Page 1

28

маусым, сейсенбі 2011 жыл

№72 (14709)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

e

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ОБЛЫС ЈКІМДІГІНДЕ

ÌÅÌËÅÊÅÒÒIÊ Ð ÌIÇÄÅÐÃÅ ÍÅÌKYÐÀÈÄÛ KÀÐÀFÀÍ шенеуніктер ќатаѕ жазаєа тартылмаќ

Баянауыл мен Железинка аудандары жјне облыстыѕ денсаулыќ саќтау мекемелері мемлекеттік рјміздердіѕ ілінуі мен орналасу тјртібіне мјн бермей, ат їсті ќарайды. Бўл туралы облыс јкімі Баќытжан Саєынтаевтыѕ тґраєалыєымен ґткен мемлекеттік рјміздер жґніндегі облыстыќ комиссияныѕ отырысында мјлім болды. Облыстыќ ішкі саясат басќармасы аєымдаєы Мемлекеттік Ту мен Елтаѕбаныѕ орналасу тјртібініѕ жылдыѕ бірінші жартыжылдыєында бекітілген дўрыс еместігі аныќталєан. «Мемлекеттік кестеге сјйкес, Ќазаќстан Республикасыныѕ стандарттарєа сјйкес рјміздер мјжіліске тґраєа Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігі етушініѕ жўмыс орныныѕ сыртына ќойылуы тиіс. Техникалыќ реттеу жјне метрология комитетініѕ Ал мўнда керісінше ќарсы ќабырєаєа облыстыќ департаментімен бірлесіп Баянауыл орналастырылєан. Мўндай ґрескел ќателіктерге мен Железинка аудандарындаєы мемлекеттік бой алдырмау керек. Мекемені ќайта тексеру мекемелерге, облыстыќ денсаулыќ саќтау барысында диагностикалыќ орталыќтыѕ ўйымдары мен јділет басќармасына тексеріс єимаратына Мемлекеттік Ту орнатылды. Ал мјжіліс жїргізді. Рейдтік тексерістіѕ нјтижесінде бірќатар залы бойынша ескерту сол кїйі орындалмаєан. мекемелердегі мемлекеттік рјміздер бекітілген Сонымен ќатар, Є.Сўлтанов атындаєы облыстыќ стандарттарєа сјйкес еместігі белгілі болды. аурухананыѕ, облыстыќ балалар ауруханасыныѕ, Облыстыќ ішкі саясат басќармасыныѕ бастыєы Павлодар ќаласы №5 емхананыѕ єимараттарында Бауыржан Ќапеновтіѕ мјліметінше, облыстыќ Мемлекеттік Ту мїлде ілінбеген»,- деді Бауыржан диагностикалыќ орталыќтыѕ єимаратында Јбутјліпўлы. Бір ќызыєы, облыстыќ денсаулыќ Мемлекеттік Ту орнатылмаєан. «Бўл «ЌР саќтау басќармасыныѕ бастыєы Ардаќ Кїзеков Мемлекеттік рјміздері туралы» Конституциялыќ ґѕіріміздегі емдеу мекемелерінде орын алып Заѕын бўзу болып табылады»,- деді ол. жатќан мўндай заѕ бўзушылыќтардан мїлде Сондай-аќ, осы мекеменіѕ мјжіліс залында бейхабар екен.

Железинка ауданы бойынша 13 мекемеге тексеріс жїргізілген. Нјтижесінде Башмашы ауылында мемлекеттік рјміздер талапќа сай болмай шыќты. Ту, Елтаѕба мен Јнўран бір деѕгейде орналасуы ќажет. Аудан јкімі Жанат Шўєаев ескертулер бойынша кемшіліктердіѕ тїзетілгенін жеткізді. Ал Баянауыл ауданы Бірлік ауылы јкімдігініѕ єимаратында Мемлекеттік Ту дјл ортада орналастырылмаєан. Туды єимараттан тысќары жерге апарып іліп ќойєан. Сондай-аќ, Баянауыл ауданы Майќайыѕ кентініѕ №1 жалпы орта мектебі директорыныѕ кабинетінде жјне Баянауыл ауылыныѕ №3 жалпы орта мектебінде мемлекеттік рјміздер бекітілген стандарттарєа сай болмаєан. Айтылєан кемшіліктердіѕ тїзетілгенін алєа тартќан аудан јкімі Ернўр Айткенов мемлекеттік рјміздерді насихаттау маќсатында атќарылєан жўмыстарды санамалап ґтті. Отырыста сґз алєан комиссия мїшесі, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ ректоры, экономика єылымдарыныѕ докторы, профессор Ерлан Арын мемлекеттік рјміздерді насихаттау жўмыстарына байланысты

ґзініѕ ўсыныстарын ортаєа салды. «Мемлекеттік рјміздерге ќўрметпен ќарамайтын шенеуніктерге ќатаѕ жаза ќолдану керек. Сонымен ќатар, јрбір мекеменіѕ бастыќтары, аудан јкімдері осы мјселе жґнінде комисия ќўрып, рјміздерді жіті баќылауда ўстауы ќажет,деді Ерлан Мўхтарўлы. Тараптардыѕ пікірін тыѕдаєан Баќытжан Јбдірўлы: «Мемлекеттік рјміздерді кабинеттерге, єимараттарєа орналастыру їшін бюджеттен ќаншама ќаржы бґлінеді. Сондаєы істеп жатќан јрекетіміз мынау. Мемлекеттік рјміздерге аєа буын ґкілдері ат їсті ќараса, жастарымыздан ќандай сый кїтеміз? Атабабаларымыз кезінде ќанша ќырєын соєыс болса да, Туларын тік ўстап, жыќпаєан. Біз де сол батыр бабалардыѕ ўрпаєы емеспіз бе?! Мемлекеттік рјміздердіѕ аяќ асты тапталуы – Мемлекеттіѕ тапталуы деген сґз. Рјміздерге ќўрмет кґрсетпейтін мемлекеттік мекеме басшылары ќатаѕ жазалансын»,- деп тапсырды. Сондай-аќ, ол Ерлан Мўхтарўлыныѕ ўсынысын толыќтай ќўптайтынын жеткізді. P.S Мемлекеттік рјміздер – еѕ алдымен елдігіміздіѕ, мызєымас мемлекеттілігіміздіѕ белгісі. Ол – сјндіктіѕ емес, ўлттыќ санасезім мен отансїйгіштіктіѕ нышаны. Десек те, рјміздердіѕ киім-кешек, тўрмыстыќ заттарда бейнелену фактілерін былай ысырып ќойєанныѕ ґзінде, ќасиетті туымыздан ќапшыќ жасаєан келеѕсіз оќиєаны естігенде жаєамызды ўстадыќ. Сонымен ќатар, мемлекеттік мекемелерде ўлттыќ рјміздеріміздіѕ дўрыс орналаспауына да куј болдыќ. Бўл ќазіргі ќоєамныѕ намыссыздыєы ма, јлде аєа буынныѕ немќўрайдылыєы ма? Фархат ЈМІРЕНОВ.

МЈСЛИХАТ

ÁÀËÛK ÒÎFÀÍÄÀÐÛÍÄÀFÛ

ÒYÈIÍ KÀØÀÍ ØÅØIËÅÄI?

Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ аграрлыќ мјселелер жґніндегі тўраќты комиссиясы жўмыс сапарымен Лебяжі ауданында болып ќайтты. Жергілікті су тоєандарыныѕ жаєдайын аныќтап, ондаєы ќалыптасќан мјселелермен танысу маќсатында ўйымдастырылєан сапарєа ќатысушылар ќўрамында аталєан тўраќты комиссия тґраєасы Серік Сїлейменов, облыстыќ табиєи ресурстар жјне табиєат пайдалануды реттеу басќармасы бастыєыныѕ орынбасары Серік Бейсенќўлов, Лебяжі ауданы јкімініѕ орынбасары Байымбет Байжанов, сондай-аќ жергілікті мјслихат депутаттары болды.

Павлодар облыстыќ балыќ инспекциясы бґлімініѕ мјліметтеріне сїйенсек, ґѕірімізде 285 балыќ шаруашылыєы тоєаны бар. Оныѕ 147-сі – балыќ шаруашылыєына негізделген су айдындары. Олардыѕ ќатарындаєы 15 ащы-тўзды кґл мен 11 республикалыќ жјне 121 жергілікті маѕыздаєы тоєан 35 табиєат пайдаланушыныѕ жауапкершілігіне бекітілген. Ґкініштісі, олардыѕ бїгінгі кїнгі жаєдайы кґѕіл кґншітпейді. Балыќ шаруашылыєыныѕ негізі болып табылатын бўл тоєандардыѕ ластануы, біртіндеп батпаќ басуы кїрмеулі мјселе болып табылады. Осыныѕ барлыєы биологиялыќ-экономикалыќ тексеруге ќажетті ќаражаттыѕ болмауымен байланыстырылады. Балыќ аулау инспекциясы бґлімі облыс аумаєында жїзеге асырылатын балыќ ґсірумелиоративті іс-шаралардыѕ орындалуын ќатаѕ баќылауєа алєан. Табиєат пайдаланушыларына жїктелетін негізгі талаптарєа су айдыны жаєалауларын тазарту, оныѕ айналасындаєы ґсімдіктерді шабу, тоєандардаєы балыќтарды кґбейту жјне таєы басќа жўмыстар жатады. Десек те, биыл аймаќтаєы 20 жалєа алушы ґз міндеттерін орындаудан бас тартќан. Бїгінде Лебяжі ауданы аумаєында 19 балыќ тоєаны орналасќан. Аграрлыќ мјселелер жґніндегі тўраќты комиссия мїшелері жўмыс сапарын Ќызылјскер ауылдыќ округіне ќарасты Ертіс ґзені

Черная су айдыныныѕ жаєдайымен танысудан бастады. Оныѕ пайдаланушысы «Байсор Павлодар» ЖШС болып табылады. Аталмыш серіктестік басшысы Юрий Воробьев халыќ ќалаулыларын тоєанєа ќатысты кґкейтесті мјселелермен таныстырып ґтті. Павлодар облысы бойынша балыќ инспекциясы бґлімініѕ мемлекеттік инспекторы Николай Костюковтыѕ айтуынша, јрбір табиєат пайдаланушы «Пайдаланушылардыѕ балыќ шаруашылыєын дамыту» жоспарына сјйкес ґзі жауапкершілікке алєан тоєандарды дамыту бойынша ісшараларды ўйымдастырулары шарт. Су айдынындаєы балыќтарды кґбейту маќсатында олар Ќашыр аудандыќ балыќ ґсіру мекемесімен жасалєан келісімшарт негізінде жыл сайын 16 мыѕ теѕге кґлеміндегі ќаражат бґлулері керек. Бўл – аталмыш жоспармен бекітілген талап. Ал «Байсор Павлодар» ЖШС осы міндетті шараны соѕєы їш жылда мїлдем ќолєа алмаєан екен. Ю.Воробьев осы шарттарды орындаудан бас тартып, суы байланатын тоєандардаєы майшабаќтар санын кґбейтіп, оларды ірі тоєандарєа жіберумен, сонымен ќатар, кґктемгі ґрт кезінде ќорєау ісімен айналысып жатќанын алєа тартты. Нјтижесінде, Черная су айдынындаєы балыќ ресурстарыныѕ кґбейгені байќалады. Серіктестік басшысыныѕ айтуынша, 2004 жылы бір гектардан 12 келі балыќ ауланса, ал 2010 жылы бўл кґрсеткіш 22 келіге артќан. Оныѕ осындай жўмыстарды жыл сайын жїргізіп жатќанын облыс бойынша балыќ аулау инспекциясыныѕ мемлекеттік испекторы Н.Костюков та мойындады. (Соѕы 3-бетте.)


2

28 маусым, сейсенбі, 2011 жыл №72 (14709) www.saryarka-samaly.kz

АЌПАРАТ

Облыстыќ мјслихаттыѕ сессиясы

ØÅØÅÒIÍ ÌÎÑÅËÅËÅÐ ÆÅÒÊIËIÊÒI

Бўєан дейін хабарлаєанымыздай, жўма кїні ґткен облыстыќ мјслихаттыѕ сессиясында бірќатар маѕызды мјселелер ќаралды. Оєан аймаќ басшысы Б.Саєынтаев ќатысты. Депутаттар кїн тјртібіне ќойылєан барлыќ мјселелер бойныша шешім ќабылдады.

БЮДЖЕТТІЅ БЇЙІРІ ТОЛЫЌТЫ

Депутаттар алдына облыс экономика жјне бюджеттік жоспарлау басќармасыныѕ бастыєы Г.Давдрикова бірінші болып шыќты. Ол облыстыѕ биылєы бюджетіне енгізуге ўсынылып отырєан ґзгерістер мен толыќтыруларды атап, таныстырды. - Ґткен 5 айда орындалу жаєдайын баќылай келе, бюджетті наќтылап отырмыз. Бўл јлеуметтік маѕызєа ие жекелеген мјселелерді шешу їшін ќажет, - деді ол. Бюджеттіѕ жаѕа нўсќасында кіріс бґлігі 727,9 млн. теѕгеге ўлєайєан. Оєан тїрлі салыќтыќ тїсімдердіѕ кґбеюі јсер еткен. Сондай-аќ, кеѕселік заттар секілді басымдыќќа ие емес маќсаттарєа жўмсалатын шыєындар мґлшері азайтылєан. Алєашќы жартыжылдыќта їнемделген ќаржы таєы бар. Ештеѕеге ќарамастан јлеуметтік міндеттемелер бойынша барлыќ іс-шараларєа ќажет ќаражат кґлемі ќысќармайды. Наќтыланєан облыс бюджеті 78,8 млрд. теѕгені ќўрайды. Г.Давдрикованыѕ есебіне сїйенсек, ќосымша кірістер маѕызды јлеуметтік мјселелерді шешуге жўмсалады. Оныѕ арасында ќайтадан ќўрылєан «Павлодар» јлеуметтік-кјсіпкерлік корпорациясыныѕ жарєылыќ капиталын толыќтыру бар. Айта кетелік, дјл осы корпорацияныѕ кґмегімен жергілікті тўтынышуларды арзан баєалы картоп жјне кґкґніс ґнімдерімен ќамтитын сервистік дайындау орталыєы жўмыс істеуде. Алдаєы уаќытта осы баєыттаєы істерді жетілдіру їшін 200 млн. теѕге кґлемінде ќаржыны корпорацияєа ќўю ўсынылды. Ќаланы кґріктендіру, спорт жјне дене шыныќтыру салалары бойынша да біршама ќаражат їлестіру кґзделуде. Астана ќаласында Павлодар облысыныѕ мјдени кїндерін ґткізу мјселесі – назарда. Потанин атындаєы облыстыќ тарихи-ґлкетану музейініѕ жјдігерлерін жаѕарту, ауыл кітапханаларыныѕ ќорын толыќтыру ќажет. Білім беру жјне денсаулыќ саќтау жїйесініѕ жаєдайын

жаќсартуєа да кґѕіл бґлініп отыр. Павлодар ќаласындаєы Иса Байзаќов кґшесі, 151/2 мекенжайы бойынша орналасќан єимаратќа кїрделі жґндеуге 87 млн. теѕге берілмек. Неге дейсіз єой? Себебі, ол єимаратќа облыс денсаулыќ саќтау басќармасы орналасады. Ќазірге дейін бўл мекеме бўрынєы балабаќша єимаратына ќоныстанып келді. Ендігі жерде балабаќшаєа деген мўќтаждыќты ескергендіктен де, басќарманы басќа жерге кґшіру керек. Кїрделі жґндеуден ґткізілген жаѕа єимаратќа денсаулыќ саќтау басќармасымен бірге №1 ќалалыќ аурухананыѕ балалар жјне јйелдер консультациялары орналасады. 2012-2015 жылдар аралыєында республикалыќ бюджет есебінен 5 жаѕа мектеп салынады деп кїтілуде. Осы ќўрылыстардыѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттарын јзірлеу жўмыстары да – облыс бюджетініѕ мойнында. Одан басќа, Май ауданы Кґктґбе ауылында жылу ќуатын беру ісін жаќсартуєа ќаржы трансфертін баєыттау керек. Аймаќ шаруашылыќтары мал ўрыќтандыру ісін алєа бастыру їшін бюджеттіѕ ґтемаќысына зјру. Бюджеттегі ґзгерістердіѕ бір парасы бўрын бір баєдарлама бойынша бґлінген, біраќ пайдаєа ґз деѕгейінде жаратылмаєан ќаржыны басќа баєдарламаєа жўмсауєа ќатысты болды. Аталєан мјселелер алдын-ала мјслихаттыѕ тўраќты комиссиясында талќыланєаны себепті депутаттар басы артыќ сауал ќоймады. «Ќўптайыќ» деген ўсыныс айтылды, барлыєы бірауыздан жаќтап дауыс берді.

КЈСІПКЕРЛЕР КЕДЕРГІДЕН АЯЌ АЛА АЛМАЙ КЕЛЕДІ Сессияда кґтерілген таєы бір ауќымды мјселе – шаєын жјне орта бизнестіѕ дамуына жаєдай жасау. Облыс кјсіпкерлік жјне ґнеркјсіп басќармасыныѕ бастыєы Ќанат Шјбеновтіѕ мјлім етуінше, ќазіргі кезде аймаќта 25 мыѕнан астам кјсіпкерлік субъектісі бар. Ґткен жылдыѕ

осы кезеѕімен салыстырєанда, бўл едјуір жаќсы кґрсеткіш. Біраќ «алаќайлап», бґрікті аспанєа атуєа јлі де болса ерте. Мјліметке сїйенсек, банктердіѕ бизнеске берген ќаржысы былтырєыдан бірсыпыра артыќ. Бўл еѕ алдымен мемлекеттік баєдарламалардыѕ беріп жатќан жемісі болса керек. «Даму-аймаќтар» баєдарламасы бойынша 2008-2009 жылдары 118 жоба ќаржыландырылыпты. Былтыр аталмыш баєдарламаныѕ екінші кезеѕі басталып, оныѕ аясында кјсіпкерлікке 1 млрд. теѕге ќўйылды. «Бўйыртса, биыл да сонша ќаржы саламыз», деді Ќ.Шјбенов. Оныѕ айтуынша, индустрияландыру картасы негізінде іске асырылып жатќан ірі жобалар шаєын бизнестіѕ шашбауын кґтеруге бейіл. - Ауыл шаруашылыєы бойынша да кјсіпкерлікті дамытуєа да аз ќаржы жўмсалып жатќан жоќ, - деді мемлекеттен берілетін мїмкіндіктерді санамалаєан облыс ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ бастыєы Б.Ќасенов. Мјселен, ірі шаруашылыќ ретінде танымал «Галицкое» ЖШС сїт фермасын салуєа жјне ескі жабдыќтарын модернизациялауєа кіріскен. «Сондай-аќ мемлекет асыл тўќымды мал сатып алушыларєа 50 пайызєа дейін шыєынын ґтейді,» - деді Бауыржан Ќазбекўлы. Біраќ оныѕ бўл сґзіне депутат С.Сїлейменов ґз пікірін білдірді. «Баєдарламаны дўрыстап тїсіндіру керек. Јйтпесе, жўрт асыл тўќымды мал сатып алсам, оныѕ теѕ жартысын мемлекет ґтейді деп ойлайды. Біраќ шындап келгенде, берілетін субсидия кґлемі 100 мыѕ теѕге єана. Сатуын сатып алып, кейін тїсініспеушілікке ўрынып жїрген аєайын кґп», деді ол. Кјсіпкерліктіѕ бїгінгі тынысын баяндаєан ќос басќарма басшыларыныѕ сґздерінен соѕ депутаттар іштегі сырларын аќтарды. Јсіресе, экономика жјне бюджет мјселелері бойынша тўраќты комиссия мїшелері ширыќты. Комиссия тґраєасы, кґпті кґрген ќарт депутат, ґзі де кјсіпорын басшысы Николай Шабрат кемшіліктердіѕ бјрін жіпке тізіп шыќты. Ол ауыл кјсіпкерлерініѕ басындаєы ауыр жаєдайды кґтерді. Ґсейін-ґркендейін десе, оларды

АСТЫЌ - 2011 Жаздыѕ алєашќы айы астыќ ґсірушілерді жарылќап тўр. Маусым ерекше мінез танытып, былтыр осы уаќытта болмаєан жауыншашынныѕ есесін толтырды. Нґсер жаѕбыр тўќым себілген аймаќтарды тегіс ќамтыды. Јрине, бўл жаєымды жаєдай егіншілікпен айналысатын шаруалардыѕ жаѕа егіннен їмітін ўлєайтып, ќўлшындыра тїсті.

Б

иыл Павлодар облысындаєы жазєы егіс кґлемі 825 мыѕ гектар жерді ќўрады. Ґткен жылєымен салыстырсаќ, тўќым себілген алќаптар отыз алты мыѕ гектарєа артќан. Маусым айыныѕ алєашќы аптасында ґѕірдегі себу жўмыстары аяќталып ќойды. Ќазіргі кїні диќандар ќауымы кґктеп шыєа бастаєан егінді зиянкес жјндіктерден ќорєау шараларын жїргізіп, жаздыѕ жайлы болуын тілеп отырєан жайы бар. Барлыќ егістіктіѕ жартысына жуыєын дјнді даќылдар ќўрайды. Былтыр майлы даќылдарєа ерекше ден ќойєан аграрлыќ саланыѕ ќызметкерлері осы жылы кґптїрлі ґнім ґсіру ісіне назар аударып, майлы даќылдарды шектеді. Нјтижесінде кїнбаєыс, рапс жјне басќа да майлы даќылдардыѕ егіс кґлемі їш жїз ќырыќ гектарєа ќысќарды. Ал картоп жјне кґкґніс ґсірушілер керісінше ґз жерлерін ўлєайтуєа тырысты. Картоп егістігі бір мыѕ гектарєа кґбейтіліп, 14,3 мыѕ гектарды ќўрады. Аймаќта мал азыєын дайындауєа да айрыќша кґѕіл бґлініп отыр. Кґпжылдыќ жјне біржылдыќ шґп ґсіруге негізінен мал ўстайтын ірі шаруашылыќтар ќызыєушылыќ танытып келеді. Биыл тїрлі шґп тўќымдары себілген алќаптар кґлемі он тґрт мыѕ гектарєа жуыќ. Шаруаларєа мемлекет ќалтасынан тґленетін субсидия мґлшері де ўлєая

ÅÊIÁÀÑÒYÇ KÀËÀÑÛ

ÒYÐFÛÍÄÀÐÛÍÛH ÍÀÇÀÐÛÍÀ!

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

КЈСІБИ МЕРЕКЕ

МОЛ ЖАЅБЫРМЕН ЇМІТ ЎЛЄАЙДЫ

тїскен. Алайда, јдеттегідей ќарапайым јдіспен тўќым сепкен шаруа єылыми технологияєа негізделген тјсілді ќолданєан астыќ ґсірушіден екі есе аз ќаржы алады. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасы бастыєыныѕ орынбасары Бауыржан Шарапиденов мўндай ќатаѕ талап шаруашылыќтардыѕ єылым саласымен тыєыз ќарым-ќатынас орнатуына ыќпал ететінін айтады. Мемлекет басшысы Ќазаќстан халќына арнаєан Жолдауында агроґнеркјсіп кешеніндегі ґнімділікті таяу жылдары екі есеге кґтеруді міндет еткен. Межені баєындыру їшін ауылдаєы аєайын єылыммен «достасуы» керек. Єылым

банктер тізеден ќаєып отыр. Банктердіѕ кепілдікті ќаладан талап ететіні - баяєыдан бері шешілмей келе жатќан мјселе. Бизнесініѕ ґзі ауылда тўрєан ауыл кјсіпкерлері ґтімді мїлікті тапќанша ґкпесі ґшеді. Тапса да, онысын баєалаушылар арзанєа ќабылдайды. Ауылдыќтардыѕ таєы бір мўѕы – кґптеген ќўжаттарды облысќа арнайы барып јзірлемеске болмайды. Біраќ оларды мўнда ќолын жайып кїтіп отырса жаќсы. Шапќылаумен талай босаєаны тоздырады. Жергілікті орындарда тїрлі рўќсат беру ќызметтерін жетілдіру ќажет. - Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев 2020 жылєа дейін шаєын жјне орта бизнестіѕ экономикада алатын їлесі 40 пайызєа жету керек деді. Біздіѕ комиссиямыз таяуда Железинка ауданында болып, ондаєы кјсіпкерлердіѕ мўѕ-мўќтажын тыѕдап ќайтты. Орталыќќа келісімен, мемлекеттік мекемелер мен банк ґкілдерініѕ басын ќосып, ќалыптасќан мјселелерді талќыладыќ. Біршамасы бойынша тиімді жолдар табылєан секілді. Ќалєанын уаќыт кґрсетер, - деді Николай Петрович. Депутат Болат Рамазановтыѕ айтуынша, ауыл кјсіпкерлерініѕ несие туралы ґтініштері ўзаќ уаќыт бойы ќаралады. Кешігудіѕ салдары кешіруге келмейді. Мјселен, Железинка ауданында «Шайдуллин» шаруа ќожалыєы несиені уаќытылы ќолєа тимегендігі себебінен сатып алмаќшы болєан асыл тўќымды тайыншаларынан айырылып ќалєан. Сатушы басќа бір ќалталы сатып алушыєа бере салєан. Уаќытылы ќолдаудыѕ болмауынан бармаєын тістеп жїрген жалєыз «Шайдуллин» емес. Ауыл шаруашылыєы ґнімдерініѕ ќымбаттауына жолдардыѕ ой-шўѕќыры да јсер етеді. Кјсіпкерлер тозыєы жеткен тас жолдармен тасымалдау ґнімніѕ ґзіндік ќўнын ґсіруге ыќпал ететінін айтады. Депутат Ќайрат Нґкенов аудандыќ жолдарды жґндеуге байланысты ўсыныс айтты. Оныѕ сґзіне ќараєанда, талай уаќыт бойы тиісті деѕгейде жґнделмеген аудандыќ маѕызєа ие жолдарды ауданныѕ талапќа сай ўстауы мїмкін емес. Оєан жергілікті бюджеттіѕ шамасы келмейді. Енді ќалєаны бір жол. Ол – жолдарды ќайтадан облыстыќ деѕгейге беру. Сонда облыс бюджетінен ќаржы ќаралып, жґндеу ісі ілгері аяќ басар еді. Ќазірде мјліметке сїйенсек, облыстыќ маѕызєа ие жолдардыѕ басым бґлігі орташа кїйде. Бўл алыстан келетін тауар ґндірушілерге де ќолайлы болар еді. Депутаттар кјсіпкерлікке жаєдай жасауєа ќатысты ќордаланып ќалєан мјселелерді басќарма басшыларына біраз уаќыт бойы баяндаумен болды. Ендігі жерде одан нјтижелі шешім шыќса, ќане. Сессия барысында облыс јкімдігініѕ жеке ќўрамы маќўлданып, облыс јкімі жанындаєы діни бірлестіктер, мемлекеттік рјміздер, жастар саясаты жјне патриоттыќ тјрбие жґніндегі облыстыќ кеѕестердіѕ ќўрамдары бекітілді.

кґмегінсіз іс алєа баспайды. Оны дамыєан елдердіѕ тјжірибесі айќын аѕєартып отыр, дейді ол. Мјселен, ќарапайым технологияны пайдаланєан шаруа астыќты даќылдардыѕ јр гектарына 500 теѕгеден алса, єылым кґмегіне сїйенген диќандарєа 1000 теѕгеден тґленеді. Майлы даќылдардыѕ јр гектарына жоєарєы субсидия кґлемі 3 мыѕ, картопќа – 6 мыѕ, ал бау-баќша ґнімдеріне – 9 мыѕ теѕгеден беріледі. Бїгінде јр ауданда егіс кґлемдерін есепке алатын ведомствоаралыќ ќабылдау комисиялары жўмыс істеуде. Олар јр шаруашылыќтыѕ егістігін ґлшеп, тиісті есепќисапты жауапты мекемелерге жолдайды. Соєан сјйкес субсидия таєайындалады. Атап ґтерлігі, осы жылы Черноярка алќабын жергілікті билік ґз ќарауына алды. Ондаєы кґкґніс ґсірушілер биылєа дейін су тапшылыєынан зиян шегіп келді. Су таратумен жеке меншік субъекті айналысќан болатын јрі су насостары јбден ескіргендіктен істен шыєа беретін. «Ертіс» јлеуметтік-кјсіпкерлік корпорациясы оны толыќтай ґз иелігіне ќабылдап, жаѕадан су насостарын орнатты. Нјтижесінде осы жылы алќаптаєы кґкґніс ґсірушілердіѕ ќатары артып ќана ќоймай, бау-баќша ґнімдерініѕ жалпы аумаєы бір мыѕ гектарєа ўлєайды. Мўрат АЯЄАНОВ.

ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ Журналистердіѕ кјсіби мерекесіне орай жўма кїні С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ студенттік клубында салтанатты жиын ґтті. Шара барысында аймаєымыздыѕ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ бірќатар ґкілдеріне Ќазаќстан журналистер Одаєы Павлодар облыстыќ филиалы атынан «Жылдыѕ еѕ їздік шыєармашылыќ жўмысы», «Журналистика ардагері», «Дебют» аталымдары бойынша арнайы жјне ынталандыру сыйаќылары табысталды. Сондай-аќ, С.Торайєыров атындаєы ПМУ белсенді журналистерге арнайы сыйаќылар тапсырды. Осы шарада облыс бойынша Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ ґѕір журналистері арасында жариялаєан байќауыныѕ нјтижесі ќорытындыланып, жеѕімпаздар марапатталды. Аталєан университеттіѕ ректоры, экономика єылымдарыныѕ докторы, профессор Ерлан Арын, республикалыќ Бас редакторлар клубы ќоєамдыќ бірлестігі ґѕірлік бґлімініѕ тґраєасы, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ Бас редакторы Мўхит Омаров, Ќазаќстан Журналистері Одаєы облыстыќ филиалыныѕ тґраєасы, облыстыќ «Звезда Прииртышья» газетініѕ Бас редакторы Юрий Поминов, «Ќазаќстан-Павлодар» ТРК басшысы Марат Ибраев ќаламгерлерді мерекемен ќўттыќтады. Ел журналистикасыныѕ дамуына ќосќан ќомаќты їлесі їшін облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ Бас редакторы М.Омаровќа «Ќазаќстанныѕ ќўрметті журналисі» белгісі табыс етілді. Газетіміздіѕ бас редакторыныѕ орынбасарлары Асыл Јбішев пен Мўрат Аяєанов, фототілші Тґлеген Нўрєазин жјне тілші Аќмарал Есімханова тїрлі аталымдар бойынша марапатталды. Ал газет шолушысы Нўрбол Жайыќбаев жоєарыда аталєан байќаудыѕ жеѕімпазы ретінде арнайы сыйлыќты иемденді. Ґз тілшіміз.

2011 жылдыѕ 15 наурызынан бастап «Сарыарќа самалы», «Звезда Прииртышья», «Регион.kz» облыстыќ газеттеріне жарнама мен хабарламаларды ќабылдайтын бекеттері мына мекенжайлары бойынша ашылды: «Информбюро» ЖШС, Јуезов кґшесі, 15 їй, Екібастўз ќалалыќ телеарнасы, Энергостроителей к-сі, 9 їй, Вести Екибастуза, Јуезов к-сі, 49/7 їй. Аныќтама тел.: 8 (7182) 32 09 89 тел./факс: 8 (7182) 32 09 31. Екібастўз ќаласындаєы ґкілдері: 8 (7187) 75-50-44, 33-25-11, 75-65-07.


28 маусым, сейсенбі, 2011 жыл №72 (14709) www.saryarka-samaly.kz

ЌОЄАМ

ÁÀËÛÊ ÒÎÃÀÍÄÀÐÛÍÄÀÃÛ ÒYÉIÍ ÊÀØÀÍ ØÅØIËÅÄI? Ќаратерек жјне Плоское кґлдері бар. Айта кетерлігі, Лебяжі ауданындаєы жергілікті маѕызєа ие тоєандардыѕ 60 пайызы аталмыш ќоєамдыќ ўйымныѕ иелігінде. Жалпы жер кґлемі 4076,9 гектарды ќўрайды. Бірлестік басшысы О.Вахитовтыѕ айтуынша, аќпараттыќ таќтайшалардыѕ (аншлагтар)

ўрлануы да – шешімін табуы тиіс мјселе. «Бір апта бўрын Черная тоєанында аншлагтар орналастырылєан болатын. Жуырда сол жерге барсаќ, бетоннан жасалєан аншлагтыѕ ўрланєанына кґзіміз жетті. Бўл мјселемен кїресу ќажет», дейді ол. Ал Стаќан тоєанында балыќ шаруашылыєын дамыту бґлек јѕгіме. Олег Мансўрўлы бўл су айдыныныѕ тереѕдігі ќажетті деѕгейде еместігін, онда балыќ ґсірумен айналысып, нјтижеге келу

ТОБЫЌТАЙ ТЇЙІН

(Соѕы. Басы 1-бетте) Бір сґзбен айтќанда, Ю.Воробьев ґз міндеттерін басќа жолмен орындаєан. «2004 жылдан бастап, жыл сайын 16 мыѕ теѕгеге Ќашыр аудандыќ балыќ ґсіру мекемесі 200 тўќы майшабаєын сатып алуєа мјжбїрлейді. Оларды не їшін сатып алуымыз керек? Бўл жер тўќы балыєы ґмір сїретін орта емес», - деп ќынжылды Юрий Воробьев. Ол осындай шарттардыѕ орындалуын тексергенше, Ќызылјскер ауылдыќ округіне ќарасты шабындыќ жермен байланысатын Черная тоєанында тазарту жўмыстарын жїргізуді, сондай-аќ бґген-кґпір салуды ќолєа алу керектігін жеткізді. «Бґгенді жыл сайын су шайып кетеді. Бўл тоєанныѕ ќўрып кету ќаупін тґндіріп отыр. Ол їшін тоєандаєы судыѕ кедергісіз аєуына септігін тигізетін кґпір салу керек», - дейді ол. Ал «Аѕшылар мен балыќшылардыѕ облыстыќ ќоєамы» ќоєамдыќ бірлестігініѕ тґраєасы Олег Вахитов болса, бґген-кґпір салудыѕ ќажеті шамалы деді. Бўл жер ќорєалєан аумаќќа жататындыќтан, бірінші кезекте єылыми сарапшылардыѕ кґмегіне жїгіну керек. Єылыми шешім негізінде єана ќандай да бір іс-јрекеттерді жїзеге асыруєа болатынын айтып, ешќандай бґген су аєынына тґтеп бере алмайды деп сендірді ол. Тоєандаєы балыќ ресурстарыныѕ дамуы мен оныѕ ќажетті деѕгейде ќорєалуына гидротехникалыќ ќўрылєыны орналастыру јлдеќайда тиімді болатынын жеткізді. Оныѕ бўл ўсынысымен депутаттар келіспеді. Мўндай шешім жасамас бўрын Ќызылјскер ауылдыќ округініѕ Черное елді мекені тўрєындарыныѕ пікірін де есепке алу керек. Облыстыќ табиєи ресурстар жјне табиєат пайдалануды реттеу басќармасы бастыєыныѕ орынбасары С.Бейсенќўлов ґз пікірін ортаєа салды. «Бїгінгі кїні Черное ауылына ќарасты 3000 гектардан астам шабындыќты жеке тўлєалар пайдалануда. Шґп шабу науќаны кезінде ауыл тўрєындары бўл тоєан арќылы ґтеді. Олардыѕ жем-шґп јзірлеулеріне мїмкіндік тудыру їшін јрі тоєанды саќтап ќалуєа бґген-кґпір ќажет. Осындай мјселелер Аќсу ауылдыќ аймаєында, Май жјне Ертіс аудандарында да байќалады. Біраќ, олар бўл мјселені мемлекеттен кґмек кїтпей, ґз беттерімен шешуде. Жергілікті билік пен шаруалар бірігіп, уаќытша кґпірлерді салып отырады екен. Уаќыт оздырып алмау маќсатында бўл мјселені шешу ісіне жергілікті атќарушы органдар араласуы керек. Іс дереу ќолєа алынбаса, тоєан мен ондаєы балыќ байлыєынан айырылып ќалуымыз ыќтимал,» - деді ол. Мамандар сґзінше, туындаєан даулы мјселелер «Пайдаланушылардыѕ балыќ шаруашылыєын дамыту» жоспарына тїзетулер енгізілсе єана шешіледі. Бар олќылыќ осында. Су тоєандарын жалєа алушылардыѕ міндеттеріне ґзгерістер енгізілген жаєдайда, 16 мыѕ теѕге маѕайындаєы проблема туындамас еді. Ю.Воробьев аталєан жоспарєа ґзгертулер мен толыќтырулар енгізу жґніндегі ўсынысымен жоєары органдарєа да барєан. Біраќ, нјтижесіз аяќталыпты. Комиссия сапары Жамбыл ауылдыќ округіне ќарасты Јйтей ауылы маѕындаєы Стаќан тоєанында жалєасты. Ол «Аѕшылар мен балыќшылардыѕ облыстыќ ќоєамы» ќоєамдыќ бірлестігініѕ пайдалануында. Табиєат пайдаланушыныѕ ќарамаєында, сондай-аќ аудандаєы Бабай,

ТЈУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ 1993 желтоќсан айы

екіталай екенін айтты. «Біздіѕ міндетіміз – оны ќорєау єана», - деді ол.

АЌЌУЛЫЌТАРДЫЅ ЖАНАЙЌАЙЫ Жўмыс сапары барысында Лебяжі аудандыќ мјслихатыныѕ депутаты Ќанат Јлтаев облыстыќ мјслихаттыѕ аграрлыќ мјселелер жґніндегі тўраќты комиссиясы мїшелерініѕ назарын аудан орталыєы – Аќќу ауылыныѕ тўрєындарын мазалаєан мјселеге аударды. Наќтыраќ айтсаќ, бўл сонау тоќсаныншы жылдан бері аудан халќыныѕ бас ауруына айналєан ґзекті мјселе болып табылады. Тўз бен ќўм кґшкіні жиі болып тўратын Аќќу ауылыныѕ екі бірдей кґшесі ќиындыќ кґруде. Ауылдыќтар жаз мезгілінде бау-баќша егу жјне таєы басќа шаруашылыќ игіліктерінен ќол їзуде. Ертіс ґзенініѕ суы бўрынєы лебяжілік ґсімдік каналы арќылы Аќсор тўзды кґліне ретсіз аєуда. Ал осыєан жол бермейтін кеѕестік кезеѕдегі салынєан арнайы бґген жарамсыз жаєдайда. Александр жјне Ольга Смакотиндер ауылдаєы С.Ќалиев атындаєы кґшеде 1986 жылдан бері тўрып келеді. «Їйді жґндеу жўмыстарын жыл сайын жїргізудеміз. Їй ќабырєалары дымќылданып, тўздана береді. Тіпті, азыќ-тїлік саќтау ќоймасын кґміп тастауєа мјжбїр болдыќ», - дейді отбасы мїшелері. Жалпы, елді мекен бойынша 160-тан астам тўрєын осындай ќиындыќты бастан ґткеруде. Аудандыќ мјслихат депутаты Ќанат Мыѕтайўлыныѕ айтуынша, бўл проблема облыстыќ мјслихаттыќ экологиялыќ мјселелер жґніндегі комиссиясы назарына да іліккен. Мўны Аќќу ауылыныѕ јкімі Дастан Бейсенбаев та ќўптады. Ауыл јкімініѕ сґзінше, жер асты суыныѕ кґтерілуінен тўз ауаєа тарайды. Осыныѕ салдарынан ауыл азаматтары тыныс алу органдары, ќан ќысымы ауруларына жиі шалдыєады.

Сапар соѕында тўраќты комиссия тґраєасы С.Сїлейменов: «Жалпы, балыќ ґсіру – кїрделі мјселелердіѕ бірі. Жоспар бойынша бекітілген жўмыстардыѕ орындалмаєанына кґзіміз жетіп отыр. Дегенмен, атќарылєан істерді жоєары немесе тґмен деѕгейде орындалєан деп бірауыздан ќорытынды жасауєа да асыќпауымыз керек. Олќылыќтар кґп. Ґзендер мен кґлдер маѕын тазартудыѕ да ќолєа алынбаєанын байќадыќ. Пайдаланушыларєа су тоєандарын кїтіп ўстау, кґлдерді халыќ игілігіне айналдырып, балыќ шаруашылыєын дамыту міндеттері жїктелген. Кґлдердегі балыќ ќорлары – ел несібесі. Сондыќтан да, су тоєандарыныѕ иелері табиєат заѕдылыќтарын ќатаѕ баќылауєа алып, экологиялыќ ахуал мен табиєи тепетеѕдікті саќтап отыруєа міндетті. Кґлдердіѕ таза сумен толыєып отыруына кґѕіл бґліп, балыќ ќорыныѕ ґсуін баќылап, тоєандардыѕ табиєи ќалпын саќтау ќажет. Ґкінішке ќарай, жоєарыдаєы су тоєандарыныѕ иелері бўл талаптардыѕ бірдебірін орындап отырєан жоќ. Олар ќалталарын ќалыѕдатудыѕ ќамымен жїр», - деп баєа берді. Лебяжі ауданындаєы тоєандардыѕ таєдыры облыстыќ мјслихаттыѕ аграрлыќ мјселелер жґніндегі тўраќты комиссиясыныѕ отырысында шешілетінін жеткізді. Жўма кїні, облыстыќ табиєи ресурстар мен табиєат пайдалануды реттеу басќармасы, облыс бойынша балыќ аулау инспекциясы бґлімі, сондай-аќ «Ќолданбалы биология єылыми орталыєы» ЖШС, Лебяжі аудандыќ мјслихатыныѕ депутаттары мен аймаќтыѕ табиєат пайдаланушылары тўраќты комиссия отырысында кездесті. Шара барысында жўмыс сапары кезінде кґтерілген мјселелер тґѕірегінде јѕгіме ґрбіді. Нјтижесінде, аталмыш мјселелерді кґтерген азаматтарєа жїйелі ісшараларды атќарып, оныѕ жїзеге асырылу тетіктерін аныќтау жїктелді. Аталмыш мемлекеттік ўйымдар мен табиєат пайдаланушылар су тоєандарына ќатысты мјселелерді шешу маќсатында бірлесе ќимылдап, байламєа келулеріне бір ай уаќыт берілді. Аќмарал ЕСІМХАНОВА, Лебяжі ауданы. Суреттерді тїсірген автор.

ЌЎРМЕТТI ОБЛЫС ТЎРFЫНДАРЫ! Енді сіздерде сатып алу, сату, айырбастау, жылжымайтын мїлікті жалєа беруге, жылжымайтын мїлікті айырбастау, кґлік, халыќ тўтынатын тауарлар жґніндегі хабарламаларыѕызды «Регион.kz» облыстыќ газетіне Тегін орналастыруєа тамаша мїмкіндік туды! Ол їшін аталєан газеттегі тегін хабарламалар купонын ќиып алып, оны толтыру керек. Купондар Павлодар ќаласындаєы жарнама мен хабарлама ќабылдайтын бекеттерде мына

3

- Павлодар облысыныѕ агроґнеркјсіп кешеніндегі єылыми-ґндірістік орталыєы кеѕесініѕ отырысы ґтті. Жиын барысында Павлодар ґѕірінде ауыл шаруашылыќ єылымизерттеу институтыныѕ ќўрылєаны ресми тїрде жарияланды. Институттыѕ жаѕа директорын ауыл шаруашылыєы єылымдары Ќазаќ академиясыныѕ вице-президенті, ауыл шаруашылыєы єылымдардарыныѕ докторы, ќазаќ жјне украин ауыл шаруашылыєы академияларыныѕ академигі Р.А.Оразалиев таныстырды. Институт директоры ќызметін биология єылымдарыныѕ докторы, профессор Е.Ш.Шаханов атќаратын болды. Ол бўєан дейін «Корма и пастбища» республикалыќ єылыми-ґндірістік бірлестігініѕ бас директоры болєан; - Мемлекетте тўрєындарєа пјтер иелері кооперативтерініѕ инвестициялыќ купондарын беру шарасы басталды. Осы инвестициялыќ жекеменшіктік ќорлар арќылы республикадаєы кјсіпорындар акцияларын алуєа мїмкін болды; - Ертіс ауданында ќазаќ орта мектебі єимараты пайдалануєа берілді. 60 жылдан бері ауданда болєан жалєыз ќазаќ мектебі кішігірім ескі єимараттарда орналасќан болатын. Сол себепті, облыстыѕ экономикалыќ жаєдайы тґмен болєанына ќарамастан, їш жыл ішінде 360 орынєа шаќталєан мектеп салынды. Аудан азаматтары жаѕа мектепке жїк автокґлігін, трактор жјне таєы басќа техника ќўралдарын сыйєа тартты; - Облыс орталыєындаєы ўлттыќ кітаптар кітапханасында «Шаѕыраќ-93» атты ўлттыќ мјдениет фестивалі ашылды. Ауќымды шара барысында ўйымдастырылєан «Шеберлер ќаласы» кґрмесіне ќазаќ, орыс, украин, татар-башќўрт, еврей халыќтарыныѕ ќолданбалы ґнер бўйымдары ќойылды. Сондайаќ, аєаштан жасалєан кґркем туындылар ўсынылды. Фестиваль аясында аталмыш кітапханада татар-башќўрт мјдениеті орталыєыныѕ јдеби-музыкалыќ кеші ґтті. Ал еврей мјдениет орталыєы Ханна Ягодинаныѕ «Жан лиризмі – баєа жетпес дарындылыќ» атты шыєармашылыќ кешін ўйымдастырды; - Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Назарбаев «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Кодексіне ќол ќойды. Ќўжаттыѕ маќсаты мемлекеттегі сайлаудыѕ конституциялыќ жаєдайын жїзеге асыру болып табылады; - Павлодар ќалалыќ орталыќ нарыєында бірќатар жекелеген тауарлардыѕ баєасы келесідегідей болды. Еттіѕ бір келісі 6 теѕгеден 15 теѕгеге дейін, ірімшік – 8 теѕге, ќаймаќ – 25 теѕге, балдыѕ бір литрлік ќўтысы – 52 теѕге, картоптыѕ бір шелегі – 10 теѕге тўрды; - Ел Президенті Н.Назарбаев Павлодарєа жўмыс сапарымен келді. Іссапардаєы басты маќсат екібастўздыќ ГРЭС-2 энергоблогын іске ќосу болды. Елбасы іссапардыѕ бірінші кїні алюминий зауыты, «Верица» синтетикалыќ жўмсаќ аяќ киім фабрикасы, «Мјди» трикотаж фабрикасы, Калинин кґшесініѕ 36-їйде орналасќан жинаќ банкінде болды. Сондай-аќ, Чернояркадаєы кґкґніс консервілері жјне «Ертіс» акционерлік ќоєамыныѕ ет комбинаты базасында орналасќан медицина препараттарын шыєару зауытын аралады. Бірінші жўмыс сапары павлодарлыќ кјсіпорындар ґндіретін тауарлар ќойылєан кґрмемен тјмамдалды. Сонымен ќатар, Президент облыстыѕ кјсіпорындары жетекшілерімен кездесіп, олардыѕ атќарєан жўмыстарына алєысын білдірді; - Павлодар ќаласыныѕ Володарский жјне М.Горький кґшесініѕ ќиылысында Ќалижан Бекќожинніѕ 80 жылдыќ мерейтойына орай ескерткіш таќтасыныѕ ашылуына арналєан митинг ґтті; - Павлодар облыстыќ кітапханада жасанды кґз «хрусталін» имплантациялау бойынша операциялар жасала бастады. Бірінші операцияны жїзеге асырмас бўрын їлкен дайындыќ жўмыстары жїргізілген. Хирург дјрігер Абай Тілеубаев Алматы ќаласында микрохирургия бойынша біліктілігін арттырып, мјскеулік Федоров клиникасында тјжірибеден ґткен. Кґз хрусталін сатып алуєа жўмсалєан ќаражат алюминий зауыты мен «Пульс» АЌ-мен бґлінді; - Павлодарда космос байланысыныѕ тўѕєыш станциясы ашылды. Ол «Пульс» акционерлік ќоєамы мекемесінде орналасты. Аталмыш станция арќылы «Пульс» ќызметкерлері ґздерініѕ шетелдік јріптестермен тез арада байланыс орнату мїмкіндігіне ие болды. - «Пульс» акционерлік ќоєамыныѕ мўрындыќ болуымен кјсіпкерлерді даярлау мектебі ашылды. Аталмыш бизнесмектепте оќитын балалар алдын ала психологиялыќ тестілеуден, ой ќабілеттілігі бойынша арнайы байќаудан ґтті, ал жоєары сынып оќушылары тїсу емтихандарын тапсырды. Оларды оќытатын ўстаздар да байќау бойынша алынды, содан кейін Ресейдіѕ Санкт-Петербург ќаласындаєы тўѕєыш бизнес мектебінде тјжірибеден ґтті. Мектептегі 102 оќушыєа 42 оќытушыдан келді. Акционерлік ќоєам бўл мектепке лазерлік дискілермен жабдыќталєан 15 компьютер сатып алынды. Мектепті «Пульс» ќоєамы директорларыныѕ бірі, кјсіпкер Юрий Иванович Степкин басќарды. Павлодар облыстыќ мемлекеттік мўраєат.

мекенжайлар бойынша ќабылданады: Ак.Марєўлан к-сі, 102; Кутузов к-сі, 157; «Матадор» дїкені, Ак.Сјтбаев к-сі, 27, 8. оф.; Естай к-сі, 40, («Версия» газетініѕ єимаратында); «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Сіздіѕ хабарламаѕыз облысымыздыѕ барлыќ ќалалары мен аудандары тўрєындарына шалынады! Сіздіѕ сауда келісіміѕіз міндетті тїрде жїзеге асады! Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК.


4

28 маусым, сейсенбі, 2011 жыл №72 (14709)

ПАЙДАЛЫ КЕЅЕС

KÀÍ KÛÑÛÌÛÍ KÀËÀÉ KÀËÏÛÍÀ ÊÅËÒIÐÅÄI?

Жаздыѕ шіліѕгір шілдесі де жаќындап ќалды. Енді ќан ќысымы ауруынан зардап шегетіндер саќтанып жїргені жґн. Себебі, аптап ыстыќта ќан ќысымы кенеттен кґтеріліп, адам ґміріне ќауіп тґнуі мїмкін. Ал жўмыс басында, ќоєамдыќ кґлікте, кґшеде ќан ќысымы бірден жоєарылап, ќўлап ќалєан адамдарєа алєашќы кґмек ќалай кґрсетілуі керек? Бїгін осы жаєдайєа байланысты мамандардыѕ пайдалы кеѕестерін ўсынєанды жґн кґрдік. Ќан ќысымы кенеттен кґтеріліп, ќўлап ќалєан адамєа жанындаєылар шўєыл жјрдем кґрсетуі керек. Мўндайда еѕ бастысы, науќасты ќозєамай, жайлы, кґлеѕкелі жерге жатќызады. Егер, мїмкіндік болса, ќан ќысымын ќалпына тїсіретін коринфар, берлиприл, канкор, энам, диратон, карониум, карлон секілді дјрі-дјрмектердіѕ бірін ішкізу керек. Бўдан соѕ науќастыѕ басын сјл жоєары кґтеріп, маѕдайына сулыќ мата басып, тыныштандырады. Сґйтіп, уаќыт ґткізбей жедел жјрдем шаќырту ќажет. * * * Ќан ќысымы барлар јрдайым дјрігер жазып берген дјрі-дјрмектерді ґздерімен бірге алып жїруі керек. Жїрек ауырєанда немесе сўќќылап, шаншыєанда валидол, нитроглицерин, ал ќан ќысымы кґтерілгенде дјрігердіѕ кеѕесі бойынша жоєарыда аталєан дјрілердіѕ бірін ќолданады.

* * * Ќан ќысымыныѕ аяќ астынан кґтеріліп кетуінен ќорєану їшін шілденіѕ ыстыќ кїндерінде мїмкіндігінше тўзды тамаќты аз тўтынып, ќайнаєан суды кґбірек ішкен жґн. Јрдайым кїннен ќорєайтын бас киім киіп, шаѕќиєан кїн кґзінен саќтанып жїру керек. Бўл аурудыѕ алєашќы белгілері байќалєан жаєдайда, яєни, адамныѕ желке тўсы тартып, басы ауырса, ќўлаќ шуылдап, кґзі ќарауытса жјне жїрек ќаєысы жиілесе, дереу дјрігерге кґріну ќажет.

ТЕСТ Адам аєзасы иммундыќ жїйе арќылы аурулар мен оларды тарататын тїрлі вирустардан, бактериялардан ќорєалады. Кґп жаєдайда иммундыќ жїйеніѕ берік болуы денсаулыєымызєа байланысты екен. Алайда, деніміздіѕ ќаншалыќты сау екендігін ќай-ќайсымыз да дґп басып айта алмасымыз аныќ. Тґмендегі сўраќтарєа жауап беру арќылы ґзіѕіздіѕ иммундыќ жїйеѕіздіѕ ќаншалыќты деѕгейде мыќты екендігін аныќтай аласыз. Тест аяќталды. Енді жинаєан балдарыѕызды есептейік. Егер, сіз 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 нґмірлі сўраќтарєа “Иј” деп жауап берсеѕіз, јрќайсысына 1 балл, ал 2, 4, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 19 нґмірлі сўраќтарєа “Жоќ” деп жауап 1. Спортпен тўраќты тїрде айналысасыз ба? берсеѕіз, јрќайсысына 1 бал 2. Ауа райы суыќ кезде тез тоѕасыз ба? бересіз. 3. Кїйзелісті тез жеѕесіз бе? 1 - 6 балл аралыєында: 4. Сізге жиі (жылына 4 ретен кґп) суыќ тие ме? Сіздіѕ иммунитетіѕіз “ґлген 5. Болмашы сырќат кезінде дереу дјрі-дјрмек пайдаланасыз екен”. Сізде ауру-сырќау жиі ба? болады, ґте јлсізсіз. Уаќыт 6. Дјрумендерді жиі ќабылдайсыз ба? ґткізбей, дјрігерге ќаралыѕыз, 7. Сіз ашыќ, аќ кґѕіл, басќалармен тез тіл табысып кететін салауатты ґмір салтын адамсыз ба? ўстаныѕыз. Мыќты болуыѕыз 8. Сіз отбасы ґмірі мен махаббатта баќытты жансыз ба? їшін кґп ќозєалыс керек. 9. Таза ауада серуендегенді Сондыќтан, спортпен айналысуєа ўнатасыз ба? кґѕіл бґліѕіз. 10. Темекі шегесіз бе? 11. Кей сјтте шараптан ўрттап ќоясыз ба? 7 - 12 балл аралыєында: 12. Сіз ќалалыќ жердіѕ тўрєынысыз Сіздіѕ иммунитетіѕіз «жаќсы» ба? деуге келмейді. Біраќ, «нашар» 13. Їнемі ґзіѕіздіѕ дене бітіміѕізге деуден де аулаќпыз. Сізге јлі кґѕіл бґлесіз бе? де болса дўрыс тамаќтану керек, 14. Ќоєамдыќ кґліктерді жиі спортпен айналысып, јртїрлі пайдаланасыз ба? ќўнарлы тамаќтарды жегеніѕіз 15. Сіздіѕ жўмыс жасайтын жґн. Салауатты ґмір салтына ўжымыѕыз їлкен бе? баса назар аударыѕыз. 16. Кїн сайын жеткілікті мґлшерде (1,5 л) су немесе шай ішесіз бе? 17. Сіз уаќытыѕыздыѕ кґп бґлігін 13-тен жоєары балл алєанда: жылы єимаратта ґткізесіз бе? Сіздіѕ иммунитетіѕіз ґте 18. Сіздіѕ жїйкеѕізге ауырлыќ тїсе жаќсы. Ґзіѕіздіѕ денсаулыєыѕызєа ме? бей-жай ќарамайсыз, ґмірлік 19. Монша немесе саунаєа энергияєа байсыз. Анау-мынау барєанды ўнатасыз ба? ауру-сырќаулар сізді айналып 20. Їй шаруасы мен жўмыс істеу ґтеді. Осы алєан бетіѕізден сіздіѕ мойныѕызда ма? жаѕылмаѕыз!

ÈÌÌÓÍÈÒÅÒIHIÇÄI ÒÅÊÑÅÐIÏ ÊOÐIHIÇ

* * * Ќан ќысымыныѕ ќалыпты кґрсеткіші тонометр бойынша 120/80 болуы керек. Егер, тонометр тілі 140/90, 150/100, 160/110, 170/ 120, 180/130 кґрсететін болса, бўл - ќан ќысымы кґтерілуініѕ екінші жјне їшінші сатысы болып табылады. Јсіресе, їшінші сатысы науќас їшін ґте ќауіпті саналады. * * * Жїйкеге кґп салмаќ тїсетін ќызмет тїріне жататын ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ ќызметкерлері, басшы лауазымдаєылар, сондай-аќ, далада, кїн кґзінде, тїнгі кезекте жўмыс істейтіндер бўл ауруєа кґбірек ўшырайтындыќтан олардыѕ мейлінше саќтанып, ґздерін кїтіп жїргендері абзал. * * * Гипертония ауруына ўшыраєан науќас міндетті тїрде айына бір рет, ал ґзгелер жылына бір рет терапевт, невропатолог дјрігерлерге ќаралып, тексеруден ґтіп тўруы ќажет. Таєы бір ескере кететін жайт, мўндай дерті бар адамдар кїн ыстыќ кезде жоєары температурадаєы моншаєа тїсулеріне, спиртті ішімдік ішулеріне мїлдем болмайды.

адам осы бґлімшеге келіп, сауыєып шыєады. Јр науќас 15 ем-шара алады. - Ќызмет тїрлерін атап ґттіѕіз. Енді олардыѕ тиімділігіне толыєыраќ тоќталсаѕыз... - Бґлімшедегі сўранысќа ие «САРЫАРЌА САМАЛЫ», «ЗВЕЗДА ПРИИРТЫШЬЯ», емдеу тјсілініѕ бірі – тўзбен емдеу. «РЕГИОН.KZ» ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТТЕРІ МЕН ПАВЛОДАР ќ. Бўл ретте галокамера атты тўз шахтасын ерекше атап ґткен жґн. №2 АУРУХАНАСЫНЫЅ БІРЛЕСКЕН ЖОБАСЫ Елбасы халыќќа Жолдауында тўрєындарды емдеумен ќатар сауыќтыру шараларына да баса кґѕіл бґлу керектігін тапсырєан болатын. Аталєан міндетті жїзеге асыру маќсатында денсаулыќ саќтау саласын дамытудыѕ 2011-2015 жылдарєа арналєан «Саламатты Ќазаќстан» атты мемлекеттік баєдарламасы ќанат жайды. Баєдарлама аясында кґптеген отандыќ медицина мекемелерінде тўрєындарды сауыќтыруєа жјне салауатты ґмір салтын ўстануєа баєытталєан тїрлі шаралар ќолєа алынуда. Мўндай игі іс Павлодар ќалалыќ №2 ауруханада да жалєасын табуда. Осы баєытта аталмыш аурухананыѕ ішінде ашылєан физиотерапия бґлімшесініѕ мамандары науќастардыѕ сауыєуы їшін сапалы ќызмет кґрсетуде. Тўрєындарєа кґрсетілетін ќызмет тїрлері жґнінде ќалалыќ №2 аурухананыѕ физиотерапия бґлімшесініѕ меѕгерушісі, жоєары санатты дјрігер, денсаулыќ саќтау саласыныѕ їздігі Сјуле Халиуллаќызы Оразєалиевамен тілдескен едік. - Алдымен физиотерапия бґлімшесініѕ маќсатміндеттері мен тўрєындарєа кґрсететін ќызметі жґнінде јѕгімелеп берсеѕіз... - Елімізде денсаулыќ саќтау саласын дамытуєа ерекше мјн берілуде. Осыєан орай, аурухана ішінде ашылєан физиотерапия бґлімшесініѕ басты маќсаты - науќастарды сауыќтыру. Жалпы, физиотерапия – емдеудіѕ белсенді патогенетикалыќ јдістерініѕ бірі болєандыќтан, мўнда тўрєындарєа сапалы ќызмет тїрлері кґрсетіледі. Бїгінгі таѕда бґлімшеде 15 бґлме бар. Олардыѕ барлыєы заманауи ќўрал-жабдыќтармен, ќондырєылармен ќамтамасыз етілген. Бґлмелердіѕ јрќайсысында тїрлі физиотерапиялыќ емдеу тјсілдері жїргізіледі. Атап айтар болсаќ, мўнда электр токтарымен, сумен, магнитпен емдеу жјне ультракїлгін, инфраќызыл сјулелер, лазерлер ќолданылады. Сондай-аќ, массаж тїрлері де жасалады. Науќастарєа салауатты ґмір салтын насихаттау маќсатында тренажер бґлмесі мен жїйке жїйесі сыр берген жандар їшін ес-сезімді жеѕілдету бґлмесі жўмыс істейді. Таєы бір айта кетерлігі, тўзбен емдейтін бґлме де ашылды. Физиотерапиялыќ ем-дом алєысы келетін тўрєындар ќатары жылдан-жылєа артып келеді. Ай сайын шамамен 400-ге жуыќ

Негізінен бўл галокамера кабинетінде бір мезгілде алты адам ќатарынан 25 минут бойы ем-дом алады. Бґлме ішіне ауа арќылы арнайы теѕіз тўзыныѕ аэрозолі мен иондар жіберіледі де, адамдар сонымен тыныс алады. Бўл сјтте ќўлаќќа жаєымды музыка јуені ойнап тўрады. Жанєа жайлы јуезді јуен ырєаєын естіп, тыныс алып жатќан адамныѕ ґкпесі тазарып, ќан айналымы жаќсарады. Мўнда кґбінесе ґкпе, жїрек ауруларымен сырќаттанєан науќастар емделеді. Сонымен ќатар, осы емдеу тїрін суыќ тию, ґкпеніѕ ќабынуы кезінде де ќолданєан адам аєзасына ґте пайдалы. Ал ессезімді жеѕілдету бґлмесі јѕгіме басында айтып ґткендей жїйке жїйесі шаршап, психологиялыќ ауытќуларєа тап болєан

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß – ÍÀÓKÀÑÒÛ ÑÀÓÛKÒÛÐÓÄÛH ÎÇÛK YËÃIÑI жјне ауыр сырќаттан кейін келген науќастар їшін тиімді. Мўнда да жайлы јуен ырєаєы ойнап, бґлме ќараѕєыланып, біраќ тїрлі-тїсті шамдар жанып тўрады. Бўл тјсілдердіѕ бјрі науќастыѕ кґѕіл-кїйін кґтеріп, емін-еркін дем алуына мїмкіндік туєызады. Тренажер, яєни, дене шыныќтыру бґлмесінде тїрлі спорттыќ ќўрылєылар бар. Науќастар сол ќўрылєылармен шўєылдана отырып, денсаулыќтарын ќалпына келтіреді, денелерін шыныќтырады. Ал массаж бґлмесінде сал ауруына душар болєандарєа, операциядан кейін буындары ќатып ќалєан науќастарєа, буын ауруларынан жапа шеккендерге массаж тїрлері жасалады. Бўл тјсілдер арќылы науќастыѕ ґне бойына ќан жїгіріп, буындары босап, денедегі ґлі жасушаларына жан бітеді. Осыдан кейін массаж алєан адамдар ґздерін сергек сезініп, еѕбек етуге деген белсенділіктері артады. Сонымен ќатар, бґлімшеде барокамера деген де ќондырєы бар. Ол кґбінесе адам аєзасына оттегініѕ жеткізілуі бўзылєан кезде пайдаланылады. Бўл аппарат жїрек, ми, бауыр, бїйрек ауруларына шалдыќќандар їшін тиімді. - Бґлімшеге науќастар дјрігерлік жолдамамен келе ме? - Негізінен, бґлімшеге кґбінесе аурухана ішіндегі пульманология, неврология, терапия, кардиология жјне кардиохирургия бґлімшелерінде емделіп жатќан науќастар келіп, ќажетінше кґмек алады. Сондай-аќ, сырттан аќылы тїрде келіп емделетін тўрєындар да баршылыќ. Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлері мен І, ІІ топтыѕ мїгедектері тегін емделеді. Ал зейнеткерлерге, кґп балалы аналарєа жјне медицина ќызметкерлеріне 50 пайыз жеѕілдік ќарастырылєан. Еѕ бастысы, осында емделген науќастар ризашылыќтарын білдіріп, оѕ нјтижеге ќол жеткізгендерін ќуана айтып жатады. Біз їшін бўдан асќан баќыт жоќ. - Јѕгімеѕізге рахмет! Суреттерді тїсірген Т.Нўрєазы.

Беттіѕ їйлестірушісі - Нўржайна Шодыр. Тел: 32-37-62. E-mail: nurzhainashodyr@mail.ru


ÀÏÒÀ ÒÛÍÛÑÛ

ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫ

ПАВЛОДАР АУДАНЫ

МАЙ АУДАНЫ

ТЎРЄЫН ЇЙ ЌЎРЫЛЫСЫ ЖАЛЄАСАДЫ

БОЛАШАЄЫ ЗОР ШАРУАШЫЛЫЌ

СОЄЫС ЌЎРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛДЫ

Усолка мґлтек ауданы јлі де кеѕейеді. Алдаєы екі жылда бўл аумаќта сегіз мыѕ шаршы метрді ќўрайтын екі тўрєын їй бой кґтермек. Баспаналар тўрєын їй жинаќтау жїйесі негізінде салынуда. Ќалалыќ ќўрылыс бґлімініѕ бастыєы Нўрлан Сїлейменовтіѕ мјліметінше, жыл аяєына дейін жалдамалы баспана халыќтыѕ игілігіне берілмек. 4 подъезді кґпќабатты їй Амангелді-Лесная кґшелерініѕ ќиылысында орналасќан. Республикалыќ жјне жергілікті бюджеттіѕ есебінен 143 пјтерлі їй салынады. Сондай-аќ, таєы да екі жалдамалы їйге жобалыќ-сметалыќ ќўжаттар јзірленуде. Ќала јкімініѕ баспасґз ќызметі.

Заря ауылындаєы «Аќ бура» шаруа ќожалыєы шаєын да болса, асыл тўќымды мал ґсіретін шаруашылыќ атануєа дайындалуда. Мўнда ќазаќтыѕ аќ бас сиыр кґбейтілуде. Барлыєы 250 бас бар болса, соныѕ 143-і аналыќ, биыл 97 бўзау алынды. Тґрт тїлік ќатарын арттыру – шаруа ќожалыєыныѕ басшысы Мјбарак Наукеновтіѕ жатса-тўрса кґздейтін ойы. Оныѕ јѕгімелеуінше, алєашќы асыл тўќымды малдар Шыєыс Ќазаќстан облысынан арнайы сатып јкелінді. Ќазаќтыѕ аќ бас сиырыныѕ ќасиеті ерекше. Ол айырыќша кїтімді ќажет етпейді, соєан ќарамастан етті келеді. Бўл - ґз ісін жаѕа дґѕгелетіп бастаєан кјсіпкер їшін тиімді. Јрине, бірден мјртебелі шаруашылыќ атану оѕай емес. Бўл маќсатќа жетуі їшін бір емес, бірнеше жылєа жететін жоспарлы істер ќажет. Ќожалыќ иесі алдаєы 5 жылда асыл тўќымды мал басын 500-ге жеткізуді ойлайды. Сїт баєытындаєы мал шаруашылыєын да дамытпаќ. Ќазір шаруашылыќта мал арнайы орында сойылып, еті Павлодар ќаласындаєы Орталыќ базарєа тікелей жеткізіледі. «Аќ бурада» ірі ќара малмен ќатар, тґрт жїзден астам жылќы да ґсіріледі. Мўнда 15 бие сауылады. Шаруашылыќ малєа ќысќы мезгілге ќажет жем-азыќ дайындауєа кіріскен. Р.МЎСТАФИНА.

Ўлы Отан соєысыныѕ басталєанына 70 жыл толуына байланысты жаќында Май ауданында бірќатар шаралар болып ґтті. Аудан орталыєы мен 11 ауылдыќ округтіѕ кітапханаларында ґткен еске алу шарасына соєыс, еѕбек ардагерлері мен ауыл ќариялары, жастар жјне тїрлі сала ќызметкерлері кґптеп ќатысты. Соєыс ќўрбандары їнсіздікпен еске алынды. Сондайаќ, «Жас Отан» жастар ќанаты жјне «Майталман» жастар ўйымыныѕ ґкілдері де атсалысып, екінші дїниежїзілік соєыстыѕ ќасіреті жайлы јѕгіме ґрбітті. Жиналєан кґпшілік їшін кітап, тарихи суреттер кґрмесі ўйымдастырылып, танымдыќ аќпараттар мен маєлўматтар берілді. Ж.АМАНТАЙ.

ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫ

БЈЙЕТТЕ - ЖАЅА МЕШІТ Бјйет ауылында жаѕа мешіт ашылды. Рухани орданыѕ ашылу рјсіміне Алматы ќалалыќ орталыќ мешітініѕ бас имамы Ќўлмўхаммед ќажы Маханбет, Павлодар облыстыќ Мјшћїр Жїсіп атындаєы орталыќ мешіттіѕ бас имамы Жолдас ќажы Ќоспаќўлы, Екібастўз ќалалыќ мешітініѕ бас имамы Мјди Айдарханўлы ќатысты. Ќазаќстан Мўсылмандары Діни Басќармасыныѕ ґкілі Ќўлмўхаммед ќажы жиылєан жамаєатќа еліміздіѕ бас мїфтиі, шейх Јбсаттар ќажы Дербісјлі хазіреттіѕ жолдаєан хатын оќып берді. Хатта мешітті ґзініѕ адал ќаражатына салып берген Айхан Еламанўлына алєыс білдірілген. Ол, сондайаќ, аталмыш елді мекендегі жаѕа мешіттіѕ имамы Аманжол Жомартўлына ќасиетті Ќўран Кјрімді сыйєа тартты. Павлодар ќаласындаєы Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ бас имамы Жолдас ќажы Ќоспаќўлы бўл мешіттіѕ ќасиетті Ережеп айында ашылєанын тілге тиек етіп, имандылыќќа бет бўрєан азаматтар кґп болсын деген тілегін білдірді. Ж.ЈБДІКЈРІМ.

АЌСУ ЌАЛАСЫ

ЌЎРМЕТКЕ БҐЛЕНДІ Аќсу ќалалыќ мјдениет сарайында медицина ќызметкерлерініѕ дјстїрлі мерекесіне орай салтанатты жиын ґтіп, сый-ќўрмет кґрсетілді. Шараєа мекеме-ўйымдардыѕ жетекшілері, ќала мен ауылдыќ аймаќтардыѕ медицина ќызметкерлері ќатысты. Ќала јкімініѕ орынбасары Ержан Рахымжанов шаћар басшысы Оразгелді Ќайыргелдиновтіѕ атынан аќ желеѕді абзал жандарды кјсіби мерекелерімен ќўттыќтап, мемлекетіміздегі денсаулыќ саќтау саласын жаќсартуєа арналєан стратегиялыќ баєыттар мен медицина саласында атќарылып жатќан жўмыстарєа тоќталды. Бўдан кейін бірќатар дјрігерлерге Ќўрмет грамоталары мен Алєыс хаттарды табыс етті. Адамзат денсаулыєыныѕ саќшыларына ќалалыќ депутаттар атынан мјслихат хатшысы Мјдениет Омарєалиев ізгі тілегін жолдап, оларєа сый-ќўрмет кґрсетті. Халыќ їшін ќалтќысыз ќызмет етіп жїрген дјрігерлер ќўрметіне арналєан салтанатты жиын соѕы жергілікті мјдениет сарайы мен балалар шыєармашылыєы їйініѕ їздік кґркемґнерпаздар ўжымдары дайындаєан мерекелік концертке ўласты. А.СЕЙСЕНБАЕВА.

ШАРБАЌТЫ АУДАНЫ

ЗИЯНКЕСТЕРГЕ ЌАРСЫ ЖЎМЫСТАР БАСТАЛДЫ Ауданда игерілмей жатќан жерлерді тїрлі зиянкестерден ќорєауєа баєытталєан іс-шаралар ќолєа алынуда. Ќазір ґѕірде шегірткелерді жоюєа арналєан «Геркулес», «Адонис» деп аталатын 300 литрдей улы химиялыќ дјрі-дјрмек бар. Республикалыќ «Фитосанитариялыќ диагностика жјне болжам жасау јдістемелік орталыєыныѕ» аудандыќ филиалыныѕ деректеріне сїйенсек, Шарбаќты ґѕірі бойынша 6096 гектар бос жатќан жерлер арнайы ґѕдеуді ќажет етеді екен. Айта кетерлігі, тўрєындардыѕ жјне жан-жануарлардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету маќсатында улы химиялыќ заттармен ґѕдеу жўмыстары жїргізілетін жерлерге алдын ала белгі ќойылатын болады. Химиялыќ ґѕдеу жўмыстарын кјсіби мамандар жїргізеді. А.АЛТАЙ.

БАЯНАУЫЛ АУДАНЫ

ЖІГІТ СЎЛТАНЫ АНЫЌТАЛДЫ Аудандыќ мјдениет жјне тілдерді дамыту, сондай-аќ дене тјрбиесі жјне спорт бґлімініѕ ўйымдастыруымен «Жігіт сўлтаны» сайысы ґтті. Шара ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына арналды. Бўєан дейін ґѕірге ќарасты ауылдыќ округтер жеті аймаќќа бґлініп, аудандыќ жарысќа баратын їздіктерді аныќтаєан болатын. Ќорытынды сайысќа аталєан аймаќтардыѕ жеѕімпаздары келіп ќатысты. Шара таныстыру, сўраќ-жауап, ґнер бґлімі, гир тасын кґтеру жјне шеберлік бјсекесі бґлімдерінен тўрды. Сайдыѕ тасындай іріктелген жігіттер ќазаќ кїресі, атќа міну шеберлігі, теѕге алу, найза ату, аударыспаќ бойынша да кїш сынасты. Јділ ќазылар шешімімен Ќўндыкґл ауылдыќ округінен келген Шыѕєыс Ќўнанбаев «Жігіт сўлтаны» болып танылды. Майќайыѕ кентінен ќатысќан И.Талќайрат бірінші орынды иеленсе, Е.Јбенов (Егіндібўлаќ) екінші, Ќ.Нјбиболла (Аќсаѕ) мен Н.Досмаєамбетов (Ўзынбўлаќ) їшінші орындардан кґрінді. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлерге аќшалай сыйлыќтар жјне дипломдар тапсырылды. Алєашќы їш жїлдегер облыстыќ жарысќа жолдама алды. М.АЯЄАНОВ.

ЌАШЫР АУДАНЫ

ЖАЗЄЫ ДЕМАЛЫС КҐЅІЛДІ Ќашыр ауданындаєы білім беру мекемелерініѕ барлыєында мектеп жанындаєы жазєы сауыќтыру лагерьлері жўмыс істеуде. Барлыєы 1200 бала жазєы демалыспен ќамтылєан. Сондай-аќ, дарынды оќушыларєа арналєан «Эрудит» лагерінде 40 бала жјне «Патриот» спорттыќ-сауыќтыру лагерінде 60 оќушы демалуда. Биылєы оќу жылы ішінде облыстыќ «Жас дјурен» сауыќтыру лагерінде 24 оќушы, Бурабайдаєы оќыту-сауыќтыру орталыєында 3 оќушы тегін демалу мїмкіндігіне ие болды. Јлеуметтік жаєдайы тґмен отбасы балалары да назардан тыс ќалмады. Аз ќамтылєан жјне кґп балалы отбасылардан шыќќан 150 оќушы ќала маѕындаєы жазєы сауыќтыру орындарында жазєы демалыстарын ґткізуде. Айта кетерлігі, аудандыќ оќушылар сарайында тїрлі баєыттаєы їйірмелер де ґз жўмысын жалєастыруда. Облыстыќ балалар ќўќыєын ќорєау департаментініѕ жолдамасы негізінде аз ќамтылєан отбасында тјрбиеленген дарынды екі оќушы (Песчан №1 мектебініѕ оќушысы К.Аксенова жјне Ќашыр аудандыќ №1 мектебініѕ оќушысы З.Балапанова) Италияєа барады деп жоспарлануда. Г.ЖАЯБАЕВА.

АЌТОЄАЙ АУДАНЫ

ДЈРІГЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСТІ Халыќаралыќ дјрігерлер кїніне орай аудан јкімі Жўмагелді Ќожанов медицина саласыныѕ ќызметкерлерімен кездесті. Аќ желеѕді абзал жандардыѕ еѕбегін жоєары баєалаєан аудан басшысы денсаулыќ саќтау саласы бойынша атќарылєан игі істерді атап ґтті. Сондай-аќ, жиналєандарды алдаєы уаќытќа жоспарланєан жўмыстармен таныстырды. Шарада Ж.Оралбекўлы їздік дјрігерлерді марапаттап, баєалы сыйлыќтар табыс етті. Ф.ЈМІРЕНОВ.

ЛЕБЯЖІ АУДАНЫ

КІТАПХАНА - РУХАНИ ОРДА Лебяжі орталыќтандырылєан кітапхана жїйесі ќўрамындаєы 24 кітапхана аудан тўрєындарына ќызмет кґрсетуде. Кітап ќоры 171 мыѕ дананы ќўрап отыр. Орталыќтандырылєан кітапхана ќызметкерлерініѕ айтуынша, олар кітапхананы аќпараттыќ мекеме ретінде санай отырып, оныѕ дамуына септігін тигізер заманауи технологияларды енгізуді басты назарєа ќояды. Осы маќсаттарды жїзеге асыру їшін 2008 жылдан бастап, кітапханалар РАБИС (республикалыќ автоматтандырылєан кітапханалыќ аќпарат жїйесі) баєдарламасы бойынша жўмыс істеп келеді. Аталмыш баєдарлама кітапхана ќызметініѕ сапасын арттырып, оќырмандар їшін ќолайлы болып табылады. Айта кетерлігі, тўрєындарєа рухани азыќ беретін бўл мекемелерде мерзімді баспасґз ќўралдарына жазылу ісі ќолєа алынєан. Ґлкедегі кітапханалардыѕ барлыєы дерлік 26 тїрлі газет-журналєа жазылєан. Ауданныѕ бірќатар кітапханалары ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы аясында кґптеген шараларды жїйелі тїрде ґткізуде. Атап айтсаќ, жаѕа кітаптардыѕ тўсаукесерлері, јдеби кештер, таќырыптыќ кітаптар кґрмелері мен пікірсайыстар їнемі ўйымдастырылып отырады. Осындай шаралардыѕ ойдаєыдай ґткізілуі - жўмысќа білек сыбана кіріскен кітапханашылардыѕ еѕбегі екені сґзсіз. Олар рухани азыќ ордасыныѕ заман талабына сай тїрленіп, дамуына тырнаќалды їлестерін ќосуда. Јйтей, Ќызылќоєам, Шабар, Ќазантай, Малыбай ауылдыќ кітапханаларыныѕ ќызметкерлерініѕ атќарєан жўмысын атап ґткен жґн. Ґз ісіне берік мамандар ќатарында Јлия Олжабаева да бар. Ол кітапхана саласында 30 жылдан астам уаќыт еѕбек етіп, ґз оќырмандары тарапынан «кітапхана майталманы» деген ќўрметті атќа ие болєан. Ф.АМАНОВА. Лебяжі орталыќтандырылєан кітапхана жїйесініѕ директоры.

ЖЕЛЕЗИНКА УСПЕНКА АУДАНЫ

ТІЛ ЇЙРЕНУГЕ МЈН БЕРІЛУДЕ Елбасыныѕ биылєы халыќќа Жолдауында мемлекеттік тіл мјртебесін кґтеруге баса кґѕіл аудару керектігі айтылєан болатын. Осыєан орай, Успенка ауданында «Мемлекеттік тілді жеделдете оќыту» баєдарламасы бойынша арнайы 80 саєаттыќ курс жўмысы ўйымдастырылды. Оєан облыстыќ «Ана тілі» орталыєыныѕ оќытушысы П.Ташева ќатысып, аудан орталыєы мен ауылдардан келген тїрлі санаттаєы азаматтар їшін ќазаќ тілінен сабаќ берді. Успенка ауданы кґп ўлтты ґѕірлердіѕ бірі. Тўрєындардыѕ 30 пайызы єана - ќазаќтар. Сондыќтан, тілдік ортаны јлі де жетілдіру маќсатында алдаєы уаќытта да кґптеген іс-шаралар атќарылады деп жоспарлануда. Ј.БЕКЕНОВА.

АУДАНЫ

ЖАЄАЖАЙ МАУСЫМЫ АШЫЛДЫ Железинка ауданында суєа шомылу маусымыныѕ ашылу рјсімі ґтті. Оєан аудан јкімініѕ орынбасары Б.Ќаппасов ќатысты. Биыл жаєажайдыѕ жўмысы ерекше жаєдайда ашылды. Себебі, жергілікті бюджеттен бґлінген 53 мыѕ теѕгеге біршама жўмыстар атќарылды. Аудандыќ «Шебер» МЌК-ныѕ жўмылуымен жаєажайда балаларєа арналып ойын жјне спорт алаѕдары ашылды. Ашылу рјсімінде аудан орталыєындаєы жалпы білім беретін мектептер мен кјсіптік лицей оќушыларыныѕ ўйымдастыруымен ќызыќты ойындар ґткізілді. Мўнда ќоќыс тастауєа арналєан ќораптар ќойылып, киім ауыстыратын орын жасалєан. Маѕайы реттеліп, ќўм тґселген жаєажай жерлестеріміздіѕ кґѕілінен шыќты. М.МЎСА.


6

28 маусым, сейсенбі, 2011 жыл №72 (14709) www.saryarka-samaly.kz

ҐЅІР

Кешегі аумалы–тґкпелі кезеѕде талан-таражєа тїсіп, тоз-тозы шыќќан ауылдардыѕ таєдырын саќтап ќалу оѕайєа соќпаєаны аныќ. Осы кїні жўрт реформалау деп атап кеткен нарыќтыќ экономикаєа ґту кеѕестік «ортаќ ќазынадан» кїнелтіп, сол їшін еѕбек еткен ауылдыќтарды алєашында тыєырыќќа тіреді. Тоќсаныншы жылдардыѕ басында ґз алдына жер алып, жеке шыќќан кейбір шаруалардыѕ ќолында он шаќты ќой мен бірді-екілі жылќыдан басќа тґрт тўяќтыныѕ болмаєаны рас. Ќиындыќќа тґтеп беріп, кїрмеулі істерді ґз бетінше шешіп їйренген шаруаќор аєайындар бїгінде отарлап ќой, табындап жылќы баєып отыр. Ґѕіріміздегі сондай еті тірі азаматтардыѕ бірі – бїгінде аќсаќалдыќ жасќа жеткен Јміртай Баймаєанбетов.

Ј

міртай аєа ел жаппай жўмыссыз ќалєан кезеѕде ауылда алєашќылардын бірі болып жер алып, жеке шаруа ќожалыєын ќўрды. Кеѕес ґкіметі ќўлаєан тўста ол Баянауыл ауданына ќарасты Баянауыл кеѕшарыныѕ директоры еді. Бўл кеѕшарды білдей жиырма жыл басќарды. Нарыќтыќ заман келіп, аудан ауылдыќ округтерге бґлінгенде, ол басќарушылыќ ќызметтен біржола ќол їзді. Кґп жылдыќ тјжірибесі бар јрі ќолынан іс келетін азамат ќалайда бір тірлік жасау керектігін білді. Бала-шаєасымен бірге шаруа ќожалыєын ќўрып, 7-8 жылда ќолєа алєан ісін дґѕгелетіп јкетті. Ауыл єана емес, аудан кґлеміндегі ірі шаруа ќожалыќтарыныѕ бірі болып, ќазіргі кезде ґзініѕ орныќты ґрнегі мен еѕбек таѕбасы бар шаруа ќожалыєы атанып отырєан жайы бар. Бїгінде аталєан ауданныѕ Аќсаѕ ауылдыќ округіне ќарасты «Азат» деп аталатын жерде Јміртай аќсаќалдыѕ «Батырхан» атты шаруа ќожалыєы жўмыс істеп тўр. Жаќында аќсаќалды арнайы іздеп барып, јѕгімелесудіѕ сјті тїсті. Ќожалыќ табиєаттыѕ бір јсем ќойнауында, суы мен жайылымы мол шўрайлы жерге ќоныс теуіпті. Алдымен кґзге тїскені - мўндаєы кірпіштен салынєан, тґбесі ўќыпты жабылєан зјулім мал ќорасы. Мўндайды Баянауыл ґѕірінен кездестіре алмайсыз. Їй айналасы мен мал ќорасыныѕ маѕы тап-тўйнаќтай таза, жайќалєан жасыл шалєын. Кейбір жалќау аєайындарымыз секілді малын їй маѕында иіріп ўстамайтыны байќалады. Біз жолда бара жатќанда кїні бойєы ќапырыќ ыстыќты ысырып тастап, жаѕбыр жауып ќоя берген. Есік алдындаєы орындыќќа жайєасып, жауыннан кейінгі таза ауамен тыныстап отырєан Јміртай аќсаќал бізді жылы жїзбен ќарсы алды. - Ќазаќ - «Мал-жан аман ба?» деп, амандыќ-саулыќта алдымен малдыѕ жайын сўрайтын халыќ. Ата-бабамыздан келе жатќан кјсіптен ќазаќ ешќашан ќол їзе алмайды. Алєаш ќўрылєан уаќытта меніѕ ќолымда не бір техника, не дені дўрыс мал болмады,деп бастады јѕгімесін ќарт маман. – Психологиялыќ жаєынан жеке кјсіппен айналысуєа дайын болмадыќ. Материалдыќ тапшылыќ кґѕілге кірбіѕ ўялатќанымен, келешекке деген сенімім берік еді. Мемлекет кґмегін пайдаланып, несие алдыќ. Содан іске сјт деп шаруаєа кірісіп кеттік. Ўзаќ жылдар ірі шаруашылыќтарды басќарєан азаматпын, шаруаныѕ ќыр-сырын біршама білемін. Оныѕ їстіне ґмірден де мол тјжірибе алуєа тура келді. Еѕ бастысы, ґздеріѕ біліѕдер деп балаларым жатып алєан жоќ. Олар да кїндіз-тїні тыным таппады. Сґйтіп жїріп мал басын да ќўрап алдыќ. Кейін біртіндеп дамып, тґлді кґбейтуге ден ќойдыќ. Шїкір, бїгінде 600 бас ќой, 400-дей жылќы жјне жїз елуге жуыќ ќара мал бар. Иелігімізде їш жарым мыѕ гектар жер бар. Жыл сайын 500-ге тарта ќой, жїздей жылќы сатамыз. Еліміздіѕ оѕтїстігінде тўратын ќандастарымыз ќойды жїздеп јкетеді. Ойсыл ќараныѕ тўќымын асылдандырайын деп, «Аграрлыќ несиелеу корпорациясы» АЌ арќылы 8 миллион теѕге несие алып, 47 бас асыл тўќымды сиыр сатып алдым. «Киров» ЖШС-нен симментал тўќымды сиырлар јкелдім. Ќазіргі кїні олар жайылымныѕ еѕ бір шўрайлы жерінде ґрісте жїр. Шаруа ќожалыєында бїгінде 8 трактор бар. Ќысќа ќажетті мал азыєын ґздері шауып,

Јміртай аќсаќал ўлы Батырханмен бірге.

їйіп алады. Оєан ќоса жаќын маѕдаєы ауылдарєа аќысына шґп шауып береді. «Ќазагроќаржы» акционерлік ќоєамы арќылы лизингке жаѕадан 2 трактор сатып алуєа бел байлап, техникалардыѕ 20 пайыз ќўнын тґлеп ќойыпты. Ґкінішке ќарай, жеткізуші компания кґктемде јкеліп беруі тиіс тракторларды јлі кїнге дейін кешіктіріп отырєан жайы бар. Негізінен ќожалыќ Ј.Баймаєанбетовтіѕ кенже ўлы Батырханныѕ атына тіркелген екен. Јкесі баласына шаруаныѕ ќыр-сырын їйретіп, кеѕесшілік атќарады. Сґз арасында келешекте ќымыз технологиясын енгізіп, оны кґптеп ґндіруде ойы бар екенін жеткізді. Не нјрсе болса да алдыменен талдап, жїйесін зерделеп алатын ќожалыќ басшысы оєан асыќпай дайындыќ жїргізіп жатќан кґрінеді. Жаќында ќымыз пісетін јрќайсысы 100 литрлік 3 їлкен майшелек жасатып ќойыпты. Ќымыз пісу їрдісін автоматтандыруды да кґздеп отыр. Арнайы цех ашуєа арналєан єимараты да дайын тўр. «Ќазіргі заманєа сай ілесе дамысаќ дейміз. Тек ќана малды кјсіп ќылып отыра берсек, ґркендемейтініміз аныќ. Тыѕ жобаларєа ауыз

салып кґрмекпіз. Болашаќта ќой санын азайтып, сїт баєытындаєы сиырларды кґбейтеміз. Симментал сиырларын сол їшін сатып алдыќ. Одан соѕ сїт фермасын ќўрып, сїтті ґткізу немесе ґз бетімізбен ўќсатудыѕ кґзін табамыз. 2001 жылєа дейін фермада электр жарыєы болмады. Аздап јл жиып алєан соѕ, аудан басшылыєы мен аудандыќ электр желілері мекемесініѕ кґмегімен 6 шаќырымєа жуыќ жерге баєандар орнатып, желі тартќыздым. Ќажетті сымды ґз ќаржыма сатып алдым. Ќазіргі кїні менімен кґршілес 5 шаруа ќожалыєы јлі кїнге жарыќсыз отырєанын айта кеткім келеді», - дейді аќсаќал. Мўнда тўраќты 10 жўмыскер мал баєып, ќора-ќопсы жўмыстарын атќарады. Олардыѕ жатар орны, ішер тамаєы, отыны мен жаєатын жарыєы ќожалыќтыѕ мойнында. Оєан ќоса јр айдыѕ соѕында жўмыскерлердіѕ јрќайсысына 30 мыѕ теѕгеден еѕбекаќысын шытырлатып санап береді. Еѕбек етемін деген адамєа барлыќ жаєдай жасалєан. Бўрындары шопандарєа їлкен ќўрметпен ќарайтын. Кеѕшардыѕ малын шашау шыєармай

баєып, кґктемде басына бас тґл берген малшылардыѕ еѕбегін, іс-тјжірибесін їлгі тўтып, їлкен сый-сияпатќа бґлеуші еді. Кеѕшарлар тарап, шаруалар жеке басыныѕ ќамына кіріскеннен кейін бўл ќўрмет те ўмытылєан. «Батырхан» ШЌ-да жыл сайын јр жїз саулыќтан жїз ќозыдан алынып келеді. Осыдан біраз жыл бўрын жїз саулыќтан 118-ден тґл алєан жаєдай да кездесіпті. Аќсаќалдыѕ айтуынша, Баянауыл ґлкесінде кеѕ тараєан еділбай ќойыныѕ жїзінен 120 басќа дейін ќозы алу мїмкіншілігі бар. Тек тґрт тўяќты ќысы-жазы кїйінен ажырамай, жем-шґптен таршылыќ кґрмесе болєаны. Еѕбек тїбі – береке деген осы. Ґз јулетініѕ келешегі їшін ауыр жауапкершілікті мойнына алєан аќсаќалдыѕ ќандай ќиыншылыќтан болса да ќаймыќпайтынын байќайсыѕ. Шіркін! Ќазіргі жастарымыз да осы жігіт аєалары секілді еѕбекќор болса екен дейсіѕ. - Кеѕес ґкіметіне аянбай еѕбек еттік, одан жаман болмадыќ. Кейінгі жастарєа айтарым - тек еѕбекті сїйіѕдер! Ерінбей еѕбек етсеѕдер, алар асуларыѕ да биік болады. Ал ауылда отырып, жўмыс жоќ деп сылтау айтатын аєайындарєа сенбеймін. Себебі ауылда жўмыс кґп, тек соєан ынта жетіспейді. Иелікке ўлтараќтай болса да жер алып, баќша сал немесе мал ґсір. Не нјрсені болса да ќадірін ўєынып, тірнектеп жисаѕ, оныѕ жемісі мол болады, – дейді Ј.Баймаєанбетов. Аќсаќалдыѕ айтуына ќараєанда, бїгінде екі ўлынан тараєан 4 немересі бар. Ендігі ойєа алып отырєаны, јр немересініѕ атына жеке шаруа ќожалыєын ашып, ќаладан басбасына пјтер сатып алып беру. Онысын ќазірден бастап жїзеге асыра бастаєан. «Тїстік ґміріѕ болса, кештік мал жи» деген халќымыз, јулетімніѕ таршылыќ кґрмей, ґз алдына кјсіп етуі мен їшін аса маѕызды. Ендігі ќалєан єўмырымда олардыѕ жаєдайын жасап кету меніѕ міндетім деп білемін», деп аяќтады јѕгімесін жетпіске аяќ басќан Јміртай аќсаќал. Ауыл тїтінініѕ тїзу ўшќаны – еліміздіѕ берекелі болашаєыныѕ кепілі. Баянауылдыќ аєайынєа їлгілі ісімен танылып, шаруашылыєын дґѕгелетіп отырєан Ј.Баймаєанбетов секілді аєа буын ќатары лайым кґп болсын дейміз. Мўрат АЯЄАНОВ,

Баянауыл ауданы, Аќсаѕ ауылдыќ округі. Суреттерді тїсірген - автор.


28 маусым, сейсенбі, 2011 жыл

7

№72 (14709) www.saryarka-samaly.kz

32-09-89

Хабарландырулар келесі телефон

электронды поштасы арќылы

ЖАРНАМА

aimak-reklama@mail.ru

АЙДАРЛЫ (ЖОЛАЌША)

нґмірі бойынша ќабылданады:

32-09-89

Ќосымша хабарлау арќылы тегін хабарландыруыѕызды ќайта жариялауєа мїмкіндік бар.

Жылжымайтын мїлікНедвижимость: Сатамын-Продам Участок с.Кенжеколь. 7,8 соток, вдоль Семейской трассы. Тел: 623704; сот: 8 777 211 78 28; 8 702 849 90 09. Участок 15 соток, 10 км от Астаны, в пос. Жибек Жолы (Александровка) ходит автобус №37 из Астаны, есть домик и строит. материалы. Удобен под бизнес, тел: 8 (7172) 487409, сот: 87022161769; 87055324809. Дом бревенчатый, с.Кенжеколь, 4 комн., 12 соток, скважина, 23 500 у.е., черновая отделка, торг, тел: 67-24-53; 65-50-06; сот: 87015266693. 2-комн. кв., ул.Каирбаева, 104 (р-он Новая Мечеть), 3/9, 48 кв.м. (2 балкона, кладовка, с мебелью). 37 000 у.е., тел: 65-68-66. 1-комн. кв. в г.Аксу, 2/5, 33/6 кв.м. Евроремонт, новая сантехника. 12 000 у.е., тел: 52-68-35, сот: 87012128153. 3-комн. кв. в элитном доме, 3/5, 80,3 кв.м, кухня 9,4 кв.м, кладовка, 2 балкона, паркет, высокие потолки, р-н Пединститута. 79000 у.е. Торг. Тел. 55-42-86. 3-комн. улучш. кв., М.Горького, 29, 3/9, 66/8, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, евроремонт, 54 000 у.е., торг. Тел: 67-79-31. Зем. участок, р-он Радиозавод, проезд Е, 8 соток. 8 000 у.е. Варианты. Полный пакет докумен. Тел: 33-75-79, сот: 87014089199. 2-комн кв. р-н «Ласточка», 35000 у.е. Торг. Тел. 54-49-95. 4-комн. благоуст. кв., 3 этаж. Цена договорная. Пос. Аксу в Павл. обл. Тел.: 8 (71837) 3-00-28. 2-комн. кв. 4 этаж. Цена договорн. пос. Аксу. Тел: 8 (71837) 3-02-80. Зем. участок в с.Кенжеколь, фундамент, все хоз/постр. Цена договорная. 35-23-32. Частный дом 120 кв.м., сан.узел. (1980 года). Газоблочный. Тел: 35-23-32. Земельный участок в пос. Кенжеколь (2 заезд), 14 соток, коммуник. рядом. 7 000 у.е. Сот: 87054475518, 87003278377 3-х комн. благоустр. кв., пласт/окна, балкон (оформлена ипотека). 28 000 у.е., торг. Тел: 87058715264. 3-комн. кв., Дачный мкр-н, 1 этаж. 45 000 у.е., торг. тел: 52-78-17, 57-77-92. 2-х этажный дом, 130 кв.м., 6 комнат, ж/д, балкон, центр.вода, баня, 6 соток, летний водопровод. Район Ширяева. 65 000 у.е. (рефинансирование). Тел: 87011089766. 3-комн. улучш. кв. 6/10, ж/д, каб.тв, застек.балкон, част.ремонт. 50 000 у.е. или обмен 1+1 с доплатой, 2+1 без доплаты. Тел: 689018, 670481, сот: 87028692345. Дом. г.Павлодар, ул. Достоевского, 83, кв.1. Гараж, сарай. 35 000 у.е. Тел: 871837-6-74-52 (г. Аксу после 19.00 час.) сот: 87052033833, 87026528125. Дом, с участком 5 соток в центре города. 80 000 у.е или обмен на 2-х комн. улучш. кв-ру с доплатой. Тел: 32-87-44, сот: 87012633559. Дом 2-Южная, 50 000 у.е. или обменяю на 4-х. комн. кв. 3+1, 2+2. Тел: 34-08-00, сот: 87051659183. Дом (район Центр. стадион) 8 сот. земли, гараж, тел., канализация. Цена 55000 у.е. Тел. 322677, сот: 87015281450, 87004539461. Дом в с.Кызылжаре, Аксуского района. Имеется участок, хол/вода, канализация, сенокосные угодья. Есть возможность трудоустройства. тел: 87183770660, сот: 87776240039. Дом 4 комн., р-он Жаяу-Муса, МДС. Вода, пласт/окна, сан.узел. 60 000 у.е. или обмен на 3+доплата. Тел: 45-87-19; сот. 870515920857. 1 комн. кв., ул.Пахомова, 23. 40/12,7 кв.м. П/Д., 3/10, част.ремонт, пласт/окна. 29 000 у.е., тел: 60-60-15; сот: 87051202688. 2 комн. кв., 77 кв.м. 28 000 у.е. + ипотека. Варианты. Сот: 87759496270. Дом 100 соток, 4-х комн., с.Черноярка. 18 000 у.е., тел: 87184559262. 2 этаж. коттедж с магазином, новый кирпич. коттедж, 140 кв.м., магазин 60 кв.м., 6 соток, ул.М.Горького, 60. 120 000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62; сот: 87015213077. 4 комн. кв., 100 кв.м., 3 этаж, полный ремонт, пласт/окна, 3 балкона, ул.Ворушина, 8/1, 75 000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62; сот: 87015213077. Дом 2 Южная, ул.Чапаева, 50 А, 90 кв.м., эл/отопление, 380 В, вода, канализ., гараж, баня, хоз.постр. продам или меняю на кв-ру 3+2, желательно на Усолке. 95000 у.е, тел: 340478. Дом в г.Аксу, имеется гараж, баня, хоз.постройки, огород, большой зем. участок, 40 000 у.е., торг или поменяю на 3-х комн. с доплатой, тел: (8718-37) 67817; сот: 87777466061. Дом бревенчатый 3-х комн. участок 3 сот., баня, гараж на 2-х ком. кв-ру, ул. Ленина 186. 55 000 у.е или поменяю с допл. Тел. 32-55-06. (обращаться после 19.00 час.) Дачу «Энтузиаст» 6 соток, дачный р-он, цена договорная. Тел: 50-94-51; сот: 87056115044. Дом в с.Кенжеколь или поменяю на 1-2-х комн. кв., Тел: 67-49-21; сот: 87056131866. Дом в с. Актогай., газоблочный, баня, гараж, сарай. 9 000 y.e. Тел: 87184121651; 87052180413. Дом (Дачный р-он), колонка, баня, гараж,. все хоз/постр. Тел: 62-25-23, сот: 87773323829. 1 комн. кв. в г.Экибастузе 10 000 у.е. или поменяю на малосемейку в г.Павлодаре, тел: 62-04-83. 3 комн. кв. в Аксу, 25 000 у.е., тел: 67-21-57; сот: 87184556116. 5 комн. кв. или поменяю на частный дом + доплата. Тел: 60-27-44. Кв-ру в двух кварт. доме (благоустр), все удобства, хоз/постройки. Успенский р-он. Тел: 8(71834)92444, сот: 87773324807. 5 комн. кв., ул.Кутузова, 2 этаж, 2 сан/узла, ремонт, 500 кв.м., 63 000 у.е. Тел: 57-70-35. Дом (новый 2010 г. постройки) ЖД поселек, 20 000 у.е.,140 кв.м., 10 соток, скважина. Торг. Тел: 51-69-65, 62-89-18, 87013922797,

87778682892. Дом 4 ком., 7 соток, р/н новая Мечеть, имеется времянка, сарай, баня или обмен на 3+1, варианты. Тел: 62-94-81; сот: 87051945341. 4-х комн. кв. в блочном доме, высокие потолки общ. пл. 95,6 м/2, кухня 10 м/2, без ремонта, есть телефон. Тел: 87014467624. Зем.участок 0,7 гектара 30000 у.е. частная собственность обмен на кв. или част. дом. Тел: 68-18-20; 78-15-19; сот: 87012216148. Зем.часток ул.Исы.Байзакова, 314/1, 4 соток, вода, канализация, 15000 у.е., тел: 65-01-44, 62-19-11; сот: 87013414563. Зем.участок п.Жетекши, 32 соток, 6000 у.е., тел: 63-01-44, 62-19-11; сот: 87013414563. 3 комн. кв. Ворушина, 14, 3 комн. улучш., пласт/окна, каб/ТВ, тел: 600923; сот: 87014703265. Продам или поменяю 1/4 дома в р-не 2 Южной. Варианты. Тел: 62-63-69. Киоск (размер 2,5/4), утепленная, без места. Тел: 33-71-85; сот: 87052070006. Дачу «Иртыш». 4900 у.е. Торг. Тел: 67-76-14. 3 комн. кв., 9/9, общ. пл. 66,4, Суворова, 8, кв.141, 55000 у.е. тел: 54-45-89 1 комн. кв., Катаева 9, или поменяю в р/не Диспетчерской. Тел: 57-31-81. 3-х улучш .кв. в г.Аксу пласт/окна, вод/счет., жел/дв., каб/ТВ, телефон. ИПОТЕКА. 28 000 у.е., торг. 87058715264, р.т. (8718-37) 50205. 1 комн. улучш. кв., Торайгырова 117, цена: 29000 у.е., торг, тел: 37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184. 3 комн. кв., ул. Чокина, 34, частичный ремонт или меняю 2+1, 1+1+доплата. Тел.: 68-90-18. 3 комн. кв., ул.Ворушина, 14, улучш., 3/6, ламинат, жел/дв., пласт/окна, КТВ. Тел. 60-0923, сот. 87014703265. 2-х квартирный дом, Качирский р-он, с.Байконыс, крупнопанельный, сарай, баня, можно на разбор. Тел.: 87183395408, сот. 87773138711. 2 комн. улучш. кв., 5/6, общ. пл. 62,12, две лоджии, сауна, меблированная, ремонт + дачаДУ. Цена. 35 000 у.е. Тел. 50-55-58. Дом в с.Красноармейка, 4 комн., за 12 000 у.е. Тел. 32-57-12. Гараж в р/не ЗСП, цена договорная, тел. 33-42-23, сот. 87711910959. 2 комн. кв. улучш., общ. площадь 50 кв.м. кухня 9 кв. м. 5/9, застекленный, пласт/окна 45000 у.е. Магазин Аманат. Тел. 87003093571, 87054427365. 3 комн. общая площадь 70 кв.м., кухня 14 кв.м. ремонт, 2/9, 2 кладовки, в районе ТОЦ. 60000 у.е. Тел. 87003093571, 87054427365. 3 комн. улучш. кв, г.АКСУ, Набережная, 10 мкр. пласт/окна, застекл.балкон, водосчет., каб.тв, телефон. 50000 у.е. ИПОТЕКА. ТОРГ. сот. 8777314-95-10, 8705-871-52-64. Усольский мкр. 3 комн. улучш. кв., пласт/окна, 2 застекл. лоджии, водосчетчики, каб.тв, тел. 70 000 у.е. ИПОТЕКА. ТОРГ., 8777-314-95-10, 8705-871-52-64.

Сатып аламын-Куплю Павлодар ќаласынан немесе Кенжекґл ауылынан арзанєа жер. Тел: 87779753801. Срочно 1 комн. улучш. кв. за 17 000 у.е., сот: 8701-928-18-61. Срочно 2 комн. улучш. кв. за 23 000 у.е., сот: 8701-9281861. 1 комн. улучш. кв. в районе ТОЦ за 25000 у.е. Тел. 677905, сот. 87003093571, 87054427365.

Айырбастаймын-Меняю Меняю 3-х комн. кв., 5/5, 60/7,5 кв.м. в Экибастузе. Дорогой евро ремонт, новая мебель + гараж шаговой доступности на 1 улучш. кв. в Павлодаре. Тел: 55-16-34; сот: 87056133374. 4-х комн. кв. перепл. 1 этаж (кирп. дом) на 2-комн. улуч. кв. в г.Павлодаре (без доплаты). Тел.: 8 (7187) 778221, 87770660134. Большой дом с хоз.постр. в пос.Кенжеколь на 3-комн. кв. в Павлодаре. Тел: 35-24-00. 2-х комн. кв-ру на 2-х комн. в другом районе. Тел. 87779378159. 5-комн. кв, Усольский м/р, на 2-комн. кв. с доплатой. Варианты. Т.: 52-73-20, 87776240460. 4-х комн.улучш. кв-ру в Экибастузе. (3 этаж, кирпич.дом, без долгов) на 2-3 комн. улучш. квартиру (без доплаты) в Павлодаре. Тел: 8(7187) 34-20-81, сот: 87774615237. В Экибастузе 3-х комн. улучш. кв (1 этаж, лоджия, погреб, кирп.дом) на 2-х комн. улучш. в Павлодаре (без доплаты). Тел: 8 (7187) 78-82-21, сот: 87770660134. Дом в с.Кенжеколь 120 кв.м., 1980 г. постройки, 18 соток, все хоз/постр. на 2-х комн. кв. в Астане. Варианты. Тел: 35-23-32. Меняю 1/2 часть дома на 3, 4-х комн. кв. ул.Амангельды, Катаева, хоз/постр. Т. 60-66-65. Меняю 1 комн. улучш. кв., Торайгырова, 117, на 2 комн. улучш. кв., в центре, доплата 10000 у.е. тел: 37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184. Меняю 2-3 комн. кв. в Астане или за наличный расчет в пределах 60000 у.е. 2 комн. кв. Тел.: 87003093571, 87054427365.

Сатамын-Продам Мерекелік кештерге (той, соѕєы ќоѕырау, тїлектер кеші т.б.) арналєан сјнді киімдер. Тел. 87005557979, 87025557979. Ќоржын, тойбастар, ќўраќ-кґрпе тігемін, сатамын. Тел: 34-68-33, сот: 87013411393. Блог двигателя на Зил-130, в отличном состоянии. 45 000 тнг., торг. Тел: 87028997631. Блог двигателя на а/м КамАЗ – 5320. Стандарт. 200 000 тнг., 458719; 87778649344. Диван и два кресла (нерасклад) 7000 тенге. Тел: 61-66-36, сот: 87051061034. Бушлат с ватниками (брюки) в компл. нов. Цена 12000 тг. Срочно. 517159. Стол компьютерный, фирменный на регулиров. колесиках, подкассетники, выдвижные два ящика. Тел: 65-72-14. Телевизор «Панасоник» 72 диаг, требуется мелкий ремонт. Тел: 63-06-69. Железную дверь 235*35 см, высота 206 см. 25 000 тнг. Холодильник «Бирюса» б/у, Цена 8 000 тенге. 50-88-78, сот: 8777 6516856. Угловой мягкий диван. Золотисто-бежевый. Новый. 45 000 тг., тел: 34-58-34. Два ковра б/у, 2*3 (Алматы). 65-72-14. Картина чеканки на тему каз. фольклор и конный спорт. Размер 1 кв.м., 9 штук. 20 000 тнг (штука). Тел: 8(71833) 2 33 81. Гитару концерт.,12 струн., Джонсон, вместе с чехлом. 30000 тнг. Тел: 554055, сот: 87052384357. Импортный кух.гарнитур угловой, б/у, 300/230. Тел: 64-42-40. Самовар на 45 литров электрический. Цена 25 000 тг. Тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Ролики (шлем, подколенники) размер с 37-42, регулируются. Руль (с педалями, 8–ми функциями) Тел: 65-72-14. Школьн. вещи для мальчика возраст от 7 до 13 лет. Тел: 65-72-14. Фляги 2 шт, б/у 38 литр, 5500 тнг. (шт). Тел: 60-21-05. Ковер импортный 2*3, цена: 8000 тнг, советск. палас 2*3, цена: 5000 тнг, тахта односпальн. б/у, цена: 5000 тнг. Тел: 60-21-05. Заднее стекло с обогревом на Газ-3210, Цена 6000 тнг., тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Велосипед «Салют», «Урал» на ходу. 10000 тнг. Тел: 57-31-81. Зарядные устройства «Нокиа», «Сименс С35» - 400 тнг., боксерские лапы кожаные. Новые. Иран. 3000 тнг., Тубус для чертежей. Цвет черный, цена: 400 тнг. тел: 64-29-50 сот: 87054086339. Сумка для Ноутбука. Новая. Цвет черный. Оригинал. Германия. 4500 тнг. Тел: 64-29-50, сот: 87054086339. Пылесос б/у «Самсунг» в раб. состоянии. Цена 3000 тнг. Тел: 64-29-50, сот: 87054086339. Прихожая 15 000 тнг. Тел: 67-79-31. Номер KCEEL – 87019007967. Цена - 500 тенге. Тел. 642950. Весы площадка 500 кг. Без гиревые. 45000 тг. Тел. 87183323381. Сварочный трансформатор, советское про-во, 38 Вт, 40000 тнг. Варианты. Тел. 87183323381. Комод 2 предмета с зеркалом (пр-во Китай, заводская) б/у 1 год, 300000 тнг. Тел. 55-18-81. Холодильник «Чинар» в хор. сост. Цена 8000, тел. 55-18-81.

Сатып аламын-Куплю Советские рации Ангара, Карат, Виола, Гроза, Лен и т.п. Тел: 61-96-68, сот: 87017303637. Куплю советские микросхемы, транзисторы, конденсаторы-КМ, резисторы, реохорды, реле РЭС, РПС, ДП и т.д. разъемы, контакты от автоматов и пускателей, тех/серебро, термотару. Тел.: 61-96-68, 8 701 730 36 37. Т/в цветной, импорт, гитару б/у до 5 000 тнг. Тел: 60-18-30.

Автокґлік-Автотранспорт Сатамын-Продам Трактор МТЗ 50 (кунмен, саймандары бар) 7000 ш.б. тел: 87184126257; сот: 87774594993. Ќазаќстан ДТ-75 тракторы. 6000 ш.б. 87184090342. Косилка гребкасымен (шґб итергіш, 4 донєалаќ жјне басќа саймандары бар), баєасы: 300 000 тнг. Тел: 87184126257; сот: 87774594993. Мазда 5 миневен, 6 мест, 2005 г/в., автомат, темно-серый метталик, круиз 18200 у.е. или обмен на внедорожник. Тел:87770698998. Land Rover Discovery 2007 г/в, dizel, тел: 45-57-37. Мерседес Бенс Е 230. 1995 г/в. Цвет: Мурена.

Объем 2,3. 8500 у.е., тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Фолс Вента. 94 г/в, объем 1,8. 6000 у.е. или меняю на скот. Тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Шевролет Лачетти, 06 г/в., 1.6, ГУР, АБС, электропод., велюр, Цена 11 000 у.е. Тел. 679555, после 19.00. КамАЗ, 1993 г/в., 10 тонн с приц., с тахографом (треб. ремонт двиг.) Тел: 55-99-07. Автокран 1975 г/в, грузоподъемность 6,7 тонн на базе ЗИЛ-130. Тел.: 55-99-07. ГАЗ-53 (самосвал) 1985 г/в, ГАЗ-53 (будка), 1993 г/в., станок шлакоблочный. Тел. 55-99-07. Газель (грузовой, тент) 2003 г/в. Цена 7500 у.е., сот: 87774100311. МТЗ-50, 5 500 у.е. Сот: 8 705 198 69 33. Прицеп на самосвал Алматинка, Цена 4000 у.е., тел.: 45-87-19; сот: 87778649344. Мотоцикл Урал в раб. сост. с документами, прицеп. 8 (71834) 92444, сот: 87773324807. «Кия кредос 2» 1998 г/в серебристый, механика, полный элек/пакет, авто/сигнал., авто/запуск. 6000 у.е. Торг. Тел: 603207, сот. 87015288215. Газель 1998 г/в пассажирский, двигатель – 406, белая, цена 2 900 у.е. Тел. 87053028486.

Сатып аламын-Куплю Тойота-Камри-20 жеѕіл автокґлігін. Арзандау баєаєа. 87776225577, 87003544737. Тойота Камри, 35 кузов, слх, желательно свежепригнанную или в пути. Сот: 87774100103.

Айырбастаймын-Меняю Меняю трактор Т-25, сеялка, грабли толкачь, бортовая тележка-самосвал, 2ПТС-4 на а/м ВАЗ 2110-2115 не ранее 2000 г/в. Варианты. Тел. 87183323381.

Жўмыс іздеймін Ищу работу Ищу работу (мужчина 44 года), без вредных привычек, имеется свидетельство охранника, опыт работы. Тел. 53-97-09. Ищу работу плотника (стекольщик, кровельщик, установка дверей, каркасник, распиловщик) возраст 50 лет, без в/п, добросовестный. Тел: 60-49-22, сот. 87776154209. Ищу работу психолога. Тел: 87183233174, сот: 87776593874. Ищу работу шеф-повар, (квалифиц.) мужчина 52 года. Тел: 689018, 670481, сот: 87028692345. Женщина средних лет ищет работу сторожа или вахтера на постоянную работу. Тел: 62-09-82 (веч.)

Јртїрлі - Разное Фотограф ќызметін ўсынамын. Шаќыру билеттерін дайындау. Тиімді баєалар. Сот. 87003171633, 87054428703, 87754344400. Тјжірибелі аудармашы кґмегі. Орыс тілінен ќазаќ тіліне аудару. Тел.: 8 7025854732. Меняю скот на 2-3 комн. кв-ру или на дом в г. Аксу. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. Сантехник. Установка (металлопластик, вод/счет., унитаз, «тюльпан», смесители, ванна, канализация, стиральных машин, кухонных моек). Тел: 67-20-75, сот: 87054070832. Оказываю услуги плотника (кровля, остекление, дачные работы, установка дверей) Тел: 60-49-22, сот. 87776154209. Профессиональная (установ. дверей, монтаж ламината, плинтуса, линолеума, утепления дверей), тел: 34-63-26; сот: 87774102952. Электромонтер с образованием выполнит элект/монтажные работы любой сложности. Ремонт, элект/плит и т.д. Аварийный вызов тел: 87015244451. Поменяю цветы «Георгины» на сахар. Тел: 62-0989. Реставрация окон, снятия краски 100%, плотник, покраска. Тел. 55-38-83. Переведу с русского на казахский яз. и наоборот. Тел. 513059, сот. 87003716530. Тренер инструктор по гимнастике классический, американский, восточный. Тел. 53-97-09.

Газеттерді «Ќазпошта» АЌ, «Ќазпресс» АЌ-ныѕ дїѕгіршектерінен, сондай-аќ облыстыѕ барлыќ елді мекендеріндегі пошта бґлімшілерінен алуєа болады. Газету можно приобрести в киосках АО «Казпочта», АО «Казпресс», а также во всех почтовых отделениях населенных пунктов области.

72

Жалєа беремін - Жалдаймын Сдам - Сниму Сдам 1-комн. кв., 22 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00 час.) Сдам 2-комн. кв. 27 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сдам частный дом 20 000 тнг. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сниму 2-3 комн. кв. (семья). Тел: 60-60-15; 45-87-19; сот: 87051592085. Сниму квартиру, недорого. Семья. Тел: 62-6578, сот: 87052931902, 87009753549.

Халыќ тўтынатын тауарларТовары народного потребления

Хабарландыруларды ќабылдау бекеттері: Павлодар ќ-сы, Марєўлан к-сі, 102; Ленин к-сі, 143; «Айгїл», «Матадор» дїкендері; Кутузов к-сі, 157; Ак. Сјтбаев к-сі, 27; №8 кеѕсе; Естай к-сі, 40; «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Екібастўз ќ-сы, «Информбюро» ЖШС, Јуезов к-сі, 15; «ГорТВ», Энергостроитель к-сі, 9; «Вести Екибастуза» №1 кеѕсе, Јуезов к-сі, 49/7.


8

28 маусым, сейсенбі, 2011 жыл №72 (14709) www.saryarka-samaly.kz

ЈЛЕУМЕТ

МАСЌАРА!

ÅÑÒIÌÅÃÅÍ ÅËÄÅ ÊOÏ...

Таяуда бастан кешкен мына бір жайтты жўртшылыќ біле жїрсін деп жазып отырмын. Алпыстыѕ алтауына келіп, осындай «ќызыќќа» куј болам деген ой їш ўйыќтасам тїсіме кірмеген еді. Марќўм болєан баламныѕ дўєасына союєа ќалаќтай болды. Сўмдыќ-ай! 30 мыѕ теѕгеге алєан «семіз» ќойым кґз алдымда сїмірейді ќой іздеп, базарєа келсек, «Ќой» деген жазуы бар ќызыл тїсті кґне машина тўр екен. Ўлым де ќалды! Оныѕ їстіне, еті де ќап-ќатты болып пісіп, тіс батпай (сґйтсем, кјрі ќой жолыєып иесінен мјн-жайды сўрасты. Содан јлгілердіѕ айтуымен ќала шетіндегі бір орынєа екен) табаќќа салєанда да кґріксіз болып барсаќ, сойылєан їш ќой ілулі тўр. Јлгі тўрды. ќойлардыѕ біреуі їрген ќарындай жўп-жўмыр Ќазір аќшада да ќўн жоќ, адам баласынан јрі керіліп тўрєан соѕ їлкен болып кґрінді. да ар-ўят, ќанаєат-нысап, тјубешілік азайєан ба деп, ґзімді-ґзім жўбаттым. Меніѕ жаныма Ал тірі ќойлар арыќ екен. Ќойды не маќсатпен алып жатќанымды айтып едім, сатушылар: зейнетаќымнан жиып жўмсаєан ќаражатымныѕ «Ќойды біссмилласын айтып, дўрыстап сойдыќ, осылай ґкінішпен жўмсалєанынан гґрі еті адал, семізі де осы, ґзі жас»,-деп бјйек адамдардыѕ арсыздыєы ќатты батып отыр. ќаќты. Аќыры їлкенін таѕдап алдыќ. Ґмір болєан соѕ, той мен жиын, жабдыќ та ќатар жїреді. Сондай кезде басќа жўрт мен Їйге келгеніміз сол-аќ еді, кґршім, «Їй, мыналарыѕ насоспен їрленген ќой єой!»-деп сияќты алданып ќалмаса екен деген ниетпен жазып отырмын. салєаны! Айтса айтќандай, етін бўза бастаєанда, бўл сґздіѕ шындыєына кґзіміз Т.РЫМКЕШ. жетті. Еттіѕ бјрі кґпіршіктеніп, жіліктері Екібастўз ќаласыныѕ тўрєыны.

ФУТБОЛ

«KÀÉÑÀл KÀÏÛÄÀ KÀËÄÛÐÄÛ

Ґткен демалыс кїндері футболдан ел біріншілігініѕ 17-тур ойындары ґтті. Сырт алаѕда ќызылордалыќ «Ќайсармен» ойнаєан «ертістіктер» кїтпеген жерден ўпай жоєалтты. Тимур Байжановтыѕ соќќан жалєыз голы алаѕ иелеріне жеѕіс сыйлады. Кездесудіѕ небары 2-минутында есеп ашылды. Жерлестеріміз ойын барысында белсенділік танытќанымен, таблодаєы кґрсеткішке тїзету енгізе алмады. Ќызылордалыќтардыѕ ќатарынан Эдейпо тамаша ойынымен кґзге тїссе, павлодарлыќтардыѕ сапынан С.Иванов пен П.Шабалинніѕ шеберлігіне жанкїйерлер тјнті болды. Амал нешік, «ертістіктер» кїтпеген

жерден ўпайдан шашау шыєарды. Мїмкін, бас бапкер Талєат Байсуфинов мыќты ойыншыларды 30 маусым кїні Польшада ґтетін ойынєа дайындап отырєан болар. Естеріѕізге сала кетейік, жерлестеріміз Еуропа Лигасында Польшаныѕ «Ягеллония» командасына ќарсы ойын ґткізеді. Ґткен турда тґрт бірдей теѕ ойын тіркелді. «Аќтґбе» мен «Тараз», «Восток» пен «Астана» жјне «Ќайрат» пен «Тобыл» арасындаєы кездесулерде есеп ашылєан жоќ. «Шахтер» мен «Ордабасы» арасындаєы тартыс 2:2 есебімен теѕ аяќталды. «Атырау» футболшылары ґз алаѕдарында «Жетісу» ойыншыларынан басым тїсті. Есеп – 1:0. Ф.ЈМІРЕНОВ.

«ÃYËÄÅÐ-ÀÉÄÀFÛ» ÄÅÌÀËÛÑ

Жаз мезгілі - балалар їшін ерекше кезеѕ. Олардыѕ асыєа кїткен демалыстарын кґѕілді ґткізу їшін кґптеген жаєдайлар жасалады. Мјселен, «Жаз-2011» баєдарламасыныѕ аясында Заря орта мектебі «Бїлдіршін» байќауын ўйымдастырды. Оєан шаєын орталыќтыѕ 3 жјне 6 жас аралыєындаєы тјрбиеленушілері ќатысып, ґнерлерін ортаєа салды. Јн айтып, би билеген јр оќушы арнайы сыйлыќтарєа ие болды. 1 маусым – Балаларды ќорєау кїнінде ґткен тїрлі шараларєа бастауыш сынып оќушыларынан ќўралєан 160-тан астам бала ќатысты. Ќазір мектепте «Гїлдер-ай» сауыќтыру кешені балалардыѕ жазєы демалысы ќызыќты јрі ўтымды болуы їшін жўмыс жасауда. Алєашќы маусымда 80 оќушы осы кешенде демалса, екінші маусымда 60 оќушы демалыс уаќытын «Гїлдер-айда» ґткізбек. «Мергендер», «Жауќазын» атты јскериспорттыќ топтар салауатты ґмір салтын жаќсартуєа белсене ќатысады. Балалардыѕ мўражайєа, кинотеатрєа, ќалалыќ саябаќќа, жаєалауєа барып, білімдерін кеѕейтуге мол мїмкіндік бар. Јртїрлі сайыстар, байќаулар да жїйелі тїрде болады. Осындай игі шаралар кезінде ќол ўшын берген азаматтарєа айтар алєыс шексіз. «Заря» шаруа ќожалыєыныѕ

басшысы А.Ахметбековке, ќўны 250 мыѕ теѕгені ќўрайтын музыкалыќ жабдыќты сыйєа тартќан Заря мектебініѕ тїлектері Е.Кґппаев пен А.Сјрсембаевќа, оќу озаттары мен белсенді оќушыларєа баєалы сыйлыќтар, кеѕсе заттары мен киім-кешектерді табыстаєан «Асыл ўрпаќ» фирмасыныѕ басшысы Б.Баткеевке мектеп ўжымы мен ата–аналар тарапынан ризашылыќ білдіреміз. Меруерт ДАМИСХАН, Заря орта мектебініѕ ќазаќ тілі мен јдебиеті пјнініѕ мўєалімі, Павлодар ауданы.

«Асар 129» ЄМК конкурстыќ басќарушысы 2011 жылдыѕ 11 шілдесі кїні саєат 11.30-да Павлодар обл., Екібастўз ќ-сы, Строительная к-сі, 129-2 мекенжайында банкрот болєан кјсіпорынныѕ конкурстыќ массасын сату бойынша сауда-саттыќ ґткізеді. Ќызметтіѕ негізгі баєыты – тўрєын їй жјне тўрєын їй емес ќорын пайдалану, пайдаєа асыру жјне ўстау. Заѕды мекенжайы: Павлодар обл., Екібастўз ќ-сы, Строительная к-сі, 129-2. Саудаєа мїлік голландтыќ јдіспен 1 лотпен ќойылады: № 1 лот – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердіѕ дебиторлыќ ќарыздарын талап ету ќўќыєы. Лоттыѕ бастапќы баєасы 2 039 661 теѕге, лоттыѕ тґменгі баєасы 1 019 831 теѕге. Аукционєа ќатысу їшін «Асар 129» ЄМК есеп шотына тґменгі баєаныѕ 10%-ын кепілдік жарна ретінде енгізу ќажет, СТН 451600216469, Екібастўз ќаласындаєы «БТА Банк» АЌ филиалы, ИИК KZ4619R010000430199, БИК ABKZKZKX жјне Павлодар обл., Екібастўз ќ-сы, Строительная к-сі, 129-2 мекенжайы бойынша ќатысуєа ґтінім рјсімдеу ќажет. Ґтінімдерді ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысушыларды тіркеу хабарландыру жарияланєан кїннен кейін келесі кїні басталады жјне Екібастўз ќ-сы, Строительная к-сі, 129-2 мекенжайы бойынша сауда-саттыќтыѕ басталуына бір саєат ќалєанда аяќталады. Ќосымша аќпаратты 8 (7187) 75-95-90 телефоны, 8 702 742 92 38 ўялы телефоны арќылы алуєа болады. Конкурсный упр-й КСП «Асар 129» 11. 07. 2011 года в 11-30 ч. по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная 129-2 проводит торги по продаже конкурсной массы предия банкрота. Основной профиль деят-ти - пользование, эксплуатация и содержание жилого и нежилого фонда. Юр. адрес: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная 129-2. На торги по голландскому методу выст-ся имущ-во одним лотом: Лот №1-право требования дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Старт. цена лота 2 039 661 тг, мин-я цена лота 1 019 831 тг. Для участия в аукционе необходимо внести гарант. взнос 10% от мин-ой цены на расч. счет КСП «Асар 129», РНН 451600216469,ф-л АО «БТА Банк» в г. Экибастузе ПИК KZ4619R010000430199, БИК ABKZKZKX и оформить заявку на участие по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Строительная 129-2. Прием заявок и регистрация участников торгов начинается со следующего дня после публикации объявления и заканчивается за час до начала торгов по адресу: г. Экибастуз, ул. Строительная 129-2 Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (7187) 75-95-90, сот. 8 702 742 92 38.

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 61-80-13 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18.

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru Утерянный договор об аренде земельного участка №6977 от 24.04.2009 г., утерянный государственный акт на право пользования № 0234405 от 04.03.2009 г по адресу: г.Павлодар, ул. Ак.Сатпаева, 11, выданный на имя Арынгалина Кумарбека, считать недействительным.

(5)

Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий По Павлодарской области (г.Павлодар, ул Академика Сатпаева,136, каб.410, тел.325585) извещает о проведении публичных слушаний по рассмотрению заявки ТОО «ТемiржолжылуЭкибастуз» на утверждение нормативных потерь тепловой энергии, которые состоятся 07 июля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г.Экибастуз, ул.Абая,5, тех.отдел. В слушаниях могут принять участие потребители, представители общественных организаций, государственных органов, депутаты маслихата. «Павлодармемсараптама» еншілес мемлекеттік кјсіпорнында ќўрылєан 324-103 сенім телефоны бойынша «Жемќорлыќпен кїрес туралы» заѕына сјйкес осы кјсіпорынныѕ ќызметкерлері заѕ бўзушылыќ фактілері туралы хабарлауєа болады. (20286) С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ ўжымы Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бастыєы Ќалил Насўрлаўлы Абдоллаевќа јкесі Насўрла Сейітханўлыныѕ мезгілсіз ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Газет аптасына їш рет Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 61-80-19 тїскен барлыќ хаттарєа шыєады, апталыќ Јлеуметтік мјселелер: тегіс жауап беруді таралымы 43841 дана, саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 2 б.т. Жарнамалыќ 61-80-23; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» Баспа индексі 65441. материалдардыѕ Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Павлодар облыстыќ 61-80-20; берушілер жауап береді. «Информ-Бюро-Экибастуз» Экономика 61-80-37; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері ЖШС “PrimaLux” редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген баспаханасында басылды. кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі ЌР, Павлодар облысы, келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 61-80-18; «Сарыарќа самалынан» Екібастўз ќаласы, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа Јуезов кґшесі, 15-їй. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Газеттіѕ сапалы басылуына 61-80-17; Жарияланєан баспахана жауап береді. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар маќалаларды, «ЖАС times» Телефоны: 8/7187/755044. ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 61-80-18; Басылуєа ќол безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі тек КМК рўќсатымен ќойылєан уаќыты 17.00. Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: жїзеге асырылады. Тапсырыс Г11-1416. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-13 s_samaIy_reklama@maiI.ru Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; Номердіѕ кезекші E-mail: s_samaIy@maiI.ru фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Фархат ЈМІРЕНОВ. жјне ќайтарылмайды. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Облыстық газеті "Сарыарқа самалы"  

28 маусым 2011 жыл, сейсенбі 72(14709)