Page 1

7

№ 76 (14713)

шілде, бейсенбі 2011 жыл

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ÀÉÁÛÍÛ ÀÑKÀK ÀÑÒÀÍÀ

облыс орталыєында ару ќаланыѕ туєан кїні кеѕінен аталып ґтті 6 шілде – Астана ќаласыныѕ кїні. Алаштыѕ айбынын асќаќтатќан ару ќаланыѕ туєан кїнін Павлодар ќаласыныѕ тўрєындары ерекше куанышпен атап ґтті. Бўл кїні тїрлі спорттыќ жарыстар ўйымдастырылып, јсем де јуезді јн шырќалды. Мыѕ бўралєан бишілер ґз ґнерлерін ортаєа салып, жергілікті халыќ пен ќала ќонаќтарына мерекелік кґѕіл-кїй сыйлады.

Астана кїнін мерекелеу облыс орталыєында бірнеше кїн бўрын басталєан болатын. Айтулы мереке ќарсаѕында ґѕірде јлеуметтік-экономикалыќ маѕызєа ие жаѕа єимараттар ашылып, тїрлі байќаулар ґткізілді. Жўртшылыќ назарына кітап кґрмелері ўйымдастырылып, концерттік баєдарламалар ўсынылды. Мереке кїні жергілікті тўрєындар алдымен орталыќ жаєалауєа ќарай аєылды. Мўнда таѕертеѕгілік шаќта жасґспірімдер мен ардагерлер мерекелік марафон ґткізді. Жїзден аса жеѕіл атлет ќатысќан спорт шарасында аудандардан келген спортшылар да болды. Солардыѕ бірі - Ертіс ауданынан келген республикаєа танымал марафоншы Ермек Сетербаев. «Астана кїніне орай ґткізілетін жїгіру марафонына жыл сайын ќатысамын. Биыл кіші ўлымды ертіп јкелдім. Жалпы, ґз басым Елордамызда бірнеше мјрте болып ќайттым. Ару ќала жыл сайын гїлденіп келеді. Ондаєы јсем єимараттар ерекше кґз тартады. Асан ќайєы іздеген жерўйыќ осы – Астана дер едім. Спорттыќ шараєа жїлде алу їшін ќатысып отырєаным жоќ. Еѕ бастысы - жерлестерімніѕ ќуаныштарына ортаќтасу»,- деді спортшы. Жеѕіл атлетикадан жасґспірімдер арасындаєы ел чемпионы Евгения Фандюшина бўл марафонныѕ жеѕімпазы атанды. Евгенияны сґзге тартќанымызда: «Ќазір он бес жастамын. Бір кездері Астанаєа барып, јсем ќаланыѕ сўлу єимараттарын ґз кґзіммен кґруді армандайтынмын. Жеѕіл атлетикамен шўєылданєанныѕ арќасында Елордада бес-алты рет болдым. Астана алєаш барєанымдаєыдан јлдеќайда кґркейіп, жайнай тїсуде. Жыл сайын облыс орталыєында бас ќаламыздыѕ туєан кїніне орай ґтетін жеѕіл атлетика жарысына їзбей ќатысып келемін. Биыл

спортшылардыѕ саны артыпты. Халыќтыѕ бўќаралыќ спортќа јуестенуін осыдан-аќ аѕєаруєа болады»,-деді. Марафонєа ќатысушылардыѕ ішінде Астана мен Алматы ќалаларында ґткен 7-ші ќысќы Азиада ойындарында ел намысын ќорєаєан Андрей Головко да бар. Ол жерлестерініѕ ќуанышты сјттерін бґлісуге келгендігін жеткізді. Мерекеде сондай-аќ, спорттыѕ бірнеше тїрінен жарыстар ўйымдастырылды. №21 жјне №42 мектептердіѕ спорт алаѕдарында 2000-2001 жылы туєан жасґспірімдер арасында шаєын футболдан жолдастыќ кездесулер ґтті. Армрестлинг, кір тасын кґтеру спорты бойынша да жарыстар болды. Јуесќой баскетболшылар стритбол алаѕында ґзара сынєа тїсті. Јсіресе, жаєажай футболын тамашалаушылар кґп болды. Мерейлі мереке кїні ќаламыздаєы балалар саябаєында да ерекше шаралар ўйымдастырылды. Бїлдіршіндерге арналєан ойын-сауыќ жиналєан ќауымды ерекше јсерге бґледі. «Колос» балалар мјдени ойынсауыќ орталыєыныѕ ўйымдастыруымен јзіл-сыќаќќа, сјбилер ќиялындаєы кейіпкерлерге толы ќойылымдар мен сўраќ-жауап ойындар ойналды. «Ќара жорєа» биін «Алдар кґсеге» еріп билеген балалар тјтті сыйлыќтарєа ие болды. Сондай-аќ, Астана ќаласына байланысты ќызыќты сауалдар ќойылып, маєлўматтар берілді. Мерекелік шараєа келген №39 мектептіѕ 1-сынып оќушысы Рахат Есілбаев: «Мен Астананы јлі кґрген жоќпын. Негізі барєым келеді. Ол - биік їйлері кґп

јдемі ќала. Бїгін Астананыѕ туєан кїні. Маєан мына концерт ўнады» - деді бїлдіршін. Шара соѕында асфальтты алаѕќайєа сурет салуєа кіріскен сјбилер ґз ќиялындаєы Елорданы барынша јдемі сипаттауєа тырысты. Біреуі, ќўлпырєан гїл салса, екіншілері жарќыраєан кїнніѕ суретін салды. Сондай-аќ, «Бјйтеректіѕ» суретін бейнелеген бїлдіршіндер ґз ґнерлерін Астана ќаласыныѕ туєан кїніне тарту етті. Аталмыш саябаќќа ќойылєан балалар техникалыќ жјне кґркемсурет мектептері шјкірттерініѕ ќолынан туєан ойыншыќтар мен мїсіндер, јсем суреттер кґрмесі жиналєан жўрт назарын ґзіне аударды. Кґркемсурет мектебі оќушыларыныѕ Астана ќаласыныѕ туєан кїніне арнап салєан туындыларыныѕ бірќатары Елордада ґтетін суретшілер сайысына ќатысып жатќандыєын айтты аталмыш оќу орныныѕ ќызметкері А.Сусленикова. Орталыќ саябаќта армян ўлттыќ-мјдени бірлестігініѕ кїні мерекемен ќоса аталып ґтті. Саябаќќа жиналєан ќауым јсем јнге бґленіп, армян ўлтыныѕ ґнерін тамашалады. Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ Павлодар облысы бойынша аппаратыныѕ меѕгерушісі С.Жетпісбаев жиналєан ќауым мен армян ўлты ґкілдерін мемлекетіміздіѕ ордасы - Астана ќаласыныѕ туєан кїнімен ерекше ќўттыќтап ґтті. Аппарат меѕгерушісі ґз кезегінде еліміздегі татулыќ пен тўраќтылыќќа еѕбек сіѕіргені їшін орталыќтыѕ басќару ќўрамыныѕ мїшесі М.Агекянєа облыстыќ Ассамблеяныѕ Ќўрмет грамотасын табыс етті. Облыс орталыєында Астана кїніне арналып таєы бір ерекше шара - сегіз ќырлы, бір сырлы сайыпќырандардыѕ «жігіт сўлтаны» сайысы екі кїнге жалєасты. Аталмыш байќауда ґѕіріміздіѕ јр ауданынан бір їміткерден баќ сынаєан

болатын. Алдымен аударыспаќ, теѕге алу сынды ат спорты тїрлерінен сынєа тїскен жігіттер одан соѕ аќыл-ой ўшќырлыєы жјне ґзге де ґнерлерін ортаєа салып, халыќты ерекше мерекелік шаттыќќа бґледі. Астана кїнін мерекелеу Павлодар ќаласындаєы Ќ.Јбусейітов атындаєы мјдени-сауыќ орталыєында жалєасты. Мўнда балаларєа арналєан «Сјлем, Астана» концерттік баєдарламасы ґтті. Бїлдіршіндер јн айтып, би биледі. Театрландырылєан ќойылымдар кґрсетіліп, ќызыќты ойындармен кґрініс тапты. Сонымен ќатар, айтулы кїн Естай атындаєы ќалалыќ мјдениет сарайында «Астана – жастар ќаласы» атты мерекелік кешке ўласты. Жасґспірімдер батыс, шыєыс жјне ўлттыќ наќыштаєы билерді орындауымен ерекшеленді. С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапханада Ќ.Јбусейітов атындаєы мјдени-сауыќ орталыєы мен С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ ўжымы ґз ґнерлерін кґрсетті. Мереке соѕы халыќтыќ серуенге ўласты. «Јнім сенсіѕ, Астана!» деген ўранмен ґткен мереке жергілікті ґнер жўлдыздарыныѕ концертімен жалєасын тапты. Ал кешкісін жастар мерекелік би кешініѕ кујсі болды. Фархат ЈМІРЕНОВ, Жарќынбек АМАНТАЙЎЛЫ.


ЭКОНОМИКА

Дїйсенбі кїні Астанадаєы «Кґрме» кешенінде «Ќуатты Ќазаќстанды бірге кґркейтеміз!» атты индустриялыќинновациялыќ форумы аясында еліміз бойынша жалпыўлттыќ телекґпір ўйымдастырылып, Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаев «онлайн» режимінде ўлттыќ экономика їшін аса маѕызды 8 жобаныѕ іске ќосылєанына куј болды. Шара барысында облысќа ќарасты Екібастўз ќаласында жїк вагондарын шыєаратын жаѕа зауыттыѕ ќуатын арттыру бойынша ґндірістіѕ тўсауы кесілді, сондай-аќ, ГРЭС-2 станциясындаєы №3 энергоблок ќўрылысыныѕ алєашќы іргетасы салынды.

їлкен табыс, мыќты денсаулыќ тілеймін. Зауытты іске ќосыѕыздар!,- деді Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев. «Ќазаќстан вагон жасау компаниясы» ЖШСніѕ бас директоры Ќабылбек Тґлепбергеновтіѕ айтуына ќараєанда, ґндірістіѕ негізгі ерекшелігі – оныѕ инновациялылыєында. Мўнда роботты жјне микропроцессорлы техника кґптеп пайдаланылады. Барлыќ ґндірістік їрдіс автоматтандырылєан. Бўєан дейін осы жерде «Таман» серіктестігі вагон жґндеумен айналысып келген. Вагон ќўралдарын деполыќ жјне кїрделі жґндеуден ґткізетін кјсіпорынныѕ технологиясы да барынша ескіріп кеткен болатын. Жаѕа жоба нјтижесінде серіктестіктіѕ бўрынєы орналасќан аумаєы ќазір адам танымастай ґзгеріп, жаѕадан

e

2

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÑÀËÀÑÛÍÀ ÅÊÏIÍ KÎÑÀÄÛ

Павлодар облысыныѕ тікелей телекґпір арќылы Елбасы мен елдіѕ назарына ўсынєан екінші маѕызды жобасы - Екібастўз ГРЭС-2 станциясыныѕ їшінші энергоблогыныѕ ќўрылысы болды. Мемлекетімізде ґріс алєан индустрияландыру саясатына байланысты ґзектілігі арта тїскен инвестициялыќ жобаныѕ ќолєа алынуын бїкіл ел асыєа кїткен болатын. Телекґпір арќылы Мемлекет басшысына

KÓÀÒÒÛ ËÅÓÅÒ, KÀÐKÛÍÄÛ OÑIÌ Елбасыныѕ ќатысуымен еліміз бойынша инновациялыќ жобалардыѕ тўсауы кесілді

Ґ

ткен жылы жаѕа индустрияландыру баєдарламасыныѕ бірінші кезеѕінде республикада 152 инвестжоба іске ќосылєан болатын. Бўл жобалар ќазірдіѕ ґзінде ўлттыќ экономиканыѕ бјсекелестігін арттырып, јртараптандыру їрдісін їдете тїсті. Былтыр тек ќана Павлодар ґѕірінде 30 жоба пайдалануєа беріліп, соныѕ нјтижесінде 2647 жўмыс орны ашылды. Индустрияландыру тек жобалар єана емес. Бўл - Ќазаќ елініѕ жаєымды инвестициялыќ жјне бизнес ахуалы ќолайлы беделін ќалыптастыруєа баєытталєан ќаржынесиелік, фискалдыќ, тарифтік экономикалыќ саясат. Мемлекет тек міндет ќоймай, ќаржы жјне ќаржылыќ емес ресурстарды ќарастырып келеді. Бїгінде кјсіпкерлікті ќолдауєа баєытталєан жїздеген тетік іске асырылып отыр. Телекґпір басталмай тўрып Елбасы «Ќазаќстандыќ ќамту-2011» кґрмесін аралап кґрді. Онда біздіѕ ґѕірден 18 кјсіпорынныѕ ґнімдері ўсынылды. Сондайаќ, јр облыс јкімі осы жылдыѕ бірінші жартыжылдыєында пайдалануєа берілген инвестициялыќ жобаларды таныстырды. Соныѕ ішінде Павлодар облысыныѕ јкімі Баќытжан Саєынтаев Мемлекет басшысына аймаќта ґміршеѕ етілген 5 ірі жоба жайында баяндады. «Ќазаќстан вагон жасау компаниясы», «Format Mach Company», «Гофротара», «Корунд» секілді компаниялардыѕ шыєаратын инновациялыќ ґнімдерін атай келіп, Аќсу электр станциясында ќалпына келтірілген №2 энергоблоктыѕ энергетика саласын дамытудаєы мїмкіндіктеріне тоќталды.

ÂÀÃÎÍ ÒÀÏØÛËÛFÛÍ ÆÎßÄÛ

Бўдан соѕ тікелей желіде јр облыстыѕ жобалары таныстырылды. Екінші болып тўсауы кесілген «Ќазаќстан вагон жасау компаниясы» ЖШС-дегі жаѕа жоба еліміздіѕ теміржол саласына айтарлыќтай серпіліс алып келетіні баса айтылды. Атаулы теміржол ќўралдарын ґзімізде жасау жобасы 2010 жылдан жїзеге аса бастаєан. Ґндіріс ќуатын арттыру жобасы тек биыл єана діттеген маќсатына жетіп отыр. Келешекте зауыт жылына 3000 жїк вагонын шыєара отырып, теміржол саласындаєы тапшылыќты азайтады. Бўєан ќоса кјсіпорын металлургия, химия ґндірісі саласыныѕ дамуына ыќпал етеді. Жобаныѕ жалпы ќўны 56 миллион АЌШ долларын ќўрайды. Ќаржыныѕ біраз бґлігі «Ќазаќстанныѕ

даму банкі» жјне «АТФ банкі» арќылы берілді. Зауыттаєы барлыќ технологиялыќ їрдістер осы шілде айыныѕ соѕында тјмамдалып, толыќ ќуатына кґшеді. Сол уаќытта мўнда 555 жўмыскер еѕбек ететін болады. Білікті маман мјселесін кјсіпорын басшылыєы Ресей, Украина мемлекеттерініѕ ірі вагон жасау зауыттарымен келісе отырып шешуде. Мемлекет басшысы екібастўздыќ жаѕа зауыттыѕ шыєаратын ґніміне ерекше назар аударды. - Кјсіпорын бўл маѕызды жобаны «Ќазаќстан теміржолы» АЌ-мен бірлесіп атќарып жатќаны жаќсы мјлім. Еліміздегі тозыєы жеткен жїк вагондарыныѕ їлесі бїгінде 80 пайызды ќўрайды. Зауыттыѕ ґніміне еліміз бойынша жјне кґршілес мемлекеттерден сўраныс жоєары. Сондыќтан келешекте кјсіпорын ґз ґнімін экспортта таныстыра алатынына сенімдімін. Бўл – осы ґндірісті ќўрєандар мен келешекте еѕбек ететін жўмысшылар їшін ќуанышты жаѕалыќ болатыны аныќ. Жобаныѕ іске ќосылуымен сіздерді ќўттыќтаймын жјне

заманауи ґндірістік кешендер тўрєызылды. Алып цехтар пайда болды. Ќазіргі уаќытта ќолданылатын жабдыќтауыш материалдар мен ќажетті бґлшектердіѕ 25 пайызы отандыќ болса, енді екі жылдан кейін олардыѕ їлесі 90 пайызєа жеткізілмек. Жетпіс тоннаєа дейін жїк кґтеретін ќўралдардыѕ ќолданыс мерзімі жиырма жылдан асады. «Ќазаќстан теміржолы» ўлттыќ компаниясы мен вагон жасау зауыты арасында 6 мыѕ жїк вагонына меморандум жасалєан. Соныѕ аясында биылєы жыл соѕына дейін кјсіпорын компанияєа 615 ќўрал ќўрастырып береді. Осы шілде айында оныѕ жїз данасы жіберіледі. Келесі жылы 2500 вагон шыєарса, одан арєы жылдары жылдыќ ґндірісті 3000 вагонєа дейін арттыру жоспарлану їстінде. Ќазіргі баєамен мўндай бір ќўралдыѕ ґзіндік ќўны 14,2 миллион теѕге тўрса, ресейдегісініѕ баєасы 15 миллион теѕгеден асады. Салтанатты тїрде тўсауы кесілген зауыттан алєашќы лек – бір топ жїк вагоны дайын кїйінде паркќа аттанып бара жатты.

жаѕалыќты сїйіншілеп жетуге ќўлшынєан энергетиктер арнайы алаѕєа кґптеп жиналды. Міне, кїткен сјт те келіп, тыѕ жаѕалыќ туралы тікелей эфирде барлыќ елге жар салатын шаќ туды. Елбасыныѕ алдына шыќќан «СамўрыќЭнерго» АЌ Басќарма тґраєасы Ерлан Ўпышев ґткен жылы Астанада їшінші энергоблоктыѕ ќўрылысына байланысты ќўны 770 млн. АЌШ доллары болатын несиелік келісімге ќол ќойылєанын айтып, президентке осы орайда танытќан жеке ќолдауы їшін ризашылыєын білдірді. Одан кейін сґзді ресейлік «Интер РАО ЕЭС» ААЌ ґкілі – «Екібастўз ГРЭС-2 станциясы» АЌ Директорлар кеѕесініѕ тґраєасы Владимир Алганов алды. Їшінші энергоблоктыѕ ќўрылысына јзірлікті ќуанышпен хабарлаєан ол, жобаныѕ кґрсетілген мерзімде, 2014 жылы іске ќосылатынына ујде берді. ГРЭС-2-ніѕ электр ќуаты Ќазаќстанды индустрияландыруєа ќызмет етеді. «Екібастўздыѕ ГРЭС-2 станциясы» АЌ Басќарма тґраєасы Єани Сјлімжуаров жаѕа жобаныѕ ќўрылысын бастау їшін ЌР


ЌОЄАМ Президентінен рўќсат сўрады. Аталмыш ќуат бґлігініѕ іске ќосылуы нјтижесінде станцияныѕ ќуаттылыєы бір жарым есеге, яєни 1000 мегаваттан 1660 мегаватќа дейін ўлєаяды. Ќўрылысќа 750 маманды жўмылдыру кґзделген. Блокты пайдалану кезінде 300 адам тўраќты ќызмет жасайды. Баяндаулардан соѕ Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев аталєан инвестициялыќ жобаныѕ тјуелсіз Ќазаќстан їшін јкелетін барлыќ игілігін, маѕызын егжей-тегжейлі тїсіндіріп ґтті. - Кеѕес ґкіметі ыдыраєанєа дейін біз жоспарланєан 8 блоктыѕ екеуін салып їлгердік. Ќазір меніѕ Ресей Президентімен келісімім бойынша, біз їшінші блоктыѕ ќўрылысына кірісіп отырмыз. Елде ќандай халыќтыќ ќўрылыстыѕ, ќандай индустрияныѕ салынып жатќанын сіздер кґріп отырсыздар. Осы барлыќ индустрия электр ќуатынсыз жўмыс істей алмайды. Екібастўз - Ќазаќстанныѕ энергия ґндірісініѕ

одаєына мїше елдердіѕ тїкпір-тїпкірінен јкелінеді. Бўл ќўрылысшылардыѕ ќатарында жергілікті тўрєындар болмайды деген сґз емес. Іргедегі Солнечный кентініѕ талай тўрєыны энергоблокты салуєа жўмысќа ќабылданады. Біраќ кјсіби біліктілігі тґмен мамандар болса, кїрек ўстап, кґмекші есебінде жїреді. Бастапќы кезеѕде ќўрылысќа бір жарым мыѕєа жуыќ адам ќатысады деп кїтілуде. Кейін жаѕа ґндіріс пайдалануєа тапсырылєан сјтте 300 адам тўраќты жўмыс табады. Еѕ алдымен станция ќуатыныѕ ўлєаюы еліміздіѕ энергетикалыќ ќауіпсіздігін толыќ ќамтамасыз етеді. Тоќсаныншы жылдары ќазіргідей энергияєа деген сўраныс жоєары болады деп ешкім кїтпеген болатын. - Бїгінгі таѕда экономикамыздыѕ ґсу кґрсеткіші жыл сайын 5-6 пайызды ќўрап келеді. Электр ќуатына деген сўраныс та осынша артып отыр. Тўтынушыларымыздыѕ ќажеттілігін тїгелдей ґтеу їшін осы блокты іске ќосайын деп отырмыз, -

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

3

ÌÀÐÀÏÀÒÒÀÓ

Облыс јкімініѕ ґкімімен кґп жылєы адал еѕбегі, аймаќтыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына ќосќан ќомаќты жеке їлесі, ќоєамдыќ-саяси ќызмет саласындаєы белсенді ґмірлік кґзќарасы їшін жјне Ќазаќстан Республикасы Салыќ ќызметініѕ ќўрылєанына 20 жыл толуын мерекелеуге байланысты Бердышева Зјуреш Тўяќбекќызы - Екібастўз ќаласы бойынша салыќ басќармасыныѕ бас маманы, Биболова Любовь Зайырќызы - Павлодар ќаласы бойынша салыќ басќармасыныѕ бас маманы, Бўќаев Марат Миртайўлы - Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бас маманы, Горяев Талгат Зейнуллаўлы - Успен ауданы бойынша салыќ басќармасыныѕ бастыєы, Дворцевая Наталья Григорьевна - Шарбаќты ауданы бойынша салыќ басќармасыныѕ бас маманы, Ќаматова Гїлнјр Ќадырќызы - Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бас маманы, Успанов Ќўнанбай Ќапезўлы - Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бас маманы Павлодар облысы јкімініѕ Ќўрмет грамотасымен марапатталды. Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бас маманы Акижаев Жўмакелді Мїрсјлімўлына, Успен ауданы бойынша салыќ басќармасыныѕ бас маманы Бут Антонина Петровнаєа, Екібастўз ќаласы бойынша салыќ басќармасыныѕ бас маманы Келлерт Диана Рудольфовнаєа Павлодар облысы јкімініѕ Алєыс хаты жолданды.

КЈСІБИ МЕРЕКЕ

ÑÀËÛK KÛÇÌÅÒIÍÅ – 20 ÆÛË

Осыдан 20 жыл бўрын егемен Ќазаќстанныѕ дербес салыќ ќызметі ќўрылды. Содан бері аталмыш ќўрылым талай жаѕаруды бастан кешті. Бїгінде ел ќазынасын тїсімдермен толыќтырып отырєан салыќ ќызметін іргелі міндеттер кїтіп тўр. Сейсенбі кїні салыќ органы ќызметкерлерін облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Мўрат Оспанов салтанатты тїрде кјсіби мерекемен ќўттыќтады. Ґз ісінде озыќ кґрінген мамандарєа облыс јкімініѕ Ќўрмет грамотасы мен Алєыс хаттарын тапсырды. Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бастыєы Ќалил Абдуллаев айтып ґткендей, 1991 жылы тїсім мґлшері 2 млн. теѕгені ќўрады. Ґткен жылы бўл кґрсеткіш 137 млрд. теѕгеге жетті. Осылайша, жыл ґткен сайын жергілікті бюджеттіѕ бїйірі толып келеді. Бўл - салыќ ќызметкерлерініѕ

ќажырлыѕ еѕбегініѕ нјтижесі. Бір кезде ќаржы басќармасынан бґлініп шыќќан ќўрылым бїгінде айтарлыќтай табысќа жеткен. - Кеден Одаєыныѕ ќўрылуына байланысты салыќ ќызметін жаѕа белестер кїтіп тўр. Алєа ќойылєан міндеттерді абыроймен атќаратындарыѕызєа сенемін. Кјсіби мереке кїні ардагерлерге еѕбектері їшін ерекше алєыс айтамын, - деді ќўттыќтау сґзінде М.Оспанов. Облыстыѕ ґзге де ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ басшылары лебіздерін білдірді. Шара барысында ќызметімен кґзге тїскен салыќшыларєа «Салыќ ќызметініѕ їздігі», «Салыќ ќызметіне – 20 жыл» секілді салалыќ тґсбелгілер мен ќўзырлы министрлік марапаттары табысталды. Тарихи белестен абыроймен ґткен мекеменіѕ арнайы кітапты да жарыќќа шыєарєаны белгілі болды. Н.ЌАНАТБЕКЎЛЫ.

БЈРЕКЕЛДІ!

e

негізгі кґзі. Мен мўны наєыз халыќтыќ ќўрылыс деп есептеймін. Бір миллиард долларєа жуыќ инвестиция салынады. Одан басќа, Екібастўз ГРЭС-1 станциясында «Ќазаќмыс» компаниясымен бірлесіп жаѕа блоктарды іске ќосамыз. Осыныѕ бјрі ел экономикасыныѕ дамуына серпін береді. Халќымыздыѕ ґмірін жаќсартуєа септігін тигізеді. Жыл ґткен сайын адамдарымыздыѕ тўрмысы кґркейеді. Бўл ґте їлкен кјсібилікті талап ететін жўмыс. Мен энергетиктердіѕ їнемі ґз ісініѕ маманы болєанын білемін. Бўл жолы да Ресейлік компаниялармен бірлесе осы маѕызды нысанды уаќытында іске ќосатындарыѕызєа сенемін, деді ЌР Президенті. Елбасы ќўрылысты бастауєа ќўптау білдірген соѕ бірден ґндірістіѕ алєашќы бетоны ќўйылды. Ќолдарына жалаушалар мен плакаттар ўстаєан энергетиктер ўзаќ уаќыт ќол шапалаќтап, бастаманы ќызу ќолдады. Шын мјнінде, ју баста станцияда энергия ґндіретін 8 блок орнату жоспарланєан. Алайда, жоспар аяєына дейін орындалмады. Еліміз дербестігін алєан соѕ да бірден алып ќўрылысќа кірісу мїмкін болмады. Біраќ осыєан дейін энергетиканы дамыту мјселелері бойынша ґткен талай кеѕесте Екібастўздыѕ ГРЭС-2 станциясыныѕ їшінші энергоблогын салу ќажеттілігі сґз болып келді. Ўзаќ уаќыт талќылаудан кейін наќты іске енді єана ќол жеткізіліп отыр. Осыдан бір жыл бўрын, 2010 жылдыѕ 5 шілдесінде Ќазаќстан Республикасы Президенті Нўрсўлтан Назарбаев пен Ресей Федерациясыныѕ Президенті Дмитрий Медведевтіѕ ќатысуымен ґткен жиында «Екібастўз ГРЭС-2 станциясы» АЌ-ныѕ инвестициялыќ жобасы бойынша Несиелік келісімге ќол ќойылды. Еуропа ќайта ќўру жјне даму банкі мен ресейлік «Внешэкономбанкі» ќаржы бґлуге келісті. «Самўрыќ-Энерго» АЌ Басќарма тґраєасыныѕ бірінші орынбасары Дїйсембай Тўрєановтыѕ мјлімдеуінше, жобаны ќаржыландыруєа «Халыќ банкі» де ќатысады. Їшінші энергоблок ќўрылысына жалпы сомасы 113 млрд. теѕге баєытталады. Жаѕа блокты 2014 жылдыѕ желтоќсан айында ќолданысќа тапсыру кґзделген. Ќазірде еѕ алдыѕєы кезекте ќўрылыс жўмыстарын жїргізетін бас мердігерлер тобы белгілі болды. Оныѕ ќўрамында осыєан дейін ТМД елдері бойынша ірі ґнеркјсіптік ќўрылыс нысандарын тўрєызєан (Нижнеквартовск ГРЭС-інде, Тюмень, Челябі жылу-электр орталыќтарында јртїрлі ќуатты энергоблоктардыѕ ќўрылысын жїргізген) «СВС Строй Сервис» ЖШС (Алматы ќаласы), «Кварц – Новые технологии» (Мјскеу ќаласы) жјне астаналыќ «Кварц KZ» серіктестігі. «Кварц KZ» ЖШС директоры М.Афанасьевтіѕ айтуына ќараєанда, жаѕа ґндірістік ќўрал-жабдыќтарды орнату їшін білікті мамандар еліміздіѕ єана емес, бўрынєы Кеѕес

деді берген сўхбатында Д.Тўрєанов. Осы кїні Екібастўз ГРЭС-2 станциясында жылына 5,5 млрд. киловатт/саєат электр ќуат ґндіріледі. 2014 жылы жаѕа блок іске ќосылса, кґрсеткіш таєы 2-3 млрд.-ќа еселенеді. Мамандар жаѕа ґндірістік бґліктіѕ ќуаты артыќ болатынын айтады. Жаѕа технологиялыќ ќўрал-жабдыќќа мјн берудіѕ нјтижесінде оныѕ ќуаты 600-660 мегаватќа жетеді. Салыстыру їшін айта кетелік, ќазірде станцияда жўмыс істеп тўрєан екі энергоблоктыѕ јрќайсысы 500 мегаваттан єана береді. Ќазаќстанда осыєан дейін ешбір энергетикалыќ кјсіпорын немістіѕ «Siemens», АЌШ-тыѕ «WESTINhause», «General Electric», француздыѕ «Alstom» секілді јлемге јйгілі ґндірушілердіѕ озыќ ќўрал-жабдыќтарын пайдаланєан емес. Бўл жолєы жобаныѕ ерекшелігі де сол, їздік технология елдіѕ энергетика саласында алєаш рет іске ќолданылады. Жаѕа энергоблокта тек ќана ґндіріс кґрсеткіші ґспейді. Сонымен бірге, шыєын мґлшері азаяды. Бўрын 1 киловатт электр ќуатын алу їшін шартты тїрде 350 грамм отын жўмсалса, ендігі жерде оныѕ кґлемі 300 грамды ќўрайды. Екіншіден, ґндіріске ќоршаєан ортаєа тигізетін залалды кемітетін жаѕа технологиялар енгізіледі. Бўрын ќалдыќтыѕ кїкірт азотыныѕ мґлшері бір текше метрге алєанда 500 грамнан болса, енді оныѕ їлесі 450 грамєа дейін тґмендейді. Жаѕа жобада экономикалыќ тиімділікпен ќатар экологиялыќ мјселе де ескерілген. - Жобаны іске асыру шеѕберінде жыл басынан бастап жеке желіні ќўру бойынша жўмыстар атќарылуда. Бўєан дейін станцияныѕ ґндірген электр ќуатын бір єана јуе желісі арќылы беріп келген болатынбыз. Біраќ бўл электрмен тўраќты ќамтамасыз ету ісінде ќауіпті еді. Осы баєыттаєы жўмысты энергетиктердіѕ кјсіби мерекесіне дейін, жыл соѕына ќарай аяќтауды жоспарлап отырмыз, - деді станцияныѕ басќарма тґраєасы Є.Сјлімжуаров. Ќорыта келгенде, Елбасыныѕ ќатысуымен ґткен телекґпір шарасында Екібастўз ГРЭС-2 станциясы їшінші энергоблоктыѕ ќўрылысын бастаєанын мјлімдеді. Бўл, сґз жоќ, алып ќўрылыс. Жобаны «Самўрыќ-Энерго» мен «ИНТЕР РАО ЕЭС» мамандары ќолєа алды. Дјл осы ќазаќстандыќ жјне ресейлік компаниялар - Екібастўз станциясыныѕ иелері, јрќайсысы 50 пайыздан акцияларєа ие. Бір электр станциясы ґндірісініѕ кеѕеюі Ќазаќстан экономикасыныѕ маѕызды салаларын єана емес, Ресейдіѕ де электр ќуатына мўќтаж аймаќтарын ќамтамасыз ететін болады. Айтпаќшы, кезінде Екібастўз ГРЭС-2 станциясында 8 блоктыѕ ќўрылысы жоспарланєан деген сґздіѕ ќайта ќозєалуы тегін емес. Жаќын келешекте станция ќожайындары 4-інші жјне 5-інші энергоблоктарын салу бойынша техникалыќ негіздемелер јзірлейтіндіктерін мјлімдеп їлгерді. Бўл алдаєы уаќытта алып ќўрылыстыѕ жалєасы болатынын білдіреді. Мўрат АЯЄАНОВ, Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ, Екібастўз ќаласы.

Ñ ÁÈËÅÐ ÊYËÊIÑI ÆÀÐKÛÍ

Бўрнаєы кїні Павлодар ќаласында Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы мен Астананыѕ туєан кїніне орай жаѕа балабаќшаныѕ тўсауы кесілді. Салтанатты шараєа облыс јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова, Павлодар ќаласы јкімініѕ орынбасары Айым Ќанафина ќатысты. Мереке ќарсаѕында есігін айќара ашќан №27 балабаќшаныѕ бїлдіршіндері мен ата-аналар ќауымын облыс јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова ќўттыќтап, жїрекжарды лебізін білдірді. «Астана кїнініѕ ќўрметіне орай ашылып отырєан бўл балабаќша – барлыєымыз їшін їлкен ќуаныш. Жарќын болашаќ їшін жасалып жатќан осынау игі істер жемісті болып, јрдайым туєан жердіѕ мјртебесін биіктете берейік. Сїйікті Отанымыз Ќазаќстан Республикасы гїлденіп, еліміз шаттыќ пен ќўт-берекеге толсын!», -деді ол. Бўдан соѕ осы балабаќшаєа немересін јкеп отырєан аќ жаулыќты јже Ескен Мјлікова сґз алып, жаѕа мекеменіѕ табалдырыєын аттаєан балєындарєа аќжол тіледі. Мемлекеттік «Балапан» баєдарламасы аясында пайдалануєа берілген бўл мектепке дейінгі мекеме 200ден астам балєынєа лайыќталып салынєан. Тјрбиешілердіѕ айтуынша, мўнда тґрт ќазаќ, тґрт орыс тобы ашылєан. Атап ґтерлігі, балалардыѕ жаќсы тјлімтјрбие алуы їшін барлыќ мїмкіндік жасалєан. Жалпы, аталмыш балабаќшаны ашуєа 46 миллион теѕге кґлемінде ќаржы жўмсалса, оныѕ 16 миллионы демеушілер есебінен жиналєан екен. Павлодар ќаласы јкімініѕ баспасґз ќызметініѕ мјліметі бойынша, жаќында таєы да бір жаѕа балабаќша пайдалануєа беріледі деп кїтілуде. Нўржайна ШОДЫР. Суретті тїсірген автор.

ЈЛЕУМЕТТІК ЌАМТУ

ÆÀÍÀ FÈÌÀÐÀÒ ÏÀÉÄÀËÀÍÓFÀ ÁÅÐIËÄI

Сейсенбі кїні Павлодар ауданы Мичурин ауылында психоневрологиялыќ ауруєа шалдыќќан адамдарєа арналєан медициналыќ-јлеуметтік мекеме пайдалануєа берілді. Бўрынєы єимараттыѕ жанынан салынєан жаѕа нысанныѕ ашылу салтанатына облыс јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова ќатысты. Мичурин ауылындаєы психохрониктерге деді ґз сґзінде Јлия Ќайратќызы. арналєан їй 1973 жылы бой кґтерген. Ќазіргі Мекеме директоры Сапарбек Абдуллин таѕда мўнда 498 адам ќомќорлыќќа алынєан. єимараттыѕ ќўрылыс жўмыстарымен «Ќўрылыс» Сондай-аќ, мекемеде психикалыќ ауруєа ЖШС айналысќанын жеткізді. «Серіктестік шалдыќќан 1 жјне 2 топтыѕ мїгедектері нысанды сапалы јрі аз уаќыттыѕ ішінде салып тўрады. «Бїгінгі таѕда облыс бойынша шыќты. «Ќўрылыс» ЖШС-ніѕ бастыєы Виталий психоневрологиялыќ аурумен ауыратын Мезькоєа халыќтыѕ атынан алєысымды білдіремін. 370 адам осындай јлеуметтік мекемеде жату Нысанда тігін цехы жўмыс істейді. Енді ўсталыќпен їшін кезекте тўр. Мјселені оѕтайлы шешу айналысќысы келетін жандарєа арнап жаѕа цех їшін облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев ашу ойда бар. Заманауи ќўрал-жабдыќтармен психохрониктерге арналєан їйдіѕ екі ќабатты жабдыќталєан спорт зал да мўндаєы адамдардыѕ корпусын салуєа жергілікті бюджеттен игілігіне айналады деген їміттемін. Мекемеде 240 миллион теѕге ќаражат бґлді. Нјтижесінде отыздан аса ќызметкер бар. Енді олардыѕ 140 адамєа шаќталєан жаѕа єимарат іске ќатары кґбейетін болады»,-деді Сапарбек ќосылды. Мўнда жїз орындыќ асхана бар. Сейітўлы. Медициналыќ-јлеуметтік мекеменіѕ Психикалыќ аурумен ауыратын адамдардыѕ бґлмелерін аралаєан облыс јкімініѕ орынбасары кґп болєаны ґкінішті, јрине. Біраќ, олардыѕ ќўрылыс жўмыстары мен мекеменіѕ санаттан ќалмай ґмір сїруі їшін мўндай безендірілуіне жоєары баєа берді. мекемелердіѕ тигізетін јсері кґп болмаќ»,Фархат ЈМІРЕНОВ.


4

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ДЕНСАУЛЫЌ Мемлекеттік маѕызы бар басым баєыттардыѕ бірі - халыќ денсаулыєын жаќсарту. Осыєан орай, елімізде жаѕа реформалыќ міндеттер жїзеге асуда. Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев ґзініѕ халыќќа Жолдауында да денсаулыќ саќтау саласын дамытуєа баса назар аударып, тиісті мекемелерге арнайы тапсырмалар жїктеген болатын. Осындай жїйелі жўмыстардыѕ арќасында бїгінгі кїні отандыќ медицина саласы озыќ технологиялармен ќамтамасыз етіліп, жоєары ґркениет талаптарына сай ќызмет кґрсететін деѕгейге жетіп отыр.

Ерекше сахна «Ґзен јуендері» классикалыќ музыка кештеріне дайындыќ барысында Есіл ґзеніне ќалќымалы кґпір іспетті сахна салынуда. Онда мереке кїні шыєармашылыќ ўжым ґнер кґрсетті. Ґзенде орналасќан ерекше сахнада ґнер кґрсету тек ґз ісініѕ хас шеберлерініѕ єана ќолынан келеді. Себебі, жылт еткен толќынныѕ ґзі олардыѕ јр ќимылына айтарлыќтай јсер еткені сґзсіз. Сондыќтан, музыканттар мен бишілер мўндай сын саєатта жоєары дјрежеде ґнер кґрсетулері їшін барын салды.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÆÅÒIÑÒIÊÒÅÐI –

ÄÅÍI ÑÀÓ YÐÏÀK ÊÅÏIËI! Бўл ретте елордамыз Астана ќаласында тўрєындарєа сапалы ќызмет кґрсететін заманауи медициналыќ мекемелердіѕ кґптеп бой кґтеріп жатќанын маќтанышпен атап ґткен жґн. Мјселен, Президенттіѕ тікелей бастамасымен «Астана ќаласыныѕ медициналыќ кластері» баєдарламасы аясында елордада “Ўлттыќ медициналыќ холдингі” ќўрылды. Айта кетерлігі, Елбасыныѕ Астана медициналыќ кластерін ќўрудаєы негізгі маќсаты – кїллі јлемде ќолданысќа енгізіліп жатќан еѕ жаѕа јрі озыќ технологияларды біздіѕ елімізге де јкеліп, ќазаќстандыќтардыѕ игілігіне жарату. Мемлекет басшысыныѕ алєа ќойєан осы міндеттерін орындау жолында холдинг талапќа сай сапалы ќызмет кґрсетуде. Ќазіргі таѕда аталмыш холдинг ќўрамында нейрохирургиялыќ, диагностикалыќ, республикалыќ балаларды сауыќтыру, ўлттыќ кардиологиялыќ жјне ана мен бала ўлттыќ єылыми орталыќтары мен Астана медициналыќ академиясы жўмыс істеуде. Алайда, бўл орталыќтардыѕ јрќайсысыныѕ атќаратын рґлі зор. Сонымен ќатар, Астанада осы холдингке ќарасты республикалыќ медициналыќ жедел жјрдем єылыми орталыєы да ашылды. Онда 300-ге жуыќ кјсіби деѕгейі жоєары білікті дјрігерлер ќызмет етеді. Жыл сайын мўнда тїрлі апаттар мен ќайєылы оќиєаларєа тап болып, жараќат алєан мыѕдаєан адамдар емделуде. Бїгінде бўл орталыќ ґзініѕ медициналыќ жедел кґмек стансасын ашты. Ќўрамында реанимациялыќ жјне їздіксіз терапия тобы бар арнайы маманданєан бригада шўєыл медициналыќ шаќырулар бойынша шалєай елді мекендерге де барып, зардап шеккен жандарєа дјрігерлік кґмек кґрсетеді. Орталыќта клиникалыќ жјне биохимиялыќ зертхана, ультрадыбыстыќ зертхана, рентгенді диагностика, компьютерлік томография, магниттік-резонанстыќ томография орталыќтары тјулік бойы жўмыс істейді. Еліміз їшін бўл да їлкен жетістік екені сґзсіз.

Їміт отын жаќты Жыл сайын Астана кїні мерекесіне орай ўйымдастырылєан тїрлі концерттерден тїскен ќаражат ќайырымдылыќ маќсаттарєа баєытталуда. 2008 жылы ќайырымдылыќ шараларына жеті жарым миллион теѕгеге жуыќ ќаражат жўмсалды. Мїгедектерге арналєан «Ќайсар» мамандандырылєан спорт мектебіне 12 арба мен жаѕа автокґлік сатып алынєан болатын. Ал 2009 жылы 5 жасар Максим Куликовќа ота жасау їшін 13 мыѕ доллар кґлемінде ќаржы аударылды. Астананыѕ 13-жылдыќ мерейтойында жиналєан ќаржыныѕ 10 миллионы мїмкіндігі шектеулі балаларды емдеуге бґлінгені белгілі. Атап айтсаќ, Даниял Ќасымов (4 жаста), Мјлике Дїйсебекова (7 жаста), Алексей Смолкин (4 жаста), Дана Жїнісова (4 жаста) жјне Ксения Рогожкина (4 жаста). Биыл мереке аясында ґткізілген концерттерге билет сатып алєан астананыѕ јрбір тўрєыны мен ќала ќонаќтары ќайырымдылыќ акциясына ґз їлесін ќоса алды. Осылайша, емге мўќтаж јр жанныѕ кґкірегіндегі їміт отын маздатпаќ.

«Бјйтерек» балдырєанєа жол тартты «Бјйтерек» анимациялыќ мультфильмі - жоба авторларыныѕ Ќазаќстан Республиксы тјуелсіздігініѕ 20-жылдыєы мен Астана кїні мерекесіне тартуы. Мультфильм экранєа ќазаќ тілінде жарыќќа шыќты. Сондай-аќ, орыс тілінде субтитрмен берілді. Фильмніѕ тўсаукесеріне мїмкіндігі шектеулі балалар шаќырылды. Олар аналары жјне јжелерімен келіп, жаѕа анимациялыќ туындыны тамашалауєа мїмкіндік алды. Кґрсетілім басталмас бўрын балалар мультфильмніѕ кейіпкерлері Ќайсар атты баламен жјне Жалмауыз кемпірмен кездесті. Тўсаукесер кґрсетілімін ресми тїрде Астана ќаласы Мјдениет басќармасыныѕ бастыєы Болат Мажаєўлов ашты. «Биыл Астана кїні мерекесіне орай балдырєандарєа арнайы «Бјйтерек» фильмін жасадыќ. Аталмыш мультфильм ќазіргі балалардыѕ ќызыєушылыєына сай фэнтези жанрында жасалды. Бўл Астанада тўѕєыш жасалєан жўмыс. Біздіѕ ґнім сіздерге ўнайды деген їміттеміз. Баєасын ґздеріѕіз бере жатарсыздар». «Бјйтерек» – бўл жас кґрермендерге арналєан шытырман оќиєаєа толы анимациялыќ фильм. Фильмніѕ негізгі арќауы - «Бјйтерек» монументі. Мультфильмде астаналыќтардыѕ ґмірі суреттеледі жјне ару ќаламыздаєы маѕызды нысандар: «Пирамида» (Бейбітшілік жјне келісім сарайы), «Ўшќыш тјрелке» (Цирк єимараты), «Хан Шатыры» сынды јсем єимараттар кґрініс тапќан. Сюжет желісі бойынша ќаскґйлер Тјуелсіздік кїні мерейтойыныѕ шырќын бўзбаќшы болады. Жауыздардыѕ ќитўрќы жоспары мынадай: Тыныштыќ пен Береке негізі болєан «Бјйтерек» ґмір аєашындаєы єажайып Самўрыќ ќўсыныѕ Кїн тјрізді Алтын жўмыртќасын ўрлап, сол арќылы јлемге астан-кестен орнату. Біраќ фильм соѕында јдеттегідей жаќсылыќ жамандыќтыѕ тамырына балта шабады. Анимациялыќ фильмді тїсіру идеясы продюсер Јбдіќадыр Сабыр мен оныѕ ўлы Нўрсўлтан Сабырєа тиесілі. Шыєармашылыќ тобында Нјзира Дјуітјлі, Арайлым Меѕжанќызы, Рїстем Меѕтайўлы сынды ќойылым режиссерлері мен суретшілер еѕбектенді. Жоба авторы – Ерлан Јбен. Мультфильм «Астана-Комплекс» Корпорациясы» ЖШС жанындаєы «Бјйтерек» киностудиясында жасалды. Мультфильмніѕ ўзаќтыєы - 15 минут. Дубляж жасауда 2 дауыс пайдаланылды. Ќазаќ тіліндегі кейіпкерлерге Ержан Емелхан мен Жанќалдыбек Тґленбаев дубляж жасады. Отандыќ аниматорлардыѕ жаѕа туындысын шілденіѕ 1-і жјне 6-сы кїндері «Кинопарк» кинотеатрлар жїйесінен тамашалауєа болады. «Бјйтеректіѕ» авторлары жуырда мультфильмніѕ келесі сериясын тїсіруге кіріспек. Осылайша 15 минуттыќ мультфильмді кґп сериялы «Бјйтерек» мультфильміне айналдыруды кґздеп отыр.

Республикадаєы бўрын-соѕды болмаєан заманауи медициналыќ ќызмет кґрсететін мекемелердіѕ бірі – Астанадаєы позитронды-эмиссиондыќ томография (ПЭТ) орталыєы. «Республикалыќ диагностикалыќ орталыќ” АЌ базасында елімізде тўѕєыш рет тўсауы кесіліп отырєан бўл мекеме ќазір тўрєындарєа радионуклидті диагностика јдісі арќылы сапалы ќызмет кґрсетуде. Мамандар мўндаєы жабдыќтар мен технологияныѕ еуразиялыќ кеѕістікте бјсекелестік баламасы жоќ екенін алєа тартады. Айталыќ, осында ќойылєан ќондырєылардыѕ еѕ ірісі ПЭТ-КТ Gemіnі GXL6&G16 сканері. Бўл сканердіѕ кереметтігі сондай, ол ќатерлі ісік ауруларыныѕ еѕ бастапќы сатысында 5 мм. дјлдікпен аныќтайды. Сканер арќылы ми ќабыршыќтарындаєы ісіктерді уаќытында аныќтап, оларды асќындырмай емдеуге жаєдай жасалады. Сол сияќты бўл ќондырєы альцгеймер ауруларын, эпилепсия сырќаттарыныѕ ошаєын аныќтауєа да мїмкіндік береді. Сондай-аќ, терапиялыќ жолмен аныќталмайтын жјне емделмейтін сырќаттарєа бірден-бір шипа. Аталмыш ќўрылєы жїрек-ќан тамырлары ауруларына диагностика жасауда да теѕдесі жоќ ќўрал болып табылады. Осындай їлкен жауапкершілік пен мол тјжірибиені ќажет ететін ПЭТ орталыєында жўмыс істейтін мамандардыѕ білімі мен кјсіби деѕгейін арттыруєа ерекше мјн беріледі. Сондыќтан осындаєы мамандардыѕ басым бґлігі Еуропаныѕ жјне Ресейдіѕ жетекші медициналыќ орталыќтарында болып, білім жетілдіру курстарынан ґтіп келген екен. Міне, мўныѕ бјрі – Астана ќаласыныѕ денсаулыќ саќтау саласында ќол жеткен заманауи жетістіктері. Жас ќаланыѕ сырт келбетініѕ кґз тартып кґркеюімен ќатар, тўрєындардыѕ денсаулыєын жаќсартуєа да ерекше кґѕіл бґлінуі – жарќын болашаќ кепілі. Себебі, егемен елдіѕ ертеѕі жас мемлекеттіѕ тірегі болар дені сау ўрпаќтыѕ ќолында! Н.АЌЫТЕГІ.

ÅËÎÐÄÀ - ÒÀÒÓËÛÊÒÛÍ YÌIÒI

Елімізде шамамен 130-дан астам ўлт пен ўлыс ґкілдері тату-тјтті ґмір сїріп жатќаны белгілі. Кґп этностыѕ тўратыны секілді халыќ јртїрлі дінді ўстанады. Олардыѕ арасындаєы береке мен бірліктіѕ кепілі мемлекетіміздіѕ ўстанып отырєан сабырлы да, салиќалы саясаты екені аныќ. Јлемде талай єасырлардан бері тартысып келген јртїрлі дін ґкілдері ынтымаќ пен бірлікте, тереѕ тїсіністікте кїн кешіп жатќандыєы ґз кезегінде Ќазаќстанныѕ тўраќты јрі ќарќынды дамуына жол ашуда. Егемендік алєан 20 жылдан бері тўтастыќ пен тўраќтылыќтыѕ їлгісі бола білген мемлекетіміз бїгінде јлемдік діндер арасында диалог орнатуда да ўшан-теѕіз істер атќаруда.

Дјстїрлі тїрде јлемдік алпауыт діндер ґкілдерініѕ басќосуы, Дїниежїзілік ислам экономикалыќ форумы, Ислам конференциясы ўйымыныѕ жиыны елордамыз – Астананыѕ тґрінде ґтті. Єаламдаєы ушыќќан мјселелер, діндер арасындаєы ќаќтыєыстардыѕ шешілу жолдары, ґркениеттер ынтымаќтастыєы бјрі-бјрі Ќазаќстанныѕ жїрегінде, айбарлы Астанамызда талќыланды. Бўл талай тїйінніѕ тарќатылуына жол ашса, еліміздіѕ јлемдік ќауымдастыќ алдындаєы беделін де арттыра тїсетіні аныќ. Дїниежїзіндегі ґркениет алпауыттары бїгінде Ќазаќтыѕ Елордасына сеніммен

јрі зор їмітпен ќарайтын болды десек, артыќ айтќандыќ емес. Атап айтар болсаќ, єаламшар назарын аударєан Дїниежїзілік ислам экономикалыќ форумы барысында Елбасымыз тарапынан аса ірі ўсыныстар айтылып, кїрделі мјселелердіѕ шешілуіне жол кґрсетілді. Ислам дінініѕ экстремизм мен лаѕкестікке еш ќатысы жоќ екендігі де баса айтылып, јлем елдерінде ќалыптасќан кереєар пікірлер жоќќа шыєарылды. Барша мўсылман жамаєатыныѕ мјселелері, јл-ауќатын арттыру, єылым-білім саласындаєы ахуалын жаќсарту жґнінде ынтымаќтастыќќа ќол жетті. Јрі тўраќтылыќтыѕ бірден-бір їлгісі ретінде Ќазаќстан ґзін таныта білді. Дјстїрлі тїрде ґтіп келе жатќан јлемдік діндер арасындаєы диалог та, єалам тыныштыєына, ґркениеттер татулыєына ашылєан алтын ќаќпаєа айналєаны аныќ. Астана ќаласы дїниежїзі мемлекеттерініѕ назарын ґзіне аударєан достыќ пен тўраќтылыќтыѕ, ынтымаќтастыќтыѕ їмітіне, бейбітшіліктіѕ їлгісіне айналды. Бўл Елордамыздыѕ, елдігіміздіѕ, ажырамас бірліктіѕ бїгінгі жетістігі. Жарќынбек АМАНТАЙ.


7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

5

ЖЕТІСТІК

ÁIËIÌ ÌÅÍ

FÛËÛÌÍÛH ÎÐÄÀÑÛ

Егемен елімізде жас ўрпаќтыѕ сапалы білім, саналы тјрбие алуына ерекше мјн берілуде. Јсіресе, бас ќаламыз атанєан Астана шаћарыныѕ ўл-ќыздары мен жастары їшін мемлекет тарапынан жасалып жатќан мїмкіндіктер толаєай. Соныѕ нјтижесінде, жас ќаланыѕ жеткіншектері ел ќатарлы білім алып, республикалыќ пјн олимпиадалары мен єылыми жўмыстар жарыстарында їнемі жеѕіс тўєырынан кґрінуде. Айталыќ, былтыр республикалыќ єылыми жўмыстар жарыстарыныѕ ІV кезеѕініѕ ќорытындысы бойынша Астана ќаласыныѕ командасы І орынєа жјне “Їздік команда-2010”

мектептермен ќатар заман талабына сай колледждер мен жоєары оќу орындары да ашылуда. Солардыѕ ішіндегі еѕ еѕселісі – Нўрсўлтан Назарбаев атындаєы халыќаралыќ университет. Бїгінде бўл оќу орны Ќазаќстанныѕ ўлттыќ брэндіне айналып отыр. Олай дейтініміз, университет ґркениетті білім жїйесініѕ барлыќ талаптарына сай етіп салынєан јрі онда јлемніѕ еѕ таѕдаулы профессорлары, єалымдары ќызмет етуде. «Астанамызда дїниежїзiнде теѕдесi жоќ, Ќазаќстандаєы тўѕєыш халыќаралыќ университет ашайын деп отырмыз. Ќаламыздаєы Еуразия ўлттыќ университетi елiмiздегi еѕ бастауыш

Актер алєысын жеткізді Елордадаєы Конгресс-Холл сарайында ресейлік актер Сергей Безруковтыѕ «Пушкин» спектаклініѕ премьерасына арналєан баспасґз мјслихаты ґтті. БАЌ ґкілдерініѕ барлыќ сауалдарына жауап берген актердіѕ атап ґтуінше, ќазіргі уаќытта театр ўжымдары айтарлыќтай ќаржылай ќолдау кґріп отырєан жоќ. Мјселен, Мјскеуде ќолдау кґріп отырєан ґнер ўжымдары бар, дегенмен барлыќ театрлардыѕ айы оѕынан туып отыр деп айтуєа келмейді. Осы орайда С.Безруковтыѕ пайымынша, театр - іс жїзінде зияны мол кјсіпорын. Сондыќтан оныѕ ќайырымды адамдардыѕ, демеушілердіѕ кґмегінсіз дамуы мїмкін емес. Сондай-аќ, ол Астанаєа келген сайын шет елден шаќырылєан ґнер жўлдыздарыныѕ ґте кґп болатындыєын айта келе: «Астананы аралап жїріп, жўлдыздар бейнеленген ґте кґп плакаттар байќаймын. Міне, осы кезде: О, Ќўдайым-ай, мен ќандай адамдардыѕ арасында жїрмін деген ой келеді. Дегенмен, шындыєында да јлемдік жўлдыздарды шаќырып, барлыќ жаќсыны халыќќа кґрсетуге тырысады жјне оныѕ кґмегінсіз бўл мїмкін емес. Ґнердіѕ дамуына ќол їшін беріп жїрген сол бір азаматтарєа, ел басшылыєына маќтау мен ќўрмет білдіремін», деді ол. Айта кетейік, Сергей Безруков Ресей Федерациясыныѕ халыќ јртісі, мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты. 1973 жылы 18 ќазанда ґнер адамдарыныѕ отбасында дїниеге келген. Јкесі Виталий Безруков танымал Сатира театрында жўмыс істеген актер јрі режиссер. Жастайынан јке жолымен жїруді маќсат еткен ол орта мектепті аяќтаєаннан кейін М.Горький атындаєы академиялыќ театрдыѕ мектеп-студиясына тїскен. Актер «Бригада», «Участок», «Мастер жјне Маргарита», «Есенин» сериалдарында, «Ќытай сервизі» сынды фильмдерде ойнаєан.

Жастардыѕ «жаѕа толќыны»

атаєына ие болєан. Жалпы, 2005 жылдан бері астаналыќ оќушылардыѕ тўраќты тїрде бірінші орын мен “Їздік команда” атаєына ие болып келе жатќаны жас ќаланыѕ жарќын болашаєына деген сенімімізді еселегендей. Сонымен ќатар, Астанада “Алтын белгі” иегерлерініѕ де саны жылдан-жылєа ґсіп жатќандыєы кґѕілге ќуаныш ўялатады. Мјселен, 1998 жылы 1 єана тїлек осы белгімен марапатталєан болса, ґткен жылы 90, ал биыл 99 тїлек «Алтын белгі» иегері атанып, ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде ґз білімдерін дјлелдей білді. Ќазіргі таѕда елордалыќ білім беру мекемелерініѕ 100 пайызы интернет желісіне ќосылєан. Шјкірттердіѕ білім деѕгейін ныєайтумен ќатар, олардыѕ шыєармашылыќ ќабілеттерін шыѕдау баєытында да мектептерде кґптеген ќосымша їйірмелер ашылуда. Бўл елорда жеткіншектері їшін ќолєа алынєан игі істер екенін атап ґткен жґн. Таєы бір айта кетерлік жаєымды жайт, 2010-2011 оќу жылында 1200 астаналыќ оќушы жаѕа мектептіѕ табалдырыєын аттаєан. Сондай-аќ, мемлекеттік «100 мектеп, 100 аурухана» баєдарламасы аясында јлі де жаѕа білім ордаларыныѕ ќўрылысы салынуда. Ќуантарлыєы, алдаєы їш жыл ішінде елордалыќ білім беру мекемелерініѕ саны таєы да 15-ке кґбейеді деп жоспарлануда. Осылайша, кїн сайын жарќырап, жайнаєан Астана ќаласында жас ўрпаќ игілігі їшін жаѕа

университеттердiѕ бiрi болып саналады. Бiраќ, бўл жаѕа университеттiѕ маєынасы мен жаєдайы мїлде басќа. Бўл университетті бітіргендер бізде де, шетелде де ќолданылатын диплом алып шыєады. Бўл – жаќсы жаѕалыќ, жастар осыєан ўмтылулары тиіс. Мен университетті меніѕ атыммен атауєа келісім бердім, сондыќтан мені ўятќа ќалдырмаѕдар!» - деген еді Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев аталмыш жоєары оќу орныныѕ ашылу салтанатында сґйлеген сґзінде. Ўлт Кґшбасшысыныѕ їкілі їмітке толы осы жалынды сґздері жастарєа шабыт бергендей... Президенттіѕ бастамасы бойынша еліміздіѕ болашаќ зияткерлік элитасын ќалыптастыру маќсатында ќўрылєан университет ќазір ґз жўмысын сјтті жалєастыруда. Тґрткїл дїниеніѕ беткеўстар жоєары оќу орындарымен иыќ тірестіре алатын бўл университетте барлыќ жаєдай ќарастырылєан. Еѕ бастысы, білім сапасына жауап беретін ќажеттіліктер шешімін тапќан. Міне, мўныѕ бјрі - ґнер-білімге ќўштар ќазаќстандыќ жастар їшін жасалынєан баєа жетпес мол мїмкіндік. Осындай тамаша білім ордаларыныѕ отанына айналєан Астана ќаласыныѕ мјртебесі мјѕгі биік, келешегі кемел болмаќ. Ґйткені, ол – білім мен єылым ќуєан жас ўрпаќтыѕ киелі шаѕыраєы, сїйікті ќаласы. Нўржайна ШОДЫР.

Астана ќаласы паркуршылар ќауымдастыєы, паркур – бўл жай єана кедергілерді еѕсеру ґнері єана емес, ґмір салты екендігін журналистерге жеткізді. Спорттыќ сауыќќа ќатысушылардыѕ бірініѕ мјлімдеуінше, «Жаѕа толќынныѕ» негізгі міндеті – еліміздегі барлыќ трейсерлерді Бас ќалаєа жинау. Биыл кедергілер мен ќиындыќтардыѕ арта тїскенін, сјйкесінше оларды еѕсеруде ќатысушылар тер тґгу керектігін «ЖТ» жїргізушісі Сейфолла мјлімдеді. Брэйк-данс шеберлері де ќарап ќалєан жоќ. Жалынды жастар аптасына їш мјрте дайындалды. Брэйк билеуге ниеттілердіѕ жас ерекшелігі мен жынысына шектеу ќойылмайтындыќтан, кез-келген бойжеткен барын салса бозбаланы шаѕ ќаптырары аныќ. Бір ескерерлігі, жеѕіс тек еѕбекпен келмек!

«АSTANA» экшн-фильмдер фестивалі Екінші «АSTANA» экшн-фильмдер фестивалі «Возвращение в А» фильмініѕ тўсаукесерімен ашылды. Тимур Бекмамбетовтіѕ кинофестиваліне шаќырылєан мјртебелі меймандар Стивен Сигал, Майкл Мэдсен, Арманд Ассанте секілді Голливуд актерлері мен биылєы жылы ќазылар алќасыныѕ ќўрамында жас сценаристердіѕ ќайсысы жїлдеге лайыќ екенін шешетін Lions Gate Entertainment Corporation вице-президенті Лиза Элзиді кґпшілік ќошеметпен ќарсы алды. Дјстїр бойынша алєаш болып ќызыл кілеммен ќазаќстандыќ јртістер мен кинематографистер ґтіп шыќты: Фархат Јбдірайымов, Јсел Саєатова, Јмір Ќараќўлов, Ќарлыєаш Мўхамеджанова, сондайаќ ќазаќстандыќ кино ґнерініѕ аќсаќалдары - Игорь Вовнянко мен Асанјлі Јшімов. Ресейден келген ќонаќтарды да кґрермен ќауым жаќсы ќарсы алды. Халыќ фестиваль ќатысушылары мен ќонаќтарына ќўттыќтау сґзін сґйлеген Астана ќаласыныѕ јкімі Иманєали Тасмаєамбетовті де їлкен ыќыласпен ќарсы алды. Интернет мјліметтері бойынша јзірлеген М.ЌАПАНЎЛЫ.

ЖЕЅІС

Астана – еліміздегі спорттыќ инфраќўрылымы жаќсы дамыєан шаћар. Бўл сґзімізге Елорда тґрінде ўйымдастырылєан 7-ші ќысќы Азиада ойындары дјлел бола алады. Сарыќўрлыќтыѕ айтулы додасын жоєары деѕгейде ґткізген Бас ќаламызєа тґрткїл дїниеніѕ дидары ауды.

ÀÑÒÀÍÀ. ÀÇÈÀÄÀ. ÀÁÛÐÎÉ

Ќазаќ елініѕ есімін алты ќўрлыќќа асќаќтатќан Азиада ойындары елімізге не берді деген сўраќ баршамызды мазалайтыны аныќ. Аќ олимпиада алдымен мемлекетіміздіѕ мјртебесін јлемдік деѕгейде бір кґтеріп тастаса, екіншіден, Астана мен Алматы ќалаларын спорттыќ шаћарєа айналдырды. Жаѕа спорттыќ єимараттар бой тїзеп, Елорданыѕ еѕсесі тіктелді. Ойындардыѕ ашылу рјсімі ґткен «Астана-Арена» стадионы – јлемдегі теѕдессіз спорт кешендерініѕ бірі. Республикалыќ велотрек, «Алау», «Ќазаќстан» спорт кешендері де - бірінен бірі асќан

єимараттар. Азиада еліміз їшін сјтті аяќталды. Енді бўл нысандар халыќ игілігі їшін жўмыс істейді. Аќ Азиадада ел мјртебесін мерейлі еткен ќазаќстандыќ спортшылар Сарыарќа тґрінде сыѕєырлаєан бірнеше он сары алтынды ќоржынымызєа тоєытты. Астанада коньки тебу спорты, шайбалы хоккей, мјнерлеп сырєанау жарыстарында намысты ўл-ќыздарымыз жеѕістіѕ биік тўєырынан кґрінді. Рас, айтулы спорт додасыныѕ алєашќы їш кїнінде Алматы ќаласында баќ сынап жатќан ќазаќстандыќтар жїлдеден тау тўрєызды. Сонда кґптеген спорт мамандары: «Астана тґрінде Мемлекеттік Јнўранымыз шырќалып, кґк байраєымыз желбірер ме екен?!» деп пікір алмасып, ґз ойларын білдіріп жатты. Аллаєа шїкір, батыр елдіѕ батыл ўлдары Елорда тґрінде байраєымызды бір емес, бірнеше мјрте желбіретіп, намыс-жігерімізді ќайрады. Талєат Жайлауов бастаєан хоккейшілеріміз Азия чемпионы атанса, мјнерлеп сырєанаушы Денис Тен ел їмітін аќтады. Нјтижесінде, ќазаќстандыќтар Азиада тарихында тўѕєыш рет жалпыкомандалыќ есепте топ жарды. Бўл – ел тарихында алтын јріптермен жазылары аныќ. Бїгінде Астана республикалыќ, халыќаралыќ деѕгейдегі жарыстардыѕ орталыєына айналуда. Бўл – Ќазаќстан їшін їлкен жетістік, зор мјртебе. Фархат ЈМІРЕНОВ.


6 Т

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ЈЛЕУМЕТ

KÀÇÀKÒÛH ÒOÐI ÒÛÍ ÈÄÅßËÀÐ ÎÐÒÀËÛFÛ

јуелсіздігін алып, таєдыр тізгінін ќолына ўстаєалы бері Ќазаќ елініѕ тґрі – Астанада јлемніѕ назарын аударєан тыѕ идеялар мен бастамалар жариялана бастады. Елордамызда осыєан дейін ауќымдылыєы мен маѕыздылыєы жаєынан ерекше жоєары деѕгейде бірќатар ірі басќосулар ґткізілді. Оєан экономиканыѕ «жілігін шаєып, майын ішкен» майталман мамандар ќатысты. Мјселен, биыл ґткен Астана экономикалыќ саммитіне Нобель сыйлыєыныѕ иегерлері келді. Олардыѕ алыстан ат терлетіп келуініѕ зор мјні бар. Егер бізден тыѕ ўсыныс, тиімді бастама кїтпеген болса, жерімізге табан тіреулері де екіталай. Єажабы сол, Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ осындай келелі басќосудаєы баяндамасында ќазіргі јлемдік экономикалыќ ахуалєа серпін берер, серпілтер маѕызды јрі іргелі ойларды їнемі тауып айтады. Осыдан кейін басќа елдердіѕ Астанадан тамаша істер кїтетіні дјстїрге де айнала бастаєандай. Бірден ќуаттап ќолдайды, ќаумалап, ќызыл шоќты ќыздыра тїседі. Бір єана мысал. 2008 жылы јлемдік ќаржылыќ даєдарыс экономикалыќ ќауіпті ќўбылысќа ўласќан тўста Президентіміз Ресейдіѕ їздік басылымдарында маќалалар жариялады. Онда ќазіргі дїние жїзін жайлаєан даєдарысќа ґзек болєан себептер саралана келіп, енді одан сабаќ алу ќажеттігі айтылды. Ґзініѕ бўрынєы айбыны мен абыройын жоєалта бастаєан АЌШ долларына балама болмаса,

біраз уаќыттан соѕ осы жолєа ќайта айналып келуіміз мїмкін екенін жеткізді. Сол себепті јлемде барлыќ экономикалыќ мїмкіндіктермен санасатын жаѕа валюта енгізудіѕ де пайдасы барын дјлелмен келтіріп кґрсетті. Шыны керек, бўл тыѕ идеяєа ќўлаќ тїргендер кґп болды.

Жалпы, біздіѕ осы даєдарыстан соншалыќ ќўлдырамай шыєуымыз да Астанада атќарылєан зор істердіѕ игілігі екенін айту керек. Бір кезде Президенттіѕ мўнайдан тїскен табысты Ўлттыќ ќорєа ќўю жґніндегі бастамасына біреулер ќарсы пікір білдірген еді. Алайда, сол шешімніѕ осындай кїрделі шаќтарда елдіѕ экономикасын

шайќалтпауєа ќажет болєанын іштегі ќарсыластар єана емес, сырттаєы саяси сарапшылар да кейін жоєары баєа беріп атады. Басќа мемлекеттерге їлгі ретінде ўсынылды. Соѕєы кезде Астана таєы јлем назарына ілікті. Ќазаќстан Ресеймен жјне Беларусь мемлекетімен бірлесіп, Кеден одаєын ќўруєа ерекше ыќылас танытты. Бўл келешекте экономикамыздыѕ бјсекеге ќабілетті болуын кґздегендіктен туындаєан бастама болатын. Ќазір їш ел бойынша нарыќтыѕ ашылєаны туралы тїрлі пікір ґрістеп тўр. Біраќ, біз алдымен осы Кедендік одаќ шеѕберінде мыќтылыєымызды танытпасаќ, кїні ертеѕ Бїкілјлемдік Сауда ўйымына енгенде тіпті оѕай болмасы аныќ. Бўл бір есептен тауар ґндірушілеріміз їшін сынаќ іспетті. Осы жолы нарыќты игере алса, кейін алєан сабаєы ґзіне жеміс јкеледі. Ќазір Астанаєа ат шалдырып келетін кґршілес елдердіѕ басшылары Бірыѕєай экономикалыќ аймаќ жґнінде ґз ќызыєушылыќтарын танытуда. Бўл да – бір кездегі елорданыѕ ўсынысы. Еуропада мўндай одаќ ќўрылым біраз уаќыттан бері бар. Оныѕ біздіѕ аумаќќа да ќажеттігін Ресей де, басќа да бірауыздан мойындап келеді. Сґйтіп, Астана ќазір јлем таныєан сјулетті де сјнді ќала єана емес, сондай-аќ, алыс жолєа бастайтын алуан істердіѕ, жаѕа заманєа сай экономикалыќ шешімдер ќабылданатын инновациялыќ орталыќ ретінде танылып отыр. Бўл да болса, тјуелсіз Ќазаќ елініѕ јлем алдындаєы абырой-беделі екені даусыз.

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

ДЕПУТАТ ЖЈНЕ ҐМІР

ÆÀÓÀÏÊÅÐØIËIÊ ÆYÃI

ÀÉÐÛKØÀ ÒÀÍÛËFÀÍ ÊÅÇÅH

Жуырда єана тґртінші шаќырылєан Парламенттіѕ кезекті тґртінші сессиясы ґз жўмысын аяќтады. Тґртінші сессия депутаттары їшін маѕызды јрі жауапкершілігі аса зор сессия болды. Ґткен уаќыт ішінде Мјжіліс 144 заѕ жобасын маќўлдап, Сенатќа жіберді. 104 заѕєа Елбасы ќол ќойды. Заѕ шыєару їдерісінде экономикалыќ реформаларды ќўќыќтыќ ќамтамасыз етуге баса кґѕіл бґлінді. Осы маќсатта депутаттар салыќ салу жїйесін жетілдіруге, мемлекеттік мїлікті тиімді басќаруєа, кґлік ќызметініѕ сапасын арттыруєа, аграрлыќ секторды одан јрі дамытуєа баєытталєан заѕдарды ќабылдады. Шаєын жјне орта кјсіпкерлікке ќолдау кґрсету бойынша да ауќымды жўмыс атќарылды. Сондай-аќ, депутаттар ќызметтерініѕ басым баєыттарыныѕ бірі халыќќа јлеуметтік ќолдау кґрсетуді кїшейту, білім беру мен денсаулыќ саќтауды дамытуєа ќажетті жаєдайлар жасау болып табылатынын атап ґткен жґн. Бўл тўрєыда зейнетаќымен ќамсыздандыруды арттыруєа, јлеуметтік маѕызы бар азыќ-тїлік тауарларыныѕ баєаларын реттеуге, ипотекалыќ несие кґмегімен тўрєын їй сатып алєан азаматтарєа берілген јлеуметтік кепілдіктерді ќорєауєа, єылым мен инновацияларєа ќолдау кґрсетуге баєытталєан заѕдар кїшіне енгізілді. Биылєы жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап зейнетаќы мен шјкіртаќы мґлшері 30 пайызєа арттырылды, ал 1 шілдеден бастап бюджет саласы ќызметкерлерініѕ жалаќысы дјл осындай мґлшерге кґбейетін болды. Бўл ретте, аталєан тґлемдердіѕ соѕєы екі жыл бойы 25 пайызєа кґбейтіліп келе жатќанын атап ґту ќажет. Ґткен жылы елге ерекше еѕбегі сіѕген азаматтардыѕ жекелеген санаттарына берілетін арнаулы мемлекеттік жјрдемаќылардыѕ, сондай-аќ, ана мен балаєа јлеуметтік ќолдау кґрсетуге баєытталєан жјрдемаќылардыѕ мґлшері де айтарлыќтай ґсті. Јрбір мјжіліс депутаты кґптеген заѕ жобаларына ґз ўсыныстарын береді. Жўмыс тобында жјне комитет пен Палата отырыстарында заѕ жобаларын талќылауєа ќатысып, пікір білдіреді. Тґменде депутат Тито Сыздыќовтыѕ ќызметіне ќысќаша тоќталып ґтуді жґн кґрдік. Депутат Т.Сыздыќов «Ќазаќстан Республикасыныѕ Жер кодексіне ґзгерiстер мен толыќтырулар енгiзу туралы» заѕ жобасына бастамашы болєан парламентшілердіѕ бірі. Бўл заѕныѕ маќсаты - азаматтар мен заѕды тўлєаларєа жер учаскелерін беру туралы ґтініштерін ќарау мерзімі мен тјртібін саќтауда

заѕсыздыќќа жол бермеуді, кезектіліктіѕ бўзылмауын ќадаєалауды кґздейді. Заѕ жобасы Мјжілісте екі оќылымда талќыєа салынды. Депутаттар тарапынан кґптеген ўсыныстар мен толыќтырулар келіп тїсті. Заѕ жобасын екінші оќылымєа јзірлеу барысында жўмыс тобыныѕ 20 отырысы ґтті. Мјжіліс маќўлдаєан осы заѕ жобасын Сенат ќабылдады, Елбасыныѕ ќол ќоюына жіберілді. Экология мјселесіне, елдіѕ жасыл-желегін молайтуєа, аѕ-ќўстарын ќорєау ісіне Ќазаќстанда да айрыќша мјн беріліп отыр. Осы орайда бўєан дейін кґптеген заѕдар мен кодекстер ќабылданды. Їкімет «Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір заѕнамалыќ актілеріне орман шаруашылыєы, жануарлар дїниесі жјне ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтар мјселелері бойынша ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» заѕ жобасын јзірлеп, Мјжілістіѕ ќарауына берген болатын. Осы заѕ жобасы бойынша ќўрылєан жўмыс тобына депутат Т.Сыздыќов жетекшілік етті. Заѕды ќабылдау орман шаруашылыєын, ерекше ќорєалатын табиєи аумаќтарды дамытуєа жјне жануарлар дїниесін ќорєауды, ґсімін молайтуды жјне пайдалануды жаќсарту маќсатын кґздейді. Депутаттар орманды ќорєау, ґрттен саќтау, орман мен жан-жануарларды ќорєайтын ќызметкерлердіѕ јлеуметтік жаєдайын жаќсарту маќсатында кґптеген толыќтырулар енгізді. Орманды ќорєау жґніндегі парламентшілер енгізген бірќатар заѕнамалыќ нормаларды ќабылдау їшін мемлекеттік бюджеттен шыєыстар талап етіледі. Осы мјселе бойынша депутат Т.Сыздыќов ПремьерМинистр К.Мјсімовтіѕ ќабылдауында болып, заѕныѕ сапалы болып шыєуы керек екенін, ол ќабылданєан жаєдайда орман ќорєаудыѕ іс-шараларына наќты ќаражат ќарастырылуы ќажет екенін жеткізді. Тґртінші сессия барысында Парламент Мјжілісініѕ депутаттары 645 сауал жолдап, жіберді. Кґтерілген мјселелердіѕ басым бґлігі IV сайланєан IV сессияныѕ ашылуында Мемлекет басшысы депутаттардыѕ алдына ќойєан жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жыл сайынєы Жолдауынан туындайтын міндеттерді шешумен байланысты. Депутаттардыѕ сауалындаєы ґзекті мјселелер бўрынєысынша экономиканы тўраќтандыру жјне єаламдыќ ќаржы даєдарысыныѕ зардабын еѕсеру болып табылады. Ќазаќстан Республикасыныѕ Стратегиялыќ даму жоспарына сјйкес бірќатар депутаттар ґз сауалдарында ґѕірлерде денсаулыќ саќтау жјне білім нысандарыныѕ ќўрылысына, оныѕ ішінде «100 мектеп, 100 аурухана» баєдарламалары жјне «Балапан» баєдарламасы

шеѕберінде ќаржы бґлу мјселелерін кґтереді. Бўєан ќоса, медициналыќ жабдыќтарды сатып алу їшін жјне медициналыќ ўйымдарды материалдыќ-техникалыќ жабдыќтауєа, балабаќшалар мен орта білім беретін мектептерді іске ќосуєа ќаржы бґлу жґнінде мјселелер ќойылды. Сонымен ќатар, депутаттар ґз сауалдарында мемлекеттік ќызметшілерге, оныѕ ішінде зейнеткерлікке шыєуына байланысты олардыѕ мемлекеттік ќызметті тоќтатуы кезінде јлеуметтік кепілдіктер белгілеуді сўрайды. Тґртінші сессияда депутат Тито Сыздыќов Їкімет басшысына жјне бірќатар министрлік пен агенттіктер жетекшілеріне 20-дан астам депутаттыќ сауал жолдады. Соныѕ ішінде Премьер-Министр К.Мјсімовке табиєат апаттарыныѕ алдын алу їшін тїгел еліміз бойынша су саќтайтын жїйелер мен гидротехникалыќ ќўрылымдардыѕ жай-кїйін зерттеп, тексеру жўмыстарын жїзеге асыруды ќаржыландыру мјселесін алєа тартты. Сондай-аќ, Їкімет басшысына ґртке ќарсы іс-шараларды ќаржыландыру кґлемін арттыру, Павлодар облысындаєы тўрєын їй ќўрылыстарына республикалыќ бюджеттен ќосымша ќаржы бґлу, еліміздіѕ тўрєындары їшін мал ґнімдерініѕ баєаларын тґмендету жґніндегі іс-шараларды жїзеге асыру жґнінде ўсыныс жасады. Депутат Т.Сыздыќов халќымыз їшін маѕызды бір мјселе кґтеріп, ПремьерМинистр К.Мјсімовке депутаттыќ сауал жолдады. Наќты айтар болсаќ, ауылдарда тўрєын їй салу їшін мемлекеттік баєдарлама ќабылдау ќажеттігі жґнінде ўтымды ўсынысын жария етті. Сонымен ќатар, келесі бір сауалда ґсімдіктерді ќорєауда биологиялыќ тјсілдерді ќолдануєа мемлекеттік ќолдау жасалуы тиіс екенін алєа тартты. Ал Денсаулыќ саќтау министрі С.Ќайырбековаєа жолданєан сауалында Ќазаќстанныѕ ќалалары мен ауылдарындаєы медициналыќ мекемелерді компьютермен ќамтамасыз ету ќажеттігі еске салынды. Павлодар ќаласындаєы јлеуметтік маѕызды бір нысан – кардиохирургия орталыєы ќўрылысыныѕ проблемасы кґптен бері толєандырып келеді. Осы мјселеге байланысты Т.Сыздыќовтыѕ бастамасымен «Нўр Отан» партиясыныѕ Павлодар облыстыќ филиалында кездесу ґтті. Оєан Мјжіліс депутаттары, Денсаулыќ саќтау министрлігі, Мемлекеттік сараптама ґкілдері, ќўрылысы жїріп жатќан нысанныѕ басшылары мен жетекші мамандары ќатысты. Осы басќосуєа ќатысушылар јуелі ќўрылыс нысанын аралап кґріп, ќандай мјселелер туындап отырєанымен жан-жаќты танысќан болатын.

Кездесу ќорытындысы негізінде Т.Сыздыќов Парламент мінберінен басталєан ќўрылысты аєымдаєы жылы аяќтау керек екенін жјне онда туындаєан жаєдайды шешу ќажеттігін айтып, Премьер-Министрге депутаттыќ сауал жолдады. Депутаттыќ ўсынысќа Денсаулыќ саќтау министрі С.Ќайырбековадан жауап келді. Онда кардиоорталыєыныѕ ќўрылысын јрі ќарай ќаржыландыру їшін республикалыќ бюджеттен ќаржы бґлінетіні жјне ќаржы полициясы нысанды тексеретіні атап кґрсетілген. Сондай-аќ, 2011 жылдыѕ 20 маусым кїні Ќазаќстан Республикасы Парламенті Палаталарыныѕ бірлескен отырысында Т.Сыздыќов Премьер-Министр К.Мјсімовке Павлодар ќаласындаєы кардиохирургиялыќ орталыќтыѕ жјне Екібастўз ќаласындаєы кјсіптік оќу орталыєыныѕ тапсырылу мерзімініѕ саќталмауыныѕ ортаќ бір себебі бар екенін мјлімдеді. Наќты айтсаќ, депутат мемлекеттік нысандар ќўрылысы бойынша бюджеттік баєдарламалар јкімшілерімен тендер ґткізу барысында жауапсыз адамдар тартылєандыєын, осындай кїрделі жаєдайды тїзеуге ешкімніѕ ынта білдірмей отырєандыєын жјне ешкім де жауапкершілікті ґз мойнына алмай тўрєанын ашыќ айтты. Осыєан байланысты Тито Уаќапўлы осы секілді жаєдайлардыѕ ќайталанбауы маќсатында бюджеттік ќаржыныѕ ќолданылуыныѕ тиімділігі їшін маѕызды нысандардыѕ ќўрылысына жауапкершілік алып жјне баќылау жасау міндеттерін жергілікті атќарушы органдар – облыстыќ јкімдіктерге беруді ўсынды. Ал республикалыќ бюджеттен ќаржыландыруды облыстыќ бюджеттерге трансферттердіѕ бґлінуі жолымен жїргізу ќажет деп мјселе кґтерді. Павлодар облысыныѕ јкімі Б.Саєынтаевтыѕ бастамасымен депутат Т.Сыздыќов Павлодар облысындаєы бірќатар экологиялыќ жобалардыѕ Республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын «Жасыл Даму 2011-2014 жылдар» баєдарламасындаєы басымдыќ берілген жобалардыѕ тізіміне енуіне атсалысќан болатын. Ол їшін депутат ЌР Ќаржы министрі Б.Жјмішевке екі рет хат жіберіп, ќабылдауында болєан еді. Сондай-аќ, ЌР Ќоршаєан ортаны ќорєау министрі Н.Јшімовке де хат жолдап, ґтініш білдірді, содан кейін Премьер-Министр К.Мјсімовке депутаттыќ сауал жолдап, ўсыныс жасап, ќабылдауында болды. Осындай жўмыстардыѕ арќасында Павлодар облысыныѕ бірнеше экологиялыќ жобалары Республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатын жоспарєа енді. Соныѕ ішінде министрлік басшыларымен жјне атќарушы биліктіѕ басќа да жауапты ќызметкерлерімен бірлесе атќарєан жўмыстардыѕ нјтижесінде Шарбаќты ауданындаєы Шарбаќты елді мекенініѕ су кјріздері жїйесін кїрделі жґндеуден ґткізуді ел бюджетінен ќаржыландыруєа ќол жеткізілді. Осыныѕ барлыєы депутаттыѕ тґртінші сессия барысында атќарєан ќызметініѕ бір бґлігі єана. Алда сайлаушылармен кездесу жјне бесінші сессия жўмыстары тўр. Біз Тито Уаќапўлыныѕ парламенттік ќызметіне табыс тілейміз! М.ОМАРОВ.


11 - 17 ØIËÄÅ

11 ДЇЙСЕНБІ 02.23 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.39 Кїннiѕ шыєуы, 12.59 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.24 Аќшам намазы, 23.04 Ќўфтан намазы.

12.25 13.00 13.35 14.35 15.00 15.55 17.35 17.55 18.30 18.40 18.55 19.20 20.00 20.35 22.00

7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 00.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.35 «Ілік септігі» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 00.30 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. «Айналайын. Тґртінші маусым» Т/х Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011 «Жаѕа Ќазаќстан» «Cпециальный репортаж» «Сегіз ќырлы» «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Телехикая. «Еркетай» «ЕГІЗДЕР» отбасылыќ телехикаясы «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. «Халыќ таѕдауы» «ЖАН ЖЫЛУЫ» Тележурнал «Ќазаќстан-2020. табысќа бастар жол» «АЙНАЛАЙЫН. ТҐРТІНШІ МАУСЫМ» Т/х «ДЕНИЗ» Телехикая. «СЕНБІЛІК КЕШ СЕРІСІ» комедиясы

08.00 «Томми мен Мунора». Д/ф 09.00 «Ґзекті сўхбат» 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Шипагерлер шапаєаты» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Ќыз - ґмірдіѕ ќызєалдаєы». Гитарашы ќыздардыѕ јн кеші 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «Туєан жер – тґрім мјѕгілік». 18.15 Жаѕалыќтар 18.5 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.05 «Ортаќ тіл» 21.35 «Туєан жер – тґрім мјѕгілік». 22.00 «Олимп» 22.25 - 23.10 «Томми мен Мунора». Т/х 23.20 - 00.15 «Тірі табиєат». Д/х

09.25, 22.40 09.55, 00.00 09.35,

11.30, 12.00, 14.25, 18.50, 21.30, Удачный выбор 11.00, 14.55, 19.25, 22.50, 23.30, Жарнамалар јлемінде 12.30, 13.55, 18.10, 21.00, 23.15 Талапкер

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 Таразы 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Сериал. «Барби Поллидіѕ јлемі» .14.15 Кино. «Лабиринты любви». 15.50 «Современные невестки». Т/с 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «Ќўпия белгілер». Д/с 18.15 «Жаным». Телехикая. 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 20.00, 00.20 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 01.00 Итоговый выпуск новостей. 21.40 «Казахстанский путь. Хроника независимости». Д/ф. 22.15 «Госпожа горничная». Т/с. 23.00 Тотальный футбол. 23.30 Кино. «Подари мне жизнь». 01.40 «Мегре». Т/х.

12.30 14.00 14.40 15.50 16.20 17.00 17.30 18.50 19.45 20.05 20.30 21.00 21.50 23.00 23.30 00.30

9.00 М/ф «Под покровом ночи». 10.30, 18.00 Т/х. «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «FIFA futbol Mundial». 11.30 «Надежда». Д/ф. Кино. «Вики, Кристина, Барселона». «Азамат». Кино. «Ўшатын диірмен». «Сїйінші». «XXI єасыр кґшбасшысы». «Ґрлеу стратегиясы». Д/ф. М/с «Сасыќ кїзен Фу». Т/с «Не забывай меня». «Такое вот кино...». «Ґмірде болєан...» «Сїйінші». Т/с «Пора тюльпанов». Т/х «Баянсыз махаббат». Т/с «Пой!». Т/х «Јсемдік јлемі». Д/с «Аралдар тіршілігі».

12 СЕЙСЕНБI 02.23 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.39 Кїннiѕ шыєуы, 12.59 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.23 Аќшам намазы, 23.03 Ќўфтан намазы.

12.25 13.00 13.15 13.35 14.35 15.10 15.30 15.55 17.35 17.50 17.55 18.30 18.45 19.05 20.00 20.35 22.05 22.45 00.05

02.05

7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 02.35 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.35 «Ілік септігі» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 03.05 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. «Айналайын. Тґртінші маусым» Т/х «Гард жјне Бив» Мультхикая. «Жан жылуы» Тележурнал «Еѕселі Елорда» «Сыр-сўхбат» «Ґрлеу стратегиясы» Арнайы тележоба. «Томми мен Мўнара» М/х. «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Телехикая. «Еркетай» «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. «ЕГІЗДЕР» т/х. «Халыќ таѕдауы» «Денсаулыќ» «SPORT.KZ» Аќпараттыќ спорт баєдарламасы «АЙНАЛАЙЫН. ТҐРТІНШІ МАУСЫМ» Т/х «ДЕНИЗ» Телехикая. «СЕН СЎЛУ» Ток-шоу «ЌЎМТҐБЕ» фильмі ФУТБОЛ. Лига Чемпионов УЕФА. «СЛОВАН» (Словакия)«ТОБОЛ» (Казахстан) Прямая трансляция из Братиславы Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011.

08.00 «Томми мен Мунора». Т/х 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Ортаќ тіл». 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Отбасы – елдіѕ тірегі ». Д/ф 14.30 «Туєан жер – тґрім мјѕгілік». 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «Диалог в прямом эфире». Управление коорданиции занятости. 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х

20.30 21.05 21.30 22.00 22.50 09.25, 22.40, 09.55, 22.20, 09.35,

Жаѕалыќтар «Жастар ґмірі-жизнь молодых» «С дипломом в село». «Томми мен Мунора». Т/х 00.15 «Тірі табиєат». Д/х 11.30, 12.00, 14.25, 18.50, 21.25, 23.00 Удачный выбор 11.00, 12.30, 14.55, 19.25, 21.00, 00.00 Жарнамалар јлемінде 12.55, 13.55, 18.10, 21.55, 23.30 Талапкер

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10 Тотальный футбол. 10.40 ПРОД.ВОПРОС. 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 Арена. 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Сериал. «Барби Поллидіѕ јлемі». 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.00 «Тайные знаки». Д/с. 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Формула независимости. 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.20 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.00 Итоговый выпуск новостей. 21.45 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Кино. «Подари мне жизнь». 00.40 «Мегре». Т/х. 9.00 «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30, 21.00 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30, 18.00 Т/х. «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Бјрі есімде». 11.30 Д/с «Барлыєы кино туралы». 12.00 «Живём до ста!» 12.30, 21.50 Телехикая «Баянсыз махаббат». 13.40, 23.00 Т/с «Пой!». 14.10 «Зіл-Јзіл» баєдарламасы. 14.30 «Линия судьбы». 15.00 Ток-шоу «Пятый угол». 15.50, 20.30 «Сїйінші». 16.10 «Лидер XXI века».

8.00 КВН. Избранное 9.00 Сериал «Серт» 10.40 Сериал «Город мечты» 11.30 «Телли сказки» 11.40 «Телепузики» 12.05 «За гранью известности». Д/ф 12.30 «Чердак Журкевича» 13.00 «Фильмы и звезды». Новости кино 13.30 Дневник с Гульжан Мукушевой. 14.20, 19.30 Сериал «Блудные дети» 15.20 Концерт «Јсем јуен арнада» 15.30 «Благопристойная Джейн». Х/ф 17.40 Сериал «Серт» 20.30 Программа «20:30» 21.00 Специальный репортаж 21.30 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Любовное настроение». Х/ф 23.45 Сериал «Безумцы»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.10 13.05 13.50 14.00 15.05 15.55 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35

01.35 02.20

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. Телеканал «Доброе утро» Новости Фильм «порода - бульдог» «Понять. Простить» «ГРУППА СЧАСТЬЯ» Т/с «ГОЛОСА» «Любимые мультфильмы» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. «Федеральный судья» Т/с«ГРУППА СЧАСТЬЯ» «Новости» Т/с «Ментовские войны 3» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» Фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» Городские пижоны. «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» «ГОЛОСА» «Понять. Простить»

11.40 12.00 13.50 14.30 15.00

7.40, 12.30 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 9.00, 16.10, 01.00 «Soundtrack» 9.30 Сериал «СИТУАЦИЯ202. Болезнь движения» 10.40 «Выжить в дикой природе. Африканский взгляд» «Будьте красивыми» «Елтаным» «Ўлт пен ўрпаќ» «Инновациялыќ даму» «TV Shop»

17.00 17.30 18.20 18.50 19.45 20.00 23.30 00.30

Д/с «Ќызыќты саяхат» М/с «Сасыќ кїзен Фу». Д/с «Экстрим». Т/с «Не забывай меня». «Шоќ жўлдыздар». «Что наша жизнь...». Т/х «Јсемдік јлемі». Д/с «Техника жаѕалыќтары».

22.45 23.45 00.55

8.00 «Жаѕалыќтар» 8.30 Программа «20:30» 9.00 Сериал «Серт» 10.40 Сериал «Город мечты» 11.30 «Телли сказки» 11.40, 15.20 «Телепузики» 12.05 «Јсем јуен арнада» 12.20 «Мамандыєы ќўтќару» 13.00 «За гранью известности». Д/ф. 13.30 «Тїйін сґз» 14.20, 19.30 Сериал «Блудные дети» 15.50 «Лица столицы» 16.10 Сериал «Доктор Кто» 2 17.10 «За гранью известности». Д/ф. 17.40 Сериал «Серт» 20.30 Программа «20:30» 21.00 «Звездная слава». Д/с. 21.30 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Благопристойная Джейн». Х/ф. 00.05 Сериал «Безумцы»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.10 13.05 13.55 14.55 15.55 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.45 00.55 02.25

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. Телеканал «Доброе утро» Новости «Ментовские войны 3» «Понять. Простить» «ГРУППА СЧАСТЬЯ» Т/с «ГОЛОСА» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. «Федеральный судья» Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» «Новости» Т/с «Ментовские войны 3» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» Фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» Городские пижоны. Фильм «Безумцы» «ГОЛОСА» 7.40 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 9.00 «Экономика тынысы» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 11.00 «Выжить в дикой природе: африканский взгляд»

15.35 16.45 17.00, 17.30, 18.00 18.30, 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 00.10

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

«Трансмиссия» «НОВОСТИ ДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ» 00.00 «Полицейский патруль» «Адам жјне заѕ» 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Айќын міндет» «Они строят столицу» «ПАНОРАМА ДНЯ» Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» «СТИЛЬ ЖИЗНИ» «Јлем жјне Ќазаќстан» «Кремлевские дети». Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых»

КТК-7 + 31 07.00 08.00

Сериал «ТРИ БРАТА» Комедия «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 10.00 Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 11.30, 02.10 «ЄАЛАМ-ТОР» 12.00 «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» 12.10 «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! 12.30 «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультфильмдер 15.00 Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» 15.30 Триллер «ПАРАНОЙЯ» 17.30, 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.40 КИНО «МАСКА ЗОРРО» 00.10 КИНО «НАД ЗАКОНОМ» 02.40 «ТАЛАНТ ШОУ ДАЙДЖЕСТ» 07.05 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 Телехикая “ТАЄДЫР ТЕЗІ” 08.50 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 09.00, 00.00 “РЕЙДЕР” 09.15 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО” 11.05, 17.10 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” 11.30 “КАЛАМБУР” 12.00 Драма “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ” 13.40 “ДОРОГА ДОМОЙ” 13.50 “ГОРОДОК” 14.15 Мультфильмдер 15.40 Т/х “ҐMIРЛIК СЕРIГIМ” 17.35 “МОЯ ПРАВДА” – Марат Башаров 18.35 Мелодрама “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР 19.55 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 Мелодрама “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА” 23.05 Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ” 00.20 Боевик “ПОБЕГ-2”

11.30, 12.00 12.40 13.20 13.55 14.30 15.00

16.10 «TV Shop» Музыка арнасы «Ґркениет ґзегі» «Кґкжиек» «Серпін» «Оn-line режимінде» «Сто вопросов взрослому» Игорь Чапурин. 16.45 «НОВОСТИ ДНЯ» 17.00, 22.00 «СЕГОДНЯ» 17.30, 00.00 «Полицейский патруль» 18.00 «Адам жјне заѕ» 18.30, 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 19.00 «Странник» 19.30 «Поколение рока» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 21.40 «Стиляги» 22.30 «Ќылмыс хроникасы» 00.10 «Кремлевские дети». Игорь Смирнов. Его отец создал СМЕРШ»

КТК-7 + 31 07.00 08.00 10.00 11.30, 12.00 12.05 12.30 13.30 15.00 15.30 17.30, 19.00, 19.55 21.40 00.00 02.30

08.50 09.00 09.55, 10.10, 11.05, 11.30 12.00 12.45, 14.20 15.20 15.45 17.35 19.55 21.00

Сериал «ТРИ БРАТА» Фильм «МАСКА ЗОРРО» Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 02.10 «ЄАЛАМ-ТОР» «СЮЖЕТ ДНЯ» «РИЗАМЫН» «ГАЛИЛЕО» Мультфильмдер Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.30 ИНФОРМБЮРО «СЮЖЕТ ДНЯ» КИНО «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» «ТАЛАНТ ШОУ ДАЙДЖЕСТ» 07.05 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 М/с “Їш аю” 07.35 Деректi хикая 08.30,19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” “МЈССАЄАН” 12.30, 00.00 “РЕЙДЕР” 18.35 Мелодрама “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 17.10 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” “КАЛАМБУР” НОВОСТИ 21.30 Мелодрама “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА” “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” М/с “ Їш аю” Т/с “ҐMIРЛIК СЕРIГIМ” “Звездная жизнь” – “Неравные браки звезд” “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

01.05 01.50

“МЈССАЄАН” Т/х “ҐMIРЛIК СЕРIГIМ”

08.00

Фильм «Законы привлекательности» Фильм «Мулан 2» Фильм «Широка река» Фильм «Искусственный разум» 01.30 «Јн ќанатында» 19.30, 22.30, 01.00 Новости Фильм «Спецназ» Фильм «Скрытая угроза» Фильм «Мезумный Макс» 12.35; 13.40, 14.30; 16.20, 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 11.50; 12.50, 15.50; 16.40, 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 Тамаша Тандау

ИРБИС 10.00 12.00 13.00 16.00, 18.00, 18.20 20.10 23.10 12.10, 17.00; 09.50, 17.50;

НТК 07.10 08.00 08.55, 09.20, 10.00, 11.05 11.40, 12.05 12.25 14.05 16.05 17.05, 17.55 19.30 21.30 01.10

Телехикая «Элли Макбилл» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 17.30, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 19.00 «ТАКСИ» 00.10 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» Т/х «Їйленген балаларымен» 13.35 «Тек кїлкі їшін” Јзіл - кїлкі баєдарламасы Музыкалыќ баєдарлама Кино «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» Сериал «БАРВИХА» 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» Сериал «БАРВИХА» Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» ДОМ-2

06.00 «Баспана бабы» 08.00 «Субботний вечер» 09.30 «Смехопанорама» 11.00 «НЫСАНА» 12.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» 16.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 17.00 «Кинопарковка» 17.30 «Готовить может каждый» 18.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 19.30 ЖАР-ЖАР 20.30 Телефильм «Кровные узы». 22.00 Т/с «Дыши со мной»

23.05 00.20

Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ” Боевик “ПОБЕГ-2”

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Мезумный Макс» 10.40 Фильм «Спецназ» 13.10 Фильм «Скрытая угроза» 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Спецназ» 20.10 Фильм «Ангел мести» 23.10 Фильм «Безумный Макс 2: Воин дороги» 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00

Телехикая «Элли Макбилл» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 08.55, 17.30, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 09.20, 19.00 «ТАКСИ» 09.50 «ВКУСНО И БЫСТРО» 10.00, 23.10 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 11.05 К/ф «Бўршаќтыѕ їстіндегі ханшайым» 12.40 Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» 13.30 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16.05 Сериал «БАРВИХА» 17.05 Сериал «ИНТЕРНЫ» 17.55 «СУББОТНИК» 19.30 Сериал «БАРВИХА» 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 21.30 Триллер «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО» 00.10 ДОМ-2 06.00 «Баспана бабы» 07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 Фильм «Кровные узы» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Баспана бабы» 12.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00 Сериал «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 20.30 Телефильм «Кровные узы: новая любовь» 22.00 Т/с «Дыши со мной» 23.00 «Теѕіз саќшылары» т/х


13 СЈРСЕНБІ 02.24 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.40 Кїннiѕ шыєуы, 12.59 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.23 Аќшам намазы, 23.03 Ќўфтан намазы.

12.25 13.00 13.15 14.35 15.05 15.25 15.50 17.35 17.50 18.05 18.20 18.40 20.05 20.40 22.10 22.20 00.30

12.35 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 17.50 18.15 18.55 19.30 20.30 21.05 21.35 22.00 22.50 09.25, 21.55,

09.55, 11.00, 12.55, 13.55, 19.25, 21.00, 22.20, 00.00 Жарнамалар јлемінде 09.35, 12.30, 14.55, 18.05, 21.20, 23.30 Талапкер

7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.35, 00.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.35 «Ілік септігі» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 01.00 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. «Айналайын. Тґртінші маусым» Т/х «Гард жјне Бив» Мультхикая. «Сен сўлу» Ток-шоу Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011 «Sport. kz» «Томми мен Мўнара» М/х. «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Телехикая. «Еркетай» «Гард жјне Бив» Мультхикая. «Азбука капитала» «Халыќ таѕдауы» «МЕНІЅ ІНЖІР АЄАШЫМ» отбасылыќ телехикая. «АЙНАЛАЙЫН. ТҐРТІНШІ МАУСЫМ» Телехикая «ДЕНИЗ» Телехикая. «Ќазаќтыѕ 100 јні» кїнделігі «ЌЎМТҐБЕ» фильмі Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»2011. Прямая трансляция

07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.10 Дела армейские. 10.40 Прорыв 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 Айбын 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Сериал. «Барби Поллидіѕ јлемі». 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.00 «Тайные знаки». Д/с. 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Таразы. 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.25 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.05 Итоговый выпуск новостей. 21.40 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Кино. «Подари мне жизнь». 00.45 «Мегре». Т/х.

08.00 «Томми мен Мунора». Т/х 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х «Жастар ґмірі-жизнь молодых» Жаѕалыќтар «Ќымызхана» «Олимп» «Диалог в прямом эфире». Повтор от 12.07.2011 г. 17.50 перерыв «Ґндірісті ґлке» Жаѕалыќтар «Квант нўры». М/х «Жаѕбырлы маусым». Т/х Жаѕалыќтар «Ґндірісті ґлке» «Туєан тіл - байлыєым» «Томми мен Мунора». Т/х 00.15 «Тірі табиєат». Д/х 11.30, 12.00, 14.25, 18.50, 22.40, 23.00 Удачный выбор

9.00 Балалар уаќыты. «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30, 21.00 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30, 18.00 Т/х. «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Берекелі дастархан» 11.30 Ток-шоу «Женсовет». 12.10 «Ґзін-ґзі тану». 12.30, 22.00 Т/х «Баянсыз махаббат». 13.40, 23.10 Т/с «Пой!». 14.30 Мультфильм. 14.50 «FreshmanЫ ». 15.10 «Такое вот кино...». 15.30 «Мамина школа». 15.50, 20.20 «Сїйінші». 16.20 «Начистоту». 17.00 Д/с «Ќызыќты саяхат» 17.30 М/с «Сасыќ кїзен Фу». 18.30 Д/с «Экстрим». 18.50 Т/с «Не забывай меня». 19.40 «Азамат» жастар Парламенті. 20.50 «Розыгрыш Супер Лото. 23.45 Т/х «Јсемдік јлемі». 00.35 Д/с «Техника жаѕалыќтары».

ХАБАР

14 БЕЙСЕНБІ 02.24 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.41 Кїннiѕ шыєуы, 12.59 Бесiн намазы, 18.35 Екiнтi намазы, 21.22 Аќшам намазы, 23.02 Ќўфтан намазы.

12.25 13.00 13.25 14.35 15.00 15.30 15.45 16.05 17.35 17.50 18.05 18.20 18.40 20.00 20.35 22.05 00.30

7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 00.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.35 «Ілік септігі» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 01.00 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. «Айналайын. Тґртінші маусым» Т/х «Сґнбес сјуле» «Меніѕ Ќазаќстаным» Тележурнал. «МЕНШІКТІ МЕКЕН» Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011 «Азбука капитала» «Томми мен Мўнара» Мх. «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х. «Еркетай» Мультфильм «Капитал јліппесі» «Халыќ таѕдауы» «МЕНІЅ ІНЖІР АЄАШЫМ» т/х. «АЙНАЛАЙЫН. ТҐРТІНШІ МАУСЫМ» Т/х. «ДЕНИЗ» Т/х. «ЌЎМТҐБЕ» фильмі. Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»2011. Прямая трансляция

08.00 «Томми мен Мунора». Т/х 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Ґндірісті ґлке» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Жусаѕ исі». Д/ф 14.30 «Туєан тіл - байлыєым» 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «Телеярмарка вакансий». Щербактинский отдел занятости 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.10 «Технологический колледж – актуальное образование» 21.30 «Алєашкы чемпион Жаќсылыќ Їшкемпіров»

22.00 22.50 09.25, 23.00 09.55, 22.25 09.35,

«Томми мен Мунора». Т/х 00.15 «Тірі табиєат». Д/х 11.30, 12.55, 14.25, 18.50, 21.55, Удачный выбор 11.00, 12.30, 14.55, 19.25, 21.05, Жарнамалар јлемінде 12.00, 13.55, 18.10, 21.20, 23.30 Талапкер

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.10 Бармысыѕ, бауырым! 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 «Ќўпия белгілер». Д/сериал. 12.45, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Сериал. «Барби Поллидіѕ јлемі». 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.00 «Агро кz». 15.15 «Поддерживая село, укрепляем будущее». Д/ф. 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Їкімет пен јлеумет. 17.35 Прорыв 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.20 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 00.00 Итоговый выпуск новостей. 21.45 «Госпожа горничная». Т/с. 22.30 Кино. «Подари мне жизнь». 00.40 «Мегре». Т/х. 9.00 «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30, 21.00 Т/с «Пора тюльпанов». 10.30, 18.00 Т/х. «Гвен Джонс – Мэрлинніѕ шјкірті». 11.00 «Дастархан». 11.30 Д/с «Барлыєы кино туралы». 12.00 Мультфильм. 12.30, 22.00 Т/х «Баянсыз махаббат». 13.40, 23.05 Т/с «Пой!». 14.30 «Баєдаршам» 15.00 «Самопознание». 15.10 «Туєан ґлке – Родной край» 15.50 «Сїйінші». 16.20 «Шоќ жўлдыздар». 16.40 «Мы- казахстанцы». 17.00 «Экономика – динамика успеха». Д/ф 17.30 М/с «Сасыќ кїзен Фу». 18.00 Ток-шоу «Пятый угол».

8.00 «Жаѕалыќтар» 8.30 Программа «20:30» 9.00 Сериал «Серт» 10.40 Сериал «Город мечты» 11.30 «Телли сказки» 11.40, 15.20 «Телепузики» 12.05 «Независимость глазами детей». Д/ф. 12.30 «Глобальный футбол». Д/ф. 13.00 «Свет былого» 13.30 «Удивительный мир военной авиации». Д/ф. 13.30 «Независимость глазами детей». Д/ф. 14.20, 19.30 Сериал «Блудные дети» 15.50 Алєа, Оксана! 16.10 Сериал «Доктор Кто» 2 17.10 «За гранью известности». Д/ф. 17.40 Сериал «Серт» 20.30 Программа «20:30» 21.00 «Фильмы и звезды». 21.30 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Зло». Х/ф. 00.00 Сериал «Безумцы»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.10 13.05 13.55 14.55 15.55 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.45 00.55 01.35

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. Телеканал «Доброе утро» Новости «Ментовские войны 3» «Понять. Простить» «ГРУППА СЧАСТЬЯ» Т/с «ГОЛОСА» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. «Федеральный судья» Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» «Новости» Т/с «Ментовские войны 3» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» Фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» Городские пижоны. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» «ГОЛОСА»

7.40, 12.30 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.30, 15.30, 01.00 «Soundtrack» 9.00 «Балауса» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 11.00 «Выжить в дикой природе: африканский взгляд» 11.30, 16.10 «TV Shop» 12.00 «Денсаулыќ жјне сулўлыќ»

18.50 23.40 00.30

Футбол. Лига Европы УЕФА. Т/х «Јсемдік јлемі». Д/с «Техника жаѕалыќтары».

8.00 «Жаѕалыќтар» 8.30 Программа «20:30» 9.00 Сериал «Серт» 10.40 Сериал «Город мечты» 11.30 «Телли сказки» 11.40, 15.20 «Телепузики» 12.05 «Јсем јуен арнада» 12.20 «Мамандыєы ќўтќару» 13.00 «Аќиќат алаѕы» журналистік зерттеу 13.20 «Удивительный мир военной авиации». Д/ф. 14.20, 19.30 Сериал «Блудные дети» 15.50 «Јсем јуен арнада» 16.10 «Топ Гир» 17.10 «За гранью известности». Д/ф. 17.40 Сериал «Серт» 20.30 Программа «20:30» 21.00 «Глобальный футбол». Д/ф. 21.30 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Водопад ангела». Х/ф. 23.55 Сериал «Безумцы»

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 11.45 12.10 13.00 13.50 14.55 15.55 16.50 17.55 19.00 19.10 21.00 21.35 22.45 23.45 00.55 01.45

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. Телеканал «Доброе утро» Новости «Ментовские войны 3» «Понять. Простить» «ГРУППА СЧАСТЬЯ» Т/с «ГОЛОСА» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. «Федеральный судья» Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» «Новости» Т/с «Ментовские войны 3» «Время» «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» с Андреем Малаховым Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» Фильм «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ» «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛНОК АМЕРИКИ» «ГОЛОСА»

7.40, 12.30 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.30, 15.40, 01.00 «Soundtrack» 9.00 «Экономика тынысы» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 11.00 «Выжить в дикой природе: африканский взгляд» 11.30, 16.10 «TV Shop»

13.10 13.50 14.30 15.00

«Экономика тынысы» «Јлем жјне Ќазаќстан» «Елтаным» «Анне Вески. Позади крутой поворот» 16.45 «НОВОСТИ ДНЯ» 17.00, 22.00 «СЕГОДНЯ» 17.30, 00.00 «Полицейский патруль» 18.00 «Ўлт пен ўрпаќ» 18.30, 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 19.00 «Серпін» 19.30 «Они строят столицу» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 21.30 Временно доступен. Марат Башаров. 22.30 «Айќын міндет»

КТК-7 + 31 07.30 08.00 08.30 10.30 11.30, 12.00 12.05 12.30 13.30 15.00 15.30 17.30, 19.00, 19.55 21.40 00.00 02.30

08.30, 08.50 09.00 09.55, 10.10, 11.05, 11.30 12.00 12.45, 14.20, 15.20 15.45 17.35 21.00 23.05

«6 КАДРОВ» Сериал «ПАПИНЫ ДОЧКИ» Триллер «СТРЕЛОК» Сериал «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 02.00 «ЄАЛАМ-ТОР» «СЮЖЕТ ДНЯ» «РИЗАМЫН» «ГАЛИЛЕО» Мультфильмдер Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.30 ИНФОРМБЮРО «СЮЖЕТ ДНЯ» КИНО «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» КИНО «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» «ТАЛАНТ ШОУ ДАЙДЖЕСТ» 07.05 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 Мультсериал “Їш аю” 08.05 “КЕЙIПКЕР” 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” “КТК” мўраєатынан: “МЈССАЄАН” 12.30, 00.00 “РЕЙДЕР” 18.35 Мелодрама “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 17.10 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” “КАЛАМБУР” НОВОСТИ 21.30 Мелодрама “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА” 19.55 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” М/с “ Їш аю” Т/с “ҐMIРЛIК СЕРIГIМ” “Фантастические истории” – “Бессмертие. Цена вечности” ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ”

12.00 13.00 13.30 13.50 14.30 15.00

«On line режимінде» «Кґкжиек» «Ќасиет» «Инновациялыќ даму» «Айбын» «Киноклуб» Олега Борецкого. Цирк Дю Солей. Кортео. 16.45 «НОВОСТИ ДНЯ» 17.00, 22.00 «СЕГОДНЯ» 17.30, 00.00 «Полицейский патруль» 18.00 «Адам жјне заѕ» 18.30, 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 19.00 «Ґркениет ґзегі» 19.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 21.30 «Музыкальная история». Борис Гребенщиков. 22.25 «Ќылмыс хроникасы»

КТК-7 + 31 07.00 08.00

Сериал «ТРИ БРАТА» Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 10.00 Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 11.30, 02.00 «ЄАЛАМ-ТОР» 12.00 «СЮЖЕТ ДНЯ» 12.05 «ЌЫЗДАР-АЙ» 12.30 «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультфильмдер 15.00 Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» 15.30 Боевик «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 17.30, 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.40 КИНО «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 2» 00.00 КИНО «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 02.30 «ЖЎЛДЫЗДЫ ЖИНАЌ»

08.50 09.00 09.55, 10.10, 11.05, 11.30 12.00 12.45, 14.20, 15.20 15.45 17.35 21.00 23.05

07.05 “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 М/с “Їш аю” 08.05 “ЖЇРЕКЖАРДЫ” 08.30, 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” “МЈССАЄАН” 12.30, 00.00 “РЕЙДЕР” 18.35 Мелодрама “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 17.10 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” “КАЛАМБУР” НОВОСТИ 21.30 Мелодрама “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА” 19.55 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” М/с “ Їш аю” К/ф “МАХАББАТ БЕКЕТI” “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ”“Звёзды - геи” ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ Детектив “ЛИТЕЙНЫЙ”

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Безумный Макс 2: Воин дороги» 10.40 Фильм «Спецназ» 13.10 Фильм «Ангел мести» 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Спецназ» 20.10 Фильм «Взрыв из прошлого» 23.10 Фильм «Безумный Макс 3: Под куполом грома» 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 Телехикая «Элли Макбилл» 08.00, 10.00 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 08.55, 17.30, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 09.20, 19.00 «ТАКСИ» 09.50 «ВКУСНО И БЫСТРО» 11.05 К/ф «Аладдинніѕ сиќырлы шамы» 12.40 Музыкалыќ баєдарлама 13.45 «Тек кїлкі їшін” 14.25 Триллер «ПОКА ЕЕ НЕ БЫЛО» 16.05 Сериал «БАРВИХА» 17.05 Сериал «ИНТЕРНЫ» 17.55 «ИНТУИЦИЯ» 19.30 Сериал «БАРВИХА» 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 21.30 Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 23.20 Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 00.20 ДОМ-2

13.00 14.00, 14.10 15.00, 15.10 16.00 17.00 18.00 20.30 22.00 23.00

07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 Телефильм «Кровные узы: новая любовь» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Баспана бабы» 12.00 «Сјн сайысы» «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР «Бесеудіѕ бјсі» 20.00 Новости Драма «Настоящая жизнь» Сериал «Даша Васильева» Т/с «Ефросинья» Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» Телефильм «Любовь и немного перца» Т/с «Дыши со мной» «Теѕіз саќшылары» Т/х.

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Безумный Макс 3: Под куполом грома» 10.40 Фильм «Спецназ» 13.10 Фильм «Взрыв из прошлого» 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Спецназ 2» 20.10 Фильм «Индиго» 23.10 Фильм «Подземелье драконов: Источник могущества» 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00 08.55, 09.20, 09.50 10.00 11.05 12.40 13.35 14.15 16.05, 17.05, 17.30, 17.55 21.30 00.00 01.00

Телехикая «Элли Макбилл» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 17.30, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 19.00 «ТАКСИ» «ВКУСНО И БЫСТРО» Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» К/ф «Јкелер мен Аталар» Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» «Тек кїлкі їшін” Комедия «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 19.30 Сериал «БАРВИХА» 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 20.30 Сериал «УНИВЕР» «КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН» Драма «ПОБЕГ» Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» ДОМ-2

07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 Телефильм «Любовь и немного перца» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Баспана бабы» 12.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00 Сериал «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00 Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» 20.30 Телефильм «Так бывает» 22.00 Т/с «Дыши со мной» 23.00 «Теѕіз саќшылары» т/х


7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл www.saryarka-samaly.kz

9

“Сарыарқа самалы” газетінің жастарға арналған қосымшасы

ҰЛЫ МҰРАТ ЖОЛЫНДА

ХАЛҚЫ ҮШІН

БӘЙГЕ!

ҚҰРМЕТТІ ТАҒДЫРЫН ТӘРК ЕТІП... ОҚЫРМАНДАР! «Ұлы мұрат жолында» айдарының бүгінгі санында халқымыздың дара перзенті, асқақ рухты қайраткер Мұстафа Шоқай жайлы әңгімелемекпіз.

Жапон ғалымы Уяма Томохико «XX ғасырдың бас шенінде Ресейдің өз ішінде және төңірегінде көптеген мұсылман ұлы реформаторлары мен революционерлер шоғыры пайда болды. Тіпті осы жұлдыздардың ішінде Мұстафа Шоқай бірегей орын алады»,-деген екен. Шоқай бидің отбасында 1886 жылы дүниеге келген Мұстафа 16 жасында Ташкенттегі ерлер гимназиясына қабылданады. Оны тәмамдаған соң Петербор университетінің заң факультетіне оқуға түседі. Кейін, Түркістандағы патша үкіметінің аяусыз басып-жаншуына байланысты құрылған комиссияның құрамында қызмет етеді. 31 жасында Түркістан автономиясы құрылып, Мұстафа оның сыртқы істер министрі болып тағайындалады. Сол жылы жалпы қазақ құрылтайында «Алаш» партиясын құру туралы шешімге дауыс береді. Осы уақыттан Ташкент қаласындағы «Бірлік туы» газетін шығара бастайды. Қандай қызмет атқарса да, ұлт жолында, еркіндік үшін тер төкті. Қашанда білгенін жастарға үйретуден тартынбаған. Жағымпаздықты адамның өзін-өзі қорлауы деп есептеген. Оның барлық ниеті баспасөз арқылы еліне қызмет ету болды. Жары Мария Шоқайға сыр етіп айтқанындай, Швей-

цария үлгісімен федерация құрғысы келген. Осы арманына жету жолында небір қиындықтарды басынан өткерген. Мұстафа Шоқай - шын мәнісінде, эмиграцияға кеткен бірақ шетелге бас сауғалап емес, саяси күресті жаңа жағдайда жалғастыру үшін барған тұңғыш тұлға. Ол Еуропаның барлық дерлік елдерінде жүріп Алаштың азаттығын аңсайды. Осы мақсатта «Яш Түркістан», «Иени Түркістан» газеттерін шығарып, Кеңес үкіметінің саяси озбырлығына батыл үн қатып, ашық сынайды. Кемеңгер тұлғаның соңынан талай мәрте арнайы тыңшы жіберіліп, қастандық та ұйымдастырылады. Ол егемендікке қол жеткізуіміз үшін Орта Азия елдері болып бірігуіміз керек деген ұстанымда болғандықтан, саяси талас-тартыста бауырлас халықтардың да мұң-мұқтажын ашық көтерумен болады. Белгілі тарихшы Мәмбет Қойгелді: «Ешқандай да эмиграциялық жолға бармай, отанында қалған Алаш зиялыларында мынадай екі бағыт байқалды. Бірі – кеңестік билікті ішкі дүниесімен қабылдай алмады, бірақ мойындауға мәжбүр болды. Ә.Бөкейханов ОГПУ тергеушілеріне берген жауабында: «Мен Кеңес өкіметін сүймеймін, бірақ мойындаймын»,- деп көрсетсе, А.Байтұрсынұлы: «Мен елімнің мәдени өркендеуін қамтамасыз ете алатын билікті ғана қолдаймын»,-деп кеңестік биліктің бұл міндетті толық атқара алатындығына күмән келтіреді. Бұл бағыттағылар алдымен қуғын-сүргінге түсіп, артынан түгелдей дерлік атылды»,деп жазады өзінің «Ұлттық саяси элита» атты монографиясында. Ал Мұстафа Шоқай эмиграцияда жүрген 20 жылдық ғұмырында Отанынан еш қол үзбеген. Елде қалған Алаш арыстары ебін тауып қарым-қатынас жасауға, елден жырақ кеткен есіл ердің жағдайын білуге тырысумен болған.

Мәселен, «Олар Әміре Қашаубаев Парижге ән салуға барғанда оның ұлтарағының астына жасырып, Мұсафаға арнайы хат жолдаған» деген дерек бар. Парижде ән салумен қатар «халық жауымен» кездесіп қайтқанын білген үкімет адамдары Әміренің соңына шам алып түсіп, түбіне жетіп тынған. Қайраткер ұлт жолындағы ақиқат ойларын орыс, француз, түрік және ағылшын тілдерінде шығатын газетжурналдарға жариялап тұрған. Екінші дүниежүзілік соғыс қызып тұрған сәтінде де мақала жазуын тоқтатқан жоқ. Неміс концлагеріндегі тұтқындармен кездесіп, олардың адам төзгісіз халдерін көріп «Гитлер мен Сталиннің кемшілігі көп, олар – шын мәнінде залымдар. Мен бұлардың қайсысы күштірек екен деп ойламаймын. Шындығында, олардың саясат пен зұлымдықта дәрежесі бірдей»,деген пікірін ашық жазады. Сыртта жүріп халқының мұң-мұқтажына қызмет еткен қайсар тұлғаның тағдыры шиеленісе түседі. Арпалыса жүріп ұлы мұратты көздеп, соған барынша ұмтылады. Мұстафа Шоқай концлагерьдегі тұтқындар жағдайының мүшкіл халін ашық жазып, өзінің Германия үкіметімен бірге жұмыс жасаудан бас тартатындығын айтып, неміс әскерінің қолбасшысына хат жолдайды. Содан көп ұзамай 1941 жылдың 27 желтоқсаны күні Виктория ауруханасында құпия жағдайда дүниеден өтеді. Оған еш негізі жоқ «сүзектен қайтыс болды» деген анықтама берілді. Алаштың, барша түркі жұртының азаттығы, ғасырлар бойы аңсаған еркіндік жолында тағдырын тәлкекке салған арда азамат, қайталанбас тұлға Мұстафа Шоқай - ұлтымыздың зор мақтанышы. Оның сауатты да салиқалы саясаткерлігі мен көрегендігі қазақ зиялылары мен жастарына таптырмас үлгі-өнеге болып қала бермек. Әзірлеген - Жарқынбек АМАНТАЙ.

Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы» газетінің жастарға арналған «ЖАС times» қосымшасы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік ұландары» атты шығармашылық байқау жариялайды. Ол жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеу, шығармашылыққа баулу, жас таланттарды анықтау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Байқауға еліміздің тарихы, бүгіні мен келешегі жайындағы публицистикалық мақалалар қабылданады. Материалдар А4 форматтағы үш беттен аспауы тиіс. Шрифті – 12 кегль, жолдар аралығы – 1,5. Бәйге үстіміздегі жылдың желтоқсан айына дейін жалғасады. Аталмыш мерзім аралығында редакциямызға келіп түскен байқау материалдары қосымша беттерінде жарық көретін болады. Ал бәйге қорытындысы бойынша үздік шыққан мақалалардың иелері үшін арнайы сыйлықтар қарастырылған. Материалдар мына мекенжай бойынша қабылданады: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй, облыстық «Сарыарқа самалы» газетінің редакциясы. Факс: 8-(7182) 32-00-53, 61-8015. E-mail: s_samaly@mail.ru. Анықтама телефоны: 8-(7182) 32-37-62, 61-80-17.

Лебіз

АСТАНА - ЖАСТАРДЫҢ ҚАЛАСЫ Елордамыз еңсесін тіктеген он шақты жылдың көлемінде әр қиырдан Сарыарқа төсіне көш түзеген жұрттың санында есеп жоқ. Мұнар-мұнар тауларды сағалап, апайтөс даланың әр бұрышына қоныстаған Алаш баласының айбынын асырып, абыройын асқақтатқан Астананың негізгі тұрғыны жастар екені даусыз. Бұлай болуы заңды да. Есіл мен Ертістің, Еділ мен Жайықтың, Сыр мен Іленің суын ішіп, тұнығына малтып өскен ұрпақтың арманының тоғысып, қанатының қатаяр тұсы – осы Астана. Көшпенділер мінген тұлпардың тұяғы тимеген Ұлы Даланың тау-тасы жоқ шығар. Осы ұлық мекенге қазығын қағып, кір жуып, кіндік кескен қазақты маңдайының бағы бес елі демей, не дерміз! Әйтпесе,

жұмыр жердің төсін тұрақ еткен халықтар қаншама! Кейде әлемде Тәуелсіздігін алып, шекарасын бекіткен екі жүз ұлттың бірінің ұрпағы, ұланы екеніңді ойлағанда кеудеңді ерекше сезімдер кернейді. Кей бір сәтте тамырыңда тулап аққан қанның әр түйірі осы даламен сырласып, тереңнен тамыр тартып жатқандығын ұғынасың. Ұлы ұлттың ұрпағы екенің, оның әрбір шаттығы мен қуанышы, өкініші мен наласы өзіңмен тікелей байланыста боларын іштей бажайлайсың. Біз бақытты ұрпақпыз! Сол бақыттың жемісі әрі көрінісі – бүгінгі елордамыз – Астана. Түннің бір уағында терезеден қалаға көз салсаңыз, көше шырақтарының жымыңдаған сансыз нұрлы шұғыласын көресіз. Биік ғимараттар мен еңселі сарайлардың үн-түнсіз ойға шомып, алыстан баурап тұрар бейғам болмысына тәнті боласыз. Астана – бейбіт өмір

қаласы. Тағы бірде сансыз шұғыламен мың құбылған субұрқақтар мен бақтарды, ондағы шадыман көңіл-күйдің әсерін бағамдайсыз. Кіршіксіз тілектер мен Астанаға келіп қауышқан ізгі армандардың жүрек лүпілін тыңдап отырғандай күй кешесіз. Аппақ көгершіндей ізгі қиялдардың ішінде өзіңнің де арманың, мақсатың жатқандығы еске түседі. Астана – жастардың, жас таланттардың қаласы. Асқақ арманды Астананың салынуына Елбасының көп еңбек сіңіргенін қазіргі жастар мақтанышпен айтып жүр. Асан қайғының желмаясы талай ғасырды артқа тастап осы жерге – Сарыарқа төріне шөккендей елестейді. Асан Ата жердің ұйығын іздесе, бейбіт өмірді көксегені болар! Оны таба алмады дегені – мамыражай тірлік болмағанынан шығар ол кезде. Баба арманының түптің түбінде орындалары сөзсіз еді. Дәуірдің желмаясы ақыры тоқтар тұсын тапты. Ол ежелгі Бозоқтың орны – бүгінгі Астана! Біз - сол күннің куәгеріміз!

Әзірлеген Фархат ӘМІРЕНОВ.


7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл

www.saryarka-samaly.kz

10

Тәрбие: сөз бен істің арасы қабысса екен...

АЙТҚАН СӨЗІ БІР БАСҚА... Осыдан біраз уақыт бұрын Павлодар қаласындағы Естай атындағы мәдениет сарайында өзге ұлт өкілдерінің арасында «Абай оқулары» өтті. Оған облыстық білім басқармасының өкілдері мен тіл жанашырлары қазылық етіп, үміткерлерге баға берді. Менің айтар әңгімемнің өзегі білім басқармасының атынан келген апай жайлы болмақ. Атын атап, түсін түстеудің қажеті жоқ деп, оның есімін жарияламауды жөн санадым. Осы жазғанымды өзі оқып отырса, толғанып ойланар деген үміттемін. Менің мақсатым - «Айтпаса сөздің атасы өледі» демекші, қоғамдағы келеңсіздікті халыққа жеткізу ғана.

Шара ойдағыдай аяқталып, бір топ тіл жанашырларымен бірге аялдамаға қарай беттедік. Арамызда білім басқармасының шашбауын көтеріп келген әлгі апамыз бар. Барлығы бір ауыздан қазақ тілінің келешегі жайлы әңгіме өрбітіп, өздерінің ойларын ортаға салуда. Кезек әлгі апайға келгенде, ол да шашасына шаң жұқтырмай, қазақ тілінің болашағына алаңдайтынын алға тартты. «Үйдегі бала-шағама, туғантуыстарыма қазақ тілінде сөйлеңдер деп ақылымды айтып отырамын. Аллаға шүкір, менің айтқаныма барлығы құлақ асып, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруде. Жұмыс орныма келген өзге ұлт өкілдерімен де қазақ тілінде сөйлесемін. Олар қазақ тілін түсіне ме, түсінбей ме менің онда шаруам

жоқ. Қызметтегі орыс ағайындарды да анда-санда сынап аламын»,- деп әңгімесін жалғап келеді. Апайдың бұл айтқандары тіл жанашырларын еріксізден жігерлендіріп қояды. Егде жастағы апайымыз аялдамаға жеткенше қазақ тілін көркейту бағытында жеке басының істеп жатқан жұмыстарын айтумен болды. Автобус аялдамасына келіп, әркім өз бағытымен жүріп кетіп жатыр. Бес-алты адам оңаша әңгімелесіп тұр едік, қазақтың қаракөз жігіті келіп: «До вокзала какой автобус идет?» демесі бар ма. Қазақ ұлтынан болғасын қазақ тілінде «білмейміз» деп бір ауыздан жауап қаттық. Әлгі апайымыз: «До вокзала 9 и 16 маршрут идет. Но только, минут 15 будешь ждать» деп орысша сайрай жөнелді. Мұндайды қалт жібермейтін тіл жанашырлары: «Қарағым, қазақ

емессің бе, қазақша жауап бермесең болмайды ма?» деп дүрсе қоя берді. Ол болса: «Орысша сұрап тұрғасын жауап бергенім ғой» деп бір-ақ қайырды. Бірақ, артынша бұл қылығына қатты өкінді-ау шамасы теріс айналды да, қарсы бағыттағы аялдамаға жүріп кетті. Қасымда қалған тіл жанашырлары: «Білім басқармасында жүрген қандастарымыз осылай болса, мектептегі мұғалімдерден қандай сый күтеміз? Бала-шағамызды қазақтың сана-сезімімен тәрбиелеп өсіреді деп, осыларға сеніп тапсырамыз. Ал олар болса, өзгенің сойылын соғады», деп бір-біріне наздарын айтысып жатты. Қоғамда айтқан сөзі бір басқа, жасаған ісі бір басқа адамдар болады. Өкініштісі, біздің қоғам осындай «пысықтардың» жетегінде ысылып барады. Фархат ӘМІРЕНОВ.

ЖАҒАЖАЙ ҺӘМ СУҒА

ØÎÌÛËÓØÛËÀÐ Жадыраған жаз. Аптап ыстық шекеңді қыздыратын жаз айының мінезі бар. Әдеттегідей қаламыздағы жағажайлар салтанатты түрде ашылып, шомылу науқаны қызып берді. Осы орайда демалушылар негізінен жағажайды жағалайтыны сөзсіз. Жағажайлардағы көзіміз үйренген күл-қоқыс, жастардың жауапсыздығы және шомылушылар қауіпсіздігіне жауап беретін мекемелердің жұмысы өз деңгейінде ме? Осы мәселеге үңіліп көрсек.

Ұзын-сонар Ертіс өзенінің ағыны өте жылдам. Әрі жыл сайын өзен арнасының су деңгейі көтерілетіндігін Ертіс-Павлодар өңірінің тұрғындары жақсы біледі. Соған қарамастан демалушы жастар, тіпті, жас балалар да шомылуды қызық көріп, суға түсіп жатады. Бейнет аяқ асты. Жүзе білмесең соңы неге ұласатыны белгілі. Жуырда Ақсу қаласындағы жағажайда 14 жасар жасөспірім үлкендерге арналған жағажайда шомылған. Тереңге барып кенеттен аяғының сіңірі тартып қалады. Үздіксіз бақылап отырған судан құтқарушы топ әлгіні байқап, дер кезінде құтқарып, балаға алғашқы көмек көрсетіледі. Осыған байланысты отырыс болып, ата-анасына, ұстазына хабар жеткізіледі. Бір ғана Павлодар қаласының өзінде шомылу науқанының алғашқы күндерінде 8 адам құтқарылды. Құтқарушылар Усолкадағы жағажайда 5 адамның өміріне араша болды. Жалпы, байқағанымыздай көбінде бақытсыз жағдайлар жастардың қауіпсіздік шараларын елемейтіндігінен орын алып жатады. Жағажайларда демалушылар көп шоғырланады. Пайда табудың көзін жетік білетін саудагерлер мұнда алкогольді ішімдіктер сатады. Оны

пайдаланғандардың көбі мас күйінде суға түсіп, арты қайғылы оқиғамен аяқталады. Жағажайда ішімдікке шектеу жасалып, тіпті сыра да сатылмауы тиіс. Енді бір айта кететін жағдай - жағажайдағы мәдениет мәселесі. Айнала күл-қоқыс, тазалықтың орынды жүзеге аспайтындығын тілге тиек еткен жөн болар. Бұған да темірдей тәртіп қажет. Жалпы, суда төтенше жағдай бола қалса, құтқарушы топ дайын тұруы қажет. Алайда, ата-аналар жаз айларында балаларын үнемі бақылап отыруы керек. Өткен жаздағы демалыста кәмелет жасқа толмаған 13 бала суға батып, қайғылы оқиғалар орын алды. Оның үстіне олар тыйым салынған жерде суға шомылған. Ал бір жыл ішінде құтқарушы топ, 118 адамды құтқарыпты. Сақтықта қорлық жоқ. Әр адамның өмірі - өз қолында. Павлодар қалалық судан құтқару қызметінің басшысы Владимир Власов өткен жылғы статистикаға сүйеніп, апта сайын бір адам суға кеткенін айтады. Жағажайларда өте сақ болуға шақырады. Ермұрат РАМАЗАНҰЛЫ.

ЖАМАҒАТҚА – АМАНАТ

«ТІЛІМДЕЛГЕН» ТУҒАН ТІЛ

Қайран, тілім-тілім болған тілімай... Бәдәуи пенделердің бесіктерінен беліңді шығара алмай жүргеніңде, әкімшіліктердегі есіктерге қайдан енерсің?! Ал мінбердегі «мінсіздер» сені мүлдем менсінбейтін боп алды қазір. Шіркін, бір кездері бақ тұрмас басымызға таптырмас олжа едің ғой. Енді сені ширек өмірден сирек кездестіретін болдық. Иә, Иә, сені іздеп жүргелі жымысқы жылдардың жүзі жылыстап, күнтізбенің әріне де әжім түсе бастады. Әлде, сен аталардың батасына яки, әжелердің кәдесіне ғана несібелі ме едің? Жоқ, әлде, кешегі арыстан туып, намыстан өлген баһадүр бабалармен қатар сүйемдей жерге сүйегіңді тапсырып кеттің бе екен?! Қарашаның алашасында «ес жиып, етек жиған» Алаш баласы өзіңді аңсап жүргенін білсең ғой, қастерлім. Өзіңсіз қиналған сәттерім мен «иланған әттеңім» де бой көтере бастады. Амал нешік, дәрменім дәруге зәру. Мен сені сағындым! Сол саған деген саф алтын сағынышым мені сан рет сандалтты да. Сондағы, қызығыңнан сызығы көп маңдайымның сапарынан таңдайымның татары болады ма екен?! Біз қашан жолығамыз?! Қаланың шаңынан таппаған сені, даланың жусанынан кездестіремін бе екен деп, жоқ қараған малшыдай жыраудалада жоғалатыным бар. Тіпті, тұлғам да аз күндерден баз кешкен дәруіштің кейпіндегі кейіпкерден еш айнымайды. Тек, озған заманнан тозған жүректің айнығаны болмаса. Соңғы кездері жарымаған жалғанның бес күндік құдайы қонақтарынан құдақайырым күтіп, ауыздарына үңілемін. Іздегенім – тағы да сен. Бірақ, қайдам... баланың былдырынан бастап, дауалы ауыздардың өзінде де дуал. Қайран, жырым-жырым болған тілімай... Күні ертең қияметте, өзге тілдегі сия-беттердің де беті өртенетініне бек сенемін. Тек, шырай бермей шыдай түсу керек. Біз сені Алла алдында ардақтаймыз әлі. Себебі, әр пешенелі пенде жаратқанға жауабын өз тілінде берсе керек. Қайран, тілім... Алтынбек МҰҚЫШЕВ, С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің студенті.

БАБА-ЫРЫМ Бабалар ырымы бойынша, тілінің шығуы кешеуілдей бастаған сәбиге итаяқтан су ішкізеді екен. Сондай жағдай менің басымда да қайталаныпты.

Жұтаңдаумын демен, бірақ жарлымын, Баба ырымы, әлегі емес жарғының. Қызыл тілді сөзге иілту үшін де, Итаяқтан суды да ішкен бар күнім. Итаяқтан суды да ішкем, сөкпегін, Айыптарға өзге күнәм көп менің. Ырзығымды табам қазір еңбекпен, Тілді бірақ иемдендім теп-тегін. Итаяқтан суды да ішкен бар шағым, Кез емес-ті ол көңіл күпті, арса мұң. Сен шаршадың сәнді қуып, мен байғұс, Баба-ырымға баға таппай шаршадым. Итаяқтан суды да ішкен, Бабаның Ырымына мінезі жат қаланың. Көшесінде көп-көрікті қызбен де, Қызып кетсем ырылдасып қаламын. Осы болды-ау замананың өлеңі, Көп болған соң көр сезімі, көбеңі. Исі тілге илікпеген жандарға, Итаяқпен тамақ бергім келеді. Құдай сақтасын. Әмірхан БАЛҚЫБЕК.


7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл

www.saryarka-samaly.kz

11

ОНЛАЙН-СҰХБАТ: қазақы тәрбиеден таймайық...

ПАВЛОДАР ЖАСТАРЫ

ҰЛТЖАНДЫЛЫҒЫМЕН ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ

Қосымшамыздың өткен санында «Онлайн-сұхбат» деген атаумен жаңа айдар бастаған болатынбыз. Бүгін елімізге танымал журналист, «Дарын» Мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Берік Уәлимен онлайн арқылы болған сұхбатымызды ұсынбақпыз.

- Егемендіктің басты құндылығы неде? - Тәуелсіздікке тең келетін ұғым жоқ. Оның қадір-қасиетін біз жүрегімізбен сезінуіміз керек. Теңдіктің жолында қаншама қан, тер, көздің жасы төгілді. Бүкіл бір ұлт болып жапа шеккен кездер де болды. Арғысы Кенесары көтерілісі, одан Алаш арыстары талмай еңбек етті. Бергісі - Желтоқсан көтерілісін еске алсақ та жетіп жатыр. Біз үшін егемендіктің құндылығы - оның осынша аса ауыр тарих арқылы жеткендігінде. - Бүгінгі қазақ жастарының артықшылығы неде, кемшілігі қандай? - Қуанатыным, бүгінгі жастар аға буын секілді Кеңес өкіметінің қыспағын көрмеген, айтар ойын ашып айтады, санасы еркін, бірбеткей. Бұл - зор жетістік. Ал, кемшілігіне келер болсақ, жастарда аздап енжарлық байқалады. Арасында көшбасшы азаматтар, ерекше озық шыққандарын көбіне көзге іле бермейтініміз өкінішті. Мұндай кең заманда еркін құлаш сермейтін жастар көбірек болса, нұр үстіне нұр болар еді. - Мемлекетшілдік сана дегенді жастар қалай түсінуі керек? - Әйгілі ағылшын Черчель «Ағылшындардың досы жоқ, мемлекеттік мүддесі ғана бар» деген екен. Сол секілді жастарда ортақ мүдде болуы керек. Ол ұлт, тіл, ел мен жер тұтастығы жолындағы мүдде болғаны абзал. Біз ұлтжандылық деп жұмсарта айтып жүрміз. Мемлекетшілдік сана деген – ұлтшылдық деп айтуымыз кажет. Бұл қасиетті ұғым мен сөзді терең түсінген жөн. - Қазіргі еліміздегі қазақ тілді жастар басылымдарына көңіліңіз тола ма? - Әрине, бұл жерде жастар басылымына біржақты қарауға болмайды. Баспасөз түрлері көбейіп келеді. Бұл саннан сапаға артатыны анық. Онда кемшілік те бар, жетістік те бар. Кейбір газеттердің айта алмаған өткір шындықтарын кейде осы жастар

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

мыз олар үшін көптеген мүмкіндік тудыруда. Республикамыздың қай өңірін алсақ та, жастар Астана қаласына ұмтылуда. Бұрын Алматыны, қазір Астананы бағындыру деген ұғым пайда болды. Бұл бір аудан, облыс іші емес, бүкіл еліміздің түкпіртүкпірінен келетін азаматтардың мекеніне айналды. Мұнда бәсекелестік те мейлінше артып келеді. Бәсеке өркениетке жол ашады. Осындай зор қаланың әр кірпішін қалауға атсалысып келе жатқан ол - жастар. Оның бүгіні де, болашағы да жастармен тығыз байланысты. - Павлодарлық жастарға тілегіңіз... Ертіс-Баянауыл топырағы киелі ғой. Жалпы, қашан да көшбасшы боларлық мықты азаматтар осы Арқадан шығады. Мен бірнеше рет Павлодар өңірінің жастарымен кездестім. Олардың ерекшелігі еліміздің басқа облыстарындағы өрендер сезіне бермейтін тіл, ұлт, мәселелерін барынша түсініп, осы үшін жұмыс жасап жатқандығында. Бұған көңілім ерекше әсерленеді. Сондықтан оларға алған бағыттарынан таймаса екен, бірлік пен ынтымақтан ажырамасын деп тілеймін. Және зор үміт күтеміз! - Сұхбатыңызға рахмет! Жарқынбек АМАНТАЙ.

ТОЙ ЖАСАУЫМЫЗ ҚАЛАЙ? Дін Ислам - діңгегім. Иншаллах, қасиетті Рамазан айы жақындап та қалды. Бұл айшықты айды жүрегінде шын иман ұялаған мұсылман халқы тағатсыздана күтетіндігі белгілі. Жұрт не демейді... «Оразаны аштық айы» деп санайтындар да бар. Әсте олай емес. Керсінше, таразыға салмақ түсіресің. Бұл дегеніміз, жаман қылықтардан арылып, жақсылықтарды молынан бойыңа сіңіру. Қысқасы, жан мен тәннің бір сәтке жаңаруы. Ашығын айтқан жөн. Ата-баба салтымен, заманның қалпымен біз жүрген жерде бір қуаныш бола қалса, той жасай жөнелеміз. Үйреншікті жағдай. Шашылса тойға шашылатын біздің қазақ, Ораза күндерінің қақ ортасын ойып тұрып, тойын жасайтын болыпты. Қандай той деп сұрайсыз ғой, арақтың түбіндегі жынмен достықты жалғастырса керек. Мұны қалай түсінеміз? Егер мүмкіндік болса, Оразаға дейін немесе кейін де ұлт ұмытпас ұлан-асыр той жасауға да болады. Сірә, былай тартса, арбаны сындырмай ағашын жарып, былай тартса, өгізді өлтірмей базарға сатып, ақшасын алып, керегіне жарату ма? Әлде санамыз төмен тартайын дегені ме? Ақиқаты - Оразада той жасаймыз дейтіндердің қара тізімі бар. Арабшылардың емес, ендеше арақшылдардың тойы құтты болсын! Ал енді діни тұрғыдан қарастырсақ, жалпы Рамазан айында той жасама деген қағида жоқ. Кешке ауыз ашқан соң сүннетке сай әрқалай той жасауға болады. Тек арақ-шарапсыз, музыкасыз болуы керек.Ауыз ашар ниетiмен жасаса - үлкен садақа.

ТОЙ КӨЙЛЕГІНЕ КӨҢІЛ ТОЛМАЙДЫ

басылымынан кездестіріп жатамыз. Кеңес өкіметі тұсында да «Лениншіл жас» газеті өзге басылымдардан ерекше болып тұрғандығы белгілі. Жалпы тиімді қаражат көзін тауып, жастардың газет-журналдары жарық көріп жатса, бұл әрине қуанарлық жайт қана болмақ. - Астана жастықтың, жастардың қаласы деп жатамыз. Елордамыз жастарға қандай мүмкіндіктерге жол ашады және жастар Астанаға не беруі қажет деп ойлайсыз? - Бұрынғы Ақмола Астанаға ауысқанда көп адамдар қарсы болғаны белгілі. Дегенмен, табанды Елбасымыз Н.Назарбаев бұл шешімнің дұрыстығын жылдар өте келе дәлелдеді. Жалпы ел егемендігін алған соң барлық саланың жаңарғаны дұрыс екен. Жаңа астана салу барысында барлық салада дерлік жастар қызмет етуде. Елорда-

ОРАЗАДА

-Але, сәлеметсіз бе? Сіз асабасыз ба? -Иә, асабамын! -Бізде той бар еді... -Қай күні болады? -Өкінішке қарай, ораза айы ішінде - 6 тамыз күні. -Ораза айында той жасауға болмайтынын білмейтін бе едіңіз... -Ештеңе етпес деп отырмыз... -Өзіңіз біліңіз, келістік онда.

Айтарым бар

Аллаһ Тағаланың және халықтың алдында да сауапты iс, садақа саналады. Қазіргі тойшыл қоғамның өзінде тойдың екі түрі бар. Мұсылмандық дұрыс көзқараспен халал той жасап жатқандарды кездестіруге болады. Енді бірі арақшарабымен жасайды. Бір жылдары Екібастұз қаласының бір мейрамханасында халал тойдың табан асты тас-талқаны шыққанын естіген едік. Кәдімгі минералды сусынға арақты араластырып құйған. Той қонақтары теңселіп, ақыры тойдың соңында бой қызуымен екі жастың бақыты үшін арақты ішсек ішейік деп тәуекел жасаған екен. «Алланың адал ризығын жеп, арамды әдейі іздеп татамыз» деген сөз осыдан шыққан болса керек. Ендеше, тойларыңыз арам сумен емес, адалымен болсын!

?

Біреу тойды арақ құймай өткізсе, Шықбермейтін Шығайбай деп сынаймыз. Қолымызға арақ алып: «Иә, Алла» деп, Ұл-қызымды бақытты ет деп сұраймыз! Ермұрат ҚОРАБАЕВ, С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің студенті.

«Үйлену оңай, үй болу қиын» дейді атам қазақ. Бірақ үйленудің де оңай еместігін оны бастан кешіп жатқандар жақсы білетін болар. Оңай еместігі сол, дәл осы сәтте «Қазақ осы, дүние мен малыңды оңды-солды шашу үшін жинайтын» деген өлеңнің қаншалықты орынды айтылғанын түсінесің.

Қазір ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрпымыз төрден өзінің лайықты орнын ала бастады. Қазақ «бесік құда», «бел құда» дегеннің не екенін зерделеуге ұмтылуда. Сонысына қарай, әрине, тойлардың да түр-түрі көбейе түсті. Үйлену тойы болсын, қыз ұзату тойы болсын, неке тойларындағы басты қажеттілік той көйлегі екені белгілі. Қалыңдықтың үлбіреген аппақ көйлегіне, басына киетін ақ желеңіне қыз балалар кішкентай кезінен құмартып, қызығып өседі. Әрине, сәтін салып, тағдыр жазса, қай бойжеткен болсын киеді ғой оны. Бірақ қазіргі нарық заманында көйлек алып киюдің қаншалықты қиын шаруа екенін басынан өткерген адам ғана біле алар. Соңғы жылдары, рас, ұлттық киімге деген сұраныс артты. Алайда ол сұранысты қазіргі нарық қанағаттандырып жатқан жоқ. Мәселен, Екібастұз қаласындағы той көйлегі салондарын алып қарайық. Саусақпен санарлық салондарда ұлттық киім аз. Таңдау жоқ. Барының өзі кез келген қалыңдыққа сыя бермейтін өлшемде. Оның үстіне бағасы удай қымбат. Қазір көпшілік тым қымбат болғандықтан, той көйлегін сатып алмай, жалға алуға көшкен. Ал жай көйлектерді жалға алудың ең төменгі бағасы 20-25 мың теңге болғанда, ұлттық көйлектің бағасы одан бірнеше есе қымбат. Жалға алу бағасы 45 мың, 50 мың теңге болса, сату бағасы 90-100 мың теңгеден асады. Арзанырақ дегендері тым өңсіз, жұпыны. Қысқасын айтқанда, дәл біздің қаламызда ұлттық киімге таңдау аз. Ал енді ұлттық емес, әдеттегі көйлектерге келсек, олар біздің қазақы санамызға тіптен кереғар. Қарныңды аштырады. Олай дейтініміз, көйлектер түгелдей дерлік ашық-шашық, иықтары жалаңаш, өңірсіз. Дүйім жұрттың алдында қалыңдықтың, беті ашылғалы тұрған келіннің мұндай көйлекпен жартылай жалаңаш тұруының өзі тым ерсі, ұят қой. Алдында қайын атасы, қайынағалары тұрады дегендей... Және беташар рәсімі жасалып болғанша, қалыңдықтың беті шілтер, орамалмен бүркеліп тұрады. Ондайда кеудесі ашық-шашық тұрған келіннің бетін орамалмен жапқаннан не пайда, не мағына? ...Дүкендердегі той көйлектері бізді осындай ойға жетеледі. Шіркін, қолы іс білетін тігінші шеберлерге той көйлегін іздеушілердің күні түсіп-ақ тұр, керегі не.... Бірақ той көйлегін тігуге ұмтылған шеберді көрмедік. Бар болса да, оларды жұрт білмейді. Сол себепті де әзірге біреудің әлпештеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірген ақ көгершіні, бір әулеттің келіні, болашақта ана атанатын қыз бала қалың жұртшылықтың ортасында иықтары жылтырап, арқасы аңырайып, жартылай жалаңаш тұруға мәжбүр... Жанаргүл ҚАДЫРОВА, Екібастұз қаласы.


12

www.saryarka-samaly.kz

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл

БӘЙГЕГЕ

МЕН – ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ҰЛАНЫМЫН!

Қанатты

қалам Айбек Қали

Тәуелсіз ел болып, өзін-өзі билеуге мүмкіндік алу оңай болған жоқ. Екі жүз жыл патшалық Ресей отарында, жетпіс жыл Кеңестік империяның құрамында болып, тілімізден, дінімізден айырылуға шақ қалған, тіпті жер бетінен жойыла жаздаған ел едік. Алаш ұранын көтерген арыстарымыздың да көксегені азаттық болды. Осы тәуелсіздік үшін қаншама өмір қыршынынан қиылды. Кеңестік жүйені дүр сілкіндіріп, дабылдай болып халықтың қалғыған санасын оятқан 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының орны ерекше. Аты әйгілі «Желтоқсанның» шеруі, Қазақтың бір мәлімге келуі. Қабыл болып жастардың тілегі,

1992 жылы дүниеге келген. Қазіргі таңда С.Торайғыров атындағы Павлодар университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 2-курс студенті. Республикалық Абай және Мұқағали оқуларының жүлдегері. Өлеңдері мерзімді басылымдарда жарияланып келеді.

МЕН ҚАЗАҚТЫҢ ТІЛІМІН!

Еліме еркіндіктің берілуі. Жиырмасыншы ғасырдың бізге сыйлаған басты бақыты да осы - еркіндік. Мемлекет басшысы Н.Назарбаев ел тәуелсіздігіне қол жеткізу жолында көп еңбек сіңірді. Егемендіктің беки түсуіне баянды болашақ үшін тер төкті. Шүкір, оның жемісін қазіргі жас ұрпақ көріп отырмыз. Керуендей шұбалған өмір көшінде қарға тамырлы қазақ халқының қатпар-қатпар тарих қойнауына көз жүгіртсең, жұмыр басты пенденің шақшадай басын шарадай етіп, шаршы топты шырғалаңға тартқан шағы да, етегін жаспен жуған қасіреті де, шаттанып күлген қуанышы да жеткілікті. Иә, «Мың өліп, мың тірілген» қайран халқым, жатса түсінен, тұрса есінен кетпеген арманы орындалып «түн артынан жарқырай таң атар» демекші, жаңа бір жайнаған шағы туды. Барша ұлтты бауырына басқан Отаным, мен сенің ізгілігіңнен, ұлылығыңнан нәр алып, дархаңдығыңнан үйреніп, бойжетіп келемін. Келешекте халықтың сенер ұланы біз, яғни жас өркендер. Егер халқымыз, болашағымыз мына заманның тар қапасына түспесін десек, онда намысты болуымыз керек. Сонда ғана шуағын шашқан арайлы күн сәулесі де Қазақ еліне жақсылық нұрын сеппек. Сонда ғана біз, яғни жас ұландар, «Егеменді елімнің ертеңімін!» деп айта аламыз. Тәуелсіздік жолында қан да төгілген, жас та төгілген, тер де төгілген. Бірақ ар төгілмеуі керек. Ар-намыс қана тәуелсіздікке тірек бола алады. Мен тәуелсіз елімнің гүлденіп, көркейе беруіне өз үлесімді қосамын. Халқымның жарқын болашағына сенемін! Мен – тәуелсіз елдің ұланымын! Айдана ҚУАНЫШЕВА, Еуразия университетінің журналистика факультетінің студенті.

АДАМҒА МЫСЫҚ

ШАПҚАНЫ ҚАЛАЙ?

Ұлы Отан соғысы аяқталған соң дүйім жұрт жеңіспен бірге Абайдың 100 жылдық мерейтойын республика көлемінде бірге атап өткені белгілі. Негізгі той Семейде өтеді. Тойдың бас балуанына тағайындалған бәйгені күреске түспей-ақ Қажымұқан атамыз алады. Жасы 74-ке аяқ басқан Қажекеңді халқы құрметтеп, күрестірмей-ақ бас бәйгені берген. Балуан атамыз еліне барып үлкен той жасайды. Себебі, Қажымұқан балуан Абайдың баласы Тұрағұлмен дәм-тұзы араласқан дос һәм Көкбай Жанатайұлын ақылшы тұтқан адам.

Жоғарыдағы балуанның тойын көріп, куә болған жергілікті жердің қаламгері Әдіһам Шілтерханов көлемді әңгіме жазған. Осында мынадай бір оқырман елең етерлік эпизод бар. Оқиға Қажымұқан балуанның өзінің айтуы бойынша беріліпті. Ұзын-ырғасы былай: Оңтүстік өңірде, Арыстан баб кесенесінің Сыр жақ бетінде Қаныттоғай атты нулы-сулы, қамысқұрақты өлке бар. Сол өлкеде алып күш иесі Бақтияр атты балуан өмір сүрген. Бақтиярды Қажекең өзі көзімен көрген, барып сәлем берген. Қажекең айтады екен: «Бақтияр балуан қиын заманда туып, бейнеттің астында өткен адам екен. Әр қабырғасының үлкендігі үш елі. Аяқ-қолының ірілігі

менен бес есе. Күші де артық. Әттең бағы жанбаған адам». Ел аузында Бақтияр балуанның жолбарысқа қылыш сілтеп қақ айырып тастағаны жайында айтылатын әңгіменің анық-қанығын білмекке құмартқан Қажекең осы оқиға туралы балуан ағасынан сұрайды. Сондағы Бақтияр балуанның айтқаны: Қаныттоғайда менің жас кезімде жолбарыс болған. Аң патшасының жымын білетін былайғы жұрт тоғай арасындағы жолмен өлсе де жүрмейді. Тек менің әкем ғана қорықпай жолбарыстың жымын кесіп өте беретін. Азамат жасқа жеткен соң мен де сол жолмен жүріп көрмекке бекіндім. Жүрдім, маған жолбарыс шапты. Қылышымды

суырып алдым да қақ бөліп шауып тастадым. Содан үйге келіп әкеме айттым. – Әке, мен жолбарысқа тап болдым. – Балам, оны не істедің? – Қақ бөліп шауып тастадым. Әкем бір түрлі күңіреніп кетті. “Япырым-ай бұл не сұмдық, адамға мысық шаба ма екен? Мен олай-бұлай жүргенде басын екі бұтының арасына қысып алып, қыбыр етпей жататын. Оның шапқанына қарағанда ұрпағым ұсақталып кеткен екен ғой. Мысықтың айбарын қайтаратын мысың жоқ неткен жансың”, деп ренжіп, қапаланып жатып қалды. Бұрынғы қазақтар осындай болған!!! Жанарбек ҚИЗАТҰЛЫ.

Мен қазақтың тілімін! Күнін кешкен дәуірім қаңғыбастың, Қой өтінде жеті түн қалғымаспын. Қарға көз бен қаракөз кей қазақтың Қарашығын құрғатпас қанды жаспын. Жаңғырып қатпар-қатпар жарды бастым, Семсер боп би-бектер мен шешеніне Ақиқаттың ақыры алдын аштым. Бірақ әттең!.. Бірі дұрыс, біреуі бұрыс тартқан, Құйрығы қос айырылған қарлығашпын. Қауырсыны үзілсе қанатымның, Жай түскендей жаутаңдап қалатынмын. Шабыттанған бар кінәм әр ақынның, Көмейіне ұямды салатынмын. Айдынында тербеліп кеме –жүрек Асқақ арман сүңгиді тереңірек Ту сыртымнан біреулер кекетіп жүр, Көрге апарып құлатқым келеді деп. Қанатым сыймас, сірә, көрге менің, Өлсем де көрде емес, төрде өлемін, Гүл болып сенде өлемін солып бірақ Жұпарыма бөлеймін жер бедерін. Жебе боп жау тұрғанда тағы атылдым, Сезімін жеткіземін дара түннің. Сөзімін зеризалы бар ақынның Тамырынан таратылған Ана тілдің Бүршігі келді міне жаратын күн. Сұрапыл боран болып ызғарлаттым Қазақты енді менен қызғанбақ кім, Қырық жыл қырғын болған қыратта өскен Қырмызы қызыл гүлді қызғалдақпын!

СЫРЛЫ СЕЗІМ Естіртші қалқам, ізгі лебіңді, Жібітіп жібер мұз жүрегімді. Жанымды қия, тәніммен сүйем, Төлеген сынды Қыз Жібегімді. Аңсадым сенің арайлы үніңді, Сүріндірдің ғой талай құлынды. Айдай әдемі Әйгерім болсаң, Боламын бағым, Абай бүгінгі. Шырқашы еркем шырайлы әніңді, Көрмейінші еш мұңайғаныңды. Жынды Мәжнүндей Ләйлімді іздедім, Қуып келемін құмай бағымды. Бойымды бейнең баурап алғанда, Жүрегімді кеп жаулап алғанда, Қалқаман-Мамыр кейпіне еніп, Құшайық бақыт, аунап арманға. Күлімдетсеңші нұрлы көзіңді, Түсірші еске гүлді кезіңді. Соғылған күміс шолпыларыңмен Сыңғырлатқанша сырлы сезімді. Тұлпар сезімді құрықтамайсың, Жанарың жайнап, күліп қарайсың. Сүйемін сені, сені сүйемін, Осыны мәңгі ұмытпағайсың!


15 ЖЎМА 02.25 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.42 Кїннiѕ шыєуы, 12.59 Бесiн намазы, 18.34 Екiнтi намазы, 21.22 Аќшам намазы, 23.02 Ќўфтан намазы.

12.25 13.00 13.30 13.40 14.35 15.25 15.50 17.35 17.50 18.15 18.45 19.10 20.00 20.35 22.05 22.50 00.30 01.00 01.30

7.00 «ТАЅШОЛПАН» 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.30, 02.45 ЖАЅАЛЫЌТАР 9.35 «Ілік септігі» 9.55 «Баќытты јйел» Т/х 11.15, 14.15, 17.15, 19.30, 03.20 НОВОСТИ 11.35 «Дениз» Т/х. «Айналайын. Тґртінші маусым» Т/х «Келбет» «Ќазаќтыѕ 100 јні» кїнделігі «Капитал јліппесі» «Толаєай» Отбасылар сайысы «Томми мен Мўнара» М/х. «БАЌЫТТЫ ЈЙЕЛ» Т/х. «Еркетай» «Могиканныѕ соѕєы тўяєы» М/х. Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011 «Їлкен єаламшар» Д/х. «ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН» «АЙНАЛАЙЫН. ТҐРТІНШІ МАУСЫМ» Т/х. «ДЕНИЗ» Т/х. «ПАЙ-ПАЙ ШОУ» «ЄАЖАЙЫП МАХАББАТ» к/ф. Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»2011 Прямая трансляция «ЄАЖАЙЫП МАХАББАТ». К/ф «Кеш жарыќ!» Думанды жоба

08.00 «Томми мен Мунора». Т/х 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Осы кїні» 09.40 М/ф 10.00 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 11.05 «Жаќўт тастар жарыєы». Д/х 12.05 «Квант нўры». М/х 12.35 «Телеярмарка вакансий» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Ќымызхана» 14.00 «Олимп». Д/ф 14.30 «Абай». Д/ф 15.00 - 17.50 перерыв 17.50 «Спорт жаршысы» 18.00 «Спорт-курьер» 18.10 «Жўмадаєы уаєыз» 18.15 Жаѕалыќтар 18.55 «Квант нўры». М/х 19.30 «Жаѕбырлы маусым». Т/х 20.30 Жаѕалыќтар 21.05 «Салауатты сана» 21.20 «Современные информационные технологии»

21.30 21.40 21.50 22.00 22.50 09.25, 23.00 09.55, 00.00 09.35,

«Спорт жаршысы» «Спорт-курьер» «Жўмадаєы уаєыз» «Томми мен Мунора». Т/х 00.15 «Тірі табиєат». Д/х 11.30, 12.55, 14.25, 18.50, 21.55, Удачный выбор 11.00, 12.30, 14.55, 19.25, 21.00, Жарнамалар јлемінде 12.00, 13.55, 18.10, 22.25, 23.30 Талапкер

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 09.15, 19.15 «Сонымен, солай дейік...». Ток-шоу. 10.10 Двойная порция. 10.40 Серпін 11.10 «За деньги не купишь». Ток-шоу. 12.00 «Уаќыт тґріндегі ќала». Д/ф. 12.30, 18.15 Јѕгіменіѕ ашыєы 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 Сериал. «Барби Поллидіѕ јлемі». 14.15 «Госпожа горничная». Т/с. 15.15 «Бјрінен маѕызды». 15.50 «Современные невестки». Т/с. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 Решение принято. 17.35 Серпін 18.45 «Жаным». Телехикая. 20.00, 23.10 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.45 Ситуация. 21.00, 23.50 Итоговый выпуск новостей. 21.40 Комедия «Премия Дарвина». 01.30 «Мегре». Т/х. 9.00 Балалар уаќыты. «Дэрикпен бірге ґткен ґмір». 9.30, 21.00 Т/с «Пора тюльпанов». 10.20 Т/х «Флеш Гордон». 11.00 «Побочный эффект». 11.30 Д/с «Барлыєы кино туралы». 12.00 «Топ-малыш». 12.30, 21.50 Т/х «Баянсыз махаббат». 13.40 Т/с «Пой!». 14.10 Кино. «Саєан кїшік керек пе». 15.50 «Сїйінші». 16.20 «Тапќыр достар». 17.00 Д/с «Ќызыќты саяхат» 17.30 М/с «Сасыќ кїзен Фу». 18.00 Т/х «Флеш Гордон». 18.50 Т/с «Не забывай меня». 19.40 «Бјрі есімде». 20.30 «Сїйінші».

16 СЕНБI 02.25 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.43 Кїннiѕ шыєуы, 12.59 Бесiн намазы, 18.34 Екiнтi намазы, 21.21 Аќшам намазы, 23.01 Ќўфтан намазы. 8.00 «Аѕыз дїние имухар» драмасы 9.25 «Саяхатшы Дара» 9.50 «Диего» М/х. 10.20 «Еркетай» 10.35 3-ші маусым. «Айгґлек» байќауы. Финал. Гала-концерт 11.50 «Пай-пай шоу» 12.35 Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011 13.05 «Їлкен єаламшар» Д/х. 13.30 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ» Тележурнал. 14.00 «КЕЛБЕТ» 14.30 «СЕГІЗ ЌЫРЛЫ» 15.20 «Кґкпар. Ўлттыќ ойын» 16.05 «Саяхатшы Дара» М/х. 16.30 «Диего» М/х. 17.00, 21.30, 00.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 17.15, 19.30, 01.00 НОВОСТИ 17.35 «Ќазаќстан Республикасыныѕ электронды їкіметі» 18.00 «Їлкен єаламшар» Д/х. 18.25 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 18.45 «КҐРШІЛЕР» Ток-шоу 20.05 «Меншікті мекен» 20.35 «ЌАЗАЌТЫЅ 100 ЈНІ» Таѕдаулы јндер 22.05 «АЛЕКСАНДРДЫЅ СЕМСЕРІ» фильмі 00.30 Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»2011. Прямая трансляция 01.30 «Терри» драмасы

13.00 13.30 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 17.00 17.25 17.50 18.05 18.20 18.40

09.00 «Осы кїні» 09.10 «Современные информационные технологии» 09.40 «Замок Калиостро». М/ф 11.20 «Ґмір - ґзен». Алтынай Жорабаеваныѕ концерті Жаѕалыќтар «Жастар ґмірі-жизнь молодых» «Спорт жаршысы» «Спорт-курьер» «Жўмадаєы уаєыз» «Ќымызхана» «Пропавший рысенок». М/ф «Ґндірісті ґлке» «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Меншікті мекен» «Тек ќана деректер» «Только факты» «Туєан тіл - байлыєым» «Казахстан – моя судьба»

19.00 20.00 20.15 20.30 21.00 21.30 -

«Ертіс жўлдыздары» «Тек ќана деректер» «Только факты» «Туган тіл» «Олимп» 23.55 «Јнсіѕ, ару дїние». Ќараќат Јбильдинаныѕ јн кеші 09.05, 11.15, 14.55, 18.15, 18.55, 21.25, 22.30 Удачный выбор 09.35, 14.25, 17.20, 20.25, 21.00, 22.00 Жарнамалар јлемінде 09.20, 12.55, 16.55, 18.35, 23.00 Талапкер

ХАБАР 07.00 08.20 09.00 10.00, 10.10 11.10 11.40 12.10 12.40 13.00, 13.15 14.15 14.30 15.00

Кино. «Алты жасар Алпамыс». Мультфильм. «Сейди – жас натуралистер». Т/х 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар Дудар-ай. «Едим дома» «Бјрінен маѕызды». Футбол Mundial «Выборы надежды светлой». Д/ф 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Сериал «Ќараќшылар аралы». ПРОД.ВОПРОС . Территория кино. Река звука. Гала-концерт мастеров оперы и балета. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «Јзіл-кеш». 18.15 Кино. «Взаперти». 20.00, 00.50 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Табыстар мекені». Д/с. 21.00, 01.20 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Отан туралы ойлар». Д/с. 22.35 Дудар-ай. 23.10 Боевик «Двойная рокировка» . 01.50 Ќазаќстан театры. Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы Академиялыќ драма театры. Баќќожа Мўќай «Сергелдеѕ болєан серілер»/комедия/.

13.10 14.10

9.00 Балаларєа арналєан ертегі. 10.30 «Живём до ста!». 10.45, 12.30 Мультфильм 11.45 «Самопознание». 12.00 «Дастархан». 12.40 «Что наша жизнь...». Нўрлан Албанныѕ «Сјлем, Ќазаќстан!» атты концерті. Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы академиялыќ драма театры. «Гамлет» спектаклі.

23.00 23.45 00.35

Ток-шоу «Женсовет». Т/х «Јсемдік јлемі». Д/с «Техника жаѕалыќтары».

8.00 «Жаѕалыќтар» 8.30 Программа «20:30» 9.00 Сериал «Серт» 10.40 Сериал «Город мечты» 11.30 «Телли сказки» 11.40, 15.20 «Телепузики» 12.05, 15.50 «Јсем јуен арнада» 12.20 «Субботняя кухня» 13.00 «Момент истины» 13.30 «Фильмы и звезды». 14.00 Специальный репортаж 14.20, 19.30 Сериал «Блудные дети» 16.10 «Топ Гир» 17.10 «За гранью известности». Д/с. 17.40 Сериал «Серт» 20.30 Программа «20:30» 21.00 Программа «Лица столицы» 21.30 «Кешкі жаѕалыќтар» 22.00 «Открытое море». Х/ф. 23.25 «Водопад ангела». Х/ф.

ЕВРАЗИЯ 6.00 7.00 10.00 10.05 12.00 12.30 13.05, 13.50 14.55 15.55 16.50 17.55 19.00 20.00 21.00 21.35 23.40 01.15 02.05

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с. Телеканал «Доброе утро» Новости Фильм «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ» «Понять. Простить» Детектив «След» 13.40 «Любимые мультфильмы» «Жить здорово!» «Давай поженимся» «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с «ЖДИ МЕНЯ» Д/цикл «СРЕДА ОБИТАНИЯ». «ПРОДАВЦЫ МОЛОДОСТИ» «ПОЛЕ ЧУДЕС» «человек и закон» с Алексеем Пимановым Время 10 ЛЕТ В ЭФИРЕ! ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА Д/цикл «СВИДЕТЕЛИ» Фильм «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

7.40, 13.10 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.30, 15.40 «Soundtrack» 9.00 «Елтаным» 9.30 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» 11.00 «Гражданская война. Забытые сражения» 11.30, 16.10 «TV Shop» 12.00 «Жўмадаєы жїздесу» тікелей эфир 12.40 «Экономика тынысы»

16.10 16.50 17.50 18.30 20.50 21.00 21.30 23.20

11.00 12.10 13.10 15.10 16.35 19.00 19.30 19.40 20.00 20.20 22.05 23.40

«XXI єасыр кґшбасшысы». Кино. «Последняя двойка». «Начистоту». Футбол. Чемпионат РК. «Жетысу»-«Ордабасы». «Розыгрыш Супер Лото. «Баєдаршам» Кино. «Костяника. Время лета». Кино. «Баронесса Ди Корини». 8.00 «Жаѕалыќтар» 8.30 Программа «20:30» 9.00 «Јсем јуен арнада» 9.30, 14.40 «Телепузики» 10.00 «Телли сказки» 10.10 «Чудеса от Zepter» 10.30 «Джеронимо Стилтон». М/с. «Топ Гир» «Удивительный мир военной авиации». Д/ф. «Субботняя кухня» «Открытое море». Х/ф. Јділ Сламханныѕ «Ќиялдаєы ару» атты јн кеші «Фильмы и звезды». «Јсем јуен арнада» «Лица столицы» «Аќиќат алаѕы» журналистік зерттеу Сериал «Безумцы» «Квартирант». Х/ф. Программа «Топ Гир»

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.35 7.00 8.50, 9.00 9.40 10.00 10.30 11.05 12.35 13.05 15.05 17.05 19.20 21.00 21.20 23.30

«Детективы» «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/с. Фильм «ЛЕШИЙ» 9.10, 12.05 «Любимые мультфильмы» Новости «ЕРАЛАШ» «ФАБРИКА ГРЕЗ» «смак» «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/с Фильме «Чудо» Т/с «НАСЛЕДСТВО» Фильм «ЛЕШИЙ» Фильм «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» «Время» «МИНУТА СЛАВЫ». ФИНАЛ. Награждение победителей Фильм «ЛИЧНОЕ» 7.30 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00 «Жизнь, полная радости» 9.00 «Балауса» 9.30 «Зеленый мир» 9.50 Сериал «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2»

13.50 14.30 15.00 16.45 17.00, 17.30, 17.40 18.00 18.30, 19.00 19.30 20.00 20.25 21.25 22.30

«Ўлт пен ўрпаќ» «Кґкжиек» «Странник» «НОВОСТИ ДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ» 00.00 «Полицейский патруль» «Будьте красивыми» «Јлем жјне Ќазаќстан» 23.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Серпін» «Они строят столицу» «ПАНОРАМА ДНЯ» Сериал ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2» «Смех с доставкой на дом» «Айќын міндет»

КТК-7 + 31 07.00 08.00

Сериал «ТРИ БРАТА» Боевик «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 2» 10.00 Сериал «ДВЕ СЕМЬИ» 11.30, 01.40 «ЄАЛАМ-ТОР» 12.00 «СЮЖЕТ ДНЯ» 12.05 «РИЗАМЫН» 12.30 «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультфильмдер 15.00 Сериал «ДРЭЙК И ДЖОШ» 15.30 Боевик «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 17.30, 20.00 Сериал «ФАТМАГУЛЬ» 19.00, 19.30 ИНФОРМБЮРО 19.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.40 КИНО «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 23.40 КИНО «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 02.10 «ЖЎЛДЫЗДЫ ЖИНАЌ»

08.30, 08.50 09.00 09.55, 10.10, 11.05, 11.30 12.00 12.45, 14.20, 15.20 15.45 17.35 18.00 20.00 21.00 21.30 23.35

07.05 “ЌАРА ЖОРЄА” 07.05 Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” 07.10 М/с “Їш аю” 07.35 Деректi хикая 19.30 ЖАЅАЛЫЌТАР Разминка “ЌАРА ЖОРЄА” “МЈССАЄАН” 12.30, 23.15 “РЕЙДЕР” 18.35 Мелодрама “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ” 17.10 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” “КАЛАМБУР” НОВОСТИ 21.30 Мелодрама “ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА” 19.55 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” М/с “ Їш аю” К/ф “ЌАЗАЌИ ОЌИЄА” “КАЛАМБУР” Фильм “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ “ЮРМАЛА-2007” Детектив “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА”

11.00 11.30, 12.00 12.40 13.10 14.10 14.50 16.40 17.40 18.10 18.30 19.00 19.35 20.00 20.30

«СТИЛЬ ЖИЗНИ» 15.30 «TV Shop» «Экономика тынысы» «Ўлт пен ўрпаќ» «Јн - кґѕілдіѕ ажары» «Оn-line режимінде» «Ќылмыс хроникасы» «Очная ставка» «Стиляги» «Сїйікті јндер» «Инновациялыќ даму» «Кґкжиек» «Полицейский патруль. Обзор» «Клуб юмора» Сериал «СИТУАЦИЯ 202. Особый период» 21.40 «Ты не поверишь!» 22.30 «Јлем жјне Ќазаќстан» 23.00 «Бўл јн бўрынєы јннен ґзгерек» Тамара Асардыѕ јн кеші 00.00 «Валентина Толкунова. Ничего не кончается...»

КТК-7 + 31 07.30, 08.00 08.05 08.30 10.00 11.55, 12.00 14.30 16.00 17.00 17.30 19.10 21.20 23.30 01.20

09.00 Мультфильмдер «СЮЖЕТ ДНЯ» «ЈЗІЛ СТУДИО» кїлкі сыйлайды! «ЌЫЗДАР-АЙ» Боевик «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 19.05 «СЫРЛАСАЙЫЌ» Кино «СЛОНЫ-МОИ ДРУЗЬЯ» «КОМНАТА СМЕХА» «ЄАЛАМ-ТОР ДАЙДЖЕСТ» Мультсериал Фильм «АЛЛАДИН» КИНО «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» КИНО «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» Триллер «ПЯТНИЦА 13-ое: ЧАСТЬ 2» «ТАЛАНТ-ШОУ»

07.05 “ТАЅЄАЖАЙЫП ДЇНИЕ” Д/х 08.40 ЖАЅАЛЫЌТАР 09.10 Ф е с т и в а л ь юмора “ЮРМАЛА-2007” 11.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 12.00 НОВОСТИ 12.30, 18.35 “КЕЙIПКЕР” 13.00 “ЌЫЗ ЌЫЛЫЄЫ” 13.25 К/ф “АТАМАННЫЅ АЌЫРЫ” 15.15 Фильм “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 16.45 Кино. “МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА” 19.00 “МЈССАЄАН” 19.55 “НАША МУЗЫКА” – Лера Массква 20.40 “МОЯ ПРАВДА” – Сергей Зверев 21.30 “Из архива “КТК” “НАША KZАША” 22.25 Концерт “ЗВЁЗДНОЕ ШОУ В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ”

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 08.30 Фильм «Подземелье драконов: Источник могущества» 10.40 Фильм «Спецназ 2» 13.10 Фильм «Индиго» 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 Фильм «Спецназ 2» 20.10 Фильм «Голый пистолет 33 1\3: Последний выпад» 23.10 Фильм «Послезавтра» 10.50, 11.20; 13.40, 14.30; 15.25, 16.20; 18.50, 20.40; 21.20, 23.40 Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00 - Тамаша Тандау

НТК 07.10 08.00 08.55, 09.20, 09.50 10.00 11.05 11.35 12.00 12.50 13.35 16.05, 17.05, 17.55 21.30 23.20 00.30 01.05

Т/х «Элли Макбилл» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» 17.30, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 19.00 «ТАКСИ» «ВКУСНО И БЫСТРО» Д/с «САМОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» Т/х «Їйленген балаларымен» Јзіл - кїлкі баєдарламасы Музыкалыќ баєдарлама «ЭКВАЛАЙЗЕР» Драма «ПОБЕГ» 19.30 Сериал «БАРВИХА» 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» Кино. «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» «КОМЕДИ КЛАБ» ДОМ-2 «УБОЙНАЯ ЛИГА»

07.00, 08.00 ТАЅ 07.30, 19.30 ЖАР-ЖАР 08.30 Телефильм «Так бывает» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Баспана бабы» 12.00 «Сјн сайысы» 13.00 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 14.00, 19.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 14.10 «Бесеудіѕ бјсі» 15.00, 20.00 Новости 15.10 Драма «Настоящая жизнь» 16.00 Сериал «Даша Васильева» 17.00 Т/с «Ефросинья» 18.00 «Ќош бол, Гїлсары» к/ф 20.30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 22.00 Ситком «Друзья» 23.00 «Теѕіз саќшылары» т/х 00.00 Т/с «ЧеркиЗона – одноразовые люди»

ИРБИС 08.30, 12.00 Новости 10.10 Фильм «Голый пистолет 33 1\3: Последний выпад» 13.10 Фильм «Послезавтра» 15.30 Фильм «Братц» 18.00 Фильм «Гарфилд» 20.00 Фильм «Посейдон» 22.00 Фильм «Мумия» 00.30 «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 10.40, 11.20; 13.40, 14.30; 16.10, 17.00; 20.30, 21.00; 22.40, 23.30 Телекаталог 09.50, 10.00; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 19.50, 21.50 - Тамаша Тандау

НТК 08.05 09.05 10.00 10.45 11.30 11.55 13.05 13.45 15.00 15.20 16.10 17.00 19.00 20.00 21.00 23.10

11.30 12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00

«ОЯН KZ!» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА» М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» М/с «ДЭННИ-ПРИЗРАК» Анимационный фильм «ТОМ И ДЖЕРРИ: ИСТОРИЯ О ЩЕЛКУНЧИКЕ» Телешоу «ДЕНЬГИ В ДОМ» Музыкалыќ баєдарлама «Juke Box» Јзіл - кїлкі баєдарламасы «No comments» М/с «ГУБКА БОБ» «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» Д/проект «ПОД ПРИЦЕЛОМ» Д/ф «ПОХУДЕЙ СО ЗВЕЗДОЙ» Боевик «Я РОБОТ» «СУББОТНИК» 07.00, 08.00 ЖАЅАЛЫЌТАР 08.30 Детский фильм «Кот возвращается» 10.00 «Кинопарковка» 10.30 ЖАР-ЖАР 11.00 «Джунглидегі Джордж» м/ф «Наруто» м/ф «Баспана бабы» Т/с «Дыши со мной» «Субботний вечер» Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» Детектив «Предлагаемые обстоятельства» «Шоу Сорок Миллионов Тенге» Детектив «Предлагаемые обстоятельства» Х/ф «Холостяк»


14

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ТЕЛЕБАЄДАРЛАМА

17 ЖЕКСЕНБІ 02.25 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.44 Кїннiѕ шыєуы, 13.00 Бесiн намазы, 18.34 Екiнтi намазы, 21.20 Аќшам намазы, 23.00 Ќўфтан намазы.

13.35 14.05 14.30 15.20 16.05 16.30 17.00 17.30 18.05 18.10 19.30 22.00 23.20 01.00

8.00 «Нильс» М/ф 9.20 «Саяхатшы Дара» М/х. 9.45 «Диего» Мультхикая. 10.15 «ТОЛАЄАЙ» Отбасылар сайысы 11.00 «СҐНБЕС СЈУЛЕ» 11.30 «Бейжіѕ велосипеді» драмасы «СЫР-СЎХБАТ» «Їлкен єаламшар» Д/х. «Еліме баќыт тілеймін» Јнші, термеші Бауыржан Бекахметовтыѕ јн кеші «Жануарлар јлемі» Д/ф. «Саяхатшы Дара» М/х. «Диего» М/х. Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011 «СҐЗ-МЕРГЕН» Тіл сайысы «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 3-ші маусым. «АЙГҐЛЕК» байќауы. 1-финал «ЖАНЫ ЖАЙСАЅ АЛАЯЌТАР - 3» фильмі «КЕШ ЖАРЫЌ!» Думанды жоба «МЕНІЅ ДОСЫМ АРГЕНТИНАЛЫЌ ИТ» драмасы Профессиональная мужская велогонка «ТУР-ДЕ-ФРАНС»-2011

10.00, 21.25, 09.05, 23.20, 09.35,

ХАБАР 07.00 08.30 09.00 10.00 10.30 11.00 11.10 11.40 12.00 12.30 13.15 14.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 20.15 21.00 21.15 23.45 01.15

13.15 13.30 14.00 14.30 15.00 17.00 17.25 18.00 19.00 19.30 20.30 20.45 21.00 21.15

09.00 «Осы кїні» 09.10 «Казахстан – моя судьба» 09.40 «Терру єаламшар їшін шайкас». М/ф 11.00 «Ўлытау». Концерт 13.00 «Тек ќана деректер» «Только факты» «Салауатты сана» «Ґзекті сўхбат» «Ќымызхана» «Легенда о Зорро». М/ф «Технологический колледж – актуальное образование» «Ќазаќстан» Ўлттыќ телеарнасынан. «Меніѕ Ќазаќстаным» «Табалмай келген ќазына». Д/ф «Ґнер айдыны» «Ертіс жўлдыздары» «Тек ќана деректер» «Только факты» К 20-летию Независимости РК «Ровесники страны» - 23.55 «Жасай бер, ќазаќ!». Ескендір Хасанєалиевтіѕ концерті

12.55, 14.25, 15.25, 16.55, 19.25, 23.00 Удачный выбор 13.25, 17.20, 18.25, 20.55, 22.00, 23.40 Жарнамалар јлемінде 13.55, 14.55, 17.55, 18.55, 22.30 Талапкер

11.30 12.00 12.30 12.40 13.10 13.30 15.00 16.10 17.00 19.00 19.40 20.00 20.30 21.00 21.30 23.10

11 шілде – дїйсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»хабарєа «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылыми тјжірибелік орталыєыныѕ директоры Анар Елубаева ќатысады. 7.45 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - саздысауыќ баєдарлама 10.15 «Мемлекет жјне кјсіпкерлік». 11.15 «Мен елімніѕ патриотымын» 12.15 - 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 «Имена» - авторлыќ баєдарлама. 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир 16.15 «Ќўќыќ саєаты»-хабарєа ќалалыќ соттыѕ судьясы Индира Медиарова ќатысады. 17.10 «Мамины заботы» - авторлыќ баєдарлама 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 Јн - кґѕілдіѕ ажары 19.58 ЌР Јнўраны 12 шілде – сейсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»7.45 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - саздысауыќ баєдарлама 10.40 «Голос православия» 11.15 «Мјдени мўра»-хабар Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген јртісі Маќпуза Байзаќованыѕ 85 жылдыєына арналады. 12.05 - 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Јзіліѕ жарасса» - тікелей эфир 15.00 – 16.00 «Зерде» - зияткерлік тікелей эфир 16.15 «Безбен» - сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес жґніндегі авторлыќ хабар.

Кино. «Кґксерек». Мультфильм. «Сейди – жас натуралистер». Т/х Айбын. «Казлото». «Лото Батыр» Двойная порция. «Агро кz». Дела армейские. Бармысыѕ, бауырым! Сериал «Ќараќшылар аралы». Кино. «Ну, что, влюбился?!» Презентация радио «Классика». Арена. Спортивное обозрение. Особое задание. В прямом эфире –ТВ Бинго Жаѕалыќтар «Шыѕєа шырќау». Д/ф. Новости. Фестиваль «Астана арќау». Мегахит по выходным. Т.Рот, К.Уильямс «Обмани меня» «Јли» драмасы. 9.00 Балаларєа арналєан ертегі. «Барби Шаќылдаќ биінде». 10.30 «Топ-малыш». 11.00 «Туєан ґлке – Родной край» «Мамина школа». «Берекелі дастархан» «Ґзін-ґзі тану». «Ґмірде болєан...» «Побочный эффект». Кино. «Любовь и другие катастрофы». Группа «Триумвират» в концерте «Юмор в кубе». «Лидер XXI века». Кино. «Біздіѕ сїйікті дјрігер». «Линия судьбы». «FreshmanЫ». «Зіл-Јзіл» баєдарламасы. Заслуженный артист РК Нургали Нусипжанов в программе «Туєан ґлке – Родной край». «Сїйінші». Кино. «Миллион лет до нашей эры». Кино. «Баронесса Ди Корини».

11.00 12.10 13.10 13.20 13.50 15.10 16.10 17.45 18.00 18.30 18.40 19.40 20.00 20.20 22.05 23.35 00.35

8.00 КВН. Избранное 8.50 «Јсем јуен арнада» 9.10 «Чудеса от Zepter» 9.30, 14.40 «Телепузики» 10.00 «Телли сказки» 10.30 «Джеронимо Стилтон». М/с. Программа «Топ Гир» «Москва Ялта транзит» Тubетейка «Лица столицы» Сериал «Доктор Кто» 3 «Почему мы разговариваем?». Д/ф. «Квартирант». Х/ф Алєа, Оксана! «Чердак Журкевича» «Јсем јуен арнада» «Шостакович» Д/ф «Момент истины» «Специальный репортаж» Сериал «Безумцы» «Король скейтборда». Х/ф «Топ Гир» «Удивительный мир военной авиации». Д/ф

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.35 7.05 8.45, 9.00 9.40 10.00 10.30 11.15 12.40 14.30 15.25 17.20 19.30 21.35 22.35 00.55 02.15

«Детективы» «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Т/с. Фильм «ЛЕШИЙ» 9.10 «Любимые мультфильмы» Новости «Ералаш» «ХОЧУ ЗНАТЬ» с Михаилом Ширвиндтом «ЗДОРОВЬЕ» «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» Фильм «Праздник любви» «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». ЛУЧШЕЕ Т/с «НАСЛЕДСТВО» Фильм «ЛЕШИЙ» Фильм «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» «БИТВЫ НАСЛЕДНИКОВ» Триллер «ПЕРЕВОДЧИЦА» Андрей Макаревич и «Оркестр креольского танго» Фильм «Праздник любви»

7.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.00 «Благая весть с Риком Реннером» 8.30 «Сїйікті јндер» 9.00 «Балауса» 9.30 «Странник» 10.00 «Живут же люди!» 10.40 Сериал «СИТУАЦИЯ-202. Особый период»,1-я серия 12.00, 15.50 «TV Shop» 12.30 «Оn-line режимінде» 13.20 «Инновациялыќ даму» 14.00 «Кїлкі жјрмеѕкесі»

16.20 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 21.30 22.30 00.00

«Следствие вели...» «Трансмиссия» «Айбын» «Серпін» «Сїйікті јндер» «Ґркениет ґзегі» «И снова здравствуйте!» Сериал «СИТУАЦИЯ-202. Особый период» «Дунаевский и сын. Песни на все времена» Ќайрат Нўртас, Сырым Исабаев «Жас даурен» атты шыєармашылыќ концерті «Смех с доставкой на дом»

КТК-7 + 31 07.30, 08.00 08.30 10.00

09.00 Мультфильмдер «ЌЫЗДАР-АЙ» «РИЗАМЫН» Фильм «СУПЕРМЕН: БРЭНИАК АТАКУЕТ» 11.30 Мультсериал 11.55, 19.05 «СЫРЛАСАЙЫЌ» 12.00 КИНО «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 14.00 КИНО «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 16.00 «ЄАЛАМ-ТОР ДАЙДЖЕСТ» 17.00 Мультсериал 17.30 Анимационный фильм «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 19.10 КИНО «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 22.10 КИНО «ГЛАЗА ЗМЕИ» 00.10 Триллер «ПЯТНИЦА 13-ое: ЧАСТЬ 4 ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 01.15 «СЫРЛАСАЙЫЌ» 02.20 «ЈЅГІМЕ БОЛСЫН»

11.40 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.10 16.50 18.15 18.35 19.30 20.30 22.20 00.15

07.45 “АТАМАННЫЅ АЌЫРЫ” К/ф 09.00 Комедия “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” “НАША KZАША” “МЈССАЄАН” “ЖЇРЕКЖАРДЫ” “КЕЙIПКЕР” “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” “ДОРОГА ДОМОЙ” Концерт “ЗВЁЗДНОЕ ШОУ В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ” Драма “ЭФФЕКТ ДОМИНО” Из архива “КТК” – “ЌЫЗ ЌЫЛЫЄЫ” Д/ц “СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ” – “ОБРЕЧЁННЫЕ УБИВАТЬ” Д/ц “ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ” “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО” “Новое российское кино”. “ГРОМ ЯРОСТИ” Боевик “ЛИЦО ТЕРРОРА”

ИРБИС 09.00 11.00 13.00 15.30 18.00 20.00 22.00 01.00 09.40, 17.00; 10.50, 19.30;

Фильм «Посейдон» Фильм «Гарфилд» Фильм «Мумия» Фильм «Бриллиантовая рука» Фильм «Гарфилд 2» Фильм «Пророк» Фильм «Во имя короля» «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 10.10; 13.40, 14.30; 16.10, 20.30, 21.00; 22.40, 23.30 Телекаталог 12.30; 12.50, 15.20; 17.50, 19.50, 21.50 - Тамаша Тандау

НТК 08.05 09.05 10.00 10.45 11.45 12.10 12.35 13.25 15.35 16.35 17.20 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 01.40

12.00 14.00 15.30 17.00 19.00 22.00 00.00 01.00 03.00

«ОЯН KZ!» Д/с «САМОЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИДЕО» М/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА - ПАУКА» «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» Мультсериал «ДЭННИПРИЗРАК» Мультсериал «ГУБКА БОБ» Боевик «Я РОБОТ» «ТЕМАТИК-ШОУ» М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» Д/ф «ПОХУДЕЙ СО ЗВЕЗДОЙ» Телешоу «ДЕНЬГИ В ДОМ» ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. «ЯСНОВИДЕНИЕ» «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» Боевик «СЛЕДОПЫТ» «ТЕМАТИК-ШОУ» Фильм ужасов «ПИЛА 6» «ДОМ-2» 06.00 «Бесеудіѕ бјсі» 08.00 Х/ф «Холостяк» 10.00 Кулинарная программа 10.30 ЖАР-ЖАР 11.00 «Джунглидегі Джордж» м/ф 11.30 «Наруто» м/ф «Баспана бабы» Т/с «Дыши со мной» «Смехопанорама» Т/с «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ /EAST OF EDEN» Телефильм «Любовь на острие ножа» Х/ф «Война драконов». «Шоу Сорок Миллионов Тенге» Юмористическое шоу «Убойной ночи» «Сјн сайысы»

11 -17 ШІЛДЕ АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” КМК ХАБАРЛАРЫ БАЄДАРЛАМАСЫНЫЅ ЌЫСЌАША НЎСЌАСЫ 17.15 «Признанный миром Абай» – авторлыќ баєдарлама. 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 Јдеби музыкалыќ радиокомпозиция 19.58 ЌР Јнўраны 13 шілде – сјрсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»хабарєа Павлодар ауданы Шаќат ауылыныѕ јкімі Темірболат Канкин ќатысады. 7.45 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»хабарєа №2 ќалалыќ емхана бас дјрігерініѕ орынбасары Светлана Сыздыќова ќатысады. 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама 10.15 «Ауыл тынысы» хабар Ертіс ауданыныѕ тыныс тіршілігіне арналады. 11.15 – 12.00 «Јн – жўмбаќ» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 - «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Жас ќанат» - тікелей эфир 15.15 – 16.00 «Колесо фортуны» - тікелей эфир 16.15 «Ќўќыќ саєаты» 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Ертіс жўлдыздары» 19.58 ЌР Јнўраны 14 шілде – бейсенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Ауыл тынысы» - хабарєа Ертіс ауданы Ќызыл селолыќ округыныѕ јкімі Болатбек Кјрімўлы ќатысады. 7.45 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» радиожурнал

8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама 10.15 «Јйелдер јлемі». 11.15 «Детский парк информационного периода» 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 «Жїзден жїйрік» - тікелей эфир 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир 16.15 «Ќазаќстан бїгінгі таѕда» хабарєа украин этно-мјдени орталыєыныѕ ґкілдері ќатысады. 17.15«Наследие»-авторлыќ баєдарлама. 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Ертіс жўлдыздары» - концерттік баєдарлама 19.58 ЌР Јнўраны 15 шілде – жўма 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт, ауа райы 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде»7.45 «Меніѕ сїйікті ќалам – Павлодар» радиожурнал 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама 10.15 «Имандылыќ» 11.15 «Салауатты ґмір салты» - тікелей эфир 12.15 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.15 – 15.00 «Жас толќын» - тікелей эфир 15.15 «Кумиры» авторлыќ баєдарлама. 16.15 «Басты міндеттер» 17.10 «Асыл мўра» 18.15 «Аќсу толќыны» 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар 19.15 «Кумиры» - концерттік баєдарлама 19.58 ЌР Јнўраны

16 шілде – сенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт 7.15 «Кїй терме» 7.40 «Даналардан ќалєан сґз» 8.15 «Ўйќыашар» 8.40 «Беседы о здоровье» 9.05 «Ќайырлы таѕ» -сазды баєдарлама 10.05 «За честь родного города» радиожурнал 11.05 11.25 «Апта тынысы» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды сјлем баєдарламасы 14.05 «Єасырлыќ індет, айту - міндет» 16.05 «Мемлекеттік тіл жјне отбасы» 17.05 «Уроки здоровья» - авторлыќ баєдарлама 18.00 «Јдеби музыкалык радио компазиция» 19.15 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 17 шілде – жексенбі 7.10 ЌР Јнўраны, уаќыт 7.15 «Кїй терме» 8.20 «Ўйќы ашар» 8.40 «Минуты поэзии» 9.35 «Жїздесу» 10.10 «Денсаулыќ» 10.30 «Полезные советы» - авторлыќ баєдарламасы 11.15 «Даналардан ќалєан сґз» 11.30 «Мјдени мўра» 12.05 – 14.00 «Ќўттыќтау» - сазды - сјлем баєдарламасы 14.05 «Ќазаќ тілін їйренейік» 15.15 «Балдай тјтті балдырєан» – балалар баєдарламасы 16.05 «Елбасыныѕ жолдауы іс жїзінде» 17.05 «Жастар панорамасы» 18.00 «Јдеби музыкалыќ радио компазиция» 19.15 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 19.58 ЌР Јнўраны


ЖАСТАР ЖЈНЕ ЖАЅАШЫЛДЫЌ

16

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ЈЛЕУМЕТ

Келешегіміз – жастардыѕ заманєа сай ґніп-ґсуіне, тјрбиебілім алуына ќатысты бірќатар жаѕашылдыќтар енгізілуде. Осы орайда кґѕілді кїпті ететін кейбір тїйткілдер де туындайды. Елдіѕ ертеѕін ойлап, кґркеюін кґздегендіктен де, болашаќќа байланысты жиі јѕгіме ќозєаудыѕ артыќтыєы жоќ.

ЌЫТАЙЛЫЌ КЕСПЕГЕ ЌЎМАРСЫЗ БА? Кїнде дїкеннен кґретін, балаларымыз єана емес, талайларымыз тамсанып ішетін «Сoca Cola» сусынын дјл мўндай ерекше ќасиетке ие деп кім ойласын?! Јѕгіме-дїкен ќўрып отырєан тараздыќ аќсаќал: «біздіѕ ауылда бўл сусынды ќойдыѕ ќарнын тазалап жуєанда

АУРУЫН ЕЛЕМЕГЕННІЅ ЕСІ ЖОЌ...

ЌАЛЫП ЌОЙМА ЌАТАРДАН, ОН ЕКІ ЖЫЛ - ПАРТАДА Он екі жылдыќ білім беру жїйесі енгізіледі деген сґз біраздан бері айтылып келеді. Алєашќыда оєан кґшу мерзімі ертерек белгіленген еді. Біраќ, заманєа сай їлгіні ќабылдауєа біздіѕ мектептеріміздіѕ материалдыќтехникалыќ жаєдайы саќадай сай болмай шыќты. Сґйтіп, енді ќарадомалаќ балаларымыз он екі сыныптыќ білімді игеруге, Алла ќаласа, 2015 жылєа ќарай кіріседі. Министрліктегілердіѕ мјлімдеуінше, онсыз еліміздіѕ білім беру жїйесі еуропалыќ кґштен ќалып ќояды. Ќазірде біздегі білім стандартына басќа былай тўрсын, кезінде бір шекпенніѕ астында болєан кґршілес мемлекеттер де мўрнын шїйіретін кґрінеді. Осы орайда бір заманда жеті жылдыќты бітіріп, атаєы жер жарєан академиктеріміздіѕ ауылдан ќалай шыќќанына аѕќайып тўрып таѕ ќаласыз. Жј, айтпаєымыз бўл емес еді. Сонымен, биыл кїзде балабаќшаєа баратын 2 жасар бїлдіршіндер 2015 жылы он екі жылдыќ мектепті бірінші болып аттайды екен. Реформаныѕ ќызыєын да, шыжыєын да алєаш болып татып байќайтын ќарлыєаштар солар. Жалпы, жаѕа жїйеге жўртшылыќ тосырќай ќарайтыны да жасырын емес. Ќорыќпайды, біраќ жете тїсінбейді. Осыєан байланысты халыќ арасында јзіл-ґлеѕ де таралыпты. Бір кездері белгілі аќынныѕ ґлеѕі: «Мектебіѕ мынау, класыѕ, Осында 10 жыл тўрасыѕ. Тарыдай болып кіресіѕ, Таудай болып шыєасыѕ»- деп келетін. Ал ќазіргі ќушыкештер былай деп бўрмалап їлгеріпті: Мектебіѕ мынау, класыѕ, Осында 12 жыл тўрасыѕ. Біреу болып кіресіѕ, Бес-алтау болып шыєасыѕ. Кїліп алдыѕыз ба? Бастапќыда біз де езу тартќанбыз. Біраќ, кейін табиєаттыѕ заѕдылыєын ойлап бір сјт кідірдік. Шындыєында да 12 жыл бойы мектеп партасында отырєаны ќалай болар? 7 жасынан барєан бала мектеп ќабырєасынан шыќќанша 19-єа жетіп ќалмай ма? Ал ќыздарєа келсек, олардыѕ тіпті ерте бой жететіні мјлім. Мектепті баласын ќўшаќтап бітіретіндер де бой кґрсетіп ќала ма? Бўл ќўбылыстыѕ арты неге јкеліп соєады деген ой туады. Ол єана емес, жалпы ќазіргі оќудыѕ да бўрынєыдан гґрі јлдеќайда кїрделі болып бара жатќаны байќалады. Ґзіѕіз балаѕыздыѕ оќу ќўралын алып, есебін шыєарып кґріѕізші. «Бізде ондайды оќытпаєан еді» деп бас шайќап, кїмілжіп, кері шегінесіз. Бірде осы таќырып јѕгіме болды. Мектепте мўєалім болып жўмыс істейтін ќарындасымныѕ сґзі ой салды. «Баламды мектепке жетіге толєанда єана берем» дейді. Неге? Жазда туєан баланы ќатарынан ќалдырмай, 6 жастанаќ беруге болады єой. Біраќ, кїнде сабаќ беретін ќарындасым ќазіргі оќу жоспарыныѕ, тапсырмалардыѕ жас баланыѕ зейініне де, жїйкесіне де ауыр соєатынын жеткізді. Кейбір эксперименталды сыныптарда аєылшын тілін бірінші сыныптан бастап меѕгертеді. Ана тілінде жґндеп сґйлем ќўрап жаза алмайтын ќарадомалаќтыѕ бўдан соѕ ќандай сїлдері ќалады, дейді ќарындасым. Ойланып ќалдым. Аз уаќыттан кейін дјл осы пікірді ќаламыздыѕ мектеп жасына дейінгі білім беру мекемесініѕ бір ќызметкерінен де естідім.

ќўмартып едік, кейін дјтіміз шыдамай, теріс айналдыќ. Басќа-басќа, ішіндегі етініѕ ќандай екенін ойлаудыѕ ґзі їрейлі еді. Алайда, сырты ќапталєан дайын ґнімдерді сыпыра сатып алып жатќандар ештеѕені уайымдай ќоймайтыны байќалады. Шыны керек, арамызда асыєыстыќтан кейде ќытайлыќ кеспені ыстыќ суєа езіп іше беретіндер баршылыќ. Ішіндегі дјм келтіретін тўзы мен соусын араластырып алып, тамсанамыз. Біраќ, оныѕ ќаншалыќ нјрі, ќўнары барына мјн бермейміз. Бір кїні апайымыз дїкеннен сатып алєан «полуфабрикат» - тўшпараны 15 минут ќайнатып, жездемізге ўсыныпты. Ол јлгі асты тауыспаќ тїгілі, ќасыєын салмастан, орнынан тўрып кетіпті. Ауылда семіз ќойдыѕ етін еркін асап ґскен ол шандырды ќыршылдатып шайнауды ґзіне ар санаса керек. Ќалаєа келген ќазаќтыѕ ќазіргі ауќаты ґзгеріп бара ма, ќалай? Бјрінен де балаларымызєа обал. Ўнтаќтан жасалєан сїт ґнімдерін ішеді. Ќорабына кґз салсаѕыз, кемінде 20 кїн жарамды болып есептеледі. Арнайы ќоспасы болмаса, атам ќазаќ сїтті ќашан бір аптадан асырып саќтап еді?...

«Балаѕыз осы жылєы ќыркїйекте туєан, сол себепті келесі жылы туєан бїлдіршіндермен бірге балабаќшаєа ґтеді» деді маєан. «Ќап, ј, тым болмаса 31 тамызда дїниеге келсе єой (оќу жылы басталмай), ґзімен жастылармен бірге ќабылданар еді» деймін мен јзіл-шыным аралас. «Жоќ, ќайта сіз риза болыѕыз. Кейін он екі жылдыќ оќудыѕ бірінші сыныбына балаѕыз алты жастан толыќ асып, жетіге жетерде барады емес пе? Бўл оныѕ наєыз аќыл-ойыныѕ толысып, піскен шаєы», деп жауап ќатты ол. Жалпы, ќазір білім беру саласына енгізіліп жатќан кґп жаѕалыќтарєа тосырќаудыѕ ешбір сґкеттігі жоќ. Себебі, бјрін баланыѕ жас ерекшелігіне ќарай есептеп, олардыѕ денсаулыєына неєўрлым зиян тигізбеу жаєын јбден саралап алєан абзал. Мјселен, алдаєы уаќытта мектептеріміз мультимедиалыќ оќу ќўралдарын жаппай ќолдануєа кґшеді. Былай алып ќарасаѕыз, аќпараттыќ технология заманында ешќандай ерсілігі жоќ жаѕалыќ. Біраќ бір јѕгімеде облыстыѕ білім мекемесініѕ басшысы пікірін айтып ќалєаны бар. Оныѕ ойынша, жастайынан компьютердіѕ мониторына їѕіліп, сабаќ оќыєан баланыѕ кейін кґру ќабілеті нашарлайды. Ертеде хат танымаєан апајжелеріміз сексенге келген шаєында инеге жіп сабаќтап отыратыны ќайда? Одан кейін ќаєаздыѕ ќат-ќабат тіршіліктіѕ ажырамас ќўралына айналєанына біраз єалымдар теріс пікір айтќан. Енді келіп 45 минут бойы кґк экраннан кґз алмайтын болса, оќушылардыѕ денсаулыєы бўзылмасына кім кепіл? Одан да ќаєаз ќараєаны јлдеќайда артыќ. Јрине, мўныѕ бјрі жўмыр бастыѕ ішінде айналып-дґѕгеленген ойлар. Айтпаєымыз, жаѕашыл баєыттарды білім саласына енгізерде министрліктегілердіѕ дјрігерлермен де аќылдасып алєаны жґн-ау. Јйтпесе, батыстыѕ стандартына жетеміз де, келешегіміздіѕ денсаулыєына нўќсан келтіріп алуымыз јбден мїмкін.

пайдаланады» деді. О, тоба! Кґз алдыма бала кезімде анам пышаќпен ќырєыштап жуып жататын ќойдыѕ ќарны елестеді. Соны ілезде тазартып жіберетін сусынныѕ соншалыќ «ќуатты» болєаны ма? Бір єасырдан астам тарихы бар газды сусынды бізде жарнамалап келе жатќалы ќай уаќыт? Біз рахаттанып шґл басып жїрсек, оныѕ ішке барып, асќазанымызды ќандай деѕгейге жеткізіп жатќанын бір ќўдайым білсін?! Таєы бірде таныс жїргізуші «Сoca Cola» сусынымен кґліктіѕ сыртын жуып жіберсеѕіз, небір ќаќтардыѕ ізін де ќалдырмайтынын айтќанда, одан јрмен айран-асыр болдым. Шындыєында, біз сґрелерде сіресіп тўрєан тауарларды сатып алєанымызєа єана ризамыз. Соѕєы кезде біздіѕ ґмірімізде фаст-фуд тамаќтар ерекше орын ала бастады. Јсіресе, ќалалыќ жерде толып жатќан дїѕгіршектері тїрлі самсалар мен тјбет ашатын талай дјмдерге толып тўр. Кґздіѕ жауын алады. Бір тойып алуды кґздеген тўтынушылар ертеѕгі кїнін ойлап жатпайды. Біраќ, шетелдіѕ дјрігерлері дайын тамаќтыѕ асќазанєа ќандай зиянды екенін баяєыдан бері дабыл ќаєып айтып келеді. Шетелде бўрыннан болса да, «шаурма» сияќты шала піскен тамаќтар бізде бертін келе кґбейіп келеді. Јсіресе, Алматыда фастфуд тамаќтан аяќ алып жїре алмайсыз. Ќайткенмен ірі ќала, мегаполис. Тїскі їзілісте їйге барып тамаќтанып келудіѕ ґзі мўѕ ол жаќта. Себебі, кептелген кґліктен орта жолда ќалып ќояды, тіпті, таѕертеѕ жўмысќа бірнеше саєат бўрын шыќпасаѕыз, дер кезінде жетуіѕіз неєайбыл. Осындай уаќыт тыєыздыєы себепті алматылыќтардыѕ кґбі кґшеден бірдеѕелерді сатып ала салып, ќўрєаќ тамаќтануды їйреншікті јдетке айналдырєан. Сўраныс болєандыќтан, ўсынушылардыѕ ќатары да ќалыѕ. Бірде сол жаќта болєанымда, алдымызєа ќаєаз ќорапќа салынєан тамаќ келе ќалды Тетра-пактыѕ ішінде не дейсіз єой. Кјдімгі манты. «Роллтон» секілді суєа езіп алып жей береді екенсіз. Ќытайлыќ технология болса керек. Алєашќыда ішіміз шўрылдаєандыќтан

Дјрігерлер ќауымы дабыл ќаєумен келеді. Соѕєы кезде «ќан ќысымы жоєары» деген диагноз ќойылєандар ќатары арта тїсуде. Бўл деректі статистика да айєаќтайды. Басќа дерттермен салыстырєанда, жїрек-ќан тамырлары ауруына шалдыєатындар, одан жапа шегіп жїргендер кґптеу. Жалпы, ќазаќ їшін барлыќ ауру ќауіпті. Неге дейсіз єой. Себебі, жасыратыны жоќ, біз ешбіріне мјн бере ќоймаймыз. Бас сынып тўрса, ќою шай ішсек болєаны. Одан кейін біраз жатса, саќинасы ґзінен-ґзі жазылып кетеді. Осылай алдарќатумен ауру јбден меѕдеп алєанша аќ желеѕдініѕ алдына бармаќ тїгілі, маѕайына жоламаймыз. Дертті дер кезінде аныќтап, жедел емдеуге жете ќарамайтын халќымызєа сол себепті де жеѕіл-желпі аурудыѕ ґзі ажалды елестетеді. Ќаланыѕ емханасына жолымыз тїсе ќоймайды. Ал басќа ўлт (соныѕ ішінде орыстар) ґкілдері денсаулыќ мјселесіне ешќашан шекесінен ќарамайды. Басы ауырды ма, жўмыстан босататын бюллетенін алып, емін ќабылдау їшін бірден терапевтіѕ алдынан табылады. Ал біз болсаќ, басымыздыѕ саќинасы ўстаса, алдымен басшыныѕ кґѕіліне ќарап ќаламыз. Ертеѕ оныѕ асќынып, јбден меѕдеп алса, їйдегі бала-шаєаны асырауєа да шамаѕ келмей ќаларын ойламайсыѕ да. Ерекшелігіміз сол, біз дјрігердіѕ алдына кґзіміз шїѕірейгенде барамыз, басќа ўлт ґкілдері ґзін ыѕєайсыз сезінсе болды, кешікпей емханаєа тура тартады. Бастыѕ ауырєаны јлдебір аурудыѕ симптомы екенін тїйсінсек те, «тјйірі!» деп ќолды бір сілтейміз. Осы кґзќарастан арыла алмай келеміз. Кїндізгі стационар дегенді естігеніміз бар, ал онда ќажет емдік шараларды (укол, система) бір-екі саєатта ќабылдауєа толыќ жаєдай барынан бейхабармыз. Жоќ, ју баста аурудыѕ жеѕіл кезінде басын ќайыруєа немќўрайлы ќараймыз да, кейін сан соєуєа да шама келмей, «жедел жјрдем» шаќыруєа бейімбіз. Ќатты айтты демеѕіз, біраќ шындыєы сол. Мамандар ќан ќысымыныѕ жоєары болуы ґте ќауіпті ќўбылыс екенін айтып-аќ жїр. Ол дегеніѕіз алпыс екі тамырды ќуалай жїгірген ќанныѕ шектен тыс жылдамдыќта айналатынын кґрсетеді. Ќан тамырларыныѕ ќалыптан тыс жўмыс істеуі барлыќ аєзаныѕ мїшелеріне «соќќы» береді. Оныѕ арты неге јкелетінін баєамдай беріѕіз. Бірде кґру ќабілеті тым нашарлап кеткен ќарияны кезіктірдім. Айтуынша, кемпірініѕ жїзін кґрмегелі бес жыл болєан. «Сонда кґз жанарыѕыз кенеттен бўзылды ма?» деймін. «Жоќ, - дейді ол, - жазылып кететін шыєар деп ойлаєам». Біраќ олай болмапты. Аќсаќал жас кезінде бїйрегінен жараќаттанып, ол артынан ќан ќысымыныѕ жоєарылауына јсер еткен. Ќан ќысымыныѕ ќалыптан тыс мґлшерде болєандыєы себепті кейін келе кґздіѕ ќабілетін кемітіп жіберген. Дјрігерлердіѕ сґзіне сїйенсек, глаукоманы (кґз ауруы) дер кезінде операция жасап тоќтатпаса ўлєая береді екен. Ем ќабылдаса, ќалєан жанарды саќтап ќалуєа болады. Бірде танысымды жолыќтырсам, ренжіп тўр. «Јкейді ауылдан алдырып, ќалаєа ауруханаєа жатќызып едім, мазасызданып, «одан да мал баќќаным артыќ» деп он кїндік емді аяєына дейін алмай, ќайтып кетті» дейді. Міне, біздіѕ менталитетіміз осы - ауруды елемейміз, тўрмысты артыќ санаймыз. Осындай ќан ќысымын тґмендететін дјрі-дјрмектер ќабылдауда да шабандыќ танытып ќалатынымыз ґкінішті. Тартыншаќтаумен уаќыт ґткізіп алып, кейін сал болып ќалып жатќандар баршылыќ, дейді дјрігерлер. Денсаулыќтыѕ ќадірін барында білсек жґнау. Ќазір ќан ќысымы ауруыныѕ «жасарып» бара жатќаны да айтылады. Бўрын негізінен ќариялар жапа шегіп келсе, енді жастар ќўрыќќа тїсіп жатыр. Осы орайда ќазіргі ќарбалас тіршіліктіѕ жїйке жїйесіне ќаншалыќты ауыр тиіп жатќанын да ескермеуге болмас. Десе де, уаќытында денсаулыєына мјн беріп, оны бјрінен де жоєары ќоймайтын болса, кейін бармаќ тістегенімізден не пайда? Бўл – барлыќ ауруєа байланысты, јрі баяєыдан ќаќсап келе жатќан мјселе. Ќазір мен «емделіп жїрмін» деген біреулерді кездестірсем, іштей ќуанам да, ќўптаймын. «Шипасы болсын, ґмір жасыѕыз ўзаќ болсын» деп тілеймін. Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.


ТЕЛЕДИДАР

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

15

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÐÒÐ Ïëàíåòà

ДЇЙСЕНБІ, 11 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 11.00 Федеральный судья. 12.20 Модный приговор. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.00 Новости. 15.30 «Хочу знать». 16.00 Т/с «Обручальное кольцо». 16.55 «ЖКХ». 18.00 Вечерние новости. 18.15 «След». 18.50 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 22.25 «Последний челнок Америки». 23.25 «Борджиа». 00.20 Х/ф «Переводчица». 02.25, 03.05 Х/ф «Беспокойное лето». 03.35 Т/с «Спасите Грейс». СЕЙСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 11.00 Федеральный судья. 12.20 Модный приговор. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.00 Новости. 15.30 «Хочу знать». 16.00 Т/с «Обручальное кольцо». 16.55 «ЖКХ». 18.00 Вечерние новости. 18.15 «След». 18.50, 03.45 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 22.25 «Валентина Толкунова. «Буду любить я вас всегда...». 23.25 «Безумцы». 01.05 Х/ф «Морпехи». 03.05 Т/с «Спасите Грейс». СЈРСЕНБІ, 13 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 11.00 Федеральный судья. 12.20 Модный приговор. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.00 Новости. 15.30 «Хочу знать». 16.00 Т/с «Обручальное кольцо». 16.55 «ЖКХ». 18.00 Вечерние новости. 18.15 «След». 18.50 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 22.25 «Свидетели». 23.30 «Белый воротничок». 00.10 «Калифрения». 00.40 Х/ф «Суперперцы». 02.30, 03.05 Х/ф «Нахаленок». 03.35 Т/с «Спасите Грейс». БЕЙСЕНБІ, 14 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 11.00 Федеральный судья. 12.20 Модный приговор. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.00 Новости. 15.30 «Хочу знать». 16.00 Т/с «Обручальное кольцо». 16.55 «ЖКХ». 18.00 Вечерние новости. 18.15 «След». 18.50, 03.55 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 22.25 «Человек и закон». 23.25 Х/ф «Переступить черту». 01.40, 03.05 Х/ф «Гранатовый браслет». 03.15 Т/с «Спасите Грейс». ЖЎМА, 15 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00 Новости. 09.30 Контрольная закупка. 10.00 «Жить здорово!». 11.00 Федеральный судья. 12.20 Модный приговор. 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.00 Новости. 15.30 «Хочу знать». 16.00 Т/с «Обручальное кольцо». 16.55 «Жди меня». 18.00 Вечерние новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай поженимся!». 19.55, 21.30 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова. 21.00 «Время». 22.25 Концерт Григория Лепса. 23.50 Х/ф «Белые цыпочки». 01.40 Х/ф «Прогулка в облаках». 03.15 Х/ф «Озеро страха 2». 04.40 Х/ф «Происшествие в Утиноозерске». СЕНБІ, 16 ШІЛДЕ 06.00, 10.00 Новости. 06.10 Х/ф «Это случилось в милиции». 07.35 Х/ф «Исповедь содержанки». 09.05 «Играй, гармонь любимая!». 09.45 «Слово пастыря». 10.15 Смак. 10.50 «Романовы. Последняя глава». 12.00 Новости. 12.15 Т/с «Наследство». 15.40 «По следам великих русских путешественников. Миклухо-Маклай». 16.35 Т/с «Группа счастья». 18.25 Х/ф «Царь скорпионов». 19.55 «Битвы наследников». 21.00 «Время». 21.15 «Минута славы». Финал. Награждение победителей. 23.20 «КВН». Премьер-лига. 00.45 Х/ф «Охотники за привидениями 2». 02.30 Х/ф «Первый курьер». 04.00 Х/ф «Стоянка поезда две минуты». ЖЕКСЕНБІ, 17 ШІЛДЕ 06.00, 10.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.40 Х/ф «Любимая». 08.00 Смак. 08.35 Армейский магазин. 09.20 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки» 10.30 «Пока все дома». 11.20 Фазенда. 12.00 Новости. 12.15 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 13.40 Среда обитания. «Дорогая аллергия». 14.50 Т/ с «Предлагаемые обстоятельства». 16.35 «Валентина Толкунова. «Буду любить я вас всегда...». 17.35 «Спешите делать добрые дела». Валентина Толкунова. 19.00 Т/с «Судебная колонка». 21.00 «Время». 21.20 «Большая разница». 22.20 «Yesterday live». 23.10 Х/ф «Серые волки». 01.05 Х/ф «Филиал». 02.45 Х/ф «Старые письма». 04.00 Профилактика!!!

ДЇЙСЕНБІ, 11 ШІЛДЕ 08.00 «Утро России». 12.05 «Вольф Мессинг. Первый советский экстрасенс». 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Вести. 13.30, 06.40 Т/с «Ефросинья». 14.20 «С новым домом!». Ток-шоу. 15.05 «О самом главном». Ток-шоу. 16.35 «Комната смеха». 17.25, 01.40 «Кулагин и партнеры». 18.30 Х/ф «Услышь мое сердце». 20.10, 05.55 Т/с «Слово женщине». 21.05 «Прямой эфир». 22.50 Т/с «Цвет пламени». 00.35 Т/с «Смерть шпионам!». 02.10 Вести.ru. 02.25 Фестиваль «Славянский базар - 2011». 03.20 «Вести+». 03.35 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». 05.05 «Профилактика». 07.25 «Городок». Дайджест. СЕЙСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ 08.00 «Утро России». 12.05 «Сказочные красавицы. Жизнь после славы». 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Вести. 13.30, 06.40 Т/с «Ефросинья». 14.20 «С новым домом!». Ток-шоу. 15.05 «О самом главном». Ток-шоу. 16.35 Т/с «Жизнь, которой не было». 17.25, 01.40 «Кулагин и партнеры». 18.30 Т/с «Широка река». 20.10, 05.55 Т/с «Слово женщине». 21.05 «Прямой эфир». 22.50 Т/с «Цвет пламени». 00.35 Т/с «Смерть шпионам!». 02.10 Вести.ru. 02.25 Фестиваль «Славянский базар 2011». 03.20 «Вести+». 03.35 Х/ф «Круг». 07.25 «Городок». Дайджест. СЈРСЕНБІ, 13 ШІЛДЕ 08.00 «Утро России». 12.05 «Нежный потрошитель. Урмас Отт». 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Вести. 13.30, 07.05 Т/с «Ефросинья». 14.20 «С новым домом!». Ток-шоу. 15.05 «О самом главном». Ток-шоу. 16.35 Т/ с «Жизнь, которой не было». 17.25, 01.40 «Кулагин и партнеры». 18.30 Т/с «Широка река». 20.10, 06.15 Т/с «Слово женщине». 21.05 «Прямой эфир». 22.50 Т/с «Цвет пламени». 00.35 Т/с «Смерть шпионам!». 02.10 Вести.ru. 02.25 Фестиваль «Славянский базар 2011». БЕЙСЕНБІ, 14 ШІЛДЕ 08.00 «Утро России». 12.05 «Переживший тирана». 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Вести. 13.30, 06.40 Т/с «Ефросинья». 14.20 «С новым домом!». Ток-шоу. 15.05 «О самом главном». Ток-шоу. 16.35 Т/ с «Жизнь, которой не было». 17.25, 01.40 «Кулагин и партнеры». 18.30 Т/с «Широка река». 20.10, 05.55 Т/с «Слово женщине». 21.05 «Прямой эфир». 22.50 Т/с «Цвет пламени». 00.35 Т/с «Смерть шпионам!». 02.10 Вести.ru. 02.25 Фестиваль «Славянский базар 2011». 03.20 Х/ф «Огарева, 6». ЖЎМА, 15 ШІЛДЕ 08.00 «Утро России». 12.05 «Мой серебряный шар. Алексей Арбузов». 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Вести. 13.30, 06.40 Т/с «Ефросинья». 14.20 «С новым домом!». Ток-шоу. 15.05 «О самом главном». Ток-шоу. 16.35 Т/с «Жизнь, которой не было». 17.25 «Кулагин и партнеры». 18.30 Т/с «Широка река». 20.10, 05.55 Т/с «Слово женщине». 21.05 «Прямой эфир». 22.50 «Юрмала». 00.40 Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске». 02.10 Х/ф «Повесть непогашенной луны». 03.50 Х/ф «Длинный день». 05.45 ВестиСпорт. 07.25 «Городок». Дайджест. СЕНБІ, 16 ШІЛДЕ 08.00 Мультфильм. 08.15 «Юрмала». 10.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести. 10.15 Х/ф «Длинный день». 11.55 «Очевидноеневероятное». 12.20 «Субботник». 13.15 «Вся Россия». 13.30 Х/ф «Повесть непогашенной луны». 15.05 «Комната смеха». 16.20 Местное время. Вести-Москва. 16.30 «Честный детектив». 16.55 «Городок». Дайджест. 17.30 «Власть факта». 18.15 Х/ф «Дело было в Пенькове». 20.05, 06.05 «Субботний вечер». 22.30 Х/ф «Хроники измены». 00.35 Х/ф «Пожар». 03.10 Х/ф «Чужие письма». ЖЕКСЕНБІ, 17 ШІЛДЕ 08.00 Мультфильм. 08.05 Х/ф «Чужие письма». 09.50 Х/ф «Хроники измены». 11.40 «Утренняя почта». 12.10 «Сам себе режиссер». 13.00, 16.00, 22.00 Вести. 13.15 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе. 13.50 «С новым домом!». Идеи для вас. 14.00 «Смехопанорама». 14.30 Х/ф «Душечка». 16.20 Местное время. Вести-Москва. 16.30 «Вся Россия». 16.40 «Романтика романса». 17.40 «Иннокентий Смоктуновский против князя Мышкина». 18.40 «Человек без лица. Пеньковский». 20.05 «Смеяться разрешается». 22.30 Х/ ф «Я счастливая!». 00.25 Х/ф «Пожар». 03.05 «Уроки французского. Джо Дассен, Катрин Денев и другие».

ÍÒÂ ДЇЙСЕНБІ, 11 ШІЛДЕ 04.00 «НТВ утром». 06.30 «Кремлевские дети». «Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых». 07.30, 13.30, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Сегодня. 08.20 «Лихие 90-е». 08.55, 23.05 «До суда». 10.00 Суд присяжных. 11.30 Т/с «Супруги». 14.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 19.30 Т/с «Час Волкова». 21.35 «Дело темное». «Убийство группы Дятлова». 22.30 «В зоне особого риска». 00.05 «Один день. Новая версия». СЕЙСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ 04.00 «НТВ утром». 06.30 «Кремлевские дети». «Игорь Смирнов. Его отец создал СМЕРШ». 07.30, 13.30, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Сегодня. 08.20 «Лихие 90-е». 08.55 «До суда». 10.00 Суд присяжных. 11.30 Т/с «Супруги». 14.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 19.30 Т/с «Час Волкова». 21.35 «Дело темное». «Тайна гибели Валерия Чкалова». 22.25 Д/ф «Точка невозврата. Рудольф Нуреев. Михаил Барышников. Александр Годунов». 23.30 Кулинарный поединок. 00.30 «Один день. Новая версия». СЈРСЕНБІ, 13 ШІЛДЕ 04.00 «НТВ утром». 06.30 «Кремлевские дети». «Дети Троцкого. Смертельный исход». 07.30, 13.30, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Сегодня. 08.20 «Лихие 90-е». 08.55 «До суда». 10.00 Суд присяжных. 11.30 Т/с «Супруги». 14.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 19.30 Т/с «Час Волкова». 21.35 «Дело темное». «Гибель Петра Машерова. Автокатастрофа по сценарию». 22.25 Д/ф «Точка невозврата. Виктор Корчной». 23.25 Квартирный вопрос. 00.35 «Один день. Новая версия». БЕЙСЕНБІ, 14 ШІЛДЕ 04.00 «НТВ утром». 06.30 «Кремлевские дети». «Дети Берии. Серго и Марта». 07.30, 13.30, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Сегодня. 08.20 «В зоне особого риска». 08.55 «До суда». 10.00 Суд присяжных. 11.30 Т/с «Супруги». 14.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 19.30 Т/с «Час Волкова». 21.35 «Дело темное». «Выстрел в кинозвезду». 22.25 Д/ф «Точка невозврата. Александр Галич». 23.25 Дачный ответ. 00.30 «Один день. Новая версия». ЖЎМА, 15 ШІЛДЕ 04.00 «НТВ утром». 06.30 «Кремлевские дети». «Дети Буденного. Поздние, но любимые». 07.30, 13.30, 16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня. 08.20 «В зоне особого риска». 08.55 «До суда». 10.00, 03.05 Суд присяжных. 11.30 Т/с «Супруги». 14.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 17.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 19.30 Т/с «Час Волкова». 21.20 «Песня для вашего столика». 22.35 Х/ф «Дикая река». СЕНБІ, 16 ШІЛДЕ 04.05 Т/с «Спецгруппа». 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 Сегодня. 06.20 Лотерея «Золотой ключ». 06.45 «Медицинские тайны». 07.20 «Внимание, розыск!». 08.20 «Живут же люди!». 08.55 Кулинарный поединок. 10.00 Квартирный вопрос. 11.20 Т/с «Знаки судьбы». 13.05 «Развод по-русски». 14.05 Следствие вели... 15.05 Очная ставка. 16.00, 17.20 Т/с «УГРО». 18.20 «Самые громкие Русские сенсации. Квадратные метры власти. Мэрия бессмертна. Квадратные мэтры». 21.00 Ты не поверишь! 21.40 «Чета Пиночетов». 22.20 Х/ф «Легионер». 00.15 Х/ф «Черный свет». ЖЕКСЕНБІ, 17 ШІЛДЕ 04.00 Т/с «Спецгруппа». 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 Сегодня. 06.15 Лотерея «Русское лото». 06.45 Их нравы. 07.25 Едим дома. 08.20 «Живут же люди!». 08.55 «Пламенный мотор страны» Д/ц «Собственная гордость». 10.00 Дачный ответ. 11.20 Т/с «Знаки судьбы». 13.05 «Развод по-русски». 14.05 Следствие вели... 15.05 И снова здравствуйте! 16.00, 17.20 Т/с «УГРО». 18.20 Чистосердечное признание. 20.00 Х/ф «Моя последняя первая любовь». 21.45 «Игра». 22.45 Х/ф «Спящие». 01.40 Суд присяжных.

REN TV ДЇЙСЕНБІ, 11 ШІЛДЕ 06.30 «Мошенники». 07.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости 24». 08.00 «Не ври мне!». 09.00 «Час суда». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Зеленый огурец. Полезная передача». 12.30 Х/ф «Доказательство смерти». 15.00 «Тайны мира». «Пьющие кровь». 16.00 «Еще не вечер». «Земля ведьм». 18.00 Т/с «Слепой». 19.00 «Дело особой важности». 21.30 Х/ф «Патология». 23.15 Т/с «Сверхъестественное». 00.55 Т/с «Секретные материалы». 01.50 Т/с «Студенты-2». СЕЙСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ 05.30 Т/с «Солдаты-8». 06.30, 18.00 Т/с «Слепой». 07.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости 24». 08.00 «Не ври мне!». 09.00 «Час суда». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Зеленый огурец. Полезная передача». 12.30 Х/ф «Планета страха». 15.00, 19.00 Т/с «NEXT-3». 16.00 «Еще не вечер». «Восточные сказки». 20.00 «Жадность». «Обвес». 21.30 Х/ф «Гвардейцы короля». 23.15 Х/ф «Медвежий поцелуй». 01.10 Т/с «Секретные материалы». 02.00 Т/с «Студенты-2». СЈРСЕНБІ, 13 ШІЛДЕ 03.00 «Неизвестная планета». «Возвращение к папуасам». 03.30 «Детективные истории». «Жиголо». 04.00 «Неизвестная планета». «Остров на экваторе». 04.30, 11.00 «Званый ужин». 05.30 Т/с «Солдаты8». 06.30, 18.00 Т/с «Слепой». 07.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости 24». 08.00 «Не ври мне!». 09.00 «Час суда». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Зеленый огурец. Полезная передача». 12.30 Х/ф «Гвардейцы короля». 15.00, 19.00 Т/ с «NEXT-3». 16.00 «Еще не вечер». «Как победить страх». 20.00 «Секретные территории». «Тайны аномальных зон». 21.30 Х/ф «Тревожные небеса». 23.15 Х/ф «Невидимый». 01.10 Т/с «Секретные материалы». 02.00 Т/с «Студенты-2». БЕЙСЕНБІ, 14 ШІЛДЕ 03.00 «Неизвестная планета». «Возвращение к папуасам». 03.30 «Детективные истории». «Жертвы «каменных джунглей». 04.00 «Неизвестная планета». «Остров на экваторе». 04.30, 11.00 «Званый ужин». 05.30 Т/с «Солдаты-8». 06.30, 18.00 Т/с «Слепой». 07.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости 24». 08.00 «Не ври мне!». 09.00 «Час суда». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Зеленый огурец. Полезная передача». 12.30 Х/ф «Тревожные небеса». 15.00, 19.00 Т/ с «NEXT-3». 16.00 «Еще не вечер». «Экстрасенсы против убийц». 20.00 «Тайны мира». «Похищенные НЛО». 21.30 Х/ф «Мгла». 00.00 «Военная тайна». 01.10 Т/с «Секретные материалы». 02.00 Т/с «Студенты-2». ЖЎМА, 15 ШІЛДЕ 03.00 «Неизвестная планета». «Марш тысячи самураев». 03.30 «Детективные истории». «Дело «ряженых». 04.00 «Неизвестная планета». «Варанаси. Последний переход». 04.30, 11.00 «Званый ужин». 05.30 Т/с «Солдаты-8». 06.30 Т/с «Слепой». 07.30, 10.30, 14.30, 17.30 «Новости 24». 08.00 «Не ври мне!». 09.00 «Час суда». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00, 14.45 Т/ с «Папенькин сынок». 16.00 «Сергей Доренко. Русские сказки». 18.00 Т/с «Прииск». 21.00 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон» 2007 г. 23.15 Х/ф «Фантазии ангела». 01.05 Т/с «Секретные материалы». 02.00 Т/с «Студенты-2». СЕНБІ, 16 ШІЛДЕ 03.00 «Неизвестная планета». «Удивительная кухня Камбоджи». 03.25 «Детективные истории». «Код жертвы». 04.00 «Неизвестная планета». «Стрела». 04.35 Т/с «Прииск». 07.35 «Я путешественник». 08.10 «Чистая работа». 09.00 «Еще не вечер» Лучшее. 17.00 Х/ф «Жмурки». 19.10 Х/ф «Бумер». 21.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 23.30 Х/ф «Академия секса». 00.55 Т/с «Секретные материалы». 01.45 Т/с «Студенты-2». ЖЕКСЕНБІ, 17 ШІЛДЕ 03.00 «Неизвестная планета». «Удивительная кухня Камбоджи». 03.25 Т/с «Папенькин сынок». 06.05 Х/ф «Бумер». 08.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 10.30 «Новости 24». 11.00 Х/ф «Жмурки». 13.10 Х/ф «Я кукла». 15.10 «Жадность». «Пойло для народа». 16.10 «Дело особой важности». «Бомбилы». 17.10 Х/ф «Война драконов». 18.50 Х/ф «Змеиный полет». 20.50 Х/ф «Фредди против Джейсона». 22.40 «В час пик» Подробности. 23.10 Х/ф «Тайная сущность». 01.00 Х/ф «Проклятый дом».

ÁÀËÀÏÀÍ ДЇЙСЕНБІ, 11 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00 «Диего» М/х. 11.30, 14.55, 18.35 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 15.40, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.05 «Сары ќўтан» М/ф. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 15.50 «Хута мен Сноз» М/х. 15.55 «Еркетай». 16.10 «РАФ ЖЈНЕ ОНЫЅ ДОСТАРЫ» М/х. 16.25 «ХАЙДИ». 17.55 «Орман эстрадасы» М/ф. 18.05 «Јліппе». 18.40 «Хута мен Сноз» М/х. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/х. 21.25 «Раф жјне оныѕ достары» М/х. 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ». СЕЙСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00 «Диего» М/х. 11.30, 14.55, 18.35 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 15.05, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер». 15.40 «Орман эстрадасы» М/ф. 15.50 «Хута мен Сноз» М/х. 15.55 «Еркетай». 16.10 «РАФ ЖЈНЕ ОНЫЅ ДОСТАРЫ» М/х. 16.25 «ЛАПИЧ» М/ф. 17.50 «Мойдодыр» М/ф. 18.05 «Јліппе». 18.40 «Хута мен Сноз» М/х. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/х. 21.25 «Раф жјне оныѕ достары» М/х. 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ». СЈРСЕНБІ, 13 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00 «Диего» М/х. 11.30, 14.55, 16.25 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 15.05, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 15.40 «Мойдодыр» М/ф. 15.55 «Еркетай». 16.10 «РАФ ЖЈНЕ ОНЫЅ ДОСТАРЫ» М/х. 16.30 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 16.45 «Граф Монте Кристо» М/ф. 17.35 «Сиќырлы ќоѕырау» М/ф. 17.55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 18.05 «Јліппе». 18.35 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 18.40 «Хута мен Сноз» М/х. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/х. 21.25 «Раф жјне оныѕ достары» М/х. 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ». БЕЙСЕНБІ, 14 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00 «Диего» М/х. 11.30, 14.55 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 15.05, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 15.40 «Сиќырлы ќоѕырау» М/ф. 15.55 «Еркетай». 16.10 «РАФ ЖЈНЕ ОНЫЅ ДОСТАРЫ» М/х. 16.25 «ШИЛО». 17.55 «Јпкелі-інілі Аленушка мен Иванушка» М/ф. 18.05 «Јліппе». 18.35 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 18.40 «Хута мен Сноз» М/х. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/х. 21.25 «Раф жјне оныѕ достары» М/х. 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ». ЖЎМА, 15 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00 «Диего» М/х. 11.30, 14.55, 16.25 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 15.05, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 15.40 «Јпкелі-інілі Аленушка мен Иванушка» М/ф. 15.50 «Хута мен Сноз» М/х. 15.55 «Еркетай». 16.10 «РАФ ЖЈНЕ ОНЫЅ ДОСТАРЫ» М/х. 16.30 «Хута мен Сноз» М/х. 16.35 «Јпкелі-інілі Аленушка мен Иванушка» М/ф. 16.50 «Кішкентай дауылпазшы» М/ф. 17.45 «Кішкентай Машаныѕ концерті» М/ф. 17.55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 18.05 «Јліппе». 18.35 «Кішкентай Машаныѕ концерті» М/ф. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/ х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/ х. 21.25 «Раф жјне оныѕ достары» М/х. 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ». СЕНБІ, 16 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара» М/х. 11.00 «Диего» М/х. 11.30, 14.55, 16.25 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.05 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 15.40 «Кішкентай Машаныѕ концерті» М/ф. 15.50 «Хута мен Сноз» М/х. 15.55 «Айгґлек». 16.30 «САНДАБАТ ПЕН АЛИ БАБА» М/ф. 17.55 «Бауырсаќ». 18.05 «Јліппе». 18.35 «Кґѕілді баќша» М/ф. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/х. 21.25 «Кґѕілді баќша» М/ф. 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ». ЖЕКСЕНБІ, 17 ШІЛДЕ 10.05, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.15 «Јліппе». 10.35 «Саяхатшы Дара». 11.00 «Диего». 11.30, 14.55, 16.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 11.35, 18.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 11.45 «Хута мен Сноз» М/х. 11.50, 18.45 «Жїзден жїйрік». 12.25 «МЕЙІРБАН ЌУЫРШАЌ». 13.45 «Санамаќ». 14.00 «МАЙМЫЛДАР ПАТШАСЫ» М/х. 14.30 «Јн салайыќ!». 15.00 «Хута мен Сноз» М/х. 15.05 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 15.25 «Кішкентай зерттеушілер» М/х. 15.40 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. 15.50 «Хута мен Сноз» М/х. 15.55 «Толаєай».16.35 «ЌАРАЌШЫЛАР» М/х. 17.45 «Кјрі емен ертегісі» М/ф. 17.55 «Бауырсаќ». 18.05 «Јліппе».18.35 «Кјрі емен ертегісі» М/ф. 19.20 «Маймылдар патшасы» М/х. 19.45 «САНАМАЌ». 20.00 «Тїнгі баќќа саяхат» М/х. 20.30 «САЯХАТШЫ ДАРА» М/х. 20.55 «ДИЕГО» М/х. 21.25 «Кјрі емен ертегісі» Мультфильм 21.35 «АЙЖЎЛДЫЗ».


7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ХАБАРЛАМА

17

Б.АХМЕТОВ АТЫНДАЄЫ ПАВЛОДАР ПЕДАГОГИКАЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ 2011-2012 оќу жылына конкурс негізінде тґмендегі мамандыќтар бойынша оќушыларды ќабылдайды: -Мектепке дейінгі тјрбие жјне оќыту - 9 сынып негізінде; -Бастауыш білім беру -9 сынып негізінде: - бастауыш сынып мўєалімі: - бастауыш мектептіѕ шет тілі мўєалімі; - бастауыш мектептіѕ информатика мўєалімі; - Дене тјрбиесі жјне спорт - 9 сынып негізінде; - Аударма ісі - 9 сынып негізінде; - Ќазаќ тілі жјне јдебиет - 11 сынып негізінде. Оќыту ќазаќ жјне орыс тілдерінде 9,11 сынып негізінде жїргізіледі. Оќыту формасы кїндізгі жјне сырттай. Толыєыраќ аќпаратты М. Есеналиев кґшесі, 6 їй, 32-42-10, 32-16-86 телефондары арќылы алуєа болады. (20299)

Ќўрметті тїлек!!! Сізді Красноармейка аграрлытехникалыќ колледжі шаќырады. Бізде келесі мамандыќтар бойынша Сіз тегін білім аласыз:

- МАЛ ДЈРІГЕРЛІГІ (9 сынып негізінде) - АГРОНОМИЯ (9 жјне 11 сынып негіздерінде) - АҐК-ТЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ (9 сынып негізінде) - АУЫЛШАРУАШЫЛЫЄЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ (9 жјне 11 сынып негіздерінде) - ФЕРМЕР ШАРУАШЫЛЫЄЫ (11 сынып негізінде) - ЕСЕПТЕУІШ ТЕХНИКА ЖЈНЕ БАЄДАРЛАМАЛАУ (9 сынып негізінде) - ЕСЕП ЖЈНЕ АУДИТ (САЛАЛАР БОЙЫНША) (11 сынып негізінде) Біздіѕ артыќшылыќтар: Мемлекеттік шјкіртаќы (12000 теѕгеден артыќ) тґленеді Јскерден кейінге ќалдыру Жўмысќа орналасу кепілдігі ЖОО-да оќуды 3 курстан бастап жалєастыру Екі студенттік жатаќхана бар

Біз Сіздерді мына мекенжай бойынша кїтеміз: Павлодар ауданы, Красноармейка ауылы Біздіѕ телефондар: 8(71845) 53252, 53253, 53248, 87056077915, Web сайт: kgkp_katk.kz

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ 2011-2012 оќу жылына кїндізгі жјне сырттай

базасында, бюджет) - Таєам ґндірісініѕ технологиялыќ процестерін автоматтандыру жјне оны басќару - Туризм (11 сынып базасында, бюджет) - Сїт ґнімніѕ технологы (11-сынып базасында, бюджет)

КЈСІБИ ЛИЦЕЙ - Жићаз ќўрастырушы (11 сынып базасында) - Эколог - зертханашы (9 сынып базасында) Біздіѕ

- Сїт

ґндірісініѕ

шебері (9 сынып базасында)

ЎБТ сертификатынсыз ќабылданады. мекенжайымыз: Павлодар ќ., Я.Геринг к-сі, 78 (бўрынєы Энгельс) Жатаќханасы бар. тел. 50-53-16, 51-58-59

Утерянный договор о приватизации квартиры №5/1121 от 4.05.1993 г.по адресу: г. Павлодар, ул.Короленко 1, кв.18, выданный на имя Никитина Владимира Викторовича, считать недействительным. тел.: 55 35 32. (12)

«ЌАЙНАР» колледжі

(2010 ж.28.05-тегі № АБ 0142057 мемлекеттік лицензия)

9 жјне 11-сынып тїлектерін мынадай мамандыќтар бойынша оќуєа шаќырады: 0101000 Мектепке дейінгі тјрбиелеу жјне оќыту 0103000 Дене тјрбиесі жјне спорт 0105000 Бастауыш білім беру ОЌЫТУ МЕРЗІМІ: 0107000 Технология негізгі мектеп негізінде – 3 жыл 10 ай; 0512000 Аударма ісі орта мектеп негізінде – 2 жыл 10 ай. 0111000 Негізгі орта білім маусым мен 20 ќабылданады), маусым мен 20 ќабылданады).

оќушыларды ќабылдайды:

КОЛЛЕДЖ - Тамаќтану ґнеркјсібініѕ технологы (9-11 сынып базасында, бюджет) - Экология жјне табиєатты ќорєау ќызметті (9 сынып базасында, бюджет) - Жылумен ќамтамасыздандыру жїйесі мен жылу техникасы ќўрылєылары пайдалану (9 сынып

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫЌ ИНСТИТУТЫНЫЅ КОЛЛЕДЖІ

ОЌЫТУ НЫСАНЫ: кїндізгі (ќўжаттар 20 тамыз аралыєында сырттай (ќўжаттар 20 ќыркїйек аралыєында

оќыту бґлімдеріне

2011-2012 оќу жылына негізгі жалпы білім беру (9 сынып), орта жалпы білім беру (11 сынып) базасында келесі мамандыќтар бойынша оќушыларды ќабылдайды: 0201000 0516000 0518000 1304000

ЌАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫ 11-сынып негізінде: 1. Ќазаќ/орыс тілі 2. Ќазаќстан тарихы 3. Бейіндік пјн

9-сынып негізінде: 1. Ќазаќ/орыс тілі 2. Бейіндік пјн

Ќўќыќтану Ќаржы (салалар бойынша) Есеп жјне аудит (салалар бойынша) Электрондыќ есептеу техникасы жјне баєдарламалыќ ќамтамасыздандыру (тїрлер бойынша).

Кїндізгі жјне сырттай оќыту тїрлеріне ґтінімдерді ќабылдау 2011 жылдыѕ 20 маусымынан 20 тамызєа дейін ќабылданады. Электрондыќ есептеу техникасы жјне баєдарламалыќ ќамтамасыздандыру бойынша 11 сыныптан кейін бюджеттік орындар ќарастырылєан.

Оќыту мемлекеттік жјне орыс тілдерінде жїргізіледі.

БЮДЖЕТТІК ОРЫНДАР. ЖАТАЌХАНА.

Павлодар ќаласы, Р.Люксембург 105 кґшесі бойынша жјне 453791, 452501, 452160 телефондары бойынша хабарласуєа болады.

Колледж тїлектері ПМПИ-дегі сјйкес мамандыќќа оќу арќылы ќысќартылєан оќу тїрі бойынша жеѕілдіктер мен шегерімдер негізінде оќуларын жалєастыра алады. Біздіѕ мекенжайымыз: Павлодар ќаласы, Мир кґшесі, 60/2-їй, телефондар: 55-67-31, 65-16-65, 55-24-89 (257, 269, 292)

(20304)

ПАВЛОДАР КҐЛІК ЖЈНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ (мемлекеттік кјсіпорын

2011-2012 оќу жылына кїндізгі жјне сырттай бґлімшелеріне 9 мамандыќ бойынша ќўжаттарды ќабылдайды.

ОЌУ БЮДЖЕТ ЖЈНЕ АЌЫ ТҐЛЕУ НЕГІЗІНДЕ. Телефондарымыз: 54-35-32, 54-37-35, сайтымыз: www.pktik.kz

лицензиясы № 0024620

06.03.2009 Павлодар облысы ББ берілген)


7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл

18

№76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

32-09-89

Хабарландырулар келесі телефон

электронды поштасы арќылы

ЖАРНАМА

aimak-reklama@mail.ru

АЙДАРЛЫ (ЖОЛАЌША)

нґмірі бойынша ќабылданады:

32-09-89

Ќосымша хабарлау арќылы тегін хабарландыруыѕызды ќайта жариялауєа мїмкіндік бар.

Жылжымайтын мїлікНедвижимость: Сатамын-Продам Участок в р-не Зеленстрой, 6 соток, 10 линия, 7000у.е. Торг уместен. Тел.31-18-81. Дом бревенчатый, с.Кенжеколь, 4 комн., 12 соток, скважина, 23 500 у.е., черновая отделка, торг, тел: 67-24-53; 65-50-06; сот: 87015266693. 2-комн. улучш. кв., ул.Каирбаева, 104 (р/н Нов. Мечеть), 3/9, 48 кв.м. (2 балкона, кладовка, с мебелью). Цена 37 000 у.е., тел: 65-68-66, 32-23-33. 1-комн. кв. в г.Аксу, 2/5, 33/6 кв.м. Евроремонт, новая сантехника. 12 000 у.е., тел: 52-68-35, сот: 87012128153. 3-комн. кв. в элитном доме, 3/5, 80,3 кв.м, кухня 9,4 кв.м, кладовка, 2 балкона, паркет, высокие потолки, р-н Пединститута. 79000 у.е. Торг. Тел. 55-42-86. 3-комн. улучш. кв., М.Горького, 29, 3/9, 66/8, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, евроремонт, 54 000 у.е., торг. Тел: 67-79-31. 2-комн кв. р-н «Ласточка», 35000 у.е. Торг. Тел. 54-49-95. 2-комн. кв. 4 этаж. Цена договорн. пос. Аксу. Тел: 8 (71837) 3-02-80. Зем. участок, р-он Радиозавод, проезд Е, 8 соток. 8 000 у.е. Варианты. Полный пакет докумен. Тел: 33-75-79, сот: 87014089199. Участок с.Кенжеколь. 7,8 соток, вдоль Семейской трассы. Тел: 623704; сот: 8 777 211 78 28; 8 702 849 90 09. Зем. участок в с.Кенжеколь, фундамент, все хоз/постр. Цена договорная. 35-23-32. Частный дом 120 кв.м., сан.узел. (1980 года). Газоблочный. Тел: 35-23-32. Земельный участок в пос. Кенжеколь (2 заезд), 14 соток, коммуник. рядом. 7 000 у.е. Сот: 87054475518, 87003278377 3-комн. кв., Дачный мкр-н, 1 этаж. 45 000 у.е., торг. тел: 52-78-17, 57-77-92. 2-х этажный дом, 130 кв.м., 6 комнат, ж/д, балкон, центр.вода, баня, 6 соток, летний водопровод. Район Ширяева. 65 000 у.е. (рефинансирование). Тел: 87011089766. 3-комн. улучш. кв. 6/10, ж/д, каб.тв, застек.балкон, част.ремонт. 50000 у.е. или обмен 1+1 с доплатой, 2+1 без доплаты. Тел: 689018, 670481, сот: 87028692345. Дом. г.Павлодар, ул. Достоевского, 83, кв.1. Гараж, сарай. 35 000 у.е. Тел: 871837-6-74-52 (г. Аксу) сот: 87052033833, 87026528125. Дом, с участком 5 соток в центре города. 80 000 у.е или обмен на 2-х комн. улучш. кв-ру с доплатой. Тел: 32-87-44, сот: 87012633559. Дом 2-Южная, 50 000 у.е. или обменяю на 4-х. комн. кв. 3+1, 2+2. Тел: 34-08-00, сот: 87051659183. Дом (район Центр. стадион) 8 сот. земли, гараж, тел., канализация. Цена 55000 у.е. Тел. 322677, сот: 87015281450, 87004539461. Дом в с.Кызылжаре, Аксуского района. Имеется участок, хол/вода, канализация, сенокосные угодья. Есть возможность трудоустройства. тел: 87183770660, сот: 87776240039. Дом 4 комн., р-он Жаяу-Муса, МДС. Вода, пласт/окна, сан.узел. 60 000 у.е. или обмен на 3+доплата. Тел: 45-87-19; сот. 870515920857. 1 комн. кв., ул.Пахомова, 23. 40/12,7 кв.м. П/Д., 3/10, част.ремонт, пласт/окна. 29 000 у.е., тел: 60-60-15; сот: 87051202688. 2 комн. кв., 77 кв.м. 28 000 у.е. + ипотека. Варианты. Сот: 87759496270. Дом 100 соток, 4-х комн., с.Черноярка. 18 000 у.е., тел: 87184559262. 2 этаж. коттедж с магазином, новый кирпич. коттедж, 140 кв.м., магазин 60 кв.м., 6 соток, ул.М.Горького, 60. 120 000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62; сот: 87015213077. 4 комн. кв., 100 кв.м., 3 этаж, полный ремонт, пласт/окна, 3 балкона, ул.Ворушина, 8/1, 75 000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62; сот: 87015213077. Дом 2 Южная, ул.Чапаева, 50 А, 90 кв.м., эл/отопление, 380 В, вода, канализ., гараж, баня, хоз.постр. продам или меняю на кв-ру 3+2, желательно на Усолке. 95000 у.е, тел: 340478. Дом бревенчатый 3-х комн. участок 3 сот., баня, гараж на 2-х ком. кв-ру, ул. Ленина 186. 55 000 у.е или поменяю с допл. Тел. 32-55-06. (обращаться после 19.00 час.) Дачу «Энтузиаст» 6 соток, дачный р-он, цена договорная. Тел: 50-94-51; сот: 87056115044. Дом в с.Кенжеколь или поменяю на 1-2-х комн. кв., Тел: 67-49-21; сот: 87056131866. Дом в с. Актогай., газоблочный, баня, гараж, сарай. 9 000 y.e. Тел: 87184121651; 87052180413. Дом (Дачный р-он), колонка, баня, гараж,. все хоз/постр. Тел: 62-25-23, сот: 87773323829. 1 комн. кв. в г.Экибастузе 10 000 у.е. или поменяю на малосемейку в г.Павлодаре, тел: 62-04-83. 3 комн. кв. в Аксу, 25 000 у.е., тел: 67-21-57; сот: 87184556116. 5 комн. кв. или поменяю на частный дом + доплата. Тел: 60-27-44. Кв-ру в двух кварт. доме (благоустр), все удобства, хоз/постройки. Успенский р-он. Тел: 8(71834)92444, сот: 87773324807. 5 комн. кв., ул.Кутузова, 2 этаж, 2 сан/узла, ремонт, 500 кв.м., 63 000 у.е. Тел: 57-70-35. Дом (2010 г. постр.) ЖД поселек, 20000 у.е., 140 кв.м., 10 соток, скважина. Торг. 51-69-65, 62-89-18, 87013922797, 87778682892. Дом 4 ком., 7 соток, р/н новая Мечеть, имеется времянка, сарай, баня или обмен на 3+1, варианты. Тел: 62-94-81; сот: 87051945341. 4-х комн. кв. в блочном доме, высокие потолки общ. пл. 95,6 м/2, кухня 10 м/2, без ремонта, есть телефон. Тел: 87014467624. Зем.участок 0,7 гектара 30000 у.е. частная собственность обмен на кв. или част. дом. Тел: 68-18-20; 78-15-19; сот: 87012216148. Зем.часток ул.Исы.Байзакова, 314/1, 4 соток, вода, канализация, 20000 у.е., тел: 65-01-44, 62-19-11; сот: 87013414563. Зем.участок п.Жетекши, 32 соток, 6000 у.е., тел: 63-01-44, 62-19-11; сот: 87013414563. 3 комн. кв. Ворушина, 14, 3 комн. улучш., пласт/окна, каб/ТВ, тел: 600923; сот: 87014703265. Продам или поменяю 1/4 дома в р-не

2 Южной. Варианты. Тел: 62-63-69. Киоск (размер 2,5/4), утепленная, без места. Тел: 33-71-85; сот: 87052070006. Дачу «Иртыш». 4900 у.е. Торг. Тел: 67-76-14. 3 комн. кв., 9/9, общ. пл. 66,4, Суворова, 8, кв.141, 55000 у.е. тел: 54-45-89 1 комн. кв., Катаева 9, или поменяю в р/не Диспетчерской. Тел: 57-31-81. 3-х улучш. кв. в г.Аксу пласт/окна, вод/счет., жел/дв., каб/ТВ, телефон. ИПОТЕКА. 28 000 у.е., торг. 87058715264, р.т. (8718-37) 50205. 1 комн. улучш. кв., Торайгырова 117, цена: 29000 у.е., торг, тел: 37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184. 3 комн. кв., ул. Чокина, 34, частичный ремонт или меняю 2+1, 1+1+доплата. Тел.: 68-90-18. 3 комн. кв., ул.Ворушина, 14, улучш., 3/6, КТВ, ламинат, жел/дв., пласт/окна. Тел. 60-0923, сот. 87014703265. 2-х квартирный дом, Качирский р-он, с.Байконыс, крупнопанельный, сарай, баня, можно на разбор. Тел.: 87183395408, сот. 87773138711. 2 комн. улучш. кв., 5/6, общ. пл. 62,12, две лоджии, сауна, меблированная, ремонт + дачаДУ. Цена. 35 000 у.е. Тел. 50-55-58. Дом в с.Красноармейка, 4 комн., за 12 000 у.е. Тел. 32-57-12. Гараж в р/не ЗСП, цена договорная, тел. 33-42-23, сот. 87711910959. 2 комн. кв. улучш., общ. пл. 50 кв.м. кухня 9 кв. м. 5/9, застекленный, пласт/окна 45000 у.е. Магазин Аманат. Тел. 87003093571, 87054427365. 3 комн. общая площадь 70 кв.м., кухня 14 кв.м. ремонт, 2/9, 2 кладовки, в районе ТОЦ. 60000 у.е. Тел. 87003093571, 87054427365. 3 комн. улучш. кв, г.АКСУ, Набережная, 10 мкр. пласт/окна, застекл.балкон, водосчет., каб.тв, телефон. 50000 у.е. ИПОТЕКА. ТОРГ. сот. 8777314-95-10, 8705-871-52-64. Усольский мкр. 3 комн. улучш. кв., пласт/окна, 2 застекл. лоджии, водосчетчики, каб.тв, тел. 70 000 у.е. ИПОТЕКА. ТОРГ., 8777-314-95-10, 8705-871-52-64. Зем.участок 15 соток, ИЖС-1 все ком-ии. Цена договорная. Сот. 87051703827. Недостроенный дом, Лесозавод. рядом водопровод, канализация, свет. 13 000 у.е. Торг. Тел. 62-11-35, сот. 87051415006. Дом (МДС, Жаяу Муса) 4-комн., пласт/окна, сан.узел, вода, лет/кухня 60000 у.е. Торг., варианты или меняю на 3-комн. кв.+доплата. Тел. 87051592085. 1 комн. улучш. кв. в г.Аксу, ул.Астаны 46, 5/5, без ремонта. 12 000 у.е. Торг. Тел. 87183840193, сот. 87025479653.

Сатып аламын-Куплю Павлодар ќаласынан немесе Кенжекґл ауылынан арзанєа жер. Тел: 87779753801. Срочно 1 комн. улучш. кв. за 17 000 у.е., сот: 8701-928-18-61. Срочно 2 комн. улучш. кв. за 23 000 у.е., сот: 8701-9281861. 1 комн. улучш. кв. в районе ТОЦ за 25000 у.е. Тел. 677905, сот. 87003093571, 87054427365. 2-3х комн. кв. в г.Павлодаре за 23 000 у.е. Тел. 62-65-78, сот. 87009753549,87052931902.

Айырбастаймын-Меняю 4-х комн. кв. перепл. 1 этаж (кирп. дом) на 2-комн. улуч. кв. в г.Павлодаре (без доплаты). Тел.: 8 (7187) 778221, 87770660134. 2-х комн. кв-ру на 2-х комн. в другом районе. Тел. 87779378159. 5-комн. кв, Усольский м/р, на 2-комн. кв. с доплатой. Варианты. Т.: 52-73-20, 87776240460. 4-х комн.улучш. кв-ру в Экибастузе. (3 этаж, кирпич.дом, без долгов) на 2-3 комн. улучш. квартиру (без доплаты) в Павлодаре. Тел: 8(7187) 34-20-81, сот: 87774615237. В Экибастузе 3-х комн. улучш. кв (1 этаж, лоджия, погреб, кирп.дом) на 2-х комн. улучш. в Павлодаре (без доплаты). Тел: 8 (7187) 78-82-21, сот: 87770660134. Дом в с.Кенжеколь 120 кв.м., 1980 г. постройки, 18 соток, все хоз/постр. на 2-х комн. кв. в Астане. Варианты. Тел: 35-23-32. Меняю 1/2 часть дома на 3, 4-х комн. кв. ул.Амангельды, Катаева, хоз/постр. Т. 60-66-65. Меняю 1 комн. улучш. кв., Торайгырова, 117, на 2 комн. улучш. кв., в центре, доплата 10000 у.е. тел: 37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184. Меняю 2-3 комн. кв. в Астане или за наличный расчет в пределах 60000 у.е. 2 комн. кв. Тел.: 87003093571, 87054427365. Меняю в с. Актогай ул.Абая, кв. 2, на г.Экибастуз 2-3 комн. кв. с доплатой. Тел. 87184221430, сот. 87051765652, 87056069125.

Жалєа беремін - Жалдаймын Сдам - Сниму Сдам 2-комн. кв. 27 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сдам частный дом 20 000 тнг. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00) Сниму 2-3 комн. кв. (семья). Тел: 60-60-15; 45-87-19; сот: 87051592085.

регулиров. колесиках, подкассетники, выдвижные два ящика. Тел: 65-72-14. Телевизор «Панасоник» 72 диаг, требуется мелкий ремонт. Тел: 63-06-69. Железную дверь 235*35 см, высота 206 см. 25 000 тнг. Холодильник «Бирюса» б/у, Цена 8 000 тенге. 50-88-78, сот: 8777 6516856. Угловой мягкий диван. Золотисто-бежевый. Новый. 45 000 тнг., тел: 34-58-34. Картина чеканки на тему каз. фольклор и конный спорт. Размер 1 кв.м., 9 штук. 20 000 тнг (штука). Тел: 8(71833) 2 33 81. Гитару концерт.,12 струн., Джонсон, вместе с чехлом. 30000 тнг. Тел: 554055, сот: 87052384357. Импортный кух.гарнитур угловой, б/у, 300/230. Тел: 64-42-40. Самовар на 45 литров электрический. Цена 25 000 тг. Тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Ролики (шлем, подколенники) размер с 37-42, регулируются. Руль (с педалями, 8–ми функциями) Тел: 65-72-14. Школьные вещи для мальчика, возраст от 7 до 13 лет. Тел: 65-72-14. Фляги 2 шт, б/у 38 литр, 5500 тнг. (шт). Тел: 60-21-05. Ковер импортный 2*3, цена: 8000 тнг, советск. палас 2*3, цена: 5000 тнг, тахта односпальн. б/у, цена: 5000 тнг. Тел: 60-21-05. Заднее стекло с обогревом на Газ-3210, Цена 6000 тнг., тел: 53-66-72; сот: 87771310404. Велосипед «Салют», «Урал» на ходу. 10000 тнг. Тел: 57-31-81. Зарядные устройства «Нокиа», «Сименс С35» - 400 тнг., боксерские лапы кожаные. Новые. Иран. 3000 тнг., Тубус для чертежей. Цвет черный, цена: 400 тнг. тел: 64-29-50 сот: 87054086339. Сумка для Ноутбука. Новая. Цвет черный. Оригинал. Германия. 4500 тнг. Тел: 64-29-50, сот: 87054086339. Пылесос б/у «Самсунг» в раб. состоянии. Цена 3000 тнг. Тел: 64-29-50, сот: 87054086339. Номер KCEEL – 87019007967. Цена 500 тенге. Тел. 642950. Весы площадка 500 кг. Без гиревые. 45000 тг. Тел. 87183323381. Сварочный трансформатор, советское про-во, 38 Вт, 40000 тнг. Варианты. Тел. 87183323381. Комод 2 предмета с зеркалом (пр-во Китай, заводская) б/у 1 год, 300000 тнг. Тел. 55-18-81. Хол/к «Чинар» в хор. сост. 8000, тел. 551881. Холодильник «Бирюса» 12 000 тнг. 68-63-69. Прихожая 15 000 тнг. Тел: 67-79-31. Фуфайку, новая, 10000 тнг. Тел. 54-41-80, сот. 87024630498, 87779757512. Кирзовые сапоги, новые, 10 000 тнг. или поменяю на унты 43 размер, валенки 43 разм. Новые. 10 000 тнг. Тел. 54-41-80, сот. 87024630498, 87779757512.

Сатып аламын-Куплю Советские рации Ангара, Карат, Виола, Гроза, Лен и т.п. Тел: 61-96-68, сот: 87017303637. Куплю советские микросхемы, транзисторы, конденсаторы-КМ, резисторы, реохорды, реле РЭС, РПС, ДП и т.д. разъемы, контакты от автоматов и пускателей, тех/серебро, термотару. Тел: 61-96-68, сот: 8 701 730 36 37. Т/в цветной, импорт, гитару б/у до 5 000 тнг. Тел: 60-18-30.

Автокґлік-Автотранспорт Сатамын-Продам ЮМЗ – 6КЛ, ХТС, телега, запчасти, кум самодельный 5000 у.е. Торг. или обмен на иномарку 92 г/в, варианты. Тел.87184126236. Трактор МТЗ 50 (кунмен, саймандары бар) 7000 ш.б. тел: 87184126257; сот: 87774594993. Трактор ДТ-75, 6 000 ш.б. сот87184090342. Косилка гребкасымен (шґб итергіш, 4 донєалаќ жјне басќа саймандары бар), 300 000 тнг. Тел: 87184126257; сот: 87774594993. Мазда 5 миневен, 6 мест, 2005 г/в., автомат, темно-серый метталик, круиз 18200 у.е. или обмен на внедорожник. Тел:87770698998. Land Rover Discovery 2007 г/в, dizel, тел: 45-57-37. Мерседес Бенс Е 230. 1995 г/в. Объем 2,3. 8500 у.е., тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Фолс Вента. 94 г/в, объем 1,8. 6000 у.е. или меняю на скот. Тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Шевролет Лачетти, 06 г/в., 1.6, ГУР, АБС, электропод., велюр, 11 000 у.е. 67-95-55. КамАЗ, 1993 г/в., 10 тонн с приц., с тахографом (треб. ремонт двиг.) Тел: 55-99-07. Автокран 1975 г/в, грузоподъемность 6,7 тонн на базе ЗИЛ-130. Тел.: 55-99-07. ГАЗ-53 (самосвал) 1985 г/в, ГАЗ-53 (будка), 1993 г/в., станок шлакоблочный. Тел. 55-99-07. Газель (грузовой, тент) 2003 г/в. Цена 7500 у.е., сот: 87774100311. МТЗ-50, 5 500 у.е. Сот: 8 705 198 69 33.

Прицеп на самосвал Алматинка, Цена 4000 у.е., тел.: 45-87-19; сот: 87778649344. Мотоцикл Урал в раб. сост. с документами, прицеп. 8 (71834) 92444, сот: 87773324807. «Кия кредос 2» 1998 г/в серебристый, механика, полный элек/пакет, авто/сигнал., авто/запуск. 6000 у.е. Торг. Тел: 603207, сот. 87015288215. Волга 2410, 88 г/в, ХТС. 10 000 у.е. 8718 27264. Экскаватор-фронтальный погрузчик ТО-49 в отличном состоянии. Торг. Тел. 87054099967.

Сатып аламын-Куплю Тойота-Камри-20 жеѕіл автокґлігін. Арзандау баєаєа. 87776225577, 87003544737. Тойота Камри, 35 кузов, слх, желательно свежепригнанную или в пути. Сот: 87774100103.

Айырбастаймын-Меняю Меняю трактор Т-25, сеялка, грабли толкачь, бортовая тележка-самосвал, 2ПТС-4 на а/м ВАЗ 2110-2115 не ранее 2000 г/в. Варианты. Тел. 87183323381.

Жўмыс іздеймін Ищу работу Ищу работу (мужчина 44 года), без вредных привычек, имеется свидетельство охранника, опыт работы. Тел. 53-97-09. Ищу работу плотника (стекольщик, кровельщик, установка дверей, каркасник, распиловщик) возраст 50 лет, без в/п, добросовестный. Тел: 60-49-22, сот. 87776154209. Ищу работу психолога. 87183233174, сот: 87776593874. Ищу работу шеф-повар, (квалифиц.) мужчина 52 года. Тел: 689018, 670481, сот: 87028692345. Женщина средних лет ищет работу сторожа или вахтера на постоянную работу. Тел: 62-09-82 (веч.)

Јртїрлі - Разное Продам котят 1,5 мес. Персидские экзоты. Тел.672807. Продам щенка пуделя (девочка) тел 631970 сот.87023659961 Услуги газэлектро сварщика 6 разряда, выполнит сварочную работу в небольшом объеме. Тел.57-37-15 Сантехнические работы замена труб, радиаторов, отопления водопровод, канализация, водосчетчик, санфаянс. Сот.87774512957. Меняю место в садике №16 по ул.Камзина, 365 на садик №29 по ул.Радищева 2, 2 младшая группа (казахская). Тел. 60-19-03. Фотограф ќызметін ўсынамын. Шаќыру билеттерін дайындау. Тиімді баєалар. Сот. 87003171633, 87054428703, 87754344400. Меняю скот на 2-3 комн. кв-ру или на дом в г. Аксу. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. Сантехник. Установка (металлопластик, вод/счет., унитаз, «тюльпан», смесители, ванна, канализация, стиральных машин, кухонных моек). Тел: 67-20-75, сот: 87054070832. Оказываю услуги плотника (кровля, остекление, дачн. работы, установка дв.) Тел: 604922, 87776154209. Профессиональная (установ. дверей, монтаж ламината, плинтуса, линолеума, утепления дверей), тел: 34-63-26; сот: 87774102952. Электромонтер с образованием выполнит элект/монтажные работы любой сложности. Ремонт, элект/плит и т.д. Аварийный вызов тел: 87015244451. Поменяю цветы «Георгины» на сахар. 62-09-89. Реставрация окон, снятия краски 100%, плотник, покраска. Тел. 55-38-83. Переведу с русского на казахский яз. и наоборот. Тел. 513059, сот. 87003716530. Тренер инструктор по гимнастике классический, американский, восточный. Тел. 53-97-09. Слуховые аппараты 11 июля г.Павлодар с 10 до 11 час. В столовой «Улыбка», пл. Победы 3, карманые, заушные кост. 25000 до 55000 тг. Проверка слуха бесплатно. Гарантия. Тел. 87017609034, 87776546540. Куплю старые сайгачие рога сувенирные. Дорого. Тел. 87057106815. Куплю шерсть овцы, породы тонкорунные, меринос. Тел. 87057106815.

Газеттерді «Ќазпошта» АЌ, «Ќазпресс» АЌ-ныѕ дїѕгіршектерінен, сондай-аќ облыстыѕ барлыќ елді мекендеріндегі пошта бґлімшілерінен алуєа болады. Газету можно приобрести в киосках АО «Казпочта», АО «Казпресс», а также во всех почтовых отделениях населенных пунктов области.

76

Халыќ тўтынатын тауарларТовары народного потребления Сатамын-Продам Фляга алюминиевая 40л. 3000 тг. Тел.677931 Цифровой фотоаппарат нов.–7000 тг., Сот. тел. «Самсунг Е-250i» нов.–9000 тг., Фен «Ровента 140w» нов.–1500тг. Тел.32-25-24. Мерекелік кештерге (той, соѕєы ќоѕырау, тїлектер кеші т.б.) арналєан сјнді киімдер. Тел. 87005557979, 87025557979. Ќоржын, тойбастар, ќўраќ-кґрпе тігемін, сатамын. Тел: 34-68-33, сот: 87013411393. Блог двигателя на а/м КамАЗ – 5320. Стандарт. 200 000 тнг., 458719; 87778649344. Диван и два кресла (нерасклад) 7000 тенге. Тел: 61-66-36, сот: 87051061034. Стол компьютерный , фирменный на

Хабарландыруларды ќабылдау бекеттері: Павлодар ќ-сы, Марєўлан к-сі, 102; Ленин к-сі, 143; «Айгїл», «Матадор» дїкендері; Кутузов к-сі, 157; Ак. Сјтбаев к-сі, 27; №8 кеѕсе; Естай к-сі, 40; «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Екібастўз ќ-сы, «Информбюро» ЖШС, Јуезов к-сі, 15; «ГорТВ», Энергостроитель к-сі, 9; «Вести Екибастуза» №1 кеѕсе, Јуезов к-сі, 49/7.


ХАБАРЛАМА Јлемде талай ќызыќ бар

19

ТАЄЗЫМ

ПАТРИАРХ ЄАРЫШЌА ЎШПАЌШЫ МЈСКЕУ ЖЈНЕ БЇКІЛ Русь патриархы Кирил єарышќа ўшу жґніндегі тілек білдіргені талайларды таѕќалдырєан сыѕайлы. Росєарыш агенттігініѕ тґраєасы Анатолий Перминов Орыс православие шіркеуі басшысыныѕ МиГ ўшаєымен 19 жаттыєу ґткізіп, оныѕ бїкіл кїрделі ќимыл-ќозєалыстарын жоєары деѕгейде орындап шыќќанын баяндаєан. Патриарх пен Шіркеу жер маѕындаєы орбитада ґткізілетін барлыќ шараларєа ќолдау білдіреді. Соныѕ бір дјлелі, бїгінде барлыќ ракеталармен єарыш кемелері орбитаєа кґтерілмес бўрын дін ґкілдерініѕ батасын алып жататыны да бар. Тіпті, кейбір діни бўйымдар, айталыќ, икондар мен крестер континентарллыќ станциялардан кездесіп ќалатыны да осыныѕ кујсі екені даусыз.

ТЇРЛІ-ТЇСТІ ЌАР Биылєы жаѕа жыл тїнінде Самараныѕ бірќатар аймаќтарында сарєыш тїсті ќар жауып, тўрєындарды аѕ-таѕ ќалдырыпты. Мамандар бўл тосын жаєдайды аймаќќа Ќазаќстан жаєынан соќќан ќўмды дауылдыѕ салдарымен байланыстырады. Самара Гидрометеорологиялыќ орталыєыныѕ мјліметіне сїйінсек, жаѕа жылдыѕ алєашќы кїндері облыс кґлемінде шынымен-аќ оѕтїстік-шыєыстан соќќан ќатты жел біраз елді јбігерге тїсірген сияќты. Жалпы, Ресей аумаєында тїрлі-тїсті ќар

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

жел оѕтїстік аймаќтардан мўнда ќўмды суырып айдап келгенде жауатын кґрінеді. Айталыќ, 2010 жылдыѕ наурызында да Ставрополь мен Краснодар ґлкелерінде кїлгін тїсті ќар жауыпты. Метеорологтар мјліметінше, бўл ќўбылыс Сахара шґлі аумаєынан ауа ќабаттарыныѕ кґшкінімен байланысты болєан тјрізді. Јйткенмен, табиєаттыѕ тылсым сырларын тап басып ашып айту, јй ќайдам, ќиын шыєар-ау. Тек бір Алла жар болсын деѕіз.

Материалдар интернет мјліметтері бойынша јзірленді ТЇЛЕКТЕР НАЗАРЫНА!

Инновациялыќ Еуразия университетініѕ Екібастўз колледжі оќуєа шаќырады. Инновациялыќ Еуразия университеті Екібастўз колледжініѕ кїндізгі оќу бґліміне 9 немесе 11 – сыныптарды тјмамдаєан (бўдан јрі ЭКИнЕУ) ЌР азаматтары ќабылданады. Сондай-аќ 11сынып тїлектері сырттай оќу бґлімдеріне ќабылданады. Колледжде кјсіби білікті, жоєары санатты оќытушылар дјріс береді. Колледж 16.08.2007 жылы Павлодар облыстыќ білім беру басќармасы берген № 0024568 лицензиясы негізінде жўмыс істейді. 2009 жылдыѕ мамыр айында мемлекеттік аттестациядан сјтті ґтті. Колледжге мына мамандыќтар бойынша ќабылдау жїргізіледі:

СЇЙІКТІ ГАЗЕТІНЕН ЌОЛ ЇЗБЕГЕН Сјбира жастайынан ќазаќтыѕ кґркем тіліне, шешендік сґзіне ќўлаќ тїріп, јдеби шыєармалар оќуєа ќўштар болды. Ќазаќ эпостарын, аѕыздарын, ертегілерін ќызыєа оќыды. Оќыєанда маржан сґздеріне мјн беріп, тіліміздіѕ нјрлілігіне ерекше кґѕіл бґлді. Сјбираныѕ бўл ќызыєушылыєы бауыры Ќайырбайєа да јсер етті. Сондыќтан ол журналист мамандыєын таѕдады. Садыќова Сјбира Лўтќызы Павлодар ќаласындаєы педагогикалыќ училищені їздік бітіріп, ауылда мўєалім болып ќызмет етті. Тыѕ ґлкесі газеті жабылып, облыстыќ «Ќызыл ту» (ќазіргі «Сарыарќа самалы») газеті ќайта ашылєанда Сјбира осы басылымєа конкурс арќылы корректор болып ќабылданды. Содан ол осы газетте аєа корректор болып ўзаќ жылдар ґнегелі еѕбек етті. Бауыры Садыќов Ќайырбай Лўтўлы да журналистік ќызметін «Сарыарќа самалы» (бўрынєы «Ќызыл ту») газетінде бастады. Ол облыстыќ радиода бас редактор болды, облыстыќ атќару комитетінде, Ќазаќстан компартиясы Орталыќ Комитетінде жауапты ќызметтер атќарды. Сјбира Садыќова ўзаќ жылєы корректорлыќ ќызметінде редакция ўжымында їлкен беделге ие болды. Ол мўндай абыройєа ґзіне тапсырылєан іске аса жауапкершілікпен ќарауыныѕ, газет бетіндегі јр сґйлем, јр сґзге, тіпті, їтіріне дейін зер салуыныѕ, јріптестерін де осыєан баулуыныѕ нјтижесінде жетті. Бірге еѕбек еткен ќўрбылары оныѕ сауаттылыєына, јрбір дерекке мўќият ќараєан ќыраєылыєына, ґзіне де, ґзгеге де, жоєары талапшылдыєына сїйсінетін еді. Осы кїнге дейін Сјбира Садыќованыѕ есімі редакцияда жастарєа їлгі ретінде ќўрметпен аталады. Сјбира зейнеткерлікке шыќса да ґзініѕ еѕбек еткен сїйікті «Сарыарќа самалы» (бўрынєы «Ќызыл ту») газетінен ќол їзген емес. Жыл сайын жаздырып, јр нґмірін ќадаєалап оќып отырды. Ќатты ауырып жатќанда туєандарына: «Мен кґз жўмды екен деп сїйікті газетіме жазылмай ќойып жїрмеѕдер. Аманатым сол – жыл сайын облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетіне жазылып тўратын болыѕдар», деп тапсырып кетті. Сјбира ґзі еѕбек еткен ўжымєа јрќашан ризашылыќ сезімде болды. Ґз ардагерлеріне ќўрметпен ќараєан облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ бас редакторы Мўхит Омаровќа риза екенін їнемі айтып отыратын. Соѕєы жылдары јр мереке сайын «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы КМК» директоры Нўржамал Тышќанованыѕ жіберген ќўттыќтауларын бойтўмардай ќастерлеп жинап, саќтап ќойыпты. Бўл оєан деген ыстыќ ыќыласыныѕ белгісі еді Сјбира Лўтќызы газетте бірге еѕбек еткен јріптестерімен ґмір бойы кґз жўмєанша араласып, сыйласып ґтті. Тіпті, ќатты ауырып жатќанныѕ ґзінде корректорлар Сапура, Ќауия, Мјдина, Кїлјштарды дјмге шаќырып, оларєа деген ґзініѕ ыќыласын білдірді, кеѕес дјуіріндегі жауапты да ќиын корректорлыќ жўмыстарын еске алды. Бўл олардыѕ Сјбирамен еѕ соѕєы басќосуы болды.

Ол туысќа аќылшы, досќа берік, ўрпаєына жанашыр аса мейірімді жан болатын. Сјбира мектепте, педагогикалыќ училищеде бірге оќыєан жан досы Јнишамен ґмір бойы ќуанышты да, ќайєыны да бірге бґліп, туыстай болып кетті. Шаѕыраќќа ґзі келін етіп кіргізген Јслиманы да жанындай жаќсы кґріп, аялап ґтті. Сјбира ќатты ауырып жатќанда Јниша да, келіні де, кїн демей, тїн демей кґз жўмєанша жанынан табылып, адал туыс, берік дос екендіктерін кґрсетті. Сјбира - жалєыз ќызына – Баќытжанына тјлімді тјрбие беріп, жоєары білімді маман етіп ґсірген ќамќор ана еді. Ол ќызыныѕ абыройлы, жоєары санатты дјрігер болєанын кґріп ќызыќтады, адал ќызметіне риза болды. Баќытжан да анасыныѕ аќ сїтін аќтай білді. Ауырєанда анасын ґзі емдеп, алаќанєа салып аялап ґтті: Аќырєы демі біткенше кґз ілмей жанында отырды. Аќ арулап, ґз ќолымен жґнелтті. Адам јсте сенгенде, Жаќсылыќќа сенеді, Ажалды адам жеѕгенде, Ўрпаєымен жеѕеді, - дейді халыќ даналыєы. Сјбираныѕ ардаќты атын да, ошаєыныѕ отын да сґндірмейтін, рухын асќаќтататын артында Баќытжандай аяулы ќызы, Ќайырбайдай асыл бауыры ќалды. Солардыѕ ўрпаќтарына асыл ќасиеттері дарысын. Облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ ардагері Садыќова Сјбира Лўтќызыныѕ жарќын бейнесі, ізгі істері, адамгершілік ќасиеттері редакция ўжымыныѕ, јріптестерініѕ, достарыныѕ, туыстарыныѕ, оны білетіндердіѕ жїрегінде мјѕгі саќталады. Баќыт Баймўратўлы, ардагер журналист.

Марќўм Сјбира Садыќованыѕ ќырќына арналєан еске алу асы 2011 жылєы 17 шілдеде саєат 12.00-де Павлодар ќаласындаєы Мјшћїр Жїсіп мешітініѕ асханасында беріледі.

Искаков Айтмўхан Сламбекўлын еске аламыз Оќуєа ќабылдау конкурс негізінде жїргізіледі. Конкурстыќ іріктеу 11 сынып тїлектері їшін ЎБТ ќорытындылары мемлекеттік сертификат негізінде немесе ЎБТ сертификатынсыз (ЎБТ сертификаты жоќ тїлектер де ќабылданады) колледжде кешендік тестілеу бойынша жїргізіледі. Ал 9 сыныптар їшін ќазаќ (орыс) тілі, математика, ќазаќ (орыс) јдебиеті, мемлекет жјне ќўќыќ негіздері пјндерінен кешендік тестілеу бойынша жїзеге асырылады. Оќыту мемлекеттік жјне орыс тілінде жїргізіледі. Колледж туралы толыќ мјліметті мына мекенжайдан аласыздар: Екібастўз ќаласы, Мјшћїр Жїсіп кґшесі 23, ќабылдау комиссиясыныѕ аныќтама телефондары: 75-43-50, тел./факс. 75-44-74. № 1, 3, 5, 9, 10 автобустарымен “Техникум” аялдамасына дейін келе аласыздар. Колледж оќушылары їшін тјулік бойы тегін интернет ўсынылады. (20307) www.ineu.edu.kz e-mail: ekineu@rambler.ru

ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫЅ

НАЗАРЫНА!

Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстары бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясы хабарлайды. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 13 мамырдаєы № 513 «Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 28 маусымдаєы № 544 ќаулысына толыќтырулар мен ґзгертулер енгізу туралы» ќаулысы 2011 жылєы 29 маусым кїні № 274-277 Егемен Ќазаќстан газетінде жариялануына байланысты аєымдаєы жылдыѕ 21 шілдесінде кїшіне енеді, яєни аталєан кїннен бастап жолаушыларды автобустармен, шаєын автобустармен ќалааралыќ, облысаралыќ, ауданаралыќ (ќалааралыќ, облысішілік) жјне халыќаралыќ ќатынастарды тасымалдау бойынша ќызметі лицензияланатын болады. Барлыќ сўраќтар Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстары бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясына мекенжайы: Павлодар ќаласы, Ак. Бектўров кґшесі, 107 їй, тел. 325612 хабарласуєа болады.

(20311)

Павлодар облысыныѕ мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ ўйєарымымен 2011ж. 27.06. «Рекламное агентство «УЛЫТАУ» ЖШС, «ЭМЭКО» ААЌ, «ДАМС» ҐК банкроттыєы туралы іс ќозєалды.

(20312)

Утерянный диплом КТД-ІІ №0299952, выданный ПШ-29 с.Коктобе в 2004 г. на имя Нуржана Мухамедрахимовича Кошелекова, считать недействительным. (9)

Жан јке, кеудемді жыр кернеді, Сізге деген саєынышым ґзегімді ґртеді. Жїректегі шер мен мўѕды елжірей Аќ ќаєазєа тїсірейін тізбектей. Бјрімізді тјрбиелеп жеткіздіѕ, Ўлды ўяєа, ќызды ќияєа ќондырдыѕ. Он перзентіѕ јлі кїнге алдыѕда, Еѕбегіѕді ґтей алмас жалєанда. Јкешім, бір жыл болды ґткеніѕе дїниеден, Кґп ќиындыќ кґріп едіѕ ґмірден. Ќиын –ќыстау кездерінде, јкешім, Барлыєына демеу болып жїруші еѕ. Ґзіѕізді саєынышпен еске аламыз. Тўлєаѕыздан ўмытылмас їлгі аламыз. Арамыздан алєан орныѕыз ойсырап, Артыѕызда ќала бердік зар жылап. Топыраєыѕыз аќ мамыќ ўлпа болсын, Мјѕгілік їйіѕіз јрдайым нўрєа толсын. Екі дїние рахатына бґленсін деп, Алладан тілейтўєын тілегіміз. Еске алушылар: жўбайы, балалары, немерелері. Марќўмныѕ жылына арналєан ас 2011 жылдыѕ 10 шілдесінде саєат 12.00де Павлодар ќаласындаєы Мјшћїр Жїсіп мешітініѕ асханасында беріледі.

(7)

«Павлодар орман жјне жануарлар јлемін ќорєау жґніндегі мекеме» ММ-сініѕ ўжымы Павлодар ОжАШ ОАИ-сыныѕ орман шаруашылыєы жјне ЕЌТА саласында реттеу жјне баќылау бґлімініѕ бастыєы Сансызбай Сўлтанбекўлы Омаровтыѕ ќайтыс болуына байланысты отбасына ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады. (11)

«Павлодарэнерго» АЌ Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ бастыєы Ќалил Насўрлаўлы Абдуллаевќа јкесі Насўрла Сейітханўлыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

(20313)


20

7 шілде, бейсенбі, 2011 жыл №76 (14713) www.saryarka-samaly.kz

ЈЛЕУМЕТ МЕРЕЙТОЙ

ЈСЕМ ЈНДЕР ЈУЕЛЕДІ Ґткен бейсенбі кїні «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы жјне мјдени ойын-сауыќ ќызметі орталыєында Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек сіѕірген мјдениет ќызметкері, Павлодар ќаласыныѕ ќўрметті азаматы, сазгер Михаил Николаевич Пульганыѕ 75 жылдыќ мерейтойына арналєан шыєармашылыќ кеш ґтті. Кешке ќала тўрєындары мен облыстыѕ ґзге ґѕірлерінен де ґнерсїйер ќауым жиналды. Шара барысында сазгердіѕ јніне жазылєан јсем јндер шырќалды.

Шыєармашылыќ кешке арнайы келген облыстыќ мјдениет басќармасы бастыєыныѕ орынбасары Баќытжамал Мўќашева ґнер иесін аталмыш басќарма атынан мерейтойымен ќўттыќтап, ќазаќы салт бойынша иыєына шапан жапты. Сонымен ќатар, «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы жјне мјдени ойын-сауыќ ќызметі орталыєыныѕ директоры Ермўрат Тілегенов, ќалалыќ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімініѕ бастыєы Айнўр Сјрсенбаева, басќа да бірќатар мекеме басшылары жїрекжарды лебіздерін

жеткізіп, сый-сияпаттарын тарту етті. Ўзаќ жылдар бойы еліміздіѕ мјдениет саласында елеулі еѕбек еткен Михаил Пульга осы кїнге дейін екі жїзге тарта ґлеѕге јн жазєан. Сондай-аќ, музыка саласында ширек єасырдан астам уаќыт ўстаздыќ етіп, кґптеген шыєармашылыќ ўжымдарєа жетекшілік еткен. Бїгінде ол басќаратын «Пламя» ансамблі облыс кґлемінде ўйымдастырылєан тїрлі іс-шараларєа ќатысып, кґрермен ќошеметіне бґленіп жїр. Жетпістіѕ жетегінен асса да ґнер айдынында талай таланттарды тјрбиелеп, ел мјдениетініѕ дамуына ґзіндік їлес ќосып келе жатќан сазгердіѕ есімі «Ќазаќстанныѕ еѕ жаќсы адамдары» атты энциклопедияєа да енген екен. Нўржайна ШОДЫР.

КҐРКЕМ ГИМНАСТИКА

БІРІНШІ ОРЫНДА ПАВЛОДАР КОМАНДАСЫ

«БІЗ ЎТУЄА ТИІСПІЗ!» дейді «Ертістіѕ» бас бапкері Талєат БАЙСУФИНОВ: Бїгін саєат 19:00-де Павлодар ќаласыныѕ орталыќ стадионында Еуропа Лигасыныѕ ќарымта кездесуі ґтеді. Жергілікті «Ертіс» Польшаныѕ «Ягеллония» командасымен шеберлік байќасады. Кеше ќос команданыѕ жаттыќтырушылары бўќаралыќ аќпарат ќўралдары ґкілдерімен баспасґз мјслихатын ґткізді. Алдымен «Ертістіѕ» бас бапкері Талєат Маруанўлы тілшілердіѕ сауалдарына жауап берді. -Талєат Маруанўлы, клубтыѕ негізгі ќўрамы бекітілді ме? Кімдер алаѕєа шыєатын болды? -Ќўрамда айтарлыќтай ґзгеріс жоќ. Тек Ў.Асанбаев, А.Михайлюк жјне П.Шабалин поляктарєа ќарсы ойнамайды. Соѕєысы «Ќайратпен» болєан ойында оѕ ќолынан жараќат алып ќалды. Сондай-аќ, Польшада алаѕєа шыќпаєан Елдос Ахметов негізгі ќўрамда ґнер кґрсетеді. -Ойын барысында ќандай баєытты ўстанасыздар? -Бізге ќалайда болсын гол соєу керек. Сондыќтан, шабуыл ґтіне ерекше мјн береміз. Шама келгенше ќарымта шабуыл ўйымдастырамыз. Польшада ґткен кездесуде шјкірттерім бірде-бір мјрте ќарымта шабуыл ўйымдастыра алмады. Осыєан аса мјн беріп отырмыз. Ґткен ойыннан байќаєанымыз, поляктар допты беруде биіктен гґрі, жерге жаќын ойнаєанды ўнатады екен. Осы жайтты да ескеріп отырмыз. -Клуб басшылыєы алдарыѕызєа ќандай маќсат ќойып отыр?

Клуб президенті Мўрат Оспанов ґз алаѕымызда ґтетін ойында ќалайда болмасын жеѕіске жету керек дейді. Біздіѕ кґздегеніміз де осы. Сондыќтан, футбол жанкїйерлерініѕ їмітін аќтау їшін барымызды саламыз. -Жанкїйерлерге айтар тілегіѕіз? - Ойын барысында трибуналар толыќ болады деп кїтілуде. Жанкїйерлерге айтарымыз, кґрсеткіштіѕ ќандай екеніне ќарамастан, сїйікті командаларыѕызєа ќолдау кґрсетіѕіздер. Кездесудіѕ соѕєы минуттарында да ойын таєдыры шешілуі мїмкін. «Ягеллония» ќандай команда? «Ертістіѕ» Еуропа Лигасындаєы ќарсыласы Польшаныѕ «Ягеллония» клубы ќандай команда? Оќырман ќауымєа аталмыш команда жайлы мјліметтер ўсынуды жґн санадыќ. «Ягеллония» Польша кубогын жјне суперкубогін бір мјрте иеленген (2010). Польшаныѕ биылєы біріншілігінде тґртінші орынєа ие болєан. Команданы Михал Пробеж жаттыќтырады. Поляк клубында Черногория ќўрамасыныѕ ойыншысы Младен Качкелан, Литва ќўрамасыныѕ мїшесі Андриус Скерла, Роберт Арзуманян (Армения ќўрамасы) ойнайды. УЕФА рейтингінде ќарсыластарымыз 220 орында тўр. Ал павлодарлыќ «Ертіс» болса 340-шы сатыда.

Осы аптада аяќталєан кґркем гимнастикадан Ќазаќстан біріншілігі жазєы III спартакиада шеѕберінде ґтті. Бірінші командалыќ орынды Павлодар облысыныѕ сўлу мїсінді бикештері жеѕіп алды, екінші орында – астаналыќтар. Їшінші жїлделі орынєа Шыєыс Ќазаќстан гимнасшы ќыздары кґтерілді. Біріншіліктіѕ кґпсайыс ќорытындысы бойынша бірінші орынды астаналыќ Анна Алябьева, екінші орынды павлодарлыќ Марина Петракова олжалады. Ґткен біріншілік ўлттыќ ќўрама команда мїшелері їшін ќыркїйекте Францияда ґтетін Јлем чемпионатына дайындыќ кезеѕініѕ бірі болып саналады. Биылєы маусымныѕ басты маќсаты - јлем чемпионатында жоєары нјтижеге жетіп, 2012 жылы Лондонда ґтетін Олимпиада ойындарыныѕ жолдамасына ие болу. М.НЎРЖАНОВ.

АКЦИЯ

ÁÅÑ ÌÛHÍÀÍ ÀÑÀ ÊOØÅÒ ÎÒÛÐFÛÇÛËÄÛ

Е.ЌЫЗДАРБЕК.

ЖАЗЄЫ СПАРТАКИАДА

БЈСЕКЕ ЌЫЗА ТЇСТІ Ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына орай олимпиадалыќ жјне ўлттыќ спорт тїрлерінен ХІV облыстыќ спартакиада ґтіп жатыр. Облысымыздыѕ аудандары мен ќалаларыныѕ арасында ўйымдастырылып жатќан бјсекеде спортшылар спорттыѕ 13 тїрінен баќ сынауда. Жарыстар Павлодар ќаласы мен Баянауыл ауданында ќатар ґтуде. Бїгінгі кїнге дейін спартакиада аясында спорттыѕ сегіз тїрі бойынша жарыстар ґтті. Ќатысушылар алдымен президенттік кґпсайыс бойынша сынєа тїсті. Бўл тартыста аудандар арасында Железинка ґкілдері алдарына ќара салмаса, павлодарлыќтар да ґз тобында жеѕімпаз атанды. Волейболдан ќыздар арасындаєы ойында лебяжілік арулар їздік деп танылса, Успенка ауданыныѕ жігіттері жеѕістіѕ биік тўєырынан кґрінді. Ал ќалалар арасында екі жарыста да павлодарлыќтардыѕ асыєы алшысынан тїсті. Стритбол жарысында Успенка жігіттері бірінші орыннан кґрінсе, Железинка ауданыныѕ ќыздары ешкімге дес бермеді. Футболдан аќтоєайлыќтар озып шыќса, їстел теннисінен Павлодар ауданы спортшыларыныѕ мысы басым болды. Спартакиадаєа ќатысушылар алдаєы уаќытта ќазаќ кїресі, дойбы, шахмат, тоєызќўмалаќ бойынша сынєа тїседі. Фархат ЈМІРЕНОВ.

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 61-80-13 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18.

ТУРНИР КЕСТЕСІ Ќалалар арасында 1. Павлодар 2. Аќсу 3. Екібастўз

542 462 452

аудандар арасында Команда 1. Железинка 2. Успенка 3. Павлодар 4. Аќтоєай 5. Лебяжі 6. Екібасттўз 7. Аќсу 8. Ќашыр 9. Баянауыл 10. Шарбаќты 11. Ертіс 12. Май

Ўпай 361 311 298 295 282 278 226 221 214 196 178 158

Астана кїні ќарсаѕында Павлодар ќаласындаєы Естай атындаєы мјдениет сарайыныѕ аумаєына бес мыѕнан аса бозќараєан (сирень) аєашы отырєызылды. Облыстыќ жјне ќалалыќ јкімдіктіѕ ќолдауымен ўйымдастырылєан акцияєа «Жасыл ел» студенттік ќўрылыс жјне еѕбек жасаќтары облыстыќ штабы мен «Жасўлан флора» ЖШСніѕ ґкілдері белсене атсалысты.

«Павлодар – гїлденген ќала» ўранымен ґткен шараныѕ алєашќы кїнінде 1600 тїп кґшет отырєызылды. «Жасыл ел» студенттік ќўрылыс жјне еѕбек жасаќтары облыстыќ штабыныѕ тґраєасы Нариман Јбілшайыќов: «Аєаштарды отырєызуєа 800-ден аса жеткіншек жўмылдырылєан. Бозќараєан кґшеттерін егіп ќана ќоймай, олардыѕ ґсуін їнемі ќадаєалап отырамыз. Акция 30 тамыз - Конституция кїніне дейін жалєасады. Жаздыѕ шілде-тамыз айларында отырєызєан аєаштарды кїн сайын суарып, тыѕайтќыштармен залалсыздандыруды жоспарлап отырмыз»,деді. 2006 жылдан бастап гїлдер мен аєаштарды ґсірумен айналысатын «Жасўлан флора» ЖШС Павлодар ќаласыныѕ орталыќ кґшелерін ґз ґнімдерімен айрыќша сјнге бґлеген. Серіктестік директоры Жўмагїл Омарованыѕ айтуынша, «Жасўлан флора» жыл сайын кґшет отырєызу жўмыстарымен айналысады. «Студент жастармен їнемі тыєыз ќарым-ќатынастамыз. Ел келешегі їшін мўндай акциялардыѕ тигізер пайдасы мол», -дейді Ж.Омарова. Облыс орталыєындаєы №8 кјсіптік лицейдіѕ бірінші курс студенті Айдар Жўмабеков биыл алєаш рет «Жасыл ел» студенттік ќўрылыс жјне еѕбек жасаєында жўмыс істеуде. Ол ґзі отырєызєан жасыл желектер јрќашан кґзіме ыстыќ болып тўрады дейді. Фархат ЈМІРЕНОВ, Суретті тїсірген автор.

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

Газет аптасына їш рет Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 61-80-19 тїскен барлыќ хаттарєа шыєады, апталыќ Јлеуметтік мјселелер: тегіс жауап беруді таралымы 40119 дана, саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 5 б.т. Жарнамалыќ 61-80-23; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» Баспа индексі 65441. материалдардыѕ Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Павлодар облыстыќ 61-80-20; берушілер жауап береді. «Информ-Бюро-Экибастуз» Экономика 61-80-37; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері ЖШС “PrimaLux” редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген баспаханасында басылды. кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі ЌР, Павлодар облысы, келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 61-80-18; «Сарыарќа самалынан» Екібастўз ќаласы, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа Јуезов кґшесі, 15-їй. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Газеттіѕ сапалы басылуына 61-80-17; Жарияланєан баспахана жауап береді. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар маќалаларды, «ЖАС times» Телефоны: 8/7187/755044. ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 61-80-18; Басылуєа ќол безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі тек КМК рўќсатымен ќойылєан уаќыты 17.00. Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: жїзеге асырылады. Тапсырыс Г11-1433. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-13 s_samaIy_reklama@maiI.ru Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; Номердіѕ кезекші E-mail: s_samaIy@maiI.ru фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Мўрат АЯЄАНОВ. жјне ќайтарылмайды. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  
"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  

2011 жылғы 7 шілде, бейсенбі №76 (14713)