Page 1

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Звезда ПРИИРТЫШЬЯ 30 января 2014 года, четверг № 11 (18557)

Издаётся с 7 апреля 1918 года http://irstar.kz

åãîäíÿ

Ñ

 ÍÎÌÅÐÅ:

БЮДЖЕТ: налоги пополнят казну

ñòð. 2 ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ: а у нас водопровод... не работет

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñòðîèòü íàäî ñ óìîì

Àêèì îáëàñòè Êàíàò Áîçóìáàåâ ðàñêðèòèêîâàë ìåòîäû ñòðîèòåëüñòâà â Ïàâëîäàðå ðÿäà îáúåêòîâ, êîòîðûå âîçâîäÿò íà ïóñòîì ìåñòå, áåç ïîäâîäà èíôðàñòðóêòóðû. Ïîñåòèâ ñâîáîäíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ çîíó «Ïàâëîäàð» è ñïîðòèâíûé ãîðîäîê «Ñïîðòñèòè Ïàâëîäàð», âåðíåå, èõ ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè, ãëàâà ðåãèîíà ñäåëàë çàìå÷àíèå – çà÷åì âûäåëÿòü ìèëëèîíû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, çàòåì çàòÿãèâàÿ ñî ñðîêàìè èõ ñäà÷è ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

ОБЩЕСТВО: танк вернут на прежнее место

ñòð. 4 ХОККЕЙ: “Иртыш” уверенно обыграл “Горняка”

За месяц Канат Бозумбаев объездил все районы области, выявив наиболее актуальные проблемы сельчан. Последняя же неделя января посвящена знакомству с павлодарскими предприятиями. По плану на это отведено три дня. Первым делом Канат Бозумбаев посетил крупные местные

ПОГОДА

ñòð. 4

По данным сайта gismeteo.ru, сегодня в Павлодаре малооблачно, ночью температура воздуха 33-35 градусов мороза, ветер северный, 1-3 м/с, днем температура воздуха 28-30 градусов мороза, ветер северный, 2-4 м/с.

производства: Павлодарский нефтехимический завод, ТОО «Нефтехим LTD», строительные площадки будущего спортивного городка, завода прокалки нефтяного кокса, СЭЗ «Павлодар» и АО «Каустик». (Окончание на 3 стр.)

Фото Валерия БУГАЕВА

ñòð. 6 РЕПОРТЕР: жизнь в ритме танго

ñòð. 8

31 января в Павлодаре пасмурно, ночью температура воздуха 34-36 градусов мороза, ветер северный, 1-3 м/с, днем температура воздуха 28-30 градусов мороза, ветер западный, 4-6 м/с.


2

http://irstar.kz

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

В В

стране и мире Ãëàâíîå – ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ñòðàíû

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира». Согласно документу, ключевым двигателем модернизации экономики и формирования наукоемкой модели развития станет человеческий капитал страны. Конкурентным преимуществом Казахстана должна стать здоровая демографическая ситуация, обеспечивающая высокий естественный прирост населения. Казахстан будет обладать высоким научным и творческим потенциалом, высококвалифицированными и профессиональными трудовыми ресурсами. В результате реализации концепции Казахстан войдет в 30-ку самых развитых государств мира и станет страной с высоким уровнем благосостояния населения и преобладающей долей среднего класса в его структуре.

Ïðîòèâîñòîÿòü òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó

Председатель Комитета национальной безопасности РК Нуртай Абыкаев доложил Главе государства Нурсултану Назарбаеву о текущей деятельности ведомства и приоритетных задачах на предстоящий период. В ходе встречи обсуждены ключевые направления в сфере обеспечения безопасности граждан и общества, а также меры противодействия международному терроризму и экстремизму. По итогам встречи Президент страны дал ряд конкретных поручений.

Êàðäèîöåíòðû – êàæäîé îáëàñòè

Премьер-Министр Казахстана Серик Ахметов требует, чтобы в каждом регионе страны работал полноценный кардиохирургический центр. Выступая на коллегии Министерства здравоохранения, он подчеркнул, что в 2013 году в Казахстане было проведено 60 тысяч операций на сердце. Тем не менее этого недостаточно, потому что в настоящее время есть потребность еще в 20 тысячах. Кардиоцентры должны быть просторными, комфортными, оснащенными самым современным оборудованием, работать в них должен высококвалифицированный медицинский персонал.

Ñêîëüêî æèâóò êàçàõñòàíöû?

Продолжительность жизни казахстанцев в 2013 году увеличилась на 0,69 года и составила 70,3 года. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Салидат Каирбекова на расширенном заседании коллегии ведомства. По ее словам, в 2012 году этот показатель составил 69,61 года, а в 2011 году – 69,01 года. Средний возраст мужчин в 2013 году составил 65,6 года, женщин – 74,8 года. Разрыв продолжительности жизни женщин и мужчин в Казахстане снизился с 11,63 в 2007 году до 9,2 года в 2013 году. Стоит отметить, что госпрограммой было предусмотрено достижение средней продолжительности жизни в 70 лет к 2015 году. «Для достижения целевого показателя 80 и более лет к указанному Главой государства 2030 году нам необходимо сохранить нынешние темпы естественного прироста», – добавила С. Каирбекова.

Ñîâðåìåííîñòü, òðàäèöèè è îáû÷àè

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы объявил 2014 год годом «Дiн мен Дастур» (Год взаимосвязи религии с традициями) для имамов и религиоведов страны. ДУМК намерено уделить особое внимание развитию государственного языка, пропаганде тесно связанных с исламской религией обычаев, воспитанию патриотизма и ответственности за свою страну перед последующими поколениями, пропаганде духовного наследия выдающихся личностей казахской степи, привитию молодежи культуры традиционного воспитания и национальных ценностей.

Òðóäíûå äíè ÓÀÇà

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится к новой серии сокращения работников. С 3 февраля 2014 года с автозавода планируется уволить тысячу 115 человек. Объясняя необходимость сокращения численности персонала, на заводе ссылаются на падение объемов продаж и производства, а также ухудшение финансового положения предприятия.

Èç àôðèêàíñêîé äåðåâíè – â êîñìîñ

Житель африканской деревни – 25-летний Масеко выиграл путевку в космос, победив в конкурсе, организованном американской космической академией «Акс Аполло». Миллион претендентов соревновались в сложнейших физических упражнениях, прошли десятки тестов. Масеко – первый темнокожий представитель Африки, который отправится в космос в 2015 году. Ранее он учился на инженера, но из-за нехватки средств оставил колледж и подрабатывал диджеем в одном из ночных клубов Претории. По его словам, он принял участие в этом конкурсе, чтобы молодежь не только его родной деревни, но и всей Африки поверила в себя и в свои мечты. (По сообщениям казахстанских и зарубежных информационных агентств и открытых сайтов Интернета).

Новости. События. Факты ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Êàê ïîïîëíèòü êàçíó Н

епростая ситуация в этом году может сложиться с областным бюджетом, поскольку ожидается сокращение объема республиканских субвенций на 6,2 миллиарда тенге. В связи с этим необходимо сделать более эффективной работу по обеспечению пополнения областной казны. Об этом шла речь на аппаратном совещании, состоявшемся во вторник в областном акимате.

В совещании приняли участие руководители соответствующих служб – финансовых, налоговых, бюджетного планирования. Каждый руководитель, выступая с докладом, делал упор на возможные дополнительные источники поступления платежей в областной бюджет. В одном из выступлений прозвучала информация о том, до каких пределов могут быть подняты налоговые ставки по различным видам налогов, на что аким области Канат Бозумбаев категорично заявил, что увеличение поступлений в бюджет должно осуществляться не за счет повышения налоговых ставок, а только за счет расширения налогооблагаемой базы. Он отметил, что в ходе своих рабочих поездок в города и районы обратил внимание на то, что местные налогооблагаемые базы очень слабы. При этом в некоторых районах складывается парадоксальная ситуация – например, в Железинском и Щербактинском районах за последний год значительно увеличились посевные площади, а вот сумма поступаемого в бюджет земельного налога, напротив, сократилась. Как

такое могло случиться? Аким Щербактинского района сообщил, что многие КХ поменяли статус на ТОО. Однако этот факт не мог отразиться на размере налогов. Руководитель Железинского района объяснил ситуацию тем, что объемы посевных площадей увеличились только за счет того, что были распаханы земли, которые и раньше принадлежали сельхозтоваропроизводителям, просто не использовались в качестве пашни. Земельный налог на эти участки они платили и прежде, поэтому размер налога не мог увеличиться за счет распашки. Канат Бозумбаев уверен, что есть и другие способы пополнения областного бюджета – например, более жесткая политика по получению эмиссий за выбросы в окружающую среду, усиление работы по сбору земельного налога. В связи с этим обсуждался вопрос, можно ли взыскивать земельный налог за санитарно-защитную зону, которая имеется вокруг каждого промышленного предприятия. Глава региона дал поручение изучить

правовую базу по данному вопросу. С этой целью будет создана специальная комиссия. Завершилось совещание тем, что аким дал ряд конкретных поручений и установил жесткие сроки. До 1 февраля налоговый департамент области должен довести сводный план мероприятий по обеспечению исполнения прогнозных показателей до всех акимов городов и районов, а также до уполномоченных органов. Акимы Павлодара и Аксу в первом квартале этого года должны утвердить новые схемы зонирования и внести на рассмотрение местных маслихатов вопрос актуализации базовых ставок земельного налога. Акиму Экибастуза необходимо принять решение о передаче отказных земель ТОО «Богатырь Комир» новым землепользователям. Главная задача – увеличить доходную часть бюджета, причем не за счет рядовых налогоплательщиков, а за счет хозяйствующих субъектов.

Галина АЛЕКСАНДРОВА.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ В целом работа по более активному поиску дополнительных налоговых источников должна оказаться продуктивной. Например, в пойме Иртыша имеются сенокосные участки, где владельцы частных подворий берут сено, не имея никаких прав на пользование этими сенокосами. Необходимо узаконить пользование сенокосными участками – пусть крестьяне оформляют документы на право пользования и платят за это налоги. Или другой пример: во многих селах имеются заброшенные дома, развалившиеся или разобранные. На некоторых участках и построек уже нет, потому что их владельцы давно бросили свои дома и уехали. А в кадастре эти участки до сих пор числятся. Здесь тоже нужно работать – у земельных участков должны появиться новые владельцы, которые платили бы налоги. Виктор ДУБОВИЦКИЙ, начальник управления земельных отношений.

Êîíêðåòíûå öåëè è çàäà÷è О

бластная профсоюзная организация работников культуры, спорта и информации со своими первичными профорганизациями отрасли внимательно изучают очередное Послание Президента Н.А. Назарбаева народу «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», которое, как и предыдущие, посвящено актуальным вопросам и ставит перед нами конкретные цели и задачи. Коллективы выражают поддержку стратегическому курсу страны «Казахстан-2050», идее принятия концепции «Мəңгілік Ел». Все понимают, что поставленные Президентом задачи и их выполнение позволят ежегодно улучшать нашу жизнь.

На собрании трудового коллектива в областной специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан было отмечено, что в Послании Президент придает большое значение труду работников социальной сферы, и обсуждена новость о том, что с июля 2015 года должна быть внедрена новая модель оплаты труда гражданских служащих, к которым относятся работники библиотеки. Одним из показателей развитого государства является отношение к людям с ограниченными возможностями. В библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан не понаслышке знают проблемы инвалидов, такие как социальная адаптация, интеграция в общество здоровых людей и трудоустройство, поэтому работникам библиотеки, незрячим

ÇÈÌÍÅÅ ÏÎËÅ

З

има нынче малоснежная, поэтому особенно важно в преддверии февральских метелей организовать на полях снегозадержание. Насколько оно эффективно, вряд ли кому-то из земледельцев области нужно рассказывать. Например, там, где есть на парах кулисы, в Щербактинском районе толщина снежного покрова достигает 51 сантиметра, а в Железинском – 30 сантиметров. А вот на чистых полях толщина снега колеблется в области от 10 до 15 сантиметров. Есть разница? Поэтому вопрос о том, надо или не надо выпускать на поля снегопахи, вообще-то стоять не должен. И все-таки работа пока идет ни шатко ни валко, может быть, из-за особенностей зимы.

читателям было приятно услышать о повышении социальных пособий по инвалидности и выделении социальных квот на рабочие места для инвалидов. Казахстанская культура, как одна из составляющих имиджа нашего государства, должна быть на высоте, соответствовать мировым стандартам, быть узнаваемой и конкурентоспособной. И задача работников культуры – внести свой вклад в ее дальнейшее развитие, донести до каждого читателя библиотек и посетителя культурно-досуговых учреждений основные положения Послания Президента.

Валентина ИСТОМИНА-ДОЦЕНКО,

председатель ФО областной профорганизации работников культуры, спорта.

 ðàáîòå - ñíåãîïàõè

Вообще-то Вооб е о планируется провести задержание снега на 300 тысячах гектаров, причем желательно не в один след. Пока же на полях области снежные валки нарезаны на 120,5 тысячи гектаров по первому следу и на 40 тысячах гектаров по второму следу. Хорошо в этом смысле поработали в Иртышском и Железинском районах, где снежные валы высятся, соответственно, на 46,7 и 37,8 тысячи гектаров. В других районах положение дел значительно хуже, и совершенно ясно, что дело тут не только в толщине снежного покрова.

Владимир НИКОЛАЕВ. Фото Владимира БУГАЕВА БУГАЕВА..


Новости. События. Факты

http://irstar.kz

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья ииртышья

Ñòðîèòü íàäî ñ óìîì

(Начало на 1 стр.) Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай поделился опасением по поводу повторения прошлогодней истории, когда отечественный рынок заполонил дешёвый российский бензин. По его словам, с начала года на казахстанский рынок поступает достаточно большой объем дешевого российского топлива, что затрудняет сбыт казахстанских нефтепродуктов. – Наши давальцы не могут реализовать нефть, и у нас возникает затоваренность. В основном к нам заходит бензин стандарта Евро-2, по более низким акцизам. Казахстанское топливо по себестоимости не может настолько снижаться. Сейчас больше продается российского топлива, казахстанское лежит на складах, – отметил Шухрат Данбай. Очень подробно главе региона рассказали о проекте модернизации Павлодарского нефтехимического завода, реализация которого позволит значительно увеличить производительность предприятия. Если в прошлом году, как сообщил генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай, завод переработал пять миллионов 200 тысяч тонн сырой нефти, то после завершения модернизации этот показатель увеличится до семи миллионов тонн в год. Но говорить о полном цикле проекта пока рано, поскольку заводчане не завершили ещё разработку проектно-сметной документации и, соответственно, не получили заключение госэкспертизы по первому этапу. Ориентировочно эти документы будут готовы в августе. И тогда же будет принято решение о реализации этапа №2. Второй пусковой комплекс планируют запустить в 2017 году. Именно с его вводом и будет достигнут результат переработки в семь миллионов сырой нефти в год. Это, во-первых. А во-вторых, повысится качество нефтепродуктов. Бензин будет соответствовать Евростандарту-4, а дизтопливо, как летнее, так и зимнее, – Евростандарту-5. В целом глава региона высоко оценил деловой подход нефтепереработчиков. А вот посещение других объектов, в частности, строительных площадок будущих спортивного городка и СЭЗ «Павлодар», вызвало много вопросов. Напомним, проект уникального спортивного микрорайона «Спортсити Павлодар» включает в себя центр единоборств олимпийской подготовки, легкоатлетический манеж, ещё один Ледовый дворец, футбольный крытый манеж, ипподром, лыжероллерную трассу и 50-метровый бассейн. К строительству последнего приступили в прошлом году. Пока успели лишь вырыть котлован под чашу бассейна, рассчитанного на две с половиной тысячи зрителей. И хотя чиновники говорят, что возведение олимпийской деревни не будет стоить бюджету ни копейки, мол, все затраты берут на себя спонсоры, речь идёт о немаленькой сумме – более 15 миллиардов тенге. И эти средства уже стали вкладывать. Бассейн строят, а коммуникаций нет. Такая же ситуация и в случае с СЭЗ «Павлодар». Сегодня здесь официально зарегистрировано уже 45 участников. А некоторые, такие, например, как ТОО «УПНК-ПВ» с проектом завода прокалки нефтяного кокса, уже приступили к строительству своих производств. Тогда как инфраструктуру здесь строить только собираются.

– Как такое вообще возможно – начинать строительство, когда отсутствуют инженерные коммуникации? – спросил Канат Бозумбаев. – Наличие инфраструктуры – это же первое условие для начала строительства! Однозначно Канат Бозумбаев высказался и относительно повышения тарифов на пассажирские перевозки в общественном транспорте. Стоимость проезда, что в автобусах, что в маршрутных такси, повышаться не будет. По крайней мере, в течение полугода точно. В регион будут приглашены специалисты Научноисследовательского института транспорта и коммуникаций, которые проведут исследования местного рынка транспортных услуг. На основе компетентного заключения и будет принято решение – кому пойти навстречу – перевозчикам или пассажирам, сообщил аким области. Кроме этого, он добавил, что отныне перевозчики будут получать выгодные маршруты только в одном случае – если будут регулярно обновлять свой автопарк. И делать это за свой счёт. А вообще, транспортные проблемы – это тема для отдельного большого разговора. И она будет вынесена на специальное совещание. Впрочем, так же, как и вопросы строительства и дошкольного воспитания. Что касается последнего, то пока в Павлодаре по-прежнему остаётся актуальной проблема нехватки мест в детских садах. Руководитель отдела образования Зауреш Мукашева привела такие данные: на начало года стопроцентный охват дошкольным воспитанием был обеспечен лишь в одной возрастной категории малышей – от трёх до шести лет. В категории от 1 до 6 лет этот показатель составляет 68 процентов, а от 2 до 6 – 83 процента. Сегодня в очереди на место в детском саду в областном центре стоят четыре с половиной тысячи трехлетних ребятишек. Однако уже к началу нового учебного года, как заверила Зауреш Мукашева, эта очередь полностью будет сведена на нет. А затем возьмутся и за двухлетних детей. Правда, здесь обеспечить стопроцентный охват дошкольным воспитанием сразу вряд ли удастся. Но некоторое увеличение всё же будет. Проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях в отделе образования решают в основном за счёт возвращения бывших детских садов, некогда проданных в частную собственность. Таких в областном центре сегодня осталось шесть, а ещё три года назад было 24. 18 детских садов удалось восстановить, и теперь все они используются по своему прямому назначению. – Эту работу нужно продолжать. Все бывшие детские сады должны быть возвращены в государственную коммунальную собственность, – сказал Канат Бозумбаев. Более подробно эти и другие вопросы будут обсуждены на рабочих совещаниях в ближайшее время.

урьер К«ЗП ЗП»»

3

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ – ÃÐÀÍÒÛ È ÊÐÅÄÈÒÛ Более чем на 518 миллионов тенге произведено продукции и услуг объектами малого и среднего бизнеса в Аксу за 2013 год. Здесь работает 1675 активных субъектов малого и среднего бизнеса, численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса составила 5335 человек. В 2013 году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» на субсидирование процентной ставки по кредитам и частичное гарантирование кредитов выделено предпринимателям Аксу и его сельской зоны один миллиард 268 миллионов тенге. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» и Программы развития моногородов для микрокредитования на создание, развитие бизнеса выделено 310 миллионов тенге. По данным акимата города Аксу, микрокредиты получили 49 аксусцев, прошли обучение 90 человек. Выдано четыре гранта на создание новых производств на сумму десять миллионов тенге. Алтынгуль САГИТОВА. Еще одно предприятие, которое посетил аким области, – ТОО «KSP Steel». Здесь он ознакомился с ходом работы предприятия, побывал на прокатном стане, где производятся трубы для нужд нефтегазовой промышленности. О перспективе развития акиму рассказал заместитель генерального директора ТОО Евгений Суханов: запущено производство по выпуску ферросиликоалюминия, сейчас производится пробная партия. Выход на проектную мощность планируется в 2015 году. Канат Бозумбаев предложил руководству завода принять активное участие и в работе на нужды СЭЗ «Павлодар». На ТЭЦ-3 зашел разговор о создании единого Павлодарского энергоузла и о включении его в единую казахстанскую энергосеть. Как отметил начальник турбинного цеха ТЭЦ-3 Константин Соромотин, в 2016 году здесь начнут строить седьмой котлоагрегат, помимо прочего, идет ежегодное обновление основного оборудования станции, и к 2019 году износ оборудования не превысит 10 процентов. Кроме того, в проекте – с 2016 года начать возведение новой экологически безопасной теплоэлектроцентрали: либо на территории нынешней ТЭЦ-2 с постепенным выводом ее из эксплуатации, либо где-то за Павлодаром. Глава региона побывал также на фармзаводе ТОО «Ромат». Объезд павлодарских городских объектов Канат Бозумбаев намерен продолжить в ближайшие дни.

Ирина ВОЛКОВА. Маргарита РОЗЕН. Фото Валерия БУГАЕВА.

ÂÛßÂËÅÍÛ ÕÈÙÅÍÈß Департамент финансовой полиции возбудил ряд уголовных дел в отношении начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иртышского района К. Молдакасова. По данным пресс-службы учреждения, госслужащий обвиняется в том, что, злоупотребляя служебным положением, подписал фиктивные акты выполненных работ по ремонту центральной котельной села Иртышск в рамках реализации государственной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства в РК на 2011-2020 годы». Тем самым на банковский счёт подрядчика – коммунального госпредприятия «Рахат» – необоснованно, по версии финпола, перечислены почти три миллиона тенге бюджетных средств. Кроме того, К. Молдакасову вменяется злоупотребление должностными полномочиями из-за подписания фиктивных актов выполненных работ по ремонту системы водоснабжения в пяти сёлах Иртышского района в рамках другой госпрограммы – «Ақ бұлақ». В этом случае в результате государству причинён ущерб на сумму более полутора миллионов тенге. По данным департамента финансовой полиции, чиновник полностью признал свою вину и не оспаривает собранные в его отношении доказательства. Александр ВЕРВЕКИН.

ÏÒÈ×ÊÓ ÆÀËÊÎ Наступают морозы, и особенно трудно в это время становится птицам, зимующим в наших местах. Как помочь пернатым пережить зиму? Об этом задумались ученики Теренкольской школы имени Ёлгина. Здесь не первый год работает детскоюношеская организация, которая и взяла на себя проведение специальной акции помощи птицам. Идея не нова – дети разных поколений мастерили для зимующих птиц кормушки, вот и теренкольские школьники своими руками из подручного материала сделали для птиц специальные кормушки, которые разместили на территории школьного двора. Каждый класс школы теперь несет ответственность за одну кормушку, то есть регулярно пополняет ее кормом для пернатых. Дело хорошее, и тут уместно добавить, что инициировали акцию в школе члены ученических отрядов трудового и экологического направления Евгений Клевно, Евгений Сергеев и Илья Агапитов. Владимир НИКОЛАЕВ. Качирский район.


4

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

В Павлодарской области пробуксовывает программа «Питьевая вода». В одних сёлах – из-за халатности чиновников, тратящих миллионы на разработку проектно-сметной документации строительства водопроводов без геологических подтверждений запасов воды. В других – по причине неуёмных аппетитов нечистых на руку подрядчиков. Шесть лет назад жителей посёлка Шидерты Экибастузской сельской зоны осчастливили известием о начале масштабной реконструкции системы водоснабжения. Однако радость сельчан оказалась преждевременной: им подарили не блага цивилизации, а масштабные недоделки и судебные разбирательства с нерадивым подрядчиком и бывшим чиновником. В итоге цивилизация в посёлок не дошла до сих пор. И дойдёт ли – большой вопрос. Особенно если учесть, что за год, прошедший с момента признания подсудимыми своей вины и освобождения их из-под стражи, акимат города Экибастуза до сих пор не может вернуть в бюджет сто с лишним миллионов тенге. Именно на такую сумму подрядчик, как следует из судебных материалов, недовыполнил работу. И вышел сухим из воды. Интересный получается фактаж: траншеи, выкопанные под новую магистраль, заросли бурьяном, сам магистральный водопровод до ума не доведён, очистные сооружения бездействуют, 106,7 миллиона тенге исчезли, а заказчику и подрядчику предъявляют обвинение не в хищении государственных средств, а в превышении служебных полномочий, служебном подлоге в первом случае и в подделке до-

«На данный момент принято решение: в связи с нарушением законности переноса танка до 9 Мая вернуть памятник на прежнее место по улице Ленина. Так как сейчас зима, и вести строительные работы невозможно, пока будет готовиться

Есть проблема

Концы в воду

кументов – во втором. Инкриминируемые обвиняемым преступления, как следует из постановления суда, относятся к категории небольшой и средней тяжести, и максимальное наказание за них не превышает пяти лет лишения свободы. Однако оба подсудимых попали под амнистию в связи с 20-летием Независимости Казахстана и были освобождены от уголовной ответственности. Да, они полностью признали свою вину по тем статьям, которые им были предъявлены, и, по всей видимости, искренне раскаялись в содеянном. Но что от этого сельчанам, многие из которых уже потеряли надежду на качественное водоснабжение! …Ляззат Шаханова живёт на улице Сельской. Это одна из двух улиц бывшего подхоза «Водник», расположенного на окраине посёлка. Именно здесь в соответствии с проектом должны были закольцевать систему, чтобы обеспечить нормальное давление в трубах. С людей собрали деньги на задвижки, они за свой счёт провели отводы каждый в свой дом. А прихода цивилизации в виде полноценного водоснабжения ждут по сей день. – Если до недавних пор погода нас баловала, то в ближайшее время ожидаются сильные морозы. Уже сейчас на термометре за

Шидертинцы ни во что уже не верят, но руки пока не опускают…

Под нажимом общественности власти Павлодара всетаки вернут памятник-танк на прежнее место – в сквер ветеранов по улице Ленина. Об этом сообщили в управлении культуры области.

http://irstar.kz

По плану здесь должны были быть очистные сооружения окном минус 29. И синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. Для нас, жителей бывшего подхоза, такой прогноз просто катастрофичен, – говорит Ляззат Шаханова. – Дело в том, что новый магистральный водопровод, вернее, та его часть, которая сделана, состоит из пластиковых труб. И трубы эти в сильные морозы промерзают. Я не специалист в технологических вопросах, и мне сложно сказать, изза чего это происходит: то ли сами трубы неглубоко зарыты, то ли всему виной отсутствие закольцовывания системы, но после сильных морозов мы на два-три месяца вообще остаёмся без воды. В прошлые годы воду нам привозили в бочках. Это было настоящее мучение. В этом году, чтобы вода в трубах не перемерзала, мы круглые сутки не закрываем краны. А закроем – история с водовозом повторится вновь. А вы представляете, что это такое – зимой таскать воду вёдрами! Из-за того, что вода льётся круглые сутки, мы вынуждены без остановки выкачивать септики. А какой у нас ещё выход? – Мы требуем, чтобы закольцевали систему, – вступает в разговор её сосед Сергей Николайчук. – Как такое вообще может быть: государство выделило более 700 миллионов тенге для того, чтобы в посёлок пришла качественная питьевая вода, а водопровод шесть лет не могут довести до ума! Водопровод вроде бы как и есть, но из-за недоделок проку от него мало. Основная нагрузка по обеспечению четырёх тысяч жителей посёлка Шидерты питьевой водой лежит на действующей системе водоснабжения, построенной в 1969 году. А она то и дело даёт сбои. Особенно в морозы. В обслуживающей организации – павлодарском управлении эксплуатации филиала канала имени Каныша Сатпаева – признаются, что вынуждены искусственно сдерживать давление в трубах. Иначе велик риск возникновения порывов на сети. И если жители бывшего подхоза, с горем пополам пользующиеся новым магистральным водопроводом, чтобы не допустить перемерзания труб, круглосуточно льют воду, то их односельчане с других улиц, подключенные к старой системе водоснабжения, наоборот, страдают от отсутствия воды. Её

напор настолько слаб, что порой элементарные гигиенические процедуры становятся весьма затруднительными. И всё это длится уже не первый год. Реконструировать систему водоснабжения и водоотведения в посёлке подрядчик – ТОО «Нарык» – должен был до конца 2010 года. Общая стоимость проекта составляла более 750 миллионов тенге. Большую часть этих средств (723,7 миллиона) заказчик – отдел строительства города Экибастуза – частному предпринимателю Халиту Татаеву перевёл. Конечно, не сразу, а по частям, по мере выполнения объёма работ. Но как позже выяснилось, многие работы были выполнены лишь на бумаге. Причём фикция началась сразу же, как только подрядчик приступил к строительству, – с апреля 2008 года. Именно этой датой пронумерованы первые подложные акты выполненных работ, подписанные бывшим начальником отдела строительства города Экибастуза. Всего же таких актов было подписано…108 на разные суммы – от нескольких тысяч до нескольких миллионов тенге. На их перечисление в судебных документах отведено две страницы. Такой же объём занял и список невыполненных работ. Содержание документов всерьёз расходилось с реальностью. Не был проведён в полном объёме ремонт насосной фильтрационной станции, мифическим оказалось канализационное техническое оборудование и многомного чего ещё. Общая стоимость невыполненных работ составила 106,7 миллиона тенге. Подсудимым посчастливилось избежать уголовного наказания. Их освободили в связи с амнистией по случаю 20-летия Независимости Казахстана. Такой вердикт вынес Экибастузский городской суд в феврале прошлого года. В этом же постановлении было отказано в рассмотрении гражданского иска, поданного акимом города Экибастуза, о взыскании материального ущерба – тех самых 106 с лишним миллионов тенге. Ничего не дало и вторичное обращение главы Экибастуза в суд. Правда, почему-то случилось это лишь спустя… десять месяцев после оглашения постановления суда. Судья Азреткулов сначала определил оставить исковое

заявление без движения, поскольку не были представлены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, а затем его вернул, потому что недостатки, указанные в определении суда, не были устранены. Одним словом, рассчитывать на возмещение ущерба со стороны недобросовестного подрядчика явно не приходится. Так же, как и на дополнительное выделение средств на завершение ремонта магистральных сетей в рамках прошлой программы. Тогда чиновники пошли другим путём. Как сообщил заместитель акима Экибастуза по оперативнохозяйственным вопросам и коммунальной сфере Мырзажан Усенов, ТОО «Нарык» всё-таки должно выполнить все взятые на себя обязательства. Соответствующий иск о понуждении акиматовцы выиграли. Однако вряд ли это обстоятельство может служить утешением для сельчан. Главный вопрос, который на протяжении последних нескольких лет волнует шидертинцев, – когда же в их посёлок придёт качественная питьевая вода, по-прежнему остаётся открытым. Как оказалось, Халит Татаев не спешит устранять недоделки. И пока даже судоисполнители не в состоянии изменить ситуацию. По словам нынешнего начальника отдела строительства города Экибастуза Данияра Масалимова, руководитель ТОО «Нарык» объясняет своё бездействие тем, что строительный бизнес оставил в прошлом и теперь не имеет ни специалистов, ни техники. Чиновники говорят, что у них есть «законные рычаги воздействия на экс-подрядчика». Но шидертинцы уже ни во что не верят. Их даже не радует известие о том, что на этот год запланирована реализация следующего этапа государственной программы «Ақ бұлақ». Речь идёт о строительстве внутриплощадочных сетей водоснабжения в посёлке. Это тоже совсем не дешёвый проект. Но сельчане на горьком опыте знают, что выделение государственных средств совсем не гарантирует освоение их в полном объёме. И переубедить их можно только одним – поставить крест на порочной практике «концы в воду».

Ирина ВОЛКОВА.

Не памятник, а скиталец

проектно-сметная документация на строительство нового постамента», – сказала начальник отдела памятников управления культуры Павлодарской области Гульзира Баширова. Напомним, что еще прошлой осенью Павлодар всколыхнула новость – памятник-танк Т-34, установленный на одной из центральных улиц на 42-ю годовщину Великой Победы, переносят на новое место,

причем на окраине областного центра. Общественность такое решение властей не поддержала. Также как и прокуратура, которая после проверки выписала предписание – вернуть памятник на прежнее место. Аргумент надзорного органа: демонтаж и перенос памятника истории и культуры «Танк Т-34» проводились без заключения историко-культурной экспертизы и согласования со специальной комиссией Министер-

ства культуры и информации РК. Но городские власти не слишком торопились выполнять это решение, ссылаясь на… погоду. Кроме того, администрация была уверена, что на новом месте танк смотрится выгоднее. Еще один аргумент городского акимата: возвращать танк просто некуда, поскольку большой постамент, на котором стоял памятник, уже ликвидирован. К слову, варварски ликвидировали вообще

большую часть сквера ветеранов, где вырубили несколько десятков взрослых, здоровых деревьев. Теперь здесь пустырь посреди сквера, правда, город уверяет, что весной все засадят. И вот поставлена точка в этом споре: областное руководство вмешалось в ситуацию, и танк вернут на место.

Екатерина ГРИЩЕНКО.


Общество

http://irstar.kz

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья

Проблемы острые, давние...

5

а к и н Хро й о к с р а д о л в а П : и т с а л обот рождения

до наших дней

1996 год

Бороться с детской смертностью, развивать малый и средний бизнес, повышать уровень раскрываемости преступлений, обеспечивать население качественной питьевой водой, ремонтировать дороги – руководству Майского района, судя по всему, предстоит решить немало больных вопросов. На большинство проблем в ходе своей рабочей поездки в здешние сёла указал аким Павлодарской области Канат Бозумбаев.

П

ервым делом глава региона посетил фельдшерско-акушерский пункт села Басколь. Людей здесь обслуживают фельдшер, медсестра, акушерка и лаборант. ФАП оснащён каретой скорой помощи, но работает в старом приспособленном помещении. Рядом располагается участок по расчистке притока Иртыша – реки Белая, питающей канал «Иртыш-Караганда» имени К. Сатпаева. Для обеспечения необходимым объёмом воды первой насосной станции в посёлке Беловка Аксуской сельской зоны и дальнейшей перекачки воды в канал здесь расчищают исток реки. Как сообщил начальник участка Василий Твардовский, работы финансируются без задержек. Крестьянское хозяйство «Ағайын», где побывал Канат Бозумбаев, развивает мясное и молочное животноводство. За 16 лет своей деятельности оно создало три десятка рабочих мест. А в Коктобе уже больше года действует кумысный цех агрофирмы «Акжар-Өндіріс». Вложив в это дело 120 миллионов собственного капитала, здесь на кумыс перерабатывают до тонны кобыльего молока ежесуточно. Ознакомился аким области и с работой консервного цеха этой компании. Было время, когда предприятие испытывало проблемы со сбытом продукции, однако сейчас его склады пусты: консервы расходятся в магазинах и на сельскохозяйственных ярмарках Аксу, Павлодара и Астаны. Дом культуры Майского района в селе Коктобе построили в 1981 году. Эксперты ТОО «SHOW SERVICE Pavlodar» обследовали его светотехническое оборудование и подъёмные механизмы сцены. Вывод однозначный: осветительное оборудование сцены устарело, используемые софиты КСЗ-3 сняты с производства ещё в 1986 году. Не выпускают и специализированные лампы накаливания мощностью 1000 ватт с зеркальным отражателем, а именно такими лампами оснащались софиты ДК. Дальнейшее использование этой аппаратуры не представляется возможным, говорят в Доме культуры. В аварийном состоянии находятся подъёмные механизмы сцены: их нужно реконструи-

ровать либо полностью заменить. Эксплуатация их опасна для жизни людей. В 2014 году требуется капремонт концертного зала Дома культуры Майского района. Цена вопроса – 100 миллионов тенге. Необходимо утеплить потолок сцены и заменить его в зрительном зале, полностью оснастить ДК музыкальным оборудованием и современными световыми приборами, заменить кресла для зрителей, «одежду» сцены, пол, дверные проёмы, сами двери и электрооборудование. Центральная районная больница села Коктобе (в ней тоже побывал аким Павлодарской области) испытывает недостаток во врачах-специалистах узкого профиля.

В

акимате Майского района Канат Бозумбаев встретился с местным активом. Заслушав доклад акима района Асхата Жармагамбетова, он поручил повышать уровень раскрываемости преступлений (в Майском районе меньше, чем у соседей, воруют скот, но полиция раскрывает только половину совершаемых правонарушений), решить полностью и окончательно вопрос обеспечения населения качественной

питьевой водой (только в девяти из 23 сёл установлены блок-модули для очистки воды), отремонтировать дороги, победить младенческую смертность (в прошлом году в районе области зарегистрировали шесть случаев летального исхода новорожденных). – Одной из главных ваших задач должно

стать обеспечение населения качественной питьевой водой, – сказал К. Бозумбаев акиму района. – Если необходима помощь, нужно писать письма, ходить по инстанциям, поднимать проблемные вопросы перед руководством области и даже в Астане, а не сидеть сложа руки. Ещё одна из важных задач, поставленная перед акиматом Майского района, – всемерная поддержка предпринимательства. «В районе объём бюджета в 2013 году превысил один миллиард 907 миллионов тенге, при этом удельный вес трансфертов в общём объеме бюджета составил 87 процентов, – сказал Канат Бозумбаев. – Это плохой показатель: получается, что район живёт за счёт республиканских трансфертов. Число действующих субъектов предпринимательства в районе составляет 306 единиц, при этом свою деятельность ведут только два активных субъекта малого и среднего бизнеса. Главная задача акима района – поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, привлекать инвестиции. К примеру, в Майском районе есть много свободных земельных участков, а в Павлодарском районе их нет: здесь нужно для работы привлекать крупных предпринимателей Павлодарского района. А ведь

район граничит с Восточно-Казахстанской областью, у вас есть огромный потенциал для взаимовыгодного развития торговли».

Александр ВЕРВЕКИН. Фото Валерия БУГАЕВА. Майский район.

4 января зарегистрировано общественное объединение «Славянский культурный центр». Основным видом деятельности «Славянского культурного центра» является возрождение и пропаганда традиций, культуры славянских народов, укрепление дружбы и согласия между народами. 5-16 февраля в Экибастузе в ДК Энергетиков состоялась первая региональная научнопрактическая конференция «Межнациональное согласие как условие развития науки, культуры и образования в суверенном государстве». В работе конференции приняли участие представители Омска, Барнаула, Алматы, Караганды, Павлодара. По итогам работы участниками форума было принято обращение ко всем гражданам регионов по укреплению мира, взаимопонимания и межнационального согласия. 9 марта Правительством Республики Казахстан принято постановление, предусматривающее создание акционерного общества открытого типа «Алюминий Казахстана». 12 июля Постановлением Правительства Республики Казахстан Павлодарской областной объединённой библиотеке присвоено имя С. Торайгырова. 15 июля отмечалось 110-летие со дня рождения учёного, драматурга, писателя, журналиста, общественного деятеля Кошмухамбета Дуйсебаевича Кеменгерова. 1 сентября решением акима города Павлодара от 5 июля 1996 года в Павлодаре на базе средней школы №1 открылась школа национального возрождения, которая объединила воскресные школы национально-культурных центров: армянскую, еврейскую, ингушскую, корейскую, немецкую, польскую, татаробашкирскую, украинскую, чувашскую. Школа создала благоприятные условия для изучения и совершенствования знания родного языка, способствовала возрождению национальных культур, расширению воспитательного воздействия традиций и обычаев разных народов на формирование нравственной личности. 6 сентября заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, президент федерации волейбола, принял участие в открытии III Международного турнира по волейболу среди женских команд на приз Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Павлодаре. В октябре в Экибастузе с рабочим визитом побывала чрезвычайный и полномочный посол Соединённых Штатов Америки в Республике Казахстан госпожа Элизабет Джоунс. В ходе своей поездки американский дипломат встретилась с акимами Павлодарской области и города Экибастуза, руководителями и специалистами предприятий угледобычи и энергетики, побывала на разрезах «Богатырь», «Восточный», Экибастузской ГРЭС-1, посетила ряд объектов социальной сферы Экибастуза. Её визит в Экибастуз был обусловлен тем, что в городе начала работу крупная американская фирма «АЕС», а также интересом других фирм к приватизации разреза «Богатырь». 1 ноября Постановлением Правительства Республики Казахстан Павлодарскому педагогическому колледжу присвоено имя Бейсена Ахметова – известного педагога, заслуженного учителя Республики Казахстан. 25 декабря отмечалось 95-летие со дня рождения учёного-химика, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки Казахской ССР Абикена Бектуровича Бектурова. В конце 1996 года АО «Алюминий Казахстана» приняты международные стандарты в области систем экономического менеджмента – ISO14000, началось их внедрение на предприятии. Подготовлено к публикации Государственным архивом Павлодарской области.


6

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года ÕÎÊÊÅÉ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ

«ÊÎËÎÁÎÊ» ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÌÀÐÅÊ

 ïåðâîì ìàò÷å î÷åðåäíîãî òóðà ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà Êàçàõñòàíà ïàâëîäàðñêèé «Èðòûø» îäåðæàë óâåðåííóþ ïîáåäó íàä êîìàíäîé «Ãîðíÿê» èç ãîðîäà Ðóäíûé Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè – 4:0. Ñ÷åò ïî ïåðèîäàì – 3:0, 1:0, 0:0.

Откровенно говоря, неск ольк о неожиданно выглядела к оманда соперников на павлодарском льду. А ведь в активе хоккеистов Рудного – совсем недавняя победа над «Бейбарысом» в овертайме 2:1, а в самом начале сезона у себя дома «Горняк» в упорнейшей борьбе уступил «Иртышу» тоже в овертайме – 3:4. Сегодняшний соперник павлодарских хоккеистов явно сдал свои прежние позиции и ведет борьбу с командами «Астана» и «Алматы», стремясь выйти из зоны аутсайдеров чемпионата. Минимальный отрыв от соперников из северной и южной столиц – всего в одно очко. Хоккеисты «Иртыша» в середине первого периода распечатали ворота, защищаемые Алексеем Геровым. Сделал это Томаш Вак, причем в то время, когда команда играла в большинстве. Через минуту Роберт Хуна завершил к омбинацию, начат ую Евгением Мошкаревым и Денисом Клемешовым. Еще через три минуты уже Рихард Хуна довел счет до 3:0. Ассистировали ему Лук аш Болф и Владислав Елак ов. Во втором периоде Петер Фабуш забросил четвертую шайбу. Ну, а что же гости? Да, они пытались изменить ход встречи. Но на их пути возникали защитные редуты «Иртыша», а последней преградой становился голкипер хозяев площадки – Марек Пинц. Действия нашего вратаря неоднократно вы-

Общество

http://irstar.kz

Áóäóùåå áåç áàðüåðîâ В своем Послании народу Казахстана Президент страны призвал усилить внимание к людям с ограниченными возможностями. Для исполнения этого поручения Главы государства партия «Нур Отан» запускает проект «Будущее без барьеров», направленный на повышение качества жизни инвалидов. В рамках проекта на прошлой неделе во всех регионах Казахстана в общественных приемных партии «Нур Отан» прошёл День открытых дверей для лиц с ограниченными возможностями. Это мероприятие состоялось и в общественной приемной Павлодарского областного филиала партии. Все обратившиеся инвалиды получили квалифицированную юридическую консультацию, помощь в трудоустройстве и решении проблем повышения комфортности жизни. Сегодня в Казахстане проживают более 400 тысяч трудоспособных граждан с различными группами инвалидности, но лишь восьмая часть из них имеет работу. Поэтому одним из направлений проекта «Будущее без барьеров» станет трудоустройство инвалидов на постоянные рабочие места. Наряду с этим партией будет проводиться работа по созданию необходимых

условий для людей с ограниченными возможностями. Так, в предвыборной платформе «Нур Отана» предусмотрено, что к 2017 году доля школ, в которых созданы условия безбарьерного образования, составит 30 % от общего количества учебных заведений. Важным направлением проекта станет повышение информированности населения. Эта работа будет направлена на привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. Кроме того, продолжится формирование правового поля для более эффективной реализации прав инвалидов. Например, в этом году депутатами Парламента РК, Правительством и представителями гражданского сектора будет рассмотрен законопроект по защите прав лиц с ограниченными возможностями.

Айбек АМИРОВ.

Ñîâåò ìîëîä¸æíûõ îáúåäèíåíèé

зывали бурю восторга в стане павлодарских болельщиков. Буквально словно вездесущий колобок катался в воротах «Иртыша» неутомимый Марек, умудряясь в самых сложных ситуациях выручать команду, преграждая путь шайбе! Безусловно, его надежная игра вселяет уверенность в команду. Отчасти, вероятно, поэтому в заключительном отрезке встречи мы не увидели новых результативных действий со стороны линии нападения «Иртыша». Марек Пинц же, конечно, не без помощи наших защитников, уверенно доиграл встречу, сохранив свои ворота сухими. Вторая встреча завершилась вчера поздно вечером, когда номер газеты был уже подписан в печать.

Владимир БУГАЕВ. Фото автора.

Жасотановцы Павлодарской области инициировали создание Совета молодежных объединений, призванного развивать партнерские отношения между молодежными НПО, а также участвовать в реализации молодежной политики региона. Инициатива высказана на встрече, организованной областным филиалом «Жас Отан». Создание совета поддержали социальноволонтерский центр, Павлодарский Дом географии, Центр развития молодежных инициатив, координационный совет молодежных объединений ассамблеи народа Казахстана, МОО «Жолдар», Республиканское скаутское движение, депутаты молодежного маслихата и ТОО «Павлодартелерадио». Исполнительный секретарь областного филиала «Жас Отан» Данияр Айтышев считает, что инициатива – это веление времени. Сегодня у молодых казахстанцев много вопросов, решение которых требует совместных усилий. – Нам необходимо объединиться для обсуждения проблемных вопросов молодого поколения, чтобы общими усилиями находить меры

по их решению. Я считаю, что основной идеей, которая сплотит всех участников совета, станет реализация стратегии МК «Жас Отан» до 2020 года «Жастар – Отанға!», – отметил активист. – Создание совета будет представлять собой сплоченный союз убежденных единомышленников, настоящих патриотов страны, у которых единая цель – построить успешный Казахстан. Свои предложения внесли и другие представители молодежных НПО. Так, руководитель клуба «Жолдар» Павел Беликов предложил организовать клуб «Без галстуков», который может стать диалоговой площадкой в рамках Совета молодежных объединений. В свою очередь ведущий молодежных программ областного радио Александр Логвинов внес предложение о создании радиопрограммы «Поколение Next». По итогам встречи участники решили разработать положение о совете с учетом предложений руководителей молодежных организаций области, а также календарь мероприятий на этот год.

По данным сайта nurotan.kz.

ÏÐÎÅÊÒ «ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÏÐÎÅÊÒ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ» «ÄÅËÎÂÛÅ ÑÂßÇÈ» Региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Павлодарской области объявляет о начале сбора заявок по программе «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса». Данный проект направлен на внедрение новых моделей построения успешного бизнеса, развитие навыков эффективного управления действующим предприятием и решение стратегических и тактических бизнес-задач на базе Высшей школы бизнеса «Назарбаев Университета» с привлечением иностранных обучающих центров в рамках реализации четвертого направления программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Цель обучения: обучение топ-менеджеров новейшим моделям построения и ведения бизнеса; повышение конкурентоспособности, выживаемости и устойчивого роста компаний; повышение предпринимательского уровня ведения бизнеса у населения. Условия участия в проекте: участниками программы обучения могут стать руководители высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики; участники компонента самостоятельно оплачивают проезд до места обучения и обратно, а также проживание; оплата расходов по обучению участников будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

Процесс обучения: обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса состоит из трех этапов: 1 этап: трехдневные аудиторные занятия в группах по 30 участников, общее количество групп – семь. Основные темы (Программа обучения): День 1. Оценка бизнес/коммерческих возможностей: введение и создание новой бизнес-идеи; новые тренды ведения бизнеса; понимание новых бизнесмоделей. День 2. Управления ресурсами: управление людьми; управление информацией; управление активами; управление финансами. День 3. Взаимодействие акционеров/ стейкхолдеров: оценка стейкхолдеров; сотрудничество с инвесторами и банками; привлечение заинтересованных групп, написание эффективного бизнесплана; подготовка к заданиям, написание маркетингового анализа. 2 этап: три онлайн-семинара. 3 этап: написание и оценка бизнеспланов. По окончании проекта предпринимателям будет выдан сертификат об успешном окончании обучения «Назарбаев Университета» совместно с Университетом Дьюк. В дальнейшем предприниматели могут подавать бизнес-планы на участие в стажировке за рубежом по проекту «Деловые связи» в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Прием заявок осуществляется по адресу: г. Павлодар, ул. Короленко, 109, Центр обслуживания предпринимателей. Телефоны для справок: (87182) 208 359, 703 810, 703 809.

Региональный филиал АО Фонд «Даму» по Павлодарской области начинает сбор заявок по проекту «Деловые связи». Проект реализуется АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» совместно с Министерством регионального развития РК как часть программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Цель проекта – повышение потенциала казахстанских предпринимателей путем установления деловых контактов и налаживания сотрудничества с зарубежными компаниями. Проект состоит из двух этапов. Первый этап – проведение бесплатных трехнедельных бизнес-тренингов под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров и консультантов: – две недели (10 календарных дней непрерывно, очная форма) в городах Астана и Алматы, которые предусматривают как теоретические, так и практические занятия и делятся на два раздела: управленческие компетенции и компетенции в области внешнеэкономических связей; – одна неделя (5 календарных дней) заочная форма обучения, в том числе онлайн-семинары и консультации. По окончании тренингов участники получают сертификат об успешном окончании курсов. Участники тренингов несут транспортные расходы до места проведения тренингов, а также за проживание. Второй этап – возможность пройти четырехнедельную стажировку на предприятиях Германии и трехнедельную стажировку в США, которые позволят осуществить:

трансферт технологий и приобретение оборудования; взаимную поставку товаров, работ и услуг; приобрести франшизы и лицензии; нанять специалистов и экспертов. Отбор осуществляется совместной германо-американской комиссией и включает в себя собеседование с претендентами о целях их участия в проекте, оценку проектного задания и анализ конкурсной документации. Расходы за перелет из Казахстана в страну прохождения стажировки и обратно, а также за проживание участник НЕ несет (до места вылета из Казахстана участник добирается самостоятельно). Требования для участия в проекте «Деловые связи»: предприятие должно относиться к статусу малого или среднего предпринимательства; текущая деятельность предприятия должна соответствовать перечню приоритетных секторов экономики (согласно приложению 1 к программе «Дорожная карта бизнеса-2020»); должность участник а должна быть не ниже заместителя руководителя (руководители высшего и среднего звена предприятия). Всего по программе «Деловые связи» в Павлодарской области обучилось 80 человек. 17 предпринимателей прошли стажировку на предприятиях США и Германии. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Павлодар, ул. Короленко, 109, Центр обслуживания предпринимателей). Телефоны для справок: (87182) 208 359, 703 810, 703 809.


Актуально

Ïåðâûå øàãè

И нельзя сказать, что государство оставалось в стороне от этой проблемы, в законодательство о госзакупках постоянно вносились изменения. Ведь ни для кого не секрет, что казахстанское законодательство о государственных закупках требовало совершенствования. Потому что заказчики, исполнители и контролирующие органы могли (и находили) в нем каждый для себя выгодные стороны. А постоянные скандалы по поводу проводимых тендеров стали почти неотъемлемой частью нашей жизни. Президент страны неоднократно ставил задачу: уменьшить влияние конкретных чиновников на проводимые государственные закупки, хотя всем понятно, что совсем без служащих государственного аппарата тут не обойтись. Так возникла мысль о проведении электронных государственных закупок. Это, по логике вещей, система, предусматривающая выставление условий закупок, участие потенциальных поставщиков в формате компьютерного общения. Что и должно было вроде бы исключить коррупционные схемы размещения государственных средств. Вдобавок, единый республиканский информационный портал, содержащий всю информацию о государственных закупк ах, производящихся в республике, должен, по идее, значительно расширить конкурентную среду в регионах. Государственные закупки, как, впрочем, и любые рыночные отношения, зависят от участников процесса. В закупках участвуют два субъекта: с одной стороны – заказчики (или организаторы), публикующие свои запросы на необходимые товары, работы и услуги, с другой стороны – потенциальные поставщики, предлагающие свои цены. Расширяя круг потенциальных поставщиков, участвующих в государственных закупках, государство создавало предпосылки для формирования добросовестной конкурентной среды, которая позволит в конечном счете сэкономить государственные средства. Республиканский портал www.goszakup.gov.kz на сегодняшний день является основным источником информации о планируемых государственных закупках товаров, работ и услуг – независимо от способа их проведения. Кроме этого, информация о государственных закупках размещается дополнительно на веб-сайтах заказчиков. В области функционирует единый веб-сайт www. goszakup. pavlodar.gov.kz, предоставляющий ссылки на веб-сайты акимов городов и районов, областных администраторов. Именно на этих интернет-ресурсах законодательством предусмотрено обязательное размещение годовых планов государственных закупок, объявлений о планируемых закупках способом конкурса, итогов проведенных закупок. Кроме того, на республик анском портале в режиме реального времени с использованием информационных систем и электронного документооборота проводятся закупки способом запроса ценовых предложений.

Ïîòðåáîâàë Ïðåçèäåíò

Все это как-то улучшило ситуацию, но отнюдь не в той степени, чтобы говорить о коренном её изменении, – коррупционные скандалы по поводу госзакупок не исчезли из нашей жизни. И понятно, что все вновь упирается в несовершенство отечественного законодательства о госзакупках. Ста-

http://irstar.kz ло ясно – нам нужен новый закон, учитывающий уже сложившиеся реалии жизни. Необходимость внесения изменений в действующее законодательство вызвана и исполнением поручений Президента страны, особенно после его жёсткой критики в адрес Правительства в октябре прошлого года, в том числе и по поводу организации госзакупок. Вторая причина обновления закона – это исполнение международных обя-

А глава региона поручил провести тщательный анализ коррупционных нарушений в сфере закупок. Одно из конкретных предложений акима области – централизовать закупки в сферах образования и здравоохранения, в строительстве и транспорте. Это поможет избежать ошибок и убережет многих руководителей бюджетных организаций от коррупционных нарушений по незнанию их процедур. Кроме

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья поставщика есть право в течение трёх дней донести либо исправить документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе. Это очень важное уточнение, выбивающее почву из-под ног недобросовестного организатора. Другое, не менее важное нововведение: чистоте организации госзакупок будет способствовать создание единого организатора закупок. На республиканском уровне такой орган должен быть создан до конца

7

признания конкурсов несостоявшимися. По идее, заложенной в закон, теперь экспертная комиссия должна отбирать прежде всего лучшую техническую спецификацию товаров и услуг, а затем поставщикам будет предложено представить на неё одно ценовое предложение. То есть определять выбор поставщика должно качество предлагаемых им товаров или услуг. И ссылки организаторов конкурса на обязательный учет ценовых предложений теперь будут выглядеть как не укладывающиеся в канву закона.

Ñîþç îáÿçûâàåò

КАКИМИ СТАНУТ ЗАКУПКИ? Ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê äàâíî â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñðåäå ïîäâåðãàëàñü è ïîäâåðãàåòñÿ ñåðüåçíîé êðèòèêå, è íàäî ñêàçàòü, äëÿ ýòîãî åñòü íåìàëî ïîâîäîâ. Âñåì íàì íå ðàç äîâîäèëîñü óçíàâàòü èç ÑÌÈ èëè èç âûñòóïëåíèé êîíòðîëèðóþùèõ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ, âëåêóùèõ ïîòåðè äëÿ áþäæåòà â ìèëëèîíû òåíãå. зательств Казахстана в рамках ТС. Соглашение о государственных закупках требовало введения в Казахстане национального режима для всех стран Единого экономического пространства. Но главная причина – это масса проблем, с которыми сталкивались организаторы и участники государственных закупок, действовавшие по существовавшим до последнего времени нормам. Многие из них становились невольными нарушителями закона, другие использовали огрехи законодательства в своих целях. Республиканские СМИ сообщили, что, по данным финансовой полиции РК, только за четыре последних года в сфере госзакупок выявлено порядка 1800 преступлений, которые нанесли ущерб государству на миллиарды тенге. И сфера госзакупок остается наиболее подверженной коррупции. А организация закупок из одного источника считается одним из самых уязвимых моментов, создающих предпосылки для нарушения закона. Вот и недавно на совместном заседании областной комиссии по борьбе с коррупцией и координационного совета Павлодарской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью руководитель департамента по делам государственной службы по Павлодарской области (дисциплинарного совета) Максут Утешев информировал о результатах работы в прошлом году. Он отмечал, что больше всего нарушений попрежнему допускается в сфере государственных закупок, как правило, это оказание незаконных предпочтений поставщикам услуг при проведении госзакупок. О том же самом говорят и сотрудники финансовой полиции.

того, Канат Бозумбаев поручил разработать конкретный план борьбы с коррупцией в регионе и усилить информационноразъяснительную работу в этом деле.

Îöåíèòü ïðåèìóùåñòâà

Но это то, что делается на областном уровне, главное же в другом – с начала года вступил в силу Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок», который может и должен улучшить ситуацию. При этом основной целью, преследуемой государством при проведении конкурсов по закупке товаров, работ, услуг, является рациональное и эффективное использование государственных средств за счёт обеспечения честной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Ясно, что во время закупок должна быть обеспечена открытость и прозрачность процедур, на что и направлен новый закон. Вряд ли кому-нибудь из предпринимателей неизвестны методы срывов проведения тендера для последующего вывода его на закупки из одного источника. А там уже несложно отдать тендер «нужным людям». Тем более что основанием для осуществления закупок из одного источника является признание конкурса или аукциона несостоявшимся. Не раз мы были свидетелями того, что ситуация создавалась организаторами искусственно: конкурс отменялся из-за отсутствия того или иного документа или из-за ошибки в его оформлении. Так вот, теперь, в соответствии с поправками в закон, у потенциального

января, а на местном – с января 2015 года. Теперь акимы и первые руководители государственных органов, возглавляя процесс государственных закупок, будут нести за него персональную ответственность. И тут уж вряд ли кто-нибудь из них будет рисковать отдать предпочтение кому-либо, пользуясь служебным положением. Давно известно: персональная ответственность – дело очень эффективное в плане исполнения закона. Ну и, наверное, больше всего вопросов у добросовестных предпринимателей вызывало положение закона о ценах на продукцию. Поставил в документах запредельно низкую цену – и тендер в кармане. Но, например, руководители крупных строительных фирм говорили мне: есть предел понижения цены, за который идти нельзя просто потому, что так дешево невозможно вести качественное строительство. И наши фирмы свободно выбивались из тендеров недобросовестными поставщиками. Или, положим, вам нужен хороший компьютер. Он стоит дорого, на тендере добросовестный поставщик не сможет поставить цену ниже себестоимости, плюс небольшая прибыль. А недобросовестный – пожалуйста, и втюхает вам такое компьютерное недоразумение, с которым вы не сможете работать без проблем. Так вот, теперь в закон введены понятия «база данных цен на товары, работы, услуги», «справочник товаров, работ, услуг». То есть организаторы должны будут учитывать реальные рыночные цены, они послужат ориентиром при планировании закупок и позволят избежать ситуаций, когда у различных организаторов закупок цены на одни и те же товары, работы, услуги разительно отличаются. Это тоже должно сократить случаи

Много разговоров уже на стадии принятия закона было о новом положении, предполагающем выход на наши госзакупки поставщиков из стран Таможенного союза. Тем не менее с 1 января 2014 года законодательно введено понятие «национального режима», который и обеспечивает допуск к участию в государственных закупках товаров, работ, услуг иностранного происхождения на равных условиях с товарами, услугами отечественного происхождения. Россия и Беларусь, как стороны межгосударственного Соглашения о государственных закупках, ввели национальный режим в 2012 году, что позволяет и казахстанским бизнесменам на равных условиях участвовать в их государственных закупках. Теперь россияне и белорусы смогут вести госзакупки в Казахстане. Хотя есть и ограничения, введенные нашей страной в целях защиты отечественного рынка. В рамках национального режима Правительство РК может вводить запреты на допуск иностранцев к госзакупкам, когда закупки по конкретному товару, работе, услуге будут осуществляться только у отечественного поставщика, определённого Правительством. Может вводиться и ограничение допуска к госзакупкам, когда мы закупаем товары, работы и услуги только среди поставщиков трёх стран Таможенного союза, по перечню, который сами будем устанавливать. Кроме того, могут вводиться преференции странам ТС даже в случае, если к конкурсу допускаются поставщики всех стран. Так что отечественные товары и товары ТС в значительной степени могут быть защищены от заграничных дешевых товаров. Очень важно, что поправками к закону учтены интересы малого и среднего бизнеса. Ему определены преимущества, позволяющие закуп товаров и услуг в размере не менее 15 процентов от общих средств, выделенных для закупок. Кроме того, если организации созданы общественными объединениями инвалидов Казахстана, то им будет дано преимущество в виде закупа не менее 50 процентов специфических товаров для инвалидов, а также всего объёма работ и услуг, оказываемых инвалидами. Итак, новый закон вступил в действие, к законодателю теперь не может быть претензий – Парламент сделал свое дело и внес в закон поправки, долженствующие если не исключить, то серьезно подорвать коррупционную составляющую госзакупок. Теперь дело за тем, как в областях и районах будет исполняться новый закон, как сработает исполнительная власть на местах. Ясно, что потребуется время и потенциальным поставщикам, привыкшим искать обходные пути, для того чтобы в полной мере оценить принятые по настоянию Президента страны поправки в законодательство о закупках. Но для начала можно рекомендовать потенциальным поставщикам с особым тщанием изучить новый закон.

Владимир ГЕГЕР.


.. Ðåïîðòeð

8

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

Ð

http://irstar.kz СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Галина ЕГОРОВА

 61-80-10

ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

Представьте себе танцующую танго пару. Какая картинка появляется в вашем воображении: эффектная пара в роскошных костюмах, исполняющая спортивный танец, или обычные ничем не примечательные люди, объединившиеся в случайные пары на танцплощадке? Почти все представляют первую картинку. А вот павлодарцы Татьяна Березина и Андрей Бекетов предпочтут вторую: они поклонники социального танго – танца, который танцевать могут все, не занимаясь в специальных кружках спортивного бального танца.

ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!

Òîëüêî äëÿ öåíèòåëåé Когда речь идет о танцах, считается, что социальное танго доступно всем, независимо от возраста, внешности, комплекции, первоначальной подготовки. Но все же, как и любое дело, танго дается только тем, кто в него влюблен, тем, кто настойчив. Любопытно, что в этом деле опыт выступления в спортивных танцах не только не обязателен, но даже и нежелателен. Татьяна Березина отмечает, что очень часто это только мешает, потому что профессиональные танцоры очень уверены в своих познаниях и талантах и считают, что им все дастся легко, а приходится переучиваться. Почему? Андрей Бекетов как раз, можно сказать, попал в число переучивающихся. Впрочем, это тоже не совсем верно. Заниматься бальными танцами начинал в детстве. Правда, тогда он еще не мог объяснить взрослым, что танцы его привлекают не как красивый и изящный спорт, а как удовольствие, как общение, как вечная импровизация. Он не любил постоянное заучивание каких-то конкретных элементов, их последовательность, невозможность отступить от этого. В конце концов тренер попросил его родителей забрать ребенка из студии бальных танцев – мальчик хороший, способный, но ему это неинтересно. Постепенно к Андрею пришло понимание того, что ему на самом деле интересно. Так он попал в клуб «Территория танца».

Здесь уже выработался свой привычный ритм, свои раскрепощенные дружеские отношения. Иногда любители танго устраивают и милонга-вечеринки. Милонга – это особая разновидность танца, более яркая, зрелищная и подвижная. На прошлой неделе в Павлодар приезжала Светлана Дворник – хореограф из Челябинска, она уже не первый раз проводит для павлодарцев мастер-класс социального танца. Павлодарцам очень нравятся ее занятия – и стиль общения, и стиль танца. Все-таки у каждого тренера всегда сохраняется свой почерк. После тренировок у Светланы обычно никто не жалуется на какие-нибудь боли в спине или другие неприятные ощущения – только радость движения под музыку.

Ðàññëàáüòåñü è ïîëó÷èòå óäîâîëüñòâèå Ñóâåðåíèòåò äëÿ òàíãî

Здесь же занималась танго и Татьяна Березина. Сегодня она уже не может вспомнить, как, когда и почему увлеклась танго. Но она помнит, что всегда «бредила» этим танцем. Однако «Территория танца» собрала под одной крышей любителей самых разных стилей и направлений. И в какой-то момент «аргентинцы» поняли, что хотели бы занятиям танго уделять больше внимания: чтобы проводились мастер-классы, чтобы увлеченные аргентинским танго люди могли двигаться дальше, узнавать новое, изучать, сопоставлять, отбирать для себя самое важное. И тогда «аргентинцы» решили отделиться. Осенью прошлого года в Павлодаре была создана студия аргентинского танго «Nuestro», что в переводе значит «наше».

Ïàðòí¸ð íå îáÿçàòåëåí? Партнер не обязателен только в одном случае – если вы хотите научиться танцевать танго, но ходить на занятия вам не с кем. Это не страшно – сюда приходят

и поодиночке. Хотя, конечно, часто приходят парами – или семейными, или парень с девушкой. Но и эти пары не постоянные. Обязательное условие – обмен партнерами. В социальном танце человек может танцевать с любым партнером. Вспомните балы девятнадцатого века, когда танцевали мазурки, вальсы, кадрили: главное знать основные фигуры танца, его размер, движения. И здесь так же. Именно поэтому танцоры обмениваются партнерами. И впоследствии в какую бы страну вы ни попали, если станете танцевать с таким же поклонником аргентинского танго, у вас обязательно получится дуэт, язык танго интернационален и понятен всем, кто его изучал. Сегодня в «Nuestro» постоянно занимаются около десяти человек, однако активное ядро клуба составляют шесть человек. Татьяна и Андрей являются тренерами, хотя и сами постоянно чему-то учатся. Практически все посетители студии – люди занятые, одни учатся, многие работают. Поэтому собираются «аргентинцы» в восемь часов вечера два-три раза в неделю.

Гл а в н о е , ч то т р ебуетс я буд у ще м у танцору танго, – умение слышать и понимать своего партнера. В танго мужчина всегда ведет, женщина – ведомая. Часто партнерша танцует с закрытыми глазами, поэтому ее задача не видеть, куда ее ведет танцор, а чувствовать это. Можно сказать, голова в это время отключается, работают только интуиция, рефлексы. Порой можно услышать, что «пассивная» роль танцовщицы – самая легкая. Однако на самом деле это не так. Легкой роли нет ни у кого. Потому что и партнеру приходится работать за двоих – не только смотреть по сторонам, чтобы не мешать другим парам, но и так вести свою партнершу, чтобы она следовала за ним как нитка за иголкой, чтобы в танце она вместе с ним чувствовала себя в родной стихии. Андрей Бекетов говорит, что когда пара действует слаженно, когда каждый шаг, каждое движение ложатся под музыку, когда танец завершается ощущением, что последние звуки музыки и последнее па поставили в танце настоящую точку, появляется неповторимое ощущение. Такое, наверное, появляется у живописца, понимающего, что под его кистью родился настоящий шедевр.

Галина ЕГОРОВА.

ÑÏÀÑÀÒÅËÈ, ÏÓÑÒÜ ÏÐÈËÅÒÀÅÒ ÏÎ×ÀÙÅ! íà ïîìîùü! ÏÐÈÄÓÌÀÞÒ ÆÅ!

Экибастузец Каиржан Абраев решил сделать подарок родильному дому села Коктобе, так как первым ребенком, принятым здесь акушерами в конце 2009 года, стал его сын Каирхан.

Каиржан рассказывает, что новенький роддом, построенный с нуля, открылся в райцентре Майского района 20 декабря. А через несколько дней Каиржан со своей беременной женой приехал навестить родителей, которые жили в Коктобе. Когда у его супруги начались схватки, женщину отправили в роддом, где других рожениц, кроме нее, не было. Так и получилось, что Каирхан стал «первенцем» нового родильного дома района. В честь этого события отец мальчика задумал оставить какую-то память Майскому роддому. Долго он никак не мог остановиться на какой-то идее – одно время склонялся

к мысли посадить там аллею, но не успел ее реализовать. И вот, наконец, его идея облекла материальную форму. Однажды он пришел по делам в одну фирму и увидел через забор, что во дворе соседнего здания стоят какие-то готовые скульптуры и заготовки. Он заинтересовался увиденным и выяснил, что на соседнем участке находится мастерская экибастузского скульптора Гамала Сагиденова. О нем наша газета уже рассказывала читателям – именно Гамал изготовил для Экибастуза множество различных изваяний. Выполнял и частные заказы – по желанию одного местного предпринимателя выполнил скульптурное изображение актера Евгения Леонова в роли Доцента из фильма «Джентльмены удачи», которое украсило территорию перед входом в офис, иногда выполнял заказы местной администрации, порой делал собственные подарки родному городу – например, изображение джинна из восточных сказок. Он всегда старается делать каких-то добрых персонажей, которые радовали бы детвору и поднимали настроение взрослым. Когда к нему пришел заказчик с идеей сделать подарок районному роддому, Гамал ее полностью поддержал. Вместе они перебирали разные варианты. Потом скульптор вспомнил, что когда-то думал изваять для городского роддома аиста, который, по поверью, приносит детей. Каиржану Абраеву мысль подарить роддому аиста показалась очень

удачной – это своего рода и символ, и пожелание того, чтобы здесь как можно чаще появлялись на свет маленькие казахстанцы. И Гамал Сагиденов принял заказ. Скульптор рассказывает, что аист уже практически готов. Скульптуру не стали делать слишком высокой – аист не превышает двух метров, под одним крылом он держит запеленатого младенца. Гамал убежден, что к роддому молодые отцы, даже у которых уже есть дети, всегда будут подходить с отличным настроением и в ожидании сюрприза – желанного сына или дочки. И детям не будет скучно, пока взрослые общаются через окошко. Даже если не брать во внимание почетную миссию по доставке детей, аист и без того у многих народов олицетворяет мир, достаток, домашний уют, семейное согласие. В общем, добрый семейный дух-покровитель. Такой дух не помешает ни сельчанам, ни горожанам. Сейчас скульптура находится в мастерской художника, позже заказчик увезет ее к себе во двор, а весной собирается отправить на постоянное место жительства в Коктобе. Наверное, это тоже символично: ведь и весна – это время обновления, рождения всего нового, это еще и время возвращения аистов под облюбованную ими крышу. Когда же еще и поселиться аисту во дворе родильного дома, как не весной?

Галина ЕГОРОВА.

Âûñêî÷èë íà ìèíóòêó¾

Очень часто люди попадают в неприятные ситуации, связанные с входными дверями, не желающими открываться по какой-то причине. Не так давно в оперативно-спасательный отряд Экибастуза обратился мужчина, рассказавший, что замерзает в легкой одежде в подъезде, – он вышел из дома на пару минут, дверь, как и положено, запер, да вот беда – попасть домой ему не удалось. Когда он вернулся, ключ сломался прямо в замке. Приехавшие спасатели с помощью специального инструмента открыли дверь и спасли горожанина от переохлаждения.

Îáìàí íå óäàëñÿ

Поздним вечером спасатели Экибастуза приняли сигнал от женщины, которая пожаловалась на то, что не может попасть в квартиру, а дома в одиночестве находится трехлетний ребенок. Однако приехав по указанному адресу, спасатели выяснили, что женщина сказала им не всю правду – оказывается, в квартире нет и в данный момент не может быть ребенка, поскольку женщина лишена родительских прав, а малыш находится в детском доме. До дальнейшего выяснения всех обстоятельств сотрудниками полиции спасатели отказались открывать дверь квартиры.


Программа телепередач

3 февраля, понедельник

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00 Ақпарат арнасы – Жетi күн. Сараптау бағ­дар­ла­масы. 10.00 Программа Жетi күн 11.00 Бармысың, бауырым? 11.40 «Одна судьба». 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 14.00 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.45 «Экстремалды планета». Д/с. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Фильм «Наследство». 16.00 Драма «Семейные мелодрамы» 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Өмір ғажайыптары». Д/ с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Бажалар». Телехикая. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 23.50 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 «Бюро расследований». 21.00, 00.30 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Драма «Уимболтон». 23.05 «Жансарай». Әшірбек Сығай. 00.20, 01.00 Журналдар 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.15, 02.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.40 «Апта. Kz» 10.45, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25 «Арнайы репор-

таж» 11.45 «Ертегілер еліне саяхат». Мультхикая 11.55, 14.20 «Санжар мен Қайсар».Телехикая 12.45 «Қазақтың қолөнері» 12.55 «Дауа» 13.25 «Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағ­дар­ла­ма 14.00 «Джеспен бірге табайық». Мультхикая 14.55 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 02.15 «КЕЛІН». Телехикая 17.00 «Менің Қазақстаным» 17.50 «ӘКІМ САҒАТЫ» ҚАШЫР АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ. Тікелей эфир. Студиядағы телефон. 33-90-35 18.10 «Білгірлер отауы». Зияткерлік сайыс 19.00 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир («Көлік жүргізушілердің құқығы») 19.30, 03.30 «Ұлжан». Телехикая 21.50 «СЫРҒАЛЫМ». Телехикая 22.40, 01.45 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 23.50 «SPORT.KZ» 00.15 «Көкпар» Ұлттық ойын 00.55, 17.50 «Өзекжарды» 01.10 «Жаныңда жүр жақсы адам». Д/ф

4 февраля, вторник

хабар 07.00 «Жаңа күн».

09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 «Бюро расследований» 09.40 «Моя планета». Д/с 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 01.15 Журнал 10.40, 11.10 Кино. «Уимболтон» 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 14.00 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.30 «Экстремалды планета». Д/с. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Фильм «Наследство». 16.00 Драма «Семейные мелодрамы» 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Өмір ғажайыптары». Д/ с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Бажалар». Телехикая. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 00.15 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Арнайы хабар 21.00, 00.45 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Драма «Легенда №17». 23.45 Тотальный футбол 02.00-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30,23.10, 02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.45, 21.50 «Сырғалым». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға

оңай…» 11.25 «Данышпан қарға». Мультхикая 11.40 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.55, 14.20 «Санжар мен Қайсар». Телехикая 12.45 «Sport.kz» 13.10 «Алаң» ток-шоуы 14.00 «Джеспен бірге табайық». Мультхикая 14.55 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 01.55 «КЕЛІН».Телехикая 17.00 «Бизнестің жол картасы – 2020». «Табыстылар тағылымы» 17.10 «Ұлттық өнім» 17.50 «ӘКІМ САҒАТЫ» ЛЕБЯЖІ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ. Тікелей эфир. Студиядағы телефон. 33-90-35 18.35 «Сыр-сұхбат» 19.10, 23.55 «EXPO ЖОЛЫ» 19.30, 03.10 «Құтқарушы». Телехикая 22.40, 01.25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 23.45, 17.50 «Еңселі Елорда» 00.20 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 00.50 «Жаныңда жүр жақсы адам». Д/ф

http://irstar.kz

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 0 7 . 3 0 « Е рт і с та ң ы » . Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00 «Уақыт керуен». Ақпараттық-сараптама бағ­дар­ла­масы 09.30 «День за днем». Информационноаналитическая программа 10.10, 22.00 «Менің ұлдарым». Т/х 11.15 «Әли мен Айя»М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.30, 19.30 «Бала күтуші» 13.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 13.35 «Мамандығым-мақтанышым» 13.50 «Послание Президента народу – в действии!» 14.05 «Салауатты сана» 14.25 «ЕХРО» 14.40 «Қазақстанның жеті кереметі» Д/ф 17.50 «Әкім сағаты» Қашыр ауданы әкімінің есебі 19.00 «Салауатты сана» 19.55 «Азбука счастья» 20.10 «Территория красоты» Т/х 21.20 «Полезная информация» 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 23.00 «Алаш алыптары» Д/ф 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00 «Алтын домбыра» дәстүрлі ән-күй кеші 08.40 «Оқыс оқиға!» бағ­дар­ла­масы 09.00, 10.10, 16.50 «Соңғы саяхат» Т/х 10.00, 13.00, 20.00, 00.40 Жаңалықтар 10.20 Программа «Громкое дело» 10.40 Д/ф «Другой мир» 11.05 Сериал «Разбивающая сердца» 12.05 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 Программа «20.30». Избранное за неделю 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «На пути к сердцу» 16.00 «Күнделік» ақпараттық-сараптамалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 22.50 «Жүрек жарған» Телехикая 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 20.30, 01.10 Новости «20.30» 23.50 «Кеш емес» ток-шоу 01.40 «Мың рет сүйдім» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 06.45 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 07.00 Телеканал «ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО» (каз/рус) 11.00, 18.45, 21.00 Новости 11.05 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» 11.40 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 13.35, 22.35 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Мелодрама

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 13.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ ма 09.40, 23.00 «Алаш

алыптары» Д/ф 10.10, 22.00 «Менің ұлдарым». Т/х 11.15 «Әли мен Айя» м/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.30, 19.30 «Бала күтуші» 13.35 «Біздің қала – Город 718» Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Салауатты сана» 17.50 «Әкім сағаты» Лебяже ауданы әкімінің есебі 19.00 «Өндірісті өлке» 19.30 «Бала күтуші» Т/х 19.55 «Өзекті сұхбат» 20.10 «Территория красоты» Т/х 21.20 «Полезная информация» 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00, 20.30, 01.05 Новости «20.30» 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 00.35 Жаңалықтар 08.00 «Олжа» көңілді отбасылық сұрақжауап сайысы 08.30 Обзор интернета «Kaznet» 09.00, 10.10, 16.50 «Соңғы саяхат» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30 Сериал «Домашние войны» 11.05 Сериал «Разбивающая сердца» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 «Кеш емес» ток-шоу 14.00 Новости 14.10, 21.00 Т/с «На пути к сердцу» 16.00 Сериал «Элина» 18.00, 22.50 «Жүрек жарған» Т/х 23.50 «Сырласу» ток-шоу 01.35 «Мың рет сүйдім» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 06.45, 18.30, 21.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 «ОЛИМПИЙСКОЕ утро» 11.00, 18.45, 21.00 Новости 11.05 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» 11.40 Фильм «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» – 7 13.35, 22.35 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Мелодрама 14.30 «ҮЙ БОЛУ ҚИЫН» Телехикая 15.00 «Күндізгі жаңалықтар»

15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.50, 23.30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 18.30, 21.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 18.55 Погода 19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20.05 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая» 22.00 «П@УТINA» бағ­д ар­л а­м асының премьерасы 22.30 Ауа райы 00.00 «ВЕРЬ МНЕ». Фильм 02.00 «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» (каз) 02.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 07.00 «Бүк пен Шік» 08.00 «Болашақ тобы» М/с 08.30, 05.30 «Айна online 2» 09.00 «Шоумастгоуон» 11 . 0 0 « Н О ВА Я ВОЛ Н А

2013» 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» Итоговая программа 13.00 «НОВАЯ ВОЛНА 2013» 15.00 «НЫСАНА» қорытынды бағ­д ар­ ла­масы 16.00, 04.30 «Ержүректілер» 17.00 «Аян. Дала аңыздары» 19.00, 03.30 «Керемет келiн» 20.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.00, 03.00 «Кешкі шай» 21.30 Т/с «Городские шпионы 23.20 Т/с «Ловушка» 00.20 «Орел и Решка» 01.20 Т/с «Команда ЧЕ»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00, 03.00 Сериал «Выбор Лары» 07.00, 04.00 Сериал «Дила» 08.30 «ӘЗІЛ СТУДИО» 09.30, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 11.00 Анимация «СКУБИ-ДУ И ЛОХНЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «В УДАРЕ» 16.00 Викторина «МЕТРО» 16.30 «6 КАДРОВ» 19.00 Сериал «КУХНЯ» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» 21.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 23.30 Триллер «Версия» 01.30 Сериал «Менталист»

КТК

06.00 Открытие вещания. 0 6 . 0 5 Тел ех ик а я « С Ы Л А . ТА ҒД Ы Р ТАЛҚЫСЫ»

15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.30 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.55, 22.00 «П@УТINA» 18.55 Погода 19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20.05 «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая» 22.30 Ауа райы 23.30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 00.00 «ВЕРЬ МНЕ». Фильм 02.00 «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» (каз) 02.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 07.00 «Бүк пен Шік» 08.00 «Болашақ тобы» М/с 08.30 «Айна online 2» 09.00 Т/с «По закону» 09.30 «Гадалка» Драма 10.00 Т/с «Атлантида» 11.00, 02.15 «Смехопанорама» 11.30 «Смеяться разрешается» 13.00 «Фабрика звезд 2» 14.30 «KZландия. Перезагрузка» 15.00 «Бүгін күндіз» 15.15, 21.00, 03.00 «Кешкі шай» 15.45 «Қуырдақ» 16.00, 03.30 «Ойна» 18.30 «Балгер» 19.00 «Керемет келiн» 20.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.30 Т/с «Городские шпионы» 23.20 Т/с «Ловушка» 00.20 «Орел и Решка» 01.20 Т/с «Команда ЧЕ»

ктк-7 + 31 канал 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 03.00 Сериал «Выбор Лары» 07.00, 04.00 Сериал «Дила» 08.30 «ӘЗІЛ СТУДИО» 09.30, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 11.00 Фильм «ПЧЕЛИНЫЙ ФИЛЬМ» 12.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «В УДАРЕ» 16.00 Викторина «МЕТРО» 16.30 «6 КАДРОВ» 19.00 Сериал «КУХНЯ» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» 21.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 23.30 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 01.30 Сериал «Менталист»

КТК 06.00 Открытие вещания.

06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 06.10 Телехикая «ҚАЙРАН ЗАМАН» 07.15, 15.30, 02.50 «ЯПЫР-АЙ»

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья 07.50, 15.45, 03.40 «Япыр-ай» 08.45 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 09.00 Военное реалити-шоу «ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 10.00 «ДРУГАЯ ПРАВДА» 11.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» 12.00 «СЛУГИ НАРОДА» 12.45 «ХРОНИКИ НЕДЕЛИ» 13.15 «CМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 14.15 «ДОРОГА ДОМОЙ» 14.25 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» – «Власть проклятия» 15.00 «ЖҮРЕКЖАРДЫ» 16.40 К/ф «СТАРИК И ВНУК» 18.20, 02.50 Д/ф «ЖҰЛДЫЗДАР ӨМIРI» – Стать звездой никогда не поздно 19.15 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 20.30, 02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Мелодрама «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 23.35 Программа «РЕЙДЕР» 23.50 Детектив «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (закл.) 01.35 Драма «БРИГАДА» 04.25-04.50 «АНДА-САНДА»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 К/ф «Айрықша бестік. Техастағы жанжал» (каз.) 07.40, 02.00 Телехикая «Такси» (каз.) 08.30, 12.00 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 08.55 «Вкусно и быстро» 09.00, 18.20, 19.30 «ТАКСИ» 09.25, 20.00 Сериал «ВУЗЕРЫ» 09.50, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 10.20, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.50 М/с «СМУРФИКИ» 11.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 11.35 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 12.30 Мультхикая «Бақашық – батыр» 12.55 Мультхикая «Сандокан. Жолба­ рыстың ханы» (каз.) 13.20, 18.00, 23.40 «РЕВЮ» (каз.) 13.40 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.) 14.40, 18.50, 22.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» 15.00, 17.40 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА О ЗВЕЗДАХ» 16.45, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 19.05, 23.15 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 00.00 Триллер «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 02.45-03.00 Әзіл – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.) 8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­дар­ла­ма. 09.20, 00.40 Ауа райы 09.25 Телехикая «Күн сақшылары». 10.25 Д/с «Ең қауіпті алпыс жыртқыш».

08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00 «В ГОРОДКЕ» 09.10 Детектив «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 11.00 Д/ф «НЕ ВРИ МНЕ». 12.00 НОВОСТИ 12.45, 23.35 Программа «РЕЙДЕР» 13.05 Мелодрама «МОТЫЛЬКИ» 14.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.00, 04.40 Телехикая «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.30, 19.15 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 17.45 Телехикая «КИЕЛI БОСАҒА» 19.15 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Мелодрама «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 23.50 Драма «ШЕФ» 01.30 Драма «БРИГАДА» 03.40 Телехикая «КИЕЛI БОСАҒА»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 К/ф «Жанкешті саяхатшылар» (каз.) 07.40, 01.45 Телехикая «Такси» (каз.) 08.30, 12.00 Мультхикая «Том мен Джерри» 08.55 «Вкусно и быстро» 09.00, 18.20, 19.30 «ТАКСИ» 09.25, 20.00 Сериал «ВУЗЕРЫ» 09.50, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 10.20, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.50 М/с «СМУРФИКИ» 11.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 11.35 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 12.30 Мультхикая «Бақашық – батыр» (каз.) 1 2 . 5 5 М у л ьт х и к а я « С а н д о к а н . Жолбарыстың ханы» (каз.) 13.20, 18.00, 23.40 «РЕВЮ» (каз.) 13.40 «Қып – қызыл күлкі» (каз.) 14.05, 19.05, 23.15 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 14.30, 18.50, 22.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 15.00, 17.40 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА О ЗВЕЗДАХ» 16.45, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 00.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 02.40-03.00 Әзіл  – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.) 8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­д ар­л а­ ма. 09.20, 00.50 Ауа райы 09.25 Телехикая «Күн сақшылары».

9

11.00 Кино. «Менің күнәлі періштем». 12.30 Мультфильм 12.50, 22.00 Телехикая «Ұшқыштар». 13.30, 19.00, 00.10 «Жар@йсың». 14.00 Телесериал «Мужская история». 15.10 «Discovery» ұсынады: «Ричард Хаммондтың жер кіндігіне саяхаты» Д/ф 16.10 Телехикая «Алдар көсе» 16.40 М/с «Ким». 17.10 «Мысыр» Д/с 19.30 «Туған өлке» – Танымал тұлғалардың туған жеріне саяхаты. 20.00 Д/с «Әуен әлеміне саяхат». 20.20 «Бәрі де мүмкін» 21.00 Телесериал «Подарок судьбы». 22.40 Прогноз погоды. 22.45 Триллер «Стертая реальность».

ств

07.00, 23.30 «Made in Kazakhstan» 08.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 09.00 «Без обмана» 09.40 Музыкальный калейдоскоп 10.00 «Танғы елес» Айгул Иманбаеваның творчестволық кеші 11.30 «TV Shop» 12.00 «Әнші болғым келеді» Жаңа жылдық концерті 14.30 «TV Shop» 15.00, 19.50 «Территория происшествий» 15.30 «Золото: обман высшей пробы» 16.20 «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 17.20 «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» 18.20 «Биржевые Университеты» 18.50 «БлоGпост. Детектор G» 19.20 «Тайны нашего кино» 20.00 «ПАНОРМА ДНЯ» 20.30 «Неизведанный Казахстан» 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 21.30 «Қоңыр». «Ұғай, арман» – атты ән кеші 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы» шоуы

ирбис

08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «18-14» 11.00 Фильм «Хортон» 13.00 Фильм «История рыцаря» 15.30 «Ой толғау» 15.50 «Взгляд» 16.10, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 18.20 Фильм «Гейзер» (7, 8 серии) 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 Фильм «Гуд бай, Ленин!» 23.10 Фильм «Тайные агенты» 09.40, 13.40, 16.30, 17.30, 20.40, 23.40 – Телекаталог 08.50, 10.50; 12.50, 15.20; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30  – Тамаша Тандау

10.25 Д/с «Ең қауіпті алпыс жыртқыш». 11.00 Кино. «Корабль пришельцев». 12.30 Мультфильм 12.50, 22.00 Телехикая «Ұшқыштар». 13.30, 19.00, 00.20 «Жар@йсың». 14.00 Т/с «Мужская история». 15.10 «Бәрі де мүмкін» 15.50 Мультфильм. 16.10 Телехикая «Алдар көсе» 16.40 М/с «Ким». 17.10 «Мысыр» Д/с 19.30 «Шіркін-Life» реалити-шоуы. 20.20 «Әйелдің бәрі әдемі». Арулар жайлы бір үзік сыр. 21.00 Телесериал. «Подарок судьбы». 22.40 Прогноз погоды. 22.45 Боевик «Кодовое имя «Джеронимо».

ств

07.00, 23.30 «Made in Kazakhstan» 07.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.00, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.30, 19.50 «Территория происшествий» 08.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 09.40 «Музыкальный калейдоскоп» 10.00 «Сағындырған әндер-ай» 11.30 «TV Shop» 12.00 Заттыбек Көпбосынұлы «Ақ маржан» шығармашылық ән кеші 14.30 «TV Shop» (каз) 15.00 «Неизведанный Казахстан» 15.30 «Без обмана» 17.00 «Хроники московского быта» 18.00 «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти» 19.50 «Территория происшествий» 20.30 «Киноклуб» Олега Борецкого. «Виктор Сухоруков» 21.30 Б. Бекахметовтың «Отан-Ана» атты творчестволық ән мен термелі концерті 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы» шоуы

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Тайные агенты» 11.00, 18.20 Фильм «Гейзер» 13.10 Фильм «Гуд бай, Ленин!» 15.00, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 «Айтарым бар» 20.30 Фильм «Бабуся» 23.10 Фильм «Чикаго Блюз» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау


10

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

5 февраля, среда

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы хабар 09.35 «Глобальные вызовы современности». 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 11.10 Кино. «Легенда №17» 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 14.00 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.30 «Экстремалды планета». Д/с. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Драма «Свиридовы». 16.00 Драма «Семейные мелодрамы» 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Өмір ғажайыптары». Д/ с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Бажалар». Телехикая. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 23.45 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Жаңа қоғам 21.00, 00.30 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Мелодрама «Ледяные замки». 22.10 Сериал «След». 23.05 Көзкөрген. 00.15, 01.00 Журналдар 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 13.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 09.40, 23.00 «Алаш

алыптары» Д/ф 10.10, 22.00 «Менің ұлдарым» Т/х 11.15 «Әли мен Айя» М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.30, 19.30 «Бала күтуші» Т/х 1 3 . 3 5 « Б і зд і ң қ а л а – Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Өндірісті өлке» 17.50 «Әкім сағаты» Май ауданы әкімінің есебі 19.00 «Телеярмарка» 19.55 «В семье единой» 20.10 «Территория красоты» Т/х 21.20 «Полезная информация» 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00, 20.30, 00.20 Новости «20.30» 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 Жаңалықтар 08.00 «Олжа» көңілді отбасылық сұрақжауап сайысы 08.30 «Kaznet» ғаламтор шолу 09.00, 10.10, 16.50 «Соңғы саяхат» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф оңай…» 10.30 Сериал «Домашние войны» 11.25 «Данышпан қарға». Мультхикая 11.40 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.05 Сериал «Разбивающая сердца» 11.55, 14.20 «Санжар мен Қайсар». 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» телехикая 13.10 «Сырласу» ток-шоу Телехикая 14.00 Новости 12.45, 00.30 «Ұлттық өнім» 14.10 Сериал «На пути к сердцу» 13.05 «EXPO жолы» 16.00 Сериал «Элина» 13.25 «Заң және біз» 14.00 «Джеспен бірге табайық». Муль- 18.00, 22.50 «Жүрек жарған» Телехикая 21.00 Сериал «Две сестры» тхикая 14.55 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 00.50 «Мың рет сүйдім» Телехикая эфир 16.10, 01.55 «КЕЛІН». Телехикая 17.00 «Мың түрлі мамандық» 06.00, 12.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 17.50 «ӘКІМ САҒАТЫ» МАЙ АУДАНЫ 06.45, 18.30, 21.30 ЖАҢАЛЫҚТАР ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ. Тікелей эфир. 07.00 Телеканал «ОЛИМПИЙСКОЕ Студиядағы телефон. 33-90-35 УТРО» (каз/рус) 18.10 «Толағай». Отбасылар сайысы 11.00, 18.45, 21.00 Новости 19.00 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 11.05 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» 19.30, 03.10 «Құтқарушы». Телехикая 11.40 Фильм «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ22.40, 01.25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан ДА» – 7 Қоянбаев» 13.35, 22.35 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» 23.45, 17.50 «Өзекжарды» Мелодрама 00.00 «Сыр-сұхбат» 14.30 «ҮЙ БОЛУ ҚИЫН» Телехикая 00.50 «Жаныңда жүр жақсы адам». Д/ф 15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.10, 02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР 0 9 . 4 5 , 2 1 . 5 0 «Сырғалым». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға

ЕВРАЗИЯ

6 февраля, четверг

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Жаңа қоғам 09.20 «Моя планета». Д/с 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10 Журнал 10.45, 11.10 Кино. «Ледяные замки» 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 14.00 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.30 Наши олимпийцы. «Золотая лыжня». 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Драма «Свиридовы». 16.00 Драма «Семейные мелодрамы» 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Өмір ғажайыптары». Д/ с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Бажалар». Телехикая. 19.15 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 00.25 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Арнайы хабар 21.00, 01.05 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Драма «Боец». 23.10 «Сол бір кеш…» 01.30 Журналдар 01.00-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.15, 02.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 0 9 . 4 5 , 2 1 . 5 0 «Сырғалым». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға

оңай…» 11.25 «Данышпан қарға». Мультхикая 11.40 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.55, 14.20 «Санжар мен Қайсар». Телехикая 12.45 «Агробизнес» 13.10, 18.10. 00.15 «EXPO жолы» 13.30, 18.30 «Ұлт мақтанышы». Д/ф 14.00 «Джеспен бірге табайық». Мультхикая 14.55 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 02.10 «КЕЛІН».Телехикая 17.00 «Мың түрлі мамандық» 17.50 «ӘКІМ САҒАТЫ» УСПЕНКА АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ. Тікелей эфир. Студиядағы телефон. 33-90-35 19.00 «ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ» 19.30, 03.25 «Құтқарушы». Телехикая 22.40, 01.40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 23.10 «СОЧИ-2014». Күнделік 23.50 «Ұлттық өнім» 00.35, 17.50 «Қылмыс пен жаза» 01.05 «Жаныңда жүр жақсы адам». Д/ф

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.40, 23.00 «Алаш

алыптары» Д/ф 10.10, 22.00 «Менің ұлдарым» Т/х 11.15 «Әли мен Айя» М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.30, 19.30 «Бала күтуші» Т/х 13.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 13.35 «Біздің қала – Город 718» Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Телеярмарка» 17.50 «Әкім сағаты» Успенка ауданы әкімінің есебі 19.00 «Азбука счастья» 19.55 «Телеярмарка» 20.10 «Территория красоты» Т/х 21.20 «Полезная информация» 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00, 20.30, 00.20 Новости «20.30» 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 Жаңалықтар 08.00 «Олжа» көңілді отбасылық сұрақжауап сайысы 08.30 Обзор интернета «Kaznet» 09.00, 10.10, 16.50 «Соңғы саяхат» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30 Сериал «Домашние войны» 11.05 Сериал «Разбивающая сердца» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 «Kaznet» ғаламтор шолу 13.35 «Біз біргеміз» бағ­дар­ла­масы 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Две сестры» 16.00 Сериал «Элина» 16.50, 00.50 «Мың уәде» Телехикая 18.00, 22.50 «Жүрек жарған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 06.45, 18.30, 21.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ОЛИМПИЙСКОЕ УТРО» (каз/рус) 11.00, 18.45, 21.00 Новости 11.05 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» 11.40 Фильм «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» – 7 13.35, 22.35 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Мелодрама 14.30 «ҮЙ БОЛУ ҚИЫН» Телехикая

http://irstar.kz

Программа телепередач

07.15, 15.30, 02.50 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 0.25 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00 «В ГОРОДКЕ» 09.10 Драма «ШЕФ» 11.00 Д/ф «НЕ ВРИ МНЕ». Новые выпуски! 12.00 НОВОСТИ 12.45, 23.35 Программа «РЕЙДЕР» 13.05 Мелодрама «МОТЫЛЬКИ» 14.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.00, 04.40 Т/х «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.30, 19.15 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 17.45, 03.40 Т/х «КИЕЛI БОСАҒА» 06.00 «Қырық миллион 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ теңге шоуы» 21.45 Мелодрама «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 07.00 «Бүк пен Шік» ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 08.00 «Болашақ тобы» М/с 23.50 Драме «ШЕФ» 08.30 «Айна online 2» 01.30 Драма «БРИГАДА» 09.00 Т/с «По закону» 09.30 «Гадалка» Драма 10.00 Т/с «Атлантида» 11.00, 02.15 «Смехопанорама» 06.00 Открытие вещания 11.30 «Смеяться разрешается» 06.05 К/ф «Тыйымсалынған тапсырма» 13.00 «Фабрика Звезд 2» (каз.) 14.30 «KZландия. Перезагрузка» 07.40, 01.45 Телехикая «Такси» (каз.) 15.00 «Бүгін күндіз» 08.30, 12.00 Мультхикая «Том мен 15.15, 21.00, 03.00 «Кешкі шай» Джерри» 15.45, 03.30 «Сағындырған әндер-ай» 08.55 «Вкусно и быстро» 18.30 «Балгер» 09.00, 19.30 «ТАКСИ» 19.00 «Керемет келiн» 09.25, 20.00 Сериал «ВУЗЕРЫ» 20.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.50, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 20.30 Новости 10.20, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 21.30 Т/с «Городские шпионы» 10.50 М/с «СМУРФИКИ» 23.20 Т/с «Ловушка» 11.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ00.20 «Орел и Решка» ШЕБНИЦ» 01.20 Т/с «Команда ЧЕ» 11.35 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 12.30 Мультхикая «Бақашық – батыр» 1 2 . 5 5 М у л ьт х и к а я « С а н д о к а н . Жолбарыстың ханы» (каз.) 13.20, 18.00, 23.40 «РЕВЮ» (каз.) 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 13.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 06.00, 03.30 Сериал «Выбор Лары» 14.05, 18.20, 23.15 «Әлемнің ең қызық 07.00, 04.30 Сериал «Дила» жануарлары» (каз.) 08.30 «ӘЗІЛ СТУДИО» 14.30, 18.45, 22.30 «Күлкілі оқыс 09.30, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» оқиғалар» (каз.) 11.00 Фильм «СКУБИ-ДУ: МУЗЫКА 15.00, 17.40 «РЕВЮ» (рус.) ВАМПИРА» 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ 12.30 Мультсериалы СКИ» 15.30 Сериал «В УДАРЕ» 16.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА О 16.00 Викторина «МЕТРО» ЗВЕЗДАХ» 16.30 «6 КАДРОВ» 16.45, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 19.00 Сериал «КУХНЯ» 19.05 «Тек күлкі үшін» (каз.) 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 00.00 Боевик «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА 20.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» НАЗАД» 21.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» 02.40-03.00 Әзіл  – күлкі бағ­дар­ла­масы 21.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ «No comments» (каз.) 23.30 Мелодрама «ДОМ НА КРАЮ 8.30, 18.00 «Ән арна». СВЕТА» Музыкалық бағ­д ар­л а­ 01.30 Сериал «Менталист» ма. 09.20, 00.50 Ауа райы 09.25 Телехикая «Күн сақшылары». 06.00 Открытие вещания. 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 10.25 Д/с «Ең қауіпті 06.10 Телехикая «ҚАЙРАН ЗАМАН!» алпыс жыртқыш». 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.30 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.55, 22.00 «П@УТINA» 18.55 Погода 19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20.05 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая» 22.30 Ауа райы 23.30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 00.00 «ВЕРЬ МНЕ». Фильм 02.00 «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» (каз) 02.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)

НТК

ктк-7 + 31 канал

КТК

15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.30 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.55, 22.00 «П@УТINA» 18.55 Погода 19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 20.05 Премьера. «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая» 22.30 Ауа райы 23.30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 00.00 «ВЕРЬ МНЕ». Фильм 02.00 «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» (каз) 02.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 07.00 «Бүк пен Шік» 08.00 «Болашақ тобы» М/с 08.30 «Айна online 2» 09.00 Т/с «По закону» 09.30 «Гадалка» Драма 10.00 Т/с «Атлантида» 11.00, 02.15 «Смехопанорама» 11.30 «Смеяться разрешается» 13.00 «Фабрика Звезд 2» 14.30 «KZландия. Перезагрузка» 15.00 «Бүгін күндіз» 15.15, 21.00, 03.00 «Кешкі шай» 15.45, 03.30 «Сағындырған әндер-ай» 18.30 «Балгер» 19.00 «Керемет келiн» 20.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.30 Т/с «Городские шпионы» 23.20 Т/с «Ловушка» 00.20 «Орел и Решка» 01.20 Т/с «Команда ЧЕ»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00, 03.30 Сериал «Выбор Лары» 07.00, 04.00 Сериал «Дила» 08.30 «ӘЗІЛ СТУДИО» 09.30, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 11.00 Фильм «ТОМ И ДЖЕРРИ: ТРЕПЕЩИ УСАТЫЙ» 12.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «В УДАРЕ» 16.00 Викторина «МЕТРО» 16.30 «6 КАДРОВ» 19.00 Сериал «КУХНЯ» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» 21.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 23.30 Драма «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 01.30 Сериал «Менталист»

КТК

06.00 Открытие вещания. 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 06.10 Телехикая «ҚАЙРАН ЗАМАН!»

07.15, 15.30, 02.50 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 02.25 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00 «В ГОРОДКЕ» 09.10, 23.50 Драма «ШЕФ» 11.00 Д/ф «НЕ ВРИ МНЕ». Новые выпуски! 12.00 НОВОСТИ 12.45, 23.35 Программа «РЕЙДЕР» 13.05 Мелодрама «МОТЫЛЬКИ» 14.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.00, 04.40 Телехикая «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.30, 19.15 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 1 7 . 4 5 , 0 3 . 4 0 Тел е х и к а я « К И Е Л I БОСАҒА» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Мелодрама «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 01.30 Драма «БРИГАДА»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 К/ф «Ерте есейу» (каз.) 07.40, 01.45 Телехикая «Такси» (каз.) 08.30, 12.00 Мультхикая «Том мен Джерри» 08.55 «Вкусно и быстро» 09.00, 19.30 «ТАКСИ» 09.25, 20.00 Сериал «ВУЗЕРЫ» 09.50, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 10.20, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.50 М/с «СМУРФИКИ» 11.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 11.35 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 12.30 Мультхикая «Бақашық – батыр» (каз.) 1 2 . 5 5 М у л ьт х и к а я « С а н д о к а н . Жолбарыстың ханы» (каз.) 13.20, 18.00, 23.40 «РЕВЮ» (каз.) 13.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 14.05, 18.20, 23.15 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 14.30, 18.45, 22.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 15.00, 17.40 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА О ЗВЕЗДАХ» 16.45, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 19.05 «Тек күлкі үшін» (каз.) 00.00 Боевик «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 02.40-03.00 Әзіл  – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.) 8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­д ар­л а­ ма. 09.20, 00.55 Ауа райы 09.25 Телехикая. «Агент Z». 10.25 Д/с «Ең қауіпті алпыс жыртқыш».

11.00 Кино. «Остров сокровищ». 12.35 Мультфильм 12.50, 22.00 Телехикая «Ұшқыштар». 13.30, 19.00, 00.20 «Жар@йсың». 14.00 Т/с «Мужская история». 15.10 «Сенім. Білім. КZ». 15.30 «Әйелдің бәрі әдемі». Арулар жайлы бір үзік сыр. 16.10 Телехикая «Алдар көсе» 16.40 Мультсериал «Ким». 17.10 «Мысыр» Д/с 19.30 «Архифакт» – тарихи-танымдық бағ­дар­ла­ма. 19.50 «Что наша жизнь…». 20.20 «Ерлердің ісі бітер ме?» токшоуы. 21.00 Т/с «Подарок судьбы». 22.00 Телехикая. «Ұшқыштар». 22.40 Прогноз погоды. 22.45 Триллер «Замкнутый круг».

ств

07.00, 23.30 «Made in Kazakhstan» 07.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.00, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.30, 19.50 «Территория происшествий» 08.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 09.40 «Музыкальнй калейдоскоп» 10.00 Құрманбек пен Ризаның «Алқоныр, ән екенсің» атты ән кеші 11.30, 14.30 «TV Shop» 12.00 «Қос жүректің лүпілі» 14.30 «TV Shop» 15.00 «Неизведанный Казахстан» 15.30 «Без обмана» 17.00 «Бунтари по-америк ански». Фильм 18.00 «Евгений Весник. Все не как у людей» 20.30 «Профессиональный разговор» 21.30 «Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» Т.Асардың ән кеші 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы» шоуы

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Чикаго Блюз» 11.00, 18.20 Фильм «Гейзер» 13.10 Фильм «Бабуся» 15.00 «Айтарым бар» 15.20, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 Фильм «Четвёртая группа» 23.10 Фильм «Обет молчания» 09.40, 13.40, 16.00, 17.00, 20.40, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау 11.00 Кино. «Эй, вы, ковбои!». 12.05 М/с «Маша и медведь». 12.50, 22.00 Телехикая. «Ұшқыштар». 13.30, 19.00, 00.25 «Жар@йсың». 14.00 Т/с «Мужская история». 15.10 «Побочный эффект». 15.30 «Ерлердің ісі бітер ме?» токшоуы. 16.10 Телехикая «Қарсы бақылау». 17.00 М/с «Ким». 17.30 «Мысыр» Д/с 19.30 Д/с «Қазақ елі». 19.50 «Әзіл Tube» бағ­дар­ла­масы. 20.20 «Ерлердің ісі бітер ме?» токшоуы. 21.00 Телесериал. «Подарок судьбы». 22.00 Телехикая. «Ұшқыштар». 22.40 Прогноз погоды. 22.45 Комедия «Шальные деньги».

ств

07.00, 23.30 «Made in Kazakhstan» 07.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.00, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.30, 19.50 «Территория происшествий» 08.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 09.40 «Музыкальный калейдоскоп» 10.00 «Алын дән еңбек мерекесі» 11.30, 14.30 «TV Shop» 12.00 «Сағындырған әндер-ай» 15.00 «Профессиональный разговор» 15.30 «Жена. История любви» 17.00 «Хроники московского быта» 18.00 «Борис Токарев. Тайна двух капитанов» 20.30 «Трансмиссия» 21.30 «Пай, пай қыздар-ай» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы» шоуы

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Обет молчания» 11.00, 18.20 Фильм «Гейзер» 13.10 «КИНО ∂ЛЕМİ»: Фильм «Четвёртая группа» 15.00, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 «Интересно знать» 20.30 Фильм «Любовь и прочие обстоятельства» 23.10 Фильм «Фига.Ro» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау


Программа телепередач

7 февраля, пятница

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы хабар. 09.35 «Моя планета». Д/с 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.15, 11.10 Кино. «Боец» 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 14.00 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.30 Біздің олимпиадашылар. «Үміттер үзілмесін!». 14.45 Музыкальные путешествия 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Драма «Свиридовы». 16.00 «Семейные мелодрамы». Драма. 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Өмір ғажайыптары». Д/ с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Орталық ХАБАР». Сараптамалық бағ­дар­ла­ма. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 01.30 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Вектор развития 21.00, 02.00 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Наши олимпийцы. «Сочи, встре­ чай!». 22.00 Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Сочи 2014. Прямая трансляция. 02.30 Журналдар 02.45-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.50, 03.05 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.45 «Сырғалым». Те­ лехикая. 14-бөлім 10.40, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25 «Данышпан қарға». Мультхикая 11.35 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.50 «Жүзден жүйрік» 12.25, 23.20 «Сочи-2014». Күнделік 12.45 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13.20 «Келбет» 13.50 Мультфильм 14.20 «Жүзден жүйрік» 14.55 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».Ток-шоу.Тікелей эфир 16.10, 02.20 «КЕЛІН».Телехикая 17.00 «Жан жылуы» 17.25 «Еңбек түбі – береке» 17.50 «ӘКІМ САҒАТЫ» ПАВЛОДАР АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ. Тікелей эфир. Студиядағы телефон. 33-90-35 18.10 «ҚАЗАҚСТАН-2050. МӘҢГІЛІК ЕЛ» 18.40, 01.20 «ПАРЛАМЕНТ» 19.05, 01.40 «ИМАН АЙНАСЫ» 19.30, 03.35 «Құтқарушы». Телехикая 21.50 «ҰЛТТЫҚ ШОУ» 22.55 «Жайдарман».Үздік әзілдер 23.25 Комедия «Әурелең» 02.05, 17.50 «Өзекжарды»

8 февраля, суббота

хабар

07.00 «Махаббат мерейі». Телехикая. 08.35 Мультфильм 09.00 «Табиғаттың тартуы». Д/с. 09.20 Ұлт саулығы. Денсаулық бағ­дар­ ла­масы. 09.55 Подари детям жизнь. 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10 Балалар уақыты. «Фархат». М/с 11.00 Таңғы жаңалықтар 11.10 Программа «Дело вкуса с Татьяной Веденеевой» 11.30 ПРОД.ВОПРОС 12.00 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Жансарай». Әшірбек Сығай. 14.00 «Орталық ХАБАР». Сараптамалық бағ­дар­ла­ма. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Соғады жүрек». Мұқағала Мақатаев 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 Бармысың, бауырым? 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Шал» Драма 20.00 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 «ЭКСПО-17». 21.00 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Аймақтар аламаны-2» рес­ публикалық телебайқауы. Ширек финал. 22.50 «Моя планета».Д/ф 23.55 Олимпийские зимние игры в Сочи 2014. Фристайл. Могул. Женщины. Финал. Прямая трансляция. 01.35- 03.35 Олимпийские зимние игры в Сочи 2014. Биатлон.Спринт.10км. Мужчины 7.00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қаты­ суымен концерт 08.30 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.35 «АГРОБИЗНЕС» 10.00 «Дауа» 10.35 «Аc мәзірі» 11.10 «Әзіл әлемі» 12.45, 23.10 «Сочи-2014». Күнделік 12.50 «ТЕЛҚОҢЫР» 13.35, 03.00 «МЫҢ ТҮРЛІ МАМАНДЫҚ» 14.05 «БІЛГІРЛЕР ОТАУЫ». Зияткерлік сайыс 15.00 «Болашақ». Телехикая 16.00 «Әли мен Айя». Мультхикая 16.10 «ҚАЗАҚСТАН-2050. МӘҢГІЛІК ЕЛ» 16.30, 02.30 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 17.00 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 17.30, 20.30, 00.45, 03.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17.50 «Мұзбалақ Мұқағали». Арнайы тележоба 18.20 Комедия «Әурелең» 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 20.05, 01.20 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 21.05 «Соғады жүрек…». М.Мақатаевтың шығармашылығына арналған әдебимузыкалық кеш 22.40 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 23.15 Комедия «Ауысу нүктесі»

http://irstar.kz

15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СВАТЫ У ПЛИТЫ» 16.05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!». 17.05 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 17.25 «ЖДИ МЕНЯ» 18.45, 21.00 НОВОСТИ 18.55 Погода 19.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20.05 «ПЯТНИЦКИЙ. Глава вторая» алыптары» Д/ф 22.00 «П@УТINA» 10.10 «Менің ұлдарым» Т/х 22.30 Ауа райы 11.15 «Әли мен Айя» М/ф 23.30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 00.00 Триллер «Я ВАС ЖДУ» 12.30 «Бала күтуші» Т/х 13.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық 01.35 «АРАБСКАЯ ВЕСНА». Часть 1 02.40 Фильм «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕД­ бағ­дар­ла­ма НИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (каз) 13.40 «Азбука счастья» 03.45 «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» 14.00 «Президент жолдауынан соң» 04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (каз) 14.20 «Салауатты сана» 14.40 «Өндірісті өлке» 06.00 «Қырық миллион 17.50 «Әкім сағаты» Павлодар ауданы теңге шоуы» әкімінің есебі 07.00 «Бүк пен Шік» 19.00 «Руханият» 08.00 «Болашақ тобы» М/с 19.30 «Экономика тірегі – ғылым» 08.30 «Айна online 2» Аймақаралық телекөпір 09.00 Т/с «По закону» 20.30 «ЕХРО» 09.30 «Гадалка» Драма 20.45 «В семье единой» 10.00 Т/с «Атлантида» 21.20 «Полезная информация» 11.00, 02.10 «Смехопанорама» 22.00 «Лето волков» Т/х 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 11.30 «Смеяться разрешается» 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный вы­ 13.00 «Фабрика Звезд 2» 14.30 «KZландия. Перезагрузка» бор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 15.00 «Бүгін күндіз» 15.15, 22.00, 03.00 «Кешкі шай» 22.10, 22.30 «Телемагазин» 15.45, 04.30 «Сағындырған әндер-ай» 17.40 «АБСД: АЛ БИЛЕЙІК СЕРІ ДО­ СТАР» К/ф 20.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00, 20.30, 00.20 Новости «20.30» 20.30 Новости 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 21.30 «НОВАЯ ВОЛНА 2013» Жаңалықтар 00.20 Т/ф «Выход» 08.00, 13.35 «Олжа» көңілді отбасылық 03.30 «Аян» сұрақ-жауап сайысы 08.30 «Kaznet» ғаламтор шолу 09.00, 10,10, 16.50, 00.50 «Мың уәде» Т/х 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30 Сериал «Домашние войны» 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 11.05 Сериал «Разбивающая сердца» 06.00, 03.00 Сериал «Выбор Лары» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 07.00, 04.00 Сериал «Дила» 13.10 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 08.30 «ӘЗІЛ СТУДИО» 14.00 Новости 09.30, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 14.10, 21.00 Сериал «Две сестры» 11.00 Фильм «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИ­ 16.00 Сериал «Элина» ЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 16.50, 00.50 «Мың уәде» Телехикая 18.00, 22.50 «Жүрек жарған» Телехикая 12.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «В УДАРЕ» 16.00 Викторина «МЕТРО» 16.30 «6 КАДРОВ» 18.00 Шоу «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 06.00, 12.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 06.45, 18.30, 21.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ОЛИМПИЙСКОЕ 20.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 21.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» УТРО» (каз/рус) 21.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 11.00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 23.30 Драма «ЛЮДИ, КАК МЫ» 11.15 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» 01.30 Драм «ИНФОРМАТОР» 11.50 Фильм «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ­ ДА» – 7 13.35, 22.35 «ДӘРІГЕР АХМЕТОВА» Мелодрама 06.00 Открытие вещания. 14.30 «ҮЙ БОЛУ ҚИЫН» Телехикая 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информаци­ онная программа 09.40, 23.00 «Алаш

астана

ктк-7 + 31 канал

ЕВРАЗИЯ

КТК

01.45 «Ғасырлар үні». Этно-музыкалық фильм 07.55 Арнаның ашылуы. Бас шапк а. Әнұран. Анонс 08.00 «Әли мен Айя» 08.15 «Күлегеш» 08.30 «Санжар мен Қайсар» Т/х 09.00 «Үй болу қиын» Т/х 10.10 «Өмір өткелдері» Т/х 11.35 «Алаш алыптары» Д/ф 12.00 «Салауатты сана» 12.15 «Мамандығым-мақтанышым» 12.30 «Бала күтуші» Т/х 13.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­ дар­ла­ма 13.40 «Руханият» 16.00 «Басты назарда» 16.20 «Дипломмен ауылға» 16.40 «Президент жолдауынан соң» 1 7 . 0 0 « Б і зд і ң қ а л а – Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 18.00, 21.00 «Уақыт керуен». Ақпараттықсараптама бағ­дар­ла­масы 18.30, 21.30 «День за днем». Инфор­ мационно-аналитическая программа 19.00 «Экономика тірегі-ғылым» Аймақаралық телекөпір 20.00 «Дидарласу» 20.20 «Азбука счастья» 20.45 «Руханият» 22.00-23.55 «Алмазный пес» Х/ф 08.55, 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 17.55, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

08.00 Новости «20.30» 08.30 Жаңалықтар 09.00 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 09.15 Программа «Чудеса от Zepter» 09.35 Комедия «Жизнь в большом го­ роде» 10.00 Сериал «Домашние войны» 11.00 Сериал «Котовский» 14.30 Программа «Красавчик» 15.00 «Біз біргеміз» бағ­дар­ла­масы 15.30 «Қыз ғұмыры» телехикаясы 17.55 «Жырың болып төгілемін, елім!» ақындар айтысы 20.00 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 20.30 «Күнделік» ақпараттық-сарап­ тамалық бағ­дар­ла­масы 21.20 Шоу «Саған сенемін. Мой лучший» 22.50 «Оқыс оқиға!» бағ­дар­ла­масы 23.10 Х/ф «Ограбление по-английски» 00.45 «Kaznet» ғаламтор шолу 01.05 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.05 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 06.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)

07.45, 4.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (каз) 08.30 «ТАНҒЫ ПОШТА» бағ­дар­ла­масының премьерасы 09.00 Новости 09.10 «ПРАВО НА КАЧЕСТВО» 09.45 Фильм «УДИВИ МЕНЯ» 11.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Арта­ моновой 12.00, 22.30 Ауа райы 13.00 «ЧУДО». Фильм (каз) 13.50 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 14.05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 15.00 Фильм «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 19.05 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». Новогодний вы­ пуск. Лучшее 21.00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 21.30, 22.15 «Сенбілік ЖАҢАЛЫҚТАР» 21.45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22.35 Кино. «Мухнем на Луну» (каз) 00.00 «НОВЫЙ ГОД НА ПЕРВОМ». Часть 3 02.00 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 02.25 Кино. «КЛИЕНТ» (каз) 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 07.00 «Қуырдақ» 07.30, 18.00, 05.00 «Аян» 08.30 «Болашақ тобы» М/с 09.00 «Школа доктора Ко­ маровского» 09.30 «Смехопанорама» 10.30 «Орел и Решка» 11.30 «KZландия. Эволюция» 12.30 «Айна online 2» 13.00 Т/ф «Женская дружба» 15.00 «Балгер» 15.30 «Жасай бер,қазақ!» Ескендір Хасанғалиев 19.00 «НЫСАНА» қорытынды бағ­д ар­ ла­масы 20.00 Х/ф «Инопланетяне ни при чем» 22.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» Итоговая программа 23.00 Х/ф «Кремень» 00.50 Х/ф «Падший» 02.20 «Жасай бер,қазақ!» Ескендір Хасанғалиев

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 Мультсериалы 06.30 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА» 07.00 «ӘЗІЛ СТУДИО» 09.00, 02.15 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 10.00 Фильм «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 11.30 Программа «Вкусные секреты» 12.00 Алдараспан күнделігі 15.00 Шоу «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 17.00 Фильм «МАДАГАСКАР 2» 18.30 КИНО «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ: ПО­ БЕГ ИЗ ПИРАТСКОЙ БУХТЫ» 20.30 Боевик «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 23.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» 23.30 Мелодрама «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья 06.10 Телехикая «ҚАЙРАН ЗАМАН!» 07.15, 15.30, 02.55 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00 «В ГОРОДКЕ» 09.10 Драма «ШЕФ» 11.00 Д/ф «НЕ ВРИ МНЕ». Новые вы­ пуски! 12.00 НОВОСТИ 12.45, 23.15 Программа «РЕЙДЕР» 13.05 Мелодрама «МОТЫЛЬКИ» (закл.) 14.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.00, 04.40 Т/х «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.30, 19.15 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 17.45, 03.40 Т/х «КИЕЛI БОСАҒА» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 ТОК-ШОУ «НАША ПРАВДА» 22.40 Программа «ДИАГНОЗ» 23.35 Шоу «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 00.30 Боевик «КОРОЛИ УЛИЦ»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 К/ф «Әлемді жалындат» (каз.) 07.40, 02.15 Телехикая «Такси» (каз.) 08.30, 12.00 Мультхикая «Том мен Джер­ ри» (каз.) 08.55 «Вкусно и быстро» 09.00, 19.30 «ТАКСИ» 09.25, 20.00 Сериал «ВУЗЕРЫ» 09.50, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 10.20, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.50 М/с «СМУРФИКИ» 11.10 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ­ ШЕБНИЦ» 11.35 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА­ РА» 12.30 Мультхикая «Бақашық – батыр» 12.55 Мультхикая «Сандокан. Жолба­ рыстың ханы» (каз.) 13.20, 18.00 «РЕВЮ» (каз.) 13.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 14.05, 18.20 «Әлемнің ең қызық жануар­ лары» (каз.) 14.30, 18.45, 22.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» 15.00, 17.40 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ПРАВДА О ЗВЕЗДАХ» 16.45, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 19.05 «Тек күлкі үшін» (каз.) 23.10 «ТАҢҚАЛМАҢЫЗ» (каз.) 00.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА­ НИЕ ЛИКАНОВ» 01.45 «ДОМ 2» 8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­д ар­л а­ ма. 09.20, 00.45 Ауа райы 09.25 Телехикая. «Агент Z». 10.25 Д/с «Ең қауіпті алпыс жыртқыш». 11.00 Кино. «Однажды и на всю жизнь». 12.05 М/с «Маша и медведь».

КТК

07.00 Открытие вещания. 07.05 Мультфильмдер 07.15 К/ф «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР ФОКС» (каз.) 09.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.30 Юмористический концерт «ЮРМА­ ЛА-2007» 11.05, 01.30 Д /ф «ТА ЙН Ы Й Ш ОУБИЗНЕС» 12.00 НОВОСТИ 12.45 Программа «РЕЙДЕР» 13.05 Ток-шоу «НАША ПРАВДА» 14.00 Программа «ДИАГНОЗ» 14.30 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» – «Конец света в расписании на завтра» 15.00 «ЖҮРЕКЖАРДЫ» 15.40 Телехик ая «СЫЛА. ТАҒДЫР ТАЛҚЫСЫ» 17.30 Д/ф «ЖҰЛДЫЗДАР ӨМIРI» – «Под­ каблучники» 18.25 «БЕШБАРМАҚ ШОУ!-3» 19.25 Программа «Той-BEST-STAR» 21.00 «ДРУГАЯ ПРАВДА» с Алексеем Шахматовым 22.00 «ХРОНИКИ НЕДЕЛИ» 22.30 Программа «ОЧНАЯ СТАВКА». «Не судите строго» 23.25 Драма»ЧЕРТА» 02.20-05.10 К/ф «СХВАТКА» (каз.)

НТК

07.00 Открытие вещания 07.05 К/ф «Мүлтіксіз әрекет» (каз.) 09.05 КВН 10.00 М/с «СЛАГТЕРРА» 10.45 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 11.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12.00 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» 12.30 Телешоу «ТАКСИ» (каз.) 13.00 «ТАҢҚАЛМАҢЫЗ» (каз.) 13.30 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 14.00, 19.40 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 14.25, 02.05 Әзіл  – күлкі бағ­дар­ла­масы «WIFI-25» (каз.) 14.40 Мультхикая «Том мен Джерри» 15.00 Фильм «БАРБИ И ТРИ МУШКЕ­ ТЕРА» 16.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 17.30 «Экстрасенстер қақтығысы» 20.00 Телешоу «ШУЛАМА» (каз.) 21.00 Боевик «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 23.20 Комедия «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 01.15 «НАША RUSSIA» 01.35 «ДОМ 2» 02.15-04.00 К/ф «Президенттің адамы» 8.30 Концерт «Әсем әуен «Ел арнада». 08.55, 00.30 Ауа райы 09.00 «Архифакт»тарихи-танымдық бағ­ дар­ла­ма.

11

12.50, 22.00 Телехикая. «Ұшқыштар». 13.30, 19.00, 00.15 «Жар@йсың». 14.00 Т/с «Мужская история». 15.10 «Ерлердің ісі бітер ме?» токшоуы. 16.10 Телехикая «Қарсы бақылау». 17.00 «Өлең-сөздің патшасы». 17.10 «Мысыр» деректі сериалы. 19.30 «Жақсы адам». Табысқа жеткен тұлғалар туралы хабар. 19.50 «Әсем әуен «Ел арнада». 20.20 «Ерлердің ісі бітер ме?» шоу. 21.00 Телесериал. «Подарок судьбы». 22.40 Прогноз погоды. 22.45 Мелодрама «Тайный знак».

ств

07.00, 23.30 «Made in Kazakhstan» 07.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.00, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.30, 19.50 «Территория происше­ ствий» 08.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 09.40 «Музыкальный калейдоскоп» 1 0 . 0 0 Е . Қ ұ д а й бе р ге н о вт ы ң « Ә н і м саған,тұған ел!» атты шығармашылық ән кеші 11.30, 14.30 «TV Shop» 12.00 Шаба Әденқұлқызының «Маржан қыз» атты ән кеші 13.30 «Денсаулық және сулұлық» 15.00 «Кинопаркофка» 15.30 «Тайны нашего кино» 16.00 «Неочевидное-вероятное» 17.00 «Хроники московского быта» 18.00 «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в жизнь» 20.30 «Неизведанный Казахстан» 21.30 «М узАрт» екінші есеп беру концерті 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы» шоуы

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Фига.Ro» 11.00 Фильм «Гейзер» 13.10 Фильм «Любовь и прочие обстоя­ тельства» 15.00 «Иман нұры» діни бағ­дар­ла­масы 15.15 «Интересно знать» 15.35, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 18.20 Музыка 19.00 «Ой толғау» 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 «Взгляд» 20.30 Фильм «Моя супербывшая» 23.10 Фильм «Пляж» 09.40, 13.40, 16.00, 17.00, 21.00, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау 09.20 «Оян.KZ». Таңертеңгілік-отбасылық бағ­дар­ла­ма. 10.10 «Сенім. Білім. КZ». 10.30 «Суперпапа». Реалити-шоу. 11.20 Фильм. «Ходячий замок». 13.20 «Алтыбақан» дәстүрлі музыка думаны. 13.50 «Ауылдың алты ауызы». 14.30 «Әйелдің бәрі әдемі». Арулар жайлы бір үзік сыр. 15.10 Фильм «Сүйікті Раджа». 17.10 М/с «Маша и медведь». 17.30 «Жігіттерге 10 жыл»  – «Жігіттер» тобының концерті. 19.20 «Что наша жизнь…». 19.50 «Жігіт сұлтаны». 21.30 «Әзіл-кеш»  – әзіл-сықақ бағ­дар­ ла­масы. 22.10 Триллер «Ограбление на БейкерСтрит». 00.00 «Саз әлемі-2013» ән-байқауының үздік әндерінен концерт.

ств

07.00, 23.00 «Made in Kazakhstan» 07.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.00 «Клуб юмора» 09.20 «Биржевые Университеты» 10.00, 23.30 «Ән шашу» 10.30 «Балдәурен» 11.00 «TV Shop» 11.30 «Соғады жүрек» ән-жыр кеші 13.40 «Моцарт пен Мүкағали» Д/ф 14.30 «TV Shop» (каз) 15.00 «Ирина Муравьева. Самая обая­ тельная и привлекательная» 16.00 «Олимпиада-80: нерассказанная история» 17.30 «Трансмиссия» 18.00 Фестиваль этнической музыки «The spirit of Tengri» 18.30 «Анатомия предательств» 19.30 «Территория происшествий» 20.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 21.00 «Қоғам және әйел» 21.30 «Қазақ халқынын салт-дәстүрлері» 22.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 00.00 «Путь успеха» 02.00-4.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы» шоуы

ирбис

08.30, 12.00 Новости (каз., рус.) 10.00 Фильм «Моя супербывшая» 13.10 Фильм «Пляж» 15.30 Фильм «Убить пересмешника» 18.00 Фильм «Джуманджи» 20.00 Фильм «Ослеплённый желания­ ми» 22.00 Фильм «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» 00.30-09.00 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 10.40, 13.40, 16.00, 17.00, 20.40, 22.40 – Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау


12

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

Программа телепередач

http://irstar.kz

2 февраля, воскресенье

хабар

07.00 «Махаббат мерейі». Телехикая. 07.50 Мультфильм. 08.10 «Табиғаттың тартуы». Д/с. 08.30 «Айбын». 09.10 Балалар уақыты. «Фархат». М/с 10.00 Куб удачи. Лотерея. 10.10 Олимпийские зимние игры в Сочи 2014. Конькобежный спорт. 5000 м. Мужчины. 12.50 Олимпийские зимние игры в Сочи 2014. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая трансляция. 15.10 АС АРҚАУ 15.30 В прямом эфире – ТВ Бинго. 16.30 Комедия «Табысқа апарар 10 қадам» 18.00 Көзкөрген. 18.45 «Сол бір кеш…» 20.00 Ақпарат арнасы – Жетi күн. 21.00 Программа Жетi күн 22.00 Комедия «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 23.25 Олимпийские зимние игры в Сочи 2014. Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция. 01.15-03.15 Олимпийские зимние игры в Сочи 2014. Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины 07.00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қаты­суы­ мен концерт 08.05 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 08.35 «Умизуми командасы». Мультхикая 09.30 V маусым. «Айгөлек».

Балалар байқауы. 11.05 «СЫР-СҰХБАТ» 11.35 «АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағ­ дар­ла­ма 12.10, 00.00 «Сочи-2014». Күнделік 12.15 «Сіз не дейсіз?» 12.45 «Ұлттық шоу» 13.50 «Шетелдегі қазақ балалары» 14.15 «ТОЛАҒАЙ». Отбасылар сайысы 15.05 «Болашақ». Телехикая 16.45 «Әли мен Айя». Мультхикая 16.55 «ҰЛЫ ДАЛА ДҮБІРІ». Д/ф 17.30 «Арнайы репортаж» 17.55 «ЕҢСЕЛІ ЕЛОРДА» 18.05 «Әзіл әлемі» 19.40 «ҒАСЫРЛАР ҮНІ». Этно-музыкалық фильм 20.30, 02.55 «АПТА. КZ» 21.35 «Жайдарман» 23.10 «АЛАҢ» ток-шоуы 00.05 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 00.45 Мелодрама «Іскерлік пен махаббат» 02.15 «Телқоңыр» 07.55 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран. Анонс 08.00 «Әли мен айя» М/ф 08.15 «Күлегеш» 08.30 «Санжар мен Қайсар» Т/х 09.00 «Үй болу қиын» Т/х 10.10 «Өмір өткелдері» Т/х 11.45 «Послание Президента народу – в действии!» 12.00 «Өндірісті өлке» 12.20 «Телеярмарка» 12.35 «Азбука счастья» 12.50 «Салауатты сана» 13.00, 20.30 «Уақыт керуен». 13.30, 21.00 «День за днем». 16.00 «Таным» 16.20 «Надежда детских сердец» 16.40 «Ортақ шаңырақ астында» 17.00 ««Біздің қала – Город 718» 18.00 «Цветы для снежной королевы» Х/ф 19.50 «ЕХРО» 20.10 «Руханият» 21.30-23.55 «Как найти идеал» Х/ф 08.55, 09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 12.30, 16.55, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

08.00 «Сағыныш» ән кеші 09.00 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 09.15 Программа «Чудеса от Zepter» 09.35 Комедия «Жизнь в большом городе» 10.00 Сериал «Домашние войны» 11.00 Сериал «Дело гастронома» 14.45 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 15.10 «Оқыс оқиға!» бағ­дар­ла­масы 15.30 «Қыз ғұмыры» телехикаясы 17.10 «Жырың болып төгілемін, елім!» 19.00 Шоу «Саған сенемін. Мой лучший» 20.30 Программа «20.30». Избранное за неделю

21.20 Программа «Громкое дело» 21.40 «Әсеттің әсем әндері-ай» Әсет Бейсеуовке арналған кеш 23.10 Х/ф «Экстремальная команда» 00.45 «Kaznet» ғаламтор шолу 01.05 «Олжа» 01.30 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

06.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (каз) 06.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 07.50, 8.30 «Сенбілік ЖАҢАЛЫҚТАР» 08.05 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 09.00 Новости 09.10 «ЗДОРОВЬЕ» 10.10 «КАЗЛОТО». Прямой эфир (каз/рус) 10.55 «АННА НЕТРЕБКО. «И ТУТ ВЫХОЖУ Я» 12.00 Ауа райы 12.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (каз) 13.00 «ЧУДО». ильм (каз) 13.50 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 14.05 «ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» (каз) 15.05 Фильм «Эгоист» 16.55 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 18.00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 21.00 «АНАЛИТИКА» 22.00 Концерт (каз) 00.00 Фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 01.55 Премьера. «УКРОЩЕНИЕ АМУРА» 02.35 Фильм «СДВИГ» (каз) 04.20 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 04.35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (каз) 06.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 07.00 «Қуырдақ» 07.30 «Шынайы өмір» 08.30 «Болашақ тобы» М/с 09.00 «Школа доктора Комаровского» 09.30 «Смехопанорама» 10.30 «Орел и Решка» 11.30 «KZландия. Перезагрузка» 12.30, 03.30 «Айна online 2» 13.00 т/ф «Грехи наши» 15.00 «Балгер» 15.30 «АБСД: АЛ БИЛЕЙІК СЕРІ ДОСТАР» К/ф 17.50, 05.00 «Аян. Дала аңыздары» 18.50, 04.00 «Ержүректілер» 20.00 Шоу «Свидание со звездой» 21.10 «Шоумастгоуон» 23.30 Х/ф «Искупление». 02.00 «KZландия» 02.30 «НЫСАНА» қорытынды бағ­дар­ла­масы

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 «ӘЗІЛ СТУДИО» 06.30 Мультсериалы 07.00 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА» 07.30 «ӘЗІЛ СТУДИО» 08.20 Боевик «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 10.20 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12.00 Алдараспан күнделігі 15.00 Фильм «МАДАГАСКАР 2» 16.30 Сериал «КУХНЯ» 20.30 Триллер «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 23.00 Шоу розыгрышей «РИЗАМЫН» 23.30 Мелодрама «ВКУС ЖИЗНИ» 01.40 Боевик «Ракетчик» 03.00 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ

КТК

07.00 Открытие вещания. 07.05 Т/х «СЫЛА. ТАҒДЫР ТАЛҚЫСЫ» 08.40 «БЕН 10. ИНОПЛАНЕТНАЯ СИЛА» 09.35 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ВОЙНЫ КЛОНОВ» 10.00 Межрегиональная лига КВН. 11.50 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 13.45 Шоу «ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 14.45 Программа «ДОРОГА ДОМОЙ» 15.00 «БЕШБАРМАҚ ШОУ!-3» 16.00 Т/х «СЫЛА. ТАҒДЫР ТАЛҚЫСЫ» 17.50 Программа «Той-BEST-STAR» 19.20 Д/ф «ЖҰЛДЫЗДАР ӨМIРI» – Топ опозорившихся звёзд (ч. 1) 20.30 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» 22.00 «СЛУГИ НАРОДА» с Артуром Платоновым 22.45 Мелодрама «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 00.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА» – Вадим Демчог («Интерны») 01.20 Д/ф «ОРАСАН АПАТТАР» 02.10-04.00 К/ф «ПОСЫЛКА» (каз.)

Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» проводит торги по продаже имущества, которые состоятся в 11.00 10 февраля 2014 года по следующему адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова, 62, оф. 24. Лот № 7 – автомашина ГАЗ 322132, гос. номер 120 АВ14 (ранее S126LTM), 1999 г/в. Стартовая цена – 387 154,00 тенге. Минимальная цена – 193 577,00 тенге. Метод проведения торгов по лоту  – голландский. Шаг аукциона  – 5%. Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00 7 февраля 2014 года на текущий счет продавца: Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК», БИН 960640002303, ИИК KZ37125KZTM004300356 в ГУ «Национальный Банк РК» г. Алматы, БИК NBRKKZKX, признак резидентства-1, сектор экономики-4. Прием заявок и регистрация участников торгов на лот № 7 по голландскому методу производится по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова, 62, оф. 24, с 09.00 до 18.00 ежедневно, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за один час до начала торгов. Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней после заключения между продавцом и покупателем договора купли-продажи покупатель перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа. Ознакомиться с объектом реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информацию можно со дня публикации информационного сообщения по следующим адресам: г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 51/1, телефон 8 (7212) 920-208, г. Павлодар, ул.  Торайгырова, 62, офис 24, телефон 8 (7182) 32-93-92. (1055)

НТК

07.00 Открытие вещания 07.05 К/ф «Тағдыр тәлкегі» (каз.) 08.40 Әзіл – күлкі бағ­д ар­л а­м асы «No comments» (каз.) 09.05 КВН 10.00 М/с «СЛАГТЕРРА» 10.45 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 11.10 Му/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12.00 Телешоу «ТАКСИ» (каз.) 12.30, 19.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 13.00 Телешоу «ШУЛАМА» 14.00, 19.15 Әзіл  – күлкі бағ­д ар­л а­м асы «WIFI-25» 14.10 Мультхикая «Бақашық – батыр» (каз.) 14.35, 18.00 Мультхикая «Том мен Джерри» 15.00 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА С ПАЛЬЧИК И ДЮЙМОВОЧКИ» 16.20 Комедия «ОДИН ДОМА 3» 18.25 «Әлемнің ең қызық жануарлары» 18.50 «Тек күлкі үшін» (каз.) 20.00 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.) 21.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 22.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 23.10 Комедия «СОКРОВИЩА О.К» 01.15 «ДОМ 2» 01.45 К/ф «Ардалар» (каз.) 03.05-04.00 Телехикая «Жылан» (каз.) 8.30 М/с «Гарфилд шоуы». 09.15, 00.35 Ауа райы 09.20 «Оян.KZ». Таңертеңгілік-отбасылық бағ­дар­ла­ма. 1 0 . 1 0 « П о б оч н ы й э ф фект». 10.40 Фильм. «Аннабеланың сиқырлы тілегі». 11.45 «Алтыбақан» дәстүрлі музыка думаны. 12.15 «Ұят болмасын» музыкалық-көңілашар бағ­д ар­л а­м асының үздік әзілдерінен топтама. 13.00 Конкурс молодых исполнителей «Жас қанат – 2013». 14.30 «Әйелдің бәрі әдемі». Арулар жайлы бір үзік сыр. 15.10 Концерт Бейонсе: «Жизнь – всего лишь мечта». Портрет суперзвезды». 16.40 Комедия «Маған тұрмысқа шық « 18.05 «Туған өлке» – Танымал тұлғалардың туған жеріне саяхаты. 18.30 «Әзіл Tube» бағ­дар­ла­масы. 19.00 «Жігіт сұлтаны». 20.40 «Әзіл-кеш»- әзіл-сықақ бағ­дар­ла­масы. 21.20 Фильм «Викинги против пришельцев». 23.10 «Саз әлемі-2013» ән-байқауының үздік әндерінен концерт. 00.10 Д/с «Әуен әлеміне саяхат».

ств

07.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 08.00 «Made in Kazakhstan» 08.30 «Барышня и кулинар» 09.00 «Смех с доставкой на дом» 09.30 Фестиваль этнической музыки «The spirit of Tengri» 10.00 «Қазақ халқынын салт-дәстүрлері» 10.30 «Қоғам және әйел» 11.00, 14.30 «TV Shop» 11.30 Мұрағат «Бауыржан шоу» 13.45 «Балдәурен» 15.00 «Кинопаркофка» 15.30 «Solo души» Концерт Ж. Серкебаевой 16.30 «Все хорошее не забывается». Хиты Михаила Танича 17.20 «Хроники московского быта» 18.00 «Не родись красивой» 19.20 «Моцарт и Мукагали» Д/ф 20.00 «БлоGпост. Детектор G» 20.30 «Неизведанный Казахстан» 21.00 «Жан әке» Әнші- сазгер Нұрлан Еспановтың шығармашылық концерті 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Түнгі ашық әңгіме алаңы»

ирбис

09.00 Фильм «Ослеплённый желаниями» 11.00 Фильм «Джуманджи» 13.00 Фильм «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» 15.30 Фильм «Ближний круг» 18.00 Фильм «Мухнём на Луну» 20.00 Фильм «Бурлеск» 22.00 Фильм «Говорящие с ветром» 00.30-08.00 «Ән қанатында» музыкалық бағ­ дар­ла­масы 09.40; 13.40; 16.00; 17.00; 20.40; 22.40  – Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.20; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау

Объявление о списке участников повторного конкурса АО «Национальная компания «Социально-предпри­ни­ ма­тель­ская корпорация «Павлодар» (юр. адрес: 140000, г. Павлодар, Северная промышленная зона) по списку участников повторного конкурса по отбору кредитных организаций для последующего кредитования конечных заемщиков в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы, завершенного 29.01.2014 года, сообщает, что на участие в повторном конкурсе в установленные сроки представлены заявки следующих участников: – ТОО «Микрокредитная организация «Финансовый центр (1058) «Павлодар».

ПРОГРАММА передач с 3 по 9 февраля 3 февраля, понедельник

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Депутатская трибуна» (рус) 10.15 «Жиһангез» 11.15 «Құт мекен Қазақстан» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Однажды в музее» 15.20-16.00 «Әзілің жарасса» 16.15 «Басты бағыт» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Жүзден жүйрік» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

4 февраля, вторник

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Басты бағыт» 10.15 «Тіл тағлымы» 10.40 «Голос православия» 11.15 «Гостиная» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Әр елдің салты бөлек» 15.20-16.00 «Әзілің жарасса» 16.20 «В рамках закона» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Лови удачу» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

5 февраля, среда

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Агро-2014» 10.15-11.00 «Таным» 11.15 «Мой Казахстан» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Жас қалам» 15.15 «Посоветуйте, доктор!» 16.15-17.00 «Религия и обычаи» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Ән – жұмбақ» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

6 февраля, четверг

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Басты бағыт» 10.30 «Наше время» 11.15-12.00 «Пульс региона» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Крупным планом»

15.20-16.00 «Әзілің жарасса» 16.15 «Казахстан – наш общий дом» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 Викторина «Cinema» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

7 февраля, пятница

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Послание Президента» 10.15-11.00 «Дін мен дәстүрлер» 11.15 «Салауатты өмір салты» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.10-15.00 «Өмір өзен» 15.20 «Заң аясында» 15.40 «Казахстан сегодня» 16.15 «Аймақ тынысы» 16.40 «Статус родного языка» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.58 «Завтра суббота» 19.20 «Ән көңілдің ажары» 19.58 Гимн Республики Казахстан

8 февраля, суббота

07.10 Гимн Республики Казахстан, время 07.15 «Ұйқыашар» 08.10 «Жыр ғұмыр» 09.10 «Вглядываясь в традиции» 10.05 «Жүректі тербеп» 11.10 «Послание Президента» 11.40 «ТЮС» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Поколение NEXT» 15.10 «Асыл мұра» 15.30 «Зағиптар кітапханасы» 16.10 «Мамина школа» 17.15 «Біз біргеміз» 18.05 «Женский радиожурнал» 19.05 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

9 февраля, воскресенье

07.10 Гимн Республики Казахстан, время 07.15 «Ұйқыашар» 08.20 «Один день из жизни» 09.10 «Пайдалы кеңестер» 09.40 «На тему дня» 10.20 «Спорт life» 11.10 «Естімеген елде көп» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Мир танцев» 15.10 «Мәңгілік сарын» 16.20 «Солдатские письма» 17.15 «Туған тіл мәртебесі» 18.10 «Литературные вечера» 19.05 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

В программе возможны изменения.

ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.П.ЧЕХОВА

69-й театральный сезон РЕПЕРТУАР на ФЕВРАЛЬ 2014 г.

1 (суббота)

18.00

Р. Куни

«ПАПА В ПАУТИНЕ» (комедия)

2 (воскресенье)

18.00

А. Островский

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (драма)

7 (пятница)

19.00

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

А.П. Чехов

(водевиль)

8 (суббота)

18.00

«ЖЕНИТЬБА»

Н.В. Гоголь

(комедия)

9 (воскресенье)

18.00

И. Гончаров

«БЕЗ СЛЁЗ, БЕЗ ЖИЗНИ, БЕЗ ЛЮБВИ…» (драма)

14 (пятница) 19.00 Жан Батист Мольер 16 (воскресенье) 18.00 21 (пятница) 19.00 22 (суббота) 18.00 28 (пятница) 19.00 ПРЕМЬЕРА!!! ПРЕМЬЕРА!!! ПРЕМЬЕРА!!!

«СКУПОЙ»

(комедия-буфф) 23 (воскресенье)

18.00

«ШУМ ЗА СЦЕНОЙ»

М.Фрейн

(комедия)

Директор – художественный руководитель театра заслуженный деятель Республики Казахстан Виктор АВВАКУМОВ

Справочная служба театра: 61-80-84 (круглосуточно). Справки о наличии билетов: 61-80-87 (с 12.00 до 19.00).


Общество

Г

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

Ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí

осударственная символика – уникальный общественный феномен, связанный с утверждением основ государственности, имеет глубокие исторические корни. Вопросы применения государственных символов испокон веков в любой стране считались важнейшей составной частью государственности.

Основополагающим документом, определяющим основные понятия и процесс применения государственных символов Республики Казахстан, является Указ Президента Республики Казахстан от 4 июня 2007 года № 258-III ЗРК, имеющий силу Конституционного закона, «О государственных символах Республики Казахстан», где урегулированы процедуры, связанные с применением, размещением и использованием государственных символов Республики Казахстан, точно представлена компетенция государственных органов и местного исполнительного органа. Президент страны Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Именно государственные символы – одна из незыблемых основ нашего суверенитета. Они выражают священный, объединяющий образ независимости Родины. Поскольку мы рассматриваем независимость и государственность как первооснову сохранения нации, как величайшую ценность. И сегодня можем с уверенностью говорить, что историческая миссия по воссозданию казахстанской государственности успешно выполнена». Постановлением Правительства Республики Казахстан № 873 от 2 октября 2007 г. утверждены Правила размещения Государственного флага, Государственного герба Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного гимна Республики Казахстан. Казахстанскую символику – Флаг, Герб и Гимн сегодня знает практически весь мир. За 22-летнюю историю наше независимое государство сумело добиться мирового признания, Флаг цвета неба с колоритным национальным орнаментом, золотым солнцем и силуэтом парящего орла известен далеко за пределами страны. Наш Гимн неоднократно звучал в самых разных уголках земного шара. Государственный герб и флаг изо-

бражены на национальной валюте, на деталях военного обмундирования. Присутствует государственная символика на отечественных авиалиниях. Автор Государственного флага Республики Казахстан – Шакен Ниязбеков. Над созданием Герба работали известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шота Уалиханов. Круглая форма Герба, от которого исходят золотые лучи солнца, символизирует мир и спокойствие. Слова Гимна были написаны Нурсултаном Назарбаевым и Жумекеном Нажимеденовым. Стихи положены на музыку Шамши Калдаякова, написанную почти полвека назад. Сегодня государственные символы хранятся в резиденции Главы государства. Точные копии Герба и Флага – в музее Президентского центра культуры. Название нашей страны тоже является лингвистическим и этнокультурным символическим знаком государства. Термин «Қазақстан» («қазақ» – самоназвание этноса, «стан» (перс.) – страна) как название государства, связанное с казахским этносом, встречается во многих исторических источниках. Цветовая гамма выполнена в двух цветах: золотом и голубом. Первый соответствует светлому, ясному будущему наших народов. Второй олицетворяет наше стремление к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами планеты. Сфера применения Государственного флага и Государственного герба, размещение их изображений или элементов их символики на материальных объектах осуществляется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан» от 4 июня 2007 г. № 258-III ЗРК. Случаи исполнения Государственного гимна Республики Казахстан также регламентированы Конституционным законом Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан» от 4 июня 2007 г. № 258-III ЗРК. Правила, регулирующие внешний вид, технические вопросы изготовления и использования Государственного герба, установлены Государственным стандартом Республики Казахстан СТ РК 989-2008 «Государственный герб РК. Форма. Размеры. Технические требования»; Государственного флага – СТ РК 988-2008 «Государственный

«Қазақстан Халық банкі» АҚ сенімді тұлғасы Банктің келесі мүлігін сатуға сауда жариялайды: №1 Лот – өндірістік база құрамы: – (кадастрлық № 14-218-139-052-127) бетонайналмалы торабы, жалпы көлемі 1 024,90 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-128) жабдықтың жəне инвентарлы тереңдетілген қоймасы, жалпы көлемі 157,60 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-129) асхананың тереңдетілген өнім қоймасы, жалпы көлемі 74,50 ш.м; – ( к а д а с т рл ы қ № 1 4 - 2 1 8 - 1 3 9 - 0 5 2 - 1 3 0 ) тереңдетілген ГСМ қоймасы, жалпы көлемі 68,40 ш.м; - (кадастрлық № 14-218-139-052-134) өндірістік корпусы, жалпы көлемі 5 228,50 ш.м; – (кадастрлық №і 14-218-139-052-135) əкімшіліктұрмыстық корпусы, жалпы көлемі 2 131,10 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-136) арматурлы цех, жалпы көлемі 3 148,20 ш.м; - (кадастрлық № 14-218-139-052-137) компрессорлы, жалпы көлемі 364,10 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-138) цемент қоймасы, жалпы көлемі 131,10 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-141) РММ, жалпы көлемі 568,90 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-142) гараждарда, ЦРП жəне суық қоймалар, жалпы көлемі 418,00 ш.м; – (кадастрлық № 14-218-139-052-145) градирнялар, жалпы көлемі 16,00 ш.м. Южный бекеті, 40, Павлодар қаласы мекенжайында орналасқан, (кадастрлық № 14-218-139052) жалпы көлемі 7,6962 га, жеке меншік құқығымен бірге жер бөлімшесіне, территориалды жəне функционалды біріктірілумен жоғарыда көрсетілген жылжымайтын мүлік бөлімдері. Ө н д і р і с т і к баз а ғ а қ ы з м ет ет у ге ж ə н е орналастыруға – (кадастрлық № 14-218-139-052) жалпы көлемі 7,6962 га, жер бөлімшесінің бағыты. Бастапқы бағасы – 398 114 000 (үш жүз тоқсан сегіз миллион жүз он төрт мың). №2 Лот – жылжымайтын мүлік объекті:

флаг Республики Казахстан. Общие технические условия», утверждены приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 13.03.2008 г. № 151-од. Работа по пропаганде и применению государственных символов проводится в рамках реализации Конституционного закона. В целях эффективного решения поставленных задач по пропаганде и применению государственных символов РК ежегодно Правительством разрабатывается план мероприятий по активизации пропаганды, изучения и применения государственных символов Республики Казахстан, где предусмотрены меры административного, информационно-культурного и образовательного характера. Готовятся методические рекомендации для информационнопропагандистских групп на основе опыта работы по пропаганде и применению государственных символов РК в регионах страны. Для выявления уровня знания населением государственных символов РК, отношения к ним проводятся социологические исследования. Анализ сферы применения и использования государственных символов страны позволяет констатировать, что работа государственных органов нацелена на создание оптимальных условий, способствующих формированию у населения уважительного отношения к государственным символам РК. Государственная символика – это своеобразная стенограмма истории, прописанная в этих символах. Относясь с уважением к государственным символам, мы тем самым относимся с уважением к своей истории, к настоящему и будущему нашей страны. И если мы сумеем выстроить работу так, чтобы каждый казахстанец с гордостью вставал под звуки Государственного гимна, с гордостью проходил мимо Флага, Герба, – это уже успех. Изучение атрибутов государственности: Флага, Герба, Гимна, – разъяснение их сущности и значения должны стать одним из основополагающих направлений в воспитании будущих граждан независимого Казахстана.

– өтілім мекемесінің көлемі 238,7 ш.м; - тұрғылықсыз мекеме- цех РМЗ көлемі 18 676,7 ш.м. Өнеркəсіптік аудан, Ақсу қ. мекен-жайында орналасқан, жалпы көлемі 3,128 га, (кадастрлық № 14-215-044-126) жылжымайтын жер бөлімшесі объектісінде көрсетілген территориалды жəне функциональды біріктірілумен. Жер бөлімінің басты мақсаты – РМЗ цех мекемесіне жəне өтілім мекемесіне қызмет көрсетуге жəне орналасуына арналған. Бастапқы бағасы – 198 323 000 (жүз тоқсан сегіз миллион үш жүз жиырма үш мың). Сату əдісі – ағылшын. Кепілдік төлем бастапқы бағаның 10 % қүрайды. Кепілдік төлем бастапқы бағадан 10 % Қазақстан Халық Банкі АҚ банкінің шотына келесі реквезиттер бойынша төлену керек. Сатуға қатысу үшін өтінішке керек құжаттарды алу мақсатында Сенім тұлғасына жүгінуңіз керек. Сатуға қатысуға өтініш мына мекенжай бойынша қабылданады: Павлодар қ., Ак. Шөкин, 36/1- каб. 409 2014 жылдың 10-ақпанда 18.00-ге дейін. №1 Лотты сатуы ағылшын əдісі бойынша Павлодар қ., Ак.Шөкин, 36/1-каб. 409 мекенжайы бойынша, 2014 жылдың 11-ақпанында сағат 11.00-де болады. №2 Лотты ағылшын əдісі бойынша Ақсу қ., Желтоқсан к-сі, 35 мекенжайы бойынша 2014 жылдың 11-ақпанында сағат 15.00-де ағылшын əдісі бойынша №2 торап сатуы болады. Сауда аяқталғаннан кейін соңғы бағаны ұсынған сауда қатысушысы сатып алу құнын толық көлемде қолмақол ақшамен немесе ҚР заңнамасымен бекітілген өзге əдіспен бес жұмыс күн ішінде аудару қажет. Анықтама телефондары: Алматы қ. байл. орталығы: 8 (727)259-07-77 жəне ҚР басқа қалалар үшін: 8 8000 8000 59. (1056) Доверенное лицо АО «Народный Банк Казахстана» объявляет торги на следующее имущество: Лот №1 – производственная база, состоящая из:

Управление внутренней политики области.

13

ГУ «Управление культуры Павлодарской области» извещает о реорганизации путем слияния с ГУ «Управление архивов и документации Павлодарской области» с передачей прав и обязанностей вновь созданному юридическому лицу согласно передаточному акту. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Маргулана, 115, тел. 8 (7182) 323856, факс 8 (7182) 322237. (1062)

ГУ «Управление энергетики Павлодарской области» извещает о реорганизации путем слияния с передачей прав и обязанностей вновь созданному юридическому лицу согласно передаточному акту. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ленина, 59, тел. 8 (7182) 320628. (1060) ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» извещает о реорганизации путем слияния с передачей прав и обязанностей вновь созданному юридическому лицу согласно передаточному акту. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ленина, 59, тел. 8 (7182) 329695. (1061) ГУ «Управление архивов и документации Павлодарской области» и ГУ «Управление культуры Павлодарской области» извещают о реорганизации путем слияния с передачей прав и обязанностей вновь созданному юридическому лицу согласно передаточному акту. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 62/1, тел.: 8 (7182) 32-58-78, 8 (7182) 32-56-88. (1064) Согласно постановлению акимата Павлодарской области от 10 января 2014 года № 3/1 «О реорганизации некоторых исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета» государственное учреждение «Управление предпринимательства и торговли Павлодарской области» и государственное учреждение «Управление туризма Павлодарской области» реорганизовано путем слияния и передачи функций в государственное учреждение «Управление предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области». Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления. (1040)

ГУ «Управление по защите прав детей Павлодарской области» извещает о своей реорганизации путем присоединения с передачей прав и обязанностей ГУ «Управление образования Павлодарской области» согласно передаточному акту. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, 22 а, тел. 8 (718 2) 534105 (факс), 8 (718 2) 532103. Согласно постановлению акимата Павлодарской области от 10 января 2014 года № 3/1 «О реорганизации некоторых исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета» и в порядке ст. 48 Гражданского кодекса РК извещаем вас о реорганизации ГУ «Управление туризма Павлодарской области» путем слияния с передачей вновь возникшему юридическому лицу прав и обязанностей согласно передаточному акту. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с момента получения уведомления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ленина, 59, тел. 8 (7182) 329688, факс 8 (7182) 320788.

– бетоносмесительного узла, общей площадью 1 024,90 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-127); – заглубленного склада инвентаря и оборудования, общей площадью 157,60 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-128); – заглубленного склада продуктов столовой, общей площадью 74,50 кв.м (кадастровый № 14218-139-052-129); – заглубленного склада ГСМ, общей площадью 68,40 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-130); – производственного корпуса, общей площадью 5 228,50 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-134); – административно-бытового корпуса, общей площадью 2 131,10 кв.м (кадастровый № 14-218139-052-135); – арматурного цеха, общей площадью 3 148,20 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-136); – компрессорной, общей площадью 364,10 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-137); – склада цемента, общей площадью 131,10 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-138); – РММ, общей площадью 568,90 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-141); – гаражей, ЦРП и холодных складов, общей площадью 418,00 кв.м (кадастровый № 14-218139-052-142); – градирни, общей площадью 16,00 кв.м (кадастровый № 14-218-139-052-145). Вместе с правом собственности на земельный участок, территориально и функционально связанный с вышеперечисленными объектами недвижимости, общей площадью 7,6962 га (кадастровый № 14-218-139-052), расположенный по адресу: г. Павлодар, 40, ст. Южная. Целевое назначение земельного участка, общей площадью 7,6962 га (кадастровый № 14-218-139052) – для размещения и обслуживания производственной базы. Стартовая цена – 398 114 000 (триста девяносто восемь миллионов сто четырнадцать тысяч) тенге. Лот №2 – объекты недвижимости: – здание проходной площадью 238,7 кв.м; – нежилое помещение – цех РМЗ площадью 18 676,7 кв.м,

вместе с территориально и функционально связанным с указанными объектами недвижимости земельным участком (кадастровый № 14-215-044126) общей площадью 3,128 га, расположенным по адресу: г. Аксу, промышленный район. Целевое назначение земельного участка – для размещения и обслуживания здания цеха РМЗ и здания проходной. Стартовая цена – 198 323 000 (сто девяносто восемь миллионов триста двадцать три тысячи) тенге. Метод торгов – английский. Гарантийный взнос составляет 10 % от стартовой цены. Гарантийный взнос 10 % от стартовой цены должен быть внесен на счет доверенного лица АО «Народный Банк Казахстана» по реквизитам, указанным ниже. Для получения списка необходимых документов для заявки на участие в торгах необходимо обратиться доверенному лицу. Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1, каб. 409 до 18.00 10 февраля 2014 года. Торги по лоту №1 состоятся по английскому методу в 11.00 11 февраля 2014 года по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1, каб. 409. Торги по лоту №2 состоятся по английскому методу в 15.00 11 февраля 2014 года по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Желтоксан, 35. После завершения торгов участник торгов, предложивший конечную цену, должен внести покупную сумму в полном объеме наличными деньгами в виде чека банка или другим установленным законодательством Республики Казахстан способом расчетов в течение пяти рабочих дней. Реквизиты доверенного лица: доверенное лицо АО «Народный Банк Казахстана» Жумабеков Валихан Аманжолович, г. Павлодар, ул. Ак. Чокина, 36/1, каб. 409, счет KZ886010011286000055, БИК HSBKKZKX, РНН 600200048129, Кбе 14. Телефон для справок: контакт-центр в г. Алматы 8 (727) 259-07-77 и для других городов РК: 8 8000 8000 59. (1056)


14

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

ÇÀÏÈÑÊÈ

ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ 1998 ãîä Íîÿáðü

Н.А. Назарбаев поставил задачу выделить 30 тысячам казахстанцев микрокредиты, по 400 долларов каждому. Цель – вывести их семьи из нищеты, помочь завести небольшое собственное дело, встать на ноги. В нашей области такие микрокредиты получили уже 117 семей. В большинстве своём люди покупают на эти деньги скот – коров, овец, другую живность. Чтобы получить приплод, вырастить, рассчитаться за кредит и развивать подворье дальше. Но кто-то взялся изготавливать недорогую, нужную в селе утварь – те же табуретки, столы, кто-то взялся ремонтировать бытовую технику, кто-то – валять валенки. Кредиты – беспроцентные, но через 18 месяцев их надо возвратить, что тоже непросто… Написали об этом материал, и надо будет обязательно вернуться к этой теме. *** Две перекликающиеся друг с другом заметки в сегодняшнем номере. Время от времени в нашей области возникает очередная волна недовольства, связанная с сокращениями объёма вещания или с отключением российских каналов телевидения. И надо отдать должное нашим властям: даже тогда, когда не всё от них зависит, они тут же «включаются», пытаются что-то сделать. Последний пример: жители Железинского района жаловались на то, что не могут смотреть программы ОРТ. И облакимат выделил 275 тысяч тенге на приобретение и установку специального оборудования, которое позволяет устойчиво принимать эту программу. Вторая заметка – о том, что президент Туркменистана распорядился ограничить трансляцию российского телевидения в республике лишь вечерними новостями, поскольку идущие по российскому ТВ фильмы «как правило, не представляют собой ни кинематографической, ни художественной ценности и очень часто изобилуют непристойными сценами». И в этом утверждении туркменбаши скорее прав, чем не прав. *** Дали очередной материал о том, как приживаются на исторической родине оралманы – переселенцы из Монголии. С 1991 года в нашу область прибыло свыше 1800 семей монгольских казахов, состоящих из более чем девяти тысяч человек. Кроме того, приехало 630 казахских семей (1600 человек) из других республик СНГ. На каждый год выделяется республиканская квота для переселенцев и разбивается по регионам. Нашей области предстояло принять в этом году 30 семей из Монголии, по 20 – из Китая и Киргизии и 130 – из России. Большинство их уже принято к расселению. Каждая такая семья, прибывающая по квоте, получает единовременное пособие (9600 тенге на главу семьи и по 4500 – на каждого её члена), а также деньги на покупку жилья (квартиры или дома). Принимают переселенцев, как правило, дружелюбно, помогают обустроиться. И тем не менее проблем возникает очень много. Одна из главных – безработица: прежних совхозовколхозов не стало, а оставшиеся на их руинах новые-старые хозяйства не могут обеспечить работой даже прежних механизаторов и животноводов. Поэтому очень много трудоспособных оралманов либо занимаются подворьем, либо сидят без дела. Многие до сих пор не имеют казахстанского гражданства, что также осложняет им жизнь. Да и в целом оралманы не всегда успешно адаптируются к новой для них жизни. Наверное, и в «ЗП» эта тема должна звучать более весомо… *** Продолжается процедура банкротства тракторного завода, долги которого оцениваются примерно в десять

миллиардов тенге. Завод будет продан на аукционе по стартовой цене в 190 миллионов тенге. Сумма для такого предприятия смешная, но таковы правила – именно столько оно задолжало своим бывшим работникам, получившим на нём увечья или ставшим на производстве инвалидами. Если такую сумму (или большую, что уж совсем маловероятно) никто не даст, торги пойдут с понижением цены. Пока же идут массовые увольнения. На конец сентября здесь работало более семи тысяч человек. Уже уволено 3678, а к концу года останется 2100. То есть всего будет уволен 4791 человек. В то же время сам завод продолжит существование: в оставшихся цехах планируется собрать до конца года 200 тракторов и ещё сто – в первом квартале будущего года. *** Зоя Суворова побывала в Ковалёвке – одном из самых больших сёл Успенского района, на центральной усадьбе некогда процветающего колхоза имени Панфилова. Много лет тут председательствовал Михаил Трофимович Остапенко, с которым мы были знакомы. Я не раз приезжал в это хозяйство, прославившееся в годы перестройки организацией интенсивного откорма скота. Здешний скотник А.Я. Рудько был даже упомянут в одном из докладов Генсека КПСС М.С. Горбачёва – как выдающийся мастер получения высоких привесов: его бычки ежесуточно прибавляли в весе по килограмму и более того. И хотя село, пишет З.А. Суворова, ещё сохраняет черты недавнего благополучия, «сыпется» не только производство, но и социальная сфера: закрыты детский сад, больница (со стационаром!), спортивный комплекс… *** Отличную информацию привезли из командировки в Майский район Людмила Мелехова и Валера Бугаев. Зоя Михайловна Кудрявцева – преподаватель тамошней профтехшколы (бывшее СПТУ) организовала в школе бесплатную столовую – подкармливает учеников чаем и пирожками собственной выпечки. Муку покупает, а начинка своя – с домашнего огорода: картошка, варенья из яблок и слив… Ученики профтехшколы готовы носить преподавателя на руках. *** Предзабастовочная ситуация на угольном разрезе «Северный» в Экибастузе. Одна из работниц, не получающая зарплату полгода, уже объявила голодовку. Разрез этот принадлежит РАО «ЕЭС России» и поставляет уголь многим казахстанским и российским тепловым станциям. Если он остановится, будут заморожены целые города. *** Несколько месяцев назад назначенный акимом пригородного Павлодарского района В.И. Левченко предпринимает героические усилия по возрождению Черноярского орошаемого массива. Всё лето проводил в Черноярке еженедельные планёрки аким района: объяснял, убеждал, делился личным опытом, помогал… И теперь здесь уже десять крестьянских хозяйств, за которыми закреплено 1500 гектаров орошаемых земель. Разукомплектованную и описанную за долги дождевальную технику людям отдали в качестве товарных кредитов. Помогли добыть семена. Наладили работу МТМ, где восстанавливаются уцелевшие «дождевалки» и тракторы. Люди, наконец, встрепенулись, поняли, что надеяться надо лишь на самих себя. Договорились с Николаем Марчевским, который написал обо всём этом, что он последит и за тем, как пойдут дела у черноярцев будущим летом.

Юрий ПОМИНОВ. (Продолжение следует).

http://irstar.kz

íà âñþ УрокиÆÈÇÍÜ

Øêîëà Áðóñèëîâñêîãî

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Н.Г. Шафера о его встречах с композитором Евгением Брусиловским, в доме которого получал музыкальное образование автор, – в ту пору студент филологического факультета КазГУ.

…К подтруниванию Брусиловского, подчас ядовитому, я уже привык и всё прощал. Но иногда он мог быть резким и очень неприятным. Это, очевидно, зависело от какихто внешних факторов: его ведь и обижали, и умаляли заслуги, и мучили чиновничьими инструкциями, да и свои братья-коллеги, в том числе ученики, могли, как говорится, «подставить ножку». Однажды, будучи в дурном настроении, он взял из моих рук нотный лист с очередным оперным фрагментом (о моих оперных потугах пойдёт речь более подробно ниже) и раздраженно воскликнул: – Не научились как следует оформлять клавир обычной песенки, а уже замахнулись на оперу. Еврейский Тулебаев! Покажите мне сначала несколько тактов со свежей гармонией! Ну что ж – показать так показать… К следующему понедельнику я сочинил немыслимый фортепианный этюд с какими-то фантастическими приёмами нотописи, при которых сумбурные пассажи обрели вид совершенно неудобоваримых комбинаций. Это был в моей жизни первый и последний формалистический опус. Но по своей наивности надеялся, что маэстро наконец-то похвалит меня за «техницизм» и за обилие императива в одноминутном звучании этюда. Само собой разумеется, что сам я как автор не в состоянии был воспроизвести на инструменте ни одного такта. Просто взял и написал. И вот Евгений Григорьевич берёт у меня из рук нотный листок и медленно багровеет: – Это что такое? Что это такое, я вас спрашиваю! Да это же типичная ка… ка… како… Более всего композитор начинал заикаться, когда волновался. А волнуясь, он ещё труднее выговаривал слово до конца… Получался замкнутый круг. Но я понял, что имел в виду Евгений Григорьевич. По радио и в печати беспрерывно бичевали «формализм» и «конструктивизм», а термин «какофония» обрёл в быту, можно сказать, домашний оттенок: произносили просто «кака» – и всё. Оскар Гейльфус, например, мог затащить меня в пустующий класс консерватории, усадить рядом с собой за роялем и сказать: – Послушай, Наум, какую новую «каку» я сочинил. Пальчики оближешь. И воспроизводил хулиганскую дребедень, от которой, казалось, сейчас лопнут струны. А мне было завидно: вот он может порезвиться за инструментом, а я только на нотном листе… Отдавали ли мы себе отчёт, почему нас тянуло на озорство? Ведь и Брусиловский, и Гейльфус, и я были сторонниками, так сказать, традиционного классического искусства. Но в то же время мы протестовали против навязывания всяких догм – в быту, в искусстве,

в политике… Это был просвет, прорыв к своей собственной индивидуальности, которая обязана освободиться от официоза и занудного инструктажа. И получалось, что, бичуя формализм, партия и правительство провоцировали молодёжь на тайные формалистические опыты. Ведь запретный плод – сладок. …А разговор с Брусиловским продолжал балансировать на грани анекдота. – Так вы, оказывается, како… како… – возмущался маэстро, стремясь выговорить слово «какофонист», но безуспешно. Где-то я вычитал, что когда разговариваешь с заикающимся человеком, то и сам невольно начинаешь заикаться. Так оно и случилось. Из моих уст вырвалось: – Я не кака… – и на этом остолбенел. Брусиловский побагровел ещё больше (вероятно, решил, что я его передразниваю) и вдруг заговорил быстро, без всякой запинки: – А если вы не кака, то нечего рядиться в чужую одежду. У вас совершенно иное музыкальное направление. Если хотите знать, то я тоже против формализма и полностью согласен с партийными постановлениями, хотя власти, наверное, не должны вмешиваться в музыкальный процесс. Формализм – действительно опасная штука. Он вытесняет из музыки самое главное – мелодизм. Если формалисты станут лидерами, то музыка как таковая погибнет. Её начнут сочинять любые бездари, у которых есть консерваторское образование. А что? Формально у них всё получится. Технику и приёмы композиции они усвоили на сто процентов, все виды оркестровок ими изучены основательно, с профессиональной точки зрения к ним не придерёшься. Вот и будут появляться на свет мертворождённые произведения без искорки таланта, но технически непогрешимые. …Полтора десятка лет спустя после смерти композитора журнал «Простор» опубликовал сокращённый вариант его воспоминаний под названием «Пять тетрадей». И в самой же первой тетради я с горько-сладостным чувством прочитал строки, во многом объяснившие мне, почему он, жертвуя собственным творчеством, тратил на меня и на таких, как я, своё драгоценное время: «Разве музыкальное образование делает композитора профессионалом? Разве композитор, окончивший консерваторию, не может быть дилетантом? И, наконец, разве народный музыкант, всю жизнь посвятивший музыкальному творчеству и достигший высокого, виртуозного уровня игры на домбре и создавший великолепные образцы домбровой музыки, блистающие подлинным профессиональным мастерством и тонким пониманием оригинального жанра, – разве такой деятель является дилетантом?» («Простор», 1997 г., №9, с. 57). Да, такой стиль мышления вряд ли типичен для большинства «образованцев». Посмотрите, с какой барской снисходительностью они рассуждают о гениальных мелодиях Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой, делая упор лишь на пресловутые «три аккорда» и на отсутствие вокальных данных у исполнителей. Убеждён, что

драматизм бардовского движения 60-х годов прошлого века был обусловлен не правительственными гонениями, а происками профессиональных композиторовпесенников, испугавшихся серьёзной конкуренции со стороны талантливых самородков, не имеющих консерваторского образования. Вот и появился повод придраться к отсутствию подобного образования. А к чему же ещё можно было придраться? А Евгений Григорьевич Брусиловский не давал пасть душой человеку, у которого он мог заметить хоть какие-нибудь маломальские способности. Но каждый ли из учеников оценил его самоотверженность и бескорыстие? Каждый ли оправдывал его надежды? Каждый ли сохранил в своей душе чувство тайной или открытой благодарности к своему учителю? Отчитывая меня, Брусиловский изрекал сентенции (в хорошем смысле слова), которые я впитывал в себя как губка: – В конечном итоге дело здесь не в формализме, а в смешных попытках выглядеть профессиональней, чем ты есть на самом деле. И получается холодная фальшь… Не старайтесь казаться техничней своих реальных возможностей на данном этапе – этим вы обнаруживаете беспомощность, которая отвлекает от ваших истинных достоинств. Разве вы не знаете, что слабый человек обнаруживает своё бессилие именно тогда, когда пытается предстать перед публикой в виде этакого Геркулеса? Публика сразу же начинает смеяться. Вот вы, кажется, любите Утёсова… Ну что ж, в своём амплуа он очень даже хорош – скажем, когда поёт «Сердце» вашего обожаемого Дунаевского. Или, допустим, «Раскинулось море широко». Между прочим, эту старинную матросскую песню я знал и до Утёсова, но только после его исполнения понял, насколько она притягательна… Теперь представьте себе, что Утёсов вздумал бы соперничать с Лемешевым по части вокала… Впрочем, тут и представлять ничего не нужно, потому что он действительно вздумал соревноваться. Его душа не выдержала, что Лемешев под громовые аплодисменты поёт неаполитанскую песню «Скажите, девушки, подружке вашей». И тоже начал петь эту песню на эстраде. Мало того, записал её даже на пластинку. И что получилось? Более отвратительной пластинки я в жизни не слышал… А Утёсов был уверен, что «перепел» Лемешева. Просто срам какой-то. Ну продолжал бы петь «Песню последнего извозчика» – тут у него и блеск, и образность, и великолепный грустный юмор. Так нет: надо побить Лемешева. Спасибо, что хоть за арию Ленского не взялся… Вы меня поняли? Каждый должен делать то, к чему он призван природой. Это раз. И показывать свою ученость следует лишь тогда, когда ты прошёл определённый курс наук и, следовательно, не будешь выглядеть самонадеянным дураком. Это два. Запомнили? И Брусиловский в клочья разорвал нотный лист с моим фортепианным этюдом. – Запомнили? – переспросил он. Ещё бы… На всю жизнь!

Уважаемые читатели! Ваши истории об уроках на всю жизнь присылайте в редакцию по электронной или обычной почте с пометкой «Уроки». Ведущий рубрики Юрий ПОМИНОВ.


Программа кабельного телевидения Первый канал Понедельник, 3 февраля

НТВ-мир

РТР-планета

Понедельник, 3 февраля

Понедельник, 3 февраля

05.00, 09.05 «Олимпийское утро на Первом». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.40 «Истина где-то рядом». 15.30 «Они и мы». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Верь мне». 23.10 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты». 00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл». 01.35 Х/ф «Луковые новости». 03.05 Х/ф «Молчание доктора Ивенса».

08.00 «НТВ утром». 10.10 Их нравы. 11.05 Т/с «Рублевка.LIVE». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 Ты не поверишь! 14.00 «Дело темное». 15.35 «До суда». 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.50 «Говорим и показываем». 23.45 Т/с «Береговая охрана». 01.45 «Сегодня. Итоги». 02.10 Т/с «Икорный барон». 04.00 Т/с «Братство десанта».

Вторник, 4 февраля

Вторник, 4 февраля

05.00, 09.05 «Олимпийское утро на Первом». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.30 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.40 «Истина где-то рядом». 15.30 «Они и мы». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00, 03.40 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Верь мне». 23.10 «Вечерний Ургант». 23.50 «Евгений Плющенко. Жизнь продолжается». 00.45 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 02.10, 03.05 Х/ф «Двадцатипятиборье».

08.00 «НТВ утром». 10.10 «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 11.05 Т/с «Рублевка.LIVE». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Кулинарный поединок». 13.30 «Чудо техники». 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 15.35 «До суда». 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.50 «Говорим и показываем». 23.45 Т/с «Береговая охрана». 01.45 «Сегодня. Итоги». 02.10 Т/с «Икорный барон». 04.00 Т/с «Братство десанта».

Среда, 5 февраля

Среда, 5 февраля

05.00, 09.05 «Олимпийское утро на Первом». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.40 «Истина где-то рядом». 15.30 «Они и мы». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Верь мне». 23.10 «Вечерний Ургант». 23.50 «Политика». 00.45 Х/ф «Пляж». 02.40, 03.05 Х/ф «Право первой подписи».

Четверг, 6 февраля

05.00, 09.05 «Олимпийское утро на Первом». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.30 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.40 «Истина где-то рядом». 15.30 «Они и мы». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Верь мне». 23.10 «Вечерний Ургант». 23.50 «Сочи. Между прошлым и будущим». 00.45 Х/ф «Чужой». 02.40, 03.05 Х/ф «Привет семье!».

Пятница, 7 февраля

05.00, 09.05 «Олимпийское утро на Первом». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.15 «Истина где-то рядом». 15.30 «Они и мы». 16.20 «В наше время». 17.10 «Жди меня». 18.30 «Давай поженимся!». 19.30 «Поле чудес». 20.30 «Энциклопедия зимней Олимпиады». 21.00 «Время». 21.30 Х/ф «Выкрутасы». 23.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 01.20 «Вечерний Ургант». 02.10 Х/ф «Солярис». 03.45 Х/ф «Спортивная честь».

Суббота, 8 февраля

05.35, 04.55 Контрольная закупка. 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 «Анна Самохина. Не родись красивой». 07.00 Х/ф «Нужные люди». 08.25 «Играй, гармонь любимая!». 09.05 Умницы и умники. 09.45 «Слово пастыря». 10.15 Смак. 10.45 К юбилею актрисы. «Ирина Муравьева. «Не учите меня жить!». 11.45 «Смешарики. Новые приключения». 12.10 «Идеальный ремонт». 12.55 Х/ф «Выкрутасы». 14.35 «Повтори!». Финал. 16.55 «Энциклопедия зимней Олимпиады». 17.05 Х/ф «Старший сын». 19.25 Х/ф «Афоня». 21.00 «Время». 21.15 «Сегодня вечером». 22.45 Х/ф «Китайская бабушка». 00.15 Д/ф «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире». ч.1. 01.50 Х/ф «Европейская история». 03.20 Х/ф «Портрет с дождем».

Воскресенье, 9 февраля

05.20, 06.10 Х/ф «Цирк». 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.00 Х/ф «Сердце бьется вновь…». 08.35 Армейский магазин. 09.05 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.15 Фазенда. 11.45 «Смешарики. ПИН-код». 12.10, 16.30, 19.05 «Энциклопедия зимней Олимпиады». 13.10 Х/ф «Приключения принца Флоризеля». 17.25 Х/ф «Гусарская баллада». 20.00 «Первая пара. Больше чем любовь». 21.00 «Время». 22.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоятельства». 23.40 Х/ф «Кин-дзадза!». 01.55 Х/ф «Цветы от победителей». 03.40 Х/ф «Медвежонок».

http://irstar.kz

08.00 «НТВ утром». 10.10 Их нравы. 11.05 Т/с «Рублевка.LIVE». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 «Поедем, поедим!» 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 15.35 «До суда». 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.50 «Говорим и показываем». 23.45 Т/с «Береговая охрана». 01.45 «Сегодня. Итоги». 02.10 Т/с «Икорный барон». 04.00 Т/с «Братство десанта».

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 «Последнее дело майора Пронина». 12.50 «О самом главном». 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 16.00 «Женское счастье». 17.35 «Особый случай». 18.30 Т/с «Ликвидация». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 Т/с «Две зимы и три лета». 23.50 Т/с «Тайны следствия». 00.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. 01.40 Т/с «МУР». 02.35 «Девчата». 03.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 1 с. 04.25 «Пряничный домик».

Вторник, 4 февраля

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 «Один в океане». 12.50 «О самом главном». 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 16.00 «Женское счастье». 17.35 «Особый случай». 18.30 Т/с «Ликвидация». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 Т/с «Две зимы и три лета». 23.50 Т/с «Тайны следствия». 00.45 «Гений русского дзюдо. Спорт и разведка». 01.40 Т/с «МУР». 02.35 «Честный детектив». 03.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 2 с.

Среда, 5 февраля

Четверг, 6 февраля

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 «Куда уходит память?». 12.50 «О самом главном». 14.50 Вести. Дежурная часть. 16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 16.00 «Женское счастье». 17.35, 04.25 «Особый случай». 18.30 Т/с «Ликвидация». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 Т/с «Две зимы и три лета». 23.50 Т/с «Тайны следствия». 00.45 «Великие комбинаторы». 05.40 Т/с «МУР». 02.35 Х/ф «Зеленый фургон». 1 с.

Пятница, 7 февраля

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.50 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 11.50 «Два залпа по конструктору. Драма «катюши». 12.50 «О самом главном». 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 16.00 «Женское счастье». 17.35, 04.25 «Особый случай». 18.30 Т/с «Ликвидация». 20.50 «Прямой эфир». 22.15 Т/с «Две зимы и три лета». 00.05 Т/с «Тайны следствия». 01.00 «Золотые мамы». 01.55 Т/с «МУР». 02.45 Х/ф «Зеленый фургон». 2 с.

08.00 «НТВ утром». 10.10 «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 11.05 Т/с «Рублевка.LIVE». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 «Медицинские тайны». 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 15.35 «До суда». 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.50 «Говорим и показываем». 23.45 Т/с «Береговая охрана». 01.45 «Сегодня. Итоги». 02.10 Т/с «Икорный барон». 04.00 Т/с «Братство десанта». 08.00 «НТВ утром». 10.10 «Женский взгляд». 11.05 Т/с «Рублевка.LIVE». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Очная ставка». 13.30 Спасатели. 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.50 «Говорим и показываем». 23.45 Т/с «Криминальное видео-2». 03.40 «Исповедь» Филипп Киркоров. 04.55 «Школа злословия». 05.40 Т/с «Гончие».

Четверг, 6 февраля

Пятница, 7 февраля

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 10.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 19.40 Местное время. ВестиМосква. 11.50 «Вся Россия». 12.00 «Битва титанов. Суперсерия-72». 12.55 «Северное сияние Федора Абрамова». 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 16.00 «Женское счастье». 16.55, 04.25 «Особый случай». 17.50 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». 20.50 «Прямой эфир». 22.30 Х/ф «Легенда №17». 01.15 «Философия мягкого пути». Суббота, 8 февраля 09.35 «НТВ утром». 10.00, 12.00, 02.30 Х/ф «Варенька». 15.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 «Готовим с Суббота, 8 февраля Алексеем Зиминым». 12.25 Русская 06.00 Х/ф «Белое платье». 07.35, начинка. 12.55 «Кулинарный поеди- 08.15 Х/ф «Прощание славянки». нок». 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 08.00, 11.00, 14.00 Вести. 09.45 Александр Журбин. Мелодии на «Планета собак». 10.15 «Субботпамять. 16.10 Т/с «Адвокат». 18.10 ник». 11.10, 14.20 Местное время. Спасатели. 18.25 «Очная ставка». Вести-Москва. 11.30 «Правила 19.30 «Наши» со Львом Новожено- самой обаятельной. Ирина Муравьевым». 20.20 Обзор. Чрезвычайное ва». 12.25 Х/ф «Артистка из Грибопроисшествие. 21.00 «Центральное ва». 1 с. 14.25 Х/ф «Легенда №17». телевидение». 21.55 «Новые русские 17.15 «Прямой эфир». 18.20, 20.40 сенсации». 22.50 Ты не поверишь! Х/ф «Куклы». 20.00 Вести в субботу. 23.50 Х/ф «Идеальное убийство». 23.05 «Субботний вечер». 00.40 Х/ф 01.40 Т/с «Ржавчина». 03.40 «Экстра- «Личное дело майора Баранова». сенс по разнарядке». 04.30 «Судебный 02.35 Х/ф «Домработница». 04.20 «Комната смеха». детектив». 05.40 Т/с «Гончие».

Воскресенье, 9 февраля

09.35 «НТВ утром». 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 «Первая передача». 12.25 Едим дома! 13.05 Дачный ответ. 14.05 «Вы будете смеяться!» 14.20 Золотая пыль. 15.25 Своя игра. 16.20 Т/с «Адвокат». 18.20 «Очная ставка». 19.25 Следствие вели… 20.20 Чрезвычайное происшествие.Обзор за неделю. 21.00 «Сегодня. Итоговая программа». 21.55 Т/с «Агент особого назначения-4». 01.50 Т/с «Ржавчина». 03.45 Т/с «Гончие». 07.35 И снова здравствуйте!

Воскресенье, 9 февраля

05.40 Х/ф «Куклы». 08.55 «Сам себе режиссер». 09.40 «Утренняя почта». 10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе. 11.00 Вести. 11.15 «Смехопанорама». 11.45 «В мире животных». 12.20 Х/ф «Артистка из Грибова». 2 с. 13.40 «Золотые мамы». 14.35 Х/ф «Зимнее танго». 18.00, 04.25 «Смеяться разрешается». 19.00 Х/ф «Маша и Медведь». 21.00 Х/ф «Подари мне немного тепла». 23.00 Вести недели. 00.25 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 02.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…».

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья

15

КУЛЬТУРА

РЕН-ТВ

Понедельник, 3 февраля

Понедельник, 3 февраля

09.00 Телеканал «Евроньюс». 12.00, 17.00, 21.00, 01.40 Новости культуры. 12.15, 03.40 «Наблюдатель». 13.15 Т/с «Перри Мэйсон». 14.10 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 14.25 «Линия жизни». Владислав Третьяк. 15.25, 17.10, 00.05 Х/ф «Жизнь и судьба». 16.45 Д/ф «Магия стекла». 18.20 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк». 19.05 12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра. 20.10 Academia. «Время света». 21.15 Главная роль. 21.30 «Сати. Нескучная классика…». 22.10 «Правила жизни». 22.40 «Острова». 23.20 «Тем временем». 02.00 Д/ф «Загадка Шекспира». 02.55 Д/ф «Виктор Семенюк: уроки мастера». 03.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс». 04.40 П. И. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».

Вторник, 4 февраля

08.30 Телеканал «Евроньюс». 12.00, 17.00, 21.00, 01.30 Новости культуры. 12.15, 03.55 «Наблюдатель». 13.15 Т/с «Перри Мэйсон». 14.10 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад». 14.25, 22.10 «Правила жизни». 14.55 «Пятое измерение». 15.25, 00.05 Х/ф «Жизнь и судьба». 17.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Весенний пейзаж». 17.40 «Сати. Нескучная классика…». 18.20 Д/ф «Виктор Семенюк: уроки мастера». 19.05 «Молодежные оркестры мира». Молодежный симфонический оркестр Армении. 19.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья». 20.10 Academia. «Супергидрофобные поверхности». 21.15 Главная роль. 21.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов». 22.40 Д/ф «Камерная пьеса для двух городов». 23.20 «Ф. М. Достоевский «Записки из подполья». 01.20 Д/ф «Нефертити». 01.50 Х/ф «Гамлет». 03.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

Среда, 5 февраля

03.00, 02.30 Т/с «Вовочка 2» 04.00 «Следаки» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30, 23.40 «Смотреть всем!» 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 Т/с «Каменская» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Военная тайна» 21.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 21.30, 00.20 Х/ф «Золото дураков»

Вторник, 4 февраля

03.00, 02.30 Т/с «Вовочка 2» 04.00 «Следаки» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30, 23.30 «Смотреть всем!» 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 Т/с «Каменская» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Территория заблуждений» 20.00 «Пища богов» 21.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 21.30, 00.30 Х/ф «Зона смертельной опасности»

Среда, 5 февраля

03.00, 02.30 Т/с «Вовочка 2» 04.00 «Следаки» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30, 23.10 «Смотреть всем!» 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 «Территория заблуждений» 09.00 «Пища богов» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Вам и не снилось» 21.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 21.30, 00.45 Х/ф «Фантом»

08.30 Телеканал «Евроньюс». 12.00, 17.00, 21.00, 01.30 Новости культуры. 12.15, 03.55 «Наблюдатель». 13.15 Т/с «Перри Мэйсон». 14.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния». 14.25, 22.10 «Правила жизни». 14.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Александр Брюллов. 15.25, 00.05 Х/ф «Жизнь и судьба». 16.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». 17.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Сельский пейзаж в тумане». 17.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов». 18.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Камерная пьеса для двух городов». 19.05 «Молодежные оркестры мира». Молодежный оркестр имени Симона Боливара (Венесуэла). 20.10 Academia. «Онегина» воздушная громада». 21.15 Главная роль. 21.30 «Абсолютный слух». 22.40 «Эрмитаж – 250». Четверг, 6 февраля 23.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Не03.00 Т/с «Вовочка 2» 04.00 мецкий денди и его сад». 23.20 «Больше чем любовь». Константин Бальмонт. 01.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси «Следаки» 04.30, 11.00 «Званый де Ришелье». 01.50 Х/ф «Гамлет». 03.50 Д. Шостакович. ужин» 05.30 «Смотреть всем!» Романс. 06.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 06.30, 10.30, Четверг, 6 февраля 17.30 «Новости 24» 07.00 «Вам и не 08.30 Телеканал «Евроньюс». 12.00, 17.00, 21.00, снилось» 12.00, 13.00 «Семейные 01.30 Новости культуры. 12.15, 03.55 «Наблюдатель». 13.15 Т/с «Перри Мэйсон». 14.10 Д/ф «Наскальные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное по- 16.00 «Верное средство» 18.00 слание из камня». 14.25, 22.10 «Правила жизни». 14.55 «Великие тайны Ватикана» 21.00 Россия, любовь моя! «Божества хантов». 15.25, 00.05 «Новости 24» Итоговый выпуск Х/ф «Жизнь и судьба». 16.40 Д/ф «Подвесной паром в 21.30, 00.30 Х/ф «История дельфиПортугалете. Мост, качающий гондолу». 17.10 «Уроки ри- на» 23.40 «Чистая работа» сования с Сергеем Андриякой». «Заросший пруд». 17.40 «Сергей Евлахишвили. Телетеатр. Классика». 18.30 Д/ф Пятница, 7 февраля «Античная Олимпия. За честь и оливковую ветвь». 18.45 03.00 Т/с «Вовочка 3» 04.00 «Молодежные оркестры мира». Симфонический оркестр Пражской консерватории. 20.10 Academia. «Онегина» «Следаки» 04.30, 11.00 «Званый воздушная громада». 21.15 Главная роль. 21.30 Черные ужин» 05.30, 01.40 «Смотреть дыры. Белые пятна. 22.40 «Кто мы?». 23.05 Д/ф «Тельч. всем!» 06.00, 10.00, 17.00 «ИнТам, где дома облачены в праздничные одеяния». 23.20 формационная программа 112» «Культурная революция». 01.50 Х/ф «Юлий Цезарь». 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 «Великие тайны Ватикана» Пятница, 7 февраля 08.30 Телеканал «Евроньюс». 12.00, 17.00, 21.00, 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 01.30 Новости культуры. 12.20 Х/ф «Пятый океан». 13.50 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 Д/ф «Настоящая советская девушка». 14.25 «Правила «Верное средство» 18.00 «Следы жизни». 14.55 «Письма из провинции». Александров богов» 19.00 «Оружие богов» (Владимирская область). 15.25 Х/ф «Жизнь и судьба». 20.00 «Наследники богов» 21.00 16.45 Д/ф «Гончарный круг». 17.10 «Уроки рисования «Секретный план богов» 22.00, с Сергеем Андриякой». «Архитектура зимой». 17.40 Черные дыры. Белые пятна. 18.20 Билет в Большой. 02.15 Х/ф «Девять ярдов» 00.00 19.05 «Молодежные оркестры мира». Национальный Х/ф «Уловка 44» молодежный оркестр США. 21.15 Смехоностальгия. Суббота, 8 февраля Юрий Никулин. 21.45, 03.55 «Искатели». «Последняя опала Суворова». 22.35 Гении и злодеи. Пьер де Кубер03.00 Х/ф «Девять ярдов» 04.00 тен. 23.05 Х/ф «Окольные пути». 00.35 «Линия жизни». Т/с «Телохранитель 2» 07.40 «ЧиВероника Долина. 01.50 Х/ф «Калифорнийский отель». стая работа» 08.30 «100 процен03.30 М/ф для взрослых «Следствие ведут Колобки». 04.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфон- тов» 09.00 «Представьте себе» 09.30 «Смотреть всем!» 10.30 тейн. Зашифрованное послание из камня». «Новости 24» 11.00 «Военная тайна» 13.40 «Странное дело»: Суббота, 8 февраля 08.30 Телеканал «Евроньюс». 12.00 Библейский сюжет. «Золото древних предков» 14.40 12.35 Х/ф «Неповторимая весна». 14.05 Большая семья. «История не для всех» Концерт Папановы. 15.00 Пряничный домик. «Льняная сказка». М.Задорнова 17.00 «Неделя с 15.30 М/ф «Человечка нарисовал я». 16.25 «Красуйся, Марианной Максимовской» 18.15 град Петров!» Петергоф. Екатерининский корпус. 16.55 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и Вадим Репин. Гала- М/ф «Алеша Попович и Тугарин концерт. 18.15 Д/ф «Тайные ритуалы». 19.05 «Эпизоды». Змей» 19.45 М/ф «Илья Муромец 19.45 Х/ф «Дуэнья». 21.20 «Романтика романса». 22.15 и Соловей-Разбойник» 21.20 М/ф «Белая студия». Александр Домогаров. 23.00 «Зеленый «Карлик Нос» 23.00 Х/ф «Элвин театр в Земфире». 00.15 Спектакль «Самая большая и бурундуки» 00.40 Х/ф «Элвин и маленькая драма». 01.40 Х/ф «Почтальон всегда звонит бурундуки 2» 02.15 Х/ф «Элвин и дважды». 03.45 М/ф для взрослых «Королевская игра». 03.55 «Легенды мирового кино». Франческа Гааль. 04.25 бурундуки 3» «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 04.50 Воскресенье, 9 февраля Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 03.00, 11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 03.50 Х/ф «СуперменедВоскресенье, 9 февраля 08.30 Телеканал «Евроньюс». 12.00 «Обыкновенный жер, или Мотыга судьбы» 05.20, концерт с Эдуардом Эфировым». 12.35 Х/ф «Учитель 00.15 Х/ф «В джазе только девуштанцев». 14.55 «Легенды мирового кино». Франсуа ки» 07.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» Трюффо. 15.20 Россия, любовь моя! «Традиции застолья». 15.50 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 09.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» гости». «Винни- Пух и день забот». 16.30 Д/с «Из жизни 12.40 М/ф «Карлик Нос» 14.15 животных». 17.25 «Пешком…» Москва армянская. 17.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей«Что делать?» 18.40 «Зеленый театр в Земфире». 20.00 Разбойник» 15.45 М/ф «Алеша «Контекст». 20.40, 03.55 «Искатели». «Немецкие тайны Попович и Тугарин Змей» 17.15 Х/ф русского города». 21.25 «Мосфильм». 90 шагов». 21.40 «Шерлок Холмс: Игра теней» 19.40 Х/ф «Фокусник». 23.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». 00.25 Балет «Щелкунчик». 01.45 Х/ф «Не- Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 21.30 повторимая весна». 03.15 Эльдар Джангиров. Джазо- «Репортерские истории» 22.00 «Невые стандарты. 04.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного деля с Марианной Максимовской» 23.15 «Смотреть всем!» слова».


16

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà ÂÛÏÓÑÊ ¹53(773)

http://irstar.kz

ÄÎÌΨÍÎÊ

Птичий городок

b%2 м/ *=*,е!

.. c=ле!е d%м%"е…*=

Любознательный щенок

.. n2д%.…ем!

Гав-гав загадки 1. Лежит – молчит. Подойдёшь – … Кто к хозяину идёт, Она знать даёт.

4. Заворчал живой … Лёг у двери поперёк. Две медали на груди – Лучше в дом не заходи.

2. С хозяином дружит, Дом сторожит. Живёт под крылечком, Хвост – …

5. Не говорит И не поёт. А кто к хозяину идёт, Она знать …

3. Гладишь – ласкается, Дразнишь – …

6. В … чужого не пущу, Без хозяина грущу.

1. Где праздновали свадьбу Золушки и Принца? 2. В кого фея превратила мышей? 3. Последний подарок феи. 4. В кого по мановению волшебной палочки превратилась усатая крыса? 5. Сколько лошадей было запряжено в карету, на которой Золушка поехала на бал? 6. Была тыква, а стала… 7. У Золушки было старое платье, а фея прикоснулась к нему волшебной палочкой и превратила платье в чудесный… Артём ОСТАПЕНКО, 1 класс. п. Майкаин, Баянаульский район.

1 2

Ответы на задания предыдущего номера: КРОССВОРД «В стране Сказколандии»: 1. Солдат. 2. Карлсон. 3. Журавль. 4. Золушка. 5. Колобок. 6. Снегурочка. 7. Незнайка. 8. Рыбка. 9. Утёнок. 10. Герда. 11. Чебурашка. 12. Крокодил. 13. Айболит. 14. Буратино. ПОЭТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД «Зимушка-зима»: 1. Снег – Пушкин. 2. Лес – Тютчев. 3. Берёза – Есенин. 4. Лошадка – Пушкин. 5. Тройка – Пушкин.

2 3 4 5 6 7 8

3 Л

4

У 5

Ш

6

o!%K= Cе!=

Его соорудили второклассники Майкаинской школы №2. Мальчишкам и девчонкам помогали родители: мамы и папы постарались на славу. Не было одинаковых кормушек, птичьи домики отличались друг от друга оригинальностью и дизайном. Кстати, акция «Помоги птицам зимой» проводится здесь уже не первый год. И не оставляет равнодушными никого, как среди второклассников, участвовавших в изготовлении кормушек, так и среди дошколят. Дело в том, что все свои кормушки школьники разместили на территории детского сада «Шұғыла». Делается это для того, чтобы малышам уже с самого раннего детства прививать чувство заботы о пернатых. Дошколята с большим удовольствием помогают своим старшим друзьям подкармливать птиц. А пернатые уже знают, что в «столовых» их ждёт угощение. Чтобы привлечь птиц к кормушкам, школьники изготовили «пирог», состоящий из семечек, орехов и хлебных крошек. Майкаинские второклашки призывают и других ребят последовать своему примеру. «Птицы не должны зимой голодать», - говорят они.

1

О

3

7

E-mail: dmvjonkkuzja@rambler.ru

Êðîññâîðä «ÇÈÌÀ-ÕÎËÎÄÀ»

Здравствуй, Кузя! На уроке чтения мы познакомились со сказкой й «Золушка». Сказку написал французский писатель Шарль Перро.. Я спросил у мамы, почему сказку назвали «Золушка». Мама отве-тила: потому что главная героиня этой сказки – добрая девочка, и у неё золотое сердце. Поэтому девочку назвали таким странным м и интересным именем. Я прочитал сказку, и она мне очень понра-вилась. Я решил вместе с мамой составить по ней кроссворд и отправить его в детскую страничку.

Кстати, щенка Нелли нарисовала совсем не случайно. Она очень любит собак. И собрала мини-коллекцию загадок. Отгадайте, про кого? Совершенно верно – про щенков и собак. А вам, ребята, нужно лишь вставить недостающее слово.

 61-80-01

Мы кормушки смастерили. Мы «столовые» открыли. Воробей, снегирь – сосед, Будет вам зимой обед!

Êðîññâîðä «×ÓÄÅÑÍÛÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈß»

Нелли КУЛИКОВА, 4 класс. г. Павлодар, школа №26.

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Ирина ЮРЬЕВА

К А

Отложите сегодня тетрадки, На столе догорает свеча, То, что завтра случится – загадка. Пусть реальностью станет мечта! В Новый год вам желаю здоровья, Много радости, счастья, добра, Новогодняя сказка под вечер Чтоб исполнилось все не сегодня, Тихо вдруг постучит в вашу дверь. А, как в сказке волшебной, – вчера! А луна так загадочно светит, Ярослав ПОТАПЕНКО, 13 лет. И за окнами воет метель. г. Павлодар, школа №43.

Пожелание

9

1. Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь: Станет капелькою чистой, как поймаешь на ладонь. 2. Чтоб зимою не продрог, не обойтись мне без … 3. Где стоит высокий столб, намело большой … 4. Вот идёт зима в наш город, снег несёт с собой и … 5. Не грустит хомяк сейчас – он сделал на зиму … 6. Как вы думаете, дети: Где холоднее на планете? Посмотри на круглый глобус: Вот Северный и Южный … 7. Надеть шапку не хотел И теперь я заболел. У меня горячий лоб, А по спине бежит … 8. В новогодний зимний вечер Ты, конечно же, не спишь. Дед Мороз несёт подарки, Ждёт его любой … 9. В зимний лес придёт художник, Возьмёт бумагу, карандаш. Ели, сосны нарисует, Получается … Иван РИТТЕР, 2 класс. п. Майкаин, Баянаульский район.


Информационный вестник Зарегистрировано в государственном Реестре регистрации нормативных правовых актов 22 января 2014 года за № 3673 Павлодарский областной маслихат РЕШЕНИЕ (XXVIII (внеочередная) сессия, V созыв) № 233/28 г. Павлодар 10 января 2014 года О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата (XXVI (внеочередная) сессия, V созыв) от 13 декабря 2013 года № 198/26 «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» В соответствии с пунктом 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2013 года № 1329 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» Павлодарский областной маслихат РЕШИЛ: 1. Внести в решение областного маслихата (XXVI (внеочередная) сессия, V созыв) от 13 декабря 2013 года № 198/26 «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3648, опубликованное в газетах «Сарыарқа самалы» от 28 декабря 2013 года № 149, «Звезда Прииртышья» от 28 декабря 2013 года № 149) следующие изменения и дополнения: в пункте 1: в подпункте 1): цифры «61480566» заменить цифрами «98118516»; цифры «35523852» заменить цифрами «72161802»; в подпункте 2) цифры «61530566» заменить цифрами «98168516»; в подпункте 3): цифры «-990322» заменить цифрами «1287321»; дополнить абзацем следующего содержания: «бюджетные кредиты – 2277643 тысячи тенге;»; подпункт 5) изложить в следующей редакции: «дефицит бюджета –1337321 тысяча тенге;»; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «финансирование дефицита бюджета – 1337321 тысяча тенге.»; в пункте 7 абзацы второй, четвертый исключить; в пункте 8: цифры «310325» заменить цифрами «581305»; дополнить абзацем следующего содержания: «29500 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования.»; решение дополнить пунктами 8-1, 8-2, 8-3 следующего содержания: «8-1. Установить на 2014 год объемы целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, передаваемых по областным программам бюджетам районов (городов областного значения), в следующих размерах: 1854061 тысяча тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования; 118813 тысяч тенге  – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования; 191524 тысячи тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе; 15038 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг; 12235 тысяч тенге – на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. 8-2. Установить на 2014 год объемы целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, передаваемых по областным программам бюджетам районов (городов областного значения), в следующих размерах: 295000 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования; 1588584 тысячи тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда; 912611 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры; 1918668 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения; 1335682 тысячи тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах; 1327207 тысяч тенге – на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы; 952855 тысяч тенге – на развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов». 8-3. Предусмотреть в областном бюджете на 2014 год кредитование бюджетов районов (городов областного значения) в следующих размерах: 693295 тысяч тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья; 706248 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов; 165296 тысяч тенге – на содействие развитию предпринимательства в моногородах.»; в пункте 10 цифры «416547» заменить цифрами «283595»; пункт 11 решения изложить в следующей редакции: «11. В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 года специалистам сферы здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельских населенных пунктах, установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.»; приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по экономике и бюджету. 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года. Председатель сессии, секретарь областного маслихата М. Кубенов. Приложение к решению Павлодарского областного маслихата ( XXVIII (внеочередная) сессия, V созыв) от 10 января 2014 года № 233/28 Приложение 1 к решению Павлодарского областного маслихата (XXVI (внеочередная) сессия, V созыв) от 13 декабря 2013 года № 198/26 Областной бюджет на 2014 год (с изменениями и дополнениями) Категория     Класс Наименование     Подкласс 1 2 3 4       I. ДОХОДЫ 1     Налоговые поступления   03   Социальный налог     1 Социальный налог   05   Внутренние налоги на товары, работы и услуги     3 Поступления за использование природных и других ресурсов 2     Неналоговые поступления   01   Доходы от государственной собственности     1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий     4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности     5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности     7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета   04   Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан     1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора   06   Прочие неналоговые поступления     1 Прочие неналоговые поступления 4     Поступления трансфертов

Сумма (тыс. тенге)  5 98 118 516 25 316 839 14 602 171 14 602 171 10 714 668 10 714 668 639 875 115 480 144 4 141 42 909 68 286 489 163

489 163

35 232 35 232 72 161 802

http://irstar.kz 1

2 01

3

 

02

2

1

4 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления Трансферты из районных (городских) бюджетов Трансферты из вышестоящих органов государственного управления Трансферты из республиканского бюджета

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья 5 14 014 682 14 014 682 58 147 120 58 147 120

Функциональная группа Сумма,   Функциональная подгруппа Наименование тыс.тенге (тыс.     Администратор бюджетных программ тенге)       Программа 1 2 3 4 5 6         II. ЗАТРАТЫ 98 168 516 01       Государственные услуги общего характера 2 309 804 1 184 171   1     Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления     110   Аппарат маслихата области 51 913       001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 51 471 области       003 Капитальные расходы государственного органа 442     120   Аппарат акима области 1 006 845       001 Услуги по обеспечению деятельности акима об996 626 ласти       004 Капитальные расходы государственного органа 4 219       007 Капитальные расходы подведомственных государ6 000 ственных учреждений и организаций     282   Ревизионная комисссия области 125 413       001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной 124 789 комиссии области       003 Капитальные расходы государственного органа 624   2     Финансовая деятельность 126 390     257   Управление финансов области 126 390 107 090       001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью 14 971       009 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим       013 Капитальные расходы государственного органа 4 329   5     Планирование и статистическая деятельность 170 611     258   Управление экономики и бюджетного планирования 170 611 области 157 234       001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области       005 Капитальные расходы государственного органа 13 377   9     Прочие государственные услуги общего характера 828 632     271   Управление строительства области 828 632       080 Строительство специализированных центров 828 632 обслуживания населения 02       Оборона 75 666   1     Военные нужды 25 480     120   Аппарат акима области 25 480       010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей во25 480 инской обязанности   2     Организация работы по чрезвычайным ситуациям 50 186     120   Аппарат акима области 44 824       012 Мобилизационная подготовка и мобилизация об44 824 ластного масштаба     271   Управление строительства области 2 500       002 Развитие объектов мобилизационной подготовки и 2 500 чрезвычайных ситуаций 2 862     287   Территориальный орган уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета       004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 2 862 ситуаций областного масштаба 03       Общественный порядок, безопасность, правовая, 5 038 670 судебная, уголовно-исполнительная деятельность   1     Правоохранительная деятельность 5 038 670     252   Исполнительный орган внутренних дел, финанси5 038 670 руемый из областного бюджета 4 542 307       001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области       003 Поощрение граждан, участвующих в охране обще9 720 ственного порядка       006 Капитальные расходы государственного органа 262 745       008 Обеспечение безопасности дорожного движения 111 813       013 Услуги по размещению лиц, не имеющих опреде53 882 ленного места жительства и документов       014 Организация содержания лиц, арестованных в 58 203 административном порядке 04       Образование 14 640 716   1     Дошкольное воспитание и обучение 1 854 061     261   Управление образования области 1 854 061 1 854 061       027 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования   2     Начальное, основное среднее и общее среднее 4 580 076 образование     261   Управление образования области 3 007 885       003 Общеобразовательное обучение по специальным 990 969 образовательным учебным программам       006 Общеобразовательное обучение одаренных детей 1 706 579 в специализированных организациях образования 118 813       048 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования     191 524   061 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе     285   Управление физической культуры и спорта области 1 572 191       006 Дополнительное образование для детей и юноше1 272 329 ства по спорту 299 862       007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования   4     Техническое и профессиональное, послесреднее 4 453 629 образование     253   Управление здравоохранения области 287 603 287 603       043 Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования     261   Управление образования области 4 166 026       024 Подготовка специалистов в организациях техниче4 025 807 ского и профессионального образования       025 Подготовка специалистов в организациях послес140 219 реднего образования   5     Переподготовка и повышение квалификации 9 428 специалистов     253   Управление здравоохранения области 9 428       003 Повышение квалификации и переподготовка 9 428 кадров   9     Прочие услуги в области образования 3 743 522     261   Управление образования области 1 242 627       001 Услуги по реализации государственной политики на 75 546 местном уровне в области образования       004 Информатизация системы образования в област40 541 ных государственных учреждениях образования 51 825       005 Приобретение и доставка учебников, учебнометодических комплексов для областных государственных учреждений образования       007 Проведение школьных олимпиад, вне­школьных 347 772 мероприятий и конкурсов областного масштаба 149 304       011 Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медикопедагогической консультативной помощи населению       013 Капитальные расходы государственного органа 384

1

2

3

 

 

 

 

 

271

 

 

276

05      

  1    

    253  

   

2  

253  

   

   

   

   

3  

253  

   

4  

253  

   

5  

253  

     

9    

  253  

 

 

 

 

 

271

06  

1  

  256

 

 

261

     

  2  

276   256

 

9

 

256

4 5 019 Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы 029 Методическая работа 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Управление строительства области 007 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования 037 Строительство и реконструкция объектов образования   Управление по защите прав детей области 001 Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне 003 Капитальные расходы государственного органа   Здравоохранение   Больницы широкого профиля   Управление здравоохранения области 004 Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медикосанитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села   Охрана здоровья населения   Управление здравоохранения области 005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения 006 Услуги по охране материнства и детства 007 Пропаганда здорового образа жизни 017 Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора   Специализированная медицинская помощь   Управление здравоохранения области 009 Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ 019 Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами 020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами 021 Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами 022 Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек 026 Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией 027 Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения 036 Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда 046 Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи   Поликлиники   Управление здравоохранения области 014 Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне 038 Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 039 Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 045 Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения   Другие виды медицинской помощи   Управление здравоохранения области 011 Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села 029 Областные базы спецмедснабжения   Прочие услуги в области здравоохранения   Управление здравоохранения области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения 008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан 013 Проведение патологоанатомического вскрытия 016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение 018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 030 Капитальные расходы государственных органов здравоохранения 033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения   Управление строительства области 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 083 Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах, в рамках «Дорожной карты занятости-2020»   Социальная помощь и социальное обеспечение   Социальное обеспечение   Управление координации занятости и социальных программ области 002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медикосоциальных учреждениях (организациях) общего типа 012 Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медикосоциальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 013 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медикосоциальных учреждениях (организациях) 014 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детейинвалидов, в реабилитационных центрах 015 Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)   Управление образования области 015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей   Управление по защите прав детей области 005 Социальная реабилитация   Социальная помощь   Управление координации занятости и социальных программ области 003 Социальная поддержка инвалидов   Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения   Управление координации занятости и социальных программ области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

17 6 15 973 75 621 485 661 2 475 471 324 500 2 150 971 25 424 24 819 605 22 671 940 24 569 24 569 24 569

614 280 614 280 373 643 143 773 95 778 1 086 8 335 300 8 335 300 4 185 126

220 826 475 829 101 222 267 265

707 827 690 967 23 627 1 662 611 9 850 637 9 850 637 874 412

359 575 8 269 609

347 041 1 099 578 1 099 578 1 052 518

47 060 2 747 576 1 837 576 109 422 64 074 122 670 9 520 15 230 2 681 1 513 979 910 000 880 000 30 000

2 701 069 2 081 292 1 200 372 414 497

86 292

505 108

93 425 101 050

857 022 857 022 23 898 23 898 216 678 216 678 216 678 403 099 304 282 77 003

(Продолжение на 18-19 стр.)


18

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года (Окончание. Начало на 17 стр.)

1  

2  

3  

 

 

263

268

 

 

297

07      

  1    

    253  

256

 

 

261

 

 

271

 

 

285

   

2  

271  

293

 

 

 

08

   

1  

262  

 

 

 

   

   

   

   

2  

285  

 

 

 

   

3  

259  

   

   

   

 

 

262

 

 

263

 

 

264

     

4    

  284  

   

  9

   

 

 

263

 

 

283

 

 

 

4 5 007 Капитальные расходы государственного органа 011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 017 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг 018 Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе 044 Реализация миграционных мероприятий на местном уровне 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Управление внутренней политики области 077 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов   Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 045 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов   Управление труда области 001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне 003 Капитальные расходы государственного органа   Жилищно-коммунальное хозяйство   Жилищное хозяйство   Управление здравоохранения области 047 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости-2020»   Управление координации занятости и социальных программ области 043 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости-2020»   Управление образования области 064 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости-2020»   Управление строительства области 014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда 027 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры   Управление физической культуры и спорта области 010 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости-2020»   Коммунальное хозяйство   Управление строительства области 033 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения 058 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах   Управление жилищно-коммунального хозяйства области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищнокоммунального хозяйства 005 Капитальные расходы государственного органа 010 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения 030 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах 113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов   Культура, спорт, туризм и информационное пространство   Деятельность в области культуры   Управление культуры области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры 003 Поддержка культурно-досуговой работы 005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним 007 Поддержка театрального и музыкального искусства 011 Капитальные расходы государственного органа 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций   Спорт   Управление физической культуры и спорта области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта 002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 003 Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 005 Капитальные расходы государственного органа 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций   Информационное пространство   Управление архивов и документации области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом 002 Обеспечение сохранности архивного фонда 005 Капитальные расходы государственного органа 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций   Управление культуры области 008 Обеспечение функционирования областных библиотек   Управление внутренней политики области 007 Услуги по проведению государственной информационной политики   Управление по развитию языков области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков 002 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 003 Капитальные расходы государственного органа   Туризм   Управление туризма области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма 003 Капитальные расходы государственного органа 004 Регулирование туристической деятельности   Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства   Управление внутренней политики области 001 Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне 005 Капитальные расходы государственного органа   Управление по вопросам молодежной политики области 001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 003 Капитальные расходы государственного органа 005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 09

2

   

1  

  294     001

     

2    

003     292     001

10

 

12 235

   

1  

57 324 46 081

   

   

   

002 003 010

013

014

020

6

7 700 157

15 038 155 194 6 224 42 966 29 258 29 258 12 235

11 243 6 741 907 2 545 207 24 751 24 751

3

 

4

003

  255     001

6 177 6 177

029

031

041

045

2 803 2 803

047

113

4 196 700 1 990 007 495 000

 

2

293

 

032

10 281 10 281 2 501 195 1 588 584

912 611

1 495 007

2 206 693 32 712 462 1 716 675 421 980

34 864 4 971 112 1 024 713 1 024 713 49 048 522 644 208 242 236 654 845 7 280 2 743 523 2 743 523 39 890 61 148 2 568 699

200 73 586

   

3  

  291     008

   

5  

  291     001        

     

     

   

6  

003 017 022 032

 

9

 

 

040

11

  251     001    

010

255   028

2

 

 

271   001

 

 

005 272  

001

787 865 178 357 25 250

 

9

 

004

141 599 116 11 392

 

 

271   040

12  

1  

  268

   

 

 

 

002 003

025

 

9

268

 

001

005

 

 

 

011 113

13

3

 

 

278

       

9      

008     257     012 268  

84 027 84 027 463 406 463 406 62 075 34 330 27 573 172 54 490 54 490 23 033 240 31 217 360 521 97 377 97 082 295 263 144 24 668 123 235 717 2 636

Информационный вестник

http://irstar.kz 5 Топливно-энергетический комплекс и недропользование Топливо и энергетика Управление энергетики области Услуги по реализации государственной политики в сфере энергетики на местном уровне Капитальные расходы государственного органа Недропользование Управление недропользования области Услуги по реализации государственной политики в сфере недропользования на местном уровне Капитальные расходы государственного органа Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения Сельское хозяйство Управление сельского хозяйства области Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства Поддержка семеноводства Капитальные расходы государственного органа Государственная поддержка племенного животноводства Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) Целевые текущие трансферты из местных бюджетов Водное хозяйство Управление жилищно-коммунального хозяйства области Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения Лесное хозяйство Управление охраны окружающей среды области Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение Охрана окружающей среды Управление охраны окружающей среды области Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне Капитальные расходы государственного органа Реализация природоохранных мероприятий Развитие объектов охраны окружающей среды Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Земельные отношения Управление земельных отношений области Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области Капитальные расходы государственного органа Прочие услуги в области сельского, вод­ного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений Управление сельского хозяйства области Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материальнотехнического оснащения государственных ветеринарных организаций Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Управление строительства области Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства Капитальные расходы государственного органа Управление архитектуры и градостроительства области Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне Капитальные расходы государственного органа Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Управление строительства области Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор-2020» Транспорт и коммуникации Автомобильный транспорт Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Развитие транспортной инфраструктуры Обеспечение функционирования автомобильных дорог Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций Субсидирование пассажирских перево­зок по социально значимым межрайонным (междугородным) сообщениям Капитальные расходы государственного органа Целевые текущие трансферты из местных бюджетов Прочие Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции Управление предпринимательства и торговли области Поддержка предпринимательской деятельности Прочие Управление финансов области Резерв местного исполнительного органа области Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

6 57 296 25 014 25 014 23 741 1 273 32 282 32 282 32 121 161 7 725 083

4 355 969 4 355 969 81 506

1

2

3

 

 

269

 

 

 

   

   

271  

278

1 092 594

 

 

 

200 000

201 879 2 500 554 896

280

 

 

 

293

14    

1    

  257  

15         06  

1           9

  257          

278

07    

1    

  271  

10

 

1

258

435 883 4 100

431 783

13  

9  

  278

5  

01  

  1

1 635 742

12 341 25 000

288 466

15 355 168 995 76 695 97 290 97 290 97 290

218 099 218 099 218 099 2 580 038 2 580 038 46 773 3 396 700 350 1 818 146 11 373 37 804 37 804 36 960 844 435 883

3 584 781 84 781 46 392 46 161 231 38 389

 

 

 

38 198 191 3 500 000

1 963 459 284 260 1 140 214 964 630 964 630 49 988 79 628

г. Павлодар

1 000 651 34 236 73 021 8 234 64 787

2 726 410 49 277 844 15 000 60 390 2 530 899 70 000 118 947 63 348 8 114 47 485 1 711 937 1 056 006

655 931

1 345 1 345 1 345 1 345 17 571 792 17 571 792 17 571 792 17 571 792 1 287 321 2 277 643 712 804 712 804 712 804 712 804 693 295 693 295 693 295 693 295 706 248

706 248 706 248 706 248 165 296 165 296 165 296 165 296 990 322 990 322 990 322 -1 337 321 1 337 321

О ставках платы за эмиссии в окружающую среду на 2014 год по Павлодарской области В соответствии с пунктом 9 статьи 495 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года и пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года Павлодарский областной маслихат РЕШИЛ: 1. Утвердить ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2014 год по Павлодарской области согласно приложению к указанному решению. 2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата по экологии и охране окружающей среды. 3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Председатель сессии, секретарь областного маслихата М. Кубенов. Приложение к решению областного маслихата (ХХІІ сессия, V созыв) от 20 декабря 2013 года № 218/27

5 724 772 44 000

44 000 5 680 772 283 595 283 595 710 290

56 572 20 685

Павлодарский областной маслихат РЕШЕНИЕ (XХVII сессия, V созыв) № 218/27 20 декабря 2013 года

550 834 464

44 000

6 710 290

Зарегистрировано в государственном Реестре регистрации нормативных правовых актов 24 января 2014 года за № 3676

3 500 000 3 500 000 4 352 563 3 387 933 3 387 933

4 5 084 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы Управление по делам религий области 001 Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне 003 Капитальные расходы государственного органа 004 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе   Управление строительства области 051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 084 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы   Управление предпринимательства и торговли области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли 003 Капитальные расходы государственного органа 004 Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 005 Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 006 Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 007 Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»   Управление индустриально-инновационного развития области 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности 003 Капитальные расходы государственного органа 005 Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности   Управление жилищно-коммунального хозяйства области 031 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие регионов» 084 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы   Обслуживание долга   Обслуживание долга   Управление финансов области 016 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета   Трансферты   Трансферты   Управление финансов области 007 Субвенции   III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ   Бюджетные кредиты   Социальная помощь и социальное обеспечение   Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения   Управление предпринимательства и торговли области 013 Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках «Дорожной карты занятости-2020»   Жилищно-коммунальное хозяйство   Жилищное хозяйство   Управление строительства области 009 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья   Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения   Сельское хозяйство   Управление экономики и бюджетного планирования области 007 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов   Прочие   Прочие   Управление предпринимательства и торговли области 010 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах   Погашение бюджетных кредитов   Погашение бюджетных кредитов   Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета   IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ   V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА   VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2014 год по Павлодарской области 1. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют: № Виды п/п загрязняющих веществ 1 2 1. Окислы серы

Ставки платы за 1 тонну (МРП) 3 20

Ставки платы за 1 килограмм (МРП) 4


Информационный вестник 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2 Окислы азота Пыль и зола Свинец и его соединения Сероводород Фенолы Углеводороды Формальдегид Окислы углерода Метан Сажа Окислы железа Аммиак Хром шестивалентный Окислы меди Бенз(а)пирен

3 20 10 3 986 124 332 0,32 332 0,32 0,02 24 30 24 798 598

4

996,6

Виды загрязняющих веществ

Ставки платы за 1 тонну (МРП)

2

3 4,46 1,46 0,08 20 20 24 124 19932

Углеводороды Окислы углерода Метан Диоксид серы Диоксид азота Сажа Сероводород Меркаптан

3. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников составляют: № Виды топлива п/п 1 2 1. Для неэтилированного бензина

1 2. 3.

2 Для дизельного топлива Для сжиженного, сжатого газа, керосина

Ставка за 1 тонну использованного топлива (МРП) 3 0,66

№ п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Виды загрязняющих веществ 2 Нитриты Цинк Медь Биологическая потребность в кислороде Аммоний солевой Нефтепродукты Нитраты Железо общее Сульфаты (анион) Взвешенные вещества Синтетические поверхностно-активные вещества Хлориды (анион) Алюминий

Ставки платы за 1 тонну (МРП) 3 1 340 2 680 26 804 8 68 536 2 268 0,8 2 54 0,2 54

5. Ставки платы за размещение отходов производства и потребления составляют: № п/п 1

Виды отходов

2 За размещение отходов производства и потребления на полигонах, в накопителях, санкционированных свалках и специально отведенных местах: 1.1. Коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, канализационный ил очистных сооружений) 1.2. Промышленные отходы с учетом уровня опасности: 1.2.1. «красный» список 1.2.2. «янтарный» список 1.

ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» объявляет о проведении тендера по закупу изделий медицинского назначения (расходных материалов) для оказания экстренной помощи при остром коронарном синдроме для КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №2» из средств республиканского бюджета по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2014 год (полная информация указана в тендерной документации). К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации. Пакет тендерной документации можно получить в срок до 12.00 20 февраля 2014 г. включительно по адресу: г. Павлодар, ул. И. Байзакова, 151/2, 4 этаж, каб. 410, отдел лицензирования и лекарственного обеспечения или по электронной почте по адресу: suleimenova.dz@pavlodar.gov.kz. Окончательный срок представления тендерных заявок – до 10.00 21 февраля 2014 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 21 февраля 2014 года по следующему адресу: г. Павлодар, ул. И. Байзакова, 151/2, селекторный зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8 (7182) 674912.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА тел. 65•12•75, 62•59•24 Государственное учреждение «Аппарат акима города Аксу», 140100, Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астаны, 52, каб. 305, телефон для справок/факс: 8(71837) 6-36-31, электронная почта: org.aa@pavlodar. gov.kz, объявляет конкурс на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б»

Главный специалист государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта города Аксу», категория ЕR-4. Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375,56 до 76235,13 тенге. Функциональные обязанности: проверка достоверности статистических отчетов, учет и делопроизводство в отделе, ведение работы с архивными документами, оформление спортивных рекордов и разрядов, пропаганда физкультурно-спортивного движения среди населения, молодежи и детей. Основные требования к участникам: образование – высшее, в сфере образования, гуманитарные науки, социальные науки, экономика и бизнес, право, естественные науки, технические науки и технологии, сельскохозяйственные науки, услуги. Допускается послесреднее образование (педагогическое, экономическое, юридическое, техническое, сельскохозяйственное либо социальное). Знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории. Конкурс проводится на основе «Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии», утвержденных приказом председателя Агентства РК по делам госслужбы от 19 марта 2013 года № 06-7/32. Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в

3 0,9 0,48

4. Ставки платы за сбросы загрязняющих веществ составляют:

2. Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах, осуществляемого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, составляют: № п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

30 января 2014 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса: 1) заявление по установленной уполномоченным органом форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной уполномоченным органом форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907; 6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат о прохождении тестирования с результатом не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в государственном учреждении «Аппарат акима города Аксу» в течение 5 рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации, иные сведения, характеризующие их профессиональную деятельность, квалификацию). Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования. (1046)

Ставки платы (МРП) за 1 гигабеккерель (Гбк) 3 4

за 1 тонну

0,38

14 8

1 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 «зеленый» список неклассифицированные Кроме того: вскрышные породы вмещающие породы отходы обогащения шлаки, шламы зола и золошлаки отходы сельхозпроизводства, в том числе навоз, птичий помет За размещение радиоактивных отходов, в гигабеккерелях (Гбк): Трансурановые Альфа-радиоактивные Бета-радиоактивные Ампульные радиоактивные источники

3 2 0,9

19 4

0,004 0,026 0,02 0,038 0,66 0,018

0,76 0,38 0,04 0,38

5-1. Ставки платы за размещение серы составляют 7,54 МРП за одну тонну. 6. Примечания: 1) для субъектов естественных монополий за объем эмиссий, образуемый при оказании коммунальных услуг, и энергопроизводящих организаций Республики Казахстан к ставкам платы, установленным в настоящей статье: пунктом 1,- 0,3; пунктом 4, – 0,43; строкой 1.3.5. пункта 5, – 0,05; 2) для полигонов, осуществляющих размещение коммунальных отходов, за объем твердобытовых отходов, образуемый физическими лицами по месту жительства, к ставке платы, установленной строкой 1.1. пункта 5, – 0,2. 3) коэффициенты, предусмотренные пунктом 6, не распространяются на платежи за сверхнормативный объем эмиссий в окружающую среду. 4) за эмиссии в окружающую среду сверх установленных нормативов ставки платы увеличиваются в десять раз.

Ïîìèíàëüíûé îáåä (40 äíåé) ïàìÿòè Æàíäîñà Àëèêîâè÷à Àõìåòîâà ñîñòîèòñÿ 5 ôåâðàëÿ 2014 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: ã. Ïàâëîäàð, ìå÷åòü Ìàøõóðà Æóñèïà, áîëüøîé çàë.

* Продам земельный участок, 1 га в с. Мичурино. Тел.: 78-15-16, 87017774912. * Продам земельный участок, 15 соток в с. Мойылды. Тел.: 78-10-80, 78-15-16. * Продам промбазу 2 га, ж/д тупик, склады – 2000 кв.м, офисы – 400 кв.м, 300 м от трамвайной линии. Тел.: 78-15-16, 87017774912. * Врезка замков в металлические двери. Выбор российских замков. Кодовые. Аварийное вскрытие замков, сейфов. Тел.: 78-11-27, 87777959477. * Требуются мужчины и женщины на полный и неполный день. Удобный график. Тел. 78-29-12. * Требуются сотрудники в офис. Тел.: 78-20-62, 87057318006. * Требуется помощник руководителя. Возраст – от 20 лет, стрессоустойчивость. Тел.: 78-34-65, 87712167585. * Утерянный диплом ОАБ № 0478300, выданный Павлодарским медицинским колледжем в 2006 г. на имя Жаныл Сайрановны Альмухановой, считать недействительным. * Утерянный договор купли-продажи квартиры от 28.01.2003 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 94, кв. 24, выданный на имя Александра Васильевича Сухарева, считать недействительным. * Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании НМК-II № 0761685 об окончании основной школы, выданное СШГ № 9 г. Павлодара в 1996 г. на имя Натальи Аркадьевны Русановой, считать недействительным. * Нотариус Жангазинова М.Т. просит наследников гр. Николая Александровича Холода, умершего 31декабря 2013 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 55-71-32. * Нотариус Татьяна Юрьевна Плотникова просит наследников гр. Любови Степановны Гулиной, умершей 3 октября 2013 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 55-71-32. * Нотариус Айнура Маратовна Алпыспаева просит наследников гр. Екатерины Афанасьевны Харитоненко, 17 августа 1940 г/р, умершей 11 августа 2013 г., по-

дать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: ул. Торайгырова, 77, кв. 101, тел. 55-67-58, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. * Нотариус Танзиля Гусмановна Бочкарева разыскивает наследников умершего 16 декабря 2013 г. Алексея Ивановича Аладышева. Наследникам и лицам, имеющим сведения о наследниках Алексея Ивановича Аладышева, следует обратиться в срок до 16.06.2014 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, 46, тел. 68-73-67. * В Павлодарский городской суд поступило заявление Антониды Анатольевны Парфеновой о признании безвестно отсутствующим гражданина Владимира Владимировича Парфенова, 1 февраля 1981 года рождения, уроженца с.Тахир Лебяжинского района Павлодарской области. Если кому-либо известно о месте пребывания Владимира Владимировича Парфенова просим сообщить в течение трех месяцев со дня публикации в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова,104, каб. 408. * В связи с ликвидацией ИП Бозжигитова Е.Ш. (ИИН 690424301550) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87774353212. * В связи с ликвидацией ИП Павлюк И.Н. (ИИН 770515401876) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87015243682. * В связи с ликвидацией ИП Башетова К.Т. (ИИН 731002350250) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87057313915. * В связи с ликвидацией ИП Кабиденова К.Б. (ИИН 621127350564) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 8 (71841) 26213. * В связи с ликвидацией ИП Мыкымова М.К. (ИИН 641204301062) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87713703925. * В связи с ликвидацией ИП Макулбекова М.А. (ИИН 860511300884) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 8 (71841) 41209.

Редакция областной газеты «Звезда Прииртышья» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего сотрудника газеты Раисы Петровны БОЛДЫРЕВОЙ. Администрация КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» выражает соболезнование Ансару Амангельдиевичу Кабиеву, его отцу Амангельды Бекмурзаевичу, родным и близким в связи с кончиной матери и жены Гульбану Карапиденовны. Коллективы отдела образования, городской профсоюзной организации, дошкольных учреждений г. Павлодара с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине методиста яслей-сада № 115 Марины Викторовны ЦУКАНОВОЙ и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив РГП на ПХВ «Региональный кардиохирургический центр в г. Павлодаре» МЗ РК выражает глубокое соболезнование заместителю директора по ГО и ЧС Багдату Биляловичу Балкибаеву по поводу невосполнимой утраты – кончины близкой родственницы Гульбану Карапиденовны. Коллектив КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» выражает соболезнование Ансару Амангельдиевичу Кабиеву, его отцу Амангельды Бекмурзаевичу Кабиеву, родным и близким в связи с кончиной матери и жены Гульбану Карапиденовны КАБИЕВОЙ.

Департамент комитета госсанэпиднадзора МЗ РК по Павлодарской области выражает искреннее соболезнование руководителю департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Гульфаз Кенжетаевне Аубановой в связи с невосполнимой утратой – кончиной близкой родственницы Гульбану Карапиденовны КАБИЕВОЙ. ГУ «ДККМФД МЗ РК по Павлодарской области» выражает соболезнование Ансару Амангельдиевичу Кабиеву и его отцу Амангельды Бекмурзаевичу Кабиеву, родным и близким в связи с кончиной матери и жены Гульбану Карапиденовны КАБИЕВОЙ. Руководитель и коллектив КГП на ПХВ «Железинская ЦРБ» выражают глубокое соболезнование руководителю департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по Павлодарской области Гульфаз Кенжетаевне Аубановой по поводу безвременной кончины близкой родственницы Гульбану Карапиденовны КАБИЕВОЙ. Администрация КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 2» выражает соболезнование руководителю ГУ «Департамент ККМФД МЗ РК по Павлодарской области» Гульфаз Кенжетаевне Аубановой в связи с кончиной близкой родственницы Гульбану Карапиденовны. Коллектив КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 2» выражает соболезнование заместителю главного врача по ГО и ЧС Багдату Биляловичу Балкибаеву в связи с кончиной близкой родственницы Гульбану Карапиденовны. Коллектив поликлиники № 4 г. Павлодара выражает соболезнование Ансару Амангельдиевичу Кабиеву, его отцу Амангельды Бекмурзаевичу Кабиеву, родным и близким в связи с кончиной матери и жены Гульбану Карапиденовны КАБИЕВОЙ. Администрация РГП на ПХВ «Региональный кардиохирургический центр в г. Павлодаре» МЗ РК выражает искреннее соболезнование руководителю департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по Павлодарской области Гульфаз Кенжетаевне Аубановой в связи с безвременной кончиной близкой родственницы Гульбану Карапиденовны. Коллектив КГКП «Павлодарский областной противотуберкулезный диспансер» выражает искреннее соболезнование Серику Табылдиновичу Асылханову, заместителю главного врача, в связи с кончиной матери Жанылдык АСЫЛХАНОВОЙ.


20

Звезда Прииртышья l 30 января 2014 года

http://irstar.kz

Накануне юбилея

È ðàäîñòü, è ãðóñòü – äî ñë¸ç!

Ó öåëåóñòðåìë¸ííûõ ëþäåé âñ¸ â æèçíè èä¸ò ðèòìè÷íî, ïî ïëàíó. À êîãäà îáû÷íî ÷åëîâåê ñâåðÿåò ïëàíû è ñòðîèò íîâûå? Êîíå÷íî, â ïîðó ñìåíû êàëåíäàðåé. Âîò è ïàâëîäàðñêèé æóðíàëèñò è ôîòîãðàô Ðèçàáåê Èñàáåêîâ â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ ïðèãëàñèë äðóçåé è êîëëåã íà ñâîþ ïåðâóþ ïåðñîíàëüíóþ ôîòîâûñòàâêó.

Собственник: ГУ «Аппарат акима Павлодарской области» (г. Павлодар)

ТОО «Центр аналитической информации», Павлодарская областная газета «Звезда Прииртышья».

Директор Ж.О. СМАНОВ

Главный редактор В.В. ДОЛГУШЕВ Регистрационное свидетельство № 13193-Г. Выдано Министерством культуры и информации РК 23.11.2012 г.

Редакция газеты «Звезда Прииртышья» награждена орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО: Фото Владимира БУГАЕВА. Повод к выставке у автора серьезный – в нынешнем году Ризабек отметит свой сорокалетний юбилей! А накануне в социальной сети «ВКонтакте» он подвел свои личные итоги 2013-го года: «1. Мой никакой английский язык стал менее никаким. В школе и институте учил немецкий, но четыре урока в неделю английского, начиная с августа, не могли не дать результат… 2. Благодаря спорту за полгода похудел на семь килограммов… Спасибо тренеру Максиму Дубовому. Он изменил мою самооценку. Хотя, конечно, еще пахать и пахать. 3. Сбылась мечта играть в большой теннис. Спасибо другу Аскару Шомшекову и АО «Павлодарэнерго», организовавшим турнир. Спасибо другу Володе Машрапову за то, что я стал чемпионом, выиграв годовой абонемент. 4. За минувший год написаны резонансные статьи, шум от которых порой поднимался на всю страну. Но в памяти два материала – про удивительного музыканта из России, который играет на бандонеоне (разновидность аккордеона), и про павлодарского джазмена Виктора Шейкина. 5. В моем фотографическом архиве появились любопытные «карточки» – и с юмором, и пронзительнотоскливые. В итоге к концу года совершенно неожиданно созрела идея персональной фотовыставки.

6. Появился в соцсетях, намерен активизироваться. Скоро – о курьезах на работе, о моих соседях, о перлах моих детей. Кстати, за этот год убедился, что дочь и сын такие юморные!». Семь лет Ризабек работает собкором республиканской газеты «Караван» по Павлодарской области. Одновременно – корреспондентом «Городской недели», фотокорреспондентом молодежного еженедельника «Регион. kz» и информационного портала Pavlodarnews. О таких говорят: многостаночник. – Было интересно узнать, – делится свежими впечатлениями Ризабек, – что именно увидели гости на той или иной фотографии, что их, как говорится, зацепило. Одних до глубины души тронул снимок слепого старика без пальцев, играющего в шашки. Других – бездомные собачки, застывшие посреди площади среди куда-то спешащего потока людей. Наиболее активно зрители обсуждали колоритные портреты деда и цыганки. Меня затем спрашивали, как удалось запечатлеть столь выразительные лица? С этими людьми до начала фотографирования у меня состоялся разговор, как-то подспудно удалось вызвать собеседников на откровение. В результате кадры, на мой взгляд, удались. Для меня чувство юмора в человеке – это одно из главных качеств его характера. Кстати, у фотографов, обладающих юмором, – всегда

нетривиальное мышление и мастерские фотографии. Например, у Анзора Бухарского, судя по постам на фейсбуке, или у Сергея Максимишина, с которым я четыре дня общался на его мастер-классе в Павлодаре. С в о и м и у ч и т ел я м и в журналистике Ризабек называет собкора «Казахстанской правды» Сергея Александровича Горбунова и пресс-секретаря АО «Павлодарэнерго» Аскара Шомшекова. Наставниками в фотографии – известных павлодарских фотомастеров Едыге Ниязова и Альберта Шара. Особые слова благодарности – своему другу и наставнику в творчестве Руслану Билялову. Характерной чертой выставки Ризабека Исабекова стало отсутствие названий к фотоработам. Автор не захотел ограничивать рамки полета фантазии зрителя, сужать диапазон интерпретации сюжета. По словам Талгата Адамова, директора Дома-музея Багаева, выставка Ризабека Исабекова – это две театральные маски в двух залах музея. Тема радости, веселья и жизнелюбия – это экспозиция первого зала, выполненная в цвете. Во втором зале – черно-белые работы автора. Это сюжеты о вечной теме любви и бесконечном многообразии нашей жизни.

Владимир БУГАЕВ. Фотографии Ризабека ИСАБЕКОВА.

140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143. Е-mail: zvezda-pvl@rambler.ru Для рекламы: zvezda-reklama@rambler.ru Адрес в Интернете: http://irstar.kz Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Звезды Прииртышья». Газета отпечатана в ТОО «Дом печати», 140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143. Газета выходит три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

директор 61-81-10, приемная редактора 61-81-34 (т/факс), ответственный секретарь 61-80-02, зам. редактора 61-80-58, 61-80-55, экономика, право 61-80-55, 61-80-52, социальная политика, медицина, экология 61-80-58, образование 61-80-09, репортёры 61-80-01, 61-80-10, молодёжная тематика, культура 61-80-09, криминал, ЧС 61-80-10, фотокорреспондент, спорт 61-80-05, реклама и объявления 65-12-75, 62-59-24, отдел маркетинга и распространения 65-12-75, претензии по качеству печати (7182) 61-80-31. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Редакция не берет на себя обязательство отвечать на все письма читателей. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. При перепечатке ссылка на “Звезду Прииртышья” обязательна.

Индекс 65440 Общий недельный тираж 36489 экз. Заказ № 187 Объем в п/л - 5

30 01 2014 зп