Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

www.saryarka-samaly.kz

20

желтоќсан, бейсенбі 2012 жыл №145 (14931)

ñàìàëû

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ: ІС-ЌИМЫЛ БАЄДАРЛАМАСЫ

«Ќазаќстан-2050» Стратегиясы – «Ќазаќстан-2030» Стратегиясыныѕ жаѕа кезеѕдегі їйлесімді дамуы. «Біз кімбіз, ќайда барамыз жјне 2050 жылєа ќарай ќайда болєымыз келеді?» деген сўраќтарєа жауап осы. Жас ўрпаќтыѕ наќ осыєан мїдделі екеніне сенімдімін»

Елбасы – ЌР Президенті Н.Ј.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы – ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауынан.

Жоспарлы дамудыѕ жаѕа кґкжиектері

Облыс активі Жолдаудыѕ јр баєытын жаппай ќолдады Ґткен аптада, яєни 14 желтоќсан кїні Елбасы – ЌР Президенті Н.Ј.Назарбаев «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы – ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауын жария етті. Осыєан орай, кеше облыс јкімі Ерлан Арынныѕ тґраєалыєымен жаѕа Жолдаудыѕ басым баєыттарын талќылауєа, ґѕір бойынша жаѕа межелер белгілеуге арналєан актив жиыны болып ґтті. Оєан ќалалар мен аудандардыѕ јкімдері, мемлекеттік органдардыѕ басшылары, облыстыќ мјслихаттыѕ депутаттары, саяси партиялардыѕ, ардагерлер мен жастар ўйымдарыныѕ, этно-мјдени орталыќтардыѕ, сондай-аќ, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері ќатысты.

БЕЗБЕН

Ґѕір басшысы Е.Арын жиын барысында негізгі баяндаманы жасап, жаѕа Жолдаудыѕ мјн-маѕызына, оныѕ аясынан ґрбитін жаѕа маќсат-міндеттерге, наќты тапсырмаларєа кеѕінен тоќталды. - Дамудыѕ демократиялыќ жолын таѕдаєан еліміз дербестік алєан жиырма жылда орасан зор жетістіктерге иек артты. Елбасымыз Нўрсўлтан Јбішўлыныѕ сарабдал саясатыныѕ арќасында Ќазаќстан аз уаќытта алєа ќарай ќарышты ќадам басып, јлем мойындаєан ќуатты мемлекетке айналды, - дей келе, Ерлан Мўхтарўлы жаѕа Жолдаудыѕ еліміз їшін аса маѕыздылыєын тілге тиек етті. Дјл осындай ауќымды мазмўнєа ие Жолдауды Мемлекет басшысы осыдан он бес жыл бўрын жариялап, Ќазаќ елініѕ 2030 жылєа дейінгі даму баєдарын айќындап берген болатын. Стратегиялыќ маѕызы зор «Ќазаќстан-2030» ќўжатындаєы басым баєыттар бїгінге дейін оѕтайлы ґміршеѕ етілді. Елбасы атап кґрсеткендей, ќысќа мерзімде Ќазаќстан жан-жаќты ќалыптасќан, ґзгелермен терезесі теѕ, дамуы орныќты елге айналды. Мўныѕ бјрі Елбасы Н.Назарбаевтыѕ егемендіктіѕ алєашќы жылдарында-аќ кґрегендікпен ќолєа алєан жоспарыныѕ наќты нјтижесі, айќын жетістігі болып табылады. Ўтымды ойластырылєан, сјтті жїзеге асырылєан реформалардыѕ нјтижесінде біздіѕ мемлекетіміз 2030 жылєа дейінгі ўзаќ мерзімді Стратегияныѕ жеті басымдыќтан тўратын

Суретті тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

Асыл ЈБІШЕВ

баєыттарын абыройлы атќарып шыќты. Елдіѕ бірлігі, халыќтыѕ Елбасы маѕатына топтаса отырып, ортаќ іс-ќимыл жасауы, саяси тўраќтылыќ пен їйлесімді ынтымаќ жарќын болашаќ їшін ўйысќан жўрттыѕ їмітін аќтады. Бўл туралы Мемлекет басшысы жаѕа Жолдауында: «Бїгінгі кїні біздіѕ јрќайсымыз «2030 Стратегиясы іске асты, заманауи

Ќазаќстан орныќты» деп айта аламыз. Бўл – біздіѕ бірлігіміздіѕ, табанды да ќажырлы еѕбегіміздіѕ нјтижесі, ўмтылыстарымыз бен їміттеріміздіѕ жанды кґрінісі. Біз ґз жетістіктеріміз їшін маќтаныш сезіміне бґленеміз», - деп атап ґтті. Ендігі жерде, ќалыптасќан Ќазаќстан мемлекеті їшін жаѕа кґкжиектерді баєындыру

белесі тўр. Бўл туралы ґзініѕ жаѕа Жолдауында Мемлекет басшысы жан-жаќты атап кґрсетіп: «Жаѕа сын-ќатерлерді лайыќты ќабылдау їшін ендігі жерде 2030 Стратегиясыныѕ аясы жеткілікті емес. Біз жоспарлау кґкжиегін кеѕейтіп, 15 жыл бўрынєыдай кезекті дїниетанымдыќ серпіліс жасауымыз керек», - деді. Аймаќ басшысы жаѕа Жолдаудыѕ басымдыќќа ие тўстарына жеке-жеке тоќталып, бўл ретте ґѕірдіѕ атќарушы органдары мен жўртшылыєы жўмыла кґтерісер маѕызды міндеттерді сараптап шыќты. Жаћандыќ ґзгерістер аясында тјуелсіз Ќазаќстанныѕ жаѕаша тўрпатта даму жолдары, єасырдаєы жаћандыќ сын-ќатерлер, дамудыѕ жаѕа Стратегиясы, экономикалыќ ілгерілеу, кјсіпкерліктіѕ одан јрі ќанат жаюы, јлеуметтік саясаттыѕ жаѕа тетіктері, білім беру, денсаулыќ саќтау, ќазаќстандыќ демократияны дамыту, сыртќы саясаттаєы ўлттыќ мїдде, ќазаќстандыќ патриотизм - осылардыѕ барлыєы жоєары маѕызєа ие ауќымды баєыттар. Елбасыныѕ жаѕа Жолдауында аталєан баєыттардыѕ барлыєы да наќты кґрініс тауып, кезек кїттірмей ќолєа алынар тетіктердіѕ, жїзеге асар істердіѕ наќты жоспарлары, заѕнамалыќ тўрєыда ќамтылуы айќындалєан. Ал, оныѕ барлыєын ґміршеѕ ету – кґпке ортаќ мјселе. Јсіресе, атќарушы билік органдарына артылар жауапкершіліктіѕ салмаєы ауыр. Осыєан орай, облыс јкімі Е.Арын мемлекеттік органдар басшыларын, ќалалар мен аудандардыѕ јкімдерін, ќоєамдыќ ўйымдардыѕ ґкілдерін, жалпы жўртшылыќты Жолдау аясынан ґрбитін жаѕа маќсат-міндеттерді ойдаєыдай жїзеге асыру бойынша бірлескен јрі нјтижелі жўмыстар тындыруєа шаќырды. Сонымен ќатар, барлыќ аудан-ќалаларда, еѕбек ўжымдарында жаѕа Жолдаудыѕ басымдыќтарын тереѕнен тїсіндіру бойынша жўмыстар ќолєа алынуы керектігін ескертті. Ґѕір басшысы аса маѕызды Стратегиялыќ ќўжат – жаѕа Жолдау бойынша жергілікті жерде ерекше назар аударылуєа тиіс салаларды атап, ґзініѕ орынбасарларына, аудан-ќалалардыѕ јкімдеріне, мемлекеттік органдар басшыларына бірќатар наќты жјне маѕызды міндеттер жїктеп, тапсырмалар берді. Жалєасы 2-бетте

«ХАЛЫЌ САНЫН КҐБЕЙТУ ЇШІН КҐП ЈЙЕЛ АЛУ КЕРЕК» ДЕГЕН ПІКІРМЕН КЕЛІСЕСІЗ БЕ? Ќоєамда кґп јйел алу мјселесі ґткір тўр. Біреулер махаббатќа адал болып, сїйіп ќосылєан жарымен баќытты болу ќажет дейді. Енді біреулер «шариєат жолы бойынша тґрт јйелге дейін алуєа рўќсат берілген, сондыќтан, онда тўрєан ештеѕе жоќ» дегенді алєа тартады. Кґпшіліктіѕ талќысына жиі тїсетін осы мјселені «Сарыарќа самалы» газетініѕ «Безбеніне» салып кґрген едік. Ринат НЎРКИН,

Алмагїл ЖЇГІНІСОВА,

Аќтоєай ауданы, Приреченск орта мектебініѕ ќазаќ тілі мен јдебиеті пјнініѕ мўєалімі:

айтыскер аќын:

Ўлтќа жанашырлыќ деп ќабылдаєан абзал

Ќызды тоќалдыќќа беру - ќорлыќ - Келіспеймін. Ќазаќтыѕ сўлу да сымбатты ќыздарын тоќалдыќќа беру - ќорлыќ. Олардыѕ болашаєына балта шабу деген сґз.

- Мені ќазаќтыѕ ертеѕі алаѕдатады. Біз 50 миллионєа жетпей мыќты ел болмаймыз. Шариєатта да тґрт јйел алуєа рўќсат берілген.

Жалєасы 5-бетте


САРЫАРЌА САМАЛЫ

2

ЖОЛДАУ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ: ІС-ЌИМЫЛ БАЄДАРЛАМАСЫ

Жоспарлы дамудыѕ жаѕа кґкжиектері Басы 1-бетте Олардыѕ ќатарында Жолдауда айрыќша кґрініс тапќан экономикалыќ саясат, кјсіпкерлікті жан-жаќты ќолдау, јлеуметтік саясаттыѕ жаѕа ќаєидалары, білім жјне кјсіптік даєдылар, мемлекеттілікті јрі ќарай ныєайту жјне ќазаќстандыќ демократияны дамыту, бірізді жјне болжалды сыртќы саясат, жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм баєыттары сґз етілді. Сондай-аќ, облыс басшысы еліміздіѕ 2050 жылєа дейінгі даму Стратегиясы ќамтылєан Жолдауда Елбасы аса ауќымды міндеттер жїктегенін, оларды оѕтайлы жїзеге

асыру арќылы таяу болашаќта Ќазаќстан јлемдегі дамыєан отыз елдіѕ ќатарына кіру межесін белгілеп отырєанын, бўл ретте, мўндай биік межеге жету жолында јрбір азамат їлес ќосуєа тиіс екенін атады. Соныѕ ішінде, атќарушы органдар инфраќўрылымды дамытуєа, агроґнеркјсіптік кешенді дамытуєа, јлеуметтік саланы ілгерілетуге, білім, єылым жјне денсаулыќ саќтау салаларына ќатысты жаѕа жоспар-жобалар јзірлеуі тиіс. Ќысќасы, жаѕа Жолдау негізінде жасалатын, ќабылданатын кешенді жоспаржобалардыѕ ќатары кґп болєалы

тўр. Десек те, оныѕ барлыєын сјтімен іске асыру – орасан зор біліктілікті, белсенділікті, жауапкершілікті кїтеді. Біз ќай жаєынан болмасын жоєары деѕгейден кґрінуге тиіспіз. Облыс јкімі ґз баяндамасын осылай тўжырды. Елбасыныѕ жаѕа Жолдауында аталєан басымдыќтарды талќылау барысында «Нефтехим ЛТД» кјсіпорныныѕ басшысы Ерлан Ќўсанов Ќазаќстанныѕ экономикалыќ ќуаты талайды таѕдай ќаќтырып отырєанына тоќталып, бўл ретте Елбасыныѕ јуелі - экономика деген кґреген саясатыныѕ жемісі зор болєандыєын айтты. Ќазіргі

уаќытта кїллі јлем жўртшылыєы Ќазаќстанды жан-жаќты таниды. ЕЌЫЎ-єа тґраєалыќ ету, оныѕ биік беделді Саммитін Астана тґрінде ґткізу, ЕХРО-2017 кґрмесін ґткізу ќўќыєын жеѕіп алу – осыныѕ барлыєы Тўѕєыш Президентіміз – Елбасыныѕ арќасында болєан керемет игіліктер. Енді Ќазаќстан жаѕа кґкжиектерге кґз тігіп отыр. Елімізде уаќыт алєа басќан сайын жаѕа кјсіпорындардыѕ ќатары кґбейіп, шаєын жјне орта бизнес ґріс алуда. Экономикамыздыѕ еселенуіне зор їлес болар жаѕа ќўрылымдарєа деген мемлекеттіѕ ќолдауы айќын сезіліп отыр. Ал жаѕа Жолдау арќылы бўл баєыттаєы табысымыз бірнеше есе артары даусыз, - деді Е.Ќўсанов. «Луганск» ґндірістік кооперативініѕ басшысы Петр Кузьменко Жолдауда ауылшаруашылыєы саласын дамытуєа орасан зор басымдыќ берілгенін тілге тиек етті. Јсіресе, ет ґндірісі, оны экспорттау баєыты басымдыќќа ие болатыны кґпті ќуантатынын, бўл ретте ґз кјсіпорныныѕ осы салаєа барынша маманданєанын, жаѕа міндеттер

аясында одан јрі ширауєа мїмкіндік туатындыєын жеткізді. С.Торайєыров атындаєы ПМУ ректоры Серік Ґмірбаев білім мен єылым саласын дамытуєа одан јрі кеѕ жол ашатын басымдыќтарды сґз етті. Елдіѕ келешегі саналатын бїгінгі ўрпаќќа сапалы білім меѕгерте отырып, Ќазаќстанныѕ јлемдік деѕгейдегі дамыєан отыз елініѕ ќатарына кіру маќсатына жетуіне їлес ќостыру – јрбір педагогтыѕ міндеті екенін айтты. Ассамблея ґкілі, «Полония» ќоєамдыќ бірлестігініѕ тґраєасы, облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты Виталий Свинцицкий ќарыштап дамуєа дем берген ўлттар достыєына тоќталса, «Серіктестік» орталыєыныѕ директоры Лјззат Асќарова Жолдауда кеѕ кґлемде сґз етілген ана мен баланы ќорєау, ќолдау, жалпы, јйел затына ќамќорлыќпен ќарау мјселелерін сґз етті. Жас буынныѕ жаѕа Жолдау жґніндегі ой-пікірін «Жас Отан» жастар ќанатыныѕ облыстаєы жетекшісі, Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаты Сапар Шалабаев жеткізді.

Маќсат - жетістіктіѕ желкені Владимир БЕРКОВСКИЙ, «Нўр Отан» ХДП облыстыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары, облыстыќ мјслихат депутаты: - Биылєы Жолдаудыѕ маѕызы айрыќша зор. Ерекшелігі сол, Мемлекет басшысы онда ел халќыныѕ алдына 2050 жылєа дейін жїзеге асырылатын стратегиялыќ баєыттарды жариялады. Алдаєы 38 жыл ішінде ґміршеѕ етілуге тиіс наќты тапсырмалар мен міндеттердіѕ тўтастай баєдарламасы мемлекет їшін јрі ќарай дамудыѕ негізгі кілті болып табылады. Келешектегі кешенді іс-ќимылдардыѕ барлыєы егжей-тегжейлі кґрсетілді. Маѕызы зор ќўжатта адам – мемлекеттіѕ басты ќўндылыєы деп аталды. Ел азаматтарына деген ќамќорлыќ, олардыѕ јл-ауќатын арттыру, тўрєындар їшін жаѕадан игіліктер жасау, таєы да басќа јлдеќайда тиімді тетіктер ќарастыру – Жолдау жїктеген негізгі міндеттер. Ќоєамдаєы јйел азаматтар – аналарымызды ќорєау да јлеуметтік саясаттыѕ ќўрамдас бґлігі болып саналатыны айтылды. Жаѕа јлеуметтік ќаєидаттарына сїйене отырып, кедейшіліктіѕ ґсуіне жол бермеу тапсырылды. Елдегі їдерістерді одан јрі жалєастырушы – жастар ќоєамына ќатысты міндеттер де ґзектілігімен танылды. Жастар – біздіѕ келешегіміз. Осы ретте Елбасыныѕ оларєа арнаєан Їндеуі де орынды болды.

Айман ОСПАНОВА, облыстыќ мјслихат депутаты: - Ќазаќстанныѕ осы кїнге дейін баєындырєан белестері, ќазіргі жаєдайын Елбасы ґз Жолдауында тереѕнен талдап берді. Еліміздіѕ даму перспективаларына жасаєан ґзіндік пайымдауларын да жария етті. Келешекте іске асатын жаѕа саяси баєыттыѕ кез келген ќазаќстандыќтыѕ кґѕілінен шыќќаны даусыз. Мемлекеттік тілдіѕ ќолданыс аясын кеѕейту, јлеуметтік саясаттыѕ жаѕа ќаєидаттары,

жастарєа зор сенімніѕ артылуы алдымызєа їлкен міндеттер жїктейді. Мјселелердіѕ їлкен бґлігі жастарєа арналуы заѕды да. Жастар – ќоєамныѕ ќозєаушы кїші. Мемлекет басшысы јрбір тапсырманы наќтылай отырып, оны жїзеге асыру жолдарын да айќындап берді. Жолдау жїктеген міндеттер ел халќыныѕ бірлесе ќимылдауымен, еселі еѕбектенуімен орындалатыны айќын. Сондыќтан, жерлестерімді маѕызы зор ќўжаттаєы баєыттарды жўмыла жїзеге асыруєа шаќырамын.

Серім СЫЗДЫЌОВ, Є.Сўлтанов атындаєы облыстыќ аурухананыѕ бас дјрігері, облыстыќ мјслихат депутаты: - Денсаулыќ саласыныѕ ќызметкері ретінде мені Жолдауда айтылєан міндеттер ішінде јлеуметтік салаєа ќатысты мјселелер ќызыќтырды. Бўл Жолдауда азаматтарымыздыѕ денсаулыєын ќорєау баєытында кґп тапсырмалар берілді. Ўлт Кґшбасшысы Нўрсўлтан Назарбаев 2050 жылєа дейін медициналыќ ќызмет кґрсету сапасын арттыруєа, ќызмет тїрлерініѕ бірыѕєай стандарттарын енгізуге, емдеу мекемелерініѕ материалдыќ-техникалыќ жабдыќталуына баса назар аударды. Негізгі басымдыќтарды да атап кґрсетіп берді. Денсаулыќ саласыныѕ ќызметкерлері алдаєы уаќытта ґз жўмыстарын аталмыш Стратегия ќаєидаларына негіздей отырып жїзеге асыратыны аныќ. Жолдау біз їшін жолбасшы болады. Елбасы бўєан ќоса «Ќазаќстан-2030» Стратегиясында айтылєан тапсырмалардыѕ дені мерзімінен бўрын орындалып їлгергенін жеткізді. Мен бўєан толыќтай ќосыламын. Мјселен, медицина саласында Бірыѕєай ўлттыќ денсаулыќ саќтау жїйесі енгізіліп, дјрігер мамандарєа сараланєан еѕбекаќы жїйесін таєайындау мјселесі шешілуде. Емделушініѕ дјрігер мен стационарды ґз еркімен таѕдау ќўќыєы, тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік берілген кґлемініѕ ўлєайтылуы, таєысын-таєылар - алдыѕєы Стратегияда кґрініс тапќан болатын. Біз бїгінде сол айтылєан тапсырмалардыѕ іс жїзінде орындалєанына куј болып отырмыз.

Виталий СВИНЦИЦКИЙ, «Полония» облыстыќ поляктар ќоєамыныѕ тґраєасы: - Јлемді аузына ќаратќан елдердегі даєдарыс ќазіргі кїні одан јрі кїрделеніп, кейбір мемлекеттерде јлеуметтік ќарамаќайшылыќтар туындап жатќанын кґріп те, естіп те жїрміз. Скептиктер єаламды шарпыєан тўраќсыздыќ Ќазаќстанєа да келіп соєады, оныѕ салдары болмай ќалмайды деп осыдан бірнеше жылдар бўрын айтќан. Біраќ, бізде ќазіргі ішкі жаєдайымыз басќаша тїзілуде. Даєдарысќа тґтеп бере алдыќ, ќиын сындардан сїрінбей ґтіп, халыќаралыќ маѕызы бар жиындар мен шараларды басќаларєа їлгі болатындай етіп ўйымдастырдыќ. Єаламшардаєы дамыєан мемлекеттер бїгінде Ќазаќстанныѕ јлемдік саяси ахуалєа тїзету енгізе алатынына сеніп отыр. Себебі, біздегідей халыќтар достастыєы, ўлтаралыќ, дінаралыќ келісім ґзге мемлекеттерде жоќ. Ел тўрєындарыныѕ алдында тўрєан бїгінгі басты маќсат – тјуелсіздік алєан жылдардан бері ќол жеткізген игіліктерді одан јрі ўлєайтып, келешек ўрпаќтыѕ ґмір сїруіне ќолайлы жаєдай тудыру. Кґреген Елбасымыз осыныѕ барлыєын ґз Жолдауында наќты тїрде атап кґрсетті. Ќазаќстан халќы біртўтас бола отырып, келешекке баєытталєан міндеттерді ынтымаќтаса шешетініне сенім білдірді. Бўл жўмыстарєа елде тўратын ґз ќандастарымды да жўмылдыруєа кїш саламын. Себебі, мен їшін елдегі тўраќтылыќ, татулыќ, бірлік аса ќымбат. Осы ќўндылыќтарды лайыќты ќастерлеп, саќтай білу – барлыєымыз їшін ортаќ парыз. Ендеше Жолдауды жїзеге асырудыѕ тетіктері де осы ќоєамдыќ келісімнен бастау алуы керек.

Јділет ЕЛЕУІСОВ, «Самўрыќ» жастар ќоєамдыќ бірлестігініѕ тґраєасы: - Тјуелсіздік жылдары Ќазаќстан јлемніѕ дамыєан елдерімен терезесін теѕестіріп, иыєын тірестірген болашаєы кемел елге айналды. Елбасы мен халыќтыѕ ќол жеткізген жеѕісі мен жемісі – јлем назарында. Ал осы жетістікке жетудіѕ кепілі Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ жыл сайынєы Жолдауы десек, ќателеспеспіз. Жуырда јлемніѕ саяси кеѕістігі Елбасыныѕ «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы – ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауына кґз тікті. Тарихи ќўжатта елдіѕ ґткені мен бїгіні туралы сґз ќозєалып, алдаєы уаќытќа даму баєытымыз айќындалды. Нўрсўлтан Јбішўлы айтып ґткендей, 2050 жылы Тјуелсіз еліміз дїниежїзіндегі экономикасы дамыєан 30 елдіѕ ќатарына ќосылмаќ. Бўєан мен кјміл сенемін. Себебі, осы жетістікке жетуге барлыќ жаєдай жасалєан. Мектеп ќабырєасында оќып жїргенде біз їшін «Ќазаќстан-2030» даму стратегиясында кґрсетілген міндеттер биік асулар, ќол жетпес белестер ретінде кґрінген. Бїгінде біз оныѕ басым бґлігін мерзімінен бўрын орындап отырмыз. Сондыќтан, 2050 жылєа дейінгі баєдарламаны жїзеге асыру мїмкіндігі жоєары маѕызєа ие. Президент ол ќўжаттыѕ негізгі тетіктерін жастарєа ерекше ілтипатпен жеткізді. Сондыќтан, ќазаќ жастары аталєан баєдарламада кґрсетілген негізгі маќсат-міндеттерді жете тїсінуі тиіс. Ендігі міндет – Елбасы жїктеген міндеттерді орындау маќсатында жўмыла еѕбек ету.

«ЌазАгро» холдингініѕ ќаржыландыруымен Астананыѕ азыќ-тїлік белдеуі жобаларыныѕ ішінде 42 нысан пайдалануєа берілді. Енді олар елордалыќ нарыќќа ґнімді тўраќты жеткізеді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

ЌЎМСАЄАТ

3

www.saryarka-samaly.kz

БЕЛЕС

Ўлт мўрасыныѕ ќамќоры Ќуат Есімханов – 60 жаста!

«Еѕбек даѕќы аллеясы» ашылды Аќмарал ЕСІМХАНОВА

Аймаєымыздыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына белсенді атсалысып, сїбелі еѕбегімен баршаєа їлгі болєан азаматтарды халыќќа таныту маќсатында облыс орталыєында «Еѕбек даѕќы аллеясы» бой кґтерді.

Секен ЌОЛТАБАЕВ,

Фархат ЈМІРЕ

«Каустик» АЌ-ныѕ аппаратшысы: - Бїгінгі таѕда зауытымызда 300ден астам маман ќызмет етеді. Олардыѕ ќатарында тјжірибесі мол, жас ўрпаќќа їлгі боларлыќ азаматтар баршылыќ. Меніѕ ойымша, мен бґленген сый-ќўрметке солардыѕ барлыєы јбден лайыќ. «Каустик» АЌда аппаратшы болып 20 жылдан астам уаќыт еѕбек етемін. Еѕбегіміздіѕ жоєары баєаєа ие болєанына ризамын.

Ќ

азаќы ќўндылыќтардыѕ ќамќоры, ўлт жанашыры, еліміздіѕ еѕбек сіѕірген мјдениет жјне ќоєам ќайраткері, «Теміржолжылу» акционерлік ќоєамыныѕ президенті, белгілі жерлесіміз Ќуат Есімханов 60 жасќа толды. Ґѕіріміздегі ќазаќ мјдениеті мен ґнерініѕ салтанат ќўруына айрыќша їлес ќосќан атпал азаматтыѕ мерейтойына орай Ж.Аймауытов атындаєы облыстыќ ќазаќ музыкалы драма театрында салтанатты шара ґтті. Оєан Павлодар ќаласыныѕ јкімі Оразгелді Ќайыргелдинов, белгілі жазушылар Тґлен Јбдік пен Ќойшыєара Салєараўлы, аќын, мемлекеттік сыйлыќтыѕ иегері Несіпбек Айтўлы, Талдыќорєан ќаласыныѕ бўрынєы јкімі Серік Аќымбеков, Жезќазєан облысыныѕ бўрынєы јкімі, жерлесіміз Ерлан Смайылов ќатысты. - Ќуат Есімханўлыныѕ ўлт руханиятына ќосќан їлесі зор. Аќсу ќаласында јкім болып тўрєан шаќта да бірќатар маѕызды шаруаларды тыѕдырды. Соѕынан ерген інілерге јркез ќамќоршы болып жїреді. Ќуат аєа ќызмет атќарєан ґѕірлердіѕ барлыєына ґз есімін алтын јріптермен жазып кетті. Шыєыс Ќазаќстан облысына, Жетісу ґѕіріне барсаѕыз да ол кісіні јс кґтереді, ќўрметтейді. Аєамызды маќтаєаннан гґрі, онымен маќтану ќажет, - деді Оразгелді Јлиєазыўлы кґпшілік алдында сґйлеген сґзінде. Шаћар басшысы мерейтой иесіне сый-ќўрмет кґрсетіп, ел игілігі їшін јлі де тер тґгіп, аман-есен жїруіне тілектестігін білдірді. Серік Аќымбеков мерейтой иесініѕ іскерлігі мен алєырлыєын сґз етті. Ќуат Есімханўлымен тай-ќўлындай тебісіп, бірге ґскен ќўрдасы Ерлан Смайылов оныѕ ґмірінен ќызыќты деректерді келтірді. Тґлен Јбдік пен Ќойшыєара Салєараўлы мерейтой иесініѕ јдебиеттен де ќўралаќан еместігін атап ґтті.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - МЈРТЕБЕМІЗ!

Саќшылардыѕ сыйы Тіл мен тјуелсіздік – егіз ўєым. Тјуелсіздігіміздіѕ басты тўєыры болып табылатын осы бір ќўндылыєымызды саќтау, дамыту жолында біршама бастама ќолєа алынып, талай жўмыс атќарылуда. Солардыѕ бірі – мемлекеттік тіліміздіѕ, јр ќазаќстандыќтыѕ бойтўмарына айналуы їшін тїрлі жарыс-додаларды ўйымдастыру. Јсемгїл ЌАБДУАХИТ

Т

аяуда павлодарлыќ полицейлер еліміздіѕ бас ќаласы Астанадан жїлделі оралды. Олар ішкі істер органдарында ќызмет атќарып жїрген ґзге ўлт ґкілдері арасында ґткен «Парасатты полицей» республикалыќ байќауына ќатысты. Полицейлердіѕ ќызметіне ќатысты ќоєамдаєы оѕ кґзќарас ќалыптастыру, ішкі істер органдарында мемлекеттік тілдіѕ мјртебесін арттыру жјне мамандарды кїнделікті жўмыс барысында ќазаќ тілін ќолдануєа їйрету маќсаттарын кґздеген сайыс жыл сайын ўйымдастырылады. Оєан Ішкі істер министрлігі орталыќ аппаратыныѕ, ішкі јскерлер комитетініѕ, барлыќ облыстар мен Алматы, Астана ќалаларыныѕ, кґліктегі ішкі істер департаменттерініѕ жјне ІІМ оќу орындарыныѕ ґкілдері ќатысады. Республикалыќ сайыста облыс намысын ќорєаєан «Кереку сарбаздары» командасыныѕ ќўрамында – Аќсу ќалалыќ ішкі істер бґлімініѕ жедел кезекшісі П.Сизов, аќсулыќ ІІБ криминалистика тобыныѕ жедел ујкілі П.Диков, Павлодар ќалалыќ ішкі істер басќармасы јкімшілік полиция бґлімініѕ учаскелік полиция инспекторы Х.Арли жјне облыстыќ ІІД аќпараттыќ-аналитикалыќ орталыєыныѕ инженері Л.Белая болды. Павлодарлыќ саќшылар кјсіби міндеттерін орындау кезіндегі ќызыќты оќиєаларды баяндау, ќызмет ерекшеліктеріне ќатысты ґз ой-толєамдарын сахналау секілді сайыстарда ґзге топтарєа ќараєанда зеректік пен білімділік танытты. Байќау кезеѕдерінен сїрінбей ґткен «Кереку саќшылары» ќазылар шешімімен бас жїлдеге лайыќ деп танылып, грамоталармен жјне баєалы сыйлыќтармен марапатталды.

жїргізушісі Елена Евстратова, «ПавлодарКґмір» ЖШС-ніѕ машинисі Мўрат Жўмаќўлов, «Ќазаќстан теміржол» ўлттыќ компаниясы АЌ-на ќарасты «Павлодар жол дистанциясы» филиалыныѕ жол жґндеушісі Нўржан Ќарпанбаев жјне ґзгелері бар.

Ел Тјуелсіздігі кїніне орай аталєан нысанныѕ тўсауы кесілді. Салтанатты шараєа облыс јкімі Ерлан Арын ќатысып, еѕбегі еленген бір топ азаматќа аймаєымыздыѕ 75 жылдыќ мерейтойына арнайы шыєарылєан медальдарды табыстады. Жиналєандар алдында сґз алєан Ерлан Мўхтарўлы даѕќ аллеясын ашу ќарапайым еѕбек адамына деген

сый-ќўрмет екенін, жас ўрпаќќа ґнегелі тјрбие беруге ыќпал ететінін тілге тиек етті. Павлодар ќаласы орталыєында орын тепкен аллеяєа 20 еѕбеккердіѕ фотосуреті кґрініс тапќан. Олардыѕ ќатарында Аќсу ферроќорытпа зауытыныѕ балќытушысы Ўлыќбек Бекшебаев, «Павлодар ќаласыныѕ трамвай басќармасы» АЌ-ныѕ трамвай

Жаѕа ќондырєы іске ќосылды Данияр ЖЎМАДІЛ «Бизнестіѕ жол картасы - 2020» баєдарламасы аясында павлодарлыќ «Ќазэнергокабель» АЌ сым орамасын жасауєа арналєан жаѕа ќондырєыны іске ќосты. Жобаныѕ

Нўржан ЌАРПАНБАЕВ, «Павлодар жол дистанциясы» филиалыныѕ жол жґндеушісі: - Біз сияќты ќарапайым мамандыќ иегерлерініѕ еѕбегіне ќўрмет кґрсетіліп жатќанына дјн ризамын. Теміржол саласында еѕбек етіп жїргеніме 31 жылдыѕ жїзі болды. Еѕбек жолымды осы ќызметке арнаєаныма еш ґкінбеймін, ґйткені елімніѕ, Отанымныѕ дамуына їлес ќостым. Ќатарластарымныѕ мерейі тасып, еѕбегі жана берсін! Суретті тїсірген - Вал.Бугаев.

жалпы ќўны 165 миллион теѕгені ќўрап отыр. Аталєан ќондырєы ґндіріс ауќымын біршама арттыруєа, сондай-аќ, кјсіпорында бўєан дейін жасалмаєан орама сымдардыѕ тїрін шыєаруєа мїмкіндік береді. Облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов «Ќазэнергокабель» АЌ-да іске ќосылєан жаѕа ќондырєыныѕ ґндірістік мїмкіндіктерімен танысты. - Мемлекет ќолдауыныѕ арќасында маѕызды жобаны жїзеге асырып отырмыз. Сым орамасын жасауєа арналєан жаѕа ќондырєыныѕ кґмегімен ґндіріс кґлемін жылына 7 пайызєа, ќаржылай тўрєыдан алєанда 490 миллион теѕгеге ўлєайтуды кґздеп отырмыз, дейді кјсіпорынныѕ бас директоры Денис Семенов.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Тарихи жјдігерлер ордасы Таяуда Павлодар ќаласындаєы Достыќ їйінде облыстыќ мјдениет басќармасы жјне Г.Потанин атындаєы тарихи-ґлкетану музейініѕ ўйымдастыруымен «Бїгінгі таѕда ќоєамдаєы музейлердіѕ орны жјне даму жолдары» атты халыќаралыќ єылыми-тјжірибелік конференция ґтті. Амангелді ЈБДІЌАДЫР

М

узейдіѕ 70 жылдыєына орай ќолєа алынєан игі шараєа Ќазаќстан Республикасыныѕ жјне Ресей Федерациясыныѕ єалымдары, мјдени ќайраткерлері, музей басшылары, мўраєат жјне кітапхана мамандары, ґлкетанушылар, кјсіптік оќу орындарыныѕ оќытушылары мен студенттері ќатысты. Отырыс барысында сґз алєан музей директоры Гїлнар Нўрахметованыѕ айтуынша, елімізде

алєаш ашылєан айтулы музей 1942 жылы «Ќазаќстанды зерттеу ќоєамыныѕ» облыстыќ бґлімшесі негізінде ќўрылєан. Ертістіѕ Павлодар ґѕірі тарихы мен мјдениетін зерттеуіне М.Шорманов, Г.Потанин, Ј.Бґкейханов, И.Андреев жјне таєы басќа да єалымдар ґз їлестерін ќосты. Ґлкетану тарихында М.Кґпеев, С.Торайєыров сынды тўлєалар ґшпес із ќалдырды. Ґлкеміздіѕ тарихы мен мјдениетін дјріптейтін музей экспозициясы 10-нан астам їлкен залда орналасќан. Мекеме ќўрамында єылыми кітапхана жјне їш филиал бар. Д.Багаев їйі, Майра Шамсутдинова атындаєы

јн мўражайы жјне Јскери Даѕќ музейі жўмыс істейді. Ќорда 72 мыѕнан астам экспонат саќталса, оныѕ басым бґлігін археологиялыќ, этнографиялыќ бўйымдар, нумизматика, фото - суреттер, ќўжаттар, єылымєа, ґндіріске байланысты жинаќтар жјне ескі ќару-жараќтар ќўрайды. Музей ќызметкерлері мјдени мўраны саќтау мен насихаттауда, ґскелеѕ ўрпаќты отан сїйгіштікке тјрбиелеуде ґзініѕ їлесін ќосуда. «Ќасиетті Кереку - атаќты єўламалар мен текті тўлєалардыѕ мекені, ќўтты ґѕір, тарихтыѕ ордасы, еліміздіѕ шўрайлы аймаєы. Ќаншама жјдігерді осы кїнге дейін ќаз-ќалпында саќтап ќалєан музейдіѕ мјдени саласына сіѕірген еѕбегі ерекше. Жан-жаќтан шаќырылєан ќонаќтардыѕ, музей ардагерлерініѕ алєыстары мен тілектеріне ќарап музейдіѕ беделініѕ ќаншалыќты зор екеніне куј болдыќ» - дейді Маѕєыстау облыстыќ тарихи-ґлкетану музейініѕ директоры Тамара Жўмалиева. Шара «Музейдегі тїн» атты театрландырылєан кґрініспен аяќталды.

«Эйр Астана» јуекомпаниясыныѕ Airbus алєашќы їш меншікті ўшаќтарына КСРО халыќ јртісі Кїлјш Бјйсейітованыѕ, Кеѕес Одаєыныѕ батырлары Јлия Молдаєўлова мен Мјншїк Мјметованыѕ есімдері беріледі.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

4

СЕРГЕКТІК

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

«САРЫАРЌА САМАЛЫ», «ЗВЕЗДА ПРИИРТЫШЬЯ», «РЕГИОН.KZ» ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТТЕРІ МЕН ПАВЛОДАР ќ. №2 АУРУХАНАСЫНЫЅ БІРЛЕСКЕН ЖОБАСЫ

Соѕєы жылдары елімізде жїрек ауруларын емдеуге ерекше мјн берілуде. Бўл баєыттаєы жўмыстар біздіѕ ґѕірде де жїйелі ќолєа алынуда. Жїрек-ќан тамыр ауруларына тап болєан тўрєындарєа сапалы медициналыќ ќызмет кґрсетуді маќсат еткен облыстаєы бірден-бір емдеу мекемесі - №2 Павлодар ќалалыќ ауруханасы бїгінгі таѕда ќандай жетістіктерге ќол жеткізді? Жалпы, аймаќтыѕ кардиология саласыныѕ аяќ алысы ќалай? Бўл жґнінде аталмыш аурухананыѕ жедел коронарлыќ синдром бґлімшесініѕ меѕгерушісі, облыстыѕ штаттан тыс бас кардиологы Јнуар Маратўлы Мусин јѕгімелейді.

КАРДИОЛОГИЯ САЛАСЫНЫЅ АЯЌ АЛЫСЫ КҐЅІЛ КҐНШІТЕРЛІКТЕЙ дейді облыстыѕ штаттан тыс бас кардиологы Јнуар МУСИН - Јнуар Маратўлы, ґзіѕіз еѕбек етіп жатќан ауруханада кардиология жјне кардиохирургия бґлімшелерініѕ ашылєанына бірнеше жыл болды. Мўнда жїрек ауруларына тап болєан аймаќ тўрєындарына кґрсетілетін медициналыќ ќызметтіѕ нјтижесі ќандай? - Облыс орталыєындаєы №2 Павлодар ќалалыќ ауруханасы тўрєындарєа сапалы медициналыќ ќызмет кґрсетуде. Соныѕ арќасында биыл аймаќта жїрек-ќан тамыр ауруларынан болатын ґлім-жітім кґрсеткіші 30 пайызєа азайды. Бўл – біз їшін їлкен жетістік. Алдаєы уаќытта да жїрек ауруларын емдеу жўмыстары жалєасын таба береді. Шыны керек, бўєан дейін жїректері сыр берген облыс тўрєындары шарасыздан басќа ќалаларєа сабылатын. Ал бїгінде жїректіѕ ишемиялыќ ауруларын емдеу, стенд ќою, коронарография жјне жїрекке арналєан тїрлі операциялар жасау ґз ќолымыздан келеді. Сондай-аќ, бўрын ересектерге єана медициналыќ ќызмет кґрсетсек, енді балалар арасындаєы туа біткен жїрек аќауларын емдеуге мїмкіндігіміз бар. - Емдеу мекемесі жыл сайын жїрек

- Ґлім-жітім кґрсеткіші азайєанымен, осы ауруєа тап болєан науќастар саны кґбеюде екен. Мўныѕ себебі неде? - Иј, жїрек аурулары жылдан-жылєа жасарып келеді. Мўныѕ сан тїрлі себептері бар. Айталыќ, экологияныѕ јсері, аєзадаєы эндокриндік ґзгерістер, кїйзеліс, сондай-аќ, ќан ќысымыныѕ кґтерілуі, ќант диабеті, бїйрек, жїйке ауруларыныѕ асќынуларынан да жїрек ќызметі бўзылуы ыќтимал. Ґкінішке ќарай, кейбір адамдар сырќаты јбден дендегенге дейін дјрігерге тексерілмей жїре береді де, ауруын асќындырып алады. Ал ауруханаєа ґте кеш келген науќастарєа кґп жаєдайда дјрігерлер кґмектесе алмай жатады. Сондыќтан, тўрєындар ґз денсаулыќтарына жауапкершілікпен ќарауы тиіс. Жасыратыны жоќ, біздіѕ ауруханада жатќан науќастардыѕ кґбі жедел жјрдем ќызметі арќылы келгендер. Осындай кїйге тїскенге дейін шыдап жїре беретін, ґз денсаулыќтарына салєырт ќарайтын адамдарєа ќайран ќаламын... - Ауруханаєа науќастардыѕ кґбі жедел жјрдем ќызметі арќылы тїседі дедіѕіз. Ал емделушілердіѕ ќаншасы ґз аяєымен келді?

Биыл аймаќта жїрек-ќан тамыр ауруларынан болатын ґлім-жітім кґрсеткіші 30 пайызєа азайды. Бўл – біз їшін їлкен жетістік. Алдаєы уаќытта да жїрек ауруларын емдеу жўмыстары жалєасын таба береді ауруларына тап болєан ќанша науќасќа ќызмет кґрсетеді? - Негізінен, біздіѕ ауруханада 190 тґсек бар болса, соныѕ 170-і кардиология бґлімшесіне тиесілі. Сонымен ќатар, облыстыѕ тїкпіртїкпіріндегі жїрек ауруларына тап болєан науќастардыѕ барлыєы осында келеді. Соєан ќараєанда, жыл сайын мыѕдаєан адамєа медициналыќ ќызмет кґрсетеміз деп айта аламын.

- Осында емделіп жатќан науќастардыѕ бір пайызы єана ґз аяєымен келді деп айтуєа болады. Жалпы, сґз басында айтып ґткендей, тўрєындардыѕ басым бґлігі ґз денсаулыќтарына ґте немќўрайлы ќарайды. Бўл дўрыс емес. Осы мјселемен дјрігерлер ќауымы ќаншалыќты кїрессе де, нјтиже кґѕіл кґншітпейді. Жїректері сыр берген адамдардыѕ осы емдеу мекемесіне келіп, медициналыќ кґмек алуы їшін

ќандай талаптар ќойылады? - Жїрек ауруларыныѕ ќандай да бір белгілерін байќаєан јрбір адам алдымен ґзініѕ тўрєылыќты мекен-жайы бойынша орналасќан ауруханаєа барып, терапевт дјрігерге жаєдайын тїсіндіруі ќажет. Бўдан кейін ол кардиолог мамандарєа жолдама береді. Сґйтіп, біздіѕ емдеу мекемесіне келген азаматтарєа осындаєы білікті дјрігерлер тиісті ќызмет кґрсететін болады. Егер науќастыѕ жїрегінен ишемиялыќ аурулар аныќталса, бірден емдеу жўмыстарын ќолєа аламыз. Жалпы, жасы 40-тан асќан адамдардыѕ барлыєы жїрегін тексертуі ќажет. Себебі, адам жасы егде тартќан сайын жїрек ауруларына шалдыєу ќаупі артады. Айта кетерлігі, ќазіргі таѕда жїрек ауруларын емдеу тегін. Жыл сайын мемлекет тарапынан осы сырќатты емдеуге жјне алдын алу жўмыстарына ќыруар ќаржы бґлінуде. Осындай ќамќорлыќты тўрєындарымыз баєалай білуі ќажет. - Жїрек ауруларына шалдыќпау їшін не істеу керек? - Јрбір адам аурудыѕ алдын алуєа даєдылануы ќажет. Сондай-аќ, спортпен кґп айналысып, салауатты ґмір салтын ўстанєан жґн. Ќазіргі таѕда адамдардыѕ кґбі кґлікпен жїреді. Аурудыѕ асќынуына бўл да кері јсерін тигізеді. Сондыќтан, адамдар кїн сайын жаяу жїріске мјн бергендері дўрыс. Негізінен, кїніне шамамен 5-7 шаќырым жерді жаяу жїру ґте пайдалы екен. Ал ќимыл-ќозєалысы аз, їнемі кґлікпен жїретін адамдардыѕ жїрегін тез май басып, ќызмет ететін тїтікшелері бітеле береді. Мўныѕ соѕы ќатерлі жїрек ауруларына јкеп соќтырады. Сол їшін «ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген халыќ ќаєидасын ќаперімізден шыєармаєанымыз жґн. - Ґзіѕіз білікті маман ретінде жїрек ауруларынан ќорєану їшін ќандай амал-тјсілдерді ќолданасыз? - Алдымен кїнделікті тўтынатын азыќ-тїліктіѕ ќўрамына, ќўнарлылыєына мјн беремін жјне спортпен айналысамын. Ал уаќыт болєан кезде жаяу жїруге тырысамын. - Біздіѕ аймаќта жїрекке арналєан ќандай операциялар жасалады? - Аймаќтыѕ медицинасы ќарќынды дамып келеді. Јсіресе, кардиология жјне

кардиохирургия саласында ќол жеткен жетістіктер толаєай. Ќазіргі уаќытта біздіѕ облыста жїректіѕ ќан тамырларын шунтирлеу, клапандарды айырбастау, туа біткен жїрек ауруларын емдеу, ашыќ жїрекке операция жасау жўмыстары ќолєа алынуда. Амандыќ болса, ґѕірлік кардиохирургиялыќ орталыќ ашылєаннан кейін бўл баєыттаєы жўмыстар бўдан да ширай тїседі деген сенімдемін. Жалпы, кардиология саласыныѕ бїгінгі аяќ алысы кґѕіл кґншітерліктей. Операциядан кейінгі сауыќтыру шараларында ќиындыќтар кездесе ме? - Біз науќастарєа операция жасап ќана ќоймай, оларды сауыќтыру шараларына да баса мјн береміз. Осындай адамдардыѕ аяќтарынан тез тўрып кетуі їшін ќолдан келген барлыќ жаєдайды жасаймыз. Ал операциядан шыќќан адамдар дјрігердіѕ аќыл-кеѕесін бўлжытпай орындауы ќажет. Ґкінішке ќарай, кейбір науќастар дјрігер таєайындаєан дјрі-дјрмектерді дўрыс ішпей, сырќатын ќайта асќындырып алып жатады. Міне, осы жаєдай єана ќиындыќ туєызады. - Жїрек ауруларына шалдыќќан науќастарєа арналєан дјрі-дјрмектердіѕ баєасы ќолжетімді ме? - Мўндай сырќаттарєа арналєан дјрі-дјрмектердіѕ баєасы ќымбат. Біраќ, жїрегі ауыратын адамдарєа бір жыл бойы тегін дјрі-дјрмек таєайындалады. Сондай-аќ, есепте тўрєан кейбір науќастар тегін кепілдендірілген медициналыќ кґмектіѕ арќасында ўзаќ уаќыт бойы дјрілік заттарды тегін ала алады. Осы салаєа мемлекет тарапынан айрыќша ќолдау кґрсетіліп жатќанын атап ґткен жґн. - Осы емдеу мекемесінде ќызмет істейтін мамандардыѕ кґбі шетелдерге барып, тјжірибе алмасып келіп жатады. Ґзіѕіз ќандай мемлекеттерде болдыѕыз? - Иј, біздіѕ аурухана дјрігерлері жыл сайын медицинасы дамыєан мемлекеттерге барып, білімдерін жетілдіріп тўрады. Мјселен, тек ќана ґткен кїзде 15 дјрігер Прибалтикаєа барып келді. Ал мен былтыр Израильде болып, ондаєы мамандармен бір ай бойы тјжірибе алмастым.

АНЫЌТАМА Жїректіѕ негізгі ќызметі – ќан тамырлары арќылы адам аєзасындаєы органдар мен тіндерге оттегі мен ќоректік заттарды жеткізу жјне олардан керексіз заттарды (кґмір ќышќылын, аќуыз ќалдыќтарын, т.б.) шыєару. Жїректіѕ тынымсыз жўмысы адам аєзасында ґмір бойына тоќтаусыз ќан айналымын ќамтамасыз етеді. Ќалыпты жаєдайда адамныѕ жїрегі минутына 5-8, тјулігіне – 7500 литр ќан айдайды. Егер адам 70 жыл ґмір сїрсе, 175-200 миллион литрге жаќын ќан айналысќа тїседі екен. - Шет мемлекеттермен біздіѕ елдіѕ медицинасын салыстырєанда алшаќтыќ кґп пе? - Жоќ. Меніѕ байќаєаным, ќазіргі таѕда біздіѕ елдіѕ медицинасы ќарќынды дамып келеді. Олай дейтінім, былтыр Израильдегі дјрігерлер маєан коронарографияныѕ ќалай жасалатынын кґрсетпек болды. Мен бўл тјсілдіѕ біздіѕ елде жасалєанына кґп болєанын айтып, маќтандым. Соєан ќараєанда, біз олардыѕ ізін басып келеміз деп ойлаймын. Жалпы, Ќазаќстан Республикасы јлем бойынша жїрекке теѕдесі жоќ операция жасайтын 22 елдіѕ ќатарына кірді єой. Демек, жїрек ауруларын емдеу жаєынан ешбір мемлекеттен ќалыс ќалєан жоќпыз. - Јѕгімеѕізге рахмет! Сўхбаттасќан – Нўржайна ШОДЫР. Суретті тїсірген – Т.Нўрєазы.

Ресми статистика бойынша, Ќазаќстанда соѕєы 5 жылдыѕ ішінде ана ґлім-жітімі 3 есеге, сјби ґлімі 1,4 есеге тґмендеді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

КҐКПАР

5

www.saryarka-samaly.kz

Јйелдер зейнетке 63 жасында шыєуы мїмкін. Бўл жел сґз емес. Ќазір болмаса да, алдаєы 5-10 жылда біртіндеп зейнет жасы ўлєайтылып отырады. Еліміздіѕ Ўлттыќ банк басшысы Григорий Марченко мырза бўл ўсынысынан ќайтпай келеді. Сонымен, осы уаќытќа дейін сарапшылардыѕ зерттеп, талќылап, «јйелдердіѕ зейнет жасын ўлєайтуєа болмайды» деген тўжырымыныѕ кїлі кґкке ўшпаќ. «Шешім ќабылданса, зейнет жасын ўлєайту їдерісі кезеѕ-кезеѕмен ўзаќ уаќыт бойы жїргізіледі. Бўл демографиялыќ ахуалды, ґмір сїру мерзімініѕ ўзаруын ќамтамасыз ету, сонымен ќатар зейнетаќымен ќамтамасыз етуде жинаќ жїйесініѕ їлесі мен ролін ґсіру їшін жасалып отырєан шара» деп тїсіндіреді Г.Марченко ґз тўжырымын. Еліміздіѕ зейнетаќы жїйесіндегі осы бір ґзгерістен не ўтамыз? Халыќтыѕ кґкейінде жїрген таќырып жґнінде оќырмандар пікірін білуді жґн санадыќ. Бјтима ИМАНЄАЗИНА, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны, зейнеткер: - Јйелдердіѕ зейнет жасын кґтеру туралы ўсынысќа ќарсымын. Алдымен, Ќазаќстан халќыныѕ ґмір сїру жаєдайын кґтеріп, еуропалыќ деѕгейге жеткізіп алуымыз керек. Халќымыздыѕ 43 пайызы ауылдыќ жерлерде тўрады. Ал ауылдыќ жерлердегі ґмір сїру жаєдайыныѕ ќандай екені бјрімізге мјлім. Кїйкі тірліктіѕ ауыртпалыєы јйелдердіѕ мойнына тїседі. Кґпбалалы аналарымыз їшін баланы ґмірге јкелуі, оны тјрбиелеп, сапалы білім беруі їлкен еѕбекті талап етеді. Ал енді осыдан кейін оларєа «63 жасќа дейін жўмыс істе, ќызмет ет» деп айтуєа кімніѕ, ќандай ќўќыєы бар? Сондыќтан јзірге зейнет жасын кґтеру туралы мјселені талќылауєа јлі ерте деп есептеймін. Одан да, ер адамдардыѕ зейнетке шыєу жасын тґмендетуді ќолєа алу керек. Сымбат ШЇКІЛІКОВА, Аќтоєай аудандыќ Абай атындаєы жалпы орта білім беру мектебініѕ оќытушысы: - Меніѕше, зейнетке шыєу жасын кґтеру мјселесі соншалыќты дїрлігетіндей дїние емес. Ол ќажеттіліктен туындап отыр. Онымен ќоса, зейнетаќы жїйесіне ќатысты аталєан ґзгерістер бїгін-ертеѕ бола ќоймайды. Тиісті шешімді Парламент ќабылдауы тиіс. Жалпы, зейнет жасын кґтеру мјселесі тїрлі жаєдайларєа байланысты. Халыќтыѕ пікірі де ескерілуі тиіс. Бўл їшін јлеуметтік топтардыѕ їлес салмаєын саралау керек. Егер еліміздіѕ жаєдайы зейнетаќы жїйесіндегі бўл ґзгерісті «кґтеретіндей» деѕгейде болса, онда јйел азаматтардыѕ зейнетке шыєу жасын ўлєайтуєа болады.

Асќар ДЇЙСЕНОВ, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны: - Ќоєамда ќызу талќы тудырєан зейнет жасын кґтеру мјселесі – Ќазаќстан їшiн ќажетті шара деуге келмейдi. Бiзде 2 миллионєа жуыќ зейнеткер бар екен. Ресми дерек бойынша, еѕбекке жарамды адам саны – 8 миллионєа жуыќ. Яєни, бiр зейнеткерге тґрт адамнан келедi деген сґз. Батыста бiр зейнеткерге 2-2,5 адамнан келедi. Сондыќтан, бўєан сiлтеудiѕ ќажетi жоќ. Одан да зейнетаќы салымдарын дўрыс басќару, жўмыс орындарын ќамтамасыз ету арќылы зейнетаќы салымдарын арттыру мјселесiн кґтерсiн. Бiзде їш миллионєа жуыќ халыќ – ґзiн-ґзi жўмыспен ќамтыєандар. Соларды тўраќты жўмыспен ќамтамасыз ету, міндетті зейнетаќы салымдарыныѕ болуын назарєа алу ќажет.

Бауыржан САЄИДОЛДА, Лебяжі аудандыќ жалпы орта білім беру мектебініѕ ўстазы: - Статистикада ер мен јйелдіѕ ґмір сїру жасында айырмашылыќтар бары рас. Дегенмен мемлекет јйелдерге гуманитарлыќ тўрєыдан осы межені саќтауы керек. Ґзімніѕ жеке пікірім бойынша, ќоєам тарапынан јйел затына гуманистік, адами капитал, ўрпаќ ґрбіту, елдіѕ болашаєы тўрєысынан денсаулыєына, јлеуметтік жаєдайына жеѕілдік жасалуы, ќамќорлыќ кґрсетілуі тиіс. Бјлкім, мемлекетке јйелдердіѕ зейнеткерлікке шыєу мерзімін жасын 60 жасќа, яєни таєы 2 жылєа ўзартуды ќарастыруєа болатын шыєар. Бірден 63 жасќа жеткізу ќисынєа келмейді. Рас, еліміздегі ґмір сїру сапасы жаќсарєанымен, дамыєан елдердіѕ деѕгейіне жеткен жоќпыз. «Кґкпарды» жїргізген – Данияр ЖЎМАДІЛ.

БЕЗБЕН

«ХАЛЫЌ САНЫН КҐБЕЙТУ ЇШІН КҐП ЈЙЕЛ АЛУ КЕРЕК» ДЕГЕН ПІКІРМЕН КЕЛІСЕСІЗ БЕ? Ринат НЎРКИН, Аќтоєай ауданы, Приреченск орта

Алмагїл ЖЇГІНІСОВА, айтыскер аќын:

мектебініѕ ќазаќ тілі мен јдебиеті пјнініѕ мўєалімі:

Ўлтќа жанашырлыќ деп ќабылдаєан абзал

Ќызды тоќалдыќќа беру - ќорлыќ

Кґп јйелді оныѕ рухани єана емес, материалдыќ та ќажеттіліктерін ќанаєаттандыратын ауќатты, текті адамдар єана алады. Мјселен, кешегі Ќўнанбайлар кґп јйелді еріккеннен алєан жоќ. Тектініѕ јулетін ўлєайтып, ќыздарды кїйеусіз ќалудан саќтады. Ал ќарапайым адам онсыз да кґп јйел алмаєан. Оќыєаны кґп, тоќыєаны мол ќаракґз ќыздарымыздыѕ шетел асып, ґзге ўлттыѕ санын кґбейтуі - бїгінгі кїнніѕ трагедиясы. Ўлтыныѕ барлыќ асыл ќасиеттін аќ сїтімен дарытатын, аќылды да, білімді ќыздарымыз басќа ўлттыѕ ўрпаєын тјрбиелесе, ќазаќ елініѕ ертеѕі бўлыѕєыр емес пе?! Ќазіргі таѕда екініѕ бірі - отырып ќалєан ќыз немесе некесіз туєан сјби. Сондыќтан, кґп јйел алуды - сјн емес, оны – бїгінгі кїнніѕ басты мјселесі деп ќараєанымыз абзал. Жалпы, меніѕ тїсінігімде кґп јйелді бай јрі текті адам єана алады. Ал текті адам јрдайым ўлттыѕ жанашыры, елдіѕ ертеѕіне бей-жай ќарамайтын арлан азамат. Бїгінгі ќоєамда, бір јйелін асырай алмай жїргендер бар. Ал бізге тектілердіѕ кґп болєаны керек емес пе?!

«Ќазаќ байыса - јйел алады» деп бекер айтаєан єой. Дјулеті асып-тасып жатќандар жас иіс алєанша, жетімдер їйіне, балабаќшаларєа кґмектеспей ме?! Шамалы єана еѕбекаќымен жўмыс жасай жїріп тоќал іздеп, отбасыныѕ аузынан жырып айдаладаєы біреудіѕ баласын асырайды єой біздіѕ ќазаќ. Сол тоќалы 10 бала туып бере ќойса ќане? Сїйген жарын сыйлайтын адам «таєы жанўя ќўрамын» деп айтпауы керек. «Отырєан ќыз отырады омалып, сені шалдан басќа кім алады» деген сґздіѕ айтылуы да орынсыз. Осындай бейпіл ауыз, берекесіз јйел сияќты еркектердіѕ кґбеюінен кјрі ќыз кґбеймегенде ќайтеді?! Айтпаќшы, єылымда ер адамдарды белділік (бедеулік емес) жаєынан белділігі жоќ, белділігі ґте јлсіз, белділігі јлсіз, ќанаєаттанарлыќ жјне белділігі кїшті деген бес топќа бґледі. Міне, осылардыѕ ішінде бесінші топтаєы еркектер екі-їш јйел алуєа бейім келеді. Јрі бўл топтаєы еркектер їшін кґп јйел алу денсаулыќтарына, жалпы аєзасына пайдалы болмаќ. Мўндай адамдар сирек кездеседі. Ал ќалєан топтаєыларєа кґп јйел алуєа болмайды. Денсаулыќтарына зиян. Осыны да ескерген жґн. Кґп јйел алу їшін де бел керек.

Басы 1-бетте

«Безбенді» дайындаєан Фархат ЈМІРЕ.

Ќытайда аќырзаман туралы ќауесеттерді таратќандары їшін 100-ге жуыќ адам ќамауєа алынды.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

6

МЕЗГІЛ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

«ГНПФ» зейнетаќы ќорына «Индустриальный Казахстан» зейнетаќы ќоры ќосылды «Индустриальный Казахстан» ЖЗЌ» АЌ акционерлері ќорды ќайта ўйымдастыру туралы шешім ќабылдады. ЌР заѕнамасыныѕ барлыќ талаптары орындалєаннан кейін ќорды «ГНПФ» жинаќтаушы зейнетаќы ќоры» акционерлік ќоєамына ќосу арќылы ќайта ўйымдастырылады. Шаєын жинаќтаушы зейнетаќы ќоры моделініѕ тґмен тиімділігі ќайта ўйымдастырудыѕ себебі болып табылады. Мўндай ќорлардыѕ ірі ќорлармен бірдей ауќымды јкімшілік шыєыстары болады, біраќ бўл жаєдайда ірі ќорлар едјуір айналым кґлемініѕ арќасында анаєўрлым тиімді жаєдайда болады. «Индустриальный Казахстан» зейнетаќы ќоры їшін кеѕею баламалы шешім болуы мїмкін еді, алайда бўл ќосымша инвестиция салуды талап етеді. «ГНПФ» ЖЗЌ» АЌ кґптеген кґрсеткіштер бойынша зейнетаќы нарыєындаєы кґшбасшылар їштігіне кіретіндіктен ќосылуєа еѕ тиімді ќор болып табылды. 2012 жылєы 12 наурыздан бастап «ГНПФ» жинаќтаушы зейнетаќы ќоры зейнетаќы нарыєында инвестициялыќ кірістен 12% жјне зейнетаќы активтерінен 0,0375% мґлшерде комиссиялыќ сыйаќыныѕ еѕ тґменгі деѕгейін белгіледі. Комиссияныѕ 6 ай мерзімі ішінде тґмендеуініѕ арќасында ќор салымшылар шотына 700 млн. теѕгеден астам соманы їлестірді. «Теріс пікірде жїрген кейбір адамдар арасында «Индустриальный Казахстан» ќорыныѕ активтері «ГНПФ»

ќоры салымшыларыныѕ зейнетаќы жинаќтарына кері јсер етеді деген жаѕсаќ пікірлер ќалыптасуда. Біріншіден, «Индустриальный Казахстан» ќорыныѕ активтері ГНПФ ќызметіне кері јсер ететіндей кґп емес. Екіншіден, «Индустриальный Казахстан» ќорыныѕ активтері ГНПФ активтеріне ќосылмастан бўрын, міндетті тїрде наќты нарыќтыќ ќўны бойынша ќайта баєалау операциясынан ґтеді, сондыќтан бўл пікірді тїбегейлі ќате деп санауєа болады. «ГНПФ» ќорыныѕ іріленуі екі ќордыѕ артыќшылыќтарын сублимациялайды, жјне бўл оѕ нјтижелерге жету їшін негіз болады» - дейді «ГНПФ» жинаќтаушы зейнетаќы ќоры» акционерлік ќоєамыныѕ басќарушы директоры Руслан Ерденаев. Біріктіруден кейін «Индустриальный Казахстан» зейнетаќы ќоры салымшыларыныѕ жинаќтары 15 жылдыќ тўраќты жўмыс ґтілі бар еліміздіѕ ірі зейнетаќы ќорына аударылатын болатын. Салымшылар ауысќанда кґптеген артыќшылыќтарєа ие болады. Ќазіргі таѕда ГНПФ зейнетаќы ќоры ґз ќызметтеріне ќол жетімділік пен сапаны жаќсарту, ќорєа сеніп тапсырылєан зейнетаќы жинаќтарын басќарудыѕ тиімділігін арттыру жјне осылай ґз салымшыларына зейнеткерлікте ќаржылыќ еркіндікті ќўру секілді дјстїрлі ќызметтерін дамытуды жалєастыруда.

ЌР Ўлттыќ Банкініѕ Ќаржы нарыєын жјне ќаржы ўйымдарын баќылау жјне ќадаєалау комитеті.

СТАТИСТИКА

2012 ЖЫЛДЫЅ 10 АЙЫНДА МАЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ ҐНІМІН ҐНДІРУ ТУРАЛЫ 2012 жылєы 1 ќарашадаєы жаєдай бойынша облыста ірі ќара мал, шошќа мен ќўстан басќа мал басыныѕ саны ўлєайды. Облыс бойынша ќой саны 2,1%-єа, ешкі 11,3%-єа, жылќы 7,6%-єа ґсті, сонымен ќатар ірі ќара мал 0,7%-єа, шошќа 10,5%-єа, ќўс 32,2%-єа азайды. Баянауыл ауданында ірі ќара мал (облыстыќ кґрсеткіштіѕ 16,9%), ќой мен ешкі (25%) , жылќы саны (16%) басыныѕ еѕ жоєары саны тіркелді. Шошќаныѕ едјуір саны Павлодар ќ.а. – 26,4%, ќўс бойынша басым їлес Шарбаќты ауданында 15,1% тіркелді. 2012 жылєы 1 ќарашада облыс бойынша алынєан бўзау тґлдері – 145,6 мыѕ бас (2011 жылдыѕ сјйкес мерзіміне 98,8%), торай – 96,7 мыѕ (98,5%), ќозы – 257,1 мыѕ (105,8%), лаќ – 39,3 мыѕ (120,1%), ќўлын – 31,8 мыѕ бас (107,7%). 100 тґлдейтін малєа есептегенде ґткен жылдыѕ деѕгейімен салыстырєанда бўзау жјне ќозы тїсімі 98,9%-ды, ќўлын 105,9%-ды, торай 106,5%-ды ќўрады. 2012 жылєы 1 ќарашада облыста ґткен жылдыѕ сјйкес кезеѕіндегі 741-ге ќарсы 653 ірі ќара мал басы, 558-єа ќарсы 5750 шошќа, 268-ге ќарсы 363 ќой мен ешкі жјне 136-єа ќарсы 108 жылќы басыныѕ ґлгені тіркелді. Їстіміздегі жылдыѕ ќаѕтар – ќазан айларында тірідей салмаќта 56 мыѕ тонна мал мен ќўс еті (ґткен жылєы тиісті кезеѕге 100,4%), 313 мыѕ тонна сїт (100,2%) жјне 53 млн. дана тауыќ жўмыртќасы (32,1%) ґндірілді. Шаруа ќожалыќтарында ет, сїт ґндіру ўлєайды. Ауыл шаруашылыєы кјсіпорындарында сїт ґндіру ўлєайды, ет ґндіру азайды. 2012 жылдыѕ 10 айында облыс бойынша бір сиырдан алынєан сїттіѕ орташа сауылымы 2199 кг, бір мекиен – тауыќтан алынєан орташа жўмыртќа тїсімі 121 жўмыртќаны ќўрады.

Павлодар облысыныѕ статистика департаменті.

ОЌЫЅЫЗ, ЌЫЗЫЌ!

Андерсенніѕ алєашќы туындысы Балаларєа арналєан јлемге јйгілі ертегілердіѕ авторы, атаќты дат жазушысы Ханс Кристиан Андерсенніѕ еѕ алєашќы туындысы табылды. Дания ўлттыќ мўраєатыныѕ ќызметкерлері ќаламгер тўѕєыш ертегісін бала кезде жазєан» деп отыр. Мўраєатќа келген зерттеушілердіѕ бірі Андерсенніѕ еѕбегіне ўќсас ќолжазбаны кездейсоќ тауып алєан. Мўраєат басшысы Мадс Кристенсен жазбаны жазушы ертегілерін зерттейтін мамандарєа кґрсеткен кезде, олар мўныѕ Андерсендікі екенін растады. «Майшам» деп аталатын ертегіні Андерсен мектепте оќып жїрген кезінде жазєан болып шыќты. Ертегі ґзініѕ ґмірге не їшін ќажет екенін білуге ќўмартќан майшам туралы. «Бўл – сенсациялыќ жаѕалыќ, біріншіден, јйгілі ќаламгердіѕ еѕ алєашќы ертегісі табылды; екіншіден, оныѕ жазушы болмай тўрып-аќ ертегі жазєаны, дарынды бала болєаны аныќталды», – дейді андерсентанушы Эйнар Аскгард. Ганс Кристиан Андерсен 1805-1845 жылдары ґмір сїрді. Оныѕ «Ўсќынсыз балапан», «Ќалайы солдат», «Бўршаќ їстіндегі ханшайым», «Ќар патшайым» ертегілері јлемніѕ барлыќ елінде балалар јдебиетініѕ ќатарына енген.

Ґз елін тастап кетті

орындайтын јншініѕ єарышќа сапар шегуі мїмкін екені тамыз айынан бері айтыла бастаєан еді. «Союз» кемесімен жасалатын сапар 2015 жылєа жоспарланєан жјне ол 10 кїнге созылады. 52 жастаєы јнші јйелдерді сауаттандыруды ќолдау жјне табиєи ресурстардыѕ сарќылуына ќарсы кїрес баєдарламасы аясында єарышќа ўшады. Бўєан ол ґз дјулетінен де артыќ ќаражат жўмсамаќ. Алдаєы жылы опера јншісі јлемніѕ бес ќўрлыєында концерт бергелі отыр.

Јлем киносыныѕ кґрнекті ґкілі, француздыѕ атаќты актері Жерар Депардье отанын тастап, Бельгияєа ќоныс аударды. Аќпарат ќўралдарыныѕ хабарлауынша, пайєамбар жасынан асќан актердіѕ Францияныѕ ќазіргі билігімен ќарым-ќатынасы жаќсы емес. Бельгиядаєы RTBF француз телерадиоарнасыныѕ хабарлауынша, танымал јртіс Бельгияныѕ Эно провинциясындаєы Нешэн ауылыныѕ тўрєыны ретінде тіркелді. Актер ґзіне жергілікті халыќ пен табиєат ќатты ўнайтынын айтќан. Нешэн ауылын бельгиялыќтар «француз байларыныѕ мекені» атайды. Депардье бўл жерден зјулім їй сатып алєан. Аќпарат ќўралдары актердіѕ Францияныѕ бўрынєы Президенті Николя Саркозиге шын берілген адам екенін жјне ќазіргі саясатты мїлдем ќолдамайтынын хабарлайды. Бельгияєа кґшіп келгені де сондыќтан болуы мїмкін. Айта кетейік, мўныѕ алдында кґктемде Депардье Украинаныѕ Баќшасарай ауданынан жїзім шаруашылыєын сатып алєан болатын.

Термиттер де Аязды кїндер алтын іздейді Опера јншісі кґбеймек... єарышќа сапар шегеді

Аєылшынныѕ опера јншісі, классикалыќ кроссовер жанрын дамытушылардыѕ бірі Сара Брайтманныѕ єарышќа ўшатыны расталды. Америкалыќ Space Adventures компаниясы јншімен єарыш турисі ретінде келісімшартќа отырды. Компания ґкілдері таратќан мјліметке ќараєанда, Брайтманныѕ Халыќаралыќ єарыш стансысына сапарыныѕ барлыќ ќўќыќтыќ мјселесі шешілді. Енді јншіні ресми тїрде єарыш турисі атауєа болады. Классика мен ќазіргі заманєы танымал музыканы ўштастыра

Арктикадаєы жылыну ќўбылысы Еуразия ќўрлыєында ќыстыѕ ќаћарын кїшейте тїседі. АЌШ-тыѕ Мўхиттыќ жјне атмосфералыќ зерттеулер ўлттыќ басќармасыныѕ мамандары Солтїстік жарты шарда мўз аумаєыныѕ азаюы табиєи катаклизмге соќтырып отырєанын аныќтады. Олардыѕ мјліметінше, биылєы маусым айында Арктикада мўз бен ќар жабыны ауданы рекордтыќ тґмен кґрсеткішке жеткен. Мўхит беті температурасы кїрт жоєарылап, ґсімдік јлемі жанданєан. Біраќ єаламдыќ жылынудыѕ јсері Еуразия ќўрлыєы аумаєында климаттыќ ауытќуєа јкеліп отыр. Мамандардыѕ айтуынша, бўдан былай ќўрлыќтыѕ солтїстік бґлігінде ќаѕтар-аќпан айларында ќатты аяз ўзаќќа созылады.

Gangnam Style јлем туристерін тарта бастады Оѕтїстік кореялыќ јнші PSY-діѕ (Пак Чэ Сан) арќасында Сеулдіѕ Каннамгу аталатын ауданыныѕ јлемдік туризм орталыєына айналатын тїрі бар. Бірнеше туроператор дїниежїзі тўрєындарын јйгілі Gangnam Style хитіне ґзек болєан ќалашыќты кґруге шаќырып отыр. The Daily Telegraph-тыѕ хабарлауынша, Сеулдіѕ туристік ведомствосы арнайы бейнеролик тїсіріп, онда Корея Республикасы астанасыныѕ Каннамгу ауданыныѕ ерекшеліктерін насихаттайды. Сала басшыларыныѕ айтуынша, ќазір Gangnam Style суперхитінен соѕ јлемде онсыз да бўл ауданєа ќызыєушылыќ артќан. Кїллі јлемді билеткен јндегі Gangnam сґзініѕ корейше нўсќасы – «Каннамгу». Бірнеше туристік фирма Каннамгуды кґргісі келетіндер їшін ќызмет кґрсетуге јзір екенін мјлімдеді. Јлем туристерініѕ шопингі їшін мўнда тамаша жаєдайлар жасалєан. Gangnam Style композициясы биыл жазда жарыќќа шыќты. Бїгінге дейін оныѕ єаламтордаєы клипін тамашалаєандардыѕ ќатары миллиардќа жуыќтап ќалды.

Халыќ арасында «аќ ќўмырсќа» делінетін термит жјндіктерініѕ ерекше ќасиеті аныќталды. Олар жер ќыртысынан алтын немесе басќа да баєалы металдарды оѕай таба алатын болып шыќты. ВВС-діѕ хабарлауынша, термиттердіѕ мўндай ќасиеті барын австралиялыќ єалымдар айтып отыр. Зерттеу барысында жјндіктердіѕ алтын сыныќтарын таба алатыны жјне оныѕ бґлшектерін жер бетіне шыєара алатыны дјлелденді. Мамандар бўл жаѕалыќты пайдалы ќазбалар ґндірісіне пайдалануды ўсынады. Ґйткені, Австралияда ґѕделген кен орындары топыраєыныѕ эрозиясына байланысты соѕєы жылдары алтын ќорын аныќтау ќиындаєан. Термиттер – тараќан дернјсілі мен ќўмырсќаныѕ инфраотряды. Олар топыраќты ќопсытып, ќўнарын арттыруєа пайдалы жјндіктердіѕ бірі саналады.

Семейде жалєыз барымташы 29 бас жылќыны айдап јкеткен. Оны ґз ќорасына сыйдыра алмаєан соѕ бір їйірін маѕайдаєы ґндірістік базаєа небары 150 мыѕ теѕгеге сатып жіберіпті.


20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

24 - 30 ÆÅËÒÎÊÑÀÍ

24 ДЇЙСЕНБІ 07.01 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.01 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 14.59 Екiнтi намазы, 16.51 Аќшам намазы, 18.25 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан» 23.35 - 00.15 Жаѕалыќтар 9.00, 12.30, 17.00, 20.30, 09.25, 11.30, 13.55, 19.10, 21.25, 22.30 Удачный выбор 23.20 Жаѕалыќтар 09.45, 12.25, 14.30, 20.00, 21.55, 23.30 9.40 «Жан жылуы» 10.00 «Апта.Kz» Жарнамалар јлемінде. 11.00 «Арнайы репортаж» 11.20, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. «Дауа». Телеемхана 07.00 ІСКЕ СЈТ! «Аќсауыт». 09.00, 10.00 Жетi кїн. Сараптау 19.30 «Кешір мені». Т/х. баєдарламасы. «Алаш алыптары». Д/ф. 11.10 Біз. Ток-шоу 03.10 «Јн-жўмбаќ» 12.00 «Сулейман Великолепный». 02.25 «Ґзекжарды» 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар «Тґлдер ќалай ґседі?». Д/х. 13.15 Кґзќарас «Жолыѕ болсын, балаќай!» 13.40 Арнайы репортаж «Ќылмыс пен жаза» «Жићангез». Телесаяхат 14.15 «Хош иісті ару». Т/х. «Ќазаќстан-2050» стратегиясы 15.10 «Секреты в раю». ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа 16.10 Айбын. саяси баєыты 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар «Айтуєа оѕай...» 17.15 Топжарєан. «...Їй болу ќиын». Т/х. 17.50 Профессионал «Келін». Т/х. 18.15 «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «SPORT.KZ» 19.10 «Біз». Ток-шоу. «Їлкен балыќ» драмасы. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 Дневник индустриализации 08.00 «Теќ ќана 20.50 Профессионал деректер» 21.30 «Сулейман Великолепный». 08.15 «Только факты» 22.30 Тотальный футбол 08.30 «Арнамызда 23.00 «Морозко». Мюзикл. јсем јн» 09.00 «Тау тўлєа». Д/ф 00.45, 01.15 Ќорытынды жаѕалыќтар. 01.45 Журналы 09.50 «Алты жасар 02.00 Жаѕалыќтар. Алпамыс». К/ф 11.05 «Айналайын». Т/х «Салауатты сана» 9.00 «Смешарики». М/с. «Приглашаем к разговору...» 9.20 «Бјрі есімде» Тамара Кїндізгі жаѕалыќтар. Асармен бірге. «Мой класс – моя команда» 10.00 «Цена жизни». Т/с. «Ќыз ґмірдіѕ ќызєалдаєы». 11.30 «Баєдаршам». Концерт 12.00 «Жар@йсыѕ» 17.50 їзіліс 12.30 «Тусовщики». Т/с. «Таным» 13.20 «Начистоту». Павлодар облысыныѕ 14.00 «Астробой». М/ф. 75 жылдыєына орай 15.40 «Н2О-жјй єана су ќос». Т/х. «ТАНЫМАЛ ТЎЛЄАЛАР» 16.10 «Сїйінші». Кешкі жаѕалыќтар. 16.40 «Триумф любви». Т/с. «Јліппе». 17.30 «Ќалалыќ аѕшы». Т/х. «Балапан» телеарнасынан «Налоговый консультант» 18.40 «Мўќабадаєы бейне» «Айналайын». Т/х Реалити-шоу Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.00 «Пятый угол». «С заботой о людях» Социальное ток-шоу. «Таным» 20.00 «Судьбы сестёр». Т/с. Чемпионат Казахстана 21.30 «Тікелей эфир». Т/с. по хоккею: «Иртыш» 22.20 «Бастыќты ќорєау керек». Т/с (г. Павлодар) – «Казцинк 23.35 «Грейси». Торпедо - 2» Спортивная драма. (г. Усть-Каменогорск)

ХАБАР

12.45 13.20 13.50, 14.55 15.20, 17.20, 17.40 18.05 18.35 18.55 19.20 21.05 21.55 22.30 23.55 00.20

12.10 12.30 13.00 13.35 14.00 15.00 17.50 18.10 18.15 18.50 19.15 19.30 20.30 21.10 21.30 22.00

25 СЕЙСЕНБI 07.01 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.01 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 14.59 Екiнтi намазы, 16.51 Аќшам намазы, 18.25 Ќўфтан намазы.

12.45 13.05 13.50, 14.45, 15.20, 17.20 17.35 17.55 18.25, 21.05 22.30 23.55 01.40

7.00 «Таѕшолпан» 9.00, 12.30, 17.00, 20.30, 23.20 Жаѕалыќтар 9.45, 21.55 «...Їй болу ќиын». Т/х. 10.20 «Халыќ таѕдауы» 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. «Sport.kz» «Алаѕ» ток-шоуы 19.30 «Кешір мені». Т/х. 19.00 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 02.40 «Јн-жўмбаќ» «Еѕбек тїбі - береке» «Тґлдер ќалай ґседі?». Д/х. «Аяз атаныѕ ќўпия јлемі». М/х. 02.10 «Даму» «Айтуєа оѕай...» «Келін». Т/х. «Јкелі - балалы Крамерлер» драмасы «Сыр сўхбат».

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 «Арнамызда јсем јн» 09.00 Жаѕалыќтар. 09.35 М/ф 10.00 «Саєындырєан јндер-ай». Концерт 11.00 «Айналайын». Т/х 12.10 «Налоговый консультант» 12.30 «Таным» 13.00 Кїндізгі жаѕалыќтар. 13.35 «С заботой о людях» 14.00 «Келбет». Д/ф 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 «Приемная депутата» 18.10 К 75-летию Павлодарской области «ГОДЫ и ЛЮДИ» 18.15 Кешкі жаѕалыќтар. 18.50 «Јліппе». «Балапан» телеарнасынан 19.15 «Нацбанк информирует» 19.30 «Айналайын». Т/х 20.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 21.10 «Ґндірісті ґлке» 21.30 «Приемная депутата» 22.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с 23.00 «Келбет». Д/ф 23.35 - 00.15 Жаѕалыќтар 09.30, 11.30, 13.55, 19.10, 21.30, 22.30 Удачный выбор

09.55, 12.05, 14.30, 20.00, 21.55, 23.30 Жарнамалар јлемінде.

ХАБАР 07.00 09.00, 09.10 09.55 10.10 11.10 12.00 13.00, 13.15 13.40 14.15 16.15 16.45 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 20.50 21.30 23.00 23.40 01.15, 02.35 03.00 -

13.20 14.00 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40 19.00 19.30 20.00 21.30 22.20 23.35

ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «25-километр». Т/с. «Подари детям жизнь». «Бетховенніѕ сиќыры». Т/х. «Біз». Ток-шоу. «Сулейман Великолепный». 2-сезон. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Кґзќарас Дневник индустриализации «Морозко». Мюзикл. Тотальный футбол Капитал јліппесі. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар «Человек труда». Д/ф. «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Ќазаќстан: јлеуметтік жобалар». Профессионал «Долина волков». «25-километр». Т/с. «Рождество в глуши». Кино. 02.05 Ќорытынды жаѕалыќтар. Журнал 04.00 Жаѕалыќтар. 9.00 «Смешарики». М/с. 9.20 «Что наша жизнь...» 10.00 «Цена жизни». Т/с. 11.30 «Дастархан». 12.00 «Адамзаттыѕ ўлы жетістіктері». Д/с. 12.30 «Тусовщики». Т/с. «Пятый угол». Социальное ток-шоу. «Грейси». Спортивная драма. «Н2О-жјй єана су ќос». Т/х. «Сїйінші». «Триумф любви». Т/с. «Ќалалыќ аѕшы». Т/х. «Мўќабадаєы бейне» Реалити-шоу «Платье моей мечты» Реалити-шоу «Жар@йсыѕ» «Судьбы сестёр». Т/с. «Тікелей эфир». Т/с. «Бастыќты ќорєау керек». Т/с «Рождественский ангел». Кино.

08.00 «Кеѕесхана» 08.30 «Каznet» 09.00, 10.10, 16.40 «Меніѕ сїйкімді ќызым». Т/х. 10.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар 10.30, 18.00 «Иффет». Т/х. 11.30, 19.20 «Ґмір сыры». Т/х. 12.10 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» м/ф. 12.35 «Громкое дело» 13.00 «Дневник с Гульжан Мукушевой» 14.10, 00.00 «Анатомия страсти». Т/с 15.00 КВН Избранное 15.50 «Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен» 20.30 Новости 20.30 21.05 «Метод Фрейда». Сериал 22.10 «Открытая студия» Ток-шоу 22.50 «Иффет». Т/х. 01.20 Новости 20.30 01.50 Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ 6.00 6.30 10.00, 10.10 11.00 11.55 13.00 13.55 15.20 16.30 17.25 19.05 20.10 21.05 22.15 23.05 23.40 01.20

9.50 11.40 12.40 15.00

«Право на качество» Телеканал «Доброе утро» 15.00, 18.30 Новости «Жди меня» «Агент особого назначения». Т/с. «Жить здорово» «Давай поженимся» «Добрый вечер, Казахстан!» «Неравный брак» «Маруся. Испытание» «Москва. Три Вокзала 2». Фильм «Под прикрытием». Т/с. «Всегда говори «Всегда» - 9 «Пусть говорят» «Пуля - Дура». «Изумрудное дело агента» «Время» «Откройте, милиция!». Т/с. «Вечерний Ургант». 7.30 «Made in Kazakhstan» 8.00 «Профессиональный разговор» 8.30, 16.50 «Столыпин... невыученные уроки». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» «Јнші болєым келеді. 10 жыл авторлыќ кеші» «Ґмір тынысы» «Жїрегім сазды сандыєым» Естай Јликеевтіѕ шыєармашылыќ кеші «TV Shop»

08.00 Новости 20.30 08.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар 09.00, 10.10, 16.40 «Меніѕ сїйкімді ќызым». Т/х. 10.30, 18.00 «Иффет». Т/х. 11.30, 19.20 «Ґмір сыры». Т/х. 12.10 Јн шашу 12.25 «Каznet» 13.10 «Открытая студия» Ток-шоу 14.10, 00.00 «Анатомия страсти». Т/с 15.00, 21.05 «Метод Фрейда». Сериал 16.00 «Kaznet» єаламтор шолу 16.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» мультфильм 20.30 Новости 20.30 22.10 «Сырласу» ток-шоу 22.50 «Иффет». Т/х. 01.20 Новости «20.30» 01.50 Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ 6.00, 6.30 10.10 11.00 11.55 13.00 13.55 15.20 16.30 17.25 19.05 20.10 21.05 22.15 23.05 23.40 01.20

10.00, 15.00, 18.30 Новости Телеканал «Доброе утро» «Девятый отдел». Т/с. «Агент особого назначения». Т/с. «Жить здорово» «Давай поженимся» Модный пиговор» «Неравный брак» «Маруся. Испытание» «Москва. Три Вокзала 2». Фильм «Под прикрытием». Т/с. «Всегда говори «Всегда» - 9 «Пусть говорят» «Пуля - дура». «Изумрудное дело агента» «Время» «Откройте, милиция!». Т/с. «Вечерний Ургант».

7.30 «The spirit of Tengri» 8.00 «К медицине доступной и качественной» 8.30, 16.50 «Только ты». Сериал 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 9.50 Гаућар Јлимбекова «Анаєа саєыныш» 11.40 «Бастау» 12.40 «Ќос жўлдыз» 15.00 «TV Shop» 15.30, 18.30 «Адвокат». Сериал 16.30 «Новости дня» 17.50 «Джейми:

15.30 16.30 17.50 18.30 19.30 19.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 00.00

«Панорама недели» «Новости дня» «Джейми:рождественская вечеринка» «БлоGпост» «Обзор.Чрезвыйчайное происшествие» «Осторожно, Райкин!» «ПАНОРАМА ДНЯ» «Биржевые университеты» «Бастау» «Тјулік тынысы» «Сїйікті јндер» «Путь успеха».

КТК-7 + 31 07.00, 07.30 09.00, 09.05 09.15 09.30 10.00 11.00 11.30

13.30 Мультсериалы «Любовь и наказание». Т/с. 19.25 «Сюжет дня» «Записки охотника» «Popcorn.Кїлкі думаны» «Самое смешное видео» «Где моя дочь?». Т/с. Мультсериал «Стюарт Литтл 2». Комедии-фэнтази 14.00 «Смертельная битва: Завоевание». Сериал-фэнтази 15.00 «Люди в чёрном». Боевик 17.00 «Паранормальное явление 3». Мистический триллер 19.00, 20.00 «Информбюро» 19.30 «Базарбаевтар 2». Сериал 20.30 «Между небом и землей 3». Т/с 21.30 «Лара». Сериал 22.30 «Кровавый алмаз». Боевик. 08.00 “Япыр-ай” 09.00 “Бенефис Елены Воробей”. Юмористический концерт 11.00 “Другая правда” 11.35 “Портрет недели” 12.40 “Слуги народа” 13.40 “Очная ставка”. Д/цикл 14.35 “Дорога домой” 14.45 “Жїрекжарды” 15.50 “Зимняя шутка ш ” 16.20 “Моя прекрасная няня”. Т/с. 16.50 “Прокурорская проверка” – Единственный наследник. Д/детектив 18.00 “Давай поженимся!” 19.00 “Принцесса хлопковых полей”. Т/с. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар 21.40 “Остров ненужных людей”. Т/с. 23.30 “Рейдер” 23.45 “Грач”. Триллер 01.35 “Защита свидетелей”. Детектив 02.30 Жаѕалыќтар.

19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 00.00 02.00

рождественская вечеринка» «Энергокомплекс. Вопросы и ответы» «Панорама дня» «Киноклуб» Олега Борецкого. Новогодние истории «Зерде» «Тјулік тынысы» «Сїйікті јндер» «Путь успеха» «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

КТК-7 + 31 07.00, 07.30 09.00, 09.05 09.30 10.00 11.00 11.30 14.00

13.30 Мультсериалы «Любовь и наказание». Т/с. 19.25 «Сюжет дня» «Popcorn.Кїлкі Думаны» «Самое смешное видео» «Где моя дочь?». Т/с. «Базарбаевтар 2». Сериал «Солдатики». Фильм-фэнтази «Смертельная битва: Завоевание». Сериал-фэнтази 15.00 «Бэтмен и мистер Фриз: Субзеро». Анимационный фильм 16.30 «Кровавый алмаз». Остросюжетном боевик 19.00, 20.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 «Базарбаевтар 2». Сериал 20.30 «Между небом и землей 3». Т/с. 21.30 «Лара». Сериал 22.30 «Слёзы солнца». Боевик 00.50 «Круг восьми». Триллер. 07.15 “Уроки тетушки Совы”. М/с. 07.30 “Япыр-ай” 08.30 Жаѕалыќтар 09.00, 12.40 “Рейдер” 09.15 “Еще один шанс”. Т/с. 11.00 “Давай поженимся!” 12.00 Новости 13.00 “Грач”. Детективный триллер 14.50 “Аќ алќап аруы”. Т/х. 16.20 “Жаѕалыќтар. Астарлы аќиќат” 16.50 “Прокурорская проверка” – Соль. Д/детектив 18.00 “Давай поженимся!” 19.00 “Принцесса хлопковых полей”. Т/с. 20.30, 21.00, 02.30 Жаѕалыќтар 21.40 “Остров ненужных людей”. Т/с. 23.30 “Рейдер” 23.45 “Грач”. Детективный триллер 01.35 “Защита свидетелей”. Детектив.

www.saryarka-samaly.kz

ИРБИС 08.00 10.00 12.00, 13.00 16.00, 18.00, 20.10 23.10 08.40, 16.30; 23.40, 09.50, 17.50; 00.50,

«Банзай!». Фильм «Вокруг света за 80 дней». Фильм 18.20 Музыка «Безумный день, или женитьба Фигаро». Фильм 01.30 «Јн ќанатында» 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар «Без свидетелей». Фильм «Мост через реку Квай». Фильм 09.20; 14.00, 15.00; 16.15, 17.15, 17.30; 20.40, 21.20; 00.20 - Телекаталог 11.50; 12.50, 15.50; 16.50, 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 02.00 - Тамаша Таѕдау.

НТК 07.35 08.00 08.30, 08.55 09.00 10.00 10.50 11.15, 11.40, 12.00 12.30 14.15 14.55 16.45, 17.10, 17.40, 21.00 22.00 00.50

«Сейлормун». М/с. «Багз Банни». М/с. 19.00 «Такси» «Вкусно и быстро» «Кто в доме хозяин?». Т/с. «Невероятная правда о звездах». Д/проект «Мне смешно, когда тебе больно» 00.25 «Реальные пацаны». Т/с 14.35, 18.30 «Ревю» «Тру Джексон». Комедия «Одиссей и остров туманов». Семейное фэнтэзи «Том и Джерри». М/с. «На море». Комедия 19.30 «Деффчонки». Т/с. 21.30 «Такси». Т/с. 20.00 «Счастливы вместе». Т/с. «Наша Russia». Т/с. «Леон». Криминальная драма Дом-2.

07.15 «Дом мечты» 08.00 «Субботний вечер» 09.30 «Звездные танцы» 11.30 «Айна online» 12.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 13.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» 14.00 «НЫСАНА» 15.00 «Наша жизнь» докудрама 16.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с. 17.00 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Случайный свидетель». Т/с. 22.00 «Субботний вечер» 00.00 «Экстремальные игры».

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 08.30 «Мост через реку Квай». Фильм 10.40, 18.20 Музыка 13.10 «Без свидетелей». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 20.10 «Миллион в брачной корзинке». Фильм 23.10 «Враг мой». Фильм 09.00, 10.00; 13.40, 14.20; 15.20, 15.40; 16.30, 17.00; 20.40, 21.20; 23.40, 00.20 - Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 - Тамаша Таѕдау.

НТК 07.35 08.00 08.30, 09.00 10.00 10.50 11.15, 11.40, 12.00, 12.30 13.00 14.25 16.45, 17.10, 17.40, 21.00 22.00 00.25 01.00

«Сейлормун». М/с. «Багз Банни». М/с. 19.00 «Такси» «Кто в доме хозяин?». Т/с. «Невероятная правда о звездах». Д/проект «Мне смешно, когда тебе больно» 00.35 «Реальные пацаны». Т/с 14.05, 18.30 «Ревю» 13.35 «Тру Джексон». Комедия «Том и Джерри». М/с. «Багз Банни и друзья». М/с. 22.00 «Леон». Кино. 19.30 «Деффчонки». Т/с. 21.30 «Такси». Т/с. 20.00 «Счастливы вместе». Т/с «Наша Russia». Т/с. «Повелитель Бури». Боевик «Минута на победу». За кадром Дом-2.

07.15 «Ќуырдаќ» Скетчком 07.30 «Суперкрошки» м/с. 08.00 «Смехопанорама» 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается» 10.00 «О самом главном» 12.00 «Субботний вечер» 13.30 «Марат и Жанна». Сериал 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз» 14.15 «Экстремальные игры» 15.00 «Настоящая жизнь» докудрама 16.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с. 17.00 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Случайный свидетель». Т/с. 22.00 «Субботний вечер» 00.00 «Экстремальные игры».


26 СЈРСЕНБІ 07.02 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.02 Кїннiѕ шыєуы, 12.55 Бесiн намазы, 15.00 Екiнтi намазы, 16.52 Аќшам намазы, 18.26 Ќўфтан намазы.

12.45 13.50, 14.45, 15.20, 17.20, 17.35 17.55 19.05, 21.05 22.30 23.55 02.55

7.00 «Таѕшолпан» 9.00, 12.30, 17.00, 20.30, 23.20 Жаѕалыќтар 9.45, 21.55 «...Їй болу ќиын». Т/х. 10.20 «Халыќ таѕдауы» 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. «Елім меніѕ» 19.30 «Кешір мені». Т/х. 18.30 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 02.20 «Јн-жўмбаќ» 02.05 «Ґзекжарды» «Тґлдер ќалай ґседі?». Д/х. «Аяз атаныѕ ќўпия јлемі». М/х. 01.45 «Ґрлеу. Астана» «Айтуєа оѕай...» «Келін». Т/х. «Радио» драмасы. «Ґркениет».

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 «Арнамызда јсем јн» 09.00 Жаѕалыќтар. 09.35 М/ф 10.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с 11.00 «Айналайын». Т/х 12.10 «Нацбанк информирует» 12.30 «Приемная депутата» 13.00 Кїндізгі жаѕалыќтар. 13.35 «Ґндірісті ґлке» 14.00 «Келбет». Д/ф 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 Аќмарал Саєынбекованыѕ «Ауыл жјне адамдар» баєдарламасы 18.15 Кешкі жаѕалыќтар. 18.50 «Јліппе». «Балапан» телеарнасынан 19.15 «Таным» 19.30 «Айналайын». Т/х 20.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 21.10 «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» 21.30 Аќмарал Саєынбекованыѕ «Ауыл жјне адамдар» баєдарламасы 22.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с 23.00 «Келбет». Д/ф 23.30 - 00.15 Жаѕалыќтар 09.30, 11.30, 13.55, 19.10, 21.25, 22.30 Удачный выбор

10.20, 12.05, 14.55, 20.00, 21.55, 23.25 Жарнамалар јлемінде.

ХАБАР 07.00 09.00, 09.10 09.55 10.10 11.30, 13.00, 13.15 13.40 14.15 15.25 16.05 16.45 17.00, 17.15 17.50 18.15 19.10 20.00, 20.30 20.50 23.00 23.40 01.10, 01.30 02.30 -

13.20 14.00 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40 19.00 19.30 20.00 21.30 22.20 23.35

ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «25-километр». Т/с. «Подари детям жизнь». «Бетховенніѕ сиќыры». Т/х. 21.30 «Долина волков» 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Кґзќарас «Казахстан: социальные проекты». «Хош иісті ару». Т/х. «Секреты в раю». Бармысыѕ, бауырым! Азбука капитала. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар «Человек труда». Д/ф. Профессионал «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Индустрияландыру кїнделігі Профессионал «25-километр». «Зимний вечер в Гаграх». Кино. 02.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Журнал 04.00 Жаѕалыќтар. 9.00 «Смешарики». М/с. 9.20 «ХХІ єасыр кґшбасшысы» 10.00 «Цена жизни». Т/с. 11.30 «Берекелі дастарќан». 12.00 «Жар@йсыѕ» 12.30 «Тусовщики». Т/с. Мїмкін емес... «Рождественский ангел». Мелодрама. «Н2О-жјй єана су ќос». Т/х. «Сїйінші». «Триумф любви». Т/с. «Ќалалыќ аѕшы». Т/х. «Мўќабадаєы бейне» Реалити-шоу «Платье моей мечты» Реалити-шоу «Жар@йсыѕ» «Судьбы сестёр». Т/с. «Тікелей эфир». Т/с. «Бастыќты ќорєау керек». Т/с «Дублер». Комедийная драма.

08.00 Новости 20.30 08.30, 10.00, 13.00, 14.00, 00.50 Жаѕалыќтар 09.00, 10.10, 16.10 «Меніѕ сїйкімді ќызым». Т/х. 10.30, 17.30 «Иффет». Т/х. 11.30, 19.20 «Ґмір сыры». Т/х. 12.10 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» м/ф. 12.35 «Олжа» кґѕілді отбасылыќ сўраќ-жауап сайысы 13.10 «Сырласу» ток-шоу 14.10, 00.00 «Анатомия страсти». Т/с 15.00, 21.30 «Метод Фрейда». Сериал 18.50 Чемпионат КХЛ сезона 12/13 «Барыс» (Астана) - «Атлант» в перерывах Жаѕалыќтар и Новости 22.35 «Специальный репортаж» 22.55 «Иффет». Т/х. 01.00 Новости «20.30» 01.10 «Kaznet» єаламтор шолу 01.30 Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ 6.00, 6.30 10.10 11.00 11.55 13.00 13.55 15.20 16.30 17.25 19.05 20.10 21.05 22.15 23.05 23.40 01.20

9.50 11.40 12.40

27 БЕЙСЕНБІ 07.02 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.02 Кїннiѕ шыєуы, 12.55 Бесiн намазы, 15.01 Екiнтi намазы, 16.53 Аќшам намазы, 18.27 Ќўфтан намазы.

12.45 13.35 13.50, 14.50, 15.20, 15.55 17.20, 17.35 17.55 19.00 21.05 22.30 23.55 01.35

7.00 «Таѕшолпан» 9.00, 12.30, 17.00, 20.30, 23.20 Жаѕалыќтар 9.45, 21.55 «...Їй болу ќиын». Т/х. 10.20 «Халыќ таѕдауы» 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. «Толаєай». Отбасылар сайысы «Єажайыпстанєа саяхат» 19.30 «Кешір мені». Т/х. 18.30 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 02.15 «Јн-жўмбаќ» «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. 02.00 «Еѕбек тїбі - береке» «Тґлдер ќалай ґседі?». Д/х. «Аяз атаныѕ ќўпия јлемі». М/х. «ҐРЛЕУ. ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН» «Айтуєа оѕай...» «Келін». Т/х. «Сезім тјрбиесі» драмасы «Ґрлеу. Жаѕа Ќазаќстан».

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 «Арнамызда јсем јн» 09.00 Жаѕалыќтар. 09.35 М/ф 10.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с 11.00 «Айналайын». Т/х 12.10 «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» 12.30 Аќмарал Саєынбекованыѕ «Ауыл жјне адамдар» баєдарламасы 13.00 Кїндізгі жаѕалыќтар. 13.35 «Таным» 14.00 «Келбет». Д/ф 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 «Надежды детских сердец» 18.10 Павлодар облысыныѕ 75 жылдыєына орай «ТАНЫМАЛ ТЎЛЄАЛАР» 18.15 Кешкі жаѕалыќтар. 18.50 «Јліппе». «Балапан» телеарнасынан 19.15 «Налоговый консультант» 19.30 «Айналайын». Т/х 20.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 21.10 «Дипломмен ауылєа» 21.30 «Надежды детских сердец» 22.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с 23.00 «Келбет». Д/ф 23.30 - 00.15 Жаѕалыќтар

09.30, 11.30, 13.55, 19.10, 21.25, 22.30 Удачный выбор 10.20, 12.30, 14.25, 20.00, 21.55, 23.25 Жарнамалар јлемінде.

ХАБАР 07.00 09.00, 09.10 09.55 10.10 11.30, 13.00, 13.15 13.40 14.15 15.15 16.05 16.40 17.00, 17.15 17.35 18.15 19.00 20.00, 20.30

ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «25-километр». Т/с. «Подари детям жизнь». «Бетховенніѕ сиќыры». Т/х. 21.30 «Долина волков» 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Кґзќарас Индустрияландыру кїнделігі «Хош иісті ару». Т/х. «Секреты в раю». Продвопрос «Ўлт саулыєы». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар Їкімет пен јлеумет. Профессионал «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Ќазаќстан: јлеуметтік жобалар». 20.50 Профессионал 23.00 «25-километр». Т/с. 23.40 «Старые песни о главном». Часть 1-я. 00.50, 01.20 Ќорытынды жаѕалыќтар. 01.50 Журнал 02.00 - 04.00 Жаѕалыќтар.

14.00 15.30 16.10 16.40 17.30 18.40 19.00 19.30 20.00 21.30 22.20 23.35

9.00 «Смешарики». М/с. 9.20 «Зіл-јзіл». 10.00 «Цена жизни». Т/с. 11.30 «Сенім.Білім.KZ» 12.00 «Жар@йсыѕ» 12.30 «Тусовщики». Т/с. 13.20 «Адамзаттыѕ ўлы жетістіктері». Д/с. «Дублер». Комедийная драма «Н2О-жјй єана су ќос». Т/х. «Сїйінші». «Триумф любви». Т/с. «Ќалалыќ аѕшы». Т/х. «Мўќабадаєы бейне» Реалити-шоу. «Платье моей мечты» «Жар@йсыѕ» «Судьбы сестёр». Т/с. «Тікелей эфир». Т/с. «Бастыќты ќорєау керек». Т/с «Свадебный переполох». Комедия.

10.30, 11.30, 11.50, 12.35 13.10 13.35 14.10, 15.00, 19.20 19.35 20.30 22.10 22.50 01.20 01.50

10.00, 15.00, 18.30 Новости Телеканал «Доброе утро» «Девятый отдел». Т/с. «Агент особого назначения». Т/с. «Жить здорово» «Давай поженимся» Модный пиговор» «Неравный брак» «Маруся. Испытание» «Москва. Три Вокзала 2». Фильм «Под прикрытием». Т/с. «Всегда говори «Всегда» - 9 «Пусть говорят» «Пуля - дура». «Изумрудное дело агента» «Время» «Откройте, милиция!». Т/с. «Вечерний Ургант». 7.30 «Made in Kazakhstan» 8.00 «Неизведанный Казахстан» 8.30, 16.50 «Только ты». Сериал 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» «Балашаќќа нїрлы кґзбен ќараймын» Жалєас Кеѕесовтіѕ шыєармашылыќ јн кеші «Зерде» «Заттыбек Кґпбосынўлы «Аќ маржан» шыєармашылыќ јн кеші

08.00 Новости 20.30 08.10, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар 08.20 «Лица столицы» 08.45, 12.10 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» м/ф. 09.00, 10.10, 16.40 «Меніѕ сїйкімді ќызым». Т/х. 18.00 «Иффет». Т/х. 16.30 Јн шашу 16.05 «Kaznet» «Момент истины» «Специальный репортаж» Мультфильмы 00.00 «Анатомия страсти». Т/с 21.05 «Метод Фрейда». Сериал «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» м/ф. «Біз біргеміз» баєдарламасы Новости «20.30» «Status Quo» Ток-шоу «Иффет». Т/х. Новости «20.30» Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ 6.00, 6.30 10.10 11.00 11.55 13.00 13.55 15.20 16.30 17.25 19.05 20.10 21.05 22.15 23.05 23.40 01.20

10.00, 15.00, 18.30 Новости Телеканал «Доброе утро» «Возвращение мушкетеров». Т/с. «Агент особого назначения». Т/с. «Жить здорово» «Давай поженимся» Модный пиговор» «Неравный брак» «Маруся. Испытание» «Москва. Три Вокзала 2». Фильм «Под прикрытием». Т/с. «Всегда говори «Всегда» - 9 «Пусть говорят» «Пуля - Дура». «Изумрудное дело агента» «Время» «Откройте, милиция!». Т/с. «Вечерний Ургант».

7.30 «The spirit of Tengri» 8.00 «Стиляги» 8.30, 16.50 «Только ты». Сериал 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 9.50 «Жїрек сыры» Динара Ќырыќбаеваныѕ јн кеші 11.40 «Салауатты ќадам» 12.40 «Саєындырєан јндер-ай» 15.00 «TV Shop» 15.30, 18.30 «Адвокат». Сериал 16.30 «Новости дня»

15.00 15.15

«TV Shop» «Энергокомплекс. Вопросы и ответы» 15.30, 18.30 «Адвокат». Сериал 16.30 «Новости дня» 17.50 «Джейми: рождественская вечеринка» 19.30 «Обзор.Чрезвычайное происшествие» 20.00 «Панорама дня» 20.30 «Профессиональный разговор» 21.00 «Салауатты ќадам» 22.00 «Тјулік тынысы» 22.30 «Агротолќын» 22.50 «Сїйікті јндер» 00.00 «Путь успеха».

КТК-7 + 31 07.00, 07.30 09.00, 09.05 09.30 10.00 11.00 11.30

13.00 Мультсериалы «Любовь и наказание». Т/с. 19.25 «Сюжет дня» «Popcorn.Кїлкі думаны» «Самое смешное видео» «Где моя дочь?». Т/с. «Базарбаевтар 2». Сериал «Бэтмен и мистер Фриз: Субзеро». Фильм 14.00 «Смертельная битва: Завоевание». Сериал-фэнтази 15.00 «Супермен: Брэйниак атакует». Анимационный фильм 16.30 «Слёзы солнца». Боевик 19.00, 20.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 «Базарбаевтар 2». Сериал 20.30 «Между небом и землей 3». Т/с 21.30 «Лара». Сериал 22.30 «Ограбление по-Итальянски». Триллер 00.40 «Остановка 2». Триллер. 07.15 “Уроки тетушки Совы”. М/с. 07.30 “Япыр-ай” 08.30 Жаѕалыќтар 09.00, 12.40 “Рейдер” 09.15 “Еще один шанс”. Т/с. 11.00 “Давай поженимся!” 12.00 Новости 13.00 “Грач”. Детективный триллер 14.50 “Аќ алќап аруы”. Т/х. 16.25 “Моя прекрасная няня”. Т/с. 16.55 “Прокурорская проверка” – Красота и жертвы. Д/детектив 18.00 “Давай поженимся!” 19.00 “Принцесса хлопковых полей”. Т/с. 20.30, 21.00, 02.35 Жаѕалыќтар 21.40 “В ожидании любви”. Т/с. 23.35 “Рейдер” 23.50 “Грач”. Детективный триллер.

17.50 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 00.00 02.00

«Джейми: рождественская вечеринка» «Обзор.Чрезвычайное происшествие» «Панорама дня» «Трансмиссия» «Зерде» «Тјулік тынысы» «Сїйікті јндер» «Путь успеха» «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

КТК-7 + 31 07.00, 07.30 09.00, 09.05 09.30 10.00 11.00 11.30

13.30 Мультсериалы «Любовь и наказание». Т/с. 19.25 «Сюжет дня» «Popcorn.Кїлкі Думаны» «Самое смешное видео» «Где моя дочь?». Т/с. «Базарбаевтар 2». Сериал «Супермен: Брэйниак атакует». Анимационный фильм 13.00 Мультсериалы 14.00 «Смертельная битва: Завоевание». Сериал-фэнтази 15.00 «Покахонтас». Анимационный фильм 16.30 «Ограбление по-Итальянски». Триллер 19.00, 20.00 «Информбюро» 19.25 «Сюжет дня» 19.30 «Базарбаевтар 2». Сериал 20.30 «Между небом и землей 3». Т/с. 21.30 «Лара». Сериал 22.30 «Ниндзя-Убийца». Боевик 00.30 «Пульс». Триллер.

07.15 “Уроки тетушки Совы”. М/с. 07.30 “Япыр-ай” 08.15 Жаѕалыќтар 09.00 “В ожидании любви”. Т/с. 11.00 “Давай поженимся!” 12.00 Новости 13.00 “Грач”. Детективный триллер 14.50 “Аќ алќап аруы”. Т/х. 16.55 “Прокурорская проверка” – Женщины любят ушами. Д/детектив 18.00 “Давай поженимся!” 19.00 “Карнавальная ночь”. Музыкальная комедия 20.30, 21.00, 02.30 Жаѕалыќтар 21.40 “В ожидании любви”. Т/с. 23.20 “Рейдер” 23.40 “Грач”. Детективный триллер 01.30 “Защита свидетелей”. Детектив.

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 08.30 «Враг мой». Фильм 10.40, 18.20 Музыка 13.10 «Миллион в брачной корзинке». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 20.10 «Коммунальная помощь» 20.25 «Рыжая Соня». Фильм 23.10 «Русь изначальная». Фильм 09.00, 09.40; 13.40, 14.20; 15.20, 15.40; 16.30, 17.00; 20.40, 21.20; 23.40, 00.20 - Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 - Тамаша Таѕдау.

НТК 07.35 08.00 08.30, 09.00 10.00 10.50 11.15, 11.40, 12.00, 12.30 13.00 14.20 16.45, 17.10, 17.40, 21.00 22.00 00.10

«Сейлормун». М/с. «Багз Банни». М/с. 19.00 «Такси» «Кто в доме хозяин?». Т/с. «Невероятная правда о звездах». Д/проект «Мне смешно, когда тебе больно» 23.45 «Реальные пацаны». Т/с 14.00, 18.30 «Ревю» 13.30 «Тру Джексон». Комедия «Том и Джерри». М/с. «Багз Банни и друзья». М/с. «Повелитель Бури». Боевик 19.30 «Деффчонки». Т/с. 21.30 «Такси». Т/с. 20.00 «Счастливы вместе». Т/с «Наша Russia». Т/с. «Хранитель». Боевик Дом-2.

07.15 «Ќуырдаќ» 07.30 «Суперкрошки» м/с. 08.00 «Смехопанорама» 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается» 10.00 «О самом главном» 12.00 «Субботний вечер» 13.30 «Марат и Жанна». Т/с. 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз» 14.15 «Экстрасенсы. Американская лига» 15.00 «Настоящая жизнь» докудрама 16.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с. 17.00 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Случайный свидетель». Т/с. 22.00 «Субботний вечер» 00.00 «Экстремальные игры».

ИРБИС 07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 08.30 «Русь изначальная». Фильм 10.40, 18.20 Музыка 13.10 «Рыжая Соня». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 20.10 «Интересно знать» 20.25 «Подкидыш». Фильм 23.10 «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы». Фильм 09.00, 09.40; 13.40, 14.20; 15.20, 15.40; 16.30, 17.00; 20.40, 21.20; 23.40, 00.20 - Телекаталог 07.50, 08.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 - Тамаша Таѕдау.

НТК 07.35 08.00 08.30, 08.55 09.00 10.00 10.50 11.15, 11.40, 12.00, 12.30 12.50 13.15 15.00 16.45, 17.10, 17.40, 21.00 22.00 00.15 00.50

«Сейлормун». М/с. «Багз Банни». М/с. 19.00 «Такси» «Вкусно и быстро» «Кто в доме хозяин?». Т/с. «Невероятная правда о звездах». Д/проект «Мне смешно, когда тебе больно» 00.25 «Реальные пацаны». Т/с 14.35, 18.30 «Ревю» 14.10 «Тру Джексон». Комедия «Том и Джерри». М/с. «Багз Банни и друзья». М/с. Мультсериал «Хранитель». Боевик 19.30 «Деффчонки». Т/с. 21.30 «Такси». Т/с. 20.00 «Счастливы вместе». Т/с «Наша Russia». Т/с. «Типа крутые легавые». Кино «Минута на победу». За кадром Дом-2.

07.30 «Суперкрошки» м/с. 08.00 «Смехопанорама» 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается» 10.00 «О самом главном» 12.00 «Субботний вечер» 13.30 «Марат и Жанна». Т/с 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз» 14.15 «Знаки» 15.00 «Настоящая жизнь» докудрама 16.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/с. 17.00 «Личное дело капитана Рюмина». Т/с. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар 20.00 «Случайный свидетель». Т/с. 22.00 «Субботний вечер» 00.00 «Экстремальные игры».


САРЫАРЌА САМАЛЫ

КҐКСАНДЫЌ

14

30 ЖЕКСЕНБІ 07.02 Таѕ намазыныѕ кіруі, 09.02 Кїннiѕ шыєуы, 12.57 Бесiн намазы, 15.03 Екiнтi намазы, 16.56 Аќшам намазы, 18.30 Ќўфтан намазы. 7.00 «Саяхатшы Дара». 7.25 «Кайлјн». М/х. 7.55, 9.55, 11.15, 13.35, 16.25, 20.25, 23.10 Жаѕа жылыѕызбен! 8.00 «Келін». Т/х. 10.00 «АС МЈЗІРІ» 10.30 «ТОЛАЄАЙ». 11.20 «АЌСАУЫТ». 11.55 «СЫР-СЎХБАТ» 12.30 «Арман дейтін - арєымаќ». 13.40 «ЕЛІМ МЕНІЅ» 14.40 «...Їй болу ќиын». Т/х. 15.40 «...Жиырмаєа толєанда». «Таѕшолпан» баєдарламасыныѕ 20 жылдыєына арналєан арнайы тележоба 16.30 «Санжар мен Ќайсар». 17.00 «АЛТЫН ТАЄА». 17.30 «Єажайыпстанєа саяхат». М/ф. 17.40, 01.50 «Дениз». Т/х. 19.15 «Баќыттымын ґзіѕмен...» Ќыдырјлі Болманов пен Ќараќат Јбілдинаныѕ шыєармашылыќ кеші 20.30 «АПТА.KZ» 21.35 «Ќазаќстан КВН Одаєы». Жоєары лига. Жартылай финал. 2-кїн Астана. 23.15 «Телќоѕыр» 00.00 «СИЌЫРШЫ» комедиясы 03.25 «Кґкпар». Ўлттыќ ойын.

13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 17.00 17.30 18.00 18.30

09.00 «Уаќыт керуен». 09.30 «День за днем». 10.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с 11.00 «Айналайын». Т/х 11.30 «Келбет». Д/ф 12.10 «Наши земляки» 12.30 «Приглашаем к разговору...» «Уаќыт керуен». «День за днем». «Приемная депутата» «Мой класс – моя команда» «Ќиялдаєы ару». Концерт Аќмарал Саєынбекованыѕ «Ауыл жјне адамдар» баєдарламасы «Арнайы репортаж». Д/ф «Надежды детских сердец» «Таным»

19.00 20.10 20.30 21.00 21.35

«Байтерек». К/ф «Ерлер мамандыєы» «Уаќыт керуен». «День за днем». «Портрет легенды: Б. Тулегенова». Д/ф 22.30 – 23.55 «Тјтті сезім». Концерт 09.55, 11.55, 14.25, 15.30, 18.25, 21.30 Удачный выбор 10.55, 12.55, 14.55, 17.25, 18.55, 23.00 Жарнамалар јлемінде.

ХАБАР 07.00

«Аленушка мен Ереманыѕ оќиєалары». Ертегі. Астаналыќ Жаѕажылдыќ салтанат. 10.00 Айбын. 10.30 Топжарєан. 11.00 «Санта клаус приезжает в город». М/ф. 12.00 Дела армейские. 12.30 «Ду-думан». 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 17.00 «ХАБАР STARS». 17.50 Јзіл-кеш. 18.30 «Аймаќтар аламаны». 20.00, 21.00 Жетi кїн. 22.00 «Бюро расследований». 22.30 «Рождестволыќ жјрменке». К/ф. 00.00 «Јуежай-2012».

08.35

11.30 13.00 13.50 14.30 16.00 16.50 18.30 20.00 20.50

9.00 «Маша и медведь». М/с 9.15 «Приключения снеговика». М/ф. 10.20 «Бакуган: Жанкешті жауынгерлер». М/с. 10.50 «Побочный эффект» 11.10 «FreshmanЫ». «Н2О-жјй єана су ќос». Т/х. «Лидер ХХІ века» «Суперпапа». Реалити-шоу. «Рождество в глуши». Кино. «Бјрі есімде» Тамара Асармен бірге. «Наджиб Вильданов приглашает друзей». Концерт. Телевизионная Лига КВН. Финал-2012. Мїмкін емес... «Саз јлемі-2012».

www.saryarka-samaly.kz 22.20 01.20

Жол бастаушы аєа тўтып сайлап елі, Халќы їшін тґгілді талай маѕдай тері. Їлкенге ќўрмет, кішіге їлгі, Ќуат бауырым мјдениет ќайраткері. Малайсары батырдыѕ ўрпаєысыѕ, Алып жїрсіѕ шынайы жўрт алєысын. Ескерткіш ќойдырєан Шоќан мен Шоѕ биге Болсын жалєыз Алла ќорєанышыѕ. Айналдым кїміс кґмей дауысыѕнан, Тўныќсыѕ-ау, бауырым, тау суынан.

ЕВРАЗИЯ 7.00 7.15 7.30 8.00, 9.10 9.40 10.10 10.55 13.00 13.45 16.00 16.25 16.45 17.55 19.45 21.15 00.50

Баќыттай сўлу жармен єўмыр кешіп, Жўптарыѕ жазылмасын ќауышудан. Бїгін міне ќўлпырєандай бар алап, Тілегімді жаудырайын саралап. Немере мен болашаќта шґберелер тек алдыѕда Шауып жїрсін еркелікпен аталап. Алла берген денсаулыєыѕ мыќты болсын! Мерейіѕ ќуаныш пен шаттыќќа толсын! Тілегімніѕ тїбірін айтар болсам, Ќуат, бауырым, туєан кїніѕ ќўтты болсын! Ќўрметпен: Амангелді

ДОЄАЛОВ.

Аса ќўрметті Ќуат Есімханўлы, Сізді 60 жасќа толєан мерейлі тойыѕызбен шын жїректен ќўттыќтаймын! Еліміздіѕ жарќын болашаєы мен кемел келешегі жолындаєы игі істеріѕіз бен тынымсыз еѕбектеріѕіз тек ќана биік жетістіктер шыѕынан кґрінсін. Сіздіѕ шаѕыраєыѕызєа ќўт-береке, ґзіѕізге мыќты денсаулыќ, сјнді де мјнді ўзаќ єўмыр тілеймін. Ізгі ниетпен облыстыќ мўраєаттар жјне ќўжаттама басќармасыныѕ бастыєы Х.ЈКІМХАНОВ.

Ќўрметті оќырмандар!

Найзатас

Ф.Киркоров, Валерия, Н.Басков, Ю.Гальцев в «Новогоднем голубом огоньке на Шаболовке» «Тустер». Кино.

08.00 Маржан Арапбаеваныѕ јн кеші 09.30 «Лица столицы» 10.00 «Чудеса от Zepter» 10.20 «Разбойник и принцесса» Фильм-сказка 12.00 «Тайќазан. Готовят все!» 12.50 «Новогодняя ночь на первом 2009» 15.00 Медеу Арынбаевтыѕ јн кеші 16.50 Чемпионат КХЛ сезона 12/13 «Барыс» (Астана) - «Торпедо» в перерывах Жаѕалыќтар и Новости 19.30 «Саєан сенемін. Мой лучший» 21.00 «Дневник с Гульжан Мукушевой» 21.50, 23.40 «Любовь в большом городе». Х/ф. 01.20 «Kaznet» єаламтор шолу

Ќуат Есімхановќа! Маѕдайынан ќазаєымныѕ желі ескен, Ортасында Алаштыѕ ерек ґскен. Алќымдап 60 жасты Ќуат бауырым, Бір баспалдаќ аттап, ґмір белестен.

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

јдеби журналына 2013 жылєа жазылу жалєасуда.

«ЌАЗПОШТА» АЌ ПОФ, «ЌазПРЕСС» ЖШС пошта бґлімдері арќылы жазылуєа болады. «ЌАЗПОШТА» АЌ ПОФ (67276) арќылы жазылу баєасы: бір айєа - 738 теѕге (1 дана) жарты жылєа - 2214 теѕге (3 дана) 12 айєа - 4428 теѕге (6 дана) «ЌазПРЕСС» ЖШС (24400) арќылы жазылу баєасы: бір айєа - 720 теѕге (1 дана) жарты жылєа - 2160 теѕге (3 дана) 12 айєа - 4320 теѕге (6 дана)

«Смешарики. Пин код» «Смешарики. Новые приключения» «Ласточкино гнездо». Т/с. 9.00 Новости «Ералаш» «Право на качество» «Казлото» Шоу-лотерея. «Операция «С Новым годом!». Комедия «Ду ќол шоколад» «Голос». Финал «Фабрика грез «Каникулы в Простоквашино» «Поле чудес». Новогодний выпуск «Снег на голову». Фильм «Добрый вечер, Казахстан!». Новогодний выпуск «Золотой Граммофон» «Хороший год». Фильм 7.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 8.00 «Жизнь, полная радости» 8.30 «Музыка арнасы» 9.30 «Барышня и кулинар» 10.00 «Главная дорога» 10.30 «Всю жизнь мечтал»

11.00 11.45 12.15 13.15 14.00 14.30 15.00 15.30 17.30 19.30 20.00 00.00

«АКУСТИКА. Живой звук» «Кинопаркофка» «Смех с доставкой на дом» «Трансмиссия» «TV Shop» «Тайны кино» «Бал дјурен» «Ќос жўлдыз-2012» «МЕNТ». К/ф. «Ўлт пен ўрпаќ» «Д АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Фильм «Путь успеха»

КТК-7 + 31 06.00 «Јзіл студио» 07.00, 17.30 Мультсериал 10.00 «Легенды ночных стражей». Анимационный фильм 11.30 «Тупой и еще тупее». Комедия 13.30 «Анаконда». Триллер 15.30 «Капитаны». Комедия 18.00 «Приключения Багза Банни и его друзей». Фильм 19.30 «102 Далматинца». Комедия 21.30 «Секс в большом городе 2». Комедия 23.50 «Фредди против Джейсона». Триллер.

09.00 09.25 09.50 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 15.15 17.10 17.30 19.30 20.30 21.00 22.00 23.00 00.50

07.05 “Зигзаг удачи”. Х/ф. 08.40 “Фостер: Дом для друзей из мира фантазий” “Бен 10. Инопланетная сила”. “Звездные войны”: “Войны Клонов”. Сериал “Баланыѕ іci шала” “1001 тёплая встреча” “Наша Kzаша” - Лучшее! “Мега-караоке” “Разрешите тебя поцеловать снова”. Мелодрама “Бешбармаќ шоу!” “Дорога домой” “С первым смехом!” “Ќыз ќылыєы”. Жаѕа маусым! “Иван Васильевич меняет профессию”. Кинокомедия “Жаѕалыќтар. Астарлы аќиќат” “Чёрный квадрат” “Портрет недели” “Слуги народа” “Новогодний Брак”. Лирическая Новогодная Комедия “Я, робот”. Боевик.

ИРБИС 08.00, 10.00 13.40 16.00, 18.00 20.00 20.15 22.30 10.30, 16.30; 23.20, 09.30, 17.50;

12.00 Новости «Карнавальная ночь». Фильм «Эта весёлая планета». Фильм 01.00 «Јн ќанатында» «Американская история». Фильм «Коммуналдыќ жјрдем» «Девчата». Фильм «Эта замечательная жизнь». Фильм 11.00; 14.20, 15.20; 16.15, 17.00, 17.30; 20.50, 21.50; 00.20 - Телекаталог 09.45; 11.50, 13.30; 15.50, 19.50, 22.20 - Тамаша Таѕдау.

НТК 07.05 07.45 08.30 10.00 10.45 11.30, 12.00 13.00 14.55 16.50 18.20 19.00 20.45 22.15 00.00 01.35

12.30 13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.00

«Сейлормун». М/с. «Ангелочки». Сериал «Золушка» Фильм –сказка «Багз Банни». М/с. «Гупии и пузырьки». М/с. 14.35 «Том и Джерри». М/с. «Минута на победу» Телешоу «Дети без присмотра». Кино. «Мамма Мия!». Комедия «Четыре Рождества». Комедия «Деньги в дом» Телешоу «Каникулы Санта Клауса». Комедия «Самый лучший фильм-2». Комедия «Ангел - А». Комедия «Проклятье острова Комодо». Триллер Дом-2 06.30 «Баспана бабы» 08.30 «Чаудер» м/с. 09.00 «Ханна Монтана». Т/с 10.00 «Марат и Жанна» 10.30 «Знаки» 11.30 «KZландия. Перезагрузка» «Айна online» «Семь верст до небес» телефильм. «Смеяться разрешается. Лучшее» Дискотека 80-х «Тариф Новогодний» «KZландия. Перезагрузка» «Фактор страха».


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

КҐКСАНДЫЌ

15

www.saryarka-samaly.kz

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Алтын кґмбе». 9.35 «Јлі есімде». 10.10 «Аќыл мен сезім». Драма. 12.10 «Жїздесу». 13.00 «Хан јулетініѕ тарихы». Тарихи телехикая 32-бґлім. 13.50 «Cегіз ќырлы». Дјстїрлі ґнер шеберлерініѕ јн бјйгесі. 16.00 «СЎРЌАЙ ЇЙ». Телехикая 3-бґлім. 17.00 «Неслучайные встречи». 17.30 «ЌОЛТАЅБА». 18.30 «БЎЛ ЇЙДЕ КІМДЕР ТЎРАДЫ?». Деректі хикая 3-бґлім. 20.00 «Шаѕыраќ». 20.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Cауран. Деректі топтама. 21.05 «Путешествие молодого композитора». Драма. 23.00 ЌР Еѕбек сіѕірген ќайрат-кері, дирижер – Жанас Бекентўровтыѕ 60 жылдыќ мерейтойына арналєан концерт. СЕЙСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 9.05 «Ґркениет». Ток-шоу. 9.45 «Шаѕыраќ». 10.10 «Путешествие молодого компо-зитора». Драма. 12.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 13.00, 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». Тарихи телехикая. 13.00 «Сол жылдар...». 13.45 «Cегіз ќырлы». 14.45 «Ќолмен жасалєан кереметтер». Деректі хикая 3-бґлім. 15.35 «Келбет». 16.00 «СЎРЌАЙ ЇЙ» Т/х. 17.30 «Кґкжиек». 18.20 «ЌОЛМЕН ЖАСАЛЄАН КЕРЕМЕТТЕР». Деректі хикая 4-бґлім. 18.50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 20.00 «Легенды и мифы оперного...». 20.30 «Музыкант». Д/ф. 21.05 «ВОЛШЕБНЫЙ СПОНСОР» Сказка. 22.25 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 22.35 «Аќсарай». Ш.Хусаинов. «Анамныѕ аќ кґйлегі» драмасы (2-бґлім). СЈРСЕНБІ, 26 ЖЕЛТОЌСАН 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05, 17.30 «Кітапхана». 9.35 «Неслучайные встречи». 10.10 «Волшебный спонсор». Сказка. 12.00 «Легенды и мифы оперного...». 12.30 «Еѕ їздік махаббат јндері». Концерт. 13.00, 19.00«Хан јулетініѕ тарихы». 13.50 «Cегіз ќырлы». Дјстїрлі ґнер шеберлерініѕ јн бјйгесі. 14.45 «Ќолмен жасалєан кереметтер». Деректі хикая. 15.40 «Диагонали творчества». 16.00 «СЎРЌАЙ ЇЙ». Телехикая 5-бґлім. 19.45 «Мирас». 20.00 «Раскрытая партитура». Ф.Шуберт «Трио для фортепиано, виолончели и скрипки. 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Ќоялыќ. Деректі топтама. 21.00 «Сурет-єўмыр». 21.05 Драма «МАРИЯ - АНТУАНЕТТА». 23.00 «Тек ќана ќыздар» . «Айгїл» ансамблініѕ концерті. БЕЙСЕНБІ, 27 ЖЕЛТОЌСАН 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Кґкжиек». 9.55 «Дала даусы». 10.05 «Мария-Антуанетта». Драма. 12.00 «Раскрытая партитура». 12.30 «Бўлбўл еді, дїлдїл еді Кенекеѕ». Кенен Јзірбаевтыѕ 125 жылдыєына арналєан јдеби музыкалыќ кеш. 12.40 «Музыка јлемінде». 13.05, 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». Т/х. 13.50 «Cегіз ќырлы». Дјстїрлі ґнер шеберлерініѕ јн бјйгесі. 15.35 «КЕЛЕСІ АЯЛДАМА». 16.00 «Сўрќай їй». Т/х. 17.30 «ЌЫЛЌАЛАМ». 17.50 «Ќайран, Шјмші!». Деректі фильм 17.30 «Ќылќалам». 18.30 «ЌОЛМЕН ЖАСАЛЄАН КЕРЕМЕТТЕР». Деректі хикая 3-бґлім. 21.05 Драма «ЭВЕЛИН». 22.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 22.50 «Айналдым сенен, Атамекен-ай». Аќын Ш.Сариевтіѕ шыєармашылыќ кеші. ЖЎМА, 28 ЖЕЛТОЌСАН 9.05 «Ќылќалам». 9.25 «Кітапхана». 10.10 «Эвелин». Драма. 12.00 «Єасырлар пернесі». 12.30 Гектор Берлиоз «Гарольд в Италии». Концерт классической музыки. 12.50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 13.00, 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 14.45 «Ќолмен жасалєан кереметтер». Деректі хикая 3-бґлім. 15.20 Концерт классической музыки. Л.Бетховен. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. ГАСО РК. 16.00 «СЎРЌАЙ ЇЙ». Телехикая 7-бґлім. 16.55 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 17.05 «Сјбит Оразбаев». Д/ф. 17.30 «Јлі есімде». Танымал јндердіѕ тарихы. 18.00 «Шаѕыраќ». 18.30 «ЌОЛМЕН ЖАСАЛЄАН КЕРЕМЕТТЕР». Деректі хикая 4-бґлім. 22.00 «КАМЕЛОТ БАТЫРЫ» Комедия. 23.30 КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «Мјдениет». Вечер камерной музыки. СЕНБІ, 29 ЖЕЛТОЌСАН 9.15 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.35 «ЖАС ЛОРД ФОНТЕРЛОЙ». 10.05 «Камелот батыры». Комедия. 11.35 «Иман айнасы». 12.30, 18,00 Мјдениет жаѕалыќтары. 12.50 «Јн-айтыс». 13.45 «Гарри Поттердіѕ жас жўлдыздары». Деректі фильм. 14.30 «Ортаќ дос». Драма. 18.20, 22.35 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 18.30 «Саєындырєан јндер-ай». 19.00 «АЛТЫН КҐМБЕ». Јдеби-зияткерлік сайыс. 20.30 «ЖЇЗДЕСУ». 21.20 «ЖАЅА ЖЫЛЄЫ ЕЛЕСТЕР». Драма. ЖЕКСЕНБІ, 30 ЖЕЛТОЌСАН 9.05 «Мирас». 9.35 «Жас Лорд Фонтерлой». Мелодрама. 10.05 «Жаѕа жылєы елестер». Драма. 11.20 Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ГАСО РК 12.30 Мјдениет жаѕалыќтары. 12.50 «Ўстаз аманаты». Н.Тілендиевтіѕ шыєарма-шылыєына арналєан концерт. 13.45 «Таланттыѕ жеке таєдыры» 1-бґлім. 14.35, 19.40 «Ортаќ дос». Драма. 15.45 «Саз толєау». 19.00 «ҐРКЕНИЕТ». Токшоу. 20.30 «СОЛ ЖЫЛДАР...». 21.10 «ЖАЅА ЖЫЛЄЫ ЕЛЕСТЕР». Драма 2-бґлім. 22.30 «Угай арман». «Ќоѕыр» тобыныѕ јн кеші. 00.05 «Таланттыѕ жеке таєдыры» 1-бґлім.

РТР «Планета СНГ»

БІРІНШІ АРНА

ДЇЙСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 06.00 «Утро России». 10.05 «Искатели». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. ВестиМосква. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 «Комната смеха». 15.55 Т/с «Институт благородных девиц». 16.50 Вести-спорт. 17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 20.30 «Прямой эфир». 21.20 Т/с «Сваты-5». 00.20 «Сваты. Жизнь без грима. Николай Добрынин». 01.15 Телесериал «Опера. Хроники убойного отдела. Ян и Инь». 02.10 «Девчата». 02.50 «Вести+». 03.00 Х/ф «Долгая дорога к себе». 04.30 Вести.ru СЕЙСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 06.00 «Утро России». 10.05, 01.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Ян и Инь». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. ВестиМосква. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 «Сваты. Жизнь без грима. Николай Добрынин». 15.55 Т/с «Институт благородных девиц». 16.50 Вести-спорт. 17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки3». 20.30 «Прямой эфир». 21.20 Телесериал «Сваты-5». 00.20 «Сваты. Жизнь без грима. Федор Добронравов». 02.10 «Вести+». 02.25 «Честный детектив». 03.00 Художественный фильм «Елки-палки!..». 04.30 Вести.ru СЈРСЕНБІ, 26 ЖЕЛТОЌСАН 06.00 «Утро России». 10.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Ян и Инь». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 «Сваты. Жизнь без грима. Федор Добронравов». 15.55 Т/с «Институт благородных девиц». 16.50 Вестиспорт. 17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 20.30 «Прямой эфир». 21.20 Т/с «Сваты-5». 00.20 «Сваты. Жизнь без грима. Татьяна Кравченко». 01.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Курьер». 02.10 «Вести+». 02.25 «Городок». Дайджест. 02.55 Х/ф «Уходя - уходи». 04.30 Вести.ru БЕЙСЕНБІ, 27 ЖЕЛТОЌСАН 06.00 «Утро России». 10.05, 01.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела. Курьер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00, 05.10 Телесериал «Ефросинья. Таежная любовь». 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 «Сваты. Жизнь без грима. Татьяна Кравченко». 15.55 Т/с «Институт благородных девиц». 16.50 Вести-спорт. 17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 20.30, 04.30 «Прямой эфир». 21.20 Телесериал «Сваты-5». 00.20 «Сваты. Жизнь без грима. Олеся Железняк». 02.10 «Вести+». 02.25 Художественный фильм «Чужая родня». 04.15 Вести.ru ЖЎМА, 28 ЖЕЛТОЌСАН 06.00 «Утро России». 10.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела Курьер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 «Вся Россия». 11.45 Токшоу «1000 мелочей». 12.20 Ток-шоу «О самом главном». 13.00, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 «Сваты. Жизнь без грима. Олеся Железняк». 15.55 Т/с «Институт благородных девиц». 16.50 Вести-спорт. 17.50 Телесериал «Доярка из Хацапетовки-3». 20.30, 04.30 «Прямой эфир». 21.20 Телесериал «Сваты-5». 01.25 Х/ф «Последний приказ генерала». 03.05 «Комната смеха». 04.05 Вести.ru. Пятница. СЕНБІ, 29 ЖЕЛТОЌСАН 06.00 «Утро России». 10.05, 11.15 Художественный фильм «Горожане». 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12.05 Х/ф «Непутевая невестка». 1 серия. 14.15 Художественный фильм «Осенние заботы». 15.55 Художественный фильм «Печкилавочки». 17.55, 03.10 Х/ф «Приказано женить». 20.20 «Танцы со Звездами». Сезон - 2012. Большой финал. 23.25 Художественный фильм «Миллионер». 01.25 Художественный фильм «Крупно-габаритные». 05.00 «Комната смеха». ЖЕКСЕНБІ, 30 ЖЕЛТОЌСАН 05.45 Художественный фильм «Первая любовь». 07.00 Х/ф «Гадкий утенок». 10.20 «Утренняя почта». 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.15 «Смехопанорама». 11.45 «В мире животных». 12.15 Художественный фильм «Непутевая невестка». 2 серия. 14.15 «Вся Россия». 14.25, 05.10 «Городок». Дайджест. 15.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны». 15.55 Художественный фильм «Сладкая женщина». 17.55 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 20.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 00.00 Х/ф «Эта женщина ко мне». 02.05 Художественный фильм «Зимнее танго».

ДЇЙСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.55, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.30 «Доброго здоровьица!». 16.20 Т/с «Женский доктор». 17.10 Т/с «Неравный брак». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Любопытная Варвара». 23.20 «Вечерний Ургант». 23.55 «Свобода и справедливость». 01.10 Х/ф «За спичками». СЕЙСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.30 «Доброго здоровьица!». 16.20 Т/с «Женский доктор». 17.10 Т/с «Неравный брак». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Любопытная Варвара». 23.20 «Вечерний Ургант». 00.10 Т/с «Задиры». 01.15 Детектив «Гений пустого места». СЈРСЕНБІ, 26 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.30 «Доброго здоровьица!». 16.20 Т/с «Женский доктор». 17.10 Т/с «Неравный брак». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Любопытная Варвара». 23.20 «Вечерний Ургант». 00.10 Т/с «Белый воротничок». Новые серии. 00.55 Х/ф «Как Гринч украл Рождество». БЕЙСЕНБІ, 27 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.30 «Доброго здоровьица!». 16.20 Т/с «Женский доктор». 17.10 Т/с «Неравный брак». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Любопытная Варвара». 23.20 «Вечерний Ургант». 00.10 Т/с «Гримм». 00.55 Х/ф «Мальчишки из календаря». ЖЎМА, 28 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.30 «Доброго здоровьица!». 16.20 Т/с «Женский доктор». 17.05 «Жди меня». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал. 00.00 Т/с «Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно». 00.45 Х/ф «Приключения «Посейдона». 03.05 Т/с «24 часа». СЕНБІ, 29 ЖЕЛТОЌСАН 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.40 «Время обедать!». 13.15 «Дешево и сердито». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 Понять. Простить. 15.30 «Две жизни Всеволода Абдулова». 16.20 Х/ф «Новогодний детектив». 19.05 «Давай поженимся!». 19.55 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 21.00 «Время». 21.30 «Что? Где? Когда?» Финал года. 23.10 «Вечерний Ургант». 00.05 «После школы». 01.00 Х/ф «Хороший год». 02.55 «360 градусов». Концерт группы U2 в Лос-Анджелесе. 03.55 Х/ф «Бальное платье». ЖЕКСЕНБІ, 30 ЖЕЛТОЌСАН 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 06.10 «Раймонд Паулс. Возвращение маэстро». 07.00 Х/ф «Цирк». 08.40 Х/ф «За двумя зайцами». 10.15 «Пока все дома». 11.00 Среда обитания. «Достаточно нажать на кнопку». 12.15 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал года. 14.25 «Каникулы в Простоквашино». 14.40 «Зима в Простоквашино». 15.15 Х/ф «Операция «С Новым годом!». 17.05 Х/ф «Бедная Саша». 18.50, 22.10 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». 21.00 Воскресное «Время». 23.25 «Познер». 00.25 Х/ф «Смерть негодяя». 02.30 Х/ф «Серебряная стрела».

REN TV ДЇЙСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 06. 30, 10. 30, 17. 30 «Новости 24». 07. 00 «Званый ужин». 08. 00 «Любовь 911». 09. 00 «Следаки». 10. 00, 17. 00, 20. 00 «Экстренный вызов». 11. 00 «Званый ужин». 12. 00 «Не ври мне!». 13. 00 «Семейные драмы». 14. 00 «Засуди меня» 15. 00, 16. 00 «Верное средство». 18. 00 «Военная тайна». 20. 30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 20. 50 «Специальный проект». «Исчезнувшие цивилизации» 22. 50 Т/с «Матрешки 2». 00. 50 Т/с «Солдаты - 8». СЕЙСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 04. 30 «Громкое дело». 05. 30 «Жадность». «Сладкий яд». 06. 30, 10. 30, 17. 30 «Новости 24». 07. 00 «Званый ужин». 08. 00 «Любовь 911». 09. 00 «Следаки». 10. 00, 17. 00, 20. 00 «Экстренный вызов». 11. 00 «Званый ужин». 12. 00 «Не ври мне!». 13. 00 «Семейные драмы». 14. 00 «Засуди меня» 15. 00, 16. 00 «Верное средство». 18. 00 «Территория заблуждений». 20. 30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 20. 50 Х/ф «Французский поцелуй» 23. 00 Х/ф «Фрираннер». 00. 40 Т/с «Солдаты - 8». СЈРСЕНБІ, 26 ЖЕЛТОЌСАН 06. 30, 10. 30, 17. 30 «Новости 24». 07. 00 «Званый ужин» 08. 00 «Любовь 911». 09. 00 «Следаки». 10. 00, 17. 00, 20. 00 «Экстренный вызов». 11. 00 «Званый ужин». 12. 00 «Не ври мне!». 13. 00 «Семейные драмы». 14. 00 «Засуди меня» 15. 00, 16. 00 «Верное средство». 18. 00 «Специальный проект». «Ночь после судного дня». 20. 30 «Новости 24» Итоговый выпуск 20. 50 Х/ф «Тревожные небеса». 22. 30 Х/ф «Десять с половиной баллов. Апокалипсис». 01. 50 Т/с «Солдаты - 8». БЕЙСЕНБІ, 27 ЖЕЛТОЌСАН 06. 30, 10. 30, 17. 30 «Новости 24». 07. 00 «Званый ужин» 08. 00 «Любовь 911». 09. 00 «Следаки». 10. 00, 17. 00, 20. 00 «Экстренный вызов». 11. 00 «Званый ужин». 12. 00 «Не ври мне!». 13. 00 «Семейные драмы». 14. 00 «Засуди меня» 15. 00, 16. 00 «Верное средство». 18. 00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Последняя тайна Гитлера». 19. 00 «Какие люди!». «Мой муж альфонс» 20. 30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 20. 50 Х/ф «Идеальный мир». 23. 30 Х/ф «Плохой Санта». 01. 10 Т/с «Солдаты». ЖЎМА, 28 ЖЕЛТОЌСАН 06. 30, 10. 30, 17. 30 «Новости 24». 07. 00 «Званый ужин». 08. 00 «Любовь 911». 09. 00 «Следаки». 10. 00, 17. 00 «Экстренный вызов» 11. 00 «Званый ужин». 12. 00 «Не ври мне!». 13. 00 «Семейные драмы». 14. 00 «Засуди меня». 15. 00, 16. 00 «Верное средство». 18. 00 «Живая тема». «Подводные монстры». 19. 00 «Странное дело». «Город уходит в небо» 20. 00 «Секретные террито-рии». «Невидимая раса». 21. 00 «Смотреть всем!». 23. 00 Х/ф «Любовь в аренду» 01. 00 Т/с «Солдаты - 8». СЕНБІ, 29 ЖЕЛТОЌСАН 03. 00 М/с «Пятидесятый юбилей «Looney Tunes». 04. 00 «В час пик. Подробности» 04. 30 «Любовь... и другие напасти». «Звездные разводы». 05. 30 «Смотреть всем!». 10. 30, 17. 30 «Новости 24». 17. 00 «Репортерские истории». 18. 00 «Трудно жить легко» Концерт М.Задорнова 20. 00 «Вечерний Квартал» 22. 00 Х/ф «Дикая орхидея» 00. 00 Х/ф «Шалунья». 02. 00 Т/с «Солдаты - 8». ЖЕКСЕНБІ, 30 ЖЕЛТОЌСАН 08. 00 «Советский спорт». 09. 00 «Легенда о советской очереди». 10. 00 «Советская мода». 11. 00 «Квартирный вопрос». 12. 00 «Советские праздники». 13. 00 «Наше счастливое детство». 14. 00 «Советская эстрада». 15. 00 «Советское кино». 16. 00 «Рождение и смерть советской колбасы». 17. 00 «Специальный проект. «Новый год порусски». «Новогодние фильмы». 18. 00 «Тайны «Голубых огоньков». 19. 00 «Обратная сторона Нового года». 20. 00 «Корпоратив по-русски». 21. 00 «Звездный Новый год». 22. 00 Х/ф «Греческая смоковница». 23. 50 Х/ф «Паприка». 02. 00 Т/с «Провинциалы».

НТВ ДЇЙСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОЌСАН 07.55 «НТВ утром». 10.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.20 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.00 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого». 14.05 «Русские сенсации». 15.35 «До суда». 16.35, 06.40 Суд присяжных. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 Т/с «Предатель». 21.30, 05.30 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Дикий-3». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Наркотрафик». 03.40 Т/с «Врач». 07.40 Спасатели. СЕЙСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОЌСАН 07.55 «НТВ утром». 10.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Кулинарный поединок». 13.25 «Поедем, поедим!». 14.00 Х/ф «Жил-был дед». 1 с. 15.35 «До суда». 16.35, 06.35 Суд присяжных. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Предатель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Дикий-3». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Наркотрафик». 03.35 Т/с «Врач». 07.35 Спасатели. СЈРСЕНБІ, 26 ЖЕЛТОЌСАН 07.55 «НТВ утром». 10.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.20 Квартирный вопрос. 13.25 Золотая пыль. 14.00 Х/ф «Жил-был дед». 2 с. 15.35 «До суда». 16.35, 06.40 Суд присяжных. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Предатель». 21.30, 05.30 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Дикий-3». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Наркотрафик». 03.40 Т/с «Врач». 07.40 Спасатели. БЕЙСЕНБІ, 27 ЖЕЛТОЌСАН 07.55 «НТВ утром». 10.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.25 «Медицинские тайны». 14.00 Х/ф «Бомжиха-2». 1 с. 15.35 «До суда». 16.35, 06.35 Суд присяжных. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Телесериал «Предатель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Дикий-3». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Наркотрафик». 03.35 Т/с «Врач». 07.35 Спасатели. ЖЎМА, 28 ЖЕЛТОЌСАН 07.55 «НТВ утром». 10.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.35, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Женский взгляд». 13.10 «Достопримечательности». 13.25, 07.35 Спасатели. 14.00 Х/ф «Бомжиха-2». 2 с. 15.35 «До суда». 16.35, 06.35 Суд присяжных. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Предатель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Дикий-3». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Наркотрафик». 03.35 Т/с «Врач». СЕНБІ, 29 ЖЕЛТОЌСАН 07.55 «НТВ утром». 10.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.25, 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.20 Х/ф «Аттестат зрелости». 14.10 «Достопримечательности». 14.25 Русская начинка. 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Телесериал «Предатель». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.45 «Говорим и показываем». 23.35 Т/с «Дикий-3». 01.25 Т/с «Час Волкова». 03.20 Т/с «Врач». 05.10 «Песня для вашего столика». 06.25 Т/с «Висяки». ЖЕКСЕНБІ, 30 ЖЕЛТОЌСАН 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Главная дорога. 11.20 Их нравы. 12.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 12.55 «Кулинарный поединок». 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Своя игра. Продолжение. 16.10 Золотая пыль. 16.45 «Возвращение Мухтара-2». 18.40 «Наши» со Львом Новоженовым». 19.30 Т/с «Предатель». 20.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 21.30 «Очная ставка». 22.30 Х/ф «Возвращение». 00.20 «Метла». 01.15 Т/с «Час Волкова». 03.15 Х/ф «Кровные братья». 05.10 «Песня для вашего столика». 06.25 «Школа злословия». 07.15 Т/с «Висяки».


САРЫАРЌА САМАЛЫ

16

ЌАУЫШУ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

ылыныѕ Кенжекґл ау

БАЕВА , Гїлјйім ИГЕМ дар алы материал т тўрєыны: ќаншама пайд зе - Газет бетінен н, їнемі жазыламын. Га та ен ыќ ќп нд лы Со ха . да ын аѕын табам іздік кїні ќарс ам ўжымы Тјуелс аныштымыз. Меніѕ ає ыс ќу ан жїздескеніне амысов басылыммен байл н. ты ќт ра То тў ді ел ап жолд Ќайырг м јѕгімелерін рпіліп жасап, јрдайы іѕ ґнерін кґріп, кјдімгідей се кен рд ет Бїгінде тілшіле да халыќ їшін аянбай ан ќалдыќ. Ќаш на берсін! жа еѕбектеріѕіз

Тјуелсіздік кїні ќарсаѕында «Сарыарќа самалы» газеті ќызметкерлері кезекті шыєармашылыќ кешін Павлодар ќаласына ќарасты Ленин кентінде жјне Кенжекґл ауылындаєы оќырмандарына тарту етті. Сары аязєа ќарамастан кездесуге жиылєан халыќќа ќарап, сїйікті басылымына деген жергілікті жўртшылыќтыѕ ыстыќ ыќыласын таныды тілшілер. Таныды да, сахнадан ґнерлерін шалќытты. Јндерін јуелетті, жырларын тґкпелетті. Екі елді мекенде де жергілікті халыќ ерекше разы болысты. Салтанатты жаєдайда «Сарыарќа самалы» газетініѕ тўраќты оќырмандары, «Айналайын», «ЖAC times» ќосымшаларыныѕ жергілікті авторларына ќўрмет кґрсетіліп, Алєыс хаттар табысталды. Газеттіѕ тўраќты оќырмандары Ќамбар Ахметўлы Ахметовке (Кенжекґл ауылы) жјне Махмет Демесінўлы Демесіновке (Ленин кенті) «Сарыарќа самалы» газетін 2013 жыл бойы їйге тегін жаздырып алу ќўќын беретін тїбіртектер тарту етілді. Сондай-аќ, жауынєа да, дауылєа да, аязєа да ќарамай, «Сарыарќа самалы» газетініѕ јрбір нґмірін оќырманєа жеткізуге їлес ќосып жїрген пошта ќызметкерлері де абыройєа бґленді. Тілшілердіѕ ґнеріне алаќандары ќызарєанша ќол соќќан ќауым, шыєармашылыќ кеш иелерін ќимастыќпен шыєарып салды. Тўраќты оќырманымыз Ќ.Ахметов.

Мағыналы кештен марқайып кештен марқайып қайтты Мағыналы кештен марқайып кештен марқайып қайтты «Сарыарќа самалы» газетініѕ марапаттарына ие болєан оќырмандар:

Кенжекґл ауылы бойынша

Газеттіѕ тўраќты оќырманы – Ахметов Ќамбар Ахметўлы «ЖАС times»-тыѕ тўраќты авторы: Арман Дїйсенбаев, Инновациялыќ Еуразия университеті колледжініѕ студенті

«Айналайын» ќосымшасыныѕ авторлары:

Арєын Рамазанов, 8-сынып оќушысы, анасы – Сандуєаш Аќылжанова Инабат Мїкјрам, 10-сынып оќушысы, анасы Жарылќапова Гїлнар Меруерт Бекмўхамед 4-сынып оќушысы, анасы Айгїл Айтбаева Белсенді мўєалім - Рахметова Лјззат Болатќызы

Павлодарлыќ јнші Жїсіп Саєындыќов.

Баќыт СМАЄЎЛОВА, Кенжекґл ауылдыќ мектебініѕ мўєалімі: - Бїгінгі кездесуде ќуанышым ќойныма сыймай отыр. Шынымды айтсам, «Сарыарќа самалын» їзбей алып отырамын. Јсіресе, «Оќшау ой» айдары бойынша берілетін маќалалар ўнайды. «Біз ўрпаєымызєа ќандай тјлім-тјрбие беріп отырмыз?» деп ойєа ќаласыѕ. Жалпы, газеттіѕ ќызыќты болып шыєып жатќаны ќуантады. Осы орайда бір тілегім бар. Алдаєы уаќытта ґѕіріміздіѕ белгілі аќын-жазушылары, ќайраткерлерініѕ ґмір жолдары, халыќќа сіѕірген еѕбектері жайлы тўраќты беріп тўрсаѕыздар екен. Біз маќалаларды сабаќ барысында да ќолданамыз.

Мадиана ЌАБДОЛЛА, «Айналайын» ќосымшасыныѕ авторы, Ленин кенті: - Мен «Айналайынды» іздеп жїріп оќимын. Онда жарияланєан маќалаларєа ќызыєа кґз жїгіртемін. Сґзжўмбаќ шешкенді ўнатамын. Ґз ќўрбыларыма «Айналайыннан» јрдайым кґз жазбауды кеѕес етемін. Бўл їшін ата-аналарымыз «Сарыарќа самалы» газетіне жазылып, їйге алып тўруы керек.

Газет таратуда ќосќан їлесі їшін:

Найманова Мјрзия Јбілтайќызы, «Ќазпошта» АЌ ќызметкері

Жеѕіс ЈБІКЕН, Ленин кентініѕ јк імі: - Ќазір интернет тіѕ заманы дейм Біраќ, газеттіѕ із. орны бјрібір бґлек. Интернеттен ізд ег єана таба алас ен аќпаратыѕызды ыз дїниелерді ўс . Ал газет рухани ын самалыныѕ» тіл ады. «Сарыарќа шілері саясатты ќыр-сырын ќауз ѕ да ай мўќтажына ќўла ды, јлеуметтіѕ мўѕќ асады. Ўлттыќ тјрбие мјсе тјлімлесіне кґѕіл бґліп, ба ла ла рд ы да ўм ы тп ай Еѕ бе кт ер іѕ із ге ж ем іс , ал ды . шырќатар шаб ы сќ а ыт тілеймін!

Саян БЕКТЎРЄАНОВ, Кенжекґл ауылыныѕ јкімі: - Облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ біздіѕ ґмірімізде алатын орны бґлек. Бїгінде сґз бостандыєы деген желеумен јртїрлі ниеттегі басылымдар жарыќ кґруде. Олардыѕ жанында «Сарыарќа самалыныѕ» ўстанєан баєыты айќын. Кґп нјрсені тереѕ пайыммен, жан-жаќты беріп жатады. Облыстыѕ тїрлі оќиєаларын жедел тїрде жариялайды. Мен ґз жерлестерімді облыстыќ газетке белсенді жазылып, тўраќты оќырманныѕ санын кґбейтуге шаќырамын!

Ленин кенті бойынша Газеттіѕ тўраќты оќырманы Демесінов Махмет Демесінўлы,

«Айналайын» ќосымшасыныѕ авторлары: Мадиана Ќабдолла, №33-мектептіѕ 11-сынып оќушысы, анасы – Сјденова Баќытжамал Рахатќызы Гїлдана Балєабай, №33-мектептіѕ 11-сынып оќушысы, анасы – Омарханова Нўсўлу Балабекќызы Дјурен Кјрібаев, №33 мектептіѕ 7-сынып оќушысы, анасы – Исаќаева Алма Николайќызы Асќар Сартай, №33-мектептіѕ 7-сынып оќушысы, анасы – Тусуканова Баќытгїл Јшімќызы Белсенді мўєалім – Ќыстаубаева Гїлсім Рјшитќызы

Газет таратуда ќосќан їлесі їшін: «ЖАС times»-тіѕ тўраќты авторы А.Дїйсенбаев.

- Давыдова Наталья «Ќазпошта» АЌ ќызметкері.

Зейнуровна,

Тўрєанбек АШЖ АНОВ, Ленин ке №33 мектебініѕ ди нтініѕ ректоры: - Бїгін мен їшін ер ек ше кїн. Мына ќызыќты ќараѕызшы. Осыд ан 65 жылдыєы ќарсаѕы он жыл бўрын, облыстыѕ нд газетініѕ ўжымыныѕ а мен «Сарыарќа самалы» осындай бір кезд болєан едім. Ол кезде Баќыт Байм есуінде ўратўлы, Ґскенбай Тастем ханов сынды аєала ры бас редактор Мўхи т Омаров бастап ке мызды лге Енді, міне, облысты ѕ 75 жылдыєына ор н еді. ай газет ќызметкерлерініѕ шы єармашылыќ кешіне отырмын. Біраќ, бў ќатысып л жолы ўжым мїлд ем жаѕа екен. Жаѕа ўжым ны Јрдайым ќаламд ѕ ґнеріне кґѕілім толды. ары ўшќыр болы п, жїрттыѕ кґкейіндегі мјсе лелерді жариялау беруіне тілектеспін.

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ. Суреттерді тїсірген – Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Швецияныѕ Мальме ќаласында ґтетін «Еуровидение-2013» байќауына ќатысу їшін јр мемлекет шамамен 100 мыѕ фунт сомасында ќаражат тґлейді. Осы себептен кейбір еуропалыќ елдер оєан ќатысудан бас тартуда.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

АЛАМАН

17

www.saryarka-samaly.kz

БІЗДІЅ МАЌТАНЫШЫМЫЗ! Фархат ЈМІРЕ тел: 8 (7182) 61-80-20

БЈРЕКЕЛДІ!

Ќанат јлемді

мойындатуда!

Ќазаќ боксшысы Ќанат Ислам Доминикан Республикасында эквадорлыќ Хумберто Толедоны бірінші раундтыѕ 32 cекундында есінен тандырып, таза жеѕіске жетті. Осылайша, ќандасымыз кјсіпќой бокстаєы алєашќы атаєына ќол жеткізді. Енді ол - WBA FedeCaribe тўжырымыныѕ чемпионы, яєни, орташа жеѕіл салмаќ бойынша Кариб аймаєыныѕ їздігі. Боксшыныѕ промоутері Нельсон Мендес: «Ќанат Исламныѕ биылєа жоспарланєан кездесулері аяќталды. Енді ол біраз демалады. Келесі кездесуін аќпан айыныѕ соѕына жоспарлап отырмыз», – деп сўхбат беріпті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына. 28 жастаєы ќазаќ боксшысы 69 келіге дейінгі жартылай орта салмаќта жўдырыќтасып жїр. Дїниежїзілік бокс кеѕесініѕ ережесі бойынша Ќанаттыѕ јлем чемпионы атаєына таласуєа мїмкіндігі бар. WBC ережесіне сјйкес ќандасымызєа рейтингі жоєары 40 боксшыдан озу їшін барлыќ жекпе-жектерінде жеѕіске жету керек. Їздік 15 боксшыныѕ сапына енген жаєдайда жартылай орта салмаќтаєы ќазіргі јлем чемпионы, «жеѕілмейтін ќабылан» деген лаќап аты бар АЌШ боксшысы Флойд Мэйуэзермен (43 жекпе-жек ґткізіп, барлыєында жеѕіске жеткен) кездесуі мїмкін. Ќазаќ боксшысы осыєан дейін Доминикан Республикасыныѕ бес боксшысымен кездесіп, барлыєын нокаутпен жеѕген.

Еншімізде – екі жїлде Семей ќаласында еліміздіѕ жоєары оќу орындарыныѕ студенттері арасында ќазаќ кїресінен медицина єылымдарыныѕ докторы, профессор Даниал Мусиновты еске алуєа арналєан республикалыќ жарыс ґтті. Додаєа 150-ден астам білекті балуан ќатысып, баќ сынады. Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ студенті Дулат Ќадырбеков 54 келіде алтыннан алќа таєынды. 74 келіде белдескен Кенжеш Бейсенбаев ќола жїлдені ќанаєат тўтты. Павлодарлыќ жастарды белгілі бапкерлер Бауыржан Тўрсынханбетов пен Ќайрат Темірболатов бастап барды. Жалпыкомандалыќ есепте Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ командасы екінші орынєа тўраќтады.

А.ЖЇНІСБЕК.

ҚАЗЫ ҚЫЗЫ ќазаќ спортына ќўбылыс јкелуді кґздейді

А

ќќулы мекен Аќќуда Ќазы атты ауыл бар. Ќазаќы ќалпы, ґзіндік салты кім-кімді болмасын баурап алатын елді мекенніѕ бїгінгі тўрмысына кґѕіл тояды. Ќазыныѕ ґзгелер мойындап, бас иген ерекшеліктері де жоќ емес. Солардыѕ бірі ретінде кјрі-жастыѕ сїйікті ойыны волейболєа деген ќўрмет пен ќўмарлыќты бґле жара айтуєа болады. Кґпшілік жиналса, ойын алаѕына бас ќоятын ќазылыќтар аудан кґлеміндегі жарыстарда алдыѕєы шептен кґрінеді. Облысќа танылып їлгергендері де баршылыќ. Бўл ретте, ауылдаєы орта мектептіѕ 11 сыныбында оќитын Рјбиєа Жазиттыѕ есімін атамау орынсыз болар.

Ќ

аракґз ќарындасымыз - ќазаќ ќыздары сирек ойнайтын волейболдыѕ шебері. Ќаршадай кезінен ала допты серік еткен ол оќу озаттарыныѕ да ќатарында. Бїгінде волейболдан Ќазаќстан ўлттыќ ќўрамасыныѕ намысын абыроймен ќорєап жїрген Сана Жарылєасова мен Зарина Сейітќазыноваєа еліктейтін Рјбиєа ќазаќ волейболыныѕ дамуына ґз їлесін ќосуєа бейілді. - Біздіѕ ауыл тўрєындарыныѕ дені волейбол ойнайды. Жас балалар спорттыѕ

бўл тїріне ерте жастан машыќтанады. Жерлестеріміз ауданныѕ їздік ўжымдарыныѕ бірі. Облыс кґлемінде де ќазылыќтардыѕ жеѕістері жиі айтылады. Мјселен, мектеп оќушыларынан ќўралєан команда - облыстыќ ауыл мектептері арасындаєы жарыстыѕ їш дїркін чемпионы. Ересектер ќўрамасы да талайєа таѕдай ќаќтырып келеді. Болашаќта белгілі волейболшы болєым келеді. Сол їшін їнемі еѕбектеніп, жаттыєудан ќалмауєа тырысамын, - дейді жас спортшы. Рјбиєаєа алєаш рет волейбол «јліппесін» їйреткен - ауылдаєы білім ордасыныѕ дене

шыныќтыру пјнініѕ мўєалімі Мирхат Ќасымќанов. Ол Рјбиєа ќўралпылас оќушыларды салауатты ґмір салтын ўстануєа баулып, игі іске ўйытќы болып келеді. Бўдан бґлек, Рјбиєаныѕ аєасы Болат Жазитов та елді мекендегі спорттыѕ дамуына ќамќорлыќ танытып жїрген жан. Міне, осындай аєалардыѕ аялы алаќанын кґрген Аќбота Баќытбек, Самал Жўмаханова, Јйгерім Жапабаева, Сандина Солтанова, Рјбиєа Жазит секілді жас волейболшылар бірге жаттыєып, жарыстарєа ќатысады. Ќазылыќтардыѕ облыс кґлеміндегі басты ќарсыластары - Качир, Железин, Шарбаќты ауданыныѕ спортшылары. Кейіпкеріміздіѕ айтуынша, аталєан аудандардыѕ волейболшылары балалар мен жасґспірімдер спорт мектебінде шўєылданады. Яєни, олар білікті мамандардан сабаќ алады. Ал ќазылыќ ќыздар болса ауылдаєы мектептіѕ аядай єана спортзалын ойын алаѕына айналдырып, ґздерінше ќам-ќаракет жасауда. Рјбиєа ќыздар ќўрамасынан бґлек, ўлдар командасында да ойнайды. Ер балалардыѕ арасында ала допты ўршыќша иіріп, ўжымына ўпай сыйлайтын оны ќатарластары шираќ ойыны їшін де ќадір тўтады. Спортшы жаттыєу жўмыстарына кїніне екі саєаттан їш мјрте кґѕіл бґледі екен. Алда ўлттыќ бірыѕєай тестілеу науќаны кїтіп тўрса да, сїйікті спортынан ќол їзгісі жоќ. Шеберлігін шыѕдап, республикалыќ деѕгейге кґтерілуді кґздейді. - Ойын алаѕында байланыстырушы міндетін атќарамын. Бойым да сјл аласалау. Соєан ќарамастан алаѕда еркін ќимылдап, командаластарымныѕ шабуыл жасауына жаєдай туєызамын. Волейбол - меніѕ сїйікті спортым. Оны ойнаєан сайын лјззат аламын. Еѕ бастысы, ата-анам спортпен шўєылдануыма ќолдау білдіреді, - дейді Рјбиєа. Кейіпкеріміз волейболдан бґлек, жеѕіл атлетиканы да жанындай жаќсы кґреді. Жетістіктері де жоќ емес. Ауыл оќушылары арасында ґткен облыстыќ жарыста 800 метрге жїгіруден алтыннан алќа таєынса, екі шаќырымєа жїгіруден ќола жїлдені еншілеген. Міне, шалєай ауылдаєы ќазаќ ќызыныѕ бїгінгі кїнге дейін ќол жеткізген табыстары осындай. Рјбиєаныѕ їлкен спорттаєы ќадамдары сјтті болсын демекпіз!

Балуанєа таєзым Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ спорт кешенінде КСРО спорт шебері, белгілі жаттыќтырушы Жўматай Кенжеєалиевті еске алуєа арналєан республикалыќ турнир ўйымдастырылды. Оныншы мјрте жалауын желбіреткен додаєа 1997-1998 жылы туылєан їш жїзден аса балєын балуан ќатысты. Биылєы бјсекеге кґршілес Ќырєызстан мен Ресей Федерациясыныѕ командалары да шаќырылды. Жарыстыѕ салтанатты ашылу рјсіміне Жўматай Кенжеєалиевтіѕ туєан-туыстары, шјкірттері мен жора-жолдастары ќатысты. Жалпы, турнирдіѕ ўйымдастырылуына шјкірттерініѕ ќосќан їлесі зор. Олар биыл жарыс жеѕімпаздарына арнайы белдіктер жасатыпты. Оныѕ бірі Жўматайдыѕ ўлы Ризабекке тарту етілді. Айтпаќшы, Ризабек былтырєы турнирдіѕ жеѕімпазы. Таєы бір белдік Лебяжі аудандыќ мўражайына тапсырылды. Екі кїнге созылєан сайыстыѕ ќорытындысы бойынша Павлодар ќаласындаєы спорттаєы дарынды балаларєа арналєан мектепинтернатыныѕ тјрбиеленушілері Абылайхан Тўрсынов, Маєжан Баймўхамбетов, Јділ Раќымов, Еркебўлан Сарќытбаев ґз салмаќтарында жеѕімпаз атанды. Ертіс ауданыныѕ намысын ќорєаєан Јбіл Усин де жеѕіс тўєырынан кґрінді. Тереѕкґлдік жас балуан Іслјмбек Ілиясовќа да теѕ келер ешкім болмады. Сондай-аќ, павлодарлыќ Нўрбек Ќаражанов та ґз салмаєында топ жарды. Астаналыќ Рыскелді Асќанбаев, ќараєандылыќ Серік Баќытназар мен Ќырєыз елініѕ спортшылары Сїлеймен Мачинов, Бекжан Јбдіќадыров, Айбек Нўрбеков те алєы шептен кґрінді. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлерге баєалы сыйлыќтар табыс етілді. Чемпиондарєа арнайы белдіктер тапсырылды. - Турнир дјстїрлі тїрде жыл сайын ґткізіліп келеді. Осынау игі

ЕРКІН КЇРЕС

Суреттерді тїсірген - Т.Нўрєазы.

«Аламанныѕ» бапкері -

бастамаєа ўйытќы болып жїрген Жўматайдыѕ шјкірттеріне алєысым шексіз. Аллаєа шїкір, Жўматайдыѕ есімі ґшкен жоќ. Оныѕ ізін жалєастырушы, ўлы Ризабек те спортты серік еткен жан. Таэквондомен айналысады. Еркін кїреске де жоќ емес. Лебяжі ауданы, Аќќу ауылындаєы дене шыныќтырусауыќтыру кешеніне Жўматайдыѕ есімі берілді. Аудандыќ, облыстыќ деѕгейде турнирлер ўйымдастырылып тўрады. Міне, асыл ініміздіѕ есімі осылайша ўлыќталып жатыр, - дейді Жўматайдыѕ аєасы Тоќтамыс Кенжеєалиев.

Жўматайдыѕ ўлы Ризабекке естелік белбеу тапсырылды.

«Аќтґбе» футбол клубын ќазаќстандыќ маман Владимир Никитенко жаттыќтыратын болды. Аталєан бапкер біраз уаќыт бўрын ќызылордалыќ «Ќайсар» командасында еді.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

18

ЗЕРДЕ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz

Бикеш

24.12.2012 - 30.12.2012 Тоќты (21.03.

– 20.04)

Апта басында бірден ќаражат, ќызмет, отбасы мјселелерімен айналысуєа тура келеді. Кейбірінде ойлаєан істер жїзеге асса, кейбірінде тыєырыќќа тірелесіз. Дегенмен ґзім білемге салынбай, јріптестердіѕ не болмаса отбасы мїшелерініѕ кеѕесіне ќўлаќ асќан жґн. Апта соѕында бар мјселе ґз шешімін табады. Демалыс кїндерінде алыстан жаќсы хабар жетеді.

Торпаќ

(21.04 - 20.05)

Бастаєан істі сјтімен аяќтау їшін таныстардыѕ немесе жоражолдастардыѕ кґмегіне сїйеніѕіз. Тіпті бўл ґз ќолыѕыздан келсе де кґмек сўраудан ўялмаѕыз. Кґптеген јйел Торпаќтар бўл кїндерде жаѕашылдыќќа ўмтылады. Жаѕадан киім немесе жићаз сатып алуєа еѕ болмаєанда їйдегі заттардыѕ орнын айырбастауєа ўмтылады. Ал еркектер јлдебір істі жапырып істеуге, кїрделі мјселені шешіп тастауєа, бір сґзбен айтќанда ерлік жасауєа ден ќояды.

Егіздер

(22.05 – 21.06)

Егіздердіѕ таєдырында їлкен ґзгеріс болмаќ. Ґмір сїру ќалпыѕызды басќа арнаєа бўрып жіберетін жаєдайєа ќарсы тўра алмассыз. Бір ГАЗЕТТІЅ 13 ЖЕЛТОЌСАН, 140 НҐМІРІНДЕ ШЫЌЌАН СКАНВОРДТЫЅ ЖАУАПТАРЫ

есептен бўл оќиєа кґѕіліѕізден шыєатын болады. Дегенмен сјтімен аяќталатын істер басым. «Жаќсылыќќа - жаќсылыќ» дегенге алданып ќалмаѕыз. Ойланбай јрекет жасап, жаќсылыќ жасаєан адамыѕыз сізді ќапы ќалдырып жїрмесін.

Шаян

(22.06 – 22.07)

Ойлаєаныѕыз жїзеге асуы їшін белсенді адамныѕ кґмегіне жїгінуге тура келеді. Ґзіѕіз де бўрыннан ќалыптасќан, тјжірибеѕізде бар іс-јрекеттерді пайдаланыѕыз. Жаѕашылдыќќа ўмтылмаѕыз. Сонда жетістік сіздіѕ жаќта болмаќ. Дегенмен, отбасыѕыздаєы аздаєан келіспеушілік жїйкеге тиетін болады. Сабыр саќтаѕыз, бјрі ќалпына келеді.

Арыстан

(23.07 – 23.08)

Бўл аптада Арыстандардыѕ кґпшілігі ќаржы мјселесімен, сауда-саттыќпен айналысады. Тіл табыса білетін Арыстан їшін болашаќтаєы ірі табыстыѕ іргетасы осы аптада ќаланбаќ. Жалпы алєанда бизнеспен немесе жеке кјсіпкерлікпен айналысатындарєа апта бірќатар жетістіктер јкеледі. Ал, шыєармашылыќпен айналысатындарєа кґп тер тґгуге тура келеді.

(24.08 – 23.09)

Апта барысында Бикештер јріптестік ќарым-ќатынастарды ныєайтумен айналысады. Ґздерін білікті кјсіпкер, ќаржы саласыныѕ білгірі ретінде таныта алады. Сондыќтан бос уаќытты білім арттырумен, шыєармашылыќпен айналысуєа арнаєан жґн. Кґтеріѕкі кґѕіл-кїйге отбасындаєы ўсаќ-тїйек кикілжіѕдер кґлеѕкесін тїсіруі мїмкін. Сабыр саќтаѕыз, ќаражатќа абай болыѕыз!

Таразы

(24.09 – 23.10)

Таразылардыѕ басым кґпшілігі аптаныѕ ортасына дейін белсенділікпен еѕбек етуге ўмтылады. Кґтеріѕкі кґѕіл кїй, ретімен шешімін табатын мјселелер ќуаныш сыйлайды. Дегенмен, жауапты іспен айналысарда ешкімге сенім артпаєан жґн. Ќаржы мјселесінде де абай болыѕыз. Апта соѕында алыстаєы туыстардан жаєымды хабар келеді.

Сарышаян

(24.10 – 22.11)

Апта барысында басшылыќтыѕ немесе јріптестердіѕ ўсынысына ой кґзбен ќарауєа тура келеді. Мїмкін кґѕілден шыєатын сјтті келісімшарттар жасаудыѕ реті келер. Аптаныѕ екінші жартысында таєдырыѕызєа жаєымды ґзгеріс јкелетін хабар болмаќ. Ќаражат мјселесінде аздап іркіліс болєанымен аптаныѕ соѕына дейін тыєырыќтан шыєудыѕ жолын табасыз.

Мерген

(23.11 – 21.12)

Апта барысындаєы жўлдыздардыѕ орналасуы ґміріѕізге біраз ґзгерістер јкеледі. Оныѕ бјрі бірдей сјтті бола ќоймас. Кґздеген маќсатќа

Кґлденеѕінен: Акушер. Дјт. Јне. Еле. Ока. Ынта. Ланд. Уксус. Судан. Ќазы. Стресс. Хор. Базар. Реал. Ќуаќы. Букетов. Ќабан. Расул. Манила. Мјртебе. Аура. Лак. Нойыс. Мусин. Бали. Шіл. Ез. Далаќ. Мат. Граната. Аќау. Ќапа.

жету жолындаєы батылдыќ, кей жаєдайдаєы бірбеткейлік јріптестеріѕіздіѕ ќарсылыєын тудырады. Сондыќтан јр істі ќолєа аларда кґпшіліктіѕ де пікірін ескерген жґн. Денсаулыќты кїтіѕіз, бўл аптада сырќаттансаѕыз, ол ўзаќќа созылып, мазалауы мїмкін.

Тауешкі

(22.12 – 19.01)

Апта барысында Тауешкілердіѕ кґпшілігі кјсіпкерлік немесе ќаржы саласында ґздерін жаќсы ќырынан кґрсетеді. Жўмысыѕызда сіздіѕ айналысуыѕызды кїтіп тўрєан іс кґп, ќайќайсысына болсын белсенділікпен араласасыз. Тапќырлыќ, сезімталдыќ ќабілет ескерусіз ќалмайды. Демалыс кїндерінде отбасыѕызбен бірге болыѕыз.

Суќўйєыш

(20.01 – 18.02)

Сјтті кїндер, ќуанышты жаєдайлар жалєасуда. Кґтеріѕкі кґѕіл-кїй мен белсенділік алєа ќойєан бірќатар мјселелерді шешуге мїмкіндік береді. Сондыќтан јрбір кїрделі істі ќолєа аларда жїрексінбеѕіз. Јріптестермен немесе отбасы мїшелерімен жаќсы тіл табысуєа тырысќан жґн. Јлдебір ўсаќ – тїйек кикілжіѕніѕ барлыќ істі бір-аќ сјтте бїлдіруі јбден мїмкін.

Балыќтар

(19.02 – 20.03)

Дјл ќазіргі уаќытта жаќынжуыќтарыѕызбен арадаєы кикілжіѕдер мен тїсініспеушілікті бастан кешуге тура келеді. Ґйткені, жўмысбастылыќ, уаќытында демалмау жїйкеѕізге тиіп, жиі – жиі ашуєа бой алдырасыз. Сондыќтан апта барысында бос уаќытты демалуєа немесе шыєармашылыќпен айналысуєа арнаєан жґн. Апта соѕында маѕызды оќиєа болмаќ.

Тігінен: Бам. Аныќтау. Јлім. Ен. Кјр. Еге. Клаус. Тренер. КСРО. Боза. Шнос. Еврей. Уфа. Ыза. Рейс. Лас. Уа. Га. Селсоќ. Лум. Ауру. Руда. Анд. Алмасаќ. Даѕќ. Ила. Нау. Той. Ќия. Ќамал. Камаз. Балама. Зала. Алап. Тайыр. Никита.

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ... Ўшаќ кестесі

Гинеколог

Зерттеу

Белгі

Анау

Ауру тїрі

Зейін

Санта ...

Мўнай компаниясы

СССР

Ескер

Ашу

Ќазаќ єалымы

Бапкер

Кіші жїз руы

Дала ќўсы

Ќопарєыш

Ќорєан

Бермесек (ант.)

Сауда орыны

Ґр

Ќаратпа Армян аќшасы сґз

Ќырєыз араєы

Јзілкеш

Филиппин

Биоґріс

Доѕыз

Ґлке

Јдіс

Жала

Бояу

Индонезия аралы

Аслан ...

Жер ґлшемі

... Михалков

Теѕеу

Кен

Кек

Зіл-...

Шўжыќ

Кір

Содыр

Жасыќ

... Жароков

Ресей ґзені

Атаќ

Кґп јнші

... Єамзатов

Шен

Тґзім

Африка елі

Аравия халќы

Жїк кґлігі

Сауыќ

...Крузер

Испан футбол клубы

Ќожа

Еѕ ўзын тау

Тўмау

Сірке суы

Башкор тостан Байкал ќўрылысы

Енжар

Шах ґлімі

Аѕќау

Кетік

Шер

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Ресей 2012 жылы ќару экспорты бойынша рекорд орнатты. Жыл басынан бері кґршілеріміз сыртќа жалпы ќўны 14 млрд. АЌШ доллары болатын ќару-жараќтарын сатќан.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл

ХАБАРЛАМА

Ґмірбек Сембаевты еске аламыз Аяулы да ардаќты јкеміз, асќар тау атамыз, Ќаратерек ауылыныѕ тумасы Сембаев Ґмірбекті саєынышпен еске аламыз. Жан јкеміздіѕ бізді тастап, мјнгілік мекеніне аттанєанына міне, бір жыл толды. Јкеміз 1927 жылы дїниеге келді. Жастайынан адал енбек етті, ќиын-ќыстау кезде таєдырєа мойымады. Ол ќандай жаєдай болса да, ґзін парасатты јрі кеѕ ўстайтын. Дауыс кґтеру дегенді білмейтін. Сонымен бірге еѕбекќорлыєы ќара ќылды ќаќ жарар јділдігі, ќарапайымдылыєы мен жайсаѕдыєы есімізде... Марќўм јкемізге жаныѕ жјннатта шалќып, топыраєыѕ торќа болсын демекпіз. Јкеміздіѕ рухына бас ие отырып, тґмендегідей ґлеѕ шумаќтарыѕ арнаймыз. Ойлап Сізді, Јкетайым, панамыз, Саєыныштан сарєайды єой санамыз. Дўєа оќып, ќанша таєзым етсек те, Жазылмайды жанєа біткен жарамыз.

Ґмір бойы ќарыздармыз алдыѕызда, Жан Јке, жїректен ґшірмейміз бейнеѕізді. Мјнгілікке їйіѕіз нўрєа толсын, Аруаєыѕыз желеп-жебеп бізді жїрсін.

Јкеміздіѕ жылы 23 желтоќсан кїні Ќаратерек ауылыныѕ орталыќ мешітінде саєат 11.00-де беріледі.

Ќонкаева Тґлеш Отарбайќызын еске аламыз Бірімізге ана, бірімізге апа, бірімізге сїйікті јже болєан Ќонкаева Тґлеш Отарбайќызы ґзініѕ адал да игі еѕбегімен елініѕ, туыстарыныѕ ќўрметіне бґленген, јулетіміздіѕ киесі, барлыєымыздыѕ аќылшымыз, шаѕыраєымыздыѕ берекесін кіргізіп отырєан жарќын жїзді асыл жан еді. Анамызды саєынышпен еске ала отырып, жатќан жері жарыќ, топыраєы торќа болып, ќабыры нўрєа толсын, Алла иман байлыєын берсін деп тілейміз. Ўмытпаймыз кїлімдеген жїзіѕді, Еске аламыз јр таѕда тек ґзіѕді.

Аќыл айтќан сґздеріѕді пана ќылып, Жадымызда саќтаймыз ґзіміздіѕ.

Еске алушылар: туысќандары, балалары, немерелері. Марќўмныѕ ќырќы «Халал» хатымханасында (Павлодар ќ., Усолка мґлтек ауданы) 2012 ж. 22 желтоќсанда саєат 11.00-де беріледі.

Абылай Жантемірўлын еске аламыз Аспаннан ќара бўлт болып, кїркіреп, жарќылдап келген сўм ажал жанымдай жаќсы кґретін, соѕымнан ерген бауырым Абылай Жантемірўлын 61 мїшел жасында ортамыздан алып кетті. Аѕсадым, саєындым, кїттім, ўйќысыз талай тїндер ґтті осы бір жылдыѕ ішінде. Жан бауырым, ґмірге келгеннен кеткенше ылєида жанымда болды. Жасы менен кіші болса да менен ќалмай 5 жасында мектепке барды, бірге онжылдыќты бітірдік. Жоєары оќуєа баратын жолын маєан беріп, ґмірде орнымды табуєа кґмектесті. Павлодар ќаласында ылєи бірге кґрші їйде тўрып, бір бірімізге тірек болдыќ. Бауырымныѕ сырт пішіні ќандай таза, јдемі болса, ойы да, жїрегі де кіршіксіз адал еді. Ќиыны, ќатерлі жолы кґп милицияныѕ јр саласында адал, кіршіксіз таза ќызмет жасап, подполковник дјрежесінде зейнетке шыќты. Бала тјрбиесіне ерекше кґѕіл бґлді. Жанаргїл, Айнагїл, Јсемгїл атты ќыздарын оќытып, бјріне жоєары білім беріп, салт-дјстїрді саќтап, ўядан ўшырды. Анасынан 5 жасында айырылып ќалєан ўлы Ќазыбекті «ќанаттыєа ќаќтырмай, тўмсыќтыєа шоќтырмай» 15 жасќа дейін ґзі жалєыз тјрбиелеп, артынан ќалдырды. Анамныѕ балаларыныѕ ішіндегі сўлтаны еді. Ќайєысына шыдай алмай кґп ўзамай анамда соѕынан кетті. Мўстафа жездесіне аєатай деп ерекше еркелеп ґтті. Соѕынан ерген бауырлары «аєа» деп аузынан шыќќан сґзін жерге тастамай сыйлаушы еді. Аллаєа «шїкіршілік» деймін, артында ўрпаєы бар. Балалары, немере-жиендері ґмір жолын јрі ќарай жалєастырады. Ќазбек ер жетіп, шаѕыраєыныѕ туын тїсірмейтініне сенемін. Алтыным, бауырым, Абашым, жатќан жерін жарыќ болсын, орныѕ жўмаќта болып, аруаєыѕ ўрпаєыѕды желеп жебеп жїрсін. Еске алушы: Тўрсын апайы. Абылай Жантемірўлыныѕ жылына орай берілетін ас 2012 жылдыѕ 23 желтоќсанында саєат 14.30-да Мјшћїр Жїсіп мешітініѕ їлкен залында беріледі.

Автокґлік иелерініѕ назарына! Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстары бойынша Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясы тарапынан 8 Техникалыќ байќау операторларыныѕ жўмысы ўйымдастырылєан, оларда техникалыќ байќаудыѕ 14 стационарлы жјне 10 ўтќыр желілері бар, олардыѕ 5-уі ґз ќызметтерін Павлодар ќаласында жїзеге асырады жјне бір-бірден техникалыќ байќау операторлары Аќсу ќаласында, Успен, Ертіс жјне Баянауыл, Железин, Май, Качир, Шарбаќты аудандарында ќызмет кґрсетеді. Облыстыѕ басќа аудандарында міндетті техникалыќ байќау (бўдан јрі – тех.байќау) бекітілген кестеге сјйкес техникалыќ байќау операторларыныѕ ўтќыр желілерімен ґткзіледі. Павлодар облысыныѕ јкімшілік полициясы басќармасыныѕ (бўдан јрі – ІІД ЈПБ) мјліметтеріне сјйкес, Павлодар облысында 195 мыѕєа тарта автомотокґлік ќўралдары (бўдан јрі – АКЌ) тіркелген. 2012 жылы 147 мыѕ автокґлік ќўралыныѕ міндетті техникалыќ байќаудан ґтуі болжанєан болатын, алайда, 2012 жылдыѕ 10 желтоќсанына техникалыќ байќаудан 88189 бірлік АКЌ немесе болжанєан кґлемніѕ 60,1%-ы єана ґтті. Бўл жеті жылдан астам уаќыт

бойына пайдаланєан автокґлік ќўралдарын міндетті техникалыќ байќаудан ґткізуге мораторийдіѕ енгізілуіне байланысты болса керек. Ќазіргі кезде «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясы жјне ІІД ЈПБ-сы бірлескен іс-шаралар жоспарыныѕ шеѕберінде АКЌ иелерімен уаќытылы міндетті техникалыќ байќаудан ґтуін баќылап, міндетті техникалыќ байќаудан ґткендігі туралы жалєан кујліктерді сату жјне оларды пайдалану деректерін аныќтау бойынша тексерістерді ўйымдастырєан. Осыєан орай, АКЌ иелеріне, ґз автокґліктерініѕ техникалыќ байќауын белгіленген тјртіппен тізілімге енгізілген техникалыќ байќау орталыќтарынан ґтуді ўсынамыз, ґйткені уаќытылы техникалыќ байќаудан ґтпеген АКЌ иелері јкімшілік жауапкершілікке тартылып, автокґлік ќўралын одан јрі пайдалануына тыйым салынады. Техникалыќ байќаудан ґту жјне міндетті техникалыќ байќаудан ґткендігі туралы кујліктерді сату фактілері бойынша Инспекцияныѕ телефондары арќылы хабарласуєа болады: 8(7182) 32-56-12 жўмыс кїндері, 8(7182) 33-71-71 тјулік бойы. (20640)

Ќўрметті жолаушылар! Теміржол кґлігіндегі ќызметпен байланысты заѕдарды, «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќ туралы» заѕдар мен «Ар-намыс» кодексін теміржол кґлігі жјне «Ертіс» инспекциясыныѕ ќызметкерлерімен бўзу оќиєалары туралы «Шыєыс Ќазаќстан жјне Павлодар облыстарыныѕ Павлодар ќаласындаєы «Ертіс» ґѕіраралыќ кґліктік баќылау инспекциясы» мемлекеттік мекемесініѕ сенім телефондарына хабарлаѕыздар: 32-70-84 – Павлодар облысы бас мемлекеттік кґлік инспекторы; 8(7182) 32-06-39 – ќабылдау бґлімі. (20634)

Облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ ўжымы Баянауыл ауданы Теѕдік ауылындаєы Ќ.Сјтбаев атындаєы мектеп-балабаќша оќу-тјрбие кешенініѕ директоры Бегендік Јліпбайўлыныѕ ќайтыс болуына байланысты марќўмныѕ отбасы мен туєан-туыстарыныѕ ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

www.saryarka-samaly.kz

19

Теміржан Ахметўлы Ќўлатай Ґзініѕ ашыќ-жарќын мінезімен, жанашырлыєымен кґпке танылєан асыл да ардаќты жан Теміржан Ахметўлы Ќўлатай 81 жасќа ќараєан шаєында дїниеден озды. Теміржан Ахметўлы Ќўлатай 1932 жылы 5 мамырда Новосібір облысы Ќарасуыќ ауданындаєы Нјдір атты ауылда дїниеге келген. Негізі, ата-бабасыныѕ ертеден мекен еткен жері - Павлодар облысы Аќтоєай ауданыныѕ Ґтес ауылы. Ел ішін ашаршылыќ жайлаєан ќиынќыстау уаќытта јкесі Ахмет жанўясын алып, іш жаќќа – Новосібір облысына ќоныс аударєан. Теміржан аєа сол жаќта дїниеге келген. Руы Найман, оныѕ ішінде Аќаннан тарайды. Ќарасу жерінде ќазаќтыѕ жеті жылдыќ мектебін бітірген соѕ Павлодар педагогикалыќ училищесінде білім алды. 1953-1956 жылдары армия ќатарында Польша демократиялыќ мемлекетінде борышын атќарєан. 1963-65 жылдары Ќараєанды ґкімет-партия мектебінде оќыды. Кейін Семей мал дјрігерлік институтын тјмамдаєан. Теміржан Ќўлатай ґз єўмырында ауыл шаруашылыєы, комсомол-партия ґкіметі кјсіподаќтарында адал ќызмет атќарды. Зейнеткерлікке Аќтоєай ауданы Ќазанныѕ 25 жылдыєы атындаєы тјжірибелік шаруашылыєында кјсіподаќ комитетініѕ тґраєасы лауазымында шыќты. Тем-аєа ќай уаќытта да, ќоєамдыќ жўмыстарды, соныѕ ішінде ќарапайым ел, жас ўрпаќ їшін аса ќажет пайдалы істерді атќаруда аянып ќалмады. 1992 жылы Аќтоєай ауданы Ќазанныѕ 25 жылдыєы атындаєы тјжірибелік шаруашылыєында кјсіподаќ комитетініѕ тґраєасы бола жїріп, кеѕшар директорына тиесілі болып тўрєан 8 бґлмелі їйді мешітке беріп, халыќ ризашылыєына бґленді. 1997 жылы Павлодар ауданыныѕ Жетекші ауылына кґшіп келгенінде, бўл елді мекенде жеке зират жоќ екен. Осыны ескерген Теміржан Ќўлатай ауылдыќ аќсаќалдар алќасыныѕ тґраєасы ретінде ауылдыѕ јрбір їйін ґзі аралап, жеке зиратты ўйымдастыру ісіне ат салысты. Бўл да оныѕ халыќ їшін атќарєан, ґзіне парыз деп санаєан еѕбегініѕ бірі еді. Имандылыќ жолын насихаттауда да Теміржан аєа ґзініѕ пайым-парасатын кґрсете алды. 1997 жылдан бастап бес уаќыт сјждеге бас ўрып, намаз оќыды. Жўрт арасында Аќмешіттіѕ намазханы ретінде танылып, уаєыз айтып, Алланыѕ парызын, Пайєамбардыѕ сїннетін кґпшілікке жеткізуге їлес ќосты. Теміржан Ќўлатайдыѕ ішкі рухани јлемі де бай бола-тўєын. Ќашанда јдеби ортамен араласып, ґзі де кґркем туынды беруден

ќўралаќан емес-тін. Елуінші жылдары ќазаќтыѕ аяулы аќыны, ґзініѕ аєасы Ќ а б д ы к ј р і м Ыдырысовпен араласып, ґлеѕ жазуды сол кісіден їйренген. 1975 жылдан бастап ќазіргі «Сарыарќа самалы» газетініѕ тўраќты оќырманы јрі тілшісі атанды. Тјуелсіздік алєалы бері ќаламыныѕ жїйріктігімен оќырманды елеѕ еткізді. Газет бетінде сатиралыќ мінезімен, аќындыќ ќабілетімен, адамгершілікті насихаттау маќсатымен танылып, ґз оќырмандарын тапты. Жалпы саны жїз шаќты шыєармасы жарыќ кґрді. Ќаламгерлікке деген адал јрі жауапты кґзќарасыныѕ нјтижесінде Ўлы Отан соєысыныѕ 60 жылдыєына орай ґткізілген јдеби конкурстыѕ жеѕімпазы атанып, Маќтау грамотасы мен баєалы сыйлыќты иеленді. «Сарыарќа самалы» газетініѕ їздік авторы ретінде жазусїйер ќауым арасында абыройлы болды. Ґмірініѕ соѕына дейін газет редакциясымен ќоян-ќолтыќ араласып, аєалыќ аќылын айтып, жанашырлыєын кґрсетті. Ќаламыныѕ ўшќырлыєын Теміржан Ахметўлы жеке кітаптарын шыєарып, таєы да танытты. Алєашќы кітабы «Аќталды, јке, арманыѕ» деп аталды. Одан кейін «Жїректерге жол тапќан» (Дјндјнўлы Ќайрат ќажы-имамныѕ ґнегелік ґмір жолына арналєан) атты кітабын оќырманєа сыйлады. Їшінші – «Ботагґз» атты шыєармасы аяќталмай ќалды. Теміржан Ќўлатайдыѕ азаматтыќ істерімен оныѕ соѕында ќалєан отбасы, ўрпаќтары маќтанады. Зайыбы Рауза Баймаќашќызымен бірге ґмірде їш ўл, тґрт ќыз ґсіріп, тјрбиелеп, ќўтты ўяларына ќондырды. Олардан 23 немережиен сїйді. Биыл, 2012 жылдыѕ шілде айында єана Теміржан аєа 80 жасќа толу мерейтойын атап ґткен еді. Сол бір жадыраєан шаєында: «Шїкір, бјріне ризамын. Алладан їнемі «алдымен халыќќа бер» деп сўрадым, «елде болса, ерінге тиеді» деген бар емес пе?», деп айтќаны есімізде. Осындай жаны таза, кґргені кґп, абзал аєамызды ортамыздан алєан таєдырдыѕ жазуына не шара?! Теміржан аєаныѕ рухы пейіште шалќысын, топыраєы торќа болсын! Асыл жанныѕ жарќын бейнесі, сјулелі ґнегесі јрдайым жадымызда жаѕєырып тўрады!

«Сарыарќа самалы» газетініѕ ўжымы Теміржан Ахметўлы Ќўлатайдыѕ ќайтыс болуына байланысты марќўмныѕ зайыбы Рауза Баймаќашќызына жјне балаларына, туєан-туысќандарына ќайєырып кґѕіл айтады.

Бјсекелестік туралы Экономиканыѕ ґсуін ќамтамасыз етудіѕ жаѕа баєыттарын ќалыптастыру міндетін адал бјсекелі орта болєан кезде єана шешуге болады, бўл ґз кезегінде, кїшті монополияєа ќарсы жїйеніѕ ќалыптасуына байланысты. Бјсекелестікті дамыту саласындаєы негізгі міндеттер нарыќ субъектілерініѕ їстем жаєдайды асыра пайдалануыныѕ алдын алуєа, теріс пиєылды бјсекені жјне бјсекеге ќарсы келісімдердіѕ жасалуын болдырмауєа, экономикалыќ шоєырлануды баќылауєа жјне тауар нарыќтарыныѕ тиімді јрі серпінді жўмыс істеуі їшін жаєдай жасауєа келіп тіреледі. Їкімет серіктестік ќатынастар негізінде кјсіпкерлікті дамытуєа кеѕінен ќолдау кґрсетеді. Бўл ретте салыќ режимін жетілдіру мемлекет саясатыныѕ кјсіпкерлікті ќолдау жґніндегі ќўралдарыныѕ бірі єана болып табылатын болады. Кјсіпкерлікті дамыту їшін басты басымдыќ бјсекені дамыту болып табылады. Кјсіпорынныѕ бјсекеге ќабілеттілігі оныѕ ґндірістік жјне ґнімді ґткізу ќызметін басќару жїйесініѕ нјтижелілігін, жемістілігін аныќтайтын ќорытынды кґрсеткіш ретінде баєалануы тиіс. Мўндай кґзќарас нарыќтыѕ талаптарына барынша толыќ жауап беретін кјсіпорынды басќарудыѕ маркетингтік концепциясына негізделген. Бјсекелестік стратегиясын жїзеге асыру барысында кјсіпорынныѕ ресурстарын тиімді шоєырландыруєа жјне нарыќ пен макроорта факторларын икемді ќолдануєа мїмкіндік беретін маркетинг ќўралдарыныѕ жиынтыєы пайдаланылады. Кјсіпорынныѕ бјсекеге ќабілеттілігі оныѕ ґндіретін жјне сататын тауарыныѕ жоєары сапалы ерекше ќасиеттері мен клиенттері їшін тартымдылыєымен єана аныќталмайды. Кјсіпорынныѕ бјсекеге ќабілеттілігініѕ неєўрлым жалпылама белгісі – оныѕ нарыќта жемісті ќызмет атќаруєа ќабілеттілігі. Мўндай ќабілеттіліктіѕ дјрежесін сол кјсіпорынныѕ ќызмет атќаратын саласындаєы жўмыстарды атќаруєа берілетін тапсырыстарды ўту фактілері айќындайды. Осындай жаєдайлар орындалєан кезде кјсіпорын бјсекелестік ортаєа бейімделеді, сондай-аќ, тўтынушылардыѕ талєамын ќанаєаттандарады. Бјсекелестікті дамыту деѕгейін, оныѕ ішінде нарыќќа кіру кедергілерін, проблемалыќ мјселелерді айќындау, сондай-аќ, оларды жою жґнінде шараларды јзірлеу Ќазаќстан Республикасы бјсекелестікті ќорєау агенттігініѕ (Монополияєа ќарсы агенттік), сјйкес аумаќтарда монополияєа ќарсы инспекциялар ќызметініѕ негізгі басым баєыттарыныѕ бірі болады. Монополияєа ќарсы органныѕ негізгі жўмысыныѕ нјтижелері бјсекелестікті дамытудыѕ жай-кїйі жјне деѕгейі, сол немесе ґзге де шараларды јзірлеу мен ќабылдаудыѕ ќажеттілігі туралы айтуєа мїмкіндік беретін тауар нарыќтарына талдау жїргізуден тўрады. Жїргізілген талдаулардыѕ нјтижелері бойынша жаѕа компаниялардыѕ нарыќќа «кіруі» їшін кедергілер аныќталады, оєан тарату желілерініѕ дамымаєандыєын жјне сол немесе ґзге нарыќтарда жўмыс істейтін субъектілердіѕ аффилиирленуін жатќызуєа болады. Монополияєа ќарсы орган тауар нарыќтарын талдау нјтижелерінде бјсекелестікті арттыру жґніндегі шараларды, сондай-аќ нарыќтарды монополиясыздандыру жґніндегі ўсыныстар мен іс-шараларды јзірлеу маќсатында экономиканыѕ бјсекелестік дамымаєан бірінші кезектегі салаларын айќындайды. Мемлекеттіѕ республика нарыќтарына ќатысу їлесін тґмендету, ќызметтіѕ бейінді емес активтерін жеке секторєа беру маѕызды болып табылады. «Бјсекелестік туралы» Заѕныѕ 77, 78-баптарын іске асыруда мемлекеттіѕ кјсіпкерлік ќызметке орынсыз ќатысуын ќысќарту жґнінде жўмыстар жїргізіліп жатыр. Соєан байланысты Павлодар облысы бойынша монополияєа ќарсы инспекциясы мемлекеттік кјсіпорындарды, мемлекет ќатысатын заѕды тўлєаларды ќўруєа жјне олардыѕ одан јрі жїргізетін ќызметіне келісім беруге келіп тїскен ґтінішхаттарды ќарайды. Монополияєа ќарсы орган мемлекеттік кјсіпорынды ќўруєа жјне оныѕ жўмыс істеуіне келісімі жеке кјсіпкерлердіѕ ќоєамныѕ ќажеттілігін ќандай да бір себептер бойынша толыќ ќанаєаттандырмаєан ќызмет салалары бойынша беріледі. Заѕныѕ 31-бабын іске асыру шеѕберінде монополияєа ќарсы орган мемлекеттік кјсіпорындарды, акцияларыныѕ (їлестерініѕ) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заѕды тўлєаларды жјне олармен аффилиирленген тўлєаларды ќўруєа баќылауды жїзеге асырады. Заѕныѕ осы нормасына сјйкес мемлекеттік кјсіпорындарды, мемлекет ќатысатын заѕды тўлєаларды, сондай-аќ, олармен аффилиирленген тўлєаларды ќўру монополияєа ќарсы органныѕ алдын ала келісімімен жїзеге асырылады. Осы баєытта жїргізілетін жўмыс кґп жаєдайда ќўрылатын мемлекеттік кјсіпорындардыѕ жалєыз тапсырыс берушісі жјне сатып алушысы мемлекет болып табылатындыєын кґрсетеді.

Павлодар облысы монополияєа ќарсы инспекциясыныѕ Тергеу жјне ќўќыќтыќ ќамтамасыз ету бґлімініѕ бастыєы Д.Ш.Ќажыбекова.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

20

ПАЙЫМ

20 желтоќсан, бейсенбі, 2012 жыл www.saryarka-samaly.kz Суретті тїсірген - Жарќынбек АМАНТАЙ.

БАСПАСҐЗ - 2013

Ќайрат ЈБЕН, ардагер-ўстаз:

м ы л ы с а б с е д н ї н е п т уаќы «Атадан балаєа мўра ретінде ќалып отыратын, отбасыныѕ ќастер тўтатын мўрасы болады. Сондай ќўнды дїниеніѕ бірі – облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті. Бўл басылымды ата ретінде немеремніѕ алдына жайып оќытамын. Мені де ата-анам осылай баулыды. Ендеше, жаны ќазаќ јрбір азамат газеттіѕ тўраќты оќырманына айналуєа тиіс!»

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы)

«Центр аналитической информации» ЖШС-і, «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Р.Т.БИЛЯЛОВ Телефоны 61-81-10

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ

Кезекші редактор -

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ

ОЌШАУ ОЙ

Телефоны 61-80-15

Патриоттыќтан жўрдай ма? Тјуелсіздік кїнініѕ ќўрметіне орай берілген демалыста бір уаќыт кґк экранєа кґз тіктім. Ќазаќы рухтаєы телеарналар кґрерменге бірќатар мерекелік хабарлар мен баєдарламаларды ўсынды. «Ќазаќстан», «Хабар», «Еларна» концерттен бґлек, «Жаужїрек мыѕ бала», «Мўстафа Шоќай», «Сўлтан Бейбарыс» сынды ќанша кґрсеѕ де жалыќтырмайтын, табиєатымызбен їндес фильмдерді сыйєа тартты. Алайда, теледидардыѕ ќўлаєын бўрап отырып аѕєарєаным, аталєан їш республикалыќ арнадан басќалары Тјуелсіздік мерекесіне орай телекґрермендерін ќуанта алмады. Мјселен, 16 желтоќсан кїні «Еуразия» арнасы «Мадагаскар», «Кунгфу-Панда» мультфильмдері мен јлдебір јлемдік киноларды кґрсетумен шектелді. «КТК-Алматы», «НТК», «Жетінші арна» да жетістіре ќоймады. Республикалыќ арналардыѕ аќиќаты осы болєан соѕ, аймаќтыќќа арнайы мјн беріп жатпадыќ. Тїптеп келгенде, Тјуелсіздік кїніне орай мерекелік хабарлар беру – елдегі барлыќ бўќаралыќ аќпарат ќўралыныѕ міндеті болса керек. Ел біреу, егемендік біреу болєан соѕ, «анау телеарнаныѕ иесі жеке меншік еді» деп мїлјйімсудіѕ реті жоќ. Саналы басшы болса, хабар да соєан сјйкес ўйымдастырылады. Јйтпесе, Ќазаќстанныѕ жалєыз Ўлттыќ мерекесін (Заѕ бойынша, 16-17 желтоќсан - Тјуелсіздік кїні мерекесінен басќасы мемлекеттік, кјсіби жјне ґзге мерекелер болып жіктеледі) лайыќты атап ґту – ондаєы јрбір азаматтыѕ ќасиетті борышы емес пе? Јлде, біздегі жеке меншік телекомпаниялар патриоттыќ сезімнен жўрдай ма? Бўл жерде кеудедегі намыс ойнаса керек. Аптаныѕ жеті кїнінде Ресейдіѕ поп-жўлдыздары мен «гламурлыќ» дїниелерін насихаттап, ґз еліміздегі жаєымсыз оќиєаларды жіптей тізуден жалыќпайтын осы тектес арналардыѕ арынын ќалай басамыз? Демократия дегеніміз – ессіз тїрде ерсі ќылыќтардыѕ бјріне бой ўру емес, заѕ аясында јрекет ету. Ендеше, жеке меншік иелері ўлттыќ идеологияны насихаттаудан неге шеткері ќалады? Ўялы байланыс операторларынан да осындай ќылыќты байќауєа болады. Шетелдіѕ су татитын «шедеврлеріне» ќўмартатын олар Лондон Олимпиадасында спортшыларымыз алтын алєан сайын абонентттеріне «Ќўттыќтаймыз! Ќазаќстанєа алтын бўйырды!» деп SMS-хабарлама жіберген болса, «бјрекелді!» десер едік ќой. Жоќ, мўндай патриоттыќты біз кґре ќоймадыќ. Јлі де солай. Осыдан бірер жыл бўрын Елбасы ќазаќстандыќ алпауыт кјсіпорындарєа, холдингтерге сырттан тауар сатып алуды шектеген болатын. Осындай заѕдыќ мјжбїрлеудіѕ арќасында олар отандыќ ґнімдерге мойнын бўрды. Бўдан ўтќан отандыќ бизнес болды. Бјлкім, мемлекеттік деѕгейдегі мерекелерді ўлыќтауєа келгенде, жеке меншік телеарналарєа дјл осындай талап ќойса болар еді. Бўл јсіредемократияшыл телеарна иелеріне тым жаєа ќоймаса да, ќарапайым кґрермен арасында ўлтжандылыќ сезімді тјрбиелеуге оѕ јсерін тигізері сґзсіз. Сіз ќандай пікірдесіз? Пікіріѕіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

ДЈРІГЕР КЕЅЕСІ СУЫЌ ТИЮ КЕЗІНДЕ ҐЗІН-ҐЗІ ЕМДЕУ СУЫЌ ТИЮ – бўл жоєары тыныс алу жолдарын – мўрын, тамаќ, мўрын ќуыстары, тыныс жолдары – аѕќа, кеѕірдек жјне бронхтарды заќымдайтын індет. СУЫЌ ТИЮ АУРУЛАРЫНЫЅ СИМПТОМДАРЫ: тїшкіру; мўрынныѕ бітелуі; тўмау (ринорея), мўрыннан су бґлінулерден басталады (шырыш), ол 2-3 кїннен кейін жиі іріѕді бґлінулерге ауысады (сары-жасылды бґлінулер); тамаќтыѕ ауруы, жўтынєан кезде аурудыѕ болуы; шамалы дене ќызуыныѕ жоєарылауы (жоєары дене ќызуы 37 C -тан 38,3 C-ќа дейін); ќўлаќта жеѕіл аурудыѕ пайда болуы; ќалжыраєандыќ; бастыѕ ауыруы; жґтел. Суыќ тиюдіѕ бірінші белгілері, еѕ жўќпалы дјрежесі тїшкіргенде, тўмауда жјне жґтел кезінде байќалады. Кейбір адамдар суыќ тиюдіѕ ауыр тїрлерін тўмауєа жатќызады. Біраќ, суыќ тию ауруларыныѕ ауыр барысына жјне науќастыѕ нашар халіне ќарамастан, тўмау кезіндегі науќастыѕ жаєдайынан айтарлыќтай ерекше жјне тўмауды тудыратын вирустар суыќ тиюді тудыратын вирустардан ґзгеше болып келеді. Суыќ тию симптомдары јдетте бірнеше кїнде дамиды, ал тўмау симптомдары кїтпеген жерден, кґбінесе бірнеше саєаттыѕ ішінде дамиды. Јдетте, суыќ тиюді їй жаєдайларында емдеуге болады. Суыќ тию ауруларын тудыратын ќоздырєыштарєа ќарсы тиімді дјрілік заттар жоќ жјне антибиотиктерді ќолданудыѕ ќажеті жоќ, себебі, олар вирусты індеттерге ќарсы тиімді емес. Негізінен, жалпы тјжірибелік дјрігерлер антибиотиктерді, егер тўмау кезінде немесе тўмаудан кейінгі бактериялар туєызєан асќынулар кезінде єана таєайындайды (синусит, отит, тонзиллит,

созылмалы бронхиттіѕ асќынуы). Айрыќша тјуекел тобын балалар, ќарт адамдар, жїкті јйелдер сонымен ќатар, кґкірек ќуысыныѕ, тыныстыѕ созылмалы аурулары бар адамдар ќўрайды. Бўл жаєдайларда Сіз жедел тїрде дјрігерге ќаралуыѕыз керек. Суыќ тию симптомдарын жеѕілдету їшін келесі кеѕестерді ќолдану керек: Сусыздануды болдырмау їшін, алкогольсіз сусындарды ішіѕіз – бўл, јсіресе, балалар їшін маѕызды. Еѕ жаќсысы, кјдімгі суды ќолданыѕыз, жылы сусындар тыныштандыратын јсер етеді. Тыныс алуєа жјне тўлєалыќ жїктеме тїсірмеуге тырысыѕыз. Бґлме температурасын жайлы жасаѕыз, ауаныѕ таза ауаєа алмасуына кґз жеткізіѕіз. Тґсек басын жоєары ќойыѕыз, жастыєыѕызды матрас астына салыѕыз – бўл тїнде жґтелді азайтуєа кґмектесуі мїмкін. Жґтелгенде немесе тїшкіргенде аузыѕызды тасалаѕыз – бўл вирустыѕ басќаларєа таралу тјуекелін тґмендетеді. Ќолыѕызды жиі жуыѕыз. Ќолданєан майлыќты кейін тастаѕыз. Їй жаєдайларында емделудіѕ тиімділігі болмаєан кезде немесе жаєдайдыѕ нашарлауында жедел дјрігерге ќаралыѕыз, себебі «суыќ тию» немесе «ЖРА», немесе «ЖРВИ» бетпердесініѕ астында аса ќатерлі, ґмірге ќауіпті асќынулардыѕ дамуына јкелетін жўќпа аурулардыѕ жасырынуы мїмкін (тўмау, парагрипп, РС немесе аденовирусты инфекциялар). Бўл инфекциялар, јсіресе, балалар їшін ґте ќауіпті болып келеді. Есіѕізде болсын, ґмірдіѕ еѕ басты байлыєы – бўл ґмірдіѕ ґзі, Сіздіѕ денсаулыєыѕыз жјне Сіздіѕ туыстарыѕыздыѕ денсаулыєы!

МФЌБК ќолдауындаєы ДДАТО, Фармќоєамы.

ЌЎРМЕТТІ ОЌЫРМАНДАР!

Маркетинг жјне жарнама бґлімініѕ мекен-жайы ґзгерді: Ленин кґшесі, 143-їй, 204-каб., тел. 8(7182) 65-12-75, 61-80-32. Павлодар облысы МАЭС-ініѕ 2012 ж. 23.11-дегі ўйєарымымен «НЭТ и КОМ» ЖШС-сі, 26.11-дегі ўйєарымымен «Волджер» ЖШС-сі, «Коммунар-ПВ» ЖШС-сі, 29.11-дегі ўйєарымымен «ЌУАНЫШ-ПВ» ЖШС-сі, «Инита» ЖШС-сі, «ТрансСтройКонсалтинг-ПВ» ЖШС-сі, ЖК А.Т. Альжанова, ЖК Т.В. Гвоздева, «РАТЭКС» ЖШС-сі, 30.11-дегі ўйєарымымен «ХАУС МАСТЕР» ЖШС-сі, ЖК Б.Т. Альжанов, 12.12-дегі ўйєарымымен ЖК К.Ш. Алибаев, 13.12-дегі ўйєарымымен «Иртыш Ет» ЖШС-не ќатысты банкроттыќ туралы іс ќозєалды. Павлодар облысы МАЭС-ініѕ 2012 ж. 07.11-дегі шешімімен «Асет» ЖШСсі (ЌР, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Ковалевка ауылы, СТН 451100001536, БСН жоќ, заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы 1999 ж. 17.08-дегі №7247-1945-ЖШС кујлік) банкрот деп танылып, конкурстыќ іс ќозєалды. Шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 2 ай бойы Павлодар ќ., Жеѕіс алаѕы, 5а, 313-кабинетте ќабылданады, тел.: (7182) 32-34-57. «Асет» ЖШС-ніѕ мґрі, штампысы, заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы кујлігі, салыќ тґлеушініѕ кјулігі жјне ЌЌС есебіне ќою кујлігі жарамсыз деп танылсын.

Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ « ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. ЖШС-ніѕ мекен-жайы: Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143-їй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияныѕ мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

Газеттіѕ электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Јлеуметтік ќорєау - 61-80-20. Денсаулыќ, білім - 65-12-77. Тіл, јдебиет - 61-80-17. Экономика, саясат, ќўќыќ, имандылыќ, спорт, мјдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75.

Маркетинг жјне тарату бґлімі 61-80-32. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 37360 дана, бїгінгі кґлемі 5 б.т. Баспа индексі 65441. «Баспа їйі» ЖШС баспаханасында басылды. ЌР Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7182/ 61-80-26. Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. Тапсырыс - 2650. Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарєа тегіс жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Нґмірді јзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынєан фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін. «Сарыарќа самалында» жарияланєан материалдарды кґшіріп немесе ґѕдеп басу їшін редакцияныѕ жазбаша рўќсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Сарыарка самалы  

20 12 2012

Advertisement