Page 1

сенбі 13 тамыз, 2011 жыл

№92 (14729)

www.saryarka-samaly.kz

e

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ÀÓÛË Ê ÑIÏÊÅÐËIÃIÍ

OÐÊÅÍÄÅÒÓÄIH ÆÎËÛ ÊÎÏ Бейсенбі кїні облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев жўмыс сапарымен Екібастўз ґѕірінде болды. Сапар барысында «Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасыныѕ екінші баєыты бойынша ауылдыќ аймаќтарда атќарылатын шаралармен, сондай-аќ ауылдардаєы јлеуметтік нысандардыѕ ќысќы жылу маусымына јзірліктерімен танысты. Бірќатар облыстыќ басќармалардыѕ басшылары мен Екібастўз ќаласыныѕ јкімі А.Вербняк сапар кезінде бірге еріп жїрді.

«ЖАЙЛАУ» БАЄДАРЛАМАСЫ ЖАЛЄАСЫН ТАБАДЫ Аймаќ басшысы алдымен Аќкґл ауылдыќ округіне ќарасты «Табыс» шаруа ќожалыєыныѕ жайлауында болды. Бўл жерде Екібастўз ґѕірініѕ агроґнеркјсіп кешеніндегі жалпы жаєдайымен танысты. Ќала јкімініѕ орынбасары Нўрлан Кїлжанныѕ айтќанындай, соѕєы їш жылда кґмірлі аймаќта мал басыныѕ ґсуі айтарлыќтай ўлєая тїскен. Ќазіргі кїні мўнда отыз бес мыѕєа жуыќ ірі ќара, сегіз мыѕдай жылќы жјне 56 мыѕнан астам ќой бар. Тґрт тўяќтыныѕ саныныныѕ артуына соѕєы жылдары Академик Ќ.Сјтбаев атындаєы каналдан судыѕ кґлтабандар мен су айдындарына жеткілікті жіберіліп, ќўрєап бара жатќан кґлдердіѕ ќалпына келтірілгені себеп болып отыр деп тїсіндірді, Н.Кїлжан. Себебі судыѕ мол болуынан шабындыќтар саны ўлєайєан, халыќ бўрынєыдай судан тапшылыќ кґрмей, мал ґсіруге ќолайлы жаєдайдыѕ ќалыптасќанын тїсінген. Ќазіргі кїні ґѕірде тґрт бірдей асыл тўќымды мал шаруашылыєы жўмыс істейді. Баќытжан Јбдірўлы ауылдыќ аймаќтардыѕ ќысќы мал азыєын ќамдау шарасына назар аударды. Былтыр жоспар бойынша 55 мыѕ тонна шґп шабылуы керек болєан екен. Біраќ, шаруалар саќтыќ жасап, шґптіѕ мґлшерін 62 мыѕ тоннаєа дейін жеткізген. Нјтижесінде ќыста екібастўздыќ мал ґсірушілер 60 мыѕ тонна шґпті пайдаланыпты. Осыны негізге алєан облыс јкімі, «егер ґткен жылы шґп жоспардаєыдан аспаса, мал азыєына байланысты тапшылыќ туындаєан болар еді», деп ескертті. Сондыќтан, алдаєы уаќытта мал азыєына байланысты жоспарды мейлінше ўлєайтып, ќорєа кґбірек кґѕіл бґлу керек. Осылай дей келе Б.Саєынтаев бўл мјселені ґз орынбасары Манап Кґбеновтіѕ баќылауєа алуын тапсырды. Таєы бір мјселе – Екібастўз ґѕірінде бруцеллезге шалдыќќан мал саныныѕ їлесі облыстыќ деѕгейден асып отырєаны да сґз болды. Яєни, мўндаєы барлыќ ќара малдыѕ 1,9 пайызы бруцеллез жўќтырєан. Ал облыстыќ кґрсеткіш 1,3 пайызды ќўрайды. «Бўл – тўрєындардыѕ салєырттыєы мен мјн бермеушілігі» деп баєа берді облыс јкімі жаєымсыз жайтќа. Себебі, мал ґсірушілер кґп жаєдайда ауру болєан сиырды жасырып ќалєысы келеді. Ґріске шыќќан ауру мал бруцеллезді басќа сиырларєа жўќтырады. Оныѕ салдары аталєан аурудыѕ жаппай таралуына соќтырады. Сондыќтан, шаруаларды бўл келеѕсіздікке жол бермей, ауру малды уаќытында мал дјрігерлеріне кґрсетіп, тексертіп отыруєа шаќырды. Осы жерде жоєарыда аталєан «Табыс» ШЌ-ныѕ жетістіктері баяндалды. Шаруашылыќ ќазаќтыѕ аќ бас сиырын асылдандыру баєытында жўмыс істейді. Ет баєытында ќўрылєан ќожалыќ 2008 жылдан бастап асыл

тўќымды мал шаруашылыєы мјртебесін иеленген. Ќазіргі кїні мыѕ алты жїздей ќара мал ўсталса, оныѕ жеті жїзге жуыєы - асыл тўќымды. Ґрістегі сиырлары кїйлі кґрінді. Ќожалыќ басшысы Манат Алєамбаровтыѕ айтуына ќараєанда, ќара малдан басќа тґрт тўяќтыдан мыѕ їш жїз ќой, алты жїз бас жылќы ґсіріледі. Былтыр 120 тонна ет тапсырєан. Оны негізінен ќаладаєы муниципалды базарєа, балабаќшалар мен мектептерге, емдеу мекемелеріне ґткізген. Тапсырылєан ќара мал етініѕ јр келісіне мемлекеттен 120 теѕгеден субсидия алєан. Алдаєы уаќытта шаруашылыќта мал бордаќылайтын орын салынбаќшы. Соныѕ нјтижесінде сапалы еттіѕ мґлшерін арттыру кґзделуде. «Табыстаєы» 28 жўмыскердіѕ барлыєы - кілеѕ жастар. Ай сайын 70 мыѕ теѕгеден еѕбекаќы алады. «Осы кїнге дейін жеткен жетістіктеріміздіѕ барлыєы мемлекеттіѕ ќолдауы арќасында мїмкін болды. Жыл сайын алатын субсидияны шаруашылыќты дамытуєа жўмсап жатырмыз,-деп јѕгімеледі М.Алєамбаров. – Ґз мал соятын алаѕымыз бар. Еліміз бойынша жїргізіліп жатќан кеѕауќымды селекцияєа ќатысып, єылыми ќызметкерлер ќолдан ўрыќтандыру жўмыстарын жїргізеді. Олармен келісімшартќа отырєанбыз. Енді келешекте асыл тўќымды жылќы шаруашылыєы мјртебесіне ќол жеткізсек дейміз. Оєан біздіѕ шаруашылыќта бар мїмкіндік жасалєан». Ерекше атап ґтерлігі, 2009 жылы облыста басталєан «Жайлау» баєдарламасы бїгінде Екібастўзда ґз жемісін бере бастаєан. Тїсінікті болуы їшін айта кетелік, «Ертіс» јлеуметтіккјсіпкерлік корпорациясы арќылы облыс шаруаларына бес мыѕ ќой сатылып алынып, оныѕ бір мыѕы осы ґѕірге їлестірілген. Жалпы, «Жайлау» баєдарламасы бес жылдыќ мерзімді ќамтиды. Мал алуєа тілек білдірген јр азаматќа, яєни ќатысушыєа компания жїз бас ќойды бес жыл уаќытќа жалєа берді. Бес жыл ґткен соѕ шаруа оны корпорацияєа екі жїз етіп ќайтарып беруі керек. Бўл екі аралыќта жїз бас саулыќтыѕ ґсімі орташа есеппен тґрт жїз-бес жїз ќойєа дейін жетеді деп кїтілуде. Сонда бес жылдан соѕ шаруаныѕ таза табысы орташа алєанда їш жїз-тґрт жїз ќой болады. Осылайша баєдарламаєа енген ауылдыќ тўрєын жалєа алєан тірі «тауарынан» екі еседен астам пайда кґреді. Жалгерлік негізде алынєан малды шопандар бїгінде аман-есен ґсіріп-баєуда. Б.Саєынтаев «Жайлауєа» ќатысушы шаруалармен тілдесті. Солардыѕ бірі Болкен Сейсенбаев алєаш ќолына тиген жїз саулыќ бїгінде 251 басќа жеткенін айтты. Оныѕ сґзінше, малды тірідей жалєа алу шаруалар їшін аса

тиімді болєан. «Меніѕ есептеуімше, енді їш жылдан кейін мемлекеттен алєан ќойды ќайтарып бергенде, ќолымда бес жїздей тўяќ ќалады. Бўл - бір отар ќой деген сґз. Оны ґз ќалауым бойынша пайдаєа жарата алатынымды ойласам, бойымды ќуаныш кернейді. Баєдарламаныѕ осындай артыќшылыєы бар екенін аєайындар енді тїсінуде. Ќазір ауылдыќтар мемлекет таєы ќой їлестірсе, ойланбастан аламыз деп отыр. Біраќ ондай жаєдайда ќой єана емес, ірі ќара мен жылќы да таратса деген тілегіміз бар. Себебі, бўл еѕ тиімді баєдарлама екеніне кґзіміз жетеді», деді ол. Оныѕ сґзін басќа шаруалар да ќуаттады. Бір ќызыєы, Екібастўздан ќазірдіѕ ґзінде 134 адам мал алуєа ґтініш тапсырып ќойєан. Ауылдаєы аєайынныѕ бойынан айрыќша ыќылас пен ынтаны байќаєан Баќытжан Јбдірўлы келесі жылдан бастап «Жайлау» баєдарламасын жалєастыруєа бар мїмкіндік жасалады деп ујде берді. 2009 жылы оны жїзеге асыруєа небары 50 миллион теѕге бґлінсе, келесі жылы ол сома бірнеше есеге ўлєаятын болады.

МІНДЕТІНЕ САЛЄЫРТ ЌАРАЙТЫН ЈКІМДЕР БАР Ауыл шаруашылыєындаєы атќарылєан шаруаларды назарынан ґткізген соѕ, облыс јкімі Зеленая роща ауылына барып, ондаєы мектеп, медициналыќ пункт жјне ќайта жґндеуден ґтіп жатќан клубтыѕ тыныстіршілігімен танысты. Јулиелі АќкґлЖайылманыѕ орталыєы саналатын Аќкґл ауылында ауыл тўрєындарымен кездесті. Облысымызда атќарылып жатќан айшыќты істер мен алдаєы кїндерге жоспарланєан игіліктер жайында халыќќа јѕгімелеп берді. -Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєын барлыќ елді мекендер лайыќты ќарсы алып, жетістіктерімізді кґрсете білуге тиіспіз. Бїгінгі Ќазаќстанды јлемніѕ дамыєан елдері экономикасы мен јлеуметтік жаєдайы алєа озєан мемлекет ретінде баєалайды. Кешегі ќиын-ќыстау кїндерді барлыєымыз бірдей жўмыла отырып жеѕіп шыќтыќ. Ендігі міндет - жаѕа технологияєа негізделген ґндірістерді ќўру. Елбасымыздыѕ тапсырмасы бойынша жїзеге асып жатќан «Жаѕа индустрияландыру» баєдарламасы аясында облыста 144 жоба ґміршеѕ етілуде. Олардыѕ нјтижесінде жаѕадан 14 мыѕ жўмыс орны ќўрылады,-деді Б.Саєынтаев. Бїгінде јлеуметтік салаєа айрыќша назар аударылып

отырєанын, жаѕадан ќабылданєан «Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасы ауылдыќ жерлерде жўмыссыздыќты жойып, халыќты кјсіпкерлікке бейімдеуге маќсатталып отырєанын айтты. Жастар жўмыспен ќамтылып, ґз кјсіптік білімдерін тегін тїрде жетілдіре алады. Олардыѕ жатын орны, шјкіртаќысын да мемлекет кґтереді. Одан ќалды, јрбір ауылдыќ 3 миллион теѕгеге дейін несие алып, ґз алдына кјсіп ќылу мїмкіндігі бар. Баєдарламаны іске асыруєа біздіѕ облысќа республика ќазынасынан 6,5 миллиард теѕге бґлінді. Осымен бірге ауылдыќ елді мекендерді сапалы ауызсумен ќамтамасыз етуге баєытталєан «Аќбўлаќ» баєдарламасыныѕ шарапаты ґѕірімізде ауызсу тапшылыєын кґріп отырєан барлыќ ауылдарєа тиетіні тілге тиек етілді. Екібастўз ќаласынан Аќкґлге ќатынайтын кґлік жолыныѕ ойќышойќысы кґп екенін жолай кґріп келген облыс јкімі келер жылы оны жґндеуге ќомаќты ќаржыныѕ ќарастырылатынын да жеткізді. Кездесуде тўрєындар шеше алмай жїрген мјселелерімен бґлісті. Мјселен «Ќўдияр» ШЌ басшысы С.Маќажанов еліміздіѕ жер туралы кодексінде мемлекеттен жерді жалєа беру мерзімі 49 жыл деп кґрсетілгенімен, жергілікті шаруалар жерді жалєа алу актісініѕ мерзімін јрбір бес жыл сайын ўзартып отырєандарын айтты. Жалдыќ мерзімін созєан сайын ауылдыќтар ќомаќты ќаржы тґлеуге мјжбїр. Мјселен «Тўрар» ШЌ 500 мыѕ теѕгеге дейін ќаражат тґлеген. Облыс јкімі бўл мјселе бойынша жауапты орган басшыларына тез арада мониторинг жїргізуді тапсырды. Сондай-аќ, кездесуде ауызсу тапшылыєы, канал суыныѕ ќазіргі жіберілу кґлемін азайтпау, малдан ќан алудыѕ мерзімін наќтылау, «Зеленая роща» ауылыныѕ атауын ќазаќшалау, несие алуєа кґмек секілді мјселелер кґтерілді. Б.Саєынтаев барлыќ ўсыныс-тілектерге тиісінше жауап беріп, кей мјселелерді шешу ќала билігініѕ еншісінде екенін тїсіндіріп берді. Ауыл тўрєыны Ахмет Жїсіпов ґзініѕ жалєызбасты јке екенін, їш баласы барлыєын сґз етті. Мемлекет кґмегін пайдаланып, 2 баласын оќытып шыєарєан. Ќазіргі кїні їшінші баласы облыс јкімініѕ гранты арќылы білім алу ќўќыєына ие болыпты. Білім саласында жасалып жатќан осындай ќамќорлыќ їшін аймаќ басшысына ризашылыєын білдірді. Кездесуде Аќкґл ауылдыќ округініѕ јкімі Ќ.Райымќўловтыѕ жўмысы да сыналды. Ауыл тўрєындарыныѕ бірі ґзініѕ осы кґктемде еѕбек биржасы арќылы јлдебір шаруашылыќта жўмыс істеп, жаќында себепсізден еѕбектен шеттетілгенін сґз етті. Ауыл јкімініѕ айтуына ќараєанда, ауылда бірнеше адам биржада тіркелген, оларды шаруашылыќтарєа кезекпен еѕбекке тўрєызады. Їш ай сайын ауысып отырады. Шаєымданєан тўрєынєа жўмыс істеуге бес айєа дейін мїмкіндік берілген. Ќазір уаќытша еѕбектен ќол їзді. Алдаєы уаќытта ол кезегі келгенде жўмысына ќайта оралатын болады. Дегенмен, осы талаптар тўрєынєа дўрыс тїсіндірілмеген болып шыќты. Баќытжан Јбдірўлы ауыл јкімдерініѕ ќайсысы болмасын алдына келген азаматќа мјн-жайды жеткілікті тїсіндіріп, ќандай жаєдайда да ќолдап, тірек болып отырулары ќажет екенін ескертті. Дегенмен, халыќ јкімге сеніп отыра бермей, ґз беттерінше ќимылдамасќа болмайтындарын да атап ґтті. Ауыл јкімдерініѕ тўрєындарєа жеткілікті ќолдау жасай алмай отырєаныныѕ таєы бір кґрінісі Сарыќамыс ауылдыќ округініѕ орталыєында халыќпен кездесу барысында да бой кґрсетті. Елді мекен тўрєындары жергілікті жердегі канал суыныѕ тоќтап ќалєанына біраз уаќыт болып ќалєанын, орыс зиратыныѕ сырты ќоршалмай жатќандыєын, мал ўрлыєыныѕ кїшейіп тўрєанын айтып, мўѕдарын шаќты. Ал кјсіпкер Шјріпхан Ќуат ќала орталыєындаєы сїт зауыты ауылдан жинап апаратын сїтті ўзаќ уаќыт ќабылдамай келгенін, кейінірек алуєа ниет білдірсе де, баєасын арзандатып жібергенін жеткізді. Сїтті ґткізу баєасы литріне 40 теѕгеден аспайды. Бўл мјселемен ауыл јкіміне барєанда ол мїлдем кґмек кґрсете алмайтынын айтыпты. - Ґнімді ґткізу мјселесі ауыл јкіміне єана емес, ќала басшылыєына да ќатысты. Дегенмен, ауыл јкімі бўл келеѕсіз жайтты алдымен ґз назарына алып, жауапты мемлекеттік мекемелерге хабарласуы тиіс болатын. Ондай ќимылдыѕ жасалмаєаны аныќ байќалып тўр. (Соѕы 2-бетте.)


АЌПАРАТ

e

2

13 тамыз, сенбі, 2011 жыл №92 (14729) www.saryarka-samaly.kz

ÀÓÛË Ê ÑIÏÊÅÐËIÃIÍ

(Соѕы. Басы 1-бетте) Ауылдаєы кјсіппен айналысќысы келетін ќандай да бір азаматќа еѕ бірінші ќолдау танытатын ауыл јкімі болуы керек. Себебі ол биліктіѕ ґкілі,деді облыс јкімі. Аймаќ басшысы арнасы бітеліп жатќан каналдыѕ мјселесін орынбасары М.Кґбеновке бір апта мерзім ішінде шешіп беруді міндеттеді. Сондай-аќ ќала басшысы В.Вербняктан ауыл јкімімен бірлесе отырып аталєан кемшіліктерді тез арада жґнге келтіруді талап етті. Сапар барысында облыс јкіміне «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы шеѕберінде Екібастўз ґѕірінде жїзеге асатын іс-шаралар туралы баяндалды. Ауылдыќ кјсіпкерлікті дамытуєа байланысты 34 ґтініш келіп тїскен. Олардыѕ ішінде жаѕадан наубайхана, шаштараз, ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґѕдеу мен дайындау цехтарын ќўру, ќасапханалар салу, монша, жылыжай жјне техникалыќ ќызмет стансасын тўрєызу жобалары бар. Мал шаруашылыєын ґркендету бойынша 35 ґтініш тїссе, їшінші баєыт бойынша 28 отбасы баєдарламаєа бекітіліп ќойылєан.

ЎЛЫЛАРДЫ ЎЛЫЌТАУ – КҐПКЕ ПАРЫЗ Киелі Кереку ґѕіріне єана емес, бїкіл елімізге кеѕінен танымал болєан јулиелер, ќазаќ даласына ислам дінін таратушы тарихи тўлєалар ќатары аз емес. Солардыѕ ішінде Пайєамбарымыз Мўхаммедтіѕ (с.є.с) јйгілі сахабасы Хазірет Јлидіѕ тікелей ўрпаєы болып табылатын Исабек Ишан хазіреті жјне Жандарбек ќожа хазіреті јулиелердіѕ орны ерекше. Аќкґл елді мекеніне барєан кезінде облыс јкімі Исабек Ишан ќазірет пен Жандарбек ќожаныѕ жаѕадан тўрєызылып жатќан кесенелерініѕ ќўрылысымен танысты. Бўл кесенелер ауылдан оѕтїстік-батыс жаќќа ќарай 15-20 шаќырым жерде орналасќан. Атап ґтерлігі, оларды салуєа ќаражат жинау маќсатында былтыр «Исабек Ишан» атындаєы

Суреттерді тїсірген Вал.Бугаев.

OÐÊÅÍÄÅÒÓÄIH ÆÎËÛ ÊÎÏ

ќайырымдылыќ ќоры ќўрылєан болатын. Ќордыѕ ўйымдастыруымен облыс аумаєында ќайырымдылыќ шаралары ґткізіліп, одан тїскен ќаржы ќўрылысќа баєытталды. Сонымен бірге, жергілікті демеуші аєайындар кґмек кґрсетіп, ќомаќты ќаржы жиып берді. Бїгінде Исабек Ишан кесенесініѕ ќабырєасы ґріліп, кісі бойына кґтеріліп ќалєан. Ќўрылысќа Маѕєыстаудан жеткізілген тыєыз јктас ќолданылуда. Оныѕ бір ерекшелігі, жаѕбыр жауєан сайын келбеті жарќырап, беріктігі арта тїсетін кґрінеді. Игі іске бастамашы болып жїрген азаматтардыѕ бірі, облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ ректоры Ерлан Арын кесене ќўрылысы «Мјдени мўра» баєдарламасы аясында салынып жатќанын жеткізді. Былтыр бўл жерде шыраќшыныѕ їйі тўрєызылєан. Кесене кешендерімен бірге алдаєы уаќытта мўнда шаєын мешіт те бой кґтереді. «Жалпы, біздіѕ облыс бойынша їш атаќты јулиеге жўрттыѕ ќўрметі ерекше. Баянауылдаєы Мјшћїр Жїсіп бабамыздыѕ басына кереметтей кесене тўрєызылєанын білесіздер. Ендігі кезек осы Жайылмада жатќан ќасиетті тўлєалардыѕ еншісіне келіп отыр. Бўл істі абыройлы аяќтап шыќсаќ, келесі

жоспарда Шарбаќты ауданында жерленген Уаќыт хазіреттіѕ зиратын реттеуді ойєа алып отырмыз. Јулиејмбиелерді ўлыќтау – ќазаќ халќы їшін жалпыєа ортаќ ўлттыќ парыз. Облыс јкімініѕ бўл игі іске ќолдау кґрсетіп жатќанына ризашылыќ білдіреміз», деді. Кесене ќўрылысы алдаєы ќыркїйек айыныѕ соѕында толыќ аяќталады. Ќор мїшелері кесененіѕ ашылу салтанатына байланысты облыста шыєармашылыќ жўмыстарєа бјйге жарияланєанын, сондай-аќ, Исабек Ишан жґнінде жеке кітап басылып шыєатынын жеткізді. Кесене басында кїзде јулиелердіѕ рухына арнап ас беру де жоспарда бар. Осы аталєан істерге 5 миллион теѕгедей ќаражат ќажет болып отыр екен. Аталєан соманы тауып беруді ќайырымдылыќ ќор мїшелері облыс јкіміне ґтініш етті. Б.Саєынтаев сауабы мол игі шараєа жетпей тўрєан ќаржыны алдаєы уаќытта ўйымдастыратынына ујде берді. - Маѕєыстау жерінде 360 јулие бар деседі. Павлодар ґѕірі де бойына ќасиет дарыєан, халыќќа шарапатын тигізген јулиелерден кенде емес. Ўлы тўлєалардыѕ атын дјріптеп, мјртебесін биіктету, есімдерін жаѕєырту бїгінгі

біз секілді ўрпаќтардыѕ міндеті болуы тиіс. Алла Таєалаєа бір табан жаќын тўрєан ерекше ќасиет иелерініѕ осы жерге не маќсатпен келгендерін, олардыѕ ізгілік нўрын таратушы болєандарын ќарапайым халыќќа дўрыс жеткізе білу керекпіз. Халыќты имандылыќќа баулуда осындай жарќын істер їлкен роль атќаратыны айќын. Осы мјселелерді ескере отырып, Аќкґл ауылына ќатынайтын кґлік жолын жґнге келтіреміз жјне елді мекендегі ауызсу мјселесін жеделдетіп реттейтін боламыз,- деді аймаќ басшысы. Баќытжан Јбдірўлы осы жерде Аллаћ разылыєы їшін мўсылмандыќ жолмен ќўрбан шалды. Жўмыс сапары барысында облыс јкімі бўдан басќа Аќкґл, Сарыќамыс, Ќуандыќ, Солнечный елді мекендеріндегі бірќатар јлеуметтік нысандардыѕ ќысќа јзірліктерімен таныс болды. Мекемелердіѕ тыѕєылыќты дайындыєы талапќа сай болып шыќты. - Екібастўз ґѕіріндегі јлеуметтік баєыттаєы жўмыстардыѕ жїзеге асуына кґѕіл толады. Елбасыныѕ берген тапсырмалары мўнда орнымен орындалып жатќанына кґз жеткіздік,-деп ќорытты сапар соѕын аймаќ басшысы. – Бїгінгі кїні біздіѕ алдымызда тўрєан маѕызды ќадам - «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасыныѕ іске асуы. Оны ґміршеѕ етуге байланысты мўнда жасалып жатќан алєышарттар ќанаєаттанарлыќ. Бір ќуантарлыєы, ауылдыќтар тарапынан кјсіпкерлікпен айналысуєа ерекше ќызыєушылыќ байќалады. Халыќ сўрап отырєан «Жайлау» баєдарламасы жалєасын табады. «Аќбўлаќ» баєдарламасы бойынша елді мекендер кезегімен сумен ќамтамасыз етіледі. Жол мјселесін де біртіндеп реттейміз. Ал ауыл јкімдеріне ќатысты айтылєан кемшіліктерден ќорытынды шыєарылады, назарєа іліккен мјселелердіѕ бірде-бірі жауапсыз ќалмайды. Мўрат АЯЄАНОВ.

IÇÃIËIÊ ÍYÐÛÍ ÒÀÐÀÒÓØÛ

МАРАПАТТАУ Облыс јкімініѕ ґкімімен кґп жылєы адал еѕбегі, аймаќтыѕ ќўрылыс индустриясыныѕ дамуына ќосќан елеулі їлесі, ќоєамдыќ-саяси ќызмет саласындаєы белсенді ґмірлік кґзќарасы їшін жјне Ќўрылысшы кїніне байланысты

“Павлодармемсараптама” еншілес мемлекеттік кјсіпорныныѕ директоры Мўстафин Дїйсен Бейсенбекўлы «Облыс алдында сіѕірген еѕбегі їшін» белгісімен марапатталды. “Павлодаржилстрой” тресініѕ бґлім бастыєы - Концевой Виктор Иванович; “ГСУ Ќўрылыс” жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ тас ќалаушылар бригадирі Кошаев Виктор Салмиянович; “Атамўра” ќўрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорыныѕ орынбасары - Мўќаев Мўрат Мўќайўлы; “НВС-Строитель” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорыныѕ орынбасары - Шароваров Виктор Григорьевич Павлодар облысы јкімініѕ Ќўрмет г р а м о т а с ы м е н марапатталды. “Павлодарпромстрой” тресініѕ бас инженері Бондарев Николай Сергеевичке; “Атамўра” ќўрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ ќалыптаушылар бригадирі Єазизов Бауыржан Ќайдарўлына; “ГСУ Ќўрылыс” жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ тас ќалаушысы Дїйсенбаев Ќайыргелді Ќабдылмјжитўлына; “Казстройимпульс” фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ директоры Овцынов Виталий Васильевичке Павлодар облысы јкімініѕ Алєыс хаты жолданды.

Мјдени мўра

Исабек Ишан мен Жандарбек ќожаныѕ кесенелері салынуда

«Мјдени мўра» баєдарламасы аясында біздіѕ ґѕірде Исабек Ишан Хазірет жјне Жандарбек ќожа кесенелері бой кґтеруде. Јулиелі Аќкґл-Жайылма жерінде жерленген Исабек Ишанныѕ басындаєы єимарат јбден ескіріп кеткен болатын. Ќасиетті бабаныѕ аруаєына тју етіп, дўєа тілеуші тўрєындар ќатары їзілген емес. Ќарапайым халыќќа ізгілік нјрін сіѕірген хазіреттіѕ кесенесін ќайта жаѕєырту маќсатында ел азаматтары жиналып, осыдан біраз уаќыт бўрын «Исабек Ишан» атындаєы ќайырымдылыќ ќоры ќўрылды. Ќор хазіреттіѕ жанындаєы Жандарбек ќожаныѕ басына да кесене тўрєызуды ўмытпады. Ќазіргі кїні ќайырымдылыќ ќорыныѕ ўйымдастыруымен халыќтан жиналєан ќаражатќа кесене ќўрылысы ќызу жїріп жатыр. Исабек хазірет ґз заманыныѕ єўламасы болєан. Талай ислам даналары білім алєан Бўхарда хат танып, кейін Аќкґл-Жайылмаєа ќоныстанады. Сол жерде медресе ашып, мешіт ўстаєан. ХІХ єасырдыѕ екінші жартысында осы ґлкедегі мўсылмандардыѕ кґбі Ишан атаныѕ баєыт сілтеуімен Меккеге ќажылыќ жасап ќайтќан кґрінеді. Ислам дінініѕ Баянауыл-Ќарќаралы бойына кеѕінен ќанат жаюына Исабек хазіреттіѕ сіѕірген еѕбегі мол. Ал шґбересі Жандарбек ќожа бабасынан дарыєан бойындаєы ерекше ќасиетін пайдаланып, адамдарды тїрлі ауру-сырќаттардан сауыќтырєан. Тўрєындарєа рухани ќуат берген. Екеуініѕ де зираты «Ќылдыкґл» кґлініѕ маѕында орналасќан. Кеѕестік ќатыгез саясаттыѕ салдарынан ќаншама єўлама, оќыєан, елге исламныѕ нўрын сепкен Исабек ишандай хазіреттер атаусыз, ескерусіз ќалды. Ел азаматтарыныѕ тізе ќосып, берекелі іске жўмыла кірісуі – сол жоќтыѕ орнын толтыруєа деген ўрпаќ алдындаєы парыз. Ерекше атап ґту керек, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ ректоры Ерлан Арын, жергілікті азаматтар еѕбек ардагері Зекен Ќўсайынов, «Павлодар-жер» ЄҐО басшысы Јбілхаќ Тїгелбаев, Ќазаќстан электролиз зауытыныѕ вице-президенті Жўмабек Ќамзин, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ Бас редакторы Мўхит Омаров, «СМР-Павлодар» ЖШС-ніѕ басшысы Серікбай Бояубаев, облыстыќ жылжымайтын мїлік орталыєыныѕ директоры Абызбай Адамов осы игі іске бастамашы болєан азаматтар.

Алєашќыда ќамќоршылыќ кеѕесі ќўрылып, Е.Арын оныѕ тґраєасы болып сайланды. Айта кету керек, бўдан бес жыл бўрын да Мјшћїр Жїсіп кесенесініѕ бой кґтеруіне ўлтжанды азамат Ерлан Мўхтарўлы тікелей мўрындыќ болєан еді. Ал «Исабек Ишан» атындаєы ќордыѕ тґраєасы З.Ќўсайынов болып табылады. «Кґп тїкірсе, кґл болады» демекші, кесене ќўрылысына ќажет ќаражатты халыќ ґзі кґтерді. Ќайырымдылыќ концерттерінен жиналєан ќаражат ќордыѕ есепшотына ќўйылды. Одан басќа ґѕірімізге танымал азаматтар, кјсіпкерлер аќшалай, заттай кґмек кґрсетті. Ќорєа ерекше ќайырымдылыќ кґрсеткендер арасында «Ќазаќстан алюминийі» жјне «Ќазаќстан электролиз зауыты» акционерлік ќоєамдарыныѕ президенті Алмаз Ибрагимов бар. Алматы ќаласыныѕ тўрєыны Єаббас Бектўров, павлодарлыќ зейнеткерлер Ќўдайберген Пішенбаев, Балтабай Нјжімиденов, кјсіпкер Роман Романов, айтарлыќтай демеушілік жасады. Екібастўздыќ кјсіпкер Тасболат Абуєужинов кесене ќўрылысын

жїргізуге ќажетті ќўрал-жабдыќтармен ќамтамасыз етіп ќана ќоймай, оны ґзі жеткізіп, арнайы кґліктерін де ўсынды. Ал Манат Алєамбаров кесене жанына ќўны 2,5 миллион теѕге тўратын желдіѕ кїшімен айналатын электр ќозєалтќышын ќўрып беретін болды. Былтыр бірќатар демеуші аєайындарды тартып, мазар жанына заманауи їлгідегі бірнеше бґлмеден тўратын шыраќшы їйі тўрєызылды. Бїгінде кесене ќўрылысын Маѕєыстау облысыныѕ шебері Е.Јлиевтіѕ ќўрылыс тобы жїргізіп жатыр. Бўйыртса, ќыркїйек айыныѕ соѕында ќўрылыс аяќталады. Ќабырєасы маѕєыстаулыќ тыєыз јктастан ќалануда. Исабек ишан кесенесініѕ биіктігі 11 метрді ќўраса, Жандарбек ќожа кесенесі 9 метрге жуыќ болады. Бўл кешендердіѕ маѕайы кґріктендіріліп, кеспе тастар тґселеді. Кґріктендіру жобасын облыстыѕ бас сјулетшісі М.Ќабдујлиев жасады. Ќайырымдылыќ ќорыныѕ шаралары ќўрылыс жўмыстарымен єана шектелмейді. Јулиелі Аќкґл ґѕірініѕ елі мен жері, ґткен тарихы, ќожалар шежіресін зерттеп, жеке-жеке кітап етіп шыєару ќордыѕ жоспарында. Осы тўрєыда јдеби, тарихи, єылыми еѕбектерге єалымдар, жазушылар, аќындар арасында шыєармашылыќ байќау жарияланып ќойды. М.ЌАПАНЎЛЫ.


ЌОЄАМ

13 тамыз, сенбі, 2011 жыл №92 (14729) www.saryarka-samaly.kz

ЖОЛДАУ ЖЇКТЕГЕН МІНДЕТТЕР

кґтеріп, халыќќа ќызмет ете бастауына ќуаныштымын. Біз, ќарттар ќауымы бўл мекеменіѕ аќ желеѕді абзал жандарына їлкен ризашылыќ білдіреміз», - деді ол.

КЕНЖЕКҐЛДЕ –

ТАМАША ТАРТУ Арєын Рамазанов – Кенжекґл орта мектебініѕ жетінші сынып оќушысы. Теѕбіл допты серік еткеніне тґрт жылдан астам уаќыт болыпты. Жеткен жетістіктері де баршылыќ футболдан жасґспірімдер арасында облыс чемпионы. Ел Тјуелсіздігіѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында туєан ауылында болєан игі шара оны ерекше ќуанышќа бґледі. Ґйткені, бўл кїні Кенжекґл орта мектебініѕ жанынан шаєын футбол алаѕы ашылды. Аталмыш білім беру ошаєыныѕ ўстазы јрі футбол жаттыќтырушысы Жаѕабай Јбенов ауыл спортын дамыту жолында 25 жыл ќызмет етіп келеді. «Жасанды жабынды футбол алаѕы бїгін ресми тїрде ашылды. Ќўрылыс жўмысы аяќталысымен жаттыєуєа кірісіп кеттік. Бўєан дейін жаттыєуларды ќарапайым алаѕда ґткізіп келген едік. Жаѕа алаѕныѕ ашылу сјтінен бастап, келушілер саны кґбейіп, ауылдыќтар тарапынан спортќа деген ќызыєушылыќтыѕ арта тїскенін байќадым», - дейді ол. Ойын алаѕы кїніне 100 келушіні ќамтиды. Павлодар ќалалыќ дене шыныќтыру жјне спорт бґлімініѕ бастыєы Рахметолла Ќасќырбаевтыѕ айтуынша, ойын алаѕдарын салу шаралары екі жыл бойы жїзеге асырылуда. Облыс орталыєында осындай 24 шаєын алаѕ бар. Облыс јкімініѕ бастамасымен ќолєа алынєан спорт нысандарыныѕ ќўрылысы демеушілік кґмектіѕ арќасында ойдаєыдай жїргізілуде. Ґткен жылы бес ойын кешені жўмысын бастаса, ал їстіміздегі жылы олардыѕ саны таєы бес кешенмен толыќпаќ. Наќтыраќ айтсаќ, жуыќ арада аталмыш спорт нысандары екінші Павлодар, Восточный, Дачный жјне Усолка мґлтек аудандарында бой кґтермек. Ауыл жастары мен оќушыларын спортќа тартып, салауатты ґмір салтын насихаттауєа сеп болатыны сґзсіз. А.ЕСІМХАНОВА.

ЌОС МЕРЕКЕ Ел Президенті Нўрсўлтан Назарбаев «Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз!» атты биылєы Жолдауында јлеуметтік саясатќа баса назар аударып, халыќтыѕ болашаєын кемелді етуге септігін тигізер маќсатміндеттерді жїктегені белгілі. Халыќ денсаулыєын саќтау – јлеуметтік саясаттыѕ негізгі баєыты. Жолдауда: «Ауыл тўрєындары їшін медициналыќ кґмектіѕ ќолжетімділігін кеѕейтуге айрыќша назар аудару ќажет» делінген. Облыс орталыєына ќарасты Кенжекґл ауылыныѕ тўрєындары аталєан маќсат бойынша атќарылып жатќан игі жўмыстардыѕ жемісін кґрді. Олай дейтініміз, бўрнаєы кїні Кенжекґл елді мекенінде кїніне 100 адамды ќабылдай алатын жаѕа дјрігерлік амбулатория есігін айќара ашып, халыќќа ќызмет ете бастады. Айта кетерлігі, дјрігерлік амбулатория Павлодар ќалалыќ №4 емхананыѕ филиалы болып табылады. Кенжекґлдіктердіѕ ќуанышына Павлодар облысы јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова да ортаќтасып, жиналєан жўртшылыќты ќўттыќтады. - Денсаулыєы мыєым, салауатты ґмір салтын ўстанєан халыќтыѕ келешегі кемел. Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев денсаулыќ саќтау саласында кешенді жўмыстар жїргізуді барынша ныєайтуды тапсырды. Президент Жолдауында 2015 жылєа ќарай 350 дјрігерлік амбулатория, фельдшерлік-акушерлік пункттер мен емханалар салынады деп атап кґрсетілген. Осыєан орай ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында Кенжекґлде халыќќа ќызмет ететін мекеме ашылып отыр, - деді Јлия Ќайратќызы. Халыќ денсауылыєы – мемлекет саясатыныѕ негізгі басымдылыєы болып табылады. Стратегиялыќ ќўжатта денсаулыќ саќтау саласына ќатысты жїктелген

Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

Павлодар ќаласына ќарасты Кенжекґл ауылында јлеуметтік екі нысан – дјрігерлік амбулатория мен жасанды жабынды футбол алаѕы пайдалануєа берілді.

ХАЛЫЌ ДЕНСАУЛЫЄЫ – СЕНІМДІ ЌОЛДА

тапсырмалар міндеттер облысымызда да жаќсы ќарќын алуда. Нјтижелер де баршылыќ. Мјселен, тамыз-ќыркїйек айларында Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ аудандарында 7 медициналыќ пункт пайдалануєа берілмек. Ќашыр ауданында дјрігерлік амбулатория ашылып, жыл соѕында Баянауыл ауданы халќы їшін жаѕа емхана ќўрылысы басталады деп жоспарлануда. Сонымен ќатар, облыс бойынша14 дјрігерлік амбулатория мен 250 медициналыќ бґлімшені ашудыѕ кїні де алыс емес. Жаѕа медициналыќ ќызмет кґрсету мекемесі заманауи технологиялармен жабдыќталып , білікті мамандармен ќамтамасыз етілген. Аталмыш дјрігерлік амбулаторияныѕ бас дјрігері Айгїл Табылбекованыѕ айтуынша, мекеме елді мекенніѕ бес мыѕнан астам тўрєынына ќызмет етеді. Осы денсаулыќ саќтау мекемесі Кенжекґл ауылына кґршілес Долгое мен Байдала елді мекендерініѕ тўрєындарына да медициналыќ кґмек кґрсетпек. Амбулаторияда терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, тіс дјрігері жўмыс істейді.

Мјдениет

АБАЙДЫ ТАНУ – ЌАЗАЌТЫ ТАНУ 10 тамыз – ќазаќтыѕ ўлы ойшылы, кґрнекті аќыны Абай Ќўнанбайўлыныѕ туєан кїні. Бўл кїні еліміздіѕ барлыќ ґѕірлерінде аќынныѕ ќўрметіне орай тїрлі іс-шаралар жїзеге асырылды. Жалпы, бўл кїн Абай поэзиясыныѕ кїні деп те аталады. Жыл сайынєы дјстїрге айналєан Абай оќулары да ўйымдастырылып, жўртшылыќ аќынныѕ ґмірі мен шыєармашылыєы жґнінде кеѕ маєлўматтарєа ќаныєа тїсті. Аќынныѕ жампоз жырларына ыќылас танытатын ќауым барлыќ мјдени шараларєа белсенді ќатысады. Абай – ќазаќтыѕ тўлєасы. Тўлєасыз халыќ болмайды. Абайды тану арќылы ќазаќты таниды. Ќазаќты таныєан жўрт Абайды таниды дейді зерттеушілер. Сондыќтан да Абай оќуларыныѕ жастарєа берері зор. Аќын атындаєы оќулардыѕ республикалыќ додасы алдаєы уаќытта ўйымдастырылмаќшы. Јзірге жер-жерлерден оєан ќатысатын сайыпќырандар іріктелуде. Ўлы ойшылдыѕ туєан кїніне орай ґткізілетін іс-шаралардыѕ маќсаты да тереѕде жатыр. Абайды танудан ґзге мўндай шаралар арќылы талќыєа тїскен ќазаќ тілініѕ аясын кеѕейту, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау, Абайтанумен отансїйгіштікке тјрбиелеу, жастар арасында кітап оќу мјдениетін дамыту секілді баєыттарєа баса кґѕіл бґлінеді. «Мен ўлы Абайєа табынушылардыѕ бірімін. Адамныѕ ішкі їні болады. Ол сўлу болу керек. Халыќтыѕ жїрегіне кґп нјрсе жете бермейді. Ойын наќ басып, айта алмай, жеткізе алмай жїрген нјрсесін сен поэзия тілімен жеткізіп беруіѕ керек. Сонда єана ќўныѕ артыќ болып, халыќќа ќадірлі боласыѕ. Абайды меніѕ жаќсы кґретінім содан. Аќын поэзиясына деген

єашыќтыєым ќазір бўрынєыдан артпаса, еш кеміген жоќ», - дейді Мемлекеттік сыйлыќтыѕ иегері, аќын Марфуєа Айтќожина. Оныѕ айтуынша, Абай ќайсы таќырыпты жырласа да жїректен ќозєап жїрекке жеткізеді. «Єашыќтыѕ тілі - тілсіз тіл» дейді. Бўл - адамныѕ ішкі толєанысын жїрегімен, сезімімен, кґзімен, бїкіл болмысымен жеткізуі. Оны јлі кїнге дейін ешкім дјл осылай жеткізе алєан жоќ. Сондыќтан да Абайдыѕ аќындыќ мектебі мен шыєармашылыќ јлемі јлі кїнге дейін бїкіл жўртты ґзіне тјнті етуде. Оныѕ ќўпиясы мен сырын ашуєа барлыќ адам іѕкјр. Алайда ол уаќыт ґткен сайын бўрынєыдан да тереѕдеп, тїпсіз тўѕєиыќќа жетелеуде. Бўл - елдіѕ мўѕын мўѕдап, жырын жырлай алєан адамныѕ сґзі ешќашан тозбайтынын, ќайта уаќыт ґткен сайын саф алтындай жарќырап, айналасына жарыќ сјулесін бўрынєыдан да кґбірек шаша алатыныныѕ наќты айєаєы. Асыл ЈБІШЕВ.

3

Кенжекґл ауылыныѕ јкімі Јділхан Мўхамеджанов ґзініѕ ќўттыќтау сґзінде аталмыш медициналыќ кґмек кґрсету мекемесі келешекте елді мекендегі 600-ге жуыќ зейнеткер мен 140-ќа жуыќ мїгедек денсаулыєын баќылауда ўстауєа септігін тигізетінін тілге тиек етті. Сондай-аќ, ќўрылыс жўмыстарын жїргізіп, нысанды дер кезінде ќолданысќа берген «Ќўрылыс» ЖШС-ніѕ басшысы Виталий Мезькоєа Кенжекґл ауылдыќ округініѕ аќсаќалдар кеѕесі ќоєамдыќ бірлестігініѕ атынан Алєыс хатты табыс етті. Емхананыѕ ашылуына ќатысќандар ќатарында Кенжекґл елді мекенініѕ ќарт тўрєыны, Еѕбек ардагері Ќамбар Ахметов те болды. «Осындай єимараттыѕ бой

Мезгіл мјселесі

ЖҐНДЕУ ЖЎМЫСТАРЫ ОЙДАЄЫДАЙ - Ќыстыѕ ќамын жаз ойла демекші, ќазіргі таѕда Павлодар ќаласындаєы кґп ќабатты тўрєын їйлердіѕ су ќўбырларына дайындыќ жўмыстары жїргізілуде. Ал жўмыс барысында техникалыќ аќаулардыѕ болатыны аныќ. Ол їшін ќызметкерлер ыстыќ суды аєытуєа мјжбїр. Сондыќтан, тўрєындардыѕ жергілікті билікке, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына шаєымдануы негізсіз. Мысалы Чкалов кґшесі, 10 їй мен Торайєыров кґшесі, 36 їйдіѕ тўрєындары жергілікті телеарналарєа жґндеу жўмыстары жїрмей жатыр деп шаєымданыпты. Жасыратыны жоќ, су ќўбырларында жґндеу жўмыстарын жасап жатќан ќызметкерлердіѕ жўмыс мерзімі белгіленген кестеден бір аптаєа кешігуде. Оныѕ да ґзіндік себептері бар. Бір айдыѕ ішінде Павлодар ќаласындаєы тўрєын їйлердіѕ су ќўбырлары толыќтай жґндеуден ґтеді. 1 ќазаннан бастап ќала їйлері ќыс мезгіліне дайын болады. Міне, екі-їш кїнніѕ ішінде Усолка шаєын ауданы мен академик Шґкин кґшесіндегі їйлерге ыстыќ суды жібердік. Дјл осылай, басќа да кґп ќабатты їйлер ыстыќ сумен ќамтамасыз етілетін болады,- деді ґз сґзінде И.Рыбас. Ґткен ќыс мезгілінде Павлодар ќаласында су жїйелерінде тґрт бірдей жарылыс болєан. Бґлім бастыєы «биыл мўндай олќылыќ ќайталанбауы тиіс» дейді. «Алдымызда тўрєан негізгі маќсат магистральдыќ жјне кварталдыќ жылу жїйелерін сапалы жґндеу. Сонда єана ќала тўрєындары ќыстыѕ

Ќыс мезгіліне дайындыќ жўмыстарын жїргізу барысында Павлодар ќаласындаєы 210 тўрєын їйде ыстыќ су ажыратылєан. Мўндай олќылыќ уаќытша єана орын алып отыр. Бўл туралы тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ бґлімініѕ бастыєы Игорь Рыбас жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдерімен ґткен жиында мјлімдеді. «Жґндеу жўмыстарын ыстыќ суды аєытып барып жасау керек. Ал тўрєындардыѕ алаѕдауы бекершілік»,- дейді бґлім бастыєы.

кїндері еш алаѕсыз тўрмыс кешетін болады»,дейді. «Павлодар жылу жїйесі» АЌ бас инженері Вадим Ковальчуктіѕ айтуынша, Павлодар ќаласындаєы барлыќ ТЭЦ станцияларына жґндеу жўмыстары жїргізілді. Сондай-аќ, гидравликалыќ сынаќтардыѕ аяќталу мерзімі де жаќын ќалды. Еѕ соѕєысы ТЭЦ-3 станциясына 18 тамыз кїні жасалынады. Бўл аймаќќа Айманов пен Мир кґшелері толыќтай, Марєўлан кґшесініѕ шамалы бґлігі кіретін болады. Ал 5-7 ќыркїйек кїндері аралыєында ТЭЦ-2 станциясында температуралыќ сынаќ жўмыстары ґтеді. Аталмыш станцияныѕ ќўрамына ќаланыѕ солтїстік аймаєы енеді. Осы аймаќтаєы кґп ќабатты їйлердіѕ тўрєындары сынаќ аяќталєанша ыстыќ сусыз отыратын болады. Фархат ЈМІРЕНОВ.


4

13 тамыз, сенбі, 2011 жыл №92 (14729)

www.saryarka-samaly.kz

ЖОЛДАУ ЖЇКТЕГЕН МІНДЕТТЕР

ЕЅБЕКПЕН ЌАМТУ: ЕРТІСТІК «НОУ-ХАУ» Елбасыныѕ Ќазаќстан халќына биылєы Жолдауында жўмыссыз азаматтарды

еѕбекпен ќамту мјселесіне кґп кґѕіл бґлінгендігі белгілі. Мемлекет Басшысы: «...Басты мјселе – масылдыќты еѕсеру. Жўмыссызєа жўмыссыз болєаны їшін емес, мамандыќ алу їшін грант берілетін болады. Кедейшілік проблемаларын мемлекеттік жјрдемаќы есебінен жўмсарту емес, шешу керек», - деп атап ґткен болатын. Бўдан кейін іле-шала ел Їкіметі «Жўмыспен ќамту2020» баєдарламасын ќабылдады. Оныѕ маќсаты тўраќты жјне наќты жўмыспен ќамту арќылы халыќтыѕ кіріс деѕгейін арттыру болмаќ. Баєдарлама бірінші кезекте кедейшілікпен кїреске, жўмыспен ґз бетінше ќамтылєан тўлєаларєа, жўмыссыздарєа жјне халыќтыѕ тўрмысы тґмен бґлігіне баєытталєан. Сондай-аќ, їдемелі инновациялыќ даму баєдарламасын іске асыруєа јлеуетті кадрларды даярлау мен азаматтарєа јлеуемттік кґмек кґрсету жїйесін жетілдіруді кґздейді. Баєдарламаныѕ басты їш баєыты бар. Біріншісі болашаќтаєы жўмыспен ќамтуды ќамтамасыз ету мїмкіндігін ќарастыратын кјсіптік даярлау, жўмыссыз, аз ќамтамасыз етілген жандарды, јсіресе жастар мен јйелдерді, жўмыспен ќамту. Атап ґтерлігі, бўл тўрєыдан алєанда аудан басшылыєы мјселені шешудіѕ жаѕашыл баєытын ойлап тапќан. Ќазіргі заманныѕ тілімен айтќанда - «ноу-хау». Ол - жўмыссыздарды еѕбекпен оѕалту орталыќтары. Негізі, аталмыш орталыќтар Ертіс ауданында їш жыл бўрын ќўрылєан. Јзірге мўндай мекемелер аймаєымыздыѕ басќа ешбір ґѕірінде жоќ. Уаќыт ґткен сайын оныѕ ќызметі жетіле тїсіп, саны артып келеді. Оєан жўмылдырылєан жўмыссыз тўрєындардыѕ ќатары да жыл сайын ўлєаюда. Сондай-аќ, кґрсетілетін материалдыќ кґмек пен жўмыс нјтижесі еселенді. Оєан тґмендегі статистикалыќ деректер дјлел. Мысалы, 2009 жылы ауданда мўндай їш ќана орталыќ болса, ґткен жылы оныѕ саны 14-ке жетті. Ал биыл аудан бойынша 17 орталыќ тіркелген. Алєаш ќызметін бастаєанда мекемеге жўмысы жоќ 16 тўрєын єана тартылса, бїгінде ол кґрсеткіш тоєыз есеге дейін ўлєайды. Биыл жўмыссыздар їшін ґз кјсібін бастар алдында бюджеттен тґленетін јлеуметтік кґмек мґлшері 5,7 миллион теѕгені ќўрап отыр (2009 жылы небјрі 600 мыѕ теѕге болєан еді). Ќазіргі кезде ауданныѕ еѕбекпен оѕалту орталыќтарында јлеуметтік тўрєыдан аз ќамтамасыз етілген тўрєындар санатынан 139 адам тіркелген. Оныѕ сексеннен астамы - нјзік жандылар. Бўл ґте маѕызды. Себебі, ауылдыќ жерлерде јйел адамдардыѕ кґбіне отбасы, ошаќ ќасынан аса алмайтындыєы белгілі. Жўмыс табу ќиын. Тўрмыс тауќыметін тартып жїрген отбасылар їшін мўндай кґмек зор мїмкіндікке баєаланады. Орталыќ ќызметін ўйымдастыру їшін мўндаєы жўмыссыздардыѕ јрќайсысына отыз айлыќ есептік кґрсеткіш кґлемінде (45,3 мыѕ теѕге шамасында) материалдыќ кґмек кґрсетілді. Бўл ќаржыны олар бірнеше адам бірігіп, белгілі бір шаруашылыќпен айналысуєа жўмсайды. Кґбіне бау-баќша, мал шаруашылыєымен айналысып, ќўс ґсіреді. Онымен ќоса, мўндаєы адамдар жергілікті јлеуметтік кјсіпкерлік корпорациясына жўмысќа орналастырылєан. Жўмыс уаќыты – кїніне тґрт саєат. Јрќайсысы айына ќосымша сегіз мыѕ теѕге кґлемінде жалаќы алады. Орталыќ жўмысына баєытталєан

ќаржылай салымныѕ ўлєаюымен одан келетін тїсім де бірнеше есеге ґсті. Алайда, аудан јкімі Владимир Левченконыѕ айтуына ќараєанда, мўндаєы жетістік ауыл шаруашылыєы ґнімі кґлемініѕ артуымен баєаланбайды. «Еѕ бастысы, орталыќќа келген тўрєындар ќиын ґмірдіѕ артта ќалєанын тїсінеді. Бўл олардыѕ психологиялыќ тўрєыдан оѕалуына септігін тигізеді. Толыќќанды еѕбек етуге машыќтанып, белгілі бір кјсіп тїрін їйренеді. «Мемлекет ќашан жаєдайымызды жасап береді екен» деп кїтіп, тек ќана атаулы јлеуметтік кґмекке ќарап отырєаннан гґрі осылай ґз маѕдай терімен тапќан табыстарыныѕ жанєа жылы тиетіндігін жўртшылыќ ўєына бастады. Бўл жўмыссыздарды ќолдауєа баєытталєан бюджет ќаражатын тиімді пайдаланудыѕ жолы десе де болады. Атап ґтерлігі, орталыќ ќўрамында мїмкіндігі шектеулі жандар мен бас бостандыєынан айыру мекемелерінде жазасын ґтеп шыќќан азаматтар да бар. Осында жўмыс істейтіндердіѕ басым бґлігі еѕбек маусымы аяќталєаннан кейін кјсіптерін дамытып, жўмыспен ґз бетінше ќамтылєан тўрєындар ќатарын толыќтырады», - дейді В.Левченко. Ґткен жылдан бері еѕбекпен оѕалту орталыќтары ауданныѕ бірќатар ауылдарында ашылды. Аудандыќ еѕбекпен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі бастыєыныѕ міндетін атќарушы Рита Јмринаныѕ айтуынша, кјсіп тїрі јрбір елді мекенніѕ ґзіндік ерекшеліктеріне сјйкес таѕдалады. Дјлірек айтќанда, баубаќша даќылдарын ґсіріп, жылыжай шаруашылыєын дамыту - барлыќ дерлік ауылдарєа тјн жўмыс. Ал мал, ќўс шаруашылыєына келгенде тўрєындардыѕ «ќалауы» јртїрлі. Мысалы, Иса Байзаќов ауылында орталыќ мїшелері їш жїзден астам ќаз сатып алып, ґсіруде. Бўдан сјл тґмен кґрсеткіш Ќызылжар мен Сілеті ауылына тиесілі. Аудан орталыєы мен Северный ауылында бройлер тўќымдас їйрек, тауыќќа, ал Тоќта, Ўзынсу, Ертіс ауылдарында мал шаруашылыєына ыќылас танытуда. Јрине, еѕбекпен оѕалту орталыєы аясында ўжымдыќ шаруашылыќты дамыту ісі біраз шыєынды талап етеді. Биыл аудан бойынша аталмыш орталыќтаєы жўмыссыз азаматтардыѕ кїшімен он їш тонна картоп, он тонна ќойєа арналєан азыќ (фураж) отырєызылып, 1200 ќаз, 620 їйрек, 900-ге таяу тауыќ пен 80 ќой жјне 6 бас ірі ќара мал алынды. Онымен ќоса, малєа ќажетті азыќ сатып алынды. Бўл маќсаттарєа барлыєы 4,7 миллион теѕге ќаржы жўмсалды. Бўл ќыруар ќаражатќа орталыќќа мїше азаматтардыѕ бюджеттік тґлемдерін бір ортаєа жинаќтау есебінен ќол жеткізілді. Алайда, ґндірілетін ґнімнен тїсетін табыс кґлемі бўдан екі есеге кґп болады деп кїтілуде. Алдын ала болжамдар бойынша орталыќтардыѕ таза табысы 10,5 миллион теѕгені ќўрамаќ. Осы арќылы жўмыссыз тўрєындардыѕ отбасылары азыќ-тїліктен, еттен тапшылыќ кґрмейтін болады. Еѕ бастысы, осыныѕ барлыєы - олардыѕ ґз еѕбектерініѕ жемісі. Демек, ертістіктердіѕ бўл жаѕа бастамасы, яєни еѕбекпен оѕалту орталыќтарыныѕ жўмысын сґзсіз ары ќарай дамыту ќажет. Ол ґз тиімділігін дјлелдеді. Бўл баєытты облыс кґлемінде кеѕінен ќолдануєа болмас па деген ой туындайды. Осы арќылы ауылдыќ жерлердегі жўмыссыздыќты толыєымен жоюєа болады, дейді мамандар. Лайым солай болєай.

Жазыќ дала. Жер-ананыѕ тґсінде алтын дјні жайќалєан, берекебірлігі жарасќан астыќты ґлкені бетке алдыќ. Бўл - таєылымды тарихы мен маќтан тўтар шежіресі бар, халыќтыѕ мјртебесін ґсірген ўлќыздардыѕ ќасиетті ордасы, ырыс пен баќ дарыєан ґркенді ґѕірлердіѕ бірі – Ертіс ауданы. Толќынымен ойнаєан ерке Ертіс ґзенініѕ жаєасында орын тепкен аталмыш ґѕірдіѕ бїгінгі ахуалы кґз ќуантарлыќтай. Байќаєанымыздай , ауданда атќарылып жатќан игі істер баршылыќ . Бірќатар инвестициялыќ жобалар жїзеге асырылып, жаѕа кјсіпорын бой кґтерген. Јлеуметтік саланыѕ да јлеуеті жоєары. Тўрєындардыѕ халахуалын жаќсартуєа баєытталєан баєдарламалардыѕ атќарылу барысы да оѕ баєаєа ие. Јрине, мјселелер де жоќ емес. Біраќ, еѕбекке деген ынта-жігердіѕ арќасында оныѕ барлыєын шешуге болады, дейді ертістіктер. Бір сґзбен айтќанда, ауданныѕ экономикалыќ жјне јлеуметтік, мјдени дамуы назар аударарлыќ. Жалпы, облысымызда Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тапсырмасына сјйкес, шаєын несиелеу арќылы ауылдыќ жерлерде шаєын жјне орта кјсіпкерлікті дамыту ісі ќарќынды жїзеге асырылуда. Бўєан Ертіс ауданына сапарымыз барысында кґзіміз жетті. Сондай-аќ, мўнда еѕбекпен ќамтудыѕ 2020 жылєа дейінгі баєдарламасына да аса мјн беріліп отыр. Бўл ретте, ауданда халыќты жўмыспен ќамтамасыз ету баєытында ґзіндік жаѕашыл бастамасы да бар. Ґѕірдегі игі ґзгерістер жайлы кеѕірек јѕгімелесек.

ЌАМБАМЫЗ АСТЫЌЌА ТОЛЫ БОЛМАЌ Ауданда жылдан-жылєа егіс алќаптарыныѕ аумаєы арттырылып келеді. Бўл ретте, кґп жылдар бойы астыќ себілмей, игерусіз ќалєан жерлерді ґѕдеуге ерекше мјн беріліп отыр. Ќайта «жан бітіруде» десе де болады. Биылєы жылдыѕ ґзінде мыѕдаєан гектар жер ќайта ґѕдеуден ґткізілген. Жалпы, їстіміздегі жылы 170 мыѕ гектардан астам жерге егін еккен ертістік диќандардыѕ кґѕілі кґтеріѕкі. Аудан јкімі В.Левченконыѕ айтуына ќараєанда, биыл астыќ шыєымы жаќсы болмаќ. «Алдын ала болжамдар бойынша гектарынан он центнерден астам астыќ аламыз ба деп їміттеніп отырмыз. Яєни, ќамбамызєа барлыєы 170 мыѕ тонна бидай тїседі деп кїтілуде», -

ЕРТІСТІЅ

дейді аудан басшысы. Бўл - јрине, жаќсы кґрсеткіш. Дегенмен, ауданныѕ екі жыл бўрынєы «ерлігі» јлі есімізде. Ол кезде гектарынан он бес центнер ґнім алынып, нјтижесінде 220 мыѕ тонна астыќ жиналєан болатын. Есесіне ґткен жылы диќаншылар біраз шыєынєа батты. Біраќ, биылєы шыєым жергілікті шаруаларєа жердіѕ апшысын ќуырєан былтырєы ќуаѕшылыќты ўмыттырєандай. Егін алќаптары жайќалып тўр. Ґѕірде алтын дјнді ќабылдайтын элеваторлар саны жеткілікті жўмыс істейді. Демек, алынєан ґнімді кептіріп, саќтауєа арналєан орын жеткілікті. Аудан бойынша ауыл шаруашылыєы саласында талмай еѕбек етіп келе жатќан барлыєы жиырмаєа жуыќ жауапкершілігі шектеулі серіктестік жјне їш жїзден астам шаруа ќожалыєы бар. Солардыѕ бірі - «Оразбаев» шаруа ќожалыєы. Бїгінде оныѕ иелігінде шамамен жиырма мыѕ гектар жер бар. Оныѕ 15 мыѕ гектары - астыќты алќап. Бидайдан басќа арпа, сўлы, ќараќўмыќ егіледі. Шаруашылыќ меншігінде ондаєан техника жўмыс істеп тўр. Оныѕ басым бґлігі - жаѕа, заманауи. Екі себу кешені алынєан. Ќўрылєанына он бес жылєа таяу уаќыт болєан ќожалыќ бїгіндері ґсімдік шаруашылыєынан басќа мал ґсіруді де ќолєа алып, кемелдену жолына бет бўрєан. Ќожалыќ басшысы Сайлау Оразбаевтыѕ айтуына ќараєанда, шаруашылыќтыѕ аталмыш екі тїрі бір-біріне тыєыз байланысты. Екеуін ќатар дамыта отырып, мол пайдаєа кенелуге болады, дейді ол. Ќазір шаруа ќожалыєында 300 бас ірі ќара мал, бес жїзден аса ќой, алпыс-жетпістей жылќы бар. Елбасы Н.Назарбаев жалпы, ауылшаруашылыќ ґндірісін дамытуєа ќашан да ерекше кґѕіл бґлетіндігі белгілі. Бўл ретте, ел Президенті мемлекеттен ќолдау білдіретін мал бордаќылау кјсібініѕ ґзінен ќыруар пайда табуєа болатыны жґнінде жиі айтып жїр. Осы маќсатта есепсіз еѕбек ету керектігі тїсінікті. Ауданда аталмыш баєытќа бїгінде «Ертіс» тјжірибелік шаруашылыєы» ЖШС бет бўрєан. Ќазіргі кезде мўнда 1150 бас асыл тўќымды ірі ќара мал бар. Жаќында Татарстан елінен таєы бес жїз сиыр јкелінбек. Шаруашылыќ басшысы Сапарєали Асќаров ол елдіѕ климаттыќ жаєдайы Ќазаќстанмен ґте ўќсас, дейді. «Ертіс» ТШ» ЖШС-ніѕ бір ерекшелігі, ол – малєа азыќ дайындаумен жјне єылыми негізде астыќ ќорын кґбейтумен айналысатын аудандаєы бірден-бір ірі шаруашылыќ. «Толыќќанды мал азыєын дайындау ісі їлкен маѕызєа ие. Онысыз мал шаруашылыєын нјтижелі дамыту мїмкін емес. Бўл жўмыстыѕ машаќаты да кґп. Алдымен сўлы, кїнбаєыс сияќты басќа да даќылдарды отырєызамыз. Кейін, кїзде оларды жинап, бір-бірімен араластыру ќажет», - дейді С.Асќаров. Серіктестік биыл жеті мыѕ тонна мал азыєын дайындауды кґздеп отыр. Ґкінішке ќарай, астыќты ґлкеде ауылшаруашылыќ саласында атќарылып жатќан ќыруар шаруаны бір сапардаєы јѕгімеге сыйєызу, мїмкін емес. Тек, алдаєы егін ору науќаны сјтті ґтсін дейміз.

ТІРШІЛІК НЈРІ «...Ќазаќстандыќтарды сапалы ауызсумен ќамтамасыз ету мјселелері – халыќтыѕ денсаулыєын жаќсартудыѕ аса маѕызды міндеті. Сондыќтан, бўл біздіѕ басымдыєымыз болады», - деп Елбасы Жолдауында атап ґткен болатын. Бўл сала бойынша облысымызда бірќатар нјтижелі жўмыстар атќарылуда. Їстіміздегі жылы аймаєымыздаєы сумен ќамтамасыз ету жїйелерін ретке келтіру їшін республикалыќ бюджеттен 734 688 миллион теѕге бґлінді. Ертіс ауданында Беловод топтыќ су ќўбырын ќайта ќалпына келтіру шаралары ќолєа алынєан. Оныѕ жалпы ўзындыєы - шамамен 389 шаќырым. Жґндеу жўмыстары ґткен жылы басталды. Жоспар бойынша 2014 жылы аяќталмаќ. Бўл су ќўбыры стратегиялыќ маѕызєа ие. Себебі, ґѕірдегі ауызсу тапшылыєы мјселесініѕ оѕ шешілуі тїгелдей соєан байланысты болып отыр. Жобаныѕ жалпы ќўны – 5 миллиард 704 миллион теѕге. Осыдан отыз жыл бўрын салынєан аталмыш су ќўбыры ґткен єасырдыѕ тоќсаныншы жылдарыныѕ


13 тамыз, сенбі, 2011 жыл №92 (14729)

ЖОЛДАУ ЖЇКТЕГЕН МІНДЕТТЕР орта шенінде істен шыќќан. Оныѕ кейбір бґлігіндегі насостыќ ќондырєылар талан-таражєа тїскен. Ќазіргі кезде жоспарланєан жалпы жўмыс кґлемініѕ шамамен он пайызы жасалєан. Екі насостыќ станция мен су тазалау ќўрылєысы орнатылєан нысан ќайта ќалпына келтірілген. Ќырыќ шаќырым жерге жаѕа, полиэтиленді заманауи ќўбыр орнатылды. Астаналыќ мердігер кјсіпорын «Спецпластводстрой» ЖШС-ніѕ басшысы Јділхан Бадриденовтіѕ айтуына ќараєанда, жўмыс ќарќынын бўдан да жеделдетуге болатын еді. Тек ќаржыландыру жаєы сјл кешеуілдеп тўрєан кґрінеді. Сондыќтан нысанда јзірге сексенге жуыќ ќана адам жўмыс істеуде. Атап ґтерлігі, оныѕ басым бґлігі - жергілікті тўрєындар. Беловод топтыќ су ќўбыры іске ќосылєан кезде ауданныѕ 32 елді мекені (жиырма мыѕнан астам тўрєын) таза ауызсумен ќамтамасыз етіледі.

www.saryarka-samaly.kz

5

ЈРБІР ЇЙДЕ - ОТАНДЫЌ ТЕЛЕАРНА Бўєан дейін бірќатар аудан, јсіресе шалєай орналасќан ауыл тўрєындары ќазаќстандыќ телеарналарды кґре алмаєан еді. Еліміздіѕ Байланыс жјне аќпарат министрлігі мен Павлодар облысы јкімдігініѕ арасындаєы меморандумныѕ арќасында бўл олќылыќтыѕ орны толтырылды. Оєан сјйкес, аймаєымызда республика бойынша алєашќы болып сандыќ спутниктік телевидение желісі іске ќосылды. Бїгінде облыстыѕ барлыќ 412 елді мекенініѕ тўрєындары ќазаќстандыќ телеарналарды кґру мїмкіндігіне ие болып отыр. Ал јлеуметтік тўрмысы тґмен отбасыларєа бюджет есебінен спутниктік ќўрылєылар орнатылєандыєы белгілі. Ертіс ауданыныѕ јкімдігі осындай жїз отбасыєа аталмыш ќўрылєыларды орнатып берген. Олардыѕ ќатарында Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері Иван Безруков та бар. «Ел басына кїн туєан сјтте Отан їшін отќа тїскен батыр аталарымыз їшін ќандай ќўрмет кґрсетсек те, артыќтыќ етпесі аныќ. Ґкінішке ќарай, жыл ґткен сайын олардыѕ ќатары азаюда. Ќазіргі кезде ауданымызда Ўлы Отан соєысыныѕ небары тоєыз ардагері ќалды. Олардыѕ барлыєы бюджет ќаржысынан осындай спутниктік ќўрылєылармен ќамтамасыз етілді. Жыл соѕына дейін јлеуметтік тўрєыдан аз ќамтамасыз етілген таєы жїз отбасы отандыќ телеарналарды кґру мїмкіндігіне ие болады», - деп атап ґтті аудан јкімі В.Левченко. Жалпы, аудан бойынша барлыєы 2500 отбасы сандыќ спутниктік телевидениемен ќамтылєан. Иван Гаврилович бїгінде 86 жаста. Соєан ќарамастан, ардагер баянда ойнап, јн айтып, сурет салады. Ќоєамдыќ ґмірге белсене араласады. Жетістіктері де жоќ емес. Ардагер тїрлі аудандыќ, облыстыќ ќолґнер шеберлері байќауыныѕ жеѕімпазы. «Бўєан дейін шетелдіѕ телеарналарына телміріп келдік. Енді міне, ґз еліміздіѕ арналарын кґріп, ќуаныштымыз. Осындай жаєдай жасап отырєан аудан, облыс басшылыєына алєысым шексіз», - дейді И.Безруков.

КЈСІБІЅ - НЈСІБІЅ КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІЅ БАСТАМАЛАРЫ Ауданда бірќатар инвестициялыќ жобалар жїзеге асырылуда. Мысалы, мал шаруашылыєы бойынша малды бордаќылау жўмысы оѕтайлы жолєа ќойылєан. Биыл ґѕірге ондаєан миллион теѕге ќаржы жўмсалып, ќосымша бес жїзден астам асыл тўќымды ірі ќара мал алынды. Облысымызєа белгілі «Абай» ЖШС аудан орталыєында жаѕа сїт ґѕдеу кјсіпорнын ашты. Ол

Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ бастамасымен ќолєа алынєан «Бизнестіѕ жол картасы - 2020» баєдарламасына ертістіктер зор ќызыєушылыќ танытып отыр. Ќазіргі кезде аудан бойынша 26 адам шаєын несие алуєа ґтініш білдірді. Олар бизнес жобаларын дайындап, басќа да ќажетті ќўжаттарын толыєымен ретке келтірген. Тїрлі салалар бойынша ґз кјсіптерін ашпаќ ниетте. Бўл – ґѕір їшін јлеуметтік маѕызы бар жобалар. Оныѕ ішінде алты наубайхана, мал терісін, жїндерін ґѕдеу, дайындау бойынша тґрт пункт, жылыжай шаруашылыєы жјне таєы басќалар бар. Сондай-аќ, 126 адам кјсіби дайындыќ сабаќтарынан ґтуде. Жјне 65 тўрєын біліктілігін

ЕСЕЛІ ТАБЫСТАРЫ ауданда игі істер баршылыќ

їстіміздегі жылдыѕ мамыр айында жўмыс істей бастады. Мўнда айран, ќаймаќ, ірімшік, май сияќты басќа да сїт ґнімдері шыєарылады. Кјсіпорынныѕ жобалыќ ќуаты – тјулігіне он тонна. Атап ґтерлігі, оныѕ ґнімі тек Ертіс ґѕірінде єана емес, басќа да кґршілес аудандар мен Павлодар ќаласында жоєары сўранысќа ие. Жоєарыда аталып ґткен «Оразбаев» шаруа ќожалыєында екі жаѕа инвестициялыќ жоба ќолєа алынєан. Алєашќысы – соѕєы їлгідегі, заманауи диірмен кешені. Бїгінде ќўрал-жабдыќтары орнатылып, кешен іске ќосылєан. Бўл маќсатќа 33 миллион теѕге жўмсалды. Јлі де біраз шыєындануєа тура келеді, дейді ќожалыќ басшылыєы. «Диірмен кешенін орнату біздіѕ талайдан бергі арманымыз десе де болады. Себебі бўєан дейін астыќты арзан баєамен сатуєа мјжбїр болып келдік. Маѕдай теріѕмен тапќан табысыѕды ґз ќолыѕмен ќўрдымєа жібере алмайсыѕ. Шарасыздан алыпсатарларєа тапсырып отырдыќ. Біраќ енді жаєдай басќаша болады. Ґз бидайымызды ґзіміз ґндіріп, ўн шыєарамыз», - дейді С.Оразбаев. Диірмен кешенініѕ меѕгерушісі Ќуан Кјрібаевтыѕ айтуынша, оныѕ жўмысы толыќ автоматтандырылєан. Жобалыќ ќуаты тјулігіне 45 тоннаны ќўрайды. Екінші инвестициялыќ жоба ауыл шаруашылыєы саласы бойынша. Кјсіпкер ауданєа ќарасты Ўзынсу ауылында астыќ ќабылдау бґлімшесін, яєни элеваторды іске ќоспаќ. Аталмыш нысан жўмысы тоќсаныншы жалдардыѕ басында тоќтап ќалєан. Ќырыќ жылдан бері жґндеу кґрмеген элеватор жўмысы ќайта жанданбаќ. Ќазіргі кезде ол жґндеуден ґткізіліп, ќажетті ќўралжабдыќтар алынды. Бўл маќсатќа жиырма миллион теѕге кґлемінде ќаржы жўмсалды. С.Шаймарданов, болашаќта таєы елу миллион теѕгедей ќаражат ќажет дейді. Нысанныѕ айналасын ретке келтіріп, астыќ саќтайтын ќосымша бірнеше ќойма тўрєызу жоспарда бар. Аталмыш астыќ ќабылдау орныныѕ сыйымдылыєы – жиырма тонна. Элеватор соляркамен жўмыс істейтін кґрінеді. Ќазір жанар-жаєармайдыѕ аталмыш тїріне деген баєа ќымбаттап кеткен. Сондыќтан, шаруашылыќ їлкен мјселеге тап болуы мїмкін, дейді мамандар. Мысалы, бес жїз тонна астыќты тазалап, кептіріп шыєару їшін он тонна солярка жўмсалады.

арттыру курстарына жазылєан. Онда бизнеспен айналысудыѕ ќыр-сырын їйренуде. Кјсіпкерлікке бет бўрєандардыѕ ќатарында Ертіс ауылыныѕ тўрєыны Михайл Клевакин де бар. Ол ауданда туристік бизнесті дамытпаќ. Аудан орталыєынан бес шаќырымдыќ жерде орналасќан Ўйымшыл атты шаєын ґзенініѕ жаєасына демалыс орнын ашыпты. Ауасы таза, табиєаты јсем. Мўнда кјсіптіѕ аталмыш тїрін дамытуєа толыќќанды мїмкіндіктер бар дейді ол. Ґзен жаєасына ќандай да бір єимарат тўрєызуєа рўќсат жоќ. Себебі, аталмыш жер бґлігі жалєа алынєан. Есесіне кјсіпкер киіз їйлер тўрєызып, шатыр тікпек. Ќайыќтар, катамарандар сатып алмаќ. Екі мобильді монша орнатылады. Онымен ќоса, балаларєа арналєан ойын алаѕын жабдыќтайды. «Осыныѕ барлыєына шамамен 1,5-2 миллион теѕге ќаражат керек. Ќазіргі кезде несие алуєа ґтініш бердім. Жаќын арада ойыма алєан дїниелердіѕ барлыєын жїзеге асыратындыєыма сенімдімін. Бўл жобаныѕ аудан тўрєындары їшін маѕызы зор. Себебі, ертістіктердіѕ барлыєы бірдей республика тїгілі облысымыздыѕ демалыс орындарына бара алмайды. Оєан ќалтаныѕ таяздыєы јсер ететіні сґзсіз. Есесіне, іргесінде тўрєан Ўйымшыл ґзеніне келе алады», - дейді М.Клевакин. Ал Иса Байзаќов ауылыныѕ тўрєыны Гїлнар Сегізбаева шаєын сауда орнын ашыпты. Ќазір жўмысы жаќсы жїріп тўрєан кґрінеді. Енді шаєын наубайхана ашпаќ ниетте. «Єимарат бар. Енді ќўрал-жабдыќтарды алу ќажет. Ол їшін біз 1,5 миллион теѕге кґлемінде несие алдыќ. Ауылєа наубайхана ќажет. Себебі, біз нанды аудан орталыєынан јкелеміз», - дейді Г.Сегізбаева. Бўл Иса Байзаќов ауылына жапсарлас орналасќан таєы екі-їш елді мекенге тјн жаєдай. Сондыќтан, наубайхана ґнімі сўранысќа ие болатындыєына кїмјн жоќ, дейді кјсіпкер. Сондай-аќ, уаќыт ґте келе кондитерлік ґнім шыєаратын цех ашамыз деп отыр. Ертістіктер мемлекеттіѕ ќолдауына дјн риза. Ауыл тўрєындары аяќтарынан тўрып, ґз кјсібін бастауєа мїмкіндік беретін осындай баєдарламалардыѕ бар болєанына шїкір, дейді олар. Данияр ЖЎМАДІЛОВ, Ертіс ауданы. Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

Саяхат

ÀÐÄÀÃÅÐËÅÐ - ÀÑÒÀÍÀÄÀ

Жуырда аудан ардагерлері кеѕесініѕ кезекті сессиясы ґтті. Сессия жўмысына аудан ардагерлері, аудан јкімі Жўмагелді Ќожанов пен облыстыќ ардагерлер кеѕесініѕ ґкілі, Аќтоєай ауданын 16 жыл бойы їздіксіз басќарєан Михаил Юрьев ќатысты. Олар Ќазаќстан Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕындаєы ел ішінде атќарылып жатќан игілікті істерге, ўлт пен ўлыс ґкілдері арасындаєы ежелден ќалыптасќан достыќ пен бірлік хаќында ой толєасты.

А

дамныѕ басты байлыєы – мыќты денсаулыќ. Ал ќарт адамдар дјрігерлердіѕ ќызметіне кґп жїгінеді. Сессия жўмысына ќатысып, аудандаєы денсаулыќ саќтау ісіндегі кемшіліктер мен кейбір жетістіктер жайлы аудандыќ орталыќ аурухананыѕ бас дјрігері Зјуре Айдарханова баяндама жасады. Бас дјрігер жиында ауырып емделгенше, аурудыѕ алдын алып, дјрігерге тўраќты ќаралу ќажеттілігін баса айтты. Їстіміздегі жылдыѕ шілде айында аудан орталыєынан «Ардагерлер клубы» ашылєан болатын. Клуб їйі арнайы жићазбен, тоѕазытќыш, теледидар, басќа да ќажеттіліктермен толыќ жараќтанады. Мўнда ардагерлердіѕ бір сјт тыныстап, демалуларына, тіпті ыстыќ шай ішіп, шґл басуларына, дойбы-

шахмат ойнап, газет-журнал ќарауларына да жаќсы жаєдай жасалєан. Ардагерлер ќауымына ќамќорлыќ жасап отырєан аудан јкімшілігіне, кейбір ќолы ашыќ кјсіпкерлерге аєа буын дјн риза. Аудан јкімініѕ арнайы жолдамасымен ардагерлер кеѕесініѕ кезекті сессиясына ќўрметпен арнайы шаќырылєан жиырма соєыс жјне еѕбек ардагері еліміздіѕ бас ќаласы – Астанаєа бір кїндік саяхатќа аттанды. Бас ќаланыѕ јр єимараты, гїл-баќшамен кґмкерілген кґшелері патриоттыќ рухыѕды еріксіз асќаќтатќандай. Ќазаќтыѕ рухы биік, соѕєы ханы – Кенесары Ќасымўлыныѕ тўлпар їстінде тўрып, ќияєа ќол сермей, ќыранша ќараєан сўсты келбеті туєан халќын тјуелсіздік їшін кїреске бастап тўрєандай кґрінеді.

Кґне Маѕєыстау – Бекет ата елінен жеткізілген аќќу тїстес тастан ґрнектеле салынєан «Нўр-Астана» мешіті кїмбезініѕ астында тўрып, кіршіксіз таза, пјк дінімізге, бір Жаратушыєа ќўлшылыќ ете, ерекше бір тебіреністе болєанымыз естен кетпес, сірј. Бўдан кейін «Астана-Бјйтерек» монументіне келіп, оныѕ ќўс ўшар биігінен салынып жатќан алып та, жас ќаланыѕ тўтас кґрінісін кґріп, тебіренгенімізді ќалайша жасырайыќ?! Тўѕєыш Президентіміздіѕ бўрынєы резиденциясы да ґзіндік ќўндылыќтарымен ерекшеленген. «Бейбітшілік жјне келісім сарайы», «Хан Шатыры» секілді јлемдік заманауи архитектураныѕ ќайталанбас їлгілері негізінде салынєан єимараттар да бізді бей-жай ќалдырмады. «Думан» атты бой жадыратар орталыќ бізді таѕ-тамаша етті. Бјрін айт та, бірін айт, келешегі кемел, ґркені ґсіп, сјнді єимараттарымен кґз тартќан кґп ўлтты ќазаќстандыќтардыѕ ортаќ маќтанышына айналып отырєан ару ќала – Астананыѕ сўлу келбетін сґзбен жеткізу мїмкін емес. Астананыѕ кґк аспаны, јманда, ашыќ болєай. Халќымыздыѕ ежелден ќалыптасќан бірлігі, тўтастыєы, достыєы ныєая берсін. Астананы армансыз бір кґріп, бір жасап ќалєан ардагерлердіѕ аудан јкімі Жўмагелді Ќожановќа айтар алєысы да шексіз. Еркін МУНДУИНОВ, Аќтоєай ауылы.


13 тамыз, сенбі, 2011 жыл

6

№92 (14729) www.saryarka-samaly.kz

32-09-89

Хабарландырулар келесі телефон

электронды поштасы арќылы

ЖАРНАМА

aimak-reklama@mail.ru

АЙДАРЛЫ (ЖОЛАЌША)

нґмірі бойынша ќабылданады:

32-09-89

Ќосымша хабарлау арќылы тегін хабарландыруыѕызды ќайта жариялауєа мїмкіндік бар.

Жылжымайтын мїлікНедвижимость: Сатамын-Продам Їй сатамын 4 бґлмелі,барлыќ шаруашылыќ ќўрылымдар, водопровод (жазєы, ќысќы), скважина. Павлодар ауданы, Достыќ с. Тел:87055033117, 87774105098. Їй сатамын Гоголь кґш. 284 немесе айырбастаймын. Тел: 67-20-79. 1 бґлмелі пјтер сатамын 38/12,7 кв.м.,1/5, немесе 1 бґлмелі пјтерге ауысамын . Тел:554337. сот:87003079212 3 бґлмелі пјтер 1 Май кґш. 2/5, 58 кв.м. 32000 у.е.+кредит, немесе 2 бґлмелі +кредит ауысамын. Тел: 554337. сот:87003079212 1 комн. кв. ул.Катаева 9, или поменяю в р-не Диспетчерской. Тел: 573181. 1 комн. улучш. кв. ул.Торайгырова, 117. 29000 у.е. Торг. Тел: 373376. сот: 87011916173,87004129184. 1 комн. кв. ул.Пахомова 23, 40/12,7 кв.м., п/д, 3/10, част.ремонт, пласт.окна. 29000у.е. Тел: 606015, сот: 87051202688. 2-х комн. улучш. кв. Ак.Шокина,87, 8/10, пласт/окна, лоджия, кух.гарнитур+прихожая за 45 000 у.е. Тел. 67-25-91, 67-26-42. 2 комн. улучш. кв. р-он магазина Аманат, 50/9 кв.м., 5/9, засткл. балкон, пласт.окна. 45000 у.е. Тел: 87003093571, 87054427365. 2 комн.улучш.кв. 62/12 кв.м., 5/6, 2 лоджии, сауна, мебель, ремонт+дача ДЭУ. 35000 у.е. Тел: 505558. 2 комн.кв.77 кв.м. Цена:28000у.е.+ипотека. Варианты. Тел: 87759496270. 2 комн. кв. р-он Ласточка. 35000 у.е. Торг. Тел: 5449-95. 2 комн. улучш. кв. ул.Каирбаева,104 (Нов. Мечеть), 48 кв.м., 3/9, (2 балкона, кладовка, с мебелью), 37000 у.е. Тел: 65-68-66, 32-23-33. 3 комн кв. ул. Павлова 44. 1 этаж. Тел.: 54-41-01. 3 комн.улучш.кв. Кутузова 75/1, 1/5, кирп.дом, Ленигр.планр., ж/д, решетка, ремонт, 69/11 кв.м., рядом школа, дет.сад. 60 000 у.е. Тел: 68-41-49, сот:87018883647. 3 комн. улучш. кв. ул. М.Горького, 29, 66/8 кв.м., 3/9, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, ремонт. 49000 у.е. Тел: 67-79-31, 87774202714. 3 комн.кв. ул.Айманова 47,общ.пл. 62,2 кв.м.,ремонт, новая сантехника, новая кухня, пласт.окна. 42000 у.е. Тел: 53-39-22. сот:87022016935. 3 комн. улучш. кв. ул.Ворушина 14, 3/6, ламинат, ж/д, пласт. окна, КТВ. тел: 600923, сот: 87014703265. 3 комн. улучш. кв. р/н ТОЦ, 70/14 кв.м., 2/9, 2 кладовки. 60000 у.е. Тел: 87003093571, 87054427365. 3 комн.кв ул.Чокина 34, част.ремонт или меняю 2+1,1+1 доплата. Тел: 68-90-18. 3 комн. кв. ул.Суворова 8, общ.пл. 66,4 кв.м., 9/9, 55000 у.е. Тел: 54-45-89. 3 комн.улучш.кв. Усольский мкр., 2 засткл. лоджии, в/счетчики, КТВ, пласт.окна. Цена 70000 у.е. Ипотека. Торг. Тел: 87773149510, 87058715264. 3 комн. кв. Дачный мкр. 1 этаж. 45000 у.е. Торг. Тел: 52-78-17, 57-77-92. 3 комн. кв. в элитном доме, р-он Пединститута, общ.пл. 80,3/9,4 кв.м., кладовка, 2 балкона, паркет, высокие потолки. 79000 у.е. Торг. Тел: 55-42-86. 3 комн.кв. ул.Майры 49 общ.пл. 72 кв.м.или меняю в р-не Усолки на 2-комн.кв.+ доплата. Тел: 346833. сот: 87013411393. 4-х комн. улучш. кв. по ул.М.Горького 37, 9/10 пласт/ окна, 2 лоджии, застекл.балкон. кух/гарнитур+прихожая. Цена 57 000 у.е. Тел. 34-31-80, сот. 87004108512. 4 комн.кв.в блочном доме,выс.потолки, 95,6/10, 2 кв.м., тел, без ремонта. Тел: 87014467624 4 комн.кв. ул.Ворушина,8/1, 100 кв.м., 3 этаж, ремонт, пласт/окна, 3 балкон. 75000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62. сот:87015213077. 5 комн.кв, Кутузова 297, 5 этаж,пласт.окна, 2 санузла,ремонт,500 кв.м. 63000 у.е. Тел: 57-70-35. сот: 87013474731 5 комн.кв. или поменяю на част.дом+доплата. Варианты. Цена 85 000 у.е.Торг.Тел: 60-27-44 Дом (МДС, Жаяу-Муса) 4 комн,пласт.окна, санузел. вода, лет.кухня, 60000у.е., Торг. Варианты или меняю на 3 комн.кв+доплата.Тел:87051592085 Дом 3 соток, ул.Амангельды, гараж, баня, лет.кухня, огород, вода в доме. 20000 у.е. или обмен на 2-3 х комн.кв. Тел: 606665. Дом с участком 5 соток,в центре города 80000 у.е. или обмен на 2-х комн. улучш. кв. с доплатой. Тел: 328774. сот: 87012633559. Дом 2-Южная. цена: 50000 у.е. или обменяю на 4-х комн кв., 3+1, 2+2. Тел: 340800, 87051659183 Дом 4 комн. р-он Жаяу-Муса, МДС, вода пласт/ окна, санузел, 60000 у.е. или обмен на 3 комн. кв.+доплата. Тел: 45-87-19. сот: 870515920857. Дом 2 Южная, ул.Чапаева 50 А, 90 кв.м., эл.отоп., 380ВТ, вода, гараж, канализ, баня, хоз/постр. продам или меняю на кв-ру 3+2, желательно на Усолке. Цена: 95000 у.е. Тел: 34-04-78. Дом бревенчатый ул.Ленина 186. 3-комн. участок 3 сот., баня, гараж на 2-х комн. кв-ру. 55000 у.е. или поменяю с доплатой. Тел: 32-55-06 (после 19.00 час.) Дом Дачный мкр, колонка, баня, гараж, все хоз/ постр. Тел: 62-25-23. сот: 87773323829. Дом 4 комн, 7 соток, р-он Новая Мечеть, имеется времянка, сарай, баня, или обмен на 3+1 варианты. Тел: 62-94-81. сот: 87051945341. Продам или поменяю 1/2 дома в р-не 2-Южная. Варианты. Тел: 62-63-69. Недостроенный дом, Лесозавод, рядом водопровод, канализация. Свет. Цена: 13000 у.е. Торг. Тел: 62-11-35, сот: 870514165006. Дом в г.Семей. 4 комн. все х/п, земля 17 соток. Тел: 32-43-88, 87051989112. Большой дом 4 комн. (баня, сарай, в базе скважина, гараж, лет/водопровод.) Баян.р-он, с.Бирлик. Тел: 87184098520, 87775276942. Земельный участок. Аэропорт. Все коммуникации. Тел: 558232.

АКСУ 1 комн. улучш. кв. ул.Астаны 46, 5/5, без ремонта. 12000у.е. Торг. Тел: 87183840193. сот:87025479653. 1 комн.кв. 2/5,33/6 кв.м., евроремонт. новая сантехника. 12000 у.е. Тел: 526835. сот:87012128153. 2 комн.кв.4 этаж. Цена договорн. пос.Аксу. Тел:8(71837) 30280 3 комн.улучш. кв. ул.Набережная 10 мкр ,пласт.окна, засткл.балкон, в/счетчик,тел,КТВ. 50000 у.е Ипотека. Торг. сот:87773149510,870587152 3 комн.улучш.кв. пласт.окна, в/счетчик, ж/д, КТВ, телефон. 28000 у.е. Ипотека. Торг. тел:87183750205. сот:87058715264. 3 комн.кв. в Аксу. Цена: 25000у.е. тел:672157, 871845 Дом бревенчатый в с.Кенжеколь, 4 комн,12 соток,

скважина, черн.отделка. 23500 у.е. Торг. Тел: 672453, 655006, сот:87015266693 Частный дом в с.Кенжеколь с землей 120 кв.м. сан/ узел. (1979 г/п) газоблочный. Тел: 35-23-32 Дом с.Кенжеколь или поменяю на 1-2х комн.кв. Тел: 67-49-21. сот: 87056131866 Дом 3 комн., кухня, коридор. Цена:13000у.е., гор.прописка. 15 км. от города с.Долгое. торг. Тел: 54-72-14, сот: 87776241843. Дом в с.Байдалы все хоз/постр., большой соток земли или обменяю на 1-2-х комн. кв. Тел: 67-49-21, сот:87056131866. Дом в с.Песчаное. выс.фундамент, потолки, гараж, лет.кухня. Недорого. Срочно. Тел: 8(71833) 26656. сот:87772167594. Дом 100 соток, 4-комн. с.Черноярка. Цена: 18000 у.е. Тел: 87184559262. Дом в с.Актогай, газоблочный, баня, гараж, сарай. Цена: 9000 у.е. Тел: 87184121651, сот:87052180413. Дом (2010 г.постр.) ЖД поселок,140 кв.м.,10 соток, скважина. 20000 у.е. Торг. Тел: 516965, 628918. сот: 87013922797, 87778682892. Дом с. Краснормейка ,4 комн. 12000 у.е.Тел:325712 Дом 2-квартирный, Качирскиий р-он, с.Байконыс крупнопанельный, сарай, баня можно на разбор. Тел: 87183395408, сот: 87773138711. Дом Качирский р-он, 225 кв.м. на разбор бетон, ФБС. тел: 87183391531, сот:87016842910. Квартиру в с.Кызылжар, Аксуский р-н, сарай, хоз.постр, хол.вода, огород,пласт.окна.сот:87054071868 Особняк 5 комн,общ.пл. 99 кв.м., жилая 63 кв.м., подвал 36 кв.м., ванная, туалет, вода в доме, каналция, тел, мебель, баня, 2 гаража на 3 авто, сарай, хоз.постройки, зем.уч. 25 соток, летний водопровод, перспективно для бизнеса. тел:87183222553, сот:87051985892. Квартиру в двух.квартир (благоустр), все удобства, хоз/постройки. Успенский район. Тел: 87183492444, сот:87773324807. Зем.участок, п.Жетекши, 32 соток, 6000 у.е. Тел: 63-01-44, 62-19-11, сот: 87013414563. Зем.участок 0,7 га. 30000 у.е, частная собственность обмен на кв. или на част.дом. Тел: 68-18-20, 78-15-19, сот: 87012216148. Зем. участок 15 соток, ИЖС-1 все коммун-ции. Цена договорная. Тел: 87051703827. Зем. участок в р-не Зеленстрой, 6 соток,10 линия. 7000 у.е. торг уместен. Тел: 31-18-81. Дачу «Иртыш» 4900 у.е, Торг, тел: 67-76-14. Киоск (размер 2,5/4), утепленная, без места. Тел: 33-71-85. Сот: 87052070006. Гараж в р-не ЗСП, цена договорная. Тел: 334223. сот: 87711910959. Здание под бизнес ул.Кутузова 201, общ. пл. 500 кв.м. 18 5000 у.е. Тел: 57-70-35, сот:87013474731. 1 комн. кв в г.Екибастузе, 10 000 у.е. или поменяю на малосемейку в г.Павлодаре. Тел: 62-04-83. Зем. участок 5 соток, р-он Зеленстрой (времянка, гараж, строймат, свет, тел) или меняю на 1 комн+доплата. Тел: 54-46-49, 60-81-82.

Сатып аламын-Куплю 1комн. кв. в г.Павлодар за налич.расчет 1 и последний этаж не предлагать. Тел: 87003372186 1 комн. улучш. кв. в районе ТОЦ за 25000 у.е. Тел. 677905, сот. 87003093571, 87054427365. 2-3-х комн. кв. в г.Павлодаре за 23 000 у.е. Тел. 62-65-78, сот.87009753549, 87052931902.

Айырбастаймын-Меняю 2-комн.кв,4/5, в Экибастузе (31 мкр), на 1-комн.кв в Павлодаре. 1-й и посл этаж не предлагать. Тел: 687643,687679,сот:87774600303 1-комн. ул.кв, 8/12, Дачный мкрн, на равноценную возле ПГУ . 1-й и посл этажи не предлагать. Тел: 687643,687679,сот:87774600303 3 комн. кв. улучш. планировки без долгов на 2 комн.ул. кв. в г.Павлодар без доплаты.Тел.87182778221, сот. 87770660134 4 комн.ул.кв. в г.Экибастуз 84 кв.м. на 2-х комн.ул. планировки в г.Павлодар без доплаты.тел.87182342081. 1 комн. кв. 2 этаж, 27 кв.м, тел, все счетчики в г.Экибастузе на малосемейку в г.Павлодар. Тел. 77-5517, сот.87016843486 4-х комн. кв. перепл. 1 этаж (кирп. дом) на 2-комн. улуч. кв. в г.Павлодаре (без доплаты). Тел.: 8 (7187) 778221, 87770660134. 5-комн. кв., Усольский м/р, на 2-комн. кв. с доплатой. Варианты. Тел: 52-73-20, 87776240460. 4-х комн.улучш. кв-ру в Экибастузе. (3 этаж, кирпич.дом, без долгов) на 2-3 комн. улучш. кв-ру (без доплаты) в Павлодаре. Тел: 8(7187) 34-20-81, сот: 87774615237. В Экибастузе 3-х комн. улучш. кв (1 этаж, лоджия, погреб, кирп.дом) на 2-х комн. улучш. в Павлодаре (без доплаты). Тел: 8 (7187) 78-82-21, сот: 87770660134. Дом в с.Кенжеколь 120 кв.м.,18 соток, все хоз/постр. на 2-х комн. кв. в Астане. Варианты. Тел: 35-23-32. Меняю 1/2 часть дома на 3, 4-х комн. кв. ул.Амангельды, Катаева, хоз/постр. Т. 60-66-65. Меняю 1 комн. улучш. кв., Торайгырова, 117, на 2 комн. улучш. кв., в центре, доплата 10000 у.е. тел: 37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184. Меняю 2-3 комн. кв. в Астане или за наличный расчет в пределах 60000 у.е. 2 комн. кв. Тел.: 87003093571, 87054427365. Меняю в с. Актогай ул.Абая, кв. 2, на г.Экибастуз 2-3 комн. кв. с доплатой. Тел.: 87184221430, сот. 87051765652, 87056069125. Меняю 2 комн.кв. ул.Катаева 15,на две малосемейки с санузлом. Тел: 553883. Меняю 1/2 часть дома на 3 комн.кв. (2 комн, все х/п, вода, гараж, баня) р-он МДС. Тел: 60-65-65. Меняю 2 комн. улучш.кв. 50,1/9 кв.м., на Амангельды, ост. 2 Южная, рядом маг.Топаз, Качирскиий на 2 комн. кв. на первом этаже в 9 этажном доме. Тел: 348346.

КТВ, ж/д. на длитель. срок. 40 000 тнг. Тел: 5312-31 Сдам в аренду помещение из 2-комн. 60 кв.м., крыльцо. На 1 Мая угол Торайгырова. Тел: 559814.

Халыќ тўтынатын тауарларТовары народного потребления Сатамын-Продам Холодильник «Чинар» в отл. состоянии. Тел: 508878, 87776516856. Холодильник «Бирюса» меняю на 1 голову барана. Тел: 62-63-69. Диван раскладной светлый (флок) имеется ящик для белья. Тел.: 67-25-91. Диван угловой кухонный. Тел:687643, 687679, сот:87774600303. Импортный кух.гарнитур угловой, б/у, 300/230. Тел: 64-42-40. Цифровой фотоаппарат новый-7000 тнг, сотовый телефон «Самсунг Е-250 I» новый, 9000 тнг. 32-25-24. Хол-ник «Бирюса» -12000 тнг., сундук - 3000 тнг, 2 кресла старого образца - 2000 тнг. Тел: 62-63-69. Авто/запчасти домкрат-5тн 3000 тнг. Тел. 55-38-23. Термостат отопление. 40-70 градусов германские 7000 тнг. Диск железный Р-16 3000 тнг. На машину Нива 1 шт. Тел. 55-38-23 звонить после 21.00 час. Полуприцеп самокос под ГСМ 2 куба. 90000 тнг. тел.33-77-43, сот.87777099826 Цифр. фотокамера Lumix DMC-FS3 (со всеми документами). 20 000 тнг. Тел: 67-99-24 Куртку кожаную 2-сторон. Новая. Турция р-р 50. тел. 64-44-28. Фляга алюминиевая 40 л. 3000 тг. Тел. 67-79-31. Мерекелік кештерге (той, соѕєы ќоѕырау, тїлектер кеші т.б.) арналєан сјнді киімдер. Тел. 87005557979, 87025557979. Свадебное платье пр-во Россия, р.44. 25000 тнг. Торг. Тел: 68-76-43, сот:87774600303. Ќоржын, тойбастар, ќўраќ-кґрпе тігемін, сатамын. Тел: 34-68-33, сот: 87013411393. Самовар на 45 литров электрический. Цена 25 000 тг. Тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Фляги 2 шт, б/у 38 литр, 5500 тнг. (шт). Тел: 60-2105. Заднее стекло с обогревом на Газ-3210, Цена 6000 тнг., тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Пылесос б/у «Самсунг» в раб. состоянии. Цена 3000 тнг. Тел: 64-29-50, сот: 87054086339. Номер KCEEL – 87019007967. Цена 500 тенге. Тел. 642950. Весы площадка 500 кг. Без гиревые. 45000 тг. Тел. 87183323381. Сварочный трансформатор, советское про-во, 38 Вт, 40000 тнг. Варианты. Тел. 87183323381. Комод 2 предмета с зеркалом (пр-во Китай, заводская) б/у 1 год, 300000 тнг. Тел. 55-18-81. Прихожая 25000, Тел. 60-09-23, сот.87044703265. Противогазы. Сот.87003780608. Фуфайку, новая, 10000 тнг. Тел. 54-41-80, сот. 87024630498, 87779757512. Куртку кож/заменитель р. 42-44, коричн. 5000 тнг. Тел: 322278, сот:87023091520. Сапоги коричн. демисезонные, р.37. 7000 тнг. Тел: 322278, сот:87023091520. Куртку кож/зам, р/р 42-44, коричн., цена: 5000 тнг, сапоги р/р 37, 7000 тнг. Тел: 32-22-78, сот:87023091520. Амортизатор передней 12у/201, кузов один от Мерседеса 5000 тнг, трапеция 124 кузов средней 3000 тнг. Тел: 508878, сот:87776516856.

Сатып аламын-Куплю Т/в цветной, импорт, гитару б/у до 5 000 тнг. Тел: 60-18-30. Парихмахерский салон с оборудованием действ. с хорошей проходимостью . Тел: 61-05-10. сот:87778677762. Советские рации Ангара, Карат, Виола, Гроза, Транспорт, Лен. Советские микросхемы, транзисторы, конденсаторы-КМ, резисторы, реохорды, реле РЭС, РПС, ДП и т.д. разъемы, контакты от автоматов и пускателей, тех/серебро, термотару. Тел: 61-96-68, сот: 8 701 730 36 37.

Автокґлік-Автотранспорт Сатамын-Продам ЗАЗ-1102 Таврия,1995 г.в. Расход экономичный, пробег 19 тыс. км, ОТС .Тел:54-18-02,сот: 87774354071 Блог двигателя АМ камаз 5320. стандарт. 200000 тг. Тел.87778649344 ЗиЛ 130, 1985 г/в, самосвал, 2900 у.е. Торг. или меняю на лег.маш. Тел. 33-77-43, сот.87777099826. Газель 2005 г/в, пассажир. маршрут., 6500 у.е. тел. 57-70-35, сот.87013474731. ЮМЗ – 6КЛ, ХТС, телега, запчасти, кун самодельный

5000 у.е. Торг. или обмен на иномарку 92 г/в, варианты. Тел.87184126236. Трактор МТЗ 50 (кунмен, саймандары бар) 7000 ш.б. тел: 87184126257; сот: 87774594993. Трактор ДТ-75, 6 000 ш.б. сот: 87184090342. Косилка гребкасымен (шґп итергіш, 4 донєалаќ жјне басќа саймандары бар), 300 000 тнг. Тел: 87184126257; сот: 87774594993. Мазда 5 минивен, 6 мест, 2005 г/в., автомат, темно-серый метталик, круиз 18200 у.е. или обмен на внедорожник. Тел: 87770698998. Land Rover Discovery 2007 г/в, dizel, тел: 45-57-37. Фолс Вента. 94 г/в, объем 1,8. 6000 у.е. или меняю на скот. Тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Шевролет Лачетти, 06 г/в., 1.6, ГУР, АБС, электропод., велюр, 11 000 у.е. 67-95-55. КамАЗ, 1993 г/в., 10 тонн с приц., с тахографом (треб. ремонт двигателя) Тел: 55-99-07. Автокран 1975 г/в, грузоподъемность 6,7 тонн на базе ЗИЛ-130. Тел.: 55-99-07. ГАЗ-53 (самосвал) 1985 г/в, ГАЗ-53 (будка), 1993 г/в., станок шлакоблочный. Тел. 55-99-07. Газель (грузовой, тент) 2003 г/в. Цена 7500 у.е., сот: 87774100311. МТЗ-50, 5 500 у.е. Сот: 8 705 198 69 33. Мотоцикл Урал в рабочем состоянии с документами, прицеп. 8(71834) 92444, сот: 87773324807. «Кия кредос 2» 1998 г/в серебристый, механика, полный элек/пакет, авто/сигнал., авто/запуск. 6000 у.е. Торг. Тел: 60-32-07, сот. 87015288215. Волга 2410, 1988 г/в, ХТС. 10 000 у.е. 8718 27264. Амортизатор передней 12у/201 кузов один от Мерседеса 5000 тнг, трапеция 124 кузов средней 3000 тнг. Тел: 508878, сот: 87776516856. Экскаватор-фронтальный погрузчик ТО-49 в отличном состоянии. Торг. Тел. 87054099967.

Айырбастаймын-Меняю Меняю трактор Т-25, сеялка, грабли толкачь, бортовая тележка-самосвал, 2ПТС-4 на а/м ВАЗ 2110-2115 не ранее 2000 г/в. Варианты. Тел. 87183323381.

Жўмыс іздеймін Ищу работу Ищу работу гидролог, топограф, юрист со стажем. Тел: 87779334622 Ищу работу шеф-повар, (квалифиц.) мужчина 52 года. Тел: 68-90-18, 67-04-81, сот: 87028692345.

Јртїрлі - Разное Услуги маникюра, наращ.ногтей гелем. Тел: 87779759511, 87003169294. Требуется менеджер по продажам металло-проката (парень, опыт, личн/авто). Тел: 33-44-21. Продам кирпич перегородочный красный, новый 30 тнг. (1шт). Тел: 78-25-07. Требуется продавец – консультант в интернет магазин. Тел. 62-73-94. Мїк (опилка) сатып аламын. Тел. 67-00-60, 87773470247, 20.00 кейін. Продам лошадь и 300 голов барана. Оптом и в розницу. Тел. 87183498317. Сантех., сварочные работы. Отопление, водопровод, канализация, стойки, гребенки, санфаянс, водосчетчики, батареи в нал., возьмем на обслуживание. Работаем с любым материалом. Тел. 78-19-91. Меняю место в садике №34, 1 мл гр (русская) на садик №7, 1 мл гр. Тел: 50-68-56. Выполню сметные работы. Тел.61-92-33, сот.87009155579 Продам котят 1,5 мес. Персидские экзоты. Тел. 672807. Продам щенка пуделя (девочка) тел: 63-19-70, сот.87023659961. Услуги газэлектро сварщика 6 разряда, выполнит сварочную работу в небольшом объеме. Тел. 57-37-15 Сантехнические работы замена труб, радиаторов, отопления водопровод, канализация, водосчетчик, санфаянс. Сот.87774512957. Меняю скот на 2-3 комн. кв-ру или на дом в г. Аксу. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. Электромонтер с образованием выполнит элект/монтажные работы любой сложности. Ремонт, элект/плит и т.д. Аварийный вызов тел: 87015244451. Ищу квартирантов на длительный срок. Сот: 87056024072.

Газеттерді «Ќазпошта» АЌ, «Ќазпресс» АЌ-ныѕ дїѕгіршектерінен, сондай-аќ облыстыѕ барлыќ елді мекендеріндегі пошта бґлімшелерінен алуєа болады. Газету можно приобрести в киосках АО «Казпочта», АО «Казпресс», а также во всех почтовых отделениях населенных пунктов области.

92

Жалєа беремін - Жалдаймын Сдам - Сниму 1 бґлмелі пјтер жалєа аламын 1 Май кґшесі, центр. 25 000 тнг. дейін. Тел: 87184127264, 87053413693. 1-2 бґлмелі пјтер жалдаймын, жас отбасы. Тел: 54-21-42, 87051528557. Сниму 1-2 комн.кв. молодая семья. тел. 87051528557. Сниму 1 комн.кв. Семья в р-не Кутузова, Катаева за 18000+ком.услуги. тел.50-82-85, сот.87776592933. Сниму 2-комн. кв. 25000 тнг+комуслуги. Тел: 87779381798. Сниму 2-3 комн. кв. (семья). Тел: 60-60-15; 45-87-19; сот: 87051592085. Сдам 2-комн. кв. 27 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сдам 2 комн. кв. част.меблиров., 4/5, домофон,

Хабарландыруларды ќабылдау бекеттері: Павлодар ќ-сы, Марєўлан к-сі, 102; Ленин к-сі, 143; «Айгїл», «Матадор» дїкендері; Кутузов к-сі, 157; Ак. Сјтбаев к-сі, 27; №8 кеѕсе; Естай к-сі, 40; «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Екібастўз ќ-сы, «Информбюро» ЖШС, Јуезов к-сі, 15; «ГорТВ», Энергостроитель к-сі, 9; «Вести Екибастуза» №1 кеѕсе, Јуезов к-сі, 49/7.


ХАБАРЛАМА

13 тамыз, сенбі, 2011 жыл №92 (14729) www.saryarka-samaly.kz

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

АЖАЛДАН АМАН АЛЫП ҚАЛДЫ Тамыр соғысы тоқтап қалған американдық азаматтың жүрегіне 25 адам бір жарым сағат бойы массаж жасап, оны ажалдан аман алып қалыпты. Миннесота штатындағы Гудхью деп аталатын шағын қалашықтың 54 жастағы тұрғыны май құю стансасының жанында есінен танып қалады. Өрт сөндіру бригадасында жұмыс істеген кездерінде алғашқы жәрдем көрсетудің әдістерін үйренген ағайынды Эл және Рой Лодермайерлер оның жүрегіне массаж жасай бастайды. 15 минуттың ішінде оларға көшеде кетіп бара жатқан 20 шақты адам қосылады.

Медициналық тікұшақ келгенше олар бірінбірі алмастырып, жүрекке массаж жасауларын тоқтатпайды. 1,5 сағат бойы әрекет еткен адамдар Снитцерді ажалдан арашалап қалады.

СУ АСТЫНДА ӨТКЕН ТОЙ Италияның Каполивери қаласындағы үйлену тойы су астында өтіпті. 261 адам қатысқан бұл той Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген. Халықаралық ақпарат агенттіктердің мәлімдеуінше, мұндай той бұрын-соңды болмаған. Той иелері 37 жастағы Виола Франческа Коломба мен 33 жастағы Джампьеро Джаннокаро үйлену тойларын су астында

А. М. Майлин жұмыс жобасын мемлекеттік экологиялық сараптамаға ұсынады: «Дүкен, кафе, дәмхана және офис». Мекенжайы: Павлодар қ., Арғынбаев к., 34. Ескертулер мына телефон арқылы қабылданады: 33-20-21. (9) Утерянный диплом КТД – ІІ № 0298726, выданный ПШ №8 г. Павлодара в 2004 г. на имя Жанагельды Кабаевича Смагулова, считать недействительным. (7) В связи с ликвидацией ИП Дуабеков А.А.(РНН 451520196279) все претензии принимаются в течении месяца со дня опубликования объявления по тел: 622582 (16) 2006 жылғы Ш.Айманов атындағы гимназия мектеп-интернатын бітіргені жөнінде Шугатаев Аспанбек Ериковичке берілген ЖОБ 1645999 аттестаты жарамсыз деп танылсын Утерянную печать адвоката Павлодарской областной коллегии адвокатов Мухтара Буркутовича Батырбаева, считать недействительной. (4)

өткізуді ұйғарады. Некелесу тойына қатысқан адамдардың бәрі үстеріне гидрокостюм киіп келген. Ал күйеу жігіт, су өткізбейтін смокинг кисе, қалыңдықтың үстінде вуалі бар гидрокостюм болыпты.

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҚЫМБАТ ИТ Қытайлық миллионер тибет мастифиінің күшігін 10 млн. Юаньға сатып алды. Бұл – 1 000 000 долларға жуық ақша. Дүние жүзінде ит тұқымы бұрын-соңды мұнша қымбатқа сатылған емес. The Daily Mail басылымының мәлімдеуінше, 11 айлық күшік әлемдегі ең қымбат ит ретінде

7

рекорд иесі атанбақ. Оның жүні ашық жирен түсті. Аты – Хун Дун, қытай тілінде «судың үлкен шалпылы» дегенді білдіреді. Қожайыны күшікті өмірге әкелу үшін көп ақша жұмсағандықтан, оны қымбатқа бағалаған көрінеді. Хун Дунның жаңа қожайыны итке тауық, сиыр еті, балық, теңіз өнімдері мен қияр беріп өсіруді ұйғарып отыр. Тибет мастифі иттің нағыз қытайлық тұқымы саналады. Аңыз бойынша мұндай ит Буддада болған. Мастифтердің терісі қатты келеді, сондай-ақ, олар қожайынына ешқашан айбат шекпейді. 2009 жылы осындай төбет 60 мың долларға сатылып, сол кезеңдегі ең қымбат ит деп танылған болатын.

Утерянный акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования кадастровый № 14:218:017:433 по адресу: г. Павлодар, ул. пер. Боткина, 225, выданный на имя Сабиры Жаровны Биляловой и Бауыржана Вахитовича Билялова, считать недействительным. (15) Утерянный аттестат о неполном образовании НОБ 0367400 СШ №24 г.Павлодара, выданный 16.06.2011 г. на имя Мадияра Мынжасаровича Макимова, считать недействительным. (7)

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 2011-2012 оқу жылына күндізгі және сырттай

оқыту бөлімдеріне

оқушыларды қабылдайды:

КОЛЛЕДЖ

- Тамақтану өнеркәсібінің технологы (9-11 сынып базасында, бюджет) - Экология және табиғатты қорғау қызметті (9 сынып базасында, бюджет) - Жылумен қамтамасыздандыру жүйесі мен жылу техникасы құрылғылары пайдалану

(9 сынып базасында, бюджет) - Тағам өндірісінің технологиялық процестерін автоматтандыру және оны басқару - Туризм (11 сынып базасында, бюджет) - Сүт өнімнің технологы (11-сынып базасында, бюджет)

КӘСІБИ ЛИЦЕЙ Павлодар облысы МАЭС 27.06.2011 ж. шешімдерімен төмендегілер конкурстық өндіріспен банкрот деп танылды: «АРТЕМИДА-ЭК» ЖШС, заңды тұлғаларды мемл.тіркеу куәлігі №6761945-16-ЖШС 2007 ж.19.01., CТН 451600220511, заңды мекенжайы Павлодар обл.Екібастұз қ. Мәшhүр Жүсіп көшесі 47-129; «СЕРВИСЦЕНТР»ЖШС, заңды тұлғаларды мемл.тіркеу куәлігі №8045-1945-ЖШС 2001 ж.10.01., CТН 451600036460, заңды мекенжайы Павлодар обл. Екібас тұз қ. Пшенбаев көшесі 19-1; «ТехСнаб-ЛБ»ЖШС, заңды тұлғаларды мемл. тіркеу куәлігі №76 -1945-16-ЖШС 2009 ж.12.08., CТН 451600216917, занды мекенжайы Павлодар обл. Екібастұз қ. Замкнутый проезд көшесі 10. Арыздар хабарландыру жарияланған күннен 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Павлодар қ. Толстой көш.,19 үй, 38 пәтер, тел. 8(7182)61-91-88. Решениями СМЭС Павлодарской области от 27.06.2011 г.признаны банкротами с возбуждением конкурсного производства: ТОО«АРТЕМИДА-ЭК» свид-во о госрегистрации юр. лица №676-1945-16-ТОО от 19.01.2007 г. РНН 451600220511, юр.адрес Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшhұр Жүсіп 47-129; ТОО «СЕРВИСЦЕНТР» свид-во о госрегистрации юр.лица №8045-1945-ТОО от 10. 01. 2001 г. РНН 451600036460 юр.адрес Павлодарская обл. г.Экибастуз, ул. Пшенбава 19-1; ТОО «ТехСнаб-ЛБ» свид-во о госрегистрации юр. лица №76-1945-16-ТОО от 12.08.2009 г. РНН 451600216917 юр.адрес Павлодарская обл. г.Экибастуз, ул. Замкнутый проезд 10. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Павлодар, ул.Толстого 19-38 тел. 8(7182)61-91-88. (1)

«ХҚКО тиімді қызметі - әлеуметтік маңызды мәселе» Алдағы уақытта хабарланғандай, ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және ХҚКО қызметін үйлестіру бойынша Комитеттің (одан әрі – Комитет) ХҚКО алдына қойған ең басты міндеті көрсетілетін қызметтер сапасын жоғарлату мақсатында қызметті модернизациялау болып табылады. Комитеттің тапсырмасына сәйкес, қолданылатын рәсімдерді оңтайландыру мен модернизациялау мақсатында, мемлекеттік қызметтерді көрсету барысында осал жерлерді анықтау мақсатында «Павлодар облысы Халыққа қызмет көрсету орталығы» РММ басшылығымен ХҚКО қызметі не мұқият сараптама жасалуда. Негіз болып Орталық қызметінің мониторингі мен бақылау бойынша қызметкерлер жұмысын жақсарту, бизнесбарыстарын оңтайландыру, Электронды Үкімет порталын үгіттеу, шалғай жатқан аудандардың тұрғындарына мемлекеттік қызмет қолжетімді болу үшін, бекітілген кестеге сәйкес осы өңірлерге «Мобильді ХҚКО» жұмысын ұйымдастыруға жаңа көзқарастар бойынша кепілдемелер алынып отыр. ХҚКО қызметкерлері мен өтініш берушілердің арасында жақсы өзара қатынасы мен ті келей байланыс орнату үшін, яғни терезенің жоқ болуы, тұрғындарға кедергісіз қызмет көрсету жұмыс жүйесінің жаңарылуы аяқталуда. Қазіргі кезде бас ХҚКО операциялық залында жиһаздар мен ұйымдастыру техникасын орналастыру жүріп жатыр. Бұдан басқа бас ХҚКО тосу залының кіре беріс дизайн жобасы әзірленуде (балалар алаңы, «рецепшн», ксерокс, фотограф, күзет, төлем кассалары, оқу бөлмесі). Ең басты аспект - бұл қызметкерлердің кәсіби дайындығы, уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдерімен оқыту семинарларын жүйелі түрде жаңа сапалы деңгейде өткізу. Нақты мемлекеттік қызмет бойынша оқыту шаралар топтамасын өткізгеннен кейін, инспекторлар мен кеңесшілер сынақ тапсырады. Осы тәрізді бақылау түрі өткізілетін оқыту шараларынан жоғары нәтиже алуға мүмкіндігін беріп отыр. Қайтарымдар мен бас тартуларды

болдырмау үшін, а.ж. шілде айында Павлодар облысының уәкілетті органдарымен әр түрлі тақырып бағыттары бойынша 4 семинар өткізілді. Сыбайлас жемқорлық көріністерін болдырмауға бағытталған, алдын алу шаралары тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. Өзара қатынас туралы Меморандум мен біріккен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Жоспарын іске асыру мақсатында, «Нұр Отан» ХДП Павлодар филиалы және «Павлодар облысының Халыққа қызмет көрсету орталығы» РММ бірігіп, «Нұр Отан» ХДП ПОФ қарамағында сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша облыстық Кеңестің хатшы-заңгер кеңесші Г.К.Саруаровтың қатысуымен, а.ж. 29 шілде айында «Павлодар облысының Халыққа қызмет орталығы» РММ-де азаматтарды қабылдау өткізілді. Тұрғындардың қажеттілігіне дер кезінде әрекет ету мақсатында статистикалық ақпаратқа реттік сараптама жүргізіледі, сонымен қатар, азаматтар тарапынан түскен шағымдар мен ұсыныстарға тұрғындардан үнемі сауалнама алынып отырады. Сонымен қатар тосу залдарында жайлы жағдай деңгейін жоғарылату мақсатында, санитарлық норма бойынша талап етілетін, температуралық режим сақталып, қыс уақытында жылу жүйесімен және жазғы кезде кондиционерлермен жүзеге асырылады. Кеңесшілердің жұмыс орындары «reception» ұстанымы бойынша жабдықталған. Қалалық және аудандық филиалдардың тосу залдарында Call –орталық 1414 телефон нөмірі көрсетілген маңдайша ілінген, онда ХҚКО қызметінің мәселелері бойынша кеңестік қызмет көрсетіледі. А.ж. 14 маусым айында бекітілген Қазақстан азаматтық Альянс және Комитет арасындағы өзара қатынас туралы Меморандумға сәйкес, ХҚКО қызметіне барлық параметр бойынша үнемі мониторинг жүзеге асырылып отырады. «Павлодар облысының Халыққа қызмет көрсету орталығы» РММ облыс тұрғындарына қызмет көрсету сапасын жоғарылату мақсатында, модернизациялау бойынша жұмысты қарқынды түрде жалғастыруда. (20400)

- Жиһаз құрастырушы (11 сынып базасында) - Эколог - зертханашы (9 сынып базасында)

- Сүт

өндірісінің

шебері (9 сынып базасында)

ҰБТ сертификатынсыз қабылданады. Біздің мекенжайымыз: Павлодар қ., Я.Геринг к-сі, 78 (бұрынғы Энгельс) Жатақханасы бар. тел. 50-53-16, 51-58-59

БАСПАСӨЗ ПАРАҒЫ «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасы шеңберінде қажетті мамандарды даярлауды, қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды ұйымдастыру жүзеге асырылуда. Ағымдағы жылдың 9 тамызынан бастап, Екібастұз қаласында ИнЕУ колледжінің базасында «Электромонтер» мамандығы бойынша оқыту басталды. 12 тамыздан бастап, облыс кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының мамандарды даярлау орталығында ЭВМ операторларын оқыту басталады. 16 тамызда «Электрмен және газбен дәнекерлеуші» мамандығы бойынша топты оқыту басталады. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

Қайрат Зарыққанұлы Бұғжановты еске аламыз Бұғжанов Қайрат Зарыққанұлы 1961 жылы, 13 тамызда, Лебяжі ауданы, Жамбыл совхозының Сталин ауылында дүниеге келді. 2000 жылы 17 мамырда қайғылы қазаға ұшырап, сұм ажал арамыздан Қайратты алып кетті. Қайратжан тірі болса, 2011 жылғы 13 тамызда елу жасқа толушы еді. Мерейтойын тойлаушы едік. Бірақ оған жете алмадық. Қайратжан асқар тауымыз еді, тірегіміз еді. Қайратжан өмір бақи жүрегімізде сақталады. Жатқан жерің, топырағың торқа болсын. Басыңда шамшырақ жанып тұрсын. Қайратжан, бәріміз сені сағындық. Еске алушылар: Анаң - Саруар, жұбайың Инна, қыздарың - Индира, Карина, Динара, туған-туыстарың.

(3)

Успен ауданының әкімі облыс әкімінің көмекшісі Қазбек Тілеубекұлы Рымжановқа әкесі Рымжанов Тілеубек Сәкенұлының қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. (13) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі орман және аңшылық комитетінің ұжымы Рымжанов Тілеубек Сәкенұлының қайтыс болуына байланысты жұбайына, туған-туысқандарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің әкімшілік және кәсіподақ ұжымы Рымжанов Тілеубек Сәкенұлының қайтыс болуына байланысты туған-туысқандарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. Павлодар қаласының әкімі, Павлодар қаласы әкімінің аппараты, қалалық мемлекеттік мекемелердің басшылары «Павлодар қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ бастығы Щичко Татьяна Игоревнаға анасы Анна Михайловнаның мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. (20401) Павлодар облысы ішкі саясат басқармасының «Аналитикалық ақпарат орталығы» ШЖҚ ұжымы мен облыстық «Сарыарқа самалы», «Звезда Прииртышья» және «Регион. kz» газеттерінің редакциялары Амантай Жүсіпұлы Усамбаевқа інісі Қабдылмүтәләп Жүсіпұлының мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.


8

13 тамыз, сенбі, 2011 жыл №92 (14729) www.saryarka-samaly.kz

СПОРТ

ФУТБОЛ

ÑÈÐÈß KYÐÀÌÀÑÛÌÅÍ ÒÅH ÒYÑÒIÊ Бўл ойын біз їшін алдаєы ресми матчтарєа дайындыќ еді. Біраќ, ойын «жолдастыќ кездесу» дјрежесіне ќарамастан, жанкїйерлер арасында їлкен ќызыєушылыќ тудырды. Біріншіден, ќўраманыѕ тізгінін енді єана ўстаєан маманныѕ аяќ алысына біздіѕ жўрт сынмен ќарады. Екіншіден, їш рет ойсырай ўтылєан Сирияєа есе ќайтаруды ќаладыќ. Їшіншіден, бїкіл јлемніѕ бјс тігушілері Ќазаќстанныѕ жеѕісіне сенді. Дегенмен, жеѕіске жете алмадыќ. Біраќ, таєы ќайталаймыз, жеѕіске жетпедік деп ґкпелеу орынсыз. Ќўрама ойыншылары шабуылдаудыѕ жаѕа їлгісін ќалыптастыра бастапты. Ќўдды Азия мен Еуропа футболыныѕ текетіресі болєандай. Сирия да наєыз азиялыќ футбол ўсынды. Кездесуде Сирия ќаќпасынан саѕылау тапќан Жамбыл Кґкеевтіѕ есімі екінші рет тарихќа жазылды. Естеріѕізде болса, Жамбыл «Уэмблиде» Англия ќаќпасына гол соќќан еді. Жанкїйер ќауым Ўлан Ќонысбаев пен Танат Нґсербаевтыѕ ќимылына да дјн риза. Сергей «їштігі»: Гридин, Остапенко, Хижниченко да команданыѕ белді ойыншылары екенін дјлелдеп баќты. Тек ќаќпашы жаєы солєын тартќаны кґзге ўрынды.

Бїкіл ґмірін балаларына арнап, ана бола білген, бїгінде ўлын ўяєа, ќызын ќияєа ќондырып, немерелерініѕ сїйікті јжесі болып отырєан Аќсу ауданыныѕ Кызылжар ауылыныѕ Барынтал бґлімшесінде тўратын асыл да аяулы анамыз Тїсіпбекова Орынбасар Шјріпќызы 11 тамызда 60 жасќа толып отыр. Ґмірдіѕ талай белестерін баєындырєан, јулеттіѕ берекесін їйлестіріп отырєан аяулы жан бїгінгі кїні ўрпаєын ґсіріп-ґндіріп, ќызыєына бґленіп отыр. Баршамыз їшін аса ќымбатты адам болып табылатын мерейтой иесін айрыќша ќуанышпен мыќты денсаулыќ, ќажымас ќайрат, ўзаќ ґмір тілейміз.

футболдан Сјрсенбініѕ сјтінде пт ай ты н ба к не ра Бе Ми ро сл ав Астана тґрінде Ќазаќстан ќўрамасы н жолдастыќ ме Сирия ќўрамасы бімен теѕ тїсті. кездесу ґткізіп, 1:1 есе футболшылар Есепке ќарап біздіѕ уге келмейді. нашар ойнады де да жігер мен ын Ўлттыќ ќўрама ойын ы. ад ал йќ ґсу ба

Басќа олќылыќтарды Беранек ќойын дјптеріне тїртіп алєан болар. Ќателікпен жўмыс жасап, ресми ойындарда кемшіліктіѕ орнын толтырып шыќсаќ болєаны. Ќазаќстан ќаќпасына доп енгізген Сабах та јріптестерініѕ ыќыласына бґленгені аныќ. Команданыѕ басшылыєынан бастап Ораза тўтатын сириялыќтардыѕ кїш-ќуаты мен ќарым-ќабілетіне ќайран ќаласыѕ. Алла сїйген пендесіне жјрдемші деген осы болар, сірј. Айтпаќшы, бўл ойында павлодарлыќ «Ертістіѕ» ќаќпашысы Антон Цирин да алаѕєа шыќты. Екінші кезеѕде алаѕєа шыќќан ол сириялыќтардыѕ бірнеше жойќын шабуылын ќайтара білді. Сондай-аќ, осы кездесуде алаѕєа жеті ќазаќ жігіті шыќты. Мўныѕ ґзі ќуантарлыќ жайт емес пе?! Фархат ЈМІРЕНОВ.

Ќўтты болсын мерейтойыѕ мјні зор, Ќуанышта ататўєын таѕы бол. Ќала берсін соѕыѕыздан ізгі жан. Ўрпаќтардыѕ тілегі бір, јні мол. Келер кїнге тілейміз амандыќ, Тілек еттік шын жїректен бјрімізТаєдыр ешбір кґрсетпесін жамандыќ, Мыќты болып, жїз жыл ґмір сїріѕіз! Тілек білдірушілері: жолдасыѕ Ґмірзаќ, ўлдары-келіндері, ќыздарыкїйеу балалары, немерелері, жиендері.

(5)

Баянауыл ауданы Бірлік ауылыныѕ тўрєындары асќар тау јкеміз, аяулы анамыз Егінтай мен Жаѕылтай Аќболиндер тамыз айыныѕ 10 кїні отау ќўрєалы мерейлі де мјртебелі 50 жыл болды. Бўл кїнде ўлын ўяєа, ќызын ќияєа ќондырып отырєан јкеміз бен анамызєа зор денсаулыќ, ўзаќ єўмыр, шуаќты кїндер тілеп, немере-жиендердіѕ, шґберелердіѕ шат кїлкісіне бґленіп, балаларыныѕ, туєан-туысќандарыныѕ, ќўдаларыныѕ, достарыныѕ ортасында бейнетсіз ґмір сїре берсін демекпіз. Ќўтты болсын 50 жылдыќ тойларыѕыз, Орындалсын арман-тілек, ойларыѕыз.

Немере-жиен ќызыєымен ќартаймай, Мейірімге толсын тўла бойларыѕыз!

Ізгі ниетпен: балаларыѕыз: Ерболат-Гаућар, Ерєанат-Айжан, Јсет-Майра, ЈлібекАйдана, Сјндігїл-Амангелді, Меѕдігїл-Асќар, Јзілхан-Јлия, немере-шґбересі, (11) жиендері.

Кенжекґл ауылыныѕ тўрєындары асќар таудай јкеміз Тўрлыбаев Асќар Єабитўлы мен ардаќты анамыз Тўрлыбаева Тілектес Мўќаметќалиќызын шаѕыраќ кґтергендеріне 40 жыл толуымен ќўттыќтаймыз. 40 жыл бўрын ата-анамыз жїрек жарастырып, таєдыр табыстырып, ќайталанбас сјттерін бірлесе ґткізіп келеді. Ќыздарын ќияєа ќондырып, тату-тјтті ґмір сїріп жатыр. Алдаєы єўмырлары маєыналы да мјнді, ќызыќ пен ќуанышќа толы болуына Алла нјсіп етсін! Тілек білдірушілер: ќыздары, кїйеу балалары, жиендері. (1)

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 61-80-15 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18.

«Сарыарќа самалы» газетініѕ јрбір номері Сіздерге тўраќты јрі уаќытылы жеткізілуі біз їшін аса маѕызды. Газетті тасыпжеткізу ќызметіне байланысты ґтініш-тілектеріѕізді ескере отырып, тґмендегі сауалнамаєа жауап берулеріѕізді сўраймыз: сы з ба ? ты лы ал ып тў ра 1. Га зе тт і уа ќы ле ді? ше ре т же тк ізі 2. Ап та сы на не ре ді? кім же тк ізі п бе 3. Сіз ге га зе тт і ѕызєа ы номері ќолы 4. Газеттіѕ соѕє ол ќа й но ме рі ед і? не жј ді ќа ша н ти ізу зе т-ж ур на л же тк 5. По шт ан ыѕ га ? ма ла то з іѕі ќызметіне кґѕіл

Мекенжайымыз:

Осы сауалн амаєа ба йл ан ы ст ы жауаптары ѕызды тґм енде кґрсетілге н мекенж айєа жіберулер іѕізді немес е телефон ар ќылы хабарласул арыѕызды сўраймыз.

Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. «Сарыарќа самалы» газетініѕ редакциясы. Телефоны: 61-80-15.

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

Газет аптасына їш рет

Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 61-80-19 шыєады, апталыќ тїскен барлыќ хаттарєа Јлеуметтік мјселелер: таралымы 39458 дана, тегіс жауап беруді саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 2 б.т. Жарнамалыќ Газетті сайттан оќитындар саны 61-80-23; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» материалдардыѕ Кеше тїске дейін - 338 Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Бўл айда - 17482 61-80-20; берушілер жауап береді. Жалпы -440181 Экономика 61-80-37; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері Баспа индексі 65441. редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген Павлодар облыстыќ кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі «Информ-Бюро-Экибастуз» келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 61-80-18; ЖШС “PrimaLux” «Сарыарќа самалынан» Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. баспаханасында басылды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. ЌР, Павлодар облысы, сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Екібастўз ќаласы, 61-80-17; Жарияланєан Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар Јуезов кґшесі, 15-їй. маќалаларды, «ЖАС times» Газеттіѕ сапалы басылуына ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 61-80-18; баспахана жауап береді. безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі Телефоны: 8/7187/755044. тек КМК рўќсатымен Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. жїзеге асырылады. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-13 s_samaIy_reklama@maiI.ru Тапсырыс Г11-1502. Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; E-mail: s_samaIy@maiI.ru Номердіѕ кезекші фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді. жјне ќайтарылмайды. Жарќынбек АМАНТАЙ.

Сарыарқа самалы  

13 тамыз, сенбi №92 (14729)