Page 1

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

сәуір, сейсенбі 2014 жыл №47 (14631)

ñàìàëû

Бүгінжнаѕіаңлыєы: «KazSat-3» ұшырылды! басты Биыл Павлодар облысына Өзбекстан, Моңғолия мен Ресей Федерациясынан 125 отбасы көшіп келмек.

ҒАРЫШ

Ñ

àðûàðêà

29

Кеше Астана уақыты бойынша 10 сағат 25 минутта «Байқоңыр» ғарыш айлағынан үшінші ұлттық геостационарлық байланыс және тарату «KazSat-3» жер серігі сәтті ұшырылды. «Протон-М» зымыран тасығышы Байқоңыр ғарыш айлағының №81 алаңынан Қазақстанның «KazSat-3» және Ресейдің «Луч-5В» ғарыш аппараттарын алып ұшты. «KazSat-3» ғарыш аппараты телекоммуникациялық ретранслятор жер серігі және Қазақстанның аумағында, жақын мемлекеттерге байланыс, телетарату, жылдамдығы жоғары интернетке қол жетімділік қызметін көрсетуге арналған. Ғарыш аппараты «Республикалық

ғарыштық байланыс орталығы» АҚ-ның тапсырысы бойынша жасалынған. Бұл Қазақстан Республикасының байланыс және телетаратудың ұлттық ғарыштық жүйесін құру жөніндегі жобаны іске асырудың кезекті сатысы. «KazSat-3» жер серігінде Ku-диапазонды 28 транспондер орнатылған. Олар Қазақстан аумағында байланыс қызметін көрсетеді. Ғарыш аппаратының белсенді жұмыс істеу мерзімі - 15 жыл. Қазіргі таңда Қазақстанда 2011 жылы

16 шілдеде орбитаға жеткізілген бір телекоммуникациялық (KazSat-2) ғарыш аппараты бар. Е.ҚЫЗДАРБЕК.

АЛЫПТАР АЛАМАНЫ:

Телефондағы «тыңшы»

3

Дархан тағы да дара шықты

БЕТ

5

БЕТ

Облыс орталығындағы «Автомобилист» спорт кешенінде қазақ күресінен республикалық «Қазақстан барысы» турнирінің «Алтын белбеу» аймақтық кезеңі өтті. Апайтөс алыптардың аламанында Павлодар қаласының намысын қорғаған Дархан Жоламанов топ жарды. Осылайша, ол екінші жыл қатарынан облыстың үздік балуаны атанып, үзеңгілесі Батырхан Жүнісовпен бірге республикалық турнирде өңір намысын қорғайтын

Май неге мұрын шүйіре қарады? Екі соғысты өттім...

6

БЕТ

Нөмірдіңқылы: на

Суреттерді түсірген - Төлеген Нұрғазы.

ҰБТ-ға дайынбыз ба?

Балуандардың бәсекесі қашанда тартысқа толы. Сондықтан, спортсүйер қауым бағзы заманнан бері «Аруақ!» деп алға ұмтылатын алыптардың «айқасын» қалт жібермеуге тырысады. Сірә, бұл тек қазақтарға ғана тән қасиет болар. Атап өтерлігі, бұл жолы да аймақтық жарысты тамашалау үшін «Автомобилистке» ағылған жұртта есеп болмады. Нағыз

жігіттердің додасына жиылған дүйім ел балуандарға барынша қолдау көрсетті. Олардың жігерін жанып, намысын қайрады. Жанкүйерлердің қолдауынан қайраттанған алыптар жанын сала жұлқысып, қанжығасын майлады. Аудандар мен қалаларда ұйымдастырылған іріктеу кезеңдерінде бірінші және екінші орын алған балуандар облыстық турнирде бақ сынады. Сонымен қатар, былтырғы жарыстың жеңімпазы Дархан Жоламанов іріктеу кезеңіне қатыспай-ақ, аймақтық жарысқа бірден жолдама алды. Осы-

лайша, облыстық турнирде сайдың тасындай іріктелген 27 балуан белдесті. Өкінішке қарай, бәсекеге Май ауданынан бірде-бір балуан қатысқан жоқ. Сонда аталмыш ауданның намысын қорғайтын бірде-бір алыптың суырылып алға шықпағаны ма? Әлде аудандық әкімдіктің бұл турнирге мүлдем маңыз бермегені ме? Ол жағы бізге беймәлім. Бірақ, білдей бір ауданнан білекті балуанның табылмауы - ұят жағдай.

Жалғасы 8-9 беттерде

Еңбек қылмай тапқан мал, дәулет болмас, Қардың суы секілді тез суалар. Абай


2

АЌПАРАТ

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

1 МАМЫР – ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫНЫЅ БІРЛІГІ КЇНІ

Дүбірлі дүние ЌАЗАЌСТАНДАЄЫ ЎЛТТЫЌ ТАТУЛЫЌ БЎЎ мїшелерін таѕдандырды Дүбірлі дүние Д

Д

Кґшедегі камераныѕ кґмегі кґп Кґшелердегi камералардыѕ кґмегiмен 524 ќылмыстыѕ бетi ашылып, 71 мыѕ јкiмшiлік ќўќыќ бўзушылыќтыѕ жолы кесiлдi. Бўл туралы кеше Орталыќ коммуникациялар ќызметініѕ брифингiнде ЌР Ішкі істер министрі Ќалмўханбет Ќасымов мјлiмдедi. - Полиция кґшелердегi жјне ќоєамдыќ орындардаєы ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтап, бўзаќылардыѕ жолын кесумен белсендi айналысуда. Бўл жўмысќа ќўќыќ ќорєаушылыќ баєыттаєы ќоєамдыќ ќўрылымдар тўраќты тартылып келедi. Ќазiргi таѕда кґше ќылмысымен кїрестi жол-патрульдiк полиция бґлiністерi жїзеге асырады. Бўл ќызмет ґзiнiѕ ўтќырлыєын, жеделдiлiгiн кґрсеттi. Полиция жасаќтарыныѕ жарыса жўмыс iстеуi жойылып, кґшелерде жјне ќоєамдыќ тјртiптi кїзету саласында бейнебаќылау мен аќпараттыќ ќамтамасыз ету ќўралдары енгiзiлуде. Бїгінде кґшелердегi камералардыѕ саны 3,4 мыѕєа жеттi, оныѕ 694-i Астанада орналасќан, - дедi министр Ќ.Ќасымов. Ол полицияныѕ кешендi кїштерін басќару жјне олардыѕ жылдам ќимылдауына жол ашу маќсатында ќала кґшелерiнде, јрбiр облыс орталыєында тјулiк бойына Жедел басќару орталыќтары жўмыс iстейтiндiктерiн мјлімдеді.

БЎЎ-ныѕ Нјсілдік кемсітушілікке ќарсы комитетініѕ мїшелерін Ќазаќстандаєы ауызбіршілік пен ўлтаралыќ татулыќ мјселелерініѕ ќалай жолєа ќойылєандыєы таѕдандырды. Бўл туралы ЌР Парламенті Сенатыныѕ депутаты, Орыс, славян жјне казак ўйымдары ќауымдастыєыныѕ тґраєасы Анатолий Башмаков мјлім етті. Оныѕ айтуынша, жуырда ќазаќстандыќ делегация Женевадаєы БЎЎ-ныѕ аталєан ўйымында еліміздегі нјсілдік кемсітушілікке ќарсы Халыќаралыќ конвенцияныѕ орындалу барысы туралы ўлттыќ

баяндаманы ќорєап ќайтќан. «Батыстыќ јріптестеріміз бізде нјсілдік кемсітушілікке ќарсы заѕымыздыѕ жоќ екенін айтып, айыптады. Біз оларєа елімізде мўндай тїсініктіѕ, яєни нјсілдік кемсітушіліктіѕ мїлде жоќ екенін тїсіндірдік. Сондай-аќ, олар біздіѕ заѕнамаларымызда аз ўлттар ґкілдері деген тїсініктіѕ жоќ екенін айтып, таєы да айыптады. Мен оларєа бізде Ќазаќстан халќы Ассамблеясы бар екенін жеткіздім. Халыќтарыныѕ емес, халќыныѕ!», - деді А. Башмаков. Ќазаќстандыќ ґкілдер батыстыќ

Дүбірлі дүние ДЇЛЕЙ ДАУЫЛДЫЅ

Дүбірлі дүние ЗАРДАБЫ ЌАНДАЙ? Ќўрылыста адам ґлімі неге кґбеюде? ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ Баќылау жјне јлеуметтік ќорєау комитетініѕ тґраєасы Аќмјди Сарбасовтыѕ айтуынша, Ќазаќстанда ќўрылыс орындарындаєы тґтенше жаєдайлардыѕ салдарынан кґз жўматындардыѕ саны кїн санап артып келеді. 2014 жылдыѕ алєашќы тоќсанында ґндіріс орындарында 425 адам зардап шеккен. Осы уаќыт аралыєында тґтенше жаєдайлардыѕ салдарынан ќаза болєандар саны 69 адамєа жеткен. Комитет тґраєасыныѕ сґзінше, мемлекеттік еѕбек инспекторлары аныќтаєандай, бўзылєан еѕбек заѕнамасыныѕ 30 пайызы дјл осы еѕбек ќауіпсіздігі жјне еѕбекті ќорєау саласына тиесілі екен. Тексерулер барысында 2013 жылы бўл салада 2208 жарлыќ шыєарылса, оныѕ 1926-сына 143,5 млн. теѕге мґлшерінде айыппўл салынєан. - Жўмысшылардыѕ ґмірі мен денсаулыєына ќауіп тґнгендіктен, 28 ґндіріс нысаныныѕ, 250 жабдыќ пен механизмніѕ жўмысы тоќтатылды. 1489 лауазымды тўлєа ќызметінен босатылды. Ќўќыќ ќорєау органдарына 2089 материал жіберіліп, 155 ќылмыстыќ іс ќозєалды, - дейді А.Сарбасов.

јріптестеріне барлыєын тјптіштеп тїсіндірген. Жиналыс соѕында комитеттіѕ барлыќ 18 мїшесі біздіѕ Президентіміздіѕ жасап отырєан саясатына таѕданыстарын жеткізіп, алєыстарын білдірген. БЎЎ Комитетініѕ мїшелері біздіѕ елімізге делегаттар жіберіп, ўлттыќ татулыќ тґѕірегінде тјжірибе алмасуєа ниетті. «Бўл - їлкен жеѕіс. Ќазаќстан - ўлтаралыќ бірліктіѕ, нјсіларалыќ ќарым-ќатынастыѕ їлгісі», - деп ойын тїйді депутат.

«ЌазАќпарат».

БРИФИНГ конфессияныѕ 138 діни бірлестігі жўмыс істейді. Діни бірлестіктердіѕ дені Ислам (89), Православ (17), Католик (8) діндерініѕ їлесінде. Облыста 26 шетелдік миссионер ќызмет етеді. Е.Раќымжановтыѕ айтуынша, имамдардыѕ біліктілігін арттыру маќсатында облыс орталыєындаєы Павлодар инновациялыќ кґпсалалы колледжінде 75 имам заѕгер мамандыєы бойынша сырттай білім алуда. Сонымен

Ґткен демалыс кїндері орын алєан дїлей дауылдыѕ салдарынан облыс аумаєында тўрєын їйлердіѕ, јкімшілік єимараттардыѕ жјне таєы да басќа нысандардыѕ шатыры ќирады. Барлыєы 29 оќиєа тіркелді. Јсіресе, білім беру саласы біраз шыєынєа батты. Себебі, сегіз мектеп пен Ертіс ауданындаєы колледж жатаќханасыныѕ, Аќтоєай аудандыќ агротехникалыќ колледжі єимаратыныѕ тґбесі бїлінген. Бўл туралы кеше облыстыќ јкімдікте ґткен брифингте облыс јкімі баспасґз ќызметініѕ басшысы Асќар Жалдинов мјлімдеді. Фархат ЈМІРЕ Мјліметтерге сїйенсек, Ертіс, Железин, Аќтоєай аудандарында 7 јкімшілік єимараттыѕ шатыры ќираєан. Сонымен ќатар, ќатты желдіѕ салдарынан Баянауыл ауданындаєы орталыќ аурухана ќазандыєыныѕ мўржасы ќисайєан. Качир жјне Ертіс аудандарында мјдениет їйініѕ тґбесі бўзылєан. Јсіресе, Павлодар ќаласы Максим Горький кґшесі, 102/2 мекен-жайындаєы кґп ќабатты тўрєын їйдіѕ тґбесіне кґп зиян келді. Аталмыш їй тґбесініѕ 800 шаршы метр аумаєы ќираєан. Ал бўзылєан барлыќ єимарат тґбелерініѕ жалпы аумаєы 5600 шаршы метрден асады. Сондай-аќ, кїшті желдіѕ салдарынан 7 ауданда электр ќуаты ґшіп ќалєан. Ќазір елді мекендерде электр ќуаты ќалпына келтірілді.

- Тґтенше жаєдайларєа байланысты жедел штаб ќўрылды. Оєан облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов басшылыќ етеді. Атап ґтерлігі, дауыл салдарынан ќаза тапќан , зиян шеккендер жоќ. Ќазір ќираєан єимараттардыѕ тґбелерін ќалпына келтіру жўмыстары жїріп жатыр, - деді Асќар Жалдинов. * * * Бўдан кейін облыстыќ дін істері басќармасыныѕ басшысы Ержан Раќымжанов облыстаєы діни ахуал туралы баяндады. Ержан Мэлсўлыныѕ айтуынша, 2012 жылєы ќайта тіркеуден кейін аймаќтаєы діни бірлестіктердіѕ саны едјуір ќысќарєан. Бїгінде ґѕірде 13

ќатар, ауылдыќ имамдарєа еѕбекаќы тґлеу маќсатында арнайы ќор ќўрылмаќ. Бїгінде ќорды тіркеу їшін ќўжаттар јділет департаментіне тапсырылєан. - Бўл - облыс јкімі Ќанат Бозымбаевтыѕ бастамасы. Ќорєа мемлекеттен бір тиын да аударылмайды. Имамдарєа еѕбекаќы тґлеу арќылы олардыѕ жўмысќа деген жауапкершілігін арттырамыз, - дейді басќарма басшысы. Ержан Мэлсўлы ґѕірдегі діни ахуалды тўраќты деп баєалады. Десе де, теріс пиєылды жат аєымдармен кїресу јсте тоќтамайтынын мјлімдеді.

ЌЎЙЫЛСЫН КҐШІЅ...

Ґндірісте ілгерілеу бар Павлодар облысы јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєановтыѕ айтуынша, ґѕірде Їдемелі индустриялдыќ-инновациялыќ даму (ЇИИД) мемлекеттік баєдарламасы іске асырылєан жылдар ішінде ґнеркјсіптік ґндіріс кґлемі 1 трлн. 330 млрд. теѕгені ќўрап, 2008 жылєы деѕгеймен салыстырєанда 121,6 пайызєа артќан. Оныѕ ішінде ґѕдеуші ґнеркјсіптегі ґндіріс кґлемі 2013 жылдыѕ ќорытындысы бойынша 956,8 млрд. теѕгеге немесе 2008 жылмен салыстырєанда 129,3 пайызєа жетті. Сонымен ќатар, бўл саладаєы еѕбек ґнімділігі 65 мыѕ долларєа дейін ґсіп, 144,1 пайызєа ўлєайєан. Сондай-аќ, глинозем, алюминий, мўнай ґнімдері, ќўбыр ґнімдері экспорты 22,6 пайызєа артќан. Тўтынушы елдер арасында Ресей, Украина, Ґзбекстан, Тјжікстан, Нидерланды, Италия, Финляндия, Латвия, Ќытай, Тїркияныѕ їлесі басым. Ќазіргі таѕда Павлодар облысында ЇИИД аясында 1 трлн. теѕгеден астам ќаржыєа 85 жоба ќолєа алынєан. Олар толыќ іске асырылєанда 10 мыѕєа тарта жаѕа жўмыс орны ашылмаќ.

Е.ЌЫЗДАРБЕК.

Ќандастарєа ќамќорлыќ Биыл аймаєымызєа Ґзбекстан, Моѕєолия жјне Ресей Федерациясынан 125 отбасы ќоныс аударады. ЌР Їкіметініѕ 2014 жылєы 20 наурыздаєы «Оралмандарды ќоныстандыру їшін ґѕірлерді айќындау туралы» №248 ќаулысына сјйкес, Павлодар облысы ќандастарымыз ќоныстандырылатын ґѕірдіѕ бірі болып айќындалды. - Ќандастарымызды ќоныстандыру, орналастыру жјне жаѕа ортаєа бейімдеу туралы кешенді шаралар жоспарын ќўру ќажет. Барлыќ ќала мен аудан јкімдері атамекенге оралатын азаматтарєа жаєдайлар жасауы тиіс. Оларєа ќолдау кґрсету – міндетіміз, - деді облыс јкімі Ќанат Бозымбаев.

Кеѕейтілген мјжілісте облыстыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасыныѕ «Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру жґніндегі кешенді іс-шаралар жоспары» бекітілді. Оєан сјйкес, Май ауданына 30, Екібастўз ќаласына 18, Железин, Качир аудандарына 12, Павлодар ќаласы, Аќтоєай, Ертіс, Павлодар аудандарына 10, Шарбаќты ауданына 4, Успен ауданына 3 отбасы ќоныстандырылады.

28.04.2014 ж.

№1 ШЕШІМ Павлодар облысы Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ ХХ сессиясын шаќыру туралы Павлодар облысы Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ ХХ сессиясы 2014 жылєы 30 сјуір кїні «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: бейбітшілік, руханият жјне келісім мјдениеті» кїн тјртібімен шаќырылсын. Облыс јкімі, Павлодар облысы Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ тґраєасы Ќ.БОЗЫМБАЕВ.

Павлодар облысы јкімініѕ баспасґз ќызметі.

Облыс орталыєында Жеѕіс кїні ќарсаѕында Ўлы Отан соєысы жылдары ќаза тапќан немесе із-тїзсіз жоєалєан павлодарлыќтар туралы жаѕа мјліметтер енгізілген «Боздаќтар» естелік кітабыныѕ кезекті томы таныстырылмаќ.


ЌЎМСАЄАТ

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

3

БИЛІК НАЗАРЫНА!

Этноаллея

неге кґріксіз? Мына суреттерге ќарап, ўнжырєаѕыз тїсетіні аныќ. Дјл осындай сўрыќсыз кґрініс Павлодар ќаласы Кутузов-Толстой кґшелері ќиылысында орын тепкен Этноаллеяныѕ бойынан кездеседі. Тентектер талќанын шыєарєан демалыс орнына ќарап, ішіѕіз ашиды. Баќылайтын ешкімніѕ табылмаєаны ма?

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ Этноаллея осыдан їш жылдай уаќыт бўрын облыс басшысыныѕ ќатысуымен салтанатты тїрде ашылєан. Мўнда ґѕіріміздегі тїрлі ўлт ґкілдерініѕ дїниетанымдарына сјйкес небір жјдігерлердіѕ бейнесі орнатылды. Славяндардыѕ матрешкасы, ќазаќтыѕ киіз їйі, ќыран, тырна ќўстар, шаєын ќўдыќ секілді кґпшіліктіѕ кґзін тартатын дїниелердіѕ тізілгеніне ќарап, кґзіѕ тоятын. Јрі, бўл орын осы маѕда серуендеген бала-шаєаєа тїрлі ўлттардыѕ танымтїсінігінен хабар беретін кішігірім музей тјрізді сезілетін. Біраќ, таяуда осы жерге жолымыз тїскен біз Этноаллеяныѕ бїгінгі кейпін

кґріп, тїѕіліп кеттік. Себебі... Жоєарыда аталєан ќўндылыќтардыѕ біразын орнынан таппай ќалдыќ. Аєаштан, темірден жасалєан жјдігерлер бўзаќылардыѕ ермегіне айналып, бїлініп, орындарынан ќўлатылєан. Жарыќшамдар орнатылєан баєандардыѕ бірі ќисайып ќалса, таєы біреуі мїлдем ўзынынан сўлап жатыр. Суреттегі кґріністер саналы адамєа ой салары аныќ. Ќаланыѕ ќаќ ортасынан орын тепкен аллея мўндай кїйге ќалай ўшырады? Ќаланыѕ коммуналдыќ шаруашылыќќа жауапты ќызметкерлері ќайда ќарап отыр? Ќыруар ќаржыєа, бастысы, їлкен еѕбекпен орнатылєан жјдігерлерді жґн-жосыќсыз бїлдірген телі-тентектер тјртіп саќшыларыныѕ назарынан неге тыс ќалєан? Рас, бўл жерде кінјніѕ бір ўшы

тўрєындарда, демалушыларда. Орнатылєан мїсіндердіѕ басына шыєып, аяєымен тепкілеп жатќанын кґрсе де, содыр баласына «тјйт!» демес ата-аналар кґп. Ќоєамдыќ орындарда ґзін-ґзі ўстау мјдениетін

ЌОЄАМДЫЌ ЌАБЫЛДАУ

МЈСЕЛЕЛЕР ЌАРАУСЫЗ ЌАЛМАЙДЫ «Нўр Отан» партиясыныѕ облыстыќ филиалында ЌР Бјсекелестікті ќорєау агенттігініѕ тґраєасы Єалым Оразбаќов заѕды тўлєалар мен азаматтарды ќабылдап, олардыѕ арыз-шаєымдарына назар аударды.

Тілеуберді САХАБА Ќоєамдыќ ќабылдауєа алєаш болып келушініѕ бірі – облыстыќ тўтынушылар ќўќыќтарын ќорєау ўйымыныѕ тґраєасы Анатолий Соловончук. Оныѕ айтуынша,

кјсіпкерлердіѕ арасында ґздерініѕ ќўќыќтары мен негізгі міндеттерін орындамайтындар кґп. Осындай олќылыќтыѕ салдарынан ќарапайым тўтынушылар зардап шегіп жатады. Агенттік тґраєасы Єалым Ізбасарўлы тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын бўзєан кјсіпкерлерді јкімшілік жазаєа тарту арќылы тјртіпке келтіру керектігін айтты.

Монополистер тарапынан орын алатын таєы бірќатар заѕсыздыќтарды жіпке тізген ќўќыќ ќорєаушы Юрий Стархов тўрєын їйкоммуналдыќ ќызмет саласындаєы заѕнамалардыѕ орындалуында жјне электр энергиясын їнемдеу мен оны ќолдану тјртіптерініѕ арасында ќарама-ќайшылыќтардыѕ барын айтты. Агенттік басшысы барлыќ мјселелер назарда болатынын жјне «Нўр Отан» партиясыныѕ жергілікті филиалымен бірлесе жўмыс жасап, ретке келтіретініне ујде берді.

МЕЗГІЛ МЈСЕЛЕСІ

ҐРТ ҐРШІП ТЎР Їстіміздегі жылдыѕ алєашќы тоќсанында ґѕірімізде 204 ґрт оќиєасы тіркелген. Ал былтырєы жылы аныќталєан тґтенше жаєдайлар саны - 174. Бўл туралы Павлодар облыстыќ тґтенше жаєдайлар департаментінде ґткен баспасґз мјслихатында мјлім болды. Ґрт сґндіру ќызметкерлерініѕ мјліметінше, материалдыќ-техникалыќ базаєа ћјм мамандардыѕ жўмысына айтар сын жоќ. Аймаєымыздаєы ґрт сґндіру бекеттерініѕ саны да жыл сайын артуда. Біраќ, ґрт оќиєалары жиілеп кеткен. Мамандардыѕ хабарлауынша, ќызыл жалыннан келтірілген материалдыќ зиян кґлемі шамамен 30 миллион теѕгеден астам соманы ќўрады. Тґтенше жаєдайлар департаменті тергеу бґлімініѕ бастыєы Талєат Ыбыраевтыѕ айтуынша, ґрттіѕ шыєуына тўрєындардыѕ ќауіпсіздікке деген немќўрайлы ќарым-ќатынасы, ќарапайым ережелерді саќтамауы себеп болуда. Тіпті, ґзгелердіѕ мїлкін ќасаќана ґртеу оќиєалары да кездеседі.

Департамент мамандары келтірген мјліметтерге сїйенсек, їстіміздегі жылдыѕ алєашќы тоќсанында тўрєындардыѕ тиісті ережелерді саќтамауы салдарынан 66 оќыс оќиєа тіркелген. Сонымен ќатар, далалыќ жјне орманды жерлердегі ґрттер толастамауда. Їстіміздегі жылдыѕ наурыз-сјуір айларында 44 ґрт оќиєасы орын алєан, нјтижесінде 1300 гектар алќап жанып кетті. Облыс орталыєына ќарасты саяжай кооперативтеріне ќарасты нысандарда ґрт ќауіпсіздігініѕ жаєдайы мјз емес. Наќтыраќ айтсаќ, «Яблонька», «Металлург», «Здоровье», «Энтузиаст»

саяжайларында 30-єа жуыќ тґтенше жаєдай тіркелген. Былтыр аймаќтыѕ ґрт сґндіру ќызметі ќызыл жалынныѕ туындау себебін аныќтайтын «Колион-1В» атты заманауи ќўралєа ќол жеткізіпті. Мўндай ќўрал облыста біреу-аќ. Ґрт ќауіпсіздігін саќтау, тґтенше жаєдайлардыѕ алдын алу маќсатында ґѕірде арнайы бекеттер ашылуда. Мјселен, ґткен жылы осындай 5 нысан жўмысын бастаса, ќазіргі таѕда жаѕадан 6 бекет ќўру жоспарлануда. Бўл пилоттыќ жоба 2015 жылы толыќ жїзеге асырылады деп жоспарлануда.

Аќмарал ЈДІЛБЕК.

сіѕіруді јлі де міндет деп білмейтіндер жетеді. Осындай немќўрайлылыќтыѕ нјтижесінде бір кезде ќыруар ќаржыєа салынєан Этноаллеяныѕ жїдеу кїйге тїскеніне біраз болєан. Сенбілік ґткізілгенде, кґріктендіру шарасы бўл жерде жїргізілмегенге ўќсайды. Этноаллеяны ќалпына келтіру, оны кїтіп ўстау – біздіѕ ўлттар мјдениетіне деген оѕ кґзќарасымызды білдіртсе керек. Олай болса, ќўндылыќтарєа ќарайласуды Павлодар ќаласыныѕ

јкімі Болат Баќауов мырза ќаперіне алар деген ойдамыз. Суреттерді тїсірген - автор.

ЎБТ-2014

Ќанша тїлек

тест тапсырады? 25 сјуір кїні 11-сынып оќушыларынан Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге ќатысуєа ґтініш ќабылдау аяќталды. Апта соѕында тїлектердіѕ наќты ќанша пайызы сынаќќа ќатысатыны белгілі болады. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Бїгінде алдын ала тестілеу ќорытындысы бойынша мектеп бітірушілердіѕ орташа ўпайы – 75,25 балл. Ґткен жылєы сынаќ ќорытындысы бойынша, облыс оќушыларыныѕ орташа кґрсеткіші 76 ўпайды ќўраєан болатын. Биыл Качир, Железин аудандарыныѕ шјкірттері алдын ала тестілеуде жаќсы нјтиже кґрсетуде. Біраќ бўл ќандай да бір болжамдар жасауєа негіз бола алмайды. ЎБТ нјтижесініѕ кїрт ґзгеруі єажап емес. Ґткен жылы 183 тїлек «Алтын белгіден» їміткер болып, олардыѕ 78-і сенімді аќтаєан еді. Биыл 165 оќушы «Алтын белгі» иегері атанудан дјмелі. Олардыѕ 120-ы -

ќала мектептерініѕ, 45-і – ауылдыќ аймаќ тїлектері. 11 жыл бойы «бестік» баєаєа єана оќыєан оќушылар сынаќтан сїрінбейтініне сенім мол.

БІЛІМ

Кім жїйрік? Назарбаев зияткерлік мектебінде биология пјні апталыєы аясында бірќатар сайыс ўйымдастырылды. Оќушылар тїрлі заттан жанжануарлардыѕ бейнесін жасап, аѕќўстар туралы фильмдер тїсіріп, ой жарыстырды. Јсіресе, «Кіл жїйрікте кім жїйрік?» білім сайысы оќушылар тарапынан жоєары ќызыєушылыќќа ие болды. 16 ќатысушы алты кезеѕде баќ сынады. Шјкірттер їш тілде берілген тапсырмаларды орындап, биологиялыќ есептердіѕ шешімін тапты. - Оќу жылынан бастап шјкірттеріміз бірќатар жетістікке

жетті. «Болашаќќа ќадам» халыќаралыќ конференциясы, республикалыќ интернет олимпиада жјне таєы басќа сайыстарда жїлдегер атанды. Бїгінгі жарыс шјкірттердіѕ білімін шыѕдай тїскеніне сенім мол, - деді биология пјнініѕ ўстазы Салтанат Баекина. Жарыс ќорытындысы бойынша Маќсат Еслям бас жїлдеге лайыќ деп танылды. Серік Јубјкіров бірінші орын, Мадияр Ќайрат екінші орын иегері атанды. Ал Сјния Єаббасова їшінші орынды ќанаєат тўтты.

Ќ.ТІЛЕКТЕСЌЫЗЫ.

Павлодар облысында Їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму мемлекеттік баєдарламасы іске асырылєан жылдар ішінде ґнеркјсіптік ґндіріс кґлемі 121,6%-єа артты.


4

ЌОЄАМ

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ТАЛБЕСІК

ЌАЙЫЅДЫ ҐЅІРДІЅ ЌУАТЫ АРТЫП... Железин ауданы - Павлодар облысындаєы баќуатты ћјм берекелі ґѕірлердіѕ бірі. Аудан облыстыѕ солтїстігіне орналасќан. Ол Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстарымен шектеседі. Ауданныѕ жалпы аумаєы 767 мыѕ гектар жерді алып жатыр. Оныѕ 336 мыѕ 500 гектарына ауылшаруашылыќ ґнімдері егіледі. Ауданєа ќарасты 12 ауылдыќ округте 40 елді мекен бар. Онда 17 мыѕєа жуыќ халыќ тўрады. Ауыл шаруашылыєы саласы жаќсы дамыєан. Тґрт тїлік мал асырайды. Осыныѕ арќасында ауданныѕ јлеуметтік-экономикалыќ ахуалы жыл сайын жаќсарып келеді. Тўрєындардыѕ тўрмысы да кґѕіл кґншітерліктей. Ауыл шаруашылыєы саласында еѕбек ґнімділігі артып, ґндіріске жаѕа технологияларды енгізу ісі мыќтап ќолєа алынєан. Шаруалар егістік кґлемін жыл сайын арттырып келеді. Мјселен, былтыр 142 мыѕ гектер жерге дјнді даќылдар егілген. Бўл кґрсеткіштіѕ биыл да артары даусыз. Деректерге сїйенсек, 2008 жылы бўл кґрсеткіш небары 95 мыѕ гектарды ќўраєан екен. Соѕєы он жылда кґкґніс ґсіру оѕ жолєа ќойылды. 2013 жылы шаруалар жаѕа технологияларды пайдалана отырып 73 мыѕ гектар жерге кґкґністіѕ бірнеше тїрін екті. Таєы бір атап ґтерлігі, егістіктерге жылжымалы суару ќўрылєылары орнатылєан. Бўл ретте, «Пахарь», «Алтынды-ПВ», «Дан-Ќўс», «Самрўќ» кјсіпорындарыныѕ атќарєан жўмыстарына кґѕіл толады. Мјселен, «Пахарь» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік баєдарламаларєа ќатыса отырып, егіс алќаптарын суаруєа кґп кґѕіл бґлуде. Серіктестік былтыр Пятырыжск ауылыныѕ маѕындаєы 8200 гектар жерді суландыру їшін мемлекеттік їдемелі индустриалды-инновациялыќ даму баєдарламасы бойынша 4 миллиард 200 миллион теѕгеніѕ инвестициялыќ ќаржысын игерді. Ал «Бизнестіѕ жол картасы - 2020» баєдарламасы бойынша «Алтынды-ПВ» серіктестігі Басмашн ауылыныѕ 1700 гектар жерін суландыруєа 2,3 миллиард теѕге инвистиция салды. Жоєарыда келтірілген мысалдардан ауданда инвистиция тарту жўмысы ойдаєыдай жїргізіліп жатќанын аѕєаруєа болады. Соѕєы жылдары шаєын жјне орта бизнес нысандарыныѕ ґнім ґндіру кґлемініѕ ўлєайєаны байќалады. Сонымен ќатар, кјсіппен айналысып отырєандар жыл сайын мал басыныѕ ґсуіне де кґѕіл бґлуде. Ірі ќара мал, жылќы, ќой

Јркімге ґзініѕ кіндік ќаны тамєан туєан жері, ґсіп-ґнген ауылы ыстыќ. Туєан жерін сїймейтін адам кемде-кем бўл дїниеде. Туып-ґскен ґлкеѕді ойєа алєан сайын жїрегіѕ шымырлап, ерекше бір сезімге бґленесіѕ. Јркім ґз ауылын жїрген-тўрєан жерінде маќтайды, мадаќтайды. Бўл ґмірдіѕ заѕдылыєы шыєар, сірј. Мен бїгін туєан жерім – Железин ауданыныѕ тыныстіршілігі туралы јѕгімелеуді жґн кґрдім.

Ауданда ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґѕдейтін, шўжыќ дайындайтын цехтар мен наубайханалар, май ґѕдейтін зауыттар жўмыс істейді. Железин бойынша шикізатты ґѕдейтін кјсіпорындардыѕ саны – 33. Мўнда тері мен былєары ґѕдеп, одан киім тігетін «Шайдуллин» жеке кјсіпкерлігі бар. Олардыѕ тері мен былєарыдан жасалєан тондары, кїртешелері республика аумаєын айтпаєанныѕ ґзінде, кґршілес Ресейге де сатылады. Сондай-аќ, «Шандер» жеке кјсіпкерлігініѕ дјмді шўжыќтары мен «Егер» кјсіпорныныѕ сапалы ќараќўмыєына да сўраныс кґп. Ауызсу баєдарламасы бойынша да біраз жўмыстыѕ атќарылєанын кґрдік. Соѕєы 10 жыл ішінде Веселая роща, Еѕбекші, Лесной, Захаровка, Железинка, Озерное, Жаѕа жўлдыз, Алакґл жјне Михайловка елді мекендерініѕ су ќўбырлары жґндеуден ґтті. 50 ќўдыќ, 2 кешенді

басыныѕ артып келе жатќанын айрыќша атап ґтуіміз керек. 2012 жылмен салыстырєанда ірі ќара мал - 3 пайызєа, жылќы – 2,4, ќой мен ешкі - 4,3, шошќа – 3,6, ќўс 3,7 пайызєа ґскен. Бўдан бґлек, ауданда асыл тўќымды мал ґсірумен айналысатын алты шаруашылыќ бар. Атап айтсаќ, «Баќауов», «Век-ПВ», Раќышев», «Їміт» шаруа ќожалыќтары асыл тўќымды ірі ќара мал ґсірсе, «Пшеничников» шаруа ќожалыєы аќ тїсті ірі шошќа, ал «Бовщик» шаруа ќожалыєы гиссар ќой тўќымын кґбейтуді ќолєа алєан. Мемлекеттік «Сыбаєа» баєдарламасы бойынша да жўмыстар жїргізілуде.

блок модуль, јр їйге ќўбыр арќылы ауызсу жеткізетін 104 шаќырымдыќ 14 ќондырєы жўмыс істейді. «Ќолжетімді баспана - 2020» баєдарламасы бойынша 2012 жылы 16 пјтерлік тўрєын їй салынып, кезекте тўрєан еѕбек ардагерлері мен јлеуметтік тўрмысы тґмен жјне жас отбасыларєа берілді. Соѕєы екі жыл ішінде ауданда 20 їй, 38 пјтер салынєан. Ал былтыр 68 миллион теѕгеге жас мамандар їшін арнайы жатаќхана бой кґтеріп, пайдалануєа берілді. Ауданныѕ барлыќ елді мекендерінде телефон байланысы жўмыс істейді. Интернет

ТЎСАУКЕСЕР

«Єайып єўмыр» Бейсенбі кїні облыс орталыєындаєы «Достыќ» концерт залында ґѕіріміздегі ќалам тартып жїрген жастардыѕ бірі, Бўќар жырау атындаєы ґнер жјне јдебиет музейініѕ єылыми ќызметкері Ербол Ќайыровтыѕ «Єайып єўмыр» атты шыєармалар жинаєыныѕ тўсаукесері болып ґтті.

Ш

араєа халыќаралыќ «Франц Кавка» сыйлыєыныѕ лауреаты, аќын Шґмішбай Сариев ќатысып, автордыѕ шыєармашылыєына сјт-сапар тіледі. Бўл – Ербол Мјтіўлыныѕ тырнаќалды туындысы. Кітап «Сытина» баспаханасынан ґткен жылы жарыќќа шыќќан. Редакторы – Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, белгілі ќаламгер Аќын Алаќанўлы. Жинаќтыѕ жїгін кґтеріп тўрєан шыєармалардыѕ бірі - «Ґмір ґзен» повесі. Онда ашаршылыќ заманда ќазаќтыѕ басына тґнген ќауіп пен ауылдаєы аєайынныѕ сол тўстаєы тыныс-тіршілігі суреттелген. Сондайаќ, кейінгі буынды ќайырымдылыќ пен мейірімділікке жјне ўлтжандылыќќа їндейтін

бірќатар јѕгімелері де басылєан. Туындыныѕ тўсаукесер рјсімін аќын Шґмішбай Сариев пен жазушы Аќын Алаќанўлы жасап, ґздерініѕ аєалыќ лебіздерін білдірді. - Мен Павлодар ґѕіріне ґзім студент болып жїрген кезімде ќўрылыс салу жўмыстарына ќатысу їшін бір-аќ рет келгенмін. Одан кейін атбасын бўрып отырєаным осы. Павлодарлыќ јдебиетсїйер ќауымныѕ ќолына тиіп отырєан бўл туындыныѕ ґз оќырмандарын табарына сенімдімін. Ербол бауырымыздыѕ «Єайып єўмырын» ќазаќ јдебиетініѕ проза жанрына ќосќан їлесі деп білемін, - деді Шґмішбай Наєашыбайўлы.

Т.МАРХАБА.

V сайланєан Баянауыл аудандыќ мјслихатыныѕ депутаттары мен сайлаушыларыныѕ ЕСІНЕ! 2014 жылєы 30 сјуірде саєат 11.00–де (Баянауыл ауылы, Ќ.Сјтбаев кґшесі, 49 їй, аудандыќ мјслихаттыѕ мјжіліс залы) V сайланєан Баянауыл аудандыќ мјслихатыныѕ кезектен тыс XXXІІ сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына мынадай мјселе ќарастыру ўсынылады: 1. Баянауыл аудандыќ мјслихатыныѕ (V сайланєан кезектен тыс ХХVІІ сессия) 2013 жылєы 25 желтоќсандаєы №137/27 «Баянауыл ауданыныѕ 2014-2016 жылдарєа арналєан бюджеті туралы» шешіміне ґзгерістер енгізу туралы жјне басќа да мјселелер.

Баянауыл аудандыќ мјслихаттыѕ хатшысы.

жїйесі де іске ќосылєан. Бїгінгі таѕда спутниктік жїйе арќылы сандыќ теледидарларды іске ќосу жўмыстары жїргізілуде. Ќазірдіѕ ґзінде ауданныѕ барлыќ ауылдары «Ќазаќстан» ўлттыќ арнасын кґруге мїмкіндік алды. Ал білім саласында атќарар жўмыс кґп. Бўл ретте, барлыќ мјселе ќаржыєа келіп тіреледі јрі ереѕ еѕбек те ќажет-аќ. Бїгінде ауданда 34 мектеп жўмыс істейді. 8 мектепте сабаќ ќазаќ тілінде, 12 мектепте орыс тілінде, 16 мектепте ќос тілде жїргізіледі. Жылданжылєа мектептерде білім мен тјрбие жўмыстарыныѕ сапасы артуда. 2013 жылы бірыѕєай ўлттыќ тестілеудіѕ ќорытындысы бойынша ауданныѕ кґрсеткіші - 70,98 ўпайды ќўрады. Біздіѕ аудан тґрт жыл бойы ќатарынан тестілеу ќорытындысы бойынша облыс кґлемінде їздіктер сапынан кґрінуде. Былтыр бір оќушы «Алтын белгіге» ие болды. Мўнда мектеп жасына дейінгі балалардыѕ барлыєы балабаќшамен жјне шаєын орталыќтармен толыќтай ќамтылєан. Ауданда 3 їлкен балабаќша, 29 шаєын орталыќ жўмыс істейді. Железин - тамаша ґнерімен танылєан ґѕір. Ауданныѕ мјдени ґміріне јр ўлттыѕ ґкілдері айрыќша їлес ќосуда. Славян, татар-башќўрт, неміс жјне беларусь, грек этно-мјдени бірлестіктерініѕ ќатысуымен аудандаєы барлыќ мјдени шаралар мазмўнды да ќызыќты ґтуде. Былтыр ауданда Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ филиалы ќўрылды. Ассамблея халыќтар арасындаєы тўраќтылыќты одан јрі ныєайта тїсуде. Железин ауданыныѕ таєы бір ерекшелігі, кґршілес Ресей Федерациясыныѕ Черлак жјне Купино аудандарымен тыєыз байланыс орнатуында. Бўл ертеден ќалыптасќан игі дјстїр. Шекаралас аймаќ экономикалыќ байланыс жасап ќана ќоймай, мјдениет, спорт саласында да ґзара ынтымаќтастыќќа ќол жеткізген. Мўндай байланыс білім саласында да ќалыптасќанын атап ґткен абзал. Осыдан біршама уаќыт бўрын облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетінде аудан орталыєындаєы мешітке асхана керек деп мјселе кґтерген едім. Ауданныѕ кјсіпкерлері, ел азаматтары бўл ўсынысты аяќасты ќалдырмайды деп сенемін. Себебі, бўл ґзімізге, келешек ўрпаќќа ќажет. Міне, Железин ауданыныѕ бїгінгі тўрмыстіршілігі осындай. Ауданымныѕ жыл сайын алєа жылжып, ґркендегенін кґргенде ќатты ќуанамын. Тјуелсіздіктіѕ алєашќы жылдарында шаѕыраєы шайќала жаздаєан ауылдар бїгінде ќайтадан бой тїзеп, еѕсесін тіктеді. Мўныѕ барлыєы аудан халќыныѕ ерен еѕбегімен келгені аќиќат.

Єалия БАЛТАБАЙ, Железин ауданыныѕ Ќўрметті азаматы, Ќазаќстанныѕ Ќўрметті журналисі.

ШЈКЕН АЙМАНОВТЫЅ ТУЄАНЫНА – 100 ЖЫЛ

Жаућар дїниелер жїректі таєы бір шымырлатты Естай атындаєы мјдениет сарайында КСРО Халыќ јртісі, КСРО жјне ЌазКСР Мемлекеттік сыйлыќтарыныѕ лауреаты, кинорежиссер, жерлесіміз Шјкен Аймановтыѕ туєанына 100 жыл толуына орай киноконцерт ґтті. Кґзі ќараќты оќырман сјуірдіѕ 21-25 кїндері аралыєында Павлодар ќаласында Шјкен Айманов киноларыныѕ апталыєы ґткенінен хабардар. Облыс орталыєындаєы Шјкен Айманов атындаєы кинотеатрда ґнер саѕлаєыныѕ мўрындыќ болуымен тїсірілген шыєармалар, бїгінгі ќазаќ кинематографиясыныѕ алтын ќорындаєы туындылар - «Таќиялы періште», «Жамбыл», «Атамекен», «Біздіѕ сїйікті дјрігер», «Атаманныѕ аќыры» фильмдері тегін кґрсетілді. Павлодар облысыныѕ јкімдігі жјне «Ќазаќфильм» АЌ бірлесіп ўйымдастырєан шараларєа аталмыш киностудияныѕ бас редакторы Дидар Амантай, «Таќиялы періште» фильмінде басты рґлді сомдаєан артист Јлімєазы Райымбеков, театр жјне кино майталмандары, ЌР еѕбек сіѕірген артистері Мерует Ґтекешова мен Ќўман Тастанбеков ќатысты. Апталыќтыѕ жабылу салтанатында павлодарлыќ кґрермен атаќты јртістермен жїздесу мїмкіндігіне ие болды. «Ќазаќфильм» АЌ-ныѕ бас редакторы Дидар Амантай алдаєы уаќытта Шјкен Аймановтыѕ ґмірі мен шыєармашылыєын арќау еткен деректі фильм тїсірілетінін мјлімдеп, жўртшылыќты ќуантты. Киноконцерт барысында кґрермендердіѕ жадында жатталып ќалєан Ш.Айманов тїсірген фильмдерде шырќалатын јндер таєы бір мјрте

јуеледі. Шјкен атамыздыѕ жолын ќуєан жас артистер Јнуар Нўрпейісов, Берік Айтжанов, Арыстан Мырзагереев жјне ўрпаєы Дина Айманова ґнер кґрсетіп, жиналєан ќауымды бір серпілтті. Дидар АМАНТАЙ, «Ќазаќфильм» АЌ-ныѕ бас редакторы: - Киелі Баянауыл ґлкесініѕ тумасы, ќазаќ киносыныѕ атасы атанєан Шјкен Айманов онєа жуыќ кино тїсіріп, бўл саланыѕ ґсіпґнуіне сїбелі їлес ќосты. Ол – отандыќ ґнер саласындаєы ќайталанбас ќўбылыс, феномен. Бўйыртса, алдаєы уаќытта ќазаќ киносыныѕ майталманы туралы тїсірілген деректі фильм кґрерменге жол тартпаќ. Біз Шјкен атамыздыѕ жолын ќуып, жасампаз істерін жалєастыруды маќсат етеміз.

Аќмарал ЈДІЛБЕК. Суретті тїсірген – Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

«Їлкен жетілік» елдері (G7) Ресейге ќатысты жаѕа санкцияларды жеделдетіп енгізу бойынша келісті. Бўл жаєдай «келер айда Украинада болатын сайлауды бейбіт жаєдайда ґткізу» маќсатынан туындап отыр.


Жобаны їйлестіруші Мўрат АЯЄАНОВ Тел. 8(7182) 61-80-19.

Мўндай да болады

Yéäå îòûðûï Yéðåí

ама танымал тўлєалардыѕ Бїгінде јлемде арнайы мїдделі топтар ќанш арты тїрлі дау-дамайєа ѕ мўны телефонмен сґйлескенін тыѕдап, кейін боларсыз. Тіпті, былтыр АЌШайналып жатќанын естіп-біліп жїрген Ангела Меркельдіѕ телефонын лері канц ыѕ ниян ерма Г тыѕ арнайы ќызметі талды Дегенмен, тек ќана арнайы 2002 жылдан бері тыѕдап келгені аныќ ат сіздіѕ телефоныѕызды тыѕ ќызмет ґкілдері емес, кез келген азам телефонды ўялы байланыс ќазір нде, келге п Сайы ы. тыѕдай алад дауєа мїмкіндіктері бар. Ґз тыѕ ыѕ дард адам операторынан басќа да п отыратын «тыѕшы аѕды ы бјсекелесіѕізді, не жўбайыѕызд ыра аласыз. Бўл программаны ќонд а ѕызє фоны теле ўялы » ларды программа аналар да ќолданады. баласын їнемі баќылауда ўстайтын атап «Тыѕшылар» телефондаєы јѕгімені жазы і тиіст тап, аныќ да ды алар алады, хабарлам сондаймекен-жайєа жіберіп отырады. Ол, жерде аќ, сґйлесіп жатќан адамныѕ ќай ре кґші ді рлер нґмі тті ќаже тап, екендігін аныќ нда алады. Тіпті, сґйлесушіѕіздіѕ жан-жаєы і бар. не болып жатќанын да есту мїмкіндіг ўялы ѕ сізді р еуле ебір јлд кін Мїм болар? телефоныѕызды тыѕдап жїрген пты Мўны тексеріп кґруге болады. Ќалы ін екен программа јдетте кґрінбейді, оныѕ бар ыѕ» білу ґте ќиын. Јйтсе де, «тыѕшын белгілер ќондырылєандыєын кґрсететін наќты бар: ды. 1. Телефонныѕ ќуаты тез таусыла тўруы п ќызы і їнем ры улято аккум Телефонныѕ да жаќсы белгі емес. ыс 2. Тел ефо н бап таул ары дўр кезде ірген п-ґш ќосы ы фонд Теле . ейді істем

Та

єа ўзаќ кідіріп, баптауларды ашып-жабу ќиын р мала рам прог я ќўпи а, болс тын соєа бар. орнатылєан деп айтуєа толыќ негіз да 3. Телефонмен сґйлесу барысын рлі бґгде дыбыстар естілуі мїмкін. Јртї ыѕ дард адам н бґте тіпті шу, , стар дыбы . емес п єажа уі естіл дауыстары да й 4. Жаѕєырыќ. Телефонды ќолданба ан тўрс аѕы з да, жан ынд а тўрє арып аудиоколонкалар жаѕєырыќ шыє а» жатады. Бўл кезде «тыѕшы программ н арме сіздіѕ келісіміѕізсіз ґзге телефонд єажап ы жату беріп ер метт мјлі », лесіп «сґй емес. ѕ Жоєарыда айтылєан пункттер сізді ен ќалтафоныѕызєа тјн болса, бірд е егін тел ефо н мам аны ныѕ кґм ыќ жїгінгеніѕіз абзал. «Саќтыќта ќорл жоќ» деген наќылды ўмытпаѕыз!

Реестр. Компьютерге їздіксіз жаѕа баєдарламалар орнатып, ґшіре беру дўрыс емес. Јлдебір баєдарламаны жою – оны мїлдем ќўртып жіберу дегенде ќате тїсінік. Ол бјрібір ќўралдыѕ реестрінде саќталып ќалады. Реестр – јрбір компьютер баєдарламасыныѕ баптауларын есте саќтап тўратын аќпараттар базасы. Мысал їшін, сіз фотосуреттерді Point баєдарламасымен єана ашатын болсаѕыз, реестр соны есіѕде саќтап ќалады. Јрі кез келген суретті басќанда ол аталмыш баєдарлама арќылы ашылады. Аталєан база уаќыт ґте келе їлкейіп, компьютер жадысыныѕ біраз бґлігін иеленуі мїмкін. Жойылєан баєдарламалардыѕ «ізі» де сол жерде ќалып ќояды. Бўл жаєдай компьютер жўмысыныѕ баяулауына алып келеді. Сондыќтан белгілі бір уаќыт сайын (мјселен, айына бір рет) «Ccleaner» баєдарламасын пайдаланып, артыќ ќоќыстан арылыѕыз. Бўл баєдарламамен жўмыс істеу аса ќиын емес. Оны енгізіп, «реестр» белгісін таѕдап, барлыєына ќанат белгісін ќойып шыєыѕыз. Осы јрекеттерді орындап болєан соѕ, «проблеманы іздеу» батырмасын басыѕыз. Артынша «жґнге келтіруді» таѕдасаѕыз, баєдарлама ґз жўмысын сјтті орындап шыєады. Автоматты тїрде іске ќосу (автозапуск). Јдетте компьютердегі жедел жадыда ґздігінен ќосылатын баєдарламалар кґп орын алып тўрады. Мысалы – uTorrent баєдарламасы. Ол їшін «пуск» - «орындау» дегенге кіріп, msconfig сґзін жазып, пайда болєан терезеден «автоматты тїрде жїктеуді» (автозагрузка) таѕдаѕыз. Бўл жерден ќажетсіз баєдарламалардан ќанат белгілерін алып тастаѕыз. Одан кейін «ќолдану» - «ок» - «ќайта жїктеу» (перезагрузка) дегенді басыѕыз. Компьютер ґшіп, ќайта ќосылєан соѕ ќўрылєыныѕ жылдамдыєы артќанын

байќайсыз. Осылайша, процессор мен жедел жадыєа тїсетін кїшті азайтасыз. Ќатты дискідегі файлдарды тўраќты саќтау. Компьютерде јдетте бірнеше локальді ќатќыл дискілер болады. Олар «С», «Д», «Е», т.б. јріптермен тізбектеліп кете береді. Жўмыс їстеліндегі жјне компьютердегі барлыќ операциялыќ жїйе мен баєдарламалар, файлдар «С» дискісінде саќталады. Кенеттен ќўрылєыѕыз істен шыєып, оныѕ операциялыќ жїйесін ќайта орнату ќажет болєанда аталєан дискідегі мјліметтердіѕ барлыєы толыєымен жойылып кетеді. Сондыќтан ќажетті файлдарыѕызды, кїнделікті тыѕдап жїрген јуендеріѕіз бен сурет, басќа да дїниелеріѕізді «Д», «Е» дискілеріѕде орналастырєан абзал. Ќандай жаєдай болмасын, бўл бґлімдегі мјліметтер толыєымен саќталып тўрады. Вирустар. Кез келген компьютер, ноутбук, планшет, смартфонда вирусќа ќарсы баєдарламалар болуы міндетті. Мўндай ќорєаныш болмаса, жеке мјліметтеріѕізге ќауіп тґніп, вирустар материалдыќ шыєынєа јкеп соќтыруы да єажап емес. Естеріѕізде болсын, вируссыз компьютер болмайды. Ол кез келген баєдарламаныѕ немесе папканыѕ ішінде елеусіз ќалыпта кґшіріледі. Біраќ олардыѕ 1 пайызы ќауіпсіз келеді. Єаламторда ўзаќ отыратындар мен одан кґп аќпарат жїктейтіндер їшін антивирус баєдарламалары аса маѕызды. Кез келген веб-параќ пен алынєан файл арнаулы баєдарламаныѕ сїзгісінен ґтуге тиіс. Ондай болмаєан жаєдайда олардан келетін шыєын шаш етектен. Сондыќтан компьютер ќосќан мезетте алдымен антивирусыѕыздыѕ «ўйыќтап ќалмай», белсенді жўмыс істеп тўрєанына назар аударыѕыз.

Аќылды тўты нушы

ѕќаларлыќ

Ўялы телефон 30 секундта ќуат алады 2016 жылы смартфондар баржоєы 30 секундтыѕ ішінде ќуатталатын болады. Израильдік StoreDot компаниясыныѕ єалымдары осылай деп сендіріп отыр. Жуыќта аталєан елдіѕ мамандары ўялы телефонды жылдам ќуаттайтын ќўрылєыныѕ їлгісін де таныстырды. Телефонды ќуаттау їшін јдетте 2-3 саєат уаќыт жўмсалатыны белгілі. Ал жаѕа ќўрылєы енді ќалтафоныѕызды кґзі ашып-жўмєанша ќоректендіріп їлгереді. Оныѕ баєасы ќарапайым ќуаттауышќа ќараєанда екі есе ќымбат болуы мїмкін.

Адастырмайтын аяќ киім Электронды гаджеттердіѕ ќатары «аќылды» аяќ киіммен толыќты. Ендігі жерде їлкен ќалаєа бару їшін карта алып жїрудіѕ ќажеті жоќ. Адасып кетемін деп уайымдамасаѕыз да болады. Себебі, «аќылды» аяќ киім сіздіѕ ќандай баєытта келе жатќаныѕызды аныќтап бере алады. Блютуз сигналы арќылы смартфонєа жалєанєан арнайы картасы бар ќўрылєы ґз иесіне дер кезінде аќпарат беріп отырады. Ол тіпті, иесіне ќай жерден бўрылу керектігін јлсіз діріл арќылы ескерте де алатын кґрінеді. «Lechal» деп аталатын жаѕа аяќ киімніѕ баєасы кем дегенде 160 доллар тўратын болады. Оны їш кїн сайын ќуаттап отыру ќажет екен.

Со нд ыќ та н те ле дидар таѕдаєанда LEDнўсќасына тоќталєаныѕ Теледидарлардыѕ тїр ыз абзал. орай олардыѕ ґзіѕіз і кґп болуына ге ќолайлысыѕ таѕдап алу да ќиын. Со Бў єа н ќо са нды теледидардыѕ кґлем , кеѕестерге назар ауд ќтан тґмендегі іне ар ып , «темір абай болыѕыз. Мысал жј ші кті » са ты п ал ы, ар да ес іѕі зд е асї ўстаєайсыз. й мен жатын бґлмеге 26-32 дюмдік экранд Бїгінгі таѕда теледидар ар негізгі тґрт жарап жатыр. Ал їлк технология бойынша жа ен салады. Олар – бґлмеге 40-46 дюмд CRT (кинескопты, еск іде ќўрылєыларды ќойсаѕ ік ќўрылєылар), сўйыќ кри н келе жатќан ыз сталды, LED жјне болады. 1 дюм = 2,54 плазмалы теледидарлар см. . Аныќтыќтыѕ (четко баєасы арзан, сапасы Алєашќысыныѕ сть да жоєары стандарты – 108 ) біраќ салмаєы ауыр, экр жаман емес, 0p, аны ны ѕ рўќ сат экранныѕ рўќсат ґлш мґлшері тґмен јрі фу ем нкциял 1920х1080 нїкте болєан і Егер дїкенде «LCD экр ары аз. жґн. Јрі маркировкасын ы жазу ўшырасса, ол сўй анды» деген да ыќ кри ста лды «F ull HD » жа зу ын ыѕ (СК) теледидар дегенд і білдіреді. Бўл болєаны абзал. Яє заманауи теледидар ни, дыѕ алєашќы мўндай теледидарда буыны. Оныѕ салма кез єы жеѕіл, панелі келген сапалы жазы жўќа, плазмалы теледи лєан дарєа ќараєанда фильм ќуатты аз тўтынады јрі жеѕіл жґнделеді. ќўрылєыларда 3D форматында кескін кґре аласыз. Еге ді ќаз-ќалпында Алайда, бўл ќўрылєын р їйіѕізде интернет ыѕ бір кемшілігі тамашалау ґте ќолайлы. ба йл ан ыс ы бо лс а, – бір жаќ бўрышынан Пл азм ал ы те ле ди Sm art TV ќараєанда кґрініс да рд ыѕ фу нк ци яс ы ба р те сапасы нашарлап кет ле ди да рд ы еді јрі мўндай дисплей матрицасында кескін таѕдаѕыз. Ол экран алдында кґзіѕіз єал біраз уаќыттан ќалыптастыру принципі ґзгеше. игілікті алдыѕ амтордаєы барлыќ кейін шаршайды. ызєа жайып салады. Он да єы тїс те рд іѕ ќа ны ќты єы Smart TV-єа ќосыл LED – экрандар бўл СК-ны соншалыќ, кґру бўр у ыштары ґте фо рм ат ын ыѕ бо тегін. Ал 3D ѕ заманауи жалєасы. Ондаєы ішк лу ы ґз іѕі зд іѕ айќ ын јрі мін сіз. Кескін сапасы LED ќалауыѕызєа і сјуледиодтары байланысты. ґте жарыќ јрі оныѕ экраннан сјл басым келеді. Біраќ, Теледидар ґндірісі жы ґзгерілім процесі кґз кґрініс аралыќ бўл ќўрылєыныѕ л санап ілеспес жылдам. їлкен кемшілігі – ќарыштап дам уда Сондыќтан бўл экранн ан мін табу ќиын. электр ќуатын кґп тўтынады сондай- бїгілмелі экранд . Бїгінде OLED – ы теледидарлар мен Ќандай да болмасын аќ, экран пикселдер сап ініѕ жўмыс UltraHD (4K) ґлшемді ме н фо то су ре тте рд алы бейнелер мерзімі шектеулі. теледидарлары Яєн і и ќўл бір аз жолдан – еѕ соѕєы буын санала пы рт ып кґрсетеді. СК-єа ќар ды. Бўлардыѕ аєанда салмаєы соѕ экран кґмескі тартады. Салмаєы јрќайсысыныѕ ґз артыќшылыєы бар. жеѕіл јрі корпусы жўќа. Мўндай да ауыр. Кейбір тїрлері сынса, Сонысына ќар ай баєасы да аса жґнделмейді. ќымбат.

Жоєалып кеткен Boeing 777 ўшаєын іздестіру жґніндегі суасты аппаратыныѕ соѕєы миссиясы басталды. Їнді мўхитына тїсірілген ќўрылєы осы жолы ештеѕе таппаса, іздеу шаралары тоќтатылмаќ.


6

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

ТАРИХ

Ауылдыѕ ќалыпты тіршілігіне мїмкіндік бермеген аумалытґкпелі кез Баянаула бґктерінде туєан кґп баланыѕ бірі болсам да, ќазаќ даласыныѕ сан тїпкірін амалсыз кезгенімді аздай кґріп, 1936-1937 жылдары јскери борышымды ґтеуге келген сјтімде Фин соєысынан бір-аќ шыєарды. Бірталай жўмыстыѕ жеѕілін-ауырын атќарып, ащы да тўщы дјмін татып кґрген мендей жас жігіттіѕ арманындай јскер сапына кіріп, жолым болып ендігі уаќытта командирлер ќатарына ќызметке тїсуге бекінген едім. Сол маќсатымды ќайтсе де жїзеге асыруєа бекініп, тґменгі ќўрамды командирлер оќуына тїстім.

Жер шарыныѕ їштен бірін араладым, Жїректі жетімдікпен жараладым. Саєындым, туєан жерім Баянаула Тап сендей жер жјннатын таба алмадым.

Ќолєа алєан ќай істен де тартынбайтын жас кезім єой, бўл оќуды, јскери ќызметті де жаќсы игеріп келе жатќан едім. Кґп ўзамай біз оќып-їйреніп жїрген јскери ќўрама Кеѕестер Одаєы мен Фин соєысына кіретін болды. Бўл соєыстыѕ ашылуына ќандай саяси себептер болєандыєын ќатардаєы жауынгерлер біле де ќоймайтын. Бўйрыќ берілді. Јскери бґлімшелер ќаруланып, белгіленген майдан шебіне жеткізілді. Десе де јскери басшылыќќа, саяси білімге тікелей ќатысы бар јскери ќўраманыѕ комсомол ќызметіне араласа жїріп соєыстыѕ мјн-жайын байыптай білдім. Кїн сайын газеттер оќимын, саяси оќуларєа ќатысамын. Жасґспірім шаєымызда білім ќуып жїрген кезімде бірнеше мектепте, Павлодар балалар їйінде, Алматыныѕ техникумдарында оќып жїріп орыс тілін бір адамдай жатыќ игерген болатынмын. Комсомол жўмысында бўл тілге тіпті, тґселіп алдыќ. Рота, батальон жауынгерлері арасында саяси сабаќтар жїргізетін дјрежеге дейін кґтерілдім. Отызыншы жылдардыѕ аяєы, ќырќыншы жылдардыѕ басында јлемдегі саяси ахуал ауыр еді. Міне, осы аумалытґкпелі саясатты ґзі ўєып, оны жауынгерлерге білікті деѕгейде жеткізу бірден оѕайєа тїскен жоќ. Кейбір сабаќтарды ґткізер алдында јртїрлі јдебиеттер мен ќўжаттарды аќтарып, бас алмай јзірленуге тура келді. Осы ізденістіѕ арќасында сыртќы саясат мјселесін де талдап беретін болдыќ. Кеѕес Одаєы мен Финляндия арасындаєы соєыс 1939 жылєы кеѕесгерман келісімі бойынша ушыєып, ґрт болып тўтанды. Финляндия жјне Прибалтика Кеѕес Одаєыныѕ ыќпал аймаєы болуєа тиісті еді. Финдер осы келісімдер бойынша Кеѕестер Одаєы ќойєан кґптеген талаптармен келіскен де еді. Біраќ, Ханко аралын жалєа беру, осы аралда кеѕес јскери – теѕіз базасын салу жґнінен ўсынысы ўнамады. Ќараша айында Финляндиямен шекараєа кеѕес јскерлері топтастырыла бастады. Сол саяси ќаќтыєыстыѕ меніѕ жеке ґміріме їлкен јсері болып, майданєа алєашќы кірген кеѕес јскері ќўрамында жаумен бетпе-бетке аттандым. Кґп ўзамай соєыс басталды. Баса-кґктеп кірген јскерге туєан жерлерініѕ ўлтараќтай тўсын беру оѕай ма? Финдер ј дегеннен-аќ ќатты ќарсылыќ кґрсетті. Јрбір ґзен, тау-тасты шебер пайдаланып, кеѕес јскеріне тўтќиылдан шабуыл жасап баќты. Бірден мўндай ќарсылыќ кїтпеген кеѕестік ќўрамалар «ќаќпанєа» жиі тїсіп ќалатын еді. Осы ќиян-кескі ќаќтыєыс кезінде ќатарынан екі мјрте жараландым. Јупірімдеп тірі ќалєанда дїниедегі еѕ ауыр соєыс осы болар-ау деп ойлаєан едім. Ол ойым да бекер болып шыќты. Жаралары жазылып, ќатарєа ќосылєан жауынгерлер сапында Екінші дїниежїзілік соєысќа кіруге тура келді. «Бір соєыстан кейін екіншісі. Бўл ќалай ґзі. Елдіѕ жїзін кґрмей кеттік ќой» деп ујж айтар заман бар ма. Жауынгердіѕ басты борышы - Отанды ќорєау. Жараѕ жазылып, жїрегіѕ соєып тўр ма ќатардан ќалмай жауєа ќарсы аттануыѕ керек. Бір соєысты аяќтап елге ораламын деген арманымыз кґгершіндей кґкке ґрлеп, ўстатпай кетті. Бірде ќаласында, бірде ауылында тірлікке араласып жїрген ќазаќ даласы тым-тым алыста екенін ќатты сезіндім. Кґѕілге демеу: жазар хаттары, ауылдан келген сјлемдемелер єана. 1941 жылы Львов ќаласындаєы кіші јскери

басќарушылар курсына тїстім. Мўнда миномет бґлімшелері командирлерін дайындайтын. Львов деген бўрынєы неміс ќаласы - сјулеті

келіскен табиєаты жайдары јсем орталыќ. Табиєаты Алматыдан бір аумайды. Ол ќала да їлкен сайда орналасќан. Жан-жаєынан тґніп тўрєан Карпат тауыныѕ шыѕдары. Ќалыѕ ќараєайлы орман. Алматы бўлаќтарыныѕ тіс сындырар мўздай суыныѕ дјмін талай татќанмын. Карпаттыѕ ќойнауында жатќан ќала ауа райыныѕ да Алматыєа ќатты ўќсастыєына таѕ ќалдым. Жауыны жиі. Бір сјтте жаз кїні жадырап, нўрын тґгіп тўрса, лезде кішкене ала бўлт тїйіліп келіп, нґсер жауынды тґге салады. Гимнастеркалары малмандай су болєан жауынгерлер тоѕып та їлгермейді. Кїн ќайта жарќырап шыєа келеді де, бір тамшы жауын кґрмегендей ысып ќоя береді. Алайда, бўл тамаша асќаќ таулы, ќалыѕ орманды ґлкені кґп ќызыќтауєа уаќытым болєан жоќ. 1941 жылы 22 маусымда Ўлы Отан соєысы басталды. Шўєыл јзірліктен ґткен бґлімше басќарушыларын майданєа алды да кетті. Ўлы Отан соєысы фин шайќасынан кейін бес жылєа созылды. Кїні-тїні ґмір мен ґлім арасында жїрген адам да јр ќиындыќтыѕ ќыр-сырын ўєып алады екен. Јйгілі ќолбасшы Наполеон Бонапарт айтќандай «Жауынгер майдан даласына ґлу їшін емес, жеѕіс їшін шыєады»дегенді командирден бір естіп, жадында мјѕгі саќтап ќалды. Јр жауынгер кґзссіз батырлыќ жасаймын деп отќа кґбелектей тїсіп кетпей ґз ґмірін де саќтай білуі керек. Соєыстаєы жеѕіс сол - јр жауынгердіѕ жауын жеѕіп, ґзі тірі

ќалєаны. Сонда єана ол жаудыѕ келесі јскеріне ќарсы шайќасќа шыєа алады. Осы бір ќаєида сонау фин соєысынан бері соєыс ґртіне оранып, сыз жастанып, мўз кешкен ќазаќ жауынгерініѕ, бўрынєы ауыл баласы игерген ілім болды. Ґмір мен ґлім ќатар тїскен жїз кезеѕнен ґттім-ау деймін сол соєыс кездерінде. Ґмірмен ќоштасарєа шаќ ќалєан тўсымныѕ бірі – 1943 жылы 5 маусымда басталєан Курск иініндегі шайќас еді. Фашист јскерлері шабуылды ўмытып тек шегінумен келе жатќан кезі. Бар кїшін осы иіндегі бетпе-бетке тґгіп, кеѕес јскерініѕ екпінін тежемек болды. Иј, бўл текетірес герман јскеріне де, кеѕес жауынгерлеріне де оѕай болєан жоќ. Бўл шайќасќа ќатысќан техника да есепсіз. Екі жаќтыѕ да жыланбауыр танкілері ќўртша ќаптап, сыќырлап жылжып келе жатады. Екі жыл бойында талай ќанды майданєа ќатысып, жау сырын, тактикалыќ амалдарын біліп алєан кеѕестіктер фашистердіѕ бірнеше ўмтылысын тойтарып, дес бермеді. Бір баєытта осындай жеѕіске жетіп «уралап» жатса, екінші бір тўста кеѕес жауынгерлері ќалыѕ бомбаныѕ астында ќалып, отты алаѕнан зорєа шыєып жататын. Соєыстыѕ їшінші жылында: - Бґлімше командирі Мўќатай Кїлжанов сіздіѕ соєыстаєы тјжірибеѕіз, ерлікті істеріѕіз ескеріліп старшина шені берілді. Енді бґлімше емес минометшілер взводын басќаратын боласыѕ,деді батальон командирі. Сараптап жататын уаќыт жоќ. Бўл да бір мјртебе деп ойлап ќойып, жедел міндетімді атќаруєа кірістім де кеттім. Ќызу атыс жїріп жатыр. Кїн кешкіріп, ќараѕєылыќ тїсе бастаєан кез. Окопты жаєалап фурашкалы бір адамныѕ аќырын жылжып келе жатќаны байќалды. Окоптаєылар атысты тоќтата салып: «Жолдас, командир!» деп ќалт тўра ќалып, одан јрі сґзге келмей ќаруларына ќайта жабысып жатыр. Орта тўстаєы маєан да жаќындап келді. Полковник. Полктыѕ командирі екен. Бір иєынан оќ тиген кґрінеді. Оны таѕып алыпты. Ўйып ќалєан ќанныѕ їстіне топыраќ їйіліп ќараќошќылданып кетіпті. Кїнделікті сўсты кґрінетін басшыныѕ кґзінде јлдебір їрей байќалады. Алдыѕєы жаќта бірнеше ќатар ќўрап, кезекпе-

www.saryarka-samaly.kz - Їш адам оќќа ўшты. Жаралаєандары бар. Ўрысты тоќтатќан жоќпыз. Беріспей жатырмыз, жолдас полковник. - Дўрыс. Молодцы, ќырандарым. Полктен тірі ќалєан сендердіѕ взводтарыѕ єана. Мен полкты, сендерді саќтай алмадым. Ќош болыѕдар! - деп тапаншасын шекесіне апарып шїріппесін басып ќалды. Їлкен командирдіѕ окопта, солдаттардыѕ дјл ќасында ґзін-ґзі атып ґлтіргенін кґргенде ќанша майдан кешкен жауынгерлердіѕ ґздері шошынып ќалды. «Кґп ўзамай біз де біріміз ќалмай ќырылады екенбіз єой» деген ой тўла бойды мўздатып ґтті. Бјрі де «ґлген жеріміз осы болды» дегендей состиып тўр. Ал окоптыѕ їстінде жау оєы толастамай ќардай борайды. - Тез естеріѕді жиыѕдар. Осы тґбені біраз ўстауєа шыдасаќ, кїткен кґмек те келіп ќалар. Жауєа ќарай, алєа! - деп автоматымды ќолєа алдым. Шашырай шабуылдап келе жатќан фашистерді дјлдеп ата бастадыќ. Кґптіѕ аты кґп. Ќўлаєаны ќўлап, ќўламаєаны ілгері жылжып келеді. Ќарасам бір тўста жау танкісі таяу жаќындап ќалєан екен. Дереу автоматты тастай салып, минометті оќтап їлгердім. Аттым. Одан јрі жан-жаєым ќара тїнекке айналып кеткен. Бір снарядтар ысќырып келіп, тура ќўлаєымныѕ тїбіне келіп жарылып жатќандай. Ызыѕ-ызыѕ, у-шу. Жараланып ќўлап бара жатќанымды єана білемін. Есімді жинасам госпиталда жатырмын. Айєа жуыќ емделіп ќатарєа ќайта ќосылдым. Біраќ, басќа ќўраманыѕ минометшілер взводыныѕ командирлігіне жіберілдім. Сол жолы бір биіктік їшін шайќаста ќанша адам тірі ќалєанын білмеймін. Сол бір жанкешті шайќасымыз белгісіз болып ќала бере ме, бір їлкен тґбе їшін арпалыста тым болмаєанда взводтыѕ біреуі тірі ќалєан шыєар деп ойлаймын. Кейін сўрастыра жїріп білгенім, взводтан тірі ќалєандар бар екен. Бўл кґмек келгенше биіктікке жауды жібермей ўстап тўрєандыќтыѕ белгісі єой. Болмаса жау танктері бјрін де таптап кетер еді. Бјрін таптап кетсе, сол жерде ерлікті шайќасты еске алар адам да болмасы аян. Сол шайќаста ґзім де бўл дїниеніѕ арєы жаєына барып ќайтќандай болєан едім... Ўлы Отан соєысында Берлинге дейін жаяу ўрыс салып барып, Жеѕіспен оралєан кеѕес жауынгерлерініѕ бірімін. Сол майдан жолында бес жыл бойы ажалмен іргелесіп жїргенге бой да їйреніп алды десек болар. Јйтеуір бїгінгі тірі болєаныѕа тјубј деп, ертеѕгіні Алладан тілеп жатасыѕ. Соєыстыѕ еѕ ауыр тўсы фашистердіѕ соѕєы тірегі - Берлин тїбінде болєанын да ешкім жоќќа шыєармас. Бес жыл бойы ќан кешіп, талай боздаќтардыѕ оќќа ўшќанын кґргендер жеѕістіѕ жылуы кґѕілге сезіліп, кґзге кґріне бастаєан кезде бір мазасыз асыєыстыќ кїй кешті. Кїтер уаќыт жыл емес, ай емес, апта емес, тіпті, кїн де емес јрбір саєат, јрбір секундтыѕ ґтуімен есептелген шаќта ґте ќиын, ґте ўзаќ болды. Жер апшысын ќуырып гїрсілдей жарылып жатќан бомбалар, мыѕ сан зеѕбіректіѕ зіркілдете атќылаєаны, кїн демей, тїн демей ќарша бораєан оќ соєыс бітер кез жаќындаєан сайын їдей тїсті. Фашистердіѕ ґз апанында толыќ талќандалар кезі таяу ќалєанын ќан майдан мїлде естен шыєарып жіберердей еді. Шын мјнінде жеѕіс сол бір ќиян-кескі ўрыстар арќылы жаќындай тїскен. Шіркін, атыс тоќтап, соєыс біткені туралы хабарды естігенді айтсаѕшы. Сўрапыл жылдарда ќаны ќатып кґзіне жас алуды ўмытќан талай ќайсар жігіттер ќуаныштан буыны босап аєыл да тегіл жыласын. Есінен ауысќан адамдай шаттыќтан аспанєа оќты тоќтаусыз боратќандарды да жауынгерлер јзер тежеген. Ќўшаќтасќан, сїйіскен халыќ. Кїні кеше єана блиндажда зіркілдеп бўйрыќ беріп тўрєан командиріѕ жеѕіс тойында досыѕ да, бауырыѕ да, ќатарласыѕ да. Сўсты болып кґрінетін погондарына ќарамай окопта ќўмсіѕді болып кеткен топыраќ киіміѕмен ќапсыра ќўшаќтайсыѕ. Бетпе-бет келіп ќалєан жауынгерге айтар бір-аќ сґзЖеѕіс! Барша јлем ґзге сґз, ґзге тіршілікті ўмытќан секілді. «Жеѕіс!» дегенге езуін жыртылєанша кере кїлімдеп: «Жеѕіс!» - деп жауап береді. Бўл танысына сјлемдескені ме, јлде берген жауабы ма, оны тїптеп жатќан адам жоќ. Осылай кеѕес жауынгерлері Берлин кґшесінде ессіз шаттыќта есеѕгіреп жїрді. Аламан соєыста жеѕіс туын кґтерді. Міне, осылай Баянауылдыѕ Жаманаула ґѕірінен шыќќан ауыл баласы Фин соєысын, Ўлы Отан соєысын бастан кешіп ќайттыќ. Жасым тоќсанныѕ ортасынан асќан шаєымда да сол бір сўрапыл жылдар кїні кеше єана ґткендей кґз алдыма келеді. Мўќатай КЇЛЖАН, Фин соєысына жјне Ўлы Отан соєысына ќатысќан майдангер.

Соєыстаєы жеѕіс сол - јр жауынгердіѕ жауын жеѕіп, ґзі тірі ќалєаны. Сонда єана ол жаудыѕ келесі јскеріне ќарсы шайќасќа шыєа алады кезек дїѕк-дїѕк атып келе жатќан «Тигр» танктеріне сїзіле ќарап ќояды. Жауынгерлер не атысын жалєастырарын, не їлкен командирдіѕ айтарын тыѕдау керектігін білмей, біраз їнсіз ќалды. - Взводыѕда ќанша адам ќалды, жолдас старшина?

АЌШ астрономдары Кїн жїйесі маѕынан еѕ суыќ жўлдызды ашты. Аспан денесініѕ жарыќ шыєаруы астрономдарды таѕєалдырып отыр.


ТАРИХ

29 сјуір, cейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

7

ЕРЛІК - ЕЛГЕ МЎРА, ЎРПАЌЌА ЎРАН! Екінші дїниежїзілік соєыста Отан їшін кеудесін оќќа тґсеп, опат болєандар мен аман-есен елге келіп, бїлінген шаруашылыќтарды ќалпына келтіруде жан аямай еѕбек еткен аєаларымыз аз емес. Олар бїгінде арамызда болмаєанмен, есімдері ел есінде.

Жауынгердін зираты табылды

Берлинге дейін Сондай жанныѕ бірі Тоќмўхамбет Мўќашев еді. Екінші дїниежїзілік соєыс басталєанда ол ґз ќатарлас-тарымен бірге Май ауданыныѕ «Ќызыл еѕбек» ауылындаєы «Ќазаќстан» орта мектебініѕ сегізінші сыныбында оќып жїрген. Ер азаматтар бірінен соѕ бірі майданєа аттанып жатты. Елде жас балалар мен кјрі-ќўртаѕ адамдар єана ќалды. Колхоздыѕ барлыќ жўмысы осылардыѕ мойнында тўрды. Жауєа деген ґшпенділік балаѕ жігіттерді ерте есейтіп, ќарт адамдарды ќайраттандыра тїсті. Ќолына ќару ўстауєа жарап ќалєан Тоќмўхамбет те кґппен бірге јскерге сўранады. Бастапќыда жасыныѕ толмауына байланысты кері ќайтарылєанымен, кейін Отан алдындаєы борышын ґтеушілердіѕ ќатарына да ілікті. Алєашќыда оларды Ташкентке апарып, екі айлыќ радистік курстан ґткізді. Мўнда ол 308 гвардиялыќ миномет полкініѕ ќўрамына енді. Полк Воронеждіѕ тїбінде біраз жасаќталып, атаќты Орел-Курск иініне бет алды. Тоќмўхамбет ол кезде «Соєыс тјѕірі» аталатын «Катюша» ќўралында нысанашыныѕ кґмекшісі болып ќызмет етті. Бір «Катюшаєа» 10 адам бекітіледі екен. Олар – ќару командирі, жїргізуші, нысанашы, оныѕ кґмекшісі жјне алты оќтаушы. Жауынгерлер дўшпанныѕ мыќтымыќты деген бекіністеріне оќ жаудырып, оларды алыс ќашыќтыќтан

ќайтарып отырады. Курск иінінен кейін Днепрге келіп тірелді. Арєы жаєалауєа бекінген жау оларды біраз бґгеді. Алайда, «Катюшаныѕ» жойќын кїші ќойсын ба, аќыры ґзеннен жауды ќуып, ґкшелеумен болды. Жауынгер Т.Мўќашев Украинаныѕ Киев, Житомир ќалаларын азат етуге бар кїш-жігерін сарќыды. 1944 жылы Польша жеріне келеді. Саєы сынєан фашистер мўнда кґп ќарсылыќ кґрсете алмапты. 308-ші гвардиялыќ миномет полкі дереу Берлинге ќарай ўмтылады. 1945 жылдыѕ 2-ші мамырында Берлинге енген полкті келесі кїні Чехословакияєа бўрды. Бір апта ішінде Прага мен Братиславаны фашистерден біржола тазартты. Т.Мўќашев јскер ќатарында 1947 жылєа дейін болды. Сол жылдыѕ жазында ґзініѕ туып-ґскен «Ќызыл еѕбек» ауылына аман-есен оралып, бейбіт еѕбекке араласты. Жанќиярлыќ ерлігініѕ жемісі ретінде оныѕ омырауына «Берлинді алєаны їшін!» жјне «Праганы азат еткені їшін» медальдері таєылды, Ўлы Отан соєысы Жеѕісініѕ 30 жылдыєы, КСРО Ќарулы Кїштерініѕ 50 жылдыєы, КСРО Ќарулы Кїштерініѕ 60 жылдыєы белгілерімен марапатталды. Ќарт жауынгер кґзініѕ тірісінде осы медальдер таєылєан костюмін киіп, жас буынмен кездесуге жиі баратын еді. Оларєа соєыстыѕ ќиынќыстау кезеѕдерін јѕгімелеп, ендігі ґмірімізге бейбітшілік пен тыныштыќ, ашыќ аспан тілеп отыратын. Есен-сау елге оралєан ер жїрек

жауынгер тїрлі салада ќызмет атќарды. Колхозда есепші, ауданныѕ ауыл шаруашылыєы бґлімінде экономист, ішкі істер бґлімінде алты жыл ќатарынан ќызметкер, атќару комитетінде экономист, мјдениет бґлімінде автоклуб меѕгерушісі, мјдениет їйінде директор, оќу бґлімінде экономист, јлеуметтік ќамсыздандыру бґлімінде аєа инспектор секілді лауазымды жўмыстар атќарды. Ќайда болса да тапсырылєан іске жауапкершілікпен ќарап, кґпшіліктіѕ ќўрметіне бґленді. Алайда, ќиян-кескі кезеѕдегі соєыс ылаѕы оныѕ денсаулыєына кері јсерін тигізбей ќойєан жоќ. Жїйке жїйесініѕ заќымдануына байланысты сол жаќ кґзі кґрмей ќалды. Тоќмўхамбет Мўќашўлыныѕ бойына тјн таєы бір ќасиеті - јншілігі. Ол жасынан јнге ќўмартып ґсті. Домбырамен Біржан салдыѕ, Аќан серініѕ, Естайдыѕ јндерін шалќыта шырќаєанда естіген жанды тамсандырмай ќоймайтын. Облыстыќ жјне республикалыќ ґнер фестивальдеріне ќатысып, ауданныѕ намысын ќорєап жїрді. Аудандыќ мјдениет їйініѕ жанынан мўражай ашуєа белсене араласты. Осылайша, ґзініѕ туєан ауылыныѕ кґркеюіне айрыќша еѕбегі сіѕді. Майдангер Тоќмўхамбет Мўќашўлы бїгінде арамызда жоќ болса да, Ќызыл еѕбектен Берлинге дейінгі жеткен жеѕісті жолы елініѕ есінде мјѕгі саќталып ќалды.

Баќыт БЕКТЎР, Май ауданыныѕ Ќўрметті азаматы.

Рухына тагзым Жјлел Рахымбаевтыѕ майдандаєы ерлігі жјне бейбіт ґмірдегі ерен еѕбегі ўрпаќтары мен жерлестерініѕ есінде саќталып ќалды. Сая МОЛДАЙЫП Жјлел Рахымбаев 1924 жылы 5 ќаѕтарда Аќсу ќаласына ќарасты Ќызылжар ауылында дїниеге келген екен. Сол ауылда мектеп есігін ашып, алєаш еѕбекке араласыпты. 1941 жылы Ўлы Отан соєысы басталєанда бірден јскер ќатарына шаќырылады. Ол Батыс Украина, Белоруссия, Латвия, Литва жерлерінде болєан шайќастарда алдыѕєы шепте, атќыштар ќатарында кґптеген ерлік кґрсетіп, жаудан елді азат етуге їлес ќосты. Ўлы Жеѕістен кейін жапон соєысына ќатысып, бронепоезд автоматшысы болыпты. Ефрейтор жігіт соєыстан елге тек 1948 жылдыѕ желтоќсанында єана оралды. Ол «1941-1945 жылдардаєы Ўлы Отан соєысындаєы ерен еѕбегі їшін», «Германияны жеѕгені їшін», «Украинаны азат еткені їшін», басќа да мерейтойлыќ медальдармен марапатталды.

Жјлел Рахымбаев Ќамажай Дїйсенбаевамен 1949 жылы аќпанда шаѕыраќ кґтерді. Екеуі 9 баланы тјрбиелеп ґсіріп, ўлды ўяєа, ќызды ќияєа ќондырып, керегелерін кеѕейтті. Соєыстан оралєаннан кейін бірден еѕбекке араласты. Ол 1948 жылдыѕ аќпанынан 1958 жылєа дейін Майќайыѕ комбинаты тау-кен учаскесінде ќойма меѕгерушісі болды. 1958-1968 жылдарда бўрєылаушы, экскаватор машинисініѕ кґмекшісі, одан кейінгі жылдарда денсаулыєына байланысты Майќайыѕ жерасты кенішінде ќойма меѕгерушісі болып еѕбек етті. Ўзаќ жыл бір єана жерде жўмыс істеп, еѕбекќорлыєымен кґзге тїсіп, кґпшіліктіѕ ќўрметіне бґленген азамат бірнеше рет Ќўрмет грамоталарымен, Алєыс хаттармен жјне баєалы сыйлыќтармен марапатталды. Ол 1990 жылы 66 жасында дїниеден ґтті. Жўбайы Ќамажай јжеміз бїгінгі кїні 9 баласынан 15 немере, 12 шґбере кґріп, ўрпаєыныѕ ќызыєына бґленіп отыр.

Ўлы Отан соєысыныѕ ўмытылмас ќасіреті, жазылмас жан жарасы тасќа ќашалып, тарих беттерінен ойып орын алды. 1418 кїнге созылып, миллиондаєан адамныѕ ґмірін ќиєан сўрапыл соєыста хабарсыз кеткен боздаќтар мыѕдан саналады. Солардыѕ бірі – Павлодар облысы Успен ауданыныѕ Тобылжан ауылынан соєысќа аттанып, хабарсыз кеткен Заир Јлібеков. Жауынгер жерлесіміздіѕ зираты артында ќалєан ўрпаќтарыныѕ ізденісімен осыдан екі жыл бўрын табылды. Биыл Ўлы Отан соєысыныѕ аяќталєанына – 69 жыл. Осы жылдар арасында бірнеше ўрпаќ дїниеге келіп, дїниеден ґтті. Ќўдайєа шїкір, олардыѕ бїгінде немерелері мен шґберелері бар. Соєыста хабарсыз кеткен јкелерін ґмір бойы іздеп ґткен аналарымыздыѕ ізін жалєастыру кейінгі буынныѕ маѕдайына жазылєан бір міндет секілді. Солардыѕ бірі – соєыста жїріп ќаза болєан наєашы атасыныѕ зиратын тапќан жерлесіміз Гїлнјр Јндерова. Гїлнјрдіѕ наєашы атасы Заир Јлібеков 1942 жылы соєысќа аттанады. Ол кезде З.Јлібеков Тобылжан ауылындаєы орта мектептіѕ мўєалімі болып еѕбек еткен. Жасы 40-тан асып, біраз егде тартќанына ќарамастан, майданєа ґз ґтініші бойынша аттанєан кґрінеді. 1942 жылдыѕ 20 аќпанында соєысќа аттанєан жауынгер жўбайы Базкен апамен бір жылдай уаќыт хат алысып, хабарласып тўрєан. Соѕєы хат 1943 жылдыѕ кґктемінде Свердлов облысы Алапаевск ќаласынан келген. Содан кейін хат-хабар мїлдем їзіледі. Соєыс бітіп, ауылєа ќанды шайќастыѕ соѕєы солдаттары оралды. Біраќ Заир ата туралы жўбайы Базкен апа мен жалєыз ќызы Нјзира ешќандай мјлімет ала алмайды. Жылдар ґтіп, ќызы бой жетіп, тўрмыс ќўрды. Балалы-шаєалы болды. Біраќ јкесін іздеуді тоќтатпады. Арада біршама уаќыт ґткен соѕ, 1980 жылы жауынгердіѕ жўбайы Базкен апа, ал, 2007 жылы ќызы Нјзира да дїниеден ґтеді. Олар соѕєы демдері таусылєанша бір хабар болар деген їміттерін їзбеген еді. Кейін Нјзира Заирќызынан туєан Гїлнјр да осы аманатты ўмыт ќалдырмай, наєашы атасын іздестіруді жалєастырды. Соныѕ нјтижесінде еѕ алєашќы хабар 2012 жылы облыстыќ мўраєаттан келеді. Ресей Федерациясы ќорєаныс министрлігініѕ орталыќ мўраєатынан алынєан мјліметтерде «658-ші атќыштар полкініѕ жауынгерлері ќатарында соєысќан кіші сержант Заир Јлібеков 1943 жылдыѕ 18 тамызында Украинаныѕ Сумская облысыныѕ Хвощевая селосында ќаза тапќан» деп кґрсетілген. Осы мјліметтерді алєан Гїлнјр Єалымќызы іле-шала Сумская

облысыныѕ јскери комиссариатыныѕ ґкілі В.Прохоренкомен телефон арќылы сґйлеседі. Ќўдайдыѕ жазєаны шыєар, кейін белгілі болєандай, ол кісі де бўрын Павлодарда тўрєан болып шыќты. Комиссар бар жайєа ќаныќ болып, Заир Јлібековтіѕ бауырластар зиратында жерленгенін айтыпты. Жаєымды хабарды естіген соѕ Гїлнјр да кґп кешікпей, ґткен жылдыѕ ќыркїйек айында наєашы атасыныѕ зиратын кґруге аттанады. Украинаныѕ Сумская облысы Тростянецкий ауданы Белка селосыныѕ ортасында 64 адам жерленген екен. Ќаза тапќан жауынгерлердіѕ басына орнатылєан ескерткіш таќтаєа жерлесіміз Заир Јлібековтіѕ де есімі ќашалып жазылєан. «Ескерткіш таќтадан Заир атаныѕ есімін оќып, іздегенімізді тапќандай болдыќ. Туєан елі – Ќазаќстаннан алып келген бір уыс топыраќты бауырластар зиратына шашып, ќўран баєыштадыќ. Осылайша ата-анамыздыѕ бір аманатыныѕ орындалєанына тјубј дедік. Марќўмныѕ топыраєы торќа, жаны жјннатта болсын деп, Алладан тілеп, їлкен бір ќуанышпен оралдыќ», - дейді Гїлнјр Єалымќызы. Ќатарында 658-ші атќыштар полкі бар 1-ші Украина майданыныѕ јскерлері Белка селосын 1943 жылдыѕ 19 тамызында азат етті. Біраќ Заир аєа бір кїн бўрын осы елді мекен їшін жан алысып, жан беріскен шайќаста ќаза болады. Жауынгердіѕ жиені Гїлнјр апай Белка селосы ауылдыќ кеѕесініѕ тґраєасы Сергей Пономаренко, мектеп директоры Людмила Маленко, јскери есеп їстелініѕ бастыєы Лидия Коваль атты адамдарды айрыќша жылы сезіммен еске алады. Олар жерлестерімізді жаќсы кґѕілмен ќарсы алып, барлыќ жаєдайларын жасаєанын айтады. Атасыныѕ жатќан жеріне барып, туєан даласыныѕ бір уыс топыраєын салып, таєзым еткен Гїлнјр апай бїгінде ґзін баќытты санайды. Ґйткені, наєашы атасыныѕ аты мыѕдаєан жауынгер секілді із-тїссіз кеткен жоќ. Аты тасќа ќашалып жазылды. Енді оныѕ жат жердегі ерлігі мјѕгілік есте саќталмаќ.

Ж.КЈРІМОВА, Успен ауданы.

Ефрейтор Жјлел Рахымбаев. 1948 жыл ќыркїйек айы. Ўлы Жеѕісті жаќындатуєа атсалысќан, бейбіт ґмірде де еѕбек етіп, ґнеге кґрсеткен соєыс жјне еѕбек ардагерініѕ ерлік істері ўрпаќќа ґнеге!

Алматыда соѕєы бір жылдыѕ ішінде жылжымайтын мїлік баєасы 25 пайызєа ќымбаттаєан. Ќазіргі кїні шаћардаєы баспаналардыѕ бір шаршы метрініѕ орташа баєасы 361,3 мыѕ теѕгені ќўрап отыр.


8

АЛАМАН

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

«Аламанныѕ» бапкері Фархат ЈМІРЕ тел: 8 (7182) 61-80-20

Дархан Жоламановќа ќарсылас атанды. Тјжірибесі мол Дархан ќарсыласын еш ќиналмастан ќапыда ќалдырды. Ал турнирдегі еѕ жылдам аяќталєан кездесу екібастўздыќ Ислам Махамбетов пен успендік Евгений Пащутин арасындаєы белдесу болды. Ислам 18 секундтыѕ ішінде ќарсыласыныѕ жауырынын жер иіскетті.

www.saryarka-samaly.kz

тўтып, «Ќазаќстан барысы» турниріне ќатысќан Самир Мамедов финалдыќ кезеѕге дейін сїрінбей жетті. - Ґзге ўлт ґкілдерініѕ ќазаќ кїресімен шўєылдануы ќуанарлыќ жаєдай. Біраќ, «Ќазаќстан барысы» секілді ауќымды турнирлерге ќазаќтыѕ балуандары ќатысуы тиіс. Бўл, ґзге ўлт ґкілдерін менсінбегенім емес. Јр ќазаќтыѕ бойында жеѕіске деген

Àëûïòàð

àëàìàíû:

Äàðõàí òàãû äà äàðà øûêòû Мінезді ўлдыѕ ўстыны - намыс

Басы 1-бетте

Мега-жоба мерейімізді ґсіруде Жарыстыѕ ашылу салтанатына облыс јкімініѕ орынбасары, облыстыќ ќазаќ кїресі федерациясыныѕ президенті Нўржан Јшімбетов, «Нўр Отан» партиясы облыстыќ филиалы тґраєасыныѕ орынбасары Александр Маржыќбаев, «Ќазаќстан барысы» ќазаќ кїресін дамыту ќорыныѕ атќарушы директоры Жанарбек Атыєаев жјне спорт ардагерлері ќатысып, балуандарєа сјттілік тіледі. - «Ќазаќстан барысы» - ќазаќ кїресін дамытуєа арналєан мега-жоба. Турнирдіѕ тўсауы кесілгелі бері кїрес залына баратындардыѕ ќатары артты. Еѕ бастысы, ќазаќтыѕ ўлттыќ спортын јлем таныды. Осыдан-аќ, «Ќазаќстан барысыныѕ» ўлт алдындаєы ґз міндетін абыроймен атќарып келе жатќанын аѕєаруєа болады. Јлі де талай таланттыѕ жолын ашып, баєын жандыратыны сґзсіз. Аталмыш доданыѕ арќасында біздіѕ облыста да ќазаќ кїресіне деген ќызыєушылыќ артты. Јсіресе, ґзге ўлт ґкілдерініѕ тґл спортпен шўєылдануы кґѕіл ќуантады. Жалпы, аймаќтаєы ќазаќ кїресін алєа бастыру маќсатында ірі жобалар ќолєа алынуда. Насихат жўмыстары да тоќтаусыз жїргізілуде, - деді жарыстыѕ ашылу салтанатында сґз алєан Нўржан Јшімбетов. Тјуелсіздіктіѕ алєашќы жылдарында ќазаќ кїресімен шўєылданушылардыѕ ќатары кїрт тґмендегені рас. Аллаєа шїкір, ќазір тґл спортымызды тґрткіл дїние біледі. Ќазаќ кїресінен Азия, јлем біріншіліктері ўйымдастырылуда. Ендігі маќсат – оны Олимпиада ойындарыныѕ ќатарына енгізу. Осылайша, јлем алдында Алаштыѕ айбынын асыру кґзделуде. «Ќазаќстан барысы» осы маќсатта ќолєа алынєан бірегей жоба екенін де ўмытпаєанымыз абзал.

Александар МАРЖЫЌБАЕВ, «Нўр Отан» партиясы облыстыќ филиалы тґраєасыныѕ орынбасары: - Ќазаќтардыѕ кїрес десе делебесі ќозады. Сондыќтан, оныѕ кґрермені кґп. Ал «Ќазаќстан барысы» ўйымдастырєалы бері тґл спортымыздыѕ танымалдылыєы артты. Ќазаќ кїресі болашаќта да ќызыќты ћјм тартысты спорт тїрі болып ќала бермек. Ўлттыќ спорттыѕ дамуына Мемлекет басшысы, «Нўр Отан» партиясыныѕ Тґраєасы Нўрсўлтан Назарбаев айрыќша мјн беріп отырєанын айтып ґтуіміз керек.

Аймаќтыќ турнирге ґзге ўлт ґкілдерінен 7 балуан ќатысты. Бўл ретте, Качир ауданыныѕ намысын жыртќан Артем Ельгин мен Вадим Назаренконыѕ жаќсы дайындыќпен келгенін атап ґткен жґн. Артем алєашќы кездесуінде екібастўздыќ Ислам Махамбетовтен басым тїсті. Ал Вадим болса таєы бір екібастўздыќ балуан Јділет Нїрпейісовке јжептјуір ќарсылыќ кґрсетті. Дзюдодан Ќазаќстанныѕ бес дїркін чемпионы павлодарлыќ Адам Богатыров мыќтылар сапында саналєан-ды. Біраќ жолы болмады. Алєашќы кездесуінде аќтоєайлыќ Арман Жетпістен айласын асырєан ол, екінші айналымда аќсулыќ Жарылќап Жїкейге есе жіберді. Ал былтыр ўйымдастырылєан аймаќтыќ турнирде екінші орынды ќанаєат

Жеребе жолдас болмады Ґкінішке ќарай, кейбір балуандар їшін жеребе жолдас болмады. Мјселен, еркін кїреспен, ќазаќ кїресімен кґптен бері шўєылданып жїрген екібастўздыќ жас талант, мамандар болашаєынан зор їміт кїтіп жїрген Еркебўлан Егінбаев салмаєы ґзінен јлдеќайда ауыр шарбаќтылыќ Асанјлі Аймахановпен белдесті. Алєашќысы ретін тауып, јдіс ќолданып, ќарсыласын ќапыда ќалдыруды кґздегенімен кїші жетпеді. Павлодарлыќ Дамир Жаѕбырбаев та «жеребеніѕ» «ќўрбаны» болды. Ол салмаєы ґзінен јлдеќайда ауыр Железин балуаны Тґлеген Болатовпен кілемге шыєып, ўтылып ќалды. Баянауылдыѕ белді балуандарыныѕ бірі Саян Ќайыргелдинніѕ де жолы болмады. Ол осы жарыстыѕ былтырєы жеѕімпазы, «Ќазаќстан барысы» турниріне екі рет ќатысќан

ќўштарлыќ болуы керек. Егер ќандасымыз бозкілемде ґзге ўлт ґкілімен белдесе ќалса, онда јлгі бауырымызєа жеѕіске деген ќўштарлыќты екі-їш есеге дейін арттыру керек болады. Себебі, ол кґпшілік алдында елдіѕ намысын жыќпауы керек. Ќазаќ кїресін ќазаќтардан артыќ ешкім де жетік меѕгере алмайды! Міне, біздіѕ жігіттердіѕ бойында

Дархан ЖОЛАМАНОВ, аймаќтыќ «Алтын белбеу» турнирініѕ жеѕімпазы, «Ертіс-Баян барысы»: - Маќсат – топ жару еді. Аллаєа шїкір, оєан да ќол жеткіздік. Енді республикада їздік атанєым келеді. Биыл «Ќазаќстан барысына» їшінші рет ќатысамын. Барымды саламын. Осы жылдар дересінде біраз тјжірибе жинадым. Дїбірлі додаларєа ќатыстым. Ґзіме деген сенімділік те арта тїсті. Алла Таєаладан жолым аќ болсын деп тілеймін. Бїгінгі турнирге келетін болсаќ, балуандардыѕ барлыєы жаќсы дайындыќпен келген. Ќазаќтар «Кїш атасын танымас» дейді. Сондыќтан, јр белдесуде мўќият болдым. Маєан ќолдау кґрсеткен жанкїйерлерге алєысым шексіз. осындай сезім мен сенім ўялауы тиіс. Сонда єана ќазаќ кїресі мјѕгі жасайды. Отаны Корея саналатын каратэ, таэквондо секілді спорт тїрлерін мысалєа алайыќшы. Осыларды атаєанда ойымызєа бірден Корея оралады. Каратэ мен таэквондодан мыќты спортшылар да Кореядан шыќќан. Сол секілді, јлем халќы ќазаќ кїресі дегенде «Ќазаќстан!» деп елеѕ ете ќалатындай жаєдайда болуы керек, - дейді Железин ауданыныѕ бапкері Дјурен Шатанов.

Їздіктердіѕ текетіресі

Алыптар кґздеген «Алтын белбеу» - осы.

Осылайша, 27 балуанныѕ ішінен тґрт жігіт кґмбеге бірдей жетті. Атап айтар болсаќ, павлодарлыќтар Дархан Жоламанов пен Самир Мамедов, шарбаќтылыќ Асанјлі Аймаханов жјне Павлодар ќаласы ауылдыќ аймаєыныѕ намысын ќорєаєан Батырхан Жїнісов аќтыќ кезеѕге ґтті. Дархан салмаєы ауыр Асанјліні алып ўрып, финалєа шыќты. Ал Батырхан Жїнісов Самир Мамедовтыѕ осал тўсын тапты. Финалдыќ кездесулер тартысты ґтті. Јсіресе, їшінші орын їшін белдескен Самир Мамедов пен Асанјлі Аймаханов арасындаєы кездесудіѕ соѕы дауєа ўласты. Тґрешілердіѕ шешімі

Еуро - 2020 футболдан Еуропа чемпионатын ґткізуге јлемніѕ јр елінен 19 ќала ґтініш білдірді, деп хабарлайды УЕФА-ныѕ ресми сайты.


АЛАМАН

www.saryarka-samaly.kz

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

9

Тоєызќўмалаќ

ЖАНАТ ЖЕЅІМПАЗ АТАНДЫ

17-28 сјуір аралыєында Павлодар ќаласында тоєызќўмалаќтан ел біріншілігі ґтті. Жарысќа еліміздіѕ тїкпіртїкпірінен 120-дан астам спортшы ќатысты. Біріншілік тоєызќўмалаќтыѕ рапид, блиц жјне классика тїрлері бойынша ўйымдастырылды. Блиц бјсекесінде Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ намысын ќорєаєан Јсел Дјлиева жеѕімпаз атанды. Екінші орын аќтґбелік Диана Кенинаєа бўйырды. Салтанат Сапарбекова (Оѕтїстік Ќазаќстан облысы) мен Салтанат Ќўсайынова (Астана ќаласы) їшінші орынды ќанаєат тўтты. Ерлер арасындаєы жарыста Нўрбек Ќалиевтіѕ (Аќтґбе) алдына тїсер ешкім болмады. Екінші орынды Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ ґкілі Алмаз Жаќсылыќов олжаласа, Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ ќос бірдей ґкілі Серік Аќтаев пен Єалымжан Темірбаев їздік їштікті ќорытындылады. Рапид кезеѕінде де Јсел Дјлиева топ жарды. Астаналыќ Баќытжан Ќадылбек екінші орынды, Диана Кенина їшінші орынды иеленді. Ерлер арасында Єалымжан Темірбаев аламанныѕ алдын бермеді. Батыс Ќазаќстан облысыныѕ ґкілі Сайлан Матылов екінші орыннан кґрінді. Жерлесіміз Ернўр Мерешев їшінші орынды ќанаєат тўтты. Классика бјсекесінде Салтанат Сапарбекова мен жерлесіміз Жанат Ќаймолдин жеѕіске жетті. Павлодарлыќ Роза Райымбекова мен Алмаз Жаќсылыќов екінші орынды, Јсел Дјлиева мен Серік Аќтаев їшінші орынды иеленді.

Бјрекелді!

«ЕРТІС-ПМХЗ» ЧЕМПИОН! Батырхан ЖЇНІСОВ, аймаќтыќ «Алтын белбеу» турнирініѕ екінші орын иегері, «Ертіс-Баян арланы»: - Мўндай жарысќа јрбір балуан жеѕу їшін келеді. Сондыќтан, алдымда бір єана жол тўрды. Ол – жеѕімпаз атану. Топ жармасам да, «Ќазаќстан барысы» турниріне ќатысуєа мїмкіндік алдым. Ал мўндай жарыста ґѕір намысын ќорєау кез келген балуанныѕ арманы. Бїгін меніѕ асќаќ арманым орындалды. Ќазаќ кїресімен айналысќаныма 7-8 жылдыѕ жїзі болыпты. Азды-кґпті жетістіктерге жеттім. Біраќ дјл бїгінгідей ќуанєан емеспін. Бїгін меніѕ жўлдызым жанды.

Суретті тїсірген - Владимир Бугаев.

Жергілікті «Ертіс-ПМХЗ» ќыздар командасы баскетболдан ел біріншілігінде топ жарды. Осымен 15-ші рет жеѕістіѕ биік тўєырынан кґрінген аруларымыз жанкїйерлердіѕ сенімін аќтады. Жерлестеріміз плей-офф бјсекесініѕ финалында астаналыќ «Барыстардан» басым тїсті. Елордада ґткен екі кездесудіѕ алєашќысында алаѕ иелері жеѕіске жеткен болатын. Екінші ойында жерлестеріміз есе ќайтарды. Павлодар ќаласында ўйымдастырылєан екі кездесуде де біздіѕ ќыздар білгендерінен жаѕылмады. «Барыстарды» 71:54, 59:56 есебімен айналып ґтті. Осылайша, жалпы есеп бойынша 3:1 есебімен жеѕіске жеткен баскетболшыларымыз Ќазаќстанныѕ 15 дїркін чемпионы атанды. Ал астаналыќтар кїміс жїлдені олжалады. Ќола жїлде їшін Кґкшетаудыѕ ќос командасы сынєа тїсуде. Бір аныєы, «Оќжетпес» пен «Оќжетпес-2» ўжымдарыныѕ бірі жеѕіске жетіп, Кґкшетау жўртына ќуаныш сыйлайды. Жерлестерімізді жарќын жеѕісімен ќўттыќтаймыз!

Б.Жїнісов - «Ертіс-Баян арланы»

Ержан ИМАНЖЇСІПОВ, аймаќтыќ «Алтын белбеу» турнирініѕ бас тґрешісі:

Марапаттау рјсімі. Н.Јшімбетов «Ертіс-Баян сўѕќары» С.Мамедовке жїлде тапсырды

- Жарыс жоєары деѕгейде ґтті деп сеніммен айта аламын. Еѕ бастысы, турнирдіѕ деѕгейі ґсіп, сапасы артып келеді. Былтырєы жылмен салыстырєанда белдесулер ґте тартысты ґрілді. Јрі балуандар жаќсы дайындыќпен келіпті. Дархан мен Батырхан республикалыќ жарыста жеѕіс тўєырынан кґрінбесе де, бірінші, екінші айналымнан ќиналмай ґтеді деген сенімдемін.

Ян ШОТТЕР, Павлодар ќаласындаєы Назарбаев зияткерлік мектебініѕ оќытушысы: - Мен арнайы келісімшарт бойынша Ќазаќстанда жўмыс істеймін. Былтыр Семейде болдым. Биыл ќызметімді Павлодарда жалєастырудамын. Ќазаќстанда тўрып жатќандыќтан, жергілікті ўлттыѕ салт-дјстїрін, ќўндылыќтарын білу ќызыќтырады. Јсіресе, ќазаќтардыѕ ўлттыќ спорты мен їшін таѕсыќ. Сондыќтан, јріптесім Назарбаев зияткерлік мектебініѕ дене шыныќтыру пјнініѕ мўєалімі Єалима Мейрамєалиевадан ќазаќ кїресі туралы сўрадым. Ол єаламтордан балуандардыѕ белдесуін кґрсетті. Біраќ, алыптардыѕ «айќасын» ґз кґзіѕмен кґрген жаќсы єой. Сондыќтан, бїгін арнайы келдім. Маєан Самир Мамедов пен Батырхан Жїнісов арасындаєы кездесу ўнады. Самир денелі болса да, Батырханєа жол берді. Ал мен Самир жеѕеді деп ойлаєанмын. Жалпы, ќазаќ кїресі адамды бірден баурап алады екен.

бойынша Самир жеѕіске жетіп, їшінші орынды ќанаєат тўтты. Естеріѕізге сала кетейік, ол бўєан дейін железиндік Серік Сјлменовтен, екібастўздыќ Јділет Нўрпейісовтен басым тїскен болатын. Финалда Дархан ќарсыласы Батырханды ќиналмай ўтты. Ол екінші жыл ќатарынан облыстыѕ їздік балуаны атанды. Жјне республикалыќ «Ќазаќстан барысы» турнирінде їшінші мјрте баќ сынап кґрмек. Осылайша, биыл «Ќазаќстан барысында» Павлодар облысыныѕ намысын Дархан Жоламанов пен Батырхан Жїнісов ќорєайды. Жїзден жїйрік шыќќандарды облыс јкімініѕ орынбасары, облыстыќ ќазаќ кїресі федерациясыныѕ президенті Нўржан Јшімбетов марапаттады. Їшінші орын алєан С.Мамедов 200 мыѕ теѕге мен «Ертіс-Баян сўѕќары» атаєына ие болды. Ал екінші орыннан кґрінген Батырхан Жїнісов «Ертіс-Баян арланы» атанып, 400 мыѕ теѕгені олжалады. Дара шыќќан Дархан былтырєы «ЕртісБаян барысы» атаєын ќорєап ќалды. Ол жеѕімпазєа берілетін «Алтын белбеумен» жјне 700 мыѕ теѕге сыйаќымен марапатталды. Суреттерді тїсірген -

Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Футбол. Ел біріншілігі

ЖЕЅІЛІСТЕН КҐЗ АШАР ЕМЕС 27 сјуір кїні футболдан ел біріншілігініѕ 8-тур ойындары ґтті. Алматыда жергілікті «Ќайратпен» алаѕєа шыќќан «Ертіс» командасы 2:1 есебімен жеѕілуге мјжбїр болды. Осылайша, Тарма Рюютли шјкірттері ќатарынан їш ойында ўпай жоєалтып, ґз ќаќпаларына 10 доп жіберіп алды. «Ќайрат» ойыншылары кездесу басталысымен шабуылєа шыќты. Алаѕ иелерініѕ толассыз шабуылына шыдас берген біздіѕ жігіттер ойынныѕ 40-минутында ќателікке бой алдырды. Ќаќпашы Немания Джоджоныѕ ќателігін ўтымды пайдаланєан Ермек Ќуантаев мергендігімен танылды. Араєа їш минут салып, «Ќайраттыѕ» жартылай ќорєаушысы Аслан Дарабаев есепті 2:0-ге жеткізді. «Ертістіктер» тек кездесудіѕ аяќталуына екі минут ќалєанда есеп айырмасын ќысќарта алды. Предраг Говедарица ќаќпа алдындаєы ќарбаласты ўтымды пайдаланып, «Ќайрат» ќаќпасынан саѕылау тапты. Сырт алаѕда жеѕілген «Ертіс» жанкїйерлердіѕ сенімін аќтамады. «Ертіс» келесі турда ќостанайлыќ «Тобылмен» шеберлік байќасады. Кездесу 1 мамыр кїні Павлодар ќаласыныѕ орталыќ стадионында ґтеді. 8-турда біріншіліктіѕ ќос мыќтысы «Астана» мен «Аќтґбеніѕ» жолы тїйісті. «Астана-Арена» стадионында ґткен ойында аќтґбеліктер басым тїсті. Есеп – 1:2. Ќостанайлыќ «Тобыл» «Таразды» ўтса (1:0), ќызылордалыќ «Ќайсар» ќараєандылыќ «Шахтерден» айласын асырды. Есеп – 1:0. «Ордабасы» Семейдіѕ «Спартагын» (2:1), «Жетісу» «Атырауды» (1:0) тізерлетті.

Оѕтїстік Кореяныѕ премьер-министрі Чон Хон Вон «Севол» паромы апатќа ўшыраєаннан кейін сын садаєына ілініп, отставкаєа кетуге мјжбїр болды. Соѕєы мјліметтер бойынша, техногендік апат салдарынан 187 адам ќаза тапты, таєы 115 адам із-тїссіз жоєалєандар санатында.


10

ШЕШІМ

29 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2014 жылғы 23 сәуірде №3769 болып тіркелді.

Павлодар облыстық мәслихатының

Функционалдық топ Кiшi функция Атауы Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Бағдарлама II. 01

ШЕШІМІ

1 110 001

(V сайланған ХХХ (кезектен тыс) сессиясы) №260/30 Павлодар қаласы

003 120

2014 жылғы 14 сәуір

001 004

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ (V САЙЛАНҒАН XХVІ (КЕЗЕКТЕН ТЫС) СЕССИЯСЫ) 2013 ЖЫЛҒЫ 13 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ «2014 – 2016 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ» №198/26 ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабы 2, 4-тармақтарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1)-тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 1 сәуірдегі «2014 жылға арналған республикалық бюджеттің көрсеткіштерін түзету және «2014–2016 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкі меті ні ң 2013 жылғы 12 желтоқсандағы №1329 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» №293 қаулысына сәйкес Павлодар облыстық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ: 1. Облыстық мәслихаттың (V сайланған XХVІ (кезектен тыс) сессиясы) 2013 жылғы 13 желтоқсандағы «2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» №198/26 шешіміне (нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3648 болып тіркелген, 2013 жылғы 28 желтоқсандағы «Сарыарқа самалы» газетінің №149, 2013 жылғы 28 желтоқсандағы «Звезда Прииртышья» газетінің №149 сандарында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 1-тармақта: 1) тармақшада: «98118516» сандары «107256851» сандарымен ауыстырылсын; «25316839» сандары «25981076» сандарымен ауыстырылсын; «639875» сандары «640378» сандарымен ауыстырылсын; мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9497 мың теңге;»; «72161802» сандары «80625900» сандарымен ауыстырылсын; 2) тармақшада «98168516» сандары «108730254» сандарымен ауыстырылсын; 3) тармақшада: «1287321» сандары «1364354» сандарымен ауыстырылсын; «2277643» сандары «2354676» сандарымен ауыстырылсын; 5) тармақшада «-1337321» сандары «-2837757» сандарымен ауыстырылсын; 6) тармақшада «1337321» сандары «2837757» сандарымен ауыстырыл-сын; 7-тармақта: «834464» сандары «1431433» сандарымен ауыстырылсын; мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «42100 мың теңге – Баянауыл ауданының білім беру объектісін күрделі жөндеуге.»; 8-тармақта: «293007» сандары «386574» сандарымен ауыстырылсын; «581305» сандары «613305» сандарымен ауыстырылсын; «29500» сандары «100813» сандарымен ауыстырылсын; 8-1- тармақта:

«1854061» сандары «2602448» сандарымен ауыстырылсын; «15038» сандары «15770» сандарымен ауыстырылсын; мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «7020 мың теңге – мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге; 12176 мың теңге – 18 дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге; 1640719 мың теңге – мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге; 741356 мың теңге – Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайластыруға; 254000 мың теңге – Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға.»; 8-2- тармақта: «1588584» сандары «1679138» сандарымен ауыстырылсын; «912611» сандары «1438716» сандарымен ауыстырылсын; мына мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «698996 мың теңге – мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға.»; 8-3 –тармақта: «693295» сандары «770328» сандарымен ауыстырылсын; шешімнің 11-тармағы мына редакцияда жазылсын: «11. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18-бабы 4-тармағына сәйкес азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың ставкаларымен салыстырғанда кемiнде жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтiк ставкалар белгіленсін.»; көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы қаулының 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды облыстық мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін. 3. Осы шеші м 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

007 009 282 001 003 2 257 001 009 013 5 258 001 005 9 281 080 02 1 120 010 2 120 012 281 005 287 004 03 1 252 001 003 006 008 013 014 04 1 261 027 2 261 003 006

048

Сессия төрағасы В.СВИНЦИЦКИЙ Облыстық мәслихаттың хатшысы М.КӨБЕНОВ

061 285

Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған

ХХХ (кезектен тыс) сессиясы) 2014 жылғы 14 сәуірдегі №260/30 шешiмiне 1-қосымша Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған XXVI (кезектен тыс) сессиясы) 2013 жылғы 13 желтоқсандағы №198/26 шешiмiне1-қосымша

006 007

2014 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ (ӨЗГЕРIСТЕРМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН) Санаты Сыныбы Iшкi сыныбы 1 2 3

03 1 05 3 2 01 1 4 5 6 7

04

1

06 1 3 01 1 4 01 2 02 1

253 043

Сомасы (мың теңге)

Атауы 4

I. КІРІСТЕР 1

4

Салықтық түсiмдер Әлеуметтік салық Әлеуметтік салық Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер Салықтық емес түсiмдер Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсi бөлiгiнiң түсiмдерi Мемлекеттiк меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне кiрiстер Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар Өзге де салықтық емес түсiмдер Өзге де салықтық емес түсiмдер Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату Трансферттердiң түсiмдерi Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

044

5 107 256 851 25 981 076 15 253 408 15 253 408

261 024 025 5

10 727 668

253

10 727 668

003

640 378 115 983

9 261

1 344

001

2 941

004

42 909

005

503 007

68 286

011 489 163 013 019 029 489 163

067 113

35 232 35 232 9 497

281

9 497

009

9 497 80 625 900 14 566 422 14 566 422 66 059 478 66 059 478

011 05 1 253

ШЫҒЫНДАР

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар Облыс мәслихатының аппараты Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыс әкімінің аппараты Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу Облыстың тексеру комиссиясы Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Қаржылық қызмет Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жоспарлау және статистикалық қызмет Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру Қорғаныс Әскери мұқтаждар Облыс әкімінің аппараты Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру Облыс әкімінің аппараты Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы Облыс ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі Құқық қорғау қызметi Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жол қозғалысы қаупсіздігін қамтамасыз ету Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру Бiлiм беру Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту Облыстың білім басқармасы Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм беру Облыстың білім басқармасы Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету Облыстың білім басқармасы Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер Облыстың білім басқармасы Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялықмедициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру Әдістемелік жұмыс Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттер Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау Денсаулық сақтау Кең бейiндi ауруханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

www.saryarka-samaly.kz Сомасы (мың теңге) 004

108 730 254 2 284 430 2

1 165 828

253

52 049

005

51 607

006 007

442 973 847

017

946 874 3

13 693

253

6 000

009

7 280 139 932

019

139 308

020

624 124 099 124 099

021

103 799

022

14 971 026

5 329 165 871

027

165 871

036 152 494 046 13 377 828 632

4 253

828 632 828 632

014

88 613 37 341 37 341

038

37 341

039

51 272 45 910

045

45 910 5

2 500

253

2 500 011 2 862 029 9

2 862

253

5 067 699

001

5 067 699

008

5 067 699

013

4 503 142

016

9 720

018

330 684 111 813

030

54 106

033 281

58 234 16 127 275 2 602 448 2 602 448

013 083

2 602 448 06 1

4 796 352 3 123 385

256

1 033 159 002

1 779 889

012 118 813 013 191 524 014 1 672 967 1 363 643

015

309 324

261

4 744 056

015

301 415

037

295 415

2 256

6 000

003

4 442 641

049

4 298 422 144 219

050

9 428 9

9 428 9 428

256

3 974 991 1 446 342

001

95 238 007

42 117

011 51 825 360 356

017

156 822

018 044

989

067

15 973

263

78 061

077

602 861 281

42 100 2 528 649

076 395 813 297 2 132 836 23 625 166 25 510 25 510

001 003 07 1 253

Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі Халықтың денсаулығын қорғау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету Салауатты өмір салтын насихаттау Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу Мамандандырылған медициналық көмек Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз ету Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу Жіті миокард инфаркті бар науқастарды тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету Емханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету Скринингтік зерттеулер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жүргізу Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі Халықтың жекелеген санаттарын емдеудің амбулаториялық деңгейінде жеңілдікті жағдайда дәрілік заттармен қамтамасыз ету Медициналық көмектің басқа түрлері Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан дәрігерлік амбулаторияларды және фельдшерлік акушерлік пункттерді салу Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Әлеуметтiк қамсыздандыру Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналықәлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Облыстың білім басқармасы Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру Әлеуметтік сауықтандыру Әлеуметтiк көмек Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың ішкі саясат басқармасы Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ісшаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың еңбек басқармасы Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Тұрғын үй шаруашылығы Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

25 510

628 054 628 054 378 817 149 502 98 649 1 086 8 607 512 8 607 512 4 379 749

220 826 475 829 101 222

267 265

707 827 690 967 23 627 1 740 200 10 119 921 10 119 921 874 412 359 927

8 538 541

347 041 1 133 874 1 133 874 1 084 753 49 121 3 110 295 2 119 065 109 882 64 074 124 886 9 520 16 139 2 681 1 791 883 991 230 953 541 37 689 2 859 665 2 148 568 1 238 472 427 718

90 065

518 838

96 974

104 877 910 096 885 036 25 060 298 674 298 674 279 478 7 020

12 176 412 423 311 718 82 361 7 700 157

15 770 155 194 6 484 44 052 29 258 29 258 12 235

12 235 59 212 50 145 9 067 7 507 822 3 161 866 24 751


ШЕШІМ

www.saryarka-samaly.kz

256

261

281

285

2 279

281

08 1 273

281 2 285

3 263 264

273

4 701 9 263

273

283

10 1 255

2 279

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 047 қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 043 қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың білім басқармасы Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 064 қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй 012 қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 048 инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша 010 қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Коммуналдық шаруашылық Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй001 коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) сумен жабдықтауға және су бұру 010 бюджеттеріне жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) елді мекендерді сумен жабдықтау 030 бюджеттеріне жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы 113 трансферттер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 018 бюджеттеріне сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) ауылдық елді мекендерді сумен 068 бюджеттеріне жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк Мәдениет саласындағы қызмет Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы 005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау мұраны сақтауды және оған 007 Тарихи-мәдени қолжетімділікті қамтамасыз ету 008 Театр және музыка өнерін қолдау Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 026 Мәдениет объектілерін дамыту Спорт Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 001 саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 002 Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама мүшелерін дайындау және 003 командаларының республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 032 Ведомстволық және ұйымдардың күрделі шығыстары Ақпараттық кеңiстiк Облыстың ішкі саясат басқармасы 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер тiлдi және Қазақстан халықтарының 002 Мемлекеттiк басқа да тiлдерін дамыту 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз 009 ету 010 Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету Туризм Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы 004 Туристік қызметті реттеу Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер Облыстың ішкі саясат басқармасы деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске 001 Жергілікті асыру жөніндегі қызметтер 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Жергiлiктi деңгейде мәдениет және мұрағат ісін 001 басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 032 Ведомстволық мен ұйымдардың күрделі шығыстары Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы деңгейде жастар саясатын іске асыру 001 Жергілікті жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру бағыныстағы мемлекеттік 032 Ведомстволық мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік 010 Асыл қолдау Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапа013 сын арттыруды субсидиялау Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су 014 жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен арттыруды, және көктемгі егіс пен егін 020 сапасын жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау дақылдарының зиянды 029 Ауылшаруашылық организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған 031 ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу) Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы 041 дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату және көшет отырғызылатын материалдың 045 Тұқымдық сорттық және себу сапаларын анықтау (органикалықтарды қоспағанда) құнын 047 Тыңайтқыштар субсидиялау шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта 048 Ауыл өсіру бюджеттерден берілетін ағымдағы нысана113 Жергілікті лы трансферттер Су шаруашылығы Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

24 751 6 177

3 700

6 177 10 281 5

10 281

281

3 117 854 700 1 679 138 6 251 1 438 716 2 803 9

2 803

255

4 345 956 2 262 382 55 128 1 735 11 1 716 675

2 272

453 980 34 864

9

2 083 574

281

588 567 12 1 281

1 495 007 5 066 450 1 053 721 1 051 724 583 754

9

219 330

281

248 640 1 997 1 997 2 762 644 2 762 644

13 3 701

40 840 9

60 348

257

2 587 670 200 73 586 761 663 463 406 269

463 406 62 238 34 493 27 573 172

279

236 019 88 681 147 338 31 217 31 217 31 217 457 205 98 919 98 624 295 91 385 71 752

280

961 18 672 266 901 26 311 123 237 831

281

2 636 8 042 175 4 576 603 4 576 603 87 140 201 879 2 500 724 896 1 137 594 200 000

700

1 606 418

701

12 341

25 000

288 466

15 355 168 995 29 324 76 695 186 118 186 118

14 1 257

Ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық 032 табылатын жүйелерiнен ауызсу беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау Орман шаруашылығы Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы сақтау, қорғау, молайту және орман 008 Ормандарды өсіру Қоршаған ортаны қорғау Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 036 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы 017 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту Жер қатынастары Облыстың жер қатынастары басқармасы Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы сақтау пунктына ветеринариялық препарат028 Уақытша тарды тасымалдау бойынша қызмет көрсету Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, 040 қызметкерлердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы басқа да қызметтер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық037 «Инвестор инновациялық инфрақұрылымды дамыту Көлiк және коммуникация Автомобиль көлiгi Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 038 Автомобиль ету 042 Көлік инфрақұрылымын дамыту автомобиль жолдарын және елді 082 Облыстық мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 043 қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау Басқалар Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы 008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау Басқалар Облыстың қаржы басқармасы 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 040 жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың дін істері басқармасы деңгейде дін істер саласындағы 001 Жергілікті мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 004 мен ұйымдардың күрделі шығыстары 005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) 035 бюджеттеріне «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Моноқалаларды дамытудың 2012 036 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды нысаналы жайластыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мамандандырылған уәкілетті 039 бюджеттерiне ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне Моноқалаларды дамытудың 2012 084 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері Облыстың индустриялық-инновациялық даму басқармасы Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық 001 қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары қызметті мемлекеттік 005 Индустриялық-инновациялық қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Жергілікті деңгейде құрылыс, көлік және коммуника001 ция саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары жол картасы - 2020» бағдарламасы 058 «Бизнестің шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне Моноқалаларды дамытудың 2012 084 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Моноқалаларды дамытудың 2012 086 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды нысаналы жайластыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер бюджеттерден берілетін ағымдағы нысана113 Жергілікті лы трансферттер Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы Жергілікті деңгейде жер қойнауын пайдалану, 001 қоршаған орта және су ресурстары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 032 Ведомстволық мен ұйымдардың күрделі шығыстары Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, сауданы және ту001 ризм дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары жол картасы - 2020» бағдарламасы 005 «Бизнестің шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 006 «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік қолдау «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы 007 шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы 009 шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне Моноқалаларды дамытудың 2012 012 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Борышқа қызмет көрсету Борышқа қызмет көрсету Облыстың қаржы басқармасы

11

29 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл

186 118 228 936

15 1

228 936

257

228 936 2 576 709 53 213 53 213 2 523 496 705 350 1 818 146 37 926 37 926

6 9 701

37 082 844

7 1 281

435 883 435 883 4 100 10 431 783

1 258

3 552 604 38 727 38 727

13 9

38 536

701

191 3 513 877

5

3 513 877

01 1

3 513 877 3 482 561 3 402 933 3 402 933 299 260

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық 016 бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету Трансферттер Трансферттер Облыстың қаржы басқармасы 007 Субвенциялар пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 011 Нысаналы трансферттерді қайтару Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 017 трансферттерді қайтару III. ТАЗА БЮДЖЕТТIК КРЕДИТТЕУ Бюджеттiк кредиттер Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде 013 ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Тұрғын үй шаруашылығы Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 015 бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 007 асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер Басқалар Басқалар Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) 010 бюджеттеріне моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру Бюджеттiк кредиттердi өтеу Бюджеттiк кредиттердi өтеу Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРIМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ ( ПРОФИЦИТI) VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТIН ПАЙДАЛАНУ)

1 345 18 18 18 17

558 558 558 571

710 710 710 792

981 878 5 040 1 364 354 2 354 676 712 804 712 804 712 804 712 804 770 328 770 328 770 328 770 328 706 248 706 248 706 248 706 248 165 296 165 296 165 296 165 296 990 322 990 322 990 322 0 -2 837 757 2 837 757

Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған ХХХ (кезектен тыс) сессиясы) 2014 жылғы 14 сәуірдегі № 260/30 шешiмiне 2-қосымша Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған, XXVI (кезектен тыс) сессиясы) 2013 жылғы 13 желтоқсандағы № 198/26 шешiмiне 2-қосымша

1 963 459 1 140 214 79 628 79 628

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ (ӨЗГЕРIСТЕРМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН)

79 628 12 465 739 48 000 48 000 48 000 12 417 739 1 924 314 283 595

Санаты Сыныбы Iшкi сыныбы 1 2 3 1 03 1

1 640 719

05 3

58 124

2 01

20 761

1

1 600

4

651

5 7

35 112 2 708 837

04

1 056 006 1

297 904 06 1

698 996

4 01 2

655 931

02 1

Сомасы (мың теңге)

Атауы 4

I. КІРІСТЕР Салықтық түсiмдер Әлеуметтік салық Әлеуметтік салық Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер Салықтық емес түсiмдер Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсi бөлiгiнiң түсiмдерi Мемлекеттiк меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне кiрiстер Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар Өзге де салықтық емес түсiмдер Өзге де салықтық емес түсiмдер Трансферттердiң түсiмдерi Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 61 28 16 16

898 363 899 899

447 910 216 216

11 464 694 11 464 694 682 013 120 911 224 6 727 45 913 68 047 523 404

523 404

37 698 37 698 32 852 524 18 375 039 18 375 039 14 477 485 14 477 485

117 980 64 557 5 938 47 485 4 529 513 108 396 781 1 770 374

775 077

443 452

1 431 433 87 952 75 383 1 196 11 373 2 991 019 59 646 1 084 15 000 60 390 2 530 899 70 000

254 000 1 345 1 345 1 345

Функционалдық топ Кiшi функция Атауы Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Бағдарлама 1 2 3 4 5 II. ШЫҒЫНДАР 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орын1 дайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 110 Облыс мәслихатының аппараты Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 001 жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 120 Облыс әкімінің аппараты Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 001 қызметтер 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 007 мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары 282 Облыстың тексеру комиссиясы Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 001 қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 Қаржылық қызмет 257 Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 001 меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 009 жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 Жоспарлау және статистикалық қызмет Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 258 басқармасы Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты 001 басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 02 Қорғаныс 1 Әскери мұқтаждар 120 Облыс әкімінің аппараты Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 010 іс-шаралар Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды 2 ұйымдастыру 120 Облыс әкімінің аппараты Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 012 жұмылдыру Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, 287 азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

Сомасы (мың теңге) 6 61 910 947 1 499 235 1 209 298 45 598 45 144 454 1 035 888 1 030 045 4 393 1 450 127 812 127 176 636 126 271 126 271 109 682 16 019 570 163 666 163 666 162 916 750 88 357 37 783 37 783 37 783 50 574 47 512 47 512 3 062


12

004 03 1 252 001 003 006 013 014 04 2 261 003 006 285 006 007 4 253 043 261 024 025 5 253 003 9 261 001 004 005 007 011 013 019 029 067 281 011 05 1 253

004

2 253 005 006 007 017 3 253 009

020 027 046 4 253 014

039

045 5 253

011

029 9 253 001 008 013 016 018 030 033 06 1 256 002

012

013

014

015 261 015 037 2

ШЕШІМ

29 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл Облыс ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі Құқық қорғау қызметi Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру Бiлiм беру Бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм беру Облыстың білім басқармасы Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Облыстың білім басқармасы Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер Облыстың білім басқармасы Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялықмедициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру Әдістемелік жұмыс Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау Денсаулық сақтау Кең бейiндi ауруханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі Халықтың денсаулығын қорғау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету Салауатты өмір салтын насихаттау Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу Мамандандырылған медициналық көмек Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету Емханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету Медициналық көмектің басқа түрлері Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Әлеуметтiк қамсыздандыру Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналықәлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Балалар психоневрологиялық медициналықәлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Облыстың білім басқармасы Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру Әлеуметтік оңалту Әлеуметтiк көмек

256

3 062

003

4 870 151

9

4 870 151

256

4 870 151 4 607 059

001

10 336

007

137 208

011

56 418 044

59 130 9 974 316 4 265 068 2 654 811

067 297

1 009 507

001

1 645 304

003

1 610 257

07 2

1 299 077

279

311 180 001

4 537 786

005

260 183 281

260 183 4 277 603

018

4 133 177 144 426

08 1

4 738

273

4 738

005

4 738

007

1 166 724 1 141 694

008 2

102 909

285

41 618

001

55 453

002

358 205

003 005

150 947

032

519

3 263

34 182

007

77 791 264

320 070

001

25 030

002

25 030 9 264 505 25 245 25 245

003 273 009 010 4

25 245

701 004 9

612 354 612 354

263

361 810

001

148 019 101 363

005 273

1 162 001

4 720 502 4 720 502

003 032

4 263 394 283 197 761

001

101 585

003 005 032

157 762 1 294 282 1 294 282

10 1 255

719 373

001 002 003

390 168

010 184 741

013

1 069 582 1 069 582

014

1 022 601

020

46 981 1 542 540 1 542 540

029

108 651

041

68 507 100 777

047

6 977

113 2

15 288

279

538 032

1 241 802 2 469 092 2 149 599

3 700

1 238 613

008 428 231

5 700

88 865

017 6 251

522 325

001 010

95 970 9 255

103 222

019 910 986

028

886 660 24 326 138 676

11 2

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың еңбек басқармасы Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Коммуналдық шаруашылық Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк Мәдениет саласындағы қызмет Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Мәдени-демалыс жұмысын қолдау Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету Театр және музыка өнерін қолдау Спорт Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары Ақпараттық кеңiстiк Облыстың ішкі саясат басқармасы Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер Облыстың тілдерді дамыту басқармасы Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерін дамыту Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету Туризм Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Туристік қызметті реттеу Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер Облыстың ішкі саясат басқармасы Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Жергiлiктi деңгейде мәдениет және мұрағат ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Тұқым шаруашылығын қолдау Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды, және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау Ауылшаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Су шаруашылығы Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен ауызсу беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау Орман шаруашылығы Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру Қоршаған ортаны қорғау Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар Жер қатынастары Облыстың жер қатынастары басқармасы Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызмет көрсету Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi

www.saryarka-samaly.kz 138 676

272

138 676 180 817 135 090

12 1 281

82 979 394 168 9 4 736

281 46 813 45 727

13

45 502

3

225 143 342 143 342

701 9

59 580

257

59 283

258

297 269

83 762 83 762 4 241 685 948 596

280

948 596 537 490 184 172 226 934 2 021 652 2 021 652

281

40 907 65 428 1 787 275 700

210 127 832 676 962 394 965 394 965 64 664

701

35 348 29 139 177 217 333

14 1 257

85 199 132 134 16 282 16 282

15 1

16 282

257

578 193 101 855 101 551

5 01

304

1

125 062 76 178 371 48 513 351 276 25 465 127 322 863

201 879 417 555 617 1 092 594 250 000

2 150 809

12 341

288 466

170 794 76 695 88 551 88 551 88 551 231 292 231 292 231 292

39 462 200 1 799 700 1 714 498 1 714 498 257 510 1 456 988 85 202 85 202 85 202 4 171 294 63 925 63 925 63 925 4 107 369 241 551 241 551 2 568 688 2 568 688 58 008 21 285 110 381 36 232 80 090 65 296 311 14 483 991 358 98 467 497 892 394 93 432 80 857 405 12 170 74 242 73 742 500 1 181 1 181 1 181 1 181 17 401 424 17 401 424 17 401 424 17 401 424 -3 525 822 3 525 822 3 525 822 3 525 822 0 3 513 322 -3 513 322

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ (ӨЗГЕРIСТЕРМЕН ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН)

5 947 003

83 359

39 662

Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған ХХХ (кезектен тыс) сессиясы) 2014 жылғы 14 сәуірдегі №260/30 шешiмiне 3-қосымша Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған, XXVI (кезектен тыс) сессиясы) 2013 жылғы 13 желтоқсандағы №198/26 шешiмiне 3-қосымша

2 821

4 882 971 4 882 971

Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Көлiк және коммуникация Автомобиль көлiгi Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 038 ету Облыстық автомобиль жолдарын және елді 082 мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 043 қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау Басқалар Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы 008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау Басқалар Облыстың қаржы басқармасы 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар Облыстың дін істері басқармасы Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы 001 мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 004 мен ұйымдардың күрделі шығыстары 005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау Облыстың индустриялық-инновациялық даму басқармасы Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық 001 қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік 005 қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Жергілікті деңгейде құрылыс, көлік және коммуника001 ция саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысана113 лы трансферттер Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы Жергілікті деңгейде жер қойнауын пайдалану, 001 қоршаған орта және су ресурстары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 032 мен ұйымдардың күрделі шығыстары Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, сауданы және ту001 ризм дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Борышқа қызмет көрсету Борышқа қызмет көрсету Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге 016 де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету Трансферттер Трансферттер Облыстың қаржы басқармасы 007 Субвенциялар III. ТАЗА БЮДЖЕТТIК КРЕДИТТЕУ Бюджеттiк кредиттердi өтеу Бюджеттiк кредиттердi өтеу Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРIМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ ( ПРОФИЦИТI) VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТIН ПАЙДАЛАНУ)

Санаты Сыныбы Атауы Iшкi сыныбы 1 2 3 4 I. КІРІСТЕР 1 Салықтық түсiмдер 03 Әлеуметтік салық 1 Әлеуметтік салық Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 05 салықтар және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 3 Табиғи түсiмдер 2 Салықтық емес түсiмдер 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсi бөлiгiнiң түсiмдерi меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне 4 Мемлекеттiк кiрiстер 5 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер бюджеттен берiлген кредиттер бойынша 7 Мемлекеттiк сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондайақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен 04 (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондайҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 1 ақ (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 4 Трансферттердiң түсiмдерi Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын 01 трансферттер 2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 02 түсетiн трансферттер 1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

Сомасы (мың теңге) 63 31 19 19

5 009 786 519 519

547 645 422 422

12 267 223 12 267 223 721 707 121 327 270 7 476 49 127 64 454

560 042

560 042

40 338 40 338 30 501 195 23 222 784 23 222 784 7 278 411 7 278 411

686 103 686 103 686 103 38 631 38 631 38 082 549 19 455 19 455

Функционалдық топ Кiшi функция Атауы Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Бағдарлама 1 2 3 4 II. 01 1 110 001

15 355 4 100

003 120

39 662

001

39 662

004

Сомасы (мың теңге) 5

ШЫҒЫНДАР

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар Облыс мәслихатының аппараты Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыс әкімінің аппараты Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 63 009 547 1 554 773 1 254 597 47 015 46 547 468 1 077 296 1 071 172 4 579


282

2 257

5 258

02 1 120

2 120

287

03 1 252

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 007 мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың тексеру комиссиясы Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 001 қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Қаржылық қызмет Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 001 меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 009 жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жоспарлау және статистикалық қызмет Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты 001 басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Қорғаныс Әскери мұқтаждар Облыс әкімінің аппараты Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 010 іс-шаралар Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру Облыс әкімінің аппараты Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 012 жұмылдыру Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы Облыс ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын 004 алу және оларды жою Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі Құқық қорғау қызметi Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы 001 мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды 003 көтермелеу 006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды 013 орналастыру қызметтері Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды 014 ұйымдастыру

04

Бiлiм беру 2 261 003 006 285 006 007 4 253 043 261 024 025 5 253 003 9 261 001 004 005 007 011 013 019 029 067

05 1 253

004

2 253 005 006 007 017 3 253 009

020 027 046 4 253 014

039

045 5

Бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм беру Облыстың білім басқармасы Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi бiлiм беру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Облыстың білім басқармасы Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер Облыстың білім басқармасы Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялықмедициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру Әдістемелік жұмыс Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Денсаулық сақтау Кең бейiндi ауруханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық көмек және медициналық ұйымдар мамандарын жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуі Халықтың денсаулығын қорғау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету Салауатты өмір салтын насихаттау Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу Мамандандырылған медициналық көмек Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету Емханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету Медициналық көмектің басқа түрлері

13

ШЕШІМ

www.saryarka-samaly.kz 253 1 545 130 286

011

129 638 648 130 456 130 456

029 9 253

112 730

001

17 140

008

586 169 720

013 016

169 720

018 168 944 776 92 481 38 818 38 818

030 033 06 1 256

38 818 53 663

002

50 387 50 387

012

3 276 013 3 276 014

4 946 280 4 946 280 4 946 280

015 261

4 677 354

015 037

11 059

2

139 487

256

56 707

003

61 673

9

10 185 167 4 362 496 2 711 508

256

001

1 046 733 1 664 775

007

1 650 988 1 327 698

011

323 290

044

4 645 929

067

268 725 297

268 725 4 377 204

001

4 229 890

003

147 314

07 2

5 070

279

5 070 001

5 070 1 171 672 1 171 672

005 08 1

105 603

273 005

42 768

007 59 334

008 2 285

365 369

001 152 690

002

534

003

36 575 80 053

005 032

328 746 3

9 533 056 25 967 25 967

263 007 264 001

25 967 002 003 273

636 818 636 818

009

379 953

010 4

150 423 105 199

701

1 243

004

4 858 328 4 858 328

9 263 001

4 369 223

005 273

211 604 001 108 696 003 032

168 805 283

1 365 593 1 365 593

001 003 005

769 729

032 398 191 10 197 673 1 085 134

1 255

Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру Әлеуметтiк қамсыздандыру Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналықәлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Балалар психоневрологиялық медициналықәлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Облыстың білім басқармасы Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру Әлеуметтік оңалту Әлеуметтiк көмек Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың еңбек басқармасы Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Коммуналдық шаруашылық Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк Мәдениет саласындағы қызмет Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Мәдени-демалыс жұмысын қолдау Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету Театр және музыка өнерін қолдау Спорт Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық деңгейінде спорт жарыстарын өткізу Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары Ақпараттық кеңiстiк Облыстың ішкі саясат басқармасы Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер Облыстың тілдерді дамыту басқармасы Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерін дамыту Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету Туризм Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Туристік қызметті реттеу Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер Облыстың ішкі саясат басқармасы Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы Жергiлiктi деңгейде мәдениет және мұрағат ісін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

29 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл 1 085 134

1 037 001

48 133 1 561 216 1 561 216 111 019 73 250 104 430 7 465 15 349 555 1 249 148 2 555 884 2 221 649 1 278 494 2 442 863

279

90 654 3 700

540 754

5

98 676

700 105 547

6 251

943 155 918 372 24 783 148 383 9

148 383 148 383

255

185 852 139 015 11 85 133

2 272

405 180 12 1

4 849

281 48 448 46 837 46 607 9 230 61 243 61 243

281

61 243 60 937

13 3

306 4 441 588 969 970

701 9

969 970

257

553 376 187 518

258

229 076 2 139 831 2 139 831

269

42 001 70 008 1 893 985 280 220 133 617 705 962 422 612 422 612 281

62 474 36 676 25 615

700

183 220 876 86 453 134 423 17 421 17 421

701

17 421 608 404 106 510 106 197

14

313

1 257

129 106 78 556 382

15

50 168

Трансферттер 1

372 788

Трансферттер 257

26 294 131 343 344 3 019

5 051 783 5 051 783

Облыстың қаржы басқармасы 007 Субвенциялар

5 01 1

6 168 116

Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік 010 қолдау Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапа013 сын арттыруды субсидиялау Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су 014 жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды, және көктемгі егіс пен егін жи020 нау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды сусидиялау Ауылшаруашылық дақылдарының зиянды 029 организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы 041 дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 047 субсидиялау Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысана113 лы трансферттер Су шаруашылығы Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса 032 маңызды топтық жүйелерiнен ауызсу беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау Орман шаруашылығы Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман 008 өсіру Қоршаған ортаны қорғау Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы 017 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар Жер қатынастары Облыстың жер қатынастары басқармасы Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу 019 жөніндегі қызметтер Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препарат028 тарды тасымалдау бойынша қызмет көрсету Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы 001 саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Көлiк және коммуникация Автомобиль көлiгi Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 038 ету Облыстық автомобиль жолдарын және елді082 мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 043 қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау Басқалар Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы 008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау Басқалар Облыстың қаржы басқармасы 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар Облыстың дін істері басқармасы Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы 001 мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 004 мен ұйымдардың күрделі шығыстары 005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау Облыстың индустриялық-инновациялық даму басқармасы Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық 001 қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік 005 қолдау шеңберінде іс-шараларды іске асыру Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Жергілікті деңгейде құрылыс, көлік және коммуника001 ция саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы Жергілікті деңгейде жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары саласындағы 001 мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 032 мен ұйымдардың күрделі шығыстары Облыстың кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, сауданы және 001 туризм дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Борышқа қызмет көрсету Борышқа қызмет көрсету Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге 016 де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

III. ТАЗА БЮДЖЕТТIК КРЕДИТТЕУ Бюджеттiк кредиттердi өтеу Бюджеттiк кредиттердi өтеу Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРIМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ ( ПРОФИЦИТI) VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТIН ПАЙДАЛАНУ)

85 289 201 879 426 575 643 1 092 594 300 000

2 247 656

12 341

288 466

170 794 76 695 88 551 88 551 88 551 247 482 247 482 247 482 721 221 721 221 721 221 39 624 39 624 39 267 357 19 455 19 455 15 355 4 100 41 434 41 434 41 434 40 848 586 2 867 050 2 775 884 2 775 884 272 084 2 503 800 91 166 91 166 91 166 3 199 257 68 400 68 400 68 400 3 130 857 258 459 258 459 2 454 692 2 454 692 60 493 21 914 120 400 38 059 82 795 66 978 320 15 497 101 443 100 930 513 96 668 83 226 420 13 022 76 307 75 791 516 923 923 923 923 17 362 295 17 362 295 17 362 295 17 362 295 -454 322 454 322 454 322 454 322 0 454 322 -454 322


14

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

ЖАРНАМА

Барлыєы заѕдылыќќа байланысты Ел Президентініѕ Ќазаќстан халќына биылєы Жолдауы есеп бойынша стратегиялыќ Жолдаулардыѕ 18-шісі болды. Ќазаќ елініѕ 2050 жылєа дейін даму баєыттары айќындалєан Жолдаудыѕ тарихи маѕызы ґте зор. Жолдауда јлемдік экономикалыќ жјне саяси жаєдайдыѕ ќысќаша талдауы берілді, біздіѕ еліміздіѕ алдына ќойєан маќсатыныѕ мјні жјне туындаєан міндеттердіѕ мазмўны тїсіндірілді. Сондай–аќ, Їкімет Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша «Ќазаќстан - 2050» стратегиясын іске асыру барысында стандарттар мен мемлекет дамуыныѕ ќаєидаларын серпінді жјне тиімді енгізу їшін 10 басымдыќ јзірледі. Олардыѕ ішінде: инновациялыќ индустрия, энергетика, геология, кґлік, їдемелі экономика єылымы, ауыл шаруашылыєы, ќазаќстандыќтардыѕ јлеуетін ашу – белсенді, дені сау, білімді азаматтар (денсаулыќ саќтау, білім беру, мјдениет кластері), мемлекеттік институттардыѕ жўмысын жетілдіру, ќазаќстандыќ жаѕа патриотизмді дамыту («Мјѕгілік ел») Ќазаќстанныѕ «Ќазаќстан 2050» стратегиясы мен ел даму Тўжырымдамасы негізінде наќты басымдылыќтарды аныќтау арќылы јлемніѕ дамыєан 30 елдіѕ ќатарына кіруіне сенім мол. Айналамыздаєы јлем ќалай тез ґзгеретін болса, еліміз бен ќоєамымыз да солай жылдам ґзгеруге тиіс. «Ќазаќстан - 2050» стратегиясын жїзеге асыру кезеѕдері: 1 кезеѕ - 2030 жылєа дейінгі «мїмкіндіктер кґзін» пайдалана отырып, жаѕєырту; 2 кезеѕ - 2030-2050 жылдар аралыєындаєы еліміздіѕ їдемелі экономика ќаєидаттарына негізделген орныќты дамуын ќамтамасыз ету. Сонымен, басым баєыттар арќылы еліміздіѕ їдемелі дамуы жолымен наќтылы нјтижелер тїрінде экономикалыќ жјне јлеуметтік даму жоспары ґмірде іске асырылады, яєни ќазіргі 2014 жылєа маќсат ќойылады. Олардыѕ ішінде, биылєы жылы: - экономиканыѕ ґсуі жан басына шаќќанда 10 мыѕ АЌШ долларынан кем емес негізде 6-7 пайызєа ќамтамасыз етілуі тиіс; -2014 жылєы 1 мамырєа дейін инфляцияны орта мерзімді перспективада 3-4 пайызєа дейін тґмендетудіѕ кешенді шаралары јзірленуі тиіс. Одан басќа, биылєы жылы 2030 жылєа дейін Ќаржы секторын дамытудыѕ кешенді баєдарламасын; жекешелендірудіѕ 2014-2016 жылдарєа арналєан кешенді баєдарламасын; 2030 жылєа дейін Астана жјне Алматы ќалаларында агломерациялар ќалыптастырудыѕ 2030 жылєа дейінгі кезеѕге арналєан стратегиясы жобасын; Ќазаќстанныѕ транзиттік јлеуетін дамытудыѕ 2030 жылєа дейінгі баєдарламасын јзірлеу ќажет; Тґртінші мўнай ґѕдеу зауыты мен атом электр стансасыныѕ орны, инвестициялар кґзі мен ќўрылыс мерзіміне ќатысты мјселелер шешілуі тиіс. Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Ўлт кґшбасшысы Жолдауында дамыєан 30 елдіѕ ќатарына ќосылуда мемлекет пен ќоєамныѕ алдында тўрєан міндеттердіѕ наќты шешімдері заѕды тїрде болуы керек екенін атап ґтті.

Біздіѕ бјріміздіѕ «маќсатымыз - бір, мїддеміз - бір жјне болашаєымыз - бір». Ќазаќстан Республикасы Ґѕірлік даму министрлігініѕ Жер ресурстарын басќару комитетініѕ «Жер кадастры єылыми-ґндiрiстiк орталыєы» шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттiк кјсiпорны ґз кезегінде «Ќазаќстан жолы - 2050» Стратегиясын іске асыру їшін жерге орналастыру жїйесі ќызметініѕ мјнін, тїрлерін жјне маќсатын аныќтады. Мемлекеттік жер кадастрын жїргізу Павлодар филиалы ќызметініѕ мјні болып табылады. Филиал осы маќсаттарда мемлекеттік органдарєа, жеке жјне заѕды тўлєаларєа жердіѕ табиєи жјне шаруашылыќ жай–кїйі, орналасќан жері, маќсатты пайдаланылуы, жер телімдерініѕ ґлшемдері мен шекаралары, олардыѕ сапалыќ сипаттамасы туралы, жер пайдаланушыларды есепке алу жјне суармалы жер телімдерініѕ кадастрлыќ ќўны туралы мемлекеттік жер кадастрыныѕ мјліметін ќалыптастыруды жјне беруді жїргізеді. Филиал ќызметініѕ тїрлері: 1) мемлекеттік жер кадастрын жїргізу бойынша: - жер телімініѕ кадастрлыќ ісін ќалыптастыру; - олардыѕ экономикалыќ баєалауєа кіретін жердіѕ сапасын есепке алу жјне жер мониторингін жїргізудегі топыраќтыќ, геоботаникалыќ жјне агрохимиялыќ зерттеулер мен топыраќ бонитировкасы; - жердіѕ санын, жер телімдерініѕ меншік иелері мен жер пайдаланушыларды, сондай–аќ мемлекеттік тіркеу маќсатында басќа да жердіѕ ќўќыќ ќатынастары субъектілерін есепке алу; - жер телімдерініѕ кадастрлыќ (баєалау) ќўнын аныќтауєа кіретін жерді мемлекеттік кадастрлыќ баєалау; жер телімдері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ мґлшерлемесіне тїзету коэффициенттер белгілеумен елді мекендер жерінде баєа аймаќтарыныѕ сўлбасын жасау; жер телімдері їшін тґлемаќыныѕ базалыќ мґлшерлемесініѕ есебі; ауыл шаруашылыєын жїргізумен байланысты емес маќсаттарєа арналєан ауыл шаруашылыєы алќаптарын алып ќою кезінде ауыл шаруашылыєы ґндірісініѕ шыєынын аныќтау; - жер телімдері мен олардыѕ субъектілері туралы, сондай – аќ басќа жер кадастрлыќ аќпараттарды ќаєаз тасыєышта жјне электрондыќ тїрде деректер жинаќтау, ґѕдеу жјне деректер банкін жїргізу; - мемлекеттік жер кадастрыныѕ автоматтандырылєан аќпараттыќ жїйесін жїргізу; - жер – кадастрлыќ, оныѕ ішінде сандыќ карталар дайындау жјне жїргізу; - жердіѕ бірыѕєай мемлекеттік тізілімініѕ жер – кадастрлыќ карасын жїргізу; - жер теліміне сјйкестендіру ќўжат јзірлеу жјне беру; - жер телімдеріне кадастрлыќ нґмір беру; - жер телімдерініѕ тґлќўжатын јзірлеу. «ЖерЄҐО» РМК Павлодар филиалы директорыныѕ м. а. И.ШЇЛЕНБАЕВ.

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ «Павлодар облысыныѕ индустриялыќ-инновациялыќ даму басќармасы» ММ, 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 61, 207-каб., телефоны: 65-30-98, 32-00-83, факсі: 32-66-28, электрондыќ мекен-жайы: kense.uir@pavlodar.qov.kz «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік DО-3 санаты бойынша инвестициялыќ жобалар бґлімініѕ басшысы лауазымына конкурс жариялайды. Лауазымдыќ жалаќысы мемлекеттік ќызмет ґтіліне байланысты – 84 563 теѕгеден 114 032 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќазаќстан Республикасын їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ дамыту жґніндегі 2010-2014 жылдарєа арналєан мемлекеттік баєдарлама шеѕберінде мемлекеттік, ґѕірлік жјне салалыќ баєдарламаларды іске асыру. Жергілікті атќарушы органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктер мен басќа да мемлекеттік жјне мемлекеттік емес ќўрылымдарыныѕ облысты индустриялыќ-инновациялыќ дамыту жґніндегі ќызметтерін їйлестіру. Индустриялыќинновациялыќ дамыту мјселелері жґніндегі облыс јкімі шешімдерініѕ/ґкімдерініѕ, облыс јкімдігі ќаулыларыныѕ жобаларын дайындау бойынша жўмысты їйлестіру. Облысты їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ дамыту жґніндегі їйлестіру кеѕесініѕ отырыстарын дайындау. Кјсіпорындарєа жјне ўйымдарєа инвестициялыќ жобаларды іске асыруда жјрдемдесу. Облысты индустриялыќ-инновациялыќ дамыту мјселелері бойынша кеѕестерге материалдарды дайындау жўмысын їйлестіру. Ќўзыреті шегінде баќылауды жїзеге асыру. Бґлім жўмысыныѕ жоспарын жасау, функцияларды бґлу, бґлімге жалпы басшылыќ ету. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын

талаптар: Білімі – жоєары (техникалыќ, экономикалыќ, заѕгерлік, мемлекеттік басќару). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес; мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес;

www.saryarka-samaly.kz

Жјнібек Арынханўлы Жўмабаевты ќўттыќтаймыз Лебяжі ауданы Аќќу ауылыныѕ тўрєыны Жјнібек Арынханўлы 30 сјуір кїні 60 жасќа толады. Мерейтой иесін шын жїректен ќўттыќтаймыз. Осы бір баќытќа, ќуанышќа толы кїн саєан јлемдегі бар жаќсылыќ атаулыны сыйласын. Аспаныѕ ашыќ болып, отбасыѕнан береке мен молшылыќ кетпесін. Той бола берсін мерейлі осындай, Аман жїрсін жанўяѕыз, басыѕыз. Ортамызда ќадірлі боп осылай, Ќиындыќсыз жїзден бір-аќ асыѕыз. Ізгі тілекпен: Анасы - Жаѕылсын, аєасы - Мўратбек, жеѕгесі - Гїлсан, інісі - Амантай, келіні - Гїлєайша, ќарындасы -Сјния, кїйеу баласы Кјжен, немере-інілері, немере ќарындастары.

Мейрам Нўєыманды ќўттыќтаймыз! Жаны жайсаѕ, кґѕілі дархан, алдыѕєы толќын аєаларыныѕ ізін басќан жјне артынан ерген інілері ќўрмет тўтарлыќ тјрбиесі бар, бірімізге арќа сїйер бала, бірімізге аяулы жар жјне ардаќты јке бола білген Мейрам Нўєыман 40 жасќа толды. Ўлымызды осынау їлкен белесімен шын жїректен ќўттыќтай отырып, тґмендегі ґлеѕ жолдарын арнаймыз. Артта ќап балдырєан шаќ, балауса кїн, Ќырыќ жас ќўшаќ ашќан алау шаєыѕ. Баянтау баурайында жїйрік мініп, Жїйткіген кїндеріѕді кґп аѕсадыѕ. Ќаумалап айналаѕды ќыз бен ўлыѕ, Балынан таттыѕ тірлік ќызыєыныѕ. Ќўлыны орда бўзар жасќа жетіп, Анаѕныѕ жайнай тїсті жїзі бїгін. Ґзіѕмен жїреміз біз арќаланып, Тілек білдіруші: Анасы – Роза, Жаќсы ісіѕ мол кґпшілік тамсанарлыќ. аєа-жеѕге, іні-келіндері Жїзге жет, жїзіѕ жарќын, деніѕ сау боп, Оны да аман-есен ќарсы алалыќ. жјне кішкентай бауырлары.

КОНКУРС ҐТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ Конкурстыѕ ўйымдастырушысы: Павлодар облысыныѕ кјсіпкерлік, сауда жјне туризм басќармасы Орналасќан жері: Павлодар ќаласы; пошталыќ мекен-жайы: Ленин кґшесі, 61; электрондыќ пошта мекен-жайы: abutalip.dpp@pavlodar.gov.kz; байланыс телефоны 65-30-69. Конкурстыѕ мјні: «Бизнестіѕ жол картасы 2020» баєдарламасыныѕ бірінші баєыты шеѕберінде экономиканыѕ басым секторларында жаѕа бизнес идеяларды іске асыру їшін ісін жаѕа бастаєан жеке кјсіпкерлік субъектілеріне, жас кјсіпкерлерге, јйелдерге, мїгедектерге жјне 50-ден асќан тўлєаларєа мемлекеттік гранттар беру. Конкурстыѕ тїрі: ашыќ конкурс Конкурсќа ќатысу шарттары: конкурсќа жеке кјсіпкер немесе заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркелу мерзімі мемлекеттік ќолдау алуєа ґтінген сјтте бір кїнтізбелік жылдан кем болмайтын, кјсіпкерлік ќызметіне байланысты кредиттік тарихы жоќ жеке кјсіпкерлік субъектісі ќатыса алады. Конкурсќа ќатысу їшін ґтінімдерді ќабылдау орны: Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 61, каб. 101 а. Конкурстыќ ќўжаттаманы ўсыну тјртібі: конкурсќа ќатысу їшін їміткерлер бекітілген їлгі бойынша ґтінімді жјне конкурстыќ ќўжаттаманыѕ толыќ пакетін кґрсетілген мекен-жайєа ґздері, пошта бойынша немесе ґзініѕ ґкілетті ґкілі арќылы ўсынады. Конкурстыќ ќўжаттаманы ќабылдау мерзімі: 2014 жылєы 30 сјуір – 2014 жылєы 30 мамыр, жўмыс кїндері саєат 10.00-ден 17.00-ге дейін (жергілікті уаќыт)

Ґтінімдерді ќабылдауды бастау кїні мен уаќыты: 2014 жылєы 30 сјуір саєат 10.00. (жергілікті уаќыт) Ґтінімдерді ќабылдауды аяќтау кїні мен уаќыты: 2014 жылєы 30 мамыр саєат 10.00-де (жергілікті уаќыт) Кґрсетілген мерзім ґткеннен кейін тїскен ґтінімдер ќабылданбайды. Осы хабарландырумен жјне конкурстыќ ќўжаттамамен www.upt.рavlodar.gov.kz, www.damu.kzи сайтында танысуєа болады. Ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) Гранттарды ўсыну бойынша конкурстыќ іріктеуге ќатысу туралы ґтінім, ол Баєдарлама јкімшісініѕ веб-порталына орналастырылатын болады; 2) заѕды тўлєаны (жеке кјсіпкерді) мемлекеттік тіркеу туралы кујліктіѕ кґшірмесі; 3) салыќ органында есепке ќою туралы кујліктіѕ (хабарламаныѕ) кґшірмесі; 4) салыќтар, алымдар мен салымдар бойынша бюджетпен есептесулер жаєдайы туралы аныќтама; 5) басшыныѕ ќолымен жјне ґтініш берушініѕ мґрімен бекітілген, ґтінімді тапсыру сјтіндегі жалдамалы жўмысшылардыѕ орташа саны туралы аныќтама; 6) бизнес-жоба; 7) кјсіпкердіѕ «Бизнес-кеѕесші» жедел курстарында ќысќа мерзімді оќытудан ґткендігін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 8) заѕды тўлєалар їшін Жарєыныѕ кґшірмесі (болєан жаєдайда); 9) ќызмет тїріне лицензия кґшірмесі (ќажет болєан жаєдайда); 10) кјсіпкер атынан ґтінімді тапсыру ќўќыєына сенімхат, сенімді тўлєа тґлќўжатыныѕ кґшірмесі (заѕды тўлєа атынан – заѕды тўлєа бекіткен).

осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі їш жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес; жоєары оќу орынынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы; Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/ 32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» негізінде ґткізіледі. Конкурстыѕ ашыќтылыєы мен дјйектілігін ќамтамасыз ету їшін конкурстыќ комиссияныѕ отырысына Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі мјслихаттардыѕ депутаттары, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдар), коммерциялыќ ўйымдар мен саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері баќылаушы ретінде ќатыса алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурс ґткізу туралы хабарландырулар соѕєы жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ўсынылуы тиіс. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі: 1) белгіленген нысандаєы ґтініш; 2) 3х4 їлгідегі суретпен белгіленген нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар еткен кїннен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысыныѕ индустриялыќинновациялыќ даму басќармасы» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде тапсыра алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда, тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. (20241)


www.saryarka-samaly.kz

МЕЗГІЛ

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ “Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты” мемлекеттiк мекемесi 140000 Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, аныќтама телефондары/факс: 32-09-86, 32-49-35, электрондыќ поштаныѕ мекен-жайы: kense.apr@pavlodar.gov.kz бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарєа ашыќ конкурс жариялайды: 1. «Павлодар ауданы Черноярка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ жалпы мјселелер бойынша бас маманы. Санаты ЕG-3. Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 53813 теѕгеден 72391 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Іс ќаєаздарын ресімдеу, тіркеу жјне есеп, округ јкімініѕ шешімін жјне ґкімін жїргізу. Ауылдыќ округініѕ јкімініѕ шешімін, ґкімін аудару, мемлекеттік тілде корреспонденцияны жіберуді жїзеге асыру. Нотариалдыќ ќызметті жїргізу. Орнатылєан функция негізінде техникалыќ ќызметшілер бойынша жјне мемлекеттiк ќызметшiлердіѕ кадр жўмысын жїргізу. Ауылдыќ округініѕ кґп балалы аналарды наградтауєа ўсыну материалын безендіру. Азаматтарды ќабылдауды ўйымдастыру. Ќолданыстаєы Заѕнаманыѕ талаптарына сјйкес жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ їндеуімен жўмыс жасауы. Есептіѕ, жеке жјне заѕды тўлєаныѕ їндеуініѕ тіркелуі, АИС «ЕУОЛ» базасыныѕ уаќытында толтырылуы, жеке жјне заѕды тўлєаныѕ їндеуін дайындау жјне есепті беруін (тїсіріліс) жїргізу. Жергілікті жјне жоєарыдаєы органдардыѕ ќўжаттарын атќару уаќытында жјне сапалы баќылауын жїзеге асыру. Ауылдыќ округініѕ аппарат јкімдігініѕ атќарушы тјртіп талдауын жїргізу. Ауылдыќ округініѕ аппарат јкімдігініѕ іс номенклатурасын, оныѕ белгіленген тјртіпте келісу жјне бекітуін ќўру. Жиналыс хаттамаларын рјсімдеу. Ауылдыќ округініѕ аппарат јкімдігініѕ перспективалы жјне аєымдаєы жоспардыѕ жўмысыныѕ ґѕделуі. Мемлекеттік мекеменіѕ архивына ќўжаттарды тапсыру жјне безендіру. ЌЌЖП жўмысын ўйымдастыру. Жергiлiктi атќарушы органдардыѕ ќўзырына жататын басќа сўраќтардыѕ шешімін жјне аныќтамаларын беру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ, мемлекеттік жергілікті басќару). Ортадан кейінгі білімі барларєа (экономикалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ) рўќсат етіледі. Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi барларєа рўќсат етiледi. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» Заѕдарын жјне осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлуi. 2. «Павлодар ауданыныѕ ќаржы бґлімі» ММ бас маманы . Санаты Е R-4 (негізгі ќызметкердіѕ бала кїтімі бойынша демалысы кезеѕіне уаќытша бос лауазым). Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 56376 теѕгеден 69188 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Бґлім баєдарламалары бойынша бюджет тапсырысына жјне бекітілген ќаржыландыру жоспарларына есептеу жїргізеді, жоспарларєа уаќытында ґзгерістер енгізеді. Бґлімді ќаржыландыру жоспарыныѕ атќарылуы бойынша тоќсандыќ жјне жылдыќ есептерді, салыќ жјне статистикалыќ есептерді ќўрастырады. Іс жїргізу жјне кадрлар есебін жїргізеді, кадрлар жґнінде тоќсан сайынєы есептерді ўсынады. Тауар, жўмыс жјне ќызмет кґрсету ќажеттілігініѕ номенклатурасын жоспарлап, аныќтайды. Бґлімніѕ мемлекеттік сатып алу бойынша жылдыќ жоспарды, мемлекеттік сатып алу бойынша шарттарды уаќытында ќўрастырып, Веб-порталєа тіркеп, енгізеді. Бухгалтерлік ќўжаттардыѕ саќталуын, архивке тапсыру їшін оларды белгіленген тјртіпте рјсімделуін ќамтамасыз етеді. Ауыл жјне ауылдыќ округі јкім аппаратыныѕ мамандарына ґзініѕ ќўзыреттілігініѕ шегінде јдістемелік жјне практикалыќ кґмек кґрсетеді. Ќаржы бґлімі басшысыныѕ ґзге бір реттік тапсырмаларын орындайды. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары (экономикалыќ). Ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (экономикалыќ). Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi барларєа рўќсат етiледi. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» Заѕдарын жјне осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу.

3. «Павлодар ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ бас маманы. Санаты ЕR-4. Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 56376 теѕгеден 69188 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Єимараттар мен ќўрылыстарды салу, ќайта ќўру жјне кїрделі жґндеу. Аумаќты инженерлік дайындау, аяќталмаєан объектілер ќўрылысыныѕ кешенін консервілеу жјне объектілерді жою бойынша жўмыстар жиынтыєын жїргізуді ўйымдастырады жјне баќылайды. Ќўрылыс жўмыстарыныѕ сапасын ќадаєалау. Бґлімге ќатысты жўмыс жјне ќызмет мемлекеттік сатып алу бойынша тендерлерді ўйымдастыру жјне ґткізу. Ґз ќўзіреті шегінде ауылдыќ округ жјне ауыл јкімі аппараттарыныѕ мамандарына јдістемелік жјне тјжірибелік кґмек кґрсету. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (техникалыќ, инженер-ќўрылысшы). Ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (техникалыќ, техник-ќўрылысшы). Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi барларєа рўќсат етiледi. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» Заѕдарын жјне осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттарды конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ўсынылуы керек. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) белгіленген нысандаєы ґтініш; 2) белгіленген нысандаєы 3х4 їлгідегі суретпен толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек кітапшасыныѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтiлiгiн ќамтамасыз ету їшiн оныѕ отырысына байќаушыларды ќатыстыруєа жол берiледi. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретiнде Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiѕ жјне барлыќ деѕгейдегi маслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгiленген тјртiпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттiк органдардыѕ, ќоєамдыќ бiрлестiктердiѕ (їкiметтiк емес ўйымдардыѕ), коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкiлдерi, ујкiлеттi органныѕ ќызметкерлерi ќатыса алады. (20245)

29 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

15

«Павлодар ќаласы јкiмiніѕ аппараты» ММ (140000, Павлодар ќ., Ќайырбаев кґш., 32-їй, 405-каб., аныќтама телефоны: 8 (7182) 32-11-42; факс: 8 (7182) 32-28-06 электронды пошта мекен-жайы: «kense.ap@pavlodar.gov.kz» «Б» корпусы бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарына конкурстар жариялайды: 1) «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ јкімініѕ орынбасары, «Е-1» санаты. Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 115954 теѕгеден 156314 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќаланыѕ экономикалыќ дамуыныѕ стратегиялыќ міндеттері мен басымдыќтарын іске асыру бойынша экономикалыќ реформалардыѕ негізгі баєыттарын јзірлеуді жјне ќала атќарушы органдарыныѕ ќызметін ўйлестіруді ўйымдастырады. Ќалада ќаржылыќ, инвестициялыќ, баєалыќ жјне антимонопольдыќ саясатты жасайды. Ќаланыѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму мјселелерін жїргізеді. Жўмысты жобалау жјне жоспарлау ќабілеті. Ќоластындаєылардыѕ жўмысын баќылау, ўйымдастыру ќабілеті. Коммуникабельділік, орындаушылыќ, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметшілер ќызметтік этикасыныѕ Ережесін саќтау. Ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары бiлiм (экономикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, мемлекеттік басќару). Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттiк ќызмет ґтiлi їш жылдан кем емес; 2) жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жанындаєы бiлiм беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес; 3)єылыми дјрежесiнiѕ болуы; 4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтiлi бiр жылдан кем емес; 5) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi тґрт жылдан кем емес, оныѕ iшiнде басшылыќ лауазымдарда бiр жылдан кем емес. Конкурсќа «Е–1» санаты ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы»,«Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы, «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерi туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050»: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу.

Осы санаттаєы лауазым бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі Ќаєидалар) (ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат (немесе сертификаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi) конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетiлген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн кґрсетiлген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрмей бередi. Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына байќаушылардыѕ ќатысылуы ќамтамасыз етіледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі мјслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ) коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берiлмеген жаєдайда тўлєа јѕгiмелесуден ґтуге жiберiлмейдi. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїн iшiнде «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ ґтедi. (20246)

«Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ-де

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ - 320-925 жўмыс істейді Тексеру комиссиясыныѕ лауазымды тўлєалары тарапынан сыбайлас жемќорлыќ фактілері, мїдделер ќаќтыєысы барысында туындаєан жаєдайлары туралы, сондай-аќ, азаматтардыѕ, ўйымдардыѕ, баќылау обьектілерініѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерініѕ ќорєалуын ќамтамасыз ету їшін хабарласуєа болады.

62-59-24

ЖАРНАМА

65-12-75

Садаќбаев Оралтау Каримовичтыѕ атына 1992 ж. 11 ќарашада берілген Павлодар ќаласы Естай к-сі, 134, 105 пјтер мекен-жайы бойынша орналасќан пјтерді жекешелендіру туралы №342 бўзылєан (бїлінген) шарт жарамсыз деп танылсын. 3 мамыр кїні Момынтай Арынєазыўлы Бегайдаровтыѕ жылы. Немересі Бейсенбай ќажыныѕ ўлы Дїйсен Бейсенбайўлы Бегайдаровтыѕ ќырќы бірге беріледі. Марќўмєа арналєан ас Майќайын станциясында (Ќўмкґл ауылында) алыстан келетіндерге саєат 12.00-де, ауыл тўрєындарына саєат 15.00-де беріледі.

Еске алу Зияда Мўзапарўлы Јубјкіровті еске аламыз Баянауыл ауылы Майќайыѕ кентініѕ тумасы, ардаќты да аќ пейілді аєамыз Зияда Мўзапарўлы Јубјкіров тірі болса, 30 сјуірде 60 жасќа толар еді. Бїгінде аєамыздыѕ кґрмей кеткен ќызыќтарын артында ќалєан жары кґруде. Немерелері ґсіп, балалары ержетті. Ґмір сынаптай сырєып ґтіп жатса да, алып бјйтерегіміздіѕ орны бјрібір де опырылып ќалєандай. Аєамызды саєына еске алып, ќабірі нўрєа толсын деп дўєа тілейміз. Таєдыр бізге сыймен ќатар ќиєан мўѕды, Аллам ґзі шат ќылсын иманыѕды. Жґѕкіліп он екі жыл ґте шыќты, Ќайран аєа, саєындыќ дидарыѕды.

Еске алушы: інісі - Ќизат, Он екінші ґтті ќыс, жазыѕ-даєы, ќарындастары - Зайда, Майда, кїйеу Тјѕіріме таусылмай назым-даєы. Ќос немереѕ - Бауыржан мен Дильназыѕды балалары - Есет, Дудан, жиендері Серік, Жанна, Ілияс. Маѕдайынан иіскеу жазылмады.

Еске алу Оразєали Ќайрошўлы Ќажмаєанбетовті еске аламыз Осыдан ќырыќ кїн бўрын сўм ажал арамыздан ата-анасыныѕ тўѕєышы, аяулысы, аќылшысы, ерке ўлы, балаларыныѕ асќар тау јкесі, інілерініѕ тынысы Оразєали Ќайрошўлы Ќажмаєанбетовті алып кетті. Оразєалиды саєынышпен еске аламыз. Бізді тастап ќайєыныѕ кемесіне, Аттаѕдыѕ ба аќиќат белесіне. Жанымызды тербетіп саєынышќа, Мјѕгілікке ќалдыѕ сен ел есінде...

Алланыѕ жазєанына баєынамыз, Нўр жїзіѕді еске алып, саєынамыз. Топыраєыѕ торќа болсын, Оразєали, Жјннатта мјѕгі болсын, жаныѕ асыл!

Саєынышпен еске алушы: анасы – Ќазипа, іні-ќарындастары, туєан-туыстары.

Марќўмныѕ 40 кїндігіне арналєан Ќўдайы ас 3 мамыр кїні саєат 12.00-де Аќтоєай ауданы, Жаѕабет ауылында беріледі.


ДҮНИЕ-ДУМАН

29 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл

АҚСАРАЙ Мұхтар ШАХАНОВ Ғұмырымыз сан үміттен тұрады, Сан күдіктен тұрады екен, тәңір-ау. Кімнің қанша керең болса құлағы, Секілді оған бүкіл дүние саңырау. Өмір шіркін кейде жомарт қолменен, Сараңдардың шайына сүт қатады. Кейде қызық, тұлпар жүрген жолменен Есектер де кетіп бара жатады. Мұның өзі жомарттыққа сыя ма, Қыран неге тартады өзін төменге? Намыстанам, бүркіт ұшқан қияда Жапалақтың ұясы бар дегенге. Бақыттылар салған әнді ертемен, Тұрам тыңдап, мен қашанда ояумын. Жапалақтар ұя салған өлкеден Сенің дауысың естілмесін, аяулым...

Көрмейін десем...

1) Толстой көшесі, 94-үй, Ұсақтүйектер сататын дүкеніндегі қағаз, фото басып шығару, көшірме жасау дүңгіршегі

Не істейін енді, не істейін?! Қазақшам қалды көш кейін. «Ұ» мен «Ү»-ні білмейтін, «Ө»-ге тілі келмейтін, Баспаның құны бес тиын. «Обед» дегенің - түскі ас, «Кошерме» емес, - көшіру. Сауатсыздарды осындай, Болмайды, сірә, кешіру!!!

«Бір ел, бір болашақ, бір мүдде!»

Қазақстан халқының бірлігі күнін мерекелеу бағдарламасы (Павлодар қ.) 30.04.2014 15.00

«Достық үйі» Павлодар облысы Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХ сессиясы

1 мамыр Төменгі жағалау 12.30-13.00 «Жастар KZ» - спорттық флэшмоб Орталық алаң (бас сахна) 12.00 -16.00 «Бір ел, бір болашақ, бір мүдде!» - Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған этномәдени бірлестіктер, еңбек ұжымдары және қала жастарының театрландырылған қойылымы мен мерекелік шеруі «Қазақстан халқы достығының фестивалі» -этномәдени бірлестіктер шығармашылық ұжымдарының қатысуымен өтетін концерт И.Байзақов атындағы облыстық филармония шығармашылық ұжымдарының мерекелік концерті 13.00 «Ынтымақ дастарқаны» -этномәдени бірлестіктердің ұлттық тағам фестивалі 19.00-22.00 «Жастар party» - қала жастары үшін мерекелік би кеші Жоғары жағалау 12.00 -16.00 «Спортлайф»- спорттық-сауықтыру бағдарламалары, көңілді сөре, арқан тарту, армрестлинг, гир тасын көтеру сайыстары Бас субұрқақтың жанындағы алаң 12.00 -16.00 «Шахмат лабиринті» - саябақ шахматынан мерекелік турнир «Бес асық» - ұлттық ойын сайысы Қайырбаев көшесі (Ленин көшесінен Ак.Сәтбаев көшесіне дейін) 12.00 -16.00 «Ынтымақ галереясы» - қолданбалы шығармашылық көрмесі және қолөнер бұйымдарын жасаудың көрсетілімі Қолөнер бұйымдарының жәрмеңке-сатылымы «Көктемгі алаңқайда» фотосалоны – ертегі кейіпкерлерімен эксклюзивті суретке түсу Қайырбаев көшесі (Ак.Сәтбаев көшесінен Бектұров көшесіне дейін) 12.00 – 16.00 «Первомайский винтаж» - заманауи би, ән және спорт алаңшасы -Хип- хоп, РЭП, битбокс; -брэйк; - zumba tribal Кривенко көшесі (Ак.Сәтбаев көшесінен Бектұров көшесіне дейін) 12.00-16.00 ««Арт Квартал»- суретшілер және көркемсурет мектебі тәрбиеленушілерінің көрме-жәрмеңкесі. Қала суретшілерінің шығармашылық шеберханасы Кривенко көшесі (Ак.Сәтбаев көшесінен Ленин көшесіне дейін) 12.00 – 16.00 Балалардың ойын алаңы (батут, электромобильдер, квадроциклдер) Ленин көшесі 12.00 -16.00 «Сазды көктем!» - Оқушылар сарайының концерттік-сауықтық бағдарламасы «Достарыңмен мега-бояманы безендір» балалардың шығармашылық жобасы «Француз үйі» СҮ 12.00 -16.00 «Ел күші - халық бірлігінде» - «Шаңырақ» облыстық халық шығармашылығы мен мәдени-сауық қызмет орталығы шығармашылық ұжымдарының мерекелік концерттік бағдарламасы «Көктемгі алаңқайда» фотосалоны – ертегі кейіпкерлерімен эксклюзивті суретке түсу Г.Н.Потанин атындағы облыстық тарихи-өлкетану мұражайы 10.00 «Ортақ шаңырақ астындағы тату отбасы» көрмесі Ленин атындағы саябақ 14.00 -16.00 «Бірлігіміз жарасқан бір елміз!» концерттік-сауықтық жастар бағдарламасы Орталық мәдениет және демалыс саябағы 15.00 -18.00 «Біздің ортақ мекеніміз – Қазақстан!» мерекелік концерттік-ойын бағдарламасы «Көңілде көктем ән салғанда» - аға буын өкілдеріне арналған үрлемелі аспаптар оркестрінің қатысуымен би маусымының ашылуы Қ.Әбусейітов атындағы мәдени-сауық орталығы 11.00, 14.00 Қала тұрғындары үшін мерекелік қайырымдылық киносеанстары Естай атындағы мәдениет сарайы 15.00-17.00 «Мамыр. Бейбітшілік. Ынтымақ» - жастарға арналған би фестивалінің ашылуы Павлодар қаласының ауылдық аймақтарындағы мерекелік бағдарлама Ленин кенті «Ұлт бірлігі - ұлы байлық»- мерекелік концерттік және спорттық 13.00 -16.00 бағдарлама Павлодар ауылы «Қош келдің, күншуақ мамыр!» - мерекелік концерттік және 13.00-16.00 спорттық бағдарлама Кенжекөл ауылы «Ынтымағы жарасқан,туған өлкем-Қазақстан» -мерекелік 13.00 -16.00 концерттік және спорттық бағдарлама Мойылды ауылы «Көк аспанда шалқыған бірінші мамыр!» -мерекелік концерттік 13.00 -16.00 және спорттық бағдарлама

Шумақтарды жазған Айбек ОРАЛХАН. Суретті түсірген Азиза ЕЛАМАН.

Сарыарка самалы

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

16

Тілеуберді САХАБА

Қайда демаласыз? Көктем өтіп, жаз мезгілі де жақындап қалды. Енді жыл-он екі ай жұмыс істеп, арқа-басы құрысқан жұрт жазғы демалыстарын елден ерекше етіп, көңілді өткізуді қалайды. Осы тұста, әсіресе, ауқаттылар жағы жылына бір-ақ рет берілетін мүмкіндікті қалт жібермеу үшін қай мемлекетке, қандай қалаға баратынын да алдын ала жоспарлап үлгереді. Бірі мұхиттың ар жағындағы Америкаға әзірленсе, енді бірі Арабияға, бірі Түркия сынды әлемнің алпауыт елдеріне жол тартуға дайын. Жақында екі танысым әңгімелесіп отыр: «Өткен жылғы демалысымда Анталияда болып қайтып едім, биыл Дубайға барсам ба деп жиналып жатырмын» десе, екіншісі: «Ал, мен биылғы демалысымды Қырғызстандағы Ыстықкөлде өткізуді жоспарлап отырмын. Тіпті, сол үшін банктен азын-аулақ несие де алып қойдым. Ештеңе етпес, бас аман болса, келген соң жарты-ақ жылдың ішінде төлей салармын» дейді. Ал, бұл ысырапшылдықтың ең үлкен көрінісі екенін бірі білсе, бірі білмейтін болса керек. Міне, осындай әңгімелерді естігенде қазақ жерінде демалуға тұрарлық курорттар, саяхат жасау орындары жоқ па деген ойда қаласың. Әрине, олай деуге болмас. Білген адамға қазақ жерінің әрбір қуысы, әрбір тасы сол «мен» деген мемлекеттің қай-қайсысынан да қымбат, солай деп бағалауға тиіспіз. Өкінішке қарай, осыны кейде түсіне алмай жататынымыз анық. Қазақ «Қолда бардың қадірі жоқ» дегенді осындайда айтатын болса керек, сірә. Осы тұста өзіміздің тамаша табиғат қойнауларын, неше түрлі демалыс орындарымызды менсінбей, өзгенің қаңсығын қызықтап жүріп, оңбай опық жеп қайтатындар да жоқ емес. Бұқаралық ақпарат құралдарынан шетте демалып жүрген «бәленше» деген қандасымыз соққыға жығылыпты, не болмаса, тоналыпты, ауруханаға түсіп қалыпты деген хабарларды жиі естиміз. Құдай бетін ары қылсын, тіпті, мезгілсіз ажал құшыпты дегенді де ара-тұра құлағымыз шалып қалады. Біз қашанда өзіміздің арғымағымыз тұрып, өзгенің есегіне мінгенді ұнататын халықпыз ғой. Міне, соның салдарынан болса керек, көп жағдайда өз асылымызды бағалай алмай, байлығымызды пайдалана алмай жатамыз. Бұл – біздің осал тұсымыздың бірі. Ал, сіз ше, қайда демалуды жоспарлап отырсыз? Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru

Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz

ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ Бас редактордың орынбасарлары – «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47763 дана, бүгінгі көлемі 4 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 922 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

29 04 2014  
Advertisement