Page 1

16

маусым, бейсенбі 2011 жыл

№ 67 (14704)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

KÀÇÀKÑÒÀÍ YÉÛÌÄÛ Í ÒÈÆÅËI ÁÀÑKÀÐÄÛ Кеше Астана ќаласындаєы Тјуелсіздік сарайында Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымыныѕ (ШЫЎ) мерейтойлыќ оныншы Саммиті ґтті. Форум Ќазаќстан Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымына мїше-мемлекеттерініѕ басшылары - Ресей президенті Дмитрий Медведев, ЌХР тґраєасы Ху Цзиньтао, Ґзбекстан президенті Ислам Каримов, Ќырєызстан президенті Роза Отынбаева, Тјжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесуінен басталды.

e

ШЫЎ мерейтойлыќ Саммитініѕ негізгі мазмўны ґткен онжылдыќтаєы жўмыс нјтижелеріне сараптама жасау жјне Ўйымныѕ одан јрі дамуыныѕ алєышарттарын аныќтауєа арналєан. Сонымен ќатар, Саммит барысында јлем мен аймаќтаєы ќазіргі заманєы ахуалєа ќатысты кеѕ ауќымды мјселелер де талќыланды. Шара нјтижелері бойынша ШЫЎ онжылдыєыныѕ Астана декларациясы ќабылданды. Астанадаєы Саммит аяќталєаннан кейін ШЫЎ-єа тґраєалыќ Ќазаќстаннан Ќытай Халыќ Республикасына ґтеді. Ќазаќстан Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымы ќызметініѕ алєашќы он жылын жалпы алєанда табысты деп баєалап отыр. Бўл туралы Ќазаќстан Президенті Нўрсўлтан Назарбаев кеше Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымы мїшемемлекеттері басшыларыныѕ отырысы кезінде айтты. «Біздіѕ кґзќарасымыз бойынша, 2001 жылы негізгі басымдыќтарыныѕ бірі ретінде терроризммен, сепаратизм жјне экстремизммен кїрес ретінде наќтылаєан ќўрылым ретіндегі ШЫЎ ќўру, сол кезеѕніѕ їрдісіне мїше-мемлекеттердіѕ дер кезінде жасаєан реакциясы болды. Оєан халыќаралыќ жјне аймаќтыќ ќауіпсіздіктіѕ сјулетіне ґзгеріс енгізіп, јлемді дїр сілкіндірген 11 ќыркїйек оќиєасы дјлел болып отыр»,- деп атап ґтті Ќазаќстан Президенті. Н.Назарбаев атап ґткендей, ШЫЎ аясындаєы ќауіпсіздік саласы осы жылдар ішінде елеулі дамуєа ие болды. Беделді келісім-ќўќыќтыќ база ќўрылды, аймаќтыќлаѕкестікке ќарсы ќўрылым бекітілді (АЛЌЌ), ґкілетті органдар арасында тыєыз байланыстар орнатылып, лаѕкестікке ќарсы оќу-жаттыєулар їзбей ґткізіліп тўрады. Сонымен ќатар, лаѕкестік, сепаратистік жјне экстремистік ќызметтегі ўйымдарєа ќатысы бар тўлєалар

ÕÀÁÀÐËÀÌÀ 2011 жылєы 24 маусым кїні саєат 10.00-де Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 61-їй (Ауыл шаруашылыєы басќармасы єимаратыныѕ мјжіліс залы) IV сайланєан облыстыќ мјслихаттыѕ кезекті ХХХV сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына мына мјселелер енгізіледі: 1) Павлодар облысында шаєын жјне орта кјсіпкерлікті дамыту жјне оныѕ экономикалыќ белсенділігін арттыру їшін жаєдай жасау туралы 2) Облыстыќ мјслихаттыѕ (ІV сайланєан ХХІХ сессиясы) 2010 жылєы 13 желтоќсандаєы “2011-2013 жылдарєа арналєан облыстыќ бюджет туралы” №324/ 29 шешіміне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы жјне басќа мјселелер.

туралы аќпарат алмасу жаќсы жолєа ќойылєан. АЛЌЌ атќару комитетініѕ хабарлауынша, 20042011 жылдар аралыєында лаѕкестік јрекет жасаудыѕ 500-ден астам талпынысына тоќсауыл ќойылды. Сонымен ќатар, есірткі мен ќарудыѕ заѕсыз айналымына, трансўлттыќ ўйымдасќан ќылмыстар, заѕсыз кґші-ќонєа ќарсы кїресте, сондай-аќ, ќорєаныс, тґтенше жаєдайлардыѕ зардаптарын жою жјне болдырмау, халыќаралыќ аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз етуде ґзара ыќпалдасудыѕ белсенділігі елеулі тїрде артќаны кґрініп отыр, деп атап ґтті ЌР Президенті. ШЫЎ ґзініѕ ќызметініѕ їш ќўрамдас бґлігі - ќауіпсіздік саласы, экономикалыќ жјне гуманитарлыќ ынтымаќтастыќ салаларын берік ўстануы шарт, деп атап ґтті Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаев Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымы мїшемемлекеттері басшыларыныѕ отырысында сґйлеген сґзінде. «Бейбітшілікті жјне аймаќтаєы ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету мјселелеріндегі саясидипломатиялыќ ґзара ыќпалдастыќты лаѕкестік, сепаратизм мен экстремизм, есірткі мен ќарудыѕ заѕсыз айналымы, трансўлттыќ ўйымдасќан ќылмыс пен заѕсыз кґші-ќонєа ќарсы кїреске басты назарды аудара отырып, ќазіргі жоєары деѕгейді саќтап ќалу шарт», деп атап ґтті ЌР Президенті. Нўрсўлтан Назарбаев атап ґткендей, ШЫЎ ќатысушы-мемлекеттері арасындаєы экономикалыќ ынтымаќтастыќты елеулі тїрде алєа жылжытып, бірлескен жобаларды ќаржыландыру жґнінде кейін оны Даму ќорына айналдыра алатындай арнайы есепшот ашу ќажет. Біздіѕ елдердіѕ халќы Ўйым ќызметініѕ нјтижелерін сезіне алатын болуы тиіс. ШЫЎ ќатысушы мемлекеттері арасындаєы азыќ-тїлік ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету мјселелері бойынша ынтымаќтастыќты дамыта

тїсу ќажет, деп атап ґтті Ќазаќстан Президенті Н.Назарбаев ШЫЎ мїше-мемлекеттері басшыларыныѕ отырысы кезінде сґйлеген сґзінде. «Ќазіргі уаќытта јлемдік тўтыну мен табиєат апаттарыныѕ салдарынан шикізат пен энергия ресурстарыныѕ баєасыныѕ ґсуі азыќтїлік тауарларыныѕ ќымбаттауына алып келді. Азыќ-тїлік даєдарысыныѕ зардаптары бїкіл јлемдегі јлеуметтік жјне саяси жаєдайдыѕ ушыєып кетуіне алып келе алады. Бўл жаєдайда азыќ-тїлік ќауіпсіздігін аймаќтыќ жјне халыќаралыќ деѕгейде тўраќтандырып, їйлестірілген жјне келісілген јрекеттерді жїзеге асыру шарт», - деп атап ґтті ґз сґзінде Нўрсўлтан Назарбаев. Ресей жылдыѕ аяєына дейін Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымы аясында ірі аймаќтыќ жобаларды жїзеге асыруєа баєытталєан кґптарапты сауда-экономикалыќ ынтымаќтастыќ баєдарламасын жїзеге асырудыѕ «жол картасын» жасап, бекіту ќажет деп санайды. Бўл туралы РФ Президенті Дмитрий Медведев Астана ќаласындаєы ШЫЎ мерейтойлыќ Саммитінде сґйлеген сґзінде айтты. «Меніѕ ойымша, жылдыѕ аяєына дейін осы ќўжатты жасап, бекітіп, оны ўзаќќа апармай жїзеге асыруєа кірісу ќажет», - деді Ресей мемлекетініѕ басшысы. 2010 жылєы 12 маусымнан бастап 2011 жылєы 15 маусымєа дейін Ќазаќстан Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымына тґраєалыќ етті. Республика ШЫЎ тарихында 2010-2011 жылдарєа арналєан ШЫЎ іс-јрекет жоспарын ќабылдау бастамасын кґтерді, оныѕ аясында тїрлі деѕгейдегі жјне баєыттаєы 100-ден астам іс-шаралар ґткізілді. Ќазаќстанныѕ ШЫЎ-єа тґраєалыќ етуде негізгі міндеттерініѕ бірі - ШЫЎ аясында ынтымаќтастыќтыѕ їш баєытын дамытуєа баєытталєан ўйым ќызметін белсендіру: ќауіпсіздік, сауда-экономикалыќ, жјне мјденигуманитарлыќ салалар. ШЫЎ 10 жыл толуына арналєан Мерейтойлыќ саммит Ќазаќстан тґраєалыєыныѕ жетістігін кґрсетеді, бўндай шараны ґткізу еліміздіѕ саяси, јлеуметтікэкономикалыќ жјне индустриялыќ-техникалыќ дамуын жоєары ўйымдастыру деѕгейіндегі жетістіктерін серіктестердіѕ мойындауыныѕ айќын белгісі. ЌазАќпарат.

НАЗАР АУДАРЫЅЫЗ!

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ќўрметті оќырмандар! Осы жылдыѕ 21 маусымы кїні саєат 10.00-ден 12.00ге дейін облыстыќ «Сарыарќа самалы», «Звезда Прииртышья», «Регион.kz» газеттері редакцияларыныѕ ќатысуымен «Аймаќ айнасы» аќпараттыќ порталында «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасыныѕ Павлодар облысындаєы жїзеге асуы таќырыбында интернет-конференция ґтеді. Интернет-конференцияєа облыстыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасы бастыєыныѕ міндетін атќарушы Ќашкенова Хелуа Ќазымќызы ќатысады. Мїмкіндікті пайдаланып, жўмысќа орналасу, оќыту, басќа мамандыќты игеру мјселелеріне байланысты ґздеріѕізді толєандырєан сауалдарыѕызды аталєан басќарма бастыєына жолдаѕыздар. Бірде-бір сауал жауапсыз ќалмайды. Сўраќтар алдын ала жјне «Аймаќ айнасы» порталында (www.aimak-ainasy.kz) ґтетін интернет-конференция кїні кґрсетілген уаќытта ќабылданады. Аныќтама телефоны: 8 (7182) 62-80-18.

БЇГІНГІ НҐМІРДЕ:

БІЛІМ

ТЕСТІЛЕУ НЈТИЖЕЛЕРІ СТАТИСТИКА НЕНІ КҐРСЕТТІ?

3

ÁÅÒ. БЮДЖЕТ

ЌАРЖЫ ЌАЖЕТТІ БАЄЫТЌА ЖЎМСАЛУЫ КЕРЕК 4

ÁÅÒ.

ДЕНСАУЛЫЌ

МАМАНДЫЄЫНА АДАЛ ЖАН

5

ÁÅÒ. «АЙНАЛАЙЫН»

ЌАЛЫС ЌАЛМА! БАЙЌАУ!

9-12

ÁÅÒÒÅÐ.

АУА РАЙЫ Синоптиктердіѕ болжауынша, 16 маусымда Павлодар ќаласында ауыспалы бўлт тўрып, аздап жаѕбыр жауады. Ауа температурасы тїнде 9-11, кїндіз 24-26 градус ыстыќ болады. Солтїстік батыстан соќќан желдіѕ жылдамдыєы секундына 9-14 метр. Облыс бойынша тїнде 8-13, кїндіз 21-26 градус болады деп кїтілуде. 17 маусымда Павлодар облысында ауа температурасы тїнде 12-17, кїндіз 27-32 градус болады деп кїтілуде. Оѕтїстік шыєыстан соќќан желдіѕ жылдамдыєы секундына 9-14 метр.


АЌПАРАТ ОЌУШЫЛАР ЌУАНЫШЫ

ЖАЅАЛЫЌТАР МЇЙІСІ Брюссельде Ќазаќстан достарыныѕ еуропалыќ клубыныѕ тўсаукесер рјсімі ґтті. Салтанатты жиынєа ќазаќ Парламентініѕ депутаттары, олардыѕ еуропарламенттегі јріптестері, Еуропа кеѕесініѕ парламенттік ассамблеясы мен Еурокомиссия ґкілдері ќатысты. «Ќазаќ елініѕ еуропалыќ достары клубы біздіѕ еліміз бен еуроодаќ арасында саяси, сауда-инвестициялыќ жјне мјдени байланыстарды ныєайту маќсатында ќўрылєан», - деді Бельгиядаєы Ќазаќстанныѕ тґтенше жјне ґкілетті елшісі Ерік Ґтембаев. Президент Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ Брюссельге сапарында Ќазаќстан мен Еуроодаќ арасындаєы ынтымаќтастыќты жаѕа деѕгейге кґтеру туралы келісім болєан еді. Ал биылєы жылдыѕ мамыр айында еурокомиссия осы баєытта келіссґздер жїргізуді бастады. ЌР Парламент Мјжілісі тґраєасыныѕ орынбасары, ЌР мен ЕО парламенттік ынтымаќтастыќ комитетініѕ теѕ тґраєасы Владимир Бобров: «Бїгінде Еуропа Ќазаќстанды жаќсы таниды, еуропа одаєына мїше елдердіѕ астанасы саналатын Брюссельде осындай клубтыѕ ашылуы - соныѕ айєаєы. Мўныѕ таєы бір маѕыздылыєы Ќазаќстан мен Еуроодаќ Парламенттерініѕ ынтымаќтастыєы комитетініѕ 10 жылдыќ мерейтойы ќарсаѕында болуы. Біздіѕ еуропалыќ јріптестеріміз, сондай-аќ, бизнес пен мјдениет ґкілдері осындай деѕгейдегі байланыстардыѕ ґте маѕызды екенін айтуда», - деп атап кґрсетті. Ал Еуропарламент депутаты Элизабет Эггле: «Орта Азиядаєы Ќазаќстан секілді їлкен мемлекет пен Еуроодаќ арасындаєы бўл ќадам біздіѕ ынтымаќтастыєымызєа оѕ јсерін тигізеді. Біздіѕ саяси, экономикалыќ, мјдени жјне гуманитарлыќ салаларда диалог жїргізуімізге мїмкіндік береді. Сондыќтан болашаќта Ќазаќстанєа да, Еуроодаќќа да бўл тек оѕ ґзгерістер јкеледі деп сенемін»,- деді. Биыл елімізде ауыл шаруашылыєына берілген 3 миллион гектардан астам жерді мемлекет меншігіне ќайтару жоспарланып отыр. Бўл туралы Жер ресурстарын басќару жґніндегі агенттік тґраєасы Ґмірзаќ Ґзбеков хабарлады. Оныѕ айтуынша, облыс јкімдері ќазан айыныѕ біріне дейін агенттікке жер мїліктерін тїгендеу жґнінде есеп беруі тиіс. Ќазірдіѕ ґзінде 2,3 миллион гектар жер алќабындаєы 6 мыѕнан астам телім аныќталєан. Оныѕ 605 000 гектарды ќўрайтын 807 жер телімі мемлекетке ќайтарылып, 449 000 гектар жердегі 848 телімніѕ иесіз ќалєаны мјлім болды. 1 шілдеден бастап кґліктерге ќатысты жаѕа талап Еуро-3 кїшіне енеді. Бўл бастаманы республикамыздыѕ автокґлікшілер одаєы бір ауыздан ќолдап отыр. Ґйткені бўл талап елiмiздегi экологиялыќ ахуалєа оѕ јсер етеді, дейді мамандар. Еуро-3 стандарты бойынша жанармай сапасы да арта тїседi. Ал 2014 жылы Ќазаќстан толыќтай Еуро-4 стандартына кґшпекші. Осыєан сјйкес ќазір еліміздіѕ мўнай ґнімдерін ґѕдейтін зауыттарда жаѕа стандартќа сай ќондырєылар орнату ісі пысыќталып жатыр. Интернет бойынша јзірлеген – Асыл ЈБІШЕВ.

Жуырда Баянауыл ауданында Ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына орай тау туризмінен облыстыќ жарыс ґтті. Спорттыќ шараєа Аќсу ќаласындаєы М.Ќабылбеков атындаєы орта мектептіѕ оќушылары ќатысып, нјтижелі кґрсеткіштерге ќол жеткізді. Айта кетерлігі, ќала намысын ќорєаєан ќўрама республика бойынша осындай жарыста жеѕімпаздар ќатарында болєан екібастўздыќ «ЗЮВС» туристік клубында жаттыќќан. Мол тјжірибе алєан. «Їш кїнге созылєан жарыста Баянауылдыѕ сўлу табиєаты мен халыќ ќонаќжайлыєына тјнті болып, ґзге ґѕірлердіѕ ќатысушыларымен достастыќ. Болашаќта бўдан да жоєары нјтижеге ќол жеткізуге тырысамыз», - дейді оќушылар. М.Ќабылбеков атындаєы орта мектеп оќушылары, Алєабас ауылы.

МЕН - ЕЛІМНІЅ ПАТРИОТЫМЫН! Осындай атаумен Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік рјміздері кїні аясында Аќсу ќаласы ауылдыќ аймаєыныѕ он їш ауылында флэшмоб акциясы мен мерекелік концерттер ґтті. Оєан мемлекеттік мекеме ќызметкерлері мен елді мекендер тўрєындары ќатысты. Мерекелік акцияда патриоттыќ јндер

ÕÀÁÀÐËÀÌÀ

2

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

Аќсу жаѕалыќтары орындалып, ел егемендігін айшыќтайтын нышандардыѕ шыєу тарихы жайлы маєлўматтар берілді. Арайлым АЌЌАЛАЌОВА, мјдени-сауыќ орталыєыныѕ јдіскері.

ЖАЅА ФУТБОЛ АЛАЅЫ Аќсу ќаласындаєы бірќатар ірі кјсіпорындардыѕ атсалысуымен мемлекет саясатыныѕ басым баєыттарыныѕ бірі - ўлт саулыєы мен тўрєындар арасында салауатты ґмір салтын насихаттау жўмысы ойдаєыдай жїзеге асырылуда. Соныѕ бірден-бір дјлелі – жуырда есігін айќара ашќан заманауи їлгідегі шаєын футбол алаѕы. Спорт нысаны Аќсу ферроќорытпа зауытыныѕ мўрындыќ болуымен іске ќосылєан. Игілікті бастаманыѕ ашылу салтанатына ќала јкімі Оразгелді Ќайыргелдинов ќатысып, жас ўрпаќтыѕ денсаулыєы мен тўрєындар арасында салауатты ґмір салтын насихаттау бїгінгі кїні ќаламызда оѕтайлы жїзеге асырылып жатќанын жеткізді. Сондай-аќ, ол биылєы жылы осындай тґрт спорт алаѕы, екі балалар ќалашыєы жјне екі хоккей алаѕы ашылатынын хабардар етті. Салтанатты рјсімнен кейін жаѕа алаѕєа алєашќы болып Аќсу ферроќорытпа зауытыныѕ газ-ќўтќару ќызметініѕ спортшылары мен ардагерлері шыєып, футбол ойнады.

КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ Аќсу ќалалыќ ішкі істер бґлімі бастыєыныѕ орынбасары Талєат Саталєановтыѕ тґраєалыќ етуімен кјмелетке толмаєандар ісі жјне олардыѕ ќўќыќтарын ќорєау жґніндегі комиссияныѕ кезекті отырысы ґтті. Шара барысында «Психологтыќмедициналыќ жјне педагогикалыќ кеѕес» мекемесініѕ меѕгерушісі Секер Ќайырбаева атќарылєан жўмыс жґнінде баяндама жасады. Бїгінгі кїні аталмыш мекеме тізімінде 712 мїмкіндігі шектеулі, оныѕ ішінде кеѕес алуєа мўќтаж 217 мїгедек бала бар. 189 мїгедек бала тексеруден ґткен. Оныѕ 48-і мектеп жасына дейінгі, 141-і мектеп жасындаєы балаларды ќўрайды. Баяндамашыныѕ айтуынша, денсаулыєында аќаулары бар балалардыѕ тўрмыс-тіршілігімен танысу жјне олардыѕ ата-аналарына психологиялыќ кеѕес беру жўмысы жїргізіледі. Бїгінгі таѕда ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ атсалысуымен мїгедек балалар компьютерлермен ќамтамасыз етілген. Мекеме басшысы 2011-2012 жаѕа оќу жылында психикалыќ дамуы нашар балаларєа арналєан ќосымша тїзету сыныптары мен ќалаєа ќарасты барлыќ елді мекендердегі мектептерде логопедтік бґлімдерді ашу ќажеттілігін алєа тартты. Аќбота СЕЙСЕНБАЕВА.

2011 жылєы 24 маусым кїні саєат 10.00-де Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 61 їй (Ауыл шаруашылыєы басќармасы єимаратыныѕ мјжіліс залы) IV сайланєан облыстыќ мјслихаттыѕ кезекті ХХХV сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына мына мјселелер енгізіледі: 1) Павлодар облысында шаєын жјне орта кјсіпкерлікті дамыту жјне оныѕ экономикалыќ белсенділігін арттыру їшін жаєдай жасау туралы 2) Облыстыќ мјслихаттыѕ (ІV сайланєан ХХІХ сессиясы) 2010 жылєы 13 желтоќсандаєы “2011-2013 жылдарєа арналєан облыстыќ бюджет туралы” №324/29 шешіміне ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы жјне басќа мјселелер.

ЇЙ ИЕЛЕРІН ЖАСТАЙЫНАН ҐСІРЕМІЗ Б

ала – ґмірдіѕ жалєасы болєандыќтан, ата-ана барлыќ жаќсыны солардыѕ келешегіне арнап, дјмдіні аузына тосып, білімді болсын деп жаќсы мектеп таѕдайды. Дегенмен, балалыќ шаќ деген тез ґте шыєады. Келешекті алыстан болжайтын јке-шеше ўрпаєыныѕ болашаєы їшін ќам жейтіні белгілі. Бўл жерде јѕгіме жоєары білім алу туралы єана емес, білікті маман иегері болуєа да ќатысты. Жаќсы тўрмыстыѕ кепілі бола алатын баспана да, маѕызды мјселе ќатарында. Ќазіргі жастарєа берілетін мїмкіндіктерді кґріп, јрі таѕдануєа да, јрі ќызыєып та ќарауєа болады. Заман аєымына байланысты бїгінгі балалардыѕ ата-ананыѕ ыќпалынан тезірек босап, ґз бетінше ґмір сїруге ўмтылатыны да жасырын емес. Мїмкін, бўл дўрыс та шыєар. Осыны кґре отырып, біз ґз бала-шаєамызєа кґмектеспегенде ќайтеміз? Јрине, ќол ўшын беруге дайынбыз! Сондыќтан балаларымызєа жеке пјтер сатып алуєа ќаражат жинауды ќазірден бастауымыз керек болар. Егер отбасында бірнеше бала болса, бір мезгілде бас-басына пјтерге аќша жинау тіпті ќиын. Ал бірнеше ипотекалыќ несие алу ґте ќымбатќа тїседі!

«Ќазаќстанныѕ тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» маусым айы бойы «Бірге ґсеміз» акциясын жїргізбек. Баланыѕ жеке атына жасалатын тўрєынїйќўрылыс жинаєы туралы келісім-шарт сіздіѕ ќаражатыѕызды айтарлыќтай їнемдейді. Осы маќсат жолында атааналарєа тўрєын їй несиесі нарыєындаєы кґшбасшы ретінде танылєан «Ќазаќстанныѕ тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» кґмектесе алады. Аталмыш банк 2011 жылдыѕ маусымныѕ 1 мен 30-ы аралыєында «Бірге ґсеміз» акциясы аясында баланыѕ атына тўрєын їй ќўрылыс жинаєы туралы жасалєан келісімшарттыѕ комиссиялыќ алымын 50 пайызєа дейін ќысќартады. Келісімшарт 14 жасќа дейінгі балаєа жасалынады жјне клиент осы жасќа толмаєан јрбір баланыѕ атына шот аша алады. Акция талаптары ґте ќарапайым – баланыѕ атына ашылєан јрбір келісімшарттыѕ еѕ тґменгі келісімді кґлемі 1 миллион теѕгені ќўрайды. Келісімшарт жасауєа баланыѕ туу туралы кујлігі болса жеткілікті. Оныѕ їстіне банк тек ґз клиенттеріне єана ќарайласып отырєан жоќ. Осы уаќытќа дейін Банктіѕ салымшысы болып кґрмеген жеке тўлєалар да ќажет деп тапса, осы келісімшартќа ќол жеткізе алады. Осылайша, тўрєын їй сатып алу їшін жеке ќаражат жинаќтауєа негізделген пјтерлі болуды ќаржыландыру тетігіі баршаєа ќолжетімді болмаќ. Меніѕ бір танысым осыдан бір жарым жыл бўрын бірінен соѕ бірі мектеп бітіре бастаєан тете їш ересек баласына «Тўрєын їй

ÅÊIÁÀÑÒYÇ KÀËÀÑÛ

ÒYÐFÛÍÄÀÐÛÍÛH ÍÀÇÀÐÛÍÀ!

ќўрылыс жинаќ банкінен» жинаќ депозитін ашќан болатын. Ґзіѕіз саралап кґріѕіз, бўл банктіѕ тарифтік баєдарламалары аясында тиімді несиелік їстемесі жылына 3,5-нан бастап 5 пайызды ќўрайды. Бўл – несиелеудіѕ еѕ тґменгі мґлшерлемесі. Ґзге банктерде їстеме пайыз мґлшері ґте жоєары екені белгілі. Сонымен ќатар, тўрєынїйќўрылысжинаєыныѕ негізгі міндеті халыќќа сатып алатын їйініѕ жарты ќаражатын жинаќтауєа кґмектесу болып табылады. Ґйткені, келешекте алынатын несиеге ќызмет кґрсету јлдеќайда жеѕіл јрі ќарыз алуєа кґп ќаражат кетпейді. Кґптеген адамдар їшін тґмен пайызбен ќаражатты ќарызєа алу – арман санатындаєы ќажеттілік. Кейбір банктер арќылы мўндай маќсаттарды жїзеге асыру мїмкін емес. Ал тўрєын їй ќўрылысжинаєыныѕ жинаќтау жїйесі арќылы мўндай армандарєа аса ќиналмай-аќ ќол жеткізуге болады. Меніѕ таєы бір танысым ґзініѕ їлкен ќызына ќандай пјтер сатып алып беретініне јлі шешім ќабылдаєан жоќ, ол таєы бір жарым жылдай Банкке ќаражат салуы ќажет. Есесіне ол жинаќтаєы салымына мемлекет тарапынан кепілдік берілетіндігін аныќ біледі. Жинаќтау мерзімін жеделдету їшін оныѕ салымына жыл сайын

2 пайыздан їстеме ќосылатынынан хабардар. Еѕ бастысы, мемлекеттік «Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкініѕ» басќа банктерден айырмашылыєы - жинаќтау мерзімі мен несиені ќайтару кезеѕінде пайыздыќ їстемелері ґзгермейді, барлыќ уаќытта мґлшерлемелер тіркелген кїйінде ќалады. Ґйткені бўл Банк басќа банктерден ќарызєа аќша алмайды, арзан тїсетіндіктен тек ґз ќаражатымен жўмыс істейді. Егер есептеп кґрсек, «Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкініѕ» тарифтік баєдарламалары жинаќтау їшін де, несие алу їшін да ґте ќолайлы. Мјселен, 3-3,5 жыл тўраќты тїрде ќаражат жинаќтасаѕыз, онда 6 жылєа дейін заем алуєа болады. Бўл жаєдайда жинаќ бойынша ай сайынєы тиісті жарна келісілген соманыѕ 1,25 пайызын ќўрайды. Несиені жабу жарнасы шамамен келісілген соманыѕ 0,8 пайызы . Жинаќ бойынша тиімді жылдыќ сыйаќы мґлшерлемесі 12,7 пайызєа дейін жетсе, несиелеу бойынша – 5,5 пайызєа дейін. Бўл ґте тиімді, егер келісімді сома 1 миллион теѕге болса, онда тиісті ай сайынєы жарна 12 500 теѕге болады, ал заемды ґтеу – 8 мыѕ теѕге.

Егер несие мґлшерлемесі бўдан да тґмен болсын десеѕіз, онда басќа тарифтер мен баєдарламаларды пайдалансаѕыз болады. Мысалы, келісімді соманыѕ жартысын 15 жыл бойы жинап, несиені 25 жылєа алатын болсаѕыз, онда їстеме тіпті тґмен. Жинаќтау мен ґтеуде тиісті ай сайынєы жарна келісімшарттаєы соманыѕ 0,25 пайызын ќўрайды. Жинаќ бойынша сыйаќылыќ жылдыќ тиімді мґлшерлемесі 4,6 пайызєа дейін, несиелеу бойынша – 3,6 пайызєа дейін тґмендейді. Мјселен, келісілген сома 5 миллион теѕге делік, онда жинаќ бойынша тиісті ай сайынєы жарна 12 500 теѕге болады. Сонымен ќатар, Банк клиенттері заемдарды мерзімінен бўрын айыппўлдар мен комиссиясыз жабуєа болады. Ќысќасы, «Ќазаќстанныѕ тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» ќашанда ґз клиенттерініѕ ќамын ойлап, осы уаќытќа дейін ґз ќамќорлыєын наќты істермен дјлелдеп келе жатыр. Демек, Банкпен оныѕ клиенттері єана емес, балалары да жўмыс істей алады. Айнаш ЕСАЛИ.

Ќосымша аќпараттарды «Ќазаќстанныѕ Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» АЌ-ныѕ аймаќтыќ филиалынан ала аласыздар. Мекенжайы: Павлодар ќаласы, Академик Шґкин кґшесі, №100 їй, тел.: 34-08-99, 34-09-26.

2011 жылдыѕ 15 наурызынан бастап «Сарыарќа самалы», «Звезда Прииртышья», «Регион.kz» облыстыќ газеттеріне жарнама мен хабарламаларды ќабылдайтын бекеттері мына мекенжайлары бойынша ашылды: «Информбюро» ЖШС, Јуезов кґшесі, 15 їй, Екібастўз ќалалыќ телеарнасы, Энергостроителей к-сі, 9 їй, Вести Екибастуза, Јуезов к-сі, 49/7 їй. Аныќтама тел.: 8 (7182) 32 09 89 тел./факс: 8 (7182) 32 09 31. Екібастўз ќаласындаєы ґкілдері: 8 (7187) 75-50-44, 33-25-11, 75-65-07.


БІЛІМ іртіне «јліпті ќол созєан оќушыныѕ да, шјк Орта білім туралы аттестатќа ыќ атанєа жїк боларлыќтай ќыруар ќыр а таяќ деп їйрету» жолынд «Осы баламныѕ терін тґгетін мўєалімніѕ де, ныѕ да, «ЎБТ жўмысты атќарып, маѕдай -ана ата н йты ѕда ала н?» деп болашаєы ќалай болар еке гіміз ќўлдырап кетіп, кґш соѕында ќалып тин биліктіѕ де демін кґрсеткіштері бойынша рей ѕ-алаѕ кїйге тїсетін ґѕірлік ќоймасаќ жарар еді» деп еле ѕєай тестілеудіѕ (ЎБТ) биылєы науќаны да ішіне тартќызєан Ўлттыќ біры ілеу ге дай ынд ыќт ан бас кґт ерм еге н тест , тјм ам бол ды. Кїн і-тї ні сјт толастаєандай. Јдеттегідей шјкірттердіѕ жан кїйзелісі бір екшеліп, таразыєа ніпеле і лер иже нјт ѕ оны . науќан ґтісімен ысы мен бўрысы сарапталуда тартылып, оѕы мен солы, дўр єанымыздай, жалпы, ЎБТ-ны жаз те ќБўєан дейін талай мјр ылар да аз емес. Оныѕ арты жаќтаушылар да бар, даттауш нгі ќоєам јлі-аќ таразылай бїгі кемін, тиімді-тиімсіз екенін жатар деген ойдамыз...

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

Г.Ќўсайынова, Ж.Ќапбасов, М.Чикунова оќушылардыѕ жекелеген пјндерден жоєары нјтиже кґрсетуіне айрыќша еѕбек сіѕірді деп айтуєа болады. Ґз мамандыєыныѕ шеберлері шјкірттерге тереѕ білім беру арќылы ЎБТ нјтижесінде ґткен жылдардаєыдан биік деѕгейге кґтерілді. Ауданымыздыѕ жаќсы деѕгейдегі білім кґрсеткіші алдаєы уаќыттарда да ќўлдырамайды деп сеніммен айта аламыз», - деп атап кґрсетті. Осылайша, Ќашыр ауданыныѕ білім ќызметкерлері оќу жылын табысты тјмамдап, жалпы облыстыќ кґрсеткіштіѕ жоєарылауына зор їлес ќосып отыр. «Ўстаздыќ – ўлы іс» дегендей, бјсекеге ќабілетті ўрпаќ ґсіру жолында табанды еѕбек етіп жїрген мамандарєа алєыстан басќа айтар жоќ. Ўлт мўраты жолындаєы табыс толыса тїссін дейміз!

«Балапан» нендей нјтиже беруде? Елбасы Н.Назарбаевтыѕ бастамасымен ґміршеѕ болєан «Балапан» баєдарламасы Ќашыр ауданында да ойдаєыдай жїзеге асуда. Балаларды мектепке дейінгі білім беру нысандарымен ќамту їрдісі жылдан-жылєа жоєары кґрсеткіштерге бет бўрып келеді. Сґзіміз дјлелді болуы їшін салыстырмалы тїрде

Таразыда – тестілеу нјтижелері Сонымен... ЎБТ-2011 тарих ќойнауына жол тартты. Оныѕ нјтижесі нендей болєанына аз кем-кем кґз жїгіртіп ґтелік. Ел бойынша жалпы саны 126 мыѕ 168 оќушы ќатысќан ЎБТ-2011 науќанында тек мектеп бітіруші 30 тїлек ќана еѕ жоєары деп саналатын 125 балєа ќол жеткізіпті. Олардыѕ еѕ кґбі Оѕтїстік Ќазаќстан облысынан – 7 оќушы. Айта кету керек, ЎБТ тапсырєан оќушылар саны жаєынан осы Оѕтїстік Ќазаќстан ґѕірі кґш бастап тўр. Биыл аталмыш ґѕірден 25 мыѕ 268 тїлек тестілеу ґтетін бґлменіѕ табалдырыєынан аттаєан екен. Ал еѕ жоєары балєа ќол жеткізген 30 оќушыныѕ 2-еуі Павлодар облысынан. Олар – Баянауыл ауданы №2 Майќайыѕ орта мектебініѕ тїлегі, «Алтын белгі» їміткері Дамир Салыќов жјне С.Торайєыров атындаєы ПМУ жанындаєы кґп салалы лицеймектебініѕ тїлегі Альбина Асанова. Таєы бір айта кетер жайт – ЎБТ-єа ќатысќан жалпы саны 126 мыѕнан астам оќушыныѕ 84 мыѕ 168-і ќазаќ тілінде сынаќ тапсырыпты. Арасалмаќтыѕ ќаншалыќты екенін осыєан ќарап ґздеріѕіз сараптай беріѕіздер. Мјліметтерге ден ќойсаќ, ЎБТ-2011-ге барлыќ ќатысушылардыѕ 9,62 пайызы ќажетті балл кґрсеткішін жинай алмай, тґменгі білім деѕгейін кґрсеткен жайы бар. Ал тўтастай Ќазаќстан бойынша ЎБТ-2011-дегі орташа балл 86,6-ны ќўрады. Биыл еліміз бойынша «Алтын белгіге» жалпы саны бес мыѕнан астам тїлек їміткер болды. Солардыѕ тек 3222-сі артылєан їмітті аќтады. Ґкінішке ќарай, 980 оќушыныѕ «Алтын белгі» алуына тек ќана бір балдыѕ жетпей ќалуы кедергі болєан кґрінеді. Республика кґлемінде жекелеген білім ордалары арасында еѕ кґп «Алтын белгіге» ќол жеткізген – Жјутіков атындаєы республикалыќ мамандандырылєан физика-математика мектепинтернаты. Аталмыш білім ордасынан 59 шјкірт ґздерініѕ «Алтын белгіге» лайыќты екенін дјлелдеп шыќты. Ал осы мектеп бойынша орташа балл 109-ды ќўрады. Павлодар облысыныѕ ЎБТ-2011-дегі кґрсеткіштері кґѕіл кґншітерлік деѕгейде – орташа балл 91,27. Ґткен жылмен салыстырєанда бўл - 2,48 балєа жоєары кґрсеткіш. Барлыќ аудандар мен ќалалар жаќсы нјтиже кґрсетті.

Ќарлыєаш ћјм Кїнсўлу! Ќашыр ауданыныѕ мектеп бітірушілері ЎБТ сынаєын 5 маусым кїні тапсырды. Аудан бойынша мектеп тїлектерініѕ жалпы саны 217 болса, солардыѕ 177-сі тестілеуге ќатысуєа ыќылас танытќан екен. Маѕызды сынаќтыѕ нјтижелері де жоєары. Егер 2010 жылєы тестілеуде аудандыќ орташа балл 77,5 болса, биылєы орташа балл 91,04-ті ќўрады. Яєни, аудан бойынша орташа балл былтырєы кґрсеткіштен 13,5-ке артып отыр. Ќашыр ауданы бойынша еѕ жоєары кґрсеткішке – 111 балєа О.Жаркина басшылыќ ететін Березовка орта мектебініѕ оќушылары, 108,14 балєа Ќ.Бейсембаев басшылыќ ететін Ќызылтаѕ орта мектебініѕ оќушылары, сондайаќ, 101,36 балєа З.Абдыхаева басшылыќ ететін Байќоныс орта мектебініѕ оќушылары ќол жеткізді. Осы жолы Ќашыр ауданы бойынша 4 оќушы

«Алтын белгіден» їміткер болды. Науќан нјтижесінде тек 2 оќушы єана ґздерініѕ жоєары белгіге лайыќты екенін дјлелдеп берді. Олар – А.Текенов атындаєы №2 Тереѕкґл орта мектебініѕ 124 балл жинаєан оќушысы Ќарлыєаш Жїнісова жјне Ќызылтаѕ орта мектебініѕ 117 балл жинаєан оќушысы Кїнсўлу Раздыќова. Елгин атындаєы орта мектептен Ќаршия Мўќатова, Тегістік орта мектебінен Мјдина Айтбаева, Байќоныс орта мектебініѕ оќушысы Маќпал Баймырза орта білім туралы їздік аттестат алатын болды. Жалпы, Ќашыр ауданында ЎБТ-2011-ге ќатысќан оќушылардыѕ 56-сы 100 жјне одан да жоєары балл жинады. Аудан јкімі Б.Баќауов «Алтын белгі» жјне їздік аттестат иегерлерімен, сондай-аќ, ЎБТ нјтижесінде 100 жјне одан да жоєары балл жинаєан оќушылармен кездесу ґткізді. Аудан басшысы ґѕірдіѕ їздік шјкірттеріне ризалыєын жеткізіп, «Алтын белгі» иегерлеріне принтерлер, їздік аттестатќа ќол жеткізгендерге ўялы телефондар сыйєа тартты. Сондай-аќ, кездесуге ќатысќан барлыќ шјкірттерге сыйлыќтар табыстады. Ќашыр аудандыќ білім бґлімініѕ бастыєы Сјуле Рашитќызы Сјдуаќасова: «Биылєы науќанныѕ жетістіктеріне кґѕіл толады. Ґткен жылдардаєыдан жоєары кґрсеткіштерге иек арттыќ. Мўныѕ бјрі аудан педагогтарыныѕ жїйелі јрі маќсатты жўмыстарыныѕ жемісі болып табылады. Ўстаздарымыздыѕ јрќайсысы педагогикалыќ шеберліктерін арттырып, білім сапасы бойынша жоєары нјтижелерге жетуге аянбай кїш салып келеді. Жекелеген пјндер бойынша кґрсеткіштер барынша еселенді. Бўл ретте ќазаќ тілі мўєалімдері С.Суханќўлова, А.Баймўхамбетова, Ш.Тыналинова, орыс тілі мамандары А.Байтемірова, Г.Пайчук, Е.Топко, математика пјнініѕ шеберлері Ќ.Кузкенова, Т.Черненко, Ш.Аќылбаев, Ќазаќстан тарихы пјнініѕ ўстаздары

сараптасаќ: мјселен, ауданда 2008 жылы 2 балабаќша, 6 шаєын орталыќ ќызмет етіп, оларда тек 212 бїлдіршін (бўл жылы аудан бойынша балабаќшамен ќамтылу кґрсеткіші 28,64 пайызды ќўрады) тјрбиеленген болса, 2009 жылы 3 балабаќша, 12 шаєын орталыќ жўмыс істеп, оларда 421 бала (аудан бойынша балабаќшамен ќамтылу деѕгейі 32 пайызды ќўрады) тјлім алєан екен. Ал 2010-2011 оќу жылында ауданда 3 балабаќша, 23 шаєын орталыќ жјне мектепке дейінгі даярлыќтыѕ 40 сыныбы ќызмет етіп, жалпы саны 796 бїлдіршін ќамтылыпты. Бўл – алдыѕєы оќу жылымен салыстырєанда 43 пайызєа (!) артыќ кґрсеткіш. Осылайша, 2010-2011 оќу жылында Ќашыр ауданында мектепке дейінгі тјрбиемен ќамту кґрсеткіші 100 пайызєа тўраќтады. Ал соѕєы їш жылда ауданда мектепалды тјрбиемен ќамтудыѕ деѕгейі 74 пайызєа дейін артты. Тек ґткен жылдыѕ ґзінде «Балапан» баєдарламасы аясында 14 шаєын орталыќ іске ќосылды. Мектепке дейінгі білім беру нысандарында 543 бала ќазаќ тілінде тјрбиеленеді, бўл - жалпы балалардыѕ 47 пайызы. Мамандардыѕ айтуынша, 2009 жылы ќазаќ тілінде тјрбиеленушілердіѕ саны 28 пайыздан аспаєан екен. Сонымен ќатар, ауданныѕ мектепалды тјрбие нысандары санитарлыќ нормалар мен талаптарєа толыќтай жауап бере алатын дјрежеде. Нысандардаєы барлыќ залдар талапќа сай жабдыќталєан. Осылайша, ауданда јр баланыѕ мектепке дейінгі тјрбиемен толыќтай ќамтылуына, јріп танып, бастапќы білім јлеміне ден ќоюына баса мјн беріліп отыр. Аудан јкімі Болат Баќауов бўл баєыттаєы жўмыстар бјсеѕсімейтінін, алдаєы уаќытта мектепке дейінгі білім беру жїйесін одан јрі жетілдіре тїсу тўраќты назарда ўсталатынын бґле-жара атады. Мемлекеттік «Балапан» баєдарламасыныѕ игілігіне тўрєындар да дјн риза. Ата-аналар алаѕсыз жўмыстарын атќара берсе, балалары жаќсы тјрбие мен бастапќы білімді бойєа сіѕіруде.

3

Тереѕкґлде оќып жїр... Аудан орталыєы Тереѕкґлде Ќ.Оспанова атындаєы №3 ќазаќ орта мектебі бар. Оныѕ тарихы тереѕ, білім мен тјрбие берудегі жетістіктері толайым. «Сарыарќа самалы» басылымы осынау ќара шаѕыраќ туралы, оныѕ жетістіктері, тіпті, проблемалары жґнінде талай рет маќалалар жариялады. Ауданда ќазаќ мектептері мен ќазаќ тілінде білім алєысы келетін балалардыѕ санын арттыру бойынша їнемі жўмыстар жїргізіледі. Былайєы жўрт байыбына барып жатпай, бірден: «Јбден орыстанып, орыс тілділеніп кеткен» деп жазєыруєа бейім тўратын Ќашыр ауданында мемлекеттік тілдіѕ ќанат жаюына байланысты атќарылып жатќан наќты істер жоќ емес. Еѕ бастысы – ґѕірде ўлт ертеѕіне, ана тілімізге жанашыр азаматтар кґп. Солар алдымен ґз ќарадомалаќтарымыздыѕ, одан соѕ ґзге ўлт ўландарыныѕ ќазаќ тілінде білім алуына жол кґрсетіп, баєыт-баєдар беріп келеді. Соныѕ нјтижесі – Тереѕкґлдегі ќазаќ мектебініѕ оќушылар саны жыл санап арта тїсуде. Ќ.Оспанова атындаєы орта мектеп осыдан аз єана уаќыт бўрын келбеті келісті, ауќымы ґрісті зјулім жаѕа єимаратќа ќоныс тепкен еді. Ол жґнінде де біздіѕ басылым жарияєа жар салып, «бјрекелді» деген болатын. Ќара шаѕыраќ – ќазаќ мектептерініѕ жай-кїйі, болашаєы ќай кезде болмасын газетіміздіѕ басты назарында єой. Таяуда Тереѕкґлге кезекті рет барєанымызда Ќ.Оспанова атындаєы орта мектепке де соќпай кете алмадыќ. Ауќымды да кеѕ, жарыќ да жайлы, барлыќ ќажеттіліктермен жабдыќталєан жаѕа мектеп єимаратыныѕ бїгінгі тынысына ќўлаќ тїріп, кґз жїгірттік. Мектеп директоры Раушан Ќайыртасќызы Баталова білім ордасы оќу жылын ќандай нјтижелермен тјмамдаєанын јѕгімеледі. - 2010-2011 оќу жылында мектебімізде 356 оќушы білім алды. Солардыѕ ішінде 25 шјкірт – ґзге ўлт ґкілдерініѕ балалары. Гимназия сыныбы жасаќталєан, сондай-аќ, білім беру їрдісінде ќазаќ тілі, биология, аєылшын тілі пјндері тереѕдетіліп оќытылады. Саналы тјрбие, сапалы білім беру жолында еѕбек ететін 42 мўєалімніѕ барлыєы да - ґз ісініѕ кјсіби шеберлері. Јрќайсысы балалар бойына білім меѕгертуде жаѕаша ізденістерге, тыѕ јдістерге, дербес баєдарламаларєа жїгінеді. Нјтиже жаман емес. Биыл ЎБТ-2011 науќанында мектебіміздіѕ оќушылары орташа 94,2 балл жинады. Јсіресе, ќазаќ тілі мен орыс тілі пјндерін кілеѕ беске тапсырды. Алдаєы уаќытта бўдан да биік белестерді баєындыруєа тер тґге береміз, - дейді мектеп директоры Р.Баталова. Аудандаєы еѕ заманауи, еѕ зјулім єимаратќа ие болып отырєан Ќ.Оспанова атындаєы №3 ќазаќ орта мектебі болашаќта ґѕірдегі барлыќ білім ордалары їлгі тўтып, бет тїзейтін орталыќќа айналуды кґздейді. Ол їшін кґп кїш салу ќажет. Еѕ бастысы – шјкірттерге тереѕ білім сіѕіру. Мектеп ўжымыныѕ алєа ќойєан басты маќсаты осы єана. Бїгінде аталмыш білім ордасында 4 компьютерлік сынып жўмыс істейді. Бјрі де толыќтай жабдыќталєан. Жоєары жылдамдыќтаєы интернет желісі де їздіксіз ќызмет жасайды. Сонымен ќатар, ўстаздар ґз пјндерінде интерактивті таќтаныѕ кґмегін де кґп пайдаланады екен. Бўл мектепте жалпы саны 4 интерактивті таќта бар. Электронды оќулыќтар ґз алдына бір тґбе. Мектеп оќушылардыѕ бойына салауаттылыќ тјрбиесін ќалыптастыруєа да кґп кґѕіл бґледі. Бўл ретте спорт секциялары, арнайы жарыстар ґткізу баєытына баса мјн-маѕыз беріледі екен. Оќу жылы кезеѕінде, одан соѕ, жазєы демалыс уаќытында оќушылардыѕ спорт шараларына белсенді ќатысуы еш толастамайды. Спорт шараларына, тїрлі жаттыєуларєа ќажетті барлыќ ќўрал-жабдыќтар бар. Директордыѕ айтуынша, мектеп ќазаќтыѕ ўлттыќ спорт ойындарына да айрыќша ыќыласпен ден ќойып отыр. - Ќазір мектебіміздіѕ жанынан оќушылардыѕ жазєы демалыс лагері жасаќталєан. Оєан бїгінде 100-ге жуыќ оќушы барады. Шјкірттерге танымдыќ шаралардан бастап, спорт жарыстарына дейін кїнделікті ўйымдастырылады. Сонымен ќатар аз ќамтылєан отбасыдан шыќќан, жетім жјне мїмкіншілігі шектеулі балалардыѕ жазєы демалысын ўйымдастыруєа да оѕтайлы жаєдай тудырамыз. Мысалы, биылєы жылы 18 оќушы жолдамамен Баянауыл ауданындаєы демалыс аймаєына жол тартады. Былтыр осындай 6 жолдама єана алєан едік. Байќап отырсыз, їстіміздегі жылы жолдама саны екі есеге артты. Таєы бір айта кетер жаѕалыќ – осы жазда мектебіміздіѕ жанынан спорт алаѕы ашылады. Бізде тек даладаєы спорт алаѕы єана жасаќталмаєан еді. Енді соныѕ игілігін кґруге мїмкіндік туып отыр. Бўл маќсатќа 3 миллион теѕге ќаржы бґлінген. Аудан басшылыєы – аудан јкімі Болат Жўмабекўлы Баќауов барлыќ білім ордаларына жаєдай тудырып, мјселелерін шешіп беріп отырады. Солардыѕ ќатарында біздіѕ мектеп те бар, - дейді директор ханым. Тўтастай алєанда, Ќашыр ауданыныѕ білім беру саласы кґштен ќалмай, жаќсы нјтижелер кґрсетіп отыр. Бїгінде мектептер жазєы демалыс лагерьлерініѕ жјне жаѕа оќу жылына дайындыќ алдындаєы жґндеу жўмыстарыныѕ ќарбалас ќамына кірісіп кеткен. Алдаєы оќу жылы биылєыдан да нјтижелі болуєа жазєай! Асыл ЈБІШЕВ, Ќашыр ауданы.


4

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz ЌАЗАЌСТАН

2030 СЎХБАТ

- Бјкір Саматўлы, еліміздіѕ экономикасы соѕєы кездері ќайтадан ґрлей бастаєанын білеміз. Ірі кјсіпорындарымыз ќайтадан аяќќа тўрды. Бўл аймаќ бюджетініѕ ойдаєыдай толыєуына ќаншалыќты оѕ септігін тигізіп отыр? Осыєан байланысты ќандай мјліметтер бере аласыз? - Биылєы алєашќы бес айдаєы бюджетке байланысты аќпаратќа кґз салсаќ, кіріс бґлігініѕ 121 пайызєа, яєни артыєымен орындалєанын кґреміз. Басќаша айтќанда, бюджеттіѕ толыєуы ойдаєыдай. Енді ќаржыны јртїрлі маќсаттарєа жўмсау кґрсеткішіне келсек, жаєдай жаман емес. Жоспардыѕ 85 пайызы орындалды. Бўл жерде жыл басында јдетте конкурстыќ шаралардыѕ ґткізілетінін айта кеткен жґн. Яєни, осы уаќытта ўйымдастыру кезеѕіне кґбірек кґѕіл бґлінеді. Ќаржыныѕ дені екінші жарты жылдыќта игеріледі. Ќазір экономикалыќ жаєдайымыз тїзелді. 2008 жылы јлемдік даєдарыстыѕ јсері кјдімгідей сезілді, біраќ оныѕ салдарынан аз уаќытта айыєа бастадыќ. Осы баєыттаєы даєдарысты еѕсеруге байланысты бірќатар маѕызды шаралардыѕ жїргізілгенінен ел ќўлаєдар. Экономика мен ќаржы жїйесін тўраќтандыру басты маќсат болды. Осыєан байланысты 2009-2010 жылдар ішінде «Жол картасы» жїзеге асырылды. Ќазірде шаєын жјне орта кјсіпкерлікке кґптеген жеѕілдіктер ўсынатын «Бизнестіѕ Жол картасы-2020» баєдарламасы жўмыс істеуде. Бўл маќсатќа былтыр республикалыќ бюджеттен 657,3 млн. теѕге бґлінді. Биыл 2,1 млрд. теѕге бґлініп отыр. - Ел Президенті халыќќа Жолдауында бірќатар маѕызды тапсырмалар жїктеген болатын. Оларды орындауда негізінен бюджет ќаржысы ўќсатылады. Ќазына ќаражаты негізінен ќандай маќсаттарєа жўмсалуда? - Еѕ алдымен бюджет ќаражаты јлеуметтік баєдарламаларды орындауєа, еѕбекаќы тґлеуге, трансферттер мен субвенциялар беруге жўмсалуда. Аталєан маќсаттар бойынша ќаржы ешќандай кешігусіз, уаќытылы жіберіледі. Атап ґтерлігі, жыл ґткен сайын бюджеттіѕ кґлемі де ґсуде. Мјселен, осы жылдыѕ шыєыс бґлігі ґткен жылмен салыстырєанда 14,8 пайызєа ўлєайды. Бўл халыќтыѕ ќолайлы тўрмыс кешуіне мемлекеттіѕ барлыќ жаєдайды жасауєа ўмтылып отырєанын кґрсетеді. Негізінен, бюджет ќаражаты облыстыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына – білім беру, денсаулыќ саќтау, јлеуметтік ќамтамасыз ету, јлеуметтік инфраќўрылым нысандарын, тўрєын їй салуєа баєытталєан іс-шараларды орындауєа жўмсалуда. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2011 жылєы 28 ќаѕтардаєы “Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз!” атты халыќќа Жолдауында еліміздіѕ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєын жаѕєырту мјселесі тапсырылды. Осы орайда тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ саласына жўмсалєан ќаржы кґлемі 2010 жылмен салыстырєанда шамамен екі есеге ґсіп, жалпы сомасы 12,2 млрд. теѕгені ќўрады. Павлодар ќаласыныѕ Лермонтов кґшесі бойында канализация коллекторын жґндеу жалєасын табады. Екібастўз ќаласында ќысым коллекторы мен ќазандыќтар, Железинка ауылында жылу желілері жаѕартылады. Бўл маќсаттарєа 258,8 млн. теѕгені жўмсау кґзделген. Жолдауда айтылєан елдімекендерді ауыз сумен ќамтамасыз ету жїйесін дамытуєа

Бїгінде ќай салада болмасын аймаєымыздыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына јсер ететін ауќымды істер атќарылуда. Игі істер еѕ алдымен халыќтыѕ тўрмыстыќ деѕгейін кґтеруге баєытталатыны белгілі. Осыєан дейін јлемдік даєдарыс талай елдіѕ берекесін ќашырды, оныѕ салќыны бізді де айналып ґтпеді. Алайда, ќазына ќаржысын наќты маќсаттарєа тиімділікпен жўмсаудыѕ нјтижесінде игілікті істерден кенде ќалєанымыз жоќ. Елбасы айтќанындай, даєдарыстан сабаќ алуєа тура келді. Ќазірде облыс бюджеті негізінен нендей маќсаттарєа пайдалануда? Облыстыќ ќаржы басќармасыныѕ бастыєы Бјкір Саматўлы Демеуовпен сўхбатымыз осы жјне басќа да маѕызды таќырыптар тґѕірегінде ґрбіді.

2011 жылы республикалыќ бюджеттен 1,4 млрд. теѕге, облыстыќ бюджеттен 492,7 млн. теѕге бґлінді. Осы ќаражат есебінен Аќсу жјне Екібастўз ќалаларындаєы су ќўбыры, су тазалау желілері мен ќўрылымдары ќалпына келтірілетін болады. - Соѕєы жылдары облысымызда жаѕа мектептер мен ауруханалар ќарќынды тїрде салынды. Бўл игі шаралар одан јрі жалєасын таба ма? - Јрине. 2011 жылы тґрт білім беру нысанын салу жоспарланєан. Павлодар ќаласында 1200 орынды мектептіѕ ќўрылысы жїргізіледі. Сондай-аќ Павлодар, Аќсу жјне Екібастўз ќалаларында 280 балаєа шаќталєан їш балабаќша салынады. Олар биылєы жылы ќолданысќа енгізіледі. Сонымен бірге, аймаєымызда 4 денсаулыќ саќтау мекемесі бой кґтереді. Баянауыл ауылында 150 науќасты ќабылдауєа арналєан емхана, Павлодар ќаласыныѕ Ленин кентінде жјне Кенжекґл ауылында, Ќашыр ауданы Песчан ауылында дјрігерлік амбулаториялар биылдан бастап тўрєындар игілігіне ќызмет етеді. Бўдан басќа, облыстыѕ аудан-ќалаларында алдаєы уаќытта салынуєа тиіс 12 емдеу мекемесініѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттамалары јзірленуде. - Жўмыссыздыќ мјселесін шешуге мемлекет ерекше екпінмен кірісіп отыр. Бўл орайда ќандай іргелі істер ќолєа алынуда? - Президент алєа ќойєан маѕызды міндет еѕбек нарыєыныѕ тиімділігін арттыру, аз ќамтамасыз етілген, жўмыссыз жјне ґздігінен жўмыс жасайтын халыќты ґнімді жўмыспен ќамтудыѕ белсенді баєдарламаларына ќатыстыру болып табылады. Жўмыспен ќамту стратегиясыныѕ жаѕа жолдары аныќталды. Осы маќсатта «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы бекітілді. Ол їш баєытта іске асырылатын болады. Біріншісі, ґздігімен жўмыс жасайтын, жўмыссыз жјне аз ќамтамасыз етілген халыќты оќыту жјне еѕбекпен ќамтамасыз етуге кґмек кґрсету. Екіншісі, ауылдаєы кјсіпкерлікті дамытуєа жаєдай жасау. Їшіншісі, еѕбек ресурстарыныѕ жўмылдырылуын арттыру. Баєдарламаныѕ бірінші кезеѕі осы жылдыѕ шілде айынан бастап іске асырылады. Ол пилоттыќ тјртіпте енгізілетін болады. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы аясында республикалыќ бюджет есебінен 2,9 млрд. теѕге сомасында тўрєын їй ќўрылысына арналєан несие ќаражатын, сондай-аќ инженерлік-коммуникациялыќ инфраќўрылымды дамытуєа 2,2 млрд. теѕге сомасында нысаналы трансферттер беру кґзделеді. - Жыл ґткен сайын бюджет шыєысыныѕ бґлігі ўлєая тїсуде деп

айттыѕыз. Јлеуметтік салаларєа жўмсалатын ќаражат кґлеміне ќатысты ќандай салыстырмалы мјліметтер бар? - Јлеуметтік салаєа (білім беру, јлеуметтік ќорєау, денсаулыќ саќтау, мјдениет жјне спорт) 2011 жылы 63,7 млрд. теѕге жўмсалады деп кїтілуде. Бўл облыс бюджетініѕ 62 пайызын ќўрайды. Ґткен жылмен салыстырєанда, шыєыстар кґлемі білім беру саласы бойынша - 26 пайызєа, денсаулыќ саќтау баєытында 30 пайызєа, јлеуметтік салада - 9 пайызєа, мјдениет жјне спорт бойынша 10 пайызєа ґсті. Биыл республикалыќ бюджет есебінен їйінде оќытылатын 170 мїгедек баланыѕ оќу орны жабдыќталып, олардыѕ жеке ерекшеліктері мен мїмкіндіктерін есепке ала отырып, компьютерлік техника мен ќажетті баєдарламалармен ќамтамасыз ету жоспарланды. Денсаулыќ саќтау жїйесі бойынша республикалыќ бюджеттен 1,2 млрд. теѕге кґлемінде ќаржы тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдендірілген кґлемін ќамтамасыз етуге жјне кеѕейтуге, 1,1 млрд. теѕге дјрі-дјрмектер, екпелер мен басќа иммунобиологиялыќ дјрілерді сатып алуєа ќаражат беру кґзделеді. Жыл ґткен сайын Ќазаќстан Республикасы шегінде емделуге жіберілетін науќастардыѕ жол шыєынын тґлеуге бюджеттен ќаржы ќаралады. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жолдауы аясында кґлік медицинасын дамыту їшін шаралар ќолєа алынуда. Мјселен, биыл облыстыќ клиникалыќ аурухана їшін емханалыќ кешен сатып алынды. Жыл соѕына дейін Павлодар жјне Железинка аудандары їшін де осындай екі кешен сатып алынбаќ. Онкология, травматология, нейрохирургия, реабилитация салалары бойынша медициналыќ ќўралжабдыќтарды сатып алу жоспарланып отыр. Жаѕа технологиялар аурулардыѕ алдын алу сапасын арттыруєа мїмкіндіктер береді. - Бюджет ќаржысын игеруде мемлекеттік сатып алулар шарасы жїргізіледі. Осы орайда электрондыќ јдістјсілдерді енгізу ќолєа алынды. Олардыѕ ерекшеліктері туралы не дейсіз? - Мемлекеттік сатып алу їдерісініѕ айќындылыєы мен жариялылыєын ќамтамасыз ету жолдарыныѕ бірі электрондыќ сатып алу јдісіне ауысу болып табылады. Ґткен жылы электрондыќ сатып алуєа ауысу кезеѕі болды. Заѕнамаєа сјйкес, 2010 жылы баєа ўсыныстары бойынша сатып алу тјсілі Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ www.goszakup.gov.kz веб-порталы кґмегімен ґткізілді. Былтыр электрондыќ тјртіпте баєа ўсыныстары тјсілімен жалпы сомасы

6,8 млрд. теѕгені ќўрайтын сатып алулар жїзеге асырылды. Соныѕ нјтижесінде біршама бюджет ќаржысы їнемделді. Басќа тјсілдерге ќараєанда, баєа ўсынысыныѕ осы їнемдеу мјселесінде алатын маѕызы жоєары. Сонымен ќатар, конкурстар да ґткізіледі. Ол јдіс тапсырыс беруші їшін елеулі маѕызы бар тауарлар мен кґрсетілетін ќызметтерді сатып алєан жаєдайда ќолданылады. Оныѕ нјтижесінде ќойылєан талаптарєа толыќ жауап беретін тауарлар мен ќызметтерді ўсынєан ќатысушы жеѕімпаз болып танылады. Барлыќ облыстыќ јкімшілер мен ќалалар, аудандар јкімдері їшін 2011 жылєы тґрт айы ішінде жалпы сомасы 20,3 млрд. теѕгеніѕ сатып алу шаралары ґткізілді. - Жаќын уаќытта мемлекеттік сатып алу туралы заѕнамаєа ќандай да бір ґзгеріс енгізу жоспарланып отыр ма? - Иј, биыл еліміздіѕ мемлекеттік сатып алу туралы заѕнамасына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу кґзделуде. Заѕ жобасында конкурс тјсілімен электрондыќ сатып алуєа ауысуєа ќатысты елеулі жаѕашылдыќтар ўсынылып отыр. Оныѕ ішінде сатып алудыѕ жаѕа тјсілі - аукцион енгізіледі деп кїтілуде. Бўл жаєдайда тапсырыс беруші тауарлар мен ќызметтерді еѕ тґмен баєа ўсынєан тўлєадан сатып алады. Кейбір жаѕашылдыќтар Беларусь, Ќазаќстан мен Ресей арасында ќалыптасатын бірыѕєай экономикалыќ кеѕістіктіѕ ќўќыќтыќ талаптарына сјйкес енгізіледі. Басќа да тиімділікті кґздейтін тўстар баршылыќ. -Соѕєы кезде ќабылданєан “Мемлекеттік мїлік туралы” жаѕа заѕныѕ ерекшеліктеріне тоќталып ґтсеѕіз. Оныѕ ќолданысќа енгізілуі ќандай нјтижелер береді? - Мўндаєы негізгі маќсат мемлекеттік активтерді тиімді пайдалануды баќылау ісін, басќару саласын жетілдіру болып табылады. Яєни, заѕєа сјйкес мемлекеттік органдар ґкілдіктерін шектеу жјне ґзара јрекетін реттеу, активтер ќўќыєын сатып алу, пайдалану жјне тоќтату тјртібін белгілеу, мїліктерді республикалыќ меншіктен коммуналдыќ балансќа жјне керісінше, коммуналдыќ есептен республикалыќ меншікке тапсыру тјртібін белгілеу міндеттері шешіледі. Павлодар облыстыќ ќаржы басќармасы заѕды жїзеге асыру жјне мемлекеттік меншікті басќару саласындаєы мјселелерді сјйкестендіру жґніндегі іс-шараларды јзірледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ “Мемлекеттік мїлік туралы” Заѕына сјйкес аудандар мен ќалалардыѕ жергілікті атќарушы органдары коммуналдыќ меншік нысандарын жекешелендіру ісін ґздері ґткізетін болады. - Јѕгімеѕізге рахмет. Н.ЌАНАТБЕКЎЛЫ. Суретті тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.


16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

ЌОЄАМ

5

Ґз ісініѕ маманы

Мјдениет

«ÅÌÄÅÓ IÑIÍ ÒÀHÄÀFÀÍÛÌÀ ÅØ OÊIÍÁÅÉÌIÍ»

ҐНЕРМЕН ҐЛШЕНГЕН ПАРЫЗ

Адам баласы їшін ќос жанардыѕ ќадірі бґлек. Алайда, сол байлыќты дер кезінде баєаламай, кейін ґкінішке бой алдырып жатамыз. Кґз жанарыныѕ ќабілеті кеміп, алдына келген талай жанєа, егдесі бар, есін енді тоќтатќаны бар, кґмек ќолын созып жїрген білікті дјрігердіѕ бірі - Баќытжан Маратўлы Ќапанов. Бїгінде ол жетекшілік ететін Є.Сўлтанов атындаєы облыстыќ аурухананыѕ кґз аурулары бґлімшесі емдеудіѕ озыќ јдіс-тјсілдерін тјжірибеге сјтті енгізуде.

дейді облыстыќ офтальмология орталыєыныѕ меѕгерушісі Баќытжан Ќапанов

Суретті тїсірген Т.Нўрєазы.

Б

аќытжан Маратўлы 1972 жылы Семейде туєан. Орта білім алєан соѕ, Семей мемлекеттік медицина институтына (ќазіргі академия) оќуєа тїскен. «Бала жасымнан-аќ дјрігерлік оќуєа баратынымды білдім. Маєан жол сілтеген отбасым болатын, анам мен аєаларым медицина саласында ќызмет ететін еді», дейді ол јѕгімесінде. Алты жылдыќ оќудыѕ соѕєы курсында кґз аурулары бґлімі бойынша оќып, интернатурадан Павлодар облыстыќ ауруханасында ґтеді. - Хирургия саласыныѕ ішінде осы мамандыќ маєан ќызыќты болып кґрінді. Оны таѕдаєаныма осыєан дейін еш ґкінген жоќпын. Биыл, міне, осы ауруханада дјрігер ретінде ќызмет етіп жїргеніме 15 жыл болады, - дейді Б.Ќапанов. 2008 жылдыѕ ќараша айы облыстыѕ денсаулыќ саќтау саласында елеулі оќиєа орын алды. Є.Сўлтанов атындаєы облыстыќ аурухана кґз аурулары бґлімшесі заманєа сай жабдыќталєан жеке єимаратќа шыќты. - Бўл біздіѕ ќызметкерлерге де, науќастарєа да ќолайлы болды. Себебі, мўнда тіркеу орны, диагностикалыќ аппараттар, стационар бґлімі барлыєы бір жерде топтасќан. Бўл јрлі-берлі жїруді шектейді, - дейді дјрігер. Рас, офтальмология орталыєын шаєын емхана десе де болєандай. Еѕ бастысы, ондаєы ќўрал-жабдыќтардыѕ барлыєы - озыќ їлгіде. Мјселен, 2008 жылы мўнда кагерент томографиясы пайдаланыла бастаєанда, ол аппарат Алматы мен Астанадан басќа еліміздіѕ ґзге ґѕірлерінде жоќ болатын. Лазер кабинеті 2006 жылдан бері науќастарды ќабылдау кезінде ќолданылады. Бґлімшеде білікті офтальмологдјрігерлер ќызмет кґрсететінін айтќан жґн. Жеті дјрігердіѕ їшеуі – жоєары санатты болса, таєы біреуі - бірінші санатќа ие білікті маман. Осында ўзаќ уаќыттан бері ќызмет ететін Тілеубаев Абай Єабдўлханўлы, Темірєалин Јлібек Јжієўлўлы, Тілеубаев Ќасымхан Абылайханўлы, Смирнова Анна Сергеевна, Жаукенов Бауыржан Нўрланўлы, Асылханова Кјмшат Маратќызы - талай жанныѕ алєысын арќалаєан дјрігерлер. Емдеудіѕ озыќ жолдарын енгізу маќсатында облыстыќ кґз аурулары

бґлімшесі жан-жаќты жўмыстар жїргізуде. Бўл орайда Алматыдаєы Ќазаќ єылыми зерттеу институты басшылыќ етеді. Институт єалымдары павлодарлыќ мамандарєа біліктілікті кґтеруге кґмектесіп, ґзекті таќырыптар жґнінде семинарлар ґткізеді. Міне, осы аптада єана аталмыш мекеменіѕ єылыми мамандары Павлодардыѕ дјрігерлеріне кезекті бір айлыќ оќу жїргізуге келіпті. Баќытжан Маратўлыныѕ айтуынша, кїрделі аурулар бойынша Алматыдаєы кґз аурулары институтына емделуге жолдама беріледі. «Бўрын да біз Ресейдіѕ емдеу мекемелеріне кґп жібере ќоймайтынбыз. Ал ќазір Ќазаќ кґз аурулары єылыми-зерттеу институтында осы заманєы аппараттар пайдаланылады», дейді ол. Айта кетерлігі, соѕєы їш-тґрт жыл бойы жергілікті бґлімшеде де науќастарды емдеу, оларєа операция жасау кезінде озыќ сапалы ќўралдар ќолданылады. Їш жылдан бері баєыттама бойынша келген зейнеткерлерге жасанды кґз бўршаєы (хрусталик) тегін салынады. Айта берсек, «ќапелімде кґз жанарынан айырылып ќалам ба?» деп їрейленген талай жанныѕ ќаупін сейілткен орталыќтыѕ жўмысы айтуєа тўрарлыќ. Оєан аурухана басшылыєы, бас дјрігер С.Сыздыќов баса мјн беріп ќарайды. - Толєандыратын бір мјселе, алєашќыда ґзім ќызметке келгендегідей емес, соѕєы жылдары кґз ауруларынан зардап шегушілер саны кґбейіп барады. Бўєан осы заманныѕ технологияыќ жаєынан дамуы јсер етіп отыр. Балалар жастайынан

АУЫЛДА МЕШІТ АШЫЛДЫ

электрондыќ ойындарєа јуестенеді, компьютер мен ўялы телефонныѕ залалы кґп. Кґз ауруларыныѕ жасарып жатќаны секілді јлемде байќалєан ќўбылыс бізде де бар, - дейді маман. Науќастарды емдеуде жаѕа технологияныѕ игілігін пайдалану їшін Баќытжан Ќапанов білімін жетілдіруге їнемі ерекше мјн береді. Соѕєы жылдары Ресейдіѕ Екатеринбург, Санкт-Петербург, Мјскеу секілді ірі єылыми орталыќтарында мол тјжірибе жинап ќайтты. Биылєы сјуір айында Австрия жерінде ґткен кґз ауруларын аныќтау мен емдеудіѕ соѕєы їлгідегі јдістеріне арналєан семинарєа ќатысты. Осы жерде ґзіміздіѕ ќосып айтарымыз, Баќытжан Маратўлын білікті дјрігер ретінде Алматыдаєы Ќазаќ єылыми зерттеу институтыныѕ мамандары да жоєары баєалайды. Бўл оныѕ кїрделі диагноз бойынша науќастарды жедел тїрде институтќа жіберіп, тездетіп ем ќабылдауына себепші болып жїргенініѕ нјтижесі болса керек. Облыста жаѕа технологиялы аппараттарды ќолданатын санаулы маманныѕ бірі ќолдан келген кґмегін аяп ќалмайды. Баќытжан Ќапановтыѕ кґз ауруларын емдеудегі еѕбегі баєаланып келеді. Облыс јкімініѕ Ќўрмет грамотасын иеленген. Ќайбір жылы оєан Ауєан ардагерлерініѕ одаєы ґздерініѕ медалін де табыстаєан екен. Бўл да - шын жїректен шыќќан ризашылыќтыѕ белгісі. Ґз ісіне жан-тјнін салатын білікті дјрігер їшін халыќтыѕ алєысынан артыќ мерей жоќтыєы аныќ. Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

Бјрекелді!

Лебяжі ауданы Шарбаќты ауылыныѕ тўрєындары ерекше ќуанышќа бґленді. Ґткен аптаныѕ ќасиетті жўма кїні барша ауылдыќтардыѕ ќолдауымен салынєан Кенжебай ата мешіті ашылды. Бўл – аталмыш ґѕірдегі тоєызыншы мешіт.

Алла їйініѕ ашылу салтанатына Лебяжі ауданыныѕ јкімі Айзада Ќўрманова, облыс орталыєындаєы Аќ мешіттіѕ имамы Ќайырќанат ќажы Болатўлы ќатысып, ауылдыќтардыѕ ќуанышына ортаќтасты. Шарбаќты ауылдыќ округініѕ јкімі Јсет Желдібаев ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында есігін айќара ашќан имандылыќ ордасыныѕ салынуына атсалысќан ауыл тўрєындары мен Кенжебай ата мешітініѕ имамы Балєабек Рахметжановќа зор алєысын білдірді. Айта кетерлігі, бўл мешіттіѕ ќўрылысы бір жыл ішінде тўрєызылды. Оєан жўмсалєан ќаражатты тўтастай ауылдыѕ жомарт азаматтары кґтерген. Тарихќа кґз жїгіртсек, Кеѕес Одаєы кезінде Шарбаќты ауылынан їш шаќырымдыќ жерде орналасќан Жїзќараєай елді мекенінде медресе болєан. Шарбаќтылыќтардыѕ айтуынша, рухани орталыќќа айналатын мешіттіѕ бой кґтеруі – ел Тјуелсіздігініѕ жемісі. Тўсаукесер рјсімінен кейін жиналєан жамаєатќа ас беріліп, аудандыќ мјдениет їйі ґнерпаздарыныѕ концерттік баєдарламасы

ўсынылды. Айтулы шара бјйге жарысымен жалєасын тапты. Байраќты додаєа Павлодар ќаласы, Шыєыс Ќазаќстан облысы, Лебяжі жјне Шарбаќты аудандарыныѕ шабандоздары ќатысты. А.ЈДІЛБЕК. Лебяжі ауданы.

Дїниеде тіршiлiктiѕ ќайнар кґзi, махаббаттыѕ шуаќ кїнi, мейiрiмнiѕ ќјусар бўлаєы - ата-анадан асќан ќасиеттi ештеѕе жоќ шыєар. Жазушы Є.Мўстафин: «Ата-ананыѕ ќадiрiн бiлмеген халыќ ќадiрiн бiлмес» - деген. Ата-ана алдындаєы ќарызды ґтеу - јр адамныѕ борышы екені сґзсіз. Павлодарлыќ танымал јнші Гїлнјр Жапарова - осы ўєымды ќастерлейтін жандардыѕ бірі. Ол - Павлодар ќаласыныѕ алєашќы јртісі Ануза Алпысбаева мен Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері Ќасымбай Жапаровтыѕ ќызы. А.Алпысбаева - 1946 жылы Павлодар ќаласында ашылєан Ќазаќ Ўлттыќ музыкалы театр сахнасында ґнер кґрсетіп, халыќ ќошеметіне ие болєан адам. «Ата-анам 1950 жылы отау ќўрєан. Јкем Ќасымбай 1922 жылы Павлодар облысыныѕ Григорьевка елді мекенінде туєан, ал анам Ануза – Баянауылдыѕ ќызы. Екеуі де ґнер десе ішер асын жерге ќоятын жандар болєан. Анам тамылжыта јн шырќаса, јкем фортепиано, мандолин, балалайка сынды аспаптардыѕ шебер орындаушысы болєан», - деп еске алды јнші. «Баланыѕ бас ўстазы — ата-анасы» деп ќазаќ бекер айтпаєан. Јркiмнiѕ ата-анасы баласын адамдарды ардаќтауєа, ќўрметтеуге, инабат таєылымын їйренуге тјрбиелейді. Атаананыѕ ґз балаларын сїюi ќандай шексiз болса, балалардыѕ ата-анасы алдындаєы борышын да еш нјрсемен ґлшей алмайтынымыз аныќ. Былтыр анамныѕ туєанына 80 жыл толса, биылєы жылы јкемніѕ 90 жылдыќ мерейтойы болады. Ґнер кештерімді осы екі асыл жанныѕ мерейтойына арнаймын», - дейді јнші. Оныѕ облыстыѕ ќалалары мен аудан тўрєындарына к о н ц е р т т і к баєдарламасын ўсынып жїргеніне бірнеше жыл болды. Бїгінгі кїнге дейін кїміс кґмей јнші Екібастўз, Аќсу ќалалары мен Май, Шарбаќты, Павлодар жјне Баянауыл аудандарына гастрольдік сапармен болып ќайтќан. К о н ц е р т т і к баєдарламалардыѕ барлыєы облыстыќ м ј д е н и е т басќармасыныѕ ќолдауымен ўйымдастырылды. Ґнер кештерінде дарын иесі ґзініѕ јн ќоржынындаєы таѕдамалы 25 јнді шырќайды. Оныѕ басым бґлігі – ата-анаєа деген махаббат таќырыбында. Наќтыраќ айтсаќ, павлодарлыќ композиторлар Игорь Болатов пен Виктор Семерьяновтыѕ «Помним», «О маме» јндері, сондай-аќ анасы Ануза Алпысбаеваныѕ сїйікті јндері ќатарындаєы «Гаућартас», «Асыл ана», «Јдемі-ау» туындылары шырќалады. «Мен - ґз шыєармашылыќ ізденісімніѕ жанашырымын, ґнерді тереѕ тїсінетін жанмын. Туып-ґскен жерім - Павлодар ґѕірін шексіз сїйемін. Сондыќтан, жїректен шыќќан дїниелерім жїректерге жетеді деген їміттемін», - дейді ол. Г.Жапарованыѕ сахна мен ґнерден ќол їзбей, шыєармашылыєын шыѕдап жїргеніне 20 жылдыѕ жїзі болыпты. Екі онжылдыќ мерзімде дарын иесі ґнер белестерін баєындырып, ґзге ґѕірлерге танылып їлгерді. Атап ґткен жґн болар, ол 2000-2003 жылдар аралыєында республикалыќ «13+» хит шеруініѕ жеѕімпазы. Астана ќаласыныѕ Президенттік мјдениет орталыєы мен «Жастар» сарайында жеке концерттерін ўйымдастырєан. Облыс жјне ќаланыѕ мјдени ґмірімен етене байланыста. Јнші «музыка» атты ќўдіретсіз ґз ґмірін елестете алайтынын айтты. «Музыкаєа кішкентай кезімнен ќўштар болдым. Јкем јскери ќызметтегі адам болєандыќтан ба, ќатал мінезді еді. Біраќ, ґнерді баєалайтын жан болды. Бойымда ґнердіѕ барына кґзі жетіп, фортепиано сатып алып бергені јлі есімде», - дейді јнші. Јѕгіме барысында ол болашаќќа баєдарлаєан ґміршеѕ бастамалары жјне жоспарларымен бґлісті. Ґзініѕ 20 жылдыќ шыєармашылыќ жолына орай Алматы ќаласында їлкен концерт ўйымдастырып, «Сен туралы, Астана» патриоттыќ јніне бейнебаян тїсіруді армандайтынын жасырмады. Музыкалыќ білім беру мекемелерінде ўстаздыќ етуді де маќсат тўтады. Ґнерге ќамќорлыќ ќажет екеніне ешкім дау тудырмас. Г.Жапарова аталмыш жоспарларды жїзеге асыруды ґзініѕ негізгі маќсаты деп есептейді. Сондыќтан, ґнер ќасиетін тїсініп, ќолдау кґрсететін азаматтардыѕ болатынына кјміл сенеді. Аќмарал ЕСІМХАНОВА.


6

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

ТАЄЗЫМ

ҐШПЕС ЕРЛІК ЖАСАЄАН Кеѕес Одаєыныѕ Батыры Ќ.Сўраєановтыѕ туєанына - 90 жыл Павлодар ќалалыќ јскери комиссариаты єимаратыныѕ алдына ґѕшеѕ жас жігіттер ќаз-ќатар сап тїзеген. Јскери киім киіп, сымша тартылєан артиллерия јскерлерініѕ капитаны: «Мен 185-ші артиллерия полкіненмін. Ґзім ќызмет жасайтын јскери бґлімге орта білімді, денсаулыєы мыќты жігіттерді оќу батареясына іріктеп алуєа келдім. Онда екі жыл білім алып, «артиллерияныѕ кіші лейтенанты» деген шенмен елдеріѕе ораласыѕдар,» - деді. Осылайша таѕдалып алынєан болашаќ Отан ќорєаушылар поезбен еліміздіѕ Шыєысына бет алды. Манчжурия шекарасы. «Таѕсыќбўлаќ» деген жер. Ќўдайберген сынды жігіттер 185-ші артиллерия полкініѕ оќу батареясына ќабылданады. Ќўдайберген Сўраєанов оќу батареясыныѕ командирі аєа лейтенанттыѕ алдына келіп: «Сізге айтар тілегім бар, рўќсат етсеѕіз», дейді. - Айтыѕыз, жолдас курсант, - дейді комбат ерекше бір кішіпейілділік танытып. - Мен орыс тілін жетік білмеймін. Игеруі аса кїрделі артиллерияныѕ ќыр-сырын орыс тілінде оќып їйрену маєан ќиын, - деп бїкпесіз шындыєын айтќан жас жауынгерге: «Орыс тілі - їйренуге ґте оѕай тіл. Јрі бјріміз де жатсаќ-тўрсаќ, орысша сґйлеп жїрміз єой. Ертеѕаќ їйреніп аласыѕ. Мен егер жастарды сынай білсем, сенен тїбінде жаќсы артиллерияшы шыєады. Табаныѕды жалтырат та, класыѕа бар!» – деген екен тјжірибелі батарея командирі. Болашаќ жас артиллерияшылар 122 миллиметрлі зеѕбіректіѕ материалдыќ бґліктерін, оныѕ соєыс жаєдайындаєы атыс ќуатын ўзаќ кїнде оќып їйренумен болєан. Ќуатты да ќаћарлы јскери техниканы їйрену шу дегенде оѕай болмаєан. Зеѕбіректіѕ бґліктерін ќолмен ўстап, кґзбен кґрмей, тек ауызша, ќўрєаќ сґзден тїсініп оќу Ќўдайберген сынды шыєыс халыќтарыныѕ ўлдарына аз-кем ќиындыќтар келтірді. Кґбінде јскери полигонда, зеѕбірекпен етене жаќын жїріп бўлар кїн ґткен сайын кјсіби, білікті зеѕбірекшілер ќатарынан кґріне берді. 1941 жылдыѕ желтоќсан айы. Оќу батареясындаєы курсанттар артиллерия взводы командирініѕ офицерлік емтихандарын шўєыл тїрде тапсыруєа тиіс болды. Курсант

Ќўдайберген Сўраєанов артиллерия ќаруларыныѕ (алуан калибрлі) материалдыќ бґліктері, ќаруларды соєыс жаєдайларында ќолдану, артиллерияшыларды соєыстыѕ тактикасы мен стратегиясын оќып їйренуге баулу секілді таќырыптар тґѕірегінде ќойылєан сўраќтарєа тиянаќты да мазмўнды жауап беріп, «5» деген баєа алєан. ВКП(б) тарихынан да келген билет сўраќтарына дўрыс жауап беріп, екі жылдыќ офицерлер дайындайтын мектеп баєдарламасын ойдаєыдай игеріп шыќќанын байќатты. Јскери дайындыќтардан ґтіп, јбден жаттыќќан жас офицерлердіѕ Батысќа, майданєа аттанатындарын бјрі де жаќсы білген. Ќ.Сўраєановты 185-ші артполктіѕ барлау дивизионы, топография батареясына взвод командирініѕ стажері етіп жібереді. Топовзвод командирі лейтенант Криворучко таза украинша сґйлейтін, ќарамаєындаєы жауынгерлердіѕ ерекше ардаќ тўтќан адамы болса керек. Криворучко тапсырмасы взвод жауынгерлері їшін Отан тапсырмасы секілді ќабылданєан. Взводтаєы жігіттермен етене жаќын болып, јскери ќызметке де олармен бірге тґселіп ќалєан шаќта тосыннан: «25 стажер Иркутск ќаласына жеткізілсін», - деген бўйрыќ келеді. Жоєарыдан тїскен бўйрыќ бойынша 25 стажер-артиллерияшы Иркутск ќаласына ерекше шўєыл тїрде аттандырылєан. Майльта темір жол станциясы. Станцияєа су жаѕа јскери киім киген жауынгерлер мен сержанттар арнайы поезбен кґптеп келе бастайды. Жаѕа полкті уаќытша капитан Лопатин, полк комиссары Михальченко жасаќтайды. Капитан Лопатин кіші лейтенант Ќ.Сўраєановќа: «Екі зеѕбіректіѕ жауынгерлерін, тіпті зеѕбірек командирлерін де ґзіѕ таѕдап ал», деп тапсырма берген. Јуелден ерекше таныс ќаћарлы ќару 122 миллиметрлі зеѕбіректіѕ командирлігіне Ќўдайберген сержант А.Максимов пен кіші сержант Г.Натигановты кґп жауынгерлер ішінен таѕдап алады. Зеѕбірек нысанашылары, оќтаушылары, зеѕбіректі сїйрететін тракторшылар да ґѕшеѕ жас жауынгерлерден іріктелінді. Максимов №1 зеѕбіректіѕ, ал кіші сержант Натиганов №2 зеѕбіректіѕ командирі болып таєайындалды. Кіші лейтенант Ќ.Сўраєановтыѕ жасаќтаєан бўл взводы лейтенант Георгий Михайлович Тепляков басќаратын батарея ќўрамына енеді. Батарея

комиссары болып Леонид Трофимович Курилин таєайындалады. Жаѕа жасаќталєан полктіѕ 6-шы батареясыныѕ ќўрамында ќызмет жасайтын Сўраєановтыѕ артвзвод жауынгерлеріне лейтенант Тепляков та, комиссар Курилин де ќатты ризатын. «Ќырандарым, халдеріѕ нешік?» – дейтін јркез комиссар Курилин взвод жауынгерлерімен жїздескен сайын. 1942 жылдыѕ кґктемі. Јскери техника жјне ґѕшеѕ сайыпќыран жауынгерлер Батысќа ќарай поезбен ўзаќ жолєа аттанды. Эшелон ЯрославРостов баєытына бет алды. Мичуринск станциясы. Жау самолеттері станция елді мекенін кїл-талќан еткен. Ќираєан, ґртенген їйлер, ќансыраєан бала-шаєа, ќарт тўрєындар... Ќўдайберген секілді жауынгерлер мўндай жан тїршігерлік сўмдыќты алєаш рет кґрген еді. - Жау ойранды осылай салады екен єой. Сјби бала, шал-кемпірдіѕ жазыєы не? Мўндай жауєа ґлім келсін! Ќасиетті жерімізді бўл ќатыгез жауєа мазаќ еткізбеспіз! Жанєа – жан берісеміз, ќажет болса, - десті ќаћарланєан ґѕшеѕ сўѕќарлар. Эшелондаєы Ќўдайбергендер полкі 1111 Бас командованиеніѕ резервтегі полкі болып аталды. Аспан айналып жерге тїскендей аптап ыстыќ. Котляров темір жол станциясы. Станцияда: «Полкті толыќ ќўрамда, јскери техникасымен бірге тїсіру керек», - деген бўйрыќ берілді. Полк јскери машиналарєа от алдырып, зеѕбірек-гаубицаларды тракторларєа тіркеп, Батысќа колоннамен марш жасады. 1111-ші артполк ќўрамындаєы Ќ.Сўраєановтыѕ 2-ші артдивизионы 229-шы атќыштар

МАЙДАН ДАЛАСЫНДА Биыл Ўлы Отан соєысыныѕ басталєанына - 70 жыл ХХ єасырдыѕ 30-шы жылдарында Батыс Еуропада тоталитарлыќ мемлекеттердіѕ бірі фашистік Германия бой кґтерген болатын. Фашистердіѕ басќыншылыќ саясаты негізінде екі јскери-саяси одаќ пайда болды. Сґйтіп, дїниежїзілік соєыс ќаупіне јкеліп соќтырды. Јуелгі баста Кеѕес Одаєы Еуропада ўжымдыќ ќауіпсіздік жїйені ўйымдастыруєа тырысып баќќанымен, кейін батыстыѕ алпауыт елдерініѕ сўрќия саясаты негізінде 1939 жылы Германиямен келісім шартќа отыруєа мјжбїр болды. Ал фашистер келісімшартты бўзып, Польшаєа ќарсы соєыс ашты. Сґйтіп, 1941 жылдыѕ 22 маусымында фашистік Германия Кеѕес Одаєына тўтќиылдан шабуыл жасап, Ўлы Отан соєысыныѕ ґрті тўтанєан еді. Еѕ алапат, ќайєы-ќасіретті молынан јкелген екінші дїниежїзілік соєысќа јлем халыќтарыныѕ 80% ќатысып, 61 мемлекет тартылса керек. Кеѕес јскеріне соєыс кезінде тарихи деректер бойынша, шамамен 1 млн. 200 мыѕнан астам ќазаќстандыќ шаќырылєан. Олардыѕ ішінде сонау 32-ніѕ аштыєындаєы ќырєынєа ўшырай отырып, Батысќа 500 мыѕ боздаєын аттандырєан бейбаќ ќазаќ ўлтыныѕ їлесі ґте зор. Міне, осындай сўрапыл соєыста Сарыќамыс ауылдыќ кеѕесінен, яєни Баянауыл ауданына

ќарасты Теѕдік ауылынан тоќсаннан аса азамат аттанєан. Оныѕ алпысќа жуыєы ќан майданда ќаза тауып, елге ќайтып оралмады. Ќалєаны дін аман келіп, бейбіт ґмірде талмай еѕбек етті. Ґкінішке ќарай, бїгінде олардыѕ барлыєы дїниеден озєан. Ќанќўйлы сўрапыл соєысты кґрген, оєан бірінші кїннен бастап ќатысќан јкеміздіѕ замандастары соєыстаєы бастарынан ґткерген ќиын кезеѕдерін јѕгімелеп айтушы еді. Кеѕес дјуірі кезінде соєыс шындыєыныѕ ґзі кейде

дивизиясыныѕ 811-ші атќыштар полкі ќўрамына кіретін болды. Дон ґзенініѕ арєы жаєасына кґпірмен де, пароммен де шыєынсыз ґткен 229-шы атќыштар дивизиясы ќўрамындаєы 811-ші атќыштар полкініѕ 2-ші дивизионына, Сўраєановтар батареясына: «Батарея, ўрысќа дайындал!», – деген бўйрыќ та рациямен саѕќ етті. - Жаудыѕ танк колоннасыныѕ алєа жылжуына тосќауыл жасаѕдар! Ќўртыѕдар! – деген бўйрыќ алды батарея командирі. Кіші лейтенант Ќ.Сўраєановтыѕ екі зеѕбірегі де команданы ќабылдап алысымен, жерді солќ-солќ еткізіп, гїрсілдеп ќоя берді. Жау танкілерініѕ ќираєаны ќирап, кейбірі кейін шегінуге мјжбїр болды. Жаумен Сўраєанов артиллерияшыларыныѕ бетпе-бет шайќасыныѕ сјтті аяќталєанын байќап тўрєан дивизион командирі Богушевич: «Жарайсыѕдар, жауынгерлер! Ерліктеріѕе ризамын. Біраќ ашыќ-шашыќ тўрсыѕдар. Жау самолеті тўтќиылдан шабуылдаса, ќайтесіѕдер?» – деп жас артиллерияшыларєа кексе командир ескерту жасайды. Кіші лейтенант Ќ.Сўраєанов «сўѕќарларыныѕ» бўл жаумен болєан алєашќы бетпе-бет «кездесулері» болатын. 1942 жылдыѕ шілде айы. Неміс јскері Дон-Волга ґзендері аралыєына – Сталинград баєытына шоєырланєан. Стратегиялыќ маѕызды шабуылдарын жаз айларына жоспарлайтын неміс генералдарыныѕ басты маќсаты – Сталинградты басып алып, јскери ќарулы кїштерін тікелей Мјскеуге баєыттау болатўєын. Сталинград їшін шайќас – Кеѕес јскері ќўрамаларына аса ќатал сын болєан. Волга-Дон, Сталинград баєытында Ќызыл јскердіѕ еѕ таѕдаулы ќўрамалары, ќолбасшылары ерлікпен шайќасты. 1942 жылдыѕ 8 тамызында Сталинград ќаласын ќорєаудыѕ екінші айында лейтенант Ќ.Сўраєановты батарея комиссары Курилин ВКП(б)ныѕ кандидаттыєына ґткізеді. Партбюро мїшелері алдында Сўраєанов: «Ґзін-ґзі дјріптеуді ќазаќ солдаты сїймейді. Меніѕ басты маќсатым – Отан жауын жеѕіп, туєан жерге оралу. Отан тјуелсіздігі жолында жан беруге де јзірмін!», деп ќаќќан ќазыќша гимнастеркасын тїзеп тўрып ќалады. Таєы да осы Сталинград їшін болєан ўрыстардыѕ бірінде жаудыѕ 6-7 танкісін бар-жоєы 16 снарядпен жалын ќўштырєан Ќ.Сўраєановтыѕ артвзвод ќўрамы ерліктері майдан газетінде дјріптелініп, жауынгерлер мемлекет наградасына ўсынылєан. Осы бір ќиян-кескі шайќаста взвод

бўрмаланып, «ўлы» халыќтар пайдасына шешіліп кеткені тарихта белгілі. Алайда, ўрыстыѕ ќиян-кескі ќиын кїндерінде јр ўлттан жиналєан жауынгерлердіѕ басты кїші достыќ пен ынтымаќта болды. Атамыз Мўзафардан екі ўл туєан. Јкеміз Нухы мен аєасы Жјпіш. Жјпіш атамыз Ислам дінін берік ўстанєан, арабша сауатты, биязы мінезімен елге ќадірлі аќсаќал молла болды. Аєайын-туєандары бўл кісіні «Аєам» деп атайтын. Бойшаѕ келген, ірі денелі, кґзінде оты бар, екі беті сјл єана ќызарып тўратын ќияќ мўрты мен саќалы тўтас біткен сымбатты кісі еді. Екі ќолы кїректей, саусаќтары салалы, сїйегі ірі. Баяєыныѕ батырларына ўќсатушы едік. Аса еѕбекќор, ґз ісіне мыєым, їлкен жауапкершілікпен ќарайтын, ґтіріктіѕ ќас жауы, тек шындыќтыѕ ќаруын асынєан адам болатын. Осындай асыл ќасиеттерімен ќоса аѕшылыќ, саятшылыќ ґнері астына ат мініп, иыєына мылтыќ асынєан, жанына жїйрік тазы ерткен, бїгінгі таѕда ќазаќ халќыныѕ ўмытылып бара жатќан тґл ґнерініѕ соѕєы бір сарќыншаќтары ма дерсіѕ! Аєайынды осы екі тўяќтыѕ сол кездегі сыйластыєына, татулыєына бїгінгі уаќытќа дейін таѕ ќалам. Себебі, бала кезімнен есімде, ќандай да бір мјселелерді шешкенде јуелі амандыќсаулыќ сўрасќаннан кейін, аќылдаса отырып бірбірінен ўтымды жауаптар алєан соѕ, кґз бен ќабаќ арќылы тїсінісіп, тізгінді ўстата беруші еді. Аєам майданда ауыр жараќат алып, елге

командирі Ќ.Сўраєанов туралап тїскен мина жарылысынан ауыр жараќат алып, јскери госпитальда кеудесіне, ќол-аяќтарына операция жасатады. Жасалєан сјтті операциядан кейін де ауыр жараќат кґпке дейін бітпей, 4 ай емделуге тура келген. Ем-шараны сїйікті дјрігері Анна Михайловна жасайды. Кеуде ќабырєалары ќирап, ауыр жараќат алєан ќазаќ офицерін јскери медициналыќ сараптама елге ќайтаруєа шешім ќабылдайды. - Мен ґз аяєыммен жїре аламын, тіпті жїгірсем де, ентікпеймін. Жїрегім де, ґкпем де сау. Артиллерияшыєа ќираєан ќабырєаныѕ не бґгеті бар? Мен Ќызыл јскер командирімін. Команда беруге меніѕ ерік-ќайратым да, аќылесім де жетіп жатыр. Јуре ќылмай, майданєа жіберіѕдер, - деп сарапшылар шешіміне ќасарысып ќарсы тўрады ол. Таєы да ауыр јрі азапты майдан жолдары. Аєа лейтенант дјрежесіне кґтерілген Ќ.Сўраєанов Одер ґзенінен ґту кезінде жасаєан ерліктері їшін Кеѕес Одаєыныѕ Батыры атаєына ўсынылады. Жаудыѕ атыс ќўралдары мен ќўрамаларыныѕ орныєу ретін аныќтау јрі немістердіѕ тастай бекінген ќорєаныс шебін бўзу їшін Ќўдайберген ґзімен бірге екі барлаушы мен байланысшыны алып, ќайыќпен ќараѕєы тїнде дамылсыз атылєан оќ астында Одердіѕ ќарсы жаєасына шыєады. Ґзенніѕ немістер бекінген тўсына аман-сау ґткен Ќ.Сўраєанов Кеѕес јскері ќўрамалары тылында ґзен жаєасында ќалєан кіші лейтенант Шкарлатпен, оныѕ екі зеѕбірекгаубица расчетімен байланысќа шыєып, жау ќўрамалары бекіністерініѕ координатын хабарлап отырады. Ќ.Сўраєанов берген командалары арќылы атысќа кґшкен Шкарлат гаубицалары жау бекінісін нысанаєа алып, кґп шыєындарєа душар етеді. Ќўдайберген Сўраєанов ґз дивизионы, батареясы командирлері Чернобровкин, Корепановтармен сїйікті байланысшысы, ердіѕ жасы елуді еѕсерген Мухин арќылы байланысып, жау жаєына «ойынныѕ кґкесін» кґрсеткен. Міне, осы бір таѕєажайып ерлігі їшін аєа лейтенант Ќ.Сўраєанов «Кеѕестер Одаєыныѕ Батыры» деген атаќќа ўсынылєан. Ќўдайберген Сўраєанов бейбіт кезеѕде де Отанына ерлікке бергісіз адал ќызмет жасады. Ол бір єана Алматы мемлекеттік ќыздар педагогика институтында 41 жыл їздіксіз ўстаздыќ етіп, мыѕдаєан жасќа математика єылымынан дјріс берді. Ќартайып, 87 жасќа ќараєан шаєында ґмірден озєан Отан ќорєаушы ќаћарманныѕ артында Гїлмира есімді ќызы мен Серік есімді ўлы ќалды. Бўлардан да ўрпаќ тарап отыр. Балаларыныѕ бјрі де бїгінде Алматы ќаласында тўрады. Еркін МУНДУИНОВ.

оралып, еѕбек етіп, немере-шґбере сїйіп, тоќсаннан аса ґмірден озды. Аєайынды јкеміз бен аєамыздыѕ ґмірде кґрген ќызыєынан гґрі, ќиындыєы басым. Ќылышынан ќан тамєан Кеѕес дјуірінде «сендер байсыѕдар» деп ќудалауєа ўшыратќан. Артынша, 1932 жылєы ашаршылыќта атаанасынан, етене жаќын аєайындарынан айырылды. Міне, осындай ќиын кезеѕдерді бастарынан ґткере отырып, јкеміз 1939 жылы Отан алдындаєы азаматтыќ борышын ґтеуге јскер ќатарына алынады. Јне-міне дегенше кґптіѕ бірі болып, майдан даласында соєысќа аттанєан. 1-ші Беларусь майданында јйгілі ќолбасшы, маршал Г.Жуковтыѕ јскері ќўрамында соєысыпты. Сондай-аќ, 457-ші, 738-ші, 405-ші атќыштар, 76-шы жауынгерлік полк ќўрамдарында жаумен шайќасады. Тґрт рет жараланєан. Екінші дјрежелі «Отан соєысы», «Ќызыл жўлдыз» ордендерімен, екі мјрте «Ерлігі їшін», «Германияны жеѕгені їшін» сияќты таєы басќа медальдармен марапатталєан. Ўлы Жеѕісті Эльба ґзенініѕ маѕында ќарсы алып, туєан еліне 1946 жылы оралды. Бейбіт ґмірде еѕбек етіп, зейнеткерлікке шыєып, немере сїйіп, 1990 жылы дїниеден озды. Болатбек МЎЗАФАР, ПМПИ-діѕ археология-этнологиялыќ зерттеулер єылыми-тјжірибелік орталыєыныѕ маманы.


20 - 26 ÌÀÓÑÛÌ

20 ДЇЙСЕНБІ 02.19 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.56 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.25 Аќшам намазы, 23.05 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 23.50 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.35 «Ілік септігі» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 00.30 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х 12.30 «Айналайын. Їшінші маусым» Т/х 13.05 «Сґз-мерген» Тіл сайысы 13.40 «Жаѕа Ќазаќстан» 14.35 «Арнайы репортаж» 15.00 «Сегіз ќырлы» 15.55 «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х 17.35 «Еркетай» 17.50 «ЕГІЗДЕР» отбасылыќ т/х 18.20 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х 18.30 «Халыќ таѕдауы» 18.50 «ЖАН ЖЫЛУЫ» Тележурнал 19.10 «Ќазаќстан-2020. табысќа бастар жол» 19.15, 00.55 Деловые новости 20.00 «АЙНАЛАЙЫН. ЇШІНШІ МАУСЫМ» Т/х 20.35 «ДЕНИЗ» Т/х 22.00, 00.15 Бизнес-аќпарат 22.10 «МАЅДАЙ ТЕРМЕН ТАПЌАН АЌША» фильмі 08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 «Ґзекті сўхбат» 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Мой класс-моя команда» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Шартарапќа саяхат». Д/ф 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «Президент Жолдауынан соѕ». Тікелей эфирге ЌИК Павлодардаєы ґкілі Ґ.Т. Ќайыржанов ќатысады. Студиядаєы телефон: 54-64-25 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.05 «Туєан жер-тґрім мјѕгілік» 21.35 «Президент Жолдауынан соѕ». ЌИК Павлодардаєы ґкілі Ґ.Т. Ќайыржанов ќатысады 22.00 «Бастау»

22.25 - 00.15 «Терри». Х/ф 09.25, 09.35, 11.30, 12.00, 12.55, 14.25, 18.50, 21.30, 21.55, 22.40, 23.00 Удачный выбор 09.55, 11.00, 12.30, 13.55, 14.55, 18.10, 19.25, 21.00, 22.20, 23.30, 00.00 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР Саєат 16.00-ке дейін профилактика 17.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «15 парламентских лет». Д/ф 17.35 «Логистика Президента». Д/ф 18.00 Вечерние новости 18.15 «Жаным». Телехикая. 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 20.00, 00.10 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.55 Итоговый выпуск новостей. 21.45 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Тотальный футбол. 23.00 Кино. «Место встречи изменить нельзя».

18.20 18.50 19.45 20.05 20.30 21.00 21.50 23.00 23.30

Профилактические работы КАТЕЛКО 17.00 «Ровесники столицы». Д/ф. 17.30 «Сасыќ кїзен Фу». М/с 18.00 Т/х. «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». Д/с «Јйгілі тўлєалар коллекциясы». Т/с «Не забывай меня». «Такое вот кино...». Непридуманные истории из мира кино. «Ґмірде болєан...» оќиєалар желісін Ерік Жолжаќсынов ўсынады. «Сїйінші». Т/с «Пора тюльпанов». Т/х «Бјрібір сені сїйем». Т/с «Пой!». Т/х «Јсемдік јлемі». 7.00 КВН. Избранное 8.00 Сериал «Серт» 9.50 Детская программа «Телли сказки» 10.00 «За гранью известности». Д/с 10.30 Сериал «Сага

21 СЕЙСЕНБI 02.19 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.56 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.26 Аќшам намазы, 23.06 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 00.40 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «Халыќ таѕдауы» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 01.20 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х 12.25 «Айналайын. Їшінші маусым» Т/х 13.00 «Гард жјне Бив» М/х 13.15 «Жан жылуы» Тележурнал 13.35 «Еѕселі Елорда» 14.35 «Сыр-сўхбат» 15.05 «Ядролыќ ќарусыз болашаќќа» Арнайы тележоба 15.35 «Томми мен Мўнара» М/х 15.55 «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х 17.35 «Еркетай» 17.50 «ЕГІЗДЕР» т/х 18.20 «Халыќ таѕдауы» 18.35 «Денсаулыќ» 18.55 «SPORT.KZ» 19.15, 01.45 Деловые новости 20.00 «АЙНАЛАЙЫН. ЇШІНШІ МАУСЫМ» Т/х 20.35 «ДЕНИЗ» Т/х. 22.00, 01.05 Бизнес-аќпарат 22.10 «СЕН СЎЛУ» Ток-шоу 22.55 «ТЫЅШЫЛЫЌ ЈРЕКЕТ» К/ф

12.35 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 17.50 18.15 18.55 19.30 20.30 21.05 21.20 21.35 22.00

08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х «Туєан жер-тґрім мјѕгілік» Жаѕалыќтар «Ќымызхана» «Їлкен єаламшар». Д/ф «Президент Жолдауынан соѕ». ЌИК Павлодардаєы ґкілі Ґ.Т.Ќайыржанов ќатысады - 17.50 перерыв «Жастар ґмірі-жизнь молодых». Связь поколений Жаѕалыќтар «Квант нўры». М/х «Жаѕбырлы маусым». Т/х Жаѕалыќтар К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» «Телеярмарка вакансий» «Жастар ґмірі-жизнь молодых». Связь поколений «Бастау»

22.25 - 00.15 «Рин Тин Тин». Х/ф 09.25, 09.35, 11.30, 12.00, 12.55, 14.25, 18.50, 21.30, 21.55, 22.40, 23.00 Удачный выбор 09.55, 11.00, 12.30, 13.55, 14.55, 18.10, 19.25, 21.00, 22.20, 23.30, 00.00 Жарнамалар јлемінде

о семейном бизнесе» Программа «Телепузики» М/ф «Али баба и сорок разбойников» 12.30 «Чердак Журкевича» 13.00 «Осы саєатта». Жаѕалыќтар 13.10 Дневник с Гульжан Мукушевой. 14.00 «К этому часу». Новости 14.10 Сериал «Ликвидация» 15.10 «Серебряный ястреб». Х/ф 17.00 Жаѕалыќтар 17.10 Сериал «Серт» 2 серии 19.20 Программа «Лица столицы» 19.30 Сериал «Ликвидация» 20.30, 00.45 Программа «20:30» 21.00 Специальный репортаж 21.30, 01.15 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Грабёж». Х/ф 23.50 Сериал «Доктор Кто» 2 01.45 Концерт A little later

11.30 12.00

ЕВРАЗИЯ 17.00 17.05 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.50 01.00 01.45 02.35

7.40 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 9.10, 16.10, 01.20 «Soundtrack» 9.40 «Сїйікті јндер» 11.00 «Собаки от А до Я» 11.40 «Будьте красивыми» 12.00 «Јн - кґнілдіѕ ажары» 13.10 «Айќын міндет» 13.50 «Ўлт пен ўрпаќ» 14.30 «Инновациялыќ даму» 15.00 «TV Shop» 15.35 «Трансмиссия» 16.45 «НОВОСТИ ДНЯ» 17.00, 22.00 «СЕГОДНЯ» 17.30, 00.00 «Полицейский патруль» 18.00 «Адам жјне заѕ» 18.30, 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 19.00 «Јлем жјне Ќазаќстан» 19.30 «Мир вокруг нас» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

18.20 18.50 19.45 20.00 20.30 21.50 23.00 23.30

Д/с «Јйгілі тўлєалар коллекциясы». Телесериал «Не забывай меня». «Шоќ жўлдыздар». «Что наша жизнь...». «Сїйінші». Т/х «Бјрібір сені сїйем». Т/с «Пой!». Т/х «Јсемдік јлемі».

11.30, 12.00 12.30 13.00 13.10 14.00 14.10, 15.40, 16.00 17.00 17.10 20.30, 21.00 21.30, 22.00 00.05

7.00 «Жаѕалыќтар» 7.30 Программа «20:30» 8.00 Сериал «Серт» 9.50 «Телли сказки» 10.00 «За гранью известности». Д/с 10.30 Сериал «Сага о семейном бизнесе» 15.10 «Телепузики» Мультфильмдер «Глобальный футбол» «Осы саєатта». Жаѕалыќтар Программа «Тїйін сґз» «К этому часу». Новости 19.30 Сериал «Ликвидация» 19.20 «Лица столицы» КВН. Избранное Жаѕалыќтар Сериал «Серт» 00.55 Программа «20:30» «За гранью известности». Д/с 01.25 «Кешкі жаѕалыќтар» «Париж, я люблю тебя». Х/ф Сериал «Доктор Кто»

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.10 Тотальный футбол. 10.40 Продвопрос 11.00 Кїндізгі жаѕалыќтар 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 «Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз». Д/ф. 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.45 «Жануарлар тїйсігі». Д/с. 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.10 «Астана: Ќауіпсіздік ќоєамдастыєына баєыт ўстау». Д/ф 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Формула независимости. 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.25 Итоговый выпуск новостей. 21.45 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Кино. «Место встречи изменить нельзя».

11.30 12.00 12.30 13.40 14.10 14.30 15.00 15.50 16.10 17.00 17.30 18.00

9.00 «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30, 21.00 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30 Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Бјрі есімде». Д/с «Барлыєы кино туралы». «Живём до ста!» Т/с «Прости, я люблю тебя». Т/с «Пой!». «Зіл-Јзіл» баєдарламасы. «Линия судьбы». Ток-шоу «Пятый угол». «Сїйінші». «Лидер XXI века». «Елорда ќўрдастары». Д/ф. М/с «Сасыќ кїзен Фу». Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті».

перерыв до 17.00 в связи с профилактическими работами «Новости» «Давай поженимся» Фильм «ДУРДОМ» «Новости» Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» Городские пижоны. «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/с «Понять. Простить»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.35 13.30 13.45 14.55 16.00 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.50

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с Телеканал «Доброе утро» Новости «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» «Любимые мультфильмы» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с «Федеральный судья» Фильм «ДУРДОМ» Вечерние новости Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 7.40 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.30, 15.40, 01.00 «Soundtrack» 9.00 «Ґркениет ґзегі» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 11.00 «Собаки от А до Я»

20.30 21.30 22.30 00.10 00.40

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» «СТИЛЬ ЖИЗНИ» «Айбын» «Футбольная ночь» «Следствие вели...»

КТК-7 + 31 08.00

Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 10.00 Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 11.30 «ЄАЛАМ-ТОР» 12.00 «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» 12.05 «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! 12.30 «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультфильмдер 15.00 Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» 15.30 Боевик «БЛЭЙД 2» 17.30 «6 КАДРОВ» 18.00, 20.00 Сериал «ЛИСТОПАД» 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.00 КИНО «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 23.20 КИНО «СТРИТФАЙТЕР: УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 01.20 «ЄАЛАМ-ТОР» 01.50 «ТАЛАНТ ШОУ» 07.05, 08.50 “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 Т/х “ТАЄДЫР ТЕЗІ” 09.00 “РЕЙДЕР” 09.15 Мелодрама “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО” 11.10, 17.05 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 “НОВОСТИ. ДРУГАЯ ПРАВДА” 12.30 Д/ф “Главарь банка” 12.55 “ДОРОГА ДОМОЙ” 13.10 “Звёздная жизнь” – “ДЕТИ-АКТЁРЫ 3” 14.10 Мультфильмдер 15.45 Сериал “ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫЌ” 17.30 “Моя правда” – Наталья Медведева 18.30 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 20.00 Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ” 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 Мелодрама “ПРОВИНЦИАЛКА” 23.15 Фильм “ПРАВИЛА УГОНА” 00.25 Боевик “ПОБЕГ-2” 01.10 “МЈССАЄАН” 02.00 Телехикая “ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫЌ”

ИРБИС 08.00 — 16.00 Профилактика 16.00 «Јн ќанатында»

11.30, 12.00 12.50 13.30 14.00 14.30 15.00 16.45 17.00, 17.30, 18.00 18.30, 19.00 19.30 20.00 20.30 21.40 22.30 00.10

16.10 «TV Shop» «Јн - кґѕілдіѕ ажары» «Экономика тынысы» «Странник» «Серпін» «Оn-line режімінде» «Звезды московского спорта» «НОВОСТИ ДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ» 00.00 «Полицейский патруль» «Адам жјне заѕ» 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Кґкжиек» «Русская Мата Хари» «ПАНОРАМА ДНЯ» Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» «Стиляги» «Ќылмыс хроникасы» «Очная ставка»

КТК-7 + 31 06.00 06.30 07.30 08.00

«Тенге-BOX» Сериал «ТРИ БРАТА» Сериал «ПАПИНЫ ДОЧКИ» Боевик «СТРИТФАЙТЕР: УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 10.00 Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 11.30 «ЄАЛАМ-ТОР» 12.00, 17.30, 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 12.05 «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! 12.30 «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультфильмдер 15.00 Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» 15.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 17.35 «6 КАДРОВ» 18.00 Сериал «ЛИСТОПАД» 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 21.40 КИНО «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 00.00 КИНО «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 01.50 «ЄАЛАМ-ТОР» 07.05, 08.50 “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 Мультсериал 07.30 “МЈССАЄАН” 08.20 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.00, 12.30, 00.10 Программа “РЕЙДЕР” 09.15 Мелодрама “КРЕМ” 10.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 11.10, 17.05 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 12.45 Мелодрама “ПРОВИНЦИАЛКА” 14.25 “ЖАЅАЛЫЌТАР. АСТАРЛЫ АЌИЌАТ” 14.50 Д/ф “ЖЕНIС РУХЫ” 15.15 М/с “Тараќан - робот” 15.45 Сериал “ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫЌ” 17.30 “Моя правда” – Дарья Донцова 18.30 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 20.00 Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ”

18.00, 18.20 20.10 23.10

19.30, 22.30, 01.00 Новости Фильм «Широка река» Фильм «Чтоб ты сдох» Фильм «Тариф на лунный свет» 01.30 «Јн ќанатында» 16.20, 17.00; 18.30, 18.55; 20.40, 21.25 - Телекаталог 16.40, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00

Сериал «Моя жена и дети» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 08.55, 17.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 09.20, 19.00 «ТАКСИ» 09.50 «ВКУСНО И БЫСТРО» 10.00 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 11.05 Т/х «Їйленген балаларымен» 11.40, 13.35 «Тек кїлкі їшін” 12.05 Јзіл - кїлкі баєдарламасы «No comments» 12.25 Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» 13.55 Комедия «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ» 16.05 Сериал «Ай Карли» 16.35 Сериал «ИНТЕРНЫ» 17.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 21.00 Комедия «ВАМ ПИСЬМО» 23.30 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 00.30 ДОМ-2 01.05 «УБОЙНАЯ ЛИГА»

02.00 03.00 04.00 05.00

ПРОФИЛАКТИКА 17.00 Программа «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» 18.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.30 ЖАР-ЖАР Новости Телефильм «Смокинг по-рязански» Т/с «Шальной ангел «Теѕіз саќшылары» т/х Т/с «ЧеркиЗона – одноразовые люди» Юмористическое шоу «Убойной ночи» «НЫСАНА» ЖАР-ЖАР «Сјн сайысы» «Салмаќ пен ќаѕбаќ»

21.00 21.30 23.15 00.25

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ Мелодрама “ПРОВИНЦИАЛКА” Фильм “ПРАВИЛА УГОНА” Боевик “ПОБЕГ - 2”

20.00 20.30 22.00 23.00 00.00 01.00

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Тариф на лунный свет» 10.40 Фильм «Широка река» 13.10 Фильм «Чтоб ты сдох» 15.00 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Широка река» 20.10 Фильм «Фантом» 23.10 Фильм «Грязное дело» 01.30 «Јн ќанатында» 10.50, 11.15; 13.40, 14.25; 15.25, 16.25; 18.30, 18.55; 20.40, 21.20 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00 08.55, 09.20, 09.50 10.00, 11.05 11.40, 12.05 12.25 13.45 16.05 16.35 17.55 20.30 21.00 00.00 00.35

Сериал «Моя жена и дети» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 17.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 19.00 «ТАКСИ» «ВКУСНО И БЫСТРО» 23.00 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» Т/х «Їйленген балаларымен» 13.35 «Тек кїлкі їшін” Јзіл - кїлкі баєдарламасы Музыкалыќ баєдарлама Комедия «ВАМ ПИСЬМО» Сериал «Ай Карли» Сериал «ИНТЕРНЫ» «СУББОТНИК» Сериал «ИНТЕРНЫ» Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» ДОМ-2 «УБОЙНАЯ ЛИГА»

06.00, 11.00 «Баспана бабы» 07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 «Смокинг по-рязански» 10.00 «О самом главном» 12.00,04.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00 Сериал «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 20.30 Фильм «Родные и близкие» 22.00 Т/с «Шальной ангел»


22 СЈРСЕНБІ 02.19 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.56 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.26 Аќшам намазы, 23.06 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 00.15 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «Халыќ таѕдауы» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 00.55 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. 12.25 «Айналайын. Їшінші маусым» Т/х 13.00 «Гард жјне Бив» М/х 13.15 «Сен сўлу» Ток-шоу 14.35 «Дариєа, сол ќыз...» Арнайы тележоба 15.20 «Томми мен Мўнара» М/х 15.50 «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х 17.35 «Аќќан жўлдыз - Аќбозат» Арнайы тележоба 18.05 «Азбука капитала» 18.20 «Халыќ таѕдауы» 18.35 «ЗАЅ АЛАЅЫ» Тікелей эфир 19.15, 01.25 Деловые новости 20.00 «АЙНАЛАЙЫН. ЇШІНШІ МАУСЫМ» Т/х 20.35 «ДЕНИЗ» Т/х 22.00, 00.45 Бизнес-аќпарат 22.10 «Ќазаќтыѕ 100 јні» кїнделігі 22.25 «МАРТА» мелодрамасы 08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Телеярмарка вакансий» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Шартарапќа саяхат». Д/ф 14.30 «Жастар ґмірі-жизнь молодых». Связь поколений 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «1418 кїн жјне оныѕ зардабы» 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.05 Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына «Ќалайсыз, алыстаєы аєайын?» 21.35 «1418 кїн жјне оныѕ зардабы» 22.00 «Бастау» 22.25 - 00.15 «Танымал адам». К/ф 09.25, 09.35, 11.30, 12.00, 12.55,

14.25, 18.50, 21.30, 21.55, 22.40, 23.00 Удачный выбор 09.55, 11.00, 12.30, 13.55, 14.55, 18.10, 19.25, 21.00, 22.20, 23.30, 00.00 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.00 Утренние новости 10.10 Дела армейские. 10.40 Прорыв 11.00 Кїндізгі жаѕалыќтар 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 «Жаѕа тарих. Жарќын тўлєа». 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.45 «Жануарлар тїйсігі». Д/с. 14.00 Дневные новости 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.10 «Жеѕіс рухы». Д/ф. 15.30 «Арман орындалєан ќала». Д/ф 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Таразы. 18.00 Вечерние новости 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.25 Итоговый выпуск новостей. 21.45 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Кино. «Место встречи изменить нельзя». 01.05 «Мегре». Т/х.

11.30 12.10 12.30 13.40 14.30 14.50 15.10 15.30 15.50 16.20 17.00 17.30

9.00 «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30, 21.00 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30 Телехикая. «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Берекелі дастархан». Ток-шоу «Женсовет». «Ґзін-ґзі тану». Т/с «Прости, я люблю тебя». Т/с «Пой!». Мультфильм. «FreshmanЫ ». «Такое вот кино...». «Мамина школа». «Сїйінші». «Начистоту». «Логистика Президента». Д/ф. М/с «Сасыќ кїзен Фу».

23 БЕЙСЕНБІ 02.19 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.56 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.26 Аќшам намазы, 23.06 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 23.35 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «Халыќ таѕдауы» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 00.15 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. 12.25 «Айналайын. Їшінші маусым» Т/х 13.00 «Сґнбес сјуле» 13.25 «Меніѕ Ќазаќстаным» Тележурнал. 14.35 «МЕНШІКТІ МЕКЕН» 15.05 «Sport. kz» 15.25 «Азбука капитала» 15.40 «Томми мен Мўнара» М/х 16.00 «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х 17.35 «Еркетай» 17.50 «Айгґлек» 18.05 «Капитал јліппесі» 18.20 «Халыќ таѕдауы» 18.40 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х 18.45 «Ќазаќстанныѕ ґрлеу жолы» Арнайы тележоба 19.15, 00.55 Деловые новости 20.00 «АЙНАЛАЙЫН. ЇШІНШІ МАУСЫМ» Т/х 20.35 «ДЕНИЗ» Т/х 22.00, 00.15 Бизнес-аќпарат 22.10 «ОТБАСЫЛЫЌ ІС» мелодрамасы 08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына «Ќалайсыз, алыстаєы аєайын?» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Время деловых людей» 14.30 «1418 кїн жјне оныѕ зардабы» 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.00 Бейсен Ахметов атындаєы Павлодар педагогикалыќ колледж 21.10 «Егемен елдіѕ еѕсесі биік»

21.35 22.00 22.25 09.25, 18.50, 09.55, 19.25,

К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» «Бастау» 00.15 «Ор». К/ф 09.35, 11.30, 12.00, 12.55, 14.25, 21.30, 21.55, 22.40, 23.00 Удачный выбор 11.00, 12.30, 13.55, 14.55, 18.10, 21.05, 22.20, 23.30, 00.00 Жарнамалар јлемінде

18.00 18.20 18.50 19.40 20.20 20.50 21.50 23.00 23.30 00.30

11.30, 12.00 13.00 13.10 14.00 14.10, 15.40 15.50 16.00 17.00 17.10 19.20 20.30, 21.00 21.30, 22.00 23.35 01.35

12.00 12.30 13.40 14.30 15.00 15.10 15.50 16.20 16.40 17.00

9.00 «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30 Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Дастархан». 11.30 Д/с «Барлыєы кино туралы». Мультфильм. Т/с «Прости, я люблю тебя». Т/с «Пой!». «Баєдаршам» «Самопознание». «Туєан ґлке – Родной край» «Сїйінші». «Шоќ жўлдыздар». «Мы- казахстанцы». «Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз». Д/ф.

7.00 «Жаѕалыќтар» 7.30 Программа «20:30» 8.00 Сериал «Серт» 9.50 «Телли сказки» 10.00 «За гранью известности». Д/с 10.30 Сериал «Сага о семейном бизнесе» 15.10 «Телепузики» «Мухаммед Али: борьба с духом». Д/ф «Осы саєатта». Жаѕалыќтар «Удивительный мир военных машин». Д/ф «К этому часу». Новости 19.30 Сериал «Ликвидация» Алєа, Оксана! Тubетейка «Манчестер Юнайтед». Д/ф Жаѕалыќтар Сериал «Серт» Программа «Лица столицы» 00.35 Программа «20:30» «Глобальный футбол». Д/ф 01.05 «Кешкі жаѕалыќтар» «Пробуждение смерти». Х/ф Программа «Топ Гир» Концерт «Звуки 60 х»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.35 13.30 13.45 14.55 16.00 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.50

17.30 18.00 18.20 18.50 19.45 20.20 21.00 21.50 23.00 23.30

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.10 Бармысыѕ, бауырым! 11.00, 14.00 Кїндізгі жаѕалыќтар 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 «Жаѕа тарих. Жарќын тўлєа». 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.45 «Жануарлар тїйсігі». Д/с 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.15 «Агро кz». 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Їкімет пен јлеумет. 17.35 Прорыв 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.25 Итоговый выпуск новостей. 21.45 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Кино. «Место встречи изменить нельзя».

Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». Д/с «Јйгілі тўлєалар коллекциясы». Т/с «Не забывай меня». «Азамат» жастар Парламенті. «Сїйінші». «Розыгрыш Супер Лото». Т/х «Бјрібір сені сїйем». Т/с «Пой!». Т/х «Јсемдік јлемі». Д/с «Аралдар тіршілігі».

11.30, 12.00 12.30 13.00 13.10 14.00 14.10, 15.40 16.00 17.00 19.20 20.30, 21.00 21.30, 22.00 00.00

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с Телеканал «Доброе утро» Новости «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» «Любимые мультфильмы» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с «Федеральный судья» Фильм «ДУРДОМ» Вечерние новости Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

М/с «Сасыќ кїзен Фу». Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». Д/с «Јйгілі тўлєалар коллекциясы». Т/с «Не забывай меня». «Тапќыр достар». Ток-шоу «Пятый угол». Т/с «Пора тюльпанов». Т/х «Бјрібір сені сїйем». Т/с «Пой!». Т/х «Јсемдік јлемі». 7.00 «Жаѕалыќтар» 7.30 Программа «20:30» 8.00, 17.10 Сериал «Серт» 9.50 Детская программа «Телли сказки» 10.00 «За гранью известности». Д/с 10.30 Сериал «Сага о семейном бизнесе» 15.10 Программа «Телепузики» М/ф «Жадный Кузя», «За час до свидания» «Фильмы и звезды». «Осы саєатта». Жаѕалыќтар «Удивительный мир военных машин». Д/ф «К этому часу». Новости 19.30 Сериал «Ликвидация» «Аќиќат алаѕы» журналистік зерттеу «Мухаммед Али: борьба с духом». Д/ф Жаѕалыќтар Программа «Лица столицы» 01.00 Программа «20:30» «Фильмы и звезды». 01.30 «Кешкі жаѕалыќтар» «Женщины». Х/ф Программа «Топ Гир»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.35 13.30 13.45 14.55 16.00 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.50

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с Телеканал «Доброе утро» Новости «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» «Любимые мультфильмы» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с «Федеральный судья» Фильм «ДУРДОМ» Вечерние новости Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ»

7.40 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 9.00 «Балауса» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 11.00 «Собаки от А до Я» 11.30, 16.10 «TV Shop» 12.00 «Єибрат» 13.20 «Денсаулыќ жјне сўлулыќ» 13.50 «Јлем жјне Ќазаќстан» 14.30 «Елтаным» 15.00 «Живут же люди!» 16.45 «НОВОСТИ ДНЯ» 17.00, 22.00 «СЕГОДНЯ» 17.30, 00.00 «Полицейский патруль» 18.00 «Ўлт пен ўрпаќ» 18.30, 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 19.00 «Серпін» 19.30 «Лечу гипнозом и душой». 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.20 «ШАНС» Ток-шоу 21.00 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 22.30 «Айќын міндет»

КТК-7 + 31 06.00 06.30 07.30 08.00 10.00 11.30, 12.00, 12.05 12.30 13.30 15.00 15.30 17.35, 19.00, 21.40 00.00

«Тенге-BOX» Сериал «ТРИ БРАТА» Сериал «ПАПИНЫ ДОЧКИ» Триллер «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 02.00 «ЄАЛАМ-ТОР» 17.30, 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «ГАЛИЛЕО» Мультфильмдер Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» Кино. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.30 ИНФОРМБЮРО КИНО «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» КИНО «ПЕКЛО»

07.05, 08.50 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 Мультсериал 07.30, “МЈССАЄАН” 08.20 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.00, 12.30, 00.10 Программа “РЕЙДЕР” 09.15 Мелодрама “КРЕМ” 10.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 11.10, 17.05 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 13.20 Мелодрама “ПРОВИНЦИАЛКА” 14.25 Д/ф “СТЁРТЫЕ ИМЕНА” 14.55 Д/ф “ЕРЛIК ЕЛ ЕСIНДЕ” 15.20 М/с “Тараќан - робот” 15.45 Сериал “ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫЌ” 17.30 “Секретные истории” – “ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ” 18.30 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 20.00 Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ” 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

7.40 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 9.00 «Экономика тынысы» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 11.00 «Собаки от А до Я» 11.30, 16.10 «TV Shop» 12.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 13.30 «Ќасиет» 13.50 «Инновациялыќ даму» 14.30 «Ґркениет ґзегі» 15.00 «Лечу гипнозом и душой». Ольга Мигунова 16.45 «НОВОСТИ ДНЯ» 17.00, 22.00 «СЕГОДНЯ» 17.30, 00.00 «Полицейский патруль» 18.00 «Адам жјне заѕ» 18.30, 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 19.00 «Айбын» 19.30 «Особо опасен!» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 21.30 «КИНОКЛУБ» Олега Борецкого. 22.30 «Ќылмыс хроникасы»

КТК-7 + 31 06.00 06.30 07.30 08.00 10.00 11.30, 12.00, 12.05 12.30 13.30 15.00 15.30 17.35 18.00, 19.00, 21.40 00.20

«Тенге-BOX» Сериал «ТРИ БРАТА» Сериал «ПАПИНЫ ДОЧКИ» Триллер «ПЕКЛО» Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 02.20 «ЄАЛАМ-ТОР» 17.30, 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «ГАЛИЛЕО» Мультфильмдер Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» Кино. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» «6 КАДРОВ» 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.30 ИНФОРМБЮРО Кино. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» КИНО «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»

07.05, 08.50 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 Мультсериал 07.30 “МЈССАЄАН” 08.20 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.00, 12.30, 00.10 Программа “РЕЙДЕР” 09.15 Мелодрама “КРЕМ” 10.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 11.10, 17.05 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 13.20 Мелодрама “ПРОВИНЦИАЛКА” 14.25 “ЖЇРЕКЖАРДЫ” 15.25 М/с “Тараќан - робот” 15.45 Сериал “ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫЌ” 17.30 “Моя правда” 18.30 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 20.00 Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ” 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.30 23.15

Мелодрам “ПРОВИНЦИАЛКА” Фильм “ПРАВИЛА УГОНА”

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Грязное дело»» 10.40 Фильм «Широка река» 13.10 Фильм «Фантом» 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Широка река» 20.10 Налоговое Управление по г.Павлодару информирует... 20.20 Фильм «Женя, Женечка и «Катюша» 23.10 Фильм «На войне, как на войне» 10.50, 11.15; 13.40, 14.25; 15.25, 16.25; 18.30, 18.55; 20.50, 21.30 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00 08.55, 09.20, 09.50 10.00, 11.05 11.40, 12.05 12.25 14.15 16.05 16.35 17.55 20.30 21.00 00.10

Сериал «Моя жена и дети» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 17.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 19.00 «ТАКСИ» «ВКУСНО И БЫСТРО» 23.10 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» Т/х «Їйленген балаларымен» 13.35 «Тек кїлкі їшін” Јзіл - кїлкі баєдарламасы Музыкалыќ баєдарлама Комедия «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» Сериал «Ай Карли» Сериал «ИНТЕРНЫ» «СУББОТНИК» Сериал «ИНТЕРНЫ» Комедия «ЛЕТНИЕ ИГРЫ» ДОМ-2

06.00, 11.00 «Баспана бабы» 07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 Телефильм «Родные и близкие» 10.00 «О самом главном» 12.00, 04.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00, 02.00 Т/с «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 20.30 Телефильм «Только вернись» 22.00 Т/с «Шальной ангел»

21.30 23.15 00.25

Мелодрам “ПРОВИНЦИАЛКА” Фильм “ПРАВИЛА УГОНА” Боевик “ПОБЕГ - 2”

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «На войне, как на войне» 10.30 Налоговое Управление по г.Павлодару информирует... 10.40 Фильм «Широка река» 13.10 Фильм «Женя, Женечка и «Катюша» 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Широка река» 20.10 Фильм «Пекло» 23.10 Фильм «Ловец снов» 10.50, 11.15; 13.40, 14.25; 15.25, 16.25; 18.30, 18.55; 20.40, 21.20 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00 08.55, 09.20, 09.50 10.00, 11.05 11.40, 12.05 12.25 14.05 16.05 16.35, 17.55 21.00 00.00

Сериал «Моя жена и дети» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 17.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 19.00 «ТАКСИ» «ВКУСНО И БЫСТРО» 23.00 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» Т/х «Їйленген балаларымен» 13.35 «Тек кїлкі їшін” Јзіл - кїлкі баєдарламасы Музыкалыќ баєдарлама Комедия «ЛЕТНИЕ ИГРЫ» Сериал «Ай Карли» 20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» «СУББОТНИК» Комедия «ШАЛУН» ДОМ-2

06.00, 11.00 «Баспана бабы» 07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 «Только вернись» 10.00 «О самом главном» 12.00, 04.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00 Фильм «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00, 03.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 20.30 Телефильм «Ромашка, кактус, маргаритка» 22.00 Т/с «Шальной ангел»


! Б Ј Й ГЕ ! Б Ј Й ГЕ ! Б Ј Й ГЕ

Ќ ўр м ет ті ба ла ла р!

сымшасы н «Айналайын» ќо Ґздеріѕ сїйіп оќиты єына орай шыєармашылыќ лды жы ыбында ой Тјуелсіздіктіѕ 20 . Тјуелсіздік таќыр байќау жариялайды шыєармалар, јсерлі јѕгімелер, ы толєайтын мазмўнд н ґз ќолдарыѕмен салєан јдемі жалынды жырлар ме ызєа жолдауєа асыєыѕдар. суреттеріѕді редакциямыѕ 10-шы ќарашасына дейін Байќау 2011 жылд йрік атанєан бойынша жїзден жї атталады. рап жалєасады. Јр баєыт ма ен рм сыйлыќта оќушыларєа балалар арнайы баєалы белсенді ќатысќан Сондай-аќ, байќауєа улы шыєармалар да Таѕ і. ед тіл рсе етін болады. да сый-сияпат кґ шасында жарыќ кґр «Айналайын» ќосым ! тар шасы. Ендеше, іске сјт, дос «Айналайын» ќосым

Балєын жыр

Отан Отан - меніѕ туєан жерім, Отан – меніѕ жан анам. Ќўшаєына сыйып кетер, Аспан, јлем, бар єалам. Отан – елім, Отан – жерім, Отан – туєан ауылым. Отан їшін јрќашанда, Кїресуге дайынмын.

ТАНЫМ

Ќазаќстан Республикасы

Отанымды сїйемін мен, Ќўрметтеймін мјѕгілік. Байтаќ елім – Ќазаќстан, Жїрегімде тўр жаѕєырып. Динара ЖЎМАНАЗАРОВА, №18 мектептіѕ оќушысы, Екібастўз ќаласы.

Сґз мјйегі Ґнер-білім туралы маќал-мјтелдер Кїш – білімде! * * * Оќус ыз білім жоќ , Білімсіз кїніѕ жоќ . * * * Ґнер ліге ґріс кеѕ! * * * Ґнер алды – ќызы л тіл. * * * Ґнер лі ґрге жїз ер! * * * Шеш енні ѕ тілі орт аќ, Шеб ерді ѕ ќолы орт аќ. * * * Ґз білм еген іѕді кісід ен сўра , Їлке н білм есе, кіші ден сўра . * * * Саус аєы ўзын биш і бола р, Ќўла єы ўзын кїйш і бола р.

Ќазаќстан Республикасы – Еуразия деп аталатын ќўрлыќтар кеѕістігініѕ ортаѕєы бґлігінде орналасќан ел. Оныѕ батыс аймаќтары Еуропа ќўрлыєыныѕ жерінде жатыр. Ќазаќтар Жайыќ деп атайтын Орал ґзені – Еуропа мен Азияны бґліп тўратын шекара. Ал еліміздіѕ солтїстігі, шыєысы мен оѕтїстігі Азия ќўрлыєында орналасќан. Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєы – 2 миллион 724 мыѕ шаршы километрді ќўрайды. Жерініѕ аумаєы жґнінен ол бїкіл дїниежїзінде 9-орында тўр. Мўндай жерге Франция сияќты 5 мемлекетті сыйєызып жіберуге болады. Елімізде халыќтыѕ 53,4 пайызын ќўрайтын байырєы халыќ ќазаќтардан басќа ўлттардыѕ да ґкілдері тўрады. Шамамен алєанда, орыстар – 30, украиндар – 3,7, ґзбектер – 2,5 пайызды ќўрайды. Сондай-аќ, елімізде немістер, ўйєырлар, кјрістер, дўнєандар, тїріктер, басќа да кґптеген ўлт ґкілдері тату-тјтті ґмір сїруде. Ќазаќстан Республикасыныѕ астанасы 1998 жылы Алматы ќаласынан Астана ќаласына кґшірілген. Ел басшысы – Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев. Ќазаќстан Республикасында 14 облыс, 159 аудан, 85 ќала, 195 кент, 2150 ауыл мен ауылдыќ округ бар. Еліміздіѕ Еділ ґзенініѕ тґменгі аєысынан Алтай тауына дейінгі ўзындыєы 3000 километрдей болса, Батыс Сібір жазыєынан Іле Алатауына дейінгі аралыєы мыѕ жарым километрден астам. Ал Ќазаќстан шекарасы жалпы Ресей Федерациясымен, оѕтїстігінде Тїркіменстан, Ґзбекстан жјне Ќырєызстан республикаларымен, ал шыєысында Ќытай

Халыќ Республикасымен шекаралас. Азаттыќ їшін болєан екі жарым єасырдан астам уаќыт кїрестен кейін ќазаќ халќы тјуелсіздікке 1991 жылдыѕ 16 желтоќсанында ќол жеткізді. Сондыќтан да жыл сайын 16 желтоќсан Ќазаќстан Республикасыныѕ тјуелсіздік мерекесі ретінде ресми аталып ґтеді. Ќазаќстан Біріккен Ўлттар Ўйымыныѕ теѕ ќўќыќты мїшесі. Ќазаќстанныѕ табиєаты мейлінше алуан тїрлі. Оныѕ байтаќ жерінде тау да, тґбелер мен жазыќтар да бар. Ќазаќстан жерініѕ еѕ биік нїктесі – Хан Тјѕірі шыѕы теѕіз деѕгейінен 6995 метр жоєары, ал еѕ тґменгі нїктесі – Ќараќия ойпаты теѕіз деѕгейінен 132 метр тґмен жатыр. Ќазаќстандаєы ґсімдіктердіѕ жалпы тїрлері 6 мыѕнан астам. Олардыѕ ішінде емдік ќасиеті барлары, сирек кездесетін тїрлері де аз емес. Ал ќўстардыѕ тїрі 500-ден астам. Ґзен-кґлдерде балыќтыѕ 107 тїрі ґсіп-ґніп жатса, далалар мен ормандардаєы жабайы аѕдардыѕ тїрі 178-ге жетеді екен. Каспий теѕізініѕ еѕ тереѕ жері 600 метрге жетеді. Ел аумаєыныѕ 10-нан бір бґлігін таулар алып жатыр.

Ґтірі

к ґлеѕ

ќќа, Мініп алып ла лаќќа. бў Жетіп бардым кетіпті, п Бўлаєым тасы кетіпті. Таудан да асып лќыєан, Теѕіз бопты то оќыєан. ап кіт ар Балыќт ларєа Сабаќ беріп со ырєан. от Аюды кґрдім Ру сл ан АМ ЕР ХА НО В, №19 мектептіѕ ы, 3-сынып оќушыс . сы Павлодар ќала

Жазып алєан: Айдана БОРАНБАЕВА, 6-сынып оќушысы, Май ауданы.

Алаќай!

Жазєы демалыс кґѕілді... Міне, жадыраєан жаз мезгілі де келді. Мен жазєы демалысты жаќсы ґткізу їшін Павлодар ауданына ќарасты Заѕєар орта мектебінде ашылєан «Айгґлек» сауыќтыру алаѕына келдім. Бўл алаѕ 1 маусым кїні балалар мерекесі ќарсаѕында ќўрылды. Алєашќы кїннен-аќ маєан лагерь ќатты ўнады. Себебі, мўндаєы бґлмелер кґз тартарлыќтай јдемі јрі аспаздардыѕ пісірген тамаќтары да дјмді. Тјрбиешілер ќауымы да сыпайы, балалардыѕ кґѕілдерін кґтеру їшін ќолдарынан келгендерін аямай, жўмыс істеуде. Осында балалар їшін їнемі сайыстар мен спорттыќ жарыстар ўйымдастырылып, ќызыќты сабаќтар жїргізілуде. Жалпы, жазєы демалысымыз кїн сайын ќызыќты болып, мазмўнды ўйымдастырылуда. Біз ризамыз. Шынар ОРАЗБЕКОВА, 4-сынып оќушысы, Павлодар ауданы.

1. Кїй атасы. 2. Ќан тоќтататын дјрі. 3. Ардаќты адам. 4. Пјн аты. 5. Ўн елегенде пайдаланатын ќўрал. 6. Ќазаќтыѕ ўлы аќыны. 7. Жер серігі. 8. «Кел, балалар оќылыќ» ґлеѕініѕ авторы. 9. «Серт» сґзініѕ синонимі.

А ,,,,,,, С ,,,

Ќўрастырєан: Мјдина ЌАБДУАХИТ, Ќ.Ныєманўлы атындаєы орта мектептіѕ 3-сынып оќушысы, Аќтоєай ауданы.

РЕБУС

,,

А

Ќўрастырєан: Галима КИСИНА, 3-сынып оќушысы, Аќтоєай ауданы, Ќараоба ауылы.


10

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл № 67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

АЙНАЛАЙЫН Балалар јдебиетініѕ антологиясынан

Е.ҐТЕТІЛЕУОВ

Саратан – Маусым

Ќазаќстан –

Отаным меніѕ... ен Туєан жер – кіндік ќанымыз тамып, ґсіп-ґркендег біліп, киелі ґлкеміз, атамекеніміз. Мўны бїгінгі жас буын керек. туєан жердіѕ, тјуелсіздіктіѕ ќадірін тїсінулері р Осы маќсатта Павлодар ќаласындаєы №8 балала лама баєдар атты меніѕ» Отаным – стан «Ќазаќ насы кітапха ґткізіп аясында бірнеше жыл бойы тїрлі іс-шаралар ыѕ келеді. Оныѕ маќсаты - жас ўрпаќ бойына ќазаќ халќын тілді мјдениетін, салт-дјстїрлерін сіѕіріп, мемлекеттік насихаттау. ан Биыл ата-бабаларымыздыѕ асќаќ арманына айналє осы Тјуелсіздігімізге 20 жыл толып отыр. Сол їшін ардыѕ жылы кітапханада ўйымдастырылатын шарал тын арнала ойына мерейт ќ жылды 20 іздіктіѕ Тјуелс ы барлыє р сґзі болады. Жаќында осындай шараныѕ бірі - «Атала ы – тјрбие кґзі» деген таќырыпта байќау ґтті. Оєан дарынд ініѕ балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 лицей-мектеб де оќушы лары ќатыс ты. Сонда й-аќ, кґрме болды. ўйымдастырылды. Жалпы, байќау ґте ќызыќты ы. Оќушылар да, келген ќонаќтар да белсене ќатыст ы зор, Жеткіншектер їшін мўндай іс-шаралардыѕ маѕыз берері мол. аев «Мен жастарєа сенемін!» - деп Маєжан Жўмаб болар айтќандай, біз Тјуелсіз ќазаќ елініѕ ертеѕі баласы жастарымызєа сенеміз. Ол їшін јрбір ќазаќ їйреніп, осындай байќауларєа жиі ќатысып, білмегенін салтелін, жерін, ўлтын сїйіп, тілін, дінін, јдет-єўрпын, санасын жаќсы меѕгеріп, оны ќўрметтеуі керек.

Оќып, білім алсын жас, Айларды јрі таратам. Молшылыќтыѕ басы – жаз, Жаздыѕ басы – саратан.

«Бала тілі

бал»

ќоєамыныѕ облыстыќ Жуырда «Ќазаќ тілі» агер ўстаз Тоєайбай ард филиалыныѕ тґраєасы, «Бала тілі - бал» атты ѕ Бекімўлы Кентаевты шыќты. жаѕа кітабы жарыќќа дерге арналєан бўл Ќўрметті балалар, сен дай тјтті тілдерінен бал ѕ ды дар кітапта балєын дар лер мен јзіл-ќалжыѕ шыќќан јдемі јѕгіме арларыѕа наз н азы бір ыѕ ард берілген екен. Сол . ўсынєанды жґн кґрдік

- Балам-ау, мына бас киіміѕе не болєан? Сау тамтыєы ќалмапты єой. - Достарым тартып алып, футбол ойнады. Ал сен ќайда ќарадыѕ? - Ќаќпада тўрдым. Ќызы: - Ма ма, бізд е еѕб ек кесте сабаєында ќыздардыѕ бјрі тігеді, шілтер тоќиды... Шешесі: де сен Енд еш е, ене тоќ ым айс ыѕ ба, нем олардан кемсіѕ бе? Ќызы: - Ала йда , ола рєа бјр ін мамалары їйретеді екен...

- Јке, «тас дј уірі» деген не? - Ол кезде бјрін де тастан жасаєан, бала м. - Мјссаєан! Теле дидарды да ма?!

жа ты п ке ле Ж їг ір іп тір ей р же н ш ын та єы ме ќа тт ы й та Ал жы єы лє ан жы ла мс ыр ап ау ыр сы ны п, і. лд ге ре тї і ау ыр ты п - Ќа й же рі ѕд анасына: ан ає сўр п де алдыѕ? ін соєып ес тіз ыѕ мн лы - Ќо рді. бе п уа жа п де алдым, -

Гїл Ќызыл-жасыл гїл ектік, Баптап, кїттік, тїрлеттік. Ќалмасын деп ќуарып, Апта сайын суардыќ. Гїлдендірдік ауланы, Аулада гїл ќаулады.

Жер жаѕбырмен сусындап, Кемпірќосаќ ґрілер. Жаѕа егінде маусымда, Їшќўлаќ кґк кґрінер.

Бал лебіз

Аќылшым алєаш

ќы ўстазым!..

Сандуєаш ЌЎМАЛАЌОВА, №8 балалар кітапханасыныѕ кітапханашысы, Павлодар ќаласы.

База рлыќ

А.МЕЅЖАНОВА

ар! дост ыныѕ т т ы ў з ќ а л а с рова . Ол а б м Ќы ст айы ектепке Екіба ќат Ќ м у – єыны Ќара ып , кїзде а н ы с р М а ў т т а, осы , н ќош лса д нтай п кішке лабаќшаме іші бо ќ а т ы с ы а к н е є а д а є р р б р е а л л а д ул сен биы ыр. бала ты, байќа жасы пті, лы от а барєа аќаттыѕ к ґ п т е г е н ы п т ы . Т і ы ѕ л а у р е а с а л д м Ќар д е й і н р є а и е б о и в а л ь д а р епке бар т а тќа у а ќ ы л і о р ы н д т а р ф е с т Ќазір мек екен. ы . е а ж ї л д л є а н б і р ќ т а н ы п т ы п тўрады т а л а п т а р н а м а н т ы а нды » оќы е р л і д е дипло Айналайы н д а й ґ н етеміз. да, « Б і з о с ы м а ќ т а н арды балал

Бір кїні бір мысыќ келе жатып, жол-жґнекей кґзіне ілінгенніѕ бјрін мазаќ ќыла беріпті. Сґйтіп отырєанда алдынан екі маймыл кезіге кетеді де: -Јй, мысыќ, аєашта асылып тўрєаныѕ не нјрсе? - деп сўрайды. Ол аєаштыѕ бўтаєындаєы араныѕ ўясы болатын. Аѕќау маймылдарды алдамаќ болєан мысыќ: -Бўл – меніѕ атамныѕ кернейі, деп жауап береді. -Дауысы зор ма? - деп сўрайды маймылдар. -Јрине, егер оны бір ќаќса, дауысын бїкіл ел естиді, - дейді мысыќ. -Бўл жерде атаѕ жоќ, біз бір ќаєып кґрейікші, - деп маймылдардыѕ аузыныѕ суы ќўрып, мысыќќа жалынады. Сонда мысыќ: -Жалынып ќоймадыѕдар єой. Жарайды, ќаєып кґріѕдер. Біраќ, мен алдымен алысќа кетіп ќалайын. Ґйткені, мўны атам ешкімге тиіскізбей, кїзетіп отыр деп еді. Меніѕ осында екенімді білсе, ќатты ренжиді, - дейді. Баєанадан бері ынтыєып отырєан маймылдар ќуанып кетеді. Мысыќ алысќа ўзап кеткен соѕ, маймылдар бір таяќты алады да, аєаштыѕ бўтаєында салбырап тўрєан араныѕ ўясын ўрып кеп ќалады. Ашулы аралар

Јр бала їшін бґлек. Меніѕ тўѕєы алєашќы ўстаздыѕ алар орны ш Ол маєан ќырыќ екі ўстазым - Кїлжаз Сыздыќбаева. јр баспалдаєын аттатт іпті танытып, оќушылыќ ґмірдіѕ ы. Мені жаќсы оќ їлгілі оќушы болує умен ќатар а ўстазыма мјѕгі ќар тјрбиеледі. Сол їшін Кїлжаз ыздармын. Биыл бастауыш кґштім. Енді басќа білімді тјмамдап, 5-ші сыныпќа ба ст ау ыш сы ны мўєалімдер сабаќ береді. Біраќ, пт Јрдайым оныѕ їм ає ы ўс та зы мд ы ќи ма йм ын . ітін деген сенімдемін. Ба аќтап, білімді оќушы боламын рлыќ сыныптастары шексіз алєыс айта мныѕ атынан отырып, мына ґл арнаймын: еѕ жолдарын Мінезі гїл – гїл жа йн Білімі бойда ќайнаєа аєан, Ўлаєатты ўстазы н. м, Бала ќамын ойлає ан. Ай жа н Ш ЈК ЕН №22 мектептіѕ оќу ОВ А, шысы, Павлодар ќаласы.

Ертегілер елінде

МЫСЫЌ ПЕН МАЙМЫЛДАР (Индонезия ертегісі) у-ду болып, гуілдеп кетеді. Сонымен не болды дейсіѕ?.. Аралар олардыѕ басын, ќўлаєын, арќасын, желкесін шаєып, ызалана талайды. Жан ўшырєан маймылдар ќаша жґнеледі. Біраќ, аралар да ќалмайды. Маймылдар тоєан суды кґре сала жандармен сїѕгіп кеп кетеді. Аралар тарап кеткенше олар су астында ўзаќ отырады. Аралар јбден алыстаєан кезде барып, маймылдар судан шыєады. Олар жаєада ґздерін аќымаќ еткен мысыќтыѕ отырєанын кґреді. Ал мысыќ маймылдарды аѕдып, ќызыл бўрыш ґскен кішкентай аєаштыѕ сабаєына жабыса ќалады. Маймылдар мысыќтыѕ ќасына келіп: -Оѕбаєан мысыќ, бері кел, сґйлесеміз, - дейді. -Меніѕ ќазір ќолым бос емес. Жемістерді ешкім теріп алмасын деп,

атамныѕ баќшасын кїзетіп отырмын, - дейді мысыќ. -Немене? Жемістер дейсіѕ бе? Оны байќап кґруімізге бола ма? -Болады, біраќ еѕ алдымен мен кетіп ќалайын. Егер, меніѕ сендерге рўќсат бергенімді атам кґрсе, ренжиді єой, - дейді. Маймылдар мысыќ кґзден єайып болєанша тосып отырады да, содан кейін ќызыл бўрышты ауыздарына толтыра ныєайды. Сґйтіп, кенет ауыздарын ґрт шалєандай баса ќояды. Кґздерінен жас парлап, еріндері ќызыл бўрыштан ісініп кетеді. Осымен екінші рет алданып ќалєан аѕќау маймылдар енді ешкімге де сенбейтіндей болып, ґмірлеріне сабаќ алады. «Јлем халыќтарыныѕ ертегілері» кітабынан.


16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

АЙНАЛАЙЫН Ўлы Жеѕіске – 66 жыл

АТАМНЫЅ ЕРЛІГІН МАЌТАН ЕТЕМІН! Жер бетіне зор ќасірет ала келген Ўлы Отан соєысы ел жадынан ешќашан ґшпейді. Ґйткені, сол бір зўлмат заманда соєыстыѕ зардабын тартпаєан шаѕыраќ ќалмапты. Бейбіт халыќтыѕ тыныштыєы бўзылып, талай елді мекен ќаѕырап, аналар баласы мен жарынан айырылып, ќайєыдан ќан жўтыпты. Неміс фашистеріне деген ґшпенділікте шек болмаєан. Туєан жерді жаудан ќорєауды маќсат еткен батыр жауынгерлердіѕ Отан алдындаєы азаматтыќ парызєа адалдыєы, сїйіспеншілігі ќандыќол басќыншыларды жеѕіп, тізе бїктірген. Ўлы Жеѕіс - ќаћарман халќымыздыѕ ерен ерлігініѕ айєаєы болды. 1944 жылы ел ќорєауєа он сегіз жасында ґз еркімен ґтініш жасап, соєысќа аттанєан Баянауыл ауданыныѕ тумасы, ерікті жауынгерлердіѕ бірі - меніѕ наєашы атам

Шерияздан Јлпаттаўлы Жаќыпбаев. Ол 1926 жылы дїниеге келіпті. Ауылдаєы жеті жылдыќ мектепті бітірген соѕ, колхозда еѕбек еткен. 1944 жылы Бас ќолбасшы И.В.Сталинніѕ марапаттаєан Алєыс хаты јлі кїнге дейін саќтаулы. Атамыз 1945 жылы 30 сјуірде Берлин тїбіндегі шайќастардыѕ бірінде ауыр жараланып, госпитальге тїседі. Соєыс аяќталєаннан кейін, яєни 1946 жылы елге оралыпты. Бейбіт кїндердегі Баян кеѕшарын ґркендетуде отыз жыл есепші ќызметінде, ал сегіз жыл Октябрь бґлімшесінде басќарушы ретінде ґз їлесін ќосќан. Атамыздыѕ еселі еѕбегі мен ќиян-кескі шайќастардаєы кґрсеткен ерлігі ескерусіз ќалмады. Омырауына ќадаєан бірнеше орден, медальдері соныѕ кујсіндей. Ол 65 жасќа келгенге дейін ауылда еѕбек етті. 2007 жылы сексен бір жасында дїние салды. Їш ќызы мен їш ўлынан ґрбіген ўрпаќтары атамызды маќтаныш етеді. Мґлдір САЄИДОЛЛА, Аќсан орта мектебініѕ тїлегі, Баянауыл ауданы.

Танылмай жїрген таланттар

Ґнерге јркімніѕ-аќ

бар таласы...

ейм ты білм Арамдыќ ќты сїймейміз. ы Жаманд пан жеткіншек, Біз бала із жаќсыдан. Їйренем ейміз, ќты білм . Жауызды ќты сїймейміз ы л у , а н ќ а л ўл а Ж тты жас Біз баќыіз жаќсыдан. м е н е р Їй

Ўстаз сґзі

Тјрбиелі ўрпаќ ўлт болашаєы

Ґѕірімізде талантты балалар кґп. Солардыѕ бірі - Баянауыл ауданына ќарасты Шјкен Айманов атындаєы орта мектептіѕ 5-сынып оќушысы Шјмшия Мазанова. Ол кішкентай кїнінен бастап ґлеѕ жазып, балауса жырымен ќўрбыќўрдастарын жаќсылыќќа, білімді азамат болуєа шаќырып келеді. Талабы таудай жас досымызєа ґнердегі ќадамыѕ ќўтты болсын дей отырып, тґменде оныѕ бір топ ґлеѕдерін жариялап отырмыз.

міз Ї й р е н е ан ! д жаќсы із,

Санамаќ Бір дегенім - білім, Керек саєан ілім. Екі дегенім есек, Басы толєан есеп. Їш дегенім - їкі, Ќўмар оєан тїлкі. Тґрт дегенім - телпек, Болма, інім, тентек. Бес дегенім - бґрік, Болар саєан кґрік. Алты дегенім - алќа, Мойныѕа таќ, ќалќа. Жеті дегенім – жїзім, Ќандай жарќын жїзіѕ. Сегіз дегенім – серке, Ќыздар болар ерке. Тоєыз дегенім тауыќ, Ауырма, тез сауыќ. Он дегенім - Отан, Отанєа бол ќорєан.

Оќушылардыѕ ґздерініѕ туып-ґскен жерлері туралы жанжаќты білуі - олардыѕ ќоршаєан ортаєа, туєан жерге деген адами кґзќарастарын ќалыптастырады. Себебі, јр адамєа ґз туєан жері ыстыќ. «Ґзге жерде сўлтан болєанша, ґз жеріѕде ўлтан бол» дегендей ґскен ортаныѕ табиєатын аялау, кїту арќылы туєан жерге деген сїйіспеншілік ќасиетін бойєа сіѕіріп, Отанєа деген махаббатымызды оята аламыз. Сондыќтан, мектеп табалдырыєын жаѕа аттаєан бїлдіршінніѕ Абай сґзімен айтќанда бір нјрсе їйренсем, кґрсем, білсем деген белсенділіктерін ґшіріп алмай, олардыѕ ґз ќабілетіне ќарап, ґз жўмысыныѕ жемісін кґре алатындай танымы мол тапсырмаларды дўрыс беруіміз шарт. Ол тапсырмалар кїнделікті бала кґріп, естіп жїрген мјліметтерді толыќтыру, топтау, саралау, ќорытындылаудан тўрады. 1. Ґз ата-анаѕныѕ мамандыєы туралы біліп, ол ґз жўмысында немен айналысатынымен таныс. 2. Сен ќай кґшеде тўрасыѕ? Неге сол кґшеге ол есім берілген? 3. Ќала маѕында ќандай ауылдар бар? Сен олар туралы ќайдан білдіѕ? 4. Ґзіѕніѕ їйден мектепке дейінгі аялдамалар аттарын біліп ал, неге олай аталєан себептерін аныќта? басќа пјндермен Міне, осындай тапсырмалар р, мјтін, шыєарма, емде сґйл ында ќтар саба кіріктіріліп, тіл ы. мазмўндама жазуєа пайдаланылад ауы л атта ры, атаМат ема тика саба ќтар ынд а меттер ќолданылып, аналарыныѕ жўмыстарындаєы мјлі ды. бола уєа есептер ќўра кейін оќушылар Осы мјліметтер жинаќталєаннан на барып, ґздері жайы мўра тану ґлке егі жергілікті жерд маєлўматтар алып, ашќан жаѕалыќтарына ќосымша і. ќызыєа тїсед р оќытудыѕ жаѕа Оќушыєа білім ќорын берумен ќата егім ен оны ѕ кґм ыѕ ануд ќолд н ары техн оло гиял жасау даєдыларын да зерттеушілік, ґз бетінше жўмыс ќ, кґрегенді ўрпаќ ашы кґзі а Сонд . жґн ан ќалыптастырє – егемен еліміздіѕ мыз лары бала ѕ Бізді ыз. тјрбиелей алам йым білімді, јрда олар їшін Сол . шаєы ертеѕгі бола тиіс. ы болу ы жаќт тјрбиелі, жан-

Асият ДЇЙСЕНБАЕВА, №35 мектептіѕ мўєалімі, Павлодар ќаласы.

Табиєатты ќорєайыќ! Табиєатты ќорєайыќ, Жалќау бала болмайыќ. Туєан жердіѕ тґсінде, Асыр салып ойнайыќ.

ТАЛАПТЫЄА НЎР ЖАУАР!

Бўлаќ кґзін тазалап, Тау мен тасын аралап. Кїл-ќоќыстан достарым, Табиєатты ќорєайыќ.

Толєаныс

ҐЗ ГЕ ТІ ЛД ІЅ БЈ РІ Н БІ Л, ҐЗ ТІ ЛІ ЅД І ЌЎ РМ ЕТ ТЕ ! Тіл – ќасиетті ўєым. Јр елдіѕ ґзіне ортаќ тілі мен діні бар. Біздіѕ тіліміз - ќазаќ тілі, дініміз – исла м діні. Јр адам Ќазаќстанда тўрєандыќтан, мейлі оныѕ ўлты басќа болсын, діні басќа болсын, ќазаќ тілінде сґйлеп, ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрін, тари хын білге ні жґн. Кейб ір адамдардыѕ ўлты басќа болса да, ќаза ќ тілін де сґйл еген ін кґргенде ќуанамын. Біраќ, ќазаќ тілінде сґйлейтін ґзге ўлт ґкілдері некен-саяќ. Ќазіргі таѕда елімізде ґзініѕ тілін, дінін ќадірлемей, ґзге тілде сґйлейтін жастар да, їлкендер де жетерлік. Јрине, басќа елдіѕ тілін їйренгені жаќсы, біраќ, еѕ алдымен ґз тілін меѕгергені абзал. «Ґзге тілдіѕ бјрін біл, ґз тіліѕді ќўрметте!» деп Ќадыр Мырза-Јлі аєамыз тегін жырлаєан жоќ. Бїгінде кез келген дїкенге бас сўќсаѕыз, ондаєы сатушы мен тўтынушы ќазаќ болса да, бірбіріне орыс тілінде сґйлеп жатады. Шынымен де, бўл їйреншікті жаєдай екені жасырын емес. Біраќ, олар ўлты ќазаќ јрі ґз туєан елінде жїріп не себепті орыс тілінде сґйлейді?.. Мўныѕ барлыєы ґзініѕ ана тілін, дінін ќўрметтемеуден

туындайды. Бўл жаєдайлардыѕ барлыєын ретке келтіру їшін атааналар мен ўстаздар јр балаєа ќазаќ тілінде сґйлеу керектігін айтып, жас буынды тілін, ўлтын, салт-дјстїрін, мјдениетін ќўрметтей білуге їйретсе екен деймін. Сонда єана јр ќазаќ баласыныѕ жїрегі «елім, тілім, дінім» деп соєып, елдігіміз бен еркіндігімізді мјѕг і саќтап ќаламыз деп ойлаймын. Баќытнўр БЕЙСЕНБАЙ, оќушы, Аќсу ќаласы, Парамоновка ауылы.

11

Облыс орталыєындаєы №35 мектептіѕ 3-сынып оќушысы Мјлика Рїстемќызы Ќайырбек те ґнерден ќўр жаяу емес. Ол мектепте їздік оќиды јрі балабаќшада жїрген кезінен бастап сурет салумен айналысады. Ўстаздарыныѕ айтуынша, Мјлика салєан суреттердіѕ мазмўны тереѕ јрі кґркемдік деѕгейі де жоєары. Ќазір кішкентай ќылќалам шеберініѕ ќолынан шыќќан 50-ге жуыќ їлкенді-кішілі сурет бар. Болашаєынан мол їміт кїттіретін суретші досымызєа шыєармашылыќ табыс тілей отырып, оныѕ ќолынан шыќќан бірнеше туындысын оќырмандарєа ўсынєанды жґн кґрдік.


12

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

Шыныќсаѕ, шымыр боласыѕ

«Айналайынныѕ» спорт жјне дене шыныќтыру алаѕы

П А С А Ж У Є Ы Т Т ЖА ЇЙРЕНЕЙІК !

Балалар, тґменде массажды жаттыєулар беріліп отыр. Сендер, еѕ алдымен, оныѕ ережесімен мўќият танысып алып, содан кейін жасаѕдар. Бўл жаттыєулар бўлшыќ еттеріѕді ќатайтып, денелеріѕніѕ шымыр болуына жјне бойларыѕды сергек ўстауєа кґмектеседі. Ендеше, іске сјт!

1- ж ат ты єу :д ы

Ќолдарыѕ бір де й иы ќп ен ќарай а алє е йд деѕге ь ед ен ме н па ра лл ел п, жа зы ќты ќта со зы ды саусаќтарыѕ тїй іп, жў ды ры ќќ а ды алаќандарыѕ т жо єар ы- тґм ен 5 ре р. ќимылдатыѕда єа 10ын сан деп тін Бір жеткіземіз.

2- ж ат ты єу :

параллель Ќолдарыѕды еденмен со зы п, ал єа жа зы ќты ќта ынша жазып, саусаќтарыѕды бар єар ы- тґм ен жо ы ѕд ры да ан аќ ал ќимылдатыѕдар.

3- ж ат ты єу :

ќ деѕгейінде Ќолдарыѕды алєа иы ен ќаратып, созып, алаќанды тґм ап, жоєарыўст саусаќтарды бірге . тґмен ќимылдатыѕдар

4- ж ат ты єу :ымыз

бір ге, Тік тўр ам ыз , аяє , шынтаќтап ып соз а алє ы ызд ќолым бїгіп, алаќанды тік бўрышќа жоєары не ќа лд ыр а іші ќты уса їлк ен са алєа ќарай ды ќол іп, тїй жўдырыќќа ќа лп ын а а йт ќа п, тез ла ќты ры келтіреміз.

Айгґлек–ау, айгґлек, Айдыѕ жїзі дґѕгелек. Теміршіден дем шыєар, Їзеѕгіден теѕ шыєар. Аќ терек пен кґк терек, Бізден саєан кім керек?

Бїкіл јлемде спорттыќ шаѕєы тебу тїрі ќысќы спорт тїрінде белгілі болды. Оныѕ адам денсаулыєына тигізер пайдасы зор. Шаѕєыныѕ алєашќы пайда болуы адамдарєа ќысќы уаќытта тамаќ немесе кґшіп ќонуєа кґмегі тигендіктен ґз орнын тапты. Еѕ алєаш рет бірінші шаѕєы шамамен 4300 жыл бўрын табылєан. 1767 жылы шаѕєы спортыныѕ бірінші жарысы ґткізілді. Јлемде бірінші рет шаѕєы спортыныѕ кґрме залы ашылды, ол яєни Тронхеймада 1862-1863 жылы болды. Норвегияда еѕ алєаш рет шаѕєы спортыныѕ ќоєамы ашылды, содан соѕ Финляндияда спорттыќ клуб ашылды. Одан јрі ќарай басќа да елдерде, яєни Европа, Азия жјне Америкада ґз жалєасын тапты. Норвегияда шаѕєы атаєына арнап Холменколлиндік ойыны 1883 жылы, Финляндияда Лахтиндік ойындар 1922 жылы Швецияда кґптік шаѕєы жарысы Васалоппет 1922 жылы мейрамдары ґткізілді. Бўл ойындар 19 єасырдыѕ аяєында

Шаѕєы спортыныѕ тарихы

бїкіл елде ґткізіле бастады. Шаѕєы тебу тїрлері јр елде јртїрлі болєан. Норвегияда шаѕєымен секіру ґте жаќсы дамыєан, ал Жапонияда тау шаѕєысы дамыды. 1910 жылы Ослода бїкіл јлемдік шаѕєышылардыѕ конгресінде он мемлекет ќатысты. 19 єасырдыѕ ортасында Ресейде спорттыќ жарыстар ўйымдастырылды. 1895 жылы 29 желтоќсанда Мјскеуде шаѕєы тебушілердіѕ ашылуы болды. Бўл кїні біздіѕ елімізде де шаѕєы тебу спорты кїні болып жарияланды. Содан бері Ќазаќстанда да шаѕєы спорты аќырындап дамып келеді. Јзірлеген: Мадияр АХТАНОВ, 7-сынып оќушысы, Павлодар ќаласы.

5- ж ат ты єу : бойымен

тґмен Ќолымызды дене ай мы з. ўст іп тїй ќќа ры со зы п, жў ды ќ деѕгейіне кґтеріп, Алаќанды жылдам иы ќты ќимылдатпауєа нта ќайта тїсіреміз. Шы тырысу керек.

: 6- ж ат ты єуалє а,

одан жоєары Оѕ ќолды бїкпей ды сыртќа ќан ала ал , іне бастыѕ їст міз. Содан іре тїс та ќай ќаратып ўстап, ыл ай ша ос л дј ы лд ке йін со л ќо ды екі дар ыл ќим осы і ќайталаймыз. Енд з. мы ќолмен бірдей жасай

7- ж ат ты єу :

пей, ќолдарды Дене ќалпын ґзгерт ќолды алдан оѕ , ып соз ен ым бой дене дем шыєарєымыз артќа ќарай ќатты ыз. Жаттыєуды оѕ ам ыр алд айн келгенше ай на лд ыр ум ен тта єы ба і ќо лд ы кер ін сол ќолды кей дан Со жалєастырамыз. ыз. ам тыр дјл осылай жаттыќ

Ўлттыќ ойынды ўлыќтай жїрейік! Ойын кеѕ алаѕда ґткізіледі. Ойыншылар саны мен жас шамасына ќарай екі топќа бґлінеді де, арасы 15 – 20 метрдей жерде ќол ўстасып ќарамаќарсы тізбек ќўрайды. Ойын жїргізуші екі топтыѕ біреуіне кезек береді. Олар барлыєы ќосылып тґмендегі ґлеѕді айтады:

Артыќ болмас білгеніѕ...

Дјрігер-єалымдардыѕ дене шыныќтыру туралы айтќандары: 1. Денесін кґп жаттыќтырєан балалар оттегі жеткіліксіздігін жеѕіл кґтереді. 2. Тґрт саєат бойы ќозєалмай тўруєа мјжбїр болу дене шыныќтыру жаттыєуларымен жїйелі тїрде шўєылданатын адамдарєа анаєўрлым аз јсер етеді. 3. Дене ќозєалысы жас сјбидіѕ сґйлеу аєзасыныѕ ґте тез жјне дўрыс ќалыптасуына зор мїмкіндік ашады. 4. Денесін жаќсы шыныќтырєан адамдардыѕ 80 пайызы ўшаќты ўшыру техникасын игеруде ґте жаќсы баєа алады. Ал дене шыныќтыруєа јзірлігі

ќанаєаттанарлыќ деген баєамен белгіленгендердіѕ ґте жаќсы баєа алатындары 47 пайыздай єана. 5. Мидыѕ жўмыс ќабілетін жоєары ўстау їшін арнайы «ми гимнастикасын» жасау ґте пайдалы. 6. Дене шыныќтыру жаттыєулары психикалыќ ќызметке екі тїрлі јсер етеді: 1) Оныѕ ґсуіне мїмкіндік береді. 2) Ой еѕбегі ќабілеттілігініѕ тўраќты болуын ќамтамасыз етеді. 7. Бір ќалыпты, мґлшерлі јрі даєдылы дене ќозєалысы жўмысќа ќабілеттілікті екі есе арттырады.

Денсаулыќ - зор байлыќ

Дене шыныќтырудыѕ пайдасы зор Екінші топтыѕ ойыншылары жауап береді: Айгґлек–ау, айгґлек, Айдыѕ жїзі дґѕгелек. Теміршеден дем шыєар, Тебінгіден тер шыєар. Аќ терек пен кґк терек. «.........» атты ќыз (шаќыратын ќыздыѕ немесе ўлдыѕ атын атайды) керек, - дейді. Ќарсы топтан шаќырылєан ќыз не ўл бала тізіліп тўрєан топтыѕ јлсіз жерінен їзіп ґтуге тиісті. Егерде, ол їзе алмаса, онда ґзі ќалаєан ойыншыныѕ бірін ґз тобына ала келеді. Ойын аяќталєаннан кейін екі жаќтыѕ ойыншылары саналады, ќай жаќ кґп болса, сол жаќ ўтќан болып есептелінеді.

Тасымалдау

Екі-екіден ќарама-ќарсы 3-4 метр жерге 4 орындыќ ќойылады. Сол орындыќтыѕ екеуініѕ їстіне бес-бестен ќасыќ ќойылады. Ойын бастаушы екі адамды ортаєа шаќырып, ойынныѕ шартын тїсіндіреді. Шарт: 5 ќасыќты јрќайсысы ґз орындарыныѕ ќарсысында тўрєан бос орындыќќа бір-бірлеп кґшіруі керек. Егер, ќарсыластарыныѕ орындыєына ќойса, онда шатасќаны. Шатаспай бўрын кґшірген адамєа сыйлыќ беріледі. «Ќазаќтыѕ той-ойындары» кітабынан.

Кґптеген ата-аналар мен балалар дене шыныќтыру мјдениетіне мјн бермейді. Тіпті, оны басќа мјдениет тїрлерінен тґмен ќояды. Бўл дўрыс емес. Адам ґз денсаулыєына бала кезінен бастап кґѕіл бґліп, оны шыныќтырумен айналысса, сымбатты јрі дені сау болады. Орыстыѕ терапиялыќ мектебініѕ негізін ќалаушы єалымдарыныѕ бірі М.Мудров: «Денсаулыќты саќтау їшін, ал онан да абзалы жиі ауыра берудіѕ алдын алу їшін дене жаттыєуларын жасаєан немесе ќозєалыста болєан жаќсы» деген екен. Бўл сґз ґте орынды айтылєан. Сондыќтан, біздіѕ балаларымыз кішкентай кезінен-аќ денелерін шыныќтырып, спортќа їйір болєаны абзал. Ґйткені, спорт – денсаулыќ, сўлулыќ, ґнер, бизнес. Ґкінішке ќарай, біз деніміздіѕ сау кезінде дене шыныќтыру жаттыєуларын жасаудыѕ пайдасын баєаламаймыз, еѕбек пен демалысты алмастырып отырмаймыз. Ал осыдан жїз жыл бўрын жер бетіндегі барлыќ жўмыстыѕ 90 пайыздан астамын адамдар ґздерініѕ бўлшыќ еттерініѕ

кїшімен атќарса, ќазір бјрін де техника жїзеге асырады. Осы тјсіл де адамдардыѕ аз ќозєалуына јкеліп соќтырады. Єылыми зерттеу деректері бойынша, дене шыныќтыру жаттыєуларымен жїйелі тїрде шўєылданатын адамдар онымен андасанда бір шўєылданатын адамдарєа ќараєанда сирек ауырады екен. Сол їшін біз спортты сїйіп, баєалай білгеніміз жґн. Барлыќ кішкентай оќырмандарымыздыѕ келешегі кемел болуы їшін сапалы білім алумен ќатар спортпен де айналысуєа шаќырамын. Дамир ЕСЕНБАЕВ, мўєалім.

«Айналайынды» јзірлеген - Нўржайна ШОДЫР.


24 ЖЎМА 02.19 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.33 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 18.36 Екiнтi намазы, 21.26 Аќшам намазы, 23.06 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 02.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «Халыќ таѕдауы» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 02.40 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. 12.25 «Айналайын. Їшінші маусым» Т/х 13.00 «Келбет» 13.30 «Ќазаќтыѕ 100 јні» кїнделігі 13.40 «Капитал јліппесі» 14.35 «Айгґлек» 14.50 «Толаєай» Отбасылар сайысы 15.35 «Томми мен Мўнара» М/х 16.00 «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х 17.35 «Еркетай» 17.50 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х 18.00 «Могиканныѕ соѕєы тўяєы» М/х 18.30 ПАРЛАМЕНТ 18.55 «ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН» 19.15, 03.10 Деловые новости 20.00 «АЙНАЛАЙЫН. ЇШІНШІ МАУСЫМ» Т/х 20.35 «ДЕНИЗ» Т/х 22.00, 02.30 Бизнес-аќпарат 22.10 «ПАЙ-ПАЙ ШОУ» 22.55 «МАХАББАТ АЙТЫП КЕЛМЕЙДІ» мелодрамасы 00.45 «Кеш жарыќ!» Думанды жоба 08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Время деловых людей» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Егемен елдіѕ еѕсесі биік» 14.30 К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «Спорт жаршысы» 18.00 «Спорт-курьер» 18.10 «Жўмадаєы уаєыз» 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.00 «Мейірімділік» 21.30 «Спорт жаршысы» 21.40 «Спорт-курьер» 21.50 «Жўмадаєы уаєыз» 22.00 «Бастау»

22.25 - 00.15 «А ќаласы». К/ф 09.25, 09.35, 11.30, 12.00, 12.55, 14.25, 18.50, 21.30, 21.55, 22.40, 23.00 Удачный выбор 09.55, 11.00, 12.30, 13.55, 14.55, 18.10, 19.25, 21.00, 22.20, 23.30, 00.00 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.00 Утренние новости 10.10 Двойная порция. 10.40 Серпін 11.00 Кїндізгі жаѕалыќтар 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 «Жаѕа тарих. Жарќын тўлєа». 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.40 «Ескерткіштер – ел еѕсесі». Д/ф. 14.00 Дневные новости 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.15 «Бјрінен маѕызды». 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Решение принято. 17.35 Серпін 18.00 Вечерние новости 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 00.25 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 01.10 Итоговый выпуск новостей. 21.40 Комедийный мюзикл «Безумный день или женитьба Фигаро». 00.50 «Мегре». Т/х. 9.00 «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30 Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Побочный эффект». 11.30 Д/с «Барлыєы кино туралы». 12.00 «Топ-малыш». 12.30 Т/с «Прости, я люблю тебя». 13.40 Т/с «Пой!». 14.10 М/ф «Барбидіѕ кїнделігі» 15.50, 20.30 «Сїйінші». 16.20 «Тапќыр достар». 17.00 «Казахстан: история столиц». Д/ф 17.30 М/с «Сасыќ кїзен Фу». 18.00 Т/х «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті».

25 СЕНБI 02.20 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.33 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 18.36 Екiнтi намазы, 21.26 Аќшам намазы, 23.06 Ќўфтан намазы. 8.00 «Мэнди мен тылсым їѕгір» фильмі 9.25 «Саяхатшы Дара» М/х. 9.50 «Диего» М/х. 10.20 «Еркетай» 10.35 3-ші маусым. «Айгґлек» байќауы. Финал. 1-бґлім 11.55 «Пай-пай шоу» 12.40 «Бір ґзі - бір театр» Аќын, сазгер Мыѕбай Рјштіѕ 80 жылдыќ мерейтойына арналєан шыєармашылыќ кеші 13.30 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ» Тележурнал. 14.00 «КЕЛБЕТ» 14.30 «СЕГІЗ ЌЫРЛЫ» 15.20 «Кґкпар. Ўлттыќ ойын» ЌР Чемпионаты 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 16.30 «Диего» М/х. 17.00, 21.30, 01.15 ЖАЅАЛЫЌТАР 17.15, 19.30, 01.45 НОВОСТИ 17.35 «ЕЅСЕЛІ ЕЛОРДА» 18.00 «ІЛІК СЕПТІГІ» 18.25 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 18.45 «КҐРШІЛЕР» 20.05 «Меншікті мекен» 20.35 «ЌАЗАЌТЫЅ 100 ЈНІ» Јн-дода 22.05 «ЌАЗАЌТЫЅ 100 ЈНІ» Јн-дода (жалєасы) 23.15 ФУТБОЛ. Казахстанская Премьер-лига. «КАЙРАТ» «ТОБОЛ»

11.00 13.00 13.30 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 17.00 17.25 17.50

09.00 «Осы кїні» 09.10 «Мой класс-моя команда» 09.40 «Салют, друзья!». М/ф 10.30 «Телеярмарка вакансий» 10.45 «Время деловых людей» «Мен даланыѕ ќызымын». Баєдат Сјмединованыѕ јн кеші Жаѕалыќтар «1418 кїн жјне оныѕ зардабы» «Спорт жаршысы» «Спорт-курьер» «Жўмадаєы уаєыз» «Туєан жер-тґрім мјѕгілік» «Фантазия». М/ф «Тјуелсіздік жолы» «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Меншікті мекен» «Уаќыт-керуен»

18.20 19.00 20.00 20.30 21.05 21.35 22.05 09.05, 18.55, 09.35, 22.00,

«День за днем» «Ертіс жўлдыздары» «Уаќыт-керуен» «День за днем» К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» «Сґнбес сјуле». Д/ф 23.55 «Френк». Х/ф 10.00, 11.10, 14.55, 13.55, 16.55, 19.55, 21.30, 22.30 Удачный выбор 12.35, 14.25, 16.25, 17.20, 21.00, 23.00, 23.20, 23.40 Жарнамалар јлемінде

18.20 18.45 19.40 21.00 21.50 23.00 23.45

7.00 «Жаѕалыќтар» 7.30 Программа «20:30» 8.00, 17.10 Сериал «Серт» 9.50 «Телли сказки» 10.00 «Јсем јуен арнада» 10.30 Сериал «Сага о семейном бизнесе» 11.30, 15.10 «Телепузики» 11.55 «Субботняя кухня» 12.30 «Тґрт бїркіт, бір бїркітшініѕ хикаясы». Д/ф 13.00 «Осы саєатта». Жаѕалыќтар 13.10 «За гранью известности». Д/ф 13.35 Специальный репортаж 14.00 «К этому часу». Новости 14.10, 19.30 Сериал «Ликвидация» 15.40 «Момент истины» 16.00 «Николь Кидман девочка из страны Оз». Д/ф 17.00 Жаѕалыќтар 19.20 Программа «Лица столицы» 20.30, 00.50 Программа «20:30» 21.00 Программа «Лица столицы» 21.30 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Рихард Зорге». Х/ф

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.35 13.30 13.45 14.55 16.00 16.50 17.55 19.00 20.00 21.00 21.35 00.05

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с Телеканал «Доброе утро» Новости «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 2» «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» «Любимые мультфильмы» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с «ЖДИ МЕНЯ» Д/цикл «СВИДЕТЕЛИ» «ПОЛЕ ЧУДЕС» Д/ф «ПЛАН «КАВКАЗ - 2». «МЕТАСТАЗЫ» Время «ДО РЕ. ИГОРЬ НИКОЛАЕВ» Лучший фильм КИНОТАВРА 2010. «Перемирие» 7.40 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.30, 15.40, 01.10 «Soundtrack» 9.00 «Елтаным» 9.30, 20.25 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»

12.00 12.30 12.40 13.10 14.30

16.10 17.00 18.40 19.00 19.30 20.00 20.50 21.00 21.30 23.20

ХАБАР 07.00 08.25 09.00 10.00 10.10 11.00 11.10 11.40 12.10 12.40 13.00 13.15 14.00 14.15 14.30 15.00 16.15 17.00 17.15 18.00 18.15 19.45

Д/с «Јйгілі тўлєалар коллекциясы». Телесериал «Не забывай меня». «Бјрі есімде». Т/с «Пора тюльпанов». Т/х «Бјрібір сені сїйем». Ток-шоу «Женсовет». Т/х «Јсемдік јлемі».

Кино. «Дело было в Пенкове». Мультфильм. «Сейди – жас натуралистер». Т/х Утренние новости Дудар-ай. Таѕєы жаѕалыќтар «Едим дома» «Бјрінен маѕызды». Футбол Mundial «Астана – болашаќтыѕ ќаласы». Тїскі жаѕалыќтар Сериал «Ќараќшылар аралы» Дневные новости Продвопрос Территория кино. Кино. «Теміртау кґктемі». «Адасќандар». Д/ф. Кешкі жаѕалыќтар «Јзіл-кеш». Вечерние новости Кино. « Жандарм женится». «Елім меніѕ». Салтанат би ансамблі. 20.00, 00.45 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Табыстар мекені». Д/ф. 21.00, 01.15 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Программа «Спой!». 22.25 Дудар-ай. 23.10 «Ќос айдаћар» фильмі. 01.45 - 03.45 Государственный Академический ордена Дружбы народов русский драматический театр им. М.Лермонтова. Роббер Ламуре «Моя парижанка» /комедия/.

20.30 21.20 22.20

9.00 Балаларєа арналєан ертегі. «Ўйќыдаєы ару». 10.30 «Живём до ста!». 10.45 Д/ф «Ескерткіштер – ел еѕсесі». 11.45 «Самопознание».

19.05 21.00 21.20 22.30

12.40 13.20 15.40 16.10 16.30 18.20 19.00 19.30 19.50 20.10

Кулинарное шоу «Дастархан». Мультфильм «Что наша жизнь...». «Река звуков»: «Ќыз Жібек» операсы. Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы академиялыќ драма театры. «Аќын ... Періште... Махаббат» спектаклі. «XXI єасыр кґшбасшысы». Кино. «Добейся успеха». «Арман орындалатын ќала». Д/ф «FIFA futbol Mundial». «Мы –казахстанцы». «Начистоту». «Розыгрыш Супер Лото. «Баєдаршам». Кино. «Їрей мен діріл». Кино. «Евротур». 7.00 Сериал «Сага о семейном бизнесе» 9.30 «Телепузики» 10.00 «Телли сказки» 10.10 «Чудеса от Zepter» 10.3 «Удивительный мир военных машин». Д/ф 11.30 «Топ Гир» «Субботняя кухня» «День независимости». Х/ф Концерт «Јсем јуен арнада» Программа «Телли сказки» «Китайская история». Х/ф «Агентство по туризму» «Фильмы и звезды». Концерт «Јсем јуен арнада» «Лица столицы» «Аќиќат алаѕы» журналистік зерттеу «Тїйін сґз» Сериал «Доктор Кто» 2 «Однажды в Америке». Х/ф

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.35 7.05 8.25, 9.00 9.40 10.00 10.30 11.10 12.15 12.30 15.30

«Детективы» «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/с Фильм «ЛЮБКА» 9.10 «Любимые мультфильмы» Новости «Ералаш» «ФАБРИКА ГРЕЗ» «смак» «ВКУС ЖИЗНИ» «Любимые мультфильмы» Фильм «ЛЮБКА» 70 лет назад началась ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. «КРЕПОСТЬ». Т/с «МИНУТА СЛАВЫ» «Время» «МИНУТА СЛАВЫ». Продолжение Боевик «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ»

10.50 11.30, 12.00 12.40 13.50 14.30 15.00 16.45 17.00, 17.30 17.40 18.00 18.30, 19.00 19.25 19.45 20.00 21.25 22.30 00.00

«5 минут про...» 16.10 «TV Shop» «Жўмадаєы жїздесу» «Сїйікті јндер» «Ўлт пен ўрпаќ» «Кґкжиек» «Звезды московского спорта» «НОВОСТИ ДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ» «Полицейский патруль» «Будьте красивыми» «Јлем жјне Ќазаќстан» 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Астана мјдениеті» «Новости Европейского Союза» «Общественная приемная НДП «НУР ОТАН»:живая связь» «ПАНОРАМА ДНЯ» «Таксистки». Фильм из цикла «Доказательства вины» «Айќын міндет» «Песня для вашего столика»

КТК-7 + 31 06.00 06.30 07.30 08.00 10.00 11.30, 12.00, 12.05 12.30 13.30 15.00 15.30

«Тенге-BOX» Сериал «ТРИ БРАТА» Сериал «ПАПИНЫ ДОЧКИ» Боевик «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 01.50 «ЄАЛАМ-ТОР» 17.30, 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «ГАЛИЛЕО» Мультфильмдер Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 17.35, 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО 21.40 КИНО «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 23.40 КИНО «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 02.20 «ЖЎЛДЫЗДЫ ЖИНАЌ»

07.05, 08.50 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 М/с “Тараќанробот” 07.30, “МЈССАЄАН” 08.20, 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.00, 12.30, 23.15 Программа “РЕЙДЕР” 09.15 Мелодрама “КРЕМ” 10.10 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 11.10, 17.05 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 13.20 Мелодрама “ПРОВИНЦИАЛКА” 14.25 “КЕЙIПКЕР” 15.25 М/с “Тараќан - робот” 15.45 Сериал “ЖАЛЫНДЫ ЖАСТЫЌ” 17.30 Комедия “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 20.00 Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ” 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 “ЮРМАЛА-2007”

7.00, 12.30 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 7.30 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00 «Жизнь, полная радости» 9.00 «Балауса» 9.30 «Зеленый мир» 9.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 11.30, 15.20 «TV Shop» 12.00 «Экономика тынысы» 13.20 «Оn-line режімінде» 14.00, 02.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ» 14.50 «Ќылмыс хроникасы» 16.30 «У самого синего моря...» Летний концерт 17.40 «Стиляги» 18.00 «Сїйікті јндер» 18.30 «Инновациялыќ даму» 19.00 «Кґкжиек» 19.35 «Полицейский патруль.Обзор» 20.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 21.00 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202» 22.00 «Клуб юмора» 22.30 «Саєындырєан јндер-ай» 00.00 «Самый веселый концерт»

КТК-7 + 31 06.00, 08.05 «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! 06.30 Сериал «ЧУЖОЙ МИР» 07.30 Мультфильмдер 08.00, 16.30 «СЮЖЕТ ДНЯ» 08.30 «ЌЫЗДАР-АЙ» 09.00 Мультфильмдер 10.00 Комедия «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 11.55, 19.05 «СЫРЛАСАЙЫЌ» 12.00 Кино «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 15.00 Фильм-концерт Майкла Джексона «ЛУННАЯ ПОХОДКА» 16.35 «ЌЫЗДАР-АЙ» 17.00 Мультсериал 17.30 Фильм «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 19.10 КИНО «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 21.00 КИНО «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 23.10 Ночное кино «ДЕЛО № 39» 07.05 “ТАЅЄАЖАЙЫП ДЇНИЕ” Д/х 08.40 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.10 “ЮРМАЛА-2007” 10.50 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 12.00 НОВОСТИ 12.30, 18.35 “КЕЙIПКЕР” 13.00 “ЌЫЗ ЌЫЛЫЄЫ” 13.15 К/ф “ТАЌИЯЛЫ ПЕРІШТЕ” 15.00 Комедия “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 16.45 Кино. “ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ” 19.00 “МЈССАЄАН” 20.00 “ЖАЅАЛЫЌТАР. АСТАРЛЫ АЌИЌАТ” 20.50 “МОЯ ПРАВДА” 21.45 “НАША KZАША” Новый сезон!

23.35

Драма “ШПИЛЬКИ-2”

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Ловец снов» 10.40 Фильм «Широка река» 13.10 Фильм «Пекло» 15.00 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Широка река» 20.10 Фильм «Полный облом» 23.10 Фильм «Сломанная стрела» 01.30 «Јн ќанатында» 10.50, 11.15; 13.40, 14.25; 15.25, 16.25; 18.30, 18.55; 20.35, 21.10 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00

Сериал «Моя жена и дети» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 08.55, 17.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 09.20, 19.00 «ТАКСИ» 09.50 «ВКУСНО И БЫСТРО» 10.00 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 11.05 Т/х «Їйленген балаларымен» 11.40, 13.35 «Тек кїлкі їшін” 12.05 Јзіл - кїлкі баєдарламасы «No comments» 12.25 Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» 14.10 Комедия «ШАЛУН» 16.05 Сериал «Ай Карли» 16.35 Сериал «ИНТЕРНЫ» 17.55 «СУББОТНИК» 20.30 Сериал «ИНТЕРНЫ» 21.00 Фэнтэзи «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 22.50 «КОМЕДИ КЛАБ» 00.00 ДОМ-2 00.35 «УБОЙНАЯ ЛИГА» 06.00, 11.00 «Баспана бабы» 07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 Телефильм «Ромашка, кактус, маргаритка» 10.00 «О самом главном» 12.00, 04.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00 Фильм «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00 «Шанхай» кґркем фильмі 20.30 Х/ф «Леди на день» 22.00 Comedy Club KZ

22.10 22.35

“НАША KZАША” “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ” – ФИНАЛ (выпуск № 13)

09.00, 10.10 13.10 15.30

12.00 Новости Фильм «Полный облом» Фильм «Сломанная стрела» Фильм «Каникулы Петрова и Васечкина» Фильм «Принцесса-Лебедь: Тайна заколдованного королевства» Фильм «Куда приводят мечты» Фильм «Правила съёма: Метод Хитча» 11.20; 13.40, 14.30; 16.10, 17.10; 21.00; 23.00, 23.50 Телекаталог 10.00; 11.50, 13.00; 15.20, 18.20; 22.10 - Тамаша Тандау

ИРБИС 18.30 20.00 22.20 10.40, 20.30, 09.50, 19.50,

НТК 08.05 09.05

21.00 23.00

«ОЯН KZ!» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА» М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» М/с «ДЭННИ-ПРИЗРАК» Фильм «СКУБИ ДУ: ИСТОРИИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ» Телешоу «ДЕНЬГИ В ДОМ» Музыкалыќ баєдарлама Јзіл - кїлкі баєдарламасы М/с «ГУБКА БОБ» Программа «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» Фэнтэзи «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» «ИНТУИЦИЯ» Д/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ МАЙ» Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» «СУББОТНИК»

12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00

06.00 «Шанхай» к/ф 07.00, 08.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 08.30 Детский фильм «Затерянный мир» 10.00 «Дорога жизни» 10.30 IT-Портал 11.00 Мультфильм 11.30 «Наруто» м/ф «Баспана бабы» Т/с «Шальной ангел» «Субботний вечер» «Школа для толстушек» «НЫСАНА» «Шоу Сорок Миллионов Тенге» «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» Х/ф «Эксперимент» Comedy Club KZ

10.00 10.45 11.30 11.55 13.25 14.05 15.10 15.30 16.20 17.10 19.00 20.00


14

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

ТЕЛЕБАЄДАРЛАМА

26 ЖЕКСЕНБІ 02.20 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.33 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 18.36 Екiнтi намазы, 21.26 Аќшам намазы, 23.06 Ќўфтан намазы. 8.00 «Ромео мен Джульетта» М/ф. 9.20 «Саяхатшы Дара» М/х. 9.45 «Диего» М/х. 10.15 «ТОЛАЄАЙ» Отбасылар сайысы 11.00 «СҐНБЕС СЈУЛЕ» 11.30 «Ќазаќтыѕ 100 јні» Јн-дода 13.35 «СЫР-СЎХБАТ» 14.05 «Ўлт рухыныѕ самєауы» Арнайы тележоба 14.30 «Жўмбаќ тау» фильмі 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 16.30 «Диего» М/х. 17.00 «АЛТЫН ТАЄА» Халыќтыќ лотерея. 17.30 «СҐЗ-МЕРГЕН» Тіл сайысы 18.05 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 18.10 3-ші маусым. «АЙГҐЛЕК» байќауы. Финал. 2-бґлім 19.30, 20.30 «АПТА.KZ» 21.30 «КЕШ ЖАРЫЌ!» Думанды жоба 22.45 «БІР СЈТКЕ ТОЌТАЙ ТЎР» мелодрамасы 00.50, 01.50 «Апта.Kz»

14.00 14.30 15.00 15.30 17.00 17.25 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.05 10.00, 15.25, 23.00 09.05, 18.25, 23.40

09.00 «Осы кїні» 09.10 «Надежды детских сердец» 09.40 «Импи суперстар». М/ф 11.00 «Жігіттер» квартеті 13.00 «Уаќыт-керуен» 13.30 «День за днем» «Ґзекті сўхбат» «Тјуелсіздік жолы» «Егемен елдіѕ еѕсесі биік» «Геркулес». М/ф «Їлкен єаламшар». Д/ф «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Меніѕ Ќазаќстаным» «Мейірімділік» «Мой класс-моя команда» Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына «Ќалайсыз, алыстаєы аєайын?» «Ертіс жўлдыздары» «Уаќыт-керуен» «День за днем» Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына «Алаќайдан-Балаќайєа» 23.55 «К-2». Х/ф 11.10, 12.55, 13.55, 14.25, 16.55, 19.25, 21.25, 22.30, Удачный выбор 09.35, 14.55, 16.25, 17.55, 18.55, 20.25, 22.00, 23.20, Жарнамалар јлемінде

08.30 09.00 09.25 10.00 10.30 11.00 11.10 11.40 12.00 12.30 13.15 13.40 16.15

Мультфильм. «Сейди – жас натуралистер». Т/х «Аласармаєан арман». Д/ф. Айбын. «Казлото». «Лото Батыр» Двойная порция. «Агро кz». Дела армейские. Бармысыѕ, бауырым! Сериал «Ќараќшылар аралы» Кино. «Предчувствие любви» . «Јн тербеген Астана». Гала-концерт. 17.30 Ќазаќшаѕыз ќалай? 18.00 Арена. Спортивное обозрение. 18.30 Особое задание. 19.00 В прямом эфире –ТВ Бинго 20.00, 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. 22.00 Триллер «Охота Ханта». 23.40 Кино. «Бір тамшы сјуле».

12.00 12.30 12.40 13.10 13.30 15.10 16.10 17.00 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.30 23.05 00.35

ХАБАР 07.00

Кино. «Первый троллейбус».

10.10

ПАВЛОДАР ГУМАНИТАРЛЫЌПЕДАГОГИКАЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ - Ќала ортасында ыѕєайлы жерде орналасќан - Жоєары білікті ўстаздар - Сабаќтар бір ауысымда - Бес кїндік оќу - Їздік оќушылар мен бір отбасыныѕ оќушыларына жеѕілдіктер - Мемлекеттік їлгідегі диплом - Колледжді бітіргенге дейін јскери борыштан уаќытша босату келесі мамандыќтар бойынша оќуєа шаќырады: 1. Шет тілініѕ аудармашы-референті (екі тіл: аєылшын жјне неміс) жјне гидаудармашы. 2. Јлеуметтік іс. Практикалыќ психолог. 3. Шет тілініѕ мўєалімі (аєылшын, неміс). 4. Информатика пјнініѕ мўєалімі. 5. Мектепке дейінгі тјрбие. Отбасылыќ тјрбие. 6. Бастауыш білім берудіѕ мўєалімі. Мектепке дейінгі дайындыќ. 7. Ќазаќ тілі жјне јдебиеті пјнініѕ мўєалімі. Ќазаќ тілініѕ аудармашысы. 8. Технология. Еѕбек, бейнелеу ґнері жјне сызу пјндерініѕ мўєалімі. КОЛЛЕДЖДЕГІ ОЌУ ТЕГІН ЖЈНЕ АЌЫЛЫ ТЇРДЕ ЖЇРГІЗІЛЕДІ. Колледжді бітіргенде мемлекеттік їлгідегі диплом беріледі. Тїлектер оќуларын ўќсас мамандыќтар бойынша ЖОО-да жеделдетілген баєдарламамен жалєастыра алады.

Мекенжайымыз: Ќазаќстан Республикасы, Павлодар ќаласы, генерал Дїйсенов кґшесі, 4. Телефондар: 53-25-49, 53-08-15, 53-44-07.

Павлодар облысыныѕ мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ 2011 жылєы 20.05.-даєы ўйєарымымен «ЛЕСТА» сауда їйі ЖШС, «ЖЭУ-11» ПМИТК, 2011 жылєы 23.05.-даєы «АНТЕЙ» ПМИТК, «УЮТ-2» ПМИТК ќатысты банкроттыќ туралы ґндірістік іс ќозєалды.

9.00 Балаларєа арналєан ертегі. «Јлем шарлаєан алтау». 10.30 «Топ-малыш». 11.00 «Туєан ґлке – Родной край» 11.30 «Мамина школа». «Берекелі дастархан» Рухани білім беру жобасы «Ґзін-ґзі тану». «Ґмірде болєан...» оќиєалар желісін Ерік Жолжаќсынов ўсынады. «Побочный эффект». Все о качестве товаров и услуг. Кино. «Кирстен Данст в Допейся успеха». «Мелодии любви». Концерт. «Лидер XXI века». Кино. «Їрей мен діріл». «Линия судьбы». «FreshmanЫ». «Зіл-Јзіл» баєдарламасы. «Туєан ґлке – Родной край» «Сїйінші». Кино. «Девушка из Монако». «Выбор сердца». Концерт, посвященный Дню медицинского работника. Кино. «Маєан тўрмысќа шыєыѕызшы» 7.00 Сериал «Сага о семейном бизнесе» 8.40 «Јсем јуен арнада» 9.10 «Чудеса от Zepter» 9.30 «Телепузики» 10.00 М/ф «Котенок с улицы Лизюкого», «Фантик первобытная сказка» «Тїйін сґз»

11.00 12.10 13.20 13.40 15.35 кино 16.05 16.25 18.00 18.30 18.40 19.40 20.00 20.50 21.10 22.10 01.40

«Топ Гир» КВН. Избранное «Лица столицы» «Китайская история». Х/ф «Фильмы и звезды». Новости Программа «Телли сказки» «Первый рыцарь при дворце короля Артура». Х/ф «Чердак Журкевича» Тubетейка «Николь Кидман девочка из страны Оз». Д/ф «Момент истины» Дневник с Гульжан Мукушевой. «Специальный репортаж» Сериал «Доктор Кто» 2 «Барбаросса». Х/ф Концерт «Звуки 60 х»

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.35 7.05 8.40 9.00 9.10 9.40 9.55 10.30 11.15 12.10 12.35 13.40 16.05 17.10 19.00 21.05

23.40 01.35

«Детективы» «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/с Фильм «Я СЧИТАЮ 1, 2, 3, 4, 5» «Любимые мультфильмы» Новости «Любимые мультфильмы» «Ералаш» «ХОЧУ ЗНАТЬ» с Михаилом Ширвиндтом «ЗДОРОВЬЕ» «ПОКА ВСЕ ДОМА» «Любимые мультфильмы» «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя серия игр. Игра 3-я Фильм «Кин-дза-дза» «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» Фильм «Я СЧИТАЮ 1, 2, 3, 4, 5» Фильм «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» ИОСИФ КОБЗОН, ЭДИТА ПЬЕХА, МАРК ТИШМАН И ДРУГИЕ В ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ Фильм «СУРРОГАТЫ» Фильм «Кин-дза-дза»

7.15 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ» 8.00 «Благая весть с Риком Реннером» 8.30 «Сїйікті јндер» 9.00 «Балауса» 9.30 «Ситуация-202» 10.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 11.30 «Первая передача» 12.00, 15.50 «TV Shop» 12.30 «Оn-line режімінде» 13.10 «Нјби Аймўратовты еске алу кеші» 15.10 «Ґркениет ґзегі» 16.20 «КИНОКЛУБ» 17.00 «Странник» 17.30 «Трансмиссия» 18.00 «Серпін» 18.40 «Сїйікті јндер» 19.00 «Айбын»

19.30 20.30 21.40 22.20 00.00

«И снова здравствуйте!» Х/ф «СИТУАЦИЯ-202» «Смех с доставкой на дом» «Саєындырєан јндер-ай» «Таланты и поклонники». Вера Васильева 01.15 - 03.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

КТК-7 + 31 06.00 06.30 07.30, 08.00 08.30 10.00 11.30 11.55, 12.00 14.00 16.00 16.30 16.40 17.00 17.30 19.00 21.00 23.00 01.00 02.00

11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.10 19.20 20.30 21.00 22.00 22.20 00.15

«ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! Сериал «ЧУЖОЙ МИР» 09.00 Мультфильмдер «ЌЫЗДАР-АЙ» «РИЗАМЫН» Фильм «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» Мультсериал 18.55, 00.55 «СЫРЛАСАЙЫЌ» КИНО «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» Концерт «ПРЕМИЯ МУЗ ТВ 2008» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» «6 КАДРОВ» Мультсериал Фильм «МИККИ: И СНОВА ПОД РОЖДЕСТВО» КИНО «ВАМПИРЕНЫШ» КИНО «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» Ночное кино «НЕЗВАННЫЕ» «ЈЅГІМЕ БОЛСЫН» «ТАЛАНТ ШОУ» 07.45 К/ф “ТАЌИЯЛЫ ПЕРИШТЕ” 09.15 Кино “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ” 10.35 Мультсериал “НАША KZАША” “МЈССАЄАН” “ЖЇРЕКЖАРДЫ” “КЕЙIПКЕР”(повтор) Программа “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” Программа “ДОРОГА ДОМОЙ” “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ” – ФИНАЛ Д/цикл “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ”“НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА О ЗВЁЗДАХ” “ВЫХОДНОЙ СО ЗВЕЗДОЙ” Артур Платонов “НОВОСТИ. ДРУГАЯ ПРАВДА” “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ” Мелодрама “ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО”-2 Военная драма “АЙК: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ”

ИРБИС 09.00 11.00

Фильм «Куда приводят мечты» Фильм «Принцесса-Лебедь: Тайна заколдованного

13.00 15.30 18.00 20.00 22.20 01.00 09.40, 17.10; 10.50, 19.30;

королевства» Фильм «Правила съёма: Метод Хитча» Фильм «Оливер Твист» Фильм «Вторжение мышезавров» Фильм «Вавилон н.э.» Фильм «Миссия невыполнима 3» «Јн ќанатында» 10.10; 13.40, 14.30; 16.10, 20.30, 21.00; 23.00, 23.50 Телекаталог 12.30; 12.50, 15.20; 17.50, 19.50, 22.10 - Тамаша Тандау

НТК 08.05 09.05 10.00 10.45 11.45 12.20 12.45 13.30 15.25 15.45 16.35 17.20 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 23.50 01.50

12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 22.00 00.00 01.00

«ОЯН KZ!» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - ПАУКА» «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ЭКВАЛАЙЗЕР» М/с «ДЭННИ-ПРИЗРАК» М/с «ГУБКА БОБ» Комедия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» Јзіл - кїлкі баєдарламасы «ТЕМАТИК-ШОУ» М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» Д/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ» Телешоу «ДЕНЬГИ В ДОМ» ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. «ВХОД В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» Комедия «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» Јзіл - кїлкі баєдарламасы «ТЕМАТИК-ШОУ» Фильм ужасов «ПИЛА 3» «ДОМ-2» 06.00 «Бесеудіѕ бјсі» 08.00 Х/ф «Эксперимент» 10.00 Кулинарная программа 10.30 «Кинопарковка» 11.00 «Айдаћар аулаушылар» м/ф 11.30 «Наруто» м/ф «Баспана бабы» Т/с «Шальной ангел» «Смехопанорама» Телефильм «Школа для толстушек». Телефильм «Сивый мерин» Хф «Последний рубеж» «Шоу Сорок Миллионов Тенге» «Убойной ночи»

20 -26 МАУСЫМ АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” КМК ХАБАРЛАРЫ БАЄДАРЛАМАСЫНЫЅ ЌЫСЌАША НЎСЌАСЫ 20 маусым – дїйсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»хабарєа спорт ардагері Амангелді Аймаєанбетов ќатысады. 7.45 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» хабарєа ЌР жеделдетілген жобалар менеджерлері одаєыныѕ тґраєасы Алексей Цеховой ќатысады. 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» 10.15 «Мемлекет жјне кјсіпкерлік». 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын» 12.15 - 14.00 «Ќўттыќтау» 14.15 «Имена» - авторлыќ баєдарлама. 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» 16.15 «Территория права» - хабарєа облыстыќ адвокаттар алќасыныѕ мїшелері Жанна Кубатова, Ќарлыєаш Аубакировалар ќатысады. 17.10 «Мамины заботы» - авторлыќ баєдарлама 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 Јн - кґѕілдіѕ ажары. 19.58 ЌР Јнўраны 21 маусым – сейсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапхана ќызметкері Єайнижамал Сїлейова ќатысады. 7.45 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» 10.40 «Голос православия» 11.15 «Мјдени мўра». 12.05 - 14.00 «Ќўттыќтау» 14.15 – 15.00 «Јзіліѕ жарасса» - тікелей эфир 15.00 – 16.00 «Зерде» - зияткерлік тікелей эфир 16.15 «Ќалалыќ мјслихатта» - хабарєа Павлодар ќалалыќ мјслихаттыѕ депутаты Сергей Ватутин ќатысады. 17.15 «Признанный миром Абай» – авторлыќ баєдарлама. 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 Јдеби музыкалыќ радиокомпозиция 19.58 ЌР Јнўраны

22 маусым – сјрсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» хабарєа облыстыќ балалар ауруханасыныѕ бас дјрігері Шолпан Бекішќызы ќатысады. 7.45 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» 10.15 «Ауыл тынысы». 11.15 – 12.00 «Јн – жўмбаќ» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 - «Ќўттыќтау» 14.15 – 15.00 «Жас ќанат» - тікелей эфир 15.15 – 16.00 «Колесо фортуны» 16.15 «Ќўќыќ саєаты» - хабардыѕ ќонаєы Павлодар ќаласы сотыныѕ судьясы Индира Жанболатќызы. 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Ертіс жўлдыздары» 19.58 ЌР Јнўраны 23 маусым – бейсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Ауыл тынысы»-хабарєа Аќтоєай ауданы мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімініѕ бас маманы Саяуыш Сјдуаќасов ќатысады. 7.45 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» радиожурнал 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» 10.15 «Јйелдер јлемі». 11.15 «Детский парк информационного периода» 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» 14.15 «Жїзден жїйрік» - тікелей эфир 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир 16.15 «Ќазаќстан бїгінгі таѕда» хабарєа грек этно-мјдени орталыєыныѕ ґкілдері ќатысады. 17.15«Наследие»-авторлыќ баєдарлама. 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Ертіс жўлдыздары» 19.58 ЌР Јнўраны 24 маусым – жўма 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»хабарєа облыстыќ денсаулыќ саќтау басќармасы бастыєыныѕ орынбасары Магмура Генадева ќатысады.

7.45 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» радиожурнал 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» 10.15 «Имандылыќ» 11.15 «Салауатты ґмір салты» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» 14.15 – 15.00 «Жас толќын» - тікелей эфир 15.15 «Кумиры» авторлыќ баєдарлама. 16.15 «Басты міндеттер» 17.10 «Асыл мўра» 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Кумиры» - концерттік баєдарлама 19.58 ЌР Јнўраны 25 маусым – сенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт 7.15 «Кїй терме» 7.40 «Даналардан ќалєан сґз» 8.15 «Ўйќыашар» 8.40 «Беседы о здоровье» 9.05 «Ќайырлы таѕ» - сазды баєдарлама 10.05 «За честь родного города» - радиожурнал 11.05 11.25 «Апта тынысы» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» 14.05 «Єасырлыќ індет, айту - міндет» 16.05 «Мемлекеттік тіл жјне отбасы» 17.05 «Уроки здоровья» - авторлыќ баєдарлама 18.00 «Јдеби музыкалыќ радиокомпозиция» 19.15 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 19.58 ЌР Јнўраны 26 маусым – жексенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт 7.15 «Кїй терме» 8.20 «Ўйќы ашар» 8.40 «Минуты поэзии» 9.35 «Жїздесу» 10.10 «Денсаулыќ» 10.30 «Полезные советы» 11.15 «Даналардан ќалєан сґз» 11.30 «Мјдени мўра» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» 14.05 «Ќазаќ тілін їйренейік» 15.15 «Балдай тјтті балдырєан» 16.05 «Елбасыныѕ жолдауы іс жїзінде» 17.05 «Жастар панорамасы» 18.00 «Јдеби музыкалыќ радиокомпозиция» 19.15 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 19.58 ЌР Јнўраны


ТЎЛЄА

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

15

Мўхтар Єалиўлы Арынныѕ туєанына - 75 жыл «Кґп адам дїниеге бой алдырєан, Бой алдырып, аяєын кґп шалдырєан. Ґлді деуге cия ма, ойлаѕдаршы, Ґлмейтўєын артына сґз ќалдырєан» Абай.

Мамыр айыныѕ алєашќы онкїндігіндегі айтулы мерекелерден соѕ жоєары оќу орындарыныѕ оќытушылары мен студенттері їшін ќарбалас шаќ басталады. Жазєы сессия, емтихан, диплом жўмысын ќорєау жјне т.б. Осындай сапырылыс кїндердіѕ бірінде мені университеттіѕ єылыми жўмыстар жґніндегі проректоры Роза Жўмабайќызы шаќыртып: «Ќыреке, Аќтґбедегі Ќ.Жўбанов атындаєы мемлекеттік педагогикалыќ институтында 13-14 мамыр аралыєында профессор М.Арынныѕ 75 жылдыєына арналєан «Ќазіргі кезеѕде жастарєа заманауи білім мен тјрбие берудіѕ кґкейкесті мјселелері» атты республикалыќ єылымипрактикалыќ конференция, сондай-аќ 19-20 мамыр аралыєында Талдыќорєандаєы І.Жансїгіров атындаєы Жетісу мемлекеттік университетінде «Мўхтар Арын оќулары» атты республикалыќ єылыми-тјжірибелік конференция ґтеді. Соєан біздіѕ университеттен пленарлыќ мјжілісте баяндама жасауєа педагогика єылымдарыныѕ докторы, профессор Є.Кертаева, педагогика єылымдарыныѕ кандидаты Н.Оспанова жјне Сіз барасыз. Жолєа жиналып, баяндамаѕызды дайындай беріѕіз.» - деп іссапар кујлігін ќолыма ўстатты. Сґйтіп, апыл-єўпыл жиналып, М.Арын туралы бўрыннан білетінімізді жаѕадан оќып, игергенімізді ќаєаз бетіне тїсіріп, Аќтґбе, ќайдасыѕ деп жол тарттыќ. Ўшаќтан тїсіп, табанымыз ќасиетті Аќтґбе жеріне тие салысымен біздерді јйшайєа ќаратпай бірден «ЌазаќстанАќтґбе» телевизиясыныѕ єимаратына апарды. Онда осы телекомпанияныѕ директоры Раукен Отыншин мен «Сјті тїскен сўхбат» хабарыныѕ жїргізушісі кїтіп отыр екен. Хабар бойынша серіктесіміз алыс-жаќын шетелдерге аты жайылєан ќоєам ќайраткері, белгілі философєалым Амангелді Айталы аєамыз болып шыќты. Тікелей хабар барысында біз Мўхтар Єалиўлыныѕ биік адамгершілік, тереѕ зерттеушілік тјрізді сан тїрлі ќырларына тоќталып, кґрермендердіѕ бірталай кґкейлерінде жїрген дїдамал сауалдарына жауап бердік. Кезінде ректор болып жїргенде Мўќаѕ ґз ќолымен салдырєан студенттердіѕ кеѕ де зјулім концерт залында ґткен пленарлыќ мјжіліске еѕбектеген баладан, еѕкейген ќарияєа дейін жиналды десек, артыќ айтпаєанымыз. Конференцияны ќўттыќтау јрі кіріспе сґзбен Аќтґбе мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ ќазіргі ректоры, академик Єалымжан Нўрышев ашып, 1983-1995 жылдар аралыєында Мўхтар Арынмен ќызметтес болєан јріптестеріне жјне оныѕ шыєармашылыєын зерттеп жїрген біз сияќты єалымдарєа кезек-кезек сґз беріп отырды. Шамамен тґрт саєатќа созылєан жарыссґзде мыѕ адамєа есептеліп салынєан концерт залында бірдебір артыќ–ауыс ќимыл жасалып, у-шу болмаєаны кїн тјртібіндегі мјселеніѕ ґте маѕыздылыєын жјне ќызыќтылыєын кґрсетті. Ґткен єасырдыѕ алєaшќы бес жылдыќтарында дїниеге келіп, тыѕ кґтеру жылдарында еѕбек жолына араласќан Мўхтар Арын ґмірден мјртебесі биік, біраќ жїгі ќиын ўстаздыќ жолды таѕдап алуы да тегін емес-тўєын. Жасынан текті отбасында ґсіп, тјрбиеленген, соєыстыѕ алдыѕєы жјне соєыстан кейінгі жылдардаєы аштыќ, жалаѕаштыќ ќиыншылыќтарды кґп кґрген албырт жас елі мен жерін кґркейтіп, халќына ќол ўшын берудіѕ бірденбір жолы – оќу, білім, яєни ўстаздыќта деп білген. Ол ўлттыќ кґзќарасы їшін ќуєын-сїргінге ўшыраєан ґз јкесі жјне басќа да ўлтжанды адамдардыѕ айтуымен ўлт тјуелсіздігі жолында ќўрбан болєан Мўстафа Шоќай, Мўхамеджан Тынышбаев, Ахмет Байтўрсыновтардыѕ ќоєамдыќ ќызметтерімен, шыєармашылыќтарымен ерте таныс болєан. 1983 жылдан ґмірініѕ соѕына дейін, яєни 1995 жылєа дейін Ќ.Жўбанов атындаєы Аќтґбе педагогикалыќ институтын басќарєан. Мўхаѕныѕ ќоєам жјне мемлекет ќайраткері ретінде кґрініп, еселі еѕбек еткен кездері де – осы жылдар їлесінде. Сґйтіп, Мўхтар Арын Аќтґбеге келісімен, еѕ алдымен ґзі басќаратын педагогикалыќ институтќа јлемдік деѕгейдегі лингвист тілші єалым Ќўдайберген Жўбановтыѕ (ол кезде јлі аќталмаєан) атын бергізу жолында аянбай тер тґкті. Екіншіден, сол маѕнан шыќќан хан, би, јулие, батыр, јнші, кїйші, аќын–жыраулардыѕ аты–жґндерін тїгендеп, археологиялыќ ќазба жўмыстарын жїргізіп, єылыми экспедициялар ўйымдастырып, олардыѕ бастарына кїмбез-кесенелер орнаттырєан. Тама Есет батыр, атаќты Ќазанєап кїйшілерініѕ жасаєан ерліктері мен шыєарєан ґнер туындылары кейінгі ўрпаќ зердесіне мјѕгілік жатталып ќалу жолында ўланєайыр істер атќарды. «Жаќсыныѕ жаќсылыєын айт, нўры тасысын» дейді біздіѕ халыќ. Дїниеден ерте озса да, соѕына ўмытылмас мол рухани мўра ќалдырєан осы бір нар тўлєа туралы бїкіл елімізге танымал Ј.Нўрпейісов, Ј.Кекілбаев, Р.Сыздыќова, Ґ.Айтбаев, І.Жаќанов, Ќ.Мўхамеджанов, Ќ.Шаѕєытбаев, Т.Есімханов, Ј.Нысанбаев сияќты бірќатар ќоєам ќайраткерлері мен ќарапайым еѕбек адамдары да талай сындарлы лебіздер білдіріп, жас ўрпаќќа їлгі, тјрбие боларлыќтай тўшымды ойлар айтќан. Міне, жалпы алєанда, пленарлыќ мјжілісте осындай ауќымды естелік јѕгімелер ќамтылды. Ал тїскі їзіліс

кезінде Мўхтар Арынныѕ аруаєына баєышталып дўєа оќылып, орталыќ мешітте ас берілді. Оєан да халыќ кґп жиналып, алаштыѕ ардаќты азаматын еске алысты. Одан соѕ ќаланыѕ шет жаєында орналасќан Ќарєалы ауылындаєы «Мўхтар Арын» атындаєы ќазаќ орта мектебінде аєамыздыѕ отбасымен жјне єалымдармен мектеп оќытушыларыныѕ, оќушыларыныѕ кездесулері ґтті. 22 мыѕ халќы бар бўл їлкен ауылдыѕ осы мектебінде 1300 бала оќитын болып шыќты. Екі ќабатты зјулім мектеп былтыр єана кїрделі жґндеуден ґтіпті. Онда тарихи тўлєаныѕ атына лайыќ кґп істер тындырылып жатќан кґрінеді. 120 ўстаз 1996 жылдан бері ќала, облыс кґлемінде аєамыздыѕ атын тек ќана жоєарыдан кґрсетіп, барлыќ кґрсеткіштер бойынша алдыѕєы ќатардан табылуда. Мектептіѕ ґз кґркемґнерпаздар їйірмесі бар екен. Олар Мўхтар Єалиўлыныѕ 75 жылдыќ мерейтойына арнап тґл бесіктен жер бесікке дейінгі ґмірінен алып жарты саєаттыќ сахналанєан ќойылым дайындапты. Оны кґрген Мўхаѕныѕ ќосаєы Райхан апай да, ўлы Нўрлан да, басќалар да еріксіз кґздеріне жас алды. Кешке ќарай конференция жўмысыныѕ барысы ќорытындыланып, ќонаќтардыѕ ќўрметіне Мўхтар Єалиўлына арналєан асты институт ректоры Єалымжан Нўрышев берді. Мўнда да оныѕ педагогикалыќ институтында ректор болып ќызмет істеген жылдарында Аќтґбе халќына жасаєан жаќсы істері жайлы кґл-кґсір јѕгіме айтылды.

Райхан апай, ўлдары Ерлан мен Нўрлан, келіндері мен немерелері, жаќын-жамаєайын туыстары жиналды. Салтанатты жиыннан соѕ мектепте Мўхтар Арынныѕ ґмір жолын, ќоєамдыќ ќызметін, шыєармашылыќ кезеѕдерін ќамтитын «Ўрпаќтар сабаќтастыєы» мўражайы ашылды. Мўражайдыѕ ашылу салтанатыныѕ ќўрметіне ие болєан Мўхаѕныѕ зайыбы, жоєары сыныптарда сабаќ берген ўстазы жјне балалары сґз сґйлеп, мектеп ўжымына деген шексіз ризашылыќтарын білдіріп, ґздерініѕ ала келген сый–сияпаттарын тапсырып, келесі жаѕа оќу жылынан їздік оќитын оќушыларєа Мўхтар Арын атындаєы арнайы стипендия таєайындалатынын хабарлады. Ал университеттегі пленарлыќ мјжіліс тїскі астан соѕ басталды. Оны осы оќу орныныѕ ректоры, заѕ єылымдарыныѕ докторы, профессор Ј.Бектўрєанов кіріспе сґзбен ашып, Мўхтар Єалиўлыныѕ єылыми жјне ќоєамдыќ жўмысынан аздаєан мјліметтер беріп ґтті. Бўдан соѕ М.Арынныѕ баласы, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ ректоры, экономика єылымдарыныѕ докторы, профессор Ерлан Арын сґз алып, осы конференцияны ўйымдастырып отырєан университет ўжымына, оныѕ басшысына алєыс білдіріп, ґзі басќарып отырєан жоєары оќу орнында істеліп жатќан жўмыстар жайлы айтып ґтті. Пленарлыќ мјжіліс барысында бўл жолы бес баяндама жасалды. Екеуі біздікі. «Тарихи тўлєа жјне ўрпаќ жалєастыєы» жјне «Мўхтар Єалиўлы

келісімен жергілікті халыќтыѕ тілі, діні, дјстїрі, тарихы, атамекені мјселелеріне бойлай еніп, кґп ретте жоєалтып алєан рухани байлыќтарын ќалпына келтіру жўмыстарын жолєа ќоюєа мыќтап кірісті. Рет-ретімен айтар болсаќ, ќазір јлі де болса орыс аєайындар басым облыс орталыєындаєы еѕ ірі оќу орны, білім жјне тјрбие орталыєы С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ іс ќаєаздары толыќтай мемлекеттік тілге кґшірілген. Жоєары оќу орнындаєы 100-ден астам мамандыќтыѕ барлыєы дерлік 2 тілде жїргізіледі. Сондай-аќ, таза ќазаќ тілінде жїргізілетін пјндер мен мамандыќтардыѕ саны да жыл санап артып келеді. Екіншіден, университет ќабырєасында дінге ќатысты тїрлі єылыми-практикалыќ конференциялар, дґѕгелек їстелдегі бас ќосулар, ораза, ќўрбан айт мерекелерін атап ґту айнымас дјстїрге айналєан. Дін жолында жїрген оќытушылар мен студенттерге арналєан намаз оќитын орын да бїгінгі талапќа сай жабдыќталєан. Їшіншіден, дјстїр мјселесі. Бўл жаєынан келгенде Ерлан Мўхтарўлы басќаратын оќу орны басќалардыѕ кґш алдында деп білеміз. Осы тўрєыдан алєанда университетте жастарєа білім мен ќатар ўлттыќ тјрбие беру жолында да жылмажыл кґптеген игі істер атќарылуда. Мысалы, бізде бір єана Наурыз мерекесін ґткізу јдеттегідей бір– екі кїн емес, бір-екі айєа созылады. Оєан ректордан бастап, студенттерге дейін тїгел ќатысып, халќымыздыѕ салт-дјстїрін жаѕєыртып, насихаттауда аймаќ кґлемінде айтарлыќтай ќомаќты жўмыстар тындыруда. Тґртіншіден, тарих. Ерлан Мўхтарўлыныѕ негізгі мамандыєы экономист болєанымен, ол - ґз халќыныѕ, елініѕ, жерініѕ тарихы дегенде ішкен асын жерге ќоятын тўлєа. Бўл орайда кезінде Ќазаќстанныѕ стратегиялыќ даму институтын басќарып жїрген оныѕ басшылыєымен 3 томдыќ «Ќазаќ мјдениеті» энциклопедиясын, сонымен ќатар, «Ќазаќ тілі» мен «Ќазаќ јдебиеті» энциклопедияларын, 9 томдыќ «Ќазаќтар» аныќтамалыєыныѕ жарыќ кґріп, тез тарап кеткендігін айтпай кетуге болмайды. Сондай-аќ оныѕ басшылыєымен «Арыс» баспасынан ќазаќтыѕ біртуар азаматтары Ґзбекјлі Жјнібеков, Темірбек Жїргенов, Мўхамеджан Тынышбаев, Ілияс Омаровтардыѕ таѕдамалы шыєармаларыныѕ оќырман ќолына тигеніне де онша кґп бола ќойєан жоќ. Біздіѕ университетімізде бїгінгі таѕда Ерлан Мўхтарўлыныѕ тікелей ўйымдастыруымен жўмыс істейтін «Мјшћїр Жїсіп атындаєы», «Е.Бекмаханов атындаєы» жјне «Ж.Аймауытов атындаєы» єылымизерттеу орталыќтары бар. Айналдырєан бес-алты жыл аралыєында осы орталыќтардан М.Ж.Кґпеевтіѕ 13 томдыќ шыєармалар жинаєы, «Мјдени мўра» баєдарламасы аясында «Кереку – Баян кітапханасы» сериясымен осы ґѕірден шыќќан белгілі тўлєалар туралы 50 томдыќ «Рухнама» кітаптары, «Павлодар облысы энциклопедиясы», «Мјшћїр Жїсіп энциклопедиясы», «Сўлтанмахмўт Торайєыров энциклопедиясы» сияќты толыќќанды ќўнды зерттеу еѕбектері жарыќќа шыќты. Алда тўрєан жоспарлар одан да кґп. Бесіншіден, «Атамекен» мјселесі. Бўл туралы Мўхтар Єалиўлы «Бес аныќ» кітабында «Біз тґртінші аныќ-тарих туралы сґз еткенде, жеке-жеке бґлшектеп, ата-бабасыныѕ тарихы, рухыныѕ тарихы деп ќарамай, ўлттыќ ауќымда ќарау мјселесін баса айтќан едік. Дјл осы мекен мјселесінде де бґлшектемей, ўлтымныѕ атамекені деп ќараєан жґн дегенді ўстанєанды ќалаймыз. Мјселен, «Жем бойында тудым», «Жетісуданмын» деп, сол жер єана атамекенім деп бґлектенудіѕ ќажеті жоќ. Егер ўлттыќ деѕгейге кґтерілгіѕ келсе, онда Ќазаќстанныѕ ќай тїпкірін де атамекенім деп ќарауымыз керек. Бўл їшін атамекенімізді, ўлтымыздыѕ мекенін жаќсы білуіміз ќажет...» деп жазєан болатын. Осы тўрєыдан алєанда Ерлан Мўхтарўлын ґз јкесініѕ аманатыныѕ наєыз жалєастырушысы деп білеміз. Ол Кереку ґѕіріне келе сала, бўл аймаќта ўмытылып бара жатќан «Атамекен» жайын ќайтадан жандандырушылардыѕ бірі болды. Толып жатќан «Трофимовка», «Розовка», «Малиновка», «Беловка», т.б. елді мекендердіѕ ежелгі атауларын облыс мјслихатыныѕ депутаты ретінде ономастика басќармасыныѕ алдына ќайта-ќайта ќойып жїріп, кґптеген ауылдардыѕ тарихи аттарын ќайтарып беруге бір кісідей атсалысты. Ертіс – Баянауыл ґѕірінен шыќќан Мјшћїр Жїсіп, Естай – Ќорлан, Малайсары, Олжабай, Бґгенбай батырлар, Баянауыл сыртќы округініѕ аєа сўлтаны Ќазанєап Сатыпалдыўлына ерскерткіш тас, кесене орнатуєа мўрындыќ болєаны былай тўрсын, Павлодар ќаласыныѕ басты, негізгі кґшелеріне Ќ.Сјтбаев, Ј.Марєўлан, Ш.Шґкин, Ј.Бектўров сияќты єалым– академиктердіѕ аттарын бергізген де осы Ерлан Арын екендігін ќазір облыс тўрєындарыныѕ екісініѕ бірі біледі. Сондыќтан да Кереку ґѕірі жўртшылыєыныѕ бјрі де Ерлан Мўхтарўлын ґз азаматымыз, ґз жерлесіміз, ата-баба жолын јрі жалєастырушы, біртуар ќандасымыз деп сыйлайды, маќтан тўтады. Сґз соѕында айтарымыз, Кереку мен Аќтґбе ґѕірі жјне Талдыќорєан аймаєы - ќай жаєынан алып ќарасаѕыз да бір-бірімен ўќсас, таєдырлас јрі бауырлас деп айтуєа тўрарлыќ ќазаќтыѕ ќасиетті жерлері. Ќай-ќайсысыныѕ болмасын ґзіндік бай тарихы бар, жер їсті жјне жер асты байлыќтары мол, ешкімге ўќсамайтын, бір-бірін ќайталамайтын біртуар азаматтар шыќќан, мјдениет, ґнер, јдебиет майталмандары кґп ќазаќтыѕ кие дарыєан тау–тас, ґзен-кґл, аєашормандары мен кеѕ даласыныѕ жиынтыєы десек, еш ќателеспейміз.

ÊÅÌÅHÃÅÐÄIH ÊOËÅHÊÅÑI ÄÅ ÛÑÒÛK Арынныѕ педагогикалыќ мўрасы хаќында» деген баяндамалар. Аты айтып тўрєандай, алєашќы баяндамада ўрпаќ жалєастыєы туралы сґз болды. Оны жасаєан осы маќаланыѕ авторы жиналєан халыќтыѕ алдына мынадай ж а й т т а р д ы баяндаєан болатын. Мўхтар Єалиўлы їлкен јріптен басталатын ўстаз болєандыќтан, жас ўрпаќќа тјрбие беру мјселесін кґп зерттеген. Ол дїниежїзілік педагогиканыѕ Локк, Руссо, ќазаќтыѕ Ыбырай Алтынсарин, Абай Ќўнанбаев, Ахмет Байтўрсынов, орыстыѕ – Ушинский, Коменский сияќты алыптарыныѕ ісјрекетін одан јрі жалєастырып, тыѕ теориялыќ байламдар жасаєан. Ґзі де жан-жары Райхан апаймен бірге бїгінгі таѕда елімізге танымал Ерлан, Нўрлан сияќты перзенттерін тјрбиелеген. Ќазаќта «Јке кґрген оќ жонар, шеше кґрген тон пішер» деген ўлаєатты сґз бар. Мўхаѕныѕ Нўрланы јйгілі хирург-дјрігер болса, Ерланы - јке жолын ќуєан ўстаз, єалым. Ерлан Мўхтарўлы да јкесі сияќты республикамыздыѕ Білім жјне єылым министрлігінде лауазымды ќызмет атќарып жїрген жерінен 2001 жылы С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетіне ректор болып таєайындалды. Шындыєын айту керек, ол кезде бўрындары Одаќ кґлеміне аты шыќќан бір кездердегі Павлодар индустриалды институтыныѕ басынан ќиын-ќыстау кезеѕдерді ґткізіп жатќан тўсы болатын. Бір жоєары оќу орны екіге бґлініп, мемлекеттік жјне жекеменшік болып, оќытушылар мен мїліктердіѕ, оќу корпустары мен жатаќханалардыѕ талан-таражєа тїсіп, абыр-сабыр болып жатќан бір заман еді. «Аќыл жастан, асыл тастан» демекші, ќырыќќа келіп, ќамал алар тўсында Ерлан Мўхтарўлы тўралап ќалєан жоєары оќу орнын аяєынан тік тўрєызып, еѕсесін кґтеру жўмыстарына білек сыбана кірісіп кетті. Ол їшін еѕ алдымен кадр мјселесін шешу їшін республикамыздыѕ тїкпіртїкпірінен белді де белгілі єалымдарды шаќырып, пјтермен ќамтамасыз етіп, кафедра, деканат басшылыќтарыныѕ тізгінін ўстатты. Екіншіден, ректорат ќўрылымын, оќу-јдістемелік жїйесін заман талабына сай етіп ќайтадан жасаќтады. Їшіншіден, оќу єимараттары мен студенттер жатаќханаларын кїрделі жґндеуден ґткізіп, университеттіѕ техникалыќ ќўрал-жабдыќтарын жаѕартуєа кірісті. Кеѕес їкіметі тўсында бірыѕєай техникалыќ оќу орны болєан мекеме енді классикалыќ деѕгейдегі білім беретін јмбебап оќу орнына айналды. Аз уаќыт аралыєында гуманитарлыќ жјне педагогикалыќ мамандыќтар саны артып, јсіресе ауылдыќ жерлерден келіп оќитын ќаракґз студенттер ќатары кґбейді. Осындай игілікті істердіѕ арќасында бўрынєы 6 єылым докторы 60-ќа жетіп, 50 єылым кандидаты 250 болып, студенттер саны 10 000–нан асып, университет барлыќ кґрсеткіштер бойынша республика кґлемінде соѕєы он жылдан бері бесінші орыннан тґмен тїсіп кґрген емес. Осыныѕ барлыєы - Ерлан Арынныѕ ректорлыќ, ўстаздыќ, єалымдыќ ќырлары. Халќымыз аса талантты ўл-ќыздарын «Сегіз ќырлы, бір сырлы» деп жатады єой. Ерлан Мўхтарўлыныѕ сондай ерекше ќырларыныѕ бірі – оныѕ ўйымдастырушылыќ шеберлігі, ќоєамдыќ ќызметі дер едік. Ол да јкесі сияќты Кереку ґѕіріне

немесе Аќтґбе - Талдыќорєан сапары Мысалы, Мўхтар Арын - Аќтґбе педагогикалыќ институтында ректор болып жїргенде Жоєары Кеѕестіѕ депутаты јрі Халыќаралыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамы облыстыќ ўйымы басќармасыныѕ тґраєасы ќызметін ќоса атќарєан азамат. Мўны айтып отырєан себебіміз, Мўхаѕ аймаќ кґлемінде «Ал, ќазаќ, мешеу боп ќалам демесеѕ, таєылымыѕды, бесігіѕді тїзе! Ґз тіліѕді ґзекке теппей, балаѕды ќазаќша балабаќшалары мен мектептерге бер. Беретін кїніѕ туды, заманныѕ беті тїзелді!» деп ўрандап, облыс кґлемінде ќазаќ балабаќшалар мен мектептерін ашќызып, жер-су мен елді мекендердіѕ тарихи атауларын ќалпына келтіріп, тїрлі мекемелерде іс ќаєаздарын мемлекеттік тілде жїргіздіріп, ана тіліміздіѕ мјртебесін асырды. Бўєан Мўхаѕныѕ «Республикалыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамыныѕ аймаќтыќ пленумында жасаєан «Ўлт таєдыры тјлкекке кґнбейді» атты баяндамасы дјлел. Екіншіден, бўл аста Мўхтар Арынныѕ аєартушылыќ, єалымдыќ, ўстаздыќ ќырына да тоќталып, оныѕ ўлттыќ сананыѕ ќайнар кґзі болып табылатын, еленуге тиісті ерекшеліктер туралы «Бес аныќ» еѕбегіне де айтарлыќтай кґѕіл аударылды. Себебі, «Бес аныќта» Ўлы Абайдыѕ хаќлияттарыныѕ, яєни ќара сґздерініѕ негізгі принциптерін ўстанєан, біраќ оны жаѕаша кґзќарас, бїгінгі кїн талабына сай ќўрєан автор ґзініѕ шаєын да сапалы еѕбегінде ќазаќ халќыныѕ тілі, діні, дјстїрі, тарихы жјне атамекені туралы екініѕ бірініѕ аузына тїсе бермейтін Отанєа, елге, жерге, халќына деген сїйіспеншілік, жас ўрпаќты патриотизмге тјрбиелейтін рухани ќўндылыќтар туралы ой толєайды. Біз Аќтґбеден їлкен ризашылыќпен оралдыќ. Аќтґбеніѕ сан єасырлыќ тарихы, јлі де болса тґл ќаймаєынан айырылмаєан јдебиеті мен мјдениеті, адамдарды жїзге, руєа бґлмей барлыєын да бір ґзіндей кґретін халќы, кімге болсын маќтануєа тўрарлыќ ќала келбеті, јсіресе бір жылдары сол жерде еѕбек етіп, соѕына ўмытылмас із ќалдырєан Мўхтар Арынєа деген мјѕгілік махаббаты тјнті етіп, оларєа деген ерекше ілтипат сезімін тудырды. Араєа бір апта уаќыт салып біз енді еліміздіѕ батысынан оѕтїстігіне, яєни Мўхтар Єалиўлыныѕ туып, ґскен жері Талдыќорєан ќаласындаєы Ілияс Жансїгіров атындаєы Жетісу мемлекеттік университеті ґткізетін «Мўхтар Арын оќулары» атты республикалыќ єылыми–тјжірибелік конференция жўмысына ќатысу їшін Павлодардан Талдыќорєанєа аттандыќ. Бўл конференция Мўхаѕныѕ туєан кїніне орай 2011 жылдыѕ 19 мамырында ўйымдастырылды. Конференция жўмысы таѕєы 11.00-де Талдыќорєан ќаласындаєы М.Арын атындаєы дарынды балаларєа арналєан їш тілде оќытатын №24 мектептен бастау алды. Мектеп алдындаєы ашыќ алаѕєа лицей оќушылары мен оќытушылардан басќа ќала тўрєындары, республикамыздыѕ алыс-жаќын аймаќтарынан ат арылтып келген арнайы ќонаќтар мен єалымдар жјне Мўхтар Єалиўлыныѕ отбасы:

Ќырыќбай АЛЛАБЕРГЕН, тарих єылымдарыныѕ докторы, профессор.


16

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

ТЕЛЕДИДАР

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË ДЇЙСЕНБІ, 20 МАУСЫМ 05:00, 09:05 Телеканал "Доброе утро". 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:35 Контрольная закупка. 10:00 "Жить здорово!" 11:00 "ЖКХ". 12:20 Модный приговор. 13:20 "Детективы". 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:25 "Хочу знать". 16:00 "Обручальное кольцо". Т/с. 16:50 Федеральный судья. 18:00 Вечерние новости. 18:15 "След". 18:50, 04:00 "Давай поженимся!" 19:50 "Пусть говорят". 21:00 "Время". 21:30 "Серафима Прекрасная". Т/с. 22:25 "Крепость". Т/с. 23:15 Ночные новости. 23:40 "Городские пижоны". Т/с "Борджиа". 00:35 Х/ф "Вертикальный предел". 02:30, 03:05 Х/ф "Паприка". СЕЙСЕНБІ, 21 МАУСЫМ 05:00, 09:05 Телеканал "Доброе утро". 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:35 Контрольная закупка. 10:00 "Жить здорово!" 11:00 "ЖКХ". 12:20 Модный приговор. 13:20 "Детективы". 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:25 "Хочу знать". 16:00 "Обручальное кольцо". Т/с. 16:50 Федеральный судья. 18:00 Вечерние новости. 18:15 "След". 18:50, 03:45 "Давай поженимся!" 19:50 "Пусть говорят". 21:00 "Время". 21:30 "Серафима Прекрасная". Т/с. 22:25 "Крепость". Т/с. 23:20 Ночные новости. 23:40 "Городские пижоны". "Безумцы". 01:15 Х/ф "Испытательный срок". 03:05 Т/с "Спасите Грейс". СЈРСЕНБІ, 22 МАУСЫМ 05:00, 09:05 Телеканал "Доброе утро". 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:35 Контрольная закупка. 10:00 "Жить здорово!" 11:00 "ЖКХ". 12:20 Модный приговор. 13:20 "Детективы". 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:25 "Хочу знать". 16:00 "Обручальное кольцо". Т/с. 16:50 Федеральный судья. 18:00 Вечерние новости. 18:15 "След". 18:50 "Давай поженимся!" 19:50 "Пусть говорят". 21:00 "Время". 21:30 "Серафима Прекрасная". Т/с. 22:25 "Крепость". Т/с. 23:20 Ночные новости. 23:40 "Городские пижоны". "Белый воротничок". 00:25 "Городские пижоны". "Калифрения". 00:55 Х/ф "Культпоход в театр". 02:20, 03:05 Х/ф "Поезд идет на Восток". 03:55 Т/с "Спасите Грейс". БЕЙСЕНБІ, 23 МАУСЫМ 05:00, 09:05 Телеканал "Доброе утро". 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:35 Контрольная закупка. 10:00 "Жить здорово!" 11:00 "ЖКХ". 12:20 Модный приговор. 13:20 "Детективы". 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:25 "Хочу знать". 16:00 "Обручальное кольцо". Т/с. 16:50 Федеральный судья. 18:00 Вечерние новости. 18:15 "След". 18:50, 04:05 "Давай поженимся!" 19:50 "Пусть говорят". 21:00 "Время". 21:30 "Серафима Прекрасная". Т/с. 22:25 "Крепость". Т/с. 23:20 Ночные новости. 23:40 Х/ф "День смеха". 01:10 Х/ф "Мой младший брат". 02:45, 03:05 Х/ф "В профиль и анфас". ЖЎМА, 24 МАУСЫМ 05:00, 09:05 Телеканал "Доброе утро". 09:00, 12:00, 15:00 Новости. 09:35 Контрольная закупка. 10:00 "Жить здорово!" 11:00 "ЖКХ". 12:20 Модный приговор. 13:20 "Детективы". 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:25 "Хочу знать". 16:00 "Обручальное кольцо". Т/с. 16:50 "Жди меня". 18:00 Вечерние новости. 18:20 "Поле чудес". 19:10 "Давай поженимся!" 19:55 "Пусть говорят". 21:00 "Время". 21:30 "ДО РЕ: Игорь Николаев". 23:30 Открытие 33-го Московского Международного кинофестиваля. 00:10 Х/ф "Перемирие". 02:55 Х/ф "Охота на ведьм". 04:25 Х/ф "У тихой пристани". СЕНБІ, 25 МАУСЫМ 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Гении и злодеи. 06:40 Х/ф "Мой домашний динозавр". 08:20, 05:20 "Играй, гармонь любимая!" 09:00 Умницы и умники. 09:40 "Слово пастыря". 10:15 Смак. 10:45 "Вкус жизни". 12:15 Х/ф "Освобождение". 17:15, 18:10 Х/ф "Белорусский вокзал". 18:00 Вечерние новости. 19:05, 21:15 "Минута славы". 21:00 "Время". 22:10 "Что? Где? Когда?" 23:20 Х/ф "22 пули. Бессмертный". 01:20 Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля. 01:30 Х/ф "Спасая Сару Кейн". 03:05 Х/ф "Фантазия на тему любви". 04:30 Х/ф "Шведская спичка". ЖЕКСЕНБІ, 26 МАУСЫМ 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Гении и злодеи. 06:40 Х/ф "Спортивная честь". 08:20 Смак. 08:55 "Служу Отчизне!" 09:20 "Здоровье". 10:15 "Непутевые заметки". 10:30, 04:10 "Пока все дома". 11:20 Фазенда. 12:15 Х/ф "Освобождение". 14:45 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша". 16:10 Творческий вечер Александры Пахмутовой. 18:15 "Валерий Золотухин. "Я устал быть Бумбарашем". 19:10 Т/с "При загадочных обстоятельствах". 21:00 Воскресное "Время". 22:00 "Какие наши годы!" 23:10 "Познер". 00:10 Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля. 00:20 Х/ф "Лига джентльменов апокалипсиса". 01:50 Х/ф "Между жизнью и смертью". 03:25 Т/с "Спасите Грейс".

ÐÒÐ Ïëàíåòà

ÍÒÂ

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 20 МАУСЫМ 08:00 "Утро России". 12:05 "Догадайся. Спаси. Юрий Визбор". 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Вести. 13:30, 06:40 "Ефросинья". Т/с. 14:20 "С новым домом!". Ток-шоу. 15:05 "О самом главном". Ток-шоу. 16:35, 00:40 Т/с "Правила угона". 17:25, 01:30 "Кулагин и партнеры". 18:30 Х/ф "Какая у вас улыбка". 20:10, 05:55 "Слово женщине". Т/с. 21:05 "Прямой эфир". 22:50 Т/с "Сонька. Продолжение легенды". 02:05 Вести.ru 02:20 "Городок". 03:05 "Вести+". 03:20 Х/ф "Проверка на дорогах". 04:50 "Профилактика". 05:45 Вести-спорт. 07:25 "На подмостках войны". Фильм 1. СЕЙСЕНБІ, 21 МАУСЫМ 08:00 "Утро России". 12:05 "Один в поле воин. Подвиг 41-го". 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Вести. 13:30, 06:40 "Ефросинья". Т/с. 14:20 "С новым домом!". Ток-шоу. 15:05 "О самом главном". Ток-шоу. 16:35, 00:40 Т/с "Правила угона". 17:25, 01:30 "Кулагин и партнеры". 18:30 Т/с "За все тебя благодарю-3". 20:10, 05:55 "Слово женщине". Т/с. 21:05 "Прямой эфир". 22:50 Т/с "Сонька. Продолжение легенды". 02:05 Вести.ru 02:20 "Они погибли за Францию". 03:05 "Вести+". 03:20 Х/ф "Торпедоносцы". 04:50 "Профилактика". 05:45 Вести-спорт. 07:25 "На подмостках войны". Ф. 2. СЈРСЕНБІ, 22 МАУСЫМ 08:00 "Утро России". 12:05 "Первые четыре часа". 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Вести. 13:30, 06:40 "Ефросинья". Т/с. 14:20 "С новым домом!". Ток-шоу. 15:05 "О самом главном". Ток-шоу. 16:35, 00:40 Т/с "Правила угона". 17:25, 01:30 "Кулагин и партнеры". 18:30 Т/с "За все тебя благодарю-3". 20:10, 05:55 "Слово женщине". Т/с. 21:05 "Прямой эфир". 22:50 Т/с "Сонька. Продолжение легенды". 02:05 Вести.ru 02:20 "Директива №1. Война". 03:05 "Вести+". 03:20 Х/ф "А зори здесь тихие...". 1 с. 04:50 "Профилактика". 05:45 Вести-спорт. 07:25 "На подмостках войны". Ф. 3. БЕЙСЕНБІ, 23 МАУСЫМ 08:00 "Утро России". 12:05 "Без "Верных друзей". Две жизни Александра Галича". 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Вести. 13:30, 06:40 "Ефросинья". Т/с. 14:20 "С новым домом!". Ток-шоу. 15:05 "О самом главном". Ток-шоу. 16:35, 00:40 Т/с "Правила угона". 17:25, 01:30 "Кулагин и партнеры". 18:30 Т/с "За все тебя благодарю-3". 20:10, 05:55 "Слово женщине". Т/с. 21:05 "Прямой эфир". 22:50 Т/с "Сонька. Продолжение легенды". 02:05 Вести.ru 02:20 "Поединок". 03:05 "Вести+". 03:20 Х/ф "А зори здесь тихие...". 2 с. 04:50 "Профилактика". 05:45 Вести-спорт. 07:25 "На подмостках войны". Фильм 4. ЖЎМА, 24 МАУСЫМ 08:00 "Утро России". 12:05 "Мой серебряный шар. Савелий Крамаров". 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Вести. 13:30, 06:40 "Ефросинья" Т/с. 14:20 "С новым домом!". Ток-шоу. 15:05 "О самом главном". Ток-шоу. 16:35 Т/с "Правила угона". 17:25 "Кулагин и партнеры". 18:30 Т/с "За все тебя благодарю-3". 20:10, 05:55 "Слово женщине". Т/с. 21:05 "Прямой эфир". 22:50 "Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна". 00:55 Х/ф "Все не случайно". 02:30 Х/ф "Свет в конце тоннеля". 04:10 Х/ф "Ключи от рая". 05:45 Вести-спорт. 07:25 "Городок". Дайджест. СЕНБІ, 25 МАУСЫМ 08:00 "Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна". 10:00, 13:00, 16:00 Вести. 10:15 Х/ф "Сыщик Петербургской полиции". 11:55 "Очевидное-невероятное". 12:20 "Субботник". 13:10, 16:20 Местное время. Вести-Москва. 13:25 Х/ф "Все не случайно". 15:05 "Комната смеха". 16:30 "Честный детектив". 16:55 "Городок". Дайджест. 17:30 "Власть факта". 18:15 "Большая семья. Дмитрий Певцов". 20:05, 06:00 "Субботний вечер". 22:00 Вести в субботу. 22:45 Х/ф "Неодинокие". 02:20 "Девчата". 03:00 Х/ф "Пираты ХХ века". 04:25 Х/ф "День свадьбы придется уточнить". ЖЕКСЕНБІ, 26 МАУСЫМ 08:00 "Вся Россия". 08:15 Х/ф "Неодинокие". 11:40 "Утренняя почта". 12:10 "Сам себе режиссер". 13:00, 16:00 Вести. 13:15 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе. 13:50 "С новым домом!". Идеи для вас. 14:05 "Смехопанорама Евгения Петросяна". 14:30 Х/ф "Моя улица". 16:20 Местное время. ВестиМосква. 16:30, 07:15 "Городок". Дайджест. 16:55 "Последний звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов". 17:55 "Песня не прощается...". Избранные страницы "Песни года". 20:05, 05:40 "Смеяться разрешается". 22:00 Вести недели. 23:05 Х/ф "Только любовь". 00:50 "Специальный корреспондент". 01:50 Х/ф "Тиски". 04:10 Х/ф "Жаворонок".

ДЇЙСЕНБІ, 20 МАУСЫМ 02:55 "НТВ утром". 06:30 Следствие вели...07:30, 13:30, 16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 21:15 Сегодня. 08:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 08:55, 00:45 "До суда". 10:00, 23:45 Суд присяжных. 11:25, 01:45 "Прокурорская проверка". 12:40 "Давайте мириться!" 14:30 Т/с "Возвращение Мухтара". 17:30 Т/с "Литейный". 19:30 Т/с "Ярость". 21:35 Честный понедельник. 22:25 "Школа злословия". Ток-шоу. 23:10 Главная дорога. СЕЙСЕНБІ, 21 МАУСЫМ 02:55 "НТВ утром". 06:30 Очная ставка. 07:30, 13:30, 16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 21:15 Сегодня. 08:20 Чистосердечное признание. 08:55, 01:30 "До суда". 10:00, 00:30 Суд присяжных. 11:25 "Прокурорская проверка". 12:40 "Давайте мириться!" 14:30 Т/с "Возвращение Мухтара". 17:30 Т/с "Литейный". 19:30 Т/с "Ярость". 21:35 "НТВшники". Тень победы". Специальный выпуск. 22:35 Кулинарный поединок. СЈРСЕНБІ, 22 МАУСЫМ 02:55 "НТВ утром". 06:30 Д/ф "Кто "прошляпил" начало войны". 07:30, 13:30, 16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 21:15 Сегодня. 08:20 "Живут же люди!" 08:55, 01:55 "До суда". 10:00, 00:55 Суд присяжных. 11:25 "Прокурорская проверка". 12:40 "Давайте мириться!" 14:30 Т/с "Возвращение Мухтара". 17:30 Т/с "Литейный". 19:30 Т/с "Ярость". 21:35 Д/ф "Брест. Крепостные герои". 23:00 Квартирный вопрос. БЕЙСЕНБІ, 23 МАУСЫМ 02:55 "НТВ утром". 06:30 "Развод по-русски". 07:30, 13:30, 16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 21:15 Сегодня. 08:20 "Внимание: розыск!". 08:55, 01:25 "До суда". 10:00, 00:25 Суд присяжных. 11:25 "Прокурорская проверка". 12:40 "Давайте мириться!" 14:30 Т/с "Возвращение Мухтара". 17:30 Т/с "Литейный". 19:30 Т/с "Ярость". 21:35 "Сталин против Красной армии". 22:30 Дачный ответ. 23:30 Т/с "Без следа". 02:25 Особо опасен!. ЖЎМА, 24 МАУСЫМ 02:55 "НТВ утром". 06:30 "История всероссийского обмана. Выход есть!" 07:30, 13:30, 16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Сегодня. 08:20 Спасатели. 08:55 "До суда". 10:00, 00:40 Суд присяжных. 11:30 "Суд присяжных: главное дело". 14:30 Т/с "Возвращение Мухтара". 17:30 Т/с "Литейный". 19:30 "ЖКХ- потрошитель. История всероссийского обмана". 21:15 "Песня для вашего столика". 22:30 Х/ф "Чудовище во мраке". 01:40 "Прокурорская проверка". СЕНБІ, 25 МАУСЫМ 02:55 Т/с "Спецгруппа". 04:55 М/ф "Каникулы Бонифация". 05:25 Смотр. 06:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 Сегодня. 06:20 Лотерея "Золотой ключ". 06:45 "Медицинские тайны". 07:20 "Внимание: розыск!". 08:20 Главная дорога. 08:55 Кулинарный поединок. 10:00 Квартирный вопрос. 11:20 Т/с "Знаки судьбы". 13:05 Своя игра. 14:20 "Развод по-русски". 15:20 Очная ставка. 16:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 17:25 Профессия - репортер. 17:55 "Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого". 19:00 "Русские сенсации". 20:00 Ты не поверишь! 20:55 "Последнее слово". Токшоу. 22:05 Х/ф "Разрушитель". 00:20 Х/ф "Сердце - одинокий охотник". ЖЕКСЕНБІ, 26 МАУСЫМ 02:55 Т/с "Спецгруппа". 04:55 М/ф "Приключения Буратино". 06:00, 08:00, 11:00, 14:00 Сегодня. 06:15 Лотерея "Русское лото". 06:45 Их нравы. 07:25 Едим дома. 08:20 "Первая передача". 08:50 "Пир на весь мир". 10:00 Дачный ответ. 11:20 Т/с "Знаки судьбы". 13:05 Своя игра. 14:20 "История всероссийского обмана. Выход есть!" 15:20 И снова здравствуйте! 16:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 17:00 "Сегодня. Итоговая программа". 18:00 Чистосердечное признание. 18:50 "Центральное телевидение". 19:55 Х/ф "Врача вызывали?" 21:50 "Игра". 22:50 Авиаторы. 23:20 Футбольная ночь. 23:55 Х/ф "Рой".

ДЇЙСЕНБІ, 20 МАУСЫМ 03:00 Х/ф "Беспокойный свидетель" 04:00 "Неизвестная планета": "Трансгималаи", ч 1. 04:30, 11:00 "Званый ужин". 05:30 "Чистая работа". 06:30 "Мошенники". 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 21:00 "Новости 24" 08:00 "Не ври мне!" 09:00 "Час суда". 10:00, 17:00 "Экстренный вызов". 12:00 "Зеленый огурец. Полезная передача". 12:30 Х/ф "Порода". 15:00, 19:00 Т/с "NEXT-2" 16:00 "Еще не вечер": "Звездные понты". 18:00 Т/с "Дальнобойщики2". 20:00 "Дело особой важности": "Неспортивное поведение". 21:30 Х/ф "От 180 и выше". 23:20 Т/с "Сверхъестественное". СЕЙСЕНБІ, 21 МАУСЫМ 04:00 "Неизвестная планета": "Трансгималаи", ч 2. 04:30, 11:00 "Званый ужин". 05:30 Т/с "Солдаты7". 06:30, 18:00 Т/с "Дальнобойщики2". 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 21:00 "Новости 24". 08:00 "Не ври мне!" 09:00 "Час суда". 10:00, 17:00 "Экстренный вызов". 12:00 "Зеленый огурец. Полезная передача". 12:30 Х/ф "От 180 и выше". 15:00 Т/с "NEXT-2". 16:00 "Еще не вечер": "Жара 2011". 19:00 Т/с "NEXT-3". 20:00 "Жадность": "Сколько стоит смерть?" 21:30 Х/ф "Мне не больно". 23:30 Х/ф "Кострома". 01:00 "Покер после полуночи". 02:00 Т/с "Студенты-2" СЈРСЕНБІ, 22 МАУСЫМ 03:00 "Неизвестная планета": "Неизвестный Иран", ч 1. 03:30 "Громкое дело": "Черные тюрбаны" 04:00 "Неизвестная планета": "Второе пришествие Виссариона". 04:30, 11:00 "Званый ужин". 05:30 Т/с "Солдаты-7" 06:30, 18:00 Т/с "Дальнобойщики-2" 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 21:00 "Новости 24" 08:00 "Не ври мне!" 09:00 "Час суда" 10:00, 17:00 "Экстренный вызов". 12:00 "Зеленый огурец. Полезная передача". 12:30 Х/ф "В июне 41го". 15:00, 19:00 Т/с "NEXT-3". 16:00 "Еще не вечер": "Рожденные вопреки". 20:00 "Секретные территории": "Бактерии. Разум в микроскопе". 21:30 Х/ф "Перегон". 00:25 "В час пик" Подробности. 01:00 "Покер после полуночи". БЕЙСЕНБІ, 23 МАУСЫМ 03:00 "Неизвестная планета": "Неизвестный Иран", часть 2. 03:30 "Громкое дело": "Взрывная волна" 04:00 "Неизвестная планета": "Второе пришествие Виссариона", ч 2. 04:30, 11:00 "Званый ужин". 05:30 Т/с "Солдаты-7". 06:30, 18:00 Т/с "Дальнобойщики-2". 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 21:00 "Новости 24". 08:00 "Не ври мне!" 09:00 "Час суда" 10:00, 17:00 "Экстренный вызов". 12:00 "Зеленый огурец. Полезная передача". 12:30 Х/ф "Мне не больно". 15:00, 19:00 Т/с "NEXT-3" 16:00 "Еще не вечер": "Тайны снов" 20:00 "Тайны мира": "Тайны времени". 21:30 Х/ф "Бруклинские полицейские". 00:00 "Военная тайна" 01:00 "Покер после полуночи". ЖЎМА, 24 МАУСЫМ 04:00 "Неизвестная планета": "Легенды Далмации". 04:30, 11:00 "Званый ужин". 05:30 Т/с "Солдаты7". 06:30 Т/с "Дальнобойщики-2". 07:30, 10:30, 14:30, 17:30 "Новости 24". 08:00 "Не ври мне!" 09:00 "Час суда". 10:00, 17:00 "Экстренный вызов". 12:00, 14:45 Т/с "Братья Детективы". 16:00 "Еще не вечер": "Грядущие катастрофы". 18:00, 21:30 Т/с "Сармат". 21:00 "Что происходит?" 22:15 "В час пик": "Брошенные дети звезд". 23:10 Х/ф "Голое предательство". 01:00 "Покер после полуночи". СЕНБІ, 25 МАУСЫМ 03:00 "Неизвестная планета": "Оранжевые дороги Марокко", ч 1. 03:30 "Громкое дело": "Майкл Джексон". 04:00 Т/с "Сармат". 07:40 "Я - путешественник". 08:10 "Давайте разберемся!" 09:10 "Чистая работа". 10:00 "Зеленый огурец. Полезная передача" Лучшее 10:30 "Новости 24". 11:00 "Военная тайна". 12:15 Т/с "Сверхъестественное". 14:00 "Секретные территории": "Солнечная угроза". 15:00 Х/ф "Папа напрокат". 17:00 "Неделя". 18:00 "SMS. Гламур. О'кей" Концерт М.Задорнова. 20:10 Х/ф "Антикиллер". 22:30 "В час пик" Подробности. 23:00 Х/ф "Опасное пари". 01:00 "Покер. Русская схватка". ЖЕКСЕНБІ, 26 МАУСЫМ 03:00 "Неизвестная планета": "Оранжевые дороги Марокко", ч 2. 03:45, 06:15 Т/с "Фирменная история". 05:45 "Карданный вал". 08:10 Х/ф "Антикиллер". 10:30 "Новости 24". 11:00 "Неделя". 12:00 "Репортерские истории".12:40 "SMS. О'кей" Концерт М.Задорнова. 14:40 "Жадность": "Конь в мешке". 15:40 "Дело особой важности": "Привычка покупать". 16:40 Х/ф "К солнцу". 18:30 Х/ф "Найти убийцу". 20:20 Х/ф "Руслан". 22:15 "В час пик": "Обожженные славой". 23:15 Х/ф "Клеопатра". 01:00 "Покер после полуночи". 02:00 Т/с "Студенты-2".

ÁÀËÀÏÀÍ ДЇЙСЕНБІ, 20 МАУСЫМ 10:05, 15:15, 17:55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» 10:15 «Јліппе» 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара» 11:00, 20:55 «Диего». 11:30, 14:55 «Єажайыпстанєа саяхат» 11:35, 18:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары».11:50, 18:45 «Жїзден жїйрік» 12:25, 19:20 «Локки Леонардо» 12:50, 15:00 «Табиєат жанашырлары» 12:55, 21:25 «Раф жјне оныѕ достары» 13:10 «Єажайыпстанєа саяхат» 13:15 «Жануарлар јлемі» 13:45 «САНАМАЌ» 14:00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ». 14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары». 14:30 «Јн салайыќ!». 15:05 «Ќарындаш пен кїшік-кґѕілді аѕшылар» 15:25 «Жануарлар јлемі» 15:55 «Еркетай». 16:10 «РАФ ЖЈНЕ ОНЫЅ ДОСТАРЫ» 16:25 «ДЕРЕКТІЅ ЖАЗЄЫ ДЕМАЛЫСЫ» 18:05 «ЈЛІППЕ». 18:25 «Сары Ќўтан» М/ф. 19:45 «Санамаќ» 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат» 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ». СЕЙСЕНБІ, 21 МАУСЫМ 10:05, 15:15, 17:55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» 10:15 Јліппе» 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара». 11:00, 20:55 «Диего». 11:30, 14:55 «Єажайыпстанєа саяхат». 11:35, 18:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» 11:50, 18:45 «Жїзден жїйрік» 12:25, 19:20 «Локки Леонардо». 12:50, 15:00 «Табиєат жанашырлары». 12:55, 16:10, 21:25 «Раф жјне оныѕ достары». 13:10 «Єажайыпстанєа саяхат». 13:15, 15:25 «Жануарлар јлемі». 13:45 «Санамаќ» 14:00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ».14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары». 14:30 «Јн салайыќ!». 15:05, 16:25 «Сары Ќўтан». 15:25 «Жануарлар јлемі». 15:55 «Еркетай». 16:35 «НИЛЬС». 18:05 «ЈЛІППЕ». 18:25 «Тайга ертегісі» М/ф. 19:45 «САНАМАЌ». 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат». 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ». СЈРСЕНБІ, 22 МАУСЫМ 10:05, 15:15, 17:55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10:15, 18:05 «Јліппе». 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара». 11:00, 20:55 «Диего». 11:30, 14:55 «Єажайыпстанєа саяхат». 11:35, 16:25, 18:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 11:50, 18:45 «Жїзден жїйрік». 12:25, «Локки Леонардо». 12:50, 15:00 «Табиєат жанашырлары». 12:55, 16:10, 21:25 «Раф жјне оныѕ достары». 13:10 «Єажайыпстанєа саяхат». 13:15, 15:25 «Жануарлар јлемі». 13:45, 19:45 «Санамаќ» 14:00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ». 14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары». 14:30 «Јн салайыќ!» 15:05 «Тайга ертегісі» М/ф. 15:55 «Еркетай». 16:35, 18:25 «Полкан мен Шавка» М/ф. 16:45 «ПАТШАНЫЅ ЖАЅА КҐЙЛЕГІ». 17:35 «Ќалын орманда». 19:20 «Маймылдар патшасы». 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат». 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ». БЕЙСЕНБІ, 23 МАУСЫМ 10:05, 16:25, 17:55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» 10:15, 18:05 «Јліппе». 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара». 11:00, 20:55 «Диего». 11:30, 13:10 «Єажайыпстанєа саяхат». 11:35, 16:35, 18:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 11:50, 18:45«Жїзден жїйрік». 12:25, 14:00, 19:20 «Маймылдар патшасы». 12:50, 15:00 «Табиєат жанашырлары». 12:55, 16:10, 21:25 «Раф жјне оныѕ достары». 13:10, 17:45 «Єажайыпстанєа саяхат». 13:15, 15:25 «Жануарлар јлемі» 13:45, 19:45 «Санамаќ». 14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары». 14:30 «Шеберхана». 15:00 «Табиєат жанашырлары». 15:05 «Ќалын орманда» 15:25 «Жануарлар јлемі». 15:55 «Еркетай». 16:45 «АЛИ БАБА» 17:35 «Ќўрылысшы тїлкі». 18:25 «Ќўрылысшы тїлкі». 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат». 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ». ЖЎМА, 24 МАУСЫМ 10:05, 15:15, 17:55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» 10:15 «Јліппе» 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара». 11:00, 20:55 «Диего». 11:30 «Єажайыпстанєа саяхат». 11:35, 18:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 11:50, 18:45 «Жїзден жїйрік» 12:25, 14:00, 19:20 «Маймылдар патшасы». 12:50 «Табиєат жанашырлары». 12:55, 16:10, 21:25 «Раф жјне оныѕ достары». 13:10, 15:00 «Єажайыпстанєа саяхат». 13:15 «Жануарлар јлемі». 13:45, 19:45 «Санамаќ». 14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары» М/ф. 14:30 «Кел, ойнайыќ». 15:05 «Табиєат жанашырлары». 15:25 «Жануарлар јлемі». 15:55 «Еркетай». 16:25 «МИСТИ». 18:05 «ЈЛІППЕ». 18:25 «Ќўрылысшы тїлкі» М/ф. 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат». 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ». СЕНБІ, 25 МАУСЫМ 10:05 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» 10:15, 18:05 «Јліппе». 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара». 11:00, 20:55 «Диего». 11:30 «Єажайыпстанєа саяхат». 11:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 11:50 «Жїзден жїйрік». 12:25 «Маймылдар патшасы». 12:50 «Табиєат жанашырлары». 12:55 «Раф жјне оныѕ достары». 13:10 «Єажайыпстанєа саяхат». 13:15 «Жануарлар јлемі». 13:45 «Санамаќ». 14:00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ». 14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары». 14:30 «БАУЫРСАЌ». 14:45 «Бјсеке» М/ф. 14:55 «Єажайыпстанєа саяхат». 15:00 «Табиєат жанашырлары». 15:05 «Бґтен дауыс» М/ф.15:15 «Алаќай, балаќай!» 15:25 «Жануарлар јлемі». 15:55 «Айгґлек». 16:25 «Кґѕілді баќша» М/ф. 16:40 «БЕТЗУ ТОБЫНЫЅ ЌЫЗЫЌТАРЫ» М/ф. 17:50 «Бауырсаќ». 18:25 «Кґѕілді баќша» М/ф. 18:35 «АЛДАР КҐСЕНІЅ КҐЅІЛДІ ОЌИЄАЛАРЫ». 18:45 «ЖЇЗДЕН ЖЇЙРІК». 19:20 «Маймылдар патшасы». 19:45 «САНАМАЌ». 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат». 21:25 «Бјсеке» М/ф. 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ». ЖЕКСЕНБІ, 26 МАУСЫМ 10:05, 15:15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» 10:15, 18:05 «Јліппе». 10:35, 20:30 «Саяхатшы Дара». 11:00, 20:55 «Диего». 11:30 «Єажайыпстанєа саяхат». 11:35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 11:50 «Жїзден жїйрік». 12:25 «Маймылдар патшасы». 12:50 «Табиєат жанашырлары». 12:55 «Бґтен дауыс» М/ф. 13:10 «Єажайыпстанєа саяхат» Мультхикая. 13:15 «Жануарлар јлемі». 13:45, 19:45 «Санамаќ» Танымды арттыру їшін. 14:00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ». 14:25 «Ќазаќтыѕ ўлттыќ дјстїрлері мен ойындары». 14:30 «БАУЫРСАЌ» Болашаќ аспаздар їшін. 14:45 «Бјсеке» М/ф. 14:55 «Єажайыпстанєа саяхат» Мультхикая. 15:00 «Табиєат жанашырлары». 15:05 «Бґтен дауыс» М/ф. 15:25 «Жануарлар јлемі». 16:25 «Кґѕілді баќша» М/ф. 16:40 «МИДАС ПАТШАНЫЅ ЌАЗЫНАСЫ». 17:50 «Бауырсаќ». 18:25, 21:25 «Арыстан мен ќоян». 18:35 «АЛДАР КҐСЕНІЅ КҐЅІЛДІ ОЌИЄАЛАРЫ». 18:45 «ЖЇЗДЕН ЖЇЙРІК». 19:20 «Маймылдар патшасы». 20:00 «Тїнгі баќќа саяхат». 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ».


16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл

18

№67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

32-09-89

Хабарландырулар келесі телефон

электронды поштасы арќылы

ЖАРНАМА

aimak-reklama@mail.ru

АЙДАРЛЫ (ЖОЛАЌША)

нґмірі бойынша ќабылданады:

32-09-89

Ќосымша хабарлау арќылы тегін хабарландыруыѕызды ќайта жариялауєа мїмкіндік бар.

Жылжымайтын мїлікНедвижимость: Сатамын-Продам Їй сатамын немесе басќасымен ауысамын. Павлодар Затон базарыныѕ ќиылысында Гоголь к-сі, 284 їй. Тел: 67-20-79; сот: 87052171821. Аќсу ќаласында 2 бґлмелі патер сатамын, М.Јуезов кґш., 57, 3/5, 18 000 ш.б. Тел. 8 (71837) 6-67-06.87776594350, 87054451262. 2 Павлодар шаєын ауданында орналасќан 3 бґлмелі їйді сатамын немесе їш бґлмелі пјтерге ауыстырамын. Баєасы 45 000 ш.б., Тел.: 67-23-78, 50-29-40. Жер, 15 сот., јуежай, суыќ жјне ыстыќ су, жылу бар, 10000 ш.б., саудаласуєа болады, тел.: 87773154640; 87052617138. Участок с.Кенжеколь. 7,8 соток, вдоль Семейской трассы. Тел: 62-37-04; сот: 8 777 211 78 28; 8 702 849 90 09. Участок 15 соток, 10 км от Астаны, в пос. Жибек Жолы (Александровка) ходит автобус №37 из Астаны, есть домик и строительные материалы. Удобен под бизнес, тел: 8 (7172) 487409, сот: 87022161769; 87055324809. 2 участка по 20 соток 70 км от Астаны в п.Новомарковка. Срочно. Недорого без посредников. Варианты. тел: 8 (7172) 487409, сот: 87022161769, 87055324809. Дом бревенчатый, с.Кенжеколь, 4 комн., 12 соток, скважина, 23 500 у.е., черновая отделка, торг, тел: 67-24-53; 65-50-06; сот: 87015266693. 2-комн. кв., ул.Каирбаева, 104 (р-он Новая Мечеть), 3/9, 48 кв.м. (2 балкона, кладовка, с мебелью). 37 000 у.е., тел: 65-68-66. В г.Аксу 1-комн. кв. 2/5, 33/6 кв.м. Евроремонт, новая сантехника. 12 000 у.е., тел: 52-68-35, сот: 87012128153. 3-комн. кв. в элитном доме, 3/5, 80,3 кв.м, кухня 9,4 кв.м, кладовка, 2 балкона, паркет, высокие потолки, р-н Пединститута. 79000 у.е. Торг. Тел. 55-42-86. 3-комн. улучш. кв., М.Горького, 29, 3/9, 66/8, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, евроремонт, 54 000 у.е., торг. Тел: 67-79-31. Зем. участок, р-он Радиозавод, проезд Е, 8 соток. 8 000 у.е. Варианты. Полный пакет докумен. Тел: 33-75-79, сот: 87014089199. 2-комн кв. р-н «Ласточка», 35000 у.е. Торг. Тел. 54-49-95. 4-комн. благоуст. кв., 3 этаж. Цена договорная. Пос. Аксу в Павл. обл. Тел.: 8 (71837) 3-00-28. 2-комн. кв. 4 этаж. Цена договорн. пос. Аксу. Тел: 8 (71837) 3-02-80. Зем. участок в с.Кенжеколь, фундамент, все хоз/постр. Цена договорная. 35-23-32. Частный дом 120 кв.м., сан.узел. (1980 года). Газоблочный. Тел: 35-23-32. Земельный участок в пос. Кенжеколь (2 заезд),14 соток, коммуник. рядом. 7 000 у.е. Сот: 87054475518, 87003278377 Хозяйство в черте города, сенокосные угодья, жилье, животновод. постройки, скот, технику. Тел.: 87012065006, 87004104044. 3-х комн. благоустр. кв., пласт/окна, балкон (оформлена ипотека). 28 000 у.е., торг. Тел: 87058715264. 3-комн. кв., Дачный мкр-н, 1 этаж. 45 000 у.е., торг. тел: 52-78-17, 57-77-92. 2-х этажный дом, 130 кв.м., 6 комнат, ж/д, балкон, центр.вода, баня, 6 соток, летний водопровод. Район Ширяева. 65 000 у.е. (рефинансирование). Тел: 87011089766. 3-комн. улучш. кв. 6/10, ж/д, каб.тв, застек.балкон, част.ремонт. 50 000 у.е. или обмен 1+1 с доплатой, 2+1 без доплаты. Тел: 689018, 670481, сот: 87028692345. Дом. г.Павлодар, ул. Достоевского, 83, кв.1. Гараж, сарай. 35 000 у.е. Тел: 871837-6-74-52 (г. Аксу после 19.00 час.) сот: 87052033833, 87026528125. Дом, с участком 5 соток в центре города. 80 000 у.е или обмен на 2-х комн. улучш. кв-ру с доплатой. Тел: 32-87-44, сот: 87012633559. Дом 2-Южная, 50 000 у.е. или обменяю на 4-х. комн. кв. 3+1, 2+2. Тел: 34-08-00, сот: 87051659183. Дом. Район Центр. стадион. 8 сот. земли, гараж, тел., канализация. Цена 55000 у.е. торг уместен. Тел. 32-26-77, сот: 87015281450, 87004539461. Дом в с.Кызылжаре, Аксуского района. Имеется участок, хол. вода, канализация, сенокосные угодья. Есть возможность трудоустройства. тел: 87183770660, сот: 87776240039. Дом 4 комн., р-он Жаяу-Муса, МДС. Вода, пласт/окна, сан.узел. 60 000 у.е. или обмен на 3+доплата. Тел: 45-87-19; сот. 870515920857. 1 комн. кв., ул.Пахомова, 23. 40/12,7 кв.м. П/Д., 3/10, част.ремонт, пласт/окна. 29 000 у.е., тел: 60-60-15; сот: 87051202688. 2 комн. кв., 77 кв.м. 28 000 у.е. + ипотека. Варианты. Сот: 87759496270. Дом 100 соток, 4-х комн., с.Черноярка. 18 000 у.е., тел: 87184559262. 2 этаж. коттедж с магазином, новый кирпич. коттедж, 140 кв.м., магазин 60 кв.м., 6 соток, ул.М.Горького, 60. 120 000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62; сот: 87015213077. 4 комн. кв., 100 кв.м., 3 этаж, полный ремонт, пласт/окна, 3 балкона, ул.Ворушина, 8/1, 75 000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62; сот: 87015213077. 3 комн. благоуст. кв. в г.Аксу, пластик.окна, кабельное ТВ, жел/дверь, телефон. (ИПОТЕКА), 28 000 у.е., торг. Тел: (8718-37) 50205, сот: 87058715264. Дом 2 Южная, ул.Чапаева, 50 А, 90 кв.м., 380 В, 2 стекл.пласт. окна, вода, канализ., гараж, баня, хоз.постройки продам или меняю на кв-ру 3+2, желательно на Усолке. 95 000 у.е., тел: 340478. Дом в г.Аксу, имеется гараж, баня, хоз.постройки, огород, большой зем. участок, цена 40 000 у.е., торг или поменяю на 3-х комн. улучш. кв. с доплатой, тел: (8718-37) 67817; сот: 87777466061.

Дом бревенчатый 3-х комн. участок 3 сот., баня, гараж на 2-х ком. кв-ру, ул. Ленина 186. 55 000 у.е или поменяю с доплатой. Тел. 32-5506. (обращаться после 19.00 час.) Дачу «Энтузиаст» 6 соток, дачный р-он, цена договорная. Тел: 50-94-51; сот: 87056115044. Дом в с.Кенжеколь или поменяю на 1-2-х комн. кв., варианты. Тел: 67-49-21; сот: 87056131866. Дом в с. Актогай., газоблочный, баня, гараж, сарай. 9 000 y.e. Тел: 87184121651; 87052180413. Дом (Дачный р-он), колонка, баня, гараж,. все хоз/постройки. Тел: 62-25-23, сот: 87773323829. 1 комн. кв. 10 000 у.е. или поменяю на малосемейку, тел: 62-04-83. 3 комн. кв. в Аксу, 25 000 у.е., тел: 67-21-57; сот: 87184556116. 5 комн. кв. или поменяю на частный дом + доплата. Тел: 60-27-44. Кв-ру в двух кварт. доме (благоустр), все удобства, хоз/постройки. Цена договорная. Успенский р-он. Тел: 8(71834)92444, сот: 87773324807. 5 комн. кв., 2 сан/узла, ремонт, здание по Кутузова, 500 кв.м., 2 этаж. Цена: 63 000 у.е. Срочно. Тел: 57-70-35. Дом (новый 2010 г. постройки) ЖД поселек, 20 000 у.е.,140 кв.м., 10 соток, скважина. Торг. Тел: 51-69-65, 62-89-18, 87013922797, 87778682892. Дом 4 ком., 7 соток, р/н новая Мечеть, имеется времянка, сарай, баня или обмен на 3+1, варианты. Тел: 62-94-81; сот: 87051945341. 4-х комн. кв. в блочном доме, высокие потолки общ. пл. 95,6 м/2, кухня 10 м/2, без ремонта, есть телефон. Тел: 87014467624. Зем.участок 0,7 гектара 30000 у.е. частная собственность обмен на кв. или част. дом. Тел: 68-18-20; 78-15-19; сот: 87012216148. Зем.часток ул.Исы.Байзакова, 314/1, 4 соток, вода, канализация, 15000 у.е., тел: 65-01-44, 6219-11; сот: 87013414563. Зем.участок п.Жетекши, 32 соток, 6000 у.е., тел: 65-01-44, 62-19-11; сот: 87013414563. 3 комн. кв. Ворушина, 14, 3 комн., улучш., пластик.окна, кабельное ТВ, тел: 60-09-23; сот: 87014703265. Продам или поменяю 1/4 дома в р-не 2 Южной. Варианты. Тел: 62-63-69. Киоск (размер 2,5/4), утепленная, без места. Тел: 33-71-85; сот: 87052070006.

Сатып аламын-Куплю Павлодар ќаласынан немесе Кенжекґл ауылынан арзанєа жер. Тел: 87779753801. Срочно 1 комн. улучш. кв. за 17 000 у.е., сот: 8701-928-18-61. Срочно 2 комн. улучш. кв. за 23 000 у.е., сот: 8701-9281861.

Айырбастаймын-Меняю Меняю 3-х комн. кв., 5/5, 60/7,5 кв.м. в Экибастузе. Дорогой евро ремонт, новая мебель + гараж шаговой доступности на 1 улучш. кв. в Павлодаре. Тел: 55-16-34; сот: 87056133374. 4-х комн. кв. перепл. 1 этаж (кирп. дом) на 2-комн. улуч. кв. в г.Павлодаре (без доплаты). Тел.: 8 (7187) 778221, 87770660134. Большой дом с хоз.постр. в пос.Кенжеколь на 3-комн. кв. в Павлодаре. Тел: 35-24-00. 3-х комн. кв. (2/9 Каирбаева-104) с перепл., евроремонт, на 4-х комн. кв. с доплатой (желат. в этом же районе) первые и послед. этажи не предлагать. 51-23-77. 1-комн. кв-ру на 2-х комн. с доплатой. сот: 87774100103. 2-х комн. кв-ру на 2-х комн. в другом районе. Тел. 87779378159. Дом в пос.Жана-аул, 1га земли, санузел, ремонт, баня, гараж, на 2+2-х комн. кв-ры в г.Павлодаре, тел.: 63-10-20; 87057074427. 5-комн. кв-ру, Усольский м/р, на 2-комн. кв-ру с доплатой. Варианты. Тел.: 52-73-20, 87776240460. 4-х комн.улучш. кв-ру в Экибастузе. (3 этаж, кирпич.дом, без долгов) на 2-3 комн. улучш. квартиру (без доплаты) в Павлодаре. Тел: 8(7187) 34-20-81, сот: 87774615237. В Экибастузе 3-х комн. улучш.кв (1 этаж, лоджия, погреб, кирп.дом) на 2-х комн. улучш. кв. в Павлодаре (без доплаты). Тел: 8 (7187) 78-82-21, сот: 87770660134. Дом в с.Кенжеколь 120 кв.м., 1980 г. постройки, 18 соток, все хозпостр. на 2-х комн. кв. в Астане. Варианты. Тел: 35-23-32. Меняю 1/2 часть дома на 3, 4-х комн. кв. ул.Амангельды, Катаева, все хоз/постройки. Тел: 60-66-65.

Жалєа беремін - Жалдаймын Сдам - Сниму

Блог двигателя на а/м КамАЗ – 5320. Стандарт. 200000 тг., 458719; 87778649344. Бочки-пластмассовые. Цена 5000 тенге, бочки металлические, 1000 тенге, баллоны пропановые. 5000 тенге. Тел. 60-36-30. Диван и два кресла (нерасклад) 7000 тенге. Тел: 61-66-36, сот: 87051061034 Тумбу с зеркалом + пуфик, 10 000 тнг., комод - 8 000 тнг. Польша. Тел: 67-79-31. Прихожая (малая) светлая из 4-х предметов. Цена 15 000 тенге. Торг. Тел: 67-64-83 (веч.) Бушлат с ватниками (брюки) в компл. нов. Цена 12000 тг. Срочно. 517159. Компьютер (монитор, систем. блок, колонки) б/у, в хор. сост. Цена 20 000 тнг. Срочно. Торг. Тел: 51-71-59. Шифоньер 3-створч. с зеркалом, пр-во Польша. 29 000 тнг. Торг. Тел: 67-79-31. Кровать 2-спальную+2 тумбы, пр-во Польша. 34 000 тнг. Торг, тел.: 67-79-31. Стол компьютерный, фирменный на регулиров. колесиках, подкассетники, выдвижные два ящика. Тел: 65-72-14. Телевизор «Панасоник» 72 диаг, требуется мелкий ремонт. Тел: 63-06-69. Стенку 5 секц., б/у, 15 000 тг., 51-71-59. Железную дверь 235*35 см, высота 206 см. 25 000 тг. Холодильник «Бирюса» б/у, 8 000 тенге. 50-88-78, сот: 8777 6516856. Угловой мягкий диван. Цвет золотисто-бежевый. Новый. 45 000 тг., тел: 34-58-34. Два ковра б/у, 2*3 (Алматы). 65-72-14. Телефон «Нокиа1616», в хор. сост., цвет черный. Цена: 3 000 тнг., сот: 87771241064. Картина чеканки на тему каз. фольклор и конный спорт. Размер 1 кв.м., 9 штук. 20 000 тнг (штука). Тел: 8(71833) 2 33 81. Гитару концерт.,12 струн., Джонсон, вместе с чехлом. 30000 тнг. Тел: 554055, сот: 87052384357. Импортный кух.гарнитур угловой, б/у, 300/230. Тел: 64-42-40. Самовар на 45 литров электрический. Цена 25 000 тг. Тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Ролики (шлем, подколенники) размер с 37-42, регулируются. Тел: 65-72-14. Ковры 2*3 (2 шт.) тел: 65-7214. Руль (с педалями, 8–ми функциями), тел: 65-72-14. Школьн. вещи для мальчика возраст от 7 до 13 лет. Тел: 65-72-14. Пылесос «Самсунг» б/у, тел: 67-25-91. Телевизор на зап/части (нерабочий). Цена договорная. Тел: 50-41-18. Фляги 2 шт, б/у 38 литр, 5500 тнг. (шт). Тел: 60-21-05. Ковер импортный 2*3, цена: 8000 тнг, советск. палас 2*3, цена: 5000 тнг, тахта односпальн. б/у, цена: 5000 тнг. Тел: 60-21-05. Заднее стекло с обогревом на Газ-3210, Цена 6000 тг., тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Блог двигателя на Зил-130, в отличном состоянии. 45 000 тнг., торг. Тел: 87028997631.

Сатып аламын-Куплю Советские рации Ангара, Карат, Виола, Гроза, Транспорт, Лен и т.п. Тел: 61-96-68, сот: 87017303637. Куплю советские микросхемы, транзисторы, конденсаторы-КМ, резисторы, реохорды, реле РЭС, РПС, ДП и т.д. разъемы, контакты от автоматов и пускателей, тех/серебро, термотару. Тел.: 61-96-68, 8 701 730 36 37. Телевизор цветной, импорт, гитару б/у до 5 000 тнг. Тел: 60-18-30.

Автокґлік-Автотранспорт Сатамын-Продам Ќазаќстан ДТ-75 тракторы. 6000 ш.б. 87184090342. Косилка гребкасымен (шґб итергіш, 4 донєалаќ жјне басќа саймандары бар), баєасы: 300 000 тг. Тел: 87184126257; сот: 87774594993. Мазда 5 миневен, 6 мест, 2005 г/в., автомат, темно-серый метталик, круиз 18200 у.е. или обмен на внедорожник. Тел:87770698998. Land Rover Discovery 2007 г/в, Dizel, тел: 45-57-37, ул.Мисинка, 42. Мерседес Бенс Е 230. 1995 г/в. Цвет: Мурена. Объем 2,3. в хор. сост. 8500 у.е., тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Фолс Вента. 94 г/в, объем 1,8. 6000 у.е. или меняю на скот. Тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Шевролет Лачетти, 2006 г/в., 1.6, ГУР, АБС,

электропод., велюр, в отл. сост., Цена 11 000 у.е. Тел.: 67-95-55, после 19.00 час. КамАЗ, 1993 г/в., 10 тонн с прицепом, с тахографом (требуется ремонт двигателя). Тел: 55-99-07. Автокран 1975 г/в, грузоподъемность 6,7 тонн на базе ЗИЛ-130. Тел.: 55-99-07. ГАЗ-53 (самосвал) 1985 г/в, ГАЗ-53 (будка), 1993 г/в., станок шлакоблочный. Тел. 55-99-07. ВАЗ-21150, 2006 г/в, ОТС титан. диски, диск. маг. Сот: 87777626174, дом тел: 87184296771. ВАЗ-21063, 1990 г/в, объем 1,3; цвет белый, кап.рем. двиг., ХТС, Цена 170 000 тнг. 87774930630. Газель (грузовой, тент) 2003 г/в. 7500 у.е., сот: 87774100311. МТЗ-50, Цена 5 500 у.е. Сот: 8 705 198 69 33. Прицеп на самосвал Алматинка, Цена 4000 у.е., тел.: 45-87-19; сот: 87778649344. Мотоцикл Урал в раб. сост. с документами, прицеп. 8 (71834) 92444, сот: 87773324807.

Сатып аламын-Куплю Тойота-Камри-20 жеѕіл автокґлігін. Арзандау баєаєа. 87776225577, 87003544737. Тойота Камри, 35 кузов, слх, желательно свежепригнанную или в пути. Сот: 87774100103.

Жўмыс іздеймін Ищу работу Ищу работу плотника (стекольщик, кровельщик, установка дверей, каркасник, распиловщик) возраст 50 лет, без в/п, добросовестный. Тел: 60-49-22, сот. 87776154209. Ищу работу психолога. Тел: 87183233174, сот: 87776593874. Ищу работу шеф-повар, (квалифиц.) мужчина 52 года. Тел: 689018, 670481, сот: 87028692345.

Јртїрлі - Разное Асаба. халал той, їйлену тойы, мерейтой, туєан кїн кеші т.б. Тел: 87772851729; 87053421888. Киіз їй жалєа береміз. Кез-келген мекенжайєа, (той, жабдыќ т.б.) ќўрамыз. Кеѕ јрі жайлы. Тел: 87773325236; 87183779658; 87058616259. Оюлы ќўраќ-кґрпе, ќоржын секілді тігін бўйымдарын жасауєа тапсырыс ќабылдаймын. Тел: 8(71837) 79658; 87058616259. Мемлекеттік сатып алу заѕнамаларын тїсіндіру бойынша ќызмет кґрсетемін. Тел: 87017146308. Фотограф ќызметін ўсынамын. Шаќыру билеттерін дайындау. Тиімді баєалар. Сот. 87003171633, 87054428703, 87754344400. Тјжірибелі аудармашы кґмегі. Орыс тілінен ќазаќ тіліне аудару. Тел.: 8 7025854732. Меняю скот на 2-3 комн. кв-ру или на дом в г. Аксу. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. Сантехник (замен.труб, унитаз, вод/счетчик, канализация). Установка стиральных машин, кухонных моек. Тел: 67-20-75, сот: 87054070832. Оказываю услуги плотника (кровля, остекление, дачные работы, установка дверей) Тел: 60-49-22, сот. 87776154209. Профессиональная (установ. дверей, монтаж ламината, плинтуса, линолеума, утепления дверей), тел: 34-63-26; сот: 87774102952. Электромонтер с образованием выполнит элект.монтажные работы любой сложности. Ремонт, элект/плит и т.д. Аварийный вызов тел: 87015244451. Бурим скважины. Гарантия. Тел: 78-10-97. Перевожу с русского языка на казахский. Тел: 87016549580. Отдам котенка в хорошые руки. 2 месяца, черно-белые лапки, ласковый, приученый в туалет. Тел: 53-88-64.

Газеттерді «Ќазпошта» АЌ, «Ќазпресс» АЌ-ныѕ дїѕгіршектерінен, сондай-аќ облыстыѕ барлыќ елді мекендеріндегі пошта бґлімшілерінен алуєа болады. Газету можно приобрести в киосках АО «Казпочта», АО «Казпресс», а также во всех почтовых отделениях населенных пунктов области.

67

Сдам 1-комн. кв., 22 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00 час.) Сдам 2-комн. кв. 27 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сдам частный дом 20 000 тнг. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сниму 2-3 комн. кв. (семья). Тел: 60-60-15; 45-87-19; сот: 87051592085.

Халыќ тўтынатын тауарларТовары народного потребления Сатамын-Продам Урал мотоциклініѕ распредвал сатамын. Жаѕа. Тел: 35-25-58. Мерекелік кештерге (той, соѕєы ќоѕырау, тїлектер кеші т.б.) арналєан сјнді киімдер. Тел. 87005557979, 87025557979. Ќоржын, тойбастар, ќўраќ-кґрпе тігемін, сатамын. Тел: 34-68-33, сот: 87013411393.

Хабарландыруларды ќабылдау бекеттері: Павлодар ќ-сы, Марєўлан к-сі, 102; Ленин к-сі, 143; «Айгїл», «Матадор» дїкендері; Кутузов к-сі, 157; Ак. Сјтбаев к-сі, 27; №8 кеѕсе; Естай к-сі, 40; «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Екібастўз ќ-сы, «Информбюро» ЖШС, Јуезов к-сі, 15; «ГорТВ», Энергостроитель к-сі, 9; «Вести Екибастуза» №1 кеѕсе, Јуезов к-сі, 49/7.


20

16 маусым, бейсенбі, 2011 жыл №67 (14704) www.saryarka-samaly.kz

ХАБАРЛАМА БЈРЕКЕЛДІ!

ÌÀÐÈÍÀ – ÅÊIÍØI ÎÐÛÍÄÀ! Жуырда Шымкент ќаласында кґркем гимнастикадан Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек сіѕірген спорт шебері Јлия Жїсіпованыѕ жїлдесі сарапќа салынды. Екінші мјрте ўйымдастырылєан халыќаралыќ турнирге алыс-жаќын шетелден 250-ге жуыќ

ÆÀÇÛËÓ ÁÀFÀÑÛ Жазылу кезеѕі

Пошта бґлімдері арќылы жазылу

“KAZPRESS” ЖШС арќылы жазылу

Редакцияєа келіп жазылу

спортшы ќатысты. Ўлттыќ ќўраманыѕ намысын ќорєаєан жерлесіміз халыќаралыќ дјрежедегі спорт шебері Марина Петракова жекелей сында екінші орынєа ие болды. Ќазаќстанныѕ белді гимнастшысы Марина ґзіне жїктелген міндетті толыќтай орындады. Ф.ЈМІРЕНОВ.

ЌЎРМЕТТІ ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫНЫЅ ТЎРЄЫНДАРЫ ЖЈНЕ ЌОНАЌТАРЫ! Сіздерді ќабардин-балкар жјне ќарашай-черкес этно-мјдени бірлестігі - «Эльбрустыѕ» Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына арнап 19 маусым саєат 12.00-де Орталыќ мјдениет жјне демалыс саябаєында ґткізетін «Бейбітшілік пен жасампаздыќтыѕ 20 жылы» атты мерекесін тамашалауєа шаќырамыз! Ўйымдастыру комитеті.

МЕМЛЕКЕТТІК ЎЙЫМДАР МЕН МЕНШІК ТЇРІНЕ ЌАТЫССЫЗ КЈСІПОРЫНДАР ЇШІН ЖАЗЫЛУ БАЄАСЫ

6 ай 12 ай

1386 теѕге 2772 теѕге

1278 2556

теѕге теѕге

798 теѕге 1596 теѕге

ТЎРЄЫНДАР їшін жазылу

1 ай 3 ай 6 ай 12 ай

231 теѕге 693 теѕге 1386 теѕге 2772 теѕге

213 теѕге 639 теѕге 1278 теѕге 2556 теѕге

133 теѕге 399 теѕге 798 теѕге 1596 теѕге

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР їшін жеѕілдікпен жазылу

1 ай 3 ай 6 ай 12 ай

200 теѕге 600 теѕге 1200 теѕге 2400 теѕге

182 теѕге 546 теѕге 1092 теѕге 2184 теѕге

111 теѕге 333 теѕге 666 теѕге 1332 теѕге

«Сарыарќа самалы» газетініѕ јрбір номері Сіздерге тўраќты јрі уаќытылы жеткізілуі біз їшін аса маѕызды. Газетті тасыпжеткізу ќызметіне байланысты ґтініш-тілектеріѕізді ескере отырып, тґмендегі сауалнамаєа жауап берулеріѕізді сўраймыз: сы з ба ? ты лы ал ып тў ра 1. Га зе тт і уа ќы ле ді? ше ре т же тк ізі 2. Ап та сы на не ре ді? кім же тк ізі п бе 3. Сіз ге га зе тт і ѕызєа ы номері ќолы 4. Газеттіѕ соѕє ол ќа й но ме рі ед і? ќа ша н ти ді жј не ізу зе т-ж ур на л же тк 5. По шт ан ыѕ га ла ма ? то з іѕі ѕіл кґ ќызметіне

Мекенжайымыз:

Осы сауалн амаєа ба йл ан ы ст ы жауаптары ѕызды тґм енде кґрсетілге н мекенж айєа жіберулер іѕізді немес е телефон ар ќылы хабарласул арыѕызды сўраймыз.

Павлодар ќаласы, Ј.Марєўлан кґшесі, 102 їй. Маркетинг жјне жарнама бґлімі. Телефондары: 32-09-31, 32-36-82.

ЎОС ЌАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН МЇГЕДЕКТЕРІНЕ жеѕілдікпен жазылу

1 ай 3 ай 6 ай 12 ай

154 теѕге 462 теѕге 924 теѕге 1848 теѕге

120 теѕге 360 теѕге 720 теѕге 1440 теѕге

83 теѕге 249 теѕге 498 теѕге 996 теѕге

Павлодар ќаласы кјсіпорындары їшін редакцияєа келіп жазылу (25 данадан кем болмаса, жеткізіліп беріледі)

1 ай 156 теѕге

3 ай 468 теѕге

6 ай 936 теѕге

12 ай 1872 теѕге

БІЗДІЅ 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143. МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: Телефондар: 32-11-34 (факс), 32-20-11, 32-00-53.

ÃÀÇÅÒÒIH ÈÍÄÅÊÑI Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 32-00-53 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 32-26-72, 32-17-50.

65441

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

Газет аптасына їш рет Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 32-00-75 тїскен барлыќ хаттарєа шыєады, апталыќ Јлеуметтік мјселелер: тегіс жауап беруді таралымы 43841 дана, саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 5 б.т. Жарнамалыќ 32-26-72; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» Баспа индексі 65441. материалдардыѕ Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Павлодар облыстыќ 32-02-82; берушілер жауап береді. «Информ-Бюро-Экибастуз» Экономика 32-00-16; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері ЖШС “PrimaLux” редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген баспаханасында басылды. кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі ЌР, Павлодар облысы, келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 32-17-50; «Сарыарќа самалынан» Екібастўз ќаласы, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа Јуезов кґшесі, 15-їй. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Газеттіѕ сапалы басылуына 32-37-62; Жарияланєан баспахана жауап береді. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар маќалаларды, «ЖАС times» Телефоны: 8/7187/755044. ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 32-17-50; Басылуєа ќол безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі тек КМК рўќсатымен ќойылєан уаќыты 17.00. Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: жїзеге асырылады. Тапсырыс Г11-1394. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 32-00-53 s_samaIy_reklama@maiI.ru Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; Номердіѕ кезекші E-mail: s_samaIy@maiI.ru фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Мўрат АЯЄАНОВ. жјне ќайтарылмайды. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

"Сарыарқа самалы"  

16.06.2011