыруда біздіѕ аймаќ кґш басында тўрєанын атап ґткен жґн. Облыс јкімі елдіѕ экономикалыќ кґрсеткіштерін еселеу їшін їдемелі

индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасыныѕ маѕызы зор екенін, осы саланы дамытуєа ерекше назар аударып, мониторинг жїргізіп тўруды тапсырды. Сонымен ќатар, Е.Арын Елбасыныѕ халыќќа биылєы Жолдауында бўл баєдарлама экономиканы жаѕєыртудыѕ басты баєдары болып ќала беретінін атап айтќанын, сол їшін экономиканыѕ озыќ кластерлерін ќўрып, дамытуды жїйелі жалєастыру керектігін жеткізді.

Салаєа тыѕ жоба ќажет Кеѕейтілген мјжілісте талќыланєан соѕєы мјселе – тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыєын жаѕєыртудыѕ 2011-2020 жылдарєа арналєан баєдарламасын жїзеге асыру жайы. Бўл жґнінде облыстыќ энергетика жјне тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ басќармасыныѕ бастыєы Сайын Кјменов есеп берді. - Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєын жаѕєыртудыѕ 2011-2020 жылдарєа арналєан баєдарламасы екі баєытты ќамтиды. Біріншісі - бўл коммуналдыќ сектор, жылу жјне электрмен жабдыќтауды жаѕєырту, ќайта жґндеу болып табылады. Екіншісі – тўрєын їй секторыныѕ негізгі бґлімі саналатын кґппјтерлі їйлерді жґндеу. Ал сумен жабдыќтау жјне су бўру желілерін жаѕартуєа баєытталєан жўмыстар мемлекеттік «Аќ бўлаќ» баєдарламасында ќамтылєан», - деді басќарма басшысы. Айта кетерлігі, бўл салада су - жылыту ќазандыќтары ќиындыќ туєызуда. Тарифтер жылу ґндірісі бойынша шыєындарды жаппаєандыќтан, мјселелер туындауда. Сондай-аќ, бїгінгі таѕда облыстыѕ ауылдыќ аумаќтарындаєы 347 ќазандыќтардыѕ 41-не кїрделі жґндеу жўмыстары, ал 306-на аєымдаєы жґндеу жўмыстары жїргізілген жјне 2 ќазандыќ ауыстырылєан. Облыста жылу желілерініѕ ўзындыєы 903,7 шаќырымды ќўрайды. Алайда, оныѕ кґбі ескірген. Ґткен жылы жылумен жабдыќтау желілерін жаѕєырту маќсатында 1,8 млрд. теѕгеге 23,4 шаќырым жылу желілерін ќайта ќўру жўмыстары ќолєа алынєан. Сонымен ќатар, кјсіпорындар ќаражаты есебінен 266,4 млн. теѕгеге 2367 шаќырым электрмен жабдыќтау желілері, кернеуі 0,4 кВт жјне одан жоєары 705 трансформаторлыќ ќосалќы станция кїрделі жґндеуден ґткен. Ал биылєы жылы республика ќаражаты есебінен сметалыќ ќўны 2035,2 млн. теѕгені ќўрайтын «Усольская» ќосалќы станциясын салу, 1525 шаќырым электр тарату желілерініѕ станциясын ќайта ќўру жјне кїрделі жґндеу жўмыстарын жїргізу жоспарлануда. Тўрєын їй мјселесіне келер болсаќ, ќазіргі таѕда аймаќтаєы кґпќабатты їйлердіѕ 55%-ы тїрлі жґндеу жўмыстарын ќажет ететін кґрінеді. Облыс бойынша 1243 тўрєын їйдіѕ тґбе жабындылары, ал 910 їйдіѕ ішкі инженерлік желілері жґндеуді талап етеді. Облыста тўрєындарды ауызсумен ќамтамасыз ету мјселесі де ґткір тўр. Ќазіргі таѕда 2001-2009 жылдар аралыєында салынєан 85 КБМ-ніѕ 68-і єана жўмыс істеуде, 14-і жарамсыз жјне 3-уі аталєан жерде ќажеттіліктіѕ болмауына байланысты тоќтап тўр. Облыстаєы сумен жабдыќтау желілерін ќайта жґндеуден ґткізуге жјне ќайта жаѕєыртуєа ќомаќты ќаражат ќажет кґрінеді. Осы баєыттаєы жўмыстарды жандандыру їшін їстіміздегі жылы ќўны 2338 млн. теѕгені ќўрайтын 11 жобаны жїзеге асыру жоспарлануда. Жалпы, бїгінде аймаќтыѕ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы саласы сын кґтермейді, ќордаланєан мјселелер шаш етектен. Аймаќ басшысы Е.Арын ґѕірдіѕ тўрєын їй-коммуналдыќ саласын дамытуєа баєытталєан наќты жоспар ќўрып, жоба жасау ќажеттігін тапсырды. Сондай-аќ, Павлодар ќаласындаєы «Алюминстрой» шаєын ауданын дамыту мјселесі де кїн тјртібінде ґткір тўрєанын, ондаєы тўрєын їйлердіѕ инженерлік мјселесін шешу ќажеттігін ќадап айтты. Н.ШОДЫР. Суреттерді тїсірген Т.Нўрєазы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

3

АЗЫЌ-ТЇЛІК

www.saryarka-samaly.kz Кїйбеѕ тірлікпен жїріп кґктемніѕ де келгенін сезбей ќалєандаймыз. Жыл сайын осы бір маусымаралыќ кезеѕде баєа мјселесіне бас ауыртып, јбігерге тїсетін јдетіміз бар. Сондыќтан, атќарушы билік ќыс тїсісімен кїнделікті тўтыну тауарларына деген баєаны ќалыпты саќтап тўрудыѕ амалына кіріседі. Еѕ бастысы, істері нјтижесіз емес. Уаќытылы ќолданылєан шаралардыѕ арќасында картоп, кґкґніс сияќты басќа да азыќ тїрлеріне баєа тўраќты деѕгейде саќталып келеді. Бўл тўтынушылар їшін аса тиімді. Дегенмен, аймаєымызда ет, сїт ґнімдеріне деген тапшылыќ пайда болуда. Уаќыт ґткен сайын мал басы азайып келеді. Нјпаќасын тґрт тїлігінен тауып келген халќымыз їшін бўл - алаѕдарлыќ жаєдай. Бўєан не себеп? Жалпы, ет ґндірісі ќай уаќытта болса да еліміздіѕ ауыл шаруашылыєындаєы негізгі жјне басым баєыттардыѕ бірі болып келеді. Јсіресе, соѕєы жылдары елімізде мал шаруашылыєын дамытуєа кґп кґѕіл бґлінуде. Їкімет ќаржыны да аяп жатќан жоќ. Тек сол ќаржыны тиімді пайдалана білсек дейсіѕ. Бўл тўрєыдан алєанда аймаєымыз кґш соѕында емес. Облыста ќазіргі кезде ет, сїт ґнімдерініѕ тапшылыєы мјселесін шешудіѕ тыѕ жолдары ќарастырылуда. Бўл туралы облыс јкімініѕ ауыл шаруашылыєы мјселелері жґніндегі орынбасары Нўржан Јшімбетов јѕгімелеп берді.

- Нўржан Кемерўлы, азыќ-тїлік тауарларына деген баєа ќашан да биліктіѕ басты назарында екенін білеміз. Бўл саладаєы ќазіргі жаєдайєа тоќтала кетсеѕіз? - Ґздеріѕіз білетіндей, Їкіметпен бекітілген јлеуметтік маѕызєа ие 18 ґнім тїрі бар. Олардыѕ басым бґлігі бойынша тўраќтандыру ќорына жеткілікті кґлемде мол азыќ жиналєан. Осы арќылы нарыќтаєы баєаєа јсер ете аламыз. Мысалы, ґткен жылы шыєым бітік болып, соныѕ арќасында ќазіргі кезде негізгі тўтынатын азыќтїлік тїрлері - картоп, кґкґніс сияќты басќа да ґнімдерге баєа тўраќты саќталуда. Алайда, сараптама кґрсеткендей, ќаѕтарда ет пен сїт ґнімдерініѕ баєасы ґскен. Бўл ќазір кґкейтесті мјселелердіѕ бірі болып тўр. Онымен ќоса, мал шаруашылыєы саласында ґндіріс кґлемі мен мал басыныѕ саны тґмендеп барады. Жыл басында, ќаѕтар айыныѕ ґзінде аймаєымыздаєы ірі ќара малдыѕ саны їш пайызєа азайєан. - Мўныѕ себебі неде? - Бірінші себеп – аудан, ауылдарда мал санаєы дўрыс жїргізілмеген. Неге екендігі белгісіз, малдыѕ наќты санын кґрсетпей, артыќ есептеп жазу белеѕ алєан. Ол енді аныќталып жатыр. Мўнымен ќоймай, барлыќ есеп ќаєаздарында облыстыѕ ет, сїт ґнімдеріне деген сўранысын толыќ ќамтып отырмыз деп кґрсетіліп келді. Шын мјнінде ґндірілген ет, сїттіѕ басым бґлігі ешбір саудаєа тїсіп жатќан жоќ. Ауылдаєы халыќ оны тек ґз ќажеттіліктері їшін єана пайдалануда. Осыдан екінші мјселе туындайды. Аймаќтаєы ірі ќара малдыѕ 75 пайызы - жеке меншіктіѕ, яєни ауыл тўрєындарыныѕ ќолында. Еѕбекке ќабілетті ауыл халќыныѕ 90 пайызы ќорасындаєы малдыѕ арќасында кїн кґріп отыр. Ал мал шаруашылыєын ќолдаудыѕ негізгі тетіктері, мемлекет тарапынан кґрсетілетін кґмек шаралары оларєа баєытталмаєан. Яєни, тїрлі ќаржылыќ институттар ірі шаруашылыќтарєа єана кґмектеседі. Бўл тўрєыдан алєанда тўрєындарды ет баєытындаєы мал ґсіруге ынталандырып, наќты ќолдап жатќан ешкім жоќ. Сондыќтан, ќазіргі кезде ќарапайым халыќ їшін басы артыќ мал ўстау тиімсіз болып отыр. - Бўл бїгін єана пайда болып отырєан мјселе емес шыєар... - Дўрыс айтасыз, оныѕ тамыры тереѕде жатыр. Тоќсаныншы жылдардаєы реформалау кезеѕінде жаѕа жаєдайларєа бейімделе алмаєан шаруашылыќтар ўсаќталып кетті. Мўндай жаєдай мал шаруашылыєыныѕ жекелеген азаматтардыѕ ќолына кґшіп, саланыѕ ўсаќ тауарлы кїйге тїсуіне јкеліп соќтырєандыєы белгілі. Мал мен ќўстыѕ

«Мемлекет ауыл шаруашылыєына орасан кґмек кґрсетіп отыр... Фермерлердіѕ ќаржыландыруєа ќолжетімділігін кеѕейту їшін балама жолдар табу ќажет. Їкіметке бґлшек сауданы делдалдарсыз жїргізуді мемлекеттік ќолдаудыѕ тетігін жасап, енгізуді тапсырамын». ЌР Президенті - Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Јлеуметтік-экономикалыќ жаѕєырту – Ќазаќстан дамуыныѕ басты баєыты» атты Жолдауынан.

саны азайып, табынныѕ генетикалыќ јлеуеті ќўлдырап, осыныѕ јсерінен мал шаруашылыєы ґнімдерініѕ ґндіріс кґлемі кеміді. Бўл мјселелер јлі кїнге дейін ґзекті тўр. Оєан ќарамастан, ќазіргі кезде біздіѕ басты маќсатымыз - тўрєындарды сапалы, јрі арзан ет, сїт ґнімдерімен ќамту. - Аталєан мјселелерді оѕтайлы шешу жолында нендей шаралар ќолдануды жоспарлап отырсыздар? - Елбасы, мал бордаќылау алаѕдарын кґбейтуді тапсырєан болатын. Ќазір осы баєыттаєы жўмыстарды дамыту їшін аймаєымыздыѕ ірі шаруа ќожалыќтары шетелден асыл тўќымды мал сатып алып жатыр. Тиімді, јрине. Дегенмен, шетел асып жеткізілген ірі ќараны бордаќылауєа

їстемесі жоќ. Кјсіпкерлер ќанша ќаржы алды, сонша ќайтарады. Есесіне олар ґндірген етті нарыќ баєасы бойынша, делдалдарсыз саудалауы тиіс. - Делдалдыќ демекші... Елбасы Н.Назарбаев биылєы Жолдауында ауыл шаруашылыєы саласындаєы бґлшек сауданы делдалдарсыз жїргізуді тапсырєан болатын. Бўл баєытта ќандай жўмыстар атќарылмаќ? - Ґндірілген ет тўтынушыларєа жеткенше 20-30 пайыз їстеме баєа ќосылады. Сондыќтан, делдалдарсыз сауда мјселесі де аса маѕызды. Мысалы, етті кґтерме сатып алумен айналысатындар, базар, дїкендердегі сатушылар, ветеринарлыќ кедергілер, базарда арнайы орын жалдау, осыныѕ барлыєы баєаныѕ кґтерілуіне себеп болып жатады. Сол себепті, біз мал бордаќылау алаѕдарынан тікелей ауылшаруашылыќ жјрмеѕкелеріне, јлеуметтік дїкендерге жеткізіп отыруды ќолєа алмаќпыз. Нјтижесінде, ірі шаруашылыќтар тўрєындардан малды сатып алып, бордаќылау алаѕында семіртеді де тікелей базарєа апарып сатады.

?

тым арзандатып ќойып жататынымызды атап ґттім. Сол арќылы шаруалардыѕ мїдделеріне назар аударылмайды. Баєа шаруа ќожалыќтары їшін де, тўтынушылар їшін де тиімді болуы шарт. - Яєни, «ґгізді де жыќпау, арбаны да сындырмау» ќажет дейсіз єой? - Иј, јрине. Ќазір тўрєындар малдарын тиімді баєамен ґткізе алмай отыр. Енді бўл мјселе шешімін таппаќ. Халыќ їшін сойып тапсырєаннан гґрі тірідей сатќан тиімдірек. Сойылєан малдыѕ кїйі кїткендегідей салмаќ шыєармауы мїмкін. Онымен ќоса оны арнайы мал сою орындарына апарады. Ол да ќосымша шыєын. Жаѕа жїйе арќылы біз мал басын да саќтап ќалып, оныѕ ґнімділігін де арттырамыз. Ауылдыќтардан ірі ќара мал нарыќтыќ баєамен, ќазіргі кґрсеткішпен алсаќ килограммы 900 теѕгеден сатып алынбаќ. Кїз мезгілінде малдарын Оѕтїстік Ќазаќстанныѕ кјсіпкерлеріне арзанєа саудалаєанша, тиімді баєамен ґз шаруашылыќтарымызєа бермей ме? Халыќ тїсінуі тиіс. Мал ўстап, табыс табуєа болады. - Сїт ґнімдері мјселесіне келсек... - Мўнда да сондай жаєдай ќалыптасќан. Ауылдыќ жерлерде тўрєындардан сиыр сїтін ќабылдайтындар некенсаяќ. Себебі, сїтті саќтайтын арнайы орындар ќажет. Ол јжептјуір ќаражат тўрады. Кјсіпкерлер мўндай тјуекелге барєысы келмейді. «Тўрєындардан ќажетті кґлемде сїт жинай аламыз ба? Табыс бола ма?» дегендей кїмјн туындауы мїмкін. Ал бўл проблеманы шешудіѕ ќандай жолдары бар? - Біз ауылдыќтарєа тым болмады ішкі сўраныстарын ґтеуі їшін сїт ґнімдерін ґздерінде жинап, дайындауды ўсынамыз. Сїтті ќайта ґѕдеуден ґткізу, яєни шикі сїтті пастерлеу болып табылады. Бўл ґѕдеудіѕ бірінші сатысы. Дегенмен, сол пастерлеу ќўрылєысы да біраз ќаражат тўрады. Кјсіпкерлер ол ґзін аќтамайды деп ќорќады. Бўл ретте, аудан јкімдерініѕ ќолдауы ќажет. Олар ґз ґндірушілеріне кґмек кґрсетуі тиіс. Тўрєындардан сїт сатып алынып, ќайта ґѕдеуден ґтеді. Ондай сїттіѕ бір литрі јрі кеткенде жїз теѕге тўрды делік. Соныѕ ґзінде тиімді єой. Онымен ќоса, ќалада ауылдыѕ сїт ґнімдеріне деген сўраныстыѕ жоєары екендігін байќадыќ. Біраќ, тўрєындардан ќажетті кґлемде сїт ґнімін жинап ала алмай келеміз. - Ќалай дегенмен, ауылдыќ жерлерден ќалаєа сїт тасымалдаудыѕ ґзі їлкен мјселе єой... - Ґте дўрыс. Бўл да їлкен проблемаєа айналып отыр. Јсіресе, облыс орталыєынан шалєай орналасќан аудандар їшін ќиын. Сондыќтан, ќазіргі кезде тасымал шыєындарын субсидиялау мјселесі ќаралуда. Бўєан ќаржы облыстыќ бюджеттен бола ма, јлде республика ќазынасынан ќаралама - оны јлі шешу керек. Оєан дейін аудандар сїтті ґздерінде ґѕдеп, ґз сўраныстарын ґтесе, артынша артыќ бґлігін ќалаєа јкеле алады. Мўндай жаќсы тјжірибе Успен, Шарбаќты, Ќашыр аудандарында бар. Егер аудандарда ет, сїт ґнімдерін дайындау ісі дўрыс жолєа ќойылса, ауыл тўрєыны їшін мал ўстау тиімді болар еді. Сїт ґнімдерін дайындау бўдан былай јрбір јкімдіктіѕ баќылауында болады. Ќолєа алєан шаралар сјтті жїзеге асырылса, уаќыт ґте келе тўрєындар мал шаруашылыєына ерекше ден ќоя бастайтыны шындыќ еді. Мал санын кґбейтіп ќана ќоймай, сапалы жем-шґп дайындауды, малдардыѕ генетикалыќ јлеуетін арттыру сияќты басќа да маѕызды шараларды ќолєа алады. Бїгінде аталєан бастамаларды жїзеге асыруєа ќажетті ќаржыландырудыѕ барлыќ мїмкіндіктері, жолдары бізде бар. - Аталєан тыѕ бастамалардыѕ алєашќы нјтижелерін ќашан кїтуге болады? - Бўл бастамалар алдаєы наурыз айындааќ наќты нјтижелерін бере бастайды деп ойлаймын. Сїт саудасы оѕ жолєа ќойылады. Јзірге, облыс орталыєына жеткізілмесе де жергілікті тўрєындарды сапалы, арзан сїтпен ќамтуєа, ґз аудандарындаєы сўранысты ґтеуге кіріспек. - Нўржан Кемерўлы сўхбатыѕыз їшін рахмет. Істеріѕізге сјттілік тілейміз!

ЕТ ПЕН СЇТКЕ ДЕГЕН

СЎРАНЫСТЫ

? ? ? ? ? ЖЕКЕ ЇЙ-ЖАЙЛАРДЫ ЌОЛДАУ АРЌЫЛЫ ҐТЕЙМІЗ

ќойып, одан тиісті ґнім алєанша кем дегенде 1,5-2 жыл кїту керек. Онымен ќоса, јр ауданда ќўрєан кїнніѕ ґзінде асыл тўќымды мал ўстайтын небары оннан аса бордаќылау алаѕы болады. Бўл - жеткіліксіз. Сол себепті, Елбасы тапсырмасын орындаудыѕ таєы бір жолы ретінде келесідей баєытты ўсынып отырмыз. Мўндай бордаќылау алаѕдарын тўрєындардыѕ малын сатып алу арќылы да ќўруєа болады. Ќыс, кґктем айларында ќорада тўрєан мал тиісті кїтімніѕ, арнайы жем-шґптіѕ жоќтыєынан арыќ болатындыєы белгілі. Сондыќтан, осы кезеѕдерде бізде ет ґнімдеріне деген тапшылыќ байќалады. Ал егер халыќ кїзде малын ірі шаруашылыќтарєа тапсырса, жаєдай ґзгеше болар еді. Шаруа ќожалыќтары тўрєындардан сатып алынєан ірі ќараны бордаќылауєа ќойып, семіртеді. Арнайы кїтім кґрген малдардыѕ едјуір кґп ґнім беретіндігі белгілі. - Жаѕа жїйеніѕ тиімділігі айќын сияќты. Дегенмен, біздіѕ шаруашылыќтар бўл бастаманы жїзеге асыруєа ќаншалыќты дайын? - Шаруашылыќтарєа тиісті ќолдау кґрсетіледі. Бўл ретте, «Павлодар» јлеуметтіккјсіпкерлік корпорациясы (ЈКК) іске кіріспек. Оєан Їкіметтен јлеуметтік маѕызы бар тауарларды, азыќ-тїлік ќорын дайындау їшін арнайы ќаражат бґлінген. Оныѕ ішінде ет, сїт ґнімдері де бар. Біз ќаржыны ЈКК арќылы осы З Ы С Л ЕЛДА жїйемен жўмыс істеуге јзір Д ІН Р Е Д ІМ шаруа ќожалыќтарына бере ЕТ, СЇТ ҐН ЫЅ ЖАЅА ЖЇЙЕСІ аламыз. Еѕ бастысы Д У А Л А Д САУ – бўл несие емес. Яєни, пайыздыќ

- Сонда сауда орындарындаєы еттіѕ босатылу баєасы ќандай болмаќ? - Бїгінде шаруаларєа жјрмеѕкеде сатќаннан гґрі кјсіпорынєа тапсырєан тиімдірек. Бізге олардыѕ да жаєдайын ойлау ќажет. Сол себепті, шаруашылыќтарєа нарыќтыќ баєамен саудалауєа мїмкіндік тудырамыз. Тек делдалдыќ їстеме баєасыз. Мысалы, бїгінгі баєамен ол 900 теѕгені ќўрайды. Сондай-аќ, шаруашылыќтардыѕ жеткізіп берген ет ґнімін саудалаушыларєа да 10 пайызєа дейінгі їстеме ќосуєа рўќсат береміз. Соныѕ ґзінде, небары 990 теѕге шыєады. Ал ќазір базар, дїкендердегі баєа бўдан едјуір жоєары (1200-1300 теѕге). Бўл барлыєына тиімді. Шаруалар да, јлеуметтік сауда орындары да, тўтынушылар да ўтылмайды. - Елбасы ет экспортын дамытуды да тапсырды... - Біз їшін ќазіргі кездегі басты маќсат – етке деген ґз сўранысымызды толыќ ќамту. Јзірге сауда нарыєындаєы аталмыш азыќ тїрініѕ жетіспеушілігін Ресей ґндірушілері жабуда. Ал бізге ґз шаруашылыќтарымызды дамыту керек. Сонда єана экспорт жайында јѕгіме ќозєай аламыз. Ґкінішке ќарай, тўрєындардыѕ ќолындаєы малдыѕ ґнімділігі тґмен. Оныѕ генетикалыќ јлеуетін кґтеру їшін ќолдан ўрыќтандыруды дамыту керек. Асыл тўќымды бўќалар ќажет. Ол їшін еліміздіѕ Ауыл шаруашылыєы министрлігі арнайы баєдарлама ќўрєан. Оныѕ аясында јзірге бізге тек 15 бўќа алыныпты. Ал іс жїзінде јрбір елді мекенге кем дегенде ондай екі бўќа ќажет. Себебі, барлыќ ауылдарда мал табындары бар. Ќазір бўл мјселені шешудіѕ жолы ќарастырылуда. Облыс бюджеті бўл шыєынды ґз мойнына алмаќ. - Жаѕа бастама аймаєымыздаєы ет тапшылыєы мјселесін толыќ шешеді деп айта аламыз ба? - Јзірге облыс орталыєыныѕ ет нарыєын сўранысќа ие ґніммен бірден толыќ ќамти аламыз деп айту ќиын. Дегенмен, жоєарыда аталєан жїйе арќылы бірнеше баєыттаєы жўмысты оѕтайлы жолєа ќоямыз. Ќорыта айтсаќ. Біріншіден, тўрєындардан малды тиімді баєамен сатып аламыз. Екіншіден, бордаќылау алаѕдарыныѕ жўмысын дамытамыз. Їшіншіден, делдалдарсыз сауданы жїзеге асырамыз. Осылайша, негізгі їш маќсат ќамтылмаќ. Бўєан дейін мўндай жўмыстыѕ жїйелі механизмі болєан жоќ. Ќала жјрмеѕкелерін тиісті ет ґнімдерімен ќамту їшін аудан, ауыл јкімдері ќожалыќ басшыларын міндеттеуде. Бўл нарыќтыќ тјсіл емес. Кей кездері халыќтыѕ, тўтынушылардыѕ кґѕілінен шыєу їшін ет баєасын

?

Сўхбаттасќан – Данияр ЖЎМАДІЛОВ.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

БАСЫМДЫЌ

4

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

«Меніѕ тапсырмам бойынша Їкімет ќаєидатты тїрде жаѕа жўмысќа тартуды ќамтамасыз етудіѕ баєдарламасын бекітті. Онда їш маѕызды міндет ќойылєан. Біріншіден, оќыту мен жўмысќа орналасуєа септесудіѕ тиімді жїйесін жасау. Екіншіден, ауылдыќ жердегі кјсіпкерлікті дамытуєа септесу. Їшіншіден, еѕбек ресурстарыныѕ жинаќылыєы, Ќазаќстанныѕ экономикалыќ тўрєыдан белсенді орталыќтарында жўмысќа орналасуєа басымдыќ беру.

ÑÀÌÀËÛ» «ÑÀÐÛÀÐÊÀтiн iѕ газе

ЌР Президенті – Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Јлеуметтік-экономикалыќ жаѕєырту – Ќазаќстан дамуыныѕ басты баєыты» атты Жолдауынан.

ÀÐÍÀÉÛ ÆÎÁÀÑÛ

ЖЎМЫСПЕН ЌАМТУДЫЅ

«ЖЎМЫСПЕН ЌАМТУ-2020» БАЄДАРЛАМАСЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША ОБЛЫС КҐРСЕТКІШТЕРІ Баєдарламаєа ќатысушылар саны

Кјсіби білім алуєа баєытталєандар саны Ауылдыќ жерлердегі жеке кјсіпкерлігін ашќан азаматтар саны

Аќќу ауылына кґшіп келген Ќабдыќалы Жўмаділовтыѕ отбасы

Баєдарламаныѕ 2-ші баєытын жїзеге асыру нјтижелері Адамдар саны Ќалалар мен аудандар

Кјсіпкерлік негіздері бойынша оќудан ґткендер

Шаєын несие алєан адам саны

Павлодар ќ. Аќсу ќ. Екібастўз ќ. Аќтоєай Баянауыл Железинка Ертіс Ќашыр Лебяжі Май Павлодар Успен Шарбаќты

8 44 38 35 50 22 75 26 28 30 43 20 15

6 11 11 12 14 19 12 16 13 9 20 17 17

434

177

Облыс бойынша

Аќќу ауылындаєы №28 кјсіптік лицейініѕ оќытушысы А.Жўмабаев шјкірттерімен бірге

Еліміздегі јлеуметтік саясаттыѕ басты баєыттарыныѕ бірі болып табылатын «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасын жїзеге асыру бойынша Павлодар облысы кґшбасшылар ќатарында. Былтыр аз ќамтамасыз етілген, тўраќты жўмыс орны жоќ азаматтар санатындаєы тўрєындарды жўмысќа орналастыруєа 6,3 млрд. теѕге жўмсалып, игерілді. Ґткен жылы облыс бойынша кјсіби оќуєа 3073 жўмыссыз азамат жіберіліп, олардыѕ 65 пайызы «екі ќолєа бір кїрек» тапса, ќалєаны биылєы жылдыѕ наурызына дейін жўмыспен ќамтылмаќ. Їстіміздегі жылы кјсіби білім алуєа 1630 адам баєытталмаќ. Екінші баєыт, яєни ауылдыќ жерлердегі кјсіпкерлікті дамытуєа 370 млн. теѕгеге 177 шаєын несие берілген. Нјтижесінде, 500-ге жуыќ жўмыс орны ашылды. Бўл їрдіс биылєы жылы да жалєасады, ал республикалыќ бюджеттен бґлінетін ќаражат екі есеге артады. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасыныѕ їшінші баєыты, яєни еѕбек ресурстарыныѕ ўтќырлыєын арттыру маќсатында ќазіргі таѕда 600-ден астам тўрєын їйдіѕ ќўрылысы аяќталуда. Олардыѕ басым бґлігі ґз иелерін тапты. 2012 жылы экономикалыќ јлеуеті тґмен елді мекендерден дамыєан ауылдарєа кґшіруге 42,5 миллион теѕге жўмсалмаќ, сонымен ќатар јр отбасыєа бір реттік аќшалай жјрдемаќы беріледі. Биылєы жылы 163 тўрєын їй ќўрылыстарын жїргізуге республикалыќ бюджеттен 800 миллион теѕгеге жуыќ ќаражат бґлінеді деп жоспарлануда. Бїгінгі кїні Лебяжі ауданы да ґѕіріміздіѕ ґзге де аймаќтарындаєыдай аталмыш баєдарламаны табысты жїзеге асыруда. Аудан жўртшылыєыныѕ јл-ауќаты жаќсарып, ырысы артып келеді. Мўнда 15 мыѕєа жуыќ халыќ ґмір сїреді. Олардыѕ барлыєы мемлекет ќолдауыныѕ нјтижесінде еѕбек етіп, несібесін айыруда. - Ґздеріѕіз білетіндей, жўмыссыздыќ мјселесініѕ дені ауыл азаматтарына ќатысты. Ґткен жылы ќабылданєан «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы жўмыссыз тўрєындарымыздыѕ јл-ауќатын жаќсартуєа мол мїмкіндіктер ашты. Жасыратыны жоќ, ауыл азаматтары бўл баєдарлама туралы алєашќы рет естігенде, ќатысуєа бірден ќўлыќ танытпады. Дегенмен, игілікті істіѕ мол нјтиже беретіне кґздері жетті. «Екі ќолєа бір кїрек» таба алмай ќиналєан азаматтар бїгінде мемлекетіміздегі јлеуметтік саясаттыѕ негізі болып табылатын осы баєдарламаныѕ шарапатын кґруде. Биылєы жылы оєан ќатысуєа ниет еткендер саны айтарлыќтай артып отырєандыєы ќуантады, - деді Лебяжі ауданы јкімініѕ орынбасары Нўрболат Саєандыќов. Аудандаєы жўмыспен ќамту орталыєыныѕ бастыєы Светлана Мусинованыѕ айтуынша, ґткен жылы ќабылданєан аталмыш баєдарламаныѕ нјтижесінде лебяжілік 121 азамат жўмыс тапты. Кјсіби білім алып, мамандыќ алып шыќќан 98 тўрєын тўраќты жўмысќа орналасты. - Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тікелей тапсырмасымен ќолєа алынєан бўл баєдарламаныѕ арќасында ауданымызда кґптеген тўраќты жўмыс орны ашылып жатќаны ќуантарлыќ жаѕалыќ. Ґзім басшылыќ ететін орталыќ ашылєаннан бері тынымсыз еѕбек етудеміз. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы ќабылданєан сјттен бастап, бірінші кезекте, аудан халќы арасында насихаттыќ жўмыстар жїргізілді. Оныѕ тиімділігі мен ќатысу шарттары туралы егжей-тегжейлі тїсіндірілді - деді ол. Ауданда бўл баєдарламаныѕ барлыќ баєыттары толыќќанды

«ЖЎМЫСПЕН ЌАМТУ-2020»: ЛЕБЯЖІ АУДАНЫНЫЅ ЖЕТІСТІКТЕРІ Жўмыспен ќамтылєандар саны

Еѕбек ресурстарыныѕ ўтќырлыєын арттыру маќсатында салынєан тўрєын їйлер саны

Шабар ауылындаєы «Балапан» шаєын орталыєында


САРЫАРЌА САМАЛЫ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

БАСЫМДЫЌ

5

www.saryarka-samaly.kz

ЖАСАМПАЗ БАЄДАРЛАМАСЫ жїзеге асырылды деуге негіз бар. Оныѕ аясыда кјсіби оќуєа жіберілгендер ауданымыздыѕ еѕбек нарыєында ќажетті мамандыќтар бойынша білім алуы ќатаѕ ескерілді. Ґткен жылы кјсіби білім алєандардыѕ басым бґлігі тўраќты жўмыс орындарымен ќамтылды. Бўл жўмыс биылєы жылы да ќарќынмен жалєасын табуда. Ауылдыќ жерде жеке кјсіпкерлігін ашуды кґздеген 13 азамат баєдарлама аясында жалпы ќўны 26,5 миллион теѕге кґлемінде шаєын несиеге ќол жеткізген. Бїгінгі таѕда олардыѕ барлыєы жеке ісін дґѕгелетуде. Айта кетерлігі, бўл кјсіпкерлердіѕ шаруасы жергілікті тўрєындардыѕ тўрмыстыќ ќажеттіліктерін ґтеуге баєытталєан. Олар аяќ киім жґндеу, мал азыєын јзірлеп, тасымалдау, жићаз шыєару жјне таєы басќа жўмыс тїрлерімен айналысуда. Баєдарлама мїмкіндігін ќалт жібермеген Кјрменбей Мўнара 400 мыѕ теѕге кґлемінде несие алып, жићаз жинау бойынша жеке кјсіпкерлігін ашќан. «Ата жўртыма оралєаныма бірнеше жыл болды. Мемлекет тарапынан кґрсетілген ерекше ќамќорлыќтыѕ арќасында ґз еѕбегімніѕ нјпаќасын кґрудемін. Халыќ игілігіне жарайтын істі ќолєа алєаным – еліме деген алєысым», - дейді кјсіпкер. Бїгінгі таѕда ауданда экономикалыќ жаєдайы тґмен тґрт ауыл бар. Жабаєылы, Ќўмсуат, Тереѕкґл жјне Бјйімбет елді мекендеріндегі жўмыссыздардыѕ јлеуметтік жаєдайын арттыру маќсатында ґѕірде јрќайсысы 2 пјтерлі 9 їй бой кґтерді. Бўл игілікке республикалыќ бюджеттен 88,2 миллион теѕге бґлінді. Осындай тамаша мїмкіндікке ие болєандардыѕ бір легі їстіміздегі ќаѕтар айында кґшірілді. Тґрт отбасы ќоныс тойын тойлап, жаѕа жўмысќа орналасты. Ќабдыќалы Жўмаділов пен Фарида Ќоспаќова – їш баланыѕ ата-анасы. Бўєан дейін Бјйімбет ауылында тўрєан бўл отбасыєа аудан орталыєыныѕ Абай кґшесінде орналасќан їш бґлмелі їй берілді. Отаєасы Ќабдыќалы ќазіргі уаќытта Аќќу ауылындаєы №28 кјсіптік лицейде слесарь-сантехник болып еѕбек етуде. «Бірінші кезекте, јрине, балаларымыздыѕ болашаєын ойладыќ. Сондыќтан, ойланбастан «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасына ќатысуєа бел будыќ. Ќуанышымызда шек жоќ!», - дейді олар. Ґлкеде јлеуметтік саясатты дамытушы тетік – аталмыш баєдарламаны барынша жїзеге асыру маќсатындаєы жўмыстар ауќымы биылєы жылы еселене тїспек. Кјсіптік білім беруге жјне біліктілікті арттыру мен ќайта даярлыќ курстарынан ґтуге 35 жўмыссыз тартылмаќ. Ал жеке кјсіпкерлігін ашќысы келетіндер саны 2012 жылы шамамен їш есеге арта тїскен. Жаѕа табыс кґзініѕ бастамасы болып табылатын несиеге 79 миллион теѕге бґлінеді деп жоспарланып отыр. Биыл экономикалыќ јлеуеті жоєары елді мекендерге кґшірілетін азаматтарєа арналєан јрќайсысы екі пјтерлі бес тўрєын їйдіѕ ќўрылысы басталмаќ. - Ауылдастарымныѕ бірќатары ќалалыќ жерлерге кґшіп кеткісі келеді. Біз болсаќ, бала-шаєамызбен бірге туып-ґскен жерімізде ќалып, оныѕ дамуына сїбелі їлесімізді ќосуды маќсат етеміз. Ґйткені, аудан тўрєындарына мемлекет тарапынан ерекше ќамќорлыќ жасалуда. Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ салиќалы саясатыныѕ арќасында ґз ісімізді ашып, бизнеспен айналысуєа, кјсіби білім алып, еѕбек етуге мол мїмкіндіктер бар. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы осыныѕ дјлелі емес пе? - дейді баєдарламаныѕ игілігін кґрген лебяжіліктер. Осылайша, лебяжіліктер мемлекет ќамќорлыєын сезініп, баєдарламадан їлкен їміт кїтуде. Лайым, несібелеріѕіз мол болсын!

Мемлекеттік арнайы јлеуметтік кґмек алушылар саны

Экономикалыќ белсенді тўрєындарєа ќатысты жўмыссыздар їлесі (%)

0,1 2009 ж.

2010 ж.

0,1 2011 ж.

«Аманова» жеке кјсіпкерлігініѕ ґнімі

Махаббат КЈРІМОВА , Ќ ы з ы л ј с к е р ауылдыќ округі Шабар ауылыныѕ тўрєыны: - Мен - кіндік ќаным тамєан Шабар ауылындаєы Абай атындаєы мектептіѕ тїлегімін. Орта білім алєан соѕ облыс орталыєындаєы медициналыќ оќу орындарына тїсіп, дјрігер болуды армандаєанмын. Ґкінішке ќарай, жолым болмай, оќуєа тїсе алмадым. Біраќ, мойымадым. Ауылыма оралдым. Уаќыт ґте келе «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасына ќатысуды ўйєардым. Аудан орталыєындаєы жўмыспен ќамту орталыєына ґтініш білдіріп, Павлодар ќаласындаєы №9 кјсіптік лицейде їш айлыќ курсты бітірдім. Білім алу барысында ай сайын 12 мыѕ теѕге шјкіртаќы алып тўрдым. Ќазіргі кезде ґзім тїлеп ўшќан мектептегі «Балапан» шаєын орталыєында тјрбиешініѕ кґмекшісі болып еѕбек етудемін. Мен сияќты жастарєа сапалы біліп алып, жўмысќа орналасуєа септігін тигізген аталмыш баєдарламаныѕ арќасында ґз алдыма мўєалім болу маќсатын ќойдым. Болашаќта ґз кїшіммен педагогикалыќ оќу орнына тїсіп, халыќ игілігіне ќызмет етпекпін.

Жеке кјсіпкер Кјрменбай Мўнара жићаз жинастыру їстінде

Нўрлан ЌАБДЫРАХМАНОВ, №28 кјсіптік лицейі директорыныѕ міндетін атќарушы: - Кјсіби білім беруге негізделген оќу орны 1963 жылдан бері еѕбек нарыєында сўранысќа ие мамандыќтар бойынша їздіксіз жўмыс істеп келеді. Ауыл шаруашылыєы саласында таптырмас мамандарды даярлаймыз. Ќазіргі кезде 6 мамандыќ бойынша кадрлар оќыту ќўќыєына иеміз. 2011 жыл - ґзім басќарып отырєан білім беру мекемесініѕ ўжымы їшін маѕызды кезеѕ болды. Ґйткені, біздіѕ лицей «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы аясында 35 жўмыссыз маманды даярлыќ курстарынан ґткізді. Сол арќылы ауылдыќтардыѕ тўрмысын жаќсартуєа атсалыстыќ. Оќу їрдісі барысында бўл азаматтарєа тегін жатаќхана ўсынылды. Бїгінгі кїні барлыєы ауданныѕ тїкпір-тїкпірінде еѕбек етуде. Биылєы жылы аталмыш баєдарлама аясында ауданымызда кґліктерге техникалыќ ќызмет кґрсететін 3 орын ашылмаќ. Осыєан орай автослесарь мамандыєына деген сўраныс туындады. Сол себепті, мекеме автослесарь мамандыєы бойынша лицензияєа ќол жеткізді.

Майра АМАНОВА, Аќќу ауылыныѕ тўрєыны, кјсіпкер: - Нан-тоќаш ґнімдерін дайындаумен айналысќаныма 15 жылдыѕ жїзі болды. Алєашќы рет 1997 жылы 35 мыѕ теѕге несие алєан болатынмын. Ал 2003 жылы 3 миллион теѕгеден астам ќаражатќа ќол жеткізіп, наубайхана аштым. Ќазіргі кезде мемлекет кґмегініѕ арќасында ауылдастарыма сапалы ґнім ўсынудамын. Бизнес – ќаржылыќ демеуді їнемі ќажет ететін сала. Сондыќтан, жеке кјсіпкерлігімді ныєайту маќсатында «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы аясында 1,5 миллион теѕге кґлемінде шаєын несиеге ќол жеткіздім. Сол арќылы екі азаматќа тўраќты жўмыс орнын ўсындым. Алдаєы уаќытта нан-тоќаш бўйымдарымен ќатар кондитерлік ґнімдер јзірлеуді кґздеудемін. Барлыєы – халыќ игілігі їшін!

Арнайы жобаны јзірлеген –

Аќмарал ЕСІМХАНОВА.

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

6

ЌЎМСАЄАТ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Билік есеп беруде

Жемісті жўмыс жалєасын табады Павлодар ќаласыныѕ јкімі О.Ќайыргелдинов ќорытынды есептік кездесуде осылай деді Јкімдердіѕ жергілікті тўрєындар алдында есеп беруі - билік пен бўќараны жаќындастыра тїсетін алтын кґпір іспеттес. Жўртшылыќ басшыныѕ атќарєан жўмыстарына баєа беріп, алдаєы уаќытќа жоспарланєан маќсат-міндеттерден хабардар болады, јрі ґздерін толєандырєан мјселелерді алєа тартады. Сейсенбі кїні Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ кезектен тыс 3-сессиясы ґтті. Онда ќала јкімі Оразгелді Ќайыргелдиновтіѕ 2011 жылєа арналєан ќорытынды есебі тыѕдалды. Бўєан дейін шаћар басшысы ќалаєа ќарасты елді мекендер мен еѕбек ўжымдарында тоєыз есептік кездесу ґткізген. Естай атындаєы ќалалыќ мјдениет сарайында ўйымдастырылєан жиынєа мыѕнан аса адам келді. Шараєа Павлодар облысы јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов ќатысты.

ХАЛЫЌТЫЅ ЌАМЫ ЇШІН 2011 жылы Павлодар ќаласында кґптеген јлеуметтік нысандар бой кґтеріп, халыќ игілігіне берілді. Їдемелі индустриялыќ -инновациялыќ даму, «Жўмыспен ќамту – 2020», «Бизнестіѕ жол картасы – 2020» жјне басќа да мемлекеттік баєдарламалардыѕ аясында кґптеген шаруалар атќарылды. Ќыруар бастама ґз жемісін берді. Павлодар ќаласыныѕ јкімі О.Ќайыргелдиновтіѕ бўєан дейінгі ґткізген тўрєындармен есептік кездесулерінде жергілікті халыќтан 143 ґтініш пен тілек келіп тїскен. Оныѕ 58-іне кездесу барысында тїсініктеме беріліп, 85-і бойынша тиісті шаралар ќолєа алынєан. - Шаћар тўрєындарыныѕ јлауќаты жаќсарып, тїрлі сала бойынша біршама жетістіктерге жеттік. Ґткен жылы ќаланыѕ экономикалыќ жјне јлеуметтік салаларын дамытуєа 81,4 млрд. теѕге инвестиция бґлінді. Бўл – 2010 жылмен салыстырєанда јлдеќайда артыќ. Ґнеркјсіп ґнімдерініѕ жалпы кґлемі 474 млрд. теѕгені ќўрады. Индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы шеѕберінде жїзеге асќан 76 жоба ќаланыѕ экономикалыќ јлеуетін еселеді. Соныѕ арќасында екі мыѕнан аса жаѕа жўмыс орыны ашылды. Жалпы, аталєан баєдарлама аясында 6 мыѕнан аса жўмыс орны ашылады деп кїтілуде. Ґѕірімізде баса мјн беріліп отырєан баєыттардыѕ бірі – тўрєын їй ќўрылысыныѕ дамуы. Елбасыныѕ биылєы Жолдауында «Ќолжетімді баспана – 2020» баєдарламасын дайындау керектігі айтылды. Баєдарлама іске асса, алдымен жас отбасылар баспаналы болар еді. Жалпы, былтыр ќала бойынша 24 мыѕ шаршы метрден аса тўрєын їй пайдалануєа берілді. 160 жанўя жаѕа баспанамен ќамтылды. Сондай-аќ, ардагерлерге арналєан тўрєын їй салынды. Мўнда Ўлы Отан соєысына ќатысќан 91 ардагер ќоныс тойын тойлады, деді ќала басшысы тўрєындар алдында сґйлеген сґзінде. Сонымен ќатар, «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы аясында ќалаєа ќарасты Ленин кентінде јрќайсысы екі пјтерлі 53-їйдіѕ ќўрылысы жїріп жатыр. Бїгінгі таѕда оныѕ 45-і пайдалануєа берілді. Былтыр Кенжекґл ауылы мен Ленин кентінде дјрігерлік амбулатория іске ќосылды. Облыс орталыєындаєы 1200 орындыќ №16 орта мектептіѕ жаѕа єимараты оќушыларєа есігін айќара ашты. Ќазіргі таѕда 320 орынєа лайыќталєан балабаќша мен Усолка мґлтек ауданында

кардиохирургиялыќ орталыќтыѕ ќўрылыс жўмыстары жїргізілуде. «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы павлодарлыќтар їшін де тиімді болып отыр. Осы баєдарламаныѕ арќасында ќала бойынша 420 адам кјсіптік білім алєан. 500 адам ќайта даярлау курстарынан ґтіп, 90 павлодарлыќ кјсіби біліктілігін арттырєан. Ал 341 адам јлеуметтік жўмыспен ќамтылды. Баєдарлама аясында 6 тўрєынєа 15,4 млн. теѕгеніѕ шаєын несиесі берілген. Нјтижесінде жўмыссыздыќ деѕгейі едјуір тґмендеген. Шаћар басшысыныѕ сґзінше, биылєы жылы 4 мыѕєа жуыќ жаѕа жўмыс орыны ашылады деп жоспарлануда. Бўл ретте, жастарды еѕбекпен ќамтуєа барынша кґѕіл бґлінуде. Павлодар ќаласыныѕ јкімдігі тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєына барынша кґѕіл бґліп отыр. Былтыр тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы кешенініѕ материалдыќ базасын жаќсартуєа тиісті іс-шаралар жасалып, бірќатар кїрделі жґндеу жўмыстары жїргізілді. Кґп ќабатты їйлердегі 42 лифті кїрделі жґндеуден ґтті. Ш.Айманов, Ленин, Короленко, Ќамзин, Ломов, Академик Бектўров, Амангелді жјне Майра кґшелері асфальтталды. Жалпы, барлыєы 244 мыѕ шаршы метр аумаќќа асфальт тґселді. Балаларєа арналып 30 ойын алаѕы салынды. Сондай-аќ, этно-мјдени бірлестіктер аллеясы ашылды. Ќаланыѕ ќаќ ортасында кґк тіреген Мемлекеттік байраєымыз желбіреді. Айта берсек, мўндай жўмыстар шаш етектен. Бастысы – барлыєы да халыќ їшін жасалєан игіліктер. Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєын жаѕєырту баєдарламасы аясында біраз шаруа жасалып жатќанын атап ґткен жґн. Тозыєы жеткен їйлерге жґндеу жўмыстарын жасау їшін 395 млн. теѕге ќаражат бґлінген. Ќарастырылєан ќаржыєа кґп ќабатты 40 їйдіѕ инженерлік жїйелері ауыстырылып, су жјне жылу ќўбырлары жаѕартылды. Аталєан баєыттаєы шаруалар биыл да жалєасын таппаќ. Оразгелді Ќайыргелдиновтіѕ айтуынша, ол їшін 432 млн. теѕге ќаржы бґлінген. Сонымен ќатар, биыл кґп ќабатты їйлерде апатты жаєдайдаєы 17 лифті жґндеуден ґтеді. 11 шаќырым кґшелерге жарыќшамдар орнатылады.

ЖАЅА ЖОБА Жуырда ќала јкімініѕ бастамасымен «СМС – ўсыныс» атты жаѕа жоба ќолєа алынды. Жобаныѕ басты ерекшелігі сол, тўрєындар толєандырєан мјселелерін ќала басшысына тікелей хабарлама арќылы жолдай алады. Оразгелді Јлиєазыўлыныѕ айтуынша, СМС арќылы келіп тїскен мыѕєа жуыќ

хабарламаныѕ 30 пайызы оѕ шешімін тапќан. Тіпті, бґлім мамандары діттеген жерге арнайы барып, хабарлама жіберушініѕ мјселесіне ќўлаќ асќан. Мјселен, жылу, су ќўбырларына байланысты тиісті шаралар ќолданылса, 1 Май – М.Горький жјне Елгин мен Димитров кґшелерініѕ ќиылыстарына баєдаршамдар орнату мјселесі ќарастырылады. Жаѕа жобаныѕ арќасында басќа да мјселелер билік назарына іліккен. Соѕєы жылдары ќалада ќаѕєыбас иттер ќаптап кетті. Бір кездері бірдіекілі єана кездесетін жануарларды бїгінде топ-тобымен кґруге болады. Ќалалыќтарды алаѕдатќан мјселелердіѕ бірі осы. Оразгелді Ќайыргелдинов бўл баєытта арнайы мекеме ќўрылып, тиісті шаралар ќолданылатынын айтты. Дјл осы уаќытќа дейін Павлодар ќаласы бойынша 1274 кјсіпкерлік

субъектісі тіркелген. Олардан бюджетке 23,4 млрд. теѕге ќўйылып, 65,8 млрд. теѕгеніѕ ґнімі ґндірілген. Шаєын жјне орта бизнесті дамыту арќылы халыќты жўмыспен ќамту ґз нјтижесін беретін болады. Осылай деп атап ґткен О.Ќайыргелдинов тауар ґндірушілермен баєаны тўраќты ўстау жґнінде 11 меморандум жасалєанын тілге тиек етті. Сондай-аќ, 51 ауыл шаруашылыєы тауарларыныѕ жјрмеѕкесі ўйымдастырылєан. Бїгінгі таѕда ќалада 10 јлеуметтік дїкен мен 2 јлеуметтік сауда бґлімі жўмыс істейді. Бўл орындардан тўрєындар арзан баєамен ауыл шаруашылыєы ґнімдерін сатып ала алады. Білім беруді дамыту - мемлекеттік саясаттыѕ басты міндеттерініѕ бірі болып табылады. Аталєан баєытта да ауќымды жўмыстар атќарылуда. Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу шараларынан ќала мектептері їнемі жоєары нјтижелерге ќол жеткізуде. Сондай-аќ, оќушылардыѕ жазєы

демалысына да айрыќша кґѕіл бґлінуде. Ґткен жылы жазєы лагерлерде 8,5 мыѕдай бала демалды. Былтыр «Балапан» баєдарламасыныѕ шеѕберінде ќайта ќалпына келтіру шараларынан кейін 7 балабаќша жаѕадан пайдалануєа берілді. Соныѕ арќасында ќала бїлдіршіндерініѕ 77 пайызы мектепке дейінгі тјрбиемен ќамтылєан. 2012 жылы бўрынєы 4 балабаќша єимаратын ќалпына келтіру жоспарлануда. Биыл мјдениет саласына баса мјн берілмек. Бўл ретте, Ленин кентінде жаѕа мјдениет їйініѕ ќўрылысы басталады. Естай атындаєы ќалалыќ мјдениет їйініѕ їлкен залына кїрделі жґндеу жўмыстары жїргізіледі. Орталыќтандырылєан кітапханаларєа жаѕа јдеби кітаптар сатылып алынып, мемлекеттік тілді меѕгеру баєытында біршама жўмыстар атќарылмаќ. Ќала басшысы биыл спорт саласыныѕ дамуына ерекше ден

ќойылатынын жеткізді. «Былтыр спорттыќ нысандар кґптеп ашылды. Шаѕєы базасы, заманауи бокс залы пайдалануєа берілді. Жасанды жабынмен ќапталєан спорт алаѕдарыныѕ саны артады. Бїгінгі таѕда павлодарлыќтардыѕ 22,4 пайызы салауатты ґмір салтын ўстанады. Осы баєыттаєы жўмыстарды ширата тїсу керек», деді ол.

КҐПШІЛІК НЕ ДЕЙДІ? Ґз кезегінде толєандырєан сауалдарына жауап іздеген халыќ Оразгелді Јлиєазыўлына сўраќтарын жолдады. Ќаланыѕ бір тўрєыны «тјулік бойы жўмыс істейтін балабаќшалар салына ма?» деп сауал жолдаса, енді бірі мемлекеттік тілге деген ќўрметті кїшейту керектігін баса айтты. Ќала јкімі тјулік бойы ќызмет жасайтын балабаќша ќўру мјселесін ќарастырып жатќанын жеткізді. Ал мемлекеттік тілді насихаттау баєытындаєы шаралар да тыѕ ќарќын алатынын мјлімдеді. Алюминстрой шаєын ауданы тўрєындарыныѕ атынан сґз алєан азамат мјселесі бастан асатын апатты ауданныѕ мўѕын шаќты. Ќала јкімі аталєан мјселе республикалыќ деѕгейде шешілетінін жеткізді. Батият Асайынова есімді тўрєын жеке басына ќатысты мјселені шешіп беруді ґтінсе, Жаѕа ауыл елді мекенінен келген Алдажар аќсаќал ауылдаєы жастардыѕ мјселесін кґтерді. Сондай-аќ, ауылєа ќатысты бірќатар мјселелерді санамалап ґтті. Таєы бір тўрєын ќаланыѕ Чкалов кґшесі аумаєын толыќтай ретке келтіруді ґтінді. Оныѕ айтуынша, шаћардыѕ аталєан кіреберісіндегі жолдыѕ бойы ќаптаєан саудагерлерге толы. Бўл жаєдай ќала сиќын бўзып тўрєанын жеткізді ол. Халыќ арасынан тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыєыныѕ ќызметіне кґѕілі толмайтындар да табылды. Еѕбек ардагері Михаил Курзанцев аталмыш саладаєы жўмысты жетілдіру керектігін тілге тиек етті. Екінші Павлодардыѕ тўрєыны Жанна Распакова кґшелерге жарыќшамдар орнату ќажеттігін ескертті. Усолка мґлтек ауданы ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы Ернар Шјмкенов жоєарыда атап ґткеніміздей, ќаладаєы ќараусыз иттердіѕ ќаптап кеткеніне ќынжылыс білдірді. Отырысќа ќатысќан жастар жаєы спорт кешендері ќолжетімді болса деген тілектерін жеткізді. Ќала јкімі Оразгелді Ќайыргелдинов сўраќтардыѕ кґбіне сол жерде жауап берді. Жолданєан сўраќтардыѕ ешќайсысы назардан тыс ќалмайтындыєын жеткізді. Есептік кездесуге ќатысќан облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов ќала басшысыныѕ есептік баяндамасына кґѕілі толатындыєын мјлімдеді. Сонымен ќатар, ол тўрєындар жолдаєан бірќатар сўраќтарєа тїсініктеме берді. Фархат ЈМІРЕНОВ. Суреттерді тїсірген Т.Нўрєазы.


ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫ

ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫ

МАЙ АУДАНЫ

«СЇЙІКТІ ЌАЛАМА АРНАЛАДЫ»

ЗАМАНАУИ ЌЎРАЛДАР

МАЅЫЗДЫ МЈСЕЛЕЛЕР

Балалардыѕ бос уаќытын ќамту жјне шыєармашылыќ орталыєы павлодарлыќ оќушылар їшін «Арт–Экшн» фотобјйгесін ўйымдастырды. Сайыстыѕ ерекшелігі ќатысушылар їздік жўмыстарды ґздері аныќтады. Сонымен, сайыскерлердіѕ дауыс беруімен тґрт жїз жўмыстыѕ ішінен еѕ їздіктері келесі номинациялар бойынша аныќталды: «Бейне», «Мен жјне Біз», «Кґрініс», «Экстрим», «Кішкентай достар», «Гїл шоєыры», «Балалыќ шаќ», «Сюжет». Їздіктердіѕ ішінен №1 орта мектептіѕ 7-сынып оќушысы Влад Андреенконыѕ фотосуреттері суырылып шыќты. Ќаланыѕ кґрінісін аќ-ќара тїсті панорамамен бейнелегені їшін ол сайыстыѕ бас жїлдесін алды. Кјсіби мамандардыѕ айтуынша, жобаєа ќойылєан жўмыстардыѕ кґпшілігі халыќаралыќ сайыстарєа апаруєа лайыќ. Ґз тілшіміз.

АЌСУ ЌАЛАСЫ

ЇЗДІК ДЕП ТАНЫЛДЫ ЌР Денсаулыќ саќтау министрлігі еліміздіѕ емдеу мекемелеріндегі халыќ кезегін азайту шаралары бойынша їздік медициналдыќ ўйымдарды аныќтау маќсатында арнайы акция ґткізген. Оныѕ ќорытындысы бойынша Аќсу ќаласыныѕ емханасы облысымызда жїзден жїйрік шыќты. Жалпы, Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша ќолєа алынєан «Саламатты Ќазаќстан» мемлекеттік баєдарламасында денсаулыќ саќтау саласыныѕ басым баєыттарыныѕ бірі ретінде алєашќы медициналыќсанитарлыќ кґмек кґрсетуді дамыту ісі белгіленген болатын. Бўл ретте, медициналыќ кґмек алуєа жїгінген халыќ арасында кезекті азайту мјселесі ґзекті тўр. Осы баєытта, бїгінде Аќсу емханасында тіркеу орнынан тыс жеке аныќтама бюросы жўмыс істейді. Тіркеу бґлімінде ќарт адамдарєа арналєан жеке терезелерде ќызмет кґрсетіледі. Сондай-аќ, їздіксіз байланысты ќамтамасыз ететін кґп арналы телефон орнатылєан. Амбулаториялыќ-емханалыќ кґмек кґрсету ќызметініѕ жўмыс уаќыты кешкі сегізге дейін ўзартылды. Осылайша, тўрєындар їшін жўмыстан кейінгі уаќытта медициналыќ кґмек алу мїмкіндігі ќарастырылєан. А.СЕЙСЕНБАЕВА.

ЕРТІС АУДАНЫ

АБАЙ ОЌУЛАРЫ Ауданда Абай оќулары сайысы ўйымдастырылды. Шара екі кезеѕнен тўрды. Біріншісінде, ќатысушылар эстрада жјне домбырамен сїйемелдеу арќылы Абайдыѕ јндерін орындаса, екінші кезеѕде ќара сґздері мен ґлеѕдерін жатќа оќу ќажет болды. Сайыста ауданныѕ јр елді мекенінен жиналєан барлыєы 15 ќатысушы баќ сынады. Олардыѕ тыѕєылыќты дайындалып келгендігін байќауєа болады. Бірінші кезеѕніѕ ќорытындысы бойынша 3-ші орынды Тоќта ауылынан келген Жанар Ќайыржанова мен Дана Тілеубекова иеленді. 2-ші орын Ертіс ауылыныѕ №1 мектебініѕ оќушылары Ринат, Рїстем Ќайыртаевтарєа бўйырса, Майќоѕыр ауылыныѕ намысын ќорєаєан Јсемгїл Манаева бірінші орынды жеѕіп алды. Сайыстыѕ екінші кезеѕінде тоќталыќ Дана Тілеубекова екінші мјрте кґзге тїсіп, жїлделі їштікті ќорытындылады. Ќараќўдыќ мектебініѕ оќушысы Нўрболат Сапарєали 2-ші орынєа тўраќтады. Ал оныѕ жерлесі Арайлым Нўрєалиева їздік деп танылды. С.ТОЌАЙ.

АЌТОЄАЙ АУДАНЫ

ЇГІТ КЕРУЕНІ КЕЛДІ Жуырда Аќтоєай ауданына облыстыќ «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы мен мјдени-сауыќ ќызметі орталыєыныѕ ґнерпаздарынан ќўралєан «Асыл мўра» їгіт керуені келді. Мемлекеттік «Мјдени мўра» баєдарламасыныѕ аясында бастау алєан шараныѕ маќсаты - мјдениет ошаќтары жоќ елді мекендерге барып, ауыл тўрєындарына рухани лјззат сыйлау. Ґнерпаздардыѕ концерттік баєдарламасы ауданымыздыѕ Ќараоба жјне Жаѕабет ауылдарында ґтті. Одан кейін Ќожамжар ауылына ќарасты Жамбыл орта мектебінде жалєасты. Ўйымдастырылєан шараєа аталєан ауылдарєа іргелес жатќан елді мекендердіѕ ґнер сїйер ќауымы да келді. Ґнерді шын баєалап, шынайы тўлпарларына ыќыласпен ќарайтын аудан халќы бўл жолы да тектілік танытып, концертке ќатысушыларєа ќўрмет кґрсетті. С.САДУАЌАС, аудандыќ мјдениет, тілдерді дамыту, дене шыныќтыру жјне спорт бґлімініѕ маманы.

Ќалалыќ тґтенше жаєдайлар басќармасы жаѕа ќўралжабдыќтар мен техникаєа ие болды. Еліміздіѕ тґтенше жаєдайлар министрлігі кґмірлі ќалаєа «Нива Пикап» жеѕіл автокґлігін бґлді. Кґлік мобильді рациямен, жїк салатын арнаулы орын жјне ауыр жїк кґтеруге арналєан темір арќанмен ќамтамасыз етілген. Бўєан ќоса мекеме ќызметкерлеріне Швецияда жасалєан 5 дана «Трелльчем» химиялыќ костюмдері сатылып алынды. Мўндай арнаулы киім киген тґтенше жаєдайлар ќызметкерлері хлор, аммиак, сутегі тґгілген уаќытта батыл тїрде іске кірісіп, зардапты уаќытында жоюына мїмкіндік бар. Тіпті, онымен 40 градус суыќта да жўмыс істей беруге болады. Ќорєанышы мыќты материалдан жасалєан костюм беріктігімен јрі ќолайлылыєымен танылып отыр. М.ЌАПАНЎЛЫ.

ЛЕБЯЖІ АУДАНЫ

МЈДЕНИ ҐМІР ЖАНДАНУДА Ґткен жылы Лебяжі ауданыныѕ мјдени-рухани ґмірі кґптеген игі істермен ерекшеленді. Ќазіргі кезде ауданда 20 клуб мекемесі, 24 кітапхана жјне «Зерде» жылжымалы бейнекешені жўмыс істеуде. Аталмыш мекемелердіѕ материалдыќ-техникалыќ базасын ныєайту жјне жґндеуден ґткізу мјселесі назардан тыс ќалмауда. Ґткен жылы аудандаєы 14 клубќа музыкалыќ ќондырєылар сатылып алынды. Былтырєы жылы Баймолдин ауылында 100 орындыќ ауылдыќ клуб салынды. Осы жылы Мерєалым, Ямышев жјне Ќызылќоєам ауылдарында клубтар ашылады. Биыл аудан орталыєында заман талаптарына сай жабдыќталєан кітапхана ашылады. Сонымен ќатар, Аќќу ауылында Ўлы Отан соєысы ардагерлері рухына арналєан батырлар аллеясы бой кґтермек. А.ЕСІМХАНОВА.

УСПЕНКА АУДАНЫ

ОЌУШЫЛАР ЖЇЛДЕЛІ Таяуда «Нўр Отан» ХДП ўйымдастырєан «Ќазаќстан – біздіѕ ортаќ їйіміз» атты облыстыќ жас суретшілер сайысыныѕ ќорытындысы шыєарылды. Аталмыш ґнер додасына Успенка ауданыныѕ оќушылары да белсене ќатысќан болатын. Байќау ќорытындысы бойынша аудандаєы №3 мектептіѕ 4-сынып оќушысы Јлия Кјшім жїлделі бірінші орынды, ал Ділнјз Жанєазинова екінші орынды иеленіп, арнайы дипломдармен марапатталды. Сондай-аќ, успенкалыќ бір топ оќушы маќтау ќаєаздарымен марапатталып, сыйлыќтарєа ие болды. Облыс алдында ауданныѕ абыройын асќаќтатќан ґнерлі ґрендердіѕ жетістігіне ўстаздар ќауымы дјн риза. Н.АЌЫТЕГІ.

ПАВЛОДАР АУДАНЫ

ЖАЅА ЖОБА – ЖАЅА ЖЎМЫС 2012 жылы ауданныѕ ауыл шаруашылыєы саласында 4 инвестициялыќ жобаны іске асыру кґзделген. Олардыѕ екеуін «ЌазАгроЌаржы» компаниясы ќаржыландырылуда. Айта кетелік, ґткен жылдан бері їш жоба бойынша жўмыстар басталєан. Кїзде «Маяк» шаруа ќожалыєы 6200 тонна заманауи кґкґніс ќоймасын салды. Ќоймада шаруашылыќтыѕ алќабынан жиналєан 10,5 мыѕ тонна картоп саќталуєа салынды. Биылєы жылы ќожалыќ таєы 6 тонналыќ ќойма салып, 480 гектар суармалы алќапты ќайта ќалпына келтірмек. Бўл жобаныѕ ќўны – 1 млрд. теѕгеден астам. Ќаржыныѕ 80 пайызын «ЌазАгроЌаржы» берсе, ќалєанын шаруашылыќ ґзі бґледі. Бїгінде «Маяк» ќожалыєы картоп ґсіруге жјне саќтауєа ќажетті техникаларды лизингпен сатып алуєа келісім жасасып ќойды. Жаѕа нысандардыѕ ашылуы 45 жўмыс орнын ќўруєа мїмкіндік берді. Р.МЎСТАФИНА.

ШАРБАЌТЫ АУДАНЫ

МЈУЛІТ МЕРЕКЕСІ ТОЙЛАНДЫ Шегірен ауылында Мўхаммед (с.є.с) пайєамбардыѕ туылєан кїні - мјуліт мерекесі аталып ґтті. Оєан аудан жјне ауыл имамдары ќатысты. Шараєа жиналєан жамаєатты аудандыќ мешіттіѕ бас имамы Райымбек ќажы Јділбекўлы мјуліт мерекесімен ќўттыќтады. Мереке барысында јн шырќалып, жырдан шашу шашылды. Ауыл тўрєындары Катепбай Ясќауўлы мен Шолпан Бектасова мјуліт мерекесіне арнап шыєарєан ґлеѕдерін оќыды. Ал Есілбай орта мектебініѕ мўєалімі Жасўлан Јбілденов атаќты жырау Майлыќожаныѕ термесін орындады. Мерекеге мектеп оќушылары да белсене ќатысты. Сондай-аќ, Павлодар ќаласындаєы «Мўрагер» пансионатыныѕ шјкірттері салауат айтты. Діни ґлеѕдер оќылып, маєыналы јндер шырќалєан мерекеден мўсылман ќауымы рухани лјззат алды. Д.ЌЫЗЫРЎЛЫ.

Жаќында аудан јкімі Н.Пішенбаевтыѕ ќатысуымен алќалы жиын ґтті. Оєан атќарушы органдар басшылары мен ауыл јкімдері ќатысты. Отырыста бірнеше мјселелер ќаралды. Елді мекендердіѕ санитарлыќ жаєдайлары туралы аудандыќ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ бґлімініѕ басшысы Т.Сарин баяндама жасады. Осы уаќытќа дейін 23 елді мекенді аралап шыќќан аталмыш бґлім ќызметкерлері Ќаратерек, Саты, Малайсары, Майтїбек жјне Аќжар ауылдарында санитарлыќ талаптардыѕ орындалмай отырєандыєына кґз жеткізген. Осыєан орай, бірќатар азаматтарєа айыппўл салынєан. Келесі кезекте, ауданда ішкілікке салынєан азаматтарды арнайы емдеу орындарына жіберіп, ќоєам дертініѕ алдын алу туралы сґз болды. Аудан басшысы аталмыш мјселелерге байланысты жїйелі жўмыстар жїргізуді жалєастыруды тапсырды. Јсіресе, маскїнемдікке салынєан адамдар тўратын отбасыларды учаскелік инспекторлардыѕ жіті баќылауєа алуы керектігін айтты. М.ЌЫЗЫРЎЛЫ.

ЖЕЛЕЗИНКА АУДАНЫ

БАР ЖАЌСЫЛЫЌ БАЛАЛАРЄА! Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша ќабылданєан мемлекеттік «Балапан» баєдарламасы аясында балаларды мектепке дейінгі тјрбиемен ќамтуєа барынша назар аударылуда. Соныѕ нјтижесінде, бїгінде аудан бїлдіршіндерініѕ басым бґлігі балабаќшамен толыќ ќамтылды. Жаќында Абай негізгі мектебініѕ жанынан таєы бір мектепке дейінгі мекеме - «Ертегі» шаєын орталыєы ашылып, балєындарды ќуантты. Бала тјрбиесі їшін орталыќтыѕ алар орны ерекше. Мўндай мекемелерде тјлім алєан балалар жан-жаќты дамиды, еѕ бастысы ой-ґрісі ґсіп, тјртіпке їйренеді. Бала–біздіѕ болашаєымыз, тјуелсіз еліміздіѕ ертеѕгі азаматтары. Сол їшін баланы саналы, сергек етіп тјрбиелеу - отбасы мен ќоєамдыќ тјрбие орындарыныѕ басты міндеті екенін естен шыєармаєанымыз жґн. Ќ.МЎХАМЕТЖАНОВА, Абай негізгі мектебініѕ мўєалімі.

БАЯНАУЫЛ АУДАНЫ

РУХАНИ БАЙЌАУ С.Торайєыров атындаєы аудандыќ мјдениет їйініѕ ўйымдастыруымен «Туєан ґлкем - Баянауыл» атты таќырыпта байќау ґткізілуде. Ґткен айдыѕ орта шенінде бастау алєан аталмыш шара мамыр айыныѕ 4-не дейін жалєаспаќ. Байќау киелі Баянауыл ґѕірініѕ сўлу табиєатын дјріптеп, осында дїниеге келген ўлы тўлєаларды ўлыќтап, олардыѕ ўрпаќќа мўра етіп ќалдырєан јн, жыр туындыларын насихаттау маќсатында ўйымдастырылып отыр. Шара аясында ауданныѕ јр ауылыныѕ мјдени ўжымдары ґз елді мекендерініѕ рухани жетістіктерін паш етуге тырысуда. Мысалы, жаќында аудандыќ мјдениет їйінде Майќайыѕ кентініѕ кґркемґнерпаздары ґнер кґрсетті. Олар жерлес аќын Мјслјм Нўрмаєамбетовтыѕ сґзіне жазылєан «Майќайыѕ вальсі» јнін орындап, айтыскер аќындар Баєдат Дїйсенов пен Садыќ Кјрімбаевтыѕ ґлеѕ-жырларын оќыды. Ж.ЌАДЫРЎЛЫ, С.Торайєыров атындаєы мјдени-сауыќ орталыєыныѕ јдіскері.

ЌАШЫР АУДАНЫ

КЈСІПКЕРЛІККЕ - КЕЅ ҐРІС Ќашыр ауданында ґз ісін ашып, бизнеспен айналысып жатќандардыѕ ќатары кїннен-кїнге артуда. Ниет еткен азаматтар ќолда бар мїмкіндіктерді пайдаланып, мемлекеттіѕ ќолдау-кґмегін кеѕінен кґріп отыр. «Жас келсе, іске» демекші, Тереѕкґл ауылыныѕ тўрєыны, жас ана Ая Ќазыбаева «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы бойынша мемлекеттен 3 миллион теѕге кґлемінде шаєын несие алып, жеке ісін дґѕгелетуде. «Кјсіпкерлік аудан экономикасыныѕ ќозєаушы кїшіне айналды. «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы жеке бизнес ашып, табыс тапќысы келетіндерге тамаша мўмкіндіктерді ўсынуда. Тек ќана ерінбесеѕ болєаны», - дейді жас кјсіпкер. А.Ќазыбаева аудан орталыєындаєы бос єимаратты сатып алып, компьютерлік орталыќ ашуды жоспарлап отырєан жайы бар. Ќазіргі кезде жґндеу жўмыстары жїріп жатыр. «Кез-келген ауыл тўрєыныныѕ їйінде компьютер бар деп айту ќиын. Сондыќтан, компьютермен жїзеге асатын тїрлі техникалыќ ќызмет кґрсету орталыєын ашуєа бел будым. Сўраныс та бар», - дейді ол. Г.ЖАЯБАЕВА.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

8

АЙТҐБЕЛ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

КҐПТЕН КҐРМЕДІК...

Суретті тїсірген Тґлеген

Киелі Баянауыл жерініѕ арќалы айтыскері, кезінде ґѕіріміздіѕ атын рспубликалыќ, халыќаралыќ айтыстарда асќаќтатып, ќанжыєасы майланып, ел ќўрметіне бґленген аќынныѕ бірі Жўмкен Сейітов. Домбырасы мен ќаламын ќатар ўстаєан дїлдїлдіѕ ќазір ќайда, немен айналысып жїргендігін білмекке ынтызар жўртшылыќ та баршылыќ. Таяуда Жўмкен Сейітовпен сўхбаттасудыѕ сјті тїсе кетті.

- Жўмкен аєа, соѕєы кездері сізді кґпшілік ортадан кґруден ќалдыќ. Бір кездері жырымен жалындатќан Баянныѕ кермиыќ аќыны кїйбеѕ тірліктіѕ тасасында кґрінбей кеткен жоќ па? - Ешќайда ўзап кете ќойєам жоќ, ќазір туєан ауылымдамын. Јйгілі Мјшћїр Жїсіп бабамыздыѕ ауылы болып саналатын Жаѕажолда мјдениет їйініѕ ќызметкерімін. Ґнерден алыстап кеттім немесе тіршіліктіѕ кґлеѕкесінде ќалып ќойдым деп ойламаймын. Ќаламєа ерік беріп, біраз туындыны жасауєа тер тґгіп келемін. Јрі шјкірт даярлаумен айналысудамын. Бїгінде менен сабаќ алып шыќќан бірнеше жас азамат жўртшылыќќа танылып та їлгерді. Соныѕ ќатарында Мјди Таевты, Баќытжан Ахметовті, сондай-аќ, ґзімніѕ ўл-ќызым – Тілек пен Маќпалды атар едім. Шјкірттерімніѕ болашаєынан кїтетін їмітім зор. Адам бір мектептен ґткен соѕ аќын болып кетпейді, ол їшін ќаламгер болып туылу керек деп білемін. Јрі таланттарды ел ішінен іздеп, «бўлаќ кґзін ашуєа» тырысып жїремін. - Аєа, јулеттеріѕізбен ґлеѕге жаќын болуларыѕыздыѕ сыры неде? - Меніѕ јкем Арќалыќ та ел ішінде аќындыєымен танылєан адам. Кезінде алыста жїрген ќарындасы Гїлбарынмен ґлеѕ арќылы хат алмасып тўрєан екен. Жалпы, суырыпсалмалыќќа, тґкпе жырєа бейім тўратын еді. Яєни, меніѕ де ґлеѕге келуім тегіннен емес. Сол кісілерден ќалєаны бар, ґзімніѕ жјне екі баламныѕ шыєармаларын біріктіріп

Ќўдай ќаласа алдаєы уаќытта «Ґлеѕге єашыќ јулетпіз» деген толымды бір жинаќ шыєарсам деген ойдамын. Ќазір дайын болып ќалды. - Бјрекелді, ќўтты болсын, аєа! Бір кездері дїркіреп тўрєан сахналарда, ел алдында жыр додаларына ќатысып жїрдіѕіз. Сол бір жалынды кездеріѕізді саєынасыз ба? - Јлбетте, ґткен кїнді кім саєынбайды?! Бїкіл елімізге танымал Ќонысбай Јбілов, Аманжол Јлтаевтармен їзеѕгілесіп айтысып жїрдік. Бїгінде шашасына шаѕ жўќтырмай жыр дїлдїлі болып жїрген Бекарыс Шойбеков те алєашќы айтысына менімен сґз ќаєыстырып шыќты. Їкілі Ыбырай, Шјкјрім Ќўдайбердіўлыныѕ мерейтойларына арналып ґткен халыќаралыќ, республикалыќ айтыстарда оза шапќан кездерім де болды. Ондай кездер ќашан да шыєармашылыќ адамына саєыныш болары

сґзсіз. Жерлес аќындардан меніѕ ќатарластарым Бейсенбі Мўќажанов, Серік Ќўсанбаевтардыѕ да орны ерекше. Ол кїндерге деген саєыныш меніѕ кейіннен жазєан жыр жолдарымнан да байќалады. - Сіздер сахнада жїрген кездегі айтыс пен бїгінгі айтыстыѕ ерекшелігі ќандай? Айырмашылыќ бар ма? - Јрине, «заман басќа, заѕ басќа» дегендей, таќырыптыќ ерекшелік бір тґбе. Сол cекілді, айтыскерлердіѕ бабы да басќаша. Ќазіргі жастармен салыстырєанда, бўрын сґзсіз дайындыќ болєанымен, тўрєан жерде суырып салу ґнері басым еді. Кейінгі жастарєа ќарап отырып, кейде ќынжылатын кездер болады. Айтысыныѕ сексен пайызын алдын ала јзірлеп алып келеді. Бўл наєыз талантты азаматтардыѕ тасада ќалуына ыќпал ететін абыройсыз дїние. Бўрын біз айтысќанда жыр додасына бґлінген бјйгені баршамызєа теѕдей бґліп беретін. Ќолымызєа бір-бір маќтау ќаєазын ўстататын. Меніѕше, ќазір де сґйту керек. Бір аќындар кґлік мініп кетіп жатќанда, одан кем тїспейтін келесілері ќўр алаќан ќайтуы јділетсіздік деген ойдамын. Сондай-аќ, мїшјйраларда мардымсыз бјйге тігіліп, ал айтыста жїлдеге ќымбат кґліктердіѕ ќойылып жатуы да жґн емес деп ўєам. Жазба аќындарєа да бўл оѕайєа соќпайды. - Жалпы, марапат жїлде, байлыќ деген ўєымдарєа кґзќарасыѕыз ќалай? - Меніѕ айтыста жїргеніме талай жыл болды. Біраќ осыєан дейін біреуден тіленіп жїлде сўрап кґрген жоќпын. Алланыѕ бергеніне шїкір,

халќымныѕ ќошеметі де зор. Соєан ризамын. Маєан сый-сияпатын ўсынєандар да болды. Бір жылдары мені облыс јкімініѕ грантына ўсынды. Біраќ, оны жанымызда жїрген басќа бір азамат еншілеген екен. Сонда: Жыр жазудан мен емеспін жалыќќан, Аќын їшін атар талай жарыќ таѕ... Алмасам да јкімдердіѕ грантын, Грантымды кїнде ап жїрмін халыќтан,дегенім бар еді. Кейінгі жастардыѕ арасында «Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген ґнер ќайраткері» сияќты анау-мынау деген атаќќа ие болєандары толып жатыр. «Бесіктен белі шыќпай жатып» ќайдаєы ќайраткер деймін соларды кґргенде. Анау ауылда жатќан Бейсенбі Мўќажанов сынды ќашан да ґлеѕге адал, наєыз суырып салма аќындар бар. Алпыстан асса да, мјдениет саласында ќызмет етіп жїр. Міне, ондай атаќты, сыйлыќты соларєа беру керек. - Кейінгі айтыскер жастардан кімдерді ерекше баєалайсыз? - Ќазіргі жастардыѕ ішінде Аспанбек Шўєатаев, Серікболсын Дїйсембай, Ќазбек Саєидолда, Ќуанышбек Шарманов сынды ґрендердіѕ бет алысы ерекше. Сол секілді, Оѕєар Ќабден, Рауан Ќайдаровтардыѕ сґз саптауларына тјнтімін. Болашаќтарынан зор їміт кїтетін азаматтар осылар болмаќ. Јрине, ґзге де талай жас таланттардыѕ ґсіп келе жатќанына кїмјнім жоќ. - Аќын заман туралы кґп ой шегеді. Сізді не мазалайды бўл ќоєамда? Ґткен ґмір жайлы ой топшылайтын оѕаша сјттеріѕіз болатын шыєар? - Бір кездері небір кесек мінезді азаматтар болатын. Ўрпаќ болмысыныѕ ўсаќталып кетуіне, наєыз таланттардыѕ кґрінбей, тасада ќалып ќоюуына алаѕдаймын. Ўлт ретінде саќталуымыз їшін аса маѕызды тґл ґнерлерімізден ќол їзіп ќалмауымыз маѕызды. Тілі шўбарланєан, діні мен ділі нашарлаєан жастарды кґріп кїдікті ойларєа ќамаласыѕ. Ґркениет деп, небір келеѕсіздіктерді де бойымызєа сіѕіріп жатќанымыздан сескенемін. Осындайда: Адамдар – ай, шіркін – ай, адамдар – ай, Далаѕ да бай еді єой, санаѕ да бай. Біз туєанда сјбидей пјк едік ќой, Айналамыз ќалайша наданєа оѕай?-деп ґлеѕдеткен кезіміз де болады. Алайда, жарќын елдіѕ болашаєына деген їмітті їзбеуіміз керек деп білем. Еркін ойсаналы жастардыѕ бабалар салєан сара жолымен келешекке ќанат ќаєуы їшін еѕбек еткеніміз жґн. - Маєыналы да мјнді јѕгімеѕіз їшін мыѕ да бір рахмет!

Тўлєаны кґпшілікпен табыстырєан Жарќынбек АМАНТАЙЎЛЫ Jarkynbekia@mail.ru

МЈДЕНИЕТ ЖАЅАЛЫЌТАРЫ «ЖЎЛДЫЗДАРША» ЖЎДЫРЫЌТАСУ Еліміздіѕ танымал јншілері ґнермен ќатар жўдырыќтасудан да баќ сынамаќшы. Шаршы алаѕєа шыєып, бокс спорты бойынша ґнер кґрсетуге 16 жўлдыз ниет білдірген. Жїлдесі де ќомаќты – «джип» автокґлігі. Бўл спорттыќ доданыѕ жалауы їстіміздегі жылєы наурыз айында желбіремек. «Чемпион» деп аталатын жобаєа ќатысушылар арасында А.Тґлепберген, А.Мырзагереев, Д.Оразбеков, А.Сатыбалды, Е.Мјулен жјне таєы басќалары бар. Айта кетерлігі, «жўлдызша» жўдырыќтасуда біздіѕ жерлесіміз, Павлодар тїлегі, јнші Р.Малцагов та баќ сынайды.

КЕЗЕКТІ ПРЕМЬЕРА А.Чехов атындаєы облыстыќ орыс драма театрыныѕ 67ші маусымы табысты ґтуде. Ґнер шаѕыраєы павлодарлыќтар назарына И.Гончаровтыѕ «Обыкновенная история» романы негізінде жазылєан «Без слез, без жизни, без любви» атты туындысын ўсынды.

Премьералыќ ќойылымєа ресейлік режиссер О.Белинский жетекшілік еткен. Театрдыѕ кґркемдік жетекшісі В.Аввакумовтыѕ айтуынша, бўл пьесаны сахналауєа ресейлік режиссердіѕ ґзі ниет білдіріпті. Премьералыќ спектакльде басты рольдерді ЌР еѕбек сіѕірген јртістері М.Степанова мен Э.Кокарев сомдады. Айта кетерлігі, О.Белинскийдіѕ бўл спектаклі павлодарлыќ театр сахнасында алєашќы рет ќойылєан пьеса емес. Ол бўєан дейін чеховтыќ театр труппасымен «Продавец дождя» жјне «Очень простая история» шыєармаларын сахналаєан.

«ЈЛЕМ ЈРТІСІ» ПАВЛОДАРДА «Јлем јртісі» мјртебелі атына ие болєан ќазаќтыѕ скрипкашы ќызы Айман Мўсаходжаева мен есімі дїниежїзіне јйгілі пианист Данияр Есімхановтыѕ Ертістіѕ Павлодар ґѕірінде ќойєан концерті сјтті аяќталды. Їлкен скрипка мен пианиноныѕ їйлесімді їні јуелеген ґнер кеші ЌР еѕбек сіѕірген ќайраткері Баќытжан Мўсаходжаева жетекшілік ететін «Солистер академиясы» мемлекеттік камералыќ оркестрініѕ сїйемелдеуімен ґтті. «Концертіміз классикалыќ музыканыѕ майталманы А.Вивальдидіѕ шыєармашылыєына арналады. Оныѕ «Жыл мезгілдері» атты туындысы арќылы ќаћарлы ќыс, кґѕілді кґктем,

жайдары жаз жјне алтын кїзбен ќауышасыздар», - деп концертті бастаєан А.Мўсаходжаева павлодарлыќтарєа алєысын білдірді. Айта кетерлігі, шыєармашылыќ кеш барысында талєампаз кґрермендерге тосын сый жасалды. Шарада украиндыќ композитор, музыкатанушы, халыќаралыќ байќаулардыѕ лауреаты Мирослав Скориктіѕ Е.Брусиловскийдіѕ «Ќыз Жібек» операсы негізінде ўлттыќ сипатта жазєан туындысы алєашќы рет ойналды. Шыєарма Айман Ќожабекќызына арнап жазылєан. А.ЕСІМХАНОВА.


5 - 11 ÍÀÓÐÛÇ

5 ДЇЙСЕНБІ 05.31 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.31 Кїннiѕ шыєуы, 13.06 Бесiн намазы, 16.46 Екiнтi намазы, 18.48 Аќшам намазы, 20.21 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 09.05, 10.30, 14.00, 19.25, 21.25, 22.30 9.00, 11.00, 14.00, 17.05, Жарнамалар јлемінде 20.35, 01.00 Жаѕалыќтар 9.40, 17.15 «Халыќ таѕдауы» 9.55, 15.55 «Махаббатќа сенемін» Т/х. 07.00 ІСКЕ СЈТ! 11.15 «Дениз» Т/х. 09.00, 10.00 Жетi кїн. 12.10 «Жан жылуы» Сараптау баєдарламасы. «Арнайы репортаж» 11.10 «Сонымен, солай дейік...». «Апта.Kz» Ток-шоу. «Дауа» Телеемхана 12.00, 21.30 «Эзель». Т/с. «Аќсауыт» 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар «Жїзден жїйрік». 13.15 Кґзќарас «Ќўбыжыќтарєа 13.45 Арнайы репортаж ќарсы топ» М/х. 14.15 «Ќайта оянєан махаббат» Т/х. «Озыќ технологиялардыѕ 15.00 «Сјн јлемі». Т/х. кереметі» Д/ф. 16.00 Айбын 02.35 «Марпл ханым» Т/х. 16.30 «Контуры на карте». «Кґк тїсті ќазтамаќ гїл» Международная панорама «Ќазаќстан-2020. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар Табысќа бастар жол» 17.15 «Казахстанский путь». Хроника «ҐЗЕКЖАРДЫ» независимости. Д/с. «Дениз» Телехикая. 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «SPORT.KZ» 19.10 «Сонымен, солай дейік...». «Болашаќ» Т/х. Ток-шоу. «Ґткенге оралу» драмасы. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Ги де Мопассанныѕ 20.30 Дневник индустриализации новеллалары. «Јке мен 22.30 Тотальный футбол бала», «Асыл алќа» 23.00 «К сокровищам авиакатастрофы». Кино. 08.05 «Уаќыт керуен». 00.35, 01.05 Ќорытынды жаѕалыќтар. 08.30 «День за днем». 01.35 «Ќўпия белгілер». Д/с. 09.00 «Кїнтізбе» 02.30 Жаѕалыќтар. 09.10 М/ф 09.35 «Кids time». 9.00 «Алты жасар Алпамыс». Детские новости Кино. 10.00 «Генри мен 10.25 «Хочу быть...» таѕєажайып 10.40 «Махаббат хайуанаттар». Д/ф јлемі». Д/ф. «Марон». М/ф 11.30 «Сїйінші». «Мерей» Музыкалыќ баєдарлама. «Дубль два» 12.00 «Как ты красива». Кино. Жаѕалыќтар 13.40, 22.40 «Закрытая школа». Т/с. «Приемная депутата» 14.30 «Ќызыќстан». Деректі фильм 15.10 «Махаббат мерекесі» 17.50 їзіліс мелодрамасы. «Дидарласу» 17.00 «Тусовщики». Т/с. Жаѕалыќтар 17.45 Мультфильм. «Джеспен бірге тап». М/х 18.00 «Роско радиосы». Т/х. «Айналайын». Т/х 19.00 «Ґмірде болєан...» Жаѕалыќтар 19.30 «Ќызєалдаќ гїлдегенде». Т/х. «Ортаќ тіл» 20.30 «Жар@йсыѕ!» «Мерей». К. Сарсенбекова 21.00 «Асель, друзья и подруги». Т/с. «Острог. 21.30 «С какой ты звезды?». Т/с. Дело Ф. Сеченова». Т/с 23.30 «Сїйінші». 00.15 «Технические Музыкалыќ баєдарлама. шедевры». Д/х 12.55, 14.30, 18.50, 21.55, 00.00 «Жар@йсыѕ!» 00.30 «Ерке сезім». Т/х. Удачный выбор

ХАБАР

12.30 12.55 13.55 14.25 14.55 15.30 17.35 18.05, 19.00 19.05 19.30 21.05 21.30 22.20 01.35

10.30 12.10 12.30 13.00 13.35 14.05 15.00 17.50 18.15 18.55 19.30 20.30 21.10 21.30 22.00 23.00 09.55, 23.30

6 СЕЙСЕНБI 05.29 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.29 Кїннiѕ шыєуы, 13.06 Бесiн намазы, 16.48 Екiнтi намазы, 18.50 Аќшам намазы, 20.23 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30, 00.10 Жаѕалыќтар 9.40, 17.20 «Халыќ таѕдауы» 9.55, 15.55 «Махаббатќа сенемін» Т/х. 11.15 «Дениз» Т/х. 12.10 «Болашаќ» Т/х. 13.00 «Ґрлеу. Астана» 13.20 «Алаѕ» 14.00 «Иман айнасы» 14.30 «Sport.kz» 14.55 «Жїзден жїйрік». 15.30 «Ќўбыжыќтарєа ќарсы топ» М/х. 17.35 «Озыќ технологиялардыѕ кереметі» Д/ф. 18.05 Телеэнциклопедия. 18.15, 00.45 «Марпл ханым» Т/х. «Кґк тїсті ќазтамаќ гїл» 19.15 «Ўлттыќ ґнім. индустриялыќ даму» Арнайы тележоба 19.30 «ДЕНИЗ» Телехикая. 21.05 «ДАМУ» 21.40 «Болашаќ» Т/х. 22.30 «Ќозєалыс» драмасы. 01.35 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар Лигасы. «БЕНФИКА» (Португалия) - «ЗЕНИТ» (Ресей). Тікелей эфир 08.05 Жаѕалыќтар 08.35 «Джеспен бірге тап». М/х 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Кїнтізбе» 09.40 М/ф 10.00 Жўртшылыќтыѕ ќатысуымен V сайланєан облыстыќ мјслихаттыѕ кеѕейтілген сессия мјжілісінде облыс јкімі Е. М. Арынныѕ 2011 жылы облыстыѕ јлеуметтік- экономикалыќ дамуыныѕ ќорытындысы есебінен тікелей трансляция. Аяќталуынан кейін - Кїндізгі жаѕалыќтар 13.35 «Мерей». К. Сарсенбекова 14.05 «Технические шедевры». Д/х 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 Павлодар облысыныѕ јкімі Е.М.Арынныѕ тўрєындар алдындаєы есебінен арнайы репортаж 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Джеспен бірге тап». М/х 19.30 «Айналайын». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.10 «За дверью - свет»

21.30

Павлодар облысыныѕ јкімі Е.М.Арынныѕ тўрєындар алдындаєы есебінен арнайы репортаж 22.00 «Острог. Дело Ф. Сеченова». Т/с 23.00 «Технические шедевры». Д/х 10.20, 12.25, 14.00, 18.50, 21.30, 22.20 Удачный выбор 09.35, 12.55, 14.30, 19.25, 20.00, 21.55 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 09.00, 09.30 09.55 10.10 11.10, 12.00, 13.00, 13.15 13.40 14.15 15.00 16.00 16.45 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30 22.30 23.15 00.35, 01.35 03.50 -

12.00, 13.10, 13.40, 14.30,

ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «Экология тазалыєы їшін». Д/с. «Подари детям жизнь». «Сїр бойдаќ». Т/х. 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 21.30 «Эзель». Т/с. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Кґзќарас Дневник индустриализации «Ќайта оянєан махаббат» Т/х. «Сјн јлемі». Т/х. Тотальный футбол Капитал јліппесі 18.00 Кешкі жаѕалыќтар «Казахстанский путь». Хроника независимости. Д/с. «Белгісіз аймаќтар». Т/х. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Казахстан: социальные проекты». «Жаным-2». Т/с. «Птица счастья». Кино. 01.05 Ќорытынды жаѕалыќтар. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Арсенал»/Англия/- «Милан» /Италия/. Прямая трансляция. 04.30 Обзор матчей Лиги чемпионов УЕФА 9.00 Мультфильм. 9.20, 19.30 «Ќызєалдаќтар гїлдегенде». Т/х. 10.25 «Шоќ жўлдыздар» 10.40 «FreshmanЫ». 11.00 «Зіл-Јзіл». 11.30, 23.30 «Сїйінші». 21.30 «Сен ќандай жўлдыздансыѕ?». Т/х. 21.00 «Асель, друзья и подруги». Т/с. 22.40 «Закрытая школа». Т/с. 18.30 «Лос-Анжелестіѕ дау-дамайлары». Д/ф.

8.00 Музыка на канале 8.45 КВН Избранное 9.30, 15.40 «Вода - линия жизни» Д/ф. 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 01.40 «Жаѕалыќтар» 10.10, 22.40 «Глубокие воды» сериалы 11.10 «Вкуснятина» 11.30 «Флоридские толстяки». Д/ф. 12.10 «Египет». Д/ф. 13.10 «Тїйін сґз». 14.10, 19.30 «Жаркий лед». Сериал 15.10 «Топ Гир» 16.10 «Біздіѕ ауыл - Во!». Сериал. 16.40 «Tubeтейка» 16.50 «Алаштыѕ Јлиханы». Д/ф. 17.20 «Портрет совершенства». Х/ф. 19.00 Хоккей КХЛ «Барыс» игра серии playoff (В перерывах «Жаѕалыќтар», новости «20.30» 21.30 «Специальный репортаж» 21.50 «Открытая студия» 23.40 «История вечной любви». Х/ф. 01.55 Новости «20.30»

ЕВРАЗИЯ 6.00 «Маруся». Т/с. 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 10,15, 14.30, 19.00, 19.15 Жаѕалыќтар 10.10 «Любимые мультфильмы» 10.20 «Ласточкино гнездо» 11.15 «Грязная работа». Т/с. 12.45 «Право на защиту» 13.40, 01.35 «Жизнь, которой не было». Фильм 14.50 «Маруся». Т/с. 15.40 «Обручальное кольцо». Т/с. 17.15 «Давай поженимся» 18.20, 19.35 «Грязная работа». Т/с. 20.00 «Расплата». Т/с. 20.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым 22.00 «Время» 22.35 «Папаши». Т/с. 23.35 «X-Factor News» 23.45 «Когда ее совсем не ждешь». Фильм 00.35 «Первый класс» с Иваном Охлобыстиным 02.20 «Понять. Простить».

10.30 11.00

7.30, 15.30 «Бывшая». Сериал 8.30 «Профессиональный разговор» 9.00, 20.30 «Морской патруль-2». Сериал 10.00, 01.30 «Soundtrack» «Ўлт пен ўрпаќ» «Јнші болєым келеді»

15.10 15.50 16.20 17.10 18.00 19.00 19.30 20.30, 00.30

«Пятый угол». «Жарайсыѕ!» «Лидер XXI века». «Тусовщики». Т/с. «Роско радиосы». Т/х. «Что наша жизнь...». «Ќызєалдаќ гїлдегенде». Т/х. 00.00 «Жар@йсыѕ!». «Ерке сезім». Т/х.

8.00 Музыка на канале 8.30, 17.10 «Вода - линия жизни». Д/ф. 9.00, 15.10 «Сделайте меня моложе». Д/ф. 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 00.40 «Жаѕалыќтар» 10.10, 22.00 «Глубокие воды» сериалы 11.10 «Вкуснятина» 11.30 «Флоридские толстяки». Д/ф. 12.10 «Жарєы» 12.30, 16.10 «Біздіѕ ауыл - Во!». Т/с 13.10 «Дневник с Гульжан Мукушевой» 14.10 «Лошади». Д/ф. 15.10 «Сделайте меня моложе». Д/ф. 16.40 «Большой хоккей» 17.00 «История вечной любви». Х/ф. 19.30 «Жаркий лед». Сериал 20.30, 01.10 Новости «20.30» 21.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Сериал 23.00 «Мадам Ирма». Х/ф.

ЕВРАЗИЯ 6.00 «Маруся». Т/с. 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 10,15, 14.30, 19.00, 19.15 Жаѕалыќтар 10.10 «Х-factor news» 10.20 «Ласточкино гнездо» 11.15 «Грязная работа». Т/с. 12.45 «Право на защиту» 13.40, 01.25 «Жизнь, которой не было». Фильм 14.50 «Маруся». Т/с. 15.40 «Обручальное кольцо». Т/с. 17.15 «Давай поженимся» 18.20, 19.35 «Грязная работа». Т/с. 20.00 «Расплата». Т/с. 20.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым 22.00 «Время» 22.35 «Папаши». Т/с. 23.35 «Когда ее совсем не ждешь». Фильм 7.30, 15.30 «Бывшая». Сериал 8.30 «Панорама дня» 9.00, 20.30 «Морской патруль-2». Сериал 10.00, 01.30 «Soundtrack»

14.00 14.30 15.00 16.30 16.45 17.00, 17.30 18.00 18.30 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

«Ќылмыс хроникасы» «TV Shop» «Атлас животного мира» «Новости дня» «Полицейский патруль» 21.30 «Сегодня» «Внимание, Розыск!» «Трансмиссия» «БЛОGПОСТ» «Татьяна Васильева. У меня ангельский характер» «ПАНОРАМА ДНЯ» «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Елтаным» «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

КТК-7 + 31 07.00 08.00 08.30 09.00 11.00

Ќазаќша концерт «6 кадров» «Воронины». Сериал Концерт «Все тип-топ, или приключения зака и коди». Сериал 11.30 «Записки охотника» 11.40 «Ералаш» 12.00, 18.00 «Самое смешное видео» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 15.00 «Настоящий Арон Стоун». Сериал 15.30 «Ералаш» 16.00 «Звонок 2». Триллер 18.30 «Фатмагуль» сериалы 19.30, 20.00 Информбюро. 20.25 «Сюжет дня» 20.30 «Запретная любовь» сериалы 21.30 «Между небом и землей» сериалы 22.30 «Патриот». Боевик 07.00 “Сэйлормун - 4”. М/с. 08.00, 15.15 “Япыр-ай”. 08.55 “Ќара жорєа” 09.05, 23.15 “Рейдер”. 09.15 “Ванечка”. Драма 11.00 “Другая правда”. 11.30 “Портрет недели”. 12.45 “Слуги народа”. 13.30 “Квартирный вопрос” 14.30 “Дорога домой” 14.40 “Бен тен”. М/с. 16.10 “Жїрекжарды” 17.05 “Не ври мне”. Детектив 18.00 “Еще не вечер”. 18.25, 01.50 “Давай поженимся!”. 19.25 “Бесценное время”. Драма 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар 21.40 “Женский доктор”. Мелодрама 23.35 “Бешеная”. Криминальная драма

10.30 11.00 14.30 15.00 16.30 16.45 17.00, 17.30 18.00 18.45 19.00 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00

«Елтаным» «Саєындырєан јндер-ай» «TV Shop» «Атлас животного мира» «Новости дня» «Полицейский патруль» 21.30 «Сегодня» «Внимание: Розыск!» «Сто вопросов взрослому» «Стиляги» «Биржевой университет» «Ирина Алферова.Не родись красивой» «ПАНОРАМА ДНЯ» «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Айќын міндет» «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

КТК-7 + 31 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00

Ќазаќша концерт «6 кадров» «Воронины». Сериал Концерт «Все тип-топ, или приключения зака и коди». Сериал 10.30 «Сюжет дня» 10.35 «Ералаш» 11.00 «Дневники вампира». Сериал 12.00, 18.00 «Самое смешное видео» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 15.00 «Настоящий Арон Стоун». Сериал 15.30 «Ералаш» 16.00 Дневной киносеанс 18.30 «Фатмагуль» сериалы 19.30, 20.00 Информбюро. 20.25 «Сюжет дня» 20.30 «Запретная любовь» сериалы 21.30 «Между небом и землей» сериалы 22.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». Боевик. 00.50 «Дневники вампира». Сериал

11.00, 11.30, 12.00 12.55 13.50, 14.45 17.00 18.25 19.25 20.30, 21.40 23.30

07.25, 15.15 “Япыр-ай”. 08.50 “Ќара жорєа” 09.00, 12.35 “Рейдер”. 09.20 “Женский доктор”. Мелодрама 18.00 “Еще не вечер”. 17.30 “Деревня дураков” Скетч-шоу Жаѕалыќтар “Любовь на сене”. Мелодрама 01.50 “Давай поженимся!”. “Ќайран заман!”. Т/х. “Жаѕалыќтар. Астарлы аќиќат” “Давай поженимся!”. “Бесценное время”. Драма 21.00 Жаѕалыќтар “Женский доктор”. Мелодрама “Бешеная”. Криминальная драма

www.saryarka-samaly.kz

ИРБИС 08.00 10.00 12.00 13.00 16.00, 18.00, 18.20 20.10 23.10 08.30, 17.20; 09.50, 17.50;

Утренняя развлекательная программа. «В гости к Робинсонам». Фильм «24 часа». Фильм «Хранители». Фильм 01.30 «Јн ќанатында». 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар «24 часа». Фильм «Форсаж». Фильм «Холодные пальцы». Фильм 12.35; 13.40, 14.30; 16.20, 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 11.50; 12.50, 15.50; 16.50, 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 Тамаша Таѕдау

НТК 07.20, 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00 10.50 12.00 12.55

13.50 Мультсериалы. 20.30 «Универ». Сериал. 19.00 «Такси». «Вкусно и быстро». 21.30 «Интерны». Сериал. «Под прицелом». Д/проект «Фантастические истории». «Альф». Сериал. «Жизнь после славы». Д/проект 13.50 Мультсериалы 14.50 «Госпожа горничная». Комедия. 16.40 «Экстрасенсы ведут расследование». 17.35, 19.30 «Счастливы вместе». Сериал. 22.00 «Да, возможно ». Комедия 00.00 «Реальные пацаны». Сериал 06.00 «Баспана бабы» 08.00 «Субботний вечер» 09.30 «Измайловский парк» 11.30 «Кинопарковка» 12.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 13.00 «Другими словами» 14.00 «Нысана» 15.00 «Настоящая жизнь». Драма 16.00 «Знахарь 2» Т/с. 17.00 «Ефросинья» Т/с. 18.00 «Карамель». Т/с. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар. 20.00 «Гюльчатай». Т/с. 22.00 Ситком «KZландия» 23.00 «Экстремальные игры» шоу 00.30 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» 01.00 ЖАР-ЖАР

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 10.40 «24 часа». Фильм 13.10 «Форсаж». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 18.20 «24 часа». Фильм 20.10 «Мистификация». Фильм 23.10 «Дорога». Фильм 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Таѕдау

НТК 07.20 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00 10.50 12.00, 12.00 12.55

Мультсериалы. 20.30 «Универ». Сериал. 19.00 «Такси». «Вкусно и быстро». 21.30 «Интерны». Сериал. «Под прицелом». Д/проект «Фантастические истории». 14.35, 18.35, 01.40 Ревю. «Альф». Сериал. «Жизнь после славы». Д/проект 13.50 Мультсериалы 14.40 «Да, возможно ». Комедия 16.40 «Мистические истории»» 17.35, 19.30 «Счастливы вместе». Сериал 22.00 «Черный рыцарь». Комедия 23.40 «Реальные пацаны». Сериал 00.05 «Секс в большом городе». Сериал 00.30 Дом-2 06.00, 14.00 «Баспана бабы». 07.00, 13.30 «Сўлулыќ аппараты». 07.30, 19.00, 19.30, 02.00 Жаѕалыќтар. 08.00 Утро. 08.30 «Смехопанорама». 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается». 10.00 «О самом главном». 12.00 «Субботний вечер. Лучшее» 15.00 «Настоящая жизнь». Драма 16.00 «Знахарь 2» Т/с. 17.00 «Ефросинья» Т/с. 18.00 «Карамель» Т/с. 20.00 «Гюльчатай». Т/с. 22.00 Ситком «KZландия» 23.30 «Экстремальные игры» шоу.


7 СЈРСЕНБІ

19.00 05.27 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.27 Кїннiѕ шыєуы, 13.05 Бесiн намазы, 19.30 21.00 16.50 Екiнтi намазы, 18.51 Аќшам намазы, 20.24 Ќўфтан намазы. 22.50 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 09.35, 12.25, 13.55, 19.25, 21.25, 22.55 9.00, 11.00, 17.00, 20.30, Жарнамалар јлемінде 00.30 23.05 Жаѕалыќтар 01.00 9.40, 17.20 «Халыќ таѕдауы» 9.55, 15.55 «Махаббатќа сенемін» Т/х. 07.00 ІСКЕ СЈТ! 11.15 «Дениз» Т/х. 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 12.10 «Болашаќ» Т/х. 09.15 Мультфильм. 13.00 «Ґрлеу. Парламент» 09.30 Киноконцерт. 13.25 «Сґнбес сјуле» 09.55 «Подари детям жизнь». 13.55 «Даму» 10.10 «Сїр бойдаќ». Т/х. 14.30 «Сыр-сўхбат» 11.10, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». 14.55 «Жїзден жїйрік» Ток-шоу. 11.10 15.30 «Ќўбыжыќтарєа ќарсы топ» М/х 12.00, 21.30 «Эзель». Т/с. 11.30 17.35 «Озыќ технологиялардыѕ 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 12.10 кереметі» Д/ф. 13.15 Кґзќарас 12.30, 18.05 «Марпл ханым» Т/х. 13.40 «Ќазаќстан: јлеуметтік 13.10 «Боз ат» ќонаќ їйі». жобалар». 14.10, 19.05 «Ґрлеу. Жаѕа Ќазаќстан» 14.15 «Ќайта оянєан махаббат» Т/х. 15.10 19.30 «ДЕНИЗ» Телехикая. 15.00 «Сјн јлемі». Телехикая. 16.40 21.05 «Ќылмыс пен жаза» 16.00 Бармысыѕ, бауырым! 17.05 21.30 «Болашаќ» Т/х. 17.20 22.25 Роза Рымбаева јн шырќайды 16.45 Азбука капитала. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 20.30, 23.35 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар 21.00 Лигасы. «АРСЕНАЛ» (Англия) - 17.15 Таразы. 17.40 «Доминанта эпохи». Д/с. «МИЛАН» (Италия) 23.00 01.35 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Лигасы. АПОЭЛ (Кипр) 20.30 Индустрияландыру кїнделігі «ЛИОН» (Франция). 21.30 «Жаным-2». Т/с. Тікелей эфир 22.30 «Аќќу-Гјкку» јзіл-ысќаќ театрыныѕ мерекелік ќойылымы. 6.00 08.05 Жаѕалыќтар 08.35 «Джеспен бірге 00.30, 01.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 7.00 01.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 10.00, тап». М/х «Барселона»/Испания/-«Байер» 09.00 Жаѕалыќтар /Германия/. Прямая трансляция. 10.10 09.30 «Кїнтізбе» 03.50 04.30 Обзор матчей Лиги 09.40 М/ф 10.20 чемпионов УЕФА 10.00 «Острог. Дело 11.15, Ф. Сеченова». Т/с 9.00 Мультфильм. 11.00«Айналайын». Т/х 12.45 9.20 «Ќызєалдаќ 12.10 «За дверью - свет» 13.40, гїлдегенде». Т/х. 12.30 «Ортаќ шаѕыраќ астында» 10.25 «Ґзін-ґзі тану». 13.00 Жаѕалыќтар 14.50 10.40 «Побочный эффект». 15.35 13.35 «Здравствуй, мама! 11.00 «Берекелі дастарќан» 17.10 Я родился!» шоу-баєдарламасы. 14.05 «Технические шедевры». Д/х 20.00 11.30, 00.30 «Сїйінші». 15.00 - 17.50 їзіліс 20.55 Музыкалыќ баєдарлама. 17.50 «Надежды детских сердец» 12.00 «Сен ќандай 18.15 Жаѕалыќтар 22.00 жўлдыздансыѕ?». Т/х. 18.55 «Джеспен бірге тап». М/х 22.35 13.10, 21.00 «Асель, друзья 19.30 «Айналайын». Т/х 23.35 и подруги». Т/с. 20.30 Жаѕалыќтар 23.45 13.40 «Закрытая школа». Т/с. 21.10 «Їзіліп тїскен бір тамшы» 14.30 «Бјрі есімде». 21.30 «Надежды детских сердец» 15.10 «Начистоту». 22.00 «Острог. Дело 15.50, 20.30 «Жарайсыѕ!» Ф. Сеченова». Т/с 16.20 «XXI єасыр кґшбасшысы». 23.00 - 00.15 «Технические 17.00 «Тусовщики». Т/с. шедевры». Д/х 10.20, 12.55, 14.30, 18.50, 21.55, 17.45 «Сенім. Білім. KZ» 18.00 «Роско радиосы». Т/х. 22.20 Удачный выбор

ХАБАР

8 БЕЙСЕНБІ 05.24 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.24 Кїннiѕ шыєуы, 13.05 Бесiн намазы, 16.51 Екiнтi намазы, 18.53 Аќшам намазы, 20.26 Ќўфтан намазы. ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ЈЙЕЛДЕР КЇНІ 7.00 «ТАЅШОЛПАН». 9.35, 9.55, 11.05, 12.05, 13.20, 14.20, 16.55, 18.00, 19.25 «Шын жїректен!» 9.40, 17.20 «Халыќ таѕдауы» 10.00, 15.50 «Махаббатќа сенемін» Т/х. 11.10 «Дениз» Телехикая. 12.10 «Болашаќ» Телехикая. 13.00 «Ґрлеу. Жаѕа Ќазаќстан» 13.25 «Жан Анам» Концерт. 14.25 «Толаєай» Отбасылар сайысы 15.15 «Аќ ќаз» Мультфильм 15.25 «Ќўбыжыќтарєа ќарсы топ» М/х. 17.00, 20.30, 02.00 Жаѕалыќтар. 17.35 Жамал Омарованыѕ 100 жылдыєына. «АСЌАЌ ЈУЕН». Арнайы тележоба. 18.05 «Ќиялдаєы ару» Јділ Сламханныѕ јн кеші. 19.05 «ҐРЛЕУ. АСТАНА» 19.30 «Дениз» Телехикая. 21.05 «АНА ЖЇРЕГІ» мелодрамасы. 23.15 «Саєындырєан јндер-ай!» Ретроконцерт. 23.50 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа Лигасы. «СПОРТИНГ» (Португалия) - «Манчестер Сити» (Англия) Тікелей эфир 02.35 Ги де Мопассанныѕ новеллалары. «Гарриет бикеш» 03.35 «Кіндік бала» мелодрамасы. 06.00 ФУТБОЛ. УЕФА Еуропа Лигасы. Ойындарєа шолу. Тікелей эфир

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.30 17.00

Халыќаралыќ јйелдер кїні 09.00 «Кїнтізбе» 09.10 «Роббин Гуд». М/ф 10.00 «Острог. Дело Ф. Сеченова». Т/с 11.00 «Жан анам». Концерт 12.30 «Там, где рождается счастье» Жаѕалыќтар «Надежды детских сердец» «Ару єумыр» «Здравствуй, мама! Я родился!» «Тектілік їндестігі» «Еѕ їздік махаббат јндері». Концерт «Келбет» «Гендерная гармония». Софья Ошкина

17.30

«Для милых женщин». Музыкальная открытка 18.00 «Асыл јже» 18.15 Жаѕалыќтар 19.00 «Гендерная гармония». Марта Узденская 19.30 «Бибигуль Тулегенова». Д/ф 20.30 «Для милых женщин». Музыкальная открытка 21.00 «Нысана». Сатиралыќ баєдарлама 22.30 - 23.55 «Жїзге дейін сана». К/ф 09.05, 11.55, 14.25, 17.45, 18.55, 20.55, 22.30 Удачный выбор 10.20, 12.55, 13.55, 17.20, 19.55, 21.30, 23.30 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 09.00, 09.15 09.30 10.30 12.00 13.00, 13.15 14.15 16.00 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.30 00.30, 01.30 01.55 -

14.30 15.00

ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар Мультфильм. «Жібек сезім» Концерт. «Где находится нофелет?». Кино. «Милая, ты услышь меня!.». Празничный концерт. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар «Сїйген жїрек». Концерт. «Кґзіѕніѕ мґлдірін-ай». Мерекелік баєдарлама. «Јзіл-кеш». Мерекелік жоба 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 18.15 «Астанаєа кґктем кеш келеді». Кино. «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. Мерекелік саны 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Киноконцерт. «Ќыздар шаќырады!». Мерекелік арнайы жоба. «Жан Анам». Мерекелік концерт. 01.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «О любви на всех языках». Концерт. 04.00 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Манчестер Юнайтед» /Англия/- «Атлетико» /Испания/. Прямая трансляция. 9.00 «Сїйген жїрек». Концерт. 10.00 «Будьте моим мужем». Комедия 11.35 «Дастархан». 12.05, 00.20 «Сїйінші». 12.30 «Базар жоќ!» «Жар@йсыѕ!» «С любовью к женщине!». Праздничный концерт.

16.20 17.50 19.15 20.20 22.10 22.40 01.00

12.10 12.30 13.10 13.35 14.10 15.10 16.45 19.20 20.30 20.50 22.00 23.50

«Goal show». «Ќызєалдаќ гїлдегенде». Т/х. «Суперзвезда». Мелодрама. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бенфика» (Португалия) «Зенит» (Россия). «Сїйінші». «Жар@йсыѕ!». 8.00 Музыка на канале 8.30 «Вода - линия жизни». Д/ф. 9.00 «Сделайте меня моложе». Д/ф. 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 00.35 Жаѕалыќтар 10.10, 22.00 «Глубокие воды» сериалы «Вкуснятина» «Флоридские толстяки». Д/ф. «Жарєы» 16.10 «Біздіѕ ауыл - Во!». Т/с. «Открытая студия» 19.30 «Жаркий лед». Сериал «Сделайте меня моложе». Д/ф. «Знай наших!» «Јсем јуен арнада» «Мадам Ирма». Х/ф. 01.05 Новости «20.30» «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Сериал «Фото моей девушки». Х/ф.

ЕВРАЗИЯ «Маруся». Т/с. Телеканал «Доброе утро» 10,15, 14.30, 19.00, 19.15 Жаѕалыќтар «Любимые мультфильмы» «Ласточкино гнездо» 18.15 «Улыбнись, когда плачут звезды». Фильм «Право на защиту» 02.15 «Жизнь, которой не было». Т/с. «Маруся». Т/с. «Обручальное кольцо». Т/с. «Давай поженимся» «Расплата». Т/с. «Пусть говорят» с Андреем Малаховым «Время» «Папаши». Т/с. «Х-factor news» «Когда ее совсем не ждешь». Фильм 7.30, 15.30 «Бывшая». Сериал 8.30 «Панорама дня» 9.00, 20.30 «Морской патруль-2». Сериал 10.00 «Soundtrack»

10.30 11.00 14.00 14.30 15.00 16.30 16.45 17.00, 17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00

КТК-7 + 31 07.00 08.00 08.30 09.00 10.00

Ќазаќша концерт «6 кадров» «Воронины». Сериал Концерт «Все тип-топ, или приключения зака и коди». Сериал 10.30, 15.30 «Сюжет дня» 11.00 «Дневники вампира». Сериал 12.00, 18.00 «Самое смешное видео» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 15.00 «Настоящий Арон Стоун». Т/с. 15.35 «Ералаш» 16.00 «История рыцаря». Боевик 18.30 «Фатмагуль» сериалы 19.30, 20.00 Информбюро. 20.25 «Сюжет дня» 20.30 «Запретная любовь» сериалы 21.30 «Между небом и землей» сериалы 22.30 «Остров». Триллер 00.50 «Дневник вампира». Сериал

09.20 11.00, 11.30, 12.00 12.55 13.50, 14.45 16.50 17.05 18.25 19.25 20.30, 21.40 23.20

«Мјѕгі ґмір сїргін келсе» комедиясы. «Ќос жїректіѕ лїпілі» мерекелік концерт. «Айна мен Жайна» мюзиклыныѕ тўсаукесері. МузАрт - 10 жыл. Мерекелік концерт. «Жар@йсыѕ!» «Больше, чем друг». Комедия «Ескі кґѕілдес» комедиясы.

10.30 11.00 12.30 14.30 15.00 16.30 17.00, 17.30

8.00 «8 Наурыз» мерекелік концерті 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 23.30 Жаѕалыќтар 10.10 «Глубокие воды». Сериал 11.10 «Вкуснятина» 11.30 «Флоридские толстяки». Д/ф. «Жарєы» «Біздіѕ ауыл - Во!». Сериал. «Специальный репортаж» «Аќиќат Алаѕы» «Жаркий лед». Сериал. «Фото моей девушки». Х/ф. «Ґмір-юмор» Юмористический вечер-концерт Турсынбека Кабатова «Мјѕгі кґктем». Концерт Новости «20.30» «За прекрасных дам». Х/ф. «Женщина сверху». Х/ф. Новости «20.30»

19.30

18.00 19.00

22.00 00.00

12.00 15.10 17.20 19.20 20.55 22.40 00.10

«Понять. Простить». 13.25 «Папараца». Фильм «Затерянный мир». Т/с. Новости «Х-factor news» «Блондинка за углом». Комедия «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов» «Три плюс два». Комедия. «Мой домашний динозавр». Кино для всей семьи. «Зойкина Любовь». Фильм «Я открою свое сердце». Новый концерт Стаса Михайлова «Мама напрокат». Фильм. «Две звезды». Праздничный выпуск «Прожекторперисхилтон» 7.30, 15.30 «Бывшая». Сериал 8.30 «Панорама дня» 9.00, 20.30 «Морской патруль-2». Сериал 10.00 «Soundtrack»

06.35 “Сэйлормун - 3”. М/с. 07.25, 15.15 “Япыр-ай”. 08.50 “Ќара жорєа” 09.00, 12.35 “Рейдер”. “Женский доктор”. Мелодрама 18.00 “Еще не вечер”. 17.30 “Деревня дураков” Скетч-шоу Жаѕалыќтар “Любовь на сене”. Мелодрама 01.50 “Давай поженимся!”. “Ќайран заман!”. Т/х. “Ќыз ќылыєы” “Не ври мне”. Детектив “Давай поженимся!”. “Бесценное время”. Драма 21.00 Жаѕалыќтар “Женский доктор”. Мелодрама “Свадьба по обмену”. Комедия

«Зерде» Мўраєат «Бауыржан шоу» Концерт «МузАрт» «TV Shop» «Атлас животного мира» «Любить по Матвееву» 21.30 «Сегодня» «Реальные истории». «Ирония любви» «Клуб юмора» «Киноклуб» Олега Борецкого. Женщина на все времена Временно доступен. Николай Басков Концерт Жанны Орынбасаровой «Путь успеха»

КТК-7 + 31 06.00 08.00 10.00 10.30 12.00 14.00 16.00 18.00 19.30 21.50 00.20

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.30, 8.10 9.00 9.10 9.25 11.05

«Айќын міндет» «Пай, пай, ќыздар-ай» «Адам жјне заѕ» «TV Shop» «Атлас животного мира» «Новости дня» «Полицейский патруль» 21.30 «Сегодня» «Внимание: розыск!» «Сто вопросов взрослому» «Профессиональный разговор» «Валентина Терешкова. Мисс Вселенная» «ПАНОРАМА ДНЯ» «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Зерде» «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

10.30 10.50 12.00 12.35 14.05 15.00 16.00 16.30 17.35 18.00 18.30 19.30 21.15 22.30 01.30

«ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «Любовь-морковь». Комедия Мультсериалы «Том и Джерри: трепещи усатый!». Анимационный фильм «От 180 и выше». Комедия. «Любовь-морковь 2». Комедия «Шопоголик». Комедийная мелодрама «Суперсемейка». Анимационный фильм «Звездная пыль». Приключенческий фильм. «Призрак». Фантастическая мелодрама «Иствикские ведьмы». Мистическая комедия 07.00 “Мачеха” к/ф. 08.25 Жаѕалыќтар 08.50 “Ќара жорєа” 09.00 “Алые паруса”. Мелодрама. “Ещё не вечер”. Праздничный концерт “Влюблённая весна” Жаѕалыќтар “Самая лучшая бабушка”. Комедия “Давай поженимся!” “Ќайран заман!” Т/х. Весенняя шутка с “Звёздный визит. С любовью из москвы!” “Бриллиант востока” “Выходной со звездой. Айгуль Бабаева” “Давай поженимся!” “Девчата”. Комедия. Праздничный концерт “Все звёзды для любимой”. “Совсем другая жизнь”. Мелодрама “Идеальная жена”. Комедия

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 10.40 «24 часа». Фильм 13.10 «Мистификация». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 «24 часа». Фильм 20.10 «Коммунальная помощь». Фильм 20.25 «Блондинка в законе». Фильм 23.10 «Легенды осени». Фильм 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Таѕдау

НТК 07.20, 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00 10.50 12.00 12.55

13.50 Мультсериалы. 20.30 «Универ». Сериал. 19.00 «Такси». «Вкусно и быстро». 21.30 «Интерны». Сериал. «Под прицелом». Д/проект «Фантастические истории». «Альф». Сериал. «Подруги – женская жестокость». Д/проект 13.50 Мультсериалы 15.10 «Черный рыцарь». Фантастическая комедия 16.40 «Забавные люди и их питомцы» 17.35, 19.30 «Счастливы вместе». Сериал. 22.00 «Гитлер капут!». Комедия 23.40 «Реальные пацаны». Сериал 00.05 «Секс в большом городе». Сериал 00.30 Дом-2

10.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 22.00 23.30

06.00, 14.00 «Баспана бабы». 07.00, 13.30 «Сўлулыќ аппараты». 07.30, 19.00, 19.30, 02.00 Жаѕалыќтар. 08.00 Утро. 08.30 «Смехопанорама». 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается». «О самом главном». «Субботний вечер. Лучшее» «Настоящая жизнь». Драма «Знахарь 2» Т/с. «Ефросинья» Т/с. «Карамель» Т/с. «Гюльчатай». Т/с. Ситком «KZландия» «Экстремальные игры» шоу.

ИРБИС 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар 13.10 «Легенды осени». Фильм 15.40 «Ойна» јн мен јзіл отауыныѕ «Јйел оттан да ыстыќ» концерті 18.00 «Феи: Потерянное сокровище». Фильм 20.00 «Дьявол носит Prada». Фильм 22.00 «Коко до Шанель». Фильм 00.00 «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 10.40, 11.20; 13.40, 14.30; 16.10, 17.10; 20.30, 21.00; 22.40, 23.30 Телекаталог 09.30, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; 19.50, 21.50 - Тамаша Таѕдау

НТК 07.15

00.50

«Супермен и Бэтмен: Апокалипсис». Анимационный фильм «Щенок по кличке Скуби Ду». М/с. «Такси» «Вкусно и быстро» «Запретная миссия». Комедия «Сезон охоты». Анимационный фильм «Доктор Дулиттл». Комедия «Золотой граммофон». Концерт «Гитлер капут!». Комедия. «Такси» «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный фильм «Мумия: гробница императора драконов». Приключенческий фэнтэзи «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН». Историческая драма Дом-2

10.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 22.00 23.30

06.00, 14.00 «Баспана бабы». 07.00, 13.30 «Сўлулыќ аппараты». 07.30, 19.00, 19.30, 02.00 Жаѕалыќтар. 08.00 Утро. 08.30 «Смехопанорама». 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается». «О самом главном». «Субботний вечер. Лучшее» «Настоящая жизнь». Драма «Знахарь 2» Т/с. «Ефросинья» Т/с. «Карамель» Т/с. «Гюльчатай» Т/с. Ситком «KZландия» «Экстремальные игры» шоу

08.35 09.30 09.55 10.00 11.40 13.00 14.30 17.20 19.00 19.30 20.50 22.50


9 ЖЎМА 05.22 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.22 Кїннiѕ шыєуы, 13.05 Бесiн намазы, 16.53 Екiнтi намазы, 18.55 Аќшам намазы, 20.27 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 9.00, 11.00, 16.55, 20.25, 00.15 Жаѕалыќтар 9.40, 17.15 «Халыќ таѕдауы» 9.55, 15.50 «Махаббатќа сенемін» Т/х. 11.15 «Дениз» Т/х. 12.10 Мультфильмдер. 13.05 Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына. «Ўлттыќ ґнім. индустриялыќ даму» Арнайы тележоба 13.20 «Сґз-мерген».Тіл сайысы 13.55 «Ґз елініѕ Ґзаєасы» Арнайы тележоба 14.55 «Жїзден жїйрік». 15.30 «Ќўбыжыќтарєа ќарсы топ» М/х 17.20 «Халыќ таѕдауы» 17.30 «Жарќын бейне» 18.00, 01.55 «Марпл ханым» Т/х. «Боз ат» ќонаќ їйі». 19.00 «ИМАН АЙНАСЫ» 19.25 «Дениз» Т/х. 21.00 «ҐРЛЕУ. ПАРЛАМЕНТ» 21.25 «КЕШ ЖАРЫЌ!» Думанды жоба 22.45 «Гаућартас» мелодрамасы. 00.50 Ги де Мопассанныѕ новеллалары. «Таєдыр саудасы» 09.00 «Кїнтізбе» 09.10 «Легенда о снежном человеке». М/ф 10.20 «Јнсіѕ ару дїние». Концерт 12.25 «Для милых женщин». Музыкальная открытка 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Гендерная гармония». Марта Узденская 14.00 «Озыќ технологиялардыѕ кереметі». Д/ф 14.30 «Тектілік їндестігі». Р.Кадысова 15.00 «Іскер јйел – ел баќыты» 15.30 «Ойна». Јн мен јзіл отауы 17.00 «Асыл јже» 17.25 «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Арнайы репортаж» 17.50 «Мерей». Е. Ќалданов 18.10 «Міржаќып Дулатов». Д/ф 19.00 «Cosmos Comedy». Тапќырлар командасыныѕ јзілдері 20.00 «Алтын дауыс». Концерт 21.35 - 23.55 «Бамбейден Бангокка дейін». К/ф 09.05, 13.55, 15.25, 17.45, 20.55, 22.30 Удачный выбор

12.20, 14.25, 17.20, 18.55, 21.30, 23.30 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 09.00 09.55 10.00, 10.45 12.10 13.00, 13.15 14.15 15.15 16.45 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30 21.30 22.45 00.30, 01.30

14.35 16.00 16.30 17.40 18.20 20.00 20.40 22.00 22.40 00.30

ІСКЕ СЈТ! «Јзіл-кеш». Мерекелік жоба. «Подари детям жизнь». 19.10 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. «Самая обаятельная и привлекательная». Кино. «Ертегі кґктем». Роза Рымбаева жјне «Талисман -бенд» шаќырады. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар «Ертегі кґктем». Роза Рымбаева жјне «Талисман -бенд» шаќырады. «Ќыздар шаќырады!». «Таќиялы періште». Кино. Капитал јліппесі 18.00 Кешкі жаѕалыќтар Юбилейный вечер Н.Добронравова. «Надежда – мой компас земной». Юбилейный вечер Н.Добронравова. «Надежда – мой компас земной». 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы репортаж. «Кґктем ќўшаєында». Концерт акимата г. Астаны. «Жених напрокат». Кино. 01.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Платье от кутюр». Кино. 9.00 «Сїйінші». 9.45 Ќазаќфильм ўсынады. «Шабандоз ќыз» комедиясы. 11.35 «Дежавю». Концерт Дмитрия Хворостовского и Игоря Крутого в Астане. 13.00 «Дневник Карьеристки». Кино. «Кґктемгі ертегі». «Жарайсыѕ!». «Айна мен Жайна»-мюзиклыныѕ тўсаукесері. «Начистоту». Концерт Валерия Меладзе. «Пятый угол». Ток шоу «Ќосамын јнге атыѕды!» Мерекелік концерт. «Сїйінші». Музыкалыќ баєдарлама. «Все о моей матери». Драма «Армысыѕ, кґктем». Концерт.

10 СЕНБI 05.20 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.20 Кїннiѕ шыєуы, 13.05 Бесiн намазы, 16.54 Екiнтi намазы, 18.57 Аќшам намазы, 20.29 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ јн шашуы 7.55 «Тґрт баланыѕ јкесі» отбасылыќ фильмі. 9.25, 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 9.50, 16.30 «Кайлјн» М/х 10.20 4-ші маусым. «Айгґлек» Республикалыќ балалар байќауы. 11.55 «Жанымда бол» фильмі. 14.10 Телеэнциклопедия 14.20 «Таѕ-тамаша јлем» Д/ф. 14.45 «Дауа» Телеемхана 15.20 «КҐКПАР» Ўлттыќ ойын. Халыќаралыќ турнир 17.00, 20.30, 00.30 Жаѕалыќтар 17.20 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 17.45 «ЖАН ЖЫЛУЫ» Тележурнал 18.05 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 18.30 «Тайга ертегісі» М/ф. 18.45 «Соєады жїрек» М.Маќатаевтыѕ шыєармашылыєына арналєан јдеби-музыкалыќ кеш 21.05 «Риясыз јѕгіме» Сўхбат 21.35 «Кеш жарыќ!» Думанды жоба 22.50 «Джон Леннонныѕ таєдыры» драмасы.

14.10 14.30 15.00 15.30 17.00 17.25 17.50 19.30 20.00 21.05 22.00 23.00

09.00 «Кїнтізбе» 09.10 «Сказания земноморья». М/ф 11.05 «Айналайын». Т/х 12.10 «Ґмір ґзен». А.Жорабаеваныѕ концерті 13.50 «Мерей». Е.Ќалданов «Іскер јйел – ел баќыты» «Ќошкар мен теке». М/ф «Јлемдегі шґл дала». Д/ф «Сені жырєа ќосамын туєан ґлкем». Концерт «Ару єумыр» «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Сґнбес сјуле» «Нысана». «Туєан тіл – байлыєым». Мектеп оќушылары арасында телеолимпиада «Айналайын». Т/х Арман Бексўлтаныѕ шыєармашылыќ јн кеші «Острог. Дело Ф. Сеченова». Т/с - 23.55 «Технические шедевры». Д/х

09.05, 13.45, 14.55, 17.45, 20.30, 22.30 Удачный выбор 11.35, 14.25, 15.30, 17.20, 19.30, 23.30 Жарнамалар јлемінде

8.00 Музыка на канале 8.30, 17.20 «Вода - линия жизни». Д/ф. 9.00 «Сделайте меня моложе». Д/ф. 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 00.50 Жаѕалыќтар 10.10 «Мјѕгі кґктем». Концерт 11.10 «Вкуснятина» 11.40 «Лица столицы» 12.10 «Египет». Д/ф. 13.10 «Момент истины» 13.30 «Глобальный футбол» 14.10 «Шаншар» 15.10 «Сделайте меня моложе». Д/ф. 16.10 «Біздіѕ ауыл - Во!». Сериал. 16.40 «Знай наших!» 17.05 «Tubeтейка» 17.50 «За прекрасных дам». Х/ф. 19.30 «Жаркий лед». Сериал 20.30, 01.20 Новости «20.30» 21.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Сериал 22.00 «Глубокие воды». Сериал 23.00 «Полусвет». Х/ф.

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.05 8.05 10.00 10.10 10.20 11.15 12.45 14.35 14.55 15.45 17.30 18.20 20.05 20.55 22.00 22.25 00.15 01.40 03.25

10.30 11.00 13.00 14.00

17.20 19.10 20.00 21.00 21.30 23.25 00.50

ХАБАР 07.00 08.30 09.00 09.20 09.55 10.00, 10.10 10.30 11.10 11.40 12.00 12.30 13.00, 13.15 14.15 16.15 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30 21.30 23.45, 00.45 02.20

12.00 12.30 13.00 13.30 14.10 14.30 15.20 16.40

Кино. «Біздіѕ сїйікті дјрігер». Мультфильм Киноконцерт. «Јгугай, домбыра». Концерт «Подари детям жизнь». 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар Азбука капитала. «Ўлт саулыєы». «Едим дома» Продвопрос. «Контуры на карте». Международная панорама Футбол жанкїйерлеріне. «Goal Show». 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Јзіл-кеш «Аќќу-Гјкку» јзіл-ысќаќ театрыныѕ мерекелік ќойылымы «Махаббат јні». Концерт. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар Бармысыѕ, бауырым! «Ќос жїректіѕ лїпілі». Концерт акимата г. Алматы. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Таразы. «Голубая бездна». Драма 00.15 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Елестіѕ маскасын киген кісі ґлтірушініѕ ќайтып оралуы» комедиялыќ детективі. Ќазаќтыѕ Мемлекеттік Абай атындаєы опера жјне балет театры. Борис Эйфман, балет «Ќызыл Жизель». 9.00 «Самопознание». 9.25 «Хочу быть...» 9.40 Мультфильм. 9.55 «Шіркін,Life-1» 10.40 «Шоќ жўлдыздар» 11.00 Мы – казахстанцы» 11.20 «Суперпапа». Реалити шоу. «Что наша жизнь...». «Сенім. Білім. KZ» «Берекелі дастархан» «XXI єасыр кґшбасшысы». Мультфильм. «Особо опасен. Еда». Д/ф. «Кґктем ќўшаєында» мерекелік концерт. «Бјрі есімде».

12.45 13.45 15.00 17.00 18.00 19.35 20.00 20.20 21.10 22.55 00.55 02.40

«Маруся». Т/с. «Большой куш» «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». Фильм Новости «Любимые мультфильмы». «Ласточкино гнездо». «Мама напрокат». Фильм «Инфант». Фильм «Ералаш» «Маруся». Т/с. «Обручальное кольцо». Т/с. «Жди меня» «Необыкновенный концерт с Максимом Авериным» «Расплата». Т/с. «Поле чудес» «Время» «Выкрутасы». Комедия «Красная звезда» «Инфант». Фильм «Понять. Простить». 7.30, 15.30 «Бывшая». Сериал 8.30 «Правдивая история киномузыки» 9.00, 20.30 «Морской патруль-2». Сериал 10.00 «Soundtrack» «Елтаным» «Ќоѕыр». «Ўгай арман» атты јн кеші Маќпал Жїнісованыѕ «Кїміс жауєан тїн» јн кеші, 1бґлім «Денсаулыќ жјне сўлулыќ»

«Бэндслэм» мелодрамасы. Ток-шоу «Женсовет». «Саз јлемі» Їздігі. «Баєдаршам». «Алыстан келген хат» мелодрамасы. «Однажды в багажнике». Комедия. «Ќўраќ кґрпе». Кино. 8.00 Музыка на канале 9.00 «Египет». Д/ф. 10.00, 11.30 «Tubeтейка» 10.10 «Чудеса от Цептер» 10.30 «Лошади». Д/ф. 11.40 «Агентство по туризму» 12.15 «Вода - линия жизни» «Біздіѕ ауыл - Во!». Сериал «Шаншар» «Глубокие воды». Сериал «Топ Гир» «Как Майк 2». Х/ф. «Как маскируется зло». Д/ф. «Момент истины» «Тїйін сґз» «Цепная реакция». Х/ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Сериал «Полусвет». Х/ф. Хоккей. МХЛ «Снежные барсы»«Русские витязи»

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.30 8.15 9.00 9.10, 9.30 10.00 10.25 11.00 12.50 13.35 14.00 15.35 18.10 20.00 21.00 22.45 00.45

«Понять. Простить». «Сансет бульвар». Кино. «Затерянный мир». Т/с. Новости 12.05 «Любимые мультфильмы». «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом «Фабрика грез» с Ольгой Артамоновой «Смак». «Евгений Матвеев. Всем сердцем – раз и навсегда». «Затерянный мир». Т/с. «Ералаш» «Квартирантка». Фильм. «И все-таки я люблю». Т/с. «Дорогая моя доченька». Фильм «X Factor». Второй сезон «Знакомство с факерами 2». Комедия «Легенды «Ретро Fm» «Клан Кеннеди» 7.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 9.00 «Зеленый мир» 9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 10.00 «Давно не виделись!» 11.00 «Странник»

14.30 15.00 16.30 16.45 17.00, 17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00

«TV Shop» «Атлас животного мира» «НОВОСТИ ДНЯ» «Полицейский патруль» 21.30 «Сегодня» «Приглашает Борис Ноткин» «Сто вопросов взрослому» «Стиль жизни» «Приют комедиантов» «ПАНОРАМА ДНЯ» «Тјулік тынысы» «Алаш айнасы: Ой-кґкпар» «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

КТК-7 + 31 07.00 08.00 09.00 10.00

Ќазаќша концерт «Уральские пельмени» Концерт «Все тип-топ, или приключения зака и коди». Сериал 10.30, 15.30 «Сюжет дня» 10.35 «Ералаш» 11.00 «Дневники вампира». Сериал 12.00, 18.00 «Самое смешное видео» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 15.00 «Настоящий Арон Стоун». Сериал 15.35 «Ералаш» 16.00 «ПРИЗРАК». Фантастическая мелодрама 18.30 «Фатмагуль» сериалы 19.30, 20.00 Информбюро. 20.25 «Сюжет дня» 20.30 Ќазаќша концерт 21.30 «Запретная любовь» сериалы 22.30 «Между небом и землей» сериалы 23.30 «СМОКИНГ». Фантастический боевик. 07.15 “Дунечка” к/ф. 08.50 “Ќара жорєа” 09.00 Концерт “Все звёзды для любимой” 10.45 “Девчата”. Комедия “Давай поженимся!” Концерт Бауыржана Бекахметова “Елiмнен баќыт таймасын” 15.55 “Звёздный визит. С любовью из москвы!” 17.00 “Неидеальная женщина”. Мелодрама 18.50 “Любовь и голуби”. Лирическая комедия. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар 21.35 “Кривое зеркало” 23.25 “Люблю 9-ое марта”. Мелодрама. 00.55 “Укрощение строптивых”. Комедия

02.35

Концерт Бауыржана Бекахметова “Елiмнен баќыт таймасын”

08.00

Утренняя развлекательная программа. «Феи: Потерянное сокровище». Фильм «24 часа». Фильм «Коко до Шанель». Фильм 01.30 «Јн ќанатында» 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар «24 часа». Фильм «Доктор Дулиттл». Фильм «Скала». Фильм 12.35; 13.40, 14.30; 16.00, 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 11.50; 12.50, 15.20; 16.30, 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 Тамаша Таѕдау

ИРБИС 10.00 12.00 13.00 15.30, 18.00, 18.20 20.10 23.10 08.30, 17.00; 09.50, 17.50;

НТК 07.30 07.50 09.30, 09.35 10.00 11.20 12.45 14.00 14.30 15.30 17.00 19.00 19.30 21.10 23.15 01.05

12.25 13.25

11.15 11.45 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 23.30 00.00

«Биржевой Университет» «Стиляги» «TV Shop» «Алаш айнасы: «Ой-кґкпар» Маќпал Жїнісованыѕ «Кїміс жауєан тїн» јн кеші,2 бґлім «Апталыќ шолу» «Жїрегім-сазды сандыєым» Естай Јликеевтіѕ шыєармашылыќ кеші «Темір тўлпар» «Тайны двойников» «Полицейский патруль. Обзор» «Развод по-русски» «Панорама недели» «Хорошие парни». Сериал «АКУСТИКА.Живой звук» «Ќылмыс хроникасы» «Путь успеха»

КТК-7 + 31 06.00 08.00 08.30 09.30 10.00 12.00 15.00 17.00 17.05 17.30 18.00 19.30 21.30 00.50

11.10 12.00 12.40 13.35 15.30 17.25 19.00 19.55 21.00 21.30 22.25 00.20 02.00 03.00

«ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «Ризамын» «Вавилон 5». Сериал Мультсериалы «Смокинг». Боевик. «Жертва во имя любви». Кино. «Однажды в Риме». Комедия «СЮЖЕТ ДНЯ» «ЕРАЛАШ» Мультсериал «Балто 2: в поисках волка». Анимационный фильм «Спайдервик: хроники». Приключенческий фильм. «Властелин Колец: возвращение короля».Фильм. «Война Логана». Боевик. 07.05 “Баз кеш, кґѕiлiм” т/х. 08.40 Жаѕалыќтар 09.05 “Кривое зеркало” “Квартирный вопрос” Жаѕалыќтар “Как уходили кумиры” “Любовь и голуби”. Комедия “Сто процентов любви”. Сольный концерт Жасмин Юбилейный концерт Евгения Петросяна “60 лет в обед” “Мјссаєан” “Моя правда” – Ури Геллер “ДРУГАЯ ПРАВДА” “Наша Kzаша” “Приказано: женить!”. Комедия “Битва за планету обезьян”. Фантастический боевик “Фантастические истории” - 04.40 ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ ПО ФУТБОЛУ 2011-2012 (27-ой тур). “БЕТИС” (Севилья)“РЕАЛ” (Мадрид) (прямая трансляция).

12.00 14.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.00

Мультсериалы. «Запретная миссия». Комедия 19.00 «Такси». «Вкусно и быстро». «Сезон охоты». Анимационный фильм «Доктор Дулиттл». Комедия «Три богатыря и Шамаханская царица». Анимационный фильм «Том и Джерри». М/с. «Вуди Вудпэкер». М/с. «Доктор Дулиттл 2». Комедия «Мумия: гробница императора драконов». Фильм. «ТАКСИ» «Приключения Десперо». Анимационный фильм. «Невероятный халк». Боевик. «МАЧЕТЕ». Боевик ДОМ-2 06.00, 14.00 «Баспана бабы». 07.00 «Сказ о прекрасной Айсулу» 08.30 «Счастье по рецепту». Телефильм 10.30 «Смеяться разрешается» «Любви все возрасты». Х/ф. «Смехопанорама» «Субботний вечер. Лучшее.» «Понаехали тут...». Телефильм «Нянька по вызову». Комедия Comedy Club KZ Первый казахстанский ситком «Побег из аула»

ИРБИС 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар 10.00 Утренняя развлекательная программа. 13.10 «Скала». Фильм 15.40, 00.30 «Јн ќанатында». 18.00 «Кунг-фу панда». Фильм 20.00 «Исходный код». Фильм 22.00 «Шпион, выйди вон». Фильм 10.40, 11.20; 13.40, 14.30; 16.30, 17.20; 20.30, 21.00; 22.40, 23.30 Телекаталог 09.30, 09.45; 11.50, 13.00; 15.50, 17.50; 19.50, 21.50 - Тамаша Таѕдау

НТК 07.05 07.30 08.00 09.20 10.45 11.30 13.10 13.45 14.35 15.25 15.50 16.20 17.55 20.00 21.00 21.25 22.55 23.45 01.30

11.30 12.00 12.30 13.30 15.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.30 00.30

«Їйленген балалармен» Т/х. «Менiѕ ќалаулы мыстаным» Т/х. Анимационный фильм «Доктор Дулиттл 2». Комедия «Щенок по кличке скуби ду» М/с. «Приключения Десперо». Кино Телешоу «Деньги в дом» «Код 21» «Кто в доме хозяин?». Сериал «Вуди Вудпэкер». М/с. «Том и Джерри». М/с. «Доктор Дулиттл 3». Комедия «Невероятный халк». Боевик. «ЗАЙЦЕВ +1». Сериал «Наша Russia» «Любовь в большом городе». Комедия. «Комеди клаб» «Голый барабанщик». Комедия. ДОМ-2. 08.30 «Балдјурен» балалар киножурналы 09.00 «Тристан и Изольда». Детский фильм 10.30 «Наши Ералаши» 11.00 «Косметический ремонт» «Я круче, чем моя дочь» реалити-шоу «Знакомство с родителями» «Семейный приговор Геннадия Хазанова». «На всю жизнь». Х/ф. «Субботний вечер» «НЫСАНА». ЖАР-ЖАР «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» «Шоу Сорок Миллионов Тенге» Ситком «KZландия» «Шальные деньги». Х/ф. Матч английской Премьер-Лиги «Chelsea vs Stoke City»


САРЫАРЌА САМАЛЫ

КҐКСАНДЫЌ

12

11 ЖЕКСЕНБІ 05.18 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.18 Кїннiѕ шыєуы, 13.04 Бесiн намазы, 16.56 Екiнтi намазы, 18.59 Аќшам намазы, 20.31 Ќўфтан намазы.

10.25 11.15 11.45 12.20

13.55 14.25

15.35 17.00 17.35 18.05 19.35 20.30 21.30 22.15 00.30

7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ јн шашуы 8.05 «Суненіѕ отбасы» фильмі. 9.30, 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 9.55, 16.30 «Кайлјн» М/х. «ТОЛАЄАЙ» Отбасылар сайысы «АЌСАУЫТ» Јскерипатриоттыќ баєдарлама «СЫР-СЎХБАТ» 4-ші маусым. «АЙГҐЛЕК» Республикалыќ балалар байќауы. 1-айналым, 7-концерт. «Риясыз јѕгіме» Сўхбат Ќазаќстан Республикасы ІІМ ішкі јскерлерініѕ Орталыќ оркестрі мен јн-би ансамблініѕ Гала-концерті УЕФА Чемпиондар Лигасыныѕ журналы. «АЛТЫН ТАЄА» Халыќтыќ лотерея. «СҐЗ-МЕРГЕН». Тіл сайысы (Сара Тоќтамысова - жеѕімпаз) «Ас корпорациясы!» Д/ф. «Ќазаќтыѕ 100 јні» Таѕдаулы јндер «АПТА.KZ» «Кґкпар» Ўлттыќ ойын. Халыќаралыќ турнир «Домино» шытырман оќиєалы фильмі. «Суненіѕ отбасы» фильмі.

08.05 Деректі фильм 08.35 «Джеспен бірге тап». М/х 09.00 «Келбет» 09.30 «Кїнтізбе» 09.40 М/ф 10.00 «Острог. Дело Ф. Сеченова». Т/с 11.00 «Айналайын». Т/х 12.10 «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» 12.30 «Надежды детских сердец» 13.00 Жаѕалыќтар 13.35 «Їзіліп тїскен бір тамшы» 14.05 «Технические шедевры». Д/х 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 «Тележјрмеѕке» 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Джеспен бірге тап». М/х 19.30 «Айналайын». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.10 «Ерлер мамандыєы» 21.30 «Тележјрмеѕке» 22.00 «Острог. Дело Ф. Сеченова». Т/с

23.00 - 00.15 «Технические шедевры». Д/х 09.25, 12.55, 14.55, 18.55, 21.25, 23.30 Удачный выбор 10.20, 12.05, 13.55, 19.25, 21.55, 22.30 Жарнамалар јлемінде

www.saryarka-samaly.kz 20.00 22.00 00.00

ХАБАР 07.00 08.25 08.40 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.10 11.40

«Меніѕ атым Ќожа». Кино. Мультфильмы Киноконцерт. Решение принято. Двойная порция. Айбын. «Казлото». «Лото Батыр» «Олимпийский журнал». «Право быть олимпийцами». Водное поло. Д/ф. 12.00 Дела армейские. 12.30 «Сердечная привязанность». Мелодрама 15.00 Їкімет пен јлеумет. 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 16.20 Дудар-ай. 17.00 Јзіл-кеш 17.40 «Жастар жырлайды». Жас аќындар жыр сайысы. 18.40 «Жаным-2». Т/с. 20.00, 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. 22.00 «Поздний Рерих». Аналитическая программа. 22.50 «Леон». Боевик 00.50 «Ќарлы махаббат немесе ќысќы тїнде кґрген тїс». Кино. 02.40 «Еуразиялыќ жауынгер. Бабалар мўрасы». Д/ф.

13.00 13.30 13.50 14.30 16.10 16.30 17.50 18.00 19.00 19.30

9.00 «Ґзін-ґзі тану». 9.25 «Топ-малыш». 10.00 Мультфильм 10.30 «Лидер XXI века». 11.30 «Ќызыќстан». 12.00 «Ґмірде болєан...» 12.30 «Я верю. KZ». «Дастархан». «Побочный эффект». «Суперпапа». Реалити шоу. «Главное- успеть». Кино. «FreshmanЫ». Республиканский конкурс молодежной песни «Жас ќанат-2011». Мультфильм. «Жібек сезім» Концерт «Дневник Лиги Чемпионов УЕФА». «Зіл-Јзіл» баєдарламасы.

5 наурыз – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 «Сельские будни». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 10.15 «Мемлекет жјне кјсіпкерлік» - хабарєа жеке кјсіпкер Кїлзия Жуанышева ќатысады. 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын» - хабарєа еркін кїрестен спорт шебері, жоєарєы дјрежедегі жаттыќтырушы Нјдір Јділханов ќатысады. 12.15 - 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы. 14.15 «История и культура Великой Степи» авторлыќ хабар. 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Будущее Казахстана в казахском языке». 17.15 «Ертіс ґнірініѕ шежіресі» - хабарєа облыстыќ мўраєат жјне ќўжаттама басќармасыныѕ ќызметкері Ислам Бекмўхамед ќатысады. 18.15 «Аќсу толќыны». 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 «Кумиры» - концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 6 наурыз – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде». 7.40 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» хабарєа жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасыныѕ бастыєы Саєындыќ Есімханов ќатысады. 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Казахстан в современном мире» хабарєа Павлодар облысы бойынша білім саласын баќылау жґніндегі департаментініѕ директоры Єабидолла Оспанќўлов ќатысады. 10.40 «Голос православия». 11.15 «Гостиная» - тікелей эфир. 12.05 - 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Јзіліѕ жарасса» - тікелей эфир. 15.00 – 16.00 «Салт-дјстїр» - тікелей эфир. 16.15 «Государство и предпринимательство» - хабарєа облыс јкімі Ерлан Арын ќатысады. 17.15 «Аќ бота» - балалар хабары. 17.35 «Признаный миром Абай» – авторлыќ баєдарлама. 18.15 «Аќсу толќыны». 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар.

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

12.30 13.00 13.30 15.00 17.00 17.55 19.30 20.00 20.20 21.10 23.05 00.0

«Базар жоќ 8 наурыз» Тўрсынбек Ќабатов аруларды ќўттыќтайды. «Помни меня». Мелодрама. «Їй кїзеткен елес» драмасы. 8.00 Музыка на канале 9.00 «Tubeтейка» 9.10 «Чудеса от Zepter» 9.30 «Топ Гир» 10.30 «Фильмы и звезды» 11.00 «Вкуснятина» 11.30 «Біздіѕ ауыл - Во!». Сериал «Большой хоккей» «Агентство по туризму» «Как Майк 2». Х/ф. «Глубокие воды». Сериал «Топ Гир» «Цепная реакция». Х/ф. «Фильмы и звезды» «Аќиќат Алаѕы» «Дневник с Гульжан Мукушевой» «Мужество в бою». Х/ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Сериал «Путешественник». Х/ф.

13.00 15.00 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 00.00

КТК-7 + 31 06.00 08.00 08.30 09.30, 10.30 12.00 14.00 18.00

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.30

21.40 23.30 00.30

«Понять. Простить». «Африканская королева». Мировое кино. «Затерянный мир». Т/с. Новости 12.55 «Любимые мультфильмы» «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом «Ералаш» «Здоровье» «Пока все дома» Музыкальный конкурс «X-Factor». Второй сезон «Большая разница» «Самая обаятельная и привлекательная». Комедия «И все-таки я люблю». Т/с. «Одуванчик». Фильм. Юбилейный концерт Ирины Аллегровой «Бриллиантовая рука». Кино. «Русский берег. След фукусимы» «Управление гневом». Фильм.

11.00 12.00 12.30

7.00 «Апталыќ шолу» 8.00 «Жизнь,полная радости» 8.35 «Сїйікті јндер» 9.00 «Темір тўлпар» 9.30 «Панорама недели» 10.30 «Первая передача» «АКУСТИКА.Живой звук» «TV Shop» «Балауса»

8.15 9.00 9.10, 9.30 10.00 10.25 11.10 12.00 13.25 14.15 15.35 18.15 20.00

«Јнші болєым келеді жјне мен» Алтын Маханбетова «Ќос жїректіѕ лїпілі» «Ўлт пен ўрпаќ» «Девушки моей мечты». Музыкальное шоу «Трансмиссия» «Живые легенды. Эдуард Успенский» «Блоgпост» «Хорошие парни». Сериал «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

19.30 21.50 00.00

10.15 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.10 15.20 16.50 18.40 19.00 19.30 20.30 21.00 22.10 23.00

«ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «Ризамын» «Вавилон 5». Сериал 17.30 Мультсериалы «Балто 2: в посках волка». Анимационный фильм «Спайдервик: хроники». Приключенческий фильм. «Властелин Колец: возвращение короля». Приключенческий фильм. «Рапунцель: запутанная история». Анимационный фильм «Алиса в стране чудес». Фильм-фэнтази «Солдаты неудачи». Комедийный боевик. «Проклятие». Триллер. 07.05 “Как уходили кумиры”. Д/ф. 07.40 “Баз кеш, кґѕiлiм” Т/х. 09.20 “Очевидец”: “Самое смешное” Cartoon Network представляет: “БЕН 10” “Наша Kzаша” “Деревня дураков” “Мјссаєан” “Жїрекжарды” “Смех с доставкой на дом” “Дорога домой” Юбилейный концерт Евгения Петросяна “60 лет в обед” “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”. Кинокомедия. “Ќыз ќылыєы” жаѕа маусым!!! “Жаѕалыќтар. Астарлы аќиќат” “Звёздная жизнь”- “Звёзды телеэфира” “Чёрный квадрат” “Портрет недели” “Слуги народа” ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ ПО ФУТБОЛУ 2011-2012 (27-ой тур). “РАСИНГ” (Сантандер) - “БАРСЕЛОНА” (Барселона) (прямая трансляция)

ИРБИС 09.00 11.00 13.00 15.40, 18.00 20.00 22.00 09.30, 17.20; 10.50, 19.30;

Утренняя развлекательная программа. «Кунг-фу панда». Фильм «Шпион, выйди вон». Фильм 00.30 «Јн ќанатында» «Кунг-фу панда 2». Фильм «Достучаться до небес». Фильм «Тренер Картер». Фильм 10.00; 13.40, 14.30; 16.30, 20.30, 21.00; 22.40, 23.30 Телекаталог 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.50, 21.50 - Тамаша Таѕдау

НТК 07.05 07.30 08.00 09.25 10.00 10.45 11.30 12.05 13.25 14.20 14.45 15.15 16.50 18.20 19.00 20.00 21.00 22.40 00.15

13.30 15.30 17.30 21.30 23.30 00.3 01.00

«Їйленген балалармен» Т/х. «Менiѕ ќалаулы мыстаным» Т/х. «Малыш Додо». Анимационный фильм «Ешь и худей». «Лизун» М/ф. «Том и джерри» М/ф. «Умная игра». Телевикторина «Элиас и королевская яхта». Анимационный фильм «Зайцев +1». Сериал. «Наша Russia». «Женская лига» «Доктор Дулиттл 3». Комедия «Любовь в большом городе». Комедия Телешоу «ДЕНЬГИ В ДОМ» «Иистические истории» «Экстрасенсы ведут расследование». «Любовь в большом городе»-2. Комедия «Мистер Бин». Комедия ДОМ-2 06.00 «Баспана бабы» 07.00 «Байтерек» к/ф. 08.30 «Субботний вечер. Лучшее.» 10.30 «Кинопарковка» 11.00 Ситком «KZландия» 12.30 «Смехопанорама» «Дуэль». Телефильм «Измайловский парк» «Слепое счастье». Телефильм «Возвращение блудного мужа». Х/ф. Comedy Club KZ «Убойной ночи» «Клон» т/х.

5 - 11 НАУРЫЗ АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 19.15 «Жїректі тербеп» - концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 7 наурыз – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы» - хабарєа ПМПИ колледжініѕ студенттері ќатысады. 7.40 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Беседы о здоровье» - хабарєа Павлодар ќалалыќ мемлекеттік санитарлыќ эпидемиялыќ ќадаєалау басќармасыныѕ жетекші маманы Анна Лунь ќатысады. 11.15 – 12.00 «Јн – жўмбаќ» - тікелей эфир. 12.15 – 14.00 - «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Жас ќанат» - тікелей эфир. 15.15 – 16.00 «Колесо фортуны» - авторлыќ баєдарлама. 16.15 «Ауыл тынысы» - хабарєа Заря орта мектебініѕ ўстазы жас маман Меруерт Дјмесхан ќатысады. 17.15 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 18.15 «Аќсу толќыны». 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 «Ертіс жўлдыздары» - концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 8 наурыз – бейсенбі Халыќаралыќ јйелдер кїнімен ќўттыќтаймыз! 7.10 ЌР Јнўраны. 7.15 Облыс јкімі Ерлан Арын 8 наурыз халыќаралыќ јйелдер кїні мерекесімен ќўттыќтауы. 7.25 « Сіздерге арнар јнім бар...» мерекелік баєдарлама. 8.15 «Јйелдер јлемі». 9.10 «Молодежная панорама» - хабарєа «Банзай» тобы ќатысады. 10.10 «8 наурыз - кґктемніѕ кїлімдеген мерекесі» танымдыќ хабар. 11.15 «Мир женщин». 12.05 - 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы.

14.15 «Полезные советы» авторлыќ баєдарлама. 15.00 «Їкіметтік емес ўйым партия жјне ќоєам». 16.15 «Казахстан наш общий дом» - хабарєа украин этно-мјдени орталыєыныѕ ґкілдері ќатысады. 17.05 «Балдай тјтті балдырєан» - балалар хабары. 18.10 «Весенняя капель» - мерекелік концерт. 19.05 «Все для тебя» - авторлыќ баєдарлама. 19.58 ЌР Јнўраны 9 наурыз – жўма 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Кїй терме». 8.05 «Ўйќы ашар». 8.15 «Хит парад 5 звезд» авторлыќ баєдарлама. 9.05 «Жїректі тербеп» концерттік баєдарлама. 9.30 «Асыл јнім елім їшін». 10.05 «Ќазаќ тілін їйренейік». 10.30 «Балдай тјтті балдырєан» - балалар хабары. 11.05 «Минуты поэзии» - авторлыќ баєдарламасы. 11.40 «Аєылшын тілін їйренейік». 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарлама. 14.05 «Полезные советы» - авторлыќ баєдарлама. 14.30 «Мјѕгілік сарын». 15.05 «Жастар панорамасы». 16.05 «Денсаулыќ». 16.30 «Тренд» - авторлыќ баєдарламасы. 17.05 «Јсем јн мен тјтті кїй»- концерттік баєдарлама. 18.05 «Кумиры» - авторлыќ баєдарлама. 19.05 «Жырлайды жїрек» - концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 10 наурыз - сенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Кїй терме». 8.15 «Ўйќы ашар». 9.10 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде». 10.10 «В центре внимания» - авторлыќ баєдарлама. 11.05 «Апта тынысы». 11.40 «Аєылшын тілін їйренейік».

12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы. 14.05 «Почемучка» - авторлыќ баєдарламасы. 14.30 «Красота спасет мир» - хабарєа «Райса» сјн-театрыныѕ директоры Райса Райымбекова ќатысады. 15.30 «Заєиптар кітапханасы». 16.05 «Єасырлыќ іѕдет айту міндет». 17.05 «Кумиры» - концерттік баєдарлама. 17.40 «Ертіс жўлдыздары» - авторлыќ баєдарлама. 18.05 «Мјѕгілік сарын». 19.05 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» - концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 11 наурыз – жексенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Агропромышленный комплекс» - хабарєа ауыл шаруашылыќ басќармасыныѕ бґлім бастыєы Ќымбат Сейтќалиева ќатысады. 7.40 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» радиожурнал. 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Имандылыќ» - тікелей эфир. 11.15 «Салауатты ґмір салты» - тікелей эфир. 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Жас толќын» - тікелей эфир. 15.15 – 16.00 Викторина «Cіnema» - тікелей эфир. 16.15 «Главные задачи» - хабарєа Павлодар облыстыќ мемлекеттік зейнетаќты тґлеу орталыєыныѕ директоры Рысты Ќанаева ќатысады. 17.15 «Мен - ќазаќпын» - балалар хабары. 18.15 «Аќсу толќыны». 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 «Музыкальный калейдоскоп» - концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны Јр саєаттыѕ басында республика, облыс, ќала, ауыл, спорт жаѕалыќтары, ауа райы жјне жарнама беріліп тўрады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

КҐКСАНДЫЌ

13

www.saryarka-samaly.kz

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 9.05, 13.55, 19.55, 00.55 «Ќўмсаєат». 9.10, 23.30 «Алтын кґмбе». 9.40, 15.00 «Ќара раушан ќамалыныѕ ќўпиясы». 10.05 «Жауынгердіѕ јкесі» Драма. 11.40 «Мирас». 11.55, 16.55 «Сурет-єўмыр». 12.00 «Микеланджело» Т/х. 12.50, 14.50, 15.50, 18.50, 20.20 «Телеэнциклопедия». 13.00 «Жїздесу». 13.50 «Аманат». 14.00, 18.00 «Мјдениет жаѕалыќтары». 14.20, 18.20 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 15.25 «Таутўлєа». 16.00 «Форсайттар отбасы туралы аѕыз» Т/х. 17.00 «Неслучайные встречи». 17.30 «Мой Казахстан». 19.00 «Микеланджело» Т/х. 20.00 «Шаѕыраќ». 20.30 «Дорогами Мустафы Шокай» Д/ф. 21.00 «Алые маки Иссык-куля». Драма. 22.30 Композитор Д.Сыздыќовтыѕ шыєармашылыќ кеші. СЕЙСЕНБІ, 6 НАУРЫЗ 9.05, 15.55, 18.15, 00.55 «Ќўмсаєат». 9.10, 23.25 «Ґркениет» Ток-шоу. 9.50, 15.00 «Ќара раушан ќамалыныѕ ќўпиясы». 10.15 «Алые маки Иссык-куля» Драма. 11.50, 18.50 «Телеэнциклопедия». 12.00, 19.00 «Микеланджело» Т/х. 12.55, 16.55, 19.55 «Сурет-єўмыр». 13.00 «Сол жылдар...». 13.40 «Шаѕыраќ». 14.00 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 14.30 «Мой Казахстан». 15.25 «Келбет». 16.00, 00.05 «Форсайттар отбасы туралы аѕыз» Т/х. 17.00 «Жетісаз». 17.30 «Кґкжиек» Телелекция. 18.20 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 20.00 «Легенды и мифы оперного...». 20.30 «Дорогами Мустафы Шокай» Д/ф. 21.10 «Лютый». Драма. 22.40 Звезды мировой оперы. СЈРСЕНБІ, 7 НАУРЫЗ 9.05, 16.55, 19.55, 00.55 «Ќўмсаєат». 9.10, 17.30 «Кітапхана». 9.40, 15.00 «Ќара раушан ќамалыныѕ ќўпиясы». 10.05 «Лютый» Драма. 11.35 Ф.Шуберт. Соната для арпеджионе. 12.00 «Микеланджело» Т/х. 12.50, 14.50, 15.50, 18.50 «Телеэнциклопедия». 13.00 «Легенды и мифы оперного...». 13.30 Ж.Аубакирова. Российский национальный оркестр. 14.20 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 15.25, 17.25, 21.30 «Сурет-єўмыр». 15.30 «Диагонали творчества». 16.00 «Форсайттар отбасы туралы аѕыз» Т/х. 17.00 Виртуозные пьесы в исполнении М. Бисенгалиева. 18.00 «Ауыл сазы». 18.20 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 19.00 «Бавария королі -Людвиг II» Т/х. 20.00 «Раскрытая партитура». 20.30 «Дорогами Мустафы Шокай» Д/ф. 21.35 «Тек ќана ќыздар». «Айгїл» ансамблініѕ концерті. 22.55 «Бразилия» Драма. БЕЙСЕНБІ, 8 НАУРЫЗ ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ЈЙЕЛДЕР КЇНІ 9.05, 15.55, 17.25, 00.55 «Ќўмсаєат». 9.10 «Кґкжиек» Телелекция. 9.55, 15.00 «Ќара раушан ќамалыныѕ ќўпиясы». 10.20 «Бразилия» Драма. 12.00 «Бавария королі -Людвиг II» Т/х. 12.50, 14.50 «Телеэнциклопедия». 13.00 «Раскрытая партитура». 13.30 Фестиваль музыки С. Прокофьева. 14.20, 18.20 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 15.25 «Жетісаз». 16.00 «Вероника, тјкаппарлыќ пен іѕкјрлік» мелодрамасы. 16.50 «Јмина» Д/ф. 17.30 «Ќылќалам». 17.50 «Ќыз ґмірдіѕ ќызєалдаєы». 18.50 «Бавария королі -Людвиг II» Т/х. 19.45 «Сурет-єўмыр». 19.50 «Єасырлар пернесі». 20.20 Вечер премьер. Произведения казахских композиторов. 20.50 «Таќиялы періште» К/ф. 22.20 «Јнжырым саєан, туєан ел!» Алтынбек Ќоразбаевтыѕ шыєармашылыќ кеші. ЖЎМА, 9 НАУРЫЗ 9.05, 10.00, 13.45, 15.20, 00.55 «Ќўмсаєат». 9.10 «Ќылќалам». 9.30, 13.20, 15.50, 17.25, 22.45 «Сурет-єўмыр». 9.35, 14.55 «Ќара раушан ќамалыныѕ ќўпиясы». 10.05 «Таќиялы періште» К/ф. 11.35, 12.40, 14.05, 14.45 «Телеэнциклопедия». 11.45, 19.00 «Бавария королі - Людвиг II» Т/х. 12.50, 23.35 «Єасырлар пернесі». 13.25 «Шаѕыраќ». 13.50 «Мирас». 14.15, 18.20 «Јлемге јйгілі галереялар» Д/х. 15.25 «Дала сыры» халыќ-аспаптар оркестрініѕ концерті. 15.55, 00.05 «Вероника, тјкаппарлыќ пен іѕкјрлік» Мелодрама. 16.40 «Ќўрбы-ќўрдас». 17.30 «Јлі есімде». 18.00 «Жетісаз». 18.50, 19.50 «Телеэнциклопедия». 20.00 «Иман айнасы». 20.25 «Аќсарай» «Баядерка». 21.15 «Біздіѕ сїйікті дјрігер» К/ф. 22.50 Концертный зал «Мјдениет». Государственный камерный оркестр «Академия солистов». СЕНБІ, 10 НАУРЫЗ 9.05 «Мирас». 9.20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.35, 16.40 «Уаќыт саќшылары» М/х. 10.00, 23.20 «Арман-ай, шіркін!» Драма. 11.35 «Иман айнасы». 12.00 «Неслучайные встречи». 12.30 «Новости культуры». 12.50 «Сурет-єўмыр». 12.55 «Жетісаз». 13.35 Мультфильм. 13.45 «Ван Гог - сґзбен ґрнектелген сурет...» Д/ф. 14.45, 19.30 «Бальзактыѕ таєдыры...» Драма. 15.45 «Дала-думан». 16.35 «Сурет-єўмыр». 17.05 «Испания ґнері» Д/х. 18.05 «Алтын домбыра» Екінші дјстїрлі јн-кїй фестивалі. 19.00 «Алтын кґмбе». 20.30 «Жїздесу». 21.20 «Рим демалысы» мелодрамасы. ЖЕКСЕНБІ, 11 НАУРЫЗ 9.05, 18.05 «Мирас». 9.20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.40, 16.40 «Уаќыт саќшылары» М/х. 10.05, 23.35 «Жаратќан, сен ўлысыѕ!» Драма.11.35 «Біздіѕ концерт залымызда». Роза Рымбаева. 12.00 «Јлі есімде». 12.30 Мјдениет жаѕалыќтары. 12.50 Халыќ музыкасынан концерт. 13.45 «Версачи» -сјн їйі» Д/ф. 14.45, 19.40 «Бальзактыѕ таєдыры...» Драма. 15.45 «Ќазаќтыѕ 100 јні». 17.05 «Испания ґнері» Д/х. 18.20 «Кїй-тартыс». 19.00 «Ґркениет» Ток-шоу. 20.40 «Сол жылдар...». 21.20 «Жўмбаќ ґлім» Триллер. 22.35 «Гїлдер» ансамблініѕ 40 жылдыєына арналєан концерт.

БАЛАПАН

БІРІНШІ АРНА

REN TV

НТВ

ДЇЙСЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.20, 14.45, 17.30, 21.35, 23.45 «Сїйкімді жјндіктер» М/х. 7.25, 17.55, 23.05 «Ваккавиль» М/х. 8.55, 13.35, 19.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 18.20 «Санамаќ». 9.20, 19.40 «Горас пен Тина». 9.45, 14.15, 15.55 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 14.50, 17.20 «Тельма мен Тула-ќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.35 «Јліппе». 10.30, 18.35 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 19.00, 23.30 «Екі дос» М/х. 11.20, 15.15 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 11.45, 20.05 «Жїзден жїйрік». 12.30, 20.40 «Cафари саќшылары». 12.55 «Айдаћар туралы аѕыз» М/х. 13.20, 16.00 «Випо» М/х. 13.45 «Шеберхана». 14.20 «Јн салайыќ!». 15.00, 19.35 «Ќўлыншаќ». 15.40, 21.05 «Табиєат жанашырлары» М/х. 15.45 «Еркетай». 16.15 «Скруфи. ўлы аѕыз» М/ф. 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Араз кґршілердіѕ достыєы» М/ф. СЕЙСЕНБІ, 6 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 17.55, 23.20 «Ваккавиль» М/х. 7.40, 16.00, 23.45 «Випо» М/х. 7.50, 16.15 «Араз кґршілердіѕ достыєы» М/ф. 8.55, 13.35, 19.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 18.20 «Санамаќ». 9.20, 19.40 «Горас пен Тина». 9.45, 14.15, 15.55 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 12.20, 14.50, 17.20 «Тельма мен Тула-ќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.35 «Јліппе». 10.30, 18.35 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 19.00 «Екі дос» М/х. 11.20, 15.15 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 11.45, 20.05 «Жїзден жїйрік». 12.30, 20.40 «Cафари саќшылары». 12.55 «Айдаћар туралы аѕыз» М/х. 13.20 «Випо» М/х. 13.45 «Шеберхана». 14.20 «Јн салайыќ!». 14.45, 17.30, 21.35 «Сїйкімді жјндіктер» М/х. 15.00, 19.35 «Ќўлыншаќ». 15.40, 21.05 «Табиєат жанашырлары» М/х. 15.45 «Еркетай». 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Ќўбыжыќтармен кездесу» М/ф. СЈРСЕНБІ, 7 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.30, 20.45 «Cафари саќшылары». 7.35, 16.15 «Ќўбыжыќтармен кездесу» М/ф. 8.55, 13.35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 18.20 «Санамаќ». 9.20 «Горас пен Тина». 9.45, 14.15, 15.55 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 14.50 «Тельма мен Тула-ќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.35 «Јліппе». 10.30, 18.35 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 19.00«Екі дос» М/х. 11.20, 15.15 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 11.45, 20.10 «Жїзден жїйрік». 12.20, 14.45 «Сїйкімді жјндіктер» М/х. 12.55 «Сїѕгі, Олли, сїѕгі!» М/х. 13.20, 16.00, 23.45 «Випо» М/х. 13.45 «Шеберхана». 14.20 «Јн салайыќ!». 15.00 «Ќўлыншаќ». 15.40, 21.10 «Табиєат жанашырлары» М/х. 15.45 «Еркетай». 17.55, 23.20 «Ваккавиль» М/х. 19.25 «Арєымаќ». 19.45 «Анималия» М/х. 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Шеѕберќыз». БЕЙСЕНБІ, 8 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 20.45 «Cафари саќшылары». 7.35, 16.15 «Шеѕберќыз» М/ф. 8.55, 13.35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 18.20 «Санамаќ». 9.20, 19.40 «Анималия» М/х. 9.45, 14.15, 15.55 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 14.50 «Тельма мен Тула-ќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.35 «Јліппе». 10.30, 18.50 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 19.15 «Екі дос» М/х. 11.20, 21.05 «Табиєат жанашырлары» М/х. 11.25 «Арєымаќ». 11.50, 20.05 «Жїзден жїйрік». 12.50 «Сїѕгі, Олли, сїѕгі!» М/х. 13.15 «Балдырєан» М/х. 13.30, 14.45, 21.35 «Сїйкімді жјндіктер» М/х. 13.45 «Шеберхана». 14.20 «Јн салайыќ!». 15.00 «Ќўлыншаќ». 15.15 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 15.40 «Табиєат жанашырлары» М/х. 15.45 «Еркетай». 16.00 «Випо» М/х. 17.55, 23.15 «Ваккавиль» М/х. 18.35 «Балдырєан» М/х. 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Йоланда – ќара раушан гїлініѕ ќўпиясы» М/ф. ЖЎМА, 9 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 17.55, 23.05 «Ваккавиль» М/х. 7.40 «Йоланда – ќара раушан гїлініѕ ќўпиясы» М/ф. 8.55, 13.35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 18.20 «Санамаќ». 9.20, 19.40 «Анималия» М/х. 9.45, 14.15, 15.55 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 14.50, 17.30 «Тельма мен Тулаќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.35 «Јліппе». 10.30, 18.50 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 19.15, 23.30 «Екі дос» М/х. 11.20, 15.15 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 11.45, 20.05 «Жїзден жїйрік». 12.20, 14.45 «Сїйкімді жјндіктер» М/х. 12.25, 20.40 «Cафари саќшылары». 12.50 «Сїѕгі, Олли, сїѕгі!» М/х. 13.15 «Балдырєан» М/х. 13.30, 21.05 «Табиєат жанашырлары» М/х. 13.45 «Шеберхана». 14.20 «Јн салайыќ!». 15.00 «Ќўлыншаќ». 15.40 «Ќозы, ешкі ћјм торы» М/ф. 15.45 «Еркетай». 16.00 «Випо» М/х. 16.15 «Йоланда – ќара раушан гїлініѕ ќўпиясы» М/ф. 18.35 «Балдырєан» М/х. 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Ауылым Кґктґбеніѕ бґктерінде» Балалар фильмі. СЕНБІ, 10 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.00 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 18.00 «Ваккавиль» М/х. 7.40 «Ќозы, ешкі ћјм торы» М/ф. 7.50, 16.05 «Ауылым Кґктґбеніѕ бґктерінде» Балалар фильмі. 8.55, 13.30 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 17.45 «Санамаќ». 9.20, 19.45 «Анималия» М/х. 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 14.45 «Тельма мен Тула-ќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.25 «Јліппе». 10.30, 18.30, 23.30 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 19.00 «Екі дос» М/х. 11.20, 18.25 «Табиєат жанашырлары» М/х. 11.25, 15.10 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 11.50, 20.10 «Жїзден жїйрік». 12.25, 20.45 «Cафари саќшылары». 12.50 «Сїѕгі, Олли, сїѕгі!» М/х. 13.15, 17.10 «Балдырєан» М/х. 13.40 «Кел, ойнайыќ». 14.10 «Ќозы, ешкі ћјм торы» М/ф. 14.15 «Бауырсаќ». 14.30 «Випо» М/х. 14.55, 18.55 «Ќўлыншаќ». 15.35 «Айгґлек». 19.25 «Арєымаќ». 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Дон Кихоттыѕ басынан кешкендері» М/ф. ЖЕКСЕНБІ, 11 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.00 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 20.40 «Cафари саќшылары». 7.35 «Дон Кихоттыѕ басынан кешкендері» М/ф. 8.55 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 9.05, 18.35 «Санамаќ». 9.20, 19.40 «Анималия» М/х. 9.45, 12.20 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.50, 14.45 «Тельма мен Тула-ќолґнершілер» М/х. 10.10, 17.35 «Јліппе». 10.30, 18.50 «Тіршілік сырлары» М/х. 10.55, 16.40 «Екі дос» М/х. 11.20 «Арєымаќ». 11.45, 20.05 «Жїзден жїйрік». 12.50 «Сїѕгі, Олли, сїѕгі!» М/х. 13.15, 17.20 «Балдырєан» М/х. 13.30 «Айгїл» М/ф. 13.40 «Кел, ойнайыќ». 14.10, 21.05 «Табиєат жанашырлары» М/х. 14.15, 17.55 «Бауырсаќ». 14.30, 17.05 «Випо» М/х. 14.55 «Ќўлыншаќ». 15.10 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Д/ф. 15.35 «Толаєай». 16.15 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 18.10, 23.30 «Ваккавиль» М/х. 19.15 «Екі дос» М/х. 21.10 «Ќойлар мен ќошаќандар» М/х. 21.40 «Айжўлдыз». 22.00 «Єарыш хикаялары» М/ф. 23.20 «Айгїл» М/ф.

ДЇЙСЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 10.55 «Право на защиту». 12.30 Модный приговор. 13.25 Понять. Простить. 14.00 Другие новости. 14.25 «Хочу знать». 15.15 Х/ф «Москва слезам не верит». 18.00 Вечерние новости. 18.55 «Давай поженимся!». 19.50, 03.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 04.00 Т/с «Папаши». 22.25 «Первый класс». 23.20 «Познер». 00.15 Ночные новости. 00.35 «Белый воротничок». 01.20 Х/ф «Двое». СЕЙСЕНБІ, 6 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 10.55 «Право на защиту». 12.30 Модный приговор. 13.25 Понять. Простить. 14.00 Другие новости. 14.25 «Хочу знать». 15.30 Т/с «Обручальное кольцо». 17.00 «Свобода и справедливость». 18.00 Вечерние новости. 18.55 «Давай поженимся!». 19.50, 03.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 04.00 Т/с «Папаши». 22.25 «Валентина Терешкова. Звезда космического счастья». 23.20 Ночные новости. 23.40 На ночь глядя. 00.35 Х/ф «Далекая страна». СЈРСЕНБІ, 7 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 10.55 «Право на защиту». 12.30 Модный приговор. 13.25 Понять. Простить. 14.00 Другие новости. 14.25 «Хочу знать». 15.30 Т/с «Обручальное кольцо». 17.00 «Жди меня». 18.00 Вечерние новости. 18.55 «Поле чудес». 19.50, 03.30 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 04.25 Т/с «Папаши». 22.25 «Легенды Ретро FM». 00.10 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо». 02.00 Х/ф «Чудный характер». БЕЙСЕНБІ, 8 НАУРЫЗ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 «Веселые ребята - артисты и надзиратели». 07.05 Х/ф «Блондинка за углом». 08.40 Х/ф «Королева бензоколонки». 10.30 Х/ф «Три плюс два». 12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. Андрей Миронов». 13.10 Х/ф «Женщины». 15.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». 16.25 «Я открою свое сердце». Новый концерт Стаса Михайлова. 18.00 Х/ф «Служебный роман». 21.00 «Время». 21.15 «Две звезды». Праздничный выпуск. 22.35 «Прожекторперисхилтон». 23.10 Х/ф «Киллеры». 00.50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 02.25 Х/ф «Хлеб и розы». 04.00 Х/ф «За витриной универмага». ЖЎМА, 9 НАУРЫЗ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 «Большой куш». 07.00 Х/ф «Сверстницы». 08.20 «Играй, гармонь любимая!». 09.00 Умницы и умники. 09.45 «Слово пастыря». 10.25 Смак. 11.00 «Евгений Матвеев. Всем сердцем - раз и навсегда». 12.15 Х/ф «Чаша терпения». 13.45 Ералаш. 14.20 «Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы...». 15.15 Х/ф «Служебный роман». 18.00 Вечерние новости. 18.15 «За кулисами «Большой разницы». 19.15 Юбилейный концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском. 21.00 «Время». 21.20 Х/ф «Выкрутасы». 23.10 «Красная звезда». 00.25 Х/ф «Леди-ястреб». 02.20 Х/ф «Королевская регата». 03.50 Х/ф «Первая любовь». 05.05 «Поле чудес». СЕНБІ, 10 НАУРЫЗ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Девушка без адреса». 07.35 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». 08.50 Армейский магазин. 09.20 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.10 Х/ф «Выкрутасы». 13.55, 18.15 Т/с «И все-таки я люблю...». 18.00 Вечерние новости. 19.10 Х/ф «Знакомство с Факерами 2». 21.00 «Время». 22.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 23.40 «Клан Кеннеди». 01.10 Х/ф «Три дня вне закона». 02.45 Х/ф «О тебе». 04.05 «Жди меня». ЖЕКСЕНБІ, 11 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 10.55 «Право на защиту». 12.30 Модный приговор. 13.25 Понять. Простить. 14.00 Другие новости. 14.25 «Хочу знать». 15.25 Т/с «Обручальное кольцо». 16.55 «Народная медицина. Испытано на себе». 18.00 Вечерние новости. 18.55 «Давай поженимся!». 19.50, 03.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 04.00 Т/с «Папаши». 22.25 «Русский берег. След Фукусимы». 23.20 Ночные новости. 23.40 На ночь глядя. 00.30 Х/ф «Камера». 02.15 «Свобода и справедливость».

ДЇЙСЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 04.00 М/с «Том и Джерри». 04.30, 11.00 «Званый ужин». 05.30 «Чистая работа». 06.30 «Час суда с Павлом Астаховым». 07.30, 10.30, 15.30, 17.30 «Новости 24». 08.00 Х/ф «Эйр Америка». 10.00, 17.00, 20.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Не ври мне!». 13.00 «Семейные драмы». 14.00 «Следаки». 15.00 Т/с «По закону». 16.00 «Любовь... и другие напасти». «Тюремные романы». 18.00 «Родина хрена» Концерт М.Задорнова. 20.30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 21.00 Х/ф «Гвардейцы короля». 22.50 Т/с «Смерть шпионам». СЕЙСЕНБІ, 6 НАУРЫЗ 04.00 М/с «Том и Джерри». 04.30, 11.00 «Званый ужин». 05.30 «Час суда с Павлом Астаховым». 07.30, 10.30, 15.30, 17.30 «Новости 24». 08.00 Х/ф «Гвардейцы короля». 10.00, 17.00, 20.00 «Экстренный вызов». 13.00 «Семейные драмы». 14.00 «Следаки». 15.00 Т/с «По закону». 16.00 «Любовь... и другие напасти». «Звездные разводы». 18.00 «Жадность». «Женский день». 19.00 «Живая тема». «Звезды на диете». 20.30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 21.00 Х/ф «Город «Эмбер». 22.50 Т/с «Смерть шпионам». СЈРСЕНБІ, 7 НАУРЫЗ 04.00 М/с «Том и Джерри». 04.30, 11.00 «Званый ужин». 05.30 «Жадность». «Женский день». 06.30 «Живая тема». «Звезды на диете». 07.30, 10.30, 15.30, 17.30 «Новости 24». 08.00 Х/ф «Город «Эмбер». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 13.00 «Семейные драмы». 14.00 «Следаки». 15.00 Т/с «По закону». 16.00 «Любовь... и другие напасти». «Королевская любовь». 18.00 «Специальный проект». «Обман по собственному желанию». 20.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». 23.00 Х/ф «Секс-модель». 00.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым». БЕЙСЕНБІ, 8 НАУРЫЗ 05.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». «День космических историй с Игорем Прокопенко». 08.00 «Заразный космос». 09.00 «Зоопарк во Вселенной». 10.00 «Смерть по знаку Зодиака». 11.00 «Тайна людей в черном». 12.00 «Дом на краю Галактики». 13.00 «Ложь разума». 14.00 «Рабы пришельцев». 15.00 «Звездные двери». 16.00 «Эксперимент «Земля». 17.00 «День Апокалипсиса». 18.00 Х/ф «Неуловимые мстители». 19.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 21.10 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 23.55 Х/ф «Философия будуара» маркиза Де Сада». 01.40 «Обыкновенное чудо». ЖЎМА, 9 НАУРЫЗ 03.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 06.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 12.00 Х/ф «Виват, гардемарины!». 14.40 Х/ф «Гардемарины III». 16.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 18.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 23.00 Х/ф «Ключ». 01.10 «Русский аватар». 02.10 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». СЕНБІ, 10 НАУРЫЗ 04.50 Х/ф «Неуловимые мстители». 06.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых». Спецпроект. «Странное дело». 08.00 «Время без правил». 09.00 «Голоса из безмолвия». 10.00 «Морские разбойники». 11.00 «Секрет самурая». 12.00 «Назло Бен Ладену». 13.00 «Черная глубина». 14.00 «Домашний демон». 15.00 «Ручной разум». 16.00 «Киллеры с Луны». 17.00 «Неделя с Марианной Максимовской». 18.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 19.30 Х/ф «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини». 23.40 Х/ф «Любовный квадрат». ЖЕКСЕНБІ, 11 НАУРЫЗ 04.30 «Званый ужин». 05.30 «Специальный проект». « Обман по собственному желанию». 07.30, 17.30 «Новости 24». 08.00 «Не ври мне!». 17.00, 20.00 «Экстренный вызов». 18.00 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ». 20.30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 21.00 Т/с «Игра престолов». 23.00 Х/ф «Кэндимен 2». 01.00 Т/с «Туристы».

ДЇЙСЕНБІ, 5 НАУРЫЗ 07.55 «НТВ утром». 10.40 «Таинственная Россия. Прибайкалье. Предчувствие конца света?» 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.10 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 15.35 Т/с «Супруги». 17.25 «Музыкальные истории». 18.30 «До суда». 19.30 Суд присяжных. 21.30 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Чужой район». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Бомбила». 03.30 Своя игра. 04.20 Честный понедельник. 05.10 Т/с «След саламандры». 06.10 Т/с «Ставка на жизнь». СЕЙСЕНБІ, 6 НАУРЫЗ 07.55 «НТВ утром». 10.40 «Таинственная Россия. Приморье. Кто такой человек-мотылек?» 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Кулинарный поединок». 13.35 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой». 14.05 Т/с «Петля». 15.35 Т/с «Супруги». 17.25 «Музыкальные истории». 18.30 «До суда». 19.30 Суд присяжных. 21.25 «Прокурорская проверка». 22.30 «Говорим и показываем». 23.20 Т/с «Чужой район». 01.10 «Сегодня. Итоги». 01.35 Т/с «Бомбила». 03.25 Своя игра. 04.15 «Иосиф Сталин. Строка в завещании». 05.00 Т/с «След саламандры». 06.00 Т/с «Ставка на жизнь». 07.45 «Смех с доставкой на дом». СЈРСЕНБІ, 7 НАУРЫЗ 07.55 «НТВ утром». 10.40 «Таинственная Россия. Карелия. Ворота в параллельный мир?» 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.35 Русская начинка. 14.05 Т/с «Петля». 15.35 Т/с «Супруги». 17.25 «Музыкальные истории». 18.30 «До суда». 19.30 Суд присяжных. 21.35 «Прокурорская проверка». 22.45 «Говорим и показываем». 23.35 Т/с «Чужой район». 01.25 Т/с «Бомбила». 03.15 Своя игра. 04.05 «Женщины товарища Сталина». 05.05 Т/с «След саламандры». 06.05 Т/с «Ставка на жизнь». БЕЙСЕНБІ, 8 НАУРЫЗ 08.20 «Москва - Ялта - транзит». 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Х/ф «Про любовь». 12.25 Дачный ответ. 13.35 «Медицинские тайны». 14.05 Т/с «Петля». 15.25 Т/с «Супруги». 21.30 «8 марта с Ириной Аллегровой». 23.35 Т/с «Чужой район». 01.25 Т/с «Бомбила». 03.15 Своя игра. 04.05 «И снова здравствуйте, дорогие женщины!» Спецвыпуск. 05.05 Т/с «След саламандры». ЖЎМА, 9 НАУРЫЗ 08.20, 06.50 «Москва - Ялта транзит». 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Х/ф «Мертвые души». 12.25 «Развод по-русски». 13.30 Спасатели. 14.05 Т/с «Петля». 15.25 Т/с «Супруги». 17.20 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». 18.05 «До суда». 19.00 Суд присяжных. 20.00 «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». 20.45 «Музыкальные истории». 21.30 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Х/ф «Честь». 01.10 «Музыкальная супербитва. Россия против Украины». СЕНБІ, 10 НАУРЫЗ 08.25 Х/ф «Анна на шее». 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 «География-малышка. Веселое кругосветное путешествие с тетушкой Совой». 11.00 Главная дорога. 11.30 «Готовим с Алексеем Зиминым». 12.20 Русская начинка. 12.55 «Кулинарный поединок». 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 17.15 «Наши» со Львом Новоженовым». 18.05 Т/с «Ментовские войны. Эпилог». 20.05 «Музыкальные истории». 20.20 Александр Журбин. Мелодии на память. 21.00 «Сегодня. Итоговая программа». 22.00 Т/с «Я не я». 02.00 Т/с «Дорожный патруль-4». ЖЕКСЕНБІ, 11 НАУРЫЗ 07.55 «НТВ утром». 10.40 «Уроки хорошего поведения с тетушкой Совой», «Чудеса света с тетушкой Совой». 11.05 «Первая передача». 11.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Их нравы. 13.05 «Безумный день». 13.25 Едим дома! 14.00 Дачный ответ. 15.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 17.25 Золотая пыль. 18.30 «До суда». 19.30 Суд присяжных. 21.30 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Х/ф «Отцы». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Дорожный патруль-4». 03.30 «Музыкальный ринг НТВ». Владимир Пресняков - «Токiо». 04.40 Т/с «Кодекс чести».


14

САРЫАРЌА САМАЛЫ

www.saryarka-samaly.kz

ЛЕБІЗ

БАЛАЛАРЄА ЖЫР ЎСЫНЄАН ЎСТАЗ Балалар јдебиетініѕ орны ќашанда ерекше. Олай дейтініміз, ежелден-аќ бабаларымыз жас ўрпаќты ауыз јдебиеті арќылы тјрбиелеп, бойына ўлтжандылыќ, отансїйгіштік секілді сезімдерді сіѕірген. Бїгінде кітапќа айналєан осы байлыќты тїсіндіруде, тјлімгер ретінде ўстаздар еѕбек етуде. Ґмір бойы ауылда жас ґрендерге тјрбие беріп, білім нјрінен сусындатып келген республикамызєа еѕбегі сіѕген ўстаз Зекебай Солтанбаев осындай тўлєалардыѕ бірегейі. Осы уаќытќа дейін, ўстаздыѕ Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлына арналєан «Мјшћїр», «Жїсіп», «Кґпеев», «Єўлама» атты тґрт бґлімнен тўратын поэмасы кітап болып басылып шыќты. Сол секілді, Зекеѕ балалар јдебиетіне де ќалам тербеп, бірќатар еѕбектер жазєан. Ќаламгер-ўстаздыѕ «Жер жићазы» жинаєында жарыќ кґрген еѕбектері сонау бабалардан жеткен рухани тјрбиемен сабаќтасып жатќандай, тереѕ ойєа толы. «Ќошќар мен достар» мысалын алсаќ, Саќан мен Тоќан деген екі бала тентектікпен ќотандаєы ќойєа мініп, есіреді. Сонда олардыѕ бўл ќылыєына ќошќардыѕ тосќауыл болуын шебер суреттейді. Быт-шыт болды жоспар. Бір сїзеген ќошќар Екі перді екеуін, Мыштай болды достар. дей келіп: «Жаза дайын бўзыќќа, Бўзыќтыќќа ќызыќпа!»- деп ќорытындылайды. «Кімніѕ баласысыѕ?» деген ґлеѕінде ана тіліміздіѕ шўбарлануына іштей наразылыќ білдірген аќын: «Аєа-апа» деумен шыќты тіліміз «Папа-мама» деу білмейміз біріміз. «Баласымын атам менен јжемніѕ» Деп саѕќылдап жер жаратын їніміз, – дейтін бўрынєы балаєа ќазіргі баланы ќарсы ќояды: Енді бїгін мейлі жыла, кїліѕіз, Ўлттыќ їлгі ќалмай, сымбат тїріміз, Деп «бабушке, дедушке не хочу», Јуейлікпен не болды бўл кїніміз?.. Бас-аяєы екі шумаќ ґлеѕге екі заманныѕ келбетін ойыстырып жіберген. Сондай-аќ, балалыќ шаќтыѕ небір естен кетпес ќылыќтарын жыр жолына салып, Ќотанда ќойєа міндік жиі їркітіп, Кґп ќудыќ кґбелекті жїйткіп-жїйткіп, Ўшырдыќ кґк сонаны тік ўшаќ ќып, Ќаєып ап ќўйрыєына жіп жїгіртіп, -деп суреттейді. Јркім де басынан кешкен осынау ауыл баласыныѕ ќылыќтары кґбімізге таѕсыќ емес екені аныќ. Аќ тґбет айбат шегіп тўрды ырылдап, Лаќтырдым кґк мысыќты ырєап-ырєап, Ќолымды ўстарамен тілгендей-аќ, Удан жаман ашытты сояу тырнаќ, – дей келе, бїлдіршін ґмірдіѕ бір ќыѕыр ќылыєы «біреуге ор ќазсаѕ ґзіѕ тїсесіѕді тїсіндіретіндігін» айтады. Ќаламгер балалар таќырыбын жырлай келіп, асќар таудай ата ретінде немереніѕ ќылыќтарын суреттеп, жалпы ќазаќы отбасыныѕ кґрінісін жеткізеді. Меніѕ бґпем жыласа, Ќалтырайды жер-кґгіѕ, Тепкісіне шыдаса... Ысырып тастар жґргегін. Кейінгі есейген кездерін: Жаќсы кґрем ќызыєып бал шаєыѕды, Ґзіѕ бґпем, туєыздыѕ дау-шаєымды. Тісіѕ шыќты ма екен деп кґріп ем, Ќыршып алдыѕ аямай саусаєымды... Немесе: Ќолдан тыєып, дамбалдан насыбай ап, Уыстап берді аямай ашымай-аќ, «Ат пїшу», «ащы-аќ екен» деген жанды, Жаќсы кґрді, маќтанды жасымай-аќ, - деп ґрнектейді. Рас, кґзіміз де, ќўлаєымыз да бала кезден їйренген осынау ќазаќы кґріністер бїгінгі ќоєамда сиреп бара жатќаны аныќ. Ы.Алтынсарин атындаєы медальдіѕ иегері, Баянауыл ауданыныѕ Ќўрметті азаматы, аќын јрі ўстаз Зекебай Солтанбаевтыѕ жас ўрпаќќа єибратты шыєармалары мол. Алдаєы уаќытта ќатары ќалыѕдай тїсетініне сенеміз. Таѕат АХАТОВ, Баянауыл ауданы, Ш.Айманов атындаєы гимназия мектебініѕ мўєалімі.

Јдебиет Бїгінгі јѕгіме Аудан орталыєындаєы кјсіпорнымызєа кїндегідей жўмысќа келген бетіміз болатын. Бастыќ шаќыртып жатыр деген соѕ, кеѕсеге жиналдыќ. Шаќырылєандар тек жастар екенбіз. Кабинетте бастыќтыѕ орынбасары, кјсіподаќ ўйымыныѕ тґраєасы, бас бухгалтер отыр екен. Бастыєымыз: - Сендер осы мекемеге бертін келдіѕдер, біле бермессіѕдер, осы мекемені ќўруєа атсалысып, кґп жылдар еселі еѕбек етіп, осыдан їш-тґрт жыл бўрын зейнеткерлікке шыќќан Атымќўл Бесбайўлы кеше тїс ауа дїниеден озды.

- Айтпаќшы, кілтіѕ табылды ма? - дейміз єой. - Да, таптым,- дейді. - Ќайдан? - Іздеп, іздеп, ...бір рет ќалтама кірсем, ќалтамда тўр, - дейді жайымен. Ґзінше ќазаќша ќатырып сґйлегені, мјз болдыќ. Ондай ќызыќтары кґп. Бар кемшілігі сол. Јйтпесе, кісілігі де мол, достыќќа да адал. Кішіпейіл. Ертеѕгісін намазєа, соѕєы сапарєа шыєарып салу рјсіміне ќатыстыќ. Кісі кґп жиналыпты. Зират басында жылдамдатып топыраќ салдыќ, кґпшілікті кїтісуге кґмектесу їшін бізді їйге ертерек жеткізді. Екіге бґліндік. Їш жігіт палатканыѕ ішіне ас ќамын реттесуге кірісті. Мен, Тјжен, Сартай – їшеуіміз, ќолымызєа шјйнек алып, иыєымызєа сїлгі іліп, зират басынан келушілердіѕ ќолына су ќўюєа дайындалудамыз.

ќўйсам, на меня что то говорят, - дейді. Олардыѕ бата бергендерін айтып тўрєанын ўєа ќойдыќ та: - Сен ештеѕе деген жоќсыѕ ба? – дедім мен. - Жоќ. - Мјс...с... саєан! - деді Тјжен, таєы бірдеѕе бїлдірдіѕ дегендей. - Ґй, айтыѕдаршы, ... не айту керек? – дейді Сартай, шарасызданєан, јрі жалынышты тїрмен. Аса тиісті бір сґзді ќажет жерінде айтпай ќалєанына ґзін ґте кінјлі санап тўрєан жайы аныќ. - Олар саєан айтќанда, сен оларєа в ответ: «Ќосаєыѕмен ќоса аєар!» - деуіѕ керек ќой! - дейміз біз. Алдын ала келіскендей, сґзіміз тіпті бір жерден шыєады. - Как? Как?... Ќалай? Біз ќайталап, бірнеше рет айтып бердік. Ол: «Ќо-саєан-мен ќо-саєар!», «Ќосаєа мен ќосаєа!» деп, жанталаса шала жаттай, ґз орнына жґнелді. Біз тїзетіп те, не «ойнап айттыќ, олай деме, ўят болады» деп айтуєа да їлгере алмай ќалдыќ. Зират басынан ќайтќандар бірден молынан сау ете тїсті. Ќол жуушыларєа су ќўйып жатып, ќўлаќ тїре Сартай жаќќа ќарап ќоямыз. Аса естілмесе де, оныѕ бата берген кісілерге бірдеѕе деп жатќаны байќалады. Біз «енді ќайттік!?» дегендей бір-бірімізге ќараймыз. Ойнаймыз деп, байќамай от ќойып жібергенімізді енді сезінгендейміз. Біраќ, болар іс болды. Жедел тїрде тїзетуге келмейтін, наєыз ўятты іс екенін ўєынып-аќ тўрмыз. Ендігі, кеш! Эх, Сартай, Сартай! Аѕќауымыз-ай! Кешір бізді!.. Осылай ґз жанымызды ґзіміз кеміріп, ісімізді аќырын атќарып тўрмыз. Кейбір кісілер аспалы ќол жуєыш жаќтан ќол жуып келе жатыр екен. Јйтеуір, ќолєа су ќўю аяќталды. Сартай бізге келіп: «Ей, вы, чо мне наговорили!? Они на меня так посмотрели... Ну, и с вами...», - деп жатыр еді, бізді де шатырєа шаќырды. Ух!.. деп, ќолымызды шайып, кірдік. Сартай бос орыны бар басќа їстелге бўрылып кетті. Оєан да шїкіршілік. Јйтпесе, тїріне ќарасаќ ... Дўєа баєышталды, ас ішілді. Оќылєан дўєа мен берілген баталардыѕ ќабылдыєын берсін айтып, тарадыќ. Сартайдыѕ ќай жаќќа кеткенін байќамай ќалдыќ. Айналыстау жолмен Тјжен екеуміз їй жаќќа ќарай келе жатырмыз. Сартайдай досымызды байќамай ренжітіп алєанымыз ґкінішті-аќ! Дегенмен, ўятыѕ да, арыѕ да саналатын ґз ана тіліѕді білмесеѕ – наєыз мїсјпірлік те сол екеніне жаѕа єана таєы да куј боп, ўєына тїскендейміз.

Ќосаєыѕмен ќоса аєар!

Ертеѕ сенбі демалыстарыѕ, жерлеуге ќатысќандарыѕ да жґн. Ќазір бізбен бірге барып, туєантуысќандарына кґѕіл айтып шыќќан соѕ, сендер сонда ќалып, ўжым атынан ќатысып, ќолєабыс кґрсетіѕдер! - деді. Біз бас изестік. Ќазаєа байланысты басшылыќты ќолєа алєан туысы Атымтай аєа: Алтауыѕ осындаєы шаруа басында болыѕдар, зират басына біршама ќабыршылар кетті. Онда кісі жеткілікті,- деді. Тїске дейін, тїстен кейін де біршама жўмыс тындырдыќ. Бастысы, ўжым атына кір келтірмеуге тырыстыќ. Тјжен, Сартай їшеуіміз кґршілес, бала кезден бірге ґскенбіз. Тјжен екеуміз бірге оќыдыќ та, Сартай орыс мектебінде бізден екі сынып тґмен оќыды. Тјжен техникум бітірген, біраќ мамандыєы бойынша жўмыс жоќ. Мен денсаулыєыма байланысты былтыр институттыѕ екінші курсынан ќайтып келдім. Сартай ґткен кїзде јскерден оралды. Бўрын да ќазаќ тілінде ќиналып сґйлеуші еді, јскерден соѕ бўрынєы білгенін біршама жоєалтќан сияќты. Ілме сґз, ќаќпа ќалжыѕєа жоќ. Бўрынєы јдетімізбен оныѕ тілге шорќаќтыєын ќалжыѕєа айналдырамыз. Бір жаќсысы ойын кґтереді, кґтере алмаса да бала кезгі достарына ашу шаќырар шарасы жоќ. Тјжен екеуміздіѕ ермегіміз – оны ќолєа алу. Бір кїні кілт жоєалтып алса керек. Жўќаша келген жалєыз кілт екен. Екі кїн іздеп, јуреге тїсіпті. Їшінші кїні жўмысќа бара жатып, жол-жґнекей есімізге тїсіп:

Алєашќы он-он бес кісі келіп те ќалды. Їшеуіміз бір-бірімізден алшаќтап, їш жерде тўрмыз. Ќол жууєа келе бастады. Бізге: «Теѕ ќўрбыѕныѕ алды бол!», «Жаєыѕ тїспей жамандыќ кґрме!», «Мыѕ жаса, айналайын!» дегендей баталарын да беріп жатыр. «Јмин!» дейміз біз естілер-естілмес. Ќол жуєандар палаткаєа ќарай кетті де, басќалар келгенше сјл їзіліс болып ќалды. Шјйнектеріміздіѕ суын їстемелеп тўрєан едік, Сартай бізге жаќындап: Јй, аналардыѕ ќолдарына су

ШЫН МЎЌТАЖДЫЅ ЖАЄДАЙЫ Нјби есімді кедейдіѕ жїйрік тўлпары бар еді. Бір бай: «Осы атыѕды маєан сат» деп ќомаќты ќаржы ўсынса да, ол бас тартады. Аќшаєа сатып ала алмасын білген бай айлаєа кґшеді. Нјби жолаушылап келе жатќанда, бай ќайыршыныѕ киімін киіп, оныѕ алдынан шыєады. «Ќайыршы» ќыр астындаєы ауылєа жете алмай отырєанын айтып, кґмектесуін ґтінеді. Ойында ештеѕе жоќ Нјби: «апарып тастайын» дегенде, бай: «Шыраєым, аттан тїсіп мені мінгізіп жібермесеѕ, ќозєала алар емеспін» - дейді. Айласын асырєан бай атќа отыра ќамшыны басады. Істіѕ мјнісін енді тїсінген Нјби: «Байеке, тоќтай тўрыѕызшы, айтатўєын бір сґзім бар» - депті. Бай: «бўл паќыр не дер екен?» деп, атын іркіп: «Ал, бейбаќ, не дейсіѕ, айт айтарыѕды» - дейді зекіп. Нјби сонда: «Мўны ешкімге айтпай-аќ ќойыѕыз. Бар ґтінішім осы» - депті. Бай сонда: «Мен бўл жаєдайды айтќанда абыройыѕ айрандай тґгіледі дейтіндей беделіѕ де жоќ. Несіне ќам жей ќалдыѕ, сорлы?» дегенде: «Мјселе онда емес, меніѕ ќорќып

Ќайыргелді ТОЌТАМЫСОВ.

Єибрат

отырєаным — бўл оќиєа елге тарап кетсе, аты барлар жолда кездескен шын мўќтаждарды да мінгестірмей кетпей ме? Мені ойлантып отырєаны осы», - деп аєынан жарылады. Мјселеніѕ мјніне осыншалыќ тереѕ бойлаєанына таѕ ќалєан бай аттан тїсіп, оны иесіне ќайтарып берген екен. Ел аузынан.


јлемі

САРЫАРЌА САМАЛЫ Поэзия! Менімен егіз бе едіѕ? Сен мені сезесіѕ бе, неге іздедім? Алауыртќан таѕдардан сені іздедім, Ќарауытќан таулардан сені іздедім...

15 1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

Мўќаєали Маќатаев.

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ,

Оќырман хаттарынан Їнсіздік. Сол сјттен соѕ тўншыєады, Жай єана жаны жасыќ їн шыєады. Терлеген терезеніѕ жїзін сїртіп, Сыєалап, анау таудан кїн шыєады.

Шешендік сґздер

Кешкі ауыл Бебеулеп белін, белдіктей орап бґктердіѕ, Айнала ґбіп, аймалап шетін кґмкердіѕ. Толќындап шыќќан аќ тїтін, аќ ќар їстінде, Бояды ауыл жаєасын жазыќ беткейдіѕ. Бауырлай шґгіп ќыратты-ќырќа ґлкеге, Жаулыєын желпіп тўрєандай дала ґткенге. Ќызарып батќан кїнніѕ де нўрлы дидары, Їйлесім тапќан јлемге нўрын тґккенде. Ўяттан беті ґртеніп ќызу жалыны, Бойдаєы ыстыќ басылмас оттыѕ арыны. Сартылдап тїскен аязєадаєы ќарамай, Кїн аймалайды саєынышындай сарылып.

Аймалап айлы тїнді аќ тґсінен, Шабыты махаббатыѕ наќ кґсілген. Самала сезім келіп ќытыќтаса, Жўртќа жаяр кґп сырды жаќта есірген.

Толќыєан діріл, сјулесі суда шалќыєан, Бояулар ґѕі ќўбыла сусып ќалќыєан. Етегі нўрєа малынєан ґлке алауы, Белшеден батып саєымєа јбден балќыєан. Шерікбай ЖЎМАБАЙ.

Бір кїн келіп жасырын сыбырлайды, Шумаќ жыр шўбатады сырым жайлы. Ол да бір ару сынды ерке мінез, Кґѕілін ќалдырсаѕ бір бўрылмайды. Тілдесеміз отырып екеуара, Бір бґлмені меншіктеп жеке дара. Айлы тїнде лјззаттыѕ балын сорып, Ќимастыќпен ќараймыз, кете бара.

ШАЌШАМ ШАЌША-АЌ ЕДІ! Јлдеке деген шебердіѕ бір ќаралыќ кїміспен наќыштаєан келісті шаќшасын бір би їйіне келіп отырып, тамыр болайыќ деп ат-тїйедей ќалап алады да, келесі жылы келіп ќолќаѕды ал деп шаќырып кетеді. Јлдеке шебер келесі жылы барса, би ќолќа бермек тїгіл “шаќша даулай келдіѕ бе?”- деп келеке ќылады. Јлдеке шебер ханєа жїгінеді. Хан: “Ќолќа сўраєандай оныѕ ќандай шаќша еді?”дейді. Сонда Јлдеке шебер: Шаќшам шаќша-аќ еді, Шаќша да болса жаќсы-аќ еді, Кер бўєыныѕ мїйізі – наќысы еді, Бір ќысыраќ істеген аќысы еді. Гаућар мен жаќўттан салєан кґзі бар еді, Ќолќасын келесі жылы аларсыѕ деген сґзі бар еді, - деген екен. Хан: “Шаќшасын ќайырып бер, ќайырмасаѕ ќалаєанын бер”, - деп кесім айтыпты.

Ґмірдіѕ ґзі

Балапандар ўшып кетіпті Їлкен јпкеміздіѕ ќасына жатќанды бјріміз жаќсы кґреміз. “Мен жатамын”, “мен жатамын” деп кейде таласып та ќаламыз. “Ќайсыларыѕныѕ аяќтарыѕ таза сол жатады” дейді јпкем. Кїні бойы топыраќпен алысатын ойын баласыныѕ аяєы ќайбір таза болсын. Содан бјріміз легенге су ќўйып алып, танауымыз пысылдап аяєымызды жууєа кірісеміз. Біраќ, кґбіне јпкем мені ќасына алып жатќанды ўнататын. Јпкемніѕ бўрымы тоќпаќтай. Ґзініѕ јдемі иісі бар. Јпкем жуєан сусабынмен мен де жуамын. Біраќ меніѕ шашымда ондай иіс жоќ. Кґзіміз ілінгенше екеуміз јѕгімелесіп жатамыз. - Сен сабаєыѕды жаќсы оќы. Жаќсы оќысаѕ институтќа тїсесіѕ, - дейді јпкем. - Јпке, соєан неге ґзіѕ тїспедіѕ, - деймін мен. Институт дегенге тілім келмей. - Мен ќўлап ќалдым єой... - Сонда ќалай ќўладыѕ... Бір жеріѕ ауырып ќалєан жоќ па? Јпкем кїрсінеді. - Їлкен болєанда ґзіѕ бјрін тїсінесіѕ, - дейді. Кейде јпкем тїнімен кітап оќиды. Жазда оќуєа тїсіп кетсем єой деп армандайды. Тїнімен кітап оќыса да, јпкем таѕертеѕ ерте тўрып жўмысќа кететін. Бір кїні тїнде терезе тыќылдаєандай болды. Јпкем меніѕ бетімнен сїйіп: “сен жїзге дейін санай тўр, мен сен санап біткенше келемін” деді. – Бір, екі, їш, тґрт... Санап жатып, ќалай ўйыќтап ќалєанымды, јпкемніѕ ќай уаќытта келгенін білмеймін. Оянсам, јпкем жўмысќа жиналып жатыр екен. - Сен ќашан келдіѕ? - деймін кґзімді уќалап. - Т-с-с... Апам естіп ќоймасын.

-

Ќашан келдіѕ деймін... Сен ќорыќтыѕ ба? Жоќ... Жыладыѕ ба? Жоќ...

БІР ЖОЛ

МЕН БІР ОЙ

Сен кетесіѕ аулаќтап, уатып мені, Табыла бермес шабыттай жаќўт, тегі. Тїсінбеймін жырыммен жўбататын, Сўлу шабыт шынында баќыт па еді?. . Айбат ЫДЫРЫСОВ.

Шабытты шаќ

Ґмір айшыќтары

- Аќылдым меніѕ!.. Јпкем ќасыма келіп бетімнен сїйді. Јпкем осылай тїнде далаєа шыєып кетуді јдетке айналдырды. Ал мен жїзге, кейде екі жїз, їш жїзге дейін санап жатып ўйќыєа кететінмін. Сол тїні јпкем мені ќўшаќтап жатып кјдімгідей сырын айтты. - Айнаш, мен тўрмысќа шыєатын шыєармын. - Кїйеуге ме? - Иј, сен шыныѕды айтшы, шыєайын ба, жоќ јлде, шыќпайын ба? Сен тўрмысќа шыќ десеѕ, шыєам, шыќпа десеѕ шыќпаймын. Оныѕ да сен секілді јдемі ќарындасы бар. - Шыєа бер, - дедім. – Ќарындасы екеуміз ойнаймыз... Бірге мектепке барамыз... Дос боламыз... Солай єой... - Мен сендерді ќимаймын єой... Оныѕ дауысы бір тїрлі дірілдеп шыќты. Содан кейін солќылдап жылады. - Айнаш, сен мўны ешкімге тіс жарып айтпа, жарай ма? Бетіме кґз жасы тамып кетті. - Айтпаймын... Таѕертеѕ оянєанымда јпкем ќасымда жоќ. Їйдегілер абыр-сабыр. Анам жылаєан ба, кґзі ісіп кетіпті. - Не болды? - деймін мен. Біраќ ішім бір жаманатты сезіп тўр. - Јпкеѕді тїнде Жўмабайдыѕ ўлы алып ќашыпты... Ќўлыным-ау, институтќа тїсемін, оќимын дегеніѕ ќайда? Анамныѕ жанарынан таєы да жас парлап кетті... Ґзімді бір тїрлі кінјлі сезіндім. Јпкеме неге тўрмысќа шыєа бер дедім екен... Неге... Енді кімніѕ ќасына жатамын... Меніѕ де кґзімнен мґлдір моншаќтар тґгіліп жатты... Сол кїні сабаќќа да барєан жоќпын. Јпкемніѕ иісі сіѕген ќўс жастыќты ќўшаќтап, тґсекте иленіп ўзаќ жатќанмын. Бір кезде сырттан жїгіріп кірген сіѕлім ќўлаєыма сыбырлап, їйдіѕ тґбесіне ўя салєан ќарлыєаштыѕ балапандарыныѕ ўшып кеткенін айтты. Орнымнан атып тўрып, мен де далаєа жїгіргенмін. Шынында да балапандар ўшып кетіпті... Мейрамтай ИМАНЄАЛИ.

Кґркемсґз - ќўдіретті јлем! Асылында оныѕ ќадірін тїсініп, јр сґзді таѕдап, талєап, тауып, ойды аныќ, сезімді нјзік жеткізер тыѕ жјне тартымды суреттер жасай алу екініѕ бірініѕ ќолынан келе бермейтін шеберлік. Јсіресе, ќоєам арасында кездесетін, кїнделікті боямасыз ґмірде кґзіміз жетіп жїрген дїниелерді аз сґзбен, афоризммен жеткізе білу їлкен ґнер. Біздіѕ басылым беті арќылы ўлтымыздыѕ ўлы ќаламгері, жерлесіміз Мўзафар Јлімбаевтыѕ елге сјлем жолдап, ўлаєатќа толы жаѕа ойларын оќырманєа тарту еткені кїні кеше єана. Тоќсан жастыѕ тґріне аяќ басќанына ќарамастан ќолынан ќаламы тїспеген абзал аєамыздыѕ шарапаты демеген болар, аќынныѕ алдын кґріп, батасын алєан біздіѕ јріптесіміз Нўрбол Жайыќбаев сґз маржанын теріп, ой шалымы кеѕ, ќысќа ќайырымды наќыл сґздерді жанынан шыєаруєа талпынып, ќалам тартыпты. Сґз ќадірін тереѕ тїсінетін оќырман їшін бўл афоризмдердіѕ берері мол деп ойлаймыз. Тґменде Нўрболдыѕ бір топ айшыќты ойларын назарларыѕызєа ўсынуды жґн кґрдік. Ќыпша белдер їшін ќырыќпышаќ болєан ќазаќпыз... ****** Ґтірікті ќанша ќўрасаѕ да, шындыќтай јсерлі шыќпайды ****** Кїнде-кїнде шабыста болсаѕ, кїнге ќарайтын шамаѕ болмас ***** Ќазір - ой мен тїйінге емес, бой мен киімге ќарайтын аќылсыздар заманы ***** Кґк дуалды їйі бар, тґбесі кґк тіреген кґкелердіѕ кґк иті де кґкке ќарап ўлиды екен! ***** Пендеге ґзініѕ жасаєаны – ерлік, ґзгеніѕ жасаєаны кемдік болып кґрінеді ***** Ќыздыѕ еркелігі мен жїйріктіѕ асаулыєы - ќўрыќќа тїскенше єана... ***** Аузыѕды ашып аѕќылдап кїлсеѕ, «аѕќау екен» деп ойлайтындар бар ***** Тырмысќан бала тїбі Шыѕєысхан болады ***** Інісі бардыѕ «жўмысы» бар ***** Ќазаќта «жер мен жесір дауы» бўрыннан келеді. Енді дін дауы шыќты... ***** Сїйілмеген ќыздыѕ ернінен даланыѕ жўпар иісі аѕќиды ***** Араќ пен ґсек есіктегі ќўл мен таќтаєы патшаны теѕестіреді ***** Біреуге бас ќайєы, біреуге – рейтинг... ***** Бастыќќа ќол кґтерсеѕ, ќолыѕ емес – басыѕ кетеді ***** Ой соѕынан ќуалап, Кјллјміз жїр домалап Жердіѕ ґзі домалаќ... ***** Бўрынєы заман: аќыл айтќан данышпан Бїгінгі ќоєам: аќыл айтќан - аќымаќ ***** Беті ќызарып беталды жїретін бетсіздер кґп ***** Бір кезде кґз ќызыќќан ќўлын мїсін едіѕ, бўл кезде жан шошитын ќўр бір сїлдеріѕ – Бір демде ґте шыєатын ґмір-ай! ***** Жасыѕда ўя басќарсаѕ, ўлєайєанда ордада отырасыѕ... ***** Біреулер кендірді тісімен ќырќып жїрсе, Біреулер тендерді «кїшімен» ўтып жїреді... ***** Кімніѕ ўпайы тїгел – кґп іс ґндіргенніѕ бе, кґлгірсігенніѕ бе? ***** Футболшылардыѕ арманы – «Милан», Ќыз болєырлардыѕ арманы – Билан

(Жалєасы бар)


1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

16 www.saryarka-samaly.kz

Біле жїр!

Денсаулыќ – зор байлыќ Ендігі жерде онкологиядан болатын ауру мен ґлімді тґмендету мјселесі бірінші кезекке шыќпаќ. Їкіметке екі ай мерзім ішінде Ќазаќстанда, біз жїрек-ќан тамырлары мјселесі бойынша жасаєандай, онкологиялыќ жјрдемді дамыту баєдарламасын јзірлеуді тапсырамын. ЌР Президенті – Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Јлеуметтік-экономикалыќ жаѕєырту – Ќазаќстан дамуыныѕ басты баєыты» атты Жолдауынан.

Балаѕызды гемангиомадан саќтаѕыз! Мамандардыѕ айтуынша, ісік аурулары ќатерлі жјне ќатерсіз деп екіге бґлінеді. Біраќ, ќай-ќайсысы да адам денсаулыєы їшін ќауіпті. Соѕєы кездері балалар арасында «гемангиома» деп аталатын ќатерсіз ісік аурулары жиі кездесуде. Осы кесел жјне оны емдеу тјсілдері жґнінде облыстыќ балалар ауруханасыныѕ педиатр дјрігері Сымбат Мўратова јѕгімелейді. -Гемангиома дегеніміз - лимфа тамырларынан жјне ќантамырларынан дамитын ќатерсіз ісік. Ќазіргі таѕда ел арасында гемангиома диагнозы жиі естіледі. Себебі, бўл сырќатќа тап болєан балалар ќатары жыл сайын кґбейіп келеді. Мўндай ќатерсіз тамырлы ісіктер балаларда кездесетін жўмсаќ тіндер ісіктерініѕ 50%-ын ќўрайды. Ал нјрестелерде нїктелік жјне кішігірім тамырлы ісіктердіѕ ґсуі мїмкін. Негізінен, кґп жаєдайда гемангиоманыѕ тїзілуі тамыр жїйесініѕ эмбрионалды деѕгейде дамуыныѕ бўзылуына байланысты болады. Гемангиоманыѕ мынандай тїрлері бар: ќарапайым гемангиома, кавернозды, комбинирленген жјне аралас. Ќарапайым гемангиомалар – ісінген эндотелий ќабырєасымен ґрімделген капиллярлардан тўрады. Олар ґзара бірнеше ќабат ќўрайды. Бўл гемангиомалар ќызыл немесе ќою кґкшіл тїсті, беткей орналасќан, наќты шектелген, теріні жјне тері асты май ќабатыныѕ жўќа бґлігін заќымдайды. Беті тегіс, ал кейде тері їстіне шыєып тўрады. Басќан кезде тїсі бозарады да тез ґз ґѕіне келеді. Кавернозды гемангиомалар – дјнекер тіндерімен бґлінген, эндотелиймен тґселген, ќанєа толєан јр мґлшерлі ірі ќуыстармен кґрсетілген. Тері астында жекеленген тїйінді тїзіліс тїрінде орналасќан, консистенциясы жўмсаќ – эластикалыќ, тїсі ґзгермеген немесе ўшы цианотикалыќ, тїзіліс ґсуіне ќарай ќою кґк тїске айналады. Басќан кезде тїсі бозарады, бала мазасызданєанда немесе жылаєанда гемангиома мґлшері ўлєайып, тыєызданады. Кавернозды гемангиома кезінде айќын температуралыќ ассиметрия байќалады, яєни ісік тўрєан жер маѕындаєы теріге ќараєанда ыстыќ болады. Комбинирленген гемангиомалар – беткей жјне тері асты гемангиомалар ќосылысынан тўрады. Клиникалыќ кґрінісі тамырлы ісіктіѕ белгілі бір тїрініѕ басымдылыєына байланысты кґрінеді. Аралас гемангиомалар – тамырлардан жјне басќа тіндерден тїзілген жасушалардан гемлимфангиомалар, ангионевромалар, ангиофибромалар ќўрайды. Даму барысында гемангиомалар 3 сатыдан ґтеді: 1. Пролиферация сатысы (гемангиоманыѕ ґсуі) 12 айєа дейін созылады, аса айќын ґсуі бала ґмірініѕ алєашќы жарты

жылдыєында байќалады. Ары ќарай бўл їрдіс баяулайды. Осы кезеѕ асќынуларєа байланысты ґте ќауіпті саналады. Пролиферация белсенділгініѕ клиникалыќ белгілері – ісіктіѕ ашыќ ќызыл тїсі, мґлшерініѕ ўлєаюы, тері беткейініѕ элевациясы, сателитті жаѕа тїзілістердіѕ пайда болуы, ісік периметрі бойынша кґкшіл немесе ќызыл тамырлардыѕ пайда болуы. 2. Тўраќтану сатысы (белсенді ґсудіѕ тоќтауы) – 1 жылдан 5 жылєа дейін созылуы мїмкін. Бўл кезеѕде ісік мґлшері баланыѕ бойына пропорционалды тїрде ґседі, тїсі біраз бозєылттанады. 3. Толыќ немесе жартылай спонтанды регрессия сатысы (инволюция сатысы) – 3 жылдан 8 жылєа дейін созылады. Спонтанды регрессия бала денесініѕ жабыќ бґліктерінде орналасќан кіші мґлшерлі гемангиомалардыѕ 6-7%-ын ќўрауы мїмкін. Жалпы, гемангиомалар дененіѕ кез келген бґлігінде, шырышты ќабаттарда, ішкі аєзаларда, сїйектерде болуы ыќтимал. Еѕ жиі кездесетін орын – бет терісі, бастыѕ шашты бґлігі, мойын, ал еѕ сирек орналасуы – ќўлаќ маѕы аймаєы. Айта кетерлігі, ўлдарєа ќараєанда ќыз балаларда гемангиомалар 2-3 есе жиірек кездеседі. Емдеу тјсілдері: Балаларда гемангиома емін ертерек бастау ќажет. Еѕ нјтижелі ем бала ґмірініѕ алєашќы аптасында немесе алєашќы айларында жїргізілген сауыќтыру шарасы болып табылады. Гемангиоманы емдеу арќылы ісік ґсуін тоќтату, ісік їрдісін жою жјне жоєары функционалды нјтижеге ќол жеткізуге болады. Гемангиоманы емдеудіѕ мынандай тїрлері бар: 1. Хирургиялыќ ем – заќымдалєан аймаќты алып тастау. 2. Диатермокоагуляция – заќымдалєан аймаќќа жоєары температурамен јсер ету. Бўл јдіспен тек кішігірім гемангиомалар жјне ангиофибромалар емделеді. 3. Склероздеуші терапия – склероздеуші ерітінділерді енгізу. Кішігірім, тереѕ орналасќан тамырлы ісіктерде, јсіресе бет аймаєындаєы кавернозды жјне комбирленген гемангиомалар осы јдіспен жаќсы емделеді. Бўл јдістіѕ ерекшелігі – ќарапайымдылыєы.

Јдістіѕ кемшілігі – ауырсыну мен ўзаќтылыєы, кейде бірнеше рет егу шарасын жїргізу ќажет болады. 4. Криогенді ем – тґмен температурамен јсер ету. Ќазіргі кезде бўл тјсіл кеѕ ќолданыста. Ерекшелігі – ауырсыну аз, ќан кету жјне аєзаєа жаєымсыз јсері тґмен. Осы јдіспен барлыќ ќарапайым гемангиомалар емделеді. 5. Гормональды ем. 6. Сјулелі ем – гемангиомалардыѕ рентгенотерапиясы жоєары јсерлі емге жатады. Егер емді 3-8 ай аралыєында жїргізсе, јсері жоєары болады. Бўл јдісті ќиын орналасќан гемангиомалар, біріншіден басќа емдеу јдісін ќолдануєа келмейтін жаєдайларда (орбита аймаєы, ретробульбарлы кеѕістік) жјне їлкен аумаќты гемангиомаларда ќолданылады. 7. Лазерлік ем – ќазіргі заманєа сай жјне косметикалыќ јсерлі јдіс болып табылады. Бўл јдіс кезінде арнайы тамырлы лазер ќолданылады, оныѕ јсерінен ісік тамырлары жабысып, кейін таралады. Осы кезде тері ќўрамы ґзгермейді, тыртыќ ќалмайды. Лазерлі ґѕдеу їрдісі ауырсынусыз, амбулаторлы жаєдайда ґткізіледі, тері бїтіндігін бўзбайды. Кемшілігі – кґп ґѕдеу ќажет жјне тері астында тереѕ орналасќан гемангиомалар кезінде ќолданылмайды. Сонымен, жоєарыда берілген маєлўматтар негізінде біз мынаны тїсіндік: 1. Гемангиома толыќтай дені сау адамдарда да болуы мїмкін. 2. Гемангиома – ќатерлі ґсумен жїретін ќатерсіз тамырлы ісік, сондыќтан кїдік туєан жаєдайда диагнозды наќтылау їшін жјне емдеу јдісін таѕдау їшін міндетті тїрде дјрігерге ќаралу ќажет. 3. Емдеу ерте басталса, оныѕ емдік жјне косметикалыќ јсері жоєары болады.

Мезгіл мјселесі

Тўрєындар тўмаудан дін-аман ЌР Денсаулыќ саќтау министрлігі мемлекеттік санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау комитетініѕ мјліметіне ќараєанда, биыл елімізде жіті респираторлыќ вирусты инпекциямен (ЖРВИ) жјне тўмаумен сырќаттанушылыќ бойынша эпидемиологиялыќ ахуал тўраќты. Тіпті, ґткен жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда ЖРВИ-мен жјне тўмаумен сырќаттанушылыќ деѕгейі 1,2 есеге тґмендеген. Республика бойынша эпидемиялыќ маусым басталєаннан бері «А» типініѕ маусымдыќ тўмауыныѕ 1 єана жаєдайы тіркелген. Биыл біздіѕ облыста тўмау ауруы тіркелген жоќ. Облыстыќ мемлекеттік санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау

басќармасыныѕ бґлім бастыєы Зайпа Шадиеваныѕ айтуынша, ґткен жылмен салыстырєанда, биыл ґѕірде ЖРВИ-мен сырќаттанєандар саны едјуір азайєан.

- Бїгінгі таѕда аймаќтаєы эпидемиологиялыќ жаєдай тўраќты. Эпидемиологиялыќ маусым басталєаннан бері, яєни ґткен жылдыѕ ќазан айынан осы кїнге дейін облыс бойынша ЖРВИ – мен сырќаттанєан 33 мыѕнан астам науќас тіркелген. Бўл кґрсеткіш былтырєы жылдыѕ осындай кезеѕімен салыстырєанда 23 пайызєа тґмендеген. Демек, тўрєындар денсаулыєы жаќсы, - дейді З.Шадиева. Десе де, бўєан тоќмейілсуге болмайды. Себебі эпидемиологиялыќ кезеѕ јлі аяќталєан жоќ. Сондыќтан, дјрігерлер ќауымы тўрєындарды јлі де ґз денсаулыќтарына абай болып, кґктемгі тўмаудан саќтануєа шаќырады.

Жобаныѕ їйлестірушісі - Нўржайна Шодыр.

Йодталєан тўз – жемсау ауруына ем Жемсау (зоб) ауруы - ќалќанша безініѕ зораюынан пайда болатын тамаќтаєы ісік немесе тїйін. Кґп жаєдайда ол аста йодтыѕ жетіспеушілігінен пайда болады Жїкті јйелдіѕ аєзасында йод жетіспесе, баланыѕ ґлі тууы немесе аќыл-есініѕ кем болуы ыќтимал. Сондыќтан, ќазіргі таѕда елімізде жїкті јйелдерге «йодомарин», басќа да пайдалы дјрі-дјрмектер тегін беріледі. Бўл аурудыѕ алдын алу їшін адамдар кїнделікті асќа йодталєан тўзды ќолданулары ќажет. Егер йодталєан тўз жоќ болса, йод ерітіндісін ќолданєан жґн. Ол їшін бір тамшы йодты бір стаќан суєа ерітіп, кїн сайын ішіп отыруєа болады. Алайда, йодтыѕ дозасын аѕдамай арттырып жіберген жаєдайда уланып ќалуыѕыз да мїмкін. Сол їшін ґте абай болыѕыз. Йодтыѕ дозасы артыќ болса (бір стаќан суєа ќосылатын йод 1 тамшыдан аспауы керек), ауруды одан јрі ќоздырып жіберу ќаупі туындайды. Есте саќтайтын жайт, йод ќўйылєан ќўтыны баланыѕ ќолы жетпейтін жерде ўстау керек. Жемсауєа ќарсы ќолданылатын їйдегі емдік нјрселердіѕ кґпшілігініѕ јсері јлсіз болып келеді. Бўларєа ќараєанда, ќўрамында йод мґлшері кґп шаян жјне басќа да теѕіз жјндіктері мен ґсімдіктерініѕ жемсау ауруын емдеп-жазуєа немесе оны болдырмауєа тигізетін пайдасы зор. Мїмкіндігіѕіз болса, ас јзірлегенде теѕіз балдырын ќосып отырсаѕыз, денсаулыќќа ґте пайдалы. Мамандар ж е м с а у д ы болдырмау їшін їнемі йодталєан тўзды пайдалануды ескертеді. Йодталєан тўз ґзге ас тўзымен салыстырєанда ќымбаттыраќ болєанымен, денсаулыќќа анаєўрлым пайдалы.

СЎРАЅЫЗ, ЖАУАП БЕРЕМІЗ... Ќўрметті оќырман! Дјрігердіѕ аќылкеѕесіне мўќтаж болсаѕыз немесе медицина саласына байланысты ґзіѕізді толєандырєан ґзге де сауалыѕыз болса, редакциямызєа хабарласыѕыз. «Сўраѕыз, жауап береміз...» айдары сізді алаѕдатќан сауалды білікті мамандарєа жолдап, кґмек кґрсетуге јрдайым јзір.

Сўраќ. Баянауыл ауданы, Майќайыѕ кентініѕ тўрєыны КЈМИЛА: - Кішкентай баламныѕ тілі жиі ойылады. Сондыќтан да болар, аузынан сілекейі аєып, кеудесіндегі киімі сулана береді. Тіпті, соѕєы кездері оныѕ киімін кїніне бірнеше рет ауыстыратын болдым. Дјрі-дјрмектіѕ де кґмегі тимеді. Мўндай жаєдайда не істеу керек?

Жауап: - Негізінен, баланыѕ тілі тјтті нјрсе кґп жегенде ойылады. Сол їшін кішкентай балаларды тјтті таєамдарєа їйретпеген жґн. Сонымен ќатар, баланыѕ ішінде ыстыќ болуы да мїмкін. Мўндай жаєдайда да сјбидіѕ тілі ойылып, аузынан сілекей аєып, јбден мазасы кетеді. Еѕ дўрысы, оны балалар дјрігеріне тексерткен жґн. Ґйткені, тілі ойылєан бала тамаќтана алмайды јрі мўныѕ соѕы тїрлі инфекциялыќ ауруларєа шалдыќтыруы ыќтимал. Ал јзірге бір стаќан ќайнаєан жылы суєа жарты шай ќасыќ ас содасын салып, араластырып, балаѕыздыѕ аузын шайєызып кґріѕіз. Бјлкім, кґмегі болар.

Тел: 61-80-17. E-mail: nurzhainashodyr@mail.ru


САРЫАРЌА САМАЛЫ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

АЛАМАН

Aймаќ спорты:

17

www.saryarka-samaly.kz

Cерпіліс бар ма? Eнтігіс кґп пе? 2011 жыл ґѕір спорты їшін табысты болды. Ўлќыздарымыз спорттыѕ бірнеше тїрі бойынша Ќазаќстан біріншіліктерінде 107 алтын, 98 кїміс жјне 105 ќола медаль ўтып алды. Десе де, бўл - 2010 жылмен салыстырєанда тґмен кґрсеткіш. Бўлай болуыныѕ басты себебі – спорттыѕ кейбір тїрлерінен ел чемпионаттарыныѕ ўйымдастырылмауы. Жерлестеріміз Азия, Јлем біріншіліктерінде баќ сынап, 7 алтын, 9 кїміс жјне 13 ќола жїлдені ќанжыєаєа басты. Бўл ретте, ґткен жылдармен салыстырєанда спортшыларымыздыѕ шеберліктері артып келе жатќанын аныќ аѕєаруєа болады. Ќоржындаєы медальдардыѕ басым бґлігі спорттыѕ олимпиадалыќ емес тїрлерінен тїскенін айта кеткен жґн. Павлодарлыќ спортшылар 7-ші ќысќы Азия ойындарына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 3-ші жазєы спартакиадасына жјне жастар арасындаєы 1-ші ќысќы ойындарєа ќатысты. Азиаданыѕ жайы баршамызєа мјлім. Біздіѕ ґѕірден фристайлшы Сергей Берестовский мен шаѕєышы Андрей Головко Ўлттыќ ќўрама намысын ќорєады. Алєашќысы їздік тґрттіктен кґрінсе, соѕєысы финалдыќ сынєа ґте алмай ќалды. Еліміздіѕ 3-ші жазєы спартакиадасында жерлестеріміз жалпыкомандалыќ есепте алтыншы орынєа табан тіреді. Облыс ґрендері спорттыѕ 28 тїрінен 23 алтын, 34 кїміс жјне 48 ќола медаль олжалады. Ґткен жылы облыстан 7 халыќаралыќ дјрежедегі спорт шебері жјне 79 спорт шебері дайындалды. 233 жерлесіміз ўлттыќ ќўрама сапында ґнер кґрсетті. Ґѕір спортыныѕ алєа басып келе жатќанын осыдан-аќ аѕєаруєа болады. Білекті ћјм білікті 70 спортшыєа ай сайын аќшалай шјкіртаќы таєайындалды. Ол їшін 29 миллион 62 мыѕ теѕге ќаражат ќарастырылєан. Бўл їрдіс биыл да жалєасын таппаќ. Жерлестеріміз Вячеслав Подлесный (оќ ату) мен Виктория Яловцева (жеѕіл атлетика) Лондон Олимпиадасыныѕ жолдамасын ўтып алды. Сондай-аќ, таєы да бірнеше спортшыныѕ байраќты бјсекеге ќатысу жолдамасын иеленуге мїмкіндігі бар. Мјселен, еркін кїрес шебері Дјулет Шабанбай, жїзгіштер Айзада Жїсіпова

мен Рустам Худиев, оќ атудан Юлия Дришлюк, дзюдошы Адам Богатырев жјне жеѕіл атлеттер Константин Сафронов, Роман Валиев, Сергей Зайков, Антон Хорошев, Татьяна Азарова секілді спортшылардыѕ жолына їмітпен ќараймыз. Ќазіргі таѕда олар јлемдік додаларєа тынымсыз дайындалу їстінде. Бўл ретте, кґркем гимнастикадан Азия чемпионы Марина

БАСТАМА

Петракованыѕ жараќат алып, жолдамадан ќалыс ќалєанын айта кеткен абзал. Сондай-аќ, гандбол мен волейболдан тґрт бірдей павлодарлыќ ґнер кґрсететін ўлттыќ ќўрама Олимпиада лицензиясынан ќаєылды. Ґткен жылы спортшыларымыз шет елдерде шеберлігімен кґзге тїсті. Јсіресе, еркін кїрес шеберлері мен шаѕєышылар, дзюдошылар мен жїзгіштер сенімді аќтай білді. Јйелдер кїресінен екібастўздыќ Светлана Анкичева жасґспірімдер арасындаєы Јлем біріншілігінде ќола жїлдеге ие болса, еркін кїрес шебері Ернўр Ќабатаев Тайландта ґткен Азия чемпионатында жеѕімпаз атанды. Арман Махамбетов (Екібастўз) дзюдодан Азия біріншілігінде кїміс жїлдеге ќол созса, Мамед Ибрагимов (еркін кїрес) сарыќўрлыќ бјсекесінде ќола жїлдені ќанаєат тўтты. Жїзуші Айзада Жїсіпов Азия біріншілігінде топ жарды. Аймаќтаєы ќысќы спорт та ќарќынды дамып келеді. Облыс спортшылары 1-ші жастар ойындарында жалпыкомандалыќ есепте 5 орынды еншіледі (7 алтын, 8 кїміс жјне 5 ќола жїлде). Ќысќы спорттыѕ бірнеше тїрі бойынша бірќатар жерлесіміз ўлттыќ ќўрама сапына енді. Биатлоншылар Дарья Усанова, Антон Пантов, Максим Браун, Виктор Порфиряну жјне шаѕєышылар Анна Шевченко мен Зура Ќалипенова ел намысын ќорєауда. Аталєан спортшылар Сочи-2014 ќысќы Олимпиадасында ґнер кґрсетсе деген арманымыз бар. Ќайрат ЌАЙЫРБАЕВ, облыстыќ жоєары спорттыќ шеберлік мектебініѕ директоры.

БЈРЕКЕЛДІ!

БРАЗИЛИЯЄА БАРАДЫ

Демалыс кїндері Павлодар ќаласындаєы «Ґркен» балалардыѕ бос уаќытын ќамту клубында оќушылар арасында джиу-джитсу спортынан ќалалыќ біріншілік ґтті. Оєан Аќсу мен Павлодар ќалаларынан, сондай-аќ, Шарбаќты ауданынан барлыєы 60-тан аса спортшы ќатысты. Ашылєанына јлі бір жыл толмаєан «Ґркен» клубыныѕ мўндай ґміршеѕ бастамаларды ўйымдастыруыныѕ басты себебі – балалардыѕ спортќа деген ќызыєушылыєын арттыру. Аталмыш клубтыѕ жаттыќтырушысы Тоќтар Ќосбармаќовтыѕ айтуынша, ќалалыќ біріншілікке Шарбаќты ауданынан ќос бірдей команданыѕ келуі - ќуантарлыќ жайт. Жарыс ќорытындысы бойынша 2001-2002 жылы туєан оќушылар арасында «Дос» аула клубыныѕ ґкілі Диас Ќалитов 30 келіде ґнер кґрсетіп, жеѕімпаз атанды. 35 келіде аќсулыќ Юрий Нестеруктіѕ жолы болса, 40 келіде соѕєы аталєан Юрийдіѕ жерлесі Јділет Шаймерден ќарсылас шыдатпады. 2003-2004 жылы туєан балалар арасында «Ґркен» аула клубыныѕ ґкілі Азамат Јбішев їздік атанды. Шарбаќтылыќтар Диас Жўманов (26 келі) пен Бекзат Череханныѕ (29 келі) мерейі їстем болды. «Дос»

аула клубыныѕ атынан ќатысќан Еміл Жанєасынов та їздіктер ќатарынан кґрінді. Павлодар ќаласындаєы №7 мектептіѕ оќушысы Јлішер Сайдыєали 35 келіден жоєары салмаќта жеѕістіѕ биік тўєырынан кґрінді. «Ґркен» аула клубыныѕ тјрбиеленушілері Ислам Елемесов (35 келі), Диас Дїйсен (55 келіден жоєары) де жеѕімпаздар ќатарынан кґрінді. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлерге арнайы медальдар мен баєалы сыйлыќтар табысталды. Республикалыќ джиу-джитсу федерациясыныѕ президенті Сансызбай Дјутеков жас спортшылардыѕ аяќ алысына оѕ баєа берді. Спорт ардагерлері Амангелді Аймаєамбетов пен Темірболат Нўрмўханов жеткіншектердіѕ алдаєы ґмірлеріне сјттілік тілек, аќ баталарын берді. Шараны ўйымдастырєан «Ґркен» аула клубыныѕ директоры Аќнўрлан Беласарованыѕ айтуынша, мўндай жарыстарды ґткізу дјстїрге айналмаќ. «Бїгінгі таѕда клубта 11 їйірме жўмыс істейді. Оєан 400-ден аса бала ќатысады. Ерекше атап ґтерлігі, клубќа келетіндердіѕ дені спорт секцияларына жазылады. Мјселен, джиу-джитсу їйірмесінде 170-ке жуыќ бала айналысады. Бўл - біз їшін їлкен жетістік»,- дейді клуб басшысы.

ШАЅЄЫШЫЛАР ЖАРЫСТЫ Ґткен жексенбіде облыс орталыєындаєы «Ертіс» шаѕєы базасында Павлодар ауданыныѕ ауылдыќ округтері арасында шаѕєы жарысы ґтті. Оєан 9 ауылдыќ округтіѕ командалары ќатысты. Ерекше атап ґтерлігі, Кеѕес ауылдыќ округініѕ јкімі Нўрлыбек Жўматаев жастармен бірге шаѕєы теуіп, жас буынды салауатты ґмір салтын ўстануєа шаќырды. Жарыс ќорытындысы бойынша бірінші орынды Луганск ауылдыќ округініѕ ќўрамасы иеленді. Екінші орын кеѕестіктерге бўйырса, Григорьевкадан келген шаѕєышылар їшінші орынды ќанаєат тўтты.

БАЛУАНЫМЫЗ

ЖАЅА МЕКТЕПТІЅ ДАРАБОЗДАРЫ

ЖАРЫСТАР КЇНДЕЛІГІ

Тґлеген Болатов – Железин ауданыныѕ тумасы. Бїгінгі таѕда Астанадаєы Ќ.Мўѕайтпасов атындаєы дарынды балаларєа арналєан спорт интернатында білім алатын ол – жерлестерініѕ маќтанышы. Железиндіктер елден жыраќта жїрген жас балуанныѕ жетістіктеріне їнемі ќуанып отырады. Алєаш рет аудан орталыєындаєы №3 ќазаќ орта мектебініѕ мўєалімі Дјурен Шатановтан тјлім алєан Тґлеген облыстыќ жарыстарда топ жарып жїреді. Болашаќта мыќты балуан болуды армандаєан ол кїреске ерекше ден ќойып, тынбай жаттыєады. Жуырда ол ќазаќ кїресінен Ќызылордада ґткен жасґспірімдер арасындаєы ел чемпионатында ќола жїлдеге ие болды. 81 келіден жоєары салмаќ дјрежесінде ґнер кґрсеткен Тґлеген Абайўлы Павлодар облысыныѕ намысын абыроймен ќорєады. Енді жерлесіміз сјуір айында Бразилияда ґтетін Јлем біріншілігіне ќатысады. Ќазірден бастап дайындыќќа кіріскен спортшы наурыз айыныѕ 5-19 жўлдызы аралыєында ўлттыќ ќўраманыѕ оќу-жаттыєу жиындарына ќатысады. Тґлегенніѕ алєашќы бапкері Дјурен Жўмаєазыўлы шјкіртініѕ жеѕіспен ораларына сенім білдіріп отыр. Білекті ћјм жїректі ўлєа сјттілік тілейміз.

СПАРТАКИАДА

Дастан ЌОЗЫБАЌОВ, Павлодар ауданы.

СПОРТШЫ ЭНЕРГЕТИКТЕР Жуырда «Ертіс» шаѕєы базасында энергетиктер арасында спорттыќ жарыс ґтті. Шаѕєы тебу бойынша ґткен доданы «Павлодарэнерго» АЌ ўйымдастырды. Оєан жетпіске жуыќ адам ќатысты. Спортшылар жас ерекшеліктеріне байланысты топтарєа бґлініп ґнер кґрсетті. 30 жасќа дейінгі јйелдер арасындаєы сында «ПРЭК» АЌ-ныѕ ґкілі Юлия Гаманюк топ жарды. Дјл осы жастаєы ерлер арасында Павел Горбенконыѕ асыєы алшысынан тїсті («ПРЭК» АЌ). 40 жасќа дейінгі спортшылардан Юлия Гончарова («Павлодарэнергосбыт» ЖШС) мен Руслан Айдабулин («Каустик» АЌ) їздік атанды. «Павлодарэнерго» АЌ-ныѕ ќызметкерлері Татьяна Кочнева мен Константин Шеинніѕ де мерейі їстем болды (50 жасќа дейінгі спортшылар арасында). Сондай-аќ, Татьяна Кислова мен Виктор Рудольф та жеѕімпаздар ќатарынан кґрінді. Командалыќ есепте жарыс ўйымдастырушыларыныѕ шаѕєышылары бас жїлдені еншіледі.

ЌАЌАЄАН ЌЫСТА ДОП ТЕУІП... Жуырда Павлодар ќаласындаєы №25 орта мектептіѕ стадионында шаєын футболдан жарыс ґтті. Осымен тґртінші мјрте ўйымдастырылєан дода Ауєан соєысы ардагерлерініѕ ќўрметіне арналды. Оєан 1997-1998 жылдары туєан оќушылардан ќўралєан 14 команда ќатысты. Ќатысушылар тґрт топќа бґлініп ґнер кґрсетті. Јр топтан бірінші жјне екінші орындарды иеленген ўжымдар аќтыќ бјсекеге жолдама алды. Жарыс ќорытындысы бойынша №24 мектептіѕ командасы жеѕімпаз атанды. Екінші орын №25 орта мектептіѕ ўжымына бўйырса, №19 білім ордасыныѕ ґрендері їшінші орынды ќанаєат тўтты. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлерді жарыс демеушілері облыстыќ Ауєан соєысы ардагерлерініѕ кеѕесі мен «Нўр Отан» халыќтыќдемократиялыќ партиясы Павлодар ќалалыќ филиалыныѕ ґкілдері марапаттады. Їздік командаєа «Нўр Отандыќтар» ўсынєан ауыспалы кубок тапсырылды. Сонымен ќатар, бірнеше футболшы тїрлі аталымдар бойынша марапатталды. №25 мектептіѕ оќушысы Жасўлан Ќайыркенов турнирдіѕ їздік ойыншысы атанды. №24 мектептіѕ ґкілі Рома Тине їздік ќаќпашы аталымына ие болса, №19 мектептіѕ оќушысы Ислам Серіков їздік ќорєаушы аталымына лайыќ деп танылды. - Бір жўмаєа созылєан жарыс тартысты ґтті. Турнирге осыншама кґп команда ќатысады деп ойламаппыз. Шараны ґткізудегі басты маќсат – жастарды салауатты ґмір салтын ўстануєа шаќыру. Сондай-аќ, бўл жарыс сјуір айында ўйымдастырылатын ќалалыќ спартакиадаєа кішігірім дайындыќ болды. Ауа райыныѕ ќолайсыздыєына ќарамастан, оќушылар белсенділік танытты, - дейді жарыстыѕ бас тґрешісі Серік Матаев.

БАС ЖЇЛДЕНІ ЖЕЅІП АЛДЫ Павлодар ќаласындаєы ќазаќ-тїрік ќыздар лицейінде мўєалімдер арасында облыстыќ спартакиада ґтті. Аталмыш додаєа ќатысќан Аќсу ќаласындаєы дарынды балаларєа арналєан гимназияныѕ ўстаздары бас жїлдені жеѕіп алды. Жарысќа ќатысушылар волейбол, шахмат жјне їстел теннисінен сынєа тїсті. Аталєан сайыстардыѕ барлыєында біздіѕ ўжым спартакиадаєа ќатысќан 13 мектеп ішінен їздік шыќты. Жјнібек ЗЎПАР, Аќсу ќаласы.

«Аламанныѕ» бапкері Фархат ЈМІРЕНОВ,

f_a_r_a_92@mail.ru


САРЫАРЌА САМАЛЫ

18

ЗЕРДЕ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ... Даєды

Иттіѕ тїрі

Азия ґзені

Зјру

Азыќтїлік

Маклер

Перде іліш

Кґлік

Шґл

Јншілер тобы

Тебен

Сан Букет

Сјнді білу

Арамдыќ

Хабар ...

Ошаќ

Хим. элемент

Ауєанстан

Орыс јйелі

Уаќыт ґлшемі

Есептесу

Ќария

«Ќамажай» Солт ... сити

Жабайы лимон

... Кристи

Жолаќ

Ќўйылєан нўр

Латиф ...

Кґрші ќала

... ќиќы

Нан

Ќабат

Наєыз

Аќы

Тїлік

Спорт атаєы

Аполлон сыѕары

Їлкен

Тўрєыт ...

Кґмек

Жўмаќ

Ынжыќ

Салыќ

Шґп ґлшемі

Ішкен

Ата...

Шкаф

Оѕ емес

Автобус

Кїшік

Барабан

Арнау

Майлы даќыл

Арту

Ґлексе

Ќыз

Кереѕ

Кейс

Лондон

Ізін суыту

Баукеспе

Мїлік

... Джолли

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЌЫЛМЫСТЫЌ-АТЌАРУ ЖЇЙЕСІ ДЕПАРТАМЕНТІ, 140000, ПАВЛОДАР Ќ., ПАВЛОВ К-СІ, 1/1, АНЫЌТАМАЛАР ЇШІН ТЕЛЕФОН: 54-68-59 БОС ЖЎМЫС ОРЫНДАРЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ: - АП-162/1 мекемесі режим жјне кїзет бґлімініѕ баќылаушысы (Павлодар ќ.) (С-SV-13)- 4 б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 25 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республика-сыныѕ азаматтыєы, јскери ќызметке жарамдылыєы, білімі - орта білімнен тґмен емес. Ќазаќстан Республикасы Конституциясын , «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «мемлекеттік ќўпиялар туралы» Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар-намыс Кодексі, кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білікдаєдылары. - АП-162/10 мекемесі баќылау бґлімініѕ баќылаушысы (Шідерті к.) (С-SV-13)- 1 б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 25 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республика-сыныѕ азаматтыєы, јскери ќызметке жарамдылыєы, білімі - орта білімнен тґмен емес. Ќазаќстан Республикасы Конституциясын , «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «мемлекеттік ќўпиялар туралы» Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар-намыс Кодексі, кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білік даєдылары. - АП-162/1 мекемесі ќаржылыќэкономикалыќ бґлімініѕ есеп

жґніндегі технигі (Павлодар ќ.) (СSV-13)- 1 б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 25 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республика-сыныѕ азаматтыєы, јскери ќызметке жарамдылыєы, білімі - орта білімнен тґмен емес. Ќазаќстан Республикасы Конституциясын , «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «мемлекеттік ќўпиялар туралы» Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар-намыс Кодексі, кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білікдаєдылары. - АП-162/1 мекемесі тіс дјрігері 1 б., психиатр-дјрігері – 1 б. (Павлодар ќ.) (С-SGU-12) - АП-162/2 мекемесі хирургиялыќ бґлімшесініѕ бастыєы (Павлодар ќ.) (С-SGU-11) 1 б. - АП-162/2 мекемесі невропатолог-дјрігері – 1 б., терапевтдјрігері – 2 б., хирург-дјрігері – 1 б., психиатр-дјрігері – 1 б., фтизиатрдјрігері – 1 б. (Павлодар ќ.) (С-SGU12) - АП-162/3 мекемесі психиатрнарколог-дјрігері – 1 б., тіс дјрігері – 1 б., рентгенолог-дјрігері – 1 б., фтизиатр-дјрігері – 1 б., терапевтдјрігері – 1 б. (Павлодар ќ.) (С-SGU-12) - АП-162/4 мекемесі терапевтдјрігері – 1 б. (Павлодар ќ.) (С-SGU-12) - АП-162/5 мекемесі фтизиатрдјрігері – 5 б., тіс емшісі-дјрігер – 1 б., психиатр-дјрігері – 1 б., отоларинголог-дјрігері – 1 б., рентгенолог-дјрігері – 1 б., ќабылдау

бґлімініѕ дјрігері – 1 б. (Павлодар ќ.) (С-SGU-12) АП-162/10 мекемесі медициналыќ емдеу пунктініѕ бастыєы (Шідерті к.) (С-SGU-11) 1б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 35 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республика-сыныѕ азаматы, јскери ќызметке жарамды, білімі жоєары - «Фармация/Медикоалдын алу ісі» (110400), «Стоматология» мамандыќтары бойынша. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын , «Ќазаќстан Республикасыныѕ ішкі істер органдары туралы» Заѕын, «Жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Мемлекеттік ќўпиялар туралы», Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар-намыс Кодексі, Ќазаќстан Республикасы дамуыныѕ 2030 стратегиясын, сонымен ќатар, мамандыќ ќызметіне байланысты басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді жетік меѕгеруі ќажет. Осы категорияєа сай лауазымдыќ міндеттерін атќаруєа арналєан даєды жјне ќажет білімі болуы тиіс. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар (белгіленген нысан бойынша ґтініш, ґмірбаян, кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параќ, тўраќты мекенжайынан аныќтама, нотариуспен кујландырылєан білім беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, їміткердіѕ жеке кујлігі, туу туралы кујлігі, некеге тўру (некені бўзу) туралы кујлігі, бала туу туралы кујлігі, еѕбек кітапшасы, јскери билетініѕ кґшірмелері, 3 дана 3,5х4,5 см фотосурет) ІІД Кадр жўмысы басќармасына бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кїнінен бастап 15 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде ўсынылуы тиіс. (2064)

«Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу агенттігініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» ММ-ніѕ 2011 жылєы 21 ќарашадаєы №135-НЌ бўйрыєымен 2012 жылдыѕ 1 сјуірінен бастап ќолданысќа енетін Павлодар ќ. жылу энергиясымен жабдыќтау жґніндегі ќызметтерге арналєан тарифтері (ЌЌС есебімен) мына кґлемде бекітілген: тўтынушыларєа: 1. Орталыќтандырылєан жылумен Гкал; ЖЭО – 2-ден 16 кг/см2 бу - 3 035,60 жабдыќтау желілеріне ќосылєан орталыќтандырылєан жылу пунктілері бар; халыќ – 1 890,39 теѕге/Гкал; теѕге/Гкал; тўтынушыларєа: басќа тўтынушылар – 2 260,55 теѕге/ ЖЭО – 3-тен 16 кг/см2 бу – 2 308,47 дара жылу пунктілері бар; Гкал; теѕге/Гкал; халыќ – 1 867,73 теѕге/Гкал; 2. Орталыќтандырылєан жылумен ЖЭО – 3-тен ыстыќ судаєы жылу басќа тўтынушылар – 2 260,51 теѕге/ жабдыќтау желілеріне ќосылмаєан энергиясы – 1 010,23 теѕге/Гкал.

ГАЗЕТТІЅ 23 АЌПАН, 22-ШІ НҐМІРІНДЕ ШЫЌЌАН СКАНВОРДТЫЅ ЖАУАПТАРЫ Кґлденеѕінен: Импорт. Шўбат. Пјн. Ила. Їкі. Суыќ. Сана. Сэр. Тамбур. Берет. Тјн. Климат. Папа. Ішу. Ысты. Рия. Тылсым. Заем. Алиса. Па. Атс. Анти. Кјденова. Ясли. Март. Орал. Иж. Аягґз. Абат. Тегене. Дем. Їтір. Ада. Анаграмма. Лек. Отау.

Тігіенен: Каток. Пјс. Нури. Ладога. Мыс. Ерен. Маќта. Нана. Атым. Олег. Орам. Бит. Пайда. Тиеу. Ыза. Жем. Мм. Тас. Прессса. Аба. Ля. Днепр. Айгїл. Арай. Ґте. Зезік Бесті. Лама. Тїрту. Инабат. Эстрада. Інжу. Айттау.

ЎЛЫСТЫЅ ЎЛЫ КЇНІ - НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНА АРНАЛЄАН ОБЛЫСТЫЌ «НАУРЫЗ» АЌЫНДАР АЙТЫСЫ ЕРЕЖЕСІ Облыстыќ «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы мен мјдени-сауыќ орталыєыныѕ ўйымдастыруымен халќымыздыѕ айтыс ґнерін кеѕінен дамытып, аќындардыѕ суырып салма ґнерлерін шыѕдап, оларды їлкен аќындыќ ґнер жолына баулып, талантты жїйріктерді елге таныту маќсатында Ўлыстыѕ Ўлы кїні – Наурыз мейрамына арналєан облыстыќ «Наурыз» аќындар айтысы ґтеді. Айтыстыѕ маќсаты: Айтысты кеѕінен ґріс алдырып, суырып салма аќындыќ ґнерді шыѕдау, айтыс ґнері арќылы ќоєамныѕ белсенді азаматтарын тјрбиелеу, оларды білімділікке, инабаттылыќќа, парасаттылыќќа, имандылыќќа насихаттау, ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрін, јдеп-єўрпына ќўрмет кґрсетіп, туєан елді, жерді дјріптеу, Ўлыстыѕ Ўлы кїнін ўлыќтау, халыќтар достыєын, береке-бірлікті жјне ынтымаќтастыќты дјріптеу.

АЙТЫСТЫЅ ТАЛАПТАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ: * Ўлыстыѕ Ўлы кїнін жыр ету; * Егемен еліміздіѕ Тјуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерін, мјдениетін, ўлылыєын асќаќтата жырлау; * Отандастарымыздыѕ берекебірлігін татулыєыныѕ арќасында Тјуелсіздікті баянды етіп, отырєан еліміздіѕ бїгінгі тынысын, жаѕа

тарихын жырлап, ўлттыќ рухани ќўндылыќтарды жырєа ќосу; * Айтыстыѕ іріктеу кезеѕі 10 наурыз кїні саєат 10.00-де «Шаѕыраќ» орталыєында ґтеді; * Наурыз айтыс 21 наурыз кїні саєат 11.00-де «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы орталыєыныѕ їлкен залында ґтеді.

Мекенжайымыз: Павлодар ќаласы, Кутузов - 1 кґшесі, «Шаѕыраќ» ХШ мен МСЌ орталыєы. Ќабылдау бґлімі; Факс: 68-03-00 Халыќ шыєармашылыєы бґлімі: 68-02-98 «Шаѕыраќ» орталыєы Эл.пошта; Shanyrak_001@mail.ru


САРЫАРЌА САМАЛЫ

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

ХАБАРЛАМА

АЌ “КАЗАХИНСТРАХ” САЌТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ «ДОСТАР ЇШІН» АТТЫ АКЦИЯНЫЅ ЖЇРГІЗІЛУІ ЖАЙЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ.

КЌИ АЌЖ саќтандыру полисін ресімдегенде Сіз 50,000 мыѕ теѕге кґлеміндегі КАСКО сыйлыєына ие боласыз. Сонымен ќатар, сіз дјріќўтын, ґрт сґндіргіш, арќан немесе апаттыќ белгіні сыйлыќќа ала аласыз. Павлодар ќ., Крупская к.,61, тел.: 32-25-15, Торайєыров к., 73, тел: 51-32-86. Екібастўз ќ., Горняков к., 15. Тел.:8 (7187) 33-96-22. Баянауыл ауданы, Жаѕатілек ауылы, Сјтбаев к., 41, «Халыќ банкі» єимараты 8(71840)91008. Баянауыл ауданы, Майќайын кенті, Ленин к., 35, «Халыќ банкі» єимараты 8(71840)22110. Аќсу ќ., Желтоќсан к., 35, «Халыќ

банкі» єимараты, тел.:8(71837) 69063. Ертіс ауылы, Гагарин к., 85, 8(71832) 2-28-70. Шарбаќты ауылы, 1 мамыр к., 30, «Дархан» ќонаќ їйі, 8(71836)2-24-33. Железинка ауылы, Космонавтар к., 2, «Халыќ банкі» єимараты, 8(71831) 2-17-21. Аќќу ауылы, Вс. Иванов к., 92, «Халыќ банкі» єимараты, 8(71839) 21885. Тереѕкґл ауылы, Дачная к., 12, тел.: 8(71833)22-5-45. Успен ауылы, Ленин к.,75 тел. 8(71834)90659. Актоєай ауылы, Автожол, ЛенинЕртіс кен., АЌС єимараты, тел. 8(71841)21283. (2050)

Ашыќ тендер ґткізу јдісімен сатып алуларды жїзеге асыру туралы

ХАБАРЛАНДЫРУ «ЛогистикТранс ПВ» ЖШС, 014000, Ќазаќстан Республикасы, Павлодар ќ, Химкомбинатовская кґш,1келесi тауарларды сатып алуларына байланысты тендер ґткiзуiн жариялайды: аєаш шпалдар жјне Р65 рельстер Тауар жеткізілуі керек: Ќазаќстан Республикасы, Павлодар ќ., Химкомбинатовская кґшесі, 1 Сатып алынатын тауарлардыѕ толыќ тізімі олардыѕ саны жјне жанжаќты сипаттамасы тендер ќўжаттамасында кґрсетiлген. Тауарларды жабдыќтау, талап мерзiмi: 2012 жылдыѕ сјуiрi. Тендерге тауарлардыѕ, жўмыстардыѕ жјне ќызметтердіѕ табиєи монополия субъекттерiнiѕ сатып алулар туралы Ережелерініѕ 13-шi тармаєында кґрcетiлген бiлiктiлiк талаптарєа сјйкес келетiн барлыќ потенциалдыќ жабдыќтаушыларєа ќатысуєа рўќсат етiледi, шыєындары 2003 жылдыѕ 6 маусымында №149ОД Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу жјне бјсекелестікті ќорєау агенттігініѕ Тґраєасыныѕ бўйрыєымен бекітілген (баєалары, жиын мґлшерлемелері) тарифтарын немесе реттелетін ќызметтердіѕ тарифтік мґлшерлемелері тарифтарын бекiту кезінде есепке алынады.

Тендер ќўжаттамасы кґшiрмесiнiѕ пакетiн 2012 жылдыѕ 19 наурызы 11 сає. 00 мин. дейін. Мекенжайы: Павлодар ќ., Химкомбинатовская кґшесі, 1, №8 кабинет жјне электронды поштасы: mukantaev@ittk.kz бойынша алуєа болады. Тендерге ќатысу жґніндегі ґтінімдер конвертке салынып, бекітіліп, потенциалдыќ жабдыќтаушылар мен «ЛогистикТранс ПВ» ЖШС, 014000, Ќазаќстан Республикасы, Павлодар ќ., Химкомбинатовская кґш,1, №8 кабинетіне (атќарылады) тапсырылады. Тендерге ќатысу бойынша ґтінімдерді тапсырудыѕ аќырєы мерзімі 2012 жылдыѕ 20 наурызы 10 сає. 00 мин. Тендерге ќатысу жґніндегі ґтінімдерімен берілген конверттер 2012 жылдыѕ 20 наурызында 11 сає. 00 минутта Павлодар ќ., Химкомбинатовская кґш.,1, №8 кабинетінде ашылады. Ќосымша аќпаратты жјне аныќтаманы телефон бойынша, номері: 8 (7182) 611-109, Павлодар ќ., Химкомбинатовская кґш.,1, № 8кабинетінде жабдыќтаушы А.Ж. Мўќантаевпен хабарласып білуге болады. (2067)

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстары бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясында Инспекция ќызметкерлерініѕ «Мемлекеттік ќызметшілерініѕ Ар-намыс кодексін», Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕдарын бўзу фактілері туралы хабарлау їшін 32-06-39, 30-12-49 сенім телефондары жўмыстарын жалєастырады.

АСТЫЌ НАРЫЄЫНА ЌАТЫСУШЫЛАР МЕН БАНКТЕРДІЅ НАЗАРЛАРЫНА! Сіздерге тґмендегі тізімдегі облыстыѕ астыќ ќабылдайтын кјсіпорындарыныѕ бас лицензияны ґз еріктерімен ќайтаруларына байланысты астыќты ќабылдау, ґлшеу, тазалау, кептіру, саќтау жјне арту ќызметтерін кґрсетулерініѕ тоќтатќандарын жеткізіп отырмыз. Осыєан байланысты осы кјсіпорындардыѕ берген астыќ ќолхаттары ґтелген болып табылу керек. Астыќ ќабылдайтын кјсіпорындардыѕ атауы

код

19

АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА «ЌР ДСМ-ніѕ Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті баќылау Комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» ММ-сі Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 6 ќаѕтардаєы «Мемлекеттік баќылау мен ќадаєалау туралы» Заѕына сјйкес денсаулыќ саќтау саласындаєы жеке кјсіпкерлік субъектілерініѕ тексерісін жїзеге асырады. Аталєан Заѕ Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау мен ќадаєалаудыѕ жалпы ќўќыќтыќ негіздерін аныќтайды жјне баќылау мен ќадаєалау ќызметініѕ бірыѕєай ќаєидаларын бекітуге, сонымен ќатар, мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау жїзеге асырылатын мемлекеттік органдар, жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ заѕды ќўќыќтары мен ќызыєушылыќтарын ќорєауєа баєытталєан. Заѕєа сјйкес, Департаментпен денсаулыќ саќтау саласындаєы субъектілердіѕ тексерістерін ґткізудіѕ жартыжылдыќ жоспары ќўрастырылды. Жартыжылдыќ жоспар ќауіп дјрежесін баєалау критерийлерін есепке алу арќылы ќўрастырылды жјне 1-жартыжылдыќќа 38 медициналыќ ўйымныѕ тексерісін ќўрайды. Оныѕ ішінде: 16-сы – емдеу алдын алу ўйымдары, 22-сі- дјрілік заттардыѕ, медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен медициналыќ техниканыѕ айналысы саласындаєы ўйымдар. Жартыжылдыќ жоспар ЌР Бас прокуратурасыныѕ ресми сайтында орналасќан. (2063)

Єалия Шјкімќызы Арынєазинаны еске аламыз Май ауданы, Кґктґбе ауылыныѕ тўрєыны, аяулы ана, асыл жар, ќўрметті ўстаз болєан Єалия Шјкімќызы Арынєазина жер басып арамызда жїрген болса, 25 аќпан кїні 60 жасќа толар еді. Анамыздыѕ жаны жјннатта, жатќан жері жарыќ, топыраєы торќа болсын деген ниетпен саєынышпен еске аламыз. Анашым, алтын ўям, бесігімсіѕ, Келбетіѕ, аќ жїзіѕмен есімдесіѕ. Алысќа сапар шегіп, ќайтып артќа, Тосамын, бір айналып келердейсіѕ. Ґзіѕ салєан ґмірдіѕ жолын бастым, Їш ўлыѕ аман-есен, бір Алла жарылќасын,

Немерелер артыѕнан єўмыр жалєап, Есіміѕді ешќашан ўмытпасын. Ґзіѕ барда еркелейтін бала едік, Кеткеннен соѕ сана кіріп, тез есейдік, Анашым жатсаѕ-даєы жер астында, Білемін, біз їшін ќам жейтініѕді.

Саєынышпен еске алушылар: Жўбайы - Табылды, ўлдары - Сўѕєат, Сўѕќар, Айдар, келіндері - Айдана, Гїлнар, Анар, немерелері - Темірлан, Аружан, Расул, Єалия. (16)

Самал Жўматайќызын еске аламыз Аса ќымбатты Самал Жўматайќызын ќастерлеп еске аламыз. Марќўмєа байлыєын берсін, жаны жјннатта болсын. Аруаєына јрќашанда бас иеміз. Саєындым єой Самалым Самал десе Самал еді, Ґміріѕді сеніѕ кім їзді?! Жанымызєа жайлы леп ескен. Ќўдай берсін зауалын! Ќайдан іздеп табам енді? Жыл ґтті сенсіз кїн кешкен. Јуелі ќўдай ќолдасын, Сґзім бар айтар бір ауыз. Ќайєымен ґткен кїндерім, Бўл дїниеде оѕбасын, Ўйќысыз ґткен тїндерім. Жїктеген ќаныѕ жалмауыз. Їзілді єой кїдерім, Сипап ќалдым іздерін. Аќќу ќўстай киелім, Айналдыѕ єой елеске. Іздедім сені жер - кґктен, Ќыршын кеткен жиенім, Таусылды єой амалым. Ќаласыѕ мјѕгі сен есте. Келіп жетті кїн кґктем, Келмедіѕ сен Самалым. Ќабіріѕніѕ басында, Атаѕ мен анашыѕ Саєындым сыѕєыр кїлкіѕді, Кїрсінер кґзге жас алып. Таудан аќќан бўлаќтай. Баєыштар ќўран наєашыѕ Ызадан жїрек бўлќынды, Мјѕгілік жансыз бейнеѕе Кеудемді керіп шыдатпай. Таста ќалєан ќамалып. Жарќын жылы жїзіѕді (Иманбек)

Аллаћ Таєалам иман

Ќаза болєанына бір жыл толуына арналєан ас 4 наурыз кїні Пресное селосында 12.00-де беріледі. Еске алушылар: анасы - Раушан, жолдасы - Болат, аєасы - Ќуанышбек, наєашылары, туєан туыстары.

(8)

Ќасым Бексейітўлы Бексейітовті еске аламыз Баршамыз їшін аяулы да ардаќты јкеміз Ќасым Бексейітўлы арамыздан кеткеніне бір жыл ґтті. Амал ќанша, таєдырдыѕ жазєанына ќарсы келер дјрмен жоќ. Біз їшін оныѕ орны ешќашан толмайды жјне жадыраєан жарќын бейнесі, мейірім шашќан жїзі ешуаќытта ўмытылмайды. Јкеміз балаларына, туєан–туыстыѕ барлыєына жанашыр да ќамќор, тірек јрі сїйеніш, єазиз јке, данагґй ата атанды. Ўзаќ жылдар бойы адал ќызмет атќарып, халќына мол їлес ќалдырды. Парасатты да ізгілікке толы келбеті жїрегіміздіѕ тїкпірінде мјѕгіге саќталады. Мейірімді јкеміз шын мјнісінде айрыќша жаратылысты жан еді. Бїгінгі кїні оны саєына еске ала отырып, жатќан жері жарыќ, топыраєы торќа, иманы саламат болсын деп Тјѕірден дўєа тілейміз. Еске алушылар: балалары

(1)

Астыќ ќолхаттарыныѕ нґмірлері

«Павлодарзернопродукт» ЖШС («Элеватор Мынкульский»ЖШС ШЌ)

11-09

0222691-ден 0222890 дейін 0071801-ден 0072000 дейін 0144931-ден 0145330 дейін

«Мука Казахстана» ЖШС

11-03

0072001-ден 0072140 дейін

«Валихановский элеватор» ЖШС

11-01

0074231-ден 0074280 дейін

«Зерноград» ЖШС

11-06

0103021-ден 0103070 дейін

«Качирское ХПП» ЖШС

Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Медициналыќ жјне фармацевтикалыќ ќызметті баќылау комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесініѕ лауазымды тўлєаларыныѕ Ар-намыс кодексініѕ нормаларын, ќызметтік этикаларды бўзу фактілері жґнінде 55-57-09 сенім телефоны арќылы хабарлау ќажет.

www.saryarka-samaly.kz

0165801-ден 0166000 дейін 0185866-дан 0186165 дейін

Егерде сіздерде ґтелмеген астыќ ќолхаттары бар болса, кеѕес алуєа ЌР АШМ АҐК МИК Павлодар ОАИ астыќ инспекциясы бґліміне жїгінуге болады. Мекенжайы: Павлодар ќаласы, Крупская кґшесі 71 їй, 8-ші кабинет, телефоны 55-96-42 Инспекция бастыєыныѕ м.а. С. Жанєазинов

Ќўрманбаев Раќымтай Тґлеубайўлын еске аламыз 2011 жылдыѕ наурызында Павлодар облысына танымал азамат, мектеп жасынан бірге ґскен досымыз Ќўрманбаев Раќымтай Тґлеубайўлы 65 жасында ґмірден озып еді. Бўл ґміріѕ ґтеді екен саєымдай, Жїрсеѕ де ерттеп тірлігіѕді таќымдай. Ќалай єана жўбатамын мен бїгін Жўлмаланєан кґѕілдерді, Раќымтай!

Жїрмеуші еді раќым сенен арындай, Сол мінезге болушы еді атыѕ сай. Бўл фјниден ќайттыѕ, досым, ертерек, Неге асыќтыѕ, топ атасы Раќымтай?

Ќалай єана жўбатамыз жарыѕды, Сыйлап ґткен сеніѕ ерлік атыѕды. Ќарт Анаѕныѕ шапанына оралып, Кїткен сеніѕ диплом алєан таѕыѕды.

Кемеѕгерім, болып едіѕ бай тілді, Кейде јзілді, кейде тїріѕ айбынды, Парасатты тек ґзіѕе таѕушы ек, Јрќашанда болып едіѕ ќайырымды.

Кґз алдымда балалыќ шаќ - Майќайыѕ, Елестейді сеніѕ жарќын айдарыѕ. Жылы бейнеѕ жїректерді шарлайды Сјулесіндей шаєылысќан айнаныѕ.

Дос азайып, жїрмін бїгін барєа жат, Естеліктіѕ жўрнаєынан нјр ќашап, Пана болып осы ґлеѕім рухыѕа, Жігер тґксін ўрпаєыѕа јрќашан.

Озыќ едіѕ жігіттердіѕ кґбінен, Орын алып замандастар тґрінен. Ќыран едіѕ кґтерілген бабыѕмен, Бірлік пенен Майќайыѕныѕ ґрінен.

Оќталсам да айтуєа бар жаќсыѕды, Кґѕіліме сґз сыймас деп тартындым. Жїректесіѕ. Кетсеѕ де алыс ќимасќа Артыѕа сен жаќсы ізіѕді ќалдырдыѕ...

(2047)

Павлодар ауылы, Отандастар кґшесі, 31 їй мекенжайы бойынша Мутан Хумарханныѕ атына берілген жер учаскесініѕ акті (кадастрлік №14-218-034-128. 10.05. 2011 ж.) жоєалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. (12) Павлодар облысыныѕ МАЭС шешімімен ЖК Арчакова Х.Я. 09.01.2012ж занды мекен жайы: (Павлодар к,.Томская кґш.,14, СТН 451811262965), заѕды тўлєаны мемлекеттік ќайта тіркеу тўралы кујлігі ЖК жјне 09.02.2007ж сериясы 06915 №0173175.; банкрот деп танылды, конкурстыќ ендiрiс ќозєалды. Шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжайда ќабылданады: .Павлодар к.,.Короленко к.,15/ 1.,34 пјтер, тел.8(7182)52-04-87, 877776102417. (11)

Астана ќаласынан - Нўрмаєамбетов Масєўт Серікбайўлы.

Баянауыл аудандыќ мјслихаты аудандыќ мјслихаттыѕ депутаты Ќанат Ќамариденўлы Садвакасовќа енесі Зјкидіѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Баянауыл ауданыныѕ мјслихаты аудандыќ мјслихаттыѕ депутаты Зияш Ќанаєатќызы Молдашбековаєа енесі Шайзаныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады. (2068)


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20

ПАЙЫМ Оќшау ой

ҐНІМДЕРІМІЗ «ОСАЛ» ЕМЕС, ОЗЫЌ БОЛЄАЙ Бїгінде кез-келген елді оныѕ ґндіретін тауарына ќарап танитын халге жеттік. Таѕєажайып технология десе – жапондар, кјрістер, ќала берді ќытайлыќтар, дјрі-дјрмекті айтсаќ - Їндістан, Германия, Мысыр елдері бірден ойєа оралады. Тїрлі ґнімдермен тґрткїл дїниеге танылєан алпауыттарды ўзаќ тізе беруге болады. Нарыќта јбден тізеден тўрып алєандары соншалыќ, оларды ыєыстыру ќиын. Біраќ, Ќазаќстан секілді жас елге бјрібір ґзін мойындату керек. Шыєыс ертегілерінде кездесетін ўшатын кілем шыєарсаќ та, јйтеуір, талпынуєа тиіспіз. Ґкінішке ќарай, бўл белес кґѕілде болса да, ќол созым жерде емес. Біраз тїйткілдер де тґбе кґрсетіп тўр. Мемлекетіміз шетелге тауар шыєару мјселесін кґптен айтып келеді. Баєдарлама жасап, біршама мїмкіндіктер беріп ќойды. Біраќ, біздіѕ бизнестегі кґкелеріміз јзірге ўлт їшін ўлы маќсатты тїсінбейтін тјрізді. Тіпті, бїгінгі кїніне кґѕілі тойып, соєан єана мјз сыѕайлы. Айтпасыѕа ќоймайды. Мјселен, даєдарыстан јлемніѕ мїйізі ќараєайдай алпауыт елдерініѕ экономикасы шайќалєанда, біздіѕ билік бизнесті ќолтыќтан демеді. Демегені сол, бўрын тек шетелдік шикізатты сатып алуєа бейімделген ўлттыќ компаниялардыѕ бетін бері ќаратты. Олар енді заѕ бойынша ґзімізде шыєатын тауарларды отандыќ ґндірушілерден сатып алуєа кґшті. Јрине, елдігіміз їшін Елбасыныѕ бўл шешімі кґрегендік болды. Шынымен де, ќажет тауар бізде шыєарылса, алпауыттар оны неге сырттан сатып алуєа тиіс? Импорт тауардыѕ ќўны атан тїйеден артыќ болатыны бесенеден белгілі. Бјрінен де ўлттыќ мїддені ескеру керек. Елде еѕбек ететін ўлттыќ компаниялар содан бері атына заты сай тірлікке бўрылды. Ќазір жыл сайын «Ќазаќстан теміржолы», «Ќазаќтелеком», «Ќазаќмыс» секілді ірі корпорациялар Павлодардаєы жергілікті ґндірушілерге «бізге мынадай керек, мынадай керек» деп сўранысын ашыќ жайып салатын болєан. Тјуір-аќ. Шыны керек, осындай оѕ ґзгеріс шаєын жјне орта кјсіпкерлік иелеріне даму жолын ашып берді. Тек, адал атќарып берсеѕ болєаны... Алайда, дјл осы орындау жаєына келгенде, бізде аќсап тўрєан тўстар бар сияќты. Оны жаѕаєы тапсырыс беруші ўлттыќ компаниялар ќаќсап айтуда. Јсіресе, сапа мјселесіне келгенде жергілікті ґнімдер јлсіздеу. Олар јлі ґздеріне жїктелген сенімді аќтай алмай жатыр. Бјлкім, жауапкершілік аздау ма? Бірде облыстаєы емдеу мекемесініѕ басшысы «ќазіргі отандыќ дјрі-дјрмектіѕ сапасы онша емес» деген јѕгіменіѕ шетін шыєарды. Оныѕ айтуынша, бїгінде емханалар да негізінен отандыќ ґнімдерді сатып алады. Бўрынєыдай, бастан-аяќ ресейлік немесе еуропалыќ дјрілер емес. Біраќ емдеу нјтижесі кїткендегідей болмай отыр. Себебі, ґзіміздіѕ ґндірістен шыєатын дјрілердіѕ шипасы соншалыќ емес. Осыдан кейін, јрине, отандыќ фармацевтика осал ма деген ой туады. Ќазір дїкенге кіре ќалсаѕыз, сусын-шырынныѕ тїр-тїрін кґресіз. Ќызыєы сол, отандыќ тауардыѕ жанында кґршілес Ресейден немесе сонау Украинадан јкелінетін сусынныѕ баєасы арзан. Таєы таѕ ќаласыз: Кеденнен ґткізілетін тауар неге Алматыдан шыєатын шырыннан ќымбат? Отандыќ ґндірушілердіѕ аузына салсаѕыз, шикізаттыѕ ќымбатшылыєын алєа тартады. Алайда, ресейліктер дјл сондай ґнімді кґпшілік сатып алатындай ќолайлы баєамен јкеліп отыр єой?! Соєан ќараєанда, біздіѕ ґндірушілер тиімділікті білмейтін ескі технологиядан арыла алмай отыр ма, јйтеуір, шын бјсекеге жіберсе, шаѕ ќауып ќалатындай деѕгейде. Осыдан кейін, «ґз нарыєымыздыѕ талабынан шыєа алмай жатќан ґндірушілер Кедендік одаќ аясында ќара їзіп ќалар ма екен?» деп те уайымдайсыз. Онда біз жаѕашылдыќќа талпынудыѕ орнына сылтау іздегіш отандыќ, ескішіл ґндірушілердіѕ кесірінен ґзге елдіѕ тўтынушысына айналып кетеміз. Ал ондай елдіѕ экономикасы да тјуелді. Экономикасы тјуелді ел болдыќ дегенше, дербес елдігімізден айырылдыќ деп біле беріѕіз. Осыны біздіѕ кјсіпкерлердіѕ тїсінетін кезі келген сияќты. Ќашанєы ќўндаќтаєы бала сияќты мемлекеттіѕ мјпелеуінде бола бермек? Сапасыз тауарына сўраныс жоєалтып алса, кімге ґкпелемек? Сыќырлаєан арбамен ўшпаќќа шыќќан ешкім жоќ. Ќазаќстанды јлем ќандай тауарымен танитын болады?

Пікіріѕіз болса, www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

www.saryarka-samaly.kz

Ќўќыќ

Пара алушылар да, берушілер де жазалы Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ мемлекеттік ќызмет саласындаєы жемќорлыќ тыйылмай келеді. Їстіміздегі жылєы ќаѕтар-аќпан айларында облыста 18 жемќорлыќ оќиєасы тіркелді. Бўл туралы облыс бойынша экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес департаментінде ґткен баспасґз мјслихатында мјлім болды. Ќаржы полициясыныѕ жедел іздестіру шаралары нјтижесінде аныќталєан ќылмыстардыѕ жартысы бюджет ќаражаттарын жымќырып кету сипатына ие. Сонымен ќатар, олардыѕ ќатарында пара алу мен ќызметтік лауазымын асыра пайдаланып, жеѕіл аќша табуды кґздеген азаматтарєа ќатысты болып шыќты. Параќорлыќ фактісі бойынша Аќсу ќаласындаєы екі мемлекеттік мекеме ќызметкері ўсталды. Аќсу ќалалыќ ќаржы бґлімініѕ бас маманы иесіз пјтерді жалдау бойынша ќажетті ќўжаттарды ресімдеу їшін делдал арќылы 220 мыѕ теѕге кґлемінде пара алєан. Айта кетерлігі, бўл жерде оѕай табысќа кенелгісі келген азаматќа «ќол ўшын» берген делдал ґзініѕ ќызметі їшін ќўр алаќан ќалмапты. Ол осындай ќызметін 80 мыѕ теѕге кґлемінде баєалаєан. Дјл осындай оќиєаєа Аќсу ќалалыќ ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ бас маманы да тап болыпты. Ќазіргі кезде бўл азаматтардыѕ їстінен ќылмыстыќ іс ќозєалып, тергелу їстінде. Айта кетерлгі, жемќорлыќќа ќарсы

АЅДАТПА

Кезекші редактор Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ nur.bol@mail.ru

1 наурыз, бейсенбі, 2012 жыл

кїресетін аталмыш ведомство ќызметкерлері пара алушылармен ќатар пара берушілерді де жауапкершілікке тартуда. Мјселен, «К» есімді азамат пенитенциарлы жїйе ќызметкеріне АП162/3 мекемесі аумаєына тыйым салынєан заттарды кіргізу їшін 10 мыѕ теѕге пара берді деп айыпталуда. Ґкінішке ќарай, жауапкершілікке тартылєандар ќатарында ќызметтік лауазымымен ќатар, тўрєындардыѕ сенімділігін пайдаланып, заѕєа ќайшы јрекет еткендер де кездеседі. Мысалы, Павлодар ќаласыныѕ ішкі істер басќармасыныѕ тјртіп саќшысы «И» есімді азаматќа «зорлыќ жасадыѕ» деп жалєан айып таєып, ќылмыстыќ жауапкершілікке тартпаќшы болєан. Сґйтіп, ќарапайым азаматты ќорќытыпїркітіп, «істі жоєары жаќќа жібермеу їшін» 180 мыѕ теѕге алєан. Тўрєындарды жўмыспен ќамту саласында еѕбек ете жїріп, ќызметтік лауазымын асыра пайдаланып жїргендер де бар екен. Осындай заѕєа ќайшы ќадамєа Павлодар аудандыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ бастыєы барєан. Ол «Жастар тјжірибесі» мемлекеттік баєдарламасы бойынша екі жаќын туысын жўмысќа орналастырєаны їшін айыпталуда. Ќазіргі кезде осы азаматќа ќатысты ќозєалєан ќылмыстыќ іс облыстыќ прокуратураєа баєытталды. А.ЕСІМХАНОВА.

Тікелей эфирден тамашалаѕыз! Назар аударыѕыздар! Алєаш рет, 1 наурыздан бастап тек ќана «Аймаќ айнасы» аќпараттыќ порталында «ЌазаќстанПавлодар» телеарнасын тікелей тамашалауєа болады. Тыєыз жўмыс кестесіне байланысты жаѕалыќтар легін немесе сїйікті баєдарламаларды кґре алмайтын тўрєындар їшін бўл бірегей мїмкіндік! Ол їшін aimak-ainasy.kz сайтына кіріп «тікелей эфир» батырмасын шерту керек. Їздіктердіѕ ќатарында болыѕыз! aimak-ainasy.kz сайтына кіріѕіз!

Бјрекелді!

ШЕТЕЛДЕН КЕЛГЕН ХАТ «Аймаќ айнасы» веб-порталына Германия жерінде білім алып жатќан ќазаќстандыќ студент Алмер Болатовтан хат тїсті. Отанынан алыста жїрген жас - туєан елдегі елеѕ еткізер жаѕалыќтарды ўсынатын портал ўжымына ризашылыєын білдіріпті. - Халыќќа пайдалы осы ќызмет їшін ризамын, јрі бўєан таѕ ќалдым. Туєан ќаламда болып жатќан игі жаѕалыќтарды шетелде жїріп-аќ тамашалаєан ќандай жаќсы! Мен енді Павлодардаєы жаѕалыќтардыѕ барлыєынан хабардар боламын. «Аймаќ айнасы» веб-порталы мен «Ќазаќстан-Павлодар» телеарнасына шексіз алєысымды білдіремін, - депті Алмер ґзініѕ хабарламасында. Аталмыш хаттыѕ келуі - жаѕалыќтыѕ жаршысына айналєан Павлодар облыстыќ «Аймаќ айнасы» веб-порталын шетелдегі ќандастарымыз да їзбей оќитынын кґрсетсе керек.

САУАЛ - СІЗДЕН, ЖАУАП - БІЗДЕН Ќўрметті оќырмандар! Редакциямызєа Сіздерден кїнделікті тїсіп жататын хаттардыѕ басым бґлігі белгілі бір мјселеге, кґпшілікті толєандыратын сўраќтарєа ќатысты ґріледі. Сіздердіѕ тілекўсыныстарыѕызды ескере отырып, газетімізде «Сауал – сізден, жауап бізден» атты сўраќ-жауап айдарын жандандырдыќ. Кґкейде жїрген сауалдарыѕызєа жауап іздесеѕіздер, осы айдарєа жолдаѕыздар. Толєандырєан мјселеге ќатысты јр саланыѕ мамандары, сарапшылар жауап береді. ќаласыныѕ тўрєыны: Роз а АЙТ ЌЎЛ ОВА , Павлодар ені, ны тјр биел еуде мін. Білгі м келг - Мект еп жасы ндає ы екі бала мныѕ ќўќыќтары мен психологиясы лары бала нде реті ана ќаламызда атамекемелер бар ма? туралы тегін кеѕес алуєа болатын одар облыстыќ балалар ќўќыќтарын Павл ВА, ЯКО ПОЛ Све тла на ны: і ќорєау департаментініѕ бас мама лар ќўќыќтарын ќорєау жґніндег - Облыс орталыєындаєы бала ќ ќабылдау жўмыс істейді. Сіз мды ќоєа н сайы кїн де тегін департаментін н мјселе бойынша хабарласып, балаларыѕызєа ќатысты кез-келге нжайымыз: Толстой кґшесі, меке ѕ Бізді ыз. алас ала с кеѕе психологиялыќ 57, байланыс телефоны – 61-92-22

ќаласыныѕ тўрєыны: Асќар СМАЙЫЛОВ,, Павлодар ќан азам атт арєа мем леке т - Тўра ќты жўм ысы н жоє алт іні туралы естігенім бар. енет тґл тарапынан арнайы жјрдемаќы ќанд ай ќўж атт арды жин аст ыру їшін болу ие кке кґме Осы ндай ќажет? тґлеу жґніндегі мемлекеттік орталыєы Татьяна КУРГУЗОВА, зейнетаќы маманы: бас ыѕ алын фили стыќ облы одар Павл жґніндегі мемлекеттік орталыєы - Біріншіден, зейнетаќы тґлеу , ґтініш білдіру керек. Сонымен келіп а алын фили стыќ облы аттарды Павлодар керек: 1) жеке бас кујлігі; 2) азам ќатар келесі ќўжаттарды тапсыру адрестік бюродан алынєан аныќтама; 3) тіркеу жґніндегі кітапша немесе ; 4) кезетті органнан алынєан аныќтама алынєан жўмыспен ќамту жґніндегі ујкіл се «Ќазпошта» бґлімдерінен неме тен банк ейлі деѕг і екінш ґтініш келген берілетін јлеуметтік жјрдемаќы есеп. Жўмысты жоєалту бойынша лады. білдірілген кїннен бастап таєайында

Сауалдарыѕызды 8 (7182) 61-80-37 телефон нґмірі арќылы ќоюєа, сондай-аќ, s_samaly@mail.ru электронды поштасына немесе Ленин кґшесі, 143 мекенжайында орналасќан редакциямызєа жолдауєа болады.

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15 Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru

Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Редакцияныѕ мекенжайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

E-mail: s_samaIy@maiI.ru

Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18. Жауапты хатшы - 61-80-19 Јлеуметтік мјселелер: саясат, заѕ, јдебиет 61-80-23; Денсаулыќ, мјдениет, білім, имандылыќ, «Айналайын», «ЖАС times» - 61-80-17 Экономика 61-80-37; Ауыл шаруашылыєы, тўрєын їй мјселесі 61-80-18; Тіл, спорт - 61-80-20 Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 32-36-82, 32-09-31;

Маркетинг жјне тарату бґлімі 32-09-89. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 45320 дана, бїгінгі кґлемі 5 б.т.

Баспа индексі 65441. Павлодар облыстыќ «Информ-БюроЭкибастуз» ЖШС “PrimaLux” баспаханасында басылды. ЌР Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Јуезов кґшесі, 15-їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/755044.

Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты17.00. Тапсырыс Г12-1834.

Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалынан» алынєан материалдарєа сілтеме жасалуєа тиіс. Жарияланєан маќалаларды, фотосуреттерді жјне безендірулерді кґшірмелеу тек КМК рўќсатымен жїзеге асырылады.

Сарыарка самалы  

01 03 2012