Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

www.saryarka-samaly.kz

Аймаќ басшысы Ерлан Арын ґѕіріміздегі бір топ кґп балалы аналарєа «Алтын» жјне «Кїміс» алќаларды салтанатты тїрде табыс етті. Елбасыныѕ Жарлыєымен мўндай ќўрметке алтын ќўрсаќты 19 ана ие болды. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

ґз несібесі бар, - деп аналыќ аќылын айтты. Батыр аналарєа тарту-таралєы табысталып, мерекелік дастарќан жайылды. Суретті тїсірген - В.БУГАЕВ.

МЕЗГІЛ МЈСЕЛЕСІ

ЖЫЛУ МАУСЫМЫНА ДАЙЫНДЫЌ ЌАЛАЙ? Облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов Павлодар ќаласындаєы энергия ґндіруші кјсіпорындардыѕ жылу маусымына дайындыќ барысымен танысты. «Ќазаќстан алюминийі» АЌ жылу-электр орталыєындаєы 8 ќазандыќтыѕ алтауы ќысќа дайын тўрєаны мјлім болды. Жґндеу жўмыстары жїргізіліп жатќан екі ќазандыќ резервте саќталады. Дїйсенбай Нўрбайўлы келесі жылєа арналєан инвестициялыќ баєдарламаєа орталыќтыѕ электр жабдыќтарын жаѕєыртуєа ќаржы ќарастыру мјселесін енгізуді ескертті. «Павлодарэнерго» АЌ ЖЭО-2-де тґрт ќазандыќ алдаєы жылыту маусымына саќадай сай. Бірќатар жабдыќтарєа жїргізіліп жатќан жґндеу жўмыстары жаќын кїндері аяќталмаќ. Ал їшінші жылу-электр орталыєындаєы алты ќазандыќтыѕ тґртеуі жаѕа маусымєа дайын болса, екеуі ќараша айында толыќ жґнделіп бітеді. Электр станцияларына ќажетті отын ќоры жеткілікті, деді мамандар. Кґмірді мерзімінде жеткізу бойынша тиісті кјсіпорындармен келісімшарттар жасалып ќойєан кґрінеді. Д.Тўрєанов энергия ґндіруші кјсіпорындардыѕ басшыларына станциялардыѕ дайындыќ ќўжатын ЌР Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігініѕ Мемлекеттік энергетикалыќ ќадаєалау комитетіне белгіленген мерзімнен кешіктірмей жолдауды тапсырды.

Ґз тілшіміз.

ТЎРЄЫНДАР НАЗАРЫНА!

Толќынында тербеліп ерке Ертістіѕ... «Сарыарќа самалы» газетініѕ ќала-аудан јкімдерімен кезекті сўхбаты астыќты ґлке, ќашанда ќамбасы - дјнге, ќорасы - малєа толы, жері шўрайлы, халќы шырайлы Ертіс ауданыныѕ јкімі Балтабай Шјкјрўлы Аєжановпен жалєасын таппаќ.

Ертіс ауданы – шаруалары табиєат ананыѕ тґсін еміп, несібесін теріп, ґзініѕ де, ґзгеніѕ де берекелі ґмірін ќамтамасыз етіп жатќан астыќты ґлке. Ерке Ертістіѕ жаєасында кґштен ќалмай тірлік етіп, табысын еселеп, ырысын молайтып отырєан жўртшылыќтыѕ бїгінгі тыныстіршілігі кґз ќуантады. Ќазіргі таѕда ертістіктер мемлекеттіѕ тїрлі ќолдауынан шет ќалмай, ілкімді жобалардыѕ игілігін кґріп, кјдеге жаратуда.

ќыркїйек, сенбі 2012 жыл №112 (14898)

ñàìàëû

Аналар ардаќталды Алты жјне одан да кґп баланы дїниеге јкеліп, тјрбиелеп, ґсіріпґндірген асыл жандарєа ќанша ќўрмет кґрсетілсе де артыќ етпесі аныќ. Кезекті марапаттау кезінде ауылдыќтардан ќалалыќ аналар да ќалыс ќалмайтыны аѕєарылды. Он тоєыз ананыѕ он алтысы – ќалалыќтар. - Халќымыз јрќашан нјзік жандыларєа ерекше ілтипат кґрсеткен. Барлыќ ќасиетті ўєымды осы Ана есімімен байланыстырып жататынымыз да содан. Биыл їшінші рет алтын ќўрсаќты аналарєа мјртебелі марапатты табыстап отырмын. Дїниеге јкеліп, баєып-ќаќќан ўлќыздарыѕыз їміттеріѕізді аќтап, биіктен кґрінуіне тілектеспін, - деді ґѕір басшысы Ерлан Мўхтарўлы ќўттыќтау сґзінде. «Алтын алќа» таєынєан аналардыѕ бірі – екібастўздыќ Зылиха Серікбаева. Сегіз ќўрсаќ кґтерген аќ жаулыќты јженіѕ балаларыныѕ алды – ќырыќта. Бїгінде ўл-ќыздарыныѕ, немерелерініѕ ќызыєын кґріп отырєан аяулы жан ґміріне риза. Ол жастарєа - кґп балалы болудан ќорыќпау керек, јр баланыѕ

29

Халыќаралыќ ќарттар кїніне байланысты 2012 жылєы 1 ќазанда жас мґлшері жјне еѕбек сіѕірген жылдары бойынша зейнеткерлікке шыќќан ќарттар мен Ќазаќстан Республикасыныѕ, бўрынєы КСРО ордендерімен жјне медальдерімен марапатталєан тўлєалар Павлодар ќаласыныѕ барлыќ ќоєамдыќ кґліктерінде тегін жол жїре алады. Павлодар ќалалыќ тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі.

Жас оќырмандар мен ўстаздар назарына! Газетіміздіѕ «Айналайын» жјне «Жас times» ќосымшалары туралы кґбірек біліп, оны шыєарушыларєа сауал ќоямын десеѕіз, їстіміздегі жылдыѕ 3-ші ќазаны кїні Павлодар облыстыќ радиосында тікелей эфирден берілетін «Жас ќанат» баєдарламасын жіберіп алмаѕыз. Радиохабардыѕ басталуы – саєат 14.15-те. Тікелей эфирге «Сарыарќа самалы» газетініѕ журналистер тобы ќатысады.

Жалєасы 3-бетте

Редакция.

Таєзым

Замана

Ќамыќпашы, ќарттарым 4 бетте АУА РАЙЫ

Иманжїсіп жайлы не білеміз? 5-бетте

Кґѕілашар

Тегін мјшине 6-бетте

«Gismeteo.ru» сайтыныѕ хабарлауынша, бїгін Павлодарда кїн бўлтты болады. 30 ќыркїйекте де кїн бўлттанады. Кїндіз 16 градус, тїнде 6 градус жылы Кїндіз ауа температурасы 16, тїнде 5 градус жылы, солтїстік - батыстан соќќан болмаќ. Солтїстік - батыстан соќќан желдіѕ жылдамдыєы –1-2 метр. желдіѕ жылдамдыєы секундына - 1 метр.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

2

АЌПАРАТ

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

МАРАПАТ

Ќўрметке бґленді Халыќаралыќ ќарттар кїніне орай, «Колос» мјдени ойын-сауыќ орталыєында «Ќымбатты меніѕ ќарттарым» атты мерекелік кеш ґтті. Оєан облыс јкімініѕ орынбасары Арын Орсариев ќатысты. Нўржайна ШОДЫР Мерекелік шараєа келіп, ќарияларды ќўттыќтаєан Арын Орсариев: - Ќарттарымыз ќашанда еліміздіѕ ґсіпґркендеуіне ґз їлестерін ќосып, кейінгі ўрпаќќа їлгі-ґнеге кґрсетуде. Сол їшін біз сіздерге ризамыз. Бїгінде облыс кґлемінде 100 мыѕєа жуыќ зейнеткер бар. Айта кетерлігі, јлеуметтік кґмекке мўќтаж ќариялар, Отан їшін от кешкен

соєыс ардагерлері мен тыл еѕбеккерлері јрдайым мемлекет назарында. Сондыќтан, ќарияларымыздыѕ кґѕілі шат, жїздері жарќын болып, ортамызда аман-есен жїре берулеріне тілектеспін, - деді. Сондай-аќ, ол облыс јкімініѕ атынан «Замандас» ардагерлер клубына баян музыкалыќ аспабын сыйєа тартты. Бўдан соѕ ќарттар арасында ўйымдастырылєан бірќатар шыєармашылыќ байќаудыѕ жеѕімпаздары мен жїлдегерлері салтанатты тїрде марапатталды. Атап айтар болсаќ, шыєармашылыќ сайыста Сайрангїл Жїсіпова, ќолданбалы ґнер байќауында Валентина Зоркальцева, шахмат турнирінен Анатолий Мартынов жеѕімпаз атанып, арнайы сыйлыќтарєа ие болды. Кеш соѕы «Замандас» ардагерлер клубыныѕ концерттік баєдарламасына ўласты.

«БЈРІ ДЕ ЌОЛДАУДЫЅ АРЌАСЫ» дейді кјсіпкер Жанар Смайылова Ерінбей еѕбек ет, нјпаќа тап. Ертіс ауданыныѕ тўрєыны Жанар Смайылова осы ќаєиданы мыќтап ўстанєан жан. Осыдан бірер жыл бўрын «Жанбо» атты тігін цехын ашќан кјсіпкер, ќазір шаруасын ўршыќтай їйіріп отыр. Оєан, јрине, мемлекет тарапынан кґрсетілген ќолдау да сеп болды. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы арќылы жеѕілдетілген несие алып, шаєын бизнесін дамытуда. Данияр ЖЎМАДІЛ

МЕРЕЙТОЙ

Ґѕірмен ќатар жасасќан ќаламгер Жарќынбек АМАНТАЙЎЛЫ

Белгілі аќын, аудармашы, журналист Виктор Семерьянов 75 жасќа толды. Ќаламгердіѕ ґѕір јдебиетініѕ дамуына ќосќан їлесі ќомаќты. Кеше Павлодар ќаласында мерейтой иесіне ќўрмет кґрсетілді. Шараєа облыс јкімініѕ орынбасары Арын Орсариев ќатысты. Ол ќаламгерді ќўттыќтап, «Облыс алтында сіѕірген еѕбегі їшін» белгісімен марапаттады. - Виктор Семерьянов тек ґѕірімізге єана емес, республика кґлеміне белгілі тўлєа. Оныѕ шыєармашылыќ тўрєыдан, аудармашы ретінде атќарєан істері орасан. Кезінде ќаламгер Ќазаќстан Жазушылар одаєы мїшелігініѕ билетін јйгілі аќын Олжас Сїлейменовтіѕ ќолынан алєан екен. Поэзия дейтін тылсым јлемге ќўлаш сермеген ол талай туындыларды дїниеге јкелді. Соныѕ ішінде атаќты жерлесіміз Мјшћїр Жїсіп Кґпеевке арнаєан орыс тіліндегі «Мјшћїр шыѕы» поэмасыныѕ орны ерекше. Сізді облыстыѕ 75 жылдыєымен тўспатўс келген бўл мерейтойыѕызбен шын жїректен ќўттыќтап, зор денсаулыќ, шыєармашылыќ табыс тілейміз, - деді Арын Орсариев.

Ресейдіѕ Алтай ґлкесінде дїниеге келген В.Семерьянов 30 жылдан астам уаќыт бойы журналистика саласында ќызмет атќарєан. Бірнеше жыр жинаќтары жарыќ кґрген ол Жасыбай батырєа арнап кґлемді поэма жазып, Абай шыєармаларын аударумен де айналысќан. Кеш барысында ќаламгерге бірќатар замандастары мен зиялы ќауым ґкілдері ќўттыќтауларын жеткізді. Аќын Арман Ќани мерейтой иесіне Ќазаќстан Жазушылар одаєы басќармасы атынан ќўттыќтау хатын табыс етті.

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ АЙЛЫЄЫ

Ќамќорлыќ аясы тарылмайды Јсемгїл ЌАБДУАХИТ Аймаєымызда соѕєы жылдары «Ќамќорлыќ» ќайырымдылыќ айлыєын ґткізу игі дјстїрге айналєан. Биыл бўл ауќымды шара 17 ќыркїйек - 17 ќазан аралыєын ќамтиды. Осыєан орай барлыќ ќалалар мен аудандарда јкімдіктер жанында ќарттар кїні мерекелерін ўйымдастыруды ќадаєалайтын арнайы комиссиялар ќўрылып, іс-шаралар жоспары бекітілді. Ґѕіріміздегі бизнес саласы, ґндіріс орындары мен жастар ўйымдары ґкілдерініѕ ќайырымдылыќ жўмыстарын ґткізуге ќосып жатќан їлестері аз емес. Ќазіргі кезде барлыќ ќалалар мен аудандарда ардагерлер ўйымы ґкілдерімен кездесулер ґтіп, ќайырымдылыќ шаралары атќарылуда. Сондай-аќ, жалєызбасты ќариялар

мен мїгедек ќарттарєа арналєан арнайы мекемелерге бару, жасы їлкен аќсаќалдарєа ќўрмет кґрсету секілді жўмыстар ќолєа алынєан. Облыстыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасы ардагерлермен жјне мїгедектермен жўмыс бґлімініѕ бастыєы Тўрсын Манасбаеваныѕ айтуынша, «Ќайырымдылыќ» айлыєыныѕ алєашќы онкїндігінде аймаєымыздаєы 24 453 тўрєын тїрлі кґмектерді алды. Жалпы ќўны жетпіс жеті миллион теѕгеден астам ќаражатќа, соныѕ ішінде бюджет арќылы - 51, ґндірістік орындар мен кјсіпорын есептерінен – 18, жеке меншік ќайырымдылыќтан - 7 миллион теѕгеге јлеуметтік жјрдемаќы їлестірілді. Мўќтаж жандарєа кґмек кґрсету шаралары алдаєы уаќытта да жалєасын табады.

Жіберіп алмаѕыз! «Асау толќын» кґркем фильмі їстіміздегі жылєы ќазанныѕ 3,4,5 кїндері Павлодар ќаласындаєы «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы жјне ойын-сауыќ орталыєында кґрсетіледі. Ґтетін уаќыты: 15.00, 16.30, 18.00-де. Келіѕіздер, кґріѕіздер!

Ж.Смайылова Жанар Жаѕбырбайќызыныѕ тігінші ретінде жеке кјсібін бастаєанына алты жылдыѕ жїзі болды. Алєашында жергілікті сауда орталыќтарыныѕ бірінен шаєын орын жалдап жўмыс істеген. Ескі тігін машинасымен бастапты. Тўрєындар тарапынан ќызметтіѕ осы тїріне сўраныс арта тїседі. Сондыќтан ол бірте-бірте бизнесін кеѕейтуді шешкен. Мамандыєы сјулетші -дизайнер болєандыќтан, јрі бірталай уаќыт осы салада еѕбек еткендіктен, тігін цехын ашу бойынша жўмысты дўрыс жолєа ќою ќиын болєан жоќ. Тек ќаржылай тўрєыдан ауыр тїскенін еске алады. - Ертіс ауылыныѕ орталыєынан жер алып, сол жерге жаѕа тігін цехыныѕ єимаратын тўрєыздыќ. Біраќ ќаржы тапшылєынан жўмысым баяу жїрді. Шыны керек, бўл бастамам осы кїйінде тоќтап ќала ма деп ќорыќтым. Себебі, ќолда ќаржы жоќ.

Банктерден несие алайын десеѕ, пайыздыќ їстемелері тым жоєары, - дейді Ж.Смайылова. Кјсіпкер мемлекет тарапынан шаєын жјне орта бизнесті дамытуєа тїрлі ќолдау шараларыныѕ жїріп жатќанын естиді. Кґп ойланбастан аудандыќ жўмыспен ќамту орталыєына барып, бизнесін кеѕейтуге кґмек сўрап, ґтініш берген. Осылайша, Жанар Жаѕбырбайќызы «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдар-ламасыныѕ ќатысушысы атанады. Ґткен жылы мемлекеттік баєдарламаныѕ екінші баєыты бойынша жылдыќ їстемаќысы 6 пайыз болатын їш миллион теѕге кґлемінде шаєын несие алєан. Аталмыш ќаржыєа тігін цехыныѕ іші-сыртын јрлеп, толыєымен жабдыќтаєан. Екі заманауи тігін машинасын, сауда-саттыќ жїргізуге ќажетті ќўралжабдыќтарды сатып алыпты. Онымен ќоса, бес жаѕа жўмыс орнын ашып, жўмыссыз жїрген ауылдастарын еѕбекпен ќамтып отыр. Ќазір бўл тігін цехы аудан тўрєындарына жаќсы таныс, јлдебір киімін ќысќартып, пішуге немесе басќа да ќажеттіліктері їшін осында келеді. Тіпті, балаларєа арналєан мерекелік жјне ўлттыќ киімдерін де тігіп, саудаєа шыєарады. Шеберлік пен сапалы жўмыстыѕ арќасында жерлестерініѕ сенімін иеленіп, тўраќты тўтынушыларын тапты. Кјсіпкер: «Меніѕ екі жанўям бар»,- дейді јзілдеп. Біріншісі, ґзініѕ отбасы, бала-шаєасы болса, екіншісі – осы жўмыс орны. Себебі, ол јр кїн сайын таѕнын атысынан, кїнніѕ батысына дейін тігін цехынан шыќпайтын кґрінеді. Еѕбекќор, іскер жан, екі баланыѕ анасы Ж.Смайылова ќол жеткен жетістіктермен шектеліп ќалмай, алдаєы уаќытта кір жуу орнын ашпаќ ниетте. Оныѕ ойынша, алєа ќойєан маќсаттарды жїзеге асыру їшін мемлекет барлыќ жаєдай жасап отыр, јсіресе, «Жўмыспен ќамту–2020» баєдарламасы шаєын бизнесті тез арада дамытуєа мїмкіндік береді.

Ертіс ауданынан. Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

ОБЛЫС ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА! 2012 жылєы 2 ќазан мен 30 ќараша аралыєында облыстыѕ мемлекеттік органдары басшыларыныѕ ќатысуымен Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстанныѕ јлеуметтік жаѕєыртылуы: Жалпыєа Ортаќ Еѕбек Ќоєамына ќарай 20 ќадам» баєдарламалыќ маќаласында айтылєан тапсырмаларды іске асыру барысы туралы Павлодар облысы јкімдігініѕ ресми сайтында: www.pavlodar.gov.kz интернет– конференция ґтеді. 2 ќазанда облыстыќ тілдерді дамыту басќармасыныѕ бастыєы Талєат Шјйкенўлы Јбілќасымовпен интернет–конференция ґтеді; 4 ќазанда облыс мўраєаттар мен

ќўжаттама басќармасыныѕ бастыєы Халел Хайроллаўлы Јкімхановпен интернет– конференция ґтеді; 11 ќазанда о б л ы с б і л і м б е р у басќармасыныѕ бастыєы Баќыт Маќанќызы Бексейітовамен интернет–конференция ґтеді. Сауалдарыѕызды жолдау їшін Сіздер облыс јкімініѕ ресми сайтында (www.pavlodar.gov.kz) орналасќан арнайы баннерді пайдалана аласыздар.

Сўраќтар интернет–конференция ґтетін кїні саєат 9.00–ден 17.30-єа дейін ќабылданады. Облыс тўрєындарын шаќырамыз.

ќатысуєа

Облыс јкімініѕ баспасґз ќызметі.

Шўєыл байланыс желісініѕ нґмірі ауысты Павлодар ќаласы јкімі аппаратыныѕ басшысы Ержан Иманслям шўєыл байланыс желісініѕ телефон нґмірі ґзгергені туралы хабарлады. Осы жылдыѕ 26 маусымынан бастап Павлодар ќаласында шўєыл јрекет жасайтын телефон ќызметі ґз жўмысын бастаєан жјне їш айдаєы ќызмет барысында ќала тўрєындарынан тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ мјселелері жґнінде 1500-ге жуыќ ќоѕырау соєылєан. Жалпы, ќалалыќтар

жарыќтандыру, абаттандыру, ќоєамдыќ кґлік мјселелері жґнінде де жиі хабарласады. - Ќала јкімдігінен Байланыс жјне аќпарат комитетіне ќысќа телефон нґмірін беру туралы сўрау салынєан болатын. Біз ќысќа телефон нґмірініѕ берілгендігін жјне шўєыл байланыс желісі енді 1090 нґмірі бойынша жўмыс жасайтындыєын хабарлаймыз, - деді Е.Иманслям.

Биыл Ќазаќстанда алєаш рет Тўѕєыш Президент кїні мерекесі тойланады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл

ҐЅІР

3

www.saryarka-samaly.kz - Балтабай Шјкјрўлы, Ертіс аймаєымыздаєы астыќты аудандардыѕ бірі екенін білеміз. Егін ораєы да аяќталуєа жаќын. Биылєы астыќтыѕ ґнімділігі, жалпы кїзгі жиын-терім жўмыстары жайында айтып берсеѕіз? - Биылєы ауа райыныѕ ќолайсыздыєы еліміздіѕ бірќатар ґѕірлерініѕ диќандарына оѕай тимеді. Ґкінішке ќарай, бўл ќолайсыздыќ біздіѕ де ауданымызды айналып ґткен жоќ. Аєымдаєы жылы аудан аумаєында ауыл шаруашылыєы тауарын ґндірушілер 215 519

гектар алќапќа егін еккен болатын. Соныѕ 51 429,5 гектары жарамсыз деп танылып, есептен алынып тасталды. Бїгінде 44 мыѕ тонна астыќ, оныѕ ішінде 39 900 тонна бидай, 3500 тонна арпа, 340 тонна сўлы жиналды. Ауданымызда жиналєан астыќты саќтауєа арналєан жалпы сыйымдылыєы 248,4 мыѕ тонналыќ 108 ќойма бар. Оныѕ 103-і егін алќаптарынан жеткізілетін астыќты ќабылдауєа дайын. - Малдыѕ ќысќы жем-шґбін јзірлеу жўмыстары жайында не айтасыз? - Бїгінгі таѕда ауданда 95,2 мыѕ тонна мал азыєы дайындалды. Ќазіргі уаќытта «Ертіс» ТШ» ЖШС 4906 тонна шґп дайындап їлгерді. Ертіс ґзенініѕ жайылмасында шґп дайындау науќаны јлі де жалєасын табуда. - Елімізде соѕєы жылдары мал басын кґбейтуге баєытталєан мемлекеттік баєдарламалар жїзеге асуда. Осындай игілікті істердіѕ мїмкіндігін Ертіс ауданы ќалай пайдалануда? - Мемлекеттік ќолдаудан ауданныѕ шаруалары да шет ќалєан жоќ. Мјселен, аєымдаєы жылы «Сыбаєа» баєдарламасы арќылы «Тўяќ», «Бадай» жјне «Арман» шаруа ќожалыќтары несие алып, ќорадаєы ірі ќараныѕ басын кґбейтті. Аталмыш ќожалыќтар 18 млн. теѕгеден астам сомаєа 106 ќара мал сатып алды. Бїгінгі таѕда «Замандас», «Тґбелес» шаруа ќожалыќтары мен «Тўлпар» фермерлік шаруашылыєыныѕ жалпы сомасы 30 млн. теѕгеден асатын 3 ґтінімі ќарастырылуда. Оєан ќоса, жўмыспен ќамту орталыєы арќылы ќорадаєы тґрт тїлігін кґбейтуге ынталы тўрєындарєа 16 млн. теѕге кґлемінде несие бґлінді. Сондай-аќ, биыл ауданда ќара мал, жылќы, ќой еті, ќымыз, сїт ґндірісімен айналысатын бірќатар шаруа ќожалыќтары мен серіктестіктер мал шаруашылыєын дамытуєа баєытталєан мемлекеттік субсидиялардыѕ игілігін кґрді. - Бїгінде тўрєындардыѕ јл-ауќатын арттыруды кґздейтін мемлекеттік баєдарламалар баршылыќ. Ауданда бўл бастамаларды жїзеге асыруда ќандай жетістіктер бар? - Бізде «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы сјтті іске асып жатыр деуге болады. Тўрєындардыѕ јлеуметтік мјселелерін шешу жолында ґте маѕызды баєдарлама деп есептейміз. Аєымдаєы жылы осы ілкімді жоба бойынша 51 адам кјсіптік білім алса, соныѕ 90,3 пайызы жўмыспен ќамтылды. 16 азамат жастар практикасыныѕ шарапатын кґруде. Баcтама шеѕберінде республикалыќ бюджеттен ќомаќты ќаражат бґлініп, аудан аумаєында шаєын бизнестіѕ 49 нысаны ашылды. Болашаєы бўлыѕєыр ауылдарда тўратын азаматтарды экономикалыќ жаєдайы біршама ілгері елді мекендерге ќоныстандыру, тўрєын їймен ќамту жўмыстары іске асырылуда. Осыєан байланысты былтыр - 36, биыл 2 пјтер сатып алынды. Таєы бір айта кетерлігі, жыл соѕына ќарай Баянауыл ауданы мен Ќызылорда облысындаєы болашаєы жоќ елді мекендерден тўрєындар ауданымызєа ќоныс аударады деп жоспарлануда. Аталмыш баєдарлама аясында Ўзынсу жалпы орта білім беру мектебіне, орталыќ аудандыќ кітапханаєа кїрделі жґндеу, ал «Павлодар облыстыќ ќарттар мен мїгедектерге арналєан жалпы тїрдегі Ертіс медициналыќјлеуметтік мекемесі» КММ-ге аєымдыќ жґндеу жјне абаттандыру жўмыстары жїргізілді.

Ертіс ауданыныѕ бїгінгі беталысы, јлеуметтік-экономикалыќ ахуалы, атќарылєан істер мен алдаєы жоспарлары жайында ґѕір басшысы Балтабай Аєжановпен сўхбаттасќан едік.

Ертіс ауданыныѕ јкімі Балтабай АЄЖАНОВ:

Осылайша, 28 жўмыссыз азамат еѕбекпен ќамтылды. Ертістіктер «Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасы аясындаєы ќолдауды да сезініп отыр. Бўл баєытта аудан бойынша 64 000 мыѕ теѕге кґлемінде ќаржы игерілді. Мјселен, «Ертіс» ТШ ЖШС-і мал азыєын дайындауєа жјне сїт фермасына ќажетті ќўрал-жабдыќтар сатып алуєа несиелік ќаражатты пайдаланып, нјтижесінде ќосымша 6 жўмыс орны ашылды. Аєымдаєы жылы «Ертіс ЖТАЌ» АЌ-дан 15 000 мыѕ теѕгеге ґтінім тїсті. Ќазіргі уаќытта аталмыш жобаны ќаржыландыруєа шешім ќабылданды. Осылайша, таєы да 5 жаѕа жўмыс орны ќўрылды. Ал аудан кјсіпкерлеріне, жалпы тўрєындарєа баєдарламаныѕ тиімді тўстарын тїсіндіру бойынша тїрлі іс-шаралар ґткізу дјстїрге айналды. - Халыќты јлеуметтік ќолдау баєытында ќандай іс тындырдыѕыздар? - Жергілікті мјслихаттыѕ шешімімен јлеуметтік кґмекке мўќтаж азаматтардыѕ 18 санаты белгіленген болатын. Биыл аудандыќ бюджеттен осы маќсатќа 2 244,8 мыѕ теѕге ќаражат ќарастырылды. Ќазіргі таѕда мыѕєа жуыќ адамєа јртїрлі материалдыќ кґмек кґрсетілді. Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлері мен мїгедектеріне, Ауєан соєысыныѕ ќатысушыларына јлеуметтік жјрдем беру еш толастаєан емес. Ауданда «Ќамќорлыќ» ќайырымдылыќ акциясы ґткізіліп тўрады. Аєымдаєы жылы мўндай шара барысында їш мыѕнан астам тўрєынєа ќаржылай кґмек кґрсетілді. Јлеуметтік тўрєыдан аз ќамтылєан азаматтарєа ќол ўшын беру назардан тыс ќалєан жоќ. Оларєа жеке шаруашылыєын дамытуєа жјрдемдесеміз. Мысалы, жўмыссыз ретінде тіркеуде тўрєан жїзге тарта азаматты еѕбекпен оѕалту маќсатында ќўс, тўќым сатып алуєа 4756,9 мыѕ теѕге сомасында ќаражат бґлінді. Жуырда єана «Ќамќорлыќ» акциясы басталды. Шара барысында тўрєындардыѕ јлжуаз топтарына айрыќша ќамќорлыќ жасалады деп кїтілуде. - Ауданныѕ денсаулыќ саќтау саласында айтарлыќтай ќандай ґзгерістер бар? - Бізде 70 орындыќ орталыќ аурухана, туберкулезге ќарсы 30 орынєа шаќталєан мекеме, 7 дјрігерлік амбулатория, бір фельдшерлік-акушерлік, 20 медициналыќ пунктте 37 дјрігер, 137 орта буынды медициналыќ

маман тўрєындарєа ќызмет кґрсетеді. 2012 жылдыѕ алєашќы 8 айын ќорытындыласаќ, ауданымызда бала туу кґрсеткіші жоєарылап, ґлім-жітім азайды. Ќуантарлыєы, осы аралыќта ана ґлімі тіркелген жоќ. Сонымен ќатар, туберкулезге шалдыќќандар ќатары сиреді. Ауданєа жас мамандарды тарту маќсатында интернатурада білім алып жатќан бір студенттіѕ оќу аќысын тґлеу жґнінде їшжаќты келісім жасалды. Биыл «Дипломмен - ауылєа!» баєдарламасы бойынша екі жас маман келді. Бірі аудандыќ ауруханаєа терапевт-дјрігер ретінде жўмысќа ќабылданса, екіншісі Иса Байзаќов ауылдыќ округініѕ дјрігерлік амбулаториясында аєа дјрігер болып ќызмет етуде. Келесі жылы ауданныѕ медициналыќ мекемелеріне жґндеу жўмыстарын жїргізу жалєасын таппаќ. Мјселен, орталыќ аурухананыѕ перзентхана жјне терапия бґлімшелері, ќазандыєы жґнделеді. Панфилов ауылында дјрігерлік амбулатория, ал Майќоѕыр елді мекенінде медициналыќ пункт ќўрылысын жїргізу - келесі жылдыѕ еншісінде. - Білім беру жїйесіндегі кґрсеткіштерге тоќталсаѕыз. - Аєымдаєы жылы Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу бойынша ауданныѕ орташа балы - 63,25. Бўл сынєа 183 мектеп тїлегі ќатысты. Жалпы, мектеп тїлектерініѕ 77,2 пайызы ЎБТ тапсыруды жґн кґрді. «Алтын белгіге» екі їміткердіѕ бірі - №4 Ертіс орта мектебініѕ тїлегі Ирина Бабенко білімін дјлелдей алды. Негізінен, ауданда 29 білім беру мекемесі, ґнер мектебі жјне кјсіптік лицей, Оќушылар їйі жўмыс істейді. ошаќтары Барлыќ білім беру компьютерлендірілген. 27 мектеп єаламтор желісіне ќосылєан. Жаѕа оќу жылына білім беру ошаќтарын дайындау маќсатында аудандыќ бюджеттен отыз миллион теѕгеден астам ќаржы жўмсалды. Сонымен ќатар, мектептердіѕ материалдыќтехникалыќ базасын ныєайтуєа 8 934 мыѕ теѕге бґлінді. Айта кету керек, бўл маќсатќа ќарастырылатын ќаржы жыл сайын бес пайызєа артып келеді. - Аудандаєы мектептер мен ауруханалардыѕ ќысќа дайындыєы ќандай деѕгейде? - Бїгінде барлыќ мекемелер ќысќа саќадай сай деуге болады. Жалпы сомасы 85 798,4 мыѕ теѕгеге тас жјне ќоѕыр кґмір сатып

алынды. Яєни, мектептер мен медициналыќ мекемелер ќажетті отынмен 100 пайыз ќамтылды. Ќызылжар жјне Луговой жалпы орта білім беру мектептерініѕ жылу ќазандыќтары ауыстырылып, Абай атындаєы білім беру ошаєыныѕ ішкі жылу жїйесіне жґндеу жўмыстары жїргізілді. Мемлекеттік «Балапан» баєдарламасыныѕ орындалу барысы ќалай? - Ґѕірде «Балапан» баєдарламасы жемісті жїзеге асып жатыр. Бїгінде бїлдіршіндердіѕ мектепке дейінгі біліммен ќамтылуы 91,3 пайызды ќўрап отыр. Аудан бойынша 4 балабаќша жјне 24 шаєын орталыќ жўмыс істейді. Білім кїні Голубовка елді мекенініѕ балабаќшасында 25 орындыќ екінші топ ашылды. Сонымен ќатар, жыл соѕына дейін аудан орталыєындаєы №1 жјне №4 мектептерінде шаєын орталыќтар ашылмаќ. Нјтижесінде, 3 пен 6 жас аралыєындаєы балєындарды мектепке дейінгі тјрбиемен ќамту 100 пайызєа жетеді. - Мемлекеттік тілдіѕ ќолданыс аясын кеѕейту маќсатында ќандай тірлік жасалуда? - Ауданда 2011-2020 жылдарєа арналєан тілдерді ќолдану мен дамытудыѕ баєдарламасын іске асыру бойынша бірќатар жўмыстар ќолєа алынєан. ЌР «Тіл туралы» заѕыныѕ орындалуына баќылау жїргізіліп, тоќсан сайын тексерістер жїзеге асырылады. Бірќатар елді мекендер мен кґшелердіѕ атаулары ґзгертілді. Биыл тілдерді дамытудыѕ «Ана тілі» облыстыќ оќу-јдістемелік орталыєымен келісімшартќа отырып, 20 мемлекеттік ќызметші оќытылды. Таєы бір айта кетерлігі, ауданныѕ мемлекеттік органдарында ќазаќ тіліндегі шыєыс хат-алмасулар їлесі едјуір артќаны байќалады. Жалпы аудан бойынша бўл кґрсеткіш 98%-єа жетті. Мемлекеттік тілді насихаттау аясында тїрлі іс-шаралар ўйымдастыру дјстїрге айналєан. Алдаєы уаќытта да бўл мјселе назарымыздан тыс ќалмайды. - Соѕєы бірнеше жыл ќатарынан республика кґлемінде бўќаралыќ спортќа, салауатты ґмір салтына баса мјн берілуде. Сіздерде бўл баєытта ќандай ісшаралар ќолєа алынєан? - Ауданда бес мыѕнан астам адам спортпен шўєылданады, бўл - тўрєындардыѕ 26,2%-ы. Жеті жїзден астам жеткіншек балалар мен жасґспірімдер спорт мектебінде спорттыѕ 13 тїрі бойынша жаттыєуда. Ауылдарда спорттыќ жаттыєу шаралары білім беру ошаќтары базасында ґтеді. Ал Ќосаєаш жјне Ќызылќаќ елді мекендерінде арнайы спорт єимараттары бар. Биыл аудандыќ, облыстыќ деѕгейде ґткен спорттыќ-бўќаралыќ шараларєа ќатысуда тўрєындардыѕ белсенділігі байќалды. Северный, Ќосаєаш, Ќоскґл, Ќызылжар жјне Ертіс ауылдарында тїрлі деѕгейдегі додаларєа тўраќты ќатысатын спортшылар спорттыѕ жазєы тїрлерін дамытуєа бетбўрып жатыр. Аєымдаєы жылы ауданда спортты дамытуєа 22 334 мыѕ теѕге бґлінді, оныѕ 18 000 мыѕ теѕгесіне екі ашыќ спорт алаѕшасы салынды. Ќалєаны тїрлі спорттыќ шаралар ўйымдастыруєа жўмсалды. - Јѕгімеѕізге рахмет! Сўхбаттасќан – Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ.

Келесі жылы республикада ауыл шаруашылыєы саласын сауыќтыру баєдарламасы іске ќосылуы мїмкін.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

ТҐТЕНШЕ ЖАFДАЙЛАР ЌЫЗМЕТI ХАБАРЛАЙДЫ

ЗАМАНА

4

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

1 ќазан – Халыќаралыќ ќарттар кїні

Кґкірегі ќазына,

ќамыќпашы, ќария!

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

Дїниеге келер бір рет, Дария-кеуде, тау мїсін. Ќўрыштан ќўйєан ќўдірет – Ќарттарым, аман-саумысыѕ?! Саєи ЖИЕНБАЕВ.

Ќартайєан шаєында безбїйрек ўлы мен ќатыгез келінінен, тасжїрек ќызы мен «сасыќ намысты» кїйеу баласынан ќайыр кґрмей, ќарттар їйін паналап жїрген ата-јжелер аз емес. Статистикалыќ мјліметтерге сїйенсек, бїгінде елімізде 13 мыѕнан астам адам ќарттар їйінде тўрып жатыр екен. Ґкініштісі, солардыѕ арасында ќазаќтыѕ ќазыналы ќариялары да баршылыќ. Бізді мазалайтыны – «жетімін жылатпаєан, жесірін ќаѕєытпаєан» ўлы халыќтыѕ ўрпаєы неге ґзгеріп барады? Басќасын ќайдам, ґзіміздіѕ тґрімізде отыратын асќар таудай асыл аталарымыз бен аќ жаулыќты јжелеріміз неге ќарттар їйініѕ босаєасын кїзетіп жїр? Осы сауалдарєа жауап алу їшін облыс орталыєындаєы «ќарттар їйіне» барып, ќариялармен кездесіп ќайтќанды жґн кґрдік.

Нўржайна ШОДЫР Павлодар ќаласындаєы бір кездері «ќарттар їйі» атанєан єимарат ќазір облыстыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасына ќарасты ќарттар мен мїгедектердіѕ жалпы їлгідегі интернатына айналєан екен. Біраќ, мўнда тўрып жатќан адамдардыѕ басым бґлігін зейнеткерлер ќўрайды. Аталмыш мекеменіѕ директоры Сапарбек Абдуллинніѕ айтуынша, осында отыздан астам тыл еѕбеккерлері де бар кґрінеді. - Мўнда 256 адам тўрып жатыр. Оныѕ 58-і ќазаќ. Олар тїрлі себептермен келген. Мјселен, кейбіреуініѕ арќа сїйер баласы, отбасы болмаса, енді біреулері мейірімсіз ўл-ќызы мен аєайын-туысынан їміт їзген. Сондай-аќ, интернатта жарымжан жандар да тўрады. Барлыєына сегіз баєыт бойынша арнайы јлеуметтікмедициналыќ кґмек кґрсетіледі жјне кїніне тґрт рет тегін тамаќ беріледі. Жалпы, осындаєы ќарттар мен мїгедектердіѕ жаќсы ґмір сїруі їшін мемлекет тарапынан барлыќ жаєдай жасалуда, - дейді. Ќара тўяќтарынан хал кеткенде интернатты паналаєан ќорєансыз ќариялар да ќазіргі тірліктеріне дјн риза. Алайда, олардыѕ жјудіреген жанарларына ќарап, іштерінде тўнып жатќан саєыныштыѕ, жїректерінде ўйып жатќан мўѕныѕ бар екенін аѕєардыќ... Ґзініѕ есімін атамауымызды ґтінген аќсаќал: - Кемпірім ґмірден ерте ґтті. Балаларыма оныѕ жоќтыєын сездірмеуге тырыстым. Ел ќатарлы оќыттым, жеткіздім. Ештеѕеге мўќтаждыќ кґрсетпедім. Біраќ, бойымнан кїш-ќуатым кете бастаєан кезде олар менен сырт айналды. Беттері ќызармастан: «Сізге ќарап отыратындай уаќытымыз жоќ. Сол їшін ќарттар їйіне орналастырайыќ. Онда їлкендерді жаќсы кїтеді екен. Ґзіміз їнемі келіп, хабарласып

- Мен Мичурин ауылыныѕ азаматымын. Ґз кіндігімнен туєан бала жоќ. Таєдырдыѕ жазуына не шара? Бір ќыз асырап алєан едім, ол ер жетіп, теѕін тапты. Мені ќолына алмаќ болды, біраќ, ґзім ќарттар їйіне келгенді жґн кґрдім. Оєан еш ґкпем жоќ. Асыранды болса да туєан ќызымдай: «Јке, сені ґзім кїтейін. Ертеѕ ел не дейді?..» деп жылап ќалды. Оныѕ осы сґзіне риза болдым. Бўл да меніѕ тјрбиемніѕ жемісі болар... Ал туєан балалары бола тўра, ќарттар їйін мекендеген ќатарластарыма ќатты жаным ашиды. Бјлкім, олардыѕ осындай жаєдайєа тап болуына ґздері де кінјлі шыєар. Ќазіргі ќоєамда ниеті бўзыќ бала да, ќытымыр ата-ана да бар. Сондыќтан, бўл мјселеге екі жаќты кґзќараспен ќарау керек, - дейді. Шынымен де, «ќыз ќылыєынан» демекші кейбір ќариялардыѕ ќырсыќ мінезініѕ кесірінен келінімен бет шайысып, ўлымен араздасып, ќартайєан шаєында ќорєансыздардыѕ ќатарын толыќтырып жїретіні жасырын емес. Біз сґзге тартќан Байќоныс есімді таєы бір ќарт: - Мен Успен ауданыныѕ тўрєынымын. Осында келгеніме їш жылдай болып ќалды. Балам жоќ. Аєайын-туыс бар, біраќ олардан ќайыр жоќ. Біздіѕ арамызда жаќындары тїгілі, туєан баласы тастап кеткен кемпір-шалдар да бар. Соєан ќарап, мейірімсіз баланыѕ барынан жоєы артыќ екен єой деп, ґзімдіґзім жўбатамын. Осылайша, бір шаѕыраќта жападан жалєыз ќалєан соѕ, ендігі ґмірімді интернатта ґткізейін деп шештім, - дейді кїрсініп. Сґз басында айтып ґткендей, аталмыш мекемеде ќарттармен ќатар мїгедектер де тўрады. Солардыѕ бірі – Аќсу ќаласына ќарасты Айнакґл ауылыныѕ тўрєыны Баќыт Марєўмарўлы: - Осы интернатќа 2005 жылы келдім. Отбасында сегіз баламыз. Аєаларым ќолдары босаєан кезде келіп тўрады. І топтыѕ мїгедегі болєандыќтан, јкем ґмірден ґтер алдында мені осында орналастырып кетті. Марќўм дјмініѕ таусылатынын сезген екен єой.., - дейді. Міне, ґздеріѕіз куј болєандай, ќарттар мен мїгедектер интернатында тўрып жатќан жандардыѕ таєдыры јр ќилы. Бір аныєы, бїгінгі ќоєамда безбїйрек баланыѕ да, оныѕ тілін тауып, дўрыс тјрбие бере алмаєан ата-ананыѕ да, ќайырымсыз аєайынныѕ да бар екенін аѕєардыќ. Еѕ ґкініштісі, жыл сайын тастанды ќарттардыѕ ќатары кґбейіп келеді екен. - Интернаттан бір орын босай ќалса, оныѕ орнына келетін адам дайын тўрады. Енді таєы да ќосымша 20 орын јзірлеп жатырмыз. Демек, осында келушілер јлі де кґп деген сґз, дейді ќарттар мен мїгедектерге арналєан интернат їйі директорыныѕ јлеуметтік мјселелер жґніндегі орынбасары Єалия Жабаєина. «Кїлдей кїѕгірт шашы бар, Тоќсан бесте жасы бар, Кґз дегеніѕ сўп-сўр кґр, Тасбиыќ санап бїгіліп, Жерге ќарап їѕіліп, Кґрсе ауыр кїрсінер, Меніѕ бір ќарт анам бар, Неге екенін білмеймін Сол анамды сїйемін, - деп Маєжан аќын жырлаєандай ќарт ата-анасын сїйіп, ќамќорлыєын аямайтын арлы ўл-ќыздыѕ азайып бара жатќанына кґз жеткіздік. Ќаншалыќты ґркениетіміз тасып, біліміміз асып жатса да, рухани тјрбиесі таяз ўрпаќтыѕ ґсіп келе жатќаны ґкінтеді. Бўл мјселе ќайќайсымызєа да ой саларлыќ жайт...

тўрамыз» деді. Сґйтіп, туєан балаларым бастарын алып ќашќан соѕ, мўнда келуге амалсыздан келісім бердім. Біраќ, олар айтќан ујделерінде тўрєан жоќ. Бјрін ќойшы, екі немеремді ќатты саєындым. Сол екеуініѕ маѕдайларынан бір

Басылмай ґн бойынан жаз аптыєы, Болмысынан кґрінген ќазаќтыєы. Таѕдандырар ґрендерді ата-јженіѕ, Ескірмес сезімініѕ єажаптыєы! Кґѕілінен кґрінетін таѕ кїліп, Немереніѕ їні жїрсін жаѕєырып. Ќуаныш пен отбасыѕа баќ ќонып, Жасай берсін зор махаббат мјѕгілік! Железин ауданыныѕ тўрєындары, ќўрметті зейнеткерлер 57 жыл отасќан Шјріп пен Бижамал Маєзўмовтар. Суретті тїсірген - Ж.Амантай.

Біздіѕ арамызда жаќындары тїгілі, туєан баласы тастап кеткен кемпір-шалдар да бар. Соєан ќарап, мейірімсіз баланыѕ барынан жоєы артыќ екен єой деп, ґзімдіґзім жўбатамын иіскесем бол5аны... Ґмірден армансыз ґтер едім, - деді жанары жасќа толып. Ґз баласы ґзегінен тепкен ќамкґѕіл јкеніѕ аянышты јѕгімесін естігенде, есімізге еріксізден бір аќынныѕ: «Јкеѕ де осы жерде ґлер енді, Тјѕірдіѕ жазуына кґнер енді. Уа, жалєан, саєынам єой, тым болмаса, Алып кеп, иіскетші немеремді», деген ґлеѕ жолдары оралды. Осылайша, кейбір ќарттардыѕ ќанаттыєа ќаќтырмай, тўмсыќтыєа шоќтырмай, јлпештеп ґсірген ўл-ќызыныѕ мейіріміне зар болып отырєаныныѕ кујсі болдыќ. Ал енді бір ќариялардыѕ ґмір бойы бір сјби сїюді армандап, ќартайєанда ќорєансыздыѕ кїйін кешіп жїргенін байќадыќ. Ґзін Оразке Ахметова деп таныстырєан јжей: - Осында Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ Абай ауданынан келдім. Павлодарда жаќын сіѕілім тўратын, соны туыс тартып келген едім. Ол ќайтыс болды. Ґзімнен туєан бала болмаєан соѕ, ќарттар їйінде тўрып жатырмын. Асыранды ўлым бар еді, їйленгеннен кейін маєан ќарамай кетті. Ґзіѕнен тумаєан «ґзінікін» істейді екен... Естуімше, ќазір ол сыєанныѕ ќызына їйленіп, басќа елде тўрып жатќан кґрінеді, - дейді. Ал сексенніѕ сеѕгіріне аяќ басќан Саєадат Жўмабаев есімді аќсаќал:

Еліміз биылєы ќыстаєы тўмаудыѕ алдын алу маќсатында 800 мыѕ доза вакцина сатып алды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл

ТАЄЗЫМ

5

www.saryarka-samaly.kz Елініѕ азаттыєы їшін алысып ґткен јулеттіѕ аты аѕызєа айналєан їшінші ўрпаєы, Тўрєанбай батырдыѕ немересі, Ќўтпаннан тараєан їш ўлдыѕ еѕ кенжесі – Иманжїсіп. Тарихи ќўжаттарда ќазіргі Павлодар облысыныѕ Аќсу ауданындаєы Алтыбай Несібемді жазєан екен меніѕ тїзден, деген жерде дїниеге келгендігі кґрсетілген. Ќойыпты кїдер їзіп ел-жўрт бізден. Иманжїсіптіѕ аєалары – Аќшабай мен Шонай Ќайран ел, оќта-текте еске тїссеѕ, тґѕірегіндегі елге белгілі, беделді де дјулетті Жасымды тыя алмаймын екі кґзден. кісілер болєан. Содан да болар, Иманжїсіп бала жасынан ерке, шолжыѕ, айтќанынан Иманжїсіп. ќайтпайтын бірбеткей, телі-тентектеу болып ґседі. Тјѕірі жўрттан асќан ќайрат берген алмастай ґткір жігіт Арќаныѕ кеѕ даласына Ќазаќ халќында «Алмас ќылыш ќап сыймай, Есіл, Нўра бойын жайлаєан арєын, тїбінде жатпайды» деген тамаша бір ќыпшаќтыѕ сері серкесіне айналады. Батырлыќ, сґз бар. Ен даланы еркін жайлаєан халќымыз балуандыєына ќоса јншілік ќабілеті бар сегіз бес єасыр бойы ат їстінен тїспей, жаугершілік ќырлы, бір сырлы жігіт Аќтау мен Ортауды, заманды бастан кешірді. Ќос бїйірден Бўєылы мен Таєылыны еркін шарлап, жастыќ аждаћадай ысќырынєан ќытай мен аюдай дјуренін армансыз ґткізеді. аќырєан орыс ќысќанда, лажсыздан Біраќ, ер кґѕілді жігіттіѕ бейбіт ґмірдегі соѕєысыныѕ ќолтыєына кіріп, бодан болды. бўл дјурені ўзаќќа созылмайды. Ќала берді кешегі кеѕестік дјуірде ќитўрќы ќызыл идеологияныѕ ќўрсауына тїсіп, жетпіс жыл бойы ўлттыќ ќўндылыќтарын, тілін, ділін, ќасиетті дінін саќтап ќалу жолында жанкештілікпен арпалысты. Жылжып жылдар ґтті. Ќайта оралудыѕ ўлы кезеѕі туды. Барымызды тїгендеп, жоєымызды жоќтай бастадыќ. Нјтижесінде, тјуелсіз еліміздіѕ аспанында ояну дјуірі атанєан кезеѕде ґз халќына барын арнаєан, сол жолда жандарын пида еткен асыл тўлєаларымыздыѕ їлкен бір шоќ жўлдыздары ќайтадан жарќырай кґрінді. Солардыѕ бірі де бірегейі, ќатал да ќатыгез таєдырдыѕ ноќтасына басы сыймай ґткен, заманында ќазаќ даласына атаєы кеѕ жайылєан атаќты да ќас батырлардыѕ бірі – Иманжїсіп Ќўтпанўлы. ... Мен елімде жїргенде жўрттан астым, Елініѕ азаттыєы їшін арпалысып ґткен Менменсіген талайдыѕ кґѕілін бастым, Иманжїсіп бабамызды Арќа мен Сыр ґѕірініѕ Жаныма ерген жігітке олжа салып, телќоѕыр перзенті десек, артыќ айтќандыќ Бір тїнде сегіз ќызды алып ќаштым. емес. Иманжїсіп Ќўтпанўлы Ќоќан хандыєына ...Мен ќалайша жалєанда тўраќтайын, ќарсы азаттыќ кїресте ќазаќтардыѕ кґсемі Ґрт тиіп лаулап жанєан ќўраќтайын? ретінде танылєан Тўрєанбай датќаныѕ немересі Аузы тїкті кјпірдіѕ талайларын, болєанымен, пешенесіне ерекше таєдыр Баќыртып бауыздаушы ем лаќтайын, бўйырып, Арќа топыраєына кіндігімен – деп ґз ґлеѕінде айтќандай, шенді-шекпенді байлануыныѕ ґзі жатќан бір їлкен тарих. шенеуніктерге, би-болыстарєа шекесінен Иманжїсіптіѕ атасы Тўрєанбай датќа жайлы ќарауы, еѕ алдымен, билік басындаєы орыстарєа јѕгімеде айтылєанындай, 1821 жылєы ќанды ўнамайды. Ресей империясыныѕ сол кездегі оќиєадан кейін, Шашты ќыпшаќтыѕ Ќўтым шешімдеріне, сот їкімдеріне ќўлаќ аспай, бар тармаєынан тарайтын Сіргебай јулетіне бірі даулы мјселені дала заѕымен шешіп, оєан ќалмай ќўрып кету ќаупі тґнгені белгілі. Осы кґнбегендерді аќ білектіѕ кїшімен, дойыр ќауіпті сезген Тўрєанбай датќаныѕ јйелі Мјлике ќамшыныѕ ўшымен баєындыруєа тырысады. бір жасар ўлы Баймырза мен Тўрєанбайдыѕ Иманжїсіптіѕ Кїйгенжарда отырєан ауылбес жасар інісі Басыќараны алып ќашып, јулеті бай-ќуатты болыпты. Дјулетті ауылмен Ќаратаудыѕ Ґгізмїйіс деген жерін паналайды. ќоѕсы ќонєан орыс мўжыќтары ќазаќтардан Екі баламен алысќа ўзай алмасын сезген соѕ егін салып, жер жырту їшін ат алып, аќысына ґз ўлы Баймырзаны тасалау жерге жасырып, бидай беріп отырады екен. Уаќыт ґте келе ќайнысы Басыќараны ертіп, Арќаєа бет алады. мўжыќтар ќазаќтардыѕ ќыстаулыќ жерлеріне Айдалада жасырылєан, мойнында аманат белгісі егін салып, уаќытша жалєа алєан жылќыларын бар шиттей жас баланы Ќыр мен Сырдыѕ ќайтарып бермей, јлімжеттік жасайды, ќазаќ арасына жиі ќатынап жїрген керуеншілер жігіттерін соќќыєа жыєады. Иманжїсіп ішіндегі Дайрабай есімді саудагер тауып алады. ќазаќтарєа кїш кґрсеткен орыстардыѕ екі – Ќапыда тауып алєан бала еді, јулетімніѕ жігітін аттарынан аударып тїсіріп, байлап-матап, ќўты болсын деп атын Ќўтпан ќояды. Кейін ґѕгеріп алып кетеді. Екі жігітін ќайтарып алу Ыбырай Жайыќбайўлы Ќараґткелдіѕ їшін келген орыстарєа: «Жігіттеріѕ дін аман, (Аќмоланыѕ) аєа сўлтаны болып сайланєан ќылшыєы да ќисайєан жоќ. Ќыстаулыќ жерімізді тўста Ќўтпан Есіл бойына ќоныс аударып, босатып, жалєа алєан жылќыларымызды Кїйгенжар деген жерді мекендеп тўрып ќайтарып берсеѕдер єана жігіттеріѕді кейін ќалады. Сґз орайы келгенде айта кетуіміз ќайтарамын», – деп шарт ќояды. Жасалєан керек, осы Кїйгенжар маѕында (Астана жїгенсіздіктіѕ ґздерініѕ тарапынан болєанын ќаласынан 40-50 шаќырымдай жерде) оныѕ тїсінген село басшылары сґзге келместен басып баласы Иманжїсіптіѕ ґз ќолымен еккен емен алєан жерлерін босатып, жылќыларын тїгелдей аєашы јлі бар. Кґлеѕкесіне жиырма шаќты ќайтарып береді. Кейін аттан аударып тїсірген адам алќаќотан отырса сыйып кететін екі жігіт те ґз ќателіктерін тїсініп, Иманжїсіппен бјйтеректіѕ саясында бертінге дейін ел араларынан ќыл ґтпейтіндей дос болып кетеді. аєалары мен ауыл аќсаќалдары жиналып, Шынында да Иманжїсіп – сол кездегі патша талай маѕызды мјселелерді шешіпті ґкіметініѕ заѕдылыќ тјртіптерін белден басып, деседі. Баймырзаны асырап алєан ґзінше есеп айырысып кек алєаны болмаса, Дайрабай Кенесары ханєа ќосылып, ќанды жґнсіз іске ешќашан да бармаєан адам. Оєан шайќастардыѕ бірінде ќаза табады. Уаќыт Аќмола ќаласыныѕ байырєы тўрєыны, ўзаќ ґте келе Тўрєанбайдыѕ аєайындары ґз жылдар басшылыќ ќызмет атќарып, 90 жастан кіндіктерінен тараєан ўрпаќтарын сўрастыра асып дїниеден ґткен Зјки Єайнутдиновтіѕ мына жїріп, Торєай маѕындаєы Дайрабайдыѕ бір јѕгімесі таєы да толыќ дјлел болады. Ерјлі Шоќай деген ќўрдасынан мойнында ... Атаќты Ќараґткел жјрмеѕкесі ќызу жїріп аманат белгісі бар бала табылєанын естіп, жатќан тўста «базарєа ќазаќ сал-серілерініѕ Баймырзаны іздеп келіп тауып алады. (Кезінде ґнерін тамашалау їшін ояз келеді екен» деген кей аймаќтарда ел басына ќысылтаяѕ кезеѕ хабарды естіп, Иманжїсіп те жетеді. Атаќты туєанда белгілі бір јулеттіѕ ўрпаєын аман Ујлидіѕ Майрасыныѕ тамылжыта салєан бўлбўл саќтап ќалу їшін шыќќан тегін білдіретін хат дауысына (басќа бір јнші болуы мїмкін, ел немесе ерекше таѕбасы бар аманат белгісін ішінде ояздыѕ кґзінше јн салєан Майра деп жас сјбидіѕ мойнына таєып немесе іліп айтылады) тјнті болєан ояз биік сахнаєа кґтеріліп, кететін дјстїр болєан деседі). Алайда, бўл Майраныѕ ќолын сїйіп, ќўрмет кґрсетеді. кезде ержетіп, азаматтыќ жасќа келіп ќалєан Оѕтайлы сјтті кїтіп тўрєан Иманжїсіп ояздыѕ Баймырза – Ќўтпан Есіл бойына тўраќтап, жанына ќалыѕ топты бўзып-жарып жетіп келеді. Арќада ќалып ќояды. Ішім ґлген, дїние-ай, ќўр сыртым сау, Маєан десеѕ, кґз жасым, жаѕбыр боп жау. Бїркіт салып басыѕа шыєар ма едім, Кґзіме бір кґрінші Ерейментау.

НОЌТАЄА БАСЫ СЫЙМАЄАН ДАЛА БАТЫРЫ ЖАЙЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ? – Јй, ояз! Сўлуымыздыѕ ќолын сїйдіѕ, енді меніѕ арызымды тыѕда, – деп болєан оќиєаны тайсалмай айтып береді. – Бўл кім ґзі? – дейді ояз ќасындаєыларєа бўрылып. – Белгілі барымташы, ўры – Иманжїсіп осы, – дейді ќазаќ байшікештерініѕ бірі. – А, вот в чем дело! Тебя дорогой, слушать не обязательно, надо судить, – деп биік сахна мінберінен тїсуге бет алады. Ќаны басына шауып, ашуєа булыќќан Иманжїсіп оязды жаєадан ала тїсіп, жаќтан тартып-тартып жібереді. Оќќаєар міндетін атќарып жїрген солдаттар зорєа айырып алады. Жиырма шаќты солдатты маса ќўрлы кґрмей жан-жаќќа лаќтырєан Иманжїсіп оќиєа болєан жерден кетіп ќалады. Таєы бірде намыс їшін жанжалдасќан бір оќиєада басы дауєа ќалєан Иманжїсіпті Аќмоланыѕ аєа сўлтаны болєан јйгілі Ыбырай Жайыќбаевтыѕ баласы Рахымжан болыс ара тїсіп алып ќалады. Осы оќиєадан кейін ќазаќтыѕ ќос асыл азаматы бір-бірімен ўзаќ уаќыт айырылмастай дос болады. Тіпті, ќазаќтыѕ таєы бір жас перісі Ќажымўќанмен тізе ќосып, талай жорыќтарєа ќатысќаны да ќоспасыз шындыќ екен. Їшеуініѕ осы ќылыќтары мен жїріс-тўрыстары сол кездегі ќазаќ даласына билік жїргізіп тўрєан орыс ўлыќтары мен ќазаќ байшыкештеріне ўнамайды. Олар аќыры Рахымжан мен Иманжїсіптіѕ арасына от жаєып, бір-біріне ќарсы ќояды. Араларындаєы даудыѕ ушыќќаны соншалыќ, тіпті Рахымжанєа ерегескен Иманжїсіп сайлауєа тїсіп, онымен дауысќа таласпаќ болады. Жазыќсыз жала жабылып, екі рет ќамауєа тїскен Иманжїсіп кїрескерлігін ќоймайды. Рахымжан біреулердіѕ айтаќтауымен батырды Ґскемен уезіне 5 жылєа жер аударып жібергенімен, кейін ґкініп, Омбыныѕ јскери губернаторыныѕ атына жјне Петербордаєы патша їкіметініѕ кеѕсесіне хат жолдайды. Арада біраз уаќыт ґткеннен кейін патша їкіметі Рахымжанныѕ Ресей мемлекетіне еѕбегі сіѕген аєа сўлтанныѕ баласы екенін ескеріп, ґтінішін ќанаєаттандырып, Иманжїсіпті аќтау туралы їкім шыєарады. Јйтсе де, јділет їшін алысќан жеке батырдыѕ аты аѕызєа айналып, атаќ-даѕќы мен ќысылєан ќиын шаќтарда жїрегін жарып шыќќан јндері ќазаќ даласын шарлап кетеді. Иманжїсіптіѕ осы даќпырты ата-бабасыныѕ елі Сыр бойына да жетеді. Тўрєанбай датќаныѕ ќалєан јулеті мен сол аймаќтаєы ќыпшаќтыѕ игі жаќсылары бас ќосып, Досбол шешенніѕ бел баласы Јуез арќылы айдаудаєы Иманжїсіпке «Иманжїсіпке хат» деп аталатын јйгілі жазбаша сјлем хаттарын жолдайды. Шиеліден шыќќан аєайындар айдаудаєы батырєа хатты апарып

бергенде ќайтпас ќайсар, нар жігіт еѕіреп тўрып жылаєан екен. Ґз аєайындарыныѕ ќырсыєынан бес жыл єўмырын айдауда босќа ґткізсе де, Иманжїсіп бјрібір Есіл бойына ќайтып оралады. Ґзін Рахымжанныѕ аќтап алєанын білмей ґткен Иманжїсіп, келе таєы да Жайыќбай јулетімен ќырќысып, алыс-жўлысќа толы кїндер басталады. Мойнына ќўрыќ тїсіп, балашаєасымен Лепсі уезіне жер аударылады. Бўл жолы аєасы Шонай да ўлыќтардыѕ ќырына ілігіп, інісімен бірге айдалады. Сол кезде айыќпас дертке шалдыќќан екінші аєасы Аќшабай Арќада ќалып ќояды. 1915 жылы айдаудан босаєан Иманжїсіп, екі жыл бўрын аєайын-жўртымен танысуєа барєанда ґзін хан тјрізді аспанєа кґтеріп ќарсы алєан Шиелідегі аєайындарыныѕ ќасына кґшіп кетеді. Єўмыр бойы ќара ќазаќтыѕ ќамын жеген батыр ќай аймаќта жїрсе де, ќоєамдыќ ортада болып жатќан оќиєалардан тысќары ќалмайды. 1917, јйгілі жылан жылы, Сыр елі жўтќа ўшырап, еккен егін кїйіп кетеді. Осы тўста Иманжїсіп ауќатты байлардан ќаржы жинап, ќасына ќосын ертіп, бидай јкелу їшін Арќаєа бет алады. Иманжїсіптіѕ атын естісе тізелері дірілдеп ґлердей ќорќатын отырыќшы ќара шекпенділер ќап-ќап бидайларын Сырдан келген кірешілердіѕ арбасына тиеп береді. Кірешілер жїретін жолдарда жортып жїретін ќараќшы топтар керуенді тонауєа Иманжїсіптен сескенеді. Сыр бойында 13 жылдай бірсыдырєы тыныш ґмір сїрген Иманжїсіп, егде тартќан шаєында ґз шаруасын кїйттеп, дін жолын ўстанып, тыныш ґмір сїруді де ойлайды. Алайда, 1927-28 жылдары Иманжїсіптіѕ басына їлкен ќатер тґнеді. Датќаныѕ тўќымы, наєыз тап жауы ретінде ўсталып, таєы да темір торєа ќамалады. Бўл жолы да ќамаудан зорєа ќўтылєан, жасы ўлєайєан батыр басына тґнген ќатерді сезіп, атыныѕ басын ќайтадан Арќаєа бўрады. 1928 жылы Ќарќаралы округініѕ Шет ауданында, келесі жылы Жаѕаарќа ауданына ќоныс аударады. Жаѕа їкімет тїртпектеп тыныштыќ бермеген соѕ 1930 жылдыѕ мамыр айына дейін Мойынќўм ґѕіріндегі бір ауылда тўраќтап ќалуды ойлайды. Дјл осы тўста (1929-1931 жылдар) ќызыл їкіметтіѕ «асыра сілтеу болмасын, аша тўяќ ќалмасын» деген идеяєа негізделген саясатыныѕ ќысымына шыдай алмаєан Мойынќўм мен Созаќ маѕыныѕ ќазаќтары кґтеріліске шыєады. Біраќ, 1930 жылдыѕ аяєында кґтеріліс басшылары мен оєан ќатысќан сарбаздар ќамауєа алынып жазаланады. Осы тўста Иманжїсіптіѕ бір баласы Мойынќўм кґтерілісініѕ басшысы болєан Орынбай деген кісініѕ ќызына їйленеді. ОГПУ басшылары мўны ќалт жібермей, їстінен ќылмыстыќ іс ќозєап, кґтеріліс басшыларыныѕ сенімді серігі ретінде жауапќа тартады. Сґйтіп, аты аѕызєа айналєан дала нояны РСФСР Ќылмыстыќ Кодексініѕ 58-2-бабы бойынша айыпталып, 1931 жылдыѕ 2 наурызында ату жазасына бўйырылады. Бўл тўста елі мен жерініѕ еркіндігі їшін алысып ґткен јулеттіѕ ґкілі Иманжїсіп 68 жаста екен. Їкімніѕ ќай жерде, ќай уаќытта орындалєаны жайлы да наќтылы дерек жоќ. Кейбір дереккґздеріне ќараєанда, їкім Тараз ќаласында орындалып, атылєан адамдар ќала сыртындаєы тереѕ ўраєа ќалай болса солай кґміліпті деседі. Басты ґкініш сол, елім деп еѕіреп ґткен есіл ерді туысќандары мен артында ќалєан ўрпаќтары оны мўсылман дјстїрімен арулап кґміп, жоќтау айтып, жылап-сыќтап шыєарып сала алмады. Біраќ, оныѕ есімі туєан халќыныѕ жїрегініѕ тґрінен орын алып, бостандыќты, елініѕ тјуелсіздігін жўмыр жердіѕ бетіндегі барлыќ ќўндылыќтардан артыќ кґріп, ґзін ќазаќпын деп санайтын јрбір азаматтыѕ санасында жатталып ќалды. Иј, ол – бостандыќќа ќол жеткен ќазіргі тўста ескерткіші немесе ќола мїсіні Сыр бойы мен Арќа ґѕірінде тґбесі кґк тіреп тўруєа лайыќты азамат. Бар ќазаќтыѕ баласы Тїркістанды киелі санап, тју етіп, ќастерлеп, ќадір тўтады. Міне, осы Тїркістан мен халќыныѕ бостандыєы жјне тјуелсіздігі жолында ќўрбан болєан Тўрєанбай датќаныѕ есімі ќатар аталса мерейіміз ґсіп, рухымыз асќаќтай тїспей ме. Халќымыздыѕ бір јулетініѕ їш бірдей ўрпаєы – атасы, баласы, немересі туєан елініѕ еркіндігі жолында ќатерге бас тігіп, ґмірлерін ќўрбан етсе, оларды біз неге дјріптемейміз? Олардыѕ ґмір жолын бїгінгі жјне келер ўрпаќќа неге їлгі етіп ўсынбаймыз?! Ыќшамдалып алынды.

Амантай ЕСІЛБАЙ, журналист. «Егемен Ќазаќстан» 2006 ж.

3-8 ќараша кїндері Астанада «Шабыт» жастар шыєармашылыєыныѕ XV халыќаралыќ фестивалі ґтеді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

6

16 маусым, сенбі, 2012 жыл

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

«Кґѕілашардыѕ» капитаны јзілі јзір

Алпысбай. тел: 8 (7182) 61-80-17

О тоба, ќазiр телефонмен де мјшине ўтуєа болады екен! Ќайбiр жылы јйелiм екеуімiз шырт ўйќыда жатсаќ, телефонныѕ титыѕдаєан дауысы шошытып оятты, тїтiнге уланєан адамєа ўќсап, кґзiмдi жыпылыќжыпылыќ еткiзiп ќарап кґрсем, СМС келген екен. Оќысам, «Ќўттыќтаймыз! Сiз бiздiѕ еѕ їздiк абоненттердiѕ ќатарына енiп, «Tоiota avensis» автокґлiгiнiѕ иегерi атандыѕыз!.» - деп жазыпты. Анау дјѕгiл јйелiм ќуанєанынан тґстартќышын аспанєа лаќтырды. Мўны оќыєаннан кейiн менде ўйќы жоќ, јйелiмнiѕ ўйыќтайтын сиќы жоќ. Содан, јлгi СМС келген нґмiрге ызбандадым. - Алло,- дедi дауысы жаєымды бикеш. – Сјлеметсiз бе, маєан ќазiр єана ќўттыќтау хат келдi, мўны ќалай тїсiнуге болады? Ешќандай ойынєа ќатыспасам да... – Иј-иј, сiз бiздiѕ ќўрметтi жеѕiмпазымыз екенсiз єой. Дјл ќазiр мекен-жайыѕыз бен атыжґнiѕiзiдi айтасыз жјне де 1000 теѕгелiк «Аktiv» карточкасыныѕ бесеуiн сатып алып, осы нґмiрге ќўпия кодын жолдайсыз, бес кїннен кейiн кґлiк сiз тўрєан мекен-жайєа жеткiзiлетiн болады. – Ойбай-ау, бес емес, онын жiберем, тек тезiрек ќайтарыѕдаршы, ќуаныштан ќуыєым жарылатын болды єой! Мекен-жайым: Тентектґбе ауданы, Шалатуєан стансасы, Ќисыќ Ќотырјлi кґшесi, 99-їй. Аты-жґнiм: Шалабай Шаєымов. – Тїсiнiктi, сау болыѕыз, - деп, телефонды сґндiрдi. Содан, таѕ атысымен ентелеп дїкенге бардым. – Кјртґшке бар ма? - дедiм. – Бар, сiзге неше келі керек? – Ойбай-ау, активты ќашаннан берi килограмдап сатып жїр едiѕдер?! – А-а-а-а, сiз «Аktiv» карточкасын сўрап тўр екенсiз єой. – Иј, дереу 1000 теѕгелiгiнен онын бер,деп, зорєа дегенде тїсiндiрдiм де, ќўпия кодын жiбердiм. Мал сойып, бїкiл кґршiќолаѕєа ќўран оќытып, ас бердiм. Барлыєы «Мјшине ќўтты болсын!» деп, бiр-бiр еркек кґйлектерiн ќолтыќтарына ќысып келiп жатты. Јлi мјшиненiѕ ќарасы да кґрiнген жоќ.

Ас соѕында Кґбеген аќсаќал алаќанын жайып: – Е ќўдай, - деп, батаныѕ басын ашып алып, јрi ќарай «пышы-пышы-пышы-пышы» деп, естiртпей аяќтай салды. Ќонаќтар ќарындарын тойєызып, їйдi-їйiне тарады. Содан, жаѕаєы нґмiрге таєы ызбандадым. – Алло, не ќылдыѕдар, мен кїтiп отырмын? – Иј, ќазiр пойызєа салып жатырмыз, ќўдай ќаласа таѕертеѕ саєат тґрт жарымда жететiн болады, темiржол вокзалынан кїтiп алыѕыз, сау болыѕыз,- дегенi сол, мјшинемдi бiреу ўрлап кететiндей јйел, балашаєамызбен бiрге шўбырып, теміржол вокзалына ќондыќ. – Јй, Шалабай, мјшиненi їйге

жаєдайда ќалсаѕыз ґзіѕізді ќалай сезiнесiз? Содан, есiмiздi јреѕ дегенде жиып, їйге ќарай бет алдыќ. Їйге келсек, ќырсыќќандай ќайын атам мен енем, одан ќала берсе, балдыздарым сыќсиып «Ќўтты болсын!» айтуєа келiп алыпты. - Ойбай, Заєира, јке-шешеѕе менi «ґлiп ќалды» деп айта сал! - Болмайды олай айтуєа. - Неге болмайды? - «Жетiсiн ґ т к i з б е й кетпеймiз» деп,

í i ã å Ò е

н и ш ј м

Тўрмастан ќарап, «Сырласќан» араќ, Иманєа тантып, «Илан!»- деп шалќып, Ґз атын аќтап, Айтыпты таќпаќ: - Армын мен, аќпын! Ар-аќпын – баќпын! «Ар, аќ!»- деп, маќтап, Ішуді жаќтап, Кґтерген тостын, Кґѕілшек достыѕ, Ас тїрі - менмін! Дјстїрін елдіѕ Бастадым тойда. Ас дјмін бойєа, Сіѕірем «тїзіп». Сімірген ќызып, Кґѕілі жай боп, Кґншиді бай боп... Ой толєап мидан Сґйлепті иман: - Јй, араќ, бґспе! Јумесер, еспе, Жылымшы сґзіѕ Зўлымсыѕ ґзіѕ! Кері айтып ќара: «Аќ» емес затыѕ,

(МОНОЛОГ)

дейiн немен алып барамыз? – Заєира, денiѕ дўрыс па сенiѕ, бiз мјшиненi емес, мјшине бiздi алып баратын болады. – Айтпаќшы Шалабай, гаражды ќайтпекпiз? – Оны ќоя тўр, алдымен ќўжаттарды ресiмдеп алу керек,- деп, алдын ала иланып отырєанда ўйыќтап кетiппiз. Оянып, айналама ќарасам, кїн шаќшиып кетiптi, мен болсам, аспаннан салбырап тїскен адам сияќты, меѕзеѕ болып, ўйќымды ашар-ашпастан: – Јй, Заєира, тўр, ўйыќтап ќалыппыз,десем, јйелiм ыѕыранып: – Заво... Заводи,- деп ќояды. – Шешеѕнiѕ шашы, јкеѕнiѕ ќасы, атаѕныѕ басы заводи, масќара болдыќ, масќара! деп айќайлап жатсам, бїкiл вокзалдаєы жўрт бiзге бедiрейiп ќарап ќалыпты. Сасќанымнан, ќарсы алдымдаєы кiciден далбасалап, кїрек сўрай салыппын. – Е, оны ќайтейiн деп едiѕ? – Жерге кiретiн тесiк жок екен, кїрекпен ќазып кiре салайын, - дедiм. Сґйтсем, жиналєан адамныѕ бјрi, тiк iшектерi ќатќанша, ќырантопан кїлiп, мазаќ ќылды. Тїкке тїсiнбейтiн бала-шаєам да тырќылдап кїлiп жатыр, анау дјѕгiл јйелiм болса, јлi ўйќысын аша алмай, ыѕыранып жатыр, мен болсам, кґзiм iрiѕ-iрiѕ, бїлдіріп ќойєан бала сияќты, ґѕiм ќашып, боп-боз болып кеткем. Ґзiѕiз ойлаѕызшы, басќа жер емес, ќоєамдыќ орында дјл осындай

ИМАН мен АРАЌ ал) (Ертегі-мыс

Шын атыѕ - «ќара!» Ќасірет, нала. Емес пе мјніѕ? Бўздыѕ ер ќанын! Ґзіѕді малдап,

саќтаєанымызды ќаќтап жеп кететiн тїрi бар,- деді. Содан, амал ќалмаєан соѕ, їйге кiрдiк. Енем атып тўрып: – Айнал а й ы н ќараєым, оќымасаѕ оќымай кеткiр, мјшиненi ґлтiрiпсiѕ, Алла Таєала ўзаєынан сїйiндiрсiн!- деп, шашуын шашып, желкесiн ќасып, отыз жыл жуылмаєан аузымен бетiмнен шґлпiлдетiп сїйiп тастады, ауызынан конализацияныѕ иiсi аѕќып тўр. Содан, не айтарымды бiлмей: – Апа, не єой, не ше... – Не айналайын, бiздi кґлiгiѕмен ќыдыртќыѕ келдi ме? Онсыз да ќыдырайын деп келдiк шыраєым. – Жоќ. – Не жоќ? – Мјшине жоќ. – Немене, «мјшине жоќ»? - деп, ит терiмдi бетiме ќаптап, мўрынымды ќан шыќќанша таптап, Заєира байќўс, шырылдап жїрiп, аќтап алды. Дегенмен, масќара болдыќ! Азамат ЌАПАЛБАЙ.

Ґндірген жалдап, «Елге бўл – баќ!»- деп, «Јрі ар, аќ!»- деп, Атыѕды теріс, Атаєан алдап. «Аќ» тўтып сені, Аѕќаулар сенді, Аќымаќ кґнді. Есірік - тозаќ, Кесірлік - азап, Јкелдіѕ елге, Дўшпансыѕ ерге! Сау досты мас ќып, Санасын «тас» ќып, Сатылєыш ќас ќып, Сезімді жойєан Сенсіѕ - жау, ќастыќ! Кґзіѕді жоям!. Иманєа ўят, Болыпты миат. Араќты ерден, Бездіріп тґрден, Ќуыпты ол бір сјт: Туыпты нўр шаќ. Білініп сыры,

Бўзылып сўры, Аќ араќ сасып, Иманнан ќашып, Безініп тґрден, Тґгіліп жерге, Кіріпті кґрге. Сол сјттен бері, Елдіѕ јз ері, Салауат саќтап, Ќалыс ќып арды, Кіршіксіз, аќ, пјк, Намысты, арлы, Иманмен дос боп, Жїр кґѕілі ќош боп. Јдібай ТАБЫЛДЫ.

– Ќўрбыжан, меніѕ бір аќын сіѕілім бар еді. Жаќында ґзін їнемі сынап, жаќтырмай жїретін бір сыншы жігітке кїйеуге шыќты. – Ґшін алайын деген шыєар...

Кі та п дї ке ні не кір ге н дјрігер сатушы дан: - Кешіріѕіз, мына кім туралы жазы бір кітапта лєан? - Білмеймін. - Сіз не, ќандай кітап са ты п тў рє ан ыѕ ыз ды білмейсіз бе? Де мек, ґзіѕіз оќымайсыз єой? - Јрине оќымай мын, мысалы сіз, науќасќа бе лгілеген дјрініѕ ба рл ыє ын ал ды ме н ґз іѕ із ќабылдап кґрмей тін боларсыз?

Пойызда жолаушы: - Јй, жолсерік, мені Ќараєайлыда оят дегенім ќайда?! Жолсерік: - Ойбууу! Јреѕ оятып, кґтеріп тїсіріп жібергенім жаныѕыздаєы жолдасыѕыз болды-ау, ј?!

Сот: - Сен осы ґміріѕде ґз еѕбегіѕмен тым ќўрыса бір жїз теѕге тауып кґрдіѕ бе? Айыпталушы: - Кґрдім. Былтырєы сайлауда сізге дауыс бергенімізде, сізден бјріміз бес жїз теѕгеден алдыќ ќой?!.

Кішкентай маса шешесінен сўрапты: - Апа, мен ўшсам бола ма? - Ажалыѕа асыќпай, отыр їйде!

- Неге, адамдарєа меніѕ ўшќаным ќатты ўнайды єой. - Оны кім айтты? - Кеше тїнде олардыѕ бјрі маєан шапалаќ ўрды.

Ќазаќ сґз ґнерініѕ наркескені, халыќ жазушысы Шерхан Мўртаза 80 жасќа толды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл

ХАБАРЛАМА

САУДА-САТТЫЌ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА Павлодар облысыныѕ ќаржы басќармасы 2012 жылєы 24 ќазанда саєат 10.00-де Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32-їй акт залында облыстыќ коммуналдыќ меншік объектілерін сату аукционын ґткізеді. Голланд јдісі. 1. Мемлекеттік нґмірі 25-64ПАН, 1988 ж/ш ЗИЛ431410 автомашинасы, балансўстаушы “Аќтоєай ауданыныѕ №26 кјсіптік лицейі” ММ. Бастапќы баєасы – 249000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 18675 теѕге. 2. Мемлекеттік нґмірі S504 ВО, 1992 ж/ш ИЖ2715 автомашинасы, балансўстаушы «Саѕырау жјне нашар еститін балаларєа арналєан №1 арнайы тїзеу мектеп-интернаты» ММ. Бастапќы баєасы – 296000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 22200 теѕге. 3. Мемлекеттік нґмірі S603 АН, 1999 ж/ш ВАЗ21043 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар облысыныѕ ќарттар мен мїгедектерге арналєан жалпы їлгідегі Аќсу медициналыќ-јлеуметтік мекемесі» КММ. Бастапќы баєасы – 589000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 44175 теѕге. 4. Мемлекеттік нґмірі S416КР, 1998 ж/ш ВАЗ21213 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар облысыныѕ ішкі істер департаменті» ММ. Алєашќы баєасы – 1037000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 77775 теѕге. 5. Мемлекеттік нґмірі S277КР, 1997 ж/ш УАЗ-3909 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар ќаласыныѕ ішкі істер басќармасы» ММ. Бастапќы баєасы – 741000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 55575 теѕге. 6. Мемлекеттік нґмірі S077КР, 1999 ж/ш ГАЗ3110 автомашинасы, балансўстаушы «Шарбаќты ауданыныѕ ішкі істер бґлімі» ММ. Алєашќы баєасы – 672000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 50400 теѕге. 7. Зауыттыќ нґмірі 999354, 1988 ж/ш СК-5 Нива комбайны, балансўстаушы «Аќтоєай ауданыныѕ №26 кјсіптік лицейі» ММ. Бастапќы баєасы – 669000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 50175 теѕге. 8. 1989 ж/ш бес СЗС-21 дјнсепкіші, балансўстаушы «Аќтоєай ауданыныѕ №26 кјсіптік лицейі» ММ. Бастапќы баєасы – 363000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 27225 теѕге. 9. Мемлекеттік нґмірі 22-49 ПАМ, 1985 ж/ш КАВЗ685 автобусы, балансўстаушы «Аќсу ќаласыныѕ №3 арнаулы тїзету мектеп-интернаты» ММ. Бастапќы баєасы – 938000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 70350 теѕге. 10. Мемлекеттік нґмірі S636В-М, 1991 ж/ш ЗИЛ ММЗ-45-20 автомашинасы, балансўстаушы «Екібастўз политехникалыќ колледжі» КМЌК. Бастапќы баєасы – 598000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 44850 теѕге. 11. Мемлекеттік нґмірі S498 АН, 1993 ж/ш Ваз21063 автомашинасы, балансўстаушы «№5 кјсіптік лицей» ММ. Бастапќы баєасы – 296000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 22200 теѕге. 12. Мемлекеттік нґмірі 7462 ПАО, 1969 ж/ш Газ52-03 автомашинасы, балансўстаушы «Дарынды ќыз балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ-тїрік лицейинтернаты» ММ. Бастапќы баєасы – 741000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 55575 теѕге. 13. Мемлекеттік нґмірі S014ВF, 1996 ж/ш Хюндай Н-100 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар ќаласыныѕ жедел жјне ќауырт медициналыќ жјрдем станциясы» КМЌК. Бастапќы баєасы – 1199000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 89925 теѕге. 14. Мемлекеттік нґмірі S015ВF, 1996 ж/ш Хюндай Н-100 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар ќаласыныѕ жедел жјне ќауырт медициналыќ жјрдем станциясы» КМЌК. Бастапќы баєасы – 1062000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 79650 теѕге. 15. Мемлекеттік нґмірі S224 VV, 1988 ж/ш УАЗ469 автомашинасы, балансўстаушы «Качиры орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК. Бастапќы баєасы – 184000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 13800 теѕге. 16. Мемлекеттік нґмірі S232 VV, 1990 ж/ш УАЗ3962 автомашинасы, балансўстаушы «Качиры орталыќ аудандыќ ауруханасы” КМЌК. Бастапќы баєасы – 258000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 19350 теѕге. 17. Мемлекеттік нґмірі S218 VV, 1989 ж/ш УАЗ3962 автомашинасы, балансўстаушы “Качиры орталыќ аудандыќ ауруханасы” КМЌК. Бастапќы баєасы – 246000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 18450 теѕге. 18. Мемлекеттік нґмірі S201 VV, 1986 ж/ш УАЗ452 автомашинасы, балансўстаушы “Качиры орталыќ аудандыќ ауруханасы” КМЌК. Бастапќы баєасы – 736000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 55200 теѕге. 19. Мемлекеттік нґмірі S037ВF, 1996 ж/ш УАЗ3962 автомашинасы, балансўстаушы “Павлодар ќаласыныѕ жедел медициналыќ жјрдем ауруханасы” КМЌК. Бастапќы баєасы – 889000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 66675 теѕге. 20. Мемлекеттік нґмірі S522ВS, 1993 ж/ш РАФ22031 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар облыстыќ туберкулезге ќарсы диспансер» ММ. Бастапќы баєасы – 111000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 8325 теѕге. 21. Ґтімсіз ќосалќы бґлшектер (353 атауы), балансўстаушы «Павлодар облысыныѕ ішкі істер департаменті» ММ. Бастапќы баєасы – 613000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 45975 теѕге. 22. Мемлекеттік нґмірі S626КР, 1996 ж/ш ВАЗ2107 автомашинасы, балансўстаушы «Екібастўз ќаласыныѕ ішкі істер бґлімі» ММ. Бастапќы баєасы – 736000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 55200 теѕге. 23. Мемлекеттік нґмірі S624КР, 1997 ж/ш ВАЗ21083 автомашинасы, балансўстаушы «Екібастўз ќаласыныѕ ішкі істер бґлімі» ММ. Бастапќы баєасы – 1178000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 88350 теѕге. 24. Мемлекеттік нґмірі S092КР, 1996 ж/ш ГАЗ310290 автомашинасы, балансўстаушы «Баянауыл ауданыныѕ ішкі істер бґлімі» ММ. Бастапќы баєасы –

www.saryarka-samaly.kz

7

«СтройИнвест компани» ЖШС-ніѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылардыѕ назарына! 2012 жылєы ќазанныѕ 1-інен электр энергиясыныѕ 1 кВт/с їшін 8,60 теѕге (ЌЌС-пен) жаѕа тарифі енгізіледі.

«СтройИнвест компани» ЖШС јкімшілігі

736000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 55200 теѕге. 25. Мемлекеттік нґмірі S567КР, 1999 ж/ш ВАЗ2106 автомашинасы, балансўстаушы «Баянауыл ауданыныѕ ішкі істер бґлімі» ММ. Бастапќы баєасы – 589000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 44175 теѕге. 26. Мемлекеттік нґмірі S572КР, 1999 ж/ш ВАЗ21060 автомашинасы, балансўстаушы «Шарбаќты ауданыныѕ ішкі істер бґлімі» ММ. Бастапќы баєасы – 444000 теѕге. Еѕ тґмен баєасы – 33300 теѕге. Аукционєа ќатысу їшін енгізілетін кепілді жарна – 6219 теѕге. Кепілді жарна тґлеу їшін Сатушыныѕ реквизиттері: «Павлодар облысы ќаржы басќармасы» ММ Павлодар облысы бойынша Ќазынашылыќ департаменті ЖИК-і KZ590705022573025001, БИК-і KKMFKZ2A, СТН-і 451500007430, Кбе–12, мекеме коды-2573025 депозиттік шотына аударылады (банктік ќызмет тґлемі кепілді жарна мґлшеріне кірмейді). Сауда-саттыќќа ќатысу ниетін бiлдiрген тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќабылдау жјне оларды тiркеу хабарлама жарияланєаннан кїннен бастап, аукционєа бiр саєат бўрын талап етiлген ќўжаттардыѕ толыќ жинаєы болєан кезде жїргiзiледi. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретiнде тiркелу їшiн мыналарды: 1. Ќаєидаєа ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша сауда-саттыќќа ќатысуєа ґтiнiмдi; 2. жеке тўлєалар їшiн: паспорттыѕ немесе жеке тўлєаныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмесiн, салыстыру їшiн тїпнўсќаларын мiндеттi тїрде кґрсете отырып, заѕды тўлєаны салыќ есебіне ќою фактiсiн растайтын салыќ органы берген ќўжаттыѕ кґшiрмесi не аталєан ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерiн, сондай-аќ, аєымдаєы шоттыѕ болуын растайтын банктен аныќтаманыѕ тїпнўсќасын. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары салыстырєаннан кейiн жеке тўлєаєа бiр жўмыс саєаты iшiнде ќайтарып берiледi; заѕды тўлєалар їшiн: жарєыныѕ жјне заѕды тўлєаны мемлекеттiк тiркеу туралы кујлiгiнiѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесiн, салыстыру їшiн тїпнўсќаларын мiндеттi тїрде кґрсете отырып, заѕды тўлєаны салыќ есебіне ќою фактiсiн растайтын салыќ органы берген ќўжаттыѕ кґшiрмесi не аталєан ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерiн, сондай-аќ аєымдаєы шоттыѕ болуын растайтын банктен аныќтаманыѕ тїпнўсќасын. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары салыстырєаннан кейiн заѕды тўлєаєа бiр жўмыс саєаты iшiнде ќайтарып берiледi; 3. кепiлдiк жарнаныѕ енгiзiлгенiн растайтын тґлем ќўжатыныѕ тїпнўсќасы мен кґшiрмесiн. Ќатысушы сауда-саттыќтан кейiн жїгiнген кезде тґлем ќўжатыныѕ тїпнўсќасы ќайтарылады; 4. заѕды тўлєа ґкiлiнiѕ ґкiлеттiктерiн кујландыратын ќўжаттыѕ тїпнўсќасын, сондай-аќ салыстырєаннан кейiн ќайтарылып берiлетiн тїпнўсќасын ќоса бере отырып, заѕды тўлєаныѕ ґкiлi паспортыныѕ немесе оныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмесiн не заѕды тўлєаныѕ ґкiлi паспортыныѕ немесе оныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесiн ўсыну ќажет. Акционерлiк ќоєамдар олардыѕ акцияларына иелiк ететiн акционерлiк ќоєамдар туралы аќпаратты ќамтитын акционерлер тiзiлiмiнен (аќпараттыќ хабарлама жариялану сјтiндегi) їзiндi-кґшiрменiѕ тїпнўсќасын ўсынады. Шетелдiк заѕды тўлєалар ќазаќ жјне/немесе орыс тiлдерiндегi нотариалдыќ кујландырылєан аудармасымен бiрге ќўрылтайшы ќўжаттарыныѕ нотариалдыќ расталєан кґшiрмелерiн ўсынады. Ќатысушыларєа кепiлдiк жарнаны кез келген санда енгiзуге ќўќылы, бўл орайда бiр кепiлдiк жарна бiр жекешелендiру объектiсiн сатып алуєа жол берiледi. Объектілер бойынша барлыќ талап-шаєымдар ґтінім берілгенге дейін ќабылданады жјне ќаралады. Голландтыќ јдiс бойынша аукционды ґткізу тјртібі жјне сауда-саттыќ жеѕімпаздарын аныќтау талаптары Аукционшы жекешелендiру объектiсiнiѕ бастапќы баєасын жариялайды жјне жаѕа баєаны жариялай отырып, оны мјлiмделген ќадаммен тґмендетедi. Аукционшы баєа жарияланєан кезде аукциондыќ нґмiрдi бiрiншi кґтерген ќатысушыныѕ нґмiрiн атайды жјне балєаны соєып, осы жекешелендiру объектiсi бойынша оны жеѕiмпаз деп жариялайды. Егер аукционшы жекешелендiру объектiсiнiѕ еѕ тґменгi баєасын жариялаєан кезде ќатысушылардыѕ бiрде-бiрi осы жекешелендiру объектiсiн сатып алуєа ниет бiлдiрмесе, онда бўл жекешелендiру объектiсi сауда-саттыќтан алынып тасталады. Егер баєаны жариялаєан сјтте екi немесе одан кґп нґмiр кґтерiлсе, ондай жаєдайда Аукционшы баєаны Жеѕiмпаз аныќталєан сјтке дейiн тiркелген ќадам кґлемiне кґтере бередi. Жарияланєан ќадам саудасаттыќтыѕ голландтыќ јдiсi бойынша белгiленген ќадамына, бiраќ ўлєайту жаєына теѕ болуы тиiс. Егер баєаны арттыру кезiнде ґз нґмiрлерiн бiр мезгiлде кґтерген сауда-саттыќќа ќатысушы тўлєалардыѕ бiрдебiрi оны арттырылєан баєа бойынша сатып алуєа тiлек бiлдiрмесе, онда Аукционшы жеребе тастау рјсiмiн ќолданады. Егер сауда-саттыќ ґту сјтiнде жекешелендiру объектiсiн бiр єана ќатысушыєа сатуєа жол берiлетiн їшiншi жјне одан кейiнгi сауда-саттыќты ќоспаєанда, пайдаланылмаєан кепiлдiк жарнасы бар тек бiр єана тiркелген ќатысушы ќалса, жекешелендiру объектiсi бойынша сауда-саттыќ ґтпеген болып саналады. Сауда-саттыќќа ќатысушыларды Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, 113-кабинет мекенжайы бойынша тіркейді. Тел: 32-07-66, 32-09-27. (20443)

(20438).

«Жылу ПВ» ЖШС-ніѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылардыѕ назарына! 2012 жылєы ќазанныѕ 1-інен электр энергиясыныѕ 1 кВт/с їшін 8,60 теѕге (ЌЌС-пен) жаѕа тарифі енгізіледі.

«Жылу ПВ» ЖШС јкімшілігі.

(20439).

«АГРОХОЛДИНГ ЕЛ-ИНВЕСТ» АЌ, Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 34-їй СТН 451500222338, БСН 040640007838, конкурстыќ басќарушысы Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 34-їй борышкердіѕ мїлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттыќтыѕ жїргізілетіндігі туралы хабарлайды, ол Павлодар ќ., Достоевский кґшесі, 72-їй (тел.: 8(7182) 32-91-97; 62-96-19) мекенжайы бойынша 2012 ж. 26 ќазанда саєат 11.00-де ґткізіледі. Борышкердіѕ негізгі ќызмет тїрі – агроґнеркјсіптік кешенді ќўру. Мїлік саудасаттыќќа жеті лотпен ќойылады. №1 лот «Достык Агро и К» ЖШС жарєылыќ капиталдыѕ 10% їлесі, голланд јдісі, бастапќы баєасы 2 500 000 теѕге, еѕ тґмен баєасы 1 875 000 теѕге. №2 лот - «RUBIN 9/600 KU» маркалы дискілік ќопсытќыш, 2005 ж/ш, 50% бґлшектелген, жаєдайы ќанаєаттанарлыќ, голланд јдісі, бастапќы баєасы 450000 теѕге, еѕ тґмен баєасы 225 000 теѕге. №3 лот – 2006 ж/ш «ВАЗ21214-102» автокґлігі, С883КS, ќозє. 8402860, шасси белгісіз, ќорабы ХТА 21214061798347, тїсі аќ, кїрделі жґндеу ќажет, голланд јдісі, бастапќы баєасы 315 000 теѕге, еѕ тґмен баєасы 160 000 теѕге. №4 лот - АЌ, «Кереген Жер-Ана» ЖШС жарєылыќ капиталдыѕ 98% їлесі, голланд јдісі, бастапќы баєасы 100 000 теѕге, еѕ тґмен баєасы 20 000 теѕге. №5 лот - офис жићазы (кітап шкафы 4 жиынтыќ), жаєдайы ќанаєаттанарлыќ, голланд јдісі, бастапќы баєасы 29 100 теѕге, еѕ тґмен баєасы 14 550 теѕге. №6 лот жиынтыќта «FLATRON» компьютері, шыєарылєан жылы белгісіз, жаєдайы ќанаєаттанарлыќ, голланд јдісі, бастапќы баєасы 28 000 теѕге, еѕ тґмен баєасы

14 000 теѕге. №7 лот - «MEATLINE» ЖШС жарєылыќ капиталдыѕ 100% їлесі, голланд јдісі, бастапќы баєасы 29 217 170 теѕге, еѕ тґмен баєасы 21 913 000 теѕге. Кепілді жарна «АГРОХОЛДИНГ ЕЛ-ИНВЕСТ» АЌ «БанкЦентрКредит » АЌ Павлодар филиалында банк шотына KZ628560000005192742, БИК KCJBKZKX, СТН 451500222338 КБе 17 лоттыѕ еѕ тґмен баєасыныѕ 10% тґменгі тґленеді. Мїлікті сатудыѕ ерекше шарттары жјне сатып алушыларєа ќойылатын ќосымша талаптар жоќ. Ґтiнiмдер ќабылдау жјне саудасаттыќќа ќатысуєа тiлек бiлдiрушi тўлєаларды тiркеу осы хабарлама жарияланєан кїннен кейін Павлодар ќ., Достоевский кґшесі, 72-їй, (тел.:8(7182) 32-91-97; 62-96-19) мекенжайы бойынша жўмыс кїндері саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін. Ґтiнiмдерді ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысушыларды тіркеу сауда-саттыќ басталєанєа дейiн бiр саєат бўрын аяќталады. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін ќўжаттар ґзімен не їшінші тўлєаныѕ ґкілеттігі бойынша ґкілдігі тиісті тїрде ресімделген болса сауда-саттыќты ўйымдастырушыєа ўсынылады. Ќосымша аќпаратты Павлодар ќ., Достоевский кґшесі, 72-їй (тел.:8(7182)32-91-97, 62-96-19; 87003559048) мекен-жайы бойынша алуєа болады. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар саєат 9.00-ден 18-30-єа дейін (тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 14.30-єа дейін) Павлодар ќаласы, Жеѕіс аланы, 5а, 317-каб. (тел. 8(7182)320140) мекен-жайы бойынша ќабылданады. ЌР ЌМ Дјрменсіз борышкерлермен жўмыс Комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті, knd_pavl@at.minfin.kz.

Конкурсный управляющий АО «АГРОХОЛДИНГ ЕЛ-ИНВЕСТ», РНН451500222338, БИН 040640007838, 140000, РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каирбаева 34, сообщает о проведении торгов по реализации имущества (активов) должника ТОО «АГРОХОЛДИНГ ЕЛ-ИНВЕСТ» РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каирбаева 34, которые состоятся 26 октября 2012 г. в 11.00 часов по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, 72, тел.: 32-91-97, 62-96-19. Основной профиль деятельности должника создание агропромышленного комплекса. Имущество выставляется на торги семью лотами. Лот №1 - 10% доли в уставном капитале ТОО «Достык Агро и К», голландский метод, стартовая цена 2 500 000 тенге, минимальная цена 1 875 000 тенге. Лот №2 - дисковой культиватор марки «RUBIN 9/600 KU», 2005 г/в, разукомплектован на 50%, состояние удовлетворительное, голландский метод, стартовая цена – 450 000 тенге, минимальная цена 225 000 тенге. Лот №3 – а/машина «ВАЗ 21214-102», 2006 г/в, С883КS, дв. 8402860, шасси н/у, кузов ХТА 21214061798347, цвет белый, голландский метод, стартовая цена – 315 000 тенге, минимальная цена 160 000 тенге. Лот №4 – 98% доля в уставном капитале ТОО «Кереген Жер-Ана», голландский метод, стартовая цена 100 000 тенге, минимальная цена 20 000 тенге. Лот №5 – офисная мебель (книжный шкаф 4 комплекта), в удовлетворительном состоянии, голландский метод, стартовая цена 29 100 тенге, минимальная цена 14 550 тенге. Лот №6 – компьютер «FLATRON» в комплекте, год выпуска н/у, в удовлетворительном состоянии,

голландский метод, стартовая цена 28 000 тенге, минимальная цена 14 000 тенге. Лот №7 - 100% доля в уставном капитале ТОО «MEATLINE», голландский метод, стартовая цена 29 217 170 тенге, минимальная цена 21 913 000 тенге. Гарантийный взнос вносится на банковский счет: KZ628560000005192742, в филиале АО «БанкЦентрКредит», г. Павлодар, БИК KCJBKZKX, РНН 451500222338, КБе 17 в размере 10% от минимальной цены лота. Особые условия продажи имущества и дополнительные требования к покупателям не имеются. Прием заявок и регистрация участников торгов производится со следующего дня после опубликования настоящего объявления в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, 72, тел. 8(7182) 32-91-97, 62-96-19. Окончание приема заявок и регистрации участников торгов производится за час до начала торгов. Документы для регистрации в качестве участника торгов представляются организатору торгов лично, либо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий по представительству третьего лица. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского, 72, тел.8(7182) 32-91-97, 6296-19; 87003559048. Претензии по организации торгов принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 по адресу: г. Павлодар, пл. Победы, 5а, каб. 317, тел 8 (7182) 320140, ГУ «Департамент Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК по Павлодарской области, knd_pavl@at.minfin.kz.

«БТА Банк» АЌ Павлодар филиалыныѕ голландтыќ јдіспен кепілді мїлікті сату бойынша сауда-саттыќ (баєаны тґмендету) туралы 2012 ж. 25.09-даєы №110 (14896) «Сарыарќа самалы» газетінде жарияланєан хабарландыруын – «Сауда-саттыќ 2012 жылєы 8 ќазанда ґткізіледі» деп оќу керек.

Павлодар облысы МАЭС-тыѕ 2012 жылєы 26.06-даєы шешімімен «САМАЛ» ЖШС (Павлодар ќ., Восточная промзона кґш., 2-їй) 23.05.1994 ж. №7556-1945-ЖШС заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы кујлік, СТН 600600031327; 2012 ж. 12.06-даєы шешімімен «VIA-ЖОЛ» ЖШС (Павлодар ќ., Амангелді кґш., 17-їй, 37-п.) 26.10.2009 ж. №16164-1945-ЖШС заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы кујлік, СТН 451500262035 банкрот танылып, конкурстыќ ґндіріс ќозєалды. Талап-шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 2 ай ішінде Павлодар ќ., Толстой кґш.,19-38 мекен-жайы бойынша ќабылданады. Тел.:8(7182) 61-91-88.

«Лебяжі орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК, мекен-жайы: Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Аќќу ауылы, Амангелді кґшесі, 84-їй, орталыќ аудандыќ ауруханаєа жјне дјрігерлік амбулаторияларєа анастезиолог-реаниматологті (0,25 ставка), психиатр-наркологті (1,0 ставка), жалпы практика дјрігерлерін (2,0 ставка) жўмысќа шаќырады. Јлеуметтік пакет (кґшераќы, тўрєын їй т.б.), тўраќты еѕбекаќыєа кепілдік беріледі. Еѕбекаќы (1,0 ставка) 60000-75000 теѕге. Ауылдыќ жјне (20436). экологиялыќ їстеме ќарастырылєан. Сыздыќов Жантас Досжанўлыныѕ атына берілген ќызмет кујлігін сыйаќыєа ќайтаруды сўраймын. Тел.: 75-14-37; 87779384618.

Аќќузинов Социал Оспанўлыныѕ жылы 6 ќазанда саєат 11.00-де Павлодар ќаласындаєы «Халал» хатымханасында (Майра к-сі, 43/9) беріледі.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

8

ПАЙЫМ

29 ќыркїйек, сенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

БАСПАСҐЗ - 2013 МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы)

сомдасам да, Елбасыныѕ анасын ќомдасам да, Арманыма ќанатты мен жиі оќимын, «Сарыарќа самалын» мєасам да! Серігім, ќия шыѕєа са

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Р.Т.БИЛЯЛОВ

Кезекші редактор -

ОЌШАУ ОЙ

Суретте: «Балалыќ шаєымныѕ аспаны» фильмінде Елбасы анасыныѕ ролін сомдаєан јртіс, Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ тумасы - Алмагїл ЈЛІШЕВА.

Јсемгїл ЌАБДУАХИТ

Халіѕ ќалай, ќариям? Еліміздегі аз ќамтамасыз етілген ќарт адамдардыѕ, жалєызілікті ќариялар мен мїгедектердіѕ мїдделеріне ерекше кґѕіл бґлініп, олардыѕ материалдыќ жјне јлеуметтік, тўрмыстыќ мјселелері ќоєам ќамќорлыєына алынєан. Конституциямызда да егде адамдардыѕ жалпы азаматтыќ жјне арнайы ќўќыќтары мен мїдделерін, оныѕ ішінде жасы бойынша јлеуметтік ќамсыздандыруєа, денсаулыєын саќтауєа, білікті заѕгерлік кґмек алуєа жјне таєы басќа ќўќыќтарыныѕ ќорєалуына кепілдіктер бекітілген. Осыєан орай, еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінде ќарияларєа арналєан јлеуметтік баєдарламалар мен тїрлі ќайырымдылыќ шараларды жїзеге асыру дјстїрге айналєан. Јсіресе, 1 ќазан - Халыќаралыќ ќарттар кїні таяєан кезде оларєа деген жјрдем мен ілтипат кґлемі «ўлєая» тїсетіні рас. Неге екені белгісіз, біздіѕ ќоєам ќариялардыѕ бар екенін осы шаќта єана еске алады. Ќарттар їйіндегі акциялар, жалєызбасты ќарияларєа деген ќамќорлыќ, олардыѕ мўѕ-мўќтаждыќтарын ґтеу, ќайырымдылыќ кґрсету - осыныѕ барлыєы ќыркїйек айыныѕ аяќталуын кїтетін секілді. Таєдыр тауќыметімен жанындаєы серігі мен бауыр еті – баласынан айырылєан ќарияєа біздіѕ жылтыраќ акцияларымыз бен біркїндік ќайырымдылыєымыздыѕ керегі шамалы. Бар уаќытын ґз саєатын кїтумен ґткізетін ќарттар адам кґѕілі мен жылулыќќа зјру десек, жаѕалыќ ашпаспыз, јрине. Тек ґмірдіѕ осы бір ќарапайым шындыєын кей кездері естен шыєарып алатынымыз рас. Кїнделікті ќарбалас пен тіршілік машаќаты, кїнкґріс ќамы бізді ќазыналы ќарияларымыздан алыстатып бара жатќан секілді. Кейде їйдегі сексенніѕ сеѕгіріне жеткен ќарт анамыздыѕ халін сўрастыруєа, шалєайдаєы наєашылардыѕ амандыєын біліп, кґѕілдерін аулауєа уаќытымыз жетпейді. Бір бітпейтін - «Ертеѕ», бір бітпейтін - «Сосын»... Осындайда «Јже, хал-жаєдайыѕыз жаќсы ма? Атама сјлем айтыѕыз» деген бір-екі ауыз сґзді телефон соєып айтуєа ќимаймыз, себебі – мойнымызда бўдан басќа «шўєыл» шаруалар, «кідіруді кїтпейтін» істер тўр. Їлкендердіѕ сґз арасында жиі айтатын «Бїгін бармыз, ертеѕ - белгісіз», «Бір аяєымыз - жерде, бір аяєымыз - кґрде» дегендеріне ой жїгіртпейміз. Ґйткені, ќазіргіні єана ойлайтын жастыќ шаќта ќарттарымыз бізге мјѕгі жасайтындай кґрінеді. «Јже, ќартаймай тўра тўршы» деген еркелігімізге, «Ботам-ау, сен айтќаныѕмен болмайды єой...» деп жауап ќайтарады. Шынымен де, бїгін бар, ертеѕ жоќ ќарияларымыздыѕ ќадір-ќасиетін кеш тїсінбесек болєаны. «Жаулыєыѕды, јже, саєындым...» дегеннен «Јже, аман-есен жїрмісіз?» деп сўрастырєан јлдеќайда жаќсы. Сондыќтан, перзенттік, немерелік махаббатты білдіру їшін арнаулы кїндерді кїтудіѕ ќажеті жоќ. Ќарияларымызды ардаќ тўтып, ќадірін біле жїрейік, замандас... Пікіріѕіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

Телефоны 32-20-11

ЌЎРМЕТТІ ОЌЫРМАНДАР!

«САРЫАРЌА САМАЛЫ» газетіне 2013 жылєа ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ (жазылу науќаны 5 ќазаннан басталады) Редакцияєа келіп «Ќазпочта» АЌ ПОФ алатындар їшін арќылы жазылу ЗАЅДЫ ТЎЛЄАЛАР їшін жазылу баєасы индекс 63440 1 ай 248 теѕге 150 теѕге 6 ай 1488 теѕге 900 теѕге 12 ай 2976 теѕге 1800 теѕге ТЎРЄЫНДАР їшін жазылу баєасы индекс 65441 1 ай 231 теѕге 133 теѕге 3 ай 693 теѕге 399 теѕге 6 ай 1386 тенге 798 теѕге 12 ай 2772 теѕге 1596 теѕге ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР їшін жеѕілдікпен жазылу баєасы индекс 55441 1 ай 200 теѕге 111 теѕге 3 ай 600 теѕге 333 теѕге 6 ай 1200 теѕге 666 теѕге 12 ай 2400 теѕге 1332 теѕге ЎОС ЌАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН МЇГЕДЕКТЕРІ їшін жеѕілдікпен жазылу баєасы индекс 65442 1 ай 154 теѕге 83 теѕге 3 ай 462 теѕге 249 теѕге 6 ай 924 теѕге 498 теѕге 12 ай 1848 теѕге 996 теѕге РЕДАКЦИЯ АРЌЫЛЫ ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫНЫЅ КЈСІПОРЫНДАРЫНА (ўжымдыќ жазылу 25 данадан кем болмаєан жаєдайда) жеткізіп беру Жазылу мерзімі

1 ай 3 ай 6 ай 12 ай

166 теѕге 498 теѕге 996 теѕге 1992 теѕге

Біздіѕ газетке кез келген пошта бґлімшесінде, пошташыда жјне Павлодар ќаласы, Ак.Сјтбаев к-сі, 50 (тел.: 32-40-37) мекен-жайында орналасќан бас пошта єимаратында їйге немесе жўмыс орнына жеткізу бойынша жазылуєа болады. Сонымен ќатар, Ленин к-сі, 143 їй мекенжайында орналасќан редакцияда жазылып, сол жерден алып тўратындай мїмкіндік бар. Кјсіпорынєа дейін жеткізу ќызметі де ќарастырылєан, осы ретте мекемелер мен ўйымдарды ўжымдыќ альтернативтік жазылуєа шаќырамыз. Тел.: 32-09-31.

МЕКТЕПКЕ ЖОЛ

Мейірім сыйлап балаєа... Баянауыл ауданы Майќайыѕ кентіндегі №1 орта мектебінде ґткен «Мектепке жол» акциясы барысында аз ќамтамасыз етілген отбасы балаларына ќамќорлыќ кґрсетілді. Ґлкеміздіѕ жомарт азаматтары шјкірттерге киім-кешектер мен оќу ќўралдарын сыйєа тартты. Олардыѕ ќатарында «Шолпан» ЖШС-ніѕ басшысы Їміт Камашева, «Дјріхана» ЖШС-ніѕ басшысы Алма Жўмаєўлова, «Аќ ќайыѕ» ќоєамдыќ ќорыныѕ тґраєасы Ербол Досов пен кенттегі орталыќ

мешіттіѕ имамы Бодаубек ќажы Солдатўлы болды. Шарапаты мол шараєа, сонымен ќатар, «Киімдер јлемі» дїкенініѕ ќожайыны Ќаћарман Јділшин, «Табыс» ЖШС-ніѕ басшысы Г.Тоќбаева, аудандыќ статистика бґлімініѕ бастыєы Ќ.Сїлейменов атсалысты. А.ЖЎМАБАЕВА, №1 Майќайыѕ орта мектебі директорыныѕ орынбасары, Баянауыл ауданы.

ХАБАРЛАНДЫРУ «Кіршіксіз Бизнес Кјсіпорындарыныѕ Ассоциациясы» (КБКА) мен «Ќазаќстанныѕ Тўтынушылар Лигасы» (ЌТЛ) Сізді «Нўр Отан» ХДП мен Алматы ќаласы Јкімдігініѕ ќолдауымен ґтетін «Бјсекеге ќабілеттілікке ыќпал ететін факторлар» атты VІІ Халыќаралыќ Форумына ќатысуєа шаќырады. Шара 2012 жылдыѕ 16 ќарашасы кїні Алматы ќ., М.Ганди кґшесі, 10-їй, ЌР Бірінші Президентініѕ ќоры єимаратында саєат 9.00-ден 16.00-ге дейін ґтеді. Барлыќ сауалдар бойынша 8 (727) 277-89-45; 8 (727) 327-04-35 телефон нґмірлеріне хабарласуєа болады.

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15 Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ « ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекен-жайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru Редакцияныѕ мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

Газеттіѕ электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Јлеуметтік ќорєау - 61-80-20. Денсаулыќ, білім - 65-12-77. Тіл, јдебиет - 61-80-17. Экономика, саясат, ќўќыќ, имандылыќ, спорт, мјдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 32-36-82, 32-09-31.

Маркетинг жјне тарату бґлімі 32-09-89. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 39658 дана, бїгінгі кґлемі 2 б.т. Баспа индексі 65441. «Баспа їйі» ЖШС баспаханасында басылды. ЌР Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7182/ 61-80-26. Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. Тапсырыс - 2009. Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Нґмірді јзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынєан фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалында» жарияланєан материалдарды кґшіріп немесе ґѕдеп басу їшін редакцияныѕ жазбаша рўќсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Сарыарка самалы  

29 09 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you