Page 16

www.saryarka-samaly.kz

ЌОНАЌЖАЙ

- Шоќан жіѕішке аурудан ќайтыс болєан. Меніѕ балам ќалада, барлыќ жаєдай жасалєан жерде ґскен, бет-пішіні келісті болатын. Шоќанныѕ ауырєан кезеѕін сомдау їшін ўлымды жїдетуге тура келді. Бірнеше кїн бойы тамаќ ішкізбедім. Тіпті іш ґткізетін аєылшын тўзын ќосып бердім. Іші ауырып, азып, екі ўрты суалып кетті. Соны кґрген біреулер «Мынау ґлетін болды єой» деп маєан ўрысты. «Ештеѕе етпейді, организмі шыдайды» деп дес бермедім. Јбден жїдеу тартќан кїндерінде Шоќанныѕ сырќат ќысќан сјттерін ойнаттым. Алашќыда сондай кїйге тїсіргені їшін маєан ренжіді. Кейін экраннан кґргеннен соѕ маєан рахмет айтты. Балам тума талант еді. Ішкі тїйсігі, ґзегі болатын. Тектен дарыєан болса керек. Біраќ актерєа жаќсы режиссер керек. Сонда ол

профессия. Ойнаєан јр рґліѕніѕ астарын, философиясын тїсінуіѕ керек. Образ туєызуєа тиіссіѕ. Рґлді јркім ойнайды. Мына сен де. Ортаѕќол актерлер єана рґлді ойнайды. Жаќсы ойнаєан секілді кґрінуі мїмкін, біраќ халыќтыѕ сїйіспеншілігіне бґлене алмайды. Жїрегіѕмен ойнасаѕ, халыќтыѕ жїрегіне жетеді, ќозєайды. Сонда єана актердіѕ еѕбегі жанады. - Ґзіѕіздіѕ талантыѕызды жарќырата аша білген режиссерлер кімдер еді? - Меніѕ талантымды консерваторияда оќып жїргенде ашќан - Асќар Тоќпанов, одан кейін Шјкен Айманов. Кинода бірге жўмыс істедік. Одан соѕ Јзірбайжан Мјмбетовтіѕ ќамќорлыєын кґрдім. Ќазір тїсініп жїрмін єой, мені ашќан солардыѕ їлкен еѕбегі екенін. Їшеуі барлыќ ќырымнан жарќырап кґрінуіме

ашылады. Актер ашылса, оѕбай ашылады. Содан кейін ол ќандай рґлді берсе де, мјнін кіргізеді. Егер ашылмаса, сескеніп, ќымсынып, ґз деѕгейінде жеткізе алмайды. Ал егер сјтін салса, бїкіл жасушалары, жїйке-жўлыны жўмыс істейді. Миы да еркін болады. Сахнада сондай жаєдайєа жетсе, ґзіне тапсырєан рґлді одан асып ойнайтын актер табылмайды. Актерлік – философиялыќ, поэтикалыќ

ґлшеусіз їлес ќосты. Олар ўлы режиссерлер еді. Јрі дос, јрі ўстаз. Оларєа мыѕ да бір раќмет айтамын. Таяќ та жедім, боќтыќ та естідім. Біраќ - Ґзіѕіз кітап жазасыз. Соныѕ ішінде соныѕ бјріне намыспен ќарадым. кїнделік жазатын јдетіѕіз бар екен. Бір Боќтатпауым керек деп ойладым. Ол їшін јѕгімеѕізде «јлі жарияламайтын ґзімніѕ ґнерімді барынша кґрсетуге жазбаларым бар» депсіз. Нені тырысып баќтым. Актерєа сондай тјрбие меѕзедіѕіз? керек. Јсіресе, ќазаќќа. Ќазірде менде - Ол – ќўпия. Онда меніѕ ќазіргі ґнерге, де студенттер бар. Ўрмаймыз єой, јрине. саясатќа, білім-єылымєа байланысты жеке Бїгінде жўрттыѕ менталитеті басќа. Атакґзќарастарым бар. Кейбір жаєдайларєа анасы келіп реніш айтуы, сотќа да беруі ќатысты пікір, наразылыќ білдіремін. Оныѕ мїмкін. Бўрын біздіѕ жаєдайымыз «еті бјрі кґп адамєа ўнай бермеуі мїмкін. Сондыќтан сенікі, сїйегі менікі» деп баласын молдаєа кїнделігімді келешек ўрпаќќа арнаймын. Меніѕ оќуєа беретін ќазаќы салтќа ўќсайтын дјуірім туралы ґздері кейін оќиды. Бўл еді. Сондай сынаќќа тїскеніме риза кїнделігім - ќолжазба кїйінде ќалатын кітап. боламын. Талапќа шыдай алмай, Жїрегім тоќтаєанша, ќаламым тїсіп кеткенше консерваториядан шыєып кеткен уаќыт жазыла бермек. Мўнымен ґзімніѕ жанымныѕ болды. Бјрібір айналып келдім. Сґйтіп, тыныштыєы їшін айналысамын. Ішімдегіні жеті жылда бітірдім. Жеті жыл босќа сыртќа шыєарып алмасам, инфаркт алуым кетпеді. Їлкен мектеп болды. мїмкін. Жарияланбайтын кітап деп сондыќтан - Кинода, театрда сомдаєан атадым. Бїгінге дейін 5 том кітабымды жарыќќа ќай рґлдеріѕіз ґзіѕіздіѕ мінезіѕізге, шыєарєанымды айттым. Екі томдыєым ќосылса, жан-дїниеѕізге жаќын? јжептјуір дїние. Олар - бїгінгі кїні оќылатын - Ертеректе драматург Ќалтай жинаќтар. Мен жазушы емеспін, актермін. Осы Мўхамеджановтыѕ «Жат елде» жеті томдыќ та жетіп ќалар. Оларда меніѕ спектаклінде Асан деген аќын жігіттіѕ кїнделігім, естеліктерім, маќалаларым образын сомдадым. Сол жаныма жинаќталєан. Јйелім дїниеден кеткенде жаќындау еді. Сосын жан-жаєындаєылар «Майраныѕ јні» деген кітабым шыќты. Мјди, кґре алмаушылыќтан ќастандыќ істеген Саєи есімді арыстан ўлдарым мезгілсіз ќайтыс Юлий Цезарь, «Атаманныѕ аќырындаєы» болєанда «Жан бґлек...» деген жан толєанысым Шадияров, «Ќыз Жібектегі» Бекежан жазылды. Ќазаќта маќал бар, «Шыєарєа жан рґлдері - мен їшін тўєыры бґлек бґлек» деген... Олармен бірге кете алмадым. кейіпкерлер. Шыєарєа жан бґлек екен, шынында... Бекежанды жаєымсыз емес, керісінше - Елге кеѕ таралып кеткен бір жаєымды кейіпкер етіп, ґмірге жаќындатып јѕгімеѕіздіѕ ойєа оралєаны. Бірде кґрсетуге тырыстым. Бјленіѕ бјрі театр сыншысы Јшірбек Сыєай ќызєаныштан туады. Ќай ќазаќќа да екеуіѕіз келе жатќанда, бір топ студент намыстан ќымбат дїние жоќ. Ол да - ет жїгіріп шыєып, ќолтаѕба сўраєан екен. пен жїректіѕ иесі. Намысына шоќ тиген Сонда Сіз: «Менен ала беруші ме соѕ Бекежан сондай жолєа баруєа бел едіѕдер, жанымда Јуезов тўрєанда» байлады. Сондыќтан оны жаман адам депсіз. Сґйтсе, студенттер «Мўќа, Сіздіѕ деп айтуєа ќимаймын. «Абай жолыѕызды» оќып едік» деп - Ўлттыќ кино таќырыбына Јшірбек аєамызєа ќарай лап ќойєан ауыссаќ. Соѕєы жылдары ќазаќ екен. Бўл мысал бїгінгі жас ўрпаќтыѕ киносыныѕ саны кґбейіп келеді. Ал деѕгейін кґрсете ме, ќалай? сапасын ќайтсек жаќсартамыз? - Иј, бўл - болєан оќиєа. Сонда отыз- Мен сериалдарды кино деп ќырыќ баланыѕ ішінде біреуі тўрып: «Јуезов есептемеймін. Ол - жай єана дилетантизм. баяєыда кетіп ќалып еді єой» деп айтпады-ау. Онда актер де жоќ, оќиєа да жоќ, ішке Мўхтар Јуезовті білеміз деп, Јшірбектен кіру де жоќ. Јшейін ґмірдіѕ бір кґріністері. автограф алып жатыр. Сонда Јшірбек бізге Біреу біреуді сїйеді дегендей. Бір аптада екі серия тїсуі мїмкін Ўтќыр сґз ќазір. Бўрын бір серияны бір жылда тїсіретінбіз. Бїкіл шедеврлер сол тўстарда туды. Ќазір ондай жоќ. Шедевр болмаєан соѕ, кино да жоќ. Белгілі режисер, актер Асанјлі Јшімов бірде Сондыќтан халыќ арасында тїрлі таксиге мінеді. Асанјлініѕ жанында баласы Саєи пікір туєызады. Жаќсы кино їшін болса керек. Тиісті жерге келіп есеп айырысќанда еѕ алдымен жілікті материал болу 2 сом 18 тиынныѕ орнына Асанјлініѕ ўсаєы болмайды керек. Бізде тек «Ќыз Жібек» ќана да, 2 сом 15 тиын беріп, шыєа береді. Бўєан болды. Сонымен ќалдыќ. Ќазір жеѕілыѕєайсызданєан Саєи: желпі бір нјрсе. Отбасылыќ жаєдайы, – Јке, мен сіздіѕ орныѕызда болсам, 3 сом жетім баланыѕ таєдыры секілді берер едім, – депті. Сонда Асанјлі: адамныѕ аяныш сезімін туєызатын – Јрине, сен 3 сом бере аласыѕ, ґйткені сеніѕ дїниелер. Бўл – ґнер емес. јкеѕ бар, ол саєан жоќшылыќтыѕ не екенін білдірмей Сентиментализм. Жїректі ќозєаєысы ґсірді. Ал мен болсам, јкесіз кґк жетіммін! – деген келгендіктен, ќолдан жасалєан екен. нјрселер.

22 мамыр, бейсенбі, 2014 жыл

17

кґмекші болып жїрген ўзын ќара жігітті кґрсетіп: «Менен ала бергенше, мынау Тоќтар Јубјкіровтен алсаѕдаршы» деп еді, жастар соєан ќарай жїгірді. Не кїлерімізді, не жыларымызды білмей тосылєанбыз сонда. Ќазірде жастар «суретке тїсейікші» деп жїргізбей, ќиылып тўрады. Бјрінде фотоаппарат бар. Баяєыда бізде ондай мїмкіндіктер болмады. Мўхтар Јуезовті кґрдік, Сјбит Мўќанов, Єабит Мїсіреповтермен дастарќандас болдыќ. Солармен тїскен бір суретіміз жоќ ќой, Ќўдай-ау. Шјкен Аймановпен киноєа бірге тїстік. Ґмірде ќатар тўрып фотоєа тїспеген екенбіз. Ол кезде арнайы фотографќа бармаса, басќа жолы жоќ еді. Кейде жанымызда сол фотограф та болды. Біраќ «Шјкен аєа, суретке тїсейікші» деп айтуєа ыѕєайсыз болды да, ќала берді. Осыєан дейін меніѕ екі фотоальбомым жарыќќа шыќты. Їлкен, ќалыѕ, ќара альбом. Аќтарып шыќсаѕ, тўнєан тарих, фотошежіре. Атаќты адамдардыѕ ќайталанбас бейнелері кґп. Сурет деген ґнер ўзап кететін дїние екен. Уаќыт ґтер, ќазаќ тўра берсе, јр суреті миллион теѕге тўрады. - Ґмір туралы толєанєан сјттеріѕізде «јттеген-ай» дейтін кездеріѕіз бола ма? - Жаќсы-жайсаѕдармен бірге жїрдік. Кґбі арамыздан кетіп ќалды. Ўлы јртіс Серке Ќожамќўлов жанымызда жїрді. Сонда таєы бір шїйіркелесіп, неге тарихтан сыр тартпадым екен деп ґкінемін. Ондай ґкініш јр адамда болады. Біраќ уаќыт жїйрік ќой, бјрі ќас ќаєымда ґтіп кетті. Ќазір енді солардыѕ орнында ќалдыќ. Бїгінде театрда ќалєан еѕ їлкені менмін. Баяєыда еѕ кішісі болып келгенмін. Бўл салада жїргеніме елу жылдан асып кетті. Ўѕєылшўѕєылыныѕ бјрі маєан аян. Сол тјжірибені балаларєа ќалдыруды ќасиетті міндетім деп білемін. Ќазірде Ґнер академиясында дјріс беремін. Балалар мені ґлердей жаќсы кґреді. Олармен рахаттана жўмыс істеймін. Осы Керекуден барысымен оларєа 5 дипломдыќ спектакль ойнатамын. Тјртібін о бастан жолєа ќойєанмын. Осы тґрт жыл ішінде јрќайсысы он роман оќып шыќты. «Абай жолынан» бастады. Ґзім емтихан алдым. Меніѕ жасаєан їлкен бір шаруам да – осы. - Актерге роман оќу ќажет пе? - Актерге єана емес, кез келген адам їшін кітап оќу аса ќажет. Мен ЌазМУ-де журналистика факультетініѕ студенттерімен кездесуде болдым. Соѕында сўраќ ќойдым: «Абай жолын» оќыєандарыѕ ќол кґтеріѕдер» деп. Сонда аудиторияда толып отырєан студенттердіѕ бірекеуі єана ќол кґтерді. «Онда мен сендерге неге келдім? Журналист боламын дейсіѕдер. «Абай жолын» оќымаєандарыѕ ќалай? Онда ќўндарыѕ кґк тиын» деп айттым. Абайды оќымаса, олар басќа кітапты да ќолдарына алмаєан. Жалпы, ќазір студенттер кітап оќымайды. Ґкініштісі осы. Адамды ашатын, оныѕ кґзќарасын, адамгершілігін, интеллектісін ашатын - осы кітап. Оќыєан адамныѕ жїрістўрысы, бет-пішіні бґлекше болады. Оќымаєан адам жїзінен білініп тўрады. Біз актерпсихологпыз. Тіпті мен бір-екі ауыз јѕгімесінен адамныѕ руы кім екенін білемін. Себебі мінезінде, сґз саптауында ерекшелік болады. Дјл таппасам да, жобалаймын. - Кішкентай Асанјлі ґсіп келе ме? Сїндетке отырєызып, ел-жўртќа їлкен той жасаєыныѕызды естіп-білген едік... - Оны жанымдай жаќсы кґремін. Ойламаєан, ойєа келмеген нјрселерді тауып айтады. «Јке, жел кґрінбейді, біраќ адамєа пайдалы» дейді бірде. Философия єой. Тілі тастай. Ќазаќша шыќты. Ќайта, орысшасы јлсіз. Ойнауєа жетіп ќалады енді, їйреніп келеді. Енді оєан Пушкинді тјрбиелеген Арина Родионовна секілді кїтуші кездессе деймін. Бізді кейде тыѕдайды, кейде ќўлаќ аспайды. Маєан да, шешесіне де солай. Бґтен адамныѕ айтќанын жаќсы орындайды. Јйтпесе, еркелеп ќоймайды. Јттеѕ, лайыќты тјрбие беріп жіберсе. Бастысы, жетесі бар, аќылы бар. Їлкен азамат болар деп їміттенемін. Сўхбат беруге ќымбат уаќытыѕызды ќиєаныѕыз їшін мыѕ да бір раќмет. Газетіміздіѕ оќырмандарына деген ыќыласыѕыз деп тїсінеміз. Ўзаќ жасап, халыќтыѕ ыќыласына бґлене беріѕіз!

ґзіѕді ґзіѕ ќамшыла» Меніѕ дјуірім

«Сеніѕ јкеѕ бар...»

Сўхбаттасќан -

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

Облыс орталыєындаєы ќазаќ-тїрік лицейініѕ 10-сынып оќушысы Јділ Ќабылда Мјскеуде ґткен 48-ші халыќаралыќ Менделеев олимпиадасына ќатысып, кїміс медаль иеленді.

22 05 2014  
22 05 2014  
Advertisement