Page 5

ҐЅІР

22 мамыр, бейсенбі, 2014 жыл

Жуырда Баянауылєа жолымыз тїсті. Ондаєы маќсат биылєы жылы мерейтойлары аталып ґтетін осы ґѕірден шыєып, ўлттыќ руханиятымыздыѕ мјртебесін биіктеткен Жїсіпбек Аймауытов, Шјкен Аймановтыѕ ќўрметіне орай атќарылатын істердіѕ барысымен танысу жјне бїгінгі таѕда ауданда ќолєа алынєан игілікті шаралар мен шешімін кїткен мјселелер турасында сґз ќозєау еді. Сол игі шаралардыѕ бірі - Баянауыл ауданына ќарасты Майќайыѕ кентінде мемлекеттік тілде білім беруге негізделген мектеп єимараты салынуда. Бўєан ќоса, кґп жылдардан бері «тїрен тїспей» келген ойќы-шойќы кентішілік жолдарєа жґндеу жўмыстары басталєан-ды. Жолїсті болєан соѕ, алдымен Майќайыѕ кентіне соєа кетуді жґн кґрдік. «Бітер істіѕ басына...» демекші, аудан јкімі Ернўр Јйткеновті ќўрылыс басынан кезіктіріп, сўхбаттастыќ. Јѕгімесін ауданда жїріп жатќан ќўрылыстардан бастаєан јкім сґзін былайша сабаќтады: - 420 орындыќ Майќайыѕ мектебін салуды ґткен жылдыѕ сјуір айында ќолєа алєан болатынбыз. Ќўрылысты Павлодардаєы «Портал -ПВ» ЖШС жїргізуде. Мектепке 776 млн. теѕге ќаражат бґлінген-ді, ќазір соныѕ 390 млн. теѕгесі игерілді. Жоспар бойынша мектеп биылєы жылдыѕ желтоќсан айында тапсырылуы тиіс болатын. Біраќ мердігерлер 1 ќыркїйекке дейін аяќтауды межелеуде. Бїгінгі таѕда ќўрылыстыѕ 80 пайызы аяќталды. Ќазір ішкі сылаќ, јрлеу жўмыстары басталды. Айта кету керек, сјтін салса білім ордасыныѕ салынуы, жабдыќталуы уаќыт талабына сай болмаќ. Ќўрылыста еѕбек ететіндердіѕ 50 пайызы майќайыѕдыќтар. Кґп жылдардан бері халыќтыѕ ренішін тудырып келген жол мјселесі де биыл ќолєа алынды. Кент ішіндегі бір жарым шаќырымдыќ жолєа асфальт, тротуар тґсеуге 32 млн. теѕге ќаражат бґлінді. Ќазір жўмыс ќызу жїріп жатыр. Жалпы алєанда кґп жылдардан бері кент жўртшылыєын бірќатар мјселелер алаѕдатып келген еді. Солардыѕ ішінде міне, мектеп, жол мјселесі шешілді, мјдениет їйі, балабаќша кїрделі жґндеуден ґтті. Кентте їш балабаќша бар, оныѕ біреуі - Їшќўлын ауылында. Алдаєы уаќытта таєы бір балабаќша салу кїн тјртібінде тўр, оныѕ жобасы жасалды. Кент тўрєындарын ауызсу мјселесі де алаѕдатуда. ЕкібастўзМайќайыѕ су жїйесініѕ жўмысы 2011 жылы ќолєа алынєан-ды. Кезеѕ-кезеѕімен жїзеге асырып келеміз. Екі кезеѕі аяќталды. Биыл 119 млн. теѕгеніѕ жўмысы игерілмек. Тоќ етерін айтќанда алдаєы жылы кентте ауызсу жаєдайы толыєымен шешіледі деп кїтілуде. Айта кетейін, ќазіргі уаќытта аудан тўрєындарыныѕ тек 38 пайызы єана орталыќтандырылєан су жїйесімен ќамтылєан. Бўл баєытта Жуантґбе мен Аќсан ауылдарыныѕ су ќўбырын ќайта ќўрылымдау жўмысы шешімін кїтуде. Баянауыл, Жаѕатілек пен Шґптікґл ауылдарындаєы су ќорыныѕ деѕгейін зерттеу жўмыстары жїргізіліп,

Cуретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

www.saryarka-samaly.kz

їшін бірќатар іс-шаралар белгіленді. Жаќында Павлодар театрында республикалыќ театрлар фестивалі ґтті. Жїсіпбек аєамыздыѕ мерейтойы биылєы жылдыѕ ќыркїйек айында болады. Маѕыздысы киіз їй ќўрып, той жасау емес, еѕ алдымен осы тўлєалардыѕ ґмірі мен шыєармашылыєын ќазіргі жас ўрпаќ білуі тиіс. Сондыќтан бірінші кезекте ўлы тўлєалардыѕ шыєармашылыєын насихаттау жўмысы білім ордаларынан бастау алды.

- Ауданда шешімін кїтіп тўрєан ќандай мјселелер бар деп ойлайсыз?

ауданєа кіре берістегі Сарыадыр бўлаєын абаттандырудан бастап, жоєарыда айтып ґткен кентішілік жолды жґндеуді ќолєа алдыќ. Аудандыќ маѕыздаєы жолдыѕ ўзындыєы 356 шаќырым, ал ауылішілік жолдыѕ ўзындыєы 96,6 шаќырым. Оныѕ ішінде 110 шаќырымы асфальтті,

Баянауылда

- Мјселе баршылыќ. Атап айтар болсам, Соныѕ бірі - Жасыбай демалыс орнын іркіліссіз электр ќуатымен ќамтамасыз ету жаєдайы. Сабындыкґл электр стансасынан ўзындыєы 11 шаќырымдыќ 10 кВт жоєары вольтті электр кернеулерін тарту їшін Баянауыл мемлекеттік парк аумаєынан жер телімдерін беру мјселесі шешілген жоќ. Сондай-аќ, Баянауыл демалыс аймаєы болып есептелсе де, аудан балалары бїгінгі кїн талабына сай ўйымдастырылатын жазєы демалыстан тыс ќалуда. Демалыс лагерініѕ ќўрылысы їшін жер телімдерін бґлу мјселесін ќўзіретті органдар арќылы шешу ќажет. Баянауыл кентінде кеѕес уаќытында салынєан 50 орындыќ балабаќша єимараты жекешелендіру кезінде жеке меншікке сатылып кеткен болатын. Осы ґѕірдіѕ тумасы, ќазір Мјскеуде тўратын Сымбат Миколян иесінен сатып алып, бізге ќайтарып берді. Осы балабаќшаны жґндеп, іске ќосу да кїн тјртібінде тўр. Жалпы алєанда, Баянауылда балабаќша мјселесі биылєы жылдыѕ соѕына дейін толыќ шешімін табады деген ойдамыз. Ауыл шаруашылыєын дамыту баєытында да атќарылєан жўмыстар баршылыќ. Ауданныѕ топыраєы ќўнарлы, шґбі шїйгін болєандыќтан мал ґсіруге ќолайлы. Бір ќуанарлыєы, мал басыныѕ саны ґсе тїсуде. Ќылќўйрыќ саны 0,7 пайызєа, ірі ќара 7,1 пайызєа, ќой-ешкі саны 2,1 пайызєа, ал асыл тўќымды мал басыныѕ саны 24 пайызєа ґсті. «МТС Жайма» ЖШС 2010 жылдан бастап инфраќўрылымы дамыєан мал шаруашылыєы кешенін ќўруєа байланысты инвестициялыќ жобаны іске асыруда. Осы жобаныѕ негізінде 7 мыѕ асыл тўќымды ќазаќтыѕ аќ бас сиырын, оныѕ ішінде 2500 бас аналыќ мал ґсіруге негізделген ќўны 1 млрд. 518 млн. теѕгелік инвестициялыќ жоба «ЌазАгроќаржы» АЌ арќылы ќаржыландырылды. Оєан АЌШ-тан, Ресейден асыл тўќымды ірі ќара јкелінді. Осы шаруашылыќта мал бордаќылайтын алаѕ ќўрылысы жїріп жатыр. Ґткен жылы ауыл шаруашылыєы саласына таєы бір инвестор тартылды. Ол - «Баянауыл-Агро» шаруа ќожалыєы. Шаруашылыќ асыл тўќымды бўќа мен ќой сатып алды. Ауданда ауыл шаруашылыєы ґнімдерін дайындаумен, ќайта ґѕдеумен айналысатын 25 пункт жўмыс істейді. Сондай-аќ ќазір бізде 6 наубайхана, шаєын диірмен мен жартылай ґѕделген ет ґнімдерін шыєаратын цех жўмыс істеп тўр.

баянды істер бар ауылына апаратын жолєа су ґткізетін тюбинг орнату, ЌарашатЖаѕа Жайма, Баянауыл-Угольной, Алексеевка-Жаѕажол баєыттары бойынша жолдарєа мемлекеттік сараптама мен жобалыќ-сметалыќ ќўжаттар јзірленді. Аудандаєы ќўрылыс жўмысына келетін болсаќ, жалпы алєанда, бізде соѕєы жылдары бўл саланыѕ жўмысы ќарќынды жїруде. Мысалы, ґткен жылы 2312 шаршы метр тўрєын їй салынса, соныѕ ішінде 710 шаршы метр їй жеке тўлєалардыѕ еншісінде. Атап ґтейін, «Жўмыспен ќамту - 2020» мектеп мемлекеттік баєдарламасыныѕ аясында Баянауыл мен Майќайыѕда 2 пјтерлі он тўрєын їй сатып алынды, Ќаражар ауылында спорт залы, Аќшиде 100 орындыќ клуб їйі, аудан орталыєында 110 орындыќ балабаќша салынып, іске ќосылды, Жасыбайєа апаратын жол бойында ќонаќ їй салынды. Мешітте, Ќ.Сјтбаевтыѕ мўражайында кїрделі жґндеу жўмыстары жїргізіліп, «Нўр Отан» партиясы аудандыќ филиалыныѕ єимараты талапќа сай тўрєызылды. Таєы бір айта кетерлік мјселе, біздегі демалыс орындарынан, оныѕ ішінде Жасыбай демалыс аумаєынан шыєарылатын ќоќыстарды, ќатты тўрмыс ќалдыќтарын залалсыздандыруєа арналєан тазартќыш ќўрылысы жїргізілуде. Сондай-аќ, аудандаєы кґлдерді тазарту жўмыстары ќолєа алынды. Сабындыкґлді тазартуєа республикалыќ бюджеттен 489 млн. теѕге ќаржы бґлінген болатын. Биыл осы кґлді тазартќаннан кейін, келесі кезекте Торайєыр, Жасыбай кґлдері тўр. - Ернўр Нўрмўханўлы, биыл јйгілі тўлєалар Шјкен Аймановтыѕ туєанына 100 жыл, Жїсіпбек Аймауытовтыѕ 125 жылдыєы. Осыєан байланысты ауданда ќандай мјдени-іс шаралар белгіленді? - Шјкен Аймановтыѕ шыєармашылыєын насихаттау баєытындаєы іс-шаралар ќаѕтардан бастап ќолєа алынды. Аудандыќ «Шјкен оќулары», тїрлі спорттыќ жарыстар ґтті. Мјдени шаралар аудандыќ мјдениет їйінде актерге арналєан мерекелік концертпен басталып, ауылдыќ клубтарда, барлыќ мектептерде жалєасын табуда. Мерейтойєа орай облыстыќ, республикалыќ бюджеттен ќаражат бґлініп, ескерткіш орнату ќолєа алынды. Мўражайын да жґндеуіміз керек. Шјкен аєамызєа арналєан мерейтой шілде айында ґтеді. Алдымен ретрофестиваль ўйымдастырылмаќ. Оєан Асанјлі Јшімов, Венера Ныєматуллина сынды ґнер жўлдыздары бастаєан мјртебелі ќонаќтар ќатысады. Содан кейін Мойылдыда киіз їйлер тігіліп, аламан бјйге, концерт, т.б. ўйымдастырылмаќшы. Жїсіпбек Аймауытовтыѕ мерейтойын ґткізуді де жоспарлап отырмыз. Облыстыќ Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрымен байланыс жасап, јйгілі тўлєаныѕ шыєармашылыєын насихаттау Cуретті тїсірген - автор.

Майќайыѕдаєы жаѕа

Жол ќўрылысы ќорытындысы «Центрказнедро» мекемесіне сараптамаєа жіберілді. Аєымдаєы жылы Ќўндыкґл, Бірлік, Торайєыр, Мўрынтал жјне Теѕдік ауылдарындаєы су ќорын тексеру жоспарланып отыр. Баянауыл ауылында кґптен кїткен жалпы ќўны 4 млрд. 492 млн. теѕгені ќўрайтын су ќўбыры ќўрылысыныѕ жобалыќсметалыќ ќўжаттары дайындалып, мемлекеттік сараптамаєа жіберілді. Јрине, мўныѕ бјрі-аз жўмыс емес, миллиондаєан ќаражат жўмсалатын кїрделі істер. - Жўмыс жемісті болсын! Негізі, Баянауыл елімізге јдемі табиєатымен, талантты тўлєаларымен танылєан жер єой. Дей тўрєанмен, кґпшіліктен аудан жолдарыныѕ, кґл жаєдайыныѕ нашар екенін жиі естиміз. - Оны жоќќа шыєармаймыз. Расында кґп жылдардан бері жґндеу кґрмеген, јсіресе ауылєа апаратын жолдардыѕ сын кґтермейтіні рас. Бўл жаєдай јкімдікте ќаралып, бірќатар жобалар ќолєа алына бастады. Атап айтќанда,

5

246 шаќырымы ќиыршыќ тас тґсенішті болып келеді. «Жўмыспен ќамту - 2020» баєдарламасы аясында Жасыбай демалыс орнына апаратын жолдыѕ 8 шаќырымына былтыр 74 млн. теѕгеніѕ жґндеу жўмысы, Майќайыѕ кентініѕ шаруашылыќ жолына 16 млн. теѕгеніѕ, АќшиЎзынбўлаќ автожолына 3 млн. 981 мыѕ теѕгеніѕ аєымдаєы жґндеу жўмыстары жїргізілді. Биылєы жылы Жасыбайєа апаратын 15 шаќырым жјне Торайєыр ауылыныѕ 16 шаќырымдыќ жолына орташа жґндеу жўмыстарын жїргізуге ќаражат бґлінді. Ќазір жґндеу жїргізу їшін конкурс жарияланып, жеѕімпаз мердігер аныќталды. Бўл жўмыс мамыр айыныѕ соѕында басталады. Кґпшіліктіѕ талабы бойынша Жосалы мен Лекер жолдарын жґндеуді ќолєа аламыз. Оєан да тиісті ќаражат бґлінді. Конкурс жарияланды, нјтижесі маусым айында белгілі болады. - Жылда орташа жґндеу жўмыстары жїргізілсе де, ауыл жолдарыныѕ жаєдайы тіпті нашар єой. Бўл баєытта не істелмек? - Ол мјселе назарымызда. Мјселен, Бірлік

- Расында, ауданда кґп жылдардан бері ескерілмеген мјселелер бірте-бірте шешімін тапќан екен, ауыл шаруашылыєында да ілгерілеушіліктер бар, іске сјт дейміз. «Біткен іске сыншы кґп», кейбір ќўрылыстар сапасыз, уаќытында тапсырылмайды, ќаражат маќсатты іске жўмсалмайды деген ќаѕќулар ара-тўра естіліп ќалады. Осы баєытта не айтар едіѕіз? - Жўмыс тоќтап тўрса, ешќандай іс-шара ќолєа алынбаса, сын да болмас еді. Мен ауданда бјрі керемет, алєа басып кеттік деген тоќмейіл пікірден аулаќпын. Јртїрлі пікірлер айтылып ќалса, онда ауданымызда аздыкґпті істер атќарылып жатыр деген сґз. Біраќ «Бес саусаќ бірдей емес» ќой. Жўмыс жїрген жерде кем-кетіктер де болмай ќоймайды. Мысалы, биылєы ќатты дауылда аудандыќ мјдениет їйініѕ шатыры ўшты. Негізі, ќўрылыстардыѕ кепілдік мерзімі бар. Сондыќтан шатырды салєан ќўрылыс мекемесі бїлінген дїниені ґз мойындарына алып, ќалпына келтіреді. Осы секілді бірді-екілі олќылыќтар болмай ќоймайды. Ал уаќытында тапсырылмаєан ќўрылыстарєа келсек, ќазір ќўрылыстар кезеѕ-кезеѕімен жїзеге асырылады. Сараптамадан ґтіп, ќаражат тїскенше кейде ќўрылыс материалдары ќымбаттап шыєа келеді. Желге ўшып жатќан аќша жоќ. Бір сґзбен айтќанда, барлыќ ќўрылыс атаулы ќатаѕ тїрде сараптамадан ґтеді, соныѕ ќорытындысына сјйкес ќаражат бґлінеді. Мўныѕ жауабы осы!

- Істеріѕізге сјттілік серік болып, Баянауылдыѕ мјртебесі биіктесін! Сўхбаттасќан - Сая МОЛДАЙЫП, Баянауыл ауданы.

25 мамыр кїні елордадаєы Л.Н.Гумилев атындаєы Еуразия ўлттыќ университетініѕ спорт кешенінде асыќ атудан республикалыќ ашыќ турнир ґтеді.

22 05 2014  
22 05 2014  
Advertisement