Page 1

Трамваймен жүру неге қымбаттады?

3-

БЕТ

Ñ

Жүрекке жүрек жалғадым!

Бүгінніңңалығы:

20-21-

Облыстыњ шалѓайдаѓы екі ауылына жања медициналыќ реанимобильдер берілді

басты жа

БЕТТЕР

àðûàðêà

18

шілде, бейсенбі 2013 жыл №81 (14516)

ñàìàëû Орман – елдің дәулеті

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ

немесе Далба орманшылығында не жағдай? Жасыл желекті қорғау жолында аянбай қызмет атқарып жүрген мамандардың еңбегі елеулі. 21 мемлекеттік инспектордың әрқайсысына мыңдаған гектер жер бекітіліп беріліпті. Аға орманшы Еламан Кендіров бізге Далба шаруашылығындағы жалпы жағдайды баяндап берді. Жалғасы 5-бетте

Дала жағдайындағы кезекті кеңес

Баянауыл ормандары – ежелден айналасындағы елдің дәулеті, жерінің сәулеті. Таумен таласа өскен қалың қарағай мен қайың, сыңсыған қарақат, мойыл, доланаға толы орман жан баласын рахат күйге бөлейді. Жергілікті ұлттық парктің бір тармағы – Далба орманшылығы бүгінде табиғат байлығын қорғап қана қоймай, жасыл желекті көбейтуге мықтап кіріскен. Осы ретте мұндағы орманшы-инспекторлардың ерен еңбегі жөнінде де айтпай кетуге болмайды.

АУА РАЙЫ

Мұрат АЯҒАНОВ Сонау 1985 жылы құрылған Баянауыл ұлттық табиғи паркі бүгінде мемлекеттің айрықша бақылауында. Талапты жұмыстардың арқасында соңғы жылдары орман жамылғыларын күтіп-баптау, қорын молайту оң жолға қойылып, тұқымбақтың аясы кеңейтілді. Дала, тау өрттерінің саны, заңсыз ағаш кесу оқиғалары жылмажыл кеміп, мамандардың жауапкершілігі жақсарды. Далба орманшылығына қазірде 27 мың гектар аумақ қарайды. Дей тұрғанмен, бұл жерлердің барлығы сыңсыған қалың ағаш емес, әр жерде шашырай орналасқан шағын ормандар. Күркелі, Желтау, Жарылғапберді және Мұрынтал учаскелерінен тұратын ауқымды орманшылыққа жақында арнайы барып, орманшылармен тілдесіп қайттық.

«Gismeteo.kz» сайтының хабарлауынша, бүгін күн аздаған бұлтты болып, кей жерлерде жаңбыр жауады. Күндіз ауа температурасы +23, түнде +14 градус жылы.

19 шілдеде де күн бұлтты болады. Күндіз ауа температурасы +24, түнде +19 градус жылы. Оңтүстік-батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына – 2-3 метр.


2

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

АЌПАРАТ

www.saryarka-samaly.kz

ЈКІМШІЛІК РЕФОРМА

БИЛІК ЋЈМ БЇГІНГІ МЈСЕЛЕ

Ўйымдастыра білген ўтады Кеше облыс јкімі Ерлан Арынныѕ тґраєалыєымен алдаєы уаќытта Павлодар ќаласында жїзеге асырылатын бірегей жобаларєа ќатысты жиын ґтті. Шаћар басшысы Оразгелді Ќайыргелдинов жоспарланєан жўмыстардыѕ орындалу барысы туралы баяндады. Фархат ЈМІРЕ Павлодар ќаласыныѕ экономикалыќјлеуметтік јлеуетін арттыру їшін алты маѕызды баєыт таѕдалып алынды. Олар: ќолжетімді баспана, «Спорт-сити «Павлодар» спорт ќалашыєы, шаћарды кґріктендіру, индустриялыќ аймаќты дамыту, энерготиімді жасыл Усолка кварталы жјне мамандандырылєан халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы. Бўлар - ќалада жїзеге асырылатын бірегей жобалар. Былтырдан бастап елімізде «Ќолжетімді баспана – 2020» баєдарламасы ќолєа алынды. Биыл баєдарлама шеѕберінде ќала бойынша 113,6 мыѕ шаршы метр тўрєын їй пайдалануєа беріледі. Оразгелді Јлиєазыўлыныѕ айтуынша, бўл кґрсеткіш алдаєы уаќытта 373 мыѕ шаршы метрге дейін кґбейеді. Ал 2020 жылєа ќарай 1868,5 мыѕ шаршы метр їй салу жоспарлануда. «Сарыарќа» шаєын ауданында 12-16 ќабатты 107 блок-секция салынады деп кїтілуде. Бўл 6,4 мыѕ пјтер ґз иесін табады деген сґз. Яєни, баспана алу їшін кезекте тўрєандардыѕ 60 пайызы жаѕа пјтерге ие болады. Тўрєын їйлердіѕ ќўрылысы 60 млрд. теѕгені ќўрап отыр. Ќала јкімі атап ґткен екінші жоба – «Спортсити «Павлодар» спорт ќалашыєы. Биыл аталмыш жоба бойынша жоспарланєан жўмыстар басталып кетті. 2017 жылєа дейін спорт ќалашыєында жекпе-жектен олимпиялыќ дайындыќ орталыєы, жїзу бассейні, жеѕіл атлетика манежі, мўз сарайы, футбол стадионы, ипподром жјне шаѕєы роллерлі трасса салынады. Ќазір «Ќўлагер» ипподромыныѕ ќўрылыс жўмыстары жїріп жатыр. Жуыќ арада жїзу бассейнініѕ ќўрылысы басталмаќ. Ал жекпежектен олимпиялыќ орталыќтыѕ эскизді жобасы јзірленді. Сондай-аќ, ќалашыќта «Этно ауыл» мен 10 зертханадан тўратын «Технопарк» болады деп жоспарлануда. Ќаланы кґріктендіру баєытында да біршама іс тындырылмаќ. Былтыр біраќатар саябаќќа кїрделі жґндеу жўмыстары жїргізілді. Биыл 730 млн. теѕгеге алты саябаќ пен сквер жаѕаша кейіпке енбек. Сонымен ќатар, ќаладаєы 30 тўрєын їйдіѕ сыртќы ќасбетін жаѕаша жасау жоспарлануда. Осы жылы ќала бойынша 10 мыѕ тїп аєаш отырєызу жоспарланєан. Ќаладаєы

5 субўрќаќќа жґндеу жўмыстарын жасау їшін жобалыќ-сметалыќ ќўжат дайындалды. Павлодар ќаласындаєы индустриялыќ аймаќты дамыту їшін арнайы жўмыс тобы ќўрылып, жоспар бекітілді. Индустриялыќ аймаќќа кјсіпорындар инновация саласына ќажетті нысандарды салады деп жоспарлануда. Сондай-аќ, шетелдік компанияларды да тарту жоспарланєан. 2013 жыл индустриялыќ аймаќты дамытудыѕ алєашќы кезеѕі деп жоспарланды. Яєни, биыл жобалар наќтыланып, кјсіпорындарєа жер їлестіріледі, тїрлі келісімшарттар жасалады. Екінші кезеѕ 2014-2015 жылдарєа жоспарланєан. Мўнда ішкі жјне инженерлік жїйелердіѕ, жаѕа кјсіпорындардыѕ ќўрылысы басталады. 2015-2020 жылдары нысандардыѕ ќўрылысы аяќталып, пайдалануєа берілуі керек. Аймаќ ќўрылєан соѕ 5 мыѕ жаѕа жўмыс орны ашылады, шаєын жјне орта бизнесті дамытуєа тыѕ серпін берілмек. Ќалада ќолєа алынатын ерекше жобаныѕ бірі – энерготиімді жасыл Усолка кварталын ќўру. Жобаны жїзеге асыру їшін тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ саласын жаѕєырту баєдарламасы аясында жјне жергілікті бюджеттен ќаржы бґлінеді деп кїтілуде. Жоба екі кезеѕнен тўрады. Биыл Усолка шаєын ауданында энерго їнемдегіш шамдармен жарыќтандыру жјне жасылдандыру жўмыстары жїргізіледі. Бўл – алєашќы кезеѕде атќарылатын шаруалар. Екінші кезеѕде шаєын аудандаєы тўрєын їйлер мен ґзге де нысандардыѕ жылумен, сумен, электр ќуатымен ќамтамасыз ету жїйелеріне жґндеу жїргізу кґзделуде. Былтырєы жылдыѕ ќазан айында автокґлікті тіркеу жјне кґлік жїргізу кујліктерін беру жўмыстарымен айналысатын мамандандырылєан халыќќа ќызмет кґрсету орталыєын салу їшін 3 гектар жер бґлініп, ќажетті ќўжаттар јзірленді. Жобаны жїзеге асыру їшін 851 млн. теѕге ќажет. Облыс јкімі Ерлан Арын ќала басшысына жоєарыда аталєан жобалардыѕ орындалуын ќатаѕ ќадаєалауды тапсырды. Сонымен ќатар, жўмыстыѕ кґлеміне емес, сапасына мјн беру керектігін баса айтты. - Жўмысты ўйымдастыра білу керек. Жобаларды жїзеге асыруєа «бюджеттен ќаржы бґлінеді» деп алаќан жаймай, ќосымша ќаржы кґздерін іздестіру ќажет. Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі шеѕберінде алпауыт кјсіпорындардыѕ кґмегін пайдалануєа тиіспіз. Белгіленген жоспардан јлі де болса ќалып келеміз. Ал энерготиімді жасыл Усолка кварталын ќўру бойынша атќарылєан жўмысты јлі кїнге кґрген жоќпын. Сондыќтан, јр істі мўќият ќадаєалаєан абзал. Ўйымдастыра білген ўтады, - деді Ерлан Мўхтарўлы. Ќала басшысы О.Ќайыргелдинов облыс јкімініѕ ескертпелері орындалатынын айтты.

Жайбасарлыќ жат бізге! Ґѕірімізде мемлекеттік «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасын жїзеге асыруда олќылыќтар бар. Бўл туралы кеше облыс јкімі Ерлан Арынныѕ тґраєалыєымен ґткен селекторлыќ жиында белгілі болды.

А

ныќталєандай, аймаќ азаматтарына жеке бизнесін ашу їшін арнайы курстар ўйымдастыру мерзімі кешеуілдеген. Яєни, шілдеге дейін курс оќушылары білімдерін жетілдіріп, ґздерініѕ бизнес жоспарларын јзірлеуі тиіс болєан. Алайда, облыстыѕ кейбір аудан-ќалаларында оќыту жўмыстары кїні кеше єана аяќталыпты. Енді уаќыттыѕ тыєыздыєына байланысты несие беретін ўйымдар жерлестеріміз ўсынатын жобаларды ќаржыландырудан бас тартуы мїмкін. Облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєановтыѕ айтуынша, бўл мјселе жыл сайын ќайталанады. «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасыныѕ орындалуына тікелей жауапты облыс јкімініѕ орынбасары Арын Ґрсариев шаруаны їйлестіре алмаєаны їшін ќатаѕ ескерту алды. Сонымен ќатар, жиында «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы аясында салынатын їйлердіѕ ќўрылысы кешіктірілгені белгілі болды. Осыєан байланысты аймаќ басшысы Качир ауданы мен Павлодар ќаласыныѕ јкімдеріне ескерту жасады.

- «Жўмыспен ќамту – 2020» – халыќты даєдарыстан алып шыєар бірегей баєдарлама. Оны Мемлекет басшысы тікелей баќылап отыр. Сондыќтан, аудан-ќала јкімдері баєдарламаны толыќтай жїзеге асыруы керек. Жыл соѕына дейін жоспарланєан жўмыстарды ойдаєыдай аяќтап, ќарастырылєан ќаржыны толыќтай игеру ќажет. Барлыќ јкімдерге баєдарламаныѕ орындалуын їнемі назарда ўстауды тапсырамын. Јсіресе, жаѕадан сайланєан аудан басшыларына айтарым, берілген тапсырманы соѕына дейін жеткізуге тырысыѕыздар. Осыєан ќатысты ќандай да бір мјселе ќылаѕ берсе, дереу ќимылдап, тыєырыќтан шыєудыѕ амалын ќарастырыѕыздар, - деді Ерлан Арын. Жиында облыстыќ туризм, дене тјрбиесі жјне спорт, мјдениет, білім беру, денсаулыќ саќтау басќармаларыныѕ басшылары ґз салалары бойынша биылєа жоспарланєан јлеуметтік нысандардыѕ ќўрылыс жўмыстары туралы баяндады. Аймаќ басшысы жїктелген тапсырмаларды ойдаєыдай орындау керектігін жеткізді.

Е.ЌЫЗДАРБЕК.

Јкім сайлауы: јйелдердіѕ їлесі ќандай? 14 шілдеде еліміздіѕ барлыќ ґѕірлерінде ауылдыќ округ јкімдеріне кандидаттарды ўсыну аяќталды. Павлодар облысы бойынша 148 мандатќа 450 кандидат ўсынылды. Бўл туралы облыстыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ тґрайымы Јлия Сабырханова мјлім етті. Фархат ЈМІРЕ Јлия Жјкенќызыныѕ айтуынша, їміткерлердіѕ 68,9 пайызы ер адам болса, 31,1 пайызы - јйелдер. 87 пайызы – ќазаќ ўлтынан. Орыс ўлтыныѕ ґкілдері 7,6 пайызды ќўрады. 3,1 пайызы украиндерге, 1,3 пайызы немістерге тиесілі. Кандидаттардыѕ 25 пайызы јкім ќызметіндегі азаматтар болса, 44,2 пайызы - мемлекеттік ўйымдар мен мекемелердіѕ ќызметшілері. Їміткерлердіѕ орташа жасы 42,4-ті ќўрап отыр. Оныѕ ішінде 35 жасќа дейінгілердіѕ кґрсеткіші - 26 пайыз. 35 пен 55 аралыєындаєы їміткерлердіѕ їлесі - 67 пайыз. Ал 9 пайызы - 55 жастан жоєары. Сайлауєа тїсушілердіѕ 40 пайызы педагог мамандыќтарын игерген. 21 пайызы - ауыл шаруашылыєы саласыныѕ мамандары. 15 пайызы - экономистер. 10 пайызы - техникалыќ жјне 7 пайызы ќўќыќ салаларыныѕ ґкілдері. Енді республикалыќ кґрсеткіштерге тоќталайыќ. Ауыл јкімдерініѕ сайлауалды науќанын ґткізу, оєан кандидатураларды ўсыну барысында тікелей ќалаларда, кенттерде жјне ауылдарда халыќпен 2500-ге жуыќ кездесу ўйымдастырылєан. Жалпы, республика бойынша 7162 кандидат

ўсынылды. Бўл бір јкім лауазымына орташа есеппен 3 їміткерден келетінін кґрсетеді. Еѕ жоєары бјсекелестік Батыс Ќазаќстан облысында тіркелсе, еѕ азы Ќостанай облысында есепке алынєан. Мјселен, Батыс Ќазаќстан облысында јкім лауазымына 3,13 кандидаттан, ал Ќостанай облысында 2 кандидаттан келеді. Кандидаттардыѕ барлыєыныѕ жоєары білімі бар. Мјселен, їміткерлердіѕ 1241-і (17,3%) ауыл шаруашылыєы саласындаєы мамандар, 1109-ы (15,5%) - экономистер, 913-і (12,8%) - инженерлер, 697-сі (9,7%) - заѕгерлер, 3202сі (44,7%) - басќа мамандыќ иелері. Таєы бір атап ґтерлігі, сайлауєа ќатысуєа ниет білдірген азаматтардыѕ 1811-і (25,3%) – ќазіргі јкімдер, 299-ы (4,2%) мемлекеттік емес саланыѕ ќызметкерлері болса, 4438-і (61,9%) мемлекеттік мекемеде, ўйымдарда жјне кјсіпорындарда жўмыс істейтіндер. Аудан-ќала јкімі мен јкімдікке їміткерлерден ќажетті ќўжаттарды алєаннан кейін сайлау комиссиялары кандидаттардыѕ ел Президентініѕ 2013 жылєы 24 сјуірдегі Жарлыєымен бекітілген јкімдерді сайлау ќаєидаларыныѕ талаптарына сјйкестігін тексеруді ўйымдастырады. Осы уаќытќа дейін республика бойынша 329 кандидат тіркелді. Тіркеу рјсімі еліміздіѕ барлыќ облыстарында дауыс беруге 15 кїн ќалєанда аяќталады.

Ауылдарєа – реанимобиль Облыстыќ жедел жјрдем ќызметініѕ балансында бїгінде 80-нен астам санитарлыќ кґлік бар. Бўрнаєы кїні оныѕ ќатары екі реанимобильмен толыќты. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Шарбаќты ауданына ќарасты Александровка жјне Май ауданы Аќшиман ауылдарыныѕ дјрігерлік амбулаторияларына санитарлыќ кґліктер сыйєа тартылды. Жедел медициналыќ кґмек кґрсететін техникалардыѕ кілтін аймаќ басшысы Ерлан Арын салтанатты жаєдайда табыстады. - Екі реанимобиль барлыќ тїйткілді шешеді деуге келмес, десе де, аталєан ґѕірлердегі ауыл азаматтарына жедел јрі сапалы дјрігерлік кґмек кґрсету їшін жаќсы мїмкіндік болмаќ. Елді мекен тўрєындарыныѕ ґтініші жерде ќалмады. Алдаєы уаќытта да санитарлыќ кґліктер санын арттырмаќпыз. Себебі, адам денсаулыєы – еліміздіѕ басты байлыєы, деді облыс јкімі. Ерлан Мўхтарўлы стоматологиялыќ реанимобиль сатып алу да жоспарда бар екенін атап ґтті. Облыстыќ денсаулыќ саќтау басќармасы сайтында дјріханалардыѕ электронды базасын ќўру – уаќыт еншісінде екеніне де тоќталды.

Жалпы ќўны 11 млн. теѕгені ќўраєан екі жедел жјрдем техникасы заманауи медициналыќ ќўралдармен ќамтамасыз етілген. Аппараттардыѕ «тілі» бар, яєни ќандай ќўрылєыны ќайда ќосу керек, ќалай пайдалану ќажет сынды кеѕестерді «сґйлейтін» жабдыќтар ґздері айтып береді. Кґліктердіѕ таєы бір артыќшылыєы – ауылдыќ аймаќтардыѕ жолдарына бейім болуы. Жол талєамайтын олар науќасты ерте диагностикалауєа жјне медициналыќ жедел жјрдем кґрсетуге тиімді жаєдай тудырады.

Баќыт ЌАСЫМОВА, Шарбаќты ауданы орталыќ ауруханасыныѕ бас дјрігері: - Бїгінде ауданымызда 17 санитарлыќ кґлік бар. 2002 жылдан бері техникалыќ база жаѕартылмаєан еді. Енді, міне, бїгін жаѕа реанимобильге ќол жеткізіп отырмыз. Александровка ауылы аудан орталыєынан 60 шаќырым жерде орналасќан. Елді мекеннен сырќаттанєан адамдарды жеткізу бўєан дейін ќиындыќ тудыратын. Жаѕа кґліктіѕ арќасында жўмыс жаќсара тїседі деген ойдамын.

2012 жылы еліміздіѕ экономикасына тартылєан тікелей шетелдік инвестиция 22,5 млрд. АЌШ долларын ќўрады. Бўл мґлшер рекордтыќ кґрсеткіш болып табылады.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

Екі елді мекен де јлді А

ілгерілеушілік бар. Екі ауылдаєы мектептердіѕ жанынан 15 орынєа шаќталєан шаєын орталыќ жўмыс істеуде. Оќушылар 100 пайыз ыстыќ тамаќпен ќамтамасыз етілген. Денсаулыќ саќтау саласына тоќталсаќ, Майќараєайда дјрігерлік амбулатория, ал Мерєалым елді мекенінде фельдшерлік-акушерлік пункт тўрєындарєа медициналыќ ќызмет кґрсетеді. Тиісті ем-домдар, тексеру іс-шаралары уаќытылы жїргізіледі. Ќос ауылды кґріктендіру, кґгалдандыру жўмыстарына ќаржы бґлінуде. Былтыр осы маќсатќа 91 мыѕ теѕге, ал елді мекендердіѕ санитарлыќ тазалыєына 1 млн. 400 мыѕ теѕге ќарастырылды. «Аймаќтарды дамыту» баєдарламасы шеѕберінде округке 800 мыѕ теѕге бґлінген. Нјтижесінде, ауылда

Атаќты јнші-сазгер, аќын, палуан Иманжїсіп Ќўтпанўлыныѕ туєанына – 150 жыл!

Аќылбек аєай Јѕгімемді Атам Иманжїсіп Ќўтпанўлы туралы, оєан жетелеген ўзаќ жол жайлы айтудан бастайын. Ол ќандай еді? Кім болды? Не туралы ойлап, нені армандады? Онымен араласќан бірінші минуттан бастап оныѕ ерекшелігін, даралыєын байќап, бірінші кездесуден алєан јсерлерін ґмір бойы ўмытпайтыны неліктен? Атамныѕ ґмірі жјне шыєармашылыєымен ќауышу жолы ќандай болды? Атамныѕ бет-бейнесін ашу, ўрпаєына ќалдырєан мўрасын жинастыру оѕай болмады. Сонымен ќатар, баба алдындаєы бўл парызымды ґтеуге жалєыз ґзім ќол жеткізуім екіталай, јрине. Сондыќтан, Иманжїсіпті кґрген-білген азаматтарды іздестіріп, атам туралы естеліктерін жинадым. Алєашќы ќадамым осы еді. Иманжїсіп Ќўтпанўлы туралы маєлўматтарды жинастыра отырып, кїллі ќазаќ халќыныѕ бейнесі кґз алдыма елестегендей болды. Кґѕілініѕ кеѕдігі, ќайтпас ќайсарлыєы, халќына адалдыєы... Бўл ќасиеттер бїгінгі кїнніѕ ґзінде халыќ аузында. Атамныѕ тумысынан дара, кґрнекті тўлєа болєанына кґзім жеткенде биік шыѕды баєындырєан адамныѕ кїйін кештім. Біраќ, биікке бет алєанымды айтарлыќтай кеш ўєындым. Алєашќы јсер тек осы адамды їлгі етіп, оєан ўќсауєа тырыстым. Тїп-тамырымыздыѕ ортаќтыєы мен ўєына бермейтін бір маќтаныш сезімін тудырды. Балалыќ шаєымда Аќылбек аєаймен кездескенім есімде. Біз, аєасы Нўрханныѕ балалары, алдына барєан кезде ол бесеуімізге ўзаќ ќараєаны бар еді. Кенет, маєан кґз тастап: «Міне, мынаныѕ кґзінен от кґріп тўрмын», деді. Осы сјттен бері ќолы босай ќалса, менімен јѕгіме-дїкен ќўратын. Небары бес жасар бала едім. Неге екені белгісіз, «к» јрпіне тілім келмей, орнына «т»-ны айтатынмын. Айтќым келген сґздердіѕ маєынасы бўрмаланып, жўрт кїлкіге ќалатын. Ашуланып, жўдырыєымды тїйіп «Мойныѕды торєайдыѕ мойнындай жўлып алайын ба!» деп айтќаным есімнен кетер емес. Аєайым ќолымнан жалма-жан ўстап алып: «Бўл – наєыз батырдыѕ ўрпаєы, ќасќыр», - деді. Содан бері мені ґзгелерден бґліп, еркелетіп ґсірді. Бала кезімдегі јсерлі кґріністердіѕ бірі – бўл Аќылбек аєаймен бірге ґзі басшылыќ ететін Волковское

бґлімшесіне баруымыз. Есілген сары топыраќтан (ўсаќ ќўмдауыт) біздіѕ артымызда шаѕ кґтеріліп жатыр. Біршама уаќыт ґткен соѕ, аєайым аяєын жазбаќ болып, тоќтауды ґтінді. Мен кґлікте отырып, жылќыларды баќылап отырєанмын. Кенет, неден екені белгісіз, жылќылар ыта жґнелді. Ќорыќќаннан делбеге жармасып, оны ґзіме тартып «тпру!» деп айєайлаудыѕ орнына, бар кїшіммен делбені сілкіп, жылап жібердім. Жылќылар тоќтамай ќойды. Амал не, делбені тастап, бар кїшіммен тарантастан секіріп кеттім... Бір ќызыєы, сары топыраќќа дґп ете тїскен меніѕ ешбір жерім заќымданєан жоќ. Жылќылар болса, ґзенге дейін шауып барып, жаєалауда тоќтады. Осы кезде аєайым жїгіріп келіп, ќолын аспанєа жайып, аман ќалєаным їшін Жаратќан иемізге алєысын жаудырды. Содан кейін мені кґтеріп алып, толќып: «Бўл – наєыз ќасќыр! Бїгін сеніѕ ќўрметіѕе той жасаймын», - деді Кешкісін дастарќан басына туєан-туысќандарымыз жиналып, меніѕ «ерлігім» туралы естіді. Содан бері кґп уаќыт ґтті, біраќ, аєайыммен кездескен сайын кґз алдыма саєынышќа толы балалыќ шаєымныѕ аспаны елестейді. Туєантуысќандарым мен достарымныѕ Иманжїсіпке ўќсас мінезімді ауызєа алєанда, ерекше сезімге бґленетінмін. Ата-баба алдындаєы ерекше жауапкершілікті ќаперіме алып, мектепте де, жоєары оќу орнында да їздік оќыдым. Аќылбек аєамман соѕєы рет жїздескенім јлі есімде. Ол ќатты сырќаттанып, јреѕ ќозєалатын. Бўл кезде мўраєаттарда жўмыс істейтінмін. Сонымен ќатар, атам туралы бірнеше маќала жазып, кандидаттыќ диссертациямды ќорєаєанмын. Осы еѕбегім їшін аєайымнан мадаќ естігім келді. Сол сјтте аєайымныѕ хал-жаєдайын білуге келген кґршімен таныстым. Бала кезімдегі «ерлігім» туралы јѕгіме де ўмыт болмапты. Мені биіктерге кґтеріп, жетістіктерге жетуге жетелеген аєамныѕ сенімі екенін тїсіндім. Ќазір ол арамызда жоќ. Оныѕ жарќын бейнесі јрдайым кґз алдымда.

Раушан ЌОШЕНОВА, Иманжїсіптіѕ ўрпаєы.

3

Кел, жастарым,

оќылыќ!

Майќараєай ауылдыќ округіне ќарасты екі елді мекен де ґзгелерден ќалыспай, алєа басып келеді. Бїгінде Майќараєай мен Мерєалым ауылдарында 15 шаруа ќожалыєы жјне 9 жеке кјсіпкер жўмыс істейді.

уыл азаматтары еліміздегі іргелі баєдарламаларєа ќатысып, игілігін кґруде. Мысалы, ґткен жылы 9 адам «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы арќылы несие алуєа ниет білдірді. Оныѕ тґртеуініѕ ґтініші ќанаєаттандырылып, оларєа жалпы сомасы 9 млн. 700 мыѕ теѕге кґлемінде несие їлестірілді. Ал ќалєан 5 азаматтыѕ ќўжаттары ќарастырылуда. Округ тўрєындарыныѕ јл-ауќаты жаќсы деуге толыќ негіз бар. Мјселен, былтыр атаулы јлеуметтік кґмек алушы ретінде ешбір азамат тіркелмеді. 400-ден астам адам экономикалыќ белсенді тўрєындар санатында. Сегіз азамат ќана жўмыссыздар тізімінде тіркеуде. Жыл басынан бері оныѕ екеуі еѕбекпен ќамтылды. Білім беру жїйесінде де

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

100 кґшет, 100 тїп аєаш егілді. 300 шаршы метр аумаќќа гїл отырєызылатын арнайы орындар жасалды. 500 тїп аєашќа кґктемгі ґѕдеу шаралары жїргізілді. Сонымен ќатар, ауылдаєы барлыќ ескерткіштер, олардыѕ айналасындаєы саябаќтар мен шаєын гїлзарлар ретке келтірілді. Елді мекендерден 2 мыѕ текше метрден астам кїл-ќоќыс сыртќа шыєарылды. Аталмыш жўмыстарєа нўротандыќтар белсенді ќатысты. Осылайша, «Нўр Отан» партиясыныѕ бастауыш партия ўйымыныѕ мїшелері жјне ауылдыќтар Елбасыныѕ тапсырмаларын орындауєа їлес ќосуда.

А.БИБОЛОВ, «Нўр Отан» ХДП бастауыш партия ўйымыныѕ тґраєасы, Лебяжі ауданы.

Жаќында Ленин атындаєы саябаќта «Жазєы оќу залы» ашылды. «Нўр Отан» ХДП облыстыќ филиалы, «Жас Отан» жастар ќанаты жјне облыстыќ С.Торайєыров атындаєы біріктірілген єылыми-јмбебап кітапхананыѕ бастамасымен ґткен јдеби кеш дјстїрге айналмаќ.

Ў

йымдастырушылар оќуларды кїз айына дейін жалєастырмаќ ниетте. Јр жексенбі сайын бірнеше тілде жазылєан, јртїрлі жанрлы, сан алуан авторлардыѕ кітаптары жастар арбатында кґрмеден орын алатын болады. Ґткен аптада оќушылар мен жастар 35 кітаптыѕ мазмўнымен танысты. С.Ќалиўлыныѕ «Ќайсысы кїшті?», Ш.Айтматовтыѕ «Кеме», Д.Дефоныѕ «Робинзон Крузо» жјне таєы да басќа туындылар оќырман ќауымныѕ ойталќысына салынды. Топтарєа бґлініп, араларынан модератор сайлаєан олар оќылєан

шыєарманы талќылап, ойларымен бґлісті. «Жас Отан» жастар ќанаты Павлодар облыстыќ филиалыныѕ атќарушы хатшысы Сапар Шалабаев та кітаптарды оќып, ќатарластарына білім толыќтыру їшін мол мїмкіндік жасалып отырєанын тілге тиек етті. Алдаєы уаќытта «Жазєы оќу залына» депутаттар, аќын-жазушылар, спортшылар жјне таєы басќа танымал тўлєалар шаќырылады, дейді ўйымдастырушылар. Мјртебелі меймандармен бірге шыєармалар оќу кейінгі буынныѕ кітапќўмарлыєын арттыра тїседі. Ќ.ТІЛЕКТЕСЌЫЗЫ, Павлодар ќаласы.

СОТ ЖЇЙЕСІНДЕ

8,5 пайызєа ўлєайды Аєымдаєы жылдыѕ алты айында облыс соттарында 30800 іс тіркелді, олардыѕ 20 910-ы - азаматтыќ, 1168-і - ќылмыстыќ жјне 8722-і - јкімшілік істер. Ґткен жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда, бўл кґрсеткіш 8,5 пайызєа ўлєайды. Бўл туралы Павлодар облыстыќ сотыныѕ тґраєасы Јуезнўр Ќаженовтіѕ ќатысуымен ґткен брифингте белгілі болды. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Јуезнўр Бейсенўлыныѕ мјлімдеуінше, Екібастўз жјне Павлодар ќалаларында ќўќыќ бўзушылыќ јрекеттер жиі кездеседі. Облыстыќ соттарєа келіп тїскен 30800 істіѕ 26933-і аяќталып, тиісті шешімдер ќабылданды. Бўл ретте 54 тўлєаєа

ќатысты сот їкімдері алќабилердіѕ ќатысуымен шыєарылєанын атап ґткен жґн. Бірінші жартыжылдыќта апелляциялыќ тјртіпте 2 тўлєаєа ќатысты 2 їкімніѕ кїші жойылды. Ал 54 тўлєаєа ќатысты бірінші сатыдаєы соттардыѕ їкімдері апелляциялыќ

жјне кассациялыќ тјртіпте ґзгертілді. - 2013 жылдыѕ алєашќы алты айында ЌР Жоєарєы Сотыныѕ ќылмыстыќ істер жґніндегі ќадаєалау сот алќасымен бірінші сатыдаєы соттардыѕ їкімдері апелляциялыќ, кассациялыќ сот алќаларыныѕ ќаулылары ґзгертілмеді, бўзылєан да жоќ. Бўл – їлкен жетістік. Осы кґрсеткіш бойынша біздіѕ аймаќ алдыѕєы ќатарда,-деп атап ґтті облыстыќ сот тґраєасы. Сонымен ќатар, Јуезнўр Бейсенўлы соттардыѕ алдына жаѕа міндеттер ќойылып, тиісті шешімдер мен їкімдер ќабылдау кезінде жоєары кјсіби шеберлікті кґрсету їшін талаптар кїшейтілгенін тілге тиек етті.

МЕЗГІЛ МЈСЕЛЕСІ

124 нысан жґнделмек Јне-міне дегенше жаз мезгілініѕ жартысы артта ќалды. Оќушылардыѕ демалысы да мјресіне жетпек. Ал жаѕа оќу жылына дайындыќ жўмыстары ќыза тїсті. Облыстыќ білім беру басќармасыныѕ мјліметіне сјйкес, аймаќ бойынша 124 білім беру нысанына кїрделі жґндеу жўмыстары жоспарланєан. Олардыѕ ќатарында 88 мектеп, 8 балабаќша, 15 колледж, 10 тїзету жјне мамандандырылєан мектепинтернат, 3 балалардыѕ бос

уаќытын ўйымдастыру мекемесі бар. Облыс кґлеміндегі білім нысандарыныѕ жґндеу жўмыстарына 1 млрд. 308, 5 млн. теѕге ќаражат бґлінді. Ауылдыќ мектептердегі ќазандыќтарды, ќаланыѕ білім ошаќтарында су жјне кјріз жолдарын ретке келтіру, еден мен тґбені, есіктер мен терезелерді ауыстыру сынды жўмыстар жїргізілуде. Барлыќ шаралар 1 ќыркїйекке дейін аяќталып, мекемелер ќолданысќа берілуі тиіс.

Ќ.ТІЛЕКТЕСЌЫЗЫ.

ЌОЄАМДЫЌ КҐЛІК

Жолаќы ќымбаттады Їстіміздегі жылєы шілденіѕ 15-інен бастап облыс орталыєында трамвайда жол жїру аќысы 5 теѕгеге ќымбаттады. Оєан себеп – трамвай паркініѕ тозуы, электр энергиясы ќызметініѕ ќымбаттауы жјне кјсіпорын мамандары жалаќысын ўлєайту ќажеттілігі. Енді павлодарлыќтар трамвай кґлігінде бір рет жїру їшін 55 теѕге тґлейтін болды. Бїгінгі таѕда Павлодар ќаласы тўрєындарын рельсті кґлікпен тасымалдаумен айналысатын «Павлодар ќаласыныѕ трамвай басќармасы» АЌ ќўрамындаєы 113 трамвайдыѕ 102-сініѕ жарамдылыќ мерзімі аяќталып

баєытталєан ауќымды баєдарламаны жїзеге асыруда. Алдаєы уаќытта 48 жаѕа трамвай сатып алынбаќ.

Галина ЗЛОЧЕВСКАЯ,

ќалєан. Дегенмен, јлі де ќолданыста жїр. Айта кетерлігі, тарифтердіѕ кґтерілуі жеѕілдікпен жїретін санаттаєы азаматтарєа ќатысты емес. Мамандардыѕ айтуынша, бїгінгі таѕда трамвай басќармасы техникалыќ јлеуетті арттыруєа

«Павлодар ќаласыныѕ трамвай басќармасы» АЌ-ныѕ маманы: - Соѕєы жылдары трамвай басќармасына арналєан электр энергиясыныѕ баєасы 22,9%-єа, жылу 24% жјне су 40%-єа артты. Сонымен ќатар, трамвайларєа арналєан ќосалќы техникалыќ ќўралдар баєасы жыл санап ґсуде. Мјселен, былтыр рельстердіѕ бір тоннасы 202 мыѕ теѕге тўрса, бїгінде бўл баєа 262 мыѕ теѕгеден асады.

А.ЈДІЛБЕК.

Шїлбі жјне Ґскемен ГЭС-терін жаѕартуєа инвесторлар 6 млрд. теѕгеге жуыќ ќаржы ќўюєа ујде етіп отыр.


4

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

СЎХБАТ

Аймаќ басшысы Ерлан Арын республикалыќ «Алаш айнасы» жјне облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеттеріне арнайы сўхбат берді. Јѕгімеміз Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму кґрсеткіштері ћјм болашаќќа баєдарланєан маќсат-міндеттер тґѕірегінде ґрбіді. – Ерлан Мўхтарўлы, 2013 жылдыѕ жартысын тјмамдап ќалєандаймыз. Еѕ бастысы, елдіѕ басы аман, бауыры бїтін. Осынау уаќыт аралыєында ел экономикасына серпін берер нендей іс атќарылды? – Баршаєа мјлім, маусым айында Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев ґѕірімізге ат басын тіреп, аймаќтыѕ экономикалыќ-јлеуметтік

жїргізілуде. Болгариялыќ ірі инвестор – «Алкомет» компаниясымен илек, фольга, ќўйма ґндірісі туралы мјселе талќыланып ќаралды. Аймаќ экономикасын јртараптандыру жолында шаєын жјне орта кјсіпкерлік субьектілерініѕ алар орны ерекше. Облысымызда белсенді тїрде ќызмет етіп жатќан 26 мыѕ 603 осындай нысан тіркелген.

Ерлан АРЫН, Павлодар облысыныѕ јкімі:

«АСТАНА ЕУРОПАЛЫЌ МЕГАПОЛИСТЕРМЕН ИЫЌ ТІРЕСТІРЕ АЛАТЫН ЄАЖАЙЫП ЌАЛАЄА АЙНАЛДЫ» јлеуетімен танысты. Берген баєасы – кґѕілге ќонымды, марќайтатын тўстар баршылыќ. Жалпы, Павлодар облысы елімізге ірі ґндіріс ошаќтары, ґнеркјсіп алпауыттары мен тау-кен кјсіпорындары шоєырланєан аймаќ ретінде танымал. Ќазаќстанныѕ еѕ ірі индустриялыќ орталыќтарыныѕ бірі саналатын ґѕірге жїктелетін міндеттіѕ де салмаќты екенін жаќсы тїсінеміз. Їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы ќолєа алынєан кїннен бастап, облысымызда 50 нысан іске ќосылды. Атап ґтерлігі, бўл игілікті істіѕ арќасында біз алты жарым мыѕ адамды жўмыспен ќамтып ќана ќоймай, 190 миллиард теѕге кґлемінде инвестиция тарту мїмкіндігіне ие болдыќ. Сґзіміз дјйекті болуы їшін бірќатар мысалдар келтіріп ґткім келеді. Ќазаќстандаєы таза алюминий ґндіретін бірегей кјсіпорын - «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ-тыѕ екінші кезеѕі іске ќосылды. «Ќазаќстан вагон ќўрастыру компаниясы» ЖШС базасында жїк вагондарын шыєару сјтті жїргізілуде. Сондай-аќ, инновациялыќ жобаларды ґміршеѕ ету баєытында «Каустик» АЌ мембранды технология арќылы каустикалыќ ўнтаќ пен хлор ґндіруді ќолєа алды. Їдемелі индустриялыќинновациялыќ даму баєдарламасы – ел экономикасыныѕ ґндіріс секторын єана емес, осы саламен тыєыз байланысты кґлік инфраќўрылымыныѕ дамуына да зор септігін тигізуде. Оєан дјлел – Павлодар облысында жаѕадан ашылєан теміржол кјсіпорындарына арналєан баєыттаєыш бўрма, айќыш жјне дґѕгелектер ґѕдеу ґндірісі. Осы ґнімніѕ бјрі бўрын сырттан импортталынатын. Бўл жоба ґз кезегінде отандыќ теміржол саласын жаѕєыртуєа жјне жїк вагондарын шыєару саласында маѕызды орын алады. Осылайша аймаєымызда ірі ґндірістер мен ґнеркјсіп кешендерініѕ ґнімдерін сыртќа экспорттау їшін басты тасымалдаушы – теміржол кластерін ќўрудамыз. Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлыныѕ тапсырмасымен облысымызда химия жјне мўнай-химия кластерін дамытатын «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєы ќўрылды. Бўл іс ґѕірге инвестиция тартудыѕ їлкен мїмкіндіктеріне жол ашты. Ќазіргі уаќыттыѕ ґзінде осы экономикалыќ аймаќќа ќызыєушылыќ танытќан 43 инвестор тіркелді. Жалпы ќўны 270 миллиард теѕгені ќўрайтын жоба 2,6 мыѕ жўмыс орнын ашуєа мїмкіндік бермек. Мўнда елімізде бўрын-соѕды ґндірілмеген ґнімдерді шыєару бойынша 12 жоба јзірленді. Мысалы, «Ќазатомпром» АЌ-пен бірлесіп, Ќазаќстанда алєаш рет жылына 130 мыѕ тонна поликремний, 100 мыѕ тонна сутегі асќын оксиді, 3 мыѕ тонна полиалюминийхлориді шыєарылады. Нарыќ сўранысын саралай отырып, жекелеген тўстарда республикада жеткілікті мґлшерде ґндірілмейтін тауарлардыѕ импортталынатынын да назарєа алдыќ. Атап айтќанда, жылына 180 мыѕ тонна кїкірт ќышќылыныѕ ґндірісі («Ќазатомпром» АЌ). Уран кені бойынша отандыќ кјсіпорындардыѕ ќажеттілігі жылына 2,5 миллион тонна болса, республикада жылына 2 млн. тонна шыєарылады. Ќажеттіліктіѕ ќалєан бґлігі – 500 мыѕ тонна импортталынады. Ќазіргі уаќытта алюминийден тґртінші ќайта ќорытудыѕ басќа ґндірістерін ќўру мјселесі пысыќталуда. Јлеуетті инвесторлармен белсенді ынтымаќтастыќ

– Ґндірісі ґнеріне сай ґѕірдіѕ аграрлыќ јлеуетінде нендей жетістіктер бар? – Павлодар облысы – Ќазаќстанныѕ индустриалды ґѕірі єана емес, сондай-аќ, ауыл шаруашылыєы саласыныѕ јлеуеті зор аймаєы. Жылдан-жылєа мал басы санын тўраќты ґсіріп, ет, сїт ґнімдерініѕ кґлемін едјуір ўлєайтуды кґздеп отырмыз. Осы маќсатта бїгінгідей асыл тўќымды мал сату аукционы жўмысын ўйымдастырып отырмыз. Табиєат Ана бізге егін салып, бау-баќша баптап, мал ґсіру їшін ґте шўрайлы жер берген. Осы мїмкіндікті барынша пайдаєа жарата білуіміз керек. Жаѕа ґндіріс ошаќтарын ашуда да сала еѕбеккерлері белсенділік танытуда. Шарбаќты ауданындаєы «Алексеев» ЖШС-і, Ертіс ауданындаєы «Абай» ЖШС-і, Качир ауданындаєы «Гигант-Павлодар» ЖШС-і мен Павлодар ауданындаєы «Теміров» ЖШС-і базасында сїтті ќайта ґѕдеу пункттері іске ќосылды. Ал качирлыќ «Тереѕ-Ет» кјсіпорны ет ґѕдеу баєытындаєы цехтыѕ тўсауын кесті. Жалпы, облыс шаруалары жыл басынан бері 13,5 мыѕ тонна ет пен 64 мыѕ тонна сїт ґндірді. Ґнімділікті арттыру маќсатында жыл басынан бері шетелден асыл тўќымды 742 бас ірі ќара мал јкелінді. Германия, Канада мен АЌШ-тан таєы да їш мыѕнан астам ірі ќара јкелінеді деп жоспарлап отырмыз. Ауыл шаруашылыєы саласы еѕбеккерлері, диќандар мен жекелеген фермерлер ќамбамызды астыќќа толтырып, кґкґніс ґнімдерін молынан ґсірді. Тіпті, облыс орталыєынан басќа Астана, Алматы, Аќтау ќалалары мен Ресейдіѕ кґршілес ґѕірлерін де ќамтамасыз етуде. Облыс орталыєында ауыл еѕбеккерлері мен баєбандарєа ґз ґнімдерін делдалдыќ ќызметсіз саудалайтын арнайы орындар жўмыс істейді. Тўрєындарєа тґмен баєамен кґкґніс, жеміс пен ауыл шаруашылыєы саласыныѕ басќа да ґнімдерін сату їшін арнайы жјрмеѕкелер ўйымдастырылады. Бўл – сатушы мен тўтынушы арасындаєы екіжаќты тиімді тјсіл. – Еліміздегі шоќтыєы биік жоєары оќу орындарыныѕ бірі – С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ ректоры ќызметін атќарєан кезде берген сўхбатыѕызда «Маєан јулиелерге кесене орнату кейінге ќалдыруды кїтпейтін, заѕды тїрде орындалуы тиіс нјрседей кґрінеді» - деген болатынсыз. Осы баєыттаєы игі істерден хабардар болып, кїллі Ќазаќ елі ќуанысуда. Алдаєы уаќытта бўл тўрєыда атќарылатын жјне атќарылєан жўмыстар жайлы айтып ґтсеѕіз. – Дўрыс айтасыз, ол сґздер јншейін айтылєан жоќ. Павлодар облысы басшылыєы тізгінін алєан сјттен бері ректорлыќ ќызметімдегі ќазаќ руханияты мен мјдениеті, ўлттыќ ќўндылыќтарымызды жаѕєырту, жалпаќ жўртќа таныту маќсатындаєы істерді жалєастыруды ўлы маќсат еттім. Ґткен жылєы бастамаларымыздыѕ ќарќыны жаман емес, алєа межелеген абыройлы істеріміз де жалєасын таба бермек.

– Биылєы жылы Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ арда азаматтарыныѕ мерейтойлары баршылыќ. Тўлєаларымыздыѕ рухын асќаќтатып, ґнегелі ісі мен ґнерін дјріптеу ќалайша жїзеге асырылмаќ? – Жалпы, ґѕір мјдениеті єана емес, кїллі ќазаќ руханияты їшін былтырєы жыл табысќа толы жыл болды. Ґѕірдегі «Тарихи-мјдени мўра» баєдарламасы шеѕберінде Шарбаќты ауданында Хазірет Єабдылуахит Тіленішўлына, Екібастўз ќаласыныѕ аймаєындаєы Аќкґл ауылдыќ округінде аєартушы, философ Хазірет Ишан Исабекке, Ертіс ауданында батыр Таймас Бекбауўлына кесенелер орнатылды. Сонымен ќатар, былтыр халќымыздыѕ біртуар азаматтары – Зейін Шашкинніѕ, Аманжол Шјмкеновтыѕ, Шапыќ Шґкинніѕ жјне таєы да басќа танымал жерлестеріміздіѕ мерейтойлары аталып ґтті. Ўлаєатты ўстаз, саяхатшы Шоќан Ујлихановќа жјне Григорий Потанинге ескерткіш, жазушы, драматург Зейін Шашкинге, жазушы Сјбит Дґнентаевќа «Бірлік жјне келісім» монументтері орнатылды. Таєы бір жеѕісіміз бен жетістігіміз – «Ертіс-Баян кітапханасы» сериясында павлодарлыќ авторлардыѕ кітабы жјне «Найзатас» јдеби-кґркем, ќоєамдыќ-саяси журналы жарыќ кґрді. Мемлекет басшысы: «Біз ґзіміздіѕ ўлттыќ мјдениетіміз бен дјстїрімізді осы јралуандыєымен жјне ўлылыєымен ќосып ќорєауымыз керек, мјдени игілігімізді бґлшектеп болса да жинастыруымыз ќажет», – деген болатын. Сондыќтан, бўл – ата-бабалар алдындаєы парызымызды ґтеп, рухына таєзым етумен єана шектелмейді. Бўл ќазаќ халќына арнаєан азаматтыќ парызымыз болса керек. Абыройлы ісіміз биылєы жылы да жалєасын табады. – Халыќтыѕ алтын діѕгегі де, достыќтыѕ берік кґпірі де – мемлекеттік тіл. Бїгінде ґѕірде «Ќазаќ тілі» облыстыќ жол картасы баєдарламасы ќабылданынан хабардармыз. Бўл баєдапрлама туралы аз-кем јѕгіме ґрбітсеѕіз. - Тіл – халыќтыѕ алтын діѕгегі. Біртуар Алаш азаматы А.Байтўрсынов: «Сґзі жоєалєан жўрттыѕ ґзі жоєалады» демеп пе еді? Сондыќтан, мемлекеттік тілді ќўрметтеу, оны білу – јрбір ќазаќстандыќтыѕ басты парызы. Ќазаќ тілініѕ ќоєамныѕ барлыќ салаларында ґз мјртебесіне лайыќ орын алуы – ґте маѕызды мјселе. Ќазаќ ўлты тілініѕ мемлекеттік мјртебеге ие болып, ауќымды ќызмет атќаруыныѕ негізі Ата Заѕымызда бекіп, тїрлі тўжырымдамабаєдарламалар арќылы жаѕарды. Елбасы Н.Назарбаевтыѕ «Бїгінде ќазаќ тілі Ќазаќстан халќын бір маќсатќа топтастыратын, ўлттыќ жаѕєыруымызєа серпіліс туєызатын айрыќша кїшке ие болды» деген ўлаєатты сґзін Павлодар ґѕірініѕ іс-шараларына баєыттап айтсаќ та болады. Мемлекеттік тілдіѕ ќолданылу аясын кеѕейту – басты маќсат. Ал ол маќсатќа жету баєытында тґмендегі іс-шаралар жїйелі тїрде орын алєан. Биылєы жылдан бастап аймаќта «Павлодар облысында 2013-2015 жылдарєа арналєан «Ќазаќ тілі» облыстыќ жол картасыныѕ іс-јрекет жоспары» бастау алды.

www.saryarka-samaly.kz Жоспарды јзірлеу ќалалар мен аудандарда ќазаќ тілініѕ ќолданыс аясын кеѕейту; мемлекеттік тілді балабаќша, мектеп, жоєары оќу орындарында, мемлекеттік ќызмет пен ќоєамдыќ-саяси, јлеуметтік-кјсіби салаларда кеѕінен ќолданысќа енгізіп, облыс тўрєындарыныѕ ґмірлік ќажеттілігіне айналдыру, мемлекет тарапынан ќаржыландырылатын жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа арналєан мекемелерде тјрбие беру мен оќытуды ќазаќ тіліне аудару, аралас балабаќшалар мен мектептерді біртілді балабаќшалар мен мектептерге айналдыру, ономастика мјселесін ќолєа алу ќажеттілігінен туындады. Осы орайда облыстыѕ мемлекеттік органдарында іс ќаєаздары толыєымен мемлекеттік тілде жїргізіліп, кіріс ќўжаттарын да 100%-єа жеткізу бойынша ќатаѕ талап ќойылуда. Бўќаралыќ мјдени, мерекелік, ќоєамдыќ шаралар ґткізу кезінде ќазаќ тілініѕ ќолданыс аясын кеѕейту мен ресми мјжілістерді, мјслихат сессиялары мен комиссияларын мемлекеттік тілде жїргізуді индикаторларєа сјйкес іске асыру кґзделіп, іске асырылуда. Жалпы, аймаќта ќазаќ тіліне деген сўраныстыѕ артуына байланысты жїйелі тїрде тиісті шаралар ўйымдастырылып, ќолдау кґрсетілуде. Мјселен, жыл сайын 200ден астам јртїрлі санаттаєы азамат мемлекеттік тілді оќып їйренеді. Сонымен ќатар, облысымыздаєы этномјдени бірлестіктер мен оларєа ќарасты бґлімшелерде ќазаќ тілін оќыту курстары ґткізілуде. Алдаєы уаќытта облысымызда мемлекеттік тілдіѕ ќолданылу аясын кеѕейтудегі жўмыстар ґз жалєасын таба береді. – Ерлан Мўхтарўлы, жуырда облыс јкімдігі мен Л.Гумилев атындаєы Еуразия ўлттыќ университеті арасында ынтымаќтастыќ жґнінде меморандумєа ќол ќойылды. Бірлескен жўмыстардыѕ бір парасы тарихи-этнографиялыќ єылыми жобаларды жїзеге асыру мен ЕХРО-2017 халыќаралыќ кґрмесіне дайындыќќа ќатысты екен. Басќадай айтсаќ, Астана мен Павлодар арасындаєы байланыс кґпірініѕ негізі єой бўл... – Бїгінгі таѕда бўл шаћар ќазаќ елініѕ астанасы єана емес, бїкіл Еуразияныѕ жїрегіне айналєан ќала. Шын мјнінде, єасырлар бойы ґз жері мен елініѕ бостандыєын аѕсап, азаттыќ таѕын Алладан сўрай, сарыла кїткен ќазаќ халќы їшін Тјуелсіздік ўєымы ќандай ќымбат болса, еркін елдіѕ ен даласыныѕ тґріне ту тіккен жас мемлекетіміздіѕ елордасы – Астана да сондай ыстыќ, сондай ќастерлі. Сарыарќадай киелі ґлкеде, Есілдей ерке ґзенніѕ жаєасына ќоныс тепкен елорда Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ тґл туындысы. Осыдан тура 15 жыл бўрын Астана ќаласыныѕ тўсаукесер рјсімі салтанатында Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев: – Біз бїгін Тјѕір мен тарихтыѕ ерекше бір шапаєатты нўрына бґленіп тўрмыз. Бїгін – тірініѕ шын тебіренетін, ґлініѕ расында да, жатќан орнынан аунап тїсетін кїні. Жан-жаєымызды шыр айнала ќоршап жатќан ўшы-ќиырсыз ўлан кеѕістік – Сарыарќа талайды кґрді, талайєа тґзді. Баєзы бабаларымыздыѕ аќ найзаларын аспанєа атќан айбарлы жеѕістерін де кґрді. Бергі бабаларымыздыѕ еѕселері тїсіп, ќабырєалары ќайысќан ќасіреттеріне де куј болды. Енді, міне, екі єасыр тоєысында, жаѕа мыѕжылдыќ табалдырыєында ґшкен жанып, ґлген тіріліп, кеткен есе тїгенделіп, жыєылєан ту ќайта желбіреп, жоєалєан елдік ќайта оралып, ќўлаєан орда ќайта бой кґтергеніне де куј болып отыр. Бўл да ўзаєынан болєай, ќайырымен келгей, ќадірлі халќым! – деген болатын. Иј, ўлы ќазаќтыѕ даласы, Алаш жўрты ўлт азаттыєын алып ќана ќоймай, кешегі ґткен замандаєы ата-бабаларымыздыѕ аманатарманын адал орындап, дархан даламыздыѕ наќ тґріне ныќ орныќты. Мерейтой облысымыздыѕ јрбір ќаласында, аудан-ауылында, кјсіпорындар мен мекемелерінде аталып ґтті. Тјуелсіздікке ќол жеткізгеннен бергі екінші онжылдыќтан сјл асќан мерзім ішінде маќтанар биіктеріміздіѕ бірі – Астана ќаласы екені јрбір ќазаќстандыќ їшін зор маќтаныш. Астана – еуропалыќ мегаполистермен иыќ тірестіре алатын єажайып ќала. «Елорда – еліміздіѕ жїрегі, Отанымыздыѕ бас ќаласы. Армандарєа жетелейтін болашаєы баянды, келешегі кемел ќалам жасай берсін. Тјуелсіздігіміздіѕ тўєыры биік болсын. Асќаќтай бер, Астана!» дегім келеді. Сўхбаттасќан Аќмарал ЕСІМХАНОВА.

Елордада ґѕдеуші ґнеркјсіптіѕ наќты кґлемі ґткен жылмен салыстырєанда 23,9 пайызєа ўлєайды.


ЖЕР СЈУЛЕТІ

www.saryarka-samaly.kz

Орман –

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

Аталєан орманшылыќ жас ќараєайлардыѕ жаќсы ґсім беруімен кґзге тїсіп отыр. Жыл сайын јрбір орманшы тиісті кґлемде ќараєай бїршігін жинап, аудан орталыєындаєы тўќымбаќќа тапсырады. Ол сол жерде ґѕделіп, ґсіріліп, кейін 2 жылдыќ ґскін ќалпына жеткенде орманшылыќтарєа таратылып беріледі екен. Кїркелі учаскесі бойынша 2004 жылдан бері орманшылардыѕ кїшімен 30 гектар аумаќќа ќараєай егіліп, тегіс ґсім берген. Јсіресе, «Бекарыс» деп аталатын жердегі жас аєаштардыѕ барлыєы бїгінде бой тїзеп, ќараєайлы алќапќа айналып їлгерген. Ќараєай – аса баптылыќты ќажет ететін аєаш. Бір мјрте ґрт тисе, ґспей

елдіѕ дјулеті немесе Далба орманшылыєында не жаєдай? Басы 1-бетте

- Алєашќы кезде мўнда небары 2 орманшы жўмыс істеді. 2000 жылдардыѕ басынан елімізде орман ќорєау ісіне ерекше мјн беріле бастаєаны мјлім. Біздіѕ орманшылыќта кейіннен ќызметкерлер саны кґбейтіліп, жетеуге жеткізілді. Бїгінде тек инспекторлар ќўрамы жиырмадан асады. Негізгі маќсатымыз – орманшылыќќа бекітіліп берілген жасыл желектерді ќорєау. Аєашты заѕсыз отаушылармен кїресу бір басќа, жазда ґрттіѕ алдын алу туындай ќалєан жаєдайда жедел ќимылдап, жалын ошаєын тез арада жою секілді ќосымша міндеттеріміз бар. Екінші маќсатымыз – орманды «ќартаюдан» саќтау. Яєни, жаѕадан аєаш талдарын отырєызу, ќалпына

келтіру. Осы арќылы тґѕіректегі орман-тоєайларды кґбейту кґзделіп отыр. Ала жаздай барлыќ учаскелерді сїзіп, орманды ќўлаєан аєаштардан тазартамыз. Серуендеушілерге ќолайлы болуы їшін бўлаќтарды аршып, жаќын орналасќан жерлерге беседкалар орнатып жатырмыз. Ќоќыс тастайтын арнайы орындар да белгіленген,-дейді Е.Кендіров. Айта кетелік, Далбаєа бўєан ќоса 60 мыѕ гектардай айрыќша ќорєалатын Ќызылтау жері де бекітіліп берілген. Їш ќорыќшы аталєан аумаќты кїзетеді. Онда «Ќызыл

кітапќа» енген арќар кеѕ таралєан. Соѕєы мјліметтер бойынша, Ќызылтау бґктерлерінде бїгінде мыѕєа тарта арќар жосып жїр.

Б

їгінде «Екібастўзжылуэнергомонтаж» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін («ЕЖЭМ» ЖШС) кґпшілік сенімді, еѕ бастысы жауапты серіктес ретінде біледі. Серіктестік 2003 жылдан бастап жўмыста жаќсы нјтиже кґрсетіп ќана ќоймай, Ертістіѕ Павлодар ґѕіріндегі алпауыт кјсіпорындар арасында беделге ие болды. Кјсіпорын негізгі ќўрылєыларды монтаждау, ќосалќы ќўрылєыларды монтаждау, ќўрылыс жјне электрлік баєыттаєы монтаждау жўмыстарын атќарады. - Біз тапсырыс берушілер мен кјсіпорын арасындаєы байланысты ныєайта тїсуге ќам жасаймыз. Ќўрылып жатќан нысандардыѕ инженерлік жўмыстарын оѕ шешеміз, ґндірістегі сапаны арттырамыз. Тапсырыс берушілерге жоєары деѕгейлі инженерлік-техникалыќ ќўрам, білікті жўмысшы кадрлар, технологиялыќ ќўралдармен жабдыќталєан ґндірістік база, кран жјне ґзге де транспорттыќ техникалар ќызмет етеді. Біздіѕ компания ќызметініѕ жоєары деѕгейлі екенін, сенімді јрі шаруаны уаќытылы тындыратыны, ќызмет баєасы, тиімділігі жаєынан кґпшілікке таныс. Біз јрдайым алда болуєа тырысамыз, - дейді «Екібастўзжылуэнергомонтаж» ЖШС директоры Е.К.Ќайырбаев. «ЕЖЭМ» ЖШС јрќашан ґндірістік базаны ўлєайтуєа, сапаны жаќсартуєа жјне ќызмет уаќытын жеделдетуге баса мјн береді. Бїгінде компанияда 1130 адам еѕбектенуде. Олар ќазандыќ жјне бу мен газ турбиналары ќўрылєыларыныѕ жґндеу жўмыстарымен айналысатын слесарьлар, болат жјне темірбетонды ќўрылыс монтаждаушылары, электр дјнекерлеушілері, электр слесарьлары, ќалаушылар мен бґлшектеушілер, отпен жўмыс істеушілер, дефектоскоптер, термистер, кран машинистері, тракторшылар, жобалаушылар жјне таєы да басќа мамандыќ иелері. Мўндаєы маѕызды мјселеніѕ бірі жасалатын

ќалады. Орманшылар јр отырєызылєан ќараєайды баладай мјпелеп кїтіп, ќажет кезінде тыѕайтќыштар да ќолданады. Орталыќтан єалымдар келіп, тиісті кеѕес те беріп кететін кґрінеді. - Орман болєаннан кейін тамыздыќќа отын кесілетіні рас,дейді орманшыныѕ бірі Мўрат Камалиев. – Тўрєындарєа аєаш кесуге арнайы рўќсат ќаєазы беріледі. Онда да јбден ќураєан аєаштар єана оталуы тиіс. Ґкінішке ќарай, ауылдыќ жерлерде аєаш ўрлайтын пенделер аз емес. Табиєатќа жаны ашымайтын

ТЕК ЌАНА АЛЄА БАСАМЫЗ! жўмысты топтарєа бґліп ќарастыру еді. Себебі, жўмыстаєы ерекшелік кјсібиліктіѕ ќажетті деѕгейін кґрсетеді. Яєни, «Екібастўзжылуэнергомонтаж» негізгі ќўрылєыларды м о н т а ж д а й д ы , «Екібастўзжылуэнергомонтаж» тресті ќосалќы ќўрылєыларды м о н т а ж д а й д ы , «ВостокТемірИндастрис» бґлімі ќўрылыс жўмыстарымен жјне электрлі бґліктіѕ монтаждау шараларымен айналысады. Бїгінде серіктестік басты отандыќ серіктестік болып табылады. Компанияєа тапсырыс берушілер ќатарында «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» АЌ (Аќсу электр станциясы, Екібастўздаєы «Шыєыс» кґмір кеніші), Б.Нўржанов атындаєы Екібастўз ГРЭС-1, ГРЭС-2 станциялары, Рудный ќаласындаєы «ССГПО» АЌ ЖЭО, «SMS Engineering» ЖШС Шідерті кенсіз материалдар комбинаты, Павлодар ќаласындаєы «Ќазаќстан алюминийі» АЌ, Степногорск ќаласындаєы «Джет-7» ЖШС ЖЭО жјне таєы да басќа кјсіпорындар бар. Серіктестік ќўрамына Екібастўз жјне Аќсу ќалаларындаєы екі база енеді. Осыныѕ арќасында жўмыс жасау мерзімі ќысќарып, сапаныѕ деѕгейі арта тїсті. Кеншілер ќаласындаєы ґндірістіктехникалыќ базада мамандандырылєан монтаждау ўйымдарыныѕ корпусы орналасќан. Онда токарьлар мен слесарьлар цехы, электрцехы,

дјнекерлеушілер цехы, компрессорлы станция, дизельді электростанция, дјнекерлеушілер ќосыны, шеберханалар бар. Сондай-аќ, мўнда астестатталєан мамандар дјнекерлеу жўмыстарыныѕ сапасыныѕ баќылау жїргізетін металдар мен дјнекерлеу зертханасы жўмыс істейді. Зертхана мемлекеттік лицензиясы бар ґлшеу мїліктері мен сынаќ ќўрылєыларымен жараќтандырылєан. Аќсу ќаласындаєы ґндірістік бґлімде слесарьлар цехы, дјнекерлеу цехы, трубогиболыќ жјне вальцеволыќ машиналар, гильотиндер бар. Сонымен ќатар, трактор мен крандарєа арналєан жылы бокс орналасќан. «Екібастўзжылуэнергомонтаж» ЖШС тґмендегідей лицензияланєан ќызметтерді атќаратын кјсіпорын: - Жўмыс ќысы 0,7 кг/см2-ден жоєары болатын ќазандыќтарды жјне температурасы 115 С болатын жылутасыєыштарды, жўмыс ќысымы 0,7 кг/см2 жоєары болатын тїтікшелер мен ќўбырларєа жґндеу жўмыстарын жасайды, монтаждайды, дайындайды. - Кґтергіш нысандарды монтаждау. - Єимараттар мен нысандарды ќоршау жјне орнату. - Арнайы ќўрылыс жјне монтаждау жўмыстары, арнайы топыраќпен жўмыс жасау.

5

жандардыѕ кесірінен орманды жерлерге айтарлыќтай зиян келеді. Сол сияќты, демалушылар аєаш бўтаќтарын сындырып, оныѕ їстіне тазалыќты саќтамай, апарєан заттары мен тамаќ ќалдыќтарын орынсыз шашып кететіні таєы бар. Табиєат екінші їйіміз. Бјріміз де сол табиєаттыѕ арќасында тыныс алып, тіршілік етіп келеміз. Сондыќтан да оны кґзіміздіѕ ќарашыєындай ќорєау - бјрімізге бірдей азаматтыќ міндет. Ауыл тўрєындарыныѕ орманды саќтауєа байланысты кґзќарастары тїзеліп, бїгінде орманшыларєа деген ќўрмет те ќалыптаса бастаєан. Бўєан инспекторлардыѕ заѕ бўзушылыќќа жол берген тўрєындарєа ќатаѕ шаралар ќолдануы ыќпал етіпті. Заѕсыз аєаш кескен бірнеше азаматќа ќомаќты айыппўл салынєан соѕ, жўртшылыќ айылын жиып, ќазір аєашќа орынсыз балта тигізбейтін болєан. Кїркелі учаскесі бойынша еѕбек етіп жїрген Ерсін Бјкіров, Баќытжан Жїнісов, Мереке Айханов, жас орманшылар Нўрлан Шекебаев, Талєат Закриянов секілді азаматтар ґз міндеттеріне адал ќарайды. Кїн сайын кезектесіп, биік нїктелерде орналасќан арнайы бекеттерден орман-тоєайларды баќылайды. Рация арќылы байланысќа шыєып, жаєдайды тўраќты тїрде хабарлап отырады. Олардыѕ ґз туєан жерлеріндегі орман жамылєысын ќорєау, кґбейту маќсатындаєы жоспарлары да ауќымды. Алдаєы уаќытта ќараєай ґскіндерін отырєызуды жалєастырады. Тек, техникалыќ базаныѕ жеткіліксіздігі ќолбайлау болып отыр дейді олар. «Ќол рациясы жетіспейді. Ќызметтік кґліктер де аз, небары 3 «Уазик» пен 1 «Нива» автокґлігі бар. Ґрт сґндіруге арналєан машина сонау кеѕес заманынан ќалєан ескі техника, сенімсіздеу. Сондыќтан келешекте ўлттыќ парк басшылары осы кемкетіктерімізді толыќтырып берсе, жўмыстарымыз бўдан да жаќсыраќ бола тїсер еді», дейді мамандар. Кїніне жїздеген шаќырым жерді шарлап, јр тїп аєаш їшін жандары шырылдап отќа тїсуге бар орманшылардыѕ тірлігі осындай. Сол азаматтардыѕ жўмыстарына ќолдау кґрсетіп, орманды ќорєауєа, саќтауєа жўртшылыќ болып жўмылсаќ, табиєатымыз одан јрі ќўлпырып, ауамыз да тазара тїсер еді.

Кїркелі ауылы, Баянауыл ауданы. Суреттерді тїсірген автор.

- Сыртќы инженерлік жїйелерді ќўру, сыртќы жјне ішкі инженерлік жїйелердіѕ жўмыстарын жасайды. - Конструкция мен ќўрылєыны ќорєау жўмыстарымен айналысады. - Технологиялыќ ќўрылєыларды монтаждайды (бастау-жїргізу жўмыстарын ќоса есептегенде). Жўмыстарды орындау барысында тапсырыс берушімен аќылдаса отырып арнайы график ќўрылады. Жўмыс технологиясы арнайы мамандармен жасалєан ґндірістік жўмыстыѕ жобасына сјйкес жїргізіледі. Ќўрылыс, дјнекерлеу жјне монтаждау жўмыстарыныѕ барлыєы технологияны саќтай отыра јрі талаптарєа сай жїргізіледі. Кјсіпорында сапа менеджменті жїйесініѕ ІSO 9001 сапа стандарты жасаќталып, іске ќосылєан. Компанияда айналаны ќорєау жјне техника ќауіпсіздігі ќызметтері бар. OHSAS кјсіби ќауіпсіздік пен денсаулыќќа ќатысты 18001-2008 мониторингтік менеджмент жїйесіне жуыќта жїзеге асырылмаќ. Сондай-аќ, кјсіпорын СТ-KZ сертификатына ие. «ЕЖЭМ» ЖШС базасында ќоршаєан ортаны ќорєау жјне техника ќауіпсіздігі ќызметі жўмыс істейді. Басшылардан бастап барлыќ ќызметкерлер ќоршаєан ортаны ќорєау жјне техникалыќ ќауіпсіздік білімдерін тексеретін сынаќтан ґтеді. Кјсіпорын базасында оќу комбинаты ќўрылєан. Мўнда тјжірибеден ґтушілермен, біліктілігін арттыратын ќызметкерлермен жўмыс жасалады. «ЕЖЭМ» ТОО ќызметкерлерініѕ ќосымша мамандыќты игеруге, атестациядан ґтуге, аттестацияны ќайта тапсыруєа мїмкіндіктері бар. Кјсіпорын жетекшісініѕ айтуынша, компания ўжымы ґндірістіѕ аяќтан тўруы їшін тынбай еѕбектенеді. Тјжірибелі мамандар жастарєа јрдайым їлгі-ґнеге кґрсетеді. Компанияныѕ белсенді жастары – болашаєымыздыѕ кепілі.

А.МЕРЕЙ.

Ќазаќстанныѕ орман ќорыныѕ 50 пайызын сексеуіл алќаптары алып жатыр. Сексеуіл ормандарыныѕ еѕ їлкені Жамбыл облысында.


6

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

ИЛЛЈЋИ ЖЫР

Арман ЌАНИ,

Айпара кїн иманымныѕ кґзі еді, Кґлегейлей бермеші оны, аќ ќайыѕ.

Ќазаќстан Жазушылар одаєы Басќармасыныѕ мїшесі

Ўєыспасаќ ґкінішпен ґтерміз, Аялаєан арды ќалай аттайын? Ќосылмайтын ќос жалєызбыз екеуміз, Јй, аќ ќайыѕ, жалєызілік аќ ќайыѕ… *** Дїниеде ќатал јрі тјкаппар, Кейде даѕќ іздейміз єой јлі біз. Ізімізбен ілеседі лаќаптар, Атаќтардан кїѕгірттенсе арымыз.

Аќындар да жасамайды мјѕгілік, Маѕдайында Жазуы бар Алланыѕ. Меніѕ їнім - фјнидегі жаѕєырыќ, Сеніѕ де їніѕ - жаћандаєы жалєан їн!..

Ќанаєатым ындынымды ќўлыптар, Ќўрып кетсін ынсапсыздыѕ тірлігі! Жын-сайтанныѕ ќауымына кіріптар Тойымсыздау жан мен тјнніѕ бірлігі.

Баќ-дјулетті баянсыз деп таныр кім?! Батар кїнде кетпес їшін есеміз… Ќўнсыз берген сыйын пўлдап Тјѕірдіѕ, Базаршылап ќызєылт тірлік кешеміз…

Жау теректіѕ жапыраєындай жїрегім, Енді сен де ґр сезімнен арылшы. Мен патшайым махаббаттыѕ ќўлы едім, Сайќал ойєа бола алмаймын јмірші!

Сен секілді мен де елеске алдандым, Енді аќтыќ їмітіммен кїнелтем. Біздей бейбаќ перзентімен Жалєанныѕ Тілдесе ме Ўлы Аќиќат кїні ертеѕ?..

*** (Бўл ґзіме айтќан сґзім ґзімніѕ) –Ґлеѕ ќалсын аќын Арман Ќанидан! Махаббатыѕ анасы еді сезімніѕ, Аќылыѕныѕ жолдасы еді ар-иман.

*** Ґткен кїнніѕ бјрі бїгін елес-ау, Тек шарапат тиген шыєар жаќсыдан. Єазиз жан да ґзімдікі емес-ау, Оны да ертеѕ Иесіне тапсырам.

Ќара кґзіѕ аќ ќаєазды ќия алмай, Ќалтыраса саусаќтарыѕ ќаламсыз, Ќиын болар жан тапсыру ўялмай, Жјне кґрде кірпік ілу алаѕсыз…

Нўр ќўйылып о дїниелік есікке, Ќаза кїні ќазылады ќабірім. Мјйітімді алып келіп мешітке, Жўрт кїрсінсе, Кешірер ме Тјѕірім?..

Їміт артпа, ќария кїн де алдамшы!.. Жыр Ґмірдіѕ бес шумаєын ќайырдыѕ, Енді, аќыным, аќ сапарєа ќамданшы. –Їгіттеме, јлдеќашан дайынмын!..

Бўл жалєаннан арсыз кїлкі жаѕєырєан Ќўлайды ґксіп тўѕєиыќќа бір нґпір… Жаћаннамда от теѕізі жарєа ўрєан, А, Ќўдай-ай, їзілмесін Ќыл кґпір! *** Жазмыш деген - бўлжымайтын заѕдылыќ, Ґзгермес Заѕ – туєан жанныѕ ґлмегі. Жер їстінен жоќ іздейміз ќаѕєырып, Жайлы орынєа жайєасќанша кґрдегі… Жанарымда бўлдырайды бар јлем, Ќўс жолыныѕ арєы жаєы тўманды… Айдай болып тўрса Шындыќ табар ем, Јркімге аян болуы оныѕ кїмјнді…

*** Кілт бўрылды Ўлы Уаќыт аєысы, Жерден кґкке атылды, јне, жасындар! Ґткен шаќќа заулап Ґмір жарысы, Кері аєады мыѕжылдыќтар, єасырлар!

Кїнјкар боп ќўрдымдарєа ќўласам, Бірге ќўрыр бізді іздеген жоќшылар… Бўл ґмірдіѕ мјні не? – деп сўрасаѕ, Біле алмадым, Жауабы оныѕ жоќ шыєар…

Дјруіштер де табандарын тауысќан Іздегенін таппай ґтер тірліктен. Тек тілдесер дјлдїріштеу данышпан Бўл дїниеде о дїниелік Шындыќпен…

Сырласса да ґлілермен, тірімен, Тїк тїсінбей ґтер Арман Ќани бўл. Енді ґзіѕніѕ жїрегіѕніѕ тїбінен Шындыќты іздеп, Аќиќатты тани біл!

*** Жаратќанныѕ жїзіне ынтыќ мўѕлыќпын, Єайып жаќтан зер салады Ол біраќ. Меніѕ жырым сґзі емес-ау Шындыќтыѕ, Соныѕ єажап тїсіндегі сандыраќ…

*** Адам ата жеген Жаннат жемісін, Татып кґру Жерде жїрген маєан жат… Періштелер тїсе ме отќа мен їшін, Оттан сені ќўтќара ма Адамзат?..

Кґк езулер сайґрлесе кґпіріп, Аталы сґз ґледі екен зорлыќтан… Ал Шындыќќа жуи алмас ґтірік, Тїсінде де аќ сґйлейді сондыќтан.

Јр ісіѕді ар-иманыѕ баєалар, Ќўз їстінен Кїн ќарайды ќўзєын кґз. Кґкіректе біраз Сґздер бар, олар: Ќасиетті Сїрелер мен біздіѕ сґз...

Періштелер аќ бесігін тербесе, Кім бўзады ўйќыдаєы бўл кїйін? Оныѕ тїсін жырлай берем ендеше, Ол оянса, сґзін сґйлеу тым ќиын…

Жаѕылыссаќ, опа таппай жалєаннан Ќўзєын кїнге жем болармыз осылай. Фјниде екі жолаушы бар сандалєан, Бірі – менмін, бірі – сенсіѕ, Досым-ай!..

***

*** Сеніѕ де енді кґрген кїніѕ – сўмдыќ кїн, Мен Шындыќтыѕ тїр-сипатын танимын, Сорєа бола тапќан бізді шешеміз!.. Сен де соєан зер салуєа ќамданшы. Етегінен ўстап сайќал тірліктіѕ, Аќиќат бар маќамында ќаридыѕ, Дјл кіндікке дейін кїнј кешеміз… Ал тойдаєы јндер кейде алдамшы… Аптаптарда таѕдай кеуіп ќаталар Тірлігіміз јлде жалєан, јлде шын, Топан судай бізді їйірер бір елес... Јуелден-аќ Тјѕір біздіѕ жанєа ие. Болашаєыѕ о дїниеге апарар Жыр жолына Сїрелердіѕ сјулесін Бейопа жол, Тїсірген тек Мјшћїр сынды јулие. Одан басќа тїк емес! Кім сїйемек Аќырзаман аќынын, Жаза басса јулиелер ізінен? Аќыреттік Аќиќатќа аќырын Кетіп барам ўстараныѕ жїзімен! *** Ќылшылдаєан ўстараныѕ жїзімен Кетіп барам Аќыретке аќырын. Тірлік!.. Арсыз кїлкіѕмен де ќызыќ еѕ, Алдандырєан Жалєан дїние аќынын.

www.saryarka-samaly.kz

Ќаралы їйде ќара сорпа кґп ќалар, Керекуде кафе де бар лайыќты… Јуелі жўрт Мойылдыны бетке алар, Јуестікпен ўстап табыт ќайыќты…

Ќайта кґктеп кїлге айналєан жапыраќ, Ґз ќалпына келмек енді бјрі де. Кґрден сыртќа лаќтырылып топыраќ, Жан оралар аруаќтардыѕ тјніне!

Сјулеленіп Жаратќанныѕ сјлемі, Келеді, јне, ґз жарыєын кешіп Кїн. Кґктен тїскен Аяттардыѕ јуені Оралєан соѕ марќўмды еске ап дос, ќўрдас, Ќайта јуелер кїмбезінен мешіттіѕ! Бірі жоќтап, бірі маќтап кїледі… Періштелер Ќўс жолымен аєылып, Біраќ јлгі табыт ќайыќ бос тўрмас, Перілер де Алла есімін ардаќтар! Ґлместей боп жїрген енді кім еді?.. Кебіндері аппаќ нўрєа малынып, Ќабірінен шыќты, јнекей, аруаќтар! *** Жуас тїйе жаќсы екен… – деп, Жер бґленді рахман нўрлы нґсерге, Жїндейтін, Жаннат жаќтан Кемпірќосаќ керілді! Біздіѕ ќазаќ аѕєал мінез ел еді… Кґрінді, јне, ќырдан јке-шешем де, Топастарєа аќындарды кїндейтін Ќыршын ўлым Рауаным да кґрінді! Ќазірет боп кґрінгім-аќ келеді. Дінсіз тобыр бјлкім мені ќомсынбас, Кґкірегімнен кґшсін енді ґлеѕдер!.. Хан алдында иілмейтін ґршіл бас, Пір алдында ќол ќусырып сјлем бер!..

Кґзіме олар басылды єой оттай бір! Айрылмай-аќ аймалайын ќарєамды, Ай-ћа-ай, Ўлы Аќырзаман тоќтай тўр, Тоќтай тўр да, Ќалпыѕда осы ќал мјѕгі!!!

Тек јуелден тегеуірінімді таниды ел, Тентек басќа ќалай таєам сјлдені?! Арєы тегім Жаяу Мўса, Мјди ер, Мыќты болсаѕ, жуасытып ал мені!!!

Павлодар ќаласы

*** Бўл фјниде бар дейсіѕ бе керемет, Текті жырдан ґзге ештеѕе сезбедім… Ауыстырдым ќазір елу кебенек, Кием ертеѕ їш-аќ орам бґз кебін. Ќарай-ќарай сайтандардыѕ сыйќына, Жауыр болєан кґзім тїк те кґре алмас. Саєымданєан санам јлі ўйќыда, «Фјни тірлік тїс тјрізді» деген рас.

Ал аруаќтар о дїниеде жїр ояу, Олар мені есіркеумен еске алар. Жынойнаќта ќотан жынмен достастыќ, Тірлігімде санамды оят, Ќўдай-ау, Ґлгеннен соѕ оянєаны кеш болар… Екеуміз де Жўмаќќа енді бґтенбіз. Тек, бўл сґзді айтќан еді-ау есуастыќ, *** Соєан сенген біз де есуас екенбіз!.. Жалєыздыќпен єўмыр кешкен аќ ќайыѕ, Жас тамырыѕ бўлттардан нјр сўрай ма? *** Аќ тґсіѕ тўр сґл бґлуге дап-дайын, Ќаза жјне тойда – ќазаќ баласы, Тек, кїнјлі бола алмаймын Ќўдайєа… Жайшылыќта сґз іздейді базардан… Жаназада кей сорлыныѕ санасы Кґлеѕкеѕніѕ сырын кґѕіл сезеді, Ас їйге ауып, Јйтсе де мен саєан кінј таќпайын. Иіс тартар ќазаннан…

Тїркия мўсылмандары ардаќты Мўхаммед Пайєамбарымыздан ќалєан шапанды Ыстамбўлдаєы «Хырка-и Шериф» мешітінде тамашалай алады. Бўл ќасиетті жјдігерді бїгінгі кїнге дейін аль-Карани јулеті саќтап келген.


18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

16 www.saryarka-samaly.kz

www.saryarka-samaly.kz

10-11-беттер

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

8-9-беттер

Сґзжўмбаќ. Сјуегей

Јр аптаныѕ дїйсенбі-жўма кїндері аралыєында саєат 19.10-да «Хабар» телеарнасынан «Біз» ток-шоуын тамашалаѕыздар

ТV

баєдарлама 2-11-беттер

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КҐП


2

22 - 28 ШІЛДЕ

ИРБИС

06.05 “Ќара жорєа” 06.10 “Менiѕ ханзадам” 07.45 Мультфильмдер 08.00 “Япыр-ай” 09.00 “Дом без выхода” 12.30 “Очная ставка” 13.30 “Звёздная жизнь” 14.30 “Дорога домой” 14.40 “Сыла. Таєдыр талќысы” 15.40 “Япыр-ай” 16.15 “Моя правда” 17.20 “Прокурорская проверка” 18.30 “Давай поженимся!” 19.30 “Сыла. Возвращение домой” 20.30, 21.00, 02.20 Жаѕалыќтар 21.35 “Страна “03” 23.30 “Рейдер” 23.45 “Морские дьяволы-4” 00.40 “Литейный-4” 02.45 “Япыр-ай” 03.35-04.25 “Ќарєыс”

21.30 «Нысана» 22.30 «Лузеры» 00.30 «Грань» 01.30 Ночное кино

www.saryarka-samaly.kz

7:00 «Саєындырєан јндер-ай» 8:20 «Внимание: чп!» 8:40 «Kaznet» 9:00 «Сезім мен сиќыр» 10:10 М/ф 10:30 «Гїллі ханым» 11:30 «Ќыз єўмыры» 12:20 «Битва за планету терра» «Новая жизнь сыщика Гурова» «Kaznet» «Лица столицы» «Сезім мен сиќыр» «Гїллі ханым» «Ќыз єўмыры» 0:35 Жаѕалыќтар «Kaznet» 0:55 Новости «20:30» «Новая жизнь сыщика Гурова.» «Госпожа гюлли» «Открытая студия» Јн-шашу 07.00 «Fresh таѕ» 08.10 «Дюплекс» 10.00 «Похождения императора 2: приключения кронка» 12.00 Музыка 13.00 «Банды Нью-Йорка» 15.50 «Ой-толєау» 16.10 «Взгляд» 16.30, 01.30 – 07.00 «Јн ќанатында» 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 18.20 «Кровавая Мэри» 20.10 «Амели» 23.10 «Забытая рота» 08.40, 13.40, 16.40, 17.20, 20.40, 23.40 Телекаталог 08.00, 09.50; 11.50, 12.50; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша тандау

15

шкі М е р г е н Тауе Са 23 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 2 ш ќў 01 19. 22 4.1 аян Су 20. .02 .1 0 1 18

Торпаќ. Бўл аптада Торпаќтар бјрін ойланып істейтін болады, таразылау, жоспарлау жетістікке жетелейді. Тіпті, жылдам тындырылуы тиіс жўмыстыѕ ґзін сабырмен атќарып, нјтижесінде жемісін кґреді. Ќасындаєыларєа аќылын айтып, басќарумен болады. Ќысќасы, бўл аптада Торпаќтар јрекет тізгінін ґз ќолдарына алады. Нјтижесін уаќыт кґрсетеді.

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

ыс ын да То ќт ы. Апт а бар аш у- ыз аєа кґп те ген Тоќ ты лар бол а біл у лы жо л бер ме й, саб ыр лы пт асы п, кер ек. Јй тп есе , ќа е жа тќ ан дў ры ст алы п кел з. Бў л жа єда йд ы бўз асы сы ѕы зєа мы от ба сы на да , жў з кел ген да ќа ты ст ы. Ке ойл аны п, аќп ара тт ы жа ќсы лапе кірісіѕіз. таразылап барып, іск ќсы . Бў л жа Ќа раж ат жа єда йы ты н мї лік ап та да жы лж ым ай . ыз рјсімдесеѕіз, ќуанас

Шаян. Шаяндарда бастамалар баршылыќ, оларды жїзеге асыруєа деген ќўлшыныс та жоќ емес. Егер дјл ќазір ґміріѕізде бірдеѕе ґзгерткіѕіз келсе, бірден ќолєа алыѕыз. Бўл жаѕа мамандыќ їйренуге, білім алуєа ќолайлы кезеѕ. Жаѕа бастамалардыѕ жемісін кґп ўзамай кґретін боласыз. Ќонаќќа шаќырылсаѕыз, ќалмауєа тырысыѕыз. Апта соѕында іссапарєа шыєуыѕыз мїмкін.

Арыстан. Арыстандар ґзіне де, ґзгеге де талапшыл болып алды. Басќарушылыќ ќатал мінез сезімге, аяушылыќќа жол бермейді, бўл, јрине, Таразы. Бўл аптада кґптеген айналаѕыздаєы адамдарТаразылардыѕ алдынан жаѕа дыѕ ашу-ызасын тудымїмкіндіктер ашылады, бўл басќа рады. Сондыќтан жїйкеге адамдармен бірлесе жўмыс тие бермей, сабыр саќістеп, жаѕа жоспарларды жїзеге таєан дўрыс. Жаѕа жўмыс асыратын сјтті кезеѕ. Наќты орнына ауысар болсаѕыз, маќсат ўстанєан романтикалыќ жолыѕыз болады. Ќаркездесулер, іскерлік байланыстар жыны шашпаѕыз, жылжыболса, онда жолым болды деп майтын мїлік рјсімдеуіѕіз есептей беріѕіз. Бўрын басталєан мїмкін. жоба немесе шешімін таппай келген мјселе сјтімен шешіледі немесе ґзіѕіз жїзеге асады. Бикеш. Ґзіѕізгеыр сы з, кед ерг і кел тір іп от жа ќјй тп есе , ґм ірі ѕіз ді Сарышаян. Сарышаяндар Тіпті сарту ґз ќолыѕызда. жўмысбасты, болашаќќа жоспар е інш іс- јре кет тіѕ ґз бет ќўрып, ќайдан, ќалай бастауды л жо жї зег е асу ын а да білмей јуреге тїсуде. Дегенмен, тарбермейсіз. Алдыѕызда бўл апта ќаражатќа байланысты жолдыѕ тылєан сан тарау кез келген бастамалар їшін меген ќайсысына тїсерін біл ќты ыѕєайлы. Ішкі кїмјнді жеѕе білсеѕіз, На жолаушы секілдісіз. жетістікке жете аласыз. Ќаражат лгі леп , ма ќса ты ѕы зды бе ры - мјселесі шешімін табады, отбаты сон ы іск е асы рує а йыѕыз сыѕыздаєы жаєдай да тўраќты сыѕыз. Ќаржы жаєда та ны ѕ болмаќ. Алысќа сапарєа шыќсаѕыз, тў ра ќт ан ад ы. Ап ќўжаттарєа абай болыѕыз. Апта соѕы сјтті. соѕы сјтті.

www.saryarka-samaly.kz

22 - 28 ШІЛДЕ

Егі зде р Ег ізд ер . Кей бір бол ады , ґз ќиы нды ќќа душ ар й бол мас . бет те рін ше ше шу оѕа асы ны ѕ сал Сон ды ќт ан ќўќ ыќ бас ќал арм ен мам аны мен нем есе Істіѕ нјтикеѕесуге тура келеді . ге. Дегенмен жесі ќуанта ќоймас, јзір олжа, яки ен болашаќта Егіздерді їлк істі бірден ќуаныш кїтіп тўр. Екі . Ќар аж ат ќол єа алу єа бол май ды єанымен, бол жаєдайыѕыз тўраќты ыз. Аптаныѕ артыќ аќша шыєармаѕ ќатысасыз. соѕында думанды кешке

Мерген. Сіздіѕ бўл аптадаєы јрекетіѕіз ештеѕені ќолєа алмай, јзірге «кґлеѕкеге» бара тўруды ќалайды. Бјрібір ештеѕе ґндіре алмайсыз. Керісінше болєан жаєдайда ашу-ызаєа бой ўрасыз. Ал, мўныѕ ќажеті жоќ. Есесіне, келер кїндер ќуанышын, жемісін сыйлайды. Жўмысќа да ынтамен кірісесіз. Ќонаќќа барасыз немесе їйіѕізге ќонаќ келеді. Думанды отырыстар кґѕіліѕізді кґтереді.

Балыќтар. Балыќтар дїниеге кґп ўмтылмаса да, бўл кїндері Балыќтарды материалдыќ игілік, байлыќ ќызыќтырады.Ґйткені, ќалаєан дїниені ќолєа тїсірудіѕ сјті келіп тўр. Сондайаќ, кјсіп, жўмысыѕызда жїйесі келіп тўрєан олжаныѕ жалына жармасыѕыз, ґкінбейсіз. Кґптеген Балыќтар жетістікке оп-оѕай жетеді. Ал мўндай ќуаныш келе ќоймаса, «тереѕге кетіѕіз», сјттілік бјрібір ґзі іздеп табады.

бай лаСу ќўй єы ш. Бўл апт а ќары мныс ты ныє айт уєа, тан ысу єа, болм аќ. ќат ына с жас ауєа ыѕє айлы шыл ыќ, Суќ ўйєы шта рда алєа ўмт ылу пайда с ізденіс, еѕбекке деген ќўлшыны ілік ті єыз бола ды. Ашы ќ міне зді, жал міне здер ініѕ осы Суќ ўйєы шта р мах абарќ асы нда кґп тен кїт кен ќ, јрбі р бат тар ын жол ыќт ыра ды. Біра ын естен јрекеттіѕ екі жаєы болатын шыєармаѕыз.

Тауешкі. Сабыр саќтап, жаќсылап демалыѕыз, жалпы, бўл кїндерде Тауешкілерге маѕызды шешім ќабылдауєа болмайды. Тіпті іс-јрекетіѕіздіѕ дўрыстыєын дјлелдеп те јуре болмаѕыз. Ќазіргі уаќыттаєы тірлігіѕізге тјубе етіѕіз, барына риза болыѕыз (ал, олар сізде аз емес). Есесіне, отбасыѕыздаєы жайлылыќ, жылы шырай кґѕіліѕізді кґтереді. Жастар мен жалєызілікті Тауешкілерге танысу, кездесу сјті бўйырып тўр.

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

НТК 06.05 «Ќалалыќ такси» 07.35 «Дјрігер хаус » 08.25 «Вкусно и быстро» 08.30 «Такси» 08.55 «Интерны» 09.25 «Универ» 09.50 «Топ-модель по-американски» 10.40 «Барвиха» 11.35 «Доктор дулиттл» 13.00 «Гупии и пузырьки» 13.25 «Губка боб. Квадратные штаны» 14.15, 18.30, 02.15 «Ревю» 14.35 «Мистические истории» 15.20 «Битва экстрасенсов» 16.15 «Невероятная коллекция мистера Рипли» 17.15 «Смешной, еще смешнее» 17.40, 20.00 «Счастливы вместе» 19.00 «Такси» 19.30 «Такси» 20.30 «Универ» 21.00 «Интерны» 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 Громобой» 00.30 Дом-2 01.00 «Доктор Хаус» 01.45 «Секс в большом городе» 02.35 - 03.00 «Альф» 06.00, 03.00 «Клон» 07.00, 04.30 «Ќуырдаќ» 07.30 «Измайловский парк» 09.00 «Год золотой рыбки». 11.00 «Айна online» 12.00 «Шоу сорок миллионов тенге» 13.00 «Дискотека 80-х» 16.10 «Купидон». 17.10 «Каменская-3» 19.00, 19.30, 02.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Соседи» 21.00 «Легенды о Круге». 22.50 «Экстремальные игры» 23.50 «Фактор страха» 00.50 «Побег из аула» 01.20 «Сплит» . 04.00 «Сјн сайысы»

Егізд н ер Шая 22.0 То 6 0 . 5 2 2 2 р ст 21 п а 2.07 1.06 2 ы 7 20 .0 ќ Ар 3.0 08 .0 4 2 3. 5 2

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

22 ДЇЙСЕНБІ

14:10 16:00 16:20 16:50 18:00 19:00 20:00, 20:20 20:30, 21:00 22:50 23:45 1:15

23.15 «Закрытая школа». 00.15 «Жар@йсыѕ». 00.45 «Той кґйлегін таѕдай біл».

02.59 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.59 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 18.27 Екiнтi намазы, 21.08 Аќшам намазы, 22.48 Ќўфтан намазы. 7:00 «Таѕшолпан» 9:05 «Тамєалы тас петроглифтері» 9:30, 12:30, 17:30, 20:30, 23:30 Жаѕалыќтар 9:40 «Апта.Kz» 10:45 «Айтуєа оѕай...» 12:20 «Еѕбек тїбі - береке» 13:05 «Жан жылуы» 14:00 «Алєашќы махаббат» «Ќазаќтыѕ ќолґнері» «Єажайыпстанєа саяхат» «Тур де Франс - 2013» кїнделігі «Мўзды жарып шыќќан гїл» «Достар ќаласы». «Санжар мен Ќайсар» «Ґзекжарды» «Еѕбек тїбі - береке» «Достар» «Ќазаќтыѕ ќолґнері» «Ќылмыс пен жаза» «Алєашќы махаббат» «Айтуєа оѕай...» «Айналайын» «Келін»

ЕВРАЗИЯ 6:00, 2:10 «Маруся» 7:00 «Доброе утро» 10:00, 15:00, 18:30, 22:00 Новости 10:05 «Сапа баќылауда» 10:15 «Жди меня» 11:15 «Личные обстоятельства» 12:10 «Проспект Бразилии» 14:00 «Добрый вечер, Казахстан!» 15:30 «Судебные истории» 16:30 «Грязная работа» 17:25 «Давай поженимся» 18:55, 23:00 Погода 19:00 «Дикий 2» 20:00 «Варенька» 21:00 «Пусть говорят» 23:05 «Пуля-дура» 0:05 «Выхожу тебя искать 2» 2:00 «Сапа баќылауда»

6.00 Музыка арнасы 7.00, 16.30 «Джейми:обед з 30 минут» 8.00 «Тайны нашего кино» 8.30 «Супруги» 9.30 «Астрологический прогноз» 9.50 «Алтын дјн еѕбек мерекесі» 11.50 «Алып ќашу операциясы» 13.45 «Джанан» 15.30 «Без обмана» 17.00. «Прогулки по Алма-Ате» 17.30 «Просто Клара Лучко» 18.00 «Супруги» 19.00 «Блоgпост. Детектор g» 19.30 «Совминка» 20.00 «Панорама дня» 20.30 «Казахмыс» 21.00 «Тјулік тынысы» 21.25 «Астана ґмірінен» 21.35 «Джанан» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

КТК-7 + 31 06.00 «Кузей-гюней» 07.00 Мультсериалы 09.00 «Приключения винни пуха» 10.30 «Спайдервик: хроники» 12.30 «Галилео» 13.30 «Высший пилотаж» 15.30 Мультсериал 16.00 «Остин и Элли» 16.30 «Теория большого взрыва» 17.00 «Люди хэ» 17.30 «Кухня» 18.30 «Воронины» 19.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 «Воронины» 20.00 «Информбюро» 20.30 «Дила»

ан

14:55 15:10 15:25 15:55 16:45 16:55 17:50 18:10 18:20 18:50 19:05 19:30 21:05 21:50 22:25 07.40 Арнамызда јсем јн 08.00 «Болашаќ». Т/х 10.00 «Їй болу ќиын». Т/х 11.10 «Ќўрдастар». Т/х 12.15 «Парыз». Т/х 14.05 «Хартланд». Т/х 15.00-17.50 Їзіліс 17.50 «Ґндірісті ґлке» 18.15, 18.30, 21.00, 21.15, 23.35 - 00.15 «Ертіс inform» 19.00 «Туєан тіл – байлыєым» 19.30 «Парыз». Т/х 20.15 «Хартланд». Т/х 21.30 «Ґндірісті ґлке» 22.00 «Їй болу ќиын». Т/х 23.00 «Музыкант». Д/ф 09.55, 10.55, 12.55, 14.00, 18.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.35, 12.30, 13.30, 14.30, 14.55, 19.25, 21.55, 22.30, 23.30 Талапкер

ХАБАР

9.00 «Бакуган: жанкешті жауынгерлер». 9.20 «ХХІ єасыр кґшбасшысы». 10.00 «Пора тюльпанов». 10.50 «Јн-арна». 11.40 «Мїмкін емес...» 12.30 «Жар@йсыѕ». Телехикая «эзель». «Начистоту». «Сплетница». «Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары». «Мужчина во мне». «Аѕыз етіп айтар мені де». «Денсаулыќ а-дан я - єа дейін». «Жарќын бейнелер». «Жар@йсыѕ». «Судьбы сестёр». «Бастыќты ќорєау керек». «Јн-арна» 00.10 Ауа райы

07.00 «Жаѕа кїн». 09.00 «Ќашќын ќалыѕдыќ». 11.00 «Подари детям жизнь...». 11.15 «След». 12.00 «Сулейман великолепный» 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 00.20, 00.50, 02.00-04.00 Жаѕалыќтар 13.40 Арнайы хабар 14.15 «Уран дауылы». 15.10 «Секреты в раю». 16.30 Айбын. 17.15 «Астана-болашаќтыѕ ќаласы». 18.15 «Єашыќ жїрек». 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.30 Арнайы хабар 20.50 Профессионал 21.30 «Сулейман великолепный».Т/с. 22.20 «След». 23.00 Тотальный футбол. 23.30 «Уран дауылы». 01.20 «Еѕ ќауыпты алпыс жыртќыш»

13.00 15.00 15.40 16.20 17.00 17.50 18.40 19.00 19.30 20.00 21.10 22.20 23.10,

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Буш

Адал емес

Уаќыт

... Тайсон

Сусын

Кавказ ўлты

Ой, ес

София

БЎЎ басшысы ... Дамм

Тамаќ

Газеттіѕ 11-шілде, 78-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

Пеш

Јн жазуы

Ерсі

Чкалов

Зыт

Ќўт

Іс

Аралас нјсіл

Асыќ

Јйел пальтосы

Жјндік

Шіби

Кґп сґйлейтін

... Шевченко

14 Касиус клей

Ўры адам

Кісі

Тїк

... Мїсірепов Аныќ дјмќыл

www.saryarka-samaly.kz

Ќария

Су аѕы

Жасыбай

Шґл

Сай...

Валюта

Дайындыќ

Жыл мезгілі

Сыєан ќызы

Тґрт тїлік

Лас-...

Барак ...

Тыс

Кен орны

Ашу

Јнші Дима ...

Ескі (ант)

Орысша адам аты

Тігінен: Ассам. Инкассатор. Кет. Алау. Уфа. Шана. Фильм. Бес. Аршын. Исабеков. Таласа. Раф. Ретімен. Єылым. Осака. Анашым. Торт. Слалом. Тас. Намаз. Ал. Ти. Асирис. Патрон. Ўят. Парагвай. Ана. Ўл. Есалаѕ. Аннан. Разин. Ез. Апалы.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Ќазаќ комсомолы

Пайда

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

Шјкірт

Ыдыс

Туристік жол серік

«Ил», «Ту»

Кґлденеѕінен: Инфаркт. Їн. Сўлы. Калифорния. Вальс. Стартер. Самара. Ми. Са. Асу. Бек. Аспаз. Бета. Али. Ат. Екі. Ўран. Сомали. Аѕ. Ару. Вена. Кг. Фа. Нала. Ваз. Старт. Шолпан. Шаєым. Айна. Шылым. Тт. Ап. Канал. Тирана. Кен. Сыра. Он. Тарам. Саналы.

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

23 СЕЙСЕНБІ

3

«Жарќын бейнелер». «Жар@йсыѕ». «Судьбы сестёр». . «Махаббат нґсері». «Јн-арна» «Закрытая школа». «Жар@йсыѕ». «Той кґйлегін таѕдай біл».

06.00 «Јзіл студио» 06.30 «Кузей-Гюней» 07.30 «Доброе утро!» 09.30 «Самое смешное видео» 10.00 «Кто, если не я?!» 11.00 «Воронины» 12.00 «Кухня» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 16.00 «Настоящий Арон Стоун» 16.30 «Теория большого взрыва» 17.00 «Люди хэ» 17.30 «Кухня» 18.00 «6 Кадров» 18.30 «Воронины» 19.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 «Воронины» 20.00 «Информбюро»

КТК-7 + 31

06.00, 03.00 «Клон» 07.00 «Ќуырдаќ» 07.30 «Болашаќ тобы» 08.00 «Шынайы ґмір» 09.00 «Орел и решка» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 «Ауылдан ќашу» 14.00 «Сегодня днем-бїгін кїндіз» 14.15 «Баспана бабы» 15.15 «По закону». 16.10 «Купидон» 17.10 «Каменская-4» 19.00, 19.30, 02.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Соседи» 21.00 «Легенды о круге» 22.50 «Экстремальные игры» 23.50 «Фактор страха» 00.50 «Побег из аула» 01.20 «Сплит»

06.05 «Ґзінше істеу» 08.05, 14.15, 18.30 , 01.55 «Ревю» 08.25 «Вкусно и быстро» 08.30 «Такси» 08.55 «Интерны» 09.25 «Универ» 09.50 «Топ-модель по - американски» 10.45 «Барвиха» 11.45 «Мне смешно, когда тебе больно» 12.10 «Смешной, еще смешнее» 12.35 «Самые забавные животные» 13.00 «Гупии и пузырьки» 13.25 «Губка боб. Квадратные штаны» 14.35 «Мистические истории» 15.20 «Битва экстрасенсов» 16.15 «Невероятная коллекция мистера рипли» 17.15 «Смешной, еще смешнее» 17.40 «Счастливы вместе» 19.00 «Такси» 19.30 «Такси» 20.00 «Счастливы вместе» 20.30 «Универ» 21.00 «Интерны» 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 «Предельная глубина» 00.15 Дом-2 00.45 «Доктор хаус» 01.30 «Секс в большом городе» 02.15 - 03.00 «Ќаhармандар»

НТК

07.00 «Fresh таѕ» 08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 09.10 «Забытая рота» 11.00 «Кровавая мэри» 13.10 «Амели» 15.00, 01.30 – 07.00 «Јн ќанатында» 18.20 «Кровавая мэри» (6 серия) 20.10 «Ларго винч: начало» 23.10 «Психоаналитик» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 20.40, 23.40 Телекаталог 08.30, 09.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша тандау

ИРБИС

06.05 “Ќара жорєа” 06.10 “Ќайран заман!” 07.35 “Япыр-ай” 08.30, 12.00, 20.30, 21.00, 02.20 Жаѕалыќтар 09.00 “Рейдер” 09.15 “Бесценное время” 11.00 “Каламбур” 12.35 “Рейдер” 12.55 “Морские дьяволы-4” 13.50 “Литейный-4” 14.40 “Сыла. Таєдыр талќысы” 16.25 Любимая мамочка 17.20 “Прокурорская проверка” 18.30 “Давай поженимся!” 19.30 “Сыла. Возвращение домой” 21.35 “Страна “03” 23.30 “Рейдер” 23.45 “Морские дьяволы-4” 00.40 “Литейный-4” 02.45 “Япыр-ай” 03.35-04.25 “Ќарєыс”

20.30 «Дила» 21.30 «Нысана» 22.30 «Джона хэкс» 00.10 «Грань» 01.10 Ночное кино 03.45 «Запретная любовь 2» 04.45 «Кузей-гюней» 05.45 Мультсериалы

www.saryarka-samaly.kz

6.00 «Тјулік тынысы» 6.30 Музыка арнасы 7.00 «Джейми:обед за 30 минут» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Планета жизни» 8.30 Сериал «супруги» 9.30 «Астрологический прогноз» 9.50 «Кїміс жауєан тїн» 11.50 «Соєады жїрек» јн-жыр кеші 13.15 «Ґмір тынысы» 13.45 Телехикая «Джанан» 15.00 «Tv shop» 15.30 Сериал «Адвокат» 16.30 «Джейми:обед за 30 минут» 17.00 «Прогулки по алма-ате » 17.30 Тихая, кроткая, верная Вера...» 18.00 «Супруги» 19.00 «Адвокат» 20.00 «Панорама дня» 20.30 «Киноклуб» 21.00 «Тјулік тынысы» 21.30 Телехикая «Джанан» 22.20 «Јн-шашу» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

6:00 «Понять. Простить» 6:35, 10:00, 10:15, 15:00, 18:30, 22:00 Новости 7:00 «Доброе утро» 10:05 «Сапа баќылауда» 11:15 «Личные обстоятельства» 12:10 «Проспект бразилии» 14:00 «Модный приговор» 15:30 «Судебные истории» 16:30 «Грязная работа» 17:25 «Давай поженимся» 18:55, 23:00 Погода 19:00 «Дикий 2» 20:00 «Варенька» 21:00 «Пусть говорят» 23:05 «Пуля-дура» 0:05 «Выхожу тебя искать 2» 2:00 «Сапа баќылауда» 2:10 «Маруся»

ЕВРАЗИЯ

7:00, 20:30, 0:55 Новости «20:30» 7:20, 20:00, 0:35 Жаѕалыќтар 7:40 Јн-шашу 8:00 «Ќызыќты ќаржы» 8:20 Мультфильм 8:40 «Kaznet» 9:00 «Сезім мен сиќыр» 10:10 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» 10:30 «Гїллі ханым» 11:30 «Ќыз єўмыры» 12:50 Јн-шашу 13:10 «Открытая студия» 14:10 «Новая жизнь сыщика Гурова» 16:00 «Элина» 16:50 «Сезім мен сиќыр» 18:00 «Гїллі ханым» 19:00 «Ќыз єўмыры» 21:00 «Новая жизнь сыщика Гурова» 22:50 «Госпожа Гюлли»

19.00 19.30 20.00 21.10 22.20 23.15 00.15 00.45

03.00 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.00 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 18.27 Екiнтi намазы, 21.06 Аќшам намазы, 22.46 Ќўфтан намазы. 7:00 «Таѕшолпан» 9:05 «Баба-ата архитектуралыќ кешені» 9:30, 12:30, 17:30, 20:30, 23:10 Жаѕалыќтар 9:45 «Айналайын» 10:20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 10:40 «Айтуєа оѕай...» 11:25 «Мўзды жарып шыќќан гїл». 12:15 «Достар ќаласы». 12:45 «Sport.Kz» 13:05 «Алаѕ» ток-шоуы 13:55 «Алєашќы махаббат» 15:25 «Алаш алыптары» 15:55 «Мўзды жарып шыќќан гїл». 16:45 «Достар ќаласы». 16:55 «Санжар мен Ќайсар». 17:50 «Ґзекжарды» 18:10 «Еѕбек тїбі - береке» 18:50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері» 19:00 «Тарих толќынында» 19:30 «Алєашќы махаббат». 21:05 «Айтуєа оѕай...» 21:50 «Айналайын» 22:25 «Келін» 23:45 «Шексіз јлем» 1:15 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 1:35 «Достар» 07.30 Зарядка 07.40 Арнамызда јсем јн 08.00 «Болашаќ». Т/х 09.00, 18.15, 18.30, 21.00, 21.15 «Ертіс inform». 09.30 «Музыкант». Д/ф 10.00 «Їй болу ќиын». Т/х 11.00 «Ґндірісті ґлке» 11.30 «Ќўрдастар». Т/х 12.10 «Парыз». Т/х 13.00 «Санжар мен Ќайсар». Т/х 13.35 «Туєан тіл – байлыєым» 14.00 «Хартланд». Т/х 15.00-17.50 Їзіліс 17.50 «Диалог в прямом эфире» 19.00 «Туєан тіл - байлыєым» 19.15 «Жастар ґмірі» 19.35 «Парыз». Т/х 20.15 «Хартланд». Т/х 21.30 «Время деловых людей» 22.00 «Їй болу ќиын». Т/х 23.00 «Музыкант». Д/ф 09.55, 10.55, 12.55, 14.00, 18.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.35, 12.30, 13.30, 14.30, 14.55, 19.25, 21.55, 22.30, 23.30 Талапкер

ХАБАР

9.00 «Бакуган: жанкешті жауынгерлер». 9.25 «Баєдаршам» 9.55, 23.10, 00.10 Ауа райы 10.00 «Пора тюльпанов». 10.50 «Јн арна». «Денсаулыќ а-дан я - єа дейін». «Жар@йсыѕ». «Эзель». «Пятый угол» «Сплетница». «Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары». «Кішкентай ґрт сґндіргіш Финли.» «Мужчина во мне». «Аѕыз етіп айтар мені де». «Денсаулыќ а-дан я-єа дейін».

07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14 00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.20, 01.30-04.00 Жаѕалыќтар 09.10 «Ќайта оянєан махаббат» 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Подари детям жизнь...». 11.15 «След». 12.00 «Сулейман великолепный».Т/с. 13.10 «Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш» 13.40 Арнайы хабар 14.15 «Уран дауылы». 15.00 «Секреты в раю». 16.00 Тотальный футбол 16.45 «Народный эксперт». 17.15 «Кґпке ортаќ жаѕа технологиялар» 17.55 Профессионал 18.15 «Єашыќ жїрек» 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.30 «Бюро расследований» 21.30 «Сулейман великолепный». 22.20 «След». 23.30 «Уран дауылы». 00.50 «Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш»

11.40 12.00 12.30 14.10 15.00 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40


18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

24 СЈРСЕНБІ

4

06.00 «Јзіл студио» 06.30 «Кузей-гюней» 07.30 «Люблю тебя, чувак!» 09.30 «Самое смешное видео» 10.00 «Кто, если не я?!» 11.00 «Воронины» 12.00 «Кухня» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 16.00 «Настоящий Арон Стоун» 16.30 «Теория большого взрыва» 17.00 «Люди хэ» 17.30 «Кухня» 18.00 «6 Кадров» 18.30 «Воронины» 19.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня»

КТК-7 + 31

www.saryarka-samaly.kz

6.00 «Тјулік тынысы» 6.30 Музыка арнасы 7.00 «Джейми:обед за 30 минут» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Неизведанный казахстан» 8.30 «Супруги» 9.30 Астрологический прогноз» 9.50 «Ќос жўлдыз» 2012 11.50 «Айналдым, елім» 13.15 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері» 13.45 «Джанан» 15.00 «Tv shop» 15.30 «Адвокат» 16.30 «Джейми:обед за 30 минут» 17.00.«Прогулки по Алма-Ате...» 17.30 «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви прожить...» 18.00 «Супруги» 19.00 «Адвокат» 20.00 «Панорама дня» 20.25 «Евгений Весник. Все не как у людей» 21.00 «Тјулік тынысы» 21.30 «Джанан» 22.20 «Ґмір тынысы» 22.50 «Јн-шашу» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

6:00 «Понять. Простить» 6:35, 10:00, 15:00, 18:30, 22:00 Новости 7:00 «Доброе утро» 10:05 «Сапа баќылауда» 10:15 «Новости в 22:00» 11:15 «Личные обстоятельства» 12:10 «Проспект Бразилии» 14:00 «Модный приговор» 15:30 «Судебные истории» 16:30 «Грязная работа» 17:25 «Давай поженимся» 18:55, 23:00 Погода 19:00 «Дикий 2» 20:00 «Варенька. Испытание любви» 21:00 «Пусть говорят» 23:05 «Пуля-дура» 0:05 «Выхожу тебя искать 2» 2:00 «Сапа баќылауда» 2:10 «Маруся»

ЕВРАЗИЯ

10:10 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» 10:30 «Гїллі ханым» 11:30 «Ќыз єўмыры» 12:20 «Біз біргеміз» 12:45 « Громкое дело» 13:10 «Сырласу» 14:00 Мультфильм 14:10, 21:00 «Новая жизнь сыщика Гурова» 16:00 «Элина» 16:50 «Сезім мен сиќыр» 18:00 «Гїллі ханым» 19:00 «Ќыз єўмыры» 20:20 «Kaznet» 21:55 «Одиссея сыщика Гурова» 22:50 «Госпожа гюлли» 23:45 «Лица столицы» 0:05 «Kaznet» 1:05 Јн-шашу

06.00, 03.00 «Клон» 07.00, 04.30 «Ќуырдаќ» 07.30 «Болашаќ тобы» 08.00 «Баспана бабы» 09.00 «Орел и решка» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.30 «Смехопанорама» 13.30«Ауылдан ќашу» 14.00 «Сегодня днем - бїгін кїндіз» 14.15 «Аспаздыќ шеберлік» 15.15 «По закону». 16.10 «Купидон». 17.10 «Каменская-4». 19.00, 19.30, 02.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Соседи» 21.00 «Новая волна - 2013» 22.50 «Экстремальные игры» 23.50 «Фактор страха» 00.50 «Побег из аула» 01.20 «По закону» 04.00 «Сјн сайысы»

06.05 «Колония» 07.45 «Альф» 08.05, 14.15, 18.30, 02.15 «Ревю» 08.25 «Вкусно и быстро» 08.30 «Такси» 08.55 «Интерны» 09.25 «Универ» 09.50 «Топ-модель по - американски» 10.45 «Барвиха» 11.45 «Мне смешно, когда тебе больно» 12.10 «Смешной, еще смешнее» 12.35 «Самые забавные животные» 13.00 «Гупии и пузырьки» 13.25 «Губка боб» 14.35 «Мистические истории» 15.20 «Битва экстрасенсов» 16.15 «Невероятная коллекция мистера Рипли» 17.15 «Смешной, еще смешнее» 17.40 «Счастливы вместе» 19.00, 19.30 «Такси» 20.00 «Счастливы вместе» 20.30 «Универ» 21.00 «Интерны» 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 «Рестлер» 00.35 Дом-2 01.05 «Доктор хаус» 01.50 «Секс в большом городе» 02.35 - 03.00 «Альф»

НТК

07.00 «Fresh таѕ» 08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 09.10 «Психоаналитик» 11.00 «Кровавая мэри» 13.10 «Ларго винч: начало» 15.00 «Јн ќанатында» 18.20 «Кровавая мэри» 20.10 «Народный ремонт» 20.25 «Меркурий в опасности» 23.10 «Паранойя» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 08.30, 09.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша тандау

ИРБИС

19.30 «Воронины» 03.02 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.02 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 20.00 «Информбюро» 20.30 «Дила» 18.26 Екiнтi намазы, 21.05 Аќшам намазы, 22.45 Ќўфтан намазы. 21.30 «Нысана» 22.30 «Крутящий момент» 19.30 «Жар@йсыѕ». 00.30 «Грань» 20.00 «Судьбы сестёр». 01.30 Ночное кино 21.10 «Махаббат нґсері». 03.45 «Запретная любовь 2» 22.20 «Јн-арна» 04.45 «Кузей-гюней» 23.15 «Закрытая школа». 05.45 Мультсериалы 00.15 «Жар@йсыѕ». 00.45 «Той кґйлегін таѕдай біл». 06.05 “Ќара жорєа” 06.10 “Ќайран заман!” 7:00, 20:30, 0:45 Новости «20:30» 07.35 “Япыр-ай” 7:20, 20:00, 0:25 Жаѕалыќтар 08.30, 12.00, 20.30, 21.00, 7:40 Јн-шашу 02.20 Жаѕалыќтар 8:00 «Ел аузында» 09.00 “Рейдер” 8:30 «Kaznet» 09.15 “Бесценное время” 9:00 «Сезім мен сиќыр» 11.00 “Каламбур” 12.35 “Рейдер” 12.55 “Морские дьяволы-4” 13.50 “Литейный-4” 14.40 “Сыла. Таєдыр талќысы” 15.45 “Япыр-ай” 16.25 Заморыши 17.20 “Прокурорская проверка” 18.30 “Давай поженимся!” 19.30 “Сыла. Возвращение домой” 21.35 “Страна “03” 23.30 “Рейдер” 23.45 “Морские дьяволы-4” 00.40 “Литейный-4” 02.45 “Япыр-ай” 03.35-04.25 “Ќарєыс”

7:00 «Таѕшолпан». 9:05 «Иќандаєы Жїсіп атаныѕ мавзолейі» 9:30, 12:30, 20:30, 23:10 Жаѕалыќтар 9:45 «Айналайын» 10:20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 10:40 «Айтуєа оѕай...» 12:15 «Достар ќаласы» 12:45 «Иман айнасы» 13:10 «Ўлттыќ ґнім» 13:35 «Єажайыпстанєа саяхат» 13:55 «Алєашќы махаббат» 14:55 «Сыр-сўхбат» 15:25 «Алаш алыптары». 15:55 «Мўзды жарып шыќќан гїл» 16:45 «Достар ќаласы». 16:55 «Санжар мен Ќайсар». 17:30, 19:30 «Алєашќы махаббат». 17:50 «Ґзекжарды» 18:10 «Еѕбек тїбі - береке» 18:20 «Достар». 18:55 «Ґнер шежіресі» 19:10 «Елорда» 21:05 «Айтуєа оѕай...» 21:50 «Айналайын». 22:25 «Келін». 23:45 «Шексіз јлем» 1:20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 1:40 «Достар» 07.30 Зарядка 07.40 Арнамызда јсем јн 08.00 «Болашаќ». Т/х 09.00, 18.15, 18.30, 21.00, 21.15, 23.35 - 00.15 «Ертіс inform» 09.30 «Музыкант». Д/ф 10.00 «Їй болу ќиын». Т/х 11.00 «Территория молодежи» 11.30 «Ќўрдастар». Т/х 12.15 «Парыз». Т/х 13.00 «Санжар мен Ќайсар». Т/х 13.35 «Туєан тіл - байлыєым» 13.50 «Жастар ґмірі» 14.05 «Хартланд». Т/х 15.00-17.50 Їзіліс 17.50 «Ауыл тынысы» 19.00 «Диалог в прямом эфире» 19.30 «Парыз». Т/х 20.15 «Хартланд». Т/х 21.30 «Ауыл тынысы» 22.00 «Їй болу ќиын». Т/х 23.00 «Музыкант». Д/ф 09.55, 10.55, 12.55, 14.00, 18.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.35, 12.30, 13.30, 14.30, 14.55, 19.25, 21.55, 22.30, 23.30 Талапкер

ХАБАР

9.00 «Бакуган: жанкешті жауынгерлер». 9.25 «Јлем халыќтарыныѕ ас мјзірі». 9.55, 23.10, 00.10 Ауа райы 10.00 «Пора тюльпанов». 10.50 «Јн-арна». «Денсаулыќ а-дан я-єа дейін». «Жар@йсыѕ». Телехикая «эзель». «Что наша жизнь...». «Сплетница» «Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары». «Кішкентай ґрт сґндіргіш финли.» «Мужчина во мне». «Аѕыз етіп айтар мені де». «Денсаулыќ а-дан я-єа дейін». «Жарќын бейнелер».

07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14 00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.20, 01.30-04.00 Жаѕалыќтар «Ќайта оянєан махаббат» «Біз». Ток-шоу. «Подари детям жизнь». «След». «Сулейман великолепный».Т/с. «Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш» .Д/ф. «Уран дауылы». «Секреты в раю». Бармысыѕ, бауырым! «Халыќтыќ сарапшы» «Кґпке ортаќ жаѕа технологиялар» Профессионал «Єашыќ жїрек». «Біз». Ток-шоу. «Патриот». «Сулейман великолепный». «След». «Уран дауылы». «Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш» .Д/ф.

09.10 10.10 11.10 11.15 12.00 13.15 14.15 15.00 16.00 16.40 17.15 17.55 18.15 19.10 20.30 21.30 22.20 23.30 00.50

11.40 12.00 12.30 14.20 15.00 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40 19.00

13

www.saryarka-samaly.kz

Бразилия футболистері ойын алдында шай ішеді. Дойбы шахматтан бўрын пайда болєан. Дзюдода он емес, он екі дан бар. Кинематографиядаєы еѕ танымал спорт – бокс. 1900-1920 Жылдары арќан тарту олимпиадалыќ спорт тїрі болєан. Чемпиондардыѕ жасы їлкен спорт тїрі – бильярд, орташа есеппен 35,6 жыл. Англиядаєы Уэмбли футбол стадионы тек ойынєа арналєан, онда жаттыєулар ґткізілмейді. Тек екі ел єана барлыќ олимпиада ойындарына ќатысќан. Барлыќ футбол чемпионаттарына ќатысќан жалєыз ел – Бразилия.

Спорт туралы

лаврдан тјж киіп жїрген. Клеопатра ґз уларыныѕ кїштілігін ќўлдарына беру арќылы сынап біліп отырєан. АЌШ Президенттерініѕ еѕ бјкенесі Джейм Мэдисон (1,62 м), ал ўзын бойлысы Абраам Линкольн (1,93 м) болєан. Он жјне жїз долларлыќ банкноттарда бейнеленген Александр Гамильтон мен Бенджамин Франклин АЌШ президенттері болмаєан. Алєашќы американ жоєары судьясы Джон Джей ќўлдарды босату їшін сатып алатын болєан.

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КҐП

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

Заѕдар мен ырымдар

АЌШ президенті Вашингтон мэрі болып табылады. АЌШ конгресінде тура 100 сенатор бар. Ќытай данышпандары ќасиеттілер шалќасынан жатып, патшалар оѕ жаќ ќырына жатып, даналар сол жаќ ќырына жатып, ал кїнјћарлар етпетінен жатып ўйыќтайды деп есептеген.

Саясат пен соєыс туралы

Жїз жылдыќ соєыс жїз емес, жїз он алты жылєа созылєан. Наполеон армиясында солдаттар генералдарєа сен деп айтатын болєан. Ежелгі Русьте шегірткелерді инелік деп атаєан. Англиядаєы шыќќан бірінші кітап шахмат туралы болєан. Рим армиясында бір палаткаєа он адам жататын болєан, ал олардыѕ басшысын декан деп атаєан. Президент Тафттыѕ салмаєы 160 келі болєан. 1849 Жылы сенатор Дэвид Атчисон бір єана кїнге президент болєан жјне оныѕ кґбіcін ол ўйыќтаумен ґткізген. Уинстон Черчиллдіѕ шешесі жаєынан арєы аталары їндіс болєан. Эндрю Джонсон, АЌШ-тыѕ 17-президенті ґзіне киімді ґзі тіккен. Телефонды алєаш пайдаланєан АЌШ президенті - Джеймс Гарфилд. Рим императоры Юлий Цезарь ќайызєаєын жасыру їшін басына

Ќўтырєан јкім ќўдайсынар. Ќамысты бос ўстасаѕ, ќолыѕды кеседі, Ќасыѕды бос ўстасаѕ, тґбеѕді теседі. Ќырыќ жыл ќырєын болса да, ажалды ґлер. Ќырыќтыѕ бірі- Ќыдыр. Ќызы бар їйдіѕ жеѕгесі сїйкімді. Ќалыѕдыєына ґкпелеген кїйеу, ќайнысына сјлем бермейді. Ќатарынан ќалєан кјрі - жетім. Ќолы ќимылдаєанныѕ аузы ќимылдар. Ќасќырдан ќайрат кетсе, ешкіні апа, текені жезде дейді. Ќарєайын десем - жалєызым, Ќарєамайын десем жалмауызым. Ќызыл алманыѕ ќышќылы бар. Ќасќырдыѕ аузы жесе де ќан, жемесе де ќан. Ќоянныѕ ґзін кґріп, ќалжасынан тїѕіл. Ќыс ќатты, жаз тјтті. Ќаќаєан ќарлы боранда ўры мен бґрі ќораѕда. Ќаѕєыбас ерге барєанша, ќазулы кґрге бар. Ќыз ќўшпаєан ер арманда, Ќызєалдаќ жемеген ќозы арманда. Ќызєа ќырыќ жігіт сґйлеседі. Ќазаќтыѕ аќылы кґзінде, ќасиеті сґзінде. Ќышыєанда ќатты ќасынсаѕ, терлегенде удай ашыр. Ќўтырєаннан ќўтылєан артыќ. Ќотыр ќолдан жўєады. Ќылдай сызат - ќўрудыѕ басы Ќонаќтыѕ алтынын алма, алєысын ал. Ќырыќтаєы аќымаќ - ќырєын аќымаќ. Ќу маќтанса, алдап ќаќќанын айтар.

јрпінен басталатын маќал-мјтелдер

Швецияда ит ўстаєаны їшін салыќ иттіѕ бойына ќарап салынады. Норвегияда ит ўстаєаны їшін салыќ иттіѕ ўзындыєына ќарап салынады. АЌШ-тыѕ Мичиган штатында жексенбі кїні сыра ішуге жјне сатуєа тыйым салынєан. Грекияда дїйсенбіде аѕєа шыєуєа тыйым салынєан. Эскимостыќтар сїйіспейді, тек мўрын тїйістіреді. Исландияда їйде ит ўстауєа тыйым салынєан. Малайзияда баланы сыраєа шомылдырса, оны барлыќ бјле-жаладан аман саќтауєа болады деп есептейді. Тіркелмеген компьютері їшін Бирмада 15 жылєа тїрмеге жабады. Бахрейн, Бруней, Кувейт пен Катарда табыс салыєы салынбайды. Конституция бойынша АЌШ Президенті антты тал тїсте ќабылдайды. Англияда адам ќаќќанєа ќараєанда ит ќаќќанды ќатаѕыраќ жазалайды. АЌШ-тыѕ ЮТА штатында ґліктіѕ жанында ўрысуєа болмайды. Швейцарияда (азаматтар теѕ болу їшін) орден, медальдар жоќ. Кэмбридж кґшелерінде теннис ойнауєа заѕмен тыйым салынєан. Аризона штатында тїйе аулауєа тыйым салынєан. Замбияда туристерге пигмейлерді суретке тїсіруге тыйым салынєан. Охлакома штатында кит аулауєа тыйым салынєан.

«Ќ»

Ќыз ќылыєымен. Ќызєа ќырыќ їйден тыйым. Ќызым їйде, ќылыєы тїзде. Ќыз - ќонаќ. Ќатыќ ішіп сен отырсыѕ, ќатып-семіп мен отырмын. Ќотыр атќа соќыр ат їйір. Ќашаєан айєыр їйірін ќўртар, Ќашаєан еркек їйін ќўртар. Ќызєаншаќ кісі ќыртиєыш. Ќатты жерге ќаќ тўрар, ќайратты ерге баќ тўрар. Ќарєа ќаз боламын деп таѕы айырылыпты. Ќисыќтыѕ кґлеѕкесі де - ќисыќ. Ќырыќ кісі бір жаќ, ќыѕыр кісі бір жаќ. Ќошќар болар ќозыныѕ маѕдайы дґѕ. Ќиялы - кґкте, ќўйрыєы - тґсекте. Ќатќан етте ќан болмайды, ґтірікшіде ар болмайды. Ќанатсыз жебе ќаєыс кетер. Ќасіреттіѕ кеселін, ќажыр-ќайрат жеѕеді. Ќыѕыр аєашќа ґткір балта. Ќойшыныѕ ќызы ќой келгенде іс тігеді. Ќўдаѕныѕ тїйесін сўра, ќорыќќанынан биесін берер. Ќонысы жоќтыѕ соры бар, Ќонысы бардыѕ ќоры бар. Ќауесет біткен кїмјнді. Ќайтып келер есігіѕді ќатты серіппе. Ќатынына ќарай ќазаны. Ќазанда не болса, шґмішке сол ілінеді. Ќойєа ќоѕырау жараспас. Ќайєысыз ќара суєа семіреді.


РЕСМИ БҐЛІМ

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz «Павлодар облысыныѕ мјдениет басќармасы » мемлекеттік мекемесі јкімшілік лауазымыныѕ «Б» корпусындаєы бос орынєа конкурс ґткізу туралы жариялайды. Мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, Академик Марєўлан кґшесі, 115, аныќтама телефондары: 8(7182) 32-35-96(факс), 32-38-51, эл. пошта: kense.dk@pavlodar.gov.kz, dep_cultura@mail.ru. Павлодар облысы мјдениет басќармасыныѕ экономика жјне ќаржы бґлімініѕ бас маманы, санаты (DO-4). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына ќарай – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Негізгі функционалдыќ міндеттері: Ґз ќўзыреті шегінде ќолданыстаєы заѕнамаларєа сјйкес, Басќарма мен ведомстволыќ баєыныстаєы мекемелердіѕ жјне кјсіпорындардыѕ бухгалтерлік есебініѕ енгізілуіне баќылау жасайды, Басќарманыѕ бухгалтерлік есебін енгізеді жјне есептік-кассалыќ операцияларын жїргізеді. Облыстыќ бюджеттен ќаржыланатын мјдениет мекемелері мен кјсіпорындарынан, аудандыќ, ќалалыќ мјдениет ўйымдарынан бюджеттіѕ орындалуы бойынша ќаржылыќ есептерді ќабылдайды, олардыѕ негізінде басќарма бойынша жинаќтау есептерін талдайды жјне ќўрады. Мемлекеттік сатып алуды жїзеге асырады, келісімшарттар ќўрады, келісімшарт міндеттерініѕ орындалу мониторингін жїргізеді, тауар, жўмыс жјне ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды іске асыру жґніндегі есептерді ќабылдайды, ќалалар мен аудандардыѕ мјдениет ўйымдарында мемлекеттік сатып алу мониторингін ґткізу; мемлекеттік сатып алу бойынша ќўжаттарды ресімдеу; ќўрылыс-жґндеу жўмыстарыныѕ барлыќ тїрі бойынша аєымдаєы жјне кезеѕді есептілікті ќўру. Ведомстволыќ баєыныстаєы ўйымдарын ќаржылыќ тјртіптіѕ саќталуына баќылауды жїзеге асырады. Облыс мјдениет саласындаєы мекемелері мен кјсіпорындарына экономикалыќ жјне ќаржылыќ мјселелер боойынша јдістемелік кґмек кґрсетеді. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, ќаржылыќ, бухгалтерлік есеп, мемлекеттік жјне жергілікті басќару). Ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ, ќаржылыќ, бухгалтерлік есеп) барларєа, мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурсќа ќатысу їшін (ґкілетті орган белгіленген нысандаєы ґтініш; ґкілетті орган белгіленген 3х4 їлгідегі суретпен нысандаєы сауалнама; білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмелері; еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; ќўжаттарды тапсыру ссјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат) ќабылдау мерзімі конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїнніѕ ішінде, кґрсетілген мекен-жай бойынша сјйкесті мемлекеттік органєа тапсырылуы тиіс. Конкурс комиссиясыныѕ ќарауына ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде азаматтардыѕ ґздері јкеліп берген немесе поштамен жіберген (ќоса тіркелген ќўжаттардыѕ тізбесі кґрсетілген ќўжат тігілетін папкада орналастырылєан) ќўжаттарды ќабылданады. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесу жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде Павлодар облысы мјдениет басќармасында ґтеді. Аталмыш лауазымєа орналасатын їміткерлер їшін кґтерме аќы шыєындары, тўрєын їй жјне жеѕілдіктер берілмейді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар, ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар осы аталєан ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін осы кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Аталєан ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

“Аќсу ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі” мемлекеттік мекемесі, 140100, Павлодар облысы, Аќсу ќаласы, Астана кґшесі, 21 А-їй, 202-кабинет, аныќтама їшін телефон/факс: 8(71837)5-01-25, электрондыќ пошта: ozo_aksu@mail.ru, «Б» корпусы бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасуєа конкурс жариялайды: ќаланыѕ жер ќатынастары бґлімініѕ бас маманы, санаты Е-R-4. Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына ќарай – 56375,56 теѕгеден 76235,13 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Жер телімдерін меншік иелері мен жер пайдаланушылары жјне ауылшаруашылыќ алќаптары, санаттары бойынша бґліп, жерлердіѕ бар болуы туралы жылдыќ есебін ќўрастыру. Ауылшаруашылыќ жерлер бойынша жер телімдерініѕ меншік иелері мен жер пайдаланушылардыѕ есебін жїргізу. Кала јкімдігініѕ ќаулы жобаларын, ќала јкімініѕ шешімдерін дайындау жјне оларды ќала јкімініѕ аппаратында келісімдеу, жерлерді санаттан санатќа ауыстыру. Ауылшаруашылыќ жерлер бойынша келісім-шарттарды дайындау, жер телімдеріне ќўќыќ белгілейтін ќўжаттарды тіркеу жјне беру. Ауылшаруашылыќ жерлер бойынша жер телімдерін жалєа алу мен сатудан тїсетін ќаржыќаражатќа талдау жїргізу. Ауылшаруашылыќ жерлер бойынша жер салыєын жинау їшін деректер базасын тїзету. Ауылшаруашылыќ жерлер бойынша жер телімдерініѕ бар болуы мен болмауы жґнінде аныќтамаларды дайындау. Ауылшаруашылыќ жерлерге ќатысты мјселелері бойынша жеке жјне заѕды тўлєалардын ґтініштерін ќарастыру. Ауылшаруашылыќ жерлер бойынша айлыќ есептеріѕ дайындау. Азаматтарды ќабылдау. Мемлекеттік ќызмет кґрсету. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Білімі – жоєары: ќўќыќ саласында (заѕгер, халыќаралыќ ќўќыќ), јлеуметтік єылым, экономика жјне бизнес саласында (мемлекеттік жјне жергілікті басќару), табиєи єылым саласында (экология), ауылшаруашылыќ єылым саласында (агрономия, топыраќтану жјне агрохимия), ќызмет кґрсету саласында (жерге орналастыру, кадастр), білім беру саласында (шетел тілдері: екі шетел тілдері). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі (заѕгерлік, экономикалыќ, агрономдыќ, жерге орналастырушылыќ, экологиялыќ) барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Word, Excel, E-mail, Internet баєдарламаларымен компьютерде жўмыс істей білу. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєымен бекітілген “Мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурстыќ комиссияны ќалыптастыру ережесі” негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) нотариалды расталєан білімі туралы ќўжаттардыѕ кґшірмесі; 4) нотариалды расталєан еѕбек ќызметін аныќтайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыєы жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) шекті шамадан тґмен емес ќорытындыларымен тестілеуден ґту туралы кујлік, ќўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Јѕгімеге ќатысу їшін рўќсат берілген кандидаттар оларєа ќатысуы туралы ескерту берілген кїннен бастап “Аќсу ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі” мемлекеттік мекемесінде 5 жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми дјрежесін жјне атаќ беру, мінездеме, ўсыным, єылыми жарияланым, кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар тезтікпе папкасына салынєан ќўжаттарын ќолєа јкеліп береді немесе ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарын электрондыќ тїрде хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта мекенжайына жібере алады. Электрондыќ пошта арќылы конкурста ќатысу їшін ќўжаттарын тапсырєан азаматтар јѕгіме ґткізуге дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ќўжаттарыныѕ тїпнўсќасын береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа јѕгімеге ќатыстырылмайды.

“Аќсу ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі” мемлекеттік мекемесі, 140100, Павлодар облысы, Аќсу ќаласы, Астана кґшесі, 21 А-їй, 202-кабинет, аныќтама їшін телефон/факс: 8(71837)5-01-25, электрондыќ пошта: ozo_aksu@mail.ru, бала кїтімі бойынша демалыс кезеѕіне «Б» корпусы бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасуєа конкурс жариялайды: ќаланыѕ жер ќатынастары бґлімініѕ бас маманы, санаты Е-R-4. Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына ќарай – 56375,56 теѕгеден 76235,13 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Тўрєын емес объектілер орналасќан жер телімдері бойынша жер телімдерініѕ меншік иелері мен жер пайдаланушылардыѕ есебін жїргізу. Ќала јкімдігініѕ ќаулы жобаларын, ќала јкімініѕ шешімдерін дайындау жјне оларды ќала јкімініѕ аппаратында келісімдеу. Тўрєын емес объектілер орналасќан жер телімдеріне келісім-шарттарды дайындау, жер телімдеріне ќўќыќ белгілейтін ќўжаттарды тіркеу жјне беру. Тўрєын емес объектілер орналасќан жер телімдерін жалєа алу мен сатудан тїсетін ќаржы-ќаражатќа талдау жїргізу. Тўрєын емес объектілер орналасќан жер телімдеріне жер салыєын жинау їшін деректер базасын тїзету. Тўрєын емес объектілер орналасќан жер телімдерініѕ бар болуы мен болмауы жґнінде аныќтамаларды дайындау. Тўрєын емес объектілер орналасќан жер телімдері бойынша айлыќ есептеріѕ дайындау. Жеке жјне заѕды тўлєалардын ґтініштерін ќарастыру. Азаматтарды ќабылдау. Мемлекеттік ќызмет кґрсету. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар:

Білімі – жоєары: ќўќыќ саласында (заѕгер, халыќаралыќ ќўќыќ), јлеуметтік єылым, экономика жјне бизнес саласында (мемлекеттік жјне жергілікті басќару), табиєи єылым саласында (экология), ауылшаруашылыќ єылым саласында (агрономия, топыраќтану жјне агрохимия), ќызмет кґрсету саласында (жерге орналастыру, кадастр), білім беру саласында (шетел тілдері: екі шетел тілдері). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі (заѕгерлік, экономикалыќ, агрономдыќ, жерге орналастырушылыќ, экологиялыќ) барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын,

11

“Павлодар облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы” ММ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына конкурс жариялайды: Автомобиль жолдары ґндірістік бґлімніѕ жетекші маманы (1 бірлік),cанаты DО-5 Пошталыќ мекенжай: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі 59, 406-бґлме, “Павлодар облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы” ММ. Тел. (7182) 32-58-16, факс (7182) 32-96-88, e-mail: kense.dtt@pavlodar.gov.kz Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек ґтіліне ќарай – 57 657 теѕгеден 78 157 теѕгеге дейін Білімі: Жоєары немесе ортадан кейінгі білім (техникалыќ) рўќсат етіледі. Іс жїзіндегі тјжірибесі: компьютерде Word, Exсel баєдарламаларымен жўмыс істеуге икемі болу керек. Іс ќаєаздары негіздерін білуі. Аќпаратты жинау, ґѕдеу жјне талдау бойынша жўмысты ўйымдастыруєа икемі болу керек. Кјсіби біліктілігі: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ Заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ арыздарын ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстанныѕ 2030 жылєа дейін даму стратегиясын», осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Функционалдыќ міндеттері: Облыстыќ маѕызы бар жалпы ќолданыстаєы автомобиль жолдарын дамытудыѕ орташа мерзімдік, стратегиялыќ жоспарларын јзірлеу жјне жїзеге асыруда ќатысу; бюджеттік жјне облыстыќ баєдарламалардыѕ ќаржыландыру жоспарын ќўрастыру кезінде жјрдемдесу; Облыстыќ маѕызы бар автомобиль жолдарын жылдыќ ќарауыныѕ деректерін ўйымдастыру жјне талдауда ќатысу; Жолдарды жґндеу жјне ќарап ўстауда орындалєан жўмыстарды ќабылдауда ќатысу. Ўсынылєан ќўжатардыѕ негізінде жўмыстардыѕ орындалєан кґлемдері бойынша жинаќтау ведомостін ќўрастыру; Жолжґндеу жўмыстары бойынша аяќталєан нысандарды ќабылдау бойынша комиссия жўмысына ќатысу; берліген ескертулерді орындауда баќылау жїргізу, соныѕ ішінде аќаулыќтарды жою бойынша; Жабдыќтаушылар жјне субмердігерлі ўйымдарєа талаптырды рјсімдеуде ќатысу; Орындалєан жўмыстардыѕ актісін кујланєаннан соѕ ай, тоќсан жјне т.б. їшін жўмысќа тґлеммен келісу; ай сайын мердігерлі ўйымдармен ўсынылатын орындалєан жўмыстардыѕ актісіндегі орындалєан жўмыстыѕ растыєын тексеру; Жобамен ќаралмаєан материалдар мен бўйымдарды ќолданумен келісуде, сондай-аќ жўмыс ґндірісініѕ технологиясын жјне жолдыѕ контруктивті элементтерін ЌР СНжЕ жјне ґзге нормативті ќўжаттарєа сјйкестігіне ґзгерістер енгізу бойынша шешім ќабылдауда ќатысу; басшылыќ ететін аудандарда облыстыѕ жол кјсіпорындарына мониторинг жїргізу; облыстыќ маѕызы бар жалпы ќолданыстаєы автомобиль жолдары саласында Павлодар облысыныѕ јлеуметтікэкономикалыќ баєалауын жјне болжамын, талауын жїргізу; басќарманыѕ ќўзіретіне сјйкес облыстыќ маѕызы бар жалпы ќолданыстаєы автомобиль жолдарын дамытуды їйлестіру; басшылыќ ететін салада јлеуметтік-экономикалыќ дамудыѕ ќарќыныныѕ тґмендеу себептерін жою бойынша ўсыныстар енгізу жјне јзірлеу; облыстыќ маѕызы бар жалпы ќолданыстаєы автомобиль жолдарымен тиімді басќару бойынша шараларды јзірлеу жјне жїзеге асыру; ЌР Кґлік жјне коммуникация министрлігімен кґліктік инфраќўрылымын дамыту салалыќ баєдарламасы бойынша жўмыс жїргізу; бґлім номенклатурасы бойынша жўмыс жїргізу. Конкурс ќўжаттарын ќабылдау мерзiмi конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: - ујкілетті органмен белгіленген нысандаєы ґтініш; - ујкілетті органмен белгіленген нысанда толтырылєан анкета; - бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмелерi; - еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесi; - ЌР Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама. - 3х4 їлгідегі 1 фотосурет; - жеке кујлігініѕ кґшірмесі; - ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќўжаттарды тапсыру сјтінде кїші бар сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберілгендігі туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде конкурс жариялаєан «Павлодар облысыныѕ жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары басќармасы» ММ-де ґтеді. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабаєа салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекенжайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы бермеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Word, Excel, E-mail, Internet баєдарламаларымен компьютерде жўмыс істей білу. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєымен бекітілген “Мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурстыќ комиссияны ќалыптастыру ережесі” негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) нотариалды расталєан білімі туралы ќўжаттардыѕ кґшірмесі; 4) нотариалды расталєан еѕбек ќызметін аныќтайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыєы

жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) шекті шамадан тґмен емес ќорытындыларымен тестілеуден ґту туралы кујлік, ќўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Јѕгімеге ќатысу їшін рўќсат берілген кандидаттар оларєа ќатысуы туралы ескерту берілген кїннен бастап “Аќсу ќаласыныѕ жер ќатынастары бґлімі” мемлекеттік мекемесінде 5 жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми дјрежесін жјне атаќ беру, мінездеме, ўсыным, єылыми жарияланым, кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар тезтікпе папкасына салынєан ќўжаттарын ќолєа јкеліп береді немесе ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарын электрондыќ тїрде хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта мекенжайына жібере алады. Электрондыќ пошта арќылы конкурста ќатысу їшін ќўжаттарын тапсырєан азаматтар јѕгіме ґткізуге дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ќўжаттарыныѕ тїпнўсќасын береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа јѕгімеге ќатыстырылмайды.


12

РЕСМИ БҐЛІМ

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

1) јлеуметтік кґмек секторыныѕ меѕгерушісі, (ER-3 санаты). Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 74131,24 теѕгеден 99938,50 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Јлеуметтік кґмек секторыныѕ жўмысын ўйымдастыру мен жоспарлау. Јлеуметтік кґмекке байланысты ґз ќўзыреті шегінде баєдарламаларды дайындау мен жїзеге асыру. Мемлекеттік ќызмет кґрсету бойынша жўмысты ўйымдастыру. Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарын Семей ядролыќ сынаќ полигонында ядролыќ сынаќтардыѕ салдарынан зардап шеккен деп тану (танудан бас тарту) мјселелері жґнінде азаматтарды ќабылдау жјне консультация беру. Арнаулы комиссия жўмысын жїргізу. Ќўжаттарды уаќытында ґѕдеу. Ќажеттілігі бойынша тўрєын їй кґмегін, мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмекті, балалы отбасыларєа берілетін мемлекеттік жјрдемаќыларды таєайындау їшін ўсынылєан ќўжаттардыѕ дўрыстыєын тексеру. Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді дайындау, ќўжаттардыѕ уаќытында орындалуына, «ЕУОЛ АЖО», «Јлеуметтік кґмек: МАЈК, МБЖ, ТК», «БАЛАЛАР 613», «АЈК 609» автоматтандырылєан дерек ќорларды жїргізуге, јлеуметтік кґмектіѕ уаќытында тґленуіне, бґлім басшысыныѕ, бґлім басшысы орынбасарыныѕ ґкімдерініѕ жјне тапсырмаларыныѕ орындалуына баќылау жїргізеді. Ґз ќўзыреті шегінде јлеуметтік кґмек секторыныѕ ќызметіне ќатысты мјселелер бойынша тїрлі мемлекеттік органдармен ґзара іс-јрекет жасау. Жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік мјселелер бґлімі басшысыныѕ жјне басшы орынбасарыныѕ тапсырмаларын орындау. Јлеуметтік кґмекті тґлеу їшін ќаражаттар ќажеттілігін болжау. Санаттар бойынша јлеуметтік кґмек алушылар саныныѕ, ќаржыландыру жоспарына сјйкес ќаражаттарды игеру мониторингі. Сектордыѕ жўмысы туралы БАЌ-ќа материалдар дайындау. Ґз ќўзыреті

www.saryarka-samaly.kz «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ халыќты жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік мјселелер бґлімі» мемлекеттік мекемесі, 141200, Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Мјшћїр Жїсіп кґшесі 87 «а», конкурстыќ комиссия, аныќтама телефондары/ факс: 770756, 348132, zan_ekibastuz@mail.ru Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды: шегінде јлеуметтік кґмек секторыныѕ ќызметіне ќатысты мјселелер бойынша жоєары тўрєан органдардыѕ, тїрлі мемлекеттік органдардыѕ сауалы бойынша аќпарат дайындау. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ жазбаша жјне ауызша ґтініштерімен жўмыс жасау. Тўрєындармен тїсіндірме жўмыстарын ґткізу. Оѕтїстік муниципалды округі бойынша аз ќамтамасыз етілген азаматтарєа мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмек, балалы отбасыларына мемлекеттік жјрдемаќылар беру бойынша учаскелік комиссия хатшысыныѕ міндетін атќару (бўдан јрі – Комиссия). Комиссия отырысын ґткізу бойынша материалдар дайындау, ўйымдарєа сўранымдар жіберу. Мемлекеттік ќызмет кґрсету регламенттерін јзірлеу. Заѕнамамен белгіленген јкімшілік мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексініѕ нормаларын саќтау. Мемлекеттік ќызметтердіѕ уаќытында јрі сапалы кґрсетілуіне баќылау жїргізу. Ґз ќўзыры шегінде ќолданыстаєы заѕнамамен жїктелген басќа да ќызметтерді іске асыру. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Жоєары (экономикалыќ, педагогикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жарым жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда їш жылдан кем емес жўмыс ґтілініѕ бар болуы немесе жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу

«Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ, 141200, Павлодар облысы Екібастўз ќаласы Мјшћїр Жїсіп кґшесі, 45-їй, конкурстыќ комиссия, аныќтама телефондары/ факс: 340856, электрондыќ пошта: kense.ae@pavlodar.gov.kz, aitkeshova.ae@pavlodar.gov.kz «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ мемлекеттік-ќўќыќ бґлімі басшысыныѕ (санаты Е-3) бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды. Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 78797,66 теѕгеден 106344,81 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бґлімге басшылыќ ету. Азаматтар мен ўйымдарды ќўќыќтыќ ќорєаудыѕ мемлекеттік тиімді тетігін ќалыптастырудыѕ басты баєыттары бойынша ќала јкіміне ўсыныстар енгізеді. Јдістемелік кґмек кґрсету. Заѕдылыќ пен ќўќыќтыќ тјртіпті кїшейту, ќала јкімініѕ шешімдері мен јкімдіктіѕ актілеріне ќўќыќтыќ сараптама жїргізу бойынша шаралар ќабылдайды. Ќала јкімімен жјне оныѕ орынбасарларымен азаматтарды жеке мјселелері бойынша ќабылдауда ќўќыќтыќ ќамтамасыз ету. Талап ету жјне наразылыќ жўмыстары. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: - білімі – жоєары (заѕгерлік, жергілікті мемлекеттік басќару). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі екі жылдан кем емес, жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы, немесе єылыми дјрежесініѕ болуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу жјне конкурстыќ комиссия ќўру туралы Ереже негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі суретпен белгіленген їлгіде толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби мамандыєына жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін кґтеру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Конкурс ґткізу туралы соѕєы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар мына мекенжайєа жіберілуі тиіс. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ почта мекенжайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы немесе єылыми дјрежесініѕ бар болуы. Кандидаттар Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі керек. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдері болуы тиіс. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу туралы Ереже негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: - белгіленген їлгідегі ґтініш; - 3х4 їлгідегі суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; - бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ

«Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ, 141200, Павлодар облысы Екібастўз ќаласы Мјшћїр Жїсіп кґшесі, 45-їй, конкурстыќ комиссия, аныќтама телефондары/ факс: 340856, электрондыќ пошта: kense.ae@pavlodar.gov.kz, aitkeshova.ae@pavlodar.gov.kz Негізгі ќызметкердіѕ бала кїтімі бойынша демалыс кезеѕіне «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ ќўжаттамалыќ ќамтамасыз ету жјне мемлекеттік тілді енгізу бґлімі бас маманыныѕ (санаты Е-4) бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды. Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 59578,72 теѕгеден 80719, 56 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќала јкімініѕ жјне јкімдігініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ (ќала јкімдігі ќаулыларыныѕ, ќала јкімі шешімдерініѕ, ґкімдерініѕ) мјтіндеріне, ќала јкімдігі отырыстарыныѕ, кеѕейтілген аппарат мјжілістері хаттамаларыныѕ жјне материалдарыныѕ мјтіндерін, ќала јкімі мен јкімдігі нормативтік ќўќыќтыќ актілері тізбесініѕ, ќала јкімі аппараты басшысы бўйрыќтарыныѕ мјтіндеріне, ќала јкімі аппаратыныѕ бґлімдерінен, ќала јкімдігініѕ дербес бґлімдерінен, ауылдыќ округтер, кенттер мен ауылдар аппараттарынан тїсетін ќўжаттарєа, ќала јкімі аппаратыныѕ бґлімдерімен дайындалєан мемлекеттік тілде тїскен хат-хабарларєа сараптама жасау жјне редакциялауды іске асыру; ќала јкімі отырыстарында, кеѕейтілген аппарат жиналыстарында ілеспе аударуды жїзеге асыру; мемлекеттік тілдегі ќўжаттар мјтіндерініѕ компьютерлік терілуін жїзеге асыру; ќала јкімі аппаратында ќўжаттардыѕ аударылу сапасына баќылау жасау; мемлекеттік тіл мен термин жиынтыєын іс жїргізуде ќолдану мјселелері бойынша ќала јкімі аппараты, дербес бґлімдердіѕ, ауылдыќ округтер, кенттер мен ауылдар аппараттары бас мамандарына практикалыќ жјне јдістемелік кґмек кґрсетеді; мемлекеттік тілді енгізу жјне ќолдану мјселелері жґнінде семинарлар ґткізеді; ќала јкімініѕ ќўттыќтаулары, ќўттыќтау хаттары, алєыс хаттарыныѕ мјтіндерін мемлекеттік тілде редакциялауды жїзеге асыру; жеке жјне заѕды тўлєалардан, жоєары тўрєан органдардан мемлекеттік тілде тїскен хаттардын аударылуын іске асырады; ќала јкімініѕ баяндамалары мен сґз сґйлеуін мемлекеттік тілде редакциялайды. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: - білімі – жоєары (педагогикалыќ, мемлекеттік басќару, заѕгерлік, экономикалыќ, техникалыќ, ќаржылыќ), ортадан кейінгі (педагогикалыќ, заѕгерлік, экономикалыќ, техникалыќ, ќаржылыќ) білімі барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєымен бекітілген бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу жјне конкурстыќ комиссия ќўру туралы Ереже негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі суретпен белгіленген їлгіде толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Пікіралысуєа жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби мамандыєына жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін арттыру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Конкурс ґткізу туралы соѕєы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар мына мекенжайєа жіберілуі тиіс. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолмаќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ почта мекенжайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа пікіралысудан ґтуге жіберілмейді.

кујландырылєан кґшiрмелерi; - еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; - белгіленген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; - Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; - ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ халыќты жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік мјселелер бґлімі» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін кґтеру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар, єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Конкурс ґткізу туралы соѕєы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар мына мекенжайєа жіберілуі тиіс. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

Павлодар облысы Екібастўз ќаласыныѕ јкімі, 141200, Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы Мјшћїр Жїсіп кґшесі 45-їй, «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ-ніѕ конкурстыќ комиссиясы, аныќтама телефондары/ факс: 340856, электронды пошта: kense.ae@pavlodar.gov.kz, aitkeshova.ae@pavlodar.gov.kz, «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ ќўрылыс бґлімі» мемлекеттік мекемесі басшысыныѕ (санаты ER-1) бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды.

Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 109547,97 теѕгеден 147985,85 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Екібастўз ќаласыныѕ аумаєында жјне оныѕ ауылдыќ аймаєында ќўрылысты, ќайта жараќтауды ўйымдастыру, мониторинг жїргізу, їйлестіру мјселесінде мемлекеттік басќаруды жїзеге асыру. Барлыќ деѕгейдегі бюджет есебінен ќаржыландырылатын нысандардыѕ ќўрылысына жјне ќайта жараќтау сапасына баќылауды ќамтамасыз ету. Нысандардыѕ ќўрылысына жјне ќайта жараќтауына бюджеттердіѕ барлыќ деѕгейінен бґлінген ќаражатты толыєымен игеруді ќамтамасыз ету. Коммуналдыќ меншік, сондай-аќ, јлеуметтік-мјдени маќсаттаєы нысандардыѕ ќўрылысы, ќайта жараќтау бойынша тапсырыс беруші ретінде ќатысу. Нысандар ќўрылысы жјне (немесе) ќайта жараќтау саласында мердігерлік жўмыстарды мемлекеттік сатып алу конкурстарын ґткізу жјне мердігерлік жўмыстарды мемлекеттік сатып алулар бойынша шарттарєа отыру. Бюджеттіѕ барлыќ деѕгейлерінен бґлінген ќаржыєа салынып жатќан ќўрылыста тапсырыс беруші міѕдеттерін атќару. Бекітілген жобалыќсметалыќ ќўжаттамаларєа сјйкес ќўрылыс, ќайта жараќтау жобаларын іске асыруды ќадаєалау. Ќўрылыс ќызметі саласындаєы мемлекеттік жјне меншік мїдделерді ќорєау мјселелері бойынша мемлекеттік сјулетќўрылыс баќылау аумаќтыќ бґлімшесімен, жергілікті атќарушы органдармен ґзара іс-ќимыл жасау. Бекітілген сјулет-ќўрылыс ќўжаттамаларыныѕ жјне заѕнама актілерініѕ орындалу барысына мемлекеттік баќылауды ќамтамасыз ету. Бґлім жўмысын ўйымдастыру, оныѕ ќызметіне басшылыќ ету, бґлімге жїктелген міѕдеттерді орындау жјне ґз міѕдеттерініѕ жїзеге асырылуы їшін жеке жауапты болу. ЌР «Ќазаќстан Республикасындаєы сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы» Заѕымен ќарастырылєан басќа да ќызметтерді орындау. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: - білімі – жоєары (ќўрылыс, сјулет, техникалыќ, жергілікті мемлекеттік баскару, экономикалыќ, заѕгерлік), Мемлекеттік ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес немесе жоєары немесе жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес; немесе єылыми дјрежесініѕ болуы; мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі тґрт жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ, актілерін, «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу жјне конкурстыќ комиссия ќўру туралы Ереже негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі суретпен белгіленген їлгіде толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті деѕгейден тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби мамандыєына жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін арттыру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Конкурс ґткізу туралы соѕєы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар мына мекенжайєа жіберілуі тиіс. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.


РЕСМИ БҐЛІМ

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

13

ЕГІС АЛЌАБЫ КЇНІ Елімізде алєаш рет жаѕа форматта заманауи еѕ озыќ ауылшаруашылыќ технологияларыныѕ, техникаларыныѕ, ќўралжабдыќтары мен басќа да аграрлыќ салаєа ќажетті материалдыќ ресурстардыѕ кґрмедемонстрациясы ґтеді. Шара 25-27 шілде аралыєында «Жаѕа дала 2013» егіс алќабы кїні аясында жїзеге аспаќ. Ўйымдастырушы – «ЌазАгро» ўлттыќ холдингініѕ еншілес компаниясы – «ЌазАгроМаркетинг» акционерлік ќоєамы.

«Жаѕа дала - 2013» бірегей кґрме

К

ґрменіѕ ґзіндік ерекшелігі бар. Себебі, ауылшаруашылыќ техникалары мен ќўрал-жабдыќтарын сататын компания жеке кґрмесін ґткізгенде тек ќана ґз тауарларыныѕ артыќшылыќтарын кґрсетеді. Ал бўл кґрмеде кјсіпкерлер тїрлі компаниялар ўсынатын техникаларды, ќўрал-жабдыќтарды, гербицидтер мен тыѕайтќыштардыѕ кґптеген тїрлерін салыстыруєа мїмкіндік алады. Оныѕ їстіне кґрмеге ќатысушы компаниялар іс-шара ґтетін А.И.Бараев атындаєы астыќ шаруашылыєы єылыми-ґндірістік орталыєыныѕ танаптарында (Аќмола облысы, Шортанды ауданы, Научный кентінде) ґздері сататын даќыл тўќымдарын егіп, егісті тыѕайтќыштармен жјне гербицидтермен ґѕдеп келеді.

Сондыќтан, кґрме ўйымдастырылєан уаќытта кјсіпкерлер сатылымдаєы тўќымдардыѕ, химиялыќ заттардыѕ ќаншалыќты сапалы екендігіне кґз жеткізе алады. Шараныѕ таєы бір артыќшылыєы – мўнда кјсіпкерлер ел нарыєына енді єана еніп жатќан техниканыѕ жаѕа брендтерімен таныса алады. Бўл брендтер јлемде ўзаќ уаќыт сатылып келгенімен, елімізде ендіенді танылуда. Сондыќтан, кґрмеде шаруалардыѕ ґздеріне ќажетті дїниені таѕдауына толыќ мїмкіндік бар. Шетелдік компаниялар

ґкілдерініѕ айтуынша, олардыѕ бўл кґрмеге ќатысуыныѕ таєы бір себебі – ќазаќстандыќ кјсіпкерлердіѕ арасынан ґз техникасын елімізде сататын дистрибьюторларды табу. Яєни, кґрменіѕ іскерлік ќарымќатынастарды орнатуда да маѕызы ґте зор. Ўйымдастырушылардыѕ сґзіне ќараєанда, «Жаѕа дала – 2013» кґрмесін ґткізуді жоспарлаєанда олар шаруалардыѕ да, ќатысушы компаниялардыѕ да талаптарын жанжаќты ескеруге тырысќан. Сол їшін кґрме їш кїнге созылып, шын

мјнінде ауыл шаруашылыєы саласындаєы мерекелік іс-шара ретінде ґтетін болады. Еѕ алдымен, ауќымды кґрме 20 гектар жерге орналастырылып, еліміздегі еѕ ірі ауыл шаруашылыєы кґрмесі болып ґтпек. Екіншіден, кґрмеге ќатысушы шаруалар алќаптарда жайќалып ґсіп тўрєан даќылдардыѕ сапасына кґздерін жеткізе алады. Їшіншіден, іс-шара барысында отандыќ кјсіпкерлер еѕ озыќ шетелдік технологиялармен таныса алады. Мјселен, компаниялардыѕ бірі тўќымды жедел јрі дјл егу технологиясын паш етпек. Яєни, алєашќы «Жаѕа дала 2013» егіс алќабы кїні ауыл шаруашылыєы техникасы мен жер ґѕдеу технологияларыныѕ елімізде бўрын болмаєан халыќаралыќ деѕгейдегі кеѕ ауќымды кґрмесі болып ґтпек. Ўйымдастырушылардыѕ болжамы бойынша, їш кїн ішінде кґрмеге еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінен

«Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ, 140000, Павлодар ќ., Ќайырбаев кґш., 32, 108 каб. мекен-жайы бойынша, тел. 8(7182)320-925, org.rk@pavlodar.gov.kz, бос мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс жариялайды: 1. Жоспарлау, талдау жјне есептілік бґлімініѕ бас маманы- бас мемлекеттік тексерушісі (D-4, 1 бірлік). Лауазымдыќ жалаќысы еѕбек сiѕiрген жылдарына байланысты 71751 теѕгеден 96735 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Есептілік деректерге жјне жедел мјліметтерге анализ жасау. Тексеру комиссиясыныѕ, оныѕ бґлімдерініѕ баќылаулыќ-тексеру жўмысыныѕ жаєдайы, аныќталєан кемшіліктер жјне оларды жою бойынша ќолданєан шаралар туралы аќпараттарды жјне талдамалыќ деректерді дайындауєа ќатысу. Бґлім бастыєына, ќажетті жаєдайда Тексеру комиссиясы басшылыєына баќылау жўмыстарын жетілдіруге баєытталєан ўсыныстар жасау. Басќа бґлім ќызметшілерінен ґзініѕ лауазымдыќ ќызметін атќаруєа ќажетті аќпаратты, ќўжаттарды, аныќтамаларды сўрату. Конкурсќа ќатысушыларєа койылатын талаптар: білімі жоєары (экономикалыќ, бухгалтерлік есеп жјне аудит, мемлекеттік жјне жергілікті басќару); мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі екі жылдан кем емес, немесе жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы, немесе єылыми дјрежесініѕ болуы. 2. №1 шыєыстарды баќылау бґлімініѕ бас маманы - бас мемлекеттік тексерушісі, негізгі ќызметкердіѕ јлеуметтік демалыста болу кезеѕіне уаќытша лауазым (D-4, 1 бірлік). Лауазымдыќ жалаќысы еѕбек сiѕiрген

жылдарына байланысты 71751 теѕгеден 96735 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау объектілерінде баќылауды жїргізу. Есептіліктерді, шўєыл хабарламаларды, жедел мјліметтерді дайындауєа ќатысу. Бґлім бастыєына, ќажетті жаєдайда Тексеру комиссиясы басшылыєына баќылау жўмыстарын жетілдіруге баєытталєан ўсыныстар жасау. Басќа бґлім ќызметшілерінен ґзініѕ лауазымдыќ ќызметін атќаруєа ќажетті аќпаратты, ќўжаттарды, аныќтамаларды сўрату. Ќазаќстан Республикасы јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ Кодексіне сјйкес јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы хаттамалар жасау. Конкурсќа ќатысушыларєа койылатын талаптар: білімі жоєары (экономикалыќ, бухгалтерлік есеп жјне аудит, мемлекеттік жјне жергілікті басќару, заѕгерлік); мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі екі жылдан кем емес, немесе жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы, немесе єылыми дјрежесініѕ болуы. 3. №2 шыєыстарды баќылау бґлімініѕ жетекші маманы - жетекші мемлекеттік тексерушісі (D-5, 1 бірлік). Лауазымдыќ жалаќысы еѕбек сiѕiрген жылдарына байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау объектілерінде баќылауды жїргізу. Есептіліктерді, шўєыл хабарламаларды, жедел мјліметтерді дайындауєа ќатысу. Бґлім

бастыєына, ќажетті жаєдайда Тексеру комиссиясы басшылыєына баќылау жўмыстарын жетілдіруге баєытталєан ўсыныстар жасау. Басќа бґлім ќызметшілерінен ґзініѕ лауазымдыќ ќызметін атќаруєа ќажетті аќпаратты, ќўжаттарды, аныќтамаларды сўрату. Ќазаќстан Республикасы јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ Кодексіне сјйкес јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы хаттамалар жасау. Конкурсќа ќатысушыларєа койылатын талаптар: білімі жоєары (экономикалыќ, бухгалтерлік есеп жјне аудит, мемлекеттік жјне жергілікті басќару, заѕгерлік), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (экономикалыќ, бухгалтерлік есеп жјне аудит, заѕгерлік) мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда. Барлыќ конкурс ќатысушыларына ќойылатын басќа да міндетті талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет Кодексін жјне басќа да мемлекеттік ќаржылыќ баќылау саласындаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша

екі мыѕнан астам адам ќатысады деп кїтілуде. Жалпы, ґткізгелі отырєан ісшараныѕ басты міндеттері – отандыќ диќандарды еѕ сапалы тўќым тїрлерімен, ауыл шаруашылыєы техникасыныѕ їздік їлгілерімен, еліміздіѕ жаєдайында ќор їнемдеу технологияларын пайдалану ерекшеліктерімен таныстыру. Кґрме бірнеше блоктан тўрады. Олар: тўќымдар жјне егіс ќорєау ґнімдері; ауыл шаруашылыєы техникасы; ауылшаруашылыќ ќўралжабдыќтары; ауыл шаруашылыєы тауарларын ґндірушілерге несие мен аграрлыќ техниканы лизингке беретін «ЌазАгро» холдингініѕ еншілес компаниялары мен екінші деѕгейлі банктер, лизингтік компаниялар; мамандандырылєан аграрлыќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдары. Егіс алќабы кїні 2013 жылдыѕ 25-27 шілде кїндері Аќмола облысы Научный кентінде А.И.Бараев атындаєы ґсімдік шаруашылыєы єылыми-ґндірістік орталыєыныѕ демонстрациялыќ танаптарында ґткізіледі. Іс-шараєа 40-тан астам компания ќатысады. Кґрме баєдарламасына техникадаєы арнайы шоу, даќылдардыѕ тїрлі сўрыптары мен ґсімдік ќорєау ґнімдерініѕ, тыѕайтќыштардыѕ тиімділігін аныќтау енгізілген. Толыќ аќпаратты http:/ / a p k s e t . k z / сайтынан жјне Астанадаєы +7 (7172)555 436, +7 701 588 54 97 телефон нґмірлерінен білуге болады. Кіру тегін. Ґндірісті жаѕаша жабдыќтау болашаќтаєы табыстыѕ кепілі екенін тїсінетін кез жетті.

«ЌазАгро» ЎБХ» АЌ баспасґз ќызметі.

функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген, Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларыныѕ негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгiленген нысандаєы ґтініш; 2) 3х4 їлгідегі суретпен белгіленген нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Ќўжаттар жергілікті БАЌ-да конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжат тігілетін мўќабада «Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ-не ўсынылады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды, электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ-де ґтеді. Аныќтама телефондары: 8 (7182) 320-925, 327-282 (факс)

2013 жылдыѕ 3-тоќсанына ЌР ЌМ КБК Павлодар облысы бойынша Кедендік баќылау департаменті басшыларыныѕ азаматтарды ќабылдау

КЕСТЕСІ

Сенім телефоны 61-32-81. Ќабылдауєа келесі телефон бойынша жазылуєа болады: 615676. Ўйымдастырушылыќ жўмыс жјне баќылау бґлімі


14

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

2013 ЖЫЛЄЫ МАУСЫМ АЙЫНДА ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАЄЫ ТЎТЫНУ БАЄАЛАРЫНЫЅ ИНДЕКСІ 100,2%-ДЫ ЌЎРАДЫ Азыќ-тїлік тауарларыныѕ баєасы 0,3%-єа, азыќ-тїлік емес тауарларыныѕ жјне аќылы ќызметтер баєасы 0,1%-єа ґсті

Азыќ-тїлік тауарлары тобы бойынша басты пияз баєасыныѕ 13,8%-єа, картоп – 11,6%, ќызылша – 9,7%, сјбіз – 8,7%, ќўмшекердіѕ 4,5%-єа ґсуі байќалды. Сонымен ќатар, жўмыртќа баєасыныѕ 27%-єа, макарон ґнімдерініѕ 1%-єа тґмендеуі байќалды. Аќылы ќызметтер бойынша ўзаќ ќашыќтыќтаєы теміржол жолаушылар кґлігі ќызметі 3,2%-єа ґсті. Азыќ-тїлік емес тауарлар тобы бойынша спорт жабдыќтары баєасыныѕ 5,2%-єа, баќша ќўрал-саймандарыныѕ 5,5%-єа ґсуі байќалды.

СТАТИСТИКА

www.saryarka-samaly.kz

ЇЙ ШАРУАШЫЛЫЌТАРЫНДАЄЫ ТАМАЌ ҐНІМДЕРІН ТЎТЫНУ 2013 жылєы 1 тоќсанда їй шаруашылыќтардаєы (орташа жан басына шаќќанда) еѕ кґп тўтынылатын тамаќ ґнімдеріне сїт жјне сїт ґнімдері, жўмыртќа, ал еѕ аз тўтынылатын тамаќ ґнімдеріне балыќ жјне теѕіз ґнімдері тиесілі. Тамаќ ґнімдерін тўтыну туралы (орташа жан басына шаќќанда, келі)

2013 жылдыѕ 1 тоќсаны Ауылдыќ жјне ќалалыќ жердегi тўрєындар тўтынатын негізгі тамаќ ґнімдері тїрлерiн салыстырєанда балыќ жјне теѕіз ґнімдері, кондитерлік ґнімдері жјне картоп тўтыну бойынша жоєарєы айырмашылыќ байќалады. Ќалалыќ жјне ауылдыќ жердегi тамаќ ґнімдерін тўтыну (орташа жан басына шаќќанда, келі/рет)

Тўтыну тауарлары мен ќызметтеріне баєа жјне тарифтердіѕ ґзгеруі

Тўтыну баєаларыныѕ индексі - халыќтыѕ жеке тўтыну їшін сатып алєан тауарлар мен ќызметтер баєаларыныѕ ґзгерісін сипаттайтын салыстырмалы кґрсеткіш. Тауарлар мен ќызметтер жиынтыєы 508 белгіден тўрады. Баєаларды тіркеу тїрлі меншік нысанындаєы сауда жјне ќызмет кґрсету кјсіпорындарыныѕ іріктемелі желісі бойынша жїргізіледі. Олардыѕ шыєыстары есебіндегі біріктіру їшін ќолданылатын таразы жїйесі алдаєы жыл бойынша їй шаруашылыќтарын зерттеу материалдары негізінде есептелінеді.

ТАСЫМАЛДАУ КҐЛЕМІ АРТТЫ 2013 жылдыѕ ќаѕтар-маусымдаєы Павлодар облысыныѕ кґліктерімен жїзеге асырылєан жїк тасымалдау кґлемі 52,1 млн. тонна жїкті ќўрады, бўл - 2012 жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда 16,8%-єа артыќ кґрсеткіш. Кґліктік жїк айналымы 13,5 млрд. тонна-километрді ќўрады, яєни 7,5%-єа артыќ. Оныѕ ішінде автомобиль кґлігімен жїк тасымалдау 2,5% есеге азайып, 5,9 млрд. тонна-километрді ќўрады. Кґліктердіѕ жолаушылар айналымы 7%-єа ґсіп, 11 млрд. жолаушы-километрге жетті. 576,7 млн. жолаушыны тасымалдау жїзеге асырылды.

ТЎРЄЫН ЇЙ ЌОРЫ Аєымдаєы жылєы 1 шілдеге Павлодар облысыныѕ Статистикалыќ Тўрєын їй ќоры тіркелімініѕ мјліметтері бойынша халыќтыѕ тўрєын їймен ќамтамасыз етілуі жан басына шаќќанда 21,5 шаршы метрді ќўрады. Статистикалыќ Тўрєын їй ќоры тіркелімінде тўрєын їйлердіѕ саны 76237 бірлік, олардыѕ жалпы ауданы 15106,7 мыѕ шаршы метрді, тўрєын їй ауданы – 9786,4 мыѕ шаршы

метрді ќўрады. Жеке їйлердіѕ саны 56425 бірлікті (їйлердіѕ жалпы саныныѕ 74%), кґп пјтерлі їйлердіѕ саны 19812 бірлікті (24%) ќўрады. Ќалалыќ елді мекендерде 23791 їй, ауылдыќ жерде 52446 їй тіркелді. Меншік нысаны бойынша жалпы алаѕныѕ 2,4%-ы мемлекеттік меншікке, ал 97,6%-ы жеке меншікке жатады.

БҐЛШЕК САУДА 2013 жылєы ќаѕтар-маусымдаєы бґлшек сауда айналымы салыстырєанда 38%-єа ўлєайды. Ал базарлардаєы жеке 89,5 млрд. теѕгені ќўрады жјне 2012 жылєы тиісті кезеѕге тўлєалармен жјне жеке кјсіпкерлермен жасалєан сауда кґлемі ќараєанда 11,4%-єа ўлєайды. Саудамен айналысатын 4,1%-єа азайды. кјсіпорындардыѕ сауда кґлемі алдыѕєы жылєы тиісті кезеѕмен

БҐЛШЕК САУДАНЫЅ НАЌТЫ КҐЛЕМ ИНДЕКСІ - (НКИ) ґткен жылєы тиісті айєа пайызбен

КҐТЕРМЕ САУДА Аєымдаєы жылєы ќаѕтар-маусымдаєы кґтерме сауда айналымы 169,5 млрд. теѕгені немесе ґткен жылдыѕ тиісті кезеѕі деѕгейіне ќараєанда 70,6%-ды ќўрады. Аєымдаєы жылєы маусымда кґтерме сауда ґткен жылдыѕ тиісті айымен салыстырєанда 5,9%-єа кґбейді. Тауарларды сатудыѕ жалпы кґлемінде заѕды тўлєалардыѕ їлесіне 159,5 млрд. теѕге немесе 94,1% келеді. 2013 жылєы 1 шілдедегі кґтерме саудадаєы сауда кјсіпорындары тауар ќорыныѕ кґлемі 14,9 млрд. теѕгені ќўрады.

БАЙЛАНЫС ЌЫЗМЕТІ 2013 жылєы ќаѕтар-маусымда почталыќ жјне курьерлік ќызметтердіѕ табыстары 235,4 млн. теѕгені ќўрады жјне 2012 жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда 16,4%-єа тґмендеді. Халыќќа ќызмет кґрсетуді іске асыру їлесі 59,5%ды ќўрады. 2013 жылєы 6 ай аралыєында 5,5 млрд. теѕге сомасында байланыс ќызметтері кґрсетілді, бўл - ґткен жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда 6,1%-єа артыќ кґрсеткіш. Интернет желісін пайдалану мїмкіндігі ќызметтері едјуір серпінді дамыды, олардыѕ байланыс ќызметініѕ жалпы кґлеміндегі їлесі 30,9%єа теѕ. Тіркелген Интернет абоненттерініѕ саны 2012 жылєы сјйкес кезеѕмен салыстырєанда 24,8%-єа ґсті.

2013 жылєы 1 шілдедегі бґлшек саудамен айналысатын кјсіпорындар тауар ќорларыныѕ кґлемі 9,8 млрд. теѕгені ќўрады.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДА КҐРСЕТІЛГЕН ЌЫЗМЕТТЕРДІЅ КҐЛЕМІ Бїгінгі таѕда ќызмет кґрсету саласы экономиканыѕ аса сўранысќа ие, тез дамитын салаларыныѕ бірі болып табылады. Ќызмет кґрсету нарыєы ќызмет кґрсету кґлемініѕ артуына, оныѕ спектрініѕ кеѕеюіне, тез жјне сапалы тїрде орындалуына септігін тигізетін бјсекелес кјсіпорындармен толыєа тїсуде. 2012 жылы Павлодар облысыныѕ кјсіпорындары жјне ўйымдарымен 40453,8 миллион теѕгеге ќызмет кґрсетілді.

Кґрсетілген ќызметтердіѕ едјуір кґлемі сјулет, инженерлік ізденістер, техникалыќ сынаќтар мен талдау саласындаєы ќызметке 27,4%-дан, жылжымайтын мїлікпен жасалатын операцияларєа – 16,5%, ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету жјне тергеу жїргізу бойынша ќызметтерге – 15,5%, спорт, демалыс пен ойын-сауыќты ўйымдастыру ќызметіне 14,2%-дан келеді.

Павлодар облыстыќ статистика департаментініѕ баспасґз ќызметі.

Жуыќ уаќытта Ќазаќстандаєы кґлiк салыєы 4,5 есеге ўлєаюы мїмкін. Кґлiк ќозєалтќышыныѕ кґлемi їлкен болєан сайын ќазынаєа соєўрлым кґп аќша тґлеу керек болады.


12

ќалдыќтарын жартылай ќўм басып, ол теѕіз жаєалауынан жїздеген метр жерде жатыр.

ОЌЫЅЫЗ, ЌЫЗЫЌ!

www.saryarka-samaly.kz

Ол заманнан бері теѕіз тартылып, нјтижесінде кеме шґл саєымына айналып їлгерген. Ќазіргі кезде кеменіѕ тат басќан

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

Шґлде ќалєан кеме «Эдвард Болен» - 1909 жылдыѕ 5-ќыркїйегінде Намиб шґлініѕ жаєасында апатќа ўшыраєан ўзындыєы 100 метр болатын немістіѕ алып кемесі. Кеме Гамбургте 1891 жылы ќўрастырылып, Гамбург - Батыс Африка маршруты бойынша тўраќты саяхатќа шыєып отырєан. Алайда оныѕ соѕєы сапары кезінде кеме ќалыѕ тўман мен жылдам аєыс салдарынан апатќа ўшырап, теѕіз жаєалауына келіп соќтыєысќан. Кемені ќўтќарып ќалуєа баєытталєан барлыќ јрекеттер сјтсіз аяќталєан екен. Кґмекке келген кеменіѕ арќасында тек жолаушыларды єана ќўтќарып ќалудыѕ сјті тїскен.

Тісті тоздыратын јдеттер «Ауру ќалса да јдет ќалмайды». Бўєан келіспеске шара жоќ. Ол біздіѕ ойлауымыздан тыс жасалатын јрекет. Десек те, оныѕ зияны болса, бўл топтаєы адамдар науќастар ќатарына ќосылатынын айта кетейік. Мјселен, тісіѕізге кері јсер ететін 6 јдет мынау... Темекі шегу. Бўл јдеттен тек тіс ќана зардап шекпейді. Тіс пен оныѕ жиектерін барынша јлсіз етіп, кейінде тіпті де тістіѕ шіріп тїсіп ќалуы да мїмкін екенін Денсаулыќ саќтау министрлігі айтып-айтып шаршаєан. Енді толыєыраќ... Темекі ќўрамындаєы никотин тістіѕ кіреукесіне (эмаль) жабысады да, кариестіѕ шыєуына јсер етеді. Тіс шўќыєыш пайдалану. Негізінен тісіѕіздіѕ арасын тазалау дўрыс деп есептеледі, біраќ ќаншалыќты дўрыс тазалай аламыз? Аєаштан жасалєан їшкір тіс шўќыєыш ќызыл иегіѕізді ќанатып жіберуі мїмкін. Оныѕ басына жиналєан микробтарды ќанаєан жерге тигізген соѕ ет асќынып, ісініп кетеді. Бўдан гґрі жіппен тазалау барынша ќауіпсіз болмаќ. Ќатты тіс тазалаєыш (щетка). Кґптеген адам тіс тазалаєышты сатып аларда оныѕ барынша ќатты болуын

ЌЫЛМЫС

ќалайды. Біраќ бўл - ќателік. Тіс жиектерін ќанату тістіѕ сарєайып, јлсіз бола тїсуіне ыќпал жасайды. Ќатты тіс тазалаєыш майыспайды. Сондыќтан, ауыз ќуысыныѕ ќиын кейбір бґлігіне тимейді. Пісте (шемішке) шаєу. Бјріміз де бўл јдеттіѕ неге апарып соєатынын білеміз. Пісте тістіѕ кіреукесін кетіреді. Бўдан кейін суыќ немесе ыстыќ сусын ішкенде дјрігердіѕ алдына ќалай топ ете ќалєаныѕызды білмей ќаласыз. «Ќатты заттарды тіспен-аќ жўлып аламын!». Ќайшыны іздеп табуєа ерінетіндер кґбінесе киім этикеткасын, тігін жібін тіспен їзе салады. Ќалам мен ќарандашты кеміру јдеті бјрімізде де болєан шыєар. Мўныѕ кесірінен біз сол заттардыѕ тїрлі зиянкес микробтарын ауызєа жинаймыз. Бўл јсіресе балаѕызєа јсер етеді. Олар да сіздіѕ зиянды јдетіѕізді тап солай ќайталауы мїмкін. Тіс ќайрау. Бўл јдетті медицинада – бруксизм деп атайды. Жїйкесі ќозєандар бар ґшін тісінен алардай болады. Бўл јдет жаќ сїйектеріне кїш тїсіріп, тістердіѕ ќисайып ґсуіне алып келеді. Мўнан кейін бет пішінініѕ ґзгеріп, жаќ буындарыныѕ басќа ќалыпќа келуі јбден мїмкін.

Сїйгенін кґндіремін деп... Екібастўз ќаласыныѕ тўрєыны 20 жастаєы ќызды бір тјулік бойы пјтерде ќамап ўстаєан. Жігіт бўл јрекетімен бойжеткенді ґзіне тўрмысќа шыєуєа кґндірмек болыпты. Аќсу ауылдыќ аймаєына ќарасты Паромановка елді мекенінде тўратын ќыз жергілікті ќўќыќ ќорєау органдарына шаєымданєан. Ол ґзін екібастўздыќ жігіттіѕ бір кїн бойы заѕсыз ќамаєанын айтќан. 20 жастаєы жігіт јлгі ќызды жаќсы кґргенімен, ќыздан еш жауап болмаєан екен. Жауапсыз махаббаттыѕ шырмауына тїскен екібастўздыќ єашыєын кездесуге шаќырып, кґлікпен ќыдыруды ўсынады. Кейін пјтерге алып келіп, ќамап ќояды. Біраќ, бойжеткен аєасына хабарласып, ќамауда отырєан жерінен ќўтќарылады. Павлодар облыстыќ ішкі істер департаменті баспасґз ќызметініѕ мјліметінше, ќазіргі таѕда аталєан оќиєаєа ќатысты ќылмыстыќ іс ќозєалып, тергеу жўмыстары жїргізілуде. А.ЈДІЛБЕК.

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

25 БЕЙСЕНБІ

5

«Кішкентай ґрт сґндіргіш Финли.» «Мужчина во мне». «Рипли ханым» «Денсаулыќ а-дан я-єа дейін». «Побочный эффект». «Жар@йсыѕ». «Судьбы сестёр». «Махаббат нґсері». «Јн арна» «Закрытая школа». «Јсем јуен ел арнада». Футбол. «Широки Бриег» - «Иртыш»

06.00, 03.00 «Клон» 07.00, 04.30 «Ќуырдаќ» 07.30 «Болашаќ тобы» 08.00 «Аспаздыќ шеберлік» 09.00 «Орел и решка» 10.00 «О самом главном» 11.00 «НОВАЯ ВОЛНА - 2013» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 «Ауылдан ќашу» 14.00 «Бїгін кїндіз» 14.15 «Гоктыѕ сјн јлемі» 15.15 «По закону». 16.10 «Купидон» 17.10 «Каменская-4». 19.30, 19.00, 02.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Соседи» 21.00 «НОВАЯ ВОЛНА - 2013» 22.50 «Экстремальные игры» 23.50 «Фактор страха» 00.50 «Побег из аула» 01.20 «По закону» 04.00 «Сјн сайысы»

06.05 «Затерянные в космосе» 08.05, 14.15, 18.30, 01.50 «Ревю» 08.25 «Вкусно и быстро» 08.30 «Такси» 08.55 «Интерны» 09.25 «Универ» 09.50 «Топ-модель по-американски» 10.45 «Деффчонки» 11.45 «Мне смешно, когда тебе больно» 12.10 «Смешной, еще смешнее» 12.35 «Самые забавные животные» 13.00 «Гупии и пузырьки» 13.25 «Губка боб. Квадратные штаны» 14.35 «Мистические истории» 15.20 «Битва экстрасенсов» 16.15 «Невероятная коллекция Мистера Рипли» 17.15 «Смешной, еще смешнее» 17.40 «Счастливы вместе» 19.00 «Такси» 19.30 «Такси» 20.00 «Счастливы вместе» 20.30 «Универ» 21.00 «Интерны» 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 «Операция «дельта фарс» 00.05 Дом-2 00.35 «Доктор хаус» 01.25 «Секс в большом городе» 02.10 - 03.00 «Ќаhармандар»

НТК

07.00 «Fresh таѕ» 08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 09.10 «Паранойя» 11.00 «Кровавая мэри» 13.10 «Меркурий в опасности» 15.00, 01.30 – 07.00 «Јн ќанатында» 18.20 «Кровавая мэри» (8 серия) 20.10 «Айтарым бар» 20.25 «Дневник карьеристки» 23.10 «Идеальный друг» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 08.30, 09.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша тандау

ИРБИС

06.05 “Ќара жорєа” 06.10 “Ќайран заман!” 07.35 “Япыр-ай” 08.30, 12.00, 20.30, 21.00, 02.20 Жаѕалыќтар 09.15 “Бесценное время” 11.00 “Каламбур” 12.35 “Рейдер” 12.55 “Морские дьяволы-4” 13.50 “Литейный-4” 14.40 “Сыла. Таєдыр талќысы” 15.45 “Япыр-ай” 16.25 “Звездная жизнь” 17.20 “Прокурорская проверка” 18.30 “Давай поженимся!” 19.30 “Сыла. Возвращение домой” 21.35 “Страна “03” 23.30 “Рейдер” 23.45 “Морские дьяволы-4” 00.40 “Литейный-4” 03.35-04.25 “Ќарєыс”

18.00 «6 Кадров» 18.30 «Воронины» 19.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 Сериал «воронины» 20.00 «Информбюро» 20.30 «Дила» 21.30 «Нысана» 22.30 «Одиночка» 00.30 «Грань» 01.30 Ночное кино 03.45 «Запретная любовь 2» 04.45 «Кузей-Гюней» 05.45 Мультсериалы 05.58 Ќр Јнўраны

www.saryarka-samaly.kz

7:00, 20:30, 0:55 Новости «20:30» 7:20, 20:00, 0:35 Жаѕалыќтар 7:40 Јн-шашу 8:00 «Увлекательные финансы» 8:20, 13:35, 20:20 «Kaznet» 8:40 «Лица столицы» 9:00 «Сезім мен сиќыр» 10:10 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» 10:30 «Гїллі ханым» 11:30 «Ќыз єўмыры» 12:20 «Стимулирование занятости – успех экономического роста» «Лица столицы» «Ел аузында» Мультфильм «Новая жизнь сыщика Гурова» 21:00 «Одиссея сыщика Гурова» «Элина» «Сезім мен сиќыр» «Гїллі ханым» «Ќыз єўмыры» «Госпожа гюлли» «Status quo» Јн-шашу

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Јзіл студио» 06.30 «Кузей-Гюней» 07.30 «Непристойное предложение» 10.00 «Кто, если не я?!» 11.00 «Воронины» 12.00 «Кухня» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 16.00 «Настоящий Арон Стоун» 16.30 «Теория большого взрыва» 17.00 «Люди хэ» 17.30 «Кухня»

КТК-7 + 31

6.00 «Тјулік тынысы» 6.30 Музыка арнасы 7.00 «Джейми:обед за 30 минут» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Стиляги» 8.15 «Made in Кazakhstan» 8.30 «Супруги» 9.30 «Астрологический прогноз» 9.50 «Отан-ана» 11.50 «Ќазаєым-ай» 13.15 «Ґмір тынысы» 13.45 «Джанан» 15.00 «Tv shop» 15.30 «Адвокат» 16.30 «Джейми: обед за 30 минут» 17.00 «Прогулки по Алма-Ате...» 17.30 «Лидия шукшина. Непредсказуемая роль» 18.00 «Супруги» 19.00 «Адвокат» 20.00 «Панорама дня» 20.30 «Трансмиссия» 21.00 «Тјулік тынысы» 21.30 «Джанан» 22.20 «Јн-шашу» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

6:00 «Понять. Простить» 6:35, 10:00, 10:15, 15:00, 18:30, 22:00 Новости 7:00 «Доброе утро» 10:05 «Сапа баќылауда» 11:15 «Личные обстоятельства» 13:05 «Проспект Бразилии» 14:00 «Модный приговор» 15:30 «Судебные истории» 16:30 «Грязная работа» 17:25 «Давай поженимся» 18:55, 23:00 Погода 19:00 «Дикий 2» 20:00 «Варенька. Испытание любви» 21:00 «Пусть говорят» 23:05 «Пуля-дура» 0:05 «Выхожу тебя искать 2». 2:00 «Сапа баќылауда» 2:10 «Маруся»

12:45 13:10 14:00 14:10 15:05, 16:00 16:50 18:00 19:00 22:50 23:45 1:15

16.10 16.40 17.30 18.40 19.10 19.30 20.00 21.10 22.20 23.15 00.15 00.25

03.03 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.03 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 18.25 Екiнтi намазы, 21.04 Аќшам намазы, 22.44 Ќўфтан намазы. 7:00 «Таѕшолпан». 9:05 «Жаркент мешіті» 9:30, 12:30, 17:30, 20:30, 23:10 Жаѕалыќтар 9:45 «Айналайын» 10:20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 10:40 «Айтуєа оѕай...» 12:15 «Достар ќаласы». 12:45 «Толаєай». 13:35 «Єажайыпстанєа саяхат» 13:50 «Алєашќы махаббат» 14:50 «Бірегей іскер». 15:25 «Алаш алыптары». 15:55 «Мўзды жарып шыќќан гїл» 16:50 «Достар ќаласы». 17:00 «Санжар мен Ќайсар» 17:50 «Ґзекжарды» 18:10 «Еѕбек тїбі - береке» 18:20 «Достар». 18:50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері» 19:05 «Жаѕа Ќазаќстан - 2050» 19:30 «Алєашќы махаббат» 21:05 «Айтуєа оѕай...» 21:50 «Айналайын» 22:25 «Келін» 23:45 «Шексіз јлем» 1:15 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 1:35 «Достар». 2:05 «Ґзекжарды» 2:20 «Жаѕа Ќазаќстан - 2050» 2:45 «Јлі есімде»

07.30 Зарядка 07.40 Арнамызда јсем јн 08.00 «Болашаќ». Т/х 09.00, 18.15, 18.30, 21.00, 21.15, 23.35 - 00.15 «Ертіс inform» 09.30 «Музыкант». Д/ф 10.00 «Їй болу ќиын». Т/х 11.00 «Ауыл тынысы» 11.30 «Ќўрдастар». Т/х 12.15 «Парыз». Т/х 13.00 «Санжар мен Ќайсар». Т/х 13.35 «Диалог в прямом эфире» (повтор) 14.00 «Хартланд». Т/х 15.00-17.50 Їзіліс 17.50 «Территория молодежи» 19.00 «Диалог в прямом эфире». Телефон студии: 54-64-25 19.30 «Парыз». Т/х 20.10 «Хартланд». Т/х 21.30 «Территория молодежи» 22.00 «Їй болу ќиын». Т/х 23.00 «Музыкант». Д/ф 09.55, 10.55, 12.55, 14.00, 18.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.35, 12.30, 13.30, 14.30, 14.55, 19.25, 21.55, 22.30, 23.30 Талапкер

ХАБАР

9.00 «Бакуган: жанкешті жауынгерлер». 9. 20, 9.55, 23.10, 00.10, 02.30 Ауа райы 9.25 «Јзіл tube» баєдарламасы. 10.00 «Пора тюльпанов». 10.50 «Јн-арна» «Сенім. Білім. Kz». «Жар@йсыѕ». Телехикая «эзель». «Лидер ххі века». «Сплетница». «Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары».

07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14 00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.20, 01.30-04.00 Жаѕалыќтар 09.10 «Ќайта оянєан махаббат». 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Подари детям жизнь». 11.15 «След». 12.00 «Сулейман великолепный» 13.15 «Еѕ ќауыпты алпыс жыртќыш» .Д/ф. 13.35 «Патриот» 14.15 «Уран дауылы». 15.10 «Секреты в раю». 16.05 Прод.Вопрос 16.30 Ўлт саулыєы 17.15 Жаѕа ќоєам. 17.30 «Кґпке ортаќ жаѕа технологиялар» . Д/ф. Профессионал «Єашыќ жїрек» «Біз» «Бюро расследований» . «Сулейман великолепный». «След». «Уран дауылы». «Еѕ ќауыпты алпыс жыртќыш» .Д/ф. 17.55 18.15 19.15 20.30 21.30 22.20 23.30 00.50

11.40 12.00 12.30 14.10 15.00 15.40


18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

26 ЖЎМА

6

«Freshmanы». «Туєан ґлке» «Сплетница». «Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары». «Кішкентай ґрт сґндіргіш Финли.» «Мужчина во мне». . «Рипли ханым» «Пятый угол». «Жар@йсыѕ». «Судьбы сестёр». «Бјрі есімде». «Денсаулыќ а-дан я-єа дейін». «Јн арна». «Закрытая школа». «Жар@йсыѕ». «Сїйіктім меніѕ» .

www.saryarka-samaly.kz

16.30 «Теория большого взрыва» 17.00 «Люди хэ» 17.30 «Кухня» 18.00 «6 Кадров» 18.30 «Воронины» 19.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 «Час бендицкого» 20.00 «Информбюро» 20.30 «Нысана» 21.30 «Призрак» 00.00 «После заката» 02.00 Ночное кино 03.45 «Запретная любовь 2» 04.45 «Кузей-гюней» 05.45 Мультсериалы 06.05 “Ќара жорєа” 06.10 “Ќайран заман!” 07.35 “Япыр-ай” 08.30, 12.00, 20.30, 21.00, 02.45 Жаѕалыќтар 09.00 “Рейдер” 09.15 “Бесценное время” 11.00 “Каламбур” 12.35 “Рейдер” 12.55 “Морские дьяволы-4” 13.50 “Литейный-4” 14.40 “Сыла. Таєдыр талќысы” 15.40 Мультфильмдер 15.50 “Доярка из Хацапетовки-3” 19.30 “Сыла. Возвращение домой” 21.35 “Юрмала-2012” 23.15 “Рейдер” 23.30 “Титаник” 03.10 “Япыр-ай” 04.00-04.20 “Ќыз ќылыєы”

ИРБИС 07.00 «Fresh таѕ» 08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости 09.10 «Идеальный друг» 11.00 «Кровавая мэри» 13.10 «Дневник карьеристки» 15.00 «Иман нўры» 15.15 «Айтарым бар» 15.30, 01.30 – 08.30 «Јн ќанатында» 18.20 Музыка 19.00 «Ой толєау» 20.10 «Взгляд» 20.30 «Дежурный папа: летний лагерь» 23.10 «Терминал» 09.40, 13.40, 15.50, 17.00, 21.00, 23.40 Телекаталог 08.30, 09.00; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша тандау

НТК 06.05 «Божественные секреты сестричек я-я» 08.05, 14.15, 18.30, 02.30 «Ревю» 08.25 «Вкусно и быстро» 08.30, 19.00, 19.30 «Такси» 08.55 «Интерны» 09.25 «Универ» 09.50 «Топ-модель по-американски» 10.45 «Деффчонки» 11.45 «Мне смешно, когда тебе больно» 12.10 «Смешной, еще смешнее» 12.35 «Самые забавные животные» 13.00 «Гупии и пузырьки» 13.25 «Губка боб» 14.35 «Мистические истории» 15.20 «Экстрасенсы ведут расследование» 16.15 «Невероятная коллекция мистера Рипли» 17.15 «Смешной, еще смешнее» 17.40 «Счастливы вместе» 20.00 «Счастливы вместе» 20.30 «Универ» 21.00 «Интерны» 21.30 «Крепкий орешек 3 :возмездие» 23.45 «Зловещие мертвецы 2» 01.15 «Comedy club» 02.00 Дом-2 02.50 - 03.00 «Exclusive smile» 06.00, 03.00 «Клон» 07.00, 04.30 «Ќуырдаќ» 07.30 «Болашаќ тобы» 08.00 «Гоктыѕ сјн јлемі» 09.00 «Орел и решка» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Новая волна - 2013» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 «Ауылдан ќашу» 14.00 «Бїгін кїндіз» 14.15 «Аян» 15.15 «Всегда говори «всегда» -2» 19.00, 19.30, 02.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Kzландия. Перезагрузка» 21.00 «Новая волна - 2013» 22.50 «Американский пирог». 00.50 «Камеди клаб» 02.00 «Айна online» 04.00 «Сјн сайысы» 7.10 «Каменская-4».

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.20 И снова здравствуйте! 12.50 Чистосердечное признание. 13.25 А.Журбин. Мелодии на память. 14.05 «Таинственная Россия. Барнаул. Призраки древнего города?». 15.35 «До суда». 16.35, 05.25 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 Т/с «Знаки судьбы». 19.25 «Прокурорская проверка». 21.30 Т/с «Десант есть десант». 23.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 01.15 «Сегодня. Итоги». СЕЙСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Кулинарный поединок». 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада». 15.35 «До суда». 16.35, 05.30 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 Т/с «Знаки судьбы». 19.25 «Прокурорская проверка». 21.30 Т/с «Десант есть десант». 23.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 01.15 «Сегодня. Итоги». СЈРСЕНБІ, 24 ШІЛДЕ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 «Поедем, поедим!». 14.00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада». 15.35 «До суда». 16.35, 05.25 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 Т/с «Знаки судьбы». 19.25 «Прокурорская проверка». 21.30 Т/с «Десант есть десант». 23.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 01.15 «Сегодня. Итоги». БЕЙСЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 «Чудо техники». 14.00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада». 15.35 «До суда». 16.35, 05.25 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 Т/с «Знаки судьбы-2». 19.25 «Прокурорская проверка». 21.30 Т/с «Десант есть десант». 23.25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 01.15 «Сегодня. Итоги». ЖЎМА, 26 ШІЛДЕ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Очная ставка». 13.25 Чистосердечное признание. 14.00 Т/с «Последнее путешествие Синдбада». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Прокурорская проверка». 21.35 «Экстрасенсы против НТВ». 23.30 Т/с. СЕНБІ, 27 ШІЛДЕ 09.35 «Дикий мир С Т.Баженовым». 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога. 10.55 Их нравы. 11.25 «Готовим с А.Зиминым». 12.25 Русская начинка. 12.55 «Кулинарный поединок». 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Своя игра. 16.10 «Наши» со Львом Новоженовым». 17.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 18.55 А.Журбин. Мелодии на память. 19.35 И снова здравствуйте! 20.05 Следствие вели... 21.25 Т/с «УГРО-2». 01.30 Т/с «Стервы». ЖЕКСЕНБІ, 28 ШІЛДЕ 09.35 «Дикий мир с Т.Баженовым». 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 «Академи красоты». 12.20 Едим дома! 12.55 «Кулинарные курсы. Италия». 13.25 Дачный ответ. 14.25 Золотая пыль. 15.25 Т/с «Дорожный патруль-4». 21.20 Т/с «УГРО-2». 01.25 Т/с «Стервы». 03.15 Т/с «Основная версия».

11

ДЇЙСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ 06.30, 10.30, 17.30, 21.30 «Новости 24» 07.00 Д/п «Чужая земля». 08.00 Д/п «Битва за Землю». 09.00 Д/п «Поймать пришельца». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство». 18.00 «Военная тайна». 20.00 «Живая тема». «Творцы человечества». 21.50 Т/с «Солдаты 3». 23.50 Т/с «Терминатор. Битва за будущее 2». 01.40 Телесериал «Фирменная история». СЕЙСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ 06.30, 10.30, 17.30, 21.30 «Новости 24». 07.00 Д/п «Хранители Вселенной». 08.00 Д/п «Подводный разум». 09.00 Д/п «Стражи глубин». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство». 18.00 «Территория заблуждений». 20.00 «Пища богов». 21.50 Т/с «Солдаты 3». 23.50 Т/с «Терминатор. Битва за будущее 2». СЈРСЕНБІ, 24 ШІЛДЕ 06.30, 10.30, 17.30, 21.30 «Новости 24». 07.00 «Живая тема». «Творцы человечества». 08.00 «Пища богов». 09.00 «Смотреть всем!». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство». 18.00 «Нам и не снилось». «Потерянные» 21.50 Т/с «Солдаты 3». 23.50 Т/с «Терминатор. Битва за будущее 2». БЕЙСЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 06.30, 10.30, 17.30, 21.30 «Новости 24». 07.00 «Нам и не снилось». «Потерянные». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов» 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!». 16.00 «Верное средство». 18.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Месть пиковой дамы». 19.00 «Эликсир молодости» 20.00 «Какие люди!». 21.50 Т/с «Солдаты 3». 23.50 Телесериал «Сверхъестественное». 00.45 «Чистая работа». 01.30 Т/с «Фирменная история». ЖЎМА, 26 ШІЛДЕ 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24». 07.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Месть пиковой дамы». 08.00 «Эликсир молодости» 09.00 «Какие люди!». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство». 18.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Тайны Сибири». 19.00 «Странное дело». «НЛО. Закрытое досье». 20.00 «Секретные территории». «Похитители планеты». 21.00 «Смотреть всем!». 22.00, 00.40 Х/ф «Подземелье драконов 3». 23.45 Телесериал «Сверхъестественное». СЕНБІ, 27 ШІЛДЕ 07.45 «Чистая работа». 08.30 Д/п «Джуна. По ту и эту сторону». 10.30 «Новости 24». 11.00 «Военная тайна». 13.00 «Странное дело». «НЛО. Закрытое досье». 14.00 «Секретные территории». «Похитители планеты». 15.00 «Тайны мира с А.Чапман». «Тайны Сибири». 16.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт М.Задорнова. 17.50, 00.10 Х/ф «Стиляги». 20.30, 02.40 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». 22.15 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели». ЖЕКСЕНБІ, 28 ШІЛДЕ 06.15 «Нас не оцифруешь!» Концерт М.Задорнова. 08.00 «Великие тайны» с И.Прокопенко. 08.01 «Первые НЛО». 09.00 «Битва за Снежное королевство». 10.00 «Боги подводных глубин». 11.00 «Проклятие Великого магистра» 12.00 «Звездные шепоты». 14.00 «Грибные пришельцы». 15.00 «Хранители тонких миров». 16.00 «Марсианские хроники». 17.00 «Эликсиры древних богов». 18.00 «День Апокалипсиса». 19.00 «НЛО. Шпионская война». 21.00 Х/ф «Мемуары гейши». 23.00 Концерт группы «Машина времени».

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 «Время обедать!». 13.20 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.15 «Истина где-то рядом». 15.35 Т/с «Проспект Бразилии». 16.25 «Я подаю на развод». 17.10 Т/с «Женский доктор». 18.00 Новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Выхожу тебя искать 2». 23.20 «Вечерний Ургант». 23.55 Х/ф «Ночь с Бет Купер». 01.35 Х/ф «Великий укротитель». СЕЙСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 «Время обедать!». 13.20 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.15 «Истина где-то рядом». 15.35 Т/с «Проспект Бразилии». 16.25 «Я подаю на развод». 17.10 Т/с «Женский доктор». 18.00 Новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.15 Т/с «Выхожу тебя искать 2». 23.20 «Вечерний Ургант». 23.55 Х/ф «Необыкновенные приключения Адель БланСек». СЈРСЕНБІ, 24 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 «Время обедать!». 13.20 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.15 «Истина где-то рядом». 15.35 Т/с «Проспект Бразилии». 16.25 «Я подаю на развод». 17.10 Т/с «Женский доктор». 18.00 Новости. 19.10, 02.05 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Выхожу тебя искать 2». 23.20 «Вечерний Ургант». 23.55 Х/ф «Оскар и Люсинда». БЕЙСЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 «Время обедать!». 13.20 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.15 «Истина где-то рядом». 15.35 Т/с «Проспект Бразилии». 16.25 «Я подаю на развод». 17.10 Т/с «Женский доктор». 18.00 Новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.10 Т/с «Выхожу тебя искать 2». 23.20 Х/ф «Икона». ЖЎМА, 26 ШІЛДЕ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 «Время обедать!». 13.20 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.15 «Истина где-то рядом». 15.35 Т/с «Проспект Бразилии». 16.25 «Жди меня». 17.10 Т/с «Женский доктор». 18.00 Вечерние новости. 19.10 «Человек и закон». 20.05 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.30 «Один в один!» На бис! 00.10 «Хью Лори. Вниз по реке». 01.05 Х/ф «Гладиатор». 03.30 Х/ф «Муха 2». 05.15 Т/с «Элементарно». СЕНБІ, 27 ШІЛДЕ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Белый снег России». 07.40 Х/ф «Нежданно-негаданно». 09.05 «Играй, гармонь любимая!». 09.45 «Слово пастыря». 10.15 Смак. 10.45 «Марианна Вертинская. Любовь в душе моей». 11.45 «Смешарики. Новые приключения». 12.15 «Идеальный ремонт». 13.05 «Абракадабра». 15.10 Телесериал «Наследство». 17.00 «Дуремар и красавицы». 18.00 Новости. 18.15 «Угадай мелодию». 18.45 «Форт Боярд». 20.05 «Свадебный переполох». 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 22.55 «КВН». Премьерлига. 00.20 Х/ф «Без предела». 02.00 Х/ф «Большой аттракцион». ЖЕКСЕНБІ, 28 ШІЛДЕ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Молодые люди». 07.20 Х/ф «Взрослые дети». 08.35 Армейский магазин. 09.05 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.15 Фазенда. 11.45 «Смешарики. ПИН-код». 12.15 «Война на море». 13.15 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 14.30 «К-278. Остаться в живых». 15.30 Х/ф «72 метра». 18.00 «Звездные мамаши». 19.00 «Вышка». Финал. 21.00 «Время». 21.15 «Универсальный артист». 22.55 Х/ф «Под куполом». 23.40 Х/ф «Другое небо».

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

06.00 «Јзіл студио» 06.30 «Кузей-Гюней» 07.30 «Шесть дней, семь ночей» 09.30 «Самое смешное видео» 10.00 «Кто, если не я?!» 11.00 «Воронины» 12.00 Сериал «кухня» 12.30 «Галилео» 13.30 Мультсериалы 16.00 «Настоящий Арон Стоун»

КТК-7 + 31

6.00 «Тјулік тынысы» 6.30 «Јн-кґѕілдіѕ ажары» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Кинопаркофка» 8.30 Сериал «супруги» 9.30 «Астрологический прогноз» 9.50 «Саєындырєан јндер-ай» 13.00 «Денсаулыќ жјне сулўлыќ» 13.45 «Джанан» 15.00 «Tv shop» 15.30 Сериал «адвокат» 16.30 «Джейми: обед за 30 минут» 17.00. «Прогулки по алма-ате...» 17.30 «Марина голуб.Я не уйду...» 18.00 «Супруги» 19.00 «Адвокат» 20.00 «Панорама дня» 20.30 «Неизведанный казахстан» 21.00 «Тјулік тынысы» 21.30 «Джанан» 22.20 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері» 22.50 «Јн-шашу» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Јн кґѕілдіѕ ажары»

6:00 «Понять. Простить» 6:35, 10:00, 10:15, 15:00, 18:30, 22:00 Новости 7:00 «Доброе утро» 10:05 «Сапа баќылауда» 11:15 «Десятое королевство» 13:05 «Я подаю на развод» 14:00 «Модный приговор» 15:30 «Ползет змея» 17:25 «Жди меня» 18:55, 23:00 Погода 19:00 «Дикий 2» 20:00 «Варенька. Испытание любви» 21:00 «Поле чудес» 23:05 «Дубля не будет» 1:00 «Человек и закон» 2:00 «Сапа баќылауда» 2:10 «Маруся»

ЕВРАЗИЯ

7:00, 0:35, 20:30 Новости «20:30» 7:20, 20:00, 0:15 Жаѕалыќтар 7:40 Јн-шашу 8:00 «Лица столицы» 8:25 Мультфильмы 8:40 «Kaznet» 9:00 «Сезім мен сиќыр» 10:10 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» 10:30 «Гїллі ханым» 11:30 «Ќыз єўмыры» 12:20 «Біз біргеміз» 12:45 Јн шашу 13:10 «Status quo» 14:00 Мультфильм 14:10, 21:00 «Одиссея сыщика Гурова» 16:00 «Элина» 16:50 «Сезім мен сиќыр» 18:00 «Гїллі ханым» 19:00 «Ќыз єўмыры» 20:20 «Kaznet» 22:50 «Госпожа гюлли» 23:45 «Внимание: ЧП!» 0:55 Јн-шашу

14.10 14.30 15.00 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40 19.30 20.00 21.10 22.00 22.20 23.15 00.15 00.45

03.05 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.05 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 18.24 Екiнтi намазы, 21.02 Аќшам намазы, 22.42 Ќўфтан намазы. 7:00 «Таѕшолпан». 9:05 «Ежелгі Тїркістан ескерткіштері» 9:30, 12:30, 17:30, 20:30, 23:15 Жаѕалыќтар 9:45 «Айналайын» 10:20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 10:40 «Айтуєа оѕай...» 11:25 «Мўзды жарып шыќќан гїл». 12:15 «Достар ќаласы». 12:45 «Ас мјзірі» 13:15 «Еѕбек тїбі - береке» 13:25 «Жарќын бейне» 13:50 «Алєашќы махаббат». 14:45 «Жўлдызай» 15:55 «Мўзды жарып шыќќан гїл» 16:50 «Достар ќаласы». 17:00 «Санжар мен Ќайсар» 17:50 «Ґзекжарды» 18:05 «Еѕбек тїбі - береке» 18:15 «Жићанкез». Телесаяхат 18:45 «Ўлттыќ ґнім» 19:05 «Иман айнасы» 19:30 «Алєашќы махаббат» 21:05 «Айтуєа оѕай...» 21:50 «Жайдарман» 22:15 «Елорда» 22:30 «Келін» 23:50 «Ґмір соѕына таяєан шаќта» 2:00 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі» 2:20 «Ґзекжарды» 2:35 «Иман айнасы» 2:55 «Єасырлар пернесі»

07.30 Зарядка 07.40 Арнамызда јсем јн 08.00 «Болашаќ». Т/х 09.00, 18.15, 18.30, 21.00, 21.15, 23.35 - 00.15 «Ертіс inform» 09.30 «Музыкант». Д/ф 10.00 «Їй болу ќиын». Т/х 11.00 «Территория молодежи» 11.30 «Ќўрдастар». Т/х 12.10 «Парыз». Т/х 13.00 «Санжар мен Ќайсар». Т/х 13.35 «Диалог в прямом эфире» 14.00 «Хартланд». Т/х 15.00-17.50 Їзіліс 17.50 «Салауатты сана» 19.00 «Айтарым бар...» 19.35 «Парыз». Т/х 20.15 «Хартланд». Т/х 21.30 «112» 21.50 «Время деловых людей» 22.05 «Їй болу ќиын». Т/х 23.00 «Музыкант». Д/ф 09.55, 10.55, 12.55, 14.00, 18.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.35, 12.30, 13.30, 14.30, 14.55, 19.25, 22.00, 22.30, 23.30 Талапкер

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14 00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.20, 01.30-04.00 Жаѕалыќтар «Ќайта оянєан махаббат» «Біз». «Подари детям жизнь». «След». «Сулейман великолепный». «Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш» «Созидательная сила лидера». «Уран дауылы». «Секреты в раю». Дела армейские. Ас-арќау Вектор развития. «Кґпке ортаќ жаѕа технологиялар» Профессионал «Єашыќ жїрек» «Біз». Ток-шоу. Арнайы хабар «Сулейман великолепный». «След». «Уран дауылы». «Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш»

09.10 10.10 11.10 11.15 12.00 13.15 13.35 14.15 15.10 16.10 16.40 17.15 17.25 17.55 18.15 19.10 20.30 21.30 22.20 23.30 00.50 9.00 «Бакуган: жанкешті жауынгерлер». 9.35, 9.55, 23.10, 00.10 Ауа райы 9.40 «Ќазаќ елі». 10.00 «Пора тюльпанов». 10.50 «Јн-арна».. 11.40 «Денсаулыќ а-дан я-єа дейін». 12.00 «Жар@йсыѕ». 12.30 «Эзель».


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

10 www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 7.40, 9.45 «Алаќай, балаќай!». 6.15 «ЌАЗАЌ ЕЛІ» М/х. 6.20 «Бала тілі - бал». 6.50, 12.50 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.00, 14.30 «Данышпан бала Джимми Нейтрон». 7.25, 9.20, 13.45, 16.05, 20.05 «Кїлегеш». 7.30 «Їш достыѕ ерлігі». 7.50 «Достар ќаласы» М/х. 8.10 «Ертегілер елінде». 8.30, 16.45 «Умизуми командасы». 9.25 «Санамаќ». 9.40 «Ќазаќ елі». 9.55, 19.15 «Еріншектер елі». 11.10 «Саяхатшы Дара». 11.35, 18.20 «Диего». 12.40 «Бауырсаќ». 13.00, 15.50 «Балдырєан». 13.15 «Јн салайыќ!». 14.00 «Ќазаќ елі». 14.05, 20.25 «Айка» М/ф. 15.40 «Їш достыѕ ерлігі». 20.35 «Санжар мен Ќайсар». 20.45 «Санжар мен Ќайсар». 21.15 «Айжўлдыз». 21.30 «Алтын саќа» М/ф. 21.40 «Эй, Арнольд!». 22.05 «Зик пен Лютер». 22.30 «Ґрмекші адам». 23.00 «ЌЎСТЎМСЫЌ ПАТША» К/ф. СЕЙСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, андатпа. 6.05, 7.40, 9.30, 13.55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 6.15, 9.50, 16.30 «Ќазаќ елі» М/ф. 6.30 «Бала тілі - бал». 7.00, 12.00 «HELLO, БАЛАПАН!». 7.10 «Данышпан бала Джимми Нейтрон» М/х. 7.35, 16.05 «КЇЛЕГЕШ». 7.40 «Їш достыѕ ерлігі» Тарих - таусылмайтын ќазына. 8.40, 16.45 «Умизуми командасы». 9.40 «Ќазаќ елі» М/х. 10.10, 19.50 «Санжар мен Ќайсар». 10.40, 14.25 «Арєымаќ» Ата кґрген оќ жонар. 11.05, 18.20 «Данышпан бала Джимми Нейтрон». 11.30 «Зерде». 12.15, 19.25 «Болашаќтан келген Фил». 13.05, 16.30 «Алекс». 14.05 «ЌЎЙЫРШЫЌ» М/ф. 16.10 «Достар ќаласы» М/х. 16.20 «Бауырсаќ» Бізбен бірге аспаз бол! 19.40 «Санжар мен Ќайсар». 19.55 «Їш достыѕ ерлігі». 20.05 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 21.15 «Айжўлдыз». 21.30 «Болашаќтан келген Фил» Балалар хикаясы. 21.55 «Эй, Арнольд!» М/х. 22.20 «Зик пен Лютер» Балалар хикаясы. 22.45 «Ґрмекші адам» М/х. 23.00 «БРЕМЕН МУЗЫКАНТТАРЫ» К/ф. СЈРСЕНБІ, 24 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, андатпа. 6.05, 7.40, 9.30, 13.55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 6.15, 9.50, 16.30, 20.10 «Ќазаќ елі» М/ф. 7.35, 13.45 «Кїлегеш». 7.40 «Їш достыѕ ерлігі» Тарих - таусылмайтын ќазына. 8.30, 16.45 «Умизуми командасы». 9.35, 14.15 «Санамаќ». 10.05 «Еріншектер елі» Балалар хикаясы. 11.20 «Саяхатшы Дара». 11.45, 18.20 «Диего». 12.40 «Бауырсаќ» Бізбен бірге аспаз бол. 13.00 «Балдырєан» М/х. 13.15, 17.35 «Јн салайыќ!». 15.05 «Ертегілер елінде». 15.15 «Жолыѕ болсын, балаќай!» 15.40 «Їш достыѕ ерлігі» Тарих - таусылмайтын ќазына. 15.50 «Балдырєан» М/х. 16.10 «ДОСТАР ЌАЛАСЫ» М/х. 19.15 «Еріншектер елі» Балалар хикаясы. 20.15 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 20.25 «Тїлкі жјне тасбаќа» М/ф. 20.35 «Санжар мен Ќайсар». 20.45 «Санжар мен Ќайсар». 21.15 «Айжўлдыз». 21.30 «Болашаќтан келген Фил». 21.55 «Эй, Арнольд!» М/х. 22.20 «Зик пен Лютер» Балалар хикаясы. 22.45 «Ґрмекші адам» М/х. 22.40 «БРИНК» Отбасылыќ фильм. БЕЙСЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, андатпа. 6.05, 7.40, 9.30, 13.55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 6.15, 9.50, 16.30, 20.10 «Ќазаќ елі» М/ф. 6.20 «Бала тілі - бал». 7.10, 14.30 «Данышпан бала Джимми Нейтрон» М/х. 11.45, 18.20 «Диего». 12.40 «Бауырсаќ» Бізбен бірге аспаз бол. 13.00 «АЙГҐЛЕК» Ґнерлініѕ ґрісі кеѕ! 14.15 «Кјсібіѕ - нјсібіѕ». 14.55 «Он саусаќ». 15.05 «Ертегілер елінде». 15.15 «Жолыѕ болсын, балаќай!» 15.40 «Їш достыѕ ерлігі» Тарих - таусылмайтын ќазына. 15.50 «Балдырєан» М/х. Ауылым – алтын бесігім. 16.10 «ДОСТАР ЌАЛАСЫ» М/х. 16.20 «Бауырсаќ». 16.35 «Єажайыпстанєа саяхат». 16.45 «УМИЗУМИ КОМАНДАСЫ». 17.35 «Јн салайыќ!» 18.20 «Диего». 19.15 «Еріншектер елі». 21.15 «Айжўлдыз». 21.30 «Болашаќтан келген Фил». 21.55 «Эй, Арнольд!» М/х. 22.20 «Зик пен Лютер» Балалар хикаясы. 22.35 «Дјл соќќы» К/ф. ЖЎМА, 26 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, андатпа. 6.05, 7.40, 9.30, 13.55 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 6.15, 9.50, 16.30, 20.10 «Ќазаќ елі» М/ф. 8.40, 16.45 «Умизуми командасы» Танымдыќ мультхикая. 9.35 «Санамаќ». 9.15 «Ќўтќарушы Аќылбек». 10.10, 19.50 «Санжар мен Ќайсар». 10.20 «Саяхатшы Дара». 11.45, 19.50 «Диего». 12.05 «Бауырсаќ» Бізбен бірге аспаз бол. 12.15, 18.20 «Данышпан бала Джимми Нейтрон». 13.10 «Алекс». 13.20, 15.50 Жїрек жўтќан ґрмекші адам». 13.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 14.10 «Балаќайлар мен бґжекейлер» М/ф. 114.30 «Данышпан бала Джимми Нейтрон» М/х. 14.55 «Данышпан бала Джимми Нейтрон» М/х. 15.20 «Он саусаќ». 15.30 «Ертегілер елінде» М/х. 16.35 «ЗЕРДЕ» Бїгінгі бала-білімді бала! 16.55 «СИЌЫРЛЫ ЄАЛАМШАР».19.55 «Їш достыѕ ерлігі». 20.05 «Єажайыпстанєа саяхат». 21.15 «Айжўлдыз». 21.30 «Болашаќтан келген Фил». 21.55 «Эй, Арнольд!» М/х. 22.20 «Зик пен Лютер». 22.30 «ЖЇЛДЕГЕР ЌЫЗДАР» Отбасылыќ фильм. СЕНБІ, 27 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 7.30, 9.10 , 13.35 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 6.15, 9.50, 16.30, 20.10 «Ќазаќ елі» М/ф. 7.40 «Данышпан бала Джимми Нейтрон». 7.50 «Сен білесіѕ бе?» Бўл - меніѕ тарихым! 8.05 «Єажайыпстанєа саяхат». 8.15 «Дјрумен» Дені саудыѕ–жаны сау. 8.30 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 8.50 «Ертегілер елінде». 9.00 «Санамаќ». 13.10 «Алекс». 10.05 «Еріншектер елі». 11.35 «Саяхатшы Дара». 12.00 «Диего» Танымдыќ мультхикая. 14.25 «Санжар мен Ќайсар». 14.35 «Санжар мен Ќайсар» телехикаясы туралы фильм. 14.45 «Ќазаќтыѕ маќтанышы» Мультфильм. 16.20 «Аќ ќаз» М/ф. 16.30 «Алекс». 16.50 «Достар ќаласы» М/х. 17.00 «АЙГҐЛЕК». 20.45 «САНЖАР МЕН ЌАЙСАР» Балалар хикаясы. 21.15 «Айжўлдыз» Зере мен Тґреніѕ ертегілері. 21.30 «Болашаќтан келген Фил». 21.55 «Эй, Арнольд!» М/х. 22.20 «Зик пен Лютер». 22.35 «ШЫТЫРМАНЄА ТОЛЫ ЖЎМА» К/ф. ЖЕКСЕНБІ, 28 ШІЛДЕ 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 7.30, 9.10 , 13.35 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 6.15, 9.50, 16.30, 20.10 «Ќазаќ елі» М/ф. 7.05 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.40 «Данышпан бала Джимми Нейтрон». 9.05 «Мўѕлыќ Зарлыќ» М/ф. 9.25 «Ала ќоѕыз» М/ф. 9.15 «Ала ќоѕыз» М/ф. 11.35 «Саяхатшы Дара». 13.05 «ТОЛАЄАЙ». 14.10 «Кїлегеш». 14.35 «Кім патша болады?» М/ф. 14.45 «Айгїл» М/ф. 15.20 «Данышпан бала Джимми Нейтрон». 15.55 «Ертегілер елінде» М/х. 16.10 «Їш достыѕ ерлігі». 16.20 «Момын мен ќараќшылар». 16.30 «Алекс» М/х. 19.45 «Еріншектер елі». 20.35 «Санжар мен Ќайсар». 21.15 «Айжўлдыз». 21.30 «Болашаќтан келген Фил». 21.55 «Эй, Арнольд!» М/х. 22.20 «Зик пен Лютер» Балалар хикаясы. 22.40 «САЯХАТШЫЛАР» Мультфильм.

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 22 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Алтын кґмбе». Јдебизияткерлік сайыс. Ќазаќ газетіне 100 жыл. 9.35 «Јлі есімде». 10.05 «Біржан сал» Драма. 11.10 Концертный зал «Мјдениет». 12.10 «Жїздесу». 13.00 «Гойя». Драма. 14.00 «Cегіз ќырлы». 14.50, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.20 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 15.35 «Таутўлєа». 16.00, 23.55 «Регентша». Драма. 17.00 «Јн мўхиты». Концерт. 17.50 «Ќолтаѕба». 19.00 «Гойя». Драма. 20.00 «Шаѕыраќ». 20.20 «Музыкант». Д/ф. 20.50 «По ком звонит колокол» Драма. 22.50 «Алќоѕыр, јн екенсіѕ». СЕЙСЕНБІ, 23 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Шаѕыраќ». 9.25 «Ґркениет». 10.05 «По ком звонит колокол» Драма. 10.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.05 «Музыка јлемінде». 13.00 «Гойя». Драма. 14.00 «Cегіз ќырлы». 14.50, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 16.00, 23.55 «Регентша». Драма. 17.00 Концерт в Барбикан холле казахстанских музыкантов. 19.00 «Аќыл мен сезім». Мелодрама. 20.00 «Легенды и мифы оперного...». Художники театра. 20.30 «Музыкант». Д/ф. 21.00 «Кітапхана». 21.30 «Аќсарай». 22.35 «В городе «А» К/ф. 23.40 «Біздіѕ бейнеќордан». Бибігїл Тґлегенова јн шырќайды. СЈРСЕНБІ, 24 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Кітапхана». Шерхан Мўртаза «Бір кем дїние». 9.40 «Неслучайные встречи». 10.15 «В городе «А». Мелодрама. 11.20 Музыка јлемінде. 11.45, 17.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 11.55 «Легенды и мифы оперного...». 12.25 На земле древней Эллады. 13.00 «Аќыл мен сезім». Мелодрама. 13.50 «Cегіз ќырлы». 14.40, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.10 «Аќан сері јндері» Д/ф. 15.40 «Диагонали творчества». 16.00, 23.55 «Регентша». Драма. 17.00 «Ауыл сазы». 17.30 «Кітапхана». 18.00 «Алаш алыптары». Шјкјрім Ќўдайбердиев. 19.00 Драма «Чемоданы Тульса Лютера». 22.05 Концерт. 23.35 Мир музыки. БЕЙСЕНБІ, 25 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Эксклюзив». 9.30 «Ќолтаѕба» Бауыржан Жаќып - аќын. 10.10 Концертный зал «Мјдениет». 10.55 «Чемоданы Тульса Люпера». Драма. 12.00 «Барып ќайт балам, ауылєа». 12.20, 15.25, 17.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.30 «Раскрытая партитура». 13.00 «Аќыл мен сезім». Мелодрама. 13.55 «Cегіз ќырлы». 14.45, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.15 «Дала дауысы». 15.35 «Келесі аялдама». Асанјлі Јшімов. 16.00 «Регентша». Драма. 17.00 «Ауыл сазы». 17.30 «Ќылќалам». Суретші М.Тоќсейітовтыѕ шыєармашылыєы. 17.50 «Сґнбес сјуле». 18.15 «Мирас». Жаркент. 19.00 «Аќыл мен сезім». Мелодрама. 20.00 «Єасырлар пернесі». 20.30 «Музыкант». 21.00 «Имя». Ток-шоу. 21.45 «Бунтарь без идеала» Драма. 23.30 Ф.Шуберт. Соната для арпеджионе и фортепиано. ЖЎМА, 26 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Ќылќалам». 9.30 «Имя». Ток-шоу. 10.15 «Бунтарь без идеала» Драма. 12.00 «Тарих айнасы. Аѕыз бен аќиќат». 12.30 «Єасырлар пернесі». 13.00 «Аќыл мен сезім». Мелодрама. 13.50 «Cегіз ќырлы». 14.40, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.10 «Балауса». Жанар Айжанова. 15.50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 16.00 «Оливер Твист». К/ф. 17.00 «Аманат». Аќан серініѕ јні «Балќадиша». 17.20 «Кїй-тартыс». 18.00 «Јлі есімде». 19.00 «Сыныптастар» Комедия. 20.20 «Музыкант». 20.50 «Аќсарай». 21.35 «Бай жігітке кїйеуге шыєу» К/ф. СЕНБІ, 27 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.25 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». 9.50 «Бай жігітке кїйеуге шыєу» К/ф. 12.00 «Неслучайные встречи». 12.30 «Ќылќалам» Суретші Серік Тайыновтыѕ шыєармашылыєы. 12.50 «Јн-айтыс». 13.30 «Ґмірден ќуат алєан ґнер». 14.20, 19.30 «Чехов. ќысќа комедиялар» К/ф. 15.10 «Даладуман». 16.00 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыз-дары». Д/х. 16.25 «Дала дауысы». 16.35 «ДЖЭЙМИ КАЛЛУМ». Д/ф. 17.35 Поет Алибек Динишев. 18.10 «Ќылќалам» Нўрлан Бажировтыѕ шыєармашылыєы. 18.30 «Саєындырєан јндер-ай!» 19.00«Алтын кґмбе». 20.30 «Жїздесу». 21.20 «Ќатыгез де сўлу ґнер» Драма. 23.20 «Айналдым елім». ЖЕКСЕНБІ, 28 ШІЛДЕ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Мирас». 9.20, 15.55 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». 9.45 «Ќатыгез де сўлу ґнер» Драма. 11.45 «Дала дауысы». 12.00 «Јлі есімде». 12.30, 18.40 «Ќылќалам». 12.50 «Кїйтартыс». 14.20, 19.35 «Чехов. ќысќа комедиялар» К/ ф. 14.50 «Јлия» Д/ф. 15.10 «Саз толєау». 16.00 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». 16.25, 23.55 «Вагнер. Валькирия». 17.25 Ретроконцерт. 17.55 «Все для тебя». 19.00 «Ґркениет» Ток-шоу. «Ќазаќтыѕ салсерілік дјстїрі». 20.05 Шјмші јндерініѕ кеші. 20.40 «Неке сарайы». 21.20 «Мэри Райли». Триллер. 23.00 Ќапаш Ќўлышеваныѕ шыєармашылыќ кеші.

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

27 СЕНБІ

23.00 01.00 03.00 04.30

06.00 06.30 07.00 07.30 08.30 11.30 12.00 15.00 17.30 19.00

«Что наша жизнь...» «Дорогой Джон». «Јзіл-кеш» «Ќияли Бетти».

7

06.00 «Баспана бабы» 07.00, 03.00 «Ќуырдаќ» 07.30 «Аян» 08.30 «Суперкрошки» 09.00 «Гимнастки» 10.00 «Школа доктора Комаровского» 10.30 «Живут же люди» 11.00 «Новая волна - 2013» 12.30 «Айна online» 13.00 «Женская интуиция». 15.20 «Смеяться разрешается» 17.35 «Дискотека 80-х» 20.00 «Шоу сорок миллионов тенге» 21.00 «Новая волна - 2013» 23.00 «Сороколетний девственник». 01.30 «Знаки» 02.20 «Шынайы ґмір» 03.30 «Салмаќ пен ќаѕбаќ» 04.30 «Аспаздыќ шеберлік» 19.30, 19.00, 02.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Соседи» 21.00 «Новая волна - 2013» 22.50 «Экстремальные игры» 23.50 «Фактор страха» 00.50 «Побег из аула» 01.20 «По закону» 04.00 «Сјн сайысы»

07.05 «Exclusive smile» 07.15 «Альф» 07.40 «Волосатая история» 09.15 «Звездные войны: войны клонов» 09.35 «Планета шина» 10.00 «Чудо-зверята» 10.25 «Кунг-фу панда» 11.15 «Губка боб» 12.00 «Замбезия» 13.25 «Самые забавные животные» 13.45 «Comedy woman». 14.35 «Крепкий орешек 3: возмездие» 16.50 «Битва экстрасенсов. 19.00 «Квн на бис» 20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 21.00 «Крепкий орешек 4» 23.20 «Наша russia» 23.45 «Comedy club» 00.40 «Убойные каникулы» 02.10 Дом-2 02.40 – 04.00 «Просто секс»

НТК

08.30, 12.00 Новости 10.00 «Дежурный папа: летний лагерь» 13.10 «Терминал» 15.40 «Белое солнце пустыни» 18.00 «В поисках титаника» 20.00 «Остановившие время» 22.00 «Железная хватка» 00.30 – 09.00 «Јн ќанатында» 10.40, 13.40, 16.20, 17.20, 20.40, 22.40 Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; 19.50, 21.50 Тамаша тандау

ИРБИС

07.05 “Ќайран заман!” 08.50 Жаѕалыќтар 09.20 “Юрмала-2012” 11.00 “Квартирный вопрос” 12.00 Новости 12.35 “Рейдер” 13.00 “Mamma mia” 15.00 “Жїрекжарды” 15.40 “Ќыз ќылыєы” 16.00 “Мега-караоке” 17.00 Неудавшиеся самоубийцы 18.00 “Ловушка” 21.30 “Очная ставка” 22.30 “На крыше мира” 00.20 “Повелитель бури” 02.40 “Сказка о мужчине и женщине” 04.05-04.25 “Ќыз ќылыєы”

www.saryarka-samaly.kz

«Јзіл студио» Мультсериалы «Дэн и его динозавры» «Кунг фу: возрождение легенды» «Однажды в сказке» «Вкусные секреты от Джорджио» «Самрат» «Призрак» «Цыплёнок цыпа» «Властелин колец: возвращение короля» «Вторжение: битва за рай» «Призрак дома на холме» Ночное кино Сериал

КТК-7 + 31

6.00 «Тјулік тынысы» 6.30 «Јн кґѕілдіѕ ажары» 8.30 «Балдјурен» 9.00 «Планета жизни» 9.30 «Женя Белоусов. Все на свете за любовь» 10.30 «Тайны нашего кино» 11.00 «Стиляги» 11.15 «Made in kazakhstan» 11.45 «Киноклуб» 12.15 «Траектория судьбы.Звездный час» 13.35 «Владимир высоцкий. Уйду я в это лето» 14.15 «Tv shop» 15.00 «Мјз мейрам» 18.00 «Єўмырдария» 19.30 «Ќоєам жјне јйел» 20.00 «Любовь в кредит» 21.40 «Made in Кazakhstan» 22.00 «Неизведанный Казахстан» 22.30 «Олег Ефремов» 23.00«Сїйікті јндер» 00.00 «Путь успеха» 02.00-4.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

6:00 «Маруся» 7:00 «Плюс бесконечность» 7:45 «Смешарики. Новые приключения» 8:00, 9:00, 22:00, 23:05 Новости 9:10 «Смак» 9:50 «Тетя клава фон геттен» 11:40 «Фабрика грез» 12:05 Погода 12:10 «Ду ќол шоколад» 13:05 «Чудо» 16:30 «Квн» 18:10 «В погоне за счастьем» 23:00 Погода 0:50 «Комиссар Монтальбано» 2:40 «Маруся» 3:25 «Понять. Простить»

ЕВРАЗИЯ

8:00 Новости «20:30» 8:20 Жаѕалыќтар 8:40 Јн-шашу 9:00 «Ќызыќты ќаржы» 9:15 «Алдар кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» 9:30 «Чудеса от zepter» 10:00 «Домашние войны» 11:00 «Смерть шпионам. Скрытый враг» 15:00 «Олжа» 15:30 «Элина» 18:00 «Таєдыр» 20:10 «Ел аузында» 20:40, 21:00 «Астана жўлдызы» 0:00 «Астана»

20.30 21.00 22.50 23.35

03.06 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.06 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 18.23 Екiнтi намазы, 21.01 Аќшам намазы, 22.41 Ќўфтан намазы. 7:00 «Ґмір-ґзен» 8:35 Мультфильмдер 9:00 «Умизуми командасы» 10:00 «Айгґлек» 11:35 «Жићанкез». 12:05 «Телќоѕыр» 12:50 «Ќўтќарушы» 14:15 «Елім меніѕ» 15:20 «Еѕбек тїбі - береке» 15:30 «Ўлттыќ ґнім» 15:55 «Тарих толќынында» 16:30 «Дауа» 17:05 «Жан жылуы» 17:30, 20:30 Жаѕалыќтар 17:50 «Келін» 19:35 «Келбет» 20:05 «Арнайы репортаж» 21:05 «Аќын» 22:40 «Жайдарман» 23:05 Жаѕалыќтар 23:35 «Ранчодаєы демалыс» 1:10 «Дауа» 1:40 «Ќўтќарушы». 3:05 «Жићанкез» 08.00 «Болашаќ». Т/х 09.30 «Айналдым сенен, Атамекен - ай» 11.30 «Ќўрдастар». Т/х 12.45 «112» 13.00 «Ертіс inform» 13.35 «Ауыл тынысы» 14.00 – 16.00 Їзіліс 16.00 «Туєан тіл - байлыєым» 16.30 «В семье единой» 17.00 «Музыкант». Д/ф 18.05 «Салауатты сана» 18.30 «Волчонок среди людей». К/ф 20.00 «Территория молодежи» 20.25 «Айтарым бар» 21.00 «Диалог в прямом эфире» 21.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Д/ф 22.00 – 23.55 «Стрелец неприкаянный». 08.30, 10.30, 12.40, 13.55, 16.55, 18.55, 21.55 Удачный выбор 09.25, 11.40, 12.55, 13.30, 16.25, 17.30, 19.25, 20.20, 22.30, 23.50 Талапкер

ХАБАР

9.00 «Оян.Kz». 9.55, 10.20, 23.30, 00.55 Ауа райы 10.00 «Сенім. Білім. Кz». «Јсем јуен ел арнада». «Суперпапа». Реалити-шоу. «Маша и медведь». Теннис. Кубок Президента. «Начистоту». «Жасыл алаѕ жампоздары». «Бјрі есімде» «Баєдаршам»

07.00 «Јн гјккуі». 08.45 «Теѕiздегi тамшы». 09.55 «Подари детям жизнь». 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 00.35, 01.05 Жаѕалыќтар 10.10 «Народный эксперт». 10.30 «Ўлт саулыєы» 11.10 «Едим дома» 11.40 Прод.Вопрос 12.00 «Контуры на карте» 12.30 «Хайуанаттар баєындаєы кішкентайлар». 13.10 «Аравияныѕ тўмса табиєаты» 14.15 «Ќос жїректіѕ лїпілі». Концерт 14.50 «Спящая красавица» 17.15 Бармысыѕ, бауырым! 18.15 «Сладкая женщина» . 20.30 «Меніѕ жерім» 21.30 «Ашынєан адам» 23.05 «Предчувствие». 01.35-03.35 «Ќарагґз».

10.25 10.50 11.30 11.55 18.00 18.40 19.10 20.00


18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

28 ЖЕКСЕНБІ

8

«Асыранды балалар». «Јзіл tube» «Мїмкін емес...» «Туєан ґлке» «Если только». «Ќияли бетти».

КТК-7 + 31 «Јзіл студио» Мультсериалы «Кунг фу: возрождение легенды» «Однажды в сказке» «Меч в камне»

10.30 11.00 12.30 13.00 15.00 17.10 21.00 23.00 00.45 03.00 03.30 04.30

06.00 «Баспана бабы» 07.00 «Ќуырдаќ» 07.30 «Би-шашу» 08.30 «Суперкрошки» 09.00 «Гимнастки» 10.00 «Школа доктора Комаровского» «Живут же люди» «Новая волна - 2013» «Айна online» «Одуванчик». «Измайловский парк» «Тропинка вдоль реки». «Новая волна - 2013» «Девять». «Жўлдыздар фабрикасы» Жар-жар «Салмаќ пен ќаѕбаќ» «Аспаздыќ шеберлік»

07.05 «О, где же ты, брат?» 08.45 «Терминатор» 09.35 «Утки в городе» 10.00 «Чудо-зверята» 10.25 «Кунг-фу панда» 11.15 «Губка боб. Квадратные штаны» 12.00 «Доктор Дулиттл 2» 13.35 «Самые забавные животные» 14.00 «КВН на бис» 14.55 «Comedy woman». 15.50 «Территория стиля» 16.20 «Крепкий орешек 4» 18.40 «КВН на бис» 19.05 «Экстрасенсы ведут расследование» 20.00 «Битва экстрасенсов». 21.00 «Бой с тенью» 23.30 «Главное - не бояться» 01.20 Дом-2 01.50 «Давно умерший: месть джина» 03.10 – 04.00 «Терминатор»

НТК

09.00 «Остановившие время» 11.00 «В поисках титаника» 13.00 «Железная хватка» 15.40 «Девушка спешит на свидание» 18.00 «Бэйб» 20.00 «Нянька по вызову» 22.00 «Военный ныряльщик» 00.30 – 07.00 «Јн ќанатында» 09.40; 13.40; 16.20; 17.20; 20.40; 22.40 Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 Тамаша тандау

ИРБИС

07.05 “Сказка о мужчине и женщине” 08.30 “Школа доктора Комаровского” 09.00 “Бен 10. Инопланетная сила” 09.25 “Звездные войны: войны клонов” 10.10 “Баланыѕ ici шала” 10.35 “Наша кzаша”. 11.05 “Мега-караоке” 12.00 “Моя прекрасная няня” 13.00 “Mamma mia” 15.00 “Дорога домой” 15.15 “Мужики!” 17.00 “Ќыз ќылыєы” 17.30 “Самоцветы” 19.30 “Самозванка” 23.00 “Дорога под небесами” 00.25 “Зеркала” 02.25 “Ќыз ќылыєы” 02.40-04.10 “Срочно требуется дед мороз”

11.00 «Вторжение: битва за рай» 13.00 «Властелин колец: возвращение короля» 17.00 «Пчелиный фильм: медовый заговор» 18.30 «Лемони сникетт: 33 несчастья» 20.30 «Начало» 23.30 «Самолет президента» 02.00 Ночное кино 04.20 Сериал

www.saryarka-samaly.kz

18.00 19.30 20.00 21.00 21.40 23.20

8:00 «Жан анам» јн кеші 9:00 «Увлекательные финансы» 9:15 Мультфильмы 9:30 «Чудеса от zepter» «Домашние войны» «Смерть шпионам. Лисья нора» «Ел аузында» «Элина» «Внимание: ЧП!» «Громкое дело» «Лица столицы» «Жандарм женится» Квн «кубок астаны» «Искатели приключений» «Алтын домбыра» Јн-шашу

06.00 06.30 07.30 08.30 09.30

6.00 «Музыка арнасы» 8.30 «Ќоєам жјне јйел» 9.00 «Барышня и кулинар» 9.30 «Я с музыкой на веки обручен» 10.30 «Смех с доставкой на дом» 11.00 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина» 11.50 «Кинопаркофка» 12.15 «Совминка» 12.40 «Приглашает борис ноткин» 13.15 «Трансмиссия» 13.45 «Хроники московского быта» 15.00 «Балдјурен» 15.30 «Єўмырдария». 17.00 «Кґріпкел» 19.00 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері» 19.30 «Ґмір тынысы» 20.00 «Еще до войны» 22.00 «Блоgпост.Детектор g» 22.30 «Made in Кazakhstan» 23.00 «Сїйікті јндер» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары»

6:00 «Понять. Простить» 6:30 «Плюс бесконечность» 7:10 «Играй, гармонь любимая!» 7:45 «Смешарики. Пин-код» 8:00 «Новости в субботу» 9:00 Новости 9.10 «Здоровье» 10:10 «Казлото». 10:55 «Пока не все дома» 11:55 Погода 12:00 «Сваты у плиты» 12:30 «Ханым» 13:20 «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши» 15:10 «Санта лючия» 19:00 «Добрый вечер, Казахстан!» 20:00 «Аналитика» 21:00 «Служу Советскому Союзу» 23:10 «Вышка». Финал 01:25 «Пока не все дома» 2:15 «Маруся» 3:00 «Плюс бесконечность»

ЕВРАЗИЯ

10:00 11:00 15:00 15:30 18:00 18:20 18:40 19:00 20:40 22:20 0:10 1:20

03.08 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.08 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 18.22 Екiнтi намазы, 20.59 Аќшам намазы, 22.39 Ќўфтан намазы. 7:00 «Аќын» 8:35 Мультфильмдер 9:00 «Умизуми командасы» 10:00 «Ас мјзірі». 10:30 «Толаєай». 11:20 «Аќсауыт». 11:50 «Сыр-сўхбат». 12:25 «Жаѕа Ќазаќстан - 2050». 12:50 «Ќўтќарушы». 14:15 «Кґкпар». Ўлттыќ ойын. 15:00 «Жићанкез». Телесаяхат. 15:30 «Айгґлек». 17:05 «Арнайы репортаж» 17:30 «Ґнер шежіресі». 17:50 «Келін». 19:35 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ концерті. 20:30 «Апта. Кz». 21:30 «Ќазаќстан квн одаєы». 23:05 «Алаѕ». 23:55 «Ќауын». 1:05 «Телќоѕыр». 1:50 «Кґкпар». 2:35 «Ќўтќарушы».

08.00 «Болашаќ». Т/х 09.30 «Илигай» деп јн салды» 11.25 «Ќўрдастар». Т/х 12.40 «Мастерская добрых дел». 13.00 «Диалог в прямом эфире». 13.35 «Туєан тіл - байлыєым». 14.00 – 16.00 Їзіліс. 16.00 «Территория молодежи» 16.30 «Ґндірісті ґлке» 17.00 «Музыкант». Д/ф 18.00 «Айтарым бар» 18.30 «Таным». 19.00 «Секер». К/ф 20.30 «Жўлдызды жасыбай» 21.00 «Диалог в прямом эфире». 21.30 «Ќазаќ даланыѕ ќўпиялары». Д/ф 22.00 - 23.55 «Рысак». Х/ф 08.30, 10.30, 12.35, 13.55, 16.55, 18.55, 21.55 Удачный выбор 09.25, 11.40, 12.55, 13.30, 17.30, 18.25, 19.25, 20.55, 22.30, 23.50 Талапкер

ХАБАР

9.00 «Оян.Kz» 9.55, 10.45, 23.15, 01.20 Ауа райы 10.00 «Бакуган: жанкешті жауынгерлер». «Побочный эффект». «Freshmanы». «Маша и медведь». 23-24С Теннис. Кубок Президента.

07.00 «Айтўмар» 08.40 «Јй, мына Настяны-ай». 09.55 «Подари детям жизнь». 10.00 Айбын. 10.30 «Жасыл алаѕ жампоздары» 11.00 «Халыќтыќ сарапшы» 11.15 «Меніѕ жерім» 11.40 Дела армейские. 12.10 Ас арќау 12.30 «Джок» 14.00 «Бала баєушыєа айналєан тыѕшы». 15.30 ТВ бинго. 16.30 «Качели любви». 18.50 Нўрлан Абдулинніѕ орындауындаєы јндер 19.10 «Чудеса жизни» 20.00, 21.00 Жаѕалыќтар 20.15 «Бюро расследовании». 21.15 «Одно звено» 22.35 «Есек дјме». 01.05-03.00 «Сыѕєырлап ўшќан семсерлер»

10.50 11.10 11.30 11.55

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

9

www.saryarka-samaly.kz

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 Жаѕалыќтар (ќаз.,ор.) 7.25 «Важно знать» (ор) 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарламасы (ќаз.,ор.) 10.15 «Тау тўлєа» (ќаз.) 11.15 «7 шагов к успеху» (ор)

14.15 15.15 16.20 17.15 18.10 19.05 19.58

8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» - сазды-сјлем баєдарлама (ќаз.,ор.) баєдарламасы (ќаз.,ор.) 10.15 – 11.00 «Таным» - тікелей эфир. 14.10 – 15.00 «Ґмір ґзен» - тікелей эфир (ќаз) (ќаз) 11.15 «Жићангез» (ор.) 15.15 «Крупным планом» (ор) 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» - сазды-сјлем 16.15 «Басты міндеттер» (ќаз) баєдарламасы (ќаз.,ор.) 17.15 «Аќсу толќыны» (ќаз.,ор.) 14.15 «Жасќанат» (ќаз) 18.05 – 18.50 «Дін јлемі» - тікелей эфир 15.15 «Посоветуйте, доктор» (ор) (ќаз) 16.15 – 17.00 «Дін јлемі» - тікелей эфир 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар (ќаз.,ор.) (ор.) 19.15 Музыка (ќаз.ор) 17.15 «Аќсу толќыны» (ќаз., ор.) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ 18.05 – 18.50 «Јн - жўмбаќ» - тікелей Јнўраны эфир (ќаз.) 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар (ќаз., ор.) 27 шілде – сенбі 19.15 Музыка (ќаз.ор) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 «Ўйќыашар» (ќаз.) 25 шілде – бейсенбі 8.10 «Јсем јн мен тјтті кїй» (ќаз.) 9.10 «Говорим на казахском языке» 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ (ќаз.ор) Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 10.05 «Жїректі тербеп » (ќаз) 11.40 «В мире сказок» (ор) 7.15 Жаѕалыќтар ( ќаз.,ор.) 7.25 «Время делать бизнес» (ор) 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» - сазды-сјлем 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарламасы (ќаз.,ор.) баєдарлама (ќаз.,ор.) 14.00 «Апта тынысы» (ќаз., ор.) 10.15 - 11.00 «Сахна» - тікелей эфир 14.31 «Наше время» (ор) (ќаз) 15.10 «Јдебиет майданы» - авторлыќ баєдарлама (ќаз) 11.15 –12.00 «Главные задачи» (ор.) 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» - сазды-сјлем 15.30 «Заєиптар кітапханасы» (ќаз.ор.) 16.10 «Кјсіп пен нјсіп» (ќаз) баєдарламасы (ќаз.,ор.) 14.15 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде» 17.15 «Јйелдер јлемі» (ќаз.) 17.30 «Мамина школа» (ор) (ќаз) 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей 18.05 «ЖасSTYLE» - жастар радиожобасы эфир (ќаз.) (ор) 16.15 «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз» 19.05 Музыка (ќаз.ор) хабарєа армян этно-мјдени 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ орталыєыныѕ ґкілдері ќатысады Јнўраны (ор.) 17.15 «Аќсу толќыны» (ќаз., ор.) 28 шілде – жексенбі 18.05 – 18.50 Викторина «Cіnema» тікелей эфир (ор.) 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар (ќаз.,ор.) Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 19.15 Музыка (ќаз.ор) 7.15 «Ўйќыашар» (ќаз.) 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ 8.20 «Хроники региона» (ор.) Јнўраны 9.10 «Денсаулыќ» (ќаз) 10.20 «Культурное наследие» (ор.) 11.10 «Ўмытылмас јуендер» (ќаз) 26 шілде – жўма 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» - сазды-сјлем баєдарлама (ќаз.,ор.) «Истории происхождения» (ор) «Мјѕгілік сарын» (ќаз) «Имена» (ор) «Тіл жјне отбасы» (ќаз) «Литературные вечера» (ор) Музыка (ќаз.ор) Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны

22 - 28 ШІЛДЕ АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 22 шілде – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Депутатская трибуна». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Музыка вечности». 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын!». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» - саздысјлем баєдарламасы. 14.15 «История и культура Великой Степи» - авторлыќ хабар. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Ќўќыќ саєаты». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Жїзден жїйрік» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

23 шілде – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Елбасыныѕ Жолдауы – іс жїзінде». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - саздысауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Мјре». 10.40 «Голос православия». 11.15 «Гостинная». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» - сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Салт–дјстїр» - тікелей эфир. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» - тікелей эфир. 16.15 «Мир женщин». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Лови удачу!» - тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 «Дауылпаз аќын, ерлік пен намыс жыршысы». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

24 шілде – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы (ќаз.,ор.) 7.15 Жаѕалыќтар ( ќаз., ор.) 7.25 «Партия тўрмысы» (ќаз.)


ХАТЌОРЖЫН www.saryarka-samaly.kz

Жеткіншектерге кґѕіл бґлінсе Біздіѕ тўрєылыќты мекеніміз орталыќтан шеткері ауданда болєандыќтан, балаларымыздыѕ бос уаќытын тиімді ґткізуге арналєан спорттыќ жјне мјдени орталыќтарєа баруєа мїмкіндігі аз. Ата-аналар жас балаларын кґлік ќозєалысы кїннен-кїнге молайып келе жатќан ќала ішіне жіберуден ќорќады. Ал, кїнделікті ертіп жїруге жаєдай келмейді. Осыныѕ салдарынан ґнерге жјне спортќа жаќын талантты жастар ґздерініѕ сїйікті істерімен айланыса алмайды. Павлодардыѕ МДС, Дачный жјне Диспетчер сынды шаєын аудандардаєы мектептерде аќын-жазушылардыѕ ґлеѕ-жырларын жаттатып, шыєармашылыќќа баулитын їйірмелер де жўмыс істемейді. Сондыќтан, осы ауданда тўратын балалар бос уаќыттарын тиімді ґткізу їшін орталыќќа баруєа тура келеді. Сонымен ќатар, жастарєа ана тілімізді їйрететін арнайы орталыќтардыѕ да жоќтыєы сезіледі. Ќазаќ мектептерінде білім алатын оќушылардыѕ ґзі мектептен шыєа орысша сґйлеседі. Ата-бабамыздыѕ аманат етіп ќалдырєан туєан тілін болашаќ ўрпаќтыѕ санасына сіѕіру алдыѕєы толќынныѕ міндеті емес пе? Сондыќтан, жас ўрпаќтыѕ санасына ўлттыќ тјрбие беретін, оларды отансїйгіштікке баулитын орталыќтар мен їйірмелердіѕ ашылуына жаєдай туєызса, нўр їстіне нўр болар еді.

Елорда кїні Аќсу ауылдыќ аймаєына ќарасты Ќызылжар орта мектебіндегі жазєы лагерьде Елорданыѕ 15 жылдыќ мерейтойына арналєан «Астана – јсем ќала» атты шара ґтті. Оєан «Нўр Отан» ХДП Аќсу ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ орынбасары Айдос Оразалин ќатысты. Мерекелік концертте мектеп жанындаєы «Болашаќ» сауыќтыру жјне «Чемпион» спорт лагерініѕ тјлімгерлері јн мен жырдан шашу шашты. Ал спорттыќ шараєа Ќызылжар жјне Сарышыєанаќ ауылдарыныѕ, сондайаќ, Ќ.Ќамзин атындаєы орта мектептерініѕ спортшылары ќатысып, баќ сынады. Бірінші орын ќызылжарлыќтардыѕ еншісіне тисе, екінші орынєа Ќ.Камзин атындаєы мектеп оќушылары ие болды. Ал їшінші орын тўєырынан Сарышыєанаќ мектебініѕ жеткіншектері кґрінді. Спортшылар «Нўр Отан» ХДП ќалалыќ филиалы атынан маќтау ќаєаздарымен марапатталды. Дјулен МЎЌЫШЕВ, Ќызылжар орта мектебі тјрбие ісініѕ меѕгерушісі, Аќсу ќаласы.

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

19

Біз жастарєа сенеміз! Еліміздіѕ ертеѕі - білімді де белсенді жастардыѕ ќолында. Ќай заманда болмасын ќоєамныѕ ќозєаушы кїші - осылар. Осы ретте Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ ґсіп-ґркендеуін тікелей жас ўрпаќпен байланыстыратын Елбасы: "Мен жас ўрпаќтыѕ ел болашаєы їшін маѕызын јрќашанда атап кґрсетіп келдім жјне атап кґрсете беремін. Мемлекет јрбір жас адамныѕ ґз еліне міндетті тїрде ќажет болуы їшін бјрін де жасайды", - дей келе, жастарды жаѕа кґзќараспен ґмір сїруге тјрбиелеудіѕ мјн-маѕызын алєа ќояды. Ќазіргі жастар сан тїрлі салада ќызмет атќарып, біліктіліктерін арттыруда. Ол мемлекеттік ќызметші немесе мўєалім, спортшы немесе єылым ќуєан жас ґркен болсын, мемлекетіміздіѕ жарќын болашаєына аз да болсын їлесін ќосуда. Бастысы, еліміздегі бастамашыл жастардыѕ тыѕ пікірлері мен наќты талап-тілегі Президентіміз айќындаєан ґзекті мјселелермен ўштасып, іргелі істер атќарыла берсе екен деген ойдамыз. Майра ДЈЛЕЛХАН, «Аќсу толќыны» радиосыныѕ тілшісі.

Диспетчер жјне МДС шаєын аудандарыныѕ тўрєындары, Павлодар ќаласы.

Јлеуметтік ќызмет – адамгершіліктіѕ бел гісі

Алєысымыз шексіз Маусым айында Алматы ќаласында «Кїншуаќ» атты Х халыќаралыќ байќау ґтті. Сайысќа Ќазаќстан мен Ресейдіѕ јр тїкпірінен тїрлі жастаєы дарынды да ґнерлі балалар жиналды. Байќаудыѕ бас директоры Светлана Ковалерова балаларєа арнап јн мен бидіѕ мерекесін ўйымдастырды. Оєан біздіѕ ќаламыздан №25 ќазаќ ќыздар гимназиясыныѕ «Наз» хореографиялыќ ансамблі (жетекшісі Ирина Смагулова) мен «Назерке» ўлттыќ аспаптар ансамблі (жетекшісі Гїлназия Аќшолаќова) ќатысып, баќ сынады. Екі топ та - Дельфийлік ойындарда жїлделі орындарды иеленіп, осы байќауєа жолдама алєандар. Осы сайыста баќ сынау їшін ансамбль жетекшілеріне кґп еѕбектену ќажет болды. Себебі, сайыскерлерге ќажетті киімдер тіккізу, жол жїру ќаражаты материалдыќ жаєдайды талап еткен болатын. Ґнерлі ќыздарымызды ќолдау маќсатында гимназия басшылыєы, «Нўр Отан» ХДП Екібастўз ќалалыќ филиалыныѕ тґраєасы С.Рамазанов, ЖАЌ «Промсервис Отан» мекемесініѕ директоры С.Дручинина ансамбльдіѕ ќыздарына арнайы киімдер тіккізу їшін ќаржылай кґмек берді. Ќыздардыѕ ата-аналары да ќол ќусырып отырмай, ґз тараптарынан аянбай кґмектесті. Кґптіѕ демеуініѕ арќасында ќыздарымыз аталєан байќауєа ќатысып, жаќсы баєаєа ќол жеткізді. Екі ансамбль де биіктен кґрініп, жїлделі ІІ орынды иеленді. Байќау аяќталєаннан кейін ґнерлі ќыздарымыз Алматыныѕ Медеу, Кґктґбе сияќты мјдени орталыќтарында демалып келді. Аталєан байќауєа баруєа демеу болып, ќол ўшын берген азаматтардыѕ барлыєына зор аєысымызды айтамыз.

№25 ќазаќ ќыздар гимназиясы ўжымы , Екібастўз ќаласы .

Жастар

нашаќорлыќќа ќарсы Халыќаралыќ есірткіге ќарсы №1 ќазаќ орта мектебінде «Сал кїрес кїніне орай ауатты ўлт» ќоєамдыќ ќоры Cалауатты ґмір салтын ќалы птастыру орталыєымен бірігіп, нашаќорлыќ пен есірткіге ќарсы акция ґткізді. Аталєан шараєа колледж студенттері мен мектеп оќушылары ќатысты. Акция барысында нарколог дјрігерл ер мен психологтар ќатысушыларєа слайдтар кґрсетіп, жастардыѕ салауатты ґмір салтына бейімделуіне жјн е еѕбекпен шўєылданып, спортпен айналысуларына баєы т-ба ќўндылыќтар жайлы тїрлі дјрістер єдар беретін ґмірлік ґткізді.

Гїлшекер БАТАЙ, Аќсу ќаласы.

Ќалдырєан ізіѕ мјѕгілік... Біз 1971 жылы Талапкер сегізжылдыќ мектебін (ќазіргі Есќара орта мектебі) бітіріп, мўєалім болдыќ. Алєашќы мўєалімдік кјсібіміздіѕ ќалыптасуына, ўстаздыќ жолымыздыѕ сјтті жалєасуына кґмегін тигізген, сол тўста оќу ісініѕ меѕгерушісі болєан Оспанова Гаућар Кјрімќызы біздіѕ жадымызда ерекше орын алады. Ол кісі сабаєымызєа ќатысып, кїнделікті жоспар ќўруєа јдістемелік кґмегін кґрсетіп, сабаќты ўйымдастырудаєы жетістігімізді маќтап, кемшілігімізді кґрсе, жайымен тїсіндіріп беретін. Оќушы мен мўєалім арасындаєы ќарым-ќатынастыѕ ќалай орныєу керегін байыптап айтуыныѕ арќасында мўєалімдік біліктілігіміз бен кјсіби шеберлігіміз артты. Гаућар Кјрімќызыныѕ ґн бойындаєы адами ќасиетініѕ ґзі їлгі аларлыќ. Кімнен болса да кґмегін аямайтын, турашыл, жўмысына тиянаќты ўстаз іскерлігі мен жауапкершілігініѕ арќасында Железин ауданыныѕ Талапкер, Дїйсеке, Кузьмино сегізжылдыќ мектептерініѕ меѕгерушісі ќызметін атќарды. Ґзініѕ ўйымдастырушылыќ ќабілетініѕ негізінде мўєалімдер ўжымыныѕ кїш-жігерін жўмылдыруда, білім сапасын кґтеруге ынталандыруда кґп жўмыс жасады. Ўлаєатты ўстаз мўєалімдердіѕ біліктілігін арттыру мјселесін назарында берік ўстады. Ґзі тјлімтјрбие берген мўєалімдерініѕ арасында оќу ісініѕ меѕгерушісі, мектеп директоры, аудандыќ оќу бґлімініѕ маманы дјрежесіне кґтерілгендері де баршылыќ. Тјлімгер ўстазымыздыѕ еѕбегі елеусіз ќалєан жоќ. 40 жылдай Есќара орта мектебінде ќызмет істедік, оќушыларєа сапалы білім, саналы тјрбие бердік. Еѕбегіміз баєаланып, аудан, облыс оќу бґлімінен Алєыс хаттармен, грамоталармен, «Аєарту ісініѕ озыќ ќызметкері» белгісімен марапатталдыќ. Бїгінгі кїні Гаућар Кјрімќызы зейнетте. Ол Павлодар ќаласында тўратын балалары мен немере-жиендерініѕ арќасында баќытты ґмір сїруде. Биылєы жылдыѕ ќазан айында ўстазымыз 70 жасќа толады. Јріптесімізге «мерейтойыѕыз ќўтты болсын, жастан-жасќа жете беріѕіз, ґмірдегі бар жаќсылыќ сізде болсын!» деп тілегімізді білдіреміз.

Г.БЕГЕЖАНОВА, М.СЕЙСОВА, Есќара орта мектебі, Железин ауданы.

Јлмисаќтан бері адамзат баласыныѕ бойындаєы адамгершіліктіѕ маѕызы бјрінен де жоєары баєаланады. Адам саналылыєыныѕ бірден-бір сапалы ґлшемі де осы арќылы аныќталмаќ. Жаратушы иеміз бјрімізді сіріѕке ќорабындаєы шырпылардай бірдей етіп жаратпаєан, яєни ќолдаєы бес саусаќтай алуан тїрлі. Сонымен бірге, айналамызда денсаулыєыныѕ мїмкіндіктері шектеулі жјне ќарттыќќа мойынсўнєан, таєдырдыѕ тјлкегімен жалєыздыќќа тап болєан жандар барын да ўмытпаєанымыз абзал. Бесќараєай ауылында јлеуметтік ќызмет саласында еѕбек етіп жїрген Сарќыт Ибраимова мен Кїмісай Омарова сынды жанашыр жандар бар. Жўмыс аптасыныѕ јрбір кїнін ґздерініѕ ќарамаєындаєы жалєызбасты зейнеткерлер мен денсаулыєы нашар, мїмкіндігі шектеулі азаматтарєа јлеуметтік ќызмет кґрсетуден аянбайды. Олар ґз ќызметтеріне берілгені соншалыќ, кґмекке мўќтаж жандардыѕ ауласын жинастыру, киім-кешектері мен їй-жайларын ретке келтіру, дїкеннен ќажетті азыќ-тїлігін ћјм тўрмыстыќ заттарын јкелу жјне јлеуметтік тґлемаќыларды тґлеу сынды шаруаларына барынша кґмектесіп тўрады. Кїмісай Керімханќызыныѕ ќўзыретіне мїмкіндігі шектеулі баланы баєып-ќаєу міндеті жїктелген. Кішкентай баланыѕ киім-кешектерін ауыстыру, астаєамын јзірлеу, ќажетті дјрі-дјрмектерді уаќытында ішкізу, таза ауада серуендету сынды жўмыстар кїнделікті ґз ретін кїтіп тўрады. Сонымен ќатар, ќыс мезгілінде отын-су јзірлеп, ауланы ќардан тазарту да оѕай шаруа емес. Міне, осыныѕ бјрі сол кґмекшілердіѕ арќасында атќарылады. Сарќыт Ќабжанќызы кїз, ќыс жјне кґктем кездерінде Бесќараєай мектебініѕ жанында ќўрылєан «Жас ўлан» балалар ўйымымен ўдайы тыєыз ќарымќатынаста жўмыс жасайды. Аєа тјлімгермен бірлесе отырып, орта буын оќушыларыныѕ жўмылуымен жалєызілікті зейнеткерлердіѕ їй шаруаларына кґмектеседі. Асылында, ќоєамда кґзге кґріне бермейтін осынау јлеуметтік ќызмет кґрсету ісімен аса жауапкершілікпен айналысатын аяулы жандардыѕ еѕбегі сґз етуге тўрарлыќ. Бегімхан КЕРІМХАНЎЛЫ, Бесќараєай ауылы, Лебяжі ауданы.

Оќырман хаттарын екшеген Тілеуберді САХАБА. 8 (7182) 61-80-20.

Ќызылорда облысыныѕ јкімі Ќырымбек Кґшербаевтыѕ ќатаѕ ескертуінен соѕ, ґѕірдегі 16 мектептіѕ директоры ґз еріктерімен арыз жазып, жўмыстан кетті.


20

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

АЌ ШАЄАЛА

www.saryarka-samaly.kz

27 тамыз – жерлесіміз, ќазаќтыѕ кґрнекті аќыны

Ќабдыкјрім Ыдырысов - Ўлы Отан соєысынан кейінгі кезеѕде салиќалы жырымен оќырман жїрегінен жол тапќан ќарымды ќаламгер. Тілі ойнаќы балалар аќыны ретінде танылєан ол кейін репрессия таќырыбын арќау еткен «Јке жолы» дастаны арќылы ќазаќ јдебиетінде ґзіндік ќолтаѕбасын ќалдырды. Жерлес аќынныѕ ґмірі жјне шыєармашылыќ жолы хаќында кеѕірек жазылєан тўѕєыш зерттеу маќаланы «Сарыарќа самалы» ґз оќырмандарына ўсынады. Осылайша, шаѕыраќтыѕ жалєыз ўлы Ќабдыкјрім (Мўќтарима, Кїлжазира есімді ќарындастары болєан, кейін екеуі де аты жаман аурудан шетінеген кґрінеді) ауылдыѕ басы ќосылса таєылымды јѕгіме шертетін ортасынан тјлім алды.

Жай оты Уыз шаќ Ќабдыкјрім Ыдырысов 1928 жылы Павлодар облысы Краснокутск ауданы Жаѕа ўйым колхозында (11-інші ауыл деп те атайды, ќазіргі Аќтоєай ауданы, Ґтес ауылы) туєан. Їлкендердіѕ айтуынша, 27 тамызда ел жайлауєа шыќќанда ґмір есігін ашќан. Јкесі Ыдырыс – кеѕес билігі орнаєанєа дейін жалшылыќта жїрген, кейін колхозда басшы ќызметтерде болєан. Анасы Жекен - ќазаќтыѕ ќарапайым єана ќызы, алайда таєдыр оныѕ маѕдайына ќара нардыѕ ґзі кґтермес ауыр сыбаєа бўйыртќан екен. 11-ші ауыл, кейін «Жаѕа ўйым» болып аталєан колхоз Ертіс ґзенініѕ сол жаєалауын ен жайлаєан, аузынан аєы кетпеген, басынан баєы таймаєан ќазаќы ауыл болєан. Ќабдыкјрім де ауылдыѕ басќа ќара домалаќтарындай ала таѕнан ќас ќарайєанєа дейін асыќ ойнап, асыр салды. Јкесі де, шешесі де ауыл адамдары ішінде жас та болса сыйлы шаѕыраќ иелері болатын. Болашаќ аќын 1936 жылы ауылдаєы «Аќ мектепке» оќуєа барєан. «Аќ мектеп» ауылдаєы еѕ бір кґрікті, шатырлы жалєыз єимарат болатын. Ол кездері ауылдыѕ їйлері саман кірпіштен салынєан жатаєан тамдар еді. «Алєашќы ўстазым Рахила Ысќаќованыѕ таєылымы јлі кїнге дейін есімде. Осы кїнге шамалауымша, онша білімі мол бола ќоймаса да, ўстазымныѕ алды сондай ќатал, талапты еді. Бізге сабаќтыѕ бастапќы кїндерінен-аќ дўрыс сґйлеу тјртібін орнатты. Дўрыс сґйлеуді ол кісі ґлеѕ оќыту, ґлеѕ жаттау тјсілімен жїргізді», деп еске алады кейін оќушы Ќабдыкјрім Ыдырысов. Рахила апайдыѕ байсалды талабы, ўстаздыќ болмысы болашаќ аќынныѕ бойына ерекше тјрбие сіѕіргені белгілі. Ќабдыкјрімніѕ ґмірінде ерекше із ќалдырєан таєы бір тўлєа – ауылдаєы Иманќўл ќария еді. Ел арасында «Ќарамолда» атанєан кісі. Сірј, ґзгелерден сауаты артыќ болєан соѕ, солай атап кетсе керек. Ол кісініѕ: Аласа адам айлалы, Деген ќазаќта маќал бар. Кіріп келсем бўл їйге, Ґѕшеѕ ќара тапалдар, деп келетін јзіл-јжуасы аралас таќпаќтары јлі кїнге дейін ауыл ішінде айтылады. Ќабдыкјрімді ґлеѕ ґлкесіне баураєанныѕ бірі де осы - Иманќўл ата. Ол кезде ауылда ќариялардыѕ ќатары ќалыѕ, јрќайсысы ќўны бґлек ќазына болатын.

Сегізден енді асќан баланыѕ жайдарлы балалыќ шаєы осылай жалєаса берер ме еді, кім білсін. Таєдырдыѕ жазуы жай отындай жарќ етіп, талай арманды талќандады. Ќазаќ елініѕ ішіне лаѕ салєан ќаралы 1937 жылдыѕ ќасіреті Ќабдыкјрімді айналып ґтпеді. Бўл жайында аќын естелігінде: «Тїрлі шаруашылыќ жўмыстарын атќарып жїрген јкемді 1937 жылы сентябрьдіѕ 19 кїні таѕ сјрісінде екі милиция келіп, їн-тїнсіз алды да кетті. Ертеѕінде естідік, сол бір кїнніѕ ґзінде колхозда есепші болып жїрген балаѕ жігіт Жїкен, азын-аулыќ молдалыєы бар, момын шал Аќан «Халыќ жауы» деген айдар таєылып, ќамауєа алыныпты», деп жазады. Бўдан кейін Ќабдыкјрімніѕ уыздай ўйыєан балалыќ дјуренініѕ шырќы бўзылды. Ауылдаєы

аєайынныѕ бјрі теріс айналып, ана мен бала есіркеу-мїсіркеусіз, мїшкіл халде ќала берді. Јуелде бала бўл оќиєаныѕ бар мјнін тїсіне ќоймаєан. Арада екі-їш кїн ґткенде ауыл мектебінде бір їлкен жиын болып, онда «Ер болсаѕ, Ежовтай бол елімдегі» дейтін ґлеѕді саѕќылдап жатќа оќып берген. Ґзінше јдемі оќыса да, жўрт онша толќи ќоймады. Їйге шуылдап ќайтып бара жатќанда бір ересек адам жаќындап, «јй, сорлы бала-ай, сол Ежов ќой јкеѕді нехаќтан жапќызып ќойєан» деп кїбір етеді. Бўл жайт, бала санасына соншалыќ ќатты јсер етіп, ол јке таєдыры жайлы тереѕ ойєа беріледі. Уаќыт ґте берді, онымен ќоса «јке ќайтып келеді-ау» деген їміт ґше берді. Жабырќаєан ананыѕ жїдеу ґѕін кґріп жабыќќан баланыѕ шері сыртќа тепті. Їшінші класс оќып жїргенде алєашќы ґлеѕі туды: Ќолыма алдым ќарындаш, Кґѕілде ќайєы, кґзде жас. Тіршілікте, аєалар, Не кґрмейді єаріп бас. Жазєан зарым папама, Басќаєа мендей бата ма? Баста жоќ бостандыќ, Тўтќын їйде жата ма? Кім тыѕдар меніѕ зарымды, Жаздым ойда барымды. Сен кеткелі, папажан, Ќараѕєы тўман жабылды. Жаттыѕ, папа, кешігіп, Кґрсетті дўшпан ґшігіп. Босанар кїніѕ болар ма , Байланєан тїйін шешіліп?!

танныѕ халыќ жазушысы Солдан оѕєа ќарай: Ќазаќс жерлес жазушы Дихан ілі јйг Јзілхан Нўршайыќов, Ыдырысов. Јбілев жјне Ќабдыкјрім

«Бала кґѕілде ешќандай кїдік жоќ, ґлеѕ шумаќтары ыѕылдап сыртќа шыќты. Ќай жерде той-думан болса, жўрт «јкеѕе шыєарєан ґлеѕді айт» дейтін болды» (Ќ.Ыдырысов «Меніѕ ґмірбаяным» ќолжазбасынан). Осылайша, жазыќсыз айдалєан Јке таєдыры бала Ќабдыкјрімніѕ санасында ґмір бойєы табын, таѕбасын ќалдырды. Бўдан кейін де талай уаќыт Ќабдыкјрім «Халыќ жауыныѕ баласы» ретінде небір јділетсіздіктерді бастан кешіреді. Оєан деген сенімсіздік ќандай жўмыста жїрсе де, алдынан кесе-кґлденеѕ шыєа берді.

Ґлеѕші бала Дауылды соєыс жылдарын басќа да ауыл адамдарындай ауыр еѕбекпен ґткізді. Ќабдыкјрімдер еѕсесі езілген халыќтыѕ кґѕілін кґтеру їшін ґлеѕ оќып, дастандардыѕ тиегін аєытты. Спартак мектебініѕ жетінші класында соѕєы сынаќты тапсырмай жатып, їлкендердіѕ талабымен Ќабдыкјрім ауылсоветтіѕ хатшысы болып таєайындалєан. Сол 1942 жылдыѕ маусым айынан Ыдырысовтыѕ еѕбек жолы басталады. Елдіѕ ќабаєын жадыратуєа ќызмет етіп жїріп, домбыра сабалауєа да їйренеді. Јн айта бастап, «Јнші бала» атанады. Ґстіп жїргенде, ауылєа атаќты аќын Иса Байзаќов келеді. Жанына еретін кісі ќалмаєан соѕ, колхоз председателі «ґлеѕге икемі бар» деген ниетпен Ќабдыкјрімді шаќыртќан. «Исамен кешке дейін тоєайда бірге болып, талай ќызыќ мінездерініѕ кујсі болдым» деп жазады ол естелігінде. Сол кезде дауылпаз Иса бала Ќабдыкјрімге: «Жїрексіздеусіѕ. Жїрексіз адам аќын да, јнші де бола алмайды» дегенді айтады. Бўл сґздер ґлеѕ десе, ерте ґрекпіген жастыѕ кґкейінде мјѕгіге саќталады. 1944 жылы ел арасында сауыќќойлардыѕ олимпиадасы ґткізіледі. Ауылдан Ќабдыкјрім шаќыртылады. Бір-екі «јлјулјйлімі» тґрешілер алќасына ўнап, аќыры оны Кереку ќаласында ґтетін облыстыќ додаєа ќосады. Ќызыєы, бўл жарысќа атаќты јнші Естай Беркімбаев та келеді. Маѕына жиналєан кілеѕ ыєай мен сыєайдан «сескенген» Ќабдыкјрім жігіт сол кездегі Отан жаєдайын, сўрапыл соєыс жїріп жатса да, елдіѕ жеѕіске деген ќўштарлыєын «Аќќўмныѕ» јніне салып айтып береді. Сол жолы Естай јнші ерекше ќўрметке бґленді. Ќалєандары да бос ќайтпайды. Бірге ќатысќан Шјріп ќария екеуі екінші орынды иеленеді. Ќабдыкјрім сыйлыќќа јйелдіѕ туфлиін алып, ел алдында ыѕєайсызданып та ќалады. «Есесіне анамды ќандай ќуанттым», дейді естелігінде аќын. Бўл кез - анау-мынау бўйым ќат кез болєаны бір бґлек. Бўєан дейін шаѕыраќ


АЌ ШАЄАЛА

www.saryarka-samaly.kz

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

21

Ќабдыкјрім Ыдырысовтыѕ туєанына - 85 жыл Ќабдыкјрім – творчестволыќ лирикасы кеѕ аќын. Ол нјзік лирик болып та, еѕселі эпик болып та жырлайды. Таќырыптары да алуан-алуан. Баламен де, атамен де сырласады. Сїйіне де, кїйіне де біледі. Мен аќынныѕ бауыры жазыќ, еркін кґсілген жырларын шын ыќыласпен оќимын. Ойлы, образды жыр жолдары да есімде жїреді. Жўбан МОЛДАЄАЛИЕВ, аќын.

ХАЛЫЌ

«Ќабдыкјрімніѕ алєашќы жырларымен сырласа байќасаќ, жетімдікті сезінсе де, «ґмірге ґкпелемеген, ґкінбеген», алдынан зор їміткен жастыѕ алєашќы кґгершін жырларына ќанат берген де сол ґр сенім».

ТАРИХ ТОЛЌЫНЫНДА

Ќалижан БЕКЌОЖИН, аќын.

«Аршаныѕ шипалы ќасиеті де Ќабдыкјрімніѕ ќан тамырында бар еді. Онымен бір кездескен адамныѕ ґзі жылы кїлкісіне, жўмсаќ сґзіне, јсем јніне мейірленіп рахаттанып ќалар еді». Сырбай МЈУЛЕНОВ, Аќын, Ќазаќ КСР Мемлекеттік сыйлыєыныѕ лауреаты.

Ќабдыкјрім ЫДЫРЫСОВ

Ауылым Бјрі де... бјрі есімде, Ўмытсам мені кешірме, Кґтерген жерден ґзіѕсіѕ, Талпынтќан алєа, ґсуге.

иесіне айырылып, кґѕілі азалы болып келген ќайран Ана ќанаттыєа ќаќтырмай, тўмсыќтыєа шоќыттырмай ґсірген ўлыныѕ ер жетіп, ел аузына іліге бастаєанына ерекше егіліп, кґзіне жас та алєан.

«Мўндай ананы кґрген жоќпын» «Балаларын ол ґте жаќсы кґрді. Біраќ та бірінші санатта анасы тўратын. Анасын ќатты ќадірлейтін. Біз ќосылєанымызда: «бір ґтінішім бар – ол анам. Соны ренжітпе» дегені бар. Мен ол кісініѕ алдында ґмір бойы ќарызбын дейтін. Айтќанындай ќашан кґз жўмєанша анасын ќадірлеп ґтті. Анасы баласынан кейін 16 жыл ґмір сїрді» деп еске алады кейін аќынныѕ жўбайы (Бјтіш Ыдырысова, «Жаќсы адам ґлмес болсайшы», мемуарлыќ жинаќ, «Білім» баспасы, Алматы, 2008). **** «Алла аќылы кемел ананы беріп, Ќабдыкјрімге јкесініѕ жоќтыєын сездірмеген єой. Бойындаєы ќажыры мен ќасиетініѕ молдыєы соншалыќ. Мен мўндай ананы кґрген жоќпын. Сырттай ќарасаѕ, ќарапайым єана адам тјрізді. Алайда артыќ ауыз сґзі жоќ, парасаты асќан ана. Жјне ґзі ўйымдастырєыш болатын. Барлыќ тойќуаныштарын бґлістік. Сол шаќтарда аєайынныѕ басын ќосып отыратын анасы еді» (Мўзафар Јлімбаев, «Ќабдыкјрімді јдебиет белесіне адами ќасиеттері де кґтерді», Павлодар облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті, 7.10.2007 жыл). **** Анашым-ау, анашым, Неге жїдеп барасыѕ? Жїдеттім бе мен сені Їрлеп жїрек жарасын? ...Ќарамай шаштыѕ аєына, Кґрік боп меніѕ баєыма. Балаларыѕныѕ баєына, Кїлші, ана, кїлші таєы да! (Ќ.Ыдырысов.)

Соєыстан соѕєы сјттер Ўлы Жеѕіс ќўсын ќолєа ќондырєан ўлы сјт те келіп жетті. «Ќош, ќош бол, ойналмаєан, тойланбаєан балалыќ» (Ќ.Ыдырысов) деген жыр жолдары талай кґѕілді шалќытты. Майданнан оралєан сарбаздар ауылдаєы ауырлаєан шаруашылыќты да ретке келтіріп, тебін мўрт жас жігіттердіѕ арќасы кеѕіді.

«Ортада кїліп, міне, отыр анам, Кґтерген мыѕ батпан жїк батыр адам.» Соєыстан ќайтќан наєашысы Асќарды арќа тўтып, Ќабдыкјрім де анасымен бірге Кереку ќаласына келді. Ќалада кїнде той-думан болып жатты. Дјл осы шаќта Ќабдыкјрім јншілік ґнерімен таєы танылды. Оны тойдан тойєа сїйреді. Сґйтіп жїргенде, «Заготживсырье» кјсіпорнында істейтін Мўќаш деген ќарияныѕ їйінде їлкен той болды. Ќадірлі ќарт Ќабдыкјрімніѕ сырын, жырын тыѕдаєан, жаєдайына ќаныќ, кґкірегі ќазына болатўєын. Сол Ќабдыкјрімді шаќыртады. «Келсем, їй толы ќонаќ. Кґзінен от шашќан отыз шамасындаєы ќызыл шырайлы жігітті ќаумалап отыр. Келген бойда ќолыма домбыра берді де, јн салєызып ќоя берді. Сґйтсем, јлгі бейтаныс жігіт сол кезде елге танылып ќалєан аќын жігіт Ќалижан Бекќожин екен. Кетерімде, ол кісі ертеѕ їйіне келіп кетуімді сўрады» (Ќ.Ыдырысов, «Меніѕ ґмірбаяным» ќолжазбасынан). Кейін дјл осы кездесуді, ініге деген аєалыќ ќамќорлыєын танытќан оќиєаны Ќалижан Бекќожин былай деп еске алады: «Жаѕылмасам, 1947 жылдыѕ кїзі болса керек, ґзімніѕ туєан ќалам Керекуге келе ќалдым. Ўлы Отан соєысы кїркіреп ґткен шаќ, кґп жылдар бойы ойыспаєан ґз мекеніме ынтызар болып оралєан едім. Сондайлыќ ыстыќ саєынышымды жерлестеріме сездірейін деп, аптыєа їш-тґрт ґлеѕ де жазып жібердім. Бўларым облыстыќ «Ќызыл ту» газетіне басылым шыќты. Керекудегі тума наєашым Мўќаѕныѕ жалєыз ўлы Сїйінтай меніѕ газетке ґлеѕдерім жарияланєан кїнніѕ ертеѕінде їйге шашын ќарсы ќайырєан, маѕдайы ќасќиєан, кґзі жанарлы балаѕ жігітті ертіп келіп

таныстырды. – Бўл баланыѕ аты – Ќабдыкјрім, јкесі - Ыдырыс, сен білесіѕ єой, Ќалижан, Иманќўл мен Ыдырысты, кезінде совет ќызметінде жаќсы кґрінген азаматтар, ал олардыѕ кейінгі жаєдайларын оѕашада айтармын, ал бўл бала ґзі јнші, ґлеѕші, енді таныса бер ґзімен, - деді наєашым. Сґз арасында Ќабдыкјрім ґзініѕ ґлеѕ ґнеріне ќўмарлыєын сездірді. Іздегенім табылєан соѕ ќуандым да, жас аќынды Алматыдаєы жас аќындар жиынына ќоса алып кеттім. Ќазіргі белгілі аќын Ќабдыкјрім Ыдырысовпен сонау ґнерге алєаш ќанат ќаєар шаєында мен осылай ўшырасќан едім...» (Ќ.Бекќожин, «Бўл кїнде жырдыѕ бесті жїйрігісіѕ»). Осылайша, тарлан аќынныѕ ќыран кґзі Ќабдыкјрімніѕ ќабілетін бірден аѕєарады. Облыстыќ «Ќызыл ту» газетінде «Жылќышы сыры» атты алєашќы ґлеѕін бастырады. Кейін јдебиет айдынында жїзуіне їлкен ќолєабыс та жасайды. Ќалижан аєасыныѕ аєалыќ мінезін Ќабдыкјрім єўмыр бойы ўмытпайды. Кейін ґзініѕ бір ґлеѕін оєан арнайды. Онда: «Алдым жўмбаќ, жїргенде ўяѕ кїйде мен, Алматыєа алты ґлеѕмен сїйреп еѕ» деп, бар аќ жїрегінен аќтарылєан.

Сенім Алматыдаєы жас жазушылар жиынына барып келген соѕ, Ќабдыкјрімніѕ ґлеѕге деген іѕкјрлігі ќайта оянады. Бўл аралыќта ґмірден ґз орнын іздеген жігіт тїрлі ќиындыќтарды кездестіріп їлгереді. Павлодар педагогикалыќ училищесін тјмамдаєаннан кейін, облыстыќ атќару комитетінде нўсќаушылыќ ќызметте жїреді. Кейін ґмірбаяны «келіспеген» соѕ, амалсыз ат ќўйрыєын кесіседі. Біраќ мўнда да ќол ўшын беріп, бауырына тартќан аєалар болмай ќалєан жоќ. Соныѕ бірі - сол кездегі облатком тґраєасы Ќўрман Дияров деген кісі болєан. Ќабдыкјрімге «јкеѕніѕ жайын жасырма, бўл уаќытша нјубет, кейін бјрі де белгілі болады», дейді. Кейін Ќабдыкјрім аќын ќамќорлыєын аямаєан аєаєа деген ќўрметін ґлеѕмен білдіреді.

Бјрі де... бјрі есімде, Ўмытсам мені кешірме. Балапан жырым бал жинап, Ќанатын ќаќты тґсіѕде... Паѕсынам саєан несіне, Сен берген толы несібе. Кґркіѕді кґріп кґсілген, Тїседі бјрі есіме... Ел кезіп ќайда бармадым, Шалќыдым, кґкте самєадым. Кґп жердіѕ таттым бал дјмін. Жїрекке жїрек жалєадым. Кґрсем мен небір ќаланы, Ґзіѕе ўќсап ќалады. Туыстай кґріп ќарсы алар, Бар жердіѕ жарќын адамы. Су татсам небір ґзеннен, Ертістіѕ дјмін сезем мен... Отанныѕ байтаќ даласын, Осылай дјйім кезем мен. Жїргем жоќ босќа ќаѕєырып, Туєан жер – тґрім мјѕгілік. Сапарым – сансыз ойларым, Жырларым - мендік мал-мїлік. Бјрін ал, соныѕ жерлесім, Сен ґзіѕ бјрін бергесіѕ. Аќтауєа сендік парызды Алдаєы жолдар – ерге сын!

(Жалєасы бар)

Ґзгелерден ґзгешелеу бўл аєа, Жаза бассаѕ, кешірім де сўрама. Сен деп сўра, сенім артса болды игі, Сенімі оныѕ адастырмас, сірј да. Барлыќ жўртќа ол сол сеніммен ќарайды, Баланыѕ да баєалы ісін ќалайды. Сен бір кїндік інілікке жарасаѕ, Ол ґмірлік аєалыќќа жарайды. Осы ґлеѕ «Ќазаќ јдебиетінде» шыќќанда Ќўрман аєа Ќабдыкјрім маєан тірі кїнімде ескерткіш ќойды деп разылыєын білдірген.

Арнайы жобаны јзірлеген Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ. (Фотосуреттер жеке мўраєаттан алынды).


22

АЛАМАН

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

«Аламанныѕ» бапкері Фархат ЈМІРЕ тел: 8 (7182) 61-80-17

«БАТЭ»-ДЕН БАСЫМ ТЇСТІ Футболдан УЕФА Чемпиондар лигасында ґнер кґрсетіп жатќан Ќараєандыныѕ «Шахтер» командасы сырт алаѕда Беларусьтыѕ «БАТЭ» командасынан басым тїсті. Ойын таєдырын шешкен жалєыз голдыѕ авторы – Сергей Хижниченко. Бўл - Чемпиондар лигасыныѕ екінші іріктеу кезеѕі. Ќазаќстан чемпионы былтыр єана топтыќ кезеѕге ґтіп, Еуропа лигасыныѕ плей-офф кезеѕінде ґнер кґрсеткен азулы ќарсыласын сырт алаѕда ўтты. Енді ќос команда Ќараєандыдаєы ќарымта ойында таєы да шеберлік байќасып кґреді. Біраќ, сырт алаѕдаєы жеѕіс ґзімізде ґтетін кездесуге сенімділік беретіні аныќ. «БАТЭ» жеребеден кейін «Шахтерді» ќалпаќпен ўрып аламыз деген. Ал ќарсыласты менсінбегенніѕ жаєдайы не болатынын «Ертіс» пен «Левски» арасындаєы ойында кґрген едік ќой. «Левскидіѕ» басындаєы баќытсыздыќ «БАТЭ» командасына келсін деп тілейік. Ќарымта ойын 23 шілде кїні Ќараєандыда ґтеді. Жалпы, «Шахтер» мен «БАТЭ» кездескен Борисов ќаласы Ќазаќстан футболы їшін сјтті ќала. Естеріѕізде болса, еліміздіѕ жастар ќўрамасы осы шаћарда жастар арасындаєы Еуропа чемпионатыныѕ іріктеуі аясында Беларусь ќўрамасын ўтќан еді. Енді осы бір жеѕісті жолды ќараєандылыќтар жалєастырды.

Ќазан ќаласында жалауын желбіреткен Универсиада ґз мјресіне жетті. Ќазаќстан ќўрамасы командалыќ есепте 19-ыншы орынєа тўраќтады. Отандастарымыз 3 алтын, 11 кїміс, 16 ќола жїлдені иеленді. Спортшыларымыз жарыстыѕ соѕєы кїнінде тґрт медалєа ие болды. Їшінші орын їшін баќ сынасќан самбошы Ділдаш Ќўрышбаева Беларусь Ольга Намазовадан айласын асырды. Таєы бір самбошы Баєдат Жарылєасов Универсиаданыѕ кїміс жїлдесін олжалады. Грекрим кїресініѕ шебері Алмат Кебісбаев ќола жїлдені еншіледі. Мылтыќ атудан Ќазаќстан ўлттыќ ќўрамасы Универсиада алтынын ўтып алды. Олеся Снегиревич, Александра Малиновская, Юлия Морозова ґнер кґрсеткен ўлттыќ ќўрама ел сенімін аќтады. Командалыќ есепте Ресей Федерациясы топ жарды. Жарыс ќожайындары 155 алтын, 75 кїміс, 62 ќола жїлде олжалады. Екінші орынєа 26 алтын, 29 кїміс, 22 ќола жїлде

Назарларыѕызєа Ќазаќстан ќоржынына жїлде салєан спортшылардыѕ тізімін ўсынып отырмыз. Алтын (3): Маргарита Мўќашева (жеѕіл атлетика), Фархад Харки (ауыр атлетика), мылтыќ атудан командалыќ жарыс (Олеся Снегиревич, Александра Малиновская, Юлия Морозова); Кїміс (11): Баєдат Жарылєасов, Бейімбет Ќанжанов (самбо), Сергей Емельянов - 2 рет (байдаркамен жјне каноэмен есу), Рустам Рустамов, Жан Кособуцкий (бокс), Александр Зайчиков, Карина Горичева (ауыр атлетика), Димаш Молдашев, Јскерхан Осќанов (белбеу кїресі), Рустам Кўрбанов (семсерлесу); Ќола (16): Асхат Жаѕбыров, Нўрмахан Тінјлиев, Алмат Кебісбаев (грек-рим кїресі), Ажар Кеѕбейіл, Ділдаш Ќўрышбаева (самбо), нысана кґздеуден (Олеся Снегиревич, Юлия Морозова, Александра Малиновская), мылтыќ атудан (Эльвира Акчурина, Ангелина Мищук, Жјния Айдарханова), семсерлесуден (Руслан Кўрбанов, Дмитрий Алексанин, Эльмир Јлімжанов, Дмитрий Н.Тінјлиев - ќола жїлдегер (сол жаќта) Грязнов) командалыќ жарыс, Бердах Пірімбаев (кїрес), Јлихан Жўмабаев (кїрес), Ержан Жомарт, Нўрдјулет Жарманов еншілеген Ќытай спортшылары жайєасты. Їздік (бокс), Евгений Эктов (жеѕіл атлетика), Аян їштікті Жапония тїйіндеді. Оларда 24 алтын, Ермекбаев, Гїлнўр Ерболова (белбеу кїресі). 28 кїміс, 32 ќола медаль бар.

Футбол

Бјрекелді!

Суретті тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

ОЛИМПИАДА ҐТКІЗУГЕ ҐТІНІШ БЕРМЕК Биылєы жылдыѕ 14 ќарашасында Алматы ќаласы 2022 жылєы ќысќы Олимпиаданы ґткізуге ґтініш береді. Алматы бўл процеске ќатысады жјне іріктеуден ґтуіне толыќ мїмкіндігі бар. Бўл туралы ЌР Ўлттыќ олимпиада комитетініѕ вице-президенті Павел Новиков мјлімдеді. Алматы Олимпиадалыќ ойындарды ґткізуге осымен їшінші рет ґтініш беріп отыр. - Алматыныѕ конкурсќа ќатысуы тїрлі кезеѕдерде тоќтатылып отырды. Алматыда 2011 жылы Азия ойындары ґтті, 2017 жылы ќысќы Универсиада жалауын желбіретеді. 2022 жылы Олимпиадалыќ ойындарды ўйымдастыруєа бейілді. Алматы Олимпиадалыќ ойындарды ґткізуге лайыќ ќала. Себебі, мўнда барлыќ олимпиадалыќ нысандар жинаќы орналастырылєан. Елімізге келген халыќаралыќ ґкілдер Алматы жјне оныѕ Олимпиадалыќ ойындарды ґткізу мїмкіндіктері туралы оѕ пікір айтып жатыр. Еѕ кїрделі мјселе - туристермен жўмыс істеу. Олимпиада ойындары - бўл ондаєан мыѕ турист деген сґз. 22 негізгі ќызметтіѕ жўмысын ўйымдастырып, їйлестіру керек. Меймандармен жўмыс істейтін мыѕдаєан еріктіні дайындау ќажет. Таєы да їш нысан - шана-бобслейлік трасса, жабыќ мўз стадионы, олимпиадалыќ ќалашыќ салу керек, - деді П.Новиков.

www.saryarka-samaly.kz

Футболдан ел біріншілігініѕ 19турында «Таразєа» ќонаќќа барєан «Ертіс» командасы 1:0 есебімен жеѕіске жетті. Ойында соєылєан жалєыз голдыѕ авторы – Сергей Иванов. Јзірше, 28 ўпай жинаєан жерлестеріміз турнир кестесініѕ бесінші сатысына жайєасты. Топ басында 43 ўпай жинаєан «Аќтґбе». Екінші орынєа 37 ўпайымен «Астана» тўраќтады. 19-турда «Атырау» мен «Жетісу», «Ќайрат» пен «Шахтер» арасындаєы кездесулер 1:1 есебімен теѕ аяќталды. Шымкенттік «Ордабасы» ґз алаѕында «Востокты» 4:1 есебімен тізерлетсе, «Астана» Оралдыѕ «Аќжайыєын» 3:1 есебімен ўтты. «Тобыл» мен «Аќтґбе» арасындаєы кездесу 1:0 есебімен ќостанайлыќтардыѕ пайдасына шешілді. 20-21 шілде кїндері ґтетін 20-турда «Аќжайыќ» пен «Восток», «Шахтер» мен «Ордабасы», «Жетісу» мен «Тараз», «Аќтґбе» мен «Ќайрат», «Астана» мен «Атырау», «Ертіс» пен «Тобыл» шеберлік байќасады. «Ертіс» пен «Тобыл» арасындаєы тартыс 21 шілде кїні Павлодардыѕ орталыќ стадионында ґтеді. Ал бїгін кешкілік «Ертіс» Еуропа лигасыныѕ аясында ґз алаѕында Босния жјне Герцеговинаныѕ «Широки Бриег» командасын ќабылдайды. Жерлестерімізге сјттілік серік болсын!

БЕРАНЕК НЕГЕ КЕТТІ? Ќазаќстан ўлттыќ ќўрамасыныѕ жјне «Астана» футбол клубыныѕ бас бапкері Мирослав Беранек ґз ќалауы бойынша елордалыќ клубтаєы ќызметін тоќтатты. Басты себеп - «Астана» командасыныѕ Болгариядаєы жеѕілісі. Дегенмен, футбол маманы ўлттыќ ќўрамадаєы ќызметін јрі ќарай жалєастыра бермек. Естеріѕізге сала кетейік, Ќазаќстан футболшылары 14 тамыз кїні Грузия ќўрамасымен жолдастыќ кездесу ґткізеді. Елордалыќ клубтыѕ тізгінін румын маманы Йоан Андоне ўстауы мїмкін. Й.Андоне кґп жылдар бойы Бухарестіѕ «Динамо» командасында ойнаєан, бірнеше жыл ўлттыќ ќўрама сапында доп тепкен. Ол Румынияныѕ «Университатя», «Динамо», «Рапид», «Клуж» командаларын жаттыќтырєан.

Спартакиада Биылєы жылдыѕ наурыз-шілде айларыныѕ аралыєында оќушылардыѕ ХХІІ облыстыќ жазєы спартакиадасы ґтті. Шара Павлодар облысыныѕ 75 жылдыєына арналып «Спорт - нашаќорлыќќа ќарсы» деген ўранмен ўйымдастырылды. Оќушылар спорттыѕ тоєыз тїрі: баскетбол, волейбол, тоєызќўмалаќ, ќазаќ кїресі, жеѕіл атлетика, жазєы спорттыќ баєдарлау, шаєын футбол, кїзгі кросс жјне оќушылардыѕ туристік слеті бойынша сынєа тїсті. Облыстыѕ ќалалары мен аудандарынан 15 команда ќатысты, барлыєы 2350 спортшы ґнер кґрсетті. Сонымен ќатар, ќалалыќ жјне аудандыќ деѕгейдегі жарыстарєа 30 мыѕнан астам спортшы ќатысќанын атап ґткен жґн. Спартакиданыѕ деѕгейі жыл санап артып келеді. Оќушылар да жаќсы дайындыќ кґрсетуде. Жарыс ќорытындысы бойынша ќалалар арасында 50 ўпай жинаєан Павлодар ќаласыныѕ білім беру бґлімі топ жарды. Екінші орынды Екібастўз ќаласыныѕ (47 ўпай), їшінші

орынды Аќсу ќаласыныѕ (35 ўпай) білім беру бґлімдері ќанаєат тўтты. Аудандар арасындаєы сында Ертіс ауданыныѕ ґрендері жеѕімпаз атанды. Олар 146 ўпай жинады. Екінші орынды Павлодар ауданыныѕ оќушылары иеленді (120 ўпай). 110,5 ўпай олжалаєан качирліктер їздік їштікті ќорытындылады. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлер маќтау ќаєаздарымен жјне естелік медальдармен марапатталды.

З.ЖАНТЕМІРОВА, аймаќтыќ оќу-тјжірибелік дене тјрбиесі орталыєыныѕ бас маманы.

Даєыстандыќ «Анжи» футбол клубы жанкїйерлерiне ауызашар берді. Ораза тўтќандарєа 300 келі ќўрма, 20 мыѕ бґтелке ауызсу таратылєан.


МЕЗГІЛ

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

23

ПАВЛОДАР КҐЛІК ЖЈНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ (мемлекеттік кјсіпорын лицензиясы №0024620 06.03.2009 ж. Павлодар облысы ББ берілген)

2013-2014 оќу жылына кїндізгі жјне сырттай бґлімшелеріне 11 мамандыќ бойынша тїлектерді ќабылдайды Оќу бюджет жјне аќы тґлеу негізінде. Телефондарымыз: 8 (7182) 54-35-32, 54-37-35, сайтымыз www.pktik.kz

Б.АХМЕТОВ АТЫНДАЄЫ ПАВЛОДАР ПЕДАГОГИКАЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ

2013-2014 оќу жылына келесі мамандыќтар бойынша оќуєа шаќырады: 1. Аударма ісі (аєылшын жјне неміс тілі) жјне ґлкетану. 2. Јлеуметтік жўмыс жјне практикалыќ психология. 3. Бастауыш білім жјне мектеп алдындаєы дайындыќ. (бастауыш сыныптаєы шетел тілініѕ мўєалімі). 4. Мектепке дейінгі тјрбие мен оќыту жјне практикалыќ психология. 5. Ќазаќ тілі мен јдебиет мўєалімі жјне аудармашы-іс жїргізуші. 6. Бейнелеу ґнері жјне сызу, технология мўєалімі.

2013-2014 оќу жылына конкурс негізінде келесі мамандыќтар бойынша ќабылдау жїргізеді: 0101000 «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТЈРБИЕ ЖЈНЕ ОЌЫТУ»; 0105000 «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ»: 0105013 Бастауыш білім беру мўєалімі; 0105033 Шетел тілінен бастауыш білім беру мўєалімі; 0103000 «ДЕНЕ ТЈРБИЕСІ ЖЈНЕ СПОРТ» Оќыту мерзімі: 3 жыл 10 ай (9-сынып негізінде) 2 жыл 10 ай (11-сынып негізінде) Оќыту ќазаќ жјне орыс тілінде, бюджет пен аќылы негізде жїргізіледі. Басќа ќалалыќ жјне ауылдыќ жерде тўратын студенттерге жатаќхана беріледі. Оќыту формасы: кїндізгі жјне сырттай бґлімдер Ќўжаттарды ќабылдау 2013 жылєы 20 маусымнан 20 тамызєа дейін.

Оќыту аќылы жјне тегін тїрде жїргізіледі. Оќу мерзімі: 1 жыл 10 айдан бастап, 3 жыл 10 айєа дейін. Оќыту ќазаќ, орыс, шет тілдерінде жїргізіледі. Оќыту барлыќ мамандыќтар бойынша кїндізгі жјне сырттай тїрде. Колледж тјмамдаєандар мемлекеттік їлгідегі дипломєа ие болады.

БІЗДІЅ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Павлодар ќ., Есенјлиев к-сі, 6, тел.: 8(7182)61-81-66, 61-81-65.

Мўрат Салтанатќа 2012 жылы №25 жалпы орта білім беру мектебінен берілген ЖОБ №0385084 жоєалєан аттестаты жарамсыз деп танылсын. Утерянный акт на земельный участок №0007316 от 14.04.1995 г. по адресу: г.Павлодар, гаражный кооператив «Судостроитель», бокс №7, выданный на имя Сарсембиной Бахыт Хасеновны, считать недействительным. В связи с ликвидацией ИП Шарыгина В.М. (ИИН 790216302826) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87012663648 Утерянный договор дарения на земельный участок от 17.05.2013 г. по адресу: г.Павлодар, ПКСТ «Иртыш» , ул. Кедровая,39, выданный на имя Котова Вячеслава Валерьевича, считать недействительным. Утерянное удостоверение личности №017816089 от 29.07.2005 г. выданные МЮ РК на имя Таубаевой Анары Джамбулатовны, считать недействительным. Утерянное решение акима Черноярского с/о (архивная выписка) (дубликат выдан по заявлению №002027934540 от 03.07.2013 г. ) № 40-р от 30.12.1999 г. с. Черноярка, ул. Молодежная,12, выданный на имя Марины Анатольевны Старинцевой, считать недействительным.

Мемлекеттік лицензия №0000256

ПАВЛОДАР ГУМАНИТАРЛЫЌ-ПЕДАГОГИКАЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ

Мекен-жайы: Павлодар ќ.,генерал Дїйсенов кґшесі, 4. «Музыкалыќ колледж» аялдамасы. тел.: 8 (7182) 53-25-49, 53-44-07.

62-59-24 ЖАРНАМА Еске алу Зейнеп Абайќызы Айткенованы еске аламыз Аяулы жар, ардаќты ана, шаѕыраќтыѕ тірегі Айткенова Зейнеп Абайќызыныѕ ќайтыс болєанына бір жыл толды. Анамыз - бізге ґмірдіѕ мјнін ўќтырып, азамат етіп ґсірген аяулы жан. Анамыздыѕ нўр тґгілген аќжарќын жїзі, ґмірге деген ќўштарлыєы, кїлкісі мјѕгі біздіѕ есімізде, жїрегімізде ќалады. Саєынамыз, ана жайдары, нўрлы жїзіѕізді, Ґзіѕмен ґткен баќытты бала кїнімізді. Саєындыќ, ана, аќыл єып айтќан сґзіѕізді, «Јкем ау», - деген кетпейтін естен їніѕді! Ќалєандай бос боп дїние-жалєан тўнжырап, Ґзіѕді жоќтап Табиєат-ана тўр жылап. Панамыз едіѕ, данамыз едіѕ аќылшы, Баќидан озып фјниге ґттіѕ тым жыраќ. Јкетай ќалды бґліскен ґмір ќызыєын, Жаратќан оєан сыйласын єўмыр ўзынын!

Саєынышпен еске алушылар: жўбайы - Мјдет, балалары. Павлодар облысы Денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ «Павлодар ќаласыныѕ №5 поликлиникасы» КМЌК Павлодар облысы јкімдігініѕ 2013 жылєы маусымныѕ 28-дегі №206/6 Ќаулысы негізінде КМК-ныѕ ШЖЌ-на ґтуіне байланысты алдаєы ќайта ўйымдастыру туралы хабардар етеді. Барлыќ талап-тілектерді хабарландыру жарияланєаннан кейін 2 ай мерзім ішінде мына мекен-жайєа тапсыруларыѕызды ґтінеміз: 140006, Павлодар ќаласы, Ќамзин к-сі, 5-їй, тел.: 8(7182)54-40-90.

«Квазар» базарындаєы кїнделікті ауылшаруашылыќ жјрмеѕкелері бойынша аќпарат Облыста ауылшаруашылыќ тауар ґндірушілерден ауылшаруашылыќ ґнімдерді тўтынушыєа дейін тікелей жеткізу ўйымдастырылуда. Ќасиетті Рамазан айы кезеѕінде (2013 жылєы 11 шілде – 9 тамыз) Павлодар ќаласыныѕ «Квазар» орталыќ базарына ауылшаруашылыќ ґнімдерді жеткізу кестесі бекітілді. Їстіміздегі жылы ґнімдердіѕ кґрсетілген тїрлерін ґндіруге субсидия алатын ауылшаруашылыќ ќўрылымдар кїн сайын ет (жылќы, сиыр, ќой еті) пен ќымыз жеткізуді жїзеге асырады. Осы акция јлеуметтік маѕызы бар азыќтїлік таєамдарына (жылќы, сиыр, ќой еті) баєаларды тежеу, јрекетті нарыќтарєа бјсекелес орта ќалыптастыру, сондай-аќ, делдалдар тізбегінсіз тікелей саудаласуды ўйымдастыру маќсатында жїргізіледі. «Квазар» базарында ґнімдер келесі баєалар бойынша ґткізіледі: сиыр еті - 900 теѕге/кг., жылќы еті - 1000 теѕге/кг., ќазы – 1200 теѕге/кг., ќой еті – 800 теѕге/кг, ќымыз - 400 теѕге/литр. Кестеге сјйкес, а.ж. 11 шілдеден бастап базарєа ґнімдер жеткізуді ќамтамасыз еткендер: сиыр етін - Павлодар ауданыныѕ «Киров» ЖШС, «Луганск» ҐК, «Арєынат» ШЌ; Ертіс ауданыныѕ «Ертіс» ТШ» ЖШС; Шарбаќты

ауданыныѕ «Абай» ЖШС, «Победа» ЖШС, Лебяжі ауданыныѕ «Широкое» ФЌ; ќой етін - Павлодар ауданыныѕ «АуылТу», «Тўрар» ШЌ, Екібастўз ќ. а/а «Ер Ќайрат» ШЌ; жылќы етін - Павлодар ауданыныѕ «Олжас» ШЌ, Ертіс ауданыныѕ «Алтай Ќарпыќ» ШЌ; ќымыз - Павлодар ауданыныѕ «Тўрар» ШЌ, «Фазыл Агро» ФЌ, Павлодар ќ. «Саєып» ШЌ. Павлодар ауданыныѕ «Киров» ЖШС – сиыр жјне жылќы етін; Май ауданыныѕ «Аќжар Ґндіріс» ЖШС – жылќы, ќой еті мен ќымыз жеткізді. А.ж. 16-17 шілдесінде Лебяжі ауданыныѕ «Широкое» ФЌ, Ертіс ауданыныѕ «Ертіс» ТШ» ЖШС, Успен ауданыныѕ «Галицкое» ЖШС сиыр етін; Ертіс ауданыныѕ «Алтай Ќарпыќ» ШЌ жылќы етін; Екібастўз ќ. а/а «Ер Ќайрат» ШЌ ќой етін; Павлодар ќ. «Саєып» ШЌ, Май ауданыныѕ «Аќжар Ґндіріс» ЖШС ќымыз жеткізуді ќамтамасыз етеді. Павлодар ќаласыныѕ тўрєындары мен ќонаќтарын ґндірушіден жеткізілетін ауылшаруашылыќ ґнімдер жјрмеѕкесіне шаќырамыз. Ґнімдерді арзандатылєан баєалар бойынша сатып алуєа болады. Сіздерді саєат 8.00-ден бастап, кїнделікті (дїйсенбіден басќа), «Квазар» орталыќ базарында кїтеміз!

Успен аудандыќ сотыныѕ (Павлодар облысы, Успен ауданы, Успенка ауылы, Терешкова к-сі, 16 «а» мекен-жайында тўратын) Ќырєыз КСР Фрунзе ќаласында тўратын туєан жері белгісіз, 1949 жылы дїниеге келген Виктор Иванович Лунинді із-тїссіз жоєалып кетті деп тануы туралы Олег Викторович Лунинніѕ ґтініші бойынша ґндірістік іс ќозєауына байланысты оныѕ тўрєылыќты орнын білетін тўлєалар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап їш айлыќ мерзімде барлыќ мјліметтерді Павлодар облысыныѕ Успен аудандыќ сотына Успенка ауылы, Тјуелсіздіктіѕ 10 жылдыєы к-сі, 2 мекен-жайына жолдаѕыздар немесе 8 (71834) 9-11-45 телефонына хабарлаѕыздар.

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ «Екібастўз ќаласыныѕ ќан орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік ќазыналыќ кјсіпорны барлыќ несие берушілер мен мїдделі тўлєаларєа Павлодар облысы јкімдігініѕ 2013 жылєы 09 шілдедегі «Ќан ќызметі саласындаєы ќызметті жїзеге асыратын мемлекеттік мекемелерді ќайта ўйымдастыру туралы» №229/7 ќаулысы негізінде Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ «Павлодар облыстыќ ќан орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік ќазыналыќ кјсіпорнына біріктіру жолымен ќайта ўйымдастырылатыны туралы мјлімдейді. Барлыќ шаєымдар мен талаптарды хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 2 ай ішінде беруді сўраймыз, мекен-жайы: 140100, Павлодар ќ., Естай к-сі, 79. Тел.: 8 (7182) 32-64-05, 3235-05, 32-49-16, E-mail: ock_admin@list.ru.

Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасы «Павлодар ќаласыныѕ №1 емханасы» КМЌК Павлодар облысы јкімдігініѕ 2013 жылєы 28 маусымдаєы «Денсаулыќ саќтау саласындаєы жеке кјсіпорындарды ќайта ўйымдастыру туралы» №206/6 ќаулысына сјйкес ґзініѕ Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасы «Павлодар ќаласыныѕ №1 емханасы» шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы КМК болып ќайта ўйымдастырылуы туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланєан кезден бастап екі ай ішінде 140013, Ќазаќстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар ќаласы, Ломов кґшесі, 49, тел: 8(7182) 34-30-68 мекен-жайы бойынша ќабылданады.


Кеше, бүгін, ертең! Мемлекеттік хатшы Марат Тәжиннің жетекшілігімен Астана қаласында тарихқа қатысты үлкен жиын өткізілген еді. Жиынның басты мақсаты ұлттық тарих ғылымының консептуалдық бағыттарын айқындау.

ХАЛЫҚ ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА

тарихи құжаттардың толық ашылмауы. Кеңес одағы кезіндегі қазақ елінің тарихы қазір Ресей Федерациясындағы мұрағаттарда сақтаулы. Қазақстан 1930-1945 жылдарда тарих бетінде өте қиын кезеңдерді бастан өткерген ел болып жазылып қалды. Ашаршылық, ұлы тұлғалардың «Ұлтшыл» деген атпен жазықсыз қудалануы, Ұлы Отан соғысы секілді сұрапыл жылдарда талай шындықтың беті көлегейленді. Осы кезеңге байланысты Жұлдызбек Абухожин, Талас Омарбеков секілді тарихшы ғалымдар Ресейдегі мұрағат қызметкерлерімен тізе қоса қимылдап, іргелі еңбектер жазды. Жалпы тарих ғылымында қол байлайтын негізгі кедергі - фактілердің мардымсыздығы. Айта кететін тағы бір жайт, біздің өңірде археологиялық қазбаларды зерттеуге арналған зертханалар саусақпен санарлық. Болған күннің өзінде құрал-жабдықтардың тозығы жеткен. Ал, төл тарихтың шынайы бейнесін ашу үшін мықты техника және ол құралдарды игере алатын білікті мамандар қажет. Тағы бір мәселе, біздің жазба тарихымыздың басым бөлігі шет елдерде сақталған. Сондықтан, зерттеуші ғалымдар, қытай, ағылшын, грек секілді тілдерді білетін, сонымен қатар, тарихқа қатысты басқа да ғылымдардан хабардар әмбебап болуы шарт. Міне, сондықтан, Елбасы ғалымдарға тарих ғылымының концепсиясын құруды жүктеп отыр. Мұның алдында бізде «Мәдени мұра» атты бағдарлама өз жұмысын жүргізді. Нәтижесіз болды деп айта алмаймыз. Ендеше, «Тарих толқынындағы халықтан» күтеріміз көп.

Бұл мәселені алғаш болып көтерген Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев осыдан екі жыл бұрын Қазақстан тарихына жаңа көзқарас керектігін, әсіресе, жас буын өкілдеріне арналған жаңа оқулықтар мен заманауи құрал-жабдықтардың қажеттігін баса айтқан болатын. Кешегі күнсіз келешектің болмайтынын ескерсек, тарих ғылымы қай заманда болсын идеологиялық тұрғыдан алдыңғы қатардағы ғылым болып есептеледі. Мемлекет тарих арқылы өз саясатын жүзеге асыра алады. Тарих - бір орнында тұрып қалмайтын ғылым. Ол үнемі жаңару мен жаңғырудың, жасару мен толысудың үрдісін бастан өткеріп отырады. Ғылымның бұл түрі қай кезде де, қай елде де қоғамда сұраныс пен қызығушылыққа ие. Өйткені, тарих - жас ұрпақтың санасын қалыптастырушы негізгі ғылым. Біздің төл тарихымыздың тынысы еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін ғана ашылғандай болды. Себебі, бұрын-соңды айтылмаған Тәуелсіздік жолындағы күрескен бабалардың ерен ерліктері мен еңбектері жарыққа шықты. Тек бір қынжылтатыны, егемендік алған алғашқы жылдары кәсіби тарихшылармен қатар, тарих ғылымына қызығушылық танытқан әуесқой адамдар араласып кетті. Оның кері әсерінің бірі әр ру, әр әулет өзінің ата-тегін мадақтап шежіре жазатын болды... Біз тарихты жеке басқа тәуелді етуден аулақ болуымыз керек. Ол халықтың қазынасы. Мәселе осыда. Ал, Кеңес өкіметі кезіндегі тарихи оқиғалар сол кезеңдегі жымысқы саясаттың салдарынан түрлі бұрмалаушылыққа ұшырағанын да білеміз. Мұндағы басты кемшілік –

Ернұр РАХИМОВ, тарих ғылымдарының кандидаты, С.Торайғыров атындағы ПМУ доценті.

МАМАН КЕҢЕС БЕРЕДІ

Күн сәулесінен сақ болыңыз Күн өту – орталық жүйке жүйесіне күн сәулесінің тура түсуінің нәтижесінен болатын жағдай. Оның адам өміріне тигізер кері әсері көп. Күн өткен адамнан тер көп ағады, бұл ағзағы ылғал мен тұзды азайтады. Тершеңдік дене қызуының көтерілуіне жол бермесе де, ағзадағы тұздың төмендеу салдарынан дене мен аяқтың бұлшық еттері тартылып, адамның жалпы ағзасының әлсіреуіне әкеліп соғады. Әлсіреу нәтижесінен адам естен тануы мүмкін. Сондай-ақ, күн өткен кезде адамның басы айналып, жүрегі айниды. Дене қызуы көтерілмей, сол қалпында қалады. Бірақ, денесі ылғал тартып, салқындайды. Бет әлпеті ағарып, тыныс алуы төмендеп, тіпті жүрек соғысын тексеру қиынға соғады. Құсу және іш өту жағдайлары зардап шеккен адамды мүлдем әлсіретіп, ахуалын төмендетеді. Осындай кезде көрсетілетін алғашқы медициналық көмек: зардап шеккен адамды көлеңке немесе салқын жерге орналастыру, шешіндіру, денесін дымқыл матамен орау, аздап тұз қосылған су ішкізу. Егер естен танып қалса, басын тыныс алуға ыңғайлы етіп бұрып, кеудесімен жатқызу керек. Тынысы тоқтап қалған жағдайда жасанды тыныс алдыру тәсілін қолданады. Жағдайы өте нашар болған кезде жан сақтау бөліміне жатқызылады. М.ХАМИТОВА, облыстық төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы.

Ñàðûàðêà ñàìàëû МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

18 шілде, бейсенбі, 2013 жыл

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz

Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ Газет аптасына үш рет шығады, апталық «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 6 б.т.

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

24

Кезекші редактор -

Мұрат АЯҒАНОВ

«Дежурный» шапан Қазір «әлдекім қонағына шапан жауып аттандырыпты» дегенді естісек, таң қалмайтын болдық. Үйлену тойы – шапан, тұсаукесер – шапан, туған күн – шапан, мерейтой – шапан, зейнетке шығу тойы – шапан... Той-томалақта шапаннан басқа сыйлайтын зат қалмаған ба деп те ойлап қаласың. Тіпті, шетелден қонақ келсе де, шапан ала жүгіру «мода» болып кетті. Әділін айтқанда, бұрын мұндай құрмет «машина кілтін тапсырды» дегеннен әлдеқайда абыройлы да асқақ естілетін. Ал қазір керісінше болып тұрғаны өкінішті... Жуықта әлдебір ауылдағы беделді ақсақалдың үйінде тойда болып, қазақы дәстүрдің сұрықсыздана түскеніне қынжылдым. Той иесіне берілген шапанда есеп жоқ, құндыз жағалысы да, қытайдың арзанқол матасынан жасалғаны да, арасында сусар бөрігімен қосарланып келгені де бар. Ақсақал әлгі шапандарды кезегімен киіп, қайта шешуден шаршап, қара терге малшынсын. Жанымдағы танысым: «Қазіргі күні біздің ауылда тойға арналған бірнеше жүз «дежурный» шапан бар. Мынау соның нешіншісі екенін кім білсін», деп миығынан күледі. Жағамды ұстадым. Бақсам, ауыл адамдары бірінен алған шапанды келесі күні тойға барса, қысылмастан екіншісіне сыйлай береді екен. Ауылға жас бала келіп, жалпақ жұртшылық алдында өнерімен көзге түссе де, шапан жауып жіберуден тайынбайды. Көнеден жалғасқан қазақы дәстүрлердің қадірі соншалықты арзандап кеткеніне ешкімді кінәлай алмайтынымыз анық. Бала кезімізде қазақы оюмен көмкерілген әсем шапандар өте сирек кездесетін. Ондайға қызыға да таңданыса қарайтынбыз. Уақыт өте көпшілік қолданыстағы шапанның тігілу сапасы да, матасы да төмендеп, ауыл-үйдегі той-томалақта әншейін бір алыс-беріске жүретін арзанқол бұйымға айналып қалды. Кім көрінгеннің иығына жабылатын, бір қолдан бір қолға өтетін осы бір сырт киімді көрсе, той иелері тыжырынатын қалыпқа жеткен. Атам қазақ айтпақшы, «жібекті түте алмаған жүн етеді» дегеннің кері осы. Үлкендердің айтуынша, шапан – біріншіден, сән-салтанат нышаны әрі құрметтің үлкені. Оны лайықтылардың иығына ғана жабады. Яғни бұл «батыр», «ақын», «палуан», «қайраткер» деген құрметті атақтардан кейінгі берілетін құрметтеу, сый-сыяпат, марапат, мадақ белгісі деп қабылдағанымыз абзал. Ата-баба мұрасының кез келгенін жете бағалау үшін оның қадір-қасиетін жете білмек керек болар. Ендеше, қарапайым ғана шапанның сыр-сымбатын арзан модаға айналдырғанымыз өзіміздің сауатсыздығымызды көрсетпей ме?

Бас редактордың орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Денсаулық, білім - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Экономика, саясат, құқық, имандылық, спорт, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС imes» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44.

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2430. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Газета  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you