Page 1

Бүгіннің

Биыл барлыќ ќаржы кµздері арќылы µњірде

басты жаѕалыєы:

Ñ

160 мыњ шаршы метр ‰й пайдалануѓа берілмек

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

ХӘКІМ АБАЙДЫҢ ТУҒАНЫНА 168 ЖЫЛ!

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

10

тамыз, сенбі 2013 жыл №91 (14526)

ñàìàëû

БИЛІК ҺӘМ БҮГІНГІ МӘСЕЛЕ

Құрылысты

қатаң қадағалау қажет

Абай сөзі Ертеңнің сөзін сөйлеп, кеше кеткен, Қазағын адамзаттың шешені еткен Қарызға өсім үшін берген пұлдай, Сөзінің құны күнде өседі еппен. Жанына тапты халық азық тегін, Байыды Абай ата қазып кенін. Салмағы әр сөйлемнің бір кітаптай, Атажан, қорғасынмен жазып па едің? Теңгерер тентектердің басын «қия», Жұбатар әлсіздердің жасын тыя Тотықпай ғасыр-тұздан аман өткен, Атажан, таптың қайдан асыл сия!? Демейді әркімдер де бабам нашар, Десең-ақ жоғалтқаның, замандас, ар. Тұшынып Абай сөзін оқи алсаң, He ғажап, күнде жаңа санаңды ашар! Оқышы, кісілікке бұрмақ ішің! Оқышы, елден биік тұрмақ үшін! Оқышы, пасықтарды жерге тығып, Беруге азаматтың жырлап ісін! Түсінсе жанның бәрі «сөз» дегенді, Сөз шіркін теңестірген көзге кемді. Бас жарар, бақыт берер, бақ тайдырар, Сол сөз ғой, бауыр етер өзгені енді. Сөз - мерген, сұр жебе боп тиіп жатқан! Сөз - шебер, ел іргесін құйып жатқан! Сөз - зергер, адам жанын әшекейлер! Сөз - асқар, бар биіктен биік жатқан!

Суретті түсірген - Төлеген Нұрғазы.

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым»...

Биыл «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасын өңірімізде жүзеге асыру үшін қазынадан 3,5 миллиард теңге бөлінді. 1 шілдедегі жағдай бойынша оның 1 миллиард 602 миллион теңгесі игерілген. Ағымдағы жылы барлық қаржы көздері арқылы 160 мың шаршы метр үй пайдалануға берілмек. 2013 жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысына сүйенсек, оның 59,1 мың шаршы метрі қолданысқа енгізілді. Бұл туралы облыс әкімі Ерлан Арынның төрағалығымен өткен жиында мәлім болды. Сондай-ақ, жиында «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасының іске асырылуы, ауыл әкімдері сайлауының қорытындылары және проблемалы кәсіпорындарды оңалту жұмыстары туралы әңгіме қозғалды. Фархат ӘМІРЕ

О

блыстық құрылыс басқармасының басшысы Бауыржан Есмұханов «Қолжетімді баспана – 2020» бағдарламасының орындалуы туралы баяндама жасады. Оның айтуынша, Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы баспана салуға республикалық бюджеттен 780 миллион теңге бөлінді. Бүгінде жалпы ауданы 24 мың шаршы метрден асатын үш тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Осы жылы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі желісі бойынша Павлодар қаласында жалпы саны 396 пәтерден тұратын 4 тұрғын үй құрылысын аяқтау жоспарда бар. Сондайақ, жергілікті атқарушы мекемелердің кезекте тұрған қызметкерлері мен жас отбасыларына арналған 7 арендалық үйдің құрылысы жүріп жатыр. Олардың бесеуін осы жылы қолданысқа енгізу қарастырылуда. Б.Есмұханов құрылыс жүріп жатқан аудандардың инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымын салудың жай-жапсары туралы да әңгіме өрбітті. Алда 34,7 шақырым желі тарту және аулаішілік жолдардың 30,7 мың шаршы метрін көріктендіру көзделіп отыр.

Сайын НАЗАРБЕКҰЛЫ.

Кей жырдың айқайлаған күші басым, Кей жырдың іші - Абай, сырты - Қасым.

Жалғасы 2-бетте

Өлеңнің көптігіне қуанысып, Ақынның аздығына қысыласың.

БЕТ

«Ерте сөнген жұлдыз - ғұмыр» 4-беттен оқыңыз.


2

АЌПАРАТ

10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ЕРТЕЅ – ЌЎРЫЛЫСШЫ КЇНІ

Ќўрметті жерлестер! Ќадірлі мўсылман ќауымы! Баршаѕызды мўсылман жўртшылыєыныѕ ќастерлі мерекесі – Ораза айт мейрамымен шын жїректен ќўттыќтаймын! Ќасиетті Рамазан айы – ислам руханиятыныѕ игілікті дјстїрі, мейірімділік пен ќайырымдылыќтыѕ, ізгілік пен ќамќорлыќтыѕ кґрінісі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті, Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаевтыѕ кемеѕгер саясаты мен ерен еѕбегініѕ арќасында кґпўлтты мемлекетіміздегі саяси тўраќтылыќ пен конфессияаралыќ тїсіністік берік бекіді, ќазаќстандыќ толеранттылыќ ўєымы ґзге мемлекеттерге їлгі боларлыќтай жоєары деѕгейге жетті. Бўл - еліміздегі діни ахуал мен мемлекеттік саясаттыѕ дўрыстыєыныѕ толыќ дјлелі болса керек. Сауабы мыѕ айдан да артыќ ќасиетті Рамазан айы мўсылмандардыѕ санасы мен жїрегін тазартып, жаман пиєылдан арылтып, имандылыќќа жол бастады. Ораза айт мерекесі барша адамзат баласын ќайырымды істер жасауєа, мўќтаждарєа ќолўшын беруге, жетім-жесірге кґмек ќолын созуєа, кешірімді болуєа шаќырады. Осы айда ораза тўтќан халќымыз мейірімділік пен адамгершілікке, татулыќ пен таєаттылыќќа жаќындай тїскені рас. Осындай ќастерлі кїні шын ниет-пейілімен Жаратушыєа ќўлшылыќ етіп, ораза тўтќан барша мўсылман жамаєатына Алланыѕ шапаєаты мен мейірімі тґгілсін демекпін. Барша жерлестеріме зор денсаулыќ пен мол табыс тілеймін! Ќасиетті Ораза айт мерекесі баршаѕыздыѕ отбасыѕызєа ќўтбереке, мол игілік јкелсін! Ерлан АРЫН, Павлодар облысыныѕ јкімі.

ЗЕЙНЕТАЌЫ ЖЇЙЕСІ

Бірыѕєай зейнетаќы ќоры ќўрылды

Елімізде Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры ќўрылды. Жаѕа ќордыѕ негізі Мемлекеттік жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныѕ (МЖЗЌ) базасында ќаланды. Естеріѕізге сала кетейік, биыл жыл басында Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев Їкіметтіѕ кеѕейтілген отырысында жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшыларыныѕ жеке зейнетаќы шоттарыныѕ бјрін Бірыѕєай зейнетаќы ќорына беруді тапсырєан еді. Жїктелген міндет орындалды. Аєымдаєы аптада ел Їкіметініѕ ќаулысы шыќты. Аталмыш ќўжатта: «Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ Мемлекеттік мїлік жјне жекешелендіру комитеті белгіленген заѕнамалыќ тјртіпте Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне тиесілі «МЖЗЌ» Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры» акционерлік ќоєамыныѕ акциялар пакетін ќабылдасын», - делінген.

Ќаулыда «МЖЗЌ» АЌ-ныѕ атауы да ґзгертілгені айтылєан. Бўдан былай бўл мекеме «Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры» коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамы деп аталмаќ. Бўєан дейін ЌР ПремьерМинистрініѕ орынбасары Ќайрат Келімбетов бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныѕ меншік иесі ел Їкіметі болатынын мјлімдеген еді. Сондай-аќ, Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќўру жинаќтаушы зейнетаќы жїйесініѕ ешбір принципін ґзгертпейді. Демек, Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќорында да жеке жинаќтаушы шоттар жїйесі саќталады. ВицеПремьер ґз мјлімдемесінде «міндетті зейнетаќы салымдарыныѕ барлыќ тїрлері бойынша олардыѕ біртўтастыєы тўрєысынан мемлекеттік кепілдік саќталатынын, азаматтардыѕ зейнетаќылыќ жинаєы толыќ кґлемде жаѕа бірыѕєай ќорєа аударылатынын» атап ґткен болатын. Јзірлеген – Г.ТЇГЕЛБАЙ.

ЈКІМШІЛІК РЕФОРМА

Ќанша јкім

орнында ќалды? Аймаќтыѕ 146 ауылдыќ елді мекенін басќаратын јкімдердіѕ есімі белгілі болды. Облыстыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ соѕєы мјліметтеріне сїйенсек, ґѕірімізде 88 јкім бўрынєы орнында ќалєан. Бўл жалпы ауылдыќ јкімдер лауазымыныѕ 60 пайызын ќўрап отыр. Сайлаушы ретінде тізімге алынєан депутаттардыѕ 98,8 пайызы, яєни, 70 азамат јкім орынтаєынан їміттілерді іріктеуге ќатысып, дауыс берген. Жїзден астам баќылаушы сайлаудыѕ јділ ґтуін ќадаєалады. Ауылды басќару міндеті сеніп тапсырылєан јкімдердіѕ сапалыќ ќўрамына келетін болсаќ, барлыќ азаматтар - жоєары білімді. Оныѕ басым бґлігі, наќтыраќ айтсаќ, 59 јкім – мўєалімдер. Екінші орында ауыл шаруашылыєы мамандары – 33 адам, 22 инженер, 12 экономист, 11 заѕгер, 1 саясаттанушы бар. Ќалєан 8 азамат - ґзге мамандыќ иелері. Жаѕадан сайланєан јкімдердіѕ 119-ы – ерлер. 133 јкім – ќазаќ ўлтынан, 3 украин, 8 орыс, 1 неміс, 1 беларусь ўлтыныѕ ґкілдері бар. Бўєан дейін хабарлаєанымыздай, дауыс саны теѕ тїскен екі округтіѕ јкімдері ќайтадан сайланады. Г.МАЄЖАН.

Мјртебелі мамандыќ

Ел ішіндегі мјртебелі мамандыќтыѕ бірі – ќўрылысшы. Тўрып жатќан їйіміз, кґрікті шаћарымыз бен кґрікті єимараттар ќўрыш білек ќыз-жігіттердіѕ ќолымен тўрєызылєан. Сондыќтан оларєа тек кјсіби мереке ќарсаѕында єана емес, жыл он екі ай ќўрмет кґрсетуге тиіспіз. Бейсенбі кїні Павлодар ќаласындаєы «Достыќ» концерттік залында ќўрылысшылардыѕ кјсіби мерекесіне орай салтанатты жиын ґтті. Оєан облыс јкімініѕ міндетін атќарушы Арслан Јбдіхалыќов ќатысып, кґпшілікті мерекемен ќўттыќтады. Фархат ЈМІРЕ Арслан Дјйкенўлы ќўрылысшылардыѕ ерен еѕбегін ерекше атап ґтіп, оларєа ќўрмет кґрсетті. Бірќатар ќўрылысшыєа облыс јкімініѕ Ќўрмет грамотасы мен Алєыс хатын, «Облыс алдында сіѕірген еѕбегі їшін» белгісін табыс етті. Сонымен ќатар, А.Јбдіхалыќов

соѕєы жылдары ґѕірімізде ќўрылыс саласы ерекше ќарќын алєанын тілге тиек етті. Сјулеті алыстан мен мўндалайтын Павлодар ќаласындаєы «Баянтау» спорт сарайы, Назарбаев зияткерлік мектебі, ґѕірлік кардиохирургиялыќ орталыќ жергілікті ќўрылысшылардыѕ ќолымен тўрєызылды. Мўндай єимараттар алдаєы уаќытта да салынады. Мјселен, «Ќолжетімді баспана – 2020» баєдарламасы

Ќолда барда

аясында биыл облыста 160 мыѕ шаршы метр їй іске ќосылады. Салтанатты жиында облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты Баќытриза Дїйсембаев бірќатар ќўрылысшыєа облыстыќ мјслихаттыѕ Ќўрмет грамоталарын табыс етті. Шара жергілікті ґнерпаздардыѕ концерттік баєдарламасымен жалєасты.

Виталий МЕЗЬКО, «ГСУ Ќўрылыс» ЖШС директоры: - Ќазаќстан жылдан-жылєа кґркейіп келеді. Кґздіѕ жауын алар зјулім єимараттар, жобасы ерекше тўрєын їйлер осыныѕ кујсі. Ґѕіріміздіѕ кґрсеѕ, кґзіѕ тоймайтын, айтсаѕ, аѕсарыѕ таусылмайтын, толєансаѕ, тебіренісіѕ басылмайтын керемет те кґркем, сјулетті де сјнді облысќа айналуында ќўрыш ќолды ќўрылысшылардыѕ сіѕірген еѕбегі ерен. Аймаќ ќўрылысшыларын кјсіби мерекемен шын жїректен ќўттыќтаймын.

ТЈРТІПТІК КЕЅЕС

ќонышынан басып... Жуырда облыстыќ Тјртіптік кеѕестіѕ кезекті отырысы ґтті. Онда Ата Заѕнан аттап, шектен шыќќан, ќызметіне салєырт ќарап јрі оны асыра пайдаланєан бірќатар мемлекеттік ќызметшініѕ тјртібі ќаралды. Ќолда барда, ќонышынан басып, заѕєа ќайшы келетін јрекеттерге баратын ќызметшілер бар. Бўл топќа Аќсу ќалалыќ ішкі істер бґлімініѕ полиция инспекторы Ќайрат Ґтепбергеновті де жатќызуєа болады. Ол тјртіп саќшысы бола тўра, заѕ бўзушылыќќа жол берген. Ќ.Ґтепбергенов 2012 жылдыѕ ќыркїйек айында Аќсу ќаласында болєан жол-кґлік оќиєасына кінјлі Антон Холмовтыѕ тјртіп бўзєандыєы туралы хаттама толтырады. Мас кїйінде кґлікке отырєан А.Холмовтыѕ жїргізушілік кујлігін, техникалыќ ќўжаты мен кґлікті жїргізуге жјне оны сатуєа арналєан сенімхатын тартып алады. Сондай-аќ, кґліктіѕ кілті де полиция инспекторыныѕ ќалтасында кете барады. Сґйтіп, автокґлік айып тўраќќа жеткізіледі. Алайда, былтырєы жылдыѕ ќыркїйегінен бастап А.Холмов ґзініѕ темір тўлпарына ќол жеткізе алмай келеді. Полицей кґлігін ќайтармасына кґз жеткізген ол тиісті жерлерге шаєымданады. Нјтижесінде Аќсу ќалалыќ

прокуратурасы А.Холмовтыѕ ісіне байланысты ешќандай іс тіркелмегендігін аныќтаєан. Сондайаќ, Ќ.Ґтепбергенов кґлік иесінен алєан ќўжаттарды јкімшілік полицияєа бермеген. Тексеріс жўмыстары басталєаннан бері былыќќа белшесінен батќан Ќайрат Ґтепбергеновті ўстау мїмкін болмай тўр. Ол бір ай кезекті еѕбек демалысына шыєыпты. Одан кейін денсаулыєына байланысты ќызметін уаќытша тоќтатыпты. Содан бері оны кґрген-білген адам жоќ. Ал ќалалыќ прокуратура ќызметкерлерініѕ айтуынша, Ќ.Ґтепбергенов шын мјнінде ауруханада ем-дом шараларын алып жїргенге ўќсайды. Тјртіптік кеѕестіѕ мїшелері Ќ.Ґтепбергеновті ішкі істер органдарынан біржола алыстату керек дегенді алєа тартты. Біраќ, бўл мјселе тјртіп бўзушы сырќатынан ќўлан таза айыєып, ќатарєа ќосылєаннан кейін белгілі болмаќ. Алайда, енді ол бўл ќызметті жалєастыра ала ма? Ол жаєы беймјлім. Павлодар ауданына ќарасты

Заря жјне Черноярка ауылдарыныѕ јкімі Марат Баткеев пен Маєжан Санхаев та заѕєа томпаќ келетін ісјрекетке барєан. Олар жер учаскелерін заѕсыз тїрде пайдалануєа берген. Јкімдер тјртіптік кеѕестіѕ отырысында бой кґрсетпеді. Тјртіптік кеѕесте ќаралєан таєы бір мјселе облыстаєы асыл тўќымды мал шаруашылыєы инспекциясыныѕ аудандыќ жјне ќалалыќ инспекторларына ќатысты болды. Инспекторлар бірќатар шаруа ќожалыќтарына жїргізген тексеру шараларында олќылыќтарды тапќан. Оларєа ќателіктерді ќалпына келтіруге уаќыт берген. Біраќ, айыппўл салмаєан. Кеѕес мїшелерініѕ сґзінше, бўл сыбайлас жемќорлыќтыѕ бір белгісі іспетті. Ґз кезегінде сґз алєан инспекторлар айыппўл тґлеуді рјсімдейтін бланктіѕ їлгілері болмаєанын алєа тартып, аќталды. Сол себепті олар шаруа ќожалыќтарыныѕ басшыларына ќателіктерді тїзетуге рўќсат берген де, айыппўл туралы ауыз ашпаєан. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ сґзіне сенсек, мўндай ќўжат министрлік тарапынан јлі жасалынбаєан. Сол себепті, инспекторлар ешќандай айып сала алмаєан. Екі ўшты мјселе тјртіптік кеѕестіѕ келесі отырысына ќалдырылды. Е.ЌЫЗДАРБЕК.

Ќўрылысты ќатаѕ ќадаєалау ќажет Басы 1-бетте Ерлан Арын ќалалар мен аудандар јкімдеріне, облыстыќ сјулет жјне ќала ќўрылысы, жер ќатынастары, ќўрылыс басќармаларыныѕ басшыларына «Ќолжетімді баспана – 2020» баєдарламасы аясында бґлінген бюджеттік ќаражаттыѕ толыќ јрі уаќытылы игерілуін, барлыќ жўмыстардыѕ іске асырылуын ќатаѕ ќадаєалауды тапсырды. Жиында «Жўмыспен ќамту 2020» баєдарламасыныѕ іске

асырылуы да сґз болды. Облыс јкімі бюджеттік баєдарламалардыѕ јкімшілеріне, ќалалар мен аудандардыѕ јкімдеріне, жауапты басќармаєа баєдарламаныѕ барлыќ баєыттары бойынша тўраќты тїрде мониторинг жїргізуді тапсырды. Бўдан кейін проблемалыќ кјсіпорындардыѕ жўмыстары ќарастырылды. Облыс бойынша мўндай кјсіпорындардыѕ саны тоєыз. «Облыстыѕ кјсіпкерлік жјне сауда басќармасы жўмыс істемей

тўрєан кјсіпорындармен наќты ісшаралар жїргізуде. Мјселен, јрбір кјсіпорынныѕ аєымдаєы ахуалы баєалануда, кјсіпкерлік ќызметке кедергі келтіріп тўрєан себепсалдар аныќталуда, оларды шешу жолдары јзірленуде», - деді облыстыќ кјсіпкерлік жјне сауда басќармасыныѕ басшысы Ќайрат Нґкенов. Аталмыш мјселе бойынша ґѕір басшысы ќалалар мен аудандардыѕ јкімдеріне кјсіпорындарды оѕалтуєа ќажетті шаралар ќабылдауды, олардыѕ тиімді жўмыс істеуі їшін инвесторларды тартуды жїктеді.

«Ќолжетімді тўрєын їй-2020» баєдарламасы бойынша биыл елімізде жас отбасылар їшін 3,5 мыѕєа жуыќ пјтер салынады.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

Тґл тарих ХАЛЫЌ ўлттыќ идеологиядан басталады

ТАРИХ ТОЛЌЫНЫНДА

С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетінде ґѕір тарихшыларыныѕ жјне жоєары оќу орны оќытушыларыныѕ ќатысуымен «Ќазаќстан Республикасындаєы білім жјне тарих дамуыныѕ келешегі мен ґзекті мјселелері» атты дґѕгелек їстел шарасы ўйымдастырылды. Тілеуберді САХАБА

М

емлекеттік хатшы Марат Тјжинніѕ ўлттыќ тарихты зерттеу жайындаєы жасаєан баяндамасы отандыќ тарихшылар ќауымын дїр сілкіндіргені рас. Осы орайда Кереку ґѕірініѕ тарихшылары мен єалымдары да елімізде жаѕа тарихи сананы ќалыптастырып, ўлттыќ негізде зерделенуіне їлес ќосу їшін жўмыс жасай бастады. С.Торайєыров атындаєы ПМУ-де ґткен шарада саяси єылымдар докторы Арман Аќышев ел тарихыныѕ ґзекті мјселелерін бірлесе талќылай отырып, тарих пјндерін оќыту ісін жаѕа баєытќа ќою – бїгінгі кїнніѕ басты таќырыбы екенін тілге тиек

етті. Себебі, ел тарихына жаѕаша кґзќарас ќалыптастыруда оќу-аєарту ісініѕ атќарар ролі ґте зор. Облыстыќ «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылыми-практикалыќ орталыєыныѕ маманы Ернўр Дјуенов ўлттыќ тарихты ќалыптастыруда мектеп мўєалімдерімен де тыєыз байланыста жўмыс жасалуы керек екенін атап ґтті. Ќала мектептерінде тарих пјнін оќыту жоєары деѕгейде ќалыптасќан білікті ўстаздар да жеткілікті. Оныѕ айєаєы ретінде соѕєы бірнеше жылдыѕ ішіндегі республикалыќ пјн олимпиадалары жерлестеріміз їшін аса табысты болєанын айтуєа болады. Ернўр Нўрланўлыныѕ пікіріне сїйенсек, тарих пјндерін оќыту кґрсеткіштері бойынша Павлодар облысы

Алматыдан кейін екінші орында келеді. С.Торайєыров атындаєы ПМУ тарих кафедрасыныѕ доценті, тарих єылымдарыныѕ кандидаты Ќайрат Батталовтыѕ пікірінше, тарихи сананы ґзгертудіѕ жолын жалпы халыќтан емес, еѕ бірінші тарихшылар ќауымынан бастаєан дўрыс. - Елдіѕ руханиятын ўмыт ќалдырмай, ґткені мен болашаєын халыќтыѕ санасына сіѕіретін тек тарихшылар єана. Осы саладаєы таєы бір ґзекті мјселелердіѕ бірі – аєартушылыќ ісі, білім беру їрдісі. Егер оќу жјне білім беру салаларында жеѕілдіктер болса, мемлекеттік гранттар саны кґбейтілсе, бўл мјселе де бірте-бірте шешілетін болады. Сонымен ќатар, халыќтыѕ санасында ўлттыќ, мемлекеттік жјне тјуелсіздік идеологиясын ќалыптастыруымыз керек. Меніѕ ойымша, мўныѕ бір жолы Алаш идеясын ўстана отырып, ќазаќ ќоєамын тўтас бір жїйеге баєыттау. Кезінде «Алаш орда» ќўрылєанда, олар тек ќазаќ халќыныѕ єана мїддесін ќорєаєан жоќ, еркіндік пен бостандыќќа мўќтаж болєан барлыќ ўлттар їшін кїрескен – дейді Ќайрат Ќанатўлы.

ЈЛЕУМЕТТІК ЌОРЄАУ

Кїндізгі бґлімге келіѕіз! Аєымдаєы жылдыѕ сјуір айынан бастап «Ардагерлер їйі» облыстыќ мїгедектер мен ќарттарды јлеуметтік оѕалту орталыєында кеѕейтілген еѕбектік оѕалтудан ґтуге мўќтаж бірінші жјне екінші топ мїгедектері мен Павлодар ќаласында тўратын зейнеткерлік жасќа толєан ќарттарєа арналєан екінші (кїндізгі) бґлім ќызметін бастады. Ол ќоєаммен тыєыз ќарым-ќатынас орнатуєа икемдеу жјне жоєалєан икемдерін ќайта ќалпына келтіру маќсатында жўмыс істейді. Оѕалту мерзімі кем дегенде 3 ай, кїніне 4 саєаттан жїргізіледі. Мўнда 8 тїрлі арнаулы јлеуметтік ќызметтер кґрсетіледі: јлеуметтіктўрмыстыќ, медициналыќ, мјдени, еѕбектік, психологиялыќ, педагогикалыќ, экономикалыќ жјне ќўќыќтыќ. Арнаулы јлеуметтік ќызметтер келушілердіѕ жеке ќажеттіліктерін ескере отырып беріледі. Оѕалту орталыєында емделушілер еѕбектік оѕалту топтарында оќытылады: компьютерлік оќыту, емдік уќалау, емдік дене шыныќтыру, тігін ісі, сурет салу студиясы, музыкалыќ оќыту бар. Бўл топтаєыларды еѕбек жґніндегі нўсќаушылар їйретеді. Медициналыќ кабинеттер мен оќыту бґлмелері арнайы ќўралжабдыќтармен жараќталєан. Демалыс бґлмесі де бар. Орталыќ кґмегіне жїгінген азаматтар толыќтай медицина ќызметкерлерініѕ ќадаєалауында. Оларєа 19 тїрлі физиотерапиялыќ шаралар белгіленген. Мјселен, галокамера, магнит терапиясы, лазермен емдеу, бу-фитомен емдеу (кедрлік бґшке), арома-фито терапиясы, электрлік емдеу, уќалау, жарыќпен емдеу жјне т.с.с. Физио ем–шаралары мен басќа емдік–сауыќтыру шаралары ќызмет

алушыныѕ соматикалыќ жаєдайын, олардыѕ жеке ќажеттіліктері ескеріліп таєайындалады. Психологиялыќ кґмек жјне ќўќыќтыќ кеѕестер беру де оѕ жолєа ќойылєан. Концерттік шаралар да назардан тыс ќалмайды. Облыстыќ филармония јртістері, С.Торайєыров атындаєы ПМУ жјне музыкалыќ колледж студенттері, «Достыќ» фольклорлыќ ансамблі, «Замандас» клубыныѕ ардагерлер ўжымы – тўраќты меймандар. Олар емделушілерге кґтеріѕкі кґѕіл-кїй мен шаттыќ сыйлайды. Танысу кештері, тїрлі сайыстар, белгілі адамдармен кездесулер, мереке кїндеріне арналєан салтанатты іс-шаралар дјстїрге айналды. Музыкалыќ оќыту нўсќаушысы домбырада, гитарада жјне баянда ойнауєа їйретеді. Орталыќта таѕдалєан кітаптар ќоры жјне мерзімдік басылымдар бар кітапхана жўмыс істейді. Жергілікті аќындармен, «Салауатты ґмір салты» орталыєыныѕ ґкілдерімен, республикалыќ денсаулыќ саќтауды дамыту орталыєы ќызметкерлерімен кездесулер ґтеді. Мїмкіндігі шектеулі адамдар кґп жаєдайда туыстарыныѕ немесе јлеуметтік ќызметкерлердіѕ баќылауында болады. Ґкініштісі сол, ќоєамнан алшаќтап, жалєыз ќалєан жандар да бар. Десе де, олар їміттерін їзбейді. Бїгінде екінші (кїндізгі) бґлімде 42 адам тїрлі ауыр сырќаттардан оѕалуда. Олардыѕ ќатарында ми ќан айналымыныѕ бўзылуынан кейінгі, церебралды сал ауруы, омыртќасыныѕ жараќаттыќ ауруы, астыѕєы параплегия, жїректіѕ ишемиялыќ ауруы, дегенеративті ауру жјне т.б. бар. 11 адам оѕалтудан

ґтіп, курсты аяќтады: 2 топ мїгедектері - Р.Нїркенова, И.Багук компьютерлік оќыту тобында оѕалтудан ґтті, компьютерлік сауаттылыќтыѕ негізгі базасын алды; 1 топ мїгедегі А.Аќперєанова емдік уќалау даєдысына їйренді; зейнеткер Л.Рудовская емдік дене шыныќтыру оѕалтуынан ґтті, дене шыныќтырудыѕ негізгі жаттыєуларын їйренді. Зейнеткерлер мен 1, 2 топ мїгедектері де аталєан азаматтар сияќты «Ардагерлер їйініѕ» кґмегіне жїгіне алады. Сіздерге јлеуметтік мјселелерді шешуге жаєдай жасайтын жјне ќоєам ґмірінде басќа азаматтармен ќатар бірдей мїмкіндіктер туєызуєа баєытталєан кешенді ќызметтер кґрсетіледі. Ґткізілген шаралар арќасында кїш–ќуаттарыѕыз жаќсарып, кґѕілдеріѕіз кґтеріліп, жандарыѕыз жайдары болады. Сіздерді «Ардагерлер їйі» Павлодар облыстыќ мїгедектер мен ќарттарды јлеуметтік оѕалту орталыєы» КММ-нде екінші (кїндізгі) бґлімде оѕалтудан ґтуге шаќырамыз. Барлыќ сўраќтар бойынша 8(7182) 622228, 644438 телефондарына хабарласыѕыз.

Мархаба ЌАРАТАЕВА, «Ардагерлер їйініѕ» директоры.

10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

3

Павлодар облысы Павлодар ќаласы ауылдыќ округтері, кенттері, ауылдары јкімдігіне кандидаттарды тіркеу туралы Павлодар ќалалыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ

ХАБАРЛАМАСЫ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сјуірдегі «Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары јкімдерініѕ сайлауын ґткізудіѕ кейбір мјселелері туралы» №555 Жарлыєымен бекітілген «Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары јкімдерін ќызметке сайлау ґкілеттігін тоќтату жјне кызметтен босату» Ќаєидаларыныѕ 57-тармаєына сјйкес: Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сјуірдегі № 555 Жарлыєымен Павлодар облысы Павлодар ќаласы Кенжекґл ауылдыќ округі јкіміне 2013 жылєы 7 тамызда тіркелді:

Бектўрєанов Саян Орынбекўлы, 1975 жылы туєан, ќазаќ, Кенжекґл ауылдыќ округініѕ јкімі , «Нўр Отан » халыќтыќ демократиялыќ партиясыныѕ мїшесі, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны; Павлодар облысы Павлодар ќаласы Ленин кенті јкіміне 2013 жылєы 7 тамызда тіркелді:

Јбікен Жеѕіс Сартайўлы, 1975 жылы туєан, ќазаќ, Ленин кентініѕ јкімі, «Нўр Отан» халыќтыќ демократиялыќ партиясыныѕ мїшесі, Ленин кентініѕ тўрєыны; Павлодар облысы Павлодар ќаласы Жетекші ауылы јкіміне 2013 жылєы 7 тамызда тіркелді:

Баубекова Кїлбаршын Есентайќызы, 1959 жылы туєан, ќазаќ, Жетекші ауылыныѕ јкімі, «Нўр Отан» халыќтыќ демократиялыќ партиясыныѕ мїшесі, Жетекші ауылыныѕ тўрєыны; Павлодар облысы Павлодар ќаласы Мойылды ауылы јкіміне 2013 жылєы 7 тамызда тіркелді:

Тїгелбаев Айдын Јбілхаќўлы, 1979 жылы туєан, ќазаќ, Мойылды ауылыныѕ јкімі, «Нўр Отан» халыќтыќ демократиялыќ партиясыныѕ мїшесі, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны; Павлодар облысы Павлодар ќаласы Павлодар ауылы јкіміне 2013 жылєы 7 тамызда тіркелді:

Фогель Ирина Викторовна, 1959 жылы туєан, орыс, Павлодар ауылыныѕ јкімі, «Нўр Отан» халыќтыќ демократиялыќ партиясыныѕ мїшесі, Павлодар ауылыныѕ тўрєыны. Павлодар ќалалыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ тґраєасы.

ТАЄЗЫМ

Ата ґмірі –

ўрпаќќа ґнеге Кґзі кетсе де, естелігі ўрпаќтан–ўрпаќќа жалєасып, туєан жерініѕ тарихына енген адамдардыѕ бірі - Ержан Ґзденбай атамыз. Аштыќты кґрген, ќиыншылыєы таєы бар атаныѕ ґмірі кеѕ дария. Ґмірге деген талпынысы, ќасындаєы адамдарєа деген парасаттылыєы, аќылдылыєы, байсалдылыєы талайєа ґнеге. Аќсу ґѕірі (бўрынєы Грязновка ќазіргі Ќазалы ауылы) Ержан Ґзденбайўлыныѕ туєан жері. Біраз уаќыт елден алыстап, туєан жеріне деген ерекше сезімі оралуєа жол сілтеді. Сґйтіп, Ержан ата 1954 жылы Аќсу жеріне ќайта оралды. Сол уаќытта жаѕа ашылып жатќан базардыѕ жўмысы ќызу жїріп жатќан кезі. Атаныѕ білімділігін, кґзініѕ ашыќтыєын байќаєан сол уаќыттаєы басшылар базарком етіп таєайындапты. Їнемі жетім-жесірге кґмектесіп, ґмірініѕ соѕына дейін бойындаєы адамгершілік ќасиетін халќынан аямапты. Асыл, еѕбекќор атаныѕ ґмірден озєанына 12 ќарашада жарты єасыр толады. Бїгінде атамыздыѕ ўрпаќтары елмен ќатар ќызмет істеп, айналасына сыйлы атануда. Ержан атаныѕ жалєыз тўяєы Мўраттан туєан ўлы Арман ќаламыздаєы ферроќорытпа зауытында еѕбектеніп жатса, жиен немересі Айман №7 орта мектепте ўстаз болып жўмыс істейді. Ал Мадияр Омбы ќаласында жоєары оќу орнында оќып жатыр. Ўрпаќтары атаєа деген ќўрметін ґздерініѕ парызы деп санап, ґзара аќылдасып, ќасиетті Рамазан айында басын кґтеруді жґн кґрді. Атаныѕ їлкен

ќызы Ќадишадан ќалєан ќызы Јлима жолдасы Бисенмен Павлодар ќаласында тўрып жатса, їш ўлы, яєни атаныѕ жиен немерелері – їлкені Нўрлан Солнечный елді мекенінде фермер, ортаншысы Нўржан подполковник дјрежесінде бїгінгі кїні ќажырлы еѕбегініѕ арќасында демалысќа шыєып отыр. Їшінші жиен немересі Талєат Солнечный елді мекенінде тўрады жјне кенже ќызы Ќайынжамалдыѕ ќос ќанаты Ерќанат, Жасўлан. Ержан Ґзденбайўлы атамыздыѕ ґмірі жалєасып келе жатќан ўрпаќтарына естелік болып ќала береді. Осы аталарыныѕ ґмірі їлгі ретінде ќалыптасып, кґбінде жігер, ўстамдылыќ, байсалдылыќ, ќарапайымдылыќ, еѕбекќорлыќ ќалыптасќан. Ўрпаќтары Арман, Айман, Мадияр, Нўржан, Нўрлан, Ерќанат, Жасўлан атасыныѕ алдындаєы борышын аќтап, халыќ алдында ризашылыќќа бґленуде.

Рысты СЇЙІНОВА, Аќсу ќаласы №1 ќазаќ орта мектебініѕ ўстазы.

Алдаєы уаќытта ќазаќстандыќтар Ќытайєа визасыз бара алады. ЌР Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігі Ќытайєа визасыз туристік сапарлар туралы келісімшартты даярлап жатыр.


4

10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

ЌОБЫЗ САРЫНЫ

Ерте ж н е г н ө с р ы м ұ ғ з жұлды

www.saryarka-samaly.kz

Тґлеген Мўќаев

ХАЛЫЌ

ТАРИХ ТОЛЌЫНЫНДА

єы 6-шы шілдедегі нґмірінде «Сарыарќа самалы» газетініѕ биылєы жыл естелік жарияланєан екен. атты ан» «Жеткізбей кетіп жатыр талай арм де біртуар дарын иесі марќўм Маќала авторы Сїлеймен Баязитов - кезін араласќан. Аруаќ сыйлаєаны ра Тґлеген Мўкаев ќызметтес болєан, ішіна ан. Аќын - халыќтыѕ перзенті, болар - кґп жаєдай ќаз-ќалпында баяндалє аруа єы – халќ ыны ѕ ысты ќ ќ, оны ѕ рухы асыл мўр алар ыме н асќа еніѕ себеп-салдары бар, ойдыѕ ыќыласымен мерейлі деген осы. Јр нјрс алады, енді бір ой бар, ќайта да ґтпелісі бар – келді, кетті - із-тїзсіз жоє е сјл нјрседен тўтанып, кейд ы, алад оралып соєатын – кґкейіѕде саќт мазалайды. Санада жаѕєырып, ґрісін кеѕейтіп, ќашан сґзге айналєанша єа баєыттаєан сјтте ќолыѕа сезіміѕді билеп, ерік–жігеріѕді бір арна шартарапќа самєайды. ќаламыѕды алып, кґѕіл ќалыќтап, ќиял 2009 жылы «Рух нјрі - ўлы сґз» деген атпен антологиялыќ шыєарма жарыќ кґрді. Бўл еѕбекте ХVII єасыр мен бїгінгі уаќыт аралыєында Баянаула ґѕірінде ґмір сїрген, ќазір де еѕбек етіп жїрген жыршы-жыраулар, аќын–жазушылардыѕ шыєармашылыќ дјстїріне тарихи–јдеби тўрєыда шолу жасалып, біраз еѕбектері жарияланєан еді. Осы туындыныѕ 164-173 беттерінде аќберен аќын марќўм Тґлеген туралы бірауыз жылы сґз арнап, «Сендерге барам, аєалар», «Бјйтерек туралы баллада», «Шілдеде», «Анаммен сырласу», «Ертеѕге асыєу» атты 5 ґлеѕі оќырман назарына ўсынылєан еді. Тґлеген ґмірден озєалы да біраз уаќыт ґтті. Сїлейменнен басќа јріптестері їнсіз, ґкінішті-аќ. Асылы, Тґлеген сынды асќаќ аќын, асыл перзент жайлы ќай уаќытта да, ќанша айтсаќ та артыќ болмас. Біздіѕ осы жазбаларымыз «Тґлеген танудыѕ» бастауы болєай деген арман–тілегімізді де жасырєымыз келмейді. Тґлеген – Баянауланыѕ, оныѕ сыртында Торайєыров ауылыныѕ тумасы. Білім-білігі толымды, парасатты, мјдениетті, кішіпейіл азамат, келбетті жас жігіт бейнесі кґз алдымызда елес бергендей, иј, оны басќаша елестету мїмкін емес. Ол ґлеѕ жазуды мектеп ќабырєасында оќып жїрген кезден бастаєан жјне бірден жаќсы жазєан. Алматыдаєы јдебиет јлемі жас дарынныѕ болашаєынан їміттенген, ґз ортасында баулып, ширатып, ўлы додаєа ќосќан. Москвадаєы М.Горький атындаєы јдебиет институтында оќу јркімніѕ маѕдайына жазылмаєан. Осы оќу орныныѕ жолдамасы Тґлегенге бўйырєан. Бўл зор сенім еді. Дјл осы тілеулі сапар алдында ќыршын ґмір їзілді, беймјлім, сыры ашылмаєан жўмбаќ ґлім... ажалєа жансауєа сўрау мїмкін емес. Тґлеген ќамшыныѕ сабындай ќысќа єўмырында жыр сїйер ќауымныѕ сїйіспеншілігіне бґленді, ґз замандастарын, жасты да, жасамысты да нјзік те ойлы жырларымен толєантты, ынталандырды, ынтыќ етті. Орыста Есенинді ќалай ќўрметтесе, ќазаќта, јсіресе Баян жўрты, айдарлы ўлыныѕ поэзия јлеміндегі айбарын баєалай білді. Тґлеген ґлеѕдері ўйќас, ырєаќтарымен, буын ќўрылымымен ерекшеленеді. Бўл оныѕ ќазаќтыѕ ќара ґлеѕі жїйесіне ќосќан жаѕалыєы деп ќабылданды. Оныѕ табиєат лирикасы да жанды, іс-јрекет бейнелі-берекелі кґркемдік їлгісі деп мойындады јдеби орта. Тґлеген іргелі аќындар легіне ќосылєан шаєында, алдаєы асу–белестерге тіке тартќан дер кезінде ґмірден озды. Егер ол тірі болєанда 60 жылдыєын тойлар еді. Тґлеген

- жанартаудай ґртке оранєан арманды ойларын айтып, їлгере алмаєан ўшќыр ойлы алаулы аќын. Ќасым Аманжолов айтќандай: «Найзаєайлы ќара бўлт болып, жауын боп жауып ґткен» аяулы аќын. Тґлегенніѕ артында асыл сґзі ќалды - ол мјѕгілік мирас. Јдебиет јлеміндегілер ќаламгерді ќанатты ќўспен теѕейді. Жанды сґз. Десек те, ќўстыѕ ќыраны, ќўзєыны, ірісі, ўсаєы, јлді-јлсізі бар, демек, јр ќўс ґзініѕ кїш-ќуатына ќарай тіршілік ќамын жасамаќ керек... біреу шыѕєа шыќса, біреу ылдида шоќыны місе тўтып, тасадаєы бейшара халіне риза кґѕіл танытады. Иј, биіктерге самєап сўѕќар да шыєады, тырбаѕ жїріс – ґрмелеп жылан да шыєады. Асылы, биіктегі ќыран еѕбегініѕ баєасы артыќ. Тґлеген ќиядан ґтіп, шыѕєа ќонєан ќыран десек, жарасымды болар. Кґзініѕ тірісінде бір жинаєы баспа бетін кґрді деп кезінде естіп едім. Бір кездері «Жалын» баспасыныѕ жоспары бойынша оныѕ таѕдамалы шыєармалары «Таѕ шапаєы» атты жинаєына енбек болатын. Одан бері де аќынныѕ келесі бір жинаєы 1978 жылы жарыќ кґруі керек еді. Жинаќтарыныѕ таєдыры белгісіз – бейхабармын. «Ґлі риза болмай тірі байымайды» деген бар. Тґлегенніѕ біраз ґлеѕдері јріптестерініѕ ќолында болса, ќалталы азаматтар ќол ўшын берер, туєан ауылында ауылдастар ниет танытса, бір кґшені аќын атымен атаса, жарасып-аќ тўрар еді деген тілек айтсаќ ерсі болмас. Бўлайша ой толєаудыѕ да ґзіндік сыры бар. Тґлегенніѕ артында жанашыр тума-туыстары бар-жоєын білмеймін. Бір туысы Жїрсінбай еді, бір јнші ќарындасы болатын – бјрі де баќиєа озды деп естимін. Білетінім: Ќўндыкґл ауылында апажездесі Берік пен Гїлмира бар. Олардан ќандай іс-јрекет кїтуге болар екен? Асылы, аяулы азаматќа лайыќты сый-ќўрмет кґрсету – тірілерге аманат екенін есте саќтасаќ керек... Кей жырдыѕ айќайлаєан кїші басым, Кей жырдыѕ іші - Абай, сырты - Ќасым. Ґлеѕніѕ кґптігіне ќуанысып, Аќынныѕ аздыєына ќысыласыѕ, - демекші, бїгінде «ґлеѕ» де кґп, «аќынсымаќ» та кґп. Наєыз аќын аз. Тґлегендей дара шапќан, топ жарєан аќындарды саєынамыз... Ґрмекшідей ќаптаєан «ґлеѕшілердіѕ» кітаптары Кереку дїкендерінде иін тіресіп тўр. Керек кітапты таппайсыѕ, кґзі тірілер «атаќ» їшін аянып жатќан жоќ. «Тірліктері» тек ґзі їшін єана, «Кґзі жоќтыѕ ґзі жоќ». Аруаќ ґкпесін кімге айтсаќ? Іздеушісі, артында бас кґтерер мўрагері не жанашыр туыс–бауыры жоќ дарындар атаусыз «жоєалып» жатыр. Ардаќты азамат, аяулы аќын Тґлеген Мўќаев бауырымныѕ жеке архивімде саќталєан 5 ґлеѕніѕ «Шілдеде» дегенінен басќасын баспаєа ўсынып отырмын. Аруаєы риза болсын. Осы шумаќтарын оќып, таныстары Тґлегенді еске алсын, ойлансын, толєансын...

Ќайрат ЈБЕН, ЌР Журналистер одаєыныѕ мїшесі, ардагер ўстаз.

Сендерге барам, аєалар! Жарќ етіп ґтер жасын аєалар, Армандай биік асыл аєалар. Сендерге барам мен ылєи, Ойларды серпіп ауыр бір, Оянєым келген сјттерде. Ќол созып ќиял шыѕына, Асыл кґѕілдіѕ нўрына, Боянєым келген сјттерде. Барам мен ылєи сендерге, Јділетсіз бір сґздерге Шыдай алмаєан кездерде, Жылаєым келіп тўрып-аќ, Жылай алмаєан кездерде, Кїйініп кетіп кейде бір, «Ќўдай алмаєан» кездерде. Ой ормандарын кезгенде, Арманды ќуып, ат арып, Шаршаєанымды сезгенде, Ќажет-аќ болєан кездерде. Паналар маєан ыќтарыѕ бір, Сендерге келсем іні боп, Лайыќты аєалыќтарыѕ бўл! Сендерге барам, аєалар! Тулаєан толќын сырымды Аќтарєым келген сјттерде. Ар - намыс алып алќымєа,

Јділ жїректер алдында Аќталєым келген сјттерде. Сендерге барам мен кейде, Бўла кїш тасып кеудемде, Ќабілетіме сенгенде. Сендермен тїсіп бірге мен Ќиындыќ атты безбенге, Кґрсеткім келген кездерде Жанымныѕ сірілігін бір, Сендерге келсем, аєалар, Лайыќты інілігім бўл! Барам мен ылєи сендерге, Ќиялєа толып ґр кеуде, Армандарым бір ґргенде. Бейкїнј, бейнет кґргенге Ќол їшін бергім келгенде. Сендерге барам мен ылєи: Келтіріп жїрсе шјк пенде, Мендегі мынау пјк демге. Ґзегімді ґртеп ґкініш, Ќалєанда кейде јттеѕге. Сезінгім келген сјттерде Азамат ўлылыєын бір, Сендерге барсам таєы да – Лайыќты аєалыќтарыѕ мен Лайыќты інілігім бўл!

Бјйтерек туралы баллада Алай-дїлей арпалысќа толып ќыр, Ќара дауыл соєып тўр. Жел ґтінде – жан ўшырєан бјйтерек, Бір бўтаєы таєы сынєан, Саєы сынєан бјйтерек. Бўтаєын ол байќамады, Байќаса егер ќайтер еді? Јттеѕ, мынау јділетсіз Аяќ асты соєып кеткен дауыл єой! Јншейінде бўтаќ сынбаќ, Сыбдыр еткен жапыраєын байќар еді. Сынып тїскен бўтаєыныѕ Ќасіретін айтар ек, Алаѕ болып, таєы есесін жіберіп Алар ма екен кґк дауылєа бјйтерек. Жел ґтінде жанўшырєан бјйтерек, Бір бўтаєы таєы сынєан бјйтерек. Ґзі-даєы тумысында ќайсар ед, Ќара дауыл ќаћарыѕмен, Одан сайын ќайсар ет.

Биіктен ыєыр ай шыѕєа Ќўшаєын жайып ќўлайды. Аспанєа ќўштар сан шыѕдар Тўєырын аѕсап тўр айдыѕ. Ґмір-даєы осылай: Жалыєар біреу биіктен. Їзілер біреу, досым-ай, Аќсату сынды кїйіктен.

Ертеѕге асыєу Кґѕілім міне, таєы да Сабырлы сазын ўмытты, Шуаќты деген кїннен де Соєатындай бір салќын леп. Елегізи берем ерте-кеш, Ерттей де берем їмітті, Талайы бґлек таѕдарым, Таяуда болар бјлкім деп. Ойнаќтап ґткен ізіне, Сіѕіріп кетер нјр ізгі, Єўмыры ќысќа десек те Жауыннан соѕєы жылєалар. Тјѕір-ау неєып жїрмін мен, Бўл дјурен мјѕгі тјрізді! Кґзімді ашып-жўмєанша Жылдан соѕ артта жыл ќалар. Бейнет ќой мына бейкїндер, Бейдауа кїнге бейнет - ем. Таєатсыз атќан таѕдарда Бўєып та ќалды баќ талай.

Дауылды кїндер алдында Дамылдай тўрсын дей ме екен, Мардымсыз ґткен осынау Марєаулыќ басым шаќтар-ай! Ќанат жоюєа ќалай-аќ Жетпейді дейін келте кїн, Ґзімдей єана талайдыѕ Алып та жатыр сыйын ел. Ќўдірет ґзіѕ деп сенем, Еѕбеккер меніѕ ертеѕім, Із-тїзсіз кеткен кїндердіѕ Ўршыєын алып иірер. Кґѕілім кґптен япыр-ай, Сабырлы сазын ўмытты. Ґркені биік ґзгені Кґргендіктен бе јр кїн бір. Елегізи берем јйтеуір, Оята берем їмітті – Есесі ќайтар ертеѕге Асыєу болар бјлкім бўл...

Ќазанда ќазаќтыѕ классик аќыны Маєжан Жўмабаевтыѕ ґлеѕдер жинаєы татар тілінде жарыќќа шыќты.


10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

5

«Кґѕілашардыѕ» даяшысы мјзірі јзілге толы Алпысбай. тел: 8 (7182) 61-80-20

Агалар

етіѕ езіледі де тўрады, бауыр бјрімізде де бар єой, онда інілерімізді ќаптатып ќойып отырайыќ» дер ме еді кім білсін? Дїрмек енді екі жеп биге шыєуды ойлап, бір тасты оп-оѕай ќўрбандыќќа

айткан екен

Дvрмек-д т а м о л п и -д О

сы Дїрмектіѕ мінезі ќызыќ, саєат кешкі он кезінде їйге келіп тўрєан інісіне јѕкілдей жґнелетіні бар: «Ќайда жїрсіѕ осы уаќытќа дейін, саєаттыѕ неше болєанын білесіѕ бе ґзіѕ?» Інісі мўндайда наразы кейіппен ќарап: «Келе жатырмыз єой енді»-дейді. «Уайымдап отырамыз ќайда жїр? деп». Осы кезде ас бґлмеден кїлімсіреген кїйі Дїрмектіѕ јйелі шыєады да: «Туу, Дїреке-ай, баланыѕ есін шыєарып жібердіѕ єой!»-деп, Дїрмекті бґлмеге ќарай ќаќпаќылдайды. Дїрмектіѕ ґзі де жїк кґлігі сияќты ірі неме єой, јйелі кїліп жїріп, шкаф жылжытќандай жауырынынан итереді. Ќўдая тоба, Дїрмек осы кезде табаныныѕ астында дґѕгелектері бар секілді жылжи жґнелер еді, біраќ, сонда да мойнын артына бўрып, сґйлеп бара жатады: «Ќазір заман деген жаман, кґше толєан бўзаќы, хулиган, маньяк!». Јйелі Дїрмектіѕ бўл сґзіне ішек-сілесі ќатып кїледі: «Жаудыѕ бјрі, јйтеуір, біздіѕ Дїрекеѕді ќаптайды да жїреді». Осы сјтте ол јйеліне ажырая ќарап: «Темекім ќайда?»-дейді. Јйелі алып берген темекініѕ бір талын ерніне ќыстырып, Дїрмек енді балконєа шыєып бара жатады, шыєып бара жатып та кїѕкілдеп сґйлейтін јдеті бар. Аныєында Дїрмек осыныѕ бјрін јдейі істейді. Егер ол інісіне «бір анададан туєан бауырымсыѕ єой» деп, айрыќша жаќсы кґрсе, јйелі «осы сеніѕ-аќ бауырларыѕа бауыр

шала салєан кјнігі дойбышы ќўсап, інісін јйеліне елеусіз єана жылжыта салды. Дїрмек теледидар кґріп отырып, ас бґлмеде јйелініѕ ќайнысына шай беріп жатќанын біліп отырады, біраздан соѕ ґзі де аударылып-тґѕкеріліп ас їйге беттер еді. Дїрмек кіріп келгенде, інісі орнынан ўшып тўрып: «Мына жаќќа шыєыѕыз» дейді. Дїрмек ќолымен отыра бер дегендей белгі береді. Јйелі отаєасына кїлімсірей ќарап: «Шай іш»дейді. «Бір кесе ішейін». Дїрмек бір кесе шайын ішіп, орнынан тўра беріп, ќаќпаєа баспен гол соќќалы жатќан футболистерше інісін басымен нўќып кґрсетіп, јйеліне: «Сабаєы ќалай екен, сўра!»-дейтіні бар еді. Кейде Дїрмек јйелі жанына келгенде, осы сўраќтыѕ жауабын сўрайтыны бар. Мўндайда јйелі: «Бір сабаєынан ќиналып жїр екен, ќўрбымныѕ осыларда істейтін танысы бар еді, ертеѕ ќўрбыма айта ќояйыншы»-дейді. Дїрмектіѕ осыєан кјдімгідей іші жылып отырады. Дїрмектіѕ ауылда жўмыс істейтін јп-јдемі балдызы бар. Сол балдызы кейде ќалаєа їйіне келеді. Дїрмектер тўратын ауданда балдызыныѕ тўрмысќа шыќќан ќўрбысы бар. Балдызы сол ќўрбысына ќыдырып барып келіп, есіктен ене бергенде, Дїрмектіѕ јйелі сіѕлісіне дїрсе ќоя береді: «Туу, ќайда жїрсіѕ осы уаќытќа дейін! Сені уайымдап боламыз!» Мўндайда Дїрмектіѕ балдызыныѕ ќарлыєаштыѕ ќанаты секілді ќастары ќосылып кетеді: «Келе жатырмыз єой енді, їйдіѕ арасы тиіп тўрєан жоќ па?» «Ќыз бала болєан соѕ уайымдаймыз, ќазір заман деген жаман». Мўндайда Дїрмек балдызына ара тїсе кетеді: - «Ау, бјйбіше, ґзіѕ жас болмадыѕ ба? Ќўрбысы болєасын барады да, ќыздардыѕ ґзара јѕгімесі болады». «Ќойшы, осы їйде меніѕ сґзімді сґйлейтін адам жоќ!» Дїрмектіѕ јйелі осылай деп, ќабаєын шытып, жуынатын бґлмеге кіріп кетер еді. Ол јйелініѕ мінезіне ќарќ-ќарќ кїліп,

теледидар кґруге кетеді. Біраздан соѕ Дїрмек аударылып-тґѕкеріліп ас бґлмеге бара жатады. Жездесін кґрген балдызы: «Келіѕіз, бізбен бірге шай ішіѕіз» деп ќиылатыны бар. «Бір кесе ішейін». Ол осылай деп отыра беріп, јйелі мен балдызына кезек-кезек ќарап: «Екеуіѕ ўќсайсыѕдар» дейтіні бар. «Ќойшы, ќайдаєы ўќсаєан», дейді мўндайда јйелі. - Сіѕлім анама ўќсаєан, мен јкеме тартќанмын». - Жоќ, кґздеріѕде бір ўќсастыќ бар- дейді Дїрекеѕ. Сонан-соѕ балдызына ќарап: «Сен де јпкеѕе ўќсап сўлу болып ґсіп келе жатыр екенсіѕ» деуші еді. Осы сґзді ќашан айтар екен деп кїтіп отырєан балдызы сыѕєырлап тўрып кїледі: «Жездем јпкеме жаєынып жатыр». Сіѕлісініѕ сґзіне Дїрмектіѕ јйелі езу тартады, ал Дїрекеѕ болса ыржия кїледі. Кейде јйелі анасымен телефон арќылы сґйлесіп тўрып, јлденеге ренжігендей асыєыс ќоштасып, трубканы тастай салып: «Туу, мамам да ќызыќ осы, ґзініѕ тїсінігінен ґзгерте алмайсыѕ» дейтіні бар. Осы кезде Дїрмек оќып отырєан газетін былай ысыра салып: «Ау, мамаѕа ренжігеніѕе жол болсын, ўят-таєы, їлкен кісі болєасын біледі де, ќой, ертеѕ ґзіѕ ќайта телефон соќ!» дейтіні бар. Мўндайда јйелі: «Ќойшы, осы сен, меніѕ сґзімді сґйлеудіѕ орнына, мамамды жаќтап ґліп бара жатырсыѕ єой, ґзіѕ бір жаєымпаз кїйеу бала болдыѕ єой, тіпті» дейтін. Дїрекеѕ ызалы кейіппен орнынан тўрып: «Кім жаєымпаз?» дейді. «Сен жаєымпаз». «Мен бе жаєымпаз?» Дїрмек ґз кеудесін ґзі саусаєымен тїртіп кґрсетеді. «Иј, сен». «Кґрсетейін саєан жаєымпазды!» Дїрмек јйелін ќўшаќтай алысып тґсекке ќўлар еді. Дїрмектіѕ «кґрсеткені» сол јйелініѕ мойнынан ќытыќтап сїйіп кете ме-ау немене? Јпенді Дїрмекті јртіс дейін десеѕ, ќулыќ-сўмдыєы жоќ, жўртќа «болсын» деп тўрєан бір аќкґѕіл пенде, ал јртіс емес дейін десеѕ, істейтіні јлгі. Білмеймін осыдан ба, жўрттыѕ бјрі Дїрекеѕніѕ шаѕыраєын тату отбасы деп жїр єой, јйтеуір.

Дїбірлі тойда бір асаба: - Ќўрметті той ќонаќтары, алдарыѕызєа ас ќойдыќ, екі ќолды бос ќойдыќ. Дастарќандаєы асты кезінде ата-бабаларымыз немісті ќалай ќырса, солай жапыра жеп отырыѕыздар! - депті. Содан той тарќар шаќта бір апамыз ќолында тырсыйєан екі пакеті бар шыєып бара жатса керек. Асаба: - Јже, мынауыѕыз не? - Е, ќараєым, бўлар пленге тїскен немістер єой-депті!

Ішпейді Жјкеѕ ішпейді, Алдында ќўс болып ўш мейлі. Талайлар кїштейді. Мейлі жыла, кїл мейлі, Сґзбен тістейді, Дјрі ішіп, Ортаєа тїс дейді. Емделу дегенді білмейді. Жалынып алдына, Тізерлеп тїс мейлі, Ал араќты ќотарады, Ішпейді. Ґзінше сес кґрсетіп, Денсаулыќќа пайдалы, Сґзбен тау ќопарады. Болмаєанда аузыѕды шай кјні, Бойдан ќалєаны ет пен тері, Тіпті, титтей жўтшы, - деп, Арматура жоталары. Їш саєат кїтші, Ішпейді. Алдаєанєа тїспейді, - Ґзіѕ сау боласыѕ, Тјбетіѕ ашылып, Тамаќќа жау боласыѕ. Тартып жібер Соѕынан, Бір жўтым су «артып» жібер, Десеѕіз, Дайын тўрса да кесеѕіз, Ішпейді. Ґзінікін істейді. - Бар адам ќарап тўр, Мыќтыєа балап тўр. Бјрі ішінен Жїзге дейін санап тўр. Тым болмаса дјмін ал, Ќасиетін танып ал. Бўл ґте пайдалы, Ішкендер, Гїлдей жайнады. Ал, кјні! Ґѕешіѕе сал, кјні, Деп талай ќыстайды. Ґздері ішіп, Жолын нўсќайды... Ішпейді. Тўєырынан тїспейді. - Жўртыѕды сыйламадыѕ, Ќасарысып, Жїреккке ши ќададыѕ. Ќалайша, Жылы кґѕіл ќимаєаныѕ!? Ішпесеѕ, Мен ќатты ќиналамын, деп кґзге жас алады. Кейбіреу ќорќытып, Ќолына тас алады, «Сарыарќа самалы», Ішпейді. 27 мамыр, бейсенбі, 2004 жыл.

Єабиден ЌОЖАХМЕТ.

Мейрам кїні

Пленге тїскендер

Єалымбек ЖЎМАТОВ

Екі јйел јѕгімелесіп отыр. - Меніѕ кїйеуі м ќазір дўрысталды, араќ ішу ін ќойды. Тек мейрам кїндері, кейде тойда, кейде достарыме н балыќќа барєанда єана ішеді. Сол кезде кїйеуі келіп ќалады... - Јй, ќатын, бїгін ќандай мейрам? - Бїгін ешќандай мейрам емес... - Олай болса, мен балыќќа кеттім...

Несібеден ќаєылу Ќыз жїріп жїрген жігітіне: - Жаным, туєан кїніме ќандай сыйлыќ жасайсыѕ? - Їлпілдеген бетіѕнен сїйемін. - Ал, мен рўќсат бермесем ше? - Онда жїре бер сыйлыќсыз.

аб ба т

М ах н ќызєа бір Кґптен бері таниты іпті. дір біл ігін нд еті сїй жігіт Жібектен де - Мен сені Лјйлі мен бетер сїйемін. н де бўрын - О, арам-ай. Мене єой! ен ек н лєа бо ыѕ ќыздар

Ыдыс-аяќ сы лдыры

Жўмыстан м кїйеуіне јйел ас болып оралєан і айєайлай ба стайды. Кї йе уі : - Маша, сен ай та ты ныѕныѕ бјрін ќаєазєа жаз а тўрєанда мін салшы, таѕертеѕ детті тїрде оќ имын.

Ќызылжарда Есіл ґзенінен жыртќыш балыќ табылды. Балыќтыѕ бўл тїрі тек Оѕтїстік Америкада мекен ететін кґрінеді.


6

10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

Ќўжаттарды 140300 Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Баянауыл ауылы, Сјтбаев кґшесі, 45-їй “Баянауыл ауданы јкімініѕ аппараты” ММ мекенжайы бойынша тапсыру керек, аныќтама телефондары: 8 (71840) 9-13-55, 9-11-53 факс: 8 (71840) 9-18-03, электрондыќ пошта мекенжайы: org.abr@pavlodar.gov.kz koshanova.abr@pavlodar.gov.kz 1. Аудан јкімініѕ орынбасары, санаты Е-1 (27-01-02-01). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 115954 теѕгеден 156314 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Аудан јкімі болмаєан кезде оныѕ ґкілеттілігін жїзеге асыру. Ауданныѕ аграрлыќ саласында экономикалыќ реформаныѕ негізгі баєыттарын белгілеу жјне ауданныѕ атќарушы органдарыныѕ оны жїзеге асыру жґніндегі ќызметін їйлестіру. Аймаќты дамыту баєдарламасына сјйкес Баянауыл мемлекеттік ўлттыќ табиєи паркініѕ, ґртке ќарсы кїрес бґлімініѕ, ауа райын баќылау станциясыныѕ, экология, табиєатты пайдалану мен ќоршаєан ортаны ќорєау, орман, су шаруашылыєы, жануарлар дїниесі мен балыќ ќорын ќорєау жјне дамыту, табиєат апатымен кїрес мјселелері. Тўрєын їй коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары, сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс, жер ќатынастары, кјсіпкерлік жјне ауыл шаруашылыєы, ветеринария бґлімдерініѕ жўмыстарын їйлестіру, АШМ аумаќтыќ басќармасы, меншік нысанына ќарамастан ґндіріс орындарыныѕ жјне шаруа ќожалыќтарыныѕ, ауылдыќ несиелік серіктестігініѕ, электр жїйесі, телекоммуникация торабыныѕ, тґтенше жаєдайлар мекемелерімен ґзара ќызметті їйлестіру, Майќайыѕ кенті мен Баянауыл ауылыныѕ аббаттандыру мјселесін баќылау. Кјсіпкерлікті ќолдау, дамыту жјне ќорєауєа баєытталєан мемлекет саясатын ауданда іске асыру. Индустрия, ґндіріс инфраќўрылымы кјсіпорындарын дамыту жјне заман талабына сай жетілдіру. Жер ќойнауы байлыќтарын пайдалану. Жетекшілік ететін саласына байланысты аудан јкімініѕ жанындаєы комиссиялардыѕ жўмыстарын їйлестіру. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштеріне уаќытымен жауап беру. Іс ќаєаздарын мемлекеттік тілде жїргізу. Ќызметін болжай жјне жоспарлай білуі тиіс. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін ўстану. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: жоєары білім (мемлекеттік басќару, заѕгерлік, ауылшаруашылыќ, техникалыќ, экономикалыќ.). Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес; 2) жоєары оќу орынынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе

Мемлекеттік орган атауы: «Павлодар облысыныѕ дене тјрбиесі жјне спорт басќармасы » ММ, Ќазаќстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар ќаласы, 1 Май кґшесі, 170 їй, тел.: 8 (7182) 619400, факс: 8 (7182) 619150, e-mail: pavlodaroblsport@ mail.ru. Бос лауазымдардыѕ атаулары: 1) Спорт бґлімініѕ бас маманы (D-O-4) санаты. Мемлекеттік ќызметтегі жўмыс ґтіліне байланысты лауазымдыќ еѕбекаќы мґлшері 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Білімі – жоєары (педагогикалыќ, дене тјрбиесі, мемлекеттік жергілікті басќару). Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi (педагогикалыќ, дене тјрбиесі) барларєа рўќсат етiледi. Функционалдыќ міндеттері: Спорт тїрлері бойынша федерациялармен, спорт клубтары, ЇЕЎ-мен жўмысты ўйымдастыруєа жауапты. Ґтілетін жарыстарды афиша, буклеттер, баєдарламаларды јзірлеу жјне ќамтамасыз етуге жауапты. Бґлімніѕ ґткізетін барлыќ іс-шараларына бўйрыќтар, басќарманыѕ фирмалыќ бланкілері, ќўттыќтау сґздері, ќўрмет грамоталары, марапаттау ќаєаздарын јзірлеуге жјне теруге жауапты. Жыл сайынєы облыстыќ спорттыќ-бўќаралыќ ісшаралардыѕ кїнтізбелік жоспарын јзірлеуге жауапты. Басќарманыѕ облыстыќ комиссия отырысына ґз ќўзыреті бойынша материал дайындайды . Спорттыќ жарыстардыѕ ќатысушыларын ќонаќ їйлерде, профилакторийлерде орналастыруына, сонымен ќатар оларєа медициналыќ ќызмет кґрсетуге жауапты. Спорттыќ-бўќаралыќ іс-шаралардыѕ ашылу жјне жабылу рјсімдерін, сценарийлерін јзірлеуді жїзеге асырады жјне спорт єимараттарын дайындауєа жауапты. Келесі спорт тїрлерініѕ дамуын баєыттайды: баскетбол, кґркем гимнастика, спорттыќ гимнастика, їлкен теннис, футбол, шайбалы хоккей, футзал,

РЕСМИ БҐЛІМ

www.saryarka-samaly.kz

“Баянауыл ауданы јкімініѕ аппараты” мемлекеттік мекемесі «Б» корпусы јкімшілік мемлекеттік бос лауазымы орнына конкурс жариялайды. єылыми дјрежесініѕ болуы; 3)мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес; 4)осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі тґрт жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес. 2. Аудан јкімініѕ орынбасары, санаты Е-1 (27-0102-02). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 115954 теѕгеден 156314 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Ќаржы, экономика салаларыныѕ жўмысын жоспарлау, олардыѕ ќызметіне жетекшілік ету. Жергілікті бюджет ќаржыларыныѕ жиналуы мен игерілуіне талдау жјне оєан баќылау жасау; бюджеттік баєдарламалардыѕ орындалуын баќылау. Аймаќты дамыту баєдарламасы бойынша халыќ банкі филиалыныѕ жўмысын, почта байланысы, ќаржы, экономика жјне бюджеттік жоспарлау, ќазынашылыќ бґлімдерініѕ, бюджеттік комиссияныѕ жўмыстарын їйлестіру; Ауданда ґтетін мемлекеттік сатып алулар мен мемлекеттік сатып алу (ГЗ) есептеріне мониторинг-талдау жїргізу. Ауданныѕ салыќ басќармасымен ґзара жергілікті салыќтардыѕ жиналуына талдау жасау. Жетекшілік ететін саласына байланысты аудан јкімініѕ жанындаєы комиссиялардыѕ жўмыстарын їйлестіру. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштеріне уаќытымен жауап беру. Іс ќаєаздарын мемлекеттік тілде жїргізу. Ќызметін болжай жјне жоспарлай білуі тиіс. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Арнамыс кодексін ўстану. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: жоєары білім (мемлекеттік басќару, ќаржылыќ, экономикалыќ). Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: 1)мемлекеттік ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес; 2)жоєары оќу орынынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе єылыми дјрежесініѕ болуы; 3)мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес; 4)осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі тґрт жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы»

Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. 3. Жалпы бґлімніѕ бас маманы, Е-4 санаты (2701-08-02-02) (уаќытша, негізгі ќызметкердіѕ бала кїту бойынша демалысы кезінде). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 59578 теѕгеден 80719 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Кіріс жјне шыєыс ќўжаттарды тіркеу, ќўжаттармен жўмыс жїргізуге жјне олардыѕ орындалуына баќылау жўмысын жїргізеді. Аудан јкімдігі мјжілістерініѕ кїн тјртібі дайындап, хаттамасын жїргізу, ќаулыларын тіркеу. Јкімдік мјжілісіне ќўжаттардыѕ сапалы дайындалуын ќадаєалау. Аудан јкімініѕ ґкімдері мен шешімдерін тиісті мемлекеттік мекемелерге уаќытында жеткізу. Электронды байланыс арќылы ќўжат айналымын ќамтамасыз ету; облыс јкімі аппаратынан тїскен ќўжаттарды электронды тїрде тіркеу, ќўжаттардыѕ кґбейту-кґшіру техникасымен жўмыс жїргізу; Ќўжаттардыѕ номенклатурасын дайындау жјне осыєан сјйкес жўмыс жїргізілуін ќамтамасыз ету. Аудандыќ аумаќтарды дамыту баєдарламасыныѕ бґлімге ќатысты тармаќтары бойынша жўмыс жїргізу жјне есептерді тапсыру. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ, Парламент Мјжілісініѕ жјне Мјслихат депутаттарыныѕ, ауыл јкімдерініѕ сайлауын ґткізу жґніндегі ўйымдастыру жўмыстарына ќатысу. Ауылдыќ округтер мен Майќайыѕ кенті јкімі аппараттарына жјне жеке бґлімдерге јдістемелік кґмек кґрсету, бґлім меѕгерушісініѕ жекелеген тапсырмаларын орындау. Ќызметін жоспарлай білуі тиіс. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштеріне уаќытымен жауап беру. Іс ќаєаздарын мемлекеттік тілде жїргізу. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін ўстану. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: жоєары білім (мемлекеттік басќару, педагогикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, экономикалыќ, ауыл шаруашылыќ) немесе ортадан кейінгі білім (педагогикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, экономикалыќ, ауыл шаруашылыќ). Жўмыс тјжірибесі: мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі.

«Павлодар облысыныѕ дене тјрбиесі жјне спорт басќармасы» ММ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа конкурс жариялайды жаєажай футболы, акробатика, акробатикалыќ жолда секіру, регби, спорттыќ би, шейпинг бодибилдинг, таэквондо, джиу-джитсу, кикбоксинг, муайтай, каратэ тїрлері. Тексерілетін спорт тїрлері бойынша мониторинг жјне баќылауды жїзеге асырады. Спорт тїрлері бойынша кешенді республикалыќ жарыстарєа облыстыѕ жастар, жасґспірімдер ќўрама командаларыныѕ ќатысуы їшін олардыѕ дайындыќтарын жїзеге асырады. Мемлекеттік ќызмет кґрсету бойынша ісшараларды жїзеге асырады. Басќарма басшысыныѕ тапсырмасы бойынша аєымдаєы корреспонденцияны ќарайды жјне оларєа жауаптар јзірлейді. Басќарма басшылыєы мен бґлім басшысы таєайындайтын басќа да ґкілеттіктерді жїзеге асырады. 2) Ўйымдастыру-баќылау жўмысы бґлімініѕ бас маманы (D-O-4) санаты. Мемлекеттік ќызметтегі жўмыс ґтіліне байланысты лауазымдыќ еѕбекаќы мґлшері 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. білімі – жоєары (педагогикалыќ, дене тјрбиесі, заѕгерлік, мемлекеттік жергілікті басќару). Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi (педагогикалыќ, дене тјрбиесі, заѕгерлік) барларєа рўќсат етiледi. Функционалдыќ міндеттері: Басќарманыѕ баќылаудаєы ќўжаттарымен жўмыс жїргізеді жјне аталєан ќўжаттардыѕ орындалуы бойынша кїнделікті талдау јзірлейді. Облыс јкімініѕ баспасґз ќызметімен жјне спорттыќ жаѕалыќтар туралы облыс јкімініѕ сайты мен БАЌ ўдайы хабарлама беру арќылы БАЌ тілшілерімен жўмыс їшін жауапты. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерімен жўмыс жїргізеді, ќўќыќтыќ статистика басќармасына жјне облыс јкімі аппаратыныѕ азаматтардыѕ ґтініштерімен

«Асет» ЖШС конкурстыќ басќарушысы, заѕды мекен-жайы Павлодар облысы Успен ауданы, Ковалевка а., СТН 451100001536, борышкерініѕ мїлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттыќтыѕ жїргізілетіндігі туралы хабарлайды, ол Павлодар ќ., Ак.Сјтбаев к-сі, 136-їй., 311-кеѕсе, тел.: 87015275921 мекен-жайы бойынша 2013 ж. 4 ќыркїйекте саєат 11.00-де ґткізіледі. Борышкердіѕ негізгі ќызмет тїрі: жер телімдерін ґѕдеу. Мїлік сауда-саттыќќа бiр лотпен ќойылады. №1 Лот – жер телімі, кадастрлыќ № 14-212-134-001, 5.48 га ауданымен, Павлодар обл. Успен ауданы, Тобылжан а. Мекен-жайы бойынша орналасќан, голланд јдiсімен, бастапќы баєасы - 500,0 мыѕ.теѕге, еѕ тґменгі баєасы - 250, 0 мыѕ теѕге. Кепілдік жарна ЖСН 600804301074, KZ 898560000004660017 «БанкЦентрКредит» АЌ ПФ лоттыѕ бастапќы баєасыныѕ 10% мґлшерінде тґленеді. Ґтiнiмдер ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысуєа тiлек бiлдiрушi тўлєаларды тiркеу осы хабарлама жарияланєан кїннен кейінгі кїннен бастап Павлодар ќаласы, Ак.Сјтбаев к-сі, 136-їй,. 311 - кеѕсе, тел. 87015275921 мекенжайы бойынша жўмыс кїндері саєат 09.00-ден 18.00-ге дейін ќабылдайды, тїскі їзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін. Ґтiнiмдерді ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысушыларды тіркеу сауда-саттыќ басталєанєа дейiн бiр саєат бўрын аяќталады. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін ќўжаттар ґзімен не їшінші тўлєаныѕ ґкілеттігі бойынша ґкілдігі тиісті тїрде ресімделген болса сауда-саттыќты ўйымдастырушыєа ўсынылады. Ќосымша аќпаратты Павлодар ќаласы, Ак.Сјтбаев к-сі, 136 - їй, 311- кеѕсе. Тел. 87015275921 мекенжайы бойынша алуєа болады. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар «ЌР ЌМ Дјрменсіз борышкерлер жўмыс комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» ММ Павлодар ќ, Жеѕіс алаѕы, 5а, 313 - каб, Тел 8(7182)32-01-40, эл.пошта knd_pavl@at.minfin.kz мекен-жайы бойынша жўмыс кїндері сає. 9.00-ден 18.30-єа дейін ќабылданады, тїскі їзіліс сає.13.00-ден 14.30-єа дейін.

жўмыс жґніндегі бґлімге есепті јзірлеу жјне ўсыну їшін жауапты. Кіріс пен шыєыс ќўжаттаманыѕ тіркелуін ґткізеді жјне ЭЌАБЖ-де басќарма ќўжаттарыныѕ сапалы ґѕделуі їшін жауапты. Облыс јкіміне, јкімніѕ баќылайтын орынбасарына, басќа тўлєаларєа аппарат мјжілістеріне материалдар мен ќўжаттарды јзірлеу їшін аќпаратты жинаќтауды, ќорытуды жјне талдауды жїзеге асырады. Ќўќыќтыќ жјне нормативтік ќўќыќтыќ актілер жобаларын јзірлеуді жјне келісуді жїзеге асырады. Басќарма басшылыєыныѕ тапсырмасы бойынша аєымдаєы корреспонденцияны ќарайды, ал ќажет болєанда оєан жауап јзірлейді. Бос лауазымдарєа конкурс ґткізу кезінде жјне басќарманыѕ мемлекеттік ќызметшілерін аттестаттау кезінде комиссия хатшысы болып табылады. Басќарма басшылыєымен жјне бґлім басшысымен белгіленетін басќа ґкілеттіктерді жїзеге асырады. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер;

Компьютерде Word, Excel, E-mail, Internet баєдарламаларымен жўмыс істей білуі тиіс. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын , Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі-Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1)ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2)ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 суретпен осы толтырылєан сауалнама; 3)білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 4)еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5)Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6)Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7)ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені расталєаны туралы сертификат. Конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен–жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїні бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїн ішінде «Баянауыл ауданы јкімініѕ аппараты» ММ-де ґтеді.

Конкурсќа ќатысу їшін тілек білдірген азаматтар «Павлодар облысыныѕ туризм, дене тјрбиесі жјне спорт басќармасы» ММ-не келесі ќўжаттарды тапсырады: - белгіленген нысан бойынша ґтініш; - 3х4 фотосуретімен белгіленген форма бойынша толтырылєан сауалнама; - нотариалдыќ кујландырылєан білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі; - нотариалдыќ кујландырылєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; - 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау Министрлігініѕ бўйрыєымен бекітілген формасы бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; - Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; - ќўжат тапсыру сјтіне іс-јрекетті ґтуге белгіленген нјтижелерден тґмен емес ќорытындысымен тестілеуден ту туралы сертификатыныѕ болуы. Егер азаматтыѕ еѕбек ґтілі болмаєан жаєдайда еѕбек ґтілін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесін ўсыну ќажет емес. Азаматтар ґзініѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби деѕгейі мен атаєына ќатысты ќосымша аќпараттарды ўсына алады. Ќўжаттарды ќабылдау мерзіміне дейін азаматтар жоєарыда аталєан ќўжаттарды ќўжат тігілетін папкаєа тігіп, ќолдан-ќолєа тапсыру тјртібімен немесе пошта арќылы ўсынады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы жіберген азаматтар, јѕгімелесуге бір жўмыс кїні ќалєанєа дейін ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсыну ќажет. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсынбаєан жаєдайда тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген їміткерлер оларды јѕгімелесуге ґткені туралы мјлімдеген кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде јѕгімелесуден ґтеді. Ќўжаттарды ќабылдау мерзімі: конкурсты ґткізу туралы хабарлануды соѕєы жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїн ішінде.

Конкурсный управляющий ТОО «Асет», юр. адрес: Павлодарская обл. Успенский район, с. Ковалевка, РНН 451100001536 сообщает о проведении торгов по реализации имущества (активов) должника, который состоится 04 сентября 2013 года в 11.00 ч. по адресу: г. Павлодар, ул. Ак.Сатпаева - 136 офис 311, тел. 87015275921. Основной профиль деятельности должника: обработка земельных угодий. Имущество выставляется на торги одним лотом. Лот № 1 – земельный участок, кадастровый № 14-212-134-001 площадью 5.48 га., находящийся по адресу: Павлодарская область, Успенский р-он, с. Таволжан, по голландскому методу, стартовая цена – 500,0 тыс.тенге, минимальная цена 250,0 тыс.тенге. Гарантийный взнос вносится на банковский счет ИИН 600804301074, KZ 898560000004660017 в АО БанкЦентрКредит» в г. Павлодаре в размере 10% от минимальной цены лота. Прием заявок и регистрация участников торгов производится со следующего дня после опубликования настоящего объявления в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Павлодар, Ак. Сатпаева - 136, офис 311, 87015275921. Окончание приема заявок и регистрации участников торгов производится за час до начала торгов. Документы для регистрации в качестве участника торгов представляются организатору торгов лично либо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий по представительству третьего лица. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Павлодар, Ак. Сатпаева - 136, офис 311, Тел. 87015275921. Претензии по организации торгов принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 по адресу: пл. Победы, 5а, каб. 313, Тел. (87182) 32-01-40, филиал ГУ «Департамент Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК Павлодарской области», эл. почта: knd_pavl¬@at.minfin.kz

62-59-24

ЖАРНАМА

65-12-75


ЖАРНАМА

www.saryarka-samaly.kz

ТЕНДЕР ҐТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА «Успен ауданыныѕ ќаржы бґлімі» ММ мемлекеттік мекемелер мен кјсіпорындардыѕ балансында тўрєан Успен ауданыныѕ коммуналдыќ мїлік объектілеріне аукцион ґткізу туралы хабарлайды. Аукцион 2013 жылєы 26 тамызда саєат 10.00де Успен селосы, Ленин кґшесі, 68-їйде ґтеді. Аукционда меншік ќўќыєын сату бойынша сатуды аєылшын јдісімен ќойылады: №1 лот - бўрынєы «Спартак» кинотеатры, жалпы алаѕы 428,8 ш.м., 1967 жылы салынєан, ќўрылыс материалы кірпіш, Успен с, Ленин к, 137 орналасќан («Успен ауданыныѕ мјдениет, тілдерді дамыту, дене тјрбиесі жјне спорт бґлімі» ММ балансында), старттыќ баєасы - 980000 теѕге; №2 лот - Москвич - 412 автомашинасы, мемлекеттік нґмірі S466 AN, 1984 жылы шыєарылєан, Успен с, Петровский к-сі, 17, «Успен ауданыныѕ білім беру бґлімі» ММ балансында, старттыќ баєасы - 20000 теѕге; №3 лот - ГАЗ-53 автомашинасы, мемлекеттік нґмірі 98-65 ПАО, 1991 жылы шыєарылєан, ќозєалтќыш нґмірі 173901, шасси нґмірі 1380597, Константинов с., «Константинов жалпы орта білім беру мектебі» ММ балансында, старттыќ баєасы 30000 теѕге; №4 лот - ГАЗ-52-04 автомашинасы, мемлекеттік нґмірі 85-21 ПАП, 1982 жылы шыєарылєан, ќозєалтќыш нґмірі 0003405, шасси нґмірі 0486797, Константинов с., «Константинов жалпы орта білім беру мектебі» ММ балансында, старттыќ баєасы 30000 теѕге; № 5 лот - Т-40 тракторы, мемлекеттік нґмірі S846 AHD, 1983 жылы шыєарылєан, ќозєалтќыш нґмірі 305800, машина нґмірі 23377, Лозов с., «Лозов жалпы орта білім беру мектебі» ММ балансында, старттыќ баєасы - 15000 теѕге; №6 лот - ЮМЗ-6 л ЭО2621 тракторы, мемлекеттік нґмірі 876 SBA, 1989 жылы шыєарылєан, завод нґмірі 502107, Успен с., Успен ауданы јкімдігі, Успен ауданыныѕ тўрєын їй – коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімініѕ «Успен Ауыз-су» КМК балансында, старттыќ баєасы 30000 теѕге; №7 лот - ЮМЗ-6 тракторы, грейфер, мемлекеттік нґмірі 251 т SСA, 1992 жылы шыєарылєан, завод нґмірі 789508, ќозєалтќыш нґмірі 240088, Успен селосында, Успен ауданы јкімдігі, Успен ауданыныѕ тўрєын їй–коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімініѕ «Успен Ауыз-су» КМК балансында, старттыќ баєасы - 30000 теѕге;

№ 8 лот - ДТ-75М, мемлекеттік нґмірі 878 т SСA, 1992 жылы шыєарылєан, завод нґмірі 864557, ќозєалтќыш нґмірі 86716, Успен селосында, Успен ауданы јкімдігі, Успен ауданыныѕ тўрєын їй – коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімініѕ «Успен Ауызсу» КМК балансында, старттыќ баєасы - 30000 теѕге; № 9 лот - ВАЗ - 21053 автомашинасы, мемлекеттік нґмірі S114 AS, 1993 жылы шыєарылєан, ќозєалтќыш нґмірі 2877338, кузов нґмірі 1395039, Успен селосында, Тјуелсіздіктіѕ 10 жылдыєы к-сі, 10, «Успен ауданыныѕ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ балансында, старттыќ баєасы - 20000 теѕге; № 10 лот - УАЗ-315122 автомашинасы, мемлекеттік нґмірі S935 DA, 2003 жылы шыєарылєан, ќозєалтќыш нґмірі 30066152, шасси нґмірі 31510030576402, кузов нґмірі 31510030028288, Ќаратай ауылында, «Ќаратай ауылы јкімініѕ аппараты» ММ балансында, старттыќ баєасы - 50000 теѕге. № 11 лот - ДТ-75 шынжыр табан тракторы, мемлекеттік нґмірі S667 FHD, 1982 жылы шыєарылєан, завод нґмірі S100275, ќозєалтќыш нґмірі 237725, Тобылжан ауылында, Успен ауданыныѕ «Тобылжан жалпы орта білім беру мектебі» ММ балансында, старттыќ баєасы -30000 теѕге; №12 лот - ГАЗ 31029 автомашинасы, мемлекеттік нґмірі S634 ЇТ, 1992 жылы шыєарылєан, ќозєалтќыш нґмірі 148860, шасси нґмірі 049196, кузов нґмірі ХТН 310290N0049514, Успен селосында, «Успен ауданыныѕ мјдениет, тілдерді дамыту, дене тјрбиесі жјне спорт бґлімі» ММ балансында, старттыќ баєасы - 60000 теѕге. Сауда саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін мыналарды тапсыру ќажет: 1) Ережеге сјйкес нысан бойынша сауда саттыќќа ќатысуєа ґтінім; 2) жеке тўлєалар їшін – жеке тўлєаныѕ паспортыныѕ немесе жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшірмелері, салыстыру їшiн мiндеттi тїрде тїпнўсќасын ўсына отырып немесе кґрсетілген ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан, жеке тўлєаны салыќ тґлеуші ретінде есепке ќойылєанын растайтын салыќ органы берген ќўжаттардыѕ кґшірмелері, сонымен

ТЎСАУКЕСЕР

Ќаржыгерлер туралы кітап

ќатар, есеп шотыныѕ бар екенін растайтын банк аныќтамасы. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жўмыс саєаты ішінде жеке тўлєаєа ќайтарылады; заѕды тўлєалар їшін – жарєы кґшірмесі, заѕды тўлєаныѕ мемлекеттік тіркелгені туралы кујлік, салыстыру їшiн мiндеттi тїрде тїпнўсќасын ўсына отырып немесе кґрсетілген ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан, жеке тўлєаны салыќ тґлеуші ретінде есепке ќойылєанын растайтын салыќ органы берген ќўжаттардыѕ кґшірмелері, сонымен ќатар, банкте аєымдаєы шотыныѕ бар жоєын растайтын банк аныќтамасы. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жўмыс саєаты ішінде жеке тўлєаєа ќайтарылады; 3) кепiлдiк жарнаныѕ аударылєанын растайтын тґлем тапсырмасыныѕ тїпнўсќасы жјне кґшiрмесi. Тґлем ќўжаттарыныѕ тїпнўсќасы сауда ґткізілген соѕ ќатысушыныѕ ґтініші бойынша ќайтарылады. 4) заѕды тўлєа ґкілініѕ ґкілеттілігін кујландыратын ќўжат тїпнўсќасы, сонымен ќатар салыстырып тексерілгеннен кейін ќайтарылатын паспорттыѕ немесе заѕды тўлєа ґкілініѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ тїпнўсќасын ўсына отырып немесе заѕды нотариалды кујландырылєан тўлєа ґкілініѕ паспортын немесе жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґрсетілген ќўжат кґшірмесі. Акционерлiк ќоєамдар олардыѕ акцияларына иелік ететін акционерлік ќоєамдар туралы аќпарат бар акционерлер тізілімінен їзiндi кґшiрменiѕ тїпнўсќасын ўсынады (хабарлама жарияланєан сјтке). Шетелдiк заѕды тўлєалар мемлекеттiк жјне (немесе) орыс тiлдерiне нотариалдыќ кујландырылєан аудармасы бар ќўрылтай ќўжаттарыныѕ кґшірмелерін ўсынады. Сауданы аукционєа ќатысу їшін ґтінімдер ќабылдау орны: Успен с, Терешкова к. 29. Ґткізу ережелері жјне аєылшын сауда јдісімен жеѕімпазды аныќтау шарттары: Аукционшы жекешелендіру нысаныныѕ бастапќы баєасын жјне баєаны арттыру ќадамын жариялайды. Аукционєа ќатысушылар нґмірін кґтере отырып, бастапќы баєаны арттырады, біраќ жарияланєан ќадамнан кем болмауы тиіс. Аукционшы аукционєа ќатысушылардыѕ аукцион нґмірлерін жариялайды, баєаларды бекітеді жјне оны кґтеруді ўсынады. Жекешелендіру нысаны бойынша аукцион ўсынылєан еѕ жоєары баєаєа дейін жїргізіледі. Аукционшы жекешелендіру нысаны їшін неєўрлым жоєары баєа ўсынєан ќатысушыны жариялайды. Аукционшы жекешелендіру нысаныныѕ соѕєы баєасын їш рет ќайталайды жјне басќа нґмір кґтерілмеген жаєдайда балєаны соєып, осы жекешелендіру нысаныныѕ сатылєандыєы туралы жариялайды. Жекешелендіру нысаныныѕ бастапќы баєасын кем

Ас беріледі 2013 жылдыѕ 17 тамыз кїні саєат 12.00-де Баянауыл ауданы Торайєыр ауылыныѕ Мјдениет їйінде Баршимбаев Жолдыбай Сыздыќўлыныѕ ќырќына арналєан ас беріліп, дўєа оќылады.

Жанўясы, туєан-туысќандары. ЌР Ќаржы министрлігі Ќаржылыќ баќылау комитетініѕ Павлодар облысы бойынша инспекциясында кґп жылдар бойы ќызмет атќарып, адал еѕбегімен елге танылєан баќылаушытексерушілердіѕ еѕбек жолына арналєан кітап жарыќќа шыќты. Осыєан орай јр жылдары инспекцияда ќызмет еткен ардагерлердіѕ, облыстыќ басќармалар басшыларыныѕ ќатысуымен кітаптыѕ тўсаукесері ґтті. Ардагерлерге кітаптар табыс етілді. Кітапта еліміз тјуелсіздік алєан жылдардаєы инспекцияныѕ ќалыптасуы мен дамуы ауќымды сипатталады. Сонымен ќатар, оныѕ жан-жаќты ќызметі ќамтылєан. Јр жылдары инспекцияда ќызмет атќарєан ќаржылыќ баќылау жїйесі ардагерлерініѕ ќиындыєы мен ќызыєы ќатар жїрген кезеѕдер туралы жазылєан естеліктері де берілген. Бўл кітап ќаржылыќ баќылау жїйесі ардагерлерініѕ адал еѕбегі болашаќ ўрпаќќа, жас ќаржыгер мамандарєа їлгі-ґнеге болсын деген ниетпен јзірленді. Игі істі ќолєа алуєа инспекция ардагерлерлері мен мўнда ќазір жўмыс жасап жатќан ќызметшілер ўйытќы болды. «Жўмыла кґтерген жїк жеѕіл» демекші, олар осы кітапты аз єана уаќыт ішінде жарыќќа шыєаруєа бір адамдай атсалысты. Сондай-аќ, кітапты ќўрастыруєа ќаржылыќ баќылау жїйесініѕ былтыр аталып ґткен 20 жылдыќ мерейтойы да себеп болды. Кітап ґз еѕбек жолын ќаржы саласына арнаєан немесе осы жолды таѕдаєан жас мамандарєа ќызєылыќты болады деген сенімдемін.

Ќ.АСАНОВ, ЌР Ќаржы министрлігі Ќаржылыќ баќылау комитетініѕ Павлодар облысы бойынша инспекциясыныѕ басшысы. Павлодар облысы ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ 2013 жылєы 24 маусымдаєы шешімімен «СК Транзит» ЖШС, БСН 100140001120, заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеуге алу туралы 2010 жылєы 05 ќаѕтарда берілген кујлік №1419-1945-16-ЖШС, (Екібастўз ќ., Мјшћїр Жїсіп к-сі, 75-78), Екібастўз ќаласы бойынша конкурстыќ ґндірістіѕ ќозєалуымен банкрот болып танылды. Барлыќ шаєымдар хабарландыру жарияланєаннан кейін 2 ай бойы Павлодар ќаласы, Сормов кґшесі, 5, 21-пјтер мекенжайы, (87182) 55-97-13 телефоны бойынша ќабылданады. Решением СМЭС Павлодарской области от 24.06.2013 г. ТОО «СК Транзит», БИН 100140001120, св-во о гос. регистрации юр. лица №1419-194516-ТОО от 05.01.2010 г., (г. Экибастуз, ул. Машћур Жусупа, 75-78), признано банкротом с возбуждением конкурсного производства по г. Экибастузу. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Сормова, 5, кв. 21, тел. (8 7182) 55-97-13.

10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

ХАБАРЛАНДЫРУ Павлодар облысы јкімдігініѕ 2013 жылєы 29 шілдедегі “Аќсу ќаласыныѕ емдеу-алдын алу ўйымдарын ќайта ўйымдастыру туралы” №274/8 ќаулысына сјйкес Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы “Аќсу ќаласыныѕ емханасы” коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны барлыќ несие берушілер мен мїдделі тўлєаларды Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы “Аќсу орталыќ ауруханасы” коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорнына ќосу жолымен ќайта ўйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Барлыќ арыздар мен талаптарды келесі мекен-жай бойынша жолдауды сўраймыз: 140100, Ќазаќстан Республикасы, Павлодар облысы Аќсу ќаласы Ленин кґшесі, 31-їй. Павлодар облысы јкімдігініѕ 2013 жылєы 29 шілдедегі “Аќсу ќаласыныѕ емдеу-алдын алу ўйымдарын ќайта ўйымдастыру туралы” №274/8 ќаулысына сјйкес Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ “Аќсу ќаласыныѕ жедел жјне ќауырт медициналыќ жјрдем станциясы” коммуналдыќ мемлекеттік ќазыналыќ кјсіпорны барлыќ несие берушілер мен мїдделі тўлєаларды Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы “Аќсу орталыќ ауруханасы” коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорнына ќосу жолымен ќайта ўйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Барлыќ арыздар мен талаптарды келесі мекенжай бойынша жолдауды сўраймыз: 140100, Ќазаќстан Республикасы, Павлодар облысы Аќсу ќаласы Ќамзин кґшесі, 53-їй. К.Ж. Рахимов ЖК-ныѕ (ЖСН 590818300038) жойылуына байланысты шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап бір ай бойы 8(7187)77-29-33 телефоны арќылы ќабылданады. Утерянный договор купли–продажи дома № 0079728 от 11.10.2002 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Новосибирская, 65, выданный на имя Леонида Евгеньевича Борисова и Ларисы Николаевны Борисовой, считать недействительным.

7

дегенде екі ќатысушы баєаны арттырудыѕ кемінде екі ќадамына артќан жаєдайда єана ґткізілген болып саналады. Ґткізу ережелері жјне голланд сауда јдісімен жеѕімпазды аныќтау шарттары: Аукционшы жекешелендіру нысаныныѕ бастапќы баєасын жариялайды жјне жаѕа баєаны жариялай отырып, оны мјлімделген ќадаммен тґмендетеді. Аукционшы баєа жарияланєан кезде аукцион нґмірін бірінші кґтерген ќатысушыныѕ нґмірін атайды жјне балєаны соєып, осы жекешелендіру нысаны бойынша оны жеѕімпаз деп жариялайды. Егер аукционшы жекешелендіру нысаныныѕ еѕ тґменгі баєасы жарияланєанда ќатысушылардыѕ бірде біреуі аталєан жекешелендіру нысанын сатып алуєа ниет білдірмесе, онда бўл жекешелендіру нысаны аукционнан алынып ќалады. Егер баєа жарияланєан сјтте екі немесе одан да кґп нґмір бір мезгілде кґтерілсе, онда аукционшы баєаны жеѕімпаз айќындаєан сјтке дейін белгіленген ќадам кґлемінде кґтере бас-тайды. Жарияланєан ќадам аукционныѕ голланд јдісі бойынша белгіленген ќадамєа, біраќ ўлєайту жаєына теѕ болады. Егер баєаны арттыру кезінде ґз нґмірлерін бір мезгілде кґтерген аукционєа ќатысушы тўлєалардыѕ бірде-біреуі оны арттырыл-єан баєа бойынша сатып алуєа ниет білдірмесе, онда аукционшы жеребе тастау рјсімін ќолданады. Кепілді жарна – жеке немесе мемлекеттік емес заѕды тўлєа саудаєа ќатысу їшін салатын жекешелендірілетін нысанныѕ бастапќы баєасынан 15% мґлшеріндегі аќшалай сома; Бір кепілдік жарна бір нысанєа арналєан саудаєа ќатысуєа мїмкіндік береді. Аукцион ґткізілетіні туралы ќосымша аќпаратты мына телефондар 8(71834)9-16-41, 9-18-39 арќылы алуєа немесе www.gosreestr.kz. сайтында танысуєа болады. Кепілдік жарнасы 2013 жылдыѕ 23 тамызы кїні саєат 18.30-дан кешіктірілмей тґленеді. Аукционєа ќатысу їшін жекешелендіру нысандарын сату Ережелеріне сјйкес арнаулы їлгідегі ґтінім толтырылады. Кепілдік жарна тґлеу їшін реквизиттер: «Успен ауданыныѕ ќаржы бґлімі» ММ депозиттік шоты KZ 610705034523013006 Павлодар облысы бойынша ќазынашылыќ департаментініѕ Успен аудандыќ ќазынашылыќ басќармасы KKMFKZ2A, СТН 451100210241. Сауда ґткізу шартымен танысу, саудаєа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттармен ґтініштерді ќабылдау жјне кепілдік жарнаныѕ тґленгені туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі, сонымен бірге, ќатысушыларды тіркеу мына мекен-жайда ґткізіледі: Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен селосы, Терешкова к-сі, 29, сауда ґткізу туралы хабарлама жарияланєан кїннен басталады жјне сауда ґткізуге дейін бір жўмыс кїні ќалєанда аяќталады.

Еске алу

Еркін Бопан Зейноллаўлы Нўралиновты еске аламыз Асќар таудай ардаќты јкеміз Бопан Еркінніѕ фјниден баќиєа аттанєанына жыл толып отыр. Бір жыл ґтті асќар тауым кеткелі, Тґрт жыл ґтті анамыз фјниге кґшкелі, Јр кїнім саєынышпен ґткенімен, Жїрегім “Јке” деп соєады јлі. Јн саламын саєынєанда ґзіѕді, Жебеп жїрші, јке, жалєыз ќызыѕды, Ґзіѕ едіѕ мына ґмірде тірегім Жалєап келем Алла берген ізіѕді. Еске алушылар: балалары: Ќымбат-Серік , Іргебай-Айнагїл, Серікбай-Баќытгїл, Нўрлан-Бибигїл, Сансызбай–Јсем, Сјрсенбай-Јсел, немере–жиендері жјне туєан–туыстары.

2013 жылдыѕ 17 тамызы кїні сає. 12.00–де Ќаратай ауылында Бопан Зейноллаўлы Еркінніѕ жылына арналып ќўран баєышталып, ас беріледі.

Еске алу

Асќар Байболатўлын еске аламыз! Осыдан бір жыл бўрын фјниден баќиєа аттанєан ќимас жан: бірімізге ардаќты туыс, біреуіне адал жар, балаларына ќамќор јке болєан Асќар Байболатўлы Тґлендинді еске аламыз. Арамыздан ерте кеттіѕ, туысым-ай, Басќа тїскен ќазаныѕ ауырын-ай. Алланыѕ бізге жіберген сынаєы деп, Таєдырдыѕ салєанына кґнеміз єой. Ќол созєан армандарыѕ кґп еді, Жете алмай сол арманєа кете бардыѕ. Бос орныѕ толар емес сен кеткелі, Ќаѕырап ќалды јкеніѕ шаѕыраєы. Жатќан жеріѕ сеніѕ жарыќ болсын, Жамылєан топыраєыѕ мамыќ болсын. Иман болып јрдайым жолдасыѕ, Жўмаќта болсын мјѕгі жаныѕ сеніѕ.

Еске алушылар: апа-жезделері: Елубай-Дамежан, Бјкі-Гїлнар, жары - Дјметкен, балалары - Зура, Лаура, Јсемгїл, жиендері.

2013 жылдыѕ 17 тамыз кїні саєат 15.00-де Аќсу ќаласыныѕ мешітінде Асќар Байболатўлыныѕ жылына арналєан ас беріліп, дўєа оќылады. БИН 990240004192 ШЖЌ «№2 Павлодар облыстыќ перинаталдыќ орталыќ» КМК-ныѕ ШЖЌ «№1 Павлодар облыстыќ перинаталдыќ орталыќ» КМК-на ќайта ќўрылуына байланысты, несиегерлер мен мїдделі тўлєалардыѕ наразылыќтары жариялау уаќытынан бастап 2 айлыќ мерзімде, Павлодар ќ. Ломов кґшесі, 47/1, тел 34-11-67, индекс 140008 мекен-жайы бойынша ќабылданады.


Талғат МЫҚИ

МӨЛТІЛДЕГЕН ЖАС ТАМАДЫ ГҮЛДЕН ДЕ

www.saryarka-samaly.kz

ӨНЕР

Филармония:

алғашқы маусым не берді? Осыдан бір жыл бұрын ашылған облыстық Иса Байзақов атындағы филармония өңіріміздің мәдени-рухани өміріне үлкен олжа алып келді.

Ана, саған шағып тұрмын мұңымды, Ешкім мені түсінгісі келмейді. Құшағыңа қабылдап ал ұлыңды, Қабылдамай қойса, қойсын жер мейлі.

Ақмарал ЕСІМХАНОВА

Иә, онсыз да мына әлемнің боқтығын, Санасына жеткізбейді жүйрік ой. Көре тұра әділдіктің жоқтығын, «Жұмақ» деген жер бетінде дейді ғой. Неге сонша жүдеп кеткен реңің, Көз ілмеген тағдырыңыз қанша атты? Біреулердің босағасы, білемін, Қамсыз тірлік, Ана, сені шаршатты. Арманымды айдалаға тастама, Қиындықты қиялым боп оз, ақ таң. Бұл «жұмақта» бұйырмаған баспана, Бұйырад деп ойламаймын тозақта. Мен жұмақтан туылғанмын бақ дарып, Оған куә аспандағы бір Құдай. Жұмақ деген жатырыңда жатқанын, Әлі ешкім де білмейді екен, сұмдық-ай... Бізге дейін кім көрмеген таршылық, Бізге дейін кім келмеген, кім кетіп? Мен өмірдің жүйесіне қарсымын, Көрінгенге қоятұғын күлкі етіп. Мөлтілдеген жас тамады гүлден де, Ана, сенің көзіңнен жас тамғыш-ай. Жатырыңнан шықпас едім білгенде... Қараңқалғыр дүниенің қарғысы-ай..!

Жалпы, бұл өнер ұжымы сонау қырқыншы жылдары құрылған. Облыстық филармония 1941 жылы Жамбыл атындағы филармонияның филиалы негізінде ұйымдастырылды. Алғашқы кезде құрамында 2 лекциялық-музыка тобы, қазақ музыка лекторийі, байырғы және осы заманғы музыка оркестрі сынды шығармашылық ұжымдар жұмыс істеді. 1974 жылы Қазақстанда камералық музыка фестивалінің ұйымдастырылуы филармония өмірінде елеулі оқиға болды. Сол жылдан бастап «Алтын масақ», «Көктем үні» сынды фестивальдер өткізу дәстүрге айналды. 1971 жылы ұжымға ақын И.Байзақовтың есімі берілді. Кейіннен ол жұмысын уақытша тоқтатты. Тек араға бірнеше жыл салып өз жұмысын қайта жалғастырды. Бүгінде аталған филармония қазақ өнерін насихаттап, аймақтың мәдени өміріне сүбелі үлесін қосуда.

Жеңісті сәттер

«Сарыарқа самалы» газетінің жаңа және бұрынғы нөмірлерін сатып алғыңыз келсе, 8(7182) 61-80-32, 61-80-15 телефон нөмірлеріне хабарласыңыз. Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй.

Міне, филармония алғашқы өнер маусымын тәмамдап, келесі кезеңге жаңа деммен кіріспек. Ұжым директоры, ҚР Мәдениет қайраткері Мұхтар Байжұмановтың айтуынша, алғашқы маусым жемісті һәм жеңісті сәттерге толы болған. Биылғы маусым кезеңінде шығармашылық ұжымымыз екпінді еңбек етті деуге болады. Өнер иелері республикалық және облыстық деңгейдегі мәдени шараларға белсене қатысты. Басты олжамыз – байқаулардағы жеңістеріміз. Мәселен, Астана қаласының 15 жылдығына орайластырылған «Серпер» атты қазақ ұлттық аспаптар оркестрлері арасындағы фестивальде көш бастап, кәсібилігін паш етті. «Нұр» би ансамблі және ұлттық аспаптар оркестрі әлем мәдениетінің орталығы - Францияда өткен «Les Sacres du Folklorе-2013» атты фестивальге қатысып, жүлдемен оралды. Сондай-ақ, филармония құрамындағы шығармашылық ұжымдар мен жекелеген орындаушылар есептік концерттерін сәтті өткізді, - дейді ол. Мұхтар ағамыздың өзі биылғы жылы Эстонияның Таллин қаласында өткен халықаралық фестивальге қатысып, ел намысын абыроймен қорғаған.

Ñàðûàðêà ñàìàëû МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Ресей, Қазақстан, Беларусь, Қытай және Украинаның өнерпаздары бақ сынаған додада М.Байжұманов шетелдік опера арияларын және композитор Төлеген Мұхамеджановтың «Әділдің әні» атты арияны тамылжыта орындап, «Академиялық вокал» аталымы бойынша екінші дәрежелі лауреат атағын қанжығасына байлады. Үстіміздегі жылдың наурыз айында Қостанай, Қарағанды, Астана және Павлодар облыстарындағы филармониялар өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойғаны белгілі. Нәтижесінде шығармашылық байланыстары бекіп, өнер көкжиегі кеңейе түспек. Қазіргі таңда астаналық филармонияның камералық хоры мен жергілікті симфониялық оркестрлер бірлесіп, арнайы жобаны қолға алмақ. Ауқымды жұмыс аясында қос ұжым екі өңірде концерттер ұйымдастырады.

Гобойда кім ойнайды? Облыстық ұжымда қордаланған мәселелер де жоқ емес. Ең басты түйткіл – жеке ғимараттың болмауы. - Мәселен, филармония құрамындағы қазақ ұлттық оркестрі Естай атындағы қалалық мәдениет сарайында дайындалуға мәжбүр. Джаз және орыс ұлттық оркестрлері болса музыкалық колледжді «паналауда». Ал негізгі орналасқан жеріміз - «Шаңырақ» халық шығармашылығы және ойын-сауық орталығының ғимаратында «Нұр» би ансамблі, камералық және симфониялық оркестрлері жұмыс істейді. Сөйтіп, ұжым тарыдай шашылып кетті, - дейді филармония директоры. Білікті мамандарға қатысты мәселе де жоқ емес. Мәселен, симфониялық оркестр ірі концерттік шараларға қатысқан кезде аспап орындаушылары жетіспей қалады. Гобой, ағылшын рожогы, контрабас, фагот аспаптарында ойнайтын музыканттар жергілікті білім беру мекемелерінде даярланбайды. Орындаушыларды Астанадан шақыртуға мәжбүр. - Жалпы, еліміздің өзге өңірлерінде музыканттарды даярлайтын оқу орындарымен келіссіөз жүргізгенде бізге мамандарды баспанамен қамту туралы талап қойылды. Мәселені шешу – болашақтың еншісінде, - дейді М.Байжұманов.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15

Нөмірге қол қойған бас редактордың орынбасары М.Қ.АЯҒАНОВ ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы:

s_samaIy@maiI.ru ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

ЖЫР-ЖАУҺАР

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

10 тамыз, сенбі, 2013 жыл

Суреттерді түсірген - Т.Нұрғазы.

8

Кезекші редактор -

Алпысбай ӘБДІЛҰЛЫ

Қазақтың кемшілігі Алтай мен Атыраудың арасын мекендеген болмысы бөлек қазақ деген ел бар әлемде. Ақ жүректі, ақкөңіл жұртпыз деп жарты әлемге жар салсақ та, қазақты кемсітушілер аз емес. Сорақысы - біздің ел өзін өзгеден жоғары санауды жақтырмайды. «Сын түзелмей – мін түзелмес» дейміз де, өзіміз жайлы орынды-орынсыз пікір айтуға әуеспіз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келгеніне назар салсаңыз, тіпті ғаламторды ашсаңыз да қаптаған Алаш жайындағы «жылауық» дүниелер. Қазақ - жалқау, қазақ - сауатсыз, қазақ - мақтаншақ, қазақ – еліктегіш, тағысын-тағылар. Қарап отырып, «шынымен де осындаймыз ба?» деп қаласыз. Қазақ сауатсыз халық емес. Сауатсыз болса, шетелдік ғалымдар сан жылдар бойы жауабын таба алмаған есепті Асқар Жұмаділдаев секілді Алаштың академигі шешпес еді. Аспан әлемінің тылсым құпиясын түсініп, әр ғаламшарға көз жүгіртумен күннің райын дөп басып айтып, темірқазыққа қарап бағытын айқындайтын «көріпкел» халықты надан деуге аузыңыз қалай барады? Қазақ жалқау жұрт емес. Еріншек, ез халық болсақ, ұшқан құстың қанаты талатын, жүгірген аңның тұяғы тозатын әлемдегі үздік тоғыздыққа енетін жер көлеміне иелік етпес едік. (Бұл әрине, ақкөңілдігіміздің арқасында көршілерімізге «сыйлыққа» берген аумақтан өзімізге қалғаны). Қазақ мақтаншақ халық емес. Бұған дәлелді алысқа бармай-ақ, өңірімізден алып көрейік. Гиннестің рекордтар кітабына жеті рет енген желаяқ жерлесіміз Марат Жыланбаевты күллі әлем біледі. Бірақ, жер шарының шөлейт жерлерін жаяу жүгіріп өткен «екібастұздық Шыңғысханның» кеуде керіп, мақтанғанын көрген емеспіз. Себебі, ол қазақ қой. Қазақ еліктегіш ел емес. «Алты Алашқа жаһандану деген індет келді. Ұлттық менталитеттен алшақтап барамыз. «Сапа түгілі санымыз аз» дейтіндер бар. Бірақ, қазақ отбасындағы адам санын санамаған. «Өмірге бір қозы келсе, бір топ жусан артық өсетінін» айтып, Тәңірдің әр пендеге өзі бұйыртқан несібесі болатындығын меңзеген. Үйдегі бала саны санаулы болса, ұлы Абай: «Атадан алтау, анадан төртеу...» деп, марғасқа Махамбет: «Өтемістен он едік...» деп жырламас еді ғой Күнделікті өмірді айтпағанда мәдени орындарда, тіпті сахнаға жартылай жалаңаш шығып, кино мен бейнебаянға қалай болса солай түсетін батыс елдерінің «Біз азғындап бара жатырмыз» деген сөзін естідіңіз бе? Жоқ. Ендеше, біз неге өзгені зор, өзімізді қор етіп көрсетуге бейім тұрамыз. Қазақ ешкімнен кем емес! Тек «Жамандықты айтпай, жақсылық жоқ» деген қағиданы ұстанған біз үнемі өзімізді төменшіктете береміз. Қазақтың басты кемшілігі – осы!

Бас редактордың орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Денсаулық, білім, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Экономика, саясат, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 2 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2466. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Газета  
Газета  
Advertisement