Page 1

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

наурыз, бейсенбі 2014 жыл №33 (14618)

ñàìàëû

Қазақ елінің қосқан үлесі зор Тәуелсіз елдің мүддесі де асқақ!

Нидерландының Гаага қаласында өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі Саммитте 50 елдің делегаттары қатарында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Қазақ елінің ресми делегациясы да болды. Кездесулер барысында Қазақстан басшысы әлемдегі алаңдаушылық туғызып отырған күрделі мәселелерге қатысты пікірлерін білдірді. Нұрбол ЖАЙЫҚБАЕВ

АҚШ пен Қазақстан бір жолда БІЛІМ

Жалпы, Қазақстанның өз еркімен ядролық қарудан бас тартқаны еліміздің әлемдік саясат-

та абыройын өсіргені мәлім. Бұл жолы да ірі держава өкілдері қауіпсіздікке қосқан үлесіміз туралы қайталап айтты. Өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қауіпсіздік бойынша Саммит өткізу дәстүрін жалғастыруды ұсынды. - Әлемдік қоғамдастық мүшелерінің көпшілігі қазіргі заманғы сын-қатерлер мен қауіптер алдында біздің жұмысымыздың 2016 жылдан кейін де жалғасуы пай-

СЫРТҚЫ САЯСАТ

Ñ

àðûàðêà

27

дасына қолдау көрсетеді деп үміттенемін. Қазақстан мұндай шешімді қолдауға дайын. Жоғары деңгейдегі кездесулерді араға 4-5 жыл салып өткізіп тұруды ұсынамын, - деді Мемлекет басшысы. Бүгінде әлем қуаттылығы және тиімділігі жағынан атом энергиясынан асып түсетін жаңа энергия түрлерінің ашылу табалдырығында тұр. Ендігі міндет - оларды барынша қауіпсіз және қолжетімді ету керектігін алға тартты Қазақстан Президенті. «Ядролық қаруды таратпау туралы шартқа кірмеген ядролық материалдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық тәсілдерді әзірлеу қажет. Бұл жаһандық қауіпсіздікті нығайту түйткілдерін кешенді түрде шешуге септігін тигізетініне сенімдімін», - деді Нұрсұлтан Назарбаев. Жалғасы 2-бетте

Журналистер де шетелде білім алады

«Алдарыңа үлкен міндеттер қойыңдар. Сендер өз еңбектеріңнің жемісін жейтін боласыңдар. «Болашақ» бағдарламасы - сендерге мемлекет берген сенім несиесі. Мен сендерді, бағдарлама түлектері мен стипендиаттарын менің Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы туралы идеямның белсенді жақтаушылары ретінде қарастырамын. Естеріңде болсын, кім жұмыс істейді, сол ешқашан жастығын жоғалтпайды. Кім жұмыс істеуді қойса, ол отызында-ақ қартаяды. Біз барлық нәрседе үлгі болуға тиіспіз. «Қазақстан-2050» - біздің ХХІ ғасырдағы ұлттық идеямыз. «Болашақтың» негізінде «Қазақстан-2050» қозғалысын құруды ұсынамын». Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашақ» халықаралық стипендиясының 20 жылдығына арналған форумда айтқан сөзі.

Ақмарал ЕСІМХАНОВА Үстіміздегі наурыз айынан елімізде «Болашақ» халықаралық бағдарламасы аясында шетелде білім алу шарттары, сондай-ақ, оған енгізілген өзгерістер жайында халыққа егжей-тегжейлі түсіндіру мақсатында ақпараттық науқан басталғаны белгілі. Кеше осыған орай облыс әкімінің орынбасары Арын Өрсариевтің, «Ақпараттық жобалар орталығы» АҚ-ның вице-президенті Ғалия Досмұхамбетованың, сондай-ақ, өңірдегі мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің қатысуымен арнайы шара өтті. Онда «Болашақ» бағдарламасы арқылы білім алуды ниет еткен жас мамандар жиналып, қызықтырған сауалдарына тұшымды жауап алды. Жалғасы 2-бетте


2

АЌПАРАТ

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

Ќазаќ елініѕ

Басы 1-бетте Саммит бўєан дейін екі мјрте ґткізілді. Алєаш рет 2010 жылы Вашингтонда, екіншісі - 2012 жылы Сеулде ўйымдастырылды. Алайда, Нўрсўлтан Јбішўлыныѕ пікірінше, бўрынєы саммиттерде алєа ќойылєан маќсаттар мен міндеттер жеткілікті деѕгейде іске асырылмады. Осыєан байланысты ўлттыќ заѕнамаларды одан јрі жетілдіру жјне ядролыќ ќауіпсіздік саласындаєы негізгі кґпжаќты тјсілдерді јмбебаптандыру ќажет. Бўл жолєы Саммитте назар аудартќан елеулі оќиєа - Ќазаќстан Республикасы жјне Америка Ќўрама Штаттары Президенттерініѕ Ядролыќ ќаруды таратпау жјне ќауіпсіздікті ныєайту саласындаєы ынтымаќтастыќ туралы бірлескен мјлімдемесі жарияланды. Екі ел ядролыќ ќаруды таратпауды жјне ядролыќ ќауіпсіздікті ныєайтуды жаќтайтын бірлескен ўстанымдарын ќуаттайды. Бўрынєы Семей сынаќ полигонындаєы наќты ќауіпсіздікті ныєайтуды жалєастырады. Америка Ќазаќстанныѕ аумаєында МАГАТЭ-ніѕ аз байытылєан уран банкін орналастыру жјне Ядролыќ ќауіпсіздік жґніндегі ґѕірлік оќыту орталыєын ќўру, оныѕ тґтенше жаєдайларєа тґтеп беру, сондай-аќ олардыѕ салдарын еѕсерудегі мїмкіндіктерін ныєайтудаєы кїш-жігеріне ќолдау білдіреді.

Егемендікті басќаєа ўстатпаймыз! Баспасґз мјслихаты барысында ЌР Президенті Ќазаќстан халќыныѕ болашаєына тікелей ќатысты іргелі мјселелер бойынша кесімді пікірлерін айтты. Соѕєы кезде Ќазаќстан мемлекеті экономикалыќ интеграция баєытына баса мјн беруде. Бїгінде Ресей, Беларусь елдерімен Бірыѕєай кедендік одаќ ќўрып, бір ќазанда

www.saryarka-samaly.kz одаєын ќўру туралы негiзгi келiсiмнiѕ ќол ќойылуына їлкен їмiт артады. Себебi Еуразиялыќ кеѕiстiктегi ыќпалдастыќ Ќазаќстан їшiн аса тиiмдi болмаќ.

ќосќан їлесі зор

ќайнай бастады. Алайда, бўєан байланысты айтылып жатќан алаѕдаушылыќтар аз емес. Соныѕ бастысы – ел Тјуелсіздігі. Кедендік одаќтыѕ тїбі кешегі Кеѕестік одаќ секілді ќазаќ їшін бўєауєа айналмай ма? Жоќ. Ќазаќстан ґз тјуелсiздiгiнiѕ бiр тїйiрiн де ешкімге бермейдi. Мўны Нўрсўлтан Назарбаев тура кесіп айтты. Мемлекет басшысыныѕ айтуынша, јлемде тек ашыќ мемлекеттер єана ґркендеудiѕ даѕєыл жолына тїсе алады. Ешбiр мемлекет ґзгелерден

оќшау дами алмайды. Шекарасын ќымтап, ґздiгiнен дамуєа бел буєан елдердiѕ ќаншамасы жер картасынан жойылып кеттi. - Ќазаќстан їшін бўл - тiптi, ерекше жаєдай. Бiз теѕiзге шыєатын мїмкiндiгi жоќ, ќўрлыќта орналасќан елмiз. Ќара теѕiзге жеткенше, бiздiѕ тауар екi есе ќымбаттайды. Бiз бјсекеге ќабiлеттiлiктi жоєалтамыз. Ал ыќпалдастыќ кедендiк кедергiлердi жоюєа баєытталєан. Сондыќтан бiзде тек ќана экономикалыќ мїдделер бар, - дедi Елбасы.

«Бiздiѕ тјуелсiздiгiмiзге келетiн болсаќ, бўл - константа. Ќазаќстан ешкiмге тјуелсiздiгiнiѕ бiр тїйiрiн де бермейдi. Бiраќ экономикалыќ ќўзырдыѕ белгiлi бiр бґлiктерi Еуропалыќ Одаќтаєыдай ўлтїстiлiк комиссияєа берiледi. Шешiмдердi бiзбен сайланєан ортаќ орган ќабылдайды. Егер Ќазаќстан бiр жаєдай бойынша келiспейтiн болса, мјселе ќабылданбайтын болады», деп атап ґттi ЌР Президентi. Айта кетелік, Астана мамыр айында Еуразиялыќ экономикалыќ

Он рет ойланатын болады Тілшілермен кездесуінде Ќазаќстан басшысы Украинаєа ќатысты мјселелер тґѕірегінде ґз ойларымен бґлісті. Бїгінде Ќырымды ќатарына ќосып алєан Ресейдіѕ јрекетіне ќарсылыќ ретінде Батыс мемлекеттер экономикалыќ санкция жариялаймыз деп даурыєуда. Алайда, Еуропаныѕ Ресейге ќатысты экономикалыќ санкциялар ќабылдауы екіталай. - Ґздеріѕіз кґріп отырєандай, јзірге экономикаєа ќатысты санкциялар енгізілген жоќ. Экономикалыќ санкцияларды кґріп отырєан жоќпыз. Бізге бўл ешќандай јсер тигізбейді, себебі, Ќазаќстан бўл мјселеден тысќары жатыр. Бўл - Ресей мен Батыс арасында єана болуы мїмкін жаєдай. Біраќ, мен жаєдай ушыєып, ќандай да бір экономикалыќ санкцияларєа дейін жетеді деп ойламаймын. Мен барлыќ кездесулерде «ќырєи ќабаќ соєыс» ќаупі сейіліп жатќанын сезіндім. Болєан іс болды, енді жаєдайдан шыєудыѕ бейбіт жолын іздеу ќажеттігін барлыєы да тїсініп отыр. Јѕгімелесу барысында мен бјрін осыєан шаќырдым, шиеленіс ештеѕе бермейтінін ўєындыруєа тырыстым. Ресей - алып ел, Еуропа ресейлік ресурстарєа мўќтаж. Олардыѕ Ресеймен сауда кґлемі де їлкен. Олар мўндай ќадамєа бармас бўрын он рет ойланатын болады», - деді Нўрсўлтан Назарбаев. Бїгінде Ќазаќстанда ґзара келісім мен татулыќќа негізделген кґпвекторлы саясат жїргізілуде. Елбасы айтып ґткеніндей, бїгінге јлемдік ахуал мўндай саясаттыѕ аса ќажет екенін таєы да дјлелдеуде.

ЖУРНАЛИСТЕР ДЕ ШЕТЕЛДЕ БІЛІМ АЛАДЫ Єалия ДОСМЎХАМБЕТОВА, «Аќпараттыќ жобалар орталыєы» АЌ-ныѕ вице-президенті:

Басы 1-бетте

- «Болашаќ» баєдарламасы бойынша білікті маман атанєан талапты жастар еліміздіѕ болашаєын жарќын ету жолында еѕбек етуде. Осы орайда «Шетелде оќыєан жастар елге орала ма?» деген заѕды сауал туындайды. Јрине, ќауіп бар. Сондыќтан, аталмыш мјселеніѕ алдын алу маќсатында тиісті жўмыстар жїргізілуде. Мјселен, ќазіргі таѕда шетелге баратын їміткерді оќуєа баєыттайтын жўмыс орныныѕ басшылыєы, «Аќпараттыќ жобалар орталыєы» АЌ жјне ЌР Білім жјне єылым министрлігі арасында їшжаќты келісім жасалады. Оныѕ аясында білім алып келген маман бўрынєы жўмыс орнына оралып, ќызметін жалєастыруы тиіс.

Єалия Досмўхамбетова

Керек дерек ♦ «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясы Елбасы Н.Назарбаевтыѕ 1993 жылєы Ќаулысы бойынша таєайындалєан; ♦ 1993-2013 жылдар аралыєында «Болашаќ» халыќаралыќ стипендиясы 10 мыѕнан астам азаматќа таєайындалєан; ♦ Олар јлемніѕ 33 еліндегі 200 їздік ЖОО-да білім алды.

Ќазаќстан мен Финляндия арасындаєы тауар айналымы 1 миллиард долларєа жеткен. Ќазіргі уаќытта елдер арасындаєы сауда-экономикалыќ, технологиялыќ жјне инвестициялыќ ыќпалдастыќты одан јрі жандандыру маќсат етілуде.

Суреттерді тїсірген - Т.Нўрєазы.

Єалия Байжанќызыныѕ айтуынша, ґткен жылы елімізде 1000-нан астам жас халыќаралыќ баєдарламаныѕ ќатысушысы атанып, шетелде білім алєан. Ал Павлодар облысы бойынша 30-дан астам азамат јлемніѕ алдыѕєы ќатарлы жоєары оќу орындарында білім нјрімен сусындады. Сондай-аќ, «Болашаќ» баєдарламасы шеѕберінде ґѕірдіѕ денсаулыќ саќтау жјне білім беру салаларыныѕ мамандары біліктілігін арттырып, шетелдерде тјжірибе жинаќтаєан. Денсаулыќ саќтау басќармасы кадрлар бґлімініѕ меѕгерушісі Гїлжанат Елтаеваныѕ айтуынша, аймаќтаєы медицина мекемелерініѕ бас дјрігерлері Израильде біліктіліктерін жетілдірген. Алдаєы уаќытта осы маќсатта кардиология саласыныѕ 15 маманы Мјскеуге жол тартпаќ. Бўєан дейін «Болашаќ» баєдарламасы бойынша жоєары оќу орындарыныѕ тїлектері, єылым-білім, денсаулыќ саќтау саласыныѕ мамандары, сондай-аќ, мемлекеттік ќызметшілер оќу мїмкіндігіне ие болды. Биыл шетел асып, білім ќуушылардыѕ ќатары мјдениет саласыныѕ ќызметкерлері жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдерімен толыєа тїсті. Бўл – баєдарламаныѕ жаѕашылдыєы. Є.Досмўхамбетованыѕ сґзінше, ќўжат тапсыру мерзімі їстіміздегі жылєы маусым, тамыз жјне ќазан айларына межеленген. Айта кетерлігі, «болашаќтыќ» атану їшін жас мґлшеріне ќарай шектеу жоќ. Білім алуєа жўмсалатын ќаржы мемлекет тарапынан ґтеледі. Ал ќўжаттарды тапсыру їрдісі барынша оѕтайландырылєан. Биылдан бастап баєдарламаєа ќатысуєа арналєан ќўжаттар жергілікті халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарында ќабылданады.


27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

3 Интеграция «Ўлттыќ экономиканыѕ» тауар шыєарушысы –

КЫТАЙМЕН САУДАМЫЗ КYШЕЙЕДI

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ. Тел: (87182) 61-80-23

Ќазаќстан келешекте де кґршілес елдермен экономикалыќ байланысын арттыра тїседі. Бўл туралы Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев мјлімдеді. - Кґп жылдар бойы мен кґпќырлы саясат жїргізіп келемін. Ќараѕыздар, бїгінде Ресеймен сауда-саттыєымыз – жылына 25 млрд. АЌШ долларын, Ќытай Халыќ Республикасымен – 28 млрд. долларєа жетті. Жаќында Ќытай Тґраєасы Си Цзинипинмен кездестім. Мамыр айында сол елге ресми сапармен барамын. Біз Ќытаймен сауда кґлемін 40 млрд. долларєа жету міндетін ќойып отырмыз, - деді Президент. Н.Назарбаев оѕтїстік кґршілермен жалєастыратын теміржол ќўрылысы туралы да айтып ґтті. «Мен биыл теміржол ќўрылысы аяќталады деген ойдамын. Тїркіменстанєа дейінгі бґлігін біз салып болдыќ, ол јрі ќарай Иранєа жеткізеді. Иран аяќтаса, одан кейін бізге Парсы бўєазына бізге жол ашыќ. Бендер-Аббас айлаєы – їшінші жол. Тґртіншісі – Каспий теѕізі арќылы – Баку – Кавказ – Еуропа баєыты болмаќ", - деді Мемлекет басшысы.

Кей жаєдайда кјсіпкерлер ќайда барып, кімнен кґмек сўрау ќажет екенін білмей дал болып жатады. Кґкейлеріндегі мјселелері шешімін тапќанша бірталай табалдырыќты тоздыратыны аныќ. Сонысына ќараєанда проблемалары оѕ шешілсе игі. Аќыр аяєында «жабыќ есіктерді» ќаєып, кеѕселер арасында допша домалап, тауы шаєылып ќайтатындары ќаншама. Енді бизнес ґкілдері їшін ўтымды жаєдай туып отыр. ЌР Ўлттыќ кјсіпкерлер палатасы (ЎКП) бірегей жоба, кјсіпкерлерді ќолдауєа баєытталєан «Мјселелер тізілімі» онлайнжобасын іске ќосты.

ХАЛІҢ ҚАЛАЙ, КӘСІПКЕР?

бизнесті ќолдауєа баєытталєан бірегей жоба іске ќосылды

Аталєан жоба Ўлттыќ кјсіпкерлер палатасыныѕ palata.kz ресми сайты аясында жўмыс істейді. Бўл кјсіпкерлердіѕ ґзіндік онлайн-алаѕы іспеттес. Мўнда јр бизнес ґкілі жолында кездескен кез келген кедергілер, мјселелер бойынша ґтініштерін орналастыра алады. Ол тіркеліп, мўќият ќаралып, кјсіпкерге тиісті деѕгейде кґмек, ќолдау кґрсетіледі. Келіп тїскен ґтініштердіѕ шешімін арнайы Мјселелерді шешу картасынан ќарап, біле алады. «Мјселелер тізілімі» жјне Мјселелерді шешу картасы бизнес ґкілдері, облыстыќ Кјсіпкерлер палаталары, Тґралќа комитеті мен ЎКП-ныѕ басќа да ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ ўсыныстары бойынша ќўрылады. Бўл ретте, «Мјселелер тізілімі» жјне оларды шешу бойынша Картасына

жїйелі тїрде кездесетін проблемалар єана орналастырылады. Тізілімге тіркелген ґтініштер топтастырылып, сараланады. Јрбір мјселеніѕ іс жїзінде шешім табуы баќыланатын болады. Бўл жоба мемлекеттік органдармен бірлесе жўмыс істеп, кјсіпкерлердіѕ мјселелерін жедел, јрі нјтижелі тїрде шешуге мїмкіндік береді. Осы арќылы бизнес саласындаєы мјселелер мен кедергілерге ќатысты жалпы жаєдай аныќталады деп кїтілуде. Ґтініш-тілектерді, проблемаларды жїйелеу арќылы бизнесті ќолдау саласындаєы «аќсап тўрєан» тўстарды аныќтап, олар бойынша оѕ шешімдер ќабылдауєа болады. Атап ґтерлігі, кјсіпкерлер ґз ґтініштерініѕ ќандай деѕгейде ќаралып жатќанын баќылай алады. Болашаќта «Мјселелер тізілімі» жјне Мјселелерді шешу картасы бизнестіѕ дамуына ќатысты заѕнамалыќ-ќўќыќтыќ актілер ќўру барысында ЌР Їкіметініѕ басшылыќќа алатын негізгі ќўжатына айналуы мїмкін. «Мјселелер тізілімін» ќўру уаќыт талабы десе де болады. ЎКП-на ґткен екі айда кјсіпкерлерден 1625 ґтініш келіп тїсті. Бїгінгі таѕда олар бір жїйеге келтіріліп, аталєан тізімге тіркелді. Жобаныѕ басты маќсаты бизнестіѕ басына тїскен мјселелерді (јкімшілік кедергілер) жїйелеп, бір ќўжатќа жинау, јкімшілік кедергілерді тґмендету бойынша бірлескен маќсатты іс-шараларды аныќтау, ел бизнесініѕ жалпы жаєдайын баєамдап, ќолдауєа мўќтаж басым баєыттарын аныќтау, јкімшілік

Ќаржы саласында

е

«Банкомат д уірі» Жаќын уаќытта Ќазаќстанда банкоматтар желісі кїрт ґседі. Бўл туралы ќаржыгер мамандар болжап отыр. Банктер кґп кешікпей бірнеше кассирді бір єана «аќылды» банкоматќа алмастыруєа кґшеді. Ќазірде біз ќўралдыѕ кґмегімен есепшоттаєы аќшаны алу, жіберу сынды операцияларды атќарамыз. Ендігі жерде банкомат несие ресімдеуге, депозитті ќолмаќол аќшамен толыќтыруєа мїмкіндік береді. Аппарат тіпті клиентке аќыл-кеѕес береді. Бїгінде Азия елдерінде, соныѕ ішінде Ќазаќстанда, 1 млн. адамєа шаќќанда 277 банкоматтан келеді. Ал АЌШ-та сонша адамєа бір мыѕ банкомат ќызмет кґрсетеді екен.

басталады Мамандар Азия мемлекеттерінде аппараттар саны жыл сайын шамамен 5 пайызєа ґседі деп болжайды. Бўл ретте банктердіѕ ќызыєушылыќтары да бар. «Электронды кассир» - банкоматты орналастыру олар їшін шыєынды азайтады, јрі жаѕа ќызмет пайда табуєа кґмектеседі.

кедергілерді тґмендету бойынша жоспарланєан шаралардыѕ жїзеге асуын баќылау болып табылады. Жоєарыда атап ґткендей, жїйелі тїрде кездесетін проблемалар сараланып, олар бойынша мјселелер жоєары деѕгейде

P.S.

кґтеріледі. Їкімет деѕгейінде ќаралып, тиісті жаєдайда заѕнамаларєа да ґзгерістер енгізіледі. Еѕ бастысы, кјсіпкерлердіѕ «Мјселелер тізіліміне» берген ешбір ґтініштілегі назардан тыс ќалмайды.

Кјсіпкерлер кез келген мјселелерге ќатысты ґтініштілектерін palata.kz сайтына кіріп, «Мјселелер тізіліміне» ќалдыра алады. Еліміздегі бизнес ахуалды жаќсарту сіздердіѕ ќолдарыѕызда. Кґкейлеріѕізде жїрген мјселелеріѕіз болса, їнсіз ќалмаѕыздар.

Үш алып

Еліміздіѕ ќаржы саласында їлкен ґзгерістер орын алмаќ. Бўрын да сарапшылар ќазаќстандыќ банктердіѕ бірігуі мїмкін екенін болжаєан еді. Мјлімет бойынша, елімізде їш ірі ќаржы ўйымы ќўрылуы мїмкін. Олар – Халыќ банкі жјне HSBC, Ќазкоммерцбанк пен БТА, Альянс, Темip жјне Forte банктерініѕ негізінде жасаќталады. Аталєан їш ўйымныѕ иелігінде бїгінде ќызмет ететін филиалдыќ желілердіѕ 46 пайызы жјне банкоматтардыѕ 57 пайызы бар. Бїгінгі банктік сектор бґлшек жеке тўлєаларєа ќызмет кґрсетуге бейімделуде. Банктердіѕ бірігуі олардыѕ нарыќтаєы ќызметін жетілдіріп, тўтынушыларєа деген ќолжетімділігін арттыра тїседі деп кїтілуде.

Тїркия јуе кеѕістігін бўзєан сириялыќ јскери ўшаќты атып тїсірді. Премьер-министр Эрдоєан жедел јрекет еткені їшін ел јскеріне алєысын айтты.


4

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

НАУРЫЗНАМА

www.saryarka-samaly.kz

Ырыс тасыєан Наурыз мейрамы аймаќта

ЕРТІС АУДАНЫ Сая МЎСАБАЕВА Биылєы Ўлыстыѕ ўлы мерекесін аймаєымыздаєы астыќты аудан - Ертіс тўрєындары ґзгеше реѕк-сипатпен ќарсы алды. Ґткен жылєы мейрамда 5-6 киіз їй єана тігілсе, биыл наурыздыѕ 21-і кїні орталыќ алаѕда сјнсалтанаты келіскен 16 киіз їй бой кґтерді, алтыбаќан орнатылды. «Бґгенбай батыр ауылы», «Жамбыл аќын ауылы», «Иса ауылы», «Ертіс толќындары», «Мїбјрак ата ауылы» сынды атаумен тігілген ою-ґрнекті їйлердіѕ тґрінде ќазаќы дастарќан жайылып, јр ауыл атына сай безендіріліп, ўлттыќ киім киген ауыл адамдары меймандарды ќонаќжайлыќпен ќарсы алып жатты. Бір атап ґтерлігі, барлыќ киіз їйлердіѕ есігі ашыќ, бала-шаєадан бастап, ересектерге дейін јр дастарќаннан дјм татып, Наурыз кґже ішіп, тоєызќўмалаќ, асыќ ойындарын ойнап, јн тыѕдап, мјре-сјре болды. Наурыз мейрамына арналєан салтанатты жиын саєат 11-де басталды. Кїн мен тїнніѕ теѕелген уаєы жайлы ґлеѕ-жырлар оќылып, «Ясмин» би тобы «Шашу» биін биледі, жылдаєыдай Ќыдыр ата ортаєа шыєып, кґпшілікке жаќсылыќ тілеп, батасын берді. Аудан јкімі Ныєман Пішембаев ертістіктерді Наурыз мейрамымен ќўттыќтап, ізгі тілегін айтты. Мерекеге Ертістегі јр мекеме, јр кјсіпорын сахналыќ кґріністер јзірлеп, јн шырќап, би билеп, ґнерлерін ортаєа салды. Атап айтќанда, №1 Ертіс орта мектебініѕ ўжымы «Ќыз ўзату», аудандыќ аурухана «Беташар» рјсімін, мјдениет, ішкі саясат бґлімдері «Нјрестені бесікке бґлеу» салтын кґрсетті. Наурыз тойєа жиналєан ќауым «Аќ јжелер» тобы, јншілер Б.Алдонєоров, Б.Савельев, Н.Баязова, Ж.Молдахметов, «Замандас» вокал тобыныѕ ґнеріне ризашылыќ білдіріп, ќошемет кґрсетті. Бўл кїні ќазаќ кїресі, баєанаєа ґрмелеу сынды ер азаматтардыѕ намысы пен жігерін жанитын ўлттыќ ойындар ўйымдастырылды. Сондай-аќ, тойєа арналып тігілген он сегіз киіз їйдіѕ атына сай безендірілуі, ўлттыќ дјм, ќонаќжайлыќ, жјдігерлер, т.б. оннан астам талап бойынша сарапќа салынып, жїлделі орындар белгіленді. Ќазылар алќасыныѕ шешімімен 1-ші орын «Аќ отау» деп аталєан аурухана ўжымы (бас дјрігердіѕ міндетін атќарушы Р.Ќўсайынова) тіккен їйге бўйырды. Салтанаты келіскен «Аќ отауда» мереке басталєаннан соѕына дейін ќайырымдылыќ дастарќан жайылды. 2-ші орын «Ертіс толќындары» атты №1 Ертіс орта мектебі (мектеп директоры Ж.Махметов) иеленді. Бўл ауыл јдемі ўлттыќ бўйымдары мен ўлттыќ дјмдердіѕ тїр-тїрі ќойылєан дастарќанымен, ќонаќжайлыєымен, сахналыќ кґрінісімен ерекшеленді. Ауданныѕ мјдениет бґлімі тіккен (Ж.Дїйсенбина) «Бґгенбай батыр» ауылы 3-ші орын алды. Киіз їйге батырдыѕ ќару-жараќтары ќойылыпты. Бўл ауылдыѕ мол дастарќанынан аудандаєы соєыс жјне еѕбек ардагерлері, зиялы ќауым, ќўрметті тўрєындар дјм татты. Жїлде алєан ауылдарєа сый-сыяпат жасалды.

Аќсу ќаласыныѕ жўртшылыєы да Наурыз мейрамын жадырай ќарсы алды. Сјбит Дґнентаев атындаєы Мјдениет сарайыныѕ алдында 12 аќ шаѕќан киіз їй тігілді. Ал сахнада Ж.Аймауытов атындаєы облыстыќ драма театрыныѕ јртістері мен жергілікті ґнерпаздар ќазаќтыѕ ўлттыќ салтдјстїрлерінен кґрініс ќойды. Кґпшілік ўлттыќ ойындарды да тамашалай алды.

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ

Жјрмеѕкеге жўрт риза Мереке басталмас бўрын алаѕда ауыл шаруашылыєы ґнімдерініѕ жјрмеѕкесі ўйымдастырылды. Ќалалыќ ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ басшысы Јділ Ќўсайыновтыѕ айтуынша, тўтынушыларєа ауылдан жеткізілген табиєи ґнімдерді анаєўрлым арзан баєамен сатып алу мїмкіндігі берілді. Ауылдыќ округ тўрєындары мен жеке шаруашылыќтар ґздерініѕ мал етін, сїт ґнімдерін, кґкґністерін саудалады. Мјселен, Евгеньевка ауылыныѕ тўрєыны Гїлжјмила Жылќайдарова жылќы етініѕ 1 килограмын 1100 теѕгеден, ќара малдыѕ етін 900, ќой етін 850 теѕгеден ќойєан. Айтуынша, жјрмеѕкеніѕ ўйымдастырылуы тўтынушыларєа да, ґткізушіге де тиімді. Сґреге жаќындаєанымызда Сергей Гусев есімді азаматтыѕ ет сатып алып жатќанын кґріп, јѕгімеге тарттыќ. - Міне, 5 килограмдай жылќы етін сатып алдым. Бўл жерде тумасам да, Аќсуда ґмір бойы тўрып келемін. Сондыќтан, жылќы етініѕ дјмі тіл їйіретінінен хабардармын. Ќазір бјйбішем ќазаќша ет асатын болады, - дейді кейіпкеріміз. Кґкґніске келсек, пияздыѕ бір килосы 80 теѕгеден, картоп, сјбіз, ќырыќќабат 55 теѕгеден сатылды. Сатып алушылардыѕ бірі Баќтылы апа Еѕсебаева картоптыѕ екі ќабын ґлшетті. Баєаныѕ арзандыєына ќарап, ґнімді молдау сатып алуды ўйєарєан. «Мўндай жјрмеѕкеніѕ ґткізілуі бізге мерекелік кґѕіл-кїй сыйлайды, жиірек ґткізілгені жґн» деді апайымыз јѕгімесінде. Наурыз мейрамы жеткенде, халыќ еѕ алдымен ќыстан шыќќанына тјубе десіп, аузыныѕ аќќа, малыныѕ кґкке жеткеніне ризалыєын айтып, тауыса алмайды.

Елге - береке, еѕбекке - нјсіп

Суретті тїсірген - Т.Жаманбалинов.

Жўмажан МАХМЕТОВ, №1 Ертіс орта мектебініѕ директоры: - Ўлыстыѕ ўлы мерекесі – ежелгі мейрам екені белгілі. Жер бусанып, адамзат, жан-жануар айрыќша кїйге енетін бўл кїнніѕ ќазаќ їшін де ќадірі бґлек. Осы мерекеге мектебіміз киіз їй тіктік. Киіз їйді ґзіміз жасадыќ. Мектебімізде 200-ден астам оќушы бар, оныѕ 40 пайызы ґзге ўлт ґкілдері. Олардыѕ барлыєы асыќ, тоєызќўмалаќ ойындарын ойнайды жјне астан кейін ќол жайып, бата ќайыруєа їйреттік. Наурыз ќўтты болсын, елімізге жаќсылыќ јкелсін, аєайын!

Мерекеніѕ салтанатты ашылуында алдымен жўртшылыќ Ќыдыр атаныѕ батасын алды. Наурыз мейрамыныѕ басты ќаћарманы ќолын жайып, Алладан жўртшылыќќа пейіл мен мейір сўрады. Сахнаєа бірге шыќќан тіршілік иелері Жер ана, Јз ана, Ўмай ана, Табиєат аналар «јумин» десіп, бет сипады. Бўдан соѕ жасы їлкен аєалар мен апаларєа кјдесыйлар таратылды. Аќсу ќаласыныѕ јкімі Болат Баќауов игі тілегін аќтарды: - Бірлігі жарасќан, бейбітшіліктіѕ баєасын білетін еліміз їшін Наурыз мейрамыныѕ маѕызы зор. Бўл кїні барлыќ адам жаќсылыќтан їміт кїтеді. Ертеѕгі кїнге деген сенімі ныєаяды. Оєан барлыќ негіз бар. Еліміздіѕ экономикалыќ, саяси жаєдайы тўраќты. Бўл мереке ќуанышты оќиєалардыѕ басы болсын. Ўлыстыѕ ўлы кїні ќўтты болсын, аєайын! – деді. Сол-аќ екен, айналада дїбірлі думан басталып кетті. Ґнерпаздар сахнадан тґгілтіп јн-кїйін сыйласа, мына жаќта ептілер биік аєаштыѕ басына ґрмелеп, баєалы сыйлыќтарды ўтып жатты. Ўйымдастырушылар киіз їйлер арасында жарыс ўйымдастырыпты. Арнайы комиссия барлыєын аралап, ондаєы ўлттыќ тўрмыстыќ жабдыќтар мен јзірленген таєамдарєа баєасын беріп, соѕында жеѕімпаздарды жариялады. «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» (Аќсу электр станциясы) бірінші орынды, «Аќсу ферроќорытпа зауыты» екінші орынды иеленді. Їшінші орын Аќсу ќара металлургия колледжініѕ ўжымына бўйырды. Жїлдегерлерге тиесілі сыйлыќтар тапсырылды. Жалпы, бўл кїні аќсулыќтардыѕ їлкен-кішісі тегіс мерекелік кґѕіл-кїйге бґленіп, бір-бірімен тґс ќаєыстырып амандасып, «Ўлыс оѕ болсын!» айтып жатты.

Рымкеш СЛАМБЕКОВА, Аќсу ќалалыќ Мўсылман јйелдері лигасыныѕ тґрайымы, Аќсу ќаласыныѕ Ќўрметті азаматы: - Наурыз - халыќтыѕ бір-біріне деген жан лебізін білдіретін мереке. Аќсулыќтар сондай жайдары кґѕілмен Наурыз мейрамын ќарсы алуда. Биыл бірінші рет «Достыќ» киіз їйін ќўрдыќ. Бўл мейрамєа ќаламыздаєы кґптеген ўлт ґкілдері де ќатысып жатќанын кґрсетеді. Барша жерлестерімді Ўлыстыѕ ўлы кїнімен ќўттыќтаймын. Јже ретінде, ана ретінде тілерім, халќымыздыѕ тыныштыєы, еліміздіѕ берекесі. Јз Наурыз мейрамы јр адамєа ќуаныш сыйласын!

ЛЕБЯЖІ АУДАНЫ Шуаќты кґктем мерекесі - Наурыз Лебяжі ауданыныѕ орталыєы Аќќу ауылында ерекше аталып ґтті. Ўлыќ мейрам ґѕірдіѕ тїкпір-тїкпірінде кеѕінен тойланды. Ќазаќтыѕ мол дастарќаны жайылып, ауылшаруашылыќ ґнімдерініѕ жјрмеѕкесі де ўйымдастырылды.

Аќмарал ЕСІМХАНОВА Халыќтыѕ ќуанышына аудан јкімі Айзада Ќўрманова ортаќтасып, игі тілегін жолдады. Аќќу ауылыныѕ орталыќ жаєажайы мерекелік кґѕіл-кїйде безендіріліп, ертедегі ќазаќ ауылын елестетті. Бўл кїні 10-нан астам аќ шаѕќан киіз їй тігіліп, наурыз кґже јзірленді. Ўлттыќ киім киген жас жігіттер мен ќыз-келіншектерге ќарап кґзіміз сїйсініп, кґѕіліміз ґсті. Ал кїмбірлеген кїй, мыѕ бўралєан бишілер ґнері жўртшылыќќа жайдары кґѕіл-кїй сыйлап, мерекеніѕ сјнін асырды. Лебяжі ауылдыќ округініѕ јкімі Еѕлік Балтабаевтыѕ айтуынша, мерекені атап ґтуге жеке шаруашылыќтар атсалысќан. Мјселен, аудан орталыєында ауылшаруашылыќ ґнімдері ќолжетімді баєамен сатылып, жўртшылыќќа 40 литр наурыз кґже мен палау тегін ўсынылды. Бейбіт ґмір мен берекеніѕ, ынтымаќтастыќ пен бірліктіѕ бастауы болєан Ўлыстыѕ Ўлы кїні арнайы концерттік баєдарлама јзірленіп, киіз їйлер арасында байќау ўйымдастырылды. Мјселен, аудандыќ аурухана ќызметкерлерініѕ «Сал-серілер ауылы» атты киіз їйі халыќтыѕ ыстыќ ыќыласына бґленді. Жас дјрігерлер ќауымы аќ желеѕдерін бір сјтке ўлттыќ киімдерге ауыстырып, тамаша ґнер кґрсетті. Ќасиетті ќара домбыраны ќолєа алып, јн мен кїйден шашу шашты. Ўлттыќ ойындарымыз да ўлыќталды. Бўл кїні тоєызќўмалаќ, ќол кїресі, арќан тарту, асыќ ату ойындары бойынша жарыстар ґткізілді. Осылайша, Ўлыстыѕ ўлы кїнінде ерекше шаттыќќа бґленген лебяжіліктер келер жылєы Наурыз мейрамын амандыќ-саулыќта ќарсы алайыќ деп тілек айтысты.

Суретті тїсірген – автор.

Суретті тїсірген - Ерсін Жўмаділов

АЌСУ ЌАЛАСЫ

Дјметкен ОСПАНОВА, білім саласыныѕ ардагері: - Жаќсылыќ пен ќуаныштыѕ мейрамын туєан жерімде атап ґткеніме дјн ризамын. Тамыры тереѕде жатќан бўл мейрам ырыстыѕ, береке мен молшылыќтыѕ, бірліктіѕ, бейбітшілік пен кґктемгі жаѕєырудыѕ мерекесі. Ўлыстыѕ ўлы кїні жылдан жылєа жаѕа мазмўнєа ие болуда. Бўрынєыдай ішіп-жеумен шектеліп жатќан жоќ. Тјрбиелік маѕызы зор шараларєа кґѕіл бґлінуде. Ќуантарлыєы, ел-жўртымыз бўл мерекеніѕ бірлікке, еѕбекке шаќыратын, жаѕарудыѕ басы екенін тереѕ тїсіне бастады. Лебяжі ауданында білім саласында 40 жылдан астам уаќыт еѕбек етіп, туєан ґлкемніѕ дамып-гїлденуіне еѕбек сіѕірдім. Адал ќызметімніѕ арќасында жерлестерім Наурызды туєан ауылымда атап ґтуге арнайы шаќырып, бір ќуантты. Аудан басшылыєына айтар алєысым шексіз. Асхат АУЄАЗИН, «Шјкен» шаруа ќожалыєыныѕ басшысы: - Наурызды атап ґтуге Ќызылјскер ауылдыќ округіне ќарасты Шјмші ауылынан арнайы келдім. Халыќтыќ мейрамдаєы концерттік баєдарламаны тамашалаумен ќатар, жјрмеѕкеде ўлттыќ таєамдарымыз – ќоспа, ќўрт, талќан сынды ґнімдерді ќолжетімді баєамен саттыќ. Бўл ґнімдер халыќ тарапынан жоєары сўранысќа ие. Шаруа ќожалыєы аталмыш таєамдарды арнайы ќорапшаларєа салып, сатумен айналысады. Алдаєы уаќытта кјсібіміздіѕ кґкжиегін кеѕейтіп, халыќќа сапалы ґнім ўсынуды кґздейміз. Арман ЕСЕНГЕЛДІЎЛЫ, Лебяжі аудандыќ балалар мен жасґспірімдер спорт мектебініѕ тоєызќўмалаќтан аєа жаттыќтырушысы: - Мереке барысында балалар арасында тоєызќўмалаќтан жолдастыќ кездесулер ўйымдастырылды. Жеткіншектердіѕ аталмыш ўлттыќ ойынєа деген ыќыласы ерекше. Ќазіргі таѕда аудандаєы орта мектептердіѕ басым бґлігінде тоєызќўмалаќ їйірмелері бар. Біздіѕ шјкірттеріміз республикалыќ, облыстыќ деѕгейдегі жарыстарда жїлделі орындарєа ие болуда. Наурыз мейрамында ўлттыќ ойындарымыз дјріптелуде. Меніѕше, мереке осындай ерекшеліктерімен ќўнды.

Беларусь президенті Александр Лукашенко Ќырымныѕ Ресей Федерациясына ќосылуын мойындады.


НАУРЫЗНАМА

ўлыс кїн

www.saryarka-samaly.kz

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

5

айшыќты аталып ґтті

ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫ

ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫ

УСПЕН АУДАНЫ

Кїн мен тїн теѕелген шаќта екібастўздыќтар да Ўлыстыѕ Ўлы кїнін лайыќты ќарсы алды. Ќаланыѕ кјріжасы таѕ атысымен дїбірлі той басталєан алаѕєа аєылды. Ал таѕсјріден кїнніѕ кґзі сјулесін молынан тґгіп, Наурыз думанєа келген жўртшылыќты жылуєа бґледі. Мерекеніѕ кґрігін ќыздыра тїсті. Биыл ауа райы тойшыл ќауымєа «бїйрегін бўрды». Бўрынєыша буырќанып, елдіѕ берекесін алєан жоќ. Сондыќтан да, кїн шуаќќа шомылєан тўрєындар їйге ќайтуєа асыќпады.

Суретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

Ўлыстыѕ ўлы кїні Павлодар ќаласында мјні мен маѕызы жоєары шаралар ўйымдастырылды. Естеріѕізге сала кетейік, биылєы Наурыз мейрамыныѕ негізгі іс-шаралары 21 наурызда басталды. Осылайша, облыс халќы айтулы мейрамды екі кїн бойы мерекеледі.

Фархат ЈМІРЕ Мерекеніѕ екінші кїні орталыќ базардаєы «Наурыз – жјрмеѕке» ауыл шаруашылыєы тауарларыныѕ жјрмеѕкесімен басталды. Аудан-ќалалардан келген кјсіпкерлер ґз ґнімдерін шаћар тўрєындарына арзан баєамен ўсынды. Наурыз мерекесінде павлодарлыќтарєа тамаша тарту жасаєан кјсіпкерлерге тўрєындардыѕ айтар алєысы шексіз. - Шараны ўйымдастырушыларєа алєысымызды айтамыз. Мерекеде ќала халќына ерекше сый жасады. Біраќ, мўндай жјрмеѕкені 22 наурызда емес, мерекеден бір-екі кїн бўрын ўйымдастырєан абзал деп ойлаймын. Себебі, жўртшылыќ мейрам кїні ўлттыќ таєамдарды јзірлеп, Наурыз кґже дайындап, туыстардыѕ басын ќосады. Міне, олар керек-жараєын 22 наурызєа дейін осы жерден сатып алып, мерекеге ќамданар еді. Јйтпесе, ќазір ќоспа, ќўрт, талќан секілді таєамдарды ќала дїкендерінен табу ќиын. Ал дастарќанда мўндай таєамдардыѕ болєаны жаќсы. Жјне осыєан айрыќша мјн беріп, «дастарќанымда ќўрт, ќоспа болсыншы» деп жатпайтўрмай іздейтіндер бар. Сондыќтан, «Наурыз – жјрмеѕкені» мерекеге дейін ўйымдастырєан жґн, - дейді ќала тўрєыны Јнуарбек Бегендіков. Бўл кїні жырсїйер ќауым аќындар айтысына куј болды. 22 наурызда 22 аќын ќатысќан аламанда екібастўздыќ Рауан Ќайдаров бас жїлдені иеленді. Бірінші орын баянауылдыќ Аспанбек Шўєатаевќа бўйырса, екібастўздыќ аќын Алмагїл Жїгінісова екінші орынєа тўраќтады. Павлодарлыќ Бейбіт Бґжен їшінші орынды ќанаєат тўтты. Сондай-аќ, Айбек Оралхан (Павлодар), Оѕєар Ќабденов (Павлодар) жјне Нўрєанат Ќайрат (Баянауыл) тїрлі аталымдар бойынша марапатталды. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлер аќшалай сыйлыќтарєа ие болды. Сонымен ќатар, 22 наурызда ќаланыѕ шаєын аудандарында жас ерекшеліктеріне ќарай жаппай жїгіру ўйымдастырылды. Ал орталыќ алаѕєа жиналєан јлеумет «Ырыс алды – ынтымаќ» атты этномјдени бірлестіктердіѕ ќатысуымен ґткен мерекелік баєдарламаєа зер салды. Ґнерпаздар тїрлі ўлттыѕ јнін шырќап, биін биледі. Еліміздегі татулыќты јспеттеді. Кешкісін эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен ґткен концертті тамашалап, мерекелік отшашуєа куј болды.

Кеншілер шаћары Жаѕа кїнге ерекше јзірленіпті. Ќаланыѕ орталыќ алаѕы мен «Ґнер» мјдениет їйініѕ маѕына ќаз-ќатар тігілген аќ шаѕќан киіз їйлер жайлауєа жайєасќан екі бірдей їлкен ауылды кґз алдыєа јкелді. Тіпті, јрбір їй жеке бір ауылєа татиды десек, артыќ айтќандыќ емес. Аќ отаудыѕ јрќайсысыныѕ маѕындаєы кґріністер ќазаќтыѕ ўлттыќ болмысын кґпшілікке паш етіп тўрды. Ќазанда ќайнаєан еттіѕ, самауырдан бўрќыраєан будыѕ иісі де ауылдыѕ јдемі бейнесін толыќтырєандай. Ал ќол кїрестіріп, кїш сынасќан, бозкілемде белдескен ер-жігіттер бабаларымыздыѕ батырлыєын дїйім елге жария етсе, ўлттыќ ойынымыз – тоєызќўмалаќтан ґзара сайысќан жеткіншектер жўртымыздыѕ есепке жїйріктігін аѕєартќандай. Асыќ ойнап, асыр салєан їлкендер бір сјт балалыќ шаќќа саяхат шекті, кешегі кїндерін еске алысып, мјзмейрам болысты. Алтыбаќанда тербелген жастар мен балалар да гїл-кґктемніѕ кґркемдігін јспеттегендей. Јр їйдіѕ айналасын јн мен кїйге бґлеген ґнерпаздар тўрєындардыѕ мерекелік кґѕіл-кїйін еселей тїсті. Басты сахна тґріндегі театрландырылєан кґрініс те Ўлыстыѕ Ўлы кїнініѕ мјн-маѕызын ашып берді. Аќжїніс пен Наурызбай батыр рґліндегі жїргізушілер ќазаќтыѕ ўл-ќызыныѕ бойындаєы бар ќасиетті кґрсете білді. Асатаяќ ўстанєан Ќыдыр Ата да жўртшылыќќа батасын беріп, баршаны ынтымаќ пен достыќќа, ґкпе-назды ўмытуєа шаќырды. Осыдан кейін, думанды кеш басталып, айнала јсем јнге бґленді. Ќала басшылыєы тўрєындарды мерекемен ќўттыќтап, аќ тілегін аќтарды. - Наурыз мейрамы - мейірім мен бейбітшілік, сенім мен достыќтыѕ мерекесі. Бўл – табиєаттыѕ жаѕарып, тїлеген шаєы. Сондыќтан да, адамдарєа ґзгеше јсер етеді. Елімізде бейбіт ґмір салтанат ќўруда. Мўныѕ барлыєы Елбасыныѕ сындарлы саясатыныѕ арќасы деп білеміз. Наурыз мейрамы кїн мен тїнніѕ теѕелген шаєымен тўспа-тўс келеді. Осы кезде бір-бірімізге деген ґкпе-назымызды кешіріп, баќ-береке тілескен абзал. Баршаѕызды кґктемгі жаѕєырудыѕ, рухани келісімніѕ мейрамы – Наурызбен ќўттыќтап, бар жаќсылыќты тілеймін. Ўлыстыѕ Ўлы кїні ќўтты, аќ мол болсын! – деді Екібастўз ќаласыныѕ јкімі Александр Вербняк ќўттыќтау сґзінде. Таєы бір аѕєарєанымыз, јр киіз їйдіѕ жанында жайылєан «ќайырымдылыќ» дастарќанына бет алєан аєайынныѕ ќарасы кґп болды. Мерекеніѕ басты таєамы – Наурыз кґжеден дјм татуєа кезекке тўрды. Дјм алєан азаматтар мўндай жомарттыќты елдегі молшылыќќа балап, тарасып жатты. Осылайша, екібастўздыќтар јз-Наурызды сјнсалтанатымен атап ґтті.

Амангелді СЇЛЕЙМЕНОВ, ардагер энергетик: - Шїкір деймін. Ўмыт бола бастаєан тґл мерекемізді бїгінде емін-еркін тойлаудамыз. Наурыз мейрамына орай арнайы шаќырылып, аќ дастарќаннан дјм таттыќ. Јрине, мўндай ќўрмет кґрсетілгеніне дјн ризамыз. Бастысы, еліміз тыныш, алаѕсыз ґмір кешудеміз. Кейбір мемлекеттерде жоќшылыќ, ќырєын-соєыс белеѕ алєанда, бізде - бірлік пен достыќтыѕ арќасында ўлан-асыр той. Сондыќтан, тјубе деуіміз ќажет.

Анатолий МЕДВЕДЕВ, Екібастўз ќалалыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы: - Жыл сайын Наурыз мейрамына ќатысамыз. Шынын айтайын, биыл мерекеге јзірлік тыѕєылыќты жїргізілген. Оєан бїгінгі нјтиже дјлел. Ал киіз їйлердіѕ безендірілуі тіптен тамсандырды. Жалпы, кґктем келісімен тойланатын Наурыз мейрамын ќыстан ќысылып шыќќан жўрт асыєа кїтеді. Бїкіл ќазаќстандыќтарєа молшылыќ, тыныштыќ тілеймін.

Успен ауданында 12 мыѕнан астам тўрєын бар. Бўл ґѕірде ґзге ўлттыѕ ґкілдері кґп шоєырланєан. Соєан ќарамастан, тўрєындары бір атаныѕ баласындай татутјтті ґмір сїріп, јр мерекені аса ыждаћаттылыќпен бірлесе атап ґтеді. Халыќтыѕ ауызбіршілігі мен берекебірлігі Ўлыстыѕ ўлы кїні – Наурыз мерекесінде де кґрініс тапты.

Тілеуберді САХАБА Биылєы јз-Наурызды јспеттеп, ўлтымыздыѕ аса бай салтдјстїрлерін насихаттауда Успен тўрєындары да шет ќалєан жоќ. Успен ауылындаєы орталыќ алаѕєа аќ шаѕќан киіз їйлер тігіліп, 1000-нан астам адам жиналды. Ґткен жылдан ќалєан ґкпе-наздарын кешірісіп, бір-біріне жаќсылыќ тілей келген жерлестеріне аудан јкімі Айбек Солтанєазинов аќжарма тілегін жеткізді. - Наурыз – жер бетіндегі тіршіліктіѕ оянуы мен рухани жаѕєыру, жаѕару кїні. Бўл барша жўртты кґктем шуаєымен ќуантып, кешірімділікке, татулыќќа, ќайырымдылыќќа їндейтін ўлаєатты мейрам. Елдіѕ ынтымаєы мен жердіѕ берекеті бјрінен де ќымбат. Еліміздіѕ игілігі їшін атќарып жїрген еѕбектеріѕізге зор табыс тілеймін, деді Айбек Рахметоллаўлы. Ресей Федерациясыныѕ Успен ауданымен шекаралас орналасќан Алтай аймаєыныѕ Бґрілі ауданы мен Омбы облысыныѕ Нововаршавка ауданынан арнайы келген ќонаќтар аудан тўрєындарын мерекемен ќўттыќтап, кґршілес елдіѕ сјлемін жеткізді. Ал ЌР Ўлттыќ єылым академиясыныѕ академигі, Успен ауданыныѕ тумасы Ќабдырахман Дїйсенбин ўлыќ мерекеге орай туєан ауылына арнайы ат басын бўрыпты. Жыл басыныѕ шырайлы кїні жерлестерімен ќауышќан ќоєам ќайраткері: «Бїгін – жылына бір рет ќана келетін ўлтымыздыѕ еѕ ўлыќ мейрамы, бїкіл халыќтыѕ ќуанышы. Туєан еліме келіп, жерлестеріммен жолыєып отырєаныма шексіз ќуаныштымын. Бўл ауданныѕ топыраєы мен їшін ќымбат, халќы ыстыќ. Сіздерге баќытты єўмыр тілеймін» деді. Наурыз ќарсаѕында аудан јкімініѕ бастамасымен «Туєан елге таєзым» атты ќайырымдылыќ акциясы ўйымдастырылыпты. Шара барысында бірќатар кґмекке мўќтаж жандарєа аќшалай сый-cыяпат жасалынды. Наурыз – тїркі тілдес халыќтарыныѕ тґл мерекесі болєандыќтан, бўл кїні ќазаќ халќыныѕ ўлттыќ ойындары кеѕ кґрініс табады. Жігіттері сайланып, арулары сыланып, ґздерініѕ бар кїш-жігері мен ґнерін ортаєа салады. Орталыќ алаѕєа жиналєан жўрт та кґп ќызыќтыѕ кујсі болды.

Наєым САЄАТОВА, №3 орта мектептіѕ бастауыш сынып мўєалімі: - Наурыз – достыќ пен татулыќтыѕ, береке мен байлыќтыѕ бастауы. Айтулы мерекеге орай айналасына жаќсылыќ нўрын шашып, ќайырымдылыќ шарасын ўйымдастырєан аудан јкіміне жјне кґмекке мўќтаж жандарєа ќол ўшын беру їшін арнайы келген жерлесіміз Ќабдырахмен Дїйсенбіўлына айтар алєысым шексіз. Мереке барлыєымызєа жаќсылыќ јкелсін!

МАЙ АУДАНЫ Жер-жаћанєа шуаєын тґккен кґктем мерекесін Май ауданы биыл ерекше ќарсы алды. Жылдаєыдай Кґктґбе ауылыныѕ орталыќ алаѕында аќ ќанатты киіз їйлер ќўрылды. Ерекшелігі, биыл мерекелік шаралар ќатарында «жылќылар шеруі» ґткізілді.

Наурыз думаны театрландырылєан кґріністерден бастау алып, ґнерпаздардыѕ концерттік баєдарламасына ўласты. Тўмар патшайымныѕ, Ќыдыр атаныѕ, Тґле, Ќазыбек пен Јйтеке билердіѕ, Алдар кґсе мен Ќожанасырдыѕ образдары сомдалып, кїміс кґмей јншілер, шебер кїйшілер мен мыѕ бўралєан бишілер ґнер кґрсетті. Сондай-аќ, орталыќ алаѕда ўлттыќ спорт тїрлерінен жарыстар ўйымдастырылды. Јр ауылдан келген бозбала-жігіттер арќан тартысты. Кїші тасыєан палуандар, кір тасын доптай ойнатќан зілтеміршілер сынєа тїсіп, кїш байќасты. Арыстан Кеѕес, Јділ Ґтеубаев, Аќылбек Адамжановтар кґп ішінен суырылып, жеѕімпаз атанды. Ауыл жеткіншектері болса, асыќ атып, ґз араларында зерек, шымыр бїлдіршінді аныќтауєа тырысты.

Суретті тїсірген - автор.

Јсемгїл ЌАБДУАХИТ

- Биыл аудан жўртшылыєы спорт ойындарына ерекше ќызыєушылыќ білдірді. Јсіресе, жастар белсенділік танытты. Ќол кїрестіріп, белдескен бозбала кґп болды. Бўл - ќуантарлыќ жайт. Ўлттыќ спортымыздыѕ танымалдылыќќа, сўранысќа ие болєандыєыныѕ белгісі, - дейді аудандыќ мјдениет жјне тілдерді дамыту, дене шыныќтыру, спорт бґлімініѕ бас маманы Талєат Тасжанов. Мерекеде ауыл аќсаќалдары Наурыз кґжеден дјм татып, жастарєа аќ батасын берді. Орталыќ алаѕда ќоныс тепкен 10 киіз їй арасында байќау ўйымдастырылып, аудандыќ байланыс торабыныѕ Јлия ТІЛЕУБАЕВА, ќызметкерлері жеѕімпаз атанды. Кґктґбе орта мектебініѕ Кґктґбедегі Наурыз думаны Кеѕтїбек ауылыныѕ мўєалімі: маѕындаєы ат жарысќа ўласты. Айта кетерлік жайт, - Наурыз – кґктем Кеѕтїбектегі ат жарысы ауыл тарихында тўѕєыш рет жаршысы. Табиєаттыѕ ґткізілді. Ауыл тўрєыны Еламан Кјшимовтыѕ халыќ оянуыныѕ белгісі. Жер жїзініѕ атынан айтќан ўсынысы ќолдау тауыпты. Тай жарыс жанданып, жадыраєан осындай пен ќўнан жарысќа ќатысќандардыѕ арасында Айбар Шарипов, Ержан Тґкешев есімді шабандоздардыѕ кезінде ауылдастарыма, аймаќ жїйріктері їздік атанды. тўрєындары мен барша Май ауданында Ўлыстыѕ Ўлы кїніне орай отандастарєа баќыт-береке ўйымдастырылєан мерекелік шаралар келесі кїні тілеймін. Ўлыс оѕ болсын, аќ мол Баскґл, Ќазан ауылдарында жалєасты. Мўнда ауыл болсын! Шаттыќ-думан кґп шабандоздары кґкпарєа тїсіп, ўлттыќ спорт болсын! ойындарыныѕ мјн-маѕызын таєы бір мјрте айшыќтай тїсті.

Ўлыбритания ханзадасы Гарри ґзiнiѕ сїйiктiсi Крессида Бонаспен бiрге Ќазаќстанєа романтикалыќ саяхат жасамаќ.


6

ТІРШІЛІК

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

Сенімді серіктестер Павлодар облысыныѕ Лебяжі жјне Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ Бесќараєай аудандары арасында ќабылданєан аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ баєдарламасы аясында бірќатар игі іс ќолєа алынбаќ. Таяуда екі аудан басшылары кездесіп, Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан жолы – 2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» атты Жолдауында айтылєан тапсырмаларды жїзеге асыру, ґзара тјжірибе алмасу маќсатында меморандумєа ќол ќойды.

А

ќќу ауылында ґткен маѕызды шарада Бесќараєай ауданыныѕ јкімі Нўрлан Сыдыќов бастап келген делегация мїшелері кґршілес ґѕірлердіѕ бірлесіп атќаратын жўмыс жоспарын пысыќтады. Наќтыраќ айтсаќ, алдаєы уаќытта ќос аудан јлеуметтік-экономикалыќ баєыттарда бірлесіп еѕбек етпек. Лебяжі ауданыныѕ јкімі Айзада

Ќўрманованыѕ айтуынша, аймаќаралыќ байланысты ныєайтып, кїш біріктіру туралы ўсыныс јріптестер тарапынан тїскен. Сґйтіп, Лебяжі ауданыныѕ ґкілдері шырайлы Шыєыс жеріне барып, ауќымды жўмыстарды жоспарлаєан болатын. Игі істіѕ жалєасы ретінде Бесќараєай ауданыныѕ басшылыєы аќќулы ґѕірге ат басын тіреп, тјжірибесімен бґлісті.

Кездесу аясында мјдени, спорттыќ шаралар ґтті. Наќтыраќ айтсаќ, аудан басшылары ќазаќтыѕ бас аќыны – Абай Ќўнанбаевтыѕ ескерткішіне гїл шоќтарын ќойып, рухына таєзым етті. «Нўр Отан» партиясыныѕ 15 жјне еліміздегі мјслихаттардыѕ 20 жылдыєына арналєан «дґѕгелек їстел» ўйымдастырылды. Бесќараєайлыќ ґнерпаздар ќауымы концерттік баєдарлама жјне ќолданбалы ґнер кґрмесін ўсынды. Алдаєы уаќытта екі аудан арасындаєы байланыс кґкжиегі кеѕейе тїсіп, јлеуметтікэкономикалыќ даму баєытында келелі жўмыстар атќарылады деп кїтілуде.

www.saryarka-samaly.kz

АЙМАЌАРАЛЫЌ БАЙЛАНЫС Айзада ЌЎРМАНОВА, Лебяжі ауданыныѕ јкімі: - Ќос аудан ґкілдері «Нўр Отан» партиясыныѕ сайлауалды тўєырнамасын жїзеге асыру маќсатында наќты іс-шараларды ќолєа алады. Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан жолы – 2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» атты Жолдауында айтылєан міндеттерді орындау бірінші кезекте, бізге, аудан јкімдеріне, жїктелетіні аныќ. Екіжаќты меморандум аясында шаєын кјсіпкерлікті дамыту, білім беру, денсаулыќ саќтау салаларындаєы тїйткілді мјселелер шешілмек. Нўрлан СЫДЫЌОВ, Шыєыс Ќазаќстан облысы Бесќараєай ауданыныѕ јкімі: - Шырайлы Шыєыс ґѕірінен Лебяжі ауданына достыќтыѕ туын желбіретіп келдік. Жарасымды кґрші, жаќын дос болєанєа не жетсін! Болашаќта Лебяжі ауданы сенімді стратегиялыќ серіктеске айналып, Елбасы Н.Назарбаев жїктеген міндеттерді бірлесе жїзеге асыру жолында жемісті еѕбек ететінімізге сенім мол. Бўл аймаќќа сапар барысында бірќатар јлеуметтік нысандарды аралаєан болатынбыз. Аќќулы ґѕір тўрєындарынан їйренеріміз баршылыќ.

А.ЈДІЛБЕК. Лебяжі ауданы.

МЕРЕЙТОЙ

«Єасырды жалєап єасырєа...»

Аќмарал ЕСІМХАНОВА

С

алтанатты жиын барысында ґѕір тарихымен їндес ќазаќ басылымыныѕ ел ґміріндегі орны, аќпараттыќ кеѕістіктегі жетістіктерін арќау еткен бейнефильм кґрсетілді. «Сарыарќа самалы» газетініѕ оќырмандары басылым тарихына тереѕірек їѕіліп, газет авторларымен жаќыныраќ танысу мїмкіндігіне ие болды. Газет ќызметкерлерін мерейлі мерейтоймен оќырмандар, сонымен ќатар, ґѕірдіѕ ґнерпаздары ќўттыќтады. Олардыѕ ќатарында «Шаѕыраќ сазы» ўлт аспаптар оркестрініѕ музыканттары, дјстїрлі јншілер Жјнібек сал Мјліков, Нўржан Сарќамбаев, Јсел Ботаева, «Нўр» би ансамблініѕ ўжымы болды. Ал аймаєымызєа танымал айтыскераќындар Аспанбек Шўєатаев пен Оѕєар Ќабденов «Сарыарќа самалы» газетіне арнау айтып, жўртшылыќтыѕ кґѕілінен шыќты.

Сая МОЛДАЙЫП

Е

кібастўз ќаласындаєы политехникалыќ колледжі (бўрынєы тау-кен техникумы) 1956 жылы кґмір ґндірісі саласы мамандарын даярлау їшін ашылєан болатын. Жарты єасырдан астам тарихы бар, ґндірісті ќаланыѕ еѕ маѕызды саласын јр алуан мамандыќ бойынша ќамтамасыз етіп отырєан оќу орныныѕ аймаєымыз їшін маѕызы зор. Бір ќуантарлыєы, білім ордасында бїгінгі таѕда мемлекеттік тілде кјсіби білім беретін топтар ашылєан јрі ќазаќ тілін оќыту, їйрету ісіне айрыќша кґѕіл бґлінуде. Ќазіргі таѕда оќу орнында 12 мамандыќ бойынша білім беріледі. Жаќында аталмыш білім

Оќытушы Майра Мўсабекќызы

Суреттерді тїсірген - Т.Нўрєазы.

сы нд ає ы ло д ар ќа ла Ж уы р д а П ав тт ік за лы нд а ос ы нд ай ер са м ал ы » «Д ос ты ќ» ко нц ы ќ «С ар ы ар ќа ст лы об арналєан ен м на ат ау лдыќ мерейтойыст ы р ы лд ы . да газетініѕ 85 жы ке ш м ўй ы са лт ан ат ты ен басылым ќызметкерлерін м р да ќар жырау Оќырман аны ґткізуге Бў р м уз ей і ар ш ан рє ы ст ґ не тоєы еб ие т ж јн е ат ы нд ає ы јд лды . мўрындыќ бо

«Сарыарќа самалына» саяхат

Роза ИГІБАЕВА, облыстыќ Бўќар жырау атындаєы јдебиет жјне ґнер музейініѕ директоры:

- Ертіс-Баян ґлкесініѕ бас газеті – «Сарыарќа самалы» газетініѕ 85 жылдыќ мерейтойы басылым ќызметкерлерін єана емес, ќалыѕ оќырманды шаттыќќа бґлеп отыр. Облыс баспасґзініѕ ќарашаѕыраєында Бейсенбай Кенжебаев, Јзілхан Нўршайыќов, Есентай Ерботин сынды ўлттыѕ дара перзенттерініѕ ќолтаѕбасы ќалєанын маќтан етеміз. 85 жылдыѕ ішінде газет ґѕір тарихыныѕ айнасына, жўрттыѕ жанашырына, ажырамас серігіне айналды. Басылым ќызметкерлері мен оќырмандарын мерекемен ќўттыќтай отырып, зор табыс тілейміз.

ордасында облыстыќ ќазаќ тілі пјнін оќытушылардыѕ «Ќазаќ тілі мен јдебиеті сабаєында ќолданылатын јдістердіѕ тиімділігі» атты јдістемелік бірлестіктіѕ іс-шарасы болды. Аталмыш шара аясында облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ 85 жылдыєына орай «Сарыарќа самалына саяхат» деген таќырыпта басылым журналистерімен кездесу ўйымдастырылды. Политехникалыќ колледждіѕ оќытушысы Майра Мўсабекќызыныѕ ўйытќы болуымен ґткен кездесуде студенттерге газет туралы деректі фильм кґрсетіліп, басылым ґткерген белестер, ќызмет еткен журналистер жайлы кеѕінен сґз болды.

Студенттер газет журналистеріне бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ бїгінгі таѕдаєы маѕызы, газет жўмысыныѕ ўйымдастырылуы, басќа да ґздерін ќызыќтыратын сауалдар ќойды, ґз ойларын айтты. - Оќу орнында білікті, ґз ісініѕ наєыз шебері атанєан кґптеген оќытушы еѕбек етеді. Сапалы білім алєан тїлекке ґндірісте орын дайын. Біз, еѕ алдымен, жас мамандардыѕ еѕбек нарыєындаєы сўранысына мјн береміз. Бір ќуанарлыєы, колледжде ауыл балалары ґте кґп, - дейді колледж директоры Арєын Мјнібаев.

Екібастўз ќаласы.

Елімізде екі мыѕнан астам ерлі-зайыпты жасанды ўрыќтандырудыѕ кґмегімен сјби сїюді армандайды. Биыл 600 квота бґлінді, 2015 жылы 750 квота бґлу жоспарланып отыр.


«

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

Сая МОЛДАЙЫП Тел: 8(7182) 61-80-18

www.saryarka-samaly.kz

ырда јлі, аптар єўм гі јні. аєан єаж н Таусылм заманымныѕ бїгі ќызы, А р у л а р - б и л е п к е л е д ќ а з а ќ р ы .. . Майысып елге дейін бўрымда Тґгіліп б

Санитас ИМАНЄАЗИНА Тел: 8(7182) 65-12-77

Мария Мудряк Италия сахнасында

12-13-беттер

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

14-15-беттер

Сґзжўмбаќ. Сјуегей

нд а 31 на ур ыз , дї йс ен бі «Ќ аз аќ ст ан » те ле ар на сы ґк па р» ўл тт ыќ ой ын ы! кї ні са єа т 01 .4 5- те «К

Талєамєа татитын...

www.saryarka-samaly.kz

ТV

баєдарлама 2-11-беттер

Перне

16

» жобасыныѕ їйлестірушілері:

Суретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.


2

31 НАУРЫЗ - 6 СЈУІР «Кухня 3». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Пункт назначения». Триллер. «Путешествие на запад». Сериал. 07.10, 15.45 “Япыр-ай”. 08.00 “Жїрекжарды”. 08.45 “Айкуне” гимнастикасы. 09.00 “Оsобое Zаdanie”. “Звёздная жизнь”. Д/цикл. “Другая правда”. “Портрет недели”. “Слуги народа”. “Хроники недели”. “Astana Arlans. Дух победителей”. Д/ф. “Дорога домой”. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “КТК-да Ќабатов!”. 02.35 “Киелi босаєа”. Т/х. “Карадайы”. Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “До смерти красива”. Мелодрама. “Рейдер”. “Морские дьяволы. Судьбы”. Боевик.

ИРБИС

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

15

Торпаќ. Дїйсенбіде ґзіѕіз кґптен кїткен жаќсы ўсыныс тїседі. Бўл жеке ґміріѕізді тїбегейлі ґзгертеді. Апта барысында ґз міндетіѕіздегі жўмыстарды басќаныѕ иыєына артпаѕыз, ыѕєайсыз жаєдайда ќаласыз. Бейсенбі, жўма банкте есепшот ашуєа, несие рјсімдеуге ќолайлы болмаќ. Демалыс кїндеріне дейін ќарыздарыѕыз болса, ќўтылыѕыз.

www.saryarka-samaly.kz

31 НАУРЫЗ 6 СЈУІР

бас ын да Ег ізд ер . Апт а ѕіз , жо лкґл ікт і аба йла п жїр гізі ны ѕы з. та кґл ік апа ты нан саќ кїр дел і е Сјр сен бі, бей сен бід асыруєа жоспарлар жасап, жїзеге зєа же ты рыс ыѕы з, маќ сат ыѕы жа ман те сіз , нјт иж есі де р мјсеебі болмайды. Жўмада јлд сўр аѕы з. лед е ќин алс аѕы з, кґм ек єа алє ан Сен бі сіз діѕ кїн іѕіз , ќол ларыѕыз істеріѕіз, јлдебір жоспаркґѕ іліѕ із сјт іме н оры нда лад ы, кґт ері лед і.

Мерген. Дїйсенбіде јлдебір келеѕсіздіктен сізді ішкі тїйсігіѕіз саќтандырады. Ал, сейсенбіде шыєармашылыќпен айналысып, ойєа алєан істеріѕізді аяќтасаѕыз, жемісін кґресіз. Апта ортасында јріптестеріѕізбен ќарымќатынасыѕызды ќалпына келтіріп, тіл табысып, бірге јрекет жасауєа талпыныѕыз. Жўмадаєы кездесуге жаќсылап дайындалыѕыз. Демалыс кїндері тыныєыѕыз, алдаєы аптада жўмысбасты боласыз.

Тауешкі. Тауешкілер їшін аптаныѕ басы тїрлі оќиєаларєа толы болмаќ: кездесулер, келісімшарттар, танысулар, отырыстар... Мўныѕ бјрі сізге тек ќуаныш јкеледі. Сейсенбі, сјрсенбіде јріптестерге ќатаѕдыќ танытпай, олардыѕ пікіріне де ќўлаќ асыѕыз. Апта соѕы сјтті, атќарєан істеріѕіздіѕ нјтижесі ќуанышќа бґлейтін болады.

Б а л ы ќ т а р . Апта басында Балыќтар јлдебір баєалы дїние сатып алып, кґѕілдері жайланады. Бір жерге барып, кґѕіл кґтеруге аѕсары ауады. Мўныѕ пайдасы бола ќояр ма екен?! Тыныєыѕыз, болашаєыѕызды жоспарлаѕыз, маѕызды істермен айналысыѕыз. Жўмысыѕызда јлдебір ґзгерістер болуы мїмкін, соєан дайын болыѕыз, ќўжаттарыѕызды ретке келтіріѕіз.

аСу ќўй єыш . Басшылыќ тар аѕыз, пынан реніштер болса, ќабылдам єын сты кґп ўзам ай пікі ріѕі здіѕ дўры асындјлелдейтін боласыз. Апта орт азылаѕыз, да ойєа алєан істеріѕізді тар ыѕы з, жаќ ын ада мыѕ ызб ен аќы лдасс сґзге сонда ќателеспейсіз. Артыќ-ауы лмеѕіз. ќўлаќ аспаѕыз, ґсек-аяѕєа бері єан Дем алы с кїн дер і кґм ек сўра жґн. туыстарыѕызєа ќарайласќан

шкі М е р г е н Тауе Са 2 3 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 24 ша ќў 1 19. 0 2 2. .10 ян Су 20. .02 11 18

Сарышаян. Апта басында кґптен кґрмеген, кездесуді кїткен адаммен жолыєасыз. Сейсенбіде электр ќўрал-жабдыќтарын пайдаланєанда саќтыќ керек. Апта ортасында айналаѕыздаєыларєа сенбеѕіз, мїлт кетер жеріѕізді баќылап жїргендер бар, байќаѕыз. Ондай болєан жаєдайда ґтіріктіѕ, жалєандыќтыѕ бетін ашасыз. Апта соѕында ќаражат мјселелеріне ќатысты істеріѕізді баќылауєа алыѕыз.

Таразы. Жаѕа ґмір бастайтын уаќыт жетті, жолыѕызда кґлденеѕ тўрєан, немесе тыѕ бастамалардыѕ жїзеге асуына бґгет болатындардан арылыѕыз. Сейсенбі, сјрсенбіде кґмек сўраєандардыѕ бетін ќайтармаѕыз, басќаша болєан жаєдайда беделіѕізді тїсіріп аласыз. Отбасыѕызєа ќонаќ келуі мїмкін, жаќсы кґѕілмен ќарсы алыѕыз, жаєымды жаѕалыќ кґѕіліѕізді кґтереді. Апта соѕы сјтті.

ба сы нд а То ќт ы. Ап та р ќўж ат ты Тоќ ты лар єа јлд ебі бар, ўќыпты жоєалтып алу ќаупі бей сен бід е бо лы ѕы з. Сј рсе нб і, ау ыр сґз єа ай на лаѕ ыз да єы лар та ны ѕы з, ай ты п ќа луд ан саќ з. Апта асы ќатты ґкінетін бол шы єар ма шы лы ќп ен соѕ ын да бойыѕызда айналысќан жґн. Сіздіѕ ебір ґнер јлд ґзіѕіз де сезінбейтін кґріѕіз. ўшќыны бар, байќап

Шаян. Апта басында салауатты ґмір салтын ўстану жайлы мыќтап ойланыѕыз, жаєымсыз јдеттерден арылыѕыз, јйтпесе, кґп ўзамай денсаулыќ сыр беруі мїмкін. Жалєызілікті болсаѕыз, апта барысында таєдырыѕызды ґзгертетін адаммен жолыєасыз. Бейсенбі, жўмада жўмыста ґзіѕізді ренжіткісі келетіндерге жол бермеѕіз, ќорєана біліѕіз. Апта соѕында алыс жаќќа жол жїруден тартыныѕыз. Арыстан. Жалєызілікті Арыстандар бўрынєы махаббатын кездестіріп, тіпті жаќсы ќарымќатынасты ќалпына келтіре алады. Табанды болып, шираќтыќ танытыѕыз. Ту ы с ќ а н д а р ы ѕ ы з б е н келіспей ќалуыѕыз мїмкін, сабыр саќтаѕыз. Апта соѕына ќарай јлдебір іске кґп кїш-жігер жўмсауєа тура келеді, уаќытымен демалыѕыз. Апта соѕы сјтті. ынБикеш. Апта басдап , да јр ісіѕ ізд і бає ам дан ќат елі к жіб ері п алу з, ѕы ба ры нш а саќ та ны даб ы јйт пес е, оны ѕ зар нб і, аз бо лм ай ды . Се йсе дос сјрсенбіде кґѕілдес ѕы з, жа ра нд ар ме н бо лы та пік ір алм асы ѕы з. Ап з іѕі аяє ын да жо л жї ру ыќ нд мї мк ін, жа ѕа ма ма ат у алу , біл ім жо єар ыл есы нды кур ст арє а жіб ат рілуіѕіз мїмкін. Ќаражрге јзі жа єда йы ѕы з тў раќ ты .

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Балалы їй - базар». 12.40 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Кїлкі ойнаќ». 19.10, 22.55 «Тек кїлкі їшін». «Таѕќалмаѕыз». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Топ-модель по-американски». «Рыжие». «Такси». «Синистер». Триллер.

НТК

«Fresh Таѕ». Фильм. «Игра без правил». Фильм. «Шрек навсегда». Фильм. «Конан-варвар». Фильм. «Ой толєау». «Взгляд». 01.40 «Јн ќанатында». 19.30, 22.20, 23.00 Новости. «Есенин». Фильм. «Когда я был певцом». Фильм. «Доверие». Фильм. 13.40, 16.00, 17.00, 20.40, 00.00 Телекаталог. 10.50; 12.50, 14.50; 16.30, 17.50; 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

16.00 17.00 19.30 23.30

07.00 «Бїк пен Шік». 08.00 «Болашаќ тобы» м/с. 08.30 «Марат пен Жанна». 09.00 «Один в один 2». 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 12.30 «По закону» т/с. 13.00 «Выход есть!». 14.00 «Я – шопоголик». «Свекровь и невестка». «НЫСАНА». «Айна online». «Суперјжелер». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Линия Марты» т/с. «Дело чести» т/с. «Орел и Решка».

13.10, 13.40, 14.10 15.00,

14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15 00.00

07.00, 07.40 08.10, 08.35, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.50

08.50, 19.20,

08.00 09.00 11.00 13.00 15.00 15.20 15.40, 18.00, 18.20 20.10 23.40 09.40,

15.00 15.15 16.20 17.45, 19.05 20.30, 21.45 23.35 23.50

10.00 11.00 12.00 13.00 13.45 14.20

19.00 20.00 20.55 23.00 01.00

www.saryarka-samaly.kz

Тотальный футбол 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. Журналдар. Жаѕалыќтар. 7.00 "Саєындырєан јндер-ай" јн кеші. 8.20 "Kaznet". 8.40 "Оќыс оќиєа!". 9.00, 16.50 "Тоєыз мїмкіндік" Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". "Громкое дело". "Лица столицы". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "20.30". Избранное за неделю. 21.00 "Меч". Сериал. "20.30. Біздіѕ уаќыт". 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 00.20 Новости "20.30". "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ «П@Утina+». 11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Была любовь». Т/с. «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Истина где-то рядом». «Судебные истории». «Давай поженимся». «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Легавый». Т/с. «Позднее раскаяние». Т/с. «Вечерний Ургант». «Комиссар Монтальбано». 7.00 «Болашаќќа нўрлы кґзбен ќараймын». Жалєас Кеѕесов. 8.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». 10.00 «Алтын дјн еѕбек мерекесі». «Айналдым, елім» Гїлбаршын Тергеубекованыѕ јн кеші. «Јн шашу». «Территория происшествий». «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!». Комедия. «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». «БлоGпост. Детектор G». «Тайны нашего кино». «Территория происшествий. «ПАНОРАМА ДНЯ». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». Индира Расылхан «Жас ќайыѕ» јн кеші. «Јн шашу». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 16.30 «Воронины». Сериал. «Стальной гигант». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Уральские пельмени».

Егізд н ер Шая 22.0 То 6 н 22.0 5 а р т 7 21.06 с 0 . 2 2 ы 07 2 1. п а ќ р 2 0 . 8 0 А 3 0 .0 4 2 3. 5 2

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

31 ДЇЙСЕНБІ

07.00, 09.00, 11.00 12.30 14.00 15.00

23.30 00.00

18.50 19.20 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30

14.30 16.00 16.30 18.10

12.00

6.00 6.50, 7.00 11.05 12.00 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.25 15.45 16.45 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50 02.20

10.15 10.25 10.45 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 00.50

10.10

23.30 00.00, 01.00 01.15

04.31 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.31 Кїннiѕ шыєуы, 12.58 Бесiн намазы, 17.23 Екiнтi намазы, 19.34 Аќшам намазы, 21.13 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00 Жаѕалыќтар. 9.40 «Апта. Kz». 10.45 «Айтуєа оѕай...». 11.30 «Јпке». Телехикая. 12.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.55 «Дауа». 13.25 «Аќсауыт». 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Кони». Мультхикая. 14.30 «Зерде». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 16.10 «КЕЛІН». Телехикая. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным». 17.50 ҐЗЕКЖАРДЫ. 18.10 «Біз ќазаќша сґйлейміз». Реалити шоу. 18.50 «Єажайыпстанєа саяхат». М/х. 19.00 «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир. 19.30 «Јпке». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «СЫРЄАЛЫМ». Телехикая. 22.40 «Шетелдегі ќазаќ балалары». 23.10, 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «SPORT.KZ». «Келін». Телехикая. «Кґкпар» Ўлттыќ ойын. «Дауа». 00.10 00.30 01.45 02.30

«Жаѕа кїн». 10.00 Жетi кїн. «Тамаша жігіт» боевигі. «Туєан ґлке». 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. Айтўмар. «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Ќўрлыќтардыѕ ќалыптасуы». Д/с . «Жігіттер хикаясы». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Сериал. Кґзќарас.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Таным». 09.30 «Тау тўлєа». 10.10 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 13.30 «Решающая игра». К/ф. 15.00 - 17.50 Їзіліс. 17.50 «Занятость -2020». 18.00 «Ертіс INFORM». 18.20 «Полезная информация». 18.30 «Ертіс INFORM». 19.00 «Ашыќ јѕгіме». 19.30 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 20.10 «Любовь на снегу». Т/х. 21.00 «Ертіс INFORM». 21.20 «Занятость-2020». 21.30 «Ертіс INFORM». 22.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. «Культурное наследие». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55,12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

07.00 09.00, 11.00 12.30 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.20 23.00

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Галерея

Шыдамды

Маќал...

Саєым

Кигізу

Аєаш

Пјк

Тґс

Ќўрмет

Ќимыл, іс

Жалау

Шіріту

Таза

Ќайыќ ќўралы

Тау жануары

У ішу

Осы

Окоп

Бра

Шен

Жеміс

Аяќ бґлігі

Бўла

Сан есім

... сґз

Ішкі аєза

14

Жанжал

... сері

Батат

М3

Тјрбие

Тїйе

Кїрке

www.saryarka-samaly.kz

Сурет

От ќалдыєы

... сайман

Їй малы

Н2О

Кјрі емес

?

Асу

Кґйлек бґлігі

Аза

Раушан

Шеше

Ќырау Ишара

Ойлау мїшесі

Жады

Халыќ

Аќымаќ

Тезек

Тігінен: Акварель. Шолпан. Сараѕ. Рза. Дутар. Ќарќаралы. Лаќап. Идиот. Алаша. Алпамыс. Парик. Атар. Салат. Суп. Ну. Ќўн. Бокс. Аќи. Комфорт. Фрак. Нарва. Уаќытында. Ине. Жаным. Рота. Атазаѕ. Ќызылша. Атаќ. Тысыр. Алабама. Раритет. Ќалма. Иран.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Газет термині

Жўп сан

Жўмыс

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

Шемішке

Социальный

Кјсіп иесі

Жасыбай

Ўсаќ

Тїс

Кґлденеѕінен: Шоќпар. Монитор. Рапс. Мана. Апаќ. Фрезер. Айманов. Али. Нарды. Ура. Айса. Карло. Уаќыт. Зыт. Сўраныс. Ата. Пан. Ќызыќ. Жал. Ымыра. Ујде. Рабат. Тито. Ыќшам. Квн. Ала. Сала. Сс. Ќаралау. Фараби. Ќатпар. Отар. Ќараша. Ќаптама. Парник. Аќан.

КарШаќыру ташы

Су кїйі

Газеттіѕ 20 наурыз, 31-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

12.45 13.10 14.00, 14.05 14.30 15.05 16.10 17.00, 17.50, 18.05, 18.35 19.10 19.30 21.05 21.50 22.40 23.10, 00.10 00.30

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

1 СЕЙСЕНБІ

3

02.35

Мультсериалы. «Галилео». «Кухня 3». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Пункт назначения 2». Триллер. «Путешествие на запад». Сериал.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Ойымды аѕєар». 12.40 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Вкусно и быстро». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Кїлкі ойнаќ». 19.10, 22.55 «Тек кїлкі їшін». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Топ-модель по-американски». «Рыжие». «Такси». «Разделитель». Триллер. «Минута на победу».

НТК

16.00 17.00 19.30 23.30 01.40

07.00 «Бїк пен Шік». 08.00 «Болашаќ тобы» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «По закону» т/с. 09.30 «Гадалка» докудрама. 10.00 «Атлантида» т/с. 11.00 «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 4». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Айна online». «Жеѕіп кґр!». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Линия Марты» т/с. «Дело чести» т/с. «Орел и Решка».

13.20, 14.10, 15.00,

12.00 14.00 15.00 15.15 15.45 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15 00.00

07.00, 07.40 08.10, 08.35, 08.55 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.50

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Доверие». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Есенин». Фильм. 14.10 «Когда я был певцом». Фильм. 16.00, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Спецназ». Фильм. 20.10 «Айтарым бар». 20.30 «Давайте поцелуемся». Фильм. 23.40 «Добро пожаловать к Райли». Фильм. 10.00, 14.40, 16.20, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 16.50, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша тандау.

ИРБИС

07.25, 16.40 “Япыр-ай”. 08.20 “Айкуне” гимнастикасы. 08.35, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00 “Глухарь”. Детектив. 11.00 “Семейные драмы”. Д/реалити. 12.45, 23.20 “Рейдер”. 13.05 “Верное средство”. Д/реалити. 14.00 “Давай поженимся!”. 15.00 “Той Beststar”. 17.35 “Астарлы аќиќат”. 18.10 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 19.05 “Карадайы”. Т/х. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.30 “До смерти красива”. Мелодрама. 23.35 “Лесник”. Детектив. 00.30 Лига Чемпионов УЕФА. Прямая трансляция. Жаѕалыќтар.

12.30 15.00 19.00 20.00 20.55 23.00 01.00

www.saryarka-samaly.kz

«Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Сериал. Кґзќарас «Жансарай». Јшірбек Сыєай. 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. Жаѕалыќтар.

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 14.00, 20.00, 00.35 Жаѕалыќтар. 8.00 "Олжа". 8.30 "Kaznet". 9.00, 16.50 "Тоєыз мїмкіндік" Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". "Суперпапа". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Ел аузында". "Јн мен јзіл". 21.00 "Меч". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 01.05 Новости "20.30". "Сырласу" ток-шоу. "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ

«Єашык жїрек». Т/х. 11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Была любовь». Т/с. «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Истина где-то рядом». «Судебные истории». «Давай поженимся». «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Легавый». Т/с. «Позднее раскаяние». Т/с. «Вечерний Ургант». «Комиссар Монтальбано».

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Похищение богини» Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «Журек сыры». Динара Ќырыќбаеваныѕ јн кеші. «Бауыржан шоу» Мўраєат. «Јн шашу». «Стиляги». «Nauryz. jam». «Кинопаркофка». «Без обмана». «Юрий Никулин.Я никуда не уйду». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Киноклуб». Олега Борецкого. «Маленькие трагедии Аркадия Райкина». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Жан јке» јнші-сазгер Нўрлан Еспановтыѕ шыєармашылыќ концерті. «Путь успеха». «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

КТК-7 + 31

07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал. 11.00 «Том и Джерри и волшебник из страны Оз». Фильм.

00.00 02.00

21.00 21.30

12.00 14.30 16.00 16.15 16.30 17.00 18.00 19.50 20.00 20.30

10.00

6.00 6.50, 7.00 11.05 12.00 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.25 15.45 16.45 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50 02.20

10.20 10.30 11.05 12.05, 13.00 13.25 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 23.50 01.35

10.10

21.30 22.20 23.00 23.30 00.10, 01.10 01.30

04.29 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.29 Кїннiѕ шыєуы, 12.58 Бесiн намазы, 17.24 Екiнтi намазы, 19.35 Аќшам намазы, 21.14 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 Жаѕалыќтар. 9.45 «Сырєалым». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 11.35 «Јпке». Телехикая. «Sport.kz». «Алаѕ» ток-шоуы. 17.25 «Еѕбек тїбі - береке». «Кони». Мультхикая. «Зерде». «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. «КЕЛІН». Телехикая. 01.45 «Ўлттыќ ґнім». 02.10 «Еѕселі Елорда». 02.20 «Ас мјзірі». «Сыр-сўхбат». «EXPO ЖОЛЫ». «Јпке». Телехикая. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «СЫРЄАЛЫМ». Телехикая. «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «EXPO жолы». «Келін». Телехикая. 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Культурное наследие». Д/ф. 10.10 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 13.35 «Біздіѕ ќала-Город 718». 14.35 «Ашыќ јѕгіме». 14.00 - 16.00 Їзіліс. 17.50 «Телеярмарка». 18.00 «Ертіс INFORM». 18.20 «Полезная информация». 18.30 «Ертіс INFORM». 19.00 «Стратегия-2050». 19.30 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 20.10 «Любовь на снегу». Т/х. 21.00 «Ертіс INFORM». 21.20 «Телеярмарка». 21.30 «Ертіс INFORM». 22.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. «Культурное наследие». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Арнайы хабар. 09.35 «Моя планета». Д/с. 10.15 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «След». Сериал. 11.50 «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Адамныѕ іші ќўрлысы». Д/с. «Жігіттер хикаясы». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30


27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

2 СЈРСЕНБІ

4

02.35 04.00

«Информбюро». «Сюжет дня». «Пункт назначения 3». Триллер. «Путешествие на запад». Сериал.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. 13.20, 22.30 «Кїлкі ойнаќ». 12.40 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Топ-модель по-американски». «Рыжие». 22.55 «Тек кїлкі їшін». «Такси». «Инкассатор». Боевик. «Минута на победу».

НТК

16.00 17.00 19.10, 19.30 23.30 01.20

07.00 «Бїк пен Шік». 08.00 «Болашаќ тобы» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «По закону» т/с. 09.30 «Гадалка» докудрама. 10.00 «Атлантида» т/с. 11.00 «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Айна online». «Жеѕіп кґр!». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Дом с Лилиями» т/с. «Дело чести» т/с.

15.00,

12.30 14.00 15.00 15.15 15.45 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15

07.00, 07.40, 08.10, 08.35, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.50

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Добро пожаловать к Райли». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Спецназ». Фильм. 14.10 «Давайте поцелуемся». Фильм. 16.00 «Айтарым бар». 16.20, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Спецназ». Фильм. 20.10 «Жўлдызды кеш». 20.25 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 20.30 «В пути». Фильм. 23.40 «Пятый пациент». Фильм. 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог. 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.25, 16.40 “Япыр-ай”. 08.20 “Айкуне” гимнастикасы. 08.35, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00 “Глухарь”. Детектив. 11.00 “Семейные драмы”. Д/реалити. 12.45, 23.20 “Рейдер”. 13.05 “Верное средство”. Д/реалити. 14.00 “Давай поженимся!”. 15.00 “Той Beststar”. 16.4 “Ктк-Да Ќабатов!” (Повтор) 18.10 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 19.05 “Карадайы”. Т/х. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.30 “До смерти красива”. Мелодрама. 23.35 “Лесник”. Детектив. 00.30 Лига Чемпионов УЕФА. Прямая трансляция. Жаѕалыќтар. Лига Чемпионов УЕФА. Трансляция в записи.

20.00 20.55 23.00 01.00

www.saryarka-samaly.kz

«Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Сериал. Кґзќарас Кґзкґрген. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. Жаѕалыќтар. 7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 8.00 "Олжа". 8.30 "Kaznet". 9.00, 16.50 "Тоєыз мїмкіндік" Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". "Мозготрясы". Сериал. "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Сырласу" ток-шоу. 21.00 "Меч". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. "Ќыз єўмыры" Т/х. 00.20 Новости "20.30". "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ «Єашык жїрек». Т/х. 11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Была любовь». Т/с. «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Истина где-то рядом». «Судебные истории». «Давай поженимся». «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Легавый». Т/с. «Позднее раскаяние». Т/с. «Доска почетных». 7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Похищение богини» Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». Шаба Јденќўлќызыныѕ «Маржан ќыз» атты јн кеші. «Саєындым сені». Оразалы Доспосынов пен Ажар Тїзелбекќызын еске алуєа арналєан кеш. «Јн шашу». «Неизведанный Казахстан». «Без обмана». «Биржевые университеты». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Профессиональный разговор». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Ќасымныѕ јндері- ай». Ќасым Аманжоловтыѕ шыєармашылыєына арналєан кеш. «Путь успеха».

КТК-7 + 31 07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал. 11.00 «Маленький полярный медвежонок». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Кухня 3». Сериал. 12.30 15.00 19.00

00.00

14.30 16.00 17.00 18.20 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30

12.00

10.00

6.00 6.50, 7.00 11.05 12.00 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.25 15.45 16.45 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50

10.20 10.30 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 18.00, 19.00 20.30, 00.50

10.10

21.30 22.20 23.00 23.30 00.00, 01.00 01.15

04.27 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.27 Кїннiѕ шыєуы, 12.58 Бесiн намазы, 17.26 Екiнтi намазы, 19.37 Аќшам намазы, 21.16 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.05 Жаѕалыќтар. 9.45 «Сырєалым». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 11.35 «Јпке». Телехикая. 12.45 «Ўлттыќ ґнім». 13.05 «EXPO жолы». 13.25 «Заѕ жјне біз». 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Кони». Мультхикая. 14.30 «Жїзден жїйрік». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 16.10 «КЕЛІН». Телехикая. 17.00, 02.35 «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 17.50, 00.15 «Ґзекжарды». 18.10 «Еѕбек тїбі - береке». 18.15 «Толаєай». 19.05 «ЌЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА». 19.30 «Јпке». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «СЫРЄАЛЫМ». Телехикая. 22.40 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 23.10, 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Келін». Телехикая. «Сыр-сўхбат». «EXPO жолы». 00.30 01.45 02.15

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Культурное наследие». Д/ф. 10.10 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 13.35 «Біздіѕ ќала-Город 718». 14.35 «Стратегия-2050». 15.00 - 17.50 Їзіліс. 17.50 «Салауатты сана». 18.00 «Ертіс INFORM». 18.20 «Полезная информация». 18.30 «Ертіс INFORM». 19.00 «Дипломмен ауылєа». 19.20 «Жўмыспен ќамту-2020». 19.30 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 20.10 «Любовь на снегу». Т/х. 21.00 «Ертіс INFORM». 21.20 «Салауатты сана». 21.30 «Ертіс INFORM». 22.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. «Культурное наследие». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Арнайы хабар. 09.35 «Моя планета». Д/с. 10.15 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «След». Сериал. 11.50 «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь...». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Адамныѕ іші ќўрлысы» .Д/с. «Жігіттер хикаясы». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

13

Ортаєа ўлттыќ киіммен шыќќан балалар ґздерін таныстырып, ќўрсаќ той, шілдехана, ат ќою рјсімі, бесікке салу, ќырќынан шыєару, тілашар тойы жайы тїсінік берді. Енді бірі жеті атасын санамалады. Ер балалар ќол кїрестіріп, жўдырыќ тїйістіру, тґс ќаєыстыру салтын кґрсетті. «Зерде» мектебінен Аллажар Саттар, №2 орта мектептен Јкімбек Тїленов, №22 орта мектептіѕ оќушысы Јлішер Рашит, №26 орта мектептен Дјурен Тїсіпбаев жјне №33 орта мектептіѕ оќушысы Диас Єафуров ќайыстан ќамшы ґруді кґрсетті. Балалардыѕ ќайыстан ќамшы ґруге біршама жаттыєып ќалєаны кґрініп тўр. Сондай-аќ, №25 мектептен ќатысќан Оразгїл Мўхамеджан,

www.saryarka-samaly.kz

ЇКІЛІ ЇМІТ

Екібастўз ќаласы.

Рауза МЎСАБАЙ,

№5 мектептен Кјмила Оразбаева, №11 мектептіѕ оќушысы Дариєа Елтаева, №17 мектептіѕ оќушысы Айжанар Шјйкенова мен №18 мектептен ќатысќан Бјтима Тілектесова ўршыќпен жіп иірді. Жіптіѕ їзілмей, жіѕішке болып иірілуі шеберлікті ќажет етеді. Ќыздар да ўршыќ иіруге тґселгендерін кґрсетті. Соѕынан осы кешке белсенділікпен ќатысќан ер балалар «Бозбала», ал ќыз балалар «Бойжеткен» атанып, сый-сыяпатќа ие болды. Лиганыѕ ґнерпаз апалары мен «Ќайнардыѕ» јнші, бишілері кеш шырайын кіргізіп, ґнер кґрсетті.

Атам ќазаќ ежелден адамныѕ жасын мїшелмен есептеген. Мїшел жас он екі жыл сайын ќайталанып отырады. Он їшке толєанда бір мїшел, жиырма беске толєанда - екі, отыз жетіге келгенде їш мїшел... осылай жалєасып кете береді. Бір мїшел жастан екіншісіне ґту аралыєында ќауіп-ќатер болмай тўрмайды, яєни, тјн мен жанныѕ ґзгеріске ўшырайтын тоќырау кезеѕі делінген. Алєашќы мїшел жасты бала мектепте оќып жїргенде ґткізеді.

Мїшел той

БЈРЕКЕЛДІ!

жеребе бойынша тїскен ґлеѕін мїдірмей айтуы шарт. Еншісіне Мўќаєалидыѕ «Райымбегі» тїскенде Аќмаржан кґсіліп сала берген. Жаєымды дауысы елді ўйытып, келісті мјнермен оќыєанда ерекше ќошеметке бґленсе керек. Бас жїлде мен 1-ші орын алматылыќтарєа бўйырыпты. Ќўрамы мўќаєалитанушылардан тўратын ќазылар алќасы 2-ші жїлделі орынды бір ауыздан Аќмаржанєа ўйєарєан. Сыйлыќќа 60 мыѕ теѕге алєан Аќмаржан жерлестерініѕ їмітін аќтады. Шјкіртініѕ жеткен жетістігіне кґѕілі марќайєан ўстазы Тўрсын Маржангїл оныѕ дарынды да табанды, жады мыќты екеніне, ґлеѕ оќыєанда арќаланып, ґзгеше бір кїйге енетінін айтты. Ґлеѕ шыєаратын суырып салмалыєы да бар кґрінеді. Сапар барысында ўстаз бен шјкірт Мўќаєалидыѕ музейіне бас сўєып, аќынныѕ ґз ќолымен жазєан хаттары, міндеттелген. «Мўќаєали оќуларыныѕ» кґзі тірісінде пайдаланєан заттарын, ґзге байќаулардан ґзгешелігі де киімдері мен фотосуреттерін кґріп, осында. Еѕ бастысы, їміткер аќынныѕ кґзайым болыпты.

Алда бол, Аќмаржан! Облыстыќ «Мўќаєали оќуларында» алдына жан салмаєан Екібастўз ќаласына ќарасты Атыєай ауылыныѕ оќушысы Аќмаржан Тілеген Алматыда ґткен республикалыќ байќаудан екінші жїлделі орын алды. Мўзбалаќ аќынныѕ туєан жері - Хантјѕірініѕ баурайындаєы Ќарасаз ауылында ўйымдастырылєан байќауєа жер-жерден 29 шјкірт ќатысыпты. - Байќаудыѕ 1-ші кезеѕінен 16 бала сїрінбей ґттік. Їміткерлердіѕ бјрі талантты. Бастапќыда ќобалжыєанмен, жїлделі орынєа ілігеріме сенімді едім. Аќиыќ аќынныѕ ґлеѕдерін 8-сыныптан жаттап келемін. Ґлеѕдері Абай атамыз айтќандай, «тілге жеѕіл, жїрекке жылы тиеді». 60 ґлеѕін, «Райымбек, Райымбек» жјне «Аќќулар ўйыќтаєанда» поэмаларын жатќа білемін,- дейді Аќмаржан. Байќауєа ќатысушыларєа сондай-аќ, табан астында ґлеѕ шыєару, талдау, тест сўраќтарына жауап беру де

Екібастўз мўсылман јйелдер Лигасы тґрайымыныѕ орынбасары Ќайырбану Маєзиќызы Ўлыстыѕ Ўлы кїніне орай «Алєашќы мїшел тойды» ґткізуге ўйытќы болды. «Ќайнар» бос уаќытты ќамту кешенініѕ «Бірлік - алуан тїрлілікте» этножобасы аясында жїзеге асќан мерекелік шараєа ќала мектептерінен білім мен ґнерде, спортта їздік деп танылєан, кґш басында жїрген он їш мїшеліндегі бес ер бала мен бес ќыз бала ќатысты. Бір ќызыєы, кешке келген кґрермендер де кілеѕ он їш мїшелдегі балалар. Сондай-аќ, ўлттыќ дјстїр дјріптелген кешке «Достыќ» їйіндегі этномјдени бірлестік мїшелері де ќатысты. -Ежелден ата-бабамыз ґмірге келген ер баласын жастайынан ел ќорєауєа, мал баєуєа, тїздегі шаруаны тындыруєа баулыса, ќыз баласын їй тірлігіне їйретті. Ўлттыќ дјстїрдіѕ бір парасы, алєашќы мїшел той дјстїрін Ўлыстыѕ Ўлы кїні ќарсаѕында кґрсетуді маќсат еттік. Ол їшін алдымен ўлќыздарымызды кґнеден келе жатќан ќолґнеріне баулыдыќ. №26 мектептіѕ еѕбек мўєалімі Ерєали Сјлкенўлы мен оныѕ шјкірті Сўлтан ер балаларєа ќамшыны саптап, ґруді, јшекейлеуді, ісмерлер Зылиха Тґлегенова мен Айман Жошина ќыздарєа жїн тїтіп, ўршыќ иіруді їйретті, - деді Ќайырбану Маєзиќызы кґпшілік алдында сґйлеген сґзінде.


27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

12 www.saryarka-samaly.kz

Бјрекелді!

Мария Мудряк Италия сахнасында

Tengrinews.kz.

Италиядаєы Джузеппе Верди атындаєы консерваторияныѕ толыќ курсын аяќтаєан еѕ жас тїлек атанды. Бїгінде Мария Милан музыка академиясындаєы оќуын аяќтауєа жаќын. Сондай-аќ, ол - Карло Феличе театрыныѕ жас јншісі. Алдаєы уаќытта Розетум Милант театрында Пуччинидіѕ "Богема" операсында Мюзетта рґлін ойнамаќ, ал, жазда Зальцбургтегі опера фестивалінде ґнер кґрсетеді.

Жґні бґлек той ґтті

облыстыќ кґзі кґрмейтін жјне нашар кґретін азаматтарєа арналєан кітапхананыѕ оќу залыныѕ меѕгерушісі.

Л.ЌУАНТАЕВА,

Ќызметкерлеріміздіѕ барлыєы атсалысты. Ќатысушылар ќыс пен кґктем мезгілдерін, ќазаќ ертегілерініѕ Ќожанасыр, Алдар кґсе, Мыстан кемпір, Дју сынды кейіпкерлерін ойнады. Сондай-аќ, славян жјне шыєыс халыќтары ертегілерініѕ белгілі кейіпкерлері де сахна тґріне шыќты. Олар Наурызбен бірігіп, Кґктемге жол ашуєа кірісті. Ал ол їшін јрќайсысы јн-жыр айтып, берілген сауалдарєа жауап берді. Сґйтіп, сынаќтан сїрінбей ґткен Наурыз 7 кілтті жинап, Кґктемді ќўтќарды. Осылайша, бізге Кґктем, мереке келді. Шашу шашылып, думанды кеш басталды. Ќонаќтарєа Наурыз кґже жјне бауырсаќ таратылды. Мїмкіндігі шектеулі жандардан ќўралєан «Сјулем-ай» ансамблі јн-кїй орындап, кґтеріѕкі кґѕіл-кїй сыйлады.

Наурыз мейрамын биыл айрыќша атап ґттік. Халќымыз їшін жґні бґлек мерекені тойлауєа тыѕєылыќты дайындыќ жїргізілді. Мерекелік кешімізге келген кґрермендерді «Наурыз жјне оныѕ достары» атты ертегі-ќойылыммен ќарсы алдыќ.

кґзайымына айналды. Италия басылымдары жас јншіні жас опера јншілерініѕ халыќаралыќ байќауындаєы "Тўмар" деп атады. Естеріѕізге сала кетейік, Мария Мудряк 5 жасында јлемніѕ еѕ жас јншісі, еѕ алєаш лазерлік жеке жинаєын шыєарєан јнші ретінде Гиннестіѕ рекордтар кітабына енген болатын. Он жасында Ла-Скала театрына ќарасты Миландаєы Жоєарєы музыка академиясына ќабылданды. Кейін Мемлекеттік консерваторияныѕ еѕ жас студенті атанды. Маша - ЌР Президентініѕ "Болашаќ" шјкіртаќысыныѕ иегері. 2011 жылы Италияныѕ еѕ жас јншісі деп танылды. 2012 жылы

Жаќында ќазаќстандыќ јнші Мария Мудряк Италияныѕ Генуя ќаласындаєы "Карло Феличе" театрында "Свадьба Фигаро" операсында бас кейіпкер Сюзаннаныѕ рґлін ойнады. Опера јншісініѕ тамаша ґнер кґрсеткенін тек оныѕ тыѕдармандары єана емес, белгілі музыка сыншылары да жоєары баєалады. "Сюзаннаныѕ рґлін ойнау біршама ќиынєа тїсті. Ґйткені, їш жарым саєатќа созылатын спектакльде ґзіѕді ґте жаќсы ўстауыѕ керек. Сондай-аќ, Бомаршеніѕ Моцарттыѕ музыкасына жазєан оќиєасын кґрерменге жеѕіл јрі ќызыќты етіп жеткізу керек болды. Біраќ, осындай кїрделі рґлді 19 жасымда маєан сеніп тапсырєанына ќуаныштымын. Сенімді аќтадым деп ойлаймын",- дейді ол. Мария Мудряктыѕ осы жылдыѕ ќаѕтарында Италияныѕ Комо ќаласында ґткен AsLiCo халыќаралыќ байќауындаєы жеѕісінен кейін оєан осы рґл сеніп тапсырылєан болатын. Бўл байќауда ол жеѕімпаз дипломын иеленді, сондай-аќ, кґрермендер

Аймаќ айнасы Оќырман їшін облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ орны бґлек. Сондыќтан да болар, аталмыш басылымныѕ 85 жылдыќ мерейтойы аймаєымыздыѕ тїкпір-тїкпірінде кеѕінен аталып ґтуде.

Амангїл ЖЎМАБАЙ,

Єасырєа жуыќ тарихы бар аєа газеттіѕ мерекелік кеші Павлодар ќаласына ќарасты Кенжекґл ауылында да ґтті. Кенжекґл ауылдыќ кґпшілік кітапханасыныѕ ўйымдастыруымен «Сарыарќа самалы» - аймаќ айнасы» атты јдеби кеш ўйымдастырылды. Оєан басылымныѕ шыєармашылыќ ўжымы арнайы шаќырылып, ауылдаєы оќырмандармен жїздесті. Кешке кґп жылєы газет оќырмандары, ардагерлер жјне оќушылар ќатысты. Ардагер ўстаз С.Боранбаев, ауылдыќ јйелдер кеѕесініѕ тґрайымы Т.Тўрлыбаева, ардагерлер кеѕесініѕ тґрайымы М.Шалдыбаева, ауылдыѕ ардаќты ўстазы Л.Рахметова сґз алып, шыєармашылыќ ўжымєа жїрекжарды лебіздерін білдірді. Сондай-аќ, олар газеттіѕ тїрлі баєыттаєы ќызыќты јрі мазмўнды маќалаларымен оќырман жїрегіне жол тауып келе жатќанын атап ґтті. Шараєа ќатысќан Ј.Дабылхан, М.Бекмўхамбет, Д.Тїсіпбекова, Ў.Есмаєамбетова, Ш.Ќўмырсерік, Р.Сїлейменов есімді оќушылар «Сарыарќа самалы» газетіне арнап жазєан тырнаќалды ґлеѕдерін мјнерлеп оќып берді. Кенжекґл орта мектебініѕ 7 «А»-сынып оќушысы Јлібек Оразєалиев «Дайрабай» кїйін кїмбірлете тартып, кґпшіліктіѕ ыќыласына бґленді. Кеш соѕында кітапхана ўжымы газет журналистеріне ризашылыќ білдірді. Кездесуге келген кґпшілік газеттіѕ мерейтойына орай ўйымдастырылєан кітап кґрмесін тамашалады. Кенжекґл ауылдыќ кітапханасыныѕ меѕгерушісі, Павлодар ќаласы.

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

3 БЕЙСЕНБІ

07.00, 09.00, 11.00 12.30 15.00 19.00 20.00 20.55

00.00

14.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30

12.00

10.00

6.00 6.50, 7.00 11.05 12.00 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.25 15.45 16.45 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50 02.20

10.20 10.30 11.05 12.05, 13.35 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 00.50

10.10

21.30 22.20 23.00 23.30, 00.00 01.00 01.30

5

03.15

«Пункт назначения 4». Триллер. «Путешествие на запад». Сериал.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. 13.20, 22.30 «Кїлкі ойнаќ». 12.40 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 19.10, 22.55 «Тек кїлкі їшін». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Топ-модель по-американски». «Рыжие». «Такси». «Опасные пассажиры поезда 123». Боевик. «Минута на победу».

НТК

01.30

07.00 «Бїк пен Шік». 08.00 «Болашаќ тобы» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «По закону» т/с. 09.30 «Гадалка» докудрама. 10.00 «Атлантида» т/с. 11.00 «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Айна online». «Жеѕіп кґр!». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Дом с Лилиями» т/с. «Дело чести» т/с. «Орел и Решка».

16.00 17.00 19.30 23.30

14.10, 15.00,

12.30 14.00 15.00 15.15 15.45 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15 00.00

07.00, 07.40, 08.10, 08.35, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.50

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Пятый пациент». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Спецназ». Фильм. 14.10 «В пути». Фильм. 16.00 «Жўлдызды кеш». 16.15 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 16.20, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Спецназ». Фильм. 20.10 «Интересно знать». 20.30 «Лучшая жизнь». Фильм. 23.40 «Время бешеных псов». Фильм. 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог. 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.25, 16.40 “Япыр-ай”. 08.20 “Айкуне” гимнастикасы. 08.35, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00 “Глухарь”. Детектив. 11.00 “Семейные драмы”. Д/реалити. 12.45, 23.35 “Рейдер”. 13.05 “Верное средство”. Д/реалити. 14.00 “Давай поженимся!”. 15.00 “Той Beststar”. 17.40 “На грани возможного”. Д/х. 18.10 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 19.05 “Карадайы”. Т/х. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.45 “До смерти красива”. Мелодрама. 23.50 “Лесник”. Детектив. 00.55 Лига Европы УЕФА. Прямая трансляция. 02.50 Обзор матчей Лиги чемпионов УЕФА. Лига Европы УЕФА. Трансляция в записи.

23.00 01.00

www.saryarka-samaly.kz

21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 16.00 «Воронины». Сериал. «1001 Сказка Багза Банни». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Кухня 3». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня».

КТК-7 + 31

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Похищение богини» Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». Ербол Ќўдайбергеновтыѕ «Јнім саєан туєан ел!» атты шыєармашылыќ јн кеші. Аќбота Керімбекованыѕ «Баќыттымын» атты јн кеші. «Јн шашу». «Профессиональный разговор». «Тайны нашего кино». «Без обмана». «Наталья Варлей.Без страховки». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Трансмиссия». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Мен - даланыѕ ќызымын». Баєдат Сјмединова. «Путь успеха».

«Єашык жїрек». Т/х. 11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Была любовь». Т/с. «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Истина где-то рядом». «Судебные истории». «Давай поженимся». «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Легавый». Т/с. «Позднее раскаяние». Т/с. «Доска почетных». «Комиссар Монтальбано».

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 8.00 "Олжа". 8.30, 13.10 "Kaznet". 9.00, 16.50 "Тоєыз мїмкіндік" Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". "Мозготрясы". Сериал. "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Біз біргеміз". 21.00 "Меч". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 00.20 Новости "20.30". "Соѕєы саяхат" Т/х.

«Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Сериал. Кґзќарас 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. Журналдар. Жаѕалыќтар.

04.24 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.24 Кїннiѕ шыєуы, 12.58 Бесiн намазы, 17.27 Екiнтi намазы, 19.39 Аќшам намазы, 21.18 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.05 Жаѕалыќтар. 9.45 «Сырєалым». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 11.35 «Јпке». Телехикая. 12.45 «Агробизнес». 13.10 «Ќазаќстан би јлемі». 13.30 «Ўлт маќтанышы». Д/ф. 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Кони». Мультхикая. 14.30 «Жїзден жїйрік». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 16.10 «КЕЛІН». Телехикая. 17.00, 02.35 «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 17.50 «Ќылмыс пен жаза». 18.10, 02.10 «EXPO жолы». 18.35 «Ўлт маќтанышы». Д/ф. 19.00 «ШЕТЕЛДЕГІ ЌАЗАЌ БАЛАЛАРЫ». 19.30 «Јпке». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «СЫРЄАЛЫМ». Телехикая. 22.40 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 23.10, 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Ќылмыс пен жаза». «Келін». Телехикая. «Ўлттыќ ґнім». 00.10 00.30 01.45

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Культурное наследие». Д/ф. 10.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 13.35 «Біздіѕ ќала-Город 718». 14.35 «Дипломмен-ауылєа». 14.50 «Жўмыспен ќамту-2020». 15.00 - 17.50 Їзіліс. 17.50 «Азбука счастья». 18.00 «Ертіс INFORM». 18.20 «Полезная информация». 18.30 «Ертіс INFORM». 19.00 «Маслихат». 19.20 «Салауатты сана». 19.30 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 20.10 «Любовь на снегу». Т/х. 21.00 «Ертіс INFORM». 21.20 «Азбука счастья». 21.30 «Ертіс INFORM». 22.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. «Культурное наследие». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Арнайы хабар. 09.35 «Моя планета». Д/с. 10.15 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «След». Сериал. 11.50 «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Адамныѕ іші ќўрлысы». Д/с. «Жігіттер хикаясы». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.15 20.00, 20.30


12.45 13.20 13.45 14.05 14.30 15.05 16.10 17.00 17.25 17.50, 18.10 18.40 19.05, 19.30 21.05 21.50 22.55 23.20 00.30 01.15

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

4 ЖЎМА

6

Кґзќарас. 02.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Журналдар. Жаѕалыќтар.

07.15 Мультфильмдер. 07.25, 16.40 “Япыр-ай”. 08.20 “Айкуне” гимнастикасы. 08.35, 12.00 Жаѕалыќтар. “Глухарь”. Детектив. “Семейные драмы”. Д/реалити. “Рейдер”. “Верное средство”. Д/реалити. “Давай поженимся!”. “Той Beststar”. “На грани возможного”. Д/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Карадайы”. Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Наша правда”. “Диагноз”. “Рейдер”. “Смотреть всем!”. “Ржевский против Наполеона”. Комедия.

ИРБИС

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. 13.20, 22.30 «Кїлкі ойнаќ». 12.40 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Тек кїлкі їшін». «Экстрасенсы ведут расследование». «Топ-модель по-американски». «Рыжие». «Невероятная правда о звездах». «Comedy Woman». «Такси». «Караоке Киллер». «Таѕќалмаѕыз». «Робин Гуд». Боевик. «Минута на победу».

НТК

16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 21.30 23.00 23.30 02.10

07.00 «Бїк пен Шік». 08.00 «Болашаќ тобы» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «По закону» т/с. 09.30 «Гадалка» докудрама. 10.00 «Атлантида» т/с. 12.00 «Смехопанорама». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Айна online». «Жеѕіп кґр!». «Суперјжелер». «Жиде кешіккен махаббат» к/ф. «Кешкі шјй». 20.30 Жаѕалыќтар. «Караоке- живой звук». «Невероятный Халк» х/ф.

14.10, 15.00

12.30 14.00 15.00 15.15 15.45 16.00 17.00 18.00 19.30 20.00, 21.00 22.30

07.00, 07.40, 08.10, 08.35, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.50

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». Фильм. 09.30 «Время бешеных псов». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Спецназ». Фильм. 14.10 «Лучшая жизнь». Фильм. 16.00 «Иман нўры». 16.15 «Интересно знать». 16.35, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 Музыка 19.00 «Ой толєау». 20.10 «Взгляд». 20.30 «Любовный менеджмент». Фильм. 23.40 «Дорога на Арлингтон». Фильм. 10.00, 14.40, 16.55, 17.35, 21.00, 00.00 Телекаталог. 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.15, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

09.00 11.00 12.45 13.05 14.00 15.00 17.40 18.10 19.05 20.30, 21.45 22.40 23.15 23.30 00.25

www.saryarka-samaly.kz

01.00 01.30, 02.30 02.40 7.00 Јн шашу. 7.30 Новости "20.30". 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 8.30, 13.35 "Олжа". 9.00 "Еріксіз неке" Т/х. 10.10 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". "Мозготрясы". Сериал. "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Ел аузында" баєдарламасы 21.00 "Меч". Сериал. "Огни большого города". Сериал. "Еріксіз неке" Т/х. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 00.20 Новости "20.30" "Отблески". Сериал. "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ «Єашык жїрек». Т/х. 11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Была любовь». Т/с. «Жўма уаєызы». «Время обедать». «Жить здорово». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Истина где-то рядом». «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер». «Жди меня». «Караоке Такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Поле чудес». «Точь-в-Точь». «Человек и Закон». «Комиссар Монтальбано». 7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Похищение богини» Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «Елім елім ай». Ґмірќўл Айниязовтыѕ шыєармашылыќ кеші. «Ќуандыќ жјне Баќыт» јзіл-сыќаќ театры. «Денсаулыќ жјне сўлулыќ». «Биржевые университеты». «Лекарство от старости». «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Саєындырєан јндер-ай». «Путь успеха». «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 08.00 "НТВ утром". 10.10 Их нравы. 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 Ты не поверишь! 14.00 "Дело тёмное". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". СЕЙСЕНБІ, 1 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова". 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Кулинарный поединок". 13.30 "Чудо техники". 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". СЈРСЕНБІ, 2 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 Их нравы. 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 "Поедем, поедим!" 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 Сегодня. Итоги. БЕЙСЕНБІ, 3 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Школа злословия". 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 "Медицинские тайны". 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". ЖЎМА, 4 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова". 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Очная ставка". 13.30 Спасатели. 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". 03.40 "Школа злословия". СЕНБІ, 5 СЈУІР 09.30 Авиаторы. 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". 12.25 Русская начинка. 12.55 "Кулинарный поединок". 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 16.10 Т/с "Литейный". 18.25 "Я худею". 19.30 "Наши" со Львом Новоженовым". 20.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 21.00 "Центральное телевидение". 21.55 "Новые русские сенсации". 22.50 Ты не поверишь! 23.50 Х/ф "Гость". 01.45 "Гробница богов". ЖЕКСЕНБІ, 6 СЈУІР 09.35 "НТВ утром". 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 "Первая передача". 12.25 Едим дома! 13.05 "Своя игра. Новый сезон". 13.55 Дачный ответ. 15.25 "Золотая пыль". 16.05 Т/с "Литейный". 18.25 Следствие вели... 19.20 "Очная ставка". 20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 21.00 "Сегодня. Итоговая программа". 21.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей-12". 01.45 "Тёмная сторона".

11

ДЇЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 04.00, 11.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 07.00 Т/с "Белые волки". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 18.00 "Свободное время". 19.00 "Военная тайна". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 00.15 Т/с "Игра престолов". 23.45 "Смотреть всем!". СЕЙСЕНБІ, 1 СЈУІР 04.00, 11.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 18.00 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00, 19.00 "Территория заблуждений". 09.00, 20.00 "Пища богов". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 00.15 Т/с "Игра престолов". 23.45 "Смотреть всем!". СЈРСЕНБІ, 2 СЈУІР 04.00, 11.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 18.00 Информационное шоу "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Территория заблуждений". 09.00 "Пища богов". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 19.00 "Вам и не снилось". "Дорогая, у меня революция!". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 00.30 Т/с "Игра престолов". 23.30 "Смотреть всем!". БЕЙСЕНБІ, 3 СЈУІР 04.00, 11.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 18.00 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Вам и не снилось". "Дорогая, у меня революция!". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 19.00 "Великие тайны древних летописей". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 00.45 Т/с "Игра престолов". 23.45 "Чистая работа". ЖЎМА, 4 СЈУІР 04.00, 11.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30 Информационное шоу "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Великие тайны древних летописей". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Четыре свадьбы". 18.00 "Тайны мира". "Сахар". 19.00 "Странное дело". "Тайные знаки". 20.00 "Секретные территории". "Кто придумал антимир?". 21.00, 00.00 "Смотреть всем!". 22.00, 00.50 Т/с "Игра престолов". СЕНБІ, 5 СЈУІР 07.40 "Чистая работа". 08.30 "На 10 лет моложе". 09.00 "Представьте себе". 09.30 "Четыре свадьбы". 10.30 "Новости 24". 11.00 "Военная тайна". 14.00 "Странное дело". "Тайные знаки". 15.00 "Секретные территории". "Кто придумал антимир?". 16.00 "Тайны мира". "Сахар". 17.00 "Неделя с Марианной Максимовской". 18.15 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня". 21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса". 23.40 Х/ф "Сокровище ГрандКаньона". ЖЕКСЕНБІ, 6 СЈУІР 10.30, 18.40 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-полукровка". 13.20 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня". 16.10 Х/ф "Гарри Поттер и Орден Феникса". 21.30 "Репортерские истории". 22.00 "Неделя с Марианной Максимовской". 23.15 "Смотреть всем!".

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 08.05, 09.05 Х/ф "Мужики!..". 09.50 "Жить здорово!". 10.50 Модный приговор. 12.15, 04.30 Контрольная закупка. 12.40 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Они и мы". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Позднее раскаяние". 23.10 "Вечерний Ургант". 23.40 Ночные новости. 23.50 "Познер". 00.45, 03.05 Х/ф "Интердевочка". СЕЙСЕНБІ, 1 СЈУІР 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 08.05, 09.05, 21.30 Т/с "Позднее раскаяние". 09.50 "Жить здорово!". 10.50 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25, 04.10 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 23.05 "Вечерний Ургант". 23.40 Ночные новости. 23.50 "Косово. Как это было". 00.45 Х/ф "Восходящее солнце". СЈРСЕНБІ, 2 СЈУІР 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 08.05, 09.05, 21.30 Т/с "Позднее раскаяние". 09.50 "Жить здорово!". 10.50 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 23.05 "Политика". 00.00 Ночные новости. 00.10 Х/ф "Солярис". БЕЙСЕНБІ, 3 СЈУІР 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 08.05, 09.05, 21.30 Т/с "Позднее раскаяние". 09.50 "Жить здорово!". 10.50 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.40 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 23.05 "Вечерний Ургант". 23.40 Ночные новости. 23.50 На ночь глядя. 00.40 Х/ф "Вокзал для двоих". 03.05 Х/ф "Выстрел". ЖЎМА, 4 СЈУІР 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 08.05, 09.05 Т/с "Позднее раскаяние". 09.50 "Жить здорово!". 10.50 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25, 05.15 "В наше время". 17.10 "Жди меня". 18.00 Вечерние новости. 19.05 "Человек и закон". 20.05 "Поле чудес". 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние РЕспублики". 23.25 "Вечерний Ургант". 00.15 Х/ф "Ночь в музее". СЕНБІ, 5 СЈУІР 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.40 Т/с "Бесценная любовь". 08.20 "Играй, гармонь любимая!". 09.00 Умницы и умники. 09.45 "Слово пастыря". 10.15 Смак. 10.45 "Жизнь как мираж". 11.45 "Смешарики. Новые приключения". 12.15 "Идеальный ремонт". 13.05 "Соседские войны". 14.05 Ералаш. 14.20 Х/ф "Спортлото-82". 16.00 "ДОстояние РЕспублики". 18.00 Вечерние новости. 18.15 "Угадай мелодию". 18.55 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером". 22.50 "Что? Где? Когда?". 00.00 Х/ф "Джентльмены удачи". 01.25 Х/ф "Приключения желтого пса". ЖЕКСЕНБІ, 6 СЈУІР 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.40 Т/с "Бесценная любовь". 08.20 Армейский магазин. 09.00 "Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.30 "Пока все дома". 11.15 Фазенда. 11.45 "Смешарики. ПИН-код". 12.10 Х/ф "Обратная сторона полуночи". 14.50 "Страна чудес Рины Зеленой". 15.45 "Евгений Леонов. Страх одиночества". 16.35, 18.00 Х/ф "Полосатый рейс". 17.50 Вечерние новости. 18.15 "Точь-в-точь". 21.00 Воскресное "Время". 22.00 Х/ф "Телефонная будка". 23.20 Х/ф "Рамона и Бизус". 01.05 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь".

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

КТК-7 + 31 07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал. 11.00 «Скуби-Ду: Музыка вампира». Фильм. 12.30 Мультсериалы. 15.00 «Галилео». 17.00 «Уральские пельмени». 20.00 «Информбюро». 20.55 «Сюжет дня». 23.00 «Пункт назначения 5». Триллер.

19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 00.00 02.00

14.30 16.00 16.30 18.00

12.00

10.00

6.00 6.50, 7.00 11.05 12.00 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.25 15.45 16.50 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 02.00 03.00

10.20 10.30 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 16.50 18.00, 20.30, 21.55 00.50

04.22 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.22 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 17.28 Екiнтi намазы, 19.41 Аќшам намазы, 21.20 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.05 Жаѕалыќтар. 9.45 «Сырєалым». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 11.35 «Јпке». Телехикая. «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ». «Жарќын бейне». «Ўлттыќ ґнім». «Кони». Мультхикая. «Жїзден жїйрік». «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. «КЕЛІН». Телехикая. «Жан жылуы». «Еѕбек тїбі - береке». 00.15 «Ґзекжарды». «ЌАЗАЌСТАН - 2050». «ПАРЛАМЕНТ». 02.40 «Иман айнасы». «Јпке». Телехикая. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «ЎЛТТЫЌ ШОУ». «Жайдарман». Їздік јзілдер. «Парламент». «Келін». Телехикая. «Їш кїн мереке» фильмі.

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Моя планета». Д/с. «Біз». Ток-шоу. «След». Сериал. «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Адамныѕ іш ќўрылысы». Д/с. «Жігіттер хикаясы». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Вектор развития «Звездные войны. Жекпе-жек». Ток-шоу. «Стелс». Боевик.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Культурное наследие». Д/ф. 10.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 13.30 «Мјслихат». 13.50 «Сладкий сок внутри травы». К/ф. 15.00 - 17.50 Їзіліс. 17.50 «112». 18.00 «Ертіс INFORM». 18.20 «Полезная информация». 18.30 «Ертіс INFORM». 19.00 «Руханият». 19.30 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 20.10 «Любовь на снегу». Т/х. 21.00 «Ертіс INFORM». 21.20 «Телеярмарка». 21.30 «Ертіс INFORM». 22.00 «Ин Хен патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. «Культурное наследие». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.15 11.10 11.50 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 23.00


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

БІЛІМ жјне МЈДЕНИЕТ

www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Ертегілер еліне саяхат". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Кјсібіѕ - нјсібіѕ". 10.00, 15.10, 20.10 "Кїлегеш". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Јдемі ай". 10.50, 16.00, 21.45 "Жаќсылыќ саќшылары". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". СЕЙСЕНБІ, 1 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Ертегілер еліне саяхат". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Кјсібіѕ - нјсібіѕ". 10.00, 15.10, 20.10 "Кїлегеш". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.50, 16.00, 21.45 "Жаќсылыќ саќшылары". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Јн салайыќ!". 11.55, 12.00, 17.05, 17.10, 22.50, 22.55 "Ертегілер елінде" 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". СЈРСЕНБІ, 2 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Санамаќ". 10.00, 15.10, 20.10 "Кїлегеш". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.50, 16.00, 21.45 "Жаќсылыќ саќшылары". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Жолыѕ болсын, балаќай!" 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 15.30 "Јдемі - ай". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". БЕЙСЕНБІ, 3 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Санамаќ". 10.00, 15.10, 20.10 "Кїлегеш". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.50, 16.00, 21.45 "Жаќсылыќ саќшылары". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Јн салайыќ!" 11.55, 12.00, 17.05, 17.10, 22.50, 22.55 "Ертегілер елінде". 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". ЖЎМА, 4 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Санамаќ". 10.00, 15.10, 20.10 "Кїлегеш". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Јдемі - ай". 10.50, 16.00, 21.45 "Жаќсылыќ саќшылары". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". СЕНБІ, 5 СЈУІР 7.05, 11.20, 17.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 11.40, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 7.25, 11.30, 17.35 «Балапан жјне оныѕ достары». 7.35, 8.00, 11.50, 12.15, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 14.10, 20.05 "Жїзден жїйрік". 8.55, 14.40, 17.25 "Аќылды Зази". 9.05, 14.50, 22.45 "Кїлегеш". 9.20, 15.05, 20.45 "Білгіштер бекеті". 9.40, 9.45, 15.25, 15.30, 20.35, 20.40 "Ертегілер елінде". 9.50, 15.35 "Санжар мен Ќайсар". 10.20, 16.05, 21.45 "Он саусаќ". 10.30, 10.45, 16.15, 16.30, 21.55, 22.10 "Гон". 10.55, 16.40, 22.20 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.40, 18.35 "Ќиял ќуєан Николя". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". ЖЕКСЕНБІ, 6 СЈУІР 7.05, 11.20, 17.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 11.40, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 7.25, 11.30, 17.35 «Балапан жјне оныѕ достары». 7.35, 8.00, 11.50, 12.15, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 14.10, 20.05 "Жїзден жїйрік". 8.55, 14.40, 17.25 "Аќылды Зази". 9.05, 14.50, 22.45 "Кїлегеш". 9.20, 15.05, 20.45 "Білгіштер бекеті". 9.40, 9.45, 15.25, 15.30, 20.35, 20.40 "Ертегілер елінде". 9.50, 15.35 "Санжар мен Ќайсар". 10.20, 16.05, 21.45"Он саусаќ". 10.30, 10.45, 16.15, 16.30, 21.55, 22.10 "Гон". 10.55, 16.40, 22.20 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.40, 18.35 "Барби - Рапунцель". 14.05, 20.00 "Ала ќоѕыз". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат".

10

ДЇЙСЕНБІ, 31 НАУРЫЗ 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 «Єасырлар пернесі». 10.35 «Жїздесу». 11.30 "Социология". 12.00 «1000 жаућар». 12.10, 18.05 "Да Винчи аппараттары". 13.05 "Алтын домбыра". 14.05 "Жаѕашыл алаѕ". 14.30 "Гаућартас". 16.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 16.50 "Самопознание". 17.00 "Эйнштейн ізімен". 17.20 "Сазды јуен". 19.20 "Єылыми кеѕес". 20.10 "Нўрлы Отау". 20.40 "Книга". Кино. 21.05 "Кітапхана". 21.30 "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ОПЕРНОГО". 22.00 "Аќсарай". 23.30 "Ќауын". К/ф. СЕЙСЕНБІ, 1 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 14.30, 19.00, 22.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 «Јлі есімде...». 10.35 «Ќылќалам». 11.00 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ОПЕРНОГО...». 11.30 "Социология". 12.00 «1000 жаућар». 12.10, 18.05 "Да Винчи аппараттары ". 13.05 "Єўмыры тўтас музыка". 14.05 "Нўрлы Отау". Ќырєыз халќыныѕ ўлттыќ ерекшеліктері. 14.30 "Ќауын". Кино. 16.00 "Открытия, совершившие революцию" 16.30 "Мода Великой степи". 17.00 "Єажайып туынды". Римдаєы "Колизей" амфитеатры. 17.25 "Сазды јуен" 19.20 "Эйнштейн ізімен". 19.50 "Аманат". 20.15 "Ќазаќтыѕ сјндік-ќолданбалы ґнері". 20.40 "Семь муз". 21.10 "Жїздесу". 22.00 "Аќсарай". "Анна Каренина" (Балет в 2-х актах) на музыку П.И.Чайковского. 23.30 "Алдар Кґсе". Кино. СЈРСЕНБІ, 2 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 «Єасырлар пернесі». 10.35 "Кітапхана". 11.05 "Картина маслом". 11.30 "Социология". 12.00 «1000 жаућар». 12.10, 18.05 "Да Винчи аппараттары". 13.05 "Алтын домбыра". 14.05 "Декоративноприкладное искусство казахов". 14.30 "Сабалаќ аќ пудель". 16.00 "Єылымда тґѕкеріс жасаєан ашылымдар". 16.30 "Таєдырлы хаттар". 17.00 "Эйнштейн ізімен". 17.20 "Сазды јуен". 19.20 "Жаѕашыл алаѕ". 19.50 "История одного шедевра". 20.15 "Саєыныш сазы". 20.45 "Жеті муза". 21.05 "Мода Великой степи". 21.30 "Музей звуков". 22.00 Концертный зал. 23.00 "Ќылќалам". 23.30 "Бала кезімдегі Дон Кихот". Кино. БЕЙСЕНБІ, 3 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 «Јлі есімде...». 10.35 "Балбастас" д/ф. 11.00 "Музей звуков". 11.30 "Социология". 12.00 «1000 жаућар». 12.10, 18.05 "Да Винчи аппараттары " д/с. 13.05 Концертный зал. 14.05 "Территория открытий". 14.30 "Бала кезімдегі Дон Кихот". 16.00 "Лидер XXI века". 16.50 "Ґзін-ґзі тану". 17.00 "История одного шедевра". 17.25 "Сазды јуен". 19.20 "Реальная наука". 20.10 "Ќылќалам". 20.40 "Семь муз". 21.05 "Казахстан в письмах". 21.20 "Полночный джаз". 22.00 "Аќсарай". "Ай тўтылєан тїн". 23.30 "Ќаладан келген ќыз". К/Ф. ЖЎМА, 4 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 14.30, 19.00 Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 «Єасырлар пернесі». 10.35 "Саєыныш сазы". 11.00 "Картина маслом". 11.30 "Социология". 12.00 «1000 жаућар». 12.10, 18.05 "Да Винчи аппараттары" д/с. 13.05 "1000 кїй" 14.05 "Ќылќалам". 14.30 "Ќаладан келген ќыз". К/ф. 16.00 "Ученый совет". 16.50 "Жаѕашыл алаѕ". 17.20 "Сазды јуен" 19.20 "Бїгінгі єылым". 19.50 "Єажайып туынды". 20.10 "Наше кино". 20.40 "Жеті муза". 21.05 "Аманат". 21.30 "Литературный клуб". Ток-шоу 22.00 "Аќсарай". 23.00 "Махамбет" Д/ф. 23.30 "Сардар". К/ф. СЕНБІ, 5 СЈУІР 7.00 «Мўражай ќўпиялары». 8.00 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 8.05 Аќжол Мейірбековтіѕ "Жастыќтыѕ жалын јндері" атты јн кеші. 9.30 "Литературный клуб". 10.05 "Картина маслом". 10.35 "Наше кино". 11.00 "Оливер Твист". 11.30 "Єасырлар пернесі". 12.00, 16.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 12.50 "Самопознание". 13.05 "Нефертити - Мысырдыѕ жўмбаќ патшайымы". 14.05 "Жїздесу". 14.50 "1000 жаућар". 15.00 "Новости планеты". 16.50 "Мода Великой степи". 17.15 "Аманат". 17.35 "Ўланєайыр" Д/ф. 18.05 "Открытия, совершившие революцию". 18.25 "Казахстан в письмах". 18.40 "Єажайып туынды". "Мыѕ бір тїн" ертегісі. 19.00 "Ата-анама арнау" Бауыржан Исаевтіѕ концерті. 20.30 "EXCLUSIVE". 21.05 "Сол бір кеш". Е.Хасангалиевтіѕ јндері. 22.10 "Таќиялы періште". К/ф. 23.50 "Полночный джаз". 0.30 "Ауыл Кїлјш" Д/ф. ЖЕКСЕНБІ, 6 СЈУІР 7.00 «Мўражай ќўпиялары». 8.00, 10.00, 13.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 8.05 "Єўмыры тўтас музыка". 9.10 "Ауыл Кїлјш" Д/ф 9.30 "Моя планета. Планета вкусов" 10.05 "Еще одна заповедь о заповедном...". 10.35 "Єасырлар пернесі". 11.00 "EXCLUSIVE". 11.30 "Саєыныш сазы". 12.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 12.50 "Ґзін-ґзі тану". 13.05 "Марк Цукерберг–Фэйсбуктегі ґмір". 14.50 "1000 жаућар". 15.00 "Новости планеты". 16.00 "Лидер XXI века". 16.50 "Сол бір кеш...". 18.05 "Єылымда тґнкеріс жасаєан ашылымдар". 18.40 "История одного шедевра". 19.00 "Ќоѕыр" тобыныѕ "Угай, арман" атты јн кеші 21.05 "Ќазаќтыѕ сјндік-ќолданбалы ґнері". 21.30 ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ОПЕРНОГО... 22.00 Теофиль Готьеніѕ "Капитан Фракасс" тарихи романы бойынша.

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

5 СЕНБІ

07.00, 10.00 11.30 12.00 15:00

7

09.00 Мультфильмы. «Отдыхай, Скуби-ду». Фильм. «Вкусные секреты». Алдараспан кїнделігі. «Уральские пельмени».

КТК-7 + 31

ЕВРАЗИЯ

07.00 «Ќуырдаќ». 07.30 «Жиде кешіккен махаббат» к/ф. 09.00 «Школа доктора Комаровского». 09.30 «Барбоскины» м/с. 10.00 «Смехопанорама». «Орел и Решка». «Свекровь и невестка». «Я - шопоголик». «Айна online 2». «Кризис Веры» т/ф. «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». «НЫСАНА». «Суперјжелер». «Выход есть!». «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». «Ноттинг Хилл» х/ф.

«Экстрасенстер ќаќтыєысы». «Балалы їй - базар». «Айкарли». Сериал. «Супер ниндзя». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. 14.30 «Том мен Джерри». М/х. «Караоке Киллер». 22.55 «Тек кїлкі їшін». «Жўлдызхана». «Роботы». Фильм. «Бетховен». Комедия. «Шурочка». Сериал. «Приключения Тинтина: Тайна единорога». Фильм. «Шулама» Телешоу. «Кїлкі ойнаќ». «Комик Адзе». «Смертельная гонка». Боевик. «Угнанный». Боевик.

НТК

12.00 Новости. «Любовный менеджмент». Фильм. «Дорога на Арлингтон». Фильм. «Любимая тёща». Фильм. «Лесная братва». Фильм. «Каролина». Фильм. «Месть бедняка». Фильм. «Јн ќанатында». 13.40, 16.00, 16.40, 20.40, 22.40 Телекаталог. 09.45; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 21.50 - Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.05 Мультфильмдер. 07.20 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. 09.00, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.30 “Моя прекрасная няня” Сериал. “Юрмала-2008”. “Рейдер”. “Наша правда”. “Диагноз”. “Тайные знаки”. Д/цикл. “Жїрекжарды”. “Ктк-Да Ќабатов!”. “На грани возможного”. Д/х. “Смотреть всем!”. “Тайный шоу-бизнес”. Д/цикл. “Жўлдыз болєым келедi”. “Другая правда” с Алексеем Шахматовым. “Той Beststar”. “Хроники недели”. “Очная ставка”. “За мать!”.

«Спиди гонщик». Кино. «Бросок кобры 2». Триллер. «Я - легенда». Триллер. «Тїн Night». «Кїлейiк». Скетч-шоу.

www.saryarka-samaly.kz

16.30 19.30 22.00 00.00 00.30

8.00 Новости "20.30". 8.30 Жаѕалыќтар. 10.05 9.00 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді 12.45 оќиєалары" м/ф. 13.00 9.30 "Јзілстан". 14.00 9.40 "Чудеса от Zepter". 14.30 10.00 КВН. Избранное. 15.00 11.00 "Топтуны". Сериал. 15.50 14.30 "Ел аузында". 17.15 15.00 "Біз біргеміз". 17.45 15.30 "Ќыз єўмыры" Т/х. 18.45 18.00 "Јн мен јзіл". 19.45 19.40 "Kaznet". 21.00 20.00 "Ел аузында". 20.30 "20.30. Біздіѕ уаќыт". 22.00 21.20 "Астана кеші кґѕілді" 23.35 концерттік шоуы. 00.00 22.35 "Бірегей". Динара Тілендиева. 23.00 "Оќыс оќиєа!". 23.20 Спорт. "Вечер профессионального бокса "Golden Ring" с главным боем 08.30, за титул чемпиона Азии среди профессионалов Канат Картенбаев- 10.00 Роман Жайлауов. 13.10 15.30 01.05 Јн шашу. 18.00 20.00 22.00 00.30 6.00 «Не укради». Фильм. 10.40, 7.30 «Жить здорово». 8.25 «Таѕєы пошта». 09.00, 9.00 Новости. 19.50, 9.10 «Смак». 9.45 «Ангел». Фильм. 11.35 «Фабрика грез» 07.05 с Ольгой Артамоновой. 09.05 12.05 «Идеальный ремонт». 09.30 13.00 «Игры разума». Т/с. 10.20 13.55 «Ду ќол шоколад». 10.45 15.00 «Истина где-то рядом». 11.10 15.20 «Папа напрокат». Т/с. 20.00 «Лучший город.Kz». 12.00, 21.00 «Новости в субботу». 12.30 21.30, 22.15 «Сенбілік жаѕалыќтар». 13.30, 21.45 «Тілші тїйіні». 14.00 22.35 «Чокнутый профессор». Комедия. 15.00 00.10 «Сайд-степ». Боевик. 16.40 18.30 7.00 «Музыка арнасы». 19.30 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Панацея». Фортепианный 21.30 концерт Дмитрия Маликова. 22.30 9.30 «Стиляги». 23.15 10.00, 11.30, 15.30 «TV Shop». 23.30 10.30 «Јн шашу». 01.30 11.00 «Балдјурен». 12.00 «Пай, пай, ќыздар-ай». 16.00 «Трансмиссия». 16.30 «Приют комедиантов». 18.00 «The spirit of Tengri». 18.30 «Хрущев и КГБ». 19.30 «Территория происшествий». 20.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 21.00 «Ќоєам жјне јйел». 10.30 21.30 «Ќазаќ халќынын салт-дјстїрлері». 11.30 22.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 12.00 23.00 «Јн шашу». 12.30 00.00 «Путь успеха». 13.10 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

23.05, 23.35 Ќорытынды жаѕалыќтар. 00.05 «Ўмытылєан» триллерi. 01.35 Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы академиялы драма театры. С.Балєабаев «Єашыќсыз єасыр».

04.20 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.20 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 17.29 Екiнтi намазы, 19.42 Аќшам намазы, 21.21 Ќўфтан намазы.

08.00 «Мўхтар Маєауин». Д/ф. 09.00 «Арнамызда јсем јн». 09.15 «Айжўлдыз». М/ф. 09.30 «Јн салайыќ». 09.45 «Территория красоты». Т/х. 11.15 «Парыз». Т/х. «Аспан аруы».Т/х. «Салауатты сана». «Ертіс INFORM». «Руханият». 16.00 Їзіліс. «Магия вкуса». «В семье единой». «Туєан тіл - байлыєым». «Салауатты сана». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Маслихат». «Ґндірісті ґлке». «Черная кобра». К/ф. «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Исчезнувший». К/ф. 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.30 «СЕНБІЛІК ТАЅ». 9.35 «АГРОБИЗНЕС». 10.00 «ДАУА». 10.35 «АC БОЛСЫН!». 11.20 «Јзіл јлемі». 13.00 «ТЕЛЌОЅЫР». 13.45 «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 14.20 «Біз ќазаќша сґйлейміз». 15.00 «Сўѕќар». Телехикая. 16.35 «ЖАРЌЫН БЕЙНЕ». 17.05 «ЌАЗАЌСТАН - 2050». 17.30, 20.30, 23.40, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 «Еѕселі Елорда». 18.05 «Їш кїн мереке» фильмі. 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ». 20.05 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ». 21.05 «Јндер мен жылдар». Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 23.10 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». 00.15 «Ќоќыс жинаушыныѕ футболшыєа айналуы» фильмі. «Арнайы репортаж». «Єасырлар їні». 01.50 02.15

12.00 12.45 13.00 13.40 14.00 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 21.00 21.30 22.00 08.55, 17.55, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 08.35 «Ким». Мультфильм. 09.20 «Табиєаттыѕ тартуы». Д/с. 09.55 «Подари детям жизнь...». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 10.10 «Оян.Kz». Отбасылыќ баєдарлама. 11.10 «Дело вкуса с Татьяной Веденеевой». ПРОД.ВОПРОС. «Сноски». «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Встречный ветер». Кино. «Жансарай». Јшірбек Сыєай. «Ќос дауыс». Концерт. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Бармысыѕ, бауырым? «Сїйген жардан жыраќта». Кино. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Энергия будущего». «Немыслимое». Триллер 11.30 12.00 12.30 13.00, 13.10 15.10 15.50 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30 21.30


11.05 11.35 12.10 12.40 13.45 14.15 15.05 16.45 17.15 17.40 17.50 18.05 19.40 20.30 21.35 23.10 00.00 00.40 02.15

12.00 13.00 13.30 14.00 – 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 18.00 18.10 18.20 18.30 18.45 19.00 20.30 21.00 22.00 08.55, 16.55, 10.25, 22.10,

07.00 08.30 09.10 10.00 10.10 11.40 13.05 13.40 14.00 15.30 16.30 18.00 18.45 20.00,

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

6 ЖЕКСЕНБІ 22.00 00.35 02.05

14.45 15.05 15.30 17.15 17.35 18.00 18.10 18.35 19.15 20.30 21.20 21.40 22.00 00.15 01.45

6.00 6.40 7.50, 8.05 8.45 9.00 9.10 10.10 10.55 12.05 13.00 14.00 14.45 15.50 16.55 21.00 22.00 23.00 00.00 02.00

11.00 12.00 14.40 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 20.30 21.00 23.00 00.00 02.00

06.00 07.00 07.30

«Јзіл студио». «Жажда экстрима». Мультфильмы.

8

КТК-7 + 31

11.00 14.30 15.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 00.00

«Спиди гонщик». Кино. Нысана кїнделігі. «Бросок кобры 2». Триллер. «Я - легенда». Триллер. «Кухня 3». Сериал. «Тїн Night». «Кїлейiк». Скетч-шоу. 07.30 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. 09.00 “Бен 10. Инопланетная Сила”. 09.30 “Моя прекрасная няня” Сериал. “Лжесвидетельница”. Мелодрама. “Звездная жизнь”. Д/цикл. “Дорога домой”. “Той Beststar”. “Жўлдыз болєым келедi”. “Попробуй, повтори!”. Д/х. “Астарлы аќиќат” Дина Тґлепбергеновамен. “КТК-да Ќабатов!”. “Портрет недели”. “Слуги народа”. “Черный квадрат”. “Пряники из картошки”. Кино. “На грани возможного”. Дневник Лиги чемпионов УЕФА. “Кунг По. Нарвись на кулак”. Х/ф. “Мјссаєан”. “Ќыз ќылыєы”.

ИРБИС

07.00 «Ќуырдаќ». 07.30 «Шынайы ґмір». 08.30 «Болашаќ тобы» м/с. 09.00 «Школа доктора Комаровского». 09.30 «Свекровь и невестка». 10.00 «Орел и Решка» «Ты - это я» т/ф. «Смехопанорама». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». «Айна online». «Жеѕіп кґр!». «Свидание со звездой». «Один в один 2». «Репликант» х/ф.

07.05 «Кґѕілге деген сену емес жайдан-жай». К/ф. 09.05 «Ойымды аѕєар». 09.30 «Роботы». Фильм. 11.10 «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. 12.00, 14.30 «Том мен Джерри». М/х. 12.30, 21.30 «Кїлкі ойнаќ». 13.00 «Шулама» Телешоу. 14.00, 22.30 «Тек кїлкі їшін». 15.00 «Бетховен». Комедия. 16.40 «Приключения Тинтина: Тайна единорога». Фильм. 18.40 «Шурочка». Сериал. 19.40 «Битва экстрасенсов». 21.00 «Жўлдызхана». 22.00 «Ќып-ќызыл кїлкі». 23.00 «Шесть пуль». Боевик. 01.00 «Отряд спасения». Боевик.

НТК

09.00 «Каролина». Фильм. 11.00 «Лесная братва». Фильм. 13.00 «Месть бедняка». Фильм. 16.00 «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Фильм. 18.00 «Лорд Вор». Фильм. 20.00 «Крутая Джорджия». Фильм. 22.20 «Мишу из Д`Обера». Фильм. 00.30 «Јн ќанатында». 09.40; 13.40; 16.20; 17.20; 20.40; 23.00 Телекаталог. 10.50, 12.30; 12.50, 15.50; 17.50, 19.30; 19.50, 22.10 - Тамаша таѕдау.

19.45 21.00 22.00 22.45 23.20 01.25 01.50 02.15 03.30 04.15

10.05 13.45 14.45 15.00 16.40 18.00 19.00

09.00 12.00 15.30 18.00 20.00 00.00 00.30

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «Музыка арнасы». 7.30 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 8.30 «Барышня и кулинар». 9.00 «Смех с доставкой на дом». 10.00, 11.30, 15.25 «TV Shop». 10.30 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Ќоєам жјне јйел». «Жасай бер, Ќазаќстаным!». Гїлнар Дјукенованыѕ шыєармашылыќ кеші. «Балдјурен». Дневник фестиваля «Nauryz. jam». «Кинопаркофка». «The spirit of Tengri». «Жизнь на понтах». «СДЕЛКА». Фильм. «БлоGпост. Детектор G». «Неизведанный Казахстан». «Елде жїріп, елеулі болдым» атты јн кеші». «Јн шашу». «Путь успеха». «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

«Контрольная закупка». «Чокнутый профессор». 8.30 «Сенбілік жаѕалыќтар». «Тілші тїйіні». «Воскресные беседы». Новости. «Здоровье». «Казлото». Прямой эфир. «Лучший город.Kz». «Они и мы». «Игры разума». Т/с. «Финансовый Апокалипсис». «Соседские войны». «Добрый вечер, Казахстан!». «Будет светлым день». Т/с. «Аналитика». «П@Утina+». «Ду ќол шоколад». «Голосящий Кивин». Часть 1 «Человек, который знал все». Фильм.

ЕВРАЗИЯ

8.00 "Жан анам" јн кеші. 9.30 "Јзілстан". 9.40 "Чудеса от Zepter". 10.00 "Суперпапа". 10.40 "Повар и барашек". М/ф. 10.50 "Јзілстан". 11.00 "Топтуны". Сериал. "Лица столицы". "Оќыс оќиєа!". "Ќыз єўмыры" Т/х. "Kaznet". "Ел аузында". "Јзілстан". "Бірегей". Динара Тілендиева. "Јн мен јзіл". "Астана кеші кґѕілді" концерттік шоуы. "20.30". Избранное за неделю". "Под Крышей ГАСКа". "Громкое дело". "Черная орхидея". Х/ф. "Саєындырєан јндер-ай" јн кеші. Јн шашу.

«Посмотрим, обсудим» с Олегом Борецким. «Я так давно тебя люблю». Кино. «Ќўпия белгі София» боевигі. «Тірідей мені кґміѕдер» драмасы.

04.17 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.17 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 17.31 Екiнтi намазы, 19.44 Аќшам намазы, 21.23 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.05 «Мјлім де беймјлім Ќазаќстан». 8.35 «Умизуми командасы». Мультхикая. 9.30 «Барби - Рапунцель». «СЫР-СЎХБАТ». «АЌСАУЫТ». «Сіз не дейсіз?». «Ўлттыќ шоу». «Шетелдегі ќазаќ балалары». «ТОЛАЄАЙ». «Сўѕќар». Телехикая. «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Д/ф. «Арнайы репортаж». «ЕЅСЕЛІ ЕЛОРДА». «ЌАЗАЌСТАН БИ ЈЛЕМІ». «Јзіл јлемі». «Єасырлар їні». «АПТА. КZ». «ЖАЙДАРМАН». Республикалыќ Жоєары лига 1/8 финал. 4-топ. «АЛАЅ» ток-шоуы. «КҐКПАР». Ўлттыќ ойын. «Јлемдегі еѕ бай мысыќ» комедиясы. «АПТА. КZ». 08.00 «Ќазаќстанныѕ жеті кереметі». 09.00 «Арнамызда јсем јн». 09.15 «Айжўлдыз». М/ф. 09.30 «Јн салайыќ». 09.45 «Территория красоты». Т/х. 11.15 «Парыз». Т/х. «Тайна поющего острова». К/ф. «Уаќыт-керуен». «День за днем». 16.00 їзіліс «Дипломмен-ауылєа». «Магия вкуса». «Туєан тіл - байлыєым». «Азбука счастья». «Біздіѕ ќала - Город 718». «Занятость-2020». «Телеярмарка». «Салауатты сана». «Руханият». «Жўмыспен ќамту - 2020». «Долгий млечный путь». К/ф. «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Развилка на дороге». К/ф. 09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 12.30, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

ХАБАР «Махаббат мерейі». Т/х. Айбын. «Ким». М/ф. Куб удачи. Лотерея. «Три Ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега». Фильм. «Приключения мышонка 3Dполный» М/ф. «Јйел болмысы». Д/ф. АС АРЌАУ. «Звездные войны. Жекпе-жек». Ток-шоу. В прямом эфире –ТВ Бинго. «Ґбіс» комедиясы. Кґзкґрген. «Сол бір кеш...». 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы.

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

9.20 10.15 11.30 12.00 14.15 15.20 16.20 17.15 18.05 19.00 19.20 19.58

7.10

9

3 сјуір – бейсенбі

www.saryarka-samaly.kz

Ќазаќстан Республикасыныѕ

Жаѕалыќтар.

Јнўраны, уаќыт, ауа райы.

9.20

«Ключ к успеху».

«Басты баєыт».

сазды-сјлем баєдарламасы.

«Крупным планом».

17.15

«На тему дня».

«Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз».

тікелей эфир.

Ќорытынды жаѕалыќтар.

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «На тему дня». 10.15 –12.00 «Дін мен дјстїрлер» тікелей эфир. 11.15 «Салауатты ґмір салты». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы.

4 сјуір – жўма

Јнўраны.

19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ

19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли».

19.00

18.05 – 18.50 Викторина «Cіnema» -

16.30

тікелей эфир.

15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» –

14.30

12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» -

11.15 –11.45 «Пульс региона».

10.30

сазды-сауыќтыќ баєдарламасы.

7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» -

7.15

«Голос степи». –11.00 «Таным» - тікелей эфир.. «Музыка вечности». – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. «Серпін». «Посоветуйте доктор!». –16.50 «Религия и обычаи» тікелей эфир. «Мамина школа». – 18.50 «Јн - жўмбаќ» тікелей эфир. Ќорытынды жаѕалыќтар. – 20.00 «Виниловые джунгли». Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

5 сјуір – сенбі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. «Ўйќыашар». «Јсем јн мен тјтті кїй». «Солдатские письма». «Жїректі тербеп». «Интересно знать». «ТЮС». – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. «Мы вместе!». «Заєиптар кітапханасы». «Тіл таєылымы». «Јйелдер јлемі». «Јнім сен едіѕ». – 20.00 «Виниловые джунгли». Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

6 сјуір – жексенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.20 «Игромир». 9.15 «Біз біргеміз!». 10.20 «Тренд». 11.15 «Жыл, 12 ай, 7 кїн». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.20 «Книголюб». 15.20 «Мјѕгілік сарын». 16.30 «Вглядываясь в традиции». 17.15 «Ќазаќстанныѕ болашаєы ќазаќ тілінде». 18.20 «Литературные вечера». 19.00 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.00 19.58

7.15 8.30 9.25 10.15 11.10 11.40 12.00

7.10

14.30 – 15.00 «Ґмір ґзен» тікелей эфир. 15.20 – 16.00 «Айнамгґз» тікелей эфир. 16.15 «Інжу маржан». 17.05 «Єибрат». 17.15 «На тему дня». 18.05 – 18.58 «Завтра суббота» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

31 НАУРЫЗ - 6 СЈУІР АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 31 наурыз – дїйсенбі

Јнўраны

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Депутатская трибуна». 10.30 «Чудеса света». 11.30 «Ќўт мекен Ќазаќстан». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Однажды в музее». 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.30 «Заѕ аясында». 17.15 «Наше время». 18.05 – 18.50 «Жїзден жїйрік» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 –20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ

1 сјуір – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Басты баєыт». 10.15 «Бїгінгі кїн таќырыбына». 10.40 «Голос православия». 11.30 «Гостиная» . 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Замандас» - тікелей эфир. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» тікелей эфир. 16.30 «В рамках закона». 17.15 «На тему дня». 18.05 – 18.50 «Лови удачу!» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

2 сјуір – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы.


ЖЕР-ЖАЋАН

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Биыл мамыр айында Ќазаќстан, Беларусь жјне Ресей президенттері їш ел интеграциясыныѕ Кеден Одаєынан кейінгі келесі кезеѕі - Еуразия экономикалыќ одаєын ќўру туралы келісімшартты соѕєы рет пысыќтап, ќол ќоюды жоспарлап отыр. Келісім-шарттыѕ 800 беттік жобасы интернетте жарияланды. Мысалы, Ресей экономикалыќ даму министрлігініѕ сайтында жарияланєан нўсќасында Кеден Одаєына мїше елдердіѕ ескертпелері бар. Ќазаќстан да кейбір мјселелер бойынша келіспейтінін білдіріп, ескертулер жасаєан-ды. Еуразия экономикалыќ одаєын ќўру туралы келісімшарт жобасында ќарастырылєан алєашќы мјселелердіѕ ішінде одаќтыѕ сыртќы сауда саласында ўстанатын саясаты, яєни јлемніѕ ќалєан елдерімен сауда жїргізуде Ќазаќстан, Беларусь жјне Ресейдіѕ орындауы тиіс ережелер бар. Санитарлыќ жјне карантиндік шаралар енгізу саласында да Ќазаќстан бірыѕєай емес, «келісілген саясат» ўстаєысы келеді. Біресе Грузиямен, біресе Молдовамен азыќ-тїлік соєысын жїргізіп келе жатќан Ресей енді Украинамен тайталасып отыр. Ал Ќазаќстанєа кґрші елдермен жанжалдасудыѕ тїкке керегі жоќ. Сарапшылардыѕ пікірінше, мўндай жаєымсыз жаєдайлар отандыќ экономикаєа кесірін тигізеді. Экономикалыќ кеѕістікке мїше ел ретінде ќазіргі дїрбелеѕдерден сырт ќала алмайтынымыз тїсінікті. Сондыќтан, келіссґз жїргізетіндерге ќиын болуы мїмкін.

санитарлыќ-эпидемиологиялыќ мјлімдемелерімен келіспеді. Ресейдіѕ жетегінде кетіп ќалмау маќсатында еліміз аталєан келісімшарттан «одаќќа мїше елдер экономикасын жїргізудіѕ бірыѕєай принциптерін ќалыптастыру» деген ережені алып тастауды ўсынып отыр. Ќўжаттаєы тїзетулерге ќараєанда, Астана стратегиялыќ жоспарлау саласындаєы ґзара јрекеттестікті де, экономиканы дамытудыѕ їш мемлекетке ортаќ ўзаќ мерзімді жоспарын ќўруды да ќолдамайды. Біздіѕ мемлекет бірыѕєай транспорттыќ кеѕістік ќўруды жјне еуразиялыќ транспорт дјліздерін дамытуды ќолдайды. Біраќ бўл ќызметтердіѕ ортаќ нарыєын ќўруды ќўптамайды. Бўл тармаќты да алып тастауды сўраєан едік, біраќ Ресей мен Беларусь оныѕ кейбір аныќтамаларын єана тїзетуді, яєни «транспорттыќ ќызметтіѕ ортаќ нарыєы» деген терминніѕ ґѕін єана ґзгертуді ўсынуда. Кеден Одаєына мїше їш елдіѕ темір жол компаниялары негізінде биыл «біріккен транспорттыќ-логистикалыќ компания» ќўру жоспарланєан. Ал кейбір маршруттар бойынша бірыѕєай тарифтік ставкалар ќазірдіѕ ґзінде енгізіліп ќойєан. Ортаќ нарыќ болєасын, ортаќ шарттар, ережелер мен тарифтер болатыны заѕды. Бўл жаєынан алєанда, Ресейдіѕ баєалары ќымбат, ал ќазаќстандыќ баєалар арзан болып, шыєыннан кґз ашпауымыз мїмкін. Отандыќ экономикалыќ сарапшылар ќўжат ережелерін јлі де асыќпай ќарап, оєан ќол ќоюєа асыќпаєан жґн деген пікірде.

Экономикалыќ одаќ:

ЌАЗАЌСТАНЄА

ЎНАМАЙТЫН ТЎСТАР

Естеріѕізде болса, былтыр Ресей тыйым салєан Украинаныѕ «Рошен» кјмпиттерін Роспотребнадзор Ќазаќстанныѕ сатып алмауын сўраєан. Біраќ, біздіѕ ел орыс аєайындардыѕ

Ўшаќ жоєалмапты... «Malaysia Airlines» јуе компаниясыныѕ бўдан їш аптаєа жуыќ уаќыт бўрын жоєалєан Boeing-777-200 ўшаєы Австралияныѕ оѕтїстік-шыєысындаєы Їнді мўхитыныѕ акваториясынан табылды.

Астыќтыѕ баєасы ауытќып тўр АЌШ-таєы ауа райыныѕ ќолайсыздыєынан, сонымен ќатар, Украинадаєы тўраќсыз ахуал салдарынан Ќара теѕіз порттарында астыќ тиеу кґлемі тґмендеп, астыќтыѕ јлемдік баєасы кґтеріліп келеді. Наурыз айыныѕ їшінші аптасында АЌШ-та жўмсаќ бидайдыѕ орташа экспорттыќ баєасы 5 пайызєа ґсіп, тоннасы 300 долларєа жеткен. Ал осыдан бір апта бўрын єана бидай баєасы 10 долларєа ќымбаттап, тоннасы 286 долларєа кґтерілген еді. Естеріѕізге сала кетейік, ґткен жылы елімізде таза салмаќта шамамен 19 млн. тонна астыќ бастырылєан болатын. Оныѕ 9 млнєа жуыєын экспортќа шыєару кґзделуде. Бўл - оныѕ алдындаєы жылєымен жылмен салыстырєанда, 1,9 млн. тоннаєа артыќ.

Африкадаєы тоќал мјселесі 8 наурызда жоєалєан бўл ўшаќ туралы јртїрлі болжам айтылып келген еді. Сол аќпарлардыѕ бірінде ўшаќтыѕ Вьетнамєа ќарасты Тхо-Чу аралынан 300 шаќырым жерде, яєни солтїстік-батыстаєы Камау мїйісінде апатќа ўшыраєаны туралы болжам айтылєан. Кейін јуе лайнерініѕ Їнді мўхиты їстімен ўшып ґтіп, Австралия жаєалауына беттегені белгілі болды. Осыєан орай іздеушілер ґздерініѕ назарларын солай ќарай аударєан. Аќырында сол жорамал дўрыс шыќты. Малайзия премьер-министрі 24 наурыз кїні іздеу жўмыстарыныѕ ќазірге дейінгі нјтижесі бойынша мјлімдеме жасап, жоєалєан ўшаќтыѕ ќаѕќасы табылєанын жеткізді. Ол осы уаќытќа дейін айтылєандардыѕ бјрі болжам єана екеніне тоќталып, лайнердіѕ Австралияныѕ оѕтїстік-шыєыс ќапталындаєы Їнді мўхитына ќўлаєанын растады. Еске сала кетейік, наурыздыѕ 8-іне ќараєан тїні Малайзияныѕ астанасы - Куала-Лумпур ќаласынан ўшып шыќќан «Боинг» арада екі саєаттай уаќыт ґткенде, баќылаушы радардыѕ назарынан тысќары ќалып ќойєан болатын. Содан бері оны ќайтып кґрген ешкім болєан жоќ. Тек баќылаудан кетіп ќалєан ўшаќтыѕ јуеде таєы жеті саєаттан астам уаќыт ўшып жїргені єана белгілі болєан. Енді, міне, оныѕ ќайда барып, ќайда ќўлаєаны аныќталып отыр. Жалпы, жоєалєан ўшаќта 227 жолаушы, 12 экипаж мїшесі, барлыєы 239 адам болєан еді. Ґкінішке ќарай, солардыѕ бјрініѕ апат ќўрбандыєына ўшыраєандары енді айєаќталып отыр. Малайзия їкіметі марќўмдардыѕ отбасына кґѕіл айту жеделхатын жолдады. Јуе компаниясы ўшаќта болєан жолаушылардыѕ туысќандарына ґтемаќы ўсынуда.

Африкалыќ ерлер болса, кґп јйел алуды заѕдастырып алмаќ ниетте. Шамасы, ондаєы халыќ ќалаулыларыныѕ кейбірі жалєыз бјйбішеге ќанаєаттанбайтын болуы керек. Жуырда Африканыѕ шыєысындаєы Кения мемлекетінде ел парламенті тоќал алуєа рўќсат ететін неке заѕына тїзетулер енгізді. Бўл ґз кезегінде јйел депутаттардыѕ ашу-ызасын тудырды. Жунет Мўхаммед есімді ел елеулісі Найроби радиосына берген сўхбатында былай деді: «Африкалыќ јйел тўрмысќа шыєатын болса, ол екінші, їшінші кїндесініѕ болатынын тїсінуі керек... Ґйткені, Бўл - Африка!». Заѕєа тїзету енгізілгеннен кейін јйел депутаттардыѕ бірі ќалмай мјжіліс залынан кетіп ќалєан. Олар заѕ мјтінінен тїзетуді алып тастау їшін барлыќ мїмкіндікті ќарастыратынын айтып, доќ кґрсетіп кетіпті. Аќ жаулыќтылардыѕ намысын найзалаєан заѕ јзірше ќолданысќа енген жоќ.

15

БОСЌЫНДАР КҐБЕЮДЕ БЎЎ-ныѕ босќындар ісі жґніндегі Жоєары комиссарыныѕ басќармасы ґткен жылы дамыєан елдерге 600 мыѕ босќынныѕ ќоныс аударєандыєын жария етті. Бўл бўєан дейінгі кезеѕ нјтижесінен 28 пайызєа артыќ јрі соѕєы 10 жылдаєы еѕ жоєары кґрсеткіш болып отыр. Сириядан бас сауєалап ќашќандардыѕ ќарасы мол. Мјселен, ґткен жылы Еуропадан паналатуды сўраєан сириялыќтардыѕ саны 56 мыѕєа жеткен. Эмигранттар саны бойынша екінші орында Ресей, їшінші орында Ауєанстан тўр. БЎЎ деректеріне ќараєанда, Ресейден адамдардыѕ басќа елдерге ќоныс аударуына Солтїстік Кавказдаєы ќиын ахуал басты себеп болуда.

ЛУКАШЕНКО ЇКІМЕТТІ ОТСТАВКАЄА ЖІБЕРМЕКШІ

Беларусь президенті Александр Лукашенко экономикалыќ проблемаларєа байланысты ел їкіметін ауыстыруы мїмкін. Мемлекет басшысы экономикадаєы жаєдайды ґзгерту тўрєысында оѕ ќадамдар жасалмаса, барлыєы жаппай отставкаєа кететіндігін шенеуніктерге ескертті. Ол кґршілес елдер нарыќтары жайлы айта келе: «Еуропадаєы ахуал да жаќсы емес. Бўл біздіѕ ґнімніѕ нарыќтары болєандыќтан, олардыѕ жаєдайлары бізге де ыќпал етеді», - деді. Алайда, жаѕа премьер-министрдіѕ кандидатурасы бойынша Лукашенко јзірге наќты шешім шыєармаєанєа ўќсайды.

ЇЛКЕН ЖЕТІЛІКТІЅ ЕСКЕРТУІ G7 (їлкен жетілік) мемлекеттерініѕ басшылары Гаагада ґткен Саммитте егер Мјскеу Украинадаєы жаєдайды реттеуге јрекет етпесе, онда Ресейге ќатысты санкциялар кїшейтілетінін ескертті. Бўл туралы G7 ґкілдерініѕ Гаагада ґткен кездесу барысында ќабылдаєан біріккен мјлімдемеде айтылєан. «Ресей орын алєан жаєдайларєа байланысты ќандай да бір шара ќолдануєа јрекеттенбейтін болса, онда біз ресейлік экономикаєа тікелей јсер ететін тетіктерді іске ќосуєа кґшетін боламыз», - делінген біріккен мјлімдемеде. G7 елдерініѕ басшылары Ресейге орын алєан жаєдайды ќалыпќа тїсіру їшін Украина їкіметімен тездетіп келіссґздер жїргізуге кеѕес те берді. Їлкен жетілік жетекшілері сондай-аќ, Ресеймен G8 форматында кездесулерді тоќтататындыќтарын мјлімдеді. «Ресей алєан баєытын ґзгертпейтін болса, онда біз Ресейдіѕ ќатысуымен G8 форматында ґтетін кездесулерді тоќтатып, талќылауларєа ќатыспаймыз. Жјне 2014 жылы маусымда Брюссельде ґткелі отырєан кездесуді бўрынєыдай G7 форматында ґткізетін боламыз», - делінген біріккен мјлімдемеде. Атап ґтейік, Ресей Сыртќы істер министрі АЌШ-тыѕ мемлекеттік хатшысымен жїргізген келіссґз барысында Ресейдіѕ G8 форматына «жабысып» ќалмаєандыєын айтќан болатын. «Сегіздік - бўл бейресми клуб, онда ешкім мїше билетін жазып бермейді жјне ешкім ешкімді ќалаєан уаќытында ќуып шыєа алмайды. Ал барлыќ экономикалыќ, ќаржылыќ мјселелер «сегіздікте» емес, «жиырмалыќ тобында» шешіледі. «Сегіздіктіѕ» о баста ќўрылуыныѕ ґзі де, батыс пен Ресей арасында диалог орнату їшін ќўрылєан», - деген еді Ресей сыртќы істер министрі. Шартарапты «шиырлаєан» Мўрат АЯЄАНОВ.

Apple компаниясы биыл жаздыѕ соѕына ќарай немесе кїзге салым iPhone смартфоныныѕ алтыншы нўсќасын ўсынуы мїмкін.


ТАНЫМ

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

Айтпайын десеѕ...

16

Сая МОЛДАЙЫП

Наурыз дјстїрдіѕ тойы ма?

Оќып, естіп, білуімізше баяєыда наурызнама болєанда, Наурыз мейрамы жеткенде шат-шадыман болып, кґѕілі тасыєан ґлеѕшіл, ґнерпаз, кестелі сґзді баєалай білген ќазаќтар жўп-жўп болып осылайша айтысќан екен.

2.

3.

Кеѕестік идеология жиырмасыншы жылдардыѕ ортасында Наурызды діни мейрам, ўлттыќ кґне салт-дјстїрлер дінге негізделген деген желеумен Ўлыстыѕ ўлы кїнін мерекелеуге тыйым салды. Соныѕ салдарынан ўлттыќ салтдјстїрлердіѕ біразы ўмытыла жаздады, десек те, білуімізше социализм салтанат ќўрып тўрєан шаќта бесікке салу мен тўсау кесер, сїндеттеу секілді ісшараларєа тыйым салєан жоќ-ты. Оны јркім ґз отбасында атќара беретін, атап ґтетін, тойлайтын. Яєни, бўл салт ґшкен жоќ, жасасып келеді. Ендеше, жиырма жылдан астам уаќыт бойы Наурыз тойында неге аталмыш рјсімдерді ќайталап кґрсете

ñàìàëû

www.saryarka-samaly.kz

2010 жылдыѕ 10 мамырынан бастап Біріккен Ўлттар Ўйымыныѕ Бас Ассамблеясыныѕ 64-ќарарына сјйкес 21 наурыз - «Халыќаралыќ Наурыз кїні» болып аталып келеді. Бас Ассамблея тїсініктемесінде: «Наурызды кґктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балќан тїбегінде, Ќара теѕіз аймаєында, Кавказда, Орта Азияда жјне Таяу Шыєыста 300 миллион адам тойлап келе жатќандыєын» мјлімдеді. Ал UNESCO - 2009 жылдыѕ 30 ќыркїйегінде Наурыз мейрамын адамзаттыѕ материалдыќ емес мјдени мўра тізіміне кіргізді.

1. Сеѕ жїреді кґктемде астан-кестеѕ, Аќ атанныѕ бауырын арќан кескен. Ўлы кїнi ўлыстыѕ бас ќосќанда Ґлеѕiѕдi айт, ќўрбыжан ќатар ґскен...

...Ўлыстыѕ ўлы кїнінде биыл да жер-жерде, аудан, ќалаларда осыдан жиырма жыл бўрынєы Наурыз тойындаєыдай «Тўсау кесу», «Бесікке салу», «Ќўда тїсу», «Ќыз ўзату» секілді дјстїрлерді кґрсетті. Неге? Тїсініксіз. Осы аталєан игі дјстїрлерді екі ќазаќтыѕ бірі біледі. Сонда бўларды не їшін, кім їшін кґрсетеді? Тїсініксіз. Аталєан дјстїрлердіѕ Ўлыстыѕ ўлы кїніне ќандай ќатысы бар? «Тўсау кесу», «Бесікке салу» дегеніѕіз отбасында, ауыл-їйде аталып ґтілетін, атам заманнан бері келе жатќан кјдімгі отбасылыќ дјстїр емес пе?! Ќыз ўзату, келін тїсіру јр ќазаќтыѕ шаѕыраєында екі кїнніѕ бірінде дїркіреп ґтіп жатыр. Сонда Наурыз тойында оны не їшін кґрсетіп жїр? Кімге кґрсетіп жїр? Тїсініксіз. Рас, кеѕестік идеология ќазаќтыѕ кґптеген дјстїрін Ислам дінімен байланыстырып, жоќќа шыєарды, ґшіргісі келді, біраќ, ґшіре алмады. Яєни, «Кїнніѕ кґзін жаба алмады». Тіпті, аталєан дјстїрлер ўмыт болды, ќайта жаѕєыртып жатырмыз десек те, жиырма жылдан астам уаќыт бойы «Тўсау кесу», «Бесікке салу» мен ќыз ўзатып, келін тїсіргенде жасалатын ырым-тыйымдарды жаттап алдыќ ќой. Сонда ґзге ўлттарєа кїлкі болып, оларды жылда-жылда ќайталап кґрсете беруден не ўттыќ? Ештеѕе де ўтќанымыз жоќ, ґзгерген де ештеѕе жоќ. Бір єана мысал, бўєан дейін жазєанымыздай, ќазір бір ай не бір апта бўрын босаєа аттап, беті ашылып ќойєан келінніѕ «свадьбада» беташарын айтып, кґрімдігін беріп, иілтіп сјлем салєызып жїр. Ќазаќы парадокс дегеніѕіз осы!

Ñàðûàðêà

береміз? Јлде, одан басќа кґрсетеріміз, ортаєа салар ґнеріміз жоќ па? Сайып келгенде, мўныѕ бјрі - Наурыздыѕ ўлы ќасиеттерін, ќадірін білмегендіктен, немќўрайдылыќтан туындаєан, ќазаќ тілін шала білетін, ўлттыќ ґнер мен салт-дјстїрден, ўлтжандылыќтан ада ќалєан «ќара ќазаќтардан» шыќќан «идеялар». Осындай теріскей дїниелердіѕ ґміршеѕдігі ќайран ќалдырады.

маєынада айтылады екен. Мысалы, кґне тїркі ќолжазбаларында “халыќтан халыќќа, ўлыстан ўлысќа, елден елге жїрдім” деген сґз бар. 13-єасырда Шыѕєыс хан јр ўлына иелік бґліп бергенде, олар «Ўлыстар» деп аталєан. Орта Азия халыќтарында Ўлыс негізінен аймаќ маєынасында ќолданылды. Мысалы, ноєай ўлысы, он сан ноєай ўлысы. “Ўлыстыѕ ўлы кїні” дегенде Ўлыс “аймаќтыѕ, елдіѕ” деген маєына берген, яєни сол елге тиесілі еѕ ќасиетті мейрамды білдіреді. 1926 жылдан бастап кеѕестік саясат: «Ўлт жоќ, ўлыс жоќ, ўйысќан Одаќ ќана бар» деп Наурыз мейрамын бўєаулап тастады. Біраќ, 70 жылдан кейін Ўлыс кїн ќайта жаѕєырды. Табиєаттыѕ, адамзат, жанжануардыѕ ќайта жасарєан уаєы, кїн мен тїн теѕелген шаќ – Наурыз мейрамы елімізде ќайтадан аталып ґтіле бастады. Кґне деректерде наурыз тоєыз кїн тойланады дейді. Ол «Наурызнама» деп аталєан. Јр шаѕыраќ наурыз кґже пiсiрiп, босаєа аттаєанныѕ бјріне дјм татырєан. Наурызда ґгiз сойып, ќазан кґтереді екен. Неге? Ежелгi жыл санаушылардыѕ есебiнше, їркер кїздiѕ басында шыєыстан, ќыстыѕ басында тґбеден, кґктем кезiнде аспан етегiнен кґрiнiп, ал жазда, тiптi, батып кетедi екен. Бўл ќырыќ кїнге созылып, оны «ќырыќ кїн шiлде» немесе «їркердiѕ жерге тїсуi» деп атаєан. Наурызда кїн жолы їркердiѕ їстiмен ґтiп, їркердiѕ ќос жўлдызы бўќаныѕ мїйiздерi ќўсап кїн жолыныѕ екi жаєынан ќылтиып кґрiнедi. Осыєан байланысты халќымыздыѕ «јлемдi кґк ґгiз мїйiзiмен кґтерiп тўр» деген нанымы бар. Ўлыс кїні сойылєан ґгіз етін арнайы нарќазанда (јлде тайќазан) пiсiредi. Нарќазанныѕ тарихында бірлікке баєытталєан оќиєалар бар. Ежелгі саќ дјуiрiнде халыќ арасын алауыздыќ жайлаєанда ел басшылары ґзара келiсiп, їлкен ќазан ќўюєа шешім шыєарады. Біраќ, мыс болмаєандыќтан, бїкіл сарбаз жебелерiнiѕ мыс масаєын жинатып, содан нарќазан ќўйдырады. «Осы ќазанда ќайнатылєан астан дјм татќандар ґкпе-назын ўмытып, елде татулыќ орнапты» делiнедi аѕыздарда. Иј, Ўлыстыѕ ўлы кїнін тойлаєан

шыєыс халќы бўл кїнді тїрліше атап ґтсе де, барлыєыныѕ тілегі бір: бўл кїнді жаќсылыќ, татулыќ, ырыс-берекеге негіздеп, тек ќана ќайырлы іс тілеген екен. Ал кїн мен тїн теѕелген шаќта жастар, ќыз-бозбала арасында ўйымдастырылатын «ўйќыашар», «селт еткізер» сынды жґн-жоралєылардыѕ, «ґліара» ґтісімен атќаратын шаралар, ыдыстарды аќќа толтыру, Ќызыр баба туралы тїсініктер, Наурыз кїні асау тайыншаны ќўрыќтап алып, оныѕ їстіндегі ашамайєа ќуыршаќ байлап, ауылды ўйќысынан ояту, жаѕа егілген тал-шыбыќтарєа аќ шашудыѕ ырымы - ґз алдына бґлек јѕгіме. Ќазаќ Наурыз кїнi кґзi ашылєан бўлаќтыѕ суы сарќылмайды, ал егілген талдыѕ саясы мен жемiсi мол болады дем ырымдаєан екен Жаѕа жылды ќарсы алу, тойлау туралы тарихта ќызыќты мјліметтер бар. Ежелгі халыќтар негізінен Жаѕа жылды табиєат жаѕаруымен, яєни жер ўйќыдан оянєаннан кейін, кґктем келуіне байланысты атаєан. Бўл наурыз айына тура келіп отырєан. Кґне яхудилердіѕ таным-тїсінігінде де жаѕа жыл наурыз айыныѕ соѕы, сјуірдіѕ басы болатын. Тіпті, Рим империясында да жыл басы наурыз болатын. Ресейде де жаѕа жылды табиєаттыѕ жаѕарєан, ќыс маусымыныѕ кґктемге ауысќан мезгілінде, яєни наурыз айында атап ґтетін. Біраќ, 1699 жылы орыс патшасы Петр І Голландиядан їйреніп, Ресейде жыл санаудыѕ басын Христос туылєанынан, яєни 1 ќаѕтардан басталсын деген бўйрыќпен кіргізген. Сґйтіп, Ресейдіѕ бодауындаєы халыќтар їшін жаѕа жыл 1 ќаѕтардан басталып, Ўлыстыѕ ўлы кїні жабылєан болатын... Орта Азия халыќтары, кґне Парсы єалымдары кїн мен тїнніѕ теѕелетін уаќытын, кїнін, саєаты, минутына дейін тура астрономиялыќ дјлдікпен есептеп шыєарєан. Есептеу бойынша кїн мен тїнніѕ теѕесуі ќазіргі кїнтізбе бойынша 21 наурызєа сјйкес келеді. Бўл - наєыз жаѕа жыл, аспан денелерініѕ шеру ќўрєан шаєы! Ќысќаша, ќарапайым, тїсінікті тілмен айтќанда Ўлыстыѕ ўлы кїні – Наурыз дегеніѕіз осы екен.

5.

4.

Сонда... осы Наурыз деген, Ўлыстыѕ ўлы кїні дегендегі «Ўлыс» сґзініѕ маєынасы не? Наурыз мейрамында јлдебір телеарнадан тарих єылымдарыныѕ докторы, профессор Жамбыл Артыќбаевќа журналист осылай сўраќ ќойды. Сонда єалым: «Ўлыс деген - їлкен бір ел, мемлекет деген сґз. Ўлыстыѕ ўлы кїні деген сґз мемлекеттіѕ ўлы кїні, яєни, елдіѕ еѕ їлкен, ќасиетті мейрамы дегенді білдіреді» деді. Иј, Ўлыс — мекен, аймаќ, јкімшілік маєынасын беретін кґне тїркі сґзі. Тїркі-моѕєол халыќтарында Ўлыс бірнеше

АЙТПАСА ДА ТЇСІНІКТІ...

Суретті салєан - Ќ.Јбелдинов.

Тіршілік, ґмір–ґзен аєысы мўнымен тоќтамайды, јлі талай су аєар, бўлт кґшер, кїмбір-кїмбір кґктем мен ќоѕыраулатќан жаз ґтіп, сары кїз келер, кїз соѕынан аппаќ ќыс... ќыстан соѕ таєы, таєы, таєы Наурызымыз, ќасиетті Ўлыстыѕ ўлы кїні жыл айналып келе берер. Јлі талай ўрпаќ бўл кїнді мейрамдар, кґктем кїнін ќарсы алар. Сол ўрпаќ Наурызды «Ќазаќтыѕ дјстїрін кґрсететін мейрам екен», «Киіз їй тігіп, ўлттыќ тамаќ ішетін, бауырсаќ жейтін мейрам екен», «Наурыз деген оюлы шапан киіп алып, ќўда тїсіп, ќыз ўзататын мейрам екен» деп жїрсе... деп баєаласа... деп таѕ-тамаша ќалса... не айтар едік?

28 наурыз кїні «Астана Опера» театрыныѕ камералыќ залында сїйікті кинофильмдер музыкасынан «Экран Мелодиясы» атты концерт ґтпек. Сахнада елімізге јйгілі опера јншілері ґнер кґрсетеді.


Ñàðûàðêà

www.saryarka-samaly.kz

ñàìàëû

ТАНЫМ

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

Таєзым

Аспан јлемін бўлт торлап, солтїстік батыстан майда жел есіп тўр. Алыстан ќалыѕ жаѕбырдан хабар бергендей найзаєай жарќылдайды. Тайжеген ќыстаєыныѕ орны Жаѕатілек ауылынан жиырма шаќырым жердегі јсем таулардыѕ баурайында ќарауытып кґз тартады. Бўл жердіѕ бір кездері ќайнаєан ґмірдіѕ орталыєы болєанына сенудіѕ ґзі ќиын. Абыз атаныѕ ќорымынан јрірек, осыдан бір єасыр бўрын пайда болєан ат-арба жолыныѕ сорабы кґмескіленіп, зорєа кґрінеді. Осы жолмен бір кездері Мјшћїр Жїсіп Кґпеев, єўлама єалым, академик Ќаныш Имантайўлы Сјтбаев жїріп ґткен. Осы жолмен ел адамдары алыс-жаќын жерлерге шыєып, басќа елді мекендермен ќарым-ќатынаста болєан. Анау Бабыр ќорыєыныѕ ортасындаєы Ќожа тауы, абыздыѕ кесенесінен јрірек кґрініп тўрєан Єўн ќорєандары атам заманєы тарихтан сыр шертіп тўрєандай.

Ертеде абыздар ќазаќ даласында таутасты шарлап, киіз кітаптарда жазылєан, тастарєа ќашалєан кґне жазуларды оќи алєан. Бойларына емшілік ќасиет дарып, болашаќты болжай алєан осындай киелі адамдарєа халыќ «Абыз» деген атаќ беріпті. Солардыѕ бірі јрі бірегейі - Ќўрманбай абыз Байќонаќўлы. Ол - Баянауыл ауданыныѕ Далба, ќазіргі Жаѕатілек елді мекенінде туып-ґсті. Пірі – Ќызылжардаєы Сейфолла хазірет болєан екен. Ол Ќызылжар ќаласындаєы медресені ойдаєыдай аяќтап, оќуын Бўхардаєы Кґкілташ медресесінде жалєастырады. Бўл жерден араб, парсы тілдерін жете меѕгеріп, Жанќозы – Ќараман абыз екеуі Сириядаєы Шам (Дамаск) ќаласында оќып, тереѕ білім алыпты. Ќўрманбай абыздыѕ бойындаєы ерекше ќасиеттерін баєалаєан Баянауланыѕ аєа сўлтаны, полковник Мўса Шорманов: «Кґз алдымда, кїн шыєыс жаєымда отыршы» деп, бір байдыѕ ќыстауын мыѕ теѕгеге сатып алып береді. Ол кезде ќойдыѕ ќўны їш теѕге болєанын ескерсек, бўл – аз аќша емес тјрізді. Айдабол – Сары, Ќосан баласы Ќыстаубай абыз ґзініѕ 300 ќойыныѕ жартысы мен 150 жылќысыныѕ елуін беріп, Ќўрманбай абызбен аќыреттік дос болыпты. Ќўрманбай абыз тіршілігінде артыќ мал жинамаєан, бола ќалєан жаєдайда жетімжесірлерге таратып беріп отырєан кґрінеді. Їйіне келген ќонаќты ќўрметтеп тґріне шыєарып, ќонаќасына тай сойєыза бергеннен кейін абыз отырєан ќыстаќ «Тайжеген» аталып кетіпті. Кїні бїгінге дейін ауыл адамдары оны јркез ілтипатпен еске алып, халыќ арасында Ќўрманбай абыздыѕ кереметтерін жиі сґз ќылатын. Жазєа салым жолаушылап келе жатќан Ќўрманбай абыз бен Тјйкелтір – Айдарбек ќу Ќарасу ґзенініѕ бойында кездесе кетеді. Ќар еріп, ґзенде ќызыл су жїріп жатќан кез болса керек. Абыз Айдарбекке:

- Ќараєым, ґзенніѕ арєы жаєына ґтетін таяз жері бар ма екен, байќашы, - дейді. Айдарбек ќу ґзенді јрі-бері жаєалап кґріп жїріп, абызды сынамаќќа судыѕ тереѕ жеріне алып келіп: - Таяз жері осы тўс екен, осы жерден ґтіп кґрейік, - дейді. - Олай болса, не тўрыс бар, шыраєым, жарайды. Ал енді ґзіѕ алдымнан жїресіѕ бе, јлде артымнан жїресіѕ бе? - дейді Айдарбекке. - О не дегеніѕіз! Алдан ґзіѕіз жїріѕіз, мен артыѕыздан жїрейін, - дейді Айдарбек. - Онда соѕымнан ќалмай ілесіп, тездетіп еріп отыр,-деп бір дўєаны оќып еді, ќара су ќаќ айырылып, абыз бен ќу ґзенніѕ арєы жаєына ґте шыєыпты. Кїндердіѕ бір кїнінде кґктем шыєысымен абыз ауылыныѕ адамдары жайлауєа кґшеді. Абыз атќосшысын шаќырып алып: - Ќараєым, менімен бірге ќала тўршы, бізге жолаушы келе жатыр, соларды ќарсы алайыќ, - дейді. Содан олар келетін жолаушыны таєатсыздана кїтіп тўрады. Јрі-беріден кейін абыз бесін намазын оќуєа їйге кіріп, жуыр арада шыєа ќоймайды. «Осы кісі неге бґгеліп жатыр?» - деп атќосшы есікті аќырын ашып ќараса, абыз бір топ адамдардыѕ ортасында тўр екен. Кішкенеден соѕ сыртќа шыќќан абыз: «Ќараєым, ќорќып ќалдыѕ єой, ќорыќпа. Міне, кїткен адамдарымыз да келіп ќалды» дейді. Ґзі есік алдына келіп, тїсіп жатќан атарбалы адамдармен ескі таныстарша ќауќылдасып амандасады. Арбаєа салып, байлап-матап јкелген ауру кісі ертеѕінде ќўлан-таза жазылып, ештеѕе болмаєандай абыздыѕ арќасын сипап отырыпты. Ќўрманбай абыз жас кезінде Ќызылжар ќаласындаєы медреседе оќиды. Бірде ўстазы јдеттегідей шјкірттеріне дјріс беріп жатќанда Ќўрманбай абыз ішке кірмей, босаєаєа сїйеніп, їн-тїнсіз тўра береді. Жанынан ґтіп бара жатќан адам: «Шыраєым, бўлай беталды тўра

ой ќан арда Арыс айт Жїсіпбек АЙМАУЫТОВ Туєан жердіѕ ќадірін туєалы тїзге шыќпаєан елдегі адам ќайдан білсін? Туєан жердіѕ ќадірін алыс жерге ўзатќан, ўзатќанына јлде талай жыл ґткен ќыз білмесе, кім білсін? Туєан жердіѕ ќымбатын єылым іздеп, шет жайлап, кітап ќарап сарылып, кґзініѕ майын тауысќан, кґшеніѕ шаѕын кґп жўтќан шјкірт білмесе, кім білсін?! Туєан жердіѕ артыєын, жазатайым іс етіп, кїштілерге кїш етіп, еріксіз елден айырылєан, шеттен дјмі бўйырєан, жаттан сыйлау кґрмеген ер білмесе, кім білсін? Туєан жердіѕ асылын ќараѕєы їйге ќамалып, ќара нан мен ќара шай жїрегін кесіп жатќанда, ќазы, ќарта, сар ќымыз бір-бір ўшып кґзінен, есіл елін саєынєан, бір кґруге зар болєан тўтќын білмесе, кім білсін? Туєан жердіѕ ќадірін јлеуметтік ісіне басын байлап жегілген, ќаєаз кемірген, кїйіп-пісіп, кґбелек боп, еѕбегініѕ жемісін кґрсемау деп телмірген, тар кґше мен тар їйде бойы бір сергіп кґрмеген азамат білмей, кім білсін? Ыстыќ ќой, шіркін, туєан жер! Туєан жерге жеткенше, ќайтіп дјтіѕ шыдайды? Кім саєынбас ґз ќаєын? Кім сїймесін ґз жерін? Сїймесе сїймес зердесіз, шерсіз жїрек, тілеуі бґлек жетесіз...

бермей, орныѕа барып, оќуыѕды оќымайсыѕ ба?!» дегенде: «Ўстаз сабаќты дўрыс оќытып жатќан жоќ, оныѕ ойына кешегі жоєалып кеткен сиыры тїсір тўр», дейді. - Астаєфиралла, япырай, ќарабастырып жоєалып кеткен сиырымныѕ ойыма тїскені шынымен рас еді. Балам, сені јрі ќарай оќытуєа енді меніѕ шамам жетпейді, - деп ўстазы Ќўрманбай шјкіртті Бўхардаєы Кґкілташ медресесіне жіберген екен. Ќўрманбай абыздыѕ інісі Ґзденбай батыр болєан кісі екен. Ґзденбай бірде ўйыќтап жатып, таѕ алдында жайсыз тїс кґреді. Тїсінде жолаушылап кеткен аєасын бір топ ќараќшылар ќоршап алып, ќастандыќ жасамаќшы болып жатыр екен. Келеѕсіз тїстен шошып оянып, атып тўрады да, кермеде байлаулы тўрєан атына ќарєып мініп, тїсінде ќараќшылардыѕ аєасын тонамаќ болып жатќан жеріне ќарай ќўйындатып шаба жґнеледі. Јнеміне дегенше јлгі жерге жетіп келсе, аєасы жерде домалап жатыр. Жаєдайды бірден аѕєарєан батыр, маѕайєа кґз жїгіртіп жіберсе, абыздыѕ атын жетектеріне алєан ќараќшылар кґз ўшында кетіп бара жатыр екен. Ґзденбай батыр кґп ойланбастан, ќараќшыларды тўра ќуып жетіп, барлыєын аттарынан допша домалатып, ўрып тїсіреді. Сґйтіп, абыздыѕ атын ґзіне ќайтарып јкеліп тўрып: «Аєа, ќалайша осындай халге жеттіѕіз? Бір амалын таппадыѕыз ба?» дегенде абыз: - Јй, ќараєым-ай, ойда жоќта тап берген ќараќшылар дўєамды оќуєа да мўршамды келтірмеді єой, - деген екен. Ќўрманбай абыз ќазаќтыѕ єўлама єалымы Ќаныш Имантайўлыныѕ дїниеге келетінін болжаєан. Азан шаќырып «ЄабдолЄани» деп атын ќойєан. «Мўныѕ есімі патша да емес, хан да емес, ЄабдолЄани болсын, бўл сґздіѕ маєынасы – Алланыѕ мјѕгілік ќўлы дегенді білдіреді» депті. Єабдол-Єаниды анасы жанындай жаќсы кґріп, еркелетіп Єани, Єаныш, Ќаныш деп атап кетіпті. Кїндердіѕ кїнінде Мјшћїр Жїсіп Кґпеев жол жїріп келе жатып, Ќўрманбай абыздыѕ зиратына таќала бере, кґшіріне: - Атты ќаттыраќ айдап, тоќтамай жїре бер! - дейді. Содан, зираттыѕ дјл жанынан ґте бергенде, арбаныѕ бір доѕєалаєы ўшып кетіп, Мјшекеѕ жерге домалап, ќўлап тїседі де, ќарќылдап кїліп жібереді. - Јй, Ќўрманбай! Мен сені сынайын деп едім. Жер ќойнында жатсаѕ да, јлі бір ќаќпайыѕ бар екен-ау! - деп абыздыѕ басына барып, ќўран оќып, аттанєан екен.

Мўхамет–Ќайыр ШЈРІПОВ, Баянауыл ауданы.

17

Абайдыѕ Ќара сґздері

ОНЫНШЫ СҐЗ Біреулер ќўдайдан бала тілейді. Ол баланы не ќылады? Ґлсем орнымды бассын дейді, артымнан ќўран оќысын дейді, ќартайєан кїнімде асырасын дейді. Осыдан басќасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сґз? Ґзіѕнен ќалєан дїние иесіз ќалар дейсіѕ бе? Ќалєан дїниеніѕ ќамын сен жемек пе едіѕ? Ґліп бара жатќанда ґзгеден ќызєанып айтќаныѕ ба? Ґзгеге ќимайтўєын сеніѕ не ќылєан артыќша орныѕ бар еді? Баланыѕ жаќсысы - ќызыќ, жаманы - кїйік, не тїрлі боларын біліп сўрадыѕ? Дїниеде ґзіѕніѕ кґрген ќорлыєыѕ аз болды ма? Ґзіѕніѕ ќылєан иттігіѕ аз болды ма? Енді бір бала туєызып, оны да ит ќылуєа, оєан да ќорлыќ кґрсетуге мўнша неге ќўмар болдыѕ? Артымнан балам ќўран оќысын десеѕ, тірлікте ґзіѕніѕ жаќсылыќ ќылєан кісіѕ кґп болса, кім ќўран оќымайды? Егер жаманшылыќты кґп ќылєан болсаѕ, балаѕныѕ оќыєан ќўраны сені неге жеткізеді? Тірлікте ґзіѕе-ґзіѕ ќылмаєан істі, ґлген соѕ саєан балаѕ кјсіп ќылып бере ала ма? Ахирет їшін бала тілегеніѕ - балам жасында ґлсін дегеніѕ. Егерде ержетсін десеѕ, ґзі ержетіп, ата-анасын тўзаќтан ќўтќарарлыќ бала ќазаќтан туа ма екен? Ондай баланы сендей јке, сеніѕ еліѕдей ел асырап ґсірмек пе екен? Ќартайєанда асырасын десеѕ, о да - бір бос сґз. Јуелі - ґзіѕ ќаруыѕ ќайтарлыќ ќартаюєа жетемісіѕ, жоќ па? Екінші - балаѕ мейірімді болып, асырарлыќ болып туа ма, жоќ па? Їшінші - малыѕ болса, кім асырамайды? Малыѕ жоќ болса, ќай асырау толымды болады? Баланыѕ мал табарлыќ болары, мал шашарлыќ болары - ол да екі талай. Хош, Ќўдай таєала бала берді, оны ґзіѕ жаќсы асырай білесіѕ бе? Білмейсіѕ. Јуелі ґз кїнјѕді ґзіѕ кґтергеніѕмен тўрмай, балаѕныѕ кїнјсіне таєы да ортаќ боласыѕ. Јуелі балаѕды ґзіѕ алдайсыѕ: «Јне, оны берем, міне, мўны берем» деп. Басында балаѕды алдаєаныѕа бір мјз боласыѕ. Соѕыра балаѕ алдамшы болса, кімнен кґресіѕ? «Боќта!» деп, біреуді боќтатып, «кјпір - ќияѕќы, осыєан тимеѕдерші!» деп, оны мазаттандырып, јбден тентектікке їйретіп ќойып, сабаќќа бергенде, молданыѕ еѕ арзанын іздеп, хат таныса болады деп, ќу, сўм бол деп, «пјленшеніѕ баласы сені сыртыѕнан сатып кетеді» деп, тірі жанєа сендірмей жат мінез ќылып, осы ма берген тјліміѕ? Осы баладан ќайыр кїтесіѕ бе? Жјне мал тілейсіѕдер, неге керек ќылайын деп тілейсіѕдер? Јуелі, Ќўдайдан тілеймісіѕ? Тілейсіѕ. Ќўдай берді, бергенін алмайсыѕ. Ќўдай таєала саєан еѕбек ќылып мал табарлыќ ќуат берді. Ол ќуатты адал кјсіп ќыларлыќ орынєа жўмсаймысыѕ? Жўмсамайсыѕ. Ол ќуатты орнын тауып сарып ќыларды білерлік єылым берді, оны оќымайсыѕ. Ол єылымды оќыса, ўєарлыќ аќыл берді, ќайда жібергеніѕді кім біледі?.. Ерінбей еѕбек ќылса, тїѕілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оныѕ саєан керегі жоќ. Сенікі - біреуден ќорќытып алсаѕ, біреуден жалынып алсаѕ, біреуден алдап алсаѕ болєаны, іздегеніѕ - сол. Бўл - ќўдайдан тілеген емес. Бўл - абыройын, арын сатып, адам жаулаєандыќ, тіленшілік. Хош, сїйтіп жїріп-аќ мал таптыѕ, байыдыѕ. Сол малды сарып ќылып, єылым табу керек. Ґзіѕ таба алмасаѕ, балаѕ тапсын. Єылымсыз ахирет те жоќ, дїние де жоќ. Єылымсыз оќыєан намаз, тўтќан ораза, ќылєан хаж, ешбір єибадат орнына бармайды. Ешбір ќазаќ кґрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылыќпен жўмсаєан. Бјрі де иттікпен табады, иттікпен айрылады. Бейнет, кїйігі, ызасы - сол їшеуінен басќа ешнјрсе бойында ќалмайды. Барында баймын деп маќтанады. Жоєында «маєан да баяєыда мал бітіп еді» деп маќтанады. Кедей болєан соѕ, таєы ќайыршылыќќа тїседі.

Сая МОЛДАЙЫП Тел: 8(7182) 61-80-18

Л.Н.Гумилев атындаєы Еуразия ўлттыќ университеті отандыќ жоєары сапалы білім берудегі табыстары їшін ТМД экономикалыќ кеѕесініѕ арнайы сыйлыєына ие болды.


18

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

РЕСМИ БҐЛІМ

«Павлодар облысы білім беру басќармасы» ММ 140000, Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32-їй, 307каб., телефон: 32-09-64, факс 325726, kense.do@pavlodar.gov.kz электрондыќ мекен-жай «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарына конкурс жариялайды: 1. Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау бґлімініѕ басшысы, санаты DО – 3 Лауазымдыќ айлыќ аќысы еѕбек ґтіліне байланысты 94813 теѕгеден 114032 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бґлім ќызметіне жалпы басшылыќ етеді, бґлім жўмысыныѕ келешек жјне аєымдаєы жоспарларын жїзеге асырады. Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау мјселелері бойынша ЌР БЄМ актілері, облыс јкімдігініѕ актілерініѕ ўйымдастырылуын жјне орындалуын жїзеге асырады. Кјмелетке толмаєандар арасында ќўќыќ бўзушылыќты, ґзґзіне ќол жўмсау јрекеттерін, ќараусыздыќ пен панасыздыєыныѕ, балаларєа ќатысты зорлыќзомбылыќ таныту, балалар травматизмі, балалар еѕбегініѕ еѕ нашар тїрлерініѕ алдын алу жјне болдырмау жґніндегі кешенді ісшаралардыѕ іске асырылуын ќамтамасыз етеді. Жетекшілік ететін мјселелер бойынша бўќаралыќ аќпарат ќўралдарымен байланысты ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: білімі – жоєары (жергілікті мемлекеттік басќару, педагогикалыќ). Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес келуі тиіс: мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес; мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес; осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес салаларда жўмыс ґтілі їш жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес;жоєары оќу орынынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;єылыми дјрежесініѕ болуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік кґрсетілген ќызметтер туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес келетін салалардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

2. Мектепке дейінгі жјне жалпы орта білім беру бґлімініѕ бас маманы, санаты DО – 4.

Лауазымдыќ айлыќ аќысы еѕбек ґтіліне байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Азаматтардыѕ орта білім алуына конституциялыќ ќўќыќтарын, мектеп жасындаєы балаларды оќытумен ќамту (жаппай оќыту), шаєын аудандаєы балаларды есептеу, ыстыќ тамаќты ўйымдастыру, 9-сынып бітірушілерініѕ одан јрі оќытумен ќамту, оќушылардыѕ тасымалдауын ўйымдастыру бойынша жўмысты талдайды жјне їйлестіреді. Ведомствоєа баєынысты білім беру ўйымдарында экстернат тїрінде оќыту жґніндегі жўмысты ўйымдастырады. Оќушылардыѕ їйде оќытылуын ўйымдастыруєа мониторинг жїргізеді. Облыстыѕ жалпы білім беру мектептерінде кґшіру жјне бітіру емтихандарына дайындалу жјне ґткізу жўмыстарын ўйымдастырады. Мектептердіѕ жылу беру маусымына дайындыќ деѕгейіне мониторинг жїргізеді жјне жылу беру кезінде білім беру ўйымдарындаєы тиісті температуралыќ режимді ќамтамасыз ету жўмысын жїргізеді. Мемлекеттік

ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: білімі – жоєары (жергілікті мемлекеттік басќару, педагогикалыќ), ортадан кейінгі педагогикалыќ білімімен де жіберіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі.

3. Ўйымдастыру-кадр жўмысы жјне ќўжаттамалыќ ќамтамасыз ету бґлімініѕ бас маманы, санаты DО – 4.

Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек ґтіліне байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ жазбаша жјне ауызша ґтініштерін ќабылдау, тіркеу жјне есепке алу іс-ќаєаздарын жїргізеді. Білім беру басќармасы басшысыныѕ жјне оныѕ орынбасарларыныѕ азаматтарды жеке ќабылдаудыѕ ўйымдасќан жјне ќўжаттамалыќ ќамтамасыз етілуін жїзеге асырады. Кадр мјселелеріне ќатысты іс-ќаєаздарын жїргізеді, білім беру ўйымдардыѕ басшыларын жўмысќа ќабылдау жјне жўмыстан босату, жеке істері жјне еѕбек кітапшаларын, марапаттау материалдарын рјсімделуін жїргізеді. Білім беру ўйымдар басшыларыныѕ аттестаттау, ќайта даярлау жјне біліктілігін арттыру бойынша ўйымдастырујдістемелік жјне ќўжаттамалыќ ќамтамасыз етуді жїзеге асырады. Конкурстыќ іріктеуге материалдарды ќалыптастырады жјне дайындайды, олардыѕ дўрыс рјсімделуіне баќылау жасайды, білім беру ўйымдар басшыларыныѕ бос ќызмет орнына орналасуєа конкурстыќ јѕгімелесу хаттамасын жїргізеді, оларды ќызметке таєайындау кезінде шектеулерге байланысты іс-шараларды жїзеге асырады. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Арнамыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: білімі – жоєары (жергілікті мемлекеттік басќару, педагогикалыќ, аќпараттыќ жїйелер, заѕгерлік), ортадан кейінгі білімімен де жіберіледі (педагогикалыќ, аќпараттыќ жїйелер, заѕгерлік). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі.

4. Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру бґлімініѕ бас маманы, санаты DО – 4.

Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек ґтіліне байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Мамандарды ўстау жјне даярлау сапасы бойынша ЌР БЄМ бўйрыќтарын, шешімдерін жјне басќа да нормативтік ќўжаттардыѕ орындалуы бойынша колледж ќызметін їйлестіреді. Аймаќтыѕ орта буын жјне жўмысшы кадрларєа ќажетті мониторингін жїргізеді, мемлекеттік тапсырыс бойынша облыс колледждеріне ќаулы дайындауды жјне облыс колледждеріне талапкерлерді жыл сайын ќабылдауды баќылауды жїзеге асырады. Статистикалыќ есептіѕ сапалы жїргізілуін ќамтамасыз етеді, халыќаралыќ, аймаќаралыќ жјне шекаралас ынтымаќтастыќ мјселелерін їйлестіреді. Ќатаѕ есептегі бланкілердіѕ берілуін ќадаєалайды. Техникалыќ жјне кјсіптік білім беру мјселелері бойынша жоєары тўрєан органдарєа тиісті аќпарат, есеп ўсынады. Колледждердегі білім алушылардыѕ аралыќ жјне ќорытынды аттестаттауды ўйымдастыру мониторингін жїргізеді. Білім беру ќызметініѕ сапасын жаќсарту бойынша колледждердегі оќу-тјрбие жўмысыныѕ жаєдайы туралы аналитикалыќ материалдардыѕ дайындалуын жїзеге асырады. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі – жоєары (жергілікті мемлекеттік басќару, педагогикалыќ, кјсіптік), ортадан кейінгі педагогикалыќ, кјсіптік білімімен де жіберіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда

ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі.

5. Экономика жјне жоспарлау бґлімініѕ бас маманы, санаты DО- 4. Лауазымдыќ айлыќ аќысы еѕбек ґтіліне байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері:Ќосымша жјне арнайы тїзету білім беру жїйесін дамыту болжамын жјне стратегиялыќ жоспарын јзірлейді, оны іске асыру барысы туралы аќпарат дайындайды. Ќосымша білім беру ўйымдарын, балалар їйлері мен тїзету мектептер, мектеп-интернаттарєа жетекшілік етеді. ЌР БЄМ јкімшілік есеп нысандары бойынша есеп дайындайды. Облыс білім беру жїйесініѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму мониторингі мен талдау жїргізеді. Ведомствоєа баєынысты ўйымдардыѕ мїлкін пайдалану жјне саќталуын ќамтамасыз ету, білім беру ўйымдарында ґрт ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету, ЇЕЎ јлеуметтік тапсырысты орналастыру мјселелерін їйлестіреді. Мемлекеттік білім беру мекемелері мен кјсіпорындар тізбесін жасайды. Экономикалыќ жјне ќаржы есебін жїргізеді. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі – жоєары (жергілікті мемлекеттік басќару, экономикалыќ, ќаржы), ортадан кейінгі білімімен де жіберіледі (экономикалыќ, ќаржылыќ). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі.

6. Ішкі баќылау бґлімініѕ бас маманы, санаты DО - 4.

Лауазымдыќ айлыќ аќысы еѕбек ґтіліне байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бґлім ќызметіне жалпы басшылыќ етуді, аєымдаєы жјне болашаќ жўмыс жоспарын жїзеге асырады. Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілері, ЌР БЄМ актілерініѕ, ішкі баќылау мјселелері бойынша облыс јкімдігі актілерініѕ ўйымдастырылуын жјне орындалуын жїзеге асырады. Облыс білім беру басќармасында, оныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелері мен ведомствоєа баєынысты ўйымдарда ЌР Заѕнамасын саќталуына ішкі мемлекеттік ќаржы баќылауын жїзеге асырады. Білім беру басќармасыныѕ басшысына баќылау ќорытындысы бойынша есеп жјне ўйєарым жобасын ўсынады. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі – жоєары (жергілікті мемлекеттік басќару экономикалыќ, ќаржы), ортадан кейінгі білімімен де жіберіледі (экономикалыќ, ќаржы). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі.

7. Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау бґлімініѕ бас маманы (негізгі ќызметкердіѕ бала кїту демалыс кезеѕіне), санаты DО-4.

Лауазымдыќ айлыќ аќысы еѕбек ґтіліне байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері:Ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды отбасыларєа орналастырудыѕ баламалы тїрлерін насихаттауєа, јлеуметтік жетімдікті алдын алуєа баєытталєан баєдарламалар мен жобалардыѕ іске асырылуын жїзеге асырады. Аыранды ата-аналар мектебініѕ, отбасыларды ќолдау ќызметі бойынша жўмыстарын ўйымдастыру жґнінде білім беру мекемелері жјне органдарына кґмек кґрсетеді жјне мониторингін «Балалар їйлері жїзеге асырады. тјрбиеленушілерініѕ ґмірі мен ќызметтік мансабын жоспарлау» республикалыќ жобасын іске асыру, жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа арналєан білім беру ўйымдарыныѕ тјрбиеленушілерін жўмысќа орналастыру жјне тўрєын їймен ќамтамасыз ету мониторингін жїзеге асырады. Жетім балалар мен ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалардыѕ ќўќыќтарын жјне мїдделерін ќорєау мјселелері бойынша аныќтамаларды , баяндамаларды, маќалаларды, материалдарды

www.saryarka-samaly.kz талдап ќорытады жјне дайындайды. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, еѕбек жјне орындаушылыќ тјртіпті саќтайды. Бос орын бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі – жоєары (педагогикалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару). Ортадан кейінгі білімімен де жіберіледі Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. DО-4 санаты бойынша конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар:Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы», Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес салалардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы» №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген ережесі негізінде ґткізіледі. Конкурс ќўжаттарын ќабылдау конкурсты ґткізу туралы хабарландыру сонєы жарияланєан сјттен бастап 10 жўмыс кїн бойы жїргізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) белгіленген нысан бойынша толтырылєан 3х4 кґлемдегі сауалнама; 3) нотариат арќылы кујландырылєан білім туралы ќўжаттар кґшірмелері; 4) нотариат арќылы кујландырылєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжат кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (2010 жылєы 21 желтоќсандаєы нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматы жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру кезінде кїші бар кґрсеткіштерден тґмен емес шекті нјтижелерімен тестілеуден ґтуі туралы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар «Павлодар облысы білім беру басќармасы» ММ јѕгімелесуге жіберу туралы кандидаттарєа мјлімденген кїннен бастап бес жўмыс кїн ішінде Ќайырбаев кґшесі, 32-їй, 307 кабинет мекенжайы бойынша ґтеді. Конкурс комиссиясыныѕ отырысында байќаушылар ќатыса алады. Азаматтар білімі, жўмыс тјжірибесі, кјсіби деѕгейі мен беделі туралы ќосымша аќпаратты (біліктілігін арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер, ўсыныстар, єылыми басылымдар жјне т.б.) тапсыра алады. Азаматтар тезтікпеге салынєан (скоросшиватель) ќўжаттарды ќолєа беру тјртібінде немесе поштамен ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде тапсыра алады. Электрондыќ пошта арќылы конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттар тапсырєан азаматтар јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїні ішінде кешіктірілмей ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын ўсынады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын ўсынбаєан жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. (20164)

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» ММ-і бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс жариялайды: Пошталыќ мекен-жай:140009, Павлодар ќаласы, Академик Сјтбаев кґшесі, 49, 404-бґлме, (7182) 32-1301, факс (7182) 32-14-16, e-mail: ok.ao@pavlodar.gov.kz 1) «Павлодар облысы ќўры-

лыс, жолаушылар кґлiгi жјне автомобиль жолдары басќармасы» ММ-ніѕ басшысы, cанаты DО-1

Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек ґтіліне ќарай – 140298 теѕгеден 189626 теѕгеге дейін. Негізгі талаптар: білімі жоєары (техникалыќ єылымдар жјне технологиялар, ќўќыќ саласында (юриспруденция), ќызмет кґрсету саласында (тасымалды, ќозєалысты ўйымдастыру жјне кґлікті пайдалану), јлеуметтік єылымдар, экономика жјне бизнес саласында (экономика, менеджмент, ќаржы, есеп жјне аудит, мемлекеттік жјне жергілікті басќару). Функционалдыќ міндеттері: Басќарманыѕ жўмысын ўйымдастырады жјне оныѕ ќызметiне басшылыќ жасайды, басќармаєа жїктелген мiндеттердiѕ орындалуына жјне оныѕ ґз функцияларын орындауына дербес жауап бередi. Оныѕ басшылыќ етуiмен басќарма ќўрылыс ќызметі, жолаушылар кґлiгi жјне автомобиль жолдары саласындаєы мемлекеттiк саясатты їйлестiреді жјне iске асырады. Облыстыќ коммуналдыќ меншiк объектілерініѕ, соныѕ iшiнде јлеуметтiк-мјдени баєыттаєы

объектiлердiѕ ќўрылысы жґнiндегi тапсырыс берушi ретiнде ќызмет етедi. Мердiгерлiк жўмыстарын мемлекеттiк сатып алу, жобалыќ-сметалыќ ќўжаттаманы јзірлеу жґнiндегi конкурстардыѕ ґткiзiлуiн ўйымдастырады.

2) «Павлодар облысы жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќармасы» ММ-ніѕ басшысы (уаќытша негізгі ќызметкердіѕ бала кїту демалысында болу кезеѕіне), cанаты DО-1

Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек ґтіліне ќарай – 140298 теѕгеден 189626 теѕгеге дейін. Негізгі талаптар: білімі жоєары (білім беру мамандыќтары, гуманитарлыќ єылымдар, јлеуметтік єылымдар, экономика жјне бизнес, ќызмет кґрсету саласында (мјдени-демалыс жўмысы), ќўќыќ саласында (юриспруденция). Функционалдыќ міндеттері: Жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќарманыѕ жўмысын ўйымдастырады жјне оныѕ ќызметiне басшылыќ жасайды, басќармаєа жїктелген мiндеттердiѕ орындалуына жјне оныѕ ґз функцияларын орындауына дербес жауап бередi. Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік жастар саясатын Павлодар облысыныѕ аумаєында іске асыру жўмысын ўйымдастырады . Жеке адамныѕ шыєармашылыќ, рухани, зияткерлік жјне дене мїмкін-діктерін дамытуды, салауатты ґмір салтыныѕ

ныќ даєдыларын ќалыптастыруды, жастар арасында азаматтыќ-ќўќыќтыќ жјне рухани мјдениетті тјрбиелеуді ќамтамасыз етеді. Жастар саясатын жјне олардыѕ даму беталысын жанжаќты жјне объективтi тїрде зерделеудi, талдауды жјне ќорытуды ўйымдастырады Жўмыс тјжiрибесi келесi талаптардыѕ бiрiне сјйкес болуы тиiс: 1) мемлекеттiк ќызмет ґтiлi тґрт жылдан кем емес; 2) жоєары оќу орнынан кейiнгi бiлiм баєдарламалары бойынша шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе єылыми дјрежесініѕ болуы; 3) мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi їш жылдан кем емес; 4) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес салаларда жўмыс ґтiлi бес жылдан кем емес, оныѕ iшiнде ўйымдардыѕ басшылары жјне олардыѕ орынбасарлары лауазымдарында екi жылдан кем емес. Кјсіби біліктілігі: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ

Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлуi. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс ќўжаттарын ќабылдау мерзiмi конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: * ујкілетті органмен белгіленген нысандаєы ґтініш; * ујкілетті органмен белгіленген нысанда толтырылєан анкета 3х4 їлгісіндегі фотосуретімен; * бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмелерi; * еѕбек ќызметін растайтын

ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесi; * Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; * 3х4 їлгідегі 1 фотосурет; * жеке кујлігініѕ кґшірмесі; * ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќўжаттарды тапсыру сјтінде кїші бар сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберілгендігі туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде конкурс жариялаєан «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» ММ-нде ќызметінде ґтеді. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабаєа салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. (20165)


МЕЗГІЛ

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институты - 1962 жылдан бері жўмыс істеп келе жатќан еліміздіѕ еѕ таѕдаулы жоєары оќу орындарыныѕ бірі. Елу жылдан астам уаќыт ішінде институт ќабырєасынан ќаншама ўлан ќанат ќаќты десеѕізші?! Олардыѕ ішінде єалым да, ќайраткер де, ўстаз да, суретші, музыкант, басќа да ўлаєатты мамандыќ иелері бар.

Педагогикалыќ институттыѕ атаќ-абыройы туралы ќўлаєыма бала кезден сіѕген тјрізді. Ес білгелі бўл оќу ордасында білім алып жїрген јпке-аєаларымныѕ айтќан јѕгімелері, тамсана шерткен сырлары кґп. Ата-анам да мјртебелі оќу орны жайлы їнемі ерекше ырєаќпен, наќышпен сґз ететіні есімде. «Ќўлыншаєым есейген соѕ сонда оќуєа тїседі» деп, маѕдайдан иіскеп еміренетіні бар, сол сенімді аќтаймыз деп ќиялданатын едік. Біраќ, ќалау бар да, Ќўдайдыѕ маѕдайєа жазєаны бар. Екеуі кейде їйлеспей ќалып жатады. Мен он бір жылдыќ бітіргенде университетке (ол кезде педагогикалыќ институт ПМУ-діѕ ќўрамында) тїсе алмай, ауылыма ќайтќанмын. Алайда, «бўйырєан кетпейді» дегендей, педагогикалыќ колледждегі оќуды тауысќан соѕ, бјрібір Павлодар педагогикалыќ институтыныѕ босаєасын аттадым. Маєан ќазаќ филологиясы кафедрасыныѕ білікті ўстаздары дјріс берді. Солардыѕ ќатарында стилистикадан сабаќ берген Алтын Бахриденова апайымыз, Сейфитден Сїтжанов, Јділбек Јміренов аєайларымыздыѕ јрбір сґздері біз їшін ўлаєатты јрі ґнегелі болатын. Сондай-аќ, ол кезде жас ўстаздар ќатарында Бекен Саєындыќўлы, Ќуаныш Ерєалиев сынды ќазаќ тілінен тыѕ зерттеулер жїргізуімен

Сіздерге ќарыздармыз! Газет ўжымыныѕ педагогикалыќ институт ўстаздарымен кездесу сјті

19

, ѕ і д л е к ш о Ќ « » ! з ы р у а Н јзКґктемніѕ кґп болып кїткен мейрамы - Ўлыстыѕ Ўлы кїніне орай Абай ауылыныѕ мектебінде дјл осындай атаумен мерекелік шара ўйымдастырылды. Мектептіѕ іші ўлттыќ наќышта безендірілді. Јрине, оєан оќушылар белсене атсалысты. Салтанатты кеште бастан-аяќ халыќ јндері орындалды. Оќушылар мен ўстаздар кґпшілікке «Келін тїсіру», «Сїйінші», «Беташар», «Аластау» рјсімдерін кґрсетті. Оќушылар асыќ ойнап, мјз-мейрам болды. Жиналєандар «Ќара жорєа» биледі. Жеті тїрлі дјмнен Наурыз кґже дайындалды. Білім ордасында ґткен шарадан барлыєы ерекше кґѕіл-кїймен тарќасты.

Ќўралай МЎХАМЕТЖАНОВА, Абай негізгі мектебініѕ директоры, Железин ауданы.

ерекшеленген мамандар болатын. Осылайша, пединститут ќабырєасындаєы мазмўн мен ізденіске толы тґрт жылдыќ (2003-2007) оќуым ќас ќаєым сјттей зымырап ґте шыќты. Бїгінде облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетінде журналист болып ќызмет етіп жїргеніме он жылдан астам уаќыт болды. Біраќ та, јлі кїнге студенттік сјттерімді кґз алдыма јкелсем, жїрегім саєынышќа бґленеді. Сол кездері дјріс берген аяулы ўстаздарым, аєа-апаларымныѕ еѕбектеріне риза бола тїсемін. Олар јлі де ќажымай-талмай Ќазаќстанныѕ бјсекеде озатын жас мамандарын тјрбиелеу жолында. Еріксіз бас иесіз мўндай жанкештілерге. Таяуда облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ 85 жылдыќ мерейтойы аясында Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтында ректор Нўрєали Аршабеков бастаєан филология факультетініѕ ўстаздары, студенттері ќатысќан келелі кездесу ґтті. Осы жиында сґз алєан єалым апамыз

Мўќатаев Нўєытайды ќўттыќтаймыз! Семей облысы, Ќоянбай ауылыныѕ тўрєыны Мўќатаев Нўєытайды 80 жасќа толєан мерейтойымен ќўттыќтаймыз. 10 баланы тјрбиелеп ўлын ўяєа, ќызын ќияєа ќондырєан, аяулы јкемізге зор денсаулыќ, ашыќ аспан тілейміз. 80 жас туєан кїніѕіз ќўтты болсын, Ґміріѕіз шаттыќ пен нўрєа толсын. Ќызыќты кїндеріѕіз арайланып, Кґкірегіѕіз кїмбірлеген кїйге толсын. Јкетай, нўрєа толсын жїзіѕіз, Ќуаныѕыз, шаттаныѕыз, кїліѕіз.

Ќўттыќтаушылар: балалары, кїйеу

балалары, келіндері, немерелері, жиендері, шґберелері

Алтын Бахриденќызы газеттіѕ маєынасын, оныѕ бетінде алєашќы јѕгіме-ґлеѕдері жарыќ кґргенін, оныѕ тарихын ґзініѕ ґмір жолымен байланыстыратынын айтып, кґпшілік ќауымды бір тебірентіп алды. Газетте ґзініѕ бір кезде алдынан тјлім алєан, бїгінде білікті журналист атанєан тїлектерді маќтан ететінін мјлімдеді. Біз єалым апамыздыѕ бўл сґзініѕ ќандай тереѕнен айтылєанын жан дїниемізбен сезіндік. «Ўстазы мыќтыныѕ ўстамы мыќты» дейді ќазаќ. Олай болса, бїгінде біздіѕ бір биіктен кґрініп жїргеніміз рас болса, бўл, еѕ алдымен, осы жолда дўрыс баєыт, білім, ґнеге берген ўстаздарымыздыѕ еѕбегініѕ арќасы. Біз Сіздерге ќарыздармыз! Маќтан етер тїлектеріѕіз кґп болєай! Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті бас редакторыныѕ орынбасары.

Береке бастауы Наурыз – барша ќазаќстандыќтарєа ортаќ мейрам. Сондыќтан, оны атап ґтуге Ќазаќтыѕ дарќан даласын мекен еткен барлыќ ўлт атсалысуы керек. Ўлыстыѕ ўлы кїні ќуаныш пен ќызыќќа толы. Јсіресе, жастар жаєы ўлттыќ ойындарды ўйымдастырып, ќызыќќа кенеледі. Аќындар сґз ќаєыстырып, кґпшіліктіѕ делебесін ќоздырады. Ќыз-жігіттер «Алтыбаќан» теуіп, арќа-жарќа болады. Жалпы, Наурыз мейрамынан кейін кґпшіліктіѕ бойынан еркіндікті, кґѕілінен ізгіліктіѕ нышанын кґреміз. Себебі, Наурыз мерекесіне аманесен жеткен адамдар Ќўдайына шїкіршілік етеді. Ўлыстыѕ ўлы кїнінен кейін кґктемгі егіс жўмыстарына кіріседі. Тазалыќ шараларын жїргізеді. Бір сґзбен айтќанда, ќыстан аман-есен шыќќан аєайын бар ынтаыќыласын шаруасына арнайды. Адам тїгілі, Наурыз мейрамын жанжануарлар да асыєа кїтетіндей. Себебі, ќаћарлы ќысты артќа тастап, кґктемге жеткен тґрт тїліктіѕ аузы кґкке тиеді.

Елена ГЕРЛИН, №30 орта мектептіѕ 9 «б»-сынып оќушысы, Павлодар ќаласы.

«Павлодар ќаласыныѕ ќўрылыс бґлімі» ММ 2014 жылдыѕ 1 сјуірінде саєат 11.00-де Гагарин кґшесі, 58 мекен-жайында №4 Жалпы орта білім беру мектебініѕ мјжіліс залында ГагаринВорушин-Амангелді-Лесная кґшелері шекарасында жасыл желекті кґшіру туралы мјселені ќарастыру бойынша бўќаралыќ тыѕдау ґткізетінін хабарлайды.

Жарнама 65-12-75 Футбол матчы Ќазаќстан премьер-лигасы аясында «Ертіс» – «Атырау» (Павлодар - Атырау) командалары арасындаєы футбол матчы 29 наурыз кїні саєат 15.00-де орталыќ стадионда ґтеді.

Еске алу Жўмабек (Жґке) Ќалымўлын еске аламыз Жўмабек (Жґке) Ќалымўлыныѕ ќайтыс болєанына бір жыл толуына байланысты Мјшћїр Жїсіп мешітініѕ їлкен залында, 2014 жылдыѕ 6 сјуірі, жексенбі кїні саєат 12.00-де ас беріледі. Саєынамыз, сипап ќалдыќ орныѕды, ќайтеміз Таудай едіѕ, жоєалтпаспыз дегенбіз. Алла кїшті, Алла ісіне шара жоќ Алып кетер, шарамыз жоќ, кґнгенбіз. Аќыл айтар јкеміз жоќ маѕатта, Јне-міне келетіндей жаќында. Келмейтініѕ тїсінікті, јкежан, Айтќан аќыл, мјѕгі есімде, жадымда.

Балалардыѕ ортасында сыѕар аќќу мен ќалдым, Балаларыѕ аман болсын, басыѕа дўєа ќыламын. Жан жолдасым, асќар тауым, биік шыѕым, Кешір мені, иманыѕ болсын жолдасыѕ.

Јрбіріміз осылай деп ойлаймыз, Саєынамыз, ќабіріѕді сыйлаймыз. Нўрлы болсын мјѕгі їйіѕ, јкетай, Топыраєыѕ жўмсаќ болсын айтамыз.

Жалєан дїние ґтеді де кетеді, Алдап жїріп, тїбіѕе бір кїн жетеді. Ол алдаса, сен алданба бір сјт те Бјрін жеѕген жїректіѕ тїгі бар еді.

Жўбайы, балалары, туыстары.


20

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

27 наурыз, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Тең ойындар шеруі Спортсүйер қауым 22 наурыз – Ұлыстың ұлы күнінде футболдан ел біріншілігінің ІІ тур ойындарына куә болды. Екінші турда бар-жоғы 4 гол соғылып, 6 ойынның 4-еуі тең аяқталды. Сырт алаңда Семейдің «Спартак» командасымен шеберлік байқасқан «Ертіс» қарсыласын айналып өте алмады. Есеп – 0:0. Сондай-ақ, «Қайсар» мен «Тараз», «Атырау» мен «Тобыл» арасындағы кездесулерде есеп ашылған жоқ. «Ордабасы» өз алаңында 0:1 есебімен «Астанаға» есе жіберді. Дәл осындай есеппен «Жетісу» алматылық «Қайраттан» басым түсті. Ал «Шахтер» мен «Ақтөбе» арасындағы ойын 1:1 есебімен тең аяқталды. Чемпионат басталғалы небары екі тур ғана өтті. Әзірше, суырылып алға шыққан команда жоқ. Топ басындағы жеті ұжым төрт ұпайдан жинаса, алматылық «Қайрат» пен шымкенттік «Ордабасының» қоржыны бос. ІІІ тур ойындары 29 наурыз (сенбі) күні өтеді. «Ертіс» өз алаңында «Атырауды» қабылдайды. Қос команда арасындағы ойын Астана уақытымен 15:00-де басталады. Сонымен қатар, «Ақтөбе» мен «Спартак», «Тобыл» мен «Жетісу», «Қайрат» пен «Ордабасы», «Астана» мен «Қайсар», «Тараз» бен «Шахтер» өзара шеберлік байқасады.

«Ертіс» - финалда! Павлодардың «Ертіс» хоккей клубы ел чемпионатының финалына шықты. Жерлестеріміздің қарсыласы – Көкшетаудың «Арланы». Естеріңізде болса, жыл басында аталған екі ұжым Қазақстан Кубогында сынға түскен болатын. Тартысты кездесуде «ертістіктердің» мерейі үстем болып, Кубокты иеленген еді. Бұл жолы да жерлестеріміздің асығы алшысынан түседі деген сенімдеміз. «Ертіс» жартылай финалда Теміртаудың «Арыстанынан» басым түсті. Ал «Арлан» Атыраудың «Бейбарысын» айналып өтті. Плей-офф бәсекесінде төрт рет жеңіске жеткен команда финалға өтеді. Осылайша, «Ертіс» пен «Арлан» қарсыластарын жалпы есепте 4:1 есебімен жеңіп, финалға жолдама алды. Ал «Арыстан» мен «Бейбарыс» қола жүлдені сарапқа салады. Ақтық дода 6-7 сәуір күндері Павлодарда басталады. Жерлестерімізге жеңіс тілейміз!

Е.ҚЫЗДАРБЕК.

АҚСАРАЙ

Бұлақ

Ақ ерке ағыс бұралған керім, Тебірентіп ақтың жанымды. Бағзыдан жеткен бір арнам едің, Тербелтіп баба сарынды. Қиялдарымды қозғасын айдын, Қиядан жөңкіп барасың. Кейуаналардың көз жасын шайдың, Батырдың қанды жарасын. Самала ессе теңізден енді, Жүзіңде ойнар иірім.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

Емірене иіп емізген елді Омырауың толы мейірім. Маңдайға алып мәрені сол бір, Алқынып мен де алға асам. Өзіңмен егіз өлеңім мөлдір, Жарайды-ау лайлап алмасам. Армансыз, сірә, ғұмыр кешемін, Назыңды айттың жасырмай. Жан сырым жатыр түбіңде сенің Жарқырап жақұт тасындай.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Фархат ӘМІРЕ

Ақылдың «зияны»

Хоккей. Ел біріншілігі

Асығат ТҰРҒАНБЕК

ОҚШАУ ОЙ

Футбол. Ел біріншілігі

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47763 дана, бүгінгі көлемі 5 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Ата-әже, әке-шеше кішкентай немересіне, бауыр еті баласына «Ақылды бол!» деп бата береді. «Балам ақылды болса екен» деп тілейді Жаратушыдан. Кезкелгеніміз үшін бақытты ғұмыр кешудің кілті де осы ақылда жатыр. Ақылды болсақ, байлық та, бақыт та бізді адаспай табады деп ойлаймыз. Бірақ, ақылдылықтың да зияны бар. Мысал ретінде ядролық қаруды алайық. Бұл – ақылды бір ғалымның ойлап тапқан өнертабысы. Көп жылдарды сарпыған, маңдай термен келген жетістік. Ядролық қаруды ойлап тапқан ғалым кезінде осы бір ерекше өнертабысы үшін мақталғаны, мадақталғаны айқын. Бірақ, бүгінгі адамзат баласының дені қаруды жасап шыққан жанға алғыс емес, қарғыс айтады. Себебі, ядролық қару – әп-сәтте әлемді ала айран ететін құбыжық. Кейбір алып державалар осы қарудың көмегімен төрткіл дүниені жаулап алмақ. Өз билігін жүргізбек. Талайлардың шаңырағын ортасына түсіріп, бейбіт өмірдің берекесін кетірмек. Ұрпағынан лағынет естіген адамның о дүниеде оңар-оңбасы белгісіз. Бірақ, Алла берген қабілетті ізгілік жолына жұмсамаған адамның қаһарға ұшырайтыны даусыз. Мылтықтар мен жарылғыш заттарды да мысалға алайық. Әрине, қорғаныс үшін мұның бәрі керек. Бірақ, осы қарулар бейкүнә жандардың өмірін жалмаса - сол қорлық. Ал бұл дүниелердің барлығының адам ақылымен жасалғанын ескерсек, осыны ойлап тапқан ақылды адамға лағынет айтқың келеді. Ақылдың да зияны бар деуіміздің төркіні осында жатыр. Жалпы, желікқұмар жандар үшін ақылды болу – басқа қонған бақыттан қол үзумен тең. Әсіресе, батыстық «мәдениет» белең алған бүгінгі қоғамда. Мұның себебін ақын Мағжан Жұмабаев әлдеқашан жырлап кеткен: «Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда». Ал ойсыз пендеге өлімнің өзі қуаныш сыйлайды. Белгілі философ Мырзагелді Кемел «Ақылды болу адамның өмірін күрделендіреді» дейді. Өте орынды айтылған. Ақылды болудың тағы бір зияны – ақыл айту. Ойсызға ой қосып, бала-шағаңа көрген-білгеніңді үлгі-өнеге ретінде айтқан дұрыс-ақ. Бірақ, кейде осы артық ақылдың өзі адамды мезі етеді. Мен де көп ақыл айтып кеттім бе? Ақылымыз ел игілігіне арналсын! Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 649 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

27 03 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you