Page 1

шілде, сенбі 9 2011 жыл

№77 (14714)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

АГРОСЕКТОР

ÆÅÊÅ ØÀÐÓÀØÛËÛKÒÀÐÄÛ KÎËÄÀÓÄÛH ÌÀHÛÇÛ ÇÎÐ Еліміздіѕ ауыл шаруашылыєы министрлігініѕ мјліметіне сїйенсек, бїгінгі таѕда азаматтардыѕ жеке ќосалќы шаруашылыќтарындаєы ґнімдер ауыл шаруашылыєы ґндірісініѕ 56,8 пайызын ќўрайды екен. Бўл жаман кґрсеткіш емес. Ќолдау болса бўдан да зор кґрсеткішке ќол жеткізуге болатынын айтады сала мамандары. Расымен, бўл орасан јлеует. Јлемдік деѕгейде азыќ-тїлік даєдарысы мјселесі кїн тјртібінде тўрєанда, жеке ќосалќы шаруашылыќтарды ќолдаудыѕ маѕызы да зораймаќ. Оныѕ їстіне бўл дјстїр дамыєан елдерде жаќсы жолєа ќойылєан.

Р

есми статистика бойынша Ќазаќстан халќыныѕ саны 16,4 млн. адам болса, соныѕ 9 миллионы немесе 54,5 пайызы ќалаларда тўрады. Ал ауыл шарушылыєыныѕ жалпы ґнімініѕ ґндірілетін ќўны 1,5 трлн. теѕге болса, соныѕ 277,5 млрд. теѕгесі - ауыл шаруашылыєы ґнімін ґндірушілердіѕ, 346 млрд. теѕгесі - фермерлік шаруашылыќтардыѕ, 820 млрд. теѕгесі - халыќ шаруашылыєыныѕ їлесіне тиеді. Павлодар облысында осы жылдыѕ алєашќы

бес айында ауыл шаруашылыєыныѕ жалпы ґнім кґлемі 17 миллиард теѕгені ќўраєан. Оныѕ ішінде жеке їй-жайлардыѕ ґнім ґндіру мен сату кґлемі басым. Облыс халќыныѕ 250,6 мыѕы ауылды жерде тўрады. Ќала аумаєында тўратын тўрєындардыѕ да осы саладан нјпаќа тауып отырєаны белгілі. Агроґнеркјсіп кешеніндегі жеке ќосалќы шаруашылыќтарда осылайша азыќ-тїлік ґндірісініѕ їлкен јлеуеті ќалыптасып отыр. Алайда жеке ќосалќы шаруашылыќтардыѕ жалпы ауыл шаруашылыєыныѕ ќўрылымында алатын їлесіне

7 шілде. Павлодар ќаласыныѕ орталыќ стадионы. «Ертіс» жігіттеріне тік тўрып ќолдау кґрсеткен футбол жанкїйерлерініѕ дауысынан ќўлаќ тўнады. Еуропа Лигасыныѕ аясында Польшаныѕ «Ягеллония» командасымен ќарымта кездесу ґткізген жерлестеріміз 2:0 есебімен жеѕіске жетті. Осылайша, «Ертіс» Ќазаќстан футбол тарихында Еуропа лигасыныѕ келесі кезеѕіне тўѕєыш рет ґтіп отыр. Бјрекелді! Жарайсыѕдар, жігіттер!

ќарамастан, мемлекет ґндірістік ќуаттардыѕ дамуын жеке їй-жайлар арќылы жоспарлай алмайтыны тїсінікті. Дегенмен, осыншалыќ ґндіріс јлеуетін м е м л е к е т т і ѕ ќолдауынсыз ќалдыруєа таєы болмайды. Мјселен тек ќана Павлодар ќаласыныѕ ґзінде ќаншама саяжайлар бос жатыр. Иесіз ќалєан жер телімдерін іске ќосып, баќшалыќќа айналдырса, кїзде мол ґнім алуєа болады. Бўл ґз кезегінде ќаланыѕ азыќ-тїлік белдеуін ќўруєа їлкен кґмек. Ауыл шаруашылыєы министрі Асылжан Мамытбековтыѕ айтуына ќараєанда, саяжай жјне бау-баќша иелерініѕ осы салаларды дамытуєа ќатысты талаптары да соншама кґп емес. Еѕ бастысы, бау-баќша їшін су, ќажетті электр ќуаты, саяжайларєа ќатынайтын автобус, сосын ќоєамдыќ кїзет мјселесі шешімін тапса жетіп жатыр. Кґптеген жылдар бойы шешуін таппай келген жеке ќосалќы шаруашылыќтарды ґркендету мјселесіне мемлекет маѕызбен ќарай бастады. Оєан дјлел, ґткен аптада Їкімет отырысында саяжайлар, бау-баќша жјне жеке ќосалќы шаруашылыќтарды дамытудыѕ 2011-2014 жылдарєа арналєан іс-шаралар жоспары ќабылданды. Жоба жайында айтатын болсаќ, бўл ретте

јкімдіктерге ґѕірлердегі саяжайлар мен бау-баќша шаруашылыќтарын тїгендеп, олардыѕ бос жатќандарын аныќтау, есеп жїргізу жїктеледі. Ќажет болса, саяжай алаѕдарын кеѕіту їшін јкімдіктер ќала маѕындаєы бос жерлерді пайдаланатын болады. Ал тўрєын їй-коммуналдыќ ќызмет органдары жаѕа саяжай алаѕдарын тиісті инфраќўрылымдармен ќамтамасыз етіп, саяжайларды салудыѕ техникалыќ-экономикалыќ негіздемелері мен жобалыќ-сметалыќ ќўжаттарын јзірлейді. Жергілікті атќарушы билік саяжай кооперативтерін ќолдап ќана ќоймай, олардыѕ ґнімдерін сатудан бастап, коммуналдыќ базарларєа жеткізуге дейінгі мјселелерді шешеді. «Бўл ретте јр облыста саяжайлыќ кооперативтерді жеѕілдікпен ќаржыландыру їшін јлеуметтік-кјсіпкерлік корпорациялар арќылы 50 млн. теѕге ќосымша ќаржыландыру керек. Бўдан бґлек, жеке тўлєалар ќажетті мїлік, техникалар сатып алу їшін оларды шаєын несиелеу жолымен ќаржыландыру ќарастырылса игі. Бўєан кемінде јр облыстан 20 млн. теѕге бґлінген абзал», - деді А.Мамытбеков. Ќала тўрєындарыныѕ їй маѕындаєы саяжайларда ґзіне де, ґзгеге де тиімді шаруашылыќпен шўєылдануы їшін ћјм осындай ынтаны арттыру маќсатында электр ќуаты мен су шаруашылыєыныѕ тарифін тґмендету, автобус ќатынасын ўйымдастыру мјселелері де 5 жылдыќ іс-шаралар жоспарында ќамтылєан. Ендеше, жобаєа іске сјт дейміз. Јзірлеген М.ЌАПАНЎЛЫ.

«ÅÐÒIÀÑË»È-ÃÀÑÛÍÛH

баєыттаєан Кулибали «ертістіктерді» алєа шыєарды. Есеп – 1:0. «Ягеллония» командасыныѕ бас бапкері Михал Пробеж ойын алдындаєы баспасґз мјслихатында «Ертіс» сапынан Кулибали мен Сергей Ивановтыѕ шебер ойыншы екендігін айтќан болатын. Пробеж атап кґрсеткен

ÅÓÐÎÏ

ÊÅËÅÑI ÊÅÇÅHIÍÄÅ!

жо лы на н шы єар ды с ры жа ы» ян ни ло гел «Я з мы ры ла шы Ой ын

30 маусым кїні Польшада ґткен ойында 0:1 есебімен ўтылєан Талєат Байсуфинов шјкірттері сырт алаѕда кеткен есені ќайтарды. Ойын алдындаєы баспасґз-мјслихатында бас бапкер мјлімдегеніндей, біздіѕ футболшылар шабуылєа аса мјн берді. Сїйікті командаларына ќолдау кґрсетуге келген жанкїйерлердіѕ де ќарасы ќалыѕ. Павлодарлыќтар кездесудіѕ бас тґрешісі швейцариялыќ Ален Бьеридіѕ ысќырыєы естілісімен-аќ ойындаєы басымдылыќты ґз ќолдарына алды. Тартыстыѕ небары 2-минутында жерлестеріміз «Ягеллония» ќаќпасына алєашќы ќауіпті шабуылды ўйымдастырды. «Ертіс» ойыншысыныѕ тепкен добы ќаќпа баєанасына тиіп, кейін серпілді. Екі бірдей шабуылшымен поляктарды ќыспаќќа алєан Ќазаќстанныѕ бес дїркін чемпиондары толассыз шабуылдардыѕ шетін шыєарды. Јсіресе, Георги Даскалов, Глеб Мальцев, Константин Заречный секілді алдыѕєы шептегі ойыншылар Гжегож Сандомерски ќорєаєан ќарсыластар ќаќпасына бірнеше соќќы баєыттады. Командамыздаєы тасќамал ќорєаушылардыѕ бірі Александр Кучманыѕ орындаєан айып добы да поляк ќаќпашысын јбден састырды. Ќонаќтардыѕ алаѕда еркін ойнауына мїмкіндік бермеген павлодарлыќ

футболшылар кездесудіѕ 37-минутында есеп ашты. Сергей Ивановтыѕ бўрыштан берген добына бірінші жеткен жерлесіміз Предраг Говедарица

допты ќаќпаєа ќарай бўрып, ќорєаушымыз Мамуту Кулибалидіѕ гол соєуына тамаша мїмкіндік жасап берді. Бос тўрєан ќаќпаєа ала допты баспен

футболшылар белсенділігімен кґзге тїсті. Алєашќы кезеѕніѕ аяќталуына санаулы минуттар ќалєанда Глеб Мальцев есепті 2:0-ге жеткізді. Алаѕ ортасынан доп алєан ол жиырма метрдей жерден ќарсыластар ќаќпасыныѕ оѕ жаќ бўрышын дјл кґздеді. Їзіліске 2:0 есебімен аттанєан футболшылар екінші кезеѕде тартысты ойын ґрнегін кґрсете білді. М.Пробеж алаѕєа команданыѕ їздіктері Томош Франковски мен Марцин Бургхардтты шыєарды. Франковски - Польшада ґткен ойында «Ертіс» ќаќпасына соєылєан жалєыз голдыѕ авторы. Біраќ, поляктардыѕ бўл јрекетінен де тїк шыќпады. Поляк шабуылшылары «Ертіс» ќаќпашысы Антон Циринді бірнеше мјрте мазалаєанымен, ќаќпадан саѕылау таба алмады. Т.Байсуфинов кездесудіѕ екінші кезеѕінде жігіттеріне ќорєанысќа кґп кґѕіл бґлуді тапсырєаны байќалды. Жерлестеріміз шабуылдан гґрі допты орталыќ алаѕда ўстап, кґп комбинациялы ойын ґрнегіне кґшті. Ќонаќтар ќанша шабуылдаєанымен, таблодаєы есепті ґзгерте алмады. Тарихи жеѕіске ќол жеткізген «Ертістіѕ» келесі айналымдаєы ќарсыласы - грузиндердіѕ «Металлург» командасы. Алєашќы ойын 14 шілде кїні Руставида, ќарымта кездесу 21 шілдеде Павлодардыѕ орталыќ стадионында ґтеді. Еуропа Лигасында баќ сынап жатќан таєы бір ќазаќстандыќ команда - Ќараєандыныѕ «Шахтері» де келесі айналымєа ґтті. Ўлан Ќонысбаевтыѕ соќќан екі голы ќараєандылыќтарєа жеѕіс сыйлады. «Шахтердіѕ» келесі кезеѕдегі ќарсыласы - Ирландияныѕ «Сент-Патрикс» командасы. Фархат ЈМІРЕНОВ. Суреттерді тїсірген Вл.Бугаев.


2

9 шілде, сенбі, 2011 жыл №77 (14714) www.saryarka-samaly.kz

АЌПАРАТ БАЙЛАНЫС

ЖАЅАЛЫЌТАР МЇЙІСІ 2011 жылдыѕ І жартыжылдыєында, республикамыз мемлекеттік сатып алудыѕ электрондыќ жїйесініѕ арќасында 13 миллиард теѕге бюджет ќаржысын їнемдеді, деп хабарлады «Электрондыќ коммерция орталыєы» ЖШС-ніѕ баспасґз ќызметі. Баєа ўсыныстарын зерттеу јдісі бойынша жїргізілген мемлекеттік сатып алудыѕ барысында, мамандардыѕ есептеуі бойынша, орта есеппен 22-25 пайыздыѕ аралыєында ќаржы їнемделген. «Ал электрондыќ алаѕ жўмыс істей бастаєан 3,5 жылдыѕ ішінде жалпы есеппен 51 миллиард теѕгеден астам сома їнемделген. Жїйені ќўруєа кеткен шыєын 1 миллиард теѕгені шамалаєан еді», - деп хабарлайды «Электрондыќ коммерция орталыєы» ЖШС-ніѕ баспасґз ќызметі. 2011 жылдыѕ алєашќы алты айыныѕ нјтижесі бойынша отандыќ соттардыѕ жўмыс сапасы бір деѕгейде, тўраќты жаєдайда саќталып келеді. Бўл туралы аєымдаєы жылдыѕ бірінші жартыжылдыєын ќорытындылауєа арналєан судьялардыѕ кеѕейтілген отырысында ЌР Жоєарєы сотыныѕ тґраєасы Бектас Бекназаров мјлім етті. Оныѕ хабарлауынша, Жоєарєы сот органдары тарапынан аудандыќ жјне оєан теѕестірілген сот їкімдерініѕ кїшін жою кґрсеткіші ґткен жылмен салыстырєанда, тек 0,1 пайызєа єана тґмендеп, 0,5 пайызды ќўрады. Біраќ азаматтыќ істер бойынша бўл кґрсеткіш 0,2 пайызєа кґтеріліп, 0,6 пайызєа теѕ болды. «Жалпы, бірінші жартыжылда біз 345 мыѕ азаматтыќ, јкімшілік жјне ќылмыстыќ істердіѕ ґндірісін аяќтадыќ. Республикада сотталєандардыѕ саны 4974 адамєа азайып, бас бостандыєынан айыру жазасын ќолдану кґрсеткіші де тґмендеді. 2010 жылдыѕ алєашќы алты айында бас бостандыєынан айырылєан азаматтардыѕ саны 7533 адам болса, аєымдаєы жылы бўл кґрсеткіш 5734-ке дейін тїсті. Бўл жалпы сотталєандардыѕ 40,8 пайызын ќўрап отыр», - деді Б.Бекназаров. Алматыда ІВМ корпорациясыныѕ сервистік корпусы Ќазаќстандаєы алєашќы сапарыныѕ нјтижелерін жариялады. Маусым айыныѕ басында АЌШ, Бразилия, Жапония, Сингапур, Їндістан сияќты елдерден келген 13 ќызметкер 4 апта бойы ќаладаєы 5 ўйымныѕ жўмыстарын зерттеген болатын. Соныѕ ќорытындысы бойынша Алматыныѕ јкімшілік тиімділігі мен тартымдылыєын арттыруєа баєытталєан баєдарламаларды дамыту бойынша ўсыныстар јзірлеген. Сервистік жобалар аясында ІВМ Ќызмет корпусыныѕ мїшелері Алматы ќаласы јкімдігініѕ Аќпарат жјне талдау орталыєымен бірлесіп билік пен ќоєамныѕ электрондыќ ґзара јрекеттесуін дамытудыѕ стратегияларын јзірлеу, «Казнекс Инвест» агенттігініѕ ќызметтерін дамыту бойынша интернет маркетинг стратегисы жјне таєы басќа міндеттерді шешкен. Ќазаќстандаєы ІВМ ґкілдігініѕ басшысы Адам Досымов бўл сервистік корпустыѕ кґмегі їлкен маѕызєа ие екендігін айтады. «Басќа елдердегі осындай жобалардыѕ жїзеге асырылу тјжірибесі ескеріле отырып, барлыќ топ мїшелері кґп кезеѕдік іріктеуден жјне ІВМ ішінде арнайы оќытудан ґтті. ІВМ-ніѕ Ресейдегі сервистік корпусыныѕ жўмысы ІВМ-ніѕ жаћандыќ бастамасыныѕ бґлігі болып табылады, оныѕ шеѕберінде 2008 жылдыѕ ортасынан бастап ІВМ сервистік корпусыныѕ 100 миссиясы Їндістан, Ќытай, Бразилия, Румыния жјне таєы басќа јлемніѕ 50 мемлекетіндегі ќоєамдыќ ўйымдарєа кґмек кґрсетті», деп атап ґтті А. Досымов.

Украина Жоєарєы Радасы елдіѕ зейнетаќы жїйесіне реформа жасау туралы заѕ жобасын ќабылдады. РБК агенттігініѕ хабарлауынша, ел їкіметі јзірлеген бўл заѕ жобасын 248 халыќ ќалаулысы ќолдап, дауыс берді. Украинадаєы зейнет реформасы туралы заѕда, атап айтќанда, јйелдер їшін зейнет жасын - 55 жастан 60 жасќа дейін кґтеру ќарастырылєан. Оєан ќоса, мемлекеттік ќызметте істейтін ер азаматтардыѕ зейнетке шыєу жасын 60 жастан 62 жасќа дейін кґтеру белгіленіп отыр. Айта кету керек, бўєан дейін Литва мен Латвия елдері жјне Еуроодаќтыѕ экономикалыќ кґшбасшы елдерініѕ бірі саналатын Франция мемлекеті зейнет жасын кґтерген болатын. Јлемдік ќаржы даєдарысы басталєан 2008 жылдан бері бірќатар еуропалыќ елдерде ґзіне ќол жўмсаєандардыѕ саны кїрт ґскен, деп хабарлайды ВВС телекомпаниясы. Британдыќ «Ланцет» медициналыќ журналында жарияланєан мјліметтер бойынша, суицидтіѕ ґсу оќиєалары экономикасы даєдарыстан ќатты зардап шеккен елдерде кґп тіркелген. Атап айтќанда, Грекияда 2008 жылы ґз-ґзіне ќол жўмсаєандардыѕ саны 17 пайызєа ґссе, Ирландияда - 13 пайызєа ґскен. Дегенмен, зерттеу авторлары ќолдарындаєы мјліметтердіѕ јлі де жеткіліксіз екенін, сондыќтан да даєдарыстыѕ салдарынан ќанша адамныѕ ґздеріне ќол жўмсаєанын наќты айта алмайтындарын мойындап отыр. Оѕтїстік Кореяныѕ Пхенчхан ќаласы 2018 жылєы ќысќы Олимпиаданы ґткізу ќўќыєына ие болды, деп хабарлайды ВВС телекомпаниясы. Пхенчхан немістіѕ Мюнхен ќаласы мен француздыѕ Анси курортын басып озды. Оѕтїстік Корея Президенті Ли Мен Бек Пхенчхан ќаласыныѕ ґтінішін таныстыру кезінде, 2018 жылєы Олимпиада ойындарын ўйымдастырушыларєа їкімет тарапынан міндетті тїрде ќолдау кґрсетуге ујде берді. «Пхенчхан-2018 - Корея їкіметі їшін ўлттыќ басымдыќ жјне соѕєы 10 жыл бойы солай болып келеді», - деді Оѕтїстік Корея Президенті ґз сґзінде. Осымен ґз кандидатурасын їшінші рет ўсынып отырєан Пхенчхан, бўєан дейін 2010 жылєы Олимпиада ойындарын ґткізу ќўќыєын Ванкуверге, 2014 жылєы Олимпиаданы ґткізу ќўќыєын - Сочиге беріп алєан еді. Ќырєызстанныѕ Ыстыќкґл облысы Ішкі істер басќармасыныѕ бастыєы Жалил Илиппаевтыѕ айтуынша, елдіѕ Бас прокуратурасы облыстыѕ Бостері ауылында жергілікті тўрєындар мен милиция ќызметкерлерініѕ арасындаєы ќаќтыєысты тексеруге кірісті. 4 шілде кїні Ыстыќкґл жаєалауындаєы шипажайлардыѕ бірінде милиция ќызметкерлері мен жергілікті тўрєындардыѕ арасында ќаќтыєыс орын алып, оќиєа салдарынан екі тўрєын жараланєан еді. Јзірге аныќталмаєан себептер бойынша, даудыѕ соѕы жаппай тґбелеске ўласып, ауылдыѕ 400-ге жуыќ тўрєыны «Бішкек-Балыќшы» тас жолын жауып тастайды. «Ќазір тергеу амалдары жїргізіліп жатыр. Кімніѕ дўрыс, кімніѕ бўрыс екені туралы айтуєа јлі ертерек, бўл істіѕ нїктесін тергеу мен сот ќояды», -дейді М.Илиппаев. Бостері ауылында да оќиєаныѕ мјн-жайын тексеруге кґмектесетін комиссия ќўрылып, оныѕ ќўрамына жергілікті 22 тўрєын кіріп отыр, дейді Ыстыќкґл облысы Ішкі істер басќармасыныѕ бастыєы. Интернеттен јзірлеген Б.ЖАПАРОВА.

ÀÓÛËÄÛÍ ÃÀËÀÌÒÎÐÃÀ YÍIËÅÒIÍ ÊYÍI ÆÀÊÛÍ

Бір кездері телефон орнатумен єана айналысып келген «Ќазаќтелеком» компаниясы ќазірде бір сым арќылы телефонмен сґйлесу ќызметімен ќатар, интернетке шыєу жјне заманауи їлгідегі телеарналарды тамашалау мїмкіндігін сыйлап отыр. Таяуда елдіѕ барлыќ аймаќтарында аталєан їш ќызметтіѕ сапасы мен жылдамдыєын арттыратын оптикалыќ-талшыќты желі іске ќосылды. Жаѕа технологияныѕ ќызыєын алєашќы болып пайдаланып кґру мїмкіндігі 1400 павлодарлыќќа бўйырды. Енді абоненттер кеѕ жолаќты интернетке бўрынєыдан ќараєанда он, тіпті жїз есе жылдам ќатынай алады. Аймаќтыќ «Ќазаќтелекомныѕ» жаѕалыєы бўл єана емес. Павлодар облыстыќ филиал 2010 жылдыѕ ќорытындысы бойынша їздік деп танылды. Облыс телекоммуникациялар дирекциясыныѕ бас директоры Асхат Кїзековтіѕ айтуынша, ўсынылатын ќызметтердіѕ сапасы осындай деѕгейге кґтерілді. Облыс јкімініѕ ауылдардаєы мектептер мен кітапханаларды толыќ телефондандыру мјселесі де ескерілуде. Жыл басынан бері 23 мектепке байланыс ќўралы орнатылды, ќалєан 12 білім мекемесі желтоќсанєа дейін жараќталады. Ауылдыќ жерлердегі 99 кітапханаєа да телефон

ќою мїмкіндігі бар. Соѕєы жылдары «Ќазаќтелеком» ауылдыќ мекендерді телефондандыруєа баса мјн беруде. Бјлкім, бўл ќалалыќ жердегі сўраныстыѕ толыќ ќамтылєанын кґрсететін болар. Енді ауылєа мойын бўрмасќа, ондаєы абонентерді кґбейтпеске болмайды. Мамандар сымсыз технология арќылы тек телефон байланысын єана емес, интернетке шыєу мїмкіндігін ќоса ўсынуды кґздейді. Биыл СDMA-450 технологиясына негізделген базалыќ станциялар 9 елді мекенге ќўрылады. Асхат Сјйпиўлыныѕ сґзіне сїйенсек, 2014 жылєа ќарай барлыќ ауылдардаєы ынта білдірушілерге тїгелдей телефон орнатуєа толыќ жаєдай жасалады. Ќалалыќ жерлерде ќазір ID-TV єаламтор арќылы берілетін телехабарлар секілді небір єажайып ќызметтер ўсынылуда. Кґп ўзамай оныѕ да ауылдаєы аєайынєа жетіп ќалары сґзсіз. Баспасґз мјслихатынан кейін «Ќазаќтелеком» филиалыныѕ басшылыєы аймаќтыќ БАЌ ґкілдерін ґткен кјсіби мерекемен ќўттыќтап, сый-сыяпат кґрсетті. Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

СЕМИНАР

ÒÎÆIÐÈÁÅ ÀËÌÀÑÓÄÛÍ ÌÀÍÛÇÛ ÇÎÐ

Жаќында Павлодар ќаласындаєы №35 мектепте «Жоба пјнініѕ мўєалімдеріне арналєан шеберлік технологиясын ќолдану» деген таќырыпта тјжірибелік сабаќ ґтті. Оєан педагог мамандардыѕ семинар ґтті. Оєан шаћар мектептері мен Баянауыл, біліктілігін арттыру институтыныѕ Аќтоєай, Шарбаќты, Ертіс жјне басќа да аудандардаєы тыѕдармандарымен ќатар ќала жјне білім ордаларыныѕ мўєалімдері шаќырылды. ауыл мектептерініѕ ўстаздары да Шараныѕ басты маќсаты - технология пјнініѕ ќатысып, сонда бірден кјсіби шеберліктерін ќыр-сырын жас ўрпаќ бойына жіті тїсіндіріп, дјлелдей білді. Наќтыраќ айтсаќ, тїрлі-тїсті шыєармашылыќ ќабілеттерін дамыту. Осы баєытты ќаєаздардан бўйымдар жасап, оны ґздері кґздеген ўстаздар ќауымы семинар барысында ќорєады. Онда ќала мўєалімдерініѕ кґбі ќолґнер технология пјнін оќытудыѕ тїрлі јдіс-тјсілдері бўйымдарын јкеліп, кґрме ўйымдастырды. жайлы ґз ойларын ортаєа салып, пікір алмасты. Сонымен ќатар, технология пјніне байланысты Сондай-аќ, ќатысушылар назарына оќушылар баяндамалар тыѕдалды. Бўдан кейін таѕдаулы ґздерініѕ авторлыќ жўмыстарын ўсынып, оны шыєармашылыќ топ іріктеліп, алдаєы уаќытта ґтетін ќалай жасаєандарын јѕгімелеп берді. Сол арќылы мўєалімдердіѕ дјстїрлі тамыз кеѕесіне ќатысуєа ўстаздар бір-бірімен тјжірибе алмасты. Бўл ретте жолдама алды. Осы шараныѕ нјтижесінде ќала мен ауыл мўєалімдерініѕ тыєыз ќарым- ќатысушылар кґп маєлўмат алып, шеберліктерін ќатынаста болып, оќушылардыѕ сапалы білім шыѕдай тїсті. алуы жолында аянбай еѕбек етіп жатќанын ерекше Педагог мамандар їшін маѕызы зор осындай атап ґткен жґн. іс-шаралар облысымыздыѕ кґптеген мектептерінде Жалпы, мўєалімдер арасында тјжірибе алмасу ўйымдастырылуда. Жас буынныѕ заман талабына маќсатында ўйымдастырылєан мўндай сай білім алуы їшін ќолєа алынєан бўл игі істер шаралардыѕ ќай-ќайсымыз їшін де берері мол. келешекте де жалєаса берсе - нўр їстіне нўр! Мјселен, їстіміздегі жылдыѕ сјуір айында Баян МАЌАШЕВА, Павлодар ќаласындаєы №23 мектепте технология №35 мектептіѕ мўєалімі, Павлодар ќаласы.

«Сарыарќа самалы» газетініѕ јрбір номері Сіздерге тўраќты јрі уаќытылы жеткізілуі біз їшін аса маѕызды. Газетті тасыпжеткізу ќызметіне байланысты ґтініш-тілектеріѕізді ескере отырып, тґмендегі сауалнамаєа жауап берулеріѕізді сўраймыз: сы з ба ? ты лы ал ып тў ра 1. Га зе тт і уа ќы ле ді? ше ре т же тк ізі 2. Ап та сы на не ре ді? кім же тк ізі п бе 3. Сіз ге га зе тт і ѕызєа ы номері ќолы 4. Газеттіѕ соѕє ріі еді? ер ме но й ќа ол ќа ша н ти ді жј не ізу зе т-ж ур на л же тк 5. По шт ан ыѕ га тола ма ? з іѕі ѕіл кґ іне ќызмет

ЌЎРМЕТТI ОБЛЫС ТЎРFЫНДАРЫ! Енді сіздерде сатып алу, сату, айырбастау, жылжымайтын мїлікті жалєа беруге, жылжымайтын мїлікті айырбастау, кґлік, халыќ тўтынатын тауарлар жґніндегі хабарламаларыѕызды «Регион.kz» облыстыќ газетіне Тегін орналастыруєа тамаша мїмкіндік туды! Ол їшін аталєан газеттегі тегін хабарламалар купонын ќиып алып, оны толтыру керек. Купондар Павлодар ќаласындаєы жарнама мен хабарлама ќабылдайтын бекеттерде мына

Мекенжайымыз:

Осы сауалн амаєа ба йл ан ы ст ы жауаптары ѕызды тґм енде кґрсетілге н мекенж жіберулер іѕізді немес айєа е телефон арќылы ха барласулар ыѕызды сўраймыз.

Павлодар ќаласы, Ј.Марєўлан кґшесі, 102 їй. Маркетинг жјне жарнама бґлімі. Телефондары: 32-09-31, 32-36-82.

мекенжайлар бойынша ќабылданады: Марєўлан к-сі, 102; Кутузов к-сі, 157; «Матадор» дїкені, Сјтбаев к-сі, 27, 8. оф.; Естай к-сі, 40, («Версия» газетініѕ єимаратында); «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Сіздіѕ хабарламаѕыз облысымыздыѕ барлыќ ќалалары мен аудандары тўрєындарына шалынады! Сіздіѕ сауда келісіміѕіз міндетті тїрде жїзеге асады! Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК.


9 шілде, сенбі, 2011 жыл №77 (14714) www.saryarka-samaly.kz

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

3

Бўєан дейін хабарлаєанымыздай, їстіміздегі жылдыѕ 7 шілдесі кїні Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєына» ќарасты «Сарыарќа самалы» жјне «Звезда Прииртышья» облыстыќ газеттерініѕ ќатысуымен «Аймаќ айнасы» (aimak-ainasy.kz) аќпараттыќ порталында «Талапкер2011» деген таќырыпта интернет-конференция ґтті. Оєан С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ ректоры, экономика єылымдарыныѕ докторы, профессор, облыстыќ мјслихат депутаты Ерлан Мўхтарўлы Арын ќатысып, оќырмандар сауалына онлайн режимінде жауап берді. «Аймаќ айнасы» порталыныѕ жїгіртпе жолында хабарлаєанымыздай, аталмыш шараныѕ жазбаша нўсќасын оќырмандар назарына ўсынєанды жґн кґрдік.

ТЕМІРХАН: - Сіз басшылыќ етіп отырєан университетте бір отбасынан 2 немесе одан да кґп студент аќылы топта білім алєан жаєдайда ќандай жеѕілдіктер ќарастырылєан? Жауап: - Осы университетте аќылы білім алатын студенттер їшін бірнеше жеѕілдік тїрі бар.

С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ ректоры

Ерлан Арын:

«ÁIËIÌÃÅ KYØÒÀÐ ÆÀÑÒÀÐ

YØIÍ ÌYÌÊIÍÄIÊ ÌÎË...» кедергілер болмайды. Јрине, білімді жастардыѕ біздіѕ университетте оќыєанын ќолдаймыз, ќуанамыз. Оќу орны – барша студентке ортаќ орда. Ал магистратураны сырттай оќуєа болмайтындыќтан, магистранттарєа жўмыс істеуге рўќсат бермейміз. Нўрсўлуєа айтарым, алдаєы он кїнніѕ ішінде ќўжаттарыѕды јкеп, тапсыра бер. Біздіѕ университеттіѕ магистранты атануыѕа тілектеспін! НАРТАЙ: - Ерлан Мўхтарўлы, мен сізге ґз жерлестерімніѕ атынан шексіз алєыс айтќым келеді. Жуырда єана ауылєа барып, Исабек хазіреттіѕ кесенесініѕ ќўрылысы салынып жатќанын кґрдім. Ол - осы ќўрметке лайыќ, ќасиетті адам. Ґзіѕіз бас болып ќолєа алєан ісіѕіз сауаптан болсын! Жауап: - Рахмет! Исабек Ишан хазіреттіѕ кесенесі Мјшћїр атамыздікі секілді аймаєымыздаєы киелі де кґркем нысандардыѕ бірі болады деп сенемін. Ќазір ќўрылыс жўмыстары ќарќын алуда. Бўл ќайырымды істіѕ жїзеге асуына Мўхит Омаров, Јбілќаќ Тїгелбаев, Жўмабек Ќамзин сынды облысымыздыѕ беткеўстар абзал азаматтарыныѕ да зор їлес ќосќанын атап ґткім келеді. Сонымен ќатар, ґзімніѕ ўжымымдаєы барлыќ педагогтарєа, ќызметкерлер мен студенттерге алєыс айтамын. Олар да ќолдау кґрсетуден аянєан жоќ. МАРАТ: - Мен облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты ретінде ой тастаєым келеді. Кезінде Майќайыѕ жері алтын шыєаратын ґлке еді. Ґзім де сонда он шаќты жыл еѕбек еттім. Алайда, ел маќтанышы болєан осы кентіміздіѕ бїгінгі жайы алаѕдатады. Меніѕше, мўнда жаѕа мектеп салатын уаќыт жеткен сияќты... Жауап: - Майќайыѕда жаѕа мектеп салу ісі жоспарда бар. Облысымызда 5 білім ордасы ќўрылысыныѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттарын дайындауєа республикалыќ бюджеттен 84 миллион теѕге бґлінді. Сондыќтан, алаѕдамаѕыз, амандыќ болса, бір-екі жылдыѕ ішінде майќайыѕдыќ балалар жаѕа мектепте білім алатын болады. ОЛЬГА: - Бір кездері С.Торайєыров атындаєы ПМУ-де ќытай тілін оќытатын курс болєан екен. Болашаќта ќайтадан осындай курс ашыла ма жјне магистратураєа тїскісі келетін студенттерді мемлекеттік тілде дайындайтын арнайы курстар бар ма? Жауап: - Біз осы жылдыѕ ќараша айында Конфуций институтыныѕ ќытай тілін оќыту орталыєын ашуды жоспарлап отырмыз. Ал магистратура мен докторантураєа тїсетін їміткерлер їшін мемлекеттік жјне шет тілдерін оќытатын курс бар. Бўл жґнінде толыєыраќ маєлўмат алу їшін университетке барып, 253-ші кабинеттен маєлўмат алуыѕызєа болады. АЖАР: - Мен 2009 жылы бухгалтерлік есеп негіздері мамандыєы бойынша бакалавр бітіргенмін. Ќазір колледжде жўмыс істеймін. Магистратураєа грантќа тусуіме бола ма, егер болса ќандай талаптар ќойылады?

Жауап: - Сіз 6М050600-Экономика, 6М050700Менеджмент, 6М051100-Маркетинг, 6М050900Ќаржы мамандыќтары бойынша магистратурада оќуєа ќўќыєыѕыз бар. Магистратураєа тїсу їшін тїлектер екі емтихан тапсырады: шет тілі жјне таѕдаєан мамандыєы бойынша. Біріншi емтиханды, яєни шет тілін міндетті тїрде мемлекеттік комиссия ќабылдайды. Сондай-аќ, барлыќ кезеѕде ќабылдау ережелері ќатаѕ саќталынады. Емтихан нјтижелерімен бірге дипломныѕ орташа балы мен єылыми еѕбектер есепке алынады. ЖЈНИЯ: - Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу шарасынан орыс тілін ќоспаєанда 64 балл єана алдым. Сіздіѕ ойыѕызша, грантќа їміткерлік мїмкіндігінен айырылып ќалєан жоќпын ба? Сондай-аќ, ауылдыќ тїлектердіѕ жоєары оќу орындарына тїсуіне жеѕілдік бар ма? Жауап: - Ќазаќстан Республикасыныѕ тїлектерді жоєары оќу орындарына ќабылдау ережелеріне сјйкес, еѕ тґменгі кґрсеткіш 50 балл болып табылады. Сеніѕ грантты ўтып алуыѕ таѕдаєан мамандыєыѕа байланысты. Негізінен, жылдан-жылєа грант саны ґсуде. Бјлкім, баєыѕ жанып кетер, їмітіѕді їзбе. Егер, ауыл мектебініѕ тїлегі болсаѕ, міндетті тїрде 30 пайыз квотаєа ие боласыѕ. Бўл ретте барша ауылдыќ тїлектерге конкурсќа ќўжат тапсырєан кезде комиссия мїшелеріне ауыл мектебін бітіргендіктеріѕді ескертуді ўмытпаѕдар дегім келеді. РАМИЯ: - Мен - Шыєыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініѕ студентімін. Біраќ, ќазір отбасылыќ жаєдайыма байланысты Павлодар облысына келдім. Сіз басќарып отырєан университетте білімімді жалєастырсам ба деймін. Ол їшін не істеуім керек? Ќандай да бір шекттеу бар ма? Жауап: - Біз басќа университеттерден келген студенттерге ешќандай шектеу ќоймаймыз. Тек ќана сіздіѕ мамандыєыѕыз осы оќу орнында болса болды, јрдайым есігіміз ашыќ. Ал мўнда ауысу їшін ґзіѕіз білім алєан университеттіѕ ректорыныѕ ќолы ќойылєан ќўжаттарыѕызды алып келіѕіз, бірден ќабылдаймыз. ЕРКЕГЇЛ: - Мен - їш бала тјрбиелеп отырєан жалєызбасты анамын јрі оралманмын. Басымда баспанам да, тўраќты жўмысым да жоќ.

ТЇЙІН:

Мјселен, сіз айтќандай, бір отбасынан екі бала ќатар білім алатын болса, оныѕ біреуі 50 пайыз жеѕілдікпен оќиды. Сондай-аќ, їздік оќитын студенттерімізге 50 пайыз жеѕілдік ќарастырылєан. Еѕ дўрысы, студенттер ґздері оќитын кафедраларына келіп, университет ўсынєан мїмкіндіктер туралы біліп тўрєандары жґн. МЈДИ: - С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ журналистика факультетіне грантќа тїсу їшін ўлттыќ бірыѕєай тестілеуден шамамен неше балл алу керек жјне республикалыќ, облыстыќ пјн олимпиадаларындаєы жетістіктердіѕ оќуєа тїсуге кґмегі тие ме? Жауап: - Ґткен жылы журналистика мамандыєына ќалалыќ талапкерлер 100, ал ауыл балалары 98 балмен оќуєа тїсті. Негізінен, Ќазаќстан тарихы мен ќазаќ тілі пјнінен алєан балдар есептеледі. Сонымен ќатар, оєан ќосымша екі шыєармашылыќ емтихан бар, яєни ќазаќ тілінен сґйлем талдау жјне шыєарма жазу. Осы екі емтиханныѕ јрќайсысынан 25 балдан 50 балл алуєа болады. Ал республикалыќ жјне облыстыќ олимпиадалардан жетістіктері бар тїлектер жазбаша емтиханнан босатылады. Таєы бір айта кетерлігі, јке-шешесі жоќ немесе аз ќамтамасыз етілген отбасыныѕ балалары їшін аудан јкімдері тарапынан грант бґлінуі мїмкін. НЎРБОЛАТ: - Бірыѕєай ўлттыќ тестілеуден 89 балл жинадым. Таѕдау бойынша алынєан пјнім – физика. Грант иегері атануыма мїмкіндік бар ма? Егер, бар болса, ќандай мамандыќты таѕдаєаным жґн? Жауап: - Нўрболат, сен таѕдаєан физика пјні техникалыќ мамандыќтарєа тїсуіѕе негіз болады. Јрине, бјрін конкурс нјтижесі шешеді. Біраќ, мемлекеттік білім грантына ќол жеткізе алмаєан жаєдайда аќылы білім алуыѕа болады. Сґз басында айтып кеткендей, біздіѕ университетте аќылы білім алатын студенттерге кґп жеѕілдіктер ќарастырылєан. Тіпті, 2-курстан кейін грантќа ауысып кетіп жататын їлгілі жастарымыз да баршылыќ. НЎРСЎЛУ: - Мен жуырда Алматы ќаласындаєы бір жоєары оќу орнын бітіріп, «Информатика» мамандыєы бойынша диплом алдым. Ґзім Павлодар ќаласында туып-ґскендіктен, енді осында магистратураєа оќуєа тїскім келеді. Алайда, бўл жаќта «ґз» тїлектеріне бїйрегі бўрылып кете ме деген кїмјнім де жоќ емес. Десе де, баєымды сынауєа бел байладым. Сол їшін ќўжаттарды ќашан тапсыру керек жјне мўнда оќу мен жўмысты ќатар алып жїруге мїмкіндік бола ма? Жауап: - Бірден айта кетерлігі, біздіѕ университетте студенттер мен талапкерлерді тўрєылыќты жеріне, бітірген оќу орнына ќарап алалау, кемсіту деген жоќ. Емтихан кезінде арнайы мемлекеттік комиссия жўмыс істейді јрі республикадаєы ешбір жоєары оќу орны магистратура гранттарын їлестіру ісіне ќатыса алмайды. Сондыќтан, бўл жаєынан ешќандай

Ќызым биыл 11-ші сынып бітіріп, ЎБТдан 84 балл алды. С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ журналистика мамандыєына ќўжаттарын тапсырды. Ал шыєармашылыќ емтиханыныѕ нјтижесі јлі шыќќан жоќ. Бўл мамандыќќа конкурстыѕ жоєары екенін естідім. Егер, ќызым грантќа іліне алмай ќалса, сіздіѕ тарапыѕыздан кґмек бола ма? Оралман жастардыѕ білім алуына їнемі ќолдау кґрсетіп жїргеніѕізді білемін. Жаќсылыєыѕыз Алладан ќайтсын! Жауап: - Мўндай балаларєа ќолымыздан келгенше кґмектесеміз. Јсіресе, оралмандарєа деген кґзќарасымыз оѕ, тіпті, университет тарапынан бірнеше оќу грантын да бґлгенбіз. Сондыќтан, бўл талапкер грантќа тїсе алмай ќалса, 20 тамыз кїні тікелей меніѕ ќабылдауыма келсін, їш баланы жалєыз тјрбиелеп отырєан ананыѕ ґтінішін аяќасты ќалдырмаймыз. Таєы бір айта кетерлігі, мемлекеттік тапсырыста оралмандарєа арналєан жеке гранттар ќарастырылєан. Оралман жастарымыз осы мїмкіндіктерді жіберіп алмаєандары жґн. Біраќ, конкурсќа ќатысуєа міндетті. РУСЛАН: - Интернеттен елдегі жоєары оќу орындарыныѕ саны ќысќартылуы мїмкін деген аќпарат оќыдым. Шынымен де солай болып жатса, біз білім алып жатќан университеттіѕ, яєни С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ жаєдайы ќандай болады? Жауап: - Јрине, лицензиялыќ талаптарєа сјйкес келмейтін јрі білім беру саласындаєы заѕнамаларды саќтамайтын оќу орындары жабылуы мїмкін. Осы орайда, Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ ќатаѕ талап ќойып отырєаны ґте орынды. Ал біздіѕ университетте барлыќ талаптар саќталєан јрі елдегі беткеўстар беделді жоєары оќу орындарыныѕ бірі болєандыќтан, ешќандай да ќауіп жоќ. ЖАНАР: - Мен - Б.Ахметов атындаєы Павлодар педагогикалыќ колледжініѕ тїлегімін. Биыл С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ сырттай оќу бґліміне тїсіп, жоєары білім алєым келеді. Алайда, келесі жылы сырттай оќу бґлімдері жабылады деп естідім. Бўл шындыќ па? Жауап: - Ќазіргі уаќытта ќолданыста жїрген ережелерге сјйкес, кейбір мамандыќтар бойынша сырттай жоєары білім алуєа тыйым салынєан. Біраќ, сіз педагогикалыќ мамандыќтыѕ иегері болєандыќтан, орта кјсіби біліміѕізді жоєарылату маќсатында сырттай бґлімге оќуєа тїсуге ќўќыєыѕыз бар. АНТОН: - Мемлекеттік оќу гранты бойынша конкурсќа ґтініш ќабылдау науќаны ќашан басталады? Жауап: - Мемлекеттік грант бойынша конкурсќа ќатысатын талапкерлердіѕ ґтініштерін осы жылдыѕ 23-31 шілдесі аралыєында ќабылдаймыз.

Интернет-конференция барысында оќырмандардан 50-ге жуыќ сауал келіп тїсті. Оныѕ он шаќтысы алдын ала облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ редакциясына келіп тїскен сауалдар болатын. С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ ректоры Ерлан Арын барлыќ сауалєа толыќ јрі ќанаєаттанарлыќ жауап берді. Атап ґтерлігі, веб-порталдаєы «Талапкер-2011» таќырыбындаєы интернетконференцияныѕ аѕдатпасы жарияланєан бґлімге бір аптаныѕ ішінде 4500-ге тарта оќырман кірген екен. Олардыѕ ќатарында Ќазаќстаннан-- 3722, Ресейден-258, Германиядан-34, Їндістаннан-36, Америка ќўрама штатынан 10 адам бар. Ал интернетконференция ґтіп жатќан кезде, яєни, саєат 11.00-13.00 аралыєында 483 адам порталєа кіріп, шара барысымен таныс болып отырєан. Демек, интернет пайдаланушылардыѕ арасында осы мјселеге ќызыєушылыќ танытќандардыѕ кґп екендігі байќалады. Интернет-конференция соѕында Ерлан Мўхтарўлы ќос газеттіѕ тілшілері ќойєан сауалдарєа да тўшымды жауап берді. «Аймаќ айнасы» веб-порталында осымен їшінші рет ўйымдастырылып отырєан шара оќырмандар кґѕілінен шыєуда. Нўржайна ШОДЫР. Суретті тїсірген: Вл.Бугаев.


4

9 шілде, сенбі, 2011 жыл №77 (14714) www.saryarka-samaly.kz

СТАТИСТИКА

ДЕРЕКТЕР МЕН ДӘЙЕКТЕР Облыстық статистика департаменті ұсынған мәліметтер

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 2010 жылы Павлодар облысы бойынша барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар арасындағы қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындар 12,2 млрд. теңгені құрады. Ағымдағы шығындар құрылымында су ресурстарын қорғауға – 33,1%-дан, атмосфералық ауаны қорғауға – 53,6%-дан, өндіріс және тұтыну қалдықтарының ластануынан жерді қорғауға – 12,9%-дан, жерді қайта құнарландыруға – 0,4%-дан келеді. Қоршаған ортаны қорғау бойынша негізгі құралдарды күрделі жөндеуге жұмсалған шығындар 0,8 млрд. теңгені құрады. Күрделі жөндеуге жұмсалған шығындардың жалпы көлемінен 46,1%-ы – су ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғауға, 41%-ы – атмосфералық ауаны қорғау бойынша үймереттерді жөндеу және орнатуға жіберілді. 2010 жылы Павлодар облысы бойынша барлық тұрақты көздерден шығатын ластайтын заттардың саны 14 млн. тоннаны құрады. Олардың деңгейі 2009 жылмен салыстырғанда 4,3%-ға көбейді. Облыс кәсіпорындарымен ластайтын заттардың 95,9%-ы, немесе 13,4 млн. тоннасы ұсталды және зарарсыздандырылды. Облыс атмосферасына тазарту, зарарсыздандыру және кәдеге жаратудан кейін 572 мың тонна ластайтын заттар шығарылды, бұл 2009 жылға қарағанда 2%-ға артық көрсеткіш. Оның 64,2%-ын – газ тәрізді және сұйық заттар, ал 35,8%-ын қатты заттар құрайды. Атмосфералық ауаның негізгі ластаушылары электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау кәсіпорындары болып табылды, жалпы шығарылымның көлемінде олардың үлесі 63,3%-ды құрады, сондайақ, өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарымен 36,4% ластайтын заттар шығарылды.

ХАЛЫҚТЫҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУЫ 2011 жылдың 1 тоқсанындағы Павлодар облысының экономикасында жұмыспен қамтылған халықтың саны 415,3 мың адамды құрады, оның ішінде 76,4%-ын – жалдамалы қызметкерлер, ал 23,6%-ын – өздігінен жұмыспен қамтылған қызметкерлер құрады. 2010 жылдың 1 тоқсанына қарағанда өздігінен жұмыспен қамтылғандардың саны 2,6%-ға өсті. Өздігімен жұмыспен қамтылғандардың құрылымы келесідей бөлінді: жұмыс берушілер – 6,3%-ды, жұмыс істейтіндер – 92,4%ды, отбасылық кәсіпорындардың ақысы төленбейтін қызметкерлері – 1,3%-ды құрады.

ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ТАБЫСЫ МЕН ШЫҒЫСЫ Тұтынуға пайдаланылған табыс мөлшері облыс бойынша орташа жан басына шаққанда бір ай ішінде 26824 теңгені, сонымен қатар, бір ай ішінде ауылдық жерде 23553 теңгені, қалалық жерде 28320 теңгені құрады. Тұтынуға жұмсалған табысты қалыптастыру негізінен ақшалай табыс есебінен жүзеге асырылды, олардың үлесіне жалпы табыстың 93,1%-ынан келеді, ал қалған 6,9%-ы – жеке шаруашылықта өндірілген өнім есебінен жүзеге асырылды. Күнкөрістің ең төменгі деңгейі шамасынан төмен табысы бар халық үлесі 5,1%-ды құрады, оның ішінде ауылдық жерде – 9,2%-ға, ал қалалық жерде – 3,2%-ға тең болды. 2011 жылдың 1 тоқсанында халықтың орташа жан басына шаққандағы ақшалай шығысы бір айда 24961 теңгеге жетті (қалалық жерде – 27387 теңге, ал ауылдық жерде – 19655 теңге). Халықтың ақшалай шығысы құрылымындағы 90,7%-ы тұтыну тауарлары мен қызметтерді сатып алуға, 4,1%-ы туыстарға, таныс адамдарға материалдық көмек көрсетуге, алимент төлеуге, 5,1%-ы несие және қарызды төлеуге, 0,1%-ы салық және төлемдерге жұмсалған.

ҒЫЛЫМИТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯ 2010 жылдың 1 қаңтарына ағымдағы есеп бойынша Павлодар облысының халық саны 746,2 мың адамды құрады. Бұл 2010 жылдың 1 қаңтарына қарағанда 0,2%-ға артық. Облыс халқының көбі (68,6%-ы) қалалық жерде тұрады. Халық санының өзгеруіне екі фактор ықпал етеді – көші-қон және халықтың табиғи қозғалысы. 2010 жылы табиғи өсім облыстың барлық аймақтарында байқалды және 4001 адамды құрады. Көші-қон айырымы минус 2229 адам болды.

2010 ЖЫЛЫ ТІРКЕЛГЕН НЕКЕ ЖӘНЕ АЖЫРАСУ САНЫ 2010 жылы Павлодар облысында 6484 неке және 2747 ажырасу тіркелді. 2009 жылмен салыстырғанда тіркелген неке қию саны 4%-ға, ал ажырасу саны – 3,6%-ға артты. Неке қию мен ажырасудың коэффициенті 1000 адамға 8,7 неке және 3,7 ажырасуды құрады. 1000 тіркелген некеге 423 ажырасу келеді. Ажырасулардың едәуір бөлігі некеде 5 жыл тұрған отбасылық жұптарға тиесілі (жалпы ажырасу санының 32%-ы).

2010 ЖЫЛЫ 98,8 МЫҢ ТУРИСТКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛДІ 2010 жылы Павлодар облысының 98,8 туристке қызмет көрсетілді, соның ішінде туристік фирмаларымен 13,5 мың адамға, немесе жалпы қызмет көрсетілген туристер санынан 13,7%-ына қызмет көрсетілді, ал басқа да орналастыру объектілерінің (қонақ үйлер және демалыс аймақтары) үлесіне туристердің 86,3%-ы келеді. Сапарлар мақсаттары бойынша келесідей бөлінді: демалыс, үзіліс және бос уақытты өткізу мақсатымен туристердің 87,5%-ы жолға шықты, сондай-ақ коммерциялық мақсаттағы шоп-турлар – 6,5%ды, туыстарға, таныстарға бару –3%-ды, іскерлік, кәсіби мақсаттағы және дін сапарлары – 1,9%-дан, емделу – 1,1%-ды құрады. Сонымен қатар, туристік фирмалармен тек сыртқы және ішкі туризмдерге қызмет көрсетілді. Сыртқы туризм бойынша туристердің 61,7%-ы ТМД-дан тыс елдерді таңдады. Облыс тұрғындарынан Түркияға – 4788 адам, Қытайға – 1032, БАЭ – 618, Германияға – 317, Тайландқа – 372, Мысырға – 273, Чехияға – 152 адам барып қайтты.

2010 жылы Павлодар облысында ғылыми зерттеумен және әзірлемелермен 9 кәсіпорын айналысты, олармен орындалған жұмыстардың көлемі 335,8 млн. теңгені құрады. Ғылыми-техникалық қызметтің басты бағыты ғылыми зерттеулер болды, орындалған көлемдегі олардың үлесі 56,5%-ды құрады, оның ішінде кәсіпкерлік сектордағы кәсіпорындардың үлесіне 68,2%-ы келеді. Қосалқы зерттеулердің үлесі 55%-ды, немесе 186,3 млн. теңгені құрады. Негізгі бөлігі кәсіпкерлік сектордағы кәсіпорындармен орындалды – 69,4%, мемлекеттік сектордағы кәсіпорындарға – 20,1%-ы, ал жоғары кәсіби білімге – 10,5%-ы келеді. Негізгі зерттеулерді тек жоғары кәсіби білім секторы орындады, осы зерттеу саласының ғылыми-техникалық жұмыстардың жалпы көлеміндегі үлесі 1%-ды құрады, немесе 3,4 млн. теңгеге жетті. Ғылыми-техникалық әзірлемелердің көлемі 41,6%-ды, немесе 139,6 млн. теңгені құрады. 6,5 млн. теңгеге, немесе 1,9%-ға ғылыми-техникалық қызмет көрсетілді. Ғылыми зерттеулер және әзірлемелермен айналысқан қызметкерлердің саны 187 адамды құрады, соның ішінде 126 зерттеуші-маман, олардың ішінде ғылым докторы ғылыми дәрежесі барлар – 14 және ғылым кандидаты – 49 адам.

ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ ДЕҢГЕЙІ 2011 жылдың қаңтар – наурызында Павлодар облысының ірі және орта кәсіпорындарындағы бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 68488 теңгені құрады, оның өсуі 16,2%. Нақты жалақы 8,1%-ға көтерілді. Аумақтық бөліктегі ең жоғары жалақы Ақсу қала әкімдігінде – 76428 теңге, Екібастұз қала әкімдігінде – 74605 теңге және Павлодар қала әкімдігінде – 69545 теңге көлемінде қалыптасты. Ал ең төмен жалақы Ертіс және Шарбақты аудандарының қызметкерлеріне – 40047 және 39635 теңге сәйкесінше есептелді.

CУ КӨЛІКТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІ Павлодар облысында өзен көліктерімен тасымалданған жүктердің көлемі 2010 жылы 0,5 млн. тоннаны құрады. Жалпы жүктер көлемінде халықаралық тасымалдаулар 14,5%-ды құрады, қалған тасымалдаулар облыс аумағында жүзеге асырылды. Жүк айналымы 52 млн. тонна-километр мөлшерінде қалыптасты. Саяхаттық-серуендеу теплоходымен 51,5 мың жолаушылар тасымалданды. Жолаушылар айналымы 0,5 млн. жолаушы-километрді құрады.

Облыстық статистика департаменті.


ЈЛЕУМЕТ Биыл тўєырлы Тјуелсіздігімізге 20 жыл толады. Жиырма жылда ќазаќ елі адам танымастай ґзгерді. Ќалаларда зјулім єимараттар бой кґтеріп, ауылдаєы аєайынныѕ шаруасы алєа басты. Аќтоєай ауданы, Ќожамжар ауылыныѕ тўрєындары «елді мекендегі Ж.Тіленшин атындаєы орта мектептіѕ жеткен жетістіктері ел тјуелсіздігімен тыєыз байланысты» дейді. Орта мектеп - аудандаєы белді білім ордаларыныѕ бірі. 1982 жылы бой кґтерген білім єимараты 624 оќушыєа арналып салынєан. Мўнда екі жїзден аса оќушы білім алады. Биылєы жылы 26 тїлек алтын ўя мектебімен ќоштасты.

9 шілде, сенбі, 2011 жыл №77 (14714) www.saryarka-samaly.kz

ТАЛАПТЫ ЎЛ-ЌЫЗДАР БАРШЫЛЫЌ

Білім ошаєында білгірлігімен, алєырлыєымен алєа озєан шјкірттер де баршылыќ. Осы мектептіѕ 9сыныбында оќитын Тўяќ Едіге аудандыќ, облыстыќ пјн олимпиадалары мен тїрлі байќаулардыѕ жеѕімпазы. Ол ґткен жылы «Тіл – білім кілті» атты облыстыќ байќауда жїлдемен оралды. Нўрлыбек Шјмшиден де мектеп намысын облыстыќ деѕгейдегі пјн олимпиадаларында абыроймен ќорєап жїр. География пјнініѕ мўєалімі Мўратбек Мјниўлыныѕ жетекшілігімен облыстыќ байќауларда жїлде еншілеген Нўрлыбек Мектеп директоры Н.Жїсіпов. ўстаздарыныѕ сенімін аќтауда. Ал јсем дауысымен дїйім жўрттыѕ назарын жаулап алатын Назарбек Займолда болса, облыстыќ јн байќауларыныѕ дипломанты. Жансая Кјрім мен Жадыра Серік - жас ґнерпаздар арасындаєы облыстыќ «Айналайын» фестивалініѕ жїлдегерлері. Мектеп мўєалімдері осы жеткіншектердіѕ келешегінен їміт кїтеді. Директордыѕ тјрбие жўмысы бойынша орынбасары Динара Саєынованыѕ айтуынша, Ж.Тіленшин атындаєы мектеп аудан кґлеміндегі мјдени шараларєа белсене ќатысады. «Јсіресе, домбыра їйірмесіне баратын оќушылар ўлттыќ аспаптыѕ ќўлаєында ойнайды. Оларды аудан жўртшылыєы тегіс таниды», - дейді ол. Мектепте спорт саласы да айрыќша ќарќынмен алєа басуда. Мўнда кґп жылдан бері бокс їйірмесі жўмыс істеп келеді. Їйірме жетекшісі Руслан Бекеновтіѕ а й т у ы н ш а , болашаєынан зор їміт кїттіретін жасґспірімдер баршылыќ. «Жыл ґткен сайын їйірменіѕ ауќымы ўлєайып келеді. Мўнда жаттыєуєа ниет білдіргендердіѕ де саны ќатарымызєа ќосылуда. Білім ордасыныѕ кґбеюде. Бїгінде їйірме ќўрамына Жамбыл, Абай жјне Кубань ґз шјкірттерініѕ мектептері кіреді. Мектептердіѕ бјрінде жетістігіне куј болып ауыл балаларына арналєан шаєын отыр. Мерхат Кеѕес, орталыќтар ашылды. Былтырєы жылдыѕ Баќытжан Ґміржан, ќазан айында республикалыќ бюджеттен Дархан Баян, Баймўрат 5 миллион теѕге ќаржы бґлініп, Кеѕес секілді оќушылар лингафон-мультимедиялыќ кабинет о б л ы с т ы ќ , ашылды. Сондай-аќ, 11 су жаѕа республикалыќ компьютер пайдалануєа берілді. жарыстарда жеѕіспен Компьютерлердіѕ барлыєы интернет оралуда. Мерхат Кеѕес желісіне ќосылєан»,- деді Нўрлыбек кґктемде Ќостанай ќаласында ґткен Тґлеубайўлы.

ÁÅÄÅËÃÅ ÈÅ ÁIËIÌ ÎÐÄÀÑÛ

Мектептіѕ негізгі ерекшелігі – мўєалімдердіѕ басым бґлігі жастар. Білікті мамандар жеткілікті. Білім ордасын аудан бойынша еѕ жас мектеп директорларыныѕ бірі – Нўрлыбек Жїсіпов басќарады. Ќожамжар ауылында туып-ґскен ол: «Ґзімніѕ алтын ўя мектебімде ќызмет ету мен їшін - їлкен баќыт»,- дейді. «Павлодар облысында Кеѕес ґкіметініѕ орнауына їлес ќосќан революционерлердіѕ бірі Жармўхамед Тіленшинніѕ есімін иеленген білім ордасында ўстаздыќ ету - кім-кімніѕ болмасын арманы. Осында жўмыс жасап жатќаныма їш жылдыѕ жїзі болды. Мектебіміз аудан, облыс кґлемінде беделге ие. Биылєы ўлттыќ бірыѕєай тестілеу шарасында бірќатар оќушыларымыз жїз ўпайдан артыќ жинады. Тїлегіміз Арайлым Айбекова 114 балл еншілесе, Јділет Їмбетов 111 сўраќќа дўрыс жауап берді. Сол секілді, Айымжан Асайынова мен Ќўсни Ўлжан жїз ўпайдан асырып жинады. Мектепте 44 мўєалім жўмыс істейді. Зейнеп Шјріпова, Балтабай Бекбауов, Гїлсара Ќамзинова, Мјнзиля Аужанова секілді ўстаздарымыз оќушыларєа сабаќ беруде бїгінгі заманныѕ озыќ технологияларын ўтымды пайдаланады. Олар баптаєан оќушылар облыстыќ пјн олимпиадаларында Аќтоєай ауданыныѕ атын їнемі шыєарады. «Дипломмен – ауылєа» баєдарламасы бойынша жас мамандар да

Ќ

азаќстан Республикасы тјуелсіздігініѕ жиырма жылдыєы ќарсаѕында мемлекеттік бюджеттіѕ кіріс жаєын ќўрайтын негізгі тўтќаларыныѕ бірі салыќ ќызметі де ґзініѕ жиырма жылдыєын ќарсы алуда. Тарихи ґлшеммен алсаќ - бўл ќысќа єана мерзім, алайда біздіѕ еліміздіѕ ќол жеткізген табыстарына ќарасаќ ўлан асыр биіктікке кґтерілді, экономикасы ќарќынды дамып келе жатќан алдыѕєы ќатарлы елдердіѕ бірі болды. Еліміздіѕ салыќ органдары да ґзініѕ жиырма жылдыќ тарихында екпінмен алєа басып, мемлектіміздіѕ дамуына ґз їлесін ќосуда. Ќазаќстанныѕ салыќ ќызметі ќазіргі уаќытта ґзініѕ жаѕа даму кезеѕін ґткізуде: јрі ќарай табысты жўмыс жїргізуге баєытталєан бірќатар ґзгерістер ґткізілді. Тїсімніѕ кґбеюі, Салыќ кодексініѕ халыќаралыќ стандартќа сјйкестендірілуі, реформаныѕ дўрыс баєытта жасалынып келе жатќандыєыныѕ дјлелі. Дїниежїзілік Doing business 2009 банкісі рейтінгініѕ «салыќ тґлеудіѕ жеѕілділігі» кґрсеткіші бойынша біздіѕ мемлекет 49-орында. Бўл бўрынєы кеѕес кеѕістігіндегі мемлекеттердіѕ арасындаєы еѕ жоєарєы кґрсеткіш. «Тарихын білмеген болашаєын білмейді» деген сґз бар. Ќазаќстан Республикасы салыќ ќызметініѕ ќўрылу тарихы Ќазаќ ССР-ы Президентініѕ 1991 жылы 9-шілдедегі «Ќазаќ ССР-ніѕ Мемлекеттік салыќ ќызметін ќўру туралы» №380 Жарлыєы ќабылданєан кїннен басталады. Жаѕа ќўрылєан мемлекеттік салыќ ќызметініѕ негізгі міндеттері болып – салыќ жјне бюджетке тусетін басќа да тґлемдердіѕ толыќ жјне уаќытында тїсуін, салыќ заѕнамаларыныѕ саќталуын ќамтамасыз етуді баќылау, салыќ тґлеушілерге салыќ жјне басќа да тґлемдерді тґлеу міндеттері мен олардыѕ ќўќыќтарын тїсіндіруі болып табылды. Павлодар облысыныѕ салыќ инспекциясы 1991 жылы 1 ќазанда облыстыќ ќаржы басќармасынан бґлініп шыќты. Павлодар облысы салыќ ќызметініѕ ќўрылу бастамасында облыстыќ салыќ органыныѕ алєашќы басшылары Бочин Виктор Захарович жјне Нўрпейісов Ќайрат Айтмўхамбетўлы тўрды, кейіннен ведомствоны Јлиаќпар Ќайролла Теѕдікўлы, Јбеев Баќытжан Сјдуаќасўлы, Тјуірбеков Ораз Ќайсаўлы, Ашуов Ќайрат Зекенўлы, Бекбердиев Аќжігіт Лесўлы басќарды. Ќазіргі уаќытта облыстыѕ салыќ ќызметін Абдуллаев Ќалил Насўрлаўлы басќаруда. Аталєан басшылардыѕ јрбірі облыстыѕ салыќ ќызметініѕ ќўрылып дамуына айтарлыќтай їлес ќосты. Кґпшілігі бїгінгі кїндері де ґз жўмыстарын мемлекеттік ќызметте жалєастыруда. Осы уаќытта бірнеше рет ведомстволыќ баєыныштылыќ ґзгеріп, тиісінше ќўрылымдыќ ґзгерістер болды. 2008 жылєы маусым айынан бастап Облыстыќ салыќ комитеті Ќазаќстан Республикасы Ќаржы Министрлігініѕ Салыќ департаменті, ал ќалалыќ жјне аудандыќ салыќ комитеттері салыќ басќармалары болып ґзгерді. Салыќ ќызметініѕ тарихындаєы, жалпы салыќ

саясатын дамытуда кїрделі јсерін тигізген, салыќ ќызметі мен салыќ заѕнамалары базасыныѕ статусын бекіткен негізгі уаќиєалар мыналар болды: - 1991 жылы ЌР-ныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ жїйесі туралы» заѕын енгізу; 1995 жылы ЌР-ныѕ «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» заѕын енгізу; 2001 жылы тїбегейлі жаѕартылєан заѕды ќўжат - Ќазаќстан Республикасыныѕ Салыќ кодексін енгізу.

САЛЫЌ ЌЫЗМЕТІНЕ - 20 ЖЫЛ

техникалыќ ќызметкерлері де ќол жеткізген салтдјстїрлерді осы кїні жалєастыруда. Кґп жылдарєы салыќ ќызметіне ґз їлесін ќосып ќол жеткізген табыстары їшін салыќ органдарыныѕ кґптеген ќызметкерлері Облыс Јкімініѕ ќўрмет грамоталарымен, Алєыс хаттарымен, Ќазаќстан Республикасы Ќаржы Министрініѕ, Ќаржы Министрлігі Салыќ комитетініѕ, Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ грамоталарымен марапатталды, «Салыќ ќызметініѕ їздігі» атаєына ие болды.

ЌАЗЫНАЄА

ÒYÑÊÅÍ ÊÀÐÆÛ ÌÎË

Салыќ ќызметініѕ ќўрылу бастамасында тўрєан, ќазіргі уаќытта ќўрметті демалыстаєы біздіѕ ардагерлеріміз: Черный Михаил Павлович, Ќасенова Айман Тоќтаєанќызы, Хорольская Лидия Вениаминовна, Башпаев Єаллем Ысќаќўлы, Гуляйкина Галина Петровна, Ќалиханова Камал Ќалиханќызы, Асайын Баќыт Бипаќызы, Ќалымбаева Ќамила Раќанќызы, Кјрібаева Єалия Жауєаштыќызы, Бекова Ќанаєат Мўхамедияќызы, Мамешова Хашкен Кјрімтайќызы, Ивко Вера Николаевна, Шаєманова Дјмеш Ержанќызы, Асылбекова Жўмагїл Ќадырќызы, Шмидт Надежда Николаевна, Ноєаева Мўхтарима Шайсултанќызы. Міне, осы адамдар ґзініѕ ґмірде жинаєан мол тјжірибелерін жас мамандарєа беріп, баќылауэкономикалыќ жўмыстарды жетілдірудіѕ негізін ќалауєа ґз їлестерін ќосты жјне бїгінгі кїндері аса маѕызды болып отырєан талдау жўмыстарыныѕ негіздерін ќўрды деуге болады. Салыќ ќызметініѕ ќўрылєан кїнінен бастап бїгінгі кїнге дейін еѕбек етіп келе жатќан облыстыќ аппараттыѕ ќызметкерін де атап ґткен жґн, олар: Стронина Галина Петровна, Зјбиев Ешмўќамет Ахметўлы, Юров Алексей Васильевич, Оспанова Айгерім Мўхаммедќызы, Смашная Наталья Михайловна, Акижаев Жўмакелді Мїрсјлімўлы, Жанбаева Алтын Балабекќызы, Ќасымов Маулетжан Кјрімжанўлы, Тґлендинова Алтынжан Саєындыќќызы, Бўќаев Марат Миртайўлы, Сарсенбаев Сергей Ќабиденўлы, Оспанов Кўнанбай Ќапезўлы, Жабаєинова Кїлшира Салаубекќызы. Бўлар, кґпжылдыќ тјжірибесі бар ардагерлер бїгінгі кїнделікті жўмыстарында да атаулы їлестерін ќосуда. Облыстыќ аппараттыѕ ќазіргі оперативтік жјне

Салыќ ќызметініѕ ќўрылєанынан бері 20 жыл ґтті. Осы уаќытта сапалы салыќ жїйесін ќўру барысында орасан зор жўмыстар атќарылды. Бїгінгі кїні Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ жїйесі ТМД аумаєында алдыѕєы ќатардаєылардыѕ бірі. Салыќ мјдениеті едјуір кґтеріліп, кґрсетілетін салыќ ќызметтерініѕ сапасы жаќсартылып, олар туралы ќоєамды аќпараттандыру ќамтамасыз етілуде. Аќпараттыќ технологиялар енгізіліп, стратегиялыќ міндеттер жедел де сапалы шешілуде, жылдан жылєа бюджетке тїсетін салыќтар мен басќа да міндетті тґлемдердіѕ кґлемі ґсуде. Жыл сайынєы болжамдар кґрсеткіштері орындалып, ел ќазынасын толтыруда. Салыќ органдары 2010 жылдыѕ жјне 2011 жылдыѕ бірінші тоќсаныныѕ ќорытындысы бойынша Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті республика облыстарыныѕ арасында їшінші орынды иеленуде. Салыќ органдарыныѕ ќўзыретіндегі кірістер бойынша 2011 жылдыѕ болжамдыќ кґрсеткіштері (2011 жылдыѕ 1 шілдесіне) 118,3 пайызєа орындалды, соныѕ ішінде жергілікті бюджет бойынша 121,2 пайыз. Егер, 1991 жылы - 2 миллион тїсім тїссе, 1999 жылы – 18,3 миллиард теѕге, 2010 жылы ол сома 137,1 миллиард теѕгені ќўрады. Ґткен 10 жыл ішінде де жергілікті бюджетке тїсім едјуір ґсті (рубль эквивалентінен ќайта есептегенде) , егер 1999 жылы оныѕ сомасы 5,1 миллиард теѕге ќўрса, 2010 жылы – 46,7 миллиард теѕге болды, яєни 9 есе ґсті. Облыс экономикасында , аумаќтыѕ экономикасына оѕ јсерін тигізетін шаєын жјне орта бизнестіѕ де тўраќты ґсуі байќалады. Ґз

5

республикалыќ турнирде жеѕімпаз атанды. Сонымен ќатар, білім ордасында баскетбол, тоєызќўмалаќ, їстел теннисі, футбол їйірмелері демалыс уаќыттарында да жўмыс атќаруда. Мектеп оќушылары мен ўстаздары ґз кїштерімен ќыс мезгілінде шайбалы хоккей алаѕын тўрєызєан. «Ќыстыѕ кїні бґлімшелерден келген балалар автобусты кїтіп кґп жїреді. Сол кезде хоккей алаѕында ойнап, конькиді ермек етеді. Аудандыќ бюджеттен коньки алуєа жеткілікті ќаражат бґлінген»,- дейді мектеп директоры.

КҐНЕ ТАРИХТЫЅ КУЈСІНДЕЙ Ўлы Отан соєысы жјне ауєан соєысыныѕ ардагерлеріне арналєан мектеп ішіндегі музей - кґне тарихтыѕ кујсіндей. Мўнда Ќожамжар ауылынан соєысќа аттанєан ауыл азаматтарыныѕ суреттері ілінген. Ґкініштісі, олардыѕ кґбісі арамызда жоќ. Кеѕес Одаєыныѕ батырлары Павел Дубовой, Махмет Ќайырбаев пен Серікбай Мїткеновке арналєан бўрыштар жас ўрпаќќа ќайрат, жігер беріп тўрєандай. Жоєарыда аталєан батырлардыѕ ќолданєан жеке заттары да осында ќойылєан. Мўндаєы жјдігерлердіѕ еѕ ќўндысы – ауылдыѕ маѕындаєы Ертіс ґзенініѕ жаєасынан табылєан кґне жануарлардыѕ сїйектері. «Музейде бўрыннан тўрєан жјдігерлерді жуырда облыс орталыєынан арнайы мамандар келіп, зерттеу жўмыстарын жасау їшін ќалаєа алып кетті. Олардыѕ айтуынша, бўл сїйектердіѕ тарихы тереѕде жатыр. Мамандар осы жўмысты аяєына дейін жеткіземіз деп отыр»,- дейді Нўрлыбек Жїсіпов. Тіленшиндіктер облыс, аудан кґлемінде аты шыєып жїрген тїлектерімен маќтанады. Бўл ретте алдымен ел игілігі їшін жасалєан ќыруар іске мўрындыќ болєан Жўмабек Ќамзинніѕ есімі аталады. Музейде Ж.Ќамзинніѕ Ресей жерінен јкелген жјдігерлері бар. Оныѕ ішінде ќазаќтыѕ батыр ќыздары Јлия мен Мјншїктіѕ, даѕќты жерлесіміз Јбілќайыр Баймолдин жерленген жердіѕ бір уыс топыраєын ерекше атап ґтуге болады. Музейдіѕ тґрінен орын алєан ќўнды жјдігерлер жас ўрпаќќа жеѕіс нўрын шашып тўрєандай јсер ќалдырады. Алтын ўя мектептіѕ орны кімге болмасын ыстыќ. Ќожамжарлыќтар да ґздерініѕ сїйікті білім ошаќтарын жаќсы кґреді. Мектеп ўжымы жеткен жетістікке бірге марќайып, бірге шаттанады. Алыстаєы ауылєа айрыќша кґѕіл бґліп отырєан Елбасыныѕ салиќалы саясаты биік белестерге бастары сґзсіз. Фархат ЈМІРЕНОВ, Ќожамжар ауылы, Аќтоєай ауданы.

кезегінде бўл баєытта јлі де мардымды жўмыс атќаруды талап етеді. Јрине, аумаќтыѕ, жалпы біздіѕ еліміздіѕ јлеуметтік баєдарламаларын іске асыруда салыќшылардыѕ еѕбектері де ґз јсерін тигізді. 2010 жылдыѕ 1 шілдесінен бастап їш мемлекет - Беларусь, Ќазаќстан жјне Ресей арасындаєы Кеден одаєы кїшіне енді. Кеден одаєы шеѕберінде біркелкі кеден тарифы болатын «біртўтас кеден аумаєын» ќўруды ќарастырады, тауар айналымын жоєарылатып, тауардыѕ оѕай жїруін ќамтамасыз етіп, осы елдердіѕ басќа мемлекеттермен ќолайлы сауда жасауына жаєдай туєызады. Кеден одаєыныѕ ќўрылуындаєы маѕызды рґлді салыќ органдары атќарады. 2010 жылдыѕ 1 шілдесінен бастап, кедендік одаќ шеѕберінде Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында тауарды импорттауда жанама салыќтыѕ ґндіруін Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ органдары жїзеге асырады. Яєни, осы жўмыстардыѕ біраз ауыртпалыќтары аумаќтыќ салыќ басќармаларына тїседі. Осы ґткен уаќытта бірќатар жўмыстар атќарылды. Ўжымныѕ басты маќсаты, мемлекеттік бюджеттіѕ кірісініѕ бґлігін толтыру жјне оєан ќол жеткізуге облыстыѕ барлыќ салыќ органдарыныѕ жўмыстары баєытталєан. Мемлекеттіѕ фискалдыќ саясатында негізгі тўтќалардыѕ бірі болып табылатын салыќ ќызметініѕ рґлі жылдан жылєа ґсуде. Салыќ органдарыныѕ негізгі ќызметініѕ кеѕейтілуі, біртіндеп, тіркеу - есепке тўрєызу баєытынан салыќтарды јкімшілендіруді кїшейтуге, жанама салыќтарды алу ґкілетін беру, алкогольдік ґнімдерді сататын субъектілерге лицензиялауды беру сияќты кґрсетілетін ќызметтер шеѕберініѕ кеѕеюі салыќ ќызметкерлерініѕ жўмыстарын жўмылдырып, салыќ органдарыныѕ ќызметіне ќоєам мен мемлекеттіѕ ќанаєаттануына ќол жеткізу болып табылады. Салыќ органдарыныѕ ќызметкерлері жаќсы жўмыс істеумен ќатар, ќоєамныѕ спорттыќ ґмірінде де белсенділік кґрсетуде – биыл, осы мерекеге орай республика бойынша ґткізілген спорттыќ іс-шаралар барысында біздіѕ спортшылар кґптеген жїлделі орындарєа ие болды. Облыстыѕ мемлекеттік органдары арасында жыл сайын ґткізіліп отыратын спорттыќ жарыстарда да алдыѕєы ќатардаєылардыѕ бірі болып саналады. Жыл сайын кґпшіліктіѕ естерінде ќалатын Наурыз мейрамы, Отан ќорєаушылар кїні таєы басќа да мјдени-кґпшілік іс-шаралар ґткізіледі. Жиырма жылда ќалыптасќан дјстїрлер ґзара тїсіністік, жасы їлкен аєа буынныѕ ісімен де, пайдалы кеѕесімен де ќолдауы. Салыќ департаменті ўжымыныѕ міндеті - ґз жўмысын јрі ќарай жетілдіру, бюджетке тїсетін кіріс кґлемін арттыру, аумаќтыѕ салыќ потенциалын арттыруєа жаєдай жасау. Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті.


ХАБАРЛАМА Әлемде талай қызық бар

АУДИ

Немістің «Audi» маркалы көлігінің белгілі бола бастағанына ғасырға жуық уақыт болды. «Audi AG» фирмасы 1910 жылы «Horch» компаниясының негізін қалағандардың өзара араздасып, ісі сотпен аяқталғаннан кейін құрылған. Сот даудың басы фирма жетекшісі Август Хорьхты кінәлә деп тапқасын, ол өз компаниясынан біржола қол үзіп, көп ұзамай дәл сол қалада дәл сондай «Хорьх» деген атаумен жеке фирмасын ашады. Бірақ бір қалада бірдей атаумен екі фирманың жұмыс істеуіне заң жүзінде тыйым салынып, жаңа өнеркәсіпке латын тіліндегі Хорьх (тыңдау) деген мағынаны білдіретін Audi деген атау беріледі. Ұлы Отан соғысына дейін Audi көпшілік мінуге арналмаған тек сәндік немесе түрлі жарыстар үшін көліктер шығарып жүреді. Дегенмен, сол жарыстарда жүлделі орындардан көрінуі себепті компанияның аты біршама танылып қалады. 1950 жылы соғыстан кейінгі бірінші «Auto Union DKW» жеңіл көлігі шығарылады.

Германияның кіп-кішкентай ғана Ингольштад деген қаласында негізін қалаған бұл көлікті өндірісте көптеп шығару үшін жеткілікті аумақ табылмай, 1961 жылдың соңына дейін Дюссельдорф қаласында аталмыш модель сәтті шығарылып келді. 1970 жылы Audi өз көліктерін АҚШ-қа экспортқа шығара бастайды. Алғашында Америкаға барлық шығарылымдардың бір бөлігі ғана жеткізіліп тұратын болса, қазіргі күні бұл компания АҚШ көліксүйгіштеріне ғана арналған модельдерді шығаруға бағыт алды. 1980 жылы компания қабырғасында ең тамаша модель – Audi Quattro дүниеге келді. Бұл сол замандар үшін ең әдемі әрі ең жылдам, ең күшті көлік саналды. Айта кетерлік бір жағдай, қазіргі осы брендтің шығарып жатқан көліктерінің көбі жоғарыдағы модельдің негізінде жасалып жатыр. Audi-дің шабытты шағы 90-шы жылдары қарқын алды, компания көптеген тапсырыстар алып, түрлі тәжірибелер жасаудан таусылмайтын болды. Нарыққа өзінің техникалық жаңалықтарының бірінен кейін бірін шығарып, мол табысқа жете бастады. Audi А8 моделінің кузовын альюминийдің, А6 моделінің түрлі жабдықтарын мықты темірден жасауы, негізгі жарық құрылымын жетілдіруі көптеген бәсекелестерінің бармағын тістетті. Бүгінгі таңда VW концернінің құрамына кіретін алып компания әлемдік автоиндустрияның бел ортасында тұр десек, қателеспейміз. Audi көлігі десе мықтылық, жылдамдық, сенімділік, техникалық даму деген ұғымдар ойымызға орала кететіні өтірік емес. Ғасырға жуық уақыт аралығында Audi компаниясы әлемдегі көптеген жүргізушілердің сенімінен шыға білді, әлі де сол сенім биігінен табылары сөзсіз.

ӘЛЕМДЕГІ БОЙЫ ЕҢ ҚЫСҚА АДАМ ГИННЕС РЕКОРДТАР КІТАБЫНА ТІРКЕЛДІ Непал тұрғыны Кахендру Тапу Магара әлемдегі бойы ең қысқа адам танылып, оның есімі Гиннес рекордтар кітабына тіркелді. Ел астанасы Катмандудан 125 шақырым қашықтықтағы Покхар қаласында тұратын Тапудың бойы 66 сантиметр, ал салмағы бес жарым келі. Туғанда да салмағы небары 600 грамм болған екен. Тапудың ата-анасы осы баласының бойы неге өспей қалғандығын білмейді, 13 жасар інісінің бойы жасына сай екен. Дәрігерлер де мұны түсіндіре алмай жүр.

Тапу 18 жасқа толғаннан кейін, әлемдегі ең қысқа бойлы ер жеткен адам ретінде тіркелді. Кәмелетке толғанмен, Тапудың мінез-құлқы мен сөйлеген сөздері де баланікіндей, 5 жастағылармен бірге балалар бақшасына барып жүр екен. Жалпы биыл әлемнің ең қысқа бойлы адамы дәрежесіндегі көрсеткіш осымен екінші рет жаңарған. Биыл наурыз айында бойы 74 жарым сантиметр болған Қытай тұрғыны Хэ Пинпин 21 жасында қайтыс болған. Осыдан кейін бұл атақ бойы 70 сантиметр, ал салмағы он келі колумбиялық Эдвар Нино Эрнандеске ауысқан болатын.

ҒАРЫШКЕРЛЕР ҮШІН ПАЙДАЛЫ ТАҒАМ Оңтүстік Кореяның білім, ғылым және технологиялар министрлігі Ресей ғылым академиясы Медициналық-биологиялық проблемалар институтының бірнеше кәріс тағамдарын ғарышкерлер тағамы ретінде мақұлданғанын мәлімдеді. Институт кәріс тағамдарының үш түрін және бір сусынды мақұлдаған. Олар – пибимпап (көкөністер қосылған күріш), пулькоги (қуырылған ет), теңіз өсімдіктерінен әзірленген сорпа, сондай-ақ тұт ағашы жемісінің шырыны. Тағамдарды тестілеу олардың ас қорытуды жеңілдететінін, сондай-ақ ішекте адам үшін пайдалы микроорганизмдердің өсуіне қолайлы жағдай туындататынын көрсетті. Осылайша, Оңтүстік Корея азықтүліктері Халықаралық ғарыш стансасына жеткізілетін АҚШ пен Ресейден кейінгі үшінші ел болуы мүмкін. Материалдар интернет мәліметтері бойынша әзірленді Утерянный гос.акт на земельный участок №0210924 (кадастровый №14-218-178284) от 06.04.2007 года по адресу: г. Павлодар, район ВОХР кооператив «Берег» бокс №11 на имя Моисей Анатолия Ивановича считать недействительным. (11) Конкурсты өткізудің негізгі шарттары: 1) Конкурстық басқарушы: «Павлодарская птицефабрика» ЖШС банкроттық кәсіпорынның атқарылатын жұмыстарға (қызметтерге) шарт жасалған күннен бастап 7 күннен аспаймүлігін бағалау бойынша жұмыстар (қызметтер) көрсетуге бағалық ұсыным әдісімен конкурс тын мерзімде мүлікті бағалауды өткізу. Конжариялайды. Конкурстық өтінім хабарланды- курс өткізілген күннен бастап 5 күннен аспайру жарияланған күннен кейін 5 күн ішінде тын мерзімде шартқа қол қойылуы қажет. 2) жапсырылған конвертте тапсырылады. Конкурсқа атқарылатын жұмыстар құны, бағалық ұсынымдар, қатысу өтінімімен бірге келесілердің көшірмелері жеңілдіктер; 3) белгіленген мерзімге дейін қоса берілуі қажет: лицензияның, тіркеу туралы жұмысты атқару жөніндегі міндеттеменің және куәліктің, жеке куәліктің, кәсіпкер куәлігінің не- ұсынылған құнның кепілі. месе қызмет түрлері туралы жарғыдан үзіндінің. Конкурс 2011 жылғы 15 шілде күні сағат 12.00-де Павлодар қ-сы, Қайырбаев к-сі 34, мекенжайы бойынша 318 кеңседе өтеді, анықтама телефоны: 39-39-12. Конкурсный управляющий: ТОО «Павлодар- или выписку из устава о видах деятельности. Основные условия проведения конкурса: 1) ская птицефабрика», объявляет конкурс на оказание работ (услуг) по оценке имущества (акти- проведение оценки имущества в срок не более 7 вов) предприятия – банкрота методом ценовых дней с даты заключения договора на выполнямые предложений. Конкурсная заявка сдается в те- работы (услуг). Договор должен быть подписан в чении 5 дней после опубликования объявления срок не более 5 дней с даты проведения конкурв запечатанном конверте. К заявке на участие в са; 2) стоимость выполняемой работы, ценовые конкурсе необходимо приложить копии: лицен- предложения, скидки; 3) гарантия обязательства зии, свидетельства о регистрации, удостовере- о выполнении работы к установленному сроку и ние личности, удостоверение предпринимателя предлагаемой стоимости. Конкурс состоится 15 июля 2011 года в 12.00 часов, по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 34, офис 318, телефон для справок: 39-39-12. (2)

9 шілде, сенбі, 2011 жыл №77 (14714) www.saryarka-samaly.kz

7

«БТА Банк» АҚ Павлодардағы филиалының сенімді тұлғасы голландық әдіс бойынша кепілдегі мүлікті сату бойынша Сауда-саттық өткізілетіндігі туралы хабарлайды. №1 лот: Павлодар қ., Щедрин к-сі, 19 автожолы мекенжайында орналасқан алаңы 0,0681 га. жер учаскесі бар, жалпы алаңы 139,1 ш.м., «Шайхана» дәмханасының тұрғын емес ғимараты. Бастапқы құны: 10 832 000 (он миллион сегіз жүз отыз екі мың) теңге. Сауда-саттықтың өткізілетін орны және күні, уақыты: 2011 жылғы 29 шілде күні жергілікті сағат 11.00-де, мекенжайы: Павлодар қ., Ак. Бектұров к-сі, 22, каб. 305. Лот құнын азайту қадамы 216 640 теңге мөлшерінде белгіленеді, ол лоттың бастапқы құнының 2%-ын құрайды. Минималды құны 8 665 600 теңге мөлшерінде белгіленеді, ол бастапқы құнның 20%-ын құрайды. Саудасаттыққа қатысушылар үшін кепілдік жарна 541 600 теңге мөлшерінде белгіленеді, бұл лоттың бастапқы құнының 5%-ын құрайды және сауда-саттық өткізілетін күні 09 сағат 30 минутқа дейінгі мерзімде Сенімді тұлғаның

шотына енгізіледі. Қатысушылардың кепілдік жарналары сауда-саттық аяқталғаннан кейін саудасаттықты жеңген тұлғадан басқасына қайтарылып беріледі. Сатып алу бағасы сауда-саттық өткізілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Сатып алу бағасы төлеу күні ҚР ҰБ курсы бойынша келесі реквизиттер бойынша төленеді: «БТА Банк» АҚ, ИИК KZ 32319P010000414352, БИК ABKZKZKX, БИН 40541000228, СТН 451500020944. Өтінімдерді қабылдау ақпараттық хабарламаны жариялаған күннен бастап Сенімді тұлғаның мекенжайы бойынша қабылданады: Павлодар қ., Бектұров к-сі, 22 үй, «БТА Банк» АҚ Павлодардағы филиалының ғимараты. Сенімді тұлға: Алтынбек Ермекұлы Қайырбаев, жеке куәлігінің нөмірі № 018660481, ҚР ӘМ 25.01.2006 ж. берген, байланыс телефондары: 37-92-78, 8-702-201-54-27.

Доверенное лицо Павлодарского филиала АО «БТА Банк», сообщает о проведении Торгов по реализации залогового имущества по голландскому методу. Лот №1: нежилое помещение кафе «Шайхана», общей площадью 139,1 кв.м., с земельным участком площадью 0,0681 га., находящееся по адресу: г.Павлодар, ул. Щедрина, 19 автодорога. Стартовая стоимость: 10 832 000 (Десять миллионов восемьсот тридцать две тысячи) тенге. Дата, время и место проведения Торгов: 29 июля 2011 года с 11 часов 00 минут местного времени, по адресу: г.Павлодар, ул. Ак. Бектурова,22., каб.305. Шаг уменьшения цены лота устанавливается в размере 216 640 тенге, что составляет 2% от стартовой стоимости лота. Минимальная стоимость устанавливается в размере 8 665 600 тенге, что составляет 20% от стартовой стоимости. Гарантийный взнос для участников торгов устанавливается в размере 541 600 тенге, что составляет 5% от стартовой цены лота и вносится на счет Доверенного лица в срок до 09 часов 30 минут дня проведения

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ НАЗАРЫНА! «Павлодарские тепловые сети» АҚ ЭЖО-2 «Павлодарэнерго»АҚ мен қосылған жүйелерді жөндеу жұмыстарды өткізгеннен кейін жылу жүйелерінде 2011 жылғы шілденің 12-сі мен 14-не дейін гидравликалық сынауларды өткізеді. Осыған байланысты Павлодар қаласының тұрғын үйлеріндегі көшелер шекарасында 2011 жылғы шілденің 11-і мен 15-не дейін ыстық сумен қамтамасыз ету болмайды. Солтүстік бөлігі: Торайғыров Ак.Сәтпаев - Естай - Суворов көш-і. Ыңғайсыздық әкелген жағдайда кешірім сұраймыз. Көрсетілген кезде белгіленген жылу жүйелерінің трасса жерлерінен сақ болуды өтінеміз. Барлық анықталған құқық бұзушылық пен ескертулер бойынша 57-07-51; 55-24-61 тел. хабарласыңыз. (20316)

торгов. Гарантийные взносы участников подлежат возврату по окончанию торгов, кроме лица, выигравшего торги. Покупная цена оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения торгов. Покупная цена оплачивается в тенге по курсу НБ РК на день оплаты, по следующим реквизитам: АО «БТА Банк», ИИК KZ 32319Р010000414352, БИК ABKZKZKX, БИН 40541000228, РНН 451500020944. Прием заявок начинается со дня опубликования информационного сообщения по местонахождению Доверенного лица: г.Павлодар, ул. Ак. Бектурова, д.22., здание Павлодарского филиала АО «БТА Банк». Доверенное лицо: Каирбаев Алтынбек Ермекович Удостоверение личности № 018660481, выданное МЮ РК 25.01.2006г. контактные телефоны:37-92-78 87022015427 (20309)

Павлодар облысының МАЭС 10.12.10 ж. шешімімен «Ел-инвест» ЖШС (Железинка ауданы, Веселая роща ауылы, заңды тұлғаны мем. тіркеу туралы куәлігі №11115-1945-ЖШС 31.01.03ж. берлген, СТН 450500210023), 06.06.11ж. шешімімен «СнабКомплект Сервис» ЖШС (Павлодар қ., Ленин к-сі, 132, заңды тұлғаны мем. қайта тіркеу туралы куәлігі №11982-1945-ЖШС 08.12.09ж. берілген, СТН 451500218439), 30.05.11ж. шешімімен «Ремонтно-механический завод» ЖШС (Екібастұз қ., заңды тұлғаны мем. қайта тіркеу туралы куәлігі №4417-1945-ЖШС 19.06.98ж. берілген, СТН 451600030889), 12.05.11ж. шешімімен «ФБК-ПВ» ЖШС (Павлодар қ., Калинин к-сі, 107-117, заңды тұланы мем. тіркеу туралы куәлігі №1906-1945-ЖШС 10.12.03ж. берілген, СТН 451500217903) конкурстық өндірістік іс қозғаумен банкрот деп танылды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде Павлодар қ., Ак. Шөкин к-сі, 25 үй, 2 пә. мекенжайында қабылданады. Тел.: 67-70-77 (14) Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании Б №0727977 об окончании основной школы, выданное СШ №12 г. Павлодара в 2001 г. на имя Ахметовой Макпал Бауржановны, считать недействительным. (223)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Темiржолсу-Павлодар» уведомляет потребителей об изменении цены на услуги приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области № 73-ОД от 04 июля 2011 года. Отпускная цена ТОО «Темiржолсу-Павлодар» для прочих потребителей составит в следующих размерах (без учета НДС): по подаче питьевой воды по распределительным сетям в г. Экибастуз, ОП-116, поселок Ушкулын поселок Акбидаик - 237,28 тенге/м3; отвод сточных вод в г. Экибастуз – 146,82 тенге/м3 (20317)

Үкі Төлеубайқызы мен Нәжмиден Сұңғатұлын еске аламыз Ардақты асыл анамыздың қайтқанына 20 жыл және ақылшы қамқоршы әкеміздің бақилық болуына 1 жыл толуына байланысты дұға бағышталып, ас беріледі. 20 жыл өтті анамыздың кеткелі, Толмады ғой анамыздын қалған орны. Еске аламыз сағынышпен нұр жүзіңді, Аңсаймыз аяулы ана өзіңізді. Өзің бар да көңіліміз көктем еді, Ұмытпаймыз ешуақытта өзіңізді Әке деген – биік шыңы адамның, әке деген – тірегі ғой ғаламның. Әке деген – бойында аққан қаның да, Шыққан тегің, ол – негізің, жаның да. Бір жыл өтті әкеміздің бақиға көшкеніне, Сағынышпен еске аламыз өзіңізді, Жаңғыртамыз ақыл үлгі сөзіңізді, Аялап мейірімді төгіп мәпеледің Ең қымбат, аяулы әке, ата, өзің едің.

Сіздің орныңыз бөлек еді біздер үшін, Сағынамыз, сағынамыз өзіңізді.

Әкеміздің жылына арналған ас 2011 жылғы шілденің 16-сы сағат 12.00-де, Бірлік ауылының мешітінде беріледі. Еске алушылар: балалары, немерелері. (8) Павлодар облысының мәдениет басқармасы Май ауданы мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бастығы Алтынбек Бектұрұлы Абылқасовқа және жұбайы Күләшқа келіндері Балғынның қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады. (20315)


8

9 шілде, сенбі, 2011 жыл №77 (14714) www.saryarka-samaly.kz

ЛЕБІЗ

ЈЛЕУМЕТ І Т К Е Л І Б Е Д І БІЛІМД

БАЙЌАУ

АСТАНА Астана деп аќтарылар жырым бар, Айналаєа кґз салып, бір тўрыѕдар. Егеменді еліміздіѕ жемісі – Баќытты жас, дјулеті артќан жўртым бар. Кґк байраєы желбіреген Аќ Орда, Ќонаєына ќўшаєы кеѕ мол орта. Барлыќ ўлттыѕ баќ-бірлігі ўйыєан, Ќазаќстандай айтыѕдаршы, ел бар ма?! Елорданы бір кґруге аѕсаєан, Шетелдіктер дјстїріне тамсанєан. Ерлігіѕді, бірлігіѕді паш етіп, Бїкіл јлем ќазаєыма таѕ ќалєан. Ару Астана – Ќазаќстан жїрегі, Жас ўрпаќтыѕ, болашаќтыѕ тірегі. Тірлігіѕнен ќуат алып кјрі, жас, Игі іске кїнде ќўлаќ тїреді. Ќўтты болсын туєан кїніѕ, Астана, Жарќырай бер кїнен кїнге, бас ќала. Жырымызды тарту етіп ґзіѕе, Астана деп јн саламыз шаттана. У.СЕРЖАНОВА.

МЈДЕНИЕТ

АСТАНА – БАС ЌАЛА

Ы Д А Н Ы С Ќ А Б ЖІГІТТЕР

Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы мен Астана кїніне орай «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы жјне мјдени ойын-сауыќ ќызметі орталыєында облыстыќ «Жігіт сўлтаны» байќауы ґтті. Оєан облыстыѕ тїкпіртїкпірінен он тґрт жігіт ќатысып, байќау шартына сай бес бґлім бойынша баќтарын сынады. Ўйымдастырушылардыѕ айтуынша, шараныѕ басты маќсаты – сегіз ќырлы, бір сырлы, білімді де білекті жігіттерді аныќтап, жеткіншектерге їлгі ету, сондай-аќ, жастар арасында ўлттыќ тјрбие, адамгершілік, имандылыќ ќасиеттерін насихаттау. Айта кетерлігі, осындай биік маќсатты кґздеген байќау екі кїнге жалєасты. Байќаудыѕ алєашќы кїні ќатысушылар «Ќўлагер» ипподромында аударыспаќ, теѕге алу сынды ўлттыќ ойындар арќылы ґз ґнерлерін кґрсетті. «Ќырандай ќыраєы, жолбарыс жїректі жігітпін!» деп аталатын бўл бґлімде їміткерлердіѕ ќай-ќайсысы да аттыѕ ќўлаєында ойнайтындыќтарын дјлелдеп берді. Ал «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы жјне мјдени ойын-сауыќ ќызметі орталыєында

Астана кїніне жјне Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєына орай Павлодар ќаласындаєы №8 балалар кітапханасында «Астана – бас ќала» атты бїлдіршіндерге арналєан шыєармашылыќ кеш ґтті.

Шараныѕ басты маќсаты жасґспірімдер арасында отансїйгіштікті насихаттап, ел ордасы Астанаєа деген махаббаттарын арттыру болды. Балаларєа арналєан шыєармашылыќ кеш кітапхананыѕ оќу залында ґтті. Кеш барысында балалар Астана туралы ґлеѕдер оќып, јн шырќады. Сондай-аќ, балєындар назарына «Ќазаќ елі» атты бейнефильм ўсынылды. Кітапханашы С.Власова кішкентай оќырмандар арасында «Ґз астанаѕды білесіѕ бе?» деген таќырыпта сауалнама жїргізіп, Астана тарихына байланысты шолу жасады. Кеш павлодарлыќ јнші Серік Мўсалимовтіѕ орындауындаєы «Здравствуй, столица» јнімен аяќталды. Сандуєаш ЌЎМАЛАЌОВА, №8 балалар кітапханасыныѕ кітапханашысы, Павлодар ќаласы.

ґткен шараныѕ екінші кезеѕінде їміткерлер ґздерін таныстыру, сўраќтарєа жауап беру, шеѕберге ату, гір тасын кґтеру, ќазаќ кїресі жјне бойындаєы бар ґнерлерін кґрсетуден сынєа тїсті. Бўл бґлімдерде барлыќ ќатысушы ґнер-білімнен де, кїш-жігерден де кенде емес екендіктерін кґрсете білді. Мјселен, байќаудыѕ екінші кезеѕіндегі «Ґнерім бар, жарќылдаєан алмастай» атты кґрермендерді таѕ ќалдыру бґлімінде Баянауыл ауданыныѕ намысын ќорєаєан Шыѕєыс Ќўнанбаев аєаш арасыныѕ жїзіне жатып, кеудесіне ќалыѕ шеге ќаєылєан таќтайша ќойып, оныѕ їстіне адам шыєарса, Ералы Јбенов ўсаќталєан шыныныѕ їстінде жалаѕ аяќ секірумен ќатар јдемі ќалжыѕымен кґрермендерді кїлкіге ќарыќ ќылды. Ал майќайыѕдыќ Игілік Талєайрат кеудесіне кірпіш ќойєызып, оны балтамен ўрып сындыртты. Жігіттердіѕ жаныѕды тїршіктіретін бўл ґнері шынымен де кґрермендерді таѕ ќалдырды. Байќау соѕында сґз алєан аталмыш мјдениет ошаєыныѕ директоры, ќазылар алќасыныѕ тґраєасы Ермўрат Тілегенов байќауєа ќатысќан жігіттердіѕ ќызыќ та ќиын осы ґнері ґжеттіліктіѕ, наєыз ерліктіѕ белгісі екенін атап ґтті. Сонымен, екі кїнге созылєан облыстыќ «Жігіт сўлтаны» байќауына баєа берген ќазылар алќасыныѕ шешімімен бірінші орынды Екібастўз ќаласы, Зеленая роща ауылыныѕ азаматы Еркебўлан Егінбаев, екінші орынды Шарбаќты ауданына ќарасты Жаѕа ауыл елді мекенінен келген Кенжеш Бейсембаев, їшінші орынды баянауылдыќ Шыѕєыс Ќўнанбаев иеленді. Сондай-аќ, Лебяжі ауданыныѕ атынан ќатысќан Ќуан Социал «Батыр жігіт», Баянауыл ауданынан келген Ералы Јбенов «Сері жігіт», екібастўздыќ Наурызбай Мауытхан «Тапќыр жігіт», ал Май ауданыныѕ намысын ќорєаєан Азамат Балташев «Кґрермен кґзайымы» аталымдарына ие болды. Барлыќ жїлдегерлер дипломдармен марапатталып, баєалы сыйлыќтар табысталды. Ал ґзге ќатысушыларєа Алєыс хаттар жолданып, аќшалай сыйлыќтар табыс етілді. Нўржайна ШОДЫР. Суреттерді тїсірген – автор.

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ «Павлодар ќаласы жер ќатынастары бґлімі» мемлекеттік мекемесіндегі мемлекеттік ќызметкерлер тарапынан Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар-намыс Кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ “Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы” жјне “Мемлекеттік ќызмет туралы” Заѕдар талабын орындамау туралы мјліметтерді мына СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ арќылы хабарлауєа болады - 32-59-22. (20314)

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 61-80-13 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18.

Газет аптасына їш рет Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 61-80-19 тїскен барлыќ хаттарєа шыєады, апталыќ Јлеуметтік мјселелер: тегіс жауап беруді таралымы 40119 дана, саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 2 б.т. Жарнамалыќ 61-80-23; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» Баспа индексі 65441. материалдардыѕ Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Павлодар облыстыќ 61-80-20; берушілер жауап береді. «Информ-Бюро-Экибастуз» Экономика 61-80-37; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері ЖШС “PrimaLux” редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген баспаханасында басылды. кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі ЌР, Павлодар облысы, келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 61-80-18; «Сарыарќа самалынан» Екібастўз ќаласы, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа Јуезов кґшесі, 15-їй. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Газеттіѕ сапалы басылуына 61-80-17; Жарияланєан баспахана жауап береді. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар маќалаларды, «ЖАС times» Телефоны: 8/7187/755044. ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 61-80-18; Басылуєа ќол безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі тек КМК рўќсатымен ќойылєан уаќыты 17.00. Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: жїзеге асырылады. Тапсырыс Г11-1437. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-13 s_samaIy_reklama@maiI.ru Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; Номердіѕ кезекші E-mail: s_samaIy@maiI.ru фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Фархат ЈМІРЕНОВ. жјне ќайтарылмайды. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  

2011 жылғы 9 шілде, сенбі №77 (14714)