Page 1

Табыс мол

4-5-

Еліміз Елбасымен асқақ!

Ñ

БЕТТЕР

8-

Жаңа медиа

18-19-

БЕТ

БЕТТЕР

àðûàðêà

28

қараша, бейсенбі 2013 жыл №137 (14572)

ñàìàëû Белгіленген жобалар

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

мерзімінде тапсырылуы тиіс Кеше ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев жұмыс сапарымен Павлодар облысында болды. Бақытжан Әбдірұлы өңірдегі бірқатар өндірістік, әлеуметтік нысандарды аралап, арнайы экономикалық аймақты жүзеге асыру мәселесіне байланысты ауқымды жиын өткізді. ПремьерМинистрдің бірінші орынбасарымен аймақ басшысы Ерлан Арын бірге жүрді.

Павлодар облысында жұмыс сапарымен болған ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев осындай талап қойды

Екібастұз – ірі өндірістер ордасы Суреттерді түсірген - Вал. БУГАЕВ

Б.Сағынтаев жұмыс сапарын Екібастұз қаласынан бастады. Алдымен өндірістік жарылғыш заттар құрамына енетін эмульсиялық матрица өндіретін «Орика-Қазақстан» зауытында болды. Кәсіпорын әлемде жарылғыш заттар шығарудағы көшбасшы компания – австралиялық «Орика» концернінің тобына жатады. Зауыттың өндірістік директоры Владимир Гашковтың айтуынша, кәсіпорынның өнімі сапалы әрі арзан. Сондай-ақ, оның құрамына аса қауіпті тротил қосылмайды. Бүгінде өндірісте 120 адам жұмыс істеуде. Жалпы инвестиция Б.Сағынтаев өндіріс орындарын аралауда.

көлемі 2 миллиард теңгеден астам қаржыны құрайды. Зауыттың жылдық жобалық қуаттылығы - 21 мың тонна эмульсиялық матрица және 60 тонна газбен тұтанатын арнайы қоспа өндіру. Зауыттың бас директоры Жұлдыз Бабаева Б.Сағынтаевқа кәсіпорынның тыныс-тіршілігі туралы баяндап берді. ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары жұмыс сапары барысында «Үдемелі индустриялықинновациялық даму» бағдарламасы бойынша жүзеге асырылып жатқан «Проммашкомплект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып,

өндірістік бағдарламаның орындалу барысымен, бағыттамалар және теміржол дөңгелектерін қайта өңдеу өндірісімен танысты. Жобаға тартылған инвестиция көлемі – 9,5 миллиард теңге. 2012 жылдың шілдесінде өндірістің бірінші кезеңі іске қосылды. Серіктестік директоры Артур Хачатурянның айтуынша, ағымдағы жылдың қаңтаршілде айларындағы тауар өндірісінің көлемі 6 миллиард 130 миллион теңгені құраған. Кәсіпорын директоры Бақытжан Әбдірұлына болашаққа жоспарланған жұмыстар жайында мол ақпарат берді. Жалғасы 2-бетте

Құрмертмтаіндар! «Ñàðûàðêà ñàìàëû» ãàçåòiíå 2014 æûëãà оқы æàçûëó æYðiï æàòûð


2

АЌПАРАТ

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

БЕЛГІЛЕНГЕН ЖОБАЛАР

экономикалыќ аймаќтыѕ болашаєынан мол їміт кїтеміз. Ол - отандыќ экономиканы алєа жетелеушілердіѕ бірі. Сондыќтан, инвесторларды тартып, жаѕа ґндіріс орындарын ашып, инфраќўрылымды ныєайту керек. Келесі жылы бес зауыт іске ќосылып, жеті жоба жўмысын бастаєанда экономика да жаѕа серпін алмаќ, - деп отырысты тїйіндеді Баќытжан Јбдірўлы.

МЕРЗІМІНДЕ ТАПСЫРЫЛУЫ ТИІС

«Меніѕ «тґртінші» жўртым»

- Екібастўзды шаєын ќалалардыѕ ќатарына жатќызамыз. Біраќ, ґзге шаћарлармен салыстырєанда Екібастўздыѕ јлеуеті јлдеќайда жоєары. Еліміздегі ірі јрі теѕдессіз жобалардыѕ кґбі осы ќалада жїзеге асырылуда. Бїгін біз барєан «ОрикаЌазаќстан», «Проммашкомплект» кјсіпорындарыныѕ ќайсысын алсаќ та, ел їшін маѕызды ґндірістер. Олар тўтас республиканы ґз ґнімдерімен ќамтамасыз етуде. Бозшакґлдегі кен байыту комбинаты да - бірегей жобалардыѕ бірі. Мјселен, «Проммашкомплект» кјсіпорны теміржол саласына ќажетті ґнімді бўрын сырттан тасымалдайтын. Жїйелі жўмыстардыѕ нјтижесінде шетелде шыєарылатын сондай ґнімдерді ґз жерімізде ґндіруге мїмкіндік алдыќ. Жалпы, елімізде жаѕа кјсіпорындар кґптеп ашылуда. Бўл, бўќара халыќты тўраќты жўмыспен ќамтуєа оѕ јсерін тигізеді. Бїгінде Екібастўздаєы кјсіпорындарда жўмыс кїшініѕ жеткіліксіздігі байќалады. Бўл ретте, кјсіби, білікті, білімі бар адамдарєа деген сўраныс ерекше. Аталмыш мјселені шешу маќсатында «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы – 2020» баєдарламасы бойынша ќайта оќыту, біліктілігін арттыру курстары жїргізілуде. Жалпы, еѕбек етемін деген адамєа мїмкіндік мол. Тек, ниет болса болєаны, - деді Баќытжан Саєынтаев журналистерге берген сўхбатында. Былтыр Екібастўз ќаласында Тјуелсіздік кїні ќарсаѕында кґркі кґз тартарлыќ музыка мектебі бой кґтерген болатын. Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тікелей тапсырмасы бойынша жјне Социалистік Еѕбек Ері, Екібастўз ќаласыныѕ Ќўрметті азаматы Станислав Куржейдіѕ бастамасымен салынып, пайдалануєа берілген ґнер ордасы екібастўздыќ таланттардыѕ талабын шыѕдауда. Мектеп бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі шеѕберінде «Богатырь Кґмір» ЖШС, «Екібастўз ГРЭС-1 станциясы» АЌ, «Екібастўз ГРЭС-2 станциясы» АЌ жјне «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» АЌ-ныѕ демеушілігімен бой кґтерді. Баќытжан Саєынтаев ґнер ордасындаєы оќушылардыѕ ґнеріне тјнті болды. Сондай-аќ, ќаланыѕ ќадірлі ќарияларымен жїздесті. Баќытжан Јбдірўлы кґмір мен энергетикасыныѕ арќасында аты алысќа тараєан Екібастўздыѕ енді таланттармен танылуына мїмкіндігі бар екенін мјлімдеді. Шаћардыѕ ќаќ ортасында алыстан мен мўндалайтын музыка мектебінен талай дарынныѕ ґсіп шыєарына сенім білдірді. - Ґнер ордасы – Елбасыныѕ екібастўздыќтарєа жасаєан тамаша тартуы. Бїгінде бўл мектеп Екібастўз ќаласыныѕ маќтанышына айналып отыр. Жалпы, мўндай мектеп елімізде некен-саяќ, - деді ґнер ордасына зор табыс тілеген Б.Саєынтаев.

Маќсат – инвестор тарту Б.Саєынтаев Павлодар ґѕіріне жасаєан сапарында облыс орталыєындаєы ґндіріс орындарыныѕ жўмыс барысымен де танысты. Павлодар мўнай-химия зауыты ґндірісті жаѕєырту маќсатында ќарќынды жўмыс атќарып келеді. Кјсіпорынныѕ атќарушы директоры Шухрат Данбай аталмыш баєытта ќолєа алынєан жјне болашаќќа жоспарланєан істерге кеѕірек тоќталды. Ќазаќстанныѕ мўнай ґѕдеу саласын дамыту жґніндегі мемлекеттік баєдарламасы аясында шетелдік јріптестермен де келіссґздер жїргізіліп, келісімшарттар жасалуда. Жаѕєырту жобасы ойдаєыдай іске

Суретті тїсірген - Вл.Бугаев.

Басы 1-бетте

асырылса, дизель отыныныѕ ґндірісі 48 пайызєа, автобензиндер ґндірісі 56 пайызєа артады деп кїтілуде. Сондай-аќ, 2016 жылы К4 экологиялыќ класына сјйкес келетін бензин жјне К5 экологиялыќ класыныѕ талаптарына сай дизель отыны шыєарыла бастайды. Бўл мерзімге дейін кјсіпорында 9 ќондырєы салынбаќ. Соныѕ бір айєаєы – азототтек станциясы. Наурыз айында басталєан станция ќўрылысы жаќын кїндері аяќталды. Жаѕа нысанныѕ жўмысы Баќытжан Јбдірўлыныѕ назарына ўсынылды. Азот-оттек станциясыныѕ маќсаты – тґмен температуралы тазарту јдісі арќылы газ тјрізді сўйыќ азот жјне оттек алу. Цех басшысы Валентин Райленіѕ айтуынша, жаѕа станция кјсіпорынныѕ ґндірістік кешендерінде техникалыќ азоттыѕ тўраќты жіберілуін ќамтамасыз етеді, сонымен ќатар, кјсіпорында жаѕєырту жобасы бойынша салынатын зауыт ќондырєыларды шикізатты жеткілікті кґлемде ќамтамасыз етеді. Жаѕєырту жобасымен танысќан Баќытжан Саєынтаев бастамаєа оѕ баєасын берді. Бўдан соѕ Премьер-Министрдіѕ бірінші орынбасары «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєында болды. «УПНК-ПВ» ЖШС-ніѕ мўнайлы кокс ґндіретін зауыт ќўрылысымен танысты. Баќытжан Јбдірўлы аталмыш зауыттыѕ маѕыздылыєын атап ґтті. «Отандыќ шикізатты ќолдана отырып, ќазаќстандыќ алюминий алуда пайдаланылатын мўнайлы кокс ґндірісін ќўру аса ќажет. Ґйткені, жоба іске асќан соѕ алюминий саласындаєы кейбір мјселелер ґз шешімін табады, дјлірек айтќанда, сыртќы факторлардыѕ јсері азаяды»,деді ґз сґзінде. Сўйыќ жуєыш заттар шыєарумен айналысатын, жаќында єана іске ќосылєан «Белизна-ПВ», «Агрохимпрогресс», «Химсбыт-ПВ» серіктестіктерініѕ басшылары жобалары туралы мјлімет берді. Баќытжан Јбдірўлы «Каустик» АЌында ґндіріс орындарыныѕ, ўлттыќ компания ґкілдерініѕ ќатысуымен жиын ґткізді. Талќыланєан негізгі мјселе – «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєыныѕ дамуы. Таяуда ґткен Їкіметтіѕ кеѕейтілген отырысында Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы аталмыш аймаќ жўмысын сынєа алєан болатын. Осыєан байланысты Баќытжан Јбдірўлы

кїрмеулі мјселелерге ќатысты наќты шараларды ќолєа алуды тапсырды. Аймаќ басшысы Ерлан Мўхтарўлы басты проблемаларды атап кґрсетті. - Арнайы экономикалыќ аймаќќа ќатысты бірќатар тїйткілді жаєдайлар бар. Атап айќанда, мјселелер басќарма компанияларыныѕ жўмысын ќаржыландыру, инфраќўрылым ќўрылысында кездесіп отыр, - деді облыс јкімі. Премьер-Министрдіѕ бірінші орынбасары инфраќўрылымєа ќатысты мјселе шешімін табатынына сендірді. Бїгінде экономикалыќ аймаќта екі зауыт жўмысын бастап,

маќсатымыз – инвесторларды жеѕілдіктермен ќызыќтырып тарту, деп ќадап айтты. Жаєымды жаѕалыќ – «Ќазатомпром» ўлттыќ компаниясы «Каустик» АЌ акцияларыныѕ 40 пайызына иелік ететін болды. Сол арќылы «Каустик» АЌ-на жаѕа инвесторлар тартылып, ґнімді 1000 тоннаєа дейін кеѕейтуге мїмкіндік туды. - «Ќазатомпром» ўлттыќ компаниясымен бірлескен жобаларды жасап, оныѕ іске асуын ќарастырудамыз. Аталмыш компания арнайы экономикалыќ аймаќта зауыт салып, инвесторларды тартады.

Павлодар ґѕіріндегі экономикалыќ аймаќтыѕ болашаєынан мол їміт кїтеміз. Ол - отандыќ экономиканы алєа жетелеушілердіѕ бірі. Сондыќтан, инвесторларды тартып, жаѕа ґндіріс орындарын ашып, инфраќўрылымды ныєайту керек таєы їш зауыттыѕ ќўрылыс жўмыстары жїргізілуде. Оларды іске ќосу їшін теміржол желісін салып, электр энергиясын, жылу, су ќўбырын тарту ќажет. Келер жылдыѕ басында осы маќсатта ќаржы бґлінетін болады. Демек, аймаќ басшысы кґтерген мјселе оѕтайлы шешіледі. Ал Баќытжан Јбдірўлы бґлінген ќаржыныѕ маќсатты жўмсалуын облыс јкімдігі ќадаєалап, баќылауы тиіс деді. Жиын барысында инвесторларєа жерді жалєа беру керек деген ўсыныс айтылды. Сол арќылы табыс тауып, жўмысты кеѕейтуге болады. Алайда, Баќытжан Јбдірўлы мўндай ўсыныспен келіспейтінін кесіп айтты. - Біз инвесторларєа жерді тегін береміз деп келіскен болатынбыз. Олар ќызыєушылыќ танытып, жўмыстарын бастап та кетті. Ал енді жалєа берейік дейсіздер. Біріншіден, бўл – заѕєа ќайшы јрекет. Екіншіден, ќаржы ќўйып отырєан кјсіпкерлерді жоєалтамыз. Олар Ќазаќстанда шыєынды кјсіп кґзін ашќанша, ґз елдерінде істі дґѕгелетуді жґн санайтыны айќын. Ал біздіѕ

Бўл - біздіѕ дамуымыздыѕ кепілі. «Каустик» АЌ-на јрдайым ќолдау кґрсететініѕіз їшін алєысымызды айтамыз, - деді «Каустик» АЌ бас директоры Ерлан Орынбеков. Ґз кезегінде Баќытжан Јбдірўлы «Ќазатомпром» ўлттыќ компаниясымен серіктес болу зор жетістік екенін айттып. Жиын соѕында ЌР ПремьерМинистрініѕ бірінші орынбасары «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєыныѕ жўмысын дамыту маќсатында міндеттер жїктеп, олардыѕ орындалуы басты назарда болатынын тілге тиек етті. - Павлодар ґѕіріндегі

Сондай-аќ, Баќытжан Јбдірўлы кезінде ашылуына ґзі ўйытќы болєан «Замандас» ардагерлер клубында болды. Мўнда ол облысымыздыѕ еѕбек ардагерлерімен, ўлттыќ-мјдени орталыќтардыѕ аќсаќалдарымен жјне ґнер адамдарымен кездесті. Ќариялармен јѕгіме барысында ґѕіріміздіѕ бїгінгі тыныс-тіршілігі, отандыќ спорттыѕ даму ќарќыны, «Ертіс» футбол командасыныѕ бїгіні мен ертеѕі секілді мјселелер сґз болды. Ардагерлер Б.Саєынтаевтыѕ осыдан біраз жыл бўрын облыс јкімі ќызметін атќару кезінде ќолєа алєан бастамалардыѕ бїгінгі ахуалын сґз етті. - Ќарттарєа деген ќўрмет, ілтипат јр елде мјдениеттілік пен дамыєандыќтыѕ айќын белгісін кґрсетеді. Сіз ґѕірімізде кейінгі ўрпаќќа айтары мен берері мол ќарияларды јрдайым ќўрмет тўтып, ќоєам ґміріне тартудыѕ негізін ќаладыѕыз. Сіз салєан сара жолды облыстыѕ бїгінгі басшылыєы сјтті жалєастыруда, - деді «Павлодар – біздіѕ ортаќ їйіміз» ќоєамдыќ бірлестігініѕ жетекшісі Евгений Азаров. Аќсаќалдар ќауымы Б.Саєынтаевќа Ќўрмет грамотасын табыс етті. Еѕбек ардагері Ќўдайберген Пішенбаев Баќытжан Јбдірўлына ќазаќтыѕ їш жўрты жайлы кітаптыѕ 3 томдыєын тарту етті. - Ќазаќта їш жўрт бар. Ґз жўртыѕ, наєашы жўртыѕ жјне ќайын жўртыѕ. Мен бўл їш ўєымєа таєы бір «тїсінік» ќосар едім. Павлодар – мен їшін кґптеген жоспарлар жїзеге асќан ґѕір, нјтижелі ќызмет етіп, баєым жанєан жер. Еліміздіѕ ќай тїкпірінде жїрсем де, Павлодар жайлы жаєымды жаѕалыќ естігенде ќуанам. Сондыќтан, Павлодар ґѕірі – мен їшін «тґртінші» жўрт десем, артыќ болмас, - деді аќсаќалдармен јѕгіме барысында аєынан жарылєан Б.Саєынтаев. Ол «Замандас» клубына Астананыѕ 15 жылдыєына орай шыєарылєан сурет альбомын тарту етіп, аќсаќалдардыѕ аќ батасын алды. Баќытжан Саєынтаев, сонымен бірге, облыс орталыєында таяуда єана ашылєан «Greenwich» гипермаркетініѕ жанындаєы ќўрылыс алаѕында болды. Ќаламыздыѕ сјулетіне ґзіндік кґрік ќосќан жаѕа сауда орнында ќазіргі кезде 200-ге жуыќ адам істейді. «Балалар темір жолы» шаєын ауданында орналасќан жаѕа нысан алдаєы уаќытта ірі ойын-сауыќ орталыєына айналмаќ. Ќазіргі кезде мўнда кинотеатр, балалар алаѕы, демалыс орталыєыныѕ ќўрылысы басталды. Жалпы кґлемі 10,5 мыѕ шаршы метрден асатын алаѕда тўрєындар мен ќала ќонаќтарына азыќ-тїліктен бастап тўрмыстыќ заттарєа дейін 55 мыѕнан астам тауар тїрлері ўсынылєан. Сондай-аќ, дїкенде жергілікті жјне отандыќ ґнімдердіѕ 300-ге жуыќ тїрі ќамтылєан. Б.Саєынтаев жаѕа сауда орны ел тірлігіне жаѕа леп јкелетініне сенім білдірді.

Б.Саєынтаев аймаќтаєы индустриялыќ-инновациялыќ дамудыѕ мїмкіндіктері мол екенін баса айтты. Сондайаќ, ґѕірдіѕ ґндірістік јлеуетін одан јрі ширата тїсу їшін тиісті шараларды жїзеге асыруды, Елбасы жїктеген міндеттерді ойдаєыдай орындауды тапсырды.

Фархат ЈМІРЕ, Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА, Јсемгїл ЌАБДУАХИТ.

Мемлекет басшысы «ЌР-даєы кјсіптік жјне ґзге де мерекелер туралы» Жарлыєына ґзгеріс пен толыќтырулар енгізді. Оєан сјйкес, ќыркїйектіѕ соѕєы жексенбісі Еѕбек кїні, 21 мамыр Мјдениет жјне ґнер ќызметкерлерініѕ кїні болып белгіленді.


ТЎЛЄА

www.saryarka-samaly.kz

БЕЛСЕНДІ ЖАСТАР ЌОЛДАУ ТАПТЫ 1 желтоќсан – ЌР Тўѕєыш Президентініѕ кїніне орай, аймаќ басшысы Ерлан Арын облысымыздыѕ белсенді жастарына білім беру гранттарын табыстады. «Достыќ їйінде» ґткен салтанатты жиынєа Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ Павлодар облысындаєы этномјдени бірлестіктері ґкілдері ќатысты.

А

ймаќ басшысы Ерлан Арын елімізде жастардыѕ сапалы білім алуына оѕтайлы жаєдайлар жасалєанын атап ґтті. - Бїлдіршіндердіѕ балалыќ шаєы алаѕсыз ґтуіне, мектеп оќушыларыныѕ жан-жаќты білім јрі саналы тјлім алуына, жоєары оќу орындарына јлемніѕ ґзге елінен кем тїспейтін оќу жїйесін енгізуге баса назар аударылып отыр. Халыќаралыќ білім додаларында жеѕімпаздар ќатарынан кґріну – соныѕ бір айєаєы. Оєан ќоса, Президенттіѕ «Болашаќ» стипендиясы кґмегімен дїние жїзініѕ алдыѕєы ќатарлы студент-терініѕ санатында ќазаќстандыќ-тардыѕ да болуы – зор мјртебе. Мўныѕ барлыєы Тўѕєыш Президент Нўрсўлтан Јбішўлыныѕ ерен еѕбегініѕ нјтижесі, - деді ґз сґзінде Ерлан Мўхтарўлы. С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ студенті, чуваш этномјдени бірлестігі Жастар ќанатыныѕ мїшесі Алина Никишова да оќуєа, тіл їйренуге ниетті жастар їшін кеѕ мїмкіндіктер ќарастырылєанын айтты. Озыќ отыз елдіѕ ќатарына ену маќсатында бар кїш-жігерін аямайтынын жеткізді. Жиын барысында жоєары оќу орындарыныѕ 8 студентіне жјне колледждерде оќитын 22 жасќа білім беру гранттарыныѕ сертификаттары табысталды. Јділ БЎСЎРМАНОВ, Павлодар ќаласы транспорт жјне коммуникациялар колледжініѕ студенті: - Білім беру грантына ие болєаныма ќуаныштымын. Бўл кемел келешектіѕ кепілі – жастар їшін жасалєан игі істердіѕ жарќын їлгісі. Ал, біз, ґз кезегімізде, еліміздіѕ ќарыштап дамуына мол їлес ќосатын боламыз. Бїгінгі сый соєан жетелеп, жаѕа серпін береді.

Ќўндыз ТІЛЕКТЕСЌЫЗЫ.

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

1 желтоќсан – ЌР Тўѕєыш Президентініѕ кїні

ЎЛТТЫЌ САЯСАТ –

ТОЛЕРАНТТЫЛЫЌТЫЅ ЇЛГІСІ Ўлттыќ саясат туралы айтќанда, јр адамныѕ ойына ґзініѕ тјуелсіз елі, сол тјуелсіздік жолындаєы ўлы тўлєалардыѕ істеген еѕбектері мен ерліктері, толеранттылыќтыѕ ќайталанбас їлгісін кґрсетуі кґз алдымызєа келеді. Сондыќтан да, Ўлттыќ саясатты ќалыптастыру жолындаєы, сол аумалы-тґкпелі замандаєы зиялылар туралы айтпай кеткен дўрыс болмас. Ќазаќ халќы ќай єасырда болмасын, јрќашанда аќкґѕіл, ќонаќжай, тґзімді болєаны бјрімізге белгілі. Ўлы Отан соєысы жылдарында, сонау ашаршылыќ кезінде ќазаќ халќы зобалаѕды басынан ґткерді.1931-1932 жылдары Ќазаќстан ауылдарын аштыќ жайлады. Осыныѕ салдарынан 2 млн-дай ќазаќ, 250 мыѕдай басќа ўлт ґкілдері аштан ќырылды. Зорлыќ пен јділетсіздікке шыдамаєан ќарапайым халыќ, кґрші елдер мен республикаларєа (Ќытай, Ресей, Ґзбекстан, Ќырєызстан т.б) кґшіп кетті. Міне, ќазаќ саныныѕ тґмен болуы да осыдан. 1937-1938 жылдары кеѕестік тоталитарлыќ жїйе аштыќтан миллиондардыѕ ґмірін ќиєан, ќылмыстан кем тїспейтін ќанды ќырєын ўйымдастырды. Коммунистер «халыќ жауларын» јшкерелей бастады. «Халыќ жауларыныѕ» тізіміне еѕ алдымен ґз елі їшін аянбай тер тґккен ойлы да, білімді Алаш белсенділері енгізілді. Олардыѕ арасында Ресей Мемлекеттік Думасыныѕ бўрынєы мїшесі Ј.Бґкейханов, тарихи еѕбектерімен танымал инженер М.Тынышбаев, С.Сейфуллин сияќты кґптеген коммунистер мен парасатты адамдар да тоталитаризм ќўрбаны болды. 1938 жылдыѕ аќпан-наурыз айларыныѕ 15 кїні ішінде єана 631

адам атылды. Осылайша, ќазаќ зиялыларыныѕ ќаймаєы жойылды. Міне, осыдан тоталитарлыќ жїйесініѕ ќазаќ халќына арналєан миссиясыныѕ орындаєандыєын кґрсетті. Біраќ та, халќымыз ќанша зорлыќ-зомбылыќты кґрсе де, оєан тґтеп берді. Толеранттылыќтыѕ ќайталанбас їлгісін кґрсетіп, сол уаќыттаєы жас ўрпаќтыѕ тез есеюіне јкелді. Содан былай 70 жыл бойы арбауда болып, ќазіргі уаќытта тјуелсіздіктіѕ тјтті дјмін біздер, жас ўрпаќ татудамыз. Осы їшін ата-бабамызєа алєысымыз шексіз. Тјуелсіз мемлекет деген ќандай жаќсы. Ќазаќстандыќтардыѕ еѕ басты маќсаты білімін жетілдіріп, нўрлы болашаќќа ќадам басу болып табылады. «Еѕбек етсеѕ ерінбей, тояды ќарныѕ тіленбей» дегендей, ќазіргі заман біліміѕді ерінбей

еѕбектеніп жетілдірсеѕ, жолыѕ јрќашанда ашыќ болады. Сондайаќ, біздіѕ Ўлттыќ саясатымыз да соєан баєытталєан. Этникалыќ, мјдени жјне діни јралуандыќќа ќарамастан, елімізде бейбітшілік пен саяси тўраќтылыќты саќтадыќ. Ќазаќстан 140 этнос пен 17 конфессияныѕ ґкілдері їшін туєан шаѕыраєына айналды. Азаматтыќ татулыќ пен ўлтаралыќ келісім – біздіѕ басты ќўндылыєымыз. Кґпўлтты еліміздегі татулыќ пен келісім, мјдениеттермен діндердіѕ їндесуі јлемдік эталон ретінде танылєан. Ел Президенті Н.Ј.Назарбаев 2015 жылєа дейін жїзеге асуєа тиіс

Ўлттыќ саясат тўжырымдамасын жасаєан болатын. Жјне ќазір Ќазаќстан ўлттыќ саясаттыѕ жїзеге асуы їшін їлкен жўмыстар жїргізуде. «Ќазаќстан Республикасы ўлттыќ саясатыныѕ тўжырымдамасы» – бўл елiмiздi мекендеген барлыќ азаматтардыѕ, олардыѕ ўлттыќ, дiни ґзгешелiктерiне ќарамастан, бiрлiкте, татулыќта ґмiр сїрiп, тјуелсiздiктi саќтауєа жјне ныєайтуєа, ќоєамды демократияландыруєа, јдiлеттiлiк орнатуєа їлес ќосуын басты мўрат еткен негiзгi ќўжат. Бўл ќўжат Ќазаќстан Республикасыныѕ байырєы ќазаќ жерiнде ќўрылєандыєын,

ЖАЅА ЌЎРЫЛЄЫЛАРМЕН ТОЛЫЌТЫ Павлодар ќаласында «Гофротара зауыты» ЖШС-ніѕ картон ќаєаз ґнімдерін шыєару цехыныѕ ќўрылєылары толыєымен ќайта жаѕартылєан. Жуырда заман талабына сай жабдыќталєан ґндіріске облыс јкімі Ерлан Арын арнайы барып, зауыт еѕбеккерлерімен кездесті.

Тілеуберді САХАБА

К

3

јсіпорын 2006 жылы ќўрылып, айына 100 мыѕ метр гофрокартон шыєарєан. Ќазіргі таѕда заманауи технологияларєа негізделген зауыттыѕ ґндірістік ќуаты жыл санап артып келеді. 2009 жылы жўмыртќа салуєа арналєан ќаєаз ќораптар жасауды ќолєа алып, саєатына 2000 дана жўмыртќаєа арналєан ќорап шыєаратын жаѕа ќўрылєы орнатылды. Ал, 2010-2011 жылдары мемле-

кеттік баєдарлама аясында ќўны 207 миллион тўратын «Ґндіріс жјне ќойма аудандарын ўлєайту мен ґндірістік жабдыќтарды жаѕєырту» жобасын іске асырєан. Биыл мемлекет тарапынан жасалєан ќолдаудыѕ жјне «Бизнестіѕ жол картасы – 2020» баєдарламасыныѕ нјтижесінде зауыт ќўрал-жабдыќты жаѕартудыѕ таєы бір кезеѕін аяќтады. Бўл маќсатќа мемлекет тарапынан 145 млн. теѕге кґлемінде несие беріліп, желімдеу машинасы, екі ќабатты гофрокартон жасау машинасы жјне автоматты ќаптаушы

мемлекеттiѕ байырєы тўрєындары жјне республиканыѕ абсолюттi басым бґлiгiн ќазаќтар ќўрайтындыєын ескерiп, елде ґмiр сїретiн ґзге этникалыќ топтардыѕ мемлекетќўрушы ўлттыѕ тґѕiрегiне топтасуыныѕ саяси, мјдени, рухани, экономикалыќ, т.б. негiздерiн аныќтауєа баєытталєан. Тўжырымдама Ќазаќстан Республикасы Конституциясына, Ќазаќстан Республикасы заѕдарына, дїниежїзiлiк ќўќыќ талаптарына негiзделiп дайындалды. Жалпы алєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ саясатыныѕ жїзеге асуы їшін ќоєамда толеранттылыќ еѕ бірінші орында тўруєа тиіс. Себебі, айтып ґткен баєыттардыѕ кґбі бір-екі жылда шешілмейді. Ќажырлы еѕбек пен талпынысты, шыдамдылыќты талап етеді. Меніѕ ойымша, елімізде жїргізіліп отырєан саясат этносаралыќ толеранттылыќтыѕ негізін ќалады. Нјтижесін де кґрудеміз. Жыл ґткен сайын мемлекет пен ќоєамныѕ ќызметi кґбiнесе заѕдармен реттелетiн болды. Сондыќтан, Парламенттiѕ де, Їкiметтiѕ де осы заѕдар бойынша ґмiр сїруге тиiс жандармен кґбiрек кеѕескенi жґн. Јрине, бјрiн бiрден шешiп тастау мїмкiн емес, сондыќтан, тґзiмдiлiк таныту керек, ўсаќ-тїйекке шашыла бермей, кїш-ќуатымызды ќалап алєан басымдыќтарымызєа жўмылдыруымыз керек.

Јділет МЕЙІРМАНОВ, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ тарих жјне ќўќыќ факультетініѕ 2-курс студенті.

ќўрылєылар сынды бірќатар техникалар іске ќосылды. Осындай жаѕа мїмкіндіктерден кейін ґндірістіѕ ќуаты артып, ґнім кґлемі де ўлєаятынын алєа тартып отыр зауыт мамандары. Ќайта жаѕартудан кейін жаѕа жўмыс орындары ашылып, ќызметкерлердіѕ саны да кґбейген. Ќазір мўнда 160 адам еѕбек етеді. Олардыѕ айлыќ жалаќысы орта есеппен 60 мыѕ теѕгені ќўрайды. Ґндірісте бўрын айына 1,5 миллион шаршы метр гофрокартон шыєарылып келген болса, бўдан бўлай оныѕ кґлемін екі есеге дейін арттырып, 3 миллион шаршы метрге жеткізу жоспарланєан. «Гофротара зауыты» ЖШС директорыныѕ орынбасары Абдулла Ќўрмантаевтыѕ айтуынша, кјсіпорында жўмыртќа жјшігінен бастап, јртїрлі ґндірістік аппараттардыѕ ќорабына дейін 200ден астам тїрі жасалады. Ќораптарды жасауєа арналєан жўќа ќаєаздар Ресейден жјне Алматыдан жеткізіледі. Мўнда жасалєан тауарлар Ќазаќстанныѕ бїкіл аймаєына тарайды. Келешекте Ресей мемлекетініѕ кґршілес облыстарына ґткізуді кґздеп отыр. Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетінде Тўѕєыш Президент кїніне орай кешенді іс-шаралар бастау алды. «Жаѕа заманныѕ кґшбасшысы» атты кітаптар кґрмесі ашылып, оєан 400-ден астам туынды ќойылды.


4

ДЈУЛЕТ

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Павлодар ауданыныѕ Павлодар ауданыныѕ јкімі

«Àóûç òîëòûðàð òàáûñòàð ìîë»

Биыл облыстыѕ еѕ јлеуетті ґѕірі – Павлодар ауданыныѕ ќўрылєанына 85 жыл. Бўл - ауданныѕ осыєан дейінгі табыстарын екшеп, сїбелі еѕбек сіѕірген ардагерлер мен бїгінде шаруашылыќты шалќайтќан еѕбек иелерін ќўрметтейтін елеулі мерейтой. Осы орайда, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті аталмыш датаєа орай арнайы жоба ўсынып отыр.

Павлодар ауданыныѕ тарихы Павлодар ауданы 1928 жылы бўрынєы Павлодар уезініѕ болыстарынан ќўрылды. 1930 жылєа дейін аудан Павлодар округініѕ ќўрамында болєан. *** Ауданныѕ жалпы кґлемі 1930 жылы 22454 шаршы км болды. Аудан халќы саны сол уаќытта 53057 адамды ќўраєан, оныѕ ішінде 30346-сы - ауыл тўрєындары. *** Егіншілік ауыл шаруашылыєыныѕ негізгі саласы болып табылады. Жаздыќ егістіѕ алќабы 1931 жылы 116068 га ќўрады. *** Ауданда бірнеше кјсіпорын жўмыс істеді: Коряковка ґзенінде “Казсольтрест” тўз кјсібі, пар диірмені, ет комбинаты, кірпіш жјне сыра зауыттары. *** 1932 жылєы аќпанда Павлодар ауданы Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ ќўрамына кірді. Сол жылы партия ўйымын Ќазаќстанныѕ мемлекеттік ќайраткері А.Розыбакиев басќарды. *** ЌазОАК Президиумыныѕ 1938 жылєы 4 аќпандаєы ќаулысымен Павлодар ауданы ќайта ќўрылєан Павлодар облысыныѕ ќўрамына берілді. Аудандыќ партия комитетініѕ хатшысы болып М.Михайлов сайланды, ал аудандыќ атќарушы комитетініѕ тґраєасы болып Ш.Досов сайланды. *** Аудан тарихындаєы бетбўрысты сјт – тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру. 1954-1955 жылдары Павлодар ауданында дјнді даќылдардыѕ алќаптары 3-4 есеге кґбейді. Жаѕа кеѕшарлар ўйымдастырылды: Ямышев, Преснов, Жаѕа ауыл, Восточный, Кубанский. *** 80-ші жылдарда ауданда бірќатар ірі сїт-мал шаруашылыєы кешені жјне мамандандырылєан сїт бґлімшелері жўмыс істеді. Ауданныѕ озат шаруашылыќтары – Киров атындаєы жјне Тельман атындаєы ўжымшарларда, сондай-аќ басќа да шаруашылыќтарда бір сиырдан шыќќан сауын їш мыѕ килограмнан асты. *** Павлодар ќаласын кґкґніспен ќамтамасыз ету їшін Черноярка суару жїйесінде “Черноярка” жаѕа кеѕшары ќўрылды. Сол жылдары Павлодар ауданы облыс арасында еѕ їздік аудан ќатарынан табылды. Мјдениет їйлері, типтік бала-баќшалар мен мектептер, амбулаториялар мен фельдшерлік пунктілер, тўрєын їйлер кґтерілді. *** Ќазаќстан тјуелсіздік алєаннан бері ќоєамды демократияландыру жјне јлеуметтік-экономикалыќ реформалар баєытына бет алды. Аудан аумаєында Ел Президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ саясатын жїзеге асыру еѕ алдымен аудан јкімшілігініѕ басшысына жїктеледі. *** 1994-1996 жылдары ауыл шаруашылыєын реформалауєа байланысты кеѕшарлар мен ўжымшарлардыѕ орнын акционерлік ќоєамдар, ґндірістік кооперативтер, шаруа ќожалыќтары басты. Жоєары кґрсеткіштермен ерекшеленетін «Луганск» ґндірістік кооперативі (тґраєасы П.П.Кузьменко), «Киров» ЖШС (директоры Н.И.Плевако), «Пресновское» шаруа ќожалыєы (С.Байболатов), «Жаѕа Ќала» ШЌ (Ќ.Тўрлыбаев), «Омаров» ШЌ (Ќ.Омаров) жјне басќалары. *** Аудандыќ “Нива” газеті ґз жўмысын 1930 жылы бастады. Бїгінде ќазаќ тілді басылым – «Заман тынысы» ќатар жарыќ кґреді.

(Деректер Павлодар ауданы јкімдігініѕ ресми сайтынан алынды).

Нўрлан Јутјліпов:

- Мал шаруашылыєын дамыту міндеті де ќойылєан. Бўл салада ќандай жаѕалыќтар бар? - Елбасы экспортќа мал етін шыєару бойынша жўмыстыѕ дамымай ќалєанын сынады. Павлодар ауданыныѕ «РубиКОМ» серіктестігі инвестициялыќ жобаны жїзеге асырып, бордаќылау алаѕын іске ќосуда. Бўл кјсіпорынєа ет-шўжыќ ґнімдерін Ресейге ґткізуге жол ашады. Јзірге 20 тонна ет ґнімі Омбы нарыєына жґнелтілді. Жыл аяєына дейін 60 ќа жету жоспарланєан. Осы секілді жўмыстар баршылыќ. Біздіѕ міндетіміз осындай жобаларєа ќолдау кґрсету.

2013 жылы ауданда 5 инвестициялыќ жоба аймаќтыќ Индустрияландыру картасына енгізіліп, іске асырылуда. Жалпы салым кґлемі – 4,8 млрд теѕге, нјтижесінде - Нўрлан Ќабыкенўлы, Павлодар ашылєан жўмыс орны – 108. «Маяк» шаруа ауданы облыс орталыєын азыќќожалыєы 12200 тонна ґнім саќтайтын тїлікпен ќамтушы негізгі ґѕір болып заманауи ќоймасын ќалпына келтірсе, есептеледі. Биылєы жетістік ќандай? «Дјнекер» шаруа ќожалыєы асыл тўќымды Сўранысты ґтеуге ќауќар жете ме? мал шаруашылыєын дамытуды ќолєа алды. - Јрине. Бўл ретте, ауыл шаруашылыєы «РубиКомныѕ» жобасын жоєарыда айттым. бойынша табыстарымыз баршылыќ. Ауданныѕ «Жаѕа ќала» ќожалыєы 340 бас сиырды картоп пен кґкґніс бойынша аты шыќќан. жаѕа технологиямен саууєа кіріссе, «Киров» Биыл да елеулі жетістіктерге кенеліп отырмыз. серіктестігінде 1 мыѕ гектар алќапты Тек ќана облысты емес, ґзге де ґѕірлерді, суармалы жїйемен ќолдану жобасы кґршілес Ресейдіѕ шекаралас аймаќтарына ќўрылуда. Мемлекет тарапынан да сапалы ґнімдерін жіберуде. Бїгінгі таѕда жол, су ќўбырын тарту сынды аудан бойынша 7 мыѕ гектардан астам инфраќўрылым мјселесін шешуге їлкен суармалы алќап игеріледі. Биыл кґмек берілуде. Бўлардан басќа, ўзаќ 92120 тонна картоп, 80670 тонна мерзімді жобалар ќолєа алынуда. кґкґніс жиналды. - Кјсіпкер азаматтар кґп пе? Жыл ґткен сайын шаруалар Ќандай жаѕа ќызмет немесе заманауи технологиялардыѕ пайдасын ґндіріс тїрлері бар? тїсініп, біртіндеп енгізіп келеді. Бўл Ауыл шаруашылыєы саласыныѕ негізгі - «Жўмыспен ќамту-2020» ретте мемлекеттік ќолдау да бар, баєыты картоп, кґкґніс ґндіруі, сїтті жјне баєдарламасы бойынша јрбір ауылда жеѕілдетілген несие ўсынылады. етті мал шаруашылыєы болып табылады. кемінде 1 адам кјсібін ашып, жўмыс Соныѕ нјтижесінде картоп пен істеуге тиіс. Барлыќ мїмкіндіктерді кґкґністіѕ тїсімі де жоєары. Биыл Павлодар ауданыныѕ аумаєы 5812,37 халыќќа тїсіндіріп жеткізу – біздіѕ ауданныѕ ќысќы сўранысын ґтеуге еншімізде. Бїгінге дейін 45 адам осы 38 мыѕ тонна картоп, 20 мыѕ тонна шаршы шаќырым орналасќан, облыс баєдарламаєа ќатысып, несие алды. кґкґніс саќтауєа ќойылды. орталыєын ет-сїт, кґкґніс ґнімдерімен Жалпы, облыс аудандары арасында Ауданда сїт ґндірісі де оѕ жолєа ќамтамасыз етіп, азыќ-тїлік белдеуіне Павлодар ауданы тїрлі несиелерді ќойылєан. «Мјселен, «Луганск» айналды. ўсыну бойынша алдыѕєы ќатарда. ґндірістік кооперативі жылына 4,5 мыѕ Ауылдыќтарєа 15 наубайхана тонна шикі сїт ґндіреді. Павлодар ауданында 13 ауылдыќ округ ќызмет кґрсетеді. Ќаладан ґнімніѕ Шаруашылыќта 6 мыѕ бас сауын жеткізілуін кїтпей, ауылдыѕ ыстыќ сиыр бар. Мўндай кґрсеткіш облыс пен 38 ауылдыќ мекен бар. нанын сатып алудыѕ ґзі єанибет. бойынша тек бізде єана бар. Мўндаєы жўмысшылардыѕ айлыєы – 132 мыѕ 2013 жылдыѕ 1 ќарашасындаєы мјлімет Шаєын кјсіпкерлік нысандарыныѕ тауар ґндірісі мен ќызметініѕ кґлемі ґткен теѕге мґлшерінде. Шаруашылыќќа бойынша, ауданда 347 631 адам тўрады. жылмен салыстырєанда, 17 пайызєа биыл мемлекет тарапынан 88 млн. ґсті. 35 шаєын кјсіпкерлік белсенді теѕге субсидия берілді. Сїттіѕ сапасы болып есептеледі. неєўрлым жаќсы болса, берілетін Жалпы, ќазіргі кезде ауданда 40300Жол бойында бизнес нысандары, кґмекаќыныѕ кґлемі де ґседі. Серіктестіктер ден астам бас ірі ќара мал, 11 мыѕєа ќонаќїй салу жобалары бар. Розовка халыќтан шикі сїттіѕ литрін 50 теѕгеден, жуыќ жылќы, 44 мыѕдай ќой бар. ауылында бўрынєы клуб, ќонаќїй ќараусыз еттіѕ 1 килограмын 820-860 теѕгеден сатып «Сыбаєа», ет баєытында экспорттыќ јлеуетті ќалєан. Соларды ґзіміздіѕ балансќа алу алады. арттыру, жайылымды мал шаруашылыєын жаєы шешілуде. Кейін оны ќайта ќалпына Биыл облыс јкімініѕ тапсырмасы бойынша дамыту бойынша мемлекеттік келтіру жолын табамыз. Ауылдарда 34200 тонна ќыстыќ шґп жиналды. Бўл - екі баєдарламалар шаруаларєа їлкен ќолдаужылєа жететін мал азыєы. кґмек.

Керек Керек дерек дерек

Ауданныѕ ќўрдасы Павлодар ауданы ауылында бїгінде жасы 85-ке келген тыл ардагері Шахан Кїзеев тўрады. Ол 1930 жылы 25 ќазанда Павлодар ауданыныѕ Березовка ауылында дїниеге келген. 1946 жылы «Ўлы Отан соєысы жылдары тыл жўмыстарында аянбай еѕбек еткені їшін» медалімен марапатталєан.

«ЌазАгро» ќўрылымдары бойынша шаруашылыќтарєа берілген несиелер кґлемі 2012 жыл

2013 жыл

2466,0 млн. теѕге

2973,0 млн. теѕге

Шахан аќсаќал ґмір бойы ауыл шаруашылыєында еѕбек етті. Механизатор, бригадир ретінде їкіметтік жоспарды артыєымен орындауєа атсалысты. Бухгалтер, мал дјрігері болып та ќызмет атќарды. Шахан ата жўбайымен бірге 60 жыл єўмыр кешіп, алты баланы тјрбиелеп жеткізді. Бїгінде тґрдіѕ сјні болып немере-шґрелерініѕ ортасында отырады. Таяуда 85 жасќа толуына орай аудан јкімі Нўрлан Јутјліпов Шахан атаны шаѕыраєына арнайы келіп ќўттыќтады. Аќсаќалдыѕ бїгінгі ўрпаќты жеткізуге арнаєан сїбелі еѕбегіне ризашылыєын білдірді. Сондай-аќ мерейтой иесіне «Павлодар ауданыныѕ Ќўрметті азаматы» атаєы берілгенін хабарлады. Јкім тиісті мекеме ґкілдеріне атаныѕ їйін орталыќ сумен ќамту туралы тапсырмалар берді. Ауданныѕ ќўрдасы бїгінде аєайынєа сыйлы, жастарєа їлгіґнеге. Жасай беріѕіз, аќсаќал!

Ќазаќстан сапасы жоєары - премиум санатты сиыр етін экспорттауєа кірісті. ЌР Ауыл шаруашылыєы вице-министрі Гїлмира Исаеваныѕ айтуынша, оєан сўраныс айтарлыќтай зор.


ДЈУЛЕТ

www.saryarka-samaly.kz

ќўрылєанына - 85 жыл

Суреттерді тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

тойханалар желісін кґбейту де ќажет. Ќызмет инфраќўрылым, заманауи оќу, кґрсету саласы біртіндеп даму їстінде. спорт бґлмелері, ќосымша жаттыєу бґлмелері ќарастырылады. - Ауданныѕ јлеуметтік тынысына «Жўмыспен ќамту-2020» тоќталсаѕыз... Ауылдыќтарды ќандай баєдарламасыныѕ бірінші баєыты мјселелер толєандырады? бойынша енгізу кґзделген. Облыс - Барлыќ округтерде дјріханалар жўмыс јкімі Ерлан Арын ќолдау істейді. Бїгінде дјрі-дјрмекпен ќамтуда кідіріс кґрсететін болды. Ќаржы мјселесі жоќ. Кепілді тегін ќызмет те ґз деѕгейінде шешілсе, бір жылда іске асыруєа ўсынылады. Мектептер, бїлдіршіндердіѕ шаєын мїмкіндік бар. орталыќтары, мјдени мекемелер жўмыс істеп - Ауылдыќ жерлерді таза ауызсумен тўрса – тўрєындарєа ќажеттісі сол. Осы орайда ќамту мјселесі ќалай шешілуде? їш жылдыќ даму жоспарын, басќаша айтќанда, ауданныѕ «Жол картасын» јзірлеудеміз. - Ауылдыѕ халќын алаѕдататын бірінші Айтылєан мјселелерден бґлек, ќылмыспен мјселе – осы ауыз су жаєдайы. Ќазіргі кезде кїресті кїшейту кґзделеді. Бізде бір округте 7 елдімекенді геодезиялыќ зерттеу жасауєа екі-їш ауыл бар, ал јр округте кемінде 2,5 ўсындыќ. Бўл - аса маѕызды. Бўрын ауылдарєа мыѕ адам тўрады. Јрине, мўндайда маскїнемдік, мал ўрлыєы сынды ќылмыстар болмай тўрмайды. Бўл орайда учаскелік полиция ќызметкерлерініѕ јлеуметтік жаєдайын шешу де маѕызды. Ќызметтік кґліктер беру, баспанамен ќамту ісі ескерілуі керек. Сондыќтан, саќшыларєа ќызметтік пјтер сатып алу жоспарланып отыр. Ауылдарда балалардыѕ жасанды кґгал тґселген спорт алаѕын кґптеп салу кґзделеді. Тґрт жылдыѕ ішінде барлыќ округтерге осындай футбол алаѕын орнату ќажет. Бўєан бюджеттік, демеушілік ќаржы тартылады. Сондай-аќ јр ауылда демалыс саябаєы, мемлекеттік рјміздер алаѕы болуы керек. Кґбінесе біз ќаржыныѕ жеткіліксіздігін сылтау етеміз. Біраќ істі дўрыстап жоспарласа, біртіндеп бастаса, їш-тґрт жылдыѕ ішінде Кґкґніс ґсіруде жаѕа табысќа ќол жеткізуге, істі атќаруєа технологиялар ќолданылуда болады. Ауылдаєы тазалыќ мјселесі жер астында су ќорын тїбегейлі аныќтап алмай, де маѕызды. Ќазіргі кезде ауылдарды жылдар кешенді блок-модуль ќўрылєысын орнататын. бойы жинаќталєан ќоќыс їйінділерінен тазарту Біраќ кґп уаќыт ґтпестен суы таусылып, аќыры ісі ќолєа алынды. Жуырда тўрєындармен жоба пайдаєа аспай ќалатын. Енді бўл жайттан кездесуде мен ауылдаєы тазалыќты ќалпында сабаќ алып, алдымен судыѕ мґлшері ертеѕ ўстау јр азаматтыѕ міндеті екенін айттым. Бір жеткілікті бола ма, жоќ па – соєан кґз жеткіземіз. мјрте кґѕ-ќоќыстан арылтќан жер кґп уаќыт Јрі ќарай су тазартатын ќўрылєы орнату ісі ґтпей ќайтадан лас кейпіне тїссе, жергілікті жїргізіледі. јкім, полиция инспекторы алдымен ескертулер Ќазіргі кезде аудан бойынша 7 ауылда жасап, ештеѕе ґнбесе, тиісті тўрєынєа айыппўл орталыќ су ќўбыры жўмыс істейді. Таєы тґрт салады. Мўныѕ бјрі заѕмен реттелген. Жалпы, ауылда кешенді су тазарту ќўрылєысы алдаєы уаќытќа белгіленген жўмыс кґп. пайдаланылады. 2014 жылы Луганск жјне Ауданымыздыѕ јлеуеті мыќты. Ќўдайєа шїкір, Пресное ауылдарында су ќўбырларын тарту ќалаєа жаќын болєандыќтан инвестиция да жўмыстары жоспарланып отыр. молынан тартылуда. Негізі, Їкімет алдымен тўрєын саны 5 мыѕєа Ефремовка ауылдыќ округіне ќарасты жететін ауылдарєа ќарайласады. Дегенмен, біз Даниловка деген ауылда 8 жылдыќ бўрынєы де мјселені жергілікті деѕгейде шешуге мектептіѕ єимараты ќалєан. Жалпы сомасы 80 талпынамыз. Жолдарды жґндеу мјселесі де млн. теѕге жўмсап, єимаратты ќалпына келтіріп, бўл жерден жыл сайынєы оќушылардыѕ сондай. Бїгінде жол жґндеу бойынша 5 жобаны «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасына демалыс лагерін ашу жоспарланєан. Жоба енгізе алдыќ. Яєни, ќажетті ќаржыныѕ 10 пайызы бойынша бір уаќытта 60 бала јрі дем алады, єана жергілікті бюджеттен, ќалєаны јрі оќуын жалєастырады. Мўнда барлыќ

кјсіпкер Р.Јлиева Павлодар ауданында жеке кјсібініѕ кґзін ашып, шаруасын шыр айналдырып отырєан нјзік жандылардыѕ ќатары кґп. Солардыѕ бірі - ґз ауласынан наубайхана ашып, ауыл тўрєындарын нанмен ќамтамасыз етіп отырєан София Рїстемова.

Тілеуберді САХАБА София Еркінќызы 1999 жылдан бастап, ґзі тўратын Красноармейка ауылынан азыќтїлік дїкенін ашып, сауда-саттыќпен айналысќан. Кјсіпкерліктіѕ сырын осылайша ўќќан ол, осыдан бірнеше жыл бўрын наубайхана ашып, нан

республикадан беріледі. - Денсаулыќ саќтау мјселесіне келсек. Ауылдыќ жерлерде емдеу мекемелерініѕ жаєдайы ќандай? Жас мамандарды тарту ісінде кемшілік жоќ па? -Ауданымыз ќалаєа жаќын. Сондыќтан, ќызметке келуші жас мамандар баршылыќ. Оларєа тиесілі кґмек - кґтермеаќы, баспана ўсынылады. Былтыр аудандыќ емханаєа 2 жас маман келді. Оныѕ бірі уролог, екіншісі кґз дјрігері. Жалпы, ауылдыќ жерлерде медициналыќ ќызмет кґрсету деѕгейі кґѕіл кґншітерлік. 11 дјрігерлік амбулатория, 20 пункт, 4 фельдшерлік мекеме ќызмет кґрсетеді. Жыл соѕына дейін Кеѕес жјне Мичурин ауылдарында емдеу мекемелерін ашу жоспарланєан. Жалпы, ќызмет ететін дјрігерлердіѕ орташа жасы – 42-44. Мамандармен ќамтылу деѕгейі де нашар емес. Ефремовка ауылында єана бір дјрігер жеткіліксіз. - Ауданныѕ мерейтойы аясында кешегі еѕбек ардагерлері мен бїгінгі ауданныѕ кґтерілуіне їлес ќосушы жўмысшыларды ќўрметтеу жайы ўмыт ќалєан жоќ па? - Осы ауданєа јкім болып келгеннен кейін мен соєыс ардагерлерініѕ їйіне барып, жаєдайларын біліп шыќтым. Ќазірде ауданда 3 соєыс жјне тыл ардагері ќалды. Солардыѕ бірі Шјкеѕ – Шахан Кїзеев дана, айналасына сыйлы адам екен. Ќазан айыныѕ 25-інде 85-ке толды. Оєан «ауданныѕ Ќўрметті азаматы» атаєы берілді. Илларион Яковлевич Сушков - Ўлы Отан соєысына ќатысушы. Мичурин ауылында, балалары мен немерелерініѕ ортасында. Ќапият Баширов аєа да солай, Чернорецк ауылында тўрады. Барлыєыныѕ їйлеріне суын тартып, ґтініштерін орындап береміз. Маєан олардыѕ јѕгімелері ўнады. «Ауылда жастарєа тјлім-тјрбие беретін аќсаќалдардыѕ бјрі ќалаєа ќоныс аударды. Мен бармаймын, себебі ќимыл-ќозєалыссыз ќаламын, денсаулыєым нашарлайды» дейді. Даналыќтарына риза болдым.

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

5

Бґлшек тауар айналымыныѕ кґлемі 2013 жыл

1706,1 млн. теѕге 2012 жылы

1433,7 млн. теѕге

Ґсім -

119%

Жалпы, мерейтой барысында кешегі кїні ауданныѕ еѕсесін кґтеруге атсалысќан соєыс жјне еѕбек ардагерлері, елеулі еѕбек иелері, їрім-бўтаєымен бірге жасасып жїрген еѕбекшілер јулеті де назардан тыс ќалмайды. Аудандыќ, облыстыќ деѕгейдегі марапаттар беріледі. Сондай-аќ бірќатар мерекелік ісшараларды ґткізу белгіленген. Соныѕ бірі ґткен аптада єана ґткен республикалыќ аќындар айтысы. Бас жїлдеге автокґлік тігілді. Мўныѕ бјрі мерейімізді тасытады, јрине. - Халыќтыѕ кґѕілінен шыєатын јкім ґзіне ќандай талап ќоюы керек? - Еѕ бастысы, халыќтыѕ алдында ашыќ болуымыз керек. Тўрєындармен кездесуде мјселелер айтылады. Барлыєын мўќият тыѕдап алып, олардыѕ ќашан, ќалай шешілетінін тїсіндірген дўрыс. Тїйіні ќиын мјселе болса да мјн-жайды ўєындыруєа тырысќан жґн. Бас изеп, їндемей, сытылып шыєу тїбі абырой јпермейді. Јкім ретінде еѕбек тјжірибем бар. Успенкада 5 жылдан астам басшы болдым. Павлодар ауданыныѕ басшылыєына биыл жазда келдім. Јуелде мені «оѕтїстік ґѕірден келген» деп ойлаєандар бар. Себебі, жиырма жылдай бўл аймаќта болєан жоќпын. Бўрын Ќызылорда облысында басшылыќ ќызметтерде жїрдім. Біраќ, туєан жерім – осындаєы Ертіс ауданы. Јкем Суворов, ќазіргі Ўзынсу ауылында мектеп директоры болєан. Оныѕ адамдармен жўмыс істеу тјжірибесі мол болатын. Одан їйренгенім кґп. - Еѕбегіѕізге жеміс тілейміз. Ауданныѕ 85 жылдыќ мерейтойы ќўтты болсын! Јѕгімелескен – Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

Кјсіпкерліктіѕ нарќын білген нјзік жандылар ґнімдерін ґз ќолымен жасап шыєаруєа бел буады. Алєашында кїніне 24 бґлкеден пісіреді. Шаєын кјсіп болса да, ќыруар ќаржыны ќажет ететінін сезінген кјсіпкер мемлекеттіѕ кґмегіне жїгініп, 2012 жылдыѕ ќазан айында «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасыныѕ екінші баєыты бойынша 3 миллион теѕге несие алєан. Ќазіргі таѕда наубайханада кїніне 400 бґлкеге дейін нан пісіріледі. Сонымен бірге, бјліш, тоќаш сынды нан ґнімдерін жасайды. Дїкен ќожайыны София Еркінќызыныѕ айтуынша, ауыл тўрєындарына бір бґлке нан 45-50 теѕгеден сатылса, басќа да дїкендер мен јлеуметтік орындарєа 40 теѕгеден босатылады. Сонымен ќатар, ауыл ардагерлері мен мектеп оќушыларына жјне аз ќамтамасыз етілген отбасыларына јлеуметтік жаєынан кґмек кґрсетіп тўрады. - Наубайхана меніѕ екінші їйім секілді. Балаларым да јрдайым кґмек кґрсетіп отырады. Ґз кјсібім їшін ќандай ќиындыќ болса да жеѕуге тырысамын. Жјне осы жўмысым арќылы басќаларєа ќолдау кґрсетіп, аз болса да јлеуметтік тўрєыдан кґмек жасай алєанымды маќтан етемін. Алдаєы уаќытта кјсіпкерліктіѕ ґрісін кеѕейтіп, ет ґнімдерінен жартылай дайын таєамдар жасау ойымызда бар,- дейді София Еркінќызы. Зарялыќ «Јлиева» ЖК басшысы Рашида Јлиева осыдан бес жыл бўрын ґз кјсібін

Мўнда жасалатын ет ґнімдері ќазір Заря ауылдыќ округіне ќарасты елді мекендерге, Бірлік, Кенжекґл ауылдарына жеткізіледі. Сонымен ќатар, (2013 жылдыѕ 1 ќазанына дейінгі жаєдай бойынша) облыс орта-лыєында їш дїкенде арнайы орындар бар. Келешекте таєы бір нїкте ашуды жоспарлап отыр. 2013 жыл - 7689,7 млн. теѕге Жеке кјсіпкер Рашида Јлиева: «2007 жылы ґз Ґсім - 2012 жыл – 6571,8 млн. теѕге кјсібімізді бастаєан кезде шаруамыз ґте шаєын болды. Нан шыєаруды 40 бґлкеден бастадыќ. Јр ґндірісте жасалатын ґнімніѕ ґзіндік дјмі, сапасы жјне ерекшелігі болуы керек. Сонда єана бјсекелестікке ќабілетті бола аламыз, ашып, нан, бјліш жјне тјтті тоќаш пен басќа кјсіпкерлерге де кедергі келтірмейміз. печеньеніѕ тїр-тїрін жасап, нарыќќа шыєара Халыќ тек ґзініѕ таѕдаєан ґнімдерін тўтынады» бастаєан. Жеке кјсіпкер сондай-аќ, тўшпара, дейді. манты, котлет, самса сынды тауыќ жјне ќара Кјсіпкер ќазіргі таѕда ауылдыѕ 10 адамын мал етінен жартылай фабрикат ґнімдерін де жўмыспен ќамтып отыр. Олардыѕ орташа жасаумен айналысады. Цех басшысы ґз кјсібін айлыєы – 30 мыѕ теѕге. кеѕейту маќсатында 2011 жылы бес жылдыќ Кјсіпкердіѕ сґзінше, алдаєы уаќытта мерзіммен 3 миллион теѕге кґлемінде несие мемлекет тарапынан таєы да кґлемді несие алєан. Соныѕ нјтижесінде ґнімдерін саќтауєа алып, ґндірісті ўлєайтуды жоспарлап отыр. арналєан тоѕазытќыш, кептіргіш камералары Сол арќылы таєы да жўмыскерлер тартып, мен таєамдар пісіретін аппарат алєан. Кїніне олардыѕ айлыќ жалаќысын да кґтермекші. 100 килограмєа дейін ет таєамдарын дайындайды. Павлодар ауданы.

Шаєын кјсіпкерлік субъектілерініѕ тауар шыєару жјне ќызмет кґрсету кґлемі

117%

2014 жылдан бастап елiмiзде 50 жаѕа мектептiѕ ќўрылысын бастау жоспарлануда. Бўл еѕ алдымен їш ауысыммен оќитын жјне апатты жаєдайда тўрєан мектептердіѕ мјселесін шешуге баєытталады.


6

КҐКПАР

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Жыл сайын отандыќ білім беру саласында жаѕа реформалар ќолєа алынады десек, артыќ айтпаспыз. Соѕєы кезде ќоєамда таєы бір жаѕашылдыќ - жоєары оќу орындарын мемлекет иелігінен алып, жеке меншікке беру туралы пікірлер айтылуда. Алєаш болып бўл ўсынысты ЌР Білім жјне єылым министрі Аслан Сјрінжіпов мјлім етті. Егер бўл бастама ќолдау тауып жатса, ЖОО-лар арасындаєы бјсекелестік білім берудіѕ сапасын жаќсарта ала ма? Университеттердіѕ барлыєын жекешелендіргеннен не ўтамыз? Олай болса, білім сапасын кімдер ќадаєалайды? «Кґкпардыѕ» бїгінгі ќатысушылары осы мјселені талќыєа салды.

Јсем ИЛЬЯСОВА, тарих єылымдарыныѕ кандидаты, Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ єылыми жўмыс жјне халыќаралыќ ынтымаќтастыќ бойынша проректоры: - Бўл еліміздіѕ білім беру саласын дамытуда айтарлыќтай ґзгеріс јкелмейді. Біріншіден, мемлекет университеттердегі білім беру сапасын назарда ўстау ќўзырынан айырылады. Заѕ бойынша, жеке меншік болып саналатын нысанды тексеру, ондаєы оќыту їрдісін баќылау ќиындай тїседі. Жеке меншік университетте идеология мен саясатты инвесторлар ќўрамы жїргізеді. Сондыќтан, мен бўл пікірмен келіспеймін. Бўл орайда университеттерді «автономия» жїйесіне кґшіруді ќарастыруєа болады. Мўндай жаєдайда јр университет оќытушылардыѕ ќўрамын толыќтыру, мамандардыѕ біліктілігін арттыру секілді ішкі жўмыстарда ґз мїддесіне ќарай шешім ќабылдау мїмкіндігіне ие болады. Јрине, барлыќ процестерді баќылайтын «Ќамќоршылар кеѕесі», «ќадаєалаушы кеѕес» жїйелерін ескеру ќажет. Оныѕ ќўрамында єалымдар, халыќ ќалаулылары, банктер мен ірі ґндіріс орындарыныѕ ґкілдерін кіргізуге болады. Біздіѕ институт мысалында аталєан баєыт бойынша жўмыстар жїргізілуде. Міне, осындай жїйе білім сапасын арттыруєа ыќпал ете алады деп ойлаймын.

Гїлфайруз ЌЎРМАБАЕВА, ата-ана: - Меніѕше, бўдан ўтарымыз аз. Мўндай жаєдайда бірінші болып зардап шегетін – студенттер. Јсіресе, аќылы тїрде білім алатын жастар. Жеке меншік университет оќудыѕ баєасын ќалыпты ўстай ма, жоќ јлде аспандатып жібере ме – ґз еркінде. Сонда студенттердіѕ ќўќыєын кім ќорєайды? Екіншіден, оќытушылардыѕ еѕбекаќысын, жўмыс жаєдайын кімдер белгілейді? Бўл талапќа сай бола ма, екіталай. Ал білім сапасы - ґз алдына бґлек мјселе. Ќазіргі таѕда жекешелендірген жјне мемлекет меншігіндегі кейбір ЖОО-лардыѕ білім беру сапасы талапќа сай дей алмаймыз. Бўєан еліміздегі бір тїгіл, бірнеше дипломы бар, біраќ жўмысы жоќ жастар дјлел. Жаѕа жїйені енгізерде оныѕ пайдасын екшеп алєан абзал.

www.saryarka-samaly.kz

Светлана МОГИЛЮК, география єылымдарыныѕ кандидаты, Инновациялыќ Еуразия университетініѕ тарих, география жјне јлеуметтік пјндер кафедрасыныѕ доценті: - Мемлекеттік жоєары оќу орындарын жеке меншікке беру - ґте тартысты мјселе екені рас. Ќазіргі таѕда жекешелендірген университеттердіѕ кґбі білім беру сапасыныѕ талаптарєа сай екенін аѕєартты. Олардыѕ ґзіндік артыќшылыќтары да жоќ емес. Мысалєа, біздіѕ университетте шетелден оќытушыларды шаќырту, јлемдік ЖОО-лармен бірлескен жобаларды жїзеге асыру жаќсы деѕгейде. Десек те, ґз басым бўл ўсынысты толыќ ќолдаймын дей алмаспын. Неге десеѕіз, егер бўл бастама ќолєа алынса, елдегі єылым саласы кенжелеп ќалады. Єылыми зерттеулерді ќаржыландыру бїгінгі кїнніѕ ґзінде кґѕіл кґншітпейді. Єылыми зерттеулердіѕ арасында ўзаќ уаќыт бойы табыс јкелмейтін тїрлері бар. Мўндай жаєдайда јр оќу орны ґз ќажетіне ќарай єана єылымєа ќаражат бґлетінін болжау ќиын емес. Сонда єылым дамуына кімдер инвестиция салады? Зерттеушілердіѕ еѕбекаќысын кімдер їлестіреді? Сўраќ кґп. Міне, осы секілді мјселелерді ќарастырмайынша, бўл істі ќолєа алудыѕ жґні жоќ.

Айдана БЕКІШЕВА, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ университетініѕ металлургия кафедрасыныѕ студенті: - Наќты айта алмаймын. Біз їшін ЖОО-ныѕ меншік тїрі емес, берілген білімніѕ сапалы, халыќаралыќ талаптарєа сай болуы маѕызды. Мјселен, егер бізде бўл бастама АЌШтаєыдай дамитын болса, онда ойлануєа болар еді. Бўл мемлекетте университеттердіѕ тїгеліне дерлігі жеке меншік. Јр штаттыѕ білім беру саласына ќатысты ґз заѕы бар. Соєан ќарамастан, елдіѕ ќай штатында оќысаѕ да, ќолыѕа алєан дипломыѕ сўраныс пен талапќа сай болады. Ал біздіѕ елде ЖОО-ныѕ меншік тїріне ќарамастан, берілген диплом шетел тїгілі, ґз мемлекетімізде кјдеге жарамай ќалатын жаєдайлар баршылыќ. Егер ќолыма алєан дипломым болашаќта жўмысќа орналасып, ќалаєан мамандыєым бойынша ќызмет етуге «їлесін» ќосар болса, мен їшін мемлекеттік университет пен жеке меншік оќуорны арасында айтарлыќтай айырмашылыќ болмайды.

«Кґкпарды» ўйымдастырєан – Јсемгїл ЌАБДУАХИТ. ѕ Ќўќыќтыќ уратурасыны у ЌР Бас прок е ар н ай ы ес еп ке ал ас ж јн йл ба ка сы ти і ис рт ат де ст мен митеті ќоєам жґніндегі ко ѕ алдын алу жјне оны ы н ы ќт ы ст ар ы ўм ж жемќорл з ґ са ты н д а уде. кї ре су м аќ їшін арнайы есеп жїргіз ру ды ан йл оѕта

Есепке алудыѕ бір тїрі - сыбайлас жемќорлыќќа жол бергені немесе оєан жаєдай жасаєаны їшін тјртіптік жауапкершілікке тартылєан тўлєалар жайлы маєлўмат топтастыру. Комитет бўл жўмысты ЌР «Мемлекеттік ќызмет туралы» жјне «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕдарына сјйкес, аќпараттыќ жјне статистикалыќ мјліметтерді ќамтамасыз ету маќсатында жїзеге асырады. Ал сыбайлас жемќорлыќпен кїрес шараларыныѕ тјртібі, барысы жайлы талдау аќпараттарын ґзге маќсаттарда пайдалануєа тыйым салынєан. Павлодар облысындаєы Ќўќыќтыќ статистика жјне арнайы есепке алу жґніндегі комитеттіѕ ґѕірлік басќармасында да жергілікті есепке алулар жїргізілуде. Ґѕірде мемлекеттiк мiндеттердi атќарып жїрген ујкiлеттi тўлєалардыѕ, барлыќ лауазымды адамдардыѕ, Парламент жјне мјслихат депутаттарыныѕ, сондай-аќ, мемлекеттiк ќызметшiлердіѕ ќызметі - комитеттіѕ жіті баќылауында.

ЖЕМЌОРЛЫЌ - ІНДЕТ, ЖОЮ - МІНДЕТ

Ереже бўзєанєа кеѕшілік жоќ

Сыбайлас жемќорлыќќа жол берген тўлєаларды есепке ќоймас бўрын, олардыѕ ќызмет барысында ќўќыќ бўзушылыќты жасаєандыєы туралы наќты деректер жјне ујкілетті органныѕ заѕ талаптарына сјйкес тјртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешімі болуы тиіс. Былтыр облыс бойынша Комитет басќармасыныѕ есебіне сыбайлас жемќорлыќ жасаєан їшін тјртіптік жауапкершілікке тартылєан 29 тўлєа есепке алынды, ал биылєы жылы 26 азаматтыѕ істі болєаны аныќталды. Заѕ ережесін бўзєан тўлєаларды есепке ќою кезінде Комитеттіѕ жергілікті ґкілділігі заѕ талаптарымен белгіленген жаза шараларыныѕ сјйкестігін тексереді. Ќылмыс аныќталєан жаєдайда прокурорлыќ шаралар ќолданылады. Айталыќ, аєымдаєы жылы облыстыќ басќарма облысымыздаєы бір мемлекеттік

ујкілетті органныѕ сыбайлас жемќорлыќќа жол берген тўлєасына ќатысты тјртіптік жаза ќолдану кезінде заѕ ережелерін бўзєанын аныќтады. Осыєан байланысты, комитет ујкілетті орган шыєарєан заѕсыз бўйрыќќа наразылыќ білдіріп, нјтижесінде жазалау туралы шыєарылєан бўйрыќтыѕ кїші жойылды. Сондай-аќ, мемлекеттік ќызметке ќабылданар кезде кандидат арнайы тексерістен ґтетіні белгілі. Бўрын сотталєандар, јкімшілік, сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ жасаєан тўлєалар жайлы мјліметтерді жасыру маќсатында мемлекеттік ќызметке ќол жеткізу їшін сауалнамалыќ мјліметтерді ќасаќана ґзгертудіѕ жаєдайлары да кездесуде. Мўндай фактілерді болдырмау їшін халыќты ќўжаттандыру немесе тіркеу органдары азаматтардыѕ жеке мјліметтері ґзгерген жаєдайда арнайы есепке тиісті тїзетулер енгізу їшін ќўќыќтыќ статистика органдарын хабардар етеді.

Ќазіргі уаќытта ќўќыќ ќорєау жјне арнайы органдардыѕ бірегей аќпараттыќ жїйесі ќўрылуда. Ќўќыќ ќорєау жјне арнайы органдарыныѕ аќпарат алмасу жїйесі ќылмыспен кїресудіѕ жјне оныѕ алдын алудыѕ тиімділігін арттыру маќсатында ќолданылады. Бўл мемлекеттік органдардыѕ ґзара жедел аќпараттыќ іс-ќимылын жаќсартуєа баєытталєан. Бїгінгі кїні аталмыш жїйеге 50-ге жуыќ ќор енгізілген. Ал 2015 жылєа дейін 26 мемлекеттік органныѕ 75 мјлімет ќорын ќўру жоспарланєан. Д.НЎРЫМОВА, ЌР Бас прокуратурасы Ќўќыќтыќ статистика жјне арнайы есепке алу жґніндегі комитетініѕ Павлодар облысы бойынша басќармасыныѕ бґлім бастыєы.

Мемлекеттік сатып алулар бойынша бірыѕєай ўйымдастырушы ќўрылатын болады. Мјжіліс депутаттары тиісті заѕ жобасын маќўлдады.


ЌОЄАМ

www.saryarka-samaly.kz

ҐНДІРІС

- «Гамма» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі бўл жобаныѕ жалпы ќўны – 600 миллион теѕге. Тїркияда жасалєан ќўрылєыларды ќолданамыз. Шикізат ретінде Сарыкґл кенішініѕ ўсаќ їгінділерін пайдаланамыз. Бір брикеттіѕ салмаєы 130-160 грамды ќўрайды. Зауыттыѕ жобалыќ ќуаттылыєы – жылына 300 мыѕ тонна брикет ґндіру. Оны Ќазаќстан, Ресей жјне ґзге де ТМД мемлекеттеріне экспорттау ойда бар. Атап ґтерлігі, арнайы ќораптаєы мўндай кґмірлермен мектеп, аурухана секілді јлеуметтік нысандарды жылытуєа болады. Бїгінде мўнда 60 адам жўмыс істеп жатыр, - дейді жоба жетекшісі Жангелді Асмиев. Ќазір зауыт аумаєында брикеттерді саќтайтын 7 мыѕ тонналыќ ќойманыѕ ќўрылысы жїргізілуде. Ґз тілшіміз.

БІРЕГЕЙ ЖОБА Баянауыл ауданына ќарасты Бірлік ауылдыќ округіндегі Сарыкґл кенішінде кґмірді шаєын ќораптарєа орналастыратын зауыт ќўрылысы жїріп жатыр. Бўл – аймаєымызда бўрын-соѕды ќолєа алынбаєан бірегей жобалардыѕ бірі. Мамандардыѕ айтуынша, кеніштегі кґмірдіѕ ўсаќтарын тектен-тек далаєа лаќтырып тастаєаннан гґрі, кјдеге жаратќан дўрыс. Яєни, кґмір їгінділерін брикеттеу, яєни арнайы ќораптарєа салып ґндіріске шыєару керек. Бўл, алдымен, табыс кґзі болса, екіншіден, экологияєа зиянын тигізбейді.

САЛАДА СЕРПІЛІС КҐП

КҐРМЕ

7

ЎЛТТЫЌ ВАЛЮТАЄА – 20 ЖЫЛ

ТҐЛ ТЕЅГЕ кґрмеден орын алды Жуырда Г.Потанин атындаєы облыстыќ тарихи-ґлкетану музейінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ валюта кїніне орай, «Тґл теѕгеніѕ тарихы» атты кґрменіѕ ашылуы мен «дґѕгелек їстел» ґтті.

Ж

иынєа тарихшы-ґлкетанушы Э.Соколкин, студенттер ќатысты. Отырыс барысында ўлттыќ валютаныѕ тарихы, теѕгеніѕ айналымєа енуі жайлы сґз болды. Мемлекет тјуелсіздігініѕ нышанына айналєан ўлттыќ валюта 1993 жылы 15 ќарашада айналымєа енген болатын. Ґз аќшамыздыѕ ќолданыла бастаєанына биыл 20 жыл толып отыр. Осы уаќыт аралыєында ол бірнеше рет ґзгеріп, заман талабына сай жаѕа кейіпке енді. Соныѕ айєаєы ретінде кґрмеде 1993 жылы шыќќан

Кеше Павлодар ќаласындаєы «Достыќ» їйінде облыстыќ туризм басќармасыныѕ ўйымдастыруымен ІІІ облыстыќ туристік мїмкіндіктер кґрмесі ґтті. Оєан Аќмола, Ќараєанды, Шыєыс Ќазаќстан, Алматы облыстарынан жјне ґѕіріміздегі 20-єа тарта туристік ўйым, жеке ќолґнер шеберлері ќатысып, ґз жетістіктерін ортаєа салды.

алєашќы теѕгелермен ќатар Кеѕес ґкіметі кезінде болєан тґлем ќўралдары ўсынылды. «Дґѕгелек їстел» барысында теѕгеніѕ тўраќтылыєы мен жоєары сатып алуын ќолєа алу, теѕгені тауарлармен, алтын-алмас ќорымен, валютамен ќамтамасыз ету сынды мјселелер талќыєа салынды.

Жанаргїл ТОЌТАЄАНОВА, С.Торайєыров атындаєы ПМУ студенті.

БАЄА САЯСАТЫ 2013 жылєы ќарашадаєы Павлодар облысы бойынша статистика департаментініѕ мјліметтеріне сјйкес, Ќазаќстан Республикасыныѕ ќалаларындаєы сауда баєаларыныѕ салыстырмалы талдауы

Тілеуберді САХАБА

1 кг теѕге

Суреттерді тїсірген - Т.Нўрєазы.

Облыстыќ туризм басќармасыныѕ басшысы Нариман Јбілшайыќовтыѕ айтуынша, кґрменіѕ басты маќсаты – ішкі туризмді дамыту, ґѕіріміздегі туристік орындарды халыќќа насихаттау. Екіншіден, јр ґѕірдіѕ мамандарымен тјжірибе алмаса отырып, іскерлік жјне серіктестік байланыс орнату. Кґрмеге ќатысушы мекемелер санаторлыќсауыќтыру, танымдыќ, экологиялыќ, спорттыќ туризм жјне автобустыќ турлар мен кјдесый ґнімдері бойынша ґз жетістіктерін кґрсетті. Мјселен, «Мойылды» шипажайында адамныѕ ішкі аєзасындаєы кез келген сырќаттыѕ емін табатын шетелдік технологиялар ќолданылады. Ресейдіѕ Екатеринбург ќаласынан алынєан емдік ќўрылєылар 2010 жылдан бері пайдаланылуда. Мўнда ќазаќстандыќтармен ќатар, Германия, Канада жјне Ресей елдерінен келіп ем ќабылдайтындар бар. «Бурабай» мемлекеттік ўлттыќ табиєи паркініѕ рекреация, туризм жјне аумаќты абаттандыру бґлімініѕ маманы Жанар Јміренова: «Біз мўнда «Бурабай» ўлттыќ табиєи паркініѕ туристік орындарын таныстыруєа келдік. «Екінші Швейцария» аталєан «Бурабай» курорты - јр ќазаќтыѕ маќтанышы. Сол їшін оны барлыќ ґѕір тўрєындары білуі тиіс. Сонымен

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

ќатар, ґѕіріміздіѕ јсем табиєатыныѕ суреттері басылєан кјдесыйларды кґрермендерімізге тарту етеміз», - дейді. Сондай-аќ, шараєа ќатысушылар арасында тїрлі аталымдар бойынша байќау жарияланып, жеѕімпаздар марапатталды.

«БЕРЕКЕ БАСТАУЫ» Жаќында Аќсу ќаласына ќарасты Ќўркґл ауылыныѕ Мјдениет їйінде ауылшаруашылыќ кїніне орай «Береке бастауы» атты мерекелік іс-шара ґтті. Оєан ауыл шаруашылыєы саласыныѕ еѕбеккерлері мен М.Омаров, Еѕбек, Ќўркґл ауылдарыныѕ еѕбек ардагерлері ќатысты. Биылєы кїз М.Омаров атындаєы ауылдыќ округ їшін берекелі болды. Бау-баќша, жеміс,

кґкґніс мол болды, ауыл тўрєындары ќысќы мерзімге жем-шґпті артыєымен јзірледі. Ауыл шаруашылыєы мерекесінде ауыл јкімі Жамбыл Ќайырханов осы жетістіктерді тілге тиек етіп, жиналєандарды мерекемен ќўттыќтады. Сондайаќ, Алєыс хаттар мен сыйлыќтар табыс етті. Салтанатты жиын соѕынан ауыл кґркемґнерпаздары мерекелік концерт ќойды.

Зайраш ЈБЕНОВА, Ќўркґл ауылы, Аќсу ќаласы.

ХАБАРЛАМА 29 ќараша кїні саєат 17.00-ден 18.00-ге дейін rukhanialem.psu.kz сайтында онлайнконференция ґтеді. Оныѕ барысында облыстыќ Конфессияаралыќ ќарым-ќатынастарды талдау жјне дамыту орталыєыныѕ жўмысымен таныс боласыздар.

Ќўрметті облыс тўрєындары! Сіздердіѕ аќпараттыќ-тїсіндіру жўмыстары жґніндегі бґлім басшысы Зайда Ґмірбекќызы Асанбаеваєа, психология єылымдарыныѕ кандидаты, діни экстремизм ќўрбандарын оѕалту

бґлімініѕ басшысы Фесенко Наталья Фёдоровнаєа сауалдарыѕызды ќоюєа мїмкіндіктеріѕіз бар. Сўраќтарыѕызды алдын-ала ќабылдау їшін электрондыќ мекен-жай

- newcenterPGU@yandex.ru немесе rukhanialem@mail.ru. Аныќтама телефоны: 8 (7182) 67-37-04, 235 - кабинет.

Ќўрметпен, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ этносаралыќ жјне конфессияаралыќ Їрдістерді зерттеудіѕ аймаќтыќ єылыми-практикалыќ орталыєы.

Осылайша, статистика департаментініѕ мјліметтері бойынша Павлодар ќаласында республиканыѕ 18 ќаласы арасында 1-сўрыпты ўнєа, сиыр етіне, макаронєа, тўздалмаєан сары май, сўлы жармасына, сґкке, ќараќўмыќ жармасына, тїйінді пиязєа, картопќа, ќырыќќабатќа, ќызылшаєа, сјбізге еѕ тґмен бґлшек сауда баєалары белгіленген, олар Кестеде 15,16,17 жјне 18-орынєа ие. * 1-5 ўстанымдар - бґлшек сауда баєаларыныѕ еѕ жоєары кґрсеткішін, ал 15 - 18 республиканыѕ 18 ќаласы арасында бґлшек сауда баєаларыныѕ еѕ тґмен кґрсеткішін білдіреді.

Варшавада ґткен ќол кїрестен "NEMIROFF WORLD CUP 2013" коммерциялыќ турнирінде спортшыларымыз командалыќ есепте 5 алтын, 3 кїміс, 5 ќола медаль алды. Ќазаќ елі Ресейден кейін екінші орынєа табан тіреді.


8

АЙНАЛАЙЫН

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Елбасы туралы балалар шыєармашылыєынан...

www.saryarka-samaly.kz

1 желтоќсан – ЌР Тўѕєыш Президентініѕ кїні

Назарбаев мектебі

Меніѕ Президентім

Сґзін жазєан – Баќыт Бўланбаева Јнін жазєан – Айгїл Омарова

Таудай биік талабым, Биікке ґрлеп барамын. Маєан ќўшаќ жаяды, Назарбаев мектебі. Ќайырмасы: Барлыќ јлем біледі, Аталады мектебім, Назарбаев мектебі, Назарбаев мектебі. Шарыќтасын јлемге, Елдік ўран, асќаќ јн. Елбасымен біргеміз, Алєа бастап келеміз. Берік болсын бірлігім, Меніѕ туєан елімде. Їлгі болып бар елге, Жаса мјѕгі, мектебім! Ќайырмасы.

Мјртебелі мереке ќўтты болєай! Баянауыл ауданы орталыєындаєы Ш.Айманов атындаєы жалпы орта білім беретін ќазаќ гимназия-мектебініѕ оќушылары да Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлын біздіѕ газет арќылы ќўттыќтауды жґн кґріпті. Аса ќўрметті Нўрсўлтан Јбішўлы! Сізді Ќазаќстан Республикасы Тўѕєыш Президенті кїні мерекесімен шын жїректен ќўттыќтаймын. Ќазаќстанныѕ индустриялыќ-инновациялыќ баєдарламалар, «ЕХРО – 2017» халыќаралыќ кґрмесін ґткізу секілді бастамалармен халыќаралыќ аренада їлкен беделге ие болуы - Сіздіѕ тікелей жетекшілігіѕіз бен дана саясатыѕыздыѕ арќасы. Ґткен жылдар ішінде еліміз экономикалыќ дамуда, халыќтыѕ јл-ауќатын ќамтамасыз етуде аса зор жетістіктерге ќол жеткізді. Тўраќтылыќ жјне ќоєамдаєы ґзара тїсіністік, зор жауапкершілікпен жїзеге асырылєан сыртќы саясаттаєы жўмыстар республиканыѕ халыќаралыќ беделініѕ ґсуі їшін сенімді негіз болды. Мемлекетімізге одан јрі ґрлеу мен ґркендеу, Сізге зор денсаулыќ, таусылмас баќыт тілеймін! Бўл кїн бізді рухтандырып, Ќазаќстанды одан јрі дамытуєа шабыт беріп, жаѕа мїмкіндіктер сыйласын! Јли ЫЌЫЛАС, 11-сынып оќушысы, *** Ќўрметті Нўрсўлтан Јбішўлы! Сіздіѕ бастамаѕызбен «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы - 2020» баєдарламасы іске асып, сан мыѕ адам жўмыс тауып, жоспарлар орындалды. «Дипломмен – ауылєа!» баєдарламасы аясында елді мекендердіѕ ґркендеуіне еѕбек ететін жастар саны артты. Атап ґткендерім сіздіѕ еѕбегіѕіздіѕ бір кґрініс єана. Біз сіздіѕ јр бастамаѕызды ќолдап, ел дамуына їлес ќосатын боламыз. Диас ОЛЖАТАЙ, 9-сынып оќушысы, *** Ардаќты Елбасы! Ќўрметті отандастар! ЌР Тўѕєыш Президентініѕ кїні ќўтты болсын! Мемлекетіміздіѕ дамуы ќарыштай тїсіп, толаєай табысќа кенеле берейік. Нўрсўлтан Јбішўлы! Біз сізді їлгі тўтамыз. Болашаќта сіз секілді ќызмет етіп, еліміздіѕ елеулі азаматы болєымыз келеді. Ол їшін мїмкіндіктер де бар. Халќыѕыздыѕ ќамын ойлап јркез ќамќоршы болатыныѕыз їшін алєыс айтамын. Рауан АБДЫЄОМАР, 6-сынып оќушысы.

Сенімді аќтаймыз! ЌР Тўѕєыш Президентініѕ кїні мерекесіне орай Павлодар ќаласындаєы 25 орта мектеп оќушылары Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлына арналєан игі тілектерін жазып, хат жолдапты. Олардыѕ ќатарынан орамды ой білдіріп, мјнді де маєыналы деп танылєан шыєармаларды ыќшамдап назарларыѕызєа ўсынып отырмыз.

Президент зјулім їйлер, мектептер, балабаќшалар, емханалар салєыздырды. Бўл оныѕ Отанын, елін сїйетінін білдіреді. Нўрсўлтан Јбішўлыныѕ денсаулыєы мыќты болып, еліміздіѕ алєа басуына еѕбек ете беруін тілеймін.

Жансая ХАМИТОВА, 3 «є»-сынып оќушысы. *** Президентіміздіѕ балаларєа деген ыќыласы ерекше. Барлыќ ќалаларда Назарбаев зияткерлік мектептері ашылуда. Меніѕ де Елбасыныѕ есімі берілген мектепте оќыєым келеді. Ол їшін їздік оќу керек.

Айзада ЌАЖЫБЕК, 3 «є»-сынып оќушысы. *** Нўрсўлтан – біздіѕ атамыз, Јлемге оныѕ аты аѕыз. Атамыз салєан аќ жол бар, Біз енді неден сасамыз? Біздіѕ айтар сґзіміз Аман болыѕыз ґзіѕіз.

Јлихан ТЎРСЫНБЕК, 3 «ј»-сынып оќушысы. *** Мен Президентімізбен маќтанамын јрі оєан ўќсаєым келеді. Ґйткені, оныѕ бойындаєы адалдыќ, жан-дїниеніѕ сўлулыєы, адамгершілік сынды ќасиеттер басќаларда сирек кездеседі. Теледидардан кґргенде оєан таѕ ќаламын. Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ ерлігі, кїш-ќуаты, шыдамдылыєы мен їшін јрќашан ќымбат јрі їлгі. Јлімжан АРЫЌПАНОВ, 3 «б»-сынып оќушысы. *** Президенттіѕ жўмысы ґте ауыр. Себебі, ол елді басќарады, шет елдермен келіссґз жїргізеді. Мен осындай еѕбекќор, білімді Елбасымен маќтанамын. Жјния ЖЇСІПОВА, 2 «а»-сынып оќушысы.

*** Меніѕ атам мен јжем Тјуелсіздікті ќалай алєанымыз, елдіѕ сол кезден бїгінгі кїнге дейінгі ґмірі, Елбасымыздыѕ еѕбегі жайлы жиі айтады. «Нўрсўлтан Јбішўлы јр уаќытта халыќтыѕ жаќсы ґмір сїруін ойлайды. Сол їшін кґп жўмыс жасайды. Сондыќтан, халќы оєан сенеді»,- дейді олар. Исламбек ФАЙЗУЛЛА, 2 «ж»-сынып оќушысы. *** Н.Ј.Назарбаев елімізді јлемге танытты. Біздіѕ, яєни жас ўрпаќтыѕ тереѕ де жанжаќты білім алуына жаєдай жасауда. Ґз мемлекетіміздіѕ Ата Заѕы, мемлекеттік рјміздері, ўлттыќ валютасы бар. Ќазаќстанда јр тїрлі ўлт ґкілдері бірбірімен тату-тјтті ґмір сїреді. Міне, осыныѕ барлыєы Елбасыныѕ кґрегенді саясатыныѕ кґрсеткіші деп білемін.

Бірінші желтоќсан – Тўѕєыш Президент кїні. Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев – Ќазаќстан Республикасыныѕ Тўѕєыш Президенті. Нўрсўлтан Јбішўлыныѕ ўйымдастыруымен еліміздіѕ алєа ќойєан маќсаттары жїзеге асуда. Отанымыз тыныш, кґрші елдермен тату-тјтті, бейбіт ґмір сїріп келеміз. Тјуелсіздік алєан жас мемлекетіміздіѕ кґшбасшысы болып, міне, Нўрсўлтан Јбішўлы тўр. Ол кісі балалардыѕ досы, сондыќтан, бізге їлкен ќамќорлыќ кґрсетуде. Соныѕ бірі Павлодарда Назарбаев зияткерлік мектебініѕ ашылуы дер едік. Меніѕ ќазіргі їлкен арманым – осы мектепте оќып, білім алєым келеді. Естуімше, Назарбаев мектебінде талап ќатал, білім сапасы жаќсы екен. Сондыќтан, меніѕше, јрбір талапты оќушы осы білім ордасында оќуды ќалайды. Ол їшін їздік оќу керек. Мјдина ЌАБДЫУАХИТ, 6-сынып оќушысы, Ќ.Ныєманов атындаєы орта мектеп, Аќтоєай ауданы.

Мыѕ алєыс! Біз - тјуелсіз елміз! Осы бостандыќты ата-бабаларымыз єасырлар бойы армандап ґтіпті. Ќазіргі ўрпаќ баќытты, ґйткені, ќазаќ елі тјуелсіз, бейбіт ґмірде, міне, жиырма жылдан астам уаќыт ґмір сїріп келеді. Ќазаќстанныѕ Тўѕєыш Президенті Нўрсўлтан Назарбаев ќазаќ елін јлемге танытты, білім, ґнер, экономика, денсаулыќ салалары алєа басып, еліміз ґркендеп келеді. Мыѕ алєыс Сізге, Елбасы!

Аќбота ЕРЖАН, 9-сынып оќушысы. Ќ.Ныєманов атындаєы орта мектеп, Аќтоєай ауданы

Жасмин ЌАЙРОЛЛА, 3 «г»-сынып оќушысы. *** Тўѕєыш Президент кїнін тойлау – ќазаќ халќы їшін їлкен мјртебе, ўлаєатты іс. 20 жылдан астам уаќыт бойы елдіѕ бірлігін саќтап отырєан Нўрсўлтан Јбішўлына бўл мейрам јбден лайыќ деп ойлаймын. Диляра ЖАЌЫПОВА, 3 «б»-сынып оќушысы. *** Президент атамыз біз їшін кґп балабаќша мен мектеп салєызды. Мен мектепке дейін жаѕадан салынєан балабаќшада тјрбие алдым. Ќазір жаѕадан салынєан мектепте оќимын. Мен сол їшін Президентке ризамын! Назарбаев атамыз: «Ќазаќстанныѕ болашаєы - ќазаќ тілінде», - дейді. Сондыќтан, Ќазаќстанда ќазаќ мектептері кґп болуы керек. Ќазаќ балалары да бір-бірімен ќазаќша сґйлесуі тиіс.

Дјрия ЌЎРАЛХАНОВА, 2 «б»-сынып оќушысы.

20 жылдан кейін Ќазаќстан халќыныѕ 65 пайызы ќалалыќ жерлерде ґмір сїреді. Бўл туралы Їкімет басшысыныѕ орынбасары Ербол Орынбаев мјлім етті. Бїгінде бўл кґрсеткіш 55 пайыз.


28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

«

16

»

Тел: 8(7182) 61-80-18

Сая МОЛДАЙЫП

www.saryarka-samaly.kz

Сырласу Санитас ИМАНЄАЗИНА Тел: 8(7182) 65-12-77

жобасыныѕ їйлестірушілері:

Cуретті тїсірген - Айнўр Ќажатова.

www.saryarka-samaly.kz

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

«Жайдарман»

12-13-беттер

14-15-беттер

«Ќазаќстан» ўлттыќ телеарнасында 7 желтоќсан кїні саєат 21.05-те «Жайдарман» КВН Одаєы. Республикалыќ премьер лига. Финал.

ТV

баєдарлама 2-11-беттер


www.saryarka-samaly.kz

2 - 8 ЖЕЛТОЌСАН «Made in Kazakhstan». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 «Жажда экстрима». «Путешествие на запад» Сериал. «Джеймс и гигатский персик» Фильм. «Властелин Колец: Две крепости» Фильм. «Шрек» Фильм. «Цирк Дю Солей: Сказочный мир в 3d» Фильм. «Терминал» Комедия. «Экипаж» Триллер. «Человек-ракета» Комедия. Ќазаќша концерт. 06.55 “Айкуне”. 07.10 Концерт Татьяны Бурмистровой “Їш Татьяна”. 09.20 “Синие как море глаза” Мелодрама. “Другая правда”. “Портрет недели”. “Слуги народа”. “Выходной со звездой”. “Дорога домой”. “Баланыѕ іci шала”. “Айша” Т/х. “Сўлу бойжеткен!”. “Ќайран заман! Жалєасы” Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Ключи от счастья. Продолжение”. “Рейдер” “Глухарь. Возвращение” Детектив.

ЖЕЛТОЌСАН АЙЫНА АРНАЛЄАН їшін Тоќты. Тоќтылар ма лы же лт оќ сан ай ы ау де ґртґ кпе лі бол ма ќ. Бір ... Ал, лейсіз , бірде ќўлдырау ман жа ќаржылыќ жаєдайы сел еде бол а ќой ма с, бўл мј бады. Тоќтылар тез жол тары мќа Ад ам да рм ен кґѕіл ќатынас жаєдайына жо л бґ ліѕ із, аш у- ыз аєа ѕіз , рсе бе рм еѕ із. Жо л жї іме н сјт жо спа ры ѕы з Жа ѕа аса ды . жї зег е жа ќсы жы лды ѕ алд ын да . хабар алып, ќуанасыз

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Торпаќ. Желтоќсанда јдет-тегідей Торпаќтар ісјрекеттерін ќорытындылап, жемісін тере бастайды. Еѕбегі нјтижелі болса да, беймаза Торпаќ дамыл таппайды. Ол алєа ќарай ўмтылумен болады. Жалєыз болсаѕыз, осы айда танысќан адаммен байланыс ўзаќќа созылады жјне ґмірлік серігіѕізді табасыз. Желтоќсанда тўрмыс ќўрєан Торпаќтардыѕ болашаєы сјтті болмаќ. Ќаржы жаєдайы сјтімен шешіледі.

15

www.saryarka-samaly.kz

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

Балыќтар. Желтоќсан айында Балыќтар жаќын-жуыќтарына кґѕіл бґліп, отбасыныѕ жылуын сезініп, осыныѕ ґзімен-аќ баќыттыѕ дјмін тата алады. Ќаражат мјселесіне байланысты басќалардыѕ жїйкесіне тиетін сґз айтып, јрекет жасамаѕыз. Сондайаќ, беделді, лауазымды адамдармен араласпауєа тырысыѕыз.

Су ќўй єы ш. Жел тоќ санќќа– Суќўйєыш їшін ќарама-ќайшылы мсіз тол ы болм аќ. Ґзін е сені тап , Суќ ўйєы ш баст аєан ісін тас етеді. аќыры оны тїкке тўрєысыз Оныѕ Бўл жаќсылыќќа бастамайды. тіл отб асы ѕыз бен орн ына ініѕ таб ысы п, отб асы мїш елер Ґзін е риз ашы лыє ына бґле ніѕі з. ап сені мді Суќ ўйєы шта р жаќ сыл н іспе жос пар жас ап, кїр делі айналысуєа ден ќояды.

Тауешкілердіѕ белсенділігі артады, кїшќуатын іскерлік маќсатќа жўмсайды. Желтоќсан - кіріс кґзін кеѕейтуге, басшылар мен јріптестер арасында беделіѕізді кґтеруге лайыќты кезеѕ. Пайдаланыѕыз, белсенді болыѕыз. Ал, айдыѕ екінші жартысында «кґлеѕкеге кетіѕіз», ґз јлеміѕізбен болып, демалыѕыз. Бўдан кґп пайда кґресіз. Жаѕа жылды ќарсы алуєа дайындалыѕыз.

Т а у е ш к і .

Мерген. Желтоќсан Мергендерге соншалыќты жайлы бола ќоймас. Жаѕадан іс бастау, белсенділік сіз кїткендей нјтиже бермейді. Ќаншалыќты тырыссаѕыз да, ќай тўрєыдан келсеѕіз де, ісіѕіз алєа баса ќоймас. Біраќ, бўл жаєдай ўзаќќа бармайды. Ойламаєан жерден ґміріѕіз ќым-ќуыт јрекетке айналады, тек їлгіруді біліѕіз. Бірінен сїрінесіз, ал, екіншісі жемісті бола тїседі. Айдыѕ аяєы сјтті.

Егіздерге саќ болу Егіздер. Бўл айдабас тамауєа тырыкерек, маѕызды жўмыс єує а жы л аяє ын да сыѕ ыз. Оны аяќ та п шыќой мас . Јрі пт ескїш -ќу ат ыѕ ыз же те да келіспеушіліктер термен не ўжыммен ара сґз ге еру сек ілд і н бол уы нем есе жа лєа оны ѕ алд ын алы ѕыз , кел еѕс ізд ік кез дес еді , із. Егер, керісінше, дау-дамайєа жол бермеѕ лар ыѕ ыз, ту ыс ыр осы кез еѕд е жа наш ласып, бейбіт пейіл тарыѕызбен жаќсы ара нан ту ады . Жы л та ны тс аѕы з бјр і оѕы ќ ала сы з, бўл йлы аяє ын да аќш ала й сы кґѕіліѕізді кґтереді.

шкі М е р г е н Тауе Са 23 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 2 ш ќў 01 19. 22 4.1 аян Су 20. .02 .1 0 1 18

Сарышаян. Ќыстыѕ алєашќы айы Сарышаяндардыѕ ісіне аздаєан іркілістер јкеледі. Сондыќтан олар біраз уаќыт «ўйќыєа» кетеді. Бўл айдыѕ 20-на дейін созылуы мїмкін. Содан кейінгі Сарышаян бірден белсенді ќимылдап, тіпті оны тоќтатар кїш болмайды. Бўл ќимыл ќай істе де нјтижелі болмаќ. Біраќ, жеке бастыѕ мјселесімен дау-дамай тудырмаѕыз. Егер дјл осы уаќытта спорттыќ жарыстарєа ќатыссаѕыз, ќарсыластарыѕызды ќапы ќалдырасыз.

Таразы. Айдыѕ бірінші жартысында барлыќ салада белсенділік артады. Ешбір жаєдайды назардан тыс ќалдырмай, бјріне араласасыз, біраз мјселені шешесіз. Еѕбекќорлардыѕ ќызмет аясы кеѕи тїседі, бўл - жаќсылыќ. Јріптестеріѕіздіѕ кґмегіне сїйеніѕіз. Ал, айдыѕ екінші жартысында уаќытша тыныштыќта болып, «су тїбінде» жата тўрыѕыз. Жаѕа жылдыѕ алдында јдеттегідей ќарбаласќа тїсесіз, бўл кґѕіліѕізге жаєады.

Шаян. Шаяндардыѕ ќаржылыќ жаєдайы жаќсарады, кїтпеген жерден аќша тїседі немесе ќарыздарыѕыз ќайтады. Біраќ, кґѕіл-кїйіѕіз соншалыќты жаќсы болмайды. Ґйткені, дјл осы кезде Шаяндар ґзімен ґзі ќалып, оѕашалыќты кґздейді. Бјрінен шаршап, ќажыєандай сезімде болады. Бўл дўрыс емес, керісінше кґѕіліѕіз ќалаєан адамдармен араласып, кґпшілікпен болыѕыз, кґѕіл кґтеріѕіз. Арыстан. Желтоќсанныѕ басында аќша мјселесінде тўраќсыздыќ болады. Біраќ бўл жаєдай Арыстандардыѕ кґѕіл-кїйін тїсіре алмайды. Керісінше, олар жаѕа жылды тиісті дјрежесінде ќарсы алудыѕ ќамына ертерек кіріседі. Ќонаќ шаќырады, ґзі де ќыдырады, ќысќасы, кґѕіл кґтерудіѕ ќамымен болады. Айдыѕ аяєында маѕызды шешім ќабылдап немесе келісімшарт жасаудан аулаќ болыѕыз. ен Би ке ш. Адамдарм лєа не ме се бе лгі лі тў ас ын лар ме н ќар ым -ќ ат йы же міс ті бо лм аќ . Бо ланѕызда бар барлыќ та ге кґ рсе ту ты ѕы зды ліѕ із ты ры сы ѕы з, бе де сан оќ би ікт ей ді. Же лт ларєа Бикештердіѕ басшы ын а, бар ып јлд ен е сўр ау сат ыс ым ен ќы зм ет кез еѕ . ґр леу іне ќол ай лы ын Со нд ыќ та н, та рт адан баѕыз. Кез келген орт ыар ґзі ѕіз діѕ жа ќт аст з. Ай ѕы зды та ба ала сы лды сјтті ґтпек, жаѕа жы з. сы ойдаєыдай ќарсы ала

Егізд н ер Шая 22.0 То 6 0 . 5 2 2 2 р ст 21 п а 2.07 1.06 2 ы 7 20 .0 ќ Ар 3.0 08 .0 4 2 3. 5 2

2

22.30 00.00

07.00 07.30 08.30 10.00 14.00 16.00 18.00 20.30 23.30 01.30

11.10 12.00 13.05 14.05 14.45 15.00 15.20 17.30 19.10 20.30, 21.40 23.40 00.00

ИРБИС 09.00 «Защитник». Фильм. 11.00 «Реальная сказка». Фильм. 13.00 «Эрин Брокович». Фильм. 15.40 «Ой толєау». 16.00 «Взгляд». 16.20 «Иман нўры». 16.35 «Мужики». Фильм. 18.30 «Кошачья жизнь». Фильм. 20.00 «Выкрутасы». Фильм. 22.00 «Мишень». Фильм. 00.30 «Јн ќанатында». 09.40; 13.40; 17.00; 18.00; 20.40; 22.40 Телекаталог. 10.50, 12.30; 12.50, 15.30; 18.20, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша таѕдау.

НТК

07.30 «Президенттіѕ арманы» д/ф. 08.30 «Айна online». 09.00 «Гадкий Я» м/ф. 11.00 «Айна online». 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 13.00 «Выход есть». «Президенттіѕ арманы» д/ф. «НЫСАНА». «Дыши со мной» Сериал. «Ледников» Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Дурная кровь» Сериал. «Майор полиции» Сериал.

07.35 «Ґлім туралы жазєан јйел» Т/х. 08.30 «Том мен Джерри» М/х. 09.00 «Сезон охоты 2» Фильм. 10.30 «Губка Боб. Квадратные штаны» М/с. 11.20 «Пингвины Мадагаскара» М/с. 12.00 «Том мен Джерри» М/х. 12.35 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». 13.05 «КВН»1/4 Финала. 15.00 «Скуби Ду и призрак колдуньи». Фильм. 16.15 «Обмануть всех». Комедия. 18.00, 22.35 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». 23.30 «Кїлкілі оќыс оќиєалар». «ТАКСИ» «Хэнкок». Комедия. «Битва экстрасенсов». 18.50, 19.30 20.00 21.40

14.00 15.05 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.05

ан

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

2 ДЇЙСЕНБІ 8.30 "Јн арна". 9.25 "Ќўрбылар". Т/х. 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш". Д/с. 11.40 "Батальондар от ќўшуда". Кино. 12.50, 22.10 "Бажалар". Т/х. 19.00 «Жар@йсыѕ». "Дон И". Т/х. "10 поводов влюбиться". "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Јлемді жаулаєан желі". Д/ф. "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". "Туєан ґлке". "Сноски". "Бјрі де мїмкін". "Гу јулетініѕ шежіресі". Т/х. "Поэма о любви". Кино. «Жар@йсыѕ».

7.00 «Made in Kazakhstan». 8.00 «Панорама недели». 8.50 «Без обмана». 9.40 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 10.00 «ТаЅєы елес» А.Иманбаеваныѕ творчестволыќ кеші. «Пай, пай, ќыздар-ай». «Ќауіпсіз жол». «Территория происшествий». «Пятый пациент». Фильм. «Подвижник права. Академик Майдан Сулейменов». «Безопасная дорога». «Сны и явь Михаила Жарова». «БлоGпост.Детектор G». «Бизнес-диалоги». «Неизведанный Казахстан». Мегапроекты КТЖ: «Казахская академия транспорта и коммуникаций: профессионалы железных дорог». Мўраєат «Шаншар». Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері».

«Ханым». «Самая обаятельная и привлекательня» Фильм. 22.30 Жаѕалыќтар. «Что скрывает любовь» Фильм. «Добрый вечер, Казахстан!». «Свадебный переполох». «Їй болу ќиын» Т/х. «Караоке такси». «Бит-квартет «Секрет». 30 лет на Бис!» «Она не могла иначе» Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Караоке такси». «Айналайын» Т/х. «Оттепель» Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 "Жан анам" јн кеші. 8.00 "Еда против еды". Д/ф. 8.40 "Внимание. ЧП!" 9.00, 16.50 "Соѕєы саяхат" Т/х. 10.20 Мультфильм. 10.30, 18.00 "Жїрек жарєан" Т/х. 11.30, 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. 12.20 Јн шашу. 12.40 "Kaznet". 13.00, 14.00, 20.00, 01.00 Жаѕалыќтар. 13.10 "Дневник с Гульжан Мукушевой". 14.10, 21.20 "Топтуны" Сериал. 16.00 "Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен". 20.30, 01.30 Новости "20.30". 21.00 Специальный репортаж. Открытие новой общественной приемной партии «Нур Отан». "Разбивающая сердца" Сериал. "Открытая студия" Ток-шоу.

21.00 22.00

17.40 18.00 18.50 19.20 20.00 20.30

12.00 13.55 15.00 15.30 17.00

16.50 21.00 21.30 23.00 23.30 00.10

9.00, 9.10 10.50 11.55 12.55 14.00 15.05

7.10 7.40

23.10 00.10

13.30, 14.00 15.10 16.10 16.40 17.10 18.00 19.30 20.00 20.20 21.00 22.45 00.10

06.41 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.41 Кїннiѕ шыєуы, 12.43 Бесiн намазы, 14.58 Екiнтi намазы, 16.51 Аќшам намазы, 18.25 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 02.30 Жаѕалыќтар. 9.40 «Апта.Kz». 10.45 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Шыѕєыс хан» Т/х. 12.45 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.55 «Дауа» (СПИД). 13.25 «Аќсауыт». 13.55 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 14.25 «Санжар мен Ќайсар». Т/х. 14.55 «Јйел баќыты». Ток-шоу. 15.55 «Шыѕєыс хан». Т/х. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным». 17.50, 01.45 «Ґзекжарды». 18.10 «Ўлттыќ ґнім». 18.30 «БІРЕГЕЙ САРДАР». 19.00 «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир. 19.30, 03.05 «Ауыл саќшысы». Т/х. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «Сўѕќар». Телехикая. 22.40 «КЕЛІН». Телехикая. 23.30, 02.00 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «SPORT.KZ». «Кґкпар» Ўлттыќ ойын.

00.35 01.00 08.00 «Тау тўлєа» Д/ф. 08.40 «Аман болшы, аєайын» А.Ќоразбаевтыѕ јн-кеші. 10.10 «Меніѕ ўлдарым». Т/х. 11.10 «Мир о Назарбаеве». 11.30 «Єажайып ґмір». Т/х. 12.30 «Бала кїтуші». 13.00 «Ертіс INFORM». Арнайы репортаж. 13.15 «Ертіс INFORM». 13.30 «Таным». 14.00 - 16.00 Їзіліс. 16.00 «Саламатты Ќазаќстан». 16.20 «Білім ордасы». Назарбаев мектебі. 17.00 «Фильм о Назарбаеве». 17.45 «Ґндірісті ґлке». 18.00 «Ертіс INFORM». Арнайы репортаж». 18.15 «Ертіс INFORM». 18.30 «Бјрі болашаќ їшін». 18.40 «Ќызєалдаќтыѕ гїл ґѕі-Отанымныѕ». «Шјмші Ќалдаяќов». Концерт. «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Д/ф. «Ертіс INFORM». Арнайы репортаж». «Ертіс INFORM». «Таќиялы періште». К/ф. «Саєындырєан јндер-ай». Концерт. 10.55,11.25, 12.55, 13.55, 18.55, 19.50, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 19.10 20.20 21.00 21.15 21.30 23.05 09.55, 19.25,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00 Жетi кїн. 11.00 «Триумф Казахстана». Д/с. 11.50 «Возвращение». 12.30 АС АРЌАУ 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.10 «Назарбаев.Откровения». Д/ф. 15.10 «Сыйќырлы саз». Мемлекеттік академиялыќ симфониялыќ оркестр. Айман Мўсаходжаева. 16.00 «Битва умов». 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 17.15 «Їлкен саясаттаєы риясыз кездесулер». Д/ф. 18.15 «ХХІ век:Мегапроекты Н. Назарбаева». Д/с. «Сїйікті јндер». Концерт. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы Хабар. «Возвращение» «Ќоѕыр» тобы. Концерт. Тотальный футбол. 01.15 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Меніѕ їшінші курстаєы махаббатым». Кино. 18.40 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.10 00.15 00.45, 01.45

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Ќажет

Саяси блок

Ондай хан ... да болады

Он екі ай

Мойын майы

... Бейсеуов

Апта кїні Орыстыѕ аты

Ќотыр

Бернард ...

Газеттіѕ 21 ќараша, 134-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

Ербол Айтпаев

Їстел

Мўќтардыѕ атасы «... меня» (хабар)

Ишара

Теннистегі соќќы

Раймонд ... (комп. тор)

Омбы

Жанна Д ...

Трамвай паркі

Сан

Тоєай

Кіші ўлєа ќойылатын ат

... Мўратбаев Ґлім аєашы

Шамалы

14

Ызасы

Пират ішімдігі

www.saryarka-samaly.kz

... Павлиаш- Кафе-... вили

Жер серігі

Бала Василий Сталин

На-...

Жапон Судыѕ, аќшасы «жїруі»

... Кґсе

Джордан лигасы

Макаре- Баянауылда вич асханасы (ауыз екі)

Јйел есімі

Їйленбеген жігіт

Дјреже

Бас бґлігі

Ўшаќ

Баќша кїтуші

Ќызды ауылдыѕ ... жатпас

Аќи

... бас

Жоќтау

Тігінен: Майк. Ротару. Ван. Ас. Ошаќ. Нота. Гид. Мулат. Тарас. Ўшќыш. Жўмыс. Шаш. Ара. Адам. Кґл. Шыќ. Али. Ќыс. Ќам. Вегас. Аќша. Олжа. Обама. Рур. Ыза. Билан. Шырт. Жаѕа. Витали.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

... Арафат

София ...

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Їй

Сібір ґзені

... Алтынсарин

?

Мал тґлі

Кґлденеѕінен: Джордж. Ўрлыќшы. Арам. Оќушы. Ќарт. Саќа. Саєат. Морж. Табаќ. Мун. Мылжыѕ. Оєаш. Аза. Сак. Квас. Шґже. Гоби. Ингуш. Єабит. Ќаш. Сала. Жад. Ырыс. Мал. Ўшаќ. Єани.

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

3 СЕЙСЕНБІ

3

«Жар@йсыѕ». "Дон И". Т/х. "Сноски". "Бјрі де мїмкін". "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". «Жар@йсыѕ».. "Шіркін, life - Бурабайда!". "Јйелдіѕ бјрі јдемі". "Гу јулетініѕ шежіресі". Т/х. "Бажалар". Т/х. "У края реки". Боевик. «Жар@йсыѕ».

«Јзіл студио». «Загадочная история Бенджамина

23.45 00.05

14.15 14.30 15.05 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.05 23.15

Баттона». Драма. 18.00 «Воронины» Сериал. 16.00 «Метро» Викторина. «Галилео». «Терминал» Комедия. «6 Кадров». 17.30 «Восьмидесятые» Сериал. «Ќала хикаялары 2» Сериал. «Дочь своего отца» Сериал. «Айтылмаєан јѕгіме» Ток-шоу. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Ужин с придурками» Комедия. «Стрела» Сериал. Ќазаќша концерт.

НТК

07.30 «Бїк пен Шік». 08.30 «Айна online». 09.00 «Дурная кровь» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Ќуырдаќ». «Айна online». «Баспана бабы». «Дыши со мной» Сериал. «Ледников» Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Дурная кровь» Сериал. «Майор полиции» Сериал. «Жанкештілер жарысы».

07.00 «Ґлім туралы жазєан јйел» Т/х. 07.45 «Ќаhармандар» Т/х. 08.30 «Том мен Джерри» М/х. 09.00 «Хэнкок» Комедия. 10.40 «Губка Боб. Квадратные штаны». 11.10 «Пингвины Мадагаскара» М/с. 11.35 «Великолепный человек-паук» М/с. 12.00 «Том мен Джерри» М/х. 12.30 «Кулбикеш» М/х. 13.20, 15.00, 17.50, 18.10, 23.40 «Ревю». 13.40, 19.00, 23.15 «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 14.10, 18.30, 22.30 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 21.30 «Битва экстрасенсов». «Мистические истории». «ТАКСИ». «Сашатаня» Сериал. «Универ» Сериал. «Интерны» Сериал. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» Боевик.

15.20 16.15, 17.10 19.30 20.00 20.30 21.00 00.00

08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Выкрутасы». Фильм. 11.00 «Кошачья жизнь». Фильм. 13.00 «Мишень». Фильм. 15.30, 01.40 «Јн ќанатында». 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 18.20 «Базарбаевтар». Фильм. 20.10 «Айтарым бар». 20.25 «Балкон с видом на море». Фильм. 23.10 «Фрилансеры». Фильм. 09.40, 13.40, 16.00, 17.00, 21.00, 23.40 Телекаталог. 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.20 “Особое задание”. 10.20 “Тайные знаки. Странные явления”. Д/с. 11.00 “Семейные драмы”. 13.05 “Глухарь. Возвращение”. Детектив. 14.00 “Давай поженимся!” 15.00 “Бешбармаќ шоу!-3”. 16.00 “Жїрекжарды”. 16.40 “Х-Фактор”- News. 17.00 “Япыр-ай”. 18.00, 19.15 “Ќайран заман! Жалєасы” Т/х. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар 21.45 “Ключи от счастья. Продолжение”. Мелодрама. “Рейдер”. “Глухарь. Возвращение” Детектив.

11.30, 12.00, 12.30 13.30 16.30 17.00, 19.00 19.30 20.30 21.30, 22.25 22.30 00.30 01.30

www.saryarka-samaly.kz

13.30 14.00 15.10 15.30 16.10 16.40 17.10 18.00 19.00 19.30 20.20 21.00 22.10 22.45 00.25

Телеканал «Доброе утро». Новости. Премьера. «Домработница». «Модный приговор». «Ќазаќстанныѕ болашаєы ќазаќ тіліѕде». «Їй болу ќиын» Т/х. «Туєан елдіѕ тїтіні» Мелодрама. «Кїндізгі жаѕалыќтар». «Новости днем». «Судебные истории». «Истина где-то рядом». «Давай поженимся». «Караоке такси». 18.45 Жаѕалыќтар. «Простая жизнь» Т/с. «Карпов» Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть говорят». Жаѕалыќтар. «Караоке такси». «Айналайын» Т/х. «Оттепель» Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар. 8.00, 12.35 "Kaznet". 8.25 "Домашние войны" Т/с. 9.00, 10.10, 16.50 "Соѕєы саяхат" Т/х. 10.20 Мультфильм. 18.00 "Жїрек жарєан" Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Открытая студия" Ток-шоу. "Топтуны" Сериал. "Элина" Сериал. 01.20 Новости "20.30". "Личные обстоятельства" Сериал. "Разбивающая сердца" Сериал. "Сырласу" ток-шоу. Јн шашу.

19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00

08.30 09.00

КТК-7 + 31

7.00 «Made in Kazakhstan». 8.00 «Эволюция жизни на земле». 8.40, 18.50 «Сестры по крови» Сериал. 9.40 «Астрологический прогноз». 10.00 Ербол Ќўдайбергеновтіѕ «Јнім саєан, туєан ел!» атты шыєармашылыќ јн кеші. 11.30, 14.30 «TV Shop». 12.00 «Жїрек сыры» Динара Ќырыќбаеваныѕ јн кеші. 13.45 «Ґмір тынысы». 15.00 «Стиляги». 15.30 «Завербуй меня, если сможешь». 17.00 Султан Оразалинов. «Возвращение. Профессор Юрий Басин». 17.40 «The spirit of Tengri». 18.00 «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Киноклуб». Олега Борецкого. «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Made in Kazakhstan». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Сїйікті јндер». «Путь успеха».

13.10 14.10 15.00 15.15 15.30 16.25 16.45 17.50 18.30, 19.00 20.00 21.00 21.30 22.30 23.00 23.30 00.10

7.00 11.00 11.05 11.35 12.40

10.30, 11.30, 13.10 14.10 16.00 20.30, 21.00 23.00 00.00 01.50

06.42 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.42 Кїннiѕ шыєуы, 12.44 Бесiн намазы, 14.57 Екiнтi намазы, 16.50 Аќшам намазы, 18.24 Ќўфтан намазы.

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Келбет». 09.40 «ЕХРО- 2017». 10.10 «Бјрі болашаќ їшін». 10.20 «Туєан тіл-байлыєым». 10.40 «Надежда детских сердец». 11.00 «Їш ќоѕыр». 11.30 «Ўлттар ўлыќтаєан ўлы дала». «Ґнер ќырандары». Концерт. «Біздіѕ ќала-Город 718». «Таным». 17.50 Їзіліс. «Шаѕыраќ шаттыєы». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Налоговый консультирует». «Жастар ґмірі. Жизнь молодых». «Бала кїтуші». Т/х «Бјрі болашаќ їшін». «Территория красоты». Т/х «Ертіс INFORM». «Шаѕыраќ шаттыєы». «Ертіс INFORM». «Меніѕ ўлдарым». Т/х. «Јлемдегі шґл далалар». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25,12.55, 14.00, 18.55, 20.55, 21,55, 22.55 Удачный выбор.

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55, 02.35 Жаѕалыќтар. 9.45 «Сўѕќар». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Шыѕєыс хан» Т/х. 12.45 «Sport.kz». 13.10 «Алаѕ» ток-шоуы. 13.55 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 14.25 «Санжар мен Ќайсар». Т/х. 14.55 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 15.55 «Шыѕєыс хан» Т/х. 17.00 «ЎЛТТЫЌ ҐНІМ». 17.25 «Еѕбек тїбі - береке». 17.50 «Еѕселі Елорда». 18.05 «Сыр-сўхбат». 18.35 «Бірегей сјулеткер». 19.05 «EXPO ЖОЛЫ». 19.30 «ЎСТАЗ». Т/х. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...» 21.50 «Сўѕќар». Т/х. 22.40 «КЕЛІН». Т/х. 23.25, 02.05 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Аєайынды Киссель мырзалар» драмасы. 00.30

12.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.15 19.30 19.55 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Арнайы Хабар. 09.40 Вектор развития. 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Триумф Казахстана». Д/с. 11.50 «Возвращение». 12.30 Кґзќарас. 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.10 «Білгенге маржан...» 14.00 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 14.30 Музыкальные путешествия. 15.10 «Мать и мачеха». 16.20 «ХХІ век:Мегапроекты Н. Назарбаева». Д/с. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар «Возвращение» . «След» Сериал. «Жансарай». Јшірбек Сыєай. «ОБСЕ: от Хельсинки до Астаны». 01.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.10 23.00 23.45 00.15,

8.30 "Јн арна". 9.25 "Ќўрбылар". Т/х. 10.50 Мультфильм 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш". 11.40 "Батальондар от ќўшуда". 12.50 "Бажалар". Т/х.


28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

4 СЈРСЕНБІ

4 www.saryarka-samaly.kz

07.30 08.30 09.30 11.30, 12.00, 12.30 13.30 15.30 16.30 17.00, 19.00 19.30 20.30 21.30, 22.25 22.30 00.30

«Јке ќызы» Сериал. «Јзіл студио». «Пальметто» Мелодрама. 18.00 «Воронины» Сериал. 16.00 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Подопытные» Сериал. «6 Кадров». 17.30 «Восьмидесятые» Сериал. «Ќала хикаялары 2» Сериал. «Дочь своего отца» Сериал. «Айтылмаєан јѕгіме» Ток-шоу. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Цепная реакция» Триллер. «Стрела» Сериал.

КТК-7 + 31

12.50, 22.10 "Бажалар". Т/х. 13.30, 19.00 «Жар@йсыѕ». 14.00 "Дон И". Т/х. 15.10 "Сенім. Білім. KZ". 15.30 "Јйелдіѕ бјрі јдемі". 16.10 "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. 16.40 "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". "Ќазаќ елі". "Что наша жизнь...".. "Ерлердіѕ ісі бітер ме?" ток-шоуы. "Гу јулетініѕ шежіресі". Т/х. "Последний день". Боевик. «Жар@йсыѕ».

17.10 18.00 19.30 19.50 20.20 21.00 22.45 00.15 07.15, 17.10 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40, 23.45 “Рейдер”. 09.25 “Бесценное время”. “Семейные драмы”. “Глухарь. Возвращение”. Детектив. “Давай поженимся!” “Махаббат мўѕы” Т/х. “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. 19.15 “Ќайран заман! Жалєасы” Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Ключи от счастья. Продолжение”. “Глухарь. Возвращение” Детектив.

07.30, 19.20,

07.00 07.45 08.30 09.00, 09.25, 09.50, 10.15, 10.45 11.10 11.35 12.00 12.30 13.20, 13.40, 14.10, 15.20 16.15, 17.10 21.30 00.00

14.15 14.30 15.05 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.05 23.10

07.30 «Бїк пен Шік». 08.30 «Айна online». 09.00 «Дурная кровь» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Ќуырдаќ». «Айна online». «Баспана бабы». «Дыши со мной» Сериал. «Ледников» Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Жить дальше» Сериал. «Майор полиции» Сериал. «Жанкештілер жарысы».

«Ґлім туралы жазєан јйел» Т/х. «Ќаhармандар» Т/х. «Том мен Джерри» М/х. 19.30 «ТАКСИ». 20.00 «Сашатаня» Сериал. 20.30 «Универ» Сериал. 21.00 «Интерны» Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». «Пингвины Мадагаскара» М/с. «Великолепный человек-паук» М/с. «Том мен Джерри» М/х. «Кулбикеш» М/х. 15.00, 17.50, 18.10, 23.40 «Ревю». 19.00, 23.15 «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 18.30, 22.30 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 21.30 «Битва экстрасенсов». «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «Битва экстрасенсов». «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА : РЕКВИЕМ» Боевик.

НТК

12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. «Fresh Таѕ». «Фрилансеры». Фильм. «Базарбаевтар». Фильм. «Балкон с видом на море». Фильм. «Айтарым бар». 01.40 «Јн ќанатында». «Базарбаевтар». Фильм. «Большой год». Фильм. «Любимый учитель». Фильм. 13.40, 16.00, 17.00, 20.40, 23.40 Телекаталог 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

10.55 13.05 14.00 15.00 16.00 16.55 18.00, 20.30, 21.45 00.05

Телеканал «Доброе утро». Новости. Премьера. «Домработница». «Модный приговор». «Ќазаќстанныѕ болашаєы ќазаќ тіліѕде». «Їй болу ќиын» Т/х. «Туєан елдіѕ тїтіні» Мелодрама. «Кїндізгі жаѕалыќтар». «Новости днем». «Судебные истории». «Истина где-то рядом». «Давай поженимся». «Караоке такси». 18.45 Жаѕалыќтар. «Простая жизнь» Т/с. «Карпов» Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть говорят». Жаѕалыќтар. «Караоке такси». «Айналайын» Т/х. «Оттепель» Т/с.

ЕВРАЗИЯ

07.00,

10.30, 11.30, 12.20 13.10 14.10 16.00 20.30, 21.00 23.00 00.00 01.45

7.00 11.00 11.05 11.35 12.40 13.10 14.10 15.00 15.15 15.30 16.25 16.45 17.50 18.30, 19.00 20.00 21.00 21.30 22.30 23.00 23.30 00.10 7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.00 «ПАНОРАМА ДНЯ». 8.30 «Территория происшествий 8.40, 18.50 «Сестры по крови» Сериал. 9.40 Астрологический прогноз». 10.00 Шаба Јденќўлќызыныѕ «Маржан ќыз» атты јн кеші 11.30, 14.30 «TV Shop». 12.00 Бауыржан Бекахметовтыѕ «Отан-Ана» атты творчестволыќ јн мен термелі концерті 13.55 «Ќауіпсіз жол». 15.00 «Неизведанный Казахстан». 15.30 «Авиакатастрофы. Точка невозврата». «Мэтр. Профессор Владимир Ким». «Безопасная дорога». «Георгий Вицин.Отшельник». «Территория происшествий». «Панорама дня». «Профессиональный разговор». «Тјулік тынысы». «Made in Kazakhstan». «Ґмір тынысы». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Сїйікті јндер». «Путь успеха». 17.00 17.40 18.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00

08.00 09.00 11.00 13.10 15.00 15.15, 18.20 20.10 23.10 09.40,

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.45 Жаѕалыќтар. 8.00, 12.40, 00.25 "Kaznet". 8.25 "Домашние войны" Т/с. 9.00, 10.10, 16.50 "Соѕєы саяхат" Т/х. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 18.00 "Жїрек жарєан" Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Мы вместе". "Сырласу" ток-шоу. "Личные обстоятельства" Сериал. "Элина" Сериал. 01.15 Новости "20.30". "Личные обстоятельства" Сериал. "Разбивающая сердца" Сериал. "Красавчик". Јн шашу.

06.43 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.43 Кїннiѕ шыєуы, 12.44 Бесiн намазы, 14.57 Екiнтi намазы, 16.50 Аќшам намазы, 18.24 Ќўфтан намазы.

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Јлемдегі шґл далалар». Д/ф. 10.10 «Меніѕ ўлдарым». Т/х. 11.15 «Жастар ґмірі». «Жизнь молодых». 11.30 «Єажайып ґмір». Т/х . 12.30 «Бала кїтуші». Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». Интерактивті баєдарлама. «Налоговый консультирует». 17.50 Їзіліс. «Ґндірісті ґлке». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «ЕХРО-2017». «Бала кїтуші». Т/х. «Телеярмарка». «Территория красоты». Т/х. «Ертіс INFORM». «Ґндірісті ґлке». «Ертіс INFORM». «Меніѕ ўлдарым». Т/х. «Уаќыт їзеѕгісінде». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 02.55 Жаѕалыќтар. 9.45 «Сўѕќар». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Шыѕєыс хан» Т/х. 12.45 «Ўлттыќ ґнім». 13.05 «EXPO жолы». 13.25 «Заѕ жјне біз». 13.55 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 14.25 «Санжар мен Ќайсар». Т/х. 14.55 «Јйел баќыты». Ток-шоу. 15.55 «Шыѕєыс хан» Т/х. 17.00 «Ќазаќстан - 2050. ґзіѕді жеѕіп шыєу». Арнайы тележоба. 17.50, 02.10 «Ґзекжарды». 18.10 «EXPO жолы». 18.35 «Бірегей тјлімгер». 19.05 «ЌЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА». 19.30 «ЎСТАЗ». Т/х. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «Сўѕќар». Т/х. 22.40 «КЕЛІН». Т/х. 23.30, 02.25 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Авалон мектебі» отбасылыќ фильмі. «Ўстаз». Т/х. 00.35 03.30

13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 19.55 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Арнайы хабар. 09.30 Айбын. 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Триумф Казахстана». Д/сериал. 11.50 «Возвращение». 12.30 Кґзќарас 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.10 «Білгенге маржан...» 14.00 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 14.30 Музыкальные путешествия. 15.10 «Мать и мачеха». 16.20 «ХХІ век:Мегапроекты Н. Назарбаева». Д/с. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам ориг. «Возвращение». «След» Сериал. Кґзкґрген . «2030: время свершений». Д/ф. 01.15 Ќорытынды жаѕалыќтар.

16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.10 23.00 23.45 00.25,

8.30 "Јн арна". 9.25 "Ќўрбылар". Т/х. 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш". Д/с. 11.40 "Батальондар от ќўшуда". Кино.

13

www.saryarka-samaly.kz

БАСПАСҐЗ - 2014

Біздіѕ журналєа кез келген пошта бґлімшесінде, пошташыда жјне Ак.Сјтбаев к-сі, 50 (тел. 32-40-37) мекенжайында орналасќан Бас пошта єимаратында, Р. Люксембург к-сі, 111-203 (тел. 67-52-36) мекен-жайы бойынша орналасќан «Каз ПРЕСС» ЖШС-нде їйге немесе жўмыс орнына жеткізу арќылы жазылуєа болады. Сонымен ќатар, Ленин к-сі, 143 мекен-жайында орналасќан редакцияда жазылып, алып отыру мїмкіндігі бар. Мекемелер мен ўйымдарды кјсіпорынєа дейін жеткізу ќызметі бар ўжымдыќ альтернативті жазылуєа шаќырамыз. Тел. 61-80-32.

«Найзатас» јдеби-кґркем, ќоєамдыќ-саяси журналына 2014 жылєа жазылу жїргізілуде

Ќўрметті оќырмандар!

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

БІЛІМ

Сўлтанмахмўт оќулары

Павлодар ауданы Шаќат орта мектебінде жерлес аќын Сўлтанмахмўт Торайєыровтыѕ туєанына 120 жыл толуына орай 5-8 сынып оќушылары арасында «Сўлтанмахмўт оќулары» болып ґтті.

Аталмыш шара 3 кезеѕнен тўрды: 1-ші кезеѕде интербелсенді таќтаныѕ кґмегімен аќынныѕ ґмірбаяны мен шыєармашылыєы туралы мјлімет беріліп, деректі фильм кґрсетілді. 2-ші кезеѕде кітапханада С.Торайєыров шыєармашылыєына арналєан кітап кґрмесін тамашалады, шыєармалармен танысты. 3-ші кезеѕде оќушылар аќын ґлеѕдерін жатќа оќып, ґлеѕ ўйќастарын тауып, сауалдарєа жауап берді. Бір атап ґтерлігі, «Сўлтанмахмўт оќуларына» оќушылар ќызыєушылыќпен белсенді тїрде ќатысты. Ґнерімен кґзге тїскендер марапаттауларєа ие болды. «Сўлтанмахмўт оќуларын» мазмўнды ўйымдастырєан мектеп кітапханашысы Жанат Нўралина мен ќазаќ тілі жјне јдебиеті пјндерініѕ мўєалімі Айман Ысќаќоваєа ризашылыќ білдіреміз. Јділет САРЫБАЙ, Шаќат мектебі, Павлодар ауданы.

Халыќаралыќ жјне Республикалыќ театр фестивальдерініѕ лауреаты Ж.Аймауытов атындаєы Павлодар облыстыќ ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ 2013 жылєы желтоќсан айына

Ґзгерістер болуы мїмкін.

31-02-09 (вахта),

Д.М.Ўябай

Р Е П Е Р Т У А Р Ы

Театр директорыныѕ м.а.

Мекен-жайымыз: Ломов кґшесі, 140-їй, касса: 62-35-28, 31-02-06 (факс)


28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

12 www.saryarka-samaly.kz

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Ќуанышбек ШЈРІПОВ, ПМПИ-діѕ 3-курс студенті.

ґлеѕдері мен поэмаларын жатќа оќыды. «Поэзия тербетеді жїрегімді, Ґлсем де ґлеѕімді айтып ґтем» деп жырлаєан айбынды аќынныѕ шыєармашылыєынан кешке жиналєан ќауым рухани нјр алып, «Меніѕ жырым - ґмір сыры» атты кітап кґрмесін тамашалады. Кітапхана ќызметкерлері ўйымдастырєан јдеби кеш мазмўндылыєымен есте ќалды.

ЈДЕБИ КЕШ

Рауза МЎСАБАЙ, Екібастўз ќаласы.

есепсіз мўраєаттар легін (ќателеспесек 200) жеткізді. Талантты актерлер де баршылыќ. Ендеше, мјселе ќазаќы болмысты білікті режиссураєа келіп тіреледі. Бўл орайда ґнер майталмандары баяєыдаєыдай ара-кідік ауылєа да ат басын бўрса дейсіѕ. Кім біледі, аядай клубтаєы ат тґбеліндей патша кґѕіл кґрерменніѕ арасында болашаќ режиссер отырєан шыєар. Ўлттыќ ґнердіѕ ќайнары – кіл ќаймана ќазаќтыѕ ортасы, ауылда єой.

жеѕіл јзіл-ќалжыѕ мен арзан кїлкіден фильмдер тїсіруден јріге бара алмай жїр. Бізде тарихи шыєармалар жоќ емес. Тарихшылар да елге Ќытайдыѕ бір ґзінен ќазаќтыѕ ґткеніне ќатысты

Рухани жўтаѕдыќты кино толтырады

батырлары идеалєа айналды. Идеал демекші, бїгінгі жас кімді пір тўтуы шарт? Кімге ќарап бой тїзесе болады? Біле-білгенге, кино ґндірісі – їлкен идеология ќўралы. Ўтымды тїсірілген телесериал бала тїгілі ересек адамды еліктіреді. Ал албырт, неге болсын еліктегіш жасќа тіптен кінј артуєа болмас. Болашаєын баєамдайтын дамыєан мемлекеттер тарихи фильмдерін тїсіру арќылы ірі тўлєаларын тарих сахнасына шыєарды. Јрі сол маќсатќа ќаржысын аямай ќўяды. Жастарєа кінј артудыѕ ќажеті жоќ. Јзірге ўлттыќ кино ґндірісі кґбіне

Рухани жўтаѕдыќ кґркем шыєарманыѕ бетін ашпаудан дей бергеннен тїк шыќпайды. Одан да бўл олќылыќтыѕ орнын толтыруды ўлттыќ кино ґндірісініѕ еншісіне ќалдырсаќ болады. Осыдан екі жыл бўрын «Ќазаќфильм» студиясында режиссер Аќан Сатаев «Жаужїрек мыѕ бала» фильмін тїсірді. Онда XVIII єасырдыѕ басындаєы «аќтабан шўбырынды, алќакґл сўламада» жоѕєарлармен болєан шайќас, ќазаќтыѕ басына тґнген ўлы нјубет кґрініс табады. Осы ќантґгісте ересектермен бірге Сартай бастаєан жас жігіттер атќа ќонады. Санаєа сілкініс салып, елдікке їндеген, жастар арасында резонанс тудырєан бўл фильм оны тїсіруге жўмсалєан ќаржыны еселеп ќайтарды. Енді осымен шектелмей, дархан даламыз їшін кїрескен Абылай мен Ќабанбай, Оспан батыр сияќты тарихи тўлєалардыѕ ерлігін неге телесериалєа айналдырмасќа?! Мјселен, Ќытай киногерлері тїсірген «Шыѕєысхан», тїріктердіѕ «Сїлеймен сўлтанын», кјрістердіѕ ўлы батыры «Жу Моѕ» мен ержїрек ќызы «Дон И» телесериалдары сияќты тарихи фильмдер телеарналарымызды жаулап алєалы ќашан. Тіпті, кјрістер туырлыќтай жерін жаудан ќорєап ќалєан ўлттыќ батырларын ќалай дјріптейді. Жер кґлемі жаєынан јлемде тоєызыншы орын алатын ќазаќ елініѕ даѕќты ќолбасшылары да осал болмаєан шыєар. Жас буынныѕ кумирі – «Титаник» фильмінде ойнаєан Леонардо ди Каприо, Гомердіѕ «Илиада» поэмасыныѕ желісімен тїсірілген «Троя» тарихи драмасындаєы Брет Пит. Сол шетел сериалдары жанымыздыѕ ќўрамдас бір бґлігіндей кґрсетілгеннен бері Тїркия мен Ќытайды, Оѕтїстік Кореяны бір кґру ќазаќ баласыныѕ ќиялына, олардыѕ

«Меніѕ жырым ґмір сыры» гимназия-интернатыныѕ оќушылары жјне Б.Ахметов атындаєы педагогикалыќ колледж студенттері ќатысып, аќынныѕ

Жаќында Павлодардаєы орталыќтандырылєан №17 ќалалыќ кітапханада жерлес аќын Ќалижан Бекќожинніѕ 100 жылдыќ мерейтойына орай «Айбынды асќаќ аќын» атты јдеби кеш ґтті. Оєан Ќ.Бекќожин атындаєы №12 жјне №22 орта мектеп оќушылары, Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ

13.55 14.25 14.55 15.55 17.00 17.50 18.10 18.30 19.00 19.30 21.05 21.50 22.40 23.30, 00.35

13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 19.55 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.25 10.10 11.10 11.50 12.30 13.00, 13.10 14.00 14.30 15.10 16.20 16.50 17.00, 17.15, 19.15 20.00, 20.30 21.30 22.10 23.00 23.50,

12.50 13.30 14.00

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

5 БЕЙСЕНБІ

5

06.45 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.45 Кїннiѕ шыєуы, 12.45 Бесiн намазы, 14.56 Екiнтi намазы, 16.49 Аќшам намазы, 18.23 Ќўфтан намазы.

ХАБАР

07.30

19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00

«Јке ќызы» Сериал.

КТК-7 + 31

ЕВРАЗИЯ

08.30 09.30 11.30, 12.00, 12.30 13.30 15.30 16.30 17.00, 19.00 19.30 20.30 21.30, 22.25 22.30 00.30

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.25 “Бесценное время”. “Семейные драмы”. “Глухарь. Возвращение”. Детектив. “Давай поженимся!” “Махаббат мўѕы” Т/х. “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Япыр-ай”. 19.15 “Ќайран заман! Жалєасы” Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Ключи от счастья. Продолжение”. “Рейдер”. “Глухарь. Возвращение” Детектив.

«Јзіл студио». «Джефф, живущий дома» Комедия. 18.00 «Воронины» Сериал. 16.00 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Подопытные» Сериал. «6 Кадров». 17.30 «Восьмидесятые» Сериал. «Ќала хикаялары 2» Сериал. «Дочь своего отца» Сериал. «Айтылмаєан јѕгіме» Ток-шоу. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «1408» Триллер. «Стрела» Сериал.

«Ќаhармандар» Т/х. «Том мен Джерри» М/х. «Вкусно и быстро». 19.30 «ТАКСИ». 20.00 «Сашатаня» Сериал. 20.30 «Универ» Сериал. 21.00 «Интерны» Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». «Пингвины Мадагаскара» М/с. «Великолепный человек-паук» М/с. «Том мен Джерри» М/х. «Кулбикеш» М/х. 15.00, 17.50, 18.10, 23.40 «Ревю». 19.00, 23.15 «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 18.30, 22.30 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 21.30 «Битва экстрасенсов». «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». «Битва экстрасенсов». «ОЗЕРО СТРАХА 2» Фильм. ДОМ-2.

НТК

16.15, 17.10 21.30 00.00 01.30

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.30 «Бїк пен Шік». 08.30 «Айна online». 09.00 «Жить дальше» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». «По закону» т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Ќуырдаќ». «Айна online». «Баспана бабы». «Дыши со мной» т/с. «Ледников» Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Жить дальше» Сериал. «Майор полиции» Сериал. «Жанкештілер жарысы».

15.20

13.30 14.00 14.15 14.30 15.05 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.05 23.10

07.35 08.30 08.55 09.00, 09.25, 09.50, 10.15, 10.45 11.10 11.35 12.00 12.30 13.20, 13.40, 14.10,

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Любимый учитель». Фильм. 11.00 «Базарбаевтар». Фильм. 13.10 «Большой год». Фильм. 15.00, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Базарбаевтар». Фильм. 20.10 «Интересно знать». 20.25 «Вдребезги». Фильм. 23.10 «Месть - искусство». Фильм. 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

10.55 13.05 14.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.00, 20.30, 21.45 23.45 00.05

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «Таѕшолпан». 15.10 "Јуен јлеміне саяхат" Д/ф. 15.30 "Ерлердіѕ ісі бітер ме?" ток-шоуы. 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 02.40 Жаѕалыќтар. 16.10 "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. 9.45 «Сўѕќар». Т/х. 16.40 "Ќўмырсќалар" М/с. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 17.10 "Закрытая школа". Т/с. 11.25 «Шыѕєыс хан» Т/х. 18.00 "Јн арна". 12.45 «Агробизнес». 19.00 «Жар@йсыѕ».. 19.30 "Побочный эффект". 13.10 «Біз ќазаќша сґйлейміз». Реалити шоу. 19.50 "Јзіл Tube" баєдарламасы. «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 20.20 "Пятый угол". Социальное шоу. «Томпаќ». Т/х. 21.00 "Гу јулетініѕ шежіресі". Т/х. «Јйел баќыты». Ток-шоу. 22.10 "Бажалар". Т/х. «Шыѕєыс хан» Т/х. 22.45 "НОРА РОБЕРТС: Порочная невинность". Триллер. «Мыѕ тїрлі мамандыќ». «Ќылмыс пен жаза». 00.15 «Жар@йсыѕ». «Ўлттыќ ґнім». «Бірегей бапкер». 7.00 Новости "20.30". «ШЕТЕЛДЕГІ ЌАЗАЌ БАЛАЛАРЫ». 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, «ЎСТАЗ». Т/х. 00.50 Жаѕалыќтар. 8.00 "Kaznet". «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «Сўѕќар». Т/х. 8.25 "Домашние войны" Т/с. «КЕЛІН». Т/х. 9.00, 10.10, 16.50 "Соѕєы 02.10 «Тїнгі студияда саяхат" Т/х. Нўрлан Ќоянбаев». 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді «Сенім ќуаты» драмасы. оќиєалары" м/ф. 10.30, 18.00 "Жїрек жарєан" Т/х. 07.30 «Ертіс таѕы». 11.30, 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. 09.00 «Ертіс INFORM». 12.20, 13.50, 01.50 Јн шашу. 09.40 «Уаќыт 12.30 Арнайы жоба. Жаќсылыќ їзеѕгісінде». Д/ф. Їшкемпіров. "Тўѕєыш чемпион". 10.10 «Меніѕ ўлдарым». Т/х. 13.10 "Тамаќ тамаќќа ќарсы" д/ф. 11.10 «Оливер Твист». М/ф. 14.10 "Личные обстоятельства" Сериал. 11.30 «Єажайып ґмір». 16.00 "Элина" Сериал. 12.30 «Бала кїтуші». Т/х. 20.30, 01.20 Новости "20.30". 13.00 «Ертіс INFORM». 21.00 "Личные обстоятельства" Сериал. «Біздіѕ ќала-Город 718». 23.00 "Разбивающая сердца" Сериал. «ЕХРО-2017». 00.00 "Status Quo" Ток-шоу. 17.50 Їзіліс. «Ќазаќстан меніѕ таєдырым». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». 7.00 Телеканал «Доброе утро». «Надежда детских сердец». 11.00 Новости. 11.05 Премьера. «Домработница». «Бала кїтуші». Т/х. «Все ради будущего». 11.35 «Модный приговор». «Территория красоты». Т/х. 12.40 «Ќазаќстанныѕ болашаєы «Ертіс INFORM». ќазаќ тіліѕде». «Ќазаќстан меніѕ таєдырым». 13.10 «Їй болу ќиын» Т/х. «Ертіс INFORM». 14.10 «Туєан елдіѕ тїтіні» Мелодрама. «Меніѕ ўлдарым». Т/х. 15.00, 15.15 «Кїндізгі жаѕалыќтар». «Ел жјне Елбасы». Д/ф. 15.30 «Судебные истории». 00.15 «Ертіс INFORM». 16.25 «Истина где-то рядом». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 16.45 «Давай поженимся». 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 17.50 «Караоке такси». 18.30, 18.45, 22.30 Жаѕалыќтар. 19.00 «Простая жизнь» Т/с. 20.00 «Карпов» Т/с. 21.00 «Новости в 21.00». 21.30 «Пусть говорят». «Жаѕа кїн». 23.00 «Караоке такси». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 23.30 «Айналайын» Т/х. Жаѕа ќоєам . 00.10 «Оттепель» Т/с. Дела армейские. «Біз». Ток-шоу. 7.00 «Made in Kazakhstan». «Триумф Казахстана». Д/с. 7.30 «Тјулік тынысы». «Возвращение». 8.00 «Панорама дня». Кґзќарас 8.30 «Территория 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. происшествий». «Білгенге маржан...». 8.40, 18.50 «Сестры по крови». «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 9.40 «Астрологический прогноз». Музыкальные путешествия. 10.00 Ўлжан Айнаќўлованыѕ «Мать и мачеха». «Ќазаєым-ай!». јн кеші. «ХХІ век:Мегапроекты 11.30, 14.30 «TV Shop». Нурсултана Назарбаева». Д/с. 12.00 «Ќос жўлдыз 2013». «Подари детям жизнь». 13.45 «Ґмір тынысы». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 15.00 «Профессиональный разговор». 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. 15.30 «Далай-лама. Хранитель «Біз». Ток-шоу. звездных тайн». 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 16.15 «Удар властью.Трое самоубийц». Арнайы хабар ориг. 17.00 «В святыне сердца. Габиден Мустафин». «Возвращение» . 17.40 «COSMOS.KZ». «Долг. Честь. Отвага». Генерал армии Сагадат Нурмаганбетов. Д/ф. 18.00 «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви прожить». «След» Сериал. «Территория происшествий». 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Панорама дня». «Трансмиссия». «Тјулік тынысы». «Made in Kazakhstan». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Сїйікті јндер». «Путь успеха». 8.30 "Јн арна". 9.25 "Ќўрбылар". Т/х. 10.50 Мультфильм 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш" Д/с. 11.40 "Батальондар от ќўшуда". Кино. "Бажалар". Т/х. «Жар@йсыѕ». "Дон И". Т/х.


28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

6 ЖЎМА

6

06.46 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.46 Кїннiѕ шыєуы, 12.45 Бесiн намазы, 14.56 Екiнтi намазы, 16.49 Аќшам намазы, 18.23 Ќўфтан намазы.

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК-7 + 31 «Јке ќызы» Сериал. «Јзіл студио».

www.saryarka-samaly.kz

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.25 “Бесценное время”. “Семейные драмы”. “Глухарь. Возвращение”. Детектив. “Давай поженимся!” “Махаббат мўѕы” Т/х. “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Япыр-ай”. 19.15 “Ќайран заман! Жалєасы” Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Наша Правда” Ток-шоу. “Рейдер”. “Смотреть всем!” “Малышка на миллион”. Драма.

09.30 «Двое: Я и моя тень» Комедия. 11.30 «Воронины» Сериал. 12.00, 16.00 «Метро» Викторина. 12.30 «Галилео». 13.30 Мультсериалы. 15.30 «Подопытные» Сериал. 16.30 «6 Кадров». 17.00, 17.30 «Восьмидесятые» Сериал. 18.00 «Знакомство с факерами» Комедия. 20.00 «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» Комедия. «Сюжет дня». 23.30 «Информбюро». «Јн шаѕыраќ-Семейная гармония». «Форрест Гамп» Мелодрама. 21.25 21.30, 22.00 00.00

10.55 13.05 14.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.00, 20.30, 21.45 23.25 23.45 00.45

ИРБИС

07.30 «Бїк пен Шік». 08.30 «Айна online». 09.00 «Жить дальше» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Ќуырдаќ». «Айна online». «Баспана бабы». «KZландия». «Танцуй, Танцуй». 19.30 Жаѕалыќтар. «Выход есть» Социальное ток-шоу. «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» х/ф.

«Ќаhармандар» Т/х. «Том мен Джерри» М/х. 19.30 «ТАКСИ». 20.00 «Сашатаня» Сериал. 20.30 «Универ» Сериал. 21.00 «Интерны» Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». «Пингвины Мадагаскара» М/с. «Великолепный человек-паук» М/с. «Том мен Джерри» М/х. «Кулбикеш» М/х. 15.00, 17.50, 18.10, 23.40 «Ревю». 14.10, 22.30 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Битва экстрасенсов». «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». 23.15 «Кїлкілі оќыс оќиєалар». «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Боевик.

НТК

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Месть - искусство». Фильм. 11.00 «Базарбаевтар». Фильм. 13.10 «Вдребезги». Фильм. 15.00 «Интересно знать». 15.15, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 Музыка 19.00 «Ой толєау». 20.10 «Взгляд». 20.30 «Беременный». Фильм. 23.10 «Последний король Шотландии». Фильм. 09.40, 13.40, 16.00, 17.00, 21.00, 23.40 Телекаталог. 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау. 07.35 08.30 09.00, 09.25, 09.50, 10.15, 10.45 11.10 11.35 12.00 12.30 13.20, 13.40, 15.20 16.15 17.10 18.30 19.00, 00.00

14.15 14.30 15.05 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.05

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 2 ЖЕЛТОЌСАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Все включено". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 "Ты не поверишь". 14.00 "ДНК". Ток-шоу. 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.25 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.35 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Розыск". 01.15 "Сегодня. Итоги". СЕЙСЕНБІ, 3 ЖЕЛТОЌСАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Все включено". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Кулинарный поединок". 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с "Захватчики". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.25 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.35 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Розыск". 01.15 "Сегодня. Итоги". СЈРСЕНБІ, 4 ЖЕЛТОЌСАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Все включено". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 "Поедем, поедим!" 14.00 Т/с "Захватчики". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.25 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.35 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Розыск". 01.15 "Сегодня. Итоги". БЕЙСЕНБІ, 5 ЖЕЛТОЌСАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Все включено". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 "Медицинские тайны". 14.00 Т/с "Захватчики". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.25 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.35 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Розыск". 01.15 "Сегодня. Итоги". ЖЎМА, 6 ЖЕЛТОЌСАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Все включено". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Очная ставка". 13.25 Спасатели. 14.00 Т/с "Захватчики". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.45 "Говорим и показываем". 23.40 Х/ф "Шоковая терапия". 01.30 Т/с "Бомбила. Продолжение". СЕНБІ, 7 ЖЕЛТОЌСАН 09.25 "Протоиерей Владимир Макеев "Скорая помощь". 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". 12.25 Русская начинка. 12.55 "Кулинарный поединок". 13.55 Квартирный вопрос. 15.30 "Я худею". 16.35 Александр Журбин. Мелодии на память. 17.15 Т/с "Глухарь. Возвращение". 19.15 "Наши" со Львом Новоженовым". 20.05 Следствие вели... 21.00 "Центральное телевидение". 21.50 "Новые русские сенсации". 22.45 Ты не поверишь! 23.40 "Остров". 01.10 Т/с "Знаки судьбы-3". ЖЕКСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОЌСАН 09.15 "Женский взгляд". 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 "Первая передача". 12.20 Едим дома! 12.55 "Чудо техники". 13.25 Дачный ответ. 14.25 Золотая пыль. 15.25 Своя игра. 16.15 Спасатели. 16.25 "Еда живая и мертвая". 17.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". 19.20 "Очная ставка". 20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 21.00 "Сегодня. Итоговая программа". 21.50 Х/ф "Гончие". "Инфекция зла". 01.25 "Как на духу". Бари Алибасов - Никита Джигурда.

11

ДЇЙСЕНБІ, 2 ЖЕЛТОЌСАН 03.00, 04.00, 02.30 "Операция "Чистые руки". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Смотреть всем!". 06.00, 10.00, 21.20 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 "Новости 24". 07.00 "Нам и не снилось". "Потерянные". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 17.30 Т/с "Пропавшие без вести". 19.00 "Военная тайна". 21.40, 00.30 Т/с "Последняя минута". СЕЙСЕНБІ, 3 ЖЕЛТОЌСАН 03.00, 04.00 "Операция "Чистые руки". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Смотреть всем!". 06.00, 10.00, 21.20 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 "Новости 24". 07.00 "Засуди меня". 08.00, 17.30 Т/с "Пропавшие без вести". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 18.30 "Территория заблуждений". 20.00 "Пища богов". 21.40, 00.50 Х/ф "Крик". 23.50 "Мошенники". СЈРСЕНБІ, 4 ЖЕЛТОЌСАН 03.00, 04.00 "Операция "Чистые руки". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Смотреть всем!". 06.00, 10.00, 21.20 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 "Новости 24". 07.00 "Засуди меня". 08.00, 16.00 "Верное средство". 09.00, 17.30 Т/с "Пропавшие без вести". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 18.30 "Спецпроект с М.Задорновым". "Рюрик. Потерянная быль". 20.15 Д/ф "Отцы и дети". 21.40, 01.00 Х/ф "Крик 2". 00.00 "Мошенники". БЕЙСЕНБІ, 5 ЖЕЛТОЌСАН 03.00 Х/ф "Крик 2". 03.30, 04.00 "Операция "Чистые руки". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Смотреть всем!". 06.00, 10.00, 21.20 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00, 21.00 "Новости 24". 07.00 "Засуди меня". 08.00, 16.00 "Верное средство". 09.00, 17.30 Т/с "Пропавшие без вести". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 18.30 "Великие тайны". 21.40, 01.45 Х/ф "Посылка". 23.45 "Чистая работа". 00.45 "Мошенники". ЖЎМА, 6 ЖЕЛТОЌСАН 03.00 Х/ф "Посылка". 04.00 "Операция "Чистые руки". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30, 20.30 "Смотреть всем!". 06.00, 10.00 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 "Засуди меня". 08.00, 16.00 "Верное средство". 09.00 Т/с "Пропавшие без вести". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 17.30 "Тайны мира с Анной Чапман". "По ту сторону зеркала". 18.30 "Странное дело". "Рецепт древних богов". 19.30 "Секретные территории". "Марс. Билет в один конец". 22.00 Т/с "Черкизона. Одноразовые люди". СЕНБІ, 7 ЖЕЛТОЌСАН 03.00 Т/с "Черкизона. Одноразовые люди". 07.40 "Чистая работа". 08.30 "Территория заблуждений". 10.30 "Новости 24". 11.00 "Военная тайна". 13.00 "Странное дело". "Рецепт древних богов". 14.00 "Секретные территории". "Марс. Билет в один конец". 15.00 "Тайны мира с Анной Чапман". "По ту сторону зеркала". 16.00 "Представьте себе". 17.00 "Неделя с М.Максимовской". 18.15 Т/ с "Смертельная схватка". 21.50 Х/ф "Звезда". 23.40 Х/ф "Невыполнимое задание". 02.15 Х/ф "Львиная доля". ЖЕКСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОЌСАН 03.00 Х/ф "Львиная доля". 04.30 Х/ф "Звезда". 06.15 Т/с "Смертельная схватка". 09.45 Т/с "Телохранитель". 21.15 "Репортерские истории". 21.45 "Неделя с М.Максимовской". 23.00 "Смотреть всем!". 00.00 "Мистические истории".

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 2 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.30 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.00, 03.40 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Оттепель". 23.50 "Познер". 00.45 Х/ф "Восьмое чудо света". СЕЙСЕНБІ, 3 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.30 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.00, 03.40 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Оттепель". 23.20 "Вечерний Ургант". 23.55 "В одном шаге от Третьей мировой". 00.50 Х/ф "Наследница по прямой". СЈРСЕНБІ, 4 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.00, 03.50 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Оттепель". 23.20 "Вечерний Ургант". 00.00 "Политика". 00.55 Х/ ф "Человек, который закрыл город". БЕЙСЕНБІ, 5 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.00, 03.50 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Оттепель". 23.20 "Вечерний Ургант". 00.00 На ночь глядя. 00.50 Х/ф "Акселератка". ЖЎМА, 6 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше время". 17.10 "Жди меня". 19.00 "Человек и закон". 20.00, 05.05 "Поле чудес". 21.00 "Время". 21.30 "Универсальный артист". 23.10 "Вечерний Ургант". 00.00 Х/ф "Интердевочка". СЕНБІ, 7 ЖЕЛТОЌСАН 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.35 Х/ф "Кто, если не мы". 08.05 "Играй, гармонь любимая!". 09.00 Умницы и умники. 09.45 "Слово пастыря". 10.15 Смак. 10.45 "Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты". 11.45 "Смешарики. Новые приключения". 12.15 "Идеальный ремонт". 13.05 Ералаш. 13.35 "Ледниковый период". 16.15 Т/с "Два цвета страсти". 18.15 "Битвы за наследство". 19.20 "Угадай мелодию". 19.50 "Минута славы. Дорога на Олимп!". 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером". 22.55 "Успеть до полуночи". 23.25 "Что? Где? Когда?". 00.30 Х/ф "Вы не знаете Джека". ЖЕКСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОЌСАН 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф "Каштанка". 07.10 Х/ф "Поздняя ягода". 08.35 "Служу Отчизне!". 09.05 "Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.30 "Пока все дома". 11.15 Фазенда. 11.45 "Смешарики. ПИН-код". 12.15 К 400-летию царской династии. "Романовы". 13.15 "Свадебный переполох". 14.00 "Игорь Костолевский. И это все о нем". 15.00 Х/ф "Отпуск за свой счет". 17.15 "На его месте мог быть я". 18.10 "Ледниковый период". 21.00 "Время". 22.00 Х/ф "Дом". 00.10 Х/ф "Егерь". 01.55 Х/ф "Комедия давно минувших дней".

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

07.30 08.30

13.10 13.30 15.00 15.30 16.10 17.00 17.40 18.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00

12.50 "Бажалар". Т/х. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 13.30, 19.00 «Жар@йсыѕ». 14.00 "Дон И". Т/х. 23.45, 03.30 Жаѕалыќтар. 15.10 "Јуен јлеміне саяхат" Д/с. 9.45 «Сўѕќар». Т/х. 15.30 "Миссия студент". 10.40 «Айтуєа оѕай...». 16.10 "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. 11.25 «Шыѕєыс хан» Т/х. 16.40 "Ќўмырсќалар". М/с. 12.45 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ». 17.10 "Закрытая школа". Т/с. 18.00 "Јн арна". 13.20 «Жарќын бейне». 13.50 «ЌАЗАЌ ДАЛАСЫНЫЅ ЌЎПИЯЛАРЫ». 19.30 "Жаќсы адам" Табысќа жеткен тўлєалар туралы хабар. 14.20 «Томпаќ». Т/х. 19.50 "Пятый угол". Социальное шоу. 14.55 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 20.20 "Јзіл-кеш". 15.55 «Шыѕєыс хан» Т/х. 17.00 «Жан жылуы». 21.00 "Гу јулетініѕ шежіресі". Т/х. 22.10 "25 шаќырым". Т/х. 17.25 «Еѕбек тїбі - береке». 22.55 "Колье для снежной бабы". Кино. 17.50 «ҐЗЕКЖАРДЫ». 00.20 «Жар@йсыѕ». 18.10 «ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН - 2050». 18.40 «ПАРЛАМЕНТ». 7.00 Новости "20.30". 19.05, 03.05 «Иман айнасы». 19.30 «ЎСТАЗ». Т/х. 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 8.00, 12.40 "Kaznet". 21.50 «ЎЛТТЫЌ ШОУ». 8.25 "Домашние войны" Т/с. 22.55 «КЕЛІН». Т/х. 9.00, 10.10, 16.50 "Соѕєы 00.15 ФУТБОЛ. 2014 жылы ґтетін саяхат" Т/х. Футболдан Јлем чемпионатыныѕ жеребе тарту рјсімі. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 00.45 «Жайдарман». Їздік јзілдер. 01.10 «Гол 2. Аќиќатќа айналєан арман» 10.30, 18.00 "Жїрек жарєан" Т/х. 11.30, 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. драмасы. 12.20 "Мы вместе". 13.10 "Status Quo" Ток-шоу. 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 14.10 "Личные обстоятельства" Сериал. 09.40 «Ел жјне Елбасы». Д/х. 16.00 "Элина" Сериал. 10.10 «Меніѕ ўлдарым». Т/х. 20.30, 00.50 Новости "20.30". 11.10 «Оливер Твист». М/ф. 21.00 "Личные обстоятельства" Сериал. 11.30 «Єажайып ґмір». Д/х. 23.00 "Разбивающая сердца" Сериал. 00.00 "Внимание. ЧП!". 12.30 «Бала кїтуші». 13.00 «Ертіс INFORM». 01.20 "Лица столицы". 01.40 Јн шашу. 13.35 «ЕХРО». 14.00 «Время свершении 2030». Д/ф. 14.40 «Туєан тіл-байлыєым». 15.00 - 17.50 Їзіліс. 17.50 «112». 18.00 «Ертіс INFORM». 7.00 Телеканал «Доброе утро». 11.00 «Жўма уаєызы». 18.20 «Полезная информация». 11.15 Премьера. «Домработница». 18.30 «Ертіс INFORM». 11.35 «Модный приговор». 19.00 «Ерлер мамандыєы». 12.40 «Ќазаќстанныѕ болашаєы 19.30 «Бала кїтуші». Т/х. ќазаќ тіліѕде». 19.55 «Гос символы РК». 20.10 «Территория красоты». Т/х. 13.10 «Їй болу ќиын» Т/х. 14.10 «Туєан елдіѕ тїтіні» Мелодрама. 21.00 «Ертіс INFORM». 15.00, 15.15 «Кїндізгі жаѕалыќтар». 21.20 «112». 15.30 «Повелитель эфира» Фильм. 21.30 «Ертіс INFORM». 17.25 «Жди меня». 22.00 «Меніѕ ўлдарым». Т/х. 18.30, 18.45 Жаѕалыќтар 23.00 «Стратегия лидера». Д/ф. 23.30 - 00.15«Ертіс INFORM». 19.00 «Простая жизнь» Т/с. 20.00 «Карпов» Т/с. 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 21.00 «Новости в 21.00». 21.30 «Поле чудес» 22.30 Жаѕалыќтар 23.00 «Айналайын» Т/х. 23.35 «Красавица и чудовище» Фильм. 01.50 «Человек и Закон». 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 7.00 «Made in Kazakhstan». 09.10 Арнайы хабар. 7.30 «Тјулік тынысы». 09.35 «Мјртебе». Д/ф. 8.00 «Панорама дня». 10.15 «Біз». Ток-шоу. 8.30 «Территория происшествий». 11.10, 23.30 «След» Сериал. 8.40, 18.50 «Сестры по крови». 11.50, 21.30 «Возвращение». 9.40 «Астрологический прогноз». 12.30 Кґзќарас. 10.00 «Алтын дјн - еѕбек мерекесі». 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 11.30, 14.30 «TV Shop». 13.10 «Білгенге маржан...». 14.00 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 12.00 Айнўр Байнулдинова «Жаным» атты јн кеші 14.30 Музыкальные путешествия. «Ќауіпсіз жол». 15.10 «Мать и мачеха» . «Денсаулыќ жјне сўлулыќ». 16.20 «ХХІ век:Мегапроекты «Кинопаркофка». Нурсултана Назарбаева». Д/с «Без обмана». 16.50 «Подари детям жизнь». «Золото:власть над миром». 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Профессор Нагашбай Шайкенов». 17.15, 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Безопасная дорога». 19.10 «Біз». Ток-шоу. «Елена Проклова.Обмануть судьбу». 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Территория происшествий». 20.30 Вектор развития ориг. «Панорама дня». 22.10 Орталык Хабар. «Неизведанный Казахстан». 23.00 «Казахстан в ХХI веке. Угроза «Тјулік тынысы». религиозного экстремизма». Д/ф. «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». 00.20, 00.50 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Made in Kazakhstan». «Сїйікті јндер». «Путь успеха». 8.30 "Јн арна". 9.25 "Ќўрбылар". Т/х. 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш". Д/с. 11.40 "Маша мен Витяныѕ Жаѕа жыл ќарсаѕында басынын кешкендері". Кино.


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

10 www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 2 ЖЕЛТОЌСАН 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 8.10, 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 6.15 «Зак пен Коди». Т/х. 6.40 «Аю мен тышќан». 7.35 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 8.35 «Астро бой» М/ф. 9.10 «Пороро жјне оныѕ достары» Мультхикая. 7.30, 15.30, 21.45 «Кїлегеш». 9.45 «Білгім келеді!» 10.20, 18.05 «Аю мен тышќан». 10.55, 15.25 «Саяхатшы Дара» Танымдыќ мультхикая. 11.00, 15.50 «Диего». 12.35 «Балапандар». 12.50 «Пороро жјне оныѕ достары». 13.00 «Кибермен». 13.05 «Жїзден жїйрік». 13.35 «Белгілі іздер». 14.35 «Жалбыз бен Лимон». 15.00 «Темір жануарлар». 15.15 «Сиќыр сыры». 15.25 «Кибермен». 16.00 «Диего». 16.25 «Он саусаќ». 21.05 «Астро бой» М/х. 21.30 «Айжўлдыз» Зере мен Тґреніѕ ертегілері. 21.50 «Подкатс» М/ х. 22.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 22.10 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы» М/х. 22.35 «Финес пен Ферб». СЕЙСЕНБІ, 3 ЖЕЛТОЌСАН 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 8.10, 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 6.15 «Зак пен Коди» Т/х. 6.40 «Аю мен тышќан». 7.25 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35 17.00 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.45 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». М/х. 9.20 «Кони» Мультхикая. 9.55 «Зигби» М/х. 10.20, 13.00, 20.15 «Кибермен». М/х. 10.25 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 11.00 «Диего» Танымдыќ мультхикая. 12.10, 22.10 «Јуежай». 12.50, 19.00 «Ертегілер еліне саяхат». 13.05 «Жїзден жїйрік». 13.35 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 14.00, 20.20 «Санжар мен Ќайсар». 14.35 «Жалбыз бен Лимон». 16.35 «Аю мен тышќан». 21.05 «Астро бой» М/х. 21.30 «Айжўлдыз» Зере мен Тґреніѕ ертегілері. 21.45 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 21.50 «Подкатс». 22.00 «Ертегілер еліне саяхат». 22.10 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 22.35 «Финес пен Ферб». СЈРСЕНБІ, 4 ЖЕЛТОЌСАН 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 8.10, 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 6.15 «Зак пен Коди». Т/х. 6.40, 10.20 «Аю мен тышќан». 7.35 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.45, «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». М/х. 8.10, 13.00 «Кибермен». 9.10 «Пороро жјне оныѕ достары» М/х. 9.20 «Кони». 9.35 «Балапан жјне оныѕ достары». 9.45 «Білгім келеді!». 9.50 «Кїлегеш». 9.55 «Зигби». 10.10 «Али мен Ая». 10.35 «Саяхатшы Дара». 11.00 «Диего». 11.25 «Зерде». 11.55 «Подкатс» М/х. 12.05, 19.15 «Кїлегеш». 12.40, 18.45 «Кони». 12.55, 18.05 «Пороро жјне оныѕ достары». 15.00 «Темір жануарлар». 15.15 «Балапан жјне оныѕ достары». 15.25 «Кибермен». 15.35 «Саяхатшы Дара» Танымдыќ мультхикая. 16.35 «Аю мен тышќан». 16.45 «Сїйкімді жјндіктер». 17.05 «Зигби». 17.25 «Темір жануарлар». 17.40 «Данышпан ќарєа». 17.55 «Чип пен Байт». 21.50 «Подкатс». 22.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 22.10 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 22.35 «Финес пен Ферб». БЕЙСЕНБІ, 5 ЖЕЛТОЌСАН 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 8.10, 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 6.40 «Аю мен тышќан» М/х. 8.10, 12.10 «Кибермен». 8.35 «Астро бой». 9.20 «Кони». 9.35 «Балапан жјне оныѕ достары» 9.55 «Зак пен Коди» Т/х. 10.20, 13.00 «Кибермен». 10.30 «Жалбыз бен Лимон» М/х. 11.15 «Диего» Танымдыќ мультхикая. 12.35, 18.45 «Тайо» М/х. 12.50 «Ертегілер еліне саяхат». 13.35 «Белгілі іздер». 14.00, 20.20 «Томпаќ». 14.30 «Подкатс» М/ х. 16.25 «Грув академиясы». 17.50 «Темір жануарлар». 18.10, 22.20 «Сен білесіѕ бе?» 18.15 «Білгіштер бекеті». 19.10 «Білгім келеді!». 19.20 «Сиќыр сыры». 19.30 «Жїзден жїйрік». 20.00 «Желле». 20.35 «Томпаќ» Фантастикалыќ телехикая. 21.05 «Астро бой». 21.45 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 22.10 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 22.35 «Финес пен Ферб». ЖЎМА, 6 ЖЕЛТОЌСАН 6.15 «Зак пен Коди» Т/х. 6.40 «Аю мен тышќан» М/х. 6.45 «Білгім келеді!». 7.25 «Сен білесіѕ бе?». 7.30 «Кїлегеш». 7.35 «Єажайыпстанєа саяхат». 8.00 «Балапан жјне оныѕ достары». 8.10 «Он саусаќ». 8.20 «Пороро жјне оныѕ достары» М/х. 8.30 «Кибермен». 8.45 «Тристан мен Изольда» М/х. 9.20 «Бјйтерек ќасиеті» М/ф. 9.10 «Пороро жјне оныѕ достары». 9.35 «Білгім келеді!». 9.40 «Астро бой». Т/х. 9.55 «Зигби» М/х. 10.10 «Али мен Ая». 10.50 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Білгіштер бекеті». 12.40 «Кони» М/х. 12.55 «Пороро жјне оныѕ достары». 13.05 «Білгім келеді!». 13.10 «Жїзден жїйрік». 13.40 «Желле» М/х. 14.05 «Томпаќ». 16.35 «Аю мен тышќан». 18.45 «Кони» М/х. 19.10 «Кибермен». 21.05 «Астро бой» М/х. 21.50 «Јуежай». 22.00 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 22.10 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы» М/х. 22.35 «Финес пен Ферб». М/х. СЕНБІ, 7 ЖЕЛТОЌСАН 6.05 «Алаќай, балаќай!». 6.15 «Зак пен Коди» Т/х. 6.40, 16.35 «Аю мен тышќан». М/х.7.00 «Финес пен Ферб» М/х. 7.45 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы» М/х. 8.10 «Кибермен». 8.15 «Сїйкімді жјндіктер». 8.35 «Астро бой» Мультхикая. 9.25, 9.35,12.05 «Кїлегеш». 9.55 «Зигби». 9.40 «Астро бой» М/х. 10.05 «Сен білесіѕ бе?» Бўл - меніѕ тарихым! 10.20 «Аю мен тышќан». 10.30, 14.55 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.50 «Саяхатшы Дара». 12.25 «Јн салайыќ!» 12.40 «Татонка». 12.55 «Али мен Ая». 13.05 «Білгім келеді!». 13.35 «Белгілі іздер» М/х. 13.40 «Желле».14.35 «Зигби». 15.00 «Темір жануарлар». 15.35 «Саяхатшы Дара». 16.00 «Диего». 20.00 «Желле». 20.25 «Он саусаќ». 20.35 «Томпаќ» Фантастикалыќ телехикая. 21.05 «Астро бой». 21.30 «Айжўлдыз». 21.45 «Алты жасар Алпамыс» К/ф. ЖЕКСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОЌСАН 6.40 «Аю мен тышќан» М/х. 6.45 «Білгім келеді!». 6.50 «Финес пен Ферб». 7.15 «Али мен Ая» Ауылым – алтын бесігім. 7.25, 15.15 «Кїлегеш». 7.45 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 8.10 «Кибермен». 8.15 «Сїйкімді жјндіктер». 8.25 «Алаќай, балаќай!». 8.35 «Астро бой». 9.00 «Он саусаќ». 9.10 «Ертегілер еліне саяхат». 9.20 «Татонка». 9.35, 12.05, 19.00 «Кїлегеш». 9.55 «Зигби». 9.40, 20.50 «Астро бой» М/х. 9.45, 22.00 «Єажайыпстанєа саяхат» 9.55 «Зак пен Коди» Т/х. 10.20 «Сен білесіѕ бе?». 10.35 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 12.20, 18.10 «Аю мен тышќан». 12.35, 18.45 «Тайо». 12.50 «Ертегілер еліне саяхат». 13.05, 19.35 «Јдемі - ай». 13.35 «Белгілі іздер». 14.05 «Томпаќ». 14.30, 21.30 «Темір жануарлар» М/х. 16.00 «Диего». 16.25 «Айгґлек» Ґнерлініѕ ґрісі кеѕ! 17.55 «Балапан жјне оныѕ достары». 18.05 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 18.15 «Білгіштер бекеті». 18.45 «Татонка» М/х. 19.00 «Ќос ќараќшы». 20.00 «Желле». 20.35 «Санжар мен Ќайсар». 21.05 «Астро бой» М/х. 21.30 «Айжўлдыз». 21.45 «Мейірімді жан» Отбасылыќ фильм.

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 2 ЖЕЛТОЌСАН 8.00 Јнўран, аѕдатпа. 8.05 «Алтын кґмбе». 8.35 «Мода великой степи». «История развития национального костюма. Что такое костюм. Хронология». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Жїздесу». 11.30 «Єасырлар пернесі». 11.30 «Ґркениет». Ток-шоу. 12.00 «Ґркениет». 12.30 «Јлі есімде». 13.30 «Аќсарай». 14.30 «Шартарапќа саяхат». Деректі хикая. 16.00 «Робинзон Крузо» Драма. 19.10 19.00 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 19.10 «Елден сјлем». 20.00 «Шаѕыраќ». 20.20 Концерт. 21.00 «ТЈУЕЛСІЗДІК МИРАСЫ». 21.30 «БІРЖАН САЛ» Драма. 23.30 «КҐК ТУДЫЅ ЖЕЛБІРЕГЕНІ». Д/ф. СЕЙСЕНБІ, 3 ЖЕЛТОЌСАН 8.05 «Шаѕыраќ». 8.25 ЌР Халыќ јртісі, профессор, ЎОС ардагері Бекен Жылысбаевтыѕ 90 жасќа толуына арналєан ґнер ќайраткерлерініѕ мерекелік концерті. 9.40 «Магия танца». Спектакль Б.Эйфмана «Роден». 10.00 «48 ќысќа јуенді кіріспе мен топтамалыќ нўсќалар». 10.30 «Аќсарай». Иран Єайып. «Хан-Абылай» драма. Абылай-Жарас Ќалдаров. 11.00 «Имя». 12.30 «Єасырлар пернесі». 13.30 «Сол жылдар...». 14.30 «Шартарапќа саяхат». Деректі хикая. 16.00 «Пиквик клубындаєы естеліктер» Драма. 18.10 «Ґнер шежіресі». 18.25 Ербол Спаналиевтыѕ шыєармашылыќ кеші. 20.30 «Эксклюзив». 21.55 «Дом у соленого озера». Драма. СЈРСЕНБІ, 4 ЖЕЛТОЌСАН 8.05 «Јлі есімде». 8.35 «Ґлкетану». 8.50 «Эксклюзив». Гость программы - Народная артистка РК А. Мусаходжаева. 9.15 «Сол жылдар...». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Легенды и мифы оперного...». 11.00 «Ш.Айманов» Д/ф. 11.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 11.50 «Ґткен жылдыѕ їздік јндері». 12.30 «Алтын кґмбе». 13.30 «Жїздесу». 14.20 «Дала дауысы». 14.30 «Шартарапќа саяхат». Д/х. 15.40 «Диагонали творчества». 16.00 «Пиквик клубындаєы естеліктер». 17.30 «Асанјлі Јшімов». Деректі фильм. 21.30 «Азия кино». Программа о казахстанском и центральноазиатском кино. Брильянте Мендоса, фильм «Массажист» и другие. 21.45 «Трамвай «Желание». Драма. БЕЙСЕНБІ, 5 ЖЕЛТОЌСАН 8.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 8.20 «Ќазаќтыѕ 100 јні». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 17.00 «Бикен апай». Д/ф. 17.20 Есмўхан Обаевтіѕ шыєармашылыќ кеші. 18.15 «Алтын кґмбе». Апталыќ ойын. «Алаш», «Бјйтерек», «Алєыр» топтары. 19.10 Ќўрманєазы оркестрініѕ шыєармашылыќ кеші. 20.10 «ЌЫЛЌАЛАМ». 20.30 «ЄАСЫРЛАР ПЕРНЕСІ». 21.30 «ИМЯ». 22.15 «Ќатыгез де сўлу ґнер» Драма. ЖЎМА, 6 ЖЕЛТОЌСАН 8.00 Јнўран, аѕдатпа. 8.05 «Ќылќалам». 8.25 8.25 «Соєады жїрек...» М. Маќатаевтыѕ шыєармашылыєына арналєан јдеби-музыкалыќ кеш. 10.30 «Єасырлар пернесі». 11.00 «Музыка јлемінде». 11.20 «Сґнбес сјуле». 11.45 «Времен связующая нить». 14.30 «Шартарапќа саяхат». 15.30 «Аќан сері јндері». Д/ф. 16.00 «Пиквик клубындаєы естеліктер». Драма. 16.50 «Јлемдік опера жўлдыздары». 18.40 «Дала думан». Тойєа дайындыќ. 19.10 «Јлі есімде». 21.30 21.30 «АЌСАРАЙ». 22.50 «Ќатыгез де сўлу ґнер». Драма. СЕНБІ, 7 ЖЕЛТОЌСАН 8.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 8.20 Концертный зал «Мјдениет». 9.30 «Єажайып Ќазаќстан». Тамара Асардыѕ јн кеші. 11.00 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары. Деректі хикая. 12.15 «Дала думан». 13.05 «Ґнер шежіресі». 13.20 «Ґткен жылдыѕ їздік јндері». Концерт. 14.00 «Ќызыл да жасыл Куба». Деректі хикая. 16.40 «Жјдігерлер дїкені» Драма. 17.40 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 18.00 «Сјбит Оразбаев». Д/ ф. 18.20 «Айналдым сенен, Атамекен-ай». 19.30 «АЛТЫН КҐМБЕ». Апталыќ ойын. 20.00 «Жїздесу». 21.30 «Полночный джаз». 22.10 «Жабыќ кїймедегілер». Драма. ЖЕКСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОЌСАН 8.05 «Мирас». 8.20 Јсет Бейсеуовтіѕ јн кешіі. 8.55 «Ґнер шежіресі». Ќайрамбаев Жўмаќан кескіндеме шебері. 9.10 «Аќсарай». «Аќан сері Аќтоќты» екі бґлімді трагедиясы. 1-бґлім 10.15 «Жїздесу». Аќын, жазушы Софы Сматаев. 11.10 Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары. 14.00 «Ќызыл да жасыл Куба». Деректі хикая. 15.20 «Альвар оныѕ дїниетанымы мен ґнері». Д/ф. 16.20 «48 ќысќа јуенді кіріспе мен топтамалыќ нўсќалар». 16.40 «Макбет». 1-бґлім. 17.40 «Мода великой степи». 18.10 «Атаныѕ сґзі-аќылдыѕ кґзі» атты термешілер кеші. 19.30 «ҐРКЕНИЕТ». Ток-шоу. 22.10 «Ґмір соѕына таяєан шаќта». Драма.

13.00 19.30 19.40 20.05 20.30 21.05 22.40 23.10 23.45 01.15 01.55 02.05 02.30 03.05

12.45 13.00 13.40 14.00 – 16.00 16.20 17.00 18.00 18.30 19.00 19.35 20.15 21.00 21.30 22.00 – 08.55, 17.55,

7

ЕВРАЗИЯ

7 СЕНБІ

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

ХАБАР

КТК-7 + 31

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «Тјулік тынысы». 8.00 «Приют комедиантов». 9.00 «Клуб юмора». 10.00 «Јн шашу». 10.30 «Балдјурен». 11.00, 14.30 «TV Shop». 11.30 «Дјрібаевтар ансамблініѕ концерті». 15.00 «Стиляги». 15.30 «Спешите видеть!». 16.00 «Тайны нашего кино». 16.30 «Дневники фестиваля «Nauryz.jam». Университет им. Сулеймана Демиреля 17.00 «Бизнес-диалоги». 17.30 «Трансмиссия». 18.00 «The spirit of Tengri». 19.00 «Неизведанный Казахстан». 19.30 «Территория происшествий». 20.00 «Панорама недели».. 21.00 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». 21.30 «Ќоєам жјне јйел». 22.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 23.00 «Made in Kazakhstan». 00.00 «Путь успеха».

07.00 «Ќуырдаќ» скетчком. 07.30 «Аян». 08.30 «Болашаќ тобы» м/с. 09.00 «Смехопанорама». 10.00 «Школа доктора Комаровского». 10.35 «Орел и решка». 11.35 «KZландия». 12.30 «Айна online». 13.00 «Время счастья» т/ф. 15.10 Кґркем фильмі. 17.00 «НЫСАНА». 18.00 «Знаки. Степные легенды». 19.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 20.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге». 21.10 «Идеальная невестка» Реалити-шоу. 22.20 «ОДИН В ОДИН».

НТК

ИРБИС

06.47 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.47 Кїннiѕ шыєуы, 12.46 Бесiн намазы, 14.56 Екiнтi намазы, 16.48 Аќшам намазы, 18.22 Ќўфтан намазы. 06.30 «Жажда экстрима». 07.00 «Путешествие на запад» Сериал. 10.10 "Суперпапа". Реалити-шоу. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 11.00 "Саз јлемі" эстрадалыќ јндер 08.00 «Карапузы» Фильм. 09.30 «Знакомство с факерами» Комедия. байќауы. концерт. 12.10 "Жаќсы адам" Табысќа жеткен 11.30 «Вкусные секреты от Джорджио». 8.30 «СЕНБІЛІК ТАЅ». 12.00 «Втихаря» Кино. тўлєалар туралы хабар. 9.35 «АГРОБИЗНЕС». 12.30 "Сенім. Білім. КZ". 15.00 «Јн шаѕыраќ-Семейная гармония». 10.00 «ДАУА». 12.50 "Хабар" агенттігініѕ 16.30 «Вверх» Фильм. 10.35 «АС МЈЗІРІ». алтын ќорынан. "Алтыбаќан" 18.30 «Одиннадцать друзей Оушена» 11.10 «ЌАЗАЌСТАН ДАУЫСЫ». Триллер. дјстїрлі музыка думаны. 12.35 «Жаѕа Ќазаќстан - 2050». 13.20 "Ду-Думан" јзіл- 21.00 «Ронин» Триллер. «ЕВРАЗИЯ БАРЫСЫ». ЌАЗАЌ 23.30 «Уловки Норбита» Комедия. сыќаќ баєдарламасы. КЇРЕСІНЕН ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ТУРНИР. 15.10 "Ќўмырсќалар". М/ 01.30 Ќазаќша концерт. Тікелей эфир. с. «ЕЅСЕЛІ ЕЛОРДА». 07.05 Мультфильмдер. 15.30 "Жаным" Т/х. «ЖАН ЖЫЛУЫ». 07.20 “Розыгрыш” Х/ф. 16.50 Їнді фильмі. "Маюри". «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ». 09.00, 12.00 Жаѕалыќтар. 19.00 "Сынаќ" - ќорќыныш пен їрейге Жаѕалыќтар. толы реалити-шоу. «ЖАЙДАРМАН». Ќазаќстан КВН 09.30 “Юрмала-2007”. 19.50 "Что наша жизнь...". Одаєы. Республикалыќ Премьер20.20 "Туєан ґлке" - Танымал тўлєалардыѕ 11.05 “Квартирный Вопрос”. лига. Финал. Астана. 12.45 “Рейдер”. «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». туєан жеріне саяхаты. 13.05 “Наша Правда” Ток-шоу. Жаѕалыќтар. 20.50 "Я рядом" Т/с. 14.00 “Диагноз”. «Аќылды їй» отбасылыќ фильмі. 21.40 "Комната страха" Триллер. «Єасырлар їні». 23.30 Ќазаќфильм ўсынады. "Мергендер". 14.35 “Мега-Караоке”. 15.30 “Мјссаєан”. Этно-музыкалыќ фильм. 16.10 “Жїрекжарды”. «Еѕселі Елорда». 8.00 Новости "20.30". 17.00 “Бешбармаќ шоу!-3” «Арнайы репортаж». 8.30 Жаѕалыќтар. 17.55 Айќынныѕ жеке концертi Жаѕалыќтар. 9.00 "Ќызыќты ќаржы". 20.00 “Х-Фактор”. «Келбет». 9.15 "Чудеса от Zepter". 9.35 "Роботы Болт и 21.00 “Другая Правда” с Алексеем Шахматовым 08.00 «Балаларєа базарлыќ». Блип". М/с. 08.30 «Стратегия лидера». 10.00 "Домашние войны" 22.10 “Смотреть всем!”. 22.45 “Х-Фактор”. Голосование. 09.00 «Ќазаќстанныѕ жеті Сериал. кереметі». Д/ф. 11.00 "Порох и дробь" 23.25 “Хроники недели”. Обзор Чрезвычайных Происшествий. 09.40 «В семье единой». Сериал. 00.00 “Двойная сплошная. Любовь”. 10.00 «Ґндірісті ґлке». 14.30 "Лица столицы". Остросюжетная драма. 10.10 «Саламатты 15.00 "Красавчик". Ќазаќстан». 15.30 "Ќыз єўмыры" т/х. 10.30 «Р.Рымбаеваныѕ 18.00 "Астана кеші кґѕілді" концерттік јн кеші». шоуы. «Аграрный Павлодар». 19.40 Јн шашу. 08.30, 12.00 Новости. «Ертіс INFORM». 20.00 "Ел аузында". Аќпараттыќ баєдарлама. 20.30 "Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен". 10.00 «Беременный». Фильм. «Ортаќ шаѕыраќ астында». 21.20 Арнайы жоба. Шўєыла 13.10 «Последний король Шотландии». Фильм. 16.00 їзіліс. Сапарєалиќызы. "Тотыдайын таранєан". 15.40 «Бедная Саша». Фильм. «Ерлер мамандыєы». 21.45 "Сот салмаєы". 18.00 «Лоракс». Фильм. 22.10 "Kaznet". «Жўлдызбен жїздесу». 20.00 «Ларри Каун». Фильм. 22.30 "Саєан сенемін. Мой лучший". «Біздіѕ ќала- Город718». 22.00 «Человек-Паук 2». Фильм. 00.00 "Двойной удар". Х/ф. «Уаќыт керуен». 00.30 «Јн ќанатында». «День за днем». 10.40, 13.40, 16.20, 17.20, 20.40, 22.40 «Рјміздер рухы». Телекаталог «Избранный». 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; «Келбет». 19.50, 21.50 - Тамаша таѕдау. 8.05 «Контрольная закупка». «Уаќыт керуен». 8.30, 9.00 Жаѕалыќтар. «День за днем». 9.10 «Право на качество». 23.55 «Девушка-Джигит». К/ф. 9.55 «Ночной гость» Мелодрама. 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор. 11.35 «Фабрика Грез» с Ольгой 07.05 «Дјрігер Хаус» Т/х. 08.25 «Пациенттыѕ кґѕілін тап» Т/х. Артамоновой. 09.15 «Їйректер» М/х. 12.00 «Свадебный переполох». 10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» М/с. 13.00 «Караоке такси». 10.45 «Пингвины Мадагаскара» М/с. 14.05 «Ду ќол шоколад». 11.10 «Губка Боб. Квадратные штаны» 15.00 «Сваты у плиты». М/с. 15.30 «Дочки-матери» Фильм. 19.35 «Минута Славы. Дорога на Олимп» 12.00 «Балалы їй - базар». 12.35 «Том мен Джерри» М/х. 21.00 «Новости в субботу». 13.00 «КВН». 21.30, 22.15 «Сенбілік жаѕалыќтар». 15.00 «Битва экстрасенсов». 21.45 «Тілші тїйіні». 16.20 «ЛИПУЧКА» криминальная комедия. 22.35 «Добрый вечер, Казахстан!». 23.45 Премьера сезона. «Ледниковый 18.00 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». 18.50 «Том мен Джерри» М/х. период». 19.30 ТЕЛЕИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ». 20.05 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ». 21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Триллер. 23.00 «Айбат» К/ф. 00.50 «Ќаhармандар» Т/х. 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 08.35 Балалар уаќыты. «Аќшаќар». 09.45 «Пионер їйiнiѕ Ивашкасы» М/ф. 09.55 Подари детям жизнь. 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 10.10 Народный эксперт. 10.25 Ўлт саулыєы. 11.10 Едим дома. 11.40 ПРОД.ВОПРОС. 12.00 Халыќ сарапшысы. 12.15 Журналдар 12.30 «Казахстан в ХХI веке. Угроза религиозного экстремизма». Д/ф. 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.10 «Жансарай». Јшірбек Сыєай. 14.00 «Долг. Честь. Отвага». Генерал армии Сагадат Нурмаганбетов. Д/ф. 15.10 Концерт. Юбилейный вернисаж Ильи Резника. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 17.15 Бармысыѕ, бауырым? 18.15 «Сїлейман сўлтан». Телехикая. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Сеть завоевавшая мир». Д/ф. 21.30 «Сол бір кеш...». 22.45 «600 кг золота» Триллер. 00.20, 00.50 Ќорытынды жаѕалыќтар. 01.20 Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы академиялы драма театры. А.П. Чехов «Шаєала» драма.

8.30 "Јсем јуен Ел арнада". 9.00 "Машины сказки" М/с. 9.20 "Оян.KZ".


11.35 12.10 12.40 13.45 14.10 15.00 16.10 16.30 17.00 17.45 19.35 20.25 21.30 22.55 23.45 00.25 02.05 02.45 03.45

10.30 10.50 11.10 11.40 13.00 13.30 14.00 – 16.00 16.25 17.00 18.00 18.25 18.50 19.00 20.30 21.00 21.30 – 08.55, 16.55,

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

8 ЖЕКСЕНБІ 12.00 12.30 13.40 14.30 15.50 17.30 18.30 19.00 19.50 20.40

00.00

22.00

14.40 15.05 15.30 17.10 17.35 19.00 20.30 21.20 21.40 22.05 00.20

7.20 7.45, 8.00 8.45 9.00 9.10 10.10 10.55 12.05 13.05 14.05 15.10 15.45 16.50 21.00 22.00

20.00 20.30 21.00 22.00

8 «Made in Kazakhstan». «Ґмір тынысы». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 «Жажда экстрима». «Путешествие на запад» Сериал. «Карапузы в Париже» Фильм. «Там, где живут чудовища» Фильм. «Странная жизнь Тимоти Грина» Комедия. «Одиннадцать друзей Оушена» Триллер. «Властелин Колец: Возвращение короля» Фильм. «Шрек 2» Фильм. «Невидимая сторона» Драма. Ќазаќша концерт. 07.05 “Счастливая, Женька!” Х/ф. 08.30 “Бен 10. Инопланетная сила”. 09.00 “Баланыѕ іci шала”. “Мега-караоке”. “Кривое зеркало”. “Х-Фактор”. “Особое задание”. “Дорога домой”. “Бешбармаќ шоу!-3”. “Баланыѕ іci шала”. Айќынныѕ жеке концертi. “Айша”. Т/х. “Черный квадрат”. “Портрет недели”. “Слуги Народа” с Артуром Платоновым. “Дела семейные” Мелодрама. Дневник лиги Чемпионов УЕФА.

ИРБИС

«Дјрігер Хаус» Т/х. «Пациенттыѕ кґѕілін тап» Т/х. «Їйректер» М/х. «СТЮАРТ ЛИТТЛ» М/с. «Пингвины Мадагаскара» М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». ТЕЛЕИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ». «Том мен Джерри». М/х. «Кулбикеш» М/х. «БАЛАЛЫ ЇЙ - БАЗАР». «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Ойымды аѕєaр». «Кїлкілі оќыс оќиєалар». «ТЕРРИТОРИЯ СТИЛЯ». «COMEDY WOMAN». «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» Комедия. «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ». «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». «КВН». «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ». Комедия.

НТК

21.00 22.05 00.00

07.30 «Шынайы ґмір». 08.30 «Болашаќ тобы» м/с. 09.00 «Смехопанорама». 10.00 «Школа доктора Комаровского». 10.35 «Шоу Сорок Миллионов Тенге». «Идеальная невестка» Реалити-шоу. «Айна online». «Время счастья-2» т/ф. «Ауылдан ќашу-3». «KZландия». «О чем молчат девушки» х/ф. «Свидание со звездой». «Танцуй, танцуй».

20.00

11.30 12.30 13.00 15.00 17.00 18.00 19.45 21.00

07.05 08.25 09.15 10.00 10.45 11.10 12.00 12.35 13.00 13.25 14.00 14.50 15.25 15.50 16.20 18.00

09.00 «Ларри Каун». Фильм. 11.00 «Лоракс». Фильм. 13.00 «Человек-Паук 2». Фильм. 15.40 «Дети понедельника». Фильм. 18.00 «Двигай время». Фильм. 20.00 «Одноклассники». Фильм. 22.00 «71 в огне». Фильм. 01.30 «Јн ќанатында». 09.40; 13.40; 16.20; 17.20; 20.40; 22.40 Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша Таѕдау.

23.05 01.10

09.10 10.05 12.00 13.50 14.50 15.00 16.00 16.20 18.30 20.30 21.00 22.00

20.20 22.20 01.10

16.20

14.00

07.00 07.30 08.30 10.00 12.00

22.30 23.20 00.00

www.saryarka-samaly.kz

8.00 "Жас ќанат-2013". 9.00 "Увлекательные финансы". 9.15 "Чудеса от Zepter". 9.35 "Роботы Болт и Блип". М/с. 10.00 "Домашние войны" Т/с. 11.00 "Порох и дробь" Сериал. "Лица столицы". "Внимание. ЧП!". "Ќызєўмыры" Т/х. "Красавчик". КВН. Избранное. "Саєансенемін. Мой лучший". "Дневник с Гульжан Мукушевой". "Громкое дело". "Ел аузында". Заттыбек Кґпбосынўлыныѕ јн кеші. "Красотки". Х/ф.

ЕВРАЗИЯ «Ханым». 8.30 «Сенбілік жаѕалыќтар». «Тілші тїйіні». «Воскресные беседы». Новости. «Здоровье». «Казлото». Прямой эфир. Премьера. «Битвы за наследство». «Ду ќол шоколад» «Женить Казанову». Т/с. «Караоке такси». «Угадай мелодию». «Добрый вечер, Казахстан!». «Непутевая невестка» Комедийная мелодрама. «Аналитика». «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия». Концерт. «Дом» Фильм.

7.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 8.00 «Приглашает Борис Ноткин». 8.30 «Барышня и кулинар». 9.00 «Смех с доставкой на дом». 9.30 «The spirit of Tengri». 10.00 «Јн шашу». 10.30 «Ќоєам жјне јйел». 11.00, 14.30 «TV Shop». 11.30 «Ќос жїректіѕ лїпілі». 13.40 «Балдјурен». 15.00 «Кинопаркофка». 15.30 «Музыкальная шкатулка». 16.30 «Дневники фестиваля «Nauryz.jam». Казахский Университет международных отношений и мировых языков. 17.00 ЌР Јділет министрігі. «Ізгілік пен јділеттілік ґнері». 17.10 Министерство юстиции РК. «Искусство добра и справедливости». 17.20 «Хроники московского быта». 18.00 «СИВИ.ИЛИ ПРЕВРАТНОСТЬ СУДЬБЫ». Фильм. «БлоGпост.Детектор G». «Неизведанный Казахстан». «Јн шашу». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері».

00.05

"Хабар" агенттігініѕ алтын ќорынан. "Алтыбаќан" дјстїрлі музыка думаны. "Ќиялшылдар". Фильм. "Суперпапа". Реалити-шоу. "Жаным" Т/х. Рождественский ангел "Ноэль". Кино. Концерт посвященный 15 летию группы "Непоседы". "Јзіл Tube". "Сынаќ" - ќорќыныш пен їрейге толы реалити-шоу. "Кенесары хан" Д/ф. "Саз јлемі" эстрадалыќ јндер байќауы. "Любовь. Инструкция по применению". Комедия. Јсем јуен Ел арнада.

06.48 Таѕ намазыныѕ кіруі, 08.48 Кїннiѕ шыєуы, 12.46 Бесiн намазы, 14.55 Екiнтi намазы, 16.48 Аќшам намазы, 18.22 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.05 «Мјлім де беймјлім Ќазаќстан». 8.35 Мультфильм. 9.30 V маусым. «АЙГҐЛЕК». Балалар байќауы. 11.05 «СЫР-СЎХБАТ». «АЌСАУЫТ». «Сіз не дейсіз?». «Ўлттыќ шоу». «Шетелдегі ќазаќ балалары». «ТОЛАЄАЙ». Отбасылар сайысы. «Болашаќ». Телехикая. «Арнайы репортаж». «ЎЛТ МАЌТАНЫШЫ». Д/ф. «БІЗ ЌАЗАЌША СҐЙЛЕЙМІЗ». Реалити шоу. «Келін». Телехикая. «ЄАСЫРЛАР ЇНІ». Этно-музыкалыќ фильм. «АПТА. КZ». «ЌАЗАЌСТАН ДАУЫСЫ». «АЛАЅ» ток-шоуы. «КҐКПАР». Ўлттыќ ойын. «Кґксерек» драмасы. «Телќоѕыр». «АПТА. КZ». «Жайдарман».Їздік јзілдер. 08.00 «Еѕ їздік махаббат јндері». Концерт. 09.00 «Бјрі болашаќ їшін». 09.10 «Мы-Казахстанцы». 09.30 «Жўлдызбен жїздесу». 09.50 «Саламатты Ќазаќстан». 10.10 «Территория молодежи». «В семье единой». «Ерлер мамандыєы». «Сегіз ќырлы, бір сырлы». Д/ф. «Орнамент». К/ф. «Уаќыт керуен». «День за днем». 16.00 їзіліс. «ЕХРО2017». «Кереку ќонаќтары». «Біздіѕ ќала –Город 718». «Бірегей бапкер». Д/ф. «Кеѕдік». Д/ф. «Все ради будущего». «Майра Ильясованыѕ јн кеші. «Уаќыт керуен». «День за днем». 23.55 «Біржан сал». К/ф. 09.55, 10.30, 11.00,11.55, 12.30, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор.

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 07.50 Дела армейские. 08.20 АС АРЌАУ . 08.40 Айбын. 09.10 Балалар уаќыты. «Кішкентай ґрт сґндергіш Финли». М/с. 10.00 «Битва умов». Семейная телевикторина. 10.45 «Знать бы, что я гений». Комедия. 12.30 «Артур и месть Урдалака». М/ф. 14.00 «Јн ќанатындаєы арман». Концерт. 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 16.30 «Сантаныѕ костюмы». Кино. 18.00 Кґзкґрген. 18.45 «Сол бір кеш...» 20.00, 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. «Посмотрим, обсудим» с Олегом Борецким. Кино. «Легенда № 17». «Јйелдер јлемінде» Кино. 22.00

00.45

8.30 "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. 9.20 "Оян.KZ". 10.10 "Побочный эффект". 10.40 "Гарфилд шоуы" М/с. 11.00 "Миссия студент" 11.45 "Јуен јлеміне саяхат". Д/ф.

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

9

18.05 – 18.50 «Лови удачу!» тікелей эфир. Ќорытынды жаѕалыќтар. Музыка. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 19.00 19.15 19.58

www.saryarka-samaly.kz

4 желтоќсан – сјрсенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Елбасыныѕ жолдауы іс жїзінде». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 – 11.00 «Таным» - тікелей эфир.. 11.15 «СПИД – угроза жизни». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Жастар панорамасы». 15.15 «Посоветуйте доктор». 16.15 – 17.00 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Јн-жўмбаќ» тікелей эфир. Ќорытынды жаѕалыќтар. Музыка. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 19.00 19.15 19.58

5 желтоќсан – бейсенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Я - патриот Казахстана». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 10.15 – 11.00 «Сахна». 11.15 – 12.00 «Главные задачи».

19.00 19.20 19.58

4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтiк ќўќыќтыќ актiлердiѕ тiзiлiмiнде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тiркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде ујкiлеттi органмен белгiленген шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi туралы ќолданыстаєы сертификат. Ќўжаттарды ќабылдау мерзiмi (конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнiнен бастап 10 жўмыс кїн). Азаматтар ќўжат тiгiлетiн мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртiпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберілгендігі туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде конкурс жариялаєан «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» ММ-ніѕ Бірыѕєай персоналды басќару ќызметінде ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделiне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсiби ќызметiн, бiлiктiлiгiн сипаттайтын мјлiметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетiлген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрiлмей бередi. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

бос јкімшілік

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Актуально». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 9.40 «Время делать бизнес». 10.15 – 12.00 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 11.15 «Салауатты ґмір салты». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.10 – 15.00 «Ґмір ґзен» тікелей эфир. 15.20 «Тау тўлєа». 16.15 «Басты міндеттер». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.58 «Завтра - суббота» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» концерттік баєдарламасы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

19.58

6 желтоќсан – жўма

12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Крупным планом». 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 Викторина «Cіnema» тікелей эфир. Ќорытынды жаѕалыќтар. Музыка. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

2-6 ЖЕЛТОЌСАН АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 2 желтоќсан – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Еѕселі елдіѕ кґшбасшысы». 8.10 «Музыка вечности». 9.20 «Јсем јн мен тјтті кїй». 10.15 «Ко дню первого президента». 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын!». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «История и культура великой степи». «Тўѕєыш президент кїніне орай». «Творческие встречи». «Денсаулыќ». «Мир танцев». «Мјѕгілік сарын». Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 15.10 16.15 17.15 18.05 19.15 19.58

3 желтоќсан – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Бїгінгі кїн таќырыбына». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Єибратты сґз». 10.40 «Голос православия». 11.15 «Культурное наследие» . 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Салт-дјстїр» тікелей эфир. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» тікелей эфир. «7 шагов к успеху». «Аќсу толќыны». 16.15 17.15

асыруєа, Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасы бўзылуыныѕ алдын алу жґніндегі жўмысты кїшейтуге баєытталєан іс-шараларды јзірлеу мен ќабылдауєа ќатысуєа. Соттарда, ќўќыќтыќ ќорєау органдарында жјне басќа мемлекеттік мекемелерде мїдделерін ќорєау. Бґлім басшысы жјне басќарма басшылыєы аныќтаєан басќа да ґкілеттікті жїзеге асыру. Кјсіби біліктілігі: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткізудіѕ Ќаєидасы Ќазаќстан республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы 06-7/32 бўйрыєымен бекітілген негізін ґткізіледі. Конкурсќа ќатысуєа ниет бiлдiрген азаматтар конкурс ґткiзетiн мемлекеттiк органєа мынадай ќўжаттарын тапсырады: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi;

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» ММ-ніѕ бірыѕєай персоналды басќару ќызметі мемлекеттік лауазымына конкурс жариялайды: Пошталыќ мекен-жай:140009, Павлодар ќаласы, Академик Сјтбаев кґшесі, 49, 405 бґлме, (7182) 32-13-01, факс (7182) 32-0926, e-mail: ok.ao@pavlodar.gov.kz. Павлодар облысы еѕбек басќармасыныѕ еѕбек ќауіпсіздігін жјне еѕбекті ќорєауды баќылау бґлімініѕ Екібастўз ќаласындаєы бас маманы - Павлодар облысы бойынша мемлекеттік еѕбек инспекторы, D-О-4 санатындаєы бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуєа конкурс жариялайды. Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты - 64063-ден 86485 дейін. Негізгі талаптар: білімі – жоєары (инженерліктехникалыќ, заѕгерлiк), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (инженерлік-техникалыќ, заѕгерлiк). Ортадан кейінгі (инженерлік-техникалыќ, заѕгерлiк) мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Функционалдыќ міндеттері: Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасын ќолдануыныѕ саќталуы жґнінде уаќытылы жјне сапалы тексерістерді жїргізу. Аныќталєан еѕбек заѕнамасын бўзушылыќтарды жою жґніндегі шараларды ќабылдау маќсатында осындай бўзушылыќтар туралы жўмыс берушілерді (олардыѕ ґкілдерін) хабардар етуге, кінјлі тўлєаларды жауапќа тарту жґнінде ўсынулар енгізуге. Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасын ќолдану мјселелері бойынша ќызметкерлер мен жўмыс берушілердіѕ ґтініштерін уаќтылы ќарауєа. Еѕбек заѕнамасыныѕ бўзылуына јкеп соєатын себептер мен мјн-жайларды аныќтауєа, оларды жою жјне бўзылєан еѕбек ќўќыќтарын ќалпына келтіру жґнінде ўсынымдар беру. Ґндірістегі жазатайым оќиєаларды жјне кјсіптік ауруларды тергептексеруге ќатысуєа. Еѕбек заѕнамасыныѕ бўзылу себептерін жинауды, талдауды, ќорытуды жїзеге


28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл www.saryarka-samaly.kz №13 Май колледжі бастапќыда 100 оќушыєа шаќталып жасаќталды. Кейін 300 орындыќ єимаратќа жайєасќан білім мекемесі тынысын кеѕейтті. Мўнда Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 жылєа дейінгі білім беруді дамыту тўжырымдамасына сјйкес, техникалыќ жјне кјсіптік білім беріледі.

Ауыл шаруашылыєы

ТАЛАБЫ МОЛ

«Аќжар-Ґндіріс»

Сўранысќа

Суреттерді тїсірген А.Ќажатова.

- Біздіѕ маќсатымыз – оќушыларєа ауыл шаруашылыєында ќолданысќа енген жаѕа технологиялардыѕ талаптарына жјне еѕбек нарыєыныѕ сўранысына сјйкес кјсіби білім беру. Біз бїгінгі таѕда еліміздіѕ ауыл шаруашылыєы саласына ќажетті мамандарды дайындау їшін ќазірден бастап оќушылардыѕ ќызыєушылыєын оятуєа ден ќойдыќ. Мјселен, оќу процесінен алыстамай-аќ, шеберханалар аясында ауыл шаруашылыќ техникасымен танысу, оны жґндеу, пайдалану саєаттарын ґткіземіз, - дейді колледж директорыныѕ міндетін атќарушы Анар Дїйсенбаева. Колледжде тїрлі кјсіптік мамандыќтар бойынша дјрістер ґтеді. Атап айтар болсаќ, шаруашылыќ фермері, автомобиль жїргізуші, жґндеуші-слесарь, аспаз, ауылшаруашылыќ ґндірісіндегі тракторшы-машинист, дјнекерлеуші, электр-газбен дјнекерлеуші секілді мамандыќтардыѕ ќыр-сырын меѕгеруге мїмкіндік мол. - Бїгінгі таѕда білім беру саласын дамыту баєытында тїрлі шаралар атќарылуда. Озыќ технологиялар, їздік оќу баєдарламалары ќолданысќа енгізілуде. Мектептердіѕ материалдыќ–техникалыќ базасын жабдыќтау саласына да кґп кґѕіл бґлініп отыр. Біздіѕ колледждіѕ мысалында айтар болсам, аталєан шаралар тиісті деѕгейде жїзеге асуда. Тек ќынжылтатыны - жатаќхананыѕ жоќтыєы. Себебі, Май ауданыѕ елді мекендерінен, басќа да аудандардан келген оќушыларды орналастыруда ќиындыќтар туындайды. Егер бўл мјселе шешімін тапса, колледждегі студенттердіѕ саны артар еді, - дейді Анар Есенбайќызы. Ќазіргі таѕда колледжде 71 студент оќуда. Олардыѕ сапалы білім алулары їшін оќу орнында 9 оќу кабинеті, екі зертхана, 3 шеберхана, кітапхана, медициналыќ кабинет, спорт залы, 150 орындыќ асхана жўмыс істеуде. Мўнда білікті кадрларды даярлау, мўєалімдердіѕ біліктілігін арттыру, оќытушылар ќўрамын жас мамандармен толыќтыру жўмысы жїзеге асуда. Колледже аудан тарихына есімдері алтын јріппен жазылєан - З.Кудрявцева., В.Алешина, В.Демьянов, Н.Ќўсатаева, Б.Кожабеков, Ќ.Жанєазинов, Е.Шјкенов, Ф.Јкішева секілді ўлаєатты ўстаздар еѕбек етті. Олардан білім алєан В.Балабанов, А.Мўстафина, А.Батаев, Р.Јбдіжјлелов, М.Ќабдылов, М.Дайырбаев жјне таєы басќа тїлектер колледж маќтанышына айналды. Ардагер ўстаздар негізін ќалаєан ўстаздыќ тјжірибені ќазіргі ўжымныѕ оќытушылары мен ґндірістік оќыту шеберлері ќолдануда. Солардыѕ арасында жоєары санатты арнайы пјн оќытушылары Серікбай Смаєўлов, Саєындыќ Ќуанышев, Ќайыржан Кјрімов, Саят Смаєўлов жјне таєы басќалар бар. Биылєы оќу жылында колледждіѕ

17

Ўлттыќ сусын - ќымыздыѕ ќўрамында «С» дјрумені сиыр сїтімен салыстырєанда 10 есе кґп. Жан-жануардыѕ арасында биеніѕ сїті єана ерекше ќасиетке ие. Ќымыз јзірлеп, оны сапалы тїрде нарыќќа ўсынуда біршама жетістіктерге ќол жеткізген кјсіпорындардыѕ бірі - «Аќжар-Ґндіріс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Јсемгїл ЌАБДУАХИТ

ие мамандар даярлауда

оќытушылар ќатары кеше єана диплом алєан жас мамандармен толыќты. Колледжге «Дипломмен - ауылєа!» баєдарламасы арќылы екі мўєалім келді. Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтын Зухра Ќыпшаќова жјне С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ биология бакалаврын бітірген Гїлдана Баймулдина ўстаздыќ еѕбек жолын Май колледжінен бастауды жґн кґрді. Биыл «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы шеѕберінде 11,875 миллион теѕге бґлініп, оќу єимаратыныѕ терезелері мен есіктері жаѕартылды. Сонымен бірге, 7 миллион теѕгеніѕ есебінен колледждіѕ бу ќазандыќтары ауыстырылды. Колледж директорыныѕ міндетін атќарушы А.Дїйсенбаеваныѕ айтуынша, ќазіргі кезде оќу орны білім беруді жетілдіру жјне тјжірибелік ортаны дайындау маќсатында 14 кјсіпорынмен келісімшарт жасады. Оныѕ ішінде «АќжарҐндіріс», «Май-Сервис», «Аќылбек», «Талды», «Дорди», «Аєайын» шаруа ќожалыќтары жјне «Нўров», «Мўхаметжанов», «Ташенова», «Аќ жол» секілді жеке кјсіпкерлермен тыєыз ќарым-ќатынас орнатылды. Биылєы оќу жылында аудандаєы 4 шаруа ќожалыєы 6 оќушыєа атаулы шјкіртаќы таєайындады. Оќытушылар жўмыс берушілермен бірлесе «Дґѕгелек їстел» шараларын ўйымдастыруды игі дјстїрге айналдырды. «Ќамќоршылыќ кеѕесі» ќўрылып, ґндірістік оќыту шеберлері жыл сайын кјсіпорындарда тјжірибелік сынаќтан ґтуде. Колледж аудандаєы тїрлі ќоєамдыќ жўмыстарєа белсенді ќатысуда. Оќушылардыѕ тїгелі дерлігі «Нўр Отан» партиясыныѕ «Жас Отан» жастар ќанатыныѕ мїшелері. Сондайаќ, жаќында оќушы Јзім Єалымжан облыстыќ «Їздік механизатор-2013» байќауына ќатысып, жїлделі орынєа ие болды. Бўдан басќа, студенттер

!

мен ўстаздардан ќўралєан экологиялыќ жасаќ «Жасыл ел» ќозєалысына белсенді атсалысып, аудандаєы кґгалдандыру жўмыстарымен айналысуда. Ќазіргі колледжде жастардыѕ бос уаќытын ўйымдастыру їшін тїрлі їйірмелер жўмыс жасауда. Мўнда јскери дайындыќты шыѕдауєа, спортпен шўєылдануєа жаєдай жасалєан. Биыл «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасыныѕ аясында аудандыќ жўмыспен ќамту орталыєынан жолданєан 15 тўрєынєа жўмыс табылды. - Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев халыќты жўмыспен ќамтуєа, білімніѕ ќолжетімді болуына ерекше мјнмаѕыз беруде. Бўл орайда тјрбие жўмыстарыныѕ басты ґзегі – жастардыѕ белгілі бір кјсіппен айналысуына жол ашуєа, жаќсы кјсіби маман атану арќылы ґзініѕ материалдыќ жаєдайын жаќсартуєа кґзін жеткізгендей дјрежеде болуы тиіс. Жаѕа ќазаќстандыќ ќоєамєа кјсіби деѕгейі жоєары мамандар јзірлеу – Елбасы ќойєан талаптардыѕ бірі. Осы баєыт бойынша білім беруді дуалдыќ модельге кґшіруге јзірленудеміз. Ќазір жаѕа оќу процесініѕ жоспарын дайындадыќ, бўл жїйе бойынша колледж оќушылары бір мезгілде ґндірістегі жетекші болып табылады, - дейді оќыту їрдісіндегі жаѕалыќтармен бґліскен Анар Есенбайќызы. Оныѕ айтуынша, дуалдыќ оќытудыѕ артыќшылыєы мол. Бўл, јсіресе, тїлектерді жўмысќа орналастыруєа ґз септігін тигізбек. Ґйткені, олар жўмыс берушініѕ талаптарына сјйкес оќытылады. Таєы бір айта кететін жайт – ќазіргі кезде аталмыш оќу орны ґз атауын «Май аграрлы-техникалыќ колледжі» етіп ґзгерту їшін ќўжаттар топтастыруда. Бўл аталєан білім ордасында ќолєа алынєан игі бастамалардыѕ нјтижесі болса керек.

Біздіѕ аныќтама: ♦ №13 Май колледжініѕ негізі 1971 жылы ќўрылды. ♦ Јр жылдары оныѕ атауы «СПТУ-194», «№29 кјсіптік техникалыќ мектеп», «№29 кјсіптік мектеп», «№29 кјсіптік лицей» болып ґзгерді. ♦ 2013 жылы ќыркїйекте «№13 Май колледжі» деген атауєа ие болды.

Жаєымды жаѕалыќ! «Аќжар-Ґндіріс» - Май ауданындаєы іргелі шаруа ќожалыќтарыныѕ бірі. Кезінде ґз тірлігін консерві дайындау, тері ґѕдеу мен асфальт зауытын ќўрастыру секілді жўмыстардан бастаєан «АќжарҐндіріс» ќазіргі кезде бие сїтін ґѕдеп, оны нарыќќа шыєаруды ќолєа алєан. Аталмыш ЖШС иелері осыдан бір жыл бўрын аудан орталыєы Кґктґбе ауылынан бірнеше шаќырымдыќ жерде ќараусыз ќалєан ескі базды ќайта жабдыќтап, жылќы асырауєа кірісті. Бїгінгі кїні мўнда ќымыз дайындау цехы жўмыс істеуде. - Ќазір фермада 10 адам еѕбек етуде. Жаздыкїні сауын маусымында ќосымша жўмысшылар аламыз. Бїгінде тјулігіне 1 тонна ќымыз дайындаймыз. Кїнде 80 бие сауамыз, жазда олардыѕ саны 120-єа жетеді. Ґнімніѕ сапасы барлыќ талаптарєа сай. Ол їшін сїт 3 тїрлі сїзгіден ґтеді. Ал сусынды дайындау їшін суды жуырда ќазылєан 4 ўѕєымадан аламыз. Жерасты сулары барлыќ сараптамалардан ґтті, асќа пайдалануєа жарамды деп танылды. Ќымызды бїкіл облысќа жјне Астана ќаласына жібереміз, - дейді кымыз цехыныѕ меѕгерушісі Ќайрат Ќазылов. Былтыр «Аќжар-Ґндіріс» фирмасы «їдемелі индустриялыќинновациялыќ даму» мемлекеттік баєдарламасы арќылы ќосымша цех ашты. Болашаќта ќымыз ґндірісін кеѕейтуді жоспарлауда. Жїргізілген ќўрылыс жўмыстары мен ќўралжабдыќтардыѕ жалпы ќўны 120 миллион теѕгені ќўрады. Бўл їшін Ќытайдан арнайы ќўрылєылар мен їлкен тоѕазытќыш јкелінді. Сондай-аќ, «Бизнестіѕ жол картасы - 2020» баєдарламасы бойынша 26 миллион теѕге алып, басќа да сусындар шыєаратын цехты жасаќтауда. - Павлодар облысына отбасымызбен кґшіп келгенімізге біршама уаќыт болды. Жўмыс жаєдайы кґѕілімізден шыєады, сауыншылар мен баќташылардыѕ мїдделері ескерілген. Кјсіпорын басшылыєы еѕбеккерлерге ќолдау кґрсетуде, ќиналєан шаќта ќол ўшын беруден аянбайды. Жаѕа ќўралжабдыќтар жўмыстыѕ сапалы јрі жылдам асуына жаєдай жасайды. Ќымыздан дјм татќан жўрт

* Таяуда «Аќжар-Ґндіріс» фирмасыныѕ иесі Айтмўхамбет Ќожабеков ґндірістік жетістіктері їшін ауыл шаруашылыєы министрініѕ «Еѕбек даѕќы» белгісімен марапатталды. * Биыл жазда «АќжарҐндіріс» республикалыќ «Ќараґткел-2013» кґрмесіне ќатысып, облыс намысын абыроймен ќорєап шыќты. Май ауданы байќауєа сайлаєан жылќы тґлі кґрмеден жїлделі оралды. ризашылыєын білдіруде, біз їшін бўл - їлкен мјртебе, - дейді ќымыз цехыныѕ сауыншысы Сымбат Имантаева. Ќыс мезгілі таяєан тўста «аќжарлыќтар» мал азыєын јзірлеп їлгерді. Ќазір тґрт тїлік їшін шаруашылыќта 106 мыѕ тонна шґп дайын. Шаруалардыѕ айтуынша, бўл кґлем ќыс бойы малды асырау їшін жетерлік. Таєы бір айта кетерлігі, аталмыш кјсіпорын ќымыз ґндірісімен шектелмей, мал етінен дайындалєан консервіленген ґнімдерді шыєарумен айналысуда. Олар пісірілген ет ґнімдерініѕ 13 тїрін нарыќќа шыєаруда. Мўнда бўќтырма етті дайындау кезінде тек сапалы шикізат пайдаланылады. Біраз уаќыт бўрын консерві ќўтыларын жасайтын цех те ашылды. Осылайша, «Аќжар-Ґндіріс» фирмасы бїгінде табанды еѕбек пен ќажымас ќайраттыѕ арќасында тынысы мен талабы кеѕ кјсіпорынєа айналды. Ґндіріс аясын кеѕейтіп ќана ќоймай, ауылдастардыѕ тірлігін жаќсартуєа ґзіндік їлес ќосуда.

«Ќазаќстан темір жолы» компаниясы жїк тасымалдау їшін «Ќытай-Еуропа», «ЌытайОрталыќ Азия» баєытында 3 контейнерлік пойызды жолєа шыєармаќ. Ќўрлыќ арќылы тасымалдау Ќытай аумаєына тауар жеткізу мерзімін теѕіздік тасымалєа ќараєанда їш есеге ќысќартады.


18

БАСПАСҐЗ

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Б

їгінгі бўлтарысы мен бўрылысы кґп ќоєамда ќазаќ тілді бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына артылатын жїк зіл-батпан. Себебі, олар - ўлттыќ маќсатмїдденіѕ жаршысы, ќалыѕ бўќараныѕ ќамќоры. Јйтеуір, журналистер ќауымы не жазса да, жеке бастыѕ ќамын емес, халыќтыѕ жоєын, јлеуметтіѕ мўѕын нысанаєа алады. Біраќ, елді елеѕ еткізер оќиєа іздеп, кїні-тїні дамыл таппайтын сол журналистердіѕ мјселесі де шаш-етектен. Јсіресе, ауданќалалардаєы ќазаќ тілді басылымдарды ќолтыќтан демеп, баєыт-баєдар нўсќап, мјселелеріне мјн берген дўрыс. 23 ќараша кїні облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ бастамасымен, Железин ауданы јкімдігініѕ ќолдауымен ўйымдасырылєан «Аймаќ журналистикасы: кеше жјне бїгін» атты ґѕірдегі ќазаќ тілді БАЌ-тардыѕ семинар-кеѕесінде осы мјселелер јѕгімеге арќау болды. Железинка ауылындаєы кјсіптік колледжде ґткен шараєа аудан јкімі Ќабиболла Јбушахманов, аудан јкімініѕ орынбасары Балтабай Ќаппасов, облыстыќ «Сарыарќа

самалы» газетініѕ ўжымы, аудандыќ-ќалалыќ ќазаќ тілді басылымдардыѕ басшылары мен тілшілері, беттеушіоператорлары ќатысты. Сондай-аќ, семинар-кеѕеске жалынды ћјм ќыраєы кґз жас журналистер мен јдебиетшілерді даярлайтын жоєары оќу орындарыныѕ ґкілдері шаќырылды. Атап айтар болсаќ, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университеті журналистика кафедрасыныѕ меѕгерушісі, тарих єылымдарыныѕ докторы, профессор Ќырыќбай Алдабергенов, журналистика ардагері, Ќазаќстанныѕ Ќўрметті журналисі, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ профессоры Жўмасейіт Бижан, Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ ґкілі, филология єылымдарыныѕ кандидаты Јділбек Јміренов, Инновациялыќ Еуразия университеті журналистика кафедрасыныѕ аєа оќытушысы Бибігїл Келдібаева, ардагер журналист, «Ќўрмет белгісі» орденініѕ иегері Тґлеубек Ќоѕыр ґз ойларын ортаєа салды.

Фархат ЈМІРЕ

Железин ауданыныѕ јкімі Ќ.Јбушахманов

Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ тілшісі – жасампаз елдіѕ жаршысы.

Ќазаќ газетініѕ ќолдаушылары

ñàíàëû ЌР Президенті Н.Ј.Назарбаев.

Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

Соѕєы жылдары облыстыѕ ауданќалаларында жергілікті ќазаќ тілді газеттер ќанатын жайды. Бўрын орыс тілді басылымныѕ ќосымшасы ретінде жарыќ кґргендері жеке отау тікті. Кей аудандарда жаѕа ќазаќ газеттері пайда болды. Јрине, мўндай жаєымды жаѕалыќты оќырман ќауымы жылы ќабылдады. Десе де, осы басылымдардыѕ ілгерілеуіне ќолбайлау болып отырєан мјселелер де жоќ емес. Бірінде кадр жетіспейді, енді бірініѕ материалдыќ-техникалыќ базасы сын кґтермейді... Міне, осы секілді толып жатќан тїйінді мјселелер таусылмайды. Соєан ќарамастан, оќырманєа шынайы аќпарат пен мазмўнды маќала ўсынуды ту етіп ўстаєан ќазаќ газеттері ґлместіѕ ќамын жасап, кїн кешуде. БАЌ-тардыѕ базынасына ќўлаќ тїретін аудандыќ-ќалалыќ јкімдіктер некен-саяќ. Ґкінішті, јрине. Јкім-ќаралар Алаш ардаќтысы Міржаќып Дулатовтыѕ: «Ќай елдіѕ баспасґзі мыќты болса, сол елдіѕ болашаєы зор», деген ќанатты сґзін ќаперге алмайтыны ќынжылтады. Десе де, кейбір аудан-ќала басшыларыныѕ ќазаќ газеттеріне деген ынта-ыќыласы ерекше. Мјселен, Железин ауданыныѕ басшылыєы жергілікті «Туєан ґлке» газетініѕ оѕтайлы жўмыс жасауына барынша жаєдай туєызып отыр. Јкімдік бюджеттен ќаржы бґліп, редакцияєа су жаѕа жићаздарды сыйєа тартќан. Журналистердіѕ елді мекендерді еркін аралауы їшін темір тўлпардыѕ кілтін табыстаєан. Басылым тілшісі, жас журналист Азат Серєазинді тўрєын їймен ќамтыєан. Бўдан басќа да мјселелердіѕ оѕ шешілуіне ыќпал еткен. Ќазаќ газетініѕ келешегіне алаѕдаушылыќ білдірген аудан јкімі Ќабиболла Аманўлыныѕ бўл іскерлігін бас бармаќпен баєалауєа јбден болады. Ресей Федерациясымен шекаралас орналасќан, халќыныѕ денін ґзге ўлт ґкілдері ќўрайтын Железинде ќазаќтыќтыѕ иісін аѕќытып, сїйсінерлік іс тындырудыѕ ґзі ерлікпен пара-пар. Облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті ўйымдастырєан семинаркеѕестіѕ осы жерде ґтуі де тегіннен-тегін емес. Екібастўз ќаласыныѕ јкімі Александр Вербняктыѕ да ќазаќ басылымыныѕ таєдырына атїсті ќарамайтынын атап ґткен жґн. Біздіѕ білуімізше, шаћар басшысы жергілікті «Отарќа» газетініѕ материалдыќ-техникалыќ базасыныѕ ныєаюына барынша кґѕіл бґлуде. Редакцияныѕ ірілі-ўсаќты мјселелеріне де мјн береді. Јсіресе, јр журналистіѕ јлеуметтік жаєдайына кґз ќырын салуы – ґзге јкімдерге їлгі боларлыќтай. А.Вербняк «Отарќа» газетініѕ тілшісі Гїлсана Медеубаеваєа пјтер кілтін табыстаєан. Осыныѕ ґзі кґп жайды аѕєартса керек. Ќазаќ газетініѕ ілгерілеуіне кґѕіл бґлетін јкімніѕ бірі - Аќсу шаћарыныѕ басшысы Болат Баќауов. «Аќсу жолы» газетініѕ редакциясын ќажетті материалдыќ-техникалыќ ќўрылєылармен ќамтудыѕ, єимарат мјселесін оѕ шешудіѕ тетіктерін ќарастырып, ќазаќ газетініѕ алєа басуына алаѕдаушылыќ білдіретіні јріптестер арасында жиі айтылады. Болат Жўмабекўлыныѕ осындай ілкімді істерінен кейін «Бјрекелді!» демеске лажыѕ жоќ. Аудандыќ-ќалалыќ ќазаќ газеттері арасында жетімніѕ кїйін кешіп келе жатќан басылымдар да жоќ емес. Солардыѕ бірі – Май аудандыќ «Шамшыраќ» газеті. Редакцияныѕ материалдыќ-техникалыќ базасы жўтаѕ, тілшілер отырєан єимараттыѕ ќабырєалары ќаќырап, есік-терезелері ескірген. Соєан ќарамастан журналистер оќырмандар їшін ќалтќысыз ќызмет етуде. Басылым

www.saryarka-samaly.kz

журналистері жїрген-тўрєан жерінде базыналарын айтќанда ет-жїрегіѕ езіледі. Еѕбекаќылары уаќытында ќолєа тимейді. Тіпті, олардыѕ іссапарєа шыєуєа мїмкіндіктері жоќ. Газет - ўлттыѕ ўстыны. Ал ўлттыќ мїддеге мјн бермейтін јкімдер кім їшін сонда еѕбек етіп жїр?! Ґзге аудандардаєы жаєдай да мјз емес. Жоєарыда аталєан мјселелер барлыќ аудандыќќалалыќ газеттерге ортаќ.

Јр газет «ґз ќазанында ќайнауда» Железин ауданындаєы семинар-кеѕес еркін пікір алмасу алаѕы болды. Естеріѕізде болса, мўндай ауќымды жиын алєаш рет осыдан бір жыл бўрын облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ редакциясында ґткен болатын. «Ґѕірлік ќазаќ тілді мерзімді басылымдар: мезгіл мјселелері мен ортаќ міндеттер» деген жалпы таќырыпты ќамтыєан сол отырыста аудандыќќалалыќ газеттердіѕ ґкілдері жўмыс бабында кездесетін мјселелерді еш бїкпесіз ортаєа салды. Железинкадаєы журналистер жиыны – «Сарыарќа самалы» газетініѕ редакциясында бастау алєан баєалы бастаманыѕ заѕды жалєасы. Пленарлыќ отырыста сґз алєан аудан јкімі Ќабиболла Аманўлы игі шараныѕ Железин жерінде ґтуі – їлкен мјртебе екенін баса айтты. Сондай-аќ, ќазаќ газеттерініѕ ґзара јріптестік байланыс орнатуєа бейіл білдіруін оѕ баєалады. Бўдан кейін облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ бас редакторы Асыл Јбішев «Оќырмандар сўранысына сай баспа ґнімін јзірлеу барысындаєы ізденістер жјне

кетті. Ќазаќтыѕ маќал-мјтелдерін, ќанатты сґздерін орынсыз ќолданып, ана тіліміздіѕ ќўтын ќашыратындар кґбейді. Біз осымен кїресуіміз керек. Содан кейін, газетте шолу, сараптама материалдар мїлдем шыќпайды. Ќазір интернет жаќсы дамыєан. Бїгін болєан шара тура сол сјтте-аќ интернетке орналастырылады. Осыдан кейін «Шараны газетке аќпараттыќ тўрєыда берудіѕ ќажеттілігі бар ма?» деген сўраќ туындайды. Республикалыќ газеттердіѕ дені шолу, сараптамалыќ материалдарєа кґп кґѕіл бґледі. Біз де осыєан кґшуге тиіспіз, - деді А.Јбішев. Аудандыќ «Туєан ґлке» газетініѕ редакторы Мўса Мўхамет жаѕашылдыќтар» деген таќырыпта баяндама жасады. Асыл Јлімжанўлыныѕ айтуынша, басты кемшілік - јрбір ґѕірлік басылымдар «ґз ќазанында ќайнауда». Мўны ґзге де журналистер ќўптап, ґз ойларын айтты. А.Јбішев ерекше тоќталып ґткен мјселеніѕ бірі – баспасґзде кейбір ќазаќ сґздерініѕ орынсыз ќолданылуы. - Біз облыстаєы аудандыќ-ќалалыќ газеттердіѕ барлыєын алып тўрамыз. Алып ќана ќоймай, ондаєы маќалалардыѕ мазмўнына, газеттіѕ беттелуіне мјн береміз. Басылымда кездескен ќате-кемшіліктерді ќаперде ўстаймыз. Кґп жаєдайда ќазаќ сґздері јр газетте јр тїрлі ќолданылады. Мјселен, бір єана «мекен-жай» сґзініѕ ґзі јртїрлі жазылады. Мўндай мысалдарды кґптеп айтуєа болады. Біздіѕше, јр редакцияда Їкіметпен бектілген терминдер сґздігі, орфографиялыќ сґздіктер болуы керек жјне оны кїнделікті жўмыста ќолдануєа тиіспіз. Бїгінгі баспасґзде публицистикалыќ стиль деген мїлдем жойылып

Тїйткіл бар Бўдан кейін мінбеге єалым Ќырыќбай Алдабергенов кґтерілді. Ќырыќбай Мазанўлыныѕ айтуынша, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ журналистика кафедрасына оќуєа тїсушілер жыл сайын артып келеді. Біраќ, олардыѕ барлыєы оќуын тјмамдаєаннан кейін журналистика саласында ќызмет етпейді. - Біздіѕ кафедрадан тїлеп ўшќан жас журналистер облыстыќ, республикалыќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жўмыс істеуде. Теорияны меѕгермеген тїлек тереѕге бойлай алмайды. Біз университет ќабырєасында теориялыќ білімге баса мјн береміз. Бїгінде республиканыѕ јр ґѕірінде журналистер даярлайды. Атап ґтерлігі, С.Торайєыров атындаєы ПМУ – їздіктер ќатарында. Университеттегі жас журналистерге 12 оќытушы дјріс оќиды. Ал олардыѕ 11-і - єылым кандидаттары, - деді Ќ.Алдабергенов. Десе де, маман дайындауда біраз тїйткілдер бар. Ќатысушылар бўл туралы да пікір бґлісті.

Астанадаєы «Кґрме» орталыєында автомобиль жолдарын жобалау жјне салу технологияларына арналєан «ЌазАвтоЖол - 2013» атты X халыќаралыќ кґрмесі ґтті. Биыл кґрмеге Украина, Ресей, Беларусь, Польша, Тїркия, БАЈ жјне таєы басќа елдердіѕ компаниялары ќатысты.


www.saryarka-samaly.kz Павлодар ќалалыќ «Шаћар» газетініѕ редакторы Айбек Жўматов ґз ойын былайша сабаќтады: «Кадр тапшы» деген пікірге мен де ќосыламын. Кез келгеніміз їшін басты мјселе - газеттіѕ таралуы. Облыс орталыєында ќазаќ азаматыныѕ кґбі орыс газетіне кґз тігеді. Біздіѕ кґздейтініміз - оќырмандарды басылымныѕ безендірілуімен ќызыќтыра отырып тарту. Мойындату їшін мейлінше тартымды етіп шыєаруєа тырысамыз. Осы жерде дизайн мјселесі кґп нјрсені шешеді. Біраќ, компьютер мамандары кґбіне ґзге ўлттыѕ ґкілі болып келеді. Оларєа маќаланыѕ мазмўнын орысша тїсіндіріп беру керек. Алайда, бјрібір ўтќыр етіп алып шыєа алмайды. Себебі, ќазаќы тўрєыда ойламайды. Сондыќтан, мїмкіндігінше ќазаќ тілін, табиєатын білетін беттеуші маман табу керек деп ойлаймын». Жиында сґз сґйлеген Лебяжі аудандыќ «Аќќу їні» жјне «Вести Аќќу» газеттерініѕ редакциясы» ЖШС директоры Айсўлу Бижанова, «Аќсу ќаласы јкімдігініѕ аќпарат орталыєы» ЖШС директоры Ерсін Нўрмаєамбетўлы бїгінде білікті кадрларды шам алып іздесеѕ де, табу ќиын екенін ќынжылыспен айтты. Пленарлыќ отырыста ардагер журналист Жўмасейіт Бижан ґз

БАСПАСҐЗ Рухты оятќан шыєармашылыќ кеш Дјл осы кїні аудандыќ мјдениет їйінде облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті ўжымыныѕ ќатысуымен шыєармашылыќ кеш ґтті. Жиынєа аудан јкімініѕ

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Ќазаќ баспасґзініѕ болашаєы жаѕа медиа Соѕєы уаќытта отандыќ бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында бўл сґз жиі айтыла бастады. Дјстїрлі баспасґз жаѕа медианыѕ кейбір ќўбылыстарын, элементтерін ќабылдай бастаєанын мойындау керек. Газет беттерінде интернетте кґп кездесетін материалды ќысќа да нўсќа беру тјсілдері сіѕісіп кетті. Оќырман ќауымныѕ назарын айрыќша аударєан бўл жаѕашылдыќтар ґзініѕ тиімділігін аѕєартып, болашаєы зор екенін дјлелдеп отыр. Себебі, уаќыт сайын ќоєамныѕ аќпарат ќабылдау деѕгейі мен танымы ґзгереді. Ґзіміздіѕ ХХІ єасырда ґмір сїріп отырєанымызды ескерсек, аќпарат саласына жаѕадан ќосылып жатќан тыѕ технологияларды баєындыра білудіѕ маѕызы жоєары.

Мўрат АЯЄАНОВ А.Јбішев газеттіѕ тўраќты оќырманы Ќалам Жаќыпўлына газетке тегін жазылу тїбіртегін тапсыруда

тјжірибесімен бґліссе, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ жауапты хатшысы Сая Мўсабаева басылымдаєы «Айналайын» балалар мен жасґспірімдер ќосымшасыныѕ оќушылар шыєармашылыєын дамытудаєы рґліне тоќталды. Ал «Сарыарќа самалы» газеті бас редакторыныѕ орынбасары Мўрат Аяєанов басылымныѕ интернеттегі электронды нўсќасы жайлы мол аќпарат ўсынды. Журналистика ардагері Тґлеубек Ќоѕыр баєалы бастамаєа ўйытќы болєан азаматтарєа алєысын айтып, соѕынан ерген журналистерге аќ батасын берді.

Железинде жаєымды жаѕалыќ кґп

19

орынбасары Балтабай Ќаппасов ќатысып, басылым ўжымына шыєармашылыќ табыс тіледі. - Сарыарќа самалы» газеті ўжымыныѕ біздіѕ ауданєа келуі – їлкен ќуаныш. Шыны керек, жергілікті халыќ мўндай рухани кешке сусап ќалєаны сґзсіз. Оќырмандардыѕ рухани шґлін басќандарыѕызєа алєысымызды айтамыз, - деді Б.Ќаппасов. Аудан јкімініѕ орынбасары журналистика ардагері Тґлеубек Ќоѕырдыѕ иыєына шапан жапты. Сондай-аќ, єалымдар Ќ.Алдабергенов пен Ж.Бижанєа ќўрмет кґрсетті. «Сарыарќа самалы» газетініѕ Залдан кґрініс бас редакторы Асыл Јбішев кешті ўйымдастырушыларєа ризашылыєын білдірді. Облыстыќ газетпен тыєыз байланыс орнатып, игі бастамаларєа ќолдау білдіретін аудан јкімі Ќ.Јбушахмановќа «Алєыс хат» табыс етті. Сонымен ќатар, «Туєан ґлке» газетініѕ тілшісі Индира Тўрбаеваны, «Айналайын» балалар мен жасґспірімдер ќосымшасыныѕ тўраќты авторы №3 ќазаќ орта мектебініѕ 7-сынып оќушысы Жјнібек Ўлбаевты «Алєыс хатпен» марапаттады. «Сарыарќа самалы» газетін ўзаќ жылдар бойы оќып, сенімді серігіне айналдырєан оќырмандар да ескерусіз ќалмады. Газеттіѕ тўраќты оќырмандары Ќалам Жаќыпўлы мен Јбдіћажим Ілиясов «Сарыарќа самалы» газетіне бір жылєа тегін жазылу тїбіртегіне ие болды. Кеште аудандыќ мјдениет їйініѕ ґнерпаздары, «Сарыарќа самалы» газетініѕ ќызметкерлері ґнер кґрсетті. Мазмўнды кештен бјрі де мјз-мейрам болып тарќасты.

Ќазір елімізде єаламторда вебсайты жоќ басылымдарды жиі ўшыратуєа болады. Дербес сайтќа ие газет-журналдар ґзініѕ баспалыќ нўсќасымен ќатар виртуалды кеѕістікте де аќпарат таратып отыр. Елбасымыз ќазіргі басылымдардыѕ заманєа сай дамуы тиістігін айтќан. Бўєан ќоса, мемлекет ґѕірлерде тўраќты шыєатын газеттерге ќолдау білдіріп, жеке сайттарын ашуєа мїмкіндік тудыруда. Павлодар аймаєында БАЌ-тардыѕ жаѕа медиаєа бет бўрып, аќпарат таратудыѕ озыќ јдістерін игеруі баєытында аз жўмыс жасалып жатќан жоќ. Бўл ретте, облыстыќ ата басылым - «Сарыарќа самалы» газеті аудандыќ, ќалалыќ газеттерге їлгі-ґнеге кґрсетіп ќана ќоймай, єаламтордаєы ана тіліндегі контенттіѕ дамуына айтарлыќтай їлесін ќосуда. 2010 жылы іске ќосылєан электронды нўсќа интернет пайдаланушыларєа жедел хабар жеткізуімен ерекшеленеді. Биыл ќазан айында дизайны жаѕарєан сайтта тыѕ мїмкіндіктер, айдарлар мен бґлімдер пайда болып, бўрынєыдан да ќызыќтыраќ бола тїсті. Сайтымыз кїн сайын жаѕарады. Бўл жаєынан алєанда, басылым редакциясы еліміздегі аќпараттыќ саясаттыѕ ґѕірлерге тиесілі міндетін толыќтай атќарып отыр деп сеніммен айта аламыз. Ґкініштісі, аудандыќ, ќалалыќ газеттердіѕ сайт мјселесі облыста кенже ќалуда. Бўєан кґбіне редакциялардыѕ жете мјн бермеуі де кедергі келтіруде. Газеттердегі штат саныныѕ аздыєы да тїйткілдіѕ шешілмеуіне себепкер. «Ќазконтент» АЌныѕ ќолдауымен «Baq.kz» порталында еліміздіѕ ґзге де басылымдары секілді, біздіѕ ґѕірдіѕ бірќатар редакциялары ґздерініѕ сайттарын ашќан. Алайда, электронды нўсќаныѕ уаќытылы жаѕармауынан, техникалыќ мамандардыѕ жоќтыєынан бўл іс аќсап

ќалды. Ќазір ґѕірлер порталдаєы параќшаларын жаѕартуєа аса ќўлыќты емес. Железинде ґткен аймаќтаєы ќазаќ журналистерініѕ жиынында бўл мјселе де ќатысушылар назарынан тыс ќалмады. «Газеттіѕ электронды нўсќасы ћјм жаѕа медиа» секциясына жиналєандар осы таќырыпта ґз ойпікірлерін ортаєа салды. Байќалєандай, жергілікті редакциялар кґбіне кґп сайт ашылса, газет таралымы тґмендеп кетеді деген пікірді ўстанады. Олар їшін жергілікті оќырмандар легін газет арќылы єана ќалыптастыруєа болады. Бїгінде жўртшылыќ їшін интернет ќолжетімді бола тїскенін, ауылды жерлер де бўл игіліктіѕ ќызыєын кґре бастаєанын ескерсек, ендігі кезекте газеттер їшін веб-сайт ажырамас бґлік болып саналуы тиіс. Тіпті, ќазір кейбір республикалыќ газеттер жабылып, орнына сайттар ќўрылып жатќаны да јмбеге аян. Мјселен, «Нўр Астана» газетін алайыќ. Ќазір бўл газет тек интернетте єана жўмыс істейді, баспалыќ нўсќасын мїлдем тоќтатып тастаєан. Ал, кейбір редакциялардыѕ іштерінде I электронды редакциялар, яєни тек басылымныѕ интернет нўсќасымен шўєылданатын арнаулы бґлімдер ќўрылып жатыр. Павлодар облысыныѕ аудандыќќалалыќ газеттері алдаєы уаќытта мемлекет кґмегін пайдаланып, ґз алдарына жеке сайттарын ашуы керек. Бўл - уаќыт талабы јрі мемлекеттік аќпараттыќ саясаттыѕ бір баєыты. Ќазіргі кїні республикада ќазаќ газеттеріне тегін сайт жасалып беріліп жатќанын естіп те, кґріп те жїрміз. Осы мїмкіндікті ґзге де јріптестеріміз орнымен пайдаланса дейміз. Интернеттегі ќазаќ тілді контенттіѕ ґркендеуіне ел аумаєында орналасќан кез келген аќпарат ќўралы ґз їлесін ќосуєа міндетті. Сол арќылы єана отандыќ ресурстарды жетілдіріп, єаламтордаєы ўлттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз етуге септігімізді тигізе аламыз.

Тїстен кейін Железинка ауылына жиналєан меймандар аудан орталыєындаєы јлеуметтік-мјдени нысандарды аралады. Ќонаќтар алдымен жас мамандарєа арналып салынып жатќан 16 пјтерлік їйдіѕ ќўрылысымен танысты. Нысан жыл соѕына дейін пайдалануєа берілмек. Сонымен ќатар, меймандар №3 ќазаќ орта мектебіне ат басын бўрды. Биыл білім ордасыныѕ пайдалануєа берілгеніне - 10 жыл. Осы уаќыт аралыєында оќу ордасы біршама жетістікке ќол жеткізді. Ќонаќтар мектеп ўжымын айтулы датамен ќўттыќтады. «Сарыарќа самалы» газетініѕ бас редакторы Асыл Јбішев мектеп директоры Алтын Аєынасќызын «Алєыс хатпен» марапаттап, арнайы сыйлыќ табыс етті. «№3 ќазаќ орта мектебініѕ оќушылары – «Айналайын» ќосымшасыныѕ тўраќты оќырмандары јрі авторлары. Арадаєы байланыс јрі ќарай беки тїсеріне сенімдімін», - деді ол. Ќонаќтар «Балапан» бґбекжайында болды. Сонымен ќатар, аудандыќ кітапхананы аралады.

«Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы іске ќосылєалы бері ґѕірде 857 жоба жїзеге асып, нјтижесінде 1062 жўмыс орны ќўрылды.


20 Ќызмет етуге міндетті! 28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

Јлемніѕ алдыѕєы ќатарлы елдерінде білім алуєа мїмкіндік беретін «Болашаќ» баєдарламасыныѕ стипендиаттары кей кездерде туєан елге оралудан бас тартып жатады. Алайда, олар міндетті тїрде Ќазаќстанда еѕбек етуі тиіс.

ЈЛЕУМЕТ

www.saryarka-samaly.kz

Ќалижан Бекќожинніѕ туєанына - 100 жыл

Мерейтой

Алматыда жалєасты Ќазаќтыѕ кґрнекті аќыны, Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы, Ќазаќстан Мемлекеттік сыйлыєыныѕ лауреаты Ќалижан Бекќожинніѕ Ертістіѕ КерекуБаянауыл ґѕірінде дїркіреп ґткен 100 жылдыќ мерейтойы ќараша айыныѕ 22-сі кїні Алматыда жалєасты.

ЌР Білім жјне єылым министрлігініѕ «Халыќаралыќ баєдарламалар орталыєы» АЌ президенті Єани Ныєыметов стипендиатпен келісімшарт жасалып, соныѕ негізінде ол Ќазаќстан аумаєында кем дегенде 5 жыл ќызмет етуі керек екені атап кґрсетілген дейді. - Жоєары арнайы бiлiмi жјне бакалавр деѕгейi бар кез келген ќазаќстандыќ азамат «Болашаќ» стипендиясына їмiткер бола алады. Стипендиатпен келiсiмшарт жасалады. Келiсiмшарт бойынша жас азамат бiлiм алєаннан кейiн елге оралып, Ќазаќстан аумаєында кем дегенде 5 жыл жўмыс iстеуге мiндеттi. Кей жаєдайларда єана сол елде ќалуына рўќсат етіледі. Мјселен, оныѕ халыќаралыќ ўйымдардаєы ќызметi Ќазаќстанныѕ мїддесiн таныстыратын болса, ґзге елде еѕбек жолын бастауєа јбден болады.

Біраќ бўл шешім де - республикалыќ комиссияныѕ отырсында егжей-тегжейлі ќарастырылатын мјселе. Ґзге жаєдайларда ол ел аумаєында ќызмет iстеуге мiндеттi. Себебi, олардыѕ бiлiм алуына салыќ тґлеушiлердiѕ ќаражаты жўмсалды жјне олар мемлекетке ќажеттi мамандыќтар бойынша оќуєа арнайы жiберiлген, - дедi Є.Ныєыметов ґз сґзінде. Айта кетелік, баєдарлама жўмыс істеп келе жатќан 20 жыл аралыєында 10 мыѕнан астам стипендия таєайындалды. Бїгінде 2,5 мыѕнан астам стипендиаттар јлемнiѕ 33 елiнде еѕ мыќты деген 290 университетте оќуларын жалєастыруда. 6 мыѕ жоєары бiлiктi маман ел игiлiгi їшiн еѕбек етуде. Јзірлеген – Ќўндыз ТІЛЕКТЕСЌЫЗЫ.

А

бай атындаєы Ќазаќ мемлекеттік академиялыќ опера жјне балет театрында ўйымдастырылєан мјдени шараєа шыєармашыл зиялылар, ґнерсїйер ќауым, аќынныѕ жерлестері мен туєан-туыстары ќатысты. Шараныѕ салтанатты рјсімінде Алматы ќаласыныѕ јкімі Ахметжан Есімов, Павлодар облысыныѕ јкімі Ерлан Арын, Ќазаќстан Жазушылар одаєы басќармасыныѕ тґраєасы Нўрлан Оразалин, Мјдениет жјне аќпарат министрлігі Мјдениет комитетініѕ тґраєасы Тілеуєали Ќышќашбаев, «Жўлдыз» журналыныѕ бас редакторы, аќын Ўлыќбек Есдјулетов, филология єылымдарыныѕ докторы, профессор Тўрсынбек Кјкішев поэзия тарланыныѕ ґмірбаяны мен шыєармашылыєы жґнінде келелі ойларын ортаєа салды. Сонымен ќатар Ќ.Бекќожин жґнінде деректі фильм кґрсетіліп, ґлеѕдері оќылды, белгілі

јншілер оркестрдіѕ сїйемелдеуімен ґнер кґрсетті. Кеш соѕы мерейтойлыќ дастарќанєа ўласты. Облыс јкімі Е.М. Арын ґз сґзінде Павлодар ќаласында Ќалижан Бекќожинніѕ атында кґше мен орта мектеп бар екенін, енді оныѕ отбасыныѕ їйі болатынын айтып, аќынныѕ зайыбы Зайда Бекќожинаєа їш бґлмелі пјтердіѕ кілтін табыс етті жјне иыєына ќўндыз жаєалы бешпент жапты. Жерлес аќынныѕ мерейтойына аймаќ басшысымен бірге облыс мјдениет басќармасы жјне Ќазаќстан Жазушылар одаєы облыстыќ филиалы ґкілдерінен ќўралєан делегация ќатысты. Ґз тілшіміз.

ЖАЅА ТУЫНДЫ

Тўныќ ойдыѕ тамшысы Таяуда сиясы јлі кеппеген «Таєылым тамшылары» атты жаѕа кітап ќолыма тїсті. Мўќабасы тіптен јдемі жасалєан. Басылым ќаєазы да анау-мынау емес, кґз тартарлыќ. Безендіру јдібі тым жаќсы. Кітаптыѕ авторы - Ќўдайберген Бґкенўлы Пішембаев.

«Жалєыз ќызым жатќа кетпесін деп...»

Ј

Ш

ынымды айтсам, бастапќыда баспаєа ќыруар аќша жўмсап, талєам-татымы жоќ, балдырбатпаќ, іліп алар ќоєамдыќ мјннен жўрдай, тым болмаса тарыдай дјні табылмайтын бірыѕєай жеке отбасылыќ сурет-сўлбалары шыєар деген оймен біртїрлі ќўлыќсыз ќарадым. Сґйте тўра, кґз жїгірттім. Оќырман ќауымныѕ назарына автор туындысыныѕ кейбір сїбелі тўстарын ўсыныпты. Жазу мјнерініѕ де ґзіндік ерекшелігі бар, јсіресе деректі материалдарды баяндап жеткізуге јбден ыспарланєанын айтќан артыќ болмас. Јдеби жанрды ќолдануда ґзіндік ізденісі, ќалыптасќан ќолтаѕбасы айќын байќалады. Кітаптыѕ екінші бґліміндегі ел аузынан жинап терген аталы сґздер їзінділері, ґз ойынан шыєарєан маќал-мјтелдер кітаптыѕ «Таєылым тамшылары» аталу сырын айшыќтап тўр. Бўл кітаптыѕ ден ќоярлыќ ќўндылыєыныѕ бірі – ґмірдіѕ жаќсыжаманын кґріп, бойына адами ќасиеттердіѕ ґшпес ґнегесін жиып, еліне, ќоєамєа, кейінгі ўрпаќ ґміріне тјлім боларлыќтай тамаша ґріліп, сипатталуы. Сондай-аќ, ќажылыќ сапарєа барєаны туралы јдемі жазылып, имандылыќ иірімдерін бойына тереѕ сіѕіріп, кґкірегі рухани лјззатќа байыєандыєы келісті кестеленген. Јсіресе, ґзімен бірге Май ауданында ќызметтес болєан, бїгінде ґмірден озєан кесек тўлєалардыѕ бейнелері тартымды сомдалыпты. Туындыда Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы, аќиыќ аќын, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ иегері М.Јлімбаев ґмірлік досы туралы: Бір їзім нанды ќаќ бґлген, Бір ўрттам суды бірге ішкен, Мінезі, ойы теѕ келген

СЫРТ КҐЗ

Жастайынан бірге ґскен, Бар еді меніѕ ќўрдасым, Кґптен бері кґрмеген. Тґрт жылєы дауыл бўрќасын, Кґруге ерік бермеген. Саєындым ќоѕыр дауысын, Саєындым ойлы сґздерін. Саєындым жўмсаќ ќол ўшын, Саєындым ґжет кґздерін, - деген екен. Иј, Мўзекеѕдей біз де бір сыныпта бірге оќып, оќушылыќ ќўлын тайдай тебіскен жастыќ ґміріміз, бірге ґскен достарымызды саєынамыз, іздеп, тауып алып, сырласамыз, ґмірден кґргенбілгенімізді ортаєа саламыз, пікір сайысына тїсеміз. Кітапта, сонымен ќатар, Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ жјне Астана ќаласыныѕ јкімі Иманєали Тасмаєамбетовтіѕ автор жайлы ізгі ниеттері келтірілген. Ќўдайберген Бекенўлыныѕ осы кітабыныѕ тартымды шыєып, кґпшілік оќырманныѕ жылы ќабылдауы оныѕ ґз ґмірін ўзаќ жылдар баспасґзбен тыєыз байланыстырып, кезіндегі облыс айнасы болєан «Ќызыл ту», ќазіргі «Сарыарќа самалы» газетінде маќала-очерктер, естелік јѕгімелер, бір сґзбен айтќанда, газеттіѕ тїрлі жанрында ќалам тербеуі айтарлыќтай јсер еткен сияќты. Ќўдыкеѕ аќсаќал ґзініѕ осы бір тамаша толєамдары арќылы јдемі ќартайып келе жатќандыєыныѕ їлгісін кґрсетті.

Шакрат ШАЛБАЙ, Ќазаќстанныѕ Ќўрметті журналисі, Баянауыл ауданы.

ртінде шет елге шыєу баќыты некен-саяќ адамєа єана бўйырды. Еліміз тјуелсіздік алєалы «темір шымылдыќ» тїріліп, алысжаќын елдермен мидай араласа бастадыќ. Біреулер оќу іздеп не ќызмет бабымен мўхит асса, енді біреулер саяхаттап ќайтуды їрдіске айналдырды. Сыртќа шыєушылар єана емес, сырттан келушілер ќарасы да мол. «Тїсі игіден тїѕілме» дейтін ќазаќ ата-жўртымызєа табаны тиген шетелдіктерді жатсынбай, есіктен тґрге оздырып жатыр. Јйтсе де, јѕгіме бўл жайында емес. Кґѕілге алаѕ кіргізіп, мазалап жїрген мјселе - ќаракґз ќыздарымыздыѕ жат жўрттыќтар етегінен ўстауыныѕ жиілеп кетуі.

Астанада ќыз ўзату тойыныѕ ќонаєы болып ќайттым. Ќалыѕдыќ тїрік жігітімен кґѕіл жарастырєан екен, жїзі ќуаныштан бал-бўл жанады. Шешесі той їстіндегі јр нјрсеніѕ тігісін жатќызып, іштегісін сыртќа сездірмей жїргенімен, јкесініѕ ќабаєы тїсіп кеткен. Еркелетіп ґсірген ќызыныѕ таѕдауына наразы екені байќалып тўр. Кїйеу бала еліміздіѕ бас шаћарында бизнеспен шўєылданатынын естідік. Тїркиядан екі-їш ќўда келіпті. Не ќазаќша, не орысша білмейді. Тїсінісу ќиын болатынын білгендіктен, тїрік тілін білетін асабаны ќыруар аќшаєа Алматыдан алдырыпты. Жас жўбайлардыѕ кейінгі таєдыры ќалай ґрілетінін болжау ќиын, ќонаќтар арасында гу-гу јѕгіме, саналуан пікір. Біреулер «Ќазаќ ќызыныѕ ділі басќа, тілі басќа ґзге ўлтќа тўрмысќа шыєуы тегімізді бїлдіреді» деп кїйінсе,

енді біреулер «Мўндай їрдіс тґрткїл дїниеге тјн ќўбылыс, біз де соєан кґнеміз» деп, аралас некені ґрескел санамайтынын білдірді . Шетелдіктіѕ тїтінін тїтетіп, ўрпаєын ґсіруді ќалаєан ќазаќ ќыздарыныѕ ќылыєына тґрелік айту біздіѕ ойымызда жоќ, јйтсе де, неміс, аєылшын, араб, кјріс, таєы таєылармен ќўда болу ќалыпты жайтќа айналуы јрбір ата-ананы «Осы біз ќызымызєа тјлімді тјрбие бере алдыќ па?» деп толєандыруы тиіс. Оѕтїстік Кореяєа оќуєа кеткен ќызы кјріс жігітіне тиіп, екі жиен сїйген ќазаќ отбасында болєаным бар. Сїпсїйкімді кішкентай ўл мен ќыз наєашы атасына кезек-кезек жїгіріп келіп, јлденені кјрісше айтып јлек. Атасы жиендерініѕ айтќанын тїсінбей бір аѕырса, екінші жаєынан бґтен кґзден

ќысылып , ќипаќтады да отырды. Бір тїрлі аянышты кґрінді. Айтпаќшы, таяуда таєы да Астанаєа жолым тїсті. Концерттен шыќќан соѕ такси ўстадым. Рґлдегі жас жігіт ашыќ екен. Діттеген жерге жеткенше біраз јѕгіме айтылды. Їш жыл бўрын Ќытайдыѕ Шјуешек ќаласынан ќоныс аударыпты. - Шјуешек - ќазаєы ќалыѕ ќала. Ќазаќ мектептері кґп еді, бірер жыл болды сабаќ ќытайшаєа кґшіріліп жатыр. Бір заманда осындаєы ќазаќ баласын орысша оќытуєа мјжбїр болєанын естуші едік, енді сол сўрќылтай Ќытайдаєы ќазаќтыѕ басына туды. Ќытай тілінде білім алєан баланыѕ тілі єана емес, жан дїниесі, ойлауы, пайымдауы да ґзгеріп, ќазаќы ќалыптан айырылады. Жалєыз ќызым бар. Ертеѕгі кїні ќытайєа тиіп сорым ќайнап жїрмесіне кім кепіл? «Есім барда, елімді табайын, ќызымды їйіріне ќосайын, јкелік парызым єой» деп атамекенге келдім. Ґзін Єўбайдолла деп таныстырєан жас жігіттіѕ бўл сґзі белінен шыќќан ўлќызыныѕ келешегіне бей-жай ќарап, жегеніне тоќ, ішкеніне мас болып, той ќуып, тойынєан мўндаєы ќазаќтыѕ ќўлаєына жетсін, санасына сіѕсін деп осы маќаланы жаздыќ. Басќа алып ќосарымыз жоќ.

Жассерік СЈДУАЌАС, Екібастўз ќаласы.

«Аќ бўлаќ» баєдарламасы бойынша ауылдыќ жерлерді сумен ќамту жјне су жеткізу жїйесі бойынша 2011-2012 жылдары 24 жоба жїзеге асырылып, 15 нысан ќолданысќа енгізілді.


ЖАРНАМА

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Дїкенбаев Назымбек Сјбитўлын ќўттыќтаймыз! Бїгін Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны, Ќазаќстан Республикасыныѕ мјдениет ќайраткері, ўстаз-сазгер, ПМУ-діѕ профессоры, жездеміз Дїкенбаев Назымбек Сјбитўлы 65 жасќа толып отыр. Ќадірлі жезде! Сізді бїгін алпыс бестіѕ тґрінен, абыройдыѕ биігінен кґріп отырєанымызєа ќуаныштымыз. Сіздіѕ ќаншалыќты асќаќ болєан сайын, соншалыќты биязы, кісілік, кішілілік ќасиеттеріѕізді ел алдында їнемі їлгі етіп айтып жїреміз, аєайын маќтан етіп келеді. Ашып ґмір есігін нўрланды кїн, Шашу шаштыќ сол їшін жырдан бїгін. Ґзіѕе де, ґзгеге шуаќ сыйлар, Ќўтты болсын, жездешім, туєан кїніѕ! Баќытты отбасыныѕ кеш єўмырын, Ґмір ґзі жазады отты жырын. Апамызбен дјм-тўзыѕ ќўп жарасып, Еѕбегіѕді аќтасын ќўлындарыѕ.

Тілек білдіруші: бажалары мен балдыздары - Кенжебалин, Асылов, Ќаєабаев жјне Бјкеновтер отбасы.

1 желтоќсан кїні Аќтоєай ауданы Јуелбек ауылында тўратын аяулы ата-анамыз, ардаќты ата-јжеміз Мыѕжасар Јбдієалымўлы мен Дана Ќайкенќызыныѕ шаѕыраќ кґтергендеріне 40 жыл толады. Мерейлі тойдыѕ Тўѕєыш Президент кїнімен тўспа-тўс келуі де - жаќсылыќтыѕ ырымы. Ата-анамызды осы тойларымен шын жїректен ќўттыќтаймыз! Зор денсаулыќ, ќажымас ќайрат тілеп, жїздеріѕіз шаттыќќа, шаѕыраќтарыѕыз ќўт-берекеге тола берсін дейміз. Біз Сіздерге мјѕгілік борыштармыз. Ќашанда біздіѕ тілеуќорымыз болып жїресіздер. Алла Таєала ўзаќ єўмыр берсін, тґріміздіѕ сјні, ќуаныштыѕ јні болыѕыздар. Їлкен наєашы атамыз Ќайкенніѕ аруаєы ќолдасын деп, оныѕ осыдан 40 жыл бўрын арнаєан ґлеѕ жолдарын ўсынамыз: Сен де, мен де, екеуміз де пендеміз, Аспанда емес, ќасиетті жердеміз. Саєан енді ќиылмайды бозбала, Маєан енді бўйырмайды ґѕге ќыз.

Жеке едік, екеу болдыќ, ўєыстыќ, Ўєыстыќ та, бір кеседен нўр іштік. Енді бізге ірге ќонсын ырыс-ќўт, Енді бізбен бірге болсын тыныштыќ!

Бўл кїні, сонымен бірге, сїйікті ќыздары Айгїл Мыѕжасарќызыныѕ туєан кїні. Оны да мерейлі кїнмен ќўттыќтап, отбасына таусылмас баќыт, деніне саулыќ тілейміз! Тілек білдірушілер: балалары.

ТЎРЄЫНДАР НАЗАРЫНА! «Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ Зейнетаќы тґлеу жґніндегі мемлекеттік орталыєы» РМЌК Павлодар облыстыќ филиалы Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2006 жылєы 25 тамыздаєы «Мїгедектiгi бойынша асыраушысынан айырылу жаєдайы бойынша жјне жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалыќ јлеуметтiк жјрдемаќыларды, Зейнетаќы тґлеу жґнiндегi мемлекеттiк орталыќтан тґленетiн зейнетаќы тґлемдерiн, мемлекеттiк базалыќ зейнетаќы тґлемiн, мемлекеттiк арнайы жјрдемаќыларды таєайындау мен тґлеудi жїзеге асыру туралы» № 819 ќаулысыныѕ 53 т. сјйкес, зейнетаќыны немесе жјрдемаќыны їйлеріне жеткізуге

азаматтардыѕ келесі санаты ќўќылы екендігін хабардар етеді: 1. Ўлы Отан соєысыныѕ мїгедектері жјне ќатысушылары. 2.Сексен жасќа жеткен зейнетаќы алушылары. 3. Бірінші топ мїгедектері. 4. Біреудіѕ кїтіміне мўќтаж деген медициналыќ ќорытындылары бар жјне денсаулыќ жаєдайы бойынша зейнетаќы жјне жјрдемаќы тґлеу жґніндегі ујкілетті ўйымєа ґздігінен бара алмайтын тўлєалар. Осы мјселе бойынша аќпаратты мына телефондар арќылы 704407, 704408, сондайаќ, Павлодар ќ., Ак.Сјтбаев к-сі, 44 мекен-жайы бойынша жўмыс кїндері саєат 9.00-ден 13.00-ге дейін алуєа болады.

Павлодар облысы аймаќаралыќ экономикалыќ сотыныѕ 1) 2013 жылєы 18 ќыркїйектегі шешімімен «Гарант-Строй LTD» ЖШС, БСН 040540019213, заѕды тўлєаны ќайта тіркеу туралы 2005 жылєы 20 ќыркїйектегі № 635-1945-16-ЖШС кујлігі, Екібастўз ќ., Јуезов к-сі, 38-їй; 2) 2013 жылєы 13 сјуірдегі шешімімен «Табыс-Екибастуз» ЖШС, БСН 030140004764 Екібастўз ќ., Јуезов к-сі, 77-73; 3) 2013 жылєы 09 шілдедегі шешімімен «T.I.P. group» ЖШС, БСН 081040004485, 2008 жылєы 7 ќазандаєы №15537 -1945-ЖШС мемлекеттік тіркеу туралы кујлігі, Павлодар ќ., Ќамзин к-сі, 51 – банкрот деп танылып, конкурстыќ ґндіріс ќозєалды. Шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 2 ай бойы Павлодар ќ., Сормов к-сі, 5-21 мекен-жайы, 8 7182) 55-97-13 телефоны бойынша ќабылданады.

Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысы Денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ «Павлодар облыстыќ жедел медициналыќ кґмек станциясы» КМЌК Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысыныѕ Денсаулыќ саќтау басќармасы «Павлодар облыстыќ жедел медициналыќ кґмек станциясы» КМЌК Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысыныѕ Денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Павлодар облыстыќ жедел медициналыќ кґмек станциясы» КМК ґзгеру жолымен ќайта ўйымдастыру туралы ќаулы шыєарєанын хабарлайды. Несиегерлердіѕ шаєымдары мен талаптары ќайта ўйымдастыру туралы хабарландыруды жариялаєан соѕ бір ай бойы талап ете алады. Мына мекен-жайы бойынша: Ќазаќстан Республикасы, Павлодар облысы, 140003, Павлодар ќаласы, Абай кґшесі, 115.

V сайланєан Баянауыл аудандыќ Мјслихатыныѕ депутаттары мен сайлаушыларыныѕ ЕСІНЕ! 2013 жылєы 3 желтоќсанда саєат 11.00–де (Баянауыл ауылы, Ќ.Сјтбаев кґшесі, 49 їй, аудандыќ мјслихаттыѕ мјжіліс залы)

«ПАВЛОДАРЗЕРНОПРОДУКТ» ЖШС, ЖСН 040840007548 конкурстыќ басќарушысы ЌР, Павлодар облысы, Железинка ауданы, Мыѕкґл ауылы, Целинная кґшесі, 5., «ПАВЛОДАРЗЕРНОПРОДУКТ» ЖШС (ЌР, Павлодар облысы, Железинка ауданы, Мыѕкґл ауылы, Целинная кґш, 5.) борышкердіѕ мїлкін (активін) сату бойынша сауда-саттыќ ґткізу туралы хабарлайды. Ол Павлодар ќаласы, Чайковский кґшесі, 5, 2-ќабат, 2-пјтер мекен-жайы бойынша 2013 жылєы 25 желтоќсанда саєат 11.00-де болады. Борышкердіѕ негізгі ќызметі – ќоєамдыќ ќажеттіліктерді тауарларда, жўмыста жјне ќызметте ќанаєаттандыру (астыќтыѕ саќтауы, ўн тартатын ґнiмнiѕ ґндiрiлуі жјне iске асыруы, ќўрама жем) Мїлік сауда-саттыќќа бір лотпен голландтыќ јдіспен ќойылады. №1 Лот – Мыѕкґл элеваторыныѕ жер телімін уаќытша ґтеулі пайдалану (жалєа) ќўќыєы, жер 13,3005 га, Павлодар облысы, Железинка ауданы, Михайловка а/о, ст. Мыѕкґл, объектініѕ жаєдайы ќанаєаттанарлыќ емес, ўсталыќ - 9,3 м2, ќойма єимараты - 3332,4 м2 – 1956 ж/с; - (алмалысалмалы - 59,4 м2, жўмыс мўнарасы - 1479,0 м2, тґртбўрышты бункер - 2517,4 м2, гараждар 4 дана.155,4 м2, дизельді ќойма -623,9 м2, авто ќабылдау єимараты - 346,2 м2, кеѕсе-186,6 м2, дјрігерлік пункт - 34,0 м2, кептіру ќоймасы №2,3 - 585,6 м2, то жаєу ќоймасы -87,1 м2, ґтпелі - 220,7 м2, ґрт ќорєау єимараты-117,9 м2, орын - 22,8 м2, ґтулік 4,6 м2, ќойма 6 дана -14733,7 м2, ќалдыќтар цехі -372,9м2) – 1959 ж/с; - (СОБ мўнарасы -591,3 м2, таразылыќ - 20,8 м2, ќару- жараќтаќ-13,9 м2)1960ж/с.; - керек-жараќ єимараты - 506,3 м2-1963 ж/с.; - таразылыќ-40,0 м2-1967 ж/с.; - бўрєылау ќоймасы- 3,7 м2 – 1968 ж/с.; - ќойма №2 - 33,3 м2 – 1970 ж/с.; - ЖЖН єимараты №1,2 -19,0 м21975 ж/с.; - зертхана-165,5 м2-1979 ж/с.; (таразылыќ- 15,3 м2, кептіру ќоймасы №1-58,6

21

V сайланєан Баянауыл аудандыќ Мјслихатыныѕ кезектен тыс ХХV сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына мынадай мјселелер ќарастыру ўсынылады: Баянауыл аудандыќ Мјслихатыныѕ 2012 жылєы 20 желтоќсандаєы аудандыќ мјслихаттыѕ (V сайланєан кезекті ХІ сессия) № 57/11 «Баянауыл ауданыныѕ 2013 – 2015 жылдарєа арналєан бюджеті туралы» шешіміне ґзгерістер енгізу туралы жјне басќа да мјселелер.

Аудандыќ мјслихаттыѕ хатшысы.

м2) -1988 ж/с; - Ќўрал-жабдыќ, Ќоймадаєы ТМЌ, бастапќы баєа, - ќўрал-жабдыќ, ќоймадаєы ТМЌ– 108641790 теѕге, еѕ тґмен баєасы – 65000000 теѕге. Кепiлдi жарна – ЖЖК - KZ59470172203А133509, «FORTE BANК» АЌ филиалында, , БЖК FOBAKZKA, БСН 040840007548 банк шотына лоттыѕ бастапќы баєасыныѕ 10 % мґлшерінде тґленеді. Мїлікті сатудыѕ ерекше шарттары жјне сатып алушыларєа ќойылатын ќосымша талаптары жем саќтау маќсатында сатып алушымен оны пайдалану шартымен бір кешенмен иеліктен айырады, жем саќтау ќоймасы бґлінбейтін болып табылады. Ґтiнiмдер ќабылдау жјне саудасаттыќќа ќатысуєа тiлек бiлдiрушi тўлєаларды тiркеу осы хабарлама жарияланєан кїннен кейінгі кїннен бастап Павлодар ќ., Чайковский кґш., 5, 2-ќабат, 2-пјтер, телефон: 8 (7182)559713, ўялы тел. 87021692831 мекен-жайы бойынша жўмыс кїндері саєат. 9.00-ден бастап 18.00-ге дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін. Ґтiнiмдерді ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысушыларды тіркеу сауда-саттыќ басталєанєа дейiн бiр саєат бўрын аяќталады. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін ќўжаттар ґзімен не їшінші тўлєаныѕ ґкілеттігі бойынша ґкілдігі тиісті тїрде ресімделген болса, саудасаттыќты ўйымдастырушыєа ўсынылады. Ќосымша аќпаратты Павлодар ќ., Сормов кґш., 5-21 їй, тел. 8(7182) 55-97-13, ўялы тел. 87021692831 мекенжайы бойынша алуєа болады. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар ЌР, Павлодар ќ, Ленин к-сі, 57, телефон нґмірі: 8 (7182) 32-13-59, ЌР ЌМ «Ќаржы министрлігі салыќ комитетініѕ Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті» мемлекеттіќ мекемесі. Эл.поштасы taxpavlodar@mgd. kz. мекен-жайы бойынша жўмыс кїндері саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 14.30-єа дейін.

2013 ж. 16 ќараша кїні №132 (14567) «Сарыарќа самалы» газетінде борышкердіѕ мїлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттыќты жїргізу туралы аќпараттыќ хабарламада №2 лотќа тґменгі баєасы 300,00 мыѕ теѕге ќосылсын.

Еске алу Ќабдыров Ертай Ќабдырўлын еске аламыз Осыдан бір жыл бўрын, 2012 жылдыѕ 7 желтоќсанында ардагерўстаз, ЌР білім беру ісініѕ їздігі Ќабдыров Ертай Ќабдырўлы 83 жасќа ќараєан шаєында дїниеден ґтті. Ол 1930 жылы 3 ќаѕтарда Качир ауданы Жайлауаєаш ауылында туєан. Бїкіл саналы ґмірін жас ўрпаќты тјрбиелеу ісіне арнаєан Ертай Ќабдырўлы алєашќы еѕбек жолын ўстаздыќтан бастап, 1950 жылы Качир ауданы Березов ауылындаєы Жайлауаєаш сегізжылдыќ мектебіне директор болып таєайындалды. Бўл – іскер, білімді, жалындаєан жас маманєа артылєан їлкен сенім еді. Сол кезеѕде Жайлауаєаш ауылында жаѕа мектепті салу ісі ќолєа алынєан-ды. Жас директор ауыл тўрєындарын ўйымдастырып, жаѕа єимараттыѕ талапќа сай болуына ќомаќты їлес ќосты. Бўл мектепті 1971 жылєа дейін басќарды. Ўйымдастырушылыќ ќабілетімен танылєан ўстаз бўдан кейін осы ауданныѕ Тілеубай, Луговое ауылдарындаєы сегізжылдыќ мектептерді басќарды. Мўнда да мектеп салу ісіне белсене араласып, сол уаќыттыѕ ґзіне тапсырылєан жауапты міндетін абыроймен атќарды. Ертай Ќабдырўлы ќай мектепте ќызмет етсе де, білім беру саласын шаруашылыќ жїйесімен шеберлікпен їйлестіріп, білікті педагогикалыќ ўжым ќалыптастырып, іс-тјжірибесін жас ўстаздарєа їйрете білді. Ґзіне де, ґзгеге де ќатаѕ талап ќойып, жас ўрпаќтыѕ сапалы білім мен саналы тјрбие алуы їшін маѕдай терін тґккен Ертай Ќабдырўлы ел ќўрметіне бґленді. Кейінгі жылдарда осы игілікті ісін Качир ауданындаєы Воскресенка жалпы білім беру мектебінде де жалєастырды. 42 жылдыќ ўстаздыќ ќызметініѕ 24 жылында мектеп директоры болды. 1992 жылы зейнетке шыќты. Ертай Ќабдырўлы жўбайы Жўмашпен он бала ґсіріп, олардыѕ барлыєы жоєары білім алды. Балаларыныѕ арасында јке жолын ќуып, ўстаздыќты ќалаєандары баршылыќ. Ардаќты ўстаздыѕ асыл бейнесі јріптестерініѕ, шјкірттерініѕ, жора-жолдастарыныѕ есінде мјѕгі саќталады. Еске алушылар: јріптестері, жолдастары, јулеті. Ќабдыров Ертай Ќабдырўлыныѕ ќайтыс болєанына 1 жыл толуына орай, 2013 жылдыѕ 7 желтоќсанында саєат 12.00-де Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ їлкен асханасында дўєа баєышталып, ас беріледі.

Еске алу Ас беріледі 2013 жылдыѕ 1 желтоќсаны кїні саєат 12.00-де Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ асханасында Нўржан Мўсылманќўлўлы Шоќпаровтыѕ жылына арналып дўєа оќылып, ас беріледі. Туыстары. «СтройИнвест компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2014 жылєы ќаѕтардыѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 10,53 теѕге (ЌЌС-пен). «Стройнвест компани» ЖШС јкімшілігі. «Жылу ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2014 жылєы ќаѕтардыѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 10,53 теѕге (ЌЌС-пен) «Жылу ПВ» ЖШС јкімшілігі.

Емберген Алпысўлын еске аламыз Ўзаќ жылдар Аќтоєай ауданы Ќожамжар ауылында тўрєан асќар тау – јкеміз Емберген Алпысўлы Есілбаевты бїгін еске алып отырмыз. Јкеміз осыдан он жыл бўрын фјни дїниеден баќиєа аттанєан еді. Биыл 29 ќараша кїні 61 жасќа толар еді. Алланыѕ жазуына амал бар ма? Анамыз Єазигїлмен бірге ґмірде їш бала – бір ќыз, екі ўл тјрбиелеп ґсірді. Јрќайсысы бїгінде жеке отау тігіп, немере-жиендері ґсіп келеді. Аталары арамызда жїрсе, оларды тізесіне отырєызып, шексіз еркелетер еді. Јкеміздіѕ жатќан жері жарыќ, топыраєы мамыќ болсын! Жасамай кеткен жасын, кґрмеген ќызыєын ўрпаќтарына берсін. Јкежан, асыл бейнеѕ саќтаулы, Аќылыѕ да санамызда жаттаулы. Артыѕдаєы аманатыѕ – мына біз, Ўлы ґмір есігінен аттадыќ.

Біраќ-таєы, орныѕа ешкім жетпейді, Ќоѕыр їніѕ ќўлаќтардан ґшпейді. Дўєа етеміз, рухыѕа бас иіп, Сен аѕсаєан арман-тілек кґктейді.

Еске алушылар: жўбайы - Єазигїл, балалары. С.К. Адамов (Асылхан) ЖК-ніѕ (ЖСН 750313300047) жойылуына байланысты шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап бір ай бойы 87015187600 телефоны арќылы ќабылданады.

Ќалалыќ жјне аудандыќ мјслихатыныѕ хатшылары Ертіс аудандыќ мјслихатыныѕ хатшысы Беспаев Жанат Нўрашўлына анасы Ќатира Дїйсембайќызыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Павлодар облысыныѕ мјдениет басќармасы Май ауданы мјдениет, тілдерді дамыту, дене шыныќтыру жјне спорт бґлімініѕ басшысы, ЌР мјдениет ќайраткері Алтынбек Бектўрўлы Јбілќасовтыѕ ќайтыс болуына байланысты марќўмныѕ отбасы мен туыстарыныѕ ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.


22

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

РЕСМИ БҐЛІМ

www.saryarka-samaly.kz

«Павлодар ќаласы јкiмiніѕ аппараты» ММ (140000, Павлодар ќ., Ќайырбаев кґш., 32 їй, аныќтама телефоны: 8 (7182) 32-11-42; факс: 8 (7182) 32-28-06 электронды пошта мекен-жайы: «kense.ap@pavlodar.gov.kz» «Б» корпусы бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдар орнына конкурстар жариялайды: конкурстыѕ ўйымдастырылуын жјне ґткізілуін баќылау. Бґлім ќўзыры шегіндегі жеке сўраќтар бойынша ќабылдауды ґткізу. Бґлімніѕ талап-арыз жўмыстарын ўйымдастыру жјне баќылау. Аукцион тјсілі арќылы мемлекеттік сатып алуды ўйымдастыру мен жїргізуді баќылау. «Павлодарлифт» ЖШС, «Горкомхоз» КМЌК, «Автобус паркі» ЖШС ќызметін їйлестіру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары бiлiм (мемлекеттік жергілікті басќару, заѕгерлік, ќаржылыќ, экономикалыќ). Жўмыс тјжiрибесi келесi талаптардыѕ бiрiне сјйкес болуы тиiс: 1) мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес; осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі їш жылдан кем емес; 2) жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы; 3) єылыми дјрежесініѕ болуы. 3. Бас бухгалтер – бас маман «Павлодар ќаласы жер ќатынастары бґлімі» ММ, санаты «ER-4» (21-0-0-2). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурстар ґткізу жјне ўйымдастыру. Бухгалтерлік есеп жјне баланс ќўрастыру, егжей-тегжейлі ќаржыландыру жоспарларын, ґтінімдерді дайындау. Бґлім жўмысшаларына жалаќыны есептеу. Бюджеттік ґтінімді жјне оєан есептерді дайындау. Бґлімніѕ материалдыќ, еѕбек жјне ќаржы ресурстарын пайдалануды баќылау. «Павлодар Геокарта» МКЌЌ ќаржышаруашылыќ ќызмет жоспарларын ќарауды ќамтамасыз ету. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мемлекеттік басќару, экономикалыќ), ортадан кейінгі білім (экономикалыќ). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес салаларда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда орта кјсіптік білімі барларєа рўќсат етіледі. 4. «Павлодар ќаласы ветеринария бґлімі» ММ бас маман – бас бухгалтері, санаты «ER-4» (уаќытша, негізі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалыс кезеѕде) (23-24-1-01-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќўжаттарды жјне заѕды тїрде орындалатын операцияларды уаќытында жјне дўрыс дайындауды іске асыруын алдын ала баќылау. Бухгалтерлік, ќаржы ќўжаттарды, ќаражат есебін жјне материалдыќ ќўндылыќтарды уаќытында жјне дўрыс дайындау, бухгалтерлік пен ќаржы есептемесін жїргізу. Кјсіпорын жјне жеткізушімен есеп айырысу тјртібін ресімдеу. Мемлекеттік мекеме жўмыскерлеріне мерзімінде жалаќыны жјне басќа да есептеулерді тґлеу. Барлыќ тауарлыќ - материалдыќ ќўндылыќтарды инвентаризациядан ґткізу жјне тіркеу есебінде кґрсетуі. Материалдыќ-жауапты тўлєаларєа, олардыѕ жауапты саќтауындаєы ќўндылыќтарды саќтау жјне тіркеу бойынша мјселесіне нўсќаулыќ беріп жїргізу.

Бухгалтерлік тіркелімніѕ тіркеуінде атќарєан кґлемі бойынша барлыќ операциялардыѕ кґрінуі. Ґкілетті органєа дўрыс ќўрастырылєан (жылдыќ, тоќсандыќ, айлыќ) жјне уаќытында белгіленген мерзімде бухгалтерлік есеп беру. Алда тўрєан кезеѕге бекітілген шыєындар шеѕберіндегі міндеттеме мен тґлемдер бойынша жылдыќ ќаржыландыру жоспарын ќўрастыру. Ќажеттілік кґлемінде барлыќ заннамалыќ нормаларды саќтау мен ќаржыландырудыѕ толыќ жоспарына ґзгертулер енгізу. Ќаржыландыру жоспарына сјйкес міндеттемелерді ќабылдау їшін рўќсат берілген аралыєында баќылауды іске асыру. Бюджеттік баєдарламаныѕ бекітілген паспортына сјйкес уаќытында, сапалы, бюджеттік ќаражаттарды маќсатќа сай пайдалануды іске асыру. Ґкілетті органєа аєымдаєы кезеѕге дейін бюджетті орындау бойынша есепті уаќытында жјне дўрыс беру. Алдаєы кезеѕге дейін шыєындар сметасын ќўрастыру, бюджеттік ўсыныстыѕ келісімі, дјлелді есептердіѕ ќосымшасымен бірге, жыл ішінде бюджетті аныќтау барысында тїзетулер енгізу. Ґкілетті органдарєа јрекеттегі заѕнамаєа сай ќаржы, салыќ жјне статистикалыќ есептеулерді белгіленген мерзімде беру. Зейнеткерлік, јлеуметтік ќаржыныѕ бґлінуі мен мемлекеттік зейнетаќы тґлеу орталыєына уаќытында ќаржыны аудару їшін баќылау жїргізіп тіркеу. Мемлекеттік сатып алу саласында (одан јрі МС) јрекеттегі заѕнаманы саќтап, МС жылдыќ жоспарын жїргізу, МС нысаны бойынша мерзімді есептеулерді беру. МС жїргізу їшін конкурстыќ ќўжаттамаларды дайындау. Бухгалтерия ќўзыретіне ќатысты ережелерді тіркеу, реттеу, есеп беру жјне тіркеу мјселелері бойынша јдістемелік кґрсеткіштерін жїйелендіру. Бірінші ќўжаттарды саќтау, бухгалтерлік есептердіѕ ќаєаз жјне электронды тасымалдауды, есеп берушілік, саясат есептеу, єылыми баєдарлама мјліметтері, оныѕ есептері, басќа ќўжаттар, жјне де оларды берілген тізімге сјйкес архивке тапсыру. Бґлім бастыєымен жїргізілетін жедел жиналыстарєа ќатысу. Жоєары тўрєан органдардыѕ тапсырмаларына, оныѕ ішінде атќарылуы шектеулі мерзімдегі аќпаратты дайындау. Мемлекеттік ќызметкерлердіѕ Ар-намыс кодексін саќтау. Мемлекеттік ќызметкерлердіѕ жўмыс тјртібін саќтау. Ґзініѕ ќызметтік міндеттерін орындаєанда сыбайлас жемќорлыќтыѕ ќўќыќ бўзушылыќ фактілерін мїлдем болдырмау керек. Ќызметті атќару кезінде барлыќ сыбайлас жемќорлыќтыѕ ќўќыќ бўзушылыќ фактілері белгілі болса, бґлімніѕ басшысыныѕ аќпараттандыру ќажет. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, мемлекеттік басќару), ортадан кейінгі білімі рўќсат етіледі (экономикалыќ). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 5. «Павлодар ќаласы ќўрылыс бґлімі» ММ техникалыќ секторыныѕ бас маманы (уаќытша, негізі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалыс кезенде),«ER -4» санаты, (22-4-2-2). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бекітілген тапсырманы міндетті сапалы јрі уаќытылы орындау, сектор жўмысы аясындаєы жўмыстарды жоспарлау. Ќала јкімдігініѕ ќатысуымен ґткізілетін мјжілістерге ќала јкімдігініѕ мјжілісіне ќўжаттар дайындау. Ќаладаєы аєымдыќ жјне болашаќ мјмілелерді шешуге баєытталєан ќўрылыс шараларын ўйымдастыруды жїзеге асыру, ќажеттілігіне байланысты объектілерді салу

барысына баќылау жасау, ЖСЌ жасау, мемлекеттік сараптамаєа арналєан ќўжаттар дайындау, жоспарланєан объектілер бойынша техникалыќ паспорт дайындау. Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы заѕнамаєа ќайшы келмейтін ґзге ќызметтерді, жоєары тўрєан ўйымдардыѕ іс- шараларын, тапсырмаларын орындау. Жетекшілік ететін баєыт бойынша жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау. Ќўрылыс ќызметі туралы заѕнамаєа ќайшы келмейтін ґзге функцияларды орындау. Жер телiмi жјне заѕды жјне жеке тўлєалармен керек болса мїдделi органдары бар жер пайдалану жобалардыѕ шекараларыныѕ жобаны їйлестiруi керек болса. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (техникалыќ, экономикалыќ, мемлекеттік басќару), немесе ортадан кейінгі (техникалыќ, экономикалыќ) білім рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 6. «Мойылды ауылы јкімініѕ аппараты» ММ бас маманы-бас бухгалтері, санаты «ЕG3» (23-20-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 53813 теѕгеден 723091 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік есебін жїргізу; ММ негізгі ќўралдарын, тауар-материалдыќ ќўндылыќтарын есепке алу; аппаратымен јзірленген бюджеттік баєдарламалар бойынша смета жасау, ќаржылыќ операциялар жїргізу жјне бекітілген баєдарламаларды ќаржыландыруєа баќылау жасау; тауарлар, жўмыстар мен ќызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдыќ жоспарын жасау; сатып алуларды ўйымдастыру; тауарлар, жўмыстар мен ќызметтерге жїргізілген сатып алу бойынша есеп беру жїргізу; статистикалыќ, бухгалтерлік, салыќтыќ есеп беруді уаќытылы жасау мен тапсыру; бюджеттік ќаражаттыѕ маќсатты пайдалануын баќылау; ќаржылыќ жылєа арналєан бюджеттік ґтінімніѕ жасауына ќатысу; ќазынашылыќ органдарында келісімшарттар тіркеу; табыс жјне јлеуметтік салыќтарды бюджетке, жинаќтыќ зейнетаќы ќорына міндетті зейнеттік жарналарды, мемлекеттік ќызметшілер мен техникалыќ ќызметкерлердіѕ жалаќыларын есептеу жјне карточкаларына аудару; кассалыќ ордерлер бас кітабын жїргізу, т.б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, ќаржылыќ), ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ, ќаржылыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімге рўќсат етіледі. 7. «Павлодар ауылы јкімініѕ аппараты» ММ жетекші маман, санаты «ЕG-4» (19-0-1-9). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 48047 теѕгеден 64704 теѕгеге дейін Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік есепті ўйымдастыру жјне жїргізу, еѕбекаќы есептеу, емдеу жјрдемаќысын, аппарат ќызметкерлеріне уаќытша жўмысќа жарамсыздыєы бойынша жјрдемаќы, бюджетке табыс бойынша жјне јлеуметтік салыќтарды, жинаќтаушы зейнетаќы ќорына міндетті зейнетаќы тґлемдерін есептеу жјне негізгі ќўралдарды енгізу, аз ќўнды мїккјмалдарды жїргізу, статистика органдарына жјне салыќ комитетіне енбекаќы бойынша есепті

уаќытылы беру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары не болмаса орташадан кейінгі (экономикалыќ, бухгалтерлік) білім, немесе орта техникалыќ не болмаса кјсіптілік (экономикалыќ, бухгалтерлік) білім. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын , Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы, «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050»: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлуi. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі Ќаєидалар) (ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат. Конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ќўжаттар тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетiлген электрондыќ пошта мекенжайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн кґрсетiлген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрмей бередi. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берiлмеген жаєдайда тўлєа јѕгiмелесуден ґтуге жiберiлмейдi. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїн iшiнде «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ ґтедi.

Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Павлодар облысы Ішкі істер департаменті, 140000, Павлодар ќаласы Лермонтов кґшесі, 50/1, аныќтама телефондары: 8 (7182) 39-10-79, факс : 8 (7182) 32-03-91, электронды пошта: ukr_dvd_pvl@mail.ru, 140100 Аќсу ќ. Дґнентаев кґшесі, 5, аныќтама телефондары: 8 (71837) 6-31-44 бос лауазымдардыѕ орнын толтыру їшін конкурс жариялайды: - Павлодар облысы ІІД Аќсу ќаласы ІІБ аќпараттыќ – аналитикалыќ тобыныѕ технигі (С-SV13) – 1 бірлік. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 25 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыєы, јскери ќызметке жарамдылыєы, біліміорта білімнен тґмен емес. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Ќўќыќ ќорєау ќызметі туралы», Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ ар-намыс кодексін, ЌР јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы Кодексін, кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтікќўќыќтыќ актілерді білу. Негізгі ќызметтік міндеттері: ЌР Ішкі істер органдары Интеграциялыќ банк деректерін ќолдану мен ќалыптастыру, жўмыс істеуді ўйымдастыру. Ведомствалыќ есепті ќалыптастыру. Ќоєамдыќ тјртіпті ќорєау жјне ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќорєау, сонымен ќатар тґтенше жаєдайлар мен соєыс уаќытында. Лауазым бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа міндетті білік-даєдылары. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар (белгіленген нысан бойынша ґтініш, ґмірбаян, кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параќ, тўраќты мекенжайынан аныќтама, нотариуспен кујландырылєан білім беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, нотариуспен кујландырылєан еѕбек кітапшасыныѕ кґшірмесі (бар болса), нотариуспен кујландырылєан јскери билетініѕ кґшірмесі немесе јскерге шаќыру учаскесіне тіркеу туралы кујлігініѕ кґшірмесі, ЌР азаматтыєын растайтын жеке кујлік, соѕєы жўмыс орнынан (оќу орнынан) немесе їміткер јскери ќызметін ґткен орнынан мінездеме, 4 дана 3,5х4,5 см фотосурет) ІІД Кадр жўмысы басќармасына, Аќсу ќаласы ІІБ кадр жўмысы жґніндегі тобына бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кїнінен бастап 15 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде ўсынылуы тиіс. Павлодар облысы ІІД Аќсу ќаласы ІІБ тылдыќ

ќамтамасыз ету тобыныѕ жїргізуші - полицейі (СSV-12) – 1 бірлік. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 25 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыєы, ЌР ЌК ќатарындаєы міндетті јскери ќызмет, білімі- орта, техникалыќ жјне кјсіби арнайы орта, «В,С,» санаты бойынша жїргізуші кујлігініѕ бар болуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Ќўќыќ ќорєау ќызметі туралы», Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ арнамыс кодексін, ЌР «Жол жїру ќауіпсіздігі туралы» кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтікќўќыќтыќ актілерді білу. Негізгі ќызметтік міндеттері: Техникалыќ тїзелген автоќўралымен ќамтамасыз ету. Ќоєамдыќ тјртіпті ќорєау жјне ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќорєау, сонымен ќатар тґтенше жаєдайлар мен соєыс уаќытында. Лауазым бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа міндетті білік-даєдылары. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар (белгіленген нысан бойынша ґтініш, ґмірбаян, кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параќ, тўраќты мекенжайынан аныќтама, нотариуспен кујландырылєан білім беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, «В,С,» санаты бойынша жїргізуші кујлігініѕ кґшірмесі, нотариуспен кујландырылєан еѕбек кітапшасыныѕ кґшірмесі (бар болса), нотариуспен кујландырылєан јскери билетініѕ кґшірмесі, ЌР азаматтыєын растайтын жеке кујлік, соѕєы жўмыс орнынан (оќу орнынан) немесе їміткер јскери ќызметін ґткен орнынан мінездеме, 4 дана 3,5х4,5 см фотосурет) ІІД Кадр жўмысы басќармасына, Аќсу ќаласы ІІБ кадр жўмысы жґніндегі тобына бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кїнінен бастап 15 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде ўсынылуы тиіс. - Павлодар облысы ІІД Аќсу ќаласы кадр жўмысы бґлімшесініѕ инспектор-психологі (С-SVR-8)- 1 бірлік.

Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 35 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыєы, јскери ќызметке жарамдылыєы, біліміжоєары психологиялыќ. Психолог ќызметі бойынша кјсіби еѕбек ґтілі 1 жылдан кем емес. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Ќўќыќ ќорєау ќызметі туралы», Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ ар-намыс кодексін, кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтікќўќыќтыќ актілерді білу. Негізгі ќызметтік міндеттері: Ішкі істер органдары ќызметіне їметкерлер мен ќызметкерлердіѕ психофизиологиялыќ, интеллектуалдыќ жјне тўлєалыќ мінездемелерді зерттеу маќсатында психологиялыќ тексеріс ґткізу. Ќызметкерлер жјне олардыѕ отбасыларына психологиялыќ кеѕес. Ќоєамдыќ тјртіпті ќорєау жјне ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќорєау, сонымен ќатар тґтенше жаєдайлар мен соєыс уаќытында. Лауазым бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білік-даєдылары. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар (белгіленген нысан бойынша ґтініш, ґмірбаян, кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параќ, тўраќты мекенжайынан аныќтама, нотариуспен кујландырылєан білім беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, нотариуспен кујландырылєан еѕбек кітапшасыныѕ кґшірмесі (бар болса), нотариуспен кујландырылєан јскери билетініѕ кґшірмесі немесе јскерге шаќыру учаскесіне тіркеу туралы кујлігініѕ кґшірмесі, ЌР азаматтыєын растайтын жеке кујлік, соѕєы жўмыс орнынан (оќу орнынан) немесе їміткер јскери ќызметін ґткен орнынан мінездеме, 4 дана 3,5х4,5 см фотосурет) ІІД Кадр жўмысы басќармасына, Аќсу ќаласы ІІБ кадр жўмысы жґніндегі тобына бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кїнінен бастап 15 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде ўсынылуы тиіс. - Павлодар облысы ІІД Аќсу ќаласы жол – патрульдік полиция взодыныѕ полицейі (С-SV-

12)- 3 бірлік. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: 25 жастан аспаєан, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыєы, ЌР ЌК ќатарындаєы міндетті јскери ќызмет, білімі- орта, техникалыќ жјне кјсіби арнайы орта, «В,С,» санаты бойынша жїргізуші кујлігініѕ бар болуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, «Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер органдары туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Ќўќыќ ќорєау ќызметі туралы», Заѕдары, Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметкерлерініѕ АрНамыс кодексін, ЌР јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ Кодексі, ЌР «Жол жїру ќауіпсіздігі туралы» кјсіби іс-јрекетпен байланысты басќа да нормативтікќўќыќтыќ актілерді білу. Негізгі ќызметтік міндеттері: Ќоєамдыќ тјртіпті ќорєау жјне ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќорєау, сонымен ќатар тґтенше жаєдайлар мен соєыс уаќытында. Ќўќыќ бўзушылыќтыѕ жолын кесу мен јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќты ескерту, аныќтау, ќылмыстарды ашу мен тергеу, сонымен ќатар ќылмыскерлерді іздестіру. Лауазым бойынша ќызметтік міндеттерін орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білікдаєдылары. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар (белгіленген нысан бойынша ґтініш, ґмірбаян, кадрларды есепке алу жґніндегі жеке параќ, тўраќты мекенжайынан аныќтама, нотариуспен кујландырылєан білім беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, «В,С,» санаты бойынша жїргізуші кујлігініѕ кґшірмесі, нотариуспен кујландырылєан еѕбек кітапшасыныѕ кґшірмесі (бар болса), нотариуспен кујландырылєан јскери билетініѕ кґшірмесі, ЌР азаматтыєын растайтын жеке кујлік, соѕєы жўмыс орнынан (оќу орнынан) немесе їміткер јскери ќызметін ґткен орнынан мінездеме, 4 дана 3,5х4,5 см фотосурет) ІІД Кадр жўмысы басќармасына, Аќсу ќаласы ІІБ кадр жўмысы жґніндегі тобына бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кїнінен бастап 15 кїнтізбелік кїнніѕ ішінде ўсынылуы тиіс.

65-12-75 ЖАРНАМА

1. «Павлодар ќаласыныѕ тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі» ММ басшысы, «ER -1» санаты, (16-0-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 109548 теѕгеден 147986 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Заѕнамаєа сјйкес баќыланушы салалар саласындаєы мемлекеттік функцияларды жїзеге асыру. Ќаланыѕ тыныс-тіршілігін їздіксіз ќамтамасыз ету їшін тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі, автомобиль жолдары жјне ќаланы кґріктендіру саласындаєы мјселелерді шешу жјне ќарау. Ќол астындаєылардыѕ жўмысын баќылау, ўйымдастыру ќабілеті, бґлім жўмысына басшылыќ ќабілеті. Коммуникабельділік, орындаушылыќ, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметшілерініѕ Ар-намыс кодексін саќтау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары бiлiм (техникалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ, экономикалыќ, мемлекеттік басќару). Жўмыс тјжiрибесi келесi талаптардыѕ бiрiне сјйкес болуы тиiс: 1) мемлекеттiк ќызмет ґтiлi їш жылдан кем емес; 2) жоєары немесе жоєары оќу орындарынан кейiнгi бiлiм баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жанындаєы бiлiм беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес; 3) єылыми дјрежесiнiѕ болуы; 4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтiлi бiр жылдан кем емес; 5) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi тґрт жылдан кем емес, оныѕ iшiнде басшылыќ лауазымдарда бiр жылдан кем емес. 2. «Павлодар ќаласы ќаржы бґлімі» ММ бґлім басшысыныѕ орынбасары, «ER-2» санаты, (23-9-0-2) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 98017 теѕгеден 132611 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бґлімніѕ ќызметін їйлестіру, бґлім ќызметкерлерімен ґткізілетін коммуналдыќ меншік объектілерін, мемлекеттік сатып алу процестері бойынша жўмыстарды маќсатты жјне тиімді пайдалануына жўмыстардыѕ уаќытында жјне сапалы болуын ўйымдастыру. Коммуналдыќ меншікті иемдену, пайдалану жјне басќару мјселесіне ќатысты мемлекеттік мекемелер ќызметін їйлестіруді баќылау жјне ўйымдастыру. Ќала јкімдігініѕ ќарастыруына коммуналдыќ меншік объектілерін сату, жалєа, сенімгерлік басќаруєа тапсыру, кіші кјсіпкерлік субъектілеріне тўрєын емес пайдаланылмайтын їйлерді тапсыру жолымен пайдалану, тўрєын їйлерді жекешелендіру туралы ўсыныстарды ўйымдастыру жјне баќылау. Заѕды тўлєалыќ сараптама, келісімдерге, мемлекеттік тауарларды, жўмыстар мен ќызмет кґрсетулерді сатып алу бойынша конкурстыќ ќўжаттамаєа, ќала јкімдігі ќаржы бґлімініѕ функцияларына сјйкес ќабылдаєан ќаулы жобалары бойынша ўйымдастыру жјне баќылау. Бґлімніѕ мемлекеттік сатып алулары бойынша


www.saryarka-samaly.kz «Ауылдыќ жерде немесе шаєын ќалада орналасќан 2013 жылдыѕ еѕ їздік Орталыєы болып Павлодар облысы бойынша Салыќ департаментініѕ Аќсу ќаласы бойынша Салыќ басќармасыныѕ Аќпаратты ќабылдау жјне ґѕдеу орталыєы танылды»

РЕСМИ БҐЛІМ

28 ќараша, бейсенбі, 2013 жыл

23

Аќсудаєы еѕ їздік орталыќ

Салыќ ќызметтерін сапалы кґрсетуге жјне тјртібін їнемі жетілдіруді ынталандыру маќсатында, Ќазаќстан Республикасы Ќаржы Министірлігініѕ Салыќ комитетімен жыл сайын, 2004 жылдан бастап, Салыќ органдарыныѕ аќпараттарды ќабылдау жјне ґѕдеу ґніндегі еѕ їздік орталыќтарын аныќтау іс-шаралары ґткізілуде. Еѕ їздік орталыќтар екі санатта белгіленеді: -«Республиканыѕ аќпараттарды ќабылдау жјне ґѕдеу еѕ їздік Орталыєы»; -«Ауылдыќ жерде немесе шаєын ќалада орналасќан салыќ органыныѕ аќпараттарды ќабылдау жјне ґѕдеу еѕ їздік Орталыєы»; Бірінші кезеѕде «Еѕ їздік Орталыќ» атаєына кандидаттар облыстыќ деѕгейде белгіленеді. Јр облыстан кандидаттар бойынша фото жјне бейнематериалдар Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ Салыќ комитетіне конкурстыќ комиссияныѕ ќаралуына ўсынылады. 2013 жылдыѕ ќорытындысы бойынша конкурстыќ комиссияныѕ шешімімен жеѕімпаз болып танылєандар:

2013 жылдыѕ республикалыќ «Аќпараттарды ќабылдау жјне ґѕдеу орталыєы» санатында – Алматы ќаласы бойынша Салыќ департаментініѕ Тїрксіб ауданы бойынша Салыќ басќармасыныѕ орталыєы; Ауылдыќ жердіѕ немесе шаєын ќаланыѕ «Аќпараттарды ќабылдау жјне ґѕдеу орталыєы» санатында – 2013 жылдыѕ еѕ їздік Орталыєы болып Павлодар облысы бойынша Салыќ департаментініѕ Аќсу ќаласы бойынша салыќ басќармасыныѕ орталыєы. Жеѕімпаздарды грамоталармен жјне ауыспалы кубокпен салтанатты марапаттау Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ Салыќ комитетінде 2013 жылдыѕ 7 ќарашасында ґтті. Жеѕімпаз - орталыќтардыѕ жеткен биік белгісін ескере отырып, республиканыѕ барлыќ салыќ органдарыныѕ орталыќтарына талпынатындай їлгі бар. 2013 жылдыѕ 15 ќарашасында Павлодар облысы бойынша Салыќ департаментініѕ басшысы Е.Ќ.Тґлегенов Аќсу ќаласы бойынша Салыќ басќармасын «Аќпараттарды ќабылдау жјне ґѕдеу еѕ їздік Орталыєы» атаєымен ќўттыќтап, диплом табыс етті. 2009 жылы Республика бойынша еѕ їздік Орталыќ болып – Екібастўз ќаласы бойынша салыќ басќармасы танылєанын атап ґту ќажет. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ

2012 жылєы 27 ќаѕтардаєы «Јлеуметтік экономикалыќ жаѕєырту – Ќазаќстан дамуыныѕ басты векторы» Ќазаќстан Халќына Жолдауында еѕ бастысы халыќќа мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасын кґтеру болып табылады. Осы тапсырманы орындау маќсатында Павлодар облысы бойынша Салыќ департаменті мемлекеттік ќызмет кґрсетулердіѕ сапасын кґтеруге, Салыќ тґлеушілерге ќызмет кґрсетудіѕ тјсілдеріне ґзгеріс енгізіп, салыќ тґлеушілерге жоєары деѕгейде сапалы мемлекеттік ќызмет кґрсетілуіне атсалысуда. 2013 жылдыѕ 9 айында жалпы Павлодар облысы бойынша Салыќ органдарымен 553 мыѕ мемлекеттік ќызмет кґрсетілген, соныѕ ішінде «Электронды їкімет» веб-порталы арќылы автоматтандырылєан электронды мемлекеттік ќызмет кґрсету їшін їндеулердіѕ саны - 372 мыѕ немесе 67%, ќаєаз жїзінде мемлекеттік ќызмет кґрсету їндеулерініѕ саны - 101 мыѕ немесе 18%. 2013 жылдыѕ 9 айында мемекеттік ќызмет кґрсетулер нјтижелері ґткен жылдыѕ осы кезеѕімен салыстарєанда, оѕтайлы ґзгерістерді кујландырады. Сонымен, Салыќ органдарында мемлекеттік ќызмет алєан тўлєалар саны 25483 ќызметке ґсті. Соѕєы їш жыл ішінде масштабты іс-шаралар ґткізу мемлекеттік ќызмет кґрсетуде бўрыннан келе жатќан кґкейтесті мјселелердіѕ бірі болып кезек кїтуде кететін уаќыттыѕ шешімін тапты. Сонымен, 2010 жылы кезекте кїту орташа

«Тґлем кґзінен ўсталєан табыс салыєын ќайтару» мемлекеттік ќызмет стандарты Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы «30» ќарашадаєы №1519 ќаулысымен бекітілген. Мемлекеттік ќызметті алу їшін резидент емес салыќ агенті орналасќан жері бойынша салыќ органына ќатысты жоєары тўрєан орган болып табылатын облыстыќ салыќ департаментіне Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігініѕ 2011 жылєы 29 ќарашадаєы №1390 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша (Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2013 жылєы 08 мамырдаєы №456 ќаулысыныѕ №14 ќосымшасы) екі дана ґтініш табыс етеді. Салыќтыќ ґтінішке мынадай ќўжаттар ќоса беріледі: 1) жўмыстарды орындауєа, ќызметтер кґрсетуге

арналєан немесе ґзге де маќсаттарєа арналєан келісімшарттардыѕ (шарттардыѕ, келісімдердіѕ) нотариалды кујландырылєан кґшірмелері; 2) резидент емес заѕды тўлєаныѕ ќўрылтайшыларын (ќатысушыларын) жјне мажоритарлыќ акционерлерiн кґрсете отырып, ќўрылтай ќўжаттарыныѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмелерi не сауда тiзiлiмiнен (акционерлердiѕ тiзiлiмiнен немесе резидент емес тiркелген мемлекеттiѕ заѕнамасында кґзделген ґзге де ўќсас ќўжаттан) їзiндi кґшiрмелері; 3) алынєан табыстар мен ўсталєан (тґленген) салыќтар сомаларын растайтын бухгалтерлік ќўжаттардыѕ кґшірмелері; 4) резиденттік мемлекеттіѕ ќўзыретті органы берген,

Салыќ јкімшілігін жїргізудіѕ бір тїрі – бўл салыќ органдарымен салыќтыќ баќылауын ґткізу. Салыќтыќ баќылау – Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасы, орындалуын баќылау салыќ ќызметі органдарына жїктелген Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕнамасы нормаларыныѕ орындалуына салыќ ќызметі органдары жїзеге асыратын мемлекеттік баќылау. Салыќтыќ баќылаудыѕ ішінде – салыќтыќ тексеру. Салыќтыќ тексеру – салыќ ќызметі органдарына жїктелген Ќазаќстан Республикасы салыќ заѕнамасыныѕ орындалуын тексеру. Салыќтыќ тексерулерді жїргізуге тартатын нўсќамада кґрсетілген салыќ ќызметі органдарыныѕ лауазымды адамдары жјне салыќ тґлеуші. Салыќтыќ тексерулер келесі тїрлерге бґлінеді: ќўжаттыќ тексеру; хронометраждыќ зерттеп-тексеру. 1. Ќўжаттыќ тексеру мынадай тїрлерге бґлінеді: Кешенді тексеру – салыќ жјне бюджетке тґленетін

ўзаќтыєы 35 минутты ќўрєан. 2012 жылдыѕ ќорытындысы бойынша тјуелсіз јлеуметтік зерттеу кґрсеткіші 6 есеге тґмендеген жјне 6-10 минутты ќўрєан. Бїгінгі кїнде салыќ ќызметтерініѕ сапасын баќылауда, жаѕа кґзќарас талап етіледі: Орталыќ ќызметкерлерініѕ жўмысы ашыќ, јрекеттеріне баќылау ўдайы жјне жїйелі болуы тиіс. Аќсу ќаласы бойынша салыќ басќармасыныѕ тіркеу есебінде 62 006 салыќ тґлеушілер тіркелген, оныѕ ішінде, 414-і - заѕды тўлєалар, 2773-і - жеке кјсіпкерлер. Аќсу ќаласы бойынша Салыќ басќармасыныѕ Орталыєында «электронды ґзара іс-ќимыл жасау» тјсілін ќолдануды артыќ кґреді, осы тјсіл їшін «Салыќ тґлеушініѕ терминалы» ќызмет істейді. Сонымен бірге, Салыќ органдары электрондыќ форматта ќызметтер кґрсетеді, сонымен 35 ќызмет тїрініѕ 14 тїрі жартылай немесе толыєымен автоматтандырылєан. Яєни, салыќ тґлеушілерде «электронды їкімет» вебпорталы немесе Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі Салыќ комитетініѕ ведомстволыќ порталы арќылы ґтініштерін ўсынып, мемлеткеттік ќызметтер алуєа мїмкіндіктері бар. Аќсу ќаласыныѕ экономикасында шаєын жјне орта бизнестіѕ ґсуі белгіленді, ол аймаќтыѕ экономикалыќ дамуына оѕтайлы јсер етуде. Осы жылдыѕ басынан бастап 2013 жылдыѕ 1 ќарашасына дейін Аќсу ќаласы бойынша салыќ басќармасында барлыєы 13 090 ќызмет кґрсетілген, соныѕ ішінде ќаєаз жїзінде электронды ќызметке тїскен ґтініштердіѕ саны - 8369 немесе 64%, ведомстволыќ портал арќылы толыќ тїрде автоматтандырылєан электронды ќызметке тїскен ґтініштердіѕ саны – 4057 немесе 31%. Аќсу ќаласы бойынша Салыќ басќармасында 29 маман жўмыс істейді, тјжірибе кґрсеткендей, бўл - олардыѕ алдына ќойылєан барлыќ міндеттерді шешетін сауатты жјне ќабілетті ўжым. Соєан дјлел - салыќ органдары алдына ќойылєан негізгі міндеттерді орындау - ол бюджетке салыќтар мен тґлемдердіѕ

Тґлем кґзінен ўсталєан табыс салыєын ќайтару резиденттікті растайтын ќўжат немесе оныѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі; 5) резидент емес Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету їшін жалдаєан ќызметшілер немесе басќа персонал болып табылатын резидент емес жеке тўлєалардыѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ жјне олардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында болу мерзімін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелері болєан кезде ќабылдайды. Резидент еместіѕ ґтінішін ќарау кезінде салыќ органы, резидент еместіѕ салыќтыќ ґтініші негізінде тґленген табыс салыєын бюджеттен немесе шартты банк салымынан ќайтару

Салыќтыќ тексерулердіѕ типтері мен тїрлері басќа да міндетті тґлемдердіѕ барлыќ тїрлері бойынша салыќ міндеттемелерініѕ орындалуы, міндетті зейнетаќы жарналарыныѕ толыќ жјне уаќтылы есептелуі мен аударылуы жјне јлеуметтік аударымдардыѕ толыќ жјне уаќтылы есептелуі мен тґленуі бойынша салыќ ќызметі органы салыќ тґлеушіге ќатысты жїргізетін тексеру. Кешенді тексеруге таќырыптыќ тексеру мјселелері де енгізілуі мїмкін. Жїргізілуі осы Кодекстіѕ 37,40,41,42 баптарында кґзделген ќўжаттыќ тексеру тарату тексеруі болып табылады жјне ол кешенді тексеруге жатады Таќырыптыќ тексеру - салыќтыѕ жјне (немесе) бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдердіѕ жекелеген тїрлері бойынша салыќ міндеттемесініѕ орындалуы; міндетті зейнетаќы жарналарыныѕ толыќ жјне уаќтылы есептелуі, ўсталуы мен аударылуын, сондай-

аќ јлеуметтік аударымдардыѕ толыќ жјне уаќтылы есептелуі мен тґленуі, сонымен бірге Салыќ кодексініѕ 627-бабыныѕ 5-тармаќтыѕ 2-тармаќшасында кґрсетілген басќа да сўраќтарды тексеру; Ќарсы тексеру - салыќ ќызметi органы салыќ тґлеушiмен (салыќ агентiмен) операцияларды жїзеге асыратын тўлєаларєа ќатысты жїргiзетiн тексеру, салыќ ќызметi органдары аталєан салыќ тґлеушiнi тексеру барысында пайдалану їшiн осындай операциялар туралы ќосымша аќпарат алу маќсатында оєан ќатысты кешендi немесе таќырыптыќ тексеру жїргiзедi. Ќарсы тексеру кешендi немесе таќырыптыќ тексеруге ќатысты ќосалќы тексеру болып табылады. 2. Хронометраждыќ зерттеп-тексеру - салыќ органдары салыќ тґлеушініѕ зерттеп-тексеру жїргізілетін кезеѕ ішіндегі наќты табысын жјне табыс алуєа байланысты наќты шыєындарын аныќтау маќсатында жїргізетін тексеру.

толыєымен жјне уаќытында тїсуі. Жергілікті бюджет 102,7% орындалды, артыќ орындалу 100,0 млн. теѕгені ќўрайды. 2012 жылдыѕ осы кезеѕімен салыстырєанда тїсім кґлемі 137,0 млн. теѕгеге артыќ орындалып, ґсу ќарќыны 103,7% ќўрады. Облыстыѕ салыќ органдары ґз ќызметінде барлыќ ујкілетті органдармен ґзара байланыста, бўл жўмысты облыстыќ јкімдік, ќалалыќ жјне аудандыќ јкімдіктер їйлестіреді. Ґзара іс-ќимыл мјліметтер, облыс аймаќтарыныѕ дамуы туралы деректер ўсыну деѕгейінде, сондай-аќ, бюджеттіѕ кіріс бґлігін толтыруды ќамтамасыз ету бойынша бірлескен іс-шаралар жасау, сонымен ќатар, автокґлікпен ќамтамасыз етуде кґмек кґрсету, салыќ органдары мамандарын грамоталармен, алєыс хаттармен жјне басќа тїрлерімен салтанатты кїндері марапаттау арќылы жїзеге асырылады. Бїгінгі кїні салыќ тґлеушілерге Орталыќтарда сапалы ќызмет кґрсету їшін жоєары деѕгейде жаєдай жасалєан. Облыс салыќ органдарымен салыќ тґлеушілерге кґрсетілетін ќызметтердіѕ сапасын кґтеру бойынша іс-шаралар жоспары јзірленген, салыќ заѕнамасыныѕ нормалары туралы салыќ тґлеушілерді аќпараттандырудыѕ жјне салыќ органдарыныѕ жўмысы туралы јртїрлі тјсілдер мен шаралар ќолданылады. Орталыќтардыѕ барлыќ мамандарыныѕ маќсаты - Салыќ ќызметініѕ жаєдайын жаќсартып, Салыќ ќызметі Стратегиясыныѕ талаптарын орындауєа негізделген жјне салыќ міндеттемелерін ґз еркілерімен орындау їшін жаєдайды жаќсарту. Кґрсетілетін салыќ ќызметтерініѕ сапасын жаќсарту бойынша жаѕєыртулар енгізу, ќызмет кґрсетудіѕ жалпы климатын жаќсартуєа, сыбайлас жемќорлыќ пен ќолдампаздыќтыѕ жекелеген мјселелерін шешуге, јкімшілендіру мјселелерін сапалы деѕгейге кґтеруге жјне салыќтардыѕ жиналуын кґбейтуге баєытталєан.

мјселесі бойынша таќырыптыќ тексеру жїргізеді. Резидент еместіѕ ґтінішін ќарау ќорытындылары бойынша салыќ органы мынадай: 1) тґлем кґзінен ўсталєан табыс салыєын толыќтай немесе оныѕ бір бґлігін ќайтару туралы; 2) тґлем кґзінен ўсталєан табыс салыєын ќайтарудан бас тарту туралы шешімдердіѕ бірін шыєарады. Резидент емес салыќ органыныѕ шешімімен келіспеген жаєдайда, оєан салыќ органыныѕ шешімін алєан кїннен бастап кїнтізбелік тоќсан кїн ішінде ујкілетті органєа шаєымдануєа ќўќылы.

Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті.

Салыќ кодексі бойынша салыќтыќ тексерулер келесі типтерге бґлінеді: жоспарлы-салыќтыќ тексерулер жоспарына сјйкес жїзеге асырылатын кешенді жјне таќырыптыќ тексерулер, оны ујкілетті орган жыл сайын 2 рет бекітіп отырады. Салыќтыќ тексерулер жоспары салыќ тґлеуші (салыќ агенті) ўсынєан салыќ есептілігін, ујкілетті мемлекеттік органдардыѕ мјліметтерін, сондай-аќ, салыќ тґлеушініѕ (салыќ агентініѕ) ќызметі туралы басќа да ќўжаттар мен мјліметтерді талдау негізінде жасалады; жоспардан тыс – жоспарлы тексерулерге енгізілмеген салыќтыќ тексерулер, соныѕ ішінде (салыќ агентініѕ) салыќ тґлеушініѕ ґзініѕ ґтініші бойынша, сонымен бірге, Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќылмыстыќ іс жїргізу кодексінде кґзделген негіздер бойынша.

Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті.


ПАЙЫМ

28 қараша, бейсенбі, 2013 жыл

Газет ћəм оќырман

» » » лы лы » ы » а а л ы м ы м ы» а л а л а л а м с с а а а м м а а с а а ам сам ас қа ас арқ арқ ас а қ р қ қ ы қ а р ы р р а р а а ар ар ыа ары ры «С ры «С ары р а С а а « С С « Исатай ҚАБЕКОВ, « «С арасында таэквондодан үш дүркін «С ардагерлер әлем чемпионы, Мұстафа Өзтүріктің шәкірті, Ақкөл-Жайылма » » атырабының азаматы: ы» » ы» алы лы л л а а м а лы а ат басын м м а с - Өз басым тұрамын. Туған жерге амАлматы қаласында а а с м с а с а а«Сарыарқа қасамалы» тіреген р сайын газетін қа облыстық арқ сатып алып,рқа с рқӨзтүрік р аҰстазым а ы а оқимын. Мұстафа газет-журналдарды, кітапты көп оқу ы р а а ры ар ары рухани тұрғыда керектігін айтатын. бай болу керектігін «С Са Кез келген ары Садам «С « « С санамызға сіңірді. Сондықтан болар, қай елге барсам да, алдымен« сол елдің » алы

Газет – руханият бастауы

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

БАСПАСӨЗ - 2014

24

баспасөзіне шолу жасаймын. Туған жерге келгенде қолыма алатыным сүйікті «Сарыарқа самалым».

Ќўрметті

облыс тўрєындары!

Тамырлы тарихы, салиқалы сөзі, салмақты пайымы бар «Сарыарқа самалы» газетіне алдағы 2014 жылға жазылу жүріп жатқанын ұмытпағайсыздар. Күнделікті жедел ақпаратты таратудан басқа, ұлттық құндылықтарды ұлықтауды алдыңғы кезекке қоятын басылымның алдағы 2014 жылға жоспарлаған жаңа жобалары да мол екенін еске саламыз. Көптің серігіне айналған «Сарыарқа самалы» газетіне келер жылға жазылудың шарттарымен «Қазпоштаның» барлық бөлімшелерінде және газет бетінде жарық көретін кестелерден таныса аласыздар. Балдай тілі бар бүлдіршіннен бастап батагөй қарттарға дейін өз іздегенін таба алатын «Сарыарқа самалы» газеті тұрақты оқырманына талғамды дүниелерді ұсынуды жалғастыра береді. Ендеше, Сіз де тұрақты оқырман қатарын толықтырып, басылымды серік етуге ұмтылыңыз. Газет туралы ақпарат білгіңіз келсе немесе оған жазылудың шарттарымен таныс боламын десеңіз, «Сарыарқа самалы» газетінің интернеттегі сайтына назар аударыңыз. Сондай-ақ, 8 (7182) 61-80-15; 61-80-19 телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыз. «Сарыарқа самалымен» жаңа жылды бірге бастауға асығыңыз, ағайын!

ҚАМШЫ СӨЗ Сәбит ДӨНЕНТАЕВ

УАЙ, ЖАНЫМ... Уай, жаным, дүниеде сен аз күн қонақ, Заман жоқ, көп тұруға, өмір шолақ. Жас өмір екі айналмас, мойын бұрмас, Жұмыс ет, оқтай зырлап, қардай борап. Көп жүрген қара жолмен кадам бассаң, Кім саған зорлық етер талап-тонап. Отқа күй, оққа байлан, адалды тап, Кеткен тәж, мінген тағың болсын сол-ақ. Күнің бұл іс ететін орның осы-ақ, Мұнда бақ, мұнда дәулет, мұнда зор ат... Қорқасың аяқ басып аттамайсың, Алғасын алды-артыңды жылан орап. Орынсыз орға түссең, көппен бірсің, Тіл алсаң, тек жатпауын, деймін жол-ақ. 1915 жыл

Ñàðûàðêà ñàìàëû

«Сарыарқа самалы» газетіне 2014 жылға жазылу шарттары «Қазпошта»АҚ ПОФ «ҚазПРЕСС» Редакцияға арқылы ЖШС арқылы келіп алатынжазылу жазылу дар үшін ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР үшін жазылу бағасы 63440 индекс 55441 қала ауыл 1 ай 291 теңге 294 теңге 302 теңге 164 теңге 3 ай 873 теңге 882 теңге 906 теңге 492 теңге 6 ай 1746 теңге 1764 теңге 1812 теңге 984 теңге 12 ай 3492 теңге 3528 теңге 3624 теңге 1968 теңге ТҰРҒЫНДАР үшін жазылу бағасы 65441 индекс 65441 қала ауыл 1 ай 274 теңге 277 теңге 257 теңге 147 теңге 3 ай 822 теңге 831 теңге 771 теңге 441 теңге 6 ай 1644 теңге 1662 теңге 1542 теңге 882 теңге 12 ай 3288 теңге 3324 теңге 3084 теңге 1764 теңге ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР үшін жеңілдікпен жазылу бағасы 55441 индекс 15441 қала ауыл 1 ай 229 теңге 232 теңге 182 теңге 111 теңге 3 ай 687 теңге 696 теңге 546 теңге 333 теңге 6 ай 1374 теңге 1392 теңге 1092 теңге 666 теңге 12 ай 2748 теңге 2784 теңге 2184 теңге 1332 теңге ҰОС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН МҮГЕДЕКТЕРІ үшін жеңілдікпен жазылу бағасы 65442 индекс 25441 қала ауыл 1 ай 202 теңге 205 теңге 120 теңге 83 теңге 3 ай 606 теңге 615 теңге 360 теңге 249 теңге 6 ай 1212 теңге 1230 теңге 720 теңге 498 теңге 12 ай 2424 теңге 2460 теңге 1440 теңге 996 теңге РЕДАКЦИЯ АРҚЫЛЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПОРЫНДАРЫНА (ұжымдық жазылу 25 данадан кем болмаған жағдайда) жеткізіп беру 1 ай 166 теңге 3 ай 498 теңге 6 ай 996 теңге 12 ай 1992 теңге Жазылу мерзімі

«Біздің газетке кез келген пошта бөлімшесінде, пошташыда және Павлодар қаласы, Ак. Сәтбаев к-сі, 50 (тел. 32-40-37) мекен-жайында орналасқан бас пошта ғимаратында үйге немесе жұмыс орнына жеткізу бойынша жазылуға болады. Сонымен қатар, Ленин к-сі, 143 мекен-жайында орналасқан редакцияда жазылып, сол жерден алып тұратындай мүмкіндік бар. Кәсіпорынға дейін жеткізу қызметі де қарастырылған. Осы ретте мекемелер мен ұйымдарды ұжымдық альтернативтік жазылуға шақырамыз. Тел. 8 (7182) 61-80-32.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Кезекші редактор -

Фархат ӘМІРЕ

«Қаламгерге» хат «Құрметті бейтаныс қаламгер! Қолыма қалам алып, өзіңізге хат жазуды жөн көрдім. Жұртшылық кітап оқымайтын мына заманда өзі, жеке ата-бабасы жайлы том-том туынды жазатын «қаламгерлер» қаптап кетті. Бұл бағымыз ба? Әлде сорымыз ба? Жалпы, осы жағын ойланып көрдіңіз бе? Сізді білмедім, өз басым күніне жүз толғанамын. Сөйтіп, сау-тамтығы қалмаған жүректі ауыртып, қор боламын. Бір анығы, ата-бабасының шежіресін жазып, тарихты бұрмалап, өздерін «жазушы» санайтындардың дені сол кітабын кім көрінгенге тықпалап, есті шығарады. Ол аздай, көк қағазы қалтасына сыймайтын көкелері арқылы кітаптың тұсаукесер рәсімін өткізеді. Жарайды, келер ұрпағы үшін ойға сақтағанын, үлкендерден естігенін, өмірінің небір қызықты шақтарын қағаз бетіне түсірсін, кітап етіп жазсын. Бірақ, бұл «қазақ әдебиетіне үлес қостым» деген сөз емес. Мұнымен келісесіз деп ойлаймын. Мұндай кітапты отбасылық туынды деп қарастырған жөн. Алайда, оны анда-мында тықпалаудың, сөйтіп арзан абырой жинаудың еш қажеті жоқ. Мұндай кітапты туған-туыстарына қысылмастан үлестіруге әсте болады. Айтпағым, оған жарты бет қолтаңба жазып, кім-көрінгенге ұсынудың реті жоқ. Оны оқитын адам некен-саяқ. Одан да жақсы араласатын, ет жақын туыстарға берген ләзім. Егер олар авторды сыйласа, құрметтесе, кітапты өз үйінде сақтап қояды. Айтпақшы, өткенде бір ардагер журналисті көрдім. Әдеттегідей, спорт, кітап жайлы әңгімелестік. «Аға, зейнетке шықтыңыз. Қолыңыз бос. Бірдеңе жазып жүрсіз бе?», - дедім. Ол сәл бөгеліп барып: «Ойға алған дүниелерім бар. Бірақ, оны кім оқиды?!» деп жауап берді. Оның осы бір сөзі қатты әсер етті. Осы біз өлмейтін, өшпейтін дүние жазып жүрміз бе? Таланты жастайынан танылмаған «классик жазушылардың» бірі өз кітабын маған ұсынып тұрып: «Жаман ағаң мына кітапты екі-ақ айдың ішінде жазып шықты. Зейнетке шыққаң соң жазушылыққа ден қойдым. Жуықта тағы бір кітабым жарыққа шығады», деп шіреніп қояды. Талантымен тау қопарған шын қаламгерлердің өзі бір кітапты кем дегенде екі жыл жазатыны қайда?! Сіз бір кітабыңызға қанша уақытыңызды арнайсыз? «Зейнетке шыққан соң қаламды серік еттім», - дейді. Ертең біз де қартаямыз. Біз де осылай ұсақталып кетеміз бе?». Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 6 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2639 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

28 11 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you