Page 1

…ЛУ ЖЫЛЫ БАЉ †КЕЛСІН БАРШАЁА! желтоќсан, сенбі 31 2011 жыл

№ 150 (14787)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ПРЕЗИДЕНТ ШЫРШАСЫ

e

«Ò ÓÅËÑIÇÄIÊ – ÀËÒÛÍ ÁÅÑIÊ!»

KYÐÌÅÒÒI ÆÅÐËÅÑÒÅÐ! Санаулы саєаттардан соѕ, Жаѕа жылды ќарсы аламыз. Биылєы жыл баршамызєа ерекше жыл болды. Біз ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєын салтанатты тїрде атап ґтіп, айтулы мерейтойды толайым табыстармен ќарсы алдыќ. Ел Президенті, Ўлт кґшбасшысы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ сарабдал саясатыныѕ, ынтымаєымыз бен бірлігіміздіѕ арќасында јлемдік ќауымдастыќта жоєары беделге ие, табысты, ќарќынды дамуєа бет алєан мемлекет ќўрылды. Жїріп ґткен белестерге кґз тастай отырып, біз Отанымызды гїлдендірудіѕ еѕ ўтымды жолы жасампаз еѕбек, тўраќтылыќ, ґзімізге жјне болашаєымызєа деген ныќ сенім екенін ўєындыќ. Осы жылдар аралыєында ќол жеткізген жетістіктеріміз алдаєы жаѕа жеѕістеріміздіѕ бастауы болсын! Ал жаѕа жыл елімізге молшылыќ, јрбір отбасына береке-бірлік јкелсін. Біз ескі жылды ризашылыќпен шыєарып салып, 2012 жылєа їлкен їмітпен ќараймыз. Јрќайсымыз келер жылдан игі жаќсылыќтар кїтеміз. Еѕ бастысы, ґміріміздіѕ жаѕа параєын ашуєа батылдыќпен ќадам басамыз. Ґйткені, біз іргесі берік, бірлігі бекем елде тўрамыз. Сіздерді, келе жатќан Жаѕа жыл мерекесімен шын жїректен ќўттыќтаймын! Отбасыларыѕызєа табыс тілеймін. Туєан-туыстарыѕыздыѕ дендері сау болып, балаларыѕыз бен немерелеріѕіз тек ќана шаттыќ, ќуаныш сыйласын. Жаѕа жыл игі бастамалардыѕ, жаѕа жетістіктер мен жаѕа армандардыѕ тоєысќан кезеѕі болсын!

Баќытжан САЄЫНТАЕВ, Павлодар облысыныѕ јкімі.

обл ыс кїн і Сјр сен бі а» мўз тан «Ас ы дає єын алы орт – алтын сарайында «Тјуелсіздік жа ѕа ен атп ен дег бес ік!» рш асы жы лды ќ Пре зид ент шы шы сы ґтт і. Оєа н айм аќ бас ы. ыст Баќытжан Саєынтаев ќат

Жыл сайын желтоќсан айыныѕ соѕында ўйымдастырылатын дјстїрлі шараєа ґѕіріміздіѕ тїкпір-тїкпірінен 150 бала шаќырылды. Айта кетерлігі, олардыѕ ќатарында оќу озаттары, жетім жјне атаана ќамќорлыєынсыз ќалєан балалар бар. Жасыл шырша мерекесіне жиналєан балєындарды алдымен ЌР Президенті Нўрсўлтан Назарбаев бейнетаспа арќылы ќўттыќтады. «Ќўрметті балалар! Жаѕа жыл сендерге ќуаныш сыйласын! Биыл Тјуелсіздігімізге 20 жыл толды. Сондыќтан, осы жыл - баршамыз їшін айрыќша жыл болды. Тјуелсіздік алєаннан кейін біздіѕ ўлы Отанымыз жылдан-жылєа гїлденіп, дамып келеді. Ќазір дїниежїзі Ќазаќ елін ќўрметтейді. Сендер - осындай ерекше елде ґсіп жатќан баќытты ўрпаќсыѕдар. Зерделі де зерек, білімді де білекті болыѕдар. Ол їшін барлыќ мїмкіндік бар. Елдегі жасампаз істердіѕ бјрі сендердіѕ жарќын болашаќтарыѕ їшін жасалып жатыр», - деді Елбасы. Мерекеге ќатысќан балаларєа Президенттіѕ атынан сырт киімдер, оќу ќўралдары мен басќа да сыйлыќтар табыс етілді. Бўдан соѕ облыс јкімі Баќытжан Јбдірўлы сґз алып, павлодарлыќ бїлдіршіндерді жаѕа жылмен ќўттыќтады. Мерекелік кеш барысында тїрлі кейіпкерлердіѕ ќатысуымен ертегілер јлемінен сыр шертетін театрландырылєан ќойылым ўсынылды, јсем јндер шырќалып, јр ўлттыѕ биі биленді. Жїздері бал-бўл жанєан балалар ќуанышында шек болмады. Мереке соѕында балєындарєа арналып жаѕа жылдыќ дастарќан ўйымдастырылды. Атап ґтерлігі, бўл кїні Президент шыршасы еліміздіѕ барлыќ ґѕірінде ґтті. Жаѕа жылдыќ кешке республика бойынша 2400 бала ќатысып, ќуанышќа бґленді. Н.ШОДЫР. Суреттерді тїсірген Т.НЎРЄАЗЫ.


Аймаќ дамуы

ЖЫЛ БЕРЕКЕСІ МОЛ БОЛДЫ Кеше облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев ґѕірдегі барлыќ мемлекеттік органдар мен ірі кјсіпорындар, банктердіѕ басшыларыныѕ басын ќосып, кеѕес ґткізді. Жиында 2011 жылы атќарылєан жўмыстардыѕ алдын-ала ќорытындысы мен Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ 26 желтоќсан кїні берген тапсырмаларын орындауєа байланысты мјселелер айтылды. - Биылєы жыл баршамызєа ерекше жыл болды. Ќазаќстанымыз ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєын толайым табыстармен атап ґтті, - деп бастады сґзін Баќытжан Јбдірўлы. Бўл кезеѕ ішінде ґѕірде жаѕа ґндірістер іске ќосылып, ауылшаруашылыќ жјне јлеуметтік нысандар бой кґтерді. Осыныѕ нјтижесінде облысымызда жаѕа жўмыс орындары ашылып, тўрєындардыѕ ґмір сїру деѕгейі арта тїсті. Аймаќтыќ жалпы ішкі ґнім жыл ќорытындысы бойынша 7,2 пайызєа ґседі деп кїтілуде. Жан басына шаќќандаєы кґрсеткішке келсек, ол орташа республикалыќ межеден асады. Бўл жерде ґнеркјсіп саласыныѕ їлесі арта тїскенін айту керек. Еѕбек ґнімділігі де еселенді. Баќытжан Јбдірўлы облыста їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы сјтті іске асып жатќанын айтып ґтті. Индустрияландыру картасына жалпы ќўны 1,2 триллион теѕгені ќўрайтын 169 жоба енгізілген. Биыл 54 жоба жїзеге асса, оныѕ 20-сы - жаѕа ґндіріс. Бўл ретте шаєын жјне орта бизнес саласы белсенділік танытуда. Соѕєы екі жылда аталмыш баєдарламаныѕ нјтижесінде 3,5 мыѕ адамєа лайыќты еѕбекаќы тґленетін жўмыс орындары ашылды. Бўрынсоѕды болмаєан 18 ґнім тїрі шыєарыла бастады. Кедендік одаќтыѕ ќўрылуы алыс-жаќын елдермен сауда-саттыќты дамыта тїсті. Тек биылєы он ай ішіндегі табыс 2010 жылдыѕ кґрсеткішінен 30 пайызєа асты. Биылєы жылдыѕ басты жобасы ретінде «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєыныѕ ќўрылєанын айтуєа болады. Ќазірде оны басќаруєа шетелдік компаниялар мен инвесторларды тарту бойынша жўмыстар жїргізілуде. Ауыл шаруашылыєы саласында да ауыз толтыратын істер атќарылды. Ґткен жылєа ќараєанда, ґнім кґлемі 8,5 пайызєа артты. Ауыл шаруашылыєы ґнімдерін дайындайтын жјне ґѕдейтін ўзын саны 12 нысан ашылды. Облыс јкімініѕ айтуынша, 62 мыѕ тонна ґнім саќталатын заманауи їлгіде жабдыќталєан 10 кґкґніс ќоймасы бір жылда тек Павлодар ґѕірінде єана пайдалануєа берілді. Малды асылдандыру бойынша ауќымды жўмыстар

Назарбаевтыѕ Елбасы Нўрсўлтан Жолдауында а ын лќ ха н ста заќ Ќа індеттерді жїзеге жїктелген маќсат-мыѕ да атќарар рд ста жа да ру асы биылєы жылдыѕ ролі зор. Мысалы, ізд іѕ бе лс ен ді ім ел а нд сы ба блика бойынша ўл-ќыздары респуўлт» аќпараттыќ ды ал кту ле ел нт «И стаєан болатын. кампаниясын ба облысында да ар од вл Па ба жо л Бў да. табысты жїзеге асу

А

талмыш жоба аясында «Ынтымаќтастыќ бесігі» ќоєамдыќ бірлестігі мемлекет болашаєына бей-жай ќарамайтын жастардыѕ ќоєамдаєы тїрлі маѕызды мјселелерден тыс ќалмай, ґз ойларын ашыќ жеткізулеріне ќолдау кґрсетуде. Соныѕ дјлеліндей, жастардыѕ тїрлі ўйымдарыныѕ белсенділері, отандыќ жјне шетелдік їкіметтік емес ўйымдардыѕ ґкілдері жјне журналистер «Интеллектуалды ўлт», «Ќазаќстандыќ жастардыѕ инновациялыќ жобалары» атты конференцияларда бас ќосуда. Бір байќаєанымыз, барлыќ сала, соныѕ ішінде білім беру, медициналыќ кґмек, јскери

жасалуда. Биыл Германия, Канада, АЌШ секілді алыс шетелдерден ет баєытындаєы 1457 бас ірі ќара мал сатып алынды. Мўндай батыл ќадамєа барушылар - Ертіс ауданыныѕ «Ертіс» тјжірибелік шаруашылыєы, Павлодар ауданыныѕ «Болат» шаруа ќожалыєы жјне Баянауыл ауданыныѕ «МТС Жайма» ЖШС-і. Ґѕірде шаєын жјне орта бизнес саласында да ілгерілеушілік байќалды. Бўл ретте «Бизнестіѕ Жол картасы 2020» баєдарламасы оѕ нјтижелер берді. Жалпы алєанда 110 ґтініш ќўпталды. Аймаќ басшысы тўрєын їй ќўрылысыныѕ да жїргізіліп жатќанын атады. Бўл іске ірі кјсіпорындар да атсалысуда. 2011 жылы тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ саласын жаѕєырту жјне «Аќ бўлаќ» баєдарламалары ќабылданды. Осыєан дейін 40 кґппјтерлі їй кїрделі жґндеуден ґткізілді. Тиімділігі танылєан баєдарлама келер жылы кеѕейтіле тїспек. «Аќ бўлаќ» бойынша ауылдарды ауызсумен ќамту їшін 2011 жылы 2,8 млрд. теѕге баєытталды. Облыста сумен ќамтуєа байланысты 25 жобадан басќа Май жјне Беловод топтыќ су ќўбырларын ќайта ќалпына келтіру бойынша істер атќарылуда. Биылєы жылы бастау алєан «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы 4600 адамды ќамтып отыр. Ќазірде 1454 адам оќудан ґтіп, 676 маман жўмыс тапты. Ауылдаєы бизнесін дамыту їшін 177 адамєа шаєын несиелер берілді. Ќазірде осы баєдарлама бойынша салынєан тўрєын їйлер ќолданысќа берілуде. Осындай игі істердіѕ нјтижесінде облыста жўмыссыздыќ деѕгейі 5,4 %-ды ќўрады. Орташа еѕбекаќы кґлемі 15 пайызєа ґсіп, 73 мыѕ теѕгеге жетті. Жыл бойынша инфляция мґлшері болжалды кґрсеткішті ќўрамаќ. Осы орайда негізгі азыќтїлік баєасын тўраќтандыру бойынша жїйелі жўмыстар жїргізілгенін айту керек. Тўраќтандыру ќоры ќўрылып, 20 «јлеуметтік» сауда орындары жўмыс істейді. 74 сауда нїктесіне ґнім тґмендетілген баєамен тїсіріледі. Бўл туралы жергілікті тўрєындарєа хабарланып тўрады. Білім беру жїйесі мен денсаулыќ саќтау саласын дамыту – басты міндеттер. 2011 жылы білім саласына жўмсалєан ќаражат кґлемі 33 миллиард теѕгеге жетті. Президенттіѕ «Балапан» баєдарламасын іске асыруєа

басымдыќ берілді. Бір жылда екі жаѕа балабаќша салынып, 11 ескі єимарат ќайта ќалпына келтірілді, 14 шаєын орталыќ ашылып, жеке меншік тјрбие мекемесі іске ќосылды. Соныѕ нјтижесінде жыл бойы 4 мыѕ бала орналастырылып, мектепке дейінгі оќу-тјрбиемен ќамту деѕгейін 81%-єа жеткізу мїмкін болды. Салыстырмалы тїрде келтіре кетсек, бўл кґрсеткіш республика бойынша 47,6%-ды ќўрайды. Облыс јкімі кґрсеткіштері тґмен Ертіс, Павлодар, Шарбаќты аудандарыныѕ басшыларына аталєан баєытта жўмысты кїшейтуді тапсырды. Облыс бюджетініѕ їштен бір бґлігінен артыќ ќаржысы денсаулыќ саќтау саласына жўмсалады. «Саламатты Ќазаќстан» баєдарламасын іске асыру ґз нјтижелерін кґрсетуде. Ґкпе аурулары мен басќа да жўќпалы сырќаттар бойынша кґрсеткіштер жаќсарды. Ана ґлімі оќиєасыныѕ 2 есеге ќысќарєаны ќуанышты жайт. 2011 жылы 11 емдеу мекемесі тўрєызылды. Заманауи ќўралжабдыќтар мен санитарлыќ кґліктер сатып алынды. Ауылдыќ жерлердегі медициналыќ ќызметті жаќсарту їшін жылжымалы кешен жўмыс істейді. Дјріханалармен ќамтылу жаєдайы да оѕалды. Облыс јкімі Павлодар ґѕірінде Президенттіѕ салауатты ґмір салтымен айналысушылар ќатарын 30 пайызєа жеткізу жґніндегі тапсырмасы орындалып жатќанын атады. Бїгінде халыќтыѕ 24,2 пайызы спортпен шўєылданады. Бўл жґнінен республика кґрсеткішінен асып тўрмыз. Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы мерейтойына орай 34 мјдениет мекемесі кїрделі жґндеуден ґткізілді. Соныѕ ішіндегі ірілері – А.П.Чехов атындаєы орыс драма театры мен Г.Потанин атындаєы тарихи-ґлкетану музейі. Айта кетерлігі, мјдениет ошаќтары ауылдыќ жерлерде де жўмыстарын жандандыра тїсті. Осылайша, облысымыз 2012 жылды елеулі нјтижелермен ќарсы алады. Бўдан кейін Баќытжан Саєынтаев Елбасыныѕ жуырда ґткізген маѕызды жиынында берген тапсырмалары бойынша міндеттерді белгіледі. Соныѕ бірі - тўрєындардыѕ шаєымдарына мўќият ќарау. Президент јр ґѕірлерде јлеуметтік маѕызєа ие мјселелерді жедел шешуге жергілікті јкімдер жауапты екенін ќадап айтты. Јрбір ќала мен аудан басшылары халыќтыѕ мўѕмўќтажына жіті назар аударуы керек. Облыс јкіміне 2011 жыл бойы 1635 жазбаша жјне 545 ауызша ґтініш келіп тїскен. Электронды негіздегі жеке блогќа екі мыѕнан астам адам

хат жазєан. Белгілі болєандай, ґтініштердіѕ 30 пайызы тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ, 25 пайызєа жуыєы јлеуметтік мјселелерге байланысты. Сондай-аќ, ауданќала басшыларыныѕ, мемлекеттік органдардыѕ жўмысына ќатысты шаєымдар бар. Олардыѕ бјрі ќаралып, тиісті шешімдер жасалды. Бўл - биліктіѕ халыќпен арадаєы байланысын кґрсетеді. Облыс јкімі кґптеген мјселелерді ауданќала јкімдері жергілікті жерде жедел шешуге міндетті екендерін еске салды. Мјселен, пјтер иелері кооперативтерініѕ жўмысы туралы шаєым кґп. Бўєан ешќандай себептер іздемейаќ ќала басшылыєы тікелей араласуєа тиіс. Облыс јкімі кейбір аудан басшыларыныѕ жоќ жерден мјселе туындатып ќойєан жаєдайларын да тілге тиек етті. Олардыѕ жўмысында ешќандай ўсаќ-тїйек болмауєа тиіс! Баќытжан Саєынтаев алдаєы тґрт кїндік мереке жауапты мекеме басшылары їшін їлкен сынаќ болатынын ескертті. Ќўзырлы орган басшылары коммуналдыќ ќызмет кґрсету жїйелерініѕ дайындыєын јбден пысыќтап, ешќандай апаттыќ жаєдай тудырмауды ойластыру керек. Бўл жаєдай жалпы ќысќы жылыту маусымында жіті назарда болуы керек. Алыс жјне шаєын ауылдармен байланыс, жол жаєдайы бјрі ескерілуге тиіс. Облыс јкімі келер жылы јлемдік даєдарыс ќайта айналып соєуы мїмкін деген пікірлерді ескеріп, тиісті дайындыќ жасауды талап етті. Сондыќтан келесі жылєы бюджетті ќайта ќарапталдап, ќажет емес шыєындарды ќысќартуды тапсырды. 2012 жылдыѕ ќаѕтарынан бастап Ќазаќстан, Ресей жјне Беларусь елдері Бірыѕєай экономикалыќ кеѕістік (БЭК) жаєдайында жўмыс істейді. Біздіѕ кјсіпорындарымыз бјсекелестік жаєдайында жўмыс істеуге бейімделуі тиіс. Бўл жґнінде де тиісті тїсіндірмелік жўмыстар жїргізу тапсырылды. Баќытжан Јбдірўлы їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы бойынша жўмыстар сол ќарќынмен жалєасатынын мјлімдеді. Баєаны тўраќтандыру бойынша жўмыстар да бјсеѕдемейді, ол їшін нарыќты ќажетті азыќтїлікпен толтыру кґзделеді. 2011 жылы баєа шарыќтауына жол берілмеді. Келер жылы да негізсіз ќымбаттату жаєдайында ќатал шаралар ќолданылуы керек. Ќазірде 2012 жылдыѕ 15 ќаѕтарында ґтетін Парламент Мјжілісі мен тїрлі деѕгейдегі мјслихаттар сайлауына дайындыќ шаралары толыќќанды жїргізілуде, деп тїйіндеді облыс јкімі сґзін. Кеѕес соѕында Баќытжан Саєынтаев облыс тўрєындарын келе жатќан Жаѕа жылмен ќўттыќтап, јр шаѕыраќќа баќ-береке, азаматтарєа денсаулыќ тіледі. Баєы асќан, дјулеті тасыєан егеменді еліміздіѕ ертеѕі жарќын болсын деген тілегін білдірді. Н.ЖАЙЫЌБАЕВ.

Ел ертеѕі

ЖАСТАРДА ЖІГЕР БАР ќызмет те тыѕ бастамаларєа зјру. Жастар осы олќылыќтардыѕ орнын толтыруєа даяр екендіктерін жеткізді. Тек мемлекеттік органдар тарапынан ќолдау ќажет. Жоєарыда аталєан шаралар ќызу пікірталас алаѕына айналды. Мысалы, «Ќазаќстандыќ жастардыѕ инновациялыќ жобалары» атты конференция барысында жастар саясаты, журналистика, еріктілер ќызметі жґнінде баяндамалар жасалды. Ќозєалєан таќырыптардыѕ ґзектілігін шараєа ќатысушылардыѕ белсенділігінен-аќ байќауєа болады. Жергілікті жоєары оќу орындарыныѕ студенттері, кјсіби лицей, мектеп оќушылары, «Жас Отан» жастар ќанатыныѕ белсенділері јр мјселені егжей-тегжейлі саралап, ґз пікірлерін ортаєа салды. Мјселен, «Дјрігерлер есірткіге ќарсы» ќоєамдыќ бірлестігініѕ жетекшісі Сергей Молчанов есірткіге,

ЕКІ ЖЫЛДЫЄЫН АТАП ҐТТІ Облыс орталыєындаєы «Замандас» ардагерлер клубыныѕ ќўрылєанына екі жыл толуына байланысты салтанатты шара ґтті. Достыќ їйініѕ жанындаєы шыєармашылыќ ўжымдар замандастыќтардыѕ ќуанышына ортаќтасып, јн мен биден шашу шашты. Бїгінде клубтыѕ аќ жаулыќты јжелері мен аќсаќалдары ґѕірдегі кґптеген игі істердіѕ ўйытќысы болуда. Зейнет жасындаєы ќарттардыѕ басын ќосќан клубтыѕ 400-ден аса мїшесі бар. Мўнда ардагерлер спортпен шўєылдануєа, теледидар кґруге, газет-журналдар оќуєа, ґзара кеѕесуге, сонымен ќатар, шыєармашылыќпен айналысу мїмкіндігіне ие. Ќариялар клуб жанынан ќўрылєан «Шабыт», «Баєбан», «Салауатты ґмір салты»,

нашаќорлыќќа бейім жандарды емдеудіѕ инновациялыќ жолдары бар екендігін атап ґтті. Оныѕ ўсынєан жобасы ќазірдіѕ ґзінде жїзеге асуда. Бўдан бґлек «Ынтымаќтастыќ бесігі» бірлестігі «Жастар инновациялар їшін» байќауын жариялап отыр. Бўл шара жастар ќауымыныѕ, жалпы жўртшылыќтыѕ назарын ќоєамныѕ инновациялыќ даму мјселелеріне аударуєа баєытталєан. Оєан жаѕашылдыќќа жаны ќўмар, тыѕ идеяларымен ерекшеленетін журналистер ќауымы ќатыса алады. Єылыми жаѕалыќтар, єалымдардыѕ ќызметі, тїрлі салалардаєы инновациялыќ жобалар, ґнертапќыш жастар жайында ќалам тербейтін тілшілер ќауымы белсенділікпен ќатысуда. Лера ИВАНОВА, «Ынтымаќтастыќ бесігі» ЌБ-ніѕ жетекшісі.

Бјрекелді! «Мўєалімдер» жјне таєы басќа їйірмелерге белсене ќатысады. Салауаттылыќты серік еткендер їшін денсаулыєын жаќсартуєа баєытталєан шаралар кґптеп ўйымдастырылады. Аталмыш клуб директоры Ќабидолла Шјкјрімов ардагерлерді ортаќ мерекемен ќўттыќтап, клубтыѕ екі жыл ішінде жїзеге асырєан бастамалары туралы јѕгімелеп берді. Оныѕ айтуынша, облыс јкімініѕ бастамасымен ашылєан аталєан мекеме бїгінде тјрбиелік-ґнегелік баєытта кґптеген жўмыстарды ќолєа алєан. «Ќазаќта кґѕіл жїйрік пе, кґк дґнен жїйрік пе?» деген аталы сґз бар. Біздіѕ кґѕіліміз жїйрік болып шыќты. Ґз алдымызєа кґптеген маќсат-міндеттерді ќойып, жїзеге асыруєа дайынбыз! Биылєы жігерлі жўмыстарымыздыѕ еѕ басты нјтижесі – клубымызда жаѕадан ашылєан ќазаќ тілі їйірмесі болса керек, - деп ќуанышымен бґлісті Ќ.Шјкјрімов. А.ЕСІМХАНОВА.

Ќўрметті Павлодар ґѕірініѕ тўрєындары! Жаѕа 2012 жылмен шын жїректен ќўттыќтаймыз! Бўл мереке јрбір шаѕыраќќа амандыќ пен ќўтбереке, баянды баќыт, мґлдір махаббат сыйласын! Жаѕа жылда жаѕа табыстарєа кенеліп, алєа ќойєан маќсаттарыѕызєа жетіп, барлыќ армандарыѕыз орындалсын! Жаѕа жылда жаѕа сјттіліктер мен жетістіктерге жетіп, еѕбектеріѕіз нјтижелі де берекелі болуына тілектеспіз! Облыстыќ мјслихат депутаттары.

Жаєымды жаѕалыќ

ЗЕЙНЕТАЌЫЛАР МЕН ЖЈРДЕМАЌЫЛАР ҐСЕДІ 2012 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап зейнеткерлердіѕ зейнетаќысы 9 пайызєа ґсетін болады. Бўл туралы Їкімет ќаулысына ЌР Премьер-Министрі Кјрім Мјсімов ќол ќойды. «2012-2014 жылдарєа арналєан республикалыќ бюджет туралы» Заѕєа сјйкес, еѕ тґменгі зейнетаќы кґлемін 17 491 теѕге, базалыќ тґлемаќыны 8 720 теѕге мґлшерінде белгілеу ќарастырылуда. Сонымен ќатар, жаѕа жылдан бастап еѕ тґменгі зейнетаќы мґлшері 26 211 теѕгені ќўрайды деп кїтілуде. Ал јлеуметтік арнаулы жјрдемаќылар келер жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап 7 пайызєа ґседі. Жалпы, мїгедектігіне, асыраушысынан айырылу жаєдайы, бала кїтімі, сондай-аќ, басќа да себептерге байланысты тґленетін јлеуметтік жјрдемаќылардыѕ мґлшері јр жылєа белгіленген кїнкґріс шегіне сјйкес аныќталатын болады. Н.АЌЫТЕГІ.


№24 Усолка сайлау округі бойынша Павлодар облысыныѕ мјслихаты депутаттыєына кандидат

Ќўрметті металлургтер! Ґтіп бара жатќан жыл біз їшін, Павлодар облысыныѕ металлургтеріне, еѕ алдымен «Ќазаќстан алюминийі» АЌ-ныѕ жаѕа ґндірістік белеске - жылына 1,7 млн. тонна глинозем шыєаруєа ќол жеткізгенімен ерекше. Бўл жоба 2007 жылы кјсіпорынныѕ ќуатын саќтау жјне ґндірісті кеѕейту баєдарламасы аясында басталєан болатын. Оны іске асыруєа шамамен 305 млн. АЌШ доллары жўмсалды. Кјсіпорынныѕ жаѕа ґндірістік ќуатты баєындыруы тўтынушылар алдындаєы міндеттерді толыќ орындап, «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ-ын шикізатпен ќамтамасыз етумен ќатар, ќазаќстандыќ їлесті арттырып, Павлодар облысыныѕ экспорттыќ јлеуетін кґтеруге мїмкіндік береді. Біз бўрын болмаєан биік белеске жетіп отырмыз. Ќуатты саќтау жјне ґндірісті кеѕейту баєдарламасын кезеѕ-кезеѕмен іске асыра отырып, ќўрал-жабдыќтарды жаѕартып, цехтарда автоматты басќару жїйесіне негізделген жаѕа нысандар салдыќ. Соныѕ нјтижесінде, бїгін ґндіріс кґлемін ўлєайтып ќана ќоймай, сондай-аќ, жўмыс істейтін ќўрал-жабдыќтардыѕ сенімділігін арттырып, еѕбек жаєдайын жаќсарта алдыќ, пайдалы ґнімніѕ шыєынын азайтып, ауаєа шыєатын зиянды ќалдыќтар мґлшерін кеміттік. Бўдан басќа, биылєы жылы кґктемде Јлемдік еѕбекті ќорєау кїніне орай Астана ќаласында ґткен KIOSH 2011 бірінші халыќаралыќ еѕбекті ќорєау жґніндегі конференция жјне кґрмеде Ќазаќстан электролиз зауыты еліміздіѕ еѕ ќауіпсіз кјсіпорны болып танылды. Біздіѕ басты ўранымыз – «Жараќатсыз ґндіріс!». Жыл соѕына ќарай Ќазаќстан электролиз зауыты инженерлері республикалыќ «Рационализатор.KZ» байќауында ґзге де бјсекелестерінен алєа озып шыєып, «Їздік рационализаторлыќ шешім» аталымын жеѕіп алып, ел Премьер-Министрі Кјрім Мјсімовтіѕ ќолынан марапат алды. Сјтті техникалыќ шешімніѕ авторлары кјсіпорынныѕ ґнім ґндіру бойынша вице-президенті Рева Пак, металлургиялыќ ќўрал-жабдыќтарды жґндеу цехыныѕ бастыєы Лев Ивакин жјне конструкторлыќтехнологиялыќ бюроныѕ жетекші конструкторы Алексей Горбунов болды. Олардыѕ ўсыныстары ґндіріске енгізілгенде бір жылда 270 млн. теѕге тўратын нјтиже береді. Мен біздіѕ мамандардыѕ еѕбегі лайыќты баєасын алєанына ќуаныштымын. Екі жылда Ќазаќстан электролиз зауытында жїзден астам нјтижелі ўсыныстар тїсіп, жїзеге асырылды. Жалпы, осындай бастама ENRC тобындаєы барлыќ кјсіпорындарда кеѕінен ќолдау табады. Біз кјсіпорын ўжымынан шыќќан ќызыќты жаѕа ґндірістік шешімдер мен идеяларєа байсалдылыќпен ќарап, ынталандыруєа тырысамыз. Ґндіріске сјтті енгізілген ўсыныстардыѕ иелері сыйаќы ретінде ґз бастамасынан тїсетін табыстыѕ белгілі бір бґлігін алады.

Ќымбатты павлодарлыќтар! Јдеттегідей, ґтіп бара жатќан жыл бізге жаѕа їміттер єана сыйламайды, сонымен бірге, ќиын міндеттерді де алєа тартады. Келер жылы Сіздердіѕ жарќын ойларыѕыз бен асыл армандарыѕыз орындалады, еѕ бір кїрделі мјселелеріѕіз оѕ шешімін тауып, игі їміттеріѕіз аќталады деп сенемін. Келе жатќан 2012 жыл жарќын да ќуанышты болсын, жаѕа жеѕістер мен толайым табыстарєа толы болсын деп тілеймін. Жаѕа жыл јр їйге, јр отбасына мейірімділік, баќ-береке, баќыт јкелсін! Сіздерге зор денсаулыќ, сјттілік, мерекелік кґѕіл-кїй тілеймін! «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ жјне «Ќазаќстан алюминийі» АЌ президенті Алмаз ИБРАГИМОВ.

СЕРІМ УАХАПЎЛЫ СЫЗДЫЌОВ Серім Уахапўлы Сыздыќов 1952 жылы Павлодар облысы Лебяжі ауданыныѕ Ямышев ауылында мўєалімдер отбасында дїниеге келген. Семей мемлекеттік медициналыќ институтын бітіргеннен кейін, Павлодар ќаласыныѕ №5 емханасында хирург-дјрігер болып еѕбек етті. 1980 жылы облыстыќ ауруханаєа травматологортопед дјрігер ќызметіне ауыстырылды. 1991–1999 жылдар аралыєында Павлодар облыстыќ ауруханасыныѕ травматология-ортопедия бґлімшесініѕ меѕгерушісі болып жўмыс істеді. Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ штаттан тыс бас травматолог-ортопед дјрігері болды. 2002 жылы «Јлеуметтік саладаєы экономика жјне менеджмент» мамандыєы бойынша Ќараєанды экономикалыќ университетін тјмамдады. 1999 жылдан бастап бїгінгі кїнге дейін Є.Сўлтанов атындаєы облыстыќ аурухананыѕ бас дјрігері ќызметін атќарып келеді. Травматологортопед дјрігерініѕ жоєары біліктілік санатына жјне дјрігер-ўйымдастырушыныѕ бірінші біліктілік санатына ие. «Ќазаќстан денсаулыќ саќтау ісініѕ їздігі» атаєына ие болды. Облыстыѕ денсаулыќ саќтау саласына зор їлес ќосќаны їшін 2010 жылы мемлекеттік жоєары награда «Ќўрмет» орденімен марапатталды. 2010 жылы ресей-ќазаќстандыќ ќатынастарын ныєайтуєа їлесін ќосќаны жјне денсаулыќ саќтау саласындаєы елеулі жетістіктері їшін Н.И.Пирогов атындаєы ресейлік орденмен марапатталды. Їйленген, їш баласы, бес немересі бар.

ЕЅ МАЅЫЗДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЌАРАПАЙЫМ ТЇРДЕ: ДЕНСАУЛЫЌ, БІЛІМ, ЭКОЛОГИЯ -

МЕНІЅ САЙЛАУАЛДЫ БАЄДАРЛАМАМ – ҐМІРІМІЗ ЇШІН НЕГІЗГІ ЎЄЫМДАР; ХАЛЫЌЌА ЖОЄАРЫ САПАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫЌ ЌЫЗМЕТ КҐРСЕТІЛУІ ТИІС; БАЛАЛАРЫМЫЗ ЖАЌСЫ БІЛІМ АЛУ КЕРЕК; ЈРЌАЙСЫМЫЗ ЛАЙЫЌТЫ ЌАРТТЫЌ ШАЌЌА ЌЎЌЫЛЫМЫЗ; ПАВЛОДАР ҐЅІРІНІЅ ЭКОЛОГИЯЛЫЌ ЖАЄДАЙЫ ЖАЌСАРУЫ КЕРЕК; ЕГЕР ОСЫ ПІКІРЛЕРІММЕН КЕЛІССЕЅІЗДЕР, БІЗДІЅ ОЙЫМЫЗ БІР ЖЕРДЕН ШЫЄУЫ КЕРЕК.

(Материалдыѕ жариялану аќысы Ќазаќстан Республикасыныѕ мјслихатына депутаттарды сайлауды ґткізуге бґлінген республикалыќ бюджет ќаражатынан тґленген)

№9 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихаты депутаттыєына кандидат

ЌАЙДАРОВА ГЇЛНЈР ШАМАРЌЫЗЫ

Ќайдарова Гїлнјр Шамарќызы 1963 жылы Павлодар облысында дїниеге келген. Жасынан зерек оќушы болып, мектепішілік, ґѕірлік, басќа да тїрлі ќоєамдыќ шараларєа белсенді ќатысып жїреді. Їлкеннен ґнеге алып, кішіге ізет кґрсетіп, игі тјлім-тјрбие алєан Гїлнјр жоєары оќу орнында да алєан бетінен танбайды. 1988 жылы Павлодар индустриялды институтыныѕ энергетика факультетін їздік дипломмен тјмамдап, инженер-электрик мамандыєын иеленеді. Еѕбек жолын 1988 жылы ЭСАМ тресінде инженер-жґндеуші жјне ВНИПИ – энергопромда инженер–жобалаушы болып бастайды. Ќашан да ќатарыныѕ алды болып, їздіктер ќатарынан кґрінген ќыз еѕбек жолын жалєастыра жїріп, комсомол ўйымына басќарушы болып таєайындалады. Іскер азаматша кей жылдары жеке кјсіпкерлікпен де айналысты. Јртїрлі салада шаруашылыєын дґѕгелеткен ол кјсіпкерлікте біршама жетістіктерге жетеді.

Ізденіс пен єылым-білімге деген ќўлшыныс, ынтаныѕ арќасында 2003 жылы Алматы экономика жјне статистика институтын тјмамдап, экономист мамандыєын да меѕгереді. Мол табысќа жету їшін талмай еѕбек ету ќажет деп тїсінген Гїлнјр Шамарќызы Павлодар ґѕірін басќаруда ірі жобаларєа ден ќояды. 2006 жылы гофрокартон ґндіретін зауыт ашты. Сол уаќыттан бері «Гофротара» ЖШС-ін басќарады. Зауыт шыєаратын ґнім бїгінде халыќ шаруашылыєыныѕ барлыќ саласында сўранысќа ие. Кїнделікті тўтынуєа арналєан ќаєаз ґнімдерін шыєаратын зауыт - ґѕіріміздегі ќарќынды ґндіріс орындарыныѕ бірі. Зауыт ќуаты мен ќарќыны жыл сайын еселеп арта тїсуде. Гїлнјр Ќайдарованыѕ ќарамаєында бїгінгі таѕда 160–тан астам адам еѕбек етуде. Табанды еѕбек пен ќажымас ќайрат арќасында ґндіріс ґз ґнімін кґрші мемлекеттерге де ўсынуда. Бїгінде Гїлнјр - екі ўлдыѕ анасы. Їлкен ўлы жоєары оќу орнында білім алып, болашаќ мамандыєын игеріп жатса, кішісі мектеп оќушысы. Кјсіпорында тек ќана ґзі емес, туєантуыстарымен де береке-бірлікте, ынтымаќта іс жїргізуде. 2011 жылы Гїлнјр Назарбаев атындаєы университетте басќарушылар курсынан білім алып, ґз біліктілігін ўштай, шыѕдай тїседі. Алдына зор маќсаттар мен талап ќоя білетін Гїлнјр Шамарќызы осы уаќытќа дейін, тїрлі дјрежедегі кґптеген марапаттарєа ие болды. Соныѕ бірі - «Ерен еѕбегі їшін» медалі. Бўл іскер азаматшаныѕ маѕдай тері мен, ќажырыныѕ арќасында жеткен жетістігініѕ кґрсеткіші десе де болады. Бїгінде 2012 жылы 15 ќаѕтарда ґтетін сайлауда Павлодар ќалалыќ мјслихатына їміткер ретінде ўсынылып отырєан Гїлнјр елі мен жўртына ќызмет етуді борышым деп есептейді. Болашаќќа деген ныќ сеніммен Ќазаќстанныѕ

(Материалдыѕ жариялану аќысы Ќазаќстан Республикасыныѕ мјслихатына депутаттарды сайлауды ґткізуге бґлінген республикалыќ бюджет ќаражатынан тґленген)

кемел болашаєы їшін елеулі істерге ўйытќы болып жїрген ол Елбасыныѕ ўстанєан саяси баєытын тереѕдете жїзеге асыруды ґзіне міндет етеді. Їміткердіѕ жўртшылыќќа ўсынєан баєдарламасымен танысып, дауыс беруге асыєайыќ.

Сайлауалды баєдарлама: - Ґндіріс саласындаєы тјжірибем мен экономикалыќ білімім арќасында жјне ќоєам ґміріне белсене араласа отырып, ќала тўрєындарыныѕ јлеуметтік сўраќтары мен мјселелеріндегі тїйткілді жайттарды шешуге ґз їлесімді ќосамын деп сенемін. Атап айтар болсаќ, тґмендегі сауалдар бойынша: Экология мјселесі. Ґѕіріміз ґндірісті ґѕір болєандыќтан, зиянды ќалдыќтар мен атмосфераны ластау мјселесіне ірі ґнеркјсіптер ґздері жауапты болуєа тиіс. Халќымыздыѕ, ќоєамныѕ денсаулыєы - біздіѕ де басты маќсатымыз. Ќала азаматтарыныѕ, жастардыѕ жўмыс орнымен ќамтамасыз етуі мјселесі. Мемлекетіміздіѕ жўмыссыздыќты жою туралы баєдарламалары нјтижелі іске асуы керек. Елімізде тўратын јрбір азамат жўмыс орнымен ќамтамасыз етіліп, јр отбасы

ґз јлеуметтік жаєдайын еѕбекаќы арќасында жаќсартуы тиіс. Јлеуметтік ќамќорлыќ мјселесі. Мемлекетіміз ана мен бала, жалєыз басты зейнеткерлер, соєыс жјне еѕбек ардагерлерін, јр топтаєы мїгедектерді жан-жаќты ќамќорлыќќа алуєа міндетті. Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєын жаѕєырту баєдарламасыныѕ іске асуы. Ќала тўрєындарына сапалы коммуналдыќ ќызмет кґрсету арќылы тўрєын їйдіѕ жайлылыєын жаќсарту мјселесін шешілуі. Аталєан мјселелерді шешу їшін бюджет ќаржысыныѕ тиімді жўмсалуын баќылау ќажет. Ќала бюджеті азаматтардыѕ мўќтаждары мен ќажеттіліктеріне жўмсалуы тиіс. Гїлнјр Шамарќызы Ќайдарова їшін дауыс бер! Ґзіѕ їшін дауыс бер! Біздіѕ болашаєымыз – ґз ќолымызда! Тјжірибе! Ќамќорлыќ! Халыќтыѕ болашаєы!

Ќўрметті ќала тўрєындары! Сіздерді ел Тјуелсіздігіне 20 жылдыќ мерейтойымен ќўттыќтаймын! Сондай-аќ, Жаѕа 2012 жыл ќўтты болсын! Мемлекетіміздіѕ кемелді келешекке бет алєандаєы јрбір жылы толаєай табыстарєа толы болєай! Јрќашан, татулыќ пен бірлікте болайыќ! Јрбір отбасында береке мен табыс, шаттыќ пен ќуаныш орнасын! Ізгі тілекпен: Гїлнјр ЌАЙДАРОВА.


ЭКО

НОМ

СЕРПІНДІ ЖОБАЛАРДЫЅ ИГІЛІКТЕРІ МОЛ

ЕЛ ҐМІРІНДЕГІ ЕСТЕ ЌАЛЄАН ОЌИЄАЛАР Міне, таєы бір жыл тар адамзат кїнтізбесінен 201 их ќойнауына енді. Кїні ертеѕ Јдеттегідей, баршамы 2 жыл ґзініѕ заѕды орнын алады. з ескі жыл несімен ере кш ќандай табыстар, ґзгеш еліктер јкелді деген сау еленді, жауап іздей бастаймы з. Ел ґміріндегі есте ќал алдарєа єан елеулі оќиєаларды еске тїсіріп саралаймыз. Есеміз кеткен , ескі жылда еѕсерген істерді тўстарды да еріксіз еске ала Тарихќа кґз жїгіртсек, Ќоян жылы ќазаќ хал мыз. есінде ќуаѕшылыќ, ауы ќыныѕ р кезеѕдер ретінде саќтал Кґнекґз ќариялардыѕ айтуынша, ерте заманд ып ќалєан. ардан бергі халыќ басынан ґткен жўт осы жылмен тўспа-тўс кел , тїрлі топалаѕ тиген мезгілдер еді еке н. Кім білсін, мїмкін солай да шыєар. Бар білеріміз , бўл жолы Ќоян жылы ќуанышы мен сынаєы н ќоса ала келді. Ендеш ќазаќќа екі айда есте ќалєан оќи е, єаларды бір шолып, бер жыл он екесi мен ырысы мол, ќиыны ме н шырєалаѕы да жетер жылєа таєы бір кґз сал лiк 2011 айыќ.

Азаттыќтыѕ асќар шыѕы Бірінші кезекте, биылєы жылдыѕ ќазаќ халќы їшін ерекше ќастерлі жыл болєандыєын атап ґткен жґн. Ќазаќќа ќастерлі болатыны, бўл жылы Тјуелсіздігіміздіѕ екі он жылдыќ белесі ќорытындыланды. Ел Президентініѕ Жарлыєымен 2011 жыл Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы болып жарияланып, мерейтойдыѕ ўраны «Бейбітшілік пен жасампаздыќтыѕ 20 жылы» делінді. Сґйтіп, жыл бойына жалєасќан жалпыўлттыќ іс-шаралар жоспары жїзеге асты. Бірталай наќты, нјтижелі істердіѕ кујсі болдыќ. Оларды айтып жатудыѕ ґзі артыќ болар. Жыл бойєы ќарќынды жўмыстыѕ заѕды ќорытындысы ретінде Тјуелсіздіктіѕ торќалы тойы ґтті. Єасырларєа бергісіз жеѕісіміздіѕ кујсі – «Мјѕгілік ел» салтанат ќаќпасы тўрєызылды. Азтаттыєымыздыѕ жемісі - асќаќ Астана тґрінде болєан думанды шаралар ел есінде јлі талайєа дейін саќталары аныќ.

Мерейімізді асќаќтатты Биылєы жылдыѕ елеулі, тарихи оќиєаларыныѕ бірі, бірегейі Алаш елініѕ айбынын асырып, абыройымызды асќаќтатќан Азиада аламаны екендігі сґзсіз. Осылайша, Ќазаќ елі осыдан бес жыл бўрын ґз мойнына мјртебелі міндет етіп алєан таєы бір їлкен сыннан абыроймен ґтті. Јлем жўртшылыєы ќўлаќ тїрген Астана мен Алматыдаєы дїбірлі дода, VII Ќысќы Азиада ойындары мјресіне жеткенде бґркімізді кґкке атып, ќуаныстыќ. Себебі, бўл жай мјре емес еді. Ол - еліміздіѕ сјні мен салтанатын асќаќтатќан, тґрткїл дїниеге ынтымаќ-бірлігі жарасќан еліміздіѕ кїш-ќуатын танытќан мерейлі мјре. Толайым табыстармен тїйінделген Аќ Азиаданыѕ еѕ басты сїйіншісі сол, біздіѕ еліміздіѕ ќўрамасы 32 алтын медальді жеѕіп алып, алтын олжалаудан рекорд жасады. Бўл жеѕісті сјт Тјуелсіз Ќазаќстан тарихында алтын јріптермен жазылып ќалатындыєына шїбј жоќ.

а инд устр ияс ы Ќаз аќс тан алд аєы уаќ ыттґркениетті елдер н ыєа дам е гейд деѕ ќтай айтарлы . Бїг інд е Пре зид ент ќат ары нан кґр інуг е тиіс баєыттаєы жўмыстар осы а ынш бой тапсырмасы . Эко ном ика ны уде гізіл жїр жїй елі тїр де лекет шикізатќа мем іѕ бізд ылы јртараптандыру арќ бірќатар кен де ґзін ѕ ірді Ќаз тјуелділікті азайтады. ќанын ескерсек, ерте орындарыныѕ тїбі кґрініп жат ќазбалардыѕ ќоры єи ме, кеш пе, кґптеген таби ыру саясатыныѕ бір таусылады. Индустрияланд ан алыстап, ґѕдеу лын ауы тыѕ ізат шик да маќсаты шід ен, бўл жол Екін у. тыр бас а сал асы н алє ика сы жет ілге н, ном эко ѕ мні Ќаз аќс тан ды јле на јкеледі. алуы айн е бірін жетекші елдерініѕ

еді деп кїтілуде. Ќазірде жоба 2012 жылы пайдалануєа беріл нен жеткізіледі. Ґндіріс жері й Ќыта анод тына зауы из трол элек 324 мыѕ тонна кїйдірілген ашылєан жаєдайда жылына 136, ґзіміз ќамтамасыз ететін ізді ґзім , Яєни ады. арыл шыє анод алюминий ґндірісініѕ ќўнына боламыз. Бўл - сыртќы бастапќы н сґз. деге йді етпе јсер р орла факт ґзге аудару жјне теміржол Екібастўз жерінде баєдарды іріс ін ўйы мда сты ру ґнд еу ґѕд ін ктер геле дґѕ инвестиция кґлемі – 9,5 («Проммашкомплект» ЖШС, сын да шай ыр жјн е ќала ар лод Пав , ѕге) д.те млр аєаш ґѕдеу кешенін ќўру етін ґндір к сїре ілген ендір тїрл инаты» ЖШС) «Марганецті («Павлодар аєаш ґѕдеу комб вод Format» ЖШС) секілді («За ыру даст ўйым ісін ґндір а ќўйм кетерлігі, осыєан дейін маѕызды бастамалар да бар. Айтаті болаттан жаѕа ґнім анец марг С ЖШ at» Form од «Зав . тїрлерініѕ ґндірісін ўйымдастырды -инновациялыќ даму Жалпы, їдемелі индустриялыќыќ жобалар жоєары барл баєдарламасына енгізілген табылады. Олар Президент технологиялыќ ґндірістер болып ќ ќамтуды » арттыруєа, тапсырєандай , «ќазаќстанды жўмыс орындарын ашуєа, жаѕа е, ґсуін еттіѕ јлеу ыќ ортт эксп туєа негізделген. Бўл ґѕірдіѕ, ќосымша салыќ тїсімдерін ўлєай ыѕ ґсуіне елеулі јсерін асын омик экон ел нда, алєа тай тўтас ыѕ нјтижесі айтарлыќтай. жылд єы биыл да, орай Осы еді. тигіз Ќанат ШЈБЕНОВ, кјсіп облыстыќ кјсіпкерлік жјне ґнер ыєы. басќармасыныѕ баст

стриялыќ-инновациялыќ 2011 жылы облыста їдемелі инду елеулі кезеѕ болды. уда асыр даму баєдарламасын жїзеге шеѕберінде жалпы ќўны 1202,7 Бїгінде мемлекеттік баєдарлама иялыќ жоба іске асырылуда. млрд. теѕге болатын 169 инвестиц калыќ индустрияландыру Соныѕ ішінде 13 жоба республи аймаќтыќ маѕызєа ие. жоба картасына енгізілген, таєы 52 толыќтай жїзеге асырылєан 2014 жылєа дейін баєдарлама жўмыс орны пайда болмаќ. жаєдайда ґѕірде 14 мыѕ жаѕа уєа беріліп, нјтижесінде Былтыр облыста 30 жоба пайдалан ашылды. Биылєы жылы орны екі жарым мыѕнан астам жўмыс іске ќосу жоспарланєан. Жаѕа аймаќта ўзын саны 50 жобаны анысќа тапсырылуда. Яєни, нысандар белгіленген мерзімде ќолд деген сенім мол. ды дала биылєы меже толыќтай орын ндыќ жўмыстары басталып Одан басќа, ґѕірде ќазірде дайы латын 90 инвестициялыќ кеткен, 2014 жылєа дейін тапсырыдыѕ ќатарында «Ќазаќмыс Олар а. жобаны іске асыру жалєасуд а алєан Бозшакґл тау-кен корпорациясы» ЖШС-ныѕ ќолє Инвестиция кґлемі – 225,0 комбинаты ќўрылысы жобасы бар.егі жўмыс орныныѕ саны – млрд. теѕге. Пайдалану кезеѕінд 100 мыѕ тонна концентрат. 1500. Жобалыќ ќуаты – жылына -2014 жылдар. Жобаны іске асыру мерзімі – 2010 инаты металлургиялыќ Бозшакґл тау-кен байыту комб ен ќамтамасыз етеді шикізатп ґндірістерді жарты єасыр бойы саласын дамытуєа жол ашады. жјне Павлодар облысыныѕ мыс ќ-экономикалыќ негіздемесі Бїгінде аталмыш жобаныѕ техникалы јзірленуде. ан электролиз зауыты» Таєы бір елеулі жоба - «Ќазаќст иний ґндірісіне ќажет алюм жанынан салынып жатќан бастапќы ты. Инвестиция кґлемі – кїйдірілген анод ґнімдерініѕ зауы ныѕ саны – 470. Аталмыш 36,1 млрд. теѕге. Жўмыс орындары

Ќазаќ халќында «Жылдыѕ жаманы жоќ» деген ќанатты сґз бар. Меніѕ ойымша, тўраќтылыќ пен келісімде, бейбітшілік пен бірлікте ґткен јрбір жыл ќазаќстандыќтар їшін баќытты болып саналуы тиіс.

ЎЛТТА

Р ДОС ТАСТ

ЫЄЫ

ЫРЫС АЛДЫ ЫНТЫМАЌ!

Халыќ таѕдауы Кезектен тыс Президент сайлауы ґтті. Бўл - Ќоян жылы орын алєан ел ґміріндегі еѕ елеулі, басты саяси оќиєа. Бір атап ґтерлігі, оєан сайлау ќўќыєына ие ел тўрєындарыныѕ тоќсан пайызы белсенділікпен ќатысып, ґз таѕдауларын жасады. Халќымыздыѕ жоєары азаматтыќ белсенділігініѕ, мемлекетіміздіѕ болашаєына бейжай ќарамайтындыєыныѕ айќын кґрінісі осы болса керек. Нјтижесінде, сайлаушылардыѕ 95,5 пайыз дауысын жинаєан Елбасы, Ўлт Кґшбасшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ жеѕіске жеткендігі белгілі. Биылєы жылдыѕ таєы бір маѕызды саяси оќиєасы ЌР Парламенті Мјжілісіне ќатысты болды. Халыќ ќалаулылары ґз еріктерімен «жылы» орындарынан бас тартып, Мјжіліс таратылды. Депутаттардыѕ кезектен тыс сайлауы алдаєы жылдыѕ 15 ќаѕтарына белгіленген болатын. Ќалыс ќалмаѕыз, халайыќ!

Кемел келешек кепілі – Кедендік одаќ Ќазаќстан, Ресей, Белоруссия елдері арасындаєы Кедендік Одаќ толыќќанды жўмысын бастады. Бўл халыќаралыќ ынтымаќтастыќтыѕ жаѕа сатысы десе де болады. Аталмыш бастама алєаш кґтерілген кезде оны сынєа алєандар да табылєандыєы естеріѕізде болар. Тіпті, «бўл Кеѕестік кезеѕге ќайтып оралу» деп кґлгірсігендер де шыќты арамыздан. Алайда, аталєан ўйым ґзініѕ нјтижелігін дјлелдеп отыр. Биылєы жылдыѕ ґзінде Кедендік Одаќќа мїше елдер арасындаєы сауда айналымыныѕ кґрсеткіші бірнеше есеге артќан. Сондайаќ, аєымдаєы айдыѕ басында їш мемлекет арасында Бірыѕєай экономикалыќ кеѕістік ќўру туралы Декларация ќабылданды. Бўл кеѕістік жўмысын ертеѕнен бастайды деп кїтілуде. Бір атап ґтерлігі, ќазіргі кезде Ќырєызстан елі Кедендік одаќќа ќосылуєа ниет білдіріп отырєан кґрінеді.

ИКА

Шыєарып салєалы отырєан Ќоян жылы, бірінші кезекте, ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ мерейтойын атап ґтумен ерекшеленді. 2011 жыл - ынтымаєы ырысына жарасќан, татулыєы тірлігіне жалєасќан ґѕіріміздегі жїзі басќа, тілегі бір жўртшылыќ їшін мјн-маєынасы жаєынан айрыќша кезеѕ болды. Бїгінде 130-дан астам ўлтты

ўйыстырып отырєан елімізде Елбасымыз Ўлыстыѕ Ўлы кїні деп атап ґткендей, Тјуелсіздік мерекесініѕ мерейі їстем болды. Бўл жыл достыќ пен бейбітшіліктіѕ, татулыќ пен тўтастыќтыѕ тўєырын биік ўстайтын Ертістіѕ Павлодар ґѕіріндегі Достыќ їйініѕ ќанатыныѕ астына жайєасќан этно-мјдени бірлестіктердіѕ шыєармашылыќ шабыттарына ќанат бітірді. Ортаќ ќазынамыз, байлыєымыз - Тјуелсіздігіміздіѕ 20 жылдыєы аймаєымыздаєы 19 этно-мјдени бірлестік ґкілдерініѕ жыры мен јнініѕ ґзегіне айналды. Тјуелсіздіктіѕ торќалы мерейтойы аймаєымызда ґмір сїретін тїрлі ўлт ґкілдерініѕ ана тілін, тарихын, мјдениетін оќып-їйренуге жјне ґз салт-дјстїрлерін насихаттау жолындаєы жўмыстарына мол серпіліс јкелді. Облыстаєы барша жўртшылыќтыѕ достыќ пен бауырластыќ їндестігін јспеттеген этноаллеяныѕ ашылуын – Ќоян жылыныѕ басты жетістігі деп білемін. Павлодар облысында тўратын јр ўлттыѕ рухани мјдениетін, тўрмыс-тіршілігі мен јдет-єўрыптарын бейнелейтін элементтер аллея бойынан кґрікті їйлесім тапќан. Мјселен, грек жјне армян сјулет ґнерініѕ элементтері, болгарлардыѕ ўлттыќ белгісі - раушан гїлдер, славян халыќтарыныѕ матрешкалары жјне таєы басќалар... Олардыѕ барлыєы ќазаќтыѕ киелі киіз їйі айналасына топтасќан. Ќала сјулетіне кґрік ќосќан ўлттыќ наќыштаєы бўл мїсіндер ґѕір халыќтарыныѕ достыєы мен бауырластыєыныѕ рухани їндестігі іспеттес. Тґбемізді кґкке жеткізіп, бґркімізді ататындай орын алєан таєы бір жаєымды жаѕалыєымыз – «Біз тўратын їй» деген кітаптыѕ жарыќ кґруі. Бўл кітапта облысымыздаєы этно-мјдени бірлестіктердіѕ ќўрылуы, еліміздіѕ дамуы жолында олардыѕ атќарєан игі істері туралы мол маєлўмат ќамтылєан. Келе жатќан Ўлу жылы бейбітшілік бесігінде тербелген халќымыздыѕ баќуатты байлыєы еселене берсін! Сейсембай ЖЕТПІСБАЕВ, Павлодар облысы бойынша Ќазаќстан халќы Ассамблеясы аппаратыныѕ меѕгерушісі.


МЈДЕ

НИЕТ

ЈДЕБИ АРНАМЫЗ САРЌЫЛМАЌ ЕМЕС! Ґнер јлемініѕ саѕлаќтары мен єўлама єалымдар шыќќан Кереку ґѕірі јдебиет пен мјдениетте тўралаєан емес. Кешегі Мјшћїр Жїсіп, Сўлтанмахмўттардыѕ ізін басќан азаматтар мен жастар легі бїгінгі таѕда да толастаєан жоќ. Оларєа жасалып жатќан тїрлі ќамќорлыќ пен ќолдау шаралары жыл сайын арта тїсуде. жыр додасы мен мїшјйраларда жеѕімпаз, жїлдегер атанып жїрген жас аќын Ќуанышбек Шармановтыѕ «Сиялы сыр» Ґтіп бара жатќан 2011 жыл да ґѕірдіѕ јдеби атты ґлеѕдер жинаєы жарыќ кґрді. јлеміне ќомаќты із ќалдырды. Биыл павлодарлыќ Сол секілді, ел Тјуелсіздігініѕ 20 жас ќаламгерлердіѕ шыєармаларын топтастырєан жылдыєына орай Павлодар мемлекеттік «Ертіс толќыны» атты жаѕа жинаќ жарыќ кґрді. педагогикалыќ институтында «Шындыќтан Елуге тарта ќаламгердіѕ туындыларын ќамтыєан туєан шымырлар» атты жастардыѕ жыр жинаќ жастар поэзиясын жандандыру маќсатында жинаєы басылып шыќты. Мўндай игі облыс јкімініѕ тікелей ќолдауымен басылды. Таєы бастамалар шыєармашылыќќа жаќын бір ауќымды шара «Тјуелсіздік тўєыры» атты жас жастарєа, ќазаќ јдебиетініѕ болашаєына ќаламгерлердіѕ республикалыќ фестивалі деген зор ќамќорлыќ екені даусыз. болды.Оєан елімізге танымал аќын-жазушылар Јлібек Алдаєы жаѕа жылда да ґѕірде Асќаров, Єалым Жайлыбай, Жанарбек Јшімжан, осындай игі істер мен шыєармашылыќ Ќойшыєара Салєараўлы, Тґлен Јбдіков, Бейбіт шыѕєа ґрлеу жалєаса береді деген Сарыбай, Серік Аќсўѕќарўлы, Серік Саєынтай сынды сенімдеміз! азулы ќаламгерлер ќатысты. Аталєан зиялы ќауым Жарќынбек АМАНТАЙЎЛЫ. ґкілдері облыс орталыєында жастар жјне жергілікті зиялы ќауыммен кездесіп, пікір алмасты. Биыл ґѕірімізге танымал, бірнеше республикалыќ

ЕЛ ҐМІРІНДЕГІ ЕСТЕ ЌАЛЄАН ОЌИЄАЛАР Таєы бір тґраєалыќ Їстіміздегі жылдыѕ еліміз їшін басты ерекшеліктерініѕ бірі - Ќазаќстан Ислам конференциясы ўйымыныѕ тізгінін ўстады. Ќазаќ елі їшін аталмыш ўйымєа тґраєалыќ ету їлкен мјртебе, јрі іргелі ўйымдардыѕ жўмысын ўйыстыра алатындыєыныѕ айќын дјлелі болса керек. Еліміз Батыс пен Ислам ґркениеті арасындаєы мјдени диалог кґпірі рґлін арттыру ниетін ўстанып отыр. Сондыќтан да, Еуразия ќўрлыєындаєы беделді ўйым - ЕЌЫЎ жетекшілігінен кейін ќолєа алынєан халыќаралыќ аренадаєы аталмыш кезекті тґраєалыќтыѕ Ќазаќстан їшін салмаєы алєашќысынан бір мысќал да кем емес.

Алтын дјнді молынан алдыќ

СПОРТ

АЙБЫНЫМЫЗДЫ АСЫРЄАН АЌ АЗИАДА Ґѕіріміздегі спорт саласы толайым табыстармен, ауыз толтырарлыќ жетістіктермен ерекшеленеді. Бўл ретте, ўл-ќыздарымыз байраќты бјсекелерде жїлделі орындардан кґрініп, ґѕір намысын биікке кґтеруде. Соѕєы жылдары талапты спортшыларымыздыѕ жаттыєу жўмыстарымен тыѕєылыќты шўєылдануына айрыќша кґѕіл бґлінуде. Заманауи спорт кешендері бой кґтеріп, аула клубтарыныѕ ќатары кґбеюде. Облыс јкімі Баќытжан Саєынтаевтыѕ ќолдауымен бўќаралыќ спортты, салауатты ґмір салтын дамыту маќсатында игі істер жалєасын табуда.

ДЕНСА

УЛЫЌ

САЛАДА ТОЛАЄАЙ ТАБЫСТАР МОЛ

Спорт – мемлекеттіѕ јлемдік аренадаєы јлеуетін паш ететін сала. Сондыќтан, Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев спорт саласын, салауатты ґмір салтын дамытуєа айрыќша мјн беруде. 2020 жылєа таман спортпен тўраќты тїрде шўєылданатын ќазаќстандыќтар саны 30 пайызєа жетуі тиіс. Бўл - Мемлекет басшысыныѕ Ќазаќстан халќына жїктеген наќты міндеті. Облыс орталыєындаєы «Астана» мўз сарайы, былтыр ашылєан «Энергетик» теннис орталыєы, жуырда єана пайдалануєа берілген заманауи бокс орталыєы ґѕірдіѕ спорттыќ јлеуетін арттыруда. Кґркем гимнастикаєа арналєан заманауи спорт кешенініѕ ќўрылысы басталды. Жасанды жабынмен ќапталєан футбол, волейбол, теннис алаѕдары кґптеп салынды. Ґткен жыл еліміз їшін елеулі спорттыќ оќиєалармен есте ќалды. Бўл ретте, Алаштыѕ айбынын асырєан 7-ші ќысќы Азиада ойындары аузымызєа бірінші болып оралады. Аќ Азиадада жалпы есепте бірінші орынды еншіледік. Ерболат Байбатыров самбодан тґрт дїркін Јлем чемпионы атанды. Ауыр атлет Илья Ильин јлемніѕ їш дїркін їздігі атаєына ие болды. Жас шахматшы Жансая Јбдімјлік те тґрткїл дїниеніѕ назарын ґзіне аударды. Санамалайтын болсаќ, мўндай жетістіктер ґте кґп. 2011 жыл ґѕір спортшылары їшін де табысты болды. Футболшыларымыз ел біріншілігінде їздік бестіктен орын алды. Тоєызќўмалаќшыларымыз республикадаєы белді ўжым екенін таєы бір мјрте дјлелдеді. Ернўр Ќабатаев жасґспірімдер арасында еркін кїрестен Азия чемпионы атанды. Келесі жылы ґтетін Лондон олимпиадасына ќатысу жолдамасын ќазаќстандыќ спортшылар арасынан бірінші орыннан жерлесіміз Вячеслав Подлесный (мылтыќ ату) кґрінді. Ўлу жылы спортшыларымыз їшін ўлы жеѕістердіѕ кезеѕі болєай. Амангелді АЙМАЄАМБЕТОВ, еркін кїрестен КСРО спорт шебері, спорт ардагері.

Ќоян жылы еліміздіѕ денсаулыќ саќтау саласы їшін табысты болды. Олай дейтініміз, биыл денсаулыќ саќтау саласын дамытудыѕ 2011–2015 жылдарєа арналєан мемлекеттік «Саламатты Ќазаќстан» баєдарламасы жїзеге аса бастады. Аталмыш ауќымды жоба аясында ќазаќстандыќтардыѕ денсаулыєын жаќсартуєа ерекше назар аударылуда. Соныѕ нјтижесінде, Павлодар ќаласына ќарасты Кенжекґл ауылы мен Ленин кентінде жјне Ќашыр ауданыныѕ Песчан елді мекенінде жаѕа дјрігерлік амбулаториялар пайдалануєа берілді. Сондай-аќ, ґѕірдегі денсаулыќ саќтау мекемелеріне 172 маман келді. Аймаќ тўрєындарыныѕ денсаулыєын ќамтамасыз ету їшін јрі аурулардыѕ алдын алып, диагностикалау маќсатында 18 жасќа дейінгі балалар, ересек тўрєындар жјне јйелдер арнайы медициналыќ баќылаудан ґтті. Бўл маќсатќа осы жылы бюджеттен 144,9 млн. теѕге бґлінді. Осындай игі істердіѕ арќасында жїректіѕ ишемиялыќ ауруынан болатын ґлім-жітім 8%-єа, бас тамырларыныѕ заќымдануынан болатын ґлім кґрсеткіші 23%-єа тґмендеді. Соѕєы кездері облыстыќ балалар ауруханасыныѕ хирургия бґлімшесінде туа біткен кемістігі бар нјрестелерге операциялар сјтті жасалуда. Биыл облыс орталыєындаєы бірќатар емдеу мекемелері ортопедия, травмотология, хирургия жјне нейрохирургияда ќолданылатын жаѕа рентген аппараттарымен, басќа да заманауи медициналыќ ќўрал-жабдыќтармен толыќты. Осындай озыќ технология мен білікті мамандардыѕ арќасында їстіміздегі жылы алєаш рет Павлодар ќаласындаєы №2 ќалалыќ ауруханада жїректе пайда болєан аќауды катетерлік окклюдермен жабу тјсілі жїзеге асты. Облыстыќ диагностикалыќ орталыќта астаналыќ мамандардыѕ ќатысуымен, жатыр миомасы ісігіне шалдыќќан павлодарлыќ јйелдерге пышаќсыз јрі жатырын саќтап ќалатын ќауіпсіз операциялар жасалды. Енді бўл операцияны облыс дјрігерлері ґздері жасауєа мїмкіндік алды. Сонымен ќатар, биыл аймаќаралыќ кардиохирургиялыќ орталыќтыѕ ќўрылысы басталды. Міне, мўныѕ бјрі – облыс тўрєындарыныѕ денсаулыєы їшін жасалып жатќан жасампаз іс, осы жылдыѕ зор жетістігі. Нўржайна ШОДЫР.

Суреттерді тїсірген Т.НЎРЄАЗЫ.

Ырымєа сенетін жўртшылыќ «Ќоян жылы ќуаѕшылыќ јкеледі» десе де, еліміздіѕ ауыл шаруашылыєы їшін ерекше табысты болды. Ќазаќстандыќ диќандар бўрын-соѕды болмаєан рекордтыќ астыќ ґнімін жинады. Мўны ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ мерекесі ќўрметіне арналєан ґзіндік їлкен сый деп баєаласаќ та болады. Отанымыздыѕ ќамбасы 30 миллион тонна астыќпен толыќты.

Сїйінші хабар Биыл елімізде алєашќы метро іске ќосылды. Осылайша, ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында алматылыќтарєа тамаша тарту жасалды. Оѕтїстік астана тўрєындары бўл кїнді жиырма жылдан астам уаќыт кїтті. Ќўрылысы сонау Кеѕес їкіметі тўсында басталєан ауќымды жоба республика ќалыптасуыныѕ талай ќиынќыстау кезеѕдерінен ґтіп, Тјуелсіздік мерейтойы тўсында пайдалануєа берілді. Осы жылдар аралыєында жер асты жолдарын тўрєызуєа 166 миллиард теѕге жўмсалыпты.

Арыстарымыздан айырылдыќ... Биыл јдебиет пен мјдениет саласы їшін «ќаралы» жыл болды десек, артыќ айтпаєандыєымыз болар. Дјлірек айтќанда, ќазаќтыѕ маѕдайына біткен бірќатар арыстарымыздан айырылдыќ. Халыќ жазушысы, ЌР Мемлекеттік сыйлыєыныѕ лауреаты Ќадыр Мырза Јлі дїниеден ґтті. 76 жасына ќараєан шаєында «Ґскен жерге сыймай кетіп, ќимай кетіп барады» деп жырлаєан, ќазаќтыѕ Халыќ жазушысы, сыршыл аќын Тўманбай Молдаєалиев кґз жўмды. Майдангер-жазушы, мјдениет жјне ќоєам ќайраткері, Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері Јзілхан Нўршайыќов та келмеске кетті. Еліміздіѕ аѕыз-јншісі, Халыќ Ќаћарманы Роза Баєлановадан айырылдыќ. Марќўмдардыѕ жатќан жері жайлы, топыраєы торќа болєай!

Бірлігіміз бекем болєай Ќоян жылы халыќ жадында бірќатар жайсыз оќиєаларымен де есте ќалмаќ. Атап айтар болсаќ, Атырау, Тараз, Алматы облысыныѕ Боралдай кентіндегі жарылыстар, Аќтґбе облысыныѕ Шўбарши мен Кеѕќияќ ауылдарындаєы оќиєа, Тјуелсіздіктіѕ торќалы тойы кїні орын алєан Жаѕаґзендегі жайсыздыќтар. Тыныштыќта тербелген елімізді дїрбелеѕге тїсірген бўл жаєдайлар ескі жылмен келмеске кетсін деп тілейік. Ынтымаєымыздыѕ арќасында ырысымыз артќан елміз. Ќўдай, татулыєымыздан айырмасын! Данияр ЖЎМАДІЛОВ.


№3 сайлау округі бойынша «Нўр Отан» ХДП-нан облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат

ЌАЙЫРГЕЛДИН ЗАДА АСЌАРЎЛЫ

Ќайыргелдин Зада Асќарўлы 1959 жылдыѕ 3 аќпанында Ермак кентінде дїниеге келген. 1977 жылы Ермак ќаласыныѕ дене шыныќтыру техникумын бітірген соѕ, ферроќорытпа зауытына ќатардаєы жўмыскер болып ќабылданды. 1977-1980 жылдары Тыныќ мўхит флотында јскери борышын ґтеді. 1981-1987 жылдары Павлодар педагогикалыќ институтыныѕ жаратылыстану факультетінде оќыды. 1987-1998 жылдары Аќсу ќаласыныѕ №1 орта мектебінде биология пјнініѕ мўєалімі болып жўмыс істеді. 1998 жылы маусым айынан бастап №4 орта мектебініѕ директоры болып таєайындалды. 1999-2009 жылдары Аќсу ќаласыныѕ білім бґлімі мемлекеттік мекемесініѕ бастыєы ќызметін атќарды. 2009 жылы Аќсу ќаласыныѕ Жаяу Мўса атындаєы колледжініѕ директоры болып таєайындалды. Їйленген, екі баласы бар. Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында «Нўр Отан» ХДП Ќайыргелдин Зада Асќарўлын облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат етіп ўсынды.

Ќўрметті сайлаушылар! Егер де мені облыстыќ мјслихаттыѕ депутаттыєына сайласаѕыздар, ґз баєдарламамды іске асыруєа ујде етіп, келесі істердіѕ орындалуына ыќпал етемін:

- ауылды сапалы жолдармен, жолаушы кґлігімен, су жјне жылумен ќамтамасыз ету; - халыќты жўмыспен ќамтуды ќамтамасыз ету, жаѕа жўмыс орындарын ашып, ауыл тўрєындарыныѕ кјсіби даярлыќ тјжірибесін кеѕейту; - ауыл шаруашылыєы шикізатын ќайта ґѕдейтін кјсіпорындарєа кґмек кґрсетіп, кјсіпорындардыѕ ашылуы мен дамуына ыќпал ету; - білім беруді дамыту, ауылдыќ жерлерде жас мамандардыѕ орныєуына жаєдай жасау; - елді мекенде медициналыќ ќызмет кґрсетуді жаќсарту; - ана мен отбасын ќорєау, мектеп оќушыларыныѕ бос уаќыттарын ґткізу жїйесін дамыту, клубтар, спорттыќ секциялар, балалардыѕ спорт мектептерін ашу; - јлеуметтік ќорєау жїйесін дамыту, Ўлы Отан соєысы ардагерлері мен тыл еѕбеккерлерін јлеуметтік ќорєау; - тўраќтылыќ пен ўлтаралыќ келісімді ныєайту.

Меніѕ ўраным - «Сґзден - іске!» (Материалдыѕ жариялану аќысы Ќазаќстан Республикасыныѕ мјслихатына депутаттарды сайлауды ґткізуге бґлінген республикалыќ бюджет ќаражатынан тґленген)

Сарыарќа - аќпарат

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ МЕЅГЕРУ - МІНДЕТ! Жаќында облыс орталыєындаєы «Достыќ їйінде» ґзге ўлт ґкілдерініѕ арасында республикалыќ мемлекеттік тіл байќауы ґтті. Оєан Астана, Ќараєанды, Ґскемен жјне Павлодар ќалаларыныѕ жастары ќатысты. Сайыс балалар мен ересектер арасында екі кезеѕ бойынша ўйымдастырылды. Ќатысушылардыѕ ќай-ќайсысы да мемлекеттік тілді їйренуге деген белсенділіктерініѕ жоєары екенін кґрсете білді. Ќазылар алќасы сайыстыѕ ґз деѕгейінде ўйымдастырылєанын атап ґтті. Павлодар облысыныѕ намысын ќорєаєан Ќашыр ауданындаєы балалар їйініѕ тјрбиеленушісі А.Лодочников, Екібастўз ќаласы «Їміт» балалар їйінен келген Н.Кадык жїлделі орындарєа ие болды. Облыстыќ балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау департаменті.

МЕКТЕП ЖЇЛДЕСІН САРАПЌА САЛДЫ Облыс орталыєындаєы №3 балалар мен жасґспірімдер спорт мектебініѕ ўйымдастыруымен еркін кїрестен аймаќтыќ ашыќ біріншілік ґтті. Облысымыздыѕ ќалалары мен аудандарынан шаќырылєан 200-ден аса жас балуан ґзара мыќтыларды аныќтады. Турнир ќорытындысы бойынша павлодарлыќтар Ізбасар Сатыбалдинов, Нўржан Байысов, Жандосым Ќалдыбеков жјне Асылжан Жўмашев жеѕімпаз атанды. Сондай-аќ, спорттаєы дарынды балаларєа арналєан мамандандырылєан мектептіѕ тїлектері Ербўлан Сарќытбаев, Темірлан Жаќтаев, Мирас Мўхтай, Маєжан Баймўхамбетов жјне Дјурен Дјкенов те жеѕістіѕ биік тўєырына кґтерілді. Ќашыр ауданы Тереѕкґл ауылынан келген жас спортшылар Жантемір Балташев пен Іслјмбек Ілиясов жјне аќсулыќ Жастуєан Молдакімов ќарсыластарын ќапыда ќалдырып, їздік атанды. Ерекше атап ґтерлігі, Павлодар ауданы Мичурин ауылындаєы балалар їйініѕ тјрбиеленушілері спорттыќ бјсекелерге їнемі ќатысады. Бўл жолы да Рысбек Нўртанов басќаратын мекеменіѕ жас балуандары ґнер кґрсетті. Јсіресе, Сергей Цымбуленко, Никита Лебедов, Ќанат Мусин, Максим Кудрявцев пен Евгений Вагнер жїлдегер атанып, белсенділігімен, табандылыєымен кґзге тїсті. А.АЙМАЄАМБЕТОВ, спорт ардагері.

Футбол

ЖОЄАРЫ ТОПТА 14 КЛУБ ДОП ТЕБЕДІ Астанада Ќазаќстан футбол федерациясы жыл соѕындаєы мјжілісін ґткізіп, біраз маѕызды шешімдер ќабылдады. Солардыѕ бірі – келесі жылы ел чемпионатыныѕ премьер-лигасында 14 команда ойнайтындыєы. Ґздеріѕіз білесіздер, соѕєы екі жылєы ел біріншілігініѕ жоєарєы тобында 12 команда ґнер кґрсеткен. Ал келесі жылы 14 команда премьер-лигада баќ сынайтын болып бекітілді. Олар: «Шахтер» (Ќараєанды), «Жетісу» (Талдыќорєан), «Аќтґбе», «Астана», «Ертіс» (Павлодар), «Ордабасы» (Шымкент), «Тобыл» (Ќостанай), «Ќайсар» (Ќызылорда), «Тараз», «Атырау», «Сўѕќар» (Ќаскелеѕ), «Оќжетпес» (Кґкшетау), «Ќайрат» (Алматы), «Аќжайыќ» (Орал). Биылєы маусымныѕ ќорытындысы бойынша, алєашќы он команда ґздерініѕ заѕды орындарын саќтап ќалєан. Сондай-аќ, бірінші лигада топ жарып, премьер-лигада ойнау ќўќыєын жеѕіп алєан «Сўѕќар» мен «Оќжетпес» те ґз орындарын иеленіп тўр. Жаќында єана ќызметке жаѕадан таєайындалєан Ќазаќстан футбол федерациясыныѕ бірінші вице-президенті жјне Ўлттыќ футбол лигасыныѕ басшысы Ќаныш Јубјкіровтіѕ мјлімдеуінше, спорттыќ принцип бойынша тыѕнан ќосылєан екі орыннан тґрт команда їмітті болєан. Ќазаќстан футбол федера-циясыныѕ Атќару комитеті Алматы ќаласыныѕ јкімдігініѕ ґтініші мен «Ќайрат» клубы жанкїйерлерініѕ їндеуін талќылап, јйгілі команда жанашырларыныѕ «мўѕмўќтаждарын» ескерген. Демеушісі футболєа ќаржы тґгіп жїрген ќалталы компанияныѕ еншілес, серіктес компаниясы екені ескеріліп, «Ќайрат» премьер-лигаєа он їшінші команда болып ќосылєан. Соѕєы орынєа «Восток» (Ґскемен), «Аќжайыќ» (Орал) жјне «ІлеСјулет» (Ґтеген батыр ауылы) клубтарыныѕ ішінен батыс аймаєымыздыѕ командасы таѕдалып алыныпты. Јзірлеген - Фархат ЈМІРЕНОВ.


Ј

скери ќызметтегі отаєасы Хайролла жўмыстаєы адамдарєа ќатаѕ талап ќойєанымен, балаларына жўмсаќ еді. Олардыѕ тјрбиесіне баса назар аударатын. Ет жїрегі елжіреп, јрдайым ўл-ќыздарыныѕ амандыєын тілейтін. Неміс ќызы Эльвираны асырап алуєа рўќсат берген де ґзі еді. «Јкеміз ол кезде Ертіс ауданында ішкі істер бґлімін басќарєан. Аудан орталыєында тўрєындарды ауызсумен ќамтамасыз ететін бір єана ќўдыќ бар. Јлгі ќўдыќтан ертелі-кеш адам їзілмейді. Бір кїні анам Зейне су алуєа барса, ќўдыќтыѕ ќасында сары шашты, кішкентай ќыз бала отырады. Кґршілердіѕ баласы шыєар деп ойласа, олардыѕ барлыєын бес саусаќтай біледі. Алєашќы кїні аса мјн бермейді. Келесі кїні келсе, јлгі ќыз таєы отырады. Сґйтсе, ауылдыѕ јйелдері ќўдыќтан су алуєа келгенде сары ќызєа їйден нан, ќўрт секілді тіскебасар бірдеѕелерді ала келеді екен. Болєан жайтты анам јкеме айтады. Сонда јкем: «Јй, Зейне, осы їйде сегіз ауыз бар. Оєан біреуін ќоссаќ, кїн кґрісіміз ќиындап кетпейтін шыєар. Баланы алып кел. Ол да біз секілді пенденіѕ ґкілі єой»,- дейді. Сґйтіп, Эльвира Јкімхановтардыѕ отбасына тоєызыншы бала болып ќосылады. - Сондаєы јкемніѕ мейірімділігіне таѕ ќаламын. Ќазіргі уаќытта екініѕ бірі осындай јрекетке бара бермейді. Сірј, бўл јкемніѕ Ислам дінінен хабарыныѕ кґптігінен шыєар. Себебі, ол Май ауданы, Аќжар ауылындаєы медреседе білім алєан. Јкем бірнеше жылдан кейін отбасымен Павлодар ќаласына кґшіп келді. Ќазаќтыѕ салт-дјстїрін біліп, санасына тїйіп ґскен Эльвира ќазаќ жігітіне тўрмысќа шыќты. Бала ґсіріп, тјрбиеледі»,-дейді Халел Хайроллаўлы. Шынында да, ґзге ўлттыѕ баласын бауырына басќан ќазаќ отбасыныѕ дархандыєына таѕ ќаласыѕ. Сґзін ары ќарай сабаќтаєан Халел аєа: «Ґзгені ґз баласындай кґріп, жеп отырєан

Белес 1952 жылы Хайролла мен Зейне Јкімхановтардыѕ отбасында Халел атты сјби дїниеге келді. Олардыѕ жанўясында бўдан басќа да сегіз бала жјне асырап алєан немістіѕ Эльвира есімді ќызы бар болатын. Халел - осы шаѕыраќтыѕ кенжесі. Содан бері 60 жыл да зулап ґте шыќты. Ўрпаќтар алмасып, заман ґзгерді. Кешегі бала Халел бїгінде аќсаќалдыќ жасќа жетті. У а ќ ы т – зымыран деген осы болар, сірј.

«АТА-АНАНЫЅ АЌЫЛЫН ТЫЅДАЄАН КЕМ БОЛМАЙДЫ» дейді асќаралы алпыс жасты баєындырып отырєан Халел Хайроллаўлы нанын жырып беретін жандар ќазір азайып бара жатќандай кґрінеді маєан. Жетімдер їйі деген ќаптап кетті. Ґкініштісі, ондаєы сјбилердіѕ ішінен ґзіміздіѕ ќаракґздерімізді жиі кездестіреміз. Ертеректе мўндай безбїйрек істер болмайтын. Ќазаќтыѕ баласы ата-ана ќамќорлыєынсыз ќалып жатќанда, ќалайша жаныѕ ќиналмайды?! Бїгінгі кей жастарымыз жеѕіл жїріске ќўмар. Оларды тезге салмаса, ќоєамды айыќпас індетке шалдыќтырады. Меніѕ ойымша, бойына адами ќасиеттерді сіѕіре білген жандар осы жайлы толєанады» - дейді. Халел Хайроллаўлы Павлодар ќаласында дїниеге келді. Осы жерде ґскенімен, Жамбыл ќаласындаєы (ќазіргі Тараз) №1 орта мектептіѕ табалдырыєын аттайды. Жўмысына адал, асќан ыждаћаттылыќпен ќарайтын јкесі Хайролла ќызмет бабымен Жамбыл облысыныѕ ішкі істер департаментініѕ басшысы ќызметіне ауысќан болатын. Орта мектепті осы жерде тјмамдаєан Халел аєа Павлодар индустриалды

институтына оќуєа тїседі. Алєашќы ќызмет жолын да осы ґѕірде бастайды. «Јкеміз ќызметін жалєастырып, Жамбыл ґѕірінде тўра беруіміз бек мїмкін еді. Алайда, ол ќатты науќастанып ќалды. Сонда јкемніѕ кїнделікті кїтімімен айналысатын дјрігер, јзербайжан ўлтыныѕ ґкілі Юсуп Ахундов: «Хайреке, меніѕ жасым біразєа келіп ќалды. Кґп ўзамай елге ќайтатын шыєармын. Сеніѕ де туєан жеріѕе оралєаныѕ дўрыс» деді. Оныѕ не айтып отырєанын бірден тїсінген јкем тез арада жиналып, Павлодар ќаласына кґшіп келді. Бізді бўл жаќта генерал Махмет Дїйсенов кїтіп алды. Ќаланыѕ ќаќ ортасынан їй берді. Ґкінішке ќарай, јкем кґп ўзамай кґз жўмды»,- деп еске алады сол кездерді. Хайролланыѕ ќаралы ќазасы Јкімхановтар отбасына їлкен соќќы болып тиеді. «Јкесіз бала тўл жетім, анасыз бала шын жетім» демекші, балаларына јке орнына јке, ардаќты ана бола білген Зейне апайдыѕ батылдыєы, ќайсарлыєы ќазаќ јйеліне тјн ќасиет. Балаларына аќыл-кеѕесін айтудан

бір тынбайтын аќылшы ананыѕ ўлќыздары тјрбиелі, иманды болып ер жетеді. Бастысы, Зейне анамыз ќазаќтыѕ салт-дјстїрін жадында берік ўстайтын ўрпаќ ќалыптастырды. Хат танымаєан, оќымаєан ананыѕ рухани байлыєына, адами ќасиеттеріне ќарап, тектініѕ ўрпаєы екенін бірден аѕєаруєа болатын. «Анам јкемніѕ тірегі, аќылшысы еді. Себебі, јкеміз їнемі «меніѕ байлыєым - сендерсіѕдер жјне мына шешелеріѕ» деп айтып отыратын. Шынында да солай болатын. Анамыз дастарќан басында отырєан сайын: «Меніѕ бес саусаєым бар. Оныѕ біреуін кесіп, алып тастаса, оєаш кґрінеді. Сендер де мен їшін сондай ќымбатсыѕдар» дейтін. Ата-ананыѕ осы бір аќылы бізді ўйымшылдыќќа тјрбиеледі. Ґмір болєасын ќызыєы мен шыжыєы ќатар жїреді. Сол кездерде јрдайым бір-бірімізге демеу бола білеміз. Халќымызда «Тјрбие тал бесіктен» деген аталы сґз бар. Бала кїнінде кґрген тјлімтјрбиеѕ ґле-ґлгенше санаѕда саќталады. Дуалы ауыз аќсаќалдардыѕ «бала жастан

ЈУЛЕТ

БІР ШАЅЫРАЌТАН - ТҐРТ ДЈРІГЕР Дінислам Кїзембайўлы Нўрмаєамбетов Ўлы Отан соєысыныѕ еѕ бір ќиынќыстау кезеѕінде ќазіргі Шыєыс Ќазаќстан облысы, Семей ќаласында дїниеге келген. Бїгінде отаєасыныѕ ґмірлік серігі Кїлјтай Зјкірќызы да сол бір ќырєын жылдары (1945 жылы) аталмыш ґѕірдіѕ Зайсан ауданында дїние есігін ашќан. Орта мектепті ойдаєыдай тјмамдаєан олар Семейдегі мемлекеттік медицина институтына жїрек ќалауларымен оќуєа тїседі. Ол кезеѕде медицина институтындаєы білім беру ќазаќша болмаєан. Сол себепті, орыс тілін жете игермеген ќос жасќа жаќсы оќып кету оѕайєа тїспеді. Зор ќўлшыныстыѕ арќасында жастар бўл ќиындыќты еѕсеріп јкетті. Ўстаздарыныѕ «Жас дјрігер ауырмауы керек. Дені сау, ар-ожданы таза маман єана науќасты емдей алады», деген аќылдары оларды биік маќсаттарєа жетеледі. - Сырќатына байланысты операция жасатќан кейбір студенттердіѕ ґзі ауруханада жатып, босатќан сабаќтарын бастан-аяќ ќайталап, емтихандарын да ешбір жеѕілдіксіз, кґппен бірге тапсыратын, - деп еске алады студенттік шаќты Кїлјтай Зјкірќызы. Адам ґмірінде ќайталанбайтын студенттік махаббат ќызыќ мол жылдарда бірін-бірі ўнатып, ґмірлік серік болуєа уаєдаласќан олардыѕ їйлену тойы Дінисламныѕ туєан ауылы – Краснокутскіде (Аќтоєайда) ерекше сјн-салтанатпен ґтеді. Бўл – 1970 жылдыѕ шілде айы болатын. Оќуды аяќтаєан соѕ, арнайы берілген жолдамамен екеуі Шымкентке келеді. Ќаладаєы јскери-ќўрылыс батальонына Дінислам Кїзембайўлы бас дјрігер болып орналасады да, Кїлјтай Зјкірќызы осы шаћардаєы №6 цемент зауыты ауруханасына терапевт-дјрігер ретінде жўмысќа

ќабылданады. Јуелгі жасалєан келісімшарт бойынша олар екі жыл еѕбек етіп, кейін Шымкенттен Павлодар облысыныѕ Аќтоєай ауылына ќайтып оралады. Бўл уаќыт – 1972 жылдыѕ кїз мезгілі болса керек. Шымкентте дїниеге келген тўѕєыштары Бауыржанды жетелеп елге оралєан Дінислам мен Кїлјтайды ата-ана да, аудандыќ аурухананыѕ бас дјрігері Маєауия Баймўхамбетўлы Мјрденов те ќуана ќарсы алады. Дінислам Кїзембайўлы - орталыќ ауруханаєа рентгенолог-дјрігер, ал Кїлјтай Зјкірќызы - кґз ауруларын емдейтін маманы ќызметіне орналасады. 1972 жылдан бері рентгенолог ќызметін мінсіз атќара жїріп, Д.Нўрмаєамбетов мемлекеттік медициналыќ саќтандыру ќоры аудандыќ филиалыныѕ директоры, орталыќ аурухана бас дјрігерініѕ орынбасары секілді аса кїрделі міндеттерді де жауапкершілігіне алады.

Ол – сґйлер сґзге аса сараѕ, ґзін ґзгеден ерек етіп кґрсетпейтін сабырлы, ерекше кішіпейіл, келбетінен шаршап-шалдыєу јсте сезілмейтін, жанарынан мейірім мен ќуаныш ќана аѕєарылатын жан. Еѕбектеген сјбиден еѕкейген кјріге дейін рентгенолог Дінислам Кїзембайўлыныѕ жіті ќарауынан ґтеді. Рентген сјулесімен кґзді ашып-жўмєанша тїсірілген флюорофотоларды мўќият ќарап, наќты диагноз ќоюда ол еш ќателеспеген. Осы салада 36 жыл їзіліссіз ќызмет атќарєан ол 2006 жылы зейнеткерлікке шыєады. Біраќ, аудан орталыєындаєы ауруханада рентгенологдјрігердіѕ жоќтыєынан аурухана басшылыєы Дінисламды ґзініѕ кјсіби ќызметіне ќайта шаќырады. Сґйтіп, ол їйреншікті жўмысына ќайта оралады. Содан бері де бес-алты жыл ґтті. Жыл сайын Отан алдындаєы азаматтыќ борыштарын ґтеу їшін шаќырылєан жастардыѕ денсаулыќтарын ќадаєалау еѕ алдымен флюорографиядан ґтуден басталады. Бўл тўста, таєы да Дінисламныѕ ќызметі ерекше маѕызды. Ўзаќ жылдар бойы табысты еѕбек еткені їшін «Ќазаќстан јскері јскери-медицина ќызметініѕ майоры» атаєын иеленген. Аудан, облыс јкімдігі мен медицина басшылыєы тарапынан алєан марапаттары да баршылыќ. Сонымен ќатар, Ќазаќстан Республикасыныѕ 10 жылдыќ мерейтойлыќ медалімен марапатталєан. Дінисламныѕ ґмірлік серігі јрі аќылшысы Кїлјтай Зјкірќызыныѕ зейнеткерлікке шыќќанєа дейінгі еѕбек ґтілі 34 жылды

їйретіѕдер» деп отыратыны осыдан екен єой»,-дейді ол. Ел игілігі їшін азды-кґпті ќызмет атќарєан Халел Хайроллаўлы ґткен єасырдыѕ 80-ші жылдары Рымгїл Шайхымбекќызымен шаѕыраќ кґтереді. Ол уаќытта бїгінгі ќоєамдаєы жастар секілді ґліпґшіп сезімін білдіріп, кґп ўзамай ажырасып тынатын оспадар јрекеттер некен-саяќ кездесетін. Халел мен Рымгїлдіѕ махаббаты берік болды. Жора-жолдастарына да ґнегелі тўстарымен ўнайтын. Айтпаќшы, жастардыѕ їйлену тойына Ертіс ауданында бір шаѕыраќтыѕ тїтінін тїтетіп отырєан Эльвира да келеді. «Ол кезде анам тірі еді. Эльвира келді дегенде, ќуанєанын кґрсеѕіз анамыздыѕ. Јпкем сол жиында сґйлеген сґзінде: «Мен екі жылдай Халелдіѕ ќасында болдым. Баєып, ќаќтым. Сондыќтан, ол маєан ќымбат», деген еді. Сол бір ќуанышќа толы торќалы той есімнен јлі кїнге кетпейді. Ќазір Эльвира апамыз бўл ґмірде жоќ. Дегенмен, оныѕ бала-шаєасымен араласып тўрамыз. Себебі, біз бір шаѕыраќтыѕ балаларымыз єой»,дейді Халел Хайроллаўлы. Халел мен Рымгїл їш бала тјрбиелеп ґсіреді. Їлкені Алтынай Астана ќаласында тўрады. Жолдасы Јнуар екеуі Јмина есімді сјбилерін тјрбиелеп отыр. Екеуі де белді ќызметте. Ўлы Шаяхмет јскери саланы таѕдады. Атасыныѕ жолымен жїруді маќсат еткен ол жуырда јке атанды. Халел мен Рымгїл Јкімхановтарєа Расул атты немере сыйлаєан келіндері Самал - Ертіс ауданынан. Кенжесі Айзия мектепте оќиды. Бїгінгі таѕда Павлодар облысы мўраєаттар жјне ќўжаттама басќармасыныѕ бастыєы ќызметіндегі Халел Хайроллаўлы: «Меніѕ азамат болып ќалыптасуыма јке-шешемніѕ тјрбиесі јсер етті. Оларєа шексіз ќарыздармын. Сїйікті ата-анама Алла Таєала жар болсын деп дўєа тілеймін»,- дейді. Асќаралы алпыс жасќа аяќ басќан ел аєасыныѕ мерейтойы ќўтты болсын дейміз. Фархат ЈМІРЕНОВ.

ќўрайды. Осы бір кїрделі, беймаза жылдар аралыєында Кїлјтай Зјкірќызы анаєа, дјрігерге тјн асыл ќасиеттерді бойына ќалыптастыра білді. Ол бір єана Аќтоєай ауданыныѕ орталыќ ауруханасында 32 жыл їзіліссіз кґз дјрігері ретінде табысты еѕбек ете жїріп, мемлекет тарапынан еѕбекаќы ќарастырылмаєан (кеѕестік кезеѕде) ќоєамдыќ жўмыстарды да ерекше ќўлшыныспен атќарєан. Ќазаќстан денсаулыќ саќтау министрініѕ «Ќўрмет грамотасына» ие болєан оєан 1989 жылы «КСРО денсаулыќ саќтау ісініѕ озаты» атаєы беріледі. Бїгінде 66 жасќа толып отырєан Кїлјтай Зјкірќызы жолдасымен бірге екі ўл бала ґсіріп, тјрбиеледі. Бауыржан, Нўржан есімді ўлдары ата-ана жолын ќуып, дјрігерлік мамандыќты таѕдады. Бауыржан Семей мемлекеттік медицина институтын анестезиолог-реаниматолог мамандыєы бойынша, ал Нўржан (марќўм) фтизиатр мамандыєы бойынша тјмамдаєан. Ќазіргі таѕда Бауыржан аудандыќ туберкулез ауруларына ќарсы кїрес диспансерініѕ бас дјрігері ќызметін атќарады. Ґкінішке ќарай, Нўржан отыз жасында кґлік апатынан ќаза табады. Артына ўрпаќ та ќалдырып їлгермеген Нўржанныѕ ќазасы Нўрмаєамбетовтер јулетіне орны толмас ґкініш јкелді. Бїгінде жасы 70-ке таяп ќалса да, дјрігерлік ќызметтен ќол їзбей келе жатќан Дінислам Кїзембайўлы мен бес уаќыт намазын ќаза етпей, дін жолын берік ўстанєан Кїлјтай ќажы Зјкірќызы – баќыттарын еѕбектен тапќан, отбасында кґпке ґнегелі ўрпаќ тјрбиелеп ґсірген, шынайы, аяулы, асыл жандар. Еркін МЎНДУИНОВ, Аќтоєай ауданы.


Ґмірі - ґнеге Бїгінде таєдырдыѕ тар жол тайєаєын кешіп, ґмірдіѕ ащы-тўщы дјмін татќан ќарияларымыздыѕ арамыздан табылєаны біздер їшін їлкен баќыт. Солардыѕ бірі – адал еѕбегімен еліне елеулі, халќына ќалаулы бола білген Баянауыл ауданыныѕ ќадірлі аќсаќалы Мазан Мўсаўлы Мусин. Ґѕір халќыныѕ ќўрметіне ие болєан абзал жан тарих ќойнауында мјѕгіге саќталєан саяси ќуєын-сїргін, байларды тјркілеу, аштыќ сынды небір ќиын-ќыстау кезеѕді бастан ґткерді. Осы кезде «Ќўрыштан ќўйєан ќўдірет, ќарттарым аман-сау жїрші!» деген ґлеѕ жолдары еске оралады. Бўл ґлеѕ ґмірден ќанша соќќы жесе де, таєдыр тјлкегіне мойымай, болашаќќа деген їмітін їзбеген Мазан атамыз сынды ќайсар жандарєа арналєандай... Екі єасырдыѕ кујгері атанєан кґнекґз ќариямыз бїгінде бейнетініѕ зейнетін кґріп, їбірлі-шїбірлі бала-шаєасымен баќытты ґмір кешіп жатќан жайы бар. Мазан ќария ертеѕгі кїні ґзініѕ 90 жылдыќ мерейтойын да ќарсы алмаќ. Балаларына асќар тау, замандастарына ќадірлі дос атанєан ол кісіге ќараєанда, тоќсан жастыќ белесті баєындырды дегенге сенбей де ќаласыѕ. «Тілаузым тасќа» демекші, Мазан Мўсаўлы јлі тыѕ, жїрісі шираќ, бойын тїк ўстап, јлі де талай ґнегелі іс атќаратын азамат. «Сїйегі асыл» деген сґз осындай ќайратты ќарттарєа айтылєан єой, сірј... Оныѕ осындай жасќа келгенше, кјрілікті мойындамауы жастайынан ауыр жўмысќа жегіліп, шыныєыпширыєуыныѕ арќасы екеніне кїмјніміз жоќ. Сґзіме арќау етіп отырєан Мазан аќсаќал 1922 жылы Ертіс жаєасындаєы Шјуен атты елді мекенде дїниеге келген. Јкесі Мўса мен оныѕ Шјукен, Нўрєазы есімді аєалары ќазан тґѕкерісінен кейін Керекуге ќоныс аударып, тўраќтапты. Ґз заманында халыќ арасында танымал ауќатты азаматтар болєан. Олар бес жїзден астам сјйгїлік жылќыларды ґсірумен танылыпты. Тарихтан белгілі, ґткен єасырдыѕ басында Романовтар јулетініѕ Ресей мемлекетін басќару таєына отырєанына 300 жыл толуына орай болєан салтанат кезінде олар Николай патшаєа ќырыќ арєымаќты сыйєа тартып, аќ патша алдында елініѕ абыройын асќаќтатќан. Сол їшін патша їкіметі Ертіс жиегіндегі осы ќўнарлы жерді оларєа берген. Мазан атаныѕ кіндік ќаны тамєан бўл жер сол кезден бастап Шјукен ќўмы деп аталып кеткен. Кеѕес ґкіметініѕ билігі ќазаќ жеріне орнаєанан кейін байларды ќудалай басталєаны тарихтан мјлім. Осы бір зўлматќа Мўса мен Шјукенніѕ ўлдары да ілігеді. Сол кезде Мўсаныѕ їш баласы мен жары Жўмагїл сїзек ауруына шалдыєып, жарыќ дїниемен ќоштасады. «Ќырыќ жыл ќырєын болса да, ажалы ґледі» дегендей, кґретін ґмірі бар екен,

ќайта аттанады. Отан ќорєау жолында елін ќорєаєан ерлік кґрсеткен батылдыєы їшін сол кездегі ќолбасшыдан екі мјрте Алєыс хат алады. Аќсаќал бўл ќўжатты кґзініѕ ќарашыєындай ќорєап, ќастерлейді. Айта кетерлігі, табиєатынан ќайратты Мазан ата Батыстаєы сўрапыл шайќасќа ќатысып, жорыќ жолын Шыєыстаєы Порт-Артур ќаласында аяќтайды. Бїгінде екі соєыстыѕ дјмін татќан ќарияныѕ омырауында кґптеген медальдер жарќырап тўр. 1945 жылы туєан жеріне оралады. Кґптеген лауазымды ќызмет атќарып, туєан ґѕірініѕ ауыл шаруашылыєын дамытуєа сїбелі їлесін ќосады. Сонымен ќатар, тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру кезеѕінде аудан еѕбеккерлерініѕ науќандыќ жўмыстарына атсалысады. Мазан ата ќай жерде ќызмет істесе де, шындыќты бїкпей, бетке айтатын турашылдыєымен, адалдыєымен ерекшеленген. Мінезініѕ осындай ќырларыныѕ арќасында жўртшылыќ алдында ќўрмет-ќошеметке, абырой-беделге ие болады. Сондыќтан болар, аудандыќ партия комитеті оєан їлкен сенім артып, аудандыќ мјдениет бґлімін басќару тізгінін тапсырады. Осы ќызметте Мазан Мўсаўлы кґптеген игілікті істердіѕ басы-ќасында болып, ауыл мјдениетініѕ жандануына мўрындыќ болады. Осындай істердіѕ бірі ретінде даѕќты жерлесіміз, єўлама єалым Ќаныш Имантайўлы Сјтбаев атындаєы музейдіѕ ашылуын атап ґтуге болады. Осы кезде Ќазанныѕ 40 жылдыєы кеѕшарында халыќ театрыныѕ бой кґтеруіне де Мазан аєаныѕ еѕбегі сіѕді. Адал еѕбегі еленеді. Ол 1967 жылы Кеѕес Одаєы мјдениет министрініѕ маќтау ќаєазына ие болєан. Мазан Мўсаўлы ќўрметті демалысќа шыќќаннан соѕ, ґрелі істерін жалєастыра береді. Он ж ы л д ы ѕ дересінде аудандаєы ќоєамдыќ жўмыстарєа бел шеше кірісіп, еѕбек етеді. Бїгінде Мазан Мўсаўлы тамырын тереѕге жайєан мјуелі бјйтерек іспеттес. Тоќсан жасты ауыздыќтаєан ќария ќўдай ќосќан ќосаєы Саєида апа екеуі жеті бала тјрбиелеп, бесеуін ќатарєа ќосады. «Ґткен кїнде белгі бар» демекші, аќсаќалдыѕ зайыбы Саєида апайды жер ќойнауына тапсырєанына 20 жылдыѕ жїзі болыпты. Отбасыныѕ ўйытќысы болєан сїйікті жарын Мазан аќсаќал саєынышпен еске алады. Бїгінде бес баласынан 11 немере, 6 шґбере, 2 жиен, 4 жиеншар кґріп, ќызыєына тоймауда. - Мен ґзімді шын мјнінде баќытты жан деп санаймын. Отан їшін отќа тїсіп, ќан майданда ќас жаумен арыстанша арпалысќанда аман ќалып, ўлаєатты ўрпаќ ґсіремін деп ойлаппын ба? Міне, ата-баба аѕсаєан азаттыќтыѕ аќ таѕын кґрдім. Тјуелсіздіктіѕ 20 жылында ќол жеткізген жетістіктерге куј болєаным ќарт жїрегімді ќуанышќа бґлейді, - дейді ол. «Тґріѕнен ќарт кетпесін» демекші, Мазан Мўсаўлы сынды ќарттарымыз јрќашан аман болєай! Ќайрат САРБАСОВ, Баянауыл аудандыќ мјдениет, тілдерді дамыту, спорт жјне дене тјрбиесі бґлімініѕ бастыєы.

Ìîóåë I áîéòåðåê Мазан аєа сол індеттен аман ќалады. Жастайынан жетім ќалєан ол туєан наєашысы Јжмўханныѕ ќолында тјрбиеленеді. Атамыз ел ќатарлы білім алады. Балалыќ шаќпен ќоштасып, жастыќ шаќќа бет бўрєан мезетте Ўлы Отан соєысы да басталып кетеді. Сґйтіп, 1941 жылы Мазан ата ел ќорєау ниетімен майданєа аттанады. Ќазірдіѕ ґзіде ол сўрапыл соєыс кезіндегі Ресейдіѕ Воронеж ќаласындаєы ќиян-кескі ўрыстарєа ќатысќан сјттерін «тайєа таѕба басќандай» айтып бере алады. - Жан алысып, жан беріскен сўрапыл шайќастыѕ кезекті шабуылына шыєарда Ќара ќыпшаќ Ќобыландыныѕ јруаєына сыйынатынмын. Ата-бабаларымныѕ рухы жебеген болар, ќаншама ќандыкґйлек жолдастарым ќаза болєан соєыс зардабынан аман-есен ќалдым, - деп еске алады ќарт жауынгер. Біздіѕ јскер кескілескен ўрыс жїргізе отырып, неміс-фашист басќыншыларын Днепрден јрі асырєанда, їшінші рет жараландым. Бўл 1943 жыл болатын. Ауыр жараланса да, денсаулыєы сыр бергендіктен, танкистерді даярлайтын ќысќы курстарєа ќабылданады. Кейін соєысќа

Кјсібіѕ - нјсібіѕ кїні мал басын кґбейтіп, јкемніѕ аманаты болєан шаруа ќожалыєыныѕ жўмысын дамытудамыз. Сонымен ќатар, шаруашылыќќа «Есіл 740», Класс «Медион-310», Нива «Ефект» сынды жаѕа техникалар сатып алып, жўмысымыз алєа басуда», дейді. «Жўмыла кґтерген жїк жеѕіл» дегендей, јкесініѕ бастаєан ісін ґрге домалатып жїрген аєайынды Сергей, Петр, Николай, Александр, Галина жјне олардыѕ анасы Валентина Петровна бірбірлеріне ќолдау кґрсетіп жїрген жайлары бар. Анасы есеп-ќисап ќўжаттарын реттеп отырса, ќызы Галина жјне келіндері Татьяна мен Ольга мўндаєы жўмысшыларєа ас пісіреді екен. Айта кетерлігі, шаруашылыќтаєы тўраќты 15 жўмысшыєа тегін тїскі, кешкі ас, сондайаќ, жарты баєасына отын-су беріледі. Николай Николаевичтіѕ айтуынша, енді жўмысшыларєа арнап екі пјтерлі їй, асхана, монша ќўрылысын салу кґзделуде. Шаруа ќожалыєы Ќозыкеткен ауылынан алшаќ жерде орналасќан. Мўнда екі астыќ ќоймасы, техниканы жґндеуге арналєан шеберхана, астыќ ќырманы орналастырылєан. Шаруа ќожалыєы биыл 7 500 мыѕ гектарєа себілген дјнді дер кезінде жинап, ќоймаларєа уаќытында тапсырды. Осылайша, јкесінен ќалєан игі істі жалєастырып жїрген Николай Николаевичтіѕ еѕбегі баєаланып, жыл сайын ауыл шаруашылыќ ќызметкерлері кїні мерекесі ќарсаѕында облыс, аудан басшыларыныѕ дипломдарымен марапатталуда. Білікті басшы барлыєыныѕ басын ќосып, ўйымшылдыќтыѕ арќасында біршама табыстарєа ќол жеткізуде. Сонымен ќатар, ол јкелік парызы мен ќамќорлыєын да ўмытпайды. Жан жары Татьяна Владимировна екеуі Наташа мен Инна есімді екі ќыз тјрбиелеуде. Николай Николаевичтіѕ анасы Валентина Петровна он їш немере жјне їш шґбере сїйіп отырєан баќытты јже. Оныѕ ендігі басты арманы - осы балапандарыныѕ амандыєы. Олай болса, біз де отбасылыќ дјстїрлі істі жалєастырып, елдіѕ ґсіп-ґркендеуіне, ауыл шаруашылыєы саласыныѕ гїлденуіне ґзіндік їлес ќосып жїрген «Штрек» шаруа ќожалыєын ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєымен ќатар келген мерейтойымен ќўттыќтап, алєа ќойєан маќсат-мўраттарына жетуіне тілектестік білдіреміз. Айнўр ОРЫНБАЙЌЫЗЫ, Успен ауданы.

АНАЖАН, ЌЎТТЫ БОЛСЫН, 90 ЖАСЫЅ! Павлодар ќаласында тўратын аяулы анамыз, ардаќты јжеміз Шјйзат Кјрімќызы Смаєўлованы 90 жасќа толєан торќалы мерейтойымен шын жїректен ќўттыќтаймыз. Тоєыз бала тјрбиелеп, ґсірген анамыздыѕ 27 немересі мен 25 шґбересі бар. Мўндай баќытты єўмырды екініѕ бірі кеше бермейді. Сондыќтан, біз асыл анамызбен маќтанамыз, оныѕ ґнегелі ґмірін їлгі тўтамыз. Алла Таєаладан анамыздыѕ 100 жасќа аманесен жетуін нјсіп етсін деп тілейміз. Ќамќоршымыз јрі аќылшымыз Шјйзат анамыздыѕ ќўрметіне тґмендегідей ґлеѕ жолдарын арнаймыз. Аќ айдынєа салып баќыт кемесін, Жарќын жїзбен ќуанышпен келесіѕ, Ќўтты болсын, тоќсан жасыѕ, јжетай, Ґзіѕізді бір Хаќ Таєалам демесін. Бјйтерексіз жапыраєы жайќалєан, Барша жўртќа жаќсылыєыѕ байќалєан. Баќ орнасын јрдайым басыѕызєа. Жас ќосылсын, јжетай, жасыѕызєа, Отбасына ќуаныш сыйлап талай, Амандыќпен жетіѕіз жїзге ќарай! Тілек білдірушілер: ќызы - Майнўр, кїйеу баласы - Асќар, жиендері – Бибінўр-Амангелді, Ќуаныш, Айнўр. Жиеншарлары – Санжар, Беназир, Јкежан. (11).

Куватов Бјри Јбілмјжитўлы! Ќалды артта жетпіс асу, ќия шыѕдар, Сарбазсыѕ, мінезіѕде ўнасыѕ бар. Шўєыла, шуаќ тґктіѕ айналаѕа, Јлі де кїш-ќайратыѕ, ќуатыѕ бар. Жария боп жаќсы атыѕ алты Алашќа, Келесіз їлгі болып барша жасќа. Жїрегі аузын ашса кґрінетін, Базары жайсаѕдардыѕ тарќамас та. Толќып аѕќылдадыѕ аќтарылып, Жатыр єой, аќ пейілге жат табынып. Аќ туын адалдыќтыѕ желбіреттіѕ, Жїрсеѕ де астамсу жоќ атќа мініп. Танытып еѕбегіѕмен сан ќырыѕды, Жаќсыєа шашу еттіѕ жан нўрыѕды. Бґленіп ќўрметіне ќалыѕ жўрттыѕ, Арнадыѕ еліѕе сен таєдырыѕды. Ќалыбын адамдыќтыѕ бір бўзбадыѕ, Ўяѕнан тїлеп ўшты ўл-ќыздарыѕ. Ґзіѕнен ґркен жайып, ґнеге алєан, Тілейді сізге баќыт жўлдыздарыѕ. Тілек білдірушілер: Жўбайыѕ, балаларыѕ, немереѕ жјне жиендеріѕ.

«ШТРЕК» ШАРУА ЌОЖАЛЫЄЫ -

ТЈУЕЛСІЗДІК ЌЎРДАСЫ

Елбасы Н.Назарбаев елді дамытуєа баєытталєан «Ќазаќстан-2030» атты стратегиялыќ баєдарламасында: «Біздіѕ ауќымды алќаптарымыз, ауыл шаруашылыєы жерлеріміз - орасан зор јлеуметіміз»,-деп атап кґрсеткен болатын. Сондыќтан да болар, егемен елімізде ауыл шаруашылыєы саласын дамытуєа ерекше назар аударылуда. Успен ауданына ќарасты Ќозыкеткен ауылындаєы «Штрек» шаруа ќожалыєыныѕ атќарып жатќан бїгінгі тірлігі соныѕ дјлеліндей. Аталмыш шаруашылыќтыѕ басшысы Николай Николаевич Штрек - топыраќтан мол ґнім алудыѕ ќыр-сырын меѕгерген тјжірибелі жан. Ол - мемлекет тарапынан берілген барлыќ мїмкіндіктерді молынан пайдаланып, ќазіргі таѕда толаєай табысќа ќол жеткізіп отырєан кјсіпкер. Атаќты Шекспирдіѕ «Адамдардыѕ ґмірінде шарыќтау сјті бар, оны дўрыс пайдалана білсе, табысќа жеткізеді...» деген ќанатты сґзі Н.Штрек сынды іскер азаматтарєа айтылєандай... Бїгінгі кїні «Штрек» шаруа ќожалыєы заманауи їлгідегі ауыл шаруашылыєы техникаларын алып, ґсімдік жјне мал шаруашылыєымен ќатар айналысып, жаѕа белестерді баєындыруда. 1991 жылдыѕ желтоќсан айында ќўрылєан, яєни Тјуелсіздікпен тїйдей ќўрдас шаруа ќожалыєы бїгінде бар ќиындыќты артќа тастап, аяєынан ныќ тўрды. Ґткенге кґз жїгірткен Николай Николаевич: «Шаруашылыќ алєаш рет ќўрылєан кезде јкем Николай Петрович Майќамыс ауылына ќоныстанып, 530 гектар егіс алќабына бидай, арпа жјне ќараќўмыќ дјнін сеуіп, кґп ќиындыќ кґрген екен. Сол кезде жаѕадан техника алуєа ќаражат болмаєандыќтан, ескі темір-терсектерден ДТ-75, ЮМЗ6, Нива СК5 комбайынын ќўрап алыпты. Кейін кезіндегі «Путь Ильича» колхозыныѕ тґраєасы болєан А.Жураковский деген азамат оєан кґмек ретінде бір комбайн мен К-700 техникасын беріпті. Барды ќанаєат тўтќан јкем бўл техникаларды егіс алќабына шыєарып, ерінбей еѕбек етіпті. Сґйтіп, шаруашылыќтыѕ жўмысы біртіндеп жанданып, мемлекет тарапынан шаєын несиелер алып, кїннен-кїнге дами бастады. Ќазіргі

Ќўрметті Алмагїл Нўрєожаќызы! Сізді 2011 жылдыѕ 27 желтоќсанында зейнеткерлік жасќа т о л у ы ѕ ы з б е н ќўттыќтаймыз. Шын жїрегімізден зор денсаулыќ, ґмірдіѕ ажарын, баќыттыѕ базарын, арайлы таѕдар мен шаттыќќа толы кїндер тілей отырып, мына ґлеѕ жолдарын арнаймыз. Тілейміз тек бўл ґмірдіѕ амандыєын, Таєдыр ешбір кґрсетпесін жамандыєын. Ќызыєын кґріп немере-шґбереніѕ, Шаттыќќа толы болсын єўмырыѕ. Кґпке їлгі ґзіѕ салєан даралыќ, Бір басынан табылады даналыќ. Ортамызда аман-есен жїріѕіз, Ўрпаєыѕа тјлім беріп, дара ныќ. Тілек білдірушілер: Дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 мектеп-лицейініѕ ўжымы (23).


САРЫАРҚА САМАЛЫ

10

www.saryarka-samaly.kz

ШЕШІМ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда №3195 арқылы тіркелді.

Павлодар облыстық мәслихатының

ШЕШІМІ

Павлодар қаласы 2011 жылғы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» кодексінің (Салық кодексі) 495-бабының 9-тармағына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы 6-бабының 5-тармағына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШIМ ЕТЕДI: 1. Павлодар облысы бойынша 2012 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы мөлшерлемелері көрсетілген шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Осы шешiм алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелерi жөнiндегi тұрақты комиссиясына жүктелсiн. Сессия төрағасы Н. Шабрат Облыстық мәслихаттың хатшысы Р. Гафуров Павлодар облыстық мәслихатының (IV сайланған ХL сессияcы) 2011 жылғы 6 желтоқсандағы №401/40 шешіміне қосымша

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЭМИССИЯЛАР ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ 1. Тұрақты көздерден шығатын ластаушы заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ластағыш заттардың түрлері 2 Күкірт тотықтары Азот тотықтары Шаң және күл Қорғасын және оның қосындылары Күкіртсутегі Фенолдар Көмірсутектері Фармальдегид Көміртегі тотықтары Метан Күйе Темір тотықтары Аммиак Алты валентті хром Мыс тотықтары Бенз(а)пирен

1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 3 20,00 20,00 10,00 3 986,00

1 килограмм үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 4

124,00 332,00 0,32 332,00 0,32 0,02 24,00 30,00 24,00 798,00 598,00

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2 Көмірсутектері Көміртегі тотықтары Метан Күкірт диоксиді Азот диоксиді Күл Күкірт сутегі Меркаптан

4. Ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды: Р/с № 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ластағыш заттардың түрлері

2 Нитриттар Мырыш Мыс Оттегіне биологиялық сұраныс Тұзды аммоний Мұнай өнімдері Нитраттар Жалпы темір Сульфаттар (анион) Өлшенген заттар Синтетикалық бетүсті-белсенді заттар Хлоридтер (анион) Алюминий

1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 3 4,46 1,46 0,08 20,00 20,00 24,00 124,00 19 932,00

1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 3 1 340,00 2 680,00 26 804,00 8,00 68,00 536,00 2,00 268,00 0,80 2,00 54,00 0,20 54,00

5. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін төлемақы ставкалары мыналарды құрайды:

Рет №

Қалдықтардың түрлері

1 1.

2 Өндіріс пен тұтынудың қалдықтарын полигондарда, жинақтауыштарда, санкцияланған үйінділерде және арнайы берілген орындарда орналастырғаны үшін: Коммуналдық қалдықтар (тұрмыстық қатты қалдықтар, тазарту құрылғыларының кәріздік тұнбасы) Қауіптілік деңгейін ескере отырып, өнеркәсіптік қалдықтар: «қызыл» тізім «янтарь» тізім «жасыл» тізім Жіктелмегендер Бұдан басқа: Аршынды жыныстар Жанас тау жыныстары Байыту қалдықтары Шламдары, қалдықтары Күл мен күл-шлактар Ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары Элементарлық және техникалық күкірт Радиоактивтік қалдықтарды орналастырғаны үшін, гигабеккерельмен (Гбк): Трансуранды Альфа-радиоактивті Бета-радиоактивті Шынақты радиоактивті көздер

1.1. 1.2.

2.

996,60

Ластағыш заттардың түрлері

2 Этилденбеген бензин үшін Дизель отыны үшін Сұйытылған, сығылған газ үшін

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7.

2. Заңнамамен белгіленген тәртіпте іске асырылатын алауларда ілеспе және (немесе) табиғи газды жағудан шығатын ластаушы заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды: Р/с №

1 1. 2. 3.

Пайдаланылған отынның 1 тоннасы үшін төлемақы мөлшерлемесі (АЕК) 3 0,66 0,90 0,48

Отын түрлері

6 желтоқсан

Павлодар облысы бойынша 2012 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы мөлшерлемелері туралы

Р/с №

3. Қозғалмалы көздерден атмосфералық ауаға шығатын ластаушы заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды: Р/с №

(ІV сайланған ХL cессиясы) №401/40

31 желтоқсан, сенбі, 2011 жыл

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 1 1 гигабектонна керель үшін (Гбк) үшін 3 4

0,38

14,00 8,00 2,00 0,90 0,004 0,026 0,02 0,038 0,66 0,018 7,54

0,76 0,38 0,04 0,38

ЕСКЕРТУ: 1) коммуналдық қызметтер көрсету барысында түзілетін эмиссия көлемі үшін табиғи монополия субъектілері мен энергия өндіруші ұйымдары үшін төлемақы мөлшерлемелеріне мынадай коэффициенттер енгізіледі: 1-тармақта – 0,3 коэффициенті; 4-тармақта – 0,43 коэффициенті; 5-тармақтың 1.3.5-жолында – 0,05 коэффициенті; 2) коммуналдық қалдықтарды орналастыруды іске асыратын полигондар үшін тұрғылықты жерлер бойынша жеке тұлғалардан жиналған

тұрмыстық қатты қалдықтардың көлемі үшін 5-тармақтың 1.1-жолда белгіленген төлемақы мөлшерлемесіне 0,2 коэффиценті қолданылады. 3) 1, 2 тармақшаларда қаралған ескертпедегі жеңілдік коэффициенттерді қоршаған ортаға эмиссиясының жоғары нормативтік көлемі үшін төлеміне қолданылмайды. 4) белгіленген лимиттерден асып түскен қоршаған ортаға эмиссия үшін осы бапта белгіленген төлемақы ставкалары он есеге ұлғаяды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

31 желтоќсан, сенбі, 2011 жыл

ХАБАРЛАМА

www.saryarka-samaly.kz

11

САЙЛАУ - 2012

ЈДІЛЕТСІЗДІККЕ ЖОЛ ЖОЌ! 2012 жылдыѕ басында ґтетін Ќазаќстан Республикасы Парламенті Мјжілісі мен мјслихаттар сайлауы жґнінде жўртшылыќ арасында тїрлі пікір ќалыптасуда. Біраќ, бірлігі жарасып, бейбітшілікті ту еткен біздіѕ отандастарымыз бўл науќанныѕ ойдаєыдай ґтетініне толыќ сенімді. Бўєан дейін де елімізде тїрлі деѕгейдегі сайлаулар сјтті ґткен болатын. Сондыќтан, егемен еліміздіѕ ертеѕі їшін жасалып жатќан маѕызды шешімдер мен демократиялыќ ќадамдарєа ешкім де бґгет жасай алмайды. Ќазіргі таѕда Парламент Мјжілісініѕ кезектен тыс сайлауын баќылау жґніндегі республикалыќ ќоєамдыќ комиссияныѕ штабы ґз жўмысын тыѕєылыќты бастап та кетті. Айта кетерлігі, олардыѕ ќатарында ЌР Ўлттыќ єылым академиясыныѕ академигі, єалым Тґрегелді Шарманов, белгілі заѕгер Тагир Сисембаев сынды ел їміт артар сенімді тўлєалар бар. Сондай-аќ, сайлаудыѕ ґту барысын баќылайтын ќазаќстандыќ їкіметтік емес ўйымдарды ќаржыландырып отырєан АЌШ-тыѕ халыќаралыќ демократиялыќ институты, «Фридом Хаус» ўйымы, «СОРОС», ЮСАИД ќорлары, басќа да шетелдік ўйымдар аталмыш науќанєа кері јсерін тигізе алмайды. Ґйткені, Ќазаќстан - ќўќыќтыќ мемлекет болєандыќтан, мўндай маѕызды шараларєа їлкен жауапкершілікпен ќарайды. Жасыратыны жоќ, бїгінде шетелдік ќорлар ќаржыландырып отырєан їкіметтік емес ўйымдардыѕ кґпшілігіне ел сенбейді жјне істеген іс-јрекеттеріне кґѕілдері толмайды. Бўєан айтар дјлелдер жеткілікті. Мјселен, бўрын Грузияда, Украинада ґткен сайлауда їкіметтік емес ўйымдардыѕ ґкілдері жалєан аќпарат беріп, кїллі јлемді сендіруге тырысќан. Кейін шындыќтыѕ беті ашылып, їкіметтік емес ўйым

2 ЌАЅТАР – ДЇЙСЕНБІ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 «Кїй-терме» (ќаз.) 8.15 «Ўйќы ашар» (ќаз.) 8.30 «Уроки здоровья» - авторлыќ баєдарламасы 9.05 «Мир женщин» - (ор) 10.05 «Обо всем для всех» - концерттік баєдарлама (ор.) 11.05 «Апта тынысы» (ќаз., орыс) 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы (ќаз.,ор.) 14.05 «Почемучка» - авторлыќ баєдарламасы 15.05 «Тјуелсіздік тўєыры» (ќаз) 16.05 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»17.05 «Кумиры» - концерттік баєдарлама 18.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама 19.05 «Јн-кґѕілдіѕ ажары» - концерттік баєдарлама (ќаз) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны 3 ЌАЅТАР – ЖЕКСЕНБІ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 «Кїй-терме» (ќаз.) 8.05 «Ўйќы ашар» (ќаз.) 8.15 «Јйелдер јлемі» (ор.) 9.05 «Жїректі тербеп» (каз) 9.30 «Жырлайды жїрек» (ќаз) 10.05 «Ќазаќ тілін їйренейік» 10.30 «Балдай тјтті балдарыєан» - балалар хабары. (ќаз) 11.05 «Минуты поэзии» - авторлыќ баєдарламасы (ор.) 11.30 «Тау тўлєа» - (ќаз.) 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарлама (ќаз.,ор.) 14.05 «Јн-кґѕілдіѕ ажары» (ќаз) 15.05 «Кумиры» (ор.) 16.05 «Денсаулыќ» (ќаз.) 17.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама 18.05 «Полезные советы» - авторлыќ баєдарламасы (ор.)

ґкілдерініѕ абыройы тґгілді. Міне, осындай оќиєадан кейін ондайларєа сеніп, ќол ќусырып отыруєа болмайтынын бїкіл халыќ тїсінді. Сол сияќты Ќазаќстанда да шет елдік ќорлардыѕ ќаржысы арќылы кїнін кґріп отырып, белгілі бір топтардыѕ мїддесін ќорєайтын їкіметтік емес ўйымдардыѕ билікке орынсыз араласып, тайраѕдауына жол жоќ. Бїгінде Ќазаќстан жаѕадан тјй-тјй басќан бала емес, 20 жастаєы аќыл-ойы кемелденген, тепсе темір їзетін ер жігіттей оѕы мен солын танып білетін дјрежеге жетті. Осы уаќытќа дейін Ќазаќстан Республикасы Елбасыныѕ салиќалы саясатыныѕ арќасында бірќатар халыќаралыќ ауќымды шараларєа бастамашы болып їлгерді. Ел ішіндегі этносаралыќ татулыќ пен дінаралыќ келісім їдерістері ґзгелерге їлгі болды. Јлемдік ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету баєытындаєы бўл шаралар халыќаралыќ ќоєамдастыќ тарапынан жоєары баєаєа ие болды. Ќазіргі таѕда дїниежїзініѕ кґптеген мемлекеттерімен достыќ, ынтымаќтастыќ тўрєысында ќарым-ќатынас орнады. Сґйтіп, еліміз демократиялыќ ќўндылыќтарды ќўрметтеу, ашыќ ќоєам ќўру, адам ќўќыєын ќорєау, сґз бостандыєын ќамтамасыз ету сынды ґркениет жолына бастар толаєай табыстарєа ќол жеткізді. Осындай зор мїмкіндіктерге ие тјуелсіз еліміздегі јрбір саяси шаралардыѕ јділ јрі ашыќ болуы халыќ їшін ґте маѕызды. Ал елімізде демократия талаптарыныѕ ґз деѕгейінде орындалып жатќанын ескерсек, алдаєы сайлау да басќа елдердегі сияќты дау-жанжалсыз, заѕ тўрєысында ойдаєыдай ґтетініне їміт мол. Мўратхан СЕРЖАН.

Сјттібаев Ќайыр Ујлиўлыныѕ отбасына Асќар таудай азаматымыз Ќайыр Ујлиўлыныѕ дїниеден озуына байланысты отбасына, туєан-туыстарына ќатты ќайєырып, кґѕіл айтамын. Ќайыр Ујлиўлы тынымсыз еѕбекті талап ететін, заѕдылыќты ќамтамасыз ету жолында жауапты лауазымды ќызметтерді абыроймен атќарєан, халќы мен туєан жері їшін аянбай тер тґккен елініѕ абзал азаматы еді. Ол ґзініѕ єўмырын арнаєан прокуратура органдары саласында Павлодар, Аќмола облысы прокурорыныѕ бірінші орынбасары, Ќазаќстан Республикасы Бас прокуратурасында басќарма бастыєы, ал 2006 жылдан бастап Ќўќыќтыќ статистика жјне арнайы есепке алу жґніндегі Комитетініѕ Павлодар облысы бойынша басќармасыныѕ бастыєы ќызметін атќарып, ґмірініѕ соѕына дейін Ќазаќстанныѕ јділет саласын дамытуєа ґлшеусіз їлес ќосты. Ґмірдіѕ ешбір ќиындыєына ќайыспай, ќоєамныѕ белді мїшесі јрі шеберлігі жоєары маман, адамгершілік ќасиеттерге бай азамат ретінде аќќан жўлдыздай жарќ етіп, ґмірден ерте ґткен елжанды тўлєаныѕ еѕбек жолы, азаматтыќ бейнесі кейінгі ўрпаќќа їлгі-ґнеге болып ќалды. Ќысќа єўмырында биік белестерді баєындырып, артына ґшпес із ќалдырєан Ќайыр Ујлиўлыныѕ жарќын бейнесі жерлестері мен аєайын-туєандарыныѕ жадында елініѕ наєыз отансїйгіш азаматы, отбасыныѕ тірегі болєан абзал јке – еѕ ќастерлі, ардаќты, аяулы жан ретінде саќталатыны аныќ.

Сіздерге шаѕыраєыѕызда ќайєы емес, тек жаќсылыќ болсын деп тілеймін. Марќўмныѕ жаны жјннатта, топыраєы торќа болсын! Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас Прокуроры А.Ќ. ДАУЫЛБАЕВ.

ЖАРНАМА 32-36-82 Павлодар облысыныѕ МАЭС ўйєарымымен 9.12.2011 жылдан «ДАРАТ ПВ» ЖШС-ныѕ банкроттыєы жґнінде ґнірістік іс ќозєалды. (6)

2-8 ЌАЅТАР АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” КМК ХАБАРЛАРЫ БАЄДАРЛАМАСЫНЫЅ ЌЫСЌАША НЎСЌАСЫ 19.05 «Тренд» - авторлыќ баєдарламасы (ор.) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны 4 ЌАЅТАР – СЈРСЕНБІ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 Жаѕалыќтар ( ќаз., ор.) 7.25 «Ґзекті мјселе» (ќаз.) 7.40 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»- (ор.) 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама (ќаз.,ор.) 10.15 «Беседы о здоровье» - (ор) 11.15 – 12.00 «Јн – жўмбаќ» - тікелей эфир (ќаз.) 12.15 – 14.00 - «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы (ќаз.,ор.) 14.15 – 15.00 «Жас ќанат» - тікелей эфир (ќаз.) 15.15 – 16.00 «Колесо фортуны» - тікелей эфир (ор.) 16.15 «Ќўќыќ саєаты» - тікелей эфир (ќаз.) 17.15 «Дін јлемі» - тікелей эфир. (ор.) 18.15 «Аќсу толќыны» (ќаз., ор.) 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар (ќаз., ор.) 19.15 «Ертіс жўлдыздары» - концерттік баєдарлама (ќаз) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны 5 ЌАЅТАР – БЕЙСЕНБІ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 Жаѕалыќтар ( ќаз., ор.) 7.25 «Агроґнеркјсіп кешені» (ќаз) 7.40 «Меніѕ сїйікті ќалам - Павлодар» радиожурнал (ор.) 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама (ќаз.,ор.) 10.15 «Сахна» - авторлыќ баєдарламасы (ќаз.) 11.15 «Детский парк информационного периода» - тікелей эфир (ор.) 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем

Павлодар ќаласыныѕ јкімі «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ вице-президенті Жўмабек Жїкенўлы Ќамзинге јкесі Жїкен Хамзаўлыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Исабек Ишан атындаєы ќайырымдылыќ ќорыныѕ мїшелері «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ вице-президенті Ќамзин Жўмабек Жїкенўлына јкесі Жїкен Хамзаўлыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады. (20712)

баєдарламасы (ќаз.,ор.) 14.15 – 15.00 «Жїзден жїйрік» - тікелей эфир (ќаз.) 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир (ќаз.) 17.15 «Казахстанский путь» - (ор.) 18.15 «Аќсу толќыны» (ќаз., ор.) 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар (ќаз.,ор.) 19.15 «Јн-кґѕілдіѕ ажары» - концерттік баєдарлама (ќаз.) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны 6 ЌАЅТАР – ЖЎМА 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 Жаѕалыќтар ( ќаз., ор.) 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» - (ор.) 7.40 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» радиожурнал (ќаз) 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама (ќаз.,ор.) 10.15 «Имандылыќ» - тікелей эфир (ќаз.) 11.15 «Салауатты ґмір салты» - тікелей эфир (ќаз,ор.) 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы (ќаз.,ор.) 14.15 – 15.00 «Жас толќын» - тікелей эфир (ќаз.) 15.15 – 16.00 Викторина «Cіnema» - тікелей эфир (ор.) 16.15 «Басты міндеттер» (ор.) 17.15 «Асыл мўра» (ќаз) 18.15 «Аќсу толќыны» (ќаз.,ор.) 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар (ќаз.,ор.) 19.15 «Музыкальный калейдоскоп» - концерттік баєдарлама (ор.) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны 7 ЌАЅТАР – СЕНБІ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт,

ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 «Кїй-терме» (ќаз.) 8.15 «Ўйќы ашар» (ќаз.) 8.30 «Уроки здоровья» - авторлыќ баєдарлама 9.05 «Мир женщин» - (ор) 10.05 «Обо всем для всех» - концерттік баєдарлама (ор.) 11.05 «Апта тынысы» (ќаз., орыс) 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы (ќаз.,ор.) 14.05 «Почемучка» - авторлыќ баєдарламасы 15.05 «Тјуелсіздік тўєыры» (ќаз) 16.05 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 17.05 «Кумиры» - концерттік баєдарлама 18.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама 19.05 «Јн-кґѕілдіѕ ажары» - концерттік баєдарлама (ќаз) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны 8 ЌАЅТАР – ЖЕКСЕНБІ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 «Кїй-терме» (ќаз.) 8.05 «Ўйќы ашар» (ќаз.) 8.15 «Јйелдер јлемі» (ор.) 9.05 «Жїректі тербеп» (каз) 9.30 «Жырлайды жїрек» (ќаз) 10.05 «Ќазаќ тілін їйренейік» 10.30 «Балдай тјтті балдарыєан» - балалар хабары. (ќаз) 11.05 «Минуты поэзии» - авторлыќ баєдарламасы (ор.) 11.30 «Тау тўлєа» - (ќаз.) 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарлама (ќаз.,ор.) 14.05 «Јн-кґѕілдіѕ ажары» (ќаз) 15.05 «Кумиры» (ор.) 16.05 «Денсаулыќ» (ќаз.) 17.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама (ќаз.) 18.05 «Полезные советы» - авторлыќ баєдарламасы (ор.) 19.05 «Тренд» - авторлыќ баєдарламасы (ор.) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

«РубиКОМ» ЖШС кјсіпорны «Павлодар ауданында (Черноярка ауылдыќ округі) малшаруашылыќ кешенін салу» мјселесі бойынша оныѕ жобасына байланысты «Ќоршаєан ортаєа жасайтын јсерініѕ баєасы» жґніндегі материалдарыныѕ ќоєамдыќ тыѕдауын Черноярка ауылыныѕ МЇ 20.01.2012 жылы саєат 10.00-де ґткізілетіні туралы хабарлайды. ЌОЖЈБ туралы материалдарымен мына мекенжайда танысуєа болады: Павлодар ќаласы, Ген.Дїйсенов кґшесі, 3/1. Тел. 32-95-50, 53-98-04. (15) «Павлодаржер ЄҐО» ЕМК директоры Јбілќаќ Тїгелбаев Жортыєўлов Айнабай Ќайырбекўлына јкесініѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады. (20712)


Санаулы саєаттардан соѕ 2012 – Ўлу жылы табалдырыєымыздан аттайд ы. Келіп жеткен јрб ір Жаѕа жыл мейрамын елден ќал ыспай тойлау, мерек е сјніне ай на лєа н шы рш ан ы бе зен дір у, мј ре -сј ре бо лы п сыйлыќтар дайындау ... Мерекеніѕ алдындає ы осындай јбігерлі «дјстїрлерді ѕ» ќанымызєа сіѕгелі ќашан. Жылына бiр рет ќау ышатын Жаѕа жылды ґзіндік дјстїрімен айр јркім ыќша ќарсы алєысы кел еді, јрине. Јрбіріміз келер жылы ґмірімізде небір ґзгері болатынына сеніп, ола стердіѕ рды дјл осы мереке ќарсаѕында кїтеміз. Олай болса, келе жатќан Ўлу жы лын лайыќты ќар сы алу єа да йы нд алы ѕы з. Сон ым ен , ыр ым шы л жўртшылыќќа бірді-е кілі кеѕес ўсынамыз.

ОЌШАУ ОЙ

Кезекші редактор Аќмарал ЕСІМХАНОВА yessimkhanov.kz@mail.ru

ЖАЅА ЖЫЛДЫЅ «ЌЎНЫ» ЌАНША? Халќымыздыѕ жыл санауына жатпаса да, тайлытаяєымыз ќалмай тойлайтын Жаѕа жыл мерекесі есігімізден сыєалап тўр. Міне, Ќоян жылын шыєарып салып, Ўлу жылын ќарсы алатын кїнге жетіп ќалдыќ. Јдетте, жылдаєы игі дјстїр бойынша оны мерекелеуге бір ай бўрын дайындала бастаймыз. Осындай јрекетіміз арќылы бўл мейрамныѕ ґзге мерекелерге ќараєанда бояуы ќаныќ екенін дјлелдей тїсеміз. Јрине, жылына бiр рет ќауышатын бўл мейрамды јркім ґзіндік дјстїрімен ерекше ќарсы алєысы келеді. Жайнаєан дастарќан, атылєан аќќайнар (шампан), тарту етер сыйлыќтар, безендірілген шырша, от шашулар... Тіпті, арнайы шаќырылатын Аяз ата мен Аќшаќар осы бір кештіѕ ажарын аша тїспесе, кемітпесі аныќ. Дїкендердегі адамдар «кептелісі», мейрамхана сынды кґѕіл-кґтеру орындарын жалєа алудыѕ ќымбаттылыєы, мерекелік киім-кешек сатып алу жјне таєы басќалар... Бўл - јр жыл сайын осынау мейрам алдындаєы ќайталана беретін ќарапайым кґріністер. Мереке ќарсаѕындаєы јбігерлі сјттер «јдеттегідей» азыќ-тїлік, јсіресе, кґкґністер мен жеміс-жидектер баєасыныѕ шарыќтауымен ўштасып жатады. Бўл жайт жўртшылыќты Жаѕа жылдыќ їстелге ертерек ќамданып, барынша молыраќ азыќ-тїлік ќамтып алуєа даєдыландырєан. Баршамыз жаѕа жылды мерекелеуге есеп-ќисап жїргізу ісін жетік меѕгеріп алдыќ. Сонымен, шаттыєы мол мейрамды ќарсы алу їшін ќанша ќаржы кетеді? Енді аз-кем осыєан тоќталсаќ... Тјуелсіз сарапшылардыѕ мјліметтеріне сїйенсек, ќазаќстандыќтар мерекеге дайындыќ барысында жылдыќ табысыныѕ їштен бір бґлігін жўмсаса (!), еуропалыќтар небары їш пайызын шыєындайды екен. . . Оныѕ басым бґлігі азыќ-тїлік сатып алуєа жўмсалады. Айлыќ табысы орташа бір отбасы їшін Жаѕа жылдыќ дастарќан мјзіріне 40-50 мыѕ теѕгедей ќаражат ќажет деседі мамандар. Бўл ќаражатќа јріптестеріѕізбен бірге тойлайтын кештіѕ, тїрлі сыйлыќтардыѕ шыєынын ќосып ќойыѕыз. . . Барлыќ корпоративтік шаралар арасында Жаѕа жылдыќ кеш еѕ јсерлі, ќызыќты деп саналады. Соєан сјйкес оєан кетер шыєын да аз емес. Ќазіргі кезде елімізде мўндай мерекелік ќызыќтарєа бір адам їшін кемінде 10-20 мыѕ теѕге жўмсалады екен. Ќызыќтар демекші, осындай жиындарды ўйымдастырушылар Жаѕа жылдыќ кейіпкерлер ќойылымдарынан бастап, таѕдай ќаќтырарлыќ шараларды ўсынуєа јзір. Айтпаќшы, биыл ТМД елдері арасында Ќазаќстан жаѕа жылдыќ салтанатты кештерді ґткізудіѕ рекордшысы атанды. Екінші орын Јзербайжанныѕ їлесінде болса, їшінші орынєа Ресей тўраќтапты. Осыєан ќарап, јрбіреуіѕіз бўл мерекені сјн-салтанатпен атап ґтуге ќанша ќаражат шыєындайтынымызды шамалай беріѕіз... «Жаѕа жылды есіктен ќалай енгізсеѕ, кїнделікті тірлігіѕ де солай ґрбиді» дегенді желеу етіп, шыєынєа белшеден батып жататынымыз жасырын емес. Арамызда бўл жаєдайды заѕды ќўбылыс деп есептейтіндер де бар шыєар. Жоєарыда аталєандарды аќылєа салып байыптап кґріѕіз, мўныѕ барлыєын ќалтаѕыз кґтере ме, јлде їнем жасаєан абзал ма? Жаѕа жыл - еѕ шыєынды, ќалтаны ќаєатын мереке. Мамандар «бір кїндік мереке їшін шашылып, шыєындалудыѕ ќажеті жоќ. Мейлінше їнем жасауєа тырысќан жґн» деген пайдалы кеѕес береді. Јрине, ќанша тырыссаѕ да, шыєындалатыныѕыз аныќ. Біраќ, їнем ќажет. Сіз не айтасыз, ќадірменді оќырман?

ЎЛУ ЖЫЛЫН ЌАЛАЙ ЌАРСЫ АЛЄАН ЖҐН?

Пікіріѕіз болса, www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

Жаѕа жылды

Кґтеріѕкі кґѕіл-кїй Кїн, ай санап таєатсыздана кїткен сїйікті мереке кешін ойын-кїлкімен, тїрлі сайыстармен ґткізу ќажет. Олар тым кїрделі, «бас ќатыратын» болмаєаны дўрыс. Ќонаќтардыѕ арасында балалар болса, пјтеріѕіздіѕ амандыєы їшін белсенді ойындардан алыс болєаныѕыз жґн. Жаѕа жыл - ортаќ ќуаныш. Сонымен ќатар, кґтеріѕкі кґѕіл-кїйде туєан-туысќандарды жинап, ўмытылмас естелік ќалдырудыѕ тамаша мїмкіндігі. Сондыќтан, ґміріѕізде таєы бір ерекше сјттіѕ орын алуын ќаласаѕыз, Жаѕа жылєа тиянаќты дайындалыѕыз. Мерекелік кештіѕ баєдарламасын алдын ала ойластырып ќою ќажет. Ол - белгілі бір таќырып аясында болєаны дўрыс. Мјселен, теѕіз ќараќшылары, сїйікті ертегілер кейіпкерлерініѕ киімдерін киіп, кішігірім ќойылымдар ўйымдастыруєа болады. Карнавалды костюм киюді ўнатпасаѕыз, їй бґлмелеріне шар немесе тїрлі тїсті шамдар (гирлянда) орнатып, мерекелік жаєдай жасаѕыз. Барлыєын бір тїсте немесе бір таќырып аясында ўйымдастырсаѕыз, ґз їйіѕізді ґзіѕіз танымай да ќаласыз. Ерекше жабдыќтаудыѕ арќасында Жаѕа жылдыќ дастарќаныѕыздыѕ ґзі мерекеніѕ басты јшекейі болуы јбден мїмкін.

Киім Жаѕа жылдыќ кешке ќара мен сары немесе алтын тїстес киімдерді таѕдаєан дўрыс. Сонымен ќатар, алќызыл тїс те сјтті шешім болмаќ. Киім їлгісіне келер болсаќ, батыл шешімдерден ќорыќпаѕыз дейді мамандар. Мысалы, Ўлу суда мекендейтін жјндік болєандыќтан, Жаѕа жылды су жануарлары їлгісінде тігілген кґйлекте ќарсы алу – тамаша таѕдау болмаќ. Сонымен ќатар, кеѕ жеѕді кґйлектер де јдемі кґрінеді. Сјнќой ќыз-келіншектердіѕ ќўлаєына алтын сырєа, бўл кеште міндетті тїрде ќымбат јшекей таєу керек. Пластмасса мен арзан жылтыраќтан алыс болєаныѕыз абзал! Биыл жылан пішініндегі јшекей бўйымдары сјнді кґрінеді. Аяќ киіміѕіздіѕ де жылтыр болєаны дўрыс. Кїміс немесе алтын тїстес аяќ киім кисеѕіз, тіпті жаќсы!

Јзірлеген - А.ЈДІЛБЕКЌЫЗЫ.

(Павлодар ќаласы) Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15 Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru

Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Редакцияныѕ мекенжайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

E-mail: s_samaIy@maiI.ru

Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18. Жауапты хатшы - 61-80-19 Јлеуметтік мјселелер: саясат, заѕ, јдебиет 61-80-23; Денсаулыќ, мјдениет, білім, имандылыќ, «Айналайын», «ЖАС times» - 61-80-17

Сыйлыќ Сыйлыќ беру - кез-келген мерекеніѕ ажырамас дјстїрі екенін баршамыз білеміз. Ќазірдіѕ ґзінде дос-жараѕдарыѕыз бен туєан-туысќандарыѕызєа беретін мерекелік тосын сыйларыѕызды шырша астына «тыєып» ќойєан боларсыз? Дегенмен, осындай тамаша мерекеге орай берілетін тартуларєа ќатысты бірнеше кеѕестерге ќўлаќ тїрсеѕіз. Астролог мамандар сыйлыќтар Ўлудыѕ мінез-ќўлќын, келбетін бейнелеп тўрса, оны жаќсы ырымєа балайды. Осындай игі дјстїр Шыєыс елдерінде, јсіресе, Ќытайда ќалыптасќан. Адамды ќарєыс, сјтсіздік сынды жамандыќтардан саќтайтын мерекелік сый-сияпаттарда міндетті тїрде Ўлудыѕ немесе айдаћардыѕ суреті бейнеленуі тиіс.

Мерекелік дастарќан Жаѕа жылдыќ дастарќан мјзіріне не кіреді? деген сауал ошаќ басындаєы јрбір нјзік жандыны алаѕдатары сґзсіз. Ўлу жылын ќарсы алар кезде дастарќанныѕ кґркін еттен жасалєан таєамдар келтіруі керек. Алайда, жартылай фабрикаттар мен консервілерден аулаќ болыѕыз. Таєамдардыѕ барлыєы жаѕа сойылєан мал етінен дайындалуы керек. Балыќ пен теѕіз ґнімдерін ўмытып кетпеѕіз. Еѕ бастысы - дастарќандаєы таєамдардыѕ барлыєы ерекше безендіріліп, бір-бірімен їйлесім табуы керек. Маѕызды жайт, жаѕа жылдыќ ас мјзірінде кем дегенде бір таєам асќабаќтан жасалуы керек. Осыны ўмытпаѕыз. Ґйткені, асќабаќтан јзірленген тїрлі дјмділер сјттілік јкеледі деп ырымдалады. Їстел безендіргенде, міндетті тїрде сары тїсті ќолданєан жґн. Ол - дастарќан, ыдыс, тым болмаса, майлыќ тїсі болуы мїмкін. От – Ўлу жылыныѕ басты нышаны болєандыќтан, їстел басында бірнеше шыраќ жанып тўрса, ќўба-ќўп.

Жаѕа жыл ќ ырымдар дегенде бір мыќарсаѕында аќшасыз ќалуєа отырсаѕыз, жы ѕдыќ тўруы керек. Ырым бо болмайды. Јмияныѕызда ке болмаєанда бір л бойына аќшаныѕ зардаб йынша жаѕа жылда ќўрала м ын ќа ќатар, ешкімгееуден ќарызєа алып јмияны тартып шыєуыѕыз мїмкін. н ѕы Еѕ шыєарумен бо ќарызєа аќша бермеѕіз. Јй зєа салып ќойыѕыз. Соныме ласыз. н тпегенде, жыл Жаѕа жылє бойы шыєын дўрыс. 2012 а дейін ренжіскен адамдарыѕы жы шынылары ме лды ќарсы алмас бўры здан кешірім сўрап їлгерген н їйдіѕ ішін, іѕі заттарды ќоќы н айналарды жалтыратып јсіресе, тере з бірге кетеді-мі сќа лаќтырєан жґн. Сонда жаќою ќажет. Сынєан, жары зе с. лє мандыќтыѕ бј рі сол заттармеан н

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі

Экономика 61-80-37; Ауыл шаруашылыєы, тўрєын їй мјселесі 61-80-18; Тіл, спорт - 61-80-20 Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 32-36-82, 32-09-31;

Маркетинг жјне тарату бґлімі 32-09-89. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 37107 дана, бїгінгі кґлемі 3 б.т.

Баспа индексі 65441. Павлодар облыстыќ «Информ-БюроЭкибастуз» ЖШС “PrimaLux” баспаханасында басылды. ЌР Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Јуезов кґшесі, 15-їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/755044.

Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты17.00. Тапсырыс Г11-1741.

Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалынан» алынєан материалдарєа сілтеме жасалуєа тиіс. Жарияланєан маќалаларды, фотосуреттерді жјне безендірулерді кґшірмелеу тек КМК рўќсатымен жїзеге асырылады.

"Сарыарқа самалы"  

31 желтоқсан, сенбі 2011 жыл