Page 1

e

Ì HÃIËIÊ ÀÑKÀKÒÀÉ ÁÅÐ, ÅÍÑÅËI ÅËIÌ! 15

желтоксан, бейсенбі 2011 жыл

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

№ 144 (14781) ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

Kàçàêñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Òîóåëñiçäiãiíå - 20 æûë ЈР ЌАЗАЌСТАНДЫЌ ЇШІН ЌАСИЕТТІ ЎЄЫМ Ќўрметті павлодарлыќтар! Бїгін баршамыз їшін еѕ ўлы јрі айшыќты мереке – Ќазаќстан Республикасыныѕ Тјуелсіздігі кїні аталып ґтілуде. Егеменді еліміздегі еѕ жоєары ќўндылыќ ґлшемі – Тјуелсіздіктіѕ таѕы атќанына дјл жиырма жыл толды. Дархан даламызєа азаттыќ пен теѕдік, ынтымаќ пен бірлік нўрын јкелген Тјуелсіздік - јр ќазаќстандыќ їшін ќасиетті ўєым. 1991 жылдыѕ 16 желтоќсаны кїні еліміздіѕ тўѕєыш Президенті Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік тјуелсіздігі туралы Конституциялыќ Заѕєа ќол ќойды. Осылайша, Еуразия ќўрлыєыныѕ жїрегінде орын тепкен, ежелде Ўлы дала атанєан ўлан-єайыр жерде жаѕа јрі дербес мемлекеттіѕ дїниеге келгенін жария етті. Бўл кґрнекті кїн жас мемлекетіміздіѕ тарихына алтын параќ болып мјѕгілікке жазылып, ґміріміздіѕ жарќын да жаѕа дјуіріне бастау болды, халќымыздыѕ єасырлар бойєы ўлттыќ жаѕєыруєа, рухани еркіндікке, экономикалыќ ґсу мен мјдени ґрлеуіне деген ўмтылысын заѕды тїрде бекітті. Жиырма жылдаєы тјуелсіз даму – бўл тарих аєымыныѕ бір сјті єана, біраќ ол тўтас дјуірге бара-бар кереметтей ауќымды оќиєалар мен жасампаздыќќа толы болды. Бїгінде жас ќазаќ мемлекеті - тарихи жоєары ґрде. Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ даналыєы, кґрегенділігі мен пайымдылыєы арќасында бїгінгі Ќазаќстан – бїкіл јлем ерекше баєалайтын жјне ќўрметтейтін ќуатты, экономикалыќ табысты, саяси тўраќты мемлекет. Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ жарќын бейнесі – Еуразияныѕ інжуіне айналєан біздіѕ ару ќаламыз Астана болып табылады. Барлыєымыз їшін бўл жаѕаруымыздыѕ жјне жасампаздыєымызєа деген маќтанышымыздыѕ белгісі. Біздіѕ жолымыздыѕ тїпкі негізі – толеранттыќ арќылы тўраќтылыќќа, ырыќтандыру арќылы жаѕєыртуєа ќол жеткізу. Ортаќ їйіміздегі бейбітшілік пен келісімді ныєайтудан асќан маѕызды јрі игілікті іс жоќ – біздіѕ жалпыўлттыќ ќўндылыќтарымыз осылай деп їн ќатады. Ќазіргі таѕда біз ґз алдымызєа бјсекеге ќабілетті экономикасы мен ел тўрєындарыныѕ ґмірі їшін еѕ озыќ стандарттары бар Жаѕа Ќазаќстанды ќўрудаєы ауќымды маќсатты ўстанып отырмыз. Аталєан маќсатты баєындыру їшін, еѕ бастысы, бізде барлыќ ќазаќстандыќ халыќ сенім артатын Ўлт Кґшбасшысы бар. Ќуатты, ґркендеген жјне баќуатты мемлекет – Жаѕа Ќазаќстанды тек мјртебелі Елбасыныѕ жетекшілігімен єана ќўра аламыз.

Ќўрметті жерлестер! Баршаѕызды осынау тамаша ўлыќ мереке – Тјуелсіздік мерейтойымен шын жїректен ќўттыќтаймын. Сіздерге жјне отбасыларыѕызєа мыќты денсаулыќ, баќыт, амандыќ, бейбітшілік жјне игіліктер тілеймін!

Баќытжан САЄЫНТАЕВ, Павлодар облысыныѕ јкімі.

ТЈУЕЛСІЗ ЕЛ Алтын арай ішінде гїл ырєалып, Дїр дїние барады сўлуланып. Тјуелсіз ел болєалы Ќорќыныштан Кґрген емес жапыраќ діріл ќаєып. Жоќшылыќтыѕ ішімде ќасќыры ўлып, Жанарыма кґрмеді жас тыєылып. Тјуелсіз ел болєалы Кетілмеді Тўлпарымныѕ тўяєы тасќа ўрылып. Ердіѕ неге жетпесін елге ўраны, Жауын жеѕіп, жігерін жер ќылєалы. Тјуелсіз ел болєалы Жігіттердіѕ Бїтінделіп їлгерген ер-тўрманы. Ќателігін тїзетіп кесірлі елдіѕ, Баєы жанєан заман бўл есіл ердіѕ. Тјуелсіз ел болєалы Жетім ґксіп, Тґгілмеді кґз жасы жесірлердіѕ. Жаѕа кїнніѕ жарќылдап белесінде, Саќталатын шыєармын ел есінде. Кісілікті ту етіп мен кґтердім, Кісіліктіѕ тербеліп кемесінде. Кїѕіреніп кїй шерткен кїреѕ кїнде, Кісі ќанша баќ ќуєан бўл ґмірде. Болашаќтыѕ ќамы їшін білсеѕ егер, Жїріп жатыр сынаќтар жїрегімде. Жїйріктерін жаратып, таѕ асырып, Атады ылєи даламда таѕ асыєып. Тјуелсіз ел болєалы Ата ќазаќ Кїллі јлемге келеді баќ асырып. Рафаэль НИЯЗБЕК, Ќазаќтыѕ кґрнекті аќыны.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

АЌПАРАТ

2

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл www.saryarka-samaly.kz

ТЕЅДЕСІ ЖОЌ БІРЕГЕЙ ЖОБА Ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ мерекесі ќарсаѕында «ЌазТрансОйл» акционерлік ќоєамы Шыєыс филиалында мемлекеттік їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы аясында жаѕадан жабдыќталєан орталыќ диспетчерлік пунктіѕ тўсаукесері ґтті. Еліміз бойынша алєашќы болып ашылєан «Павлодар» орталыќ диспетчерлік пунктін іске ќосу шарасына облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев пен акционерлік ќоєам басшылыєы ќатысты.

О

блыс орталыєында орналасќан «ЌазТрансОйл» АЌ Шыєыс филиалында їдемелі индустриялыќинновациялыќ даму баєдарламасына сјйкес, инновациялыќ-технологиялыќ жобаларды жїзеге асыру ќолєа алынєан. Орталыќ диспетчерлік пункт – соныѕ алєашќысы. Аймаќ басшысы еліміздіѕ мўнай ґѕдеу зауыттарына, Ќытай Халыќ Республикасына «ќара алтын» тасымалын жїзеге асыратын бас мўнай айдау стансаларын ќашыќтыќтан автоматты басќару жјне баќылау жїйесін іске ќосты. «ЌазТрансОйл» АЌ-ныѕ бас директоры Ќайыргелді Ќабылдин бўл диспетчерлік пункт Ќазаќстандаєы жјне бўрынєы Кеѕес елдері кеѕістігіндегі алєашќы теѕдессіз инновациялыќ жоба екенін жеткізді. - Жобаны жїзеге асыруєа атсалысќан жобалаушыларєа, мамандарєа алєыс білдіремін. Бўл – мўнай айдау нысандарын баќылау, басќару саласындаєы инновациялыќ жаѕашылдыќ. Болашаќта Ќазаќстанныѕ мўнай ќўбыры жїйесі ел жїрегі - Астана ќаласынан осындай їздік технология арќылы басќарылатынына їміттенеміз. Ортаќ бастамаларымыздыѕ табысты болуына тілектеспін», - деді ол. «ЌазТрансОйл» АЌ Шыєыс филиалыныѕ

директоры Жеѕісбек Лўќпанов озыќ технологиялыќ пункті еліміздегі мўнай тасымалы саласындаєы серпінді жобалардыѕ бірі екенін тілге тиек етіп, ол ґндірістік тўрєыдан тиімді екенін айтты. Ґз кезегінде Баќытжан Јбдірўлы акционерлік ќоєам басшылыєына осындай

ґміршеѕ бастаманы іске асырєаны їшін алєысын айтып, ризашылыєын білдірді. Компанияныѕ јлеуметтік жауапкершілігі мен облыс їшін жасап жатќан демеушілік кґмегін алєа тартты. Мјселен, былтыр «ЌазТрансОйл» АЌ демеушілігімен Павлодар ќаласында бес кґп салалы спорт

алаѕы ашылєан. Оныѕ ќўрылысына компания 280 млн. теѕгеден астам ќаржы жўмсаєан. Орталыќ диспетчерлік пунктте жабдыќталєан SCADA атты озыќ басќару жїйесі аппараттыќ жјне баєдарламалыќ ќамтамасыз ету кешені болып табылады. Ґткізгіштігі жоєары талшыќты-оптикалыќ желі негізіндегі телекоммуникация жїйесімен жасаќталєан, магистралды мўнай ќўбырларын ќашыќтыќтан баќылау жјне басќару мїмкіндігіне ие. Ќазіргі кезде Шыєыс филиалыныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерінде 10 жергілікті жјне тґрт аудандыќ диспетчерлік пункт кезеѕ-кезеѕмен іске ќосылєан. «Павлодар» орталыќ диспетчерлік пунктініѕ мўнай тасымалы ќызметініѕ бекітілген тјртібі негізінде ќызметкерлер ќўрамын оѕтайландыру, ґндірістік шыєынды азайту, мўнай айдау їрдісін болжау, ґндірістік есептілікті автоматты баќылау маќсаттарына ќол жеткізудегі маѕызы зор. Заманауи жабдыќтар мен баќылау-ґлшеу озыќ ќўралдарымен ќамтамасыз етілген диспетчерлік пунктініѕ жобасы бес ай ішінде жасалєан. Алдаєы уаќытта ўзындыєы тґрт мыѕ шаќырымнан астам ќашыќтыќты ќўрайтын Омбы-Павлодар (Ресеймен шекаралас учаскесі), ПавлодарШымкент, Ќўмкґл-Ќараќойын, Кеѕќияќ-Ќўмкґл, Атасу-Алашаѕќай (Ќытай Халыќ Республикасымен шекаралас бґлігі) мўнай ќўбырларыныѕ жўмысы іш ауыспалы диспетчер тарапынан басќарылып, баќыланады. Бўл еліміздегі индустриялыќ-инновациялыќ даму стратегиясына ќосылєан зор їлес екенін атап ґткен абзал. Аќмарал ЕСІМХАНОВА. Суреттерді тїсірген Вал.Бугаев.

Мереке ќарсаѕында

СПОРТШЫЛАРЄА ЖАСАЛЄАН ТАМАША ТАРТУ 15 желтоќсан

Отан кїні

ЈР АДАМНЫЅ АЛТЫН ТҐРІ Отан - јрбір адамныѕ ќасиетті де ќастерлі мекені, ќоршаєан ортасы, тўєырлы ордасы. Оныѕ јрбір ќыбырлаєан жјндігі, ўшќан ќўсы, ќашќан аѕы - ќазына, ауасы мен суы - ќасиет, дјру. Отаннан ќаншалыќты алыстап кетсек, соншалыќты саєынышќа кґміліп, жїрегімізді мўѕ басары хаќ. Оны ќорєап, аялай білу јркімніѕ басты міндеті болып табылады. Бўєан дейінгі тарихымызда «Отан їшін!» деген жалєыз ауыз сґзбен ќуаттанып, ќайраттанып, жанын ќан майданда ќўрбан еткен батыр бабалар кґп болєан. Бўл оны ќадір- ќасиетініѕ ќаншалыќты зор екендігін аѕєартса керек. Ќазаќтыѕ єасырлар бойы мол ќорєа ие болєан ауыз јдебиетінде Отан таќырыбындаєы маќалдар мен мјтелдер, батырлар туралы жырлар молынан кездесуініѕ ґзі сґзімізге дјлел. Азат елдіѕ азаматы ретінде ендігі кезекте аса бай, кґз тартар кґркем байтаќ даламызды, бїкіл јлемдегі жалєыз Отанымыз Ќазаќстанды ќорєап, мјртебесін асќаќтату баршамыздыѕ ќасиетті борышымыз! Жарќынбек АМАНТАЙ.

Ќўрметті Павлодар

облысыныѕ тўрєындары! Сіздерді ўлы мереке – Ќазаќстан Республикасыныѕ Тјуелсіздігі кїнімен шын жїректен ќўттыќтаймыз! Бўл мереке мемлекетіміздіѕ бостандыєы мен дербес билігініѕ нышаны болып табылады. Ґткен екі онжылдыќтыѕ ішінде Ќазаќстан мемлекеттік ќўрылыс, демократиялыќ принциптерді ныєайту, экономикалыќ јлеуетті іске асыру бойынша ќомаќты жетістіктерге ќол жеткіздік. Еліміз јлемдік ќауымдастыќта лайыќты орын алды. Осындай мереке кїні дендеріѕізге саулыќ, еѕбектеріѕізге табыс, отбасыларыѕызєа ырысбереке, ізгі ниеттеріѕізге сјттілік тілейміз. Облыстыќ мјслихаттыѕ депутаттары.

Суретті тїсірген Вал.Бугаев.

Павлодар ќаласында заманауи бокс орталыєы ашылды Керекуліктер Тјуелсіздіктіѕ торќалы тойын ерекше кґѕіл кїймен ќарсы алуда. Соныѕ бір дјлелі, сейсенбі кїні жергілікті былєары ќолєап шеберлерініѕ игілігіне берілген жаѕа бокс орталыєы. Павлодар ќаласында орын тепкен єимараттыѕ салтанатты ашылу рјсіміне облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев ќатысты. Сјулеті алыстан мен мўндалайтын єимаратта бокс залы, оќу-жаттыєу жиындарына арналєан арнайы бґлмелер жабдыќталєан. Сондай-аќ, 24 орынды жатын бґлме, шаєын кафе жўмыс істейді. Нысанды «Павлодар мўнай-химия зауыты» АЌ ґз ќаржысына салды. Шараєа ќатысушыларды ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ мерейтойымен ќўттыќтаєан аймаќ басшысы игі лебізін білдірді. - Соѕєы жылдары облысымыздаєы спорт нысандарыныѕ саны артып келеді. Пайдалануєа беріліп отырєан заманауи бокс орталыєы соныѕ бір кґрінісі. Павлодар ќаласында футбол, теннис, баскетбол алаѕдары ашылды. Теннис орталыєы ґз ќызметіне кірісті. Демеушілердіѕ есебінен таєы да бір спорт кешенініѕ ќўрылыс жўмыстары жїріп жатыр. Мўндай игі бастамалар алдаєы уаќытта да жалєасады. Жалпы, ґѕірімізде спорт саласы

айтарлыќтай алєа басуда. Спортшыларымыз ел біріншілік-терінде їнемі жїлделі орындардан кґрінеді . Аймаєымыздан Јлем, Азия чемпиондары шыєа беруіне тілектеспін, - деді Баќытжан Јбдірўлы. Бокс орталыєыныѕ кілтін «Павлодар мўнайхимия зауыты» АЌ-ныѕ бас директоры Шухрат Данбай облыстыќ бокс федерациясыныѕ атќарушы директоры Азамат Маќажановќа табыс етті. Атап ґтерлігі, Ш.Данбай облыстыќ бокс федерациясыныѕ президенті болып табылады. Ґѕіріміздегі бокс саласыныѕ басыќасында жїрген Ќазаќ КСР еѕбек сіѕірген жаттыќтырушысы Рафаэль Вахитов: «Боксшыларєа мол мїмкіндік жасалуда. Енді жаєа єимаратта білікті боксшыларды дайындаймыз», - дейді. Облыс намысын абыроймен ќорєап жїрген боксшы

Еліміз Тјуелсіздік алєаннан кейін білім беру саласын дамытуєа ерекше мјн беріле бастады. Кезінде жабылып ќалєан білім ордалары кїрделі жґндеуден ґтіп, шјкірттерге есігін айќара ашты. Мемлекеттік «100 мектеп, 100 аурухана» баєдарламасы аясында жыл санап жаѕа мектептер бой кґтеріп, пайдалануєа берілді. Тек їстіміздегі жылы облыстыѕ білім беру мекемелеріне 927 компьютер сатып алынып, 27 мультимедиялыќ жјне лингафондыќ, 35 биология кабинеті ашылды. Облыстыќ білім беру басќармасыныѕ мјліметі бойынша, бїгінгі кїні оќушылар 100 пайыз жаѕа оќулыќтармен ќамтамасыз етіліп, мектептер толыќтай интернет желісіне ќосылды. Демек, мемлекет тарапынан оќушылардыѕ ойдаєыдай білім алуы їшін барлыќ мїмкіндік ќарастырылєан. Сонымен ќатар, мїмкіндігі шектеулі балаларєа білім беру мјселесі де дўрыс жолєа ќойылды. Айталыќ, аймаќтаєы

їйде білім алатын 400-ден астам мїмкіндігі шектеулі бала толыќтай оќумен ќамтамасыз етілген. ЌР Конституциясында елдегі јрбір баланыѕ тегін орта білім алуєа ќўќылы екендігі кґрсетілген. Сондыќтан, елдегі јрбір балєынныѕ білім алуєа зор мїмкіндігі бар. Осыдан біраз жыл бўрын елде педагог мамандардыѕ тапшылыєы байќалєан болатын. Бїгінгі кїні бўл мјселе де шешімін тауып, «Дипломмен - ауылєа» баєдарламасы бойынша шалєай елді мекендерге жас мамандар тартылуда. Їстіміздегі оќу жылында облыс мектептеріне 438 жас маман келіп, оныѕ 30-ы ауылдыќ жерлерге аттанєан екен. Ел болашаєы їшін еѕбек етіп жїрген бўл мамандарєа мемлекет

Саян Жаќыпов былєары ќолєап шеберлеріне осындай тамаша жаєдай жасаєан азаматтарєа ризашылыєын білдірді. «Алдаєы уаќытта барымды салып, јлемдік сындарда топ жаруєа тырысамын»,-дейді ол. Фархат ЈМІРЕНОВ.

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК - БІЛІМДІ ЎРПАЌТЫЅ ЌОЛЫНДА! тарапынан жан-жаќты ќолдау кґрсетілуде. Сондай-аќ, мемлекет дарынды жастарды ерекше ќамќорлыќќа алуда. Осы маќсатта былтыр Астана ќаласында «Назарбаев университеті» ашылып, елдегі еѕ талантты да білімді жастар сонда білім алуда. Жалпы, жыл сайын білім беру саласында оѕ ґзгерістер орын алып, бюджеттен бґлінетін ќаржы кґлемі де артуда. Бўєан ќарап, білім беруді дамытуєа жылдан-жылєа баса мјн берілгенін аѕєаруєа болады. Осындай жетістіктерге Тјуелсіздіктіѕ арќасында ќол жетіп отыр. Н.АЌЫТЕГІ.

Сайлау - 2012

НАУЌАНЄА ЈЗІРЛІК ОЙДАЄЫДАЙ 2012 жылдыѕ 15 ќаѕтарында ґтетін ЌР Парламенті Мјжілісі мен мјслихаттар сайлауына дайындыќ барысына облыстыќ јділет департаменті ґз лайыќты їлесін ќосуда. Салыќ органдарыныѕ сўрауы бойынша, біздіѕ ќызметкерлермен сайлауєа ќатысуєа ниетті азаматтар мен олардыѕ зайыбына ќатысты меншік ќўќыєы жґніндегі мјліметтерді,

жылжымайтын мїлікке ие ґкілдіктер мен филиалдарды тіркеуге алу жґніндегі аќпараттар јзірленіп, тиісті мекемелерге жіберілуде. Біздіѕ аќпарат беруіміз арќылы кандидаттардыѕ белгілі бір жылжымайтын мїлікке иелігініѕ аныќ-ќаныєы ажыратылады. Јрбір мјлімет јзірлену барысында мўќият тексеріледі. Осы жылдыѕ 12 желтоќсанына дейін

облыстыѕ салыќ департаментінен јділет органдарына 278 тўлєаєа байланысты сўрау салынды. Олардыѕ 195-і ґѕделіп, жауап тиісті аќпарат жіберілді. Ќазаќстан Республикасы аумаєында тіркелген заѕды тўлєалар туралы жјне жылжымайтын мїлікке ќўќыєы жайлы аќпарат алдаєы уаќытта сўранысќа сай жауапты органдарєа жіберіледі. Маржан ИМИЯТОВА, облыстыќ јділет департаменті бастыєыныѕ орынбасары.


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

– Дана халќымыз айтќандай, «Ґткенді сараптау – болашаќќа баєдар». Бїгінгі белесті баєамдау їшін артта ќалєан кезеѕдерге кґз тігу, салыстырып-сараптау – ќашанда заѕды ќўбылыс. Тјуелсіз Ќазаќстан аз єана уаќыт ішінде, наќтыраќ айтсаќ, жиырма жылдыѕ ішінде толайым табыстарєа ќол жеткізді. Кїні кеше егемен мемлекет ретінде алєашќы ќалыптасу кезеѕіне бет бўрєан алып Отанымыз бїгінде тўраќты даму жолына тїскен, тґрткїл дїниемен терезесі теѕ, абыройлы да айбарлы, ќуатты елге айналды. Тарихтан мјлім, мўндай деѕгейге иек арту їшін ќайсыбір елдер тўтастай єасырларды жўмсайды. Кеѕестік жїйе ыдыраєан тўста Ќазаќстанныѕ кґптеген проблемалармен бетпе-бет келгенін білеміз. Сол бір алмаєайып тўста тек Ќазаќстан Республикасыныѕ Тўѕєыш Президенті Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев ќана еліміздіѕ ґтпелі ќиыншылыќтар мен ауыртпалыќтарды, дербес тїрде ќалыптасу кезеѕдерін сјтті еѕсеріп, аз уаќытта јлемдегі жетекші елдермен иыќ тірестірер, экономикасы ќуатты мемлекетке айналарына сенгені аныќ. Осынау ќиын да кїрделі, аса жауапты кезеѕдегі жўмыстардыѕ барлыєын Мемлекет басшысы ґз мойнына алды. Јрине, сол кездері экономикалыќ, саяси жјне јлеуметтік реформаларєа сенімсіздікпен ќарап, тїпкі маќсаттарын тїсінбеушілікке салынып, Ќазаќстанды тоќырауєа ќарай кері итермелеген жандар да аз кездеспеді. Алайда, Елбасымыз тек ќана алєа ќадам басып, елді жјне тўрєындарды жарќын јрі жайлы болашаќќа ќарай ныќ сеніммен бастай білді. Соныѕ айќын жеѕісі мен жемісіне бїгінгі кїні баршамыз кґз тігіп, зор маќтанышпен куј болудамыз. 2000 жылдан бастап экспорттыќ баєыт бойынша наќты сектордыѕ барлыќ салаларында ґндіріс кґлемі айтырлыќтай еселенді. 2002-2010 жылдары негізгі капиталєа ќўйылатын инвестициялар кґлемі 9,3 есеге ґсті. Облысымыздыѕ республикалыќ инвестиция кґлеміндегі їлес салмаєы бір жарым есеге артты. Ґнеркјсіп ґнімдерініѕ кґлемі 5,8 есе ўлєайды. Ќазіргі уаќытта аймаєымызда 863 ґнеркјсіп кјсіпорындары ќарќынды жўмыс істеуде. Тек соѕєы 10 жыл ішінде жаѕадан 45 ірі кјсіпорын іске ќосылды. 2001 жылдан бастап наќты кґріністегі кґмір ґндірудіѕ кґлемі 33,7%-єа, электр энергиясын ґндіру 67,4%-єа, ферроќорытпа – 49,9%-єа, мўнай ґѕдеу 2,2 есеге ўлєайтылды. Таєы бір айтатын жайт, облыс тўрєындары арасынан «бўрын Павлодарда трактор зауыты жјне химкомбинат, ќўрылыс индустриясы кјсіпорындары болєан еді, бїгінде олар жоќ» деген пікірлер естіліп ќалады. Бўл - мїлде ќате тїсінік. Айтыѕызшы, ќазіргі уаќытта ауыл шаруалары жоєары ґндірістік ќуаттылыќќа ие шетелдік техникаларды сатып алып жатќанда, бўрынєыныѕ јбден ескірген јрі ґзіндік ќўны жоєары тракторы кімге ќажет? Бїгінде шаруашылыќ иегерлері ґткен кїнніѕ еншісінде кеткен техникалар туралы естігісі де келмесі аныќ. Јрине, трактор зауыты ќазір жоќ. Біраќ, оныѕ базасында жоєары ќуаттылыќќа ие металл ќорытатын, тїрлі диаметрдегі ќўбырлар мен басќа да аса ќажетті ґнімдер дайындайтын «Кастинг» ЖШС жјне «KSP Steel» ЖШС кјсіпорындары шоєырланєан. Енді экологиялыќ тўрєыдан аса ќауіпті технологиясы болєан бўрынєы химия зауытын алайыќ. Бїгінде оныѕ орнына «Каустик» АЌ ќўрылды. Бўл кјсіпорын дјл бўрынєыдай хлор, каустикалыќ сода жјне таєы да басќа ґнімдерді шыєарады. Біраќ мўндаєы ґнімдер мембрандыќ јдіспен, ешќандай зияндылыєы жоќ негізде жасалады. Айта кетейін, бўл јзірге бастамасы єана. Таяу арада осы кјсіпорынныѕ жанында аса ірі кґлемде капитал тарту, сондай-аќ, ќазаќстандыќ жјне шетелдік ґндірістерді ќатыстыру арќылы еркін экономикалыќ аймаќ ќўрылатын болады. – Баќытжан Јбдірўлы, Ќазаќстанныѕ їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы, сґз жоќ, ел экономикасын тыѕ бетбўрыстарєа жетелеп, дамуєа жаѕаша сипат беріп отыр. Павлодар облысы мўндай тыѕ жобаларды жїзеге асыру жаєынан республикада кґшбасшылар ќатарында

САРЫАРЌА САМАЛЫ

Дербестік алып, дїйім жўртпен мойындалєан тјуелсіз Ќазаќстанымыз 20 жылдыќ торќалы тойы ќарсаѕында ґзініѕ жїріп ґткен ґршіл де ґнегелі жолына кґз тастап, жеткен жетістіктерініѕ, толайым табыстарыныѕ ќорытындыларын шыєарып, болашаќтыѕ баєдарын сараптап отыр. Јрине, тўтастай еліміздіѕ ќуаттылыєын еселеуде жекелеген ґѕірлердіѕ ќосар їлесі ќомаќты екені еш дау тудырмаса керек. Павлодар облысыныѕ јкімі Баќытжан САЄЫНТАЕВ ґѕірде кейінгі кезеѕдерде жїзеге асќан игі ґзгерістер мен жаѕашылдыќтар, болашаќќа белгіленген жоспарлар туралы ой бґліседі.

тўр. Алдаєы Тјуелсіздік тойын ґндірістіѕ осы баєыты ќандай жетістіктермен ќарсы алмаќшы? – Бўл мемлекеттік баєдарламаны жїзеге асыруєа кіріспес бўрын біз тўтастай облыстыѕ жјне оныѕ јрбір ауданыныѕ ґзіндік жаєдайларын жіті сараптап алдыќ. Мўндай ўстаным бізге жекелеген ауданда немесе ќалада їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасыныѕ алєа тартар тірегі болар жобаны айќындауєа мїмкіндік туєызды. Облысымызда аталєан баєдарлама аясында жалпы инвестициялыќ кґлемі 1 триллион 202 миллиард теѕгені ќўрайтын 169 жоба жїзеге асырылып, нјтижесінде 14 мыѕ жаѕа жўмыс орны ќўрылады. Баєдарлама басталєалы ґѕірде жалпы сомасы 168 миллиард теѕгеге 62 жоба іске ќосылды. Їстіміздегі жылдыѕ соѕына дейін таєы 16 жобаны ґміршеѕ ету жоспарланєан. Мўныѕ бјрі тўєырлы Тјуелсіздігіміздіѕ тойы ќарсаѕындаєы аса зор тарту. Айта кетейін, бірќатар тыѕ ћјм жаѕашыл жобалар Елбасымыздыѕ тікелей басшылыєымен жїзеге асырылды. Олар – «Ќазаќстанныѕ электролиз зауыты», мўнай-газ саласына арналєан шексіз ќўбырларды ґндіретін кјсіпорын, Павлодар мўнай-химия зауытында ґнім сапасын арттыруєа арналєан сутегі ґндіру бойынша ќондырєыны орнату, метил-трет-бутил эфирін жјне полипропилен ґндіру зауыты, «Ќазаќстанныѕ Солтїстігі мен Оѕтїстігі» аталатын ќуаттылыєы 500 киловатт жоєары ќуатты электр таратудыѕ аймаќаралыќ желісін іске ќосу жјне таєы басќалар. Осыныѕ барлыєы ел Президентініѕ аймаќтаєы индустрияландыру ќарќынына ќаншалыќты мјн беретінін айєаќтайды. Бўл баєыттаєы жўмыс ауќымын одан јрі кеѕейте отырып, аймаќќа тек индустриялы деген єана емес, сондай-аќ, инновациялыќ деген мјртебені алуды кґздейміз. Демек, єылыми негізге баєытталєан кјсіпорындарды ќўратын боламыз. Елбасымыз инновация, нанотехнология жјне басќа да серпінді баєыттар бойынша наќты міндеттер ќойды. Сондыќтан да, біз жаѕашылдыќтарды енгізуге барынша кїш салудамыз. – Павлодар ґѕірі еліміздегі ірі индустриялы ґлке ретінде ќабылданады. Ал аграрлыќ секторда бґле-жара айтар ілгерінді ґзгерістер бар ма? – Аграрлыќ сектор экономика саласында аса маѕызды роль атќарады. Ґнеркјсіпті саналатын біздіѕ облыста да осы салаєа баса мјн беріледі. Ґѕірімізде 4 мыѕєа жуыќ ауылшаруашылыќ ќўрылымдары јрекет етеді. Егін шаруашылыєында біздіѕ облыс бидай, кїнбаєыс жјне ќараќўмыќ даќылдарын ґндіру бойынша ќолайлы саналады. Біз ауылшаруашылыќ ґнімдерімен тек ґзімізді єана ќамтамасыз етіп ќоймай, сонымен ќатар, сыртќа экспорттаймыз. Мал шаруашылыєыныѕ даму ќарќыны мен тґрт тїліктіѕ ґсімі де кґѕіл кґншітерліктей. Облыста асыл тўќымды ірі ќара мал, жылќы, ќой мен шошќа ґсіру баєытында 43 субъекті жўмыс істейді. Малдыѕ сапалыќ сўрпын жаќсарту бойынша асыл тўќымды сараптайтын екі дистрибьюторлыќ орталыќ ќызмет етеді. Мал шаруашылыєы ґнімдеріне деген сўраныс Ресейдіѕ бізбен кґршілес ґѕірлерінде аса жоєары. Егер сандыќ мјліметтерге ден ќоятын болсаќ, облыстыѕ ауылшаруашылыќ ґнімдері ґндірісініѕ кґлемі тјуелсіздік алєан жылдармен салыстырєанда 2010 жылы 75,8 есе, 2000 жылмен салыстырєанда 3,7 есе ґсті. 2011 жылы ґѕдеумен шўєылданатын нысандардыѕ саны 416 бірлікке артты. Бўл –

1991 жылєы деѕгеймен салыстырєанда тґрт есе жоєары кґрсеткіш. Осы кезеѕ аралыєында ґѕдеудіѕ жјне дайындаудыѕ 158 нысаны іске ќосылды. Индустрияландыру картасындаєы агроґнеркјсіп кешені жобаларыныѕ їлесі тґртінші бґлікті ќўрайды – 169 жобаныѕ 42-сі. Мўны алдаєы уаќытта арттыру ќажет. 2011 жылы егіс алќаптарыныѕ кґлемі 2000 жылмен салыстырєанда 62%-єа артты. Агроґнеркјсіп кешеніне салынєан ќаржыны мен ґзін-ґзі толыќтай аќтайтын инвестициялар деп ќарастырамын. Тек биылєы жылдыѕ ґзінде агроґнеркјсіп кешенін дамытуєа 11 миллиард 800 миллион теѕге ќаржы баєытталды, соныѕ ішінде 3 миллиард теѕгеге жуыєын субсидиялар ќўрайды. Ауылшаруашылыќ даќылдары егістігініѕ жалпы аумаєы былтырєы жылмен салыстырєанда бес есеге ўлєайды. Нјтижесінде біз астыќ, майлы даќылдар, кґкґніс, картоп ґнімдерініѕ жоєары шыєымдарына ќол жеткіздік. Ќысќасы, бізде аграрлыќ сектордыѕ јлеуеті аса жоєары. Біраќ біз оны толыќтай пайдалана алмаудамыз. Бўл – ґз алдына їлкен мјселе. Суармалы жер алќаптарын ќайта жаѕєырту баєыты мемлекеттік ќолдауды ќажетсінуде. – Ќазаќстан мемлекеттілігініѕ ќалыптасу жолын сараптай отырып, Президенттіѕ јлеуметтік баєытќа негізделген ўтымды саясатына назар аудармай кете алмайтынымыз аян – Сґз жоќ, наќ солай. Мемлекетті дамытудыѕ барлыќ кезеѕдерінде медицина мен білім беру саласы айрыќша басымдыќќа ие болды. Артта ќалєан жиырма жылда денсаулыќ саќтау саласына жўмсалатын ќаржы кґлемі он есеге ґсті. Мемлекеттік «100 мектеп, 100 аурухана» баєдарламасыныѕ ќаншалыќты маѕызды јрі уаќытылы ќабылданєан ќўжат болєанын аз сґзбен баєалау оѕай емес. Тек біздіѕ облыстыѕ ґзінде соѕєы уаќытта 140 орынды екі балалар ауылы, 530 орынды їш балабаќша іске ќосылды. Мысалы, «жабайы нарыќ» жылдарында барлыќ балабаќшаларды тїбегейлі жеке меншікке сату етек алєаны белгілі. Мектепке дейінгі білім беру саласыныѕ жаєдайы ќиындады. Ал мемлекеттік «Балапан» баєдарламасыныѕ ќаншалыќты ўтымды јрі уаќытылы болєанын тґмендегідей деректерден аныќ аѕєара аламыз. Балалар баќшасыныѕ саны 2,5 есе артты, балаларды мектепке дейінгі біліммен жјне тјрбиемен ќамту деѕгейін жыл соѕына дейін 85%-єа жеткізуді жоспарлап отырмыз. 2001 жылдан бері облыста 8,1 мыѕ орынды ќамтитын 23 жаѕа мектеп ашылды. 2015 жылєа дейін Павлодар облысында бес мыѕ орынды ќамтитын бес жаѕа мектеп ќўрылысын салу кґзделген. Соѕєы он жылда денсаулыќ саќтау саласында облыстыќ диагностикалыќ орталыќ, їш аурухана, туберкулезге ќарсы їш аудандыќ аурухана, тґрт емхана салынды. 2010 жылы Павлодарда облыстыќ туберкулезге ќарсы диспансер пайдалануєа берілді. Аса озыќ медициналыќ ќондырєылар павлодарлыќ кардиохирург-тарєа, онкологтарєа, басќа да дјрігер мамандарєа науќастарды емдеуде жаѕа технологияларды енгізуге жол ашты. 1998 жылдан бері аймаќтыѕ ќўрылыс саласына ќўйылєан инвестиция нјтижелі болды. Тек 2000 жылдыѕ ґзінде 1999 жылмен салыстырєанда ќўрылысќа салынєан капитал кґлемі 1,8 есеге ґсіп, 12,7 млрд. теѕгені ќўрады. Биылєы жылдан бастап облыста пјтерлерді тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесі арќылы салу ќолєа алынды. Осы жїйе бойынша бой кґтерген алєашќы їйлерді Павлодар ќаласында жыл

соѕына дейін тапсыру кґзделуде. Алдаєы жылы салаєа 3,5 миллиард теѕге жўмсау ќарастырылып отыр. Нјтижесінде 38 мыѕ шаршы метр кредиттік тўрєын їйді іске ќосу ќамтамасыз етіледі. Бўдан ґзге, тўрєын їй ќўрылысын жїргізу «Ќазаќстан алюминийі» АЌ-да, Аќсу ферроќорытпа зауытында, «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясында» жјне басќа да кјсіпорындарда оѕ жолєа ќойылєан. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы шеѕберінде облыстыѕ ќалалары мен аудандарында 42 мыѕ шаршы метр жалдамалы тўрєын їйлер салынып, пайдалануєа берілді. Оныѕ алды бїгінде іске ќосылуда. Биыл «Аќ бўлаќ» баєдарламасы бойынша ауылдыќ елді мекендерде сумен жабдыќтау жобаларын жїзеге асыруєа 735 миллион теѕге баєытталды. Нјтижесінде ќазір сумен жабдыќтау бойынша 12 жоба жїзеге асырылуда, сондай-аќ, Беловод жјне Май топтыќ су ќўбырларын ќайта жаѕєырту жобалары ќолєа алынєан. Біздіѕ еѕ басты басымдыќтарымыздыѕ бірі – тўрєындарды жўмыспен ќамту. Бїгінде бізде жўмыссыздыќ деѕгейініѕ еѕ тґменгі кґрсеткіштеріне ќол жеткізілді. Жыл басынан бері 7,5 мыѕ жаѕа жўмыс орны ќўрылды, соныѕ їш мыѕы - тўраќты жўмыс орындары. Бўєан кјсіпкерлік секторын дамыту жан-жаќты мїмкіндіктер берді. Бїгінде «Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасы кјсіпкерлікті ќолдаудыѕ негізгі ќўралы ретінде саналып отыр. Соѕєы бес жыл ішінде шаєын жјне орта бизнес ґнімдерініѕ кґлемі екі есе артты. Тек ќана биылєы жылы осы баєдарламаны жїзеге асыруєа екі миллиард теѕгеден астам ќаржы ќарастырылєан. Кјсіпкерліктіѕ кеѕ ґріс алуына жаєдай жасай отырып, біз тек аймаќтыѕ экономикасын ныєайтып ќана ќоймай, сонымен ќатар, тўрєындардыѕ јлауќатын жаќсартуєа їлкен мїмкіндіктер тудырудамыз. – Баќытжан Јбдірўлы, Сіздіѕ облыс басшылыєына келгеніѕізге їш жылдан аса уаќыт болєан екен. Ќазірге дейін нендей істер тындырылып, алєы кїндерге нендей міндеттер белгіленіп отыр? – Экономикада негізгі салмаќ ґнеркјсіптік секторєа артыла береді. Тау-кен ґндірісін, металлургиялыќ ґнеркјсіпті, энергетиканы дамыту одан јрі жалєасады. Болашаќта 2015 жылєа дейін аймаќты дамытуєа оѕтайлы жаєдайлар тудыру жјне экономикалыќ ґсімді ќамтамасыз ету маќсатында басымдыќќа ие баєыттарды дамыту ќолєа алынатын болады. Атап айтар болсам, ол – экономиканы жјне јлеуметтік саланы, агроґнеркјсіп кешенін жаѕарту їшін инновациялыќ технологияларды енгізіп, ґміршеѕ ету. Осы баєыттардыѕ бірќатарыныѕ шеѕберінде аймаќтыѕ инфраќўрылымдыќ мїмкіндіктерін дамыту, туристік јлеуетін кеѕейту, экологиялыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету жўмыстары ќолєа алынады. – Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында облыстыѕ ќол жеткізген нјтижелерін ќалай ќорытар едіѕіз? – Бўл сауалєа Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ: «Біздіѕ барлыќ жетістіктеріміз – жаѕа істердіѕ бастамасы» деген сґзімен жауап берер едім. Барша ќазаќстандыќтар атап ґтуге дайындалып жатќан мерейлі тойєа біздіѕ де облыс лайыќты кґрсеткіштермен жетті. Бўл – бїгінде ќадірменді ардагерлеріміздіѕ жјне олардыѕ ізін, ісін жалєастырушылардыѕ ўжымдыќ еѕбегі. Барлыєына сол їшін їлкен алєысымды білдіремін!


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

САРЫАРЌА САМАЛЫ

ЫРЫС АЛДЫ - ЫНТЫМАЌ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ: ОЌИЄАЛАР ЖЫЛНАМАСЫ 1992 жыл, 31 мамыр. Тўѕєыш рет 19311933 жылдары ќазаќ халќыныѕ басынан ґткен ўлы нјубет – ашаршылыќ ќўрбандарын еске алу кїні аталды. «Ќазаќ тілі» ќоєамыныѕ бастамасымен Павлодар мешітінде аштыќ ќўрбандарына арналып дўєа оќылды. Ќўлшылыќ шарасы православ шіркеуінде де ґтті. 1995 жыл, наурыз айы. Норвегияныѕ Савалене ќаласында ґткен јлем чемпионатында јйелдер арасында кґпсайыстан павлодарлыќ спортшы Людмила Прокашева жалпы есепте кїміс медаль олжалады. Мўндай оќиєа бўрын-соѕды ќазаќстандыќ конькимен жїгіру спортында болмаєан еді. 1996 жыл, 1 ќыркїйек. Павлодар ќаласындаєы №1 орта мектептіѕ жанынан Ўлттыќ жаѕєыру мектебі ашылды. Онда армян, еврей, ингуш, корей, неміс, польяк, татарбашќўрт, украин, чуваш ўлттыќ мјдени орталыќтарыныѕ жексенбілік мектептері бас ќосты. 1998 жыл, наурыз айы. Павлодар мўнай ґѕдеу зауытында экологияєа жаєымсыз јсері аз, жоєары октанды АИ-95 маркалы бензин алєаш рет ґндірілді. Жапонияныѕ Нагано ќаласында ґткен Олимпиада ойындарында Павлодардан барєан Людмила Прокашева 5 шаќырым ќашыќтыќта конькимен жїгіру бойынша Ќазаќстан ќоржынына ќола жїлде салды. Ол - Аќ Олимпиаданыѕ жїлдегерлері ќатарынан кґрінген тўѕєыш ќазаќстандыќ спортшы. 1999 жыл. Облыста жјне Ќазаќстанда тўѕєыш рет Баянауыл жјне Майќайыѕ кенттерінде DАМА спутниктік жїйесі іске ќосылды. 2000 жыл, 23 ќыркїйек. Павлодар ќаласында алєаш ат спорты бойынша сайыстар ўйымдастырылды. Жарыс ќаланыѕ негізі ќаланєалы тўѕєыш рет салынєан жјне жалєыз болып есептелетін ипподромда ґткізілді. 2001 жыл, 21 маусым. ЌР Президенті Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев Аќсу-Дегелеѕ баєытындаєы теміржол учаскесін іске ќосты. Бўл - ел тјуелсіздігін алєалы салынєан тўѕєыш теміржол бґлігі болатын. 21 ќыркїйек. Павлодар ќаласында жаѕадан салынєан облыстыќ мешіт ашылды. Оєан ќазаќтыѕ ойшыл-философы, кґрнекті аќын, дін ќайраткері Мјшћїр Жїсіп Кґпеевтіѕ есімі берілді. 2002 жыл, 6 ќараша. Екібастўздыѕ «Богатырь» кенішінде жер бетін аршу жјне кґмір ќазу жўмыстарын электр жїйесі арќылы атќаруєа кґшу аяќталды. Бўл жоба соѕєы тґрт жыл бойы жїргізілген еді. 7 желтоќсан. Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ ќатысуымен Павлодар облыстыќ диагностикалыќ орталыєы іске ќосылды. Бўл медициналыќ мекемеде ауруды аныќтаудыѕ жјне емдеудіѕ озыќ тјсілдерін енгізу кґзделді. 2003 жыл, шілде. Токиода математика пјні бойынша ґткен халыќаралыќ олимпиадада Павлодар ќалысыныѕ 16 жасар оќушысы Ќуат Есенов жеѕімпаз атанды. Ол јлемніѕ 90 елінен барєан 500 жоєары сынып оќушысы арасынан ґзініѕ жїйрік екенін танытты. 2004 жыл, 30 ќаѕтар. «Богатырь» кенішінде Екібастўз кґмір ќойнауы игеріле бастаєалы 200 миллионыншы тонна ґнім алынды. 20 аќпан. Екібастўздыѕ «Шыєыс» кенішінде кјсіпорын іске ќосылєалы бері 300 милионыншы тонна кґмір жґнелтілді.

ÁÅÉÁIÒØIËIÊ ÒÎÐI

ÀÑÒÀÍÀ!

Бїгінде јлемде діни тўраќтылыќ пен келісім ќай елде болса, бейбітшілік пен ґркениет те сонда. Дїниеніѕ тїкпір-тїкпірінде болып жатќан дінаралыќ, конфессияаралыќ ќаќтыєыстардан жыл сайын жїздеген адам опат болуда. Бўл - жалпы адамзаттыѕ єасырлар бойы жалєасып келе жатќан ќасіреті. Бўл ретте, бейбітшілік кіндігіне айналєан Ќазаќстанныѕ јлемдік аренада алар орны ерекше. Жїздеген діни конфессиялар мен тїрлі бірлестіктер бір-бірімен татулыќта тіршілік етіп отырєан ќазаќ елі тґрткїл дїниеніѕ талайына їлгі болып отырєаны хаќ. Ґткен жылы ЕЌЫЎ-єа абыройлы тґраєалыќ етсек, биыл Ислам конференциясы ўйымына жоєары деѕгейде басшылыќ жасадыќ. Јлемдік дјстїрлі діндер кґшбасшылары съезініѕ елордасы Астанада тўраќты ґтіп келе жатуыныѕ ґзі Ќазаќстанныѕ єаламдыќ бейбітшілікке ќосар їлесініѕ ќомаќты екендігін аѕєартса керек. Аса ќадірлі ќонаќтар ретінде Сауд Арабиясы Королініѕ арнайы ґкілі - Ј.Јл Аш-Шейх, Египет Президентініѕ арнайы ґкілі, Уаќыфтар

Министрі - М.Закзук, Жапонияныѕ бўрынєы Премьер-Министрі Ц.Хата сияќты т.б. белгілі саясаткерлер ќатысты. Конфессияаралыќ форум ґткізу туралы Ќазаќстан бастамасын іске асырудаєы сґзсіз сјттілік - Съез ќатысушыларыныѕ ауќымды ќўрамы мен жоєары деѕгейі болєаны аныќ. Елбасы Н.Назарбаевтыѕ тікелей бас болуымен тыныштыќ пен тўраќтылыќ жолында аса маѕызды ќадамдар жасалды. Ядролыќ жаппай ќырып-жою ќаруынан ґздігімізден бас тартуымыз дїркін-дїркін соєыс оты тўтанып жатќан елдерге ґнеге, мемлекетімізге зор абырой болєаны аныќ. Егемендіктіѕ алєашќы жылдарында елімізді мекендеген 130-дан астам ўлт ґкілдері, конфессиялар мен діни бірлестіктер арасындаєы тўраќтылыќты ўстап тўру аса кїрделі мјселе еді. Јлеуметтік, экономикалыќ тўрєыдан енді єана екпін ала бастаєан еліміз їшін татулыќ алдыѕєы орында болды. Кїрделі кезеѕнен елімізді кґрегендікпен алып шыєудыѕ оѕай болмаєаны тїсінікті. Бўл ретте, барлыќ дін ґкілдеріне бґле-жармай бірдей ќараєан Ата Заѕымыздыѕ жґні бґлек. Азаттыќтыѕ 20 жылдыєына ќадам басќан уаќытта, жїздеген діни бірлестіктердіѕ татутјтті кїн кешуі Ќазаќстанныѕ ќашан да тўтастыќ пен тўраќтылыќ, бейбітшілік пен достыќтыѕ ордасы болып ќала беретіндігін кґрсетсе керек! Жарќынбек АМАНТАЙ.

ҐНЕГЕ

ÒOÓÅËÑIÇÄIÊÏÅÍ ÁIÐÃÅ

ÊOÐÊÅÉÃÅÍ ÎÒÁÀÑÛ

Бўл кїндері Ќазаќстан халќы ел ґміріндегі еѕ ўлыќ мереке - Тјуелсіздік кїнін тойлау їстінде. Осындай мјні мен маѕызы ерекше мерекелі мезет јрбір ќазаќстандыќтыѕ ґміріндегі елеулі оќиєалармен тўспа-тўс келуі де - баќыт. 1991 жыл. Аппаќ ќыстыѕ басы. Дјл осы кезеѕ Павлодар облысы, Лебяжі ауданына ќарасты Ќараќала ауылында тўратын Жолдасбековтар жанўясы їшін ерекше маѕызєа ие болды. Ґйткені, еліміз Тјуелсіздікке ќол жеткізген кезде Мўрат Жўмаханўлы мен Жанаргїл Самарханќызы шаѕыраќ кґтерді. Ата-бабаларымыздыѕ єасырлар бойы аѕсап кеткен асќаќ армандары, елі мен жерін ќорєап, аттыѕ жалында, атанныѕ ќомында ґткен кїресініѕ жемісі – Тјуелсіздігімізге 20 жыл толды. Бейбітшілік пен келісімде ґткен екі онжылдыќта Жолдасбековтар отбасы да ґзініѕ берік іргесін ќалап, кґркейді. 1991 жылдыѕ соѕында Тјуелсіздікке ќол жеткен тўста, їйлену тойларын

атап ґткен Жолдасбековтар јулеті бїгінгі кїні Сапура жјне Самал есімді ќыздарыныѕ ќызыєын ќызыќтап жатќан жайы бар. Мўрат Жўмаханўлы мен Жанаргїл Самарханќызы – Ќараќала ауылындаєы Потанин атындаєы орта мектебініѕ ўлаєатты ўстаздары. Сапура - аќ желеѕді абзал жан атануєа бел буєан. Ол Ќараєандыдаєы медициналыќ академияныѕ бірінші курс студенті. Ал ел тарихында Тјуелсіздік тўєырын ныєайтуда маѕызы зор, ўлттыќ валютамыздыѕ – теѕгеніѕ ќабылданєан 1993 жылы аталмыш жанўя Самал есімді екінші ќыздарын кґреді. Самал болса, ўстаз атты ўлы мамандыќ иесі болу арманыныѕ жетегімен биыл С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетіне оќуєа тїскен. Жастайынан спортќа ќўмар ол волейболмен јуестенеді. Павлодар облысы жјне Лебяжі ауданы ќўрамаларыныѕ белді спортшысы. Павлодар облыстыќ статистика департаментініѕ мјліметінше, мемлекетіміз Тјуелсіздігін алып, дербес ел болєан жылы аймаќта тоєыз мыѕнан астам жас отау ќўрєан екен. Олар да Жолдасбековтер отбасы сияќты ќос ќуанышты ќатар атап ґтіп, мерейге бґленуде. Еліміздіѕ тірегі болып табылатын отбасылар јрќашан аман болып, мемлекетімізбен бірге кґркейе берсін деген тілегіміз бар. А.ЕСІМХАНОВА.

ЕЛ КЕЛЕШЕГІ

ÁIÇ YÌIÒÒI ÀÊÒÀÉÌÛÇ!

Біз - Тјуелсіздік бесігінде тербеліп ґскен баќытты ќазаќ елініѕ ўландарымыз! Біздіѕ алдымызда Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ Ќазаќстанды јлемдегі дамыєан јрі бјсекеге ќабілетті елдер ќатарына шыєару, халќымыздыѕ ґмір сїру жаєдайын жаќсартып-гїлдендіру, елдіѕ халыќаралыќ беделін арттыру жґніндегі бастамаларын одан јрі жїзеге асыру міндеті тўр.

Осы уаќыт аралыєында Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ салиќалы саясатыныѕ арќасында Ќазаќ елі толаєай табыстарєа ќол жеткізді. Елбасы јр уаќытта жастарєа сенім артып, їлкен міндеттер жїктеп келеді. Бўл бізді ќанаттандыра тїсетіндігі белгілі. Енді сол сенімге селкеу тїсірмеу їшін бар кїш-жігерімізді жўмсап, биік їдеден шыєуєа тырысуымыз ќажет. Тјуелсіздік жылдары жїйелі тїрде жїргізілген жастар саясаты бїгінде ґз жемісін беріп отыр. Мјселен, јлеуметтікэкономикалыќ тўрєыдан, мемлекет жастар мен жас отбасылардыѕ экономикалыќ ахуалын жаќсарту, табыс деѕгейін кґтеру, ўзаќ мерзімді

несие берудіѕ кезеѕдік жїйесін енгізу, басќа да экономикалыќ кґмек тїрлері арќылы білім алу мїмкіндігін кеѕейту, іскерлік белсенділігін арттыру, тўрєын жайы мен їй шаруашылыєын толыќќанды жабдыќтау їшін ќўќыќтыќ, ўйымдастырушылыќ жаєдай жасаудыѕ барлыќ шараларын ќолдануда. Сондай-аќ, еліміздегі жас азаматтар мен жас отбасыларєа жеѕілдетілген ипотекалыќ несие беру, жас мамандарды еѕбекпен ќамтамасыз ету жолындаєы мемлекеттік ыќпалдасу тетіктері, ауыл жастарына берілетін кґпсалалы квота, ауылєа барєан жастарєа кґтерме кґмектер, жетім балаларєа жјне мїгедек жандарєа кґрсетілетін жјрдем тїрлерін атап ґтуге болады. Ал єылым саласына келер болсаќ, тјуелсіздік жылдары инновацияєа ќабілеті бар мыѕдаєан жастардыѕ ќанаты ќатайды. 1993 жылы Елбасымыздыѕ бастамасымен «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясы ќўрылды. Бірінші рет посткеѕестік кеѕістіктегі елдер тарихында талантты жастардыѕ мемлекет есебінен шетелдерден білім алуларына мїмкіншілік туды. Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев: «Біз

Еуразия кеѕістігінде єылыми-инновациялыќ саланыѕ кґшбасшысы болуымыз ќажет. Бїгінде Ќазаќстан јлемге ашыќ. Сондыќтан, жастар экономика, єылым жјне мјдениет секілді тїрлі салаларда ґз баєын сынауєа бар мїмкіндіктер жасаєан», - деп атап ґткен болатын. Мјдени-идеологиялыќ тјрбие жастардыѕ тґл мјдениеттен нјр алуы, еліміздіѕ тарихи ґткенін оќып-їйренуі, ќоєамымыздаєы достыќ ахуал мен бейбітшілікті, рухани келісімді ныєайту, жас ўрпаќ бойында біздіѕ ортаќ Отанымыз – Ќазаќстан Республикасына деген маќтаныш сезімін ќалыптастыруы тиіс. Жалпы айтар болсаќ, жиырма жылда басќа да кґптеген салалардаєы сияќты, жастар саясатында да кґптеген игілікті істер атќарылды. Нјтижелі бастамалар ќолєа алынып, табысты жїзеге асуда. Мўныѕ барлыєын айтып жатудыѕ ґзі артыќ болар. Замандастарымыздыѕ ґздеріне артылєан їміт жїгін абыроймен арќаларына сенім мол. Басќаша болуы мїмкін емес. Себебі, біз – ґр рухты, намысшыл ќазаќ елініѕ азаматтарымыз! Д.АЙТПАЙ.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

ЎЛЫ КҐШ

ÀÒÀÆYÐÒ –

Ќазаќ елі єасырлар бойы бабалар арманы болєан Тјуелсіздік тўєырына ќол жеткізген сјттен бастап, егемен елдіѕ тўѕєыш Президенті Нўрсўлтан Назарбаев «Алыстаєы аєайынєа аќ тілегін» айтып, атажўртќа шаќырды.

ÀËÒÛÍ ÁÅÑIÃIÌ!

Сґйтіп, тґрткїл дїниеге тарыдай шашылєан бір миллионєа жуыќ ќазаќ осы 20 жыл ішінде тарихи Отаны – Ќазаќстанмен ќайта ќауышты. «Ќалыѕ елім, ќазаєым!» деп алыстан атамекенін аѕсап келген аєайынныѕ ќуанышында шек болмады. Осылайша, 1991 жылы басталєан ўлы кґш бїгінгі кїнге дейін јлі толастаєан жоќ. Осы уаќыт аралыєында елде талай маѕызды оќиєалар орын алды. Біраќ, ќазаќ елі жыраќта жїрген ќандастарын жылы шыраймен ќўшаќ жая ќарсы алудан ешќашан аянып ќалмады. Тіпті, сонау 1993-1995 жылдар аралыєындаєы нарыќ бїйірден ќысќан ќиын кїнніѕ ґзінде алыстаєы аєайынныѕ кґші бір сјт те тоќтаєан жоќ. Шеттегі ќазаќтар кїн сайын атаќонысќа аєылып келіп жатты. Олардыѕ аяќтарынан тўрып, ел ќатарлы тірлік кешуі їшін мемлекет тарапынан барынша ќолдау кґрсетілді. Отбасыныѕ јр мїшесіне аќшалай ќомаќты жјрдемаќы тґленіп, мал, дїние-мїлік берілді. Мўндай сый-ќўрметке бґленген аєайынныѕ кґѕілі ґсіп, марќайып ќалды. Соныѕ нјтижесінде, ќандастардыѕ тўрмысы жаќсарып, атажўртќа тез сіѕісіп кетті. Бїгінгі кїні шеттен келген аєайындардыѕ ўл-ќызы білім алып, їйлі-кїйлі болып, егемен елдіѕ тїкпір-тїкпірінде елеулі еѕбек етуде. Ал їлкендер жаєы їрім-бўтаєын атажўртќа аман-есен жеткізіп, Отан алдындаєы азаматтыќ парызын ґтегендеріне дјн риза.

Ќазаќстанныѕ егемен ел атануы – жергілікті халыќты єана емес, шеттегі ќандастарымыздыѕ да баєын жандырып, мерейін ґсірді. Јлемніѕ јр тїкпірінде жїрген барша ќазаќтыѕ бір єана Отаны болса, ол – Ќазаќстан!

АТА КЈСІП Ертіс ауданыныѕ Бўланбай ауылындаєы «АлтайЌарпыќ, Сайдалы-Сарытоќа» асыл тўќымды жылќы ґсіру зауытына иелік ететін Мусиндер јулеті облысымызєа єана емес, республика кґлемінде танымал. Жаќында шаруашылыќ басшысы Дулат Мусин ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы мерекесіне орай Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ Жарлыєымен «Ерен еѕбегі їшін» медалімен марапатталды.

ÅÊI ÌÛH ÆÛËKÛ

Сондыќтан, Ќазаќстанныѕ азаттыќ алуы – бїкіл ќазаќ баласына ортаќ ќуаныш, ортаќ баќыт јкелді. Бїгінде Тјуелсіздіктіѕ жемісін бїкіл «ќазаќ» атаулы бауырластарымыз сезінуде. Мјселен, дјл ќазір Ќазаќстанныѕ 90-нан астам жоєары оќу орындарында шет елден келген жїздеген ќандастарымыз тегін білім алуда екен. Ќуантарлыєы, олардыѕ барлыєы жатаќханамен ќамтамасыз етіліп, шјкіртаќы таєайындалєан. Шеттегі ќазаќтарєа ќамќорлыќ кґрсеткендердіѕ ќатарында С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ де бар екенін атап ґткен жґн. «Біз шеттегі ќандастарымыз бен оралман жастардыѕ заман талабына сай жоєары білім алуы їшін ќолымыздан келген кґмекті аямаймыз. Университет тарапынан олар їшін бірнеше білім грантын да бґлгенміз. Мемлекеттік тапсырыста да оралмандарєа арналєан жеке гранттар ќарастырылєан. Ќазаќ жастары білімді болса, егемен елдіѕ болашаєы жарќын, келешегі кемел болады», - дейді аталмыш университеттіѕ ректоры, экономика єылымдарыныѕ докторы, профессор Ерлан Арын. Сондай-аќ, ќазіргі уаќытта Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша мемлекеттік «Нўрлы кґш» баєдарламасы бастау алды. Міне, осыныѕ бјрі – киелі Тјуелсіздіктіѕ арќасында мїмкін болды. Бўл - кезінде тїрлі тарихи оќиєаларєа байланысты ґз Отанынан шет ќалєан ќандастарымызєа деген атамекенніѕ шексіз сїйіспеншілігі, зор ќамќорлыєы. Сондыќтан, ќаны ќазаќ јр азамат осыны баєалай білуі тиіс. «Ќайда жїрсем атамекен, Кґкейіѕде жатады екен», - деп аќындар жырлаєандай, алтын бесігі – атажўртына келіп жатќан оралмандар бїгінгі биязы тірлігіне риза. Ўлтын, халќын сїйген ќаймана ќазаќ елі їшін осы кїнге жетуден асќан ќандай баќыт бар?.. Нўржайна ШОДЫР.

ЌУАНЫШ

YËÛ ÒÎÉ KÀÐÑÀHÛÍÄÀ

ÒÓFÀÍ YØÅÌ...

YÑÒÀÉÒÛÍ ØÀÐÓÀØÛËÛK Еліміз егемендігін алєан жылы ќўрылєан шаруа ќожалыєында бїгінде екі мыѕнан астам асыл тўќымды жылќы бар. Ќожалыќтыѕ негізін ќалаєан аќсаќал, јулеттіѕ басшысы Амантай Мусин болатын. «Алєашында јкем он жылќыдан бастады. Ќажырлы еѕбегініѕ арќасында небары он жылдыѕ ішінде мал басыныѕ санын мыѕєа жеткізді. Ол бїгінде де - біздіѕ басты аќылшымыз, кеѕесшіміз», - дейді шаруашылыќтыѕ бїгінгі басшысы Д.Мусин. Јкесініѕ сара жолын жалєастырып келе жатќан Дулат Амантайўлы он екі жасынан мал шаруашылыєымен айналысып келеді. 2000 жылы шаруа ќожалыєыныѕ тізгінін ґз ќолына алды. Оныѕ басшылыќ етуімен «Алтай-Ќарпыќ, Сайдалы-Сарытоќа» асыл тўќымды мал ґсіру шаруашылыєы кейіннен жылќы зауыты мјртебесіне ие болды. Ґткен жылы ауыл шаруашылыєы ќўрылымдарыныѕ «Ќараґткел» жјрмеѕкесінде їздік шыєып, бірінші орынды ўтып алды. «Алтай-Ќарпыќ, Сайдалы-Сарытоќа» жылќы зауыты бїгінде тўтастай бір ауыл тўрєындарын еѕбекпен ќамтып отыр. «Алдаєы уаќытта жылќы басын 10 мыѕєа дейін жеткізу ойда бар. Ол - ќолдан келетін іс. Бўєан ќоса Бўланбай ауылында ет, сїт ґѕдейтін шаєын кјсіпорындар ќўрамыз. Жаќын арада мјдениет їйін тўрєызамыз. Нјтижесінде жаѕа жўмыс орындары ашылады», - дейді Д.Мусин. Данияр ЖЎМАДІЛОВ . Суретті тїсірген Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Ќазаќ халќы ырымшыл єой. Біз де осынау ќуанышты хабарды естігенде, «Бјрекелді! Мерейтой ќарсаѕында дїниеге келген сјбилердіѕ бауы берік болсын!» деп ерекше шаттандыќ. Барша ќазаќ елініѕ ќастерлі мейрамы Тјуелсіздік кїнін атап ґтуге екі апта ќалєанда, екібастўздыќ Бейсеновтер јулетінде їшем дїниеге келді! Саєат пен Жанар торсыќтай екі ўл мен бір ќыздыѕ ата-анасы атанды. Бейсеновтер отбасы їшемді-тўѕєыштарын отбасылыќ ґмірініѕ он сегізінші жылында кґріп отырєандыєы їлкен ќуаныш, баќыт. Сјбилердіѕ есімдері де ќазаќы маєынаєа толы - Айару, Тјѕірберген жјне Аллаберген. Жиырма жылда ќўлашын кеѕге жайып, бўєанасы бекіген Отанымыздыѕ басты байлыєы мен тїп-негізі отбасы болса керек. Ертеѕгі кїні «елім» деп еміреніп, «Отаным» деп егілетін азаматтар отбасы атты шаєын мемлекетте тјрбиеленетіні аныќ. Ќазаќстан азаттыєын алєан тўста туєан сјбилер бїгінгі кїні жігерлі де, еѕбекќор жастар еліміздіѕ арќа сїйер азаматтарына айналып отыр. Ал ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ мерейтойы ќарсаѕында шыр етіп, дїние есігін ашќан екібастўздыќ нјрестелер осы ґр ўл-ќыздарєа ќарап бой тїзеп, їлгі алатын ізбасарлары болары аныќ. Ґз тілшіміз.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ: ОЌИЄАЛАР ЖЫЛНАМАСЫ 2007 жыл, наурыз айы. ПавлодарЕкібастўз баєытындаєы теміржол учаскесін электрлендіру жобасы аяќталды. Оныѕ жалпы ўзындыєы 132 километрді ќўрады. Ќараша айы. Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігін алєалы тўѕєыш рет Павлодар ќаласыныѕ Усолка шаєын ауданында 330 сјбиге лайыќталєан балабаќша есігін ашты. 12 желтоќсан. ЌР Президенті Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев Ќазаќстан электролиз зауытыныѕ бірінші кезегін іске ќосу салтанатына ќатысты. Мўнда жылына 250 мыѕ тонна алюминий ќўймасы ґндіріледі. Аталмыш зауыт «30 корпоративтік кґшбасшы» мемлекеттік баєдарламасына енген, тўѕєыш іске асырылєан инвестициялыќ жоба болып табылады. Сол кїні Елбасы «KSP Steel» ЖШСінде болып, республиканыѕ мўнай-газ саласына ќажет јртїрлі ґлшемдегі жіксіз ќўбырлар шыєаратын озыќ ґндірістіѕ тўсауын кесті. 29 желтоќсан. Ќашыр ауданыныѕ орталыєында облыстыѕ ауылдыќ жерінде тўѕєыш рет бой кґтерген хоккей корты пайдалануєа берілді. Бўл - облыстыќ «Бўлаќ» баєдарламасыныѕ жемісі. 2008 жыл, 1 ќаѕтар. Облыстыѕ барлыќ мектептері интернет желісіне ќосылды. Барлыєы 4500 дана компьютер ќолданыста болды, бір компьютерге 20 баладан келді. Ќазан айында Ж.Аймауытов атындаєы облыстыќ музыкалы-драма театрыныѕ труппасы Египеттіѕ Каир ќаласында ґткен халыќаралыќ сынамалы ќойылымдар фестиваліне барды. Онда јлемніѕ 50 елінен ґнер ўжымдары ґздерін паш етті. 2009 жыл, 17 ќыркїйек. ЌР Президенті Нўрсўлтан Назарбаев Екібастўзда болып, Ќазаќстанныѕ солтїстігінен оѕтїстігіне электр ќуатын тарататын желіні іске ќосты. Бўл - еліміздіѕ энергия кґзіне деген мўќтаждыєын толыќ шешуге баєытталєан іс. 2010 жыл, 24-25 маусым. Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ облысќа жўмыс сапары аясында Ќазаќстан электролиз зауытыныѕ екінші кезегі іске ќосылды. 16 желтоќсанда Аќсу ферроќорытпа зауытында ґндіріс ќалдыќтарын ґѕдейтін кешен пайдалануєа берілді. Желтоќсан айында Павлодар ќаласында Ўлы Отан соєысы ардагерлеріне арналєан тоєыз ќабатты тўрєын їй тапсырылды. 2010 жыл бойынша облыста жалпы ќўны 768,7 млрд. теѕге болатын 55 инвестициялыќ жоба жїзеге асырылды. 2010 жылы Павлодар облысы техникалыќ жјне кјсіптік білім беру деѕгейі бойынша Ќазаќстанда бірінші орынды иеленді. 2011 жыл, ќаѕтар. Республика бойынша тўѕєыш рет Павлодар облысында ўлттыќ спутниктік сандыќ негізінде телехабар тарату желісі іске ќосылды. Бўл оќиєаєа ЌР Президенті тікелей телекґпір бойынша ќатысты. Маусым айында Аќсу жылу-электр станциясында толыќтай реконструкциядан ґткізілген екінші энергоблок ґндіріске енгізілді. Бўл республикалыќ їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ баєдарламаєа Павлодар облысынан енгізілген 52 нысанныѕ бірі болатын. 1 шілде. «Ќазаќстан алюминийі» АЌ жылына 1,7 млн. тонна алюминий тотыєын ґндіруге кґшті. Бўл - аталмыш зауыт їшін рекордтыќ кґрсеткіш. 2011 жыл. Павлодар ќаласы стадионында Еуропа кубогы ойындарын ґткізуге ќайтадан рўќсат берілді. Мўндай деѕгейдегі ойындар сегіз жыл бойы ґткізілмеді.


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

ОНОМАСТИКА

ÊÀÇÀÊÒÛÊÒÛÍ

ÈIÑI ÀÍÊÛÏ...

Тјуелсіздік алєанымызєа дейін алпауыт Ресей елініѕ ќўрамында болєан ќазаќ жері орысша атауларєа тўнып тўратын-ды. Јсіресе, орыс ўлтыныѕ ґкілдері кґптеп ќоныстанєан Павлодар, Петропавл, Ќостанай секілді аймаќтар Алексеевка, Карл Маркс, Артемовка жјне таєы да басќа осындай ќазаќ ўлтына мїлде жат атаулардан кґз ашпайтын. Тіпті, Ќазаќстанныѕ жерінде емес, Ресей Федерациясыныѕ аумаєында жїргендей кїй кешетінсіѕ. Аллаєа шїкір, егемендік алєалы бері жерсу атаулары толыќтай ќазаќшалануда. Алысќа бармай-аќ, ґз облысымызды мысалєа алайыќ. Кґптеген елді мекендердіѕ орысша атаулары алынып тасталып, ќазаќтыќтыѕ иісі аѕќыды. Тјуелсіздік алєан 20 жыл ішінде облыс бойынша жетпістен аса елді мекенніѕ атауы ќазаќшаланєан. Ґѕіріміздегі аудандар мен ќалалардыѕ арасында бўрынєы Ермак ќаласы Аќсу ќаласы, Краснокутский ауданы Аќтоєай ауданы болып ґзгертілді. Жиырма жыл ішінде Аќсу ќаласы бойынша 17 елді мекенніѕ тарихи атаулары ќайтарылєан. Потанин ауылы Айнакґл, Целинный ауылдыќ округі Ќўркґл, Пригородный кеѕшары Їштерек, Куйбышев - Аќжол, Калинин - Сарышыєанаќ болып ґзгертілді. Шарбаќты ауданында Степное ауылы Бґріктал атанды. Лебяжі ауданыныѕ Восточный ауылына атаќты ќолбасшы Јбілќайыр Баймолдинніѕ есімі берілді. Павлодар ауданында

Романовка ауылдыќ округі Маралды, Духовницкое ауылы Аќќўдыќ, Комарицино ауылы Ќаратоєай болып ќазаќшаланды. Небір жайсаѕ тўлєаларды дїниеге јкелген Баянауыл ауданындаєы бірќатар елді мекендердіѕ орысша атаулары да ќазаќшаєа алмастырылды. Мысалы, Алексеевка ауылы Ќўндыкґл, Южный - Кїркелі, Октябрь - Аќсаѕ, Первомай - Жарылєап болып ґзгертілді. Железин ауданындаєы Комаровка ауылы Аќќайыѕ, Новокузьминка ауылы Жаѕа жўлдыз деген естір ќўлаќќа жаєымды ќазаќы мазмўндаєы атауларды иеленді. Аќтоєай ауданында да бірќатар ґзгерістер орын алды. Усачева ауылы Тортайєа, Белешское ауылы Жоламанєа, Карл Маркс ауылы Барлыбайєа, Побединский ауылы Ґтеске, Кубань ауылы Ќараойєа алмасты. Сол секілді Успенка, Ертіс, Май, Екібастўз аудандарындаєы кейбір елді мекендердіѕ атаулары да бўрынєы орысша «есімдерімен» ќош айтысты. Ќалалар мен аудандардаєы кґшелер де ќазаќша атаулармен кґріктене тїсті. Мјселен, Павлодар ќаласындаєы орысша аталєан кґшелерге ґѕіріміздіѕ біртуар тўлєаларыныѕ есімдері берілді. Бїгінде Академик Ќаныш Сјтбаев, Шапыќ Шґкин, Јлкей Марєўлан, Естай Беркімбаев, Ќанаш Ќамзин, Сўлтанмахмўт Торайєыров жјне таєы да басќа тўлєалардыѕ есімдерімен аталєан кґшелер ќазаќ рухын аспандатып тўр. Сондай-аќ, облыс орталыєындаєы ґнер ошаќтарыныѕ, мекемелердіѕ атаулары да тґл тілімізге алмастырылды. Славян орталыєы «Достыќ» концерттік залы болып ґзгертіліп, ќалалыќ мјдениет сарайы Естай атымен аталды. Жалпы, бїгінде ономастика саласында жетістіктеріміз бен толайым табыстарымыз жетерлік. «Ел боламын десеѕ, бесігіѕді тїзе» деген екен заѕєар жазушы Мўхтар Јуезов. Ґркениетті ел боламыз, тарихымызды баєалаймыз десек, ауыл, ќала, аудан атауларын алдаєы уаќытта да ќазаќшалаєанымыз жґн болар. Мўндай келелі іске баршамыздыѕ атсалысќанымыз абзал. Фархат ЈМІРЕНОВ.

АГРОКЕШЕН

ÆÀÍÀØÛËÄÛÊ ÆÎFÀÐÛ ÎÍIÌÃÅ ÆÅÒÅËÅÓÄÅ

Т ј у е л с і з д і к жылдарындаєы жасампаз істер мен жетістіктерге ауыл шаруашылыєында жїзеге асќан игіліктер айрыќша дјлел. Еліміздіѕ агроґнеркјсіптік кешені 20 жылдыѕ ішінде даєдарыс кезеѕдерін еѕсере отырып, нарыќ ќатынастарына јбден бейімделді. Бўл салада ґнім ґндіру кґрсеткіші жыл сайын артып келеді. Ауыл шаруашылыєы жалпы ґнімі 1991 жылєы 77,8 млн. теѕгеден 2010 жылы 1,4 трлн. теѕгеге ґсті. 20 жылдыѕ ішінде 11,5 трлн. теѕгеніѕ ґнімі ґндірілді. ЖІҐ-дегі сала їлесі ўлєайып, 9,6 пайызєа жетті. Осы орайда јр аймаќтыѕ ауыл шаруашылыєын ґркендетуге ќосќан їлесін атап айтуєа тўрарлыќ. Мемлекет басшысы 2000 жылєы халыќќа Жолдауында елімізде ќалыптасќан экономикалыќ ахуал ауылды кґтеруге мїмкіндік беретінін, ауылды ќаржылыќ ќолдау керектігін атап, оны кґтерудіѕ їш жылдыќ баєдарламасын бекітті. Осы баєдарламаны іске асыру нјтижесінде ауыл шаруашылыєында ґндірілетін ґнімдер кґлемі ќысќа мерзімде ќарќынды тїрде дамыды, азыќ-тїлікке ішкі сўраныс негізінен отандыќ ґніммен ќамтамасыз етілді. Біз јлемде ўн экспорты жґнінен бірінші орынды тґртінші жыл ќатарынан ўстап келеміз. Бїгінде ет ґндірісін ўлєайтуєа ерекше кґѕіл бґлініп, бўл баєытта кґптеген ауќымды жобалар ќолєа алынды. Жолдауда айтылєандай, 2014 жылєа ќарай агроґнеркјсіптік кешенде ґнімділік кем дегенде екі есеге артып, азыќ-тїлік тауарлары бойынша ішкі нарыќтыѕ 80 пайыздан астамын отандыќ ґнімдер ќўрауы тиіс. Біздіѕ облыста азаттыќ жылдары ауылшаруашылыќ ґнімдерін ґѕдеуге арналєан 300-ден астам кјсіпорын ќўрылды. Осы саладаєы жалпы аймаќтыќ ґнім соѕєы жылдары 73 есе ґсіп, 60,7 млрд. теѕгені ќўрады. Азыќ-тїлік ґнімдерініѕ ґндірісі 185 есе ґсті. Бїгінгі кїні облыс ґз тўрєындарын етпен, сїтпен, жўмыртќа, ўн, жарма, кґкґніс пен картоппен ќамтамасыз ете алады. Жыл басынан агрокешенде 20 инвестициялыќ жоба іске ќосылса, желтоќсан айы соѕына дейін таєы он бір жоба пайдалануєа беріледі. Ґѕірде бїгінде мал бордаќылайтын заманєа сай орындар, технологиясы дамыєан сїт-тауарлы фермалар, басќа да ґѕдеуші кјсіпорындар тўрєызылуда. Оныѕ алды жўмыстарын бастап та

кетті. Нјтижесінде аймаќта мал шаруашылыєы айтарлыќтай дамып, ет-сїт ґндірісі артады. Соныѕ нјтижесінде ауылдыќ жерлерде жаѕа жўмыс орындары ќўрылып, халыќтыѕ јлауќаты бўдан да арта тїседі. М.ЌАПАНЎЛЫ.

САРЫАРЌА САМАЛЫ

БЕРЕКЕЛІ, МЕРЕКЕЛІ АЛТЫН ТОЙ! Тўєырлы Тјуелсіздігіміздіѕ 20 жылдыќ мерейтойы керекулік Єаббасовтар отбасы їшін мјні мен сјні жаєынан тым ерекше. Оныѕ ґзіндік себебі бар. Ќасиетті мереке ќарсаѕында ерлі-зайыпты Абай мен Тґлеш ґздерініѕ алтын тойларын атап ґтті. Сыйластыќтыѕ салтын жалєастырып, саналы ўл мен тјрбиелі ќыз ґсірген Абай аєа мен Тґлеш апаныѕ жўптасќанына биыл 50 жыл толып отыр. Алтын той иелері ґмірдіѕ ыстыєы мен суыєына бірге тґзіп, жўршылыќќа їлгі бола білген. «Ќўтты болсын, алтын той, той дегеніѕ ырыс ќой» демекші, ажарлары шат кїлкіге толєан ќариялардыѕ шаѕыраєында шаттыќты сјттер кґп болєай! Ґз тілшіміз.

МЈДЕНИ МЎРА Баршамыздыѕ ќазыналы байлыєымыз - Тјуелсіздік десек, ешкім шїбј келтірмес. Екі онжылдыќта ўлттыќ мјдениетіміздіѕ кґкжиегі кеѕейді, ќанатын кеѕге жайды. Осы уаќытта Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ мјдени-рухани ґмірі де толаєай табыстарєа толы болды.

ÐÓÕÛ OÐËÅÄI ÕÀËKÛÌÍÛH

Бір сјтке ґткенге оралсаќ. 1991-1998 жылдар аралыєында облыстыѕ тїрлі салалары даєдарыс жаєдайында болєаны белгілі. Осы мезетте ґѕірдегі мјдениет мекемелерініѕ ќызметі ќўлдырады. Алайда аз уаќытта бўл ќиыншылыќтар ќўрсауынан мемлекет ќолдауымен жол тауып шыќтыќ. Тўтас ел бойынша мјдениет саласы тасын ґрге домалату маќсатында айшыќты ќадамдар жасала бастады. Мемлекет басшысыныѕ бастамасымен 2000 жыл «Мјдениетті ќолдау жылы» болып жарияланды. «Мјдениетті ќолдау жылында» ел облыстарыныѕ рухани ґмірінде елеулі оќиєалар орын алды. Соѕєы он жыл ішінде облыстаєы мјдениет мекемелерініѕ саны айтарлыќтай кґбейді. Наќтыраќ айтсаќ, кітапханалар саны 103-ке мјдени клубтар – 93-ке жетіп жјне «Бўлаќ» атты жылжымалы мобильді ойын-сауыќ орталыќтары пайда болды. Ґѕір мјдениетініѕ тамырына ќан жїгірту маќсатында бірќатар ауќымды баєдарламалар жїзеге асырылды. Тјуелсіздік жылдары аймаєымызда жїзеге аса бастаєан игі істер басында Елбасымыздыѕ тікелей бастамасымен ќолєа алынєан «Мјдени мўра» баєдарламасы жемісін беруде. Јсіресе, 2004-2009 жылдар Павлодар облысыныѕ руханият кеѕістігінде тыѕ жаѕалыќтарєа толы болды. Ўлттыќ рухани ќазына ќорын толыќтыру маќсатында єылыми зерттеулер жїргізіліп, тарихи жјдігерлеріміз ќалпына келтірілді. Дјл осы кезден бастап киелі Баянауыл жерінен тїлеген атаќты тўлєалар, єалым-академиктер жайында єылыми еѕбектер жарыќ кґре бастады. Баєдарламаныѕ алєашќы кезеѕінде ґѕірдегі тґрт бірдей тарихи-сјулет ескерткіштеріне жґндеу жўмыстары жїргізілді. Баянауыл ауданында Мјшћїр Жїсіп Кґпеевтіѕ кесенесі бой кґтерді. Ўлы Отан соєысы жылдарында ерлік кґрсетіп, ґшпес даѕќќа бґленген ардагерлерге арналєан 217 ескерткіш пен обелисктер ретке келтірілді. Аќын Мўзафар Јлімбаев, жазушы Дихан баба Јбілев шыєармаларыныѕ толыќ жинаќтары жарыќ кґрді. Ќашанда ўлттыќ рухтыѕ ґркен жаюына ќолдау кґрсетіп келе жатќан ел Їкіметініѕ ќаулысымен бекітілген аталмыш баєдарламаны жїзеге асыру бойынша облыста тарихи-мјдени мўраларды зерттеу, саќтау жјне ќайта ќалпына келтіру жґнінде жїйелі жўмыстар ойдаєыдай атќарылуда. Бірінші кезеѕде мўраєаттыќ материалдарды, Ќазаќстанныѕ дала мјдениетін зерттеу нысандары бойынша єылыми жарияланымдарды жїйелеу жґніндегі жўмыстар ќолєа алынєан болатын. Былтыр «Мјдени мўра» баєдарламасы аясында ќазаќ жјне орыс тілдерінде «Павлодар облысы бойынша тарихи жјне мјдени ескерткіштер жинаєы» атты 16 томдыќ жинаќ жарыќ кґрді. Ґткен жылы Павлодар ќаласында Баянауылдан шыќќан єўлама єалым, јлем таныєан тау тўлєа, академик Ќаныш Имантайўлы Сјтбаевтыѕ еѕселі ескерткіші ашылды. Ќуантарлыєы, облыс басшылыєыныѕ араласуымен Ресейдіѕ Томск ќаласындаєы «Геологтар аллеясына» да Ќ.Сјтбаевтіѕ бюсті ќойылды. Сондай-аќ, ќарадан шыєып хан болєан, шешендігімен елді аузына ќаратќан Шоѕ би мен оныѕ іргелі істерін жалєастырушы Шорман биге арналып ескерткіш бой кґтерді. Ќыркїйек айында облыс орталыєында еуразиялыќ ґршіл аќын Павел Васильевтіѕ ескерткіші салтанатты тїрде тўсауын кесті. Асылдыѕ сыныєы, ґнерпаздардыѕ ізбасарлары ґнердіѕ ґресін кеѕейтуде аянбай еѕбек етуде. Тјуелсіздіктіѕ жиырма жылдыєы ќарсаѕында облыстыќ «Меніѕ елім - Ќазаќстан» їгіт керуені ґѕірдіѕ шалєай ауылдарына ат басын бўрды. Сондай-аќ, Майра, Естай јндерін орындаушылардыѕ аймаќтыќ ІІІ дјстїрлі јндер орындаушыларыныѕ байќауы ўйымдастырылды. Бўлардыѕ бјрі - Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында ўйымдастырылєан игі шаралардыѕ бір мысалы єана.. Халыќтыѕ рухын ґрлетететін игілікті істер алда жалєасатынына сенім мол. А.ЕСІМХАНОВА.


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

САРЫАРЌА САМАЛЫ

ТОЙЄА АРНАУ

ТЈУЕЛСІЗДІК ТУРАЛЫ ТОЛЄАУЛАР

Елдігім деп жылаєан, Теѕдігім деп жылаєан. Ќайєылы ќазаќ ел едік, Кґзініѕ жасын бўлаєан. Жария болып елдігім, Тиіп ќолєа теѕдігім. Жиырма жыл болєанєа, Шаттанамын мен бїгін. Арќаланып асамын, Ґзендей боп тасамын. Ќуанып жїрек жарылып, Ґлеѕ-жырєа ќосамын. Мен - ќазаќпын, ќаным бір, Мен - ќазаќпын, жаным бір. Ќазаєым бґлек ел болып, Арылып іште кґѕіл кір. Аласталып арамыз, Жазылып іште жарамыз. Жиырма жылда ґркенім, Ќалай екен ќараѕыз. Жиырма жылда шабысым, Еселенген табысым. Јйгілендік јлемге, Бў да, ќазаќ, намысыѕ. Заѕым тїсіп жолына, Теѕгем тиіп ќолыма, Шегеленген шекарам, Айтпай болмас оны да. Кґк туым кґкке желбіреп, Ќуанып жїрек елжіреп. Шырќалєанда Јнўран, Кґзімніѕ жасы мґлдіреп. Жиырма жылда ґркенім, Игеріліп жер - кенім. Экономикам ныєайып. Ўялап ойєа бір сенім, Ґндірісім дамыєан, Риза болып осыєан. Игі талай істерім, Ќуанышым тасыєан. Бјріне, елім, кујсіѕ, Сґзімніѕ жґнін ўєарсыѕ. Аман болса, Елбасым, Биікке јлі де шыєасыѕ. Аќылын тауып ойламау, Жїргізіп жўмыс ќалама. Аќылды білгір Елбасым, Жетелей кґшті онымен. Јлемге жария айтќаныѕ, Бір абырой тапќаныѕ. Ќарусыз ел болам деп, Полигонды жапќаныѕ. Бастап кґрдік басќаны, Беделімніѕ асќаны. Тґраєалыќ ґткіздік, Сенімділіктіѕ артќаны. Жасаєан елім бір тойын, Азиялыќ ќысќы ойын. Барлыєына дес бермей, Бјйгеніѕ алдыќ біз бјрін. Алєысым Сізге, Елбасым, Ойлаєан кґптіѕ кґз жасын. Ќуат беріп бір Алла, Ісіѕді дјйім ќолдасын. Ел атандыќ біртўтас, Оян бјріѕ, кґзіѕді аш. Талай єасыр сорладыќ, Кґзімізден аєып жас. Жиырма жылдыќ тойымыз, Ќабыл болсын ойымыз. Ќуанышпен кїллі елім, Тойлайыќшы бјріміз. Кјтепбай Ясќаўлы.

ЖАС ЎРПАЌЌА Ќазаќ елі бўл кїнде, Тјуелсіз жеке ел болды. Бар јлемге танылып, Терезесі теѕ болды. Ґз Отанын кґркейтіп, Керегесі кеѕ болды. Жїректі тербеп зор шаттыќ, Ќуаныш јні сеѕ болды.

Ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында ґѕіріміздіѕ јр тїкпірінен оќырмандарымыздыѕ еркіндік таќырыбына жазєан толєаулары келіп тїсті. Соларды назарларыѕызєа ўсынып отырмыз.

Тау тўлєалы тарихи тарланыныѕ, Кґксеген кеѕ ќўлашты арманымын.

Ал, жастарым, тўрмаєын, Тереѕ оќып, білім ал. Баєымды тарих ўрлады, Несібеѕді іліп ал. Жўртпыз єой, мјѕгі ґр їнді, Сґзіміз шекер, тілі бал. Отанды ќорєау міндетіѕ, Бабадан ќалєан аманат. Кґзіѕді ілме, кїнде-тїн, Ўлтыѕа ермей жаманат. Ілгері кеткен кїндердіѕ, Жыртыєын ўрпаќ жамамаќ. Иманыѕ сеніѕ Отаныѕ, Осыдан озба, жамаєат!

ЌАЗАЄЫМА Тойєан дер деп ойланбай, Отаныѕды тап ќазаєым. Ќўл боласыѕ ќашанєы, Басќаныѕ кґріп мазаєын. Дінмен тілден айырылып, Таєдырдыѕ кґрдіѕ азабын. Ўрпаєыѕды жат ќылма, Азба деп сјлем жазамын. Байлыќќа ќолыѕ жетсе де, Ўлтсызєа кґѕіл толмаєан. Тіл мен діні жоќ жерде, Ўлттыќ сипат болмаєан. Ґз Отаныѕ ґз жеріѕ, Ґз ўлты єана ќорєаєан. Доѕызы талай єасырдыѕ, Арыѕды мїлде ќорлаєан. Бірлік пен достыќ болмаса, Талай ўлт солай сорлаєан. Кїѕіренген кїндерден, Кґшірген бізді зор бабам. Кґгіміз енді тазарды, Кґкала бўлттан торлаєан. Арќаныѕ айдын тґсіне, Бјйтерек арман орнаєан. Алаштыѕ асыл ўлдары, Јлемге јнін жолдаєан. Елімніѕ жарќын жастарын, Елбасы болып ќолдаєан.

Тастаќты кешегі ґткен таєдырларым, Сан сїріндім, жыєылдым, сан ќўладым. Кеѕ дїние, ќўшаќ жая, ќарсы ал мені, Тјуелсіз, азат елдіѕ арєымаєын. Амангїл МАРАЛ.

ЕЛТАЅБАМ ЕЛІМНІЅ ТЎМАРЫ Кґрікті кґк тудыѕ кґк аспан – тўраєы, Асќаќтап ол туда алтын кїн тўрады. Алтын Кїн астында шарыќтап ќыраны, Туымда тўр жанып єаламныѕ шыраєы!

Азаттыєым – Тоќтар, Талєат - ќос ќыран, Єарышќа да ќазаќтыќтан ќостыќ јн. Екі јлемніѕ, кіндігіндей Байќоѕыр, Јлемніѕ назары ауєан кеѕ Тўран. Тјуелсіздік Ґз ќолымда, Ќалыѕ елдіѕ Сол арќылы

маѕызы мыѕ тґл теѕге, ґз уысым ґлсемде. бересін арќалап, талай ќызыќ кґрсем де!

Тјуелсіздік - талай ўлттыѕ достыєы, Ўлттыќ дјстїр, дін мен тілге ќостыќ їн. Ынтымаќты таѕєа ўласќан, нјубет кез, Алдымызда, бірлігі артќан тосты кїн. Тјуелсіздік – Ќазаќ тілі ќўдірет, Елдігімніѕ тўєырындай ќўзырет. Ќатпар-ќатпар келер кїнніѕ мўздыєын, Ўлттыєымныѕ ґр кемесі бўзып ґт!

Кїніѕді кірлетпе, туыѕды ќўрметте, Ќазаќтыѕ шын ўлы, ќаћарман ўланы!

Тјуелсіздік – жас мемлекет Ќазаќстан, Кґгінде азат кїнніѕ єажап ўшќан. Кґктем кїндей ўмсынєан тјтті арманєа, «2030» болып кґрінді жаз алыстан!

Тґгіліп кїй болып тау-тастыѕ бўлаєы, Јн болып шырќалды елімніѕ ўраны. Аќынныѕ тўмары, батырдыѕ ќўралы, Тыѕдаєан адамныѕ таусылмас ќўмары.

Бабаныѕ їніменен наз алысќан, Ќырандарым ќанатын жазады ўшќан. Барыстайын ќайратым бойымда јлі, Егемен ел, еркін ел, Ќазаќстан!

Ўят боп тўр бетте, ўраныѕды ќўрметте, Ўлы елдіѕ намыскер, ўлтжанды ўланы!

Бегімхан ШАЋМАНТЕГІ-ИБРАЋИМ.

Ей, меніѕ Елтаѕбам, елімніѕ тўмары! Жасампаз жас ўрпаќ, жалєастыр мўраны. Шайќалма, шаѕыраќ, жарќыра жўлдызым, Ќанатыѕ талмасын, халќымныѕ пыраєы! Уыќ пен кереге, немере, шґбере... Не деген ќыраєы, не деген ќыраєы!

Жанайхан САПАРХАНЎЛЫ.

ТЎЄЫРЛЫ ТЈУЕЛСІЗДІК Тарихын тастарына ќўндаќтаєан, Басымнан ґтті талай зўлмат заман. Кеѕ далам ерлігімніѕ кујгері, Жырау болып жырла енді, їн ќат маєан. Ескіріп, есте ќалды кешегі кїн, Тарихтыѕ самалдары еседі мыѕ. Желтоќсан ызєарынан аман ќалєан, Тарихтыѕ тїйірі емес, кесегімін. Мен бїгін егеменді, еѕселімін, Алысќа жетелейді ґр сенімім. Батырлардыѕ ўрпаєы «ќазаќ» деген, Сыныєы боламын мен, кешегініѕ. Домбырамын, кїй болып кїмбірледім, Шертемін тўлпарлардыѕ дїбірлерін. Кґк аспанныѕ астында кеѕ ќалыќтап, Егемен ел атанєан кїн бїгін меніѕ. Таєдырдыѕ соќпаєы мол тар жолыныѕ, Мўќалмас ґткір жїзді ќанжарымын. Мен бїгін - Азияныѕ арыстаны, Мен бїгін - кеѕ даланыѕ кґкжалымын. Ел ќорыєан кешегі ел сардарыныѕ, Алаштыѕ арланыныѕ, ардаєыныѕ.

Тјуелсіздік – ќос арыстай Ата Заѕ, Адал, јділ сенім берген нўрлы таѕ. Адамият мјртебесін ќорєаєан, Сабырлы да ќанаєатты Таѕшолпан.

БІЗ - ЕРІКТІ ЖАС ЌЫРАН Ќарашы ќанєа салєан таѕбасына, Бодандыќтан жамандыќ бар ма, сірј?! Ќапастаєы тўтќындай ќайєы жўтып, Жатушы едім тас батып жамбасыма. Ќараѕєыда ќаралы ўлт жарыќ тілеп, Зарыќты кґп кїтумен таѕды асыєа. «Келді еркіндік – десті жўрт, ґлді Кеѕес», Нанарыма болмады, нанбасыма. Ќылышынан ќан тамєан ќызыл кґздер Тїскен екен тарихтыѕ домнасына. Нўр шашырап Алтайдыѕ ќар басына, Кетті гїлдеп Алатау алмасы да. Сайын далам Сарыарќам – сары дариям Жатты шалќып сыя алмай арнасына... Тізгінді беріп тўѕєыш Елбасына, Іліндік јділетті жол басына. Дамыєан озыќ елдер їлгісімен, Жаѕаруда ґндіріс балєасы да. Батырбек МЈНЕЙЎЛЫ.

ТЈУЕЛСІЗДІК Тјуелсіздік – мемлекеттік белгісі, Артта ќалєан отарлаудыѕ езгісі. Жеке тїске ие болєан картада, Жаѕа єасыр, жаѕа толќын еншісі. Тјуелсіздік – желтоќсанныѕ жарлыєы, Ќазаќтыќты мойындаєан барлыєы. Ўлттыєымныѕ бар болмысы асќаќтап, Ќайраттардыѕ їні жеткен ќарлыєып. Тјуелсіздік - Нўрсўлтандай Елбасы, Єасырлардыѕ, ґр кеудесін келді асып. Жаѕа заман ґркениет кґшіне, Бабалардан ќалєан кґркем зер басып.

КҐКБАЙРАЄЫ ЖЕЛБІРЕГЕН ЌАЗАЄЫМ Кґк байраєы желбіреген ќазаєым, Кґрдіѕ талай, ќиын кїнніѕ азабын. Талай єасыр ќолыѕ жетпей аѕсаєан, Орындалды ата-баба арманыѕ. Тар жол тайєаќ, ќысылтаяѕ ґткелден, Сїрінбедіѕ ќажыр-ќайрат кїшіѕмен. Намысыѕды, жігеріѕді жаныєан, Батыл мінез, айбарыѕа сїйінем. Кґкбайраєыѕ желбіреген ќазаєым, Жарќырады бар јлемге жанарыѕ. Тјуелсіздік, еркіндікке тјуба, деп, Жаратќанєа шїкіршілік айтамын. Бўл еркіндік, аяќ асты келмеген, Аялаєан армандарды жерлеген. Туєан ел, еркін елді ќорєаєан, Бахадїрлер ўлы їшін терлеген. Ґніп-ґсіп, кїннен-кїнге мерейіѕ, Абыройыѕ асќаќтады беделіѕ. Ґзге елмен иыєымыз теѕесіп, Асќаќтадыќ, не дейін!? Кґк байраєы желбіреген ќазаєым, Жїрегімде, кґктем гїлі жаз јні, Таєдырымды аппаќ–аппаќ параќќа, Ќуанышпен ґлеѕ-жыр єып жазамын! Шерікбай ЖЎМАБАЙ.


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

2001 жылдыѕ 21 ќыркїйегінде облыс орталыєындаєы Мјшћїр Жїсіп Кґпеев атындаєы мешіттіѕ ашылу салтанаты ґтті. Павлодар облысыныѕ бас мешіті болып табылатын сјулет нысанына ўќсас єимарат республика кґлемінде кездеспейді. Тјуелсіздіктіѕ алєашќы жылдарында Павлодар облысы бойынша бір єана Алла їйі болса, бїгінде ґѕірімізде 92 мешіт жўртшылыќты имандылыќќа шаќыруда.

САРЫАРЌА САМАЛЫ

2011 жылдыѕ 30 желтоќсанында облыс орталыєында «Энергетик» теннис орталыєы ашылды. Спорт нысаны республикамыздаєы еѕ ірі спорт кешендерініѕ бірі болып табылады.

2008 жылдыѕ ќыркїйек айында Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ ќатысуымен, Павлодар ќаласында Достыќ їйініѕ тўсауы кесілді. Мўнда 19 этно-мјдени орталыќ, ўлттыќ жаѕєыру мектебі жјне облыстыќ ЌХА-ныѕ жастар бірлестіктері орналасќан.

2006 жылдыѕ ќараша айында Баянауыл ауданында Мјшћїр Жїсіп Кґпеевтіѕ кесенесі ашылды. Бўл еліміздегі «Мјдени мўра» баєдарламасыныѕ жемісі. 2009 жылдыѕ 29 желтоќсанында Павлодарда «Замандас» облыстыќ ардагерлер клубы ашылды.Мўнда облыстыѕ дамуына сїбелі їлес ќосќан ардагерлердіѕ елдік мјселелер таќырыбында бас ќосуына жаєдай жасалєан.

2003 жылдыѕ 16 ќазаны. Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ ќатысуымен облыс орталыєында «Астана» спорттыќ-сауыќтыру кешені ашылды. Спорт кешенініѕ жалпы кґлемі 9576 шаршы метрді ќўрайды. Ќўрамында мјжіліс залы, фотосалон, фитнес-клуб, ойын залдары жјне таєы басќалары бар. Бірегей аренада мјнерлеп сырєанау мен хоккей матчтарын ґткізуге болады.

2009 жылы Аќсу ќаласында ќазаќ тілінде білім беретін, 1200 оќушыєа лайыќталєан жаѕа мектеп ашылды. Бўл мектеп «100 мектеп, 100 аурухана» Президенттік баєдарламасы бойынша салынєан.

Суреттерді тїсірген Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

2010 жылдыѕ 12 сјуірінде облыс орталыєында єўлама єалым, Ќазаќстан Єылым академиясыныѕ тўѕєыш Президенті Ќаныш Сјтбаевќа ескерткіш орнатылды. Еѕселі ескерткіш Павлодар ќаласындаєы Академик Сјтбаев кґшесініѕ бойында орналасќан.


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

19 - 25 ÆÅËÒÎÊÑÀÍ

19 ДЇЙСЕНБІ 06.53 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.59 Кїннiѕ шыєуы, 12.51 Бесiн намазы, 14.56 Екiнтi намазы, 16.48 Аќшам намазы, 18.22 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН». 9.40 «ХАЛЫЌ ТАЅДАУЫ» 9.55 «Жїйрік болсаѕ, озып кґр» фильмі. 11.05 «Алдар Кґсеніѕ басынан кешкен хикаялары» Мультфильм 11.15 «20 жыл. Тјуелсіздік шежіресі» 11.40 «Арнайы репортаж» 12.05 «Саєындырєан јндер-ай!» Ретрофестиваль 13.05 «Сегіз ќырлы» 14.00 «Аќтау порты - ќазаќтыѕ јлемге шыєар ќаќпасы» Арнайы тележоба 14.15 «Жаѕа Ќазаќстан» 14.30 «Мјѕгілікпен астасќан суреттер» Д/ф. 14.55 «Жїзден жїйрік». 15.30 «Болашаќ тобы» М/ф. 15.55 «ТАЄДЫР ТАЛЌЫСЫ» Т/х. 17.00, 20.30, 02.10 ЖАЅАЛЫЌТАР 17.20 «Алаѕ» Ток-шоу 18.10 «Ќазаќстан-2020. Табысќа бастар жол» 18.15, 02.45 «ПУАРО» Т/х. «Нілдегі ажал». 19.10 «20 ЖЫЛ. ТЈУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ» 19.35 «ДЕНИЗ» Т/х. 21.05 «SPORT.KZ» 21.30 «ДАМУ» 22.00 «Ќазаќстан жолы. Жасампаз 20 жыл» Арнайы тележоба 22.25 «АЙНАЛАЙЫН» ІІІ маусым. Т/х 23.00 «А-ля Карте отбасы» отбасылыќ комедиясы. 00.40 Бильярд. Чемпиондар Кубогі. (Астана)

13.30 14.00 14.30 15.00 16.30 17.30 18.00

09.00 «Кїнтізбе» 09.10 «Ќызєалдаќтыѕ гїл ґѕі – Отанымныѕ жїрегі». Д/ф 09.45 «Легенда о Зорро». М/ф 11.30 «Бес в ребро». Х/ф 13.00 «Ерлер мамандыєы» «Надежды детских сердец» «Туєан тіл - байлыєым». І, ІІ хабар «Мой класс – моя команда «Ґмір ґзен». А. Жорабаеваныѕ концерті «Шпионские игры». Т/с «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» «Ќазаќша КВН мектеп лигасыныѕ финалы»

19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.05 09.40, 21.55, 09.05, 19.25,

«Туєан тіл - байлыєым». Балабаќшалардаєы мемлекеттік тіл меѕгерудіѕ жай кїйі. «Время деловых людей» «Мерей» «Ґнер айдыны» «Єасырєа бергісіз 20 жыл». Д/ф «Блудные дети». Т/с 23.55 «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф 12.00, 13.55, 16.25, 17.25, 20.25, 23.00 Удачный выбор 11.25, 13.25, 14.25, 17.00, 17.55, 22.20 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 «ІСКЕ СЈТ!» 09.00, 10.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. 11.10 «Хорошее настроение». 11.30 «Бјрінен маѕызды». Мерекелік саны. 12.00 «Киелі мекен». Д/ф. 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Продвопрос. 13.35 «Єасырєа бергісіз 20 жыл». Д/ф. 14.15 Тјуелсіздік тойына тарту. «Арманымныѕ бейнесі». Аќын Ќалќаман Саринніѕ јдеби-сазды кеші. 16.30 «Сјулетші». Д/ф. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «Ќазаќстан-ортаќ їйіміз» . Д/ф. 18.15 «Кто Вы, господин Ка?» драмасы 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Ќазаќстан жолы: Жасампаз 20 жыл». Д/ф. 21.30 «Эзель». Т/с. 22.30 Тотальный футбол. 23.00 «Поздний Рерих». Аналитическая программа. 23.50 «Туєан жерім». Концерт. 01.30, 02.00 Ќорытынды жаѕалыќтар.

12.40 13.30 15.00 15.15 16.00

9.00 Балалар уаќыты. Мультфильм. 9.15, 20.00 «Цена жизни». Т/с. 11.00 «FIFA futbol Mundial». 11.30 «Мэри, где же ты была всю ночь?!». Т/с. «Тусовщики». Т/с. Кино. «Самая обаятельная и привлекательная». Мультфильм. Лирические мелодии Толегена Мухамеджанова. Фестиваль КВН на Кубок агентства «Хабар», посвященный

20 СЕЙСЕНБI 06.54 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.59 Кїннiѕ шыєуы, 12.52 Бесiн намазы, 14.56 Екiнтi намазы, 16.49 Аќшам намазы, 18.23 Ќўфтан намазы.

11.30 12.05 13.05 13.35 14.15 14.50 15.25 15.55 17.20 17.45 18.10 19.05 19.30 21.05 21.15 22.05 22.40 01.00

12.05 12.30 13.00 13.30 15.00 17.50 18.15 18.55 19.30 20.30 21.10 21.35 22.00 22.50 10.25, 22.20, 10.00, 19.25,

7.00 «ТАЅШОЛПАН». 9.40 «ХАЛЫЌ ТАЅДАУЫ» 9.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 11.00, 14.00, 17.00, 20.30, 00.25 ЖАЅАЛЫЌТАР 11.15 «Ўлттыќ ґнім. индустриялыќ даму» Арнайы тележоба «Айналайын» ІІІ маусым. Т/х. «Дениз» Телехикая. «20 жыл. Тјуелсіздік шежіресі» «Жан жылуы» «Даму» «Жїзден жїйрік». «Випо» М/х. «Таєдыр талќысы» Т/х. «Болашаќ тобы» М/ф. «Ыдырыс Ноєайбаев» Д/ф. «ПУАРО» Телехикая. «Холлоу» «20 ЖЫЛ. ТЈУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ» «ДЕНИЗ» Т/х. «ЎЛТТЫЌ ҐНІМ. ИНДУСТРИЯЛЫЌ ДАМУ» Арнайы тележоба «САЗ ТОЛЄАУ» «АЙНАЛАЙЫН» ІІІ маусым. Т/х «Tабаќ» комедиясы. «Пуаро». Телехикая. «Холлоу» 08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Кїнтізбе» 09.35 «Марвин». М/х 10.05 «Блудные дети». Т/с 11.05 «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф «Время деловых людей» «Ерлер мамандыєы» Жаѕалыќтар «Таєдыр жебесі». К/ф 17.50 перерыв «Надежды детских сердец» Жаѕалыќтар «Марвин». М/х «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф Жаѕалыќтар. «Жастар ґмірі Жизнь молодых» «Надежды детских сердец» «Блудные дети». Т/с 00.15 «Таєдыр жебесі». К/ф 11.35, 12.25, 13.40, 21.55, 23.30 Удачный выбор 11.00, 12.00, 12.55, 18.50, 21.30 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік». Ток-шоу. 09.55 «Подари детям жизнь». 10.10 «Бай адамныѕ дїниеге келуі». Т/х. 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00, 21.30 «Эзель». Т/с. 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.40 Азбука капитала 14.15 «Одноклассники». Т/с. 15.00 «Сїйікті јке». Т/х. 16.00 Тотальный футбол. 16.45 Капитал јліппесі 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Тјуелсіздік формуласы. 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 Индустрияландыру кїнделігі . 22.30 «Хабар»! «Жаным-2». 23.10 «Урановый тайфун» драмасы. 00.00 Ситуация. 00.10, 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 9.00 Балалар уаќыты. Мультфильм. 9.15, 20.00 «Цена жизни». Т/с. 10.30 «Фанаты футбола». Д/с 11.00 «Шоќ жўлдыздар». 11.30 «Де Люкс». Д/с. 12.00 «Живём до ста!» 12.20 «Тїнімен ќайда болдыѕ, Мэри?!» т/х 13.20, 23.10 «Тусовщики». Т/с. 14.00 «Зіл-Јзіл» баєдарламасы. 14.30 «Бјрі есімде». 15.10 Социальное ток-шоу «Пятый угол». 15.50, 00.00 «Сїйінші». 16.20 «Лидер XXI века». 17.10 Мультфильм. 17.25 «Ўмытылмас жаз». М/с. 18.00 «Де Люкс». Д/с. 18.30 «Јн сал». Т/х. 19.30 «Что наша жизнь...». 21.15 «Алдар-Кґсе»телехикаясыныѕ тўсаукесері! 22.10 «Мэри, где же ты была всю ночь?!». Т/с. 00.30 «Фанаты футбола». Д/с.

18.00 21.15 22.10 23.10 00.05 00.30

20-ю Независимости РК. III Национальный конкурс «Миссис Казахстан». «Алдар-Кґсе»телехикаясыныѕ тўсаукесері! «Мэри, где же ты была всю ночь?!». Т/с. «Тусовщики». Т/с. «Сїйінші». Музыкалыќ баєдарлама. «Байтаќ Ќазаќстан!» Алматы, Павлодар, Батыс Ќазаќстан облыстарыныѕ ґнер шеберлерініѕ бірлескен концерті.

8.00, 14.40 Музыка на канале 8.30, 14.10 «Социальное обеспечение Республики Казахстан за годы независимости» д/ф 9.00 КВН Избранное 9.30, 16.10 «Јділ ќазы» 10.00, 22.30 «Глубокие воды» сериалы 11.00 «Вкуснятина» 11.30 «Телепузики» 12.00 «Фархат - принц Персии» м/ф 13.00 «Тїйін сґз» 13.50 «Лица столицы» 15.00 «Доктор Кто Доктор Кто. Специальный выпуск» сериалы 16.40 «Чердак Журкевича» 17.10 КВН. Высшая казахстанская лига 19.00 «Жаркий лед» сериалы 20.00 «Москва-Ялта транзит» 21.00 «Біздіѕ ауыл - Во!» сериалы 21.30 «Открытая студия» 23.40 «Тайна Антуана Ватто» х/ф

ЕВРАЗИЯ 7.05 8.40, 9.00 9.05, 9.30 11.10 12.30 13.00 14.35 16.05 17.05 19.00 21.00 21.40 22.50

«МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» комедиясы 9.10, 12.10 «Любимые мультфильмы» Новости 21.35 «ЕЛ ЌЎНДЫЛЫЌТАРЫ» «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ» фильмі «ЮРИЙ НИКУЛИН. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с. «Любимые мультфильмы» «ВОЛЬГА И СУЛТАНОВА ЖЕНА». Кино «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» фильмі «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Т/с. «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с.

8.00 Музыка на канале 8.30 «Москва-Ялта транзит» 9.30, 16.10 «Јділ ќазы» 10.00, 22.30 «Глубокие воды» сериалы 11.00 «Вкуснятина» 11.30 «Телепузики» 12.00 «Чарли и Лола» м/ф 12.10 «Мамандыєы ќўтќару» 13.00 Жаѕалыќтар «Осы саєатта» 13.10 «Дневник с Гульжан Мукушевой» 14.00 Новости «К этому часу» 14.10, 19.30 «Жаркий лед» сериалы 15.10, 21.30 «Алиби на двоих» сериалы 16.40 «Большой хоккей» 17.05 «Поезд «Меніѕ Ќазаќстаным» д/ф 17.20 «Тайна Антуана Ватто» х/ф 19.00 «Жаѕалыќтар» 20.30 Новости «20:30» 21.00 «Біздіѕ ауыл - Во!» сериалы 23.40 «Я нанял убийцу» х/ф

ЕВРАЗИЯ 6.00, 7.00 10.00, 10.05,

14.10 «МАРУСЯ». Т/с. Телеканал «Доброе утро» 19.00 Новости 19.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с. 11.45 «Понять. Простить» 12.10, 18.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. 13.00 «Любимые мультфильмы». «Дед мороз и лето» 13.20 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» фильмі 15.10 «Давай поженимся» 16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. 21.00 «Время» 21.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым 22.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 23.50 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» драмасы 00.50 «Городские пижоны». «TERRA NOVA». 02.15 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»

11.30 12.10 13.30

7.30, 20.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ» сериалы 8.30 «Реальные истории» 9.00, 15.30 «БЫВШАЯ» сериалы 10.10, 15.00 «Soundtrack» 11.00 «Учимся, играем с Ќуантаем!» «TV Shop» «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х «Странник»

7.30 «Сто вопросов взрослому» 8.30 «Будьте красивыми» 9.00, 15.30 «БЫВШАЯ» сериалы 10.10, 15.00 «Soundtrack» 11.00 «Учимся, играем с Ќуантаем!» 11.30 «TV Shop» 12.10 «Ќос жїректін лїпілі» 14.00 «ТілашарENTER» 14.40 РД «КазМунайГаз» 16.30 «20 лет. Достижение Независимости». Алматинская область 17.00, 21.30 «СЕГОДНЯ» 17.30, 19.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» сериалы 18.00 «Трансмиссия» 18.30 «БЛОGПОСТ» 20.00 «Они строят столицу» 20.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ» сериалы 22.00 «ЌазМўнайГаз» БАРЛАУ ҐНДІРУ 22.20 «20 жыл. Біздіѕ ел осындай». Алматы облысы 23.00 «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х 00.00 «Путь успеха»

КТК-7 + 31 08.30 09.00 09.30, 10.00 11.30 14.00 16.00 17.30 19.00 21.10

21.20 23.30

12.00 13.00 13.45 14.00 16.50 18.35

«БЇЛДІРГЕН» «ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ» сериалы 17.00 Мультсериалы «БЭТМЕН И МИСТЕР ФРИЗ: СУБЗЕРО» фильмі «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» фильмі «DOOM». Боевик. ЌАЗАЌША КОНЦЕРТ «БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК» фильмі «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» фильмі Мини-фильм «LG в Казахстане. 20-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН посвящается» «УЛОВКИ НОРБИТА» комедиясы «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». Боевик. 08.40 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”. Фильм-экранизация 10.10 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. Комедия “ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ” “СЛУГИ НАРОДА” “ДОРОГА ДОМОЙ” “АЙША” к/ф Фестиваль “АЛМА-АТА. МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”. Все лучшее за 20 лет! Зимняя шутка с (Михаил Задорнов)

«ТілашарENTER» «Энергокомплекс». Вопросы и ответы» 14.45 «Все, кроме политики» 16.30 «НОВОСТИ ДНЯ» 16.45 «Полицейский патруль» 17.00, 21.30 «СЕГОДНЯ» 17.30, 19.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» сериалы 18.00 «Академик Абикен Бектуров». К 110-летнему юбилею 18.30 «Энергия АГРО» 19.00 «Стиляги» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 22.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 22.30 «20 жыл. Біздіѕ ел осындай» Ш.Ќ.О 23.00 «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х 00.00 «Путь успеха»

www.saryarka-samaly.kz

19.00 21.00 22.10 00.00

ИРБИС 08.30 11.00 13.00 15.40 18.00 20.00 22.30 01.00 – 09.00, 17.20; 10.50, 19.30;

КТК-7 + 31

23.30

12.05 13.50 14.45 16.35 17.35 18.00 19.00 20.30 21.00 21.30 23.20 23.35

Мультсериал «ЄАЛАМ-ТОР» «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «КЇЗГІ ЖАПЫРАЌТАР» сериалы «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ГАЛИЛЕО» Мультсериалы «ДРЕЙК И ДЖОШ» сериалы «УЛОВКИ НОРБИТА» комедиясы «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ЛИСТОПАД. ФИНАЛ» сериалы 19.30 ИНФОРМБЮРО. «СЮЖЕТ ДНЯ» «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» сериалы «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». Боевик. «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2». Боевик. 07.25 “Япыр-ай” 08.25 “ЌАРА ЖОРЄА” 08.35 Зимняя шутка с 09.00 “ЮРМАЛА-2010” 10.10 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” комедиясы “ПАПА НАПРОКАТ” комедиясы “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” мелодрамасы “ЌАЙРАН ЗАМАН!” телехикаясы “ЖЇРЕКЖАРДЫ” “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” “БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ” драмасы ЖАЅАЛЫЌТАР ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ “НАДЕЖДА” мелодрамасы “РЕЙДЕР” “БОЛЬШАЯ НЕФТЬ” драмасы

«Любовь вне правил» фильмі «Безбашенные братья» фильмі «Развод» фильмі «Отчаянные романтики» фильмі «Город Эмбер» фильмі «Люди в чёрном» фильмі «Побег из Шоушенка»фильмі 08.00 «Јн ќанатында» 09.40; 13.40, 14.30; 16.30, 20.30, 21.00; 23.10, 00.00 Телекаталог 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.50, 22.20 - Тамаша Тандау

НТК 07.30 08.40 08.45 10.00 11.30 13.00 16.00 17.00 19.00 19.30 21.00 23.00 23.55

«Однажды в багажнике» комедиясы «Вкусно и быстро» «Коты не танцуют» фильмі «Волшебное серебро». Фэнтэзи «Дети без присмотра» комедиясы Концерт «Золотой граммофон» «Битва экстрасенсов» «Дьявол носит прада” фильмі «Такси» «Знакомьтесь, Дейв!» комедиясы «Триста спартанцев». Боевик. Сериал «Секс в большом городе» Дом-2

06.00 «Баспана бабы» 08.00 «Субботний вечер» 09.30 «Юрмала 2005» 11.30 «Кинопарковка» 12.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 13.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» 14.00 «НЫСАНА» 15.00 «Настоящая жизнь» драмасы 16.00 «Виола Тараканова» сериалы 17.00 «Ефросинья» телесериалы 18.00 «Купидон» телесериалы 19.00, 20.00, 01.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.30 «Смехопанорама» 20.30, 00.00 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» 21.00 «Сердце Марии» телесериалы 22.00 «Одержимый» телесериалы 23.00 «Дневник Фабрики Звезд»

14.00 14.30

08.00 08.30 09.00 09.05 10.00 11.00 12.30 13.30 15.00 15.30 17.30 18.00 19.00, 19.55 20.00 21.30

“ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” комедиясы “ЮРМАЛА-2010” “ПАПА НАПРОКАТ” комедиясы “СТРИТРЕЙСЕРЫ” фильмі

ИРБИС 08.00 10.00 12.00 13.00 16.00, 18.00, 18.20 20.10 23.10 12.10, 18.50, 09.50, 19.20,

«Люди в чёрном» фильмі «Город Эмбер» фильмі «Ликвидация» фильмі «Побег из Шоушенка» фильмі 01.30 «Јн ќанатында» 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар «Жена Сталина» фильмі «Люди в чёрном 2» фильмі «В лучах славы» фильмі 12.35; 13.40, 14.30; 16.20, 17.20; 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 11.50; 12.50, 15.50; 16.50, 17.50; 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00

20.30 «Универ» сериалы 19.00 «Такси» «Вкусно и быстро» 21.30 «Интерны» сериалы «Дети без присмотра» комедиясы 11.30 Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» 12.00 РЕВЮ 12.25 «Тек кїлкі їшін” 12.45 «Знакомьтесь, Дейв!» комедиясы 14.40 «Триста спартанцев». Боевик 16.40 «Субботник» 17.35, 19.30 «Счастливы вместе» сериалы 22.00 «РЕКРУТ». Боевик. 00.05 «Секс в большом городе» сериалы 01.00 ДОМ-2

06.00, 14.00 «Баспана бабы» 07.00 «Сўлулыќ аппараты» 07.30, 08.00 ТАЅ 08.30, 20.30, 00.00 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» 09.00 «Женщина-зима» телефильмі 10.00 «О самом главном» 11.00, 23.00 «Дневник Фабрики Звезд» 12.00 «Субботний вечер. Лучшее» 13.30 «Аппарат красоты» 15.00 «Настоящая жизнь» драмасы 16.00 «Виола Тараканова» сериалы 17.00 «Ефросинья» телесериалы 18.00 «Купидон» телесериалы 19.00, 20.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.30 «Смехопанорама» 21.00 «Сердце Марии» телесериалы 22.00 «Одержимый» телесериалы.


21 СЈРСЕНБІ 06.54 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.00 Кїннiѕ шыєуы, 12.52 Бесiн намазы, 14.57 Екiнтi намазы, 16.49 Аќшам намазы, 18.23 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН». 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30, 00.15 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «ХАЛЫЌ ТАЅДАУЫ» 9.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 11.15 «Ўлттыќ ґнім. индустриялыќ даму» Арнайы тележоба 11.30 «Айналайын» ІІІ маусым. Т/х. 12.05 «Дениз» Т/х. 13.00 «Алдар Кґсеніѕ басынан кешкен хикаялары» М/ф. 13.10 «20 жыл. Тјуелсіздік шежіресі» 13.35 «Sport. kz». 14.15 «Дауа» Телеемхана 14.50 «Жїзден жїйрік». 15.25 «Випо» М/х. 15.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 17.20 «Саз толєау». 18.10, 00.50 «ПУАРО» Т/х. «Холлоу» 19.05 «20 ЖЫЛ. ТЈУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ» 19.30 «ДЕНИЗ» Телехикая. 21.05 «ҐЗЕКЖАРДЫ» Тікелей эфир 21.40 «Екі жўлдыз - 4» Кїнделік 22.00 «АЙНАЛАЙЫН» ІІІ маусым. Т/х 22.35 «Мен, Цезарь...» мелодрамасы.

12.10 12.30 13.00 13.30 15.00 17.50 18.15 18.55 19.30 20.30 21.10 21.30 22.00 22.50 10.25, 22.20, 10.00, 21.55,

08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Кїнтізбе» 09.35 «Марвин». М/х 10.05 «Блудные дети». Т/с 11.05 «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф «Жастар ґмірі - Жизнь молодых» «Надежды детских сердец» Жаѕалыќтар «Таєдыр жебесі». К/ф 17.50 перерыв «Туєан тіл - байлыєым» Жаѕалыќтар «Марвин». М/х «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф Жаѕалыќтар «Ґндірісті ґлке» «Туєан тіл - байлыєым» «Блудные дети». Т/с 00.15 «Таєдыр жебесі». К/ф 11.35, 12.05, 14.00, 18.50, 23.30 Удачный выбор 11.00, 12.55, 19.25, 21.05, 22.50 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік». Ток-шоу. 09.55 «Подари детям жизнь». 10.10 «Бай адамныѕ дїниеге келуі». Т/х. 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00, 21.30 «Эзель». Т/с. 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.40, 16.40 Азбука капитала 14.15 «Одноклассники». Т/с. 15.00 «Сїйікті јке». Т/х. 15.50 Бармысыѕ, бауырым! 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Таразы. 17.45 Арнайы репортаж 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 Дневник индустриализации 22.30 «Хабар»! «Жаным-2». 23.10 «Урановый тайфун» драмасы. 00.00 Ситуация. 00.10, 00.45 Ќорытынды жаѕалыќтар.

11.30, 12.00 12.20,

9.00 Балалар уаќыты. Мультфильм. 9.15, 21.00 «Цена жизни». Телесериал. 10.30 «Фанаты футбола». Деректі сериал. 11.00 «Берекелі дастархан». 18.00 «Де Люкс». Д/с. «Ґзін-ґзі тану». 22.10 «Тїнімен ќайда болдыѕ, Мэри?!» Т/х. 23.10 «Тусовщики». Т/с. «Побочный эффект». «История Кайли Миноуг». Д/ф. «Начистоту». 00.00 «Сїйінші». «XXI єасыр кґшбасшысы». «Даѕќтыѕ кґлеѕкелі жаќтары».

13.20, 14.00 14.20 15.00 15.50, 16.20 17.00 Д/с. 17.25 «Ўмытылмас жаз». М/с. 18.30 «Јн сал». Т/х. 19.20 Социальное ток-шоу «Пятый угол». 20.50 «Розыгрыш Супер Лото». Передача прямого эфира. 21.15 «Алдар-Кґсе» телехикаясыныѕ тўсаукесері! 00.30 «Фанаты футбола». Д/с.

22 БЕЙСЕНБІ 06.55 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.00 Кїннiѕ шыєуы, 12.53 Бесiн намазы, 14.57 Екiнтi намазы, 16.50 Аќшам намазы, 18.24 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН». 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30, 01.05 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «ХАЛЫЌ ТАЅДАУЫ» 9.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 11.15 «Ўлттыќ ґнім. индустриялыќ даму» Арнайы тележоба 11.30 «Айналайын» ІІІ маусым. Т/х. 12.05 «Дениз» Телехикая. 13.00 «20 жыл. Тјуелсіздік шежіресі» 13.30 «Сґнбес сјуле» 14.15 «Сыр-сўхбат» 14.50 «Жїзден жїйрік» 15.25 «Випо» М/х. 15.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 17.20 «Толаєай» Отбасылар сайысы 18.05, 01.40 «ПУАРО» Т/х. «Мак Гинити бикештіѕ ґлімі» 19.00 «20 ЖЫЛ. ТЈУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ» 19.35 «ДЕНИЗ» Телехикая. 21.05 «ЎЛТТЫЌ ҐНІМ. ИНДУСТРИЯЛЫЌ ДАМУ» Арнайы тележоба 21.20 «АЛАЅ» Јлеуметтік ток-шоу 22.10 Ќазаќ радиосына 90 жыл. «Єасырдыѕ їн - шежіресі» Арнайы тележоба 22.40 «АЙНАЛАЙЫН» ІІІ маусым. Т/х 23.15 «Баќташы» драмасы. 08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Кїнтізбе» 09.35 «Марвин». М/х 10.05 «Блудные дети». Т/с 11.05 «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Деректі фильм. 12.05 «Ґндірісті ґлке» 12.30 «Туєан тіл - байлыєым» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Таєдыр жебесі». К/ф 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «НПО». «Молодежь и псевдорелигия» 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Марвин». М/х 19.30 «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Д/ф 20.30 Жаѕалыќтар 21.10 А.Саєынбекованыѕ «Ауыл жјне адамдар» баєдарламасы 21.30 «НПО». «Молодежь и псевдорелигия»

22.00 22.50 10.25, 22.30 10.00, 23.20

«Блудные дети». Т/с 00.15 «Таєдыр жебесі». К/ф 11.35, 12.55, 14.25, 18.50, 21.25, Удачный выбор 11.00, 14.00, 19.25, 21.05, 21.55, Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік». Ток-шоу. 09.55 «Подари детям жизнь». 10.10 «Бай адамныѕ дїниеге келуі». Т/х. 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00, 21.30 «Эзель». Т/с. 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.40, 16.45 Капитал јліппесі. 14.15 «Одноклассники». Т/с. 15.00 «Сїйікті јке». Т/х. 16.00 «Миссия спасения». Д/ф. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Їкімет пен јлеумет. 17.35, 20.30 Индустрияландыру кїнделігі 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. 19.55 «Сайлаушы назарына». ОСК кїнделігі. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.50 «Идем на выборы!». Дневник ЦИКа. 22.30 «Жаным-2». 23.10 «Тихая семейная жизнь» мелодрамасы 00.55 Ситуация. 01.05, 01.35 Ќорытынды жаѕалыќтар.

11.30, 12.00 12.10 12.30, 13.30, 14.10 14.50 15.10 15.50, 16.20

9.00 Балалар уаќыты. Мультфильм. 9.15, 20.00 «Цена жизни». Телесериал. 10.30, 00.30 «Фанаты футбола». Д/с. 11.00 «Дастархан». 18.00 «Де Люкс». Д/с. «Самопознание». «Мамина школа». 22.10 «Тїнімен ќайда болдыѕ, Мэри?!» Т/х. 23.10 «Тусовщики». Т/с. «Баєдаршам». «FreshmanЫ». Ток-шоу «Женсовет». 00.00 «Сїйінші». «Тапќыр достар».

8.00 Музыка на канале 8.30, 19.00 Жаѕалыќтар 9.00, 20.30 Новости «20:30» 9.30 «Јділ ќазы» 10.00, 22.30 «Глубокие воды» сериалы 11.00 «Вкуснятина» 11.30 «Телепузики» 12.00 «Фархат- принц Персии» м/ф 13.00 Жаѕалыќтар «Осы саєатта» 13.10 «Открытая студия» 14.00 Новости «К этому часу» 14.10, 19.30 «Жаркий лед» сериалы 15.10, 21.30 «Алиби на двоих» сериалы 16.10 «Территория происшествий» 16.40 «Я нанял убийцу» х/ф 18.30 «Западно - Казахстанская область» д/ф 21.00 «Біздіѕ ауыл - Во!» сериалы 23.40 «Отчуждение» х/ф

ЕВРАЗИЯ 6.00, 7.00 10.00, 10.05,

14.10 «МАРУСЯ». Т/с. Телеканал «Доброе утро» 19.00 Новости 19.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с. 11.45 «Понять. Простить» 12.10, 18.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. 13.00 «Любимые мультфильмы». 13.20, 02.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» фильмі 15.10 «Давай поженимся» 16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. 21.00 «Время» 21.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым 22.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 23.50 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» драмасы 00.50 «Городские пижоны». «УБИЙСТВО»

11.00 11.30 12.10 13.30 14.00 14.30 16.30 16.45 17.00,

17.00 17.25 18.30 19.20 21.15

7.30, 20.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ» сериалы 8.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 9.00, 15.30 «БЫВШАЯ» сериалы 10.10, 15.00 «Soundtrack» «Учимся, играем с Ќуантаем!» «TV Shop» «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х «Адам жјне заѕ» «ТілашарENTER» «Музыка арнасы» «НОВОСТИ ДНЯ» «Полицейский патруль» 21.30 «СЕГОДНЯ»

«Даѕќтыѕ кґлеѕкелі жаќтары». Д/с. «Ўмытылмас жаз». М/с. «Јн сал». Т/х. «Азамат». Жастар Парламенті. «Алдар-Кґсе» телехикаясыныѕ тўсаукесері!

8.30, 19.00 Жаѕалыќтар 9.00, 20.30 Новости «20:30» 9.30 «Јділ ќазы» 10.00, 22.40 «Глубокие воды» сериалы 11.00 «Вкуснятина» 11.30 «Телепузики» 12.00 «Фархат- принц Персии» м/ф 12.10 «Мамандыєы ќўтќару» 13.00, 14.00 Жаѕалыќтар «Осы саєатта» 13.10 «Экономика и люди» 13.30 «Аќиќат Алаѕы» 14.10, 19.30 «Жаркий лед» сериалы 15.10, 21.30 «Алиби на двоих» сериалы 16.40 Tubeтейка 16.50 «Отчуждение» х/ф 21.00 «Біздіѕ ауыл - Во!» сериалы 22.30 «Надежная энергетика сильный Казахстан» д/ф 23.40 Турнир BUSHIDO FC. Главный поединок. Александр Емельяненко – Толеген «Атилла» Акылбеков

ЕВРАЗИЯ 6.00, 7.00 10.00, 10.05,

14.10 «МАРУСЯ». Т/с. Телеканал «Доброе утро» 19.00 Новости 19.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с. 11.45 «Понять. Простить» 12.10, 18.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. 13.00 «Любимые мультфильмы». 13.20, 02.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» фильмі 15.10 «Давай поженимся» 16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. 21.00 «Время» 21.35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым 22.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с. 23.50 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» драмасы 00.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 2». 7.30 «СКАЗКА О СЧАСТЬЕ» сериалы 8.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 9.00, 15.30 «БЫВШАЯ» сериалы

17.30, 19.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» сериалы 18.00 «Павлодар. За честь родного города» 18.30 «Они строят столицу» 19.00 «Лечу гипнозом и душой» 22.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 22.30 «Агротолќын» 23.00 «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х 00.00 «Путь успеха»

КТК-7 + 31 08.00 08.30 09.00, 09.05 10.00 11.00 12.30 13.30 15.00 15.30

Мультсериал «ЄАЛАМ-ТОР» 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «КЇЗГІ ЖАПЫРАЌТАР» сериалы «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ГАЛИЛЕО» Мультсериалы «ДРЕЙК И ДЖОШ» сериалы «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». Боевик. 17.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 18.00 «ЛИСТОПАД. ФИНАЛ» сериалы 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО. 20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» сериалы 21.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 2». Боевик. 23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3». Боевик.

07.25 “Япыр-ай” 08.20, 20.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 08.50 “ЌАРА ЖОРЄА” 09.00, 12.30, 23.20 “РЕЙДЕР” 09.15 “НАДЕЖДА” мелодрамасы 11.00, 17.35 “ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР” 11.25 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 12.45 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” мелодрамасы 13.40 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 14.45 “ЌАЙРАН ЗАМАН!” телехикаясы 16.40 “Звездная жизнь” – “Дети актёры-2” 18.00 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” НОВЫЕ ВЫПУСКИ! 19.00 “БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ” драмасы 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 “НАДЕЖДА” мелодрамасы 23.35 “БОЛЬШАЯ НЕФТЬ” драмасы

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар

10.10 10.30, 11.00 11.30 12.10,

«Лечу гипнозом и душой» 15.00 «Soundtrack» «Учимся, играем с Ќуантаем!» «TV Shop» 23.00 «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х 13.00 «Ўлт пен ўрпаќ» 13.30 «ЌазМўнайГаз» БАРЛАУ ҐНДІРУ 14.00 «ТілашарENTER» 14.30 «Павлодар. За честь родного города» 16.30 «НОВОСТИ ДНЯ» 16.45 «Полицейский патруль» 17.00, 21.30 «СЕГОДНЯ» 17.30, 19.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» сериалы 18.00 «20 лет. Достижение Независимости». ВКО 19.00 «Киноклуб» Олега Борецкого. 20.30 «Вся наша жизнь – еда!» 22.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 22.30 «Маѕєыстау мўралары» 00.00 «Путь успеха»

08.30 10.40 13.10 15.00, 18.20 20.10 20.30 23.10 10.50, 18.50,

«В лучах славы» фильмі «Жена Сталина» фильмі «Люди в чёрном 2» фильмі 01.30 «Јн ќанатында» «Жена Сталина» фильмі «Коммунальная помощь» «Сёстры» фильмі «Выход» фильмі 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.25 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00,

«Кїтуші» телехикаясы 20.30 «Универ» сериалы 19.00 «Такси» «Вкусно и быстро» 21.30 «Интерны» сериалы 01.15 «Под прицелом» д/проект 11.00 «Забавные люди и их питомцы» 12.25 «Ангелочки» сериалы 13.25 Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» 14.35 «Рекрут». Боевик. 16.40 «Забавные люди и их питомцы» 17.35, 19.30 «Счастливы вместе» сериалы 22.00 «Придурки из хаззарда: начало» комедиясы 23.45 «Секс в большом городе» сериалы 00.40 ДОМ-2 06.00, 14.00 «Баспана бабы» 07.00 «Сўлулыќ аппараты» 07.30, 08.00 ТАЅ 08.30, 20.30, 00.00 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» 09.00 «Женщина-зима» телефильмі 10.00 «О самом главном» 11.00, 23.00 «Дневник Фабрики Звезд» 12.00 «Субботний вечер. Лучшее» 13.30 «Аппарат красоты» 15.00 «Настоящая жизнь» драмасы 16.00 «Виола Тараканова» сериалы 17.00 «Ефросинья» телесериалы 18.00 «Купидон» телесериалы 19.00, 20.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.30 Профессиональный разговор 21.00 «Сердце Марии» телесериалы 22.00 «Одержимый» телесериалы 00.30 «Теѕіз саќшылары» т/х.

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 08.30 «Выход» фильмі 10.40 «Жена Сталина» фильмі 13.10 «Сёстры» фильмі 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 «Жена Сталина» фильмі 20.10 «Эрагон» фильмі 23.10 «Перелом» фильмі 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК

13.30 Мультсериал «ЄАЛАМ-ТОР» 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» «КЇЗГІ ЖАПЫРАЌТАР» сериалы «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ГАЛИЛЕО» «ДРЕЙК И ДЖОШ» сериалы «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 2». Боевик. 17.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 18.00 «ЛИСТОПАД. ФИНАЛ» сериалы 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО. 20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» сериалы 21.30 «РЭМБО 3». Боевик. 23.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4». Боевик.

«Кїтуші» телехикаясы 20.30 «Универ» сериалы 19.00 «Такси» «Вкусно и быстро» 21.30 «Интерны» сериалы 01.10 «Под прицелом» д/проект 11.00, 16.40 «Забавные люди и их питомцы» 12.25 «Ангелочки» сериалы 13.25 Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» 14.55 «Придурки из хаззарда: начало» комедиясы 17.35, 19.30 «Счастливы вместе» сериалы 22.00 «Электра». Боевик. 23.40 «Секс в большом городе» сериалы 00.35 ДОМ-2

07.25 “Япыр-ай” 08.20, 20.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 08.50 “ЌАРА ЖОРЄА” 09.15 “НАДЕЖДА” мелодрамасы 11.00, 17.35 “ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР” 11.25 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 12.45 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” мелодрамасы 13.40 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 14.45 “ЌАЙРАН ЗАМАН!” телехикаясы 16.40 “Звездная жизнь” – “Дети актёры-3” 18.00 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” НОВЫЕ ВЫПУСКИ! 19.00 “БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ” драмасы 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 “НАСЛЕДНИЦА” мелодрамасы 23.35 “БОЛЬШАЯ НЕФТЬ” драмасы

06.00, 14.00 «Баспана бабы» 07.00 «Сўлулыќ аппараты» 07.30, 08.00 ТАЅ 08.30, 20.30, 00.00 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» 09.00 «Женщина-зима» телефильмі 10.00 «О самом главном» 11.00, 23.00 «Дневник Фабрики Звезд» 12.00 «Субботний вечер. Лучшее» 13.30 «Аппарат красоты» 15.00 «Настоящая жизнь» драмасы 16.00 «Виола Тараканова» сериалы 17.00 «Ефросинья» телесериалы 18.00 «Купидон» телесериалы 19.00, 20.00, 01.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.30 «Кушать подано!» 21.00 «Сердце Марии» телесериалы 22.00 «Одержимый» телесериалы.

КТК-7 + 31 08.00, 08.30 09.00, 10.00 11.00 12.30 15.00 15.30

07.25 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00,


23 ЖЎМА 06.55 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.01 Кїннiѕ шыєуы, 12.53 Бесiн намазы, 14.58 Екiнтi намазы, 16.50 Аќшам намазы, 18.24 Ќўфтан намазы. 7.00 «ТАЅШОЛПАН». 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.30, 00.20 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.40 «ХАЛЫЌ ТАЅДАУЫ» 9.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 11.15 «Ўлттыќ ґнім. индустриялыќ даму» Арнайы тележоба 11.25 «Айналайын» ІІІ маусым. Т/х. 11.55 «Екі жўлдыз - 4» Кїнделік 12.10 «Дениз» Телехикая. 13.00 «20 жыл. Тјуелсіздік шежіресі» 13.30 «Сґз-мерген» 14.15 «Ґзекжарды» 14.50 «Жїзден жїйрік» 15.25 «Випо» М/х. 15.55 «Таєдыр талќысы» Т/х. 17.20 ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН 17.40 «СҐНБЕС СЈУЛЕ» 18.10, 00.55 «ПУАРО» Телехикая. «Мак Гинити бикештіѕ ґлімі». 19.05 «ИМАН АЙНАСЫ» 19.35 «ДЕНИЗ» Телехикая. 20.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 21.05 «Топан су» фильмі. 01.50 «Кеш жарыќ» Думанды жоба

12.05 12.30 13.00 13.30 14.00 15.00 17.50 18.00 18.15 18.55 19.30 20.30 21.10 21.30 21.45

08.00 «Ќайырлы таѕ!» 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Кїнтізбе» 09.35 «Марвин». М/х 10.05 «Блудные дети». Т/с 11.05 «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Деректі фильм А.Саєынбекованыѕ «Ауыл жјне адамдар» баєдарламасы «НПО». «Молодежь и псевдорелигия» Жаѕалыќтар «Ґмір нјрі - ќымыз». Д/ф «Сїйірік». К/ф – 17.50 перерыв «Спорт - жаршысы» «Спорт - курьер» Жаѕалыќтар «Марвин». М/х «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Д/ф Жаѕалыќтар «Шаѕыраќ шаттыєы» «Спорт - жаршысы» «Спорт - курьер»

22.05 22.50 10.25, 23.30 10.00, 22.55

«Блудные дети». Т/с 00.15 «Трансібір экспресі». К/ф 11.30, 12.55, 18.45, 19.55, 22.30, Удачный выбор 11.00, 12.00, 13.55, 17.55, 21.05, Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік». Ток-шоу. 09.55 «Подари детям жизнь». 10.10 «Меніѕ сїйікті ханшайымым». Т/х. 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00, 21.30 «Эзель». Т/с. 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Кґзќарас 13.40, 16.45 Капитал јліппесі. 14.15 «Одноклассники». Т/с. 15.00 «Сїйікті јке». Т/х. 15.55 Дела армейские. 16.20 «Бјрінен маѕызды». 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Решение принято. 17.35 Дневник индустриализации 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 Таразы. 22.30 «Хабар»! «Жаным-2». 23.10 «Лузер» комедиясы. 01.00 Ситуация. 01.10, 01.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 9.00 Балалар уаќыты. Мультфильм. 9.15, 20.00 «Цена жизни». Телесериал. 10.30 «Фанаты футбола». Д/с. 11.00 «Мы – казахстанцы». 11.20, 18.00 «Де Люкс». Д/с. 11.50 «Топ-малыш». 12.20, 22.10 «Тїнімен ќайда болдыѕ, Мэри?!» Т/х. 13.20 «Тусовщики». Т/с. 14.10 «Махаббат бекеті» мелодрамасы. 15.50 «Сїйінші». 16.20 «Азамат». Жастар Парламенті. 17.00 «Даѕќтыѕ кґлеѕкелі жаќтары». Д/с. 17.25 «Ўмытылмас жаз». М/с.

24 СЕНБI 06.56 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.01 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 14.59 Екiнтi намазы, 16.51 Аќшам намазы, 18.25 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ јн шашуы 8.10 «Озыќ технологиялардыѕ кереметі» Д/ф. 9.10 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» Ќўт ќонєан Ќорєалжын 9.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 9.55 «Диего» Мультхикая. 10.25 4-ші маусым.«Айгґлек» Республикалыќ балалар байќауы. Ќараєанды облысы бойынша ашыќ іріктеу кезеѕі. 12.00 «ДАУА» Телеемхана 12.35 «Мјѕгілікпен астасќан суреттер» Д/ф. 13.05 «СЕГІЗ ЌЫРЛЫ» 14.00 Ќазаќ радиосына 90 жыл. «Єасырдыѕ їн - шежіресі» Арнайы тележоба 14.30 «Буки мен Сантаныѕ ќўпиясы» фильмі. 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 16.30 «Диего» М/х. 17.00, 20.30, 23.55 ЖАЅАЛЫЌТАР 17.20 «ЕЅСЕЛІ ЕЛОРДА» 17.40 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 18.05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» Тележурнал 18.30 Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына. «ОТАНДАСТАР» 19.00, 21.05 «ЕКІ ЖЎЛДЫЗ - 4» Думанды кеш. 21.45 «Сылќымдар» комедиясы. 00.30 «Сырыѕды айтшы...» комедиясы.

19.30 20.00 20.30 21.05 22.05 – 09.05, 21.30, 10.20, 22.00,

09.00 «Кїнтізбе» 09.10 «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф 10.05 «Блудные дети». Т/с 11.30 «Алтын дауыс». Концерт 13.00 Жаѕалыќтар. 13.30 «Шаѕыраќ шаттыєы» «Спорт - жаршысы» «Спорт - курьер» «Мой класс – моя команда» «Двенадцать месяцев». М/ф «Шпионские игры». Т/с «Елмен егіз» «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Арнайы репортаж» «Уаќыт керуен». «День за днем». «Песни композитора М. Пульги»

21.30 22.20 23.10 01.10, 02.10 -

14.00 14.10 14.30 15.00 16.05 17.00 17.25 17.50 18.20 19.00

«Теѕізге тамєан бір тамшы» «Уаќыт керуен». «День за днем». «Еркін елдіѕ ўрпаєы». Д/ф 23.55 «Самс туралы оќиєа». К/ф 12.55, 16.30, 17.45, 18.55, 19.55, 23.00 Удачный выбор 13.55, 14.25, 16.00, 17.20, 20.25, 23.30 Жарнамалар јлемінде

18.30 19.20 21.15 23.10

8.00, 16.40 Музыка на канале 8.30, 01.40 Жаѕалыќтар 9.00, 01.55 Новости «20:30» 9.30 «Дўрыс таѕдау» 9.50 «Tubeтейка» 10.00, 22.30 «Глубокие воды» сериалы 11.00 «Вкуснятина» 11.30 «Телепузики» 12.00 «Фархат- принц Персии» м/ф 12.30 «Социальное обеспечение Республики Казахстан за годы независимости» д/ф. 13.00, 14.00 Жаѕалыќтар «Осы саєатта» 13.10 «Момент истины» 13.35 Специальный репортаж 14.10 «Жаркий лед» сериалы 15.10, 21.30 «Алиби на двоих» сериалы 16.10 «Јділ ќазы» 17.00 «Год спокойного солнца» х/ф 19.00 Хоккей. «Барыс»- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция. 23.40 «Одинокая женщина с ребенком» х/ф

ЕВРАЗИЯ 6.00, 7.00 10.00 10.05 11.45 12.10, 13.00 13.20 15.10 16.10 18.55 20.00 21.00 21.35 23.35

15.15 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30

Кино. «Ќар Патшайымы» . «Щелкунчик». Балет. FIFA Футбол Mundial «Подари детям жизнь». 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «Бјрінен маѕызды». «Мойнаќ СЭС». Д/ф. «Едим дома» ПРОД.ВОПРОС . Особое задание. Территория кино. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Јзіл-кеш ЌР Энергетиктері кїніне арналєан мерекелік концерт. По страницам Ретрофестиваля «Алма-Ата - моя первая любовь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар Бармысыѕ, бауырым! «Жаным-2». Т/с. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Ел тјуелсіздігі - еѕ басты ќўндылыєымыз». Д/ф. Спой Дудар-ай. «Певец» мелодрамасы. 01.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 03.15 Ќазаќстан театры. Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы Академиялыќ драма театры. К.Гоцци, ауд. М.Саќатов, М.Ахмет «Турандот ханшайым».

9.00 «Самопознание». 9.25 «Хочу быть...» 9.40 «Живём до ста!». 10.00 «Мы – казахстанцы». 10.30 «Шіркін, Life Бурабайда!» 11.30 «Шоќ жўлдыздар». 12.00 «Что наша жизнь...». 12.30, 14.10, 00.40 «Де люкс». Д/с. 13.00 «Берекелі дастархан». 13.30 «XXI єасыр кґшбасшысы». 15.00 «Саз јлемі» ўлттыќ музыкалыќ жїлде.

14.10 «МАРУСЯ». Т/с. Телеканал «Доброе утро» Новости «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Т/с. «Понять. Простить» 18.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с. «Любимые мультфильмы». «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» фильмі «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. «ПОЛЕ ЧУДЕС» «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым «Время» «НАЙДЕНЫШ» фильмі «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» триллері 7.30 «Приглашает Борис Ноткин» 8.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 9.00, 15.30 «БЫВШАЯ» сериалы

16.30 17.20 19.10 20.00 20.50 21.00 21.30 23.00

ХАБАР 07.00 07.50 09.30 09.55 10.00, 10.10 10.40 11.10 11.40 12.00 12.30 13.00, 13.15 14.15

«Јн сал». Т/х. «Начистоту». «Алдар-Кґсе»телехикаясыныѕ тўсаукесері! «Тосын оќиєа». Кино.

12.20 13.20 13.50 15.00 17.00 19.10 19.35 20.00 20.20 21.00 23.00 01.00

«Бјрі есімде». «Тосын оќиєа». Кино. Ток-шоу «Женсовет». «Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2011». Д/ф. «Розыгрыш Супер Лото». Передача прямого эфира. «Баєдаршам». Жўлдыз. «Туєан жерім». Концерт. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Комейдиный мюзикл. 8.00 «Фархат - принц Персии» м/ф 9.30 «Фильмы и звезды» 10.00 «Tubeтейка» 10.10 «Чудеса от Zepter» 10.30 «Телепузики» 11.00 «Субботняя кухня» 11.40 «Агентство по туризму» «Біздіѕ ауыл - Во!» сериалы «Глобальный футбол» «Доктор Кто. Доктор Кто. Рождество 2010» сериалы «Одинокая женщина с ребенком» х/ф «Глубокие воды» сериалы «Экономика и люди» «Аќиќат алаѕы» «Территория происшествий» «Тїйін сґз» Концерт «Шаншар» «Год спокойного солнца» х/ф «Фильмы и звезды»

ЕВРАЗИЯ 7.25 9.00 9.10 9.40 10.00 10.30 11.10 12.10 13.00 14.00 17.30 21.00 21.30 00.50

«ЛОЛА» фильмі Новости «Любимые мультфильмы» «ЕРАЛАШ» «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Артамоновой «СМАК» «ГРАДУС ПРАЗДНИКА» «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с. ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА» «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» фильмі «НАЙДЕНЫШ 2» фильмі Время «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН» 7.00 «Сїйікті јндер» 8.00, 17.00 «Soundtrack» 8.30, 23.30 Музыка арнасы 9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 9.30 «Зеленый мир» 10.00 «Клуб юмора»

10.10, 11.00 11.30 12.10,

15.00 «Soundtrack» «Учимся, играем с Ќуантаем!» «TV Shop» 23.00 «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» 13.00 «Денсаулыќ жјне сулўлыќ» 14.00 «ТілашарENTER» 14.30 «Лечу гипнозом и душой» 16.30 «НОВОСТИ ДНЯ» 16.45 «Полицейский патруль» 17.00, 21.30 «СЕГОДНЯ» 17.30, 19.30 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» сериалы 18.00 «Будьте красивыми» 19.00 «Стиль жизни» 20.30 «Когда уходят любимые» 22.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 22.30 «Ќылмыс хроникасы» 00.00 «Путь успеха»

КТК-7 + 31 08.00, 08.30 09.00, 10.00 11.00 12.30 15.00 15.30 17.30 18.00 19.00, 20.00 21.00 22.30

13.30 Мультсериал «ЄАЛАМ-ТОР» 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» «КЇЗГІ ЖАПЫРАЌТАР» сериалы «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ГАЛИЛЕО» «ДРЕЙК И ДЖОШ» сериалы «РЭМБО 3». Боевик. «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ЛИСТОПАД. ФИНАЛ» сериалы 19.30 ИНФОРМБЮРО. ЌАЗАЌША КОНЦЕРТ «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» сериалы «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» триллері

07.25 “Япыр-ай” 08.20, 20.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 08.50 “ЌАРА ЖОРЄА” 09.00, 12.30, 23.25 “РЕЙДЕР” 09.15 “НАСЛЕДНИЦА” мелодрамасы 11.05, 17.35 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 НОВОСТИ 12.45 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ” мелодрамасы 13.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 14.45 “ЌАЙРАН ЗАМАН!” телехикаясы 16.40 “Звездная жизнь” – “Братья и сёстры звёзд” 18.00 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” НОВЫЕ ВЫПУСКИ! 19.00 “БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ” драмасы 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 “НАСЛЕДНИЦА” мелодрамасы 23.40 “БОЛЬШАЯ НЕФТЬ” драмасы

11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.30 00.00

«Учимся, играем с Ќуантаем!» «Сїйікті јндер» «Ґркениет ґзегі» «TV Shop» «Робинсон жанўяларыныѕ хикаялары» т/х «АПТАЛЫЌ ШОЛУ» «ТілашарENTER» «Пай, пай, ќыздар-ай» «Все, кроме политики» «Полицейский патруль. Обзор» «Стиляги» «Программа максимум». «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» «СТРАННИК» х/ф «АКУСТИКА.Живой звук» «Путь успеха»

КТК-7 + 31 06.30 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 15.00 15.30 16.30 17.00 17.10 17.30 19.00 21.10 23.10

11.05 12.00 12.30 12.50 14.30 16.20 19.05 20.00 21.00 21.35 22.30

Мультфильмдер «БЇЛДІРГЕН» «ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ» сериалы Мультсериалы «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО» комедиясы «МЕСТЬ И ЗАКОН». Кино. «АНШЛАГ» ЌАЗАЌША КОНЦЕРТ «РИЗАМЫН» «UPGRADE С УНИКОДОМ» «МАТРИЦА» «БРАТЕЦ МЕДВЕЖОНОК 2» фильмі «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Боевик. «СПАУН». Боевик. «МИЛЫЕ КОСТИ» триллері 07.20 “БАЗ КЕШ, КҐЅIЛIМ” т/х 08.50 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.15 “НАСЛЕДНИЦА” мелодрамасы “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” НОВОСТИ “РЕЙДЕР” “ЗИГЗАГ УДАЧИ” к/ф “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО” “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” мелодрамасы “МЈССАЄАН” ЖАЅА МАУСЫМ!!! “МОЯ ПРАВДА” – Маша Распутина “ДРУГАЯ ПРАВДА” с Алексеем Шахматовым “НАША KZАША” “МЁРТВЫЕ ДУШИ” драмасы

ИРБИС 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар 10.00 «Переполох в Гималаях» фильмі

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 08.30 «Перелом» фильмі 10.40 «Жена Сталина» фильмі 13.10 «Эрагон» фильмі 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 «Жена Сталина» фильмі 20.10 «Коммунальная помощь» 20.30 «Переполох в Гималаях» фильмі 23.10 «Держи ритм» фильмі 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 Тамаша Тандау

НТК 07.25 08.00, 09.00, 09.25 09.30, 10.00,

«Кїтуші» телехикаясы 20.30 «Универ» сериалы 19.00 «Такси» «Вкусно и быстро» 21.30 «Интерны» сериалы 00.45 «Под прицелом» д/проект 11.00, 16.40 «Забавные люди и их питомцы» 12.25 Музыкалыќ баєдарлама 13.45 Kazakhstan Fashion Week 15.00 «Электра». Боевик. 17.35, 19.30 «Счастливы вместе» сериалы 22.00 «Дневник бриджит джонс» комедиясы 23.50 «Комеди клаб» 01.35 Дом-2 06.00, 14.00 «Баспана бабы» 07.00 «Сўлулыќ аппараты» 07.30, 08.00 ТАЅ 08.30, 00.00 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» 09.00 «Женщина-зима» телефильмі 10.00 «О самом главном» 11.00 «Дневник Фабрики Звезд» 12.00 «Свадьба» комедиясы 15.00 «Настоящая жизнь» драмасы 16.00 «Виола Тараканова» сериалы 17.00 «Ефросинья» телесериалы 18.00 «Купидон» телесериалы 19.00, 20.00, 01.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.30, 20.30 «Измайловский парк» 22.00 «Что? Где? Когда?» 23.00 «Дневник Фабрики Звезд»

13.10 15.40 18.00 20.00 22.30 01.00 – 10.40, 20.30, 09.30, 19.50,

«Держи ритм» фильмі «Отчаянные романтики» фильмі «Академия гладиаторов» фильмі «Пережить Рождество» фильмі «Семь жизней» фильмі 08.30 «Јн ќанатында» 11.20; 13.40, 14.30; 16.30, 17.20; 21.00; 23.10, 00.00 Телекаталог 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; 22.20 - Тамаша Тандау

НТК 07.05 07.30 08.00 09.30 10.00 10.45 11.30 11.55 13.20 14.00 14.50 15.10 15.40 16.00 16.20 18.10 19.00 20.00 21.00 21.30 23.30

10.30 11.00 12.00 12.30 13.30 15.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00

«Їйленген балалармен» т/х «Менiѕ ќалаулы мыстаным» т/х «Меч дракона» фильмі «Ешь и худей» «Лизун». М/с. «Том и джерри». М/с. «Дэнни-призрак». М/с. «Скуби ду и король гоблинов» фильмі Телешоу «деньги в дом» Проект «код 21» «Женская лига» «Сен їшін» «No comments» Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» «Дневник бриджит джонс» комедиясы «Субботник» «Отречение» д/цикл. «Зайцев +1» комедиясы «Наша Russia» «Бриджит джонс: грани разумного» комедиясы «Комеди клаб» 06.00 «Баспана бабы» 07.00 «Сўлулыќ аппараты» 07.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 08.00 «Айдаћар аулаушылар» м/ф. 08.30 «Наруто» м/ф. 09.00 «Возвращение в Затерянный мир» фильмі IT-Portal «Дневник Фабрики Звезд» «Косметический ремонт» «Семейный приговор Геннадия Хазанова». «Суженый - ряженый» телефильмі «Субботний вечер» «НЫСАНА» ЖАР-ЖАР «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» «Шоу Сорок Миллионов Тенге» «Фабрика Звезд. Отчетный концерт» Comedy Club KZ «Убойной ночи»


САРЫАРЌА САМАЛЫ

КҐКСАНДЫЌ

12

25 ЖЕКСЕНБІ 06.56 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.01 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 14.59 Екiнтi намазы, 16.51 Аќшам намазы, 18.25 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ јн шашуы 8.00 «Рин Тин Тин» фильмі. 9.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 10.00 «Диего» М/х. 10.30 «ТОЛАЄАЙ» Отбасылар сайысы 11.20 «ЕКІ ЖЎЛДЫЗ - 4» Думанды кеш. 13.25 «СЫР-СЎХБАТ» Ескендір Хасанєалиев - ЌР Халыќ јртісі 14.00 «Таѕ-тамаша јлем» Д/ф. 14.30 Ќазаќша КВН. Республикалыќ кіші финал 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 16.30 «Диего» М/х. 17.00 «АЛТЫН ТАЄА» Халыќтыќ лотерея. 17.30 «СҐЗ-МЕРГЕН» 18.00 4-ші маусым. «АЙГҐЛЕК» Республикалыќ балалар байќауы. Павлодар облысы бойынша ашыќ іріктеу кезеѕі. 19.30 «Бґбектер» Д/ф. 20.30, 01.00 «АПТА.KZ» 21.30 «КЕШ ЖАРЫЌ!» Думанды жоба 22.45 «Таєдыр тоєыстырєандар» комедиялыќ драмасы. 01.55 Ќазаќша КВН. Республикалыќ кіші финал 03.30 «68» драмасы.

13.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.30 18.00 19.30 20.00

09.00 «Кїнтізбе» 09.10 «Чудеса на Рождество». М/ф 10.00 «Рамазан Стамєазиевтіѕ авторлыќ концерті» 11.30 «Тараканьи бега». Х/ф 13.00 «Уаќыт керуен». «День за днем». «Алаќайдан-балаќайєа» «Мой класс – моя команда» «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Д/ф «Шпионские игры». Т/с «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі» «Республикалыќ «Ертіс бойы» аймаќтыќ КВН лигасыныѕ финалы» «НПО». «Молодежь и псевдорелигия» «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Д/ф

20.30 21.00 21.35 22.05 – 09.05, 22.15, 11.25, 21.30,

«Уаќыт керуен». «День за днем». «20 жыл – Тјуелсіздік шежіресі». Д/ф 23.55 «Ќайта келген он алты». К/ф 12.55, 15.15, 16.25, 17.25, 20.25, 23.30 Удачный выбор 13.30, 13.55, 14.55, 17.00, 18.15, 22.50 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00

www.saryarka-samaly.kz 20.00 21.00 22.30 00.10

11.40 12.10 13.10 13.50

Кино. «Рождествоєа сенбейтін Эльф». 08.25 Дудар-ай. 09.15 «Агро кz». 09.30 Двойная порция. 09.55 «Подари детям жизнь». 10.00 Айбын. 10.30 «Казлото». 11.00 «Лото Батыр» 11.10 Спой 12.00 Дела армейские. 12.30 «Выходи за меня замуж» мелодрамасы. 15.30 Жастар жырлайды.Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына арналєан жас аќындар додасы. 16.50 Јзіл-кеш 17.30 «Жаным-2». Т/с. 19.00 В прямом эфире –ТВ Бинго. 20.00, 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. 22.00 «Мистер и Миссис Смит» комедиясы. 00.00 «Јке-шешеміз есейгісі келмейді» комедиясы. 01.30 «Зимний вечер в Гаграх». Кино.

15.00 16.40 18.50 19.20 19.50 20.20 21.10

9.00 «Ґзін-ґзі тану». 9.25 «Топ-малыш». 10.00 «Мамина школа». 10.30 «Лидер XXI века». 11.10 Мультфильм 11.30 «FIFA futbol Mundial». 12.00 «Ґмірде болєан...» «Побочный эффект». «Дастархан». «С любовью к Родине». Концерт молодых испонителей классической музыки. «Наконец-то рождество!» комедиясы «FreshmanЫ». «Махаббат жыры» Концерт «Алтын жїрек» ўлтыќ ќоєамдыќ сыйлыєын тарту салтанатты кеші. «Тапќыр достар». «Зіл-Јзіл» баєдарламасы.

15.50

12.30 13.00 13.30 14.20 16.00 16.20 17.10 18.50 19.30

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

23.00 01.00

«Шіркін, Life-Бурабайда!» «Саз јлемі» ўлттыќ музыкалыќ жїлде. «Мусорщик» мелодрамасы «Ўйыќтаєан» шытырман киносы. 8.00 «Фархат - принц Персии» м/ф 9.10 «Чудеса от Zepter» 9.40, 10.30 «Телепузики» 10.10 «Чарли и Лола» м/ф 11.00 «Вкуснятина» «Чердак Журкевича» «Біздіѕ ауыл - Во!» сериалы «Агентство по туризму» «Доктор Кто Доктор Кто. Конец времени» сериалы «Свадьба на Рождество» х/ф «Глубокие воды» сериалы «Фильмы и звезды» «Момент истины» «Специальный репортаж» «Дневник с Гульжан Мукушевой» Финал Межрегиональной Лиги КВН. Сезон 2011 «Страх сцены» х/ф «Глобальный футбол»

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.35, 7.25 9.00 9.10 9.40 10.00 10.30 11.15 13.00 14.05

17.05 18.00 20.05 23.05 00.55 02.20

11.00 12.00

«УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12.10 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Т/с. «ЕЕ БРАЧНАЯ НОЧЬ» фильмі Новости «Любимые мультфильмы» «Ералаш» «ХОЧУ ЗНАТЬ» «ЗДОРОВЬЕ» «ПОКА ВСЕ ДОМА» «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Зимняя серия игр. Игра третья «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» комедиясы «ИГОРЬ ТАЛЬКОВ. ПОВЕРЖЕННЫЙ В БОЮ» «Владислав Галкин. Улыбка на память» «СПЕЦНАЗ» фильмі «АВАТАР» фильмі «БУМЕРАНГ» мелодрамасы «БОЛЕРО». Финал «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» комедиясы 7.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ» 8.00 «Жизнь,полная радости» 8.30 «Музыка арнасы» 9.00 «Балауса» 9.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 10.30 «Первая передача» «АКУСТИКА. Живой звук» «Ўлт пен ўрпаќ»

12.30 13.00 13.30 15.00 15.30 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00

«Учимся, играем с Ќуантаем!» «TV Shop» «Сїйікті јндер» «ТілашарENTER» «Пай, пай, ќыздар-ай» «Странник» «Трансмиссия» «И снова здравствуйте!» «БЛОGПОСТ» «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» фильмі «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

КТК-7 + 31 08.30 09.00 09.30 10.30 12.00 14.10 16.10 17.00 17.20 17.30 19.00 21.30 00.50

11.10 13.00 13.55 14.50 15.00 18.40 19.00 19.35 20.30 21.00 22.05 22.50 00.40

«БЇЛДІРГЕН» «ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ» сериалы Мультсериалы «БЕКАССИН» фильмі. «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Боевик. «СПАУН». Боевик. ЌАЗАЌША КОНЦЕРТ «UPGRADE С УНИКОДОМ» «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» Анимационный фильм «МУЛАН 2» «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Боевик. «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». Боевик. «АГОРА» драмасы 07.40 “БАЗ КЕШ, КҐЅIЛIМ” телехикаясы 09.20 “ОЧЕВИДЕЦ”: “САМОЕ СМЕШНОЕ” 10.20 CARTOON NETWORK представляет: “БЕН 10” “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО” “ЖЇРЕКЖАРДЫ” ЖАЅА МАУСЫМ!!! “МЈССАЄАН” “ДОРОГА ДОМОЙ” “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!” мелодрамасы “ЌЫЗ ЌЫЛЫЄЫ” ЖАЅА МАУСЫМ!!! “ЖАЅАЛЫЌТАР. АСТАРЛЫ АЌИЌАТ” “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ”- “ЗВЁЗДЫ НОВОГОДНЕГО ЭФИРА” “ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ” “ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ” “СЛУГИ НАРОДА” с Артуром Платоновым “ЛЮБИ МЕНЯ” комедиясы “ЯГУАР” комедиясы

ИРБИС 08.30 11.00 13.00 15.40 18.00 20.00 22.30 01.00 – 09.00, 17.20; 10.50, 19.30;

«Пережить Рождество» фильмі «Академия гладиаторов» фильмі «Семь жизней» фильмі «Детсадовский полицейский» фильмі «Седьмой» фильмі «В чужом ряду» фильмі «13 дней» фильмі 08.00 «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 09.40; 13.40, 14.30; 16.30, 20.30, 21.00; 23.10, 00.00 Телекаталог 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.50, 22.20 - Тамаша Тандау

НТК 07.05 07.30 08.00 08.15 09.30 10.00 10.45 11.30 11.55 13.30 14.25 14.55 15.25 16.20 18.20 19.00 20.00 21.00 22.55 23.45 01.40

12.30 13.30 15.30 17.30 21.30 23.30

«Їйленген балалармен» т/х «Менiѕ ќалаулы мыстаным» т/х «Тек кїлкі їшін” «Скуби Ду и король Гоблинов» фильмі «Ешь и худей» «Волшебные родители». М/с. «Том и Джерри». М/с. «Дэнни-призрак». М/с. «Меч дракона» фильмі «Зайцев +1» комедиясы «Наша Russia» «Нјзік жандар» «Сomedy woman» «Бриджит джонс: грани разумного» комедиясы Телешоу «деньги в дом» «Мистические истории» «Битва экстрасенсов» «В ожидании чуда» комедиясы «Тематик-шоу» «Шанхайский поцелуй» комедиясы «Дом-2» 06.00 «Баспана бабы» 07.00 «Сўлулыќ аппараты» 07.30 «Баспана бабы» 08.30 «Субботний вечер. Лучшее» 10.30 Кинопарковка 11.00 Первый казахстанский ситком «Побег из аула» «Смехопанорама» «Служанка трех господ» телефильмі «Юрмала -2006» «Ворожея» телефильмі «День Радио» комедиясы Юмористическое шоу «Убойной ночи»

19 - 25 ЖЕЛТОЌСАН АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” КМК ХАБАРЛАРЫ БАЄДАРЛАМАСЫНЫЅ ЌЫСЌАША НЎСЌАСЫ

«Каустик» АЌ ґзініѕ акционерлерін жјне мїдделі адамдарын Ќоєамныѕ «Ќазаќстан Даму Банкі» АЌ-мен ірі келісім жасалєаны жґнінде хабарлайды. (5) Дулатов Арман Майданўлыныѕ атына Красноармейка аграрлыќ техника колледжінен 2003 жылы берілген ОАБ №0256375 дипломы жоєалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. (8)

19 желтоќсан – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 «Кїй-терме» 8.15 «Ўйќы ашар» 8.30 «Уроки здоровья» - авторлыќ баєдарлама 9.05 «Мир женщин» 10.05 «Обо всем для всех» - концерттік баєдарлама 11.05 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» сазды сјлем баєдарламасы 14.05 «Почемучка» авторлыќ баєдарламасы 15.05 «Тјуелсіздік тўєыры» 16.05 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 17.05 «Кумиры» - концерттік баєдарлама 18.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама 19.05 «Јн кґѕілдіѕ ажары» - концерттік баєдарлама 20 желтоќсан – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 7.40 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - саздысауыќ баєдарлама 10.15 «Мјдени мўра» 10.40 «Голос православия» 11.15 «Гостиная» - тікелей эфир. 12.05 - 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Јзіліѕ жарасса» - тікелей эфир 15.00 – 16.00 «Зерде» - зияткерлік тікелей эфир 16.15 «Ќазаќстан бїгінгі таѕда» 17.15 «Аќ бота» - балалар хабары 17.35 «Признанный миром Абай» – авторлыќ баєдарлама 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Обо всём для всех» - концерттік баєдарлама 21 желтоќсан – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Ґзекті мјселе» 7.40 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» -

концерттік баєдарлама 10.15 «Беседы о здоровье» 11.15 – 12.00 «Јн – жўмбаќ» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 - «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Жас ќанат» - тікелей эфир 15.15 – 16.00 «Колесо фортуны» тікелей эфир 16.15 «Ќўќыќ саєаты» - тікелей эфир 17.15 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Ертіс жўлдыздары» - концерттік баєдарлама 22 желтоќсан – бейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Агроґнеркјсіп кешені» 7.40 «Меніѕ сїйікті ќалам - Павлодар» - радиожурнал 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама 10.15 «Сахна» - авторлыќ баєдарлама. 11.15 «Детский парк информационного периода» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Жїзден жїйрік» - тікелей эфир 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир 16.15 «Ќазаќстан бїгінгі таѕда» хабарєа этно-мјдени орталыќтар ґкілдері ќатысады. 17.15 «Казахстанский путь» 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» - концерттік баєдарлама 23 желтоќсан – жўма 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 7.40 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» - радиожурнал 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама 10.15 «Имандылыќ» - тікелей эфир 11.15 «Салауатты ґмір салты» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Жас толќын» - тікелей эфир

15.15 – 16.00 Викторина «Cіnema» тікелей эфир 16.15 «Басты міндеттер» 17.15 «Асыл мўра» 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Музыкальный калейдоскоп» - концерттік баєдарлама 24 желтоќсан – сенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 «Кїй-терме» 8.15 «Ўйќы ашар» 8.30 «Уроки здоровья» - авторлыќ баєдарлама 9.05 «Мир женщин» 10.05 «Обо всем для всех» концерттік баєдарлама 11.05 «Апта тынысы» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.05 «Почемучка» - авторлыќ баєдарламасы 15.05 «Тјуелсіздік тўєыры» 16.05 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 17.05 «Кумиры» - концерттік баєдарлама 18.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама 19.05 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» концерттік баєдарлама 25 желтоќсан – жексенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 «Кїй-терме» 8.05 «Ўйќы ашар» 8.15 «Јйелдер јлемі» 9.05 «Жїректі тербеп» 9.30 «Жырлайды жїрек» 10.05 «Ќазаќ тілін їйренейік» 10.30 «Балдай тјтті балдырєан» балалар хабары. 11.05 «Минуты поэзии» - авторлыќ баєдарламасы 11.30 «Тау тўлєа» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.05 «Јн кґѕілдіѕ ажары» 15.05 «Кумиры» 16.05 «Денсаулыќ» 17.05 «Асыл мўра» - концерттік баєдарлама 18.05 «Полезные советы» - авторлыќ баєдарламасы 19.05 «Тренд» - авторлыќ баєдарламасы


15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

САРЫАРЌА САМАЛЫ

АЌСУ ЖАЅАЛЫЌТАРЫ

ЎМЫТЫЛМАС КЕЗДЕСУ Тјуелсіздік алєалы 20 жылдыѕ ішінде Елбасы біздіѕ ќаламызєа тґрт рет келген екен. Ел Президентініѕ Аќсуєа еѕ алєашќы, 1998 жылєы сапары меніѕ есімде јлі кїнге дейін жатталып ќалды. Ол кезде жергілікті ферроќорытпа зауытында іс жїргізуші-аудармашы болып жўмыс істейтінмін. Сол тўстаєы тјртіп бойынша ќазаќ тіліне байланысты ќандай ќызметке ќабылдансаѕ да, ўжымдаєы мемлекеттік тілді дамытып, ќолдану маќсатындаєы барлыќ жўмыстар мойныѕа жїктелетін. Сондыќтан, сол кездегі «Металлург» газетіне ќазаќ тілінде маќала жазып тўру, зауыт радиосынан ќазаќша хабар жїргізу, тіл їйренемін деушілерге сабаќ беру, аударма жўмыстары - бјрін де атќаратынмын. Јлі есімде. 1998 жылдыѕ 24-ќарашасы. Кїн суыќ. №4 цехтыѕ алаѕына їш мыѕнан аса адам жиналып, Елбасын кїтіп тўрмыз. Президенттіѕ келу ќўрметіне ўйымдастырылєан митингіде ґндіріс басшылары, еѕбек ўжымыныѕ таѕдаулы адамдары сґз сґйледі. Осындай ќўрмет маєан да бўйырды. Елбасымен ќол алысып амандасып, «Азаматтыќ толєаныс» атты ґлеѕімді оќып бердім: Бїгінгі кїн ерекше, Нўрын тґккен ќалама. Ортамызда - Елбасы, Ќуанбай жан ќала ма?! Бабалардан ґрелі, Ќалды мўра - даналыќ. Дарытайыќ ўрпаќќа, Кґнеден жеткен - жаѕалыќ. Ќазба байлыќ жерімде, Аєыл-тегіл молшылыќ. Пайдалансаќ аќылмен, Болмас мїлдем жоќшылыќ. Елбасы біздіѕ Нўр- аєа,

Халыќ ќамын ойлаєан. Баќытты ел жасауєа, Бїкіл єўмырын байлаєан. Туысќан маєан - АЗАМАТ, Бјрібір ќартыѕ, жасыѕ да. Болашаќтыѕ баќыты, Бірлік пен еѕбек ќасында. Махаббатын саќтаєан, Ана тілі, салтына Ґркендеп ґсер јрќашан, Сїйкімді болып халќына. Оѕай келмес жетістік, Мойымаймыз біраќ біз. Сізбен бірге, Нўр- аєа, Алєа ўмтылар ўрпаќпыз. Сол кездесуде Мемлекет басшысына екі тілек білдірдім: «Бірінші - Алла таєала Сізге денсаулыќ берсін, екінші - Бўќар жырау сияќты халќын мейлінше сїйетін, адал да јділ кґмекшілеріѕіз кґп болсын!» - дедім. Елбасыныѕ: «Їлкен рахмет!» деп, тілегімді ризашылыќпен ќабыл алєаны, есімде ўмытылмастай болып жатталып ќалды. Бўл – меніѕ ґмірімдегі баќытты сјттердіѕ бірі. Гїлнар ЌАЙЫРХАНОВА, Аќсу ќалалыќ «Ќазаќ тілі» ќоєамыныѕ тґрайымы.

БАС ШЫРШАНЫЅ ШАМДАРЫ ЖАЄЫЛДЫ Ќаладаєы демалыс жјне мјдениет саябаєында жаѕа жылдыќ бас шыршаныѕ шамдарын жаєу рјсімі ґтті. Шара барысында ќала јкімі Болат Баќауов аќсулыќтар мен шаћар ќонаќтарын алдаєы Тјуелсіздік мерейтойымен жјне жаѕа жыл мерекесімен ќўттыќтап, јрбір отбасына баќ-береке, шаѕыраќтарына шаттыќ, табыс тіледі. Шараны тамашалауєа жиналєан тўрєындар ќарасы ќалыѕ болды. Санаулы кїндерден кейін жаѕа

жылдыѕ параєы ашылып, таєы бір тарихи кезеѕніѕ ќойнауына аяќ басамыз. Саябаќтыѕ сјнін келтірген шырша кґздіѕ жауын алатын жарќжўрќ еткен тїрлі-тїсті шамдарымен ќала тўрєындарын ќарсы алды. Јні мен сјні келіскен бўл кеште ертегі кейіпкерлері жиналєандарды єажайып јлеміне тап болєандай кїйге бґлеп, мерекелік кґѕіл-кїй сыйлады. Кештіѕ айта кетер ерекше тўсы жетпіске жуыќ Аяз ата мен Аќшаќардыѕ ќатысуымен ґткен шеру. Жаѕа жылдан жаќсы їміт кїткен жандар биіктігі 18 метрді ќўрайтын сўлу шыршаны айналып, јн салды. Аќбота СЕЙСЕНБАЕВА.

МЕРЕКЕЛІК МАРАПАТТАУ Ќазаќстан Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы аясында ќалалыќ мјдениет сарайында ауыл шаруашылыєы ќызметкерлері кїніне арналєан салтанатты жиын болып ґтті. Жиналєан кґпшілікті Аќсу ќаласыныѕ јкімі Болат Баќауов ќўттыќтап, мерекеніѕ еліміздегі айтулы саяси оќиєаныѕ ќарсаѕында ґтіп отырєанын айта кетті. Сондайаќ, шаћар басшысы ґѕірдіѕ аграршылары экономикамыздыѕ одан јрі ныєайып, дами беруіне елеулі їлес ќосып, ол їшін аянбай тер тґгіп, кїштерін де, уаќыттарын да аянбай жўмсап келе жатќанын атап ґтті. Ќала јкімі 2011 жыл Аќсу ґѕірініѕ шаруалары їшін табысты болєанын баяндай келе, алдаєы маќсат - агроґнеркјсіп саласында инновациялыќ деѕгейді кґтеру ќажет екенін айтты. Мерекелік жиында Болат Жўмабекўлы еселі еѕбектерімен ауылшаруашылыєыныѕ дамуына ќомаќты їлес ќосып отырєаны їшін «Ќызылжар-Ќўрымсы» жауапкершілігі

шектеулі серіктестігініѕ директоры Арал Маќсат Олжабайўлына, «Їштерек жјне К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ директоры Сергей Михайлович Лукиновке, «Тимур» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы Равиль Канафинович Мингазовќа жјне «Сергей» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы Виктор Николаевич Рямбовќа ел тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы медальдерін табыстады. Сонымен ќатар, ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ бас маманы Раушан Сїлейменова, Евгеньевка селолыќ округі «Тимур» шаруа ќожалыєыныѕ механизаторы Николай Корзенок ќала јкімініѕ Ќўрмет грамотасымен жјне ауыл шаруашылыєы саласыныѕ дамуына айтарлыќтай їлес ќосќаны їшін аталмыш саланыѕ бір топ ќызметкері ќала јкімініѕ Алєыс хатымен марапатталды. Салтанатты жиын соѕы мерекелік концертке ўласты.

«БЕЙБІТШІЛІК КІНДІГІ» Аќжол ауылыныѕ мјдени-сауыќ орталыєында Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына арналып, «Тјуелсіздіктіѕ жиырма шыѕы - 20 жўлдызды кїн» жобасы аясында «Бейбітшілік кіндігі» атты јдеби кеш ґтті. Кештіѕ шымылдыєы Аќжол орта мектебініѕ 11-сынып оќушысы Мґлдір Ќойшыбаеваныѕ «Тјуелсіздік таѕы» атты авторлыќ ґлеѕімен ашылды. Сондай-аќ, жоєары сынып оќушылары тјуелсіздік, туєан жер, Отанєа арналєан ґлеѕдерін оќыды. 10-сынып оќушысы Нўргїл Шынатай мен «Сымбат» би ансамблініѕ орындауында «Саржайлау» јні шырќалды. Ґз кезектерінде ауылдыѕ ардаќты јжесі Гїлбаршын

Байсауыпова мен тыѕ игеру ардагері Зинаида Белокриницкая мерекеге орай игі тілектерін білдіріп, елімізге амандыќ тіледі. 11-сынып оќушысы Мейрамгїл мен Бердігїл Елеусіз «Жаса мјѕгі, Ќазаќстан!» јнін орындап, кґрермен ыќыласына бґленді. Кеш барысында сўраќ-жауап ґткізіліп, оєан ќатысушылар сыйсияпаттарєа ие болды. Соѕында ауыл тўрєындары аќ ќаєазєа ыстыќ ыќыластары мен тілектерін жазып ќалдырды. Јдеби кеш мјнді де ќызыќты ґтті. Сјбира САЄЫНАЙ.

ЖАС ҐНЕРПАЗДАР САЙЫСЫ Мјмјйіт Омаров атындаєы ауылдыѕ Жамбыл орта мектебінде «Јнші балапан» байќауы болып ґтті. Оєан Гагарин, Їштерек, Еѕбек, Дґнентаев орта мектептерініѕ ґнерпаздары ќатысты. Байќау ќорытындысы бойынша 1-орынды «Алтын ана» јнін орындаєан Жамбыл орта мектебініѕ 6-сынып оќушысы Алтынтаѕ Амангелді жеѕіп алды. Ал 2-орынєа «Ќазаќ елі» јнін орындаєан Дґнентаев орта мектебініѕ тјрбиеленушісі Жекежан Ержанат ие болса, Жамбыл орта мектебініѕ 4-сынып оќушысы Еркебек Ќайратгелді «Киелі жер» жјне Дґнентаев орта мектебініѕ 2-сынып оќушысы Аянбек Мўхаммед-Јли «Ќазаќы дастарќаным» јндерін шырќап, 3-орынды иеленді. Байќау соѕынан Жамбыл орта мектебініѕ директоры Бижамал Аќтаеваныѕ демеушілігімен јн додасыныѕ жеѕімпаздарына сый-сияпаттар тарту етілді. Сансызбай АБДУЛЛИН, музыка пјнініѕ мўєалімі.

ЇЙІЅІЗДІЅ ШАЅЫРАЄЫ БИІК БОЛСЫН! Шаѕыраќ... Осы сґзде ќаншама жылылыќ, отбасы ошаєыныѕ жылуы жатыр десеѕізші... Даѕєарадай кеѕ їй, балалардыѕ кґѕілді дауыстары... Жјне еѕ маѕыздысы, тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесі кепілдік беріп отырєан ертеѕгі кїнге деген сенімділік. Шаѕыраќ – бўл отбасы берекесініѕ, ґз їйіѕніѕ немесе пјтеріѕніѕ бар екендігініѕ айнымас белгісі. Ќазаќ халќыныѕ дјстїрінде ќоныс тойын тойлау кезінде жаќындары мен достары міндетті тїрде «Шаѕыраєыѕ биік болсын!» деген тілек айтады. Дјстїрлер жаѕа мазмўнмен толыєа отырып, беки тїсетіндігімен ќўнды. Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі, заманауи тенденциялар мен дјстїрлерді ескере отырып, тўрєын їй мјселелерін шешуге кґмектесетін ќаржылыќ ќўралдардыѕ кеѕ ауќымын ўсынады. Еуропа елдерініѕ озыќ тјжірибесі негізінде Ќазаќстанда тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесі енгізілді. Оныѕ еѕ басты артыќшылыєы – бір-бір кірпіштен ќалап їй салєан сияќты, баспана салу немесе сатып алу їшін ґз ќаражатыѕды біртіндеп жинау. Бўл - јрі ыѕєайлы, јрі оѕай. Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесі – ќарќынды дамып келе жатќан альтернативтік модель жјне Ќазаќстанда баспанаєа ќол жеткізудіѕ шешуші жїйесі дейтін болсаќ, артыќ айтќандыќ емес. Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкіде тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесініѕ барлыќ негізгі несие ґнімдері: тўрєын їй, аралыќ тўрєын їй жјне алдын ала тўрєын їй заемдарын беру жолєа ќойылєан жјне табысты іске асырылуда. Тарифтік баєдарламалар клиенттердіѕ тілектері мен ќалауына ќарай жўртшылыќтыѕ тїрлі деѕгейіне лайыќталып јзірленген, јрі олардыѕ ќаражатын тиімді жинаќтап, тґменгі мґлшерлеме бойынша тўрєын їй заемдарын алуєа мїмкіндік береді. 8 жыл ішінде тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесі Республикамызда ґзініѕ ќажеттілігі мен сўранысќа ие екендігін дјлелдеді жјне шын мјнінде халыќ їшін тўрєын їй жаєдайларын жаќсарту іс-шараларыныѕ

ќолжетімді жјне ыѕєайлы ќаржыландыру кґзі болып табылады. Мемлекеттегі тўрєын їй ќўрылысын дамыту саясаты ЌР Президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ 2010 жылєы 29 ќаѕтардаєы «Жаѕа онжылдыќ – Жаѕа экономикалыќ ґрлеу – Ќазаќстанныѕ жаѕа мїмкіндіктері» атты жыл сайынєы Жолдауында да айрыќша атап ґтілді. Елбасы азаматтардыѕ, Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкініѕ, мемлекеттіѕ жјне ќўрылыс компанияларыныѕ теѕќўќыќты јріптестік ўстанымын дамытуда жјне пайдалануда јлеуетініѕ жоєарылыєы тўрєысында тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесіне ерекше кґѕіл бґлді. Аталєан Жолдауды орындау маќсатында аєымдаєы жылєы 31 наурызда ЌР Їкіметі бас операторы Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі болып табылатын Ќазаќстан Республикасындаєы тўрєын їй ќўрылысыныѕ 2011-2014 жылдарєа арналєан баєдарламасын бекітті. Бўл баєдарламаныѕ артыќшылыќтары аз емес, солардыѕ бірі – баєа саясаты: «таза јрленген» тўрєын їйлердіѕ 1 ш.м. ќўны Алматы ќаласы їшін 142 500 теѕгені, Астана, Аќтау, Атырау жјне Ґскемен ќалаларында 112 500 теѕгені, ќалєан ґѕірлерде 90 000 теѕгені ќўрайды. Клиенттер - Банк їшін еѕ басты ќўндылыќ. Банкте клиенттерге ќызмет кґрсету сапасын кґтеру, Банкті бизнеспроцестері бойынша осы 8 жыл ішінде бірќатар жўмыстар атќарылды. Соныѕ

нјтижесінде, 2007 жылєы шілде айында Ќазаќстанныѕ тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі ќазаќстандыќ банктердіѕ ішінде бірінші болып ИСО 9001:2000 сапа менеджменті жїйесініѕ сјйкестік сертификатын алды жјне жыл сайын сыртќы сертификаттау органы арќылы ISO 9001:2008 халыќаралыќ стандарты бойынша сапа менеджменті жїйесіне сјйкестігі расталады. Банк салымшыларыныѕ жинаќтарына мемлекеттіѕ де ќатысатындыєын атап ґту ќажет. Жыл сайын жыл ќорытындылары бойынша салымныѕ ынталандырылатын сомасына Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі салым сомасыныѕ 20% мґлшерінде 200 АЕК аспайтын мемлекет сыйлыќаќысын есептейді. Биылєы жылы Мемлекет сыйлыќаќысыныѕ еѕ жоєары сомасы 60 480 теѕгені ќўрайды. Бўл дегеніѕіз тўрєын їй жаєдайларын жаќсарту їшін аќша жинаќтауда жјне оныѕ кґлемін арттыруда шынайы кґмек емес пе! Шаѕыраєыѕызды биік етіп кґтеруге Сізге Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі кґмектеседі. Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєын мерекелеу аясында Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкімен тўрєын їй ќўрылыс жинаќ шартын жасаймын деген азаматтарєа ТЌЖ шартын жасаєаны

їшін комиссиялыќ алым тґлеуге 20% жеѕілдік кґзделген. Акция желтоќсан айыныѕ 8-15 аралыєында (ќоса алєанда) жїргізіледі. ЌР Президентініѕ Жарлыєы бойынша 2011 жылдыѕ 8-ші желтоќсаны «Шаѕыраќ кїні» белгіленген. Міне осыєан орай, желтоќсанныѕ 8-і мен 15-і аралыєында Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкініѕ барлыќ филиалдарында «Ашыќ есік кїндері» ґтуде. Бўл кїндері Банк серіктестері «Халыќ Банк» АЌ мен «Ќазпошта» АЌ- ныѕ жекелеген бґлімшелерінде Банк ќызметкерлері болашаќ їй алушылармен кездесіп, толыќќанды жауап беріп, ќажет есептерді жїргізеді, јрі тўрєын їй ќўрылысы жинаќ жїйесі жайында келісім шарттарды жасайтын болады. Сондайаќ, Астана, Алматы ќалалары мен облыс орталыќтарында орналасќан жекелеген кјсіпорындарында Банк ќызметі жайында толыќќанды аќпарат беретін таныстыру рјсімдері ґтеді. Біз барлыєымыздыѕ жан-жаќты кїшжігеріміздіѕ арќасында ќўралатын бір ортаќ шаѕыраќ астында ґмір сїреміз. Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ жїйесініѕ јрбір ќатысушысы ґздерініѕ жаќынтуыстарымен жјне Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкімен бірге їйлерініѕ немесе пјтерлерініѕ їстінен шаѕыраќ кґтере отырып, ґткенніѕ даѕќты дјстїрлерін жалєастырушы болып ќана ќоймай, оларды болашаќпен де жалєайтыны сґзсіз. Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі «Шаѕыраєыѕызды» биік кґтеруге кґмектеседі!

Ќосымша аќпараттарды «Ќазаќстанныѕ Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» АЌ-ныѕ аймаќтыќ филиалынан ала аласыздар. Мекенжайы: Павлодар ќаласы, Академик Шґкин кґшесі, 100 їй, тел: 8 (7182) 34-08-99, 34-09-26.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

14

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

САЙЛАУ

Павлодар облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидаттарды тіркеу туралы округтік сайлау комиссияларыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасыныѕ сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабыныѕ 6-шы тармаєына облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидаттыќќа тіркелді: №1 Энергетикалыќ сайлау округі бойынша Рустамбаев Абдуазим Абдуєаниўлы 1953 жылы туєан, “Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы” АЌ президенті. Аќсу ќаласында тўрады. Тимошенко Сергей Владимирович 1959 жылы туєан, «Энергопрофсоюз» ЌБ кјсіподаќ тґраєасы, “Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы” АЌ, Аќсу ќаласында тўрады. №2 Металлургиялыќ сайлау округі бойынша Есенжолов Арман Бекетўлы 1964 жылы туєан, «Ќазхром» ТЎЌ» АЌ филиалы - Аќсу ќаласыныѕ ферроќорытпа зауытыныѕ директоры. Аќсу ќаласында тўрады. Сїлейменов Ќанат Нўртаўлы 1968 жылы туєан, «Ќазхром» ТЎЌ» АЌ филиалы - Аќсу ќаласыныѕ ферроќорытпа зауытыныѕ ґндірістік санитария жјне еѕбек гигиенасыныѕ дјрігері. Аќсу ќаласында тўрады. №3 Селолыќ сайлау округі бойынша Хаиргельдин Зада Асќарўлы 1959 жылы туєан, Аќсу ќаласындаєы Жаяу Мўса атындаєы колледж МЌКК директоры. Аќсу ќаласында тўрады. Ќалиев Ќуат Ќабиденўлы 1963 жылы туєан, Ќалиев Ж.Ќ. Аќсу ќаласында тўрады. Аќсу ќалалыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ тґраєасы.

№10 облыстыќ округ бойынша облыстыќ мјслихат депутаттыєына ўсынылєан жјне тіркелген кандидаттар туралы аќпарат 1. Ќўрманов Ќайыржан Сайкенўлы, 16.06.1963 жылы туєан, Май аудандыќ электрстанциясыныѕ кран жїргізушісі, Май ауданы Кґктґбе ауылы Демесінов кґшесі, 4 їй, 2 пјтер тўрєыны. 2. Ќисанов Ќуаныш Мўхаметќалымўлы, 13.10.1968 жылы туєан, Май аудандыќ электрстанциясыныѕ бастыєы, Май ауданы Кґктґбе ауылы Абай кґшесі 42 їй 2 пјтер тўрєыны. Комиссия тґраєасы.

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабы 6-тармаєы 1) тармаќшасына сјйкес Павлодар облыстыќ мјслихат депутаттыєына сайлау бойынша Качиры №8 округтік сайлау комиссиясы Павлодар облыстыќ мјслихат депутаттыєына 2011 жылєы 10 желтоќсанда тіркелген кандидаттарды хабарлайды: Нўрханова Гїлмира Єабдўлхамитќызы, 1969 жылы туєан, ќазаќ, білімі жоєары, «Нўрханова» ЖК басшысы, Тереѕкґл ауылы Торайєыров кґшесі, 68 тўрады, «Нўр Отан» ХДП аудандыќ филиалымен ўсынылып отыр, «Нўр Отан» ХДП партия мїшесі. Ахметов Єабит Наєметўлы, 1962 жылы туєан, ќазаќ, білімі жоєары, «Ќазпошта» АЌ Павлодар облыстыќ филиалы аудандыќ пошта байланыс торабыныѕ маманы-кїзетші, Федоровка ауылында тўрады, ґзін-ґзі ўсыну, ќоєамдыќ бірлестікке ќатыстылыєы кґрсетілмеген. Комиссия тґраєасы. №5 Баянауыл сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ маслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ хабарламасы Ќазаќстан Республикасыныѕ сайлау туралы Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №5 Баянауыл сайлау округі бойынша 2011 жылєы 14 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып келесідей азаматтар тіркелді: Шахметов Мўрат Бязтайўлы, 1963 жылы туєан, ќазаќ «Павлодар электржелілік компаниясы» АЌ, Баянауыл ЭЖА бастыєы, Баянауыл селосында тўрады. Ќанафина Зјмзјгїл Ахметжанќызы, 1968 жылы туєан, ќазаќ «Баянаул ауданы жўмыспен ќамту орталыєы» ќазыналыќ мемлекеттік мекемесініѕ маманы, Баянауыл селосында тўрады. Комиссия тґраєасы.

Павлодар облыстыќ мјслихатына депутаттар сайлау жґніндегі №4 Аќтоєай округтік сайлау комиссиясы Кґбенов Манап Шарапиденўлы, 1957 жылы туєан, облыс јкімініѕ орынбасары «Павлодар облысы јкімі аппараты» ММ-де жўмыс істейтін, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны, «Нўр Отан» ХДП-ныѕ мїшесі, ўлты – ќазаќ, облыстыќ мјслихат депутаттыєына їміткер болып тіркелгенін хабарлайды. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихатына депутаттар сайлау жґніндегі №4 Аќтоєай округтік сайлау комиссиясы Сахариев Жўмагелді Ниєманўлы, 1958 жылы туєан, бас дјрігер, Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасы «Аќтоєай орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК-да жўмыс істейді, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны, ўлты – ќазаќ, облыстыќ мјслихат депутаттыєына їміткер болып тіркелгенін хабарлайды. Комиссия тґраєасы.

№11 Павлодар сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттыєына кандидаттарды тіркеу туралы хабарлама Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидаттар болып мыналар тіркелді: Сїлейменов Серік Тґлеуєазыўлы, 1967 жылы туєан, «Болат» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы, Павлодар ќаласында тўрады. Тіркелу кїні: 2011 жылєы 10 желтоќсан. Рахымжанов Ќасым Ќабдыкјрімўлы, 1957 жылы туєан, «TEPLOIMPORTS» ЖШС директоры, Павлодар ќаласында тўрады. Тіркелу кїні: 2011 жылєы 11 желтоќсан. Темірбеков Сансызбай Болатўлы, 1967 жылы туєан, «Орда» фирма ЖШС директоры, Павлодар ќаласында тўрады. Тіркелу кїні: 2011 жылєы 12 желтоќсан. Комиссия тґраєасы.

№27 Шарбаќты сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ хабарламасы Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес 2011 жылы 12 желтоќсанда Шарбаќты №27 сайлау округі бойынша депутаттыєына кандидат ретінде тіркелді: Поляков Александр Владимирович – 1957 жылы туєан, ўлты украин, «Победа» ЖШС-ніѕ директоры, Шарбаќты ауданыныѕ Орловка ауылында тўрады. Комиссия тґраєасы. №27 Шарбаќты сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутатарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ хабарламасы Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес 2011 жылы 12 желтоќсанда №27 Шарбаќты сайлау округі бойынша депутаттыєына кандидат ретінде тіркелді: Самарский Иван Иванович –1952 жылы туєан, ўлты украин, «Восход» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы, Шарбаќты ауданыныѕ Назаровка ауылында тўрады. Комиссия тґраєасы.

www.saryarka-samaly.kz

№20 Ќамзин сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №20 Ќамзин сайлау округі бойынша 2011 жылєы 8 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Касимова Перизат Оразбайќызы, 1968 жылы туєан, ќазаќ, жўмыссыз, «Адамныѕ ќўќыєын ќорєау жґніндегі орталыќ» ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№23 Сјтбаев сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №23 Сјтбаев сайлау округі бойынша 2011 жылєы 10 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Оспанова Айман Ќайыркенќызы, 1960 жылы туєан, ќазаќ, «Павлодар облыстыќ перинаталды орталыєы» КЌМК бас дјрігері, «Нўр Отан» ХДП мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы .

№1 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау бойынша округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №1 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 9 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелген: Сейтќазин Балєабек Тасќарўлы, 1948 жылы туєан, ќазаќ, «Ардагерлер їйі» соєыстыѕ мїгедектері мен ќатысушыларына арналєан санаторийі» ММ еѕбек жґніндегі нўсќаушысы, Павлодар ќаласында тўрады; Жолдаспаев Серік Ќайниденўлы, 1985 жылы туєан, ќазаќ, «№23 орта мектеп» ММ шаруашылыќ меѕгерушісі, Ленин кентінде тўрады. Ибраев Берік Амангелдіўлы, 1974 жылы туєан, ќазаќ, жеке кјсіпкер, Ленин кентінде тўрады. Комиссия тґраєасы.

Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №28 Станциондыќ сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 12 желтоќсанда тіркелді: Свамбаев Рысќан Тішпекўлы, 1959 жылы туєан, ќазаќ, «Болат Нўржанов атындаєы Екібастўз МАЭС-1» ЖШС-ніѕ бас директоры, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №28 Станциондыќ сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 12 желтоќсанда тіркелді: Абылєазин Жангелді Егеубайўлы, 1970 жылы туєан, ќазаќ, «Karaganda Bi Energy» ЖШС-ніѕ директор орынбасары, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №29 Орталыќ сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 11 желтоќсанда тіркелді: Рахманќўлов Еркен Жїнісўлы, 1957 жылы туєан, ќазаќ, «Богатырь Кґмір» ЖШС-ніѕ ќызметкерлер ќўрамы жјне јлеуметтік саясат бойынша директор, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №29 Орталыќ сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 12 желтоќсанда тіркелді: Мешітбаев Мўхтар Ќамшыбайўлы, 1956 жылы туєан, ќазаќ, «Халыќ тас» ЖШС-ніѕ директоры, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы.

№25 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау бойынша округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес № 25 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 10 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелген: Дышленко Евгений Николаевич, 1982 жылы туєан, украин, «Айгерім» фирмасы ЖШС бухгалтер- ревизоры, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

(20621)

Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №30 Энергетикалыќ сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 11 желтоќсанда тіркелді: Досжанова Гїлнара Хайланќызы, 1962 жылы туєан, ќазаќ, «Дария» сауда їйі» ЖШС-ніѕ директоры, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №31 Оѕтїстік сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 11 желтоќсанда тіркелді: Мўхамеджанова Майя Жарылєасынќызы, 1971 жылы туєан, ќазаќ, «№1 «Ромашка» бала баќша даму орталыєы» КМЌК-ныѕ јдіскері, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №31 Оѕтїстік сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 12 желтоќсанда тіркелді: Гайнулин Раис Харисович, 1951 жылы туєан, татар, «Энергоуправление» ЖШС-ніѕ бас директоры, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихаты депутатын сайлау бойынша №32 Батыс сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына кандидат болып 2011 жылєы 12 желтоќсанда тіркелді: Јбішева Гїлжан Исимбайќызы, 1963 жылы туєан, ќазаќ, №1 дарынды балаларєа арналєан мамандырылєан мектеп-лицейініѕ директоры, Екібастўз ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы.

Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау бойынша №9 Лебяжі сайлау округі комиссиясыныѕ хабарламасы Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104 бабына сјйкес Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттыєына келесі кандидаттардыѕ 2011 жылєы 12 желтоќсанда тіркелгендігін хабарлайды: Тўрлыбаев Жанат Ќажатўлы, 1965 жылы туєан, ќазаќ, «Ардаќ» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы, Ќазы ауылында тўрады. 2011 жылєы 13 желтоќсанда Ќабдрахманов Нўрлан Ертайўлы, 1964 жылы туєан, ќазаќ, №28 кјсіптік лицей директорыныѕ орынбасары, Аќќу ауылында тўрады. Комиссия тґраєасы. №6 Железин сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихат депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ хабарламасы Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №6 Железин сайлау округі бойынша депутаттыќќа кандидаттар болып 2011 жылдыѕ 12 желтоќсанында тіркелді: Нїкенов Ќайрат Теміршотўлы, 1970 жылы туєан, ќазаќ, «Нїкер» АТК-ніѕ тґраєасы, Павлодар ќаласында тўрады. Садыќов Ујлихан Байтґстікўлы, 1985 жылы туєан, ќазаќ, «Техноцех» ЖШС ШЌ есеп бґлімініѕ бастыєы, Железинка селосында тўрады. Комиссия тґраєасы. Павлодар облыстыќ мјслихат депутаттарын сайлау жґніндегі №26 Успен сайлау комиссиясы Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 104-бабыныѕ 6 тармаєына сјйкес облыстыќ мјслихат депутаттыєына мына кандидаттар тіркелді: 1. Александр Анатольевич Касицин – 1962 ж. туєан, орыс, «Галицкое» ЖШС бастыєы, «Нўр Отан» ХДП- ныѕ мїшесі, Галицк ауылыныѕ тўрєыны. 2. Людмила Владимировна Донева – 1961 ж. туєан, украин, «Галицкое» ЖШС экономисті, партияда жоќ, Новопокров ауылыныѕ тўрєыны. Комиссия тґраєасы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

ЌОЄАМ

15

www.saryarka-samaly.kz

МЕРЕЙТОЙ

Ќўрметті отандастар! «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» ўжымыныѕ жјне ґзімніѕ атымнан Сіздерді ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ мерейтойымен ќўттыќтаймын. Бірлескен ўйымшылдыќ нјтижесінде, жаѕа маќсаттарєа жетіп, халќымыздыѕ ырысы артып, еліміз гїлденіп келеді. Рухымыз биік болып, салт-дјстїрімізді јрќашан баєалап жїрсек, алда кґптеген биік шыѕдарєа жетеміз . Бўл – еліміздіѕ басты мерекесі, јлем мойындаєан биік беделді Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ жеѕісі. Бўл еліміздіѕ тґл мерекесі біздіѕ Еуроазиаттыќ корпорациясыныѕ энергетикалыќ ќўрылуыныѕ 15 жылдыќ мерейтойымен дјлме- дјл келді. ЕЭК ќызметкерлері барша ќазаќстандыќтар сияќты тјуелсіз, гїлденген Ќазаќстанды јрі ќарай дамыта беруге дайын. ЕЭК мекемесі жаѕа, озыќ технологияларды, тїрлі инновацияларды ќолданып, ќызметкерлерге ќамќорлыќ жасап, елімізде ґзіне тиісті беделді орнын алды. Сіздерге зор денсаулыќ, баќыт, бірлік пен тыныштыќ тілеймін. Бўл кїні жїректеріѕіз шаттыќ пен нўрєа толы болсын! Игі тілекпен, «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» АЌ президенті А.А.РУСТАМБАЕВ.

№24 Усолка сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №24 Усолка сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Сыздыќов Серім Уахапўлы, 1952 жылы туєан, ќазаќ, Є.Сўлтанов атындаєы облыстыќ аурухананыѕ бас дјрігері, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Јбенов Кеѕесбай Мўхтарўлы, 1960 жылы туєан, ќазаќ, жеке кјсіпкер, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №13 Прибрежный сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №13 Прибрежный сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Терентьев Александр Алексеевич, 1964 жылы туєан, татар, «Стальмонтаж» фирмасы ЖШС директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №25 Саяжай сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №25 Саяжай сайлау округі бойынша 2011 жылєы 10 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Бойчин Анатолий Васильевич, 1960 жылы туєан, украин, «Ќазаќстан халыќ банкі» ПФ директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №21 Зеленстрой сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №21 Зеленстрой сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Јбдіќалыќов Идият Бекболатўлы, 1951 жылы туєан, ќазаќ, «Павлодартелерадио» КМК директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №19 Шыєыс сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №19 Шыєыс сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Белогривый Леонид Анатольевич, 1963 жылы туєан, орыс, «Павлодар машина жасау заводы» АЌ директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Семенова Елена Александровна, 1968 жылы туєан, орыс, «Халыќќа баспанасын

ÀÄÀË ÅÍÁÅÊÒIÍ ÇÅÉÍÅÒIÍ ÊÎÐÓÄÅ бастау алады. Майдан Кјриўлы бойындаєы ўйымдастырушылыќ ќабілеті мен азаматтыќ ќасиеттерін іс жїзінде дјлелдейді. Ґзімен ќатарлас замандастарыныѕ мїдделерін ескеріп, жаѕашылдыќ баєыттаєы жўмыстарыныѕ арќасында аудан жастарыныѕ кґшбасшысы атанады. Арада бір жыл ґткенде ол бірінші хатшы болып таєайындалады. Жас болса да іскер, білімді азаматтыѕ еѕбегі де еленеді. Ол Лениндік комсомолдыѕ 50 жылдыєына орай арнайы Мјскеуде ўйымдастырылєан БЛКЖО салтанатты пленумына ќатысады. Ауданныѕ жастар ўйымын басќарып, орталыќ комитеттіѕ «Комсомолдаєы белсенді жўмысы їшін» атты еѕ жоєары наградамен марапатталады. 1971-1983 жылдар аралыєында ол ґѕірдегі партиялыќ ўйымда ўйымдастырушылыќ бґлімі меѕгерушісі ќызметін атќарады. Кейінгі уаќытта Ќазаќстан Компартиясы облыстыќ комитетініѕ нўсќаушысы болады. Майдан Кјриўлы осы жерде јкімшілік басќармасы, кейін облыс јкімініѕ аппаратында (јкім аппараты жетекшілігініѕ орынбасары жјне ўйымдастырушылыќ-нўсќау бґлімі бастыєы) табысты еѕбек етті. Оныѕ тґрт јкімніѕ жетекшілігінде жўмыс істегенін атап кеткен жґн. Лауазымды ќызметтерді атќару барысында Майдан Кјриўлы сегіз ќырлы, бір сырлы азамат ретінде танылды, кез-келген игі істі бастан-аяќ

атќарып, оѕ нјтижелерге ќол жеткізді. Аймаќтыѕ аумаќтыќ-јкімшілік ќўрылысы, биліктіѕ алєашќы тјуелсіз органдарын сайлау, референдумдарды ґткізу, сондай-аќ, жоєарєы заѕ шыєару ќўрылымдарына ўсыныс дайындау сынды мемлекеттік маѕызы бар мјселелерді шешуге араласады. Осындай жауапкершілікті ќызметті атќара отырып, ауылшаруашылыќ жјне педагогикалыќ жоєары білімін де алады. Бїгінгі кїні ол - ќўрметті демалысында. Зейнеткерлік шаєыныѕ баќытты сјттерін ґмірлік жары, аќылшысы Марбан апаймен ґткізіп жатыр. Јсем жјне Јдина деген ќос ќызды ґсіріп, жеткізді. Ал олардыѕ жолдастары Ербол мен Јмір Марбан апай мен Майдан аєайдыѕ туєан ўлдарына айналєандай. Аѕсар, Амридин мен Айлин атты жиендерініѕ ќызыєына тоймай, маѕдайынан иіскеп жїрген жайлары бар. Біз, Майдан Кјриўлыныѕ їзеѕгілес достары, јрі ќызметтес јріптестері еліміздіѕ даму жолындаєы ерен еѕбегі жоєары баєаланєан осындай парасатты азаматпен жўмыс істегенімізді маќтан етеміз. Біз їшін їлгі болєан Майдан аєамыз Ќазаќ КСР Жоєарєы Кеѕесініѕ жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќўрмет грамоталарымен, сонымен ќатар алты бірдей медальмен марапатталєан. Он бес жыл бойы халыќ депутаттары аудандыќ Кеѕесі мен Ќазаќстан Компартиясы аудандыќ комитетініѕ мїшесі болып сайланып отырды. Біз асќаралы алпыс жасќа толып отырєан мерейтой иесініѕ ґмірі бўдан да жарќын, баќытты болатынына сенімдіміз. Отбасыѕызєа баќ-береке, ќажымас ќайрат пен мыќты денсаулыќ тілейміз! Х.ЈКІМХАНОВ, К.ЌОШЌАРБАЕВ, М.МОЛШИН.

№3 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №3 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Осипов Геннадий Дмитриевич, 1947 жылы туєан, орыс, ЌКХП Павлодар обкомыныѕ бірінші хатшысы, ЌКХП мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№7 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №7 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Ватутин Сергей Дмитриевич, 1955 жылы туєан, орыс, «№1 автобус паркі» МКК директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

Баршаныѕ жїрегіне сыз ќалдырєан 1941 жылы бўрынєы Коряков елді мекенініѕ тўрєындары Кјри мен Дариханыѕ шаѕыраєында тўѕєыш ўл дїниеге келді. Атаанасы оєан Майдан деген есім берді. Майдан Павлодар ќаласындаєы №15 орта мектепті тјмамдаєаннан соѕ, еѕбек жолын Шаќат ауылындаєы мектепте математика пјнініѕ мўєалімі болудан бастайды.

1961 жылы Майдан Кјриўлы бойындаєы математикалыќ ќабілетініѕ арќасында Кеѕес јскерініѕ инженерлік бґліміне баєытталады. Мјскеудегі полк мектебін јскери топограф мамандыєы бойынша аяќтаєан жас Сібірдегі јскери-стратегиялыќ маќсаттаєы жолдарды дайындау жўмысына атсалысады. Отан алдындаєы борышын мінсіз орындаєан ол бґлім командирі, аєа сержант, јскери жјне саяси дайындыќ їздігі атанєан. 1964 жылы Шаќат ауылына оралып, ўстаздыќ ќызметін жалєастырады. Жўмысына жауапкершілікпен ќарап, еѕбекќорлыєымен кґзге тїскен Майдан Кјриўлын комсомолдыќтар Павлодар аудандыќ комитетініѕ ІІ хатшысы ќызметіне сайлайды. Дјл осы кезде оныѕ саяси жјне ќоєамдыќ ќызметі

ќалдырайыќ – Павлодар аймаєы» ЌБ тґраєасы, «Халыќќа баспанасын ќалдырайыќ – Павлодар аймаєы» ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады Комиссия тґраєасы №17 Мойылды сайлау округі бойынша Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №17 Мойылды сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Окишев Владислав Павлович, 1948 жылы туєан, «Кеѕес беру- аќпарат орталыєы» ЌБ тґраєасы, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №20 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №20 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Болдашевский Александр Васильевич, 1978 жылы туєан, украин, «Павлодар ќаласындаєы № 7 кјсіби лицейі» ММ директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №15 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №15 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Јлсейітов Оспанбек Балтабайўлы, 1964 жылы туєан, ќазаќ, «Павлодар мўнай–химия зауыты» АЌ директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№23 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №23 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Криса Александр Иванович, 1968 жылы туєан, украин, «Павлодар ќалалыќ трамвай басќармасы» АЌ президенті, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Нетреба Иван Александрович, 1987 жылы туєан, орыс, «Павлодар ќалалыќ трамвай басќармасы» АЌ жїргізушісі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №12 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №12 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Сатмўхамбетов Рауан Болатўлы, 1980 жылы туєан, ќазаќ, заѕгер, жеке тјжірибеде, Павлодар ќаласында тўрады. Дўєалов Асылбек Нјжмиденўлы, 1961 жылы туєан, ќазаќ, «Ќазаќстан алюминийі» АЌ ЖЭО цех бастыєы, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№13 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №13 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Мўќашев Ораз Сјрсенєалиўлы, 1963 жылы туєан, ќазаќ, «№2 Павлодар ќалалыќ ауруханасы» КМК бас дјрігері, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№18 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №18 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Тілегенов Ермўрат Ныќатўлы, 1953 жылы туєан, ќазаќ, «Шаѕыраќ» облыстыќ орталыєыныѕ директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№9 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №9 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Ќайдарова Гїлнара Шамарќызы, 1963 жылы туєан, ќазаќ, «Завод Гофротара» ЖШС директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы

№23 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №23 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Тайкебаева Жўлдыз Тўяќќызы, 1965 жылы туєан, ќазаќ, Кенжекґл ЖОБМ директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Кенжекґл ауылында тўрады. Комиссия тґраєасы

№17 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №17 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Ешмўратов Арман Ќанатўлы, 1971 жылы туєан, ќазаќ, «Нўр Отан» ХДП Павлодар ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №16 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №16 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Сїлейменов Нўржан Ќаниўлы, 1970 жылы туєан, ќазаќ, «КазАлкоПром» јкімшілік директоры, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №25 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №25 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Желнов Михаил Анатольевич, 1961 жылы туєан, орыс, «Павлодар ќалалыќ мјслихаты» ММ ќалалыќ мјслихат хатшысы, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы №14 сайлау округі бойынша Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ заѕыныѕ 104-бабына сјйкес №14 сайлау округі бойынша 2011 жылєы 12 желтоќсанда депутаттыќќа кандидат болып тіркелді: Ќалижанова Сандуєаш Ќайыргелдіќызы, 1973 жылы туєан, ќазаќ, «Мирас ПВ» ЖШС директоры, «Нўр Отан» ХДП ЌБ мїшесі, Павлодар ќаласында тўрады. Абайдинова Татин Суппейнќызы, 1948 жылы туєан, ќазаќ, зейнеткер, Павлодар ќаласында тўрады. Комиссия тґраєасы


САРЫАРЌА САМАЛЫ

16

КҐКСАНДЫЌ

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл www.saryarka-samaly.kz

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ ÌÎÄÅÍÈÅÒ ДЇЙСЕНБІ, 19 ЖЕЛТОЌСАН 9.05, 13.55, 15.55, 05.10 «Ќўмсаєат». 9:10, 1:25 «Алтын кґмбе» Јдеби-зияткерлік сайыс. 9.40, 15.00 «Ауыл балалары» 10.05 «Аризонныѕ ќамќоршылары» комедия. 12.00 «Беті тыртыќ адам» драмасы. 13.00, 01.20 «Жїздесу». 13.50 «Аманат». 14.00 «Новости культуры». 14.20, 16.50 «Энциклопедия».. 14.30, 18.25 «Мўражай» Д/х. 15.30 «Таутўлєа». 16:00 «ФОРСАЙТТАР ОТБАСЫ ТУРАЛЫ АЅЫЗ». 17:00 «Неслучайные встречи». 17.30 «Мой Казахстан». 18.00, 00.30 «Мјдениет жаѕалыќтары». 18.55 «Аманат». 19.00 «Ведьмак» Т/х. 20.00 «Шаѕыраќ». 20.20 «Кїй-тартыс». 21:00 Драма «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». 22:45 Аќын Еркін Ергенўлыныѕ шыєармашылыќ кеші. 23:45 «Форсайттар отбасы туралы аѕыз». СЕЙСЕНБІ, 20 ЖЕЛТОЌСАН 9.05, 17.25 «Ќўмсаєат». 9.10 «Ґркениет» Ток-шоу. 9.50, 15.00 «Ауыл балалары» фильмі. 10:15 «Древо желания» Драма. 12:00 «Ведьмак». 12:50 «Энциклопедия». 13:00 «Сол жылдар...» Танымдыќ-сазды баєдарлама. 13:40 «Шаѕыраќ». 14.00 «Мўражай» Д/х. 14.30 «Мой Казахстан». 15.25, 20.45, 23.10 «Энциклопедия». 15.35 «Келбет». 16:00, 04:20 «ФОРСАЙТТАР ОТБАСЫ ТУРАЛЫ АЅЫЗ». Т/х. 16.55 «Жетісаз ». 17:00 «Жетісаз». 1 7 . 3 0 «Кґкжиек». 18.15 «Мўражай» Д/х. 18.40 «Ауыл сазы». 20.00 «Легенды и мифы оперного...». 20.30 «Сурет-єўмыр». 21.00 «Атамекен» драмасы. 22.20 Јлемдік опера жўлдыздары. «Мария Стюарт» операсы. СЈРСЕНБІ, 21 ЖЕЛТОЌСАН Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына. «Мемлекеттік тіл». 9.05, 15.25, 18.30, 19.55 «Ќўмсаєат». 9.10, 17.30 «Кітапхана». 9.40 «Ауыл балалары» фильмі. 10:05 «Ана туралы жыр». 11:35 Роза Рымбаева јн шырќайды. 12:00 «Ведьмак».12:50 «Энциклопедия» 13:00 «Легенды и мифы оперного...» 13.30 «Ауыл сазы» Ќызылорда. 13.50, 13.50, 18.00 «Мўражай» Д/х. 14.20 Большой оркестр классической и современной музыки. 14.50, 15.50, 20.55 «Энциклопедия». 15.00 «Ауыл балалары» фильмі. 15.30 «Диагонали творчества». 16:50 Вена-Прага-Будапешт. Молодежный симфонический оркестр КАЗНАМ. 18.35 «Ауыл сазы». 18.55 «Суретєўмыр». 17:30 «КІТАПХАНА» Агата Кристидіѕ «Он ќара домалаќ» детектив-романы. 20.00 «Раскрытая партитура». 20.30 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 20.50 «Аманат». 21:00 Драма «АНГЕЛ ИСТРЕБИТЕЛЬ». 22:40 «Есіѕде бар ма жас кїніѕ». БЕЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОЌСАН 9.05 «Ќўмсаєат». 9.10 «Кґкжиек» Телелекция. 9.55, 14.55 «Ауыл балалары» фильмі. 10:20 «Ангел-истребитель» Драма. 12:00 «Ведьмак». 12:50 «Энциклопедия». 13:00 «Раскрытая партитура». 13:30 «Еуропаєа саяхат» Деректі хикая. 14:00 «Даламныѕ дауысы». 15.55, 00.50 «Форсайттар отбасы туралы аѕыз» телехикаясы . 17.00 «Ќылќалам». 17.25 Ќазаќстан Республикасы тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына арналєан салтанатты жиын. 18.25 «Жетісаз». 20.05 «Єасырлар пернесі». 20.35 «Ќылќалам». 21:00 Драме «ВСЕ О ЕВЕ». 23:20 Концерт. Карл Орф - Кантата «Кармина Бурана». ЖЎМА, 23 ЖЕЛТОЌСАН 9.05 «Ќўмсаєат».9.10 «Ќылќалам». 9.30, 19.35 «Сурет-єўмыр». 9.35, 15.00 «Ауыл балалары» фильмі. 10:00 «Все о Еве» Драма. 12:00 «Ведьмак» Телехикая. 12:50 Энциклопедия. 13.00 «Єасырлар пернесі». 13.30 «Мјѕгілік ел» салтанатты ќаќпаныѕ ашылуы. 14.30, 18.00 «Мўражай» Д/х. 15.20 «Јн-айтыс». 16.00 «Форсайттар отбасы туралы аѕыз» Т/х. 17.00 Энциклопедия. 17.10 «Ауыл сазы». 17.30 «Јлі есімде». 18.35 «Аќсарай». 19.40 «Сўлтан Бейбарыс» к/ф. 22.00 Мерекелік шоу. 01.00 «Аќсарай». 02.00 «Ќылќалам». СЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 9.05 «Мирас». 9.25 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.45 «Їлкен єаламшар» д/х. 10.10 «Таѕєажайып оќиєа» фильмі. 12.00 «Неслучайные встречи». 12.30 «Новости культуры». 12.50 «Ќўрбы-ќўрдас». 13.35 «Алдар кґсеніѕ басынан кешкен таѕєажайып оќиєалары» М/ф. 13.45 «Далай-ламаныѕ ґмірі» д/ф. 14.45, 19.30 «Шегрен былєары» т/х. 15.35 «Дала-думан». 16.25, 20.20, 23.35 Энциклопедия. 16.35 «Їлкен єаламшар» д/х. 17.00 «Ќўмсаєат». 17.05 «Ќала мерекелері» д/х. 17.35 «Ќазаќтыѕ дјстїрлі 1000 кїйі». 18.40 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 19.00 «Алтын кґмбе». 20.30 «Жїздесу». 21.20 «Мирас». 21:30 «САЗГЕР ЖЈНЕ БОЙЖЕТКЕН» Драма. 22:55 «Cыр сїлейі». ЖЕКСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 9.05, 12.50, 18.55 «Ќўмсаєат». 9.10, 16.10 «Мирас». 9.25, 16.25 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.35, 16.40 «Їлкен єаламшар» 10:10 Комедия «АЛЄАШЌЫ ЌАРЛЫЄАШ». 11:25 «Жетісаз». 12:00 «ЈЛІ ЕСІМДЕ» 12.30 Мјдениет жаѕалыќтары. 12.55 Б.Тґлегенова јн шырќайды. 13.30 М/ф. 13:45 «МЭЛ ГИБСОН - ТАЛАНТ ИЕСІ» Деректі фильм. 14:45 «МАХАББАТ ТЎЄЫРЫ» Драма. 15.15 «Ќазаќтыѕ 100 јні». 17.05 «Ќала мерекелері» д/х. 17:35 «Інжу-маржан» Дјстїрлі јн кеші. 19:00 «ҐРКЕНИЕТ» Токшоу. 19:40 «Махаббат тўєыры» Драма. 20:35 «СОЛ ЖЫЛДАР...». 21:20 «ЖАЅА ЖЫЛ ЌАРСАЅЫНДАЄЫ ЌАРБАЛАС» комедиясында. 22:50 П.Чайковский. Оркестрмен скрипкаєа арналєан концерт. 23:35 «Алєашќы ќарлыєаш» Комедия.

ÁÀËÀÏÀÍ ДЇЙСЕНБІ, 19 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15, 17.55 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 14.55, 16.05, 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 15.50, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35, 15.05 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45, 14.25, 15.00 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12:25 «ЕРІНШЕКТЕР ЕЛІ». 12:50 «Лю аєайындылар» М/ф. 13:20 «Бомен бірге алєа!» 13.45, 19.45 «Санамаќ». 14:00, 19:20 «МАРСИПУЛАМИ». 14.30 «Јн салайыќ!». «Тазалыќ». 15.55 «Еркетай». 16.25 «Біздіѕ ауылдаєы дымбілмес» фильмі. 18.35 «Каэло» М/ф. 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21.35 «Айжўлдыз». 22:00 «Еріншектер елі». СЕЙСЕНБІ, 20 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15, 17.55 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 14.55, 16.05, 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 15.50, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35, 15.05 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45, 14.25, 15.00 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25, 17.30 «Еріншектер елі» М/х. 12.50, 16.10, 21.20 «Сурет салып їйренейік!» М/х. 13.05 «Сиќырлы ќоѕырау» М/ф. 13.25, 15.25 «Тґлдер ќалай ґседі?» Д/ф. 13.45, 19.45 «Санамаќ». 14.00, 19.20 «Джанго» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». «Ќўрылысшы». 15.55 «Еркетай». 16:25 «АПАМ ЇЙГЕ КЕЛГЕНДЕ». 17:40 «Кґѕілді баќша» М/ф. 18.35 «Каэло» М/ф. 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21.35 «Айжўлдыз». 22:00 «Еріншектер елі». СЈРСЕНБІ, 21 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15, 17.55 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 14.55, 16.05 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 15.50, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35, 15.05 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45, 14.25, 15.00 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «Еріншектер елі» М/х. 12.50, 16.10, 21.20 «Сурет салып їйренейік!» М/х. 12:50 «Алтын бґкен» М/ф. 13:20 «Бомен бірге алєа!». 13.45, 19.45 «Санамаќ». 14.00, 19.20 «Джанго» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15:25 «БОМЕН БІРГЕ АЛЄА!». 15.55 «Еркетай». 16.25 16:25 «КАРЛА МЕН ДЖОНАС». 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. «Тіл не їшін ќажет?». 18.35 «Каэло». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21.35 «Айжўлдыз». БЕЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15, 17.55 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 16.20, 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 15.50, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35, 15.05 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45, 14.25, 15.00 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «Еріншектер елі» М/х. 12:50 «Орманда болєан оќиєа». 13:20 «Бомен бірге алєа!». 14:00 «МАРСИПУЛАМИ». 14:25 «Бернард».14.30 «Шеберхана». «Бјйтерек». 15.25 «Бомен бірге Алєа!» д/ф. 15:50 «Ќўлыншаќ». 15:55 «Еркетай». 16:25 «КАРЛА МЕН ДЖОНАС». 17:45 «Кјрі емен ертегісі». 18.35 «Каэло» М/ф. 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21.35 «Айжўлдыз». ЖЎМА, 23 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15, 17.55 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 16.20, 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 15.50, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45, 14.25, 15.00, 17.50 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «Еріншектер елі» М/х. 13.15 «Орманда болєан оќиєа» Мультфильм. 14:00, 19:20 «МАРСИПУЛАМИ» Мультхикая.15.55 «Еркетай». 16.05, 21.20 «Сурет салып їйренейік!» М/х. 16:25 «КАРЛАНЫЅ ЈЛЕМІ». 18.35 «Каэло» М/ф. 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21.35 «Айжўлдыз». 22:00 «Еріншектер елі». СЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 13.40, 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35 «Аты шыќќан биімен, мен боламын ортеке!». 11.45, 15.00 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12:25, 19:20 «МАРСИПУЛАМИ» Мультхикая. 13.20, 15.20 «Бомен бірге алєа!» Д/ф. 13.45, 19.45 «Санамаќ». 14.00, 19.20 «Шыбын сорпасы» М/ф. 14.30, 17.55 «Бауырсаќ». 14.45, 21.20 «Сурет салып їйренейік!» М/х. 15.05 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 15:20 «БОМЕН БІРГЕ АЛЄА!». 15:45 «Айгґлек». 16:20 «ЄАЖАЙЫП ОЌИЄА». 17:25 «Балыќшы мен балыќ туралы ертегі». 17:55 «Бауырсаќ». 18.35 «Каэло» М/ф. 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21.35 «Айжўлдыз». ЖЕКСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 10.05, 15.15 «Алаќай, балаќай!». 10.15, 18.05 «Јліппе». 10.35, 20.30 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00, 20.55 «Диего» М/х. 11.25, 13.40, 18.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.30, 15.50, 18.25 «Ќўлыншаќ». 11.35, 15.05 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45, 14.25, 15.00 «Бернард» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «Еріншектер Елі» М/х. 12.50 «Шыбын сорпасы» М/ф. 13.15, 15.25 «Бомен бірге алєа!» Д/ф. 13.45, 19.45 «Санамаќ». 14.30, 17.55 «Бауырсаќ». 14.45, 21.20 «Сурет салып їйренейік!» М/х. 15.55 «Толаєай». 16.35 «Тыныќ мўхиттыѕ ќараќшылары» М/ф. 18:30 «ТЕЛЬМО МЕН ТУЛА КІШКЕНТАЙ АСПАЗДАР» Мультфильм. 19.20 «Марсипулами» М/х. 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 21:20 «Сурет салып їйренейік!» Мультхикая. 21:35 «АЙЖЎЛДЫЗ» Ќиялы ўшќырлар їшін. 22:00 Аѕдатпа.

ÁIÐIÍØI ÀÐÍÀ ДЇЙСЕНБІ, 19 ЖЕЛТОЌСАН 05:00, 09:05 «Доброе утро». 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:30 Контрольная закупка. 10:00 «Жить здорово!». 11:00 Модный приговор. 12:20 Т/с «Убойная сила». 13:20 «Участковый детектив». 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:30, 03:40 «Хочу знать». 16:00 Телесериал «Обручальное кольцо». 16:50 «Свобода и справедливость». 18:00 Вечерние новости. 18:55, 04:05 «Давай поженимся!». 19:50 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 22:30 «Судьба на выбор». 23:25 «Познер». 00:20 Ночные новости. 00:35 «Майкл Джексон и его доктор». 01:25, 03:05 Х/ф «Халк». СЕЙСЕНБІ, 20 ЖЕЛТОЌСАН 05:00, 09:05 «Доброе утро». 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:30 Контрольная закупка. 10:00 «Жить здорово!». 11:00 Модный приговор. 12:20 Т/с «Убойная сила». 13:20 «Участковый детектив». 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:30, 03:45 «Хочу знать». 16:00 Телесериал «Обручальное кольцо». 16:50 «Свобода и справедливость». 18:00 Вечерние новости. 18:55, 04:05 «Давай поженимся!». 19:50 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 22:30 «Маленькие гиганты большого кино». 23:25 Ночные новости. 23:45 На ночь глядя. 00:35 «Terra Nova». 02:00, 03:05 Х/ф «Капитанская дочка». СЈРСЕНБІ, 21 ЖЕЛТОЌСАН 05:00, 09:05 «Доброе утро». 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:30 Контрольная закупка. 10:00 «Жить здорово!». 11:00 Модный приговор. 12:20 Т/с «Убойная сила». 13:20 «Участковый детектив». 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:30 «Хочу знать». 16:00 Т/с «Обручальное кольцо». 16:50 «Свобода и справедливость». 18:00 Вечерние новости. 18:55, 03:55 «Давай поженимся!». 19:50 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 22:30 Среда обитания. «Градус праздника». 23:25 Ночные новости. 23:45 «Убийство». 00:45 Х/ф «28 недель спустя». 02:20, 03:05 Х/ф «Взломщики». БЕЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОЌСАН 05:00, 09:05 «Доброе утро». 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости. 09:30 Контрольная закупка. 10:00 «Жить здорово!». 11:00 Модный приговор. 12:20 Т/с «Убойная сила». 13:20 «Участковый детектив». 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:30 «Хочу знать». 16:00 Т/с «Обручальное кольцо». 16:50 «Свобода и справедливость». 18:00 Вечерние новости. 18:55, 03:55 «Давай поженимся!». 19:50 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 22:30 «Человек и закон». 23:25 Ночные новости. 23:45 «Подпольная империя». 00:45 Х/ф «Мой младший брат». 02:25, 03:05 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». ЖЎМА, 23 ЖЕЛТОЌСАН 05:00, 09:05 «Доброе утро». 09:00, 12:00, 15:00 Новости. 09:30 Контрольная закупка. 10:00 «Жить здорово!». 11:00 Модный приговор. 12:20 Т/с «Убойная сила». 13:20 «Участковый детектив». 14:00 Другие новости. 14:25 Понять. Простить. 15:30 «Хочу знать». 16:00 Т/с «Обручальное кольцо». 16:50 «Жди меня». 18:00 Вечерние новости. 18:55 «Давай поженимся!». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Время». 21:30 «Пусть говорят». 22:30 «Прожекторперисхилтон». 23:15 «Что? Где? Когда?». 00:25 Х/ф «На трезвую голову». 02:20 Х/ф «Можешь не стучать». 03:35 Х/ф «Не горюй!». 05:10 «Замри, умри, воскресни». СЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 «Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве любви...». 07:05 Х/ф «Таро, сын Дракона». 08:25 «Играй, гармонь любимая!». 09:00 Умницы и умники. 09:45 «Слово пастыря». 10:15 Смак. 11:00 «Леонид Филатов. Чтобы помнили...». 12:15 Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца, удалого молодца». 13:15 «Лев Дуров. «Я всегда напеваю, когда хочется выть». 14:00 Х/ф «Опасный возраст». 15:35, 18:20 Х/ф «Благословите женщину». 18:00 Вечерние новости. 19:25 «Болеро». Финал. 21:00 «Время». 21:25 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». 00:20 Х/ф «Микс». 01:55 Х/ф «Летучая мышь». 04:10 Х/ф «Где находится нофелет?». ЖЕКСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 06:00, 10:00, 12:00 Новости. 06:10 Х/ф «Странные взрослые». 07:30 Х/ф «За двумя зайцами». 08:45 «Служу Отчизне!». 09:20 «Здоровье». 10:15 «Непутевые заметки». 10:30, 03:45 «Пока все дома». 11:20 Фазенда. 12:15 «Игорь Тальков. Поверженный в бою». 13:25 «Специальное задание». 14:30 Х/ф «Спецназ». 17:10 «Владислав Галкин. Улыбка на память». 18:10 Х/ф «Аватар». 21:00 «Время». 22:00 «Мультличности». 22:30 «Yesterday live». 23:30 «Что? Где? Когда?» Финал года. 00:40 Х/ф «Ботанический сад». 02:20 Х/ф «Мы из джаза».

REN TV ДЇЙСЕНБІ, 19 ЖЕЛТОЌСАН 04:30, 11:00 «Званый ужин». 05:40 «Чистая работа». 06:30 «Час суда». 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 20:30 «Новости 24». 08:00 Х/ф «Каменная башка». 10:00, 17:00, 20:00 «Экстренный вызов». 12:00 «Не ври мне!». 13:00 «Семейные драмы». 14:00 Т/с «Следаки». 15:00 «Хватит молчать!». 16:00 «Еще не вечер» 18:00 Т/с «NEXT-3». 21:00 Х/ф «Шестой день». 23:20 «Бункер News». 00:15 «Механический апельсин». 01:15 «Репортерские истории». 02:05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж». СЕЙСЕНБІ, 20 ЖЕЛТОЌСАН 04:30, 11:00 «Званый ужин». 05:30, 18:00 Т/с «NEXT-3» 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 20:30 «Новости 24». 07:45 Х/ф «Шестой день». 10:10, 17:00, 20:00 «Экстренный вызов». 12:00 «Не ври мне!». 13:00 «Семейные драмы». 14:00 Т/с «Следаки». 15:00 «Хватит молчать!». 16:00 «Еще не вечер». 21:00 Х/ф «Опасный человек». 22:50 «Бункер News». 23:45 «Десять с половиной баллов: Апокалипсис» Х/ф. 01:25 «Дураки, дороги, деньги». 02:00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» СЈРСЕНБІ, 21 ЖЕЛТОЌСАН 04:30, 11:00 «Званый ужин». 05:30, 18:00 Т/с «NEXT-3» 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 20:30 «Новости 24». 08:00 Х/ф «Опасный человек». 10:00, 17:00, 20:00 «Экстренный вызов». 12:00 «Не ври мне!». 13:00 «Семейные драмы». 14:00 Т/с «Следаки». 15:00 «Хватит молчать!». 16:00 «Еще не вечер» 21:00 Х/ф «Французский поцелуй». 23:00 «Бункер News». 00:00 Х/ф «Десять с половиной баллов: Апокалипсис» 2 с. 02:00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» БЕЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОЌСАН 03:00 Т/с «Небо в горошек». 04:00 «Зеленый огурец. Полезная передача». 04:30, 11:00 «Званый ужин». 05:30 Т/с «NEXT-3». 07:30, 10:30, 14:30, 17:30, 20:30 «Новости 24». 08:00 Х/ф «Французский поцелуй». 10:00, 17:00, 20:00 «Экстренный вызов». 12:00 «Не ври мне!». 13:00 «Семейные драмы». 14:00 Т/с «Следаки». 15:00 «Хватит молчать!». 16:00 «Еще не вечер» 18:00 «Жадность»: «Разбитые мечты». 19:00 «Тайны мира»: «Знаки Апокалипсиса». 21:00 Х/ ф «Баллистика: Экс против Сивер». 22:45 «Бункер News». 23:45 «Военная тайна». 01:15 «Дураки, дороги, деньги». 02:00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» ЖЎМА, 23 ЖЕЛТОЌСАН 03:00 Т/с «Небо в горошек». 04:00 «Зеленый огурец. Полезная передача». 04:30, 11:00 «Званый ужин». 05:30 «Байки страны Советов». 07:30, 10:30, 14:30, 17:30 «Новости 24». 08:00 Х/ф «Баллистика: Экс против Сивер». 10:00, 17:00 «Экстренный вызов». 12:00 «Не ври мне!». 13:00 «Семейные драмы». 14:00 Т/с «Следаки». 15:00 «Хватит молчать!». 16:00 «Еще не вечер» 18:00 «Смотреть всем!». 19:00 «Странное дело». 20:00 «Секретные территории». 21:00 «Чечня. Генеральское сражение» 22:00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 23:00 Х/ф «Любовь в лифте». 00:30 «Дальние родственники». 01:25 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» СЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 03:00, 02:30 Т/с «Фирменная история». 07:15 «Я путешественник». 07:45 «Чистая работа». 08:30 «Невероятные истории». 09:30 «Смотреть всем!». 10:30, 14:30 «Новости 24» 11:00 «Военная тайна». 12:30 «Механический апельсин». 13:30 «Мафия нищих». 15:00 Х/ф «Супертеща для неудачника». 17:00 «Неделя». 18:00 «Уникальный народ» Концерт М.Задорнова. 20:00 «Вечерний квартал 95». 22:00 «Бункер News». 23:00 Х/ф «Опасные влечения». 00:50 Скетч-шоу «Дальние родственники». 01:30 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» ЖЕКСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 03:00 Т/с «Фирменная история». 05:20 «Вечерний квартал 95». 07:20 Концерт М.Задорнова. 09:20 «Неделя». 10:30 «Репортерские истории». 11:00 Телесериал «Боец». 22:40 «Что происходит?». 23:10 «Три угла». 00:15 Х/ф «Утренний случай». 02:00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!»

ÍÒÂ ДЇЙСЕНБІ, 19 ЖЕЛТОЌСАН 07:55 «НТВ утром». 10:40 «Таинственная Россия: Иркутск и Улан-Удэ. Гости из будущего». 11:35, 17:35, 20:35, 06:00 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Сегодня. 12:25 А.Журбин. Мелодии на память. 13:05 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого». 14:05 «Русские сенсации». 15:35 «Судебный детектив». 16:45 Центр помощи «Анастасия». 18:30 «До суда». 19:30 Суд присяжных. 21:30 «Прокурорская проверка». 22:35 «Говорим и показываем». 23:25 Т/с «Дикий-2». 01:15 «Сегодня. Итоги». 01:40 Т/с «Морские дьяволы-5». СЕЙСЕНБІ, 20 ЖЕЛТОЌСАН 11:35, 17:35, 20:35, 06:00 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Сегодня. 12:25 «Кулинарный поединок». 13:35 «Академия красоты». 14:05 Т/с «Морские дьяволы-4». 15:35 «Судебный детектив». 16:45 Центр помощи «Анастасия». 18:30 «До суда». 19:30 Суд присяжных. 21:30 «Прокурорская проверка». 22:35 «Говорим и показываем». 23:25 Т/с «Дикий-2». 01:15 «Сегодня. Итоги». 01:40 Т/с «Морские дьяволы-5». 03:30 Своя игра. 04:20 «ГРУ. Тайны военной разведки». 05:10 Т/с «Проклятый рай2». 06:25 Т/с «Графиня де Монсоро». СЈРСЕНБІ, 21 ЖЕЛТОЌСАН 07:55 «НТВ утром». 10:40 «Таинственная Россия: Свердловская область. Щелпы другая цивилизация». 11:35, 17:35, 20:35, 06:10 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Сегодня. 12:25 Квартирный вопрос. 13:35 «В зоне особого риска». 14:05 Т/с «Морские дьяволы4». 15:35 «Судебный детектив». 16:45 Центр помощи «Анастасия». 18:30 «До суда». 19:30 Суд присяжных. 21:30 «Прокурорская проверка». 22:35 «Говорим и показываем». 23:25 Т/с «Дикий-2». 01:15 «Сегодня. Итоги». 01:40 Т/с «Морские дьяволы-5». БЕЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОЌСАН 07:55 «НТВ утром». 10:40 «Таинственная Россия: Республика Татарстан. Дети Змея-оракула среди нас». 11:35, 17:35, 20:35, 06:00 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Сегодня. 12:25 Дачный ответ. 13:35 «Медицинские тайны». 14:05 Т/с «Морские дьяволы4». 15:35 «Судебный детектив». 16:45 Центр помощи «Анастасия». 18:30 «До суда». 19:30 Суд присяжных. 21:30 «Прокурорская проверка». 22:35 «Говорим и показываем». 23:25 Т/с «Дикий-2». 01:15 «Сегодня. Итоги». ЖЎМА, 23 ЖЕЛТОЌСАН утром». 10:40 07:55 «НТВ «Таинственная Россия: Астраханская область. Царство мертвых начинается здесь». 11:35, 17:35, 20:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Сегодня. 12:25 «Развод по-русски». 13:30 Спасатели. 14:00 Т/с «Морские дьяволы-4». 15:35 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16:45 Центр помощи «Анастасия». 18:30 «До суда». 19:30 Суд присяжных. 21:30 «Прокурорская проверка». 22:35 «Говорим и показываем». 23:25 «История всероссийского обмана. Народные целители». 01:10 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы-2». 02:55 Х/ф «Репортаж судьбы». СЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 08:15 «Хазанов против НТВ». 10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 Сегодня. 10:20 «Времена года с тетушкой Совой». Январь. 10:30 Смотр. 11:00 Главная дорога. 11:30 «Готовим с А.Зиминым». 12:25 Русская начинка. 13:00 «Кулинарный поединок». 14:00 Квартирный вопрос. 15:25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 17:15 «Наши» со Львом Новоженовым». 18:25 «Таинственная Россия: Остров Русский. Проклятие китайских пиратов?». 19:20 «Очная ставка». 20:20 А.Журбин. Мелодии на память. 21:30 Профессия - репортер. 22:00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого». 23:00 «Русские сенсации». 23:55 Ты не поверишь! 00:50 «Последнее слово». 01:55 Обзор. Чрезвычайное происшествие. ЖЕКСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 09:10 «Спето в СССР». «Песня самогонщиков». 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Сегодня. 10:20 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер». 11:30 «Эксклюзив». «Долгая дорога к храму. Отец Сергий». 12:25 Их нравы. 13:05 «Безумный день». 13:25 Едим дома! 14:00 Дачный ответ. 15:25 «Рождественская встреча НТВ». 17:05 «Развод по-русски». 18:25 Следствие вели... 19:20 И снова здравствуйте! 20:25 Золотая пыль. 21:00 «Сегодня. Итоговая программа». 22:00 Чистосердечное признание. 22:45 «Центральное телевидение». 23:55 «Моя исповедь». 00:50 «НТВшники». 01:55 «Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 02:25 Т/с «Литейный». 04:10 Концерт. «Буйнов и Ко». 05:55 Х/ф «Музыкальная история».


САРЫАРЌА САМАЛЫ

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ 2011 жылєы 6 желтоќсандаєы №407/40 шешімімен бекітілген 2012-2016 жылдарєа арналєан Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясыныѕ

СТРАТЕГИЯЛЫЌ ЖОСПАРЫ 1. Миссиясы мен пайымдауы Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясыныѕ (бўдан јрі - Тексеру комиссиясы) миссиясы - тјуелсіз сыртќы мемлекеттік ќаржылыќ баќылауды жїргізу, ќаржылыќ бўзушылыќты айќындау, болдырмау жјне жою маќсатында жїргізілетін баќылаудаєы іс-шаралардыѕ кґрінісін ќамтамасыз ету, тїсімніѕ тиімділігін арттыру, бюджеттік ќаражаттыѕ шыєыстарын жјне мемлекеттіѕ активтерін басќару, ќаржылыќ тјртіпті ныєайту, экономикалыќ тўраќтылыќты ќамтамасыз ету. Тексеру комиссиясыныѕ пайымдауы мемлекеттік ќаржылыќ баќылау жїйесін ныєайту нјтижесі ретінде мемлекеттік ќаржылыќ тјртіптіѕ деѕгейін арттыру. 2. Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау саласыныѕ аєымдаєы жаєдайын жјне даму їрдістерін талдау 2.1 Стратегиялыќ баєыты 1. «Сыртќы мемлекеттік баќылауды жїргізу арќылы ќаржылыќ ресурстарды жјне мемлекет активтерін басќаруды жаќсарту». Јлемдік ќаржылыќ даєдарыстыѕ салдарын жеѕу жјне Елбасыныѕ Ќазаќстан халќына 2009 жылєы 6 наурыздаєы «Даєдарыс арќылы жаѕару мен дамуєа» атты Жолдауында алдаєы экономикалыќ ґсу базасын даярлау їшін ќаржы кґздері ќатарында бюджеттіѕ барлыќ шыєыс баптары мен ќатаѕ ќаржылыќ тјртіп бойынша тўраќты экономика ќажеттілігі белгіленді. Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау жїйесі, тиімділікті арттыру мемлекеттік биліктіѕ айнымас бґлігі болып табылады, ол ќаржылыќ, бюджеттік жјне салыќ тјртібін бекітуге ыќпал етеді. Бар проблемаларды шешу арќылы мемлекеттік баќылаудыѕ јрекеттік жїйесін ќўру жјне дамытудыѕ болашаќтаєы баєыттарын аныќтау – біздіѕ мемлекетіміздіѕ ґзекті міндеті. Міндеттердіѕ ґзектілігі бірќатар факторларєа байланысты. Жыл сайын жергілікті бюджеттіѕ кґлемі артып келеді. Осылайша, аєымдаєы 2011 жылы облыс бюджетініѕ кґлемі 103 миллиардтан астам теѕгені ќўрады. Облыста экономиканы тўраќтандыруєа, јртараптандыруєа жјне жаѕєыртуєа баєдарланєан бірќатар јлеуметтік-экономикалыќ дамыту баєдарламалары бастау алды. Ќаражаттыѕ едјуір бґлігі јлеуметтік міндеттерді шешуге бґлінеді. Дегенмен, аныќталєан жаєымды ќарќындылыќ тиімділігі бюджеттік заѕнаманыѕ талаптарын бўзу нјтижесінде тґмендейді. Сґйтіп, Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ тексеру комиссиясыныѕ баќылау іс-шараларыныѕ нјтижесінде негізделген жергілікті бюджеттіѕ шыєыс бґліктерініѕ орындалуын талдау бюджеттік баєдарламалардыѕ јкімшілерімен, жалєан мемлекеттік секторыныѕ субъектілерімен бюджеттік жїйеніѕ арнаулыєы мен маќсаттылыќ сипатын, негізділігі мен тиімділігі ќаєидаттарын бўза отырып бюджеттік ќаражатты ќолдану ќарќынын саќтауын дјлелдейді. Сондай-аќ, їйлестіруші мемлекеттік органдар тарапынан тиісті мониторингтіѕ жїргізілмейтіндігі байќалады, соныѕ салдарынан баєдарламалыќ ќўжаттарды іске асыру мерзімдерініѕ ґтіп кету жаєдайы орын алады, ол ґз кезегінде алєа ќойєан маќсаттарды тиісті жјне уаќытылы орындамауєа, ќаржылыќ тјртіпті бўзушылыќќа јкеледі. Бюджеттік баєдарламалардыѕ јкімшілері тарапынан бюджеттік ќаражатты тиімді жјне уаќытылы пайдалануына жїргізілетін мониторингтіѕ јлсіздігі, олармен ќабылданєан міндеттемелерді толыќ орындамауы орын алатын жаєдайлардыѕ туынданы негізгі себеп болады. Бюджет ќаражатын пайдалану кезінде ќаржылыќ тјртіпті саќтау саласында мемлекеттік ќаржылыќ баќылау басты јрекет ететін тїрткілердіѕ бірі болып табылады. Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау – экономиканы тўраќтандыру ќўралы, оныѕ бїкіл елдіѕ, барлыќ халыќаралыќ ќоєамдастыќтардыѕ экономикалыќ дамуы їшін практикалыќ мјні ґте зор, ґйткені экономикалыќ даєдарыс жалпы бїкіл јлемдік экономикаєа жјне соныѕ ішінде – экономикалыќ їрдіске ќатысатын – јр елге ґз јсерін тигізді. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жарлыєына сјйкес ќўрылєан «Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ-ніѕ ролі тјуекел деѕгейін баєалауды ескерумен жїргізілетін, ќаржылыќ тјуекелдерге анаєўрлым ўшыраєыш салаларда баќылау ісшараларын аныќтауєа жјне ґткізуге баєытталєан жергілікті бюджеттіѕ орындалуына сыртќы мемлекеттік ќаржылыќ баќылауды жїзеге асыру. Тексеру комиссиясыныѕ Стратегиялыќ жоспарыныѕ маќсаттары мен міндеттерін іске асыру тиімді жјне халыќаралыќ стандарттардыѕ талаптарына жауап беретін, сондай-аќ, бюджет їрдісініѕ барлыќ ќатысушыларымен мемлекеттік ќаржылыќ тјртіпті ќатаѕ саќтауына ыќпал ететін мемлекеттік ќаржылыќ баќылау жїйесін ќўруєа баєытталєан, ўйымдастырушылыќ, функционалдыќ жјне ќаржылыќ сипаттаєы жїйелі шаралар кешенін ќабылдауды талап етеді.

ЖОСПАР

17

www.saryarka-samaly.kz

3. Стратегиялыќ баєыты, маќсаты, міндеті, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар жјне нјтижелердіѕ кґрсеткіштері 3.1. Стратегиялыќ баєыты, маќсаты, міндеті, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар жјне нјтижелердіѕ кґрсеткіштері. Стратегиялыќ баєыты 1. Мемлекеттіѕ ќаржы ресурстарын жјне активтерін басќаруды сыртќы мемлекеттік ќаржылыќ баќылауды жїргізу арќылы жетілдіру.

Маќсаты 1.1 Жергілікті бюджеттіѕ, соныѕ ішінде жергілікті атќарушы органдардыѕ гранттарымен, ќарыздарымен, мемлекеттіѕ активтерімен байланысты нысаналы трансферт пен бюджеттік кредит тїрінде жоєарыдан тґмен бюджетке бґлінетін ќаражаттыѕ тїсімін жјне оныѕ пайдаланылуын ќамтамасыз ету барысындаєы баќылау объектілерініѕ ќаржы тјртібініѕ деѕгейін арттыру.

Бюджеттік баєдарламаныѕ коды: 001 «Облыс тексеру комиссиясыныѕ ќызметін ќамтамасыз ету» № р/б

1 1

№ р/б

Нысаналы индикаторлар

2 Баќылаумен ќамтылєан ќаражаттыѕ жалпы кґлеміндегі аныќталєан ќаржылыќ бўзушылыќтардыѕ їлесі

3 Талдамалыќ ж ў м ы с бґлімініѕ есебі

2 Ўсыныстардыѕ пјрменділік деѕгейі

2

Тјуекелдерді басќару Баќылау ісжїйесімен баќылау объ- ж о с п а р ы ектілерін ќамту шараларыныѕ

Есеп беру кезеѕі 2010 2011 жыл жыл (есеп) (есеп) 5 -

6 -

Жоспарлы кезеѕі 2014 2013 2012 жыл жыл жыл 7 7-9

3 Т е к с е р у комиссиясыныѕ ќаулысы

8 6-8

Жобалау кезеѕі 2015 2016 жыл жыл

9 6-8

10 5-7

11 5-7

4

5

6

7

8

9

10

11

%

-

-

76

79

82

85

88

%

-

-

-

100

100

100

100

Жоспарлы кезеѕде іске асыру мерзімі 2014 2015 2013 2016 жыл жыл жыл жыл 4 5 6 7

Тікелей нјтижелердіѕ кґрсеткіштеріне жетудіѕ іс-шаралары

1 1.

Ґлшем бірлігі 4 %

Нысаналы индикаторєа жетудіѕ жолдары, тјсілдері мен јдістері: Міндеті 1.1 Тексеру комиссиясыныѕ баќылау жјне талдау іс-шараларыныѕ тиімділігін арттыру. Жобалау кезеѕі Есеп беру кезеѕі Жоспарлы кезеѕі Тікелей нјтиже Аќпарат кґзі Ґлкґрсеткіштері 2010 2011 2014 2015 2013 2016 шем 2012 жыл жыл жыл жыл жыл жыл біржыл (есеп) (есеп) лігі

1 1

№ р/б

Соныѕ ішінде аралыќ маєынасын кґрсету арќылы

Аќпарат кґзі

2012 жыл 3

2

х

х

х

х

2.

Сјйкестікті, ќаржылыќ есептілікті жјне тиімділікті баќылау Жергілікті мемлекеттік органдардыѕ стратегиялыќ жоспарлары мен бюджеттік баєдарламаларын іске асырылуын баєалау

х

х

х

х

х

3.

Жергілікті бюджет ќаражатыныѕ толыќтыєын жјне оныѕ уаќытында тїсуін ќамтамасыз етуді баќылау

х

х

х

х

х

4.

Жергілікті бюджеттіѕ, соныѕ ішінде жергілікті атќарушы органдардыѕ гранттарымен, ќарыздарымен, мемлекеттіѕ активтерімен байланысты нысаналы трансферт пен бюджеттік кредит тїрінде жоєарыдан тґмен бюджетке бґлінетін ќаражаттыѕ тїсімін жјне оныѕ пайдаланылуын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес баќылау

х

х

х

х

х

5.

Баќылау объектілерініѕ тјуекел топтары бойынша автоматтандырылєан таѕдау жїйесін жјне мониторингін јзірлеу

х

х

х

х

6.

Тексеру комиссиясы ќызметкерлерін оќыту жјне біліктіліктерін арттыру

х

х

х

х

х

х

3.2. Мемлекеттік органныѕ стратегиялыќ баєытыныѕ жјне маќсатыныѕ мемлекеттіѕ стратегиялыќ маќсаттарына сјйкестігі № р/б

Мемлекеттік органныѕ стратегиялыќ баєыты жјне маќсаты

Стратегиялыќ жјне (немесе) баєдарламалыќ ќўжаттыѕ атауы

1

2

3

1.

Стратегиялыќ баєыты 1. Мемлекеттіѕ ќаржы ресурстарын жјне активтерін басќаруды мемлекеттік сыртќы ќаржылыќ баќылауды ґткізу арќылы жетілдіру Маќсаты 1.1. Жергілікті бюджеттіѕ, соныѕ ішінде жергілікті атќарушы органдардыѕ гранттарымен, ќарыздарымен, мемлекеттіѕ активтерімен байланысты нысаналы трансферт пен бюджеттік кредит тїрінде жоєарыдан тґмен бюджетке бґлінетін ќаражаттыѕ тїсімін жјне оныѕ пайдаланылуын ќамтамасыз ету барысындаєы баќылау объектілерініѕ ќаржы тјртібініѕ деѕгейін арттыру

Елбасыныѕ 2011 жылєы 28 ќаѕтардаєы «Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз!» атты Ќазаќстан халќына Жолдауы Елбасыныѕ 2010 жылєы 29 ќаѕтардаєы «Жаѕа онжылдыќ – жаѕа экономикалыќ ґрлеу – Ќазаќстанныѕ жаѕа мїмкіндіктері» атты Ќазаќстан халќына Жолдауы Елбасыныѕ 2009 жылєы 6 наурыздаєы «Даєдарыс арќылы жаѕару мен дамуєа» атты Ќазаќстан халќына Жолдауы Елбасыныѕ 2008 жылєы 6 аќпандаєы «Ќазаќстан халќыныѕ јл-ауќатын арттыру – мемлекеттік саясаттыѕ басты маќсаты» атты Ќазаќстан халќына Жолдауы Елбасыныѕ 2007 жылєы 28 аќпандаєы «Жаѕа јлемдегі жаѕа Ќазаќстан» атты Ќазаќстан халќына Жолдауы Елбасыныѕ 2006 жылєы 1 наурыздаєы «Ќазаќстан ґз дамуындаєы жаѕа серпіліс жасау ќарсаѕында» Ќазаќстан халќына Жолдауы Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Нўр Отан» халыќтыќдемократиялыќ партиясыныѕ сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы форумында сґйлеген сґзі

4. Функционалдыќ мїмкіндіктердіѕ дамуы № р/б 1 1.

Мемлекеттік органныѕ стратегиялыќ баєытыныѕ, маќсаттары мен міндеттерініѕ атауы 2

Мемлекеттік органныѕ стратегиялыќ баєыты мен маќсаттарын іске асыру жґніндегі іс-шаралар 3

Іске асыру кезеѕі 4

Стратегиялыќ баєыты 1. Мемлекеттіѕ ќаржы ресурстары мен активтерін басќаруды сыртќы мемлекеттік ќаржылыќ баќылауды жїргізу арќылы жетілдіру Маќсаты 1.1 Жергілікті бюджеттіѕ, соныѕ ішінде жергілікті атќарушы органдарыныѕ гранттарымен, ќарыздарымен, мемлекеттіѕ активтерімен байланысты нысаналы трансферт пен бюджеттік кредит тїрінде жоєарыдан тґмен бюджетке бґлінетін ќаражаттыѕ тїсімін жјне оныѕ пайдаланылуын ќамтамасыз ету барысындаєы баќылау объектілерініѕ ќаржы тјртібініѕ деѕгейін арттыру

Адами ресурстар Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау ќызметкерлерін даярлауды жјне біліктіліктерін арттыруды ўйымдастыру Аќпараттыќ технологиялар Интернетке ќосылу, ЭЌА-ды ќолдану, Интернетресурсты јзірлеу жјне ќолдану

Тўраќты

Міндеті 1.1.1 Тексеру комиссиясыныѕ баќылау жјне талдау іс-шараларыныѕ тиімділігін арттыру

Баќылау объектілерініѕ тјуекел топтары бойынша автоматтандырылєан іріктеу жїйесін жјне мониторингін јзірлеу Материалдыќ активтер компьютерлік жјне ўйымдастыру техникасымен, кґлік ќўралдарымен, байланыс ќўралдарымен ќамтамасыз ету

2013-2014 жылдар

Тўраќты

Тўраќты


САРЫАРЌА САМАЛЫ

18

www.saryarka-samaly.kz

ЖОСПАР

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

5. Ведомствоаралыќ ґзара іс-ќимыл № р/б

1 1.

Жетістіктер їшін ведомствоаралыќ ґзара іс-ќимылды талап ететін міндеттердіѕ кґрсеткіштері 2

Ведомствоаралыќ ґзара іс-ќимыл жїзеге асырылатын мемлекеттік орган

М е м л е к е т т і к органдармен жїзеге асырылатын шаралар

3

Баќылау объктілеріне берілген Жергілікті атќарушы тексеру комиссиясы ўсыныстарыныѕ органдар, мемлекеттік пјрменділік деѕгейі органдар

7. Бюджеттік баєдарламалар

4 Тексеру комиссиясымен берілген ўсыныстарды орындау

Стратегиялыќ жоспармен аныќталєан маќсаттар мен міндеттерге жету маќсатында мынадай бюджеттік баєдарламалар јзірленді: 001 «Облыс тексеру комиссиясыныѕ ќызметін ќамтамасыз ету» 7.1 Бюджеттік баєдарламалар 1

Бюджеттік баєдарлама

001 «Облыстыѕ тексеру комиссиясыныѕ ќызметін ќамтамасыз ету»

2

Сипаттама

Ќаржылыќ есептілік жјне тиімділік сјйкестігіне баќылау жасау шеѕберінде жергілікті бюджеттіѕ, соныѕ ішінде жергілікті атќарушы органдардыѕ гранттары, ќарыздары, мемлекеттіѕ активтері, нысаналы трансферт пен бюджеттік кредит тїрлерінде жоєары бюджеттен тґмен бюджетке бґлінетін ќаражаттыѕ тїсімін жјне оныѕ пайдаланылуын ќамтамасыз ету жґнінде баќылау жјне талдау ісшараларын ґткізу. Тексеру комиссиясыныѕ баќылау жјне талдау ісшараларыныѕ ќорытындысын іске асыру. Жергілікті бюджеттіѕ орындалуы туралы есепті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялау.

6. Тјуекелдерді басќару № р/б

1

Тјуекел атауы

2

Јсер ету шараларыныѕ алдын алу жјне (немесе) уаќытында ќабылдамау кезіндегі ыќтимал салдарлары

Басќарудыѕ тетігі мен шаралары

3

4

Сыртќы тјуекелдер Жергілікті бюджеттіѕ, соныѕ ішінде жергілікті атќарушы органдардыѕ гранттарымен, ќарыздарымен, мемлекеттіѕ активтерімен байланысты нысаналы трансферт пен бюджеттік кредит тїрінде жоєарыдан тґмен бюджетке бґлінетін ќаражаттыѕ тїсімін жјне оныѕ пайдаланылуын ќамтамасыз ету барысындаєы баќылау объектілерініѕ ќаржылыќ тјртіп деѕгейініѕ тґмендеуі

Бўзушылыќты жою тјсілдерін реттейтін бўзушылыќ топтастырєышын бір уаќытта јзірлеу арќылы бюджеттік процесс барысында пайда болатын бўзушылыќтыѕ негізгі баєыттарын заѕнамамен бекіту

Тексеру комиссиясы ґкілеттігініѕ нашарлауына байланысты баќылау объектілерініѕ ќаржы тјртібі, сонымен ќатар жалєан мемлекет секторыныѕ субъектілері, республикалыќ бюджетті орындаудыѕ сыртќы баєалау, стратегиялыќ жоспар, мемлекеттік жјне бюджеттік баєдарламалар деѕгейініѕ тґмендеуі

Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау жїйесін кїшейту жјне ныєайту барысында, оныѕ тиімді жўмыс істеуі маќсатында заѕнаманы жетілдіру

Ќаржы бўзушылыєыныѕ бірдей жауапкершілігін орнату жґніндегі тиімді ќўќыќтыќ тетіктердіѕ жеткіліксіздігі, тексеру комиссиясыныѕ ќаулылары мен ўсыныстарын уаќытында жјне тиісті орындамау. Тексеру комиссиясыныѕ жергілікті бюджет ќаражатын толыќ жјне уаќытында тїсіру, оны тиімді пайдалану бойынша берген ўсыныстарын Їкіметпен жјне мемлекеттік органдармен уаќытында жјне толыќ іске асырылмауы.

1.Ќаржылыќ тјртіптіѕ, сонымен ќатар, мемлекеттіѕ ќаржы ресурстарын жјне активтерін басќарудыѕ айќындылыќ жјне тиімділік деѕгейініѕ тґмендеуі. 2. Бюджет ќаражатын бюджеттік жїйеніѕ принциптерін саќтамау арќылы жїзеге асырылєан ќаржы шыєындарына аудару. 3. Сыбайлас жемќорлыќтыѕ ґсуі. 4. Тексеру комиссиясыныѕ ќаулылары мен ўсыныстарын іске асыру, сонымен ќатар, уаќытында жјне тиісті орындау деѕгейініѕ тґмендеуі.

Ќаржы бўзушылыєыныѕ бірдей жауапкершілігін заѕды тїрде орнату

4.

Тјуекел тобына ќатысты баќылау объекті-лерін аныќтау тетігініѕ жетілмегендігі

Баќылау іс-шаралары тиімділігініѕ жеткіліксіздігі

Тјуекелділікті басќару жїйесініѕ элементтерін енгізу жјне пайдалану

1.

Баќылау объектілерініѕ тїсімдердіѕ бюджетке тїсуін ќамтамасыз етуді, жґнсіз жўмсалєан бюджет ќаражатыныѕ орнын толтыруды немесе оларды есеп бойынша ќайта ќалпына келтіруді, сонымен ќатар, ґнім берушілермен тауарлар, жўмыстар мен ќызметтердіѕ шартты міндеттерді орындауды реттейтін бюджет заѕыныѕ нормаларын саќтамау

1.

2.

3.

2.

3.

Бюджет ќаражатын пайдалану барысында жіберілетін бўзушылыќтардыѕ бюджет заѕнамасында жоќтыєы

Тексеру комиссиясыныѕ ґкілеттіктері мен ф у н к ц и о н а л д ы ќ мїмкіндіктерін орындауєа жаєымсыз јсер ететін Ќазаќстан Республикасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамасын ґзгерту

Баќылау объектілерініѕ тексеру комиссиясыныѕ ўсыныстарын уаќытында орындамау

Баќылау жїргізуге рўќсат беруден, ќызмет туралы ќажетті ќўжаттарды, м а т е р и а л д а р д ы , аќпараттарды жјне басќа мјліметтерді беруден бас тартќан, тексеру жїргізу барысында бґгет болатын жалєан аќпарат берген тексеру комиссиясы тексерушілерініѕ заѕ талаптарына кедергі келтірулері.

Ішкі тјуекелдер Негізсіз пайдаланылєан бюджет ќаражатыныѕ орнын толтырудыѕ немесе оларды есеп бойынша ќайта ќалпына келтірудіѕ, сонымен ќатар, ґнім берушілермен тауарлар, жўмыстар мен ќызметтердіѕ шартты міндеттерді орындаудыѕ тґмен деѕгейі

Тексеру комиссиясы ќызметкерлерініѕ біліктілігін арттыру. Аќпараттыќ жїйелерді сїйемелдеу. Интернет жїйесіне ќосылу. Веб-сайтты сїйемелдеу. 3

Бюджеттік баєдарламаныѕ тїрі

Мазмўнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, ґкілеттігін жїзеге асыру

Іске асыру байланысты

Жеке

тјсіліне

Аєымдаєы бюджеттік баєдарлама

Аєымдаєы/даму

Б ю д ж е т т і к № б а є д а р л а м а р/б кґрсеткіштерініѕ атауы 1

1

2 Тікелей нјтиже кґрсеткіштері

1. 2.

1.

ҐлЕсеп беру кезеѕі Жоспарлы кезеѕ Жобалау кезеѕі шем 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 біржыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл лігі (есеп) (есеп) 3

4

5

6

Тексерілген баќылау Бірлік объектілерініѕ саны

-

8

80

Ќаржылыќ есептіліктіѕ Бірлік стандарттары, мемлекеттік тіл бойынша оќудан ґткен ќызметкерлердіѕ саны жјне т.б.

-

10

31

-

-

50

7

8

9

80

80

80

20

20

20

10

80 20

Соѕєы нјтиже кґрсеткіштері Заѕды бўзу арќылы % пайдаланылєан ќалпына келтірілген жјне (немесе) тґленген ќаражаттыѕ їлесі (бюджетке енгізілген тїсімдер, жґнсіз жўмсалєан ќаражатты тґлеу немесе оларды есептеу бойынша ќайта ќалпына келтіру, сонымен ќатар, тауарлар, жўмыстар мен ќызметтер ґнім берушілерініѕ шарт бойынша міндеттерді орындаулары)

Ішкі баќылау ќызметтерініѕ жўмыс сапасын арттыру, баќылау объектілерініѕ салыќ жјне бюджет заѕнамасымен кґзделген талаптарды нивелирлеу фактілерін жою їшін ескерту шараларын ќабылдау

Бюджет шыєындарыныѕ кґлемі

53

56

60

63

34414,0 105199,0 107427,0 109812,0

8. Бюджеттік шыєындар жинаєы Ґл- Есеп беру кезеѕі Жоспарлы кезеѕ Жобалау кезеѕі шем 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 бір- жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл лігі (есеп) (есеп)

№ р/б Бюджет ќаражатын бюджет жїйесініѕ принциптерін бўзу арќылы пайдалану, сондай-аќ, бюджет жјне басќа заѕнама талаптарын орындамау

Аныќталєан бўзушылыќ фактілерін талдау, оларды ескерту жјне жою жґнінде жїйелі ўсынымдар мен ўсыныстар жасау. Баќылау объектілерімен Бюджет кодексімен кґзделген міндеттерді орындау.

Баќылау жїргізу мерзіміне кедергі жасау, жан-жаќты емес баќылауды ґткізу. Т е к с е р у ш і л е р д і процессуалдыќ сипатта шаралар ќабылдау їшін негізгі ќызметтен аудару

Объектіге кіруден немесе аќпарат беруден бас тарту туралы акт жасау, јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы хаттама жасау

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Бюджеттік мыѕ шыєындардыѕ барлыєы теѕге

-

34414,0 105199 107427 109812

2.

Аєымдаєы бюджеттік мыѕ баєдарламалар теѕге

-

34414,0 105199 107427 109812

-

34414,0 105199 107427 109812

оныѕ ішінде 3.

001 – Облыстыѕ мыѕ тексеру комиссиясыныѕ теѕге ќ ы з м е т і н ќамтамасыз ету бойынша ќызметтер

9

10


САРЫАРЌА САМАЛЫ

15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл

ХАБАРЛАМА

Оќыѕыз, ќызыќ!

ТОЅАЗЫТЌЫШ ЕТ ҐНІМДЕРІН ЗИЯНДЫ ЕТЕДІ Тоѕазытќышта ўзаќ саќталєан етті жеу ішек-ќарынєа зиян. Пјкістан медицина институтыныѕ дјрігерлері ет ґнімдерін 10 кїннен артыќ мўздатпауєа кеѕес береді. Бўл туралы The Times of India басылымы жария етті. Єалымдардыѕ айтуынша, ўзаќ мўздатылєан еттіѕ аќуызы бўзылады. Мўндай етті жеген адамныѕ жўќпалы ішек ауруына тап болуы мїмкін. «Адамдар асќа жаѕа сойылєан немесе бірнеше кїн бўрын єана сойылєан малдыѕ етін ќолданєаны дўрыс. Тоѕазытќышта тўрып ќалєан ет ґнімдері ішек-ќарын жолдарына, бауыр мен бїйрекке де заќым келтіреді»,-дейді гастроэнтеролог Васим Хаваджа.

ТАС ДЈУІРІНІЅ БЇЛДІРШІН СУРЕТШІЛЕРІ Францияныѕ Руффиньяк їѕгірінен табылєан ежелгі заман суреттерініѕ бір бґлігі бїлдіршін балалар туындысы екендігі дјлелденген. Кембридж университетініѕ єалымдары їѕгір ќабырєаларындаєы суреттерді салєан балєындардыѕ жасы шамамен 3-7 жас деген тўжырым жасап отыр. Мамандар суретті салєандардыѕ жынысы мен жасын айќындауєа

мїмкіндік беретін арнайы јдістеме кґмегімен олардыѕ бўдан 13 мыѕ жыл бўрын ќашалєанын, арасында еѕ ґнімді жўмыс істеген автор 5 жасар ќыз болєанын аныќтаєан.

ЖАПОНИЯЛЫЌ МАМАНДАР АУТИЗМДІ ЖОЮДЫЅ ЖОЛЫН ТАПТЫ Мырыш ќоспалары балалардыѕ бойындаєы аутизм белгілерін жоя алады. Токиядаєы La Belle Vie зертханасыныѕ мамандары 2000 бїлдіршіннен алынєан сынамаларды талдау нјтижесінде осындай ќорытындыєа келді. The Telegraph басылымныѕ хабарлауынша, зерттеушілер аутизммен ауыратын балалардыѕ шаш їлгілеріне зерттеу жїргізген. Бўл сынамалар сјбидіѕ туылєан сјтінде де, їш жасќа келген кезінде де алынєан бїлдіршіндердіѕ 50%-да мырыш жетіспеушілігі байќалєанын аныќтады. Дјл осы жайт сјбилерді психологиялыќ дертке шалдыќтырады екен. Сол себепті, жапон зерттеушілері мўндай балаларєа мырыш ќосылєан таєамдарды беру керектігін айтады. Интернет мјліметтері бойынша јзірленді.

ХАБАРЛАНДЫРУ «Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігі Медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесі (140000, Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы кґшесі, 17, каб 105., pavlo_komu@mz.gov.kz, , WEB-cайт:http:// www.mz.gov.kz) медициналыќ ќызмет кґрсету бойынша тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік кґлемінде сатып алу жїргізуде, денсаулыќ саќтау шеѕберінде 2012 жылєа ујкілетті органдармен бекітілген: медициналыќ кґмектіѕ тїрлері бойынша: жоєары мамандандырылєан, мамандандырылєан. медициналыќ кґмектіѕ пішіндері бойынша: стационарлы, стационарды алмастыратын, ќалпына келтіру емі. Ќызмет кґрсететін орны – Павлодар облысы. Сатып алуды ўйымдастырушыныѕ ујкелетті ґкілі – ТМККК аќы тґлеу бґлімініѕ бас маманы Гїлжан Ќўтыбайќызы Арынєазинова. Тізімі, кґлемі жјне ќызмет кґрсету орны ќўжаттарда кґрсетілген. Сатып алуєа ќатысу ґтінімдері “ЌР Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Павлодар облысы бойынша

медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ департаменті”ММ Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы 17, 105 кабинет мекенжайында орналасќан потенциалды жеткізушілерге беріледі. Сатып алуєа ќатысу ґтінімдерін ќабылдау жјне тіркеу жїргізуге жауапты - ТМККК аќы тґлеу бґлімініѕ бас маманы Гїлжан Ќўтыбайќызы Арынєазинова. Сатып алуєа ќатысуєа ґтінімдер ўсынудыѕ соѕєы мерзімі 2011 жылдыѕ 23 желтоќсанында саєат 10.00-ге дейін. Сатып алуєа ќатысу ґтінімдері Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы 17, 105 кабинет мекенжайында 2011 жылєы 23 желтоќсанда саєат 11.00-де ќаралатын болады. Сатып алуєа ЌР Їкіметініѕ 2009 жылєы 19 ќарашадаєы №1888 тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік берілген кґлемі бойынша медициналыќ ќызметті сатып алуды ґткізуде кґрсетілген ережелердіѕ талаптарына жауап беретін барлыќ медициналыќ ќызметтіѕ јлеуеттік жеткізушілері ќатыса алады. Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы 8 (7182) 32-01-41, 32-04-48 телефонына хабарласып (20623) алуєа болады.

www.saryarka-samaly.kz

Жўмадолла Ќараматўлын еске аламыз «Јке - асќар тау» дегенді ата-бабаларымыз ќалай тауып айтќан?! «Бірімізге аяулы жар, ардаќты јке, сїйікті ата болєан Жаѕабеков Жўмадолла Ќараматўлын саєынышпен еске аламыз. Ол - ґте ќарапайым, ќабырєасы ќатаймай жатып-аќ, еѕбекке араласќан азамат еді. Јкеміздіѕ ґмір жолы, рухани жан дїниесініѕ байлыєы, адамєа деген мейірімі біздіѕ јлі кїнге дейін кґз алдымызда. Їбірлі-шїбірлі отбасымыздыѕ одан айырылєанына азєантай уаќыт ґтсе де, јкеміздіѕ аруаєы жанымызда сияќты. Онымен ґткізген ќимас сјттеріміз, саєынышќа айналєан кїндеріміз ќайта оралмайды. Ґзініѕ ќарапайым нар тўлєасымен біздіѕ јрќайсымыздыѕ жїрегіміздіѕ тїкпірінде мјѕгі жасайды. Марќўмныѕ ќырќы 2011 жылы 16 желтоќсанда саєат 14.00-де Павлодар ќаласы, Есенјлиев кґшесі 1-їй мекенжайындаєы «Јлия» кафесінде (ПКТИАМ) ґтеді. Еске алушылар: зайыбы, балалары мен немерелері.

Еске алушылар: балалары, немерелері, келіндері, Іні – ќарындастары, ќўдалары жјне шґбересі - Јдел. (5)

Облыстыќ мјслихаттыѕ депутаттары мен аппараты облыстыќ мјслихатыныѕ аппаратыныѕ басшысы Сјрсембаев Ќимадиден Єабдоллаўлына жаќын туысы Аралбаев Шаймўраттыѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Облыстыќ мјслихаттыѕ аппараты Ертіс аудандыќ мјслихаты аппаратыныѕ басшысы Аралбаева Людмила Єабдўлќызына жўбайы Аралбаев Шаймўраттыѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Павлодар ќаласыныѕ «Жас дарын» мамандандырылєан мектеп ўжымы дарынды балаларєа арналєан мектептіѕ ашылуына їлес ќосќан басшы, білім беру саласыныѕ ардагері Гїлбаршын Жўмажанќызы Мўќашеваныѕ мезгілсіз ќайтыс болуына байланысты отбасы, туыстары мен жаќындарыныѕ ќайєыларына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

(1)

Маєзура Шыныбайќызын еске аламыз Ардаќты анамыз Бексейітова Маєруза Шыныбайќызыныѕ дїниеден ґткеніне биыл 10 жыл болды. Анамызды емірене еске аламыз. Ґмірде ўзаќ жыл елге еѕбек етіп, ќоєамдыќ шараларєа белсене араласќан анамыздыѕ орны баршамызєа орасан зор. Јсіресе, анамыз тјрбиелеп ґсіріп, жеткізген бес баласы їшін їлкен саєыныш. Ќашан да ортасына сыйлы, ќадірлі, їлкенге ќўрмет, кішіге ізет кґрсететін мейірбан еді. Ардаќты да аяулы анажан, жатќан жеріѕіз жарыќ, топыраєыѕыз торќа болсын! Алла Таєала мейіріміне бґлеп, Жјннатта болуыѕызєа нјсіп етсін. Анашым, мјѕгі жадымыздасыѕ! Еске алушылар: балалары мен немерелері.

(8)

Жаѕылтай Ќадырханќызын еске аламыз Жетпістіѕ асуынан асќанда, кґѕілімізге мўѕ, кґкірегімізге ќайєы артып кеткен Ќадырханќызы Жаѕылтай анамызды ќабырєамыз ќайысып, жїрегіміз езіліп еске аламыз. Бїгінгі кїнде фјни жалєанныѕ тґрінде жїрсе, ўрпаќтарыныѕ, туыстарыныѕ ортасында болса, талай ќызыќты, той-думанды кґрер еді. Ґзекті ґлімге, кезекті ґлімге дауа бар ма? Жан едіѕ туысыѕа ќамќор жїрек, Болушы ед сенен бізге аппаќ тілек. Бойыѕ кеѕ, парасатты апамыз еѕ, Јрќашан бјрімізге болєан тірек.

Елеубек Мїбјракўлын еске аламыз Бірімізге адал жар, бірімізге асќар тау јке, ата, бірімізге асыл аєа, бірімізге ќўда, бірімізге дос–жаран болып келген, кеше єана ортамызда думандатып жїрген Сыпатаев Елеубек Мїбјракўлыныѕ бўл фјни ґмірден баќи дїниеге сапар шеккеніне де 10 жыл болыпты. Ол 77 жыл єўмыр кешті. Жоќшылыќ пен тапшылыќ уаќыт оны ерте еѕбекке араластырды. Еѕбек жолын жастайынан ќауіпсіздік органдарында бастап, полковник шенімен отставкаєа шыќты. Одан кейін 25 жылдай Павлодар ќалалыќ кино жїйесін басќарды. Елеубек Мїбјракўлы - кейбіреулер секілді мансап, дїние–байлыќ ќуєан жоќ. Бїкіл ґмірін халќына ќызмет етуге арнады. Ўрпаќтары, туыстары їшін сол ґнеге ќастерлі болып ќала бермек. Ќандай ќызмет атќарса да, кез келген адаммен ортаќ тіл таба білетін. Оныѕ ќасында ґзіѕді јрќашан да сенімді сезінетінсіѕ. Заманныѕ аптап ыстыєы бастан ґткенде ќалќан болєан, аязы арќадан ґткенде ыєына алєан, аєайын–туыстарын жылы ќўшаєына ќысќан бјйтерегіміз, аќылшымыз, жолдасымыз жанымызда енді жоќ екеніне тіпті де сенгіміз келмейді. Иј, Алланыѕ ісіне, таєдырдыѕ жазуына шара бар ма? Туысымыз ўл–ќыз тјрбиелеп, немере ґсіріп, шґбере сїйді. Енді осы ўрпаќтарыныѕ, туыстарыныѕ дўєа–аяттары ол кісіні жер бесікте мјѕгілік жайлы тербей берсін. Аяулы аєамыздыѕ нўры бейіште шалќысын. Топыраєы торќа болсын.

19

Адамдар неге мјѕгі жїрмейді екен? Ґмірді неге мјѕгі сїрмейді екен? Дїниеніѕ бар ќызыєын кґзбен кґріп, Шат болып неге мјѕгі кїлмейді екен?

Кїн шіркін дґѕгеленіп асыєуда, Кґѕілдіѕ болмайды екен тасуына. Таусылып татар дјміѕ, кґзді жўмдыѕ, Жетпістіѕ шыќќан кезде асуынан.

Жан апа, бізден мјѕгі кеткеніѕ бе? Ґмірден мјѕгілікке кґшкеніѕ бе? Ґзіѕді біз ґлімге ќимап едік, Шынымен бізге мјѕгі ќош дедіѕ бе?

Ќош апа, мјѕгілікке ќош дедік біз, Біздерден ќўран-хатым тос дедік біз. Алдында Жаратќанныѕ иманды боп, Рухыѕды бабаларєа ќос дедік біз.

Еске алушылар: сіѕліѕ - Кенжетай, ўрпаќтарыѕ, туыстарыѕ, (2) кїйеу балаѕ - Сартай.

Ерќайрат Бейсембайўлын еске аламыз Ой тїйіп бўл дїниеніѕ жалєанына, Кеттіѕ бе, жалт ќарамай жан-жаєыѕа. Ќос ќўлыныѕ јлі кїнге жаутаѕдайды, Сене алмай мјѕгі айырылып ќалєанына. Ќорабаев Ерќайрат Бейсембайўлыныѕ жылына арналєан ас желтоќсан айыныѕ 18 жўлдызында саєат 12.00-де Баянауыл ауданы Бірлік ауылы «Ўста Бекен» мешітінде беріледі. Еске алушылар: жўбайы - Нарзангїл, балалары: Айдана, Жамбыл жјне туєан туыстары. (12)

Павлодар облыстыќ сотыныѕ, аудандыќ (ќалалыќ) соттарыныѕ ўжымдары, Ќазаќстан Республикасы судьялар Одаєыныѕ Павлодар филиалы Павлодар облыстыќ сотыныѕ апелляциялыќ сот алќасыныѕ тґрайымы, Ќазаќстан Республикасыныѕ судьялар Одаєыныѕ Орталыќ Кеѕесініѕ мїшесі Рыспекова Гїлнар Оразќызына анасы Шаћаржан Жјкейќызыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады. (20618)


САРЫАРЌА САМАЛЫ 15 желтоќсан, бейсенбі, 2011 жыл ҐНЕГЕ

«ЎРПАЌ АЛЄЫСЫ»

ОЌШАУ ОЙ ОЙ ОЌШАУ

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ, nur.bol@mail.ru

ТЈУЕЛСІЗДІК – ТЈТТІ СЫЙ Аллаєа шїкір, бїгінде тґрткїл дїниеге танылєан елміз. Тјуелсіздік – бўлаєай заманнан бергі бабалар тілегі еді. Бўл баќытты таѕды кґре алмай арманда кеткен ерлеріміз ќаншама... Біз, шынында, маѕдайында баєы бар ўрпаќ екенбіз. Тјуба, тјуба... Ќарап отырсаќ, жер бетінде халќыныѕ саны кґп, біраќ, мемлекет бола алмай, јр жерде шашырап жїрген ўлттар кґп. Їш жїз жыл ќасіреттен кґз ашпаєан Ќазаќ еліне бўл бір Алланыѕ тарту еткен ќымбат несібесі болар. Ќасќайєан ел болєанымыз - маќтаныш, јрине. Байыптап кґрсек, аузымызєа аќ май тамызєан азаттыќтыѕ алдындаєы ќарызымыздан басќа, біздіѕ ќазіргі таѕда басќа бір борышымыз бар. Ол – осы Тјуелсіздіктіѕ ќадірін арттырып, оныѕ баєасын барынша саќтау. Бўл – жеѕілжелпі мјселе емес. Ќайта, сананы серпілтіп, ел болып ойланатын салиќалы міндет. «Тјуелсіздік туын тігуге ќаншалыќты ќажыр-ќайрат керек болса, оны ќўлатпай, саќтап ќалуєа соншалыќты ќажыр-ќайрат керек» деген еді бір сґзінде Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаев. Яєни, ендігі шаќта «біз Тјуелсіз ел атандыќ!» деп бґрікті аспанєа атќаннан басќа, оны баянды етуді кґздеуіміз керек. Бўл їшін «Мен - елімніѕ патриотымын!» деген жалаѕ сґз аздыќ етеді. Тјуелсіздікті аќ тер-кґк тер болып, ел їшін жан аямай еткен еѕбек ќана кґгертеді. Міне, бїгінгі баќытты ўрпаќтыѕ мойнына тїсіп тўрєан ауыр жїк осы. Еѕ алдымен бізге Тјуелсіздікті аялай білу керек. Шыны керек, ќазір еліміздіѕ ўстанєан жариялылыќ баєытын теріс пайдаланєысы келетіндер бар. Бетімізге кїле ќарап, сырт айналєанда, басќаша сайрайтын бір топтар бар. Ондайлар бўќаралыќ аќпарат ќўралдары арасында да кездеседі. Ќазаќ жерінде нанын тауып отырса да, бір жаєымсыз жаєдай бола ќалса, жерден жеті ќоян тапќандай, тіпті шет елдерге жар салып жатады. Маќсаты – бізді ќаралау єана, жетістігімізді кґзге ілмеу. Олар елдігіміз їшін ешќашан еѕіремейді. Батыстыѕ демократиясына бїйрегі бўрып тўратын ўйымдар ќаншама?! Бодандыќтан енді босаєан жас мемлекетке «заманєа сай дамудыѕ» жґнін сілтегісі келеді. Біраќ, олардыѕ дјлдїріш ўстанымдары ќазаќтыѕ ўлттыќ ќўндылыќтарымен тіпті ќабыспайды. Бўл жерде «еуропалыќќа ўќсамасаѕдар, оза алмайсыѕдар!» дейтін пікір ащы кїлкі келтіреді. Ўлттыќ кейпін жоєалтпаєан ўлы халыќтыѕ бірі – Жапония болса, екіншісі – Ќытай. Олар јлемдік кґштіѕ соѕында деп кім батылы барып айта алар? Ендеше, Тјуелсіздігіміздіѕ ќўнын байыптауєа ґресі жетпейтіндердіѕ «ґнегесін» ќайтеміз. Пейілі бґтен таєы бір сарапшылар кеѕестік одаќќа ќайта оралуды кґксейтін ќисынсыз јѕгіме ґрбітуге ќўмар. Ќайталап айтамыз, біз дербес елміз, жґніміз бґлек, жосыєымыз басќа, ешкімге ўќсамаймыз. Біраќ, јлемде бјсекеге ќабілетті ел болуєа ўмтыламыз! Тјуелсіздігімізді ныєайту їшін ќайратты істер керектігін жаѕа айттыќ ќой. Ќытайлыќ бизнесмендер шетелде тўрса да, инвестицияны ґз елініѕ экономикасына ќўюєа бейім екен. Бўл олардыѕ дїниеніѕ ќай ќиырында жїрсе де, жїрегініѕ «Отан!» деп соєатынын аныќ дјлелдейді. Бїгінде бізде мемлекет ќолдауымен јлемніѕ їздік оќу орындарында білім алып жїрген жастар кґп. Олар тїбі шетелде ќалып ќоймай, ґз елініѕ ўлтаны болуєа асыєып жатса, нўр їстіне нўр. Айта берсек, елдігімізді кґркейту їшін бізге осындай ќайраткер болу керек. Ел игілігіне ќызмет јр азаматтыѕ бойындаєы елдік санасезімнен басталады. Ўлттыќ ќўндылыќты сыйлауєа, оєан шексіз ќўрмет кґрсетуге ўрпаєымызды бесіктен баулысаќ. Теледидардан сан рет кґрген боларсыз, ўлттыќ мейрамын атаєанда американдыќтар (еѕбектеген баласынан бастап) јрќайсысы жалаушалар ўстап, туларына таєзым етіп жатады. Біздіѕ тјуелсіздікті саќтауєа деген ќадамымыз осы ќўрметтіѕ тереѕдігінен туындауєа тиіс. Ал ол жаєынан біз ґнегеліміз деп айта аламыз ба? Ќазаќтыѕ ўлы суреткер-жазушысы Єабит Мїсірепов дїниеден ґтер шаєында: “Јдебиет пен ґнер ўлы болмаєан жаєдайда ўлт ўлы болып есептелмейтінін ўмытпайыќшы” деп, туєан елге соѕєы сґзін арнаєан екен. Осы маќамєа салып айтар болсаќ, Тјуелсіздіктіѕ ќадірі ўлы болмаєан жаєдайда, елдіѕ де ўлы болмайтынын ўмытпайыќ! Біріміз ќалмай тїйсінер текті ой осы. Пікіріѕіз болса, www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

Ардаќты ана, «Алтын алќа» иегері Ќамия Бјженкелінініѕ 90 жылдыќ мерейтойына арналєан «Ўрпаќ алєысы» кітабын оныѕ кїйеу баласы Зейнолла Тоќаев жазып шыќќан еді. 40 жылдан астам ўстаздыќ еткен тјмамдаєан ол кейін аталєан оќу орныныѕ азамат, бўєан дейін де јлденеше оќулыќ, ректорына дейін кґтеріліп, онда 15 жыл монография, оќу-јдістемелік ќўралдар ќызмет етеді. Бїгінде ветеринария єылымдарыныѕ мен єўмырнамалыќ шыєармалар жазєан. Оныѕ ізденіске толы ґмірі де келер докторы, ЌР Білім беру ісініѕ ќўрметті буынєа їлгі боларлыќ. Зейнолла 1942 ќызметкері, Ќазаќстан Ўлттыќ єылымдары жылы тамыз айыныѕ басында Павлодар жаратылыстану ќаласында дїниеге келген. 1949 жылы академиясыныѕ академигі, Ресей мен сол кездегі Калинин кеѕшарындаєы 7 Ќазаќстанныѕ ќўрметті профессоры жылдыќ мектепке оќуєа ќабылданып, атанды. Ќўйрыќты жартылай ќылшыќ оны бітірген соѕ, бўрынєы Краснокутск жїнді ќазаќтыѕ «Байыс» ќой тўќымыныѕ ауылындаєы жетімдер їйіне жіберіледі. авторы бїгінде Шјкјрім атындаєы Семей Алайда, зерек бала оєан барудан бас мемлекеттік университеті аграрлыќ тартып, Павлодар ќаласындаєы Абай факультетініѕ деканы болып ќызмет атындаєы №10 ќазаќ мектебіне келіп, етуде. Студент болып жїріп ґзі оќыєан сонда оќиды. Јуелі интернат тјрбиешісі болса, їш жылдан соѕ интернат институттыѕ ректоры деѕгейіне жеткен комитетініѕ тґраєасы дјрежесіне жетеді. жалєыз тїлек. Мўндай білікті ўстаз, білімді Мектептен соѕ институтќа оќуєа тїсу єалымныѕ ґмірі ќашан да келер буынєа жолдамасынан ќаражаттыѕ жоќтыєынан ґнеге екені сґзсіз. Аталмыш азаматтыѕ туыстарына сый бас тартуєа тура келеді. Сґйтіп, їлкен еѕбек жолын Калинин кеѕшарында ретінде жасаєан аталмыш жинаєы тереѕ штурвал ўстаушы, тракторшы болудан маєыналы, ґнегелі туынды. «Ўрпаќ алєысын» оќи отырып, адам ґмірініѕ бастайды. Ешќандай туысы жоќ Зейнолла бір мјні - келер ўрпаќќа бўрынєылар јкесініѕ дїниеден ґтерде: «Туєан-туысыѕ ґткен ќиын-ќыстау жолды їлгі ету, содан жоќ. Сондыќтан, саєан ешкім де із ќалдыру екенін ўєындыќ. Бјжен кґмектесе алмайды. Тек біліміѕ мен јулетініѕ тарихы сияќты кітап та талай ќажыр-ќайратыѕа сен» деген ґсиетін ґнегені бойына жиєан туынды. Ґмірді адал біліммен, таза ізденіспен ќашан да жадында тўтады. Ќызметте жїріп јлі де оќуы жоєары деѕгейге жеткен Зейнолладай керектігін тїсінген Зейнолла азаматтыѕ осы ісініѕ ґзі їлкен ґнегеге 28 жасында Семейдіѕ малдјрігерлік ие емес пе? Рахима ЈЛИЕВА. институтыныѕ ветеринария факультетіне оќуєа тїседі. Оны ќызыл дипломмен

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

«ШЫРЌАЄАНЫМ, БАЌЫТ ЖЫРЫ» Дјл осындай атаумен облыс орталыєындаєы Ќалижан Бекхожин атындаєы №12 орта мектепте мјнерлеп оќу сайысы ґтті. Шарада атаќты жерлесіміздіѕ шыєармашылыєы жайында мол маєлўмат беріліп, кітап кґрмесі ўйымдастырылды. Байќауєа барлыєы 21 бала ќатысты. Ќазылар алќасыныѕ шешімі бойынша А.Мўхаметќалиева (2-сынып оќушылары арасында), Р.Ќалыќова (3-сынып) жјне Д.Тґлегенова (4-сынып) бас жїлдені иеленді. Сонымен ќатар, А.Жанаќина, Н.Ќадырова, А.Оралтаев сынды оќушылар шеберлігімен кґзге тїсті. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлер баєалы сыйлыќтармен марапатталды. А.ТЈКИЕВА, Ќ.Бекхожин атындаєы №12 мектептіѕ мўєалімі, Павлодар ќаласы.

«САРЫАРЌА САМАЛЫ» ГАЗЕТІНЕ 2012 ЖЫЛЄА ЖАЗЫЛУ БАЄАСЫ Жазылу мерзімі

«ЌАЗПОШТА» АЌ ПОФ АРЌЫЛЫ ЖАЗЫЛУ

“KAZPRESS” ЖШС АРЌЫЛЫ ЖАЗЫЛУ

ЗАЅДЫ ТЎЛЄАЛАР ЇШІН ЖАЗЫЛУ БАЄАСЫ ИНДЕКС

6 ай 12 ай

63440 1483 теѕге 2966 теѕге

55441 1362 теѕге 2724 теѕге

ТЎРЄЫНДАР їшін жазылу ИНДЕКС

3 ай 6 ай 12 ай

65441 693 теѕге 1386 теѕге 2772 теѕге

65441 639 теѕге 1278 теѕге 2556 теѕге

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР їшін жеѕілдікпен жазылу ИНДЕКС

3 ай 6 ай 12 ай

55441 600 теѕге 1200 теѕге 2400 теѕге

15441 546 теѕге 1092 теѕге 2184 теѕге

ЎОС ЌАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН МЇГЕДЕКТЕРІ їшін жеѕілдікпен жазылу ИНДЕКС

3 ай 6 ай 12 ай

65442 462 теѕге 924 теѕге 1848 теѕге

25441 360 теѕге 720 теѕге 1440 теѕге

Ќўрметті оќырмандар! 2012 жылєа баспасґзге жазылу науќаны 20 желтоќсан кїні аяќталатынын еске саламыз. Уаќыт ґткізіп алмаѕыздар. Газетіміздіѕ келесі нґмірі 20 желтоќсан, сейсенбі кїні шыєады.

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15 Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru

Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Редакцияныѕ мекенжайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

E-mail: s_samaIy@maiI.ru

Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18. Жауапты хатшы - 61-80-19 Јлеуметтік мјселелер: саясат, заѕ, јдебиет 61-80-23; Денсаулыќ, мјдениет, білім, имандылыќ, «Айналайын», «ЖАС times» - 61-80-17 Экономика 61-80-37; Ауыл шаруашылыєы, тўрєын їй мјселесі 61-80-18; Тіл, спорт - 61-80-20 Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 32-36-82, 32-09-31;

Маркетинг жјне тарату бґлімі 32-09-89. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 37107 дана, бїгінгі кґлемі 5 б.т.

Баспа индексі 65441. Павлодар облыстыќ «Информ-БюроЭкибастуз» ЖШС “PrimaLux” баспаханасында басылды. ЌР Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Јуезов кґшесі, 15-їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/755044.

Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты17.00. Тапсырыс Г11-1715.

Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалынан» алынєан материалдарєа сілтеме жасалуєа тиіс. Жарияланєан маќалаларды, фотосуреттерді жјне безендірулерді кґшірмелеу тек КМК рўќсатымен жїзеге асырылады.

Кезекші редактор Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  

15 желтоксан 2011 жыл , бейсенбі

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you