Page 1

шілде, сенбі 2 2011 жыл

№74 (14711)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

À Ä Ì Û Ñ Ó À Ì À ÆÀÍ

ТЕАТР

! Å Ø Í Å Ê Ñ Å Ä Ç Å Ê

ќазаќ музыкалыылды ы ає нд ы ат в то ы ау йм .А Ж кті маусымы жаб драма театрыныѕ кезе Павлодар ґѕірініѕ маќтан тўтар мјдениет ошаєы, ўлт ґнерініѕ абыройын асќаќтатќан Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ жиырма бірінші маусымы салтанатты жаєдайда жабылды. Бўл кїні ґнер ордасыныѕ киелі сахнасында И.Штраустыѕ «Жарєанат» опереттасы сахналанды. Кґрермен кґѕілін жадыратќан кешке облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев ќатысты. Аймаќ басшысы театр ўжымын кезекті театр маусымыныѕ жабылуымен ќўттыќтап, ґнер шаѕыраєыныѕ жетістіктері жемісті, ґнердегі орны баянды болуын тіледі.

Суреттерді тїсірген Вал.Бугаев.

Естеріѕізге сала кетсек, театрдыѕ 21-ші маусым шымылдыєы оперетта шебері, австриялыќ композитор И.Штраустыѕ осы туындысымен ашылєан болатын. Басты рольдерді сомдаєан актерлер ќатарында ЌР мјдениет ќайраткерлері М.Байжўманов, Т.Атамбек, Д.Ўябай, Г.Ќайырбекова, Б.Шјнім, С.Бекболатов, А.Таспаева, Т.Јбдірахимова, Р.Ныєманов, Б.Тоќатов, Д.Јділ, Ќ.Ќарымсаќов болды. Їш бґлімнен тўратын опереттаныѕ ќоюшы режиссері - ЌР еѕбек сіѕірген ќайраткері, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты Е.Тјпенов. Барлыќ јртістер ґздеріне сомдаєан рольдерін мінсіз орындап, кґрерменге ўмытылмас јсер ќалдырды. «Бўл јн бўрынєы јннен ґзгерек» демекші, ќазаќ ґнерін дјріптеп, оныѕ ќанат жаюына сїбелі їлес ќосуда адал еѕбек еткен театрдыѕ 21-ші маусымы бірќатар тарихи сјттерге толы болды. Себебі, биыл драма театры ґзініѕ 20 жылдыќ мерейтойын М.Тґлебаевтыѕ « Б і р ж а н - С а р а »

ЕЅБЕК МАУСЫМЫ

ґѕірдегі лыс орталыєында жа ста р Бейсенбі кїні об не жј с лы ры нт тік ќў «Ж асы л ел » сту де жылдаєы жўмыс маусымыныѕ с јк ім іні ѕ жасаќтарыныѕ 2011 п ґт ті. Оє ан об лы аш ыл у сле ті бо лы ымова мен еѕбек жасаќтары Єал На ри ма н орынбасары Јлия ын ыѕ тґ ра єас ы об лы сты ќ шт аб . сты Јбілшайыќов ќаты

Б

Салтанатты шара соѕында аймаќ басшысы облыстыќ ќазаќ музыкалы драма театрындаєы бір топ ґнер майталманын адал еѕбегі мен жоєары кјсіби шеберлігі їшін ЌР Мјдениет министрлігініѕ Мјдениет ќайраткері тґсбелгісімен марапаттады. Мерейі асќаќтаєан јртістер ќатарында Толќын Јбдірахимова, Ќарлыєаш Жексенбаева, Бахаргїл Ќўрбанова, Аќыќ Таспаева болды. Баќытжан Јбдірўлы театр ўжымында жас јртістердіѕ ќатары артып келе жатќанына ќўптау білдірді. «Ўжым басшылыєы жаѕадан келгендерді баспанамен ќамту мјселесін шешіп беруді маєан бірнеше мјрте ґтініш еткен. Жыл соѕына дейін оныѕ бір амалын ќарастыратын боламыз», деді облыс јкімі.

ÆÀÑÒÀÐ ÆÀÑÀFÛ IÑÊÅ ÊIÐIÑÒI

Аќмарал ЕСІМХАНОВА.

тілеп, јкімдік тарапынан їгіт-насихат отрядына музыкалыќ аппаратты табыстады. «Жасыл ел» ўландары ќатарында еѕбек етушілердіѕ бірі, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ студенті Аяз Јбдірахманов: «Соѕєы бес жылда «Жасыл елде» облысымыздан 20 мыѕдай жас еѕбек еткен екен. Мен де туєан ґлкемді кґркейтуге ґз їлесімді ќоссам деймін, - дейді. Жарќынбек АМАНТАЙ.

АУА РАЙЫ Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

иылєы жылы тїрлі баєыттар бойынша еѕбек жасаќтары штабтарына 2514 жас ґтініш берген. Жылдаєы дјстїр бойынша тїрлі салаєа баєытталєан жас еѕбеккерлер Павлодар, Аќсу, Екібастўз ќалаларын абаттандыру, кґгалдандыру жўмыстарына, сондай-аќ, тўрєын їй, мектеп, аурухана ќўрылыстарына ќатысады. Сол секілді, «Жасыл патруль» ґзен-кґлдердегі шабаќтарды ќўтќару ісіне атсалысса, «Жасыл аула» жасаєы аулаларды ретке келтірмек. Ертіс ґзенініѕ жаєалауын тазарту маќсатында «Ертіс жаєалауы» шарасы ґткізілсе, «Ертіс жўлдыздары» їгіт-насихат сарбаздары шалєай елді мекендер мен ауылдарєа барып концерттік баєдарламаларын ўсынады. Сонымен бірге, медициналыќ, педагогикалыќ, механикаландырылєан топтар да жасаќталып, жазєы маусымдаєы еѕбекке ќўлшынып отыр. Облыстыќ «Жасыл ел» штабы тґраєасыныѕ орынбасары Мейіржан Жанўзаќов аталмыш баєдарлама бойынша еѕбек ететін жастардыѕ орташа жалаќысы 30-35 мыѕ теѕгені ќўрайтындыєын жјне жўмысќа сўранып отырєан жастардыѕ ќатары ґте кґп екендігін айтты. Жазєы жўмыс маусымыныѕ ашылу салтанатында облыс јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова жастарєа сјттілік

операсымен атап ґтті. Ґнер ўжымы ґз кґрермендерін бірќатар жаѕа ќойылымдарымен ќуантты. Театр тґрінде сахналанєан спектакльдер ќатарында ЌР Мјдениет ќайраткері Гїлбарам Бахтиярованыѕ жетекшілігімен С.Ќасымбектіѕ «Палата» ќойылымы, белгілі режиссер, ЌР еѕбек сіѕірген ќайраткері Нўрќанат Жаќыпбайдыѕ басшылыєымен О.Бґкейдіѕ «Атау-кере» пьесасы ќойылды. Ал театр маусымыныѕ соѕында павлодарлыќ кґрермендер назарына Т.Жїргенов атындаєы Ќазаќ ўлттыќ ґнер академиясыныѕ тїлегі – Еренбаќ Тойкеновтіѕ режиссерлігімен Р.Кунидіѕ «Шытырман оќиєа» комедиясыныѕ премьерасы ўсынылды. Айта кетерлігі, бўл комедиялыќ туынды жас режиссердіѕ дипломдыќ жўмысы болып табылады. Шоќтыєы биік, ќазаќ ґнерініѕ ќара шаѕыраєына айналєан театрдыѕ ґткен маусымында сахналанєан ќойылымдарда шеберлігін ортаєа салєан драма јртістерініѕ таланты кґрермендер тарапынан жоєары баєаєа ие болды.

Синоптиктердіѕ болжауынша, 2 шілдеде Павлодар ќаласында ауыспалы бўлт тўрып, жаѕбыр жауады. Ауа температурасы тїнде 12-14, кїндіз 22-24 градус жылы болады. Солтїстіктен соќќан желдіѕ жылдамдыєы секундына 9-14 метр. Облыс бойынша тїнде 11-16, кїндіз 20-25 градус, кей жерлерде 25 градус жылы болады деп кїтілуде. 3 шілдеде Павлодар облысында ауа температурасы тїнде 12-17, кїндіз 23-28 градус жылы болады деп кїтілуде. Солтїстіктен соќќан желдіѕ жылдамдыєы секундына 9-14 метр.


2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

2

АЌПАРАТ

ЖАЄЫМДЫ ЖАЅАЛЫЌ

Фестиваль

БЮДЖЕТТІК САЛА ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІЅ ЕЅБЕКАЌЫСЫ ҐСТІ Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев «Болашаќтыѕ іргесін бірге ќалаймыз!» атты биылєы халыќќа Жолдауында ќазаќстандыќтардыѕ јл-ауќатын ныєайтуєа ерекше назар аударєан болатын. Соныѕ дјлеліндей, кешегі кїннен, яєни 2011 жылдыѕ 1 шілдесінен бастап еліміздегі бюджеттік сала ќызметкерлерініѕ еѕбекаќысы 30 пайызєа арттырылды. Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ баспасґз ќызметініѕ мјліметінше, ЌР Президентініѕ Ќазаќстан халќына Жолдауын іске асыру маќсатында ЌР Їкіметініѕ «Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2004 жылєы 23 ќаѕтардаєы №74 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы» 2011 жылєы 17 аќпандаєы №150 ќаулысы ќабылданєан. Осыєан сјйкес, бюджет саласы ќызметкерлерініѕ жалаќысын 2011 жылєы 1 шілдеден бастап 30 пайызєа арттыру кґзделген. Бўл маќсатта 1,3 млн. ќызметкерге їстіміздегі жылы мемлекеттік бюджетте 2010 жылдыѕ еѕбекаќы тґлеу ќорына ќосымша 274,6 млрд.теѕге ќарастырылєан екен. Демек, былтырєы жылы бюджет саласы ќызметкерлерініѕ орташа жалаќысы 51933 теѕге болса, їстіміздегі жылдыѕ 1 шілдесінен бастап 67513 теѕгеге ґседі. Бўдан басќа, бюджет саласы ќызметкерлері кезекті еѕбек демалысына шыќќан кезде тґленетін сауыќтыруєа арналєан жјрдемаќылардыѕ да мґлшері артатын болады. Сарапшылардыѕ пікірінше, бўл игі шара ќазаќстандыќтардыѕ јлеуметтік-тўрмыстыќ жаєдайын кґтеру маќсатында жасалєан зор мїмкіндік. Себебі, ќазіргі таѕда јлемдегі кґптеген елдер ќаржылыќ даєдарыс зардабынан айыєа алмай отырєанда жас мемлекетімізде бюджеттік сала ќызметкерлерініѕ жалаќысын арттыруды тўраќты ќолєа алып отырєаны - барша отандастарымыз їшін ќуанышты жаєдай. Н.АЌЫТЕГІ.

Ґзге ўлт ґкілдері арасында ґткен Павлодар ќалалыќ «Достыќ» фестивалі бейсенбі кїні мјреге жетті. Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына орай ўйымдастырылєан шараныѕ басты маќсаты – ґзге ўлт ґкілдері арасында мемлекеттік тілді меѕгеру деѕгейін арттыру, оныѕ аясын кеѕейту. Сондай-аќ, ќазаќ халќыныѕ тілін, салтдјстїрін жаѕєырту , Отанды сїю , патриоттыќќа тјрбиелеу болып табылады. Жыл сайын дјстїрлі тїрде ґтілетін фестивальєа ќатысуєа биылєы жылы 40-тан аса мекемеден ўсыныс тїскен екен. Олар 24 маусым кїні Ќ.Јбусейітов атындаєы мјдени-сауыќ орталыєында іріктеу кезеѕін ґткізді. Одан іркілмей, озып шыќќан 10 їміткер аќтыќ сында ґнер кґрсетті. Негізінен фестивальєа Павлодар ќаласындаєы орта мектептер мен колледждердіѕ, кјсіпорындардыѕ, балабаќшалардыѕ жјне емханалардыѕ ќызметкерлері ќатысты. Ќалалыќ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімініѕ бастыєы Айнўр Сјрсенбаеваныѕ айтуынша, фестивальдіѕ ауќымы мен маѕызы жыл ґткен сайын артып келеді. Їміткерлердіѕ дені орыс ўлтынан. Ќатысушылардыѕ ґнерін тамашалауєа халыќ кґп жиналды. Сахнаєа бірінші болып шыќќан Б.Ахметов атындаєы Павлодар педагогикалыќ колледжініѕ зертханашысы Полина Мумжинская «Махаббат жалыны» јнін тамаша орындап шыќты. Ал №1 ќалалыќ аурухананыѕ нейрохирургия бґлімініѕ медбикесі Оксана Пшонкина дїйім

Їш жїзге жуыќ павлодарлыќ азамат Семей жерінде јскери дайындыќ жиындарына жўмылдырылуда. Олар кезінде Отан алдындаєы јскери борышын ґтеген запастаєы сарбаздар. Алды жиырма бес, ал їлкендері отыз бес жасты еѕсеріп ќалєан азаматтар. Бїгінде кґбініѕ ґз отбасы бар. Алайда, оєан ќарамастан жерлестеріміз уаќытша болса да туєан ќала, ауылдарындаєы отбасын, туєан -туыстарын , тіптен жўмысынан уаќытша ќол їзіп јскери ґмірді таєы бір мјрте бастарынан кешуді шешкен. Осылайша, елініѕ наєыз ўлтжанды ўландары екендігін дјлелдеді десек, артыќ болмас. Бўдан былай олар еліміздіѕ Ќарулы кїштерініѕ жўмылдыру резервініѕ ќўрамындаєы сарбаздар санатына кіреді.

Ж

ерлес жауынгерлерді рухани тўрєыдан ќолдау їшін Павлодар ќаласынан облыстыќ ќорєаныс істері жґніндегі департамент басшылыєы бастаєан делегация Семей жеріндегі 16/752 јскери бґлімінде болып ќайтты. Еѕ бастысы, ќўр ќол барєан жоќ. Сарбаздардыѕ туєан-туыстарыныѕ жалынды сјлемін ала барды. Сондай-аќ, делегация ќўрамында ґнерпаз жастар, аталмыш департаменттіѕ офицерлік ќўрамыныѕ жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері болды. Јскери жиын бір айєа созылды. Осы уаќыт аралыєында сарбаздар заманауи ќару-жараќ тїрлерін меѕгеріп, јскери ґмірдіѕ ќыр-сырына ќаныќты. Јрине, мўныѕ барлыєы олар їшін таѕсыќ дїние емес. Алайда, аталмыш жауынгерлердіѕ басым бґлігі - јскери борышын осыдан тґрт-бес жыл бўрын ґтегендер. Ал ол кезден бері талай дїние ґзгерді. Онымен ќоса, сарбаздардыѕ айтуына ќараєанда, біраз нјрселерді ќайта еске тїсіруге тура келген. Ол да тїсінікті жайт. Аз уаќыт ґткен жоќ. Јскери машыќ їнемі жетілдіруді талап етеді, дейді јскери мамандар. «Шыны керек, јскери ґмірді ўмытыѕќырап ќалыппын. Алєашында ќиындау болды. Біраќ бірнеше кїнніѕ ішінде тез їйренісіп кеттім. Себебі, мўндаєы дайындыќ кјсіби тўрєыдан ґте жоєары деѕгейде»,-дейді запастаєы жауынгер, «Ќазаќстан алюминийі» АЌныѕ ќызметкері Ерболат Баженов. - Кјсіби јскер – ел ќауіпсіздігініѕ

ЌАЗАЌТЫЅ САЛТ-ДЈСТЇРІН ДЈРІПТЕДІ жўртќа ќазаќтыѕ «Тўсау кесу» дјстїрін дјріптесе, №4 облыстыќ емхананыѕ медициналыќ тіркеушісі Рината Шамсутдинова Абайдыѕ «Ќўлаќтан кіріп, бойды алар» ґлеѕін оќып берді. Сондай-аќ, ќалалыќ №16 лицеймектебініѕ технология пјнініѕ мўєалімі Елена Мещерякова «Бесікке бґлеу», облыстыќ тґтенше жаєдайлар департаментініѕ 34-ші ґрт сґндіру бґлімініѕ радиотеле-фонисі Евгения

ќатарына ќазіргі заманєы ќаруды жетік меѕгерген, соѕєы їлгідегі јскери техниканы басќара алатын, жан-жаќты дайындыќтан ґткен сарбаздардан ќўрылєан жаѕа резерв ќажет. Сондыќтан, Мемлекет басшысы, ел Ќарулы кїштерініѕ Бас ќолбасшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тапсырмасымен запастаєы јскерилерді дайындау, ќайта дайындау шаралары ќарќынды жїргізілуде. Облыстыќ ќорєаныс істері жґніндегі департамент басшылыєы жауынгерлердіѕ жаєдайымен танысып, олардыѕ

ЖАУЫНГЕРГЕ ЖАТТЫЌЌАН ЖАРАСАДЫ

немесе Павлодардан жалынды сјлем! кепілі. Бўл ретте, елімізде ЌР Ќорєаныс министрлігініѕ жўмылдыру резервін дайындау ісі 2007 жылдан бері жїргізілуде. Јскери ќызмет резервтері Ќазаќстан Республикасыныѕ ќорєаныс ќабілеттілігін ныєайтуєа лайыќты їлес ќосып келеді. Сарбаздар мен командалыќ буынєа мамандар јзірлеумен ќатар еліміздіѕ ќорєаныс ќабілетін кїшейтудегі басты тапсырмалардыѕ бірі јскери ґмірді кґрген резервті дайындау жјне жинаќтау болып табылады. Мўны жўмылдыру резерві деп атайды. Бўл кез-келген уаќытта Отанымызды ќорєау їшін сапќа тўрар їлкен кїш, - деп атап ґтті Павлодар облыстыќ ќорєаныс істері жґніндегі департамент бастыєы, полковник Асайын Алдажаров. Яєни, жўмылдыру резерві – јскери тілмен айтќанда, «екінші майдан» десе де болады. Оны јскер басшылыєы соєыс, ірі јскери оќу-жаттыєу шараларына немесе тґтенше жаєдай кезінде шаќырта алады. Бїгінде ќазаќстандыќ јскер

ÅÊIÁÀÑÒYÇ KÀËÀÑÛ

ÒYÐFÛÍÄÀÐÛÍÛH ÍÀÇÀÐÛÍÀ!

Назарчук-Глухова «Тымаќќа салу» жјне «Павлодар мўнай-химия зауыты» акционерлік ќоєамыныѕ балташысы Павел Чиченов «Тўсау кесу» дјстїрін жасады. Јсіресе, кґрермендерді їміткерлердіѕ ќазаќ тілінде сґйлеуі тјнті етті. Ќазаќ биін мыѕ бўрала билеген «Павлодарэнерго» АЌ ґндірістік техникалыќ бґлімініѕ инженері Евгения Березская кґрермен ќауымныѕ ыќыласына бґленді. Фестивальді тамашалауєа келген Павлодар ќаласындаєы №22 мектептіѕ мўєалімі Аќжан Ныєыманова: «Ќатысушылардыѕ ыждаћаттылыќпен дайындалєаны кґрініп тўр. Їміткерлер ќазаќтыѕ салтдјстїрлерін де жоєары деѕгейде атќарып шыќты. Маєан, јсіресе, «Бесікке бґлеу» дјстїрі ерекше ўнады»,- деп ґз баєасын берді. Ф е с т и в а л ь ќорытындысы бойынша №1 ќалалыќ аурухананыѕ намысын ќорєаєан О.Пшонкина їшінші орынды иеленді. Екінші орын тґтенше жаєдайлар департаментініѕ 34-ші ґрт сґндіру бґлімініѕ радиотелефонисі Е.НазарчукГлуховаєа бўйырса, бірінші орын «Павлодарэнерго» АЌ ґкілі Е.Березскаяныѕ ќанжыєасына тиді. Ал фестивальдіѕ бас жїлдесіне «Павлодар мўнай-химия зауыты» акционерлік ќоєамыныѕ балташысы Павел Чиченов лайыќ деп танылды. Сондай-аќ, бірќатар їміткерлер жеке аталымдар бойынша марапатталды. Ќатысушылар мен жїлдегерлерге баєалы сыйлыќтар табыс етілді. Фархат ЈМІРЕНОВ.

јрќайсысымен жеке-жеке тілдесті. Артынша, жоєарыда аталєан јскери бґлімшеніѕ мјжіліс залында павлодарлыќ жас ґнерпаздар жерлес жауынгерлерімізге дайындап апарєан концерттік баєдарламаларын ўсынды. Шара барысында, департамент бастыєы А.Алдажаровтыѕ атынан ерекше белсенділігімен кґзге тїскен бірќатар сарбаздар Алєыс хатпен марапатталды. «Бўл кїндер меніѕ есімде мјѕгі саќталып ќалары сґзсіз. Ер азамат їшін ґзін ел ќорєаны ретінде сезіну - їлкен баќыт. Біз бўл баќытќа екінші мјрте ие болып отырмыз. Туєан ґлкемізден жыраќта жїрсек те, бізге арнайы ќолдау кґрсетуге келген облыстыќ ќорєаныс істері жґніндегі департамент ґкілдеріне алєысымызды білдіреміз», - деді жерлес жауынгер Талєат Нўрсейітов. Данияр ЖЎМАДІЛОВ, Павлодар – Семей – Павлодар.

Бос орындар жјрмеѕкесі

ЕЅБЕКПЕН ЌАМТУ НАЗАРДА Павлодар ќалалыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ мўрындыќ болуымен жаќында бос орындар жјрмеѕкесі ґтті. Аталмыш шара азаматтарды уаќытша жјне тўраќты жўмысќа орналастыруєа ќолєабыс ету, сондай-аќ, аумаєымыздаєы жоєары жјне арнаулы оќу орындары тїлектерін жўмыспен ќамту маќсатында ўйымдастырылды. Осындай шара бўєан дейін облыс орталыєындаєы бірќатар жоєары оќу орындарында ґткен. Павлодар ќалалыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі бастыєыныѕ орынбасары Лариса Кузьменкованыѕ айтуынша, бос орындар жјрмеѕкесіне 26 жўмыс беруші шаќырылса, оныѕ оннан астамы шараєа ќатысты. Бїгінде ќаланыѕ 38 кіші жјне орта бизнес кјсіпорнына 360 бос жўмыс орны бар. Ал облыс орталыєыныѕ 238 жўмыс берушісі 916 бос орын бар екені туралы мјлімдеген. Бос орындар жјрмеѕкесіне ќатысќан кјсіпорындар ќатарында «СМР-Павлодар» ќўрылыс компаниясы бар. Аталмыш ўйымдаєы кадрлар бґлімініѕ бастыєы Саттар Сјтеновтіѕ айтуына ќараєанда, кјсіпорынєа 10-15 маман ќажет. Кјсіпорында дјнекерші, жїргізуші, тїрлі жўмыс орындаушы жјне таєы басќа мамандыќтарєа тапшылыќ бар. «Жўмыс берушілер мен жўмыс іздеушілерге дјнекер болєан бїгінгі іс-шара ќала тўрєындарыныѕ жўмыспен ќамтылуына септігін тигізетіні сґзсіз. Бірінші рет ќатысып отырмыз, дегенмен кјсіпорындар їшін кјсіби білікті мамандар табуєа мїмкіндік береді деген сенімдемін», - дейді ол. Шараєа ќатысќан азаматтардыѕ кґбі жастар болды. Жоєары жјне арнаулы оќу орындарыныѕ тїлектері санатынан 92 жас ќатысќан. Жјрмеѕкеге табысты жўмыс табу їмітін арќалап келген Аќерке Мўќанова – Павлодар экономикалыќ колледжініѕ биылєы тїлегі. Мамандыєы – экономист-бухгалтер. «Кјсіпорындар еѕбек ґтілі бар мамандарды жўмысќа алуды маќсат етеді. Меніѕ тјжірибем жоќ. Дегенмен, белгілі бір шарттар негізінде ґзіме лайыќты жўмыс орнын табамын деген ойдамын», - дейді ол. Шара барысында жўмысќа орналасу, жастар практикасын ўйымдастыру, біліктілікті арттыру немесе кјсіби білім алу бойынша арнайы кеѕестік пункттер жўмыс істеді. Ондаєы мамандар кґмегіне 63 адам жїгінген. А.ЈДІЛБЕК.

2011 жылдыѕ 15 наурызынан бастап «Сарыарќа самалы», «Звезда Прииртышья», «Регион.kz» облыстыќ газеттеріне жарнама мен хабарламаларды ќабылдайтын бекеттері мына мекенжайлары бойынша ашылды: «Информбюро» ЖШС, Јуезов кґшесі, 15 їй, Екібастўз ќалалыќ телеарнасы, Энергостроителей к-сі, 9 їй, Вести Екибастуза, Јуезов к-сі, 49/7 їй. Аныќтама тел.: 8 (7182) 32 09 89 тел./факс: 8 (7182) 32 09 31. Екібастўз ќаласындаєы ґкілдері: 8 (7187) 75-50-44, 33-25-11, 75-65-07.


БИЗНЕСТІЅ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020

3

автоматтандырылєан. Ўзын желініѕ бір басына ќойылєан ќаєаз орамасы арнайы ќондырєылар арќылы ширатылып, кесіліп-пішіледі де, екінші шетінен дайын ќорап тїрінде шыєады. Ал желі бойында ќалєан ќаєаз ќалдыќтары жиналып алынады. Зауыт оны ќайта ґѕдеуден ґткізіп, ґндіріске жаратады. Ќалдыќсыз ґндіріс дегеніміз осы. Жаѕа технологияныѕ нјтижесінде «Гофротара» ЖШС бїгінде еліміздіѕ ќаєаз ґнімдері нарыєыныѕ 20 пайызын «жаулап алєан». Онєа жуыќ облысќа жеткізіледі. Ендігі арада ґз ґнімін Орта Азия мемлекеттеріне, Ресей Федерациясына таныстыруды жоспарлауда. Осы маќсатпен Тјжікстанєа зауыттан арнайы делегация сапарлап кетіпті. Атап ґтерлігі, картонды ќаєаз ќораптарыныѕ баєасы еліміздегі басќа ґндірушілердікінен арзан емес, біраќ сапа жаєынан павлодарлыќ ґнім їздік саналады. Себебі ќорап жасауєа пайдаланылатын

Даєдарыстан кейінгі еліміздіѕ даму баєытбаєдарын айќындайтын, ќолдаудыѕ наќты тетіктері мен жолдары кґрсетілген «Бизнестіѕ жол картасы – 2020» кешенді баєдарламасыныѕ ґѕірде алєашќы нјтижелері байќала бастады. Аталєан ауќымды баєдарлама арќасында жеѕілдетілген несиеге ќолы жеткен «Гофротара зауыты» ЖШС осы жылдыѕ мамыр айында ґз ґндірісін бірден бірнеше есеге ўлєайтты. Жаѕадан сатып алынєан ќўрал-жабдыќтар зауыттан шыєатын ќаєаз ґнімдерініѕ сапасына да јсер етті.

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

«Гофротара» ЖШС-ніѕ директоры Г.Ќайдарова.

Б

ўл кјсіпорын 2006 жылы ќўрылєан. Мўнда їш ќабатты гофрокартон ґнімдері мен ќўс фабрикаларына ќажетті жўмыртќа салатын ќораптар шыєарылады. Гофрокартоннон жасалатын ќаєаз ќораптарєа јртїрлі азыќтыќ тауарларды орайды, басќа да їй шаруашылыєына ќажетті заттарды салуєа болады. Бір сґзбен айтќанда, ол - ќай елде болмасын жоєары сўранысќа ие тауар тїрі. Компания ґнімдерін ќазаќстандыќ ґндірушілерге жеткізеді. Аз єана уаќыт ішінде зауыт ґз ґнімімен отандыќ нарыќта таныла бастады. Гофрокартонныѕ ґтімді екенін байќаєан кјсіпорын басшылыєы былтыр «Бизнестіѕ жол картасы – 2020» баєдарламасы басталєанда ґз ќуатын арттыру жјне жаѕадан ќўрал-жабдыќтар сатып алу їшін мемлекет ќолдауына сїйенді. - Алєашында айына небары 100 мыѕ шаршы метр ќаєаз ґнімдерін шыєарып тўрдыќ. Біраќ оныѕ жартысынан міндетті тїрде аќау табылып, жарамсыз болып ќалатын. Себебі біздіѕ ґндірістік желіміз ескі болды,-деп јѕгімесін бастады «Гофротара» ЖШС-ніѕ директоры Гїлнар Ќайдарова. - Бўдан їш жыл бўрын 3 ќабатты гофрокартон ґндіретін заманауи жоєары технологиялыќ желі іске ќосылды. Дегенмен, Ќазаќстанныѕ јр тїкпірінен біздіѕ ґнімімізге сўраныс артып, тапсырыс молая тїскен себепті зауыт технологиясын жаѕартып, жаѕадан ќондырєылар сатып алуды кґздедік. Осылайша атаулы баєдарламаєа ќатысуєа ґтініш білдірдік. Жоба біраз уаќыт ќаралып, аќырында ќаржыєа ќолымыз жетті. Аймаќтыќ индустрияландыру картасы шеѕберінде ґндірісті ўлєайтуєа кіріскен кјсіпорын Тайвань, Германия, Ќытай елдерінен автоматты желілер, ќаєаз ќораптарды ґлшеп, пішетін ќондырєылар сатып алєан. Ґндірісті кеѕейту барысында 211 миллион теѕге ќаражат жўмсалса, оныѕ 156 миллион теѕгесі мемлекет ќазынасынан несие тїрінде бґлінді. Жаѕа ќўрал-жабдыќтар ґндірісті бірден екі жарым есеге арттырєан. Бўєан дейін зауыт бір айда 800 мыѕ шаршы метр ќаєаз ґнімдерін шыєару мїмкіндігіне ие болса, ќазіргі кїні ќуаттылыєы 2 миллион шаршы метрге жетіп отыр.

«Еѕ бастысы, сатып алынєан жаѕа ќондырєылар аса жоєары жылдамдыќќа ие. Модернизациядан ґткен автоматты желілердіѕ де ќуаты ўлєайды. «Inline» деп аталатын желі бїгінде ќаєаз ґнімдерін ґндіру бойынша јлемдегі еѕ заманауи технология саналады. Бўєан ќол жеткізгенімізге ќуаныштымыз. Осыєан ќолўшын беріп, несиеніѕ пайыз жїгін жеѕілдетуге кґмектескен мемлекеттіѕ жан-жаќты ќолдауына ризамыз», - деп атап ґтті Гїлнар Шамарќызы. Ќазіргі кїні серіктестікте 140-тай адам тўраќты еѕбек етеді. Ґндірісі кеѕейген зауыттыѕ орналасќан єимараты жарыќ та кеѕ јрі тазалыєымен танылды. Мўнда жўмыскерлерге ќауіп тґндіретін технологиялыќ їрдістер жоќ. Оныѕ їстіне, жўмыстыѕ басым бґлігі

ЌЎРМЕТТI ОБЛЫС ТЎРFЫНДАРЫ! Енді сіздерде сатып алу, сату, айырбастау, жылжымайтын мїлікті жалєа беруге, жылжымайтын мїлікті айырбастау, кґлік, халыќ тўтынатын тауарлар жґніндегі хабарламаларыѕызды «Регион.kz» облыстыќ газетіне Тегін орналастыруєа тамаша мїмкіндік туды! Ол їшін аталєан газеттегі тегін хабарламалар купонын ќиып алып, оны толтыру керек. Купондар Павлодар ќаласындаєы жарнама мен хабарлама ќабылдайтын бекеттерде мына

ќаєаздыѕ ќўрамында целлюлоза бар. Гїлнар Шамарќызыныѕ айтуына ќараєанда, аталєан шикізат Ресей елінен јкелінеді. Ќазаќстанда целлюлозалы ќаєаз шыєарылмайды. Тіптен отандыќ осы салада кґшбасшы саналатын «Ќазаќстан ќаєазы» акционерлік ќоєамы да ќаєаз ґнімдерін тек ќаєаз ќалдыќтарынан ґндіреді. Бўл ретте Ресей зауыттары біздіѕ кјсіпорынєа жеѕілдік ўсынып, ќаєазды арзанєа беруде. Олардыѕ белгілеген ќўны кґрші мемлекет ішіндегі баєадан тґмен кґрінеді. Г.Ќайдарова келешекте тетрапак ќораптарын шыєаруєа ниеті бар екенін де жеткізді. Біздіѕ облыста ондай ґнім тїрі шыєарылмайды. Јріптестерініѕ тјжірибесін пайдаланып, жаѕа јдісті бастап кґрмек. Сондай-аќ, ќаєаз ќалдыќтарын ґѕдейтін ґндіріс жасауды да кїні бўрын ойластырып ќойыпты. Мемлекет ішіндегі бизнес саласын ќолдау осы бетінен таймаса, жоспарларымыз толыєымен жїзеге асатыны аныќ дейді, кјсіпкер. Мўныѕ бјрі - ел игілігі, экономикамыздыѕ ґсуі їшін атќарылып жатќан жўмыстар екендігі аныќ. Таєы бір тоќталып ґтетін жайт, ґѕірлік индустрияландыру картасы аясында «Корунд» ЖШСде дайын металл ґнімдері ґндірісін жаѕарту жўмыстары жїзеге асуда. Ќазіргі кїні онда автоматты басќарылатын металл кескіш ќондырєылар сатып алынып ќойєан. Зауыт ќуатын арттыру арќылы ќазаќстандыќ нарыќтаєы отандыќ дайын металл ґнімдерініѕ їлесін ўлєайту кґзделіп отыр. Бўл жобаєа 177 миллион теѕгеніѕ инвестициясы тартылєан. Мўрат АЯЄАНОВ.

мекенжайлар бойынша ќабылданады: Марєўлан к-сі, 102; Кутузов к-сі, 157; «Матадор» дїкені, Сјтбаев к-сі, 27, 8. оф.; Естай к-сі, 40, («Версия» газетініѕ єимаратында); «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Сіздіѕ хабарламаѕыз облысымыздыѕ барлыќ ќалалары мен аудандары тўрєындарына шалынады! Сіздіѕ сауда келісіміѕіз міндетті тїрде жїзеге асады! Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК.


4

2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

Фестиваль

Ќазаќстан халќы мјдениеті мен ґнері фестивалі жергілікті шешен-ингуш этно-мјдени бірлестігініѕ концерттік баєдарламасымен жалєасын тапты. Павлодар ќалалыќ мјдениет жјне демалыс саябаєында ґткен мјдени шараєа облыс бойынша Ќазаќстан халќы Ассамблеясы аппаратыныѕ мїшелері, сондай-аќ, ќала тўрєындары ќатысты.

Тарихќа кґз жїгіртсек, Павлодар облыстыќ шешен-ингуш мјдени бірлестігі осыдан 16 жыл бўрын, яєни 1995 жылы ќўрылєан. Мухарбек Эльмурзиев аталєан орталыќтыѕ бірінші басшысы болып таєайындалды. Ќазіргі кезде орталыќты Абдурашид Абубакаров басќаруда. Сол кезеѕнен бастап адамгершілік жјне ўлттыќ ќўндылыќтарды ќўрмет тўту їлгісінде ўрпаќ тјрбиелеген вайнахтар ґѕіріміздегі ґзге ўлттар арасындаєы достыќты ныєайту жолында еѕбек етуде. Бїгінде орталыќтыѕ Шарбаќты, Павлодар, Ќашыр, Аќтоєай аудандарында филиалдары да бар. Бўл фестивальде этно-мјдени бірлестіктіѕ дарынды жастары ґнерлерін ортаєа салды. Ырєаќты

Білім

ОЌУШЫЛАР ЖЕТІСТІГІ 2010-11 оќу жылыныѕ аралыєында Яссауитану, Абай, Махамбет, Мўќаєали, Мјшћїр Жїсіп облыстыќ оќулары ґтті. Оларєа 176 оќушы ќатысып, 78 оќушы жеѕімпаз атанды. Негізінен шаралар мемлекеттік тілді дамыту, танымын кеѕейту, сахна мјдениетін игеру, Отансїйгіштікке тјрбиелеу, ґнерге деген ќўлшынысын арттыру маќсатында ґтті. Жеѕімпаз балалар республикалыќ сайыстарєа жолдама алып, јртїрлі облыстарда ґз білімін

ЕСКЕРТКІШ ЕСКЕРУСІЗ ЌАЛМАДЫ Ќала јкімі А.Вербняктіѕ 2011 жылдыѕ ќаѕтар айында Тґртїй ауылы тўрєындарымен ґткізген есеп беру кездесуінде Зарлыќ Саржанов осы ауылдаєы Даѕќ обелискісініѕ айналасын кґркейтіп, кґгалдандыру туралы мјселе кґтерген еді. Александр Федорович Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында ґтініштіѕ орындалатынына сендірген болатын. Айтылєан сґз жерде ќалмай, аєымдаєы жылдыѕ мамыр айында Екібастўз ауылдыќ округініѕ јкімі Ќўдайберген Мусин «Озеленение» кјсіпорныныѕ директоры Б.Байбашевамен келісімшарт жасасты. Осылайша, Даѕќ обелискісініѕ маѕы 750 мыѕ теѕгеге кґркейтілді. Жґндеу жўмыстары жїргізіліп, 212 тїп аєаш отырєызылды. Сонымен ќатар, алаѕшаєа орындыќтар орнатылып, айналасы жаѕа шарбаќпен ќоршалды. Бїгінде Даѕќ ескерткіші алдындаєы алаѕша кґз тартатын демалыс орнына айналды. Енді бўл жерде тїрлі салтанатты рјсімдерді ўялмай ґткізуге болады. Тґртїйліктер осы їшін басшыларєа, јсіресе ќала јкіміне дјн риза. Ж.ЈБДІКЈРІМ, Екібастўз ќаласы.

ЖЕЅІС ЖАЙЛЫ ТУЫНДЫ С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапханада Ўлы Жеѕістіѕ 65 жылдыєына арналып жазылєан «Этих дней не смолкнет слава» кітабыныѕ тўсаукесер рјсімі ґтті. Кітапта біздіѕ облыстан соєысќа ќатысќандар мен тылда еѕбек еткендер жайлы кеѕ маєлўмат берілген. Майдан даласындаєы жауынгерлер туралы естеліктер, жеѕіске жету жолы жайлы маќалалар, осы таќырыпќа арналєан очерктер де орын алєан. Тарихи фотосуреттер, иллюстрациялар кґптеп кездеседі. Тіпті соєыс кезінде сарбаздардыѕ туыстарына жазєан хаттарыныѕ кґшірмелері де бар. Аталєан кітап ќазаќ жјне орыс тілдерінде жарыќ кґрді. Жаќын арада ол облыстыѕ барлыќ кітапханаларына таралмаќ. Тўсаукесер рјсімінде облыстыќ ардагерлер кеѕесініѕ мїшесі Валентина Скворцова тарихи деректерді жинау їшін бір жылдай уаќыт ќажет болєанын жеткізді. «Мјліметтерді жинау барысында мўражайлардыѕ, мўраєаттардыѕ, туєан-туыстары соєысќа ќатысќан тўрєындардыѕ кґп кґмегі тиді. Бўл кітап жас ўрпаќќа арналады. Кітапта есімдерін кґпшілік білмейтін, бўрын еленбей келген, біраќ бізге жеѕіс сыйлау маќсатында соєысќан батырларымыз жайлы маєлўматтар бар.

ҐНЕРМЕН ҐРНЕКТЕЛГЕН ОРТА Суретті тїсірген Т.Нўрєазы.

ДОСТЫЌТЫЅ ЖАРЌЫН ЇЛГІСІ

Мјдениет

би орындалып, јсем јн шырќалды. Ал бірлестіктіѕ кішкентай ґкілдері тїрлі тілдерде мјнерлеп ґлеѕ оќыды. Айта кетерлігі, шара барысында шешенингуш этно-мјдени бірлестігініѕ ґкілдері павлодарлыќтарды «чапильг» жјне халва сияќты ўлттыќ таєамдардан дјм татќызып, ќонаќжайлылыќтарын паш етті. А.ЕСІМХАНОВА. сынамаќ. Сол секілді ел мен жер кґріп, жергілікті ќатарластарымен білім алмасады. Јрбір жарыстан соѕ оќушылармен ќатар ўстаздарєа да арнайы семинарлар ґткізіліп келеді. Оєан ќатысушылар кґкейлеріндегі јртїрлі сўраќтарына жауап алады. Облыстан іріктеліп шыќќан оќушылар тїрлі республикалыќ сайыстарда жїлделі орындардан кґрініп келеді. Бўл ґѕірімізде сапалы білім беріліп, оќушылардыѕ шыєармашылыќ, танымдыќ тўрєыдан дамуына жол ашылып отыр деген сґз. Јрі тўраќты ґтіп жатќан шаралардыѕ нјтижесі екендігі аныќ. Болатжан ЖАЄЫПАРЎЛЫ, «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылымитјжірибелік орталыєыныѕ јдіскері.

Ґскелеѕ ўрпаќ олар жайлы білуі тиіс»,-деді ол. Жиынєа сўрапыл соєысќа ќатысќан ќарт жауынгерлер, хабарсыз кеткен боздаќтар мен елге оралып, аянбай еѕбек еткен майдангерлердіѕ балалары, туыстары ќатысты. Аќсаќалдар соєыс кезіндегі ќиын сјттерді тілге тиек етті. «Ешќашан соєыс болмасын!» деген тілектерін білдірді. Сонымен ќатар, олар осындай кітапты шыєаруєа атсалысќан барша азаматтарєа ризашылыќтарын білдірді. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА.

ЖАЅА ҐМІРГЕ ЌАНАТ ЌАЌТЫ «Достыќ» стадионында 11-сыныпты тјмамдап, жаѕа ґмірге ќадам басќалы тўрєан жас тїлектердіѕ «Жас толќын-2011» салтанатты кеші ґтті. Шарада сґз алєан Аќсу ќаласыныѕ јкімі Оразгелді Ќайыргелдинов тїлектерді їлкен ґмір жолына ќадам басуларымен ќўттыќтап, їкілі їмітті аќтайтын, мемлекеттіѕ ґркендеп, дамуына ґз їлестерін ќосатын тереѕ білімді де білікті ел тірегі болатындарына сенімді екендігін айтты. Білім бґлімі бастыєыныѕ міндетін атќарушы Орынбасар Темірболатова, опера јншісі, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты Шаћимардан Јбілов тїлектерге аќ жол тілеп, ізгі ниеттерін білдірді. Ќала јкімі О.Ќайыргелдинов «Алтын белгіге» ие болєан 16 озат оќушыєа жалпы орта білім беру туралы ерекше їлгідегі аттестат пен тґс белгілерді, аќшалай сый-сияпат пен ноутбуктерді табыс етті. Мектепті їздік тјмамдаєан 12 тїлекке де аќшалай сыйлыќтар табысталды. Салтанатты кеш Павлодар жјне Аќсу ќалаларыныѕ ґнерпаздары ўсынєан концерттік баєдарламаєа ўласып, мектеп бітірушілердіѕ ќўрметіне жасалєан мерекелік отшашумен аяќталды. Аќбота СЕЙСЕНБАЕВА.

ТЈУЕЛСІЗ ЕЛ ТІРЕГІ – БІЛІМДІ ЎРПАЌ Мемлекетіміздіѕ дербестігін саќтап, бјсекеге ќабілетті елу елдіѕ ќатарына енуге їлес ќосатын басты міндеттердіѕ бірі – жас ўрпаќтыѕ саналы тјрбиесі мен сапалы білімі. Осы орайда Аќсу ќаласындаєы №1 ќазаќ орта мектебініѕ жўмыстары оѕтайлы ўйымдастырылуда. Биылєы жыл тїлектері тереѕ білімділігімен, дарындылыєымен жалпы білім беретін мектептердіѕ ішінде жоєары дјрежеде кґріне білді. Їздік оќушылар Меруерт Тїсіпова, Ќуаныш Сыздыќбаев, Айгїл Абесинова жјне Гїлзат Тґлеш «Алтын белгіге» лайыќ екендіктерін

Ґнер адам жанын јсемдікке бґлейді. Сол ґнердіѕ бар шарапатын келешек ўрпаќќа дарыту ўстаздардыѕ міндеті. Бўл межелі міндетті атќару жолында Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ колледжініѕ «Музыкалыќ білім беру теориясы жјне јдістеме» кафедрасы ќарќынды еѕбек етуде. Кафедраныѕ алєа ќойып отырєан басты маќсаты ўлттыќ тјрбие беру ісін дамыту болып табылады. Ќазаќ халќыныѕ ўлттыќ јн-кїй ґнерін насихаттау барысында жас ўрпаќты ўлтжандылыќќа, елін, жерін сїйетін наєыз патриот етіп тјрбиелеуге ерекше мјн беріледі. Осы маќсаттарды жїзеге асыру барысында бір топ ўжым їздіксіз еѕбек етуде. Аталмыш кафедрада ґнертану єылымдарыныѕ кандидаты, философия єылымдарыныѕ докторы Б.Ќоќымбаева, музыка кафедрасыныѕ меѕгерушісі, доцент Е.Жанайхан жјне басќа да єылыми атаќтары бар белгілі ўстаздар жўмыс істейді. Ўлттыќ тјрбие беруді жаѕєырту маќсатында “Мўрагер” атты жалпы білім беретін орта мектептерге арналєан баєдарламамен жўмыс жасалуда. Аталмыш баєдарламаныѕ авторлары А.Райымбергенов , С.Райымбергенова, Ў.Байбосыновалар кафедрамен тыєыз ќарым-ќатынаста. Осыєан орай, кафедраныѕ тїлектері ќалалыќ мектептерде “Мўрагер” баєдарламасымен жўмыс жасап жатыр. Былтыр халыќаралыќ “Мўрагер” баєдарламасына арналєан семинар да ўйымдастырылєан болатын. Шара барысында бірќатар ќалалыќ мектептерде ашыќ сабаќтар ґтті. Аталмыш семинар Ќазаќстанныѕ барлыќ ґѕірінен келген ўстаздар ќауымына кјсіби баєыт-баєдар берді деуге болады. Ґйткені, ўлттыќ баєытта жўмыс жасайтын бўл баєдарламаныѕ балаларды ќызыќтыратыны ўстаздарды бей-жай ќалдырєан жоќ. Бастауыш сыныптан басталатын аѕыз кїйлердіѕ тарихы оќушылардыѕ санасына бірден ќонады. Балалар кїйлерді тыѕдап

дјлелдеді. Оќушылардыѕ осындай жетістіктерге жетуіне ата-аналардыѕ да, ўстаздардыѕ да їлесі зор. Олардыѕ ќатарында ќазаќ тілі, орыс тілі, математика, тарих, биология, физика, география пјнінен сабаќ жїргізетін Д.Жўмабаева, Ж.Сарсенова, Р.Иманова, С.Давлятчина, А.Јлиасќарова, А.Авчукер, А.Јміржанова, С.Дїйсенєўлова, С.Ќамзина бар. Мектеп директоры Гїлайым Егеубайќызыныѕ да оќушыларєа деген ќамќорлыєы, кґмегі шексіз. Рјзия ИМАНОВА, Аќсу ќалалыќ №1 ќазаќ орта мектебініѕ ўстазы.

ЌАБЫЛДАЄЫШТАР ОРНАТЫЛДЫ Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тапсырмасы бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында сандыќ телерадио хабарларын таратуды енгізу жґніндегі баєдарламаны орындау маќсатында Аќсу ќаласында жўмыстар жїзеге асырылуда. Атап айтсаќ, маусым айында 32 јлеуметтік јлжуаз жјне аз ќамтылєан отбасына сандыќ телекґрсетілімдей ќабылдаєыштарды орналастыруєа ќалалыќ бюджеттен біржолєы јлеуметтік кґмек кґрсетілді. «Негіздік пакет» спутниктік хабарлардыѕ 37 теле жјне радиоарнасын ќўрайды. Спутниктік телерадио хабарлар ќабылдаєыштарын орнатќан отбасылар осындай кґмек кґрсеткені їшін Аќсу ќаласыныѕ јкімі О.Ќайыргелдиновке ризашылыќтарын білдірді. Елена БОБЧИХИНА, Аќсу ќаласыныѕ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ бастыєы.

ҐЗ ІСІНЕ АДАЛ ЖАН Отставкадаєы полиция майоры Ќайыр Жўмажанов ґмірініѕ басым бґлігін Ішкі істер саласына арнаєан жан. Еѕбек жолын кїзет бґлімшесініѕ командирі лауазымынан бастаєан. Павлодар ќаласы Ильичевск аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ аймаќтыќ аєа инспекторы, Ертіс, Май аудандыќ ішкі істер бґлімдерінде учаскелік милиция инспекторы ќызметтерін атќарєан. 1991 жылы «Еѕ їздік учаскелік милиция инспекторы» атаєына ие болды. Тўрєындарды ќорєап, бейбітшілікті тўраќтандыруєа їлес ќосќан азамат шыєармашылыќтан да кенде емес. Оныѕ «Тїнде атылєан оќ», «Атамекенім – ата жўртым, асыл текті бабаларым», «Желтоќсан ызєары», «Кґктґбеніѕ шоќ жўлдыздары» сияќты јѕгімелері газет беттерінде жарыќ кґрді.

ќана ќоймай, олардыѕ тарихын есту барысында кґз алдарына елестетіп, ќиялєажайып ертегілер јлеміне енеді. Осындай ўлттыќ тјлім-тјрбие алєан бала жат ќылыќтардан аулаќ болып ґседі. “Мўрагер” баєдарламасын негізге алып жўмыс жасап отырєан музыкалыќ кафедраныѕ басты маќсаты да осы. Кафедрада студенттерден ќўралєан ўлт аспаптар оркестрі жўмыс жасайды. Жетекшісі ґнертану єылымдарыныѕ кандидаты, доцент Д.Мерєалиев. Оркестр тїрлі мерекелік іс-шараларєа белсенді ќатысып тўрады. Шыєармашылыќ ўжымныѕ репертуары халыќтыќ шыєармаларєа бай. Сонымен ќатар, студенттер хорын да атап ґткен жґн. Хор жетекшісі Г.Белгібаева. Студент жастардан ќўралєан хор ўжымыныѕ репертуары классикалыќ жјне халыќтыќ шыєармалардан тўрады. Аталмыш кафедраныѕ меѕгерушісі Е.Жанайхан ґзініѕ тјжірибелік іскерлігімен басќа ўстаздарєа їлгі кґрсетіп, жол бастап келеді. Ол - ўлаєатты ўстаз, іскер азамат болумен ќатар, танымал јнші. Кґптеген халыќаралыќ јн байќауларыныѕ жеѕімпазы. Ґзініѕ осындай јншілік ґнерін студенттерге де аянбай їйретіп келеді. Айта кететін таєы бір жайт, Е.Жанайхан Болгарияныѕ музыка консерваториясын жјне академиясын тјмамдаєан. Классикалыќ јн айтудыѕ жоєары шеберлігін меѕгерген јнші. Облысќа танымал жас јншілер «ДУМАН», «НЮАНС» топтары да осы кафедраныѕ тїлектері. Заман талабына сай эстрадалыќ ґнерді шебер меѕгерген јншілер кґрермендердіѕ кґѕілінен шыєуда. Біз кафедрада јлі де талай ґнерлі ўл-ќыздарды тјрбиелеп, биікке самєауына ќолўшымызды береміз деген сенімдеміз. Т.АЗАМАТ, ПМПИ-діѕ аєа оќытушысы, педагогика єылымдарыныѕ кандидаты.

Ќазіргі таѕда Ќайыр Бейсенбайўлы ішкі істер органдары туралы жаѕа кітап шыєаруды маќсат етіп отыр. Балжан ИБРАЕВА, Аќсу ќаласыныѕ ішкі істер бґлімі.

«БАЛДЈУРЕН» ЖЎМЫСЌА КІРІСТІ Жаз – кез келген мектеп оќушысы їшін еѕ ќызыќты кезеѕдерініѕ бірі. Бїгінгі кїні Лебяжі ауданындаєы мектептер жанындаєы жазєы сауыќтыру лагерьлері балалардыѕ жазєы демалысын тиімді ґткізуге сеп болуда. Бўл кґп балалы жјне аз ќамтылєан отбасылар їшін тиімді болып табылады. Ќазіргі кезде аудан орталыєындаєы Лебяжі орта мектебінде «Балдјурен» атты жазєысауыќтыру лагері жўмыс істеуде. Лагерь ґз жўмысын маусымныѕ 1-інен бастап, шілде айыныѕ 14-іне дейін жалєастырады. Оєан жергілікті бюджеттен 96 мыѕ теѕге ќаржы бґлінген. Балалардыѕ кґѕілді демалып, сауыєуына лагерь директоры Јсем Оспанова, 6 тјрбиеші, медбике мен дене тјрбиесі мўєалімі, сондай-аќ, музыкалыќ басќарушы жјне кітапханашы атсалысуда. Мўндаєы демалыс уаќыты арнайы баєдарлама негізінде жїзеге асырылуда. Атап айтќанда, тјрбиеші З.Јпсалыќованыѕ жетекшілігімен «Ертегілер еліне саяхат», «Рјміздер кїні» атты тјрбие саєаттары ґткізіледі. Сонымен ќатар, «Біз зиянды јдеттерге ќарсымыз!», «Жўлдыздар фабрикасы», «Сјнќойлар байќауы - 2011», «Табиєат аясына саяхат», «Ґсіп келе жатырмыз» сияќты баєдарламалармен ќамтылєан. Јлия ҐМІРЗАЌОВА, Лебяжі ауданы.


ХАБАРЛАМА «Баянауыл ауданы әкімінің аппараты» ММ аудан әкімі аппаратының ұйымдастыру – кадрлар жұмысы бөлімінің бас маманы – Е-4 санаты бойынша бос тұрған мемлекеттік қызмет орнына ашық конкурс жариялайды: Лауазымдық еңбекақысы еңбек өтіліне байланысты 59579 теңгеден 80720 теңгеге дейін. Функционалдық міндеттері: Аудан әкімдігі мәжілісінде және аудан әкімінің кеңейтілген аппараттық мәжілістерінде қаралатын мәселелердің тоқсандық тізбесін дайындау және хаттамасын жүргізу; аппарат басшысы өткізетін «Бақылау сағаты» мен мәжілістерінің құжаттарын дайындау, аудан әкімі берген тапсырмалардың тізбесін дайындап, жауаптыларға уақытында жіберу, олардың орындалуын бақылау; бөлім құжаттарын белгіленген номенклатура бойынша жүргізу; азаматтардың өтініштеріне жауап беру, аудан әкімінің нормативтік құқықтық актілерін дайындау; бұқаралық ақпарат құралдармен жұмыс істеу, аудан әкімінің сөйлейтін сөзі мен баяндамасына қатысты сараптамалық материалдарды уақытында сапалы дайындау; Мәслихат сессиясының қаралуына ұсынатын құжаттардың жобасын дайындау. Ауылдық округтер мен Майқайың кентінің әкімдері аппараттарына және жеке бөлімдерге әдістемелік көмек көрсету, бекітілген ауылдық округтермен кураторлық қызмет атқару, бөлім меңгерушісінің жекелеген тапсырмаларын орындау. ҚР Президенті, Парламент, жергілікті өкілетті органдардың сайлауын өткізу жұмыстарына қатысу. Бөлім жұмысын болжай және жоспарлай білу қабілетінің болуы тиіс, мемлекеттік қызметшілердің Ар–намыс кодексін ұстану. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын негізгі талаптар: Жоғары кәсіптік (мемлекеттік басқару, педагогикалық, заңгерлік, экономикалық, техникалық), орта кәсіптік (педагогикалық, заңгерлік, экономикалық, техникалық) білімі барларға рұқсат етіледі. Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес, не осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда орта кәсіптік білімі барларға рұқсат етіледі. Компьютерде Word, Excel бағдарламаларымен жұмыс істей білуі тиіс. Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын, Қазақстан Республи-

касы Президентiнiң 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 Жарлығымен бекiтiлген және 2011 жылғы 1 сәуірдегі №1180 Жарлығымен енгізілген қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызметшілерiнiң ар-намыс кодексiн (Мемлекеттiк қызметшiлердiң қызмет этикасы ережелерi), осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын білуі. Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер. Конкурс «Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға конкурс өткізу Ережелері» негізінде өткізіледі. Тестілеуге қатысуға жіберілген үміткерлер орнатылған тәртіп бойынша конкурсты «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің Павлодар облысы бойынша басқармасы» ММ-де құжаттарды қабылдау мерзімінен кейін 5 жұмыс күн ішінде мына мекенжайда өтеді. Павлодар қаласы, Қайырбаев к., 32 үй, 420 кабинет. Тестілеу бағдарламасында келесі тесттер енгізіледі: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 Жарлығымен бекiтiлген және 2011 жылғы 1 сәуірдегі №1180 Жарлығымен енгізілген қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызметшілерiнiң Ар-намыс кодексі. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлермен тестілеу өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күн ішінде «Баянауыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде әңгімелесу өткізіледі. Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар БАҚда конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде Баянауыл ауылы, Сәтбаев көшесі, 45 «Баянауыл ауданы әкімінің аппараты» ММ-не тапсырылуы тиіс. Анықтама телефондары 8(71840) 9-13-55, 9-11-53

ГУ «Аппарат акима Баянаульского района» объявляет открытый конкурс на вакантную административную государственную должность – главный специалист отдела организационно–кадровой работы аппарата акима Баянаульского района по категории Е-4 Должностной оклад в зависимости от стажа составляет от 59579 тенге до 80720 тенге. Функциональные обязанности: Оформление протоколов аппаратных совещаний акима района, подготовка ежеквартального перечня вопросов, рассматриваемых на заседаниях акимата и аппаратных совещаниях; подготовка документов совещаний и «часа конроля», проводимых руководителем аппарата акима района; подготовка поручений акима района и контроль за своевременным информированием ответственных лиц и исполнением поручений; ведение документации отдела согластно установленной номенклатуры; рассмотрение обращений граждан; подготовка нормативно - прововых актов акима района; работа со средствами массовый информации; подготовка тезисов выступлений и докладов акима района; подготовка проектов документов, направляемых на рассмотрение сессии Маслихата; оказание методической помощи отделам акима района и аппаратам акимов сельских округов и п. Майкаин по организационно-кадровой работе; курирование закрепленных сельских округов; выполнение отдельных поручений заведущей отделом согласно действующего законодательства РК. Участие в работе по организации и проведению выборов Президента РК, депутатов Парламента РК и местных представительных органов ; Умение планировать и прогнозировать работу отдела, соблюдать Кодекса чести государственный службы; Основные требования к участникам конкурса: Образование - высшее профессиональное (государственное управление, педагогическое, юридическое, экономическое, техническое). Допускается среднее профессиональное образование (педагогическое, юридическое, экономическое, техническое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Знание Конституции Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», Кодекса чести государственных служащих Республики Ка-

захстан (Правил служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 года N1567 с изменениями, внесенными Указом Президента РК 1 апреля 2011 года №1180, нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории; Конкурс проводится согласно «Правил проведения конкурса на замещение вакантной административной государственной должности». Кандидаты, допущенные к участию в тестировании проходят его в установленном порядке в ГУ «Управление Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области» в течение 5 рабочих дней после завершения срока приема документов по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 32, 420 каб. Программа тестирования включает следующие тесты: Конституция Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 3 мая 2005 года №1567 с изменениями, внесенными Указом Президента РК 1 апреля 2011 года №1180. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в установленном порядке в ГУ «Аппарат акима Баянаульского района» в течение 5 рабочих дней после прохождения тестирования. Необходимые для участие в конкурсе документы должны быть представлены по адресу: 140300, с. Баянаул, ул. Сатпаева, 45, ГУ «Аппарат акима Баянаульского района», в течение 15 календарных дней после опубликования в СМИ, справки по тел: 8(71840) 9-13-55, 9-11-53.(20302)

ЖК Мапышева А.Б, «Углекислотная станция» фирмасы ЖШС, «ТОРТУЙ» ЖШС конкурстық басқарушысы баға ұсыныстары әдісі бойынша банкрот кәсіпорынның мүлкін бағалау қызметін көрсетуге конкурс жариялайды. Конкурс хабарландыру жарияланғаннан кейін 5 күн ішінде мөрленген конвертте беріледі. Конкурсқа қатысу мәлімдемесіне лицензия көшірмесін, тіркеу туралы куәліктер (наториалдық куәланған) жеке куәлік, кәсіпкердің жеке куәлігі немесе жарғының қызмет түрлерінің көшірмесін қоса жіберу керек. Конкурс жүргізудің негізгі шарттары: 1. Мүлікті бағалау қызметі келісім шартқа отырғаннан 25 күн ішінде атқарылады. Келісім-шартқа конкурс өткізілгеннен 5 күн ішінде қол қойылады. 2.Орындалатын жұмыстың құны, баға ұсыныстары, жеңілдіктер. 3.Атқарылатын қызметтің мерзімімен ұсынылған құнына кепілдік міндеттеме. Конкурстық комиссия отырысы (хаттардың ашылуы) 2011 ж. «08» шілдеде сағ. 10.00-де, Өскемен қ., Қазақстан к-сі,78-27, мекенжайында өткізіледі. Анықтама тел. 8 (7232)26-24-41

(20293)

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының ұжымы мен кәсіподақ комитеті ПМПИ психология кафедрасының профессоры, психология ғылымдарының докторы Бибісара Әубәкірқызы Әміроваға жұбайы Қуанышбек Әміровтің қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. (4)

2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

5

С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 2011-2012 оқу жылына докторантура Ph.D оқу түріне бюджеттік және ақылы келісімшарт негізінде күндізгі бөлімге қабылдауды жариялайды. 6D010300 6D050600 6D060700 6D071800

Педагогика және психология Экономика Биология Электрэнергетика

Құжаттарды қабылдау 2011 жылдың 1 шілдесінен 30 шілдесіне дейін. Түсу емтихандары 2011 жылғы 1 тамыз бен 20 тамыз аралығында жүргізіледі. Қабылдау 2011 жылдың 31 тамызына дейін жүргізіледі. Мекенжайы: Павлодар қ. Ломов көшесі, 64 үй, 235 кабинет (2 қабат), байланыс тел: 673-689 (ішкі 11-84). Қазақ тілін жеделдетіп оқыту ҒПО жанында докторантураға түсушілер үшін шетел тілі бойынша курстар ұйымдастырылды. Курсқа жазылу 253 кабинетте жүргізіледі (Ломов к., 64).

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 2011-2012 оқу жылына бюджеттік және келісім-шарт негізінде күндізгі оқу түріне жоғары арнайы және жоғары кәсіби білімі база негізінде магистратураға қабылдауды жариялайды. 6М010300- Педагогика және психология 6М011100- Информатика 6М011700- Қазақ тілі және әдебиеті 6М020100 - Философия 6М020300 - Тарих 6М020400 - Мәдениеттану 6М020500 - Филология (қазақша) 6М020500 - Филология (орысша) 6М020800 - Археология және этнология 6М050100 - Әлеуметтану 6М050200 - Саясаттану 6М050300 - Психология 6М050400 - Журналистика 6М050600 - Экономика 6М050700 - Менеджмент 6М050900- Қаржы 6М051100 - Маркетинг 6М060100 - Математика 6М060200 - Информатика 6М060400 - Физика 6М060600 – Химия 6М060700 - Биология 6М060800 - Экология 6М060900 - География 6М070200 - Автоматтандыру және басқару

6M070300 – Ақпараттық жүйелер 6М070900 - Металлургия 6М071200 - Машинажасау 6М071300 - Көлік, көліктік техникасы және технологиялар 6М071600 - Құралжабдықтарды жасау 6М071700 - Жылуэнергетика 6М071800 – Электр энергетика 6М072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 6М072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы 6М072400 - Технологиялық машиналар және жабдықтар 6М072700 - Азық-түлік тағамдары технологиясы 6М072900 - Құрылыс 6М073000-Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру 6М073100 - Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілігінің қауіпсіздігі 6М073200 - Стандарттау және сертификаттау 6М074500 – Көліктік құрылыс 6М075000 - Метрология 6М090200- Туризм 6М090500- Әлеуметтік жұмыс 6М091000 – Кітапхана ісі

ОҚУ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛІНДЕ ЖҮРГІЗІЛЕДІ. Құжаттарды қабылдау мерзімі 2011 жылдың 1 шілдесінен 30 шілдесіне дейін. Мекенжайы: Павлодар қ. Ломов көшесі, 64 үй , 235 және 237 кабинет (2 қабат), байланыс тел: 67-36-89. Қазақ тілін жеделдетіп оқыту ҒПО жанында магистратураға түсушілер үшін шетел тілі бойынша курстар ұйымдастырылды. Курсқа жазылу 253 кабинетте жүргізіледі (Ломов к., 64).

Еркеболат Тумырзаұлы Молдажановты еске аламыз Ұзақ жылдар құқық қорғау саласында қызмет еткен Еркеболат Тумырзаұлы тірі болғанда, шілденің 5 жұлдызында асқаралы алпысқа толғанын тойлар едік. Алайда, тойымсыз ажал іскер басшы, ұлағатты ағаны арамыздан алып кетті. Сабырлы да салмақты ағамыздың ізбасар інілеріне айтқан аталы да баталы сөздері өмірлік бағдар беретін даналық деп білеміз. Марқұмның жатқан жері жәннаттан болып, Жер-Анамыз жұмақтың бесігінде тербетсін деп тілейміз. Еске алушылар – Лебяжі аудандық ішкі істер бөлімінің ардагерлері: С.З.Балтабаев, Б.Ә.Ақитов, Б.А.Куватов, Т.А.Қамбаров, С.М.Бекқожа, А.Қ.Шәкенов, Ш.Қ.Қабиденов, Ә.Б.Әмірғалиев, Е.Қ.Әлімқұлов, Т.К.Сұлтанов, М.Х.Аубашев, Б.Е.Садақова, Қ.Ұ.Жұмашев, Ғ.А.Сарғазақов, С.Т.Раскелдінов, С.Б.Нұрғазин.

«КОТЭС КАЗАХСТАН» ЖШС ПАВЛОДАР Қ., ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН ТАЛАП ЕТІЛЕДІ: 1. Транспорт және бас жоспар жөніндегі бас маман – 1 адам. Талаптар: «Темір жолдардың құрылысы, жол және жол шаруашылығы» мамандығы бойынша білімі кәсіби жоғары, кәсіпорын саласының тиісті бағытында басқарушылық лауазымдардағы еңбек өтілі 5 жылдан кем емес. 2. Гидротехник бас маманы – 1 адам. Талаптар: жоғары кәсіби білім - «Гидротехникалық құрылыс» мамандығы жөніндегі инженер, кәсіпорын саласының тиісті бағытында басшылық лауазымдардағы еңбек өтілі 5 жылдан кем емес. 3. Жылу және желдету жөніндегі бас маман – 1 адам. Талаптар: құрылыс саласындағы жоғары кәсіби білім – «Жылу-газбен қамтамасыз ету және желдету» мамандығы бойынша инженер, кәсіпорын саласының тиісті бағытында басқарушылық лауазымдардағы еңбек өтілі 5 жылдан кем емес. 4. Сәулет-құрылыс бөлімі жөніндегі жетекші маман – 1 адам. Талаптар: құрылыс саласындағы

жоғары кәсіби білім - «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша инженер, кәсіпорын саласының тиісті бағытында еңбек өтілі 5 жылдан кем емес. 5. Техникалық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйелері жөніндегі бас маман (ТҮБ АЖ) – 1 адам. Талаптар: жоғары кәсіби білім – «Құрастыру және радиоэлектрондық құралдар технологиясы» мамандығы бойынша инженер, сондайақ экономикалық жоғары білім, кәсіпорын саласының тиісті бағытында басқарушылық лауазымдардағы еңбек өтілі 5 жылдан кем емес. Түйіндемелерді мына мекенжайға жіберу қажет: Павлодар қ., М. Есеналиев к-сі,1, кеңсе 109, тел/факс: 8 (7182) 32-89-05, немесе Павлодар қ., Ленин к-сі, 59 мекенжайы бойынша «Павлодар облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ-не тел/ факс: 8 (7182) 32-56-76.


2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

6

ХАБАРЛАМА

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 30 маусымда № 3188

013 014 016 018

арқылы тіркелді.

Павлодар облыстық мәслихатының

ШЕШІМІ

(IV сайланған XXXV Павлодар қаласы 2011 жылғы 24 маусым

019

сессиясы) № 362/35

020

Облыстық мәслихаттың (IV сайланған XXIX сессиясы) 2010 жылғы 13 желтоқсандағы “2011–2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы” №324/29 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

04 1 261

ген сандармен ауыстырылсын; 8-тармағында: “463260” деген сандар “835260” деген сандармен ауыстырылсын; “455336” деген сандар “525686” деген сандармен ауыстырылсын; мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: “20000 мың теңге – Май ауданының әлеуметтік объектілерінің жылумен жабдықталуын ұйымдастыруға.”; 8-1-тармағында: “501134” деген сандар “498484” деген сандармен ауыстырылсын; “492732” деген сандар “490082” деген сандармен ауыстырылсын; мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: “84000 мың теңге – білім беру объектілерінің құрылысы бойынша жобалау – сметалық құжаттаманы әзірлеуге.”; 8-2-тармағында “95425” деген сандар “75834” деген сандармен ауыстырылсын; мына мазмұндағы 8-7 тармақпен толықтырылсын: “8-7. 2011 жылға арналған облыстық бюджетте Павлодар қаласының бюджетінен ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен берілген 2010 жылы пайдаланылмаған 2673 мың теңге сомасындағы бюджеттік кредитті қайтару және аталған қаражатты Май ауданының бюджетіне бөлу ескерілсін.”; 10-тармағында “329000” деген сандар “229000” деген сандармен ауыстырылсын; көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 2. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін. 3. Осы шешім 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді. Сессия төрағасы Қ.Әлтаев Облыстық мәслихаттың хатшысы Р. Гафуров

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы” Заңының 6-бабы 1-тармағының 1)-тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексі 106-бабының 4-тармағына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТЕДІ: 1. Облыстық мәслихаттың (IV сайланған XXIX сессиясы) 2010 жылғы 13 желтоқсандағы “2011–2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы” (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3177 болып тіркелген, 2010 жылғы 25 желтоқсандағы “Сарыарқа самалы” газетінің №147, 2010 жылғы 28 желтоқсандағы №148, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы “Звезда Прииртышья” газетінің №149, 2011 жылғы 6 қаңтардағы №1, 2011 жылғы 11 қаңтардағы №2, 2011 жылғы 13 қаңтардағы №3, 2011 жылғы 20 қаңтардағы N6, 2011 жылғы 22 қаңтардағы №7 жарияланған) №324/29 шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 1-тармағында: 1)-тармақшасында: “71852366” деген сандар “72618182” деген сандармен ауыстырылсын; “16716795” деген сандар “17444770” деген сандармен ауыстырылсын; “249767” деген сандар “287608” деген сандармен ауыстырылсын; 2)-тармақшасында “73141019” деген сандар “73708968” деген сандармен ауыстырылсын; 3)-тармақшасында: “3703779” деген сандар “3701646” деген сандармен ауыстырылсын; “4307767” деген сандар “4310440” деген сандармен ауыстырылсын; “603988” деген сандар “608794” деген сандармен ауыстырылсын; 4)-тармақшасында: бірінші абзацтағы “129670” деген сандар “329670” деген сандармен ауыстырылсын; екінші абзацтағы “129670” деген сандар “329670” де-

027 045

2 260 006 007 261 003 006 048

058 4 253 043 261 024 025 034 047 5 252 007 253

Павлодар облыстық мәслихатының (IV сайланған XXXV сессиясы) 2011 жылғы 24 маусымдағы N 362/35 шешiмiне қосымша

003 261

2011 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ

010 035 052

(ӨЗГЕРIСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН) Санаты Сыныбы Iшкi сыныбы 1 2 3 1 01 2 03 1 05 3 2 01 1 4 5 7 04

1

06 1 4 01 2 02 1

Атауы

9

Сомасы (мың теңге)

261 001

4 I. КІРІСТЕР

5 72 17 5 5 5 5 6 6

Салықтық түсiмдер Табыс салығы Жеке табыс салығы Әлеуметтік салық Әлеуметтік салық Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер Салықтық емес түсiмдер Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсi бөлiгiнiң түсiмдерi Мемлекеттiк меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне кiрiстер Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар Басқа да салықтық емес түсiмдер Басқа да салықтық емес түсiмдер Трансферттердiң түсiмдерi Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

004

618 444 677 677 547 547 219 219 287 74 3

182 770 733 733 494 494 543 543 608 233 397 348 32 371 38 117 198 375

005 007 011 033

042 113 271 007

198 375

008

54 7 7 47 47

15 15 885 106 106 779 779

000 000 804 312 312 492 492

037 05 1 253 004 2

Функционалдық топ Кiшi функция Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Бағдарлама 1 2 3 4 01 1 110 001 003 120 001 003 004 2 257 001 009 013 5 258 001 005 02 1 250 003 007 2 250 001 005 006 03 1 252 001 003 006

Атауы

5 II. ШЫҒЫНДАР Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар Облыс мәслихатының аппараты Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Облыс әкімінің аппараты Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет орталықтарының қызметін қамтамасыз ету Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Қаржылық қызмет Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Коммуналдық меншікті жекешелендіруді ұйымдастыру Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Жоспарлау және статистикалық қызмет Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Қорғаныс Әскери мұқтаждар Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі Құқық қорғау қызметі Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

253

Сомасы (мың теңге)

005 006 007 012

6 73 708 968 1 112 733 883 404 59 315 58 115 1 200 824 089 687 542 117 047

017 3 253 009 019

19 500 103 719 103 719 87 597

020 022 026

12 222 3 900 125 610 125 610 119 610

027 036 4 253

6 000 71 828 24 990 24 990 17 405 7 585 46 838 46 838 35 149 9 2 3 3 3 3

189 500 630 630 630 210

010 014 5 253 011 029 9 253 001 008 013 016

621 621 621 328

2 041 299 950

018 030 033 271

Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру «Мак» операциясын өткізу Халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті сақтауды республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер есебінен қамтамасыз ету Көші-кон полициясының қосымша штаттық санын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау, оралмандарды құжаттандыру Оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және Оралмандарды бейімдеу мен біріктіру орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау Бiлiм беру Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту Облыстың білім басқармасы Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Республикалық бюджеттен аудандық бюджеттерге (облыстық маңызы бар қалаларға) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм беру Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру Облыстың білім басқармасы Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау Облыстың білім басқармасы Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында оқу-өндірістік шеберханаларды, зертханаларды жаңарты және қайта жабдықтау Техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдардың өндірістік оқыту шеберлеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін қосымша ақы белгілеу Мамандарды қайта даярлау және бiлiктiлiктерiн арттыру Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Облыстың білім басқармасы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үшіноқу жабдығын сатып алу Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасын іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер Облыстың білім басқармасы Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру Білім берудің мемлекеттік облыстық мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың құрылыс басқармасы Білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға аудандар республикалық бюджеттен (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер Білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға аудандар облыстық бюджеттен (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау Денсаулық сақтау Кең бейiндi ауруханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республиқалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету Халықтың денсаулығын қорғау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер Салауатты өмір салтын насихаттау Қазақстан Республикасының «Саламатты Қазақстан» Денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2013 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және босатылған адамдардың арасында АИТВ-жұқпасының алдын алуға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу Мамандандырылған медициналық көмек Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Туберкулезден, жұқпалы және психикалық аурулардан және жүйкесі бұзылуынан, соның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолданылуымен байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттарымен қамтамасыз ету Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, миастениямен ауыратын науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундықбиологиялық препараттарды орталықтандырылған түрде сатып алу Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету Емханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаторлық-емханалық көмек көрсету Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету Медициналық көмектің басқа түрлері Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Патологоанатомиялық союды жүргізу Азаматтарды елді мекеннің шегінен тыс емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың құрылыс басқармасы

37 288 36 921 2 724 29 535 8 174 3 660 13 360 033 961 004 961 004 741 074 219 930

3 994 739 1 350 846 1 090 613 260 233 2 643 893 926 251 1 453 554 131 104

132 984 3 274 217 202 537 202 537 3 071 680 2 869 354 107 659 69 113 25 554 1 026 337 36 148 36 148 6 455 6 455 983 734 119 693 28 000 836 041 4 103 736 1 258 250 60 625 25 800 41 814 336 897 123 210 191 570

75 834 402 500 2 845 486 2 754 766 84 000 6 720 15 561 575 18 084 18 084 18 084 427 844 427 844 200 189 127 052 96 073 3 643

887 4 892 548 4 892 548 4 038 556 63 847 261 871 15 852 248 683 251 060 12 679 6 511 960 6 511 960 5 887 432 624 528 900 647 900 647 861 449 39 198 2 810 492 1 742 520 91 344 52 358 72 862 6 500 16 000 86 855 1 416 601 1 067 972


ХАБАРЛАМА 038 06 1 256 002 012 013 014 015 261 015 037 271 039 2 256 003 9 256 001 007 011 017 018 037 265 018 07 1 271 014 027 056 2 271 030 279 001 010 012 014 113 08 1 262 001 003 005 007 113 2 260 001 003 004 3 259 001 002 262 008 263 007 264 001 002 4 260 013 9 263 001 003 005 09 9 279 011 10 1 255 001 002 010 011 014 018 020 031

258 099 2 255 009

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Әлеуметтiк қамсыздандыру Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Облыстың білім басқармасы Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру Әлеуметтік сауықтандыру Облыстың құрылыс басқармасы Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау Әлеуметтiк көмек Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларды кәсіпкерлікке оқыту Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысушыларды кәсіпкерлікке оқыту Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Тұрғын үй шаруашылығы Облыстың құрылыс басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдардың дамуына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері Коммуналдық шаруашылық Облыстың құрылыс басқармасы Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттер Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы трансферттері Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк Мәдениет саласындағы қызмет Облыстың мәдениет басқармасы Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мәдени-демалыс жұмысын қолдау Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және оған қол жетімді болуын қамтамасыз ету Театр және музыка өнерін қолдау Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Спорт Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу Әртүрлi спорт түрлерi бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы Ақпараттық кеңiстiк Облыстың мұрағаттар және құжаттама басқармасы Жергілікті деңгейде мұрағат ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету Облыстың мәдениет басқармасы Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету Облыстың ішкі саясат басқармасы Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер Облыстың тілдерді дамыту басқармасы Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерін дамыту Туризм Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы Туристік қызметті реттеу Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер Облыстың ішкі саясат басқармасы Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер Облыстың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне нысаналы даму трансферттері Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Тұқым шаруашылығын қолдау Асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығындылығы мен сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру, малдарға ветеринарлық паспорт жүргізу және оларды тасымалдау (жеткізу) үшін ветеринарлық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды орталықтандырылған түрде сатып алу Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Су шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау

271

1 067 972 2 506 426 1 936 572 986 356 323 809

029 3 254 005

79 741

4 255 034

392 705

5 254 001

103 006

008 013

87 095 271

768 852 742 775

022 6 251

26 077 181 364 181 364 112 329 112 329 112 329 457 525 441 329 62 623

001 010 9 255 013 026 028

1 467 92

11 2 267

28 000

001

116 019 233 128 16 196 16 196 6 740 380 3 746 400 3 746 400 586 000

003 271 001 272 001 12 1 268

1 000 000

003 007

2 160 400

008 9

2 993 980 75 000 75 000 2 918 980 29 750 1 433 127

268 001 002 005 13 1

490 082

265 001

258 835 9

707 186 3 525 882 1 420 587 1 420 587 37 199

256 009 257 012

543 911 272 351

258 003

442 126 125 000 1 411 714 1 411 714 37 658

265 004 007 014

45 936 1 328 120

015 016

549 281 124 225 18 409 105 816 80 230 80 230 300 830 300 830 43 996 26 283

271 051 14 1 257 016 15 1 257

17 713 12 058 12 058 12 058 132 242

007 011 024 029

132 242 51 384 66 145 14 713 610 600 610 600 610 600 610 600

7 1 271

5 572 687 2 067 691 2 022 071 60 633 67 337 300 908 170 550

009 10 1 258 007 13

118 276

9 265

20 000 1 174 919 109 448

009 5 01 1 2

45 620 45 620

13 9

857 859 114 769 114 769

257 005

2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

Облыстың құрылыс басқармасы Су шаруашылығының объектілерін дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттер Орман шаруашылығы Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру Балық шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау Қоршаған ортаны қорғау Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Облыстың құрылыс басқармасы Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту Жер қатынастары Облыстың жер қатынастары басқармасы Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне эпизоотияға қарсы ісшаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызмет көрсету Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары Облыстың құрылыс басқармасы Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Көлiк және коммуникация Автомобиль көлiгi Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету Көлік инфрақұрылымын дамытуға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) күрделі және орташа жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Көлік инфрақұрылымын дамыту Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын демеу қаржыландыру Басқалар Экономикалық қызметтердi реттеу Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Басқалар Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Республикалық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер Облыстың қаржы басқармасы Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және оған сараптама жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша проценттік ставкаларды субсидиялау «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру «Бизнестің 2020 жылға дейінгі жол картасы» бағдарламасы шеңберінде бизнес жүргізуді сервистік қолдау Облыстың құрылыс басқармасы «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту Борышқа қызмет көрсету Борышқа қызмет көрсету Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету Трансферттер Трансферттер Облыстың қаржы басқармасы Субвенциялар Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер III. ТАЗА БЮДЖЕТТIК КРЕДИТТЕУ Бюджеттiк кредиттер Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Тұрғын үй шаруашылығы Облыстың құрылыс басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер Басқалар Басқалар Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру Бюджеттiк кредиттердi өтеу Бюджеттiк кредиттердi өтеу Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРIМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО Қаржы активтерін сатып алу Басқалар Басқалар Облыстың қаржы басқармасы Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ ( ПРОФИЦИТI) VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТIН ПАЙДАЛАНУ)

7 743 090 743 090 190 666 190 666 190 666 17 026 17 026 17 026 1 239 545 605 268 61 268 540 000 4 000 634 277 634 277 31 702 31 702 31 569 133 1 168 198 1 168 198 939 976 224 584 3 638 106 983 106 983 35 379 35 217 162 39 065 39 065 32 539 32 539 2 734 940 2 242 922 2 242 922 868 662 539 000 835 260 492 018 492 018 38 182 384 286 69 550 2 440 938 62 423 62 423 62 423 2 378 515 59 280 59 280 229 000 229 000 3 633 3 633 1 355 942 7 050 37 130 1 059 993 215 955 35 814 730 660 730 660 518 518 518 518 15 732 824 15 732 824 15 732 824 14 437 336 788 877 406 611 100 000

3 4 3 3 3 3

701 310 762 762 762 762

646 440 400 400 400 400

178 040 178 040 178 040 178 040 370 370 370 370

000 000 000 000

608 794 608 794 606 121 2 673 329 670 329 670 329 670 329 670 329 670 329 670 -5 122 102 5 122 102


8

2 шілде, сенбі, 2011 жыл №74 (14711) www.saryarka-samaly.kz

ЈЛЕУМЕТ

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ

«ÈÑÀÁÅÊ ÈØÀÍ» ÀÒÛÍÄÀFÛ KÎÐÄÛÍ ÅÑÅÁI Јулиелі Аќкґл-Жайылма жерінде орналасќан Исабек ишан хазіреттіѕ кесенесі бїгінде јбден ескірген. Ќасиетті бабаныѕ аруаєына тју етіп, дўєа тілеуші тўрєындар ќатары їзілген емес. Ќарапайым халыќќа ізгілік нјрін сіѕірген хазіреттіѕ кесенесін ќайта жаѕєырту маќсатында ел азаматтары жиналып, осыдан біраз уаќыт бўрын ќайырымдылыќ ќоры ќўрылды. Былтыр бірќатар демеуші аєайындарды тартып, кесене жанына заманауи їлгідегі бірнеше бґлмеден тўратын шыраќшы їйі тўрєызылды. Енді ќордыѕ ўйытќы болуымен Исабек ишанєа жјне Жандарбек ќожаєа кесене салынбаќ. Павлодар облысыныѕ бас сјулетшісі Марат Ќабдујлиев мазар маѕыѕ кґріктендірудіѕ сўлбасына атсалысуда. Кесене ќўрылысыныѕ жобасына Маѕєыстау облысыныѕ бас сјулетшісі ќатысты. Шілде айыныѕ ортасында сол елден кјсіби маман ќўрылысшылар келіп, ќўрылыс жўмыстары басталмаќ. Ќазіргі кїні ќўрылысќа пайдаланылатын маѕєыстаулыќ аќ тас жеткізілді. Осы кїнге дейін кесене ќўрылысына ќаражат жинау маќсатында кґптеген шаралар ўйымдастырылды. Облыс ішінде бірнеше ќайырымдылыќ шаралары ґткізілді. Бір ќуантарлыєы, ќайырымды, сауапты бастаманы кґпшілік ќўптап, ќолдарынан келгенше ќаржылай кґмектерін кґрсетуде. Павлодар ќаласында ґткен ќайырымдылыќ шарасында жанашыр аєайындар 2 миллион теѕгеден астам ќаржы жиып берсе, Екібастўз ќаласы мен Аќтоєай ауданыныѕ јрќайсысы ќордыѕ есепшотына 1 миллион теѕгеге жуыќ ќаражаттан аударды. С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ ўжымы 1 кїндік еѕбекаќысын аударды жјне облыс орталыєында ґткен ќайырымдылыќ шарасын ўйымдастыруєа белсене атсалысты. Осымен бірге јр ґѕірдегі ќайырымдылыќ концерттерін ґткізуге кґп септігін тигізді. Јншілер Ербол, Ќайрат, Талєат Айтбаевтар мен Амангелді Ќожановќа, Медєат Манапов пен Јсел Ботаеваєа жјне концерт жїргізушісі Серік Заѕовќа, ќайырымдылыќ шараларына мўрындыќ болєан Екібастўз ќаласыныѕ јкімдігіне, аќсаќалдарына, Аќтоєай ауданыныѕ азаматтары Сјмет Маєзўмов, Ќайыржан Єалымов, Ќайыржан Јбісалыќов, Бјри Куватов, Аманжол Нїкеновке, жергілікті билікке ќор алќасы ризашылыќ білдіреді.

Ќорєа ерекше ќайырымдылыќ кґрсеткендер арасында«Ќазаќстан алюминийі» жјне «Ќазаќстан электролиз зауыты» акционерлік ќоєамдарыныѕ президенті Алмаз Ибрагимов бар. Алматы ќаласыныѕ тўрєыны Єаббас Бектўров, павлодарлыќ зейнеткерлер Ќўдайберген Пішенбаев, Балтабай Нјжімиденов, кјсіпкер Роман Романов, «СМР-Павлодар» ЖШС-ніѕ басшысы Серікбай Бояубаев айтарлыќтай демеушілік жасады. Екібастўздыќ кјсіпкер Тасболат Абуєужинов кесене ќўрылысын жїргізуге ќажетті ќўрал-жабдыќтармен ќамтамасыз етіп ќана ќоймай, оны ґзі жеткізіп, арнайы кґліктерін де ўсынды. Ол бўєан дейін Екібастўзєа ќарасты Аќкґл ауылындаєы Исабек ишан мешітін ґз ќаржысына тўрєызєан. Жаќында Сапарєали Байболатов хазіреттіѕ аруаєына арнап ас берді. Ал Манат Алєамбаров кесене жанына ќўны 2,5 миллион теѕге тўратын желдіѕ кїшімен айналатын электр ќозєалтќышын ќўрып беретін болды. Ќайырымдылыќ ќорыныѕ шаралары ќўрылыс жўмыстарымен єана шектелмейді. Јулиелі Аќкґл ґѕірініѕ елі мен жері, ґткен тарихы, ќожалар шежіресін зерттеп, жеке-жеке кітап етіп шыєару ќордыѕ жоспарында. Осы тўрєыда јдеби, тарихи, єылыми еѕбектерге єалымдар, жазушылар, аќындар арасында байќау ўйымдастыру да кґзделуде. Киелі жандардыѕ рухы желеп-жебеп жїрсін деген ниетпен жїзеге асып жатќан Аќкґл – Жайылма жеріндегі игі іске атсалысып, аќшалай кґмек кґрсетемін деген аќжїректі азаматтарєа, кјсіпкерлерге, кјсіпорындар мен мекеме басшылары їшін тґменде ќордыѕ реквизиттерін ўсынамыз: «Исабек Ишан» хазірет атындаєы ќайырымдылыќ ќоры Есеп шотыныѕ нґмірі: (ИИК) KZ 718560000004076789 СТН (РНН) 451500267096 БИН 100940008980 КБЕ-18, КПН-859 Банктіѕ атауы: «БанкЦентрКредит» АЌ, Павлодар ќаласы. «Исабек Ишан» хазірет атындаєы ќайырымдылыќ ќоры.

ҐМІРІ-ҐНЕГЕ

Келін болып, аќ босаєа аттаєаныма биыл 18 жыл толып отыр. Осы уаќыт аралыєында мені туєан ќызындай мјпелеп, кемшілігімді кешіріп, аќылкеѕесін беруден аянбаєан енеме ризамын. Ол – жїрегі пјк, алтын адам. Мен болсам анамдай болєан енемніѕ бойындаєы асыл ќасиеттерін ќўрметтеп, кез-келген мјселені аќылсабырмен шешуді їйрендім. Ол – кґпшіл жан. Айналасындаєы адал достары мен жолдас-жоралары ґте кґп. Ал енемніѕ аспаздыќ ґнері туралы кґп айтуєа болады. «Ас – адамныѕ арќауы» ќаєидасын ўстанєан ол - ќазаќтыѕ ўлттыќ таєамдарын дайындаудыѕ хас шебері. Немерелеріне ўлттыќ таєамдардыѕ ќадір-ќасиеті мен емдік дјрумен екенін дјріптеп, насихаттап келеді. Енем сауатты, ана тілін таза саќтаєан, тілге бай, сґз зергері десем, артыќ айтпаспын. Оќу-білімге јрдайым ќызыєушылыќ танытќан ол кґп жылдар бойы баспасґз саласында ќызмет етті. Орта мектепті їздік тјмамдаєан, біраќ отбасы жаєдайына байланысты жоєары білім алудан ќол їзген. Еѕбекке ерте араласып, тїрлі салаларда ќызмет етті. Ет сатушысы,

колхозда есепші болып жўмыс істеді. 1958 жылы бўрынєы Куйбышев ауданы прокуратурасында хатшытеруші болып еѕбек етті. Соєыстан кейінгі жылдары ґѕірімізде кез келген ш а р у а ш ы л ы ќ т а жўмыскерлер тапшы болєаны белгілі. Осы орайда аудандыќ білім беру бґлімініѕ шаќыруымен бастауыш сыныпта сабаќ берді. Оныѕ кейінгі ґмірі мен еѕбек жолы аудандыќ, облыстыќ баспасґз саласымен тыєыз байланысты болды. «Коммунистік еѕбек» аудандыќ газетінде 20 жыл бойы корректор болып еѕбек етті. Содан кейінгі уаќытта отбасылыќ жаєдайларєа байланысты Павлодар ауданына ќоныс аударып, ондаєы «Ленин жолы» газетініѕ шыєуына да атсалысты. Ал 1991 жылы Ертіс ауданында жаѕадан ашылєан «Ертіс нўры» газетініѕ шыєарушысы болды. Таланты мен дарындылыєыныѕ арќасында еѕбек ўжымында ќўрмет-ќошеметке ие болды. Бїгінгі кїні енем еѕбегініѕ зейнетін кґріп отырєан жан. Ол - «Еѕбек ардагері» медалініѕ иегері, ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында ґзініѕ 70 жылдыќ мерейтойын тойлады. Раушан МАЌСЎТБЕКЌЫЗЫ, келіні.

ФУТБОЛ

ÊYÄIÊÒÅÍ YÌIÒ ÁÀÑÛÌ

Бейсенбі кїні павлодарлыќ «Ертіс» командасы футболдан Еуропа Лигасыныѕ іріктеу кезеѕіндегі алєашќы кездесуін ґткізді. Сырт алаѕда Польшаныѕ «Ягеллония» командасымен кездескен Талєат Байсуфинов шјкірттері 0:1 есебімен ўтылып ќалды. Дегенмен, ќарымта ойын ќазаќ жерінде ґтетінін ескерсек, жерлестерімізге есе ќайтаратын мїмкіндік бар.

Футболшылар тамаша ойын ґрнегін кґрсете білді. Алаѕ иелері толассыз шабуылдар ўйымдастырєанымен, павлодарлыќтарда гол соєатын мїмкіндіктер кґп болды. «Ертістіѕ» ќатарына жаѕадан ќосылєан тјжірибелі ойыншылар Алексей Данаев пен Ўлыќбек Асанбаев белсенділіктерімен кґзге тїсті. Бас тґрешініѕ ысќырыєы естілісімен шабуылєа лап ќойєан поляктар кездесудіѕ алєашќы минутындааќ Антон Цирин ќаќпасынан саѕылау таба жаздады. Біраќ, «Ертіс» ќаќпашысы шеберлік танытып, ќайтара білді. Екі бірдей сары ќаєаздыѕ иесі атанєан павлодарлыќ футболшы Алексей Михайлюк ойынныѕ 37-ші минутында алаѕнан шеттетілді. «Ягеллония» футболшыларына он ойыншымен ќарсы тўрєан павлодарлыќтар бірінші кезеѕде ґз ќаќпаларын голдан аман алып ќалды. Тартыстыѕ екінші жартысында да алма-кезек шабуылдар ўйымдастырылды. Ойын аяќталуєа 10 минут ќалєанда поляктар есеп ашты. Кґзге тїскен «Ягеллония» командасыныѕ

капитаны – Франковски. Осылайша, «Ертіс» Еуропа Лигасындаєы алєашќы кездесуінде жеѕіліс тапты. Ќарымта кездесу 7 шілдеге жоспарланєан. Еуропа Лигасында ґнер кґрсетіп жатќан Ќараєандыныѕ «Шахтер» командасы Словенияныѕ «Копер» клубымен кездесіп, 1:1 есебімен теѕ тїсті. Давор Бубани ойындаєы алєашќы голдыѕ авторы атанып, алаѕ иелерін алєа шыєарды. Ойынныѕ негізгі уаќыты 1:0 есебімен аяќталды. Алайда, кездесудіѕ аяќталуына санаулы минуттар ќалєанда словениялыќтар ґз алаѕдарында ойын тјртібін бўзып, тґреші он бір метрлік айып добын белгіледі. Ќарсыластыѕ ќаќпасында ала допты тулатќан Жамбыл Кґкеев командаластарыныѕ ыќыласына бґленді. Футбол мамандарыныѕ айтуынша, ќазаќстандыќ ќос команда да жаќсы ойын ґрнегін кґрсетті. Ќарымта кездесуде жерлестерімізге жеѕіс тілейміз! Фархат ЈМІРЕНОВ.

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

Утерянный аттестат о среднем образовании А №238718 выданный Бескарагайской СОШ в 1991 году на имя Омарова Азамата Касымовича, считать недействительным. (16)

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 61-80-13 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18.

№3 Успенка жалпы орта білім беру мектебіне жоєары білімді, жоєары жјне 1 санатты бастауыш сынып жјне аєылшын тілі мўєалімдері жўмысќа шаќырылады. Мекенжайы: Павлодар облысы, Успенка ауданы, Успенка ауылы, Баюк кґшесі, 40. №3 Успенка ќазаќ ЖОББМ. Байланыс телефоны:8(71834)92-1-64,91-7-01,91-8-54. (20298)

Газет аптасына їш рет Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 61-80-19 тїскен барлыќ хаттарєа шыєады, апталыќ Јлеуметтік мјселелер: тегіс жауап беруді таралымы 40119 дана, саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 2 б.т. Жарнамалыќ 61-80-23; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» Баспа индексі 65441. материалдардыѕ Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Павлодар облыстыќ 61-80-20; берушілер жауап береді. «Информ-Бюро-Экибастуз» Экономика 61-80-37; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері ЖШС “PrimaLux” редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген баспаханасында басылды. кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі ЌР, Павлодар облысы, келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 61-80-18; «Сарыарќа самалынан» Екібастўз ќаласы, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа Јуезов кґшесі, 15-їй. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Газеттіѕ сапалы басылуына 61-80-17; Жарияланєан баспахана жауап береді. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар маќалаларды, «ЖАС times» Телефоны: 8/7187/755044. ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 61-80-18; Басылуєа ќол безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі тек КМК рўќсатымен ќойылєан уаќыты 17.00. Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: жїзеге асырылады. Тапсырыс Г11-1425. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-13 s_samaIy_reklama@maiI.ru Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; Номердіѕ кезекші E-mail: s_samaIy@maiI.ru фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Баєлан ЖАПАРОВА. жјне ќайтарылмайды. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  

2011 жылғы 02 шілде, сенбі №74 (14711)