Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ќыркїйек бейсенбі 2012 жыл №108 (14894)

ñàìàëû

Àéìàêàðàëûê ûíòûìàêòàñòûê: ûðûñ ïåí òàáûñ

www.saryarka-samaly.kz

20

Павлодар форумы жаѕа баєыттар белгіледі

болуы керек. Бізде ынтымаќтастыќтыѕ оѕ мысалдары - «Ќазына капитал менеджмент» пен «Роснано» арасындаєы нанотехнологиялардыѕ біріккен ќоры, ЕурАзЭЌ жанындаєы Жоєары технологиялар орталыєы бар. Сондыќтан да, алдаєы уаќытта јріптестікті одан јрі дамытудыѕ жаѕа шараларын ўсынамыз. Соныѕ ішінде єылыми-техникалыќ ынтымаќтастыќ саласындаєы жўмысты жандандыру керек. Бўл саладаєы кґптеген келісімдер тїбегейлі жаѕартуды талап етуде. Біріккен єылыми жобаларды белсенді етуіміз ќажет. Бїгінде осындай 130 жобаныѕ тізімі ќалыптастырылды. Оларды ќабылдап, жўмысќа кірісу керек», - деді Нўрсўлтан Назарбаев. Инновациялыќ кластерлерді дамыту таќырыбына тоќталєан Елбасы ресейлік компанияларды Курчатов єылыми ќалашыєын

Кеше Павлодар ќаласында Ќазаќстан мен Ресейдіѕ аймаќаралыќ ынтымаќтастыєы форумыныѕ негізгі іс-шаралары болып ґтті. Осымен тоєызыншы рет ўйымдастырылєан маѕызы зор саяси шараєа Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаев пен Ресей Федерациясыныѕ Президенті Владимир Путин ќатысты.

Асыл ЈБІШЕВ Форум аясында мемлекеттердіѕ басшылары екі жаќты кездесу ґткізіп, тараптардыѕ ынтымаќтастыєын одан јрі дамытуєа ќатысты бірќатар мјселелерді талќылады. Соныѕ ішінде индустриялыќ-инновациялыќ жјне ґѕіраралыќ даму, отын-энергетикалыќ кешен саласындаєы тиімді ґзара іс-ќимыл мјселелері кеѕінен ќозєалды. Сонымен ќатар, мемлекеттер басшылары арасында су ресурстарын тиімді пайдалану жјне трансшекаралыќ ґзендерді ќорєау, «Байќоѕыр» єарыш кешенін бірлесіп пайдалану мјселелері бойынша пікір алмасылды. Кездесу барысында Елбасы Н.Назарбаев Ќазаќстан мен Ресейдіѕ жоєары деѕгейдегі ынтымаќтастыќ ќатынастары ќазіргі уаќытта жаѕа белеске кґтеріліп, ґзіндік тиімділігі барша жўртќа айрыќша їлгі болып отырєанын атап кґрсетті. - Екі елдіѕ сауда-экономикалыќ ќарымќатынастарын ныєайтудыѕ жјне дамытудыѕ тиімді алаѕы болып табылатын дјстїрлі аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумныѕ бўл жолєы таќырыбы Ќазаќстан мен Ресей арасындаєы инновациялыќ ынтымаќтастыќ мјселесіне арналєан. Бўл кїндері Павлодарда 600-ден астам компания ќатысќан їлкен кґрме жўмыс істеуде. Сондай-аќ, жалпы сомасы 2 миллиард АЌШ долларын ќўрайтын 27 шартќа ќол ќоюды ќарастыратын бизнес-форум ґтіп жатыр, - деді Нўрсўлтан Назарбаев. Ресей басшысы В.Путин ґз кезегінде аймаќаралыќ јріптестік ќатынастар бїгінде ґзара нјтижелі іс-ќимылдыѕ јрі игілікті ыќпалдастыќтыѕ шешуші факторына айналєанын атады. Сондай-аќ, Ресей Президенті ју баста аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ Форумыныѕ дїниеге келуіне Ќазаќстан Президенті Н.Назарбаев бастамашы болєанын атап ґтіп, бўл ретте ынтымаќтастыќтыѕ осы тетігі Бірыѕєай Экономикалыќ Кеѕстікті жјне Ресей, Ќазаќстан, Белорус елдері арасындаєы Кедендік Одаќты ќўруда маѕызды роль атќарды деп баєа берді. Аймаќаралыќ IX форумныѕ Павлодар ќаласындаєы «Достыќ їйінде» ґткен негізгі отырысыныѕ ашылуында Елбасы Н.Назарбаев: «Ресей Президентін, Ресей Федерациясыныѕ їлкен ќўрамдаєы делегациясын кґргеніме ќуаныштымын. Бїгінгі форум кґптеген жылдар бойы ќазаќстандыќ-ресейлік ынтымаќтастыќты дамытудыѕ маѕызды орталыќтарыныѕ бірі болєан ќалада ґтуініѕ ерекше мјні бар. Биыл біздіѕ елдеріміз 1992 жылы ќол ќойылєан Достыќ, ынтымаќтастыќ жјне ґзара кґмек туралы келісім-шарттыѕ 20 жылдыєын атап ґтуде. Бїгінде Ќазаќстан мен Ресей ўлттыќ экономикалар мен инновациялыќ дамытуды

АУА РАЙЫ

жаѕєыртудыѕ ўќсас міндеттерін бірлесіп шешуде. Инновациялар мен жоєарєы технологияларды дамыту саласында јлі кґптеген шаруа атќаруымыз ќажет», - деді. Тек ќана соѕєы екі жылда Ќазаќстанда индустрияландыру баєдарламасы бойынша 12 миллиард АЌШ долларын ќўрайтын 440-тан астам жаѕа ґндірістер іске ќосылєанын атап ґткен Н.Назарбаев бўдан јрі Бірыѕєай Экономикалыќ Кеѕістік негізінде ќол жеткізілген нјтижелерге жјне болашаќтаєы бірлескен ісќимылдарєа тоќталды. «Біз Бірыѕєай Экономикалыќ Кеѕістік аясында біріге отырып, кјсіпорындар їшін барлыќ шекаралыќ бґгеттер мен кедергілерді алып тастадыќ. Ендігі жерде тиімді аймаќаралыќ индустриялыќ кластер ќўруымыз ќажет» деді Ќазаќстан Президенті. Бўл ретте Елбасы Шыєыс Ќазаќстан облысында автомобиль ґндірісін ќўру жґніндегі жобаны наќты мысалєа келтірді. Аталєан жоба негізінде ќазаќстандыќтар ресейлік компаниялармен бірлесе отырып, автомобиль ґндірісін жылына 120 мыѕ данаєа дейін жеткізу бойынша келісім жасасќаны айтылды. Ауќымы зор осы жобаєа тартылар бастапќы инвестицияныѕ кґлемі 400 миллион АЌШ долларын ќўрайды. Ал толыќќанды ќуаттылыќќа кґшкен соѕ инвестициялыќ ќўйылым 5,7 миллиард АЌШ долларына дейін иек артады. Сонымен ќатар, Ќазаќстан басшысы маѕызды мјселе ретінде ресми Астана екі ел арасындаєы тереѕдетілген ґнеркјсіп кооперациясыныѕ ќажеттілігін ќарастырып

отырєанын атап ґтті. Бўл ретте, назарєа ілігер аса маѕызды баєыттыѕ бірі – єарыш саласын дамыту. «Аєымдаєы жылдыѕ маусым айында біздіѕ Ресей Президентімен бірге ќабылдаєан біріккен мјлімдемеге сјйкес екі елдіѕ тиімділігі їшін єарыш саласындаєы екіжаќты ынтымаќтастыќты дамытудыѕ, «Байќоѕыр» єарыш алаѕын бірігіп ќолданудыѕ ўзаќ мерзімді баєдарламасын жасау ќажет. Бўл баєдарламаєа ќаланы жаѕєырту, тиісті инфраќўрылымын ќўру мјселелерін енгізу ґте маѕызды», - деп атап ґткен Н.Назарбаев «Байќоѕыр» инновациялыќ форумын» ќўру туралы ўсынысын алєа тартты. «Болашаќ салаларды дамытудаєы ынтымаќтастыќта єарыш саласы басымдыќќа ие баєыт болып табылады. «Байќоѕыр» халыќаралыќ инновациялыќ бренд, біздіѕ екі жаќты ќатынастарымызды дамытудыѕ сапалы жаѕа кезеѕініѕ символы болуы тиіс. Єарышты бейбіт зерттеу маќсатында біз «Байќоѕыр» инновациялыќ форумы» єылыми-техникалыќ ынтымаќтастыєыныѕ жаѕа бірегей алаѕын ќўра алар едік. Ќазаќстан, сондай-аќ, Астанада тиісті зертханалар ќўруєа мїдделі», - деді Н.Назарбаев. Форумныѕ ашылуында сґйлеген сґзінде Елбасы Н.Назарбаев ќатысушыларды біріккен ќазаќстандыќ-ресейлік комиссиялардыѕ єылыми-техникалыќ ынтымаќтастыќ саласындаєы жўмысын жандандыруєа шаќырды. «XXI єасырда серіктестігіміздіѕ магистральдыќ баєыты білім їшбўрышыныѕ барлыќ їш элементі - білім, зерттеу жјне инновациялар

«Gismeteo.ru» сайтыныѕ хабарлауынша, бїгін Павлодарда кїн бўлттанып, жаѕбыр жауады. Кїндіз ауа температурасы 12, тїнде 7 градус жылы, солтїстік - батыстан соќќан желдіѕ жылдамдыєы секундына - 3 метр.

жјне аграрлыќ инновациялар орталыќтарын ќўруєа ќатысуєа шаќырды. «Ресейлік компанияларды Алматыдаєы инновациялыќ технологиялар паркіне, бўрынєы Семей ядролыќ полигоны тўрєан жердегі Курчатов єылыми ќалашыєын, аграрлыќ инновация орталыќтарын ќўруєа шаќырамыз. Ќазіргі уаќытта біз оларды ќўра бастадыќ. Сколково орталыєы мен Астанадаєы жаѕа халыќаралыќ университет арасында јріптестік байланыстарды орнатуды ўсынамыз», - деді Ќазаќстан Президенті. Осы орайда ресейліктерге жоєарєы оќу орындарыныѕ, бизнестіѕ єылыми-зерттеу орталыќтарыныѕ ќатысуымен біріккен зерттеу желісін ќўруды ўсынды. «Єылыми ґнертабыстардыѕ тиімді коммерциялануы бўл бјсекеге ќабілетті ґнеркјсіп ґндірісініѕ негізі. Ешкім де бізге жаѕа технологияларды сырттан јкеліп бермейді, сондыќтан, біз инновацияларды ґзімізде бірге ќўруымыз керек», - деді Елбасы. Ќазаќстан Президенті Н.Назарбаев: «Меніѕ білетінім - Ресей їшін Ќазаќстаннан, Ќазаќстан їшін Ресейден жаќын ел жоќ. Мўны уаќыт јлдеќашан дјлелдеді жјне оєан балама жоќ. Бізге тату кґршілік одаќтастыќтыѕ XXI єасырєа арналєан жаѕа тўжырымдамасы керек жјне біз оны бірлесе жасаймыз. Біздіѕ екіжаќты ќарым-ќатынастарымызды дамытудыѕ сапалы жаѕа деѕгейін ќалыптастыру ісін зјулім їйдіѕ ќўрылысы процесімен салыстыруєа болады. Суретті тїсірген - Владимир БУГАЕВ.

Жалєасы 3-бетте

21 ќыркїйекте жаѕбыр жауады. Кїндіз 10 градус, тїнде 6 градус жылы болмаќ. Солтїстік - батыстан соќќан желдіѕ жылдамдыєы – 4-5 метр.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

2

ТҐТЕНШЕ ЖАFДАЙЛАР ЌЫЗМЕТI ХАБАРЛАЙДЫ

ҐЅІР

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Бірегей нысандардыѕ елге берері мол

Сейсенбі кїні Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев аймаєымызєа жўмыс сапарымен келіп, ґѕірдіѕ экономикалыќ-јлеуметтік ґміріне айтарлыќтай серпіліс јкелетін бірќатар нысандарды аралады. Наќтыраќ айтсаќ, Мемлекет басшысы еліміз бойынша бірегей жоба - «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ жанынан салынып жатќан анод зауытыныѕ анод кїйдіру кешенін іске ќосты. Сондай-аќ, Президент Павлодар мен Шыєыс Ќазаќстан облыстарыныѕ екі жарым миллион тўрєынына сапалы медициналыќ ќызмет кґрсететін ґѕірлік кардиохирургиялыќ орталыќтыѕ ашылу ќарсаѕында аталмыш мекеменіѕ аќ желеѕділерімен жїздесті.

«Бїгінде жїрек-ќантамырлары жїйесіне операциялар тек Астанада єана емес, сонымен бірге іс жїзінде Ќазаќстанныѕ барлыќ облыстарында да жасалады»

Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Јлеуметтік-экономикалыќ жаѕєырту – Ќазаќстан дамуыныѕ басты баєыты» атты Жолдауынан.

Кїрделі операциялар Павлодарда жасалады Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

Елбасы Н.Ј.Назарбаев анод зауытын іске ќосты

Шетелдік шикізатќа тјуелді болмаймыз! Данияр ЖЎМАДІЛ «Ќазаќстан электролиз зауыты» акционерлік ќоєамына ќарасты бўл нысан їстіміздегі жылдыѕ соѕына дейін пайдалануєа берілмек. Кјсіпорын шетелдік шикізатќа тјуелділіктен арылтып, ќазаќстандыќ їлесті арттыру баєытында зор мїмкіндіктерге жетелейді. Мемлекет басшысын «Ќазаќстан электролиз зауыты» акционерлік ќоєамыныѕ президенті Алмаз Ибрагимов ќарсы алды. Ол Елбасын жаѕадан бой кґтерген кјсіпорындаєы анод ґндірісініѕ технологиялыќ їрдісімен таныстырды. Еліміз бойынша кїйдірілген анод ґндіретін алєашќы кјсіпорынныѕ ќўрылысы республикалыќ Индустрияландыру картасына жјне ENRC корпорациясыныѕ инвестициялыќ баєдарламасына енген. Ел Президентініѕ тапсырмасына сјйкес, Ќазаќстан алдаєы жылдары индустриялыќ дамыєан ґркениетті елдер ќатарынан кґрінуі тиіс. Бїгінде елімізде осы баєытта ауќымды жўмыстардыѕ жїргізіліп жатќаны белгілі. Жемісті Индустрияландыру саясатыныѕ нјтижесінде ел экономикасы їшін маѕызды ірі жобалар дїниеге келді. Соныѕ бірі - осы анод зауытыныѕ ќўрылысы. Жалпы, їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасына енген барлыќ жобалар жоєары технологиялыќ ґндірістер болып табылып, «ќазаќстандыќ їлесті» арттыруєа, экспорттыќ јлеуеттіѕ ґсуіне, жаѕа жўмыс орындарын ашуєа, ќосымша салыќ тїсімдерін ўлєайтуєа ыќпал етпек. Бўл - ґѕірдіѕ, тўтастай алєанда ел экономикасыныѕ еселенуіне серпін береді. Бїгінгі кїнге дейін аймаєымыздаєы электролиз зауытына анод Ќытай жерінен жеткізіліп келгенін ескерсек, јлемдік стандартќа сай алюминий ґндірісіне аса ќажет отандыќ шикізат зауытыныѕ болуы ќаншалыќты маѕызды екеніне кґз жеткізесіз. Бўл

Елбасы ат басын бўрєан ґѕірлік кардиохирургиялыќ орталыќтыѕ ќўрылысы аяќталып, ќажетті ќўрал-жабдыќтармен толыќ ќамтамасыз етілген. Бірегей мекеменіѕ ўжымдыќ штаты да іске кірісуге јзір. Сјтін салса, ќараша айында орталыќ ґз жўмысын бастайды деп жоспарланып отыр. Павлодар ќалалыќ №2 аурухананыѕ кардиохиургиялыќ бґлімшесі толыєымен осы орталыќќа ауыспаќ. «100 мектеп, 100 аурухана» мемлекеттік баєдарламасы аясында бой кґтерген орталыќ 50 орынєа шаќталєан. Оныѕ 35-і ересектерге арналса, 15-і - балалардыѕ еншісінде. Мўнда 661 жўмыс орны ашылмаќ. Бїгінгі кїні аймаќта жїрек ауруларына шалдыќќан 600 бала есепте тўрса, оныѕ 150-і операция кезегін кїтуде. Олардыѕ бўєан дейін шекара асуєа, еліміздіѕ Астана мен Алматы ќалаларына сабылуына тура келді. Енді, жїрегінде аќауы бар балаларєа туєан жерінде жоєары кјсіби медициналыќ кґмек алуына јбден болады. Тіпті, туа біткен жїрек аќауы бар нјрестеге де операция жасау мїмкіндігі туып отыр. Мўндай операциялар елімізде Астана мен Алматы ќалаларында єана жасалатынын ескерсек, орталыќтыѕ арќалап отырєан жїгі салмаќты. Ўжыммен емен-жарќын тілдескен Президент елімізде ќолєа алынып жатќан шаралардыѕ арќасында жїрек-ќантамыр аурулары кґрсеткіші, осы сырќаттан кґз жўматындар ќатары азайып келе жатќанын ерекше атап ґтті. Бўл орталыќ ќос облыс тўрєындарына жасалєан тамаша тарту, - деді Елбасы. - Елімізде медицина саласына баса мјн берілуде. Астанада кардиохирургиялыќ кластер ќалыптасты. Республикамыздыѕ јрбір аймаєында орталыќтар ашылуда. Енді озыќ технологиялардыѕ тілін білетін, оны кјдеге жарата алатын мамандар даярлауєа кґп кґѕіл бґлу ќажет. Республиканыѕ тїкпір-тїкпірінде «Денсаулыќ пойызы», жылжымалы медициналыќ пунктер жўмыс істеуде. Јуе кґлігініѕ јлеуеті пайдаланылуда. Мўныѕ барлыєы тўрєындардыѕ ґмір сїру ўзаќтыєын арттырып, денсаулыєын жаќсартуєа

жобаны жїзеге асыруєа 240 млн. АЌШ доллары жўмсалды. Кјсіпорын 500-ге жуыќ адамды жаѕа жўмыс орындарымен ќамтамасыз етеді. Ґндіріс орны жылына 136 мыѕ тонна кїйдірілген анод шыєаратын ќуатќа ие. Елбасы Н.Назарбаев кјсіпорын ќызметкерлерімен жїздесіп, аталмыш зауыттыѕ маѕыздылыєын ерекше атап ґтті. Бўдан былай отандыќ алюминий ґндірісіне ќажетті шикізат ґзімізде шыєарылатын болады. Бўл – бастапќы алюминий ґндірісініѕ ќўнына ґзге факторлар јсер етпейді деген сґз. - Сіздерді заманауи анод зауытыныѕ ашылуымен ќўттыќтаймын. Бўл жаѕа, бірегей технологияларєа негізделген ґндіріс болып табылады. Енді сіздердіѕ жаќсы, табысты жўмыстарыѕыз бар. Ел игілігі жолында талмай Мемлекет басшысы еѕбек ететіндеріѕізге сенеміз, - кардиохирургия орталыєында деді Мемлекет басшысы. баєытталєан. Келесі кезек – дјрігерлердіѕ біліктілігінде. Ресейлік јріптестермен Анод зауытыныѕ директоры Ильсур Темірхановтыѕ байланысты ныєайту керек. Ол їшін жол ашыќ. Їйренуге ниетті адамныѕ айтуынша, кјсіпорын жобалыќ ќуатына келесі жылдыѕ бірінші ќолынан келмейтін дїние жоќ, - деді Нўрсўлтан Јбішўлы. тоќсанында шыєады деп жоспарланєан. Еліміз бен Ресейдіѕ беделді медициналыќ мекемелерініѕ кјсіби - Зауыт јлемдік ґндірушілердіѕ соѕєы їлгідегі заманауи мамандары орталыќтыѕ аќ желеѕділеріне ќолдау кґрсетіп, тјжірибелерімен жабдыќтарымен жараќтандырылєан. Сондыќтан кјсіпорын бґлісуге ниет білдіріп отыр. Бірќатары бўл жўмысты бастап та кетіпті. ґз саласыныѕ їздігі саналады. Халыќаралыќ мамандар біздегі Мјселен, РФ Тюмень облыстыќ ауруханасы кардиохирургиялыќ бґлімшесініѕ кїйдіру пешініѕ јлемде теѕдесі жоќ екенін айтуда. Мўндаєы меѕгерушісі К.Горбатиков аймаќта тґрт операция жасап, оныѕ бјрі сјтті ґндірістіѕ экологиялыќ ќауіпсіздігі жіті ойластырылєан - деп аяќталєанын мјлімдеді. Сондай-аќ, ол заманауи орталыќтыѕ мїмкіндіктерге атап кґрсетті Ю.Темірханов. таѕданысын жасырып ќалмады. Зауыттыѕ анод кїйдіру бґлімшесін іске ќосќан Нўрсўлтан Суреттерді тїсірген - Тґлеген НЎРЄАЗЫ, Јбішўлы кјсіпорынныѕ еѕбек ўжымына мол табыс жјне алєа Владимир БУГАЕВ, Валерий БУГАЕВ. ќойылєан маќсаттардыѕ сјтті орындалуын тіледі. Жалєасы 4-бетте

Мјжіліс депутаттары 7 мамыр кїніне мемлекеттік мереке мјртебесін беру туралы заѕ жобасын маќўлдады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ФОРУМ

Àéìàêàðàëûê ûíòûìàêòàñòûê: ûðûñ ïåí òàáûñ Жайыќ-Еділдегі топтамасын ќорєау, ґсіру жјне ќолдау келісіміне; Ќазаќстан Республикасыныѕ Мўнай жјне газ министрі Сауат Мыѕбаев пен Ресей Федерациясыныѕ Энергетика министрі Александр Новак екі ел Їкіметтері арасындаєы Ќазаќстанєа мўнай жјне мўнай ґнімдерін жеткізу саласындаєы саудаэкономикалыќ ынтымаќтастыќ туралы 2010 жылєы 9 желтоќсандаєы келісімге ґзгерістер енгізу туралы хаттамаєа; Ќазаќстан Республикасыныѕ Тґтенше жаєдайлар министрі Владимир Божко мен Ресей Федерациясыныѕ Азаматтыќ ќорєаныс, тґтенше жаєдайлар жјне табиєи апаттар салдарын жою жґніндегі министрі Владимир Пучков екі ел Їкіметтері арасындаєы ґнеркјсіптік апаттардыѕ, зілзаланыѕ, табиєи апаттардыѕ алдын алу жјне олардыѕ салдарын жою туралы 1994 жылєы 28 наурыздаєы келісімге ґзгертулер енгізу туралы хаттамаєа, сондай-аќ, апаттыќ-ќўтќару ќызметтері мен ќўрылымдарыныѕ мемлекеттік шекаралардан ґтуін оѕайлату тјртібі туралы хаттамаєа ќол ќойды. Жоєары деѕгейдегі ќол ќою рјсімінен соѕ Ќазаќстан

РФ Президенті В.Путинді Павлодар тґрінде ќарсы алу сјті Басы 1-бетте Јрбір кездесуіміз, олардыѕ аясында ќол ќойєан келісімдеріміз бізге жоєары технологиялыќ осы їйдіѕ жаѕа ќабаттарын салуєа мїмкіндік беруде», - деп атап ґтті. «Біздіѕ Кеден Одаєы мен Бірыѕєай Экономикалыќ Кеѕістік бойынша ґзара ынтымаќтастыќ шешімдеріміз болашаќта екі халыќ пен екі мемлекеттіѕ мїддесі, пайдасы їшін тату кґршілік ыќпалдастыќтыѕ мысалы болатынына сенімдімін. Біздіѕ ынтымаќтастыєымыз басќа елдер їшін баєдар болуда жјне оєан ешќандай даєдарыстар мен кїйзелістер ќорќынышты емес, ґйткені оныѕ іргетасында біздіѕ екі туысќан халыќтарымыздыѕ достыєыныѕ, ґзара кґмегініѕ сан єасырлыќ дјстїрлері жатыр», - деді Н.Назарбаев форумныѕ ашылуында. Ресей Президенті В.Путин ґз сґзінде Павлодардаєы форум таќырыбыныѕ маѕыздылыєына назар аударып, бїгінде Ќазаќстан мен Ресей ынтымаќтастыєыныѕ алдында экономикалыќ ґсім тетіктерін диверсификациялау, єылымитехникалыќ мїмкіндіктерді, сондай-аќ, екі елдіѕ инвестициялыќ јлеуетін арттыру бойынша ўќсас басты міндеттер тўрєанын атады. «Бїгінге дейін осы тектес аймаќаралыќ форум Ресей Федерациясында 5 рет ґткізілді. Айта кету керек, мўндай шаралардыѕ жемісі жыл сайын артып келеді. Бїгінгі кїні Ресейдіѕ 83 субъектісініѕ 76-сы ќазаќстандыќ јріптестерімен іскерлік ќарым-ќатынастар орнатќан. Біздіѕ еліміздіѕ Ќазаќстанмен шекаралас ґѕірлерінде 400-ге жуыќ бірлескен кјсіпорындар ќызмет етуде. Тауар айналымыныѕ кґлемі артуда. Бўл шекара маѕында мекендеп жатќан адамдар їшін аса маѕызды. Біз инновациялармен жўмыс істеуге тек ірі компаниялар єана емес, сондай-аќ, шаєын жјне орта бизнес ќўрылымдары да ынталы болады деп санаймыз. Мамандардыѕ

3

баєалауынша, јлемніѕ дамыєан экономикаларында шаєын жјне орта бизнес кјсіпорындары барлыќ инновациялыќ ґнімдер мен ќызметтердіѕ 30-35 пайызын кґтереді екен», - деді В.Путин. «Аймаќаралыќ жоєары технологиялыќ ынтымаќтастыќты дамыту їшін тамаша база жасаќталєан. Ќазіргі уаќытта ќазаќстандыќ јріптестермен біздіѕ елдіѕ Мјскеу ќаласы, Мјскеу, Новосібір, Орынбор, Ќорєан, Челябинск облыстары, Алтай жјне Красноярск ґлкелері, Татарстан, Башќўртстан жјне Хакасия ґѕірлері белсенді жўмыс жїргізуде. Ґзара іс-ќимылда машина жасау саласы аса зор басымдыќќа ие. Таяу уаќытта біз Ќазаќстанда толыќќанды цикл негізінде автомобиль заводын ашуды жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге, азаматтыќ тікўшаќтар ќўрастыру бойынша бірлескен кјсіпорын

ўйымдастыруєа мїдделіміз. Бїгінде ќазаќстандыќ жјне ресейлік нанотехнологиялар ќоры ќызмет жасайды. Бўлар - аса маѕызды жобалар жјне олардыѕ жїзеге асуы біздіѕ елдеріміздіѕ арасындаєы ґнеркјсіптік кооперацияныѕ сапасы мен ауќымын еселеуге кґмектеседі», - деп атап кґрсетті Ресей Президенті. Аймаќаралыќ ынтымаќтастыќтыѕ бўл жолєы форумында да мемлекеттер бірќатар екі жаќты келісімдерге ќол жеткізді. Павлодардыѕ тґрінде ўйымдастырылєан тоєызыншы форумныѕ негізгі отырысынан соѕ екі ел президенттерініѕ ќатысуымен ќўжаттарєа ќол ќою рјсімі ґтті. Ќазаќстан Республикасыныѕ Ауыл шаруашылыєы министрі Асылжан Мамытбеков пен Ресей Федерациясыныѕ Табиєи ресурстар жјне экология министрі Сергей Донской министрліктер арасындаєы киіктердіѕ

Республикасыныѕ Президенті Н.Назарбаев пен Ресей Федерациясыныѕ Президенті В.Путин аймаќаралыќ ынтымаќтастыќтыѕ IX форумыныѕ ќорытындылары бойынша бўќаралыќ аќпарат ќўралдары ґкілдері їшін бірлескен брифинг ґткізді. «Біз бўл жолєы форумды республикамыздыѕ аса ірі ґндірістік орталыќтарыныѕ бірінде – Павлодар ќаласында ґткіздік. Осы облыстыѕ орталыєын таѕдауымыздыѕ ґзі жайдан-жай емес. Павлодар облысыныѕ сыртќы сауда айналымыныѕ 70 пайызєа жуыєын ресейлік ґѕірлермен ґзара јріптестік іс-ќимылдар ќўрайды», деді Елбасы брифинг барысында. Сондай-аќ, Мемлекет басшысы Ќазаќстан мен Ресей арасындаєы саудаэкономикалыќ байланыстардыѕ дамуы нјтижелі екенін атады. 2011 жылдыѕ ќорытындылары бойынша

екі ел арасындаєы тауар айналымы 30 пайызєа артып, 23 миллиард АЌШ долларына жеткен. Ал їстіміздегі жылдыѕ жартысында тауар айналымы кґрсеткіші 11 миллиард АЌШ долларын ќўрап отыр. Елбасы Н.Назарбаев бїгінге дейін ќол жеткізілген келісімдер екі ел арасындаєы јріптестік пен ынтымаќты ќарым-ќатынасты одан јрі дамытуєа, жан-жаќты ныєайтуєа, ќос ел халќы їшін нјтижелі ќызмет ететініне сенімді екенін жеткізді. Ресей басшысы В.Путин Ќазаќстан мен Ресей їшін биылєы жылдыѕ маѕызды екенін, дипломатиялыќ ќарым-ќатынастардыѕ ќўрылєанына 20 жыл толып отырєанын тілге тиек етті. Јсіресе, мемлекеттер арасындаєы јріптестік ќарым-ќатынастар кґкжиегінде инновациялыќ ынтымаќтастыќтыѕ алар орны ерекше - стратегиялыќ баєыт деп атады. «Егер біз осы баєыттаєы жобаларды жїзеге асыру жолында бірлесе ќимылдасаќ, онда жўмысымыз тиімді бола тїседі. Осы маќсатќа Кедендік Одаќ пен Бірыѕєай Экономикалыќ Кеѕістік ќўрылымдары маѕыз береді. Айта кету керек, таяуда Владивостокта ґткен АТЕС

форумында Ресейдіѕ Тыныќ мўхит аймаєы бойынша барлыќ јріптестері Кедендік Одаќ пен Бірыѕєай Экономикалыќ Кеѕістікке баса назар аударды жјне осы интеграциялыќ бірлестіктермен ќарым-ќатынас орнатуєа бейілді екендерін танытты. Бўл – келешегі жоєары жўмыс жјне біз мўндай ынтымаќтастыќты одан јрі дамыта береміз», - деді Ресей Президенті. Ертістіѕ Павлодар ґѕірінде жїзеге асќан кезекті саяси шара ґзініѕ алдына ќойєан маќсаттарына жетті. Форум барысында жалпы сомасы 2 миллиард АЌШ долларынан асатын отызєа жуыќ келісімге ќол ќойылды. Ендігі жерде осы келісімдердіѕ болашаќ жемісі мен жеѕісін кґру їміті тўр. Суреттерді тїсірген Владимир БУГАЕВ, Валерий БУГАЕВ.

Мјскеудегі Абай ескерткішініѕ жанында Ресей мен Ќазаќстан арасында Достыќ, ынтымаќтастыќ жјне ґзара кґмек туралы келісімге ќол ќойылєанына 20 жыл толуына орай Ќазаќстан туралы фотокґрме ашылды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

4

АЙМАЌ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Болашаќ чемпиондар

«Баянтауда» жаттыєады Ел Президенті Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев облысќа жўмыс сапары барысында Павлодар ќаласындаєы жаѕадан салынєан «Баянтау» јмбебап спорт сарайыныѕ ашылу салтанатына ќатысты. Мемлекет басшысы биылєы Лондон Олимпиадасына ќатысќан павлодарлыќ спортшылармен жїздесіп, ґѕірдіѕ спорт саласындаєы жаѕа жобаларымен танысты. Фархат ЈМІРЕ - Баршаѕызды жаѕа спорт сарайыныѕ ашылуымен ќўттыќтаймын. Жергілікті спортшылар ќўрама ќоржынын медальдармен толтырып, келесі Олимпиада ойындарында ел намысын лайыќты ќорєайды деп сенемін, - деді Нўрсўлтан Јбішўлы. 1998 жылы Наганода ґткен ќысќы Олимпиада ойындарыныѕ ќола жїлдегері, жерлесіміз Людмила Прокашева Елбасына отандыќ спортќа жасап жатќан шексіз ќамќорлыєы їшін ризашылыєын білдірді. Облыс јкімініѕ орынбасары Арслан Јбдіхалыќов Мемлекет басшысына облыстаєы спорттыѕ дамуы жайлы баяндап, аймаєымызда ќолєа алынып жатќан «Sport City – Pavlodar» спорт ќалашыєыныѕ жобасын таныстырды. Ўлт Кґшбасшысы спорт сарайында ґткен Рафаэль Вахитов атындаєы халыќаралыќ Елбасы Лондон Олимпиадасына ќатысушылармен жїздесті. турнирді тамашалап, кешенніѕ жаттыєу залдарын аралады. Сондай-аќ, Аќсу ќаласындаєы Иманжїсіп Ќўтпанўлы атындаєы спорт кешені мен Екібастўз «Баянтау» спорт сарайы ел Президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ ќаласындаєы музыкалыќ мектеп жґнінде дайындалєан бейне-баянды Ќазаќстан халќына Жолдауында айтылєан бўќаралыќ спортты тамашалады. Естеріѕізге сала кетейік, ќос єимарат та Елбасыныѕ дамытуєа ќатысты тапсырмалар шеѕберінде Еуразиялыќ тікелей тапсырмасымен биыл салынєан болатын. табиєи ресурстар корпорациясыныѕ (ENRC) бірлесіп ќаржыландыруы арќылы салынды. Тґрт ќабатты зјулім кешенде он спорт залы бар. Мўнда гимнастшылар мен ауыр атлеттер, балуандар мен шыєыс жекпе-жегініѕ шеберлері жаттыєады. «Баянтау» бір уаќытта 400-ге жуыќ спортшы мен бір мыѕєа тарта кґрерменді ќабылдай алады. Сарайда кјсіби жаттыќтырушылардыѕ басшылыєымен тїрлі секциялар жўмыс істейді деп жоспарлануда. Спорт кешенінде ґтіп жатќан халыќаралыќ бокс турниріне арнайы келген екі дїркін јлем чемпионы, биыл Лондонда ґткен Олимпиада ойындарыныѕ жеѕімпазы Серік Сјпиев: «Елімізде дарынды былєары ќолєап шеберлері кґптеп тјрбиеленуде. Јр ґѕірде боксќа айрыќша ќамќорлыќ жасалуда. Павлодар ќаласына алєаш рет келдім. Ґѕір жастарына бокспен айналысуєа зор мїмкіндік жасалып жатќанын аѕєардым. «Баянтау» спорт сарайыныѕ ґзі талай таланттардыѕ жолын ашарына сенімдімін», - деді. Суреттерді тїсірген - Вал.Бугаев.

Кїрделі операциялар Павлодарда жасалады Басы 2-бетте Ал Астана ќаласындаєы «Ўлттыќ кардиохирургиялыќ орталыќ» АЌ басќармасы тґраєасыныѕ орынбасары М.Бекбосынова ґѕірлік орталыќќа ќарайласып , баєыт -баєдар беретіндерін тілге тиек етті. Жаѕа мекемеге ќызметке ќабылданєан їш жас маман «Болашаќ» баєдарламасы бойынша Мјскеудегі А.Бакулев атындаєы жїрек-ќантамыр хирургиясы орталыєында тјжірибеден ґткен кґрінеді. Солардыѕ бірі Д.Жаќыпбаев Мемлекет басшысына јріптестері атынан алєыс айтып, сенімді аќтау жолында аянбайтындарын жеткізді. Кездесу барысында ЌР Денсаулыќ саќтау министрі Салидат Ќайырбекова елімізде кардиологиялыќ жјне кардиохирургиялыќ ќызметтіѕ даму ќарќынымен таныстырды. Жаѕа медициналыќ мекеме Еуропа елдерініѕ жјне АЌШ-тыѕ еѕ озыќ технологияларымен жабдыќталєан. Орталыќтыѕ директоры Ораз Мўќашевтыѕ айтуынша, мамандар Израиль, Ресей, Беларусь мемлекеттерінде шеберліктерін шыѕдап, білікті хирургтардан дјріс алєан. Сонымен ќатар, шўєыл кґмекті ќажет ететін науќастар аймаќтыѕ шалєай ауылдарынан озыќ керек-жараќтармен жабдыќталєан тікўшаќпен жедел жеткізіледі. Демек, жан-жаќты жаєдай жасалєан орталыќ ќызметкерлері талай жанныѕ ґміріне араша тїсіп, жўдырыќтай жїрегіне жјрдем етері сґзсіз. Жылы жїздесуден кейін Елбасы аймаќ тўрєындарына ќызмет кґрсететін тікўшаќтыѕ мїмкіндіктерімен танысты. Бўдан соѕ Нўрсўлтан Јбішўлы кардиохирургиялыќ орталыќтыѕ ќасында орналасќан їйлердіѕ тўрєындарымен кездесті. Мемлекет басшысы соѕєы жылдары халыќтыѕ ґмір сїру сапасын арттыру маќсатында кґптеген игі істердіѕ ќолєа алынып жатќанын атап ґтті. Ал ќала тўрєындары Елбасыныѕ саясатын ќолдайтындыќтарын айтып, ризашылыќтарын жеткізді.

СЕРІКТЕСТІК Ќазаќстан мен Ресейдіѕ ІХ аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумы аясында Омбы облысынан келген бір топ кјсіпкерлер павлодарлыќ јріптестерімен кездесті. Арнайы ўйымдастырылєан дґѕгелек їстел барысында екі тарап ґзара келіссґздер жїргізіп, мјміле жасасты. Соныѕ ішінде, еліміздіѕ «Даму» кјсіпкерлікті дамыту ќоры» АЌ мен Омбы аймаќтыќ шаєын кјсіпкерлікті ќолдау жјне дамыту ќоры арасындаєы јріптестік жґніндегі меморандумды жїзеге асыру бойынша шаралар баєдарламасына ќол ќойды. Данияр ЖЎМАДІЛ Дґѕгелек їстел шарасыныѕ негізгі маќсаты аймаќ экономикасына ресейлік инвестицияны кґптеп тарту болып табылады. Бўл ретте, басымдыќ шаєын жјне орта кјсіпкерлік саласына берілуде. Оныѕ да ґзіндік себебі бар. Кґп жаєдайда шаєын бизнес субъектілерініѕ дербес тїрде шекара асып, шетелде јріптестік ќатынастар орнатуєа мїмкіндіктері бола бермейтіні тїсінікті. Демек, олар їшін мўндай келіссґздер алаѕы ауадай ќажет. Осыны ескере отырып, «Даму» ќоры мен Омбы аймаќтыќ шаєын кјсіпкерлікті ќолдау жјне дамыту ќоры бўдан былай аталєан баєыттаєы шараларєа ерекше мјн бермек. - Мўндай кездесулер екі елдіѕ шекаралас аймаќтарындаєы шаєын жјне орта бизнес ќўрылымдарыныѕ ґзара байланыс орнатуына мол септігін тигізеді. Павлодарлыќ јріптестеріміздіѕ осынау бастамасына алєысымды білдіремін. Жалпы, Ќазаќстан

ўтымды пайдала білгеніміз жґн, - дейді Омбы аймаќтыќ шаєын кјсіпкерлікті ќолдау жјне дамыту ќорыныѕ басќарушысы Вячеслав Федюнин. Еліміздегі шаєын жјне орта бизнесті ќолдау шаралары ресейліктер тарапынан ерекше ќызыєушылыќќа ие болып отыр. Јсіресе, солтїстік кґршілеріміз Ќазаќстанныѕ мемлекеттік їдемелі индустриялыќинновациялыќ даму баєдарламасыныѕ

ҐЗАРА ЈРІПТЕСТІККЕ МЇДДЕЛІ Омбы облысыныѕ сауда саласындаєы аса ірі јріптестерініѕ бірі болып табылады. Екіжаќты ынтымаќтастыєымыздыѕ, достыєымыздыѕ тамыры тереѕде жатыр. Дегенмен, јлі де болсын іскерлік ќатынастарды дамыта тїсетін мїмкіндіктер мол. Јсіресе, Кедендік одаќ аясында екі елдіѕ кјсіпкерлері арасында тура байланыстардыѕ орнауы маѕызды. Олар бірбірімен тікелей жўмыс істей алатын деѕгейге жетуі тиіс. Онымен ќоса, біздіѕ ґѕірдіѕ Павлодар облысымен экономикалыќ ќўрылымы ўќсас. Ауыл шаруашылыєы, ґнеркјсіп саласы жаќсы дамыєан. Мўнай-химия саласы да ќанатын кеѕінен жаюда. Осы жаєдайларды

тиімділігін атап ґтуде. Бўл ретте, шаєын жјне орта бизнес ґкілдері їшін «Бизнестіѕ жол картасы - 2020» баєдарламасыныѕ берері мол. «Даму» кјсіпкерлікті дамыту ќоры» АЌ-ныѕ басќарма тґрайымы Лјззат Ибрагимованыѕ айтуынша, аталмыш баєдарламаныѕ игіліктерін Ќазаќстанда ґз бизнесін дамытуєа бел буєан ресейлік кјсіпкерлер де пайдалана алады. Сондайаќ, Лјззат Еркенќызы кґршілес елдіѕ кјсіпкерлеріне «Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасы аясында мемлекет тарапынан жасалатын ќолдау шаралары жайында егжейтегжейлі айтып берді. Бўдан бґлек, ќонаќтар жергілікті кедендік баќылау, салыќ органдары тарапынан шетелдік инвесторларєа жасалатын жеѕілдіктер турасында да хабардар болды. Омбылыќ кјсіпкерлердіѕ назарына іліккен жайттардыѕ бірі – облысымызда ќўрылєан

еркін экономикалыќ аймаќтыѕ (ЕЭА) ќызметі. Бўл – еліміздегі химия кластерін дамытуєа баєытталєан зор мјнге ие аса ауќымды жоба. Жалпы жер кґлемі 3300 гектар алќапты алып жатќан осы аймаќ – јлемдегі бірегей жобалардыѕ бірі болып саналады. Оныѕ облыс ќана емес, еліміз їшін ќаншалыќты маѕызды екендігі айтпаса да тїсінікті. Аталєан жобаєа ќатысушыларєа кґптеген жеѕілдіктер ќарастырылєан. Мысалы, ЕЭА аумаєында ґндіріс орныныѕ ќўрылысына тегін жер телімі беріледі. Тиісті инфра-ќўрылымдар тартылєан. Кјсіпорын корпоративтік кіріс салыєынан босатылады. Осыныѕ барлыєы кјсіпкерлерді бей-жай ќалдырмасы аныќ. Павлодар облысынан Ресейге азыќ-тїлік, кґкґніс жеткізіп тўруєа мїдделі кјсіпорындар да бар. Олар да ґздерініѕ павлодарлыќ јріптестерімен алдын-ала келіссґздер жїргізбек. Жоєарыда аталєан «Даму» жјне Омбы аймаќтыќ шаєын кјсіпкерлікті ќолдау жјне дамыту ќоры арасында бўєан дейін јріптестік жґнінде меморандумєа ќол ќойылєан болатын. Дґѕгелек їстел отырысыныѕ ќорытындысы бойынша аталєан меморандум аясында екіжаќты јріптестік ќатынастарды ныєайта тїсуге баєытталєан бірлескен шаралар жоспары жасалып, бекітілді. Бўл ретте, бірќатар тыѕ ўсыныстар да айтылды. Соныѕ ішінде Павлодар жјне Омбы облыстарында аталмыш кјсіпкерлікті ќолдау ќорларыныѕ ґкілдіктерін ќўру ўсынылды.

Елімізде «Инновациялы Ќазаќстан» республикалыќ идеялар конкурсы басталды. Байќау жеѕімпаздары 6 аталым бойынша марапатталады.


САРЫАРЌА САМАЛЫ 20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл

ФОРУМ

5

www.saryarka-samaly.kz

Кјсіпкерлердіѕ кґксегені инновация Павлодар ќаласындаєы «Астана» мўз сарайында Ќазаќстан Республикасы жјне Ресей Федерациясыныѕ ІХ аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумы аясында «Ќазаќстан мен Ресейдіѕ ґнеркјсіптік кооперация жјне инновация саласындаєы ґѕіраралыќ бастамалары» атты халыќаралыќ кґрме ўйымдастырылды. Салтанатты жиынєа ЌР Премьер-Министрініѕ орынбасары Ќайрат Келімбетов, еліміздіѕ Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрі Јсет Исекешев, Экономикалыќ даму жјне сауда министрі Баќытжан Саєынтаев, сондай-аќ, Ресей Федерациясынан келген мјртебелі меймандар ќатысты.

Фархат ЈМІРЕ - Аймаќаралыќ форум аясында ашылєан халыќаралыќ кґрме баршамыз їшін маѕызды мерейтойлыќ датамен тўспа-тўс келді. Биыл Ќазаќстан мен Ресейдіѕ јріптестік туралы келісімшартќа отырєанына - 20 жыл. Осы уаќыт аралыєында екі елдіѕ экономикалыќ байланысы еселеніп, жаѕа ќырынан кґрінді. Ќос мемлекет арасындаєы ынтымаќтастыќтыѕ кґкжиегі кеѕейді. Ґміршеѕ жобалар дїниеге келді. Бїгінгі кґрме Ќазаќстан мен Ресейдіѕ экономикалыќ јріптестігін жаѕа сатыєа кґтермек, - деді ЌР Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрі Јсет Исекешев салтанатты жиында сґйлеген сґзінде. Халыќаралыќ кґрме екі елдіѕ инновациялар мен ґнеркјсіптік кооперация саласындаєы жетістіктерін дїйім жўртќа паш етті. Шараєа еліміздіѕ барлыќ аймаќтарынан 200-ге тарта кјсіпорын ќатысса, кґршілес мемлекеттіѕ 14 ґѕірінен 90-нан астам кјсіпорын келіп, ґз ґнімдерін ўсынды. Кґрмеге соѕєы їлгідегі техникалар, тїрлі ќондырєылар мен ауыл шаруашылыєы тауарлары, таєы да басќа ґнімдер ќойылды.

Ресей Федерациясыныѕ Ќазаќстандаєы сауда ґкілдігініѕ жетекшісі Александр Яковлев ќос мемлекет арасындаєы јріптестік туралы келісімшарттыѕ ќабылданєан кезінен бастап іргелі жобалардыѕ жїзеге асќандыєын атап ґтті. «20 жыл ішінде жаѕа технологиялар мен индустрия саласында кґптеген бастамалар ќолєа алынды. Бїгінгі кґрме - екі ел арасындаєы јріптестіктіѕ жарќын кґрінісі. Осынау жиын Ќазаќстан мен Ресей кјсіпкерлерініѕ еркін дидарласып, іскерлік ќарым-ќатынасты арттыратын ашыќ диалог алаѕы болєаны аныќ. Шара барысында жаѕа идеялардыѕ туєанына шїбј келтірмеймін», - деді мјртебелі мейман. Ежелден ауылы аралас , ќойы ќоралас Ресей Федерациясы мен Ќазаќстан Республикасы экономикалыќ ынтымаќтастыєын барынша ныєайтып, екіжаќты тиімді реформаларды жїзеге асыруда батыл ќадамдар жасады. Тїрлі салалар бойынша келісімшарттарєа ќол жеткізілді. Ресей Федерациясыныѕ Томск облысындаєы іргелі кјсіпорын-

ЌР Премьер-Министрініѕ орынбасары Ќ.Келімбетов, Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрі Ј.Исекешев халыќаралыќ кґрмені тамашалады

Ресейге экспортталатын ќазаќстандыќ ґнім

дардыѕ ќатарына жататын «Микран» єылыми-ґндірістік фирмасы кґп жылдан бері радиоэлектроника саласында жемісті еѕбек етіп келеді. Кјсіпорын директорыныѕ орынбасары Александр Ащеуловтыѕ айтуынша, Ќазаќстанмен етене

араласа бастаєалы он жылдай уаќыт болыпты. Осы кезеѕ аралыєында кґптеген игі бастамалар ќолєа алынєан. - Біздіѕ фирма шыєаратын ґнімдер сапалы јрі баєасы да арзан. Оларды ќазаќстандыќ кјсіпорындар

Ресейді ќазаќ жерінде не ќызыќтырады? Сейсенбі кїні Павлодар ќаласында «Ќазаќстан Республикасы мен Ресей Федерациясы ґѕірлері арасындаєы инновациялар жјне ґндірістік кооперация салаларындаєы ынтымаќтастыќты дамыту» атты бизнес-форум болып ґтті. Оєан ЌР ПремьерМинистрініѕ орынбасары Ќайрат Келімбетов, Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрі Јсет Исекешев, Ресейдіѕ «Внешэкономбанкі» басќарма тґраєасы Александр Иванов, екі мемлекеттіѕ бизнес ќўрылымдары мен ќаржы институттарыныѕ басшылары ќатысты. Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ

Б

изнес-форумныѕ пленарлыќ отырысын ашќан Ќазаќстан Їкіметі басшысыныѕ орынбасары Ќайрат Келімбетов ґз сґзінде кґршілес екі елдіѕ ґзара тиімді ќарым-ќатынасыныѕ дамуына тоќталды. Соныѕ ќатарында шекаралас ґѕірлердіѕ јріптестігі ерекше маѕызєа ие. Бїгінде Ќазаќстан мен Ресей, отын-энергетикалыќ, єарышты игеру салаларында ынтымаќтастыќќа ќол жеткізуде. Алдаєы уаќытта бірлескен іс-јрекеттер ауќымы кеѕейе тїсетін болады. ЌР Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрі Јсет Исекешев ґзара интеграцияєа бастайтын таєы бір ќадамныѕ жасалып отырєанын мјлімдеді. Ќазаќстанєа тартылєан Ресей капиталыныѕ кґлемі 5 млрд. АЌШ долларын ќўрап, соѕєы їш жылда 30 пайыздыќ ґсім берді. Ќазаќстанныѕ Ресей ґндірісіне

Ќазаќстандыќ «Даму» ќоры мен «Ресей жинаќ банкі» шекаралас аймаќ кјсіпкерлеріне мол мїмкіндіктерін ўсынады

салымы 25 пайызєа ўлєайєан. Ќазірде екі елдіѕ ќатысуымен бірлескен 16 жоба іске асырылуда. Ќазаќ елініѕ сыртќы инвесторларды кґптеп тарту саясаты ашыќ жїргізілуде. Бїгінде еліміздіѕ ґѕірлерінде 9 еркін экономикалыќ аймаќ жўмыс істеуде. Олардыѕ басты ерекшелігі, негізгі салалар бойынша басќарушы компания ретінде шетелдік тјжірибелі кјсіпорындар белгіленген. Инвесторларєа мемлекеттен салыќтыќ жеѕілдіктер сияќты тїрлі мїмкіндіктер жасалуда. Јрине, ќос елдіѕ

кґптеп пайдаланады. Мјселен, ґткен жылы «Петропавл жылу жїйелері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Микраннан» 16 ќўрылєы сатып алды. Биылдан бастап Петропавл ќаласындаєы «Киров атындаєы машина жасау зауыты» акционерлік ќоєамы біздіѕ ґнімдерді пайдалануда. Сондай-аќ, Астана, Орал шаћарларындаєы кейбір кјсіпорындар да бізде шыєарылатын аппараттарєа ќызыєушылыќ танытуда. Алдаєы уаќытта ќазаќстандыќ кјсіпорындармен байланыс одан јрі ныєая тїседі деп сенім артамын. Жалпы, біз Ќазаќстанмен негізгі алты баєытта жўмыс істейміз, - деді ол. «Эйр Астана» авиакомпаниясыныѕ сауда-саттыќ мјселелері жґніндегі маманы Єалымжан Сейілбаевтыѕ айтуынша, халыќаралыќ деѕгейдегі мўндай кґрмелерге ќатысу кјсіпорын їшін тиімді. Јрі осындай жиындарда тыѕ мїмкіндіктердіѕ бастау алатыны аныќ. «Біздіѕ компания Ресей Федерациясымен тыєыз ќарымќатынас орнатќан. Мјселен, Ќазаќстаннан Мјскеу, СанктПетербург, Омбы, Новосібір, Екатеринбург жјне Хабаровск баєыттарында јуе рейстері тўраќты жолєа ќойылєан. Алдаєы уаќытта кґршілес мемлекеттіѕ ґзге де ќалаларына жаѕа рейстер ашуды жоспарлап отырмыз», - деді ол. Ресей Федерациясыныѕ кјсіпорындарымен байланыс орнатќан ќазаќстандыќ компаниялардыѕ бірі – «DAEWOO BUS Kazakhstan» автобус ќўрастыру зауыты. Кјсіпорын жылына 200-дей жаѕа техника ќўрастырып шыєарады. Оєан ќажетті ќўрылєылар негізінен Кореядан жеткізіледі. Ґнімдері Ґзбекстан, Ќырєызстан, Тјжікстан, Беларусь жјне Ресей елдеріне экспортталады. Компанияныѕ сауда-саттыќ жґніндегі менеджері Данияр Амантайўлыныѕ айтуынша, кґршілес мемлекетпен тјжірибе алмасу маѕызды шара. Халыќаралыќ кґрме ќорытындылары бойынша жалпы сомасы 322 млн. АЌШ доллары кґлемінде келісімшарттар мен меморандумдарєа ќол ќойылды.

кјсіпорындары бјсекелестікте болуєа тиіс. Десе де, бірлесіп сыртќы нарыќтарды игеруге келгенде, тізе ќосуєа толыќ мїдде танылуы керек. Мјселен, теміржол саласына ќажет ґнім шыєаруда Ќазаќстан-Ресей компаниялары табысты жобаны іске асыруда. Алдаєы уаќытта ресейлік тиісті министрлікпен келісе отырып, бірлескен баєдарлама јзірлеу кґзделуде. Онда екі елдіѕ ґндірушілеріне ортаќ техникалыќ реттеу талаптарын ќою жоспарланєан. «Ќазаќстан – ТМД аумаєындаєы сенімді јріптес». Бўл Ресейдіѕ «Внешэкономбанкі» басќарма тґраєасы Александр Ивановтыѕ аузынан шыќќан сґз. Аталмыш ќаржы ўйымы Ќазаќ елінде, соныѕ ішінде Павлодар жерінде Екібастўз ГРЭС-2 станциясында бірлескен жобаларды јрі ќарай іске асыруєа мїдделі. Айта кетелік, ќазірде ресейлік тарап аталмыш станцияныѕ кґптен жоспарланса да бертінге дейін ќолєа алынбай келген їшінші энергия блогыныѕ ќўрылысына атсалысуда. - Мўндай ќарым-ќатынасты жетілдіру - екі елдіѕ ўлттыќ экономикасын интеграциялауєа ќажет. Сондай-аќ, кґршілес аймаќтардаєы тўтынушыларымызды электр ќуатымен ќамту да – маѕызды іс, - деген ол, ґздерінде ќўрылєан арнайы инвестициялыќ ќордыѕ негізгі маќсаты Ќазаќстан нарыєын ќоса ќамтуды кґздейтінін жасырмады. А.Иванов аталмыш банк тауар экспорттаушы кјсіпорындарєа ќаржылай есеп айырысуда кґмектесе алатынын білдірді. Јдетте, сыртќы нарыќќа тауар шыєарушылар долларєа немесе еуроєа тјуелді. Ал ќазіргі ќўбылмалы заманда валюта баєамына ќатысты ќорќыныш кезкелген кјсіпорын басшысыныѕ бойында тўрады. Сондай-аќ, ол екі елдіѕ бизнес ќўрылымдары кезігіп жїрген ортаќ мјселелерді талќылауды ўсынды. Аталєан мјселелерді форум аясында ґткен таќырыптыќ секциялар барысында екі елдіѕ бизнес-ґкілдері кеѕінен талќылады. Одан басќа, жалпы сомасы 1,8 млрд. АЌШ долларын ќўрайтын 8 ќўжатќа ќол ќойылды. Олардыѕ ќатарында «Даму» кјсіпкерлікті дамыту ќоры» АЌ мен «Ресей жинаќ банкі» АЌ еншілес банкі арасында бекітілген ґзара тїсіністік пен ынтымаќтастыќ туралы меморандум бар. Ресейлік банк Кедендік одаќ аясында Ќазаќстанныѕ шекаралас ґѕірлерінде бизнесті дамытуєа ќолўшын беруге ќатысады. Бїгінде аталмыш мекеме «Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасын іске асыруда алдыѕєы ќатарда келеді. Суреттерді тїсірген - Т.Нўрєазы, Ж.Амантай.

Еурокомиссия Ќазаќстанныѕ бјсекеге ќабілеттілікті арттыру баєытындаєы ілгерілеушілігін ќолдап отыр.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

ФОРУМ

6

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Јмбебап баспасґз орталыєы

ҐНЕР

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

Балет пен опера кеші Ертістіѕ Павлодар ґѕірінде ўйымдастырылєан «Шахимардан достарын шаќырады» атты опера жјне балет ґнерініѕ VIIІ халыќаралыќ фестивалі мјресіне жетті. Биылєы фестиваль Ќазаќстан жјне Ресей арасындаєы ІХ аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумы аясында ґтті.

Сейсенбі кїні М.Катаев атындаєы оќушылар сарайыныѕ жанынан жаѕа баспасґз орталыєы ашылды. Ќазаќстан мен Ресейдіѕ ІХ аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумынан аќпарат таратќан БАЌ ґкілдеріне арналєан орталыќ заманауи ќўрал-жабдыќтармен ќамтамасыз етілді. Нўржайна ШОДЫР Облыстыќ ішкі саясат басќармасыныѕ бастыєы Бауыржан Ќапеновтыѕ айтќанындай, мўнда ќазаќстандыќ жјне ресейлік журналистер ќауымыныѕ жедел аќпарат беруі їшін барлыќ

Е

шетелден ат терлетіп келген ќўрметті меймандар ќатарындаєы Ресейдіѕ халыќ јртісі Игорь Гаврыш, Украинаныѕ мјдениет ќайраткері, композитор, пианист Тимур Полянский, Михайлов атындаєы опера жјне балет театрыныѕ солисі Светлана Москаленко жјне таєы басќа ґнер иелері павлодарлыќтарды классикалыќ музыка тўѕєиыєына батырып, рухани лјззат сыйлады. Їлкен балет жјне опера кешінде ґнер кґрсеткен ќазаќстандыќтар ќатарында халыќаралыќ байќаулардыѕ лауреаттары, Абай жјне К.Байсейітова атындаєы опера мен балет мемлекеттік академиялыќ театрларыныѕ солистері ќатысып, талєампаз кґрерменніѕ ќошеметіне ие болды.

жаєдай ќарастырылды. Атап айтар болсаќ, интернетке ќосылєан 150 ноутбук пен Wi-Fiсымсыз интернет байланысыныѕ 3 желісі орнатылды. Сондай-аќ, тілшілердіѕ мемлекетаралыќ байланысќа шыєуы їшін арнайы телефондар мен факстар да іске ќосылды. Баспасґз орталыєы форум аяќталєанєа дейін жўмыс істеді.

Жаѕа жобалардан хабардар етеді

Аќмарал ЕСІМХАНОВА стай атындаєы Павлодар ќалалыќ мјдениет сарайында ашылєан фестиваль аясындаєы гала-концерт барша жўртшылыќты балет жјне опера ґнерімен сусындатып, кґтеріѕкі кґѕіл кїй сыйлады. Концерт баєдарламасына јлемдік классикалыќ музыка туындыларыныѕ озыќ їлгілері енгізілген. Ґнер кешіне аты тґрткїл јлемге танымал ќазаќстандыќ опера јншілерімен ќатар, Украина жјне Ресей елініѕ музыка майталмандары ќатысты. Опера жјне балет ґнерініѕ VIIІ халыќаралыќ фестиваліне мўрындыќ болєан жерлесіміз, ЌР еѕбек сіѕірген јртісі, халыќаралыќ шыєармашылыќ академиясыныѕ академигі Шахимардан Јбілевтіѕ орындауындаєы «Баянауыл» халыќ јнін павлодарлыќ жамаєат ерекше тебіреніспен ўйып тыѕдады. Фестивальге

ЗАМАНЄА САЙ

Бўрнаєы кїні С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапханада «Павлодар – Ќазаќстанныѕ индустриалды жїрегі» ( http://tehno.pavlodarlibrary.kz) атты жаѕа электрондыќ жобаныѕ тўсауы кесілді. Айта кетерлігі, бўл жоба Ќазаќстан бойынша тўѕєыш рет іске ќосылып отыр екен. Кітапхана ќызметкерлерініѕ айтуынша, жобаныѕ басты маќсаты – оќырмандарды ґндірісті ґѕіріміздегі кјсіпорындардыѕ жўмысы мен инновациялыќ дамуы туралы электрондыќ аќпараттармен ќамтамасыз ету болып табылады. - Ел экономикасыныѕ дамуына Павлодар облысыныѕ айрыќша їлес ќосып жатќанын білеміз. Атап айтар болсаќ, 2010-2014 жылдарєа арналєан ЌР Їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасы шеѕберінде облыста 169 инвестициялыќ жоба жїзеге асуда. Бўл - біздіѕ аймаќ їшін їлкен жетістік. Осыны ескере отырып, оќырмандар їшін жаѕа электрондыќ жоба ќўрєанды

жґн кґрдік, - дейді аталмыш кітапхананыѕ автоматтандыру бґлімініѕ меѕгерушісі Галина Иванова. Жоба ќазаќ жјне орыс тілдерінде дайындалєан. Сондай-аќ, ол «Павлодар облысыныѕ стратегиялыќ дамуы», «Павлодар облысыныѕ индустрияландыру картасы», «Облыстыѕ кјсіпорын кешендерін ќўру тарихы» жјне басќа да бірнеше бґлімнен тўрады. Енді кез келген адам жоєарыда кґрсетілген электрондыќ мекен-жай арќылы аймаќтаєы кјсіпорындар жайлы барлыќ аќпараттармен таныса алады.

ЕЛАРАЛЫЌ БАЙЛАНЫС Ресейдіѕ Алтай ґлкесінде он мыѕєа жуыќ ќандасымыз тўрады. Соныѕ ішінде, бес жїзден астам ќазаќ отбасы Павлодар облысымен шекаралас орналасќан Ќўлынды ауданын мекендейді. Олардыѕ басым бґлігі сонау ХІХ єасырдыѕ соѕында, отарлау саясатыныѕ нјтижесінде жер-су тапшылыєынан Ќўлынды даласын бетке алып, кеѕ жайылым, жайлы ќоныс іздеп барєан ќазаќтардыѕ ўрпаќтары. Аталєан ауданныѕ Топан, Ќаратал, сондай-аќ, Златополь, Сергеевка, Ананьевка сынды орыс селоларында да ќазаќ отбасылары кґптеп кездеседі. Бўдан бґлек, Алтай ґлкесі тўрєындарыныѕ негізгі бґлігін ќазаќтар ќўрайтын Керей жјне Байєамўт ауылдары бар. Сан ќилы кезеѕдерді бастан ґткерсе де аталєан елді мекен тўрєындары кїні бїгінге дейін ата-баба дјстїрін, салтын, еѕ бастысы ана тілін ќаймаєы бўзылмаєан ќалпында саќтап келеді. Ресейліктер бўл ауылдарды «кіші Ќазаќстан» деп атайтын кґрінеді. Олардыѕ јрќайсысында ќазаќ мектебі орналасќан. Данияр ЖЎМАДІЛ

Керек дерек - Алтай ґлкесі еліміздіѕ Павлодар жјне Шыєыс Ќазаќстан облыстарымен шектескен. Ол Ќазаќстан мен Ресей арасындаєы мемлекеттік шекараныѕ 843,6 шаќырымєа созылєан бґлігін алып жатыр. - Ресейдегі егіс алќаптарыныѕ кґп бґлігі (6,5 млн. гектар) Алтай ґлкесіне тиесілі.

Жарасымды кґрші -

сенімді јріптес

Жалпы, Павлодар облысы мен Ресейдіѕ Алтай ґлкесі арасындаєы іскерлік, достыќ ќарым-ќатынас тиімді ќалыптасќан. Аталмыш шекаралас екі аймаќ арасындаєы байланыстардыѕ негізгі салаларын реттейтін ресми бекітілген нормативтік-ќўќыќтыќ ќўжат

бар. Ол – екіжаќты сауда-экономикалыќ, єылыми-техникалыќ жјне мјдени ынтымаќтастыќ жґніндегі келісім. Ќазаќстан, оныѕ ішінде Павлодар облысы сауда айналымы кґлемі бойынша Алтай ґлкесініѕ бірден-бір негізгі јріптесі болып есептеледі.

Бўл тўрєыдан алєанда, Ресейдіѕ кґршілес аймаєы елімізбен арадаєы байланыстарды ныєайта тїсуге мїдделі. Сол сияќты, біздіѕ облысымыз да Алтай ґлкесімен іскерлік, рухани ќарым-ќатынасты бўдан да жоєары деѕгейге кґтеруге ўмтылуда. Павлодарлыќ делегаттардыѕ ґткен аптада аталєан ґѕірге сапары, кїні кеше Ќазаќстан мен Ресейдіѕ шекаралас аймаќтарыныѕ ынтымаќтастыќ форумына алтайлыќтардыѕ да кґптеп келуі - осыныѕ айќын дјлелі болса керек. Бірќатар сандыќ деректерді келтіре кетсек. Алтай ґлкесінен экспортталатын машина жасау саласы ґнімдерініѕ 60 пайызы Ќазаќстанєа жеткізіледі. Негізінен, солтїстік кґршілерімізден кокс, аєаш, ќара металл бўйымдары мен ќазандыќтар

сияќты ґндірістік ґнімдер јкелінеді. Ал еліміз ґз кезегінде Алтайєа жеміс-жидек, кґкґніс, кїріш жјне таєы басќа азыќ-тїлік ґнімдерін, тас кґмір, конденсаторлар мен ќаєаз картоннан жасалєан ќаптамаларды импорттайды. Екіжаќты ќарым-ќатынастарды дамытуда жыл сайын аймаєымызда дјстїрлі тїрде ўйымдастырылатын «Ќазаќстан-Сібір» халыќаралыќ кґрмесініѕ їлесі зор дейді, ресейліктер. Мысалы, ґткен жылєы кґрменіѕ нјтижесі бойынша павлодарлыќ кјсіпкерлер мен алтайлыќ бизнес ќўрылымдар арасында тїрлі салалар бойынша јріптестік жґнінде онєа жуыќ келісімдер жасалєан. Јсіресе, ауыл шаруашылыєы, азыќ-тїлік ґндірісі жјне ґѕдеуші ґнеркјсіп салалары бойынша ынтымаќтастыќ ерекше ќарќынмен дамуда. Былтырдан бері Алтай ґлкесініѕ ґкілдері Ќазаќстанда ґткен тїрлі деѕгейдегі сайлауларєа ТМД елдері атынан баќылаушы ретінде ќатысќанын атап ґткен жґн. Сондай-аќ, єылым, білім саласында да екіжаќты байланыстар орнаєан. Бўл ретте, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университеті Алтайдыѕ бірќатар жоєары оќу орындарымен сјтті јріптестік ќатынастарда жўмыс істеуде. Ґлкеде «Ќазаќтардыѕ ўлттыќ-мјдени автономиясы» аймаќтыќ ќоєамдыќ бірлестігі бар. Жергілікті атќарушы билік ондаєы ќазаќ диаспорасына жјне ґѕірдегі екі ќазаќ мектебіне (Благовещенск ауданыныѕ Байєамўт жјне Ќўлынды ауданыныѕ Керей ауылында орналасќан) жан-жаќты ќолдау кґрсетеді. Аталєан оќу ордалары ўлттыќ-мјдени баєытта жўмыс істейді. Ондаєы сабаќтар ќазаќ жјне орыс тілінде жїргізіледі. Мектептерде «Атамекен», «Туєан жер», «Тамаша» сияќты тјрбиелік баєдарламалар жасалып, жїзеге асырылуда. Оќушылардыѕ ана тілін меѕгерумен ќоса, ќазаќ елініѕ тарихы мен мјдениетінен сусындауєа мїмкіндіктері бар. Ўлттыќ ґнер їйірмелері ашылєан. Алтайдаєы ќазаќ мектептерініѕ оќушылары Павлодар облысыныѕ Аќсу ќаласы, Успен, Шарбаќты аудандарында ґтетін тїрлі мјдени шараларєа жиі ќатысып тўрады. Осылайша, екіжаќты байланысымыз жан-жаќты салаларды ќамтып отыр. Ал аймаєымызда ґткен Ќазаќстан мен Ресейдіѕ шекаралас аймаќтарыныѕ ынтымаќтастыќ форумынан кейін Павлодар мен Алтай ґѕірлері арасындаєы ынтымаќтастыќ одан јрі беки тїсетініне сенім мол.

Павлодар-Барнауыл-Павлодар. Суретті тїсірген - Вал.Бугаев.

ЌР Парламенті Мјжіліс депутаты Аманжан Рысќалидыѕ ґкілеттігін мерзімінен бўрын тоќтатты.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

2020ќыркїйек, 2012 жыл ќыркїйек,бейсенбі, ,бейсенбі, 2012 жыл

ЫНТЫМАЌ

7

www.saryarka-samaly.kz

ФЕСТИВАЛЬ

рі е д н е у ј с Ерті ы д л а ќ р ы ш Аќмарал ЕСІМХАНОВА

Ќазаќстан жјне Ресейдіѕ ІХ аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумы аясында ўйымдастырылєан маѕызды шаралардыѕ бірі - «Ертіс - достыќ ґзені» атты II халыќаралыќ фольклорлыќ-этнографиялыќ фестивалі. Шара барысында ежелден достыєы жарасќан ќос елдіѕ ўлттыќ ґнері јспеттелді. Халыќаралыќ фестивальдіѕ гала-концерті ерке Ертістіѕ жаєасында – Павлодар ќаласыныѕ орталыќ жаєалауында ґтті.

Жасќайрат ОРЫНБАЕВ, р ЌР мјдениет ќайраткері, Павлода ќалалыќ халыќтыќ «Јл-јки» ік фольклорлыќ ансамблініѕ кґркемд жетекшісі: ды - Бўл ґнер додасы шабытымыз т берді. шалќытып, бойымызєа кїш-ќуа келген Осынау фестиваль кґрші елдерден ірибе тјж н рме мда ўжы фольклорлыќ ќар ымалм асы п, шыє арм ашы лыќ ге негіз ќатынасымызды ныєайта тїсу м да ўжы іѕ бізд тта уаќы аєы болды. Алд асыныѕ Ресей жеріне барып, ќазаќ домбыр бар. ќоѕыр їнін паш етеді деген їміт

Шара барысында Ресей мен Ќазаќстан арасындаєы экономикалыќ ћјм мјдени-рухани тыєыз ќарым-ќатынас ґнер арќылы паш етілді. Ертіс ґзенін бойлаєан Ресейдіѕ Омбы, Новосібір, Ќытайдыѕ Їрімші ќалалары, сондай-аќ, Шыєыс Ќазаќстан облысы ґнерпаздарыныѕ јуезді јндері мен шебер орындалєан билері талай жїректі тебірентті. Жергілікті жамаєат концертке ќатысќан шетелдік ґнер иелерініѕ ќарт Ертіске деген ерекше ыќыласы мен сїйспеншілігін сезінді. Ќатысушылар «Ертістіѕ сыршыл жїрегі, жаралєан елдіѕ баєы їшін», - деп бір ауыздан їн ќатты. Ќонаќ болып келген ґнерпаздардыѕ басым бґлігі жергілікті шыєармашылыќ ўжымдарымен берік ќарым-ќатынас орнатып їлгерген. Мјселен, Новосібір ќаласынан ат терлетіп келген «Красота» ансамблі Сібір жерінде жыл сайын ўйымдастырылатын фольклор фестивалінде ґѕіріміздіѕ Т.Шевченко атындаєы казак мјдениеті орталыєыныѕ «Воля» ўжымы ґнер кґрсетуде. Ал Ќытай елінен келген композитор, ќазаќтыѕ ўлттыќ јндерін насихаттаушы Даму Долдаўлы павлодарлыќтарєа «Аќќу мекені» атты јнін сыйєа тартып, кґпшіліктіѕ ыстыќ ыќыласына бґленді. Ўлы Ертісті жырєа ќосќан Омбы ќаласындаєы украин мјдениеті орталыєыныѕ ґнерпаздары да жергілікті ўжымдармен ќоян-ќолтыќ жўмыс істеуде. Ґѕіріміздіѕ Качир ауданыныѕ «Аќ баян» јжелер тобы замана кґшінен ќалмай, ќазаќ халыќ јндерін тамылжыта орындады. «Ертіс – достыќ ґзені» халыќаралыќ фестивалі ќатысушыларыныѕ ґнері аспаптыќ жјне вокалдыќ орындау баєыттары бойынша баєаланды. Ќазылар алќасыныѕ шешімімен аспаптыќ орындау жанрында бірінші орынды Павлодар ќалалыќ халыќтыќ «Јл-јки» фольклорлыќ ансамблі, ал вокалдыќ орындау бойынша Омбы облысы, Черлак ауданы, Ертіс ауылыныѕ «Ертіс» тобы жеѕімпаз атанды. Ал фестивальдіѕ бас жїлдесі Естай атындаєы Павлодар ќалалыќ мјдениет сарайыныѕ А.Шиллер атындаєы ансамбліне бўйырды.

Оксана ВЫ Х жетекшісі, РИСТЮК, «Красота » РФ, ансамблін іѕ - Ґнер жол Новосібір ќаласы: ы нд а жїр уаќыт болды . Облыстыќ, генімізге отыз жылдан халыќаралыќ фестивальде астам «Ертіс – до рге ќатысып, топ жар деѕгейдегі кґптеген дыќ. Айта ке стыќ ґзені» маѕызєа и терлігі, е. Ертістіѕ фестивалі біз їшін ер кішіпейілдігі мен ќонаќжай Павлодар ґѕірі ха екше лќы ж ы л ы л ы ќт лыєында шек ы жоќ екен. Ер ныѕ ќауышќаным се зі н д ік . Н а єы з екше ќа за ќы о ызєа ќуаныш Павлодар ќа тымыз. Ажары кїн са р та м е н на ла Байзаќов ат сы да жанымызєа жаќп артќан ынд ашылу салтан аєы облыстыќ филарм ын. Иса он домбырашы атына ќатысудыѕ сјті тї ияныѕ лардыѕ ґнер сіп, жас Мызєымас достыєымы іне тјнті болдыќ. з жасай бе рсін!

рмарка» шоу-фольк Ок са на СЕ ЛЮ Н, «Я бы ќаласы: , Ом тобыныѕ жетекшісі, РФ льклорлыќ шыєармаларын - Орыс халќыныѕ фо сты ге 17 жыл болды. Ба насихаттап жїргеніміз ып ќалєан тґл ґнеріміздіѕ бол ыќќа маќсатымыз – мирас заманауи реѕк беріп, хал мен кґне шыєармаларына ары мд ўжы р лодарлыќ ґне жеткізу. Болашаќта пав атып, тјжірибе алмасамыз тыєыз ќарым-ќатынас орн деген сенімдеміз.

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

Опера јншісі јрі «Азиада-2011 аруы» Кїміс Базарбаева Алматы ќаласыныѕ јнўранын жазып, жол талєамайтын кґлікке ие болды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

8

АЙТҐБЕЛ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

КҐПТЕН КҐРМЕДІК...

«Еѕбек адамыныѕ кґѕіл кїйіне ќарау, жўмысќа ќажетті жаєдайды жасау да мјселеніѕ мјселесі. Біз еѕбек ќоєамын ќўрамыз десек, јлеуметтік жаѕєыртуды жїзеге асырамыз десек, осы жаєына ќатты ќарауымыз керек». Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаев пен журналист Сауытбек Абдрахмановтыѕ сўхбат кітабынан.

Жазмыш бойынша адам белгілі бір мўратпен жаратылады. Ќасќа таєдыр маѕдайєа не жазса, пенденіѕ осы ґмірдегі ќуанышы мен жўбанышы соєан тјуелді. Адам ґмірі тўтастай еѕбектен, кїрестен тўрады деседі. Дїниедегі еѕбектіѕ ќадірін, оныѕ наныныѕ тјтті болатынын аєа ўрпаќ жаќсы біледі. Сондай ел аєаларыныѕ бірі – жерлесіміз, Социалистік Еѕбек Ері Саєадат Ысќаќов. Осы бір ќарапайым, кґптіѕ кґзіне кґріне бермейтін ќариямен Баянауылєа барєан бір сапарымызда сўхбаттасудыѕ сјті тїсіп еді. Жасы жетпістіѕ тґртеуіне жеткен, ќолынан кетпен-кїрегі тїспеген аќсаќал јлі тыѕ кґрінеді.

Социалистік Еѕбек Ері

Саєадат ЫСЌАЌОВ:

- Ассалаумаєалейкум, Саєадат аєа! Жер-жаћанєа ґзіндік лебін ќосып, тґрткїл дїниеге дербестігін мойындатып їлгерген бїгінгі тјуелсіз јрі жаѕа Ќазаќстанда «Еѕбек Ері» болып ґмір сїрген ќандай екен? -Есенсіѕ бе, ќараєым. Алдымен мен секілді ќарапайым еѕбек адамын елеп, ескере келгендеріѕ їшін басылым ўжымына рахмет, айналайын! «Туєан жерге туыѕ тік» демекші, осы жерде аунап-ќунап ґскенім бір басќа, ќазіргі ќарттыќ шаєымды да кіндік кескен елімде ґткізіп жатќаныма тјубешілік етемін. Ќоѕыр тірлікті ўнататын мен їшін бўдан асќан баќыт жоќ! Біз кеѕес ґкіметініѕ нанын жеп ґскен еѕбек адамдарымыз єой. Саясат дегенніѕ не екенін білмей жетілдік. Ќара жўмысќа ерте араласып, еѕбектіѕ ќадірін ерте ўєындыќ. Біздіѕ кезімізде еѕбек адамдары ерекше ќўрметтелді. Еѕбекќорлыєымен елге танылєан, јріптестері арасында їздік кґрсеткіштерімен кґзге тїскендер айрыќша ќамќорлыќта болды. Ол кездегі идеологияныѕ мыќтылыєы сол, бјріміз де кґп жўмыс істесек, одаќ мемлекеттері коммунизмге ертерек жетеді деп тїсіндік. Баянауыл ауданындаєы «Южный» кеѕшарында (ќазіргі Кїркелі ауылы) жўмыс істеп жїргенде 1981 жылы «Социалистік Еѕбек Ері» атаєын берді. Оны кґп жылєы бейнетімніѕ нјтижесі деп ќабылдадым. Сол жылы егін бітік ґсіп, ораќ соѕында меніѕ комбайным жиєан астыќ бјрінікінен кґп шыєыпты. Барлыєы бір ауыздан «рекорд!» десті. Сґйтіп, атаќ берілді. Кґрсетілген ќошеметте есеп болмады. Демалыс керек деймін бе, басшылар кезектен тыс курортќа жолдама алып береді. Су жаѕа «Волга» мінгізді. Ел арасында «Герой Саєадат» атандым. Біраќ, мен ешќашан јлдекімдер секілді атаќќа малданып, асып-тасып ґмір сїрген жан емеспін. Еѕбек ету – меніѕ негізгі кјсібім, маќсатым болды. Осы бір ќарапайымдылыєымнан кґп жерде жаќсылыќ кґрдім. Јрине, кеѕес заманында їкімет наградасын алєандарєа ерекше назар аударылды, жеѕілдік мол болды. Еліміз егемендігін алып, ќиын жаєдайларды бастан ґткергенде сол артыќшылыќтардыѕ барлыєы толыєымен жоєалып кетті. Біраќ, солай бола ќалды екен деп ґкініп кґрген емеспін. Еѕ бастысы, елім сыйлайды. Басшы азаматтардан јлдебір кґмек сўраєан тўста меселімді ќайтарєан емес. Ќолдарынан келгенін жасап баєуда. Аудан јкімдігі орталыќтан їй алып бергеніне бір жылдан асты. Ќазір отбасымызбен сонда тўрып жатырмыз. Ендігі ќалєан ќарттыќ єўмырымды осында ґткізермін. - «Елу жылда ел жаѕа» деген бар єой. Заманныѕ ауысып, ќоєамда кенеттен ґзгерістер болатынын кґзіѕіз кґрді. Еліміздіѕ егемендігімен ере келген бїгінгі жаѕашылдыќтарєа бой їйреттіѕіз бе? - Сонау тоќсаныншы жылдардыѕ ортасында

біраз ќиындыќ кґрдік ќой. Їкіметке сеніп ґскен жўртпыз. Кґп нјрсе алєашында тїсініксіз болып кґрінгені рас. Ўжымшарлардыѕ іргесі сґгіліп, елдіѕ јрќайсысы бґлектеніп ґмір сїре бастаєанда енді не боламыз деп ќамыќтыќ. Кейбіреулер Кеѕестер Одаєы тараса, кїніміз ќараѕ болады деп ќорќытты. Дјл сол тўста тјуелсіздік – баєа жетпес ќўндылыќ екенін жўртшылыќ аса аѕєара бермеді. Жанбаєыс, кїнкґрістіѕ ќамында жїрді. Соныѕ салдарынан ауылдарымыз кґп нјрсені жоєалтты. Жылдар ґте жаєымды ґзгерістер пайда болып, азаттыќќа еш байлыќтыѕ жетпейтінін тїсіндік. Шынайы тарихымызды таныдыќ. Јѕгіме болсын, мына бір есте ќалєан жаєдайды айтайын... 1984 жылы Мјскеуде їлкен бір жиын ґтіп, оєан Павлодар облысынан жеті адам делегат болып бардыќ. Елде жїрсек бізді кґбі таниды, ўшыраса ќалса ќўрмет кґрсетіп жатады. Соєан їйреніп ќалєанбыз єой. Мјскеудіѕ дїкендері ыєы-жыєы, кезек кґп екен. Јлдебір зат ала ќояйыќ деп, дїкенге бас сўќсаќ, бізді кґпшілік итермелеп, «мыналар кімдер» деген кейіпте менсінбей ќарайды. Ќонаќ екен деп сыйлап жатќан ешкім жоќ. Бізде єой, сырттан біреу келсе ќўраќ ўшып жїгіретініміз. Орыс астанасындаєы сол жаєымсыз жаєдай јлі кїнге есімде саќталып ќалыпты. Жїрегім сыздап ќайтып едім сол сапардан. Кейін «Тјуелсіздік алдыќ» дегенді естігенде кґппен бірге ќуандым. Елбасымыздыѕ ўстанєан саясаты дўрыс шыєып, тўрмысымыз тїзелді, елдіѕ јл-ауќаты артып, бўрынєы игіліктер ќайта жаѕєырды. Бїгінгі Баянауыл ауданындаєы жўртшылыќтыѕ тірлігіне ќарап, сїйсінемін. Еѕбек етіп, нјпаќа тауып жїрген азаматтар бар керек дїниеге ќолын жеткізуде. - Ауылдыѕ ґмірімен біте ќайнасып ґстіѕіз. Бїгінгі ауылдыѕ болашаєына алаѕдайсыз ба? - Тамыры тереѕ тартпаєан талды жел шайќап, оѕай ќўлатады. Бїгінгі ауылды саќтап ќалєан біз секілді ќарапайым еѕбеккерлердіѕ балалары екені рас. Ауыл – ќазаќтыѕ кїретамыры. Соны сезіне білген бїгінгі ўрпаќ елді мекендеріміздіѕ ќабырєасын сґгуге жол бермеді. Аєа буын ауылдыѕ келешегі їшін маѕдайы тершіп, тырбаѕып жїрген ќарадомалаќтарымызєа алєыс айтуєа тиіспіз. Ауылдаєыдай ауыр еѕбек ешбір салада кездеспейді. Ондаєы бір бітпейтін кїйбеѕ тірлікке мыќтылар єана шыдайды. Мен мына бір нјрсені айтайын, ќазір ауылдаєы жеке-жеке бґлініп шыќќан шаруашылыќтарды бір жерге біріктіру жґнінде жиі сґз ќозєалып жїр єой. Ол мїмкін емес шаруа. Тоќырау жылдары, одан кейінгі даєдарыс кезеѕдері ауылдыќтарды јбден

сўрыптады. Енді олар ґз алдына мал ґсіріп, егін егуге машыќтанды. Жан-жаќќа шашырап кетсе де, жеке дами алатындай деѕгейге кґтерілді. Бїгінгі кїнніѕ маќсаты – осы ўсаќ шаруашылыќтарды дамытуєа кїш салу болып табылуы керек. Ол їшін олардыѕ ќолдарына ќаражат берген жґн. Ќазір агрокешен саласына ел ќазынасынан миллиардтап ќаржы ќўйылып жатыр. Біраќ, ол ірі шаруашылыќтардыѕ еншісіне єана тиеді де, ўсаќ ќожалыќтарєа бўйырмайды. Шаєын шаруашылыќтардыѕ ќолындаєы техника сонау кеѕес заманынан ќалєан, јбден ескірген. Олармен еѕбек ету бір басќа, мўндай техниканы

«паровоз жїргіз», «шахтер бол», «инженер бол» деп аќыл айтып жатќанын кґрмеппін. Осыныѕ салдарынан ќазір еліміздегі кґптеген салаларда ќаракґздерімізді сирек ўшырастырамыз. Ґз басым бўл кемшіліктер уаќытша, келешекте тїзеледі деп ойлаймын. Себебі, біздіѕ жастарымызда жігер бар, барлыєы шетінен еѕбекќор. Тек оларєа дўрыс баєыт жасай білген абзал. -Ќазіргі тірлігіѕіз не? Їйде отырып зерігіп кетпейсіз бе? - Бос уаќытым жоќ десем, ќатарластарым кїлетін шыєар. Рас, басќа аќсаќалдармен јѕгіме соєып, анау-мынауды сґз ете беруге ќолым тие бермейді. Балаларєа масыл болмаймын деп зайыбым екеуіміз жеке тўрамыз. Таѕертеѕгілік табиєат аясына барып дене жаттыєуларын жасаймын. Меніѕ їйім Баянауыл ауылыныѕ батыс шетінде, Аќбет тауыныѕ дјл етегінде орналасќан, тўмса таза табиєат ќол созым жерде тўр. Таза ауа, туєан жердіѕ топыраєы ќуат береді. Їй маѕайында шаєын баќшам бар. Жаз бойы сонда тырбаѕдап, еккен егінімді кїтемін. Немерелерім келгенде бір ќуанып ќаламын. Баяєы «герой» атанєан шаќта їкімет берген сўр «Волгам» јлі кїнге жарап тўр. Соныѕ оны-мўнысын шўќылап, кїн ґткізем. - Таєдырыѕызєа ризасыз ба? - Мен ата-анамнан ерте ќалып, жетімдіктіѕ зардабын тартып ґстім. Адамныѕ бїкіл ґмірі кїрестен, еѕбектен тўрады єой. Адал еѕбек баќытќа жеткізеді. Осындай ќўрметке ие болып, ќартайєан шаєымда мені елеп жатќан жўртымды кґргенде ґмірімніѕ текке ґтпегеніне шїкіршілік етемін. Кеѕес ґкіметін жамандауєа болмайды. Біз сол кездегі идеологияныѕ арќасында еѕбек адамдары болып ґстік, еѕбектіѕ парќын тїсіндік. Ґмірімніѕ барлыєы жаќсы ґтті дей алмаймын. Јттеген-ай деп ќапа болып, санымды соєып жататын кїйреуік адам емеспін. Екі єана ґкінішім бар. Кеѕшардыѕ жўмысында жїріп, кїні-тїні техниканыѕ тізгінінен тїспедік. Ќыс бойы соќамызды сайлап, жазєытўрым шынжыр табан трактормен жер жыртамыз. Ол біткен соѕ шґп шабу науќаны, шопандардыѕ їйлеріне анаумынау жеткізу, басќа да толып жатќан тірліктен жаз ґте шыєатын. Ала жаздай еѕбегіміз рјсуа болмасын деп кїз бастала алтын дјнді шашпайтґкпей жинап алуєа асыєатынбыз. Комбайннан алєашќы ќар тїскенше тїспейтінмін. Ґзіміздіѕ кеѕшардыѕ егінін шауып біткен соѕ басќа шаруашылыќтарєа кґмектесетінбіз. Осындай ауыр, тынымсыз еѕбектіѕ соѕында жїріп, балаларымныѕ жоєары білім алуына кґѕіл бґлмеппін. Ґзімді сол їшін балаларымныѕ алдында кінјлі санаймын. Шынын айтайын, мен кґркем јдеби кітаптарды ќолыма алып кґрген адам емеспін. Себебі, оны оќуєа уаќыт тапшы болды. Жаздырып алатын газет-журналды да ќарап шыєа алмайтынмын. Міне, бўл басты ґкінішім. Екіншісі, кеѕшар тараєан уаќытта їлесіме тиіп тўрєан дїниелерден айрылып ќалєаным. Социалистік Еѕбек Ері деген атаєым бар, абырой-беделім жетіп-артылады, сол кезде шаруашылыќ директорына кіріп біраз нјрселерді ґзіме алып ќалуєа болатын еді. Тіпті, меніѕ су жаѕа «Нива» комбайнымды «кеѕшардыѕ ќарызын жабамыз» деп сыртќа апарып сатып жібергенде де ештеѕе айтпадым. Аѕќаулыєым болар, ґзгелер сол кезде тиынтебенге баєаланєан техникалар мен дїние-мїлікті бґліп алып жатќанда мен їндемей шетте ќарап жїре беретінмін. Тым болмаса сол комбайнымды саќтап ќалєанда, ќазіргі кїні балаларым ауылда астыќ ґсіріп, несібесін кґріп жїрер ме еді деген ой мазалайды. Ґткенге – уаќыт емші. Ґкінгенмен, ол заман ќайтып келмейді єой. Ќазіргі ґміріме шїкіршілік айтамын. - Аєа, сіз секілді еѕбек ќадірін тїсінер азаматтар арамызда кґп болєай! Јѕгімеѕізге рахмет!

Малы бар ќазаќтыѕ тіршілігі ешќашан їзіліп кґрген емес. Ел басќарып отырєан азаматтардыѕ назарын осы мјселеге аударєым келеді несие алу їшін банктерге кепілге ќоя алмайсыѕ. Соныѕ салдарынан кґп аєайындарымыз кґздеген маќсаттарына жете алмай отыр. Егер оларєа кепілсіз несие берсе, елді мекендерде кґп игілік жасалар еді. Нјтижесінде жўмыс орындары ашылып, ауылда бос жїрген жастар еѕбекке тартылар еді. Малы бар ќазаќтыѕ тіршілігі ешќашан їзіліп кґрген емес. Ел басќарып отырєан азаматтардыѕ назарын осы мјселеге аударєым келеді. - Аќсаќал ретінде ќазіргі жастардыѕ аяќ алысын ќалай баєалайсыз? - Бїгінгі жас ўрпаќтыѕ арманы жоќ. Білім аламын, еѕбек етемін деген азаматтардыѕ барлыєына їкімет жаєдай жасайды. Мемлекеттіѕ арќасында шет ел асып, ґзге жўрттыѕ тілі мен єылымын меѕгеріп жатќан жастарымыз ќаншама?! Осы мїмкіндікті ќазаќтыѕ балалары барынша пайдалануы керек. Біздіѕ заманымызда мўєалім мен дјрігердіѕ, басќа да ќарапайым еѕбек адамдарыныѕ беделі жоєары болды. Кґпшілік балаларым сол мамандыќтарда оќыса деп маќсат ететін. Ал ќазір жаєдай басќаша. Екініѕ бірі балам бастыќ болса, прокурор немесе сот болса деп армандайды. Баласын кїштеп жїріп оќуєа тїсіреді. Соѕынан оќу бітірген јлгілер жўмыс таппай ќиналып жїргені. Мектеп бітіргелі жатќан балаларына ата-анасыныѕ

Мўрат АЯЄАНОВ, Баянауыл ауданы. Суретті тїсірген автор.

Ќазаќстан сауаттылыќ деѕгейі бойынша јлемніѕ 177 елі арасында 14-орыннан кґрініп, жапондар мен немістерді, аєылшындарды артта ќалдырды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

14

ДИАЛОГ АЛАЅЫ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ЖАЗУШЫЛАР ЌЎРЫЛТАЙЫНЫЅ ЌАРСАЅЫНДА 24 ќыркїйек кїні Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ кезекті ХІV Ќўрылтайы ґтпек. Осы шара ќарсаѕында облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ ўйымдастыруымен «Ертіс-Баян ґѕірі јдебиетініѕ бїгінгі ґрісі» атты дґѕгелек їстел ґтті. Оєан Жазушылар одаєыныѕ облыстаєы мїшелері, басќа да зиялы ќауым ќатысты. Ертістіѕ Кереку ґѕірінде јр кезеѕде ўлт рухын кґтеріп, ќуатты поэзия, кґркем прозалыќ шыєармаларымен јдеби кеѕістікте кеѕінен танылып, есімдері јдебиет тарихында ќалєан аќын-жазушылар аз болєан жоќ. Кейінгі толќын ўрпаќтыѕ арасында сол таланттардыѕ ізін басып, бїгінгі јдеби їдеріске белсене араласып, ґнімді еѕбек етіп жїрген ќаламгерлердіѕ он шаќтысы Жазушылар одаєыныѕ мїшесі. Бўл аз ба, кґп пе? Ќалай десек те, еліміздіѕ јдеби-мјдени даму деѕгейін јдебиет патшалыєында кеѕінен танытуды мансўќ еткен ќаламгерлер ќатары кейінгі жас толќынмен јлі де толыєа тїспек. Бўл алдаєы кїнніѕ еншісінде. Аймаєымыздаєы јдеби јлемніѕ бїгінгі кїн тјртібінде тўрєан мјселесі – облыста Жазушылар одаєыныѕ филиалын ашу. Міне, дґѕгелек їстелге жиналєан ќауым ќаламгер ортаныѕ басын біріктіретін филиал, облыстаєы јдеби ахуал тґѕірегінде ой ґрбітті.

Ќуандыќ ЖЇСІПОВ

Аќын АЛАЌАНЎЛЫ

Асыл ЈБІШЕВ

Аймаќ јдебиетініѕ Сая МОЛДАЙЫП

Сјл шегініс Сонау сексенінші жылдардыѕ ортасында Жазушылар одаєыныѕ ыќпалы тґмендеп, јр облыстаєы жергілікті ќаламгерлерді ќолдау мјселесі туында-єанда еліміздіѕ аймаќтарында одаќтыѕ филиалдары ашылєан болатын. Біздіѕ облыста да «Аќќўс» аймаќ ќаламгерлері ќауымдастыєыныѕ ўйымдыќ серіктес-тігі ќўрылып, 1992 жылы тамыз айында облыстыќ Јділет басќармасыныѕ тіркеуінен ґтті. Оныѕ тґраєасы болып, Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, ќазір «Найзатас» журналыныѕ бас редакторы Єалымбек Жўматов таєайындалды. «Аќќўс» алєашќы ќадамында жергілікті телеарнада «Уаќыт жјне јдебиет» баєдарламасын ўйымдастырып, белгілі ќаламгерлеріміз Аќын Алаќанўлы, Шолпан Байєалина, Мўхамеджан Дјуренбеков, Ќажымўрат Смаєўлдыѕ шыєармашылыєы туралы телеочерктер жасады. Јр ауданда јдеби орта ќалыптаса бастады. Мўндай ўйым еѕ алєаш Павлодар ауданында ќўрылып, сол кездегі аудан јкімі Баќўстар Рамазанов ќаржылай кґмек кґрсетіп, ќолдау жасаєан болатын. Арапа Нўрєазин, Єалым Омарханов сынды жергілікті ќаламгерлердіѕ кітаптары да баспадан шыєып їлгерді. - Кітаптардыѕ жарыќќа шыєуына сол кездегі «Тўранбанктіѕ» басшысы Толымбек Манаќбаев кґмек жасап еді. Дегенмен, «Аќќўс» бірден аяєына ныќ тўрып кете алмады, 2-3 жылдан кейін ќаржылыќ негіз болмаєандыќтан жабылып ќалды,-дейді Єалымбек Саєымбайўлы. Содан бері аймаєымызда бўл мјселе ќаламгерлер тарапынан аз кґтерілген жоќ. Дей тўрєанмен, соѕєы 2-3 жылдыѕ дересінде Павлодар облысындаєы жас аќындардыѕ форумы екі рет ўйымдас-тырылды, бўл шараєа ќатысќан жастар-дыѕ ґлеѕдері кітап болып басылып шыќты, кейінгісі јзірленуде. 2010 жылы С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ ўйымдастыруымен Ертіс-Баян ґѕірі жазушыларыныѕ 35 томдыќ антологиясы шыќты. Одан кейінгі бір жаѕалыќ - биылєы кґктемде «Фолиант» баспасынан 4 жазу-шыныѕ, атап айтќанда Аќын Алаќанўлы, Арман Ќани, Сїлеймен Баязитов, Виктор Семерьяновтыѕ кітаптары жарыќ кґрді. Міне, кґріп отырєанымыздай, аймаќ јдебиетшілерін ара-тўра жылт еткен осындай оѕ жаѕалыќтар, кїнгейлі тўстар ќуантќанымен, бўл јзірге теѕіздегі тамшыдай єана. Ал, сјтін салып Жазу-шылар одаєыныѕ филиалы ќўрыла ќалса, баспаєа ўсынылатын шыєармалар кезекке ќойылып, еѕ бастысы, «шґп те ґлеѕ, шґѕге де ґлеѕге» айналєан ќазіргі шаќта јдеби шыєармалар електен ґткізіліп, басќа да бірќатар ґзекті мјселелер тиісті шешімін табар еді.

Ќаламгерлер не дейді? Асыл ЈБІШЕВ, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ бас редакторы: - Ќарап отырсаќ, бїгінгі таѕда еліміздіѕ кґптеген аймаќтарында, Аќмола, Ќараєанды, Шымкент, Тараз, т.б. ґѕірлерде Жазушылар одаєыныѕ филиалдары жўмыс істейді. Ал, ўлттыќ јдебиетке ќомаќты їлес ќосќан, айтулы ќаламгерлер шыќќан біздіѕ аймаєымызда филиал жоќ. Неге? Оны ќайтадан ўйымдастырып, жўмысын жолєа ќою їшін ќандай пјрмен керек? Неден бастаєанымыз дўрыс? Міне, осы мјселелерді шешу їшін «Сарыарќа самалы» газеті Жазушылар одаєыныѕ облыстаєы мїшелерініѕ басын ќосып, дґѕгелек їстел ўйымдастырдыќ. Себебі, ќолына ќалам ўстап, шыєармашылыќпен айналысып жїрген ќауымныѕ ешќайсысы ешуаќытта газетті айналып ґтпейді. Ґйткені, кез келген шыєармашылыќ иесін алдымен жалпаќ жўртќа танытатын осы облыстыќ газет. Бўл – бір, екіншіден – бўл басылымда јр жылдарда Јзілхан Нўршайыќов сынды белгілі жазушылар ќызмет етті. Ќаламы ќарымды ќаламгерлердіѕ ізі ќалєан, темірќазыєымыз, мемлекеттік тілдегі бірденбір газет – їлкен ќара шаѕыраќ - «Сарыарќа самалынан» облыс јдебиетін бґле-жара ќарай алмайтынымыз ґздеріѕізге жјне

белгілі. Жалпы алєанда, рухани кеѕістігіміз їшін бўл аса мјнді, маѕызды, ќўнды таќырып. Енді ќордаланєан осы мјселелер тґѕірегінде ой ґрбітсеѕіздер...

Єалымбек ЖЎМАТОВ, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, «Найзатас» журналыныѕ бас редакторы: - Жазушылардыѕ кезекті Ќўрылтайы ќарсаѕында Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев Жазушылар одаєыныѕ тґраєасы Нўрлан Оразалинді ќабылдап, еліміздегі јдебиеттіѕ хал-ахуалы тґѕірегінде бірќатар мјселелерді жан-жаќты сґз етті. Бўл – Елбасыныѕ јдебиеттіѕ бїгінгі ахуалына, жалпы шыєармашылыќќа алаѕдап отырєандыєын кґрсетсе керек. Осы Ќўрылтайєа біздіѕ облыстан бірнеше ќаламгерлер бармаќпыз. Ќазаќстан Жазушылар одаєы тґраєасыныѕ орынбасары Берік Шаханов хабарласып, «сіздердіѕ облыста Жазушылар одаєыныѕ мїшелері баршылыќ, ќатарларыѕыз толыєуда, келем десеѕіздер шек ќоймаймыз» деді. Сґйтіп, облыстаєы Жазушылар одаєыныѕ он мїшесініѕ 7-уі ќатысќалы отырмыз. Јдетте, мўндай їлкен шараларда одаќтыѕ жаѕа тґраєасы сайланып, жетістіктер мен атќаратын іс-шаралар белгіленетін. Сондыќтан

Єалымбек ЖЎМАТОВ

Ќўрылтай јдебиеттіѕ кґтермекпіз. Жазушылар болмаќ.

Сїлеймен БАЯЗИТОВ

сапарында облыстаєы ахуалын сґз етіп, мјселе Соныѕ бастысы – аймаќта одаєыныѕ филиалын ашу

Ќуандыќ ЖЇСІПОВ, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, филология єылымдарыныѕ докторы, профессор: - Бўл орайда біз еѕ алдымен мына мјселені кґтеруге тиістіміз. Социализм кезеѕінде јдеби шыєармалар жиі шыєарылатын јрі сол кезеѕде кітап дїкендері жаќсы жўмыс істеп, оќырмандар да кґп болатын. Ќазір біздіѕ кітап дїкендерімізде «Оянєан ґлке», «Абай жолы» сынды сїбелі туындыларымыз бар ма? Кезінде кґркем јдебиеттіѕ жаєдайы «5» деп баєалауєа тўратын-ды, ќазір «2» деген баєа ќоямыз. Оныѕ себеп-салдары бјрімізге тїсінікті. Ќазіргі 10-сынып оќушыларыныѕ 95 пайызы «Абай жолын» оќыєан жоќ. Бўрын кем дегенде 50 пайызы оќитын. Соѕєы жылдарда јдеби шыєармаларды шыєару, оќыту жайына ќалды. Не істеу керек дегенде, еѕ алдымен мектепте, жоєары оќу орындарында Ислам дінін, екінші – ана тілімізді, јдебиетті насихаттаудан бастау керек. Жастайынан жїрегіне иман ўялаєан адамнан жамандыќ шыќпайды, ал јдеби шыєарма оќыєанныѕ ой-ґрісі кеѕейеді. Ал олай болмаса, біз ўрпаќтарымызды роботќа айналдырып аламыз. Мектептердегі Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу оќушыларды кґркем јдебиеттен алыстатуєа алып келді. Балалар мазмўндама, шыєарма жаза алмайды. Ата-аналар бўєан мјн бермейді. Егер осы жаєдай жалєаса берсе, енді бір елу жыл ґткен соѕ, ўрпаќтар адамєа тјн ізгі ќасиеттерден айырылады. Оныѕ алдын алу їшін рухани байлыєымызєа ден ќою керек. Кітап шыєару мјселесіне келсек, меніѕ абырой-атаєым бар, академикпін, біраќ кітабымды шыєара алмай отырмын. Меніѕ жаєдайым осылай болєанда, жастар ќалай болмаќ? Арман ЌАНИ, аќын, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, облыстыќ

Арман ЌАНИ

ќоєамдыќ «Ертіс дидары» газетініѕ бас редакторы: - Біздер де жас болдыќ, јдебиеттіѕ табалдырыєын жаѕа аттаєанда ешкімнен ќолдау, кґмек кїткен жоќпыз. Ол кезде тіпті, филиал туралы ойлаєан да емеспіз. Кеѕестік кезеѕде бјрі тапсырыспен жїзеге асатын. Мјселен, Л.Брежневтіѕ «Тыѕ» кітабы туралы ґлеѕ жазсаѕ немесе партияны маќтасаѕ, газетте бірден жарияланатын. Цензура кїшті болды. Дегенмен, біз, сол кездегі јдебиетке ўмтылєан жастар, ґзіміз іздендік, оќыдыќ, жаздыќ. Мысалы, мен жўмысшы болып істеп жїрген жас кезімде ќазаќтыѕ аса кґрнекті аќындары Жўмекен Нјжімиденов, Ќуандыќ Шаѕєытбаев, Мўзафар Јлімбай республикалыќ басылымдарда ґлеѕдеріме ґте жаќсы пікір білдіріп, шыєармашылыєыма сјт - сапар тіледі. Бір сґзбен айтќанда, јрбір адам, јсіресе жастар, еѕбек етіп, талаптануы керек.

Сайлау БАЙБОСЫН, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі, республикалыќ «Жас алаш» газетініѕ Павлодар, Аќмола облыстарындаєы меншікті тілшісі: -Рухани јдеби-мјдени шаралардыѕ барлыєы облыстыќ газет – ќара шаѕыраќтыѕ тґѕірегінен ґрбитіні рас. Сондыќтан газет редакторы Асыл Јлімжанўлыныѕ бастама кґтеріп, дґѕгелек їстел ўйымдастырєанына ризашылыєымды білдіремін. Ґѕіріміздегі јдебиет туралы айтар болсаќ, біздіѕ бір рухани ерекшелігіміз – тўрєындардыѕ 80 пайызєа жуыєы орыс тілінде оќиды. Сондыќтан ўлттыќ јдебиетті насихаттау жўмысын ќолєа алу керек. Мјселен, Аќын аєаныѕ кітабы баспадан шыќса, јдеби кеш ґткізіп, облыстаєы аќпарат ќўралдарында хабарлар ўйымдастырылса, газеттерде пікірлер жазылып, кітапханаларда таќырыптыќ шараларєа оќырмандар шаќырылса дегендей... Мўныѕ ґзі нјтиже беретін жапжаќсы јрекет болар еді. Сондыќтан облыста Жазушылар одаєыныѕ филиалын ќўрып, оныѕ жўмысын жїйелі тїрде жасау керек.

Дїниежїзі ќазаќтары ќауымдастыєыныѕ ќўрылєандыєына 20 жыл толуына орай елімізде ґтетін мерейтойєа јлемдегі ќандастарымыздыѕ 32 мјдени орталыєынан ґкілдер жиналмаќ.


САРЫАРЌА САМАЛЫ 20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл

15

ДИАЛОГ АЛАЅЫ

www.saryarka-samaly.kz Арман ЌАНИ: - Ќазір ўлттыќ јдебиетте драматургия саласы кенжелеп ќалєан тўста, ґз ґѕірімізден аќын Ќуаныш Шарманов сынды талапты жастыѕ драма жазудаєы аяќ алысы ќуантады. Бўл - ґте батыл шешім. Май ауданынан келіп отырєан Єабит Сапаров – талантты аќын. «Жўлдыздар маєан ќараѕдар» атты кітабы небјрі 99 данамен шыќты. Ґкінішті. «Кїш ќазандай ќайнайды, кїресуге дјрмен жоќ» деген осы. Бізде талант та, талап та, еѕбек те бар. Јттеѕ, ќаржылай ќолдау болса, ґз ґѕірімізде-аќ талай-талай сїбелі туындыларды жарыќќа шыєарып, кґпшіліктіѕ јдеби дїниелермен сусындауына жаєдай жасалар еді. Сайлау БАЙБОСЫН

Амантай ТОЙШЫБАЙ

Жўмабек СМАНОВ

Асыл ЈБІШЕВ: - Ќуаныштыѕ «Шарана» деп аталєан драмасын ўжым болып, театрєа барып кґрдік. Жаќсы, ой саларлыќ дїние.

ґлеѕ оќыєанмын. Одан кейін облыс ќаламгерлерімен кездесіп отырєаным осы. Шыєармашылыќ адамдардыѕ бас ќосып, аќылдасып, келелі кеѕес ќўруы мен секілді шалєайда жїрген ќалам иелері їшін елеѕ еткізерлік оќиєа. Айтайын дегенім, сол жиында Серік аќын «Бозторєай» деген ўйым ќўрсаќ деген ўсыныс айтќан-ды. Сол мјселе кейін жабулы кїйінде ќалды. Міне, бїгін одаќ филиалын ашу туралы жаќсы ўсынысты талќылап отырмыз. Егер филиал ќўрылып, жўмыс істеп кетсе, бўл бјрімізге де оѕ болар еді...

Жўмабек СМАНОВ, аќын, «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» директорыныѕ орынбасары, «Ќазаќстан - ZAMAN» халыќаралыќ газетініѕ Павлодар облысындаєы меншікті тілшісі: - 2008 жылдан Жазушылар одаєыныѕ филиалын ашу жґнінде пікір, ўсыныстар айтылып келеді. Ф и л и а л кітапхана немесе р е д а к ц и я айналасында ма, јйтеуір бір жер-де ашылу керек. Онда ґ ѕ і р д і ѕ јдебиетін бїгінгі таѕда ґрге бастырып жїрген шыєармашыл адамдар бас ќосып, тїрлі баєыт-баєдарды айќындап, бір сґзбен айтќанда, јдебиетіміздіѕ ґрісін кеѕейтуге атсалысуы ќажет. Кезінде марќўм аєалар Мўхамеджан Дјуренбеков, Ќажымўрат Смаєўл облысымыздаєы поэзияєа шолу жасап, оны «Сарыарќа самалы» газетінде жариялап отыратын. Бўл бір жаќсы їрдіс еді. Осыны жандандыру ќажет секілді.

бїгінгі нысанасы Осындай сјтті туындылар жан жадыратады. Айтайын дегенім, бізде ќазір сатира жанры кенжелеп барады. Кезінде газетте ардагер журналист аєамыз Ќажымўрат Смаєўл жїргізген сатираныѕ маѕызы жоєары болатын. Соѕєы уаќытта газетте Алпысбай Хонж деген талапты жігітке осы саланы беріп отырмыз. Јзірге аяќ алысы жаман емес. Жалпы, біз аймаєымызда јдебиеттіѕ ќандай жанры болсын насихат жўмыстарын кеѕінен жїргізіп, жас таланттардыѕ елге танылуына мїмкіндік жасауымыз керек.

Социал ЈЙТЕНОВ

Жўмаєали ЌОЄАБАЕВ

Социал ЈЙТЕНОВ, ардагер журналист: - Кезінде бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына шыєу їшін авторлардыѕ ґздері жїгіретін. Егер бізде филиал ќўрыла ќалса, жоєарыда јріптестерім айтќан біраз мјселелер шешімін табар еді. Мысалы, ќаламгерлер аудан, ауылдарды аралап, оќырмандармен кездесу ґткізсе, сол жерден шыќќан шыєармашылыќ иелерініѕ еѕбектерін жўртќа таныстырып, ел алдында јспеттеп жатсаќ, сонда јдебиеттіѕ баєасы артып, јрі оќырмандар ќатары кґбейер еді. Мысалы, Май ауданынан келіп отырєан аќын Єабиттіѕ шыєармашылыєын неге дјріптемеске?! Ќазір Железин ауданында да жас аќындар бар. Біз филиал ќўрамыз дегелі ќай заман? Јдеби ортаныѕ басы бірікпегеннен, жїйе болмаєандыќтан біздіѕ ґѕірде шыєып жатќан кітаптардыѕ сапасы мїлдем тґмендеп кетті, ќате деген ґріп жїр. Ќысќаша айтќанда, бізге филиал ашатын уаќыт јлдеќашан жетті. Асыл ЈБІШЕВ: - Јрине, ќаламгерлердіѕ басын ќосатын орталыќ жоќ болєандыќтан біраз мјселеніѕ шешілмей жатќаны рас. Егер филиал ќўрылып, жастар жаєы осы орталыќтыѕ мїшесі болып ќабылданса, мїшјйралар ўйымдастырылса, мўныѕ ґзі жас таланттарєа серпін беретініне дау жоќ. Облысымызєа алыстан келген аќынжазушыларды ќарсы алып, жўртшылыќпен жїздестіріп, газет бетінде де халыќќа жариялап жатсаќ, оѕ болар еді. Таєы бір мјселе, кейбіреулер газетке ґлеѕ, маќала беріп, оны журналистер жґндеп, тіпті кей кезде ґлеѕдерді ќайта жазып, газетке жариялаєаннан кейін соныѕ бјрін жинап, кітап етіп шыєарады. Оныѕ тўсаукесерін жасап, газетке жариялауымызды талап етеді. Мўныѕ ќисыќтыєын айтсаќ, редакцияныѕ есігін серпе жабады. Бўл дўрыс па? Енді тїрлі жолмен кітап жазып шыєарєан ќайсыбір аєайын едел-жедел Жазушылар одаєына мїше болєысы келеді... Жўмаєали ЌОЄАБАЕВ, Журналистер одаєыныѕ мїшесі: - Жайыќ Бектўров - Орталыќ Ќазаќстанда, Медеу Сјрсеке – шыєыс

Єабит САПАРОВ

ґѕірініѕ јдеби жаршысы болды. Олар бірталай іс тындырды. Осындай їрдісті жїйелеп, бір ізге салатын уаќыт жетті. Ўйымдасып, ўжымдасып, барымызды кґрсетіп, жоєымыздыѕ орнын толтыруєа тырысќанымыз жґн. Біздіѕ Екібастўз ґѕірінде де ќалыптасып ќалєан јдеби орта бар. Филиал ќўрылєанда јр аудандаєы јдебиетсїйер ќауыммен кездесіп, таќырыптыќ кештер ґткізіп отырсаќ, јсіресе, мектеп оќушыларымен жїздессек, олардыѕ кґркем јдебиетке деген ынтасы оянар еді.

Сїлеймен БАЯЗИТОВ, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі: - Јдебиет їшін кімді насихаттау керек? Кітапхана дейміз, олардыѕ ґз жўмысы бар. Олар Сїлеймен Баязитовты насихаттауєа міндетті емес. Дегенмен, С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапхана кґп ретте жаѕадан шыќќан кітаптардыѕ тўсаукесерлерін ґткізіп жїр. Оєан 15-20 шаќты адам келеді. Егер ортамызда филиал болса, мўндай оѕ жаѕалыќтар басќаша сипат алар еді єой. Мјселен, тиісті адамдарєа филиал атынан ресми жазып, мґрімізді ќойып, хат ўсыныстарымызды салиќалы тїрде жеткізер едік. Єалымбек ЖЎМАТОВ: - Жазушылар одаєы филиалыныѕ ќолынан не келеді дегенге келейік. Министрлік жыл сайын ќаламгерлердіѕ кітаптарын шыєаруєа мемлекеттік тапсырыс береді. Филиалдарєа соныѕ кем дегенде 3 пайызын бґлсе, бізге сол да жетіп жатыр. Оєан біз жылына 2-3 автордыѕ кітабын шыєарар едік. Филиалдыѕ мїмкіндігі – Жазушылар одаєыныѕ мїшесі болмаса да, јдебиетке талпынєан жастарєа жґн сілтеп, тїрлі јдеби шаралар ўйымдастырып, жиі-жиі бас ќосуєа ўйтќы болу. Жазушылар одаєымен тыєыз байланыс орнатып, бір сґзбен айтќанда еліміздегі јдебиет јлемініѕ тыныстіршілігінен хабардар боламыз. Бўєан тек біз єана емес, Жазушылар одаєы да мїдделі.

Аќын АЛАЌАНЎЛЫ, Жазушылар одаєыныѕ мїшесі: - Облысымызда јдебиеттіѕ жаєдайы тґмен деп айтуєа болмайды. Облыс јкімдігініѕ ќолдауымен екі тілде «Найзатас» журналын шыєару ќолєа алынды. 35 томдыќ антология жарыќќа шыќты. 20-30-дай аќынымыз бар. Проза жанрына ќалам тартып жїргендер де аз емес. Јрине, алдаєы уаќытта сјтін салса филиал ќўрамыз. Оєан бас ќосып отыратын бір бґлме керек. Ол - бір, екіншіден, ґѕірімізден шыќќан аќын-жазушылардыѕ мерейтойларына орай јдеби кештерді кеѕ кґлемді тїрде ўйымдастыруды ќолєа алу керек. Одан басќа ќазіргі ќаламгер замандастарды жўртшылыќќа таныстыру, јлгінде жігіттер айтып ґтті, туєан аудан, ауылдарында шыєармашылыќ кештерін ўйымдастыру - ол деген тамаша дїние. Мўндай шара – бір жаєынан жерлестерініѕ алдында шыєармашылыќ иесін дјріптеу болса, екінші жаєынан кґпшілікті кґркем јдебиет оќуєа бейімдер едік. Єабит САПАРОВ, аќын, ќазаќ тілі мен јдебиеті пјндерініѕ мўєалімі: - 2008 жылы белгілі аќын Серік Елікбай Павлодар педагогикалыќ институтында аќындардыѕ басын ќосып, жинап еді. Сонда

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ, аќын, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті бас редакторыныѕ орынбасары: - Ґѕірімізден шыќќан Сјбит Дґнентаев, Зейін Шашкин, Аманжол Шамкенов, Ќабдыкјрім Ыдырысов, Есентай Ерботин, Мейрам Асылєазин сынды саѕлаќтарымызды естен шыєармаєан жґн. Олар жайлы газет бетінде, телеарна, радиодан хабарлар ўйымдастырып, шыєармаларын жариялап, ел жадынан ґшпеулеріне јрекет жасаєан дўрыс деп ойлаймын. Жазушылар одаєыныѕ филиалы ќўрылса, оныѕ жўмыс жоспарында еѕ алдымен осындай маѕызды шаруалар ќолєа алынуы керек. Амантай ТОЙШЫБАЙ, аќын, Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ баспасґз хатшысы: - Ќай заманда да јдебиет халыќтыѕ рухани байлыєы болєан. Ґйткені, јдебиет дегеніміздіѕ ґзі идеологияныѕ бір тїрі, тјрбиеніѕ кґзі. Жалпы, имандылыќ пен јдебиетті бір-бірінен бґле жарып ќарауєа болмайды. Осы ретте облыс жазушыларыныѕ бас ќосып, аталмыш мјселе тґѕірегінде ой ќосып, пікір білдіргендері ќуантады. Алла жазса, одаќ филиалы ашылып, жўмыс ќолєа алынса, кґптеген игілікті істер жїзеге асады деп ойлаймын. Суреттерді тїсірген Жарќынбек АМАНТАЙ.

Тобыќтай тїйін: Дґѕгелек їстел барысында Жазушылар одаєыныѕ филиалын ашуєа мїдделілік байќалды. Ќош. «Шын жыласа, соќыр кґзден жас шыєады» деп тегін айтпайды. Јдебиетші ќауым шындап кіріссе, ол кїн де алыс емес. Филиалды ашып, жоєарыда айтылєандай аќберен аќын-жазушылардыѕ о дїниелік болєанын ескерусіз ќалдырмай, шаралар ўйымдастырып, ортамызда жїрген ќаламгерлердіѕ «патша кґѕілдері» ќалаєандай кітаптарын шыєарысып, ел-жўртќа таныстырып дегендей, бірќатар жўмыстар атќарылатынына сенім мол. Бўл - ґз аймаєымызда, ґз жерімізде атќарылар шаруа. Дей тўрєанмен, бїгінгі таѕда Жазушылар одаєында, ќалам ўстаєандар ќауымында ќордаланып ќалєан шаруа аз емес. Ќаламгерлердіѕ їлкен бір жиынында жазушылардыѕ мїддесін толыќ ќамтитын болашаќ заѕ керектігі жайлы да айтылып ќалєан-ды. Ойланарлыќ мјселе. Осы секілді маѕызды мјселелер Ќўрылтайда талќыєа салынар, ўсыныстар айтылар, бјлкім, оѕ ґзгерістер болып ќалар. «Кґбелек гїлге, ебелек сайєа» деп јрі тарт та, бері тарт етпей, ўйымдасып жїзеге асырєан іс ќашанда нјтижелі болмаќ. Бастысы, аймаєымыздыѕ јдебиетініѕ ґткенін ўлыќтап, бїгінгісін јспеттеп, ўрпаќтар сабаќтастыєы жалєасын табуы ќажет. Бўл – облысымыздаєы дјл ќазіргі јдебиетші ќауымныѕ мойнына артылєан мјртебелі миссия!

Ґскемен ќаласында Шјмші Ќалдаяќов атындаєы «Меніѕ Ќазаќстаным» халыќаралыќ фестивалі ґтуде.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

16

ЌЎЌЫЌ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Ќўќыќтыќ тјртіп «Ќўќыќ» бетін їйлестіруші -

Јсемгїл ЌАБДУАХИТ тел: 8 (7182) 61-80-20

300-äåí àñòàì àäàì æàóàïêà òàðòûëäû ауылдыќ аймаєындаєы Парамоновка ауылында бір тўрєынныѕ кґлігін тексеру кезінде ішкі істер бґлімінде тіркелмеген шолаќ мылтыќ тјркіленді. Екібастўздыќ полицейлер 35, 36 жастаєы екі тўрєынды ўстады. Олар ірі кґлемдегі аќшалай ќаражатты ўрлаєаны їшін іздеуде жїрген ќылмыскерлер болып шыќты. Ал Аќсу ќаласыныѕ тјртіп саќшылары бўрын сотталєан, тўраќты мекен-жайы жоќ азаматты ќолєа тїсірді. Ол ќаладаєы сауда їйілерініѕ бірінен ерлерге арналєан былєары кїртешені ўрлап кеткен. Шара кезінде аймаєымызда жїрген 467 шетелдік тексеріліп, олардыѕ 42-сі кґші-ќон заѕнамасын бўзєаны аныќталды.

Ішкі істер органдарымен ўйымдастырылєан «Аймаќ» алдын алу шарасы барысында тўрєындарєа ќўќыќбўзушылыќ пен алаяќтыќтан саќтану жайлы параќшалар мен ескертпелер таратылды. Ќўќыќ ќорєау мекемелерінде есепте тўрєан 1289 тўлєа тўрєылыќты жерлері бойынша тексеріліп, тўрмысы нашар отбасылар баќылауєа алынды. Сондай-аќ, жеке пјтерлер мен тўрєын їйлерді тексеру барысында салыќ органдарында тіркелмеген, заѕсыз тїрде баспанасын жалєа беріп, ќалталарын ќалыѕдатќан 311 адам аныќталып, јкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бўдан басќа Аќсу ќаласыныѕ

Åðåæåí åñêåðó -

àïàòòûí àëäûí àëóìåí òåí Тўрєын їйлер орын алатын ґрттердіѕ алдын алу жјне адамдардыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету маќсатында аймаєымызда ґртке ќарсы ќауіпсіздік шаралары басталды. Осыєан орай, облыстыќ тґтенше жаєдайлар департаментініѕ (ТЖД) ґртті баќылау бґлімініѕ ќызметкерлері тўрєын їйлер аумаєындаєы тілсіз жаудыѕ алдын алуєа баєытталєан шаралар жїргізуде. Жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдары арќылы облыс тўрєындарына ќауіпсіздік ережелері жайлы аќпараттар тарату ісі ќолєа алынєан. Тўрєындармен ґрттіѕ алдын алу, ќауіпті жаєдайды болдырмау жайлы арнайы жиындар ґткізу жоспарланєан. Сондай-аќ, кјсіпорындар мен тїрлі мекеме ўжымдарында дјрістер оќылуда. Тўрєылыќты мекенжайы жоќ жјне ќаѕєыбас адамдар жиі шоєырланатын жертґлелер мен шатырларєа, тўрмысы тґмен отбасыларєа арнайы рейдтер ўйымдастырылып, ґрттен саќтану шараларын тїсіндіру жўмыстары жїргізілетін болады. Тўрєын їй-

к о м м у н а л д ы ќ шаруашылыќ, пјтер иелері мен саяжайлар кооперативтерініѕ ґкілдерімен семинаркеѕестерді ґткізу жоспарлануда. Облыстыќ ґртті баќылау мекемесініѕ ќызметкерлері тўрєындарєа апат орын алєан жаєдайда келесі јрекеттерді естен шыєармауєа кеѕес береді. Еѕ біріншіден, ќоралар, шатырлар, жер тґлелер мен гараждарда ашыќ отты пайдалануєа жјне темекі шегуге болмайды. Екіншіден, кішкентай балаларды їлкендердіѕ ќарауынсыз ќалдырмаєан жґн. Жанєыш заттар мен сіріѕкелер балалардыѕ ќолы жетпейтін жерде саќталуы тиіс.

Абайлаѕыз! Сонымен бірге, тўрмыстыќ ќажеттілікте пайдаланылатын газ балондары мен плиталардаєы газдыѕ шыєуын ашыќ отпен тексеруге болмайды. Бўдан басќа, жеѕіл тўтанатын жјне жанєыш сўйыќтыќтарды пјтер ішінде, жер тґледе, шатырда, сондай-аќ, ашыќ, шыны ыдыстарда саќтауєа жјне полиэтилен канистрада тасымалдау апатты жаєдайєа себеп болуы мїмкін. Їйдегі пешті керосинмен, жанар- жаєармаймен, басќа да жеѕіл тўтанатын сўйыќтыќтармен тўтатуєа болмайды. Жанып жатќан пешті ќараусыз ќалдырмаєан абзал. Бўзылєан, ќандай да бір аќауы бар электр сымдарын ќолданбаєан дўрыс. Ґртті баќылау ќызметі мамандарыныѕ айтуынша, тўрєындардыѕ тўрмыста ґз јрекеттеріне жауапкершілікпен ќарауы, ґрттен ќауіпсіздік ережелерін їнемі ескеріп жїруі аймаєымызда орын алатын апатты жаєдайлардыѕ санын азайтуєа ґз септігін тигізбек.

Мемлекеттік аттестаттау

Ñûíàê æàëãàñóäà

Облыстыќ тґтенше жаєдайлар департаментініѕ ґртке ќарсы ќызмет мамандарын кезектен тыс аттестаттаудан ґткізу ісі жалєасын табуда.

Åìòèõàí êåç íäå êîç ævìäû

Бўдан бўрын ґрт сґндіру ќызметініѕ басшылыќ ќўрамы мемлекеттік сынаќ барысында жаќсы нјтиже кґрсетіп, бірнеше ќызметкердіѕ лауазымын кґтеру ўсынылєан болатын. Сондай-аќ, таяуда аталмыш сала ќызметкерлері аттестаттау аясында психологиялыќ тестілеуден ґтіп, екінші кезеѕ – дене дайындыєы бойынша емтихандар тапсыруєа кірісті. Олар оќу-жаттыєу ќалашыєыныѕ аумаєындаєы єимараттыѕ 4-ші ќабатындаєы терезеге сатымен кґтерілу бойынша нормативтерді орындады. Ќазіргі кезде ќызметкерлердіѕ дене дайындыєын тексеру жалєасуда.

Ґткен аптада Аќмола облысындаєы ішкі істер органдарыныѕ ќызметкерлерін аттестаттау кезінде ќайєылы жаєдай орын алды. Дене дайындыєы бойынша емтихан тапсыру барысында полиция сержанты Анатолий Дробчак ґзін жайсыз сезіне бастаєан. Оќиєа орнына дереу жедел медициналыќ жјрдем шаќырылєанымен, дјрігерлер сержанттыѕ ґміріне араша тїсе алмады. Бўланды аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ сержанты А.Дробчак жедел жјрдем кґлігінде кґз жўмды. Аймаќтыќ ќўќыќ ќорєау саласында кґп жылдар бойы ќызмет атќарєан полицей бірер айдан кейін ќўрметті демалысќа шыєушы еді. Оныѕ артында отбасы, балашаєасы ќалды. Аќмола облыстыќ ІІД баспасґз ќызметініѕ жетекшісі Г.Пинчуктыѕ айтуы бойынша, дјрігерлер шамадан тыс жїктеменіѕ салдарынан сержанттыѕ жїрегі тоќтап ќалєанын айтќан. Ќазіргі кезде сот-медициналыќ сараптама жїргізілуде.

Жедел хабарлар желісі

Тґтенше ќызмет хабарлайды Екібастўз ќаласындаєы тґтенше жаєдайлар ќызметініѕ кезекші бґліміне ќаладаєы ґндіріс орындарыныѕ бірінде ќайєылы жаєдайдыѕ орын алєаны туралы хабарлама тїсті. «Богатырь Кґмір» ЖШС-ніѕ теміржол ќўрылєыларын жґндеуді басќару бґлімінде жылжымалы ќўрамды жґндеу слесарініѕ денсаулыєы кенеттен сыр беріп, 1975 жылы туєан жўмысшы сол жерде жан тапсырєан.

Ўялы телефонєа кґзі тїсіпті Јмбебап полицейлер облыс орталыєындаєы бейнебаќылау камераларыныѕ кґмегімен ізін «суытпай» екі ќылмыскерді ќолєа тїсірді. 1973 жјне 1978 жылы туєан, бўрын сотталєан екі азамат јлдебір дјмхана маѕында Аќсу ќаласыныѕ тўрєынынан ўялы телефонын тартып алєан. Тонау фактісі бойынша ќылмыстыќ іс ќозєалып, ўсталєандардан ешќайда шыќпау туралы ќолхат алынды.

Дїкеннен сыра ўрлап... Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны дїкеннен сыра ўрлаєаны їшін жауапќа тартылмаќ. Ол полиция ќызметкерлерініѕ назарына сауда орнында ўрлыќ жасау барысында ілінді. Ќазіргі кезде тергеуалды тексеріс жїргізілуде.

Алќаєа ќызыќќан оќушы Облыс орталыєындаєы Луначарский-Пахомов кґшелерініѕ ќиылысында белгісіз тўлєа бір азаматшаныѕ мойынындаєы алтын алќасын жўлып јкеткен. Јшекей бўйымныѕ иесіне келтірілген шыєын – 12 000 теѕге. Кґп ўзамай осы ќылмысты жасаєаны їшін полиция ќызметкерлері 1994 жылы туєан колледж оќушысын ўстады. Тергеуалды тексеріс шаралары таєайындалды.

Пјтерден табылєан мылтыќ Екібастўз ќаласында «Ќўќыќтыќ тјртіп» алдын алу шарасын ґткізу барысында криминалдыќ полиция ќызметкерлері Мјшћїр Жїсіп кґшесіндегі тўрєын їйдегі пјтерлердіѕ бірінен 16 калибрлі ќаруды тјркіледі. Пјтер иесі бўрын адам ґлімі їшін сотталєан, 35 жасар ер азамат екен. Ќаруды заѕсыз саќтау фактісі бойынша тергеуалды тексеріс жїргізілуде.

ЌЫЛМЫС

Äîëëàð òàëàï åòêåí èíñïåêòîð

алаяќтыќ пен пара беруге итермелегені їшін жауапќа тартылмаќ

Облыстыќ ќаржы полициясыныѕ ќызметкерлері жедел-іздестіру шараларын жїргізу барысында јлдебір тўрєынды пара беруге мјжбїрлеген полицейді ўстады. Ол облыстыќ ішкі істер департаментініѕ јкімшілік полиция басќармасыныѕ жол-кїзет ќызметі бґлімініѕ инспекторы екен. Ґз ќызметтік лауазымын заѕсыз јрекеттерге пайдаланєан ол ќылмыстыќ істі тоќтату їшін Т. есімді азаматтан тґрт мыѕ АЌШ долларын талап еткен. Ќазіргі кезде ќылмыстыќ ойын жїзеге асыруды кґздеп, жолында заѕ талаптарын аяќасты еткен инспекторєа ќатысты алаяќтыќ жјне пара беруге арандатушылыќ бойынша ќылмыстыќ іс ќозєалды. Жїргізіліп жатќан тергеуге байланысты толыєыраќ аќпарат јзірше берілмеді.

Павлодар ќаласындаєы медициналыќ жедел жјрдем стансасына «бомба ќойдым» деп жалєан лаѕкестік хабар таратќан шарбаќтылыќ азамат 2 жылєа сотталды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ 20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл

АЛАМАН

17

www.saryarka-samaly.kz

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ «Аламанныѕ» бапкері» Фархат ЈМІРЕ тел. 8(7182) 61-80-17

Сырт алаѕдаєы сјтсіздік

Футболдан ел біріншілігініѕ 22-туры «Ертіс» командасы їшін сјтсіз болды. «Тараз» жігіттерімен сырт алаѕда ойнаєан жерлестеріміз 2:3 есебімен ўтылды. Ойындаєы алєашќы есепті алаѕ иелері ашты. Голдыѕ авторы – Мирослав Лечич. Кездесудіѕ 2-минутында «Ертіс» ќаќпасынан саѕылау тапќан «тараздыќтар» тамаша шабуылдардыѕ шетін шыєарды. Ќорєаныста да сауатты ойнады. Тартыстыѕ алєашќы жартысы аяќталуєа 10 минут ќалєанда «ертістіктер» таразы басын теѕестірді. «Тараз» ќорєаушылары ґз алаѕында допты ќолмен тоќтатќан болатын. Ойыныѕ бас тґрешісі пенальти белгіледі. Біріншіліктегі мергендер кґшін бастап тўрєан Ўлыќбек Баќаев он бір метрліктен мїлт кетпеді. Екінші кезеѕде јлгі Мирослав таєы да белсенді ќимылдады. «Ертіс» ќаќпасын торуылдаєан тараздыќтар М.Лечичтіѕ гол соєуына жаєдай жасап берді. Одан кейін Абдуллаи Диакате есепті 3:1-ге жеткізді. Тек ойын аяќталуєа бес минут ќалєанда павлодарлыќтар есеп айырмасын ќысќарта алды. Предраг Говедарица мергендігімен танылды. 22 ойында 39 ўпай жинаєан Талєат Байсуфиновтыѕ командасы турнир кестесініѕ їшінші сатысына жайєасты. «Ертісті» «Тараз» бен «Астана» командалары ґкшелеп келеді. Олардыѕ ќоржынында 38 ўпайдан бар.

Осы турда «Аќжайыќќа» ќонаќќа барєан ел чемпионы «Шахтер» маѕызды жеѕіске жетіп (0:1), їш ўпай еншіледі. 44 ўпай олжалаєан ќараєандылыќтар топ бастады. Екінші сатыєа талдыќорєандыќ «Жетісумен» теѕ тїскен (1:1) Ќостанайдыѕ «Тобылы» жайєасты. 22-турда «Аќтґбе» Кґкшетаудыѕ «Оќжетпесін» ќабылдап, 5:2 есебімен басымдыќ танытты.

«Сўѕќар» мен «Астана» арасындаєы тартыс 1:1 есебімен теѕ аяќталса, ќызылордалыќ «Ќайсар» ґз алаѕында «Атыраудан» айласын асырды. Есеп – 1:0. «Ордабасы» мен «Ќайрат» арасындаєы ойында есеп ашылєан жоќ.

Турнир кестесі 1. «Шахтёр» 2. «Тобыл» 3. «Ертіс» 4. «Тараз» 5. «Астана» 6. «Аќтґбе» 7. «Ордабасы» 8. «Аќжайыќ» 9. «Ќайсар» 10. «Атырау» 11. «Ќайрат» 12. «Сўѕќар» 13. «Жетісу» 14. «Оќжетпес»

22 22 22 22 21 20 21 21 22 22 21 22 22 22

44 42 39 38 38 35 31 28 27 25 23 22 19 8

«Ертіс» 23 ќыркїйек кїні шымкенттік «Ордабасымен» алаѕєа шыєады. Кездесу Павлодар ќаласыныѕ орталыќ стадионында ґтеді. Ал 20 ќыркїйек кїні Талєат Байсуфиновтыѕ командасы Ќазаќстан Кубогы жолындаєы жарыстыѕ аясында Ќостанайдыѕ «Тобылын» ќабылдайды. «Ертіс» шабуылшысы Ўлыќбек Баќаев біріншіліктегі мергендер кґшін бастап тўр. Оныѕ еншісінде 10 доп бар. 9 гол соќќан «Аќжайыќтыѕ» шабуылшысы Игорь Зенькович екінші сатыєа жайєасса, «тобылдыќ» Бауыржан Жолшиев їздік їштікті ќорытындылап тўр (8 доп).

ОЛИМПИАДА ЖАЅЄЫРЫЄЫ

Аќжїрек аќшаєа сатылмайды! Спорттыќ бјсекелер барысында тїрлі ќызыќты оќиєалардыѕ орын алатыны белгілі. Мјселен, жуырда єана Лондонда ґткен Олимпиада ойындарында еркін кїрестен Ќазаќстанныѕ ўлттыќ ќўрама командасыныѕ мїшесі Аќжїрек Таѕатаров бірќатар келеѕсіз жайттарды басынан ґткерді. Жартылай финалдыќ бјсеке барысында ќазаќ балуанын жеѕе алмайтынын білген їнді балуаны Сушил Кумардыѕ оныѕ кґзін шўќып, ќўлаєын тістеп алєаны баршаєа мјлім. Біраќ, біздіѕ Аќжїрек атына заты сай жігіт ќой. Кеѕпейілдігі соншалыќ осы оќиєаєа орай журналистер ќойєан сауалєа: «Кґптеген балуандар жауапты жарыстар ќарсаѕында біраз салмаќ ќуады. Ондай кездері кґп нјрсеге шектеу ќойылады. Мысалы, суды сіміруге болмайды. Тойып тамаќ ішу былай тўрсын, кейде тіпті нјр тартпай бірер кїн ашќўрсаќ жїреміз. Ондай ќиындыќќа шыдау оѕай шаруа емес. Бјлкім, Кумардыѕ да ќарны ќатты ашќан болуы керек, сол бјсеке барысында ол меніѕ ќўлаєымды тістеп алды», - деп жоєарыдаєы јѕгімені ќалжыѕєа айналдырды. Сондай-аќ, жуырда таєы бір жайсыз јѕгіменіѕ шеті шыќты. Лондондаєы жарыстыѕ бастапќы бјсекелерініѕ бірінде ќарсыласыныѕ бапкері А.Таѕатаровтыѕ ќасына келіп: «Егер меніѕ шјкіртімнен ўтылсаѕ, 100 мыѕ АЌШ долларын беремін», - деген

Їздіктер ќатарындамыз

екен. Аќжїрек бўл ујдеге иланбады. Ќандасымыз: «Бўларыѕ жарамайды, жігіттер. Мен ґзге елдіѕ емес, ґз елімніѕ намысын ќорєап жїрмін. Артымда ќалыѕ елім - ќазаєым тўр. Бїкіл халыќ тілеуімді тілеуде. Жїздеген мыѕ жанкїйер жеѕіс кїтеді. Олай болса, меніѕ жеѕілуге ќаќым жоќ», - деп жауап ќайырды. Арамза ниеттерін жїзеге асырмаќ болєан пысыќайлар «сыйаќы» мґлшерін кґбейтіп те кґрді. Біраќ, Аќжїрек аќшаєа сатылєан жоќ. Жоспары жїзеге аспаєан бапкер кері ќайтты. Ал Таѕатаров болса, сол ќарсыласын ары да, бері де лаќтырып, айќын жеѕіске жетті. Тўманды Альбион еліне барєан сапарынан Аќжїрек бауырымыз ќола медальмен оралды.

Шайбалы хоккейден ел біріншілігі тартысты ґтіп жатыр. Жїлдеден їмітті командалардыѕ ќатарында біздіѕ «Ертіс-Павлодар» да бар. Јзірше бес ойын ґткізген жерлестеріміздіѕ ќоржынында - 9 ўпай. Турнир кестесінде Кґкшетаудыѕ «Арланынан» кейін екінші сатыєа жайєасќан жерлестеріміз 17-18 ќыркїйек кїндері «Алматыєа» ќарсы ойын ґткізді. Ґкінішке ќарай, «ертістіктер» екі ойында да (2:1, 2:0) ўтылып ќалды. Жерлестеріміз келесі турда ќараєандылыќ «Сарыарќа-2» командасымен айдынєа шыєады. Естеріѕізге сала кетейік, Астананыѕ «Барысы» Ресейдіѕ ќўрлыќаралыќ хоккей лигасында ґнер кґрсетеді. Ґскеменніѕ «Казцинк-Торпедосы» мен Ќараєандыныѕ «Сарыарќасы» Ресей біріншілігіндегі Шыєыс дивизоныныѕ жоєары лигасында ґнер кґрсетеді. Мўныѕ ґзі ќазаќстандыќ клубтар їшін жоєары кґрсеткіш екені аныќ. Їздіктер єана ойнайтын додадан «Ертіс-Павлодар» хоккейшілерін кґретін кїн де алыс емес. Ол їшін жерлестеріміз биылєы ел біріншілігінде чемпион атануы тиіс. Бўл біздіѕ жігіттердіѕ ќолынан келетін іс. Олай болса, жерлестерімізге ќолдау білдірейік, аєайын!

БОКС

Балєындар жетістігі Жуырда Аягґз ќаласында бокстан 1997-1998 жылы туылєан жасґспірімдер арасында республикалыќ турнир ґтті. Додаєа Павлодар облысыныѕ да былєары ќолєап шеберлері ќатысты. 44 келіде ґнер кґрсеткен жерлестеріміз Серік Теміржанов пен Абылай Сайлаубеков бірінші жјне екінші орындарєа ие болды.

ТЕННИС

Ќазаќ спортшылары – јлемдік топта Теннистен Ґзбекстан ќўрамасын 3:1 есебімен тізе бїктірген ќазаќстандыќтар Дэвис Кубогыныѕ элиталыќ тобындаєы ґз орнын саќтап ќалды. Жарыстыѕ алєашќы кїнінде отандасымыз Михаил Кукушкин Фаррух Дустовты ўтќанымен, Евгений Королев Ґзбекстанныѕ бірінші ракеткасы Денис Истоминге жол беріп ќойды. Екінші кїні жўптыќ кездесуде Андрей Голубев пен Юрий Щукин ќарсыластарын їш сетте жеѕіп, маѕызды ўпайды ќоржынєа салды. Доданыѕ соѕєы кїнінде Михаил Кукушкин Ґзбекстан кґшбасшысы Денис Истоминді ўтты. Тґрт сетке созылєан сайыста ќазаќстандыќтыѕ айы оѕынан туды. Јлемніѕ элиталы тобында Ќазаќстанмен ќатар, Италия, Бразилия, Бельгия, Израиль, Германия жјне Швейцария командалары да сынєа тїседі. Теннисшілерімізге жеѕіс тілейміз!

Алдаєы сенбі, 22 ќыркїйекте еліміздіѕ бас ќаласындаєы «Сарыарќа» велотрегінде Ќазаќстан Президентініѕ жїлдесі їшін ќазаќ кїресінен «Ќазаќстан барысы» республикалыќ турнирі ґтеді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

18

ЗЕРДЕ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz Сарышаян (24.10 – 22.11) Ґміріѕіздіѕ жарќын жолдары басталєандай. Жаѕа мїмкіндіктер ашылды, кірістер де жоќ емес. Їлкен шараларєа ќатысасыз. Асыѕыздан жеуге болмайтын бір зат тауып алсаѕыз немесе сґмке, ќалтаѕызда јлдебір керексіз затты кґрсеѕіз, бўл – їлкен олжаныѕ ишарасы. Демалыс та сјтті болмаќ.

Мерген (23.11 – 21.12)

24.09.2012 - 30.09.2012 Тоќты (21.03. – 20.04) Кґѕілге жаєатын жаќсы ўсыныстардан бас тарту їшін сізге јжептјуір кїш пен жігер керек. Бўл ўсыныстар сізге ќарсы жасалуы јбден мїмкін. Алданып ќалмаѕыз. Электр жабдыќтарынан саќ болыѕыз. Ќаржыдан ќиындыќ кґресіз.

Торпаќ (21.04 - 20.05) Сїйіктіѕізбен арада келіспеушілік болады. Бўрын ўнатќан адамыѕыз алдыѕыздан шыєады, біраќ, бўл жаќсылыќ јкелмейді. Жалпы, осы аптада махаббат мјселесінде сабырлы болыѕыз. Жолєа шыќсаѕыз соѕєы вагонєа немесе соѕєы орынєа отырмаѕыз.

Егіздер (22.05 – 21.06) Дїйсенбіде зат сатып алсаѕыз, сатушы ќалєан аќшаны артыєымен ќайтарса, бўл – болашаќтаєы кірістердіѕ бастауы болмаќ. Сјрсенбіде ќиялыѕыздаєы адамды жолыќтырасыз, апта соѕында кїтпеген сыйлыќ не ќаржы кірісі ќуантады.

Шаян (22.06 – 22.07) Бірден шешім ќабылдай алмайтыныѕыз їлкен бґгет болмаќ. Шымшытырыќќа кіріп кеттім деп ойлайсыз,

шын мјнінде олай емес. Одан ќўтылу їшін їйіѕізде, ґз басыѕызда біраз ґзгерістер жасаѕыз. Бейсенбіде басшылармен арада кїрделі мјселеѕізді шешіп алуєа тырысыѕыз, сјтті кїн.

Мергендер їшін сјтті уаќыт. Сондыќтан осы аптада бар мїмкіндікті пайдаланыѕыз. Жекеменшік мїлік, жеѕілдіктер, саќтандырулар – осыныѕ бјрі сізге кіріс јкеледі. Сјрсенбіде алданып ќалудан саќтаныѕыз. Сабырлы бола біліѕіз, ашу-ызаєа бой алдыра кґрмеѕіз.

Арыстан (23.07 – 23.08) Јлдене мазалап жїр ме? Ішкі дауысыѕызєа ќўлаќ тїріѕіз. Оѕаша ќалып, ойланыѕыз. Апта басында біреулер сізге ќызыєа ќарайтын болады, мјн бермеѕіз. Бейсенбіде кґптен армандаєан ісіѕіз орындалады. Жексенбі сіз їшін сјтті болмаќ. Тек электр ќаупінен саќ болыѕыз!

Тауешкі (22.12 – 19.01) Бўл аптада сізді барлыќ жаєынан жетістіктер кїтіп тўр, жаќсы адамдармен танысасыз. Сейсенбіде кґптен кїткен хабар келеді. Туыс, достарыѕызєа кґмек бересіз, ќайырымдылыќпен айналысасыз. Жексенбіде табиєат аясына шыєыѕыз.

Бикеш (24.08 – 23.09) Апта барысында ґзіѕізді салмаќты ўстаѕыз, јйтпесе артыќ іс, сґз жїйкеѕізге тиеді. Денсаулыќќа мјн беріѕіз, ќаржы мјселесін шешуге тырысыѕыз. Сенбіде сыйлыќ кїтіѕіз. Сіздіѕ турашылдыєыѕыз, ашыќтыєыѕыз жексенбіде кездесер бґгетті бўзып шыєады.

Суќўйєыш (20.01 – 18.02) Бўл аптада сізге жўмыс кґп: жол жїресіз, ќонаќ кїтесіз. Ґміріѕізде кїтпеген жаѕалыќ болуы мїмкін. Сјрсенбіде сїйіктіѕіз ќуантады. Бейсенбіде кґпшілікпен араласудан тартыныѕыз. Јйтпесе, дау-дамайдыѕ ортасына тїсіп кетесіз.

Таразы (24.09 – 23.10) Сіздіѕ ќабілетіѕіз барыѕызды саќтап ќалуєа немесе ґзіѕізге тиесіліні ќамтып ќалуєа мїмкіндік береді. Киім-кешектер сатып аласыз, сырт келбетіѕізді ґзгертуге ўмтыласыз. Аптаныѕ алєашќы кїндері сјтті болмаќ. Апта соѕында баќылау органдары мазаѕызды алады, саќ болыѕыз!

Балыќтар (19.02 – 20.03) Жаѕа мїмкіндіктер ашылады, кірістердіѕ кґлемі ўлєаяды. Ќоєамдыќ, іскер кездесулерге дайындалыѕыз, ал дау-дамайдан аулаќ болыѕыз. Бизнес їшін бўл сјтті кезеѕ. Апта барысында затты жоєалтып алудан, біреуге ќарыз беруден саќтаныѕыз.

ГАЗЕТТІЅ 13 ЌЫРКЇЙЕК, 105 НҐМІРІНДЕ ШЫЌЌАН СКАНВОРДТЫЅ ЖАУАПТАРЫ Кґлденеѕінен: Еркек. Ќашыќтады. Уа. Єўн. За. Тўрар. Инелік. Єабит. Ала. Јлиев. Туша. Вонсан. Ри. Ызаќор. Омо. Зіл. Ырыќ. Ине. Ќау. Ата. Шоссе. Ля. Ртр. Оќап. Трио. Дуа. От. Аяр. Нс. Опа. Галиб. Аќ. Ал. Маршак. Ґнер. Архив. Га. Адана. Нјл. Ар. Тар. Ипох. Ет. Нан. Ио. Амон. Нота. Педаль. Ватт. Ра. Му. Миф. Ќи. Али. Аќылы. Ерсі. Абыл. Иек. Анашым. Сен. Ишан. Шен. Сс. Тігінен: Аєасы. Ода. Ќын. Емен. Клуб. Ќыша. Ду. Ив. Ќопа. Алќа. Аш. Коттон. Лоќы. Астрахань. Ым. Ќарасы. Ер. Лира. Азу. Ин. Намыс. Шарана. Лос. Ќия. Гаи. Фен. Ќу. Арон. Омаров. Тат. Ре. Па. Алси. Јр. Удар. Іш. Лион. Шапата. Ыєай. Ата. Ом. Ан. Оќа. Ак. Хор. Нива. Ол. Наќыш. Зу. Ти. Иле. Ізетті. Бґдене. Алу. Лари. Нато. Ай. Іші. Тт. Мен. Талес. Ника. Тары. Рада. Икс.

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ... Кґршіні ќонаќќа шаќыру

Неміс сазгері Шемен

Алматы обл. ауданы

Николай Єалымдар оќу ...(јнші) орны

Јмиян ... Алаќанында

Мінез тїрі

Јйел киімі

Ќасиетті ќўс ... Жўбанова ... Нўрќаділов

Перу тїйесі Азия мемлекеті

Аяќ киім с-к Петербург музейі

Ќару

Єылыми дјреже

Тґлќўжат

Ќўмар (ор.) Јскер

... жјне онын командасы Медициналыќ сјуле

Кино жїлде

Мал ауруы

Ай

Кондитер ґнімі

Тїйе

Мойын орауыш ... Сенчукова

Шалєай

Жел

Ќала

Ўшаќ сатысы Тїрме

... Мўратбеков

Тапанша Ќанар

Ресми ќўжат

Кененніѕ ўлы

Бала Григорий

Би ... Маркс

Сўлу

Мемлекеттік шешім

Карта ойыны

«Жди меня» жїргізушісі Єўрып

Байраќ

Бґтен Маймыл

Шабуыл

Ґсімдік сабаєы (орыс) Єаламшар

... тамыр

Спорт

Борыш Намазєа шаќыру

Жауынгер

Ќыстаќ (америка)

Кондитер ґнімі

Ќараєанды обл. бекет

Сушы

Ќолќа

Фужер

Јйел есімі Терісі баєалы аѕ

Стакан

Сыєан ќызы

Мјз

Јншілер тобы

Ќауырсын

Аса

Тїсті металл Ќолтырауын

Ќол шўќыры

Актер сомдайды

Сібір халќы

Кґлік

Аєаш

Бїршік Ўшќыр

Жаєажай (орыс) Ќор (терм)

Жер ґлшемі Жўќпалы ауру

Кґлік маркасы АвРаам ...

Кеуде јшекейі

Амангелді ... ... де Ниро

Жанар май Сымбат

... Андерс

Ата мекен Бір топ ќой

Кїмбез Балалар су сабыны

Ќысылыс жер

Есімі

Ќуєын сїргін Жеміс Майошырыны нез (орыс)

Шебер ўшќыш

Сазды аспап

Айып

Ќараќшы

Їйретілмеген жылќы Кґне Еділ

Їй гїлі

Тыєыршыќтай

Сїт, Айран

Ботќа (ор) Јке (орыс)

Ќару ... Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Пјкістан мемлекеті «Мўсылмандардыѕ кінјсіздігі» фильміне байланысты YouTube бейнепорталыныѕ ґз еліндегі жўмысын тоќтатты.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл

ХАБАРЛАМА

www.saryarka-samaly.kz

19

ОЌЫЅЫЗ, ЌЫЗЫЌ

Сўйыќтыќты сіѕірмейтін материал пайда болды Аќш-тыѕ Массачусетс технологиялыќ университетініѕ инженерлері јлемде жоќ, ерекше материалды жасап шыєарєан. Оныѕ ерекшелігі – ылєалданбауында. Ол материал їстіне тамєан суды да, майды да сіѕірмейді. Сонымен ќатар су жјне май тамшылары оныѕ бетіне тїскен кезде ґзініѕ бастапќы ќалпын саќтап ќалады. Оќымыстылардыѕ ойлап тапќан таѕєажайып беткі ќабаты

кремний фотолитографиясынан жасалєан. Авторлардыѕ айтуынша, материал гиперболоид пішінді тістері бар микроќўрылымды етіп јзірленген. Ал мўндай материалдар химиялыќ ґѕдеуден ґткеннен кейін суды да, майды да сіѕірмейтін кґрінеді. Бірегей жаѕалыќтыѕ елеѕ еткізер таєы бір ерекшелігі бар, ол – тамєан сўйыќтыќтыѕ кепкен кезінде де бастапќы пішінін саќтап ќалатыны. Айта кетейік, бўєан дейін жасалєан су мен майды сіѕірмейтін материалдар аз уаќыттыѕ ішінде їстіне тамєан сўйыќтыќты сіѕіріп алатын болєан. Аталєан университет ќызметкерлерініѕ мјлімдеуінше, олар жуыќ арада ластанбайтын материалды да жасап шыєармаќ.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ Ќўрметті жолаушылар! Сіздерден теміржол кґлігінде кґрсетілген ќызмет барысында, теміржол кґлігі ќызметшілері тарапынан ќўќыќ бўзушылыќ болєан жаєдайда жјне «Ертіс» кґлік баќылау Инспекциясы ќызметкерлері мен «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Жемќорлыќпен кїрес туралы» Заѕдар мен «Ар-намыс» кодексініѕ бабтары саќталмаєан болса, «Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстары бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесіне тґменде кґрсетілген сенім телефондарына хабарласуларыѕызды сўраймыз. Павлодар облысы бойынша бас мемлекеттік кґлік инспекторы, тел. 32-70-84; Ќабылдау бґлімі тел. 32-06-39.

АВТОКҐЛІК ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫЅ НАЗАРЫНА!

«Назар аударыѕыздар! Ќауіпті жїк» Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстары бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясы 2012 жылєы 7 тамыздаєы Кґліктік баќылау комитетініѕ жазбаша тапсырмасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында аєымдаєы жылдыѕ 25 ќыркїйегі мен 5 ќазаны аралыєында «Назар аударыѕыздар! Ќауіпті жїк» акциясы жїргізілетінін хабарлайды. Акция жалпы ќолданыстаєы жолдарда ќауіпті жїктерді тасымалдайтын автокґлік ќўралдардыѕ ґтуіне баќылаудыѕ кїшейтілуін, сондай-аќ, заѕнама нормаларын саќтамайтын тасымалдаушыларєа пјрменді шаралар ќабылдауды кґздейді. Барлыќ сўраќтар бойынша Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облысы бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясына хабарласуєа болады. Мекен-жайымыз: Павлодар ќаласы, Бектўров кґшесі 107, тел.32-56-12, 32-58-53.

2012 жылєы 1-31 ќазан аралыєында «БОТА» ќоєамдыќ ќорыныѕ Јлеуметтік ќызметтерді ќолдау баєдарламасы Ќазаќстандаєы јлеуметтік жаєдайы тґмен жјне осал топтардаєы балалар мен жастардыѕ јл-ауќатын жаќсарту саласында жўмыс істейтін коммерциялыќ емес ўйымдарды ќолдауєа баєытталєан гранттыќ байќаудыѕ VI раундын жариялайды. Ќандай да бір сўраќтарыѕыз бойынша Баєдарламаєа ќатысуєа ниет білдірген +7(727) 264 34 65, 264 12 69, 264 12 70, коммерциялыќ емес ўйымдар «БОТА» ќоры ґкілдерімен кездесуге шаќырылады. Кездесу (412, 405) телефондары немесе ЈЌЌБ-ныѕ аясында байќау талаптары туралы аќпарат 8-800-080-58-08 тегін байланыс желісі пен жобаларды дайындау машыќтары беріледі. арќылы хабарласа аласыздар! (Ќазаќстан бойынша ќала телефоны Кездесу 2012 жылдыѕ 25 ќыркїйегінде Павлодар ќ., Мир кґш., 39 мекен-жайы арќылы жасалєан ќоѕырау тегін). Сонымен бойынша «Север» ќонаќїйініѕ мјжіліс ќатар, «ЈЌЌБ-ныѕ 6-раунды» белгісімен залында, саєат 9.00-де басталады. sap@bota.kz электронды мекен-жайына сўрау жіберуге болады. Тел.: 8(7182) 53-27-84.

Таѕєы жаттыєу тјбетті ќайтарады АЌШ-тыѕ єалымдары артыќ салмаќтан арылудыѕ жаѕа тјсілін ойлап тапты. Олардыѕ айтуынша, таѕертеѕгі 45 минуттыќ дене шыныќтыру жаттыєулары адамныѕ тјбетін ќайтарып, асќа деген ќўлшынысын біршама бјсеѕдетеді екен. Tengrinews.kz интернет порталыныѕ хабарлауынша, Американыѕ єалымдары таѕертеѕгі дене шыныќтыру жаттыєуларыныѕ тјбетті тґмендететінін аныќтаєан. АЌШ-тыѕ Юта штатында орналасќан Бригам Янг Университетініѕ мамандары зерттеу жасау

їшін 35 јйелді ќатыстырєан. Зерттеушілердіѕ айтуынша, кїнде таѕертеѕ 45 минут денені їздіксіз шыныќтырып, тїрлі жаттыєу жасау арќылы тамаќќа деген ќўлшынысты басуєа болады. Оќымыстылар бўл мјлімдемелерін дјлелдеу їшін ќатысушыларєа таєамдар бейнеленген суреттерді ўсынып, олардыѕ жаттыєуєа дейінгі жјне жаттыєудан кейінгі нейрон белсенділіктерін ґлшеген. Нјтижесінде јйелдердіѕ жаттыєудан кейінгі фотосуреттерге зейіндері бірнеше есеге тґмен болєан. Єалымдардыѕ сґзіне сенсек, жаттыєулар адам аєзасындаєы ас ќорыту жїйесін жаќсартып ќана ќоймай, адамныѕ асќа деген ќўлшынысына да јсер ететін кґрінеді.

Павлодар облысы мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ 2012 жылєы 10.08-дегі ўйєарымымен ЖК Найзабеков Т.К., 2012 жылєы 04.09-даєы ўйєарымымен «ПолиКром-ПВ» ЖШС, 2012 жылєы 04.09-даєы ўйєарымымен «МАЛИКА-3» ЖШС, 2012 жылєы 04.09-даєы ўйєарымымен «САНТЕХСЕРВИС-ПВ» ЖШС, 2012 жылєы 04.09-даєы ўйєарымымен «Павлодар-металл-трейд» фирмасы ЖШС, 2012 жылєы 04.09-даєы ўйєарымымен «Волджер» ЖШС-не ќатысты банкроттыќ туралы іс бойынша ґндірісті іс ќозєалды.

СЕЛОЛЫЌ ПОШТА БАЙЛАНЫС БҐЛІМШЕЛЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ Ќазіргі пошта байланысын дамытудаєы стратегиялыќ баєыттыѕ маѕызды тїрініѕ біріґндірістік нысандар желісін кеѕінен автоматтандыру болып табылады. Ґндірістік їдерістерде осы заманєы технологияларды енгізу жјне жаѕа ќызметтерді кґрсету пошта байланысыныѕ маѕыздылыєын тїбегейлі ґзгертеді. Сонымен ќатар, селолыќ пошта байланыс бґлімшелерін автоматтандыру, байланыс арнасын орнату жўмыстары ќайткенмен де ќомаќты ќаржы шыєынын талап етеді. «Ќазпошта» јрќашан жјне јр жерде!» деген ўранды ўстанєан біздіѕ компания тек ќана технологиялыќ ќайта жабдыќталуєа талпынады. Сондай аќ, ќала мен ауыл тўрєындары їшін бірдей деѕгейде пошта жјне ќаржы ќызметтерін кґрсетудегі негізгі міндеттерін бўлжытпай орындайды. Ел тўрєындарыныѕ жартысы аудан орталыќтарында жјне ауылдыќ жерлерде тўрады. Мўнда «Ќазпошта» АЌ бґлімшелерініѕ желісі жўмыс істейтіндіктен, ол ќаржылыќ ќызметтер нарыєыныѕ жалєыз орталыєы болып саналады. Елді мекендерде поштаныѕ негізгі табыс кґлемі ќаржылыќ ќызметтерден тґлемдерді ќабылдау, зейнетаќы жјне жјрдемаќы беру, бюджеттік ќўрылымдаєы ќызметкерлердіѕ еѕбекаќысын беру деп ќўралады. «Ќазпошта» АЌ-мен бјсекелестік жоќ. Жедел аќшалай аударым нарыєы маѕызды јлеуетін иеленді, бўл тек ќалаларда єана емес ауылдыќ жерде де ґзекті болып тўр.

Бўрын єана автоматтандырылєан байланыс бґлімшелері болмаєан кезде, кґптеген тўрєындар мына ќызметтерді пайдалана алмады: Ќазаќстан жјне ТМД елдері бойынша жедел аќшалай аударым, ўялы телефон байланысын тґлеу, Visa пластик карточкалары бойынша аќшалай ќаражатты алу, коммуналдыќ ќызметтерді, салыќ тґлемдерін тґлеу, бір кїн ішінде кредитті тґлеу. Visa Kazpost картасын пайдаланушыларєа ќызмет кґрсету їшін облыс бойынша банкоматтар жјне POS терминалдардыѕ желісін жоспарлы тїрде кеѕейтті. Заѕды ќызметкерлер їшін Интернет банкинг ќызметін енгізу жўмысќа ќолайлы. Бўл интернет арќылы есептесу шотын басќаруєа, еѕбекаќыны енгізуге, јлеуметтік жјне зейнетаќы аударымын жіберуге мїмкіндік береді, сонымен ќатар, біздіѕ клиенттеріміз уаќыты мен аќшасын їнемдейді. Біздіѕ клиенттеріміз хаттар мен сјлемдемелерді ґѕдеуді арнайы баєдарламамен ќамтамасыз етіп, интернет жїйесінде наќты уаќыт режимінде ќабылданєан пошталыќ жґнелтілімдердіѕ жїру жолын жјне адресатќа дейін жеткізілуін баќылай алады. Жыл басынан бері облыстыѕ 40 ауылында пошталыќ байланыс бґлімшелері автоматтандырылды. Жалпы, облыс бойынша жїзден астам бґлімше мен пошталыќ байланыс пункттері автоматтандырылды. Бўл баєыттаєы жўмыстар алдаєы уаќытта да жалєасын табады.

«Саєып» шаруа ќожалыєыныѕ бал татыєан ќымызын ішкіѕіз келсе, їйде отырып-аќ телефон арќылы тапсырыс бере аласыз.

Жарнама 32-36-82

Нысанбеков Ошаќбай Ќинаятўлын еске аламыз

ў.т. Ќ Ў РМ Е Т Т І О Ќ Ы РМ А Н Д А Р !

«НАЙЗАТАС» ЈДЕБИ ЖУРНАЛЫНА ЖАЗЫЛУ ЖАЛЄАСУДА. Жазылу индексі 67276 Жазылу баєасы: бір айєа - 738 теѕге (1 дана). Жарты жылєа - 2214 теѕге (3 дана).

«КАЗПОШТА» АЌ ПОФ пошта бґлімдері арќылы жазылуєа болады.

Мейірімді, аяулы јке, туыс-жолдастарыныѕ ќадірлісі болєан Нысанбеков Ошаќбай Ќинаятўлыныѕ баќиєа аттанєанына ќыркїйектіѕ 23-і кїні бір жыл толады. Марќўм Лебяжі ауданы Тґсаєаш ауылында дїниеге келген. Орны толмас аєамызды еске алып, Алладан ќайыр-дўєа тілейміз. Еске алушылар: інілері мен келіндері Ќайырбай-Баќыт, ДјулетбайРайса, Серікбай-Зјуреш, Мўратбай-Шјмшия, МўратбекЌўрметжан, Јділбек-Айгїл, Сјндібек-Баќыт, ќарындасы Кїляй. Марќўмныѕ жылы ќыркїйектіѕ 23-і кїні саєат 12.00-де Екібастўз ќаласындаєы «Їміт» дјмханасында беріледі.

Їмбетќалиева Нўрдида Нўрмийќызын еске аламыз Анашым! Јулетіміздіѕ киесі, барлыєымыздыѕ аќылшымыз, шаѕыраєымыздыѕ берекесін кіргізіп отырєан асыл жан ґзіѕ едіѕ! Беліѕ ќайысќанша еѕбек етіп, ќанаттыєа ќаќтырмай, тўмсыќтыєа шоќтырмай, мейіріміѕді тґге жїріп, кїтіп-баптап ґсірген ўл-ќыздарыѕ ґркен жайып, бїгінде бір-бір шаѕыраќтыѕ иесі атанды. Сол їшін ўрпаќтарыѕ ґзіѕе мјѕгі ќарыздар. Жатќан жеріѕ жайлы, топыраєыѕ торќа болсын, жан АНА! «Ќўлыным» деген бір ауыз сґзіѕ тјтті, Дауысыѕды саєындым єой сеніѕ ќатты. Ќасымда жїрген кезде баєаламай, Анашым, ґкініштіѕ дјмін таттым. Тіріѕде ќадіріѕді білмедім бе? Сенімен ќоштасам деп ойладым ба? Ќасымда алшаѕ басып жїргеніѕде. Не айтсаѕ да, барлыєын да жасар едім, Ќўшаќтап, мауќымды бір басар едім. Армандадым баќытты етер ем деп,

Ґзіѕді арќалаумен ґтер ем деп. Анашым, ойламаппын ешќашанда, Осылай табытыѕды ќўшаќтаймын деп. Тіл алмай еркеледім жўмсаєанда, Тым ауыр болєан шыєар, бўл саєан да. Алланыѕ ќылєанына еш шарам жоќ. - Ќош, ана! Кґкірекке тыєылып шер, Басыѕа дўєа оќимын жыєылып мен. Саєынып сені, анашым, жеткенімде, Алдымнан ќарсы аларсыѕ «ќўлыным» деп...

Еске алушылар: балалары Гїлнўр-Есенай, Гїлсім-Серік, Єалия-Јсет, Жанар-Болат, немерелері. Їмбетќалиева Нўрдида Нўрмийќызыныѕ он жылдыєына арналєан ас ќыркїйектіѕ 23-і кїні саєат 12.00-де Май ауданы Абай ауылында беріледі.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

ПАЙЫМ

20

20 ќыркїйек, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

” ы л а м а ” с ы л а а қ м р а а с ы а р ” қ ы а л р а С а м ы а с р а а қ р “““С а ы р а С ы сы БАСПАСҐЗ - 2013

МЕНШІК ИЕСІ:

ш у а д л о қ сы ы ң ш у ы а н д ы л о р қ а ң ы т н қ ӨӨнннерееррсасңсалааңқңлтаыарлыақтарының қолдаушыс ы

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы)

Ө

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Р.Т.БИЛЯЛОВ Телефоны 32-20-11

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ Телефоны 61-80-15 Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген

Суретте: Ќараќат ЈБІЛДИНА, ЌР Мјдениет ќайраткері, јнші.

Кезекші редактор -

Нўржайна ШОДЫР

ОЌШАУ ОЙ

ТАЄЗЫМ

Еларалыќ байланыс -ґркениетке жетелейді Жер жаћанда мыѕ ґліп, мыѕ тірілген «Ќазаќ» деген елдіѕ бар екенін естімеген ќўрлыќ кемдекем шыєар. Олай дейтініміз, Елбасы айтќандай, бўрын бізді ешкім білмейтін болса, бїгінде егемендіктіѕ арќасында бїкіл јлемге танылдыќ. Аз єана уаќыттыѕ ішінде азуын айєа білеген алпауыт мемлекеттермен ќоян-ќолтыќ араласып, дипломатиялыќ ќарым-ќатынас орнатып їлгердік. Мемлекет басшысыныѕ осындай салиќалы саясатыныѕ нјтижесінде еларалыќ байланыстар ныєайып, жас мемлекетіміздіѕ жарќын болашаєы їшін жїзеге асып жатќан игі істер ґз жемісін бере бастады. Иј, ќазіргі таѕда Ќазаќстанныѕ ќай саласын алып ќарасаќ та, ќарыштап даму їстінде. Мјселен, бір кездері дертіне дауа таппай, жаны ќиналєан отандастарымыз шекара асып, шетелде емделетін болса, бїгінде кґптеген кїрделі операциялар ґз елімізде жасалуда. Мўндай жетістікке ќалай ќол жетті? Јрине, бўл медицинасы дамыєан шетелдік білікті мамандармен јріптестік байланыс орнатып, тјжірибе алмасудыѕ арќасында мїмкін болды. Сондай-аќ, білім беру саласында да баєындырєан белестеріміз аз емес. Айталыќ, Астана ќаласындаєы Назарбаев университетінде оќып жатќан ќазаќстандыќ жастарєа јлемдегі белгілі єалымдардыѕ заман талабына сай сапалы білім беруі – еларалыќ байланыстыѕ таєы бір айќын кґрінісі екені сґзсіз. Сол сияќты ел экономикасын еселеу жолында да дамыєан мемлекеттермен ќарым-ќатынасымыз ныєайып, бірлескен жобалардыѕ жїзеге асып жатќанын айта кеткен жґн. Кїні кеше єана облысымызда ґткен Ќазаќстан мен Ресейдіѕ ІХ аймаќаралыќ ынтымаќтастыќ форумы соныѕ дјлеліндей. Сайып келгенде, мўныѕ бјрі - біздіѕ елдіѕ керегесі кеѕ, ґзге мемлекеттермен терезесі теѕ екендігін кґрсетеді. Осылайша, бейбітшілік пен тўраќтылыќты, береке-бірлік пен достыќты бойтўмары етіп, тек ќана алєа ќарай ќадам жасауєа ўмтылєан Ќазаќ елі жылдан-жылєа ґсіп-ґркендеуде. Біраќ, мўндай деѕгейге оѕайлыќпен ќол жеткен жоќ. Ендеше, елдігімізді баєалап, ел аєалары салып берген сара жолды жалєастырып, ґркениетті мемлекеттерден ќалыспай ґмір сїре білейік! Бўл – егемендігіміз бен елдігіміздіѕ белгісі! Пікіріѕіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

C M Y K

Кесене ашылады Аймаєымызда аты аѕызєа айналєан Таймас јулиеніѕ басына кесене тўрєызу ісіне белсене кіріскен азаматтар бір шарапатты шараны діттеген деѕгейге жеткізді. Таймас јулие кесенесініѕ ашылу салтанаты Ертіс ауданындаєы Кґнек (Кунек) кґлі жаєалауына таяу ќорымда 2012 жылдыѕ 23 ќыркїйегінде саєат 11.00-де ґтеді. Салтанатты рјсім ґнер ќойылымдары мен спорттыќ шараларєа, јулиеге баєышталєан асќа жалєасады. Барар жол Ертіс кентінен Ўзынсу (Бўрынєы Суворов) ауылына дейін. Јрі ќарай жол кґрсеткіштері бар. Ўйымдастыру комитеті.

МЈДЕНИЕТ

«ПРОменад» шаќырады! Аќмарал ЕСІМХАНОВА С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапхананыѕ «Айна» галереясында «ПРОменад» атты фотокґрме ашылды. Бўл - Ресейдіѕ Новосібір, Омбы ќалаларыныѕ, сондай-аќ павлодарлыќ фотосуретшілердіѕ басын ќосќан «ПРОявление» клубыныѕ алєашќы экспозициясы.

Кґрмеге ќойылєан шыєармашылыќ жўмыстар тїрлі жанрларды ќамтыды. Авторлар еѕбектерінде ќала пейзаждары, портреттік фотосуреттер, репортаждыќ жўмыстар, сондай-аќ, адам ґмірініѕ сјттері кґрініс тапќан. «ПРОявление» халыќаралыќ клубыныѕ фотосуретшісі Александр Бендюков пен Леонид Орлов ќарапайым ќазаќ ауылыныѕ тіршілігінен кґріністерді тамаша тїсіре білген. Ал Степан Литвинніѕ фотосуреттері Сібір халќыныѕ бір кїндік ґмірінен сыр шертеді.

Ќўттыќтаймыз! Баянауыл ауданы, Шґптікґл округі, ЦЭС ауылында тўратын асыл жар, асќар тау јке, ардаќты ата Ержанов Саткен Садыќўлы ќыркїйектіѕ 20-сы кїні 60 жасќа толып отыр. Баршамыз їшін ќымбатты жанды ґмір белесіндегі еѕ елеулі де ќуанышты сјтімен ќўттыќтай отырып, жїрегіміздіѕ тїкпірінен шыќќан игі тілегімізді арнаймыз. Денсаулыєы мыќты, єўмыры ўзаќ, јр таѕы арайлы, јр минуты мјнді болып, ўрпаєыныѕ ќызыєына бґлене берсін. Тілек білдірушілер: жўбайы Айман (Бикеш), ўлќыздары Ж а н а т - Г а у Ћ а р , Ќ а й р а т , С а н д у є а ш Жўмажан, Талєат, Ќарлыєаш, Алтыншаш-Јділет, Сўѕєат, немере-жиендері Данара, Айнара, Диляра, Аружан, Айша.

Назар аударыѕыз! Павлодар ќаласы кїнін мерекелеу баєдарламасына ґзгеріс енгізілді! Ўлттыќ ат жарысы «Ќўлагер» ипподромында 23 ќыркїйекте ґтеді. Басталуы саєат 11.00-де.

Сауал – сізден, жауап – бізден Маржан ЌЎСАЙЫНОВА, Аќсу ќаласыныѕ тўрєыны: - Ґткен сенбі кїні облыс орталыєында жалпыќалалыќ сенбілік ґткені белгілі. Жалпы, сенбілік шараларын ўйымдастыру тарихы ќайдан бастау алады? Уикипедия - ашыќ энциклопедиясынан алынєан мјліметтерге сїйенсек, сенбіліктер кеѕестік коммунистердіѕ бастамасымен 1919 жылдан бастап ґткізіліп келеді. Осындай алєашќы тазалыќ шарасы Мјскеу-Ќазан темір жолында ўйымдастырылыпты. Мјскеуліктердіѕ бўл бастамасынан ґзге елдер де їлгі алєан. Ќазіргі таѕда сенбілік деп кез келген кґріктендіру жўмыстарын атайды.

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекен-жайы: Павлодар ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru Редакцияныѕ мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

Газеттіѕ электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru

Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Јлеуметтік ќорєау - 61-80-20. Денсаулыќ, білім, тіл, јдебиет - 61-80-17. Экономика, саясат, ќўќыќ, имандылыќ, спорт, мјдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 32-36-82, 32-09-31.

Маркетинг жјне тарату бґлімі 32-09-89. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 39658 дана, бїгінгі кґлемі 5 б.т. Баспа индексі 65441. «Баспа їйі» ЖШС баспаханасында басылды. ЌР Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7182/ 61-80-26. Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. Тапсырыс - 1923. Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Нґмірді јзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынєан фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалында» жарияланєан материалдарды кґшіріп немесе ґѕдеп басу їшін редакцияныѕ жазбаша рўќсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

сарыарка самалы  

20 09 2012

сарыарка самалы  

20 09 2012

Advertisement