Page 4

4

ЈЛЕУМЕТ

22 мамыр, бейсенбі, 2014 жыл

ДІН-ДІЅГЕК Миєраж оќиєасы Мўсылман кїнтізбесі бойынша 621 жылы, ережеп айыныѕ 26-сынан 27-сіне ќараєан тїнде, Меккеден Мединеге ћижрат етуден он сегіз ай бўрын, Алла Елшісіне пайєамбарлыќ міндеті жїктелгеннен соѕ он жылдан кейін жїзеге асты. Бўл тїні Пайєамбарымыз Мўхаммед (с.є.с.) Аллаћ Таєаланыѕ ќўзырына кґтерілген. Сондыќтан Миєраж «кґтерілу тїні» деп аталєан. Миєраж сґзініѕ маєынасы – арабшадан аударєанда «саты, баспалдаќ» немесе «кґтерілу» дегенді білдіреді. Осыдан кейін бўл ќасиетті тїнді мўсылман жўртшылыєы ќосымша єибадаттармен ґткізуді дјстїрге айналдырды. Миєраж тїні біздіѕ жыл санауымыз бойынша, биыл мамыр айыныѕ 25-нен 26-на ќараєан тїнге сјйкес келеді.

МИЄРАЖ -

КЈСІПКЕРЛЕР КҐБЕЙЕДІ болатын. Сол сјтте Жјбірейіл періште Мешітті оныѕ кґз алдына алып келді. Ол соєан ќарап жауап берді.

Миєраж – иманныѕ бастауы Алла Таєаланыѕ бізге берген јрбір тїні ќымбат, соныѕ ішінде Миєраж тїнініѕ ќасиеті ерекше. Ґйткені бўл - ќасірет пен ќуаныштыѕ

БЕС НАМАЗДЫЅ БАСТАУЫ Бўл тїні болєан Исра жјне Миєраж оќиєасы - Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) еѕ їлкен мўєжизаларыныѕ бірі. Миєраж оќиєасы Ислам тарихындаєы еѕ ауыр кезеѕде болды. Бўл жыл ислам јлемінде «ќайєылы жыл» деп аталєаны мјлім. Себебі осы жылы Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) ґзіне ќорєан болып жїрген кґкесі Јбу Тјліп пен ќадірлі жары Хадиша анамыз (р.а.) дїние салды. Бўєан ќоса, мїшріктердіѕ мўсылмандарєа кґрсеткен жјбірі де тым асќынып тўр еді. Мўндай оќыс оќиєалар мен ќайєылы ќазалар Алла Елшісініѕ ќабырєасын ќайыстыра тїсті. Осындай ќатты ќиналєан уаќыттарда орын алєан Миєраж оќиєасы хазіреті Пайєамбарымызєа (с.є.с) їлкен жўбаныш сыйлады. Кґѕілін серпілтті. Кїтпеген жерден Жјбірјйіл (є.с.) періште келіп, сїйінші хабар айтты. Осыдан кейін Жјбірјйіл періште Пайєамбарымызды јл-Харам мешітінен бір сјтте јл-Аќса мешітіне алып келді. Ардаќты Мўхаммед (с.є.с) Пайєамбарымыз еѕ ќасиетті їш мешіттіѕ бірі јл-Аќсада кїллі Пайєамбарлармен жїздесіп, имамдыќќа шыєып, намаз оќыды. Жеті ќат кґкке кґтеріліп, дїниеден ґткен барлыќ Пайєамбарлармен кездеседі, їнемі ќўлшылыќта жїретін періштелермен жолыєысады. Ќўдіретті Жаратушымыздыѕ тїрлі белгі-аяттарын кґріп, онымен тілдеседі.

Алла Таєала шексiз єаламды, ўшы–ќиырсыз єарышты, кґктегi аспан ќабаттарын, пейiш пен тозаќты кґрудi Мўхаммед (с.є.с.) Пайєамбарєа нјсiп етті. Онда Алла Таєала Елшісіне (с.є.с.) кґптеген мўєжизалар кґрсеттi. Миєраж оќиєасы жґнінде Алла Таєала Ќўран Кјрiмде: «(Ей, Мўхаммед (с.є.с.), Саєан (миєражда) кґрсеткен нјрселерiмiздi адамдарєа бiр сынаќ еттiк» – деген. Миєраж оќиєасы туралы Ќўранныѕ «Исра» сїресінде толыќ баяндалады.

Бес уаќыт намаз парыз болєан тїн Миєражда бес уаќыт намаз парыз болды. Одан бўрын таѕ жјне екінді намаздары єана бар болєан. Осыдан кейін таѕ намазы мен аќшам намазынан басќасы 4 рјкатќа кґбейтілді. Хижраныѕ 4-ші жылы бўлар жолаушы їшін 2 рјкатќа жеѕілдетілді. Намаздыѕ алдында азан шаќыру да миєраж тїнінде басталды. Азанныѕ негізгі маќсаты намаздыѕ уаќыттарын білдіру еді. Миєраж оќиєасы арќылы мўсылмандардыѕ имандары кїшейсе, ґзге дінніѕ ґкілдері бўл ќўбылысты мойындаєысы келмеді. Олар бўл оќиєаєа сенгісі келмей, «Аќсаныѕ мешітініѕ ќанша есігі, ќанша терезесі бар?» деген ќисынсыз сўраќтар ќоя бастады. Пайєамбарымыз Миєраж оќиєасы кезінде бўларєа мјн бермеген

www.saryarka-samaly.kz

бір мезгілде кґрініс тапќан кезі. Мўсылманныѕ миєражы – намазы. Алла Таєала намаз сияќты їлкен ныєметті адамдарєа ихсан етті. Намаз Аллаєа деген сїйіспеншілікті арттырды, дўєаныѕ ќабыл болуына себепші болды. Бес уаќыт намазы бар адамныѕ ґмір де мјнді. Кімде-кім Алла таєаланыѕ бўйырєан бес парызынан хабарсыз болса, мўсылмандар їшін маѕызды саналатын Миєраж оќиєасын да жете тїсіне алмауы мїмкін.

Миєраж тїнін ќалай ґткіземіз? Бўл тїн – жасалєан барлыќ дўєа тілектердіѕ ќабыл болатын уаќыты. Хадис шјрифтерде «Бўл тїні жаќсы амал жасаєан адам їшін жїз жылдыќ сыяпат бар» делінсе, таєы бір жерде «Ражаб айыныѕ 27-ші кїні ораза тўтќан адамєа 60 жылдыќ ораза сауабы беріледі» делінген. Міне сол їшінде бўл кїні кїнјларынан арылып, сауап арќалаймын деген мўсылмандар їшін ґте маѕызды. Сонымен ќатар Ќўран оќып, јр кїнімізге тјубе ќылу, дўєа жасап, єалымдармен сўхбаттасу, білім їйрену, кедейлерді ќуантып, садаќа беру сынды сауапты істермен айналысу ґте маѕызды болмаќ. Јзірлеген Тілеуберді САХАБА.

«Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасы аясында Шарбаќты ауданыныѕ 20 тўрєыны арнайы курстан ґтті. Бес кїндік оќу барысында салыќ заѕдылыќтары, кјсіпкерлік туралы заѕдар, кјсіпкердіѕ ќўќыєы мен міндеті, ґнімді ґндіру мен ґткізу, таєы басќа бірќатар таќырып бойынша дјріс оќылды. Курсќа ќатысушыларєа 22 мыѕ теѕге кґлемінде бір реттік жјрдемаќы жјне сертификат берілді. Аудандыќ кјсіпкерлікті дамыту орталыєыныѕ бас менеджері Теѕдік Нўрєалиева сертификат иеленген азаматтар жеѕілдетілген несие алып, жаѕадан кјсіп ашу мїмкіндігін

иеленгенін айтты. «Бизнес жобалар бойынша 46 миллион теѕге несие беруді жоспарлап отырмыз», - деді орталыќтыѕ бас менеджері. Бизнес жобаларды ќорєаєан 25 тўрєынныѕ 21-і ірі ќара мал ґсірумен айналысуєа ниетті. Ал шарбаќтылыќ екі азамат жылќы шаруашылыєын кеѕейтіп, ќымыз ґнімін саудаєа шыєаруды кґздейді. Ќўс жјне ара ґсірумен шўєылдануєа ынта танытќандар да бар.

Ќазына ЌАДЫС, Шарбаќты ауданы.

Не білесіѕ,

ТЈРБИЕ

жас инспектор? Ґѕірдіѕ жас инспекторлары облыс орталыєында бас ќосты. Ќалааудандардан келген ўл-ќыздар жол ережелері, тїрлі апаттыќ жаєдайларда алєашќы медициналыќ кґмек кґрсету бойынша білімдерін ортаєа салып, бјсекеге тїсті. Тјртіп саќшылары жас инспекторлардыѕ білімі мен шеберлігін «Жас насихатшылар», «Жас реттеуші», «Жас санитар», «Білімділер сайысы» жјне ґзге де бґлімдер бойынша сарапќа салды. Облыстыќ Ішкі істер департаменті Јкімшілік полиция басќармасыныѕ

инспекторы, полиция майоры Бибол Жўманов: - Жолдаєы тїрлі заѕбўзушылыќтарды азайту їшін ќоєамды жол ережелерін саќтауєа баулу маќсатында жас инспекторлармен жўмыс істеу маѕызды. Мектеп оќушылары жол ережелерін меѕгеріп, оны ґзгелерге жеткізе білсе, нўр їстіне нўр, - дейді. Айта кетелік, мўндай шара Павлодар облыстыќ ішкі істер департаментініѕ мўрындыќ болуымен бірнеше жыл ќатарынан дјстїрлі тїрде ўйымдастырылуда.

Тўѕєышбай АЙТМЎХАМБЕТ, Павлодар ауданы ќўрамасыныѕ ґкілі: - Келешекте полиция ќызметкері болєым келеді. Сол їшін жас инспекторлар байќауына ќатысып, баєымды сынауды маќсат еттім. Ќатарластарымныѕ бјрі жол ережелерін білсе, оќыс оќиєалар, заѕбўзушылыќтар да азаяр еді. Сондыќтан мектеп оќушыларын тјртіпке ерте кезден баулу керек деп ойлаймын.

Аќмарал ЈДІЛБЕК.

ТЈРБИЕ

ЖЕКЕМЕНШІКТІЅ ЇЛЕСІ ЖЕТІСПЕЙ ТЎР Бїгінде Павлодар ќаласында 1-ден 3 жас аралыєындаєы 17 мыѕєа жуыќ бїлдіршін балабаќша кезегінде тўр. Їшке толєандардыѕ 4,5 мыѕы биыл кїзде балабаќша табалдырыєын аттаса, екі жасќа енді толєан 5 мыѕнан астам сјбиге орын жетпейді. Мўндай мјліметті ќалалыќ білім беру бґлімініѕ сектор меѕгерушісі Жанат Асайынова жеткізді. Тілеуберді САХАБА Ќазіргі таѕда Павлодарда барлыєы 67 балабаќша бар. Оныѕ 16-сы ќазаќ тілінде, 14 орыс тілінде тјрбие берсе, ќалєаны аралас негізде жўмыс істейді. Жанат Ќабатайќызыныѕ айтуынша, балабаќша кезегін жою маќсатында облыс јкімдігі бірќатар кјсіпорындарєа балабаќша єимараттарын салуєа жјне сатып алуєа демеушілік жасау туралы ўсыныстар жіберген. Соныѕ нјтижесінде «ЕRG» корпорациясыныѕ демеушілігімен екі балабаќша єимаратын сатып алуєа келісім жасалєан.

Ал «ЌазТрансОйл» АЌ-ныѕ басшылыєына 320 орындыќ балабаќша салуды ќаржыландыруєа ўсыныс жасалыпты. Ќўрылыстыѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттары жолданєан. Сонымен ќатар ќалалыќ бюджет есебінен Ленин кентінде, Кенжекґлде, Павлодар ауылында да мектепке дейінгі мекемелердіѕ єимаратын салу кґзделуде. Ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ ќарамаєында екі балабаќша єимараты тўр. Біреуіне тўраќты баспаналары жоќ тўлєалар орналастырылса, екіншісіне тїзету мекемелерінде жазасын ґтеп

шыќќан азаматтар тўраќтаєан. Бїгінгі таѕда тўрєылыќты мекен-жайы жоќ азаматтарды басќа орынєа жайєастыру мјселесі ќарастырылуда. Егер бўл мјселе шешімін тапќан жаєдайда, єимараттар ќалалыќ білім беру бґліміне ќайта берілетін болады. Павлодар ќаласында жекеменшік-мемлекеттік серіктестік негізінде жўмыс істейтін балабаќшалар аз. Ќазіргі таѕда мўндай тґрт балабаќша єана бар. Бїлдіршіндерімізді мектепке дейінгі тјрбиемен толыќ ќамтамасыз етудіѕ бір жолы – осындай мекемелер санын арттыру. Бїгінде «Балапан» баєдарламасы арќылы оєан барлыќ жаєдай жасалєан. - Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін ашу їшін лицензия алу міндетті емес. Санитарлыќэпидемиологиялыќ талаптар мен ґрттіѕ алдын алу міндеттері дўрыс саќталєан жаєдайда жјне сапалы педагогикалыќ мамандармен ќамтылса, ќызмет кґрсетуге рўќсат беріледі, - дейді Жанат Ќабатайќызы.

Ќатты нґсер жауынныѕ јлегінен ќиын жаєдайда ќалєан Сербия халќы ќазаќстандыќтарды су тасќыныныѕ зардаптарын жоюєа кґмектесуге шаќырды.

22 05 2014  
22 05 2014  
Advertisement