Page 1

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

22 мая 2014 года, четверг № 56 (18602)

http://irstar.kz

Издается с 7 апреля 1918 года

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

ËÎØÀÄÈÍÀß, ÏÎËÎÑÀÒÀß, ÊÐÀÑÍÎÃÎËÎÂÀß¾ Íà ïðîøëîé íåäåëå â èðòûøñêèå âîäû áûëà âûëèòà ïåðâàÿ ïîðöèÿ «óãîùåíèÿ» äëÿ ëè÷èíîê ìîøêè. Ýòî ñïàñåò ïàâëîäàðöåâ, ãîñòåé ãîðîäà, æèòåëåé ñîñåäíèõ ðàéîíîâ îò íàïàäåíèÿ «ñòðàøíîãî çâåðÿ». Íûíåøíåå ìîëîäîå ïîêîëåíèå, òå, êîìó ïî 14, âîçìîæíî, äàæå íå ïîìíÿò òå âðåìåíà, êîãäà ëþäè ïåðåäâèãàëèñü ïî ãîðîäó, âîîðóæèâøèñü âåòêàìè è îòìàõèâàÿñü îò íàçîéëèâîãî ãíóñà. Ñåãîäíÿ òåõíîëîãèÿ áîðüáû ñ ìîøêîé óæå ïîëíîñòüþ îòðàáîòàíà.  òåñíîé ñâÿçêå ðàáîòàþò ó÷åíûå-áèîëîãè, ñàíèòàðíûå ñëóæáû è ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìàþùèåñÿ îáðàáîòêîé îò íàñåêîìûõ. Ïåðâûå áåðóò íà ñåáÿ òåîðèþ, âòîðûå ðóêîâîäÿò è êîîðäèíèðóþò, òðåòüè âîïëîùàþò òåîðèþ â ïðàêòèêó. Êàê æå âñå ïðîèñõîäèò íà ïðàêòèêå?

Подробности читайте на странице «Репортёр». Фото Валерия БУГАЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ Аким области Канат Бозумбаев провел очередное совещание с акимами городов и районов, руководителями областных управлений. Совещание проходило в режиме видеоконференц-связи и посвящалось проблемам, назревшим в канун летнего периода.

Êîãäà æå áóäåò êëàñòåð?

С сообщением о развитии туристического кластера области выступил А. Бабенко – заместитель руководителя областного управления предпринимательства, торговли и туризма. Хотя, честно говоря, кластером назвать структуру нашего туристического бизнеса можно только при очень большом воображении. Не случайно глава региона назвал ее скромнее – туристической отраслью и подчеркнул в самом начале разговора, что отрасль предстоит развивать. Тем не менее, по словам А. Бабенко, за последние три года предприниматели региона инвестировали в отрасль около трех миллиардов тенге, а государство оказывало поддержку, субсидируя инвестиционные проекты отрасли по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». У нашей области, в принципе, есть неплохой потенциал для развития туризма, числится около 800 объектов, представляющих культурную и историческую ценность. Наша область единственная в республике проводит международный туристический слет «Иртышский меридиан», начало которому

ПОГОДА

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ – ÄÅËÎ ÑÅÐܨÇÍÎÅ

было положено еще в 1989 году (кстати, редакцией «Звезды Прииртышья», о чем некоторые уже как-то подзабыли). Сегодня в Павлодарском Прииртышье практикуется как выездной, так и внутренний региональный туризм. И если говорить о последнем, то здесь вне конкуренции жемчужина Казахстана – Баянаульский национальный природный парк, куда в летние месяцы ежегодно приезжают отдыхать и походить по туристическим маршрутам от 100 до 150 тысяч человек. В этом году основные инвестиции в парк, а это около 630 миллионов тенге, идут на формирование энергетической и транспортной инфраструктуры, тем более что именно инфраструктура – сегодня наиболее уязвимое место туристической отрасли в целом. За исключением разве что гостиничного бизнеса. Одна из проблем Баянаульского парка – это пик наплыва отдыхающих, приходящийся на два-два с половиной летних месяца. Весной, осенью и зимой туристов здесь почти нет, поэтому даже энергетика в парке в это время работает в экономном режиме. То есть в это время все помещения для туристов лишь слегка отапливаются, охраняются и поддерживаются в жизнеспособном состоянии. А нужно, наверное, идти к тому, чтобы создать инфраструктуру, способную обеспечить запросы отдыхающих и в холодные месяцы, развивать здесь новые виды

туризма, вплоть до зимнего. Одна из медленно решающихся проблем – подъездные дороги к Баянаулу, озерам Сабындыколь и Жасыбай. Будет идти и строительство: например, свой бизнес-проект строительства коттеджного городка на побережье Жасыбая представила компания «Чита», продолжится подведение необходимой инфраструктуры. Но в целом в туристической отрасли пока больше проблем, чем успехов, потому сейчас и рассматриваются на конкурсе проекты дальнейшего развития кластера, в итоге претендуют два проекта. И глава региона подчеркнул важность выбора лучшего из них, потому что потом на осуществление этого проекта пойдут солидные деньги. Кроме того, нужен четкий план работы, хотя бы на ближайшие три года. Е с т ь п от е н ц и а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и для развития туризма в Чалдайских борах. Излюбленным местом отдыха горожан уже сейчас стал дом отдыха на Иртыше «Черноярская жемчужина», дому отдыха будет оказываться государственная поддержка при подведении инфраструктуры. Зато не в полной мере используются возможности двух соленых целебных озер – Тузкала Лебяжинского района и Маралды – Щербактинского. Позже аким области поинтересовался у главы Щербактинского района Е. Аскарова, что делается для создания оздоровительной зоны близ озера Марал-

По данным сайта gismeteo.ru, сегодня в Павлодаре пасмурно, возможен дождь , ночью температура воздуха 5-7 градусов тепла, ветер северо-западный, 1-3 м/с. Днём температура воздуха плюс 12-14 градусов, ветер западный, 2-4 м/с.

ды? На что был получен ответ: до сих пор нет официального анализа ни соленой воды, ни нескольких видов лечебных грязей. Ясно, что раз нет первичного материала, то сейчас говорить о чем-то рано, и вопрос опять будет откладываться. Но почему все-таки об озере, куда на самолечение приезжают тысячи горожан, мы до сих пор ничего не знаем, остается вопросом без ответа. Тут вообще трудно работать в условиях особо охраняемой зоны. А между тем А. Бабенко считает, что у нас очень слабо используется туристический потенциал Иртыша. Рядом омичи уже развернули целую индустрию туризма на реке, предлагают путешествия до Охотского моря. А у нас даже с развитием местного туристического судоходства по Иртышу есть немало трудностей, с горем пополам немного ускоряются только речные грузоперевозки. Хотя совершенно ясно, что немалые возможности могут открыться и у нас. Начинать надо с приобретения пассажирских теплоходов, а это немалые деньги. Через три месяца чиновник пообещал представить акиму области специальную программу развития речного туризма. Резюмируя обсуждение, аким области дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития туристического кластера в области. (Окончание на 2 стр.)

23 мая в Павлодаре переменная облачность, ночью температура воздуха плюс 8-10 градусов, ветер юго-западный, 1-3 м/с, днём температура воздуха 20-22 градуса тепла, ветер юго-западный, 2-4 м/с.


2

http://irstar.kz

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

ВВ

стране и мире

Новости. События. Факты

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÒÓÐÈÇÌ È ÎÒÄÛÕ – ÄÅËÎ ÑÅÐܨÇÍÎÅ

Áîëüøîé ñáîð â Àñòàíå

В среду в столице Казахстана начал свою работу VII Астанинский экономический форум. Всего в работе форума и II Всемирной антикризисной конференции (ВАК) принимают участие делегаты из 150 стран мира. В рамках работы ВАК будет представлен проект Концепции мирового антикризисного плана, подготовленный при непосредственной поддержке ООН. Пленарное заседание с участием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева планируется провести 23 мая во Дворце Независимости. В этом году в рамках VII АЭФ и II ВАК впервые пройдет международный саммит журналистики «G-Global: мир XXI века», на котором будут рассмотрены роль журналистики, новые методы и технологии подачи информации, а также перспективные тренды информационной политики.

Èòîãè âèçèòà â Êèòàé

Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил на брифинге по итогам государственного визита в Китайскую Народную Республику. Президент Казахстана подчеркнул важность состоявшегося визита, в рамках которого подписан ряд документов, которые предусматривают создание совместных производств, в том числе в обрабатывающей промышленности. В частности, Китай за счет своих инвестиций поможет Казахстану осуществить проект по производству глифосата в Таразе. Планируется строительство завода по выпуску нефтегазовых труб в Алматинской области. Также был тщательно проработан вопрос строительства теплоэлектростанции в Костанайской области в районе Тургайского месторождения угля. В Караганде будет работать инновационная компания по переработке угля, производства из него газа, бензина, дизтоплива и карбамида. Китай будет участвовать в реконструкции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Глава государства подчеркнул высокую значимость открытия казахстанского терминала в тихоокеанском порту Ляньюньган. Он позволит доставлять контейнеры через Китай и Казахстан далее в Европу. Общий объем китайских инвестиций, которые будут направлены в Казахстан, превышает 10 млрд. долларов. Во время визита в знак благодарности за вклад в дело обеспечения мира и его процветания Нурсултану Назарбаеву вручена учрежденная Китаем Премия мира «Шелковый путь».

Âûñòàâêà âîîðóæåíèÿ

На международную выставку вооружения и военнотехнического имущества «KADEX-2014», которая пройдет 22-25 мая в Астане, прибудут представители 300 компаний из 27 государств, также в мероприятии примут участие более 80 отечественных компаний, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана. На выставке будут продемонстрированы последние достижения в сфере оборонной промышленности, новейшие разработки мировых производителей в области вооружения. Выставка отличается от предыдущих увеличением секций, включающих космические технологии, авиационное вооружение, системы и средства ПВО, IT-технологии систем и средств связи, тыловое и техническое обеспечение войск. Кроме того, на нынешней выставке будут впервые представлены образцы казахстанской аэрокосмической промышленности.

Ñåðáèÿ ïðîñèò ïîìîùè

Сербия обратилась к казахстанцам с призывом помочь ликвидировать последствия разрушительных наводнений с многочисленными человеческими жертвами. «Правительство Республики Сербия выражает глубокую признательность за помощь в эвакуации населения и ликвидации последствий наводнений российским спасателям, Евросоюзу, Беларуси, странам балканского региона и тысячам сербских добровольцев. Однако масштабы катастрофы и дальнейшая угроза розлива реки Савы требуют еще много усилий, труда и средств для нормализации ситуации. Поэтому посольство Сербии в Казахстане обращается ко всем друзьям и людям доброй воли проявить солидарность с народом Сербии и оказать посильную помощь», – говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

Õàäæ ïî òóðïóòåâêàì

Саудовская Аравия выделила Казахстану 5 тысяч квот для паломников. Продавать туры в Мекку будут два десятка туроператоров. Мусульманам предлагают эконом-хадж и вип-хадж. Стоимость первого составит 4 тысячи долларов (более 720 тысяч тенге), второго – 15 тысяч долларов (более 2,7 миллиона тенге). В 2014 году в хадж отправится на 500 казахстанцев больше, чем в прошлом, отмечают туроператоры. Это связано с увеличением квот, которые отечественные паломники осваивают полностью. Ежегодно на хадж в Мекку приезжают около двух миллионов мусульман со всего мира. (По сообщениям казахстанских и зарубежных информационных агентств и открытых сайтов Интернета).

(Начало на 1 стр.)

×åì çàéìóòñÿ äåòè

Об организации детского досуга в летний период доложила руководитель областного управления образования Б.Бексеитова. Она отметила, что в нашей области на организацию летнего отдыха детей традиционно предусматриваются большие средства как из бюджета, так и крупными предприятиями области. Упор при этом делается на работу с детьми из социально уязвимых семей. 13 тысяч школьников отдохнут в так называемых профильных лагерях, правда, здесь они будут не только отдыхать, но какое-то время посвящать полезному труду. Почти 12 с половиной миллионов тенге предусматривается в бюджетах городов и районов области на организацию туристических поездок школьников в Астану и другие культурные центры Казахстана.

В работе пришкольных лагерей будут задействованы все школьные структуры, внешкольные и общественные детские организации, принцип оранизации всей работы – сочетание здорового отдыха, оздоровления с трудовой деятельностью. А старшеклассники будут заняты в летних трудовых отрядах, бригадах по благоустройству и озеленению городов и поселков области. Здесь они смогут заработать свои первые деньги. Как и в возрождающихся в нашей области школьных лесничествах, которые будут работать в селах лесной зоны. Здесь школы сотрудничают с государственными лесохозяйственными и лесоохранными организациями, заключают с ними договоры. Кто-то из старшеклассников даже сможет поработать на предприятиях и в крестьянских хозяйствах, естественно, по режиму сокращенного рабочего дня и под соответствующим присмотром

взрослых. Только на благоустройстве трех городов области поработают летом две с половиной тысячи старшеклассников, на оплату их работы предусмотрен 51 миллион тенге. Летняя трудовая практика будет идти 15 дней при четырехчасовом рабочем дне. Но Б. Бексеитова посетовала, что во многих сельских районах области не предусмотрели финансирование летних трудовых отрядов старшеклассников, здесь ребята на благоустройстве заработать не смогут. Руководитель областного отдела образования считает, что нужно продолжить работу по расширению сети загородных оздоровительных лагерей, которых пока явно недостаточно: всего семь государственных и пять частных лагерей. Для области это капля в море, если сравнивать, допустим, с советским периодом. Но в целом, как отмечалось позже, подготовка к летнему сезону идет, хотя и были претензии к некоторым акимам городов и районов. В оставшееся время нужно еще раз тщательно рассмотреть планы организации летнего отдыха, чтобы не упустить ни одного нюанса. На совещании рассматривался вопрос о дезинсекционных мероприятиях, проводимых в области. Но так как в сегодняшнем номере «Звезды Прииртышья» об этом рассказано довольно подробно, мы повторяться не будем. Отметим лишь, что ряд поручений глава региона дал и С. Оспановой – исполняющей обязанности начальника департамента по защите прав потребителей, и акимам городов. Особенно в части уничтожения болотистых мест вблиза городов, ставших рассадниками кровососущих насекомых.

Владимир ГЕГЕР. Фото Валерия БУГАЕВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÏÎßÑ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ –  ÏÀÂËÎÄÀÐÅ Пояс Пресвятой Девы Марии прибыл в Павлодар под звон колоколов Благовещенского собора, встречающий кортеж с православной реликвией. В честь этого события митрополит Казахстанский и Астанайский Александр прочёл проповедь, в которой призвал прихожан молиться о ниспослании Великой Божьей любви. Кафедральный Благовещенский собор не вмещал всех желающих увидеть и прикоснуться к священной реликвии, люди приходили целыми семьями, с детьми на руках. Утром 21 мая Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе совершили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава и епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. Пояс Богородицы находился в Благовещенском соборе до 17 часов 21 мая, где все желающие могли прикоснуться к православной святыне. В рамках визита состоялась встреча митрополита Астанайского и Казах-

станского Александра и епископа Павлодарского и Экибастузского Варнавы с акимом Павлодарской области Канатом Бозумбаевым. По преданию, сотканный своими руками из верблюжьей шерсти пояс Богородица отдала апостолу Фоме, явившись к нему уже после Своего Успения. Апостол не мог присутствовать при последних минутах Пречистой Девы и горько скорбел об этом. Пояс послужил ему утешением. При императоре Восточной Римской империи Флавии Аркадии Пояс был перенесён в Константинополь, а при императоре Льве I помещён в золотой ковчег за императорской печатью и доставлен в Халкопратийскую церковь. При императоре Юстине II для реликвии была построена специальная часовня Агиа Сорос (Святой Ковчег). Ковчег был вскрыт при императоре Льве IV, с тех пор пояс Пресвятой Богородицы побывал в разных храмах, в том числе и Российской Империи. За долгие века реликвия была поделена на части, самая известная из которых хранится в московском храме в честь пророка Божия Илии в Обыденском переулке. В Казахстан Честной пояс Богородицы прибыл по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Считается, что пояс Богородицы может предотвращать землетрясения, есть традиция делать маленькие пояски, которые после прикосновения к реликвии обретают особенную силу. Пояски эти носят с молитвой и упованием на милость Божью для избавления от бед и исцеления от болезней.

Маргарита РОЗЕН. Фото Валерия БУГАЕВА.


ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

Новости. События. Факты

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

3

ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ È ØÒÓÐÌÎÂÎÉ ÍÀÌÎÐÄÍÈʾ

В

Павлодаре открылся центр кинологической службы ДВД области, о необходимости которого речь шла давно. Средства на этот объект – 15 миллионов тенге – были выделены из областного бюджета. Сотрудники полиции убеждены, что все затраченное окупится с лихвой, ведь работа хвостатых полицейских необыкновенно эффективна, недаром все правоохранительные органы мира по-прежнему предпочитают работать с четвероногими помощниками, а не с техникой, какой бы умной она ни была. Сегодня существует множество приспособлений для распознавания наркотиков и других запрещенных предметов, но ни одно из них не может сравниться с хорошей служебной собакой. Собака более мобильна, она хорошо контактирует с человеком, которому подчиняется, к тому же она – надежный защитник. В Павлодаре о своих напарниках полицейские хорошо позаботились – для собак построены утепленные вольеры, в которых и зимой животные не будут мерзнуть, в кинологическом центре имеется собственная ветеринарная служба, есть площадка для выгула собак и для тренировок. На открытии кинологического центра присутствовали аким области Канат Бозумбаев и аким Павлодара Булат Бакауов. С приветственным словом к гостям обратился начальник областного департамента внутренних дел Султан Кусетов, рассказавший, что служебно-розыскные собаки будут привлекаться к патрулированию улиц и наиболее оживленных общественных мест, к поиску преступника по горячим следам. Хорошо зарекомендовали себя четвероногие

ÍÎÂÀß ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÈÇÀÖÈß

http://irstar.kz

полицейские в раскрытии краж, без собак сегодня не обойтись в поиске

С

2010 года в Павлодарской области идёт реализация государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР). За это время завершено 53 перспективных проекта, общая сумма инвестиций по которым превысила 747 миллиардов тенге. При этом создано более четырёх тысяч рабочих мест. Идёт реализация 85 проектов с объёмом инвестиций свыше 1,78 триллиона тенге и предполагаемым созданием десяти тысяч новых рабочих мест. Пять наиболее эффективных проектов включены в республиканскую Карту индустриализации. Эт у информацию я получила в ходе беседы с руководителем областного управления индустриально-инновационного развития Николаем ДЫЧКО.

- Цифры, конечно, внушительные, но как Павлодарское Прииртышье выглядит на фоне других областей страны? - Мы входим в первую тройку. Заканчивается первая пятилетка, для второй пятилетки характерно базисное планирование, учитывающее региональный потенциал и рыночную востребованность продукции. Мы в тройке основных производителей по приоритетным для нашей области отраслям: горнометаллургической промышленности, химии и нефтехимии, товарам промышленного назначения. - Было время, когда предпринимателей приходилось уговаривать участвовать в госпрограмме, какова сейчас активность бизнеса? - Уговаривать больше никого не нужно. Люди уже поняли эффективность участия в ГПФИИР. Большим авторитетом пользуется и карта индустриализации, попасть в которую

наркотиков и взрывчатых веществ веществ. Он заверил главу региона, что теперь работа правоохранительных органов станет более оперативной и эффективной. В павлодарском кинологическом центре будут содержаться 12 собак – овчарки, лабрадоры, спаниели. Сейчас заняты не все вольеры, и некоторые собаки потом разъедутся по другим местам службы. В данный момент для нас готовятся другие животные. Кинологи-полицейские будут проходить обучение в кинологическом центре МВД РК, но у нас есть и свой тренер. Евгений Обиденко является вольнонаемным, его должность – внештатный инспектор. Евгений давно занимается служебными собаками. Началось для него все как хобби, когда родители ему в 14 лет подарили щенка восточно-европейской овчарки. Еще тогда Евгений увлекся воспитанием собаки, а сегодня он является владельцем частного питомника, где выращивает овчарок – немецких и восточно-европейских, занимается и охотничьими собаками. Он стал отлич-

ным собачьим «тренером», «тренером» научился распознавать особенности характера собак, говорит, что способности к службе в органах можно увидеть даже у щенка, тест на выявление этих способностей – игровой. Когда собака ищет наркотики или боеприпасы, мало кто из непрофессионалов понимает, что она просто ищет свою любимую игрушку, которую обязательно надо разыскать. Чтобы сообщить человеку об успешном итоге, она подает сигнал. На наркотики обычно собака лает, прыгает, царапает поверхность когтями, на боеприпасы или взрывчатку реагирует сдержанно – может просто сесть или лечь рядом с нужным местом. Правда, говорит Евгений,

сейчас и на наркотики учат реагировать более спокойно, по крайней мере без царапанья, чтобы собака не повредила машину. Может случиться такое: наркотики из машины, дорогого джипа, к примеру, давно перепрятали, а собака отреагировала на запах, повредила корпус, ободрала краску. Могут последовать и серьезные денежные иски. В кинологическом центре Евгений будет заниматься и с собаками, и с сотрудниками полиции. Сам он в работе

ÃÏÔÈÈÐ â äåéñòâèè

для предпринимателя – большая честь и не меньшая выгода. Об активности предпринимателей говорит тот факт, что теперь на региональном координационном совете мы уже не уговариваем предпринимателей, а отбираем наиболее перспективные проекты из числа представленных. Разумеется, с учётом приоритетных направлений. - Кроме перечисленных базисных, какие ещё приоритеты влияют на отбор проектов? - Рыночная востребованность и рентабельность в наших условиях. Ну и, разумеется, новые технологии. Для аграрной отрасли, например, приоритет заключается в перерабатывающей отрасли, приветствуются проекты, ориентированные на выпуск товаров высоких переделов с высокой добавленной стоимостью. Причём это не только традиционно продовольственные товары, такие как молочные и мясные продукты, мука, крупы, но и переработка непродовольственного сырья: шерсти, пуха, кожи. В этом направлении у нашей области большой и нерастраченный потенциал. Аким области Канат Бозумбаев обратил внимание на обилие выбросов промышленных предприятий региона. А ведь в этих выбросах вся таблица Менделеева, включая редкие и ценные элементы. Существуют технологии, позволяющие извлекать их из промышленных отходов, этим нужно воспользоваться. Не раскрыт потенциал всевозможных энергетических золоотвалов и терриконов горной добычи (так называемая доработка «хвостов»), а ведь это тоже ресурсы, востребованные в строительстве и производстве. Инновационные проекты, направленные на переработку отходов, будут приветствоваться всегда. - Как обстоят дела со специальной экономической зоной «Павлодар»? - Как уже сообщалось, развитие СЭЗ тормо-

зило отсутствие финансирования на создание инфраструктуры. Вопрос решён, на 2014-2016 годы поддержано выделение 27,99 миллиарда тенге, на первый этап уже выделено 3,5 миллиарда, конкурс проведён, в этом году будет построен таможенный терминал, возведено ограждение, проведены электроснабжение, сети водопровода и водоотведения. Невзирая на отсутствие финансирования, на территории СЭЗ в прошлом и позапрошлом годах введено в строй два производства, а в этом году заканчивается монтаж ещё четырёх. На 2015-2018 годы запланированы ещё десять перспективных проектов, которые будут реализованы АО «Каустик» совместно с АО «НАК «Казатомпром». Общий объём инвестиций составит 341,2 миллиарда тенге, при этом будет создано три тысячи новых рабочих мест. - Хватает ли средств для реализации всех перспективных проектов? - Если не хватает, то государство идёт навстречу, выделяя дополнительное финансирование. В этом году мы уже получили дополнительные средства благодаря ходатайству акима области перед Правительством. - Всегда ли для создания нового производства используется импорт технологий? Каков местный научный потенциал? - Регион обладает большим научным и новаторским потенциалом. У нас достаточно не только учёных, занятых прикладной наукой, но и разного рода изобретателей и рационализаторов. В индустриальном направлении работают учёные обоих павлодарских университетов, соответствующие исследования проводят деятели науки Экибастуза и Аксу. Нашей области очень нужен технопарк, который позволит объединить научную мысль и проложит прямой путь между наукой и производством. Импорт технологий – не единственный инструмент инновационного развития, мы вполне можем

предпочтение отдает бельгийской овчарке, эту породу еще называют «малинуа». Эти собаки обладают более высокими рабочими качествами, они наделены особенно крепкой нервной системой, что для служебной собаки очень важно. На открытии центра было показано специальное оборудование для собак. Тут было все – от расчесок-пуходерок до контейнеров для транспортировки. Было и специальное собачье снаряжение – например, бронежилет для овчарки или специальный штурмовой намордник. Собака в этом наморднике не хватает преступника зубами, а бьет его носом и наносит при этом весьма чувствительные удары. Различные ошейники, поводки, приспособления для работы с тренером, имитирующим преступника… Завершилось открытие центра своего рода показательными выступлениями, на которых собаки продемонстрировали свои умения в задержании преступников, в поисках взрывчатки или наркотиков, в умении преодолевать препятствия и не обращать внимания на выстрелы и взрывы.

Галина ЕГОРОВА. Фото Валерия БУГАЕВА.

внедрять отечественные разработки. Презентацию регионального технопарка мы уже провели, дело за организацией. - Индустриальный рост, как известно, сопровождается ростом востребованности высококвалифицированных кадров. Хватает ли работников для новых предприятий? - О нехватке квалифицированных кадров говорят уже сейчас. Мы работаем с управлением образования области, сейчас очень важно не только готовить работников востребованных профессий, но и идти на шаг впереди, своевременно организуя обучение тем профессиям, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Используются различные формы профессионального обучения, в том числе и очень эффективная дуальная, когда работник осваивает профессию не только в теории, но и одновременно на практике. - Есть ли какие-то предварительные результаты, по которым можно дать оценку «отдачи» ГПФИИР? - Конечно, есть. Мы постоянно анализируем ситуацию. С начала реализации ГПФИИР объём промышленного производства в области вырос с 715,2 миллиарда тенге (2008 год) до 1330,4 миллиарда в 2013 году. В 1,4 раза возросла производительность труда в обрабатывающей промышленности, за этот период с 60,8 до 84 процентов выросла доля несырьевого экспорта. На вторую пятилетку (2014-2020 годы) реализации ГПФИИР прогнозируются следующие показатели: рост объёма промышленного производства с 1,3 до 2,1 триллиона тенге, или в 1,6 раза, объём инвестиций должен составить 469,5 миллиарда тенге, число новых рабочих мест, создающихся за счёт реализации проектов, – около пяти тысяч. Потенциал региона в плане форсированного индустриально-инновационного развития далеко не исчерпан, темпы роста стабильны и поступательны. Думаю, мы справимся с поставленными перед нами задачами.

Беседовала Маргарита РОЗЕН.


4

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

Общество

http://irstar.kz

Жусипбеку Аймаутову – 125 лет

Таланту – низкий поклон

Завершил свою работу театральный фестиваль, посвященный нашему замечательному земляку, писателю, поэту, драматургу, переводчику, исследователю Жусипбеку Аймаутову, 125-летие со дня рождения которого общественность отмечает в этом году. Будучи образованным человеком своего времени, ярким и деятельным представителем казахской интеллигенции, Жусипбек Аймаутов оставил богатое творческое и научное наследие. Как известно, в 1917-1919 годах наш земляк принимал активное участие в организации партии «Алашорда» и, как и другие ее лидеры, перешел на сторону молодой Советской власти. Но это не спасло его от гибели. В 1931 году Жусипбек

Аймаутов, как и многие талантливые и грамотные степняки, подвергся репрессии со стороны тоталитарного режима и был расстрелян за свои политические взгляды. Он погиб в возрасте сорока двух лет, в расцвете сил, а его щедрому творческому наследию была уготована печальная судьба – забвение. В 1988 году Ж.  Аймаутов был полностью реабилитирован. К счастью, позже народу вернули его многочисленные романы, повести, пьесы и стихи, научные труды, которые свидетельствуют о его многогранном таланте. Жусипбека Аймаутова называют родоначальником жанров романа и драмы в современной казахской литературе. Драмы «КанапияШарбану», «Карьеристы», «Щит народа» и многие другие стали шедеврами зарождающегося сценического искусства. Он был и одним из первых казахских режиссеров. И вполне резонно, что одним из главных юбилейных мероприятий

Е

драматического театра имени Жусипбека Аймаутова, жизни и творчеству которого павлодарцы посвятили свою работу. В течение четырех дней на сценах наших двух областных театров люди искусства представляли на суд зрителя и жюри свое исполнительское мастерство. Репертуар фестиваля составили пьесы А. Гончарова, Ж.Б. Мольера, М. Карима, Ч. Айтматова, А. Тарази и других известных драматургов. И вот фестиваль завершен, профессиональное жюри вынесло свой вердикт. В номинации «Лучший спектакль фестиваля» победа присуждена Государственному академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К. Куанышбаева города Астаны за постановку «Звезда» по пьесе Акима Тарази, приз – один миллион тенге. Героем номинации «Поклон исторической личности» стал Павлодарский областной музыкально-драматический театр имени Ж. Аймаутова со спектаклем «Ар алдаспаны – Аймаутов» («На страже чести – Аймаутов»), которому присужден приз в 700 тысяч тенге. Номинация «Эпический размах» сделала призером Карагандинский областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина со спектаклем «Ночь пресыщения» Мустая Карима. Лучшую женскую роль исполнила актриса этого же театра Баян Аукешова (Танкабике, «Ночь пресыщения» М. Карима). Лучшую мужскую роль исполнил артист Государственного русского драматического театра

шья. А в сотрудничестве с обществом защиты прав потребителей и вовсе составляет действенный тандем, стоящий на страже качества продукции. По мнению Сауле Оспановой, потребители очень редко пользуются судебной защитой своих прав, даже тогда, когда их здоровье серьёзно страдает от употребления некачественного продукта. А между тем платный анализ продукта, выполненный в лаборатории департамента (да и не только он), может быть с лихвой компенсирован производителем продукта по решению суда. В завершение пресс-кон­ф е­ ренции Сауле Оспанова рекомендовала населению следить за постоянно обновляемой информацией для потребителей на сайте департамента: www.pavlsanepid. gov.kz, а в спорных случаях писать по электронному адресу: pav_dgsen@rambler.ru или звонить по телефону доверия 33-94-77.

Строевая подготовка – это лишь часть обучения юных инспекторов дорожного движения. В основном же школьники изучают правила, поведенческую модель пешехода и навыки оказания первой медицинской помощи. По словам организаторов слета, разъяснения в данном случае уместны, поскольку ребенка к ситуации на дорогах необходимо приучать еще со школьной скамьи. – Конечно, большинство этих ребят не собираются в будущем становиться полицейскими, но те знания, что они получают на школьных курсах юных инспекторов, и которыми делятся с родными и друзьями  – это уже часть профилактической работы. Ведь сегодня очень часто в ДТП калечатся и гибнут дети. И есть случаи, когда они сами становятся виновниками аварий, – говорит старший инспектор отделения ювенальной полиции ДВД Павлодарской области Жанна Белялова. В каждой команде, представляющей сельские районы и города Павлодарской области, есть свои специалисты. Их роли четко распределены. Одни отвечают за теоретическую часть, другие упражняются в практике. Аксуская школьница Екатерина  – инспектор-санитар. О будущей профессии медика девушка пока не мечтает, но уверена, что курсы юных инспекторов дают необходимый багаж знаний. – От несчастных случаев на дороге не застрахован никто, и очень важно знать, как вести себя в шоковой или стрессовой ситуации, как помочь людям, оказавшимся в беде,  – рассуждает Екатерина Костюк.  – Мой дом расположен в довольно оживленной части города, и частенько вижу, как малолетние дети перебегают дорогу в неположенных местах. Поэтому приходится им объяснять, что это опасно, словом, делиться собственными знаниями. Как правильно наложить жгут при переломе, кто имеет приоритет на дороге, и в каких случаях остановка запрещена? Все эти вопросы  – лишь часть испытания для юных инспекторов. Наиболее сложный и интересный этап  – тест-драйв. Делегатам от команд необходимо проехать между дорожными фишками, не задев их. Здесь важно все: и техника, и скорость, и поддержка болельщиков. – Курсы юных инспекторов – это, во-первых, очень интересно. Вовторых, познавательно. Вы сами видите, насколько интенсивным стало движение на дорогах, и какое количество авто в городах и районах, поэтому быть участником дорожного движения не всегда безопасно. Именно эта необходимость – знать, как вести себя на дороге, побудила меня записаться на курсы юных инспекторов, – говорит учащийся СОШ №36 Адильхан Изембаев. По итогам соревнований, длившихся почти шесть часов, третье и второе места поделили команды Павлодара и Качирского района. Ну, а лидером стала дружина Павлодарского района. И она примет участие в республиканском слете юных инспекторов дорожного движения.

Маргарита РОЗЕН.

Даурен ХАИРГЕЛЬДИН.

имени Ф.М. Достоевского Семея А. Сухов («Лекарь поневоле», Ж.Б. Мольер). Артистам вручили по 300 тысяч тенге. Впрочем, фестиваль не ограничился названными номинациями и не обделил вниманием исполнительское мастерство большинства артистов и режиссеров, ветеранов сцены. К примеру, Павлодарский областной русский драматический театр имени А.П. Чехова отметили в номинации «За особую активность» и наградили ценным призом – музыкальной аппаратурой. Очередные театральные состязания позади, они показали уровень мастерства казахстанских артистов, кто-то из них достиг совершенства в театральном искусстве, а кому-то еще предстоит добиваться таких высот. А для нас главное  – тема фестиваля, дань памяти и уважения нашему земляку, писателю, драматургу, безгранично талантливому человеку, внесшему щедрый вклад в развитие отечественной культуры. Как отметили наши именитые гости Асанали Ашимов и Аширбек Сыгай, павлодарская земля – культурная и научная Мекка Казахстана, и пропаганда наследия достойнейших сынов народа  – дело чести нынешнего поколения.

Алтынгуль САГИТОВА. Фото Валерия БУГАЕВА.

На снимках: сцены из спектакля «Ызғарлы желтоқсан» («Суровый декабрь») в исполнении молодежного театра «Дидар-ай» города Семея.

Департамент работает в новом формате ложений которого попросту не работают. Работа над совершенствованием закона продолжается, надо надеяться, что в него будут внесены конструктивные изменения, которые сделают закон более эффективным. Одной из важных функций департамента остаётся взаимодействие с другими госорганами, немало забот добавляет и унификация требований к безопасности продукции в рамках Таможенного союза. К примеру, некоторые трудности вызваны разными требованиями по реализации алкогольных напитков: в нашей стране они отпускаются покупателям не моложе 21 года, а в других странах Таможенного союза – с 18 лет. Контроль над соответствием заявленному качества ввозимой в Казахстан продукции остаётся актуальным. К примеру, наложено ограничение на ввоз консервированного паштета из говяжьей печени, в котором, по результатам исследования,

Исполняющая обязанности руководителя областного департамента по защите прав потребителей Сауле Оспанова провела прессконференцию, в ходе которой рассказала о новом формате работы реорганизованного ведомства. Перед вновь образованной структурой стоят три приоритетных задачи: защита прав потребителей, вопросы санитарноэпидемиологического благополучия населения и контроль над качеством и безопасностью продукции. В условиях нового формата работы решение этих задач требует нового подхода, действующий до 1 января 2015 года мораторий на проведение проверок на объектах предпринимательства оставляет широкое поле деятельности для разъяснительно-информационной работы, чем и занимаются специалисты департамента. Сауле Каримовна также коснулась закона о защите прав потребителей, большинство по-

Малыши на «зебре»

жегодно в Павлодарской области регистрируются десятки случаев дорожнотранспортных происшествий, в которых гибнут дети. Чтобы исправить печальную статистику, в регионе проводят различные профилактические мероприятия. Слет юных инспекторов дорожного движения – один из таковых.

на родине писателя и драматурга стал региональный театральный фестиваль «Алаштың ардақтысы» («Достойный сын Алаша»), посвященный его 125-летию. Мы уже писали, что в составе жюри в Павлодарское Прииртышье приехали такие мэтры сцены, как народный артист СССР и КазССР, лауреат Государственных премий СССР и Казахстана, профессор Асанали Ашимов (председатель жюри); заслуженный деятель Республики

Казахстан, лауреат Государственной премии, профессор, известный театральный критик Аширбек Сыгай. В состав жюри вошла и местная интеллигенция – деятель культуры РК, руководитель ГУ «Социальный центр» Айым Канафина, деятель культуры РК, директор областной филармонии имени И. Байзакова Мухтар Байжуманов, заслуженная артистка РК, актриса Павлодарского областного музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова Рауза Тажибаева. Девять театров страны из Астаны, Караганды, Усть-Каменогорска, Семея, Талдыкоргана и Павлодара стали участниками фестиваля, и каждый коллектив посвятил свою постановку, свое мастерство памяти нашего великого земляка. Напомним, фестиваль открыл спектакль «Ар алдаспаны – Аймаутов» («На страже чести  – Аймаутов») режиссера, народного артиста РК Ерсаина Толеубая Павлодарского областного музыкально-

Внимание, дорога!

обнаружена ДНК свиньи, тогда как в маркировке на банке указание о содержании свинины отсутствует. В ряде случаев продукция не обладает этикетками на казахском языке или вовсе какими бы то ни было этикетками, как в случае с сыром чечил, который идёт к нам из Республики Адыгея просто в полиэтиленовой упаковке без маркировки, указания даты выпуска и срока хранения. Небезгрешным может оказаться и обычное мясо, в импортируемой из Австралии говядине обнаружены следы ветеринарного препарата – анаболического стероида, ускоряющего развитие и увеличивающего массу животного. А это запрещено санитарными правилами. Департамент по защите прав потребителей обладает хорошими лабораториями, а также реактивами для экспресс-анализов, поэтому способен оперативно и эффективно реагировать на любые угрозы жизни и здоровью жителей Павлодарского Приирты-


ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Общество

5

 ÅÍÒîì âàæíî ïîääåðæàòü! Ïñèõîëîãè ïîìîãëè ðîäèòåëÿì ïàâëîäàðñêèõ âûïóñêíèêîâ âçãëÿíóòü íà ÅÍÒ òâîð÷åñêè. È íàó÷èëè íåñêîëüêèì ïðîñòûì ïðè¸ìàì, êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó óñïåøíî ñäàòü ñâîé ïåðâûé âçðîñëûé ýêçàìåí.

ØÎÊÎËÀÄ ÄËß ÏÎÄÇÀÐßÄÊÈ

Подобное мероприятие прошло в Казахстане впервые. Его организатором стал Институт семейного воспитания. Инициативу поддержали Министерство образования и науки и партия «Нур Отан», уделяющая большое внимание популяризации семейных ценностей. Проект уже назвали уникальным. И не потому, что он собрал более 45 тысяч родителей по всей стране, хотя и этот фактор нельзя назвать тривиальным. А потому, что ещё никогда за десять лет проведения Единого национального тестирования (этот год для ЕНТ – юбилейный, впервые эту практику ввели в 2004 году) во главу угла не ставили психологическое здоровье родителей выпускников. По крайней мере, в таком масштабе. Между тем, говорят психологи, во многом именно от членов семьи зависит моральный настрой абитуриента, а также его физическое и психическое здоровье в день экзамена. – Каждый год во время сдачи детьми Единого национального тестирования в учебных заведениях на всякий случай дежурят бригады «скорой помощи», – рассказывает ректор Павлодарского педагогического института Нургали Аршабеков, – и каждый раз, к большому нашему сожалению, 3-4 подростка обязательно прибега-

ÊÓËÜÒÓÐÀ

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

ют к их помощи. Зачастую медики, оказывая помощь сдающим ЕНТ, сталкиваются с паникой, головными или желудочными болями у ребёнка. Это и неудивительно, поскольку некоторые из выпускников приходят на экзамен, не позавтракав. На этот случай Нургали Аршабеков вот уже который год подряд накануне ЕНТ запасается… шоколадом. Не для себя. Для выпускников. Говорит, что плитка шоколада не раз помогала мальчишкам и девчонкам сконцентрироваться на заданиях и успешно пройти тестирование. – Почему ребёнок, отвечая на вопросы во время ЕНТ, получает огромный стресс? Это всё от невнимательности родителей! – уверен ректор пединститута.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ

Солидарна с ним и руководитель управления образования области Бахыт Бексеитова. – Что скрывать, сегодня такое время, что родители практически не разговаривают с детьми по душам, – отмечает главный педагог региона, – а если таковые имеются, то их единицы. Между тем для ребёнка очень важно делиться своими удачами и горестями со взрослыми. И в случае с проблемами не просто о них рассказывать, а пытаться сообща проанализировать, получить

поддержку со стороны родных людей. А могут ли родители эту поддержку оказать? Таким вопросом задались казахстанские психологи и провели соответствующее исследование. Его результаты и легли в основу идеи единого казахстанского родительского собрания по вопросам психологической помощи родителям при подготовке к ЕНТ. Выяснилось, что поведение многих мам и пап именно в это время в корне неправильно. Самая распространённая ошибка – предъявление повышенных требований к своему ребёнку. Мама одиннадцатиклассницы Раушан из школы-лицея №20 Гульбаршин Булежанова признаётся: – До сих пор я даже не задумывалась, что поступаю неверно, когда каждую свободную минуту напоминаю дочери об уроках. Она их и так делает. Мы готовимся к поступлению по гранту в Алматинский университет имени Абая на факультет английского и испанского языков. Шансы довольно неплохие. Однако мне всё время кажется, что если Раушан не будет постоянно заниматься, она не наберёт достаточное количество баллов на ЕНТ. – Ребёнок занимается в силу своих возможностей, – говорит психолог павлодарской школы №15, спикер прошедшего родительского собрания Алмагуль Хамитова. – Предъявляя к нему повышенные требования, вы тем самым понижаете его самооценку. А этого делать категорически нельзя. Родители, наоборот, должны делать всё, чтобы их сын или дочь чувствовали себя уверенно. Не нужно бояться перехвалить детей. И ни в коем случае нельзя сравнивать успехи своего ребёнка с достижениями его сверстников. – Я не жалею, что в выходной день выделила два часа своего времени на это родительское собрание, – поделилась после его завершения своими впечатлениями Гульбаршин Булежанова, – я получила очень много полезной информации, которая пригодится мне и в будущем, ведь помимо Раушан у меня подрастают ещё двое детей, и им тоже, придёт время, нужно будет сдавать ЕНТ. Особенно запомнился закон трёх «У». Я очень постараюсь следовать этим трём пунктам.

Î ÇÀÊÎÍÅ ÒÐ¨Õ «Ó»

Первое правило трёх «У» гласит «уважайте ситуацию». Появилось оно не на пустом месте. Дело в том,

что многие родители до сих пор не могут принять ЕНТ, считая, что традиционные экзамены гораздо эффективней демонстрируют подготовку ребёнка, нежели тесты. К тому же они не создают такую нервозность, какая присутствует на каждом ЕНТ. Хотя, когда в республике переходили к форме ЕНТ, подразумевалось, что эффект от него будет совершенно противоположным. Собственно говоря, его и вводили как раз для того, чтобы минимизировать стрессовые ситуации для школьников. Ведь в случае с экзаменами они волновались дважды: когда держали ответ перед экзаменационной комиссией в школе и при поступлении в вузы. Однако получилось наоборот. Психологическая напряжённость у детей возросла. Возможно, ещё именно и поэтому так много родителей выступают против Единого национального тестирования. И совсем не случайно закон трёх «У» начинается с совета родителям «уважать ситуацию». – ЕНТ – это новая реальность, и её нужно принять со всеми её плюсами и минусами, – рекомендует Алмагуль Хамитова, – это лучше, чем постоянно высказывать недовольство. Второе правило – «Уважайте ребёнка» – пересекается с уже упомянутыми рекомендациями укреплять в ребёнке веру в собственные силы, не от случая к случаю, а постоянно повышая его самооценку. А третье правило закона трёх «У» напоминает мамам о том, что их любовь – главное лекарство от всех детских забот, бед и тревог. – Успевайте быть внимательными к своему ребёнку, обязательно чередуя занятия с отдыхом, следя за питанием и, конечно же, улавливая даже малейшие изменения в его поведении, – говорит школьный психолог.

×ÒÎ Â ÈÌÅÍÈ ÒÅÁÅ ÌΨÌ?

А ещё специалисты с помощью элементарной игры помогли мамам и папам, которых, кстати, было на собрании немало, совершенно по-другому взглянуть на ЕНТ. Разложите эту аббревиатуру по буквам и попытайтесь к каждой из них придумать хорошее качество. Вот что, например, получилось у Жанны Бешкеновой, чей сын Батыр в этом году заканчивает школу. – Под «Е» я подразумеваю – единство силы и знаний. Буква «Н» у меня ассоциируется с «новыми знаниями», а «Т» – с творчеством, – поделилась результатами своей умственной за-

рядки женщина, – если взглянуть на ЕНТ с этой точки зрения, внутренне становится не так страшно. Кстати, по этому же самому принципу родители могут настроить на успех и своих чад, убедив своего ребёнка в его исключительности. Уже давно известно, что имя человека играет очень важную роль в его судьбе. Психологи полностью подтверждают эту гипотезу, считая, что в имени уже содержатся все достижения человека. Возьмём, к примеру, имя Нуржан: настойчивый, упорный, решительный, жизнерадостный, активный, надёжный – целый набор самых положительных качеств, обладая которыми, не набрать необходимое количество баллов на ЕНТ просто невозможно. И так можно обыграть абсолютно любое имя.

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ, ÒÎËÜÊÎ ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ!

После завершения встречи с психологами родители, все как один, говорили о её огромной познавательной роли. Почти все увидели и осознали свои ошибки, решив для себя больше их не повторять. На это и было нацелено единое родительское собрание по вопросам психологической помощи родителям при подготовке подростка к сдаче ЕНТ. Соответственно, инициаторы проекта надеются и на улучшение показателей по итогам Единого национального тестирования. В Павлодаре оно будет проходить три дня: 2, 4 и 6 июня, сообщила Бахыт Бексеитова. В нём примут участие 3402 человека из 4441 выпускника. Показатель участия детей в ЕНТ составил по региону 76 процентов. По словам руководителя управления образования, это один из самых высоких показателей в республике. И кстати, результаты пробных тестирований позволяют специалистам надеяться, что в этом году Павлодарская область окажется на высоте. Выступая перед родителями выпускников, ректор Павлодарского педагогического института Нургали Аршабеков не без гордости сообщил, что средний балл тестирующихся школьников увеличился на 8 единиц. А если выпускников настроят ещё на нужный лад и родители… Впрочем, загадывать наперёд – плохая примета. Поэтому просто пожелаем нашим без пяти минут абитуриентам удачи и спокойствия, только спокойствия!

Ирина ВОЛКОВА.

20 ëåò ñïóñòÿ¾ В

минувшую субботу вечером в галерее «Айна» областной библиотеки им С. Торайгырова состоялось открытие выставки «Новые степные» 20 лет спустя». Инициатором этой выставки, как и первых «Новых степных», стал павлодарский художник и журналист Федор Ковалев. Здесь постарались собрать старые и новые работы местных художников-авангардистов – Андрея Оразбаева, Андрея Зеленского, Михаила Терёхина и многих других.

А вообще начиналось все в 1989 году, когда в Павлодаре была проведена выставка «Степные», которая в те времена наделала много шума и была воспринята, наверное, не слишком однозначно. Не все участники первой выставки продолжали заниматься живописью. Через пять лет Федор Ковалев собрал новых авторов и провел выставку «Новые степные». Так что нынешняя выставка – уже третья по счету. Организаторы попытались отыскать всех, кто участвовал в прошлой, но поиски оказались не слишком обнадеживающими – не все дожили до сегодняшего дня, кто-то отошел от дел, кто-то переехал, кого-то просто не нашли. Из 21 художника 1994 года в Павлодаре сегодня остались только пятеро. Нынешняя выставка носила ностальгический характер, ведь она собрала и павлодарских ветеранов модернизма, и зрителей прошлых лет, и всех, кто

был причастен к проведению выставки 20 лет назад. И в то же время выставка оказалась очень современной, её посетили многие новые зрители, приходили и будущие художники: и те, кто еще только пробуют свои силы, и те, кто учатся в художественных школах и колледжах. Проходила выставка сразу в двух параллельных пространствах – реальном и виртуальном. За онлайн-трансляцию с выставки отвечал павлодарский блогер Данияр Сумекенов. Так что зрители из-за рубежа и те, которые не просто смогли посетить реальную выставку, получили возможность посмотреть на работы, оставить свои комментарии и даже показать свои собственные. Выставка в день открытия работала до одиннадцати часов вечера. Весь вечер ди-джей Азат Оразбаев ставил на проигрыватель старые виниловые диски. Посетил выставку известный павлодарский художник Виктор Поликарпов, которого Федор

Ковалев считает «крестным отцом» павлодарских модернистов – он всегда с симпатией относился к смелым художникам, не боящимся экспериментировать и искать, всегда оказывал им поддержку, и эту выставку не обошел стороной. Наверняка тем, кто интересуется авангардной живописью, будет обидно, что они не побывали на открытии выставки, хотя информация о ее проведении задолго появилась в социальных сетях. Однако выставка открыта и сегодня, так

что все павлодарцы имеют возможность посмотреть эти необычные работы – кого-то они заставят улыбнуться, кого-то, может, поставят в тупик, кого-то толкнут на поиски собственного стиля, для кого-то станут настоящей головоломкой, но равнодушными эти произведения не оставят никого.

Галина ЕГОРОВА. Фото Ирины КОВАЛЕВОЙ.


6

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

http://irstar.kz

Страницу ведёт Маргарита РОЗЕН. Фото автора.

 61-80-52

Аул требует внимания А

ул Жусипбека Аймаутова – старое поселение, существующее за счёт животноводства. Как сообщил Руслан Мукашев, аким Кызылтауского сельского округа, центром которого и считается аул, носивший ранее название Жуантобе, в округе действуют 46 крестьянских хозяйств, среди которых два племенных – по казахской белоголовой породе коров. Держат скот и в частных подворьях – на 1340 жителей в общем приходится более восьми тысяч голов крупного рогатого скота, более 3,5 тысячи лошадей и свыше 31 тысячи овец и коз.

Вообще, по мнению Руслана Мукашева, округ не из бедных, вот только внимания государства ему, конечно, не хватает. И главная проблема – дорога. С трассой Баянаул-Павлодар сельский округ из четырёх сёл связывает пятидесятикилометровая автодорога районного значения Баянаул-Угольное (так раньше называлось село). Правда, назвать доро-

гой это язык не поворачивается, это, скорей, только направление. Даже если в этом году отремонтируют два десятка километров этой дороги, как планируют, ситуацию это не изменит, поскольку качество ремонта дорог у нас оставляет желать лучшего. Пока отремонтируют остальное, этот участок дороги, скорей всего, придёт в негодность.

В селе многое нуждается в капитальном ремонте, а то и вовсе в новом строительстве. К примеру, школьная котельная шестидесятых годов постройки давно устарела и морально, и физически. Спортзал при школе тоже старый, на его полу не то что играть в футбол, но и просто ходить опасно. Кроме того, спортзал пристроен к старой школе,

Блеск и нищета старой амбулатории

Ж

В

Врач Раушан Жусупова

в заботе о пенсионерах. И всё-таки селу нужны серьёзные бюджетные инвестиции, ведь основные «прорехи» – именно в социальной сфере. А без её совершенствования и развития проблему закрепления молодёжи на селе не решить.

Скульптура Священной Матери в центре села

«Я здешняя»

ивёт в селе Аймаутова удивительная женщина – Зияш Канагатовна Молдашбекова. Чем она удивительна? Своей стойкостью и целеустремлённостью. Четверых детей подняла, организовала крестьянское хозяйство «Максат», но этого показалось мало, устроила магазин, сейчас работает над организацией сельской пекарни. Хлеб уже печёт, правда, новую пекарню собирается запустить к концу года.

рач общей практики СВА села Аймаутова Раушан Жусупова – ветеран медицины со стажем в 32 года. Опытнейший врач, внимательный и умелый специалист. Именно такие врачи нужны в отдалённых сёлах, в которые медицинская помощь из центра может попасть не враз. – Работаю здесь с 1982 года, с самого основания врачебной амбулатории, – объясняет Раушан Сагиевна. – Поэтому всех здесь знаю, их медицинские карты на память выучила. Амбулатория обслуживает два сельских округа, Кызалтауский и Аксанский, врач успевает всюду. Серый микроавтобус медицинской помощи постоянно курсирует между сельскими округами – 60 километров расстояния. Не потому ли эти сельские округа считаются благополучными в медицинском плане? – Очень много гипертоников, – сетует Раушан Сагиевна. – Но это возрастное, как и холецистит, и пиелонефрит. Инфарктов, слава Богу, нет, туберкулёза тоже. В 2011-2012 годах в Лекере было двое заболевших туберкулёзом, для нас это стало ЧП. Но и эта болезнь была завезена в село, там много приезжих. Лечебные и профилактические мероприятия сделали своё дело, больше туберкулёз у нас не диагностировался. Поправилось дело и с анемией беременных, в этом году на учёте по Кызылтаускому сельскому округу двенадцать будущих мам, и только двум из них назначены препараты от анемии. – Ранний учёт по беременности очень важен, – говорит Раушан Сагиевна. – Мы стараемся брать их на учёт до двенадцати недель, результаты такого наблюдения позволяют своевременно корректировать большинство отклонений. С начала года заботам СВА поручено уже десять новорожденных, дети здоровы, нормально развиваются и растут. При амбулатории действуют прививочный кабинет и дневной стационар на три койки, имеется аптека, в прошлом году амбулатория получила новую машину медицинской помощи. Здание только оставляет желать лучшего – старое, ветхое. Но новая амбулатория – предел мечтаний, в этой бы провести капитальный ремонт. Кровля и отопление в нём давно нуждаются. Проблема распространённая, характерная для многих сёл. Есть персонал – здание ветхое, построят новое здание – персонала не хватает. Но Раушан Жусупова не опускает руки. Она верит – государство позаботится о старой амбулатории.

заброшенное здание которой законсервировано. А из «новой» школы, в которой спортзал не предусмотрен, бегать к старому приходится через двор. В общем, ветхо и неудобно. Ещё селу очень нужно здание детского сада, небольшое, на 40-50 малышей. Именно столько детей сейчас нуждается в местах в детсаду. Мини-центр для дошкольников при школе работает, но школе тесновато, и две аудитории, занимаемые мини-центром, были бы не лишними. Сельская врачебная амбулатория остро нуждается в капитальном ремонте кровли и системы отопления с заменой древних котлов. А лучше – в постройке нового здания. Здесь отличный штат медработников, есть даже дневной стационар. Но здание ветхое, со множеством недостатков. Руслан Мукашев с тёплой благодарностью отзывается о крестьянах и предпринимателях сельского округа, помощь их ощущается во всём: в обустройстве сельского клуба и в обеспечении питания школьников, в проведении сельских праздников и

Надо сказать, что буханка хлеба в 850 граммов стоит здесь 60 тенге, и этот товар не залёживается на полках магазина. Самым трудным Зияш Канагатовна считает работу с людьми: к каждому надо найти подход, с каждым поговорить о том, что

В

ему интересно. Ведь торгует в своём магазине предпринимательница сама. Как справилась с такой нагрузкой? Зияш Канагатовна улыбается: – Я здесь родилась и выросла. Люди помогают, родственники, друзья. Дети в городе, каждый нашёл свой путь, выучились, работают. Я стараюсь заботиться о них. Крестьянское хозяйство «Максат» действует с 1999

года, занимается мясным животноводством. Сегодня стадо казахской белоголовой насчитывает 120 голов, куплено три племенных быка. В позапрошлом году Зияш Канагатовна брала кредит, восемь миллионов тенге по программе «Сыбаға», пекарню тоже строит при помощи государства по «дорожной карте». До реформ Зияш Молдашбекова работала лаборантом физиокабинета во

врачебной амбулатории, заняться бизнесом побудили открывшиеся с проведением реформ возможности. Она поставила на предпринимательство, и не прогадала. В этом году предпринимательнице исполнится 55 лет, о пенсии она и не думает. Жалко оставлять своё дело. По этой причине не собирается в город. – Я здешняя, – говорит она. – Куда я из своих мест?

ТЭЦ, которую строил Джек

начале прошлого века Павлодарская волость жила в основном при керосиновых лампах и примусах. Технический прогресс в виде автомобилей и электричества только-только начинал своё победное шествие, и, конечно же, начинал он его не с Павлодара. Между тем в далёком захолустном селе Угольное уже имелась электростанция, причём не какой-нибудь переносной дизель-генератор, а стационарная ТЭЦ, было и централизованное водоснабжение. Как такое могло случиться? Благодаря полезным ископаемым, в основном золоту. В 1915 году Русско-Азиатская горнодобывающая корпорация (английская концессия) провела геологоразведку по левобережью Иртыша на площади в 1120 квадратных вёрст. И к вящему удовлетворению концессионеров, разведка подтвердила наличие в наших недрах не только угля, но и золота. Село Угольное, ныне аул Жусипбека Аймаутова, в общем-то обязано своим небывалым по тем временам техническим совершенством

тем самым английским концессионерам. Не желая прозябать в глухой степи без привычных удобств, иностранцы выстроили здесь работающую на угле ТЭЦ, подняли водонапорную башню, обустроили административные корпуса. Здесь добывали золото. И, конечно же, оно шло не на благо казахов и русских, исконно проживающих на этих землях, и даже не в казну российского императора, а прямиком к англичанам, концессионерам и учредителям Русско-Азиатской горно-добывающей корпорации. Наверное, рискованное предприятие британских

подданных всё-таки окупило затраты, но в России случилась Октябрьская революция, и британских подданных невежливо попросили вон. А электростанция, административные здания золотого прииска и водонапорная башня остались. Правда, впоследствии после электрификации всей территории Павлодарской области надобность в британской ТЭЦ отпала, и теперь она стоит памятной руиной близ полуразрушенной водонапорной башни. Строения выполнены из дикого камня, которого здесь хватает, и выполнены весьма качественно, раз стоят до сих пор, уже век. А посёлок,

расположенный неподалёку, так и называется – ТЭЦ. Что для местного колорита весьма непривычно. Посёлок входит в состав Кызылтауского сельского округа, центр которого – аул Жусипбека Аймаутова расположен буквально в паре километров от первой в области ТЭЦ. Сохранить бы такой раритет, всё-таки это наша история – ТЭЦ, которую строил Джек. Или Джон…


Деловой климат в АПК

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

ИНВЕСТИЦИИ НУЖНЫ СЕЛУ Все это так, но мы как-то забываем, что в той же программе делается расчет и на приток в село частных инвестиций, более того, со временем они должны даже превысить размеры государственной финансовой поддержки сельского бизнеса. И именно инвестирование новых перспективных проектов видится наиболее эффективным способом поднятия сельской экономики, естественно, при сохранении государственных преференций для бизнеса на селе. Может показаться, что всё это некие умозрительные заключения, и многие не скрывают скепсиса по поводу эффективности больших вложений в село. А зря. Программа «Агробизнес-2020» уже действует, и новые инвестиционные проекты десятками запускаются в нашей области, в том числе и достаточно крупные – по строительству новых современных молочно-товарных ферм, крупных откромочных площадок скота, по развитию орошаемого земледелия и так далее. При этом для инвестирования бизнеса на селе остается масса других возможностей, вопреки расхожему мнению о том, что в селе вкладывать, собственно, некуда. озьмем для примера Щербактинский район, один из наиболее экономически стабильных в нашей области. Здесь действуют как крупные ТОО, успешно ведущие свои дела, так и десятки средних крестьянских хозяйств, способных вкладываться в собственное развитие. Только в нынешнем году в районе осуществляется девять перспективных инвестиционных проектов. Один из лидеров этого направления – ТОО имени Абая, кстати, расположенное в не очень плодородной южной части района. Хозяйство в свое время хоть и не без потерь, но все-таки сумело пройти через трудности реформенного времени, в значительной степени сохранило свой потенциал. Но с приходом нового хозяина – генерального директора Едиге Арбиева (кстати, состоятельного городского инвестора) ТОО получило новый импульс развития в виде инвестиционных проектов. Расширились посевные площади, но в перспективе здесь берут животноводческое направление. В модернизацию и расширение производства новыми хозяевами уже инвестированы сотни миллионов тенге, в этом году работа продолжается. К примеру, 250 миллионов тенге нынче инвестируется в реконструкцию и капитальный ремонт животноводческих помещений, необходимых для запланированного увеличения поголовья скота. Финансирование этого проекта будет идти как на кредитные, так и на собственные средства хозяев ТОО. Крупнейшией проект – создание дополнительных площадей для увеличения поголовья скота. Речь идет о строительстве откормочной площадки современного типа на 10 тысяч голов крупного рогатого скота, цена вопроса – около четырех миллиардов тенге, причем это будут собственные средства сельхозпредприятия. Здесь же, в ТОО имени Абая, уже разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство собственного убойного пункта скота мощностью 50 голов в сутки, затратить на это придется порядка 150 миллионов тенге. А так как резкое увеличение поголовья скота потребует создания надежной и сбалансированной кормовой базы, то намечается расширение посевов кормовых культур. С этой же целью затеяли обустроить собственный орошаемый участок на 364 гектара. Соответствующая документация уже подготовлена, получен акт на землю, дело за финансированием, ведь на создание орошаемого участ-

В

Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñåëà «Àãðîáèçíåñ-2020» óæå ïðèíîñèò îùèòèìûå ðåçóëüòàòû – ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ îáúåì ñóáñèäèé àãðîïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà, ó êðåñòüÿí åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü ëüãîòíûå êðåäèòû äëÿ ðàçâèòèÿ ñâîåãî äåëà èëè íà çàïóñê íîâûõ áèçíåñ-ïðîåêòîâ. ка потребуется никак не меньше 500 миллионов тенге. По расчетам хозяев, это будут как собственные, так и заемные средства. Кроме того, хозяйство достраивает новый склад для хранения зерна, его вместимость – 3000 тонн, а на его возведение потребовалось вложить 65 миллионов тенге. Это, наверное, ярчайший пример того, как состоятельный инвестор может разумно вкладывать деньги в сельский бизнес и работать на перспективу. К сожалению, таких примеров по области пока маловато, хотя государственная программа «Агробизнес-2020» хорошо стимулирует инвесторов через разные финансовые инструменты. ругой убедительный пример разумного инвестирования – ТОО «Шарбакты кус», расположенное в райцентре. Здесь тоже состоятельные городские инвесторы крупно вложились: сотни миллионов тенге были направлены на модернизацию и расширение практически лежащей на боку Щербактинской птицефабрики. И предприятие не только реанимировали, но и создали одно из самых эффективных сельскохозяйственных предприятий не только района, но и области. В этом году хозяева ТОО опять вкладываются в дальнейшую реконструкцию птицефабрики, продукция которой сегодня пользуется спросом не только в нашей области, но и за ее пределами. Для того, чтобы довести поголовье птицы на фабрике до 450 тысяч голов, задумали провести реконструкцию еще трех птичников, в неё думают вложить около 350 миллионов тенге. И это довольно перспективно, потому что рынок яиц в нашей области и за ее пределами пока еще не насыщен отечественной продукцией. А любой бизнес-проект должен ориентироваться в первую очередь именно на рынок. олидные инвестиции в свое развитие ежегодно направляет самое крупное хозяйство Щербактинского района – ТОО «Победа», только за последние пять лет здесь ввели в эксплуатацию собственный убойный цех с глубокой заморозкой мяса, две молочно-товарные фермы современного типа, комбикормовый завод, откормочную площадку, постоянно обновляется новейшими образцами машинно-тракторный парк. А в этом году ведется подготовка к запуску цеха розлива местной минеральной воды, ценность которой подтверждена. Стоимость проекта – 25 миллионов тенге, в Орловку уже завезено необходимое технологическое оборудование. Пятьдесят миллионов тенге планирует направить на реконструкцию и капитальный ремонт животноводческих помещений ТОО «Алексеевское», начало строительства намечено на второй квартал этого года. И это, как представляется, тоже перспективное начинание, ведь в Алексеевке когда-то было довольно развитое животноводство. А вот в Сосновке завершается строительство совершенно нового для этого крупного села производства – достаточно мощного крупозавода. В этот проект крестьянское хозяйство «Желнеркевич» вложило 250 миллионов тенге. Как видим, всё это сельскохозяйственные проекты, за исключением цеха розлива минеральной воды. И это вполне естествено, на селе и должны прежде всего вне-

Д

С

дряться именно такие проекты, это выигрышная сторона села – есть вещи, которые просто не создашь в городских условиях. Но в том же Щербактинском районе имеются условия и для ведения бизнеса других направлений. Речь идет прежде всего о предприятиях, которые когда-то работали, но в период реформ остановились. Например, в Сосновском сельском округе стоит неработающий кирпичный завод с подтвержденными запасами глины на долгие годы работы. Когда-то, в бытность тогда еще совхоза «Сосновский», тут производили до миллиона красных кирпичей в год. От здания здесь, правда, мало что осталось, но всё сохранившееся, а главное – запасы глины находятся в собственности государства. Чем не объект для инвестиций? есколько лет назад мне довелось побывать и на простаивающем промышленном комбинате, когда-то одном из самых крупных предприятий района. Здесь в прекрасных цехах, оснащенных технологическим оборудованием, выпускали швейные изделия, производили мебель. Предприятие полностью сохранено, до сих пор помню, как его нынешний хозяин Бекхан Манкиев продемонстрировал это наглядно. Включил рубильник – и заурчала вентиляция, нажал кнопку – и оказались готовы к работе швейные машинки, зажглось потолочное освещение. Что называется, заходи – и работай. Полный порядок, готовое к работе оборудование и в мебельном цехе предприятия, когда-то выпускавшего офисную и бытовую мебель. Территория предприятия надежно огорожена, охраняется, на территории есть двухэтажное офисное здание, складские помещения, бывшая столовая, гаражи и котельная. Короче говоря, предприятие сохранено полностью. Думается, оно тоже может представлять немалый интерес для инвесторов. Сохранены и корпуса почившего ремонтно-механического завода в Шарбакты, по назначению их теперь не используешь, потому что основное оборудование «ушло» в 90-е проблемные годы. Но вот сами цеха свободно можно использовать, например, для производства стройматериалов. Сейчас здание в собственности банка «Каспийский», и, наверное, здесь готовы рассмотреть предложения потенциальных инвесторов. 12-15 километрах от райцентра расположено небольшое село Богодаровка. Здесь бизнесмены тоже могут найти для себя немало интересного в деловом плане. На окраине села находится ныне не работающий пивзавод, когда-то здесь выпускали довольно вкусное пиво, говорят, из-за качества местной воды. Не знаю, перспективно ли это в условиях, когда на рынке – десятки и десятки сортов пива. Но тем не менее… Кстати, в этом же селе пустует здание бывшей столовой. Мне совершенно непонятно, почему до сих пор не нашлось покупателей на пустующую райцентровскую баню, находящуюся в коммунальной собственности, эта баня с двумя отделениями когда-то славилась отличными парилками. В принципе, она сохранена и деловому человеку можно подумать, какого рода бизнес с ее использованием можно закрутить.

Н

В

Я уже не говорю о знаменитом Маралдинском соленом озере с целебной водой и пятью видами лечебной грязи. На моей памяти предпринималось множество попыток создать здесь нечто похожее на оздоровительный отдых у схожего озера в Лебяжинском районе. Но предложения оказывались либо неприемлемыми, либо непродуманными с точки зрения сохранения этого озера и нормальной организации лечебного отдыха граждан. В результате уникальное озеро посещается и эксплуатируется, например, горожанами, неорганизованно. То есть захламляются его берега, безвозвратно и бесконтрольно (баками, ведрами, флягами) вывозится целебная грязь. Отдыхающие без соответствующего надзора ведут себя у озера как завоеватели в чужой стране. То и дело приходится наводить здесь порядок, но это мало помогает, через какое-то время берег вновь захламляется. Была даже мысль поставить здесь санаторий, но не нашлось грамотного и надежного инвестора. А ведь тут можно бы было очень полезно и эффективно вложиться, под государственным контролем, естественно. Однако Щербактинскому району пока не везет с этим, никто еще не смог заинтересовать районные власти сколь-нибудь стоящим проектом. Жаль… то пример только одного района. Но не меньше возможностей для вложения средств, для инвестирования многообещающих проектов есть и в других районах области. Мало ли у нас недействующих, частью растащенных, но еще способных к возрождению объектов? А есть направления и бизнес-идеи, которые никто даже не пытался осваивать. Вот, например, наша газета уже дважды писала о перспективнейшем направлении – выращивании черной смородины в пойме. В свое время технологию такого выращивания обосновал и применил на практике ученый-агроном В.А. Иноземцев, и своими секретами он готов сегодня делиться с любыми заинтересованными людьми, способными возродить разведение смородины под Павлодаром. Развить эту работу, поставить, быть может, ее на новый уровень. Ну почему мы покупаем в магазинах мороженую смородину из Польши, а нашу, которая вкуснее и питательнее, – не пытаемся возродить на пойменных землях? И понадобитсято минимум затрат, остальное доделает природа. Почему полякам это интересно, а нашему бизнесу – нет? Может быть, еще мало деловых людей желает вкладываться в потенциально прибыльное дело, предпочитая толкаться в нефтяном или автомобильном бизнесе? Сегодня ученый агроном-садовод, не желающий, чтобы погиб безвозвратно его труд и работа десятков соратников, предлагает обществу свое открытие об особенностях выращивания черной смородины в пойме. Берите – пользуйтесь! Бизнес молчит… Конечно, и программа «Агробизнес-2020», и программа индустриализации, и программа «Дорожная карта бизнеса-2020» дают немало возможностей для повышения деловой активности. Инвестиции постепенно приходят не только в индустрию, но и в село, но складывается такое впечатление, что происходит это все как-то вразвалочку, неторопливо. Иначе мы бы, наверное, не ели польскую смородину, не гадили у целебного озера и уж точно знали – что нам делать с целым простаивающим промкомбинатом.

Э

Владимир ГЕГЕР. Фото Валерия БУГАЕВА.

7


.. Ðåïîðòeð

8

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

Ð

http://irstar.kz СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Галина ЕГОРОВА

 61-80-10

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Ëîøàäèíàÿ, ïîëîñàòàÿ, êðàñíîãîëîâàÿ¾

(Начало на 1 стр.)) (Н Мы выезжаем утром и отправляемся в село Новоямышево. Наша цель – берег Иртыша, где стоит баржа, на которой имеется все необходимое, – 972 канистры (емкостью по 20 литров) с «Бактицидом» и сотрудники фирмы «Табигат-Иртыш» во главе с ее директором Ларисой Герасимовой. Баржу буксируют на середину реки. Она оборудована специальными приспособлениями – по каждому борту установлены бочки со стоком в Иртыш, около каждой бочки приготовлены канистры с отвинченными крышками и стоят наготове люди, которые должны с максимальной скоростью вылить содержимое канистр в реку. Дело в том, что препарат про-

тив личинок должен оказаться в воде весь и сразу, причем в конкретное время – именно в десять часов утра. Почему необходимы такая точность и такая скорость? Объясняет заместитель руководителя областного департамента по защите прав потребителей Ирина Сорокина. Оказывается, время выливания препарата всегда точно указывают ученые – это необязательно должно быть именно десять утра, порой называются и другие часы. Просто именно ученые высчитывают тот момент, когда личинки особенно уязвимы, когда концентрация личинок во второй-третьей фазе развития максимальна, таким образом, одним ударом мы уничтожаем огромную армию будущих крылатых кровопийц. И одномоментное выливание препарата тоже необходимость – он идет по течению сплошной стеной, обеспечивая большой захват. Поэто-

му на выливание «Бактицида» отводится ровно час – не больше. На этот раз все работают очень быстро – всё продумано, подготовлено и, можно сказать, отрепетировано заранее. Укладываемся всего в полчаса, это отличный результат. Конечно, никаких специальных репетиций не проводилось – в «ТабигатИртыш» этим занимаются не первый год. Лариса Герасимова говорит, что в прошлом году времени потребовалось больше. И вообще все было иначе – и препарат хоть аналогичный, но другой, и погода хуже, и время другое (тогда препарат выливали на неделю позже), но весь алгоритм зато был полностью отработан. В этом году с погодой повезло, препарат в удобных по размеру расфасовках. Если бы он был в небольших емкостях или бутылках, с ним пришлось бы возиться дольше. На барже остаются только пустые

канистры. По договору их передадут поставщику, он сам займется утилизацией, так что и с этим все в порядке. С нами в поездке научный сотрудник ИП «Жаркын» Еркен Габдуллин, он настоящий специалист по мошке, знает нашего врага, что называется, в лицо. Именно он рассказывает, что, оказывается, в наших краях обитает целых пять видов мошки, но распространены только три – полосатая, лошадиная и красноголовая. Конечно, в научном мире принято употреблять другие названия, на латинском языке, но мы не будем утомлять читателей латынью и назовем кровососов так, как их называют на обычном языке. Свои названия они получили за свой внешний вид, лошадиная, например, – за свой крупный размер. Можно ли невооруженным глазом разглядеть, кто именно на тебя нападает? Еркен считает, что это под силу только специалисту, и то не всегда и не каждому, обычный человек еще может выделить лошадиную мошку, правда, если она будет летать в компании своих более мелких сестер. А вот самой противной можно назвать полосатую – именно она чаще всего нападает на людей и животных и кусает. Впрочем, кусает – тоже не совсем верно. Ротовой аппарат больше похож на пилу, поэтому мошка даже не отщипывает кусочек кожи, как было принято думать рань-

ше, а распиливает ее. Укол комара с этой точки зрения более гуманен. Зато мошкара никогда не кусает в закрытом помещении – будь то автобус или собственная квартира. Еркен не взялся объяснять этот феномен. Комар в помещении чувствует себя вполне комфортно – он будет надоедать до тех пор, пока не сделает свое гнусное дело или пока его не прихлопнут. Мошка в помещении чувствует себя неуютно и все время рвется на улицу, облепляя оконные стекла. Но на улице мошкара очень назойлива, этим качеством особенно славятся именно лошадиная и красноголовая «породы», которые кусают реже «полосатиков». Кровь теплокровных кровососущим необходима, чтобы получить вещество, с помощью которого мошка сможет отложить первую генерацию яиц. Причем особенно остро это вещество требуется после зимовки, именно поэтому наиболее агрессивна мошка в конце мая и начале июня, позже она уже не будет такой кровожадной. За лето выводится три или четыре генерации мошки, поэтому обработка Иртыша будет проводиться еще несколько раз. Одна самка откладывает до 150 яиц. Сначала яйца лежат на поверхности воды, образуя своего рода пленку, и только потом они начинают тонуть. Личинки обязательно крепятся к какому-то субстрату – подводной растительности, затонувшим деревьям, камням. Ученые знают, что именно на таких участках реки

ÐÅÏÎÐÒÅÐ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

В последнее время к нам на кухню стали заглядывать какие-то странные тараканы – не привычные рыжие, а здоровенные черные. Причем они явно не живут где-то в кухне, а именно «приходят в гости» - то одного поймаю рядом с мусорным ведром, то через месяц-другой – второго. Не могу понять – то ли это наши старые знакомые «прусаки» мутировали, то ли от кого из соседей мадагаскарские тараканы сбежали, то ли это какой-то гибрид от «прусака» и «мадагаскарца» получился. Что же это за твари? Ирина ДЕМЬЯНЕНКО. г. Павлодар. Это не первый вопрос, связанный с появлением чудовищных тараканов в квартирах павлодарцев, адресованный в редакцию. Многих

и нужно искать личинок, численность которых всегда колеблется. В тех местах, где течение сильное, дно реки каменистое или песчаное, личинки обычно и не водятся. Поэтому в районе Семипалатинска мошка практически не выводится. Нет засилья мошкары и в Астане, в этом смысле особенно «повезло» Павлодару. Ермек считает, что засилье мошки началось после того, как почти на нет сошло судоходство, – раньше и русло реки постоянно чистилось, и курсирующие суда тоже делали свое дело, лишая мошку удобного места для выведения потомства. Ученый не исключает, что если бы судоходство снова возродилось, то и мошки стало бы меньше. Конечно, активная борьба с мошкой в первую очередь ведется в городах области, хотя несколько лет назад даже в соседнем Аксу в июне было намного страшнее, чем в Павлодаре, сегодня и в этом небольшом городе довольно спокойно. Но районы остаются в стороне, и это очень обидно. Мошкара мешает нормально жить и отдыхать людям, что отражается и на здоровье, и на работоспособности населения. Плохо и то, что мошка губительно может сказываться на поголовье скота и домашней птицы, – известны случаи, когда цыплята полностью вымирали из-за засилья мошкары, – не столько даже от укусов, сколько от удушья, потому что эти насекомые забивали дыхательные пути. Ирина Сорокина говорит, что руководство департамента неоднократно обращалось с письменными просьбами найти средства для обработки Иртыша и ниже по течению от Павлодара, и сегодня еще санитарные службы не теряют надежды, что со временем обработка будет вестись и там, где на берегах стоят села Качирского и Актогайского, Иртышского и Железинского районов.

Галина АЛЕКСАНДРОВА. Фото Валерия БУГАЕВА.

Òàðàêàíüèõ óñîâ èñïóãàëèñü? интересует, как бороться с этими насекомыми и откуда они появились. Как рассказали нам в городском управлении по защите прав потребителей, большие черные тараканы появились в Павлодаре несколько лет назад. Считается, что они были завезены в Казахстан «челноками». Сюда тараканы приехали из Алматы, а откуда они взялись в южной столице, пока неизвестно. Называют черных гигантов подвальными, или канализационными тараканами, поскольку они обитают в основном в теплых, сырых и не особенно чистых подвалах и активно обживают канализационные

системы. Поэтому горожане иногда видят этих «соседей» и рядом с канализационными люками во дворах домов. На кухню к человеку они, конечно, приходят хорошенько подзаправиться, хотя могут прекрасно обходиться и без крошек с нашего стола, питаясь всем, чем богаты канализационные стоки. Именно из-за этих гастрономических пристрастий канализационные тараканы считаются потенциально более опасными, чем рыжие, – кто знает, какую гадость они таскают на своих лапах? От «стасиков» черные тараканы отличаются не только большими размерами и окрасом, но и продолжительностью

жизни – одна такая «жидконогая букашечка-козявочка» может жить до пяти лет. Зато «прусаки» размножаются быстрее и могут вытеснить с вашей кухни черных гостей из подвала. Что касается борьбы с этими насекомыми, то здесь представители санитарных служб делают ставку на привычные средства борьбы с тараканами, только речь идет об обработке не только квартир, но и всех подвальных помещений, иначе толку не будет. Поэтому жильцам необходимо делать заявки через свои КСК или напрямую в фирмы, которые имеют лицензии на инсектицидные работы.


Программа телепередач

26 мая, понедельник

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00 Ақпарат арнасы – Жетi күн. Сараптау бағ­дар­ла­масы. 10.00 Программа Жетi күн 11.00 Кино. «Шотландияның с оңғы королі». 13.00 Түскі жаңалықтар 13.15, 23.00 Көзқарас 13.45 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.15 Айтұмар 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Жена офицера». Телесериал. 16.00 «Долг. Честь. Отвага». Д/ф посвящается светлой памяти первого министра обороны Республики Казахстан, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генарала армии Нурмагамбетова Сагадата Кожахметовича. 16.50 «Подари детям жизнь…» 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Қосөзен аралығы  – әлемдік өркениет». Д/с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Агент Z». Телехикая. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 «Бюро расследований». 21.00, 00.30 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Сулейман Великолепный» 22.20 «Перекресток в Астане». Телесериал 23.30 Тотальный футбол 01.00 Журналдар 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.40 «Апта. Kz» 10.45, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.30, 19.30 «Парыз».

Телехикая. 12.45 «Қазақтың қолөнері» 12.55, 01.40 «Дауа» 13.25 «Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағ­дар­ла­ма 14.00 «Еңбек түбі – береке» 14.05 «Майя». Мультхикая. 14.30 «Зерде».Танымдық бағ­дар­ла­ма 15.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 22.40 «Келін». Телехикая. 17.00 «Менің Қазақстаным» 17.50 «ТЕЛЕЯРМАРКА» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 19.00 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир 21.50 «АРМАН АСУЫ». Телехикая. 23.30, 02.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 00.35 «SPORT.KZ»

27 мая, вторник

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 «Бюро расследований» 09.40 «Моя планета». Д/с 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 19.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Маша и медведь». М/с 11.30, 22.20 «Перекресток в Астане». Телесериал 12.00, 21.30 «Сулейман Великолепный» 13.00 Түскі жаңалықтар 13.15, 23.40 Көзқарас 13.45 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.15 «Айтұмар». Отбасылық бағ­д ар­ ла­ма. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Жена офицера».Телесериал. 16.00 Сериал «След». 16.50 «Подари детям жизнь…» 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Қосөзен аралығы – әлемдік өркениет». Д/с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Агент Z». Телехикая. 20.00, 00.10 Қорытынды жаңалықтар. 20.30, 01.10 Арнайы хабар 21.00, 00.40 Итоговый выпуск новостей. 23.00 «Жансарай». Әшірбек Сығай. 02.30-03.00 Жаңалықтар. Бизнес Ауа райы Спорт. 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00. 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.45 «Арман асуы». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға

оңай…» 11.25 «Өз биігім». Ғабит Есжанов 11.40, 19.30 «Парыз». Телехикая 12.45 «Sport.kz» 13.10 «Алаң» ток-шоуы 14.00 «Еңбек түбі – береке» 14.05 «Майя». Мультхикая 14.30 «Зерде».Танымдық бағ­дар­ла­ма 15.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 22.40 «Келін». Телехикая 17.00 «Келбет» 17.50 «ЗАНЯТОСТЬ-2020» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 19.05, 02.05 «EXPO ЖОЛЫ» 21.50 «АРМАН АСУЫ». Телехикая 23.30, 02.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 00.35, 17.50 «Өзекжарды» 00.50 «Келбет» 01.20, 18.20 «Ас болсын!»

http://irstar.kz

00.55, 17.50 «Өзекжарды» 01.10, 18.30 «Жиһанкез».Телесаяхат 02.10 «Ұлттық өнім» 07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 0 7 . 3 0 « Е рт і с та ң ы » . Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00 «Уақыт керуен». Ақпараттық-сараптама бағ­дар­ла­масы 09.30 «День за днем». Информационноаналитическая программа 10.10 «Диверсанты» Т/х 11.00 «Химик» Т/х 12.00, 19.20 «Без срока давности» Т/х 12.50 «Салауатты сана» 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 13.30 «Маслихат» 13.45 «Туған тіл-байлығым» 14.00 «Занятость-2020» 14.10 «Азбука счастья» 14.25 «Келбет» Д/ф 17.50 «Телеярмарка» 18.20 «Полезная информация» 18.30, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 19.00 «Стратегия-2050» 20.10 «Ночные ласточки» Т/х 21.20 «Телеярмарка» 22.00 «Диверсанты» Т/х 23.00 «Абай» Д/ф 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00 Рүстем Жүгінісовтың ән кеші 08.20 Программа «Прокурорская проверка» 08.40 «Kaznet» ғаламтор шолу 09.00, 10.10, 16.50 «Еріксіз неке» Телехикая 10.00, 13.00, 20.00, 00.35 Жаңалықтар 10.25 «Оқыс оқиға!» бағ­дар­ла­масы 10.45 Специальный проект «Конец депутата» 11.05 Сериал «Незабываемый» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 Программа «20.30»: Избранное за неделю 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Широка река» 16.00 «20.30. Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 22.50 «Ұмытылмас» Телехикая 20.30, 01.05 Новости «20.30» 23.50 «Кеш емес» ток-шоу 01.35 «Соңғы саяхат» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚҰРБЫЛАР» Телехикая 06.50, 18.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». «ПЯТНИЦКИЙ» 07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 18.30, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.40 «Музыкант» Д/ф 10.10 «Диверсанты» Т/х 11.00 «Химик» Т/х 12.00, 19.20 «Без срока давности» Т/х 12.50 «Телеярмарка» 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 1 3 . 3 5 « Б і зд і ң қ а л а - Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Стратегия-2050» 17.50, 21.20 «Занятость-2020» 18.20 «Полезная информация» 19.00 «Жизнь молодых» 20.10 «Ночные ласточки» Т/х 21.20 «Занятость-2020» 22.00 «Диверсанты» Т/х 23.00 «Үй болу қиын» Т/х 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

11.55, 15.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» (каз) 12.55, 02.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз) 14.00 «П@УТINA+» 15.00, 21.00 «НОВОСТИ» 15.50 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 19.00 Фильм «Склифосовский» (каз) 19.55 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 20.30 «П@УТINA» 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 22.50 Боевик «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 00.00 Мелодрама «Я ПРИДУ САМА» 02.00 Детектив «БЕГЛЕЦ» (каз) 06.00, 04.30 «Шынайы өмір» 07.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «Қуырдақ» 08.30 «Айна online 4» 09.00 Шоу «Один в один 2» 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» Итоговая программа 13.00 Ток-шоу «Выход есть!» 13.50 «Я – шопоголик» 14.30 «Свекровь и невестка» 15.00 «НЫСАНА» қорытынды бағ­д ар­ ла­масы 16.00, 02.00 «Суперәжелер» 17.00 «Балгер» 18.00 «Мен шопоголикпін» 18.30 «Ене мен келін» 19.00, 03.30 «Қыздар арасында» 20.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.00 Т/с «Жить дальше» 23.00 Т/с «Апостол» 01.00 «KZландия»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 Сериал «Выбор Лары» 07.00, 21.00 Сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ» 09.00, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 12.00 Мультсериалы 15.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16.00 Сериал «НАРХОЗ» 19.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.20 «СЮЖЕТ ДНЯ» 23.00 Сериал «ПАПАШИ» 00.00 Триллер «ДЕЛО №39» 02.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД» 03.00 Қазақша концерт

КТК

06.00 Открытие вещания. 06.05 «АНДА-САНДА» 06.30 Д/ф «МЕГАКАТАСТРОФЫ» 07.15, 03.10 «Япыр-ай» 08.05 «ЖҮРЕКЖАРДЫ» 08.50 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 00.00 Мелодрама «Я ПРИДУ САМА» 02.00 Детектив «БЕГЛЕЦ» (каз) 06.00, 19.00, 03.30 «Қыздар арасында» 07.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00, 15.30 «Құдіретті Рейнджерлер» М/с 08.30 «Айна online» 09.00 «Гадалка» 10.00 Т/с «Всегда говори всегда 4» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.00 «Фабрика звезд 6» 13.30, 01.00 Премьера! «Такая life» 13.50 Т/с «Рыжая» 15.00 «Бүгін күндіз» 15.15, 01.30 «Айнасөздік» 16.00 «Бүк пен Шік» 17.00 «Балгер» 18.00 «Мен шопоголикпін» 18.30 «Ене мен келін» 20.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.00 Т/с «Жить дальше» 23.00 Т/с «Апостол» 02.00 «Жеңіп көр!» 04.30 «Аян»

ктк-7 + 31 канал

07.00, 20.30, 01.05 Новости «20.30» 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 00.35 Жаңалықтар 08.00 Программа «Лица столицы» 08.30 «Kaznet» ғаламторға шолу 09.00, 10.10, 16.50 «Еріксіз неке» Т/х 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30 Программа «Суперпапа» 11.05 Сериал «Незабываемый» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 «Кеш емес» ток-шоу 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Широка река» 16.00 Сериал «На пути к сердцу» 18.00, 22.50 «Ұмытылмас» Телехикая 23.50 «Сырласу» ток-шоу 01.35 «Соңғы саяхат» Телехикая

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 Сериал «ВЫБОР ЛАРЫ» 07.00, 21.00 Сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ» 09.00, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 11.00, 23.00 Сериал «ПАПАШИ» 12.00 Мультсериалы 15.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16.00 Сериал «НАРХОЗ» 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.20 «СЮЖЕТ ДНЯ» 00.00 Триллер «ДРУГИЕ ИПОСТАСИ» 02.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД» 03.10 Қазақша концерт

ЕВРАЗИЯ

06.00 Открытие вещания. 06.05 Мультфильмдер 06.10 Телехикая «АҚ АЛҚАП АРУЫ» 07.30, 03.35 «ЯПЫР-АЙ» 08.25 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.40, 20.30, 03.10 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.05 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12.00 НОВОСТИ 12.45, 00.35 Программа «РЕЙДЕР» 13.00 Детектив «ГРАЧ» 14.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.05 Д/ф «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16.10 «ЖҰЛДЫЗ БОЛҒЫМ КЕЛЕДI». Дневник (каз.) 16.20 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ» 17.00 Телехикая «МАХАББАТ МҰҢЫ» 18.00 Д/ф «НЕ ВРИ МНЕ».

06.00 «ҚҰРБЫЛАР» Телехикая 06.50, 18.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». «ПЯТНИЦКИЙ» 11.55, 15.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» (каз) 12.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз) 14.00, 19.55 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 14.35, 20.30 «П@УТINA» 15.00, 21.00 «НОВОСТИ» 15.50 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 19.00 Фильм «Склифосовский» (каз) 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 22.50 Боевик «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5»

КТК

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья 09.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 09.10 Мелодрама «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 11.10 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 15.00 Программа «ОЧНАЯ СТАВКА». «Такая мать» 16.05, 17.00 Телехикая «МАХАББАТ МҰҢЫ» 18.00 Д/ф «НЕ ВРИ МНЕ». Новые выпуски! 19.00, 01.45 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 20.30, 02.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.40 Мелодрама «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 23.25 Драма «ПРОВИНЦИАЛ» 00.35 Программа «РЕЙДЕР» 00.45 Драма «ПРОВИНЦИАЛ»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 Телехикая «Шетелдік күйеубала» 07.15 «Жұлдыздар шеруі» 07.50 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» бағ­д ар­ ла­масы 08.20, 12.20 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 08.40, 18.40 «РЕВЮ» (рус.) 09.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 10.10, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.40 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 11.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» 11.55 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 12.40 «Күлкі ойнақ» (каз.) 13.10, 23.10 «Тек күлкі үшін» (каз.) 13.40, 02.50 «РЕВЮ» (каз.) 14.00 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 17.00 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 18.05, 21.30 Сериал «ФИЗРУК» 19.00 «ТАКСИ» 22.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 23.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 00.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4: ЧАС РАСПЛАТЫ» 02.00 Сериал «ТЕРРАНОВА» 03.05-04.00 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.)

ств

07.00 «Алтын дән еңбек мерекесі» 08.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 09.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 09.35, 11.30 «TV Shop» 10.05 «Туған елге, мың Алғыс!» Жадыра Арыстанова 12.00 К/ф «БАЙЛАНЫС АЯСЫНАН ТЫС ЖЕРДЕ» 14.00, 23.00 Музыка арнасы 14.15, 15.30 «TV Shop»(каз) 14.30 «Ән шашу» 16.00, 19.50 «Территория происшествий» 16.30 Фильм «РОЗЫГРЫШ» 19.00, 02.10 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.40 Мелодрама «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (закл.) 23.25, 00.45 Драма «ПРОВИНЦИАЛ» 01.45 ОБЗОР ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 Телехикая «Шетелдік күйеубала» 07.15 «Жұлдыздар шеруі» 07.50 «ОЙЫМДЫ АҢҒАР» бағ­дар­ла­масы 08.20, 12.20 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 08.40, 18.40 «РЕВЮ» (рус.) 09.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 10.10, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.40 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 11.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» 11.55 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 12.40 «Күлкі ойнақ» (каз.) 13.10, 23.10 «Тек күлкі үшін» (каз.) 13.40, 02.30 «РЕВЮ» (каз.) 14.00 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 17.00 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 18.05, 21.30 Сериал «ФИЗРУК» 19.00 «ТАКСИ» 22.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 23.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 00.00 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА 3: КОЛУМБИЯ» 01.40 Сериал «ТЕРРАНОВА» 02.45 «Әлемнің ең қызық жануарлары» 03.10-04.00 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.)

ств

07.00 «Музыка арнасы» 08.00, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.30, 19.50 «Территория происшествий» 08.40, 18.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 09.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 09.35, 11.30 «TV Shop» 10.05 Композитор Кентау Назарбектің «Өнерім - менің омірім» 12.00 Бауыржан Бекахметов «Елімнен бақыт таймасын» 14.15, 15.30 «TV Shop»(каз) 14.30 «Ән шашу» 16.00 «Стиляги» 16.30 «Кинопаркофка» 17.00 Время независимости. Д/ф «Лик души» 17.30 «Тайны нашего кино» 18.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 «Киноклуб» Олега Борецкого. «Веселым ребятам» 80 лет!

9

18.00 «Кумиры. Назад в СССР» 19.25 «Бизнес-диалоги» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 «Тайны нашего кино» 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 21.30 «Сағындырған әндер-ай» 00.00 «Талисман успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Знакомство с Факерами» 11.00 Фильм «Мулан 2» 13.00 Фильм «Враг у ворот» 15.30 «Ой толғау» 15.50 «Взгляд» 16.10, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 18.20 Фильм «Катя: Военная история» 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 Фильм «Прости за любовь» 23.40 Фильм «Сеть» 09.30, 14.00, 16.30, 17.30, 20.40, 00.00 – Телекаталог 08.50, 10.50; 12,50, 15.20; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00  – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.00 Әнұран, аңдатпа, 07.05, 12.45 Алақай, балақай! 07.15, 12.55, 18.25 «Лупдиду» Мультхикая 07.25, 13.05, 18.35 «Балапан және оның достары» 07.35, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 «Саяхатшы Дара» 08.00 «Саяхатшы Дара». 08.25, 14.05 «Үлкен Әлем» Мультхикая 08.50, 14.30, 19.40 «Ақылды Зази» Мультхикая 09.00, 14.40, 19.50 «Бауырсақ» 09.15, 14.55, 20.50 «Майя» Мультхикая 09.30, 15.10, 20.15 «Жүзден жүйрік» 10.05, 15.45, 21.40 «Бернард» Мультхикая 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 «Ғажайыпстанға саяхат» 10.20, 16.00 «Айгөлек» Республикалық балалар байқауының үздіктері 10.50, 16.30 «Тайо» Мультхикая 11.05, 16.45 «Әуежай» Мультхикая 11.15, 16.55, 22.10 «Венди» Мультхикая 11.40, 17.20, 22.35 «Ертегілер еліне саяхат» 11.50, 17.30, 22.45 «Күлегеш» 12.05, 17.45 «Пороро және оның достары» Мультхикая 12.15 «Ойлан, тап!» Тікелей эфир 17.55 «Ойлан, тап!» Викториналық ойын – сауық бағ­дар­ла­ма 19.35 «Кибермен» Күш – білімде! 21.05 «Айжұлдыз» 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 21.45, 22.00 «Подкатс» Мультхикая 21.30 З.Көпбосынұлы «Ақ маржан» шығармашылық ән кеші 00.00 «Талисман успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) 08.30 «Fresh Таң» 09.30 Фильм «Сеть» 11.30 Мультфильмы 12.00, 18.20 Фильм «Катя: Военная история» 14.10 Фильм «Прости за любовь» 16.00, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 «Айтарым бар» 20.30 «Народный ремонт» 20.40 Фильм «Кавказская рулетка» 23.40 Фильм «Сеть 2.0» 10.00, 14.40, 16.20, 17.20, 21.00, 00.00 – Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 16.50, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.00 Әнұран, аңдатпа, 07.05 Алақай, балақай! 07.15, 12.55, 18.25 «Лупдиду» Мультхикая 07.25, 13.05, 18.35 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» 07.35, 08.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 «Саяхатшы Дара» 08.25, 14.05 «Үлкен Әлем» Мультхикая 08.50, 14.30, 19.40 «Ақылды Зази» Мультхикая 09.00, 14.40, 19.50 «Бауырсақ» 09.15, 14.55, 20.50 «Майя» Мультхикая 09.30, 20.15 «Жүзден жүйрік» 10.05, 15.45, 21.40 «Бернард» Мультхикая 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 «Ғажайыпстанға саяхат» 10.20, 16.00 «Әдемі – ай» Сәнқой қыздардың сән шеруі 10.50, 16.30 «Тайо» Мультхикая 11.05, 16.45 «Әуежай» Мультхикая 11.15, 16.55, 22.10 «Венди» Мультхикая 11.40, 17.20, 22.35 «Он саусақ» Еңбекке үйренем десең, ерінбе! 11.50, 22.45 «Күлегеш» Әзікештер алаңы 12.05, 17.45 «Пороро және оның достары» Мультхикая 12.15 «Ойлан, тап!» Тікелей эфир 12.45 Алақай, балақай! Шынықсаң, шымыр боласың! 15.10 «Жүзден жүйрік». «Алатау  – Жалын» 17.30 «Күлегеш» Әзікештер алаңы. 6-шы топтама 17.55 «Ойлан, тап!» Викториналық ойын – сауық бағ­дар­ла­ма 19.35 «Кибермен» Күш – білімде! 21.05 «Айжұлдыз» 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 21.45, 22.00 «Подкатс» Мультхикая


10

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

28 мая, среда

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы хабар 09.35 Ұлт саулығы. Денсаулық бағ­дар­ ла­масы 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 19.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Маша и медведь». М/с 11.30, 22.20 «Перекресток в Астане». Телесериал 12.00, 21.30 «Сулейман Великолепный» 13.00 Түскі жаңалықтар 13.15, 23.50 Көзқарас 13.45 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.15 «Айтұмар». Отбасылық бағ­дар­ ла­ма. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Свиридовы».Телесериал. 16.00 Сериал «След». 16.50 «Подари детям жизнь…». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Қосөзен аралығы – әлемдік өркениет». Д/с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Агент Z». Телехикая. 20.00, 00.20 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Жаңа қоғам 21.00, 00.50 Итоговый выпуск новостей. 23.10 «Көзкөрген». 01.20 Жаңа қоғам 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт. 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.45, 21.50 «Арман асуы».Телехикая. 10.40, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.35, 19.30 «Парыз». Телехикая 12.45, 01.20 «EXPO жолы» 13.05, 02.10 «Ұлттық өнім» 13.30 «Заң және біз» 14.05 «Майя». Мультхикая 14.30 «Жолың болсын, балақай!» 15.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 22.40 «Келін». Телехикая 16.55 «Шетелдегі қазақ балалары» 17.50 «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 19.10 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 23.30, 02.30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 00.35, 17.50 «Өзекжарды» 00.50 «Сыр-сұхбат» 01.40 «Мың түрлі мамандық»

29 мая, четверг

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Жаңа қоғам 09.20 «Моя планета». Д/с 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 19.15 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Маша и медведь». М/с 11.30, 23.10 «Перекресток в Астане». Телесериал 12.00, 22.15 «Сулейман Великолепный» 13.00 Түскі жаңалықтар 13.15 Көзқарас 13.45 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.15 «Айтұмар». Отбасылық бағ­д ар­ ла­ма. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Свиридовы».Телесериал. 16.00 Сериал «След». 16.50 «Подари детям жизнь…». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Қосөзен аралығы – әлемдік өркениет». Д/с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Агент Z». Телехикая. 20.00, 01.00 Қорытынды жаңалықтар. 20.30, 02.00 Арнайы Хабар 21.00, 01.30 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Специальный выпуск 23.40 Сол бір кеш… 02.20-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт. 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.45, 22.15 «Арман асуы».Телехикая 10.40, 19.40 «Айтуға оңай…» 11.25 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.35 «Парыз». Телехикая 12.45 «Агробизнес» 13.10 «Сіз не дейсіз?» 1 3 . 3 5 , 0 2 . 0 0 «Мәл ім д е беймәл ім Қазақстан» 14.05 «Майя». Мультхикая 14.30 «Жолың болсын, балақай!» 15.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 23.05 «Келін».Телехикая 17.00 «Жан жылуы» 17.50 «ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ-2020» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 18.35 «Қазақстан би әлемі» 18.50 «Жиһанкез».Телесаяхат 19.20 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН-2050» 21.05, 01.10 «EXPO жолы» 21.30 «ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ: ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА ПАРАҒЫ» Арнайы хабар 00.35, 17.50 «Өзекжарды» 00.50, 18.10 «Қылмыс пен жаза» 01.35 «Мың түрлі мамандық» 02.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 18.30, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.40, 23.00 «Үй болу қиын» Т/х 10.10, 22.00 «Диверсанты» Т/х 11.15 «Жизнь молодых» 11.30 «Химик» Т/х 12.15 «Без срока давности» Т/х 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма» 1 3 . 3 5 « Б і зд і ң қ а л а - Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Азбука счастья» 17.50, 21.20 «Дорожная карта бизнеса-2020» 18.20 «Полезная информация» 18.55 Футбол: «Ертіс» - «Жетісу» Тікелей эфир 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00 Ән шашу 07.35, 20.30, 00.20 Новости «20.30» 08.05, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 Жаңалықтар 08.35 Программа «Лица столицы» 09.00, 10.10, 16.50 «Еріксіз неке» Т/х 10.25 Программа «Громкое дело» 10.45 Обзор интернета «Kaznet» 11.05 Сериал «Незабываемый» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 «Сырласу» ток-шоу 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Широка река» 16.00 Сериал «На пути к сердцу» 18.00, 22.50 «Ұмытылмас» Телехикая 00.50 «Соңғы саяхат» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚҰРБЫЛАР» Телехикая 06.50, 18.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». «ПЯТНИЦКИЙ» 11.55, 15.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» (каз) 12.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз) 14.00, 19.55 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 14.35, 20.30 «П@УТINA» 15.00, 21.00 «НОВОСТИ» 15.50 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 19.00 Фильм «Склифосовский» (каз) 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 22.50 Боевик «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 18.30, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.40, 23.00 «Үй болу

қиын» Т/х 10.10, 22.00 «Диверсанты» Т/х 11.00 «Химик» Т/х 12.00, 19.20 «Без срока давности» Т/х 12.50 «Дорожная карта бизнеса-2020» 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма» 1 3 . 3 5 « Б і зд і ң қ а л а - Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Туған тіл-байлығым» 17.50, 21.20 «Жұмыспен қамту-2020» 18.20 «Полезная информация» 19.00 «Прокурорская трибуна» 20.10 «Ночные ласточки» Т/х 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00 Ән шашу 07.30, 20.30, 00.20 Новости «20.30» 08.00, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50 Жаңалықтар 08.30 Программа «Лица столицы» 09.00, 10.10, 16.50 «Еріксіз неке» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30 «Әзілстан» жасырын түсірілім 10.45 «Kaznet» ғаламторға шолу 11.05 Сериал «Незабываемый» 12.05, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 Арнайы жоба. «Той жыры» 13.35 «Біз біргеміз» бағ­дар­ла­масы 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Широка река» 16.00 Сериал «На пути к сердцу», 18.00, 22.50 «Ұмытылмас» Телехикая 00.50 «Соңғы саяхат» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚҰРБЫЛАР» Телехикая 06.50, 18.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11.00 Сериал «ГЛУХАРЬ». «ПЯТНИЦКИЙ» 11.55, 15.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» (каз) 12.55, 2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз) 14.00, 19.55 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 14.35, 20.30 «П@УТINA» 15.00, 21.00 «НОВОСТИ» 15.50 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 19.00 Фильм «Склифосовский» (каз) 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 22.50 Боевик «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5»

http://irstar.kz

Программа телепередач ирбис

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.40 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ НЕ07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) ВЕСТКА» 08.30 «Fresh Таң» 06.00, 19.00, 03.30 «Қыздар 23.35, 00.45 Драма «ПРОВИНЦИАЛ» арасында» 09.30 Фильм «Сеть 2.0» 07.00 «Қырық миллион 11.30 Мультфильмы теңге шоуы» 12.00, 18.20 Фильм «Катя: Военная 08.00, 15.30 «Құдіретті 06.00 Открытие вещания история» Рейнджерлер» М/с 14.10 Фильм «Кавказская рулетка» 06.05 Телехикая «Шетелдік күйеубала» 08.30 «Айна online» 07.15 «Жұлдыздар шеруі» 16.00 «Айтарым бар» 09.00 «Гадалка» 07.50 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» бағ­дар­ 16.20 «Народный ремонт» 10.00 Т/с «Всегда говори всегда 4» ла­масы 16.30. 01.40 «Ән қанатында» музыкалық 11.00 «Смеяться разрешается» 08.20, 12.20 Мультхикая «Том мен Джер- бағ­дар­ла­масы 12.00 «Фабрика звезд 6» ри» (каз.) 18.00, 22.20 Новости (каз.) 13.30, 01.00 «Такая life» 08.40, 18.40 «РЕВЮ» (рус.) 19.30, 23.00 Новости (рус.) 13.50 Т/с «Рыжая» 09.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 20.10 «Жұлдызды кеш» 15.00 «Бүгін күндіз» 10.10, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 20.25 «Налоговое управление по г. Пав15.15, 01.30 «Айнасөздік» 10.40 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ лодару информирует…» 16.00 «Бүк пен Шік» ШТАНЫ» 20.30 Фильм «Третий лишний» 17.00 «Балгер» 11.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА- 23.40 Фильм «Ронин» 18.00 «Мен шопоголикпін» СКАРА» 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 – 18.30 «Ене мен келін» 11.55 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛ- Телекаталог 20.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР ШЕБНИЦ» 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 20.30 Новости 12.40 «Күлкі ойнақ» (каз.) 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – 21.00 Т/с «Жить дальше» 13.10, 23.10 «Тек күлкі үшін» (каз.) Тамаша Тандау 23.00 Т/с «Апостол». 13.40, 02.30 «РЕВЮ» (каз.) 02.00 «Жеңіп көр!» 14.00 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ 04.30 «Аян» СКИ» 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 07.00 Әнұран, аңдатпа, 16.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ- 07.05, 12.45 Алақай, балақай! Шынықсаң, ДОВАНИЕ» шымыр боласың! 17.00 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 07.15, 12.55, 18.25 «Лупдиду» Муль18.05, 21.30 Сериал «ФИЗРУК» тхикая 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 19.00 «ТАКСИ» 07.25, 13.05, 18.35 «Балапан және оның 06.00 Сериал «ВЫБОР ЛАРЫ» 22.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» достары» 07.00, 21.00 Сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ» 23.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 07.35, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 «Сая09.00, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 00.00 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ хатшы Дара» 11.00, 23.00 Сериал «ПАПАШИ» 2» 08.00 «Саяхатшы Дара». 12.00 Мультсериалы 01.40 Сериал «ТЕРРАНОВА» (закл.) 08.25, 14.05 «Үлкен Әлем» Мультхикая 15.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 02.45 «Әлемнің ең қызық жануарлары» 16.00 Сериал «НАРХОЗ» 03.10-04.00 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.) 08.50, 14.30, 19.40 «Ақылды Зази» Мультхикая 19.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА09.00, 19.50 «Бауырсақ» ГИКЯН» 09.15, 14.55, 20.50 «Майя» Мультхикая 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 09.30, 15.10, 20.15 «Жүзден жүйрік» 20.20 «СЮЖЕТ ДНЯ» 07.00, 23.00 «Музыка арнасы» 10.05, 15.45, 21.40 «Бернард» Муль00.00 Триллер «ТУПИК» 08.00, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 02.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗА- 08.30, 19.50 «Территория происше- тхикая 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 ПАД» ствий» 03.00 Қазақша концерт 08.40, 18.50 Сериал «АЛЕКСАНДРОВ- «Ғажайыпстанға саяхат» 10.20, 16.00 «Айгөлек» Республикалық СКИЙ САД» 09.30 «Астрологический прогноз с Пав- балалар байқауының үздіктері 10.50, 16.30 «Тайо» Мультхикая лом Глобой» 11.05, 16.45 «Әуежай» Мультхикая 06.00 Открытие вещания. 09.35, 11.30 «TV Shop» 11.15, 16.55, 22.10 Тұсаукесер! «Айдаһар 06.05 Мультфильмдер 10.05 «Соғады жүрек» ән-жыр кеші 06.10 Телехикая «АҚ АЛҚАП АРУЫ» 12.00 Құдайберген Бекіштің «Өмір өзен» мінген шабандоздар» 07.30, 03.10 «ЯПЫР-АЙ» 11.40, 17.20, 22.35 «Ертегілер еліне ән кеші 08.25 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай 13.45, 14.30 «Ән шашу» саяхат» Баймағамбетовпен 11.50, 17.30, 22.45 «Күлегеш» Әзілкештер 14.15, 15.30 «TV Shop»(каз) 08.40, 20.30, 02.50 ЖАҢАЛЫҚТАР алаңы 16.00 «Неизведанный Казахстан» 09.05 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ- 16.30 «Бизнес-диалоги» 12.05, 17.45 «Пороро және оның достаЖЕНИЕ» 17.00 Время независимости. Д/ф «Опере- ры» Мультхикая 12.00 НОВОСТИ 12.15 «Ойлан, тап!» Тікелей эфир жая время» 12.45, 00.35 Программа «РЕЙДЕР» 17.30 «Удар властью. Трое самоубийц» 14.40 «Бауырсақ» Болашақ аспаздар 13.00 Детектив «ГРАЧ» үшін 18.20 «Биржевые университеты» 14.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17.55 «Ойлан, тап!» Викториналық 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 15.05 Реалити «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» ойын – сауық бағ­дар­ла­ма 20.30 «Профессиональный разговор» 16.10, 17.10 Телехикая «МАХАББАТ 21.30 «Бақыттың жүрмін жолында» 19.35 «Кибермен» Күш – білімде! МҰҢЫ» 21.05 «Айжұлдыз» Сұлушаш Нұрмағамбетова 18.00 Реалити «НЕ ВРИ МНЕ». 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 00.00 «Талисман успеха» 19.00, 01.45 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 21.45, 22.00 «Подкатс» Мультхикая 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары» 00.00 Детектив «ПРОВОКАТОР» 02.00 Детектив «БЕГЛЕЦ» (каз)

НТК

БАЛАПАН

ктк-7 + 31 канал

ств

КТК

00.00 Детектив «ПРОВОКАТОР» 02.00 Детектив «БЕГЛЕЦ» (каз) 06.00, 19.00,03.30 «Қыздар арасында» 07.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00, 15.30 «Құдіретті Рейнджерлер» М/с 08.30 «Айна online» 09.00 «Гадалка» 10.00 Т/с «Всегда говори всегда 4» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.00 «Фабрика звезд 6» 13.30, 01.00 «Такая life» 13.50 Т/с «Рыжая» 15.00 «Бүгін күндіз» 15.15, 01.30 «Айнасөздік» 16.00 «Бүк пен Шік» 17.00 «Балгер» 18.00 «Мен шопоголикпін» 18.30 «Ене мен келін» 20.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.00 Т/с «Жить дальше» 23.00 Т/с «Апостол» 02.00 «Жеңіп көр!» 04.30 «Аян»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 Сериал «ВЫБОР ЛАРЫ» 07.00, 21.00 Сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ» 09.00, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 11.00, 23.00 Сериал «ПАПАШИ» 12.00 Мультсериалы 15.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16.00 Сериал «НАРХОЗ» 19.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.20 «СЮЖЕТ ДНЯ» 00.00 Триллер «АПОФЕОЗ» 02.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД»

КТК

06.00 Открытие вещания. 06.05 Мультфильмдер 06.10 Телехикая «АҚ АЛҚАП АРУЫ» 07.30, 03.10 «ЯПЫР-АЙ» 08.25 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.40, 20.30, 02.50 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.05 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12.00 НОВОСТИ 12.45, 00.35 Программа «РЕЙДЕР» 13.00 Детектив «ГРАЧ» 14.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.05 Реалити «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16.10 «ХОЧУ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ». Дневник 16.20, 17.00 Т/х «МАХАББАТ МҰҢЫ» 18.00 Реалити «НЕ ВРИ МНЕ». Новые выпуски! 19.00, 01.45 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» (закл.) 23.35, 00.45 Драма «ПРОВИНЦИАЛ»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 Телехикая «Шетелдік күйеубала» 07.15 «Жұлдыздар шеруі» 07.50 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» бағ­дар­ ла­масы 08.20, 12.20 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 08.40, 18.40 «РЕВЮ» (рус.) 09.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 10.10, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.40 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 11.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» 11.55 М/с «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» (закл.) 12.40 «Күлкі ойнақ» (каз.) 13.10, 23.10 «Тек күлкі үшін» (каз.) 13.40, 02.40 «РЕВЮ» (каз.) 14.00 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 17.00 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 18.05, 21.30 Сериал «ФИЗРУК» 19.00 «ТАКСИ» 22.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 23.40 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 00.00 Триллер «УЛОВКА 44» 01.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МИСТЕРА РИПЛИ» 02.55 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.) 03.40-04.00 Әзіл – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.)

ств

07.00, 23.30 «Музыка арнасы» 08.00, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.30, 19.50 «Территория происшествий» 08.40, 18.50 Сериал «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 09.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 09.35, 11.30 «TV Shop» 10.05 Алтын Маханбетованың шығар­ машылық ән кеші 12.00 «Жан әке» әнші-сазгер Нұрлан Еспановтың шығармашылық концерті 14.15, 15.30 «TV Shop»(каз) 14.30 «Ән шашу» 16.00 «Профессиональный разговор» 16.30 «Автохарактер» 17.00 Время независимости. Д/ф «Поговорим о главном» 17.40 «Тайны нашего кино» 18.05 «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 «Трансмиссия» 21.30 Ақбота Керимбекованың «Бақыт­ тымын» атты ән кеші 00.00 «Талисман успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) 08.30 «Fresh Таң» 09.30 Фильм «Ронин» 11.30 Мультфильмы 12.00 Фильм «Катя: Военная история» (12 серия) 14.10 Фильм «Третий лишний» 16.00 «Жұлдызды кеш» 16.15 «Налоговое управление по г. Павлодару информирует…» 16.20, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 18.20 Фильм «Дети Арбата» 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 «Интересно знать» 20.30 Фильм «Погоня» 23.40 Фильм «Выкуп» 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 – Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.00 Әнұран, аңдатпа, 07.05 Алақай, балақай! 07.15, 12.55, 18.25 «Лупдиду» Мультхикая 07.25, 13.05, 18.35 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» 07.35, 08.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 «Саяхатшы Дара» 08.25, 14.05 «Үлкен Әлем» Мультхикая 08.50, 14.30, 19.40 «Ақылды Зази» Мультхикая 09.00, 14.40, 19.50 «Бауырсақ» 09.15, 14.55, 20.50 «Майя» Мультхикая 09.30, 15.10, 20.15 «Жүзден жүйрік» 10.05, 15.45, 21.40 «Бернард» Мультхикая 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 «Ғажайыпстанға саяхат» 10.20, 16.00 «Әдемі – ай» Сәнқой қыздардың сән шеруі 10.50, 16.30 «Тайо» Мультхикая 11.05, 16.45 «Әуежай» Мультхикая 11.15, 16.55, 22.10 Тұсаукесер! «Айдаһар мінген шабандоздар» 11.40, 17.20, 22.35 «Он саусақ» Еңбекке үйренем десең, ерінбе! 11.50, 17.30, 22.45 «Күлегеш» 12.05, 17.45 «Пороро және оның достары» Мультхикая 12.15 «Ойлан, тап!» Тікелей эфир 12.45 Алақай, балақай! Шынықсаң, шымыр боласың 17.55 «Ойлан, тап!» Викториналық ойын – сауық бағ­дар­ла­ма 19.35 «Кибермен» Күш – білімде! 21.05 «Айжұлдыз» 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 21.45, 22.00 «Подкатс» Мультхикая


Программа телепередач

30 мая, пятница

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы Хабар 09.35 «Моя планета». Д/с 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.15, 19.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Маша и медведь». М/с 11.30 «Перекресток в Астане». Т/с 12.00 «Сулейман Великолепный». 4 се­ зон. 13.00 Түскі жаңалықтар 13.15, 00.45 Көзқарас 13.45 «Әр үйдің сыры басқа». Драма. 14.15 «Айтұмар». Отбасылық бағ­д ар­ ла­ма. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Свиридовы».Телесериал. 16.00 Сериал «След». 16.50 «Подари детям жизнь…». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Қосөзен аралығы  – әлемдік өркениет». Д/с 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Агент Z». Телехикая. 20.00, 01.15 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Вектор развития 21.00, 01.45 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Жұлдызды дода.Звездные войны». Развлекательное шоу. 23.00 Драма «Троецарствие: возрождение дракона». 02.15 Вектор развития 02.30-04.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт. 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.45 «Арман асуы». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25 «Сүйкімді жәндіктер». Мультхикая 11.45 «Еуразиялық экономикалық одақ: ынтымақтастықтың жаңа парағы» Арнайы хабар 12.45 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13.20 «Көкпар» Ұлттық ойын 14.05 «Майя». Мультхикая. 14.30 «Жолың болсын, балақай!» 15.05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10, 23.05 «Келін».Телехикая 17.00 «Футболдан Әлем чемпионаты  – 2014». «Road to Brazil». Арнайы хабар 17.25 «Еңбек түбі – береке» 17.50 «112» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «МОЙ ГОРОД» 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 18.40, 02.40 «ПАРЛАМЕНТ» 19.05, 02.15 «ИМАН АЙНАСЫ» 19.30 «Көк тарландары». Телехикая 22.00 ҚАЗАҚСТАН, РЕСЕЙ, БЕЛАРУСЬ ӨНЕР ШЕБЕРЛЕРІНІҢ КОНЦЕРТІ 00.35, 17.50 «Өзекжарды» 00.55 Драма «Заман-ай»

хабар

31 мая, суббота

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні День памяти жертв политических репрессий 07.00 «Сага о Карлаге». Д/ф 07.30 «Музыка на все времена». Играет ГАСО РК, солистка А.Мусахаджаева 08.20 «Зауал». Д/ф 09.05 «Табиғаттың тартуы». Д/с. 09.20 Ұлт саулығы. Денсаулық бағ­дар­ла­ масы. оригинал 09.55 «Подари детям жизнь…» 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10 «Оян.Kz». Отбасылық бағ­дар­ла­ма. 11.00 Таңғы жаңалықтар 11.10 Кулинарная программа «Дело вкуса с Татьяной Веденеевой» 11.40 ПРОД. ВОПРОС 12.00 Шоу «Сноски». 12.30 «Жаһанша». Д/ф 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Дольше жизни» Д/ф 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Жансарай». Әшірбек Сығай. 15.50 «Сыйқырлы саз». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 Бармысың, бауырым? 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Қазақфильм» ұсынады «Қазақи оқиға». 20.00, 23.30 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 «Энергия будущего». 21.00, 00.00 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Боевик «Саботаж». 00.30 –03.00 Ғ а б и т М ү с і р е п о в ат ы н д а ғ ы Қ аз а қ Мемлекеттік Академиялық балалар мен жасөспірімдер театры. О.Бөкей, режиссер Н.Жақыпбай «Атау – кере» драма. 7.00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 08.30 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.35 «АГРОБИЗНЕС» 10.00 «ДАУА» 10.35 «АC БОЛСЫН!» 11.20 «ТЕРІСҚАҚПАЙ». Әзіл-сықақ кеші 12.55 «ТЕЛҚОҢЫР» 13.40 «Ұстаз». Телехикая. 15.05 «Жиһанкез».Телесаяхат 15.40 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 16.10 «Қазақстан би әлемі» 16.30 «Мың түрлі мамандық» 17.00 «Футболдан Әлем чемпионаты  – 2014». «Road to Brazil». Арнайы хабар 17.30, 23.10, 02.45 ЖАҢАЛЫҚТАР 17.50 «Қанмен жазылған хат». Арнайы тележоба 18.15 Драма «Заман-ай» 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 20.05, 02.20 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 21.05 «ЖІГІТТЕР» квартетінің концерті 22.40 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 23.45 Драма «Көктегі үрей» 01.20 «Ғасырлар үні». Фильм 02.05 «Еңселі Елорда»

http://irstar.kz

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 0 7 . 3 0 « Е рт і с та ң ы » . Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 18.30, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Инфор­ мационная программа 09.40, 23.00 «Үй болу қиын» Т/х 10.10, 22.00 «Диверсанты» Т/х 11.00 «Химик» Т/х 12.00, 19.15 «Без срока давности» Т/х 12.50 «Жұмыспен қамту-2020» 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма» 13.35 «Прокурорская трибуна» 14.00 «Азбука счастья» 14.15 «Дорожная карта бизнеса-2020» 14.25 «Келбет»Д/ф 17.50 «112» 18.20 «Мой город» 19.00 «Стратегия-2050» 20.10 «Ночные ласточки» Т/х 21.20 «Мой город» 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

07.00 Ән шашу 07.35, 10.00, 13.00, 20.00, 00.10 Жаңалықтар 08.05, 20.30, 00.40 Новости «20.30» 08.35 Программа «Лица столицы» 09.00, 10.10, 16.50 «Еріксіз неке» Теле­ хикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.40 «Kaznet» ғаламторға шолу 11.05 Сериал «Незабываемый» 12.05,19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 13.10 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 13.40 Программа «Лица столицы» 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Широка река» 16.00 Сериал «На пути к сердцу» 18.00, 22.50 «Ұмытылмас» Телехикая 23.50 «Оқыс оқиға!» бағ­дар­ла­масы 01.10 «Соңғы саяхат» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚҰРБЫЛАР» Телехикая 06.50, 18.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 07.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11.00, 15.00, 21.00 Новости 11.05 Сериал «ГЛУХАРЬ». «ПЯТНИЦ­ КИЙ» 12.00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 12.20 «ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ» (каз) 12.55, 3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз) 14.00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 14.35, 20.30 «П@УТINA» 15.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 15.50 «ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ЖЕНЩИНА – ПРАЗДНИК» 16.50 «ЖДИ МЕНЯ» 19.00 Фильм «Склифосовский» (каз) 07.55 Арнаның ашылуы. Бас шапк а. Әнұран. Анонс 08.00 «Ағайынды» Т/х 09.00 «Үй болу қиын» Т/х 09.30 «Ән салайық» 09.45 «Территория кра­ соты» Т/х 11.15 «Парыз» Т/х 12.00 «Химик» Т/х 12.50 «Мой город» 13.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­ дар­ла­ма 13.40 «С дипломом в село» 16.00 «В горниле истории» Д/ф 16.10 «Салауатты сана» 16.20 «Атамекен аясында» 16.40 «В семье единой» 1 7 . 0 0 « Б і зд і ң қ а л а - Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 18.00, 21.00 «Уақыт керуен». Ақпараттықсараптама бағ­дар­ла­масы 18.30, 21.30 «День за днем». Инфор­ мационно-аналитическая программа 19.00 «Как найти идеал» К/ф 20.30 «Өндірісті өлке» 20.45 «ЕХРО» 22.00 «Возвращение блудного мужа» К/ф 08.55, 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 17.55, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

астана

08.00 Новости «20.30» 08.30 Жаңалықтар 09.00 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 09.20 Программа «Лица столицы» 09.40 Программа «Чудеса от Zepter» 10.00 Программа «Право на качество» 10.30 Х/ф «Подкидыш» 11.55 «Әзілстан» жасырын түсірілім 12.10 Среднеазиатская лига КВН 14.10 «Ән мен әзіл» концерттік бағ­дар­ ла­масы 15.25 «Қыз ғұмыры» Телехикая 17.45 «Жүрек жарған» Телехикая 19.35 Арнайы жоба. «Той жыры» 20.00 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 20.30 «20.30. Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағ­дар­ла­масы 21.20 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы 22.35 Х/ф «Правила виноделов» 00.55 Спорт. «M-1 Global. Battle of the legends»

ЕВРАЗИЯ

06.00, 12.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (каз) 07.00 Фильм «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (каз) 08.25 «ТАНҒЫ ПОШТА» 09.00 Новости 09.10 «СМАК» 09.45 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ­ БОВЬ»

19.55 «МАРАЛБЕК» бағ­д ар­л а­м асының тұсаукесері 21.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 22.50 Шоу «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 02.15 Детектив «БЕГЛЕЦ» (каз) 06.00 «Қыздар арасында» 07.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00, 15.30 «Құдіретті Рейнджерлер»М/с 08.30 «Айна online» 09.00 «Гадалка» 10.00 Т/с «Всегда говори

всегда 4» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.00 «Фабрика звезд 6» 13.30, 01.0 «Такая life» 13.50, 02.30 «KZландия» 15.00 «Бүгін күндіз» 15.15 «Айнасөздік» 16.00, 00.40 «Айна online 4» 16.30 «Суперәжелер» 17.30 «Измайловский парк» 20.00, 03.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 20.30 Новости 21.00 Премьера! «Караоке – живой звук» 22.50 Х/ф «Американский пирог-2» 00.40 «Айна online 2» 01.30 «Свидание со звездой» 03.30 «Ауылдан қашу»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 Сериал «ВЫБОР ЛАРЫ» 07.00, 21.00 Сериал «СЕН КЕЛЕРСІҢ» 09.00, 17.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 11.00, 23.00 Сериал «ПАПАШИ» 12.00 Мультсериалы 15.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16.00 Сериал «НАРХОЗ» 18.30 Шоу «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 20.20 «СЮЖЕТ ДНЯ» 00.00 Триллер «УИЛЛАРД» 02.00 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗА­ ПАД» 03.00 Қазақша концерт

КТК

06.00 Открытие вещания. 06.05 Мультфильмдер 06.10 Телехикая «АҚ АЛҚАП АРУЫ» 07.30, 03.55 «ЯПЫР-АЙ» 08.25 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.40, 20.30, 03.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.05 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ­ НИЕ» 12.00 НОВОСТИ 12.45, 00.10 Программа «РЕЙДЕР» 13.00 Детектив «ГРАЧ» 14.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 15.05 Реалити «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16.10, 17.00 Т/х «МАХАББАТ МҰҢЫ» 18.00 Реалити «НЕ ВРИ МНЕ». 19.00, 02.30 Телехикая «КАРАДАЙЫ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 11.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Арта­ моновой 13.00, 04.15 «ИГРЫ РАЗУМА». Фильм (каз) 13.55 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 15.00 «АЯЛАҒАН АСТАНА». Республикан­ ский детский конкурс поп-исполнителей 15.40 Екатерина Виноградова, Никита Зве­ рев в фильме «В погоне за счастьем» 19.30 Шоу «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 21.00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 21.30, 22.15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 21.45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22.35 Комедия «ГАРФИЛД: история двух кошечек» (каз) 00.10 Фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 02.45 Фильм «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (каз) 06.00 «Қуырдақ» 06.30, 03.00 «Марат пен Жанна» 07.00, 04.30 «Қырық милли­ он теңге шоуы» 08.00 «Құдіретті Рейнджер­ лер» М/с 09.00 «Школа доктора Ко­

маровского» 09.30 М/с «Барбоскины» 10.00 «Айнасөздік». Лучшее 10.30 «Орел и Решка» 11.30 «Свекровь и невестка» 12.00 «Я – шопоголик» 12.30, 02.15 «Айна online 2» 13.00 Т/ф «Всем скорбящим радость» 17.00 «Қыздар арасында» 19.00 «НЫСАНА» 20.00 Ток-шоу «Выход есть!» 21.00 Т/с «Маша в законе» 22.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» 22.50 Х/ф «Сорокалетний девственник» 01.15 «Свидание со звездой» 03.30 «Шынайы өмір»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 Мультсериалы 06.30 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА» 07.00 Мультфильмы 09.45 Фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 11.30 Программа «Вкусные секреты» 12.00 Шоу «Уральские пельмени» 14.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО­ СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 17.30 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ­ НАЯ КОМНАТА» 21.00 Фильм-концерт «ШАНШАР» 23.00 Триллер «СУИНИ ТОДД: ДЕМОНПАРИКМАХЕР С ФЛИТ СТРИТ» 01.30 КИНО «РАЗЫСКИВАЮЩИЙ» 03.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ

КТК

07.00 Открытие вещания. 07.05 «БЕН 10. ИНОПЛАНЕТНАЯ СИЛА» – 3 (каз.) 07.25 Телехик ая «СЫЛА. ТАҒДЫР ТАЛҚЫСЫ» 09.00 ЖАҢАЛЫҚТАР

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

11

21.40 ТОК-ШОУ «НАША ПРАВДА» – «Чу­ жая родня» 22.35 Программа «ДИАГНОЗ» 23.10 Шоу «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!»  – «До­ рожный контроль» 00.20 Фантастика «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 04.45-05.10 «АНДА-САНДА»

21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 21.30 «Дәрібаевтар ансамблінің кон­ церті» 00.00 «Талисман спеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

НТК

07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) 08.30 «Fresh Таң» 09.30 Фильм «Выкуп» 11.30 Мультфильмы 12.00 Фильм «Дети Арбата» 14.10 Фильм «Погоня» 16.00 «Иман нұры» діни бағ­дар­ла­масы 16.15 «Интересно знать» 16.35, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 18.20 Музыка 19.00 «Ой толғау» 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 «Взгляд» 20.30 Фильм «Реальные девчонки» 23.40 Фильм «Развод» 10.00, 14.40, 16.55, 17.35, 21.00, 00.00 – Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.15, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00  – Тамаша Тандау

06.00 Открытие вещания 06.05 Телехикая «Шетелдік күйеубала» 07.15 «Жұлдыздар шеруі» 07.50 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» бағ­д ар­ ла­масы 08.20, 12.20 Мультхикая «Том мен Джер­ ри» (каз.) 08.40, 18.40 «РЕВЮ» (рус.) 09.00, 19.30 Сериал «УНИВЕР» 10.10, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.40 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 11.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА­ СКАРА» 12.40 «Күлкі ойнақ» (каз.) 13.10 «Тек күлкі үшін» (каз.) 13.40, 02.40 «РЕВЮ» (каз.) 14.00 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕ­ ДОВАНИЕ» 17.00 Сериал «ДЕФФЧОНКИ» 18.05, 21.30 Сериал «ФИЗРУК» 19.00 «ТАКСИ» 22.00 «КАРАОКЕ КИЛЛЕР» (каз.) 23.00 «Қып – қызыл күлкі»(каз.) 23.30 «Алтын таспа» (каз.) 00.00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 01.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МИ­ СТЕРА РИПЛИ» 02.55 «КҮЛЕГЕШТІ КҮЛДІР» (каз.) 03.35-04.00 Әзіл – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.)

ств

07.00, 23.00 «Музыка арнасы» 08.00, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.30, 19.50 «Территория происшествий» 08.40, 18.50 Сериал «АЛЕКСАНДРОВ­ СКИЙ САД» 09.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 09.35, 11.30 «TV Shop» 10.05 «Қасымның әндері-ай» Қасым Аман­ жоловтың шығармашылығына арналған кеш 12.00 Әділ Сламханның «Қиялдағы ару» атты ән кеші 14.15, 15.30 «TV Shop» (каз) 14.30 «Денсаулық және сулұлық» 16.00 «Биржевые университеты» 16.30 «Тайны нашего кино» 17.00 Время независимости. Д/ф «Лютый холод Алжира» 17.25 «Мост шпионов. Большой обмен» Фильм Л.Млечина 18.05 «Александр Збруев. Небольшая перемена» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 «Неизведанный Казахстан» 09.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 10.05 Концерт «ЮРМАЛА-2011» 12.00 НОВОСТИ 12.40 Программа «РЕЙДЕР» 12.55 Ток-шоу «НАША ПРАВДА» 13.50 Программа «ДИАГНОЗ» 14.25 «ВЫХОДНОЙ СО ЗВЕЗДОЙ» – «Салтанат Баймухамедова» 15.05 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ» – «Исцеление чудом» 15.35 «ЖҮРЕКЖАРДЫ» 16.15 «ПЯТАЯ СТИХИЯ». Концерт Джа­ мили Серкебаевой 17.40 «КТК-да ҚАБАТОВ!» 19.00 Док.цикл «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»  – «Не бойтесь рожать» 20.00 Программа «ОЧНАЯ СТАВКА». «Мама, прости!» 21.00 «ДРУГАЯ ПРАВДА» с Алексеем Шахматовым 22.00 «Той BestStar» 23.35 Мелодрама «КРАСАВИЦА И ЧУ­ ДОВИЩЕ» 01.45 «ХРОНИКИ НЕДЕЛИ» 02.10 К/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 04.05-04.50 Д/ф «МЕГАКАТАСТРОФЫ»

НТК

07.00 Открытие вещания 07.05 К/ф «Алтын іздегендер» (каз.) 08.40 «Әлемнің ең қызық жануарлары» 09.00 Мультхикая «Үйректер» (каз.) 09.30 Сериал «АЙКАРЛИ» 10.20 М/с «СУПЕРНИНДЗЯ» 10.45 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГА­ СКАРА» 11.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12.00, 13.30 М/х «Том мен Джерри» 12.30, 23.00 «КАРАОКЕ КИЛЛЕР» (каз.) 14.00 Семейное фэнтэзи «СНЕЖИНКА, БЕЛАЯ ГОРИЛЛА» 15.40 Сериал «ИНТЕРНЫ» 17.40 Комедия «НЯНЬКИ» 19.40 Боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 00.00 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 01.50 «НАША RUSSIA» 02.10 «ДОМ 2» 02.40 «КОМИКadze» (каз.) 02.55 К/ф «Некелік куәлік» (каз.) 04.30-03.00 Әзіл – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.)

ств

07.00 «Музыка арнасы» 08.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 08.30 «Клуб юмора» 09.15 «Бал дәурен» (рус) 09.30 «Стиляги» 10.00 «TV Shop» (рус,каз) 10.30, 23.00 «Ән шашу» 11.30 «TV Shop» 12.00 «Пай,пай,қыздар-ай» 15.00 «Асыл жарым» Мирас+Құралай 15.30 «TV Shop»(каз) 16.00 «Трансмиссия» 16.30 «Автохарактер» 17.00 «Безопасная дорога» 17.20 «Владимир Гостюхин. Герой не на­ шего времени»

ирбис

БАЛАПАН

07.00 Әнұран, аңдатпа, 07.05, 12.45 Алақай, балақай! Шынықсаң, шымыр боласың! 07.15, 12.55, 18.25 «Лупдиду» Мультхи­ кая 07.25 «Балапан және оның достары» Досы көпті жау алмас 07.35, 08.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 «Саяхатшы Дара» 08.25 «Үлкен Әлем» Мультхикая 08.50, 14.30, 19.40 «Ақылды Зази» Муль­ тхикая 09.00, 14.40, 19.50 «Бауырсақ» 09.15, 14.55, 20.50 «Майя» Мультхикая 09.30, 15.10, 20.15 «Жүзден жүйрік» 10.05, 21.40 «Бернард» Мультхикая 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 «Ғажайыпстанға саяхат» 10.20, 16.00 «Айгөлек» Республикалық балалар байқауының үздіктері 10.50, 16.30 «Тайо» Мультхикая 11.05, 16.45 «Әуежай» Мультхикая 11.15, 16.55, 22.10 Тұсаукесер! «Айдаһар мінген шабандоздар» 11.40, 17.20, 22.35 «Ертегілер еліне саяхат» 11.50 «Күлегеш» 12.05, 17.45 «Пороро және оның достары» Мультхикая 12.15 «Ойлан, тап!» Тікелей эфир 13.05, 18.35 «Балапан және оның до­ стары» 14.05 «Үлкен Әлем» Мультхикая. 17.55 «Ойлан, тап!» 19.35 «Кибермен» Күш – білімде! 21.05 «Айжұлдыз» 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 21.45, 22.00 «Подкатс» Мультхикая 22.45 «Күлегеш» Әзілкештер алаңы 18.00 Фестиваль этнической музыки «The spirit of Tengri» 18.30 «Стол» Фильм Александра Голо­ винского 19.30 «Территория происшествий» 20.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 21.00 «Қоғам және әйел» 21.30 «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 22.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 00.00 «Талисман успеха» 02.00-4.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

08.30, 12.00 Новости (каз., рус.) 10.00 Фильм «Реальные девчонки» 13.10 Фильм «Развод» 15.30 Фильм «Обыкновенное чудо» 18.00 Фильм «Планета сокровищ» 20.00 Фильм «Розовая Пантера» 22.00 Фильм «Запах женщины» 00.30-09.00 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 10.40, 13.40, 16.00, 16.40, 20.40, 22.40 – Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.00 Әнұран, аңдатпа, 07.05, 11.20 «Алақай, балақай!» Шынықсаң, шымыр боласың! 07.15, 11.40, 17.15 «Пороро және оның достары» Мультхикая 07.25, 11.30 «Әли мен Айя» Ауылым – алтын бесігім! 07.35, 11.50, 17.45 «Желле» Мультхикая 08.00, 12.15, 18.10 «Грув Академиясы» Мультхикая 08.25, 14.10, 20.30 «Жүзден жүйрік» 09.00, 14.45, 17.25 «Ақылды Зази» Муль­ тхикая 09.10, 14.55, 22.45 «Күлегеш» 09.25, 15.10, 20.05 «Балапан news» Балаларға арналған жаңалықтар 09.40, 09.45, 15.25, 15.30, 20.20, 20.25 «Ғажайыпстанға саяхат» 09.50, 15.35 «Санжар мен Қайсар» Бала­ лар телехикаясы 10.20, 16.05, 21.45 «Чип пен Байт» Ком­ пьютер – менің серігім! 10.30, 16.15 «Тайо» Мультхикая 10.45, 16.30 «Әуежай» Мультхикая 10.55, 16.40, 22.20 «Ертегілер еліне сая­ хат» Анимациялық мультхикая 11.05, 16.50, 22.30 «Он саусақ» 11.15, 22.40 «Ерден атаның әңгімелері» Тарихи анимациялық бағ­дар­ла­ма 12.40, 18.35 «Барбидің күнделігі» Муль­ тфильм 13.50, 19.45 «Мұңлық  – Зарлық» Муль­ тфильм 17.00 «Ерден атаның әңгімелері» 17.05 «Алақай, балақай!» Шынықсаң, шымыр боласың! «Испан биі» 17.35 «Әли мен Айя» Ауылым  – алтын бесігім! «Туыс. Бота» 21.05 «Айжұлдыз» 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 21.40 «Бернард» Мультхикая 21.55, 22.10 «Подкатс» Мультхикая


12

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

Программа телепередач

http://irstar.kz

1 èþíÿ, âîñêðåñåíüå

ÕÀÁÀÐ

День защиты детей 07.00 «Махаббат мерейі». Телехикая. 08.30 Айбын. Əскери-патриоттық бағдарлама. 09.10 Балалар уақыты. «Роботым екеуіміз». 10.00 Куб удачи. Лотерея. 10.10 «Каникулы Бонифация». М/ф 10.30 Фильм - детям. «Синдбад». 12.00 «Тарзан». М/ф 13.40 АС АРҚАУ 14.00 «Жұлдызды дода. Звездные войны». Развлекательное шоу. 15.30 В прямом эфире – ТВ Бинго. 16.30 «Самға жұлдыз».Республикалық дарынды балалар мен жасөспірімдер əн байқауы. 18.00 Көзкөрген. 18.45 Сол бір кеш… 20.00 Ақпарат арнасы – «Жетi күн». 21.00 Программа «Жетi күн» 22.00 «Посмотрим, обсудим». Кино. «12 лет рабства». 00.50-03.00 Драма «Қаңыраған қала» 7.00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 08.05 «Мəлім де беймəлім Қазақстан» 08.35 «Айгөлек». Концерттік бағдарлама 09.30 «Немо» Мультфильм 11.05 «СЫР-СҰХБАТ» 11.35 «АҚСАУЫТ» Əскери-патриоттық бағдарлама 12.10 «Сіз не дейсіз?» 12.40 «Ұлттық шоу» 13.40«БЕРЕКЕ БАСЫ – БІРЛІКТЕ». Ақындар айтысы 16.40 «Арнайы репортаж» 17.00 «Футболдан Əлем чемпионаты-2014». «Road to Brazil». Арнайы хабар 17.30 «ЕҢСЕЛІ ЕЛОРДА» 17.40 «ШАРАЙНА» 18.10 «Нұрсəулем-ай». Концерт 19.40 «АЛАҢ» ток-шоуы 20.30, 01.20 «АПТА. КZ» 21.35 «ƏЗІЛ ƏЛЕМІ» 23.50 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 00.35 «Телқоңыр» 07.55 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Əнұран. Анонс 08.00 «Ағайынды» Т/х 09.00 «Үй болу қиын» Т/х 09.30 «Территория красоты» Т/х 10.50 «Салауатты сана» 11 . 0 0 , 2 1 . 3 0 « Ү м і т і ң үзілмесін» – «Не теряй надежду» қайырымдылық

телемарафон 13.00, 20.30 «Уақыт керуен». Ақпараттықсараптама бағдарламасы 13.30, 21.00 «День за днем». Информационноаналитическая программа 16.00 «Дорожная карта бизнеса-2020» 16.10 «Бала тілі бал» 16.20 «В семье единой» 16.35 «Занятость-2020» 16.45 «Туған тіл-байлығым» 17.00 «Біздің қала - Город 718» Интерактивті бағдарлама 18.00 «Мой город» 18.10 «Память без лимита времени» 18.20 «Цветы для Снежной королевы» К/ф 20.10 «Азбука счастья» 23.30 «Келбет» Д/ф 08.55, 09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 12.30, 16.55, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор 10.25, 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.10, 22.30 «Телемагазин»

ÀÑÒÀÍÀ

08.00 «Жаңа белес» əн кеші 09.05 Программа «Лица столицы» 09.25, 20.15 «Əзілстан» жасырын түсірілім 09.40, 00.20 «Kaznet» ғаламторға шолу 10.00 Программа «Суперпапа» 10.40 Х/ф «Правила виноделов» 13.05 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы 14.20 «Қыз ғұмыры» телехикаясы 16.00 «Қарақат» мектеп-студиясының əн кеші 17.30 Шоу-лотерея «Лото 1.kz» 18.00 «Жүрек жарған Телехикая 19.50 «Бірегей». Асқар Жұмаділдаев 20.30 Программа «20.30»: Избранное за неделю 21.20 Программа «Громкое дело» 21.40 «Əн мен əзіл» концерттік бағдарламасы 22.40 Х/ф «Ямакаси: Свобода в движении»

00.40 «Бақыттың жүрмін жолында» Сұлушаш Нұрмағамбетованың əн кеші

ÅÂÐÀÇÈß

06.00 «ОНИ И МЫ» (каз) 06.45 «ЖАДНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (каз) 07.50, 8.30 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 08.05 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 09.00 Новости 09.10 «ЗДОРОВЬЕ» 10.10 «КАЗЛОТО». Прямой эфир (каз/рус) 10.55 Шоу «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 12.30 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» (каз) 12.55, 04.10 «ИГРЫ РАЗУМА». Фильм (каз) 13.50 «ЖАДНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (каз) 14.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 15.50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16.55 Фильм «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 21.00 «АНАЛИТИКА» 22.00 «П@УТINA+» 23.00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 00.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 02.25 Фильм «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РОМАН» (каз) 06.00 «Қуырдақ» 06.30, 04.00 «Марат пен Жанна» 07.00, 04.30 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «Құдіретті Рейнджерлер» М/с 09.00 «Школа доктора Кома-

ровского» 09.30 М/с «Барбоскины» 10.00 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 11.15 «Орел и Решка» 12.15 Т/с «Дурная кровь» 15.15 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 17.00 «Қыздар арасында» 18.00 «Айнасөздік». Лучшее 18.30 «Айна online 4» 19.00 «Жеңіп көр!» 20.00 «Свидание со звездой» 21.15 Шоу «Один в один 2» 00.15 Х/ф «Бесславные ублюдки» 03.00 «НЫСАНА» қорытынды бағ дарламасы

ÊÒÊ-7 + 31 ÊÀÍÀË

05.58 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.00 «ƏЗІЛ СТУДИО» 07.00 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА» 07.30 Мультфильмы 09.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 15.30 Сериал «НАРХОЗ» 18.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 21.00 Триллер «ОСТРОВ» 23.50 КИНО ««ДИТЯ ТЬМЫ» 02.20 КИНО КИНО «ДНЕВНИК ЕЛЕНЫ РИМБАУЭР» 04.20 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ

ÊÒÊ

07.00 Открытие вещания. 07.05 «БЕН 10. ИНОПЛАНЕТНАЯ СИЛА» – 3 (каз.) 0 7 . 3 0 Те л е х и к а я « С Ы Л А . Т А Ғ Д Ы Р ТАЛҚЫСЫ» 09.00 Сериал «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 10.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 13.45 Док.цикл «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» – «Не бойтесь рожать» 14.45 Истории усыновлений в программе «ДОРОГА ДОМОЙ» 15.00 Сазды-ойын-сауықты бағдарлама «Той BestStar» 16.35 «ПЯТАЯ СТИХИЯ». Концерт Джамили Серкебаевой 18.00 Шоу «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» – «Дорожный контроль» 1 9 . 0 0 « А С Т А Р Л Ы А Қ И Қ АТ » Д и н а Төлепбергеновамен 19.45 «КТК-да ҚАБАТОВ!» 21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» 22.00 «СЛУГИ НАРОДА» с Артуром Платоновым 22.50 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 23.25 Драма «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 01.20 Док.цикл «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» – «Война за Мираж» 02.10 К/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА» 04.05-04.30 «АНДА-САНДА»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ× ñ 26 ìàÿ ïî 1 èþíÿ

ÍÒÊ

07.00 Открытие вещания 07.05 Фильм «Гномдар жəне Трольдер» 08.20, 14.10 Мультхикая «Том мен Джерри» 09.00 Фэнтэзи «СНЕЖИНКА, БЕЛАЯ ГОРИЛЛА» 10.40 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ МАДАГАСКАРА» 11.05 М/с «ГУБКА БОБ. КВА ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 11.35 Фильм «АЭРОТАЧКИ» 13.10 «КАРАОКЕ КИЛЛЕР» (каз.) 14.35 Фильм «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16.10 Комедия «НЯНЬКИ» 18.10 Фэнтэзи «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 21.00 «ЖҰЛДЫЗХАНА» (каз.) 21.30 «Тек күлкі үшін» (каз.) 22.00 «КОМИКadze» (каз.) 22.15 Фэнтэзи «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 00.15 Триллер «ФАНТОМ» 01.50 «ДОМ 2» 02.20 К/ф «Олай дейтін орның жоқ» (каз.) 03.50 «Əлемнің ең қызық жануарлары» 04.30-05.00 Əзіл – күлкі бағдарламасы «No comments» (каз.)

ÑÒÂ

07.00 «Музыка арнасы» 07.30 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 08.30 «Барышня и кулинар» 09.00 «Смех с доставкой на дом» 10.00 «TV Shop» (рус,каз) 10.30 «Қазақ халқының салт-дəстүрлері» 11.00 «Қоғам жəне əйел» 11.30, 15.30 «TV Shop» 12.00 «Бал дəурен» 12.15 К/ф «Əнші болғым келеді» 13.20 «Əн мен сəн шеруі» Дизайнер Берік Исмаиловтың сəн үлеілері 16.00 «Кинопаркофка» 16.30 Фестиваль этнической музыки «The spirit of Tengri» 17.00 «Олег Янковский. Последняя охота» 17.50 Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам «MotoGP» 19.00 Комедия «АРМИЯ СПАСЕНИЯ» 20.40 «Неизведанный Казахстан» 21.00 К/ф «МЕНІҢ АҒАМ БОЙДАҚ» 22.30 «Əн шашу» 00.00 «Талисман успеха» 02.00-04.00 «Əн көңілдің ажары»

ÈÐÁÈÑ

09.00 Фильм «Розовая Пантера» 11.00 Фильм «Планета сокровищ» 13.00 Фильм «Запах женщины» 16.00 Фильм «Юность Жамбыла» 18.00 Фильм «Земля до начала времён: Великая миграция» 20.00 Фильм «Знакомство с Факерами 2» 22.00 Фильм «Невыполнимое задание» 00.30-08.00 «Əн қанатында» музыкалық бағдарламасы 09.40; 13.40; 16.30; 17.30; 20.40; 22.40 – Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.50; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау

ÁÀËÀÏÀÍ

07.05 «Алақай, балақай!» 07.15, 11.40, 16.15 «Пороро жəне оның достары» Мультхикая 07.25, 11.30, 16.35 «Данышпан қарға» 07.35, 11.50, 16.45 «Желле» Мультхикая 08.00, 12.45, 17.10 «Грув Академиясы» 08.25, 13.10, 20.30 «Жүзден жүйрік» 09.00, 13.45, 16.25 «Ақылды Зази» 09.10, 13.55, 22.45 «Күлегеш» 09.25, 14.10, 20.05 «Он саусақ» 09.35, 14.20, 20.15 «Ерден атаның əңгімелері» 09.40, 14.25, 20.20 «Али мен Айя» 09.50, 14.35 «Ақберен» Республикалық балалар байқауы 10.20, 10.25, 15.05, 15.10, 21.45, 21.50 «Ғажайыпстанға саяхат» 10.30, 15.15 «Тайо» Мультхикая 10.45, 15.30 «Əуежай» Мультхикая 10.55, 15.40, 22.20 «Батырлар» 11.05, 15.50, 22.30 «Балапан news» Балаларға арналған жаңалықтар 11.20, 16.05 «Алақай, балақай!» Шынықсаң, шымыр боласың! 12.15 «Ойлан, тап!» Тікелей эфир 17.35 «Ойлан, тап!» Викториналық ойын – сауық бағдарлама 18.05 «Нарния Хроникалары. Арыстан, Мыстан жəне сиқырлы шкаф» Отбасылық фильм 21.05 «Айжұлдыз» 21.15 «Сиқырлы аяқкиім» Мультхикая 21.40 «Бернард» Мультхикая 21.55, 22.10 «Подкатс» Мультхикая

26 ÌÀß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «В центре внимания» 10.30 «Чудеса света» 11.30 «Құт мекен Қазақстан» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.30 «Однажды в музее» 15.20-16.00 «Əзілің жарасса» 16.30 «Қалаулылар мінбері» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Жүзден жүйрік» 19.20-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

27 ÌÀß, ÂÒÎÐÍÈÊ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Қоғам жəне уақыт» 10.15 «Басты бағыт» 10.40 «Голос православия» 11.30 «Гостиная» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15-15.00 «Вне игры» 15.20-16.00 «Əзілің жарасса» 16.30 «В рамках закона» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Лови удачу» 19.20-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

28 ÌÀß, ÑÐÅÄÀ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Голос степи» 10.15-11.00 «Таным» 11.30 «Мы вмсете!» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15-15.00 «Замандас» 15.20 «Посоветуйте, доктор!» 16.20-16.50 «Религия и обычаи» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Əн – жұмбақ» 19.20-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

29 ÌÀß, ×ÅÒÂÅÐÃ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «Агро-2014» 10.30 «Заң аясында» 11.15-12.00 «Пульс региона» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.30 «Крупным планом»

15.20-16.00 «Əзілің жарасса» 16.30 «Казахстан – наш общий дом» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 Викторина «Cinema» 19.20-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

30 ÌÀß, ÏßÒÍÈÖÀ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 07.15 Новости 07.30-09.00 «С добрым утром!» 09.20 «На тему дня» 10.15-11.00 «Дін мен дəстүрлер» 11.15 «Агро-2014» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.30-15.00 «Неге солай?» 15.15-16.00 «Айнамгөз» 16.15 «Агро-2014» 16.30 «Аймақ тынысы» 17.05 «Ғибрат» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.45 «Сиялы сыр» 19.20-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

31 ÌÀß, ÑÓÁÁÎÒÀ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время 07.15 «Ұйқыашар» 08.15 «Интересно знать» 09.25 «Мəңгілік сарын» 10.15 «Жүректі тербеп» 11.30 «ТЮС» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.30 «Мой Казахстан» 15.30 «Зағиптар кітапханасы» 16.20 «Əйелдер əлемі» 17.30 «Серпін» 18.30 «Өлең – өмір» 19.00-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

1 ÈÞÍß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

07.10 Гимн Республики Казахстан, время 07.15 «Ұйқыашар» 08.20 «Музыка вечности» 09.30 «Біз біргеміз!» 10.20 «Кумиры» 11.15 «Тіл жəне отбасы» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.20 «Книголюб» 15.20 «Безбен» 16.15 «Вглядываясь в традиции» 17.30 «Өмір өзен» 18.10 «Литературные вечера» 19.00-20.00 «Виниловые джунгли» 19.58 Гимн Республики Казахстан

В программе возможны изменения.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2014 года №486 утверждены Правила субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки, перечень сельскохозяйственной продукции, по которому устанавливается гарантированная закупочная цена и закупочная цена. Информация размещена на интернет-ресурсе управления сельского хозяйства Павлодарской области: www.depagri.pavlodar.gov.kz. Прием заявок с приложением соответствующих документов на получение субсидий будет осуществляться управлением с 1 октября по 30 ноября 2014 года. По всем интересующим вопросам касательно данной программы просим обращаться в управление сельского хозяйства, отдел заготовки, переработки сельхозпродукции, телефоны для (10383) справок: 32-26-15, 32-49-10.

ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области», 140000, г. Павлодар, ул. Ломова, 38, каб. 2.01, тел. (7182) 63-04-14, адрес электронной почты: uvmppavl@mail.ru, объявляет конкурс на занятие вакантной административной государственной должности Руководитель отдела координации и реализации молодежных и социальных инициатив управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области, категория (DO-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 84563 до 114032 тенге Основные требования: высшее образование (государственное и местное управление, техническое, юридическое, педагогическое, экономическое). Знание Стратегии «Казах стан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Знание иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих функцилональным обязанностям. Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории Опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 1) не менее двух лет стажа государственной службы либо не менее одного года стажа работы на руководящих или

иных должностях в государственных органах; 2) не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее одного года на руководящих должностях; 3) завершение обучения по программам послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом; 4) наличие ученой степени. Функциональные обязанности: взаимодействие с государственными органами, общественными организациями с целью реализации мер по проведению целевой государственной молодежной политики, со специалистами аппаратов акима городов и районов области. Участие в разработке и реализации молодежных программ, в работе по обеспечению испол-

нения Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике», других законодательных актов. Участие в деятельности координационного совета по делам молодежи при акиме области. В совещаниях и иных мероприятиях по вопросам молодежной политики. Прогнозирование и предотвращение конфликтных ситуаций в молодежной среде путем анкет, опросов, других социологических исследований, взаимодействие с молодежными движениями, союзами, объединениями с целью изучения настроения в молодежной среде. Участие в подготовке текущих отчетов, справок и информаций о ситуации в регионе в вышестоящие органы. Проведение мониторинга ситуации в регионе о деятельности НПО. Осуществление в пределах компетенции управления иных полномочий. Способность планировать, организовать, контролировать и мотивировать работу подчиненных, коммуникабельность, умение обобщать и анализировать общественно-политические события. Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление по установленной уполномоченным органом

форме; заполненную анкету с фотографией размером 3х4 по установленной уполномоченным органом форме; копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованную нотариально; справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо нотариально засвидетельствованную копию сертификата) должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы (помещенные в скоросшиватель, с указанием перечня

прилагаемых документов), переданные гражданами нарочным порядком или высланные ими по почте в сроки приема документов. Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии допускается присутствие на ее заседании наблюдателей. В качестве наблюдателей на заседании конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казах стан и маслихатов всех уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники уполномоченного органа. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Павлодарской области» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. (10386)


Спорт

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

13

ÁÎÊÑ. ÕÕ ÒÓÐÍÈÐ ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÑÅÐÈÊÀ ÊÎÍÀÊÁÀÅÂÀ

Ðèíã íàçâàë ÷åìïèîíîâ

Çàâåðøèâøèéñÿ â Ïàâëîäàðå ÕÕ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîêñó íà ïðèçû Ñåðèêà Êîíàêáàåâà ñòàë çàìåòíûì ñîáûòèåì â ñïîðòèâíîé èñòîðèè íàøåé îáëàñòè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïðåäûäóùèé, XIX òóðíèð ïðîõîäèë òîæå â íàøåì ãîðîäå. Òåì èíòåðåñíåå, íà ìîé âçãëÿä, áûëî íàáëþäàòü çà èçìåíåíèÿìè, êîòîðûå ïðîèçîøëè â êàçàõñòàíñêîì áîêñå çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà.

же юбилейный, ХХ турнир собрал 128 боксеров из 13 стран. Главным отличием соревнований стало то, что на ринг боксеры выходили без защитных масок. Безусловно, это добавило зрелищности поединкам. Однако женщины в ХХ турнире участие не принимали. По-настоящему звездным выдался состав гостей. В числе почетных гостей турнира были чемпион Олимпиады в Лондоне Серик Сапиев; серебряный призер Олимпийских игр 1980 года, чемпион Европы Виктор Демьяненко; президент федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков; заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров; чемпион мира, чемпион Европы Игорь Ружников; чемпион СССР Владимир Степанов. Павлодарские боксеры в ХХ турнире заняли одно первое, одно второе и четыре третьих места. Всего же казахстанцы первенствовали в семи весовых категориях из десяти, четверо из наших соотечественников представляли клуб «Астана Арланс». Открытием

Д

ля начала стоит оговориться, что нынче в Павлодар прибыли не первые-вторые номера сборных команд 13 стран, а всего лишь бойцы, входящие в первую десятку лучших. Это связано с тем, что в эти же сроки в России, в Китае, в ряде европейских стран проходили солидные турниры под эгидой Международной ассоциации бокса. Тем не менее в командах Кубы и Швеции, прилетевших в Павлодар, были чемпионы своих стран среди молодежи, а казахстанских боксеров представляли члены национальной сборной страны и известного клуба «Астана Арланс». Как было заявлено на предстартовой пресс-конференции, турнир Конакбаева в ближайшее время претендует попасть в официальный

календарь Международной ассоциации бокса АIBA. Это значит, что ранг турнира, представительство на нем именитых спортсменов существенно возрастут. Для сравнения приведу несколько цифр и фактов. В предыдущем, XIX турнире, состоявшемся в 2011 году, в Павлодар прилетели около двухсот спортсменов, представители двенадцати стран мира и десяти областей Казахстана. Cреди участников были и 24 женщины. Из пяти финалистов четверо павлодарцев заняли первые места. С особым интересом ожидалось тогда выступление кубинцев, но из трех участников кубинской команды в призеры выбились лишь двое. Лучшим достижением боксеров Кубы стали третьи места. Нынешний

турнира единодушно был признан молодой павлодарский боксер Шаймурат Кусаинов, получивший и медаль чемпиона, и статуэтку «За лучшую технику». Совсем немного уступил в финальном бою своему сопернику – боксеру из Азербайджана наш земляк Олжас Бакаев. В итоге у Олжаса серебряная медаль в весовой категории свыше 91 кг.

Ìíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà Хуан Энрико Тиссер, тренер команды Кубы: – У нас на Кубе имя Серика Конакбаева очень популярно. Народ полюбил его после Московской Олимпиады, где казахстанский боксер, кстати, победил в полуфинале нашего Хосе Агилара. Нам за честь выступать на турнире его имени, поэтому мы с удовольствием уже во второй раз приезжаем в Казахстан! Шаймурат Кусаинов, победитель турнира (Павлодар): – Противник для меня был очень тяжелым, и я настраивался на непростой бой. Самым сложным оказался третий раунд, но мне удалось собраться и одержать победу. Спасибо болельщикам за поддержку!

Èìåíà ïðèçåðîâ ÕÕ òóðíèðà

Перо Джастиз Юнис, победитель турнира (Куба): – Для меня победа здесь очень важна. Здесь хорошая школа, учту свои ошибки и буду готовиться к новым соревнованиям. Постараюсь в будущем обязательно вновь попасть в Павлодар. Комран Мехтиев, победитель турнира (Азербайджан): – Турнир шикарный, я был здесь на предыдущих соревнованиях. Тогда, в 2011 году, я стал вторым в категории до 81 кг, а нынче стал чемпионом в весе свыше 91 кг. Очень рад этому! Гобриель Ричардз, серебряный призер турнира (Швеция): – Я стал вторым, но ничего страшного. Последний бой был сложным, но в следующий раз я обязательно постараюсь стать чемпионом этого турнира. Гимны четырех стран – Казахстана, Ирака, Кубы и Азербайджана – прозвучали на торжественной церемонии награждения победителей юбилейного, XX международного турнира на призы Серика Конакбаева. И участники, и гости турнира единодушно отметили хорошую организацию соревнований. Так держать, Павлодар!

Владимир БУГАЕВ. Фото автора.

Весовая категория 49 кг: 1. Хасан Насер (Ирак); 2. Акниет Балтабаев (Караганда); 3. Сантьяго Амадор (Куба); 3. Рашид Салауатов (Атырау). 52 кг: 1. Азат Махметов (Астана); 2. Аброржон Кодиров (Узбекистан); 3. Куаныш Сабыр (Павлодар); 3. Нургазы Жусипов (НСК РК). 56 кг: 1. Мадияр Жанузак (Астана); 2. Муса Турсынгалиев (Алматы); 3. Рахим Наджафов (Азербайджан); 3. Айдын Ельжанов (Астана). 60 кг: 1. Абдулла Нургалиев (Караганда); 2. Шохрух Хожабеков (Узбекистан); 3. Жаксылык Ильясов (ВКО); 3. Ради Армандо (Куба). 64 кг: 1. Руслан Мадиев (Караганда); 2. Асет Касым (Монголия); 3. Маулен Оскенбек (Мангыстау); 3. Кэвин Браун (Куба). 69 кг: 1. Мадияр Ашкеев (Астана); 2. Канагат Маралов (ВКО); 3. Олжас Тортогулов (Монголия); 3. Айдар Ташев (Павлодар). 75 кг: 1. Мейрим Нурсултанов (Астана); 2. Абдулхидра Вахид (Ирак); 3. Нурзат Собиров (ЮКО); 3. Рустам Жумагулов (Костанай). 81 кг: 1. Шаймурат Кусаинов (Павлодар); 2. Илья Сомов (Россия); 3. Нурбол Алтаев (ЮКО); 3. Эрик Хенрикссон (Швеция). 91 кг: 1. Юнис Джастиз (Куба); 2. Ричардз Гобриэль (Швеция); 3. Алмат Серимов (НСК РК); 3. Серик Мусадилов (Павлодар). +91 кг: 1. Комран Мехтиев (Азербайджан); 2. Олжас Букаев (Павлодар); 3. Сайран Смайлов (Россия); 3. Сергей Гончаров (Павлодар).


14

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

ÇÀÏÈÑÊÈ

ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ 1999 ãîä Ôåâðàëü

Десять лет назад археолог В.К. Мерц раскопал в Экибастузском районе часть стоянки древнего человека. В том числе уникальное захоронение, датируемое третьим тысячелетием до нашей эры. Череп древнего человека был отдан на реставрацию сначала в Барнаульский университет, где его восстановили, а потом отправили в Москву, в институт археологии Российской Академии наук. А здесь провели его пластическую реконструкцию, воссоздав облик человека, обитавшего в нашем краю минимум пять тысяч лет назад. Это первая в Казахстане реконструкция облика древнего человека – смешанного европеидного и монголоидного типа. Скоро гипсовая копия нашего земляка из эпохи неолита будет выставлена в историко-краеведческом музее. А мы опубликовали сегодня фотоснимок. *** Заметка в «Труде»: объявил голодовку российский сенатор, председатель Государственного Совета Республики Алтай Даниил Табаев. Он протестует против сокращения дотации республике из федерального бюджета, из-за чего, по его мнению, 90 процентов 200-тысячного населения живёт за чертой бедности, а многие просто голодают. Учителя и медицинские работники Алтая не получают зарплату уже восемь месяцев. Сенатор решил: будет справедливо и по совести, если он станет голодать со своими земляками. Свою акцию сенатор проводит на парадной лестнице в вестибюле Совета Федерации России. *** В П а вл о д а р е з а р е г и с т р и р о ван одиннадцатый по счёту ВИЧинфицированный. *** Ж.Р. Рамазанов предлагает в опубликованной сегодня статье создать ассоциацию природопользователей «Пойма», которая могла бы комплексно решать многочисленные проблемы иртышской поймы. Идея хорошая, ведь и пойма, и чалдайский ленточный бор, о проблемах которого мы также сегодня пишем, давно требуют особого и самого пристального внимания. *** Совершенно замечательная страница старых фотоснимков из домашней коллекции павлодарцев Ильиных. Одна из её представителей 17 лет проработала в фотомастерской Д.П. Багаева и сохранила некоторые сделанные им фотоснимки. Само время смотрит с них сегодня на нас. Ещё написали в сегодняшнем номере о путешественнике, исследователе, учёном Петре Людовиковиче Драверте, открывшем и описавшем в Баянауле знаменитый грот с «писаницами» (рисунками древнего человека). Теперь его называют гротом Драверта. Ещё Драверт был публицистом, самобытным поэтом… А я, к своему стыду, ни разу не был в том знаменитом гроте на берегу Джасыбая, хотя не раз обошёл вокруг этого озера, когда мы проводили в Баянауле туристический слёт. *** Давно ли с экрана центрального телевидения прозвучала на весь мир знаменитая фраза: в Советском Союзе секса нет. И вот Ольга Фролова в сегодняшней странице «Здоровый образ жизни» рекомендует «восемь заповедей здорового секса» – неких американских сексологов. Хотел снять, но сказали – поздно, полоса уже подписана. Ломать её не стал, но не уверен, что нам надо было это печатать… *** Роскошная пышногрудая девицашейпингистка, к тому же с голой ногой на переднем плане, – на первой полосе… Кажется мне, что мы уж слишком раскованно стали делать нашу первую страницу… С другой стороны – формируем у людей позитивный настрой в выходные (это субботний номер).

*** Китайский посол в Казахстане опровергает версию о том, что китайцы в одностороннем порядке будут забирать львиную часть стока Иртыша в его верховьях. Все вопросы, заверяет он, будут решаться согласованно, путем переговоров, с учётом природоохранных требований. *** Сразу три вице-губернатора и один начальник облуправления Воронежской области оказались в следственном изоляторе. Предъявленные им обвинения – финансовые махинации, злоупотребления властью, элементарное воровство… Прокурор области, прокомментировавший в «Литературной газете» беспрецедентную ситуацию, считает: всё это – следствие «командного» принципа работы, когда кадры подбираются не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности, готовности «работать в команде». Так, один из «вице» до назначения на свою высокую должность успел поработать официантом, директором магазина (причём тут же его приватизировал) – и сразу же взлетел на свою нынешнюю высокую должность. Губернатор, лишившийся большей части командного окружения, правит в области уже второй срок и в отставку пока не собирается… *** Невнятный материал в «Комсомолке» под заголовком «Потанин с Березовским хотели продать Америке Сибирь». Подзаголовок: «Они планировали с помощью американцев поднять восстание, а потом расплатиться с США частью нашей территории». Примерно половина материала представляет дело так, чтобы «впарить» читателю мысль о том, будто это известные российские олигархи задумали эту вражескую акцию. И только потом поясняется: речь идёт о нашем земляке Григории Николаевиче Потанине и неком его сподвижнике по фамилии Березовский, которые вынашивали идею сибирской автономии с широкими экономическими, финансовыми и прочими полномочиями. Аргументы: «В Сибирь пришла самая энергичная и предприимчивая часть русских людей… Мы верим в силы этого народа, мы уверены, что он сумеет создать своё лучшее будущее…». По мнению «автономистов», население Сибири сформировалось в особую «сибирскую нацию», которая демократичнее остального населения России, и т.д. Было это 130 лет назад. Григория Потанина приговорили к пяти годам каторги и гражданской казни. Каторга обернулась для него обычной ссылкой, он работал географом. После помилования вернулся к своему любимому занятию – путешествиям, после которых оставил богатейшие исследования, в том числе о быте и других сторонах жизни казахов. Надо будет поискать его подробную биографию – кажется, о нём хорошо написал «просторовец» П. Косенко… Что же до его сподвижника Березовского, то он, ссылаясь на опасность ареста, скрылся, и больше ничего о нём «Комсомолка» не пишет. Нынешний же Березовский, дай ему волю, продал бы не только Сибирь, а всю Россию с потрохами… *** Вселился, наконец, в новый кабинет, который на треть меньше прежнего. Перенесли сюда из него деревянные панели, стенку с встроенными шкафами. Ощущение, что всё так и было. Три дня разбирался с бумагами. Настроен был всё повыбрасывать, но стал смотреть – и то жалко, и это… Уговаривал и других «переезжающих» внимательно отнестись к старым бумагам, говорил, что они не нам принадлежат, а истории.

Юрий ПОМИНОВ. (Продолжение следует).

http://irstar.kz

íà âñþ УрокиÆÈÇÍÜ

Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü Л

егкой туманной дымкой был окутан противоположный берег Иртыша. Стоявший там лесок казался мягкой зеленовато-серой ватой. Где-то были слышны всплески воды от играющей в реке рыбы. Казалось, что даже эти резвящиеся существа радуются скорому приходу лета. Но весна, похоже, не собиралась уступать свои права, и налетающий мелкими порывами ветерок, от которого становилось зябко, был все же прохладным. Наш класс решил прогуляться после школы по набережной. Это был последний учебный день. Мы заканчивали восьмой класс общеобразовательной школы. Надо сказать, что в восьмидесятые годы выпускными были восьмой и десятый классы. И хотя впереди еще были экзамены и выпускной бал, нами овладела грусть, оттого что не прежним составом нашего коллектива мы снова встретимся первого сентября следующего учебного года. Кто-то собирался продолжить свое образование в училище, техникуме, кто-то – уезжать в другой город, а кто-то – даже в другую республику.

Васька Николенко – долговязый парень, отличающийся неординарным мышлением, предложил отправиться в воскресенье в поход на левый берег Иртыша, чтобы отдохнуть, набраться сил перед последним мозговым штурмом экзаменов и пофотографироваться на память полным составом нашего прелюбимейшего восьмого «Б». Все тут же подхватили эту идею, были распределены обязанности и кто что будет с собой брать. Придя домой в восторженном настроении, я рассказала маме о походе. Но мама строго-настрого запретила мне вообще выходить из дома, мотивируя это тем, что я и так носом шмыгаю, и достаточно еще немного подмерзнуть, как я тут же слягу с простудой, а впереди – ответственные экзамены. Поэтому мне лучше посидеть дома и подучить те предметы, по которым у меня были пробелы. Но ведь она не знала, что в нашем классе «кто не с нами, тот против нас», что «кто не со всеми, тот трус и предатель». Это – наш последний совместный поход! Я канючила, уговаривала, плакала, капризничала, но мама оставалась непреклонна. Мое сердце разрывалось на части от отчаяния. «Ох уж эти родители, вечно они не понимают своих детей!». Подлый комок сдавливал спазмом горло, щекотало в носу, и слезы предательски подступали к глазам. «Неужели мама меня совсем не любит? Неужели не понимает, как важен для меня этот поход?». Я решила, что все равно пойду! «Мама уходит на работу в шесть часов утра, а у нас сбор к семи. К ее приходу с работы я уже буду дома, и она ничего не узнает», - так я подумала, и на душе стало легче. Долгожданное утро. Глаза сами открылись, едва зазвонил будильник. Интересно, почему так всегда получается: когда нужно идти в школу – будильник даже не слышишь, а когда выходной – просыпаешься за минуту до звонка. Мама встала. Вот она идет на кухню – включает чайник. Вот она идет в ванную. Надо притвориться спящей, чтобы она ничего не заподозрила. Завтракает. Щелкнул дверной замок. Ушла! Говорят, что в армии на

команду «Подъем» солдат встает, одевается и заправляет постель за сорок пять секунд, пока прогорит зажженная спичка; в это утро я была солдатом, а командой «Подъем» хлопнувшая подъездная дверь. Утро было холодным и серым. Небо сплошь покрывали серочерные облака. Лишь иногда в их разрывах показывались теплые солнечные лучи. Ветер был сильным, и оставалась надежда, что он разгонит облака. Город уже ожил в этот ранний час, несмотря на выходной день. На автобусных остановках толпились дачники с ведрами и коробками, из которых выглядывала зеленая любопытная рассада. Ровно в семь часов я уже стояла среди своих одноклассников на перроне вокзала. Собрались все. Опоздавших и отсутствующих не было. Пригородный поезд стоял на первом пути и ждал своих пассажиров. Синий паровоз пыхтел и ворчал, выпуская струи черного дыма, не желая стоять на месте. Мы заняли свои места. Поезд медленно, как дождевой червяк, пополз осторожно по рельсам. Когда глядишь в окошко вагона, кажется, что это уезжает от нас перрон со зданием вокзала, а поезд стоит на месте. В голове зазвонил тревожный звоночек: «Правильно ли я поступаю?» - но веселый гомон одноклассников заглушил его. Недалеко от станции, где мы вышли, проходила лесополоса, окруженная протокой в форме подковы. Берег у протоки был крут и обрывист, а вода в реке этой весной поднялась очень высоко и доходила до края обрыва. Мы выбрали местечко для остановки недалеко от воды. Девочки пошли собирать хворост, а мальчишки разводили костер, закидывали удочки. Хмурая погода не портила настроения. С шутками и прибаутками назначили главного повара, установили котелок, и когда вода закипела, в нее было отправлено несколько свежепойманных рыбешек и остальные ингредиенты для ухи. Мы стали водить хоровод вокруг нашего обеда и повара, напевая песенку, сочиненную мною – культмассовиком-затейником. Хоровод вокруг будущего обеда был уже традицией, ведь мы каждый год ходили в походы, но в этот раз с нами впервые не было взрослых, следящих за каждым нашим шагом. И от этого еще больше дурманили и пьянили свобода, природа, разливающийся в воздухе смешанный аромат костра и ухи. Быстрее хоровод, еще быстрее: …Закончили учиться Кипи, кипи, водица, Варись, варись, ушица. Пора тебе свариться, В желудки нам свалиться… Повар провозгласил:

-Уха готова! Всем мыть руки! С криками «Ура!» ребята кинулись к обрыву и, присев на корточки, опустили в воду руки. Едва я подошла к краю, как подмытый вешними водами берег вместе со мной обрушился в реку. Первое чувство – это сковывающий холод ледяной воды. Первая мысль: «Без паники. Сейчас достану ногами до дна, оттолкнусь и выплыву наверх». Но дна не было. Хотелось вдохнуть, но обжигающе-холодная жижа лезла в нос, в рот, в уши, в глаза. Я начала отчаянно барахтаться, пытаясь выплыть. Я слышала глухие голоса с берега. Они доносились, как гул множества людей за закрытыми дверями. И – о чудо! У меня получилось, я вынырнула. Оказывается, меня отнесло от берега течением. Однокашники кричали: «Сюда, сюда, плыви, плыви, не останавливайся». Кроссовки и намокшая одежда сковывали движения, тянули вниз, но страх за свою жизнь не давал мне сдаваться. Подплыв к краю обрыва, я хваталась за торчащие комья земли, но они кусками обламывались, выскальзывая из рук, и я снова уходила с головой под воду, снова выныривала и хваталась за края берега. - Руку, руку давай! – кричал Рязицев Толик. Он стоял на краю обрыва, обвязанный поясами от курток, за которые его держали мальчишки… И вот - все, я на суше. Я боролась, я не сдалась и… победила. Яркий луч солнца, сверкнувший из-за темных, тяжелых облаков, резанул по глазам, и вдруг все померкло. Тишина и темнота. Исчезло все: ребята, вода, костёр, уха. Небытие… …Высоко в небе пела птица. Облака расступились, и ослепительный солнечный свет лился на мои смеженные веки, и с ним изливалась птичья песнь, будто пляска струй отдаленного водопада. Я открыла глаза. Надо мной склонились девчонки. – Как ты? – спросила Аня Куницына, ее карие глаза были полны слез. – Я так испугалась. Я такая трусиха, – ответила я. – Ты храбрая. Это мы испугались. Я лежала на сухих ветках, накрытых телогрейкой, укрытая плащами и куртками. Мои мокрые вещи сушились у костра. Никто уже не веселился. А у меня одна за другой проносились мысли: «Как же так? Ну почему я? Почему это все случилось именно со мной? Прости меня, мама, надо было послушаться тебя. Какое счастье, что у меня есть настоящие друзья, прошедшие настоящее испытание на прочность».

Галина СТАРЦЕВА.

Уважаемые читатели! Ваши истории об уроках на всю жизнь присылайте в редакцию по электронной или обычной почте с пометкой «Уроки». Ведущий рубрики Юрий ПОМИНОВ.


Программа кабельного телевидения Первый канал Понедельник, 26 мая

НТВ-мир Понедельник, 26 мая

http://irstar.kz

РТР-планета Понедельник, 26 мая

05.00 «Доброе утро». 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 Новости. 08.05, 09.10 Х/ф «За спичками». 10.00 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дело ваше…». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.35 «В наше время». 16.20 «Они и мы». 17.10 «Наедине со всеми». 19.05 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Балабол». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.55 «Познер». 00.50 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс Кид». 02.45, 03.05 Х/ф «Возврата нет».

08.00 «НТВ утром» 10.10 «Их нравы» 11.00 Т/с «Сталин.Live» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.25 «Александр Журбин. Мелодии на память» 13.05 «Живые легенды» 14.00 «Дело тёмное» 15.35 «До суда» 16.35, 05.55 «Суд присяжных» 17.35, 20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 19.40 «Дело врачей» 21.35 «Прокурорская проверка» 22.50 «Говорим и показываем» 23.45 Т/с «Пасечник» 01.45 «Сегодня. Итоги» 02.10 Т/с «Груз» 04.00 Т/с «Мент в законе-6»

06.00 «Утро России» 10.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, 17.40, 19.35 Вести-Москва 11.50 «О самом главном» 12.55 «Большой африканский разлом» 15.00, 05.10 «Пока станица спит» Т/с 15.55, 03.20 «Особый случай» 18.00 «Наука 2.0» 18.30, 04.15 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Майор полиции» 00.20 Т/с «Шаповалов» 01.15 «Девчата» 01.50 Фильм «Иркутская история»

Вторник, 27 мая

Вторник, 27 мая

08.00 «НТВ утром» 10.10 «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова» 11.05 Т/с «Сталин.Live» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.25 «Кулинарный поединок» 13.30 «Русская начинка» 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11» 15.35 «До суда» 16.35, 05.55 «Суд присяжных» 17.35, 20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 19.40 «Дело врачей» 21.35 «Прокурорская проверка» 22.50 «Говорим и показываем» 23.45 Т/с «Пасечник» 01.45 «Сегодня. Итоги» 02.10 Т/с «Груз» 04.00 Т/с «Мент в законе-6»

06.00 «Утро России» 10.05 Т/с «Хозяйка моей судьбы» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, 19.35 Вести-Москва 11.50 «О самом главном» 12.55 «Альта» Против рейха» 15.05, 05.10 «Пока станица спит» Т/с 16.00, 03.20 «Особый случай» 17.45 «Наука 2.0» 18.15, 04.05 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Майор полиции» 23.30 «Специальный корреспондент» 00.30 Т/с «Шаповалов» 01.20 «Честный детектив» 01.50 Фильм «Иркутская история»

05.00 «Доброе утро». 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 Новости. 08.05, 09.10, 21.30 Т/с «Балабол». 10.00 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дело ваше…». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.35 «В наше время». 16.20 «Они и мы». 17.10 «Наедине со всеми». 19.05 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.55 «Война в Корее». 00.50 Х/ф «На грани». 02.45, 03.05 Х/ф «Хоккеисты».

Среда, 28 мая

05.00 «Доброе утро». 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 Новости. 08.05, 09.10, 21.30 Т/с «Балабол». 10.00 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дело ваше…». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.35 «В наше время». 16.20 «Они и мы». 17.10 «Наедине со всеми». 19.05 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.55 «Политика». 00.50 Х/ф «Игрушки». 02.50, 03.05 Х/ф «За все в ответе».

Четверг, 29 мая

05.00 «Доброе утро». 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 Новости. 08.05, 09.10, 21.30 Т/с «Балабол». 10.00 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дело ваше…». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.35, 04.10 «В наше время». 16.20 «Они и мы». 17.10 «Наедине со всеми». 19.05 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 23.20 «Вечерний Ургант». 00.00 На ночь глядя. 00.45 Х/ф «Коммандо». 02.15, 03.05 Х/ф «Желтый карлик».

Пятница, 30 мая

05.00 «Доброе утро». 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 08.05, 09.10 Т/с «Балабол». 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 05.35 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дело ваше…». 14.00 Другие новости. 14.30 Понять. Простить. 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.35 «В наше время». 16.20 «Они и мы». 17.10 «Жди меня». 19.05 «Человек и закон». 20.05 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.30 «ДОстояние РЕспублики: Леонид Дербенев». 23.15 «Вечерний Ургант». 00.05 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 01.45 Х/ф «Голубой Макс». 04.15 Х/ф «Маленький гигант большого секса».

Суббота, 31 мая

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.40 Х/ф «Проект «Альфа». 08.05 «Играй, гармонь любимая!». 09.00 Умницы и умники. 09.45 «Слово пастыря». 10.15 Смак. 10.50 «Смешарики. Новые приключения». 11.00 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе». 12.15 «Идеальный ремонт». 13.05 «Цирк. С риском для жизни». 14.05 «ДОстояние РЕспублики». 15.50 Х/ф «Мачеха». 17.20 «Угадай мелодию». 18.15 «Чувство юмора». 19.10 Х/ф «Гараж». 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 22.50 «Что? Где? Когда?». 00.00 Х/ф «Анна и король». 02.20 Х/ф «Черная вдова». 04.05 «Поле чудес».

Воскресенье, 1 июня

05.30, 06.10 Х/ф «Аленка». 06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости. 07.05 Х/ф «Завтра была война». 08.35 Армейский магазин. 09.05 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.20 «Смешарики. ПИН-код». 11.30 Фазенда. 12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 13.40 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу…». 14.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 15.45 «Папенькины дочки». 16.40 «Взрослые и дети». Большой праздничный концерт к Дню защиты детей. 18.00 Концерт «Взрослые и дети». 18.20 «Точьв-точь». 21.00 «Время». 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 23.55 Х/ф «Пекло». 01.40 Х/ф «Дети понедельника». 03.15 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Дмитрий Чудинов – Патрик Нильсен.

Вторник, 27 мая

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

КУЛЬТУРА Понедельник, 26 мая

09.00 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.00, 21.00, 01.30 Новости культуры 12.15, 03.40 «Наблюдатель» 13.15 Т/с «Перри Мэйсон» 14.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун» 15.00 Линия жизни. Павел Санаев. 15.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы» 17.10 «Фабрика памяти: Библиотека Российской академии наук» 17.40 Х/ф «Васса» 19.50 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром 20.10 «Полиглот» Хинди с нуля за 16 часов! N 1. 21.15 Главная роль 21.30 «Сати. Нескучная классика…» 22.15 «Правила жизни» 22.40 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь в большом городе» 23.35 «Тем временем» 00.20 Д/ф «Старая Флоренция» 00.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки ангела» 01.50 Х/ф «Дьявол – это женщина» 03.10 Камерный хор Московской консерватории 04.40 Pro memoria. «Контрасты»

Вторник, 27 мая

08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.00, 21.00, 01.30 Новости культуры 12.15, 03.55 «Наблюдатель» 13.15 Т/с «Перри Мэйсон» 14.05 Пятое измерение 14.35, 22.15 «Правила жизни» 15.00 Д/ф «Человеческий масштаб. Жизнь в большом городе» 15.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы» 17.10 «Фабрика памяти: Вологодская областная универсальная научная библиотека» 17.40 Х/ф «Дьявол – это женщина» 19.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 19.25 К 210-летию со дня рождения Михаила Глинки 20.10 «Полиглот» Хинди с нуля за 16 часов! N 2. 21.15 Главная роль 21.30 «Окно в Латинскую Америку» 22.40 Д/ф «Сила мысли» 23.35 «Игра в бисер» «Курт Воннегут «Бойня N 5, или Крестовый поход детей» 00.20 Д/ф «Интеллектор Горохова» 01.00 «ЗаСреда, 28 мая 06.00 «Утро России» 10.05 Т/с печатленное время» «Моды Нового Времени» 01.50 Х/ф «Дестри снова в седле» 03.25 П.И.Чайковский. Пьесы Среда, 28 мая «Хозяйка моей судьбы» 11.00, 14.00, 08.00 «НТВ утром» 10.10 «Их нра- 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, для фортепиано. вы» 11.05 Т/с «Сталин.Live» 12.00, 19.35 Вести-Москва 11.50 «О самом Среда, 28 мая 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.25 главном» 12.55 «Никита Карацупа. 08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.00, 21.00, «Квартирный вопрос» 13.30 «Поедем, поедим!» 14.05 Т/с «Улицы разбитых Следопыт из легенды» 15.05, 05.10 01.30 Новости культуры 12.15, 03.55 «Наблюдатель» фонарей-11» 15.35 «До суда» 16.35, «Пока станица спит» Т/с 16.00, 03.20 13.15 Т/с «Перри Мэйсон» 14.05 Красуйся, град Петров! 05.55 «Суд присяжных» 17.35, 20.35 «Особый случай» 17.45 «Наука 2.0» Зодчий Александр Кокоринов. 14.35, 22.15 «Правила «Обзор. Чрезвычайное происше- 18.15, 04.05 «Прямой эфир» 20.50 жизни» 15.00 Д/ф «Сила мысли» 15.55 Х/ф «Карл Маркс. ствие» 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Т/с «Майор полиции» 00.20 «Степан Молодые годы» 17.10 «Фабрика памяти: Научная биОкончательный вердикт» 19.40 «Дело Бандера. Следы на майдане» 01.15 блиотека Томского государственного университета» врачей» 21.35 «Прокурорская про- Т/с «Шаповалов» 02.05 Фильм «От- 17.40 Х/ф «Дестри снова в седле» 19.10 Д/ф «Крепость верка» 22.50 «Говорим и показываем» Бахрейн. Жемчужина Персидского залива» 19.25 Сочи23.45 Т/с «Пасечник» 01.45 «Сегодня. пуск в сентябре» нения для симфонического оркестра 20.10 «Полиглот» Итоги» 02.10 Т/с «Груз» 04.00 Т/с Хинди с нуля за 16 часов! N 3. 21.15 Главная роль 21.30 Четверг, 29 мая «Мент в законе-6» Абсолютный слух 22.40 Д/ф «Почему женщины ростом 06.00 «Утро России» 10.05 Т/с ниже мужчин?» 23.35 Больше чем любовь. Александр Четверг, 29 мая «Хозяйка моей судьбы» 11.00, 14.00, и Мариэтта Чудаковы. 00.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 08.00 «НТВ утром» 10.10 «Школа 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, Алмазная грань» 01.00 «Запечатленное время» «Твои злословия» 11.00 Т/с «Сталин.Live» 19.35 Вести-Москва 11.50 «О самом помощники» 01.50 Х/ф «Нью-Орлеанская возлюблен12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» главном» 12.55 «Взорвать мирно. ная» 03.10 Концерт Академического симфонического 12.25 «Дачный ответ» 13.30 «Медиоркестра Московской филармонии цинские тайны» 14.05 Т/с «Улицы Атомный романтизм» 15.05, 05.10 разбитых фонарей-11» 15.35 «До суда» 16.35, 05.55 «Суд присяжных» 17.35, 20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 18.30, 06.55 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 19.40 «Дело врачей» 21.35 «Прокурорская проверка» 22.50 «Говорим и показываем» 23.45 Т/с «Пасечник» 01.45 «Сегодня. Итоги» 02.10 Т/с «Груз» 04.00 Т/с «Мент в законе-6»

Пятница, 30 мая

08.00 «НТВ утром» 10.05 «Женский взгляд» 11.00 Т/с «Сталин.Live» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Сегодня» 12.25 «Очная ставка» 13.30 «Спасатели» 14.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11» 15.35 «До суда» 16.35 «Суд присяжных» 17.35, 20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 19.40 «Дело врачей» 21.35 «Прокурорская проверка» 22.50 «Говорим и показываем» 23.45 Т/с «Пасечник» 03.35 «Школа злословия» 04.20 «Судебный детектив» 05.30 Т/с «Паутина-2»

Суббота, 31 мая

09.10 «Битва за Север». «1937» 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 10.20 «Смотр» 10.55 «Главная дорога» 11.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 12.25 «Русская начинка» 12.55 «Кулинарный поединок» 13.55 «Квартирный вопрос» 15.25 «Александр Журбин. Мелодии на память» 16.10 Т/с «Литейный» 17.10 «Своя игра» 18.25 «Я худею» 19.30 «Наши» со Львом Новоженовым» 20.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 21.00 «Центральное телевидение» 21.55 «Новые русские сенсации» 22.50 «Ты не поверишь!» 23.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» 01.50 «Криминальная Россия. Современные хроники» 02.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 04.20 «Судебный детектив» 05.30 Т/с «Паутина-2»

Воскресенье, 1 июня

09.10 «Битва за Север» 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня» 10.20 «Сказки Баженова» 10.50 «Их нравы» 11.25 «Первая передача» 12.25 «Едим дома!» 13.05 «Чудо техники» 13.40 «Знают ли русские русский» 13.55 «Дачный ответ» 15.25 «Золотая пыль» 16.10 Т/с «Литейный» 17.10 «Своя игра» 18.25 «Следствие вели…» 19.20 «Очная ставка» 20.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» 21.00 «Сегодня. Итоговая программа» 21.55 Т/с «Чужой район 2» 01.50 «Криминальная Россия. Современные хроники» 02.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 04.20 «Судебный детектив» 05.30 Х/ф «Ответь мне» 07.15 «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова»

15

РЕН-ТВ Понедельник, 26 мая

03.00 Х/ф «Шелк» 04.00, 11.00 «Званый ужин» 05.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 05.30, 09.00, 02.00 «Смотреть всем!» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 09.30, 19.00 «Реальная кухня» 12.00, 20.00 «Мои прекрасные…» 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 18.00 «Свободное время» 21.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 21.30 Х/ф «Вне досягаемости» 23.10 Х/ф «Ночи в стиле буги» 02.30 Т/с «Чисто по жизни»

Вторник, 27 мая

03.00, 02.30 Т/с «Чисто по жизни» 04.00, 11.00 «Званый ужин» 05.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 05.30, 18.00 «Свободное время» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 «Военная тайна» 09.00, 23.15, 02.00 «Смотреть всем!» 09.30, 19.00 «Реальная кухня» 12.00, 20.00 «Мои прекрасные…» 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 21.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 21.30, 00.15 Х/ф «Глаза дракона»

Среда, 28 мая

03.00 Т/с «Чисто по жизни» 04.00, 11.00 «Званый ужин» 05.00, 10.00, 17.00 «Информационная программа 112» 05.30, 18.00 «Свободное время» 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24» 07.00 «Военная тайна» 09.00, 23.45 «Смотреть всем!» 09.30, 19.00 «Реальная кухня» 12.00, 20.00 «Мои прекрасные…» 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 21.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 21.30, 00.45 Х/ф «Марли и я»

«Пока станица спит» Т/с 16.00, 03.20 Четверг, 29 мая Четверг, 29 мая «Особый случай» 17.45 «Наука 2.0» 03.00, 02.20 Т/с «Чисто по жизни» 08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.00, 21.00, 18.15, 04.05 «Прямой эфир» 20.50 Т/с «Майор полиции» 23.35 «Живой 01.30 Новости культуры 12.15, 03.55 «Наблюдатель» 04.00, 11.00 «Званый ужин» 05.00, звук» 01.20 Т/с «Шаповалов» 02.05 13.15 Т/с «Перри Мэйсон» 14.05, 21.30 Праздники. 10.00, 17.00 «Информационная Вознесение Господне. 14.35, 22.15 «Правила жизни» программа 112» 05.30, 18.00 «СвоФильм «Отпуск в сентябре» 15.00 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?» 15.55 Х/ф «Комендант Птичьего острова» 16.50 Д/ф бодное время» 06.30, 10.30, 17.30 Пятница, 30 мая «Аркадские пастухи» Никола Пуссена» 17.10 «Фабрика «Новости 24» 07.00 «Территория 06.00 «Утро России» 10.05 Т/с памяти: Холмогорские библиотеки» 17.40 Х/ф «Нью- заблуждений» 09.00 «Смотреть «Хозяйка моей судьбы» 11.00, 14.00, Орлеанская возлюбленная» 19.00 Д/ф «Собор в Ахене. всем!» 09.30, 19.00 «Реальная 17.00, 20.00 Вести 11.30, 14.30, 19.35 Символ религиозно-светской власти» 19.20 Избранные кухня» 12.00, 20.00 «Мои прекрасВести-Москва 11.50 «Мусульмане» романсы 20.10 «Полиглот» Хинди с нуля за 16 часов! ные…» 13.00 «Семейные драмы» 12.00 «О самом главном» 12.55, N 4. 21.15 Главная роль 22.00 Д/ф «Соловецкие острова. 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 00.40 «Алексей Леонов. Прыжок в Крепость Господня» 22.40 Д/ф «Искусство перевопло- «Верное средство» 21.00 «Новокосмос» 15.05, 05.10 «Пока стани- щения – метаморфоз» 23.35 Культурная революция сти 24» Итоговый выпуск 21.30, ца спит» Т/с 16.00, 04.25 «Особый 00.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки» случай» 17.45 «Наука 2.0» 18.15 01.00 «Запечатленное время» «Жены «командиров 00.30 Х/ф «Жатва» 23.30 «Чистая промышленности» 01.50 Х/ф «Негодяи» 03.15 Ф.Шопен. работа» «Прямой эфир» 21.00 Т/с «Майор поКонцерт N 1 для фортепиано с оркестром

лиции» 22.50 «Поединок» Программа Пятница, 30 мая Владимира Соловьева 01.25 Фильм Пятница, 30 мая 03.00 Т/с «Чисто по жизни» «Жила-была любовь» 03.00 Фильм 08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.00, 21.00, 04.00, 11.00 «Званый ужин» 05.00, «Про Клаву Иванову» 01.00 Новости культуры 12.20 Х/ф «Р.В.С.» 13.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из Страны Советов» 14.05 Пись- 10.00, 17.00 «Информационная Суббота, 31 мая ма из провинции. Воронеж. 14.35 «Правила жизни» программа 112» 05.30 «Свободное 05.55 Фильм «Полынь – трава 15.00 Д/ф «Искусство перевоплощения – метаморфоз». время» 06.30, 10.30, 17.30 «Ноокаянная» 07.35 Фильм «Жила- 15.55 Х/ф «Медведь» 16.40 Д/ф «Укхаламба – Драконо- вости 24» 07.00 «Великие тайны. была любовь» 08.00, 11.00, 14.00 вы горы. Там, где живут заклинатели дождей» 17.10 Х/ф Тропой гигантов» 08.00 «Великие Вести 08.15 Фильм «Жила-была «Негодяи» 18.35 «Билет в Большой» 19.20 Д/ф «Сомне- тайны. Энергия древних богов» любовь» Продолжение 09.40, 12.10 нья и страсти…» 20.40, 04.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 09.00, 02.20 «Смотреть всем!» М/ф 10.00 «Не жизнь, а праздник» Золотой век Нидерландов» 21.15 «Смехоностальгия» 09.30, 19.00 «Реальная кухня» 21.45 «Тайна русских пирамид» 22.30 Х/ф «Хоккеисты» 11.15, 14.20 Вести-Москва 11.25 «Под 00.05 Линия жизни. Вячеслав Шалевич 01.20 Х/ф «Яр- 12.00, 13.00 «Семейные драмы» звуки нестареющего вальса» Евгения марка тщеславия» 03.35 Трио Валерия Гроховского. 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 Ханаева 12.25 Фильм «Невероятное 03.55 Д/ф «Тайна белого беглеца» «Верное средство» 18.00 «Тайны пари, или Истинное происшествие, мира»: «Падшая крепость» 20.00 благополучно завершившееся сто Суббота, 31 мая «Организация Определенных Налет назад» 14.30 «Честный детектив» 08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00 Библейский 15.00, 03.45 «Битва за соль. Всемир- сюжет. 12.35 Х/ф «Хоккеисты» 14.10 Большая семья. ций» 22.00 Х/ф «Западня» 00.10 ная история» 15.55 «Юрмала» Фе- Юрий Кара 15.05 Д/ф «Тайна белого беглеца» 15.50 Х/ф «В одну сторону» стиваль юмористических программ Пряничный домик. «Бисероплетение» 16.15, 03.55 Д/с Суббота, 31 мая 18.05 «Субботний вечер» 20.00 Вести «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с 03.00, 09.30 «Смотреть всем!» в субботу 20.45 Фильм «Разорванные Игорем Золотовицким» 17.00 «Свадьба Кречинского» нити» 00.25 Фильм «Формула сча- Спектакль 19.40 Больше чем любовь. Леонид Утесов и 03.30 Т/с «Маршрут» 07.40 «Чистья» 02.15 Фильм «Приговор» 04.30 Елена Ленская (Голдина) 20.20 Х/ф «Веселые ребята» стая работа» 08.30 «На 10 лет 21.50 «Романтика романса» «Весна идёт, весне домоложе» 09.00 «Представьте себе» «Комната смеха» рогу…» 22.50 Д/ф «Муссолини. Закат» 00.20 «Белая студия» Олег Табаков 01.00 Х/ф «Бешеный бык» 03.05 10.30 «Новости 24» 11.00 «ВоВоскресенье, 1 июня «A-ha. Возвращение домой» 04.45 И.С.Бах. Бранден- енная тайна» 15.00 «Территория 05.40 Фильм «Разорванные нити» бургский концерт N 3 заблуждений» 17.00 «Неделя с 09.00 «Сам себе режиссер» 09.40 Марианной Максимовской» 18.15 «Утренняя почта» 10.20 Вести-Москва Воскресенье, 1 июня Т/с «NEXT» 22.10 Х/ф «Супертеща 11.00, 14.00 Вести 11.15 «Смехопа08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00 «Обыкновенный для неудачника» 00.00 Х/ф «Про норама» 11.45 «В мире животных» концерт с Эдуардом Эфировым» 12.35 Х/ф «Расписание уродов и людей» 01.45 Х/ф «Мама 12.15 М/ф 12.30, 02.55 Фильм «Дети на послезавтра» 14.00 День защиты детей. XI Междуне горюй» как дети» 14.25 Фестиваль детской народный фестиваль «Москва встречает друзей» 14.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников» 15.45 Гении и злодеи. художественной гимнастики «Алина» Воскресенье, 1 июня 16.00 «Маша и медведь» М/ф 16.30 Джеральд Даррелл 16.15, 03.55 Д/с «Севастопольские 03.00 Х/ф «Мама не горюй 2» Фильм «Под прицелом любви» 18.40, рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким» 17.05 «Послушайте!» 18.00 Д/ф «Жизнь по 05.15 Х/ф «Супертеща для неудач04.05 «Смеяться разрешается» 20.00 законам саванны. Намибия» 18.55 Вероника Джиоева Вести недели 22.00 «Воскресный 20.00 Итоговая программа «Контекст» 20.40 «Клад ника» 07.00 Т/с «NEXT» 11.00 Т/с вечер с Владимиром Соловьевым» Григория Распутина» 21.25 «Мосфильм» 90 шагов» «NEXT-2» 21.30 «Репортерские 23.50 Фильм «Ожерелье» 01.40 21.40 Х/ф «Чучело» 23.40 Больше чем любовь. Ролан истории» 22.00 «Неделя с МаТоржественная церемония открытия Быков и Елена Санаева 00.25 Опера «Иван Сусанин» рианной Максимовской» 23.15 ХXV-го кинофестиваля «Кинотавр» 03.30 М/ф для взрослых «Лифт» «Туннелирование» Х/ф «Тайский воин» 01.15 Х/ф 05.10 «Комната смеха» 04.40 Пьесы для скрипки «Флирт»


16

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà ÂÛÏÓÑÊ ¹69 (789)

http://irstar.kz

ÄÎÌΨÍÎÊ

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Ирина ЮРЬЕВА  61-80-01

E-mail: dmvjonkkuzja@rambler.ru

Приключения Бузика Â ãîñòÿõ ó Àéáîëèòà q*=ƒ*= " “2,.=.

спектакль понравился спектакл «Айболит» – и музыка, и оформление. А как замечательно пели ребята, ученики Г.Б. Хазыровой! Конечно, на её творческом вечере выступали и взрослые музыканты, и певцы, ведь Галина Бикбулатовна – автор многих музыкальных произведений и песен.…Наверное, попрошу композитора написать мюзикл о своих приключениях, получится замечательный спектакль! Ваш Кузя.

Глава 2, в которой Бузик показывает свою храбрость

С милым маленьким мальчишкой Подружилась вся семья, Мама шьёт ему штанишки, Бузе домик строю я. Папа пилит и строгает – Будет Бузику кровать. Дима в прятки с ним играет – Всё не может отыскать. Только кот, зловредный Кузя, Ходит, фыркает вокруг. Недоволен он, что Бузик – Наш любимый, верный друг. И пока наш Димка ищет, Где же спрятался хитрец, Чёрный, толстый кот-котище В комнате на стол залез. Из-под синей промокашки Лапой Бузю цап-царап!

Хвать зубами за рубашку И несёт его под шкаф. Чёрный кот огромен, страшен, Но не струсил Бузик наш, Он кричит, руками машет И хватает карандаш. Размахнулся, словно саблей, Кузе по носу – раз, раз! А удар совсем не слабый, Искры сыплются из глаз! Кот-котище пасть разинул, Замяукал, запищал. Бузик – прыг ему на спину, Как лошадку, оседлал. И в таком геройском виде – Посмотрите, мол, каков! – В зал въезжает победитель, Укротитель всех котов. (Продолжение следует). Ольга ГРИГОРЬЕВА. Рисунок Карины СТОРОЖЕВОЙ, 11 лет, СШ Достыкского сельского округа, г. Аксу.

.. c=ле!е d%м%"е…*=

Ура! Каникулы!

Кстати…

Ïðîùàíèå

Четыре года назад все было первым: первый звонок, первый учитель, первый класс, первая отметка в тетради, первые ответы у доски. А сегодня мы уже прощаемся с начальным звеном, с нашей любимой учительницей Елеукен Кабзоллаевной. Мы уже сами можем писать и читать, пересказывать тексты, учить стихотворения, решать трудные задачи. За эти четыре года я участвовал в интеллектуальных марафонах, в международном конкурсе «Русский медвежонок», был награжден грамотами и дипломами. Также участвовал в районном фестивале «Балдаурен» в секции рисования, где занял первое место. И за всё это я хочу сказать «Спасибо!» школе и учителям. Впереди нас ждут долгожданные летние каникулы. Ура!!! Айткен ЖАНАРМАН, 4 класс. п. Баянаул, Баянаульский район.

Ребята, а знаете ли вы, что такое мюзикл? Вот я недавно увидел самый настоящий мюзикл – то есть спектакль, в котором есть и музыка, и песни, и хореография. А написала музыку к сказке Корнея Чуков-

ского «Доктор Айболит» преподаватель детской музыкальной школы №1 города Павлодара Галина Бикбулатовна Хазырова. Недавно в ДМШ №1 прошёл её творческий вечер, на котором и показывали сценки

из «Айболита». Кроме того, я узнал, что Галина Бикбулатовна – автор и других мюзиклов: «Бременские музыканты» и «Маленький принц». Вот какие талантливые люди живут у нас в Павлодаре! Мне очень

o!%K= Cе!=

Мой утёнок Мой жёлтый утёнок, Пушистый комок. Родился в весёлый Апрельский денёк. Впервые он, глазки Открыв, запищал. Наверное, «Здравствуй!» Он солнцу сказал. И рыжее солнце Смеялось в ответ, Сказало утёнку: – Братишка, привет! С тех пор мой утёнок С солнышком дружит, Зовёт его вместе Побегать по лужам.

*** Хочу, Кузя, тебе рассказать о новом увлечении Артурчика. Помнишь, в сказке Пушкина: «Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт…». Так вот, недавно у нашего Артурчика тоже появилась белка. Но белка необычная. Выглядит она, как игрушка – мягкая, сувенирная, но без меха. Стали её обильно смачивать в тёплой воде (так положено по инструкции), и через пять-семь дней белка превратилась в… растение. Вернее, она осталась белкой, но из неё выросла трава. Очень необычно и красиво. А у детей такие вещи вырабатывают ответственность и заботу. Эту белку ему подарила Таня, девочка, с которой он сидит за одной партой. Открою секрет: Таня ему очень нравится, мы только и слышим: «Таня – самая красивая и лучшая девочка на свете». Артур просто счастлив, что у него есть такая чудесная белка, но главное, что эта белка «от Тани». Этот подарок затмил все наши. А мы так старались (диски, конструктор, энциклопедия про мумий и пирамиды и ещё всякая мелочь). Артур как на крыльях теперь несётся в школу, к своей Тане. Правда, и учёба ему очень нравится. А к чему я это рассказал? Мне бы хотелось, чтобы и другие ребята написали, что необычное или просто интересное им подарили родные или друзья. Таким образом, мы все будем знать, что

ещё есть удивительное, и что можно подарить близким. Ярослав ПОТАПЕНКО, 7 класс. г. Павлодар, школа №43. Рисунок к стихотворению нарисовал Артур ПОТАПЕНКО, 8 лет.

Ответы на задания предыдущего номера: КРОССВОРД «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»: 1. Пирожок. 2. Верёвочку. 3. Короткая. 4. Дровосеки. 5. Масло. ОТГАДАЙКА «ЧТО ЗА ЧУДО-СКАЗКИ!»: 1. Морозко. 2. Колобок. 3. Теремок. 4. Снегурочка. 5. Репка. ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ О СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЯХ: 1. Айболит. 2. Буратино. 3. Колобок. 4. Карлсон. 5. Мальвина. 6. Кикимора. 7. Крот.


Общество

ГУ «Аппарат акима Щербактинского района», 141100, Павлодарская область, с. Шарбакты, ул. Советов, 51, кабинет 18, телефон для справок 8(71836)21290, факс 8(71836)21172, электронный адрес: kense.ashr@pavlodar.gov.kz, объявляет конкурс на занятие вакантных административных государственных должностей: 1) главный специалист ГУ «Отдел внутренней политики Щербактинского района», категория Е-R-4. Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56376 до 76325 тенге. Функциональные обязанности: проводит информационно-пропагандистское обеспечение хода реализации основных приоритетов Стратегии «Казахстан-2050», Посланий Президента Республики Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан, готовит материалы и контролирует работу информационно-пропагандистских групп, осуществляет мониторинг-анализ общественнополитических процессов и деятельности общественных объединений в целях сохранения внутриполитической стабильности в районе, организует работу по подписке на периодические издания в районе. Основные требования к участникам конкурса: высшее образование (в области образования; в области права по специальности юриспруденция; в области социальных наук, экономики и бизнеса по специальности: государственное и местное самоуправление). Допускается послесреднее образование (педагогическое, юридическое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. 2) главный специалист ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Щербактинского района», категория Е-R-4. Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56376 до 76325 тенге. Функциональные обязанности: разработка и согласование проектов: прогноза социально-экономического развития района, программы развития территории района, реализация инвестиционной политики, обеспечение других функциональных обязанностей, возложенных на отдел действующими инструктивными и нормативными актами. Основные требования к участникам конкурса: высшее образование (в области социальных наук, экономики и бизнеса по специальностям: экономика, менеджмент, учет и аудит, финансы, государственное управление, статистика, мировая экономика). Допускается послесреднее (экономическое, финансовое). 3) Заведующий сектором ГУ «Отдел занятости и социальных программ Щербактинского района», категория Е-R-3. Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 74313 до 99938 тенге. Функциональные обязанности: консультирование обратившихся граждан по вопросам социальной защиты. Предоставление ежемесячной и квартальной отчетности в вышестоящие органы. Контроль за освоением денежных средств из областного и местного бюджетов. Ведение кадровой работы, документации по вопросам государственной службы. Подготовка приказов по основной деятельности отдела, по личному составу, о предоставлении отпусков, командировок и взысканиях. Предоставление данных и сведений по студентам, обучающимся по гранту акима Павлодарской области. Контроль за внесением оплаты за обучение, посещаемость и успеваемость студентов. Мониторинг трудоустройства студентов, закончивших вузы. Формирование дел по выпускникам общеобразовательных школ, претендующим на грант акима области, подготовка данных на заседание районной комиссии. Контроль за ведением баз «Е-Собес», ЦБДИ, АИС «Соцпомощь», 1-ОЕL. Контроль за оказанием государственных услуг в соответствии со стандартами и регламентами: «Назначение государственной адресной социальной помощи», «Назначение государственных пособий семьям, имеющим детей до 18 лет», «Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи», «Назначение и выплата социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов», «Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи», «Регистрация и учет граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», «Оформление документов на социальное обслуживание в государственных и негосударственных медико-социальных учреждениях (организациях), предоставляющих услуги государственных бюджетных средств», «Оформление документов на инвалидов для обеспечения их сурдотифлосредствами и обязательными гигиеническими средствами», «Оформление документов для материального обеспечения детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся на дому», «Оформление документов на инвалидов для предоставления им кресла-коляски», «Оформление документов на инвалидов для обеспечения их санаторно-курортным лечением», «Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху», «Оформление документов на социальное обслуживание на дому для одиноких, одиноко проживающих престарелых, инвалидов и детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи». Подготовка данных по вопросам социальной защиты для программы развития территорий. Разработка постановлений по вопросам социальной помощи. Исполнение мероприятий по данным постановлениям. Контроль за разработкой номенклатуры дел. Подготовка данных на заседания районных комиссий по координации оказания социальной помощи социально уязвимым слоям населения, по назначению социальной помощи отдельным категориям граждан». Умение правильно применять нормы законодательства в области социальной защиты населения, владение современной оргтехникой, умение контактировать и по-

17

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

нимать клиента. Способность к накоплению и обновлению знаний, профессионального опыта. Определенный творческий потенциал. Коммуникабельность, терпимость в общении, соблюдение субординации. Выполнение разовых и других поручений и заданий руководителя отдела. Взаимозаменяемость и подотчетность. Предоставление сведений, информаций, отчетов в вышестоящие организации. Основные требования к участникам конкурса: высшее образование (в области образования по специальности педагогика и психология; в области права по специальности юрисприденция; в области социальной науки, экономика и бизнеса по специальностям экономика, учет и аудит, финансы, государственное и местное управление, психология, социалогия; в области услуг по специальности социальная работа; в области сельскохозяйственной науки по специальности агрономия; в области естественной науки по специальности экология). Опыт работы должен соответствовать одному из следующих требований: 1) не менее полутора лет стажа государственной службы; 2) не менее трех лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории; 3) завершение обучения по программам высшего и послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом; 4) наличие ученой степени. Общие требования к участникам конкурса: знание Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Знание иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих функцилональным обязанностям. Умение работать на компьютере с программами Word, Excel. Желательно знание государственного языка. Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление по установленной уполномоченным органом форме; заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной уполномоченным органом форме; копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697); копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо нотариально засвидетельствованная копия сертификата) должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы (помещенные в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов), переданные гражданами нарочным порядком или высланные ими по почте в сроки приема документов. На заседании конкурсной комиссии допускается присутствие наблюдателей. В качестве наблюдателей на заседании конкурной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники уполномоченного органа. Программа тестирования кандидатов на занятие вакантных административных государственных должностей: для категории Е-R-4 включает в себя тест на знание государственного языка (20 заданий); логический тест (10 заданий); тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), законов Республики Казахстан «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с коррупцией» (15 вопросов), «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов). для категории Е-R-3 включает в себя тест на знание государственного языка (20 заданий); логический тест (10 заданий); тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), конституционного Закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан» (15 вопросов), законов Республики Казахстан «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с коррупцией» (15 вопросов), «Об административных процедурах» (15 вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов), «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов). Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима Щербактинского района» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. (10373)

Ðåôèíàíñèðîâàíèå, ðåñòðóêòóðèçàöèÿ êðåäèòà – ïóòè ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì çàåìùèêîâ На сегодняшний день сложно найти человека, у которого нет действующего кредита. Банки предлагают широкий спектр потребительских кредитов, предназначенных для различных целей (ипотека, автокредитование, кредитные карты). При возникновении у заемщика финансовых затруднений с погашением полученного кредита возможны два пути решения данной проблемы: реструктуризация кредита или его рефинансирование. Большей популярностью у клиентов пользуется рефинансирование полученных займов. ПОНЯТИЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ Рефинансирование кредита, или перекредитование, – это получение кредита в другом банке на более привлекательных условиях, другими словами – это полное или частичное погашение кредита за счёт получения новых кредитов. Целью такого кредита является погашение текущего долга в первоначальном банкекредиторе. Некоторые банки предлагают программы рефинансирования по отношению как к своим выданным кредитам, так и к займам других банков. Таким образом банк привлекает к себе нового заемщика. Рефинансирование банковского кредита применяется в случае изменения рыночных условий и значительного снижения ставок по кредитам, а также в случае снижения платежеспособности заемщика – за счет получения кредита на более длительный срок можно снизить ежемесячные выплаты. Наиболее целесообразно рефинансировать заем в случае, если новый кредит можно взять под меньшие проценты, сумма невыплаченного основного долга значительна (погашена меньшая его часть), затраты на досрочное погашение предыдущего кредита и обслуживание нового не превышают выгоду от снижения ставки вознаграждения. Однако основным мотивом рефинансирования часто считается срок кредитования. Если в прошлом потребительские кредиты со ставкой вознаграждения 18-19 процентов выдавались на срок не более 7 лет, то сегодня банки предлагают их под 14-16 процентов на срок 10 лет. В случае, если остаток долга составляет менее 30 % от суммы выданного кредита, рефинансирование не имеет смысла. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА Преимущества рефинансирования заключаются в возможности уменьшить ежемесячные платежи по текущим обязательствам за счет существенных изменений условий кредитования, возможности консолидации кредитов и их оплаты в одном банке, а также в возможности получения суммы займа больше остатка по кредиту и использования ее в личных нуждах. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКА Улучшается качество кредитного портфеля, так как рефинансирование предполагает отсутствие просрочек по действующим кредитам, увеличение числа клиентов банка. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ Главное требование к заемщику –

положительная кредитная история и отсутствие просрочек по действующему кредиту. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ Как правило, уполномоченным органом банка рассматриваются заявление о рефинансировании займа и необходимые документы о кредитной истории заемщика, его платежеспособность. В случае положительного решения банк перечисляет деньги на счет клиента в другом банке, а остаток денег заемщик может получить со счета в банке. При этом заемщику необходимо обратиться в первоначальный банк-кредитор с заявлением о полном досрочном погашении кредита. До момента подачи заявления на кредит необходимо уточнить в своем банке о возможности досрочного погашения кредита, отсутствии штрафов и моратория. На практике весь процесс рефинансирования не так сложен, как в теории, но желающих рефинансировать свои действующие кредиты попрежнему не так много. Подчеркнем еще раз преимущества рефинансирования действующего кредита: 1) снижение процентной ставки, ежемесячного платежа; 2) возможность оплаты разных кредитов в одном банке; 3) возможность получения суммы больше остатка по кредиту для использования в личных целях. Итак, когда рефинансирование имеет смысл? 1. Когда процентная ставка в новом банке при рефинансировании кредита ниже, чем по текущему кредиту, на 1,5-2 % и более. В этом случае экономия будет заметной. Если разница меньше, рефинансирование может быть невыгодно из-за возникших дополнительных расходов. Например, вам могут порекомендовать застраховать залоговое имущество у другого страховщика, и вам придется заплатить за страхование большую сумму, чем действующему страховщику. Также, возможно, придется понести расходы по оплате пошлины за государственную регистрацию залога, на подготовку документов для оформления кредита, на оплату услуг оценщика, а также комиссию за рассмотрение заявки и выдачу кредита на рефинансирование первоначального займа. Также необходимо получить расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу, показывающей реальную его стоимость (на основе ставки вознаграждения банка, срока займа и дополнительных платежей клиента, связанных с получением и обслуживанием займа) до и после рефинансирования для сравнения и оценки необходимости в рефинансировании займа. Таким образом, прежде чем подписывать договор о рефинансировании займа, необходимо сопоставить расходы, связанные с рефинансированием, с суммой, которая будет сэкономлена при изменении условий кредитования. 2. Если вы хотите увеличить срок кредита или получить отсрочку. При рефинансировании банк может увеличить срок погашения займа, что приведет к снижению суммы ежемесячных выплат, либо предоставить отсрочку платежей на 1-3 месяца. Только помните, что

рефинансироваться нужно ДО того, как вы допустите первую просрочку по кредиту. 3. Если вас не устраивают иные условия по кредиту. Бывает и так, что рефинансирование необходимо для того, чтобы изменить условия кредита и сделать их более мягкими. Например, вы получили залоговый кредит и хотите переоформить договор на кредит без обеспечения, тогда вы можете рефинансироваться на новых условиях. Банк вернет вам залоговое обеспечение, однако в целях страхования своих рисков ставка по займу будет увеличена. Или вы хотите частично досрочно погасить кредит, а условия кредитного договора позволяют только полное досрочное погашение, в этом случае перекредитование позволит вам досрочно погасить весь кредит. Следует отметить, что рефинансирование имеет некоторые недостатки. Например, при снижении ставки вознаграждения снижение размера ежемесячных выплат оказывается незначительным. При увеличении срока погашения кредита разница в величинах ежемесячного платежа окажется более существенной, но в то же время увеличиваются время на его обслуживание и сумма переплаты процентов. Реструктуризация долга (реструктуризация задолженности) – это любое изменение в условиях погашения обязательств, например, изменение срока и порядка погашения, обеспечения, комиссий и процентов по банковскому кредиту. Результатом реструктуризации долга может быть: – увеличение срока возврата кредита; – предоставление льготного периода (отсрочки) по погашению основного долга/вознаграждения; – составление индивидуального (гибкого) графика погашения задолженности; – изменение валюты кредита; – изменение очередности погашения задолженности по кредиту; – снижение процентной ставки; – отмена неустойки (штрафа, пени). В случае предоставления временной отсрочки погашения кредита может возрасти размер ежемесячного платежа за счет платежей по вознаграждению: сумма основного долга не увеличивается, а сумма вознаграждения увеличивается, так как продлевается срок кредитования. Но может быть увеличен основной долг путем суммирования к нему отсроченного вознаграждения. В этом случае платежи по вознаграждению вырастут, так как увеличился основной долг. При этом срок кредитования не удлиняется. Итак, если у заемщика возникли проблемы с погашением кредита, ему необходимо обратиться в банк с заявлением о реструктуризации с приложением документов, подтверждающих текущее финансовое и социальное положение. Для урегулирования вопроса по займу нужно совместно с банком искать наиболее возможные пути погашения кредита.

Павлодарский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан».

Î ïðèìåíåíèè îáîðóäîâàíèÿ (óñòðîéñòâà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðèåìà ïëàòåæåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðòî÷åê (POS-òåðìèíàë)

В целях сокращения наличного оборота и расширения безналичных расчетов постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.12.2012 года № 1743 утверждены отдельные виды деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан индивидуальные предприниматели или юридические лица обязаны обеспечить установку в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек (далее – POS-терминал).

POS-терминал – электронно-механическое устройство, посредством которого с использованием платежных карточек и соединения с информационной системой банка осуществляется оплата за товары или услуги, в том числе банку, в котором установлен POS-терминал, а также выдача наличных денег. Отмечаем, что деятельность в области оптовой и розничной торговли, за исключением оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства, деятельности, осуществляемой через выносные прилавки, автолавки, палатки, киоски, контейнеры и на территории торговых рынков, также относится к отдельным видам деятельности, при осуществлении которой юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны устанавливать POS-терминалы. Так, согласно пункту 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-I «О платежах и переводах денег» при осуществлении на территории Республики Казахстан отдельных видов деятельности, установленных Правительством Республики Казахстан, индивидуальные предприниматели или юридические лица, за исключением лиц, применяющих в соответствии с налоговым законодательством

Республики Казахстан специальный налоговый режим и (или) находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны обеспечить установку в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, а также принимать платежи с использованием платежных карточек. Кроме того, обращаем внимание, что с 1 января 2013 года обязанность по установке и применению POS-терминалов возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих общеустановленный режим налогообложения, с 1 июля 2014 года – на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от режима налогообложения. С 1 января 2013 года на налоговые органы возложена обязанность по осуществлению контроля за наличием оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, путем проведения налоговых проверок в соответствии с изменениями, внесенными в статьи 627, 632 Налогового кодекса. Так, статья 161-2 КоАП РК предусматривает административную ответственность за отсутствие у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек. Для ИП штраф составляет 40 МРП (при повторном нарушении – 80 МРП), для юридических лиц малого и среднего бизнеса – 60 МРП (при повторном – 120 МРП) и для субъектов крупного предпринимательства – 80 МРП (при повторном – 150 МРП).

Налоговый департамент по Павлодарской области.


18

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

http://irstar.kz

Реклама и объявления

Государственное учреждение «Аппарат акима Успенского района», 141000, Павлодарская область, Успенский район, с. Успенка, ул. Ленина, 71, телефон/факс для справок 8 (71834) 92-145, адрес электронной почты: org.aur@pavlodar.gov.kz, объявляет открытый конкурс на занятие следующих вакантных административных государственных должностей: Главный специалист по учету отдела строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района, категория Е-R-4 (9-01-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 56375 до 76235 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, экономическое, финансовое). Допускается послесреднее образование (экономическое, финансовое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: участвует в разработке инвестиционных проектов и стратегических планов отдела. Подготавливает расчеты на уточнение бюджета. Оформляет паспорта по программам отдела. Ведет бухгалтерский учет, планирует финансовые расходы, ведет учет исполнения смет расходов, контролирует правильность и эффективность расходования средств по целевому назначению. Обеспечивает соблюдение бухгалтерского документооборота и своевременное отражение бухгалтерских операций в учете. Работает с дебиторской и кредиторской задолженностью. Подготавливает достоверную финансовую, статистическую и другую отчетность о финансовом положении, результатах финансовоэкономической деятельности отдела в установленные сроки. Оформляет постановку на учет и снятие с учета коммунальной собственности отдела. Ведет контроль по учету за сохранностью материальных ценностей, активов, малоценного инвентаря, денежных документов в местах их эксплуатации и хранения. Разрабатывает годовой план закупаемых работ, товаров, услуг (уточняет при необходимости), предоставляет его в уполномоченный орган. Проводит государственные закупки работ, товаров, услуг для обеспечения деятельности аппарата государственного учреждения; ведет отчетность в сфере государственных закупок. Работает с казначейством по открытию счетов, проверяет и регистрирует договоры отдела. Главный специалист ГУ «Аппарат акима Равнопольского сельского округа», категория Е-G-3 (1-01-7). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, юридическое, экономическое, педагогическое, агрономия, зоотехния). Допускается послесреднее образование (юридическое, экономическое, педагогическое, агрономическое, зоотехническое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: ведение призывного учета военнообязанных, призывников. Составление планов и отчетов по вопросу учета военнообязанных, призывников и допризывников. Обеспечение и контроль за своевременным прибытием призывников на призывной участок, прохождение своевременного медицинского обследования призывник ами. Обеспечение явки военнообязанных запаса на сборы. Работа по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Ведение вопросов жилищно-комунального хозяйства (движение общественного транспорта, благоустройство, освещение, озеленение, санитарная очистка населенных пунктов) и коммунальной собственности. Работа по развитию предпринимательства, крестьянского хозяйства. Главный специалист государственного учреждения «Аппарат акима Равнопольского сельского округа», категория Е-G-3 (1-01-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, юридическое, экономическое, педагогическое, агрономия, зоотехния). Допускается послесреднее (юридическое, экономическое, педагогическое, агрономическое, зоотехническое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее

двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: обеспечивает мероприятия по переписи населения, жилого фонда, скота, сельскохозяйственной техники, ведение похозяйственных книг, учет и отчетность. Сдача отчетов по форме №24 в отдел сельского хозяйства. Сдача статистических отчетов. Координирует оказание государтсвенных услуг населению. Ведет информационную систему и актуализацию базы данных АИС, мониторинг численности населения и его качественный состав. Ведение социального паспорта сельского округа. Осуществляет полный охват потенциальных получателей и оформление пакета документов для начисления детских пособий и АСП в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №1092 от 2 ноября 2005 года. Организация и контроль работы комиссии по обследованию малоимущих и социально уязвимых категорий населения. Контроль работы социальных работников по оказанию социальнопедагогических услуг отдельным категориям граждан. Ведение табеля учета рабочего времени общественными и социальными работниками. Главный специалист КГУ «Аппарат акима Белоусовского сельского округа», категория Е-G-3 (1-01-5). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, экономическое, юридическое, педагогическое), допускается послесреднее образование (экономическое, юридическое, педагогическое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: воинский учет. Формирует налоговую базу по округу, координирует работу с налоговым комитетом Успенского района. Ведет учет жилья, земельных участков, а также другого движимого и недвижимого имущества физических и юридических лиц, находящихся на территории округа. Количественно-суммовой учет материальных ценностей по счетам, по материально ответственным лицам. Начисление заработной платы, начисление и удержание индивидуального подоходного налога, начисление социального налога в соответствии с «Правилами исчисления и удержание индивидуального подоходного налога и исчисления социального налога». Ведение табеля учета рабочего времени общественными и социальными работниками. Иные поручения акима сельского округа. Главный специалист КГУ «Аппарат акима Белоусовского сельского округа», категория Е-G-3 (1-01-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, экономическое, юридическое, педагогическое). Допускается послесреднее образование (экономическое, юридическое, педагогическое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: разработка индивидуальных планов финансирования в соответствии с Законом о республиканском бюджете и решениями маслихата о местных бюджетах, годовых планов финансирования. Составление бюджетных заявок в соответствии с приказом министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан «Об утверждении Правил составления бюджетной заявки администраторами бюджетных программ» от 30 апреля 2003 г. №75. Своевременное исчисление и удержание индивидуального подоходного налога и исчисление социального налога в соответствии с «Правилами исчисления и удержания индивидуального подоходного налога и исчисления социального налога». Ведение бухгалтерского учета. Обеспечение представления бухгалтерского баланса в финансовые

органы. Статистическая отчетность, представление деклараций по платежам в бюджет, взаиморасчеты с физическими и юридическими лицами за приобретенные материальные ценности и услуги. Организация государственных закупок в соответствии с законодательством, учет и целевое использование бюджетных средств. Контроль работы социальных работников по оказанию социально-педагогических услуг отдельным категориям граждан согласно паспортам бюджетных программ. Иные поручения акима сельского округа. Главный специалист КГУ «Аппарат акима села Успенка», категория Е-G-3 (1-01-2). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, экономическое, финансовое). Допускается послесреднее (экономическое, финансовое, товаровед-организатор) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: организует бухгалтерский учет денежных средств и товарноматериальных ценностей. Обеспечивает достоверный учет исполнения смет расходов, реализации выполняемых работ. Обеспечивает правильное исчисление и своевременное перечисление платежей в бюджет. Организует работу по бюджетному планированию. Статистическая отчетность, представление деклараций по платежам в бюджет, взаиморасчеты с физическими и юридическими лицами за приобретенные материальные ценности и услуги. Организация государственных закупок в соответствии с законодательством, учет и целевое использование бюджетных средств. Ведет электронную базу по платежам в бюджет. Главный специалист КГУ «Аппарат акима села Успенка», категория Е-G-3 (1-01-2). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Требования к должности: образование высшее (государственное местное управление, юридическое, экономическое, таможенное дело, финансовое, педагогическое, сельскохозяйственное, техническое, налоговое дело, инженерное, экология). Допускается послесреднее (юридическое, экономическое, таможенное дело, финансовое, педагогическое, сельскохозяйственное, техническое, налоговое дело, инженерное, экология). Функциональные обязанности: организация и контроль работы общественных формирований. Решение вопросов социальной защиты населения, ведение учета населения по категориям. Ведение документации по исполнению нормативно-правовых актов. Организует и контролирует работу социальных работников по обслуживанию одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан на дому. Работа с обращениями физических лиц в пределах своей компетенции. Главный специалист ГУ «Аппарат акима Надаровского сельского округа», категория Е-G-3 (1-01-5). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813 до 72391 тенге. Образование высшее (государственное местное управление, экономическое, юридическое, педагогическое). Допускается послесреднее образование (экономическое, юридическое, педагогическое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Функциональные обязанности: разработка индивидуальных планов финансирования в соответствии с Законом о республиканском бюджете и решениями маслихата о местных бюджетах, годовых планов финансирования. Составление бюджетных заявок в соответствии с приказом министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан «Об утверждении Правил составления бюджетной заявки администраторами бюджетных программ» от 30 апреля 2003 г. №75. Своевременное исчисление и удержание

Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà îáëàãàåìîãî èìïîðòà

Уважаемые налогоплательщики, определение размера облагаемого импорта в рамках Таможенного союза, регламентируется статьей 276-8 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 1. Размер облагаемого импорта товаров, в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении, определяется на основе стоимости приобретенных товаров. 2. Для целей настоящей статьи стоимость приобретенных товаров определяется на основании принципа определения цены в целях налогообложения. Принцип определения цены в целях налогообложения означает определение стоимости приобретенных товаров на основании цены сделки, подлежащей уплате за товары, согласно условиям договора (контракта). Если по условиям договора (контракта) цена сделки состоит из стоимости приобретенных товаров, а также других расходов, и при этом стоимость приобретенных товаров и (или) стоимость других расходов указаны отдельно, то размером облагаемого импорта является исключительно стоимость приобретенных товаров. Если по условиям договора (контракта) цена сделки состоит из стоимости приобретенных товаров, а также других расходов, и при этом стоимость приобретенных товаров и (или) стоимость других расходов не указаны отдельно, то размером облагаемого импорта является цена сделки, указанная в договоре (контракте). 3. В размер облагаемого импорта товаров включаются суммы акциза по подакцизным товарам. В размер облагаемого импорта товаров

(предметов лизинга) по договорам лизинга исчисленные суммы акциза по подакцизным товарам включаются на дату принятия на учет импортированных подакцизных товаров (предметов лизинга). 4. Размер облагаемого импорта товаров, полученных по товарообменным (бартерным) договорам (контрактам), а также договорам (контрактам), предусматривающим предоставление займа в виде вещей, определяется на основе стоимости товаров с учетом принципа определения цены в целях налогообложения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи. При этом стоимость товаров определяется на основе цены товаров, предусмотренной договором (контрактом), при отсутствии цены товаров в договоре (контракте) – цены товаров, указанной в товаросопроводительных документах, при отсутствии цены товаров в договорах (контрактах) и товаросопроводительных документах – цены товаров, отраженной в бухгалтерском учете. 5. Размер облагаемого импорта товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, определяется на основе стоимости работ по переработке данного давальческого сырья. 6. Размер облагаемого импорта товаров (предметов лизинга) по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на него к лизингополучателю, определяется в размере части стоимости товара (предмета лизинга), предусмотренной на дату оплаты части стоимости товаров (предметов лизинга), без учета вознаграждения с учетом принципа определения цены в целях налогообложения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи. В случае, если по договору (контракту) лизинга дата наступления срока оплаты части стоимости товаров (предметов лизинга)

установлена до даты ввоза товаров (предмета лизинга) на территорию Республики Казахстан, размер облагаемого импорта на первую дату совершения облагаемого импорта товаров (предметов лизинга) определяется как сумма всех лизинговых платежей по договору (контракту) лизинга, без учета вознаграждения, дата наступления срока оплаты которых в соответствии с договором (контрактом) лизинга установлена до даты передачи товаров (предметов лизинга) лизингополучателю. В случае досрочного погашения лизингополучателем лизинговых платежей, предусмотренных договором (контрактом) лизинга, размер облагаемого импорта на последнюю дату совершения облагаемого импорта определяется как разница между суммой всех лизинговых платежей по договору (контракту) лизинга без учета вознаграждения и погашенными платежами без учета вознаграждения. 7. Органы налоговой службы при осуществлении контроля за исполнением налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза вправе корректировать размер облагаемого импорта в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, и (или) с учетом требований законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании. При этом налогоплательщик самостоятельно корректирует размер облагаемого импорта с учетом указанного выше порядка, установленного Правительством Республики Казахстан, и (или) требований законодательства Республики Казахстан о трансфертном ценообразовании. Налоговый департамент по Павлодарской области.

индивидуального подоходного налога и исчисление социального налога в соответствии с «Правилами исчисления и удержания индивидуального подоходного налога и исчисления социального налога». Ведение бухгалтерского учета. Обеспечение представления бухгалтерского баланса в финансовые органы. Статистическая отчетность, представление деклараций по платежам в бюджет, взаиморасчеты с физическими и юридическими лицами за приобретенные материальные ценности и услуги. Организация государственных закупок в соответствии с законодательством, учет и целевое использование бюджетных средств. Контроль работы социальных работников по оказанию социально-педагогических услуг отдельным категориям граждан согласно паспортам бюджетных программ. Иные поручения акима сельского округа. Общие требования к участникам конкурса: знание Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Знание иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих функциональным обязанностям. Умение работать на компьютере с программами Word, Excel. Желательно знание государственного языка. Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление по установленной уполномоченным органом форме; заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной уполномоченным органом форме; копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697); копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо нотариально засвидетельствованная копия сертификата) должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы (помещенные в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов), переданные гражданами нарочным порядком или высланные ими по почте в сроки приема документов. На заседании конкурсной комиссии допускается присутствие наблюдателей. В качестве наблюдателей на заседании конкурной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники уполномоченного органа. Программа тестирования кандидатов на занятие вакантных административных государственных должностей: для категорий Е-R-4, Е-G-3 включает в себя тест на знание государственного языка (20 заданий); логический тест (10 заданий); тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), законов Республики Казахстан «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с коррупцией» (15 вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов), «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов). Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в государственном учреждении «Аппарат акима Успенского района» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. (10385)

Прокуратура Павлодарской области, 140000, г. Павлодар, ул. Лермонтова, 3, тел. для справок: 8(7182) 31-50-82, 31-50-80, эл. адрес: 7182382prokuror. kz, объявляет конкурс на занятие вакантных должностей в прокуратурах Иртышского - 1 ед., Успенского - 1 ед. и Актогайского - 1 ед. районов: Категория должности: помощник прокурора района (C-RGP-5), заработная оплата 74000 (семьдесят четыре тысячи) тенге. Требования к участникам конкурса: образование – высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности, или высшее юридическое; пригодность по состоянию здоровья к прохождению службы в правоохранительных органах; наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по конкретной должности. Перечень необходимых документов: 1) заявление по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 2) анкета по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; 3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и телефонов, в том числе и контактных) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам; 4) заполненная подробная автобиография, написанная собственноручно и в отпечатанном виде, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов, по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам; 5) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, содержащего индивиду-

альный идентификационный номер; 6) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 7) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 8) копия военного билета или удостоверения о приписке к призывному участку; 9) характеристика с последнего места работы (учебы) и резюме; 10) фотография размером 3x4 (2 штуки); 11) документы, подтверждающие представление гражданином и его супругой (супругом) в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и имуществе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией». Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в их рассмотрении. Прием документов осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня публикации объявления о проведении конкурса. Указанные в перечне документов приложения имеются в Правилах проведения конкурса и стажировки для занятия должностей в органах, ведомствах и учреждениях прокуратуры Республики Казахстан утвержденных приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 28.08.2013 года № 89. (10384)


Информационный вестник

http://irstar.kz

Ñïàñåíèå âî èìÿ æèçíè!

Случай из практики врачей областной детской больницы. «Часы блаженства и мгновения ада» – так в медицинском мире говорят о работе врачей анестезиологовреаниматологов. Ребенок О., 2006 г.р., поступил в областную детскую больницу 21.07.2013 года с диагнозом электротравма. Электроожог 3б – 4 степени левой верхней конечности, теменной области слева, лопаточной области. Площадь ожоговых ран – до 25%. Ожоговый шок 2-3 степени. Со слов мамы больного, травма получена 20.07.2013 года около 19 часов, ребенок залез в трансформатор под напряжением 10 000 вольт. Схватился левой рукой за оголенный провод под напряжением. Из-за резкого сокращения мышц руки мальчика закинуло и перевернуло, получил ожоги, упав на провода теменной областью и лопаткой слева. Лечение начато в районной больнице. После выведения из шока доставлен «скорой помощью» по санавиации в приемный покой областной детской больницы. Госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние при поступлении крайне тяжелое за счет травматического и ожогового шока, с нарушением уровня сознания – кома 2 степени. На осмотр не реагирует. Локальный

статус: левая кисть обуглена. На внутренней боковой поверхности левого лучезапястного сустава, кисти, нижней трети предплечья – струп черносерый, плотный. Пальцы согнуты в кулак, согнуто в лучезапястном суставе – плотный отек левого предплечья и плеча. Аналогичные раны в теменной области слева: 10-8 см, в лопаточной области слева: 20-18 см. На левом бедре отек, гиперемия, большие напряженные пузыри 10-7 см. Площадь ожога – до 25%. Движения в левом плечевом, локтевом, лучезапястном, тазобедренном и коленном суставах ограничены из-за ран и болей. Начаты сразу интенсивная, противошоковая терапия, антибактериальная терапия. Обезболивающие. Неоднократно проводились плазмотрансфузия, гемотрансфузия. Лечение и обследование проводилось в полном объеме. Борьба за жизнь ребенка в реанимационном отделении продолжалась 38 дней. Ребенок во время нахождения в реанимационном отделении перенес 5 сложнейших операций – ампутация левой верхней конечности на уровне верхней трети левого плеча. Экзартикуляция левого плеча. Остеонекроэктомия струпа на темени, лопатке. Аутодермопластика теменной и лопаточной областей. В результате проведенного лечения

отмечался хороший сдвиг в положительную сторону, и 27.08.2013 года ребенок для дальнейшего лечения переведен в травматологическое отделение, где он находился три недели. После проведенного лечения состояние больного улучшилось: купировался болевой синдром. Раны полностью эпителизировались. Движения в левом коленном, тазобедренном суставах свободные, безболезненные. Несмотря на полученную травму несовместимую с жизнью, благодаря самоотверженному труду врачей, среднего и младшего персонала областной детской больницы ребенка вернули к жизни. 20.09.2013 года ребенок выписан на амбулаторное лечение с рекомендациями. Боролись за жизнь маленького пациента реаниматологи Жомарт Муратбекович Нуртазин – заведующий реанимационным отделением, Ольга Петровна Васильева, Майра Бухаровна Селиканова, Анжелика Ивановна Заднепровская, Куат Баймуратович Аргынов, комбустиолог Кахарман Мутаевич Баймуратов. Жомарт НУРТАЗИН, заведующий реанимационным отделением областной детской больницы.

Ïðèçâàíèå – äàðèòü ðàäîñòü ëþäÿì! Десять лет назад, в 2004 году, главным врачом областной детской больницы принята на работу в качестве главной медсестры Елена Васильевна Гарник. Это событие стало началом нового этапа ее профессиональной и творческой жизни. В 1981 году Елена Васильевна поступила в Павлодарское медицинское училище по специальности детская медицинская сестра. После окончания училища с 1984 по 2004 год работала в детской поликлинике сначала участковой медсестрой, затем старшей медсестрой, неоднократно замещала главную медсестру. Преподаватели сумели привить ей стремление к постоянному росту и саморазвитию. Упорно работала над собой – совершенствовала и профессиональные, и человеческие качества. Сегодня

она имеет высшую квалификационную категорию. Между тем все эти годы трудилась она не ради почестей и наград. Движущая сила ее профессионального роста – любовь к детям, желание помочь коллегам и радость, когда это удается. А удается часто: сестринский персонал, которым она руководит, успешно трудится на благо здоровья детей, внедряет инновационные технологии, осваивает самую современную аппаратуру. За прошедшие годы сделано немало. Было участие в международных научно-практических конференциях, членство в жюри профессиональных состязаний. Однако главной, по признанию Елены Васильевны, для нее остается задача учить и помогать, а в работе – реализовывать поставленные задачи в полной мере

и с полной самоотдачей. На вопрос, какие качества в человеке самые важные, она отвечает: порядочность и честность. Об авторитете Елены Васильевны свидетельствует 100 % членство средних медицинских работников в медицинской ассоциации «Саламатты Павлодар» Павлодарской области. Оценка, данная в этом году профессионализму Елены Васильевны, этот факт абсолютно подтверждает. В честь Международного дня медицинской сестры за долголетний и добросовестный труд в сфере здравоохранения Павлодарской области она награждена Почетной грамотой Павлодарского областного маслихата. Гульсара ТАМПИШЕВА, заместитель главного врача областной детской больницы.

Государственное учреждение “Аппарат акима города Аксу”, 140100, Павлодарская область, г. Аксу, ул. Астана, 52, каб. 305, телефон для справок/факс 8(71837) 6-36-31, электронная почта: org.aa@pavlodar.gov. kz, объявляет конкурс на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б»: ведущего специалиста государственного учреждения “Отдел экономики и бюджетного планирования города Аксу”, категория Е-R-5. Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 49969,25 до 67906,93 тенге. Функциональные обязанности: разработка и анализ реализации го р од с к и х , о бл а с т н ы х п р о г р а м м по отраслям, работа с убыточными предприятиями, подготовка анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий региона для акима города, анализ исполнения Плана мероприятий по реализации областной программы развития сельских территорий. Требования к участникам конкурса: высшее образование, допускается послесреднее образование (бухгалтерское, экономическое, финансовое). Умение работать на компьютере с программами Word, Excel. Желательно знание государственного языка. Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление по установленной уполномоченным органом форме; заполненную анкету с фотографией размером 3х4 по установленной уполномоченным органом форме; копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; копию документа, подтверждающего

трудовую деятельность, засвидетельствованную нотариально; справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697); копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо нотариально засвидетельствованную копию сертификата) должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы (помещенные в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов), переданные гражданами нарочным порядком или высланные ими по почте в сроки приема документов. На заседании конкурсной комиссии допускается присутствие наблюдателей. В качестве наблюдателей на заседании конкурной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители средств

массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники уполномоченного органа. Программа тестирования кандидатов на занятие вакантных административных государственных должностей: для категории E-R-5 включает в себя тест на знание государственного языка (20 заданий); логический тест (10 заданий); тест на знание законодательства Республики Казахстан включает вопросы на знание Конституции Республики Казахстан (15 вопросов), законов Республики Казахстан «О государственной службе» (15 вопросов), «О борьбе с коррупцией» (15 вопросов), «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (15 вопросов), «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (15 вопросов), «О государственных услугах» (15 вопросов). Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима города Аксу» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. (10388)

22 мая 2014 года l Звезда Прииртышья * Требуются помощники руководителя, грамотные, ответственные. Тел. 78-28-18, 87054801788. * Требуется руководитель и помощник руководителя. Сфера торговли. Управленческая деятельность. Тел. 78-11-31. * Серьезное предложение деловым людям. Источник основного, дополнительного дохода. Тел. 78-29-12. * Требуются сотрудники в офис. Деятельность административного характера. Коммуникабельность, открытость. Тел: 78-20-61. * Административная деятельность в развитии бизнеса в городе и регионе. Базовая подготовка. Доход в зависимости от карьерного роста. Тел.: 78-36-44, 87051653190. * Административная деятельность. Карьерный рост. Бесплатная базовая подготовка. Достойный доход. Тел.: 78-36-44, 87051653190. * Врезка замков в металлические двери. Выбор российских замков. Кодовые. Аварийное вскрытие замков, сейфов, тел.: 78-11-27, 8-777-795-94-77 * Продам земельный участок, 15 соток, в с.Мойылды, рядом со школой. Тел. 78-10-80. * Продам промбазу, 1 га, ж/д-тупик, склады 2000 кв.м, офисы 400 кв.м. Тел. 78-15-16, 8-701777-49-12. * Продам дачу, сад «Яблонька». Автобусы №№ 22, 17, 200000 тенге, сдам – 20000, остановка близко, домик, насаждения, емкость. Тел.: 57-2672, 87055712355. * Утерянный сертификат №114664 выданный Павлодарским медицинским колледжем в 2009 г. на имя Дианы Канатовны Махметовой, считать недействительным. * Утерянный аттестат о среднем образовании ЖОБ № 0120513, выданный СШ №5 г. Павлодара в 2008 г. на имя Малины Гарифовны Садыковой, считать недействительным. * Утерянный аттестат о среднем образовании ЖОБ № 0265642, выданный областной специализированной кадетской школой-интернатом для одаренных детей г. Павлодара в 2009 г. на имя Бейбута Егизбаевича Баймаханова, считать недействительным. * Утерянное приложение к диплому МТ № 142718, выданное Павлодарским медицинским училищем 4 июля 1989 г., регистрационный № 7342, на имя Зулькаман Аргиновны Рахимовой, 1970 г.р., считать недействительным. * Утерянный диплом КОБ № 0012531, выданный химико-механическим колледжем г. Павлодара в 2007 г. на имя Кристины Александровны Киреевой, считать недействительным. * Утерянные: договор о приватизации квартиры № 19869 от 07.10.1993 г. и договор дарения от 04.03.2009 г., свидетельство о праве на наследство по закону от 23.01.2009 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова, 75/1, кв. 7, выданные на имя Геннадия Александровича Жеребцова, считать недействительными. * Утерянный договор о приватизации квартиры (дома) № 590 от 25.01.1993 г. по адресу: Павлодарская обл., Павлодарский р-н, с.о. Черноярский, с. Новочерноярка, ул. Центральная, 17, кв. 45, выданный на имя Инги Николаевны Дудукало, Тамары Васильевны Дудукало, Николая Алексеевича

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ-ы Солнечный кентінің халқын, мемлекеттік органдарды, қоғамдық ұйымдар мен БАҚ өкілдерін Павлодар облысы, Солнечный к. Əкімшілік үйіне 2014 жылдың 16 маусымында 15.00-де 2014-2016 жылдары №3 ст.энергоблогын орнатуға байланысты «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ қайта құрастыру жəне кеңейту кезеңіне ісшаралар жоспарының жобасын талқылау бойынша қоғамдық тыңдауға шақырады. Қоғамдық өкілдер қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс – шаралар жоспары жобасының материалдарымен «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ –да қоршаған ортаны қорғау бөлімінде таныса алады жəне де www.gres2.kz ресурс интернетінде. Байланыс тел. 8 (187) 299-669.

19

Дудукало, считать недействительным. * Утерянный договор купли-продажи (архивная копия) от 03.02.1998 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Сормова, 5/2, кв. 19, выданный на имя Алексея Ильича Еременко, считать недействительным. * Утерянное решение о легализации недвижимого имущества № 14925 от 30.03.2007 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Совхозная, 68, выданное на имя Ирины Ивановны Дегтяренко, считать недействительным. * Иштерякова Л.Д. сообщает, что передается на рассмотрение в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» проект «Реконструкция и переоборудование квартиры под аптеку по адресу: г. Павлодар, ул. Суворова, 37 кв. 3». * Нотариус Татьяна Юрьевна Плотникова просит наследников гр. Романа Валерьевича Решетникова, умершего 30 апреля 2014 г., подать соответствующее заявление в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис, 23, тел. 55-71-32. * Нотариус Татьяна Юрьевна Плотникова просит наследников гр. Владимира Семёновича Потапенко, умершего 11.02.2014 г., подать соответствующее заявление в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис, 23, тел. 55-71-32. * Открылось наследство после умершей 20.11.2013 г. Анны Андреевны Петрашовой. Наследникам и лицам, имеющим сведения о наследниках Анны Андреевны Петрашовой, следует обратиться в срок до 1 июня 2014 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, 46, тел. 68-7367, нотариус Танзиля Гусмановна Бочкарева. * Открылось наследство после умершего 23 декабря 2013 г. Анатолия Викторовича Пригорнева. Срок для принятия или отказа от наследства – шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Наследникам и лицам, имеющим сведения о наследниках Анатолия Викторовича Пригорнева, следует обратиться по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, 46, тел. 68-73-67, нотариус Танзиля Гусмановна Бочкарева. * Нотариус Жангазинова М.Т. просит наследников гр. Ивана Григорьевича Гаврилова, умершего 17 марта 2014 г., подать заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 55-71-32. * Нотариус Жангазинова М.Т. просит наследников гр. Тамары Таукеновны Аймакановой, умершей 22 ноября 2013 г., подать заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис, 23, тел. 55-71-32. * В связи с ликвидацией ИП Продан Д.А. (ИИН 750514350185) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 31-82-29. * В связи с ликвидацией ИП «Ерсар» Кулебаева Ермека Ертысбаевича (ИИН 870801351198) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87076046494.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» приглашает население пос. Солнечный, государственные органы, общественные организации и представителей СМИ на общественные слушания по обсуждению проекта плана мероприятий на период расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. №3 на 2014-2016 годы, которые состоятся 16 июня 2014 года в 15.00 по адресу: Павлодарская область, акимат пос. Солнечный. С материалами проекта плана мероприятий по охране окружающей среды представители общественности могут ознакомиться в отделе охраны окружающей среды в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и на интернетресурсе www.gres2.kz. Контактный тел. 8 (7187) 299-459. (10379)

Комитет по исполнению судебных актов проводит акцию «Открытая граница». Акция позволит гражданам проверить наличие задолженности по исполнительным производствам, а также исключить случаи задержания граждан, направляющихся за границу в командировку или на отдых. Для дополнительной информации обращаться по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, 54/1, каб.304, тел.: 65 33 23, 65 33 14. (10382) Ремонт, продажа глушителей, резонаторов, гофр и катализаторов. Тел.: 78-19-64, 62-64-65, 87014356368, Александр. Управление внутренней политики области выражает соболезнование главному специалисту управления Бибигуль Бопановне Кусаиновой в связи с кончиной отца.

ИП «Медея»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

• Чёрное габбро, мраморная крошка • Все виды художественных работ • Мазарные таблички, оградки, фотокерамика • Доставка, установка • Пенсионерам скидки

ул. Володарского, 1 (за городской стоматологией). Тел.: 55-62-10, 87054014017.

Коллектив прокуратуры Павлодарской области выражает глубокие соболезнования сотруднику прокуратуры области Юрию Викторовичу Фельдману, а также родным и близким в связи с безвременной кончиной отца.


20

Звезда Прииртышья l 22 мая 2014 года

http://irstar.kz

Культура

Êîãäà îæèâàåò èñòîðèÿ Íà äíÿõ â ïàâëîäàðñêîì èñòîðèêîêðàåâåä÷åñêîì ìóçåå öàðèëî âîëøåáñòâî: â îäèí èç âå÷åðîâ îæèëè ýêñïîíàòû, ÷òîáû ðàññêàçàòü ãîðîæàíàì îá èñòîðèè ñàìûõ ðàçíûõ ýïîõ. Òàê çäåñü îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ.

Собственник: ГУ «Аппарат акима Павлодарской области» (г. Павлодар)

ТОО «Центр аналитической информации», Павлодарская областная газета «Звезда Прииртышья».

Директор Ж.О. СМАНОВ

Главный редактор В.В. ДОЛГУШЕВ Регистрационное свидетельство № 13193-Г. Выдано Министерством культуры и информации РК 23.11.2012 г.

Редакция газеты «Звезда Прииртышья» награждена орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО:

140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

А еще в Павлодаре развернулась настоящая «Кояндинская ярмарка» - знаменитые торговые ряды наполнились гулом голосов продавцов и покупателей. К реконструкции «Кояндинской ярмарки» её участники тщательно подготовились. Подобрали необходимый реквизит,

продумали сценарий и даже распределили роли. Ну а торговля шла самая что ни на есть настоящая. Для многих ярмарка – это повод выйти в свет, побеседовать друг с другом, обменяться новостями. Реконструкция же ярмарки подарила горожанам воз-

можность стать свидетелями реального действа, проходившего несколько столетий назад. Ремесленники, купцы, беркутчи и молодые поэты – родоначальники этих профессий уже часть истории, а вот их последователи продолжают начатое праотцами. Организатор ярмарки – областной краеведческий музей имени Г. Потанина. Эта затея вызвала огромный интерес и у иностранных гостей. Дрю Натаниел Петерсон в Павлодар прилетел по обмену опытом из далекой Америки. По его словам, он с удовольствием сыграл бы Абая или Достоевского, будь у него такая возможность. – Еще бы я сыграл второго президента США Джона Адамса, он один из любимейших моих героев в американской истории. Достоевский и Абай, я думаю – настоящие писатели, очень мудрые люди и яркие представители своих народов, – говорит Д. Петерсон. А в самом музее царило другое волшебство. В назначенный час после вечерней ярмарки все экспонаты хранилища истории ожили. Вот уже и московский ученыйпалеонтолог Юрий Орлов рассказывает об откры-

140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143. Е-mail: zvezda-pvl@rambler.ru Для рекламы: zvezda-reklama@rambler.ru Адрес в Интернете: http://irstar.kz Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Звезды Прииртышья». Газета отпечатана в ТОО «Дом печати», 140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143.

том им в 1929-1930 годах уникальном памятнике археологии – «Гусином перелете». Неподалеку прародитель «homo sapiens» восседает среди груды костей древних животных. Неандерталец в шкуре работает над созданием копья, служившего нашим предкам средством защиты и орудием для охоты. Посетителям ночного музея достаточно было сделать всего пару шагов, чтобы оказаться в другой эпохе. Здесь и представители кочевого народа, и творческая интеллигенция, и бойцы Красной Армии времен Великой Отечественной войны. А по ту сторону дверей уже настоящие дни, реальность, в которой всегда найдется место отголоскам прошлого.

Даурен ХАИРГЕЛЬДИН. Фото Валерия БУГАЕВА.

Газета выходит три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

директор 61-81-10, приемная редактора 61-81-34 (т/факс), ответственный секретарь 61-80-02, зам. редактора 61-80-58, 61-80-55, экономика, право 61-80-55, 61-80-52, социальная политика, медицина, экология 61-80-58, образование 61-80-09, репортёры 61-80-01, 61-80-10, молодёжная тематика, культура 61-80-09, криминал, ЧС 61-80-10, фотокорреспондент, спорт 61-80-05, реклама и объявления 65-12-75, 62-59-24, отдел маркетинга и распространения 65-12-75, претензии по качеству печати (7182) 61-80-31. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Редакция не берет на себя обязательство отвечать на все письма читателей. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. При перепечатке ссылка на «Звезду Прииртышья» обязательна.

Индекс 65440 Общий недельный тираж 35926 экз. Заказ № 1090 Объем в п/л – 5

22 05 2014 зп  
22 05 2014 зп  
Advertisement