Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

www.saryarka-samaly.kz

27

желтоќсан, бейсенбі 2012 жыл №148 (14934)

ñàìàëû

Инновация – бјсекелестікке бастар жол Елбасыныѕ ќатысуымен жалпыўлттыќ телекґпір ўйымдастырылды

балаларєа арналєан жаѕа жылдыќ кеш ґтті

Осы аптаныѕ сейсенбісі кїні Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ ќатысуымен Индустрияландыру картасы жобаларын таныстыру бойынша кезекті жалпыўлттыќ телекґпір ґтті. Ел Президенті «онлайн» режимінде республика бойынша 10 маѕызды жобаныѕ іске ќосылуына рўќсат берді.

Кеше облыс орталыєындаєы «Астана» мўз сарайында «Ќазаќстанныѕ жўлдызды ќадамы» атты Президент шыршасы ґтті. Мерекелік шараєа аймаќ басшысы Ерлан Арын ќатысып, балєындардыѕ ќуанышына ортаќтасты.

Мўрат АЯЄАНОВ Їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму (ЇИИД) мемлекеттік баєдарламасы елімізде 2010 жылдан жїзеге асып келе жатќаны белгілі. Кезекті телекґпірде тек жобалар таныстырылымы єана болып ќана ќоймай, баєдарлама ауќымындаєы тўтастай атќарылєан жўмыстардыѕ ќорытындылары шыєарылды. Елбасы алдымен химия жјне металлургия саласындаєы їш ґнеркјсіпті салтанатты тїрде іске ќосты. Атап айтќанда «ЌазАзот» компаниясында (Маѕєыстау облысы) аммиак, азот ќышќылы, мїсјтір селитрасы ґндірісін ќайта жаѕєыртуєа негізделген кјсіпорын, Теміртау ќаласында «Линде Газ» ґнеркјсіптік газ ґндірісі кешені жјне Аќтґбе облысындаєы «Сареко» ЖШС негізінде сирек кездесетін концентраттар шыєаратын бірегей нысан жўмысќа кірісті. Машина жасау саласы бойынша пайдалануєа берілген вагон ќўю (ШЌО, «ВостокМаш» компаниясы), маневрлік тепловоздар шыєару (Шу ќаласы) ґндірістері жјне мўнай ґнеркјсібініѕ механикалыќ ґѕдеу ґндірісін жаѕарту жобасы да (Петропавл ќаласы) ел экономикасы їшін аса маѕыздылыєымен танылды. Мјселен, «ВостокМаш» зауыты жылына 4 мыѕ вагон жиынтыєын шыєарып, кјсіпорында 456 жаѕа жўмыс орны ќўрылады. Бўдан басќа Ўлт кґшбасшысы аймаќтыќ даму аясында елді мекендердегі 4 жобаны іске ќосылуын тамашалады. Солтїстік Ќазаќстан облысында іске кіріскен жел энергиясы ќондырєысы, Оѕтїстік Ќазаќстан облысына ќарасты Жетісай ауданында ґміршеѕ етілген маќта сабаєынан ќўрылыс материалын ґндіретін кјсіпорындар жаѕашылдыєымен кґзге тїсті. Сонымен бірге телекґпір аясында ўялы байланыстыѕ 4G LTE стандарты Алматы мен Астана ќалаларында іске ќосылды. Аталєан жаѕа он нысанды есепке алєанда, биыл жыл басынан Индустрияландыру картасыныѕ аясында 162 жаѕа ґндіріс пайдалануєа берілді. Бїгінде Индустрияландыру картасында 779 жоба бар. 2010-2012 жылдар арасында 537 нысан пайдалануєа берілді. Олардыѕ ішінде 141-і толыќ ќуаттылыќќа шыќты. Їш жїзден астамы жаѕа ґнімдерді шыєаруда. Отыз алты кјсіпорын ґз ґнімдерін 520 миллиард теѕгеге экспорттады. Жаѕа кјсіпорындар шамамен жалпы ќўны 1 триллион 400 миллион теѕгеніѕ ґнімдерін шыєарєан. Жалєасы 2-бетте

БЕЗБЕН

Суреттерді тїсірген - Валерий БУГАЕВ.

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

Нўржайна ШОДЫР Жыл сайын ўйымдастырылатын дјстїрлі Президент шыршасына облыстаєы озат оќушылар мен жетім жјне атаана ќамќорлыєынсыз ќалєан балалар шаќырылды. Жїздері бал-бўл жанєан жеткіншектерді Елбасы тікелей желі арќылы ќўттыќтады. - Барша ќазаќстандыќ балаларды келе жатќан Жаѕа жылмен ќўттыќтаймын. Тјуелсіздік алєаннан бері біздіѕ ўлы

Отанымыз гїлдене тїсуде. Бїгінде бїкіл јлем ќазаќ елін ќўрметтейді. Сендер осындай ерекше елде ґсіп келе жатќан баќытты ўрпаќсыѕдар. Сондыќтан, зерделі де зерек, білімді де білікті болыѕдар. Еліміздегі жасампаз істердіѕ барлыєы сендердіѕ жарќын болашаќтарыѕ їшін жасалуда. Айналасын алтын арайєа бґлеген жасыл шырша базарлы балалыќтыѕ белгісі. Шырайын бермейтін осы шыршадай жайнап, ґсе беріѕдер. Болашаќтарыѕ баянды болсын! - деді Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Јбішўлы. Бўдан соѕ облыс јкімі Ерлан Арын сґз алып, балаларєа жаѕа жылдыќ лебізін жеткізді. Кеш ќонаќтары їшін јсем јн шырќалып, кґѕілді би биленді, Аяз ата мен Аќшаќар да жїрекжарды тілегін айтып, сый-таралєыларын таратты. Сондай-аќ, Елбасыныѕ атынан јр балаєа дербес ноутбук, кітаптар, ойыншыќтар мен тјттілер берілді. Мереке соѕында балаларєа арналып «тјтті таєамдар» дастарќаны ўйымдастырылды. Жаѕа жылдыќ кеш мўнымен єана шектелген жоќ. Барша ќонаќтар їшін шаћардаєы Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ-музыкалыќ драма театрында сахналанєан кґрініс ўсынылды.

ЖАЅА ЖЫЛДЫ АСТА-ТҐК ЕТІП АТАП ҐТКЕН ДЎРЫС ПА? Міне, кґзді ашып-жўмєанша Жаѕа жыл да келіп ќалды. Біреулер бўл мерекені ерекше атап ґту їшін ќызу дайындалуда. Ал енді біреулер «біз їшін Жаѕа жыл мереке емес» деген ой айтады. Осылайша, кґпшілік арасында тїрлі пікір туєызєан айтулы мерекеніѕ мјн-маѕызын таразылау їшін «Сарыарќа самалы» газетініѕ «Безбеніне» салып кґрелік. Зара ЌОЖАХМЕТОВА, облыстыќ мўсылман јйелдер лигасыныѕ тґрайымы:

Сейсембай ЖЕТПІСБАЕВ, Павлодар облысы бойынша Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ аппарат меѕгерушісі:

Жыл басы емес!

Бўл – халыќтыќ мейрам

- Ґз басым жаѕа жылды аста-тґк атап ґтуге ќарсымын. Тіпті, осы мерекеге орай, їйіне жасыл шырша ќўрып, оєан жарќ-жўрќ еткен ойыншыќтар іліп, јуре-сарсаѕєа тїсіп жататын замандастарыма ґкпелімін...

- Жасыратыны жоќ, Жаѕа жыл біздіѕ еліміз їшін бўрыннан халыќтыќ мейрамєа айналды деп айтуєа болады.

Жалєасы 5-бетте


САРЫАРЌА САМАЛЫ

2

АЌПАРАТ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Инновация –

бјсекелестікке бастар жол Басы 1-бетте «Ќазаќстанда жасалєан» деген сґз наєыз сапаныѕ, мыќты ґндірістіѕ символы болуы тиіс. Индустриялыќинновациялыќ даму баєдарламасыныѕ їш жылы ґтті. Сол уаќыттыѕ ішінде єана еліміздіѕ жалпы ішкі ґнімі 20 пайызєа жоєары. Ґѕделген ґнімніѕ экспорты ґткен жылы Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ тарихында тўѕєыш рет 22 млрд. АЌШ долларынан асты. Бўл 2009 жылмен салыстырєанда 85 пайызєа артты. Небјрі 2 жылда біз осындай жетістіктерге жеттік», - деп тїйді Президент. Елбасы атап ґткендей, Индустрияландыру картасы бойынша таєы 170 жаѕа кјсіпорынды салу кґзделуде. Нјтижесінде 200 мыѕнан астам жаѕа жўмыс орындары ќўрылады. Мемлекеттіѕ жалпы тактикалыќ маќсаты - алдаєы 2 жылда елімізді индустрияландырудыѕ бірінші бес жылдыєын табысты аяќтауды ќамтамасыз ету. Бўл їшін јрбір кластер бойынша жол картасын дайындау ќажет. - Біздіѕ республикамыз јлемніѕ еѕ дамыєан 30 елініѕ ќатарына кіруі керек. Осы орайда, индустриялыќинновациялыќ баєдарлама негізгі роль атќарады. Бўл - маѕызды жалпыўлттыќ жоба. Бїгінде јлемніѕ жетекші елдері јлемдік экономиканыѕ болашаќ архитектурасын жобалаумен айналысуда. Шындыєында, јлемдік экономиканы «ќайта жаѕєыртуєа»

дайындыќ басталып кетті, - деді Нўрсўлтан Назарбаев. Ќазаќстан Президенті соѕєы онжылдыќта наќты экономикаєа инновациялыќ јзірлемелер енгізу їдерісі жеделдетілгенін атап ґтті. «Біз осынау жаћандыќ їрдістерге сай болуымыз керек. Бізге јлемдік экономиканы технологиялыќ ќайта ќўруєа ќалай ќатысатынымызды айќындауымыз тиіс. Сондыќтан бїгін мен инновациялыќ дамудыѕ басым баєыттарын айќындап бермекпін. Дўрысында, біз їшін їш негізгі ґзара байланысты шешім баламасыз болып саналады. Біріншіден, бїгінде елімізге наќты табыс јкелетін ќазіргі индустрияны мейлінше ќолдау керек. Екіншіден, біздіѕ экономикамызды јртараптандыру жјне їздіксіз жаѕарту ќажет. Їшіншіден, Ќазаќстанныѕ индустриялыќ дамуыныѕ келесі ќадамы ретінде жаѕа инновация негізін дјйектілікпен ќалыптастыруєа тиіспіз», - деді Мемлекет басшысы. Президенттіѕ айтќанындай, кластерлік дамуєа алдаєы уаќытта Елордада ґтетін «ЕХРО-2017» халыќаралыќ кґрмесі ќарќынды серпін беруі тиіс. Халыќаралыќ кґрмеге дайындыќ аясында балама энергетиканыѕ болашаќтаєы дамуы моделін јзірлеу ќажет. Жўмыстыѕ таєы бір баєыты инновациялыќ кјсіпкерлік желісін ќалыптастыру жјне кеѕейту. Ўлт кґшбасшысы елімізге белсенді технологиялыќ саясат ќажет екеніне

тоќталып, мемлекетіміздіѕ міндеті инноваторлардыѕ сыни жиынтыєын ќалыптастыру болып саналатынына тоќталды. - Оларды іздеу, даярлау жјне барынша ќолдау ќажет. Мен Їкімет алдына 100 абсолютті инновацияны іздестіру туралы міндет ќойдым. Осы ретте, јлемніѕ еш жерінде абсолютті инновация жоќ екенін мен тїсінемін. Біраќ бізде мўндай шешімді енгізу жјне табу їшін јлеует бар. Мысалы, біз барлыќ абсолютті инновацияны ќамтамасыз ете алмауымыз мїмкін. Сондыќтан мен 2020 жылєа дейін 10 инновацияны, одан кейін таєы 10-ын табу маќсатын ќою керек деп ойлаймын жјне бўл жўмысты жїйелі, їздіксіз негізде жїргізу керек, -деп ќадап айтты Мемлекет басшысы. Елбасы іс-шара барысында «Парыз» сыйлыєыныѕ гран-приі мен «Инновация кґшбасшысы-2012», «Индустрияландыру кґшбасшысы2012» арнайы сыйлыќтарын жеѕімпаз кјсіпорындарєа табыс етті. Атап айтќанда, «Парыз» сыйлыєыныѕ гран-приі «ЌазТрансОйл» АЌ-на, «Инновация кґшбасшысы-2012» атты Елбасыныѕ арнайы сыйлыєы «Ќазатомґнеркјсіп» ЎАК» АЌ-на тапсырылса, «Индустрияландыру кґшбасшысы-2012» сыйлыєы «Ќазаќстан темір жолы» ЎК» АЌ-на берілді.

ЖАЅА НЫСАН

Бїлдіршіндерге толайым тарту Осы уаќытќа дейін Павлодар ќаласындаєы «Сарыарќа» шаєын ауданыныѕ (бўрынєы «Алюминстрой») тўрєындары бїлдіршіндерін ќашыќта орналасќан балабаќшаєа апаруєа мјжбїр болып келді. Бўл мјселені шешуге жуырда осы шаєын ауданда есігін айќара ашќан жаѕа балабаќша мїмкіндік беріп отыр. Ата-аналар ќуанышына ќала јкімі Оразгелді Ќайыргелдинов ортаќтасып, аталєан тјрбие мекемесіне облыс јкімі Ерлан Арынныѕ атынан музыкалыќ ќўрылєы мен Жаѕажылдыќ сыйлыќтарды табыстады. - Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «Балапан» баєдарламасы аясында балаларды мектепке дейінгі біліммен ќамту мјселесі оѕ шешімін табуда. Соѕєы бес жыл ішінде Павлодарда 66 балабаќша ашылып, бїгінгі кїні балєындарымызєа сапалы білім, саналы тјрбие беруде. Биылєы жылдыѕ ґзінде мектепке дейінгі 6 мекеме пайдалануєа берілді. Игі істіѕ нјтижесінде 3-6 жас аралыєындаєы балалар балабаќшамен 100 пайыз ќамтылды. Алдаєы уаќытта 2-6 жастаєы бїлдіршіндерді толыќ ќамтуды кґздеп отырмыз, деді шаћар басшысы. Катаев кґшесінде орын тепкен №43 балабаќша

140 бїлдіршінге шаќталєан. Мўнда балалардыѕ шыєармашылыќ ќабілетін дамыту маќсатында музыка залы, аєылшын тілі жјне психолог кабинеттері жўмыс істейді. Осылайша, ґѕіріміздегі мектепке дейінгі мекемелер санын арттыру бойынша жоспарлы шаралар жалєасуда. Таяуда Павлодарда 280 орындыќ балабаќша мен шаєын орталыќ ашылады. Ґз тілшіміз. Суретті тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

ЌР Президентініѕ Ґкімімен Ўлттыќ ќауіпсіздік комитетініѕ Шекара ќызметініѕ јскери ќызметшілерініѕ ќазаєа ўшырауына байланысты 27 желтоќсан - ўлттыќ аза тўту кїні болып жарияланды.

Ілгеріге із салу ортаќ маќсат Аймаєымыздыѕ мерейтойы ќарсаѕында облыс јкімі Ерлан Арын ґѕірдіѕ дамуына елеулі їлес ќосќан азаматтармен кездесіп, марапаттар тапсырды. Кезінде облыстыѕ тїрлі салаларында ќажырлы еѕбек етіп, тарих іргетасын ќалаєан асыл азаматтар ґмірден ґтсе де, оларды ўдайы еске алып, жасаєан игі істерін ардаќ тўту – баршаныѕ парызы. Осыєан орай, Е.Арын ґѕірімізге есімі белгілі ардагерлердіѕ жўбайларына «Павлодар облысына – 75 жыл» мерейтойлыќ медалін салтанатты тїрде табыстады. Марапатталєандардыѕ арасында Кеѕес Одаєыныѕ батыры Махмет Ќайырбаевтыѕ жўбайы Сјбира Ќайырбаева, облысымызда Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ негізін ќалаєан Ќанат Даржўманныѕ жўбайы Фаруза Даржўман, облыстыќ атќарушы комитет тґраєасыныѕ орынбасары болєан Юрий Пановтыѕ жўбайы Тамара Панова жјне таєы басќалар бар. - Келер жылдыѕ 15 ќаѕтарында облысымыздыѕ 75 жылдыєы аталып ґтіледі. Бір єасырєа жуыќ тарих жылнамасында ґндіріс пен экономиканыѕ бастауларында ел аєалары ќажырлы еѕбек етті, облысымыздыѕ негізгі салаларыныѕ іргетасын ќалады. Біздіѕ ортаќ міндетіміз - аєалар салєан сара жолмен жїріп, олар бастаєан игі істерді жалєастыру. Кез келген ўлы азаматтыѕ ќасында ґмірлік серігі, жары, ошаќ анасы болды. Сондыќтан да, ардагерлеріміз ќалдырєан мол мўрада сіздердіѕ де їлестеріѕіз зор, - деді облыс јкімі ґз сґзінде. Ќошеметке бґленген апа-жеѕгелер аймаќ басшысына алєыс білдіріп, еліміздіѕ дамуы жолында аянбай еѕбек етуді тіледі. *** Ґѕір басшысы Ерлан Арын белсенді жастармен жїздесіп, облыстыѕ 75 жылдыєына арналєан мерейтойлыќ медальдарды тарту етті. - Биыл Ќазаќ елі «ЕХРО-2017» халыќаралыќ кґрмесін ўйымдастыру мјртебесіне ие болды. Жастар аталмыш маѕызды жиынныѕ жоєары деѕгейде ґтуіне септігін тигізуі керек. Бўл орайда Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ биылєы Жолдауын халыќ арасында насихаттауєа мјн бергені абзал. Бўл болашаќ ўрпаќќа арналєан маѕызды ќўжат, - деді Ерлан Мўхтарўлы жастар алдында сґйлеген сґзінде. Марапатталєандар ќатарында јйгілі жас јнші, Милан консерваториясын тїлегі, Гиннестіѕ рекордтар кітабына енген жерлесіміз Мария Мудряк та бар. Сондай-аќ, жас спортшылар, журналистер мен ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ басшылары да марапатталды. Мария Мудрякты сґзге тартќанымызда: «Мен бўєан дейін кґптеген марапаттар алдым. Біраќ, бїгінгі алєан наградамныѕ шоќтыєы биік. Павлодар - меніѕ сїйікті ќалам, кіші Отаным. Ал оныѕ мерейтойына орай беріліп жатќан медальдіѕ орны ерекше. Жалпы, ўлу жылы мен їшін табысты болды. Жаѕа жылда жаѕа жетістіктерге жетсем деймін», - деді. «Самўрыќ» жастар бірлестігініѕ тґраєасы Јділет Елеуісов те мерейтойлыќ медальдіѕ иегері атанды. *** Жергілікті їкіметтік емес ўйымдардыѕ ґкілдері де облыстыѕ 75 жылдыєына арналєан мерейтойлыќ медальдармен марапатталды. - Їкіметтік емес ўйымдар Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ салиќалы саясатын јрдайым ќолдайды. Елдіѕ дамуына барынша їлес ќосып келеді. Мўндай ўйымдар ґѕіріміздіѕ мјдени, рухани, јлеуметтік ґміріне ерекше атсалысуда. Јсіресе, ќайырымдылыќ шараларын ўйымдастыруда їкіметтік емес ўйымдардыѕ алар орны айрыќша, - деді Ерлан Мўхтарўлы кездесуде. Жиналєандар їкіметтік емес ўйымдардыѕ жўмысын жандандыруєа ќолдау білдіріп отырєан жергілікті билік ґкілдеріне ризашылыќтарын білдірді.

Јсемгїл ЌАБДУАХИТ, Фархат ЈМІРЕ.

БІЛІМ

МЕКТЕПТЕГІ ЈДІСТЕМЕЛІК ЖЎМЫС - оќу-тјрбие їрдісініѕ сапасын кґтеру ќўралы Жаѕа єасыр білім беру жїйесіне жаѕа міндеттер жїктеп отыр. Сондыќтан болар, ел Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ: «Білім беру сапасын тїбегейлі ґзгерту ќажет деп есептеймін. Елімізде мўєалімніѕ мјртебесін кґтеру керек» деген сґзі педагогтардыѕ жаѕаша ќызмет жасауына тїрткі болды. Мектеп - јдістемелік жўмыс орталыєы. Ґйткені, мўєалімдердіѕ кјсіби ґсуі кїнделікті педагогикалыќ жўмыс барысында шыѕдалып, жїзеге асады. Біздіѕ мектепте бастауыш сынып

жўмысыныѕ мазмўны білім беру їрдісініѕ сапасын жјне мўєалімніѕ біліктілігін арттырумен ўштастырылады. Мектеп директорыныѕ бастауыш сыныптар бойынша оќу-тјрбие ісі жґніндегі орынбасары Г.Ќайырбекова жјне јдістеме бірлестігініѕ жетекшісі А.Бектасова жаѕа оќу жылына јдістемелік жўмысты жоспарлаєанда ґткен оќу жылыныѕ сараптамаларыныѕ нјтижесін, мўєалімдердіѕ сапалыќ ќўрамын, пікірлерін, талап-тілектерін, біліктілігін арттыру шара-

ларыныѕ нјтижелерін талдау жўмыстарыныѕ мјліметтерін есепке алып, зерделеп отырады. Мектеп ішінде облыстыќ мўєалімдердіѕ біліктілігін арттыру институтымен ынтымаќтастыќта семинарлар, ашыќ сабаќтар ґткізу јр ўстаздыѕ тјжірибесін кеѕейтеді. Ќала мектептеріндегі јдістемелік бірлестіктердіѕ жўмыс жїйесін жјне їлгі боларлыќ жўмыс тјжірибесін аныќтау маќсатында 2012 жылдыѕ 30 ќазан - 6 ќараша аралыєында ґткен «Бастауыш сынып, дене шыныќтыру жјне АЈД, мјдениеттану циклі їздік јдістемелік бірлестік-2012» байќауы ґткізілді. Сайыс 2 кезеѕде ґтіп, оєан 93 јдістемелік бірлестік ќатысты. Ќорытындысы бойынша 42 јдістемелік бірлестік 2-ші кезеѕге ґтті. Осы байќауда бастауыш сынып јдістеме бірлестігі ґздерініѕ

сїбелі їлесін ќосты. Мўєалімдер педагогикалыќ шеберханасыныѕ јдістемелік жўмысын жїйелі тїрде жїргізудіѕ нјтижесінде «Бастауыш сыныптаєы кезеѕніѕ їздік їлгісі» аталымы бойынша дипломмен марапатталды. «Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда ќапы ќалып жїрмейік», - деп Абылай хан айтќандай, јр мўєалім жаѕа технологияныѕ идеяларын іздене оќып, педагогика саласында ґз баєытын, ґз тыѕ еѕбегін, ґз сїрлеуін салуєа їлес ќосу жолында. С.МАУТИНА, №25 жалпы орта білім беру мектебініѕ бастауыш сынып мўєалімі, Павлодар ќаласы.

Анкарада Елбасыныѕ «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы мен «G-Global» бастамасы тїрік тілінде таныстырылды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

ПАРТИЯ

3

www.saryarka-samaly.kz

«НЎР ОТАН»: беделді ўйым, белсенді жўмыс Бўєан дейін Павлодар облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті мен «Нўр Отан» ХДП облыстыќ филиалы арасында ґзара јріптестік жґнінде меморандумєа ќол ќойылєан болатын. Аталєан меморандум еліміздіѕ жетекші партиясыныѕ ел мїддесі, халыќ игілігі жолында атќарып отырєан жўмыстарын насихаттауєа баєытталєан. Осы орайда, саяси ќўрылымныѕ аймаєымыздаєы филиалыныѕ жўмысына ќатысты материалдар топтамасын ўсынып отырмыз.

Еѕбегі ерен ер «Нўр Отан» халыќтыќ демократиялыќ партиясына шын берілген жандардыѕ бірі – Самат Рамазанов. Он тґрт жылєа жуыќ уаќыт бойына партия жўмысымен белсенді араласып, саяси ќўрылымныѕ аймаєымыздаєы сенімді ґкілдерініѕ біріне айналды. 2005 жылдан бері партияныѕ Екібастўз ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары ќызметін атќарып келеді. Јріптестері Самат Жайынўлын шебер ўйымдастырушы азамат ретінде біледі. С.Рамазанов 1951 жылы Аќтґбе ќаласында дїниеге келген. Мектеп бітірген соѕ Рудный ќаласындаєы Ќазаќ политехникалыќ институтында білім алды. Жоєары оќу орнын тјмамдап, «Екібастўзкґмір» комбинатында жўмыс істеген. 1974 жылы «Богатырь» кенішіне жўмысќа орналасќан оны јскер ќатарына шаќыртады. Отан алдындаєы борышын ґтеп, Екібастўз ќаласына ќайта оралєан Самат Жайынўлы шахтерлыќ ќызметін жалєастырды. Јр жылдары «Солтїстік», «Орталыќ», «Шыєыс» кеніштерінде ауысым бастыєы, кадр мјселелері бойынша директордыѕ кґмекшісі лауазымдарын атќарды. Ќоєамдыќ жўмысќа 1986 жылы араласа бастаєан. Сол жылы ол кґмір ґнеркјсібі ќызметкерлерініѕ

аймаќтыќ кјсіподаќ комитетініѕ тґраєасы ќызметіне таєайындалды. Республикалыќ жўмыс тобыныѕ ќўрамында ўжымдыќ келісімшарттарды ќўрастыруєа ќатысќан. Аталєан ќўжаттардыѕ негізінде жўмыс беруші мен жўмысшы арасындаєы бїгінде ќолданыста жїрген келісімшарттар дїниеге келді. С.Рамазанов Екібастўз ќаласыныѕ јлеуметтік инфраќўрылымыныѕ ќалыптасуына мол їлесін ќосты. Сондыќтан болар, жергілікті тўрєындар, јсіресе, кеншілер ќауымы оны жоєары баєалайды. Партияныѕ Екібастўз ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары ќызметінде ол їлкен жетістіктерге ќол жеткізе білді. Партия мїшелерініѕ ќатары екі жарым есеге артты. Тїрлі кјсіпорындарда, шаєын жјне орта

Мемлекет мїддесі жолында Еліміздіѕ жетекші партиясы Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ тапсырмасымен јлеуметтік маѕызы бар мемлекеттік баєдарламаларды іске асыру кезінде партиялыќ баќылауды кїшейту їшін биылдыѕ ґзінде республика бойынша 3169 партиялыќ бекет ќўрєан болатын. Олар «100 мектеп, 100 аурухана», «Аќ бўлаќ», «Батыс Еуропа – Батыс Ќытай» халыќаралыќ транзиттік дјлізі» жјне «Балапан» жјне басќа да мемлекеттік баєдарламалардыѕ орындалу барысын ќадаєалайды. Осы орайда, аталєан бекеттер атќарып отырєан жўмыстардыѕ тиімділігін кґрсету маќсатында жыл сайын «Еѕ їздік партиялыќ баќылау бекеті» байќауы ўйымдастырылып келеді. Биыл арнайы ќўрылєан бекеттер 3500 заѕ бўзушылыќты аныќтап, оларєа тосќауыл ќоя білген. Соныѕ арќасында, орын алєан олќылыќтар дер кезінде табылып, тиісінше шара ќолданып отырды. Партияныѕ пјрменін осыдан-аќ байќауєа болады. Ќызметіне адалдыќ танытып, мемлекеттік баєдарламалардыѕ кемшіліксіз атќарылуына мўрындыќ бола білген, сол арќылы мемлекет мїддесін ќорєап, оныѕ мїлкі мен ќаржысын талан-таражєа салынудан

бизнес ќўрылымдарында бастауыш партия ўйымдары кґптеп ќўрылды. Оныѕ жетекшілігімен партиялыќ ўйымныѕ мјн-маѕызы артып, ќалалыќ мјслихаттаєы депутаттыќ фракцияныѕ жўмысы оѕ жолєа ќойылды. Ґзіне жїктелген зор жўмыс ауќымына ќарамастан, халыќ ќалаулысыныѕ ќызметін ќоса атќарып келеді. Самат Жайынўлы – їш шаќырылымда (їшінші, тґртінші, бесінші шаќырылымдарда) ќалалыќ мјслихаттыѕ депутаттыєына сайланды. Еѕбегі елеусіз ќалєан жоќ. С.Рамазанов «Шахтер даѕќы» белгісініѕ барлыќ їш дјрежесініѕ, «Астана ќаласына 10 жыл» мерейтойлыќ медалініѕ, «Нўр Отан» ХДП-ныѕ «Белсенді ќызметі їшін» белгісініѕ иегері. 2011 жылы сайлауалды ќызметте белсенділік кґрсеткені їшін ЌР Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ Алєыс хатымен марапатталєан. Ал биылєы Тјуелсіздік мерекесі ќарсаѕында «Ќўрмет» орденініѕ иегері атанды. С.Рамазанов екі бала тјрбиелеп ґсіріп, немере сїйіп отыр.

Д.АЙТПАЙ.

Партия жылдыѕ ќорытындысын шыєарып, їздіктерді аныќтауда. Бўл ретте саяси ќўрылым елдегі тїрлі мемлекеттік баєдарламалардыѕ жергілікті жерлерде жїзеге асу барысына баскґз болып, басы-ќасында жїрген белсенділерін марапаттады. Еліміздіѕ їздік деп танылєан партиялыќ баќылау бекеттері мїшелерініѕ ќатарында павлодарлыќтар да бар. Данияр ЖЎМАДІЛ

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ – ДАМУ КҐКЖИЕКТЕРІ

«Жас келсе, іске» Астана ќаласында «Нўр Отан» халыќтыќдемократиялыќ партиясыныѕ ќолдауымен Ќазаќстанныѕ жас депутаттарыныѕ І форумы ґтті. Оєан еліміздіѕ јр аймаєынан ґкілдер жиналды.

Ф

орум жас депутаттардыѕ бастамалары біріктіріп, оларєа ќолдау кґрсету, Елбасы ќойєан міндеттерді жїзеге асыру жўмыстарыныѕ аймаќтыќ деѕгейде жїзеге асуыныѕ негізгі баєыттарын талќылау, тјжірибе алмасу алаѕын ќўру маќсатында ўйымдастырылєан. Ќатысушыларєа арналып ґзіндік шеберлік сыныптары ґткізілді. Солардыѕ бірі барлыќ деѕгейдегі мјслихат депутаттары ќызметініѕ тиімділігін, олардыѕ басќарушылыќ ќабілеттерін арттыру таќырыына арналды. Бўл ретте ґз тјжірибелерімен «Нўр Отан» партиясы орталыќ аппаратыныѕ саяси жўмыс департаментініѕ директоры Павел Казанцев, ЌР Президенті жанындаєы Мемлекеттік басќару академиясыныѕ јлеуметтік саясат кафедрасыныѕ профессоры Лјйлј Асылбекова, аталмыш академияныѕ мемлекеттік саясат кафедрасыныѕ доценті, саяси єылымдарыныѕ кандидаты Гїлмира Досмаєамбетова бґлісті. Сондай-аќ, ЌР Парламенті Мјжілісініѕ депутаттары Мейрам Бегентаев пен Айгїл Соловьева ґздерініѕ жас јріптестерімен жолыєып, бірлескен жиын ґткізді. Ќазаќстанныѕ жас депутаттарыныѕ І форумы жастарєа ќатысты ќоєамда кїн тјртібінде тўрєан мјселелерді талќыєа салып, ортаќ шешім шыєаруєа

мол мїмкіндік туєызып отыр. Шара барысында М.Бегентаев атап ґткендей, депутаттарєа сайлаушылары алдында зор жауапкершілік жїктелген. Олар сайлауалды баєдарламаларында кґрсетілген барлыќ маќсаттарды орындауєа міндетті. Форумда жас депутаттарды «Жалпыєа ортаќ еѕбек ќоєамы» идеясы тґѕірегінде біріктіру жјне оны жїзеге асыру мјселелері ќарастырылды. Сонымен ќатар, 2020 жылєа дейінгі мемлекеттік жастар саясатыныѕ тўжырымдамасы мен жастарды ќоєамдыќ-саяси жўмыстарєа тарту тетіктері талќыланды. Сондай-аќ, олар шамашарќысы жеткенше, тек жастарды єана емес, жалпы ќоєамды алаѕдатќан кїрмеулі мјселелерді шешуге атсалысуы тиіс. Жас депутаттардыѕ Елбасымен айќындалєан стратегиялыќ маќсаттардыѕ, тїрлі мемлекеттік баєдарламалрдыѕ жїзеге асуы барысына да назар аударулары ќажет екендігі сґз болды.

Оразбек НЎРСАЙЫТОВ, Ќазаќстанныѕ жас депутаттары І форумыныѕ ќатысушысы, Аќсу ќалалыќ мјслихатыныѕ «Нўр Отан» ХДП депутаттыќ фракциясыныѕ мїшесі.

Кјсіпорындаєы кездесу Фархат ЈМІРЕ «Жас Отан» жастар ќанатыныѕ жергілікті белсенділері «Павлодар мўнай-химия зауыты» акционерлік ќоєамында болып, жўмысшы жастармен кездесті. Жиында Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ биылєы Жолдауыныѕ негізгі баєыттары егжей-тегжейлі тїсіндірілді. Сондай-аќ, жастар ќанатыныѕ «Жастар – Отанєа!» жаѕа стратегиясы, мемлекеттік жастар саясатыныѕ тўжырымдамасы талќыланды. Кјсіпорын жастары Мемлекет басшысыныѕ саясатын

ќорєауєа ќомаќты їлес ќосќан азаматтар жоєарыда аталєан байќау арќылы ынталандырылып отырады. Партияныѕ орталыќ аппараты жанынан ќўрылєан ќазылар алќасы жўмыс нјтижелілігіне ќарап, еліміз бойынша 15 партиялыќ баќылау бекетін іріктеп алды. Їздіктер ќатарында облысымыздан «100 мектеп, 100 аурухана» баєдарламасы аясында Павлодар ќаласында бой кґтерген аймаќтыќ кардиохирургия орталыєына бекітілген партиялыќ

баќылау бекеті бар. Оєан «Нўр Отан» ХДП облыстыќ филиалыныѕ белсенді мїшелерініѕ бірі Арман Јлиакпаров жетекшілік етеді. Жеѕімпаздардыѕ барлыєына партия жанындаєы Жемќорлыќќа ќарсы кїрес жґніндегі ќоєамдыќ кеѕестіѕ тґраєасы, ЌР Парламенті Сенатыныѕ депутаты Оралбай Јбдікјрімов Ќўрмет грамотасы мен аќшалай сыйаќы табыс етті.

ќолдайтындарын жеткізді. - Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев «Ќазаќстанныѕ јлеуметтік жаѕєыртылуы: Жалпыєа Ортаќ Еѕбек Ќоєамына ќарай 20 ќадам» атты баєдарламалыќ маќаласында жастар масылдыќ психологиядан арылып, еѕбекке ўмтылуы керек деп атап кґрсетті. Сондыќтан біз бїгінгі шараны жўмысшы жастармен ґткізгенді жґн кґрдік. Ќазіргі таѕда жўмысшы жастарєа айрыќша кґѕіл бґлінуде, деді облыстаєы «Жас Отан» жастар ќанатыныѕ атќарушы хатшысы С.Шалабаев.

Тјрбие - тал бесіктен «Балдырєан» балабаќшасындаєы «Нўр Отан» ХДП бастауыш партия ўйымы мїшелерініѕ арасында «Еліміздіѕ болашаќ патриоттарын тјрбиелеу біздіѕ ќолымызда!» атты байќау ґтті. Шара барысында, балабаќша тјрбиешілері Отан, туєан жер туралы еліміздіѕ белгілі аќындарыныѕ ґлеѕдерін оќып, мемлекет тарихына ќатысты сўраќ-жауап сайысында баќ сынады. Сондай-аќ, маќал-мјтел айтудан жарысты. Байќау ќорытындысы бойынша жеѕімпаздар мен жїлдегерлерге партияныѕ Аќсу ќалалыќ филиалы атынан ескерткіш сыйлыќтар тапсырылды. Ш.ЈБІШЕВА, бастауыш партия ўйымыныѕ тґраєасы, Аќсу ќаласы.

Бїгін Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлыєы жеѕімпаздарын марапаттау рјсімі ґтеді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

4

ТІРШІЛІК

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

й, 2013 жылдыѕ Белгілі болєанда ар ќаласыныѕ влод 1 ќаѕтарынан Па е жол жїру баєасы нд рі те ќоєамдыќ кґлік ір і ы лд ан ба ст ап ж а е, ґс ед і. Ж аѕ ег у баєасы 50 теѕг автобустарда жїр дыѕ жолаќысы 65 шаєын автобустар туралы шешімді осы теѕгеге жетеді. Бўл ссиясында ќалалыќ жылдыѕ соѕєы се ар ы бі ра уы зд ан тт м јс ли ха т де пу та . ді маќўлдап жібер

НАРЫЌ ЋЈМ ХАЛЫЌ

Жол ақысы өседі,

ал қызмет көрсету сапасы ше?

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ Осылайша, бўєан дейін 40 теѕгені ќўраєан автобуста жїру баєасы бірден 10 теѕгеге, 45 теѕге болєан «маршрутканыѕ» жолаќысы 15 теѕгеге ќымбаттайды. Ќалалыќ јкімдікке бўл ўсынысты тасымалдаушы кјсіпорындар енгізгені белгілі. Олардыѕ пікірінше, жолаќысын кґтеретін уаќыт јлдеќашан жеткен. Бўєан себеп баяєы мјселе – ќосалќы бґлшектердіѕ баєасы аспандап кеткен, жанар-жаєармай да ќымбат. «Осыєан дейін халыќтыѕ жаєдайына ќарап келген едік, ендігі жерде ґзіміздіѕ де кїніміз ќараѕ болып ќалмасын» дейді олар. Тыєырыќтан шыєудыѕ бір жолы – тарифті тездетіп кґтеру. Билік бўєан тїсіністік танытты. Ќазіргі нарыќ жаєдайында тасымалдаушыларєа да оѕай еместігін тїйсінуге болады, јрине. Десе де, тек ќызмет кґрсетушініѕ мўѕына ќўлаќ асу жарамас. Бўл жерде јѕгіме ќызмет кґрсету сапасына келіп тіреледі. Ќоєамдыќ кґліктердіѕ жїру ќозєалысына байланысты редакциямызєа шаєым айтып хабарласатын тўрєындар кґп. Таяуда єана ґткен аязды кїндері жўмыс орнына жете алмай, жолда тоѕып-жаураєан жўртшылыќ ќаншама. Јрине, саќылдаєан сары аяздан техниканыѕ да «буыны ќалтырап, ќўрысып ќалатынын» білеміз. Біраќ, бјрібір кейбір автобустар ќысќы кезеѕге лайыќты дайындыќсыз кіргенін ескеру керек. Жолаушылар «жылытќыш пеші жоќ, тоќтаса зорєа ышќынып ќозєалатын ескі автобустар мен маршруткалар ќашан ќолданыстан алынады?» деп кїтіп жїр. Бўєан дейін «Сарыарќа самалы» газеті Усолка шаєын ауданынан орталыќќа жету ќиын екенін айтып, мјселе кґтерген болатын. Жаздыгїні жарияланєан маќалада: «бўлай жалєаса берсе, ќыстыгїні жолаушылар екі аяєын бір-біріне соєып, ўзаќ уаќыт автобус кїтіп тўратын болады» деп ескерткен де едік. Алайда, жергілікті шенеуніктер тўрєыны кґбейген Усолканыѕ

жолаушыларына ќызмет кґрсету жаєын аса уайымдап отырмаса керек. Бўл жґнінде Павлодар ќалалыќ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ бґлімініѕ жолаушы тасымалы секторыныѕ меѕгерушісі Марат Асылбековтіѕ де берген жауабы мардымсыз болды. Ќашан кґрсеѕ де жолаушысын артыєымен тиеп алып жїретін №3 маршрутканыѕ орнына неге сыйымдылыєы їлкен автобус

Ќоластындаєы кґліктерініѕ техникалыќ жаєы талаптан тґмен болса, фирмалар неге тендерде жеѕіп шыєады? Бўл жерде ќай шенеунік кімніѕ мїддесін кґздеп жїр? шыєармасќа? Толстой кґшесін ўзынынан басып ґтетін №126 шаєын автобусын «MAN» тјрізді кеѕ автобустармен алмастыру тіпті мїмкін емес пе? Осыдан біраз бўрын Павлодар ќаласыныѕ јкімі Оразгелді Ќайылгелдинов облыс орталыєыныѕ їш жылєа белгіленген даму жоспарын таныстырды. Сол кезде «Павлодар јлемніѕ ірі мегаполистерімен иыќ тірестіретін халге жетуге тиіс» деген амбициялыќ пікірлер айтылды. Алайда, біздіѕ кґшелерімізде јлі кїнге дейін шетелдіѕ ќаѕсыєы – тозыєы жеткен автобустар топ-тобымен жїруде. Тек ќана жол жїру ќўнын ґсіруді сўраумен

шектелетін тасымалдаушыларєа ќатаѕ талап ќоятын кез жеткен жоќ па? Ќоластындаєы кґліктерініѕ техникалыќ жаєы талаптан тґмен болса, фирмалар неге тендерде жеѕіп шыєады? Бўл жерде ќай шенеунік кімніѕ мїддесін кґздеп жїр? Біздіѕ айтќанымыз тек негізгі мјселелер єана. Халыќтыѕ аузына салсаќ, олардыѕ тасымалдаушыларєа деген ґкпесі ќара ќазаннан да ќою екені даусыз. Егер ќоєамдыќ кґліктердіѕ ќызмет кґрсету сапасы жоєары болса, тўрєындар тарифті кґтергенге еш ренжімес те еді, тїсіністік танытар еді...

Байќау

ЖАНЫЅДА ЖЇР ЖАЌСЫ АДАМ Їлкен аєам Кјрімжан јлі кїнге дейін ауыл адамдары, олардыѕ жаќсы ќасиеттері, игі істері жайлы айтып отырады. «Аманкелдіні білем. Шамасы, бізден бес-алты жас кіші жігіт. Ерке болатын. Шешесі марќўм Кїлзайра апамыз ґте адуынды, шираќ адам еді. Баласын Ќажыкенімен ќалєан жалєызым деп мойнына отырєызып, еркелететін. 1980 жылдарєа дейін ауылда тўрды. Одан соѕ оќу іздеп ќалаєа кеткен. Ќазір Павлодарда тўрады деп естимін. Балалы-шаєалы. Жоєары лауазымды ќызметкер кґрінеді», - деп јѕгімелейтін. Міне, мен енді сол жуырда єана асќаралы жетпіске толєан, ел аќсаќалы Аманкелді Ќажыкенўлымен дидарласып отырмын. - 1942 жылы Баянауыл ауданыныѕ ЦЭС ауылында дїниеге келіппін. Елді мекен ќазір де солай аталады. Јкем соєысќа алынєан жылы ґмірге келгендіктен елге аман оралсын деп атымды Аманкелді ќойыпты. Біраќ, ол кісі 1943 жылы хабарсыз кетті. Соѕында аманат боп жалєыз ґзім ќалдым. Содан єой, шешей марќўмныѕ «тўмсыќтыєа шоќтырмай, ќанаттыєа ќаќтырмай» ґсіргені, деп бастады ол јѕгімесін. Амангелді Ќажыкенўлы 1961 жылы Баянауылдаєы ќазаќ орта мектебін тјмамдайды. Артынша комсомолдыќ жолдамамен фермаєа ќой баєуєа жіберіледі. Іле јскери борышын ґтеуге аттанады. «Семейдіѕ зоотехникалыќ институтына оќуєа тїстім. Алайда, јскерден келгеннен кейін онда бармай ќойдым. Ауылда ќўрылыс саласында біраз тер тґктім. 1970 жылы Павлодар индустриалды институтыныѕ ґндірістік азаматтыќ ќўрылысына оќуєа сырттай тїстім де, оны 1976 жылы тјмамдадым. Сол екі арада Ермак (ќазіргі Аќсу) аудандыќ атќару комитетініѕ жалпы бґлімінде ќызмет істедім. 1974 жылдан 2005 жылєа дейін зейнеткерлікке шыќќанша Павлодар мўнай-химия зауытында ќарапайым ќўрылысшыдан цех бастыєы, прораб, учаске бастыєы болып жўмыс істедім. Ќалалыќ, облыстыќ, республикалыќ, јкімшілік ведомство, министрліктер тарапынан алєан маќтау ќаєаз, ќўрмет грамоталарым бар. «Еѕбек ардагері» атаєын медальімен ќоса алєам», - деп ґткен

БАЄАЛЫ БАСТАМА

кїнді еске алады Аманкелді аќсаќал. А.Ќажыкенўлы спорттыѕ да шебері. 1970 жылы јдеттегі 100 шаршылы дойбыдан облыс чемпионы атанады. Бўдан бґлек облыстыќ, республикалыќ деѕгейдегі бјсекелерде топ жарып, дойбыдан спорт шеберлігіне їміткер атаєын алады. Јлі кїнге дейін дойбы десе ішер асын жерге ќоятын аєамыз соѕынан ерген жас талапкерлерге барынша аќыл-кеѕес беруге тырысады. - Біз Айдабол Сары батырдыѕ

Еѕбекпен

êåëãåí áàêûò ўрпаєымыз. Сендермен шґбере боламыз. Дат бабамыздан Аллаберген, Ќожаберген, Ахмет деген їш ўл туады. Сендер Аллабергеннен, біз – Ахметтен тараймыз. Сен де, мен де ауылдан ерте кетіп, тамырымыздан ќол їзіп ќалдыќ ќой. Јйтсе де, ештен кеш жаќсы деген сґз бар. Ќазір ќол босаєан соѕ, ґзімше жеті атамды тїгендеп, балалар мен немерелерге айтып отыратын жаќсы бір јдет таптым. Ґзім јкеден жалєыз болєан соѕ балаларды тјрбиелеуге ерекше кґѕіл бґлдім. Жўбайым Баєлан екеуіміз їш бала тјрбиелеп ґсірдік. Оныѕ мамандыєы дјрігер. Јкесі Тўяќ Аєымбетов аќсаќал ўзаќ жылдар прокурор болып ќызмет істеген. Ќазаќстанда бірінші болып «Ленин» орденімен марапатталєандардыѕ бірі, - деп јѕгімесін жалєады кейіпкеріміз. Аманкелді аєаныѕ їлкен ќызы Жанар медицина єылымдарыныѕ кандидаты. Семей медицина академиясыныѕ Павлодардаєы филиалыныѕ факультет деканы. Екінші ќызы Анар аєылшын тілініѕ маманы. Алматыдаєы жоєары оќу

орындарыныѕ бірінде оќытушы. Кенжесі Мираттыѕ мамандыєы тарихшы-географ. Ќазір ол да Алматыда ќызмет істейді. Балаларынан алты немере, бір шґбере сїйіп отыр. «Тілегіміз - ел мен жердіѕ тыныштыєы, халќымыздыѕ јл-ауќатыныѕ артуы, ўрпаєымыздыѕ амандыєы», - дейді аќсаќал. Аманкелді аєамен ќоштасып, сыртќа шыќќанымда Сарыарќаныѕ саќылдаєан сары аязы ќаћарына мініп, ызєары шашып тўр еді. Јйтсе де, кезінде ќўрылысшы ретінде Жаєыпаровтыѕ ќолтаѕбасы ќалєан Естай атындаєы Павлодар ќалалыќ мјдениет сарайы, Катаев атындаєы оќушылар сарайы, №1 ќалалыќ аурухана, кґптеген кґпќабатты їйлер мен балабаќшалар, сауда орталыќтарыныѕ жўлдыздай жарќыраєан жазулары жанымызєа жылу беріп, кґѕілімізге ќуаныш орнатып, жїрегімізге ќазаќ халќыныѕ ертеѕіне деген сенім ўялата тїскендей болды. Еѕбекпен, маѕдай термен келген баќыттыѕ ќандай болатынан жан-тјніммен сезінгендей болдым. Ќырыќбай АЛЛАБЕРГЕН, тарих єылымдарыныѕ докторы, професор.

Жуырда Качир ауданында мемлекеттік ќызметшілер арасында «Абай оќулары» ґтті. Шара ќазаќ тілін насихаттау жјне мемлекеттік ќызметшілер арасында Абайдыѕ рухани ќўндылыќтарын дјріптеу маќсатымен ўйымдастырылды. Аудан јкімі Нўрлан Кїлжанныѕ бастамасымен ґткізілген байќау екі кезеѕнен тўрды. Алєашќысында ауылдыќ округтердіѕ јкімдері арасында іріктеу жїргізілді. Екінші кезеѕде мемлекеттік мекеме басшылары сынєа тїсті. Екі кезеѕ бойынша їздік атанєандар аќтыќ мјреге жолдама алды. Аќтыќ сайысќа ќатысушылар жаќсы дайындыќпен келіпті. Аудандыќ білім беру бґлімініѕ бастыєы С.Сјдуаќасова мекемедегі мемлекеттік ќызметшілермен бірге Абайдыѕ 17-ші ќара сґзін сахналады. Ішкі саясат бґлімініѕ бастыєы Ќ.Јлтаев «Ќалыѕ елім ќазаєым, ќайран жўртым» ґлеѕін наќышына келтіре оќыды. Екінші кезеѕде де соѕєысы «Ќараѕєы тїнде тау ќалєып» ґлеѕін ќазаќ, орыс жјне неміс тілінде жатќа айтты. Сондай-аќ, ќазаќтыѕ ќара домбырасымен «Ґлсем, орным ќара жер сыз болмай ма?!» јнін наќышына келтіре орындады. Ал мјдениет, тілдерді дамыту, дене тјрбиесі жјне спорт бґлімініѕ бастыєы Ф.Ќожаханов Абайдыѕ бірінші ќара сґзін оќып, жўртшылыќты тјнті етті. Бобровка жјне Песчан ауылдыќ округтерініѕ јкімдері Р.Ыбраева мен А.Дїйсембаева, аудандыќ мјслихат аппаратыныѕ бґлім бастыєы Г.Ќўсайынова да белсенділік танытты. Ивановка ауылдыќ округініѕ јкімі Валентина Кулик аќын ґлеѕін мїдірмей жатќа оќыды. Жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ бастыєы Ш.Ўќпаева јріптестерімен бірге «Абай жолы» роман-эпопеясынан ќойылым кґрсетті. Ауданда мемлекеттік ќызметшілер арасында тўѕєыш рет ґткізілген «Абай оќуларыныѕ» бас жїлдесі аудандыќ ішкі саясат бґлімініѕ бастыєы Ќайрат Јлтаевќа бўйырды. Жеѕімпазєа ат мінгізілді. Сондай-аќ, ќатысушылар тїрлі аталымдар бойынша да марапатталды. Байќау соѕында аудан јкімі Нўрлан Мўќатайўлы барлыќ мемлекеттік ќызметшілерге ризашылыєын білдірді. Ол алдаєы уаќыттарда мўндай шаралардыѕ жиі ўйымдастырылатынын жеткізді. Аудан басшысы ґзге ўлт ґкілі болса да, Абай ґлеѕдерін жатќа оќыєан В.Куликке аќшалай сыйлыќ тапсырды. Ат арытып, облыс орталыєынан келген меймандарєа да сый ќўрмет кґрсетілді. Качирліктердіѕ бастамасын ґзге аудандар да ќолдаса, нўр їстіне нўр болар еді.

Ербол АМАНЄАЗЫЎЛЫ, Качир ауданы.

Ќазаќстандыќтардыѕ ерекше ыќыласына ие болєан «Шал» фильмініѕ басты кейіпкері Ерболат Тоєызаќовќа жергілікті бизнесмендер мен жеке тўрєындар Алматыныѕ дјл ортасынан бір бґлмелі пјтер сатып алып берді. Бўєан дейін актердіѕ ґз басында баспанасы болмаєан еді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

КҐКПАР

5

www.saryarka-samaly.kz

Соѕєы уаќытта јрбір оќушыныѕ ќалтасында ўялы телефон жїреді. Јрине, жедел байланыс їшін таптырмас ќўрал. Біраќ, орынсыз пайдаланудыѕ салдары білім сапасына јсер ететіні таєы бар. Сондыќтан, оќушылардыѕ сабаќ їстінде ўялы телефон пайдалануына ќалай тосќауыл ќоюєа болады? Осы мјселені кґпшіліктіѕ талќысына тастаєан едік.

Жеѕісбек ЛЎЌПАНОВ, облыстыќ мјслихат депутаты: - Бїгінгі кїні ўялы телефон кїнделікті ґміріміздіѕ ажырамас бір бґлігі болып кетті. Оны жас та, кјрі де ќолданады. Заман аєымы сондай, бастысы ќажеттілік туындап отыр. Ал оќушылардыѕ мектепте ўялы телефон ўстауларына тыйым салуєа болмайды. Біраќ, бўл олардыѕ сабаќ їстінде пайдаланулары керек деген сґз емес. Телефоны шылдырлаєан сайын ойы сан-саќќа бґлінген бала ќандай білім, ќандай тјрбие алады? Ќазір кґптеген оќушылар ќарапайым арифметикалыќ есептерді ойша шыєара алмайтын деѕгейге жетті. Себебі, «соткаларындаєы» калькуляторєа јбден сеніп алєан. Осылайша, ґзіміз оќушыларымыздыѕ логикалыќ ойлау ќабілетін дамытуды тежеп отырмыз. Осы жаєын да ескерген абзал шыєар. Таєы да бір айта кетерлігі, ата-аналар бар бјлені ўстаздарєа аударуєа јдеттеніп алєан. Дауыс кґтерсе де, мектептен тыс жерде кері јрекеттер жасаса да, мўєалім кінјлі. Баласыныѕ сабаќ їстінде телефон ўстап отырєанына да оќытушы кінјлі ме сонда? Меніѕше, «Білім туралы» заѕда атааналардыѕ міндеттері мен ќўќыќтарын ќайта ќарастырєан жґн секілді. Ата-ана баласына еѕ бірінші їйінде мектепте ґзін ќалай ўстау керектігі, мўєалімге ќўрмет кґрсету, ќалта телефонын сабаќта пайдаланбау секілді эстетикалыќ тјрбие беруі тиіс. Тыйым салу, жазалау арќылы бўл мјселені шеше алмаймыз. Барлыєы їйдегі тјлімнен басталуы керек. Ќызєалдаќ ТЕМІРЄАЛЫ, облыс орталыєындаєы «Жас дарын» мамандандырылєан мектебініѕ психологы:

БЕЗБЕН

- Психология єылымында «зейінді тўраќтандыру» деген ўєым бар. Яєни, ынтасы ґзге дїниеге ауєан шјкірттіѕ алєан білімі шамалы болатыны аныќ. Оќу материалын жіті тїсіне алмайды. Мјселен, сабаќ їстінде ўялы телефон пайдалану оќушыныѕ оќу їлгерімініѕ нашарлауына ыќпал етері сґзсіз. Кейбір шјкірттер «агент» ќосып, ондаєы хабарламаларєа мјн беріп отырєанда, ойы бґлінеді. Осы кезде мўєалімніѕ берген білімі далаєа кетеді. Бір ќараєанда оѕай мјселе сияќты. Алайда, ќоєам болып, осындай кемшілікпен кїреспесек, білім сапасы тґмендеп кетуі јбден мїмкін.

Мјдина РАМАЗАНОВА, дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 облыстыќ лицей-мектебініѕ география пјні мўєалімі: - Ўялы телефон байланыс ќўралы ретінде керек-аќ. Біраќ, оќу їлгеріміне кері јсері бар. Меніѕше, телефонды сабаќ їстінде орынсыз пайдалануды тежеу їшін алдымен шјкірттерге оныѕ зиянын жанжаќты тїсіндіру керек. Ґз басым оќу жылы бастала салысымен, бірден оќушыларєа сабаєымда тыйым салынатын дїниелерді ўєындыруєа тырысамын. Неліктен рўќсат етілмейтінін де тїсіндіремін. Мјселен, ќалта телефонын денеге жаќын ўстаудыѕ денсаулыќќа ќаншалыќты зиян екенін, ќандай сырќаттарєа душар ететінін наќты мысалдар негізінде ашып айтамын. Бїгінгі ўрпаќ «агентсіз» кїн кґре алмайтындай. Ґкінішке ќарай, кґп уаќыттарын осы «пјлеге» байланумен ґткізеді. Сондыќтан, ґзім жетекшілік ететін сыныптыѕ оќушыларын баќылау їшін олармен «достар јлемінде» байланыстамын. Яєни, сабаќ уаќытында немесе кешќўрым мезгілде агентте отырєандарын баќылауєа мїмкіндігім бар. Беймезгілде јрі ўзаќ уаќыт агентте отырєандарын аѕєарсам, бірден ата-аналарын хабардар етемін. Кейде алдымызда моп-момаќан жїрген шјкірттеріміз интернеттегі блогтар арќылы небір бейјдеп сґздерге жол беріп жатады. Міне, сондыќтан, осы кемшіліктерге тосќауыл ќою їшін мўєалімдер мен ата-аналар бірлесе кїресуі керек. Себебі, ўялы телефонындаєы хабарламаларєа алаѕдап отыратын оќушыныѕ тапсырмаларын ойдаєыдай орындайды дегенге сену ќиын.

Дјурен БАЗАРБЕКОВ, ата-ана: - Балаларымыздыѕ ќайда, немен айналысып жїргенін біліп отыру їшін ўялы байланыстыѕ ата-ана їшін пайдасы зор. Меніѕше, їйінде јке-шешесі дўрыс тјрбие берсе, жеткіншектер ќалта телефонын орынсыз пайдаланбайды. Ата-аналар да баласыныѕ сабаќ кестесін біліп алып, їзіліс кезінде єана хабарласуєа бейімделулері керек. Јрине, бастауыш сынып оќушылары ўялы телефонды жаѕадан сатып алып бергеннен кейін біраз уаќыт ќызыќтап, соєан алаѕдай беруі мїмкін. Мўндайда сынып жетекшісі ата-аналармен келісіп, сабаќ басталар алдында телефондарын жинап алып, їйге ќайтарда таратып берсе деймін. Аса ќажет жаєдайда ата-ана сынып жетекшісіне хабарласа алады. Таєы бір айтарым, балаєа байланыс їшін алып бергендіктен, заттыѕ кґп функциялы болмауына назар аударєан жґн. Сонымен ќатар, оќушыныѕ ќолына тым ќымбатын ўстату мўндайєа мїмкіндігі жоќ кейбір ќатарластарыныѕ психологиясына јсер етуі ыќтимал. Осыны да ўмытпау ќажет. Мўєалімдер ќауымы да шјкіртін оќу їдерісіне ќызыќтыра тартуы тиіс. Сонда мјселе ґз шешімін табады деп ойлаймын. «Кґкпарды» жїргізген – Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ.

ЖАЅА ЖЫЛДЫ АСТА-ТҐК ЕТІП АТАП ҐТКЕН ДЎРЫС ПА? Сейсембай ЖЕТПІСБАЕВ, Павлодар облысы бойынша Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ аппарат меѕгерушісі:

Зара ЌОЖАХМЕТОВА, облыстыќ мўсылман јйелдер лигасыныѕ тґрайымы:

Олай дейтінім, желтоќсан айы басталар-басталмастан ќала кґшелерінде ќызылдыжасылды шамдар жанып, орталыќќа шыршалар ќўрылып, мўз ќалашыќтар бой кґтере бастайды. Бўл маќсатќа мемлекет бюджетінен ќомаќты ќаражат та бґлінеді. Мўныѕ бјрі тегін емес ќой, јрине. Осыдан кейін «жаѕа жылды біздіѕ мереке емес» деп ќалай айта аламыз?.. Сонымен ќатар, осы мереке кезінде мейрамханалар мен дјмханаларда ине шаншар орын болмайды. Ќызметкерлер жўмыстан, студенттер оќудан босап, мерекеніѕ маѕызын сезінеді. Аєайын-туыс пен дос-жаран бірін-бірі ќўттыќтап, ізгі тілектерін білдірісіп жатады. Балалар да Аяз атасынан тјтті сыйлыќтар алып, мјзмейрам болып ќалады. Міне, жаѕа жыл сонысымен де ќызыќ. Сондыќтан, бўл мерекені жаќсы кґѕіл-кїймен, ерекше етіп атап ґткен жґн. «Той десе, ќу бас домалайды» деген сґз тегін айтылмаєан єой...

Біз їшін наєыз жыл басы – Наурыз мерекесі емес пе? Ќай-ќайсымызєа да мўны тїсінетін уаќыт жеткен сияќты. Шыны керек, жаѕа жылды атап ґтудіѕ пайдасынан гґрі зияны кґп. Мјселен, біріншіден, мереке ќарсаѕында мыѕдаєан жасыл шыршалар кесіледі. Бўл дегеніѕіз – табиєат анаєа ќастандыќ жасау болып табылады. Шыршалар жїз жыл жасайды екен. Осыншама єўмыры ўзаќ, ќысы-жазы ґѕі солмайтын киелі аєаштарды бір-аќ кїнде кесіп, тамырына балта шабу – їлкен кїнј деп есептеймін. Екіншіден, мерекеніѕ буымен «ащы суєа» сылќия тойып алєандардыѕ кесірінен жолкґлік апаты, ўрыс-тґбелес сынды ќайєылы оќиєалар жиі орын алып жатады. Їшіншіден, бўл мерекеніѕ тїпкі тарихы туралы јркім јртїрлі пікір айтады. Соєан ќараєанда, біз кейінгі жас буынєа ќандай тјлім-тјрбие беріп жатќанымызды ойлап, алаѕдаймын...

Жыл басы емес!

Бўл – халыќтыќ мейрам

Басы 1-бетте

«Безбенді» жїргізген – Нўржайна ШОДЫР.

Еліміздегі филологтар мен сарапшы єалымдар латын јліпбиініѕ 26 јріптен тўратын жобасын таныстырды. Мамандардыѕ пікірінше, латын ќарпіне кґшу барысында тілімізге тјн ерекшелік ескерілуі тиіс.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

6

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

www.saryarka-samaly.kz

«Ќазіргі јлемде жай єана жаппай сауаттылыќ жеткіліксіз болып ќалєалы ќашан. Біздіѕ азаматтарымыз їнемі еѕ озыќ жабдыќтармен жјне еѕ заманауи ґндірістерде жўмыс жасау машыєын меѕгеруге дайын болуєа тиіс». Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы - ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауынан.

Эксклюзивті сўхбат

дейді Павлодар ќаласындаєы Назарбаев зияткерлік мектебініѕ директоры Дјуірхан ПІРМАЄАНБЕТ Павлодар ќаласында салынып жатќан заманауи їлгідегі Назарбаев зияткерлік мектебінде оќуды армандамайтын оќушы кемде-кем шыєар, сірј! Сондыќтан да болар, редакциямызєа аталмыш білім ордасыныѕ ќашан ашылатыны жјне шјкірттерді ќабылдау тјртібі жайлы сауал жолдап, ќоѕырау шалатын оќырмандар аз емес. Кґпшіліктіѕ сўрауы бойынша шаћарда болашаќта ашылар Назарбаев зияткерлік мектебініѕ директоры Пірмаєанбет Дјуірхан Сўлтанўлымен сўхбаттасќанды жґн кґрдік.

- Дјуірхан Сўлтанўлы, облыс орталыєында ќабырєасы ќаланып жатќан Назарбаев зияткерлік мектебі ќашан ашылады деп жоспарлануда? - Аталмыш білім беру мекемесініѕ ќўрылыс жўмыстары аяќталысымен, бірден ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Біраќ, єимараттыѕ наќты ќай кїні пайдалануєа берілетіні јзірге белгісіз. Бїгінгі таѕда ќўрылыс жўмыстарыныѕ 70 пайызы єана аяќталды. - Бўл мектептіѕ ґзге білім ордаларынан басты айырмашылыєы неде? – Назарбаев мектебініѕ басты айырмашылыєы – їш тілді, яєни ќазаќ, орыс, аєылшын тілдерін жетік меѕгерген білімді жастарды тјрбиелеу. Сондайаќ, жаратылыстану-математика баєытындаєы эксперименталды оќытудыѕ ќазаќстандыќ дјстїрлерін ќалыптастыру, ќазіргі заман талабына сай нанотехнология, биотехнология сынды жаѕа пјндерді оќыту жјне оќушылардыѕ сын тўрєысынан ойлау ќабілеттерін дамытуєа ыќпал жасау. Жалпы, мектебіміз тїрлі саланыѕ тізгінін ўстай алатын, бјсекеге ќабілетті менеджерлер дайындауды маќсат етеді. - Білім беру мекемесініѕ материалдыќ-техникалыќ базасыныѕ деѕгейі ќалай? - Бўл мектептіѕ материалдыќтехникалыќ базасы ґте жоєары деѕгейде болады. Мекеме толыќтай соѕєы їлгідегі

ќўрал-жабдыќтармен, жићаздармен ќамтамасыз етіледі. Негізінен, мектеп ішінде 41 кабинет бар болса, соныѕ барлыєына интерактивті таќта орнатылады жјне јр оќушыныѕ жеке компьютері болады. Сонымен ќатар, балалардыѕ єылыммен айналысуы їшін барлыќ мїмкіндік жасалады. Осы маќсатта арнайы зертханалар жўмыс істейді деп жоспарлануда. Таєы бір айта кетерлігі, мектеп жанынан 120 орындыќ интернат ашылады. Онда ауылдан келген оќушылар тўрады. Олардыѕ сабаќќа тыѕєылыќты дайындалуына жјне бос уаќытын тиімді ґткізуіне айрыќша мјн беріледі. - Осында оќыєысы келетін оќушыларєа ќандай талаптар ќойылады? - Назарбаев мектебініѕ шјкірті атанєысы келетін балалар еѕ алдымен білімге ќўштар, ќабілетті, зерек, патриот болуы ќажет. Мўндай ўл-ќыздар їш тілді де тез меѕгеріп, жаќсы нјтижелерге ќол жеткізе алады. Ал «ауырдыѕ астымен, жеѕілдіѕ їстімен» жїріп їйренген жалќау балаларєа орын жоќ. Сондай-аќ, атааналармен жїйелі тїрде жўмыс жїргізіліп тўрады. Оќушыларды ќабылдау тјртібіне тоќталар болсам, Назарбаев мектептеріне 7, 8 жјне 9-сыныптардыѕ оќушылары єана ќабылданады. Олар алдымен бізге ґтініштері мен ќажетті ќўжаттарын тапсырып, содан кейін екі кезеѕ бойынша емтиханнан ґтеді. Бірінші кезеѕде

оќушылар тест (7–8 сыныптар математика-биология, 9-сынып химия-биология пјндері бойынша) тапсырады. Ал екінші кезеѕде їш тілді ќаншалыќты білетіндіктерін кґрсетумен ќатар, математика– биология пјнінен білімдерін жазбаша тїрде сынайды. Аталєан емтихан ќорытындысы бойынша 40 пайыздан жоєары кґрсеткішке ие болєан шјкірттердіѕ ќўжаттарын арнайы комиссия мїшелері ќарап, грант таєайындайды. – Ќанша оќушы ќабылдайсыздар жјне ќўжат тапсырып жатќан їміткерлер ќатары кґп пе? - Біздіѕ мектепте 720 бала оќиды деп жоспарлануда. Жалпы, осы білім ордасында оќуєа ниет білдіріп жатќан оќушылардыѕ кґп екенін атап ґткен жґн. Бїгінгі кїнге дейін облыс бойынша 1844 бала ќўжат тапсырып, оныѕ 478-і єана екінші кезеѕнен ґтті. Ал ќалєан бос орындарды толтыру їшін ќайтадан ќосымша конкурс ґткіземіз. - Назарбаев мектебін бітіретін тїлектер ўлттыќ бірыѕєай тестілеуге (ЎБТ) ќатыса ма? - Осы мектептіѕ тїлектері ЎБТ тапсырмайды. Себебі, 12-сынып оќушылары оќу жылы аяќталар кезде мектепішілік кешенді тестілеуден ґтеді, ал сондаєы жинаєан балл ЎБТ-ныѕ ўпайына теѕестіріледі. - Мўнда ќандай кадрлар ќызмет істейді жјне оларєа мемлекет тарапынан айрыќша ќолдау кґрсетіле ме? - Јрине, бўл білім ўясында тек ќана білікті мамандар жўмыс істейді. Біз осында еѕбек еткісі келетін мўєалімдер арасында конкурс ґткіздік. Мектеп ашылєан соѕ 80-нен астам білімді педагогты ќызметке ќабылдаймыз. Сондай-аќ, 6 шетелдік мўєалім келеді деп кїтілуде. Олардыѕ алаѕсыз жўмыс істеуі їшін мемлекет тарапынан барынша ќажетті жаєдай жасалады. Атап ґтерлігі, мўндаєы мўєалімдердіѕ жалаќысы ќарапайым мектептегілермен салыстырєанда едјуір жоєары болады јрі материалдыќ тўрєыда кґмек кґрсетіліп тўрады. Ўстаздарымыз біліктілігін арттырып, тјжірибе алмасуы їшін їнемі курстарєа барып отырады. Ќысќасы, Назарбаев мектебініѕ педагогтары «мен жеттім, болдым емес, таєы да їйренгім келеді» деген ўстанымды ўстануы ќажет. Ол їшін барлыќ жаєынан ќолдау кґрсетіледі. - Јѕгімеѕізге рахмет!

Сўхбаттасќан – Нўржайна ШОДЫР. Суретті тїсірген - автор.

Білгім келген б ір сўраќ

Жоєары санатќа ќалай ќол жеткізуге болады? Айман ЕРМЕКОВА, мўєалім: - Мен ауыл мектебінде мўєалім болып ќызмет етемін. Біліктілігімді кґтеріп, жоєары санатты ўстаз атанєым келеді. Ол їшін не істеу керек? Бўлєын ЖАЛМАЄАМБЕТОВА, Педагог мамандардыѕ біліктілігін арттыру институтыныѕ директоры: - Педагог мамандар жоєары санат алуы їшін алдымен аттестациядан ґтуі тиіс. Ал оныѕ ґз ережесі бар. Сондыќтан, аталмыш

ќўжатпен жіті танысќаныѕыз жґн. Содан кейін єана жоєары санатты алуєа ќандай мўєалімдердіѕ лайыќ екенін біле аласыз. Себебі, бўєан кез-келген педагог оѕайлыќпен ќол жеткізе бермейді. Мјселен, педагогикалыќ еѕбек ґтілі їш жылдан тґмен јрі арнайы орта білімі бар жас мамандарєа жоєары санат берілмейді. Жалпы, ереже бойынша санатты кґтерудіѕ їш тїрлі деѕгейі бар. Соєан сай, мўєалімдер жалаќысын 30, 70 жјне 100 пайызєа дейін ґсіруге болады. Еѕ бастысы, педагог маманныѕ ґсуі – оныѕ біліміне, тјжірибесіне байланысты.

Белес

Ўстаз болу –

ўлаєатты іс

Елбасы «Ўстаздар ќауымы елімізді ґркениетті елдердіѕ ќатарына ќосу їшін жанжаќты дамыєан жаѕашыл адамды тјрбиелеуі керек» деген жауапкершілік жїктеген болатын. Біздер, ўстаздар ќауымы бўл міндетті жїрегімізбен сезініп аянбай еѕбек етудеміз. Бїгінгі таѕда мемлекетіміз јлемдік стандарттарєа сай келетін, бјсекеге ќабілетті білім берудіѕ жаѕа жїйесін ќўру жолында тўр. Осы орайда, жан-жаќты дамыєан, толыќќанды тўлєаны ќалыптастыруда ўстаздыѕ орны зор. Мўєалім ісі сырттай ќарапайым болєанымен, тарихтаєы еѕ ўлы істердіѕ бірі. Елбасыныѕ ќолдауымен Білім жјне єылым министрлігініѕ бастамасымен таяуда Алматыда ел тарихында тўѕєыш рет республикалыќ «Ќазаќстанныѕ їздік ўстаздарыныѕ балы» ґтті. Осы салтанатты шара барысында ЌР Білім жјне єылым министрі Баќытжан Жўмаєўлов Мемлекет басшысыныѕ отандыќ їздік педагогтардыѕ форумына арнайы жолдаєан ќўттыќтау хатын оќып берді. Республикадаєы мыѕдаєан мўєалімдердіѕ арасынан іріктеліп, «Білім беру ўйымдарыныѕ Їздік ўстазы» кеуде белгісіне 48 мўєалім ие болды. Ґзімніѕ солардыѕ ќатарынан табылєаныма ќуаныштымын. Їздік атанєан ўстаздарєа естелік сыйлыќтармен ќатар, 1000 айлыќ есептік кґрсеткіш кґлемінде аќшалай сыйаќы берілді. Оларды марапаттау шарасы классикалыќ музыка ойнап тўратын аќсїйектер форматында ґтті. Мўндай бастамалар ўстаздардыѕ мјртебесін арттыруєа, ќоєамдаєы беделін кґтеруге ыќпал етері сґзсіз. Бўл байќау меніѕ ґміріме тїбегейлі ґзгерістер енгізіп, баќыт, шаттыќ сыйлады. Ќазіргі таѕда білімге ќўштар ўстаз ретінде елімізге танымал болдым. Аз уаќыт ішінде, бар-жоєы 9 жылдыќ еѕбек ґтілімде жоєары марапатќа ие болып, Гиннес кітабына енемін деп ойламаєан едім. Бўл, јрине, мемлекеттіѕ мўєалімдер ќауымына деген зор ќолдауыныѕ жемісі деп есептеймін. Сол їшін барлыќ јріптестерімді талмай еѕбектенуге шаќырамын.

Алтынбек ЖАКУПОВ, Аќсу ќаласыныѕ дарынды балаларєа арналєан мамандандырылєан гимназиясыныѕ география пјнініѕ мўєалімі, білім беру ўйымдарыныѕ їздік педагогы.

Биылєы жылы 1186 адам «Болашаќ» халыќаралыќ шјкіртаќысын иеленген. Оныѕ 315-і магистратураєа, екеуі докторантураєа, 384-і машыќтануєа баєытталєан екен.


САРЫАРЌА САМАЛЫ Ќазаќтыѕ таєдыры, келешекте ел болуы да мектебініѕ ќандай негізде ќўрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік ћјм ґз жанымызєа їйлесетін негізде ќўра білсек, келешегіміз їшін тайынбай-аќ www.saryarka-samaly.kz серттесуге болады. Маєжан ЖЎМАБАЕВ.

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

7

Тјрбие - тал бесіктен «Ґзіѕді ќарапайым жылы лебізіѕмен сыйлата білмесеѕ, ќўр ќаталдыќтан тїк те шыќпайды» Антон ЧЕХОВ.

Ардагер ой толєайды Айтар ойымыздыѕ арќауы – ауыл мўєалімініѕ жаєдайы. Иј, ауыл мектептері «сын садаєына» кґбірек ілігеді јрі оќушылар білімініѕ тґмендігі, техникалыќ ќўралдарды тиімді пайдаланудаєы дјрменсіздік жаєынан бірден кґзге тїседі. Есесіне, ќаладаєыларєа ќараєанда, елді мекендердегі мўєалімдердіѕ еѕбекаќысы артыќ, оќушылар саны аз, тјрбие процесі жеѕіл, жоєары органдар жїргізетін тексерулердіѕ де сирек болуы – жандарына тыныштыќ береді. Бўл тўрєыда ауыл мўєалімдерініѕ мўртын балта шаппайды. Біраќ, осыєан ќарап, ауыл мўєалімдері мўѕсыз, асыєы тїгел дей аламыз ба? Јрине, жоќ.

Ауыл балаларына берілетін аќпарат пен ќала балалары ќабылдайтын єылыми мјліметтер аралыєы жер мен кґктей. Оќу баєдарламалары бірдей болєанымен, оны жїзеге асырудаєы јдістемелік жетекшілік, тиісті техникалыќ ќўралдар мен жараќтандырылєан сыныптар дјлдікпен ќажеттілікті ґтей алып тўр ма? Жоєары сыныптыѕ бес оќушысына алынєан бір компьютер мўќтаждыќты шеше ала ма? Интерактивті таќтаныѕ жарамсыз ќаѕќасы оќушылар алдына ілініп ќойылєанымен одан ќандай пайда бар? Мўєалімдерді ыќтыртып, «дјстїрлі сабаќ туралы ойламаѕдар, оны ўмытыѕдар» деп, тыєырыќќа тірейтін болса, ауыл мўєалімі кімнен жјрдем алмаќшы? Бўл жаѕа тўрпатты сабаќтыѕ

жїрегіне жол табады. Олар ґз еѕбектерін парасаттайды, талдайды. Білім берудіѕ оѕтайлы, ґз тјжірибесінде сыналєан јдіс-тјсілдерін ќолданады. Шјкірттерін єылым мен білімге баулу амалдарын іздеп, кґп уаќыттарын кетіреді. Осындай жаєдайды кґріп-біліп отырєан жастар мўєалім мамандыєына бармайды, бара ќалєан кїнніѕ ґзінде ауылды аузына да алмайды. Ґзім 34 жыл бойы басшылыќ еткен Егіндібўлаќ орта мектебініѕ ўстаздарымен пікірлесіп едім. Олар осы жаєдайларєа, яєни ауылдыќ жерлерде білім сапасыныѕ тґмен болуына интернет желісініѕ дўрыс болмауы, интерактивті таќтаныѕ бір кабинетте єана тўруы, компьютерлердіѕ сапасыздыєы, мўєалімдердіѕ ќаєазбастылыєы себеп болатынын алєа тартты. Ґкінішке ќарай, ауыл мектептерініѕ ќазіргі жаєдайы бўл талаптарды толыєымен іске асыра алмай отыр. Таєы бір айта кететін мјселе – бала мектеп табалдырыєын аттараттамастан «єылыми жоба» жазуын талап етеміз. Бўл јділетсіздік, јрине. Ол жўмысты баланыѕ жазбасы аныќ. Біраќ, біз осы ґрескелдікті кґре тўрып, кґрмегенсиміз. Айтуєа шара жоќ, кґз жўмамыз. Керісінше, јспеттеп бас жїлде немесе басќадай жїлделі орындарды береміз. Міне, ауыл ўстаздарыныѕ аяќасты кедергілері осындай. Он екі жылдыќ оќу жайын сґз етсек, таѕ атып, кїн шыєуы неєайбыл... Маќсат - оќушы білімін тексеру болєандыќтан, оларды психологиялыќ тўраќсыздыќќа ўрындырып, бастарын ќатырмау керек. Ќысќасы, ґнер-білімніѕ алєашќы бесігі – ауыл! Сондыќтан, ауылєа оѕ кґзбен ќараѕдар, азаматтар! Зекебай СОЛТАНБАЕВ, Баянауыл ауданы.

Ауыл мектептері «сын садаєына» кґбірек ілігеді јрі оќушылар білімініѕ тґмендігі, техникалыќ ќўралдарды тиімді пайдаланудаєы дјрменсіздік жаєынан бірден кґзге тїседі берері ќандай, педагогикалыќ деонтология тјжірибесінде ґзін-ґзі аќтаєан јдіс-тјсіл ме? Ауыл мектептері ата-аналарыныѕ енжарлыєынан бала тјрбиесінде сыѕаржаќ ќалуы, «Ата-аналар комитетініѕ», «Ќамќорлыќ ўйымыныѕ», «Демеуші топтардыѕ» болмауы мектеп директорын јлсіздікке, жалєыздыќќа ќамалап, мўєалімдердіѕ ґресі ќысќарып, ґрісі тарылып, болашаєы бўлыѕєыр жастарды жетелеп кете алмай отырєаны жасырын ба? Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу јдісі - білім тексеру тјжірибесі оќушыларды кітап бетін ашып оќудан ќалдырды. Аѕдысу, ќулыќ, јдіс, айла, пара, ќылмыс, бос жїру, парыќсыздыќ, бейнетсіз «екі жеп биге шыєуєа» їйретті, «ебін тапќан екі асайдыєа» кґздерін жеткізді. Оќу баєдарламасына їш ќайнаса сорпасы ќосылмайтын дїдјмал, ґтірік мјліметтер енгізіліп, оќушы басын айналдырды. Мўєалімдердіѕ тоєыз ай оќытќан білімі мен ќойєан баєалары далада ќалып, ўлттыќ бірыѕєай тестілеудіѕ шешімі білім беру басшылары мен бейкїнј заѕ ќызметкерлерініѕ мазасын алып, јуре-сарсаѕєа салуда. Осылайша, жасандылыќ пен жалєандыќ ие берер емес. Ауылдаєы ќарапайым тіршілік, кїнделікті отын-су, мал-жан, ќарым-ќатынас шаруа ќарекеті ќалайда педагогикалыќ ќызметтегі адамєа салмаќ тїсірмей ќоймайды. Бір єана табиєаттыѕ ќысќы ќысымыныѕ ґзі ауыл мектептеріне оѕайєа соќпайды. Алайда, ўстаздар ќауымы кездескен кедергілер мен ќиындыќтарды жеѕе отырып, оќушылар

Редакциядан

Газ ет імі зді ѕ Ќўр ме тт і оќы рм ан! ўстаз Зекебай ты єат ўла , оры авт ы тўраќт алі мі ме н мўє л ауы ыѕ евт Сол та нба жа йлы їйі й-к жа і ірг ме кт ебі ніѕ ќаз ты айт ар ойыс лан бай на асы ќал ма ызєа жасќанбай пікірлеріѕіз болса, редакциям ен асыєа хат ерд сізд Біз р. ізде жазып жіберіѕ кїтеміз. «Ш ам шы раќ ».

Ќазіргі таѕда кґптеген жастар ерте їйленіп, ата-ана атануда. Мемлекеттіѕ демографиялыќ ахуалын кґтеру їшін жас отбасылардыѕ ќатары кґбейгені ќуантады. Біраќ, мўндай шаѕыраќтарда ґсіп келе жатќан балалардыѕ ќандай тјрбие алып жатќаны ќай-ќайсымызды да алаѕдатары сґзсіз.

Бўрынєы ата-јжелеріміздіѕ јѕгімесін тыѕдап отырсаѕ, бала тјрбиесіне ерекше кґѕіл бґлгенін байќаймыз. Балаєа неніѕ дўрыс, неніѕ бўрыс екенін ќарапайым мысалдармен тїсіндіре білген. Ќастарына ертіп жїріп єибратты јѕгімелерге сусындатып ґсірген. Бір ќызыєы, бўрынєылар їй шаруасын істеп, отын-суын тасып жїріп-аќ бала тјрбиелеген. Тіпті, «сјбиді аяєынан байлап кететінбіз» деп кїліп отыратын јжелеріміздіѕ јѕгімесін де талай естідік. Меніѕ айтайын деп отырєаным - баланы ќалай баєып-ќаќќанында емес, оєан дўрыс тјлім–тјрбие беруінде. Ќазіргі атааналардыѕ кґбі баланы тјрбиелеудіѕ еѕ маѕыздысы – оны ўру немесе ўрсу деп ойлайды. Біраќ, бўл дўрыс емес екен. Оєан жеткілікті мысалдар да кґп. Мјселен, бала кезімізде ата-анамыздыѕ ќолы ќаттыраќ батып кетсе болды, «сен жамансыѕ» деп шыєа келетінбіз. Јрине, сені соєып жатса жаќсы кґруден гґрі жек кґру сезімі басымыраќ тўрады єой. Шапалаќпен салып ќалєан кезде ол жеріѕ ауырып ќана ќойса жарар, намысыѕ тапталады. Осыдан кейін балада «Ќазір мен кішкенемін, ґсейінші» деген ой ќалыптасады. Ата-анасын жек кґре бастаєан бала шамасы жетер шаќќа келгенде «ґшімді алам» деген пікірде болады. Уаќыт ґтер, бјрі де ўмытылар дейтін шыєарсыз. Біраќ, баланыѕ кішкене кезінде есте саќтау ќабілеті ґте жаќсы јрі зерек болуына байланысты сол кґрініс кґѕілініѕ бір бўрышында ќалып ќояды екен. Кезі келгенде оныѕ сыртќа шыќпасына кім кепіл?! Бўл бірінші, екіншіден, баланы ўру - ґз јлсіздігіѕізді кґрсету деген сґз.

Психолог мамандардыѕ айтуынша: 1. Баланы ўру мінез-ќўлќыныѕ бўзылуына, ашуланшаќ болуына себеп болады; 2. Таяќ жеп ґскен бала ќатыгез болып ґседі; 3. Таяќ жеу - баланыѕ јке-шешесіне ќарсы шыєуына, ашу-ызаєа жол ашады. Бала ґзініѕ істегенін жаман нјрсе деп ойламайды јрі ґзін кінјлі деп сезінбейді, керісінше ґзін ўрєан адамды жазєырады. 4. Таяќ жеп ґскен бала ашуланєан кезде кїш ќолдануєа кірісетін болады, басќаларды ўрады. Осылайша, таяќ жеу - ќызбалыќќа себеп болады. 5. Сґз тїсінетін жастаєы баланы ўруєа болмайды. Сґз тїсінбейтін баланы болар-болмас ќана ўру жеткілікті. Бастан, беттен ўру, таяќпен сабау ґте зиянды.

Осыдан ќандай ќорытынды шыєаруєа болады? Ўл баланы ўрып тјрбиелеу - болашаќта оныѕ јлсіз, жасыќ болып ґсуіне жол ашады. Ондайлар жар іздегенде де їйреніп ќалєан јдеті бойынша ґздерінен мыќтыраќ ќыздарды єана сїйе алады. Осыдан барып јйелдерініѕ айтќанынан шыќпайтын ерлер пайда болады. Ал ќатал тјрбиеде ґскен ќыз бала болашаќта ґмірдіѕ ќиындыќтарына ќарсы тўра алмайтын, ґзініѕ жеке пікірі жоќ јйелдерге айналады. Ќорыта келе, «Баланы жетіге келгенше ќўдайыѕдай сыйла, он беске келгенше ќўлыѕдай жўмса, он бестен кейін досыѕдай сырлас» деп халыќ даналыєы айтќандай, баланы ўрып тјрбиелеудіѕ дўрыс еместігіне кґз жеткізуге болады. Тек ќателік істейтін болса, жазалануы мїмкін екендігін сезіндіру ќажет. Пайєамбарымыз (с.є.с) бала-шаєаны ўрмауды јмір еткенімен, тјрбиелеу їшін жазаланатынын, ўрылатынын сезіндіру керек екендігін ескерткен. Бўл тўрєыдаєы хадис шјрифтердіѕ бірінде: «Їй халќын тјрбиелеу їшін таяќтарыѕды олар кґретін жерге іліп ќойыѕдар!» (Табарани) делінген екен. Зульфира МАЄЗЎМОВА, Павлодар ќаласы.

Еліміздіѕ жоєары оќу орындарында аєылшын тілінен жекелеген пјндерді оќыту їшін 5,5 мыѕ мўєалім арнайы дайындалмаќ.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

КҐКСАНДЫЌ

14

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

6 ЖЕКСЕНБІ 07.01 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.01 Кїннiѕ шыєуы, 13.20 Бесiн намазы, 15.11 Екiнтi намазы, 17.04 Аќшам намазы, 18.38 Ќўфтан намазы. 7:00 «Саяхатшы Дара» 7:25 «Кайлјн». 7:55 М/ф 8:00 «Келін». 9:10 јн шашуы 10:00 «АС МЈЗІРІ» 10:30 «ТОЛАЄАЙ». 11:20 «АЌСАУЫТ». 11:55 «СЫР-СЎХБАТ» 12:30 «КҐКПАР». 13:15 «...Їй болу ќиын». 14:25 «Дала дауысы». 15:40 «Ќўбыжыќ їй» 17:10 «Жїзден жїйрік» 17:40 «ДЕНИЗ». 19:15 «Жаѕа жылдыќ думанды кеш». 21:30 «Ќазаќстан КВН Одаєы». 23:05 «Телќоѕыр» 23:40 «Алєашќы рыцарь» 1:55 «Дениз». 3:30 «Кґкпар».

09.00 «Жанында жїр жаќсы адам». Д/ф 09.35 «Тґлдер ќалай ґседі». 10.05 «Сен кґріктісіѕ». Концерт 11.30 М/ф 12.15 «Expo 2017» 12.30 «Приглашаем к разговору» 13.00 «Тек ќана деректер» 13.20 «Только факты» 14.00 «Жан тербеткен јуендер». 14.35 «Приемная депутата» 15.00 «Ќўс ќанатындаєы хат». 17.30 М/ф 18.00 «Тўєан тіл - байлыєым» 18.30 «Раз в крещенский вечерок...» 19.00 «Біздіѕ сїйікті дјрігер». К/ф 20.30 «Тек ќана деректер» 20.50 «Только факты» 21.10 «Жанында жїр жаќсы адам». Д/ф 21.45 - 23.55 «Жасай бер, ќазаќ». Концерт 09.30, 12.10, 14.30, 18.25, 19.30, 21.40 Удачный выбор 10.00, 12.55, 16.00, 17.25, 18.55, 23.00 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР 07.00 Мультфильм. 07.55 «Ќарша ханым» . 09.15 «Бірлігіміз жарасќан!» 10.00 Айбын. 10.30 Топжарєан. 10.50 «Алдар Кґсе» 12.30 «Рам и Шиам». 15.30 «Жігіттер» 16.50 «ХАБАР STARS» 17.40 Јзіл-кеш. 18.30 Аймаќтар аламаны. 20.00, 21.00 Жетi кїн 22.00 «Венецианский купец» . 00.20-03.00 «Жаралы сезім».

10.50 11.10 11.30 13.00 13.50 14.30 15.00 16.00 16.50 18.50 19.30 20.00 21.00 22.45 23.35

9.00 "Маша и медведь" 9.30 "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер" 10.00 "Лос Анджелестіѕ даудамайлары". "Побочный эффект" "FreshmanЫ". "Н2О-жјй єана су ќос". "Лидер ХХІ века" "Суперпапа". Сборник мультфильмов. "Жаным" "Бјрі есімде" "Алыстан жеткен хаттар". "Наєыз керемет". "Зіл-Tube" Мїмкін емес... "Пусть Ангелы хранят" "Короли игры". "Жас ќалыѕдыќтыѕ жан сыры"

14:25 16:25 19:00 20:30 21:30 23:30 01:30

08:00 "Сиќырлы демеуші" 09:25 Мультфильмы 10:00 "Чудеса от Zepter" 10:20 "Рождественские приключения непутевого ангела" 11:50 М/ф 12:00 "Тайќазан. Готовят все!" 12:45 "Ирония любви" "Урок выживания" "Я люблю тебя, жизнь" "Саєан сенемін" Концерт Владимира Винокура "Продавщица" "Клад" Јн шашу

ЕВРАЗИЯ 7:00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 7:55 «СМЕШАРИКИ. ПИН КОД» 8:10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 9:00 Новости 9.10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «любовь и голуби» 12:00 Погода 12:05 НОВОГОДНИЙ «ЕРАЛАШ» 12:35 «ОДИН ДОМА» 14:15 «ОДИН ДОМА 2» 16:20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 19:45 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 20:45 Погода 20:50 «МИНУТА СЛАВЫ» 22:50 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»

0:30 «СВЯТЫЕ ХХ ВЕКА» 1:35 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 6.00 «Сїйікті јндер» 6.30 Мўраєат «Шаншар» 8.30 «Ўлт пен ўрпаќ» 9.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА» 10.30 «Всю жизнь мечтал» 11.00 «Акустика.Живой звук» 11.45 «Кинопаркофка» 12.15 «Смех с доставкой на дом» 13.15 «Трансмиссия» 14.00 «TV Shop» 14.30 «Тайны нашего кино» 15.00 «Бал дјурен» 15.30 Мўраєат «Шаншар» 17.00 «Ойна» јн мен јзіл отауы 19.30 «Ўлт пен ўрпаќ» 20.00 «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 23.00 Сїйікті јнлдер 00.00 «Путь успеха» 02.00-03.00 «Јн кґѕілдіѕ ажары»

КТК-7 + 31 07.05 08.10 09.00 10.20 10.30 11.05 12.00 13.50 14.50 15.05 17.45 18.10 20.00

“МЎРАГЕРЛЕР” “МЈССАЄАН” “РОБОТЫ” “БАЛАНЫЅ ICI ШАЛА” . “1001 ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА” “МЕГА-КАРАОКЕ” “ОДИН ДОМА-4” “БЕШБАРМАЌ ШОУ!” “ДОРОГА ДОМОЙ” “НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ” “ЌЫЗ ЌЫЛЫЄЫ” “СТО ПРОЦЕНТОВ ЛЮБВИ” “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 21.25 “ЛЕГЕНДЫ ВИА 70-80-ых” 23.00 “НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ” 00.45 “БОГИ, НАВЕРНОЕ, СОШЛИ С УМА” 02.35 “ЌЫЗ ЌЫЛЫЄЫ” 02.55-04.05 “МЎРАГЕРЛЕР”

06.00 «ЈЗІЛ СТУДИО» 07.00 Мультфильмдер 09.00 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 2. ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ» 10.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 16.00 Мультсериалы 17.00 «БАХ ХУМДУК: РОЖДЕСТВО У ЛУНИ ТЮНЗ» 18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАГЗА БАННИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 19.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИК: МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 21.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 23.50 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 02.20 Ночное кино

ИРБИС 09.00 «Дамы приглашают кавалеров» 11.00 «Золотые рога» 13.00 «Вокзал для двоих» 15.40 «Јн ќанатында» 18.00 «Том и Джерри» 20.00 «Отцы и деды» 22.00 «Карнавал» 01.00 – 08.00 «Јн ќанатында» 09.30, 10.00; 13.40, 14.40; 16.00, 16.30; 17.00, 17.30; 20.30, 21.00; 23.00, 00.00 Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.30, 17.50; 19.50, 21.50 - Тамаша Тандау

НТК 07.05 «АНГЕЛОЧКИ» 09.15 «СЕЙЛОРМУН» 10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОШЕК 2: КОТ АПОКАЛИПСИСА» 11.35 «ШЕГГИ И СКУБИ ДУ КЛЮЧ НАЙДУТ» 12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИРАТОВ В СТРАНЕ ОВОЩЕЙ» 13.40 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 15.40 Мультсериал «ТОМ И ДЖЕРРИ» 16.10 Мультсериал «БАГЗ БАННИ» 16.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»-2 18.20 «ДЕНЬГИ В ДОМ» 19.00 «COMEDY WOMAN» 19.55 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 21.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 23.50 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 01.25 «ОНИ» 02.00 «Я ВСЕГДА БУДУ ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 03.30 - 04.00 ДОМ-2 06.00 «Айна online» 06.30 «Приключения Шерлока Холмса» 09.30 «Смехопанорама» 10.00 «Школа доктора Комаровского» 10.30 «Марат и Жанна» 11.00 «Знаки» 12.00 «KZландия. Перезагрузка» 12.30 «Айна online» 13.00 «Семь дней до свадьбы». 15.00 «Измайловский парк-10» 17.00 «Правдивая история об алых парусах». 21.00 «Рождественская песенка года» 23.00 «Такси 3». 01.00 «РЭМБО 2». 03.00 «KZландия. Перезагрузка» 03.30 «Айна online» 04.00 «Экстремальные игры» 05.00 «Фактор страха»

Май ауданы Баскґл ауылында ўзаќ уаќыт еѕбек етіп, ўлдарын ўяєа, ќызын ќияєа ќондырєан ардаќты ана, шґбересін сїйген тілеуќор јже, еліне сыйлы, туыстарына мейірімді КобдиковаАрмизова Кїлбаєира Нўралиќызын туєан кїнімен ќўттыќтаймыз. Асыл Ана, ардаєы ўл-ќызыныѕ Бјрін болжап жїретін алдаєыныѕ. Жан болєан соѕ бауырмал да жайдары Армизовтер јулетініѕ бір ґзіѕсіѕ - ўйытќысы ќайнары. Ќўтты болсын ќуанышты кїніѕіз Шарыќтасын шаттыќ толы їніѕіз. Бјрімізге тілеуќор болып јрќашан Кїндей кїліп ортамызда жїріѕіз.

Ќамќор болып, ќўрметтеп ўл-ќызыѕыз, Жарќырасын аспанда жўлдызыѕыз! Ќўтты болсын, апатай, туєан кїніѕ, Їлгі болсын ўрпаќќа нўрлы ізіѕіз!

Ізгі ниетпен сіѕлілері, інілері, балалары, кїйеубалалары, келіндері.

Амангелді Ќўсайынўлын 70 жасќа толуымен шын жїректен ќўттыќтаймыз. Ќымбатты бауырым, ардаќты наєашы, денсаулыєыѕыз мыќты, отбасыѕыз аман, кґѕіліѕіз жайдары, єўмырыѕыз ўзаќ болсын. Уаќытпен болмас јсте таласыѕыз. Бјріміз табиєаттыѕ баласымыз. Кјріліктіѕ жетегіне атын байлап, 70-ке келіп ќалдыѕ наєашымыз. Демессіз кјрілік тїйді ќас-ќабаєын,

Ўрпаќќа аќыл айтар бас ќамалыѕ. Баќ тўнсын базарыѕа, тўраєыѕа, Жылдарын сын тїсірмей сындарыѕа. Єылым їшін ќаламды ќайрап алып, Ґрлей бер кјріліктіѕ шыѕдарына!

Тілек білдірушілер: апаѕ Аєиша, жездеѕ Кјрім, жиендеріѕ мен келіндеріѕ.

«Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» АЌ-ы 2013 жылєы келісімде ќарастырылєан инвестиция баєыттары мен кґлемдері туралы хабарлайды:

«БТА Банк» АЌ-ы Павлодар филиалыныѕ сенімді тўлєасы кепілдік мїлікті голланд јдісімен сату бойынша сауда-саттыќ (баєаны тґмендету) туралы хабарлайды. №1 лот – жалпы ауданы 66,00 ш.м, тўрєын алаѕы 42,70 ш.м 3 бґлмелі пјтер: Павлодар ќ., Бекхожин к-сі, 13-їй, 48-пјтер, бастапќы баєасы 6 875 441 теѕге. Аукцион басталар алдында лот баєасыныѕ ґзгеру ќадамын сенімді тўлєа белгілейді. Лоттыѕ бастапќы баєасыныѕ 5%-ын ќўрайтын кепілдік жарна сауда-саттыќќа 1 (бір) кїн ќалєанєа дейін 9.00-ден 17.00-ге дейін «БТА Банк» АЌ-ы шотына (№ЖСК КZ05319P010000414353, БСК ABKZKZKX, СТН 451500020944) аударылады. Сауда-саттыќ 2013 жылєы 8 ќаѕтарда жергілікті саєат 11.00-де ЌР, Павлодар ќ., Ак. Бектўров к-сі, 22, 401-кабинетте ґткізіледі. Тіркеліп, мїліктіѕ бастапќы баєасыныѕ 1%ын ќўрайтын кепілдік жарнаны тґлегендер сауда-саттыќќа ќатыса алады. Ќолма-ќол аќшамен, сондай-аќ сатып алу ќўнын банк шотына аударып, есеп айырысуєа болады. Аукционда алынєан мїлікке меншік ќўќыєын ќайта ресімдеу шыєынын, коммуналдыќ ќарызды сатып алушы тґлейді. Сауда-саттыќ аяќталєаннан кейін ўтылып ќалєан ќатысушылардыѕ кепілдік жарнасы ќайтарылады. Сауда-саттыќ ґткеннен кейін сатып алу баєасы 10 (он) жўмыс кїні ішінде біржолєы тґлеммен беріледі. Сатып алу баєасы тґлеу кїнгі ЌР ЎБ баєамы бойынша теѕгемен «БТА Банк» АЌ-ы, №ЖСК КZ05319P010000414353, БСК ABKZKZKX, СТН 451500020944, реквизиттерімен тґленеді. Аќпараттыќ хабарлама жарияланєан кїннен аукционєа 1 (кїн) ќалєанєа дейін Павлодар ќ., Ак. Бектўров к-сі, 22, «БТА Банк» АЌ-ы ПФ-ы єимараты, 304-кабинетте ґтінімдерді ќабылдайды. Сенімді тўлєа: Жолуымбетов Тимур Маратбекўлы, 2005 ж. 31.05-те ЌР ЈМ-імен берілген №017207239 жеке кујлік, байланыс телефондары: 8(7182) 37-92-23, 37-92-76.

Доверенное лицо Павлодарского филиала АО «БТА Банк», сообщает о проведении торгов по реализации залогового имущества по голландскому методу (на понижение цены): Лот №1 - 3-комнатная квартира, общей площадью 66,00 кв. м, жилой площадью 42,70 кв.м, расположенная по адресу: г. Павлодар, ул. Бекхожина, 13, кв. 48, стартовая стоимость 6 875 441 тенге. Шаг изменения цены лота устанавливается доверенным лицом и объявляется перед началом аукциона. Гарантийный взнос, составляющий 5 (пять) % от стартовой цены лота, вносится на счет АО «БТА Банк», №ИИК КZ05319P010000414353, БИК ABKZKZKX, РНН 451500020944, в срок за 1 (один) день до дня проведения торгов в рабочее время с 9.00 до 17.00 ч. Дата, время и место проведения торгов: 8 января 2013 года в 11.00 часов местного времени, по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 22, каб. 401. К торгам допускаются участники, прошедшие регистрацию и внесшие гарантийный взнос в размере 1% от стартовой стоимости имущества в отдельности. Безналичный и наличный расчёт, путём перечисления покупной стоимости на счёт Банка. Все расходы по переоформлению права собственности на приобретенное на аукционе имущество возлагается на покупателя. Задолженность по коммунальным расходам погашает покупатель. Гарантийные взносы участников подлежат возврату по окончанию торгов, кроме лица, выигравшего торги. Покупная цена оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения торгов единовременным платежом. Покупная цена оплачивается в тенге по курсу НБ РК на день оплаты по следующим реквизитам: АО «БТА Банк», №ИИК КZ05319P010000414353, БИК ABKZKZKX, РНН 451500020944. Прием заявок начинается со дня опубликования информационного сообщения и заканчивается за 1 (один) день до начала проведения аукциона по месту нахождению доверенного лица: г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, .22, здание ПФ АО «БТА Банк», каб. 304. Доверенное лицо: Жолымбетов Тимур Маратбекович, удостоверение личности №017207239, выдано МЮ РК 31.05.2005 г., контактные телефоны: 8(7182) 37-92-23, 37-92-76.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

КҐКСАНДЫЌ

15

www.saryarka-samaly.kz

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ МЈДЕНИЕТ

БАЛАПАН

БІРІНШІ АРНА

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 31 ЖЕЛТОЌСАН 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05, 11.40, 18.20 «Ой-тамшы». Жаѕа жылдыќ ќўттыќтаулар. 9.40, 18.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.35 «Жаѕа жылєы елестер». Драма. 12.35 «Жїздесу». Композитор Кеѕес Дїйсекеев. 13.25 «Дала думан» Мерекелік баєдарлама. 15.00 «Ќазаќтыѕ 100 јні». Таѕдаулы јндер. 18.45 «Ќолмен жасалєан кереметтер». Деректі хикая 1-бґлім. 20.00 «ХАН ЈУЛЕТІНІЅ ТАРИХЫ». Тарихи телехикая 38-бґлім. 20.45 Мюзикле «СМЕШНАЯ ЛЕДИ». 23.00 «ЖАЅА ЖЫЛЄА ШАШУ». Арнайы тележоба. 23.50 ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ПРЕЗИДЕНТІ Н.Ј.НАЗАРБАЕВТЫЅ ЌЎТТЫЌТАУЫ. 00.00 «ЖАЅА ЖЫЛЄА ШАШУ». СЕЙСЕНБІ, 1 ЌАЅТАР 9.05, 12.15 «Ой-тамшы». Жаѕа жылдыќ ќўттыќтаулар. 9.35 «Жаѕа жылєа шашу». 10.55 П.Чайковский «Щелкунчик». 11.45 «Раскрытая партитура». 13.05 «Сґнбес сјуле» Ќазаќстан жјне КСРО-ныѕ Халыќ јртісі, Халыќ Ќаћарманы Роза Баєланованы еске алу. 13.30 «Тастанды Том Джонстыѕ бастан кешкендері» Т/х. 14.25 Ќўрманєазы атындаєы Ќазаќ мемлекеттік халыќ аспаптар оркестрініѕ Берлин филармониясындаєы концерті. 15.05 «Ќолмен жасалєан кереметтер». 15.30 Шарль Гуно «Фауст». 16.15 «Хан јулетініѕ тарихы». Т/х. 18.40 «Ромео и Джульетта». 19.40 «Айналайын халќымнан еркелеткен». 20.50 «Аќсарай». 21.45 «Когда тебе 12 лет». Х/ф. СЈРСЕНБІ, 2 ЌАЅТАР 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05, 12.35, 16.50, 19.55 «Ой-тамшы». Жаѕа жылдыќ ќўттыќтаулар. 10.10 «Когда тебе 12 лет». Приключенческий фильм. 12.40 «Ауыл сазы». Семей ґѕірініѕ дјстїрлі јндері. 13.00, 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». Т/х. 13.50 «Cегіз ќырлы». 14.40, 18.00 «Ќолмен жасалєан кереметтер». 16.00 «ТАСТАНДЫ ТОМ ДЖОНСТЫЅ БАСТАН КЕШКЕНДЕРІ». Т/х. 16.55 «Дос-Мўќасан» ансамблі. Д/ф. 17.30 «КІТАПХАНА». 20.00 «РАСКРЫТАЯ ПАРТИТУРА». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Тїркістан. Деректі топтама. 20.55 Мелодрама «Улыбка Моны Лизы». 22.55 «Тек јн єана». Маќпал Жїнісованыѕ шыєармашылыќ кеші. 00.05 «Тастанды Том Джонстыѕ бастан кешкендері». Т/х. БЕЙСЕНБІ, 3 ЌАЅТАР 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05, 12.35, 16.50, 19.55 «Ой-тамшы». Жаѕа жылдыќ ќўттыќтаулар. 9.10 «Кґкжиек». Ќайрат Саќ – филология єылымдарыныѕ докторы. Лекция таќырыбы. «Алаш кґсемсґзі. Таным, таєылым тјжірбиесі». 9.55 «Улыбка Моны Лизы». Х/ф. 12.30 «Ќыз ґмірдіѕ ќызєалдаєы». Гитарашы ќыздардыѕ јн кеші. 13.00, 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 13.50 «CЕГІЗ ЌЫРЛЫ». 14.40, 18.30 «Ќолмен жасалєан кереметтер». 15.10 «Жетісаз». 15.35 «Келесі аялдама». 16.00 «ТАСТАНДЫ ТОМ ДЖОНСТЫЅ БАСТАН КЕШКЕНДЕРІ». Т/х. 16.55 «Аќан Сері јндері». Д/ф. 17.30 «ЌЫЛЌАЛАМ». Суретші Марат Бекеевтіѕ шыєармашылыєы. 18.00 «Сґнбес сјуле». Шона Смаханўлы – сатирик, аќын. 21.10 «Тек јн єана». Маќпал Жїнісованыѕ шыєармашылыќ кеші (2-бґлім). 22.35 «Тибеттегі жеті жыл». Драма. ЖЎМА, 4 ЌАЅТАР 10.10 «Тибеттегі жеті жыл». Драма. 12.25, 15.50, 18.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 13.00, 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 14.40, 18.30 «Ќолмен жасалєан кереметтер». 15.15 «Јнім сенсіѕ, туєан ел!». 16.00 «ТАСТАНДЫ ТОМ ДЖОНСТЫЅ БАСТАН КЕШКЕНДЕРІ». 17.30 «Јлі есімде». (Шјмші јндері). 18.00 «Шаѕыраќ». 20.00 «Иман айнасы». 20.30 «Музыкант». Д/ф. 21.05 «АЌСАРАЙ». 22.00 «Дауыл» Драма. 23.45 Концертный зал «Мјдениет». Вечер французской музыки. СЕНБІ, 5 ЌАЅТАР 9.05 «Мирас». Жошы хан мен Алаша ханныѕ кесенелері. 9.40 «ХАНЗАДА МЕН ЌАЙЫРШЫ» Драма. 10.10 «Дауыл». Драма. 11.35 «Иман айнасы». 12.50 «Јнайтыс». 13.30 «Алдар Кґсеніѕ басынан кешкен таѕєажайып оќиєалары». М/ф. 14.35 «Ортаќ дос». Драма. 16.30 «Ханзада мен ќайыршы». Драма. 17.00 «АПАЛЫ-СІЅЛІЛІ БРОНТЕЛЕР». 18.30 «Саєындырєан јндер-ай». Ретроконцерт. 19.00 «АЛТЫН КҐМБЕ». Јдеби-зияткерлік сайыс. 20.30 «Жїздесу». ЌР Халыќ јртісі Бекен Жылысбаев. 21.20 «Музарт». 22.50 «Адасќандар» Мелодрама. ЖЕКСЕНБІ, 6 ЌАЅТАР 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Мирас». Памятники культуры г.Казалы. 9.20 «Ќазаќстанныѕ жеті кереметі». Ќўс ќанаты Ќорєалжын. 9.35, 16.30 «Ханзада мен ќайыршы». Драма. 10.05 «Адасќандар». К/ф. 12.00 «Јлі есімде. 12.50 «Кїй-тартыс». 13.30 «Алдар Кґсеніѕ басынан кешкен таѕєажайып оќиєалары». М/ф. 14.35, 19.40 «Ортаќ дос». Драма. 15.30 «Дала даусы». 15.40 «Саз толєау». Айгїл Їлкенбаева - Дїйсенбек Ґмірјлиев. 17.00 «АПАЛЫ-СІЅЛІЛІ БРОНТЕЛЕР». Деректі хикая. 18.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 18.30 «Саєындырєан јндер-ай». 19.00 «Ґркениет». 20.30 «Сол жылдар...». 1970 жыл. Ш.Ќалдаяќовтыѕ шыєармашылыєына арналєан кеш. 21.10 «Жоєалєан јлем» Драма. 23.30 «Наз» Мемлекеттік би театрыныѕ концерті. 00.10 «Таланттыѕ жеке таєдыры».

ДЇЙСЕНБІ, 31 ЖЕЛТОЌСАН 7.05, 10.00, 14.25 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 7.15, 13.30 «Гарфилд» М/х. 7.30, 9.30 «Hello, Балапан!». 7.35 «Бала тілі - бал». 8.00 «Кїлегеш». 8.05, 17.10 «Зообумафо жјне аєайынды Краттар» Деректі танымдыќ фильм. 42-бґлім. 8.40 «Їш Достыѕ ерліктері». 9.15 «Санамаќ». 9.35, 20.10 «Із кесуші Пруденс ханым». 10.10 «Жаѕбыр тамшысы» М/х. 17-бґлім. 10.35 «Зерде». 11.15 «Жїзден жїйрік». 11.50 «Ќоѕырау» Мультфильм. 12.20 «Жїрек жўтќан ґрмекші адам». 12.45 «Бауырсаќ». 13.05 «Ержїрек балалар» М/х. 13.30 «Арєымаќ» Танымды арттыру їшін. 14.35 «Аяз атаныѕ ќўпия јлемі» Мультхикая. 7-бґлім. 21.15 «АЙЖЎЛДЫЗ». Ќиялы ўшќырлар їшін. 21.50 ЖАЅА ЖЫЛДЫЌ БАЗАРЛЫЌ! «ЌАНАТТЫ БАРЫС ТУРАЛЫ АЅЫЗ». 22.30 «ЌАР» Мультфильм. СЕЙСЕНБІ, 1 ЌАЅТАР 7.05, 10.00, 14.20 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 19.55, 23.45 «Гарфилд» М/х. 30-бґлім. 7.30, 9.30, 18.00 «Hello, Балапан!». 8.00, 13.00 «Кїлегеш» Кґѕілді балдырєандар їшін. 8.05, 17.10 «Зообумафо жјне аєайынды Краттар». 9.35 «Ќоѕырау» Мультфильм. 10.30 ЖАЅА ЖЫЛДЫЌ БАЗАРЛЫЌ! «БЈЙТЕРЕК ЌАСИЕТІ». 11.20 «Зерде». 11.50 «Балаќай Жейк» Мультфильм. 21-бґлім. 12.05 «Он саусаќ» Жас шеберлер їшін. 13.00 «Ержїрек балалар» М/х. 13.40 «БАЌЫТТЫ БАЛАПАН». 15.00 «ЕРТЕГІЛЕР ЕЛІНДЕГІ ІЗ КЕСУШІЛЕР» М/х. 16.10 «ЕРЖЇРЕК БАЛАЛАР» Мультхикая. 9-бґлім 16.35 «ЗЕРДЕ». 18.05 «Ќўтќарушы Аќылбек» Мультфильм. 18.15 «БАЛАЌАЙ ЖЕЙК» М/х. 22-бґлім. 19.05 «ЖЇРЕК ЖЎТЌАН ҐРМЕКШІ АДАМ» Мультхикая. 19-бґлім. 19.25 «ЌАЗАЌ ЕЛІ». М/х. 20.10 «ІЗ КЕСУШІ ПРУДЕНС ХАНЫМ». 21.15 «Санжар мен Ќайсар». 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.35 «МАЌТА ЌЫЗДЫЅ БАСЫНАН КЕШКЕНДЕРІ». СЈРСЕНБІ, 2 ЌАЅТАР 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 19.55 «Гарфилд». М/х. 31-бґлім. 7.30, 9.30, 18.00 «Hello, Балапан!». 8.00, 13.05, 20.35 «Кїлегеш». 8.05, 17.10 «Зообумафо жјне аєайынды Краттар». 8.40, 15.25 «Їш Достыѕ ерліктері». 9.15, 18.40 «Санамаќ». 11.10 «Жїзден жїйрік». 11.55 «Ќоѕырау» М/ф. 12.50 «Бауырсаќ». 13.05 «Ержїрек балалар» М/х. 14.15 «Ќазаќ елі» Мультхикая. 16-бґлім. 14.25 «Ќоѕырау» М/ф. 15.35 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 16.35 «ЗЕРДЕ» Білгісі келетіндер їшін. 17.10 ТЎСАУКЕСЕР! «КОНИ» Мультхикая. 7-бґлім. 17.35 «АРЄЫМАЌ». 18.50 «ЄАЖАЙЫПСТАНЄА САЯХАТ» Мультхикая. 19.25 «ТАБИЄАТ ЖАНАШЫРЛАРЫ». 20.40 «ЖЇРЕК ЖЎТЌАН ҐРМЕКШІ АДАМ» М/х. 21.05 «ОН САУСАЌ». 22.35 «МЎЗ ХАНШАЙЫМЫ» М/ф. 2-бґлім. 23.25 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 23.35 «Жїрек жўтќан ґрмекші адам» М/х. 20-бґлім. БЕЙСЕНБІ, 3 ЌАЅТАР 7.05 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!» Шымыр болатындар їшін. 7.15, 19.55 «Гарфилд» М/х. 32-бґлім. 7.30, 9.30 «Hello, Балапан!» 7.35 «Бала тілі - бал». 8.40 «Їш Достыѕ ерліктері». 8.00, 13.10, 20.35 «Кїлегеш». 8.05, 17.10 «Зообумафо жјне аєайынды Краттар». Деректі танымдыќ фильм. 45-бґлім. 9.05 «Он саусаќ». 10.10 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» Мультхикая. 3-бґлім. 11.15 «Жїзден жїйрік». Ойынпаздар мен жеѕімпаздар їшін. 12.00 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 12.20 «Зообумафо жјне аєайынды Краттар» Д/ф. 17-бґлім. 13.30 «БАЌЫТТЫ БАЛАПАН» Балалардыѕ музыкалыќ концерті. 15.25 «Ќўтќарушы Аќылбек» Мультфильм. 16.10 «ЕРЖЇРЕК БАЛАЛАР» М/х. 11-бґлім. 16.35 «ЗЕРДЕ». Білгісі келетіндер їшін. 17.00 «СЇЙКІМДІ ЖЈНДІКТЕР». 17.35 «ДЈРУМЕН». 18.20 «Кеми». М/х. 19.00 «ЌАЗАЌ ЕЛІ» Мультхикая. 18-бґлім. 19.25 «ЌАЗАЌ ЕЛІ». 19.55 «ГАРФИЛЬД» Мультхикая. 54-бґлім. 20.10 «ЈРІПТЕР ЈЛЕМІ» М/х. 20.40 «АЯЗ АТАНЫЅ ЌЎПИЯ ЈЛЕМІ» Мультхикая. 11-бґлім. 21.15 «Санжар мен Ќайсар». 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ» Ќиялы ўшќырлар їшін. 22.00 «БАЛА ТІЛІ БАЛ» Кґѕілді балдырєандар їшін. 22.35 «ЌАР АДАМЫ ТУРАЛЫ АЅЫЗ» М/ф. 23.50 «Тїлкі жјне тасбаќа» М/ф. ЖЎМА, 4 ЌАЅТАР 7.05 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 7.15 «Гарфилд» М/х. 33-бґлім. 7.30, 9.30, 18.00 «Hello, Балапан!». 7.35 «Бала тілі - бал». 8.00, 13.05 «Кїлегеш». 8.05, 17.10 «Зообумафо жјне аєайынды Краттар» Деректі танымдыќ фильм. 46-бґлім. 8.30 «Ертегілер еліне саяхат» М/ф. 8.40 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 9.35 «Јріптер јлемі» Мультхикая. 1-бґлім. 10.10 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» М/х. 9-бґлім. 10.35 «Зерде». Білгісі келетіндер їшін. 11.15 «Жїзден жїйрік». 11.50 «Ол кім? Бўл не?» Ізденгіш достарымыз їшін. 12.45 «Бауырсаќ». 13.00 «Кїлегеш» Кґѕілді балдырєандар їшін. 13.05 «Ержїрек балалар» М/х.. 11бґлім. 13.30 «Шарайна» Кґп білгісі келетіндер їшін. 13.45 «Ертегілер еліне саяхат» М/ф. 14.05 «Ќазаќ елі» М/х. 18бґлім. 14.15 «Ќоѕырау» М/ф. 14.35 «Аяз атаныѕ ќўпия јлемі» М/х. 11-бґлім. 15.00 «ГЕНРИ МЕН ТАЅЄАЖАЙЫП ХАЙУАНАТТАР» М/х.. 5-бґлім. 15.25 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 15.35 «ЖЇЗДЕН ЖЇЙРІК» Ойынпаздар мен жеѕімпаздар. 16.10 «ЕРЖЇРЕК БАЛАЛАР» М/х. 12-бґлім. 19.00 «ЌАЗАЌ ЕЛІ» М/х. 19-бґлім. 19.05 «ЖЇРЕК ЖЎТЌАН ҐРМЕКШІ АДАМ» М/х.. 22-бґлім. 20.10 «ЈРІПТЕР ЈЛЕМІ» М/х. 2-бґлім. 20.40 «АЯЗ АТАНЫЅ ЌЎПИЯ ЈЛЕМІ». 21.05 «ОН САУСАЌ» Жас шеберлер їшін. 21.15 «САНЖАР МЕН ЌАЙСАР». 22.00«БАЛА ТІЛІ - БАЛ» Кґѕілді балдырєандар їшін. 22.35 «ЎРЛАНЄАН ЈКЕ» К/ф. СЕНБІ, 5 ЌАЅТАР 7.15, 20.05 «Гарфилд». 55-бґлім. 9.10, 18.30 «Дјрумен». 10.10 «Жїрек жўтќан ґрмекші адам» М/х. 22-бґлім. 10.35 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар» М/х. 5-бґлім. 11.35 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 12.50 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 13.00 «Јріптер јлемі» Мультхикая. 2-бґлім. 13.25 «БАЌЫТТЫ БАЛАПАН» Концерттік баєдарлама. 14.50 «Ержїрек балалар». 15.25 «АЯЗ АТАНЫЅ ЌЎПИЯ ЈЛЕМІ» Мультхикая. 13-бґлім. 16.25 «ЕРЖЇРЕК БАЛАЛАР» М/х. 13-бґлім. 17.30 «Ќоѕырау» М/ф. 21.10 «САНЖАР МЕН ЌАЙСАР». 221.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». Ќиялы ўшќырлар їшін. 22.00 «БАЛА ТІЛІ - БАЛ» Кґѕілді балдырєандар їшін. 22.30 «ДЖЕЙМИДІЅ КЇНДЕЛІГІ» Отбасылыќ фильм. ЖЕКСЕНБІ, 6 ЌАЅТАР 7.15, 20.05 «Гарфилд». М/х. 56-бґлім. 7.30 «Hello, Балапан!». 8.00«Зообумафо жјне аєайынды Краттар» Деректі танымдыќ фильм. 48-бґлім. 8.25 «Ертегілер еліне саяхат» М/ф. 8.35, 21.00 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 8.45 «Аяз атаныѕ ќўпия јлемі» М/х. 13-бґлім. 9.10 «Дјрумен» Салауатты ґмірді таѕдаєандар їшін. 9.25 «Ќазаќ елі» М/х. 20-соѕєы бґлімі. 10.10 «Жїрек жўтќан ґрмекші адам». 10.35 «Генри мен таѕєажайып хайуанаттар». 11.05, 21.10 «Санжар мен Ќайсар» Балалар телехикаясы. 11.35 «Ќўтќарушы Аќылбек» М/ф. 17.30 «Ќоѕырау» Мультфильм. 17.35 «БАУЫРСАЌ» Болашаќ аспаздар їшін. 17.55 «ЌАЗАЌ ЕЛІ». 18.45 «ЖЇРЕК ЖЎТЌАН ҐРМЕКШІ АДАМ. 19.25 «САНАМАЌ». 20.20 «ЈРІПТЕР ЈЛЕМІ». 20.45 «ШАРАЙНА» Кґп білгісі келетіндер їшін. 21.10 «САНЖАР МЕН ЌАЙСАР». 21.45 ЖАЅА МАУСЫМ! «АЙЖЎЛДЫЗ» Ќиялы ўшќырлар їшін. 22.00 «БАЛА ТІЛІ БАЛ» Кґѕілді балдырєандар їшін. 22.30 «ЖЎЛДЫЗДЫ ЖОЛ» Отбасылыќ фильм.

ДЇЙСЕНБІ, 31 ЖЕЛТОЌСАН 04.55 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 10.15 Х/ф «Девчата». 11.45 Новогодний «Ералаш». 12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 13.35 Х/ф «Золушка». 15.15 Х/ф «Любовь и голуби». 17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 18.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». 21.40 Проводы Старого года 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. 00.05 Новогодняя ночь на Первом. 02.30 «Дискотека 80-х». СЕЙСЕНБІ, 1 ЌАЅТАР 06.00 «Дискотека 80-х». 07.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 08.20 Х/ф «Девчата». 10.00, 12.00 Новости. 10.15 Х/ф «Любовь и голуби». 12.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 13.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». 16.50 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 18.40 «Две звезды». Большой новогодний концерт. 20.45 Х/ф «Аватар». 23.20 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен года». 01.25 Х/ф «Зуд седьмого года» 03.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка Мороз!». 04.30 Х/ф «За витриной универмага». СЈРСЕНБІ, 2 ЌАЅТАР 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 М/ф «Три толстяка». 06.40 Х/ф «Берегите мужчин». 08.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение». 10.15 «Ледниковый период». 11.30 Новый «Ералаш». 12.10 Х/ф «После школы». 13.55 Т/с «Однолюбы». 16.25 «Большая разница». 17.30 «Угадай мелодию». 18.00 Вечерние новости. 18.10 Т/с «Узкий мост». 19.00 «Поле чудес». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.15 Х/ф «Zолушка». 22.50 «Легенды «Ретро FM». 01.05 Х/ф «Царство небесное» 03.15 Х/ф «Короли и капуста». БЕЙСЕНБІ, 3 ЌАЅТАР 05.45, 06.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 08.05 Х/ф «Принцесса на бобах». 10.15 «Ледниковый период. Глобальное потепление». 11.40 Новый «Ералаш». 12.10 Х/ф «После школы». 13.55 Т/с «Однолюбы». 16.25 «Большая разница». 17.30 «Угадай мелодию». 18.00 Вечерние новости. 18.10 Т/с «Узкий мост». 19.00 «Поле чудес». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.15 Х/ф «1 + 1». 23.10 Х/ф «Перевозчик». 00.50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 02.25 Х/ф «Эрагон». 04.00 Х/ф «Убить дракона». ЖЎМА, 4 ЌАЅТАР 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Девушка без адреса». 07.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 10.15 «Ледниковый период - 3. Эра динозавтров». 12.10 Х/ф «После школы». 13.55 Т/с «Однолюбы». 16.30 «Большая разница». 17.30 «Угадай мелодию». 18.00 Вечерние новости. 18.10 Т/с «Узкий мост». 19.00 «Поле чудес». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.15 Х/ф «Случайные знакомые». 22.50 Х/ф «Перевозчик 2». 00.25 Х/ф «Дельго» 01.45 Х/ф «Женщина, которая поёт» 03.05 Х/ф «Комедия ошибок». 05.15 Т/с «24 часа». СЕНБІ, 5 ЌАЅТАР 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Небесные ласточки». 08.20 «Играй, гармонь любимая!». 09.00 «Умницы и умники». 09.45 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.45 «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что такое любовь». 11.45 «Смешарики. Новые приключения» 12.10 Х/ф «После школы». 13.55 Т/с «Однолюбы». 16.30 «Большая разница». 17.30 «Угадай мелодию» 18.00 Вечерние новости. 18.10 Т/с «Узкий мост». 18.55 «Новогодний смех» на Первом. 20.00 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 21.00 «Время». 21.15 «Сегодня вечером». 22.45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». 00.30 «Дискотека 80-х». 02.25 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес». 04.15 Т/с «24 часа». ЖЕКСЕНБІ, 6 ЌАЅТАР 05.40, 06.10 Х/ф «Чисто английское убийство». 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 08.30 «Армейский магазин». 09.00 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.15 «Фазенда». 11.45 «Смешарики. ПИН-код». 12.15 Х/ф «После школы». 13.10 Х/ф «Моя мама невеста». 14.30 Новогодний «Ералаш». 14.55 Х/ф «Один дома». 16.45, 18.10 «Один дома-2». 18.00 Вечерние новости. 19.05 «Минута славы» шагает по стране». Финал 21.00 «Время». 21.15 Х/ф «Мой парень - Ангел». 22.50 Х/ф «Безымянная звезда». 01.00 Рождество Христово. 03.00 «Святые ХХ века». 03.50 Х/ф «Кадриль». 05.10 «Соловки. Место силы».

ДЇЙСЕНБІ, 31 ЖЕЛТОЌСАН 03.00 Т/с «Провинциалы». 08.30 «Трудно жить легко» Концерт М.Задорнова. 10.10 «Байки Страны Советов». 12.00 «Веселые ребята». 12.50 «На курьих ножках». 13.40 «Братки по крови». 14.30 «Золотые телята». 15.30 «Бурда и мода». 16.20 «Знай наших». 17.00 «Сексмиссия» 18.00, 22.00 «Легенды Ретро FM». 21.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина. СЕЙСЕНБІ, 1 ЌАЅТАР 03.00, 23.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 18.00 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт Михаила Задорнова. 19.45 М/ф «Карлик Нос». 21.10 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный Король». СЈРСЕНБІ, 2 ЌАЅТАР 03.00 «Легенды Ретро FM» 06.15 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный Король». 08.00, 00.40 Телесериал «Мины в фарватере». 15.50 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт М.Задорнова. 17.45 М/ф «Карлик Нос». 19.15 Х/ф «Брат». 21.00 Х/ф «Брат 2» 23.20 Х/ф «Сестры». БЕЙСЕНБІ, 3 ЌАЅТАР 08.00 «Пикник на обочине» 08.50 «Смерть как чудо». 09.50 «Охотники за сокровищами» 10.50 «Архитекторы древних планет». 11.50 «Хранители звездных врат». 12.40 «Тень Апокалипсиса». 14.30 «Галактические разведчики» 15.30 «Подводная Вселенная» 16.30 «Лунная гонка». 18.20 «Время гигантов». 19.10 «НЛО. Дело особой важности». 21.00 «Любовь из Поднебесной». 22.00 «Девы славянских богов» 23.00 Х/ф «День хомячка». 00.45 Х/ф «Олигарх». ЖЎМА, 4 ЌАЅТАР 03.00 Х/ф «Мама не горюй». 04.15 Х/ф «Мама не горюй 2». 06.00 Х/ф «Жмурки». 08.00 Х/ф «Бумер». 10.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 12.10 Х/ф «Брат». 14.00 Х/ф «Брат 2» 16.15 «Смех сквозь хохот» Концерт М.Задорнова. 19.50 «Вечерний Квартал». 21.50 Х/ф «Хоттабыч». 23.30 Х/ф «Теория запоя». 00.40 Х/ф «Дочь якудзы». 02.00 Х/ф «Антибумер». СЕНБІ, 5 ЌАЅТАР 03.00 Х/ф «Антибумер». 03.15 Х/ф «Сестры». 04.40 «Смех сквозь хохот» Концерт Михаила Задорнова. 08.00 «Проклятье Монтесумы». 09.00 «Космические спасатели». 09.50 «Планета хочет любить». 10.50 «Найти Атлантиду». 11.45 «Затерянный мир». 12.40 «Морская планета». 13.40 «Назад в будущее». 14.30 «Битвы древних королей». 15.30 «Письма из космоса» 16.30 «Древние гении». 17.20 «Братья по космосу». 18.10 «Кровь звездных драконов» 19.10 «Тайна людей в черном» 20.10 «Создатели». 21.10 «Любовь до нашей эры». 23.00 Х/ф «В движении». 00.30 Х/ф «Бумер». 02.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй». ЖЕКСЕНБІ, 6 ЌАЅТАР 03.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 04.10 Х/ф «Хоттабыч». 05.45 «Вечерний Квартал». 07.30 «Против течения» Сериал. 14.40 «Избранное» Концерт Михаила Задорнова. 17.30 Х/ф «Особенности национальной охоты». 19.20 Художественный фильм «Особенности национальной рыбалки». 21.05 Х/ф «Особенности национальной политики». 22.40 Х/ф «Особенности подледного лова». 23.50 Х/ф «Жмурки». 01.30 Т/с «Золотая медуза».

НТВ ДЇЙСЕНБІ, 31 ЖЕЛТОЌСАН 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.25 Русская начинка. 12.55 «Чудо техники». 13.25 Едим дома! 14.00 Дачный ответ. 15.30 «Спето в СССР. «Ирония судьбы...». 16.25 Х/ф «Глухарь в кино». 18.10 И снова здравствуйте! Новогодний выпуск. 19.05 Т/с «Супруги». 21.00 Х/ф «День Додо». 22.50 «Говорим и показываем». Новогодний выпуск. 01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА. 02.05 «Ээхх, Разгуляй!» Фестиваль хорошей музыки. 04.45 «Глухарь. Приходи, Новый год!». 06.40 «Новогоднее караоке». СЕЙСЕНБІ, 1 ЌАЅТАР 10.15 Т/с «Возвращение Мухтара2». 12.05 А.Журбин. Мелодии на память. 12.45 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 14.25 Т/с «Дети Белой богини». 15.25 «Женский взгляд». 16.15 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 18.05 Суд присяжных. 19.05, 21.30 Т/с «Литейный, 4». 21.00 Сегодня. 23.30 Т/с «Дикий3». 01.25 Т/с «Наркотрафик». 03.20 Х/ф «Ошибка следствия». 05.15 «Новогодняя ночь на «НТВ»-2002". СЈРСЕНБІ, 2 ЌАЅТАР 08.10 Х/ф «Дикари». 10.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Еда без правил». 13.25 Золотая пыль. 14.00 Т/с «Дети Белой богини». 15.25 «Женский взгляд». 16.15 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 18.05 Суд присяжных. 19.05, 21.30 Т/с «Литейный, 4». 23.30 Т/с «Дикий3». 01.25 Т/с «Наркотрафик». 03.20 Х/ф «Аферистка». 05.15 «Дедушки по вызову, или Посторонним вход... разрешён». 07.15 Художественный фильм «Мусоргский». БЕЙСЕНБІ, 3 ЌАЅТАР 09.30 «Живут же люди!». 10.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Еда без правил». 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с «Дети Белой богини». 15.25 «Женский взгляд». 16.15 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 18.05 Суд присяжных. 19.05, 21.30 Т/с «Литейный, 4». 23.30 Т/с «Дикий3». 01.25 Т/с «Наркотрафик». 03.20 Художественный фильм «Союз нерушимый». 05.15 «Первая ночь с Олегом Меньшиковым». ЖЎМА, 4 ЌАЅТАР 08.25 Х/ф «Цирк». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Еда без правил». 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с «Дети Белой богини». 15.25 «Женский взгляд». 16.15 Т/с «Передел. Кровь с молоком». 18.05 Суд присяжных. 19.05, 21.30 Т/с «Литейный, 4». 23.30 Т/с «Дикий3». 01.25 «Трижды Дикий. Послесловие». 02.20 Х/ф «Опять Новый!». 04.10 Х/ф «Снова Новый». 06.05 «Пожар в джунглях. Тропический бал «НТВ». СЕНБІ, 5 ЌАЅТАР 08.10 Х/ф «О-Кей!». 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер». 11.40 «Достопримечательности». 12.25 Русская начинка. 13.00 «Еда без правил». 14.00 Квартирный вопрос. 15.30 Своя игра. Продолжение. 16.20 «Наши» со Львом Новоженовым». 17.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 19.10 Александр Журбин. Мелодии на память. 19.50 «Необыкновенный концерт с Максимом Авериным». 21.30 Х/ф «Честь самурая». 23.25 «Новый год в деревне Глухарево. Звездные врата». 04.30 «Спето в СССР». «Песня о друге». 05.25 «Песня для вашего столика». 06.40 Т/с «Висяки». ЖЕКСЕНБІ, 6 ЌАЅТАР 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. «Новогодний выпуск». 11.40 «Достопримечательности». 12.20 Едим дома! 12.50 Х/ф «Самый лучший праздник». 14.30 «Эксклюзив». «Церковная горка. Священник Алексей Яковлев». 15.25 Своя игра. Продолжение. 16.15 Следствие вели... 17.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 19.10 Золотая пыль. 19.50 «Прощай, Глухарь! Необыкновенный концерт». 21.30 Х/ф «Зимний круиз». 23.25 «Карнавальная ночь с Максимом Авериным». 03.05 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи не плачь...». 04.55 «Спето в СССР». «Песня самогонщиков». 05.50 «Песня для вашего столика». 07.05 Т/с «Висяки».


САРЫАРЌА САМАЛЫ

16

ТАРИХ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ТАНЫМ

Ґ

ткен єасырдыѕ басындаєы ўлт келешегі їшін жасалєан ўлы идеялардыѕ бірі - Алаш ќозєалысы. Патша їкіметі ќўлаєанымен, одан кейін орнаєан Уаќытша їкіметтіѕ сол кездегі жалпы саяси ахуалды ґзгертуге шама-шарќы жетпеді. Ўлттыѕ мїддесін ќорєап, оны дўрыс жолєа жетелеуге талпынєан ќазаќ зиялыларын Алаш идеясын кґтеруге мјжбїр еткен де сол кезеѕдегі аласапыранды жаєдай болатын. Ресей сияќты алып империя тґѕкеріске ўрынып, билік басына пролетарлар келіп жатќанда, ќазаќ секілді кґшпенді тірліктен ќол їзбеген, ґзі сауатсыз халыќтыѕ ендігі таєдыры не болады деген мјселе ўлт зиялыларын алаѕдатќаны айтпаса да белгілі. 1917 жылы Ќоќанд ќаласында ґткен Бїкілтїркістандыќ ІV сьезде Тїркістан автономиясын ќўру туралы шешім ќабылданєанын білеміз. Бўл автономия жалпы тїркі тілдес халыќтарды біріктіру идеясын ўстанса, Алаш ќозєалысы негізінен ќазаќ баласыныѕ болашаєына баєытталєан бастама еді. Оныѕ біздер їшін ќўндылыєы да осында. Сол кезде азды-кґпті сауаты бар, жалпы саясаттан хабардар ќазаќ баласыныѕ барлыєы дерлік осы бастаманы ќуана ќолдап, соныѕ ќатарынан табылды. Бїгінде тјуелсіздікке ќол жетіп, тґл тарихымызбен ќайта ќауышып жатќан заманда, Алаш ќозєалысы мен оныѕ ќатарында болєан азаматтар жайлы жан-жаќты жазылып жатыр. Дегенмен, сол уаќыттарда Алаш идеясыныѕ ќолдаушылары болєан, осы Ертіс-Баян ґѕірінен шыќќан ќайсыбір адамдардыѕ аттарын зерделеп оќитын оќырман болмаса, кейінгі ўрпаќ біле бермейді. Солардыѕ бірі - Ахметолла Барлыбаев.

ќазаќ сьезі ґтеді. Осы жиынєа Павлодар мен Семей уезінен шаќырылєан Халел Єаббасов, Тўраєўл Абайўлы, Жўмекен Оразалин, Ахмет Шаєыров, Ќабыш Бердалин секілді азаматтардыѕ ќатарында Ахметолла Барлыбаев та болєан. Шараєа Шјкјрім де шаќырлыєан екен. Осы басќосудан соѕ, 1918 жылы Павлодар ќазаќтарыныѕ уездік съезі ґтеді. Оєан Міржаќып Дулатов, Тўраєўл Ќўнанбаев секілді біраз адамдар ќатысќаны жайлы дерек бар. Сол жылы 13-26 маусым аралыєында Павлодарда уездік екінші съезі шаќырылады. Осы жолы Алашорданыѕ Павлодар уездік кеѕесі ќўрылып, оныѕ тґраєасы Ќабыш Бердалин, ал орынбасары болып Ахметолла Барлыбаев сайланады. Ќабыш деп отырєанымыз - кезінде Баянауыл сыртќы округінде аєа сўлтан болєан Бјсентиін Ќазанєапты баласы Бердјлініѕ немересі. Бердјліден Иса, одан Ќабыш туады. Ќабыш та ґз заманыныѕ озыќ ойлы, аса ўлтжанды азаматы болєан. Осы кезеѕдерде саяси-ќоєамдыќ істерге белсене араласќан Ахметолла Ресей Императорлыќ географиялыќ ќоєамы Семей бґлімшесініѕ мїшесі болыпты. ХХ єасырдыѕ басында бўл ќоєамєа Јлихан Бґкейханов, Шјкјрім Ќўдайбердіўлы мїше болєанын білеміз. Кейін Мўхтар Јуезов, Жўмат Шанин, Јбікей Сјтбаев, Халел Єаббасовтар осы ўйымєа кірген екен. Жасыратыны жоќ, бўл кїнде Ахметолла Барлыбаев секілді ўлт зиялысы жайлы деректер тым жўтаѕ. Ол тїсінікті де. Ондаєан жылдар бойы атын атауєа болмаєан Ахметолланы ґзініѕ тікелей ўрпаќтары болмаса, былайєы жўрттыѕ біле бермеуі де осыдан. Ґмірбаянында 1937 жылы Тїрксіб Совнаркомыныѕ прокуроры болып жїргенде жазыќсыз атылєаны жайлы єана айтылады. Дегенмен, 1957 жылдыѕ 8 маусымы кїні Алматы облыстыќ соты Ахметолла Барлыбаевтыѕ аќталєаны жґнінде шешім шыєарыпты (№44-у 145). Бір айта кетерлігі, осы ќўжатта Ахметолла 1880 жылы емес, 1887 жылы туєан деп кґрсетіледі. Биылєы жылдыѕ шілде айында Баянауыл жерінде, дјл сол Ахметолланыѕ кіндік ќаны тамєан аймаќта Тўлпар атасынан тараєан јруаќтарєа арналып ас берілді. Аталмыш шараны ўйымдастырып жїргендер ќатарында: баянауылдыќ еѕбек ардагері, Ахметолланыѕ аталас туысы Саєындыќ Балтабеков, Ахаѕныѕ таєы бір ўрпаєы, Шідерті ауылдыќ округініѕ јкімі Сансызбай Тґлеубаев, еѕбек ардагері, торайєырлыќ Сайлау Байділдин, бозшакґлдік Ќайыркен Јужанов секілді аќсаќалдар бар. Енді осы жерде таєы бір мјрте ґткен тарихќа шегініс жасауєа тура келеді. Баянныѕ Кїркелісініѕ Їрпек деп аталатын ќыстауында Саєындыќ Балтабеков деген аєамыз тўрады. Ел іші «жылќышы Саєындыќ» деп атайтын бўл кісі бар ґмірін ата кјсіп - алалы жылќы ґсіруге арнаєан адам. Кеѕсе уаєында абыройлы еѕбеккер атанса, ќазір де берекесін бўзбай, шаруашылыєын ґркендетіп отыр. Сјкеѕнен Барлыбай јулеті жайлы сўраєанымызда, мына жайды айтып еді: - Меніѕ арєы бабам Ќонаќ деген кісі ґз јкесі Жјсібектен жалєыз. Болаттыѕ немересі Жоламан бабамыздыѕ ќара шаѕыраєы осы Ќонаќ бабамызда ќалєан, дейтін ертеде їлкендер.

Алаштың бір ардағы аштың бір ардағы - Ахмет Алаштың бір ардағы штың бір ардағы - Ахмет Ахметолла Барлыбаев зайыбы - Гїландамен. (мўраєаттан)

Ахметолла жайлы айтпас бўрын, оныѕ арєы тегі, атабабасы жайлы бірер ауыз сґз ќозєай кеткенді жґн кґрдік. Бїгінгі Баянаула ґѕірін жайлаєан ќалыѕ елді жалпы Сїйіндік деп атаса, сол Сїйіндіктіѕ бір баласы Суєыншыдан Шуманаќ, одан Ќўлболды туады екен. Ќўлболдыныѕ алты баласыныѕ бірі - Тўлпар. Осы Тўлпардыѕ Болатынан Ахметолланыѕ арєы аталары тарайды. Ќазаќ ішінде «тектініѕ тўќымы екен» деген сґз бар. Ахметолла да осындай тектініѕ ўрпаєы, жаќсыныѕ тўяєы. Сјл аныќтап айтар болсаќ, «Барлыбаев» болып жазылып жїргенімен, Ахметолланыѕ јкесі Аќтай, Барлыбайдыѕ аєасы Дјнібайдан туады. Барлыбайдыѕ ґз кіндігінен бала болмай, осы Аќтайды ана сїтін емізбестен ґз бауырына салып алыпты. Аќтайдан туєан Ахметолланыѕ Барлыбаев болып жазылуыныѕ себебі осы. Дјнібай мен Барлыбай ґз заманында аса дјулетті, ел ішінде ќадір-ќўрметі бґлек болєан адамдар деседі. Барлыбай сондай-аќ, Баянауыл сыртќы округініѕ ќўрамында болєан Ќарамола болысын 20 жыл басќарєан адам. Аќтай да јке таяєын ўстап, атќа мініп, бірнеше жыл болыс болыпты. Ол уаќытта Баянауланы жайлаєан ќалыѕ Сїйіндік елі жазєытўрым Шідерті мен Ґлеѕтіні, одан јрі Сілеті мен Кґкшені бетке алып жайлауєа шыєады. Ежелден еншілес, аєайындас Тўлпар мен Аќбура аталары да сол заманда ќалыѕ елмен бірге жайлауєа жамырай кґшіп, Ґлеѕтініѕ бойын жайлайтын кґрінеді. Бїгінде кґршілес Ерейментау ауданындаєы Бозтал ауылыныѕ тґѕірегі осы Аќбура -Тўлпарлардыѕ ежелгі жайлау-ќыстаулары. Ауылдыѕ сыртында, 7-8 шаќырым жерде тўрєан Аќтґбе деген ќоныста Барлыбайдыѕ Аќтайы белгілі Ќўлмаєамбет ўстаєа 9 бґлмелі аєаш їй салдырєан екен. Бўл їй 1956 жылєа дейін

а л л о т е м х А ы ғ а д р а р

р

аяєы бар, онымен таласып ќайтесіѕ» - деп аќыл берсе керек. «Сегіз аяќ» дегені, кґтеріп алып жїретін тґрт жігітті айтќаны. Денесініѕ ірілігінен киіз їйдіѕ есігінен сыймайтын болєандыќтан, мейман етем дегендер їйді Аќтайдыѕ отырєан жеріне, їстіне јкеліп тігеді екен. Ол кісініѕ семіздігі сондай, кей уаќта жоєалып кетті деп жїрген мїйізден жасалєан насыбай шаќшалар кейін Аќтай болыстыѕ ќарныныѕ ќатпарыныѕ арасынан табылып жататын кґрінеді. «Адамныѕ дене ќызуы мен теріне еріген жаѕаєы мїйіз шаќшалар жўп-жўќа болып ќалады екен», - деседі Баян елініѕ ескі јѕгіме білетін їлкендері. Ахметолла Аќтайўлы 1880 жылы ґздерініѕ ата ќоныстары, ќазіргі Аќтай ќорасы деп аталатын жерде дїниеге келіпті. Јке дјулетініѕ арќасында сол заманєа лайыќ білім алєан ол кейін Павлодардыѕ орысќазаќ училищесінде математикадан сабаќ береді. Осы жерде жїріп Павлодар мен Семей уездерінен шыќќан зиялы азаматтармен ќарым-ќатынас оранатып, саясатќа араласады, Алаш идеясын бойына сіѕіреді. Ґзімен жерлес Сўлтанмахмўт Торайєыров, Жїсіпбек Аймауытов, Јбікей мен Ќаныш Сјтбаевтар, Ќошке Кемеѕгеров жјне Семей, Алтай ґѕірініѕ тумалары Шјкјрім Ќўдайбердіўлы, Тўраєўл Ќўнанбаев, Райымжан Мјрсеков, Халел Єаббасов секілді ўлт зиялыларыныѕ Ахметолланыѕ ґмірлік ўстанымы мен саяси кґзќарасына јсер еткені аныќ. 1917 жылдыѕ 5-13 желтоќсаны аралыєында Орынборда Мўстафа Шоќайдыѕ басќаруымен ІІ жалпы

а л л о т е м х А ардағы Суретте орыс-ќазаќ училищесініѕ мўєалімдері. Солдан оѕєа ќарай, отырєандар:

1. Терентьев Владимир Николаевич - сызу, јн-кїй, сурет пјні. 2. Чемоданов Василий - дін сабаєы. 3. Овсянников Яков Генадиевич - училище меѕгерушісі, табиєаттану. 4. Каримов - татар мешітініѕ молласы. 5. Јбікей Сјтпаев - јдебиет, тарих, география пјні. Тїрегеп тўрєандар: 1. Алексеев Николай Ермилович - орыс тілі пјні. (мўраєаттан) 2. Ахметолла Барлыбаев - математика. сау тўрєан, сосын совхоз бўзып алды дейді кґргендер. Осы тґѕіректегі Тўрќалыќ, Балаќкескен, Аќтайдыѕ Сарыкґлі сияќты жер атаулары сол замандардан ќалєан белгі іспеттес. Барлыбай, Дјнібайлардыѕ арєы аталары Болат дедік. Болаттан Сырымбет, одан Жоламан туады. Жоламанныѕ зираты сол заманныѕ белгісіндей болып, Ґлеѕті ґзенініѕ арєы бетінде, Ереймен тауларыныѕ шыєыс жаќ

сілемінде, Тўмсыќ, Айєыржал тґѕірегінде жатыр. Аќтай болыс жайлы ел ішінде бїгінге жеткен тїрлі јѕгімелер де кґп. Денесі аса ауыр Аќтайды ат кґтере алмаєасын, кґбіне арбаєа мінеді екен. Барєан жерде тґрт жігіт кілемге салып кґтеріп жїретін болыпты. Аќтаймен болыстыќќа тїсем деп таласќан ґзініѕ бір аєайынына елдіѕ їлкендері: «Сеніѕ екі-аќ аяєыѕ бар, ал Аќтайдыѕ сегіз

Жаѕа жылда «Ќазаќстан» ўлттыќ арнасында «Туєан елдіѕ тїтіні» атты отандыќ жаѕа телехикаяныѕ тўсаукесері болады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ 27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

МЕЗГІЛ

17

www.saryarka-samaly.kz Дегенмен, Ќонаќ бір јкеден жалєыз туса да, Барлыбай оны да бала ќылып бауырына салып алыпты. Яєни, Аќтаймен бір туєан есепті деген сґз. Ќонаќтан бабамыздан меніѕ атам Сілеусін туады. Сілеусін ґз заманында сал-сері болєан, ґлеѕді табан астында суырып айтып тастайтын аќындыєы бар, домбырашы, јнші кісі екен. Аќтайдыѕ јрі туысы, јрі јншісі ретінде ќашанда ќатарында бірге болєан. Сґйтіп жїргенде тґѕкеріс келеді, Кеѕес ґкіметі орнайды. Бўл кезде Ахметолла елде жоќ, ќызметпен жїрген кезі. Сондыќтан, Аќтай болыс ќолда бар байлыќты меніѕ атам Сілеусінніѕ атына жаздырады. Біраќ, кеѕестік їкіметтіѕ ќўрыєынан Сілеусін де ќўтылмапты, 1937 жылы ол да «халыќ жауы» ретінде атылып кете барады. Сілеусіннен ґзімніѕ јкем Балтабек жалєыз. Сол

секілді ўлт зиялысыныѕ аты аталмай барады. Осыны да бір мјрте жиналєан елдіѕ есіне сала кетсек артыќ болмас,дейді Саєындыќ аќсќал. Бір айта кетерлігі, бїгінгі кґзі тірі Барлыбаевтар ўрпаєын єалымдар јулеті десе де болады. Ахметолланыѕ інісі Хабиб (Хабиболла) ўлттыќ медицинаєа ґз їлесін ќосќан белгілі тўлєа. Оныѕ баласы Хатият білім беру мен мјдениет саласыныѕ белгілі ќайраткері болєан. Коллонтай Хабибќызы филология єылымдарыныѕ кандидаты. Сјуле Хатиятќызы Барлыбаева кґркем гимнастикадан КСРО чемпионы атанєан, елге аты танымал адам, ќазір тарих єылымдарыныѕ докторы. Лаура Хатиятќызы белгілі теле жјне радио журналист. Ахметолланыѕ їлкені Єинаят Мјскеудіѕ алтын жјне тїсті

Астан кґріністер аласапыранды заманда бай тўќымы ретінде ол да біраз теперіш кґріп, Керекудіѕ тїрмесінде отырєан адам. Јкемніѕ айтуынша, тїрмеде отырєандарды кїнде бір-бірлеп шыєарып, ата береді екен. Кезек јкеме келген кїні, ол тўтќындар дјрет сындыратын ыдысты тґкпекші болып, далаєа шыєып кетсе керек. Сол кезде оныѕ орнына басќа біреуді алып кетіпті. Далаєа шыќќаным себеп болып, аман ќалдым деп отыратын јкем марќўм. Јкей 1936 жылы алєаш їйленіп, кішкентайлы болады. Біраќ, бір жылдан соѕ 37-ніѕ науќаны басталып, ґзі бай тўќымы есебінде айдалып кете барады. Ґзі сол жаќта жїргенде, елде ќалєан јйелі мен баласы аурудан опат болыпты. Дегенмен, бір кїндері сјтін салып бостандыќ алып, їйге келген екен, біраќ, кґрсетінді болып, таєы да айдалып, Тїрксіб темір жол ќўрылысына жіберіледі. Кейін жасы алпысты алќымдаєанда біздіѕ анамызєа їйленіпті. Жаратушыныѕ пейілініѕ кеѕдігі ме, кештеу шаѕыраќ кґтерсе де, тоєыз бала сїйіпті. Їлкені менмін, ініќарындастарым бар. Балтекеѕ де ґз јкесі Сілеусін секілді аќындыќ, јншілігі бар кісі еді. Айдауда жїріп шыєарєан не бір ґлеѕдері болушы еді, ќазір бірен-сараны болмаса, кім есіне саќтады дейсіз. Біразын кїркелілік ґлкетанушы аєамыз Ныємет Жјмінўлы ґзініѕ «Атажўртым-Желтауым» кітабында жариялаєан. Бїгінгі ас беріп, аєайын-туысты шаќырып отырєанымыз барлыќтан, байлыќтан емес. Еѕ јуелі кейінгі ўрпаќ жастар ґздерініѕ арєы ататегін білсін, ата ќоныстарын кґрсін, бўл даладан кімдер ґткенін танысын дедік. Екіншіден Ахметолла

металлдар институтын Ќонаевпен бірге бітірген, белгілі єалым, техника єылымдарыныѕ кандидаты болєан кісі. Єинаяттыѕ ќызы Гаухар да кґрнекті єалым, философия єылымдарыныѕ докторы. Ахметолланыѕ Єинаяттан кейінгі ќызы Камал белгілі дјрігер-терпевт, кезінде Жамбыл Жабаевтыѕ емдеуші дјрігері болєан. Ахаѕныѕ екінші ўлы Халел (Хабиболла) белгілі физик, КазГу-де тўѕєыш физика факультетін ќўрєан адам екен. Кіші ќызы Наєима Ахметоллаќызы Барлыбаева медицина єылымдарыныѕ докторы болєан. Міне, Ахметолла секілді ўлт зиялысы ќатыгез заманныѕ ќўрбаны болып кеткенімен, соѕында ќалєан осындай жўлдыздар шоєыры бар. Биыл тўѕєыш рет Баянауланыѕ Кїркелі жерінде Ахметолла Барлыбаевты еске алу шарасы ґтті. Алдаєы кїндерде Алаш ќайраткері атанєан асыл азаматтыѕ есімін ќўрметтеу баєытында јлі де талай істер атќарылар деп ойлаймыз.

Сайлау БАЙБОСЫН, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі.

ЖЕЛТОЌСАН ЖАЅЄЫРЫЄЫ

Сарєайєан хат саќтаєан сыр Батыр бабаларымыздыѕ ќаћармандыќ кїшімен, ќыран ќабаќ сўсымен ќорєаєан кеѕ жазира ґлкемізге жал бітіп, ашыќ аспанымызда Азаттыќ јні јуелеп, тўєырымызда Тјуелсіздік туы желбірегеніне, міне, 21 жыл! Осы жылдар аралыєында еліміздіѕ јлемдік аренадаєы атаќ-даѕќы аспандады. Ќазаќ тілі мемлекеттік мјртебе алды, халыќтыѕ јлеуметтік жаєдайы жаќсарды. Бјрінен бўрын бейбіт те тыныш ґмірге ќол жеткіздік. Сґйтіп, тјуелсіздік дјуірі басталды. Тереѕнен ойлап, тебірене толєансаќ, халќымыздыѕ барша тарихы осы тјуелсіздік, елдік, їшін халыќтыѕ бас бостандыєы їшін кїресінен ќўралєандай. ХVІ єасырдыѕ аяєынан 1916 жылєа дейін тјуелсіздік їшін 300-ге жуыќ кґтеріліс болыпты. 1986 жылдыѕ 16-18 желтоќсанындаєы толќу да тјуелсіздік їшін болєан ўлы кїрестіѕ бірі. Желтоќсан оќиєасында тјуелсіздік їшін алаѕєа шыќќан ќаншама ќыршын жас ґмірмен ќоштасты, ќуєындалды, ўлтжанды азаматтар ќызметінен айрылып, «ўлтшыл» атанды. Шыны керек, Алматыдаєы желтоќсан оќиєасы баршамызєа ауыр тиді. Пленум ґтіп, ертеѕіне жастар алаѕєа шыєыпты дегенді естіп, кґріп, ќатты ќиналдым. Ўйќы жоќ. Тїнгі саєат їшке дейін отырып «Правда» газетіне хат жаздым. Хат орысша жазылды. Ќысќаша мазмўны тґмендегідей: «Кеѕес ґкіметі орнаєан кездегі В.И.Ленинніѕ: «Јр ўлт ґз мјдениетін, тілін, салт-дјстїрін саќтай отырып дамуы керек» деген принципі саќталмайды. Ќазаќ мектептері жоќтыѕ ќасы. Ќазаќ балалары орыс мектептерінде оќиды. Себебі, балабаќшада жоєары жјне орта арнаулы оќу орындарында сабаќ тек орыс тілінде жїргізіледі. Бўлай бола берсе, енді 20 жылдан кейін ґз ана тілін білетін бірде-бір ќазаќ ќалмайды». Јрі ќарай: «пленумнан кейін јрбір ќазаќстандыќтыѕ ойында «Бірінші хатшыныѕ орнына республиканыѕ ґз ішінде резерв неге жоќ?» деген заѕды сўраќ ќалды» деумен хатымды аяќтамай, жўмысќа келдім. Кабинетіме (педучилищеде ќызмет атќаратын кезім) їш-тґрт јріптесім жиналып ќалды. Јдеттегі бірбеткейлігіммен «Правдаєа» хат жазєанымды айтып, «Неге басшы ґзімізден болмайды», - дей бергенімде, алєашќы јскери дайындыќ пјнініѕ оќытушысы Жаќсылыќ Ќуанышўлы Саимов келіп: «Партбилетті ќайтарып тастаєым келіп тўр», - деді. Оныѕ да жїрегі «ауырып» тўр єой! Ќоѕырау соєылып, олар сабаќќа кетті. Хатымды алып, енді ќалай бітірсем екен деп отырєанда (таѕертеѕгі јѕгімеден кейін 1-1,5 саєаттан соѕ) кабинетіме ќалалыќ партия комитетініѕ І хатшысы М.Дїйсенбаев пен ќауіпсіздік комитетініѕ тґраєасы Сошников келді. Олармен бірге директорымыз А.М.Бауэр бар екен. Амандасќаннан кейін Сошников хатты сўрады. Їстелімніѕ суырмасынан алып бердім. Оќып шыќты да, «глобальные проблемы затронуты», - деді кекесінмен. Сосын А.М.Бауэр екеуімізге жатаќханада оќытушылар кезекшілігін ўйымдастыруды, јр істе саќ болуды тапсырып, аудиторияларды аралап кетті. Шындыєын айтсам, ќатты ќауіптенбедім, ішімнен: «Неге бўєа береміз? Хатта шындыќты жаздым. Енді соны ауызша да ешкімніѕ намысына тимей ќалай

жеткіземін», - деген ойда болдым. Ол кезде мен јрі директордыѕ оќу-тјрбие ісі жґніндегі орынбасары, јрі партия ўйымыныѕ хатшысы едім. Марќўм М.Дїйсенбаевтыѕ менімен жылы сґйлесуі ќанаттандырды. Ол кісініѕ кґзінен: «Ќорыќпа, біраќ саќтыќ керек» дегенді тїсінгендей болдым. Хатты жазєанымды кімніѕ жеткізгенін де аныќтаєым келмеді. Сонымен, јр апта сайын Саимов екеумізді ќалалыќ партия комитетіне шаќырады, јѕгімелеседі, ќоя береді. Осылайша їш ай ґтті. Соѕєы шаќырєанында «бірінші хатшыєа кіресіздер» деді. Ол кісі хатшы ќызєа Саимов екеуіміздіѕ кіруімізді тапсырыпты. Бізді ќабылдаєан М.Дїйсенбаев ґзініѕ Алматыда ґткен пленумєа ќатысќанын, жиында 18 минут ќана болєанын айтып, «Сіздіѕ хатта жазєаныѕыз - ащы шындыќ, жїрегіѕіз ауыратынын тїсінемін, меніѕ де жаным жай таппай жїр, келгеннен бері шамам келгенше ґндіріс, мекеме басшысы лауазымдарына ќандастарымды тартып жатырмын», деп ќиналыс білдірді. Бїгін ойлап отырсам, біраз ќуєынєа ўшырап, еѕ болмаса ќызметімнен кететіндей мјселе екен. Біраќ, М.Дїйсенбаев сияќты ўлт мјселесін тереѕ сезінетін басшыныѕ ќамќорлыєын енді тїсінгендеймін. - «Бўлар» јркімніѕ ґз ўлты їшін жаны ауыратынын тїсінгісі келмей тўр єой, сіздердей ўлтжанды азаматтардыѕ болєанына ќуанамын. Хатты Сошниковтан сўратып алдым, саќтап ќойыѕыз, - деп хатты ґзіме ќайтарды. Міне, 22 жыл бўрын жазылєан хат сыры осындай еді. Јбіш Кекілбайўлыныѕ «Тјуелсіздік - тјтті сґз єана емес, ўлттыќ жауапкершілік» деген сґзін ўєына білейік, аєайын. Шен-шекпенді шенеуніктердіѕ кґбісі сол кезде екіжїзділік танытты. Ќонаевтыѕ жанынан да, облыс, аудан, ќала јкім-ќараларынан да тек ґз таєын, лауазымын ойлаєандар табылды. Јлі де солай... Бїгінгідей шат-шадыман Тјуелсіз еліміз їшін Желтоќсан ќўрбандарына, жалпы сол кездегі ўлт їшін «бас кеспек болса да, тіл кеспек жоќ!» деп ўлт мїддесін ќорєаєан ќайсар азаматтарєа бас иемін. Сґз соѕын:

Тјуелсіздік байлыєым да, баєым да, Тју ет оєан, Тјѕіріѕдей табын да! Кґркейт оны, Жерўйыќќа айналдыр, Кїшіѕ кернеп, шабыт буєан шаєыѕда! Тјуелсіздік - елдігім мен ерлігім, Соєан сїйін, сїйсіне алсаѕ сен бїгін! Маќтан соєан, ќуан соєан баладай, Соєан арнап жер жићанныѕ тер гїлін! Тјуелсіздік - ырысым мен ќазынам, Ол - јсем јн, Жан тыѕаяр сазынан. Јнўраным шалќыєанда асќаќтап, Жаздай жайнап, ќўрысымнан жазылам,- деген аќынныѕ пафосќа толы жырымен аяќтаймын. Тјуелсіздігіміз баянды болєай!

Жеѕіс МЕЙІРМАН, ардагер ўстаз, Екібастўз ќаласыныѕ Ќўрметті азаматы.

МЈДЕНИЕТ

Шыєармашылыќ кеш Жуырда облыс орталыєымыздаєы Јскери данќ мўражайында белорус жазушысы, ќоєам ќайраткері Василь Быковтыѕ шыєармашылыєына арналєан кеш ґтті. Оєан - Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлері Андрей Молчанов, Николай Солдатенко жјне Нина Ахмедзянова, сонымен ќатар С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ єылыми кітапхана ќызметкерлері, мўєалімдері мен студенттері ќатысты. В.Быковтыѕ ґзі соєыстыѕ ќиын-ќыстау кезеѕін басынан ґткізгендіктен, ќаламгердіѕ туындыларында соєыстыѕ зўлымдыєы мен ќайєыќасіреттері сипатталады . Майданда ерлік пен тґзімділік

танытќан, Отан алдындаєы ґз парыздарын ґтеген, ќажырлы да ќарапайым халыќ туралы жазып, адамгершіліктіѕ тїпкі мјнін ашып кґрсеткен. Кґптеген трагедиялыќ шыєармалардыѕ авторы. Шара барысында кітапханашы

Е.Лиханова жазушыныѕ јдеби еѕбектері мен ґмірі жайында кеѕінен таныстырды. Белоруссия аумаєында шайќасќан Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлері ауыртпалыќтары мен зобалаѕдары, даєдылы јскери ґмірлерін еске тїсіріп, сыр шертті. Майдангерлердіѕ јѕгімесін ґз аузынан естуі ќатысушыларєа їлкен јсер беріп, Ўлы Жеѕістіѕ маѕыздылыєын тереѕ сезінді.

Аслан ЈЗІРБАЕВ, Јскери данќ музейініѕ меѕгерушісі, Павлодар ќаласы.

Астанада Болатбек Тґлепбергенніѕ «Ќасиеттім - Желтоќсан!» атты кітабыныѕ тўсаукесер рјсімі ґтті. Автор кітабында 1986 жылєы Алматы ќаласындаєы Желтоќсан кґтерілісініѕ шыєу себеп-салдары мен оќиєаныѕ ґрбу барысын ќамтыєан.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

ПЕРНЕ

18

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Сґз біткен жерден музыка басталады. Шопен.

Жўлдызды јнніѕ тарихы

Бибігїл Тґлегенова жайлы кітап жарыќќа шыќты Алматыда ќазаќтыѕ жезтаѕдай јншісі, Абай атындаєы Ќазаќ мемлекеттік академиялыќ опера жјне балет театрыныѕ солисі, педагог, опера јншісі (колоратуралыќ сопрано), КСРО-ныѕ Халыќ јртісі, «Социалистік Еѕбек Ері» Бибігїл Тґлегенованыѕ ґмірі мен ґнері жайлы жазушы Ирина Серкебаеваныѕ «Бибігїл Тґлегенова: сїю, їміттену жјне сену» атты кітабы жарыќќа шыќты. «Бибігїл Ахметќызыныѕ ґмірі мен ґнері - кґпке їлгі. Ќазаќтыѕ жезтаѕдай јншісі талай рет жаќындарынан айрылып, ґмірдіѕ ауыртпашылыєын кґп кґрсе де, адамдарєа деген сенімін жоєалтќан жоќ»,дейді кітаптыѕ авторы, жазушы Ирина Серкебаева.

Ќазаќ сахнасындаєы жўлдызды жўп ќатарындаєы Жазира мен Жанболат халыќќа алєашында «Сїйгеніѕді баєала» јнімен кеѕінен танылєан-ды. Содан бері ќос јнші кґптеген јсем туындыларды орындап, кґпшіліктіѕ кґзайымына айналды. Соѕєы уаќытта Жазираныѕ орындауындаєы «Сен маєан сїюді їйреттіѕ» јні де ерекше ыќыласќа бґленді. Бўл јнніѕ јуенін Жазираныѕ аєасы Ербол Байырбеков, ал сґзін белгілі айтыскер аќын Аќмарал Леубаева жазєан. Ербол Байырбеков жўлдызды жўптыѕ тґлќўжатына айналєан «Сїйгеніѕді баєала» атты јнініѕ де авторы. Бўл жолы да сазгер жаѕа јнін Жазира мен Жанболатќа ўсынады. Жазира јнді тыѕдаєан соѕ, бірден ўнатќан екен. Ал Жанболат бўл јнді Жазираныѕ жеке дауыста орындаєанын ќалапты. Сґйтіп, Жазира јнші «Сен маєан сїюді їйреттіѕ» јнін жалєыз жаздырып, бейнебаян да тїсірді. Јн жазылып, бейнебаян жарыќќа шыќќан соѕ, јсіресе жастар арасында лезде таралды. - Јнді алєаш тыѕдаєанда маєан сґзі керемет ўнады. Одан кейін јніне мјн

«Сен маєан сїюді їйреттіѕ» Сен маєан сїюді їйреттіѕ, Ўмытып кеткен едім. Басымды июді їйреттіѕ, Тјкаппар ґктем едім ...

Јні: Ербол Байырбеков Сґзі: Аќмарал Леубаева Кім дос, кім дўшпанды їйреттіѕ, Уайымшыл бір мўѕ едім. Иіскеп, ќысќанды їйреттіѕ, Ќўшаќсыз бір гїл едім.

Шынайы кїлуді їйреттіѕ, Нґсерлі кґктем едім. Ґмірді сїруді їйреттіѕ, Ўстазсыз мектеп едім.

Ќайырмасы: Сен маєан ўшќанды їйреттіѕ, Тордаєы бўлбўл едім. Сезіммен ќўшќанды їйреттіѕ, Кїдікшіл ќўмбыл едім.

бердім. Јні сґзіне ќўйылып тўр. Жанболатќа екеуіміз орындайыќ деп ўсыныс жасап едім, ол «Жеке орындай бер, сеніѕ дауысыѕа келіп тўр екен» деді. Меніѕ репертуарымда «кїйем, сїйем, жаным, саєындым» деген јндер жоќ. Мўндай јндер меніѕ табиєатыма сјйкес

«Шаншар»

Шынайы кїлуді їйреттіѕ, Нґсерлі кґктем едім. Ґмірді сїруді їйреттіѕ, Ўстазсыз мектеп едім. Ќайырмасы:

келмейді. «Сен маєан сїюді їйреттіѕ» јні бір ќараєанда махаббат жайында болєанымен, онда тек сезім єана емес, философиялыќ маєына да бар. Сондыќтан ќай жастаєы јйел болса да сїйікті жарына арнап айтатын јн деп есептеймін,- дейді Жазира.

Майкл Джексонныѕ ќолєабы 200 мыѕ $ Майкл Джексонныѕ 1984 жылы «American Music Awards» сыйлыєын аларда ќолына киіп шыќќан кристаллмен безендірілген ќара ќолєабы жаќында Лос-Анджелесте ґткен бјссаудада 200 мыѕ долларєа сатылды. Сыѕар ќара ќолєапты Майкл Джексон ґзініѕ атаќдаѕќын јйгілеген «Thriller» альбомы їшін марапат берілген салтанатты кеште киіп шыќќан болатын. Кейін ќайырымдылыќ маќсатында ўйымдастырылєан шаралардыѕ бірінде ґнер жўлдызы жалєыз ќолєапты емі жоќ ауруєа шалдыќќан балаларєа сыйєа тартты. Біраќ, бўл ќолєаптыѕ «Nate D. Sanders» бјссаудасына ќалай тап болєаны туралы ешкім білмейтін болып шыќты.

Єажап!

театры - жеѕімпаз!

Хабар телеарнасында їш айєа созылєан «Ду-думан» жобасыныѕ бас жїлдесін «Шаншар» театры иеленді. Ґнерлерін ортаєа салып, халыќ кґѕілінен шыќќан театрлар тїрлі номинация бойынша марапатталды. «Хабар» Агенттігі» отандыќ телевиязия саласында бўрын болмаєан «Ду-думан» жобасымен кґрермен кґзайымына айналды. Еліміздегі 18 јзіл-сыќаќ театрыныѕ алтауы екі топќа бґлініп ґзара сынєа тїсті. Пародия, монолог, таќырыбы тїрлі интермедия бґлімдері јрќайсысыныѕ ґзіндік ќолтаѕбасын даралай тїсті. «Ду-думан» додасына тїскен театрлар астарлы јзілдерімен шындыќты, кґѕілдегі кїдікті, жаѕа кїнге деген арман-тілекті жеткізе білді. - Байќау театрларєа ќамшы, ґнердіѕ телегей теѕізіне ќосылєан тамшы болды. Ќорытынды концерттік кеште јр театр марапатталды. «Єажайып» - пародиясымен, «Екі езу» музыкалыќ нґмірімен, «Терісќаќпай» - монологімен, «Ќуандыќ пен Баќыт» - жаѕа есімдерімен, «Беймарал» - їздік авторлыєымен ерекшеленді. Ал «Шаншар» ортаќ интермедиясымен дараланып, бас жїлдеге шаєын автобус иеленді,-дейді «Беймарал» театрыныѕ жетекшісі Асќар Наймантаев. «Ду-думан» – ґзге баламасы жоќ, жылдыѕ еѕ їздік жобасы. Їш айєа ўласќан шоу-баєдарлама кґрермендер тарапынан еѕ жоєарєы рейтингке ие болды. Бўл тек биылєы жылдыѕ ќорытындысы. Алдаєы уаќытта бўл іс-шара басќа театрлардыѕ ќатысуымен жалєасын табады.

94 жастаєы ќарт «Евровидение-2013»-ке ќатысатын болды Басты музыкалыќ байќауєа айналєан «Евровидение-2013»-ке Швейцария атынан Salvation Army (ќўтќарушы армиясы) тобы ќатысатын болды. Топ ќўрамында 3 ер адам, 2 јйел бар. Бір ќызыєы, ќўрамдаєы контрабасист Эмиль Рамзауэр - 94 жаста. Топтыѕ «Сен жјне мен» атты јні Швейцарияда ґткен байќау нјтижесі бойынша, еѕ кґп дауыс жинаєан екен. Бўєан дейінгі байќаудыѕ еѕ ќарт ќатысушысы Ресейдіѕ «Бурановские бабушки» фольклорлыќ ансамблініѕ мїшесі Наталья Пугачева еді. Оныѕ жасы 76-да. Бўл байќау барысында бўєан дейін швейцариялыќ ґнерпаздар екі мјрте жеѕімпаз атанєан болатын. Мјселен, 1956 жылы Лиз Ассии, одан кейін 1988 жылєы байќауда осы ел атынан шыќќан Селин Дион жїлдегер атанєан. «Евровидение» жеѕімпазы келер жылдыѕ мамыр айында белгілі болды. Мальма атты швед ќаласында ґтетін байќауєа осыєан дейін 39 ел ќатысуєа тіркеліпті. Ал Польша, Португалия, Босния жјне Герцоговина, Чехия, Люксембург, Лихтенштейн, Грекия, Кипр, Словакия елдері ќаражаттыѕ жетіспеушілігінен бўл байќауєа ќатыспауы мїмкін.

«Јлем аруы-2012» атаєын АЌШ сўлуы жеѕіп алды «Јлем аруы-2012» байќауында 20 жасар америкалыќ Оливия Калпо топ жарды. Желтоќсан айыныѕ ортасында ґткен финалдыќ кезеѕ «CBS» каналынан арнайы кґрсетілді. Оливия Калпо Род-Айленд штатында музыка мамандарыныѕ отбасында дїниеге келіпті. Бала кезінен јнге јуестенген ќыз «Сыртќы сўлулыќтан бўрын адамныѕ жан дїниесі, ішкі јлемі кґрікті болуы тиіс» дейді. «Јлем аруына» екі бірдей тјж берілді. Бриллиант пен жаќўттан жасалєан тјждіѕ ќўны 270 мыѕ долларды ќўрайды. Ал, «Ќазаќ аруы-2011» байќауында бас жїлдені жеѕіп алєан Айнўр Тґлеуова јлемдік сахнаєа 2013 жылы єана жол тартпаќ. Себебі, бўл байќауєа жасы 18-ден асќан бойжеткендер єана ќатыса алады. Ал, Айнўрдыѕ жасы 17-де єана.

Сая МОЛДАЙЫП. Интернет мјліметтері бойынша јзірленді.

«Жаужїрек мыѕ бала» тарихи драмасы «Оскар» киножїлдесініѕ «Шетел тіліндегі їздік фильм» номинациясы бойынша їміткерлер ќатарына ілікпей ќалды.


САРЫАРҚА САМАЛЫ

ШЕШІМ

27 желтоқсан, бейсенбі, 2012 жыл

www.saryarka-samaly.kz

19

www.saryarka-samaly.kz Павлодар облыстық мәслихатының (V сайланған XII кезектен тыс сессиясы) 2012 жылғы 19 желтоқсандағы №124/12 шешiмiне қосымша

Ескерту: Әділет департаментімен 2012 жылғы 13 желтоқсанда №3288 болып тіркелген

Павлодар облысы әкімдігінің 2012 жылғы 26 қарашадағы №328/12

Павлодар облыстық мәслихатының (IV сайланған XL сессиясы) 2011 жылғы 6 желтоқсандағы №404/40 шешiмiне 1-қосымша

ҚАУЛЫСЫ

2012 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ (ӨЗГЕРIСТЕРМЕН)

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2012 ЖЫЛҒЫ 29 МАМЫРДАҒЫ «2012-2013 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» №154/6 ҚАУЛЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 6-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы 27-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 сәуірдегі «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі оқу орындарының кейбір мәселелері туралы» №544 қаулысына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 18 шілдедегі «Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысатын адамдарды оқытуды, олардың жұмысқа орналасуына жәрдемдесуді және оларға мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуді ұйымдастыру және қаржыландыру қағидасы» №815 қаулысына сәйкес Павлодар облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Павлодар облысы әкімдігінің 2012 жылғы 29 мамырдағы «2012-2013 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы» №154/6 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде №3208 болып тіркелді, 2012 жылғы 21 маусымда №70 «Сарыарқа самалы», 2012 жылғы 21 маусымда №70 «Звезда Прииртышья» газеттерінде жарияланды) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: көрсетілген қаулының 1-қосымшасында: мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 6-1-жолмен толықтырылсын: 6-1

0814000 Полимер технологиясының өндірісі: 0814123 Техник-технолог

25

40

реттік нөмірлері, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 және 31-жолдар алынып тасталсын; реттік нөмірі 57-жолдың 4-бағаны «25» сандарымен толықтырылсын; мынандай мазмұндағы реттік нөмірі 72-1-жолмен толықтырылсын: 72-1

1003153 Техник-металлург 1003000 Түсті металдар метал- 25 лургиясы:

-

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 74-1, 74-2-жолдармен толықты-рылсын: 74-1

74-2

0111000 Негізгі орта білім беру: 0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 0902000 Электрмен жабдықтау: 0902033 Техник-электрик

25

40

22

-

-

25

20

көрсетілген қаулының 2-қосымшасында: реттік нөмірі 2-жолдың 3-бағанында, «15» сандары «35» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірлері 3, 4 және 5-жолдар алынып тасталсын; реттік нөмірі 7-жолдың 3-бағанында, «20» сандары «21» сандарымен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 9-1-жолмен толықтырылсын:

0911000 Электрлік және 15 электромеханикалық құралдарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу: 0911013 Электромеханик

-

3-бағанда: реттік нөмірі 11-жол, «35» сандары «51» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірі 12-жол, «15» сандары «21» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірі 17-жолда: 3-бағанда «34» сандары «44» сандарымен ауыстырылсын; 4-бағанда «15» сандары «21» сандарымен ауыстырылсын; 3-бағанда: реттік нөмірі 18-жол, «15» сандары «29» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірі 19-жол, «39» сандары «57» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірі 20-жол, «15» сандары «25» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірі 21-жол, «15» сандары «16» сандарымен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-жолдармен толықтырылсын:

23

3-бағанда: реттік нөмірі 8-жол, «50» сандары «75» сандарымен ауыстырылсын; реттік нөмірі 13-жол, «40» сандары «65» сандарымен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 22-1-жолмен толықтырылсын: 1401000 Үйлер мен салу және пай22-1 ғимараттарды далану: 1401213 Құрылысшы - техник

9-1

24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36

«Колледж Инновационного Евразийского Университета» ЖШС 0901000 Электр станциялары мен 15 желілердің электр жабдықтары: 0901043 Техник-электрик 0902000 Электрмен қамтамасыз 20 ету: 0902033 Техник-электрик «Павлодар көлік және коммуникациялар колледжі» КМҚК 0518000 Есеп және аудит: 15 0518033 Экономист-бухгалтер «Павлодар бизнес колледжі» КМҚК 0911000 Электрлік және 16 электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу: 0911013 Электромеханик «Ақпараттық технологиялар және бизнес колледжі» мекемесі 0518000 Есеп және аудит: 17 0518033 Экономист-бухгалтер «Павлодар политехникалық колледжі» мекемесі 0506000 Шаштараз өнері және 20 сәндік косметика: 0506063 Суретші-модельер «Павлодар машина жасау колледжі» КМҚК 1401000 Үйлер мен ғимараттарды 21 салу және пайдалану: 1401213 Құрылысшы-техник «Б. Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжі» КМҚК 0111000 Негізгі орта білім беру: 15 15 0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары А.А. Орсариевке жүктелсін. 3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

Санаты Сыныбы Iшкi сыныбы 1 2 3 1 01 2 03 1 05 3 2 01 1 4 5 6 7 04

1 06 1 3 01 1 4 01 2 02 1

Салықтық түсiмдер Табыс салығы Жеке табыс салығы Әлеуметтік салық Әлеуметтік салық Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер Салықтық емес түсiмдер Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсi бөлiгiнiң түсiмдерi Мемлекеттiк меншiктегi заңды тұлғаларға қатысу үлесiне кiрiстер Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен берiлген кредиттер бойынша сыйақылар Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар Басқа да салықтық емес түсiмдер Басқа да салықтық емес түсiмдер Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату Трансферттердiң түсiмдерi Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан алынатын трансферттер Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер

01 1 110 120

001 003 001 004 007

282 001 2

003 257 001 009

5

013 258 001

02

005 1 250 003 007 2

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 20 желтоқсанда №3295 болып тіркелді.

250 001

Павлодар облыстық мәслихатының 03

005 006 1

(V сайланған

XII (кезектен тыс) сессиясы) №124/12 Павлодар қаласы 2012 жылғы 19 желтоқсан

252 001 003 006

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ (IV САЙЛАНҒАНXL СЕССИЯСЫ) 2011 ЖЫЛҒЫ 6 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ «2012-2014 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ» №404/40 ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабы 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 қарашадағы №1511 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының «2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заңын іске асыру туралы» № 1428 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» қаулысына сәйкес Павлодар облыстық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ: 1. Облыстық мәслихаттың (IV сайланған XL сессиясы) 2011 жылғы 6 желтоқсандағы «20122014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3193 болып тіркелген, 2011 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарыарқа самалы» газетінің №146, 2011 жылғы 22

желтоқсандағы «Звезда Прииртышья» газетінің №146 жарияланған) №404/40 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін: 1-тармақта: 1) тармақшада: «89560976» деген сандар «89591460» деген сандармен ауыстырылсын; «68304938» деген сандар «68335422» деген сандармен ауыстырылсын; 2) тармақшада «92122571» деген сандар «92153055» деген сандармен ауыстырылсын; көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 2. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыстық мәслихаттың экономика және бюджет жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін. 3. Осы шешім 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Сессия төраға облыстық мәслихат хатшысының м.а. И.Әбдіқалықов.

4 I. КІРІСТЕР

Функционалдық топ Кiшi функция Атауы Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Бағдарлама 1 2 3 4

Облыс әкімі Е.АРЫН.

ШЕШІМІ

Атауы

008 013 014 019

020 04

1

261 027

045 2

260

006 007

261

003 006

5 II. ШЫҒЫНДАР Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар Облыс мәслихатының аппараты Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыс әкімінің аппараты Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың тексеру комиссиясы Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Қаржылық қызмет Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жоспарлау және статистикалық қызмет Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және облысты баcқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Қорғаныс Әскери мұқтаждықтар Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар Аумақтық қорғанысты даярлау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру Облыстың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі Құқық қорғау қызметi Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебiнен автомобиль жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері Әкімшілік тәртіпті тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен көшіқон полициясының қосымша штаттық санын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу мен біріктіру орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау Бiлiм беру Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту Облыстың білім басқармасы Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Республикалық бюджеттен аудандық бюджеттерге (облыстық маңызы бар қалаларға) мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының көлемін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру Облыстың білім басқармасы Арнайы білім беру оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Сомасы (мың теңге) 5 89 591 460 20 775 276 6 127 917 6 127 917 6 045 234 6 045 234 8 602 125 8 602 125 476 962 69 883 2 928 429 29 764 3 800 32 962 361 729

361 729 45 350 45 350 3 800 3 800 3 800 68 335 422 8 204 053 8 204 053 60 131 369 60 131 369

Сомасы (мың теңге) 6 92 153 055 2 163 495 1 888 474 43 482 42 783 699 1 721 855 1 167 036 355 965 198 854 123 137 119 624 3 513 114 758 114 758 104 522 7 031 3 205 160 263 160 263 153 063 7 200 135 418 37 925 37 925 29 811 8 114 97 493 97 493 39 833 20 572 37 088 4 242 678 4 242 678 4 242 678 3 653 800 2 184 351 655 75 596 41 259 46 274 68 720

3 190 13 444 981 2 413 185 2 413 185 1 948 291

464 894 4 027 212 1 401 631 1 144 578 257 053 2 625 581 958 628 1 544 477


20 048

061

063 4

253 043 261

024 025 034 047

5

252 253 261

007 003 052

9

261 001 004 005 007 011 013 029 033

042 067 271

113 007 008

05

037 1

253 004

2

253 005 006 007 012 017

3

253 009 019 020 021 022 026 027 036 046

4

253 010 014 045

1

5 2

9

3 253

4 011 029

253 001 008 013 016

271 06

018 030 033 038

1 256 002

САРЫАРҚА САМАЛЫ

www.saryarka-samaly.kz

ШЕШІМ

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Республикалық бюджеттен аудандардың (облыстық манызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау Облыстың білім басқармасы Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында оқу-өндірістік шеберханаларды, зертханаларды жаңарту және қайта жабдықтау Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне өндірістік оқытуды ұйымдастырғаны үшін қосымша ақы белгілеу Мамандарды қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау Облыстың білім басқармасы «Жұмыспен қамту–2020» бағдарламасын іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер Облыстың білім басқармасы Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқуәдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Әдістемелік жұмыс Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың құрылыс басқармасы Республикалық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттер Облыстық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау Денсаулық сақтау Кең бейiндi ауруханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету Халықтың денсаулығын қорғау Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және дәрілерді өндіру Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер Салауатты өмір салтын насихаттау 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік бағдарлама аясында бостандықтан айыру орындарында отырған және босап шыққан тұлғалар арасында АҚТҚ- инфекциясының алдын-алуға арналған әлеуметтік жобаларды іске асыру Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу Мамандандырылған медициналық көмек Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, жүйкесінің бұзылуынан және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету Туберкулезбен ауыратындарды туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттарымен қамтамасыз ету Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондайақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету Ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде онкологиялық аурулармен ауыратындарға медициналық көмек көрсету Емханалар Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаторлық-емханалық көмек көрсету Халықтың жекелеген санаттарын амбулаторлық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаторлық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда дәрілік заттармен қамтамасыз ету Медициналық көмектің басқа түрлері 5 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру Патологоанатомиялық союды жүргізу Азаматтарды елді мекен шегінен тыс жерлерде емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметі Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары Денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың құрылыс басқармасы Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету Әлеуметтiк қамтамасыз ету Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

012

110 538

013 10 589

014 015

1 349 261

3 767 798 234 907

015

234 907 271

3 532 891 3 159 643 120 578

2

039

256

175 000 77 670

037

1

2

3

4 003

9

906 409 34 983 34 983 3 904 3 904 867 522

256 001 007

867 522

011

2 330 377 1 660 600 71 490

017

25 019

018

44 742

037

330 358

067

142 080 2 000 22 183

265

113 018

07

214 300

1

253 047 256

80 465

041 323 690

043

404 273 669 777

260 043

343 877

261 062

309 500 16 19 20 20

400 456 454 501 501

1

2

3

4 064

262 015

20 501 268

573 606 573 606

021

335 655

271

140 688 92 671

014

3 643 027

949 7 365 936 7 365 936

072

4 229 233 073

243 496 379 360 48 159

074

125 593

2

271

479 263

013

247 417

030

33 205

058

1 580 210 7 723 894 7 723 894

059

6 785 063

279

637 223

001

301 608

010

1 015 084 6 1 015 084 970 866 44 218 2 757 433 1 625 437 105 918

012 014 08

113 1

262

55 611

001

83 106

003

6 955

005

14 136 64 234 1 295 477 1 131 996 1 131 996 2 773 500 1 886 773

007 011

1 050 723 344 132

032 271

113 042

2

260 001

27 желтоқсан, бейсенбі, 2012 жыл Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Облыстың білім басқармасы Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру Әлеуметтік сауықтандыру Облыстың құрылыс басқармасы Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау Әлеуметтiк көмек Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 5 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау көрсету Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының іс-шараларын іске асыруға республикалық бюджеттен аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттері Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасына қатысушыларды кәсіпкерлікке оқыту Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Тұрғын үй шаруашылығы Облыстың денсаулық сақтау басқармасы «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін тұрғын үй көмегін беруге арналған ағымдағы нысаналы трансферттер «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың білім беру басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 5 «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу Облыстың мәдениет басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың құрылыс басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері Коммуналдық шаруашылық Облыстың құрылыс басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесін дамытуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесін дамытуға облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық ұй-шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін дамытуға республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтауға және су бұру жүйелерін дамытуға облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы трансферттер Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк Мәдениет саласындағы қызмет Облыстың мәдениет басқармасы Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мәдени-демалыс жұмысын қолдау Тарихи-мәдени мұралардың сақталуын және олардың қол жетімді болуын қамтамасыз ету Театр және музыка өнерін қолдау Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың құрылыс басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Спорт Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 630 461 411 68 589 95 961 829 137 803 798 25 339 6 913 6 913 120 596 120 596 6 120 596 766 131 740 369 73 975 485 158 14 355 103 159 421 047 97 590 29 600 25 762 25 762 11 162 788 5 118 542 37 965 37 965 28 187 13 187 15 000 62 178 62 178 191 630 160 013 6 31 617 145 721 145 721 65 816 65 816 4 587 045 1 939 712

1 241 500

1 031 377

45 356

329 100 6 044 246 2 670 731 15 000 26 160 2 181 961 447 610 3 373 515 36 559 1 735 751 555 244 9 600 1 4 2 1

036 929 031 817

361 842 301 701

42 974 820 671 202 781 239 570 1 300 112 505 395 000 216 500 216 500 2 024 380 2 024 380 42 711


САРЫАРҚА САМАЛЫ

27 желтоқсан, бейсенбі, 2012 жыл

ШЕШІМ

www.saryarka-samaly.kz

21

www.saryarka-samaly.kz 004 032 3

113 259 001 002 032 262 263 264

008 007 001

4

002 003 260

013

9 263 001 003 005 032 283 09

001 003

9 279 011 10 1

255 001 002 003 010 011 014 018 020 029

031 258 099 2 279 032 3 254 005

5 254

001 008 013 032 271 6

022

251 001

9 255 013 026 028 035 038 11

2

271 001 272

005 001

12

004 1

268

003 008

9

268 001 002 005

13

113 1

265

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Ақпараттық кеңiстiк Облыстың мұрағаттар және құжаттама басқармасы Жергілікті деңгейде мұрағат ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың мәдениет басқармасы Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету Облыстың ішкі саясат басқармасы Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер Облыстың тілдерді дамыту басқармасы Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тiлдерін дамыту Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Туризм Облыстың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы Туристік қызметті реттеу Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер Облыстың ішкі саясат басқармасы Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың жастар саясаты мәселелері бойынша басқармасы Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылуэнергетикалық жүйені дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Тұқым шаруашылығын қолдау Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Асыл тұқымды мал шаруашылығын мемлекеттік қолдау Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығындылығы мен сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанаржағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу) Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін мамандарға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Су шаруашылығы Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау Орман шаруашылығы Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру Қоршаған ортаны қорғау Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары Облыстың құрылыс басқармасы Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту Жер қатынастары Облыстың жер қатынастары басқармасы Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялау Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Уақытша сақтау пункттеріне дейін ветеринариялық препараттарды тасымалдау жөніндегі қызметтер Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру Жануарлар ауруларының диагностикасы, жануарларды алдын алу, емдеу, өңдеу үшін қолданылатын ветеринариялық және зоогигиеналық мақсаттағы атрибуттарды және бұйымдарды сатып алу, сақтау және тасымалдау Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi Облыстың құрылыс басқармасы Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Көлiк және коммуникация Автомобиль көлiгi Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне аудандық және елді мекендердің көшелерін маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) күрделі және орташа жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Көлік инфрақұрылымын дамыту Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Өзгелер Экономикалық қызметтердi реттеу Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

001

1 812 953 9

97 307 18 000 632 117 157 036

002 257 258

012

003

21 496 135 140 400

020

86 515 86 515 333 613 333 613 54 953

265

014

32 847

015

19 187 2 919 13 290 13 290 13 290

016 271 051

228 754 279

214 954 56 951

035

115 528

036

42 475 13 800 9 700 4 100 836 527

14

1

257 016

836 527 836 527

007

15

1

836 527

257

007 011

6 262 637

017

2 514 789 2 452 421

024

69 710 114 767 1 430 600 186

029

255 975 190 000 24 840

07

1 085 519

1

271 009

16 884 10 93 110

1

258 007

62 368 62 368

13

9

168 714

265 009

168 714 279 168 714 158 279

034 5

01

158 279 158 279 1 644 051

1 2

822 391 72 907 744 800 3 475 1 209 821 660 821 660 37 857 37 857 37 857 1 738 947

13

9

120 065 257

005

279 033

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер Мемлекеттік органның күрделі шығыстары Өзгелер Облыстың қаржы басқармасы Облыстық жергілікті атқарушы органның резервi Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және оған сараптама жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша проценттік ставкаларды субсидиялау «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде бизнесті жүргізуді сервистік қолдау Облыстың құрылыс басқармасы «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Борышқа қызмет көрсету Борышқа қызмет көрсету Облыстың қаржы басқармасы Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету Трансферттер Трансферттер Облыстың қаржы басқармасы Субвенциялар Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару Мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар ісшаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер III. ТАЗА БЮДЖЕТТIК КРЕДИТТЕУ Бюджеттiк кредиттер Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Тұрғын үй шаруашылығы Облыстың құрылыс басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары Ауыл шаруашылығы Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер Өзгелер Өзгелер Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде ауылдағы кәсіпкерліктің дамуына ықпал ету үшін бюджеттік кредиттер беру Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiн кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізуге кредит беру Бюджеттiк кредиттердi өтеу Бюджеттiк кредиттердi өтеу Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРIМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО Қаржы активтерін сатып алу Өзгелер Өзгелер Облыс әкімінің аппараты Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту Облыстың қаржы басқармасы Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Мамандандырылған өңірлік ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ ( ПРОФИЦИТI) VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТIН ПАЙДАЛАНУ)

74 524 5 800 5 062 341 78 663 78 663 110 603 79 652

30 951 654 589 106 160 404 690 98 739 45 000 2 399 673 2 399 673 1 818 813 1 100 620 718 193 508 508 508 508 18 18 18 15

981 981 981 918

767 767 767 908

2 197 194 46 957 718 708

100 000

4 5 3 3 3

531 142 429 429 429

675 641 000 000 000

3 429 000 444 141 444 141 444 141 444 141 1 269 500 1 269 500 769 500 769 500 500 000 500 000 610 966 610 966 610 194 772 763 587 763 587 763 587 763 587 3 000 3 000 448 087 448 087 312 500 312 500 -7 856 857 7 856 857

1 738 947 902 233 210 229 1 380 563 480 61 625 89 401 89 401 51 718 50 513 1 205 37 683 36 683 1 2 1 1 1

000 530 586 586 031

394 681 681 873

554 808 943 713 943 713 46 225 792 738 69 550 35 200 5 142 665 80 324 80 324

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің Павлодар облысы департаменті» мемлекеттік мекемесі (140000, Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы көшесі, 17, www.mz.gov.kz) 2013 жылға республикалық немесе жергілікті бюджет қаражатының есебінен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтерді көрсетуге мынадай қызметтер берушілермен шарт жасасу туралы хабарландырады: «Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары республиқалық ғылымипрактикалық орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны ШЖҚ «Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы» КМК ШЖҚ «Павлодар облыстық балалар ауруханасы» КМК ШЖҚ «№1 Павлодар облыстық перинаталдық орталық» КМК ШЖҚ «Павлодар облыстық терівенерологиялық диспансері» КМК ШЖҚ «№2 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы» КМК «Павлодар облыстық диагностикалық орталығы» КМҚК ШЖҚ «№1 Павлодар қалалалық ауруханасы» КМК ШЖҚ «№2 Павлодар қалалалық ауруханасы» КМК ШЖҚ «Павлодар қалаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы» КМК «№1 Павлодар қалалық емханасы» КМҚК

«№2 Павлодар қалалық емханасы» КМҚК ШЖҚ «№4 Павлодар қалалық емханасы» КМК «№5 Павлодар қалалық емханасы» КМҚК ШЖҚ «Екібастұз қалалық ауруханасы» КМК ШЖҚ «Екібастұз перзентханасы» КМК ШЖҚ «Екібастұз қалалалық терівенерологиялық диспансері» КМК ШЖҚ «№1 Екібастұз қалалық емханасы» КМК «№2 Екібастұз қалалық емханасы» КМҚК «№3 Екібастұз қалалық емханасы» КМҚК ШЖҚ «Ақсу орталық ауруханасы» КМК ШЖҚ «Аксу емханасы» КМК «Апаттар медицинасының теміржол госпитальдары» АҚФ – «Павлодар қалалалық теміржол ауруханасы» «Данель» ММ «Искаковтың жеке клиникасы» ЖШС «Хирургиялық орталығы» ЖШС “Нұр” медициналық орталығы” ММ “Евразия” медорталығы” ЖШС Ақсу филиалы «Биос» ЖШС «B.B.NURA» ЖШС

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7182) 32-04-48, 32-01-41 телефондары арқылы алуға болады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

22

ЗЕРДЕ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz кештер, кездесулер... Јлдебір кїш алдыѕызда кездескен бірќатар ќиындыќтарды жеѕуге кґмектеседі. Тілек-армандарыѕыз іске асады. Осы кїндерде сїйгеніѕіздіѕ кґѕіліне келер ауыр істерден аулаќ болыѕыз. Ренжіссеѕіз, оныѕ соѕы жаќсылыќќа апармайды. Сенбі кїні кґліктіѕ кесірінен баратын жеріѕізге кешігесіз, оєан ґкінетін боласыз. Апта соѕы Бикештер їшін сјтті болмаќ.

31.12.2012 - 06.01.2013 Тоќты (21.03.

– 20.04) Ќазіргі болып жатќан жаєдайды тереѕ таразылап барып, шешім ќабылдау керек. Сонда єана жаќсы жол табуєа болады. Апта ортасында ґзіѕізді сабырєа шаќырып, ашуєа бой бермеѕіз. Ал, жўма кїні барлыќ тўрєыдан сјттілік, жетістік келеді, ќуанасыз. Сенбідегі іске кґп ќажыр-ќайрат жўмсауєа тура келеді. Асыќпай жїйелеп алыѕыз. Тауєа шыєу оѕай ма, тау басынан тїскен оѕай ма? Баєамдаѕыз.

Торпаќ (21.04 - 20.05) Бўл аптада кґптеген Торпаќтар аќшаны желге шашып жібереді немесе ойланбастан жўмсап, ґкініште ќалады. Сондыќтан кґѕілге кїдік келтірген саудасаттыќтан бас тарта тўрыѕыз. Дїйсенбі таѕ ќалдырумен басталады, айналаѕызєа деген пікір, кґзќарасыѕыз ґзгереді. Сейсенбіде жўмыс кґбейеді, їлгеруге тырысыѕыз. Апта соѕында кез келген ќолєа алєан істі сјтімен аяќтайсыз. Туыстуєандарыѕыздан сїйінші хабар аласыз. Егіздер (22.05 – 21.06) Егіздерді жаєымды ґзгерістер кїтіп тўр. Таєдыр ўсынєан сыйдан ќўр ќалмауєа тырысыѕыз, ўќыпты болыѕыз, ќалт еткен жаѕалыќты жіберіп алмаѕыз. Ґйткені, кез келген ґзгеріс, жаѕалыќ атаулы сізге сјттілік болып оралады. Апта басында жаќсы адамдарєа жолыєасыз. Сейсенбіде киіміѕізді бїлдіріп алудан саќтаныѕыз, бўл жаќсылыќтыѕ нышаны бола ќоймас. Апта соѕында жетістіктеріѕізді ГАЗЕТТІЅ 20 ЖЕЛТОЌСАН, 145 НҐМІРІНДЕ ШЫЌЌАН СКАНВОРДТЫЅ ЖАУАПТАРЫ

Таразы

ќорытындылап, алєа жоспар жасаѕыз, кґмек сўраєандардан аянып ќалмаѕыз.

Шаян (22.06 – 22.07) Бўл аптада Шаяндар ештеѕеге ўмтылмаса да, кґптеген жетістіктер босаєадан аттайды. Тек, асыєыс шешім ќабылдап жіберуден саќтаныѕыз. Апта ќызыќты кездесулерге толы болмаќ. Басыѕыз бос болса, армандаєан адамыѕызды кездестіресіз немесе ґзіѕізге ўнайтын адаммен пікірлесесіз. Апта соѕында кїшќуатыѕызды їйдіѕ жўмысына жўмсаѕыз. Сенбіде сыйлыќ аласыз. Демалыс кїндерінде ойламаєан жерден ќонаќ кїтуге тура келеді немесе ќонаќќа барасыз. Арыстан

(23.07 – 23.08) Апта басында кїрделі мјселеніѕ шешімін табасыз. Ўзаќ уаќыт жаныѕызды ќинап келген ауыртпалыќтан арыласыз. Дїйсенбіде кїтпеген жаѕалыќ келеді, сейсенбіде кездескен адамдардыѕ сіз жайлы пікірі жаќсы ќалыптаспаќ. Сјрсенбіде балаларды ґз еріктерімен жібере кґрмеѕіз, ќауіп-ќатер баршылыќ. Демалыс кїні бірќатар тілектеріѕіз орындалып, ќуанышќа кенелесіз! Олардыѕ сјтті жалєасын табуы ґзіѕізге байланысты болмаќ.

Бикеш (24.08 – 23.09) Аптаныѕ басы тїрлі ќызыќты жаєдайларєа толы болмаќ. Танысулар,

(24.09 – 23.10) Жаќын адамыѕыз не туысыѕыз немесе бґтен бір адам ґміріѕізге араласады. Тізгінді беріп ќоймаѕыз, бјрін сабырмен баќылаѕыз. Бўл кїндері кґптеген Таразылардыѕ ќўмар ойындарєа ыќыласы ауады, абайлаѕыз. Аптаныѕ екінші жартысы сјттілігімен ќуантады. Отбасы мїшелерініѕ бірі немесе туыстарыѕыз жаќсы ісімен кґѕіліѕізді кґтереді. Ќаражат мјселесінде іркіліс жоќ, дегенмен саудасаттыќќа кґп араласпаѕыз. Демалыс кїндерінде шыєармашылыќ жоспарларыѕызды жасаѕыз.

Сарышаян

(24.10 – 22.11) Іс - жоспарыѕызєа ешкімді араластырмаѕыз, идеяларыѕыз «ќолды боп кетуі» јбден мїмкін. Маѕызды шешім ќабылдауєа асыќпаѕыз, јзірге бјрін ойластырып, таразылап ќойыѕыз. Жалпы, апта бойы сабыр саќтап, ґзіѕізбен ґзіѕіз болсаѕыз, мўны сјттіліктіѕ басы деп есептеѕіз. Ґйткені, сіздіѕ тарапыѕыздан кеткен јлдебір аќпарат немесе идея жаќсылыќ јкелмейді. Жаѕа жылда немесе демалыс кїндерініѕ бірінде кґѕіліѕізге ўнайтын адаммен кездесесіз. Ќаржыдан ќысылмайсыз, јйтсе де ќаражатќа абай болєан жґн.

Мерген

(23.11 – 21.12) Соѕєы кїндерде ґміріѕізде ґзгерістер бола ќоймаса, барлыєын да ґзіѕіз ќолєа алыѕыз. Ќажетсіз «достар» мен керексіз болып ќалєан заттардан, ескі-ќўсќылардан тездетіп арылыѕыз. Дїйсенбі – шым-шытырыќ оќиєаєа толы болмаќ, бјрі бірдей жаќсы бола ќоймас, дегенмен жаѕа

Кґлденеѕінен: Акушер. Дјт. Јне. Еле. Ока. Ынта. Ланд. Уксус. Судан. Ќазы. Стресс. Хор. Базар. Реал. Ќуаќы. Букетов. Ќабан. Расул. Манила. Мјртебе. Аура. Лак. Нойыс. Мусин. Бали. Шіл. Ез. Далаќ. Мат. Граната. Аќау. Ќапа.

жылды жаѕа сезіммен ќуана ќарсы аласыз. Бейсенбіде ќуанышты хабарлар, істер кґп болмаќ. Апта соѕында жаќсылап демалыѕыз, алдыѕызда сізді кїткен жўмыс ґте кґп.

Тауешкі

(22.12 – 19.01) Ќолыѕыздан келмейтін іске ујде бермеѕіз. Ґзіѕізді пайдаланып кетуге ўмтылєан адамдардан аулаќ болыѕыз. Сейсенбіде жолєа шыќсаѕыз, сјтті болмаќ. Бейсенбіде абай болмасаѕыз, басыѕызєа тїскен кїрделі жаєдаймен айналаѕыздаєылардыѕ мазасын аласыз. Тамаќтан уанып ќалудан саќтаныѕыз! Жаѕа жылдыќ дастарќаныѕызда жемісжидек кґп болсын! Апта соѕында ќаражат мјселесі ќуантады.

Суќўйєыш

(20.01 – 18.02) Алдаєы аптаєа барлыќ ісјрекеттеріѕізді ўќыптылыќпен жоспарлаѕыз. Жеѕіл-желпі отырыстарєа, кездесулерге уаќыт шыєындамаѕыз. Одан да ґзіѕізге пайдалы іспен айналысыѕыз. Жаќын маѕдаєы, жаќын ќаладаєы жаќыныѕызбен немесе досыѕызбен кездесу ўйымдастырыѕыз. Ондай кездесудіѕ пайдасы аз болмайды. Бейсенбіде кґп аќша жўмсауєа тура келеді, оєан риза бола ќоймассыз. Сондыќтан барлыєын алдын ала есептеп ќойыѕыз.

Балыќтар (19.02 – 20.03) Ґміріѕізді жаќсартып, ґзіѕіздіѕ ќамыѕызды ойлайтын уаќыт жетті. Жаѕа жылдыѕ алдында соныѕ барлыєын есептеп, алдаєы кїндерге жоспар жасаѕыз. Јзірге жаќын-жуыќтарыѕызєа, достарыѕызєа кеѕес беруден аулаќ болыѕыз. Дїйсенбі ќызыќты жаѕалыќтарєа толы болса, сейсенбіде таѕырќайтын жаєдайлар кездеседі. Апта ортасында жол жїресіз немесе алыстан ќонаќтар келеді. Жаѕа жылды ќонаќтармен ќарсы алсаѕыз, жыл бойы отбасыѕыздан сыйлы ќонаќтар арылмайтын болады.

Тігінен: Бам. Аныќтау. Јлім. Ен. Кјр. Еге. Клаус. Тренер. КСРО. Боза. Шнос. Еврей. Уфа. Ыза. Рейс. Лас. Уа. Га. Селсоќ. Лум. Ауру. Руда. Анд. Алмасаќ. Даѕќ. Ила. Нау. Той. Ќия. Ќамал. Камаз. Балама. Зала. Алап. Тайыр. Никита.

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ... Ќыз аты

Їй ќўсы

Кек

Сўлу

Мінез ауруы

***сіѕілі

Биязы жїн

Пјтер

Жер асты жолы

Їлкен ќазан

Нјрсе

Азия елі

Чили тїйесі

Кідіріс

*** мен шам

Ќоєам

Балыќ

Ќыста гїлдейтін гїл

Жїгері

Мґр

Бўєы

***Шырын

Ќожа

Мјскеу театры

Электрод

Зират Тїйе

Нарыќ

Ерке

Таѕ нўры

Планета

Ќой індеті

Дґрекі

Реѕ

Сусын

*** де Жанейро

Јскери бґлім

Ырзыќ

Кенен баласы

Зјре

Јр

Аќша

Жеміс

Дене

Ќасиет

*** жаєал

Јзір

Тґзім

Кґп кґмегі

Ґлім

Серке

*** тґк

Есен

Асар Жауыз

Аќќу

Жићаз Ќолбасшы

Маєына

Есептеу

Азия ґзені

Аяќ киім

Ґсиет

Шеше

Улы шґп

Болашаќ

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Батыс Антарктидадаєы мўздыќтардыѕ еруі салдарынан Нидерланды, Бангладеш, Тувалу сынды бірнеше ел су астына кетуі мїмкін. Бўл жайында Огайо университетініѕ (АЌШ) єалымдары жїргізген зерттеу жўмыстары барысында белгілі болды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

ХАБАРЛАМА

НАЗАР САЛЫЅЫЗДАР!

"ЌАЗАГРОЌАРЖЫ" АЌ-ы ТҐМЕН БАЄАМЕН ЌАЙТАЛАМА ЛИЗИНГІГЕ АУЫЛШАРУАШЫЛЫЌ ТЕХНИКАСЫН САТАДЫ ЛИЗИНГ МЕРЗІМІ - 3 ЖЫЛДАН 7 ЖЫЛЄА ДЕЙІН ЌАРЖЫЛАНДЫРУ МҐЛШЕРЛЕМЕСІ - ЖЫЛДЫЌ 4%-дан БАСТАП ЖЫЛДЫЌ ТИІМДІ МҐЛШЕРЛЕМЕ - ЖЫЛДЫЌ 4%-дан БАСТАП АЛЄАШЌЫ ЛИЗИНГІЛІК ТҐЛЕМ - ЛИЗИНГ ЗАТЫ ЌЎНЫНЫЅ 12%-ынан БАСТАП

www.saryarka-samaly.kz

23

Шјкен Ахметќызын еске аламыз Јлеуметіміздіѕ тірегі, аяулы да ардаќты анамыз, аяулы јже, Ќазаќ КСР халыќ аєарту їздігі, “Алтын медаль” жјне басќа да бірнеше медаль, орден, мадаќтама, алєыс хаттардыѕ иегері жјне еѕбек ардагері Ќабышева Шјкен Ахметќызыныѕ баќилыќ болєанына 1 жыл толады. Анамыз ґмірде ортасына сыйлы, ќадірлі, дїниесі таза, ќўшаєы кеѕ, жаны жомарт, жїрегі жылы жан еді. Аќсу ауданы Ќызылжар ауылында соєыс жјне еѕбек ардагері јкеміз Ќабышев Аќтаймен анамыз 69 жыл тату-тјтті єўмыр кешіп, 8 баланы тјрбиелеп, оларєа жоєары білім беріп, ќатарєа ќосты. Немере-шґберелерініѕ, жиендерініѕ ќызыєын кґрді. Жас ўрпаќќа білім беріп, олардыѕ игілігі їшін артына ґшпес із ќалдырып кеткен ўзтаздыѕ еѕбегі халыќ їшін ешќашанда ўмытылмайды. Ардаќты анамыздыѕ бейнесі, јрбір жылы сґзі, мейірімі біздіѕ кґкірегімізден еш ґшпейді. Бїгін анамызды еске ала отырып, жатќан жері жарыќ, топыраєы мамыќ, иманы саламат болсын деп, Жаратушы Алладан тілейміз.

Еске алушылар: балалары, келіндері, немерелері, шґбере-жиендері. Марќўмныѕ жылы 2013 жылєы ќаѕтардыѕ 2-сі саєат 12.00-де Мјшћїр Жїсіп мешітініѕ їлкен залында беріледі.

Алмагїл Пјру келіні Ахмадиќызын еске аламыз Аяулы анамыз Алмагїл Пјру келіні Ахмадиќызы арамызда жїргенде желтоќсанныѕ 27-сі кїні 59 жасќа келер еді. Амал нешік, Алланыѕ жазуымен ортамыздан ерте кетті. Балалары їшін ардаќты ананыѕ орны бґлек. Сондыќтан анамызды еске алып, мына ґлеѕ жолдарын арнаймыз: Жазмыш осы, аса алады Хаћтан кім, Арамыздан мјѕгілікке аттандыѕ. Аќылдасып отыратын ґзіѕмен, Алыстады атќан таѕ мен батќан кїн. Аяулы ана, еске аламыз егіліп, Ќылып еді жазылар деп ел їміт. Ана сїтін аќтау ќиын перзентке, Ґкінеміз ґксік ќысып, кеміріп.

Јкеміз де кґтеріп зіл ќазаны, Мўѕ ќамаєан жїрегі јлі азалы. Сізге деген саєынышын їйдегі Немерелер ќылыєымен жазады.

Ана болдыѕ шуаєы мол жїрегі, Бізді ойладыѕ, бізді баќтыѕ їнемі. Бейнеттіѕ де кґре алмадыѕ зейнетін, Баєыштаумен шектелеміз сїрені.

Ґшпейтўєын саєыныш бар санада, Анасындай кім болады балаєа. Жјннат баќтан нјсіп етіп жаратќан, Топыраєыѕ торќа болсын, жан ана!

Балалары: Дїйсен-Бибігїл, Ермек-Гїлнар, Тілек-Гїлнўр.

Бозанбаев Марат Халелўлын еске аламыз Асќар тау јке, ќадірлі жар болєан Бозанбаев Марат Халелўлын саєынышпен еске аламыз. Марат Халелўлыныѕ бўл ґмірден баќиєа сапар шеккеніне міне 1 жыл болды. Ќасиетті Ќарауыл топыраєында туып, Шарбаќты ауданы, Хмельницкий ауылыныѕ дамуына айрыќша їлес ќосќан ол артына ґшпес із ќалдырды. Ґзініѕ ґмірін халќына ќызмет етуге арнады. Ўрпаєы, туыстары їшін сол ґнеге ќастерлі болып ќала береді. Жїзінен жылылыќ нўры тґгіліп тўратын, јрдайым бойына ќарапайымдылыќ пен ізгілікті, инабаттылыќ пен адамгершілікті серік еткен отбасыныѕ тірегі, адал жар, ќамќор јке Марат Халелўлы жїрегі соѕєы сјтке дейін “халќым” деп соќќан ґз елініѕ шын патриоты еді. Ґзі ќызмет еткен ауылыныѕ абыройы мен намысын ойлаєан, тўєыры биік ардаќты азамат болатын. Марат Халелўлы ќай салада еѕбек жасаса да ґзініѕ адамгершілігі, іскерлігімен, талапшылдыєымен танылды. Отбасымыздыѕ одан айырылєанына бір жыл уаќыт ґткенімен, јкеміздіѕ аруаєы жанымызда сияќты. Јкеміздіѕ ґмір жолы, рухани жан дїниесініѕ байлыєы, адамєа деген мейірімі јлі кїнге дейін біздіѕ кґз алдымызда. Кґрмей кеткен ќызыќтарын жолдасы мен артында ќалєан ўрпаєына Алла нјсіп етсін дейміз. Еске алушылар: жўбайы Нўрмира, балалары Јйгерім, Жаннўр. ЌОСЫМША АЌПАРАТТЫ "ЌАЗАГРОЌАРЖЫ" АЌ-ы ОРТАЛЫЌ АППАРАТЫНАН НЕМЕСЕ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ҐКІЛДІКТЕРІНЕН АЛА АЛАСЫЗДАР: Орталыќ аппарат: Астана ќ., Кенесары кґшесі, 51, кќ-4; Телефоны: +7(7172) 580440, 580437 (38); e-mail: mailbox@kaf.kz «ЌазАгроЌаржы» АЌ Аќтґбе облысы филиалы: Аќтґбе ќ., Сјнкібай батыр кґшесі, 14Р їй; Телефоны: +7(7132) 558304, 558305; Email: akt3@kaf.kz «ЌазАгроЌаржы» АЌ Батыс Ќазаќстан облысы ґкілдігі: г. Орал ќ., Ихсанов кґшесі 54; Телефоны: +7(7112) 547861, 548150; E-mail: zko@kaf.kz «ЌазАгроЌаржы» АЌ Ќараєанды облысы ґкілдігі: Ќараєанды ќ., Лобода кґшесі, 22;

Телефоны: +7(7212)301280, 301001; E-mail: krg@kaf.kz «ЌазАгроЌаржы» АЌ Ќостанай облысы филиалы: Ќостанай ќ., Таран кґшесі, 147; Телефоны: +7 (7142) 532616 (ф), 532355, 533599; E-mail: kst3@kaf.kz «ЌазАгроЌаржы» АЌ Павлодар облысы ґкілдігі: Павлодар ќ., Крупская кґшесі, 71 б, Телефоны: +7(7182)325867, 322437; E-mail: pvl@kaf.kz «ЌазАгроЌаржы» АЌ Оѕтїстік Ќазаќстан облысы филиалы: Шымкент ќ., Дулати кґшесі, 2-їй , 3-ќабат. Телефоны: +7(7252)532704, 532705; E-mail: uko@kaf.kz

Марќўмныѕ жылы 2013 жылєы ќаѕтардыѕ 5-і Шарбаќты ауданы Хмельницкий ауылы мектебініѕ асханасында беріледі.

Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі салыќ комитеті Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ Павлодар ќаласы бойынша салыќ басќармасындаєы 2013 жылдыѕ 1 тоќсанына арналєан жеке тўлєалар мен заѕды тўлєалар ґкілдерін ќабылдау

КЕСТЕСІ

Тўрабаева Гїлбану Ералыќызыныѕ атына 2009 ж. С.Торайєыров атындаєы ПМУ-мен берілген ЖБ №0245638 тіркеу - №2270 диплом жарамсыз деп танылсын. Ќабылдауєа жазылу телефондары 8(7182) 32-13-25. Егер Сіз Павлодар облысы мектептерініѕ 9-11-сыныбыныѕ оќушысы болсаѕыз, онда Сіздіѕ «Инновациялыќ Павлодар-2013» атты инновациялыќ жобалар конкурсына ќатысып, Инновациялыќ Еуразия университетінде оќу грантын алу мїмкіндігіѕіз бар. Ґтінімдер 2013 жылєы 31 ќантарєа дейін ќабылданады. Инновациялыќ жобалар тґмендегі баєыттар бойынша ўсынылады: - Инженерлік-техникалыќ инновациялар; - Аќпараттыќ технологиялар саласындаєы инновациялар; - Энергияны їнемдеу технологиялары саласындаєы инновациялар; - Экология жјне табиєатты пайдалану саласындаєы бастамалар; - Білім беру, мјдениет, денсаулыќ саќтау салаларындаєы бастамалар; - Мемлекеттік, жергілікті басќару саласындаєы бастамалар; - Ќоєамдыќ-саяси ґмір саласындаєы бастамалар; - Аймаќтардаєы, ќалалардаєы, ауылдардаєы инфраќўрылым, тўрєын їй коммуналдыќ шаруашылыєы салаларындаєы бастамалар. Конкурсты ґткізу жјне ґтінімді беру ережелерімен ИнЕУ веб-сайтыныѕ «Мектеп оќушысы» бґлімінде таныса аласыздар(URL: http://ineu.edu.kz/). Мекен-жайымыз: Павлодар ќаласы, Ломов кґшесі, 45, ИнЕУ-діѕ бас єимараты, 109-кабинет (єылыми-ўйымдастыру жўмысы бґлімі). Телефон: 8(7182) 671640 (20658) E-mail: nauka-ineu@rambler.ru

Тўтынушыларєа сервистік ќызмет кґрсетуді жаќсарту жјне орталыќтандыру маќсатында «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-сі 2012 жылєы 21 желтоќсаннан бастап Павлодар ќаласы, Кривенко кґш., 27 мекен-жайында тўтынушыларєа ќызмет кґрсету жґніндегі сервистік орталыќтыѕ ашылєаны жайында хабарлайды. Жўмыс тјртібі: жўмыс кїндері 8.30-дан 18.30єа дейін, сенбі кїні сає. 9.00-ден 14.00-ге дейін. Сервистік орталыќ ќызметтері кешеніне мыналар кіреді: жеке жјне заѕды тўлєалардан энергиямен жабдыќтауєа комиссиясыз тґлем ќабылдау; тўтынушыларєа энергиямен жабдыќтауєа, оныѕ ішінде электр жјне жылу энергиясы берешектері, оларды есептеу, тґлеу, сапасыз электр энергиясымен жабдыќтау бойынша тўтынушылардан кінјрат-талап ќабылдауєа ќатысты аќпараттар беру; энергиямен жабдыќтау бойынша берешекті ґтеу кестесін ќўру жјне кеѕселік ќызмет кґрсету.

Зейнетаќы тґлеу жґніндегі мемлекеттік орталыќтыѕ Павлодар облыстыќ филиалы мен аумаќтыќ бґлімшелерініѕ ўжымдары Лебяжі аудандыќ бґлімшесініѕ бастыєы Нўрпейісова Јлия Ерќайратќызына анасыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

24

ОЌШАУ ОЙ

ПАЙЫМ Кезекші редактор -

Мўрат АЯЄАНОВ

Дауа іздеп, пјлеге ўрынбаѕыз Бір їйдіѕ келіні мерзімі ґткен дјрілерді ќоќысќа лаќтырып тастапты. Оны кґзі шалып ќалєан енесі «аќшаєа сатып алєан дїние єой, обал болады» деп бјрін ішіп, нјтижесінде жедел жјрдеммен ауруханадан бір-аќ шыќќан екен... Жасыратыны жоќ, бїгінде бас ауырып, балтырымыз сыздаса, дјріхана жаєалап, ґз бетімізше дјрі ќабылдап жатамыз. Сырќатымызды уаќытша тоќтатќан дјріге ерекше сеніп, зјм-зјм суынан артыќ кґреміз. Жаны ќиналєан адам ќаптаєан дјрiханаларды аралап, олардыѕ баєасын салыстырып жатпайтыны да таєы аныќ. Дјрі-дјрмекке тек тауар ретінде ќарауымыз - ќателік. Халыќ санасы дјріні емге дауа ретінде ќабылдап їйреніп ќалєан. Алайда, оныѕ синтетикалыќ зат екенін естен шыєармаєан жґн. Кґпшілігіміз жарнамаєа алданып, оныѕ кері јсерлері мен зиянды жаєын ўмыт ќалдырамыз. Негізінен антибиотикті дјрілер дјрігер рецептінсіз сатылмауєа тиіс. Біраќ, бўл ереженіѕ орындалып жатќаны шамалы. Препараттардыѕ да басќа тауарлар секілді тїпнўсќасы мен жасанды тїрі болады. Мысалы, «Циметидин» деген дјріні 13 тїрлі синтездік жолмен шыєаруєа болады екен. Оныѕ јрќайсысыныѕ ќўрамында ќосалќы заттар болады. Демек, адамєа тигізетін јсері де јртїрлі. Елімізде шыєарылып жатќан дјрі-дјрмектіѕ мґлшері отандыќ нарыќтыѕ 10 пайызын ќамтуєа јреѕ жетеді. Ендеше сырттан келетін дјрілердіѕ жарнамасына сергек ќараєан жґн. Бўл кїндері желілік маркетинг бойынша сатылып жїрген ќытай дјрілерініѕ жарнамасы ќызып-аќ тўр. Кезінде «Тяньши» деп аталатын ќытайлыќ јлдебір компанияныѕ ґнімдері бїтіндей елімізді жаулап алєан. Уаќыт ґте келе оныѕ денсаулыќќа пайдасынан гґрі зияндылыєы кґп екенін жўртшылыќ пайымдай бастады. Ќазаќстанныѕ дјрі-дјрмек нарыєында шетелдерден астыртын жолмен жеткізілетін дјрілердіѕ еш сертификатсыз јрі ќолдан ќолєа сатылуына фармацевтика саласы тарапынан тиісті мемлекеттік баќылау жоќ. Белгісіз таблеткалар мен ўнтаќтар базарда да, кґшеде де жґнжосыќсыз сатылып жатыр. Јлемдік нарыќта пайда тїсуі жґнінде есірткі мен ќару-жараќ саудасынан кейін 3-орында тўрєан жалєан дјрілердіѕ 60 пайызы Ќытайдыѕ їлесіне тиесілі екен. Сырттан келетін 10 мыѕ препарат тексеруден ґткізілгенде, олардыѕ 20 пайызы жарамсыз болып шыєатыны таєы рас. Ќалай десек те, елімізде кеѕінен таралєан ќытай таблеткалары ўлттыќ ќауіпсіздігімізге айтарлыќтай ќауіп тґндіріп тўр. Базар біткенді жаулап алєан тауарлардыѕ ішінде кґп дјрмекпен ќатар, аталєан елдіѕ дјрілері кеѕінен таралып, олар тўмаудан бастап ќалаусыз пайда болєан жїктілікке, жґтел мен астан улануєа дейін, тіпті, артыќ салмаќ тастауєа да таптырмас дїниелер делініп жїр. Бір сўмдыєы, ќытайдыѕ кейбір дјрілері ґлі туєан нјрестеніѕ аєзасынан жасалады екен. Ќайбір жылдары аяќкиімдері мен балалар ойыншыќтарынан улы химикаттар шыєып, елді бір јбігерге тїсіргені бар еді. Ендеше ќысыќ кґз кґршілеріміздіѕ дјрілерін пайдаланудыѕ ґзі зиянды екеніне шїбјѕіз болмасын. Ауруыѕызєа дауа іздеп, ќытайлыќ препарат сатып алып, адам аєзасын ішіп жїрмегеніѕізге кім кепіл?! Халќымыздыѕ дјстїрлі медицинасыныѕ тамыры тереѕде жатыр. Ќазаќтыѕ ќазымен, балмен, жаѕа сойылєан малдыѕ терісімен емдейтін керемет емшілігі бїгінде ўмытылып бара жатќаны ґкінішті. Адамзаттыѕ топыраќтан жаратылєаны шын болса, тјніміз бен жанымызєа дауа болатын бір єана нјрсе бар, ол – табиєи жолмен жасалатын ем-шара, дјрумендер. Ата-бабамыз жїрек патшасын таза саќтаєан. Бойымыздаєы сол бір кесек ет сау болса, тўла бойымыздыѕ тїгел аман болатындыєын жаќсы білген. Сонда бабамыз жїректі ќалай баптап-саќтады дейсіз єой? Оныѕ кілтін таза ауадан, ізгі ниеттен, сау аќылдан іздеу керек. Пікіріѕіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

«Павлодар ќаласыныѕ трамвай басќармасы» АЌ-ы 2012 жылєы 24 желтоќсанда Павлодар ќаласы, Солтїстік ґнеркјсіптік аймаќ, депо єимараты, 9-кабинетте ґткізілген 2013 жылєы ќаѕтар, аќпан, наурыз айларына ЖЖМ сатып алу жґніндегі ашыќ тендердіѕ ґтпеген болып танылєанын жариялайды. «Павлодар ќаласыныѕ трамвай басќармасы» АЌ-ы 2012 жылєы 20 желтоќсанда Павлодар ќаласы, Солтїстік ґнеркјсіптік аймаќ, депо єимараты, 10-кабинетте ґткізілген 2013 жылєы кїзет ќызметтерін сатып алу жґніндегі ашыќ тендердіѕ ґтпеген болып танылєанын жариялайды. (20662)

27 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ОЌЫДЫЌ, ПІКІР АЙТАМЫЗ

Ќанатымен су сепкен ќарлыєаштай... Пайєамбар жасынан асып, зейнетке шыќќаннан бері жас јріптестерімніѕ кїнбе-кїнгі ќажырлы еѕбегі арќасында беттері облыс ґмірініѕ соѕєы жаѕалыќтарына толы «Сарыарќа самалы» газетініѕ јр санын асыєа кїтіп, ќызыєа оќитыным бар. Кеше єана ќатарымызєа ќосылєан жастардыѕ ќиындыєы мен ќызыєы мол журналистика саласындаєы «тјй-тјйлаєан» алєашќы ќадамдары кґз алдымда. Сол «тјй-тјй» келе-келе ныќ басќан ќадамєа айналєаны, бїгінде редакция ўжымы шыєармашылыќ ізденіс їстінде екені, јрине, ќуантады. Бўрын Батыс елдері журналистеріне єана тјн болып келген кјсіби жеделдік – болєан оќиєаны сол сјтінде елге тез жеткізу сияќты жаќсы ќасиет жастарымыз бойларында ќалыптасып келе жатќанын айту єанибет. Шынымды айтсам, ќолєа тиген, баспахана бояуыныѕ иісі јлі аѕќып тўрєан, су жаѕа газеттіѕ алєашќы беттерін тездетіп шолып шыєамын да, соѕєы бетін ашуєа асыєамын. Ґйткені, онда - кезекші редактордыѕ «Оќшау ойы»! Маєан, ќырыќ бес жылєа жуыќ баспасґз саласында ќызмет еткен жанєа, мамандыєымныѕ ерекшелігі шыєар, айналаєа жіті ќарап, ой тїюге јуестенген адамєа, жас јріптестерімніѕ кїнделікті ґмірден байќаєандарын, оларды не ойландыратынын білу ќызыќ. Кейбір «Оќшау ойларєа» сїйсініп, енді біріне кґѕілім толмай, ќарным ашып ќалатынын несіне жасырайын. Біраќ та, жалпы алєанда, газетте бўдан бўрын басталып, бїгінде сјтті жалєасын тапќан бўл айдар – басылымныѕ кґркі, оќырман назарынан тыс ќалмайтын, оєан ой салатын елеулі дїние екеніне кїмјн жоќ. Солардыѕ біріне тоќталсаќ. Мўрат Аяєановтыѕ «Оќшау ойы» «Енді тїсіндім...» деген таќырыппен берілген (20 ќараша 2012 жыл). Таќырыптыѕ ґзі жўмбаќ, басынан аяєына дейін оќысаѕыз єана тїсінесіз. Автор ґзініѕ балалыќ шаєынан мысалдар келтіре отырып, жас ўрпаќты тјрбиелеудіѕ мјселесін кґтерген. Баланыѕ аќыл-ой ґрісін кеѕейтуде, осы маќсатта ойыншыќтарды дўрыс таѕдай білуде атаананыѕ жауапкершілігі бар екендігін еске сала отырып, ґзініѕ аѕдап, байќаєандарын ортаєа салєаны дўрыс. «Балам, балалы

болєанда білерсіѕ» дегендей, кезінде атаанасыныѕ ґзін пайдасыз нјрседен аулаќтатќанын, еѕ бастысы мектептен сапалы білім алуєа баулыєанын ризашылыќ сезіммен јсерлі етіп жазєаны жаќсы. «Ќысќа жіп кїрмеуге келмейді», јр отбасында ќаржы жеткілікті бола бермейді. Мўндайда баланы кґрсеќызарлыќтан саќтандыру, ата-анасын аяуєа тјрбиелеу де маѕызды. «Оќшау ойда» осылай аєынан жарыла сырласу да жарасатынын айтќан жґн. Ќазірде не кґп, компьютер кґп, ўялы телефон кґп. Осы кїнгі бала бесігінен шыєар-шыќпасында бўл заттардыѕ ќўлаєына жармасатынына ќайран ќаласыѕ. Мўны заманныѕ бір белгісі деп ўєынасыѕ. «Оќшау ой» мўндай тым ќатты јуестенудіѕ соѕы ґкінішті жаєдайєа ўшырап кетуі мїмкін екендігін еске салуымен ќўнды. Осыны ескеріп, компьютерден алыстату нјтижесі – баланыѕ пайдасы шамалы ойындардан бойын аулаќ салып, «ойыншыќ јпер!» деген ќыѕќылдарыныѕ сап тыйылєаны. «Кішкентай кезімде ата-ананыѕ мені «дендиге» сирек жаќындатпауыныѕ бір сырын енді тїсінгендеймін» деп ќорытындылайды ойын. Иј, жас ўрпаќтарымыздыѕ білімді де іскер, ґскелеѕ Ќазаќ елініѕ лайыќты азаматы болып ґсуі алдымен ата-анаєа, атасы мен јжесіне, басќа ересек туєан-туысќандардыѕ жауапкершілігімен тыєыз байланысты. Елбасымыз Ќазаќстанды дамытудыѕ 2050 жылєа дейінгі стратегиялыќ баєдарламасында аєа ўрпаќтыѕ ўзаќ жылдардаєы ќажырлы еѕбегін атап ґтіп, еліміздіѕ болашаєы жас ўрпаќтан їлкен їміт кїтетінін жеткізгені белгілі. Ендеше болашаќ бїгіннен басталатынын ўмытпай, бїгінгі бїлдіршіндерімізді тек ќана жаќсы ќасиеттерге баули беруіміз керек. Ќанатымен су сепкен ќарлыєаштай «Оќшау ой» да ќысќа да нўсќа болып, ќоєамымызєа мол шарапатын тигізе беретіні аныќ.

Ґскенбай ТАСТЕМХАНОВ, ардагер журналист.

ОЌЫРМАН ОЙЫ

Мўсылман жаѕа жылды тойлай ма? Жаѕа жыл «мейрамы» мўсылман ќауымына жат мереке. Біраќ, оны біле тўра тойлауєа јуеспіз. Ќасиетті Ќўран Кјрімде басќа діндердіѕ мерекелеріне ќатыспау туралы айтылєан. Ал, Жаѕа жыл араќшарапты «тамаша» сусын деп санайтын, зинаќорлыќќа мјн бермейтін ґзге дінніѕ мерекесі. Оны тойлау – кїнјєа жол ашумен теѕ. Ґйткені, бўл кїні жастар ащы суды сіміре ішіп, кїнјлі істер жасайды. Алысќа бармай-аќ, кешегі ата-бабаларымыз да жаѕа жыл мейрамын тойламаєанын айтуєа болады. Ќасиетті ќўранда: «Ей, адам баласы! Жер жїзінде халал, таза нјрседен жеѕдер!» (2/168) делінген. Басќа бір аятта: «...Ішіѕдер, жеѕдер, біраќ ысырап етпеѕдер, шындыєында Аллаћ Таєала ысырап етушілерді сїймейді» - деп наќты атап ґтеді (7/31). Ал мына бір аятта: «Ей, иман келтіргендер! Араќ-шарап, ќўмар, пўттар мен бал ашу оќтары – кїдіксіз шайтанныѕ ісі, лас істерден. Бўлардан ўзаќ тўрсаѕдар, баќыт жолын табасыѕдар» – деп ескерткен (5/90). Хазіреті Мўхаммед (с.є.с) Пайєамбарымыз «Терілеріѕ сылынып сойылсаѕдар да, отќа тірідей тасталсаѕдар да, дарєа асылсаѕдар да Аллаєа серік ќоспаѕдар! Намаздарыѕды јдейі оќымай ќоймаѕдар! Ґйткені, біле тўра намазды оќымаєандар мўсылман ќауымынан шыєып ќалады. Кїнј істеуден саќтаныѕдар! Ґйткені,

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы)

«Центр аналитической информации»ЖШС-і, «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Р.Т.БИЛЯЛОВ Телефоны 61-81-10

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15

Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ « ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. ЖШС-ніѕ мекен-жайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияныѕ мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

Газеттіѕ электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Јлеуметтік ќорєау - 61-80-20. Денсаулыќ, білім - 65-12-77. Тіл, јдебиет - 61-80-17. Экономика, саясат, ќўќыќ, имандылыќ, спорт, мјдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75.

Маркетинг жјне тарату бґлімі

кїнј - Алланыѕ ќаћарын келтіреді. Араќ ішпеѕдер! Себебі, араќ – бїкіл жаманшылыќтыѕ кґзі», - деді. Біз тойлап жїрген жаѕа жылда осы аят, хадистерде аныќ айтылєан кїнјлі істерді жасап жїргеніміз жасырын емес. Олай болса жаѕа жыл тек басќаларєа ўќсау єана емес, Алланыѕ ќаћарын шаќыратын істерге себепші болу. Егер Жаратушы иеміздіѕ тыйым салєан нјрселерін ќаперге алсаќ, міндетті тїрде одан жаќсысын береді. Алла Елшісі (с.є.с.): «Аллаћ сендер їшін, олардан да абзал болєан Рамазан мен Ќўрбан айт мерекелерімен ауыстырды» деген. Олай болса, мўсылман їмбетініѕ ќуанышпен ќарсы алатын, кїнјдан емес сауаптан тўратын, ќўлшылыќпен ґткізетін ґз мерекелері бар. Біз бен сіздіѕ баќытымыз їшін Алла Таєала осы мерекелерді сыйєа тартќан. Аллаєа жјне Оныѕ елшісіне иман келтірген адам, осыны ќабылдайды да, ќалєанын тастайды. Ќарап отырсаќ, Жаѕа жыл - кїнјлі істер кґп жасалатын мереке. Ал Ќўрбан айт, Рамазан айы - сауапты істерден тўратын мейрам. Ал оныѕ адам баласына ќайсысы пайдалы екенін есті жанныѕ білері хаќ. Диляром БЕКТАЕВА, Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ ўстазы.

61-80-32. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 37360 дана, бїгінгі кґлемі 6 б.т. Баспа индексі 65441. «Баспа їйі» ЖШС баспаханасында басылды. ЌР Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7182/ 61-80-26. Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. Тапсырыс - 2708. Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарды тегіс жариялауды жјне оларєа жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Нґмірді јзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынєан фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалында» жарияланєан материалдарды кґшіріп немесе ґѕдеп басу їшін редакцияныѕ жазбаша рўќсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

сарыарка самалы  

27 12 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you