Page 8

2

«Сюжет дня». «Папаши». Сериал. «Дело №39». Триллер. «Путешествие на запад». Сериал.

ИРБИС

07.15 “Япыр-ай”. 08.05 “Жїрекжарды”. 08.50 “Айкуне” гимнастикасы. 09.00 “Дорога домой”. 09.10 “Как пройти в библиотеку?”. Кино. 11.10 “Обучаю игре на гитаре”. Мелодрама. 15.00 “Очная Ставка”. “Такая Мать”. 16.05, 17.00 “Махаббат Мўѕы”. Т/х. 18.00 “Не ври мне”. Д/реалити. 19.00 “Карадайы”. Т/х. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.40 “Земский доктор. Возвращение”. Мелодрама. 23.25, 00.45 “Провинциал”. Криминальная драма. “Рейдер”.

НТК «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Жўлдыздар шеруі». «Балалы їй - базар». 12.20 «Том мен Джерри». М/х. 13.40, 18.40 «Ревю». 19.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Клуб Винксшкола волшебниц». М/с. «Кїлкі ойнаќ». 23.10 «Тек кїлкі їшін». «Топ-модель по-американски». «Мистические истории». «Экстрасенсы ведут расследование». «Деффчонки». Сериал. «Физрук». Сериал. «Такси». «Физрук». Сериал. «Битва Экстрасенсов». «Ќып-ќызыл кїлкі». «Универсальный солдат 4: Час расплаты». Боевик. 07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќуырдаќ». 08.30 «Айна online 4». 09.00 «Один в один 2». Шоу. 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 13.00 «Выход есть!». Ток-шоу. «Я – шопоголик». «Свекровь и невестка». «НЫСАНА». «Суперјжелер». «Балгер». «Мен шопоголикпін». «Ене мен келін». «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Жить дальше» т/с. «Апостол» т/с.

22 мамыр, бейсенбі, 2014 жыл

15

Торпаќ. Егер жаѕа жўмыс орнын іздеп жїрсеѕіз, дїйсенбі мен сейсенбіде жолыѕыз болады. Сјрсенбіде ўќыптылыќ танытыѕыз, кґптіѕ назары сізде болмаќ. Бейсенбіде жол-кґлік оќиєасы болуы мїмкін, саќтаныѕыз. Ал жўма - аптадаєы еѕ беймазаєа толы кїн болмаќ. Бўл кїні ґзіѕіз їшін маѕызды істі не хабарды кїтетін боласыз. Апта соѕы сјтті.

шкі М е р г е н Тауе Са 23 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 2 ш ќў 01 19. 22 4.1 аян Су 20. .02 .1 0 1 18

Сарышаян. Сарышаяндарєа денсаулыќќа абай болу керек, јйтпесе бўрынєы сырќат мазалауы јбден мїмкін. Апта барысында сырт бейнеѕізге назар аударып, аздаєан ґзгерістер жасаѕыз, киім сатып алыѕыз, шаш їлгіѕізді ґзгертіѕіз. Бейсенбі, жўма сјтті кїндер, пайдаланып ќалыѕыз. Апта соѕында табиєат аясына шыєудыѕ мїмкіндігі туады.

Таразы. Апта басында сјтсіздікке ўрынбау їшін беделді адамныѕ ќолдауына сїйеніѕіз. Сейсенбі кґптеген Таразылар їшін ќуанышќа толы кїн болмаќ. Сјрсенбіде жўмысбастылыќќа салынбаѕыз, денсаулыќќа назар аударыѕыз. Апта соѕында аздаєан дау-дамай, жїйкеге тиетін істер кездессе, барынша салќынќандылыќ саќтаѕыз, ашу-ыза абырой јкелмейді. Демалыс кїндері кґѕіліѕіз кґтеріледі.

сы нд а То ќт ы. Ап та ба тї рім ен кјс іпк ерл ікт іѕ жа ѕа , кґ ѕіл іай на лы сы п кґ рсе ѕіз елі іске иж ѕізден шыєатын нјт та ны су, бі кез де сес із. Сей сен нд ы іст ер бай лан ыс жа сау сы біде дауїшін ќолайлы. Сјрсен з мї мк ін. дам айє а ара лас уы ѕы ге ќолўшын Жўмада јріптесіѕіз н кґресіз. берсеѕіз, ќайтарымы е жа ќДе ма лы с кїн дер інд сылап тыныєыѕыз.

Шаян. Шаяндар їшін бўл апта сјттілікке толы болмаќ. Біраќ байќаѕыз, ішкі сырды, жоспарды жўртќа жайып жібермеѕіз, ондай болєан жаєдайда сјттілік сізден алыстайды. Апта ортасында махаббатќа байланысты јлдебір келеѕсіздік орын алуы мїмкін, саќтаныѕыз. Жўмада сауда саттыќ жасап, кґѕіліѕіз ќалаєан затты сатып аласыз. Арыстан. Арыстандардыѕ кґшбасшылыєы, тыѕ бастамалары бірден кґзге ілігеді, мїмкін ќызмет сатысымен биіктейсіз. Сјрсенбіде жалќаулыќќа салынбай, жўмысќа белсене кірісіѕіз, јйтпесе жетістік атаулы сізді айналып ґтуі ыќтимал. Бейсенбі ќауіпті кїн, ґткір заттарды, ќаруды ќолєа алмауєа тырысыѕыз. Жўмада ойєа алєан ісіѕіз орындалады. Жексенбіде демалыѕыз. Бикеш. Апта барыкиімсында Бикештерге єа кеш ек сат ып алу зат бо лм ай ды . Ар зан ти та рєа ўм ты лы п, нј ыз . же сін де кїл кі бо лас аќт Сей сен бід е бас ты іст і ры ѕы з та псы рєа н ѕыз, тыѕєылыќты орында е бід сынєа тїсесіз. Бейсен н де ар ты ќ ау ыс сґз а і єан тыйылып, ґз ісіѕізд ме н ат ќа ры ѕы з, еш кім з. ѕы араласпауєа тырысы Ап та соѕ ын да то йз. думанєа тап боласы

www.saryarka-samaly.kz

26 МАМЫР 1 МАУСЫМ

Б а л ы ќ т а р . Ќаражатыѕызды есептеѕіз, ќаражатќа байланысты аќпаратты ќўпия ўстаѕыз. Апта ортасында кґптеген Балыќтарєа аса маѕызды, тіпті жеке ґміріѕізге ќатысты мјселемен айналысуєа тура келеді. Жалєызбасты болсаѕыз, бейсенбіде ґзіѕізді ўнатќан адаммен кездесуіѕіз мїмкін. Басшыларєа немесе жоєары орындарєа мјселе шешу їшін барєыѕыз келсе, жўманы таѕдаѕыз. Сенбіде кїтпеген кездесу болмаќ.

да Су ќўй єы ш. Суќ ўйєы штак.рєа Сґзг е апт а бой ы бай салд ылы ќ кере абы рой е еру , ґсек , жал а жаб у - сізг бей сенб іде Јсір есе јке лме йді. а ісса парє а саќт аны ѕыз . Мїм кінд ік болс р. Ґйт кені шыє ып кет кені ѕіз жґн бола ызд аєы дјл осы кїн дер і айн алаѕ сіз. адамдар тарапынан сґзге іліге ына Жаєдай тек жексенбіде єана ќалп келе бастайды.

Тауешкі. Дїйсенбіде Тауешкілерге барынша саќтыќ жјне сабырлылыќ керек. Јйтпесе барлыќ істі ашу-ызаѕызбен бїлдіріп аласыз. Сјрсенбіде де дауєа араласпаѕыз, ґзіѕізбен ґзіѕіз бола тўрыѕыз. Ал бейсенбіде жўлдызыѕыз жарќырайды, бар ынтаѕызбен, еѕбекќорлыєыѕызбен басшылыќтыѕ назарына ілігесіз, бўл сіз їшін жаќсылыќтыѕ бастауы болмаќ. Сенбіде аќшаѕызды їнемдеп жўмсаѕыз.

Мерген. Дїйсенбі мен сейсенбі кїндері ґткір зат, электр ќўралдарынан саќтанып жїріѕіз, жараќат алу ќаупі бар. Аптаныѕ ортасында ќарыздарыѕызды ќайтаруєа тырысыѕыз, јйтпесе оныѕ соѕы дауєа апарады. Бейсенбіде жўмысбасты боласыз, тіпті тїн ортасына дейін еѕбектенуге тура келеді. Біраќ нјтижесі ќуантады. Апта соѕында ќаржылыќ жаєдайыѕыз жаќсарады.

ада Егі зд ер . Егіз дер бўлесеапталы с ісс апа рєа шы єад ы нем мјс еле сі еу жа ќт а жў мы с іст јлдебір оќиєа шешіледі. Бейсенбідегі хабар сізді немесе алыстан жеткен жы жаєдайыќуанышќа бґлейді. Ќар ты ры сы ѕы з, ѕы зды жа ќса рт уєа майды. ќарызєа аќша беруге бол ге кґѕіл Апта соѕында сїйгеніѕіз ыѕызды ќалбґліп, ќарым -ќатынас ыѕыз. пына келтіруге тырыс

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

13.50 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00, 21.00 23.00

17.00 18.05 19.00 21.30 22.00 23.40 00.00

12.40 13.10, 14.00 15.00 16.00

11.30 11.55

06.05 07.15 07.50 08.20, 08.40, 09.00, 10.10, 10.40

08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Знакомство с Факерами». Фильм. 11.00 «Мулан 2». Фильм. 13.00 «Враг у ворот». Фильм. 15.30 «Ой толєау». 15.50 «Взгляд». 16.10, 01.40 «Јн ќанатында». 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 18.20 «Катя: Военная история». Фильм. 20.10 «Прости за любовь». Фильм. 23.40 «Сеть». Фильм. 09.30, 14.00, 16.30, 17.30, 20.40, 00.00 Телекаталог. 08.50, 10.50; 12,50, 15.20; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

00.35

20.20 23.00 00.00 02.00

26 МАМЫР - 1 МАУСЫМ

www.saryarka-samaly.kz

«Бюро расследований». «Сулейман Великолепный». 4 сезон. «Перекресток в Астане». Т/с. Кґзќарас Тотальный футбол 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 7.00 Рїстем Жїгінісовтыѕ јн кеші 8.20 "Прокурорская проверка" 8.40 "Kaznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке". Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.35Жаѕалыќтар. "Оќыс оќиєа!". "Конец депутата". "Незабываемый". Т/с. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. "20.30". Избранное за неделю. 21.00 "Широка река". Сериал. "20.30. Біздіѕ уаќыт". 22.50 "Ўмытылмас". Т/х. 01.05 Новости "20.30". "Кеш емес" ток-шоу. "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ «Ќўрбылар». Т/х. Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Пятницкий». Т/с. 15.25 «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «П@Утina+». «Новости днем». «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Склифосовский». Т/с. «Караоке такси». «П@Утina». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Ментовские войны 5». Т/с. «Я приду сама». Т/с. «Беглец». Т/с. 7.00 «Алтын дјн еѕбек мерекесі». 8.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 9.35, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «Туєан елге, мыѕ Алєыс!». Жадыра Арыстанова «Байланыс аясынан тыс жерде». К/ф. Музыка арнасы «Јн шашу». «Территория происшествий». «РОЗЫГРЫШ». Фильм. «Кумиры.Назад в СССР». «Бизнес-диалоги». «Территория происшествий «ПАНОРАМА ДНЯ». «Тайны нашего кино». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Саєындырєан јндер-ай». Музыка арнасы «Талисман успеха». «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

КТК-7 + 31 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 17.00 «Воронины». Сериал. Мультсериалы. «Городские легенды». Сериал. «Нархоз». Сериал. «Последний из Магикян». Сериал. «Информбюро».

Егізд н ер Шая 22 То ан 22.06 21 .05 р т .06 с 21 п а 2.07 2 ы 7 р . 2 0 0 . 0. 4 ќ А 3 08 05 2 3. 2

22 мамыр, бейсенбі, 2014 жыл

26 ДЇЙСЕНБІ

07.00, 09.00, 12.00 15.00 16.00 19.00 20.00

14.00 14.30 16.00 16.30 18.00 19.25 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 00.00 02.00

12.00

10.05

6.00 6.50 7.00 11.00 11.55, 12.20 12.55 14.00 15.00 15.50 16.50 18.00 19.00 19.55 20.30 21.00 21.30 22.50 00.00 02.00

10.25 10.45 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 23.50 01.35

20.30 21.30 22.20 23.00 23.30 00.00,

02.45 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.45 Кїннiѕ шыєуы, 12.51 Бесiн намазы, 18.22 Екiнтi намазы, 21.05 Аќшам намазы, 22.45 Ќўфтан намазы.

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Уаќыт керуен». 09.30 «День за днем». 10.10 «Диверсанты». Т/х. 11.00 «Химик». Т/х. 12.00 «Без срока давности». Т/х. 12.50 «Салауатты сана». 13.00 «Ертіс INFORM». «Маслихат». «Туєан тіл-байлыєым». «Занятость-2020». «Азбука счастья». «Келбет». Д/ф. 17.50 Їзіліс. «Телеярмарка». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Стратегия-2050». «Без срока давности». Т/х. «Ночные ласточки». Т/х. «Ертіс INFORM». «Телеярмарка». «Ертіс INFORM». «Диверсанты». Т/х. «Абай». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55,12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 9.40 «Апта. Kz». 10.45 «Айтуєа оѕай...». 11.30 «Парыз». Т/х. 12.45 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.55 «Дауа». 13.25 «Аќсауыт». 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Майя». Мультхикая. 14.30 «Зерде». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир. 16.10 «Келін». Телехикая. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным». 17.50, 00.55 «Ґзекжарды». 18.10 «Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ. тірлік бірге, тізгін бґлек». Арнайы тележоба. 18.30, 01.10 «Жићанкез». Телесаяхат (Иордания) 1-бґлім. 19.00 «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир. 19.30 «Парыз». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «АРМАН АСУЫ». Телехикая. 22.40 «Келін». Телехикая. 23.30, 02.30 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «SPORT.KZ». «Дауа». «Ўлттыќ ґнім». 00.35 01.40 02.10

13.30 13.45 14.00 14.10 14.25 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00 Жетi кїн. 11.00 «Шотландияныѕ соѕєы королі». Кино. 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.15 Кґзќарас. 13.45 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 14.15 Айтўмар. 15.10 «Жена офицера». Т/с. 16.00 «ДОЛГ.ЧЕСТЬ.ОТВАГА». Д/фильм. 16.50 «Подари детям жизнь» 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 17.15 «Ќосґзен аралыєы јлемдік ґркениет». Д/с. 18.15 «Агент Z». Телехикая. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар.

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2

22 05 2014  
22 05 2014  
Advertisement