Page 1

Саңлақ

5-

БЕТ

Бүгіннстіңы жаѕалыєы:

Мерейі үстем мектеп

Ñ

6-7-

ба

Аймаѓымызда ауыл жəне мал шаруашылыѓы салалары бойынша биылѓы жылы 330 ж±мыс орны бар 6,8 млрд. тењгеніњ 11 жобасы ж‰зеге асырылуда.

БЕТТЕР

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

22

қазан, сейсенбі 2013 жыл №121 (14556)

ñàìàëû

Áàëûê - òàáèãàò

ТІРШІЛІК ИЕСІ

áàéëûãû

Облысымызда балық шаруашылығы саласын дамыту мәселесі қолға алынуда. Бұл ретте, өңірімізде 20132015 жылдарға арналған балық шаруашылығын дамыту бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бағдарлама аясында «Жасыл ел» студенттік отряд мүшелері Ертіс жағалауындағы таяз су қоймаларында өмір сүретін балықтарды өзенге жіберу мәселесін қолға алған. Өткен сенбіде соңғы құтқару шарасына облыс әкімінің орынбасары Нұржан Әшімбетов қатысып, жастарға алғысын білдірді.

Суреттерді түсірген - Алибек Дженалинов.

Тілеуберді САХАБА

Ертіс өзенінің жағалауында көктемгі судың жайылуы салдарынан тоқтап қалған көптеген көлшіктер бар. Қыс мезгілінде олардың көпшілігі қатып қалады немесе құрып кетеді. Сондықтан, қоймаларда өмір сүретін балықтар мен шабақтар суы мол, арнасы кең өзен-көлдерге жіберілуі тиіс. Табиғат байлығын қорғау мақсатында студенттер бес жылдан бері балықтарды құтқару шараларын іске асырып келеді. Ағымдағы жылы аталмыш шара қазан айының 1 жұлдызынан басталды. Ақтоғай, Железин және Павлодар аудандарында арнайы отрядтар құрылып, болашағы жоқ көлшіктерде өмір сүретін 15 мыңнан астам балықты Ертіс өзеніне жіберген. Бұл алдағы уақытта өзен-көлдердегі балық санының көбеюіне өз септігін тигізетінін айтады балық шаруашылғының мамандары. Студенттердің бұл бастамасы облыс әкімдігінен қолдау тауып, қаражат мәселесі де қарастырылған. - «Жасыл ел» студенттік отрядының мүшелері қоғамдық жұмыстардан шет қалған емес. Біз биыл балықтарды құтқару шарасы барысында көптеген жұмыс жүргіздік. Бастамамызға қолдау білдірген облыс әкіміне алғысымызды

білдіреміз, - дейді облыстық студенттік отрядтың жетекшісі Рахат Қаппасов. Облыс әкімінің орынбасары Нұржан Әшімбетовтің айтуынша, балық өсіру жұмысы биыл бірінші жыл қолға алынған. Качир ауданында және Шідерті кентінде балық өсіретін арнайы орындар бар. Осы істі қолға алған жеке шаруашылықтарға «Агробизнес-2020» бағдарламасы бойынша

Нөмірдің айтары:

Дүниеде қазақ деген ұлт - біреу, демек оның ұлттық болмысы, салт-санасы мен әдет-ғұрпы да жалпы қазаққа бірдей тән, оның ғажайып рухани қазынасы да - бөліпжаруға келмейтін ортақ қазына. Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

қазынадан қаржы бөлу қарастырылуда. Облысымызда өзен суын пайдаланатын 50-ден астам кәсіпорын бар. Осы саланы жетік меңгерген ғалымдармен бірлесіп, аталған шаруашылықтарға балық өсірудің тиімді тұстары түсіндірілуде. Балық - табиғаттың бір байлығы болғандықтан, оңды-солды аулай бермей, қайта оның молаюына баса мән берілуі тиіс.

Келесі нөмірден күтіңіз! Маралды! Маралды - көл! Маралды - төр! Қазақ әдебиетінің абызы, балалардың сүйікті ақыны Мұзафар Әлімбай - 90 жаста! Халық жазушысы дүниеге келген атыраптың құдірет-киесі неде? Газет тапсырмасы бойынша Маралды жеріне арнайы барып қайтқан журналист Нұрбол Жайықбаевтың алдағы нөмірде жарық көретін мақаласына зер салыңыздар.


2

АЌПАРАТ

22 ќазан, cейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫНА ОРАЙ

Дүбірлі дүние Басшылыќ ќўрам Дүбірлі дүние Д баєдарламаєа ДЖолдыѕ жыры ќатыспайды 2020 жылєа ќарай Ќазаќстанда 29 мыѕ шаќырым жол жґнделеді. Бўл жґнінде кеше ЌР Кґлік жјне коммуникация министрі Асќар Жўмаєалиев мјлім етті. Министрдіѕ айтуынша, биылєы жылы 5898 шаќырым, оныѕ ішінде 3485 шаќырым республикалыќ маѕызы бар жол жґнделген. Бўл маќсатќа 310 миллиард теѕге ќарастырылєан. Нјтижесінде жолдардыѕ жайкїйі 2 пайызєа жаќсармаќ. «Президент тапсырмасы бойынша ќазіргі уаќытта кґлік инфраќўрылымын дамыту баєдарламасы јзірленіп жатыр. Оныѕ аясында 2020 жылєа ќарай жалпы ќолданыстаєы жолдардыѕ 29 мыѕ шаќырымын жґндеуден ґткізуді жоспарлап отырмыз», - деді А.Жўмаєалиев. Деректерге сїйенсек, еліміздегі јрбір бесінші апат жолдыѕ ойлы-ќырлылыєынан орын алады екен. Олай болса жолдыѕ жырын да біржола тоќтатар уаќыт жеткен секілді.

Талай жанныѕ бас ќайєысына айналєан баспана мјселесі Елбасыныѕ назарынан тыс ќалєан емес. Жуырда ґткен Їкіметтіѕ кеѕейтілген кеѕесінде де бўл тїйткілді айналып ґтпеді ел Президенті. Елбасы мемлекет тарапынан тўрєындардыѕ баспаналы болуы їшін ќолєа алынєан «Ќолжетімді тўрєын їй-2020» баєдарламасыныѕ жемісін мўќтаж азаматтар емес, оны жїзеге асыруєа тиісті мекеме, наќтысы, «Ќазаќстан тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» АЌ-ныѕ ќызметкерлері кґріп жатќанын ќатаѕ сынєа алєан болатын.

Дүбірлі дүние Дүбірлі дүние К Зымыран зымырамаса екен...

«Interfax» агенттігініѕ хабарлауынша, Байќоѕыр єарыш «Протон-М» зымыран тасыєышын ўшыру шегерілді. Зымыран тасыєыш америкалыќ «СириусФМ-6» аппаратын єарышќа жеткізуге тиіс болєан. Біраќ, АЌШ єарыш мамандарыныѕ ґтініші бойынша бўл шара кейінге ќалдырылєан. «Роскосмос» баспасґз хатшысы Сергей Горбунов «Ўшыруды АЌШ тарапыныѕ ґтініші бойынша шегердік» деген. Оныѕ айтуынша, «АЌШ-тыѕ єарыш бекетінде єарыштан келетін сигналдарды ќабылдау ќўрылєысынан аќау табылєан». 2013 жылы 2 шілдеде Байќоѕырдан ўша бере апатќа ўшыраєан ресейлік «Протон-М» зымыран тасыєышынан бірнеше жїз тонна улы отын – гептилдіѕ тґгілуі Ќазаќстан ќоєамында ќарсылыќ акцияларын туєызєан еді. Бўл апаттан кейінгі алєашќы «Протон-М» зымыран тасыєышы Байќоѕырдан єарышќа 30 ќыркїйекте ўшты. Осы жолєы зымыран 21 ќазан, яєни кеше ўшырылуы тиіс болєан. Алайда, белгілі себептерге байланысты кейінге шегерілген. Жалпы, бўл зымыраннан Ресейдіѕ мўрты да ќисаймайды, ќайта мол байлыќќа кенеледі. Ал ќазаќстандыќтар оныѕ зардабын тартып келеді. Тґбемізден зияны кґп зымырандар зымырамаса екен...

Шойын жолдаєы шытырман Аргентина астанасы Буэнос-Айрестегі Онсе станциясында пойыз апаты орын алып, 100-ге жуыќ адам ауыр жараќат алды. Отарба тежегішін баса алмай, платформа соѕындаєы буферлік тіреуге барып соєылєан. Кейін бірнеше вагон рельстен шыєып кеткен. Теміржол ќызметініѕ ґкілдері апат себебін аныќтауєа кірісті. Осындай ќайєылы оќиєа Буэнос-Айрес станциясында былтыр аќпан айында да тіркелген болатын. Ол кезде 51 адам ќаза тауып, 600-і жараќат алды. Осыдан біршама уаќыт бўрын Испанияда да пойыз апаты орын алып, талай шаѕыраќ ќайєы жўтты. Енді, міне, аргентиналыќтар зардап шегуде. Еѕ ќауіпсіз кґлік саналатын пойыздыѕ ґзі халыќтыѕ їрейін алып болды. Шойын жолдаєы шытырман ќашан тыйылар екен?..

Каддафидіѕ ќабірін іздеп жїр Ливияныѕ бўрынєы Президенті Муаммар Каддафидіѕ жесірі ќайтыс болєан кїйеуініѕ мїрдесін таба алмай жїр. Бїкілјлемдік ќауымдастыќќа ашыќ хатпен шыќќан Сафия Фаркаш генерал Каддафидіѕ жерленген жерін аныќтап, ќайтыс болуыныѕ наќты себептерін айтуды талап етіп отыр. «Адам ќўќыєын саќтау жґніндегі халыќаралыќ ўйымдардыѕ барлыєынан ўлым Сейф јл-Исламмен байланыс орнатып беруін де сўраймын. Ќўќыќ ќорєаушылар оны тўтќындаєаннан бері бірде-бір хабар алєанымыз жоќ. Оєан таєылєан айыптардыѕ ешќайсысы шындыќќа жанаспайды» дейді ол ґз хатыныѕ соѕында. Хатты «Голос России» радио компаниясына Каддафидіѕ жесірініѕ туысы Фатима Фаркаш алып келген кґрінеді. Сафия Фаркаштыѕ ґзі болса ќуєында. Јзірлеген – Фархат ЈМІРЕ.

ќатысты ќажеттілігі толыєымен ескерілмек. Сондай-аќ, компанияныѕ басшылары мен олардыѕ отбасыларына «Ќолжетімді тўрєын їй-2020» баєдарламасына ќатысуєа тыйым салынады. - Ќазіргі таѕда банктіѕ басќарушы ќызметкерлерініѕ пјтерлерді ґз еркімен ќайтару жґнінде жўмыстар жїргізілуде. Ґзара бір мјмілеге келмесе, біз жергілікті атќарушы органдар мен прокуратура кґмегімен сот негізінде ќайтаруды талап ететін боламыз, - деді Ќ.Бишімбаев.

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

еѕесте Мемлекет басшысыныѕ осы мјселеге ќатысты айтќан наќты деректері мен жауапты органдарєа жїктеген тапсырмалары естеріѕізде болар. Яєни, Елбасы «Бјйтерек» Ўлттыќ басќару холдингініѕ директоры Ќуандыќ Бишімбаевтан аталмыш банкте тјртіп орнатуды талап етті. Себебі, тўрєын їй жинаќ банкі ґзге де 10 ірі ќаржы институтымен бірге дјл осы холдингтіѕ ќўрамына кіреді. Холдинг биыл мамыр айында ќўрылєан болатын. Елбасы кеѕесте ју баста кґпшіліктіѕ баспаналы болу мјселесін оѕтайлы шешу маќсатында ќўрылєан банктіѕ жўмысында талай былыќтыѕ белеѕ алєанын атап ґтті. Тіпті, олардыѕ бір парасын жіпке тізіп берді. Мјселен, банкті басќарєан директор Нўрбибі Наурызбаеваныѕ ґзі, оныѕ аєасы, сондай-аќ, ўлы, жалпы жиырмадан астам банк ќызметкері табысы орта тўрєындарєа лайыќталєан баєдарлама арќылы баспаналы болыпты. Ел игілігіне баєытталєан бастаманы ґз мїдделері їшін пайдаланєан азаматтарєа пјтерлерді ќайтаруды ескерткен еді алќалы жиында Мемлекет басшысы. Міне, содан кейін іле-шала Президенттіѕ тапсырмаларын жїзеге асыруєа ќатысты Ќуандыќ Бишімбаев Орталыќ коммуникациялар ќызметінде баспасґз мјжілісін ґткізді. Сонда айтќан алєашќы жаѕалыєы – «Тўрєын їй жинаќ банкініѕ» басшысы Нўрбибі ханымныѕ жўмыстан босатылуы. Оныѕ орнына «Бјйтерек» холдингініѕ басќарушы директоры Айбатыр Жўмаєўлов келді. Содан соѕ наќты ќолєа алынбаќ істерді атап ґтті. Айтуынша, банктіѕ жўмыс істеу жїйесі ґзгереді. Пјтерлерді бґлу кезінде баєдарламаєа ќатысушыныѕ меншігінде жылжымайтын мїліктіѕ баржоєы, тўрєын їй жаєдайын жаќсартуєа

Александр ТЕРЕНТЬЕВ, облыстыќ мјслихат депутаты: - Шынымен, жеѕілдікті баспана бґлу мјселесіндегі шикіліктер јлдеќашан біржаќты шешілуге тиіс еді. Халыќты тўрєын їймен ќамту маќсатында «Ќолжетімді тўрєын їй-2020» баєдарламасы ќолєа алынды. Оны жїзеге асыру міндеті «Ќазаќстанныѕ тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкіне» сеніп тапсырылды. Негізі, елімізде азаматтарды баспанамен ќамтудыѕ мїмкіндігі мол. Ќўрылыстыѕ ќарќын алуына да жаєдай жетерлік. Бастысы, мемлекеттік баєдарламаєа ќатысуєа ниетті жастар ќатары кґп. Баєдарламада ќарастырылєан тетіктер де дўрыс. Бір єана жетіспейтіні - баќылаудыѕ јлсіздігі. Міне, сондыќтан да, «ќолда барда ќонышынан басушылар» кґбейді. Аќыры, ел игілігі їшін Їкімет тарапынан жасалєан жаќсылыќтар «ќўмєа сіѕген судай» кґзге кґрінбеуде. Јрине, елдіѕ жанайќайын Елбасыныѕ ґзі тікелей кґпшілік алдында айтуы осы саладаєы азаматтарєа їлкен сын дер едім. Ґйткені, мўндай кемшіліктерді Мемлекет басшысына дейін жеткізбей, уаќытылы јрі сапалы реттеп отырса, болар еді. Енді, жаѕа басшылыќ сын-ескертпеден ќорытынды шыєарып, нјтижелі іс атќарса болєаны.

ФОРУМ

Бірлік бар жерде тірлік бар Таяуда Павлодар ќаласындаєы Достыќ їйінде аймаєымыздаєы їкіметтік емес ўйымдардыѕ ХІ форумы ґтті. Оєан облыс јкімініѕ орынбасары Нўржан Јшімбетов, облыстыќ Азаматтыќ альянс тґраєасы Сергей Гуляев, їкіметтік емес ўйымдардыѕ басшылары мен мїшелері ќатысты. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Н.Јшімбетов мемлекеттік мекемелер мен їкіметтік емес ўйымдар бірлесе ќызмет атќарса, еѕбек те ґнімді бола тїсетінін айтты. - Їкіметтік емес ўйымдар мемлекет ґмірінде ерекше орын алады. Ќоєамныѕ дамуына ґзіндік їлесін ќосып келе жатќан олар тїрлі акциялар мен јлеуметтік

шаралар ўйымдастырудан шет ќалєан емес, - деді ол ґз сґзінде. Сонымен ќатар , Н.Јшімбетов ауылдаєы їкіметтік емес ўйымдарєа баса назар аудару ќажеттілігіне мјн берді. Оларєа кґрсетілер ќолдауды арттыра тїсу керек екенін тілге тиек етті. Облыстыќ Азаматтыќ альянс тґраєасы Сергей Гуляев јлеуметтік зерттеулер ќорытындысымен таныстырды. Оныѕ мјліметіне сїйенсек, респонденттердіѕ басым бґлігі соѕєы 2-3 жыл аралыєында ќоєамдыќ ґзекті мјселелердіѕ азайєанын айтыпты. Бўл

кґрсеткішке ќол жеткізуде їкіметтік емес ўйымдардыѕ да жўмысыныѕ нјтижесі бар екеніне тоќталды. Кґѕіл кґншітерлік жетістікке жеткенімізбен, алаѕдатарлыќ жайттар бары назарєа ілікті. - Тўрєындардыѕ кґпшілігі заѕды жете тїсіне бермейді, ґз ќўќыќтары мен міндеттерін білмейді. Ќазіргі кезде осы олќылыќтыѕ орнын толтыру їшін жўмыс жасаудамыз, - деді ол. Бўл ретте облыстыќ јділет департаменті басшысыныѕ орынбасары Гаућар Јлібекованыѕ баяндамасы кґпшіліктіѕ заѕ тўрєысынан сауаттылыєын арттыра тїсті десек болады. Їкіметтік емес ўйымдардыѕ ќызметін реттейтін заѕнаманы тїсіндіре келе, оны жетілдіретін тўстар да бар деген ќорытынды жасады Гаућар Ерсінќызы. Форум соѕында VІ республикалыќ азаматтыќ форумєа делегаттар сайланды.

24-25 ќазанда Елбасы Н.Назарбаев Минскіде Жоєары Еуразиялыќ экономикалыќ кеѕестіѕ жјне ТМД Мемлекет басшылары кеѕесініѕ отырыстарына ќатысады.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

Ґткен аптада Екібастўз ќаласына ќарасты Ќўлакґл ауылыныѕ јкімі Ерлан Ќасенјлин халыќ алдында есеп берді. Оєан шаћар басшысы Александр Вербняк ќатысып, наќты тапсырмалар жїктеді. Фархат ЈМІРЕ Ерлан Ермўратўлы жыл басынан бері атќарылєан жўмыстарєа тоќталып, алдаєы тґрт жылєа жоспарланєан негізгі маќсат-міндеттерді саралап ґтті. Јкімініѕ сґзіне сенсек, облыс басшысы Ерлан Арынныѕ тапсырмасына сјйкес, тўрєындарды сапалы ауызсумен ќамтамасыз ету їшін Ќўлакґлге Атыєай ауылынан су ќўбыры тартылады. Бўл жоба мемлекеттік «Аќ бўлаќ» баєдарламасы бойынша жїзеге асырылмаќ. Сонымен ќатар, жуырда елді мекенде су ўѕєымасы орнатылды. Бўл маќсатќа ќалалыќ

Дерек пен дјйек: ‹ Ауылда 630 адам тўрады. Оныѕ 405-і еѕбекке жарамды; ‹ Елді мекенде жўмыссыз адам тіркелмеген; ‹ Бїгінде ауыл халќыныѕ 85 пайызы кґмірмен ќамтылєан; ‹ 2014 жылы ауылда «Сыбаєа» баєдарламасы бойынша бір шаруашылыќ ќўрылады; ‹ Ауылда 448 бас ірі ќара мал, 82 бас жылќы, 1596 бас ўсаќ мал бар.

бюджеттен 2,3 миллион теѕге бґлінді. Ќазіргі уаќытта судыѕ ќўрамы зерттелуде. Егер мамандар рўќсат берсе, ўѕєыманыѕ суын ауызсу ретінде пайдалануєа болады. Келер жылы ауылдаєы орта мектептіѕ тґбесіне кїрделі жґндеу жўмыстары жасалады. Осыдан біршама уаќыт бўрын облыс јкімініѕ ќабылдауында болєан Е.Ќасенјлин халыќ алдында Ерлан Мўхтарўлыныѕ наќты тапсырмалар жїктегенін жеткізді. Атап айтар болсаќ, мемлекеттік «Сыбаєа» баєдарламасына ауыл адамдарын кґптеп ќатыстыру јрі шаєын жјне орта бизнесті ілгерілету маќсатында екі ірі жобаны жїзеге асыру ќолєа алынбаќ. - Ауылдыќ округті жарыќтандыруєа, абаттандыруєа жыл сайын ќалалыќ бюджеттен 1 миллион теѕгеден астам ќаржы бґлінеді. Былтыр ауылєа 10 жарыќтандыру ќондырєысы орнатылды. 2014 жылы бўл баєытќа 350 мыѕ теѕгеге ќарастырылмаќ. Сондай-аќ, елді мекенніѕ санитарлыќ тазалыєын саќтау, ауыл жолдарын жґндеу, кґшеттер отырєызу маќсатында да біршама іс ќолєа алынады, деді Е.Ќасенјлин. Ауыл тўрєындары јкімніѕ есебін оѕ баєалап, алдаєы жўмысына табыс тіледі. Екібастўз ќаласыныѕ јкімі А.Вербняк ќўлакґлдіктерді бірлесе отырып жўмыс істеуге шаќырды. Сонымен ќатар, ауыл басшысына мемлекеттік баєдарламалардыѕ орындалуын ќадаєалауды тапсырды.

Ќўлакґл ауылы, Екібастўз ќаласы.

АУЫЗ ТОЛТЫРАР ІСТЕР БАР Тамыздыѕ 15-інде Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «Јкімдердіѕ халыќќа есеп беру кездесулерін ґткізу туралы» Жарлыєы шыќќан болатын. Осыєан орай 16 ќазаннан бастап аудандаєы ауылдыќ округтердіѕ јкімдері есеп бере бастады.

Ж

уырда Александровка ауылдыќ округініѕ јкімі Сержан Иманќўловтыѕ есеп беру жиналысы ґтті. Онда ауыл јкімі атќарылєан жўмыстар туралы баяндады. Александровка – аудандаєы јлеуметтікэкономикалыќ жаєдайы жаќсы елді мекендердіѕ бірі. Халыќ та тыєыз ќоныстанєан. Телефон байланысы жўмыс істейді. 42 отбасы интернет желісіне ќосылєан. Жалпы, округ ќўрамына Александровка жјне Жаѕаауыл елді мекендері ќарайды. Кґріктендіру мен елді мекендердіѕ санитарлыќ тазалыєы да – ауыл јкімініѕ назарында. Округ бойынша кґшелер бойына жарыќ шамдар орнатылып, кґріктендіру маќсатында 2400 тїп аєаш кґшеті егілген. Мўндай жўмыстар алдаєы уаќытта да жоспар бойынша жалєаса бермек. Ауылдыќ округ јкімдеріне жїктелген таєы бір їлкен міндет – мемлекеттік баєдарламаларды жїзеге асыру. Осыєан орай «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасыныѕ бірінші баєыты бойынша 5 адам ќайта даярлыќтан ґткен. Мал шаруашылыєына арналєан «Жайлау» баєдарламасы бойынша 4 адам жўмысќа орналасыпты. Жаѕаауыл ауылында азыќ-тїлік дїкені ашылєан. Алдаєы уаќытта Александровка ауылында ќасапхана ашылады деп кїтілуде.

КҐМЕК КҐРСЕТІЛЕДІ Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны Меруерт Ахмерованыѕ 4 жасар баласы Јмірхан ґздігінен тўрып, жїре алмайды. Ортопедиялыќ аяќ киімніѕ кґмегімен єана ќозєалыс жасауєа ќауќары бар. Перзенті їшін аса ќажетті киімге ќол жеткізе алмай алаѕдаєан ана ґз жаєдайын аймаќ басшысы Ерлан Арынєа жеткізе келді. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Меруерт Амантайќызыныѕ айтуынша, ортопедиялыќ аяќ киім алу жґніндегі ґтінішті ќаѕтар айында жазєан, ал нўсќауын тек ќыркїйек айында алыпты. Ќолына ќаєаз тиісімен, «Ортопрот» ЖШС-не барєанында олар мемлекеттік тапсырыс мерзімі аяќталєанын, киімге тек келесі жылы ќол жететінін айтќан. Амалы ќўрып, тауы шаєылєан ана облыс јкімініѕ кґмегіне жїгінуді жґн санайды. Мјселеніѕ мјн-жайын білген ґѕір басшысы Ерлан Арын Јмірханныѕ ќараша айыныѕ ортасында жазєы жјне ќысќы аяќ киім алуына мїмкіндігі бар екенін айтты. - Баламныѕ жїруіне мїмкіндік беретін ортопедиялыќ ќысќы аяќ киімніѕ баєасы 16 мыѕ теѕге, ал жазєы тїрі 10 мыѕ теѕге тўрады. Ќуаныштысы, облыс јкімі Ерлан Мўхтарўлыныѕ кґмегімен аяќ киімдерді тегін алатын болдыќ, - дейді М.Ахмерова. Сонымен ќатар, Меруерт Амантайќызы кезек тізімі облыстыќ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасыныѕ сайтында беріліп тўрса екен деген тілегін білдірді. Облыс јкімі ўсыныстыѕ ќўптарлыќ екенін айтып, басќарма басшысына наќты тапсырма берді. Хамза Жўбанышев аєасыныѕ ґтінішін

Даниял ЌЫЗЫРЎЛЫ, Шарбаќты ауданы.

жеткізе келіпті. Айтуынша, 70-тен асќан аєасы Ќабиден Жўбанышев Павлодар ќаласындаєы Кутузов кґшесі, 89-їйде 20 жылдан астам уаќыт тўрады. Мїмкіндігі шектеулі жанєа кіріпшыєу ќиын. Ґйткені, баспалдаќтары тозєан, оєан ќоса, баспалдаќ таяныштары жоќ. Подъездіѕ жґнделмегеніне де бірталай жыл болыпты. - Аєам жалєыз тўрады. Подъезде жаєдайдыѕ жасалмауынан далаєа шыєу ауыртпалыќ тїсіреді. Есік алдында демалып отыратын орындыќ та жоќ, - дей келе, Х.Жўбанышев баспалдаќ жґнделсе деген тілегін білдірді. Бўл ґтініш бойынша Павлодар ќаласыныѕ јкімі Оразгелді Ќайыргелдиновке жјне «Ремсервис-2007» ЖШС-не міндеттер жїктелді. Жарты ай аралыєында мјселе шешімін табатын болды. Ал Ќамзин кґшесіндегі 163, 165 жјне 167 їйлерде тўратын балалар енді аулада емін-еркін, асыр салып ойнайтын болды. Ќамзин кґшесі, 163-їйдіѕ тўрєыны Мария Ищенко есік алдына ойын алаѕын салу жґнінде ґтініш білдірген болатын. Бїгінде тўрєындардыѕ ґтініші ескеріліп, алаѕ жабдыќталуда. Ќазан айыныѕ соѕына дейін ќўм алаѕшасы мен карусель орнатылады. М.Ищенко кґмек ќолын созєан облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты, «ЌазТрансОйл» АЌ Шыєыс филиалы директоры Жеѕісбек Лўќпановќа тўрєындар атынан алєыс айтты.

БРИФИНГ

ЌАНША ЌАРЖЫДАН ЌАЄЫЛАМЫЗ? Биыл тоєыз айда облыс ќазынасына ќўйылєан тїсім кґлемі 104,5 млрд. теѕгені ќўрады. Осылайша, жоспар 6,2 млрд. теѕгеге асыра орындалыпты. Ґткен жылдыѕ баламалы кезеѕімен салыстырєанда тїсім мґлшері 6,6 млрд. теѕгеге артќан. Жалпы, аймаќ бюджеті аєымдаєы жылы 3,3 пайызєа ґсіп, 139,8 млрд. теѕгені ќўрады. Бўл жґнінде облыстыќ ќаржы басќармасыныѕ басшысы Бјкір Демеуов облыс јкімдігініѕ ресми ґкілдігі ґткізген брифингте мјлімдеді.

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

Округ бойынша 16 шаруа ќожалыєы жјне 2 серіктестік жўмыс істейді. Ауылда 2 мектеп, 2 байланыс бґлімшесі, кітапхана, дјрігерлік амбулатория, фельдшерлік пункт ќызмет кґрсетеді. Округте 7 дїкен болса, оныѕ 4-і Александровкада, 3-і Жаѕаауылда орналасќан. Осы орайда «Абай» серіктестігініѕ ауылдыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына ќомаќты їлес ќосып отырєанын айта кеткен жґн. Тўрєындар алдында есеп берген ауыл јкімі Сержан Иманќўлов мемлекеттік баєдарламаларды жїзеге асыру баєытында јлі де жўмыс істей беретінін айтты. Ауыл тўрєындары алдында есеп берген Шегірен ауылдыќ округініѕ јкімі Маќсўт Жиенбаев та атќарылєан жўмыстар мен алда тўрєан міндеттерді баяндады. Еѕ бастысы, ауыл тўрєындарыныѕ малы ґсе тїскен. Округ бойынша ќара мал саны - 2646 бас, жылќы - 587, ќой – 3500. Бўл дегеніміз јр отбасында 10 бас ќара малдыѕ барын білдіреді.

3

ЌОЄАМДЫЌ ЌАБЫЛДАУ

БИЛІК ЕСЕП БЕРУДЕ

ЌЎЛАКҐЛ ЌЎЛПЫРА ТЇСПЕК

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

Ќазынаєа тїскен ќаржыныѕ басым бґлігі, наќтысы, 58,9 пайызы ґѕірдіѕ јлеуметтік салаларына баєытталєан. Атап ґтер болсаќ, 44 млрд. теѕге - білім беру жїйесіне, 4,8 млрд. теѕге - мјдениетке, 20 млрд. теѕгеден астамы денсаулыќ саќтау саласына жўмсалєан. Таєы 5 млрд. теѕгеге жуыќ сома јлеуметтік кґмекке баєытталєан. Бјкір Саматўлыныѕ мјліметтеріне сїйенсек, ќазан айында облыстыќ бюджет шыєындарыныѕ 95,3 пайызы игерілген. 4,9 млрд. теѕгені игеру жоспарланєан мерзімнен кешігуде. Оныѕ басым бґлігін нысаналы трансферттер ќўрап отыр. Дегенмен, аймаќтыѕ бас ќаржыгерініѕ айтуына ќараєанда, биыл бюджет ќаржысын игеру кґрсеткіші ґткен жылєымен салыстырєанда біршама оѕалєан. Яєни, 4,2 пайызєа ґсіпті. Бар ќаржыны кјдеге жарата алмау жаєынан таєы да ќўрылыс саласы кґш бастап тўр. Соѕєы жылдары бўл баєытќа ќарастырылєан ќаражаттыѕ толыќтай игерілмеуі ќалыпты жаєдайєа айналєандай. Жалпы, ќаражаттыѕ игерілмеуіне јкелетін бірќатар себептерді басќарма басшысы брифинг барысында атап ґтті. Негізді себептер ќатарына мемлекеттік сатып алулар кезінде їнемдеу жјне кейбір мекемелердіѕ ќайта ќўрылуы жатады. Мўндай жаєдайда ќаржы жыл соѕына дейін толыќ игерілетінін жеткізді.

Сонымен ќатар, тиісті ќўжаттарды дер кезінде дайындамау бґлінген аќшаныѕ уаќытылы кјдеге жаратылмауына жетелейтінін тілге тиек етті. Ќазіргі таѕда 90 млн. теѕге осындай тізімде тўр. Таєы 400 млн. теѕге жоспарланєан жўмысты атќару кестесініѕ бўзылуынан игерілмеуде. Ал 750 млн. теѕгеніѕ «таєдыры» сот істерініѕ аяќталуынан кейін белгілі болмаќ. Міне, осылайша тїрлі негіздінегізсіз себептердіѕ кесірінен ќазынадан ќарастырылєан ќомаќты ќаржы діттеген жеріне жетпей жатыр. Облыстыѕ бас ќаржыгері аймаќтыѕ шаєын ќалаларын дамытуєа бґлінген ќомаќты сомалардыѕ мјселесіне алаѕдаушылыќ білдірді. Ґйткені, ќажетті жобалыќ-сметалыќ ќўжаттары уаќытында дайын болмаса, біраз ќаражат бюджетке ќайтарылуы јбден мїмкін. Шаєын шаћарларды дамыту баєдарламасы аясында Екібастўз бен Аќсу ќалаларына берілген ќаржыныѕ 253 млн. теѕгесі игерілмей ќалады деген ќауіп бар. Егер республикалыќ ќазынадан бґлінген ќаражат бойынша тиісті ќўжаттар реттеліп, облыстыќ ќазынашылыќтан тіркеуден ґткен болса, онда игерілмеген сома келесі жылєа ќалдырылады. «Мўндай іс-шараларды атќарып їлгермегендер ќарастырылєан ќаржыдан ќаєылады», - дейді Б.Демеуов. Шамамен 400 млн. теѕге биыл ќазынаєа ќайтарылуы ыќтимал деген болжам жасады бас ќаржыгер. Дегенмен, ай сайын баќылау жїргізіп, ќўзырлы органдарєа ескертулер жіберіліп отырєанын мјлімдеді. Сондыќтан, жаєдай алдаєы бірнеше айда тїзелер деген сенімін білдірді.

2017 жылєа дейін еліміздегі 11 мемлекеттік јуежай халыќаралыќ стандарттарєа жауап беретін болады.


4

ХАТЌОРЖЫН

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

Хаќ жолын тапќан ќарындас Диана Асќарќызы есімді жерлесіміз есін білгелі орыс тілді ортада ґсті. Тілі орысша шыќты, сауатын орыс тілінде ашты. Ол кјмелетке толєан кезінде анасына еріп, шіркеуге барып христиан дінін ќабылдапты. Ґйткені, анасы орыс ўлтынан екен. Бїгінде бойжетіп, етек-жеѕін жиєан ќаракґз ќарындасымыздыѕ ќасиетті Ислам діні – хаќ дін екеніне толыќ кґзі жеткен. Алла таєаланыѕ ќалауымен орталыќ «Мјшћїр Жїсіп» мешітіне жїгініп, тілін кјлимаєа келтірді. «Кјлима – шјћадатты айтудыѕ тґрт шарты, тілмен айтќанда жїрекпен дайын болу, маєынасын білу, ыќыласпен (Алла

таєаланыѕ разылыєын ойлап, тїсініп) айту, таєзыммен (ќўрметпен) айту керектігін біліп, шын ниетіммен ќабылдадым»,– дейді Алланыѕ хаќ жолына тїскен Диана Асќарќызы. Алдаєы уаќытта ол намазєа жыєылып, сонымен бірге, ана тілін де еркін меѕгеруді маќсат тўтќан. Арманы кґп, алар асуы алда ќаршадай ќазаќ ќызына біз де разылыєымызды білдіріп: «Айыѕ жарыќ, кїндеріѕ ашыќ болсын, пјле–жала ќырыќ кез ќашыќ болсын. Жїрегіѕе Алладан нўр ќўйылып, ґміріѕе жететін нјсіп болсын» – деп, аќ батамызды бердік.

Амантай ТОЙШЫБАЙЎЛЫ.

Меніѕ сїйікті газетім

. .. е д й ї с а н е м м Ана

ґз ва ќызы Аружанмен дырысов Єалия Орынбае сетті. Ќатысушы ќыздар Ќ.Ы ы аст ќар на аны Аќтоєай ауд берліктерін кґр беретін орта мектепте ше ларынан ќалыспай, таєам даярлауда, атындаєы жалпы білім ана е» їйд ас н ме ам «Ан ы уде алдарына жан отбасы таќырыбындає сўраќтарєа жауап бер танытты. Аналар ік діл сен і. бел й, аса сайысы ґтт јкелген тјтті рамас бґлігі болып салма Отбасы ќоєамныѕ ажы да гог ик ал ыќ - їй тапсырмасына дайындап балаларєа н пе рєа сы дарынан залда оты ес еп тел ед і. От ба -ана мен балалар таєам ќызды. ата ан єыд тўр ќ ялы оги тат психол лардыѕ жјне туыстар дјмСайыскерлеріміз бір саєаттыѕ ішінде арасында ерлі-зайыпты ихи наќты жїйесі тар рекесін, отбасы ѕ ны ќарым-ќатынасы отбасыныѕ бірлік-бе заќ халќы ер баланы ді. Ќа біл . е ады сет ыл кґр таб єын п лы улы бо шімі бойынша і етіп тјрбиелесе, тат Ќазылар алќасыныѕ ше н Камзиндер болашаќ шаѕыраќ иес ќыз бала деп » ме тыю р вта ен бае їйд ќ сен отбасы – Дїй «Ќызєа ќыры бірінші орынєа, н берген. Себебі, ўлт екі тјрбиесіне ерекше мј атын - јйел. Їлгілі бірдей ўпай алып, екеуі де і орынєа ие нш болашаєын ќалыптастырру - ќазаќ ўлттыќ Орынбаевтар отбасы екі да јр тїр лі ґсі лд ы. Їш от ба сы келін, тјрбиелі ќыз ыптасќан жаєдай. бо алды. Отбасы педагогикасында ќал сайысќа аналары сыйлыќтармен марапатт й іс-шаралар й нда Сондыќтан да, осында тырудыѕ пайдасы тјрбиесіне арналєан осы іне нўр болар ыс їст мен ќыздарын ќатар ќат жиі ґткізіліп тўрса, нўр . зор. еді п Ата . ќатысты М. РА ХИ МО ВА , Байќауєа їш отбасы зы ќы а орта ев ба ен йс Дї Ќ.Ыдырысов атындаєы айтќанда, Майра ауданы. ќызы Јсеммен, й а оєа зин Аќт , Кам н ны ша ма ма Рау ѕ н, мектепті Аружанме

Туєан тілім – ќазынам

ызыл ту») рыарќа самалы» («Ќ Мен - облыстыќ «Са жергілікті јрі аны рм гі тўраќты оќы газетініѕ елу жылдан бер алар жазып, ќалам тербеп келе ќал жерден азды-кґпті ма бірімін. Сондаєы байќаєаным – ѕ жатќан авторларыны абына сай оќырмандарына ќызмет басылым їнемі уаќыт тал ќаламы ќарымды журналистердіѕ ен етіп келеді. Ќазір газетт е жатќан еѕбектерін танисыѕ, кел п ары атќ н спе таса ќалєан іздені да тарихтыѕ кґзден сїйсінесіѕ. Бїгінгі таѕ де газетте аз жазылып жїрген де ойлаймын. мјселелері тґѕірегін ан ќауымды ќуантады деп жарыќќа рм оќы не, јри , Бўл ќ. жо ніѕ еті газ » алы сам а Келер жылы «Сарыарќ Осы мерейтойєа орай айтайын ады. асы тўтас шыќќанына 85 жыл тол мыздаєы јрбір ќазаќ отб дегенім, газетке аймаєы екен деймін. Сонда рухани а ўл-ќызыѕыз бір жылєа жазылс байсыз, отбасыѕыздаєы . жаз кґз ан ызд еді байлыєыѕ р іне сез ын п, пайдас да бўл басылымды оќы рыарќа самалы» газетініѕ мерейі Сґзімніѕ соѕында, «Са н демекпін. болсы їстем, мјртебесі биік Ба ќы т БЕ КТ ЎР , тті азаматы. Май ауданыныѕ Ќўрме

Ойланайыќ!

е-наз да – бјрі-бјрі тілек те, реніш пен ґкп мейді, ґзге тілде та, ш ны Ќуа . іміз тіл бер Ќазаќ тілі – туєан ер оныѕ ќадірін біле теді. Біраќ, кейбіреул алмайды. Мысалы, «меніѕ» деген сґзі ана тіліміз арќылы же лей сґй ыс дўр тілінде елер емес. «Ауру шїлдірлейді, ал ќазаќ єам» дейді. Мўєаліміміз ќанша айтса да, тїз кезде ќателікке н «ма ќќа » шы ды Тілі былдырлап «менім», «маєан йды» деген осы болар. десеѕ де, болмайды екен. Ќазаќ тілін ма ќал т јде да, са ќал ќанша жґнге саламын білмеуі – елдігімізге бой алдырєан соѕ, онып жатќанда, кейбір ќандастардыѕ ана тілін мыз бар. Ал бўл ені ойы ќ їйр ма рі ыл лде ґзге ўлт ґкі з елдіѕ ќатарына ќос Сондыќтан, ойланайыќ! оты ќ озы тті іле ќаб ке ай жетеміз?! сын. Бјсекелістік абыройын асырмай, ќал маќсатќа ана тіліміздіѕ Ар се н БЕ КБ ОЛ АТ , рбаќты ауданы. лы Жылыбўлаќ ауы , Ша

«Їміт» їйіндегі ўлттар фестивалі лар Екібастўз ќаласындаєы «Їміт» бала айлыєы ері тілд ы халќ н ќста Ќаза де їйін атты шеѕберінде «100 ўлт, 100 тіл» лар бала фестиваль ґтті. Фестивальге їйініѕ» їйінде тўратын 6 топ жјне «Жастар біздіѕ Ал сты. ќаты і ілер нуш тјрбиеле астўз Екіб – ыз шым тўраќты ќамќор мінен ќалалыќ біріктірілген ќорєаныс бґлі ып, жай ан тарќ дас р аќта ќон ен келг сќа баєа музыкалыќ нґмірлер ўсынып, сайы берді. ќ, Фестивальге ќатысушылар ќаза корей ин, укра р, тата ин, груз с, оры к, ґзбе ўлттыќ халыќтарыныѕ салт–дјстїрін, рып, киімдерін, таєамдарын танысты ґнерлерін ортаєа салды. із Бўл іс-ш ара арќ ылы тју елс і тїрл јр тын тўра тінде Ќазаќстан мемлеке мен ўлт ґкілдеріне ґз јдет-єўрыптары рінде тілде ана ґз а, ытує дам тін ение мјд

дыєы паш сґйлеуге барлыќ жаєдай жасалєан етілді. аныќтау Сайыс соѕында жеѕімпаздарды . Јйтсе жоќ ан болє оѕай а сын алќа ќазылар , салтлігін ірші ыс-т тўрм ѕ де, кјріс халќыны стар їйі» дјстїрін кеѕінен кґрсете білген «Жа ґкілдері ѕ командасы 1-орын, ґзбек халќыны ынды 3-ор ері ґкілд ѕ ыны халќ ин 2-орын, укра ен рым ала мот гра иел еніп , Маќ тау марапатталды. ќосып, Шараныѕ ќызыќты ґтуіне ґз їлесін ен келг ап ынд дай р ірле нґм музыкалыќ с аны ќорє ген тіріл бірік Екібастўз ќалалыќ зор алєысымызды бґлімі ўжымына лар їйінде білдіреміз. Жалпы, бўл ўжым бала ќалыс нан ыєы барл ѕ арды ґтетін іс-шарал ќалып кґрген емес. А.Т ҐКЕ Й, ќазаќ тілі іѕ їйін алар бал іт» «Їм маманы, Екібастўз ќаласы.

www.saryarka-samaly.kz

Оќырман хаттарын екшеген Тілеуберді САХАБА. 8 (7182) 61-80-20.

Аќсу ќаласындаєы «Ба лдырєан» балабаќшасында тіл дер мерекесі аясында ќазаќ, орыc жј тілдерінде ќызыќты іс-ш не аєылшын ара ґтті. Оныѕ негізгі маќсаты – бал алардыѕ ана тілге ынта-ыќыласын арттыру, ґзге тілдерге деген ќы зыєушылыєын ныєайту. Шараєа ќатысушыл мендердіѕ назарына ар кґрерќазаќ, орыс аєылшын ўлттыќ билері н ўсынды. Атап ґтерлігі, ќонаќ ретінд е кел кґсе балалардыѕ ґнерін ген Алдар Олар ґлеѕ шумаќтары тамашалады. н тілін сїйеміз» атты јнд оќып, «Ана Сонымен ќатар, аєылш і шырќады. ын тіл туралы маќал-мјтелша јн салып, дерді жатќа айтты. Іс-шара аясында кішкентай бїлдіршіндер ґздер ініѕ ќазаќ елі тур ал ы біл ет ін біл імд ер і ме н ќабілеттерін ортаєа салды. Кеш соѕында Алдар кґсе бїлдіршіндерге сыйлыќтар їлестірді. М. ЈБ ІШ ЕВ А, Аєылшын тілі пјнініѕ мўєалімі, Аќсу ќаласы.

Ќадірініѕ ќашќаны ма? Тума талант, аќын Мўќаєалидыѕ ґзі аќсаќал ќарияларымыздыѕ сиреп бара жатќанына жаны ауырып, «Ќариялар азайып бара жатыр» деп жыр жазєан єой. Иј, расымен де, бїгінде ќариялар азайып бара жатыр. Аќиыќ аќынша айтар болсаќ, жаєада тўрєандарына ќараєанда келместіѕ кемесіне мініп кетіп жатќандар кґп. Ол кемеге мініп кеткен аќсаќалдарымызды ќўрметтеп шыєарып саларымыз аныќ. Ал жаєада тўрєан ќарияларымызєа ќандай сый-ќўрмет кґрсетіп жїрміз? Олардыѕ ќадір-ќасиетін кейінгі ўрпаќ лайыќты деѕгейде тїсініп жїр ме? «Ауылыѕда ќарт болса, жазулы тўрєан хатпен теѕ» деп атам ќазаќ ежелден ќарттарын жоєары баєалаєан. Ал ќазір ше? Жасырып-жабары жоќ, ќарттарымызєа деген ќўрметіміз ґте тґмен. Оєан дјлел, кейбір ата-апаларымыз келінніѕ ќас-ќабаєына ќарап отыр, ќарттар їйінде де «жетім» кјрілер баршылыќ. Бір јке он баланы баєады, ал он бала бір јкені баєа алмайтын заман болды ќазір. Ауылдыќ аймаќтарда мал соѕына тїсіп, їйдіѕ ќара жўмысына жегілетіндер де - солар. Мўндайда санаѕа еріксізден дана ќазаќтыѕ

«Јкеѕ ќартайса, ќўл ўстама» деген маќалы оралады. Еѕ масќарасы сол, ќарияларымыздыѕ кейбірі кґшеде ќайыр сўрап жїретінін соѕєы кездері жиі кґзіміз шалады. Жаќында Павлодар ќаласындаєы «Манаќбай» базарыныѕ маѕайынан осындай жаєдайдыѕ кујсі болдым. Пайєамбар жасынан асќан атамыз ќайыр сўрап отыр. Жай отырєан жоќ, кґрінгенге ќол созып жјутеѕдеп отыр. Жанарында сондай бір реніштіѕ, ґкпе наздыѕ белгісі бар. Сырттай ќарап отырып, осы їшін кімге налитынымды білмедім. Аєа буынды кґрінгенніѕ ќолындаєы кїлшеге жаутаѕдататындай жігерсіз кїйге тїскеніміз бе? Бўєан ќымбатшылыќ заман ба, јлде, ќарттардыѕ парќын тїсінбеген ўрпаќ кінјлі ме? Ќалай дегенмен де, атаѕа не істесеѕ, алдыѕа сол келерін ўмытпасаќ болєаны. Ал јлгі кґшеден кґрген ќарттыѕ ќарныныѕ ашќаны емес, ќадірініѕ ќашќаны жаныѕа батады.

Дјурен ЖОМАРТ, Аќсу ќаласы.

Павлодарда мїмкіндігі шектеулі 250 адам мїгедектерге арналєан арбаєа мўќтаж. Оларды жаѕа арбамен ќамтамасыз ету їшін ќалалыќ бюджеттен 35 миллион теѕге бґлінген.


www.saryarka-samaly.kz

ТЕМІРЌАЗЫЌ Абылай ханныѕ туєанына – 300 жыл!

Харьков ќаласында шыќќан «Планетаныѕ 2 мыѕ ўлы тўлєасы» атты аныќтамада екі ќазаќ кґрсетіліпті. Олар – Елбасымыз Нўрсўлтан Назарбаев жјне ќазаќтыѕ ґткен тарихынан Абылай хан. Алайда, Абылай ханды тану, оныѕ ТАРИХ ќайраткерлігіне баєа беру оѕай болєан ТОЛЌЫНЫНДА жоќ. Дана Абайдыѕ Абылай хан туралы пікірін тек шјкірті естелігінен білеміз. Абай Кґкбай аќынды шаќырып алып: «Абылай хан мен Кенесарыныѕ ќазаќќа істеген еѕбектерін ўзаќ јѕгіме ќылып айтып беріп, осыны ґлеѕ ќыл... Абылай да, Кенесары да - ќазаќтыѕ маќтан ќылатын ерлері. Бўлардыѕ еѕбегі де - айта ќалєандай, ўмытылмас еѕбек», деп тапсырма берген екен. Абылайдай аса кїрделі заманда ґмір сїрген тарихи тўлєаны тануєа кеѕестік идеология кедергі болды. Белгілі јдебиеттанушы Бейсенбай Кенжебаевтыѕ «Јдебиет белестері» кітабында кґрсеткеніндей, Абылайдыѕ екі империя ортасындаєы ќазаќ халќыныѕ дербестігі їшін кїресін, айлатјсілін 1939 жылы «Јдебиет жјне искусство» журналыныѕ №2 санында сатќындыќќа балаєан кісілер де болєан.

ХАЛЫЌ

К

еѕестік дјуірде тарихты зерттеу коммунистік режимніѕ кґзќарасына байланысты болды. Ал режим бірде ўлт їшін кїрескендерді ќолдаєандай болса, кґп жаєдайда оларды терістеді. ХХ єасырдыѕ 40 жылдары пайда болєан бір кеѕшілікті пайдаланып, казаќ зиялылары Абылайды тануєа жјне танытуєа јрекет етті. Т.Ахтановтыѕ естелігіне ќарасаќ, С. Мўќанов 1941 жылы Алматыдаєы Журналистика институтында Абылай жґнінде баяндама жасайды. Меніѕ де Абылай хан жайлы алєаш мол маєлўмат алып, сол бір тарихи кезеѕніѕ аз да болса сырын ўќќаным осы жолы болар. Сјбеѕніѕ сондаєы бір басып айтќан пікірі – Абылайдыѕ ќазаќтыѕ мемлекетін жасамаќ болєан јрекеті» деп жазды ол. 1943 жылы єалым Бейсенбай Кенжебаевтыѕ Абылайдыѕ ерлігін, ќолбасшылыєын жазєан кітапшасы басылєанын кґпшілік біле бермейді. Осы кітаптыѕ жалєыз данасы Ќўлбек Ергґбектіѕ кітапханасында саќталєан. Аталєан кітапта ханєа мынадай баєа беріледі: «ґзініѕ де, ґзгеніѕ де кїшін дўрыс баєалап, соєан ќарай ґзінше саясат ўстауы, тґѕіректегі елдермен орынды ќарымќатынас жїргізуі арќасында Абылай ќазаќ халќыныѕ басын ќўрап, елдігін ќайта орнатты». Мўнда алєаш рет ќазаќ ауыз јдебиеті нўсќалары мен сол кейбір орыс тарихшылары берген мјліметтер негізінде Абылайдыѕ тарихи тўлєасы сипатталды. Аталєан басылым шыќпай жатып жойылєандыќтан, Абылай хан хаќында зерттеу жїргізіп, кітап жазуєа ешкімніѕ батылы бармады. Єылым академиясы 1957 жылы Ќазаќ КСР тарихында «Абылай билеген кез халыќтыѕ есінде зорлыќ-зомбылыќ дјуірі болып ќалды. Ўрпаќтан ўрпаќќа кґшіп отырєан халыќ аѕыздарына сай, ќазаќтыѕ атаќты аќыны Жамбыл Абылай туралы былай деп жырлаєан: Ханныѕ бірі Абылай, Аш бґрідей жалтаќтап... Ќарсы болєан кісініѕ Ќан жаудырєан басына. ...Ол Сырдарияныѕ Сайрам, Шымкент, Созаќ жјне басќа ќалалары їшін соєыс жїргізді. Осы соєыстардыѕ їстінде бейбіт халыќ кїйзеліске ўшырады, мыѕдаєан тўтќын алынып, малдарын айдап јкетіп жатты» – деген айыптаулар таєылды. Бўл аќылєа сыймайтын айыптау екені ќазір барлыєымызєа аян. Абылайдыѕ кез келген ќадамы терістелді. Жоѕєарияны јлсіретіп, Шыєыс Ќазаќстандаєы ќазаќтыѕ байырєы жерлерін ќайтару јрекеті былай баєаланды: «Абылай Жоѕєарияныѕ ішіндегі ґзара тартысты ушыќтырмаќшы еді, Жоѕєарияны јлсіретіп, Ертістіѕ бойындаєы ќўнарлы жайылымдарєа ие болып алмаќшы еді, ал егер сјті келсе, ґзімен достас Даваци ќонтайшыны таќќа отырєызбаќшы еді». Немесе осы 1957 жылы Ќазаќ КСР тарихында «Абылай јскерлері Орта жїздіѕ жеріне басып кірген Цин їкіметініѕ билігін дереу мойындай ќойды» делінеді. Ал шындыєында, Абылай - сан жаєынан їстем, кґп зеѕбіректері бар ќытай јскеріне ќарсы ґз сарбаздарымен соєысќан бірден бір ќазаќ билеушісі. Жјне осы соєыста ќатты жараќат алєаны белгілі. Осылайша, кеѕестік идеология Абылайдыѕ тарихын ќатты бўрмалап келді. Ќолда бар деректер негізінде Абылайдыѕ ќазаќ тарихындаєы атќарєан ролін аныќтау їшін оныѕ сол кездегі халќымыздыѕ ґміріне ќосќан жаѕалыќтарына назар салу керек. Абылайдыѕ кґп ќырлы мемлекеттік жјне саяси ќайраткерлігі арќасында ќазаќтардыѕ бўрынєы кґршілер басып алєан жерлері кері ќайтарылып, ќазіргі Ќазаќстан елініѕ тўтас геосаяси картасы ќалыптасты. Басым кґпшілік Абылайды Жоѕєар хандыєына ќарсы кїресте ерекше їлес ќосќан тарихи тўлєа ретінде таниды.

Mўхтар ЌОЖА,

Саѕлаќ тарих єылымдарыныѕ докторы, Ќ.А.Ясауи атындаєы Халыќаралыќ ќазаќ-тїрік университетініѕ профессоры

Осымен ќатар, Абылай - Чиѕ (Ќытай) империясыныѕ јскери-саяси экспансиясына ќарсы тґтеп берген бірденбір ќазаќ билеушісі. Абылайдыѕ јскери ќолбасшы жјне мемлекет ќайраткері ретіндегі ќырлары јлі де кґп зерттеуді ќажет етеді. Ол ґз заманыныѕ кґреген ќолбасшысы бола білді. Јсіресе, оныѕ сан жаєынан басым Чиѕ јскерімен шайќастаєы ерлігі, јскери тактикалыќ айла-тјсілдері јлі де жан-жаќты толыќ ќарастырылмаєан. Жарияланєан ќўжаттарєа ќараєанда, Чиѕ боєдыханы Абылайханмен соєысќан ґз генералдарына ќатты наразылыќ білдірген. 1756 жылы ќазан айындаєы жарлыєында император: «Хадаха Абылаймен соєысќанда ќуып жете алмады, ќоян жїректік кґрсетті, екі кґзді тауыс ќауырсынын таєуєа рўќсат етпейміз», депті. Осыєан орай 1757 жылы ќазан айындаєы Чиѕ императорыныѕ бір жарлыєында былай делінген: «Олар (Дардаѕа мен Хадаха – авт.) ќазаќ жеріне баруын барса да, Јмірсананы ўстай алмады. Оныѕ їстіне (олардыѕ сылбырлыєынан) ќазаќтыѕ Абылайы да сытылып, ќўтылып кетті. Сол їшін екеуі (Дардаѕа мен Хадаха) ауыр жазаєа тартылуєа тиіс... Мўныѕ жайын казармадан келген жасауылдардан сўраєанымызда, олар: «Дардаѕаныѕ жорыќшылары Јмірсананы ќуа барып бір шаќырымдай ќалєанда, буынып-тїйінуге де їлгермей абыржыєан оныѕ (Јмірсананыѕ) јдейі жіберген адамы: «ќазаќтар Јмірсананы ќазіраќ ўстаєалы отыр. Олардыѕ ханы Абылай келісімен тарпа бас салмаќ» дейді. Сонымен, Дардаѕа дўшпаныныѕ ќулыєына алданып, ќазаќтардыѕ тўтќындауын кїтіп отыра береді. Ќолын ќаптатып тўтќындау былай тўрсын, жорыќшыларына осы жорыќты Чиѕ императоры ќайта талќылап, бўл генералдыѕ Абылай јскерімен болєан соєыстаєы ќателіктері деп баєалап, жараќат алєан Абылайды ќолєа тїсіре алмаєаны їшін Дардаѕа мен Хадаханы ќатардаєы жауынгер етіп, шендерінен тґмендеткен. Ќазаќ елініѕ мїддесін ќорєау їшін 1774 жылы Абылай хан Солтїстік Ќазаќстандаєы орыс басќыншылары салєан ќамалдарды бўзуєа барады. Бўл мысалдар Абылайдыѕ екі империяныѕ јскерлерімен болєан шайќастарда осал тўлєа болмаєандыєын кґрсетсе керек. Абылай ґз мїддесінен ел мїддесін жоєары ќоя білген санаулы саясаткерлердіѕ бірі екені тарихи ќўжаттарда кґрініс табады. Мысалы, Ќытай елшілерімен кездесу їстінде Абылайєа бјйбішесі хал їстінде жатќаны жґнінде хабар келгенде «8-айдыѕ 25-і кїні біз Абылайдыѕ бастауымен Атбасар маѕындаєы Есіл ґзенініѕ бойынан аттандыќ. 9-айдыѕ 7-сі кїні біз Кґксеѕгір деп аталатын жерге жеткенде,

Абылайдыѕ їйінен екі мјрте адам жіберіліп, Абылайдыѕ бјйбішесі «науќастан халі нашарлап ќалды» деген хабарды жеткізді. Сонда Абылай «Отбасымныѕ жаєдайы соншалыќты маѕызды емес ќой. Оныѕ сыртында, мен їйімде болєанда да ґлейін деп жатќан адамды тірілте алмаспын. Оєан ќараєанда Боєда Ежен ханмен арадаєы іс маѕыздылау. Мен сіздерді ел шетіне дейін апарып тастаєаннан кейін ќайтармын» деді де, јрі ќарай сапарды жалєастырды. Сонан кейін таєы да адам келіп, Абылайды їйіне ќайтќызбаќ болып ќузады. Абылай бізбен аќылдасќанда бўрынєысынша јрі ќарай жїре бермекші болып еді, біз ол кісіні тоќтатып, «сіз істіѕ бјрін орны-орнына ќойып болдыѕыз єой» ќайта беріѕіз дегенді білдіреді. Абылай ќытай елшілеріне: «Ендеше, сіздер «жол ортада бізді тастап кетті» демеѕіздер. Мўндай ќиын жаєдай болєандыќтан мен де шарасыз болып тўрмын. Мен ќайтып барєанда (бјйбішем) бойында јлі жан бар болса, онда мен оны дјрігерге кґрсетермін; ал егер мен ќайтып барєанда ол јлдеќашан ќайтыс болса, онда мен оны міндетті тїрде їлкендеріміз жатќан Тїркістан жеріне апарып жерлеймін» - деп ќоштасќан. Абылайдыѕ ел мїддесін, халыќтыѕ јлахуалын ойлаєаны 1758 жылы 19 мамырда жазылєан мына ќўжаттан да байќалады: «Весьма усилился помянутый Абылай-салтан, ибо как слышно от бывших там здешних людей, что он в воинских случаях, по их киргизскому обыкновению, ни себя ниже иждивения своего не жалеет, и что где вербыч достанет, то ничего себе не оставлял, в народ раздает, и тем у них весьма властительным учинился». Халыќтыѕ јл-ахуалын кґтеру їшін Абылай сауда-саттыќќа жол ашып, оєан тікелей ґзі басшылыќ етті. Ханныѕ сауда-саттыќты дамытќаны туралы Шоќанныѕ еѕбегінде мынадай жазбалар бар: «Между тем сам Абылай имел свидание с Илийским цзян-цзунем (генерал-губернатором) около озера Сайрам-Куль и заключил с ним торговый договор, по которому открыты были в Тарбагатае (Чугучаке) и в Или (Кульдже) меновые базары». Абылай Ресей мен Ќытай шекараларындаєы ќалалардыѕ ќазаќтарєа сауда їшін ашыќ болуына, жјрмеѕкелер ўйымдастыруєа кґп їлес ќосты. Абылай хан дјуірінде ќазаќтардыѕ Ќытаймен саудасаттыќтары айтарлыќтай деѕгейде болєандыєын Чианлўѕ жылнамасы сарай жазбаларыныѕ кґптеген архив бумаларынан кґруге болады. Жалпы, халыќтыѕ жаєдайы Абылай хан кезінде жаќсарєаны туралы мјліметтер бар. Орта жїзде болєан тау-кен инженері

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

5

И.П.Шангинніѕ 1816 жылєы жазбалары бойынша Абылай хан «тірі кезінде кґне заѕдылыќтар ќатаѕ бїге-шігесіне дейін орындалды. Кез келген ўсаќ-тїйек ќылмыс їшін жауапкер міндетті тїрде жазаланды, ќырєыздар (ќазаќтар) арасында барымта деген болмады. Халќыныѕ еѕ кедейінде 500, ауќаттысында 5 мыѕнан 15 мыѕєа дейін тґрт тїлікті малы болды». Мемлекеттік мїдде їшін Абылай алым-салыќ жинатќан ќазаќ билеушілерініѕ бірі. Абылай ќазаќ даласында бекінісќалашыќтар салєызды. Белгілі орыс тарихшысы А.Левшин Абылай «построил сыну султану Адилю по просьбе повиновавшихся ему киргиз-казаков Большой орды при речке Талаше дом, обнес оный валом, основал около него селение из каракалпаков, привыкший к хлебопашеству». Абылай салєызєан екінші бір ќала жґнінде генерал-майор Н.Г.Огарев в 1781 г. рапортында былай дейді: «Прочие ж его дети – Адиль, Урустям и Ток солтаны – остались по здешнюю сторону города Туркестана во вновь построенном им, Облаем, не в дальнем растоянии городке Итнеенте». Абылайдыѕ Кґкшетаудаєы жазєы ордасы да бекініс їлгісінде болса керек, себебі, ќытай деректері бойынша «хан Кэштынде турады» деп хабарлайды. Шјді Абылайдыѕ Созаќ ќаласын ќайта ќалпына келтірудегі еѕбегін атап ґтеді. Абылай шетелдіктермен ќарым-ќатынаста ґз ќандастарыныѕ мїддесін ќорєады. Мысалы, 1769 жылы 6 желтоќсанда ІІ Екатерина мен Орынбор губернаторы И. Рейнсдорпќа жіберген хатында: «Чтобы ее падишахское величество всех нас считало равными – русских, казахов и прочие народы и коменданты ваших пограничных крепостей проявляли справедливости не было бы насилия и притеснения», – деп жазєан. Абылай хан бейбіт жатќан ќазаќ ауылдарын шапќан орыс јскерлеріне тыйым салуды талап етіп отырды. Жорыќ кезінде жауынгерлер пайдалануєа ыѕєайландырєан жылжымалы баспанасыныѕ тїрін» абылайша» деп атауы, оныѕ пайда болуын Абылай ханмен байланыстыратынын, Абылай хан жоѕєар тўтќынында жїріп ќалмаќ тілін їйренгенін ескерсек, ханныѕ сегіз ќырлы бір сырлы тарихи тўлєа болєанын кґреміз. Зерттеушілердіѕ тынымсыз ізденістері барысында ќазаќ тарихына ќатысты деректер ќоры ХХІ єасырда толыєа тїсті. 2007 жылы белгілі єалымдар И.В.Ерофеева мен Б.Жанаев Абылай ханныѕ ќайтыс болуына байланысты архив ќойнауында жатќан жаѕа тарихи ќўжаттарды – Орынбор губерниялыќ кеѕсесініѕ арнайы тексеру материалдарын єылыми айналымєа енгізді. Бўл ќўжаттарда Абылай ханныѕ дїние салуы туралы кґптеген тыѕ мјліметтер бар. Солардыѕ бірінде, наќтыраќ айтсаќ, генерал-майор Н.Огарев Сыртќы iстер коллегиясына 1781 жылы 22 сјуірде жазєан рапортында «Абылай хан ґткен кїзде дїние салды жјне Тїркістан ќаласында жерленді», – деп кґрсетеді. Ресей архивінде саќталєан, баспа бетінде жарияланєан осы бір топ ќўжаттарєа ќараєанда ханныѕ ќайтыс болєаны туралы мјліметтер орыс јкімшілігіне 1781 жылдыѕ аќпан айынан бастап келген. Наурыз айында тїскен хабарларда Абылай ханды ташкенттіктер у беріп ґлтірген деген мјліметтер де бар. Орысшасы: «... хан, находясь в Ташкении, умер, которого уверяют, ташкентцы окормили ядом». Бўл хабардыѕ рас-ґтірігін аныќтау їшін ќазаќ даласына арнайы адамдар жіберілген. Солардыѕ бірінде, дјлірек айтсаќ, башќўрт старшинасы К. Казанбаевтан 1781 жылдыѕ 17 тамызында жазып алынєан мјліметте Абылайдыѕ ґткен кїзде дїние салєаны таєы да айтылады. Кейбір тарихшылардыѕ хан ґлімі туралы хабардыѕ орыс јкімшілігіне кеш жетуініѕ себебі неде деген сауалдарына да жауап табылды. Аталєан ќўжаттардыѕ бірінде Абылайдыѕ баласы Шыѕєыс сўлтанныѕ бўл жґнінде жазєы уаќытќа белгіленген ќўрылтайєа дейін орыстарєа айтуєа тыйым салынєаны жазылєан. Біздіѕ ойымызша, мўндай нўсќауды ґлер алдында Абылай ханныѕ ґзі беріп кеткен. Басшыныѕ ґлімі белгілі бір маќсат їшін жасырылатыны тарихтан белгілі. Мысалы, Шыѕєыс ханныѕ ґзі ґлімін жаулардан жасыруды тапсырєаны, Јмір Темір ќайтыс болєанда да осы жаєдайдыѕ ќайталануын тілге тиек етсек болады. Абылай хан да ґзі дїниеден кеткен соѕ болар жаєдайды ойлап, таєына орыс јкімшілігі айтќанынан шыќпайтын адам ќоюєа јрекет етеді деген болжам жасаса керек. Міне, Абылайдыѕ ќайтыс болєанын жасырудыѕ нјтижесінде орыс јкімшілігі бўл жаєдайдан хабарды кеш естіген. Сонымен, архивтен алынєан жјне єылыми айналымєа енген тарихи ќўжаттар Абылай ханныѕ 1780 жылы кїзде дїние салєанын айєаќтап тўр. egemen.kz

27 ќазанда ќазаќстандыќ делегация Грузияда ґтетін президенттік сайлауєа байќаушы ретінде ќатысады.


6

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

ШАМШЫРАЌ

бойынша тілеу ќорытындысы і, єылыми ес т ай ѕє ры бі ыќ т бір Ўлт ныѕ їздік бес білім ордасы облыс орталыєындаєы ылар дайындайтын мектептердіѕ уш оќу жобалар сайысына оќ ысы» білім алатын ле уш оќ ыл «Ж і јр н єа ке жўмыс істеп кґшінде тўр жїйесімен нјтижелі ордасы, «е-leаrning» ысы екенін білесіз бе? Ол – Павлодар жатќан мектеп ќайс а мектеп. 1994 жылдан бастап таза т ќаласындаєы №35 ор тін оќу ордасы жиырма жылєа жуыќ ре бе лд і. Бї гін гі ќазаќ тілінде білім ег ей т аб ы сќ а ке не ме кт еп ке ел т а нд єы ы ал ар ы нд а уа ќы т н т ан ы су ма ќс ат т ы ны с- т ір ш іл ігі ме ы ла рм ен , ўс т аз да р ќа уы мы ме н уш ар на йы ба ры п, оќ з. бы ын т ла бо тілдескен

www.saryarka-samaly.kz

Ќарашаѕыраќ - Павлодар

Ўстаздар пікір алмасуда

Мектеп директоры Мўрат Асайынов Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА 725 шјкіртті білім нјрімен сусындатып, тјлімі мол тјрбие беріп отырєан білім ордасына бара ќалсаѕыз, таѕ ќаларлыќтай, айтарлыќтай ерекшелігі жоќтай кґрінеді бір ќараєанда. Біраќ, мїлде олай емес. Заман кґшінен ќалыс ќалмай, жаѕашылдыќтарды жўмыс барысында жиі пайдаланатын мектептіѕ маќтанарлыќтай жетістігі жетерлік. Ґткен жылы дјл осы білім ордасы ќаланыѕ їздік мектебі атанєанын, ал 10-сынып оќушысы Айзар Теміртасов биыл «Жыл оќушысы» атаєын иеленгенін айтсаќ та жеткілікті. Оєан ќоса, 42 тїлек Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуде жаќсы нјтижеге жетіп, орташа кґрсеткіш 89,74-ті ќўрады. Халыќаралыќ єылыми жобалар сайысыныѕ жїлдегері Гїлнўр Баянова тестілеуден босатылды. Ал «Їздік аттестаттан» їміткер тґрт тїлектіѕ екеуі сенімді аќтап, ерекше їлгідегі кујлікке ие болды. Бўл кґрсеткіш мектепті шаћарымыздаєы алдыѕєы ќатарлы бес оќу орныныѕ ќатарына ќосты. Ерекше атап ґтерлігі – №35 мектеп - їздік бестіктіѕ ішіндегі мемлекеттік тілде білім беретін жалєыз мектеп. Елім деп соќќан жїрегі... Білім мен тјрбиені ўштастырып, оны ана тілімізде жеткізуде Мўрат Бјкенўлы басшылыќ ететін ўжымныѕ еѕбегі ерен. - Біз бірінші кезекте ўстаз тјжірибесініѕ молдыєына, санатыныѕ жоєары болуына мјн береміз. Ґйткені, еліміздіѕ ертеѕі – бїгінгі балалар тереѕ білім алсын десек, педагог мамандарєа ќояр талап жоєары болуы шарт. Сондай-аќ, мўєалімніѕ ґз біліктілігін шыѕдауын јркез ќолдаймыз, мїмкіндік жасаймыз. Мјселен, 3 педагог їшінші деѕгейлік курсты оќып, кујлік алды. Бїгінде алєан білімін оќу їдерісінде ќолданып, жаќсы нјтижелерді кґрсетіп келеді. Екінші жјне бірінші деѕгейлік курстарда да екі мўєалім білім алуда, - дейді директордыѕ оќу ісі жґніндегі орынбасары Гїлжан Болысбекова. Оќушыдан сапалы білімді талап ету їшін материалдыќ-техникалыќ базаныѕ да жаќсы болуы шарт. Бўл ретте, №35 мектептіѕ жабдыќталуын ауыз толтырып айтуєа болады. Жаќында ќосымша таєы бір интербелсенді таќта, 1 мобильді сынып, барлыќ јдістемелік ќўралдары мен жићаздары бар ќазаќ тілі жјне химия пјндерініѕ кабинеттері ќолданысќа берілді. Оєан ќоса, электр желілері толыќ жаѕартылып, пластикалыќ терезелер орнатылды. Аула алдындаєы ќоршаулар ќалыпќа келтіріліп, сырланып, жаѕаша кейіпке енді. Бастауыш сынып ўстазы Сјуле Ќайманова

Мўныѕ барлыєы балалардыѕ білімі мол болуы їшін оѕ јсерін тигізетіні сґзсіз.

Электронды оќыту мїмкіндіктері Ґткен жылы облыс бойынша 49 мектеп электронды оќыту жїйесіне ќосылєан болатын. Оныѕ артыќшылыєы сол, оќушылар компьютер арќылы іске ќосылатын электронды оќулыќтарды оќып, ўстаздар тапсырманы электронды тїрде береді. Барлыќ ќўжаттар да компьютер арќылы жїргізіледі. Тіпті, баєалар да порталєа тіркеуге ќойылып, јр оќушы їлгерімін емін-еркін баќылай алады. Мўндай жаѕашылдыќ ата-аналарєа балаларыныѕ оќуын ќадаєалау їшін оѕтайлы болып тўр. Осы їрдістен №35 мектеп те ќалыс ќалмады. 20122013 оќу жылынан бастап электронды оќыту жїйесі негізінде жўмыс жасап келеді. Білім ордасы «е-leаrning» жїйесіне сай оќулыќтармен ќамтылуы керек. Мектеп ќорында осы уаќытќа дейін барлыќ пјн бойынша 94 электронды оќулыќ болса, биыл оныѕ саны 310-єа жетті. Оќушылар дјстїрлі баспадан шыќќан кітаптан гґрі электронды оќулыќтардыѕ артыќшылыєы басым екенін айтты. Мјселен, компьютер арќылы бір беттен келесі бетке кґшу, тїрлі тапсырмаларды орындау јлдеќайда ыѕєайлы. Аталмыш жїйе бойынша білім беру їшін ўстаздар да оны жанжаќты меѕгеруі тиіс. Сол себепті, 19 мўєалім арнайы курстан ґтіп, «е-leаrning»-ті еш ќиындыќсыз пайдалануда. Артта ќалєан оќу мерзімінде электронды журналєа тек тоќсандыќ баєалар єана ќойылса, жаѕа оќу жылынан бастап јр сабаќќа ќойылєан баєа порталда «сайрап» тўр. Ата-аналарєа да

логиндер пен ќўпиясґздер таратылуда. Бўрындары жиналыс барысында єана балаларыныѕ оќуы мен тјрбиесі турасында ўстаздар пікірін білетін јке мен ана енді баќылауды їдете тїсті. Біраќ, бўл орайда «егер їйде компьютер, интернет болмаса ќайтпек керек?», «компьютерді пайдалана алмайтын ата-ана ќалайша ќадаєалау жасамаќ?» деген заѕды сауалдар туындайды. Мектеп ўжымы бўл мјселені деп ќарастырып ќойыпты. Егер, їй жаєдайында порталєа кіру мїмкіндігі болмаса, ќалаєан уаќытында мектепке келіп, сынып жетекшісініѕ немесе тјрбиешініѕ кґмегі арќылы компьютерлік сыныпќа барып, баласыныѕ оќу їлгерімін кґре алады. Осылайша, электронды оќыту жїйесі тек ўстаздар мен оќушыларєа єана емес, ата-аналарєа да ќолайлы жаєдай тудырып отыр. Мектепте 17 гимназиялыќ сынып бар. Олардыѕ јрќайсысы тјлімгерлердіѕ білімін арттыру маќсатында еѕбек етуде. Оќуда озат болып, кґзге кґрінген оќушылар гимназия сыныптарында ќосымша тапсырмалар алып, тереѕдетілген баєдарламаларєа сјйкес оќытылады. Тиісінше, олардыѕ берер нјтижесі де кґѕіл кґншітерліктей. Сонымен ќатар, ќазаќ тілі мен јдебиеті, Ќазаќстан тарихы, алгебра, биология пјндері тереѕдетіліп оќытылады. Аталєан пјндерге басымдыќ берілген сыныптар оќушыларыныѕ білімге деген ќызыєушылыєы арта тїседі дейді ўстаздар.

Do you speak English? Биылдан бастап бўл сўраќты 1-сынып оќушыларына да ќоятын болдыќ. Жаѕа заѕнамаєа сјйкес, еліміздегі мектептер табалдырыєын енді єана аттап жатќан бїлдіршіндер аєылшын тілін оќитын болды. «Сен аєылшынша сґйлей аласыѕ ба?» деген осы сауалєа балєындар да «Yes» (иј) деп жауап беруді їйреніп алыпты. Бўл – осы мектептіѕ 1-сынып оќушыларынан байќаєанымыз. Биыл 98 бїлдіршін №35 мектептіѕ табалдырыєын аттады. Олардыѕ барлыєы ана тіліндегі єана емес, шет ел тіліндегі јріптерді де танып, меѕгеріп келеді. - Біз сабаќта ойындар, бейнекґріністер арќылы аєылшын тіліндегі сґздерді їйреніп келеміз. Мен отбасым, мектебім, досым туралы аєылшынша айта аламын. Сґздерді жаттау ќиындау, біраќ маєан їйде анам кґмектеседі,дейді 1-сынып оќушысы Мўстафа Тілеуќабыл. Кјмила Жўмабекова да аєылшын тілі ќызыќты, ўнайтынын жеткізіп, білетін сґздерін айтты. Бір ќараєанда, балєындар таза сґйлейтіндей болып кґрінді. Олардыѕ жігерлілігі, білмекке талпынысы ќуантады. Балєындар кембридждік оќулыќтар бойынша тіл сындырып жїр екен. Кітапханашы

ЌР Парламенті Мјжілісініѕ депутаты Гїлнар Сейітмаєанбетова спортшыларды Ўлттыќ бірыѕєай тестілеуден босату керек деп мјселе кґтеруде.


ШАМШЫРАЌ

www.saryarka-samaly.kz

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

7

Айжан Кјрібаеваныѕ айтуынша, жаќында кітапхана ќорына 110 оќулыќ келіп тїскен. Демек, јр балаєа жеткілікті деген сґз. Келген меймандарєа бар ґнерін кґрсетуді ќалап, оќушылар жарыса ґлеѕ оќыды. Тіпті, Бексўлтан Исайын мен Гїлім Бекболат јсем јн шырќады. Ал барлыєы ќолдарын жїрекке ќойып, Јнўранымызды айтќанда, кґздерінен от байќалды. Ќазаќ балаларыныѕ бойынан отансїйгіштікті, ґнердіѕ отын кґрген сјтте еліміздіѕ ертеѕі еѕселі боларына таєы бір мјрте кґз жеткізесіѕ. Лайым шыраќтары сґнбесін!

Зертхана – білімніѕ ќайнары Оќушыныѕ жан-жаќты білім алуы їшін теориялыќ ќана емес, тјжірибелік сабаќтардыѕ да маѕызы зор. Тїрлі ќўрылєылар кґмегімен тјжірибе жасаса, білімніѕ тереѕіне бойлайды. Мјселен, 6-сынып оќушылары жасуша, ґсімдік сабаєы таќырыбында сабаќ оќып жатыр екен. Мўєалім Жадыра Ќайырбекќызы микроскопты ортаєа ќойып, јр оќушыныѕ ґсімдік ќўрылысын

ќорытындысы шыєарылєан «Жыл ўстазы» байќауыныѕ аќтыќ кезеѕінде ќатысушылар аталмыш білім ордасыныѕ оќушыларына сабаќ жїргізіпті. Кейін «шјкірттеріѕіз ана тілімізде таза сґйлеп, ойын емін-еркін жеткізе алады екен» деген пікірлерін білдіріпті. Біз де сондай ой тїйдік. Мемлекеттік баєдарламада бекітілген сабаќтардан бґлек, тїрлі курстар да ґтеді. Мјселен, Мјшћїртану, Абайтану, Ґлкетану, Азаматтану. Олар шјкірттердіѕ рухани ќорын байытып, јдебиетке, тілге деген ќўрметін арттыра тїспек. Осы орайда оќушылардыѕ жетістіктерін атап ґткен абзал. 11-сынып оќушысы Жазира Жапарова ќалалыќ Мјшћїр Жїсіп оќуларында їздік атаныпты. Таяуда жерлесіміз, Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы Ќалижан Бекќожинніѕ 100 жылдыќ мерейтойы тойланды. Соныѕ аясында Ќалижан оќулары байќауы ґткен болатын. Осы мектептіѕ 10-сынып оќушысы Нўржан Бірімќўл бўл сайыста алдына жан салмай, жеѕімпаз атанды. Озат оќушы жаќын арада «ХХІ єасыр кґшбасшысы» зияткерлік ойынына ќатыспаќшы. Бўл сында да Нўржан мектеп абыройын асќаќтатады деген сенім мол.

Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

ќаласындаєы №35 орта мектепте!

Химия мўєалімі Мјриятай Абушахманова

Мектеп тґлќўжаты:

6-сынып оќушысы Єалым жасуша ќўрылысын зерделеуде

‹ 197 4 жы лы ірг ета сы ќал анє мектеп 1994 жылдан бастап тек ан мемлекеттік тілде білім бере бас ќана тады; ‹ Бїгінде мўнда єы оќушылар саны – 725; ‹ Ос ы оќ у жы лы нд а 1-с ын ып ќа 98 бала ќабылданды; ‹ Мектепте 17 гим назия сыныбы бар; ‹ 5-сынып оќушы лары ќазаќ тілі јдебиеті, Ќазаќстан тарихы, алг мен биология пјндерін тереѕдетіп оќи ебра, ды; ‹ 8 топ «ўзартыл єан кїн» бойынша білім алады; ‹ Кітапхана ќор ы – 16 мыѕ кґркем јдебиет.

Рухани ќазына Јр мектептіѕ рухани ордасы кітапхана екені белгілі. Кітапхана бай болса, оќушылардыѕ рухани байлыєы да мол болмаќ. №35 мектеп оќушылары дїниетанымдыќ кґкжиегі кеѕ, жан-жаќты хабары бар деп айтуєа толыќ негіз бар. Ґйткені, 16 мыѕ кітап олардыѕ рухани тўрєыдан баюына арналєан. Бастауыш сынып оќушылары кґркем јдебиетті, газет-журналдарды

Назардан тыс ќалмайды

Оќушылардыѕ білім алуы єана емес, дўрыс тамаќтануы, ќосымша сабаќтарєа ќатысуы да назардан тыс ќалмаќ емес. Директордыѕ оќу-тјрбие ісі жґніндегі орынбасары Шынар Асайынованыѕ мјліметіне жїгінсек, 52 оќушы тегін ыстыќ тамаќпен ќамтамасыз етілген. Ал бўл тізімге кірмейтін оќушылар тамаќтануы їшін 160 теѕгеге шыєындалады екен. Атап ґтерлік жайт – жоєары оќу орындарыныѕ оќытушылары оќушылармен жўмыс жасап, ќосымша сабаќтар жїргізеді. Тіпті, шыєармашылыќ їйірмелерге де кјсіби мамандар атсалысады. Мјселен, аймаќ жўртшылыєына єана емес, еліміздегі барша ґнерсїйер ќауымєа таныс «Томирис» би ансамблініѕ жетекшісі Алтынай Жеѕісќызы осы білім ордасыныѕ оќушыларын да биге баулып жїр. Биден Кітапханашы Айжан бґлек, вокал, ритмика, Кјрібаева оќушылармен спорттыќ їйірмелер де жўмыс істейді.

ґз кґзімен кґруіне мїмкіндік берді. - Теорияны тјжірибемен ўштастырєан аса пайдалы. Ол їшін зертхана жаќсы жабдыќталуы тиіс. Біздіѕ мектепте бўл тўрєыдан алєанда ешќандай проблема жоќ. Кез келген таќырыпты зертханалыќ жўмыстар барысында оќушылармен кеѕінен талќылаймыз. Ол пјнге деген ќызыєушылыќты арттырады, - дейді ол. Химия пјнініѕ ўстазы Мјриятай Абушахманова да осы пікірді ќостайды. Жаѕадан жабдыќталатын химия пјніне ќажетті ќўралдар мен жићаздарды ќолдану арќылы тјжірибелік білім арта тїспек деген ойымен бґлісті. Толќын Ќайроллаева, Аќылбек Їкенов, Нўргїл Жаќанова жјне Шырайлым Кутегенова – тјжірибеден ґтушілер. Б.Ахметов атындаєы Павлодар педагогикалыќ колледжінде оќитын олар информатика пјнін жїргізудіѕ ќыр-сырын меѕгеруде. - Екі апта аралыєында білімімізді толыќтырдыќ. Мектеп ўстаздарынан біраз тјлім алдыќ. Бўл - біз їшін ґмірлік мектеп, - дейді олар.

Ана тілін ардаќтап... Кейбір ќазаќтілді мектептерге бара ќалсаѕыз, їзіліс кезінде оќушылардыѕ бірбірімен орысша сґйлейтінін ќўлаєыѕыз шалып ќалєан кездер болды ма? Иј, мўндай жаєдайлар жиі кездеседі. Сонда айтар сылтауы: «бізде сабаќ бітті єой». Демек, олардыѕ тїсініктері бойынша сабаќ їстінде єана ќазаќ тілінде сґйлеу керек. Ал №35 мектепте мўндай їрдісті онша байќамадыќ. Ўстаздар да балалардыѕ тіл тазалыєын, кґркем сґздерді жиі ќолданатынын тілге тиек етті. Жаќында

жиі оќыса, жоєары сынып шјкірттері аќынжазушылар туындыларыныѕ тўраќты оќырмандары екен. Кітапханашы Айжан Ќабдыєалымќызы мектепте Кітапханатану сабаќтары жїргізілетінін атап ґтті. Оныѕ барысында кітаптыѕ ќўрылысы туралы сґз болады, аудиокітаптар тыѕдалады. Оќырмандар мазмўнын айтып, пікір алмасады. - Мўндай сабаќ тек білім толыќтырумен єана емес, ќарым-ќатынас орнатуєа, ойын ашыќ айтуєа баулиды,- деген ойын білдірді кітапханашы.

Тїйін: Электронды оќыту жїйесін енгізіп, жаћандану дјуіріне сай білім беріп отырєан мектеп рухани ќўндылыќќа да бай деген ой тїйдік. Электронды кітап арќылы оќуда С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ екі студенті ЌР Тўѕєыш Президентi ќорыныѕ шјкіртаќысына ие болды.


8

АЛАМАН

22 қазан, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ФУТБОЛ. ҚР ЧЕМПИОНАТЫ

О

сылайша, жүлделі орындардан дәмелі командалардың тағдыры алдағы екі турда шешіледі. Келесі турда топ басындағы «Ақтөбе» мен «Астана» алаңға шығады. Ал «Ертіс» Шымкентке қонаққа барады. Одан кейін 2 қараша күні өз алаңында «Қайратты» қабылдайды.

Енді есе жібермеу керек Суретті түсірген Т .НҰРҒАЗЫ.

Футболдан ел біріншілігінің аяқталуына екі-ақ тур қалды. Әзірше 42 ұпай жинаған «Ақтөбе» жеке-дара көш бастап тұр. 30-турда ақтөбеліктер қарағандылық «Шахтерді» қабылдап, 4:0 есебімен басым түсті. Ал екінші орынға табан тіреген «Астана» Павлодарда жергілікті «Ертістен» айласын асырды. Твумаси соққан жалғыз гол елордалықтарға жеңіс сыйлады. 27 ұпай жинаған жерлестеріміз үшінші сатыға жайғасты. Алматылық «Қайраттың» да қоржынында 27 ұпай бар. Алматылықтар бұл турда шымкенттік «Ордабасымен» ұпай бөлісті (0:0).

Турнир кестесі 1-6 орындар

Егер біздің жігіттер соңғы екі ойында жеңіске жететін болса, қола жүлде қоржынға түспек. 7-12-орындар үшін сынға түсіп жатқан топта «Тобылдың» алдына түскен команда жоқ. Қостанайлықтар соңғы турда «Тараздан» ұтылса да (0:2), 32 ұпаймен ұзап барады. Сырт алаңда «Востокты» тізерлеткен «Атырау» (1:2) 25 ұпай жинады. «Тараз» бен «Жетісу», «Восток» пен «Ақжайық» командаларының тағдыры да соңғы екі турда шешіледі. Көш соңында қалып қойған екі ұжым премьер-лигадағы орнын босатып, 2014 жылдан бастап бірінші лигада доп тебетін болады.

Команда

О

Ұ

1. «Ақтөбе»

30

42

2. «Астана»

30

36

3. «Ертіс»

30

27

4.«Қайрат»

30

27

5. «Шахтер»

30

26

6.«Ордабасы»

30

22

7-12 орындар 7. «Тобыл»

30

32

8. «Атырау»

30

25

9. «Восток»

30

20

10. «Тараз»

30

18

11. «Жетісу»

30

18

12. «Ақжайық»

30

16

ТЕННИС. «КРЕМЛЬ КУБОГЫ»

65-12-74

Кукушкин 35 сатыға көтерілді Үлкен теннистен әлемнің 10-шы ракеткасы француз Ришар Гаске «Кремль Кубогында» топ жарды. Ол финалда отандасымыз Михаил Кукушкиннен басым түсті. Есеп – 4:6, 6:4, 6:4. 2 сағат 24 минутқа созылған тартыстың алғашқы кезеңінде қазақстандық теннисші алға шыққан болатын. Өкінішке қарай, екінші және үшінші кезеңдерде Ришардың жолы болды. Осылайша, француз жігіті 134 мың АҚШ долларын қалтаға басты әрі әлемдік рейтингтегі орнын дұрыстап алды.

Бұған дейін ала-құла ойынымен әлемдік рейтингтегі орнын төмендетіп алған Михаил Кукушкин «Кремль Кубогындағы» табысының арқасында 102 сатыдан, 67-орынға көтерілді. Ал тағы бір отандасымыз Андрей Голубев 14 саты жоғарылап, 117-орынға тұрақтады. Топ басында испандық Рафаэль Надаль. Сербия теннисшісі Новак Джокович екінші орынға жайғасса, ұлыбританиялық Энди Мюррей үздік үштікті қорытындылады.

БОКС. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ

Жігіттер жарап тұр! Бұл күнде әлем назары Алматыға ауды. Қазақ жерінде бокстан әлем чемпионаты өтуде. Әзірше қазақстандық жігіттердің аяқ алысы жақсы.

Қоржында 2014 жылы Сочиде өтетiн қысқы Олимпиада ойындарына Қазақстан құрамасы 22 жолдама ұтып алды. Бұл туралы кеше Мәжiлiсте өткен Үкiмет сағатында ҚР Спорт және дене шынықтыру агенттiгiнiң төрағасы Ерлан Қожағапанов мәлімдеді. - Қазiргi таңда ұлттық құраманың Олимпиада ойындарына дайындығының қорытынды кезеңi жүргiзiлуде. Қысқы спорт түрлерi бойынша ұлттық құрама командаларының алдына 40-тан астам жолдама алу мiндеттелген. Бүгінде 22 жолдамаға қол жеткізілді. Атап айтар болсақ, биатлоннан 10 жолдама, мәнерлеп сырғанаудан 2,

22 жолдама

коньки спортынан 3, шаңғы жарысынан 3, фристайлдан, сноубордтан 1 лицензия, - деді агенттік төрағасы. Ерлан Қожағапанов бұдан былай Қазақстан спортындағы легионерлердің саны қысқартылатынын айтты. «Статистикаға жүгінсек, жыл сайын ұлттық құрама командаларымыздағы легионерлердiң саны азайып барады. Мысалы, Сочи Олимпиадасына баратын құрамаға қарасақ, бiрде-бір легионер жоқ. Десе де, командалық спортта бұл мәселе сақталып отыр. Осыдан екi ай бұрын баскетбол федерациясында осы жайға кеңінен тоқталдық. Жыл сайын облыстық командаларда легионерлер саны азаяды. Бұл істі футболда да, гандболда да, басқа спорт түрлерiнде де жалғастырамыз», - деді агенттік басшысы.

ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА

Тізгін кімге бұйырады? Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Мирослав Беранек қызметінен кетті. 2011 жылдан бері бас команданың тізгінін ұстаған чех маманы қазақ футболын өрге сүйрей алмаса да, тәжірибелі жаттықтырушы екенін дәлелдегендей болды. Беранектің басшылығымен қазақстандықтар алғашқы ойынын Беларусь құрамасына қарсы өткізіп, 1:1 есебімен тең түскені есіңізде болар. Одан кейін отандастарымыз азуын айға білеген Австриямен тең түсті. Еуропадағы белді ұжымдардың бірі - Грузияны тізерлетті. Беранек келгелі бас командамыз ірі есеппен ұтылуды сиретті. Тіпті, Ирландия, Түркия секілді құрамаларды ұтып тұрып, соңғы минуттарда жеңілістің ащы дәмін татып, сан соққанымызды әлі ешкім ұмыта қойған жоқ. Қалай десек те, чех маманы қазақ футболының алға басуына өз үлесін қосты. Енді бізге білімі мен білігі Беранектен де асып түсетін бапкер керек.

Республикалық ақпарат агенттіктерінде ұлттық құраманың тізгінін ұстар жаттықтырушылардың тізімі жарияланды. Қазір бас бапкерлікке «Шахтер» клубының жаттықтырушысы Виктор Кумыков пен Ресей чемпионатындағы «Терек» футбол клубының жаттықтырушысы

Юрий Красножанның кандидатурасы ұсынылуда. Сондай-ақ, италиялық маман Луиджи Дельнери де Қазақстан құрамасының тізгінін ұстауы мүмкін. В.Кумыковтың жұлдызы биылғы Чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасында жарқырады. Қарағандылықтармен бірге айды аспанға бір-ақ шығарған бапкерге даңқты футбол мамандары тарапынан жылы-жылы сөздер айтылды. Сондай-ақ, оның футболшыларды шебер ауыстыра білетіндігі талай әңгімеге арқау болды. Ал Ю.Красножан баптайтын «Терек» әзірше Ресей премьер-лигасында 15-сатыға жайғасты. 63 жасар Италия маманы туралы да көп айтуға болады. Білетіндер әлемге әйгілі «Джено», «Рома», «Палерома», «Атланта», «Сампдории», «Ювентус», «Порту» секілді командаларды өрге шығарған Л.Дельнери «Ел футболын өрге сүйрер еді», дейді. Бас құраманы кімнің баптайтыны жақын күндері белгілі болады.

Қазақ жігіттерінен бірінші болып Біржан Жақыпов шаршы алаңға көтерілді. Ол ресейлік Белик Галановтың жолын кесті. Төрешілердің барлығы жеңісті бірден Біржанға ұстатты. Отандасымыз енді өзбекстандық Хасанбой Дусматовпен шеберлік сынасып, айқас нәтижесінде жерлесіміз басым түсті. Сөйтіп, Б.Жақыпов ширек сынға жолдама алды. 56 келіде ел намысын қорғайтын Қайрат Ералиев румын Никола Андриананы таза ұтты. Кеше ол қырғызстандық Өмірбек Малабековпен жұдырықтасып, оның да ширек финалға шығуына жол ашылды. Тағы бір боксшымыз Жәнібек Әлімханұлы да қазақстандықтардың жеңісті жолын жалғастырды. Ол Әзірбайжан жігіті Солтан Мигитиновты тізерлетті. Жәнібек енді мексикалық Хуан Мерсадомен ширек финал жолдамасын сарапқа салады. 69 келіде өнер көрсеткен Данияр Елеусінов Багам аралдарының өкілі Карл Хэйлдті 3:0 есебімен ұтса, 81 келіде сынға түскен Әділбек

Ниязымбетов финляндиялық Вилл Хукканненді айналып өтті. Данияр Франция өкілі Сүлеймен Киссеккомен кездеседі. Ал Әділбектің келесі қарсыласы - косовалық Арменд Хохнаж. 60 келідегі үмітіміз Берік Әбдірахманов та білгенінен жаңылған жоқ. Ол Даниелло ди Росаны (ПуэртоРико) қапыда қалдырды. 91 келіде ел намысын қорғайтын Антон Пинчук та алғашқы кездесуінде үздік атанды. Ол венгриялық Имре Сцеллоны ұтты. Антонның ендігі қарсыласы - өзбекстандық Рустем Тулогонов. 52 келіде өнер көрсеткен Ілияс Сүлейменов австралиялық Эндрю Моулониді қапыда қалдырса, 64 келіде жұдырықтасқан Мерей Ақшалов шотландиялық Джош Тэйлорды таза ұтты. Ілияс биылғы Азия біріншілігінің жеңімпазы қырғызстандық Асан Үсенәлиевпен шеберлік байқасады. Ал Мерей кеше доминикандық Карлос Адамспен шаршы алаңға шықты. Қазақ боксшыларына жеңіс тілейміз! Жігіттеріміздің жолы ақ болғай!

Қазақстанда спорттың 32 түрiн қамтитын мектеп оқушылары арасындағы «Жас барыс» спартакиадасы ұйымдастырылады.


Сарыарка самалы

кесте

www.saryarka-samaly.kz

22 қазан, сейсенбі, 2013 жыл

9

Алты айдан аса төленбеген салық берешегі бар салық төлеушілер туралы ақпарат САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ АТАУЫ 1

"ОВЕРТАЙМ-ПАВ" ЖШС

2

"НОРДГРАНД" ЖШС

3

"MARKET HOLDER" ЖШС

4

"КАЗТЕМИР-2011" ЖШС

5

"ПУЛЬСАР ПВ" ЖШС

6

ҚБ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМЕК"

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

50 51 52 53 54

ЗАҢДЫ ТҰЛҒА БАСШЫСЫНЫҢ ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ НИКОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ПАНФИЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ХАКИМОВ ЕРМЕК МУРАТОВИЧ КОСТЕНКО СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА РАХИМОВ РУСТЕМ ҚАБДУЛКАПАРҰЛЫ АГИМБАЕВ ЗАМКЕН БЕГЕЖҰЛЫ

ВАРИБРУС ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АБДЫГАЛИКОВ "ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ САБИТХАН КОМПАНИЯ ELI"ЖШС ЗЕКЕНҰЛЫ КУЗЬМИН "АВН-ЭК" ЖШС ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ "ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ" ПОЛЯКОВ МАКСИМ ЖШС ВЛАДИМИРОВИЧ "ПАВЛОДАР КАМА И К" ПАНФИЛОВА ОЛЬГА ЖШС АНАТОЛЬЕВНА ПАВЛЮК РОМАН "БАГ СТРОЙ KZ" ЖШС СЕРГЕЕВИЧ АБДУЛЛАЕВ ЭЛДОР "РУБИН ЭК" ЖШС ИЛХОМОВИЧ ХАБИРОВА ЭЛЬВИРА "ЭНЕРГИЯ АЗИИ" ЖШС НАЗИПОВНА УАХИТОВ АРМАН "SATU 2012" ЖШС САЙРАНБЕКҰЛЫ ТАТАЕВ ХАЛИТ "НАРЫК" ЖШС УСАНОВИЧ ЯВЛОНИН БОРИС АҚ "РОСА "ЖШС ИВАНОВИЧ АБДРАХМАНОВ "ТЕХНО-ОРИГИНАЛ" ЖШС ЖЕНИС ЗАРЫКАШҰЛЫ ОМАРОВ СЕРИК "АВР-СЕРВИС" ЖШС АЙТБЕКҰЛЫ "БИЗНЕСЖАКИН НАРИМАШ ТЕХНОЛОГИИ"ЖШС АРМИЯШЕВИЧ АНАФИН МУРАТ "МУСАИМПЭКС" ЖШС САДЫҚҰЛЫ БАЙБАКОВ МЕРИКЕ "АРДИ-ПВ" ЖШС БАЛТАБҰЛЫ НАРЫЖНЫЙ АНДРЕЙ "АРНИКА ЭК" ЖШС ВЛАДИМИРОВИЧ ЕСМУХАМБЕТОВ "КАЗЭЛЕКТРОСТАЛЬ" ДАУЛЕТ ЖШС ОМИРЗАҚҰЛЫ КОНДРАТЮК "ДАМИР OIL ПЛЮС"ЖШС ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ СРАИЛОВ DIN-"M" ЖШС МОЛДАГАЛИМ МУКАЖҰЛЫ БАЙБАШЕВА БАЯН "ОЗЕЛЕНЕНИЕ" ЖШС ТАЖЕНОВНА НИГМАТУЛЛИН "САНТАС " ЖШС ФИРГАТ ХАЖИАХМЕТОВИЧ "ЭКИБАСТУЗ-СПМК 2007". БАБЕШКО СВЕТЛАНА ЖШС ЮРЬЕВНА ХРИСТОФОРОВА АВТОТРАНС ЭК ЖШС НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА КУЦ СВЕТЛАНА "RIK И К"ЖШС ПЕТРОВНА ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ №8 КАРІМ БЕРІК АҚ ФИЛИАЛЫ "КАЗАВТОСАДЫҚҰЛЫ ТРАНС" в г. ПАВЛОДАР УТЕУОВ РАМАЗАН "ТРАНЗИТ ОЙЛ ПВ" ЖШС БАХТОВИЧ АЖДАРОВ АКЫЛБЕК "АЛЫПСАТ ПВ" ЖШС ХАМИТҰЛЫ КЛАССЕН ЕВГЕНИЙ "ALUWIN AUTO" ЖШС ПЕТРОВИЧ "ФАКТ ИНЬЮС МИТЛИН МИХАИЛ СЕРВИС"ЖШС ЮРЬЕВИЧ "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКАШИДЛОВСКИЙ ПАВЛОДАРЛЕГПРОМ" НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ тЖШС СЕМАКИН "АРДАБИЛ" ЖШС АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ "БИЗНЕС ЦЕНТР КОНСАЛ- КИСИН КАИРГЕЛЬДЫ ТИНГОВЫХ УСЛУГ"ЖШС ШАМШИДЕНОВИЧ "ВНЕШТОРГ-ИМИДЖ" ТКАЧЕНКО ВИТАЛИЙ ЖШС ИВАНОВИЧ ЖАМАЛИЕВ АЗАМАТ "POLARISVIPKZ" ЖШС МУРАТҰЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОКУЛЬСКИЙ НЫЙ ОТРЯД №1 ГПС ВЛАДИМИР МЕКЕМЕСІ ПАВЛОДАР ЛЕОНТЬЕВИЧ ОБЛЫСЫНЫН КУСАИНОВ БАУРЖАН "РЕСУРС-XXI ВЕК" ЖШС ОРАЗАЛОВИЧ МУХАМЕДЬЯРОВ "MEATLINE" (МИТЛАЙН) ДАНИЯР ЖШС МАНАРБЕКҰЛЫ ГАНОПОЛЬСКИЙ "АҚ-ТҰЙҒЫН" КП АРКАДИЙ ЕФИМОВИЧ "ПКФ КОНТИНЕНТ LTD" ГОРБАЧЁВ ЛЕОНИД ЖШС ВЛАДИМИРОВИЧ КОНДЫБАЙ ЭРГАЗЫ "ТАС-ЭРГА" ЖШС ПОТАПОВИЧ УЧРЕЖДЕНИЕ ПАВЛОДАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СЫЗДЫКОВ АСЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕЗИНКУЗАНҰЛЫ ФЕКЦИЯ" МУХАРЛАМОВ "BROUNYVIPKZ" ЖШС СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МҚК НАПХВ "КУКАБЫЛБЕКОВ РЫЛЫС" АКИМА ЖУМАБАЙ п.МАЙКАИН,АКИМАТА СЕКЕНҰЛЫ БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ТОРГАЕВ АЛТЫНБЕК ДОРРЕМСТРОЙ ПВ ЖШС МАРАТҰЛЫ ММ АҚ "ПАВЛОДАРТРАК- ПУШИЛИНА ЛЮБОВЬ ТОР" АНАТОЛЬЕВНА "ЭКИБАСТУЗСКАЯ РЕГИРАЗУМОВСКИЙ ОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЕКСАНДР ЧЛЕНОВ КОНДОМИНИСАВЕЛЬЕВИЧ МУМА" ИСКАКОВ РУСТАМ "ИЕГЕР АВТО" ЖШС АЛЕКСАНДРОВИЧ "ELI GROUP" ЖШС

САЛЫҚ БЕРЕШЕГІНІҢ СОМАСЫ (ТЕҢГЕ)

55

"ЖАНАО И А" ЖШС

56

ХИМЗАЩИТА ЖШС

1 269 746 450

57

584 966 056

58

346 416 380

59

"VG И K" ЖШС

60

"KARAGANDY IRON TRANS" ЖШС

61

"KAZSTROYAST" ЖШС

62

"ИЕГЕР ПВ" ЖШС

63

"РЕМСТРОЙ" ЖШС

343 559 841 339 942 803 317 967 011

64 239 485 422 204 543 554 186 995 698

65 66 67

147 733 533 127 471 564

68

122 879 312

69

101 697 910

70

75 421 697

71

71 939 668 66 752 202 66 320 614 63 497 356 54 412 784

72 73 74 75

53 517 929

76

50 140 874

77

47 160 932

78

45 269 623

79

40 241 012

80 81

38 542 225

82

38 303 244

83

36 722 937

84

35 239 879 85 34 551 074 32 643 157

86

31 013 390

87

30 703 082

88

28 896 529

89

28 262 191

90

20 304 314

91

19 547 852 92 19 041 314 93 16 920 246 15 509 509

94 95

14 563 928 14 403 049

96

14 184 995 97 13 106 434 12 869 533 12 699 907

98 99 100 101

12 636 078

102

11 156 936 103 10 982 223

10 878 782

104 105 106

10 761 386

107

10 713 257

108

10 673 182

109

10 590 416

110

10 586 209

111

"АСАР-ЖАНА КУРЫЛЫС"ЖШС "S TERMINAL LTD" ("С ТЕРМИНАЛ ЛТД") ЖШС

"АЛСТРОЙ ПАВЛОДАР"ЖШС НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ "КОНТАКТ" МЕКЕМЕСІ

ДЫМОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ РОМАНЦОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ ВОЛКОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ТОКАРЬ НАДЕЖДА КАМИЛОВНА ВАСИЛЕНКО ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ ЕЛЬШИН НАРИМАН СУНГАТУЛЛАЕВИЧ ЮЗБАШЕВ ЕВГЕНИЙ КУСАИНОВИЧ ЛЕНЧИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ АПАХАНОВ БАГАДАТ ИБРАГИМОВИЧ ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ САЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

ШЕССЛЕР ИГОРЬ АРТУРОВИЧ ШАЙКЕНОВ КАНАТ "АГРО-TRADE" ЖШС ТЕМИРБАЕВИЧ ЩЕРБИНКО "РЕНТ-СЕРВИС" ЖШС ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА СМОЛЕВ ВАЛЕРИЙ "ВОСТОК ПЛЮС-СМ"ЖШС ФЕДОРОВИЧ СУ ПЛОТНИКОВ СЕРГЕЙ "ЖИЛСОЦКУЛЬТБЫТ"АҚ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИАЛЫ ИТЫБАЕВ ЕРЖАН "AST. PROF-10" ЖШС КАБДОЛЛАЕВИЧ ОВЧИННИКОВ "ПАВЛОДАР ТЕХНОЛОГИИ АЛЕКСЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ"ЖШС НИКОЛАЕВИЧ ЭКИБАСТУЗ ФИЛИАЛЫ МУСИН ТУРГАНБАЙ ЖШС "ЧЕРМЕТ" ТУЯҚҰЛЫ МАКЕНОВ МАРАТ АТК "ДАНА-MILK" АНАТОЛЬЕВИЧ ЖАКСЫБАЕВ «KELISIM» КОМПАНИЯСЫ АМАНГЕЛЬДЫ ЖШС СЕЙСЕМБАЙУЛЫ СЕМАГИН ВИТАЛИЙ "ЭНЕРГО WASS" ЖШС ВИКТОРОВИЧ "ЭНЕРГОГИДРОМАШ" ГЕНРИХ АНАТОЛИЙ ЖШС ВЛАДИМИРОВИЧ СУЛЕЙМЕНОВ "ЕТ-ИМПЭКС" ЖШС ШАРХАН ПАРФЕНЕНКО ОЛЬГА "NITRA COLOR"ЖШС ВИТАЛЬЕВНА АБИЕВ КАЙЫРТАЙ АКАИА ЖШС ЖАЗУБАЕВИЧ "РУСКАЗ-ОЙЛ"ПАВЛОДАР ИСМАГУЛОВ ЭДУАРД ФИЛИАЛЫ ЖШС БУРАНОВИЧ "ЭКИБАСТУЗ-КОМПАНИКОКОЛОВА РАХИМА ЛТД".ЖШС ЗЕЙКЕНОВНА КУРМАНГАЛИЕВ ААҚ "АЗИЯ-ПАВЛОДАР" ЕРМЕК КАНАПИЯНОВИЧ ШИРОЧЕНКОВА "РУБИН-7" ЖШС МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕН- СТЕЛЬВАГА СЕРГЕЙ НОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ВИКТОРОВИЧ ЖШС СОБЕННИКОВА "ГРЭССТРОЙ" ЖШС ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА "АГРОФИРМА ТАТАЕВ ИСА БЕРКАТ"ЖШС УСАНОВИЧ "ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЖАПАРОВА ЖАНАТ ЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМКАБДЫШУКУРОВНА ПЛЕКС" "ИГРА" МЕКЕМЕСІ ЛУКЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ "СМП-732"ЖШС ВАСИЛЬЕВИЧ АМИРОВА "ПАВЛОДАР-АКЖОЛ"ЖМ КУЛЬБАРАМ ТОКАНОВНА СТРОКАНЬ МАКСИМ "ФЭМ- СТРОЙ"ЖШС НИКОЛАЕВИЧ ЖАНАБЕРГЕНОВ ACCEPT COMPANY ЖШС ТЫНЫШТЫК СИСЕНБАЕВИЧ СЫТНИК ВИКТОР "СПЕЦСНАБ-ЭК" ЖШС ВИКТОРОВИЧ АЙТМУХАМЕТ "ОТЫН- ИНВЕСТ"ЖШС АЙГЕРИМ АЙТМУХАМЕТОВНА ЕКИБАСТУЗ ФИЛИАЛЫ КУСПЕКОВ МАРАТ ЖАҚ "ГЛЮКАУФ" КАИРЖАНОВИЧ ПАВЛОДАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КИНОМЕХАБОНДАРЕНКО ЯКОВ НИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГАВРИЛОВИЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "КАЗАХКИНО" "КАЗАХСТАН КОХНОВИЧ МИХАИЛ ИНЖИНИРИНГ"ЖШС АЛЕКСАНДРОВИЧ АХМЕТЖАНОВ КАСЕН ТКМП "МАГИСТРАЛЬ-1" КАЛЫМЖАНОВИЧ "КАЛКАМАНСКИЙ ЭЛЕВА- КОНАРБАЕВ ТУРЕБАЙ ТОР И К" ЖШС ТАШИМОВИЧ АБДУГАЛИМОВ АСЕТ "ӘЛЕМИЕТ-НҰР" ЖШС ШЕРИЗАДОВИЧ "ПАРУС"-СТРУКТУРНОЕ ЛИ НАТАЛЬЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖШС ЛЕОНИДОВНА "МИНЕРАЛТРАНСТРЕЙАСЕМБАЕВ АСКАР ДИНГ" ЖШС БОЛАТОВИЧ ЗАХАРОВ КМП "КУТУЗОВСКИЙ" АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ГРИШКОВА ОЛЬГА "ЭКО-ПАВЛОДАР" ЖШС ВЛАДИМИРОВНА КУЙШЕНОВ "ТӨРТҮЙ ҚҰРЫЛЫС"ЖШС ОРАЗАЛЫ ХАМИТОВИЧ "КОРПОРАЦИЯ БАҒАНАЛЫ АЛЯБЬЕВ НИКОЛАЙ ОРДА"ЖШС НИКОЛАЕВИЧ "ТПФ ГРИДИН ГЕННАДИЙ ТЕХКОМПЛЕКТСЕРВИСИВАНОВИЧ ПВ" ЖШС КУСТОБАЕВ "SOURCE-PV"ЖШС КУРМАНАЛИ МАТИЕВ УМЛАТ "РСУ-2"ЖШС ГИЛАНИЕВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ МҚМ ЖЭП N4 АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОРБАЧЕВ "EXPRESS-TV"ЖШС ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ "АЛЬФА-ХИМ" ЖШС

8 995 853 8 959 622 7 852 708 7 376 888

112 113 114 115

7 291 662 7 040 423

116

6 388 369

117

5 790 704

118

5 152 443

119

5 136 592

120 121

5 128 881 122 4 962 589

123

4 683 454 124 4 612 428 125 4 560 052 4 495 751

126 127

3 920 930 128 3 780 103 3 608 921 3 412 726

129 130

3 347 826

131

3 278 334

132

3 238 721

133

3 085 216

134

3 057 114

135

3 039 400 3 025 038

136

3 017 825

137

2 970 438

138

2 773 700

139 140

2 751 782

141 142

2 398 804

143

2 285 280 2 278 239

144

"CNRG INDUSTRIES" (СИЭНЭРДЖИ ИНДАСТРИЗ) ЖШС "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗСТРОЙ-ПВ"ЖШС

БАЙБУЛОВ МУХТАР АХМЕТОВИЧ

1 089 605

АРАНТАЕВ КАЗБЕК 1 080 451 ОРАЗОВИЧ БЕЙСЕМБАЕВ СЕРИК "ЛОГОСЕРВИС ПВ"ЖШС 999 825 ОРАЛОВИЧ САМОЙЛОВ ЮРИЙ "МОНОЛИТСТРОЙ-С"ЖШС 974 599 ВАЛЕРЬЕВИЧ «КАЗБАСПАСОЗ» ААҚ ЗАЙЦЕВА ВЕРА ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 944 595 ВЛАДИМИРОВНА ФИЛИАЛЫ БОЛДЫРЕВ АЛЕКСЕЙ "РЕЧНИК-ПВ"ЖШС 901 822 ВИКТОРОВИЧ АЙДАБОЛОВ ЕРТАЙ АТК "ЧЕРНОЯРКА" 897 407 ЖЕТПИСОВИЧ КРАПИВКА СЕРГЕЙ "КАЗРОССНАБ" ЖШС 895 239 ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНС ВЛАДИМИР "АНСАР ЭК"ЖШС 883 473 АНДРЕЕВИЧ ШУКУБАЕВ АЛДАН "ПАВЛОДАР-БАЗИС" ЖШС 844 012 БЕЙБЫТОВИЧ СТОЛЯРЕВСКАЯ "ЖЕРКЕСЕР" ЖШС ЛЮДМИЛА 829 974 ПРОКОПЬЕВНА МУКАТОВ АРДАК "UNIVERSUM-KZ" ЖШС 775 934 ШАЛКЫБЕКОВИЧ ЛЕМЕШЕВ "Л.М.Л."ЖШС АНАТОЛИЙ 737 851 ИВАНОВИЧ ОРАЛ ЛИТ КӘСІПОРЫН ДРУЖИНИН СЕРГЕЙ 726 973 БІРГЕ ФИЛИАЛЫ ВАЛЕНТИНОВИЧ «НАҚТЫ» ТРАНСПОРТ АБСАЛЯМОВ РИНАТ 721 891 КӘСІПОРНЫ ЖШС ЖАНАБЕКОВИЧ АМИРОВА "АКЖОЛ" МЕКЕМЕСІ КУЛЬБАРАМ 719 431 ТОКАНОВНА "A INVEST GROUP" (ИНРЗИЕВ АЙБОЛАТ ВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА 710 610 САФИМАЛИЕВИЧ А)ЖШС СОЛТАНБАЕВ "ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА" ЖУМАТБЕК682 317 "DAMU" ЖМ ЖШС МАРКУЛАН ЗЕКЕБАЕВИЧ "КАЗБЕК-ПАВЛОДАР" ШУМКОВ ВЛАДИМИР 679 927 ЖШС ВЛАДИМИРОВИЧ ЖАКЕЕВ ИРЛАН "МГМ" ЖШС 677 040 ЖАСЛАНОВИЧ ЛЕЙМАН ГАЛИНА "ТАЛИСМАН - ПВ"ЖШС 670 255 ЮРЬЕВНА "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЫНОК ИБРАГИМОВ РУСТАМ 664 285 "БАХЫТ"ЖШС АЛМАЗОВИЧ ДВИНЯНИНОВА "ДОСТЫК АГРО И К" ВАЛЕНТИНА 631 916 ЖШС УЛЬЯНОВНА ТЕМИРГАЛИЕВ "ТАКАСУР" ЖШС 624 673 АЙДЫН АБАЕВИЧ "ДӘРІ-ДӘРМЕК" (ДОЧЕР- ТЕМИРЖАНОВ САМАТ 619 308 НЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГАО "ФАРМАЦИЯ") ФИРМАСЫ КАГОРМАНОВИЧ ҚБ "ПАВЛОДАРСКОЕ ДО- КОПЕНОВ БРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ САРСЕНБАЙ 610 785 ОБЩЕСТВО" МУЛКАМАНОВИЧ ТУРГУМБАЕВ ИГИЛИК ФИРМА "ФАКТ LTD" ЖШС 600 502 ТУРГУМБАЕВИЧ "КЫЗЫЛ-АРАЙ АЗЫЛХАНОВ АДИ 600 133 ТАУЛАР"ЖШС БАЙМУХАМЕТОВИЧ БУГАЕВ ВИКТОР "ПВ-СИСТЕМ БЛОК" ЖШС 592 083 ИВАНОВИЧ КАССИН СЕРГЕЙ ТКМП "АЛТЫН" 572 252 ВАСИЛЬЕВИЧ МҚК "ПАВЛОДАРРЕСТАВРАЦИЯ" "KAZSTEEL" (КАЗСТИЛ) ЖШС ЭКИБАСТУЗ.ФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ УГОЛЬ.ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК

МУСТАФИН ДЮСЕН БЕЙСЕНБЕКОВИЧ ЕРАСИЛОВ МАКСАТ БАХИТОВИЧ

559 866 531 845

521 860

2 133 135

145

АТК "ДОСТЫК"

САРСЕНОВ ОРАЛБАЙ 518 545 АБЫЛКАСИМОВИЧ

2 021 232

146

"ALI TRADE COMPANY" (АЛИ ТРЕЙД КОМПАНИ) ЖШС

ЖИТЕНОВ РУСТЕМ ОРАЛОВИЧ

1 997 549

147

ТКМП ЖЕТЕКШИ

1 968 165

148

1 876 955 1 684 034 1 629 696

149 150 151 152

1 619 310 153 1 524 366

154

1 474 168

155

1 466 251

156

1 416 040 1 414 355

157

1 368 309

158

1 359 678

159

1 359 360 1 297 215

160 161 162

1 219 639 163 1 215 668 1 137 168

164

1 129 185

165

1 110 825

166

1 107 311

КРАВЧЕНКО ЗОЯ ПАВЛОВНА ЖОЛЖАКСЫНОВ "ЕКІБАСТҰЗ МАЛ ФЕРМААЯН-АДИ СЫ" ЖШС МУХТАРОВИЧ ДУЙСЕНБАЕВ "БАЗА В" ЖШС МЕЙИРБЕК БАКЫТЖАНОВИЧ ТРЕТЬЯК ДМИТРИЙ ТКМП "ТУЛПАР" ОЛЕГОВИЧ КАДИРОВ РУСЛАН "КАЗРЕСУРС-PV" ЖШС АБДРАШИТОВИЧ РУКОЛЕЕВ ОЛЕГ ОСТ ЖШС СТАНИСЛАВОВИЧ ЖОРТУЫЛОВ АҚ КОМБИHАТЫ ХЛЕБОАЙНАБАЙ ПРОДУКТОВ КАЙРБЕКОВИЧ КЕМАЛОВ МАМБЕТ УСЕМА ЖШС БАЙДИЛЬДАЕВИЧ АЛИМБАЕВА КМП "ДАРХАН- СЕРВИС" АЙГАЙША КАБДУЛОВНА ЖУМАБЕКОВ ЖАНАТ "РЕЛЬЕФ НЖКС"ЖШС ОРАЗАЕВИЧ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"САТ" ПФ ЖШС "КОНТИНЕНТ-МУНАЙ" БЕЛЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ ФИРМАСЫ ЖШС ВЛАДИМИРОВИЧ КАСЕНОВ ТАЛГАТ "ЛЕТО-М" ЖШС МУХАМЕТКАНОВИЧ АО "ПАВЛОДАРСКИЙ ИВАНОВ АНАТОЛИЙ НПЗ-CCL" НИКОЛАЕВИЧ КОНКАЕВ КАНАТ "КЕРЕКУСТРОЙ" ЖШС КАРАТАЕВИЧ АБИЛЬТАЕВ ИСАТАЙ "КРК ЭКСПОРТ" ЖШС АБДИКАДИРОВИЧ ЖОЛЖАКСИНОВ ФИРМА МИКС LTD ЖШС ЗАКИ БИТКЕМБАЕВИЧ "ТЕМИРТРАНСПАВЛОДАР" ГРЕБ ЕВГЕНИЙ ЖШС АЛЕКСАНДРОВИЧ СОБЕННИКОВА "ГРЭССТРОЙ" ЖШС ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ "ПУЛЬС" КӘСІПОРНЫ АЛЕКСАНДРОВИЧ

498 130 490 185 482 661 473 281 471 975 429 567 418 813 391 736 385 359 373 640 365 757 355 584 354 290 319 459 309 959 302 073 298 024 291 240 285 447 283 514 269 170

Павлодар облысы бойынша Салық департаменті


10

ЖАРНАМА

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Аймаќтаєы ќаржы нарыєындаєы аєымдаєы ахуал туралы 1. Инфляция Павлодар облысыныѕ статистика департаментініѕ ресми деректері бойынша 2013 жылєы ќыркїйекте инфляция 0,1% (2012 жылєы ќыркїйекте - 0,3%) деѕгейінде ќалыптасты. Азыќ-тїлік тауарларыныѕ баєасы ґзгеріссіз ќалды (0%), азыќ-тїлікке жатпайтын тауарлар 0,1%-єа (0,3%єа) ґсті. Аќылы ќызмет кґрсету тарифтері 0,1%-єа (0,5%-єа) кґтерілді. Азыќ-тїлік тауарлары нарыєында 2013 жылєы ќыркїйекте кґп дјрежеде жўмыртќа 10,6%-єа, ќара байхы шайы - 2,3%-єа ќымбаттады. Сонымен ќатар, жемістер мен кґкґністер баєасыныѕ 6,4%-єа, оныѕ ішінде сјбіз -19,3%-єа, картоп - 19,2%-єа, ќызылша - 13%-єа, басты пияз - 11%-єа, аќ ќауынды ќырыќќабат - 2,3%-єа тґмендеуі тіркелді. Азыќ-тїлікке жатпайтын тауарлар тобында жеке гигиенаєа арналєан тауарлардыѕ 0,7%-єа, жуу жјне тазалау ќўралдарыныѕ 0,4%-єа ґсуі байќалды. Дјрі-дјрмек, бензин мен дизель отыныныѕ ќўны ґзгеріссіз ќалды. Аќылы ќызмет кґрсету тобында амбулаторлыќ ќызметтердіѕ 2,2%єа, мектепке дейінгі балалар мекемесініѕ ќызметтерініѕ 1,1%-єа ґсуі байќалды. Ўзаќ ќашыќтыќтаєы теміржол жолаушылар кґлігі ќызметі 2,9%-єа тґмендеді. 2013 жылєы ќаѕтар-ќыркїйекте инфляция 3,5% (2012 жылєы ќаѕтар-ќыркїйекте 4,2%) ќўрады. Азыќ-тїлік тауарлары 2013 жылдыѕ басынан бастап 1,8%-єа (3,7%-єа), азыќ-тїлікке жатпайтын тауарлар

1,4%-єа (2,7%-єа), аќылы ќызметтер 7,7%-єа (6,3%-єа) ќымбаттады (1-график). 2013 жылєы ќыркїйекте инфляция жылдыќ кґрсетуде 5,3%-ды ќўрады (2012 жылєы желтоќсанда - 6,0%). Азыќ-тїлік тауарлары соѕєы 12 айда 4,7%-єа (6,6%-єа), азыќ-тїлікке жатпайтын тауарлар 2,7%-єа (3,9%-єа), аќылы ќызметтер 8,6%-єа (7,2%-єа) ќымбаттады. 2. Депозит нарыєы. Резиденттердіѕ банк жїйесіндегі депозиттерініѕ жалпы кґлемі 2013 жылєы тамызда 2013 жылєы шілде айымен салыстырєанда 146 086,0 млн. теѕгеге дейін 15,0% кґтерілді (2013 жылєы шілдеде - 127 032,6 млн. теѕге). Заѕды тўлєалардыѕ депозиттері 38 301,6 млн. теѕгеге дейін 107,7% кґтерілді, жеке тўлєалардыѕ депозиттері 107 784,4 млн. теѕгеге дейін 0,7% тґмендеді. 2013 жылєы тамызда 2013 жылєы шілде айымен салыстырєанда ўлттыќ валютадаєы депозиттер 100 256,8 млн. теѕгеге дейін 21,4% кґтерілді, шетел валютасындаєы депозиттер 45 829,2 млн. теѕгеге дейін 3,2% кґтерілді. Нјтижесінде теѕгедегі депозиттердіѕ їлес салмаєы 65,0%дан 68,6%-єа дейін кґтерілді. 2013 жылєы тамызда банктік емес заѕды тўлєалардыѕ теѕгедегі

мерзімді депозиттері бойынша орташа алынєан сыйаќы ставкасы 5,1%єа дейін тґмендеді, жеке тўлєалардыѕ - 7,8%-єа дейін тґмендеді. 3. Кредит нарыєы. Банктердіѕ экономикаєа кредит беруініѕ жалпы кґлемі 2013 жылєы тамызда 2013 жылєы шілде айымен салыстырєанда 2,6% кґтерілді, 231 544,0 млн. теѕгені ќўрады. Ўлттыќ валютадаєы кредиттер тамыз айында 1,1% кґтерілді жјне 212 460,5 млн. теѕгені ќўрады, шетел валютасындаєы кредиттер 19 083,5 млн. теѕгені ќўрай отырып, 23,6% кґтерілді. Нјтижесінде теѕгедегі кредиттердіѕ їлес салмаєы 93,2%-дан 91,8%-єа дейін тґмендеді. Ўзаќ мерзімді кредиттер 188 093,0 млн. теѕгені ќўрап, 0,7% кґтерілді, ќысќа мерзімді кредиттер 43 451,0 млн. теѕгені ќўрап, 11,9% кґтерілді. Нјтижесінде ўзаќ мерзімді кредиттердіѕ їлес салмаєы 82,8%-дан 81,2%-єа дейін тґмендеді. Заѕды тўлєаларєа берілген кредиттер тамызда 3,4% кґтерілді жјне 103 837,6 млн. теѕгені ќўрады, жеке тўлєаларєа берілген кредиттер 127 706,4 млн. теѕгені ќўрап, 2,0% кґтерілді. Нјтижесінде жеке тўлєаларєа берілген кредиттердіѕ їлес салмаєы 55,5%-дан 55,2%-єа дейін тґмендеді. Банктердіѕ шаєын кјсіпкерлік субъектілеріне берген кредиттері 2013 жылєы тамызда 2013 жылєы шілде айымен салыстырєанда 46 885,4 млн. теѕгені ќўрай отырып, 5,5% кґтерілді немесе экономикаєа кредиттердіѕ жалпы кґлемінен 20,2% ќўрады. Салалар бойынша алєанда экономиканыѕ сауда (24,8%), ґнеркјсіп (11,4%), кґлік (5,1%) жјне ќўрылыс (3,4%) сияќты салалары неєўрлым белсенді кредиттелуде. 2013 жылєы тамызда 2013 жылєы шілде айымен салыстырєанда заѕды тўлєаларєа жјне жеке тўлєаларєа ўлттыќ валютамен берілген кредиттер бойынша орташа алынєан сыйаќы ставкасы сјйкесінше 12,4% жјне 17,3% ќўрап, 0,1 %-єа кґтерілді. 4. Павлодар облысында тґлем жїйесініѕ саласында 2013 жылєы 1 ќыркїйектегі жаєдай бойынша мынадай кґрсеткіштерді атап кґрсетуге болады: облыс банктері айналысќа 603,0 мыѕ тґлем карточкасын шыєарды, карточкаларды ўстаушылардыѕ саны 546,6 мыѕ адам болды; пайдаланылєан тґлем карточкаларыныѕ саны 303,5 мыѕ бірлік жасады. Тауарлар немесе ќызметтер їшін тґлем карточкаларын пайдалану арќылы тґлемдер жїргізілетін РОS-терминал саны 1 872 дана, импринтер саны - 6 дана. Облыс аумаєында 545 банкомат, 113 банктік киоск орналасќан, ќызмет кґрсететін сауда кјсіпорындарыныѕ саны 898 кјсіпорын болды. Аєымдаєы жылдыѕ тамыз айында тґлем карточкаларын пайдаланумен ќолма-ќол жасалмайтын тґлемдер саны 1 450,0 млн. теѕге сомасында 105,8 мыѕ транзакция болды, ќолма-ќол аќшаны беру бойынша операциялар 22 115,0 млн. теѕге сомасында 678,5 мыѕ транзакция жасады. 5. Валюта нарыєы 2013 жылєы ќыркїйекте теѕгеніѕ АЌШ долларына ќатысты баєамы 1 АЌШ доллары їшін 152,90-153,81 теѕге аралыєында ґзгерді. Айдыѕ соѕында теѕгеніѕ биржалыќ баєамы бір айда 0,7%-єа тґмендеп (жыл басынан - 2,0% јлсіреу), бір АЌШ доллары їшін 153,81 теѕге болды. 2013 жылєы ќыркїйекте ќосымша сауда-саттыќтардаєы мјмілелерді ќоса алєанда, Ќазаќстан ќор биржасындаєы биржалыќ операциялардыѕ кґлемі 2013 жылєы тамызбен салыстырєанда 42,6%-єа азайып, 3,9 млрд. АЌШ долл. (жыл басынан бастап - 40,9 млрд. АЌШ долл.) болды. Биржадан тыс валюта нарыєында операциялардыѕ кґлемі 40,6%єа 1,7 млрд. АЌШ долл. дейін (жыл басынан бастап - 15,6 млрд. АЌШ долл.) тґмендеді. Жалпы алєанда, ішкі валюта нарыєындаєы операциялардыѕ кґлемі 2013 жылєы тамызбен салыстырєанда 42,0%-єа азайып, 5,7 млрд. АЌШ долл. (жыл басынан бастап -56,6 млрд. АЌШ долл.) болды.

«Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі» РММ Павлодар фирмасы

ХАБАРЛАНДЫРУ Ќўрметті Павлодар ќаласыныѕ тўрєындары! Павлодар ќаласында тоннасы 4800 теѕгеден 6800 теѕгеге дейін тўратын кґмірдіѕ 3 тїрі сатылуда: 1. «Майкґбе» кґмірі – 5200 теѕге 2. «Ќаражыра» кґмірі Семей ќ.: «Рядовой» - тоннасы 6400 теѕге; «Сортовой» - тоннасы 6800 теѕге; 3. «Екібастўз» кґмірі – тоннасы 4800 теѕге. Кґмірдіѕ жеткізу баєасын «Городская топливная база» ЖШС («Гортоп» ЖШС), байланыс телефоны: 51 13 52, сонымен ќатар, Торговая, 23 мекен-жайында орналасќан «Таис ЭК» ЖШС, 32 69 38 байланыс телефоны арќылы алуєа болады. «Павлодар ќаласыныѕ кјсіпкерлік бґлімі» ММ, 65 23 82, 65 25 92.

Ќўрметті облыс кјсіпкерлері! Сіздерді 2013 жылєы 24 ќазанда ЌР Президенті Јкімшілігініѕ мемлекеттік инспекторы К.М. Сарсенбаевпен ґтетін Павлодар облысыныѕ бизнесін дамыту мјселелері бойынша кеѕеске ќатысуєа шаќырамыз, кеѕесте бизнесті дамытудыѕ проблемалыќ мјселелері жјне оларды шешу жолдары талќыланатын болады: - саєат 14.30-да – ќызметтер саласындаєы кјсіпорындардыѕ басшыларымен; - саєат 16.00-де – ґндірістік кјсіпорындардыѕ басшыларымен. Кеѕес мына мекен-жайда ґтеді: Павлодар ќаласы, Ак.Сјтбаев кґшесі, 49, облыстыќ јкімдік. Ќатысуєа тілек білдіргендер їшін жазылу аєымдаєы жылы 23 ќазанда саєат 17.00-ге дейін 65-05-92, 32-42-39, 65-30-69 телефондары бойынша жїргізіледі.

Ќўрметті Ертістіѕ Павлодар ґѕірі тўрєындары!

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Сіздерден кешірім сўраймыз. Атаќты халыќ емшісі Нўрєазыўлы Ќайса атаныѕ 125 жылдыєына орай арналєан мерекелік шара 2013 жылдыѕ 23 ќазан кїнінен 9 ќараша кїніне ауыстырылады. . Мерекелік шара саєат 10.00-де Аќшиман ауылында ґткізіледі.

«Ќазаќстан Республикасы Ќаржы министрлігі Мемлекеттік мїлік жјне жекешелендіру Комитетініѕ Павлодар мемлекеттік мїлік жјне жекешелендіру департаменті» - мемлекеттік мекемесінде Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініѕ Ар-намыс Кодексін, мемлекеттік ќызмет туралы жјне сыбайлыс жемќорлыќќа ќарсы кїрес заѕнамаларын департаменттіѕ мемлекеттік ќызметшілерініѕ бўзу фактілері орын алєан жаєдайда хабарлау їшін 8(7182) 61-82-78 сенім телефоны жўмыс істейді.

Май ауданыныѕ ўйымдастыру комитеті. "ЌазТрансОйл" АЌ Шыєыс филиалы

Восточный филиал АО «КазТрансОйл»

жалпы саны 589 дана 6СТ-190; 6СТ-132; 6СТ-90 (88); 6СТ-75; 6СТ-60 маркілі ќолданылєан аккумуляторлы батареяларын сатады (орналасќан жері - Павлодар ќаласы). Жеткізу шарттары: ґз кїшімен шыєару.

реализует использованные аккумуляторные батареи марок 6СТ-190; 6СТ-132; 6СТ-90 (88); 6СТ-75; 6СТ-60; общее количество 589 шт. (местонахождение - г. Павлодар). Условия доставки: самовывоз.

Ќалаушыларєа 2013 жылєы 28 ќазанєа дейінгі мерзімде Павлодар ќаласы, Луговая кґшесі, 16 мекен-жайы бойынша ґз баєа ўсыныстарын жіберуді сўраймыз, факс: 8 (7182) 73-23-16, аныќтама телефоны: 8 (7182) 732-244.

Желающим просим направить свои ценовые предложения в срок до 28 октября 2013 года по адресу: г. Павлодар, ул. Луговая, 16, факс: 8 (7182) 73-23-16, телефон для справок: 8 (7182) 732-244.

«Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігі Медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесі (140000, Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы кґшесі, 17, pavlo_komu@mz.gov.kz, WEB-cайт:http:// www.mz.gov.kz) 2013 жылєа республикалыќ бюджет есебінен ќаржыландырылатын тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік берілген кґлемін (бўдан јрі – ќызмет) кґрсету бойынша ќызметтер берушіні таѕдау рјсімін (бўдан јрі– рјсім) ґткізу туралы хабарландырады: медициналыќ кґмектіѕ тїрлері бойынша: жоєары мамандандырылєан (кардиохирургиялыќ профиль), мамандандырылєан (гемодиализ, босандыру); медициналыќ кґмектіѕ нысандары бойынша: стационарлы, стационарды алмастыратын. Ќызметтер кґрсетілуі тиіс: Павлодар облысы. Рјсімге ќатысу їшін ґтінімдерді јлеуетті ќызмет берушілер “ЌР Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Павлодар облысы бойынша медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ департаменті” ММ, Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы 17, мекенжайы бойынша: №21 кабинетке ўсынады жолдайды, рјсімге ќатысу їшін ґтінімдерді ќабылдау жјне тіркеу їшін жауапты - ТМККК аќы тґлеу бґлімініѕ бас маманы Бибижан Сапарбековна Тогаева. Рјсімге ќатысу їшін ґтінімдерді тапсырудыѕ соѕєы мерзімі 2013 жылдыѕ «25» ќазаны саєат 18.30 дейін. Рјсімге ќатысу їшін ґтінімдер саєат 11.00 2013 жылєы «28» ќазанда, мына мекен-жай бойынша: Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы 17, ќаралатын болады. Рјсімге Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы «25» ќазандаєы №1358 ќаулысымен бекітілген Тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік берілген кґлемін кґрсету бойынша ќызметтер берушіні таѕдау жјне оныѕ шыєындарын ґтеу ќаєидаларында кґрсетілген медициналыќ ќызметтердіѕ јлеуетті ќызметтер берушілеріне ќойылатын талаптарєа сјйкес келетін барлыќ јлеуетті ќызметтер берушілер жіберіледі. Ќосымша аќпаратты жјне аныќтаманы мына телефондар арќылы алуєа болады: 8 (7182) 32-01-41, 32-04-48 телефонына хабарласып, алуєа болады.

Павлодар облысыныѕ мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ ўйєарымымен 2013 жылєы 26.09.-те «Сантас» ЖШС-не ќатысты банкроттыќ туралы ґндірістік іс ќозєалды. «Жылу ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2013 жылєы ќарашаныѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 9,706 теѕге (ЌЌС-пен). Јкімшілік «Жылу ПВ» ЖШС. «СтройИнвест компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2013 жылєы ќарашаныѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 9,706 теѕге (ЌЌС-пен). Јкімшілік «СтройИнвест компани» ЖШС.

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ ішкі саясат бґлімі» мемлекеттік мекемесі, 141200, Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Јуезов кґшесі, 47А, конкурс комиссиясы, аныќтама телефондары: 34-24-72, 34-90-42, факс 34-55-30, ovp-ekibas@mail.ru бухгалтерлік есеп бойынша бас маман (санаты - ER-4) бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуєа ашыќ конкурс жариялайды. Лауазымдыќ еѕбекаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 56375 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік есепті, бґлімніѕ шаруашылыќ ќызметін ўйымдастырумен, материалдыќ, еѕбек жјне ќаржы ресурстарын, шыєын сметасы бойынша ќаражатты пайдалануды, бастапќы бухгалтерлік ќўжаттарды ресімдеу тјртібін баќылаумен, мемлекеттік сатып алу конкурстарын ґткізу їшін конкурс ќўжаттарын јзірлеумен, бюджеттік ќаражатты жоспарлау бойынша жўмыспен, оларды игеруді баќылаумен айналысады. Ќазынашылыќ органдарымен, экономика жјне ќаржы бґлімдерімен жўмысты ўйымдастырады. Материалдыќ ресурстар їшін жауапкершілік артады. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары (педагогикалыќ, заѕгер, жергілікті мемлекеттік басќару, экономикалыќ). Бір жылдан кем емес мемлекеттік ќызмет ґтілі немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда, ортадан кейінгі білімі барларєа (педагогикалыќ, заѕгер, экономикалыќ) рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјтребесі туралы», «Ќазаќстан Республикасы Їкіметі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ заѕдарын, «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан-2050» ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» Стратегиясын білуі тиіс. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќўру ережесініѕ негізінде ґткізіледі.

Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі фотосуреті бар белгіленген їлгі бойынша толтырылєан сауалнама; 3) білімі туралы ќўжаттарыныѕ нотариус арќылы кујландырылєан кґшірмесі; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжатыныѕ нотариус арќылы кујландырылєан кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылєы 21 желтоќсанда №6697 нґмірімен тіркелген) їлгі бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды беру кезеѕінде кїші бар, шекті мјннен тґмен емес нјтижелерімен тестілеуден ґткендігі туралы сертификат. Јѕгімелесуге ґткен їміткерлер оны «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ ішкі саясат бґлімі» мемлекеттік мекемесінде їміткерлер јѕгімелесуге ґткендігі туралы хабарландырылєан кїннен бастап бес жўмыс кїнініѕ ішінде ґтеді. Азаматтар ґздерініѕ білімі, жўмыс тјжірибесі, кјсіби деѕгейі жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпаратты (біліктіліктерін кґтеру, єылыми дјрежелер мен атаќтарды беру туралы ќўжаттар, мінездемелер, ўсыныстар, єылыми жарияланымдар жјне т.б. кґшірмелері) бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурс ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланымынан бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс. Азаматтар ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде ќўжат тігілетін папкаєа салынєан ќўжаттарын жеке ќолєа немесе пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарын электронды тїрде хабарландыруда кґрсетілген электронды поштаєа жолдай алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарын электронды поштамен жіберген азаматтар ќўжаттарыныѕ тїпнўсќаларын јѕгімелесу басталмас бўрын бір жўмыс кїнініѕ ішінде кешіктірмей тапсырады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы тапсырылмаєан жаєдайда, тўлєаны јѕгімелесуге ґткізуге рўќсат етілмейді.

Авид Гулфайруздыѕ атына 2003 ж. 01.08. Павлодар облысы ЌР ІІМ берілген №013891671 жоєалєан жеке кујлігі жарамсыз деп танылсын.


РЕСМИ БҐЛІМ

www.saryarka-samaly.kz

22 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

11

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ халыќты жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік мјселелер бґлімі» мемлекеттік мекемесі, 141200, Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Мјшћїр Жїсіп кґшесі, 87 «а», конкурстыќ комиссия, аныќтама телефондары/ факс: 770756, 348132, zan_ekibastuz@mail.ru бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды: 1) жўмыспен ќамту секторыныѕ бас маманы (негізгі ќызметкердіѕ баланы кїту бойынша еѕбекаќысы саќталмайтын демалысы кезеѕіне), (ER-4 санаты). Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 56375,56 теѕгеден 76235,14 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Белгіленген стандарттарєа сјйкес халыќќа сапалы мемлекеттік ќызмет кґрсету. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ жазбаша жјне ауызша ґтініштерімен жўмыс жасау. Сектордыѕ ќўзырына ќатысты мјселелер жґнінде тўрєындардыѕ арасында тїсіндірме жўмыстарын ґткізу. Сектордыѕ ќўзырына ќатысты мјселелер жґнінде жоєары тўрєан органдарєа жјне тїрлі мекемелерге, БАЌќа, жиалыстарєа аќпарат дайындау . Заѕнамамен белгіленген јкімшілік мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексініѕ нормаларын саќтау. Ґз ќўзыры шегінде жїктелген міндеттерді орындау їшін кјсіпорындармен, ўйымдармен, јкімдіктіѕ мемлекеттік мекемелерімен, Бґлімніѕ басќа секторларыныѕ мамандарымен жјне ведомствоєа ќарасты мекемелердіѕ ќызметкерлерімен ґзара жўмыс жасау. Ќала тўрєындарын жўмыспен ќамту жґніндегі ісшараларды іске асыру мјселелері жґнінде нормативтік-ќўќыќтыќ актілердіѕ жобаларын јзірлеу бойынша жўмысты ўйымдастыру жјне олардыѕ орындалуын ќамтамасыз ету. - білім беру мекемелерімен кјсіптік оќытуды ўйымдастыру туралы шартты дайындау жјне жасау; - кјсіптік ќайта даярлауєа жіберілген жўмыссыздарды есепке алуды жїргізу; - оќу орындарымен оќыту мерзімдерін саќтауєа баќылау жїргізу; - кјсіптік ќайта даярлауды ўйымдастыру бойынша жўмысты талдауды ґткізу; - оќуларын аяќтаєан жўмыссыз азаматтарды жўмысќа орналастыру мониторингін жїргізу арќылы жўмыссыздардыѕ кјсіптік ќайта даярлауын ўйымдастыру . Жўмыс берушілермен ўсынылатын бос жўмыс орындары туралы мјліметтерді ќалыптастыру, тўрєындарєа ґѕір бойынша бос жўмыс орындары туралы толыќ жјне дўрыс аќпарат беру. Жўмыс берушілермен жўмыссыз азаматтарды жўмысќа орналастыру бойынша бірлескен жўмысы туралы шартты дайындау жјне жасау. Жеке тўлєалардыѕ ґтініштерін «ЕУОЛ АЖО», «Еѕбек нарыєы» ААЖ жјне «Жўмыспен ќамту» АЖ автоматтандырылєан ќорына уаќытында енгізу жјне «ЕУОЛ АЖО» автоматтандырылєан ќорына уаќытында енгізу жјне «Еѕбек нарыєы» ААЖ ќорын жўмыспен ќамтудыѕ басќа мамандарымен дўрыс жїргізілуіне баќылау. Жўмыспен ќамту 2020 жол картасы баєдарламасыныѕ ќатысушыларымен жўмыспен ќамту орталыєы атынан јлеуметтік келісімшарт талаптарын орындауєа баќылау жїргізу. БАЌ-ќа, Павлодар облысыныѕ жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасына кјсіптік даярлауды ўйымдастыру бойынша, ішкіґндірістік оќыту бойынша, бос орындардыѕ толтырылу анализі бойынша, халыќтыѕ аќпараттандырылуы туралы тоќсан сайынєы жјне ай сайынєы мемлекеттік статистикалыќ есептерді дайындау жјне уаќытында тапсыру. Бґлім басшысыныѕ, сектор меѕгерушісініѕ тапсырмаларын орындау. Ґз ќўзыры шегінде ќолданыстаєы заѕнамамен жїктелген басќа да ќызметтерді іске асыру. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Жоєары (экономикалыќ, педагогикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (экономикалыќ, педагогикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты

лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Кандидаттар Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ туралы», «Ќазаќстан мјртебесі Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ Заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ, актілерін, «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі ќажет. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу туралы Ереже негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: - белгіленген їлгідегі ґтініш; - 3х4 їлгідегі суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; - бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; - еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; - Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Нормативтік-ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылєы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; - Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; - ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесу жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ халыќты жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік мјселелер бґлімі» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін кґтеру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар, єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Конкурс ґткізу туралы соѕєы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар мына мекен-жайєа жіберілуі тиіс. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

Май ауданыныѕ “Саты селолыќ округі јкімініѕ аппараты” мемлекеттік мекемесі «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына ашыќ конкурс жариялайды: 140807, Май ауданы, Саты селосы, Исатаев кґшесі, 12-їй, телефон: 8 (71838) 40400, факс: 8 (71838) 40401, электрондыќ пошта мекен-жайы: satu-akimat@mail.ru Май ауданы “Саты селолыќ округі јкімініѕ аппараты” мемлекеттік мекемесініѕ бас маман, санаты E-G-3 (1-4). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына ќарай 53813 теѕгеден 72391 теѕгеге дейін. Функциялыќ міндеттері: Мўраєатќа тапсырылатын ќўжаттарды жїйелейді, саќталуын іске асырады; селолыќ округ јкімініѕ ќатысуымен ґтетін шараларды, мјжілістерді, семинарларды, аќпараттыќаналитикалыќ, ќўќыќтыќ, ўйымдастыру, їйлестіру жјне материалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз ету; јкімге селолыќ округтіѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму барысы жґнінде мјлімет дайындау; бюджетке салыќ тїсімдерініѕ жјне басќа да міндетті тґлемдердіѕ тїсуіне, оныѕ ішінде салыќ тґлеуші-жеке тўлєаныѕ тґлейтін мїлік, жер жјне кґлік салыєын жинауды жїзеге асыру салыќ сомасы жґнінде салыќ тґлеушіге аќпарат ету, есептелген салыќ сомасыныѕ жылдыќ жоспарын жјне реестрін жасау. Ујкілетті органныѕ салыќ сомасыныѕ белгіленген тјртіпке жјне мерзіміде пошта байланыстарына тапсырылуы жґнінде салыќ органымен, жергілікті банк бґлімшесімен ќарым-ќатынас жасау; јскери ќызмет, жалпы јскери міндет жјне азаматтыќ ќорєаныс сўраќтары бойынша заѕнамалардыѕ орындалуын жјне ґз ќўзыры шеѕберінде ўйымдастыру, сондай-аќ жўмылдыру жјне жаппай јскерге шаќыруды ќамтамасыз ету; јскери есепті жїргізуді іске асыру, јскерге шаќырушыларды жинаќ пункттеріне келуін ўйымдастыру; јскерге міндеттілердіѕ есеп мјліметтерінде ґзгерістер жјне ќозєалысы туралы есеп тапсырады; атаулы јлеуметтік кґмек жјне балалардыѕ жјрдемаќы алушылардыѕ ќўжаттарын рјсімдеу; селолыќ округтіѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму барысы жґнінде есеп тапсыру; кјсіпќой емес медиаторлардыѕ тізілімін жїргізеді; ќоєамдыќ ќол жеткізу пунктініѕ жўмысын ўйымдастыру жјне ќадаєалау Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары (мемлекеттi жергілікті басќару, ауылшаруашылыќ, педагогикалыќ, экономикалыќ, заѕгерлік, ќаржылыќ, инженерлік) ортадан кейінгі (ауылшаруашылыќ, педагогикалыќ, экономикалыќ, заѕгерлік, ќаржылыќ, инженерлік) білімі барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы саннаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Жеке компьютермен Word, Exsell, Emeil баєдарламалармен жўмыс жасай білу. Жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

«Лебяжі ауданыныѕ ішкі саясат бґлімі» мемлекеттік мекемесі, 140700, Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Аќќу ауылы, Вс.Иванова кґшесі, 92, аныќтама телефондары: (8718-39) 21-9-26, тел/факс 21-6-86, электрондыќ поштаныѕ мекен-жайы: akkuovp2010@mail.ru, «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа ашыќ конкурс жариялайды: «Лебяжі ауданыныѕ ішкі саясат бґлімі» ММ бас маманы. Санаты ER-4 (код 1-01-3). Лауазымдыќ жалаќысы мемлекеттік ќызметтегі ґтіліне байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Негізгі талаптар: жоєары білім (мемлекеттік басќару, заѕгерлік педагогикалыќ), ортадан кейінгі (заѕгерлік, педагогикалыќ) білімі барларєа рўќсат етіледі. Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Функционалдыќ міндеттері: «Ќазаќстан-2050» Стратегиясын іске асыру. Жастар саясаты жјне патриоттыќ тјрбие, діни бірлестіктермен байланыс жґніндегі аудандыќ Кеѕестер жўмысын їйлестіру, саяси партиялар, мемлекеттік емес ўйымдар жјне діни бірлестіктермен, ўлттыќ-мјдени орталыќтармен ґзара іс-ќимыл жасау. Басылымдарєа жазылу жўмысын ўйымдастырып ґткізу. Ауданныѕ аумаєын дамыту бойынша жыл сайынєы есепті дайындау. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік

мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту туралы» негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) нотариалды расталєан білімі туралы ќўжаттардыѕ кґшірмесі; 4) нотариалды расталєан еѕбек ќызметін аныќтайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыєы жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) шекті шамадан тыс емес ќорытындылармен тестілеуден ґту туралы кујлік ќўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Јѕгімеге ќатысу їшін рўќсат берілген кандидаттар оларєа ќатысуы туралы ескерту берілген кїннен бастап «Лебяжі ауданыныѕ ішкі саясат бґлімі» мемлекеттік мекемесінде 5 жўмыс кїн ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми дјрежесін жјне атаќ беру, мінездеме, ўсыным, єылыми жарияланым, кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар тезтікпе папкасына салынєан ќўжаттарын ќолєа јкеліп береді немесе ќўжаттарды ќабылдау мерізімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарын электрондыќ тїрде хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта мекенжайына жібере алады. Электрондыќ пошта арќылы конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарын тапсырєан азаматтар јѕгіме ґткізуге дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ќўжаттарыныѕ тїпнўсќасын береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа јѕгімеге ќатыстырылмайды.

кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі - Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: 1. белгіленген їлгідегі ґтініш; 2. 3х4 кґлеміндегі суретпен белгіленген їлгіде толтырылєан сауалнама; 3. білім туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмелері; 4. еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі; 5. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасы Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6. Ќазаќстан Республикасы азаматы жеке кујлігініѕ кґшірмесін; 7. ќўжаттардыѕ тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Конкурс ґткізу туралы хабарландыру жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Сўхбаттасуєа ќатысуєа жіберілген кандидаттар оларєа ќатысу туралы ескерту берілген кїннен бастап «Саты селолыќ округі јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде 5 жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесінде, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми атаќтар мен дјрежелердіѕ беру туралы ќўжаттар кґшірмелерін,мінездемелер, нўсќаулар, єылыми меќалалар, кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабаєа орналастырылєан ќўжаттарды ќолма–ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыру кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ пошта берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа пікір алысудан ґтуге жіберілмейді.

«Павлодар облысы Железин ауданы Железин селолыќ округ јкімініѕ аппараты» ММ-сі 140400, Павлодар облысы, Железин селосы, Јуезов кґшесі, 10-їй, 4 каб. мекенжайы бойынша, тел.: 8(71831)2-17-52, факс: 8(71831)2-24-17, Zheleakimso@mail.com, «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына конкурс жариялайды: Железин ауданыныѕ Железин селолыќ округі јкімініѕ есеп бґлімініѕ бас маманы (санаты Е-G-3). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына ќарай – 53813 теѕгеден 72391 теѕгеге дейін. Функционалды міндеттері: Железин селолыќ округініѕ ќаржы-шаруашылыќ јрекеті мен бухгалтерлік есеп ўйымдастыруын жїзеге асырады. Ќаржы оперцияларын жїргізеді. Тауар жеткізушілермен келісімшарт жобасын дайындап жјне ол бойынша есеп жасайды. Кіріс жјне шыєыс ќаражаты туралы жедел есеп жјне баланс ќўруды, бюджеттіѕ ќолдануы туралы, бухгалтерлік жјне статистикалыќ есеп жасайды. Салыќ комитеті, банк, ќазынашылыќпен жўмыс жасайды. Еѕбек аќыны ґткізу жјне салыќ пен басќа да тґлемдерді ґткізу. Мемлекеттік сатып алу мен мемлекеттік сатып алу кґлемі бойынша есеп береді. Тауар материалды ќўндылыќтарды жыл сайын ќамтамасыз етуді ґткізу. Бухгалтерлік ќўжаттарды саќтау жјне оны мўраєатќа ґткізу. Жылжымайтын мїлік орталыєымен жўмыс жїргізу, пјтер жалєа алушылармен келісім шарт жасасу, коммуналды їй жалєа беру бойынша есептер жасау. Јкім, јкімніѕ орынбасары жјне есеп бґлімі басшысыныѕ тапсырмаларын орындау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (мемлекеттік жјне жергілікті басќару, ауыл шаруашылыќ, ќаржылыќ, есептік, менеджмент жјне аудит,экономикалыќ,заѕдыќ, педагогигалыќ), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (ауыл шаруашылыќ, ќаржылыќ, есептік, менеджмент жјне аудит,экономикалыќ,заѕдыќ, педагогигалыќ ). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Компьютермен жўмыс істей білуі ќажет. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы:

ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) нотариалды кујландырылєан білім туралы ќўжатыныѕ кґшірмесі; 4) нотариалды кујландырылєан еѕбек ґтілін дјлелдейтін ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Репсубликасы азаматы кујлігініѕ кґшірмесін; 7) шекті шамадан тґмен емес ќорытындыларымен тестілеуден ґту туралы кујлік, ќўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Сўхбаттасуєа ќатысуєа жіберілген кандидаттар оларєа ќатысуы туралы ескерту берілген кїннен бастап «Павлодар облысы Железин ауданыныѕ Железин селолыќ округініѕ јкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінде 5 жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми атаќтар мен дјрежелерді беру туралы ќўжаттар кґшірмелерін, мінездемелер, нўсќаулар, єылыми маќалалар, кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабаєа салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта арќылы электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын сўхбаттасу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа сўхбаттасуєа жіберілмейді.


Ñàðûàðêà ñàìàëû

РУХАНИЯТ

22 қазан, сейсенбі, 2013 жыл

Шаханов пен Евтушенконың

достыєы

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

12

Жақында Екібастұз қалалық орталық кітапханасында Қазақстанның Халық жазушысы Мұхтар Шаханов пен орыс ақыны Евгений Евтушенконың достығына арналған поэзия кеші болып өтті. Әдеби шараның мақсаты – қазақ және орыс поэзиясында өзіндік орны бар қос ақынның шығармашылығына терең үңілу, сөз өнерімен өрнектелген әсемдікті түйсіне білуге баулу және шығармалар желісіндегі рухани құндылықтарды оқырман бойына сіңіру. Ал Евгений Александрович қазақ ақыны туралы «Әсіреұлтшылдық – кез келген ұлтты азып-құлдырауға бастайтын жол. Ал, Мұхтар, сен үшін мен бақыттымын, себебі, сен – кең құшақты дарқан тұлғасың. Сен Қазақстанға да, Ресейге де және бүкіл адамзатқа да бірдей ұлтжандылық ете аласың. Сен – қара қылды қақ жарған әділетті адамсың және болашақтың қазағысың!» деген өзінің ақ ниетін, шын жанашыры екендігін білдірген. Қос тұлғаның шығармашылық және азаматтық жолындағы ажырамас достығы, бір-біріне деген шын ықыласы бүкіл халыққа үлгі болды десек, артық айтқандық емес. Осы ретте Мұхтар Шахановтың:

Айқындалмас жақының мен алысың, Доссыз жүру мүмкін емес сол үшін. Өз көңілінен сенім таба білмеген, Досқа досша ұсына алмас қол ұшын,

Тілеуберді САХАБА

Ж

алпы, Мұхтар Шаханов пен Евгений Евтушенко өнерде де, өмірде де өте жақын достық қарым-қатынаста екендігі баршаға аян. Мұхтар ақын өзінің бір сөзінде: «Анам марқұм орыс ақыны Евгений Евтушенконы жақсы көрді. Мәскеуге барған сайын міндетті түрде Евтушенкоға арнап қаттама нан пісіріп жіберетін. Өзім анамның нанын әлі күнге дейін сағынамын. Арасына май жағып, керемет етіп пісіретін. Жұп жұмсақ болатын. Евтушенко «Вкусная лепешка! Матушка передала?» деп қуанатын» деген екен.

- деген тіркестері ойға оралады. Екібастұз қалалық кітапханасының бөлім меңгерушісі Ардақ Жұмағалиеваның айтуынша, аталған шара көпұлтты мемлекетіміздің уыздай ұйып отырған ынтымағын сақтау, қазақ ұлты мен өзге ұлттар арасындағы достық көпірді жалғастыру мақсатында ұйымдастырылған. Поэзия кешіне мектеп оқушылары қатысып, қос ақынның достық, береке-бірлік, татулық тақырыптарында жазылған өлеңдерін оқыды. Шара соңында «Шаханов пен Евтушенконың достығы» атты электронды кітап көрмесіне шолу жасалды.

СЕЗІМ

Мұхтар ШАХАНОВ

СҰЛУЛЫҚТЫ СЕЗІНУ

Нар көңілдің жастығы ма, Әлде оянған арман ба, Жүз жасаған Жамбыл ақын кешегі, О, керемет, Грузияға барғанда, - Бір сұлуға ғашық бопты деседі. - Міне, нағыз бүгінгінің батыры, Қатал уақыт қарияны сала алмапты-ау тезіне. Неткен қайсар сұлулық бұл, деп бір орыс ақыны Жас алыпты көзіне. Иә, қарттар бар арғымағы арманнан, Жігерімен дүр сілкінткен даланы. Сұлулықты сезінуден қалған жан Бәрінен де қалады. Жер бетінде жел өшірген із аз ба,

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ПАТШАЛЫҒЫ

Жігерсіздің өрісі әркез тар болған. Отызында кемпір болған қыз аз ба, Жігіт аз ба отыз бесте шал болған?! Кім жас, Кім қарт, Уақыт өзі іріктер, Ер көбейсін ат қып мінер қиялды. Қарттық � оттың азаюы, оты азайған жігіттер Қай кезде де қоғам үшін зиянды. Бақыттысың әр таң сайын көзіңді Сұлулыққа суарудан қашпасаң. Қартайдым деп алдай көрме өзіңді, Қарттық жаспен өлшенбейді ешқашан.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Кезекші редактор -

Сая МОЛДАЙЫП

Прагматик қайдан шығады? «Біздің халық әдебиетші, тілге шешен, өнерге бай, суырып салатын талантымыз болған, екінің бірі ән айтып, домбыра тартқан. Соғыс кезінде жігіттер үйлеріне сағыныш хаттарын өлеңмен жазған, оны ауылдастары әндетіп (зармен) айтып, елден елге тараған. Сондай зарлы өлең хаттың бірі пәлен деген ауылда, түген дегеннің баласынан келген... ». Алдыңғы буын аға ұрпақтың осындай әңгімесін естіп жүріп өстік. Олардың арасында «Қыз Жібек», «Зар-Зар», «Еңлік-Кебек» немесе батырлар жырын жатқа айтатын көкірегі зерек, сұңғыла адамдар көп болды. «Қазіргінің баласы әңгіме, шығарманы қайдан жазады, көркем әдебиетті оқымайды, оқи алмайды, оқығанмен көңіліне тоқи алмайды». Мұны қазіргі аға буын айтады. Олардың арасында әдеби кітапты тұшынып оқитындар аз болса да, бар. «Уақыт кетіріп оқығанша, бәрі интернетте дайын тұрған жоқ па?! Көшіріп алып, түзете салсақ болды. Бұрынғылар кітап оқыса, ол кезде теледидар, интернет болған жоқ». Бұл – бүгінгі студент пен оқушының сөзі. Оларға уақыт қымбат! Нағыз прагматиктер осылар! Міне, әр заманның ерекшелігімен дейміз бе, адамдардың құлқынан дейміз бе, әйтеуір халқымызға тән небір тамаша қасиеттерден айрылып, өркениет деп аталатын ұлы көштің жалына жармасып келеміз. «Қалып қоймау керек!». Рас, бүгінгінің баласы әдеби кітап оқымайды, содан болар, ойын көркемдеп жеткізе алмайды, төл ертегілерді біле қоймайды. Ер Төстік, Шойынқұлақ, Толағай, Күнікей қыз, Қырық өтірік... секілді ертегі кейіпкерлерін балаңыз яки немереңіз айтып отыра ма? Жоқ. Оның орнына бүгінгі күні балалардың газет-журналдарын былай қойғанда, сәбидің іш киіміне дейін суреті басылған Маша мен Медведьті жақсы біледі. Тіпті, еңбектеп жүрген сәби осы екеуінің тілін түсінбесе де, суретін, «мультигін» көрсе болды, емізігін тастай салып, кірпік қақпай қарап отыра қалады. Сан ғасырдан бері қарым-қатынас жібі үзілмей келе жатқан көршіміз орыс жұртынан үйренгеніміз көп. Өкініштісі, солардың жамандығын әбден сіңіріп, «төл ісімізге» айналдырып алдық, ал жақсы қасиеттерін дұрыс қабылдай алмай келеміз. Мәселен, Павлодарға симфониялық оркестр, яки осы музыканы ойнайтын, ән шырқайтын өнер адамы келсе, кішкентай балаларын әке-шешесі, ата-әжесі қолдарынан жетектеп алып барады. Олар музыканы қалт жібермей тыңдап отырады, қол шапалақтайды, сахнадағы өнер иесіне гүл апарып береді. Орыс кішкентай баласына өздерінің барлық ертегі-аңыздарын үйретеді, кейіпкерлерін айтып отырады. Ал біздің ата-ана, аташка мен ажешкалардың көпшілігі бала-немересіне «туда нельзя», «сюда нельзя»-мен шектеледі. Тәрбие негізі отбасынан басталады. Үйдегі ересектердің газет-журнал, кітап оқығандарын көрген бала, міндетті түрде соны қайталайды, олар да рухани дүниеге жақын өседі. Оқиды, тоқиды, ойланып, толғанады, ізгілікке жақындайды, жақсы мен жаманды пайымдайды. Бірақ, көптеген ата-аналардың осыған мән бермейтіні түсініксіз. Баланың әлемі, жандүниесі тап-таза, сондықтан оның қияларманы, түсінігі, жадында сақтау қабілеті орасан зор. Бірақ, бірақ...

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Денсаулық, білім, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Экономика, саясат, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 3 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2579. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

22 10 2013