Page 1

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

14 июня 2018 года, четверг №67 (19199)

http://irstar.kz

Издается с 7 апреля 1918 года

ÊÀÐÀÆÀÐ Â ËÈÖÀÕ

ÍÀÄÎÅÂØÈÉ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

На месте Павлодарского винно-водочного завода могут появиться сразу два новых производственных объекта, о строительстве которых в области говорится не первый год. Территория некогда преуспевающего предприятия уже привлекла внимание бизнесменов, готовых переоборудовать пустующие помещения и наладить здесь производство лекарственных препаратов. Поддержать павлодарских фармпроизводителей намерены российские инвесторы. Бизнесмены уже получили лицензию и даже арендовали офис. Мощности винно-водочного предприятий как вариант рассматривают и в областном акимате под размещение завода по переработке сахарной свеклы. Одно «но»: оба проекта смогут реализовать только после того, как решится судьба конфискованного спирта, хранящегося в цехах предприятия на протяжении нескольких лет. Вопрос уничтожения конфиската уже давно набил оскомину и вновь был поднят на прошедшем заседании областного совета по привлечению инвестиций с участием акима области. (Продолжение на 2 стр.)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Фото Владимира БУГАЕВА

В прошлом году на территории нашей страны стартовала программа «Рухани жаңғыру», и уже сегодня можно подводить первые итоги ее реализации. 12 июня аким Железинского района Канат Кашкиров встретился с журналистами, чтобы рассказать о той работе, которая была проделана с момента начала действия этой программы.

 250 êèëîìåòðàõ îò Ïàâëîäàðà, â ñåëå Êàðàæàð, ñíèìàþò êèíî, ïðîâîäÿò ôåñòèâàëè áóìàæíûõ ñàìîë¸òèêîâ, óñòðàèâàþò ñêà÷êè è ãîíêè ïî áåçäîðîæüþ. Âåñü àóë ñîñòîèò èç 60 äîìîâ – â ýòîì è åãî óíèêàëüíîñòü, è îãðîìíàÿ ïðîáëåìà. Çäåñü íå ëîâèò ñîòîâàÿ ñâÿçü, òóãî ñ èíòåðíåòîì, íåò äîðîã è âîäû. Íî êàðàæàðöû âåðÿò, ÷òî âñå èõ ïðîáëåìû ìîæåò ðåøèòü ñòðîèòåëüñòâî ãîðíîëûæíîãî êóðîðòà íà ãîðå Ìûðçàøîêû.  ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 100-ëåòèÿ «Çâåçäû Ïðèèðòûøüÿ» íàøà ðåäàêöèÿ ïîáûâàëà â Êàðàæàðå è ïîçíàêîìèëàñü ñ åãî óäèâèòåëüíûìè æèòåëÿìè. Ïîäðîáíîñòè íà 6-7 è 20 ñòð.

×èòàéòå â íîìåðå:

ПРЕМЬЕРА В АЙМАУТОВА: старики-разбойники

ÑÒÐ. 8

По данным сайта gismeteo.ru, сегодня в Павлодаре пасмурно, дождь, гроза, ночью температура воздуха 14-16 градусов тепла, ветер северо-западный, 1-3 м/с, днем температура воздуха 18-20 градусов тепла, ветер северо-западный, 4-6 м/с.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÓ ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ, ÁÀËÊÎÍÎÂ, ËÎÄÆÈÉ ÏÎÄ ÊËÞ×.

ÑÒÐ. 17

15 июня в Павлодаре переменная облачность, ночью температура воздуха 13-15 градусов выше нуля, ветер западный, 2-4 м/с, днем температура воздуха 23-25 градусов тепла, ветер-западный, 4-6 м/с.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÐÎËË-ØÒÎÐ È ÍÀÒßÆÍÛÕ ÏÎÒÎËÊÎÂ.

ÂÛÅÇÄ ÏÎ ÎÁËÀÑÒÈ

8 (7182) 66-95-95, 8 (771) 357 77 55

òåëåôîí

ИНИЦИАТИВА: нашинковано и упаковано

ПОГОДА

Он отметил, что основные программные установки обозначены в статье Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В соответствии с ними в сентябре прошлого года в районе создан экспертный совет, разработаны и утверждены основные мероприятия, принят рабочий план реализации программы. Только в конце минувшего года в районе проведено сорок мероприятий с общим охватом 4500 человек. В районный план включено более 30 общественно значимых мероприятий на общую сумму около 7,3 миллиона тенге. Широко привлечены к участию в программе представители молодежи, которая и составляет будущее района. Во всех учреждениях образования проводятся конкурсы на знание традиций и обычаев казахского народа, соревнования по национальным видам спорта, встречи с успешными людьми. (Окончание на 3 стр.)

ул. Камзина, 171, торговый дом «Караван», офис 311


2

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Ïàâëîäàð âïå÷àòëèë

Àêèì Ïàâëîäàðñêîé îáëàñòè Áóëàò Áàêàóîâ âñòðåòèëñÿ ñ áûâøèì ãóáåðíàòîðîì Îìñêîé îáëàñòè Ëåîíèäîì Ïîëåæàåâûì. Во время встречи с главой региона Леонид Полежаев отметил, что уже несколько дней находится в Павлодаре и не может налюбоваться городом. – Я не был здесь минимум 15 лет, – сказал бывший губернатор Омской области. – И вчера, и сегодня гулял по городу, который произвел на меня потрясающее впечатление. Город невообразимо зеленый. У меня даже такая мысль возникла: и почему я не живу в Павлодаре? Сейчас поеду и скажу это жене. Гость вручил Булату Бакауову автобиографическую книгу под названием «Две реки жизни». В ней Леонид Полежаев рассказывает о своем детстве, близких людях, семье и сложившихся традициях – обо всем том, что оказало на него большое влияние. Он уделил внимание поискам себя, взлетам и падениям в своей трудовой деятельности. Особое внимание в книге автор уделил времени, когда работал в Павлодарской области.

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область с 1990 по 2012 год. При этом его очень многое связывает с Павлодаром и Казахстаном. С 1965 по 1966 год он был прорабом Павлодарского строительномонтажного управления треста «Целинкрайводострой», с 1966 по 1972 год – главным инженером Павлодарского областного управления водного хозяйства и заместителем начальника управления сельского хозяйства региона. С 1972 по 1973 год – управляющий трестом «Иртышканалстрой», с 1973 по 1976 год – управляющий трестом «Павлодарстрой». С 1976 по 1983 год был начальником строительства канала «Иртыш – Караганда». С 1982 по 1987 год занимал пост первого зампредседателя исполкома Карагандинского областного совета народных депутатов.

Адиль АСКЕРОВ. Фото Валерия БУГАЕВА.

Новости. События. Факты

http://irstar.kz

ÆÈËÜÅ

Ñòðîèòåëüíûå ðèñêè 39

миллиардов тенге в этом году предусмотрено на строительство в Павлодарской области. В 2018 году планируется сдать 300 тысяч квадратных метров жилья. Однако сможет ли областное управление, отвечающее за эту сферу, освоить эти деньги – большой вопрос. Как выяснилось на аппаратном совещании с акимом области Булатом Бакауовым, в регионе уже по нескольким объектам отмечается отставание от графика. Кроме этого, не всё гладко с индивидуальным жилищным строительством. Но есть и хорошие новости – власти решили взяться за легализацию дачных домов. Для сравнения, в прошлом году на строительство из бюджета выделили почти на 11 миллиардов тенге меньше, чем в этом. Поэтому нынче у строителей работы непочатый край. Рустем Раисов, руководитель управления строительства Павлодарской области, в своём докладе пообещал Булату Бакауову, что его ведомство приложит все усилия для того, чтобы работы были выполнены в срок. Однако риск есть уже сейчас – воз-

можно, акимат города Аксу освоить республиканские средства не сможет. Речь идёт о домах по адресам: Молодёжная, 28 и 32. В первом случае конкурс на определение подрядчика проводится уже в третий раз. Средства на возведение домов выделены из Национального фонда по программе «Арендное жильё без выкупа», поэтому на заседании Правительства однажды уже отмечалось неосвоение денег. – Сегодня прошло заседание Правительства, все неосвоения по полугодию будут изыматься, – рассказал Булат Бакауов. – Потом вы сами будете объяснять, почему у вас не построен водопровод и так далее. Потом денег не ждите, объясняйте людям как хотите. Нет разницы, кто и как проводил госзакупки, нужно включаться, чтобы шёл процесс строительства. На сегодняшний день уже можно заявить, что подрядчики ещё на трёх стройплощадках отстают от графика. Не успевают вовремя сдать физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском, а на него выделено более 160 миллионов тенге. Такой исход событий аким Павлодара Нуржан Ашимбетов предрекал ещё в

начале года, во время отчёта перед жителями пригородного посёлка, отметив, что подрядчик, резво начав строительство, сбавил обороты и теперь отстаёт от графика. На совещании аким Павлодара назвал предварительное окончание строительства – 19 августа. Отстают от графика подрядчики и по строительству двух ветеринарных пунктов в Качирском районе. – В этом году планка по вводу жилья в области у нас выше, чем в прошлом – 242 тысячи квадратных метров в 2017 году против 300 тысяч квадратных метров в этом. В прошлом году всего 65 тысяч квадратных метров сданы под ИЖС. Мы говорим, что нам мало средств дают из республиканской казны. Я посмотрел: меньше, чем нам, выделили денег в Кызылординскую область и СКО, но у них выше показатель по вводу индивидуального жилья. У нас по ИЖС – вообще тишина. Кроме того, что мы выделили из бюджета средства на 38 домов, больше никаких действий нет. Обращаю на это внимание управления строительства и акимов городов и районов, – сказал глава области. К слову, по информа-

ции управления строительства, в Павлодаре в рамках пилотного проекта строительства ИЖС планировалось застроить 120 домами район аэропорта. Однако сегодня разработан проект только на 54 дома. Так что реализация проекта затягивается. Под вопросом стоит и исполнение меморандумов по вводу почти 34 тысяч квадратных метров жилья такими крупными предприятиями, как АО «Алюминий Казахстана», АО «Павлодарэнерго» и АО «ТНК «Казхром». Только в Павлодаре в этом году по меморандуму о сотрудничестве запланировано ввести 200 тысяч квадратных метров жилья, в Аксу – почти 36 тысяч квадратных метров. – Оформите ввод жилья Дачного микрорайона, который у нас теперь числится в территории города. Две проблемы решим: многие дачники не могут оформить свой коттедж как дом, и мы введём жильё. Алматинская область только поэтому «стрельнула» – они легализовали все дачные участки, а это больше 200 тысяч квадратных метров жилья. Нужно этот вопрос решить, – поручил Булат Бакауов.

Кристина КОХНО.

ERTIS PROMENADE

Çâ¸çäíûé äåñàíò В

ближайшие четверг, пятницу и субботу на новой сцене нижней набережной в Павлодаре пройдут концерты, посвященные выпускному балу и Дню медицинского работника. Как сообщили в управлении культуры, на сцене Ertis Promenade в эти дни выступят шесть звезд казахстанской эстрады. В четверг, 14 июня, в

20.30 свой концерт павлодарцам подарит популярный эстрадный певец и телеведущий, заслуженный деятель Казахстана и почетный строитель РК Нурлан Абдуллин. В пятницу, 15 июня, в 17.00 на набережной пройдет выпускной бал «Ел жүрегі – Астана». Выступят для выпускников на Ertis Promenade казахстанский исполнитель Серикбол

Сайлаубек и музыкальная группа BN и Raim & Artur, известный своим хитом «Самая вышка». В субботу, 16 июня, в 21.00 на сцене Ertis Promenade выступит российская группа «Белый Орел». Музыканты поздравят павлодарцев с Днем медицинского работника.

Рavlodarnews.kz.

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Íàäîåâøèé êîíôèñêàò

(Начало на 1 стр.) Заметим, судьбу конфискованной подакцизной продукции должны были решить еще несколько лет назад. Однако за время хранения больше половины спирта бесследно исчезло. В 2016 году конфискат хотели направить в медучреждения и на объекты оборонной промышленности. Однако 123 тысячи литров оставшегося спирта загадочным образом выдохлись и стали непригодными. Чтобы выручить хоть какую-то прибыль за этиловый спирт, сотрудники департамента госдоходов несколько раз выставляли его на электронные торги. В марте 2017 года стартовая стоимость с 35 миллионов тенге снизилась до одного тенге. При этом покупатель должен был внести гарантийный взнос в десять миллионов тенге. Желающих не нашлось. Между тем хранящийся конфискат продолжал непонятным образом испаряться. На сегодняшний день в емкостях

осталось порядка 17 тысяч литров спирта, подлежащего утилизации. Как выяснилось в ходе совещания, на прошлой неделе по конфискованному алкоголю вновь провели проверку и оформили документы на уничтожение его остатков. Но на деле контрафактную продукцию так и не ликвидировали. А между тем конфискованный товар так и манит воришек. На днях на территории завода задержали злоумышленников, которые пытались похитить спирт. Воры успели сорвать пломбы на емкостях. – Эта проблема тянется несколько лет. Два года назад областная прокуратура проводила проверку по этому факту. За попустительство наказаны сотрудники департамента государственных доходов, – напомнил аким области. – Сколько можно возиться с этим арестованным спиртом? Там уже спирт, который 96 градусов был, стал 36-градусным. И сколько контрафакта разлилось, да еще воры

лезут туда. Разберитесь, какой должен быть порядок уничтожения. Из-за этого конфиската предприниматели не могут реализовать свои проекты. Мы сейчас рассматриваем строительство сахарного завода на территории винно-водочного завода. Большая территория простаивает. Жайык Сериккалиевич, возьмите на личный контроль и разберитесь, – поручил аким области своему заместителю Жайыку Шарабасову. Еще одним проблемным вопросом назвал аким области реализацию проекта по установке ветрогенераторов в ТОО «Галицкое». Правда, руководитель предприятия Александр Касицын тут же уточнил, что все проблемы еще до совещания удалось решить. Запустить ветрогенераторные установки мощностью в два мегаватта известный в области фермер обещает к концу июня этого года. Как сообщил руководитель областного управления индустри-

ально-инновационного развития Нурболат Сейтмагамбетов, на сегодняшний день уже разработан среднесрочный план до 2025 года с учетом инвестиций по всем действующим проектам в Казахстане. Это позволяет прогнозировать индекс физического объема промышленности области, включая планы действующих предприятий и перспективы развития новых инвестиционных проектов. По официальным данным, в этом году общая сумма реализуемых инвестпроектов в регионе составила 420 миллиардов тенге. К примеру, только в Павлодаре обещают до конца года инвестировать более сотни миллиардов тенге. По информации акима Павлодара Нуржана Ашимбетова, 14 проектов на сумму свыше 11 миллиардов тенге будут реализованы на территории Специальной экономической зоны «Павлодар». По его словам, ведется работа и по 32 городским пустующим и

простаивающим предприятиям. В качестве примера градоначальник привел ранее простаивающие теплицы на ТОО «ПНХЗ», куда албанские инвесторы готовы вложить полмиллиарда тенге. Больше всего Нуржана Ашимбетова волновал дефицит средств на субсидирование по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». В этом году республика урезала финансирование до 1,8 миллиарда тенге. Выделенных средств хватит только на погашение уже принятых обязательств, на поддержу новых проектов средств в области нет. К слову, эту проблему местные власти пытались поднять и в ходе недавнего визита в область вице-министра национальной экономики РК Серика Жумангарина. Министерский чиновник обещал рассмотреть просьбу, но как вариант предложил акиматам областей самим предусматривать средства на субсидирование стоящих инвестпроектов. Что касается выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, то вопрос все еще остается открытым.

Анна УРАЛОВА.


Новости. События. Факты

Ïðîãðàììà â äåéñòâèè

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Çàäà÷è ïîñòàâëåíû

Ðóêîâîäèòåëåì äåïàðòàìåíòà ïî ðåãóëèðîâàíèþ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, çàùèòå êîíêóðåíöèè è ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â Ïàâëîäàðñêîé îáëàñòè íàçíà÷åí Îëåã Êîñòåíêî. В новой должности Олега Костенко представил аким Павлодарской области Булат Бакауов на аппаратном совещании. Олег Костенко имеет высшее юридическое образование. В 1993 году он окончил Свердловский юридический. Свою профессиональную деятельность начал в 1992 году юрисконсультом ТОО «Восток». Имеет большой опыт работы в госорганах. С 1993 по 1997 год работал главным специалистом, а затем и начальником отдела по надзору за соблюдением антимонопольного законодательства комитета по антимонопольной политике Павлодарской области. С 1997 года – заведующий региональным центром правовой информации управления юстиции Павлодарской области. С 1998 по 2003

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

год Олег Костенко занимал должность заместителя директора департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Павлодарской области. С 2003 по 2015 год Олег Костенко работал начальником юридического управления АО «Алюминий Казахстана», затем – директором по правовым вопросам ассоциации «ИртышТрансСтрой». До назначения на новую должность Олег Костенко трудился руководителем государственно-правового отдела аппарата акима области. – Хотел бы поблагодарить за опыт, который приобрёл, работая в акимате Павлодарской области, непосредственно под вашим руководством, – обратился Олег Костенко к Булату Бакауову. – Ваша рекомендация была ключевой в этом назначении, я оправдаю доверие, которое мне оказано, и приложу все усилия для исполнения поставленной цели защиты прав потребителей. Аким области поблагодарил Олега Костенко за работу и пожелал удачи на новой должности. – Перед вами стоят задачи по контролю и регулированию субъектов естественных монополий, формированию и утверждению тарифов и цен на товары, работы и услуги, регулированию вопросов конкуренции, защиты прав потребителей и монополистической деятельности, – отметил Булат Бакауов. – Вам необходимо работать в тесном взаимодействии с местными исполнительными органами области, её городов и районов, территориальных подразделений центральных госорганов. Я уверен, что ваш профессиональный опыт в области юриспруденции позволит эффективно решать поставленные перед вами задачи.

Кристина КОХНО. Фото Валерия БУГАЕВА.

(Начало на 1 стр.) Уделяется большое внимание проекту «Мектебіме тағзым», согласно которому сегодня широко привлекаются предприниматели к оказанию спонсорской помощи школам, из которых и выпускались когда-то. В районе создана база данных успешных выпускников школ. Только в прошлом году 18 школ района по этому проекту получили помощь на 17,8 миллиона тенге, а в этом году общая стоимость оказанной спонсорской помощи составила более пяти миллионов. На эти средства приобретались компьютерная техника, музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, а в селе Жана Жулдыз спонсоры установили воркаут-площадку, хоккейный корт, уличные тренажеры и оборудовали стритбольную площадку. Бывший выпускник Железинской ОСШ №1 подарил ей компьютерный класс со схемой комплектации «10+1». В районе проводилась большая разъяснительная работа по поводу перевода казахского языка на латинскую графику: в сентябре состоялись общественные слушания с участием профессора ПГУ им. С. Торайгырова, кандидата филологических наук Гульназ Карипжановой, а в октябре на базе Железинской ОСШ №1 работала группа по разъяснению перехода на латиницу, обсуждались ономастические вопросы в рамках проекта «Қазақстанның болашағы – қазақтілінде». В апреле нынешнего года в районе побывали представители регионального проектного

офиса, курирующие реализацию программы «Рухани жаңғыру», в разговоре приняли участие руководители и специалисты организаций социальной сферы района, директора школ, музея, центральной районной библиотеки. А скоро в областном музее имени Г.Н. Потанина откроется выставка, составленная из экспонатов историко-краеведческого музея района. По истории района ведется серьезная исследовательская деятельность. Уже приступила к работе археологическая экспедиция на могильник «Золотая грива», ее возглавляет директор «Маргулан-центра» при ПГПУ Тимур Смагулов. По итогам раскопок запланирована научно-практическая конференция. По инициативе районного общественного совета создан общественный фонд «Рухани жаңғыру: Железинка ауылым – алтын бесігім», в райцентре планируется открытие центра культурного наследия, здесь хотят размещать все важные артефакты, свидетельствующие о прошлом района и его становлении. Для центра уже найдено подходящее здание, запланировано его восстановление. Вообще, в реализации программы, как и положено, большое внимание уделяется подрастающему поколению: для школьников нынешним летом запланирована поездка в Баянаульский район; в рамках проекта «1000 IT-классов», инициированного партией «Нұр Отан», на базе ОСШ №1 открыт кабинет цифрового будущего, его могут посещать все школьники района, там они научатся

3

основам программирования и робототехники. В Михайловском Доме культуры при библиотеке открылась коворкинг-зона для досуга детей и молодежи. Недавно в рамках программы в районе состоялся айтыс «Мен өзінді жырлаймын, тұған елім!», в котором приняли участие айтыскеры области. На этот год запланированы фотовыставка И. Тумамбаева, вечер встречи, посвященный 70-летию режиссера киностудии им. Шакена Айманова – уроженца Железинского района Сламбека Тауекеля, состоится форум земляков «Тұған жер – тұған ел!» и другие мероприятия, входящие в районный план реализации программы «Рухани жаңғыру». Налажена большая информационная работа – и о самой программе, и о проводимых мероприятиях: в районных газетах и на официальном сайте акимата заведена соответствующая рубрика, в прошлом году о программе опубликовано 83 материала, в нынешнем – 48. Установлено десять баннеров на тему «Рухани жаңғыру» во всех сельских округах района. Но основная работа сегодня ск онцентрирована в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники), где под единым хэштегом (#руханижаңғырупавлодар #модернизациясознанияпавлодар #астанапавлодар #руханижаңғыру) размещаются материалы по этой тематике. Общий охват подписчиков – более двух тысяч человек.

Галина ЕГОРОВА.

ÐÀÁÎÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Îãðàíè÷åííàÿ äîñòóïíîñòü Íåñêîëüêî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ Ïàâëîäàðà íåäàâíî ïîñåòèëè ÷ëåíû ãðóïïû ïðè ãîðîäñêîì ìàñëèõàòå, ÷òîáû îöåíèòü äîñòóïíîñòü çäàíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Âñå ýòè îáúåêòû óæå áûëè îáñëåäîâàíû ðàííåé âåñíîé íûíåøíåãî ãîäà. Íà ýòîò ðàç ðåøèëè ïîñìîòðåòü: åñòü ëè êàêèåòî ïîäâèæêè â óñòðàíåíèè íåäî÷åòîâ? Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äàëåêî íå âñå ïîñòàðàëèñü ÷òî-òî ïðåäïðèíÿòü. Первым объектом стал один из корпусов областного кардиологического центра, в котором раньше размещался санаторий «Денсаулык». Конечно, в то время, когда был построен этот корпус, существовали совершенно другие требования, и там еще при проектировании не были учтены интересы людей с ограниченными возможностями – например, нет лифтов, и маловероятно, что они там будут. Но многое можно сделать и в наше время – например, устроить на улице пандус, убрать высокие пороги при входе в отдельные помещения, оборудовать туалеты. Однако с момента последней проверки в корпусе ничего не изменилось. Руководителя проверяющие тоже не застали, хотя и проинформировали о своем приезде заранее. Однако старшая медсестра заверила, что в скором времени здесь запланирован ремонт, и все эти замечания, скорее всего, учтены в новом проекте. Руководитель проекта «Доступный Павлодар» Александра Бобкова считает, что депутатам необходимо познакомиться с этим

проектом реконструкции до начала его реализации, чтобы убедиться: интересы людей с инвалидностью действительно учтены. А если нет, то по возможности внести коррективы. И вообще, по ее мнению, проверки депутатов были бы более эффективными, если бы приезжающие привозили с собой список необходимых требований, все параметры, которым должны соответствовать те же пандусы, коридоры, дверные проемы и многое другое. Затем произвести необходимые замеры – желательно в присутствии работников учреждения, составить акт, в котором указывались бы все несоответствия, и вручать такой документ руководителю под роспись. После этого можно дать время на устранение недостатков, а если они не устраняются, направлять соответствующий документ в Министерство труда и социальной защиты с прикрепленными фотоматериалами. Пусть депутаты проверят меньше объектов, но толку от этих поездок будет больше, чем от назидательных бесед с руководством. Побывали депутаты в этот день и в торговом доме «Рубин». Встре-

тили их, мягко говоря, нелюбезно. У здания три владельца. Один из них – Николай Москалец – считает, что здание уже давно построено и ничего в нем изменить нельзя. Для пандуса нет места. На подъемники он в других местах обращал внимание, брал на заметку и, видимо, откладывал их приобретение на неопределенное будущее. Говорит, что у него работают такие охранники, которые ни одного «маломобильного гражданина», будь то человек с инвалидностью или мама с коляской, на улице не оставят – на руках поднимут наверх. Но вообще он был склонен больше рассказывать о собственных предпринимательских проблемах и отметил, что и без того много занимается благотворительностью. По большому счету эта встреча превратилась больше в монолог со стороны предпринимателя, и представители группы городского маслихата поспешили ретироваться, когда поняли, что диалога не получится. Другой посещенный объект – одно из зданий городского архива, которое расположено на улице

Суворова, не так давно в нем находился «Бизнес-инкубатор». Объект остается недоступным, даже спуститься с тротуара к зданию на инвалидной коляске – целая проблема. Представители архива говорят, что в здании планируется ремонт, правда, его сроки никто назвать не может – проблемы с финансированием, которое не заложено в бюджете и на нынешний год. Зато в этой поездке порадовали учреждения образования. Про посещение весной нефтегазового колледжа писали и рассказывали многие СМИ. На этот раз крыльцо преобразилось – отремонтировали

плитку на ступеньках и сделали пандус. Правда, в нем пока не хватает еще одной поперечной перекладины, и заканчиваться верхний поручень должен закруглениями, но это легко исправить. А в ПГУ проверяющих встретил проректор по административно-хозяйственной части Ерторгын Шахман, который заверил, что в университете уже готова проектно-сметная документация, чтобы обеспечить доступность объекта для маломобильных групп населения, все работы будут произведены летом, во время каникул.

Галина АЛЕКСАНДРОВА. Фото с сайта crtkk.ru.


4

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года ÏÎËÅÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Îòñåÿëèñü¾ 13

июня земледельцы области завершили наконец порядком затянувшуюся из-за погодных условий нынешней весны посевную кампанию. Посеяли не всё, что планировали, но дальше затягивать уже не имеет смысла – каждая культура все равно уложится только в свои сроки вегетации.

В принципе, со своими планами на весну справились земледельцы всех районов области, кроме Иртышского, выполнившего программу ярового сева на 92 процента, большего сделать не смогли физически, помешали постоянные остановки техники из-за дождей. Таким образом, в целом яровой сев в хозяйствах области проведен на одном миллионе 113,1 тысячи гектаров, это 99 процентов того, что планировали на весну. В некоторых районах планы посевной оказались даже немного перевыполнены, но из-за того, что именно Иртышский район сеет самое большое поле яровых, область в целом с заданием не справилась. По объективным причинам, но все-таки… В структуре посевных площадей нашего региона самое большое поле отводится под зерновые культуры, и здесь тоже план посевной выполнен на 99 процентов, хотя в целом зерновой клин в этом году по сравнению с прошлым сезоном увеличился на 49 тысяч гектаров. Роль сыграли все те же восемь процентов, недосеянных в Иртышском районе, ну и на 99 процентов выполнили свою программу щербактинцы. Но как бы там ни было, а зерновые нынче будут выращиваться на 752,3 тысячи гектаров, это уже по факту. Для того, чтобы понять, какие силы оказались брошены на завершение работы в последние дни посевной, приведем цифры работающих агрегатов, их было 1009, в том числе 144 широкозахватных посевных комплекса. Нелишним будет добавить, что по влагосберегающим и ресурсосберегающим технологиям посеяно в этом году свыше 335 тысяч гектаров зерновых культур, это тоже значительно превышает прошлогодние показатели. Но зерновые культуры бывают разные. Например, пшеничные поля раскинулись в этом году на 512,7 тысячи гектаров, это полностью соответствует первоначальному плану посевной, однако общая цифра оказалась достигнута благодаря перевыполнению собственных планов по пшенице в Успенском и Павлодарском районах. Иртышане справились с собственными планами на 96 процентов, щербактинцы – всё на те же 99 процентов. Недосеяли ячмень, вместо 10560 гектаров эта культура

заняла 10480 га, и вновь область назад утянул Иртышский район. Зато по севу овса план перевыполнили на три процента, а по посеву проса – на 13 процентов, при этом, к сожалению, не удалось выйти на плановые цифры сева гречихи, эта культура размещена на 55,9 тысячи га вместо 61,1 тысячи. Но, кто знает, может быть, год для нее окажется удачным, и недосев можно будет как-то компенсировать урожайностью. С не меньшим сожалением приходится констатировать, что нынче не удалось реализовать планы по резкому увеличению сева бобовых культур. Но они все-таки заняли 9967 гектаров, почти на пять тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. На 99 процентов удалось засеять площади, отведенные под масличные культуры, основная часть которых – это подсолнечник. Плантации подсолнечника теперь займут немногим больше 185 тысяч гектаров. Здесь со своими первоначальными наметками не справились опять же щербактинцы и иртышане. С севом кормовых культур в общем справились, они будут теперь выращиваться на 124,8 тысячи гектаров, но если разобраться по культурам, то не довели до конца, причем совсем немного, сев многолетних трав, а в целом сделали больше того, что намечали. Так что даже плохая погода здесь сыграла в пользу диверсификации полей. Хотя силосных культур оказалось посеяно несколько меньше, чем планировалось. Завершили свою «посевную» кампанию овощеводы, картофелеводы и бахчеводы. Картофеля посадили несколько больше, чем собирались – 17920 гектаров, то же самое по овощам, их будут поливать на 6970 гектарах, а это больше, чем планировали. Зато бахчи размещены один в один с тем, что заявлялось на весну. Арбузы, дыни и тыквы этим летом выращиваются на 2820 гектарах. Вот так закончилась чрезвычайно трудная, нервная и даже в какой-то степени рваная по своему ритму посевная. Теперь механизаторам надо готовить технику к выходу на сенокос. Тем более что травы нынче должны быть и высокие, и сочные.

Владимир ГЕГЕР.

ОТЧЁТНАЯ ВСТРЕЧА

министра финансов Республики Казахстан Бахыта Султанова с населением состоится 20 июня 2018 года в 15.00 по адресу: г. Астана, ул. Кунаева, 4, здание «Қазмедиа орталығы» (киноконцертный зал, 1 этаж). Заранее отправить вопрос министру финансов можно на эл. адрес: m.minfin@minfin.gov.kz. Для обратной связи просим указать свои данные и контактный номер телефона. Ответ на ваш вопрос будет размещен на сайте Министерства финансов www.minfin.gov.kz после проведения встречи с населением. Call-center: 8 (7172) 75-02-94, 75-04-58. Приглашаем всех желающих принять участие!

Актуально

http://irstar.kz

Îòäûõ ñ ïîëüçîé ËÅÒÎ-2018

Äåïóòàòû ãîðîäñêîãî ìàñëèõàòà ïðîâåðèëè ðàáîòó ïðèøêîëüíûõ è ïðîôèëüíûõ ëàãåðåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íàðîäíûå èçáðàííèêè àêöåíòèðîâàëè ñâî¸ âíèìàíèå íà ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè òðóäà è êà÷åñòâå ïèòàíèÿ ðåáÿò.

В первый солнечный день лета перед мальчишками и девчонками свои двери распахнули пришкольные лагеря с дневным пребыванием 42-х образовательных учреждений города Павлодара. Сегодня дети предпочитают не только отдыхать, но и с пользой проводить время: работают в отрядах по благоустройству и озеленению территории школы, участвуют в конкурсах и концертах, посещают различные секции и кружки. Например, в 29 школе дети активно готовятся к соревнованиям по робототехнике. Во всех пришкольных лагерях предусмотрено трехразовое питание. В ежедневный рацион детей входят сезонные овощи и каши, богатые витаминами. – Свой день лагерь начинает в половине девятого утра с зарядки, потом завтрак, а дальше детвора задействована в меропри-

ятиях. Детям повара готовят супы, каши, компоты, подают свежие овощи. В этом году в пришкольном лагере мы открыли несколько направлений досуга: туристско-краеведческое, военно-спортивное, этнокультурное и другие, – рассказал народным избранник ам директор 34 школы Болат Айгожин. В Детской технической школе ребята занимаются авиамоделизмом, судомоделизмом, а девочки – бисероплетением и рукоделием. – Уже на протяжении восьми лет городские образовательные учреждения заключают с нами договоры. К нам на занятия приходят учащиеся первых и восьмых классов двух учебных заведений, – говорит директор детской технической школы Александр Зозуля. По информации отдела образования, трудовой деятельностью планируется охватить

16320 детей. На работу по озеленению города принимают ребят с 14 лет, их средняя заработная плата составляет 16 тысяч тенге. К слову, в загородном учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» села Мичурино с мая по август отдохнут

900 детей. В общем, в этом году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить 37490 школьников с первого по десятый классы.

Айдана ЕРТАЙ. Фото Валерия БУГАЕВА.

ÀÃÐÎÑÅÊÒÎÐ

 ïîìîùü ôåðìåðàì Б

лагодаря льготному кредитованию в стране поднимают собственное дело и создают новые рабочие места. Хозяйство «Атамура – Павлодар» на кредит в 80 с лишним миллионов тенге заложило фундамент своего последующего развития: закупили племенной скот для развития нового для себя направления в животноводстве, современную сельскохозяйственную технику и оборудование. В Казахстане в этом году на 20 миллиардов тенге увеличили объем микрокредитования, направленного на развитие предпринимательства. Благодаря этому общий объем кредитования увеличится до 62 миллиардов тенге. Такие изменения происходят в соответствии с «Пятью социальными инициативами» Нурсултана Назарбаева. – С помощью кредитных средств бывшие самозанятые, безработные занимаются домашним подворьем, жители села становятся фермерами, увеличивают поголовье, наращивают объемы производства, – рассказывает Сайра Ыкласова, директор Павлодарского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. – В прошлом году по всем программам кредитования Павлодарским филиалом фонда было выдано 480 займов на сумму более двух миллиардов тенге. В этом году, с учетом увеличения объемов микрокредитования, мы планируем выдать 1,6 миллиарда тенге. Одним из хозяйств, взявших кредит в фонде, стало ТОО «Атамура – Павлодар». Теперь здесь содержат и разводят крупный рогатый скот двух направлений: мясного (казахская белоголовая) и молочного (симментальская). Всего около 500 голов. Помимо этого Аскар

Бимаганов, руководитель хозяйства, держит здесь лошадей и овец. За прошлый год доход ТОО составил порядка 60 миллионов тенге. Больше всего денег уходит на выплату заработной платы, горюче-смазочные материалы, корма. Все, кроме лугового сена, здесь закупают на стороне. Из-за активного кредита фермер не может пока выйти на хорошие прибыли. Заем в 82 миллиона тенге Аскар Бимаганов взял в конце 2016 года в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. Срок кредита составляет семь лет под 14 процентов годовых. Из этой ставки крестьянин получает субсидирование десяти процентов. Как итог – кредит под четыре процента годовых. Помимо этого фермер вправе рассчитывать на государственные субсидии при приобретении племенного скота, покупке новой современной техники и заготовке молока. – На эти деньги мы закупили лучших телок в Казахстане, – говорит фермер. – В производственном кооперативе «Луганск» взяли 100 телок. Купили и новую технику: трактор, прессподборщик, погрузчик, роторную косилку. Это позволило собрать прошлой осенью свыше тысячи тонн сена, безболезненно перезимовали и используем сено до сих пор. В этом году в хозяйстве впервые хотят

засеять около 160 гектаров. Благодаря этому надеются неплохо сэкономить на кормах. Все поля засеяли кормовыми культурами: люцерной, просом, суданской травой, кукурузой на силос. Чтобы увеличить объемы производимого молока, в фермерском хозяйстве закупили линию по машинному доению и универсальную доильную станцию. Последняя позволяет брать молоко прямо на пастбище, которое находится примерно в 15 километрах от хозяйства. Недавно смонтированный танкер-охладитель помогает вовремя охлаждать и хранить все полученное молоко. В полном объеме фермер поставляет продукт компании «FoodMaster», одному из крупных производителей молочной продукции на местном рынке. – Мы уже получили приплод от племенного маточного поголовья, а молоко реализуем на завод, – рассказывает руководитель хозяйства. – Сегодня актуальный для нас вопрос – самостоятельная переработка молока. Планирую приобрести линию по производству пакетированного молока и другой товарной продукции. Потому хотим продолжить сотрудничество с Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. Теперь можно спокойно сосредоточиться на формировании крепкого рабочего коллектива. Кадры, по мнению Аскара Бимаганова, это наиболее важная проблема современного казахстанского сельского хозяйства. – Необходимо поднимать престиж профессии фермера, – говорит А. Бимаганов. – Казахов с детства учат: если ничего не будешь уметь, пойдешь коровам хвосты крутить. В итоге многие отдают своих детей учиться на юристов и экономистов. Конечно, это тоже важные специальности, но когда все подряд выбирают что-то одно, ничего хорошего из этого не будет. Государство сейчас начало оказывать большую поддержку сельскому хозяйству. Благодаря этому, я считаю, будет подниматься и его престиж.

Руслан ЛОГИНОВ. Фото Владимира БУГАЕВА.


Города и районы

Чьей породы?

«ЖазTime»

С

В

оответствие скота стандартам породы в шести крестьянских хозяйствах Павлодарского района проверили учёные из Астаны.

Экибастузе заработала летняя площадка «ЖазTime». Открытие проекта прошло 9 июня в парке культуры и отдыха «Шахтер» на сцене амфитеатра. После приветственной речи акима города выступили детские и молодежные творческие коллективы Экибастуза.

новоямышевские «Абак-Керей» и «Архат». – Наш центр наряду с научными направлениями, ставшими государственным приоритетом, выступает оператором республиканской базы племенных животных. В осмотренных нами стадах есть племенные быки. Если удастся подтвердить происхождение маточного поголовья, закрепленного за этими быками, то их потомство может претендовать на статус породных животных.

Здесь у фермера свой стимул – стоимость такого быка в два раза выше,  – рассказывает ученый научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии, кандидат сельхознаук Ануарбек Сейтмуратов. – Полученный материал будем обрабатывать, вынесем соответствующее решение, а результаты передадим в районный отдел сельского хозяйства.

Дарина БОРИСОВА. Фото Куралай ШАЯХМЕТОВОЙ.

Сев завершается З

аканчиваются посевные работы в Железинском районе. В этом году погода внесла свои коррективы, сроки посевной кампании оказались на несколько дней больше, чем было запланировано.

Как известно, в прошлом году много было сделано для благоустройства санаторной зоны у соленого озера Маралды, а в нынешнем году занялись про-

Марина СМИРНОВА.

Иртышский район

Твори добро В

Иртышском районе открыли клуб волонтеров «Добродей». Новое объединение будет действовать на базе районного Центра развития молодежных инициатив.

раст – от 14 до 29 лет. Координаторы волонтерской деятельности – Игорь Ефремов и Алмаз Джагапаров. Общая численность волонтеров в районном центре – около 40 человек. Для их мобилизации сил создана группа в приложении WhatsАpp «Территория молодежи». Ребята уже успели поучаствовать в ряде мероприятий и акций благотворительной направленности. Ветеранам труда помогли по хозяйству и привести в порядок дворы. Помимо этого они приняли участие в акциях «20 добрых дел», «Бауырсақ party» и благотворительном концерте «Жан Шуагы».

Руслан ЛОГИНОВ.

Семейный талант

25,6 тысячи га – под масличные, остальное – под кормовые и овощные культуры. В посевной участвуют 190 агрегатов, в том числе 38 посевных комплексов, дневная выработка составляет 9200 гектаров. Одними из первых завершили

посевную кампанию крестьянские хозяйства «Неупокоев», «Дана» и ТОО «Агро Капитал», «Мако», «ДариАР».

Аскар ХАНЕНКО. Фото Валерия БУГАЕВА.

Развивая туризм Р

день для любителей активного отдыха предложили спортивные состязания. По информации акимата Экибастуза, площадка «ЖазTime» будет работать все лето. Каждые выходные экибастузцев и гостей города здесь ждут широкая культурно-развлекательная программа с участием городских творческих коллективов, различные мастер-классы для любителей прикладного творчества и юных художников, спортивные мероприятия.

Качирский район

Щербактинский район

азвитие туристического направления в последние годы стало одним из приоритетных направлений в Щербактинском районе. Сюда вкладываются немалые средства.

В парке была организована аллея, на которой выставили работы хенд-мейд. С поделками и сувенирами с удовольствием ознакомились градоначальник Кайрат Нукенов и ветераны Экибастуза. В этот же

В день открытия все активные участники волонтерского движения Иртышского района получили именные грамоты. – Основная цель волонтерского движения – формирование у молодежи чувства милосердия и бескорыстного решения проблем общества и государства в целом, – сказала Алмагуль Усенова, методист районного ЦРМИ.  – Девиз наших волонтеров: «Чем я могу вам помочь?». Их воз-

Железинский район

И крестьянам приходилось корректировать свои планы в зависимости от погоды, при необходимости переходить на культуры с меньшим сроком вегетации – ячмень, гречиху или многолетние травы. К слову, в этом году ожидается хороший травостой, поскольку запас влаги составил около полутора метров. В нынешнем году в районе увеличены посевные площади, которые на 22 процента превышают прошлогоднее весеннее поле. Всего засеяно 174,6 тысячи гектаров, из которых 127 тысяч га отведено под зерновые культуры,

5

Город Экибастуз

Павлодарский район

Рабочая группа, состоящая из учёных столичного научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии и ведущих специалистов Павлодарского района, осмотрела около 150 голов крупного рогатого скота. Проверяли соответствие животных стандартам породы по фенотипу и показателям продуктивности. Кроме этого, учёные проконсультировали крестьян и ответили на их вопросы. Астанинцы обещают, что в дальнейшем павлодарские фермеры всегда смогут обратиться к ним за помощью. Такая акция стала возможной благодаря меморандуму о сотрудничестве, заключённому между районным акиматом и научно-инновационным центром. Рабочая группа посетила КХ «Ислам» села Шакат, мичуринские «Искру», «Рыскулов» и «Куаныш»,

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

должением этого проекта. Для создания комфорта отдыхающим нынче намечают строительство аквапарка на побережье озера, будет расширена до 1000 мест автостоянка, установят десяток юрт разной направленности, вдобавок задумали завезти и установить в зоне отдыха контейнерные домики, дополнительно приобретаются шезлонги для отдыхающих. Кроме того, на берегу оборудуют пирсы,

есть мысль протянуть до санаторно-курортной зоны линию ЛЭП, уже проведен капитальный ремонт автодороги Маралды – Кольбулак. Развиваются и другие направления местного туризма. Ремонтные работы проведены в районном историко-краеведческом музее и мавзолее Габдылуахита Хазрета. Запущены еще с марта конные маршруты  – между селом Есильбай и мавзолеем Хазрета, а это 30 километров по живописной местности. Плюс маршрут между селом Есильбай – туристической зоной в Шалдае – мавзолеем Хазрета и аулом Есильбай, общая протяженность этого маршрута – 85 километров. Кстати, житель села Есильбай Ержан Какимбаев для организации конных маршрутов выиграл государственный безвозмездный грант на три миллиона тенге. Теперь он собирается участвовать в конном переходе на полторы тысячи километров по территории Казахстана. Мечтает провести финишный этап этого перехода именно на территории Щербактинского района.

Владимир ГЕГЕР. Фото Валерия БУГАЕВА.

С

емья Багаевых из села Теренколь на областном этапе ежегодного национального конкурса «Мерейлі отбасы» заняла третье место, и это далеко не первый успех.

Наверное, можно смело утверждать – в семье Багаевых сохраняются духовные ценности и традиции народа. Супруги Келден и Асем – культработники, поэтому давно научились не тушеваться на сцене. И выступают хорошо, не случайно во всем районе они слывут людьми разносторонних дарований – и вокалисты хорошие, и чтецы, часто становятся ведущими на праздниках и концертах. Дети не ушли далеко от родителей: сын Арман и дочь Медина тоже выступают

на сцене, и, конечно же, раскрыть свои способности детям помогают родители. При этом Медина, например, поет с трёхлетнего возраста и постоянно удивляет земляков умелым чтением произведений казахских классиков, причём читает их наизусть и без запинки. Но главное, Багаевых объединяет любовь к музыке, еще в 2011 году они создали семейный ансамбль, брали награды на различных конкурсах в районе и области. Но в конкурсе «Мерейлі отбасы» участвовали впервые, и сразу успех: семье вручены диплом и денежный приз. Думается, что это не последний их триумф.

Владимир НИКОЛАЕВ.

Лебяжинский район

Для детей П

оследние спортивные новинки из мира моды приобрели лебяжинские педагоги местной школы искусств для детей с ограниченными возможностями. Таким образом они решили отметить начало летних каникул. Подобную благотворительную акцию здесь проводят уже во второй раз. Но если на новый год организаторы преподнесли детям из малообеспеченных семей именно то, что они хотели, а выясняли это путём предварительного опроса, то сейчас решили остановиться на спортивной форме. Как объяснил директор Лебяжинской школы искусств Канат Альтаев, именно летом дети больше всего времени проводят на улице, и спортивная форма придётся для этого как нельзя кстати. Как и в прошлый раз, идейными вдохновителями благого дела выступили сами учащиеся школы искусств.

Перед началом летних каникул они организовали показательное выступление, во время которого продемонстрировали то, чему научились в школе за год. Зрителям, каждый из которых заплатил за билет по двести тенге, представили песенные и танцевальные номера, провели айтыс, прочитали стихи собственного сочинения. Свободных мест в зале не было. Организаторам удалось собрать более 80 тысяч тенге. На эти деньги детям с ограниченными возможностями приобрели спортивную форму. Кстати, свой вклад в благотворительную акцию внесла и индивидуальный предприниматель Ботагоз Казкенова, владеющая одним из павлодарских бутиков детской одежды. На сэкономленные средства лебяжинцы приобрели ещё и сладости. Подарок получился не только полезным, но и вкусным.

Ирина ЮРЬЕВА.


6

КАРАЖАР близительно знаю, сколько времени займет готовка и сколько можно будет посидеть за ноутбуком, – рассказывает Зура.  – Но в соцсетях провожу не так много времени, как может показаться. Могу перед сном поделиться какимито мыслями или интересными фотографиями. Футболки, свитшоты и платья, которые шьет Зура, сейчас носят почти все каражарские малыши

(Начало на 1 стр.) Хотя в Каражаре живут всего 365 человек, жизнь здесь кипит почти как в городе. В роли генератора идей – местный житель Есен Жусупбаев. Вот уже девять лет он возглавляет местный клуб, придумывает необычные конкурсы и фестивали, организовал фотоклуб и кружок настольных игр. Не повторяться ему помогают интернет, газеты и журналы.

Генератор идей

– Чтобы не потерять зрителя, каждый раз нужно придумывать что-то новое. На 25-ю «Угадай мелодию» никто не приедет, – уверен Есен Жусупбаев. Если к празднику нужны декорации, Есен и остальные работники клуба вооружаются клеем, ножницами и даже иногда бензопилами. – Я не даю покоя своим работникам. За девять лет сменил 13 худ­ руков, потому что никто не выдерживает такого темпа,  – рассказывает Есен.  – Они хотят 9 Мая концерт провести, а потом до 1 июня отдыхать и получать зарплату. Меня это не устраивает. С подачи Есена в Каражаре проводили спортивные соревнования, конные скачки, марафон на три километра и спринт на машинах. Праздновали и День детской книги, и День защиты детей, а в День космонавтики проходит фестиваль бумажных самолетиков. Ребята из фотокружка даже песком успели порисовать. И это далеко не полный список. Зимой каражарцы поехали на озеро, бензопилами выпилили ледяные кубы и построили для детей ледяной городок. Есен с товарищами сварили каркас новогодней ёлки и установили украшенную мишурой конструкцию посреди села. На Наурыз в Каражаре вообще гу-

ляют три дня. Причем организовывают все сами. Каражарцы знают, что будет честно, поэтому всем селом скидываются на угощения и подарки.

Жизнь

http://irstar.kz

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

гатель прогресса. Своим я даже нижнее белье шью, а счастливое лето у нас в семье – это сезон порванных штанов, – смеется Зура. – Машинки мне заправляют и смазывают сын с мужем, а я только шью. Обрезать лишние ниточки помогают «татешки» в школе: все обрежут и заправят. И тут же, в ауле, все расходится: в каждом доме дети ходят в моей одежде. Это греет душу.

почему у кого-то спортзал есть, а у нас в Каражаре его нет. Сегодня школа состоит всего из пяти кабинетов, где в две смены учатся около 50 юных каражарцев: в первую смену – старшеклассники, после обеда  – малыши. Спортзал пристроили рядом. Главная мечта педагогов во главе с директором – чтобы школа переехала в новое здание.

За партой

Гр а д о о б р а з у ю щ и м предприятием местные шутя называют школу. Здесь трудятся около 60 человек. Это педагоги, воспитатели мини-центра, кочегары и работники хозяйственной части. К слову, в этом году каражарской школе исполняется 60 лет. Директор каражарской девятилетки когда-то сама была ее ученицей. После

– Я просила, писала письма, и в 2011 году нам все-таки начали строить спортзал. В 2013 году он был готов. Немного раньше, в 2010 году, появился детский мини-центр, – говорит Айнагуль Шомакова. – РайОО выделил 350 тысяч тенге  – приличная сумма по тем временам. На эти деньги выкупили жилой двухквартирный дом напротив школы. Сейчас там мини-центр, который посещают около

выпуска отучилась в Павлодаре и вернулась: очень хотела, чтобы в родной школе было не хуже, чем в остальных. Сначала Айнагуль Шомакова работала обычным учителем математики, потом заняла пост директора и все-таки выбила для сельчан новый спортзал и мини-центр. – Пошла в школу, когда мне еще шести не было. Первая учительница была нашей соседкой, она и сказала, что пора учиться. А все потому, что когда она приходила к нам в гости, я доставала тетрадь и старательно писала, – рассказывает Айнагуль Шомакова.  – Я всегда хорошо училась, особенно любила математику и химию. А педагогом хотела стать, чтобы помочь родной школе: не понимала,

20 малышей. Рассчитан он всего на 14 мест, поэтому не все дети остаются в центре на весь день. Малышей, которые младше двух лет, родители приводят на несколько часов: с ними там занимаются, но питаются они дома. – Я люблю детей, люблю свою профессию и математику. В этом году четверо наших учеников заканчивают девятый класс, мы проводим с ними профориентационную работу. Все четверо уже определились. Один из мальчиков хочет стать военным, – рассказывает о своих учениках Айнагуль Олжатаевна. В основном учителя родом из Каражара, но хватает и приезжих. – В следующем году приедет молодой специ-

Айнагуль Шомакова

Уникальная семья

Супругу Есена зовут Зура. Она преподает школьникам русский и литературу, воспитывает четверых детей, имеет степень магистра, шьет на заказ и даже ведет свой блог. И хотя Зура родилась в городе, работать она хотела там, где есть горы. В Каражаре горы есть. Здесь она и познакомилась с Есеном. Есен запаял девушке сломанные очки, когда весь аул сидел без света. Зура уже настроилась ехать в город, а он починил. Все просто – у местного Кулибина был установлен ветряк, с помощью которого и вырабатывалось электричество . – Я уже 20 лет работаю учителем в школе, и у меня никогда и мысли не было сменить профессию. Даже в 90-х, когда зарплату не платили по полгода, – говорит Зура. – Быть учителем в ауле сложнее, чем в городе. В городе ты их выпустил – и забыл, чтобы встретились через 20 лет. А в ауле ты живешь с этими детьми, они приходят к тебе за советом, спрашивают, куда поступать. Кто-то

приходит тайком, а кто-то не скрываясь. И за всех ты чувствуешь ответственность, каждый ученик – это или моя победа, или моя ошибка. Работая в школе, Зура находит время на хобби. Помогают ей в этом Есен, четверо детей и таймменеджмент. Меню в этом доме расписано на 12 дней вперед. – Каждую неделю в Каражаре происходит что-то интересное, потому я взяла на себя функцию рассказывать на страничке в Фейсбуке, чем живет наш аул. Сейчас благодаря тайм-менеджменту приДомашнее ателье Зуры

и подростки. Вещи не отличить от фирменных, хотя шить она училась в основном по роликам в интернете. – У меня никогда не было желания шить, хотя мама и бабушка – профессиональные швеи, – вспоминает Зура.  – Первую машинку мне купил Есен. Это было семь лет назад, а подошла к ней я только через три года. Когда подросла дочь Сана, мне захотелось сшить для нее что-то интересное. Сейчас Зура шьет и обычные футболки, и национальные костюмы. На заказ шьет мало, но все равно у нее уже есть клиенты из Павлодара, Алматы, Астаны и Караганды. – На Ютубе много мастер-классов, в соцсетях есть группы с выкройками. Мне даже не нужно покупать дорогие журналы: скачиваешь выкройку, распечатываешь и склеиваешь,  – говорит Зура.  – Год назад Есен купил мне оверлог. Это было мое персональное 8 Марта в сентябре. Зура шьет только детскую одежду – от чепчиков и ползунков до одежды на подростков. Чем старше становятся ее дети, тем выше поднимается «возрастной ценз». Детям Есена и Зуры 17, 14, 10 и 7 лет. – Дети для меня – дви-


села

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

В ЛИЦАХ

7

Старинный дирмен

Жанар Абуова алист. Айгерим родилась в Каражаре и училась в нашей школе. Она всегда была отличницей и сейчас с красным дипломом заканчивает музыкальный колледж. В следующем учебном году будет преподавать у нас музыку, – говорит Айнагуль Шомакова. Нужно сказать, что сегодня в маленькой сельской школе работает сразу несколько кружков. Есть кружок по шахматам, а кружок по тогыз кумалаку ведет сама директор. Айнагуль Олжатаевна – чемпион области, и когда ее ученики в ноль проиграли на районных соревнованиях, пообещала, что теперь сама будет с ними заниматься. Обещание она выполнила.

Женщина у руля

Жанар Абуова знает, какая деталь трактора за что отвечает. Неудивительно, десять лет она просидела за баранкой, помогая мужу во время полевых работ. – Мой отец был трактористом, но научил меня работать на тракторе муж.

Мне тогда было 27 лет, и некому было помочь ему в поле. Сейчас сыновья выросли и сами этим занимаются, – рассказывает Жанар Абуова. Сейчас она помогает детям – нянчится с шестью внуками. В Каражаре ее внучки – первые за 30 лет двойняшки.

Орынгуль Идрисова родилась на юге Казахстана – в Жезказганской области, но вот уже 30 лет живет в Каражаре. Сейчас ее знают далеко за пределами маленького села. Она единственная в округе, а может, и во всей стране, кто до сих пор готовит национальное блюдо талкан с помощью старинных каменных жерновов. Эти два плоских камня весом в 50 килограммов называют дирмен. Дирмен, который стоит в доме Орынгуль, вдвое старше своей хозяйки. По подсчетам Идрисовых, каменным жерновам уже больше сотни лет. Считайте – музейный экспонат. – Ему больше ста лет, его сделал еще дед моего мужа,  – рассказывает Орынгуль.  – Дом, в котором мы сейчас живем, тоже построен его руками. В Каражар Орынгуль приехала вместе с супругом, с которым позна-

комилась в Караганде. Он работал шахтером, а она училась на технолога. Когда девушка закончила учебу, муж увез ее в свое родное село. Все эти годы старинный дирмен хранился в доме, но пустить его в дело Орынгуль решилась только три года назад. – Когда я была маленькой, моя мама молола зерно на дирмене. Я видела, как это делается. Несколько лет назад, когда наш

магазин закрылся, решила найти себе новое дело – попробовать делать талкан. Правда, сомневалась, что получится,  – вспоминает женщина. Сейчас Орынгуль каждую пятницу вывозит свою продукцию на ярмарку в районный центр и даже готовит на заказ. Спрос есть, но, как рассказывает женщина, приготовить талкан  – дело непростое. Уходит много времени и сил. Сначала

Орынгуль Идрисова

нужно очистить пшеничные зерна, потом пожарить их, а затем перетереть в дирмене. В конце добавляют масло и сахар. Кстати, чтобы получить тазик перетертого зерна, придется три, а то и четыре часа вращать тяжелые каменные жернова. Не каждой девушке это под силу, но Орынгуль привыкла. С такой работой никакого спортзала не

нужно. Неудивительно, что в Наурыз на соревнованиях по армрестлингу Орынгуль заняла второе место. Кстати, приготовлением талкана Орынгуль не ограничивается. Летом Идрисовы вывозят на районную ярмарку и другие национальные блюда: молочные и мясные.

(Окончание на 20 стр.)

Есен Жусупбаев: «Горнолыжной базе быть!»


8

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

http://irstar.kz

Репортёр

Êàçàõñêèé íà îòëè÷íî!

Íåäàâíî â Àêñó ïðîâåëè äèêòàíò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ êàçàõñêîãî ÿçûêà.  àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ñòà ÷åëîâåê. Ðåçóëüòàòû ïîðàäîâàëè îðãàíèçàòîðîâ: äåâÿòü îòëè÷íèêîâ è 24 õîðîøèñòà!  àêöèè ïðèíÿë ó÷àñòèå àêèì ãîðîäà Íèêîëàé Äû÷êî. Один из организаторов акции – Илона Бральгина, благодаря которой в этом году Аксу стал участником международной акции «Тотальный диктант». В проведении диктанта на русском языке ей оказывал поддержку местный Центр развития молодежных инициатив. На этом их сотрудничество не прервалось, и в конце мая они провели диктант на государственном языке. О подготовке к этой акции мы рассказывали читателям в прошлом месяце. И в этот раз диктант проводился на базе СШ №2 города Аксу с казахским языком обучения, там же проводился и «тотальник». Для своей акции организаторы придумали собственное название – «Global. Dict Қазақша». Надеялись, что акцию подхватит и Павлодар, но в самом областном центре диктант в этом году не удалось организовать, однако для участия в нем некоторые павлодарцы просто приехали в Аксу. Как и один из авторов – Александр Вервекин.

Основой текста послужил отрывок из его книги «Немецкая стажировка журналиста», в нем он рассказывает о традициях блошиных рынков Германии. Отрывок был переведен на казахский язык. Такой подход к делу помог предотвратить попытки участников заранее прочитать текст, как-то подготовиться. Между прочим, сам Александр, руководитель Павлодарского Дома географии, тоже писал собственный текст на казахском языке. Говорит, что хоть и изучал государственный язык, все же владеет им далеко не безупречно, поэтому столкнулся с определенными трудностями при написании, но все же собственный текст он узнавал. Писать его на другом языке, по признанию автора, было и интересно, и поучительно. Вторым автором диктанта стал почетный гражданин Аксу, писатель и краевед Каршыга Шаяхметов. В одной из аудиторий читали отрывок из его книги, презентация которой состоялась около трех месяцев на-

зад. Книга «Құркөл өңірінің тарихы» посвящена родному краю писателя, в нее вошло немало интересных фактов о развитии района, но гораздо больше там сведений о родном селе автора – Курколе, о его жителях, участниках Великой Отечественной войны, знатных земляках. Одна из историй и стала текстом для диктанта. В ней рассказывается о табунщике Биляле Абдрахманове, которого однажды в степи застиг буран. Ветер и метель были такие, что Билял даже не мог определить направление, куда табун гонит непогода. Буран продолжался долго, всё это время табунщик почти не слезал с коня. Когда же все стихло, он повстречал в степи аксакала, у которого спросил, где находится и какой теперь день. Так он узнал, что непогода его мотала по степи почти неделю, он оказался на территории нынешнего Майского района, в 90 километрах от того места, где его настиг буран. Эта история произошла в тридцатых годах

прошлого века, Билял отвечал за колхозный табун. Он был знатным табунщиком. Во время недельных блужданий по степи он не потерял ни одной лошади, а позднее во многом благодаря его стараниям колхозный табун увеличился с 50 до 500 голов. Сохранилось стихотворение, в котором рассказывается, что за свой труд он был награжден орденом, который ему вручил «всероссийский староста» Михаил Калинин. Каршыга Шаяхметов рас-

сказывает, что помогла табунщику выжить в таких условиях традиционная национальная снедь – бульон с куртом, которые он возил с собой за пазухой. Других запасов в то голодное время табунщик с собой взять и не смог бы. Каршыга Шаяхметов рассказал, что приглашение поучаствовать в акции он получил из Центра молодежных инициатив, он и сам писал диктант, хотя собственной отметкой так и не поинтересовался.

ÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ ÕÎÇßÉÊÅ

È íèêàêèõ äîìîìó÷åíèé! Ïàâëîäàðåö Åâãåíèé Ðåçìåðèöà äàâíî ìå÷òàë î ñîáñòâåííîì áèçíåñå. È õîòÿ êàêîå-òî âðåìÿ íå çíàë òî÷íî, ÷åì èìåííî çàéìåòñÿ, çàòî áûë óâåðåí, ÷òî ýòî äîëæåí áûòü õîäîâîé òîâàð, êîòîðûé ïîêóïàåòñÿ åæåäíåâíî, – íàïðèìåð, õëåá. Èäåÿ ñôîðìèðîâàëàñü, ìîæíî ñêàçàòü, ïî ïîäñêàçêå æåíû, õîòÿ ñàìà îíà îá ýòîì è íå ïîäîçðåâàëà. У Евгения трое детей, и однажды он обратил внимание, сколько времени жене приходится тратить на приготовление семейного обеда. Одна чистка овощей чего стоит! Тогда-то он и задумался, как было бы здорово покупать в магазине не грязные овощи, а сразу чищеные. И хорошо бы порезанные. Стал изучать проблему и обнаружил, что она давным-давно решена – сегодня во всем мире популярна продажа чищеных овощей в вакуумной упаковке. Евгений обратился со своей идеей в Региональную палату предпринимателей, прошел обучение и подал документы на получение гранта в три миллиона тенге. Увы, его надежды не оправдались, хотя предприятие полностью соответствовало всем востребованным направлениям в экономике – вопервых, речь шла о переработке сельскохозяйственной продукции, во-вторых, предприятие вполне могло работать на экспорт, да и в Казахстане на сегодняшний день у него конкурентов нет. Но – не получилось. Пришлось Евгению вкладывать собственные деньги и даже брать кредит, хотя он надеялся обойтись без заемных средств. ТОО «Green time PVL» открылось 5 января нынешнего года и пока еще набирает обороты. Причем уверенно и оперативно. Сегодня продукция предприятия реализуется в одиннадцати крупных магазинах города, и новые договоры заключаются еженедельно. Более того, его продукцией заинтересовались в Омске. Там тоже есть такой товар, но по сравнению с нашим цены на

него просто космические. Евгений сравнивал их и понял, что даже с учетом транспортных расходов омичи не смогут тягаться с павлодарцами по этому показателю. Если у нас килограмм чищеной моркови в вакууме стоит 270 тенге, то у них (в переводе с рубля на казахстанскую валюту) – почти 700 тенге! Кроме того, Омск пока проигрывает Павлодару и в ассортименте – у нас можно купить не только целые овощи, но и шинкованные, а там такого выбора нет. При этом многих хозяек интересуют оба варианта, ведь картофель можно купить и на варку целыми клубнями, и для супа, например. Только капуста всегда продается шинкованной. И объемы упаковки у нас очень удобные – от 300 граммов до пяти килограммов. Так что можно купить и чуть-чуть, если кто-то живет один, и много, если ожидается грандиозная готовка к приходу гостей. Евгений отмечает еще один немаловажный плюс: в магазине вы сегодня все же покупаете кота в мешке, ведь неочищенный картофель, например, снаружи может иметь вполне товарный вид, а есть его невозможно. Тут же вы сразу видите качество покупаемого товара. К тому же разница в ценах с необработанным товаром минимальная.

Предприниматель говорит, что такие цены для него – чистая благотворительность, но он считает эту меру необходимой для бизнеса – для того, чтобы люди привыкли к его продукции, оценили достоинства. А в будущем те же цены уже перестанут быть благотворительностью, поскольку за счет увеличения объемов производства себестоимость продукции снизится. В принципе, если учесть, сколько приходится выбрасывать овощных очистков, то, по большому счету, разницы в цене, можно сказать, и нет. Пользуется ли его семья этой продукцией? Безусловно, ведь именно семья и стала причиной того, что он сконцентрировался на этом бизнесе, жена не устает напоминать, если дома заканчиваются почищенные и порезанные овощи. Сейчас предприниматель арендует помещение в одном из магазинов Усольского микрорайона, но в будущем надеется обзавестись собственными. Аренда обходится дорого, к тому же со временем, по мере увеличения объемов производства, и помещение потребуется большее. Евгений говорит, что само оборудование не занимает много места, но необходимо место для хранения – и «сырья», если можно так сказать,

и готовой продукции. Сегодня он продает в день в среднем до 15 килограммов овощей, но эта цифра по мере заключения новых договоров постоянно растет. В целом его оборудование позволяет обрабатывать до 20 тонн овощей в месяц, и он рассчитывает обязательно выйти на этот показатель, а это значит, что дополнительные складские помещения ему скоро понадобятся. Сам о себе говорит, что его характер требует от него постоянного развития, поисков нового, движения вперед. В самостоятельное плавание по волнам бизнеса (далеко не всегда спокойное) он отправился с должности начальника цеха и исполняющего обязанности начальника участка Павлодарской ТЭЦ-3, причем повышение получил относительно недавно. Вполне вроде устроенная жизнь с дальнейшими перспективами, а тут пришлось начинать все с нуля в деле совершенно незнакомом. Но, наверное, в этом есть и какое-то особенное удовольствие – не только в работе на себя, но и в том, что приходится осваивать новое, неизвестное дело, многое узнавать, строить планы, испытывать. Кстати, он и сегодня тестирует всю продукцию на своей семье. Наверное, зима и весна – не самое лучшее время для начала такого бизнеса, запасов овощей в хранилищах не так уж много, цены на них уже выросли… Евгений Резмерица и соглашается с этим утверждением, и тут же добавляет: зато самое время для налаживания деловых отношений с партнерами – крестьянскими хозяйствами, где он приобретает овощи, для недавно открывшегося предприятия это важно. К осени уже будет знать, где и у кого лучше покупать, да и крестьяне узнают переработчика лучше. Планы у предпринимателя самые разные. Речь идет не только об увеличении объемов производства, но и о расширении ассортимента. Сегодня он продает пять видов самых ходовых овощей – картофель, морковь, свеклу, лук и капусту. В будущем добавит и другие виды продукции, зелень. Уже сегодня тестирует что-то новое: фрукты в ва-

куумной упаковке. Не только яблоки и груши, но и бананы, киви, апельсины. Собирается к вакуумной упаковке добавить и газомодифицированную. Говорит, что если вакуум – упаковка четвертого поколения, то использование газомодифицированной среды – это упаковка пятого поколения. В ней, как и в вакууме, тоже вытесняется кислород, в котором могут развиваться бактерии, только сама упаковка остается мягкой, она не сжимает содержимое, поскольку вместо кислорода туда подается смесь газа, безвредная для человека, но вредная для микроорганизмов. Такая упаковка поможет сохранять для потребителей и более мягкую продукцию, например, клубнику. А еще он мечтает о том, что будет продавать свою продукцию в вакуумной упаковке еще и в замороженном виде. Просто шоковая заморозка увеличивает срок хранения овощей, ягод и фруктов до восьми месяцев. В ненарушенной вакуумной упаковке можно хранить овощи до одной недели. А вакуум плюс заморозка продлевают сроки хранения товара до двух лет! Предприниматель рассчитывает, что его товар оценят не только горожане. Ведь возможность покупать чищеные овощи – настоящая мечта многих хозяек, холостяков, не любящих возиться на кухне. Кроме того, уже сегодня эту продукцию оценили те, у кого есть проблемы со здоровьем, например, у кого-то парализована рука, или сломана или потеряна. Для такого человека чистка картошки может обернуться серьезной проблемой. Сегодня есть люди, которые напрямую закупают у него на неделю запас овощей для своих родственников, испытывающих временные или постоянные проблемы. Уверен Евгений и в том, что оценят его товар и предприятия общественного питания – так они смогут экономить, например, на кухонных рабочих, которые привлекаются к такой грязной работе, как чистка овощей. А когда предприниматель освоится на местном рынке, можно будет подумать и о расширении географии.

Страницу ведёт Галина ЕГОРОВА. Тел. 66-15-86. Фото предоставлены организаторами диктанта и палатой предпринимателей области.


Программа телепередач

18 июня, понедельник

ХАБАР

07.00 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Тайны. Судьбы. Имена» 09.00, 13.00 Новости 09.10 Тележурнал. «Astana life» 09.15 «Көрімдік» 09.45, 15.30 Телехикая. «Сүрбойдақ» 10.15 Жаңа маусым! «Алтын бесік» 10.45 «Мечты сбываются» 11.10, 17.15 «Ана мен бала» 12.10 «Біздің назарда» 12.25 Телехикая. «Бақытыма сенемін» 13.10 Телесериал. «Подкидыши» 15.00 «20 фактов об Астане» 16.00 Телехикая. «Пәленшеевтер» 16.30 «Сана» 17.00 «Народный контроль» 18.00 Ток-шоу «Давайте говорить!» 19.00, 23.45, 02.15 Қорытынды жаңалықтар 19.30 «Бетпе-бет» 20.00 «Арнайы хабар» 20.30 «Бюро расследований» 21.00 Итоги дня 21.30 «Болашаққа бағдар» 22.20 Телесериал «Черный список» 23.15 «Тағдыр тартысы» Драма 00.15 Телесериал. «Вишневый сезон» 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» Драма 01.45 «Заң бойынша»Драма

КАЗАХСТАН 06.00 Әнұран

06.05 «Сенбілік таң» 07.00 «ТАҢШОЛПАН». 10.00, 02.45 «HIT QAZAQSTAN» 11 . 0 0 « А п т а » . А қ п а р а т т ы қ сараптамалық бағдарлама 12.05 «Іңкәр жүрек». Телехикая 13.00, 17.00, 20.00, 02.00 АҚПАРАТ 13.15 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 13.30 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ АПТАЛЫҚ ШОЛУЫ. 13.50, 18.10 «Көңіл толқыны» 14.20 «Қара шаңырақ». Телехикая 17.15, 02.30 ЕЛДЕН ХАБАР 17.35, 04.00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 17.50 «Arnaiy reportaj» 18.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 18.20 «Рухани жаңғыру» 18.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 18.55 «ҚУАНЫШЫМ МЕНІҢ». Телехикая 20.35, 23.35 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ» 20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. БЕЛЬГИЯ – ПАНАМА

19 июня, вторник

ХАБАР

07.00 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар» ақпараттықтанымдық бағдарламасы 09.00, 13.00 Новости 09.10, 20.05 Телехикая. «Тығырық» 10.00, 15.45 Телехикая. «Сүрбойдақ» 10.30 «Сана» 11.00 «20 фактов об Астане» 11.10, 17.15 «Ана мен бала» 12.10 «Біздің назарда» 12.30 «Арнайы хабар» 13.10 Телесериал. «Подкидыши» 14.50 Социальный проект «Спасаем жизни» 15.20 «Менің тағдырым» Драма 16.10 «Досмұқасан – Ұлт өнерін заманмен үндестірген» Д/ф 17.00 «Народный контроль» 18.00 Ток-шоу «Давайте говорить!» 18.55 Жаһандық саясат 19.00, 23.35, 01.55 Қорытынды жаңалықтар 19.30 Телехикая. «Бақытыма сенемін» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.30 Телесериал «Тайталас» 22.15 Телесериал «Черный список» 23.05 «Тағдыр тартысы» Драма 00.05 Телесериал. «Вишневый сезон» 00.55 «Ауырмайтын жол ізде» Драма 01.25 «Заң бойынша» Драма

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран 06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 07.00 «ТАҢШОЛПАН». 10.00, 02.45 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 «БОББИ МЕН БИЛЛ». М/х 11.15, 18.10 «Қызық екен…» 12.00 «Іңкәр жүрек». Телехикая 13.00, 17.00, 20.00, 02.00 АҚПАРАТ 13.15 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 13.30 «Көңіл толқыны» 14.20 «Қара шаңырақ». Телехикая 17.15, 02.30 ЕЛДЕН ХАБАР 17.35, 04.10 «ТАБЫС СЫРЫ» 17.50 «Жастар KZ» 18.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 18.20 «Корпорация детства» 18.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 18.55 «ҚУАНЫШЫМ МЕНІҢ». Телехикая. 20.35, 23.25 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ».

http://irstar.kz

23.00, 03.30 «ТҮНГІ СТУДИЯ» 23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. ТУНИС – АНГЛИЯ. Тікелей трансляция.

15.00 Фильм «ГУРЗУФ» 16.55 «АФФТАР ЖЖОТ» 18.00, 03.10 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» бағдарламасы 19.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 23.25 Мелодрама «КРУГОВОРОТ» 07.30 Арнаның ашылуы. Әнұран. 22.35, 02.35, 04.30 «П@У ТINA» 07.31, 11.20, 17.50, 21.20 «Arnaiy бағдарламасы reportaj» 01.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 08.00 «ERTIS таңы» Ақпаратты-сазды бағдарлама 09.30 «Джунгли кітабы» Мультхикая 10.00, 19.20 «Ақ пен қара» Т/х 06.00, 04.00 «Қыздар арасында» 11.00 «Мерейлі отбасы» 06.45 Куырдак 11.30, 23.10 «Знаете ли вы?» Д/ф 07.00, 02.10 Айнаонлайн 12.10, 20.10 «Ана» Т/х 07.30, 19.10, 03.00 Т/х «Элиф» 13.00, 18.00, 21.00 «ERTIS ақпарат» 09.00 Т/с «Н2О: Просто добавь воды» Ақпараттық бағдарлама 10.00 Х/с «Приговор идеальной пары» 13.15, 18.30, 21.30, 23.30 «ERTIS 11.10 М/ф «Приключения Шаркбоя и ақпарат» Информационная программа Лавы» 13.35 «Город 718» Прямой эфир 12.40 Субботний вечер 14.05 «Мәңгілік махаббат» Т/х 15.00 Концерт «Өнер қырандары» 18.20 «Рухани жаңғыру» 16.30 «Q-елі» 19.00 «Ашық әңгіме» 17.10 «Ауылдастар 2» 22.00 «Тігіншілер» Т/х 18.20 Япырай 09.30, 10.30, 11.30, 12.20, 14.30, 18.50, 20.10 Т/х «Тағдырым шешілген күн» 19.30, 20.25, 22.45, 23.00 Удачный 21.10 Т/х «Жаңа келін» выбор 22.00 Т/с «Мажор» 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 23.10 Т/с «Русская наследница» 19.45, 20.45, 22.30, 23.20 Телегазета 00.10 Х/ф «Плохие парни» 05.00 «Женіп көр!»

ERTIS

7 КАНАЛ

АСТАНА

06.00 «Біздің ауыл» бағдарламасы 06.30, 03.10 «KazNet» ғаламторға шолу 07.30 М/ф «Маша и Медведь» 09.15 Программа «Избранное за неделю» 10.00, 21.00 «Жетер!» Телехикая 11.00, 18.50 «Зехра» Телехикая 12.10, 22.00 «Абысындар» Телехикая 13.40 «Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағдарламасы 14.20 Ток-шоу #NurOtanTrends 15.00 Сериал «Дом с лилиями» 17.30 «Алдар көсе» М/ф 18.00 «Келіндер» жобасы 20.00, 00.40 Жаңалықтар 20.30, 01.10 Новости «20.30» 23.40 «Үзілмеген үміт» Телехикая 01.40 Сериал «Аббатство Даунтон» 02.40 «Бірегей» бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ». ТЕЛЕХИКАЯ 06.45, 04.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» бағдарламасы 07.05 «ТАМАША CITY» бағдарламасы 08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус) 11.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. ПОЛЬША – СЕНЕГАЛ. 23.00, 03.35 «ТҮНГІ СТУДИЯ» 23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. РЕСЕЙ – ЕГИПЕТ. Тікелей трансляция.

ERTIS

07.30 Арнаның ашылуы. Әнұран. 07.31, 13.00, 18.00, 21.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 08.00 «ERTIS таңы» Ақпаратты-сазды бағдарлама 09.30 «Джунгли кітабы» Мультхикая 10.00, 19.20 «Ақ пен қара» Т/х 11.00 «Ашық әңгіме» 11.20 «Arnaiy reportaj» 11.30, 23.10 «Знаете ли вы?» Д/ф 12.10, 20.10 «Ана» Т/х 13.15, 18.30, 21.30, 23.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 13.35 «Город 718» Прямой эфир 14.05 «Мәңгілік махаббат» Т/х 17.50, 21.20 «Жастар KZ» 18.20 «Корпорация детства» 19.00 «Открытый разговор» 20.10 «Ана» Т/х 22.00 «Тігіншілер» Т/х 09.30, 10.30, 11.30, 12.20, 14.30, 18.50, 19.30, 20.25, 22.45, 23.00 Удачный выбор 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 19.45, 20.45, 22.30, 23.20 Телегазета

АСТАНА

06.00, 03.10 «KazNet» ғаламторға шолу 06.30, 20.00, 00.40 Жаңалықтар 07.00, 20.30, 01.10 Новости «20.30» 07.30 «Біздің ауыл» бағдарламасы 08.00 М/ф «Маша и Медведь» 10.00, 21.00 «Жетер!» Телехикая 11.00, 18.50 «Зехра» Телехикая 12.10, 22.00 «Абысындар» телехикая 14.20 «Profinance.Web» бағдарламасы 14.35 Программа «Tengeland» 14.50 Программа «Доктор рекомендует» 15.00 Сериал «Дом с лилиями» 17.30 «Алдар көсе» мультфильмі 18.00 «Келіндер» жобасы 23.40 «Үзілмеген үміт» Телехикая 01.40 Сериал «Аббатство Даунтон» 02.40 «Бірегей» бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ». ТЕЛЕХИКАЯ 06.45, 04.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» бағдарламасы 07.10, 19.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус) 11.00 Фильм «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья 12.40 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». Мелодрама 15.00, 02.20 «КЕЛ, КЕЛІНІМ». 18.00 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ ЖАСЫ». Телехикая 19.30 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ» 20.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 «ЖЕМЧУГА», мелодрама 00.00 «ПАУТИНА-6». Драма 01.30 «БЫЛО ДЕЛО». Кровавый рейс

НТК

07.05 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 0 7 . 2 0 Тел ех и к а я « Қ А Л Қ А Н » ҰЙЫМЫНЫҢ АГЕНТТЕРІ» (каз.) 08.50, 18.15 «Екі езу» (каз) 09.10, 16.00, 19.10 «РЕВЮ» (каз.) 09.30 Сериал «ЧОП» 10.00, 19.50 Сериал «ФИЗРУК» 10.30, 20.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 12.00, 19.30 «РЕВЮ» (рус.) 12.30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». Боевик 15.00 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 15.20 «Байқа, балақай!» 15.40 «Бүлдір-күлдір» (каз) 16.20 «Американың ең күлкілі видеосы» (каз.) 17.10, 23.00 «Тек күлкі үшін» (каз.) 17.55 «INSTATV.KZ» (каз.) 18.40, 22.20 Телехикая «Қағаз кеме» 22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 23.30 «Жолдағы қақтығыстар» (каз.) 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 00.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗ06.00, 02.20 Алдараспан, Нысана, Шан- ДИЕ». Боевик шар әзілдері 02.00 «Жұлдыздар шеруі» (каз.) 07.00, 20.00 Информбюро 02.20-04.00 К/ф «Қымбаттым, мен ба08.00 Сериал «Жанымда қал» лаларды кішірейттім.» (каз.) 09.00, 16.10 Сериал «Қыздың жолы жіңішке» 11.00 Программа «Готовим с Адель» 06.00 Әділ Сламханның «Қиялдағы 11.30 Ералаш ару» атты ән кеші 13.10 Фильм «Angry birds в кино» 08.00 «Жұлдыз FM» радиосында 15.00 «Келіндер бәйгесі» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» «Таңғы шоу» 11.10, 13.00, 16.10 «Ән шашу» 18.00 «Орел и Решка» 11.20 «Смех с доставкой на дом» 19.00 Сериал «Кухня» 12.10 «Өмір тынысы» 21.00 «What’s Up?» 12.40 «Денсаулық және сулұлық» 22.00 Сериал «Фазилет ханым» 14.30, 15.20 «TOP-SHOP» 00.00 Сериал «Ертугрул 2» 17.20 «Прощание. Михаил Козаков» 01.50 Сериал «Воронины» 18.05 «Неизведанный Казахстан» 03.00 Қазақша концерт 18.35 «Тайны нашего кино» 19.10 «Любовь Полищук. Жестокое танго» 07.05 «КӨҢІЛДІ ОТБАСЫ» ойын-сауық 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» бағдарламасы 20.20 «Территория происшествий» 07.50 «ТАҒДЫР ҚОСҚАН АСЫЛ ЖАР». 20.30 «СЫРҒАЛЫМ» Телехикая Телехикая 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 09.30 «ОТВАЖНЫЙ И КРАСАВИЦА». 21.50 «Қазақтың Майрасы» Мелодрама. 00.00 «Дикие деньги»

КТК-7 + 31 КАНАЛ

СТВ

КТК

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы 15.00 Фильм «ГУРЗУФ» 16.55 «АФФТАР ЖЖОТ» 18.00 «КЕШ ҚАЛМАЙЫҚ» бағдарламасы 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 23.25 Мелодрама «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 22.35, 02.35, 04.30 «П@УТINA» бағдарламасы 01.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 03.10 «КЕШ ҚАЛМАЙЫҚ» бағдарламасы

7 КАНАЛ

06.00, 15.00 «Өз ойым» с Ляйлей Султанқызы 07.00, 21.10 Т/х «Жаңа келін» 08.00, 19.10, 03.00 Т/х «Элиф» 09.00 Т/с «Н2О: Просто добавь воды» 10.00 Х/с «Приговор идеальной пары» 11.10, 22.00 Т/с «Мажор» 12.20, 23.10 Т/с «Русская наследница» 13.20 Концерт Д.Билана 16.30 «Q-елі» 17.10 «Ауылдастар 2» 18.20 Шаншар 20.10 Т/х «Тағдырым шешілген күн» 00.10 Х/ф «Эффект колибри» 02.00 Айнаонлайн 04.00 Кыздар арасында 05.00 «Женіп көр!»

КТК-7 + 31 КАНАЛ 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 Ризамын 07.00, 20.00 Информбюро 08.00 Сериал «Жанымда қал» 09.00, 16.10 Сериал «Қыздың жолы жіңішке» 11.00 М/с «Тимон и Пумба» 12.00 Ералаш 13.00 «Орел и Решка» 14.00, 19.00 Сериал «Кухня» 15.00 «Келіндер бәйгесі» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» 18.00 «Орел и Решка» 21.00 «What’s Up?» 22.00 Сериал «Фазилет ханым» 00.00 Сериал «Ертугрул 2» 01.50 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 03.00 Қазақша концерт

КТК

07.05, 20.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 07.30 «ТАҒДЫР ҚОСҚАН АСЫЛ ЖАР». Т/х 09.30 «ОТВАЖНЫЙ И КРАСАВИЦА», мелодрама.

12.30 НОВОСТИ 13.00 «ПАУТИНА-6». Детектив 15.00, 02.20 «КЕЛ КЕЛІНІМ». 18.00 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ ЖАСЫ». Телехикая 19.30 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 «ЖЕМЧУГА», мелодрама 00.00 «ПАУТИНА-6». Драма 01.30 «БЫЛО ДЕЛО». Волчья стая

НТК

07.05 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 0 7 . 2 0 Тел ех и к а я « Қ А Л Қ А Н » ҰЙЫМЫНЫҢ АГЕНТТЕРІ» (каз.) 08.50, 18.15 «Екі езу» (каз) 09.10, 16.001. 19.10 «РЕВЮ» (каз.) 09.30 Сериал «ЧОП» 10.00, 19.50 Сериал «ФИЗРУК» 10.30, 20.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 12.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 13.00, 19.30 «РЕВЮ» (рус.) 13.30 «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ». М/с 13.55 «АВАТАР». М/с 14.20 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 14.45 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 15.10 «Байқа, балақай!» 15.35 «Бүлдір-күлдір» (каз) 16.20 «Американың ең күлкілі видеосы» (каз.) 17.10, 23.00 «Тек күлкі үшін» (каз.) 17.55 «INSTATV.KZ» (каз.) 18.40, 22.20 Телехикая «Қағаз кеме» 23.30 «Жолдағы қақтығыстар» (каз.) 00.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4». Боевик 02.00 «Жұлдыздар шеруі» (каз.) 02.40-04.00 К/ф «Шақырумен келетін еркек» (каз.)

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 13.40, 16.10 «Ән шашу» 07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 07.20, 20.20 «Территория происшествий» 07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.00 «Жұлдыз FM» радиосында «Таңғы шоу» 11.20, 14.30, 15.20 «TOP-SHOP» 12.10 «Өмір тынысы» 12.40, 20.30 «СЫРҒАЛЫМ» Телехикая 17.20, 00.40 «Мой герой» 18.05 «Қазақстан байтақ өлке» 18.35 «Тайны нашего кино» 19.10 «Николай Рыбников. Зима на Заречной улице» 21.50 «Лечу гипнозом и душой» Программа с участием Ольги Мигуновой 22.15 «Өнер- бағым» Бағдат Сәмединованың ән кеші

9

00.40 «Мой герой» 01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары».

ИРБИС

09.00 Фильм «История о нас» 11.00 Фильм «Оз: Великий и Ужасный» 13.00 Фильм «Послание в бутылке» 15.20 «Ой толғау» 15.40 «Взгляд» 16.00, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағдарламасы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 18.30 Фильм «Брак по завещанию» 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 Фильм «Последний бойскаут» 23.40 Фильм «Крутящий момент» 09.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.45, 21.00, 00.00 – Телекаталог 10.50, 12.50; 15.10, 15.55; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.30, 21.55 Әнұран 07.35 «Бой сергіт» 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 07.50 «Алан мен Қозыка» 08.00, 20.15 «Микки Маус клубы» М/х 08.25, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз» 08.30, 15.45, 21.25 «Майя» М/х 08.45, 14.45 «Балапан жүлдыз» концерт 09.30, 15.30 «Балапан және оның достары» 09.40, 14.30, 16.15 «Мен және менің роботым» М/х 09.55, 16.10 «Білгім келеді» 10.00, 16.00 «Бала боп» бағдарламасы 10.10, 17.15, 20.55 «Сиқырлы әткеншек» М/х 10.25, 19.15 «Күлдір – бүлдір» 10.35, 17.30, 21.10 «Түрл і-түсті шөжелер» М/х 10.50, 17.05 «Жұмбақ жер» күнделігі 10.55 «Санжар мен Қайсар» 11.25, 18.00 «Күлегеш» 11.40, 18.15 «Жас ғалым» 12.00, 18.35 «Элвин мен алақоржындар» М/х 12.15, 19.25 «Ән салайық» 12.35 «Тәй-тәй шоу» 13.05, 18.50 «Хайди» М/х, 13.30, 19.45 «Кім тапқыр» 14.00 «Саядан хат» реалити-шоу 16.30 «Бала тілі-бал» 17.45, 20.40 «Робот көлік Поли» М/х 21.40 «Айжұлдыз»

00.00 «Без обмана» 01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) 08.30, 11.30 Музыкалық бағдарлама 09.30 Фильм «Крутящий момент» 12.00, 18.30 Фильм «Брак по завещанию» 14.10 Фильм «Последний бойскаут» 16.10, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағдарламасы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 «Айтарым бар» 20.30 Фильм «Дружинники» 23.40 Фильм «Самоволка» 10.00, 12.15, 15.00, 16.30, 17.30, 18.45, 21.00, 00.00 – Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.30, 21.55 Әнұран 07.35 «Бой сергіт» 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 07.50 «Алан мен Қозыка» 08.00, 20.15 «Микки Маус клубы» М/х 08.25, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз» 08.30, 15.45, 21.25 «Майя» М/х 08.45, 14.45 «Балапан жүлдыз» концерт 09.30, 15.30 «Балапан және оның достары» 09.40, 14.30, 16.15 «Мен және менің роботым» М/х 09.55, 16.00 «Білгім келеді» 10.00, 16.05 «Мүмкіндік» бағдарламасы 1 0 . 1 0 , 1 7 . 1 5 , 2 0 . 5 5 « С и қ ы рл ы әткеншек» М/х 10.25, 17.05 «I-balapan» 10.35, 17.30, 21.10 «Түрлі-түсті шөжелер» М/х 10.50 «Саяхашты балапан» 10.55 «Санжар мен Қайсар» 11.25, 18.00 «Бауырлар додасы» сайыс 12.00, 18.35 «Элвин мен алақоржындар» М/х 12.15, 19.25 «Ән салайық» 12.35 «Тәй-тәй шоу» 13.05, 18.50 «Хайди» М/х, 13.30, 19.45 «Кім тапқыр» 14.00 «Саядан хат» реалити-шоу 16.30 «Бала тілі-бал» 17.45, 20.40 «Робот көлік Поли» М/х 19.15 «Күлдір – бүлдір» 21.40 «Айжұлдыз»


10

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

20 июня, среда

ХАБАР

07.00 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар» ақпараттықтанымдық бағдарламасы 09.00, 13.00 Новости 09.10, 20.05 Телехикая. «Тығырық» 10.00, 15.45 Телехикая. «Сүрбойдақ» 10.35 Социальный проект «Спасаем жизни» 11.05 Тележурнал. «Astana life» 11.10, 17.15 «Ана мен бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.25, 19.30 Телехикая. «Бақытыма сенемін» 13.10 Телесериал. «Подкидыши» 15.00 «Рожденные вдохновлять» 16.15, 21.30 Телесериал «Тайталас» 17.00 «Важно знать» 18.00 Ток-шоу «Давайте говорить!» 19.00, 23.35, 01.55 Қорытынды жаңалықтар 21.00 Итоги дня 22.15 Телесериал «Черный список» 23.05 «Тағдыр тартысы» Драма 00.05 Телесериал. «Вишневый сезон» 01.00 «Ауырмайтын жол ізде» Драма 01.30 «Заң бойынша» Драма

ERTIS

07.30 Арнаның ашылуы. Әнұран. 07.31, 13.00, 17.50, 21.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 08.00 «Ертіс таңы» Ақпаратты-сазды бағдарлама 09.30 «Джунгли кітабы» Мультхикая 10.00, 19.20 «Ақ пен қара» Т/х 11.00 «Открытый разговор» 11.20 «Жастар KZ» 11.30, 23.10 «Знаете ли вы?» Д/ф 12.10, 20.10 «Ана» Т/х 13.15, 18.40, 21.30, 23.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 13.35 «Город 718» Прямой эфир 14.05 «Мәңгілік махаббат» Т/х 18.00 «Әкім сағаты» 19.00 «Қазақстан телевизиясына 60 жыл» 21.20 «Рухани жаңғыру» 22.00 «Тігіншілер» Т/х 09.30, 10.30, 11.30, 12.20, 14.30, 18.50, 19.30, 20.25, 22.45, 23.00 Удачный выбор 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 19.45, 20.45, 22.30, 23.20 Телегазета

АСТАНА 06.00, 03.10 «KazNet» ғаламторға шолу

06.30, 20.00, 00.40 Жаңалықтар 07.00, 20.30, 01.10 Новости «20.30» 07.30 «Біздің ауыл» бағдарламасы 06.00 Әнұран 0 6 . 0 5 Қ а з а қ с т а н э с т р а д а 08.00 М/ф «Маша и Медведь» 09.50 Программа «Доктор рекоменжұлдыздарының қатысуымен концерт дует» 07.00 «ТАҢШОЛПАН». 10.00, 21.00 «Жетер!» Телехикая 10.00, 02.45 «HIT QAZAQSTAN» 11.00, 18.50 «Зехра» Телехикая 11.00 «БОББИ МЕН БИЛЛ». Мультхи- 12.10, 22.00 «Абысындар» Телехикая кая. 14.20 «Profinance.Web» бағдарламасы 11.15, 18.10 «Қызық екен…» 14.35 Программа «Tengeland» 12.00 «Іңкәр жүрек». Телехикая. 14.50 Программа «Доктор рекомен13.00, 17.00,20.00. 02.00 АҚПАРАТ дует» 13.15 ФУТБОЛ. Ә Л Е М 15.00 Сериал «Дом с лилиями» ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 17.30 «Алдар көсе» М/ф 13.30, 17.55 «Көңіл толқыны» 18.00 «Келіндер» жобасы 14.20 «Қара шаңырақ». Телехикая 23.40 «Үзілмеген үміт» Телехикая 17.15, 02.30 ЕЛДЕН ХАБАР 01.40 Сериал «Аббатство Даунтон» 17.35, 04.10 «Шипагер» 02.40 «Бірегей» бағдарламасы 17.50 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 18.00 «Әкім сағаты» 18.40 «ERTIS ақпарат» Информаци- 06.00 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ». ТЕЛЕонная программа ХИКАЯ 18.55 «ҚУАНЫШЫМ МЕНІҢ». Телехикая 06.45, 04.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» 20.35, 23.35 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИ- бағдарламасы ОНАТЫ – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ 07.10, 19.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» ТОЙЫ». 08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – (каз/рус) 2018. УРУГВАЙ – САУД АРАБИЯСЫ. 11.00 Фильм «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО23.00, 03.35 «ТҮНГІ СТУДИЯ» ГО ВРЕМЕНИ» 23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНА- 12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы ТЫ – 2018. ИРАН – ИСПАНИЯ. Тікелей 15.00 Фильм «ГУРЗУФ» трансляция. 16.55 «АФФТАР ЖЖОТ»

КАЗАХСТАН

ЕВРАЗИЯ

21 июня, четверг

ХАБАР 07.00 «Хабарлайын»

07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар» ақпараттықтанымдық бағдарламасы 09.00, 13.00 Новости 09.10, 20.05 Телехикая. «Тығырық» 10.00, 15.50 Телехикая. «Сүрбойдақ» 10.35 «Рожденные вдохновлять» 11.15, 17.15 «Ана мен бала» 12.10 «Білу маңызды» 12.25, 19.30 Телехикая. «Бақытыма сенемін» 13.10 Телесериал. «Подкидыши» 14.50 Шоу «Символы нашей Родины» 15.20 «Менің тағдырым» Драма 16.20 Телесериал «Тайталас» 17.00 «Важно знать» 18.00 Ток-шоу «Давайте говорить!» 19.00, 23.05, 00.00 Қорытынды жаңалықтар 21.00 Итоги дня 21.30 Телесериал «Тайталас» 22.15 Телесериал «Черный список» 23.35 «Тағдыр тартысы» Драма 00.30 Телесериал. «Вишневый сезон» 01.30 «Ауырмайтын жол ізде» Драма 02.00 «Заң бойынша» Драма

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран 06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 07.00 «ТАҢШОЛПАН». 10.00, 02.45 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 «БОББИ МЕН БИЛЛ». Мультхикая. 11.15, 18.05 «Қызық екен…» 12.00 «Іңкәр жүрек – 2». Телехикая. 13.00, 17.00, 20.00. 02.00 АҚПАРАТ 13.15 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 13.35 «Көңіл толқыны» 14.20 «Қара шаңырақ». Телехикая. 17.15, 02.30 ЕЛДЕН ХАБАР 17.35, 04.05 «КЕЛБЕТ» 17.50 «Цифрлық Қазақстан» 18.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 18.20 «Жастар KZ» 18.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 18.55 «ҚУАНЫШЫМ МЕНІҢ». Телехикая 20.35, 23.35 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». 20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. ФРАНЦИЯ – ПЕРУ. Тікелей трансляция. 23.00, 03.30 «ТҮНГІ СТУДИЯ»

23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ.

ERTIS

07.30 Арнаның ашылуы. Әнұран. 07.31, 13.00, 18.00, 21.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 08.00 «Ертіс таңы» Ақпаратты-сазды бағдарлама 09.30 «Джунгли кітабы» Мультхикая 10.00, 19.20 «Ақ пен қара» Т/х 11.00 «Қазақстан телевизиясына 60 жыл» 11.20 «Рухани жаңғыру» 11.30, 23.10 «Знаете ли вы?» Д/ф 12.10, 20.10 «Ана» Т/х 13.15, 18.30, 21.30, 23.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 13.35 «Город 718» Прямой эфир 14.05 «Мәңгілік махаббат» Т/х 17.50, 21.20 «Цифрлық Қазақстан» 18.20 «Жастар KZ» 19.00 «Ауыл тынысы» 22.00 «Тігіншілер» Т/х 09.30, 10.30, 11.30, 12.20, 14.30, 18.50, 19.30, 20.25, 22.45, 23.00 Удачный выбор 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 19.45, 20.45, 22.30, 23.20 Телегазета

АСТАНА

06.00, 03.10 «KazNet» ғаламторға шолу 06.30, 20.00, 00.40 Жаңалықтар 07.00, 20.30, 01.10 Новости «20.30» 07.30 «Біздің ауыл» бағдарламасы 08.00 М/ф «Маша и Медведь» 09.50 Программа «Доктор рекомендует» 10.00, 21.00 «Жетер!» Телехикая 11.00, 18.50 «Зехра» Телехикая 12.10, 22.00 «Абысындар» Телехикая 14.10 «Tengeland» бағдарламасы 14.25 Программа «Profinance.Web» 14.40 Программа «Мамина школа» 15.00 Сериал «Дом с лилиями» 17.30 «Алдар көсе» М/ф 18.00 «Келіндер» жобасы 23.40 «Үзілмеген үміт» Телехикая 01.40 Сериал «Аббатство Даунтон» 02.40 «Бірегей» бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ». ТЕЛЕХИКАЯ 06.45, 04.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» бағдарламасы 07.10, 19.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус) 11.00 Фильм «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»

http://irstar.kz 18.00, 03.10 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» бағдарламасы 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 23.25 Мелодрама «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 22.35, 02.35, 04.30 «П@У ТINA» бағдарламасы 01.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»

7 КАНАЛ

06.00, 15.00 «Өз ойым» с Ляйлей Султанқызы 07.00, 21.10 Т/х «Жаңа келін» 08.00, 19.10, 03.00 Т/х «Элиф» 09.00 Т/с «Н2О: Просто добавь воды» 10.00 Х/с «Приговор идеальной пары» 11.10, 22.00 Т/с «Мажор» 12.20, 23.10 Т/с «Русская наследница» 13.20 Смеяться разрешается 16.30 «Q-елі» 17.10 «Ауылдастар 2» 18.20 Шаншар 20.10 Т/х «Тағдырым шешілген күн» 00.10 Т/с «Секретные материалы» 02.10 Айнаонлайн 04.00 «Кыздар арасында» 05.00 «Женип кор»

КТК-7 + 31 КАНАЛ 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 Ризамын 07.00, 20.00 Информбюро 08.00 Сериал «Жанымда қал» 09.00, 16.10 Сериал «Қыздың жолы жіңішке» 11.00 М/с «Тимон и Пумба» 12.00 Ералаш 13.00, 18.00 «Орел и Решка» 14.00, 19.00 Сериал «Кухня» 15.00 «Келіндер бәйгесі» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» 17.45 «Лотерея LOTO 6/49» 21.00 «What’s Up?» 22.00 Сериал «Фазилет ханым» 00.00 Сериал «Ертугрул 2» 01.50 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 03.00 Қазақша концерт

КТК

07.05, 20.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 07.30 «ТАҒДЫР ҚОСҚАН АСЫЛ ЖАР». Телехикая 09.30 «ОТВАЖНЫЙ И КРАСАВИЦА», мелодрама. 12.30 НОВОСТИ 13.00 «ПАУТИНА-6». Детектив 15.00, 02.20 «КЕЛ КЕЛІНІМ». 18.00 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ ЖАСЫ». Телехикая 12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы 15.00 Фильм «ГУРЗУФ». (закл.) 16.55 «АФФТАР ЖЖОТ» 18.00, 03.10 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» бағдарламасы 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 Мелодрама «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 22.35, 02.35, 04.30 «П@УТINA» бағдарламасы 23.25 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». Продолжение 01.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»

7 КАНАЛ

06.00, 15.00 «Өз ойым» с Ляйлей Султанқызы 07.00, 21.10 Т/х «Жаңа келін» 08.00, 19.10, 03.00 Т/х «Элиф» 09.00 Т/с «Н2О: Просто добавь воды» 10.00 Х/с «Приговор идеальной пары» 11.00, 22.00 Т/с «Мажор» 12.20, 23.10 Т/с «Русская наследница» 13.20, 00.30 Смеяться разрешается 16.30 «Q-елі» 17.10 «Ауылдастар 2» 18.20 Шаншар 20.10 Т/х «Тағдырым шешілген күн» 00.00 The Эфир 04.00 «Кыздар арасында» 05.00 «Женип кор»

КТК-7 + 31 КАНАЛ 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 Ризамын 07.00, 20.00 Информбюро 08.00 Сериал «Жанымда қал» 09.00, 16.10 Сериал «Қыздың жолы жіңішке» 11.00 М/с «Тимон и Пумба» 12.00 Ералаш 13.00, 18.00 «Орел и Решка» 14.00, 19.00 Сериал «Кухня» 15.00 «Келіндер бәйгесі» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» 21.00 «What’s Up?» 22.00 Сериал «Фазилет ханым» 00.00 Сериал «Ертугрул 2» 01.50 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 03.00 Қазақша концерт

КТК

07.05, 20.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 07.30 «ТАҒДЫР ҚОСҚАН АСЫЛ ЖАР». Телехикая 09.30 «ОТВАЖНЫЙ И КРАСАВИЦА», мелодрама. 12.30 НОВОСТИ

Программа телепередач 19.30 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ» 00.00 «Осторожно, мошенники!» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 01.10-06.00 «Ән көңілдің ажары» 21.30 «ЖЕМЧУГА», мелодрама 00.00 «ПАУТИНА-6». Драма 01.30 «БЫЛО ДЕДО». Выстрел в спину 07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) 08.30, 11.30 Музыкалық бағдарлама 09.30 Фильм «Самоволка» 07.05 Мультхикая «Том мен Джерри» 12.00, 18.30 Фильм «Брак по завеща(каз.) нию» 0 7 . 2 0 Т е л е х и к а я « Қ А Л Қ А Н » 14.10 «Айтарым бар» ҰЙЫМЫНЫҢ АГЕНТТЕРІ» (каз.) 14.30 Фильм «Дружинники» 08.50, 18.15 «Екі езу» (каз) 16.30, 01.40 Ән қанатында» музыкалық 09.10, 16.00, 19.10 «РЕВЮ» (каз.) бағдарламасы 09.30 Сериал «ЧОП» 18.00, 22.20 Новости (каз.) 10.00, 19.50 Сериал «ФИЗРУК» 19.30, 23.00 Новости (рус.) 10.30, 20.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 20.10 «АгроЖизнь» 12.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 20.20 Фильм «Поединок» 13.00, 19.30 «РЕВЮ» (рус.) 13.30 «ГУБКА БОБ КВА ДРАТНЫЕ 23.40 Фильм «Облава» 10.00, 12.15, 15.00, 16.45, 17.30, 18.45, ШТАНЫ». М/с 21.00, 00.00 – Телекаталог 13.55 «АВАТАР». М/с 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 14.20 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – 14.45 М/х «Том мен Джерри» (каз.) Тамаша Тандау 15.10«Байқа, балақай!» 15.35 «Бүлдір-күлдір» (каз) 16.20 «Американың ең күлкілі видеосы» (каз.) 07.30, 21.55 Әнұран 17.10, 22.50 «Тек күлкі үшін» (каз.) 07.35 «Бой сергіт» 17.55 «INSTATV.KZ» (каз.) 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 18.40 Телехикая «Қағаз кеме» 07.50 «Алан мен Қозыка» 19.30 «РЕВЮ» (рус.) 08.00, 20.15 «Микки Маус клубы» М/х 22.20 Сериал «МЕТОД «ОРЫSTAR» 08.25, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз» 23.30 «Жолдағы қақтығыстар» (каз.) 08.30, 15.45, 21.25 «Майя» М/х 00.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». Триллер 08.45, 14.45 «Балапан жүлдыз» концерт 01.35 Сериал «БОРОДАЧ» 02.00 «Жұлдыздар шеруі» (каз.) 09.30, 15.30 «Балапан және оның до02.10-04.00 К/ф «Жын  – пері басқан стары» үй» (каз.) 09.40, 14.30, 16.15 «Мен және менің роботым» М/х 09.55, 16.10 «Білгім келеді» 10.00 «Бала боп» бағдарламасы 06.00, 07.50, 11.00, 13.40, 16.10 «Ән 10.10, 17.15, 20.55 «Сиқырлы әткеншек» шашу» М/х 07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 10.25, 19.15 «Күлдір – бүлдір» 07.20, 20.20 «Территория происше- 10.35, 17.30, 21.10 «Түрл і-түсті ствий» шөжелер» М/х 07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 10.50 «Саяхатшы балапан» 08.00 «Жұлдыз FM» радиосында 10.55 «Санжар мен Қайсар» «Таңғы шоу» 11.25, 18.00 «Күлегеш» 11.20, 14.30,15.20 «TOP-SHOP» 11.40, 18.15 «Жас ғалым» 12.10 «Өмір тынысы» 12.00, 18.35 «Элвин мен алақоржындар» 12.40, 20.30 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х М/х 17.15, 00.30 «Мой герой» 12.15, 19.25 «Ән салайық» 18.00 «Қазақстан байтақ өлке» 12.35 «Тәй-тәй шоу» 18.30 «Прощание. Юрий Андропов» 19.10 «Елена Проклова. Когда уходит 13.05, 18.50 «Хайди» М/х, 13.30, 19.45 «Кім тапқыр» любовь» 14.00 «Саядан хат» реалити-шоу 20.20 «Территория происшествий» 21.50 «Лечу гипнозом и душой» Про- 16.00 «Мүмкіндік» бағдарламасы 16.30 «Бала тілі-бал» грамм 22.15 «Барып қайт,балам,ауылға!» 17.05 «Кішкентай Эйнштейн» Т е м і р ә л і Б а қ т ы г е р е е в т і ң 17.45, 20.40 «Робот көлік Поли» М/х 21.40 «Айжұлдыз» шығармашылық кеші

ИРБИС

НТК

БАЛАПАН

СТВ

13.00, 00.00 «ПАУТИНА-6» Детектив 15.00, 02.20 «КЕЛ КЕЛІНІМ». 18.00 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ ЖАСЫ». Телехикая 19.30 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 «ЖЕМЧУГА», мелодрама 01.30 «БЫЛО ДЕЛО». Мебельная мафия

НТК

07.05 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 0 7 . 2 0 Тел ех и к а я « Қ А Л Қ А Н » ҰЙЫМЫНЫҢ АГЕНТТЕРІ» (каз.) 08.50, 18.50 «Екі езу» (каз) 09.10, 16.00, 19.10 «РЕВЮ» (каз.) 09.30 Сериал «ЧОП» 10.00, 19.50 Сериал «ФИЗРУК» 10.30, 20.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 12.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 13.00, 19.30 «РЕВЮ» (рус.) 13.30 «ГУБКА БОБ КВА ДРАТНЫЕ ШТАНЫ». М/с 13.55 «АВАТАР».М/с 14.20 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 14.45 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 15.10 «Байқа, балақай!» 15.35 «Бүлдір-күлдір» (каз) 1 6 . 2 0 , 2 2 . 2 0 С е р и а л « М Е ТО Д «ОРЫSTAR» 16.50 «Американың ең күлкілі видеосы» (каз.) 17.40, 22.50 «Тек күлкі үшін» (каз.) 18.30 «INSTATV.KZ» (каз.) 23.30 «Жолдағы қақтығыстар» (каз.) 00.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ 2: АНГЕЛ СМЕРТИ». Триллер 01.35 Сериал «БОРОДАЧ» 02.00- 04.00 К/ф «Жабайы» (каз.)

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 13.40, 16.10 «Ән шашу» 07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 07.20, 20.20 «Территория происшествий» 07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.00 «Жұлдыз FM» радиосында «Таңғы шоу» 11.20, 14.30, 15.20 «TOP-SHOP» 12.10 «Өмір тынысы» 12.40, 20.30 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 17.20, 00.40 «Мой герой» 18.05 «Қазақстан байтақ өлке» 18.35 «Осторожно, мошенники!» 19.10 «Василий Лановой. Есть такая профессия…» 21.50 «Астанаға 20 жыл» 22.00 «Лечу гипнозом и душой» Программа с участием

22.25 «Ата-Анама арнау» Бауыржан Исаевтің концерті 00.00 «90-е Криминальные жёны» 01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) 08.30, 11.30 Музыкалық бағдарлама 09.30 Фильм «Облава» 12.00, 18.30 Фильм «Брак по завещанию» 14.10 «АгроЖизнь» 14.20 Фильм «Поединок» 16.20, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағдарламасы 18.00, 22.20 Новости (каз.) 19.30, 23.00 Новости (рус.) 20.10 «Интересно знать…» 20.30 Фильм «Как жениться и остаться холостым» 23.40 Фильм «Я, Алекс Кросс» 10.00, 12.15, 15.00, 16.30, 17.30, 18.45, 21.00, 00.00 – Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.30, 21.55 Әнұран 07.35 «Бой сергіт» 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 07.50 «Алан мен Қозыка» 08.00, 20.15 «Микки Маус клубы» М/х 08.25, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз» 08.30, 15.45, 21.25 «Майя» М/х 08.45, 14.45 «Балапан жүлдыз» концерт 09.30, 15.30 «Балапан және оның достары» 09.40, 14.30, 16.15 «Мен және менің роботым» М/х 09.55, 16.10 «Білгім келеді» 10.00, 16.00 «Мүмкіндік» бағдарламасы 1 0 . 1 0 , 1 7 . 1 5 , 2 0 . 5 5 « С и қ ы рл ы әткеншек» М/х 10.25, 17.05 «Қаламгер кітапханасы» 10.35, 17.30, 21.10 «Түрлі-түсті шөжелер» М/х 10.50 «Жұмбақ жер» күнделігі 10.55 «Санжар мен Қайсар» 11.25, 18.00 «Бауырлар додасы» 12.00, 18.35 «Элвин мен алақоржындар» М/х 12.15, 19.25 «Ән салайық» 12.35 «Тәй-тәй шоу» 13.05, 18.50 «Хайди» М/х, 13.30, 19.45 «Кім тапқыр» 14.00 «Саядан хат» реалити-шоу 16.30 «Bala-time» 17.45, 20.40 «Робот көлік Поли» М/х 19.15 «Күлдір – бүлдір» 21.40 «Айжұлдыз»


Программа телепередач

22 июня, пятница

ХАБАР

07.00 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар 08.10 «Таңғы хабар» ақпараттықтанымдық бағдарламасы 09.00, 13.00 Новости 09.10, 20.05 Телехикая. «Тығырық» 10.00, 15.50 Телехикая. «Сүрбойдақ» 10.35 Шоу «Символы нашей Родины» 11.20 Тележурнал. «Astana life» 11.25 «Сана» 12.10 «Біздің назарда» 12.25, 19.30 Телехикая. «Бақытыма сенемін» 13.10 Телесериал. «Подкидыши» 14.50 Жаңа маусым! «Алтын бесік» 15.20 «Тағдыр тартысы» Драма 16.20 Телесериал «Тайталас» 17.00 «Народный контроль» 17.15 Ток-шоу «Золотая середина» 18.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға.» 18.55 Жаһандық саясат 19.00, 00.00, 02.25 Қорытынды жаңалықтар 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.30 Нұржан Керменбаевтың «Қара бала» атты шығармашылық кеші 23.30 «Тағдыр тартысы» Драма 00.30 Телесериал. «Вишневый сезон» 01.25 «Ауырмайтын жол ізде» Драма 01.55 «Заң бойынша» Драма

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран 06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 07.00 «ТАҢШОЛПАН». 10.00, 02.50 «HIT QAZAQSTAN» 11.00 «БОББИ МЕН БИЛЛ». Мультхикая. 11.15, 18.10 «Қызық екен…» 12.00 «Іңкәр жүрек – 2». Телехикая. 13.00, 17.00, 20.00, 02.00 АҚПАРАТ 13.15 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 13.35 Астанаға 20 жыл. «ЕЛ ЖҮРЕГІ  – АСТАНА». «ШЫҒЫС АРУЫ». Арнайы жоба 14.00, 17.55 «Көңіл толқыны» 14.20 «Қара шаңырақ». Телехикая. 17.15, 02.30 ЕЛДЕН ХАБАР 1 7 . 3 5 « Қ А З А Қ » ГА З Е Т І Н І Ң 1 0 5 ЖЫЛДЫҒЫ. Арнайы жоба 17.50 «Руханият» 18.00 «ERTIS ақпарат» Ақпараттық бағдарлама 18.20 «Табыс кілті» 18.30 «ERTIS ақпарат» Информационная программа 18.55 «ҚУАНЫШЫМ МЕНІҢ». Телехикая 20.35, 23.35 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ  – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». 20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. НИГЕРИЯ – ИСЛАНДИЯ.

23 июня, суббота

ХАБАР 07.00 «Қалжың қоржыны»

08.30 «Әсем әуен» 09.30 «Өзін-өзі тану» 09.40 М/с «Тобот» 10.30 М/с «Расти-механик» 11.15 «Джио научит» 11.45 Д/ф «Досмұқасан – Ұлт өнерін заманмен үндестірген» 12.30 Телехикая «Ақылдың кілті. Өмірдастан» 14.10 «Тарих. Тағдыр. Тұлға.» 15.00 Мегахит. «Энни» 17.00 Жаңа маусым! «Жұлдызды жекпе-жек 2» Финал. Тікелей эфир. 18.30 «Қызық times» 19.15 «Кім мықты?» интеллектуалдық сайысы 20.15 «Кто возьмет миллион» 21.00 Ақпарат арнасы  – «7 күн» сараптамалық бағдарламасы 22.00 Мегахит. «Люди в черном 3» 23.35 Телехикая «Ақылдың кілті. Өмірдастан» 01.05 Телехикая «Жігіттер хикаясы» 02.35 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран 06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 07.40 «Айналайын». Телехикая. 08.50 «Дара жол» 10.00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 11.00, 04.05 «ШИПАГЕР» 11.25, 03.15 «HIT QAZAQSTAN» 12.30 «БАЛАНЫҢ КӨҢІЛІ…». Драма 12.45 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 13.05 «Әзіл әлемі» 14.45 «ЖҰЛДЫЗДЫ ТӨБЕТ» М/ф 16.10 «Әке серті». Телехикая 18.00 «ЖАЙДАРМАН». Үздік әзілдер 20.00, 02.45 «МӘСЕЛЕ». Ақпараттықсараптамалық бағдарлама. Тікелей эфир 20.35, 23.35 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». 20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. ОҢТҮСТІК КОРЕЯ – МЕКСИКА. 23.00 «СЕНБІЛІК ШОУ» 23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ. 02.00 «Достар» Комедия

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран. 08.01 «Команда Умизуми» М/ф 09.00 «Жиһанкез» Д/ф 09.30, 16.50 Музыкальные клипы 10.00 «Айналайын» Т/х 12.00 «Корпорация детства»

http://irstar.kz

18.00, 03.35 «ЗАҢ СӨЙЛЕСІН» бағдарламасы 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 22.00 Фильм «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 23.00, 03.00, 04.50 «П@УТINA» бағдарламасы 23.50 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». Продол07.30 Арнаның ашылуы. Әнұран. жение 07.31, 13.00, 18.00, 21.00 «ERTIS 0 4 . 2 5 « С А П А Б А Қ Ы Л А У Д А » ақпарат» Ақпараттық бағдарлама бағдарламасы 08.00 «Ертіс таңы» Ақпаратты-сазды бағдарлама 09.30 «Джунгли кітабы» Мультхикая 10.00, 19.20 «Ақ пен қара» Т/х 06.00, 15.00 «Өз ойым» с Ляйлей 11.00 «Ауыл тынысы» Султанқызы 11.20 «Цифрлы Қазақстан» 07.00 Т/х «Жаңа келін» 11.30, 23.10 «Знаете ли вы?» Д/ф 08.00, 19.10, 03.00 Т/х «Элиф» 12.10, 20.10 «Ана» Т/х 09.00 Т/с «Н2О: Просто добавь воды» 13.15, 18.30, 21.30, 23.30 «ERTIS 10.00, 16.30 «Q-елі» ақпарат» Информационная программа 11.00 День аиста 13.35 «Город 718» Прямой эфир 11.10 Т/с «Мажор» 14.05 «Мәңгілік махаббат» Т/х 12.10 Т/с «Русская наследница» 17.50, 21.20 «Руханият» 13.20 «Измайловский парк» 18.20 «Табыс кілті» 17.10 «Ауылдастар 2» 19.00 «Мерейлі отбасы» 18.20 Шаншар 22.00 «Тігіншілер» Т/х 21.10 Х/ф «Заблудившийся» 09.30, 10.30, 11.30, 12.20, 14.30, 18.50, 23.10 Х/ф «Обитель зла 3» 19.30, 20.25,, 22.45, 23.00 Удачный выбор 01.00 Х/ф «Уличные танцы 2» 10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 04.00 «Қыздар арасында» 19.45, 20.45, 22.30, 23.20 Телегазета 05.00 «Женіп көр!»

23.00, 03.55 «ПАРАСАТ МАЙДАНЫ» 23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ. 03.35 «Қазақ» газетінің 105 жылдығы. Арнайы жоба

ERTIS

7 КАНАЛ

АСТАНА

06.00, 03.00 «KazNet» ғаламторға шолу 06.30, 20.00, 00.00 Жаңалықтар 07.00, 20.30, 00.30 Новости «20.30» 07.30 «Біздің ауыл» бағдарламасы 08.00 М/ф «Маша и Медведь» 09.40 Программа «Мамина школа» 10.00, 21.00 «Жетер!» Телехикая 11.00, 18.50 «Зехра» Телехикая 12.10, 22.00 «Абысындар» телехикая 14.20 «Tengeland» бағдарламасы 14.35 Программа «Profinance.Web» 14.50 Программа «Доктор рекомендует» 15.00 Сериал «Дом с лилиями» 17.30 «Алдар көсе» М/ф 18.00 «Келіндер» жобасы 23.45 Полиция күніне арналған арнайы жоба 01.00 Сериал «Аббатство Даунтон» 02.30 «Бірегей» бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

КТК-7 + 31 КАНАЛ 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 Ризамын 07.00, 20.00 Информбюро 08.00 Сериал «Жанымда қал» 09.00, 16.10 Сериал «Қыздың жолы жіңішке» 11.00 М/с «Тимон и Пумба» 12.00 Ералаш 13.00 Фильм «Тайна красной планеты» 15.00 «Келіндер бәйгесі» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» 18.00 Айта берсiн 19.00, 00.00 «What’s Up?» 21.00 Фильм «Крид: Наследие Рокки» 00.30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 03.00 Қазақша концерт

КТК

06.00 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ». ТЕЛЕХИКАЯ 06.50, 19.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/ рус) 11.00 Фильм «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы 15.00 Фильм «КАЖДОМУ СВОЕ» 16.50 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН

07.05, 20.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 07.30 «ТАҒДЫР ҚОСҚАН АСЫЛ ЖАР». Телехикая 09.30 «ОТВАЖНЫЙ И КРАСАВИЦА», мелодрама. 12.30 НОВОСТИ 13.00 «ПАУТИНА-5». Детектив 15.00, 02.00 «КЕЛ КЕЛІНІМ». 18.00 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ ЖАСЫ». Телехикая 19.30 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

12.10 «Қазақ даласының құпиялары» Д/ф 13.00 «Арнайы репортаж» ақпараттық бағдарлама 13.10 «Специальный репортаж» информационная программа 13.20 «Бажалар» Т/х 16.00 «Жасын» 16.40 «Руханият» 17.00 «Город 718» Прямой эфир 17.30 «Жиһанкез» Д/ф 18.00 «ERTIS ақпарат» ақпараттықсараптамалы бағдарлама 18.30 «ERTIS ақпарат» Информационно-аналитическая программа 19.00, 22.00 «Бозторғай» Т/х 21.00 «Көктемдегі күз» әнші Ғ. Жаңайдың шығармашылық кеші 10.10, 12.55, 13.30, 16.15, 17.10, 18.30, 19.30, 22.25 Удачный выбор 10.25, 11.50, 12.05, 13.30, 16.50, 17.30, 19.55, 20.20, 22.10, 23.20 Телегазета

13.00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағдарламасы 14.00, 02.45 «П@УТINA+» бағдарламасы 15.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 16.30 Фильм «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 21.00 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 21.45, 04.15 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» бағдарламасы 23.00 «ӘН ДАРИЯ» бағдарламасы 00.00 Фильм «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 01.45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Летняя серия игр

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» к онцерттік бағдарламасы 07.00, 02.40 «KazNet» ғаламторға шолу 07.30 М/ф «Маша и Медведь» 09.30 Программа «Tengeland» 09.45 «Tengeland» бағдарламасы 10.00, 21.10 «Жетер!» Телехикая 11.00, 18.50 «Зехра» Телехикая 12.10 «Profinance.Web «бағдарламасы 12.25 Программа «Profinance.Web» 12.40 «Есіңе мені алғайсың…» Елена Әбдіхалықованың шығармашылық кеші 14.50 «Алдар көсе» М/ф 15.40 Х/ф «Златовласка» 17.00 Фильм «Упс… Ной уплыл!» 20.00 «Біздің уақыт» ақпараттықсараптамалық бағдарламасы 20.45 «Reporter ұсынады» бағдарламасы 22.00 «Ел аузында» бағдарламасы 22.40 «Бір сен үшін…» К/ф 00.40 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт 03.40 «Сырты бүтін…» Драма

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» ТЕЛЕХИКАЯ 07.25 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 08.15 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 08.50 «ҰШҚАЛАҚ» балалар бағдарламасының тұсаукесері 09.00 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 09.20 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 09.30 Фильм «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 11.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12.00, 03.30 «ÄYEL SIRI…» бағдарламасы

7 КАНАЛ

06.00, 04.00 «Қыздар арасында» 07.00 Куырдак 08.00 Концерт С.Майгазиева «Асыл Ана» 09.00 Т/с «Н2О: Просто добавь воды» 09.30 Х/ф «Уличные танцы 2» 11.20 Х/ф «Платон» 13.00 Х/ф «Заблудившийся» 15.00 «Q-елі» 15.30 Т/х «Жаңа келін» 17.30 Концерт «Шаншар» 20.30 «Япырай» 21.00 «Субботний вечер» 22.50 Х/ф «Плохие парни 2» 01.30 «The Spirit of Tengri» 02.00 Айнаонлайн 03.00 Т/х «Элиф» 05.00 «Теңбіл доп»

КТК-7 + 31 КАНАЛ 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 Ризамын 07.00 Информбюро 08.00, 15.40 «What’s Up?» 09.00 М/С «Аркадий Паровозов спешит на помощь» 09.30 М/С «Тимон и Пумба» 10.00 Программа «Готовим с Адель» 10.30 Фильм «Тайна красной планеты» 12.30 Фартовые деньги 13.10 Кино «До+Фа» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» 16.10 Фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» 19.50 Фильм «Громобой» 21.50 Концерт «Әні мен әнші» 0 1 . 3 0 Ф и л ь м « Д о с т о п оч т е н н ы й джентльмен» 03.30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 04.00 Қазақша концерт

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

11

ИРБИС

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК», мело07.00, 13.00 Новости (каз., рус.) драма 08.30, 11.30 Музыкалық бағдарлама 01.20 «БЫЛО ДЕЛО». Людоед 09.30 Фильм «Я, Алекс Кросс» 12.00 Фильм «Брак по завещанию» 14.10 «Иман нұры» 07.05 Мультхикая «Том мен Джерри» 14.30 «Интересно знать…» (каз.) 14.50 Фильм «Как жениться и остаться 07.20 Телехикая «ҚАЛҚАН» ҰЙЫМЫНЫҢ холостым» АГЕНТТЕРІ» (каз.) 16.50, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық 08.50, 18.50 «Екі езу» (каз) бағдарламасы 09.10, 16.00, 19.10 «РЕВЮ» (каз.) 18.00, 22.20 Новости (каз.) 09.30 «ТАКСИ» 18.30 «Денсаулық жолы» 10.00, 19.50 Сериал «ФИЗРУК» 19.00 «Ой толғау» 10.30, 19.30 «РЕВЮ» (рус.) 19.30, 23.00 Новости (рус.) 11.00 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ». 20.10 «Взгляд» Фэнтэзи 20.30 Фильм «Берегись автомобиля» 12.40 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА ДО». 23.40 Фильм «Три короля» Фильм 10.00, 12.15, 15.00, 16.45, 17.30, 18.45, 14.20 «НОВАТОРЫ». М/с 21.00, 00.00 – Телекаталог 14.45 Мультхикая «Том мен Джерри» 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; (каз.) 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 – 15.10 «Байқа, балақай!» Тамаша Тандау 15.35 «Бүлдір-күлдір» (каз) 1 6 . 2 0 , 2 2 . 5 0 С е р и а л « М Е ТОД «ОРЫSTAR» 16.50 «Американың ең күлкілі видеосы» 07.30, 21.55 Әнұран (каз.) 07.35 «Бой сергіт» 17.40, 23.20 «Тек күлкі үшін» (каз.) 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 18.30 «INSTATV.KZ» (каз.) 07.50 «Алан мен Қозыка» 20.30 «COMEDY WOMAN» 08.00, 20.15 «Микки Маус клубы» М/х 21.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 08.25, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз» 22.20 «КАРАОКЕ-ТАКСИ» (каз.) 08.30, 15.45 «Майя» М/х 00.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО- 08.45, 14.45 «Балапан жүлдыз» концерт ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 09.30, 15.30 «Балапан және оның доФэнтэзи стары» 01.45 «Жұлдыздар шеруі» (каз.) 09.40, 14.30, 16.15 «Мен және менің 02.10-04.00 К/ф «Мен  – бастаумын» роботым» М/х (каз.) 09.55, 16.10 «Қоңыр қаз» 10.00, 16.00 «Бала боп» бағдарламасы 10.10, 17.15, 20.55 «Сиқырлы әткеншек» 06.00, 07.50, 11.00, 13.40, 16.10 «Ән М/х 10.25, 17.05 «I-balapan» шашу» 10.35, 17.30, 21.10 «Түрлі-түсті шөжелер» 07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 07.20, 20.20 «Территория происше- М/х 10.50 «Сен білесің бе?» ствий» 10.55 «Санжар мен Қайсар» 07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 08.00 «Жұлдыз FM» радиосында «Таңғы 11.25, 19.15 «Жұмбақ жер» реалити-шоу 12.00, 18.35 «Элвин мен алақоржындар» шоу» М/х 11.20, 14.30, 15.20 «TOP-SHOP» 12.15 «Ән салайық» 12.10 «Шаңырақ» 12.35 «Тәй-тәй шоу» 12.40 «СЫРҒАЛЫМ» Телехикаясы 13.05 «Хайди» М/х 17.20, 01.00 «Мой герой» 13.30, 19.45 «Кім тапқыр» 18.05 «Қазақстан байтақ өлке» 14.00 «Саядан хат» реалити-шоу 18.35 «Тайны нашего кино» 19.10 «Роковой курс. Триумф и гибель» 16.30 «Bala-time» 17.45, 20.40 «Робот көлік Поли» М/х 20.30 «Это моя жизнь» 18.00 «Күлегеш» 21.00 «Қазақстан байтақ өлке» 21.50 «Ән салшы,Роза!» Роза Әлқожаның 18.15 «Ән салайық» сазды бағдарлама 18.50 «Хайди» М/х концерті 21.25 «168-сағат» 00.20 «Дикие деньги» 01.40-06.00 «Ән көңілдің ажары» 21.40 «Айжұлдыз»

НТК

БАЛАПАН

СТВ

КТК 07.05, 04.00 «МИЛЛИОНҒА БӘС ТІГУ». К/ф

08.45 «МӘССАҒАНKZ « 09.20 НОВОСТИ 09.50 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК», мелодрама 14.00 «СВАДЬБА ВСЛЕПУЮ», шоу 15.40 «ӘН МЕН ӘНШІ» 16.40 «ТАНЕЦ ПОД ДОЖДЕМ», Ерлан Көкеевтің ән-шашуы. 19.15, 02.40 «ЖАНҰЯ». Кино 21.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ», мелодрама 01.10 «ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». Темные воды 01.50 «МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЫ». Пластика

НТК

07.05 Фильм «Құмырсқа Антц» (каз.) 08.15 Телехикая «Жаным 2» (каз.) 09.20 «КАРАОКЕ-ТАКСИ» (каз.) 09.50 «НОВАТОРЫ». М/с 10.00 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ». Фэнтэзи 11.40 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с 12.00 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 12.30 «Байқа, балақай!» 13.20 «Жұлдыздар шеруі» (каз.) 13.50 «INSTATV.KZ» (каз.) 14.10, 19.50, 02.00 «Екі езу» (каз.) 14.30 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». Фэнтэзи 17.20 «PRO – КИНО» 17.30 «ТАКСИ» 18.00 Д/ф «Жануарлар» (каз.) 20.10 «INSTATV.KZ» (каз.) 20.30 «Тек күлкі үшін» (каз.) 21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Фэнтэзи 23.50 «ЭКИПАЖ». Драма 02.30-04.00 К/ф «Крейзи» (каз.)

СТВ

06.00, 09.10, 10.55, 13.40, 16.10 «Ән шашу» 07.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 07.20 «Территория происшествий» 07.30 «ПАНОРАМА ДНЯ» 07.50 «Тайны нашего кино» 08.20 «Роковой курс. Триумф и гибель» 09.30 «Өмір тынысы» 1 0 . 0 0 , 2 0 . 3 0 « БОЛ А Ш А Ғ Ы М Ө З ҚОЛЫМДА» Телехикая 12.10 «Жүрек тынысы» 13.00, 14.30, 15.20 «TOP-SHOP» 17.20 «Время Шелкового пути» 18.00 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются»

19.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 21.30 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 22.30 «Айналайын» Ескендір Хасанғалиевтің шығармашылық кеші 00.00 «С понтом по жизни» 01.20 «Осторожно, мошенники!» 01.50-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

08.30, 12.00 Новости (каз., рус.) 10.00 Фильм «Берегись автомобиля» 13.10 Фильм «Три короля» 15.30 «Денсаулық жолы» 15.45, 00.30 «Ән қанатында» музыкалық бағдарламасы 18.00 Фильм «Рога и копыта» 19.30 «Головой об лёд» 20.00 Фильм «Глубоководный горизонт» 22.00 Фильм «Троя» 10.30, 14.00, 16.00, 17.00, 20.40, 22.40 – Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.30, 21.55 Әнұран 07.35 «Бой сергіт» 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 07.50, 15.00 «Микки Маус клубы» М/х 08.15, 18.00 «Үйдеміз – үйренеміз» 08.25 «Сен білесің бе?» 08.30, 11.00, 16.45 «Майя» М/х 08.45 «Балапан жүлдыз» концерт 09.30 «Білгім келеді» 09.35, 13.25, 17.15 «Мен және менің роботым» М/х 09.50 «Бала боп» 10.00, 19.50 «Қоңыр қаз» 10.05 «Bala-time» қайталау 1 0 . 3 5 , 1 5 . 2 5 , 1 7 . 3 0 « С и қ ы рл ы әткеншек» М/х 10.50 «Күлдір-бүлдір» 11.15, 18.55 «Робот көлік Поли» М/х 11.30, 15.40, 17.45 «Түрлі-түсті шөжелер» М/х 11.45 «Зерде» 12.05 «Жаңғырық туралы ертегі» 12.35, 19.10 «Элвин мен алақоржындар» М/х 12.50, 15.55 «Саяхатшы балапан» 12.55 «Жұмбақ жер» 13.40, 19.25 «Хайди» М/х, 14.00 «Биле-биле» 14.30 «Мүмкіндік» 14.40 «168-сағат» 16.00 «I-balapan» 16.15 «Бала тілі бал» 17.05 «Күлдір –бүлдір» 18.10 «Қалқанқұлақ» фильм 19.55 «Күлшеқыз» Disney 21.10 «Күнделік» бағдарлама 21.20 «Ән салайық» 21.40 «Айжұлдыз»


12

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

http://irstar.kz

Программа телепередач

24 июня, воскресенье

ХАБАР

07.00 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Әсем әуен» 09.20 «Самопознание» 09.30 М/с «Тобот» 10.20 М/с «Расти-механик» 11.10 «Кто возьмет миллион» 12.00 «Тур де Хабар» 12.30 «Хабарлайын» 1 3 . 0 0 Тел е х и к а я « А қ ы л д ы ң к і л т і . Өмірдастан» 14.30 «Тайны. Судьбы. Имена.» 15.20 Мегахит. «Люди в черном 3» 16.55 «Астана жайлы 20 дерек» 17.00 Концерт. Оңайгүл Тұржан «Мен сағындым… Ал, сен ше, айналайын?!» 18.20 Жаңа маусым! «Қызық times» 19.30 Жаңа маусым! «Жұлдызды жекпе-жек 2» Финал. 21.00 Информационный канал – аналитическая программа «7 күн» 22.00 Мегахит. «Вторая жизнь Уве» 2 3 . 5 0 Тел е х и к а я « А қ ы л д ы ң к і л т і . Өмірдастан» 01.20 Телехикая «Жігіттер хикаясы»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран 06.05 «Ұлттық арнада – ұмытылмас әндер» 07.30 «Айналайын». Телехикая. 08.35, 03.15 «АҚСАУЫТ» 09.00 «ТАҢШОЛПАН». Таңғы ақпараттысазды бағдарлама 11.30 «ДАРА ЖОЛ» 12.45 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ. 13.05, 02.50 «ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ». Д/ф 13.35 «Сүю деген осы» Комедия 15.15 «Әке серті». Телехикая 17.05 «БЕУ, ҚАЗАҒЫМ» Құрманбек пен Ризаның ән кеші 18.35, 02.00 «1-СТУДИЯ» Саяси ток-шоу. Тікелей эфир 19.35 «АПТА». Ақпараттық-сараптамалық бағдарлама. Тікелей эфир 20.35, 23.35 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ – 2018. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». 20.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ  – 2018. ЖАПОНИЯ – СЕНЕГАЛ. 23.00 «ЖҮРСІННІҢ ЖҮЙРІКТЕРІ». АЙТЫС. 23.50 ФУТБОЛ. ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ  – 2018. ПОЛЬША – КОЛУМБИЯ 03.35 Қазақ эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран. 08.01 «Команда Умизуми» М/ф 09.00 «Жиһанкез» Д/ф 09.30, 12.00 Музыкальные клипы 10.00 «Айналайын» Т/с 12.10 «Қазақ даласының құпиялары» Д/ф 13.00 «Арнайы репортаж» ақпараттық бағдарлама 13.10 «Специальный репортаж» информационная программа 13.20 «Бажалар» Т/с 16.00 «Рухани жаңғыру» 16.10 «Цифрлы Қазақстан» 16.20 «Ғасырлар үні» Д/ф 17.00 «Город718» Прямой эфир 17.30, 22.00 «Бозторғай» Т/х 19.30 «Ән әлемі» Қайрат Баекенов пен «Формат» тобының шоу – концерті 21.00 «ERTIS ақпарат» ақпараттықсараптамалы бағдарлама 21.30 «ERTIS ақпарат» Информационноаналитическая программа 10.10, 12.55, 13.30, 16.15, 17.10, 18.30, 19.30, 22.25 Удачный выбор 10.25, 11.50, 12.05, 13.30, 16.50, 17.30.19.55, 20.20, 22.10, 23.20 Телегазета

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 07.00, 02.40 «KazNet» ғаламторға шолу 07.30 М/ф «Маша и Медведь» 09.30 Программа «Tengeland» 09.45 «Tengeland» бағдарламасы 10.00, 21.00 «Жетер!» Телехикая 11.00, 18.50 «Зехра» телехикая 12.10 «Profinance.Web «бағдарламасы 12.25 Программа «Profinance.Web « 12.40 Фильм «Упс… Ной уплыл!»

14.30 Х/ф «Везучий Ганс» 15.50 «Бір сен үшін…» К/ф 18.00 «Ел аузында» бағдарламасы 20.00 Программа «Избранное за неделю» 20.45 Программа «Новый курс» 22.00 «Ел аузында» бағдарламасы 22.40 «Көкжалдар» К/ф 00.40 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт 03.40 «Сырты бүтін…» Драма

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» ТЕЛЕХИКАЯ 07.25 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 08.15, 05.20 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 08.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 09.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 12.45, 03.40 «ÄYEL SIRI…» бағдарламасы 13.45 «ӘН ДАРИЯ» бағдарламасы 14.45, 20.55, 02.55 «П@УТINA+» бағдарламасы 15.45 Фильм «ШРАМ» 20.00 «АНАЛИТИКА» 21.50 «ТАМАША CITY» бағдарламасы 2 2 . 5 0 , 0 4 . 2 5 « Д У Қ ОЛ Ш О КОЛ А Д » бағдарламасы 00.00 Премьера. «ТРИ АККОРДА» 02.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 4 ВРЕДОНОСНЫЕ ТЕОРИИ ПРО ЕДУ

7 КАНАЛ

06.00, 04.00 «Қыздар арасында» 07.00 Куырдак 08.00 Концерт С.Майгазиева «Асыл Ана» 09.00 М/ф «От винта» 10.40 Х/с «Один-единственный и навсегда» 14.50 «Япырай» 15.30 Т/х «Жаңа келін» 17.30 Концерт «Ұлы Дала бірлігі» 20.00 «Q-елі» 21.00 Х/ф «Шальная карта» 22.50 Х/ф «Обитель зла 3» 00.40 Х/ф «Последний рейд» 03.00 Т/х «Элиф» 05.00 «Теңбіл доп»

КТК-7 + 31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00,03.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 07.00 Ризамын 08.00 «What’s Up?» 09.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь» 10.00 «Мама-шоу» 11.00 Фартовые деньги 11.40 Фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» 15.20, 16.10 Марафон «Келiндер байгесi» 16.00 «Лотерея 777»/ «Лотерея KENO» 20.40 Фильм «Планета сокровищ» 22.30 Комедия «Все или ничего» 01.00 Кино «До+Фа» 04.00 Қазақша концерт

КТК

07.05 «ДОСТЫҒЫМЫЗ ЖАРАСҚАН», ән-шашу 09.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 10.40 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» мелодрама 15.00 «АЛДАРАСПАН» 16.35 «ҚАЗАҚ ҚЫЗҒА ҮЙЛЕНЕМ», Төреғали Төрәлінің ән-шашуы 18.35, 02.20 «АРМАН». Кино 20.00 «АПТАП». Серік Жанболаттың өлшемі. 21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с Артуром Платоновым 22.10 «СЛУГИ НАРОДА» 22.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3», Мелодрама. 03.20-04.40 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.05 К/ф «Жолдағы екеу» (каз.) 08.4, 16.20, 02.00 «Жұлдыздар шеруі» (каз.) 09.10, 20.20 «Екі езу» (каз.) 09.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА». М/с 10.20 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с 10.50 «УТИНЫЕ ИСТОРИИ: ЗАВЕТНАЯ ЛАМПА». Фильм 12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Фэнтэзи

14.50 «PRO – КИНО» 15.00 Мультхикая «Том мен Джерри» (каз.) 15.30 «Байқа, балақай!» 17.00 «Тематик-шоу»(каз.) 17.50 Д/ф «Жануарлар» (каз.) 19.50 «Тек күлкі үшін» (каз.) 20.40 «INSTATV.KZ» (каз.) 21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». Боевик 23.50 «ЧЕРНЫЕ МЕТКИ». Комедия 01.20 Сериал «БОРОДАЧ» 02.10-04.00 К/ф «Гранд-отель «Будапешт» (каз.)

СТВ

06.00, 10.55, 13.10, 15.00 «Ән шашу» 07.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 08.00 «Страницы памяти моей страны» 08.10 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» 09.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 10.00, 20.30 «БОЛАШАҒЫМ ӨЗ ҚОЛЫМДА» Телехикая 11.20, 13.40, 14.30, 16.00 «TOP-SHOP» 12.10 «Это моя жизнь» 12.40 «Өмір тынысы» 16.40 «The Spirit of Tengri-2017» 18.10 «Неизведанный Казахстан» 18.40 «Короли эпизода. Валентина Телегина» 19.30 «Смех с доставкой на дом» 21.30 «Жүрек тынысы» 22.20 «Әндер мен жылдар» 00.10 «10 самых… Завидные невесты» 00.40 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются» 02.00-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

09.00 Фильм «Глубоководный горизонт» 11.00 «Головой об лёд» 11.30 Фильм «Рога и копыта» 13.00 Фильм «Троя» 15.30, 00.30 «Ән қанатында» музыкалық бағдарламасы 18.00 Фильм «Пиноккио» 20.00 Фильм «Зелёный фонарь» 22.00 Фильм «Доктор Стрэндж» 09.30; 13.30; 16.00; 17.00; 20.40; 22.40 – Телекаталог 10.50, 11.20; 12.50, 15.20; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау

БАЛАПАН

07.30, 21.55 Әнұран 07.35 «Бой сергіт» 07.45, 17.00, 21.50 «Ауа райы» 07.50, 15.00 «Микки Маус клубы» М/х 08.15, 18.00 «Үйдеміз – үйренеміз» 08.25 «Сен білесің бе?» 08.30, 11.00, 16.45 «Майя» М/х 08.45 «Балапан жүлдыз» концерт 09.30 «Білгім келеді» 09.35, 13.25, 17.15 «Мен және менің роботым» М/х 09.50 «Бала боп» 10.00, 19.50 «Қоңыр қаз» 10.05 «Bala-time» қайталау 10.35, 15.25, 17.30 «Сиқырлы әткеншек» М/х 10.50, 17.05 «Күлдір-бүлдір» 11.15, 18.55 «Робот көлік Поли» М/х 11.30, 15.40, 17.45 «Түрлі-түсті шөжелер» М/х 11.45 «Зерде» 12.05 «Дельфиндер әлеміне саяхат» 12.35, 19.10 «Элвин мен алақоржындар» М/х 12.50, 15.55 «Саяхатшы балапан» 12.55 «Бауырлар додасы» сайыс 13.40 «Хайди» М/х, 14.00 «Биле-биле» 14.30 «Мүмкіндік» 14.40 «Күлегеш» 16.00 «I-balapan» 16.15 «Бала тілі бал» 18.10 «Қалқанқұлақ» фильм 19.25 «Хайди» М/х 19.55 «Бала Дауысы 2017» 21.10 «Қаламгер кітапханасы» 21.20 «Ән салайық» 21.40 «Айжұлдыз»

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ с 18 по 24 июня 18 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Открытие радиостанции. Гимн Республики Казахстан, время, погода 08.00-10.30 Таң.KZ 12.00-14.00 «Тілек Тime» – поздравительный концерт 14.00 «Дневной обход» 18.00 «Маман кеңесі» 19.00 «Легенды радиоволн» 21.00 «Ертегілер әлемінде» 22.00 «Поэзия минуттары» 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM

19 ИЮНЯ, ВТОРНИК

07.00 Открытие радиостанции. Гимн Республики Казахстан, время, погода 08.00-10.30 Таң.KZ 11.00 «Медианьюс» 12.00-14.00 «Тілек Тime» – поздравительный концерт 14.00 «Айқын» 15.00 «Отвечаем головой»  – прямой эфир 16.00 «Айқын» 17.00 «Ел жүрегі – Астана» 18.00 «Поколение NEXT» 19.00 «Қалқан» 21.00 «Ертегілер әлемінде»

21.10 «Қоржын шоу» 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM

20 ИЮНЯ, СРЕДА

07.00 Открытие радиостанции. Гимн Республики Казахстан, время, погода 08.00-10.30 Таң.KZ 12.00-14.00 «ТілекТime» – поздравительный концерт 14.00 «Айқын» 15.00 «Айтпақшы» 16.00 «14 регион» 17.00 «Тарих тағылымы» 18.00 «Айқын» 19.00 «Ұлы дала мәдениеті мен тарихынан» 22.00 «50 оттенков музыки» 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM

21 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

07.00 Открытие радиостанции. Гимн Республики Казахстан, время, погода 08.00-10.30 Таң.KZ 11.00 «Аламан» 12.00-14.00 «Тілек Тime» – поздравительный концерт 16.00 «Путь к успеху»

17.00 «Ашық студия» – прямой эфир 18.00, 19.00 «Айқын» 20.00 «Поэзия минуттары» (повтор) 21.00 «Ертегілер әлемінде» 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM

22 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

07.00 Открытие радиостанции. Гимн Республики Казахстан, время, погода 08.00-10.30 Таң.KZ 11.00 «Айқын» 12.00-14.00 «Тілек Тime» – поздравительный концерт 14.30 «Таным» 15.00 «Қайдасың?» – прямой эфир 17.00 «Жастар жалыны» 18.00 «Руханият» 20.00 «Айқын» 21.00 «Ертегілер әлемінде» 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM

23 ИЮНЯ, СУББОТА

07.00 Открытие радио­ станции. Гимн Республики Казахстан, время, погода

10.00 «Мәңгілік сарын» 11.00 «Наш спорт» 11.30 «Таным» (повтор) 12.00-14.00 «Тілек Тime» – поздравительный концерт 14.00 «Классикалық саз әлемі» 16.00 «Аламан» 17.00 «Улицы нашего города» 19.00 «Дамский субботник» 20.00 «Жастар жалыны» (повтор) 21.00 «Ертегілер әлемінде» 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Открытие радиостанции. Гимн Республики Казахстан, время 10.00 «Жизнь вокруг нас» 12.00-14.00 «Тілек Тime» – поздравительный концерт 14.00 «Өркен» передача для детей 15.00 «Сөзсандық» 16.40 «Неделя на «Халық радиосы» 17.00 «Мәңгілік сарын» (повтор) 21.00 «Ертегілер әлемінде» 21.40 «Неделя на «Халық радиосы» (повтор) 23.55 Продолжение программы на волне 100,5 FM Новости – с 07.05 до 21.45 каждый час на 45-й минуте. В программе возможны изменения.

ОВЕН. Неделя переломная, требующая коррекции планов. В своем кругу вы можете столкнуться с завистью, ревностью и обидами. Ожидания других людей будут отбирать много времени и сил, но лучше распутать проблемы сейчас, когда все настроены выговориться и уладить разногласия. Финансовые вопросы и покупки планируйте на понедельник. Среда предвещает много поездок, возможно, связанных с учебой, или командировок в течение лунного месяца. В выходные не поддавайтесь очарованию момента, будь то приятная особа противоположного пола или красивая вещица в магазине. И то, и другое разочаруют. ТЕЛЕЦ. Сейчас полез-

но пересмотреть глобальные планы. Удачное время для учебы, командировок, тренингов. Можно выбрать новый клуб, систему тренировок. На этой неделе вы отметите, что всем до вас есть дело, и приходится отвечать сразу по двум телефонам, или вашего присутствия требуют сразу в двух местах. В наэлектризованной атмосфере к тому же есть риск неожиданно влюбиться. Будьте осторожны – это ненадолго. Совершая покупки, вы рискуете потратить больше денег, чем предполагали.

БЛИЗНЕЦЫ. До среды

подтяните текущие дела, завершите все, что можно, и отчитайтесь начальству. Ваши денежные дела пойдут в гору. По крайней мере сейчас у вас намного больше шансов продвинуть свои интересы. Возрастет и ваша личная привлекательность. Сейчас вы в центре внимания, хочется вам того или нет. В среду хорошо иметь в союзниках своих близких. К выходным ваши интересы сместятся на семейную и домашнюю тематику. То, чем вам придется заниматься, может оказаться весьма неожиданным для вас.

РАК. Вам нужны тишина и мир в семье, чтобы сохранять душевное равновесие. Перед днем рождения хочется более размеренного образа жизни и щадящих нагрузок. Среда предвещает важные новости в течение месяца. Делайте запросы, ведите переговоры, если какая-то информация имеет для вас решающее значение. В четверг во второй половине дня можно заняться своей внешностью и покупками. В выходные присущий вам такт может изменить вам, отчего близкие отношения примут неожиданный оборот. Не торопитесь доверять новому знакомому в субботу, даже если человек вам нравится. ЛЕВ. Ситуации будут

складываться по принципу «пришел, увидел, победил». Все проблемы разрешимы, если позволить оппоненту выговориться. В среду нужно уловить новую тенденцию, решить, каких целей вы хотите достичь в ближайший месяц. Для романтики неделя удачная, но опасайтесь перейти кому-то дорогу – наживете врага. Ключевой для вас день - суббота. Вам может повезти в любви, или, наоборот, вы неожиданно рассоритесь с другом. Вселенная шлет вам подсказки, их важно не пропустить.

ДЕВА. Если вы увлечены

интересным делом, то вторжение посторонних на вашу территорию вызовет острое недовольство. Но для единомышленников вы готовы даже свой дом сделать штаб-квартирой, чтобы держать ситуацию под контролем. В конце недели события романтического характера могут вас сильно удивить и обескуражить. В семейных отношениях опасно иметь тайны от партнера. Отвлекитесь на что-то интересное, и сможете избежать проблем. Лучший день для вас на этой неделе - вторник.

ВЕСЫ. До среды раз-

беритесь с текущими делами. Постарайтесь не иметь задолженностей и больших планов на ближайшее время. Вам оказывают поддержку какие-то таинственные, неизвестные силы или, может, кто-то, симпатизирующий вам. В четверг вам захочется сменить круг интересов, развлечься, поехать в гости или на курорт. События и новости в конце недели будут иметь решающее значение и могут многое поменять в ваших планах. Главное – ни с кем не поссориться и не встрять в какую-нибудь авантюру.

СКОРПИОН. Наступа-

ет месяц важных событий в карьере. Выиграют прагматики, которые в сложностях видят новые возможности. Обратите внимание на здоровье: обеспечьте свой организм всем необходимым и подпитайте его позитивными эмоциями. С пятницы возможно неконтролируемое развитие событий в любовных или семейных отношениях. Подстелите соломки заранее или готовьтесь услышать то, что вам пора знать. В воскресенье можно все уладить, особенно с помощью денег и подарков. А вот в долг лучше не давать – не вернут.

СТРЕЛЕЦ. Сохраняя равновесие, вы достигаете своих целей. Партнеры могут напомнить вам об источниках доходов, о которых вы и думать забыли. Возможно и новое партнерство. Вы можете вести переговоры, но для сделок и инвестиций эта неделя не подходит. Если чувствуете, что гдето назревает напряжение, сделайте предупреждающий ход во вторник. Вспышки интуиции помогут разобраться со сложными вопросами как в делах, так и в отношениях. В пятницу и субботу неблагоприятны поездки. Легко очароваться человеком или идеей, но пока держите дистанцию. КОЗЕРОГ. Последовательные усилия всегда приносят свои плоды. Сейчас вам предстоит к чему-то вернуться, чтобы создать в своей жизни больше порядка. Тема здоровья тоже должна быть в числе главных приоритетов. В первой половине недели подходящее время для консультаций и диагностики. Конец недели будет богат событиями весьма неожиданными. Не планируйте на это время прием гостей или развлекательные мероприятия. Лучше посвятите его своему хобби. У вас появится много интересных идей. ВОДОЛЕЙ. В первой

половине недели по возможности переложите часть своих обязанностей на других, а потом освободите от дел свой ум и отдохните. Это пойдет вам на пользу. В четверг вам вряд ли удастся избежать серьезного разговора с начальством или старшим членом семьи. С пятницы лучше отказаться от поездок, развлечений и приема гостей. Вас могут посетить оригинальные мысли, или вы докопаетесь до информации, которая давно вам была нужна. Обеспечьте себе тишину, необходимую для творчества.

РЫБЫ. Для вас важ-

нее воспользоваться шансом, чем проявлять инициативу. Будьте внимательны к подводным течениям в коллективах и группах, где проходит ваша деятельность. Лихорадочное напряжение от обилия новостей истощит ваши силы. На этой неделе полезно отдыхать и строить планы. Если в выходные вам представится случай побыть в одиночестве, воспользуйтесь им. Вам может казаться, что окружающие намеренно провоцируют вас, заставляя говорить на темы, которые вы бы хотели оставить в покое. Больше слушайте, и можете узнать много полезного.


Программа кабельного телевидения ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ-МИР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 08.45 «Поле чудес» 09.45 «Контрольная закупка» 10.10 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15, 17.05, 18.30 «Время покажет» 15.30 «Давай поженимся!» 16.20, 03.25 «Мужское / Женское» 18.00 Вечерние новости 18.55 «На самом деле» 20.00 «Пусть говорят» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Садовое кольцо» 22.25 «Познер» 23.20 Фильм «Белый тигр» 01.10 Триллер «Свет во тьме» 03.05 Триллер «Свет во тьме» Продолжение

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 08.40, 20.00 «Пусть говорят» 09.45 «Контрольная закупка» 10.10 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15, 17.05, 18.30 «Время покажет» 15.30 «Давай поженимся!» 16.20, 03.30 «Мужское / Женское» 18.00 Вечерние новости 18.55 «На самом деле» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Садовое кольцо» 22.25 «Оттепель» Многосерийный фильм 23.35 «Вечерний Ургант» 00.10 Фильм «Питер FM» 01.35 Фильм «Умереть молодым» 03.05 Фильм «Умереть молодым» Продолжение

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 08.40, 20.00 «Пусть говорят» 09.45 «Контрольная закупка» 10.10 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15, 17.05, 18.30 «Время покажет» 15.30 «Давай поженимся!» 16.20, 03.45 «Мужское / Женское» 18.00 Вечерние новости 18.55 «На самом деле» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Садовое кольцо» 22.25 «Оттепель» Многосерийный фильм 23.20 «Вечерний Ургант» 23.50 Фильм «Петербург. Только по любви» 01.40 Фильм «Месть» 03.05 Фильм «Месть» Продолжение

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 08.40, 20.00 «Пусть говорят» 09.45 «Контрольная закупка» 10.10 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15, 17.05, 18.25 «Время покажет» 15.30 «Давай поженимся!» 16.20, 03.25 «Мужское / Женское» 18.00 Вечерние новости 18.45 «На самом деле» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Садовое кольцо» 22.25 «Оттепель» Многосерийный фильм 23.20 «Вечерний Ургант» 23.50 Фильм «Диалоги» 01.30 Фильм «Дети Сэвиджа» 03.05 Фильм «Дети Сэвиджа» Продолжение

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00, 12.00, 15.00 Новости 08.40 «Пусть говорят» 09.45 «Контрольная закупка» 10.10 «Жить здорово!» 11.00 «Модный приговор» 12.15, 17.05, 18.25 «Время покажет» 15.30 «Давай поженимся!» 16.20, 05.00 «Мужское / Женское» 18.00 Вечерние новости 18.45 «Человек и закон» 20.00 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 Т/с «Садовое кольцо» 22.25 «Оттепель» Многосерийный фильм 23.20 «Вечерний Ургант» 23.50 Комедия «Мифы» 01.25 Фильм «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 03.20 Мистический триллер «Джошуа»

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 «Парад 1941 года на Красной площади» 07.00 Фильм «Перед рассветом» 08.25 «Играй, гармонь любимая!» 09.00 «Умницы и умники» 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Ирина Пегова. В роли счастливой женщины» 11.05 «Теория заговора» 11.45 «Смешарики. Новые приключения» 12.15 «Идеальный ремонт» 13.05 Фильм «Испытательный срок» 14.45, 18.10 «Тайны города N.» 18.00 Вечерние новости 18.35 «Кто хочет стать миллионером?» 19.30 «Сегодня вечером» 21.00 «Время» 21.35 Т/с «Садовое кольцо» 22.30 «Оттепель» Многосерийный фильм 23.25 Фильм «Жги!» 01.00 Комедия «Отпуск по обмену» 03.10 Фильм «Мистер Икс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

05.10 Фильм «Испытание верности» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Фильм «Испытание верности» Продолжение 07.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы» 08.05 «Часовой» 08.30 «Здоровье» 09.25 «Угадай мелодию» 10.15 «Марина Ладынина. От страсти до ненависти» 11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым 11.45 «Смешарики. ПИН-код» 12.30 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 13.25 Фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» 14.45, 18.10 «Тайны города N.» 18.00 Вечерние новости 18.35 «Кто хочет стать миллионером?» 19.30 «Звезды под гипнозом» 21.00 Воскресное «Время» Информационно-аналитическая программа 21.40 Что? Где? Когда? 22.40 «Оттепель» Многосерийный фильм 23.35 Фильм «Уолл-стрит» 01.40 Фильм «Старые клячи» 03.50 «Модный приговор»

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня» 09.05 Т/с «Час Волкова» 10.05, 11.05 «Деловое утро НТВ» 11.30, 13.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 14.00 Т/с «Дикий-3» 16.25, 21.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 17.00, 19.30, 06.05 «Место встречи» 20.20 «ДНК» 22.50 «Реакция» 23.30 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 01.30 Т/с «Человек без прошлого» 03.25 «Итоги дня» 03.55 «Поздняков» 04.15 Т/с «Следственный комитет» 07.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня» 09.05 Т/с «Час Волкова» 10.05, 11.05 «Деловое утро НТВ» 11.30, 13.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 14.00 Т/с «Дикий-3» 16.25, 21.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 17.00, 19.30, 05.50 «Место встречи» 20.20 «ДНК» 22.50 «Реакция» 23.30 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 01.30 Т/с «Человек без прошлого» 03.25 «Итоги дня» 03.55 Т/с «Следственный комитет» 07.35 «Квартирный вопрос» 08.30 «Эксклюзив»

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня» 09.05 Т/с «Час Волкова» 10.05, 11.05 «Деловое утро НТВ» 11.30, 13.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 14.00 Т/с «Дикий-3» 16.25, 21.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 17.00, 19.30, 05.50 «Место встречи» 20.20 «ДНК» 22.50 «Реакция» 23.30 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 01.35 Т/с «Человек без прошлого» 03.25 «Итоги дня» 03.55 Т/с «Следственный комитет» 07.35 «Дачный ответ» 08.30 «Эксклюзив»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня» 09.05 Т/с «Час Волкова» 10.05, 11.05 «Деловое утро НТВ» 11.30, 13.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 14.00 Т/с «Дикий-3» 16.25, 21.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 17.00, 19.30, 05.50 «Место встречи» 20.20 «ДНК» 22.50 «Реакция» 23.30 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 01.30 Т/с «Человек без прошлого» 03.25 «Итоги дня» 03.55 Т/с «Следственный комитет» 07.35 «НашПотребНадзор» 08.25 «Александр Журбин. Мелодии на память»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня» 09.05 Т/с «Час Волкова» 10.05, 11.05 «Деловое утро НТВ» 11.30, 13.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 14.00 Т/с «Дикий-3» 16.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 17.00, 19.30, 05.25 «Место встречи» 20.20 «ДНК» 21.25 «ЧП. Расследование» 22.50 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 02.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 03.20 «Даниил Гранин. Последний классик» 04.25 «Мы и наука. Наука и мы» 07.15 Т/с «Автономка»

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

11.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 11.20 «Смотр» 11.55 «Их нравы» 12.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 13.25 «Главная дорога» 14.05 «Еда живая и мертвая» 15.05 «Квартирный вопрос» 16.15 «Поедем, поедим!» 17.05 «Жди меня» 18.05 «Своя игра» 19.20 «Однажды…» 20.00 «Секрет на миллион» 22.00 «Центральное телевидение» 23.05 «Детская Новая волна-2018» 01.00 Х/ф «Первый парень на деревне» 05.25 Т/с «Шеф» 07.15 «Международная Пилорама» 08.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

09.00 Т/с «Автономка» 11.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» 11.20 «Их нравы» 11.50 «Первая передача» 12.30 «Едим дома» 13.20 «И снова здравствуйте!» 13.45 «Устами младенца» 14.20 «Кто в доме хозяин?» 15.05 «Чудо техники» 16.00 «Дачный ответ» 17.05 «НашПотребНадзор» 18.05 «Своя игра» 19.25 «Криминальная Россия» 20.00 «Следствие вели…» 21.00 «Новые русские сенсации» 22.00 Итоги недели 23.15 «Ты не поверишь!» 00.15 «Звезды сошлись» 02.00 Т/с «Шеф» 03.55 «Трудно быть боссом» 05.10 Х/ф «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 08.40 «Дикий мир с Тимофеем Баженовым»

http://irstar.kz

РТР ПЛАНЕТА

РЕН-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 14.55, 04.05 «Правила жизни» 15.20 Максим Аверин в телесериале «Склифосовский» 18.00, 03.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с «Две жизни» 22.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 00.55 Т/с «Версия» 02.40 ВестиСанкт-Петербург 04.30 «Пряничный домик»

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 14.55, 04.05 «Правила жизни» 15.20 Максим Аверин в телесериале «Склифосовский» 18.00, 03.05 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 20.45 Т/с «Две жизни» 22.20 Фильм «Гордиев узел» 01.30 Т/с «Версия» 04.30 «Пряничный домик»

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 14.55, 04.30 «Правила жизни» 15.20 Максим Аверин в телесериале «Склифосовский» 18.00, 03.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с «Две жизни» 22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 01.25 Фильм «Ловушка» 1 с. 03.05 Вести-Санкт-Петербург

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 14.55, 04.30 «Правила жизни» 15.20 Максим Аверин в телесериале «Склифосовский» 18.00, 03.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с «Две жизни» 22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 01.25 Фильм «Ловушка» 2 с. 03.05 Вести-Санкт-Петербург

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О самом главном» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 13.00, 19.00 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 14.55 «Пешком…» Москва футбольная 15.20 Максим Аверин в телесериале «Склифосовский» 18.00, 03.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с «Две жизни» 00.10 Фильм «Сошедшие с небес» 01.45 Фильм «Двадцать дней без войны»

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

04.30 Фильм «Любовь до востребования» 06.05 Т/с «Чокнутая» 09.10, 03.35 «Живые истории» 09.55 «По секрету всему свету» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40, 04.15 «Пешком…» Москва яузская 12.05, 04.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 12.35 «Аншлаг и Компания» 14.30 Фильм «Потому что люблю» 18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова 20.00 Вести в субботу 21.00 Фильм «Мишель» 00.20 Фильм «Эта женщина в окне…» 02.00 Фильм «Эгоист»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

05.15 Фильм «Мишель» 08.25 «Смехопанорама» 09.00 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе 09.40 «Сам себе режиссер» 10.25 «Утренняя почта» 11.00 Вести 11.20, 04.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 12.05 «Маша и медведь» Мультфильмы 12.25 «Смеяться разрешается» 14.45 Фильм «Разорванные нити» 18.10 «Лига удивительных людей» Суперфинал 20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 00.20 «Лев Яшин – номер один» 01.15 Фильм «Два билета в Венецию» 02.50 Фильм «Бывший папа, бывший сын»

13

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

QAZSPORT ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ

06.00, 10.00 «Военная тайна» 16+ 07.00, 12.00 «Документальный проект» 16+ 08.00 «С бодрым утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Новости» 16+ 13.00, 16.55, 20.00 «Информационная программа 112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки человечества» 16+ 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 16+ 19.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 23.10 «Водить порусски» 16+ 01.30 Х/ф «Денежный поезд» 05.20 «Территория заблуждений» 16+

08.05 АУДАРЫСПАҚ. ІІІ Азия чемпионаты 09.05 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 09.10, 22.20 НОВОСТИ 09.20 КАРАТЭ. Киокушинкай-кан-каратэ. Чемпионат Азии. 2 день 11.20, 14.10, 17.00, 00.45 ЖАҢАЛЫҚТАР 11.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 11.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ГЕРМАНИЯ – МЕКСИКА (внутри – НОВОСТИ) 13.55 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 14.20 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 14.40 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БРАЗИЛИЯ  – ШВЕЙЦАРИЯ (внутри  – НОВОСТИ) 16.45 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.10 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ АПТАЛЫҚ ШОЛУЫ 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ШВЕЦИЯ – ОҢТҮСТІК КОРЕЯ. Тікелей эфир 20.00 «SPORT. KZ». Ақпараттық сараптамалық бағдарлама 20.20 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БРАЗИЛИЯ  – ШВЕЙЦАРИЯ 22.30 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 22.35 ДЗЮДО. Этап мирового Гран-при. Канкун (Мексика). 3 день 00.55 ФУТБОЛ. «Әлем чемпионатының естеліктері»

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

08.10 «SPORT.KZ». Ақпараттық сараптамалық бағдарлама 08.30 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 09.10, 12.05, 14.45, 20.00, 22.20 НОВОСТИ 09.20 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 09.25 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 09.45 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ТУНИС – АНГЛИЯ (үзілісте  – ЖАҢАЛЫҚТАР) 11.5 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 12.15 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ШВЕЦИЯ  – ОҢТҮСТІК КОРЕЯ 14.15, 02.10 ЖАҢАЛЫҚТАР 14.25 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Бауыржан Исламхан 14.55 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 15.15 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БЕЛЬГИЯ – ПАНАМА (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 17.15 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. КОЛУМБИЯ – ЖАПОНИЯ. Тікелей эфир 20.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 20.15 ФУТБОЛ. ӘЧ2018. ТУНИС – АНГЛИЯ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 22.30 БОКС. Кубок Президента РК. Предварительные бои. 1 день. 1 часть

06.00, 05.00 «Территория заблуждений» 16+ 07.00, 12.00 «Документальный проект» 16+ 08.00 «С бодрым утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Новости» 16+ 10.00 «Военная тайна» 16+ 13.00, 17.00, 20.00 «Информационная программа 112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки человечества» 16+ 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+ 19.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Защитник» 22.40 «Водить по-русски» 16+ 01.30 Х/ф «Эверли»

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 05.00 «Территория заблуждений» 16+ 07.00, 12.00 «Документальный проект» 16+ 08.00 «С бодрым утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Новости» 16+ 13.00, 16.55, 20.00 «Информационная программа 112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки человечества» 16+ 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+ 19.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 23.00 «Смотреть всем!» 16+ 01.30 Х/ф «Пираньи 3D»

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

06.00, 05.40 «Территория заблуждений» 16+ 07.00, 10.00 «Документальный проект» 16+ 08.00 «С бодрым утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Новости» 16+ 13.00, 17.00, 20.00 «Информационная программа 112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки человечества» 16+ 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 18.00 «Тайны Чапман» 16+ 19.00, 04.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Вертикальный предел» 23.15 «Смотреть всем!» 16+ 01.30 Х/ф «Пираньи 3D» 02.50 Х/ф «Тэмми»

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

06.00, 05.40 «Территория заблуждений» 16+ 07.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект» 16+ 08.00 «С бодрым утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости» 16+ 13.00, 17.00, 20.00 «Информационная программа 112» 16+ 14.00 «Загадки человечества» 16+ 15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 18.00 «Тайны Чапман» 16+ 19.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+ 21.00 Д/п «Дикари 21 века» 16+ 22.00 Д/п «Кровавые алмазы» 16+ 00.00 Х/ф «Пастырь» 01.30 Х/ф «К солнцу» 03.10 Х/ф «Парни из Джерси»

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

06.00, 17.35, 04.30 «Территория заблуждений» 16+ 09.00 М/ф «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» 11.00 «Минтранс» 16+ 12.00 «Самая полезная программа» 16+ 13.00 «Военная тайна» 16+ 17.30 «Новости» 16+ 19.30 Д/п «Засекреченные списки» 16+ 21.20 Х/ф «Бен-Гур» 23.40 Х/ф «300 спартанцев» 01.50 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи» 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

06.00 «Территория заблуждений» 16+ 08.10 Х/ф «300 спартанцев» 10.10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи» 11.50 Х/ф «БенГур» 14.00 Т/с «Игра престолов» 00.00 «Добров в эфире» 16+ 01.00 «Соль» 16+ 03.30 «Военная тайна» 16+

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

СРЕДА, 20 ИЮНЯ

08.05 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 08.45 «МОЯ ВЫСОТА» 09.00 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 09.05, 12.00, 14.35, 20.00, 22.40 НОВОСТИ 09.15 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 09.35 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. РЕСЕЙ – ЕГИПЕТ (үзілісте  – ЖАҢАЛЫҚТАР) 11.40 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 12.10 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. КОЛУМБИЯ – ЖАПОНИЯ 14.05, 01.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 14.15 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Елдос Ахметов 14.45 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 15.05 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ПОЛЬША – СЕНЕГАЛ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 17.10 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ПОРТУГАЛИЯ – МАРОККО. Тікелей эфир 20.10 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 20.15 В гостях у «QAZSPORT» 20.35 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. РЕСЕЙ – ЕГИПЕТ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 22.50 БОКС. Кубок Президента РК. Предварительные бои. 1 день. 2 часть

ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

08.05 «ӨЗ БИІГІМ» 08.20 «Қазақ күресі кәрі құрлықта». Арнайы репортаж 08.35 В гостях у «QAZSPORT» 08.55 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 09.00, 11.55, 14.25, 17.20, 23.30 НОВОСТИ 09.10 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 09.30 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. УРУГВАЙ – САУД АРАБИЯСЫ (үзілісте  – ЖАҢАЛЫҚТАР) 11.35 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 12.05 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ПОРТУГАЛИЯ  – МАРОККО 14.00, 20.00, 01.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 14.10 «ЖЕКЕ БАПКЕР» 14.35 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 14.55 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ИРАН  – ИСПАНИЯ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 17.00 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ДАНИЯ – АВСТРАЛИЯ. Тікелей эфир 20.10 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 20.15 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. Әлемдік Гран-при кезеңі. Ақсуат 23.15 «Қазақ күресі кәрі құрлықта». Арнайы репортаж 23.40 БОКС. Кубок Президента РК. Предварительные бои. 2 день. 1 часть

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

07.30 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 07.35 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 07.55 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ФРАНЦИЯ – ПЕРУ 09.50, 12.20, 14.55, 20.00, 22.50 НОВОСТИ 10.00 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ДАНИЯ – АВСТРАЛИЯ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 12.05 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 12.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 12.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 15.05 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ФРАНЦИЯ  – ПЕРУ 17.05 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.20, 02.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БРАЗИЛИЯ – КОСТА-РИКА. Тікелей эфир 20.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 20.15 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 22.20 «QAZSPORT» қонағы 23.00 БОКС. Кубок Президента РК. Предварительные бои. 2 день. 2 часть 02.10 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ДАНИЯ – АВСТРАЛИЯ

СУББОТА, 23 ИЮНЯ

07.30 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БРАЗИЛИЯ – КОСТА-РИКА 09.25, 20.25, 01.50 НОВОСТИ 09.30 «QAZSPORT» қонағы 09.50, 12.35, 20.00, 23.40 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.55 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 10.15 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. НИГЕРИЯ  – ИСЛАНДИЯ (в перерыве – НОВОСТИ) 12.15 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 12.40 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 13.00 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 15.00 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 15.05 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БРАЗИЛИЯ  – КОСТА-РИКА (в перерыве  – НОВОСТИ) 17.10 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БЕЛЬГИЯ – ТУНИС. Тікелей эфир 20.10 «QAZSPORT» – бізге 5 жыл. Арнайы репортаж 20.35 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 20.40 БОКС. Кубок Президента РК. Четвертьфиналы. 1 часть 23.50 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Финал Кубка мира. UIPМ. Астана. 1 день 02.00 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮНЯ

07.30 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БЕЛЬГИЯ – ТУНИС 09.25, 12.30, 17.20, 22.30 НОВОСТИ 09.30 «QAZSPORT»  – нам 5 лет. Специальный репортаж 09.45, 20.00, 00.40 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.50 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 10.10 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ 12.10 ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШОЛУЫ 12.40 «КАЛЕЙДОСКОП ЧЕМПИОНАТА МИРА» 12.45 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. БЕЛЬГИЯ – ТУНИС (үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 14.45 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама 15.05 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ОҢТҮСТІК КОРЕЯ  – МЕКСИКА 17.00 ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 17.30 ФУТБОЛ. «РЕСЕЙДЕГІ ФУТБОЛ ТОЙЫ». Студиялық бағдарлама. Тікелей эфир 17.50 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. АНГЛИЯ  – ПАНАМА. Тікелей эфир 20.15 «ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ТАРИХЫ» 20.20 ФУТБОЛ. КПЛ-2018. 15 тур. «КАЙРАТ» – «АСТАНА». Прямой эфир 22.40 ФУТБОЛ. ӘЧ-2018. ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ 00.50 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Финал Кубка мира. UIPМ. Астана. 2 день


14

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

Памяти дорогого учителя, товарища и соратника, доктора педагогических наук

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА КУЦА

«Память людей – это незаметный след той борозды, который каждый из нас оставляет в лоне бесконечности». Э. Ренан. Ушел из жизни дорогой для многих из нас человек, который своим трудом, энергией, целеустремленностью начинал «целину физической культуры и спорта» в Павлодарской области – Александр Сергеевич Куц (1937-2018), первый декан факультета физической культуры и спорта ПГПИ. Кем же он был, какой человек жил рядом с нами? Для характеристики Александра Сергеевича очень подходят слова В.О. Ключевского «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Поэтому где бы ни находились в настоящее время выпускники факультета физической культуры ПГПИ (Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Германия и т. д.), все они вспоминают о нем только хорошее, передавая эстафету памяти и человечности друг другу. Память – наш основной ориентир в окружающем мире. Именно память, накопление информации и передача ее от поколения к поколению делает реальным движение вперед, и мы видим, как меняется наша жизнь. И если обратить свой взгляд на 50 лет назад, то вспоминается, как все начиналось. Однако очень трудно описать в короткой статье то, что осталось в сердце и памяти об учебе и становлении факультета ФКиС Павлодарского педагогического института за это время. Но если быть кратким – это гордость и удовлетворение развитием физической культуры и спорта в регионе, а также за пополнение красивыми и гармоничными гражданами Казахстана. Широко известны в республике и за ее пределами спортивные достижения выпускников факультета по легкой атлетике, боксу, борьбе, художественной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте и акробатической дорожке, спортивным играм, стрельбе, пауэрлифтингу, кикбоксингу, зимним видам спорта и т.д. Выпускники факультета физической культуры и спорта ПГПИ были призерами и участниками многих международных соревнований и Олимпийских игр. Можно вспомнить многих выпускников факультета, которые длительное время успешно работали и работают в системе образования РК: СОШ, ДЮСШ, ССУЗ, ВУЗ, а также в системе управления ФКиС. Все они работают во благо государства, оздоравливая население региона. Высокий профессионализм наших выпускников обусловлен прежде всего деятельностью тех педагогов, которые работали и работают на факультете. Однако первым человеком, который приложил немало усилий, терпения и настойчивости в создании, репутации и имиджа нашего факультета (ФКиС) ПГПИ, был доктор педагогических наук А.С. Куц. Можно сказать  – это его детище. Первый набор студентов на специальность учителя физической культуры был осуществлен в далеком 1966 году. Специальность была открыта на базе физико-математического факультета, туда же входила специальность учителя биологии. В это время было много желающих получить образование в сфере физической культуры и спорта, и некоторые из студентов были ровесниками или чуть младше по возрасту своих преподавателей. Многие из преподавателей были для них примером. В первую очередь это касалось А.С. Куца. Сдержанный, целеустремленный, трудолюбивый, доброжелательный, строгий, требовательный, хорошо понимающий студентов, он никогда не оставался равнодушным, давая оценку их поступкам. Для более полной его характеристики можно процитировать классика литературы Я. Коласа: «Педагог  – это не только воспитатель, педагог – это друг человека, который помогает нашему обществу подниматься на высшую ступень культуры. Учитель – не только профессия, суть которой дать знания, это высокая миссия, предназначение которой  – сотворение личности, утверждение человека в человеке. Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души». Большая заслуга принадлежит Александру Сергеевичу и в подборе кадров, создании профессионального коллектива для факультета ФКиС. Многих преподавателей он пригласил на работу из Украины и России, так как в тот период в Казахстане не хватало профессиональных специалистов, не было условий для занятий физической культурой и спортом. Подготовив своих специалистов, А.С. Куц стимулировал их на дальнейшее развитие через аспирантуру в ведущих научных заведениях Москвы и Ленинграда. В то же время сам старался быть примером в этом: защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Имея широкий кругозор и перспективное мышление, понимал, что для подготовки профессиональных специалистов нужна хорошая материальная база. Александр Сергеевич затратил много сил и времени, проявив настойчивость и терпение, в результате в 1970-е годы на базе ПГПИ были введены спортивный четырёхзальный комплекс, плавательный бассейн. Кроме этого, будучи волейболистом, организовал сборные команды ПГПИ по волейболу, которые были победителями и призёрами республиканских соревнований. На все это у Александра Сергеевича хватало времени, сил, доброжелательности и любви к людям, спорту, стране, в которой он прожил свои лучшие годы, оставив о себе добрую память. Соратники, выпускники факультета физического воспитания, ветераны волейбола, друзья.

Общество

http://irstar.kz

2018-Й – ГОД ЭКОЛОГИИ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУСОРНАЯ» ТЕМА В РАЗРЕЗЕ ТОО «Спецмашины» создаёт в Северной промышленной зоне Павлодара предприятие по сортировке и переработке бытовых отходов МУСОР, МУСОР, МУСОР Проблема – из разряда общемировых: планета буквально задыхается от мусора  – отходов производства и выбросов промышленных предприятий и бытовых отходов человечества, особенно в крупных городах. Моря и океаны заполнены мусорным пластиком, который всё чаще обнаруживают в желудках погибших обитателей их вод. Люди выходят на митинги, требуя оградить от свалок, наступающих на жилые кварталы. А что у нас в Павлодаре? Оставим пока в стороне промышленные предприятия, деятельность которых по части выбросов вредных веществ в окружающую среду так или иначе законодательно регламентируется и контролируется. Поговорим о проблеме возрастающих объёмов бытовых отходов в городе. Загляните вечером в конце недели во двор любого многоквартирного дома, и вы увидите контейнеры, переполненные отходами нашей с вами жизнедеятельности. У подъезда нашего двенадцатиэтажного дома бытовой мусор в контейнер к вечеру воскресенья уже не вмещается и складируется, если так можно сказать, рядом, распространяя в жаркие дни такие ароматы… Мусорная тема время от времени всплывает на разного рода совещаниях в органах исполнительной власти, обсуждается депутатами, рождаются проекты утилизации и переработки бытового мусора. Что-то даже делается, но кардинально проблема не решается. Свалка на восточной окраине Павлодара, благозвучно именуемая полигоном твёрдых бытовых отходов, продолжает расти. Тому, кто хоть раз побывал на ней, не забыть этого впечатляющего зрелища не для слабонервных.

«ЗДЕСЬ БУДЕТ СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС», –

заявил руководитель ТОО «Спецмашины» Суюндук Хамитович Нурумов, демонстрируя почти пустой ещё длинный ангар группе ветеранов города, среди которых были и два бывших его мэра – Е.Г. Азаров и А.В. Рюмкин. И уж кто-кто, а они о мусорной проблеме знают не понаслышке. Будущее предприятие по первичной сортировке бытовых отходов создаётся на одной из бывших промбаз в Северной промышленной зоне Павлодара. Уже приведено в порядок – очищено, отремонтировано, побелено просторное помещение, куда завозится оборудование и ведётся его монтаж. Проект осуществляется инициативным путём  – это идея С.Х. Нурумова. Он, если можно так сказать, и главный заказчик, и главный подрядчик. И проект тоже его.

– Собственно, нового тут ничего нет, – даёт Суюндук Хамитович первые пояснения,  – технология сортировки бытового мусора давно отработана в мире. Вопрос лишь в цене: зарубежные компании, специализирующиеся на этом бизнесе, готовы предоставить объект, что называется, «под ключ». Но стоить он будет не миллионы даже, а десятки миллионов долларов. Мы же всё делаем, как это называлось в советские времена, хозспособом. – Но деньги ведь всё равно нужны… – Они, конечно, не из доходов от тарифа на вывоз мусора, который уже сегодня не покрывает наших расходов,  – отвечает директор ТОО «Спецмашины». – Взяли кредит в банке – 150 миллионов тенге. Деньги нужны главным образом на закупку оборудования – только того, что мы не можем сами изготовить. Многое же делаем сами, вы это видели. Прокладываем для энерго­ снабжения дополнительный кабель, пока всё завозим через территорию другого предприятия, но пробьём к нам прямой участок дороги, ведь машины с бытовыми отходами скоро пойдут сюда потоком. – Скоро – это когда? – интересуются участники экскурсии. – В сентябре планируем запустить сортировочный комплекс, – отвечает С.Х. Нурумов. В это, по правде говоря, трудно поверить, стоя почти в пустом, хотя и опрятном, ангаре, где, однако, уже смонтирован остов будущей сортировки. – Сюда будут заезжать машины, разгружать мусор, – объясняет технологию директор ТОО,  – транспортёр подаст его наверх в накопительный бункер, а уже из него будет вестись сортировка, как механическая, так и ручная: пластик отдельно, бумага, тряпьё  – отдельно. Электромагниты уловят металл и так далее. Задача – взять всё, что можно будет затем переработать. И только оставшийся мусор потом пойдёт на полигон бытовых отходов, нагрузка на который должна уменьшиться. Заметим сразу, что весь объём городского мусора новое производство «не переварит», только до ста тысяч тонн в год. Такова его планируемая мощность, в то время как город производит бытовых отходов в разы больше. Но ведь лиха беда начало. Рядом с первым ангаром встанет такой же второй, говорил нам С.Х. Нурумов и обещал позвать в сентябре на пуск нового предприятия.

ПРОЕКТ, А НЕ ПРОЖЕКТ

То, о чём говорит Суюндук Хамитович, действительно может показаться прожектом, а не проектом, но к прожектёрам его никак не отнесёшь: за плечами почти 15 лет руководства довольно сложным коммунальным предприятием, работа которого всегда на виду

у всех горожан. А те из них, что постарше, помнят высочайшую организацию работы автобазы спецмашин, у руля которой стоял Вадим Михайлович Шиншиков и вывел некогда проблемное хозяйство в число лучших в СССР. Нурумов не уронил этой репутации и в уже новых условиях, преодолев многие трудности, вписал это наследство в рынок. И те шаги, которые он предпринимает сегодня, лучшее тому подтверждение. Новое дело, которое начинает С.Х. Нурумов, он хорошо изучил – и по всем сегодня доступным источникам, включая интернет, и во время ознакомительных поездок в составе делегаций города и области в Польшу и Беларусь. И, наверное, ещё одним аргументом в пользу того, что всё у него получится, может служить тот факт, что начинает он это своё предприятие ещё и с «человеческой» стороны – оборудуются бытовки для будущего персонала, которому придётся работать отнюдь не в комфортных условиях. Нужны и спецодежда, и душевые… А столовая уже открыта, в бывшем гараже, и радует глаз отделкой, чистотой и даже каким-то уютом. Говорили мы и о переработке будущего отсортированного материала. Будет ли налажена она? Ответ отчасти есть на действующей базе ТОО, где давно создано такое производство. Налажен сбор пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов, готовится продукция из них  – пластиковая крошка, плёнка повышенной прочности, пакеты и мешки разной ёмкости. – Совсем не обязательно и даже нецелесообразно в каждом регионе налаживать собственную переработку всех видов отходов,  – уверен С.Х. Нурумов,  – нужна региональная специализация – это более оптимальный и экономически выгодный путь. Рискует ли он, ввязываясь в новый, достаточно затратный проект? Безусловно, рискует, хоть он и достаточно опытный, расчётливый хозяйственник. Ведь инвестиции эти (напомню, банковский кредит в 150 миллионов тенге) по сути невозвратные и доходами от будущих отсортированных отходов никак не покроются. Насчёт отходов  (это же, мол, золотое дно, иногда напоминают Нурумову его друзья) – у него есть ответный ход. Ну так давайте, говорит он им, я вам в дни рождения завезу в качестве подарка по паре машин и вывалю – пользуйтесь! А если серьёзно, то не может не возникать вопрос, почему такой, вне всякого сомнения,

экологически и общественно значимый проект не смог вписаться ни в одну из действующих государственных программ в нашей области, когда этот год объявлен в ней Годом экологии? – Считаю, что и городские, и областные власти должны проявить интерес к этому создаваемому производству, – убеждён бывший мэр Павлодара Е.Г. Азаров. Солидарен с ним и другой бывший мэр города, председатель городского общественного совета А.В. Рюмкин, подчёркивающий, что репутация Павлодара как города образцовой чистоты складывается из многих составляющих, в том числе зависит от того, как мы управляемся с бытовыми отходами. Так или иначе, возникает и будет возникать тема тарифа на вывоз бытового мусора, составляющего сегодня 160 тенге в месяц на человека. И если энергетики, тепловики довольно легко «продавливают» повышение своих тарифов, то ТОО «Спецмашины» не имеет ни общественной, ни депутатской поддержки. Тут, наверное, мало кого может убедить факт, что подобный тариф в Польше составляет два евро с человека (читай – около 800 тенге на наши деньги), ведь в Польше и уровень доходов населения будет побольше, чем у нас. Но поразмышлять есть над чем: предприятие создаёт новое производство, отвечающее вызовам времени, обновляет технику (недавно закупили пять новых «КамАЗов»-мусоровозов по 22 миллиона тенге каждый, на подходе ещё три), а стоимость услуг уже многие годы остаётся неизменной… Наконец, ещё одна тема: ктото скажет, что, может, не с того края начинаем, не сортировочные производства надо создавать, а сортировать мусор у его источника  – горожан, как это давно делают в цивилизованной Европе. Я сам, побывав в прошлом году в Германии, видел, как жильцы городских квартир сортируют мусор по пяти или шести контейнерам. Хотя помню и телевизионные сюжеты из итальянского Неаполя, буквально заваленного бытовым мусором, когда произошёл сбой в работе специализированного коммунального предприятия. Ответ тут может быть такой: не или то, или другое, а то и другое одновременно. Но когда ещё дозреем и мы, и власти, чтобы сортировать мусор уже у себя в квартирах и домах? А тут вот оно, уже налаживаемое дело, почему бы не помочь его инициаторам?

Юрий ПОМИНОВ. Фото Валерия БУГАЕВА.


Премьера рубрики

http://irstar.kz

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

15

Ïóòü äëèíîþ â 50 ëåò

Редакция «Звезды Прииртышья» открывает рубрику «Путь длиною в 50 лет», посвященную юбилею Аксуской электростанции АО «ЕЭК», входящей в состав Евразийской Группы. В публикациях под этой рубрикой мы расскажем о становлении станции, развитии, о важных и интересных событиях; читатели познакомятся с историей станции в воспоминаниях ветеранов, узнают о модернизации предприятия и о многом другом. История Аксуской электростанции (ранее Ермаковской ГРЭС) началась в мае 1960 года, когда в степи на левом берегу Иртыша был забит первый колышек, и началось сооружение временной перевалочной базы на станции Жолкудук, а вместе с тем и строительство рабочего поселка ГРЭС. В 1962 году приступили к гидротехническим сооружениям, стартовали земляные работы по таким объектам, как главный корпус, железная дорога, строительный двор для приема конструкций и оборудования. 1963 год ознаменован укладкой фундамента основного здания будущей электростанции. Знаменательное событие произошло 17 декабря 1968 года. Энергоблок № 1 мощностью 300 МВт был включен в сеть! На этом трудовые подвиги многотысячного коллектива строителей, монтажников, наладчиков не окончились. В течение следующих нескольких лет в эксплуатацию ввели еще семь энергоблоков. На этом пути были и достижения, и нештатные ситуации, и экономические трудности. И кропотливый ежедневный труд каждого работника электростанции. Сегодня мы представляем первые публикации под этой рубрикой.

Ñòðîèòåëüñòâî è ïóñê Åðìàêîâñêîé ÃÐÝÑ Âàæíûì ýòàïîì ñòàíîâëåíèÿ ýíåðãåòèêè Ïàâëîäàðà ñòàëà Åðìàêîâñêàÿ ÃÐÝÑ (íûíå Àêñóñêàÿ ÃÐÝÑ) ìîùíîñòüþ 2 400 000 êèëîâàòò, êîòîðàÿ ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ êðóïíûõ ýëåêòðîñòàíöèé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ êîòëàìè ñâåðõêðèòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ.

М.А. Мотлохов, Е.Г. Азаров, А.А. Якубенко, Э.А. Акопян, Е.Я. Чжен, В.И. Туркасов, Г.И. Иевлев, Н.Я. Турчин, М.С. Пасторите и другие. Одновременно со строительством электростанции началось строительство нового города. На месте небольшого села из нескольких десятков домишек рос благоустроенный современный город.

Êàê ýòî áûëî

На месте строительства ГРЭС у кромки поймы Иртыша уровень грунтовых вод располагается на глубине полторадва метра. Поскольку подошва сооружений ГРЭС находится на глубине пяти метров, при строительстве применялось глубинное многоярусное и иглофильтровое водопонижение, а возводимые сооружения защищались гидроизоляцией. На охлаждение восьми турбин используется прямоточная иртышская вода, подаваемая по двум подводящим каналам длиной 4,5 километра. Строительство Ермаковской ГРЭС приказом главного управления капитального строительства Государственного комитета по энергетике и электрификации СССР было поручено управлению Карагандинской ГРЭС-2. Вскоре функции заказчика были переданы вновь организованной дирекции строящейся Ермаковской ГРЭС, которая была создана в соответствии с приказом министерства с непосредственным подчинением управлению капстроительства «Главвостокэнергострой» Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР. На пустынном берегу Иртыша появились вагончики и палатки первых строителей крупнейшей энергетической стройки Казахстана.

В 1960 году на базе управления Карагандинской ГРЭС-2 образовано управление строительства Ермаковской ГРЭС, ставшее генеральным подрядчиком возведения ГРЭС (начальник – А.К. Кривонищенко, главный инженер – С.Я. Штирняев). Субподрядчики были представлены управлениями и участками монтажных трестов «Сибэнергомонтаж», «Теплоизоляция» различных регионов центра, Урала и Сибири. В мае 1960 года в степи на левом берегу Иртыша был забит первый колышек, а в 1963 году уложен первый бетон в фундамент главного корпуса. Поначалу темпы строительства были невысокими из-за организационных и финансовых проблем. Но вскоре ситуация изменилась, в 1965 году руководство стройки заменили: начальником назначен М.А. Мотлохов, главным инженером – Е.Г. Азаров. Строительное управление получило права государственного треста. В октябре 1965 года дирекция была преобразована в Ермаковскую государственную районную электростанцию. Первым директором станции назначили Владимира Михайловича Новика, главным инженером - Ивана Савельевича Бондаренко. С 22 октября 1965 года в соответствии с

постановлением Правительства Казахстана Ермаковская ГРЭС находилась в непосредственном подчинении «Павлодарэнерго», образованном этим же постановлением. Возведение ГРЭС было названо Всесоюзной ударной стройкой большой энергетики. Постепенно наладились материально-техническое обеспечение, финансирование и организация производства. В 1965 году ввели в эксплуатацию пусковую котельную и завершили строительство первых двух дымовых труб высотой 180 метров. В 1966 году поставили под напряжение открытое распределительное устройство 110 кВ. К зиме 1967-1968 годов была закрыта и стала отапливаться первая ячейка главного корпуса, где успешно шли работы по монтажу первого котла и турбогенератора. В сентябре 1968 года иртышская вода затопила «ковш» блочной насосной и впервые стала прокачиваться через конденсатор турбины и сбросные каналы. В октябре выгрузили первый вагон угля на угольный склад станции. В этом же месяце задействовали систему химической водоочистки, пошли промывки котла. Ежедневный оперативный контроль осуществлял созданный штаб стройки, членами которого были Т.И. Батуров, В.М. Новик,

Мы многое забываем, многое теряется, но хотя бы иногда вспоминать о том, как все было, необходимо. Мой рассказ о том, как и кто создавал крупнейший энергетический объект не только Республики Казахстан, но и всего СССР. Возведение ГРЭС начали в 1962 году. В 1965 году строительство возглавил Михаил Александрович Мотлохов, прошедший хорошую школу по руководству монтажными работами на электростанциях Дальнего Востока. В это же время главным инженером стройки был назначен и я. Надо пояснить, что Минэнерго СССР, кроме эксплуатации тепловых, атомных и гидравлических станций, в основе своей имело мощнейший строительный комплекс. Именно благодаря ему возводились не только энергетические объекты, но и прокладывались каналы, строились крупнейшие автозаводы (ВАЗ, КамАЗ), предприятия, производящие оборудование для атомных электростанций, велись работы на крупных стройках в странах Ближнего Востока, в Африке и других частях света. Нужного опыта у многих пока еще не хватало, но были молодость, здоровье, желание сделать дело и соответствующую карьеру. На стройке в то время был великий бардак и неразбериха, огромными кучами, «костром» лежали тысячи кубометров железобетонных и тысячи тонн стальных конструкций, дорогостоящее оборудование хранилось на временных складах и открытых площадках. Приходилось искать нужные детали, конструкции с помощью кранов и знающих рабочих на складе. Многое было поломано, испорчено и безвозвратно потеряно. Изучив создавшееся положение, мы с Михаилом Александровичем дали себе клятву за год привести стройку в порядок. Нам это удалось - конечно, с большой помощью директора ЕГРЭС Владимира Михайловича Новика. Он прошел все ступени роста (от начальника

смены котельного цеха до начальника производственнотехнического отдела), работая на крупной электростанции Украины. В ноябре 1965 года его назначили директором Ермаковской ГРЭС. Бог знает, сколько трудностей приходилось преодолевать на производстве, не только организационных, но и чисто бытовых, жилищных, проблем обеспечения пятитысячного коллектива продуктами питания, промышленными товарами и прочим. Нужно было создавать инфраструктуру: жилье, школы, детсады, больницы, дороги, связь, линии электропередач, объекты стройиндустрии. В 1967 году на стройку прилетел министр энергетики Казахстана Тимофей Иванович Батуров, собрал большое совещание, внимательно выслушал всех и категорично заявил: «При таких темпах, Михаил Александрович и Евгений Григорьевич, первого блока в 1968 году не будет! Куда это годится: не готовы гидросооружения, топливоподача в зачаточном состоянии, химводоочистка, посмотрите – там конь не валялся! Эксплуатационники не укомплектовали оборудование, не готовятся кадры машинистов котла и турбины! Куда смотришь, дорогой директор?! В общем, всем надо браться за дело серьезно, на узких местах организовать работу в три смены без выходных!» В его словах звучала глубокая государственная озабоченность развитием электрификации. Он хорошо знал дело, его уважали и побаивались, и слово его было законом! Через год, перед пуском блока, он прилетел вновь, и дело закипело, заседания пусковых штабов пошли эффективнее, и отдача от этих совещаний удвоилась, все устремились к одной цели - пуску первого энергоблока. Работа кипела днем и ночью. В ночь с 18 на 19 декабря 1968 года заработал первый энергоблок, и всю ночь на блочном щите были секретарь Ермаковского горкома партии Г.А. Никифоров, начальник стройки М.А. Мотлохов, директор ГРЭС В.М. Новик, министр энергетики Т.И. Батуров и другие руководители. Утром, усталые от бессонницы, Никифоров, Батуров и Мотлохов сказали мне, чтобы к 14.00 я собрал митинг. Поставили два КрАЗа-площадки, обтянули кумачом, лозунги, флаги, микрофон – всё это на площади перед главным корпусом. Задействовали партийных и профсоюзных лидеров всех уровней по сбору участников митинга. Мороз под 20 градусов с ветерком, собралось тысячи полторы человек. Приехал секретарь обкома партии, курирующий строительство и промышленность. Митинговые речи, поздравления, крики «Ура!» После митинга в кабинете директора крупнейший скандал:

– Кто позволил собирать митинг в нашей области без согласования с обкомом? – с гневом обратился секретарь обкома к министру энергетики. Т.И. Батуров отвечал не менее эмоционально: - Как кто? Народ, массы. Радость ведь для трудящихся – шесть лет труда многотысячного коллектива. К тому же я член правительства! И к тому же заказчик этой великой стройки. Если вы понимаете значение этого слова! Скандал нарастал. Все высшие чины уехали в Павлодар к первому секретарю обкома. Через час вернулись, и на банкете в честь пуска блока Никифоров, смеясь, сказал мне: - Виновником организации митинга назвали тебя. Кстати, когда шел митинг по случаю пуска первого энергоблока, и из первой трубы густо валил белый дым, никто из посторонних не знал, что в котле появился свищ, и котел требовал немедленной остановки. Хорошо, что было холодно, что митинг был коротким, что поссорились из-за полномочий по организации митинга секретарь обкома и министр энергетики и поехали разбираться в Павлодар, - всё это позволило остановить работу котла, не привлекая внимания. На начальном периоде директору ГРЭС очень трудно давалась типизация работы станции. Электростанция считается нормальной, когда в наличии находятся три энергоблока, один блок - это не станция, два - это полстанции. И это понятно: идет отбраковка оборудования, работающего на критических параметрах, грамотно управлять этим может только коллектив профессионалов-энергетиков, а их надо обучить, наладить быт и условия, кроме того, нужно заниматься вопросами строительства. Станция строилась конвейерно – каждый год вводился в эксплуатацию один энергоблок мощностью 300 МВт. А в 1974 году было введено два энергоблока. Росли кадры энергетиков, набирались опыта, знаний. На ЕГРЭС выросли многие профессионалы, ставшие впоследствии крупными руководителями и специалистами, которых судьба разбросала теперь по всем странам СНГ. Владимир Михайлович Новик, как говорят, с первого колышка до ввода крупнейшей ГРЭС в эксплуатацию на полную мощность был ее директором. Начиная с 1973 года Ермаковская ГРЭС почти ежегодно награждалась знаменами и дипломами руководящих органов СССР и Казахстана.

Из воспоминаний Евгения Григорьевича АЗАРОВА. В 1966-1975 года он работал главным инженером, затем начальником строящейся ЕГРЭС.


16

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

http://irstar.kz

ÄÎÌΨÍÎÊ Ìîè ïåðâûå Íà ïîñòó!

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà ÂÛÏÓÑÊ ¹25 (974) E-mail: kuzya-pvl@mail.ru

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Елена ИГНАТОВСКАЯ

успехи

В декабре прошлого года я начал заниматься баскетболом, выучил много приёмов обводки, бросков, пасов и других. А уже в мае моя команда заняла второе место, в областном чемпионате по баскетболу приняли участие команды из Экибастуза, Майского района и Павлодара. Все приехали на турнир с острым желанием победить и увезти домой драгоценный комплект наград. Поэтому участники не сдавались и боролись как могли. В этом турнире очень много мячей залетело в корзину. И участники, и зрители получили огромное количество ярких эмоций. Напряжение нарастало по мере приближения к финалу. Когда я выходил на поле, чувствовал остроту игры и понимал, что выиграть непросто. Много великолепных моментов заставляли зрите-

ßðêèå êðàñêè

лей смотреть на поле не отрываясь, а турнир становился всё интересней и интересней. Много переживаний у меня было, когда совершал бросок в кольцо, отдавал передачи и обводил соперника. Я очень старался не подвести свою команду и заработать побольше очков. В итоге общими усилиями наша команда заняла в соревновании второе место. Турнир получился зрелищным, все команды показали свои способности, а я доволен своей медалью. Люблю заниматься спортом и в каждом матче должен выкладываться по полной. Победа всегда радует, но достается она нелёгкой ценой.

Александр КОМАРИСТЫЙ, 4 класс, СОШ №43. Кружок «Юные журналисты».

Я – командир профильного отряда «Звенящая строка» СОШ №43. Наш отряд состоит из тринадцати ребят. На ближайшие две недели у нас большие планы. Главная цель – познакомить как можно большее число павлодарцев с казахской литературой и казахстанскими авторами. Так что не удивляйтесь, если встретите группу школьников, жизнерадостно рассказывающих на автобусной остановке удивлённым землякам об Абае или Джамбуле. Мы будем рассказывать о них везде и повсюду: в пришкольном лагере, в массовой библиотеке, на сцене горсада. Итогом нашей деятельности станет отчётная встреча с двумя известными павлодарскими поэтессами: Еленой Вайберт и Людмилой Бевз, – которая состоится 15 июня 2018 года в актовом зале СОШ №43 в 11 часов. Приходите, мы всем будем рады!

Эльмира ДИМИСИНОВА, 4 класс, СОШ №43. Кружок «Юные журналисты».

ñîëíå÷íîãî äíÿ

Замечательная пора – лето. Можно много играть, не думая об уроках, совершать путешествия, встречаться с друзьями, слушать любимые песни, читать увлекательные книги любимых авторов. А ещё лучше, когда есть возможность лично познакомиться с самым настоящим детским писателем или поэтом! Литературная встреча «Ура, у нас каникулы!» прошла в нашей школе в рамках республиканской программы «Рухани жаңғыру» и школьного проекта «Бір шаңырақ». У нас в гостях побывала павлодарская поэтесса Елена Игнатовская. Её стихи, рассказы, статьи опубликованы в российских детских журналах, в коллективных сборниках, республиканских газетах. А

o!%K= Cе!=

Êîò У меня знакомый кот. Ему живётся без забот. от. Молоко и «Вискас» Очень любит киска. Кот газеток не читает,, На газетках отдыхает, т, Потому что в тех газетках етках О котах заметки редки.

Ангелина ШУГУБАЕВА, 2 класс, СОШ №43, г. Павлодар.

в 2016 году в городе Барнауле вышла её первая книжка для детей «В огороде нашей школы». Когда мы слушали стихи нашей гостьи, то открывали для себя целый мир, мир удивительный, где много солнца, улыбок и юмора. Стихи Елены Игнатовской любят дети не только Павлодара – во всём Казахстане, в России и в дальнем зарубежье. А какой весёлый видеоролик с песней «Автобус» на её стихи мы посмотрели! Музыку для песни написали Наталья Тимофеева и Александр Войнов из Москвы. Елена Игнатовская начала писать стихи ещё в детстве, а потом бросила на долгие годы. Но учительница литературы Галина Владими-

ровна Дмитриева сохранила первые творческие попытки будущего поэта. Наша гостья с удовольствием прочитала свои юношеские строки о неразделенной любви. Много лет спустя, когда родился сын, Елена Юрьевна вновь взялась… но только не за перо и бумагу, как мы все привыкли думать, а за клавиатуру компьютера, чтобы выразить свои чувства. И первый слушатель стихотворений для детей, конечно же, – её сын. Оказывается, многие стихотворения Елены Игнатовской – это истории из её детства. А умение видеть то, чего другие не замечают, – это лишь одно из многих качеств, необходимых для писателей и поэтов. Мы подарили нашей гостье

свои улыбки, музыкальные подарки и громкие аплодисменты. В ответ Елена Юрьевна вручила нам сборник стихов павлодарских поэтов «Волшебные буквы».

Мы с радостью будем читать эту книгу, потому что весёлые и мудрые стихи Елены Юрьевны запомнились всем как яркие краски солнечного летнего дня!

Карина ФАЙРУЗОВА, 8 класс, председатель школьного комитета СОШ №13, г. Павлодар.

q2!=…= n2г=д=L*= Êðîññâîðä Ê ««Íàêîíåö-òî ëåòî!» 1. Летнее лакомство. 2. Вид карася. 3. Горячий воздух. 4. В него играют ракетками. 5. Птица, которая, по поверьям, отсчитывает года. 6. По вертикали: летает над речкой. По горизонтали: ггр греет и освещает. 7. Сильный дождь. 8. Часть растений, предназначенная для размножения. 9. Одежда для купания. 10. Его корни невозможно ни вырвать, ни выкопать. 11. Летний цветок, на котором гадают. 12. Отпуск школьников. 13. Ненастье с громом и молниями.


Премьера. Закрытие сезона

http://irstar.kz

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

Çàâåðøèòü è íà÷àòü О

17

Àäèëåò Àêàíîâ: «Âàæíî íå áîÿòüñÿ ïåðåìåí!»

б одинокой старости и пожилых изгоях в современном обществе в своей новой постановке рассказали «аймаутовцы». Два дня, 14 и 15 июня, на сцене Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова будет идти премьерный спектакль «Күзгі оқиға» («Осенняя история») по произведению итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс». Эта постановка режиссера Жангельды Садыкова, к слову, и завершит 28-й театральный сезон, предоставив зрителю очередную порцию пищи для размышлений. Традиционно за сезон выпустили шесть постановок – четыре спектакля для взрослых и две сказки для детей. Нынешний сезон отличался тем, что мы пригласили к сотрудничеству известного казахстанского художника-постановщика Есенгельды Туякова, участвовавшего в создании постановки «Козы Корпеш – Баян сулу» по Габиту Мусрепову. Для нас это большой успех! Во время своего приезда Есенгельды Туяков дал здешним художникам обучающие мастер-классы по работе с деревом, плотницким работам, без которых нельзя обойтись при создании театральных декораций. Это позволило совершенно иначе взглянуть на процесс, перенять наработки талантливого художника с немалым опытом и теперь применять их в своей работе. По словам Адилета Аканова, мастер-классы оказались полезными для многих, но в первую очередь, конечно, для специалистов по созданию декораций и костюмов. По завершении сезона – в конце Жангельды Садыков с сыном июня аймаутовский театр отправится на гастроли в Талдыкорган, где зрителям будет представлена Исполняющий обязанности главно- концертная программа и спекго режиссера Павлодарского област- такль «Табалдырығыңа табын» ного казахского музыкально-драмати- («Поклонись родному порогу»). ческого театра имени Ж. Аймаутова Это одна из недавних премьер по Адилет Аканов говорит, что уходящий пьесе советского и казахстанского сезон оказался для всего коллектива писателя и драматурга Тынымбая непростым. В прошлом ноябре скоро- Нурмаганбетова, а режиссером стал постижно ушел из жизни заслуженный павлодарский актер каздрамтеатра деятель Казахстана Мухтар Байжу- Жумахан Доспаев, который предманов, с 2014 года руководивший ставит режиссерскую работу у себя театром. А еще не стало ведущего на родине. Свежую постановку «Күзгі оқиға» павлодарского актера и художественного руководителя аймаутовского («Осенняя история») по произведетеатра Бекболата Окасова, внесшего нию итальянского драматурга Альдо значительный вклад в развитие мест- Николаи зрители смогут посмотреть ного сценического искусства. 14 и 15 июня, после чего труппа – Этот сезон выдался, я бы сказал, до сентября попрощается с павлотрагическим, – говорит Адилет Ака- дарскими зрителями. Надо сказать, нов. – Однако мы всё равно старались новый спектакль необычен тем, что работать, ставить новые спектакли. на сцене зритель увидит всего трех

Адилет Аканов актеров, а пройдет он на малой сцене театра. Основной замысел молодого режиссера Жангельды Садыкова, поставившего в каздрамтеатре уже третий спектакль, заключается в том, что в небольшом пространстве между актером и зрителем устанавливается именно та связь, через которую можно донести основную идею. Журналисты нашей редакции побывали на финальной репетиции нового спектакля. В небольшом зале, где всего около сотни зрительских мест, в этот момент нет никого, кроме трех артистов, режиссера Жангельды Садыкова и… его трехлетнего сына Иманжусупа, который с любопытством смотрит на сцену и перебирает листы со сценарием. Кстати, в аймаутовском театре брать на репетиции своих детей стало уже практически традицией. А на сцене ставится трогательная и смешная пьеса о двух стариках. Бокка и Палья знакомятся совершенно случайно, но эта встреча этих

душевно одиноких людей станет поворотной для каждого из них. Еще вчера они мирились с печальными итогами своей жизни, а сегодня взбунтовались, решив бежать от постылых будней, печальных мыслей, эгоизма окружающих людей и от самих себя. Вместе они разрабатывают тайный план, но суждено ли им его реализовать? В спектакле принимают участие Даурен Адыл, Бек Токатов (Либеро Бокка), Бейбит Шаним, Руслан Ныгманов (Луиджи Палья), Карлыгаш Жексембаева и Баян Исабекова (Амбра). В постановке, где мало актеров, понятное дело, нагрузка ложится только на них, поскольку они на протяжении всего спектакля на виду. Как рассказывает Жангельды Садыков, еще одна сложность заключается в том, что люди примерно 40-летнего возраста играют 76-летних стариков. – Особенность малых залов в том, что там невозможно сфальшивить, – отмечает Ж. Садыков. – Зритель все

видит, его реакция тоже ощущается. Актер выкладывается полностью, здесь он берет на себя гораздо больше ответственности. Пьеса показалась мне очень актуальной. Трагикомедия – это смех сквозь слезы. В будущем мне хотелось бы работать по классике. Думаю, что рост режиссера происходит по классическим произведениям. – Жангельды, а своего сына вы приучаете любить театр? Хотите, чтобы он пошел по вашим стопам? – Не знаю, окажется ли он причастным к театру, думаю, сам сделает свой выбор. Прежде всего хочу, чтобы он стал хорошим человеком. Вот и Адилет Аканов уверен, что театральную работу нельзя мерить залами, нужно делать упор на содержание и качество игры. Если спектакль хороший, то его можно будет сыграть хорошо в любом месте, ведь театр не создавался сразу на большой сцене с профессиональными декорациями и светом. К этому приходили постепенно. – Зацикливаться на чем-то одном в сценическом искусстве – большая ошибка! – считает Адилет Аканов. – Зачастую одна общая проблема театральных деятелей заключается в том, что они боятся перемен и не могут отойти от стереотипов. В Павлодаре работаю три года и сейчас осознаю, что нельзя бояться творить и идти вперед! В 28-м театральном сезоне «аймаутовцы» сыграли 202 постановки, а посмотрели их около 27 тысяч зрителей. За десять месяцев здесь поставлены шесть премьерных спектаклей, в том числе «Белый пароход» («Ақ кеме»), «Ох, уж эти молодожены» («Пай-пай, жас жұбайлар-ай») «Козы Корпеш – Баян сулу» и другие.

Марина КИСЕНКО. Фото Владимира БУГАЕВА.


18

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

ПРОЕКТ Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов в городе Павлодаре В соответствии с подпунктом 1) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», подпунктом 6) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», Правилами квотирования рабочих мест для инвалидов, утвержденными приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 июня 2016 года №498, в целях обеспечения занятости инвалидов акимат города Павлодара ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить квоту рабочих мест для инвалидов в организациях города Павлодара, без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда, со списочной численностью работников: от пятидесяти до ста человек – в размере двух процентов списочной численности работников; от ста одного до двухсот пятидесяти человек – в размере трех процентов списочной численности работников; свыше двухсот пятидесяти одного человека – в размере четырех процентов списочной численности работников, согласно приложению. 2. Постановление акимата города Павлодара от 29 декабря 2016 года №1418/35 «Об установлении квоты рабочих мест для инвалидов организациям города Павлодара» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №5344, опубликованное 18 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) признать утратившим силу. 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима города Муканова С.Н. 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Аким города Павлодара Н. Ашимбетов.

2 3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24

25 26 27 28

29

30 31 32

33

34

2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «ИРТЫШ» Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» Товарищество с ограниченной ответственностью «Ертіс Медиа» Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н. Потанина» управления культуры, архивов и документации Павлодарской области, акимата Павлодарской области Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Коммунальное государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения» отдела занятости и социальных программ города Павлодара, акимата города Павлодара Учреждение «Гимназия-интернат им. Ы. Алтынсарина г. Павлодара» Государственное учреждение «Павлодарский областной специализированный дом ребенка» Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21 города Павлодара» Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29 города Павлодара» Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42 города Павлодара имени Мухтара Ауэзова» Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» Акционерное общество «Павлодартурист» Коммунальное государственное учреждение «Офис-сервис» аппарата акима Павлодарской области Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма Стальной союз» Товарищество с ограниченной ответственностью «КФ КОТЭС» Товарищество с ограниченной ответственностью «A.S.K. MED» Товарищество с ограниченной ответственностью компания «СТИРОЛ» Коммунальное государственное учреждение «Государственный архив Павлодарской области» управления культуры, архивов и документации Павлодарской области, акимата Павлодарской области Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский колледж строительства и коммунального хозяйства» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Коммунальное государственное казенное предприятие «Областной центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности «Шаңырақ» управления культуры, архивов и документации Павлодарской области, акимата Павлодарской области Государственное казенное коммунальное предприятие «Детский сад №39 города Павлодара коррекционного типа для детей с нарушениями интеллекта» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №23 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №4 города Павлодара отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара» Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №2 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №126 города Павлодара – детский центр эстетического развития» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Дошкольная гимназия №42 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №104 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №93 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №96 города Павлодара – Центр гармонического развития «Радуга» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара» Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №82 города Павлодара специализированного типа для детей с нарушением зрения» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №38 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Количество рабочих мест для инвалидов, человек

1 1

Наименование организации

Размер квоты (от списочной численности работников), %

№ п/п

Списочная численность работников без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда, человек

Приложение к постановлению акимата города Павлодара от «__» _______ 2018 года №_____ Квота рабочих мест для инвалидов в организациях города Павлодара

3

4

5

164

3

5

82

2

1

121

3

3

718

4

28

114

3

3

111

3

3

123

3

3

151

3

4

130

3

4

111

3

3

141

3

4

130

3

4

139

3

4

126

3

4

66

2

1

184,5

3

5

60

2

1

63

2

1

136

3

4

50

2

1

112

3

3

70

2

1

108

3

3

53

2

1

68

2

1

54

2

1

69

2

1

68

2

1

67

2

1

70

2

1

54

2

1

62

2

1

55

2

1

63

2

1

Информационный вестник

http://irstar.kz

1 2 35 Государственное казенное коммунальное предприятие «Детская музыкальная школа №1 имени Курмангазы» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара» 36 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №19 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 37 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №116 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 38 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30 города Павлодара» 39 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский медицинский высший колледж» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 40 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19 города Павлодара» 41 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара» 42 Государственное коммунальное казенное предприятие «Дворец культуры имени Естая» отдела культуры и развития языков города Павлодара, акимата города Павлодара 43 Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области 44 Товарищество с ограниченной ответственностью «Кленовый лист» 45 Коммунальное государственное учреждение «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и инвалидов «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области 46 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский машиностроительный колледж» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области 47 Коммунальное государственное казенное предприятие «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области 48 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №22 санаторного типа для тубинфицированных детей города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 49 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №28 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 50 Товарищество с ограниченной ответственностью «Дом печати» 51 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №43 города Павлодара» 52 Департамент «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» – филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области 53 Государственное казенное коммунальное предприятие «Санаторные ясли-сад №49 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 54 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №32 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 55 Коммунальное государственное казенное предприятие «Дворец школьников имени М.М. Катаева» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области 56 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский колледж сферы обслуживания» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области 57 Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылыс-жоба сервис» 58 Акционерное общество «Каустик» 59 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горкомхоз-Павлодар» 60 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №4 города Павлодара» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 61 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 62 Коммунальное государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №1 города Павлодара» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 63 Товарищество с ограниченной ответственностью «СтеклоМир» 64 Медицинское учреждение «Областная стоматологическая поликлиника» 65 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский педагогический колледж имени Б.Ахметова» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области 66 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 67 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 города Павлодара» 68 Коммунальное государственное казенное предприятие «Врачебно-физкультурный диспансер» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области 69 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский химико-механический колледж» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области 70 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №21 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 71 Государственное казенное коммунальное предприятие «Детская музыкальная школа №2» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара» 72 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 73 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №84 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 74 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №112 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 75 Государственное казенное коммунальное предприятие «Детско-юношеский центр экологии и туризма» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 76 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №53 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 77 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 города Павлодара» 78 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара» 79 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 города Павлодара» 80 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации №7 города Павлодара» 81 Государственное учреждение «Гимназия №3 для одаренных детей города Павлодара» 82 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №16 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

3

4

5

95

2

2

51

2

1

64

2

1

77

2

1

157

3

4

123

3

3

136

3

4

101

3

3

102

3

3

83

2

1

95

2

2

67

2

1

149

3

4

73

2

1

62

2

1

66

2

1

114

3

3

200

3

6

60

2

1

52

2

1

136

3

4

54

2

1

81

2

1

75

2

1

213

3

6

412

4

16

703

4

28

406

4

16

98

2

2

50

2

1

151

3

4

161,75

3

4

123

3

4

83

2

1

83

2

1

59

2

1

63

2

1

74

2

1

78

2

1

66

2

1

61

2

1

64

2

1

90

2

1

86

2

1

75

2

1

75

2

1

79

2

1

67

2

1

1 2 83 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 84 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №1 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата город Павлодара 85 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №3 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 86 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №10 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 87 Коммунальное государственное учреждение «Детскоюношеская спортивная школа №4» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара 88 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарская областная стоматологическая поликлиника» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 89 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара» 90 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова» управления культуры, архивов и документации Павлодарской области, акимата Павлодарской области 91 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №111 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 92 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №51 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 93 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский бизнес-колледж» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области 94 Товарищество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство Павлодарской области» 95 Государственное коммунальное казенное предприятие «Детско-молодежный центр спорта» отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара 96 Товарищество с ограниченной ответственностью «Колледж Инновационного Евразийского университета» 97 Товарищество с ограниченной ответственностью «Рекламно-информационное агентство «Арна» 98 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 города Павлодара» 99 Товарищество с ограниченной ответственностью «Север» 100 Коммунальное государственное казенное предприятие «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области 101 Государственное казенное коммунальное предприятие «Дошкольная гимназия №122 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 102 Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПрофБезопасность» 103 Товарищество с ограниченной ответственностью «ГСУ «Курылыс» 104 Товарищество с ограниченной ответственностью «Автогаз Трэйд» 105 Медицинское учреждение «Городская стоматологическая поликлиника» 106 Товарищество с ограниченной ответственностью «Крендель» 107 ИП Пархоменко З.А. 108 Общественный фонд «Футбольный клуб «Иртыш» 109 Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод стальных конструкций» 110 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №72 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 111 Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40 города Павлодара» 112 Государственное учреждение «Основная общеобразовательная школа №32 города Павлодара» 113 Государственное учреждение «Кенжекольская средняя общеобразовательная школа города Павлодара» 114 Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Роса» 115 Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 116 Товарищество с ограниченной ответственностью предприятие «РУБИКОМ» 117 Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационный Евразийский университет» 118 Товарищество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГ-ТРАНСС-ПАВЛОДАР 119 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 120 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №2 города Павлодара» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 121 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Поликлиника №3 города Павлодара» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 122 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной наркологический диспансер» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 123 Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59» 124 Товарищество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр г. Павлодара» 125 Товарищество с ограниченной ответственностью «БипОйл» 126 Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодаргидрогеология» 127 Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-КОМПАНИ» 128 Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова» управления культуры, архивов и документации Павлодарской области, акимата Павлодарской области 129 Товарищество с ограниченной ответственностью «Глория-фарм» 130 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной перинатальный центр №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области 131 Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» 132 Государственное учреждение «Жетекшинская средняя общеобразовательная школа города Павлодара» 133 Государственное казенное коммунальное предприятие «Специальный детский сад №52 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 134 Коммунальное государственное казенное предприятие «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Иртыш» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области 135 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №54 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 136 Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли-сад №5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара 137 Товарищество с ограниченной ответственностью «ДСК ТемірТас»

3

4

5

68

2

1

50

2

1

64

2

1

70

2

1

83

2

1

91

2

1

80

2

1

257

4

10

63

2

1

64

2

1

100

2

2

73

2

1

138

3

4

177

3

5

64

2

1

106

3

3

64

2

1

87

2

1

50

2

1

53

2

1

250

3

7

75

2

1

95

2

2

283

4

11

230 105

3 3

7 3

126

3

3

58

2

1

151

3

4

53

2

1

152

3

4

63

2

1

455

4

18

930

4

37

327

4

13

50

2

1

1050

4

42

374

4

15

349

4

14

290

4

11

120

3

3

174

3

5

165

3

5

100

2

2

155

3

4

151

3

4

85

2

1

287

4

11

618

4

24

69

2

1

50

2

1

142

3

4

75

2

1

71

2

1

145

3

4


Информационный вестник

http://irstar.kz

14 июня 2018 года l Звезда Прииртышья

19

Уважаемые жители и гости нашего города! Приглашаем вас в городской парк культуры и отдыха на ежегодный летний фестиваль

Собственник: ГУ «Аппарат акима Павлодарской области» (г. Павлодар)

«ЖИВЕМ В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ».

– 16 июня 2018 года в 12.00 – концертная программа с участием творческих коллективов областного филиала ОО «Союз казаков степного края»; – 17 июня в 12.00 – концертная программа – День корейской культуры с участием творческих коллективов областного филиала ОО «Ассоциация корейцев Казахстана». Приходите, ждем вас!

ТОО «Ертіс Медиа», Павлодарская областная газета «Звезда Прииртышья».

Ассамблея народа Казахстана Павлодарской области.

Директор А.С. ШОМШЕКОВ

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области (г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 136) сообщает, что 27 июня 2017 года в 11.00 состоится публичное слушание по рассмотрению проекта тарифа и тарифной сметы на услуги АО «Алюминий Казахстана» по предоставлению подъездного пути. Публичное слушание состоится по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 136, каб. 420.

В связи с этим департамент приглашает на публичные слушания депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихата, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и субъектов естественных монополий и иных заинтересованных лиц. Справки по тел.: 8 (7182) 325585; АО «Алюминий Казахстана» – 8(7182) 370405, www.erg.kz. (10349)

Главный редактор В.В. ДОЛГУШЕВ Регистрационное свидетельство № 14560-Г. Выдано Министерством по инвестициям и развитию РК 30.09.2014 г.

Редакция газеты «Звезда Прииртышья» награждена орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО:

140000, г. Павлодар, ул. Сураганова, 21.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

140000, г. Павлодар, ул. Астаны, 143. Е-mail: zvezda-pvl@rambler.ru Для рекламы: zvezdareklama14@gmail.com

ÊÓÏËÞ ËÅÃÊÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ëþáîé ìàðêè (ÂÀÇ (Â ÀÇ,, «Ìîñêâè÷», ÇÀÇ, ÃÀÇ ÃÀÇ), ), можно не на ходу, до 100 000 тенге. Тел. 87473678063.

Адрес в Интернете: http://irstar.kz Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Звезды Прииртышья».

(660)

Газета отпечатана в ТОО «Дом печати», 140000, г. Павлодар, ул. Астаны, 143.

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на газету «Звезда Прииртышья» на второе полугодие 2018 года Период подписки 6 месяцев (три номера в неделю, второе полугодие)

Подписка с Подписка чеПодписка через отделения оформлением рез ТОО «Alash АО ПОФ «Казпочта» и получением Press» в редакции Индекс 55444 г. Павлодар г. Павлодар город село 4152,80 тенге

4479,60 тенге

4152 тенге

Газета выходит три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

3066 тенге

Подписку на нашу газету с доставкой на дом или по месту работы можно оформить в любом почтовом отделении, у почтальонов и в здании почтамта по ул. Ак. Сатпаева, 50 (тел. 32-40-37), в ТОО «Alash Press»: ул. Ак. Маргулана, 142 (тел. 61-63-18), а также к вашим услугам альтернативная подписка с оформлением и получением в редакции по ул. Астаны, 143. Вниманию учреждений и организаций предлагаем коллективную альтернативную подписку с доставкой до предприятия при условии подписки не менее 50 экземпляров любых наших изданий, тел. 66-15-41.

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на литературно-художественный, общественно-политический журнал «Найзатас» на второе полугодие 2018 г. Период подписки 6 месяцев

Подписка через Подписка с оформПодписка через отделения ТОО «Alash лением и получениАО ПОФ «Казпочта» Press» ем в редакции Индекс 67276 г. Павлодар г. Павлодар город село 2 997,90 тенге 3 010,80 тенге 2 997 тенге 2 733 тенге

Подписку на журнал «Найзатас» с доставкой на дом или по месту работы можно оформить в любом почтовом отделении, у почтальонов и в здании почтамта по ул. Ак. Сатпаева, 50 (тел. 32-40-37), в ТОО «Alash Press»: ул. Ак. Маргулана, 142 (тел. 61-63-18), а также к вашим услугам альтернативная подписка с оформлением и получением в редакции по ул. Астаны, 143, тел. 66-15-41.

* Врезка замков в металлические двери. Выбор замков. Кодовые. Аварийное вскрытие дверей, сейфов. Тел.: 78-1127, 87777959477. * Продам дом со всем имуществом, цена 5 млн. тенге, торг уместен. Тел. 87776202387. (689) * Продам 3-комнатную квартиру в центре на 2 этаже в 9-этажном доме. Тел. 32-47-14. (658) * Требуются торговые работники в офис на заполнение документации, прием звонков. Тел.: 87770559324, 87476091036. * Требуются сотрудники в офис с экономическим, педагогическим и медицинским образованием. Тел.: 87476091036, 87770559324. * Требуются сотрудники. Подработка. Прием звонков, заполнение документации. Тел.: 87476091036, 87770559324. * Требуются продавцы-к онсультанты, консультирование по товару, прием звонков, документация. Тел.: 87770559324, 87476091036. * Требуется диспетчер-оператор без

опыта. Доход до 130000 тг. Оплата без задержек. Тел.: 87770559324, 87476091036. * Подработка для студентов в офисе. Помощь в управлении персоналом руководству, ведение документации. Тел. 87770559324. * Требуется ассистент администратора, сопровождать оптовых клиентов на склад. Тел.: 8777939-8764, 87475398764. * Утерянное пенсионное удостоверение №101, выданное МЮ РК от 16.02.2007 г. на имя Светланы Михайловны Молод, считать недействительным. (685) * Утерянный гос. номер на а/м Волга 3110 (134 ВКА – 14), выданный на имя Кайши Кабдуллиновны Адильбаевой, считать недействительным. (688) * Утерянное приложение к диплому (вкладыш) НВ №540303, выданное на имя Серика Мукатаевича Масалимова 30 июня 1988 г., рег. №27086, об окончании Свердловского юридического института, считать недействительным. (678)

* Нотариус Т.Ю. Плотникова просит наследников гр. Петра Семеновича Трошина, умершего 14 декабря 2017 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 55-71-32, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. * Нотариус Татьяна Юрьевна Плотникова просит наследников гр. Михаила Тарасовича Алексеенко, умершего 19 декабря 2017 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 5571-32. (687) * Нотариус М.Т. Жангазинова просит наследников гр. Татьяны Васильевны Жартовской, умершей 6 апреля 2018 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 55-71-32, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. (679) * Нотариус Дина Салемхатовна Асанова просит наследников гр. Тамары Александровны Ратушной, умершей 9 апреля 2018 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 97, каб. 1, тел. 78-10-68, а

также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. (681) * Н от а р и у с Д и н а С а л е м х ат о в н а Асанова просит наследник ов гр. Александра Васильевича Ратушного, умершего 16 апреля 2018 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 97, каб. 1, тел. 78-10-68, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. (681) * Нотариус Дина Салемхатовна Асанова просит наследников гр. Марины Ивановны Барановой, умершей 25 марта 2018 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 97, каб. 1, тел. 78-10-68, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. (682) * Нотариус Сейтжан Кабдылович Калин просит наследников гр. Зинаиды Степановны Артюховой, умершей 27 декабря 2013 года, подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 109, офис 30, тел. 63-16-51, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них по вышеуказанному адресу или телефону. (686)

директор 66-15-51, приемная редактора 66-15-45 (т./факс), зам. редактора 66-15-46, ответственный секретарь 66-15-83, экономика, промышленность 66-15-47, право, ЧС, 66-15-86, культура, образование 66-15-84, социальная политика, медицина, экология 66-15-87, фотокорреспондент, спорт 66-15-85, молодёжная политика 66-15-43, реклама и объявления 65-12-75, 66-15-40, отдел подписки 66-15-41, претензии по качеству печати (7182) 61-80-31. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Редакция не берет на себя обязательство отвечать на все письма читателей. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. При перепечатке ссылка на “Звезду Прииртышья” обязательна.

Индекс 65440 Общий недельный тираж 16045 экз. Заказ №1227 Объем в п/л - 5


20

Звезда Прииртышья l 14 июня 2018 года

http://irstar.kz

Êàðàæàð â ëèöàõ Â áèáëèîòåêå áèá èî ê

В фонде сельской библиотеки хранится около трех тысяч книг. Читателей не так много, и Гульжан Сансызбаева всегда точно знает, что и кому предложить. – Приходят и дети, и старшее поколение. Всего у нас 45 постоянных читателей, – рассказывает библиотекарь. – Я знаю, кто что любит, и могу посоветовать. Дети у нас учатся на казахском, но преподаватель русского настаивает, чтобы они читали. Тогда я достаю им старые книги – Гоголя, Пушкина. Бабушки любят романы и повести на казахском, а те, кто читают на русском, предпочитают книги о войне. Школьники у нас готовят рефераты, а студенты готовятся к экзаменам. Сейчас в библиотеке работают одиннадцать человек: библиотекарь, сторожа, техничка и кочегары. При этом здесь не хватает детской литературы и, что неожиданно, полок для книг. К слову, в прошлом году в здании библиотеки стало на одну комнату больше. Соседняя пустовала, и ее решили отремонтировать и тоже использовать. – Работаю здесь уже десять лет. Училась на библиотекаря в аксуском колледже, – рассказывает Гульжан. – Я выросла в этом селе и знаю каждого сельчанина, каждый уголок в нашем Каражаре. Дом, в котором жили мои родители, видно из окна библиотеки. Мать была дояркой, а отец работал на тракторе «К-700». Нас у них было пятеро, а сейчас я сама воспитываю троих детей. В сельской библиотеке проводят конкурсы чтецов и некоторые мероприятия, а недавно заведующий сельским клубом Есен Жусупбаев предложил открыть в библиотеке музей. Здесь уже появились первые экспонаты: сельчане принесли несколько старых инструментов и предметов сельского быта. Чтобы создать музей села, собирают поисковую группу, которая обойдет дома местных старожилов, запишет и сфотографирует вещи, которые каражарцы хотят отдать в музей. Потом совместно решат, что нужно, а что нет. Музей хотят поделить на зоны. Будет там и уголок, посвященный каражарцам, погибшим на фронтах войны, и напоминание

Жизнь села

буднях. Старую о школьных о б С ар ю школьную скамью каражарцы уже отыскали, а парту хотят сколотить сами. Там же будут красоваться советский дневник и красный галстук.

Äëÿ Ïîáåäû

На 70-летие Победы каражарцы всей деревней скинулись на памятник: три камня, на одном изображен советский солдат, а на двух других высечены имена бойцов из Каражара. Сельчане сами купили цемент, установили ограждение, сами копали и заливали. Собранные деньги – 150 тысяч тенге – потратили на строительные материалы и оплату работы каменщика, которого нашли в Баянауле. Баянаульский камень каражарцы попросили у начальника Национального парка, ради такого дела тот пошел навстречу. Чтобы привезти будущий памятник, пришлось нанимать кран. Ставили камни трактором. К сожалению, через время оказалось, что на памятнике высечены не все фамилии. Каражарцам удалось раскопать информацию о тех, кого в первом списке не было, поэтому сейчас Есен работает над Книгой Памяти. Он

же нашлось место для нового оборудования. В штате три человека: медсестра, санитарка и электрик. Медсестра Карлыгаш Бапишева родилась в Каражаре, но работать начинала не здесь. Окончив экибастузский медколледж, год трудилась на «скорой» в Баянауле. В 1998 году, после того, как прежняя медсестра ушла на пенсию, Карлыгаш перевели в Каражар. – Раньше новое оборудование ставить было просто некуда, – говорит Карлыгаш Бапишева. – Теперь работать стало комфортнее. В основном ставим прививки и делаем системы, проводим профосмотр. Главная проблема – интернет. Связь плохо ловит, скорость медленная, а у нас все в электронном виде.

Áî÷êà ñ íîìåðîì

Водопровода в Каражаре нет, поэтому каждый выходит из положения как может. Чтобы возить воду из скважины до дома было удобнее, местный Кулибин – Кажимурат – из обычной бочки сделал прицеп для автомобиля. Высобирает информацию, ищет наградные листы ветеранов в интернете. Сколько всего солдат ушло на фронт из Каражара, сегодня доподлинно не известно. Рассказать о забытых боевых товарищах тоже некому: в округе не осталось ни одного ветерана.

Ïîìîùü ðÿäîì

В 2011 году каражарский медпункт переехал в новое здание: вместо двух небольших комнат появилось несколько светлых кабинетов. И медикам, и пациентом стало комфортнее. К тому

красил его в ярко-желтый цвет и попросил Есена найти ему эмблему воды. С помощью трафарета и губки с краской Кажимурат с двух сторон добавил надписи: «вода» и «су». У бочки, как и у любого автомобиля, есть собственный номер. Поэтому, если будете в Каражаре, не удивляйтесь.

Î ïðîáëåìàõ ñåëà

По большому счету, в селе все друг другу родственники или сваты. Маленький аул, где людей столько же, сколько дней в году, очень дружный. Готовы поддержать друг друга в сложной ситуации. Однажды, когда в три часа

Карлыгаш Бапишева

ночи около одного из домов вспыхнул огонь, тушили быстро и молча: старались не разбудить и не напугать хозяйку, которая осталась в доме одна. Сказали ей только утром. – У нас три проблемы: интернет, дороги и вода, – говорит Зура Жусупбаева. – Дома у нас интернет от «Казахтелекома», но скорость очень низкая. Воду берем из артезианской скважины, а потом на тележке или на санях возим фляги домой. Бурильщики в городе либо отказываются работать из-за скалистой местности, либо называют огромные суммы – начиная от 3,5 миллиона тенге. Все мы очень надеемся, что откроется Мырзашокы – и начнется новая жизнь для Каражара. В ауле станет развиваться сфера услуг, у людей появится дополнительный заработок: к примеру, многие женщины отлично готовят национальные блюда и хорошо шьют. А еще, если построят дорогу через аул, а не в объезд, то Каражар расцветет: станет таким, каким его хочется видеть. Пока дороги нет, у нас беременных женщин зимой стараются увезти из Каражара пораньше – вдруг буран. Независимо от того, когда запустится горнолыжная база, сельчане не намерены сидеть сложа руки. Каражарцы постоянно придумывают что-то необычное и всегда готовы принимать гостей. К примеру, Есен всерьез настроен развивать в родном ауле экотуризм. Этим летом он вместе с сыновьями планирует разработать туристический маршрут от Жасыбая до горы Мырзашокы. В общем, Каражар – удивительное место, и люди здесь тоже удивительные.

Наталья ЗИНЧЕНКО. Фото Владимира БУГАЕВА.

14 июня 2018 года, №67 (19199)  
14 июня 2018 года, №67 (19199)  
Advertisement