Page 1

мамыр, сенбі 28 2011 жыл

№ 59 (14696)

www.saryarka-samaly.kz

e

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

KÀÇÀKÑÒÀÍ - ÄYÍÈÅÄÅÃI Ð KÀÇÀKÒÛH KÀÑÒÅÐËI KYÁÛËÀÑÛ Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті, Дїниежїзі ќазаќтары Дїниежїзі ќауымдастыєы тґралќасыныѕ ќазаќтарыныѕ Тґраєасы Нўрсўлтан Назарбаев ќўрылтайы Ќазаќстанныѕ елордасы Астанада ґткен Дїниежїзі ќазаќтарыныѕ тґртінші ќўрылтайыныѕ ашылу салтанатына ќатысты.

Ќўрылтай отырысы Тјуелсіздік сарайында ґтті. Ќўрылтайєа 35 таяу жјне алыс шет елден, Ќазаќстанныѕ ґѕірлерінен, Астана мен Алматы ќалаларынан 700-ден астам ќонаќ ќатысты. Олардыѕ ќатарында шыєармашылыќ зиялы ќауым, мемлекеттік жјне ќоєамдыќ ўйымдар ґкілдері, жастар ўйымдары мен студенттік бірлестіктердіѕ лидерлері, Ќазаќстан Парламентініѕ депутаттары, шет ел Парламенттерініѕ депутаттары, єалымдар, академиктер, бизнес, спорт ґкілдері, Ќазаќстанныѕ жјне шет ел ўлттыќ-мјдени орталыќтарыныѕ мїшелері бар. Биылєы жылєы ќўрылтайдыѕ басты ерекшелігі, делегаттардыѕ 60 пайыздан астамын жастар ќўрап отыр. Отырысты аша отырып, Мемлекет басшысы ќасиетті ќазаќ жеріне, Еуразия жїрегіне ќўрылтайєа ќатысу їшін келген барлыќ делегаттарєа ыстыќ ыќыласын, меймандостыќ пейілін білдірді. - Таєдыр талайымен тґрткїл дїниеге тарыдай шашылып кеткен аєайынныѕ атамекенде бас ќосуы - бјрімізге зор ќуаныш. Десек те, биылєы ќўрылтайымыздыѕ жґні бґлек, жолы ерек, маѕызы айрыќша. Ґйткені біз тју етер Тјуелсіздігіміздіѕ 20 жылдыєы тўсында жиналып отырмыз. Сондыќтан, бїгінгі ќўрылтайдыѕ «Ќазаќ елі» монументі жанындаєы мынау біз отырєан Тјуелсіздік сарайында ґтуініѕ ґзіндік мјні зор! Ендеше, ґткеніміз бен жеткенімізді байыптап алар сјт туып отыр, аєайын, - деді Президент. - Естеріѕізде болса, 1992 жылєы тўѕєыш ќўрылтайда: «Ќўрылтайєа ќатысќан ќонаќтар Ќазаќстанныѕ гїлденіп-кґркейгеніне таяу

жылдарда куј болар» деп айтып едім. Сондаєы тілегім Жаратќанєа жеткендей, айтќаным келіп, Ќазаќстан аз уаќытта јлемге танылєан айдынды ел болды. Экономикасы ќуатты, саясаты тўраќты, жері дјулетті, елі сјулетті мемлекет ретінде ірге орныќтырды. Бїгінде бізді бїкіл јлем сыйлайды, бїтін дїние санасады. Ґйткені Ќазаќ елі адамзат тарихында бўрын-соѕды болмаєан ќадамєа барып, атом ќаруынан ґз еркімен бас тартты. Ядросыз јлем ќўру бастамасы арќылы Жер жїзіне ізгіліктіѕ ґнегесін кґрсетті. Біз мемлекетіміздіѕ іргесін орныќтырып, еліміздіѕ шекарасын шегендедік. Аз жылдыѕ аясында Арќа тґсінде, мынау ґздеріѕіз кґріп отырєан, єасырдыѕ єажайыбы атанєан арайлы елордамыз, асќаќ Астананы тўрєыздыќ, - деді Нўрсўлтан Назарбаев. Президент Ќазаќстанда татулыќтыѕ туын тігіп, ўлтаралыќ, дінаралыќ келісімніѕ јлем їлгі тўтатын айшыќты мысалына айналып отырєанын атап ґтті. Ќазаќ халќы ўлысты ўйыстырушы ўлт ретінде ґзге этностарды бауырына басып, даналыєы мен дархандыєын кґрсете білді. Осы жылдар ішінде еліміз жаћандыќ ауќымдаєы 3 даєдарыстыѕ толќынына тґтеп беріп, жаѕа дјуірге ќадам басты. Егер 1994 жылы ішкі жалпы ґнім јр адамєа шаќќанда 700 доллардан болса, бїгін ол жан басына 9 мыѕ доллардан келіп отыр. - Јлемдік тјжірибеде ґз тјуелсіздігініѕ 20 жылында мўндай нјтижеге ешќандай ел ќол жеткізіп кґрмеген екен. Біз халыќтыѕ јл-ауќаты бойынша ТМД елдерін озып, халыќаралыќ рейтингте 50-ші орынєа ие болдыќ. Ќазір Ќазаќстан халыќаралыќ резервтер деѕгейі бойынша дїниедегі алєашќы 50 мемлекеттіѕ

ќатарында. Ўлттыќ ќорды ќосќанда, біздіѕ 73 миллиард доллар ќаражатымыз бар. Даєдарыс жылдарында јлемніѕ кґптеген елдерінде жалаќы, зейнетаќы, шјкіртаќы ќысќартылып жатты. Ал біз, керісінше, бўл кґрсеткіштерді жылдан-жылєа ґсіріп отырмыз, - деді Президент. Мемлекет басшысы Ќазаќстанда индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы іске асырылуда екенін атап ґтті. Ќазаќстанда ґткен бір жылдыѕ ґзінде 800-ге жуыќ жаѕа ґндіріс орны ќўрылды. Таяудаєы бірнеше жылда ќўны 8 триллионнан астам теѕге болатын 300-ден астам жоба жїзеге асырылады. Соныѕ арќасында таєы да 200 мыѕ адамєа жаѕа жўмыс орны ашылатын болады. Ел дамуыныѕ 2020 жылєа дейінгі Стратегиялыќ жоспары жасалды. Мемлекет басшысы Ќазаќстанныѕ јлемдік саясатта да їлкен табыстарєа жеткенін атап ґтті. Мысалы, еліміз ТМД жјне Азия елдері арасында алєаш рет Еуропадаєы ќауіпсіздік жјне ынтымаќтастыќ ўйымына тґраєалыќ етті. Беделді ўйымныѕ мыѕжылдыќтаєы алєашќы алќалы Саммиті Астанада ґтті. Биыл Ќазаќстан 57 мўсылман елін біріктіріп отырєан Ислам Конференциясы Ўйымына тґраєалыќ етеді. Саммиттен кейінгі таєы бір орасан оќиєаныѕ бірі – Ќысќы Азия ойындары болды. Нўрсўлтан Назарбаев: «Біздіѕ тјуелсіздікпен бірге сґзіміз тіріліп, ґзіміз еѕсе тіктедік. Бабадан жеткен ќасиетті ќазаќ тілі осы жылдары мемлекеттік мјртебе алып, ќўлашын кеѕге жая тїскенін білесіздер. Бїгінде ол кґрсеткіш екі есеге артып, мектептерде бір жарым миллионнан астам бала ќазаќ тілінде білім алады. Ќазір мемлекеттік органдарда іс жїргізу негізінен ќазаќ тіліне кґшірілді. Мен биылєы Жолдауымда 2020 жылєа ќарай ќазаќ тілін білетіндердіѕ саны кемінде 95 пайызды ќўрауы тиіс екенін айттым», деп атап ґтті. Мемлекет басшысы биыл тјуелсіздікпен бірге атамекенге ат басын бўрєан ўлы кґшке де 20 жыл толатынын атап ґтті. Ат ќазыєын байлар атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыѕєа жуыќ отбасы кґшіп келді. Осылайша, ел халќыныѕ саны 1 миллионнан астам ќандасымызбен толыќты. Президенттіѕ Жарлыєымен 2008 жылдан бастап ќандастардыѕ жыл сайынєы кґшіп келу квотасы 20 мыѕ отбасыєа ґсті. Елге аєылєан аєайынныѕ кґшін жїйелеу маќсатында «Нўрлы кґш» баєдарламасы ќабылданды. Оны ойдаєыдай іске

асыруєа мемлекет ќазынасынан ќомаќты ќаражат бґлінді. Нўрсўлтан Назарбаев алќалы жиында ќандастарымызєа ќолдау кґрсетіп, ќамќорлыќ жасаудыѕ наќты жолдарын айќындап алуымыз керектігін атап кґрсетті. Біріншіден, Парламентте «Халыќтыѕ кґшіќоны туралы» заѕ жобасы ќаралуда. Кеѕінен талќыланып, ќабылданатын жаѕа Заѕ ќандастарымыздыѕ жаєдайын жаќсартуєа септігін тигізетін болады. Ол ќандастарымыздыѕ ќўжат тапсыруда, тіркеуге тўруда, азаматтыќ алуда кездесетін тїрлі кедергілерді жоюы тиіс. Осыєан байланысты «Нўрлы кґш» баєдарламасыныѕ 2-ші кезеѕініѕ жобасын ќолєа алу жоспарланып отыр. Екіншіден, шетелден келген ќўрылтай ќонаќтарыныѕ басым кґпшілігі - 60 пайызы жастар. Ќазаќстанда јлемдегі барша ќазаќ жастарыныѕ сапалы білім алуына тиісті жаєдай жасалуы ќажет. Їшіншіден, шеттегі ќандастардыѕ Ќазаќстаннан жан-жаќты хабар алып тўруына кґмектесу керек. Байланыс жјне Аќпарат министрлігі «Каспионет» арнасыныѕ ќазаќтар тўратын елдерге таралуын ќамтамасыз етуі керек. Мемлекет басшысы сонымен бірге, ўлттыќ дјстїріміз бен тарихымыз туралы хабарларды арттыру жолдарын ќарастыру туралы тапсырма берді. Бўєан ќоса, министрлік дїниежїзіндегі ќазаќ жастарыныѕ байланысын ныєайту їшін арнайы веб-портал ашќаны жґн. Тґртіншіден, ќандастар тўрып жатќан елдерде ўлттыќ ґнерді кеѕінен таратуына жаєдай жасауымыз керек. Ондай елдерде ќазаќ мјдениетініѕ кїндерін жїйелі тїрде ґткізу ќажет. Бесіншіден, шет елдерде кіші ќўрылтайларды тўраќты ґткізу ќолдау тауып отыр. Осыєан байланысты, бўл ќўрылтайларєа «СамўрыќЌазына» Ўлттыќ јл-ауќат» Ќоры ќолдау кґрсететін болады. Сондай-аќ профессор, тарих єылымдарыныѕ докторы Кессетжи Јбілќайым (Германия), Моѕєолиядан кґшіп келген, жас аќын Бауыржан Ќараєызўлы, еѕбек сіѕірген мўєалім Нўрєайша Баринова (Ресей) жјне ЌХР ШЎАР ресми делегациясыныѕ жетекшісі Тілепалды Јбдірашид (ЌХР) сґз сґйледі. ЌР Президентініѕ ресми сайтынан.

БЈРЕКЕЛДІ!

OÍÅÐ ÒÀÐËÀÍÛÍÀ -

e

Ì ÐÒÅÁÅËI ÌÀÐÀÏÀÒ

Ќазаќ ґнерініѕ јлемге танылуы – халќымыздыѕ дїниежїзілік мјдениет кеѕістігіне ќосќан їлкен їлесі, еѕ ќымбат ќазынасы, асыл мўрасы. Бїгінгі таѕда мўндай ўлттыќ ќўндылыќтардыѕ жалпыхалыќтыќ, мемлекеттік ќамќорлыќтыѕ арќасында ґсіп-ґркендеп, ќанатын кеѕге сермеуі - баршамыз їшін зор маќтаныш. Ќазаќстандыќ ґнер саѕлаќтарыныѕ шет елдердегі јйгілі болуы - ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылында ќол жеткізген толаєай табыстарымыздыѕ бірі екені сґзсіз. Ґнер тарландарыныѕ арасында ЌР Еѕбек сіѕірген јртісі, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты, Ќазаќ мемлекеттік академиялыќ опера жјне балет театрыныѕ жеке орындаушысы, Ќазаќ ўлттыќ консерваториясыныѕ профессоры, халыќаралыќ шыєармашылыќ академиясыныѕ академигі Шахимардан Јбіловтіѕ орны бґлек. Олай дейтініміз, ќазаќстандыќ ґнерді јлемге танытуды мўрат еткен ол жуырда халыќаралыќ шыєармашылыќ

академиясыныѕ «Даѕќ» орденімен марапатталды. Биыл дїниежїзі бойынша 23 тўлєа ие болєан. Айта кетерлігі, Ќазаќстан ґнерініѕ кемелденуіне, јлемдік мјдениетке ќымбат ќазына ќосќан Ш.Јбілов осындай жоєары дјрежелі марапатќа ие болєан ќазаќстандыќ алєашќы ґнер тўлєасы. Ґзініѕ шыєармашылыќ жјне ўстаздыќ жолында халыќаралыќ деѕгейдегі тїрлі байќаулардыѕ 14 лауреаты мен 10 гран-при иегерін ґсірген. - Ґнер деген – сґнбес махаббат, - дейді Шахимардан Ќайдарўлы. Оныѕ айтуынша, халыќаралыќ шыєармашылыќ академиясыныѕ «Даѕќ» орденіне ие болу –Тјуелсіз еліміздіѕ ортаќ жетістігі. «Тјуелсіздіктіѕ самал желі ескен 20 жылда еліміздіѕ экономикасы мен ґнері тґрткїл јлемге танылды. Бўл - егемендігіміз бен жерімізді мекен еткен халыќтыѕ бірлігі арќасында ќол жеткізген жетістігіміз», - деп атап ґтті Шахимардан

Ќайдарўлы. Атап ґтерлігі, Ќазаќтыѕ классикалыќ ґнерін асќаќтатќан Ш.Јбілов жуырда халыќаралыќ шыєармашылыќ академиясыныѕ корреспондент мїшелігіне бірнеше ґнер тўлєаларын ўсынєан екен. Нјтижесінде, оныѕ оќушысы, Абай атындаєы опера театрыныѕ солисі Дина Хамзина мен біздіѕ облыс орталыєындаєы Чайковский атындаєы музыкалыќ колледждіѕ директоры Виктор Денисенко шыєармашылыќ академиясыныѕ корреспондент мїшесі атанды. А.ЕСІМХАНОВА. Суреттерді тїсірген – Т.Нўрєазы.


2

28 мамыр, сенбі, 2011 жыл №59 (14696) www.saryarka-samaly.kz

АЌПАРАТ

ÊYÍ ÒOÐÒIÁIÍÄÅ – ОБЛЫС ЈКІМДІГІНДЕ

Кеше аймаќ басшысы Баќытжан Саєынтаевтыѕ тґраєалыєымен јкімдіктіѕ кеѕейтілген отырысы болып ґтті. Отырыста кґктемгі дала жўмыстарыныѕ ўйымдастырылу деѕгейі, мектеп тїлектерініѕ ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге (ЎБТ) дайындыєы жјне таєы басќа мјселелер бойынша тиісті басќармалар басшыларыныѕ есебі тыѕдалды. Кїн тјртібіне шыєарылєан јрбір мјселеге ќатысты аудандар мен ќалалардыѕ јкімдері де есеп берді. Облысымызда жыл ґткен сайын егіс алќаптарыныѕ кґлемі артып келеді. Биыл 1 миллион 78 мыѕ гектар алќапќа ауыл шаруашылыєы даќылдарын отырєызу жоспарланєан. Бўл - ґткен жылєымен салыстырєанда 68,2 мыѕ гектарєа артыќ кґрсеткіш. Белгіленген аумаќтыѕ 853,4 мыѕ гектарын алтын дјн - астыќты алќап алып жатыр. Ќазіргі дейін аталмыш аумаќтыѕ 66 пайызына тўќым себілді. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ бастыєы Бауыржан Ќасеновтіѕ айтуына ќараєанда, егістік жўмыстарын алдымыздаєы айдыѕ біріне дейін аяќтау жоспарланєан. Бўл тўрєыдан алєанда, барлыќ аудандардыѕ жоспарлы жўмыстарды тиянаќтау бойынша їлгерімі жаќсы. Десе де, бірді-екілі аудандардыѕ егіс жўмыстарын белгіленген уаќытта аяќтай алмау ќаупі бар. Мысалы, астыќты ґлке Ертіс пен Баянауыл ауданында кґктемгі егіс жўмыстары сјл кешеуілдеп тўр. Аймаќ бойынша 230,7 мыѕ гектар алќап майлы даќылдарєа тиесілі. Бўл баєыт бойынша жўмыстар бірнеше кїнніѕ ішінде аяќталмаќ. Сондай-аќ, картоп, басќа да кґкґніс тїрлерін жјне дјнді даќылдарды жер тґсіне сіѕіру ќызу жалєасуда. Алайда, белгіленген жоспарєа ілесе алмай келе жатќан ґѕірлер де жоќ емес. Оныѕ ішінде, јсіресе, Аќсу ќаласына ќарасты ауылдыќ аймаќтардаєы кешеуілдеген жаєдай јкімдік отырысында ерекше сынєа ілікті. Б.Ќасенов облыс бойынша тўќым ќоры жеткілікті екендігін айтты. Тіпті, дайындалєан тўќым кґлемі сўраныстан жоєары болып отырєан кґрінеді. Яєни, ауыл шаруашылыєы ќўрылымдарын тўќым ќорымен ќажетті кґлемнен де артыќ ќамтамасыз

ÌÅÇÃIË ÌOÑÅËÅËÅÐI ететіндей мїмкіндік бар. Жанар-жаєармай бойынша да тапшылыќ жоќ. Кґктемгі егістік жўмыстарына арзандатылєан баєамен 15 мыѕ тонна дизельді отын бґлінген. Олар јрбір ґѕірге їлестіріліп бірілді. Алайда, кейбір аудандарда бґлінген жанар-жаєармайды игеру кґрсеткіші тґмен. Мысалы, Екібастўз ќаласына ќарасты ауылдыќ аймаќтарда бўл кґрсеткіш небары 50 пайызды ќўрап отыр. Ал Ертіс ауданында 73 пайыз. Ертіс ауданыныѕ јкімі Владимир Левченко ґѕір шаруаларына сўранысќа сјйкес ќажетті жанар-жаєармай жеткілікті мґлшерде алынєандыєын атады. Артыќ дизельдік отын ќажет емес деді ол. Осыны ескере отырып, отырыс барысында кейбір аудандардан артылєан жанармай басќа ґѕірлердіѕ диќаншыларына берілуі ќажет деген шешім ќабылданды. Облыс јкімі Б.Саєынтаев аудандар мен ќалалар јкімдеріне кґктемгі егіс жўмыстарын уаќытылы аяќтауды ќатаѕ тапсырды. Жиын барысында облыс тїлектерініѕ ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге дайындыќ барысы сґз болды. Жалпы, биыл аймаќ бойынша 6029 адам мектеп бітіреді. Оныѕ 5144-і ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге ќатысуєа ґтініш беріпті. Атап ґтерлігі, аймаєымызда «Алтын белгіге»162 їміткер бар. Облысымызда он тестілеу бґлімшесі жўмыс істейтін болады. Оныѕ алтауы Аќтоєай, Баянауыл, Железинка, Ертіс, Ќашыр аудандарында жјне Аќсу ќаласында орналасќан. Ќалєаны Павлодар жјне Екібастўз ќаласындаєы жоєары оќу орындарында жўмыс жїргізеді. Ал тестілеу бґлімшесі жоќ Успенка, Лебяжі, Павлодар жјне Шарбаќты аудандарыныѕ тїлектері сынаќты облыс орталыєында тапсырады. Май ауданыныѕ мектеп бітірушілері Аќсу ќаласына жеткізілмек.

ЕРЛІК - ЎРПАЌЌА ЎРАН

БАТЫРЛЫЌТЫЅ

КУЈСІ

Ўлы Жеѕіс мерекесі ќарсаѕында облыс орталыєында сўрапыл соєыс жылдарындаєы жауынгерлеріміздіѕ жанкешті ерліктерінен сыр шертетін деректер, ќўнды жјдігерлер ќойылєан жаѕа музей бой кґтерген болатын. Нысанныѕ ашылєанына бір айєа жуыќ ќана уаќыт ґтсе де ќазірдіѕ ґзінде оєан деген ќызыєушылыќ арта тїскен. «Бўл заѕды ќўбылыс», - дейді «Замандас» ардагерлер їйініѕ директоры Ќабидолла Шјкјрімов. Аталмыш музей Мир кґшесі бойындаєы Ўлы Отан соєысында ќаза тапќан майдангер сарбаздардыѕ ескерткіші орналасќан саябаќ алаѕында тўрєызылды. Бўл – тарихи орын. Соєыс жылдарында мўнда вокзал орналасќан. Жерлес жауынгерлеріміз наќ осы жерден майданєа аттаныпты. Ґкінішке ќарай, ќайта ќўру жылдарында бўл орын тоќырап, бос ќалєан екен. Ґткен жылы ескерткіш ќайта ќалпына келтіріліп, оныѕ жанынан шаєын саябаќ тўрєызылды. Осылайша, ќайта бой кґтерген бўл єимаратта јскери Даѕќ музейі орналасты. Єимарат - сонау соєыс жылдарындаєы вокзалдыѕ толыќ кґшірмесі. Соныѕ негізінде салынды. Музейде соєыс жылдарындаєы жерлес сарбаздарымызєа ќатысты ќўнды деректер, бірегей жјдігерлер жиналєан. Олар облыстыќ тарихи ґлкетану мўражайы мен мўраєат жјне ќўжаттама басќармасынан алынєан. Аталмыш музейдіѕ жас ўрпаќ тјрбиесінде де алар орны ерекше болмаќ. «Ўлы Отан соєысы жайлы сґз ќозєаєанда, кґз алдымызєа от пен ќан кешкен ќайсар батыр аталарымыз оралады. Ќатары сиреп ќалєан ќарт солдаттар јрдайым ўрпаќтыѕ ќошеметіне бґленуі тиіс. Облысымызда ардагерлерге деген кґмек, ќолдау кґптеп кґрсетілуде. Жастар ќауымы да ќолынан келгенше аянып ќалып жатќан жоќ. Јрине бўл ардагерлеріміздіѕ ерен ерлігі мен еѕбегініѕ ґтемі бола алмасы аныќ. Дегенмен, мўныѕ ґзі егеменді елдіѕ еркін ўрпаєыныѕ ќан майданда Отан їшін от кешкен батыр бабаларымызєа деген шексіз алєысыныѕ бір кґрінісі, сый, ќўрметі емес пе? Музейге келген жастар ќауымы батырларымыздыѕ ерліктерін тїсініп, сол арќылы бойларына отаншылдыќ сезімін сіѕіріп ґспек», - дейді Ќ.Шјкјрімов. Шынымен, жас ўрпаќты тарихын ќўрметтеуге тјрбиелеу бїгінгі ќоєамныѕ басты міндеті. Бўл ретте, музейдіѕ алар орны, маѕызы ерекше. Д.АЙТПАЙ.

ÕÀÁÀÐËÀÍÄÛÐÓ

ÅÊIÁÀÑÒYÇ KÀËÀÑÛ

ÅÐÒIÑ –

Данияр ЖЎМАДІЛОВ.

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ

ÄÎÑÒÛÊ ÏÅÍ ÛÍÒÛÌÀK ÁÅÑIÃI

јскери Даѕќ музейі

2011 жылдыѕ 13 маусымында саєат 10.00-12.00 аралыєында «Нўр Отан» ХДП ќоєамдыќ ќабылдау бґлмесінде облыстыќ ќаржы басќармасыныѕ бастыєы Бјкір Саматўлы Демеуовтіѕ азаматтарды жеке ќабылдауы мына мекенжай бойынша ґткізіледі: Кривенко, 25 А, алдын ала жазылу 301287, 325826, 325293 телефондары арќылы жїргізіледі.

Ќазіргі кезде тїлектерді тасымалдау, жатын орындарын ўйымдастыру, тамаќтандыру мјселелері толыєымен шешілген. Бўл маќсаттарєа ќалалар мен аудандардыѕ бюджетінен барлыєы 8,2 миллион теѕге ќарастырылєан. Тїлектердіѕ ќауіпсіздігін ќўќыќ ќорєаушылар, жол полициясыныѕ, медицина мекемелерініѕ ќызметкерлері ќадаєалайтын болады. Облыс мектептерінде ЎБТ-єа деген дайындыќ јдеттегідей, ерте басталды. Алдын ала тестілеу шаралары ўйымдастырылды. Ґкінішке ќарай, оныѕ кґрсеткіштері кґѕіл кґншітерліктей емес, дейді облыстыќ білім беру басќармасыныѕ ґкілдері. Ќазіргі кезде алдын ала жїргізілген тестілеулердіѕ ќорытындысы бойынша аймаєымыздаєы орташа балл 85,96-ны ќўрап отыр. Бўл ґткен жылєымен салыстырєанда шамамен їш балєа тґмен. Мардымсыз нјтижеге жол бергендердіѕ тізімінде Лебяжі, Ќашыр, Шарбаќты, Успенка, Павлодар аудандары бар. «Ґкінішке ќарай, аудандарда алдын ала тестілеулердіѕ наќты ќорытындыларын јдейі жасырып ќалу тјжірибесі бар. Яєни, жергілікті жерлердегі ќўзырлы мекемелер ґкілдері белгілі болєан кґрсеткіштерді бірнеше балєа тґмендетіп беруге тырысады. Себебі кейін, ЎБТ кезінде тїлектер алдын ала тестілеуде кґрсеткен ўпайдан тґмен алып ќалса, онда айырмашылыќ соншалыќты оєаш кґрінбейді», - дейді облыстыќ білім беру басќармасы бастыєыныѕ орынбасары Гїлжан Ќадырбаева. Аймаќ басшысы мўныѕ аќылєа ќонымсыз екендігін баса айтты. «Сіздердіѕ осыныѕ барлыєын біле тўра неліктен ешќандай шара ќолданбай жїргендеріѕіз тїсініксіз. Ќазір наќты балл санын жасырып, тестілеуден кейін «біз жоєары кґрсеткіштер алдыќ» деп маќтанасыздар. ЎБТ - балалардыѕ наќты алєан білімін тексеруге

баєытталєан шара. Оны жай єана есеп беріп, жаќсы атаќ алу їшін пайдалануды тыю ќажет», деді облыс јкімі Б.Саєынтаев. Сондай-аќ, отырыста балалар мен жасґспірімдердіѕ жазєы демалысын ќамтамасыз ету жјне еѕбекпен ќамту мјселесі ќаралды. Биыл облыс бойынша 39 мыѕ оќушыєа белсенді демалыс шаралары ўйымдастырылып, 45 мыѕ мектеп тјрбиеленушілері еѕбекпен ќамтылмаќ. Бўл - барлыќ оќушылар саныныѕ 98 пайызы. Жаз мезгілінде туристік-ґлкетану, интеллектуалдыќ, спорттыќ, экологиялыќ жјне шыєармашылыќ баєытта 600-ден астам лагерьлер жўмыс істейтін болады. Јсіресе јлеуметтік тўрєыдан аз ќамтамасыз етілген отбасылардан шыќќан балаларєа кґп кґѕіл бґлінеді. Алдымыздаєы жаз айларында жаппай оќыту ќорыныѕ ќаражаты есебінен жетім жјне ата-ана ќамќорлыєынсыз ќалєан мыѕнан аса бала жјне тўрмысы тґмен отбасында тјрбиеленетін сегіз мыѕєа жуыќ оќушы демалыспен ќамтылатын болады. Аталмыш маќсатќа ќалалар мен аудандардыѕ бюджетінен 108,7 миллион теѕге бґлінген. Балалар їйлерінде, тїрлі интернаттарда тўратын жасґспірімдер де назардан тыс ќалмайды. Оларєа кјсіпорын, компаниялар тарапынан демеушілік кґмек кґрсетілмек. Тіптен бірнеше балаларєа шетелге барып келу мїмкіндігі туып тўр. Жаз шыєа шомылу маусымыныѕ да басталатындыєы белгілі. Бўл - ќўтќарушылардыѕ жўмысы ќыза тїсетін кез. Сондыќтан, аймаєымыз кезекті шомылу маусымына ќаншалыќты дайын деген сўраќ туындайды. Сала бойынша бірќатар алаѕдаушылыќ тудырып отырєан мјселелер бар. Мысалы, аудандарда арнайы жабдыќталєан жаєажайлар жоќ. Ќўтќарушылар ќызметініѕ техникалыќ жабдыќталуы кґѕіл кґншітерліктей жаєдайда деп айту ќиын. Адамдардыѕ ќауіпсіздік шараларын ќадаєаламайтындыєы да їлкен мјселе тудырып отырєан кґрінеді. Атап айтар болсаќ, соѕєы їш жылда 602 адам суєа кеткен. Олардыѕ кґбі тыйым салынєан жерлерде шомылыпты. Сондай-аќ басым бґлігі мас кїйінде болєандыєы аныќталып отыр. Демек, халыќ арасында аќпараттыќ-тїсіндіру жўмыстары кеѕ тўрєыда јрі тереѕ мазмўнда жїргізілуі тиіс.

Бўрнаєы кїні Естай атындаєы ќалалыќ мјдениет сарайында фольклорлыќэтнографиялыќ ансамбльдер мен жеке орындаушылардыѕ «Ертіс – достыќ ґзені» атты халыќаралыќ фестивалі ашылды.

Ќазаќстан жјне Ресей халыќтарыныѕ мызєымас достыєын, ынталы ынтымаќтастыєын ныєайтып, кґпўлтты ел мјдениетін танытуды кґздеген шараєа кґршілес Ресей мемлекетініѕ Омбы ќаласынан, сондай-аќ Шыєыс Ќазаќстан облысы мен Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ

ÒYÐFÛÍÄÀÐÛÍÛH ÍÀÇÀÐÛÍÀ!

ґнерпаздары шаќырылды. Аймаєымыздыѕ мјдени ґмірінде маѕызды орынєа ие болєан ґнер мерекесініѕ ашылу рјсіміне Павлодар облысы јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова ќатысып, ґнер десе, ішер асын жерге ќояр ґнерпаздар ќауымын ќўттыќтады. -. Ертіс - єасырлар бойы ажырамас

достыќтыѕ, халыќтар мјдениетініѕ ґзені. Сол себепті, Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында Сарыарќа тґрінде шымылдыєын ашќан халыќаралыќ фестивальдіѕ мјн-маѕызы ерекше деуге негіз бар, - деді ґз сґзінде Јлия Ќайратќызы. Кґрші Ресей елінен ат терлетіп келген омбылыќ «Мґлдір» фольклорлыќ-этнографиялыќ ансамблі кілеѕ жастардан ќўралєан. Солардыѕ ќатарындаєы Т.Аманжолова бўл ансамбль ќўрамында екі жылдан астам уаќыт ґнер кґрсетуде. «Ќазаќ халќыныѕ тґл мјдениетін насихаттауєа атсалысуєа ниет білдірген жастар ґте кґп. Бўл – ќуантарлыќ жайт. Тарихи атамекенімізбен ќауышќанына ќуаныштымын», - дейді омбылыќ ќандасымыз. Ал 1965 жылы негізі ќаланєан «Боскґл» халыќтыќ-фольклорлыќ ансамблі Шыєыс Ќазаќстан облысы Ўлан ауданы Молодежный кентінен келген. Ќобызшы Сјуле Жўматаеваныѕ айтуынша, ансамбль ќўрамындаєы ґнерпаздар јрдайым ізденіс їстінде. Ќазаќ халќыныѕ алтын ќазынасына айналєан фольклор їлгілерін насихаттап, жарыќќа шыєару маќсатында еѕбек етіп жїрген меймандар Ќытай еліндегі ќандастарымыздан кґптеген јндер јкеліп, орындап жїр. Мысалы, олар аталмыш фестивальде ќытайлыќ сазгер Јділет Ќабылбектіѕ «Мекенін меніѕ» јнін жўртшылыќќа паш етпек. «Ертіс – достыќ ґзені» атты халыќаралыќ фестивал бїгін фольклорлыќ-этнографиялыќ ансамбльдер мен жеке орындаушылар ќатысатын гала-концертпен аяќталады. Аќмарал ЈДІЛБЕК. Суреттерді тїсірген: Т.Нўрєазы.

2011 жылдыѕ 15 наурызынан бастап «Сарыарќа самалы», «Звезда Прииртышья», «Регион.kz» облыстыќ газеттеріне жарнама мен хабарламаларды ќабылдайтын бекеттері мына мекенжайлары бойынша ашылды: «Информбюро» ЖШС, Јуезов кґшесі, 15 їй, Екібастўз ќалалыќ телеарнасы, Энергостроителей к-сі, 9 їй, Вести Екибастуза, Јуезов к-сі, 49/7 їй. Аныќтама тел.: 8 (7182) 32 09 89 тел./факс: 8 (7182) 32 09 31. Екібастўз ќаласындаєы ґкілдері: 8 (7187) 75-50-44, 33-25-11, 75-65-07.


28 мамыр, сенбі, 2011 жыл №59 (14696) www.saryarka-samaly.kz

ЌОЄАМ Соѕєы кезде ірі ґндіріс орындары табиєат ќорєау шараларына баса мјн беруде. Бўл - ќуанышты жайт. Тек экономикалыќ табысты єана кґздемей, экологиялыќ пайдасы бар маѕызды істерді ќолєа алєандар ќатарында «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» бар. Ґткен сјрсенбі кїні корпорация иелігіндегі балыќ шаруашылыєында ґсірілген 2 мыѕнан астам ўсаќ табан балыќ Ертіс ґзеніне жіберілді. «Былтыр да осындай шара ґткізілген еді, биыл екінші мјрте жїзеге асырылды», дейді «ЕЭК» АЌ бірінші вице-президенті М.Бугубаев.

ТАБИЄАТТЫ ЌОРЄАУ

ÒÀÁÀÍ ÁÀËÛKÒÀÐ OÇÅÍÃÅ ÆIÁÅÐIËÄI

Игілікті істердіѕ нјтижесі болар, соѕєы кезде балыќшылар Ертістен табан тўќымдас балыќтарды жиі аулайтын болєан. Мамандар ґзенге жіберілген бір жарым жылдыќ балыќтардыѕ еркін жаєдайєа тез бейімделіп, одан јрі кґбейетініне сенімді. Біраќ олардыѕ уылдырыќ шашуына кедергі болатын мјселе де бар. Балыќ шаруашылыєы учаскесініѕ бастыєы

В.Шаповаловтыѕ айтуына ќараєанда, мўнда ґсірілген балыќтар ґзенніѕ суы 1820 градусќа дейін жылыєан кезде єана жіберілуі керек. Алайда, бўл уаќытќа дейін тасыєан су ќайтып кетеді де, табандар уылдырыќ шашуєа їлгермейді. Аќсу электр станциясы жанындаєы балыќ шаруашылыєы 1989 жылдан бері жўмыс істейді. Єалымдар ґндіріске

Халыќаралыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамы облыстыќ филиалыныѕ тґраєасы Тоєайбай КЕНТАЕВ:

«ÀÒKÀÐÀÐ IÑIÌIÇ YØÀÍ-ÒÅHIÇ»

Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев биылєы Жолдауында мемлекеттік тілді меѕгеруді дамыту мен оныѕ ќолдану аясын кеѕейтуді тапсырды. Осы баєытта еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінде ауќымды жўмыстар жїргізілуде. Бўл ретте ќазаќ тілініѕ ќанат жаюына айрыќша їлес ќосып отырєан мекемелердіѕ бірі – халыќаралыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамы. Аталмыш ќоєамныѕ біздіѕ облыстаєы филиалы тіл саясаты тґѕірегіндегі айшыќты істердіѕ басы-ќасында жїреді. Жуырда облыстыќ филиалды басќарып келген Мўрат Јбдірахмановтыѕ орнына Тоєайбай Кентаев тґраєа болып бекіді. Бўєан дейін тґраєаныѕ бірінші орынбасары ќызметін атќарып келген Тоєайбай Бекімўлын сґзге тарттыќ. - Тоєайбай аєа, жаѕа ќызметіѕіз ќўтты болсын. Ќазаќтыѕ біртуар аќын ўлы Ќасым Аманжолов: «Ґзге емес ґзім айтам ґз жайымда» демекші, оќырман ќауымєа ґзіѕіз жайлы айтып берсеѕіз... - Рахмет! Павлодар ќаласында туыпґстім. Осында ер жетіп, ґмірдегі алєашќы ќадамдарымды жасадым. Ќаладаєы Абай атындаєы ќазаќ орта мектебін бітіріп, ќазіргі Јл-Фараби атындаєы ќазаќ ўлттыќ университетіне оќуєа тїстім. Ќазаќ филологиясы бойынша оќуымды тјмамдап, облыс орталыєындаєы Ы.Алтынсарин атындаєы ќазаќ гимназия-мектебіне мўєалім болып орналастым. Мектепте біраз жўмыс атќарєасын Лебяжі совхозына мўєалім болып бардым. Одан кейін Заря орта мектебінде жеті жылдай мектеп директоры ќызметін атќардым. 1971-87 жылдар аралыєында Заѕєар орта мектебініѕ директоры болдым. Ал 1987-97 жылдар аралыєында осы ауылдыѕ јкімі болып таєайындалдым. Жўбайым Шара Мўхамеджанќызы Петропавлдыѕ ќызы.

Университетте бірге оќып, шаѕыраќ кґтергенбіз. Ќазір немере, шґбере сїйіп отырєан баќытты жандармыз. 2003 жылы халыќаралыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамыныѕ облыстыќ филиалы тґраєасыныѕ орынбасары болып таєайындалдым. Осы жылдыѕ 11 сјуірінен бастап тґраєа ќызметіне ауыстым. - Халыќаралыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамы облыстыќ филиалыныѕ басты маќсаты мен негізгі міндеті ќандай? - Бўл ўйымды кезінде республикаєа танымал тіл жанашырлары Јбдујли Ќайдар, Ґмірзаќ Айтбайўлы секілді аптал азаматтар басќарєан. Ќазаќ тілініѕ болашаєына бей-жай ќарамайтын олар ел ішінде бірќатар келелі бастамаларды жїзеге асырды. Халыќаралыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамыныѕ басты маќсаты – ќазаќ тілініѕ ќолдану аясын кеѕейту жјне оєан деген ќўрметті арттыру. 2003 жылы алєаш осында жўмысќа келгенімде меніѕ алдыма їш бірдей міндетті жїктеді. Біріншісі – ісќаєаздарды мемлекеттік тілде жїргізу болса,

пайдаланылатын, ќыстыгїні де ќатпайтын жылы суда балыќ ґндірісін дамытуды кґздеген. Ќазірде мўнда табанныѕ тґрт тїрі ўсталады. Балыќтарды кґбейтетін аналыќтыѕ ірілігіне таѕдануєа болады, оныѕ жасы – 17-де, салмаєы 20 келіден асады. Аналыќ балыќ жылы ваннада уылдырыќ шашады, пайда болєан ўсаќ балыќтарды жазда арнайы тоєанда ґсіреді, кїзге таман јрќайсысыныѕ салмаєы 30-50 грамєа жетеді. Ќысќы мезгілді Ертіс ґзенініѕ жаєасына арнайы орнатылєан торлы ќоймаларда ґткізетін балыќтар кґктемде ґз еркіне жіберіледі. Біраз бґлігін кјсіпорын азыќтїлік ретінде ќолданады. Ґсірілген балыќтар тауар ретінде саудаєа шыєарылмайды. Табан балыќтар пайда табу їшін ґсірілмейді, бўл жерде кјсіпорын экологиялыќ маќсатты кґздейді. Мамандар станцияєа пайдаланылєан суда тіршілік иелерініѕ ґніпґсіп жатќаны ґндірістіѕ ќоршаєан ортаєа ќауіпсіз екендігін білдіреді, дейді. Айта кетерлігі, «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясында» арнайы экологиялыќ баєдарлама јзірленген. Оныѕ аясында кґптеген табиєат ќорєау шараларын іске асыру жоспарланєан. Осы маќсатта биылєы жылдыѕ алєашќы тоќсанында 668 млн. теѕге ќаржы жўмсалды. Соѕєы он жылда кјсіпорынныѕ ќоршаєан ортаєа шыєаратын зиянды ќалдыќтар мґлшері 61 пайызєа азайєан. Электр ґндірісіне пайдаланылатын ґзен суыныѕ ќўрамы да барлыќ талапќа сай келеді. Мамандар оныѕ бјрін баќылауда ўстап отыр. Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ. Суретті тїсірген автор.

екіншісі - аударма мјселесін бір ќалыпќа келтіру. Їшіншісі – тўрєындарєа мјдениетті сґйлеуді їйрету. Бўєан дейін осы негізгі їш баєытты ќамтитын курс жўмыс істеді. Алайда, белгілі бір себептерге байланысты жабылып ќалды. Ќысќасы, маєан жїктелген басты тапсырма – сол курсты ќайта жандандыру болды. Алла ќолдап курсты ќайта орнына келтіріп, ай сайын 120 саєаттыќ сабаќ ўйымдастырдыќ. Курсќа ќатысушыларєа тіл мамандары сабаќ берді. Бўл ретте С.Торайєыров атындаєы ПМУ-дыѕ профессоры А.Тўрышев, доцент Р.Шаќаман, филология єылымдарыныѕ кандидаты А.Зейнуллина, Инновациялыќ Еуразия университетініѕ проректоры В.Шнайдер, Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институты іс ќаєаздарын мемлекеттік тілде жїргізу бґлімініѕ бастыєы У.Маќўл ќатысушыларєа дјріс беріп, жаќсы жўмыстар атќарды. Ќатысушылар сабаќќа аќша тґлеп оќитын. Бїгінде 300-ге тарта адам сол курсты тјмамдап, ќызметтерін жалєастырып жатыр. Ґкінішке ќарай, ќазір курстыѕ жўмысы бјсеѕдеді. Себебі, облыстыќ «Ана тілі» орталыєы ашылєалы бері ќазаќ тілі курсына жазылушылардыѕ басым кґпшілігі сонда барып жазылады. Ал ондаєы курстар тегін жїргізіледі. Шыны керек, біздіѕ ўйымды ешќандай мекеме ќаржыландырмайды. Тек облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы «Ертіс дидары» газетініѕ жарыќќа шыєуына ќаржылай кґмек кґрсетіп отырады. - Ґѕірімізде ќазаќ тілініѕ ќолданыс аясын кеѕейте тїсу їшін нендей тыѕ шаралар ќажет? - «Отан отбасынан басталады» демекші, барлыєын ґзімізден бастау керек. Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев ґз Жолдауында 2017 жылєа ќарай ќазаќстандыќтардыѕ 80 пайызы, ал 2020 жылєа таман 95 пайызы мемлекеттік тілде еркін сґйлеуі керек деп тапсырма берді. Мемлекет басшысы тапсырманыѕ ќай уаќытќа дейін орындалуы тиіс екенін де жариялады. Уаќыт деген зымыран. Бес-алты жыл дегеніѕ кґзді ашып-жўмєанша ґте шыєады. Ўлт кґшбасшысы секілді облыс, аудан, ќала басшылары да осы мјселеге ерекше кґѕіл бґлулері ќажет.

3

«Нўр Отан» ХДП Павлодар облыстыќ филиалындаєы азаматтарды ќабылдау Їстіміздегі жылдыѕ 31 мамырында саєат 10.00-12.00 аралыєында «Нўр Отан» ХДП облыстыќ филиалындаєы ќоєамдыќ ќабылдауда Павлодар облыстыќ јділет департаментініѕ бастыєы Є.Жолдыбаева азаматтарды ќабылдайды. Ќабылдау јділет органдары ќызметі тґѕірегіндегі жјне ќоєамныѕ ґзекті мјселелеріне ќатысты сауалдар бойынша кеѕес беру тїрінде жїзеге асырылады. Павлодар облыстыќ јділет департаментініѕ баспасґз ќызметі.

СПОРТ ЖАННЫЅ ДА ТЈРБИЕШІСІ дейді Май аудандыќ спорт мектебініѕ директоры А.Айткенов Спортты дене тјрбиесі деп те жатады. Алайда, ол тек ќана тјнніѕ емес, жанныѕ да тјрбиешісі болуы тиісті» дейді Май аудандыќ балалар мен жасґспірімдер спорт мектебініѕ директоры Айтуєан Айткенов. / Бїгінде футбол, волейбол, їстел теннисі, ќазаќша жјне еркін кїрес, жеѕіл атлетика, ќысќы ойындар тїрлерінен тўраќты жаттыєулар ґткізіп келе жатќан аталмыш мектепті жан-жаќты ќўралдармен жабдыќтау да жіті ќолєа алынєан. Ќазірдіѕ ґзінде 343 бала тјлім алып келе жатќан орталыќтыѕ залында екі їлкен кїрес кілемі тґселіп, облыс јкімініѕ ќолдауымен пластикалыќ терезелер орнатылєан. Жылу жїйесі де тўраќты жўмыс істеу їшін бір ќалыпќа тїскен. Бўл - жастардыѕ ќысы-жазы жылы залда жаттыєуы їшін жасалып отырєан жаєдай. «Аудан јкімі Н.Пішенбаев биылєы жылы орталыќќа спортшылардыѕ жаттыєудан кейін жуынып-шайынатын орнын салып беруге ујде берді» - дейді мектеп директоры. Екі ќабатты спорт мектебініѕ дјлізіне ќазаќ халќыныѕ тарихындаєы батырлар мен аса кґрнекті ќоєам ќайраткерлерініѕ портреттерініѕ ілінуі жастарды отансїйгіштіктікке баулыса, аквариумдаєы балыќ, жайќалєан гїлге толы табиєат бўрышы жатыєудан соѕ жастардыѕ тыныєатын орнына айналєан. Сол секілді јрбір жарыс ґткен соѕ, жастардыѕ ќоєамдыќ тјрбиесін арттыру маќсатында ауыл аќсаќалдарымен, имаммен кездесіп јѕгімелесу, тјлімді кеѕестер тыѕдау, їздік танылєандарды марапаттау дјстїрге айналєан. Бўл ґз кезегінде жастардыѕ жаман јдеттерден арылып, спортќа ќызыєушылыєыныѕ оянуына јкелері сґзсіз. Алдаєы уаќытта мергендерге тир алаѕы жабдыќталып, футбол стадионына жарыќ шамдар орнатылмаќ, сонымен ќоса, жастардыѕ жоєары нјтижеге жетуі їшін спорт интернатын ашу мјселесі ќойылып отыр. «Мўндаєы маќсат - халыќаралыќ їлкен жарыстарда тек ќана ќала спорт мектептерініѕ шјкірттерін емес, ауыл жастарын да биіктен кґруге болатындыєын таныту» деп атады мектеп директоры. Ауданда дјстїрлі тїрде ґтіп келе жатќан еркін кїрестен спорт шебері Б. Тїйтебековті, бокстан У.Сыздыќовты еске алуєа арналєан республикалыќ ашыќ турнирлердіѕ ґтуі, оєан Жаќсылыќ Їшкемпіров, Серік Ќонаќбаев сынды ќазаќ спортыныѕ јйгілі майталмандарыныѕ ќонаќ болуы жас ґрендердіѕ ќиялына ќанат бітірері сґзсіз. Осы орайда, спорт мектебін дамыту їшін Е.Ќожабеков сынды кјсіпкер азаматтар тўраќты ќолдау кґрсетіп, тїрлі ќўралдармен ќамтып келеді. Бірнеше республикалыќ турнирлерде топ жарєан Елдос Маєзўмов, Аќылбек Ќанаєат, М.Жапабаев, Н.Тілеубаев сынды жас азаматтар бїгінде аталмыш спорт мектебініѕ маќтанышына айналып, жїйелі жаттыєудыѕ жемісін кґрсетті. «Май ауданы - радиациядан ќатты зардап шеккен аудан. Јлі де оныѕ зиянды јсері басылєан жоќ. Біз сол зўлматтан тек ќана медицинамен емес, дене шыныќтыру, спортпен де ќўтылуєа болатындыєын кґрсетеміз»,- деп отырєан Кґктґбедегі спорт мектебініѕ директоры Айтуєан Айткеновтыѕ ўстанєан межесі айќын. Талай дїлдїл мен сїлейлерді дїниеге јкелген Май ауданынан јлі талай спорт саѕлаќтарыныѕ шыєарына сенім мол. Жарќынбек АМАНТАЙ. Май ауданы.

Жазып алєан - Фархат ЈМІРЕНОВ.

ЌЎРМЕТТI ОБЛЫС ТЎРFЫНДАРЫ! Енді сіздерде сатып алу, сату, айырбастау, жылжымайтын мїлікті жалєа беруге, жылжымайтын мїлікті айырбастау, кґлік, халыќ тўтынатын тауарлар жґніндегі хабарламаларыѕызды «Регион.kz» облыстыќ газетіне Тегін орналастыруєа тамаша мїмкіндік туды! Ол їшін аталєан газеттегі тегін хабарламалар купонын ќиып алып, оны толтыру керек. Купондар Павлодар ќаласындаєы жарнама мен хабарлама ќабылдайтын бекеттерде мына

мекенжайлар бойынша ќабылданады: Марєўлан к-сі, 102; Кутузов к-сі, 157; «Матадор» дїкені, Сјтбаев к-сі, 27, 8. оф.; Естай к-сі, 40, («Версия» газетініѕ єимаратында); «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Сіздіѕ хабарламаѕыз облысымыздыѕ барлыќ ќалалары мен аудандары тўрєындарына шалынады! Сіздіѕ сауда келісіміѕіз міндетті тїрде жїзеге асады! Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК.


4

28 мамыр, сенбі, 2011 жыл №59 (14696) www.saryarka-samaly.kz

ТЎЛЄА малын міндетіѕе алєасын, оєан ґзіѕдікіндей ќарау парыз. Атаќ-дјреже оѕайлыќпен келмейді. Жыл-он екі ай сол малдыѕ єана жаєдайын ойлайсыѕ. Кїзгі кїйегі, кґктемгі тґлдетуі бар, јйтеуір таусылмайтын бір бейнет. Маѕдай теріѕді мыѕ тґгіп жїріп, жїзіне пјленбай бас ќозы аласыѕ, енді сол туєан тґлді кїзге дейін шетінетпей аман жеткізуіѕ керек. Осыныѕ барлыєы ўшан-теѕіз еѕбек пен ќажырлылыќты талап етеді. Мысалы, ќыста тґбесіне ќырау ќатќан мал ќорасы суыќ болады. Жаѕа туєан ќозыны дереу ала ќоймасаѕ, ќатады да ќалады. Бўныѕ да јдісін тауып, ќора ішінен бґлме салып, пеш орнатып, сонда апарамыз. Жас ќозы емшек екен деп, енесініѕ кір-ќоќыс жабысќан су жїнін еметіні болады. Бўдан да ґліп жатады. Осыныѕ да алдын алу - ќойшыныѕ міндеті. Јйтеуір, ўшы-ќиыры жоќ бір жўмыс, оныѕ ќайсы бірін айта бересіѕ. Жетпісінші жылдары ќойды ќыста ќоздату деген јдіс шыќты. Бўл јдіс адам кїшін де, мал азыєын да кґп ќажет ететін еді. Бўныѕ мјнісі, ќыста туєан ќозы кїзге дейін їлкейіп, еркегін етке тапсыруєа жарайды деген есеппен жасалєан єой. Жетпісінші жылдары болса керек. Ќар ќалыѕ болып, мал азыєы таусылуєа айналды. Ќазаќстанныѕ басќа бір ґѕірлерінен тасып пішен јкеледі, онысы ўзын-ўзын ќамыс, ќой жемейді. Амал таусылєасын, далада маяныѕ орнында ќалєан шґпті ќазып тасыдыќ. Кїн ўзын жїріп, бес-алты айыр шґп алсаќ, соны малєа там-тўмдап бґліп береміз. Ол аз болєандай, кґктемде Шідерті ґзені тасып, ќора-ќопсыны су басып кетті. Ќаладан кґмекке техника келіп, јупірімдеп жанымыз ќалєаны есімде. Сол жылы жїз ќойдан жїз отыз ќозы аламын деп міндеттеме ќабылдаєанмын. Біраќ бір ґкініштісі, саќпаншы ќыз ерте туєан ќозыларєа жарма бидай беріп, артынан су ішкізіпті. Сґйтіп ќаншама ќозы кґз алдымызда ќырылды да ќалды. Дегенмен, міндетке алєасын толтырып бердім. Бїгінде айтар ауызєа оѕай болєанымен, шопан еѕбегіне екініѕ бірі шыдай бермеуші еді. Біраќ ол уаќытта істеген еѕбегіѕе ќарай аќысы тґленіп, атаєы бірге жїреді. Тґккен теріѕ далаєа кетпейді. Жиырма тґрт жасымда «Ќўрмет белгісі» орденін иелендім. Отыз екі жасымда Ленин орденімен ќоса Еѕбек Ері атандым. Ќазір ќарап отырып, отыз екіде јлі ґмірден ґз орнын таба алмай жїрген жастарды кґрем. Јлде заман басќаша ма, болмаса ќоєам ґзгерді ме деп ойлаймын сосын.

ЌОЄАМДЫ ЌОЛМЕН ЌЎРЄАНДАР Бїгінгі ўрпаќ їшін аталарымыз бен јкелеріміздіѕ жїріп ґткен ґмір жолы айтсаѕ сенбейтін, кјдімгі бір ертегі секілді. Осыдан жиырма шаќты жыл бўрын єана баспасґз бетінен тїспейтін социалистік жарыс, бесжылдыќ жоспар, коммунистік еѕбектіѕ екпіндісі деген секілді терминдер ќазір біржола ўмытылып болды. Сосын кейінгі ўрпаќ ќайдан білсін. Ал шындыєында, сонау дїниені дїр сілкіндірген екінші дїниежїзілік соєыстан соѕ тўралап ќалєан тіршілікті ќайта ќалпына келтіріп, бїгінде біз емін-еркін пайдаланып жїрген осы бір ќоєами ортаныѕ ќадасын ќаєып, ќабырєасын ќалаєан солар екенін кей-кейде ўмытып кетіп жатамыз. Ќару алып, ќанды соєысќа кірмеді демесеѕіз, олар да тауќыметі мол тыл тіршілігініѕ не бір ќияметін бастан ґткергенін бїгінгілер біле ме екен дейсіѕ. Балєын шаєын соєыс ґрті шарпыєан марќўм Ќадыр Мырза-Јлі аєамыздыѕ: «Јр маяныѕ тїбіндеќалды біздіѕ балалыќ!» деп жырлауы осыдан шыєар. Бїгінде арамызда мўражайдыѕ бўйымы секілді майдангерлер азайып бара жатыр дейміз. Байќасаќ, тек майдангерлер єана емес, балалыќ шаєы тыл ґмірініѕ тауќыметіне ўрынєан јкелеріміздіѕ де ќатары сирек тартќандай. Біздіѕ бїгінгі јѕгімемізге себепкер болып отырєан Бґкен Ќызєарин аќсаќал да - осы бір бірегей буынныѕ ґкілі, кешегі ќиындыєы мен ќызыєы бірдей болєан заманныѕ тірі кујгері. Кеѕес уаєындаєы еѕ мјртебелі марапат Социалистік Еѕбек Ері атаєына ие болєан Бґкен аєа жайлы кезінде аз жазылмаєанын білеміз. Дегенмен жетпіс деген биіктіѕ белесіне шыќќалы отырєан ардаќты аќсаќалды таєы да бір мјрте сўхбатќа тартып, аз-кем јѕгімелескенді жґн кґрдік. Маќсатымыз, мерейлі жасыныѕ тўсында есімі ескерусіз ќалмасын дедік. Екіншіден, кейінгі ўрпаќ та кешегі кїндерде кімніѕ-кім болєанын біле жїрсе, оныѕ да бір тјрбиелік мјні болар деп тїйдік.

ОН ЖЕТІСІНДЕ МЕДАЛЬ ТАЌЌАН ЖІГІТ - Аќсаќал, ґзіѕіз жайлы азды-кґпті жазылып жїр єой. Јѕгімемізді бастамас бўрын екі ауыз сґзбен шыќќан ортаѕыз, ата-анаѕыз жайлы айта кетсеѕіз оќырман їшін ќызыќты болар еді. - Е, несі бар, айтайын ќараєым, олардыѕ да јруаєы бір аунап тїссін. Негізі, ата-бабамыздыѕ туып ґскен жері мына Аќкґл жеріндегі Орта ќауєа дейтін ауыл. Жалпы мен ґзім Аќкґл ґѕірінікі болып жїргеніммен, жарыќ дїниеге Алматы ќаласында келіппін. Оныѕ мынадай себебі бар. Јкей марќўм ескілік заманда байларда жалшылыќта жїреді де, кеѕес ґкіметі орнаєан соѕ, шамалап сауат ашып, ауыл арасында мал дјрігері, есепші деген секілді тїрлі жўмыстар атќарыпты. Ол уаќта колхоздардыѕ жаѕа ќўрылып жатќан кезі, бўл јжептјуір лауазым. Сґйтіп жїргенде, атаќты 37-ніѕ зўлматы келіп, ел ішінде біреуді-біреу кґрсету басталады. Јкей ол кезде Балтасап ауылында колхоздыѕ бґлімшесін басќарып жїрсе керек. Аяќ астынан колхоздыѕ тґраєасы кґрсетінді болып, жалаєа меніѕ јкем де ілігеді. Ол кезде анау-мынауєа ќарамайтын уаќыт. Не атып тастайды, не болмаса 20-25 жылды арќалап кете барасыѕ. Шарасы таусылєан јкем бас сауєалап, Ертіс ауданы жаєына жылжып, сол жерде аєасы Зілќара деген кісі екеуі тракторшылар дайындайтын мектепте сабаќ беріп жїреді. 1939 жылы финн соєысы басталєасын, сол жерден јскерге алынады. Ол кезде јкейдіѕ ќосаєы біздіѕ шешеміз емес, басќа адам екен жјне бір ўлы болыпты. Ќырќыншы жылы аман-сау елге оралса, јйелі мен баласы бірдей опат болып кеткен екен. Ол кезде біреуге-біреу ќарайлайтын заман ба? Аштан ґлді ме, болмаса басќа себеп болды ма... Сґйтіп јкеміз біздіѕ шешемізбен шаѕыраќ ќўрады. Ќырќыншы жылы ел ішіндегі біздіѕ јкей секілді сауаты бар адамдарды Алматыныѕ жанындаєы Ўзынаєашќа ауыл шаруашылыєы мамандарын даярлайтын екі жылдыќ оќуєа

ЖЎМЫСТЫЅ БЈРІ ЖАЌСЫ ЖҐНІН БІЛСЕЅ... жіберіпті. Сґйтіп мен сол жерде 5 маусым кїні ґмірге келген екем. Мен туєасын 16 кїннен кейін бўрќ етіп соєыс басталады. Манаєы оќуда жїрген 800-ге жуыќ адамєа жылдамдатып бітірді деген ќаєаз беріп, барлыєын їйлеріне ќайтарады. Елге оралєан јкей Ќаражар деген ауылєа келіп, сол жерден соєысќа аттанды. Шешем колхозда сауыншы. Ол кезде елде бас кґтерер еразамат жоќтыѕ ќасы, ауылдыѕ бар бейнеті јйелдердіѕ мойнында. Шешей таѕ азанда біз ўйыќтап жатќанда жўмысына кетеді, тїнніѕ бір уаєы болып, біз жатып ќалєанда келеді.Тіпті ол кісіні кґрмеуші едік. Ќарамаєында бўзауымен 25 сиыры бар. Егер бір бўзау шетінер болса, сотталып жїре бересіѕ. Ол кездегі тјртіп солай. Бала болсаќ та, тыл ґмірініѕ ауырлыєын бастан ґткердік. Айта берсеѕ, таусылмайтын јѕгіме єой. Јкей сол кеткеннен 1946 жылы бір-аќ оралды. Баяєы Ўзынаєашта алєан агроном деген мамандыєы бар. Соєыстан соѕ шаруашылыќтардыѕ ќайта ќалпына келіп жатќан уаќыты. Агроном керек болєасын, јкейді колхоздан колхозєа ауыстырады. Барєан жерімізде ќай бір дайын тўрєан їй бар. Ол кезде кірпіш деген жоќ, шымнан салынєан ќораныѕ ішін тазалап алып, тўра береміз. Киім-кешектіѕ ќат уаєы. Јлі есемде, мектепке барєанда, аяєыма аєаштан шјркей жонып берді. Не болмаса тері шјркей киеміз. Бўныѕ бјрін јѕгімелеп отырєаным, бізді еѕбеккер болуєа, не жаєдайєа да тґзімді болуєа, бір їзім нанныѕ ќадірін білуге осындай ќиындыќ, осындай жоќшылыќ їйретті. Ќазіргі ўрпаќ бўны біле ме? Бўєанамыз ќатар-ќатпастан колхоз жўмысына шыќтыќ. Јкей ќызметті ќойып, бір отар ќой алєан. Жаз трактор айдап, ќыста јкеме кґмектесем. Осы бір шамалы еѕбегім ескерілген шыєар, 1957 жылы 17 жасымда тўѕєыш рет кеудеме «Тыѕ жерлерді игергені їшін» деген медаль таќтым. Мемлекет тарапынан марапат алып, еѕбегіѕе баєа берілгесін, адам кјдімгідей ќанаттанады екен. Осы медаль меніѕ еѕбеккер ретінде ауызєа ілінуімніѕ басы болып еді.

ТҐГІЛГЕН ТЕРДІЅ ТҐЛЕУІ -Аєа, сіз тўрєыластардыѕ ќай-ќайсыныѕ єўмырбаяны кітап етіп жазуєа тўрарлыќ екенін білеміз. Енді ґзіѕіз 25 жыл єўмырыѕызды арнап, атаєыѕызды жалпаќ елге танытќан шопандыєыѕыз жайлы айтсаѕыз... - Ќай кезде естіп жїрем, кезінде еѕбек озаты болєандар жайлы тїрлі сґздер айтылады. Біреулерді кґтеру керек болды, ќолдан жасалды деген сияќты. Тіпті олай емес. Еѕбек ері болайыќ, атаќ-дјреже алайыќ деп тер тґккеміз жоќ. Мемлекеттіѕ

-Таѕќаларлыєы, сіз єўмыр бойы сол мал шаруашылыєында ќалып ќоймай, бертін біліміѕізді жетілдіріп, партия-кеѕес ќызметіне ауысыпсыз. Бўл да јркім бара бермейтін ќадам... - Шынымды айтсам, їйренген кјсібімді тастап кетем деген ой жоќ еді. Бўєан бір жаєынан аќыл берген жоражолдастар болды. Біраќ жиырма бес жыл ўстаєан шопан таяєын тастай салу оѕайєа тїспеді. Тіпті їйреніп кеткенім сондай, ќой баєудан басќа жўмыс жоќ секілді кґрінетін. Дегенмен тјуекелге бел буып, 1979 жылы Алматыдаєы Жоєарєы партия мектебініѕ кїндізгі бґліміне оќуєа тїсіп, 1983 жылы бітіріп шыќтым. Оќудан соѕ Екібастўз ауданындаєы Ґлеѕті совхозында ауылдыќ кеѕестіѕ тґраєасы, кјсіподаќ комитетініѕ тґраєасы секілді ќызметтер атќардым. Бўдан тїсінгенім, жґнін тауып, адал ниетіѕмен атќара білсеѕ, жўмыстыѕ жаманы жоќ екен. Бўрын алдымдаєы бір отар ќойымныѕ жаєдайын єана ойласам, бўл жерде ќалыѕ елмен араласып жўмыс істеуге тура келді. Сол жерден зейнетке шыќтым. -Дербес зейнеткер шыєарсыз? -Ґкінішке ќарай, олай болмады. Сол кездегі экономикалыќ ќиындыќтарєа байланысты ма, жоєарыдан ќаулы шыєып, ол мјртебе алынып тасталєан болатын. Біраќ кейін заман тїзелгесін, арнаулы жјрдемаќы ќосып, оныѕ орнын толтырды єой. Реті келгесін айта кетейін, талай жыл ауыл шаруашылыєында болып, ќоєамєа бір кісідей еѕбегі сіѕген адамдар болар-болмас ќана зейнетаќы алып жїр. Осы жаєы неге ескерілмейді екен дейсіѕ кейде. Бїгінгі жаєдайым жаман емес. 2002 жылы ќала јкімі ґзіме їш бґлмелі пјтер берген. Жиын-мерекелерде ќалдырмай, еске алып тўрады. Зейнет жасындаєы адамєа одан артыќ не керек? Јйтеуір елдіѕ тыныштыєын, кейінгі жастардыѕ тілеуін тілеп отырамыз. -Ќазіргі заман, ќоєам жайлы ойыѕыз ќалай? -Екі кїнніѕ бірінде теледидар кґріп, баспасґз оќып отырєасын, тек Ќазаќстан єана емес, јлемде не боп жатќанын біліп отырамыз. Соны кґреміз де, осы бір бейбіт тірлігімізге іштей тјубе етеміз. Јйтеуір ўзаєынан болєай дейміз. Біз секілді кґпўлтты елдіѕ ішкі тыныштыєын саќтап отырєан Президентіміздіѕ білікті саясаты шыєар деп ойлаймын. Ќўдайєа шїкір, ел экономикасы да жыл санап ґрге басып келеді.Тек јйтеуір ел іргесі аман болса екен дейміз. - Ґзіѕізге де Алла ќуат берсін, аєа, жаќсылыќта жїздесейік. Јѕгімеѕізге рахмет! - Ґзіѕе де рахмет, ќараєым, мерейлеріѕ їстем болсын! Јѕгімелескен - Сайлау БАЙБОСЫН, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі.


28 мамыр, сенбі, 2011 жыл №59 (14696) www.saryarka-samaly.kz

мол ќазына. Ќасым таєдыры, бейнетті, сондыќтан болар, онда мўѕ басым, сырлары кїйлі, десек те, ол бірде їлбіреген нјзік, бірде тјкјппар, ќайсар, ќайратты. Майдангер аќын ґлімді жеѕген батыр ўрпаќ ґкілі, ќаншама ќамыќса да алдаєы кїндерден їмітті. Кїдігі мен мўѕы, аќ тілегі мен сенімі ќат-ќабат ґмірге ќўштар жан. Ќасым ґз ортасында јр ќырынан таныла білген дарын. Ўлттыќ аспаптардыѕ бјрінде шебер ойнаєан. Јнші-кїйші, сазгер-јмбебап ґнерпаз. Оныѕ тапќырлыєы, ойыныѕ ўшќырлыєы туралы ел есінде саќталєан, кґбі баспа бетін кґрмеген, тіпті анекдотќа айналєан аѕыз-јѕгімелер де жеткілікті. Абзалы, оныѕ туєан жері, ќазаќ халќына, отанєа деген ыстыќ сїйіспеншілігі јр шыєармасында айќын кґрініс тапќан. Отаншылдыќ рух, достыќќа адалдыќ, адами азат пиєыл - бјрі жастыќ пен махаббат ўшќындарымен ўштасып, астасып, ґмір

«Ќаусап бір ќалсам мен ґліп, Достарым, аѕсап ґкінбе. Найзаєайлы ќара бўлт болып, Жаѕбыр болып жауып ґтті де». (Ќасым Аманжолов) Аєыл-тегіл сґз ќазынасы ўлт бойындаєы ерекше ќасиет. «Ґнер алды ќызыл тіл, сґз шырайы ґлеѕ сґз» дейді хакім Абай. «Ќазаќтыѕ јулиелігі - тілінде» деп Мјшћїр бабаныѕ айтќаны да есімізде. Асылы, ґлеѕсіз ќазаќтыѕ жандїниесі бас ќуыс сияќты кґрінетіні бар. Санасы айќын халыќтыѕ тілі кґркем, танымы зор, кґкірек кґзі кґреген. Ўлттыќ дїниетанымєа, дјстїрге берік ќаламгерлер јр заманда болєан, бола да бермек. Сонау студент кезімізден сїйіп оќып, «пір тўтќан» аќын Ќасым Аманжоловтыѕ 80 жылдыєы республикалыќ деѕгейде аталып ґткені есімізде. Жыр сїйер ќауым Ќасымды алты алаштыѕ ардаќты аќыны ретінде танып-аялап жатыр. Алда ґтетін 100 жылдыєы ќарсаѕында баспа бетінде жарияланып жатќан жылы лебіздер - аќынєа деген ќўрметтіѕ белгісі. Ќасым жырлары жадымызда жаттаулы, есімі жїректерде саќтаулы. Јдебиет јлемінде Ќасым Аманжолов - ерекше ќўбылыс, тума талант, кемел дарын. Аќын таєдыры ќиын да ќызыќ. Мўхтар Јуезов айтќандай: «Кїйлі, мўѕды». Асќаќ рухты, сазды-назды, керімсал кербез јн, сырлы-нўрлы жыр, ґр мінез отты да уытты Ќасым аќынныѕ «ґмірде сайрап жатќан ізі» ўрпаќќа ќалдырєан мол мўрасы. Ардаќты ќаламгер жыл ґткен сайын жыр сїйер ќауымєа жаќындай тїскендей – елімен, жўртымен бірге жасай бермек. Ќасымныѕ замандасы, сґз зергері Тјкен Јлімќўловтыѕ сґзімен айтсаќ: «Ќасым поэзиясы жаѕарєан ґмірге јржаќты жараса бермек». Сондыќтан да, ґлімніѕ ќўшаєына сыймайтын аќындардыѕ бірі ґзіміздіѕ Ќасым деп білеміз... Тауєа шыєып жаѕарєан кеѕ далаєа ќарасаќ, жанымызда Ќасым тўрєандай кґрінеді. Рауанда атќан «таѕ жеѕгені, ќанаты ќанєа малынєан аќша бўлтты», кешкі шымќай арайды кґргенде Ќасым есімізге тїседі. «Алыстаєы нажаєайдыѕ ќара тїнгі ќанаты» жарќылдаєанда, аспан сатыр-сўтыр жарылєанда, дауыл ысќырып соќќанда арасында Ќасым жїргендей сезіледі. Сіркіреп жаѕбыр жауєанда, аќын жаны ауамызда ќалыќтап жїзіп жїргендей болады. Ќарауылєа тўрєан ай да, заѕєарда жїзген жўлдыз да, Сарыарќа жаќтан ескен жібек ќанат самал да Ќасымды есімізге салды. Ќайда жїрсек Ќасымныѕ жыры, Ќасымныѕ јні жадымыздан шыќпайды, - деп тебірене толєайды. Аќ тілеулі адал сґз. Жїрекке жылы тиіп, жаныѕды жадыратады. Кґк дауылдай кеуделі, «тўла бойын ґлеѕнен ќўя салєан» Ќасымныѕ «тереѕде тўнып жатќан дауыл кїйлері» дауылды, жауынды, наќпа-наќ, тґрттаєан тґкпе нґсер. Аќынныѕ ґзіндей «ала ќўйын мінезі бар, жанымыныѕ желі жоќтар ќайтып ўєар» дегендей, «сары аяз саќырлаєан їскірік, кейде жаз, кейде кїз, кейде бўлтты» - табиєат анасынан дарыєан дарын жемісі. Ќасым ґлеѕдерінен кемістік іздеу - јбестік. Јр шыєармасы жїректіѕ ќанымен жазылєан сўлу саз, мґлдіреп тўрєан сылќым наз, їнді ўйќас, јуезді їйлесім. Бўрын ешкімде кездеспеген тосын теѕеу, соны тіркес - асќаќ рух, бјрі де саф алтындай жарќылдаєан інжу-маржан. Аќберен аќын Мўќаєали айтќандай: «Ќасым деген ќалєыєан жанар-тау єой», «Бір кїні кетсем ўйыќтап оянбаспын» деп тебіренген аќын ґмірініѕ соѕєы саєаты соќќанєа дейін «їлесін мол ќармаєан» аяулы жан. «Мен дауылдыѕ ўлымын, Тўра алмаймын дауылсыз, Ќарсы алуєа дайынмын Соќса да дауыл дамылсыз», - дейді аќын. Оныѕ мінезі, кґѕіл–кїйі табиєаттыѕ аумалытґкпелі, кейде жауын мезгіліндей еркін де, ерке. «Солдаттыѕ етігіндей жаны сірі» Ќасым «От пен суєа тїссе де тозбаєан». Аќын «жаны жаз, кґѕілі кґктем, кеѕ пейілді, жаќсыныѕ жїрегіне єашыќ». Бауырмал, жаны жайдары, сезімтал. Ќасым кеѕестік дјуірде ґмір сїрген ќаламгер. Ўлтын ўлыќтап, Сарыарќадай ўланбайтаќ елін, ќазаќы мінез – ата-баба дјстїрін дјріптеді. Сонау ґткен єасырдыѕ 40-50 жылдары: -Уа, тјкаппар дїние! Маєан да бір ќарашы. Танисыѕ ба, сен мені?! Мен ќазаќтыѕ баласы! – деп бїкіл јлемге жар салды. «Ата-бабасы ќолына ту алып ќорєаєан кеѕ даласын» жырлаєаны їшін «ўлтшыл» атанды. Кейбір пенделерге налып: -Дїниеде досты кґп кґрдім, Бјріне сендім бґбекше. Жанымнан алып от бердім, Болса да бір ґлексе, - деп ќынжылєан кездері де аќын жїрегіне ауыр салмаќ болды. Алайда, Ќасым мойымады. Шарыќќа тїскен

шарболаттай шыѕдала, ќайрала тїсті. -Жасырмаймын, жасымнан тентек ґстім, Ќайтара алмас бетімді меніѕ ешкім. Найзаєайдай жарќылдап жїрдім талай, Ортасында дуылдаєан тґбелестіѕ, - деп ќайратжігерін ќарсы ќойды. Туєан ел, ќазаќы мінезді жырлаудан айнымады. Ќасымды биікке кґтерген, јлемдік деѕгейдегі шайырлыєын мойындатќан белес-кезеѕі соєыс жылдарындаєы шабыт шалќары. Оныѕ сол кезеѕдегі жазєан «Аќын ґлімі туралы» дастаны теѕдесі жоќ жаућар-жасын, алапат заманныѕ шынайы шындыєы. Сол уаќыттыѕ зобалаѕ зардабын бейнелеген лаулаєан ґрттей жырлары: «Елге хат», «Дариєа сол ќыз», «Сырбай мен Єалиєа» жазєан ґлеѕдерін тебіренбей оќу јсте мїмкін емес. Аќын ґткен азапты жолдар – ел таєдыры, «ќара емендей ќасарысќан ќазаќ аќыныныѕ» тарих јлеміндегі ќасіретті де ќастерлі жолы. - Бір дауыл сапырды кеп ґрт теѕізін, Теѕселтіп темір топан дїние жїзін Бетіне туєан жердіѕ ґшпестей єып, Ер жазды ґз ќанымен жїрген ізін, - деп Жансызєа жан салып, тылсым јлемді сґйлету – сўрапыл соєыстыѕ сойќанын кґз алдыѕа елестету – хас шебердіѕ ќолынан келеді емес пе? Аќын таєы да: - Кїллі јлемніѕ ашу-кегі, Орна меніѕ кеудеме кеп. Жау жолына атам сені, Бомба бол да, атыл жїрек....! – деді Осындай отты жолдар ќай аќында бар? Махаббат пен ашынудан серпіліп туєан сўрапыл жігер–ќайратты ґзініѕ ґр кеудесіне лыќ толтырєан жалынды жастыќ ґршіл толєанысында ќаншама астарлы да, ажарлы сурет, кестелі кґркем келісім бар. Асќаќ їн, толќынды тасќын рух пен нјзік сезім ґзара їндесіп, їйлесім тапќан. Єажап сыршылдыќ бір пјс кїйбеѕ тірлікке ќўл болып, кір шалєан жаралы жаныѕды сергітіп, таѕ шыєымен жуып тазартќандай... «Жыр керек ќай дїниеге, жыр керек ќой. Неге єана ґледі аќын адам?!» - деп тебіренген заѕєар ќаламгер жырлаєан сайын жасындай жарќылдап, ґрлік, жастыќ романтика алєа жетелейді. Ґмірге іѕкјрлігі еселене тїседі. Аќын достарына жазєан ґлеѕдерінен оныѕ аќындыќ талєамын, азаматтыќ тірлігін, бїкіл жандїниесімен тїсінуге болады. - Ќатќан мўз кґкірегімде ќан аралас, Балќып бір кетті тамып ып-ыстыќ жас. От шашќан жанар таудай тебірендім, Тїскендей тїсі суыќ едім, ќўз тас, - деп Єали Сырбай інісіне жазєан хатында: -Мен едім от жїректі Ќасым аєаѕ, Дїние ќасіретіне жасымаєан. Дауыл єой, дауылдан бір тўрєан бойым, Мен ќайтіп іштегі отты жасыра алам, - деп Бар болмысын тап басып айтады. Ќасым ґз ґмірін ґзі жырлаєан шыєармасы «Ґзім туралы» деп аталады. Жаныѕды тебіренткен, жїректі тулатќан сырлы мўѕды ўзаќ дастанныѕ аяќталмай ќалєан бастау-бўлаєы. Бўл жыр-ґсиет арманды азаматтыѕ аманатындай асыл арна, кґкіректе ґзімен бірге кетіп бара жатќан шерлі толєау. Зерттеуші єалымдар їшін

жолдарымен егіз ґрілген. Аќынныѕ «ґз ґмірінен ґлеѕ жасап бергені» де шындыќ. Аќ жїрек, кеѕ пейіл аќынныѕ бїгінгі таѕда жырларын тамсанып оќитын «досы да, туысы да» мол. «Ќасымнан сый кґрген небір сараѕдар» да кґп. Тілеуќоры, жанашыр бауырлары баршылыќ. Ат жалын тартып мініп, азамат санатына ќосылєан шаќта тўма жырларын атамекен – туєан жерге арнап: «Уа, дариєа, алтын бесік туєан жер, ќадіріѕді келсем білмей кеше гґр, Сенде тудым, сенде ґстім. Сенде ґлсем арманым жоќ, дер едім» деп перзент саєынышын кір жуып, кіндік ќаны тамєан мґлдір бастауєа ќарата їздігіп сарќады. «Алыс жїрсем арманым сен аѕсаєан» деп атамекенге деген саєыныш сазын, ынтызар махаббатын, іѕкјр кґѕілін, пјк сезімін арнайды. Сондай-аќ, «Сен неткен баќытты едіѕ, келер ўрпаќ» деп тамсана жырлап кетті абыз аќын. «Бір кїні от ґмірім ќалса ґшіп, ќайран ел туєан жерден кетпес кґшіп» деп, еске алар ќайран еліне сенеді. Талбесігінде тербеткен, ел-жўртты еркелеткен аќынєа табиєат анасы дарындыќ сыйлаєанмен ўзаќ ґмір ќиюєа тасбауыр сараѕдыќ жасаєаны ґкінішті–аќ. Ќырыќтыѕ ќырќасына жеткізбей ќыра ќанатынан айырыпты. Иј, таєдырдыѕ жазуынан азєан пенде жоќ. Бейуаќта аћ ўрєан аќын жаныныѕ бўлќынысы мен бўлтарысы, аќжарма сезімніѕ дауылы мен жалыны, жанданысы мен таѕданысы аныќ артында ќалєан маржандай тґгілген «јсерлі јн–жырлары мен кґкнґсер кїйлері» болар. Аќын ойын мўѕ шалса да, нўрлы їміт пен сенімге ќол артады. Ол Ќасымныѕ исі ќазаќќа, келер ўрпаќќа ќалдырєан ґсиеті деп білсек керек. Адамдар арасындаєы ќарым-ќатынас жайлы айтќан мына бір толєауы да тебіреніске толы. Ґмірден ґтер шаєында: - Адам тегі айуанмен аталас ќой. Тіршілікте біреумен ит болып ырылдастыќ, біреумен ќасќыр болып жўлыстыќ, тїлкі болып алдастыќ. Одан не шыќты!!! Оныѕ арты жаќсылыќќа жеткізген жоќ. Жаќсы кґретін де, ўнатпайтын да жолдастарым емес. Барлыєы да меніѕ досым болып ќалса екен. Кґрсем кґрдім, кґрмесем сјлем де! Бўрынєы ґкпе–назымды кімге де болсын кештім, - деп бір жолдасына аманат тапсырып, арылып, аттаныпты есіл ер. Бўдан асќан имангершілік, адамгершілік бола ма? Сїйе білген жїрек кешірімпаз деген осы єой. Жўмыр басты пендеге ой салар ґмірлік ўлаєат ќой бўл. - Дїниеге келер јлі талай Ќасым, Олар да бўл Ќасымды бір байќасын, Ґртке тиген дауылдай ґлеѕімді Ќасымныѕ ґзі емес деп кім айтасыѕ?! Бўл - Ќасымнан ќалєан мўра сґз. «Адамзат сапарыныѕ мейманы» кїлдіре де, жылата да білді. Ренішін де, ќуанышын да ашыќ айтты. Ќасым ґсиеті - білгенге парасат ґлшемі. Ќасым аќын бізбен бірге. Ол ўрпаєымен ќастерлі жыр тілінде сґйлесіп тўрєандай. Єафу аќын: «ол халыќ кґѕілініѕ аласармас ќўзынан, ќия шыѕынан кїле ќарап тўр. Јлі, тўра бермек!» депті. Ол - рас сґз. Ќазаќ барда Ќасым бар. Ќайрат ЈБЕНТЕГІ, Ардагер ўстаз, Павлодар ќаласы.

5

«Бизнескомплект ПК» ЖШС басќа заѕды тўлєаныѕ бґліну жолымен ґзініѕ ќайта ўйымдастырылєаны жґнінде хабарлайды. СТН 451500245084, заѕды мекенжайы: Павлодар ќ., Кривенко, 27-302. Аєымдар 2 ай ішінде мына мекенжайы бойынша ќабылданады: Павлодар ќ., Кривенко, 27-302 немесе тел.: 8 (7182) 39-97-57, 8 (7182) 39-97-61. ТОО «Бизнескомплект ПК» РНН 451500245084, юр. адрес: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27-302 объявляет о своей реорганизации путем выделения другого юр. лица. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27-302 или тел 8(7182) 39-97-57, 8(7182)39-97-61 Дербес кјсіпкер Ш.Н.Айтжанов «ЦОФУ» ЖШС-мен бірігіп ММ «Железин ауданыныѕ» Ќаржы бґлімініѕ» тапсырмасы бойынша мемлекеттік меншік мїлкі саудаєа ќойылады. Сауда ґткізу мекенжайы: Павлодар ќ., Жеѕіс алаѕы, 5А, 110-каб. Сауда 2011 жылдыѕ 7 маусымыѕда саєат 11.00 –де голландыќ тјсілмен ґтеді. Павлодар облысы, Железинка ауданы. Лот№1. №1 малќора, Кузьмино ауылы. Бастапќы баєасы 50 000 геѕге, тґменгі баєасы 20 000 теѕге. Лот №2 малќора, Кузьмино ауылы. Бастапќы баєасы 50 000 теѕге, тґменгі баєасы 20 000 теѕге. Лот №3. Балабаќша єимараты. Башмашы ауылы. Бастапќы баєасы 107 000 теѕге, тґменгі баєасы 30 000 теѕге. Саудаєа ќатысу їшін бастапќы ќўныныѕ 5 % мґлшеріндегі кепілдік жарнаны «ЦОФУ» Депозиттыќ шотына 451500244889 СТН, «БТАБанк» АЌ Павлодар ќаласы, БИК АВКZKZKX , ИИК: KZ76319РО1000416082 немесе Ш.Н.Айтжанов жеке кјсіпкердін есепшотына (кассаєа) Ґтінімдерді ќабылдау мекенжайы: 140000, Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы, 5А, 110-каб. Хабарландыру жарияланєаннан кейінгі кїннен басталып сауданыѕ басталуына бір саєат ќалєанда аяќталады, барлыќ ќўжаттар болуы тиіс. Ќатысушыны тіркеу їшін мына ќўжаттар ўсынылады: - саудаєа ќатысу ґтінімі - жеке кујлік немесе паспорт - тґлем ќўжаттыѕ тїпнўсќасы - СТН кґшірмесі - ЌР–ныѕ заѕды тўлєалары ќосымша кґшірме заѕды ќойылатын ќўжат ўсынады. Аныќтама телефоны: 32-30-60. ИП Айтжанов Ш.Н. совместно с ТОО «ЦОФУ» по поручению ГУ «Отдел финансов Железинского района», проводит аукцион по продаже имущества обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям. Место проведения аукциона: г. Павлодар, пл. Победы, 5А,каб.110. Торг состоится 7 июня 2011 года, в 11.00 по голландскому методу. Павлодарская область, Железинский район. Лот № 1. Здание коровника №1, с. Кузьмино. Стартовая цена 50 000 тенге. Минимальная цена 20 000 тенге. Лот №2. Здание коровника №2 , с .Кузьмино. Стартовая цена 50 000 тенге, минимальная цена 20 000 тенге. Лот №3. Здание детского сада, с. Башмачное. Стартовая цена 107 000 тенге, минимальная цена 30 000 тенге. Гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены имущества перечисляется на депозитный счет ТОО «ЦОФУ» РНН 451500244889 в АО «БТА Банк» г.Павлодар БИК ABKZKZKX. ИИК: KZ 76319РО10000416082 или на счет ( в кассу) ИП Айтжанов Ш.Н. Прием заявок производится по адресу 140000, г.Павлодар, пл.Победы,5А.каб.110 со дня опубликования информационного сообщения и заканчивается за один час до начала торгов при наличии полного пакета требуемых документов; - заявка на участие в аукционе. - Паспорт или удостоверение личности. - Подлинник платежного документа. - копия РНН. - Юридические лица РК дополнительно представляют копии правоустанавливающих документов. Справки по телефону: 32-30-60. (8)

ÕÀÁÀÐËÀÍÄÛÐÓ 2011 жылєы 31 мамырда саєат 10.00-12.00-де «Денсаулыќ+» эксклюзивті жобасыныѕ шеѕберінде аќпараттыќ «Аймаќ айнасы» порталында жјне «Сарыарќа самалы», «Звезда Прииртышья» облыстыќ газеттерініѕ сайттарында интернет-конференция ґтеді. Жїрек-ќан тамырлары аурулары туралы білгіѕіз келсе, барлыќ сауалдарыѕызєа Павлодар ќалалыќ №2 аурухананыѕ бас дјрігері Ораз Сјрсенєалиўлы Мўќашев жауап береді. Сўраќтар «Аймаќ айнасы» порталында алдын ала жјне интернетконференцияныѕ барысында ќабылданады. Аныќтама телефоны 8(7182) 63 21 92.

Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде!


28 мамыр, сенбі, 2011 жыл №59 (14696) www.saryarka-samaly.kz

6

32-09-89

Хабарландырулар келесі телефон

электронды поштасы арќылы

ЖАРНАМА

aimak-reklama@mail.ru

АЙДАРЛЫ (ЖОЛАЌША)

нґмірі бойынша ќабылданады:

32-09-89

Облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетіне хабарландыру беру јдістері

Жылжымайтын мїлікНедвижимость: Сатамын-Продам 2 Павлодар шаєын ауданында орналасќан 3 бґлмелі їйді немесе їш бґлмелі пјтерге ауыстырамын. Баєасы – 45 000 ш.б., тел. 672378, 502940. 1 бґлмелі пјтер, Кривенко, 85, 1/9, 33,9 ш.м., тел. бґлек, санузел, темір есік, каб. тв., 23000 у.е., т. 61-64-37, 87774350872. Жер учаскесі, 8 сот., Радиозавод, проезд-ЕН, Омбы жолынан 100 м, 1200 ш.б. тел: 8 7003169266. Жер, 15 сот., јуежай, суыќ жјне ыстыќ су, жылу бар, 10000 ш.б., саудаласуєа болады, тел. 87773154640; 87052617138. Астана маѕындаєы жер учаскесі. Тел.: 87051767504. Кенжекґл ауылында кґлемі 18 га жер учаскесіндегі салынып бітпеген їй. Баєасы 15 000 ш.б. Тел. 68-84-23, 8701-419-35-70, 8-700-377-46-25. Дом (3 комн, хоз.постр. + скот) в Аксуском р-не (с. Мамайыт Омаров). Цена: 4 000 000 тнг. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. 3 комн. кв. 3/5, 80,3 кв.м. кухня 9,4 кв.м., паркет, 2 балкона, высокие потолки. Р-он Пединститута. Тел: 55-42-86. 2-х этаж. дом 2008 г/п. с. Кенжекол. Тел: 35-20-55, сот: 8 7051107712. Участок 10 сот. в пос. Кенжеколь (с.Байдалы) 4 000 у.е. Т. 871836 4-05-99. В центре Экибастуза 1 комн. кв. (пластик. окна, ж/д, ремонт) 9000 у.е или меняю на малосемейку в Павлодаре. Тел: 620483. 4-х комн. кв., ул.М. Жусупа, 46, 7/9, 90 кв.м, окна ПВХ, ремонт. Варианты обмена на Павлодар 2,3-х комн. кв-ру. Тел. в Экибастузе 8(7187) 34-51-83, 34-51-02. 2-х комн. кв., ул.Абая, 49/2, 53. кв.м, б/д, б/з, без ремонта. Варианты обмена на Павлодар на 1-комн. кв. Тел в Экибастузе 8 (7187) 34-51-02. Коттедж, 300 кв.м., Затон, зем. участок 10 с., 350000 у.е., тел.: 67-95-55. 1-комн. кв., ул.Бектурова, 71, 4/5, тел., 30,6 кв.м., ж/д, 20000 у.е., торг. тел.: 58-79-67; 87774103600. Дом бревенчатый, с.Кенжеколь, 4 комн., 12 соток, скважина, 23 500 у.е., черновая отделка, торг, тел: 67-24-53; 65-50-06; сот: 87015266693. Или обменяю дачу сад «Нефтянник» (баня, кирпич. дом, сад большой, ухоженный, 4 сотки) + малосемейка, на кв-ру. Тел: 54-27-68, сот: 8-7770667690 (после 18.00). 2-комн. кв., ул.Каирбаева, 104 (р-он Новая Мечеть), 3/9, 48 кв.м. (2 балкона, кладовка, с мебелью). Цена 37 000 у.е., тел:65-68-66. Коттедж р-он Лесозавод 3 уровня, 14 соток, 293 кв.м. Евроремонт, 2 въезда, 2 гаража, баня недостроен. 275 000 у.е. Торг. Тел: 64-42-18, 57-57-90, сот: 87770669966 В Аксу1-комн. кв. 2/5, 33/6 кв.м. Евроремонт, новая сантехника. 12 000 у.е., тел: 52-68-35, сот: 87012128153 Коттедж 3 уровня в г. Аксу, 7 комнат, 2 санузла, ванная, душевая, гараж, баня, огород, 12 соток, центр.отопл., вода, спутн. телевидение меняю на кв-ры в г.Павлодар или г.Аксу. Варианты. Тел: 8-7183 76-01-72; сот: 8705-7614493. Участ. с.Кенжеколь. 7,8 соток, вдоль Семейской трассы. Тел: 62-37-04; сот: 8777 211 78 28; 8702849 90 09. 3-комн. улуч. кв., М.Горького 29, 3/9, 66/8, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, евроремонт, 54 000 у.е. Тел: 67-79-31. Зем. участок, р-он Радиозавод, проезд Е, 8 соток. 9 000 у.е. Варианты. Полный пакет докумен. Тел: 33-75-79, сот: 87014089199. 2-комн кв. р-н «Ласточка», 35000 у.е. Торг. Тел. 54-49-95. Дом в с.Григорьевка. 5 000 у.е. Тел: 8777 332 8814, 8701 137 8709. 4-комн. благоуст. кв., 3 этаж. Цена договорная. Поселок Аксу в Павл. обл. Тел: 8(71837) 3-00-28. 2-комн. кв. 4 этаж. Цена договорн. пос. Аксу. Тел: 8 (71837) 3-02-80. Зем. участок в с.Кенжеколь, фундамент, все хозпостройки. Цена договорная. Тел: 35-23-32. Частный дом 120 кв.м., сан.узел. (1980 года). Газоблочный. Тел: 35-23-32. Земельный участок в пос. Кенжеколь (2 заезд),14 соток, комунц. рядом. Цена 7 000 у.е. Сот: 87054475518, 87003278377

Сатып аламын-Куплю 2 бґлмелі пјтер. «Гулливер» сауда їйініѕ маѕынан, кїйі жаќсыраєынан. 87057078464. Павлодар ќаласынан немесе Кенжекґл ауылынан арзанєа жер. Тел:8777-975-38-01 Дачу сад «Энтузиаст». (ост. 1 Дачи). Тел. 52-69-52. Срочно 1 комн. улучш. кв. за 17 000 у.е., сот: 8701-928-18-61 Срочно 2 комн. улучш. кв. за 23 000 у.е., сот: 8701-9281861.

Айырбастаймын-Меняю 4-х комн. кв. перепланир. 1 этаж (кирп. дом) на 2-комн. улуч. кв. в г.Павлодаре (без доплаты). Тел: 8 (7187) 77-82-21, сот: 8777-066-01-34. Большой дом с хоз.постройками в пос.Кенжеколь на 3-комн. кв. в Павлодаре. Тел: 35-24-00. 3-х комн. кв. (2/9 Каирбаева-104) с перепланировкой, евроремонт, на 4-х комн. кв-ру с доплатой (желательно в этом же районе) первые и последние этажи не

предлагать. Тел.: 512377. 1-комн. кв-ру на 2-х комн. с доплатой. сот.: 87774100103 2-х комн. кв-ру на 2-х комн. в другом районе. Тел. 87779378159. Дом в пос.Жана-аул,1га земли, санузел, ремонт, баня, гараж, на 2+2-х комн. кв-ры в г.Павлодаре. тел.: 631020; сот.: 87057074427. 5-комн. кв-ру, Усольский м/р, на 2-комн. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел.: 52-73-20, 87776240460. 2-комнатную, (Сюрприз), на 1-2-комнатную улучшенную кв-ру в центре. Тел.: 55 46 53. 2-х комн. кв-ру на 3-х комн. улучш. с доплатой. Сот.: 8 700399 06 20. 4-х комн.улучш. квартиру в Экибастузе. (3 этаж, кирпч.дом, без долгов) на 2-3 комн. улучш. квартиру (без доплаты) в Павлодаре. Тел:8(7187) 342081, сот:87774615237 В Экибастузе 3-х комн. улучш.кв (1 этаж, лоджия, погреб, кирпч.дом) на 2-х комн. улучш. квартиру в Павлодаре (без доплаты). Тел:8(7187) 78-82-21,сот:87770660134 Дом в с.Кенжеколь 120кв.м., 1980г. постройки, 18 соток, все хозпостройки на 2-х ком.кв-ру в Астане. Варианты. Тел:35-23-32.

Жалєа беремін - Жалдаймын Сдам - Сниму Сдам времянку, ул. Хромзавод 2 проезд, 22, цена – 15000 тг. Тел: 33-22-78; сот: 87053859938. Сниму 2-ком. кв. на длительный срок (порядочность, опл. гарантирую.) на сумму 30 000 тг. + ком.услуги, мебель (тв). Тел: 61-24-12; сот: 87003277982.

Халыќ тўтынатын тауарларТовары народного потребления Сатамын-Продам Мерекелік кештерге (той, соѕєы ќоѕырау, тїлектер кеші т.б.) арналєан сјнді киімдер. Тел. 87005557979, 87025557979. Нокиа-6303 классик ўялы тел. Кепілдігі бар. 13000 теѕгеге. 87024331758. Ќоржын, тойбастар, ќўраќ-кґрпе тігемін, сатамын. Тел: 34-68-33, сот: 87013411393. Ќазаќ фольклоріне арналєан чеканка суреттер, аумаєы 1 ш.м. 9 дана. 20000 теѕге (дана) Тел: 87183323381. Балалар арбасын (коляска). Кїйі жаќсы, тїсі кґк, резеѕке дґѕгелекті, ќыс-жаз. 8 мыѕ теѕге. 87051533395. Диван и два кресла (нерасклад) 7000 тенге. Тел: 61-66-36, сот: 87051061034 Тумбу с зеркалом + пуфик, 10 000 тнг., комод - 8 000 тнг. Польша. Тел: 67-79-31. Прихожая (малая) светлая из 4-х предметов. Цена 15 000 тенге. Торг. Тел: 67-64-83 (веч.) Слуховые аппараты. Тел: 87017609034, 87776546540 Почтовые марки 300 штук. Недорого. Тел: 871836 4-05-99. Спальный гарнитур – Польша, прихожка, тумба под телевизор, кухонная стенка, сейф для охотничьего ружья. Тел: 67-79-31. Срочно норковую шубу, цвет черный, р.50-52, 110000 тнг. тел. 50-71-14. Брус, 5*5 –100 тг, 5*10-200 тг, 5*15-250 тнг. тел: 50-25-05. 8705 532 04 99. Цемент, электроды, литол, солидол + доставка, тел: 50-25-05, 87055320499. Кух. гарнитур, мягкий уголок. тел: 512377. Электр.плиту 4 конфорки – 4000 тг. Тел: 57-61-52. Электр. духовку. Тел: 50-68-73. Холодильник «Бирюса», б/у, 5000 тг., тел.: 57-61-52. Холодильник «Памир», б/у, в рабочем сост., тел.: 54-16-20. Пылесос «Самсунг», недорого, б/у, Тел: 67-25-91. Бушлат с ватниками (брюки) в компл. нов. 12000 тг. Срочно. 517159. Железную дверь 235*35 см, высота 206 см. 25 000 тенге. Холодильник «Бирюса» б/у, в хор.сост. 8 000 тенге. Тел: 50-88-78, сот: 8777 6516856. Мягкий уголок б/у, велюр, расцв.тигровая. 40 000 тнг. Тел: 604426. Стенку 5 секций б/у,15 000 тг., тел: 51-71-59. Кровать 1 спаль. в хор. сост., 5000 тг. (2шт.), 51-71-59; сот:87773340737. Компьютер (монитор, систем. блок, колонки) б/у, в хор. сост. 20 000 тнг. Срочно. Торг. Тел: 51-71-59. Шифоньер 3-створч. с зеркалом, пр-во Польша. 29 000 тнг. Торг. Тел: 67-79-31. Кровать 2-спальную+2 тумбы, пр-во Польша. 34 000 тнг. Торг, тел.: 67-79-31. Стол компьютерный, фирменный на регулир.колесиках, подкассетники, выдвижные два ящика. Тел: 65-72-14 Телевизор Панасоник 72 диаг, треб.мелкий ремонт.Тел:63-06-69 Вафельницу-1500 тнг, орешница-1200 тнг. Тел:87773340737 Бак большой для варки мяса-20 л. Недорого. тел: 51-71-59 (после 18.00) сот:87773340737

Толыєыраќ 8-бетте.

Ќосымша хабарлау арќылы тегін хабарландыруыѕызды ќайта жариялауєа мїмкіндік бар. Тойота-карона автокґлігін сатамын немесе жоєары санаттаєы автокґлікке алмастырамын. 1995 ж. Кґлемі – 1.8. Тїсі – жасыл. Тел. 87015317062. Ауди автокґлігі. Салоны таза тері. 200 мыѕ шаќырым жїрілген. 10 000 у.е. Тел. 8-718-40-9-03-42. Ќазаќстан ДТ-75 тракторы. 6000 у.е. Тел. 8-718-40-9-03-42. УАЗ автокґлігі, тўтас баєалы металл ќапталєан. Тел.: 87187 75-63-92. МТЗ-80 тракторы, 1988 ж/ш., жиынтыєымен шалєы КТП-4, 6 метрлік тырнауыш, волокуша. Жаєдайы жаќсы. Баєасы 8 000 ш.б. Тел. 8 7187 756 392. МТЗ-50 в хорошем состоянии. 5 500 у.е. Сот: 8 705 198 69 33. Шевролет Лачетти, 2006 г/в., 1.6, ГУР, АБС, электропод., велюр, в отл. сост., 11 000 у.е. т. 67-95-55, после 19.00. А/м КамАЗ-1993 г/в., 10 тонн с прицепом, с тахографом (требуется ремонт двигателя). Тел.: 55-99-07. Автокран 1975 г/в, грузоподъемность 6,7 тонн на базе ЗИЛ-130. Тел.: 55-99-07. ГАЗ-53 (самосвал) 1985 г/в, ГАЗ-53 (будка), 1993 года, станок шлакоблочный. Тел.: 559907. Ваз-21150, 2006 г/в, ОТС титановые диски, диск. маг. цвет бело-зел., сот: 87777626174, дом: 87184296771. Камаз-5320, зерновой НТС с прицепом+зап.части, 12 000 у.е. Торг. Тел: 53-20-02, сот: 87774589472. Ваз-21063, 1990 г/в, объем 1,3; цвет белый, кап.ремонт двигателя, ХТС 170 000 тнг. сот: 8777-493-06-30. Трактор ЮМЗ-6КЛ 1987 г/в. телега, КОМ – самоделный, запчасти. 5000 у.е. Вариант обмен на иномарку не ранее 1992 г. или обмен на КРС. Тел: 53-84-26, сот: 8 7772850271, 8 718 4126236. Газель (грузовой, тент) 2003 г/в. 7500 у.е., сот: 87774100311.

Сатып аламын-Куплю Тойота-Камри-20 жеѕіл автокґлігін. Арзандау баєаєа. 87776225577, 87003544737. Тойота Камри, 35 кузов, слх, желательно свежепригнанную или в пути. сот.: 87774100103. А/м ВАЗ-2109 или ВАЗ-21099 в хор. сост. Срочно. Тел: 8-705-578-7977.

Ќўрылыс жјне жґндеу жўмыстарыСтроительство и ремонт Кирпич, город Семей (немецкий 47 тнг/1 шт., тел.: 54-80-79.

пресс),

2 токарно-винторезных станка марки ДНП 500, РМЦ-2800 мм., 1М65 1985 и 1982 г/в. Тел.: 32-29-71. Обрезной пиломатериал и комплект на европоддоны из берёзы. Тел.: 32-17-32.

Жўмыс іздеймін Ищу работу Ищу работу водителя , механизатора тракториста, сот.: 8-705-620-29-80. Ищу работу плотника (стекольщик, кровельщик, устан. дв., каркасник, распиловщик) возраст 50 лет, без в/п, добросовестный. Тел: 60-49-22, сот. 87776154209.

Јртїрлі - Разное Сиыр сатамын 3 жасар семіз (етке). Тел: 35-25-58, сот: 87774290188. Фотограф ќызметін ўсынамын. Шаќыру билеттерін дайындау. Тиімді баєалар. Тел. 87003171633, 87054428703, 87754344400. Тјжірибелі аудармашы кґмегі. Орыс тілінен ќазаќ тіліне аудару. Тел. 8 7025854732. Меняю скот на 2-3 комн. кв. или на дом в г. Аксу. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. Требуется хореограф детского коллектива. Детский Центр «Колос» Тел:32-42-17,32-29-79. Ищу работу психолога. Тел: 87183233174, сот: 87776593874. Перевожу с русского на казахский. Тел: 87016549580. Оказываю услуги плотника (кровля, остекление, дачные работа, установка дверей) Тел: 60-49-22, сот. 87776154209. Ищем партнершу для танцев, возраст 9-11 лет, рост до 1,40 м., тел: 677-677. Сантехник. Установка (металлопластик, водосчетчик, унитаз, «тюльпан», смесители,ванна, канализация). Тел: 67-20-75, сот: 87054070832. Газеттерді «Ќазпошта» АЌ, «Ќазпресс» АЌ-ныѕ дїѕгіршектерінен, сондай-аќ облыстыѕ барлыќ елді мекендеріндегі пошта бґлімшілерінен алуєа болады. Газету можно приобрести в киосках АО «Казпочта», АО «Казпресс», а также во всех почтовых отделениях населенных пунктов области.

58

Автокґлік-Автотранспорт Сатамын-Продам Фольксваген-каравелла кґлігі. 1991 ж/ш. Кґлемі–2.4. Тїсі–кґк. Баєасы 7800 ш.б. Тел. 87055081207.

Хабарландыруларды ќабылдау бекеттері: Павлодар ќ-сы, Марєўлан к-сі, 102; Ленин к-сі, 143; «Айгїл», «Матадор» дїкендері; Кутузов к-сі, 157; Ак. Сјтбаев к-сі, 27; №8 кеѕсе; Естай к-сі, 40; «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Екібастўз ќ-сы, «Информбюро» ЖШС, Јуезов к-сі, 15; «ГорТВ», Энергостроитель к-сі, 9; «Вести Екибастуза» №1 кеѕсе, Јуезов к-сі, 49/7.


8

28 мамыр, сенбі, 2011 жыл №59 (14696) www.saryarka-samaly.kz

CПОРТ ФУТБОЛ

«ËÎÊÎÌÎÒÈ» ßÌÀÉÊÀÍÛH ÊÅÁIÍ ÊÈÄI

Футболдан Астананыѕ «Локомотив» командасы Ямайканыѕ кебін киді. Ел біріншілігініѕ 13-турында Павлодарєа ќонаќќа келген Хольгер Фах шјкірттері жергілікті «Ертіс» футболшыларынан 5:0 есебімен ўтылды. «Ертістіѕ» тамаша ойынына куј болєан жанкїйерлер јйгілі «Аргентина-Ямайка 5:0» јнін јуелете шырќады.

Турнир кестесініѕ бірінші сатысында келе ойында жауапсыз тґрт гол соќса да, жатќан елордалыќтар биылєы біріншіліктегі ќорєанысќа жамбастап жатып алмай, екінші жеѕілісіне ўшырап отыр. Бірінші ќарымта шабуылдар ўйымдастырумен айналымда Астанада ґткен ойында ерекшеленді. Негізгі уаќыт 4:0 есебімен командалар 0:0 есебімен тарќасќан болатын. аяќталып, бас тґреші ќосымша їш минут Осы жолы жерлестеріміздіѕ асыєы алшысынан ќосты. Ойын аяќталуєа санаулы секундтар тїсті. Павлодарлыќтар ойынды шираќ ќалєанда Павел Шабалин екінші голын соєып, бастады. Кездесудіѕ 19-минутында Константин есепті 5:0-ге жеткізді. Елордалыќтарды Заречный есеп ашып, жергілікті команданы алєа шыєарды. Допты кеудеге алып, 20 метрдей жерден шірене тепкен ол теѕбіл Георгий ДАСКАЛОВ, «Ертістіѕ» допты Ненад Эрич ќорєаєан ќаќпада тулатты. шабуылшысы: Араєа 10 минут салып, шабуылшы Георгий -Кґш бастап келе жатќан команданы Даскалов есепті 2:0-ге жеткізді. К.Заречныйдыѕ ўттыќ. Ќуанышымызда шек жоќ. Екі мјрте берген добын ўтымды пайдалана білген ол гол соєып, кґзге тїстім. Маєан осындай «Ертістіѕ» Ќазаќстан чемпионатындаєы тамаша жаєдай жасаєан јріптестеріме 1000 голын соќты. Алєашќы кезеѕді 2:0 айтар алєысым шексіз. «Локомотив» мыќты есебімен аяќтаєан футболшылар кездесудіѕ команда. Біраќ, бїгін біздіѕ жолымыз болды. екінші жартысында тамаша футбол кешін Жеѕістеріѕіз ќўтты болсын, жерлестер! ўйымдастырды. Јсіресе, «Ертіс» жігіттері барын салды. Жерлестеріміз Павел ШАБАЛИН, ойсырата ўтќан «Ертіс» турнир Г.Даскалов пен А.Дорош кестесіндегі орнын саќтап « Л о к о м о т и в » «Ертістіѕ» жартылай ќорєаушысы: -Бїгінгі ойында ќарсыластар ќалды. Жерлестеріміз ќаќпашысыныѕ мазасын 14-маусым кїні сырт алаѕда алды. Тартысты ќаќпасына екі мјрте доп енгіздім. Шыны керек, біздіѕ Ќостанайдыѕ «Тобылына» ойынныѕ 64-минутында командада гол соєатын ќарсы ойнайды. Шабалин Павел мїмкіндіктер кґп болды. Кездесу ќонаќтар ќаќпасына Біріншіліктіѕ 13-турында жоєары деѕгейде ґтті. їшінші голды енгізді. «Ќайрат» ґз алаѕында Жанкїйерлердіѕ ќолдауыныѕ Милан Николичтіѕ айып «Аќтґбені» ќабылдап, 3:0 арќасында маѕызды жеѕіске ќол алаѕына асырєан добын есебімен тізе жеткіздік. Алдаєы ойындарды да голєа айналдырєан бїктірді. «Шахтер» Хольгер ФАХ, «Локомотив» дјл осындай ќарќынмен П . Ш а б а л и н сырт алаѕда командасыныѕ бас бапкері: жалєастырамыз деген жанкїйерлердіѕ Ґскеменніѕ -Ойын тартысты ґтті. Талєат сенімдемін. ыќыласына бґленді. «Востогын» 2:1 јріптесімніѕ шјкірттері шеберлік Кездесу аяќталуєа есебімен ўтса, танытты. Ќарсыластарымды шын 10 минут ќалєанда « Т о б ы л » «ертістіктер» 4-ші голдарын соќты. А.Дорошты Талдыќорєанныѕ «Жетісуынан» жїректен ќўттыќтаймын. Футболдыѕ алмастырєан Глеб Мальцев астаналыќ басым тїсті. Есеп–1:0. «Ќайсар» заѕы – сен гол соќпасаѕ, саєан ќорєаушыны алдап ґтіп, Г.Даскаловќа тамаша 1:0 есебімен «Таразды» айналып соєады. Павлодарлыќтардыѕ ойыны пас шыєарды. Бос ќаќпаєа теѕбіл допты итере ґтсе, «Атырау» мен «Ордабасы» осы ќаєида бойынша ґрбіді. «Ертіс» - Ќазаќстан біріншілігіндегі мыќты салєан соѕєысы дубльдіѕ авторы атанды. Ойын соѕына таман жасыл алаѕєа жанкїйерлердіѕ арасындаєы ойын 1:1 есебімен ўжым. Біздіѕ командамен терезесі теѕ. Сондыќтан жеѕілгенімізге сїйікті ойыншысы Мўрат Тілешев шыќты. теѕ аяќталды. Мергендер кґшін «аќтґбелік» басымызды салбыратып, еѕсемізді Жараќатынан ќўлан таза айыєып болмаєан ол Г.Мальцевпен бірлесіп, бірнеше ўтымды Марат Хайруллин бастап келеді. тїсірмейміз. Себебі, алда јлі талай шабуылдардыѕ шетін шыєарды. «Ертістіктер» Оныѕ еншісінде 8 доп бар. кездесеміз.

«Ертіс» командасыныѕ бас бапкері Талєат БАЙСУФИНОВ:

«ØÎÌÊÎ «ÅÐÒIÑÊÅ» KÀÉÒÛÏ ÎÐÀËÀÄÛ» Жерлестеріміз ґздеріне ауадай ќажет маѕызды жеѕіске жетіп, їш ўпайды еншіледі. Бўл ретте бас бапкердіѕ ўстанєан баєыты бекем болєаны аныќ. «Ертіс» пен «Локомотив» арасындаєы ойыннан кейін Талєат Байсуфиновты сґзге тартќан болатынбыз.

« Ш а х т е р д і ѕ » шабуылшысы Сергей Х и ж н и ч е н к о 7 доппен екінші орында келеді. «Аќтґбеніѕ» таєы бір шабуылшысы Малик Мане 6 доппен їздік їштікті ќорытындылап тўр. Жерлесіміз Георгий Д а с к а л о в т ы ѕ ќоржынында 5 доп бар. Анатолий Дорош пен Глеб Мальцев 4 реттен кґзге тїссе, Павел Шабалин їш мјрте мергендік танытты.

-Талєат Маруаўлы, жеѕістеріѕіз ќўтты болсын! Жігіттеріѕізге кґѕіліѕіз толды ма? -Рахмет. Јрине, ойыншыларыма кґѕілім толды. Шыны керек, бїгін мўндай нјтижені кїткен жоќпыз. Шјкірттерім берілген тарпсырманы асырып орындады. Ќуаныштымын. Негізі бїгінгі ойынєа жараќат алєан ойыншылар ќатысты. П.Шабалин јлі жараќатынан айыќќан жоќ. Г.Даскалов та ойынєа шыќпау керек еді. Біраќ, кґмекшілеріммен аќылдаса келе, оларды алаѕєа шыєаруєа тура келді жјне бўл дўрыс шешім болды. -Бїгінгі ойында ќандай баєытты таѕдадыѕыз? -Ойынды тамашалаєан болсаѕыздар Константин Заречный орталыќ алаѕда да, шабуыл шебінде де ґнер кґрсетті. Яєни, ауыр жїктіѕ барлыєы Костяєа тїсті. Бўєан дейін ќорєаныста немесе орталыќ алаѕда ойнайтын оны шабуылєа араластырєанымыз ґте орынды болды. -«Ертіс» пен «Локомотив» футболшыларыныѕ ќосалќы ќўрамдарыныѕ арасындаєы ойынды тамашаладыѕыз. Кезінде «Ертіс» намысын ќорєаєан Дмитрий Шомко жаќсы ойын ґрнегін кґрсетті. Оны командаєа ќайта шаќыру ойда жоќ па? - Дима - тјжірибелі ойыншы жјне Павлодар футбол мектебініѕ тїлегі. Сондыќтан біз бір-бірімізді жаќсы тїсінеміз. Шынымды айтайын, Диманы ґз жігіттерімніѕ ќатарынан кґргім келеді. Ол да бўєан ќарсы емес. Ќазір осы баєытта жўмыстар жїргізілуде. - Давид Лория мен Мамуту Кулибали жараќатынан айыќќан жоќ па? - Давид јлі емделуі керек. Кулибали да јзірше ќатарєа ќосыла ќоймас. Максим Жалмаєамбетов жуыќ арада алаѕєа шыєады деп отырмыз. Жалпы, соѕєы кездері негізгі ќўрамдаєы ойыншылардыѕ кґбі жараќат алып ќалды. Шымкенттегі жеѕілісімізге басты себеп те осы. Фархат ЈМІРЕНОВ.

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

Ќўрметті ґнер сїйер ќауым! 2011 жылдыѕ 26-28 мамыр кїндері Павлодар ќаласында Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына арналєан Халыќаралыќ «Ертіс - достыќ ґзені» атты фольклорлы-этнографиялыќ ансамбльдер мен жеке орындаушылар фестивалі ґтеді. Баршаѕызды фестиваль аясында ґтетін шараларєа шаќырамыз! №

Уаќыты

Шаралар

Ґту орны

28 мамыр 2011 г. 3.

18.00

Халыќаралыќ «Ертіс - достыќ ґзені» атты фольклорлы-этнографиялыќ ансамбльдер мен жеке орындаушылар фестивалініѕ марапаттау рјсімі жјне Гала-концерті

Павлодар ќ. Орталыќ жаєажай

Келем деушілерге есік ашыќ! Аныќтама тел.: Естай атындаєы мјдениет сарайы – 535145, облыстыќ «Шаѕыраќ» орталыєы – 680298, 680295

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 32-00-53 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 32-26-72, 32-17-50.

Газет аптасына їш рет Жауапты хатшы 32-00-75 Редакция шыєады, апталыќ оќырмандардан тїскен Јлеуметтік мјселелер: таралымы 43862 дана, барлыќ хаттарєа саясат, заѕ, јдебиет тегіс жауап беруді бїгінгі кґлемі 2 б.т. 32-26-72; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» міндетіне алмайды. Баспа индексі 65441. Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) Жарнамалыќ Павлодар облыстыќ 32-02-82; материалдардыѕ «Информ-Бюро-Экибастуз» Экономика 32-00-16; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде мазмўнына жарнама ЖШС “PrimaLux” Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген баспаханасында басылды. берушілер жауап береді. тўрєын їй мјселесі Авторлардыѕ пікірлері ЌР, Павлодар облысы, 32-17-50; Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, редакция ўстанєан Мјдениет, денсаулыќ, Екібастўз ќаласы, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. кґзќарасќа сјйкес «Айналайын», білім, тіл Јуезов кґшесі, 15-їй. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. келмеуі де мїмкін. 32-37-62; Газеттіѕ сапалы басылуына «Сарыарќа самалынан» «ЖАС times» Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар баспахана жауап береді. алынєан материалдарєа 32-17-50; Телефоны: 8/7187/755044. ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru сілтеме жасалуєа тиіс. Жарнама бґлімі Басылуєа ќол Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарияланєан ќойылєан уаќыты 17.00. E-mail: маќалаларды, Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, Тапсырыс Г11-1362. s_samaIy_reklama@maiI.ru фотосуреттерді жјне Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 32-00-53 Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; безендірулерді E-mail: s_samaIy@maiI.ru фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату кґшірмелеу тек КМК Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. рўќсатымен жїзеге Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді. жјне ќайтарылмайды. асырылады.

"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  

2011 жылғы 28 Kмамыр, сенбі №59 (14696)

Advertisement