Page 1

сенбі 25 аќпан, 2012 жыл

№23 (14810)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

КЕЗДЕСУ

ÀFÀ ÁÓÛÍÍÛH ÀÉÒÀÐÛ ÌÎË

Ñ

„ Cјрсенбі кїні облыс јкімі Ерлан Арын ґѕіріміздіѕ јлеуметтік-экономикалыќ жјне мјдени дамуына ерекше їлес ќосќан аєа буын ґкілдерімен кездесті. «Достыќ їйінде» ґткен емен-жарќын јѕгіме барысында ґѕірдіѕ ґркендеуі турасында тўшымды ой-пікірлер айтылды.

Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

Аймаєымызда атќарылып жатќан жўмыстарєа тоќталып ґткен Ерлан Мўхтарўлы шараєа ќатысушыларды тізе ќосып, бірлесіп жўмыс жасауєа шаќырды. - Кґпшілігіѕіз ќўрметті еѕбек демалысына шыќтыѕыздар. Біраќ та, сіздердіѕ айтар ойларыѕыз, толымды пікірлеріѕіз, ўсыныстілектеріѕіз ќашанда ќымбат. Јрќайсыѕыз тїрлі саланыѕ «жілігін шаєып, майын ішкен» мамансыздар. Сондыќтан, сіздердіѕ аќылкеѕестеріѕізге їнемі ќўлаќ асамыз. Бїгінгі таѕда облыс кґлемінде айшыќты бастамалар, келелі істер жїзеге асырылуда. Ел мїддесі, халыќтыѕ јл-ауќатын жаќсарту їшін ќызмет етудеміз. Мўндай кездесу бірінші рет ўйымдастырылып отыр. Алдаєы уаќытта да ґткізілетін болады,деді Ерлан Мўхтарўлы. Кездесуде сґз алєан облыс орталыєындаєы «Замандас» ардагерлер клубыныѕ директоры Ќабидолла Шјкјрімов жас ўрпаќ тјрбиесіне баса назар аудару ќажеттігін айтты. Оныѕ айтуынша, ўл-ќыздардыѕ дўрыс жолды таѕдап, адал еѕбек етуі їшін аєа буынныѕ айтар аќылы керек-аќ. «Жеке бастыѕ ќамынан бўрын елдіѕ болашаєын ойлаєан дўрыс. Елдіѕ болашаєы – бїгінгі жастардыѕ ќолында. Сондыќтан, ўрпаќ тјрбиесіне салєырт ќараєанымыз жараспайды», - деді аќсаќал. Павлодар ќаласыныѕ бўрынєы јкімі Николай Чмых: «Павлодар облысы - бўрыннан ќўрылысы жаќсы дамыєан ґѕір. Алайда, ќазіргі уаќытта осы тўєырдан тїсіп ќалєандаймыз. Себебі, облысымызда салынып жатќан єимараттардыѕ ќўрылысы їнемі баяу жїреді. Меніѕ ойымша, бўєан ќўрылысшылардыѕ ґзге аймаќтардан, алыс-жаќын шетелдерден јкелінуі кедергі. Ќўрылысшыларды ґзімізде дайындап шыєаруєа кґп кґѕіл бґлгеніміз дўрыс», -

АГРОКЕШЕН

деді басќосуда сґйлеген сґзінде. Сондай-аќ, ол облыс орталыєындаєы Алюминстрой шаєын ауданына ерекше назар аудару керектігін баса айтты. Бірќатар лауазымды ќызметтер атќарєан Май ауданыныѕ тумасы Ермат Байєўрманов туєан ґлкесініѕ экологиялыќ жаєдайына алаѕдаулы екенін жеткізді. Оныѕ сґзінше, Семей ядролыќ полигоныныѕ 70 пайызы Май ауданыныѕ аумаєында орналасќан. Соныѕ салдарынан ќарапайым халыќ зардап шегуде. Осы мјселе мемлекет деѕгейінде оѕ шешімін тапса, аудан тўрєындары їшін жаќсы болар еді. Осылай дей келе, Ермат Нўрєалиўлы облыс басшысына естелік ретінде јдеби кітап сыйєа тартты. Ќалалыќ, облыстыќ деѕгейдегі тїрлі ќызметтерді атќарєан Вячеслав Лебедь болса, жастардыѕ кјсіби білімін жетілдіру ќажеттігіне тоќталды. «Ќазір техниканыѕ дамыєан заманы. Жўмыстыѕ дені автоматтандырылєан. Осыєан орай кјсіптік білім ордаларындаєы материалдыќ базаны жетілдіруге кґѕіл бґлген жґн», - деді ол. Диалог негізінде ґрбіген јѕгіме барысында ґѕірдіѕ дамуына ќатысты басќа да мјселелер айтылды. Ґз кезегінде Ерлан Мўхтарўлы жиында сґз болєан ўсыныс-тілектердіѕ барлыєы ескерусіз ќалмайтындыєын жеткізді. Сонымен ќатар, ґѕір басшысы Павлодар ќаласыныѕ кіре-берісі толыќтай ґзгеретінін мјлімдеді. Ќазіргі таѕда осы баєытта кґріктендіру жўмыстары жасалуда. Кездесу барысында облыс јкімі ќатысушыларды Алєыс хаттармен марапаттады. Фархат ЈМІРЕНОВ.

НАЗАР АУДАРЫЅЫЗ

ÅÃIÍ ÁIÒIÊ ØÛKÑÛÍ ÄÅÑÅÊ...

Егін бітік шыќсын десек, ќар тоќтату жўмыстарын ќарќынды жїргізу ќажет. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасы бастыєыныѕ орынбасары Бауыржан Шарапиденов осылай дейді. Бїгінгі таѕда жергілікті шаруашылыќтар бўл мјселеге баса мјн беріп отыр. Бауыржан Серікбайўлыныѕ айтуынша, облыс бойынша ќар тоќтату жўмыстарыныѕ бірінші жјне екінші кезеѕдері ойдаєыдай аяќталєан. Алєашќы кезеѕде 255 мыѕ гектар аумаќта ќар тоќтатылєан. Бўл - жоспарланєан межеден сјл-пјл артыќтау. «Жуыќта ќар

тоќтату шараларыныѕ екінші кезеѕі аяќталды. Осы жолы 110 мыѕ гектар аумаќты ќамтыдыќ. Десе де, облыстыѕ оѕтїстігі болып саналатын Шарбаќты, Лебяжі аудандарында ќар аздау. Орташа ќалыѕдыєы 12 сантиметрді ќўрап отыр. Ендігі шаруа ауа райына тікелей байланысты. Егер ќар жауып жатса, аталєан жўмыстыѕ їшінші кезеѕі басталады»,- дейді ол. Енді шамалы мерзімнен кейін кґктемгі дала жўмыстары басталады. Ќазіргі уаќытта шаруалар техникаларын дайындап, тўќымдарын сўрыптап, науќанєа ќызу дайындыќ їстінде. Бауыржан Серікбайўлыныѕ мјліметінше, облыс бойынша шынжыр табанды 2100 техника бар. Соныѕ 1600 бірлігі толыќтай дайын тўр. Ал 8,5 мыѕ дґѕгелекті техниканыѕ 87 пайызы саќадай сай. - Биылєы егіс жўмыстарына 71 мыѕ тонна тўќым ќажет. Оныѕ 40 мыѕ тоннасы тексерістен ґтті. Јлі де жўмыстар жїргізілуде. Астыќ тўќымы жеткілікті болуы тиіс. Биылєы жоспар бойынша 1 миллион 101 мыѕ гектар аумаќќа егін егіледі. Оныѕ 408 мыѕ гектарына бидай, 234 мыѕ гектарына майлы даќылдар жјне 301 мыѕ гектар аумаќќа мал азыќтыќ шґптер егіледі деп кїтілуде. Сјтін салса, наурыз айыныѕ соѕына таман дала жўмыстары басталады. Солтїстікке ќарай орналасќан Ертіс, Аќтоєай аудандарыныѕ шаруалары кґктемгі жўмыстарєа араєа 10-15 кїн салып барып кіріседі, - дейді Бауыржан Серікбайўлы. Е.ЌЫЗДАРБЕК.

ÈÍÒÅÐÍÅÒÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß! «Аймаќ айнасы» аќпараттыќ веб-порталы мен «Зейнетаќы тґлеу жґніндегі мемлекеттік орталыќ» Павлодар облыстыќ филиалымен бірлескен медиажоспар шеѕберінде 28 аќпан кїні саєат 11.00 – 12.00 аралыєында ЗТМО маманы Галина Владимировна Шишконыѕ ќатысуымен интернетконференция ґтеді. Таќырыбы - «01.01.2012 ж. бастап прокуратура ќызметкерлеріне еѕбек сіѕіргені їшін тґленетін зейнетаќы». Ќымбатты оќырман! Сіздерге таптырмайтын мїмкіндік туып тўр. Кґкейлеріѕізде жїрген сауалдарыѕызды on-line режимінде ќойып, жауап ала аласыздар. Бірде-бір сауал жауапсыз ќалмайды. Сўраќтар алдын ала жјне «Аймаќ айнасы» порталында (www.aimak-ainasy.kz) ґтетін интернет-конференция кїні кґрсетілген уаќытта ќабылданады. Аныќтама телефоны: 8 (7182) 63-21-92. Конференцияныѕ толыќ нўсќасын «Аймаќ айнасы» веб порталынан оќи аласыздар.

ÀÓÀ ÐÀÉÛ

Gismeteo.ru сайтыныѕ мјліметі бойынша, 25 аќпанда облысымызда ауа температурасы тїнде 23 градус суыќ болып, аздаєан ќар жауады. Кїндіз 20 градус суыќ болады. 26 аќпанда тїнде 24 градус, кїндіз 19 градус суыќ болады деп кїтілуде. Ал дїйсенбіде кїн сјл жылып, 18 градус суыќ болады деп болжануда.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

АЌПАРАТ

2

25 аќпан, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Билік есеп беруде

ÏÒÀ

ЈКІМ ЖЎМЫСЫ ОЅ БАЄАЛАНДЫ

АПТЫFЫ ÀÏÒÀ ÀÏÒÛFÛ ÀÏÒÀ ÀÏÒÛFÛ ÀÏÒÀ ÀÏÒÛFÛ ÀÏÒÀ ÀÏÒÛFÛ ÀÏÒÀ ÀÏÒÛFÛ ÀÏÒÀ ÀÏÒÛFÛ

КІМ КІНЈЛІ?

Оѕтїстік Ќазаќстан облысындаєы бірќатар елді мекендердіѕ тўрєындары ќыстыѕ кґзі ќырауда тасќын судыѕ кесапатын кґруде. Јсіресе, Ордабасы ауданы Темірлан ауылына ауыр тиген. Онда бес жїзден астам отбасы баспаналарын тастап кетуге мјжбїр болыпты. Апат ел-жўрт шырт ўйќыда жатќанда келген. Тїнгі саєат їштер шамасында Темірлан ауылыныѕ тўрєындарын топалаѕ тасќын аяќтан тік тўрєызєан. Табиєат апатынан зардап шеккендер бар кінј шенеуніктерде деп отыр. Ауыл тўрєындары «тґтенше жаєдай болуы мїмкін» деп, бірнеше кїн бўрын дабыл ќаєыпты. Алайда, ќўлаќ асќан ешкім жоќ. Дјл осындай су тасќыны мўнда осыдан бес жыл бўрын болєан. «Оныѕ алдын алуєа болатын еді»,- дейді ашынєан жўрт. Табиєаттыѕ тосын мінез танытуына кїнніѕ кїрт жылынуы себеп болса керек.

ЌЫРЄЫЗ КҐЛІКТЕРІНЕ ЌЫРЄИДАЙ ТИЮДЕ

Отандыќ автокґліктерді министрлер мен шенеуніктер єана емес, ќарапайым халыќ та мінгісі келмейтін болып шыќты. Есесіне, жўртшылыќ кґршілес ќырєыз елінен темір тўлпарларды лек-легімен јкеліп жатыр. Тек бір айырмашылыєы бар. Министрлер ќымбат шетелдік кґліктерге ќўмар. Ал тўрєындар болса, оныѕ арзан жолын тапќан. «Отандыќ ґндірісті ќолдау» дегенді ќайтсін!.. Біраз ќаржысын їнемдесе болєаны. Алайда, їнемдейміз деп, їйдей пјлеге жолыєып жатќандар бар. Жол полицейлері мен кеденшілер арнайы рјсімдеуден ґтпеген еліміздегі ќырєыз кґліктерін айып тўраќтарына тоєытып жатыр. Соєан орай, осы аптада жїздеген жїргізушілер (ќырєыз кґліктерініѕ иелері) ґз ќўќыќтарын ќорєауєа шыќты. Олардыѕ айтуынша, кеденшілер кезінде ґздері шекарадан ыѕ-шыѕсыз ґткізіп жіберген кґліктер їшін енді їлкен кґлемде айыппўл ґтеуді талап етуде. Ќўзырлы органдар, бўл тўрєындардыѕ ґздерініѕ ќауіпсіздігі їшін жасалып жатќан шаралар деп тїсіндірді. Ресми деректерге сїйенсек, жыл басынан бері ќырєыз кґліктерініѕ ќатысуымен 62 жол-кґлік апаты болып, 2 адам ќаза тауыпты. Мјселеніѕ наќты ќалай шешілетіндігі белгісіз. Біраќ, ќамаудаєы кґліктер кедендік рјмімдеуден ґтпесе, елден шыєарылмаќ.

«БАЛЫЌ БАСЫНАН ШІРИДІ»-НІЅ КЕБІ

«Ќоластындаєы ќызметкер жемќор болса, басшыны жауапќа тарту керек» деген ел Президенті жиі айтатын ўсынысты Јлихан Бјйменов жерде ќалдырмады. Еліміздіѕ Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі жаѕа заѕ жобасын јзірлеп, оны Їкіметке сјуір айында ўсынбаќ. Агенттік тґраєасы Ј.Бјйменовтіѕ айтуынша, ќоластындаєылар сыбайлас жемќорлыќпен ўсталса, мемлекеттік органдардыѕ басшылары ґздері отставкаєа кетуге міндетті. Бўл жаѕалыќ басшылыќ ќызметте жїргендерге аса ўнай ќоймаєандыєы аныќ. Елдіѕ есінде ќалєан соѕєы тыѕ деректерге кґз жїгіртелік. Мысалы, таяќтыѕ бір ўшы ЌР Ќаржы министрі Болат Жјмішевке тиетіні белгілі. Себебі, оєан ќарасты Кедендік баќылау комитетініѕ бір емес, екі басшысы парамен ўсталєаны естеріѕізде болар. Біраќ, Б.Жјмішев мырза «Серік Баймаєанбетовті де, оныѕ алдында ўсталєан Ќозы Кґрпеш Кјрібозовты да мен таєайындаєан жоќпын. Сондыќтан, олар їшін жауап бермеймін» деген пікірде. Мўндайда облысымыздыѕ бўрынєы бас прокуроры, бїгінде ЌР Бас прокурорыныѕ орынбасары Нўрмахан Исаевтыѕ јрекеті їлгі аларлыќ дер едік. Ол ќарамаєындаєы ќызметкерініѕ пара алєаны їшін лауазымынан бас тартќан болатын.

ЖАЗАСЫН СЫРТТАЙ ҐТЕЙ МЕ?!

Осы аптада Лондонныѕ Жоєарєы сотымен БТА банкініѕ бўрынєы басшысы Мўхтар Јбілязовке ќатысты сот їкімі шыќты. Елімізде миллиардтаєан ќаржыны жымќырєан деген айып таєылєан ол 22 айєа ќамауєа алынатын болды. Себебі, экс-банкир аєылшын сотына жалєан сґйлеп, БТА банкінен шыєарылєан активтерді сатуєа талпынєан. Сотпен М.Јбілязовты ќамауєа алу жґнінде ордер берілген. Біраќ, бўл їкімніѕ барлыєы сырттай шыєарылып отыр. Ол јлі кїнге дейін ќолєа тїскен жоќ. Айта кетейік, оєан ќылмыстыќ топ ќўрып, сыбайластары арќылы 5 миллиард доллардан астам ќаржы ўрлады деп айып таєылєан болатын.

ЗАЅ БЈРІНЕ ОРТАЌ ЕМЕС ПЕ?

Заѕда полицейлер мен шенеуніктердіѕ балаларына жол ережесін бўзуєа болады деген бап бар ма? Жоќ, јрине. Онда жол саќшылары мен ќымбат кґлік иелері жол жїру ережесіне неге баєынбайды? Халыќ дїдамал кїйде. Апта басында республикалыќ телеарналардыѕ бірќатарынан жаєымсыз бейнеролик кґрсетілді. Онда жол саќшыларыныѕ жол жїру ережелерін ґрескел бўзєан сјттері бейнеленген. Ашынєан ќарапайым кґлік жїргізушілері ќалталылар мен ала таяќтылардыѕ ґздерін тјртіпке салатын уаќыт келді деп отыр. «Кґшеніѕ кез-келген жерінен жґн-жосыќсыз бўрыла салу біздіѕ жол полицейлері мен байлыќќа ќўныќќандардыѕ єана ќолынан келеді. Ґйткені, оларєа «јй дейтін ажа, ќой дейтін ќожа жоќ»,- дейді тўрєындар. Бїгінде мўндай бейнежазбалар єаламторда кїн сайын жариялануда.

ТОЛЌУЛАР ТОЛАСТАМАЙ ТЎР

Мадридтен маза кетті. Испания астанасында таєы да шеру. Ќала кґшелеріне шыќќан наразы халыќ еѕбек ќатынастары туралы жаѕа заѕ жобасына ќарсы екендіктерін білдіруде. Наразы халыќтыѕ шерулері јлемніѕ басќа да елдерінде жалєасып жатыр. Афинада Парламент єимаратыныѕ алдына жиналєан демонстранттар тјртіп саќшыларымен ќаќтыєысќа тїсті. Ќўќыќ ќорєаушыларєа толќуды басу їшін кґз жасаурататын газ шашып, тјртіпке кґнбегендерді тўтќындауєа тура келді. Мўндаєы ереуілшілер биліктіѕ шетелден 130 миллиард еуро ќарыз алуына ќарсы. Себебі, сырттан ќаржылай кґмек тарту їшін Грек їкіметі јлеуметтік шыєындарды азайтып, жўмыс орындарын ќысќартуы тиіс. Ал Сенегалда президент Абдулай Вад «їшінші мјрте сайлауєа ќатысады» деген хабардан кейін ел астанасы Дакар наразылыќ алаѕына айналды. Сондай-аќ, халыќ толќулары Жапония, Испания мен Сирияда да ґтті. Бўєан не себеп? Сарапшылардыѕ дені: «проблеманыѕ басын - биліктіѕ сан жылдар бойєы жїргізген саясатынан іздеген жґн», - деп есептейді.

Алдаєы аптаєа аптыќпай аяќ басып, жаѕалыќтарєа ќўлаќ тїре жїрейік, ќўрметті оќырман.

Данияр ЖЎМАДІЛОВ. daniar_kaz@mail.ru

Екібастўз ќаласыныѕ јкімі Александр Вербняктыѕ 2011 жылы атќарєан жўмыстарыныѕ нјтижелері туралы ґѕір тўрєындары алдындаєы дјстїрлі есеп беруі 6 аќпанда басталды. Алдымен 10 ауылдыќ округ, 2 кентте, «МАЭС-1», «Шыєыс» кеніші, «Богатырь Кґмір» ЖШС ўжымдарында болып, кеншілер мен энергетиктердіѕ алдында ќаланыѕ ґткен жылєы јлеуметтік-экономикалыќ дамуы жайында есеп берген болатын. Шара кезінде ќаладаєы 6 муниципалдыќ округте «Јкімдік кїндері» ўйымдастырылып, тўрєындардыѕ билікке айтар ўсыныс-ескертпелері де тыѕдалды. Ќорытынды есеп беру жиыны 22 аќпанда ќалалыќ мјслихаттыѕ кезекті сессиясында ґтті. Оєан облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов, ќалалыќ мјслихат депутаттары жјне 700-ден аса ґѕір тўрєыны ќатысты. А.Вербняктыѕ ќала кґлемінде 2011 жылы

атќарылєан істер жайында толымды баяндамасы тыѕдалєан соѕ, оєан ќатысты пікірлерін ќалалыќ мјслихат депутаты, «Айдабол-Компани» ЖШС-ніѕ директоры Ќайрат Ибраев, «МАЭС-2» станциясы» АЌ-ныѕ басќарма тґраєасыныѕ міндетін атќарушы Дјурен Саєидолла, ардагерлер атынан Мјрияш Саєындыќова, Ќарасу ауылдыќ клубыныѕ ќызметкері Арман Рай жјне таєы басќалары білдірді. Д.Тўрєанов ґѕірдіѕ тўраќты дамып келе жатќанын айта келіп, Елбасы Жолдауында белгіленген міндеттерді орындауда маѕызды мјселелерді атап кґрсетті. Кездесу соѕында ќала јкімі жиналєандар тарапынан тїскен 15 сауалєа жауап берді. Жалпы, есеп беру науќаны кезінде ќала јкіміне жолданєан јрбір сауалєа міндетті тїрде жазбаша жауап берілмек. Айнўр МЕЙРАМОВА, Екібастўз ќаласы јкімініѕ баспасґз ќызметі.

МАЌСАТ - АЙЌЫН, МІНДЕТТЕР – ЗОР Аќсу ќалалыќ мјслихатыныѕ кеѕейтілген сессиясында шаћар басшысы Болат Баќауов ќала тўрєындарымен есептік кездесу ґткізді. Есептік кездесуге Павлодар облысы јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов ќатысты. Жиынєа жалпы саны 500 адам келді. Ќала јкімі 2011 жылы атќарылєан толаєай істер мен ќол жеткен табыстарды кеѕінен баяндай келе, алда жоспарланєан ауќымды жўмыстар жґнінде егжей-тегжейлі айтып берді. - Былтырєы жыл баршамыз їшін маѕызды кезеѕ болды. Ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєын абыроймен атќарып, дамудыѕ жаѕа белесіне кґтерілдік. Кїні кеше єана ґткен сайлау арќылы јрбір ќазаќстандыќ ґзі, елі їшін маѕызды таѕдау жасады. Осы арќылы біз ел ішіндегі мызєымас бірлік пен ќоєамдыќ келісімніѕ келешегі жарќын екендігін дјлелдедік, - деді Б.Баќауов. Ќаланыѕ јлеуметтік-экономикалыќ кґрсеткіштері кґѕіл кґншітерліктей. Ґнеркјсіп саласында 292 миллиард теѕгеге ґнім ґндірілді. Ол - 2010 жылмен салыстырєанда 99,4 пайызды ќўрайды. Кґмір ґѕдіру мґлшері 20 миллион 143 мыѕ тоннаны ќўрады. 2012 жылы Аќсу электрметаллургиялыќ зауытыныѕ іргетасы ќаланбаќ. Жаѕа кјсіпорын 2,5-3 жыл ішінде салынады деп кїтілуде. Бїгінгі таѕда болашаќ зауыт жўмысшыларына тўрєын їй тўрєызылуда. Оныѕ ќўрылысы їстіміздегі жылдыѕ наурыз айында аяќталмаќ. Ќалада ЕЭК тарапынан спорттыќ-сауыќтыру кешені салынуда. Ґѕірдіѕ ауыл шаруашылыќ кјсіпорындарымен де кґп жўмыс атќарылуда. Мысалы, 2011 жылдыѕ есебі бойынша сїт ґндірісі 100 пайызєа жетті. Ауыл шаруашылыќ ґнімдерініѕ жалпы мґлшері 8,5 миллиард теѕгені ќўрады. Ќала јкімі денсаулыќ саќтау, білім беру, мјдениет, спорт салаларына тоќталып ґтті. 2012 жылдыѕ жоспарында шаћар кґшелерініѕ біріне мјрмјр тастан ќашалєан рјміздер ескерткіші мен 40 метрлік тўєырєа мемлекеттік туды орнату кґзделіп отыр. Б.Баќауов 2011 жылы ўлттыќ бірыѕєай тестілеу кґрсеткіші шаћарда тґмен болєанын атап ґтті. Осы баєытта жўмысты кїшейту керектігін баса айтты. Аєымдаєы жылдыѕ наурыз айында Аќсу ќаласында алєаш рет белдесу кїресінен республикалыќ чемпионат ґтетін болады. «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы аясында атќарылєан игілікті істер де назардан тыс ќалєан жоќ. Ќалада 390 адам кјсіптік даярлау жјне ќайта дайындау курстарында білім алды. Ґткен жылдыѕ соѕында 114 адам жўмысќа орналастырылды. Кјсіпкерлікті жјне бизнесті дамыту бойынша 41 адам оќуєа жіберілді. Їшінші баєыт бойынша Їштерек, Парамоновка, Евгеньевка ауылдарында 11 тўрєын їй ќўрылысы, Аќсу ќаласында кґп ќабатты 52 пјтерлі їйді ќайта ќалпына келтіру жўмыстары аяќталды.

Баяндамасыныѕ соѕында ќала јкімі: «Ўлт Кґшбасшысы Н.Назарбаевтыѕ ґрелі ойларын жїзеге асыру їшін бізде кїш те, ќуат та бар. Сондыќтан маќсаты айќын, міндеттері зор игі істерді жїзеге асыруда нјтижелі жўмыстарды атќарамыз. Биылєы жыл да жоєары жетістіктерге толы болатындыєына кјміл сенемін», - деді. Жарыссґзге шыќќан ќалалыќ мјслихат депутаты, Їштерек ауылы орта мектебініѕ директоры Єалия Амерханова, ќалалыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы Залмўќан Арынов, Аќсу ферроќорытпа зауытыныѕ ќызметкері Виктор Поляков, жеке кјсіпкер Дјлелхан Јбдіхалыќ, «Тимур» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы Равиль Мингазов ќала јкімініѕ ґткен жылы атќарєан жўмысына оѕ баєа берді. Тўрєындар Б.Баќауовќа кґкейлерінде жїрген сауалдарын ќою мїмкіндігін алды. Бўл ретте, назарєа іліккен мјселелердіѕ ќатарында ќаланы екінші су сорєыш станциясымен ќамтамасыз ету болды. Ќала јкімі, бўл баєытќа 2 миллиард теѕге кґлемінде ќаржы ќарастырылєандыєын жеткізді. Мјселе жуыќ уаќытта шешімін табады. Жастар Аќсу ќаласына кинотеатр керектігін алєа тартты. Сонымен ќатар, Достыќ стадионыныѕ ќазіргі жаєдайына алаѕдаушылыќ білдірілді. «Бўл баєыттарда да тиісті жўмыстар ќолєа алынатын болады», - деп сендірді Болат Жўмабекўлы. Ќала јкімі бау-баќша ќоєамдарыныѕ мјселелеріне орай арнайы жеке мјжіліс ґткізетінін жеткізді. Ќалалыќ емхананыѕ жўмысына, жас натуралистер станциясы єимаратына байланысты сауалдар ќойылды. Зейнеткерлер монша жјне шаштараз ќызметтері їшін тґлемаќы жоєары екендігін тілге тиек етті. Ќала јкімі барлыќ сўраќтарєа тўшымды жауаптар ќайтарды. Облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Д.Тўрєанов ґткен жылы ќалада кґптеген маѕызды жўмыстардыѕ атќарылєандыєын айтты. Дегенмен, јлі де бірќатар салалар бойынша жетілдіре тїсетін тўстар баршылыќ. Мысалы, экономикалыќ јлеуеті тґмен ауылдарда тўратын отбасыларды «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы бойынша салынєан пјтерлерге кґшіру ісін кешеуілдетпей бастау ќажет. Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге дайындыќты кїшейту тапсырылды. Сондайаќ, Дїйсенбай Нўрбайўлыныѕ айтуынша, халыќты ќолжетімді баспанамен ќамтамасыз ету бойынша іс-шараларды басты назарда ўстау керек. Сјбира САЄЫНАЙ, Аќсу ќаласы.

ÒÀFÀÉÛÍÄÀÓ Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрініѕ бўйрыєымен Павлодар облысы бойынша Салыќ департаментініѕ бастыєы лауазымына Тґлегенов Ертґле Ќабдолаўлы таєайындалды. Тґлегенов Ертґле Ќабдолаўлы 1979 жылы туєан, ќазаќ, жоєары білімді. Ќазаќ мемлекеттік басќару академиясын, Ўлыбританиядаєы Страсклайд университетін тјмамдады, экономист, єылым магистрі. Еѕбек жолын 2000 жылдан бастады. Мемлекеттік ќызметте 2005 жылдан бастап істейді. Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі Салыќ комитетініѕ мамандандырылєан Басќармасында жетекші маман, бас маман, бас сарапшы, Шыєыс Ќазаќстан облысы бойынша Салыќ департаменті бастыєыныѕ орынбасары болып ќызмет етті. Соѕєы жўмыс орны - Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі Салыќ комитетініѕ ірі салыќ тґлеушілер Басќармасыныѕ бастыєы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

25 аќпан, сенбі, 2012 жыл

ЌОЄАМ

3

www.saryarka-samaly.kz

Суретті тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

«АУЫЛДЫЅ ЖЎЛДЫЗЫН ЖАНДЫРАМЫЗ»

МЈДЕНИЕТ ЖАЅАЛЫЌТАРЫ

жас мамандар Айсўлу мен Гїлжан осылай дейді «Дипломмен-ауылєа» баєдарламасы іске ќосылєалы бері ауылдаєы јлеуметтік салаларєа жўмысќа орналасып жатќан жастардыѕ ќатары артып келеді. Баянауыл ауданы – аталєан бастаманыѕ игілігін кґріп отырєан ґѕірлердіѕ бірі. Бїгінде мўнда кґптеген ўл-ќыздарымыз мектептерде ўстаздыќ етуде. Айсўлу Абжанова мен Гїлжан Ќабылдина Ќошке Кемеѕгеров атындаєы орта мектепке былтыр жўмысќа орналасќан. Кїркелі ауылында орын

аясында былтыр ауылымызды ќалап барлыќ жаєдай жасалєан. Соѕєы келген 3 жас маман физика, жылдары білім єимаратыныѕ біраз математика жјне география пјндері бґлігі жґндеуден ґткізілді. Јсіресе, бойынша сабаќ береді,-деп бірнеше жылдар бойы мјселе болып јѕгімеледі мектеп директоры келген шатыр кїрделі жґнделіп, жылу Лјззат Садыќова. – Бўл желісі жаѕартылды. Материалдыќпјндерден бўєан дейін техникалыќ базасы да айтарлыќтай мўєалімдер аса ќажет еді. ныєая тїскен. Жаѕадан компьютерлер Јсіресе, математика пјнініѕ сатып алынып, мультимедиялы кабинет мўєалімі зейнетке шыєып, біз жасаќталєан. Бір интерактивті таќта онымен келісімшарт негізінде бар, химия, физика, математика, ґзінжўмыс жасап келген едік. Ќазір ґзі тану кабинеттері ќажет ќўралбізде кадр жетіспеушілік жабдыќтармен ќамтамасыз етілген. «Бїгінде Мјриям Манабаева, мјселесі жоќ, жїз пайыз ќамтылдыќ. Мектепте 175 оќушы Жјнібек Ќалымов, Ќуанышбек білім алуда. Шаєын Иманбеков, Сјтина Ќоќымбаева секілді орталыєымыз да ќалыпты кґп жылдан бері ќызмет ететін біліктілігі жўмыс істеп тўр. Онда отыз жоєары ўстаздардыѕ, тјжірибелі мамандар – Мјдиян Ќабдуова, Айтжан бала тјрбиемен ќамтылєан. Бір атап ґтерлігі, бўл мектеп Сламбекова, Зейнегїл Кґбешова, жыл сайын аудан деѕгейінде Зјмзјгїл Смаєўловалардыѕ мектеп «Ќошке Кемеѕгеров оќуларын» дамуына ќосып отырєан їлестері мол. дјстїрлі тїрде ґткізіп тўрады. Ўстаздар ќўрамы біртіндеп жасара Ќазаќ музыка ґнерініѕ тїсуде. Жастардыѕ ішінде ерекше атап тарихында ґшпес із ќалдырєан ґтерлігі, ќазаќ тілі пјнініѕ мўєалімі Ж а р ы л є а п б е р д і Торєын Тілеуова ізденгіштігімен, сабаќ Айсўлу Абжанова Абжанова Айсўлу Жўмабайўлыныѕ мўрасын берудегі жаѕашылдыєымен кґзге тїсіп насихаттау маќсатында былтыр келеді. Былтыр ол мўєалімдер мўнда «Жарылєапберді тепкен бўл білім ордасын олар ґздері оќулары» ўйымдастыќалап келіпті. Айсўлу физика пјнінен рылєан. Оєан сабаќ берсе, Гїлжан математикадан аудан кґлемінен 100-ге шјкірттер дайындайды. тарта жасґспірім ќатысыпты. - Мен Павлодар мемлекеттік Оќушылар аудандыќ, педагогикалыќ институтын тјмамдадым. облыстыќ пјн олимпиадаДипломымды ќолєа алатын уаќыт ларына тўраќты атсалысып, жаќындаєан тўста ўстаздарым менен жаќсы нјтижелерге ќол «ауылєа барєыѕ келе ме» деп сўраєан жеткізуде. Бўєан ќоса, спорт болатын. Бўл ўсынысќа ќуана келістім. тїрлері бойынша да Себебі, ју баста мен бўл жаєын нјтижелер кґѕіл ќуантарлыќ. ойластырып, еѕбек жолымды ауылдыќ Ел тјуелсіздігініѕ 20 жердегі мектептен бастауым керек деп жылдыєына орай облыс шешіп ќойєам. Мўнда алєаш келгенде, орталыєында дзюдо спорты мектеп ўжымы бірден жылы ќабылдады. бойынша ґткен аймаќтыќ Мекеме директоры Лјззат жарыста мектеп оќушылары Назымбекќызы ерекше ќамќорлыќ жїлдегерлер ќатарынан танытып, біздіѕ жаєдайымызды жасауєа кґрінді. тырысты. Ауыл тўрєындары да бізді Ўлттыќ бірыѕєай жас маман ретінде баєалап, ќўрмет тестілеуден аудан бойынша кґрсетеді. Жастармен тез тіл табысып їлгілі мектептер ќатарындамыз Гїлжан Ќабылдина Ќабылдина Гїлжан кеттік. Оќушыларымызєа аз уаќыт ішінде деп атап ґтті директор. їйренісіп, бауыр бастыќ. Ќазір мектеп Былтыр тїлектердіѕ орташа екінші їйіміз секілді,-дейді А.Абжанова. жинаєан ўпайлары 94,8-ді ќўраєан. арасында ґткен облыстыќ Математика пјнініѕ мўєалімі Гїлжан да Тестілеуге ќатысќан 18 баланыѕ олимпиадада екінші орынды иеленді. білім ордасында ґздеріне барлыќ алтауы мемлекеттік грантќа ие болып, Жас маманныѕ жетістігі басќа жаєдайдыѕ жасалєанын жеткізді. Алатын жоєары оќу орындарына тїссе, таєы јріптестеріне їлгі болуда», дейді еѕбекаќымыз ќомаќты, баспанамыз алтауы бюджеттік оќу орындарына Лјззат Назымбекќызы. бар. Ќала мектептеріндегі ќабылданєан. јріптестерімізге ќараєанда, бізге беріліп Мўрат АЯЄАНОВ, Ќ.Кемеѕгеров мектебінде отырєан мїмкіндіктіѕ айрыќша екенін оќушылардыѕ алаѕсыз білім алуына Баянауыл ауданы. Суреттер автордікі. сеземіз, дейді олар. Елбасыныѕ бастамасы республика кґлемінде ќолдау тауып, ўл-ќыздардыѕ оєан белсене атсалысуы – ел жастарыныѕ патриоттыєы, отансїйгіштігі деп баєалайтындарын айтады бойжеткендер. Осы жоба арќылы тек јлеуметтік ќана емес, рухани, патриоттыќ тјрбиені де дамытамыз. Яєни, жастарды туєан жеріне ќызмет етуге шаќырамыз. Мектеп бітіруші жастардыѕ болашаќќа деген сенімі ныєаяды, ауылдаєы еѕбек нарыєында тўраќтылыќ пайда болады. Сонымен ќатар, жас мамандар арасында бјсекелестік туындайды, деп есептейді Айсўлу мен Гїлжан. Бјсекелестік болєан жерде сапа, ал сапа болєан жерде жетістік болатыны аныќ. Бїгінде Ќ.Кемеѕгеров атындаєы мектепте 41 мўєалім бар. Оныѕ біразы соѕєы жылдары ќабылданєан жастар. Мемлекет басшысыныѕ «Дипломмен - ауылєа» баєдарламасы

ҐНЕР ШАШУЫ Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ ґнер ўжымы облыстыѕ бірќатар аудандарына гастрольдік сапарєа аттанды. Шыєармашылыќ сапардыѕ алєашќы аялдамасы – Аќсу ауылдыќ аймаєы. Театрдыѕ јртістері Аќсу ќаласы, сонымен ќатар, аталмыш елді мекенге ќарасты Жолќўдыќ, Ќызылжар ауылдарын аралап, ґнерден шашу шашты. Жўртшылыќ назарына биылєы театр маусымыныѕ премьералыќ ќойылымдары ќатарындаєы Ќ.Аманжоловтыѕ «Досымныѕ їйленуі» мен Е.Тґлеубайдыѕ «Оян ќазаќ, ойлан ќазаќ» спектакльдері сахналанды. Айта кетерлігі, бўл гастрольдік сапар їстіміздегі жылдыѕ наурыз айында да жалєасын табады. Сахна майталмандарыныѕ ґнерін екібастўздыќтар тамашаламаќ. Кеншілер ќаласы тўрєындарыныѕ назарына балаларєа арналєан ертегі-ќойылымдар мен О.Раевтыѕ «О, ќыздар!» пьесасы ўсынылады деп жоспарлануда.

ШЫЄАРМАШЫЛЫЌ КЕЗДЕСУ Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институты мен облыстыќ кґркемсурет музейініѕ серіктестік жобасы аясындаєы мјдени шаралар жалєасын табуда. Таяуда ґѕірімізге танымал суретші, Ќазаќстан Суретшілер одаєы облыстыќ бґлімшесініѕ жетекшісі Ќажыбек Баймолдинмен шыєармашылыќ кездесу ўйымдастырылды. Оєан институт оќытушылары мен студенттері ќатысты. Кеш барысында мјртебелі мейманмен мазмўнды јѕгіме ґрбіді. Жиналєан ќауым ќылќалам шеберініѕ шыєармашылыєы мен ґмір белестері туралы сўраќтарын ќойып, тўшымды жауаптар алды. Ќ.Баймолдин ґз кезегінде кґркемсурет јлемінен сыр шертіп, кјсіби ќўпияларымен де аз-кем бґлісті.

«ЈЙГІЛІ ЈЗ АЄА» Ќазаќстанныѕ халыќ жазушысы Јзілхан Нўршайыќов туралы жазылєан естеліктер мен эсселер топтастырылєан жинаќ осылай аталады. Елбасымыз Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ талантты ќаламгер туралы: «Јзаєа наєыз халыќ жазушысы еді. Оныѕ јрбір шыєармасын жўртшылыќ ќызыєа оќитын. Ґмірініѕ соѕєы кїндеріне дейін ќолынан ќаламын тастамаєан ќаламгер ґнімді еѕбек етіп ќана ќоймай, халќымызды ынтымаќ пен бірлікке шаќырып, тјуелсіз еліміздіѕ тілеуін тілеп ґтті. Мен оныѕ ґзіме берген батасын, жазєан хаттарын, арамызда болєан јѕгімелерді ўмытпаймын. Јзаєаныѕ ґнегелі ґмірін, жарќын бейнесін, єибраты мол шыєармаларын халќымыздыѕ да ўмытпасына сенемін» деген пікірі кітаптыѕ алєысґзы ретінде алынєан. Аталмыш естелік жинаќтыѕ авторы - журналист јрі єалым Мўратбек Тоќтаєазин. «Јйгілі Јзаєа» кітабында Жазушылар одаєыныѕ тґраєасы Нўрлан Оразалин, академик Єарифолла Есім, профессор, ќўрметті академик Тўрсынбек Кјкішев сынды ардаќты ел аєаларыныѕ саєынышты естеліктері бар.

«ДАРЫН. KZ» ЖОЄАРЄЫ ЛИГАДА! Астанадаєы Жастар сарайында «Маусымашар - 2012» атты республикалыќ фестивалі басталды. Еліміздегі ќазаќ КТК одаєыныѕ президенті Есен Елеукенніѕ ќатысуымен ґткен дјстїрлі шараныѕ ашылуында еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінен келген їздік јзілкеш топтары баќ сынады. Осымен жарасымды јзілќалжыѕныѕ байраєын жетінші мјрте желбіреткен кґѕілділер мен тапќырлар ойындарыныѕ маусымашар шарасында 166 ќўрама ґнер кґрсетті. Ќуантарлыєы, јзіл мен ќалжыннан шашу шашќандар ќатарында Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ де ґнерпаздары болды. Облыс намысын ќорєаєандар ќатарында «Дарын. kz», «Біз - ќазаќпыз!», «Жас Толќын», «Думан», «Жігер», «Алєа» жјне «Алты Алаш» ќўрамалары болды. Нјтижесінде, «Дарын. kz» тобыныѕ кґѕілділері мен тапќырлары ќазаќ КТК ойындарыныѕ Жоєарєы лигасына ќатысу мїмкіндігіне ие болды. Жарайсыѕдар!


САРЫАРЌА САМАЛЫ

4

БІЛІМ

25 аќпан, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Байќау

Дґѕгелек їстел

АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІН КҐРКЕЙТУауылдыѕ дамуына оѕ ыќпал етеді

Жаќында облыс орталыєындаєы С.Торайєыров атындаєы кітапхананыѕ мјжіліс залында облыстыќ «Ўлт таєдыры» пікірсайыс клубыныѕ мўрындыќ болуымен «Облыстаєы ќазаќ мектептерініѕ жјне аралас мектептердегі ќазаќ сыныптарыныѕ, сондай-аќ, ќазаќ балабаќшалары мен аралас балабаќшалардаєы ќазаќ топтарыныѕ жаєдайы» таќырыбында дґѕгелек їстел шарасы ўйымдастырылды. Оєан белгілі єалымдар, ќоєам белсенділері, тіл жанашырлары жјне облыстыќ білім беру басќармасыныѕ мамандары шаќырылды. Алєаш болып сґз алєан облыстыќ «Ўлт таєдыры» клубыныѕ жетекшісі Арман Ќани: - Осыдан біршама жыл бўрын ауыл тўрєындарыныѕ ќалалыќ жерге кґптеп ќоныс аударуына байланысты шалєай елді мекендердегі кейбір мектептерде оќушылар саны кїрт азайды. Соныѕ салдарынан бала саны аз сыныптар жабылып, аралас білім ордаларыныѕ ќазаќ мектебіне айналу їрдісі жїріп жатќаны байќалады. Біраќ, ауыл тўрєындары мен оралмандар облыс орталыєына кґптеп кґшіп келіп жатса да, мўнда ќазаќ мектептерініѕ ашылу ќарќыны бјсеѕ. Кейбір ата-аналар тўрєын їйлерініѕ маѕында мемлекеттік тілде білім беретін оќу ордалары жоќ болєандыќтан, балаларын амалсыз орыс мектебіне беруде. Ауылдыќ жерлердегі мектепинтернаттар мен балабаќшалар ауылдардыѕ јлеуметтік тўрмысына ыќпал етуде. Мјселен, Баянауыл ауданы Теѕдік ауылындаєы академик Ќаныш Сјтбаев атындаєы мектеп-балабаќша кешенінде 200 оќушы оќиды жјне 25 бала тјрбиеленеді. Ондаєы педагогикалыќ ўжым мен техникалыќ ќызметшілер ќўрамынан тўратын 70 шаќты адам ауылдаєы еѕбекке ќабілетті тўрєындардыѕ едјуір бґлігін ќўрайды. Єўламаныѕ кіндік ќаны тамєан мекенніѕ ќиын кезеѕнен кїйзелмей шыєуына осы білім мен тјрбие мекемесі де игі ыќпал еткен сияќты. Алдыѕєы жылдары Баянауыл кентінде жаѕадан ашылєан 600 орындыќ мектепинтернатты оќушылармен ќамтамасыз ету маќсатында бірќатар ауылдыќ мектептерді жауып, оќушыларын аудан орталыєына јкелу жґнінде мјселе кґтерілді. Абырой болєанда, бўл ўсыныс ќолдау тапќан жоќ. Егер Теѕдіктегі орта мектеп жабылса, ондаєы педагогикалыќ ўжым мен техникалыќ ќўрам жўмыссыз ќалып, ќаншама отбасы ґзге елді мекендерге, негізінен ќалаларєа ќоныс аударуєа мјжбїр болар еді. Ал жаѕа мекенде олардыѕ кґпшілігініѕ жўмыссыздыќ пен баспанасыздыќ шырмауына тїсіп, сергелдеѕ кїй кешетіні, сонымен ќатар, тўрєындары кґшіп кеткен ауылдыѕ ќўлдырауєа ўшырайтыны белгілі жайт. Демек, ауыл мектептерін ґркендету – ондаєы халыќтыѕ јлеуметтік ґмірін кґркейтуге їлес ќосу болып табылады. Ќазаќ балабаќшаларына келсек, оныѕ сандыќ жјне сапалыќ тўрєыдаєы жай-кїйі, јсіресе, облыс орталыєында кґѕіл ќанаєаттандыруы неєайбыл. Декреттік демалыста отырєан аналарєа нјрестесі бір жасќа жеткенше єана жјрдемаќы беріледі. Бірден асќан бїлдіршіндерді тјрбиелейтін бґбектер баќшасы жоќтыѕ ќасы. Ал балабаќшаларєа негізінен

їш жасќа толєан балаларды ќабылдайды, оныѕ ґзіне бірнеше жыл кезекте тўрєан ата-аналар єана ќол жеткізеді. Мўндай мїмкіндіктен маќўрым ќалєан балалы јйелдер ќызмет істеп, отбасы бюджетіне ґз їлестерін ќоса алмаєандыќтан, мўќтаждыќта тірлік кешуге мјжбїр. Осылайша, еѕбек пен ќоєамдыќ ґмірден ќол їзген, материалдыќ тапшылыќ зардабын тартќан аналар ќайтадан перзент сїюді ќалай ќояр ма екен?..

Мўндай јлеуметтік жаєдай Ќазаќстан халќыныѕ санын болашаќта 20 млн.-єа жеткізу жґніндегі мўрат-мїддемізге, демографиялыќ саясатымызєа кері јсер етеді. Ќазаќ баќшаларыныѕ тапшылыєы салдарынан, балаларын орыс баќшаларына берген ќандастарымыз ќаншама?! Аралас баќшалардаєы ќазаќ топтарында ана тілінде бір-екі ауыз сґз айта алмайтын ќазаќ балалары ґсіп келеді. Осындай жайттар баршамызды ойлантса керек, - деді ол. «Ќазаќ тілі» ќоєамыныѕ облыстыќ филиалыныѕ тґраєасы Тоєайбай Кентаевта ґз ойын білдірді. Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, аќын Сїлеймен Баязитов егемендік алєаннан кейінгі жылдары ќазаќ мектептері сан мен сапа жаєынан айтарлыќтай жаќсарєанын жеткізді. Тарих єылымдарыныѕ докторы, профессор Ќырыќбай Алдабергенов: «Ауылдаєы ќазіргі ќазаќ мектептерініѕ жаєдайы кґѕіл кґншітерліктей емес, мјселен, біздіѕ јйгілі жерлесіміз, Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы

Мўзафар Јлімбайдыѕ «Маралды» деп асќаќтата жырлаєан туєан ауылындаєы мектепте небары 38 оќушы єана оќиды. Ауыл мектептерін бітіріп, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетіне тїскен ќазаќ студенттерініѕ арасында мектеп баєдарламасын білмейтіндер де кездеседі. Бір кездегі Алаш ќайраткерлерініѕ дені жастар болатын. Олар ґздерінен кейінгі жас буынды білімге, єылымєа, ґнерге шаќырып, жол кґрсетті. Ал ќазіргі жастардыѕ ќоєамдыќ белсенділігі ґте тґмен», – деген ойын ортаєа салды. «Ќазаќ тілі» оќыту-јдістемелік орталыєыныѕ директоры, ќоєам белсендісі Науќанбек Рысбай: «Ќазаќ балабаќшаларыныѕ саны жеке меншік балабаќшалар есебінен кґбейтілуге тиіс. Онда ќызмет ететіндер халыќтыќ педагогика, ўлттыќ тјрбие ісініѕ мамандары болуы керек. Біз осындай баќшалар ашу арќылы єана ќазаќ тілін, ўлттыќ салт-дјстїрлерді дамыта аламыз» – деген ўсыныс жасады. Тарих єылымдарыныѕ докторы, профессор Ќайырболат Нўрбаев: «Ќазаќ мектептері мен балабаќшаларыныѕ мјселесі мемлекеттік деѕгейде шешілгені дўрыс. Егер мемлекет тарапынан ўлттыќ идеология жїргізілсе, «Нўр Отан» ХДП жјне ґзге партиялар да ўлттыќ мўратмїддені жїзеге асыруєа атсалысса, тїйінді мјселелер бірден шешімін табар еді. Елімізде мемлекет ќўраушы ўлттыѕ їлес салмаєы басымдыќќа ие болєан ќазіргі жаєдайда ўлттыќ мјселелер мемлекеттік мјселеге айналып барады», – деді. Ќазаќ тілі мен ґнерініѕ жанашыры јрі насихаттаушысы Василий Ильющенко ќазіргі таѕда ґзге ўлт жастарыныѕ арасында мемлекеттік тілді оќып-їйренуге ынта білдірушілер ќатарыныѕ артќанын атап ґтті. Облыстыќ білім беру басќармасыныѕ бас маманы Єалия Жылќыбаева: «Мемлекеттік тілде білім беретін мекемелер мен онда оќитын оќушылар саны кґбейіп келеді. Мјселен, 2011 жылы облыс мектептерінде барлыєы – 89504 оќушы оќыса, оныѕ ішінде 38246 (43%) оќушы ќазаќ тілінде білім алєан. Жалпы оќушылардыѕ 53603-і ќазаќ баласы. Сондай-аќ, ґткен жылы аймаќ бойынша 416 мектеп болса, оныѕ 157-і (38%) – ќазаќ мектебі, 154-і (37%) – аралас мектеп. Ал 1991 жылы 485, оныѕ ішінде ќазаќ мектебі – 46 (9,4%), аралас мектеп – 166 (34,2%) болєан. Барлыќ оќушы саны – 165752, оныѕ – 6154-і (4%) єана ќазаќ тілінде оќыєан. Былтырєы оќу жылы облыста мектепке дейінгі балалар мекемесі – 131, оныѕ ішінде 37-сі (28,2%) ќазаќ балабаќшасы, 77-сі (58,7%) аралас балабаќша. Олардаєы жалпы тјрбиеленушілер саны – 26004, оныѕ 11549ы (44,2%) ќазаќ тілінде тјрбиеленуде», - деген мјліметтер келтірді. Дґѕгелек їстел шарасы барысында ґзге де ќатысушылар сґз алып, мемлекеттік тіл, ќазаќ мектептері мен балабаќшалары жґнінде ой толєады. А.БАЌТАНЎЛЫ.

Жаѕашылдыќ

МЎЄАЛІМ ЌЎЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЌАЖЕТ Ќазіргі кезде јрбір мўєалімніѕ алдына ќойылып отырєан басты міндеттердіѕ бірі - оќытудыѕ јдіс-тјсілдерін жетілдіріп, жаѕа педагогикалыќ, аќпараттыќ технологияны меѕгеру. Сондай-аќ, білім мазмўнына жаѕалыќ енгізудіѕ тиімді јдістерін іздестіру жјне оны жїзеге асыру. Демек, єылым мен техника дамыєан бїгінгі заманныѕ ўстаздары педагогикалыќ ќызметтіѕ барлыќ тїрлерін зерттеп, ґзініѕ білімділігі, парасаттылыєы, аќылдылыєы, мјдениеттілігі, іскерлігі мен шеберлігініѕ арќасында шыєармашылыќпен жўмыс істей алатын жеке тўлєа болуы керек. Жаѕа тўрпатты мўєалімніѕ аќпараттыќ технологияны меѕгеруі оныѕ кјсіби деѕгейініѕ заман талаптарына лайыќ болуын жјне аќпараттыќ ќўзыреттілігін ќамтамасыз етуден туындайды. Ќазіргі уаќыт талабы - болашаќ мўєалімніѕ аќпараттыќ ќўзыреттілігін ќалыптастыру болып табылады. «Ќўзырлыќ» сґзі туралы ќазаќ тілі терминдерініѕ салалыќ єылыми тїсіндірме сґздігінде: «ќўзыр (компетенция) – жалпы алєанда ќайсы бір тапсырманы орындауєа ќабілеттілік немесе бір нјрсені жасау» деп берілген. Ал латын тілінен аударєанда «ќўзырлыќ – ґз ісін жетік білу, танымы мол, тјжірибелі» деген маєынаны білдіреді. Енді осы ўєымдардыѕ мјнін тереѕірек талдайтын болсаќ, онда «ќўзыр» – тўлєаныѕ белгілі бір пјндер шеѕберіне ќатысты білімі, біліктілігі, даєдысы мен іс-јрекеттері тјсілініѕ ґзара байланысќан сапаларыныѕ жиынтыєы. Ќорыта айтќанда, ќўзырлыќ – алєан білімді дўрыс пайдалана білу ќабілеті. Болашаќ педагогтар ґз аќпараттыќ ќўзыреттілігін ќалыптастыруда тґмендегі маєлўматтарды меѕгеруі ќажет. 1. Компьютерлік даєдылар (компьютерлік сауаттылыќ). Компьютерлік технологияларєа арналєан баєдарламаларды пайдалану їшін белгілі бір мґлшердегі компьютерлік сауаттылыќ (білім, іскерлік пен даєды) болуы ќажет.

2. Техникалыќ ќўралдар. Білім беру мекемелері мен информатика сыныптарыныѕ техникалыќ жасаќталуы - јлемдік желіде еркін жўмыс істей алу, минималды білім кґлемі (желіге ќосу, пошта тїйінін ўйымдастыру). 3. Компьютерлік орта аќпараттары. Аќпараттыќ мјдениет. Пјндік салаєа байланысты аќпарат оќыту негізі болады. Аќпаратты іздеу даєдылары, оны саќтау ерекшеліктерін білу, іздеу жїйелерімен жўмыс істеуі жјне т.б. даєдылар болєан жаєдайда кез келген пјнге ќажетті аќпаратты алу мен ќалыптастыруы мїмкін. Ал болашаќ бастауыш мўєалімдеріне тјн аќпараттыќ сипаттамаларды атап кґрсетсек: - аќпараттыќ технологияларды ќолдануєа ќажетті психологиялыќ їдерістер дамуыныѕ жоєары деѕгейде болуы; - ґзініѕ кјсіби ќызметіне байланысты аќпараттыќ технологияларды ќолдануєа деген мотивациясыныѕ тўраќты болуы; - ґз бетімен білім алуда жјне оќу процесінде жїйелі тїрде ізденіп, шыєармашылыќ ќабілетініѕ болуы; - аќпараттыќ технологиялар јлемін еркін баєдарлай алуєа жјне оларды тиімді ќолдануєа мїмкіндік беретін кјсіби білім жїйесініѕ тўтас, саналы јрі берік болуы; - аќпараттыќ технологияларды іске асыру їшін жеке тўлєаныѕ зерттеушілік мїмкіндіктерін пайдалануы. Міне, осындай істердіѕ нјтижесінде оќушылардыѕ аќпараттыќ ойлау ќабілеттері дамиды. Аќпараттыќ кеѕістіктен ґзіне ќажеттіні табуєа мїмкіндік алады жјне жас ерекшелігіне сай аќпараттыќ сауаттылыєы артады. Јсия МНАНОВА, №22 мектептіѕ бастауыш сынып мўєалімі, Павлодар ќаласы.

ОРАЛХАН ОЌУЛАРЫ Павлодар ќалалыќ тілдерді ќолдану мен дамытудыѕ іс-шаралар жоспарына сјйкес ќазаќ јдебиетінде «Алтайдыѕ аќиыєы» атанєан Оралхан Бґкей атындаєы республикалыќ кґркемсґз оќу шеберлерініѕ ќалалыќ туры дјстїрлі тїрде ґткізіліп келеді. Кґркемсґз оќу шеберлерініѕ биылєы конкурсы ќазаќ халќыныѕ ќаћарман аќыны, ќоєам ќайраткері, «тїркі тілдес халыќтар арасындаєы еѕ їздік јлем аќыны» сыйлыєыныѕ иегері Мўхтар Шахановтыѕ 70 жылдыќ мерейтойына арналды. Байќауды ґткізудіѕ таєы бір маќсаты – ќазаќ јдебиетініѕ кґрнекті ґкілдерініѕ шыєармаларын насихаттау, ќазаќтыѕ јдебиетін, ґнерін халыќ арасында кеѕінен тарату, мемлекеттік тілдіѕ дамуына жаєдай жасау, шыєармашыл жастарды ынталандыру жјне олардыѕ шыєармашылыќ тўрєыда дамуына ыќпал ету, Отанын сїюге жјне ўлтжанды болуєа тјрбиелеу. Конкурсќа ќаланыѕ орта арнаулы жјне жоєары оќу орындарыныѕ, колледждер мен лицейлердіѕ студенттері, оќытушылары, мектеп мўєалімдері мен оќушылары ќатысты. Бірнеше кезеѕнен тўрєан конкурсќа Ќазаќстан Жазушылар Одаєыныѕ мїшесі, аќын Арман Ќани бастаєан, белгілі жыршы, кґркемсґз шебері Даниял Јсенов, С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапхананыѕ бґлім меѕгерушісі Назым Шјйкенова, Бўќар жырау атындаєы јдебиет жјне ґнер музейініѕ бґлім меѕгерушісі Ербол Ќайыров секілді мамандар ќазылыќ етіп, жас талапкерлердіѕ ґнеріне баєа берді. Конкурс ќорытындысы бойынша № 25 мектептіѕ 11-сынып оќушысы Зухра Нјдірјлі бірінші орынды жеѕіп алды. Байќаудыѕ жеѕімпаздары мен жїлдегерлеріне Павлодар ќаласыныѕ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімініѕ дипломы жјне баєалы сыйлыќтар табыс етілді. М.НЎЄЫМАН, Павлодар ќалалыќ тілдерді дамыту секторыныѕ меѕгерушісі.

Тјжірибе

ЎЛТЖАНДЫЛЫЌЌА ТЈРБИЕЛЕУ МАЅЫЗДЫ Жас ўрпаќты ўлтжандылыќќа тјрбиелеу їшін баланыѕ ўлттыќ санасын оятумен ќатар, тілін дамытудыѕ маѕызы зор. Бїгінгі кїні баланыѕ тілін дамыту – оќу–тјрбие ісіндегі басты мјселе болып отыр. Сол їшін јрбір тјрбиеші мен мўєалім шыєармашылыќ пен тілдік материалды дўрыс таѕдап, ґз сабаќтарында тиімді пайдалана білулері ќажет. «Адам ата-анадан туєанда есті болмайды, естіп, кґріп, ўстап, татып ескере, дїниедегі жаќсы, жаманды таниды. Сондайдан білгені, кґргені кґп болєан адам білімді болады», - деп ўлы Абай айтќандай, балалардыѕ ой-ґрісі, ќабілеті біртіндеп жетіледі. Біз баланыѕ жан-жаќты білімді болып ґсуіне, тілін дамытуєа кґмектесуіміз ќажет. Балєынныѕ тілін дамытатын ґзініѕ ќоршаєан ортасы. Атап айтсаќ, айналасындаєы тїрлі оќиєалар, отбасы, кґрген кинолары мен оќыєан кітаптары. Алайда, баланыѕ тілдік ґрісін кеѕейту їшін ауыз јдебиетініѕ тигізер ыќпалы ґте кґп. Сондыќтан, балаєа кішкентай кезінен бастап ќызыќты аѕыз–јѕгімелер, ертегілер айтып беріп, кітап оќуєа деген ынтасын ояту керек. Ўлжан НЎРЄАЛИЕВА, №22 балабаќшаныѕ тјрбиешісі, Павлодар ќаласы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

5

25 аќпан, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Ґмірдіѕ

ґзінен

Ќой мен тауыќ Ќой - ќорада, Ал тауыќ тўр ќонаќтап, Сыртта – суыќ, дала – аппаќ. Бір мезгілде, Іші пысты ма, јлде, Іздеді ме пјле, Јйтеуір, Тауыќ келіп тыныш тўрєан ќойєа соќтыќты, Сірј, кґтере алмады тоќтыќты. Соќтыќќанда да ќой шіркінді шґбін шайнатпай тўќыртты. Тґмендегі ќойєа тауыќ бїй деді, Бїй дегенде, «ќызєаныштан кїй» деді:

-Тоќтым-ау, меніѕ достым-ау, Бўл заманды бабам бас боп сонша єасыр тостыќ-ау! Дїние деген кезек ќой. Аќыр міне, Ґсірсеѕ соны ґсір дейтін Пайдасы кґл-кґсір дейтін Ќойдан да ќазір пайдалы болдыќ, Шїкір, жайќалып ґндік. Сойыла ќалсаќ, дїкеннен жайлы сґре тиді, Ќазір жўрт біздіѕ сорпамызды ішеді. Ќарындары ашса, біздіѕ «ќалдыќтан» ґндірілген, Естеріне бірден «Магги» мен «Галина бланка» тїседі. Заман осы: енді базардыѕ кґркіміз, Кеспеде «суп-набор» боп кґлкиміз!» Тауыќ солай ќызбаланып кетті, Ќўты ойнаєан ќойєа дала да ызєарланып кетті. Тауыќтыѕ есіргенінен тўтыєып ќалды, Ашу-ыза кеѕірдекте жўтылып ќалды: -Иј, јлгі Жорж жаќтан келетін, Жоны жылтыр, жїні жўлынєан, «Окорочка» деген туысыѕды да ўмытпа! Пайдаѕды јбден алайыќшы ўєып та! Сол-аќ екен, тауыќ јбден еліре жґнелді Ўятты ойлар жґні жоќ енді: -Солай, тоќтым, заман біздікі, Кеше єана Сендерді ўлыќтаєан жўрттыѕ Айтсаѕшы есебін ана. Еділбайыѕ да, Мериносыѕ да, Кейбірі тіпті тосыннан, Айырбасталды єой бір литр спіртке, Айтшы, кјне, осы ґтірік пе? Јй, сґйтіп, ќой ќауымынан бір баќ тайды, Кеше етіѕе сыќып тўрєан Кґрші, јні, бос таќтайды. Сірј, осы болар Бізге ќырын заманныѕ оѕалєаны, Жаманныѕ жоєалєаны. Бўл аз болса, Жўрт бўрынєыдай табаќ-табаќ ет аспайды, Ернеуінен тўздыєы тасып аќпайды. Бала-шаєа «ќўлаќ-ќўлаќ» деп ќаќсамайды, Тґсін кїйеу бала да жоќтамайды. Оќулыќтан кґргені болмаса, Жеткіншек «он екі мїшені» жаттамайды. Ґзіѕ ойлашы, раќат ќой: Аќ етіміз бес саєат ќайнамайды. Тіпті сїйегіміз езіліп піскен соѕ, Ќаќала шайнамайды. Жеѕгейлер їйге ќонаќ келсе, Ќазанєа ќарап ойланбайды, – Не керек, Езуі кґпіріп кетті тауыќтыѕ, Ґзіне-ґзі риза, Дегендей: «айттым-ау тауып тым!» Ќойєа ќарап ќоќаѕдап ќалды, Ет ќызуымен аяєын оќыс кґтерем деп, Тґменге ауып, тоѕќаѕдап ќалды. Ќой болса, тауыќтан тауы шаєылып, Басына ќызыл ќаны ўрып, Ойєа батты: «Тауыќтыѕ сґзініѕ жаны бар-ау, Жўрт ойламай ма келер ўрпаќтыѕ жайын-ау? Јйтпесе кїні кеше ґлімсіреген тыќыр жїн тауыќ, Ґлермендікпен кеуде ќаєатындай не кїн туыпты?» Деген ќой елемей ќалды јйнектен соќќан суыќты. -Е! - деді бір кезде ќуанып кеткен ќой – Айты да жаќындапты єой ќазаќтыѕ, Жўрт сґйтіп келешегін ойласа, Баяєыдай, бјлкім, ќайта туар єажап кїн... Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

Езутартар

Тґлеубек ЌОЅЫРЄА (Ќазаќстанныѕ Ќўрметті журналисі, еѕбек ардагері): «Ќалам алсам ќолыма шабыттанам, Јр тїкпірі ґѕірдіѕ таныс маєан. Боксты да жасымнан серік етіп, Талай шаршы алаѕда ќалыспаєам! Газетте де арќырай ќия шаптым, Ќанша рулон ќаєазєа сия жаќтым... Шыќсамдаєы зейнетке, ќарап жатпай Газетінен «Ўстаздар...» ўя таптым!

Ес ім

іт Бір кїні пойызда жіг іп, сїй кім ді ќы зд ы кґр ы тан ыс па ќш он ым ен ына болыпты. Сґйтіп, жан жаќын отырып, ќызєа: ут - Здрасте, меня зов ут? Самат. Как вас зов п: ысы май ќыз десе, - А кто ты... - дейтін аныќ кґрінеді. Жігіт ґз есімін деп айт пає ан бол арм ын ќайтадан: - Я Самат! А вас как? сол депті. Ќыз жігітке ќарап, майысќан кїйінде: ті. - А кто ты... - деп п, ры оты ып лан ой Жіг іт мас ќазаќша сўрамасам бол деп: - Меніѕ есімім Самат, сіз діѕ есі міѕ із ќал ай? і есім депті. Сґйтсе, ќыздыѕ АЌТОТЫ екен...

Достыќ

шарж Суреттерді салєан – Бота МАШРАПОВ

Саќыпзада БИБОЛОВЌА (ўлттыќ спортты, салауатты ґмір салтын насихаттаушы): «Нўрлы иманым Жаратќаннан сый болып, Кґкірегім, кеѕ даладай кїй болып, Ќысы-жазы жалаѕ аяќ жїйткитін Мен боламын Саќыпзада Биболов! Туєан елім алєысым кґп саєан мыѕ, Ќалпаєым да ќалќанындай бабамныѕ. Тґл ойынныѕ сырын білем тереѕнен, Талайлардан тамсандырар баєа алдым!»

До ст ар јѕгімесінен

– Соѕєы кездері жалєыз жї рс іѕ. Єа шы єы ѕм кездеспей кеттіѕ бе? ен – Кї йе уі еш ќа йд а жібермейді екен.

Емханадр,а меніѕ ауруым Маќаш ЖЫЛЌЫБАЕВЌА (еѕбек сіѕірген мўєалім, педагогика саласыныѕ ардагері): «Мјні зор деп мўєалімдік еѕбектіѕ, Интернатты Гимназия єып ґрлеттім. Зейнеткер боп ќызыєына кґз салам «Дениз» деген сериалдай ермектіѕ. Єўмырымды тек білімге арнаппын, Шїкіршілік, болдым елге ардаќты. Сан шјкіртім тјлім алып алдымнан Сан тарапќа ќанат ќаєып самєапты...»

– Дјріге емес пе? ќорќынышты рќытайын деп – Кімді ќо едіѕіз?

Ме йр ам ха на да

– «Со рпа сїй егім ен» деген тамаєыѕызды алы п едім, еті жоќ ќой. – Енді сїйегімен деп ері кке нне н жаз єан жоќ шыєармыз

н е л й ї м е ш е Јке-ш . . . н а є а м і д й е д Шынымды айтайыншы, жасым жиырманыѕ жетеуіне келді, јке-шешем їйлен дейді, їйлен де, бала асырауды їйрен дейді... Ќызыќ-ей, ќыздар деген «пенсия» сияќты оларєа! Бара салып, ала келетіндей Ќыз деген ќызыќ ќой, біраќ, шыны керек, кейбіреуі бўзыќ ќой. Бірі тјлпіш келеді, екіншісі маѕ-маѕ басып, јртіс келеді, їшіншісі пўшыќ, тґртіншісі ішіп алєан, жатыр јне ќўсып... Кешіріѕіздер, Ќазаќстандаєы ќыздар біткенніѕ бјрін сапќа тўрєызып ќойып, бір тонна ќара кїйені жаєып шыєайын деген ойым жоќ. Ќысќасы, бїгін не ертеѕ бола ќоятын тойым жоќ... Ал јке-шешем їйлен дейді маєан, баяєыда-а їйленіп ќойєан, отыздаєы аєам... Айтыѕдаршы, ќу ќыздарєа ќалай єана жаєам? Содан бір кїні Ќатипаш деген ќызбен таныстым. Ќолымды ўсынып тўрып: «Ќўдай біледі, осы менімен бірге ґмір бойы отасатын јйелім болады» деп ойлап, сезіміммен алыстым... - Атыѕыз кім аєай?.. - деді ол саєыз шайнап тўрып. - Мыжбан. Їйленейік, давай? - деп сўрадым. - Ґлј, біраз жїрмейміз бе? Тїнгі клубтарєа барып, ойнап кїлмейміз бе? - деген ќызды ќўшаќтап, иегініѕ астынан алќынып тўрып сїйдім, ќысќасы, бір кґргеннен махаббат отына кїйдім. Автобуспен їйге алып келдім, достарыма барып, музыкалы аппаратты машинаєа салып келдім. Ойхо-ой, сол кїні беташар! «Ќўсыѕ ќўтты болсынды» айтќандар кґп болды. Бір аптадан кейін екі баласы барын, ажырасќанын естігенде, јке-шешем «шок» болды. Арада ай ґтті, јке-шешем їйлен дейді, ґмір сїруді їйрен дейді... Содан таєы бір ќызбен таныстым. - Атым Мыжбан. Аєамныѕ аты - Тыжбан. Шешемніѕ аты - Ќатипаш. Јкемніѕ аты... - деп келе жатыр едім: - Маєан ол кісілердіѕ аттарыныѕ керегі жоќ, бай тўрасыѕдар ма? - деп сўрады. - Иј, бай тўрамыз. Менен кейін бес інім бар: Берік, Серік, Ерік, Рік, Ік... Сосын бес ќарындасым бар: Айкона, Сайкона, Майкона, Тайкона, Ќайкона... - Ой, Мыжбан аєай, маєан ондай байлыќ емес. Машиналарыѕ бар ма деймін? - деді ол. - Бар. Шаш алатын машина, бас алатын машина, кір жуатын машина, кір ќылатын машина...

Бїгінгі с атира

Бір ќарасам, ќызып тўрєан ќызым ќашып кетті, оныѕ алдында сґйлеп тўрєан меніѕ де миым ашып кетті. Содан, аялдамада аяєыныѕ їстіне аяєын ќойып отырєан бір ќызбен таныстым, таныса сала жабыстым. «Біз ба-а-а-ай тўрамыз. Екі «джипім» бар, біраќ «шаѕ болады» деп мінбейміз. Їйіміз тґрт ќабатты, бірінші ќабатта шешем, екінші ќабатта јкем, їшінші ќабатта біз тўратын боламыз, тґртінші ќабатќа ќора, сиыр ешкі ќой ќамаймыз» - деп едім, бетімнен сїйіп–сїйіп алып: «Ї-їй, джаным!» деді. Сґйтсем, орысша сґйлейді екен. «Атыѕ кім?» - деп сўрасам, «Джанна» дейді. «Сеніѕ ше?» - деп сўрады сосын. «Дмыжбан» дедім... Ол сыќылыќтап кїлді. Ќайдан білейін, сґйтсем, «М» јрпініѕ алдына «Ж» јрпін ќоймайды екен, «Ж»-ны ќойсаѕ, «деревня» деп ойлайды екен. Содан таксилетіп їйге келдік. Їйімді кґріп, шошып кетті, ўятым келіп, екі бетімді осып кетті. - Ой, Мыжбанчик, ќане тґрт этажды їйіѕ? - деп сўрады. Јке-шешем шошаќай ќызды кґріп, «шала казашка» ќыздыѕ тілінде сґйлесем деп, «на смерть» ќўлады... · Ќалай десем екен, жел тўрса, ќўлап ќала ма деген оймен, о бастаєы тґрт ќабатты їйді бґлектеп, јр ќабатын јр жерге ќойып тастаєанбыз, - дедім. Ќыз шапалаќпен шарт еткізіп, кетіп ќалды... Жарайды, осы жерден ќайтайын, ќыз дегенге былай тойдым, «їйленемін-ау » деген ќыздарымды санасам, он сегізге жетіп ќалды... Ал јке-шешем їйлен дейді маєан, айтыѕдаршы, «чґткии» ќызды ќайдан табам? Мўхтар ШЕРІМ.


САРЫАРҚА САМАЛЫ

6

www.saryarka-samaly.kz

БЮДЖЕТ

25 ақпан, сенбі, 2011 жыл

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2012–2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ Құрметті оқырмандар! Сіздердің назарларыңызға 2012 2014 жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджетінің жобасы ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негі згі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған. Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды: - қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері; - қала бюджетінің түсімдері және

шығыстары; - қала бюджетінің атқарылуы туралы есеп. 2012-2014 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар қаласының 2012-2016 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихатының 2011 жылғы 20 қаңтардағы №63/40 сессиясында бекітілген.

2012 ЖЫЛЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНЕ ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР, МЛН. ТЕҢГЕ

ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІ ӘЗІРЛЕУ ПРОЦЕСІ Әлеуметтік-экономикалық дамыту және бюджет параметрлері болжамының жобасы (5 ж-дық кезеңге)

Ағым. қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірмей

Стратегиялық жоспар жобаларын жасау және қарау

Ағым. қаржы жылының 20 мамырына дейін

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін жасау және қарау

Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін

Жоспарлы кезеңге арналған қала бюджетінің жобасын қарау және анықтау

Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей

Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну

Ағым. қаржы жылының 15 қазанынан кешіктірмей

Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну

Ағым. қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей

Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысын қабылдау

Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім ішінде

Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бекіту

10 қаңтарға дейін

Қаланың мемлекеттік органдарымен операциялық жоспарларды бекіту

10 қаңтарға дейін

МЫНАДАЙ ҚҰЖАТТАР БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫНА НЕГІЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

Бюджет кодексі

ҚР Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

31 желтоқсанда аяқталады

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын, нормативтік құқықтық актілер

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2012 – 2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ № р/с

Көрсеткіш атауы

2011 жыл (баға) 3 102,3

2012 жыл

2013 жыл

1 2 4 5 1. Өткен жылға қарай өнеркәсіп 104,3 103,7 өнімдерінің көлемі, %-бен 2. Өткен жылға қарай өңдеуші 103,5 105,9 105,7 өнеркәсіп өндірісінің көлемі, %-бен 3. Өткен жылға қарай құрылыс 110 102,5 101,5 жұмыстарының нақты көлем индексі, %-бен 4. Өткен жылға қарай бөлшек 110 104 103 сауда тауар айналымының нақты көлем индексі, %-бен 5. Халық саны, мың адам 345,5 349,2 352,7 6. Орташа жылдық ең төменгі 12800 13171 13553 күнкөріс деңгейі, теңге 7. Жұмыссыздық деңгейі, %-бен 5,3 5,2 5,1 8. Айлық есептік көрсеткіш 1 512,00 1 618,00 1 731,00 (АЕК), теңге 9. Ең төменгі жалақы, теңге 15 999 17439 18659 10. Орташа айлық жалақы, теңге 74833 80820

Атауы 1 ТҮСІМДЕР - барлығы Соның ішінде: Салықтық түсімдер Салықтық емес түсімдер Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер Трансферттер түсімдері, осыдан: ағымдағы нысаналы трансферттер дамуға арналған нысаналы трансферттер Қарыздар түсімі және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2011 2012 2013 2014 жыл жыл жыл жыл 2 3 4 5 27842,6 22914,8 21688 31772,2 18604,6 122,7 474,9

20347,1 21377,9 31444,3 120,6 132,8 143,5 254,6 177,4 184,4

7192,1

2192,5

2663,4

1976

4528,7

216,5

1 ШЫҒЫСТАР - барлығы Осыдан алып қоюлар есебінсіз ШЫҒЫСТАР соның ішінде: Білім беру Әлеуметтік көмек және қамсыздандыру Мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік Қоғамдық тәртіп, қорғаныс, мемлекеттік қызметтер Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану Көлік және коммуникация Басқалар

МӘДЕНИЕТ, СПОРТ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІК САЛАСЫНДАҒЫ ІС – ШАРАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР млрд. теңге Атауы 1 Мәдениет, спорт, жастар саясаты және ақпараттық кеңістікке арналған шығыстар, барлығы осыдан: Спорт бойынша іс – шаралар өткізу Мәдени - демалыс жұмыстарын қолдау Кітапханалар Ақпараттық кеңістік және жастар саясаты

1352,2

96,1

млрд.теңге 2011 2012 2013 2014 жыл жыл жыл жыл 2 3 4 5 27842,6 22914,8 21688 31772,2 21056,1 15942,4 13681,7 14070,4 9474,2 937,2

7796,6 1039,2

7668,4 1092,7

7705,1 1156,6

678,8

1225,2

784,8

762,1

144,5

538,4

436,7

448,9

98,3

96,5

59,4

60,9

5182,6

1444,3

1409,3

1291,1

611,3

0

0

0

2212,1 1717,1

2857,2 945

1648,5 581,9

1564,9 1080,8

2011 жыл 2

2012 2013 2014 жыл жыл жыл 3 4 5

307,2 322,9 317,9 19,9 126,8 90,9 56,3

23,1 122,3 101,9 75,6

24,7 109,4 102,9 80,9

331 26,4 117,2 100,9 86,5

ҚАЛА БЮДЖЕТІ ЕСЕБІНЕН 2012 ЖЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек (660 алушылар - 19,0 млн. теңге) Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек Тұрғын (332,0 млн. теңге) үй көмегі (3200 Үйден тәрбиеленіп отбасы – оқытылатын мүгедек 58,0 млн. балаларды материалдық теңге) қамтамасыз ету (345 алушылар - 13,4 млн. теңге) 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар (566 адам - 10,9 млн. теңге)

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алу үшін әлеуметтік көмек көрсету (250 алушылар - 2,4 млн. теңге)

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге (587 адам) және дау тілі мамандарының (160 адам), жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі (270 көмекші) (112,2 млн. теңге)

ҚАЛА БЮДЖЕТІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ – КОММУНАЛДЫҚ ЖӘНЕ КӨЛІКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАРЫ

2012 ЖЫЛЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЖҰМСАЛУ БАҒЫТТАРЫ

2014 жыл 6 102,3 103,8 100,3 103 355,5 13946 5 1852 19966

2012 – 2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЛА БЮДЖЕТІ Қала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомствалық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржымен қамтамасыз етуге және мемлекеттік саясаттың іске асырылуына нақты қол жеткізуге бағытталған арналған орталықтандырылған ақша қоры.

2012-2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ БЮДЖЕТІНЕ ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МЛН. ТЕҢГЕ

Атауы

Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі

1 қаңтарда басталады

ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРГЕ ІРГЕЛЕС ҚАЛАЛЫҚ АУМАҚТАРДЫ КӨРІКТЕНДІРУ – 100,0 МЛН. ТЕҢГЕ ҚАЛАЛЫҚ ЖОЛДАР МЕН ТРОТУАРЛАРДЫ КҮРДЕЛІ ЖӘНЕ ОРТАША ЖӨНДЕУ – 1426,0 МЛН. ТЕҢГЕ

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ ШЫҒЫСТАРЫ

БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ

ЛЕНИН КЕНТІНДЕ МӘДЕНИЕТ ҮЙІН САЛУ– 216,5 МЛН. ТЕҢГЕ «ЕСТАЙ АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ САРАЙЫ» МҚКК КӨРЕРМЕНДЕР ЗАЛЫН ЖӘНЕ САХНАСЫН КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУ - 250,0 МЛН.ТЕҢГЕ

2011-2014 жылдарға арналған қала бюджетіне түсетін түсімдер көлемі, млн. теңге

2012 ЖЫЛЫ ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТЕН НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР ЕСЕБІНЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН ІС ШАРАЛАР (2192,5 млн. теңге):

Балабақшаларының 4 ғимаратын қалпына келтіру–

200,0 млн. теңге

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ 2010 ЖЫЛҒЫ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП млрд. теңге


САРЫАРЌА САМАЛЫ

25 аќпан, сенбі, 2012 жыл

ХАБАРЛАМА

www.saryarka-samaly.kz

7

Оќыѕыз, ќызыќ!

КЕМЕДЕГІ АУРУХАНАНЫЅ ЖОБАСЫ ЖАСАЛДЫ Италиялыќ дизайнер Мариино Алфани судаєы аурухананыѕ їлгісін жасап шыєарды. Ерекше яхта табиєи жјне кеме апатына ўшыраєандар мен дјрігері жоќ жаєалау тўрєындарына ќызмет етпек. Бўл жаѕалыќты The Daily Mail хабарлайды. Су кґлігінде орналасќан аурухана бірнеше аймаќќа бґлінген. Онда пациенттерді тексерістен ґткізетін, операция жасайтын орындар, зертханалар мен оттегі терапиясына арналєан барокамера бар. Яхта жаєалауєа мейлінше сўєынып ене алады жјне ґзіне тікўшаќты ќондыра алады. Дизайнер бўл медициналыќ кґлікті алюминий ќўймасынан жасауды ўсынып отыр. Жобаєа сјйкес, кеменіѕ дизельді моторы болады, ўзындыєы – 35, ені – 14,6, биіктігі – 7,6 м. Ерекше кеменіѕ жобасы Millennium Yacht Design Awards сыйлыєын иемденіп їлгерді.

ПЛАГИАТТЫЄЫ ЇШІН ШАЄЫМ ТЇСІРДІ Болгарияныѕ тґрт бірдей композиторы белгілі јнші Филипп Киркоровтыѕ їстінен сотќа шаєым тїсірді. Олардыѕ айтуынша, Ресейдіѕ халыќ јртісі авторлыќ туындыларды заѕсыз пайдаланып жїр. ИТАР-ТАСС-тыѕ хабарлауынша, Александр Савельев, Димитар Пенев, Иван Пеев жјне Найден Андреев деген композиторлар тґрт јнніѕ авторлыќ ќўќыєын даулап отыр. Шаєымєа ќараєанда, јнші «Плюс и минус» (Савельев), «Детское воспоминание» (Пенев), «Исповедь» (Пеев) жјне «Звездная фантазия» (Андреев) атты шыєармаларды заѕсыз орындап жїр. Бўл їшін тиісті ґтемаќы да, ќаламаќы да тґленбеген кґрінеді. Јншініѕ заѕсыз јрекетін «Адам ќўќыќтарын ќорєаудыѕ еуропалыќ ќоєамы» бірлестігініѕ ґкілі Чавдар Гагов та растады. Болгарияныѕ авторлыќ ќўќыќќа ќатысты заѕы ќатал: плагиаттыєы їшін айыпталєан адам їш жылдан сегіз жылєа дейін бас бостандыєынан айырылуы мїмкін. Біраќ, композиторлар Киркоровты тїрмеге отырєызуды емес, ґздеріне тиісті ґтемаќыны тґлеуді талап етеді. Јзірше халыќ јртісініѕ ґзі бўєан ќатысты ешќандай тїсініктеме берген жоќ. Ал интернет-басылымдар оныѕ бўєан дейін шетелдік жўлдыздардыѕ 40-ќа жуыќ јнін ќайта ґѕдеп, айтып шыќќанын есептеп ќойды.

ЕЖЕЛГІ ТЎЌЫМНАН ҐСІМДІК ҐСІП ШЫЌТЫ Ресейлік єалымдар 30 мыѕ жыл бўрынєы ґсімдікке жан бітірді. Магадан облысыныѕ 38 метр тереѕдіктегі мјѕгілік мўз ќабатынан алынєан тўќым бўта болып ґсіп шыќты. Ресей Єылым академиясыныѕ Топыраќтанудыѕ физика-химиялыќ жјне биологиялыќ мјселелері институтыныѕ криптобиолог мамандары мўз ќыртыстарынан ешкімия ґсімдігініѕ 500 мыѕ тїйір тўќымын тапќан. Бўл тўќымдармен суыќ ґѕірдіѕ ежелгі кеміргіштері ќоректеніпті. Табылєан дјндер ґсімдіктіѕ ќазіргі тўќымымен будандастырылды. Соныѕ нјтижесінде жіѕішке жапыраќты ешкімияныѕ жаѕа сўрпы алынды. Осы кезге дейін єылымда 2000 жыл бўрынєы тўќымєа жан бітірілген болатын. Ал бўл жолы 30 мыѕ жыл бўрынєы тўќымды ґсіруге ќол жетті. Бір ґкініштісі, зерттеу тобыныѕ жетекшісі, геологияминералогия єылымдарыныѕ докторы Давид Гичилинский жаѕалыќ жария болмай жатып ќайтыс болды.

АПЕЛЬСИНМЕН ЖАППАЙ АТЫСЫП, ЖАРАЌАТ АЛДЫ Италияда дјстїрлі карнавалда апельсин шайќасына ќатысќан мыѕдаєан адамныѕ 165-і жараќат алып ќалды. Біраќ, олардыѕ бјрініѕ кґѕілді мерекеден алєан јсері шексіз. Videopiemonte порталыныѕ хабарлауынша, La battaglia delle arance, яєни апельсин шайќасы Италияныѕ Иврей ќаласында жыл сайын ґтеді. Гастрономиялыќ сјулетті мереке биыл їш кїнге созылды. Тоєыз командаєа бґлінген 35 мыѕ адам бір-бірін апельсинмен кесектеп, бјсекеге тїсті. Кґѕілді шайќас кезінде 13 адам ќатты жараќат алып, ауруханаєа жґнелтілген. Ал жеѕіл жараќат алєан 152 адамєа дјрігерлер сол жерде медициналыќ жјрдем кґрсетті.

ЌЎЙМАЌТАН БАЄАНА ТЎРЄЫЗДЫ Австралияда ќўймаќтан мўнара тўрєызылып, јлемдік рекорд жасалды. Рекорд иесі – мельбурндік аспаз Энди Робель. ABC News-тіѕ хабарлауынша, кулинар ќўймаќ јзірлеп, олардан 76 см биіктікке жететін баєан тўрєызды. Мўныѕ алдындаєы јлемдік рекорд бўдан 2 см аласа болатын. Робель Гиннесстіѕ јйгілі кітабына ену їшін аспаздыќ ґнерін

Павлодар облысыныѕ МАЭС шешімімен конкурстыќ ґндірістік іс ќозєалуымен 16.01.2012 жылдан «КЕШЕН» ЖШС банкрот деп танылды. Мекенжайы: Павлодар ќ., Кутузов к., 6/2, 58 пјтер, заѕды тўлєаны мемл. тіркеу кујлігі №950-1945-ЖШС 11.10.2007 жылдан, СТН 451500249285. Шаєымдар хабарландыру жарияланєаннан кейін екі ай ішінде мына мекенжай бойынша ќабылданады: Павлодар ќ., Суворов к., 39 їй, 97 пјтер, тел. 50-57-00. (18)

«Компания ИльяС» ЖШС СТН 451500027314 Павлодар ќ. Циолковский к. 40, конкурстыќ басќарушысы Павлодар ќ. Циолковский к. мекенжайы бойынша тўрєан борышкердіѕ мїлкін (активтерін) баєалау бойынша ќызметті сатып алу жґніндегі конкурсты жариялайды. Борышкердіѕ мїлкі (активтері) ќўрамына: РМЦ ўстаханасымен бірге кіреді. Конкурсќа ќатысу їшін ґтінімдер осы хабарламаны жариялаєан кїннен бастап он бес жўмыс кїні ішінде Торайєыров к. 89/2-2. тел. 51-17-15 мекенжайы бойынша саєат 10.00-ден бастап 18.00-ге дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден бастап 14.30-ге дейін. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар Жеѕіс алаѕы 5А каб.315 тел. 32-34-57 мекенжайы бойынша саєат 9.00-ден бастап 18.30-єа дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден бастап 14.30-єа дейін. (6)

Ќашыр ауданы, Ќызылтаѕ орта мектебінен 1999 жылы Мусина Ќарлыєаш Сембіќызына орта білім туралы берілген №0215545 кујлігі жоєалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. (13)

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ «Павлодар ќаласы дене шыныќтыру жјне спорт бґлімі» ММ-де мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс Кодексін, мемлекеттік ќызмет жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы заѕнаманы бґлімніѕ мемлекеттік ќызметшілері тарапынан бўзу фактілерін хабарлау їшін «61-91-11 «СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ» жўмыс істейді. (2049)

Тасымова Гїлнјр Жўмаєалиќызын еске аламыз Аяулы жар, ардаќты ана, аєайын-туысќа ќадірлі бола білген, їнемі їлкенге ќўрмет, кішіге ізет кґрсетіп, адамгершіліктіѕ асќаќ болмысын танытќан жан анамыздыѕ - Тасымова Гїлнјр Жўмаєалиќызыныѕ ортамыздаєы орны ойсырап тўрєанын сґзбен жеткізе аламыз ба? Фјни дїниеден баќиєа аттанєанына 10 жыл толєан анамызды саєынышпен еске ала отырып, анамыздыѕ жатќан жері жарыќ, топыраєы торќа болсын, Алла иманын саламат ќылсын дейміз. Болмысына жїрміз јркез табынып, Аяулы Ана, еске аламыз саєынып. Жайсаѕ бейнеѕ кґкірегімізден ґшпейді, Отырамыз ойєа батып, ќамыєып. Саєынып, дўєа еттік ґзіѕізге, Јз бейнеѕ елестейді кґзімізге. Жарыќ боп жатќан жеріѕ, ќолдай берші, Алла жар болсын тілек – сґзімізге.

Еске алушылар: жўбайы – Серік, балалары, немере – жиендері.

(11)

50 саєат бойы пысыќтаєан. Бўл дайындыќ ґзініѕ оѕ нјтижесін берді. Дегенмен, Робельдіѕ ќўймаќтан соєылєан мўнарасы 61 см-ге жеткенде бір ќўлап алєандыќтан, оныѕ еѕбегі аса сјтті

фриініѕ екі тїйірі їшін 2 мыѕ евро ґндіріп алды. Крест тјрізді жабысќан екі тілімді мўражай мамандары жјдігер емес деп тауып, лаќтырып тастаєан. Осыдан 21 жыл бўрын суретші фри тілімдерін галерея ќорына тапсырады. Былтыр соны ќайтып алєысы келсе, јлгі жјдігердіѕ јлдеќашан ќоќысќа тасталєаны белгілі болды. Боненбергер Мюнхенніѕ жоєарєы жер сотына шаєымданды. Сот мўражай ќызметкерлерініѕ ґнер адамынан ќабылдап алынєан кез келген туындыны саќтауєа міндетті екенін айтып, істі шаєымданушыныѕ пайдасына шешіп берді. Енді галерея суретшіге 2 мыѕ евро мен сот шыєыныныѕ 90%-ын тґлейтін болды. «Бўл – мен їшін ґнер туындысы. Ол ќарапайым тўрмыстыќ заттардыѕ ґзін ќасиетті нышан ретінде кґрсетуге болады деген ой тастайды», – дейді суретші.

деп баєаланбай отыр. Аспаздыѕ бјсекелестері осыны пайдаланып, бўл рекордты таєы бір жаѕартуы јбден мїмкін.

ЈУЕЖАЙДЫ ЌАУІПТІ ЌЫЛМЫСКЕР БАСЌАРЫП КЕЛГЕН

ЌАР АСТЫНДА ЕКІ АЙ ЖАТЫП, АМАН ЌАЛДЫ Швецияда машинасымен бірге екі ай бойы ќар астында ќалєан адам тірі табылды. 45 жастаєы еркек ќармен ќоректеніп жан саќтаєан. Agence France-Presse-тіѕ хабарлауынша, швед шамамен желтоќсан айыныѕ басында Умео ќаласыныѕ іргесіндегі орманда ќар ќўрсауында ќалєан. Ауа райы ќалпына келген соѕ жолєа шыєамын деген ойы іске аспайды. Ќалыѕ ќар кґлікті јбден басып тастайды, орманда байланыс болмаєандыќтан, оєан ешкім кґмекке келмейді. Сґйтіп, ол ўйыќтайтын ќапшыќќа кіріп, азын-аулаќ таєамдары мен ќарды талєажау етіп, жан саќтайды. Јлемнен ќол їзген азамат Жаѕа жылды ќар астында ќарсы алєанын да сезбей ќалєан. Жуырда оны орманєа келген адамдардыѕ бірі кездейсоќ тауып алды. Јлгі адам полицияєа дереу хабар беріп, јлсіреген адамды ќўтќарып ќалды. Дјрігерлер екі ай бойы ќар астында аш жатып, аман ќалудыѕ ґте сирек кездесетін жайт екенін айтып отыр.

КАРТОП ФРИІНІЅ ЕКІ ТЇЙІРІ ЇШІН... Неміс суретшісі Штефан Боненбергер кґркемсурет галереясынан жоєалып кеткен картоп

Le Figaro басылымыныѕ хабарлауынша, 43 жастаєы Филипп Оливье Гайяр 2011 жылдыѕ ќараша айында јуежай жетекшілігіне ќызметке ќабылданєан. Оныѕ тїйіндемесінде ешќандай кінјрат болмаєан: Франция азаматтыќ авиация ўлттыќ академиясыныѕ инженер мамандыєы бойынша тїлегі, јуетеѕіз кїштері истребителініѕ бўрынєы пилоты, Vinci тобындаєы ірі компанияныѕ экс-басшысы. Гайяр ґз лауазымыныѕ міндеттерін тјп-тјуір атќарєан. Басшылыќ ќызметке келгеннен кейін жергілікті газеттердіѕ біріне Ливан мен бўрынєы Югославиядаєы јскери операцияларєа ќатысќаны жайлы сўхбат беріпті. Ќаѕтар айыныѕ аяєында јуежайєа келген жолаушылардыѕ бірі басшыныѕ суретін кґріп, јккі алаяќты бірден таниды. Жолаушыныѕ шаєымы бойынша тексеру жїргізген полиция Гайярдыѕ мїлікке заќым келтіру, алдап-арбау, алаяќтыќ, ўрлыќ сияќты ќылмыстары їшін іздеуде жїрген, бўрын сотталєан адам екенін јшкереледі. Тїрмеге отырып шыќќан ол біресе полицей, біресе јскери адам болып, жўртты алдап жїрген. Јуежай басшылыєына арналєан тїйіндемесі мен тиісті ќўжаттары жалєан болып шыќты. Бўл оќиєа ќылмыс јлеміндегі еѕ ірі алаяќтыќ саналып отыр. Лиможа јуежайы тґрт јуе компаниясымен жўмыс істейді, жылына 350 мыѕ жолаушыєа ќызмет кґрсетеді.

Материалдарды интернет мјліметтері бойынша јзірлеген - Б.ТҐЛЕУЄАЛИЕВ.

Г.Н.Потанин атындаєы Павлодар облыстыќ тарихи-ґлкетану музейі Павлодар ќаласында Г.Потанин жјне Ш.Ујлихановќа арналєан біртўтас ескерткішініѕ їздік тўжырымдама ќўрылысына конкурс жариялайды. Конкурстыѕ ґткізілетін жері Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі 147 їй. Г.Н.Потанин атындаєы облыстыќ тарихи-ґлкетану музейі. Конкурс бір кезеѕде ґткізіледі. Конкурсќа соѕєы материалдар беру мерзімі хабарландыру жарияланєаннан кейін15 кїн. Конкурстыѕ ќорытындысы кейінгі 5 кїнде шыєарылады. Конкурсќа ќатысушылар тґмендегі материалдарды ўсынулары ќажет: 1. Ескерткіш сызбалары. 2. Ескерткіштіѕ макеті. 3. Сјулеттендіру жјне кґгалдандыру ўсыныс жоспары. 4. Тїсіндірме ќаєазы. (Автордыѕ ойы

машинкада басылєан 1 беттен аспауы ќажет) Макет, жоспар жјне басќа материалдыѕ масштабы 1:25 Конкурсќа суретшілер, сјулетшілер, мїсіншілер жјне басќалар ќатыса алады. Конкурсќа материалдар 60х80 см жеѕіл планшеттерде тїрлі-тїсті графикте берілуі ќажет. Макеттер автордыѕ ґз ойы бойынша жасалады Жобалар тґменгі мекенжайєа жіберіледі: Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 149 їй, Г.Н.Потанин атындаєы облыстыќ тарихиґлкетану музейі. Ќосымша аныќтамаларды 61-81-36, 61-81-35 телефоны бойынша алуєа болады. (2061)

«ШАНС» ПИК-тіѕ, конкурстыќ басќарушысы заѕды мекенжайы: ЌР, Павлодар ќаласы, Ак.Сјтбаев к., 15, СТН 451500217430. «ШАНС» ПИК-тіѕ конкурсты басќарушысы борышкердіѕ мїлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттыќтыѕ жїргізілетіндігі туралы хабарлайды, ол ЌР, Павлодар ќаласы, 2012 жылєы 28 наурыз кїні Жеѕіс алаѕы 5а, 208 каб., мекенжайы бойынша телефон нґмірі: 8 (7182) 32-30-60, 11.00-де ґткізіледі. Борышкердіѕ негізгі ќызмет тїрі: тўрєын їйге ќызмет кґрсету. Мїлік сауда-саттыќќа бір лотпен ќойылады. Лоттыѕ №1 борышкер «ШАНС» ПИК дебиторлыќ берешек. Бастапќы баєасы – 337 901 теѕге, еѕ тґмен баєасы 33 790 теѕге, сауда-саттыќ јдісі – голландтыќ. Кепілдік жарна: Бекперов Т.Б. ЖК, алушыныѕ РНН 451610183364, банктік есеп № KZ 46722S000000306019, БЖК: caspkzka, «Kaspi Bank» АЌ филиалы, СТН 451610183364, Банк шотына лоттыѕ бастапќы баєасыныѕ 10% мґлшерінде (сауда-саттыќтыѕ аєылшындыќ јдісі), еѕ тґменгі сомасыныѕ 10% мґлшерінде (сауда-саттыќтыѕ голландтыќ јдісі) тґленеді. Мїлікті сатудыѕ ерекше шарттары жјне сатып алушыларєа ќойылатын ќосымша талаптар жоќ. Ґтінімдер ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысуєа тілек білдіруші тўлєаларды тіркеу осы хабарлама жарияланєан кїннен кейінгі кїннен бастап, ЌР, Павлодар ќ., Жеѕіс алаѕы 5а, 208 кабинет мекенжайы 8 (7182) 32-30-60 телефоны бойынша жўмыс кїндері 9.00-ден 18.00ге дейін ќабылданады, тїскі їзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін. Ґтінімдерді ќабылдау жјне саудасаттыќќа ќатысушыларды тіркеу сауда-саттыќ басталєанєа дейін бір саєат бўрын аяќталады. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін ќўжаттар ґзімен не їшінші тўлєаныѕ ґкілеттігі бойынша ґкілдігі тиісті тїрде ресімделген болса сауда-саттыќты ўйымдастырушыєа ўсынылады. Ќосымша аќпаратты ЌР, Павлодар ќ., Ткачев кґш. 17-їй, 185 пјтер, телефон нґмірі: 8 (7182) 65-58-08 мекенжайы бойынша алуєа болады. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар ЌР, Павлодар ќ, Жеѕіс алаѕы. 5а, 315-каб. телефон нґмірі: 8(7182) 32-01-40, ЌР ЌМ «Дјрменсіз борышкерлермен жўмыс комитетініѕ «Ертіс» ґнераралыќ департаментініѕ Павлодар облысы бойынша филиалы» ММ. эл.поштасы knd_pavl_b@at.minfin.kz., мекенжайы бойынша 9.00-ден 18-00-ге дейін ќабылданады, тїскі їзіліс 13.00-ден 14-00-ге дейін. (10)

ÆÀÐÍÀÌÀ

32-09-31


САРЫАРЌА САМАЛЫ

ПАЙЫМ

8

25 аќпан, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ОЌШАУ ОЙ

АВТОСПОРТ

15 ЖЫЛДАН КЕЙІН Кезекші редактор Данияр ЖЎМАДІЛОВ daniar_kaz@mail.ru

«БИЗНЕСМЕН БОЛШЫ...» Жаќында бір таныс аєамныѕ їйінде ќонаќта болдым. Екеуіміз ананы-мынаны айтып, елдегі, јлемдегі саяси ахуалды сґз етіп, біраз отырдыќ. Кїн ўясына батып, даланы ымырт шалєан кез еді. Сјлден соѕ, їй иесініѕ кішкентай ўлы сабаќтан келді. Есіктен кірер-кірместен: - Јке, маєан электронды планшет (заманауи тілмен айтќанда I-Pad) јперші! – деп салмасы бар ма. Јкесі: - Балам, оны ќайтейін деп едіѕ. Ол ґте ќымбат дїние. Саєан ондай ќўрылєыларды ўстау јлі ерте. Сабаєыѕды жаќсы оќы. Есейген кезде міндетті тїрде сатып алып беремін деп ўлыныѕ аптыєын басуєа тырысты. - Жоќ јке, планшет меніѕ сыныптастарымныѕ кґбінде бар. Маєан да сондай јпер! – деп баласы ќояр емес. - Ўлым-ау, сеніѕ сыныптастарыѕныѕ кґбініѕ јкелері бизнесмендер. Олардыѕ ќалталары ќалыѕ... Осылайша, алдаусыратуєа тырысќан јкесіне ўлы ашулы кїйде: - Сен неге бизнесмен емессіѕ?! – деп ќойып ќалды. Балаєа јр нјрсеніѕ ќашан да ґз ќалауыѕдаєыдай бола бермейтіндігін ќалай тїсіндіресіѕ? Ойлап ќарасаќ, ќазір ќоєамда тўрмыс деѕгейі јртїрлі отбасылардан шыќќан балалардыѕ арасындаєы јлеуметтік теѕсіздік мјселесі ґзекті тўр. Мўны, јсіресе, мектепке келсеѕіз айќын аѕєарасыз. Себебі, ґзгесін айтпаєанда, ќай баланыѕ ата-анасы ќалай тўратыны оныѕ киінгенінен-аќ байќалатын болды. Осылайша, бїгінгі таѕда киім киістегі ала-ќўлалыќтыѕ ґзі оќушылар арасындаєы јлеуметтік теѕсіздікті айќындайтын кґрсеткішке айналып барады. Тіпті, «Аш бала тоќ баламен ойнамайды, тоќ бала аш болам деп ойламайды» демекші, «бар» бала «жоќ» баланы менсінбейтіндей деѕгейге жетіп келеміз. Заманныѕ озыќ технологиясыныѕ «ќызыєына ќанып», шетелдік кґліктермен мектептіѕ алдына келіп тїсетін балалар ґздерін ґзгелерден жоєары ўстап, айналасына паѕдана ќарайтын болды. Сабаќтыѕ їстінде ўстаздыѕ бар екенін кґзге ілместен, ќымбат ўялы телефонмен емінеркін сґйлесіп отыратындарын ќайтерсіѕ? Ал ґздеріндей ўл-ќыздардыѕ соѕєы сјн їлгісінде киініп, ќымбат телефон ўстап жїргенін кґрген басќа тўрмысы тґмен балалардыѕ ќандай кїйге тїсетіні айтпаса да тїсінікті. Олар ґздерінен ґздері ќорланєандай болып, баќуатты балалардан іргесін аулаќ салып жїреді. Психолог мамандардыѕ пікірінше, тўрмысы нашар отбасы балаларыныѕ бірќатары жасќаншаќ, жалтаќ болып ќалыптасады екен. Ал кейбіреулері, керісінше, ызаќор, кекшіл, ґмірге ґкпелі болып ер жетеді. Сондыќтан, жаѕа буын жас ўрпаќтыѕ бір-бірінен именбей еркін ґсулері їшін тиісті жаєдайлар жасалуы ќажет сияќты. Јрине, біреудіѕ талєамына тоќтам салєымыз келмейді. Јркім не киіп, ќандай телефон ўстаса да ґз еріктері. Тек, мектептен тыс жерде болса дейсіѕ. Ќайткенмен, тјрбие орны емес пе? Шындыєында, балалардыѕ бір-біріне деген теріс кґзќарасын ќалыптастыруєа ата-ананыѕ ґзі ыќпал етіп отырєан сыѕайлы. Ґйткені, олардыѕ арасында да ўлќыздарыныѕ мектепке «саќадай сай дайындалып» (сабаќ тўрєысынан емес) баратындыєы жґнінде жасырын бјсекелестік бар секілді. Тіпті, кей отбасылар ґздерініѕ баќуатты тўратынын баласыныѕ мектепке киетін ќымбат киімімен, ўялы телефонымен кґрсеткісі келетіндей. Мўнымен ґз бїлдіршіндерініѕ бойында ґзімшілдік, тјкаппарлыќ, ґркґкіректік мінезін ќалыптастыратынын аѕєармайды. Ўстаздардыѕ да шарасыздыєы тїсініксіз. Балаларєа «ўялы телефондарыѕды, шаєын ќол компьютерлері сынды басќа да ќўралдарды їйлеріѕде ќалдырып кетіѕдер» деп айтуєа болмай ма? Ўлы Абайдыѕ: «Јсемпаз болма јрнеге, Ґнерпаз болсаѕ арќалан…», - деген ґлеѕ жолдары материалдыќ емес, рухани байлыќќа ќызыќ дегенді меѕзейді. Алайда, осы бір єибратты балалардыѕ санасына ќўятын есті ата-ана ќайда? Јлде ќазірден бастап кјсіп ашып, бизнесмен болудыѕ жолын іздейміз бе? Јйтпеген жаєдайда, болашаќта балаларыма не деп жауап ќатам... Пікіріѕіз болса, www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

автошабандоздар Павлодар ґѕірінде бас ќосты Павлодар ќаласында ќысќы тректік автожарыстан (мўз їстінде шўєыл бўрылыстар арќылы автокґліктердіѕ жарысуы) республика біріншілігініѕ екінші кезеѕі аяќталды. Екі кїн бойы киелі мекенді думанєа бґлеген автокґлік жїргізушілері шўєыл бўрылыстардан ќиналмай ґтіп, айнадай жылтыраєан сырєанаќ трассаларда ґнер кґрсетті. Ґѕірімізде араєа 15 жыл салып барып ўйымдастырылєан автожарыс жоєары деѕгейде ґтті. Ќатысушылардыѕ дені осындай пікірде. Ќатысушылар мўз басќан Усолка ґзені їстінде жарысты. Шараны ўйымдастырушылардыѕ айтуынша, арнайы жолдарды реттеу їшін біршама уаќыт кеткен. - Бїгін - біз їшін ќуанышты кїн. Осынау кїнді 15 жыл кїттік. Соѕєы тґрт жылда Павлодар ќаласында автожарысќа арналєан арнайы айналмалы жол салуды кґздедік. Алайда, жоќ жерден болмашы мјселелер шыєып, ойлаєан маќсатымызды жїзеге асыруєа кедергі болды. Мјселен, ґткен жылы ауа райыныѕ ќолайсыздыєы ерекше јсер етті. Осы жолы діттеген арманымызєа ќол жеткіздік. Жарысќа 13 спортшы ќатысты. Ќазаќстандаєы автоспорттыѕ дамуына сјл де болса ґз їлесімізді ќостыќ деп ойлаймыз,-деді автоспорттан облыстыќ федерацияныѕ тґраєасы Сергей Шеломенцев. Додада тјжірибелі спортшылар Олег Бергер, Владимир Жуковеньдермен

ќатар Петр Бородин, Максим Бехлер сияќты жас ґрендер де баќ сынады. Жарыстыѕ ќорытындыларына тоќталсаќ. «А2-1600» жаттыєуында бірінші орынды кґкшетаулыќ Сергей Капирулин иеленді. Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ ґкілі Никита Татымов екінші орынды олжаласа, семейлік Евгений Ковылин їшінші орынды ќанаєат тўтты. Ал «А1 -1600» жаттыєуында Петропавлдан келген Иван Форш жеѕімпаз атанды. Екінші орын 16 жасар алматылыќ Петр Бородинге бўйырса, жерлесіміз Сергей Шеломенцев їшінші орынєа тўраќтады. Командалыќ сайыста Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ «Лидер» командасы топ жарды. Екінші жјне їшінші орындарды жарыс ќожайындары еншіледі. Тректік автожарыстардыѕ Павлодарда ўйымдастырылмаєанына кґп жылдыѕ жїзі болды. Десе де, осы жолєы шара ерекше есте ќалды. Айрыќша атап ґтерлігі, жарыс трассалары ќалаєа жаќын маѕда орналасты. Сондыќтан, ќатысушылардыѕ ґнерін тамашалауєа халыќ кґп жиналды. Республикалыќ авто-мотоспорт

Павлодар ќаласындаєы «Дос» аула клубыныѕ джиу-джитсу секциясыныѕ тјрбиеленушілері Астанадан жеѕіспен оралды. Аталмыш спорт тїрінен ґткен республикалыќ турнирде екі бірдей спортшы алтыннан алќа таќты. 45 келіде ґнер кґрсеткен Јділет Ерсайын ќарсыластарынан басым тїсті. Сондай-аќ, Саят Ќажымўратов та їздіктер ќатарынан кґрінді. Соѕєысы жараќатына ќарамастан, шаршы алаѕда барын салды. Нјтижесінде «Жеѕіске деген ќўштарлыєы їшін» жјне «Їздік јдіс-тјсіл» аталымдары бойынша марапатталды. Еѕ бастысы, ол джиу-джитсудан Ќазаќстан Республикасыныѕ спорт шебері атанды. Енді жеѕімпаздар Ќараєандыда ґтетін ел чемпионатына дайындалады. Онда топ жарєандар јлем біріншілігіне жолдама алады. Сондыќтан біздіѕ ґрендер алдаєы додаларда барын салады деген ниеттеміз. Е.ЌЫЗДАРБЕК.

(Павлодар ќаласы) Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15 Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген

федерациясыныѕ жауапты хатшысы Людмила Бородина мўндай тамаша жарыстан кейін жергілікті тўрєындардыѕ автоспортќа деген ќызыєушылыќтары артарына сенім білдірді. Жарыс жеѕімпазы, кґкшетаулыќ Сергей Капирулинді сґзге тарттыќ. «Бўл меніѕ ќысќы тректік автожарыстарда еншілеген таза жеѕісім. 1988 жылдан бастап автоспортпен шўєылдануды бастаєан едім. Алайда, белгілі бір жаєдайларєа байланысты спорттыѕ осы бір тїрінен 20 жылєа жуыќ уаќыт ќол їзіп алдым. Міне, їлкен спортќа ќайта оралєаныма екі-аќ жылдыѕ жїзі болды. Нјтижесі жаман емес. Ґзґзімді «жеѕіске жетемін» деп жігерлендірдім. Ќарсыластарым да «оѕай шаєылар жаѕєаќ» емес. Топ жарєаныма шексіз ќуаныштымын. Жарыстыѕ ўйымдастырылуына таєар мінім жоќ. Еѕ бастысы, «темір тўлпарым» жарады»,- дейді ол. Ќысќы тректік автожарыстан ел біріншілігініѕ соѕєы, їшінші кезеѕі 25-26 аќпан кїндері Петропавл ќаласында ґтеді. Фархат ЈМІРЕНОВ.

БЈРЕКЕЛДІ!

ЕЛОРДАДАН ЕКІ АЛТЫН

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru

Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Редакцияныѕ мекенжайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

E-mail: s_samaIy@maiI.ru

Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18. Жауапты хатшы - 61-80-19 Јлеуметтік мјселелер: саясат, заѕ, јдебиет 61-80-23; Денсаулыќ, мјдениет, білім, имандылыќ, «Айналайын», «ЖАС times» - 61-80-17 Экономика 61-80-37; Ауыл шаруашылыєы, тўрєын їй мјселесі 61-80-18; Тіл, спорт - 61-80-20 Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 32-36-82, 32-09-31;

Маркетинг жјне тарату бґлімі 32-09-89. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 44748 дана, бїгінгі кґлемі 2 б.т.

Баспа индексі 65441. Павлодар облыстыќ «Информ-БюроЭкибастуз» ЖШС “PrimaLux” баспаханасында басылды. ЌР Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Јуезов кґшесі, 15-їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/755044.

Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты17.00. Тапсырыс Г12-1826.

Аќсу ќаласы Сарышыєанаќ ауылыныѕ тўрєыны, аяулы јке, ардаќты ата, асыл жар Ахмет Рахметўлы Јбілдинов аќпанныѕ 25-сі кїні 60 жасќа толады. 60 жылдыќ мерейтойымен шын жїректен ќўттыќтай отырып, зор денсаулыќ, мол баќыт, шаѕыраєыѕызєа шаттыќ пен мереке, дастарќаныѕызєа береке тілейміз. Тґмендегі жыр жолдарын ґзіѕізге арнаймыз: Алпыстыѕ шыќтыѕыз сіз асќарына, Аќ тілек біз тілейміз аќтарыла. Сізге деген еѕ ќымбат тілегіміз, Еш жамандыќ жоламасын басыѕызєа. Ќўтты болсын 60 жылдыќ тойыѕыз, Орындалсын арман-тілек ойыѕыз. Немерелеріѕіздіѕ ќызыєымен ќартаймай, Мейірімге толсын тўла бойыѕыз! Тілек білдірушілер: жолдасы - Гїлбаршын, балалары, немере-жиендері. (7).

Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалынан» алынєан материалдарєа сілтеме жасалуєа тиіс. Жарияланєан маќалаларды, фотосуреттерді жјне безендірулерді кґшірмелеу тек КМК рўќсатымен жїзеге асырылады.

Сарыарка самалы  

25 02 2012

Сарыарка самалы  

25 02 2012