Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

Біздіѕ бренд:

ЈЛЕУМЕТ

Шыны ґндірісімен

ЗЕЙНЕТКЕ ШЫЄУ ЖАСЫ ТЕЅЕСТІРІЛЕ МЕ?

шыѕєа шыќпаќ Павлодар ќаласындаєы «СтеклоМир» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шыныдан тїрлі жићаздар, тўрмыстыќ бўйымдар жасауда аты алысќа тараєан ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ кјсіпорын. Бїгінде компанияныѕ отандыќ нарыќта атаќ-абыройы да аспандап тўр. Серіктестіктіѕ республика бойынша 7 облыста филиалы бар. Тіпті, Ґзбекстанда да компанияныѕ ґкілдігі ашылєан. Фархат ЈМІРЕ

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

«СтеклоМир» ЖШС басшысы Сергей Сергеев атап кґрсеткендей, кјсіпорын алєашќыда шет мемлекеттерден жеткізілетін тауарларды сатумен айналысќан. Кейін жаѕа ќўрылєылар сатып алып, шыны ґнімдерін шыєаруды ќолєа алады. Тынымсыз жўмыстыѕ нјтижесінде іргелі кјсіпорынєа айналып їлгерді. Бїгінде серіктестікте соѕєы їлгідегі Ќытай, Германия, Италия техникалары жўмыс істеп тўр. Ќўрылєыларды сатып алу їшін мемлекеттен жеѕілдетілген несие алєан. - Павлодар ќаласындаєы ґндірістік базамыз жаѕа ќўралдармен жабдыќталєан. Аќтґбе, Ќостанай, Ґскемен, Астана, Ќараєанды, Алматы, Шымкент ќалаларындаєы филиалдарымыз жемісті жўмыс істеуде. Кјсіпорынныѕ жўмысын алєа бастыру їшін «Бизнестіѕ жол картасы – 2020» мемлекеттік баєдарламасына ќатысамыз. Болашаќта шыны есіктер

шыєаруды ќолєа алмаќпыз. Жалпы, біздіѕ ґнімніѕ басты ерекшелігі сапасында. Яєни, кјсіпорын ґнімдері адам ґмірі мен денсаулыєына ќауіп тґндірмейді. Мјселен, ќўдай саќтасын, ќандай да бір жарылыс болып, їйдіѕ терезелері сынды делік. Ал оныѕ жарыќшаќтары жанжаќќа ўшырап адамдарды мерт етуі ыќтимал єой. Біз шыєаратын шынылар ондай емес. Жўмыс барысында шетелдік технологияны пайдаланамыз, - дейді серіктестік директоры. Сергей Сергеевтіѕ айтынша, павлодарлыќтардан тапсырыс кґп тїседі. Тўрєындар ґз ќалауы бойынша керек дїниелерін жасатып алады. Баєасы да ќолжетімді. Мўнда ґз ісіне жауапкершілікпен ќарайтын шеберлер еѕбек етеді.

Јзірлеген – Мўрат АЯЄАНОВ.

БЕЗБЕН

наурыз, бейсенбі 2013 жыл №29 (14964)

ñàìàëû

1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

www.saryarka-samaly.kz

Јйелдер мен еркектердіѕ зейнет демалысына шыєу жасы теѕестіріледі. Бўл туралы бўрнаєы кїні ЌР Парламенті Мјжілісінде «Зейнетаќымен ќамсыздандыру жїйесін жаѕєырту туралы» Заѕ жобасыныѕ жаѕа редакциясыныѕ таныстырылымы барысында ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрі Серік Јбденов мјлімдеді. «Јйелдерді зейнетаќымен ќамсыздандыру мјселесіне тоќталсаќ, бїгінгі кїні зейнетаќы шоттарыныѕ жалпы саныныѕ 3 млн. 800 мыѕы немесе 45%-ы – јйелдер їлесінде. Јйелдердіѕ зейнетаќы жинаќтарыныѕ орташа мґлшері ер адамдарєа ќараєанда 25%-єа тґмен. Олардыѕ зейнетаќы жинаќтарыныѕ тґмен болуына екі себеп бар. Наќты атап ґтсек, јйелдер жїкті болуына жјне бала кїтіміне байланысты демалыс алады жјне зейнет демалысына еркектерге ќараєанда ерте шыєады. Осыєан байланысты јйелдер зейнетаќы жинаќтаушы жїйесіне еркектерге ќараєанда біршама уаќыт аз ќатысады. Соєан ќарамастан, олар 58 жасында зейнет демалысына шыєуєа ќўќылы болып келді», - деді С.Јбденов. Оныѕ айтуынша, соѕєы 5 жылдыѕ ішінде јйелдердіѕ орташа жалаќысыныѕ кґлемі экономика бойынша ер адамдардыѕ орташа еѕбекаќысыныѕ 66-дан 68%-єа дейінгі кґрсеткішін ќўраєан. «Оныѕ їстіне, зейнет демалысына шыќќаннан кейін јйелдердіѕ еркектерге ќараєанда шамамен 2 есеге артыќ ўзаќ ґмір сїретінін ескерсек, ќалыптасќан жаєдайда јйелдерді тиісті зейнетаќымен ќамсыздандыру мїмкіндігі тґмен. Бўєан ќоса, јйелдердіѕ 17%-дан астамы ортаќ зейнетаќы жїйесіне толыќ ќатыспай отырєандыєын ескеру ќажет. 2018 жылдан бастап бўл мјселе барлыќ јйелдерге ќатысты болады. Сондыќтан, ортаќ жїйедегі зейнетаќы мґлшері минималдыќ болып табылады. Осыны ескере отырып, јйелдердіѕ зейнет жасыныѕ сјйкестендірілуін ўсынамыз. Сонымен ќатар, јйелдердіѕ жїктілігіне орай жјне 1 жасќа дейінгі бала кїтіміне ќатысты демалысындаєы шыєындарды субсидиялау ќарастырылуда. Шыєындарды субсидиялау міндетті зейнетаќы жарналары есебінен енгізілетін болды», - деді министр. Јйелдердіѕ зейнет демалысына шыєу жасы 2014 жылдан бастап ўлєая бастауы мїмкін. Оны толыќ сјйкестендіру 10 жылдыѕ ішінде жїргізілетін болады. Јр жыл сайын зейнетаќы жасы жарты жылєа арттырылып отырады. Бўєан ќоса, елімізде базалыќ зейнетаќы кґлемі кепілдендірілген еѕ тґменгі зейнетаќыєа ауыстырылады деп кїтілуде.

14

СТАЦИОНАРДЫ АЛМАСТЫРАТЫН КҐМЕККЕ КҐЅІЛІЅІЗ ТОЛА МА? Осыдан екі жыл бўрын ел Їкіметі стационарды алмастыратын кґмек кґрсету ќаєидаларын бекіткен болатын. Денсаулыќ саќтау саласындаєы жаѕа жїйе бойынша барлыќ науќас бўрынєыдай ауруханада єана емес, їйінде жатып-аќ, ал ќажет болєан жаєдайда кїндізгі стационарєа бірнеше саєатќа келіп ем-дом ала алады. Алайда, мўндай кґмекке кґпшілік жїгінгенімен, халыќ арасында бўл емдеу тјсілініѕ сапасы мен тиімділігі жґнінде кері пікірлер де айтылуда. Жўрт аузында жїрген осы мјселені «Сарыарќа самалы» газетініѕ «Безбеніне» салып, таразылап кґрелік. Їміт АЙТМАЄАМБЕТОВА,

Мўса ТЕКТЕКБАЕВ,

Инновациялыќ Еуразиялыќ университетініѕ Екібастўз колледжініѕ оќытушысы:

облыстыќ денсаулыќ саќтау саласы ардагерлері ўйымыныѕ тґраєасы:

Ґмірімізге ќауіп тґнбесін!

Жаѕа жїйені ќолдаймын

- Денсаулыќ саќтау жїйесін дамыту керек екен деп, осы салаєа јбден елеп-екшеп алмай тїрлі жаѕашылдыќтарды енгізе беру дўрыс емес. Сондыќтан, стационарды алмастыратын кґмекті жїзеге асырмай тўрып, оныѕ науќас денсаулыєы їшін ќаншалыќты тиімді екенін аныќтап алу керек.

- Стационарды алмастыратын кґмек – отандыќ денсаулыќ саќтау саласындаєы озыќ жїйелердіѕ бірі деп санаймын. Жаќында жергілікті басылымнан ґткен бір жылдыѕ ішінде облыс бойынша 47 мыѕнан астам адамныѕ осы кґмек тїріне жїгінгенін оќыдым.

Жалєасы 5-бетте


2

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

АЌПАРАТ

www.saryarka-samaly.kz

ЫНТЫМАЌТАСТЫЌ

Жемісті јріптестік Дүбірлі дүние жалєасы Дүбірлі дүние Д

Д

Јкімдер сайлауын ґткізетін кїн јлі тїпкілікті аныќталєан жоќ. Бўл туралы ЌР Орталыќ сайлау комиссиясында

ґткен брифингте аталєан комиссияныѕ бас сарапшысы, саясаттану єылымдарыныѕ докторы, профессор Венера Жексембекова мјлім етті. Мемлекет басшысыныѕ тапсырмасына сјйкес, 2013 жылдыѕ ќыркїйегінен кешіктірілмей елімізде аудандыќ маѕыздаєы ќалалардыѕ, ауылдыќ округтердіѕ, ауылдыќ округ ќўрамына кірмейтін кенттер мен ауылдардыѕ јкімдерін тиісті мјслихаттар арќылы сайлау ґткізілуі тиіс. Ауыл јкімдерін сайлау демократиялыќ ќайта ќўрудыѕ жалєасы болып табылатын маѕызды ќадам екендігін баса айтќан бас сарапшы: «Шамамен 2500 јкім сайлануы тиіс. Бўл барлыќ деѕгейдегі јкімдердіѕ жалпы саныныѕ 90 пайызын ќўрайды», - деді. Оныѕ айтуынша, кандидаттарды ўсынуды аудан јкімі жергілікті ќоєамдастыќпен кеѕесе отырып, балама негізде жїзеге асырады.

«Ќолжетімді баспана» ќўнын 30 пайызєа арзандату кґзделуде. Ел Їкіметі «Ќолжетімді баспана - 2020» баєдарламасы

Облыс јкімдігі мен «Цеснабанк» АЌ арасында ынтымаќтастыќ жґніндегі меморандумєа ќол ќойылды. Оныѕ аясында аймаєымызда бірќатар јлеуметтік-экономикалыќ баєдарламаларды жїзеге асыруда ґзара тиімді стратегиялыќ јріптестікті дамыту кґзделіп отыр. Данияр ЖЎМАДІЛ

А

талмыш ќўжатќа сјйкес, облыс јкімдігі мен «Цеснабанк» АЌ агроґнеркјсіптік кешен, ќайта ґѕдеу, энергетика, ґнім ґндіру сияќты аймаќ экономикасыныѕ маѕызды салалары бойынша бірлескен жобаларды жїзеге асыруды ќолєа алмаќ. Жалпы, бїгінде Павлодар облысы ґзініѕ ґндірісі ґркен жайєан аймаќ мјртебесін абыроймен саќтап келеді. Еліміздіѕ ґндіріс саласындаєы облыс їлесі жылдан-жылєа артуда. Ірі бизнестен бґлек аймаєымызда шаєын жјне орта кјсіпкерлік ґркен жайєан. «Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасы аясында 172 жоба ќаржыландырылды. Ґткен жылдыѕ ќорытындысына сјйкес бўл кґрсеткіш бойынша облысымыз республикада

кґшбасшылыќ орынын саќтап ќалды. Болашаќќа да жоспарлар айќын. 2015 жылєа дейін облыста жалпы сомасы 300 млрд. теѕге болатын бірќатар маѕызды инвестициялыќ жобалар жїзеге асырылмаќ. Келесі жылдыѕ ґзінде ґѕіріміздегі жалпы ішкі ґнім кґлемі 11,5 пайызєа артады деп кїтілуде. Сјйкесінше ќазынаєа тїсетін ќаржы кґлемі жылына 3 млн. АЌШ долларын ќўрамаќ. Бўл маќсатќа жету жолында «Цеснабанк» АЌ аймаєымыздыѕ таєы бір маѕызды стратегиялыќ јріптесіне айналмаќ. - Еліміздіѕ екінші деѕгейлі банктерініѕ несиелік ќолдауыныѕ арќасында ґѕірімізде кјсіпкерлікті кеѕінен дамыту мїмкіндіктеріне ие болып отырмыз. Біз еліміздіѕ алдыѕєы ќатарлы банктерініѕ бірі болып саналатын «Цеснабанк»

Дүбірлі дүние Дүбірлі дүние аясында салынатын їйдіѕ шаршы метрініѕ ќўнын їй ќўрылысы комбинаттарыныѕ есебінен 30 пайызєа дейін арзандатуды кґздеуде. Бўл туралы Сенат депутаты Ќайсар Омаров былай деді: «Осы кезге дейін айтылып келген јѕгімелердіѕ бірі - аталєан баєдарлама аясында їй баєасын тґмендетудіѕ тјсілі ретінде ќўрылыс материалдарына аз шыєын жўмсаумен байланысты болып келген еді. Бўл ґз кезегінде жаєдайды жаќсарта ќоймайтынын айќындады. Осы маќсатта елімізде сапалы ќўрылыс материалдарын дайындау ґндірісін жандандыруымыз керек. Оныѕ їстіне осы жылда їй ќўрылысына ќажетті сапалы јрі арзан ґнім шыєаратын бірќатар комбинаттар іске кірісе бастамаќ. Бўл мемлекеттік баєдарлама аясында їлестірілетін їйлердіѕ сапасын жаќсартып, баєасын да тґмендетуге сеп болады». Сонымен ќатар, депутат ќажетті материалдарды арзандатудыѕ тиімді жобасы - зауыттыќ ґнімдерді пайдалану екенін де атап ґтті. Яєни, ќажетті заттарды ќўрылыс алаѕында дайындаєанєа ќараєанда, оны зауыттан дайын кїйінде алып, јкеп ќўрастыру јлдеќайда тиімді јрі арзан. Осылайша, їйдіѕ шаршы метрініѕ баєасын 800-900 АЌШ доллары шамасында ўстауєа болады.

Жинаќтаушы ќорлар жабылмайтын болды. Ел басшылыєыныѕ «Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќорын» ќўру туралы шешімі шыєысымен, жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары (ЖЗЌ) ўлардай шулап ќоя бергені мјлім: талай жыл ґздері єана емен-жарќын ќызыєын кґріп келген «майшелпектерін» беру ќайдан оѕай болсын?! Бўл ретте, олардыѕ ќарсы ќойєан басты дјйектеме дјлелі – «жеке ќорларда жўмыс жасайтын ондаєан мыѕ маман енді ќызметінен айырылып, жўмыссыздар санын арттырады, бўл – јлеуметтік шиеленіске јкеледі» болєан. Ел Їкіметі басќа жол ўсынды: барлыќ ЖЗЌ-лар енді ЕЖЗЌ-єа, яєни «ерікті жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына» айналады. Ќалай болєанда да, Ќазаќстан «ЖЗЌ» ўєымынан аќыры бас тартты. Осылайша, 15 жыл бойы елімізде «ґмір сїрген» бўл институт тарихќа жол тартќалы отыр. Аттары айтып тўрєандай, ЕЖЗЌ-лар енді халыќтыѕ ерікті жарналарын єана тарта алады.

АЌ осы жылы 220 су жаѕа вагондар сатып алмаќ. Атап айтќанда, компания 158 вагонды отандыќ ґндіруші «Тўлпар-Тальго» зауытынан сатып алса, мўныѕ ќатарында бўдан басќа жайлылыєы жетілдірілген 49 вагон мен бір дизель-рельстік ќўрам жјне 10 электропойыздыѕ вагондары да бар. Жаѕа вагондардыѕ бўл толќыны жолаушылар вагон паркін жаѕартып ќана ќоймай, ќолданыстаєы вагондардыѕ тозу кґрсеткішін 64 пайыздан 58 пайызєа дейін тґмендететін болады. Сонымен ќатар, демалыс жјне мереке кїндері кейбір баєыттар бойынша жылжымалы ќўрамдарєа ќосымша вагон ќосуєа да зор мїмкіндік бермек. Сондай-аќ, «Жолаушылар тасымалы» АЌ 2013 жылдыѕ маусым айынан бастап «Алматы - Атырау» баєытына, ал ќараша айында «Астана - Атырау» баєыты бойынша жаѕа жїрдек пойыздар ќўрамын ќолданысќа енгізбек. Јзірлеген – Мўрат ЌАПАНЎЛЫ.

АДАМ – ЕЅБЕГІМЕН АСЌАЌ

Батыл Байќанов К

ей адамдар ґмірлік кјсібін бала кезінен ќиялдайды. Сол арманына жету їшін барын салады. Біреулер кездейсоќ таѕдау жасайды. Енді бірі ата-анасыныѕ айтќанымен кез келген кјсіптіѕ тўтќасын ўстай салатыны жјне бар. Ал біздіѕ кейіпкеріміз Саєадат Байќанов ґткен єасырдыѕ тоќсаныншы жылдары елімізде жўмыссыздыќ белеѕ алєанда, Лебяжі ауданында ґрт сґндіру ќызметіне шаќырылады. Бірден келісіп, іске кірісті. Біраќ, бїгінде сол шешіміне еш ґкінбейді. Керісінше, ќиын сјтте адамдарєа шўєыл кґмек кґрсетіп, тілсіз жауды ауыздыќтап, талай ќайєылы оќиєаныѕ алдын алєанына іштей бір марќайып ќалады. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

Суретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

Енді јскери тікўшаќ жасаймыз. Ќазаќстан алдаєы уаќытта јскери тікўшаќ жасауды ќолєа алмаќ. Бўл жґнінде «Ќазаќстан инжиниринг» ўлттыќ компаниясыныѕ 10 жылдыќ мерейтойы ќарсаѕында ґткізілген брифингте белгілі болды. Отызєа тарта ґндірістік кјсіпорынныѕ басын біріктірген аталмыш холдингілік компания телегей табысќа кенеліп отыр. Алдаєы жоспарлары да адам ќызыєарлыќ. «Ќазаќстан инжиниринг» ўлттыќ компаниясы мен EADS концернініѕ Еurocopter еншілес компанияныѕ бірлескен кјсіпорыны «Еурокоптер Ќазаќстан инжиниринг» ЖШС бўєан дейін ЕС-145 тікўшаќтарын ќўрастыру, сату жјне техникалыќ ќызмет кґрсетумен айналысып келген еді, енді компания јскери тікўшаќтарды шыєаруды бастамаќ. «Їстіміздегі наурыз айыныѕ басында компания Eurocopter-мен ЕС645 жјне ЕС635 јскери ўшаќтарын шыєару туралы жаѕа келісім жасады», деді «Ќазаќстан инжиниринг» ЎК» АЌ басќарма тґраєасы Болат Смаєўлов. Компанияныѕ мерейтой ќарсаѕындаєы жаєымды жаѕалыєы жалєыз бўл емес, ол экспорт нарыєына шыєып, трансўлттыќ компания атануды да кґздеп отыр. Су жаѕа пойызбен жїйткімек. «Жолаушылар тасымалы»

АЌ-мен арадаєы јріптестік ќатынастарымызды жоєары баєалаймыз, - деп атап ґтті облыс јкімі Ерлан Арын. «Цеснабанк» АЌ - активтерініѕ кґлемі бойынша республикадаєы їздік он банктіѕ ќўрамында. Ґткен жылдыѕ ќорытындысы бойынша аталмыш ќаржы ќўрылымы їздік коммерциялыќ банк деп танылєан. Ќўрылым мемлекеттік инвестициялыќ баєдарламалар аясында белсенді ќызмет атќаруда. Мысалы, «Бизнестіѕ жол картасы - 2020» баєдарламасы бойынша аталмыш банк 186 жобаны маќўлдап, 155 жоба бойынша субсидиялау жґнінде келісімшарттар жасасќан. - Павлодар облысы біздіѕ їздік стратегиялыќ јріптестеріміздіѕ бірі болып табылады. «Цеснабанк» АЌныѕ мўндаєы ґкілдігі жўмыс нјтижелілігі бойынша Астана, Алматы ќалаларындаєы орталыќ филиалдардан кейін їшінші орынды алып отыр. Бўл – жоєары кґрсеткіш. Облыс басшылыєына банкке деген сенімі їшін алєысымды білдіргім келеді. Осынау табысты јріптестігімізді одан јрі ныєайтуєа мїдделіміз. Жаќын болашаќта облыстыѕ ґзге де ґѕірлерінде банк филиалдарын ашуды кґздеп отырмыз, - деді «Цеснабанк» АЌ басќарма тґраєасы Дјурен Жаќсыбек.

- Алєаш ќызметке келгенімде жаєдай ќиын еді. Жанар-жаєармай тапшы. Ґрт сґндіруге арналєан тиісті киіміміз де жоќ. Еѕбекаќымыз уаќытында берілмейтін... Ал бїгінде тірлігіміз бўрынєыєа ќараєанда, айтарлыќтай жаќсарды єой, - дейді ґткен мен бїгінді салыстырєан ґртке ќарсы ќызмет старшинасы Саєадат Сјбитўлы. Облыстыќ тґтенше жаєдайлар департаментіне ќарасты «Ґрт сґндіру ќызметі жјне апаттыќ-ќўтќару ќызметі» мекемесініѕ №26 ґрт сґндіру бґлімініѕ бастыєы Жанат Ќалиасќаровтыѕ айтуынша, јзірше, техника кїші, мамандар саны да жеткілікті. Дегенмен, кґліктерді жаѕарту ќажет. Ґйткені, ґрт сґндіруге берілетін арнайы техника

нормаєа сјйкес он жыл ќызмет етуі тиіс. Ал мўнда ќолданыстаєы техникалардыѕ «жасы» отыздан асыпты. Ќызметкерлердіѕ шеберлігін шыѕдау їшін жылына сегіз нысанда оќу-жаттыєу шараларын ўйымдастыру јдетке айналєан. Ґрт сґндірушілердіѕ спортпен шўєылдануына жаєдай жасалады. Тілсіз жау айтып келмейді. Сјл кешіксеѕ јп-сјтте-аќ айналасын жалмап кетеді. Осы ќаєиданы Саєадат аєамыз жаќсы біледі. Ал шаќыру тїсті ме, оќиєа орнына жетісімен, бірден адам ґмірін оттан арашалауды алдыѕєы орынєа ќояды. Одан кейін кґк тїтін торлаєан аймаќта адамныѕ бар-жоєы толыќ аныќталєаннан кейін ґртті ґршітпеудіѕ айла-тјсілдеріне кґшеді. Жалын шарпыєан аумаќтыѕ

кґлеміне ќарай, кейде саєаттап кїрессек, кейде шўєыл јрекеттіѕ арќасында санаулы минут ішінде ауыздыќтаймыз, дейді кейіпкеріміз. Кґктем-жаз айларында ґрт жиілеп кетеді. Јсіресе, аптап ыстыќ кїндері орманды алќаптарда ќауіп кґп. Ал ќыста тўрєындар пеш жаєуда ќарапайым ќаєидаларды саќтамаудан ќайєылы оќиєаларєа душар болып жататыны жасырын емес. Саєадат Сјбитўлы ґртті «тілсіз жау» санаєанмен, кґп жаєдайда оќиєа тўрєындардыѕ немќўрайлыєынан, салєырттыєынан орын алатынын алєа тартады. Сондыќтан, халыќ ґрт ќауіпсіздігі талаптарын јсте естен шыєармаса дейді. Табиєи апат та айтып келмейтіні рас. Мјселен, 2009 жылы Лебяжі мен Шарбаќты аудандарыныѕ аумаєындаєы «Ертіс орманы» резерватында тіркелген ірі ґрт сала ќызметкерлерін јбден јбігерге салєаны јлі есімізде. Мыѕдаєан гектар жасыл желек ґртке оранды. Ґрт сґндірушілер ќанша тырысса да, ќатты дауыл жалынды ауыздыќтауєа мўрша бермеді. Міне, осы ќауіпті сјттерде елмен бірге ќызыл жалынмен кїрескендердіѕ бірі – біздіѕ кейіпкеріміз. - Ќызметіміз ќауіпті. Оќиєа орнына барєанда, ґз басымыз да ќатерге тігіледі. Біраќ, азаматтыќ борышымыз – елге ќызмет ету. Сондыќтан, кез келген ќиын кезде абыржымай, јр нјрсені аќылєа салып, јрекет етеміз. Бўл ќызметке јркім психологиялыќ тўрєыдан дайын болуы тиіс. Яєни, ґрт сґндіруші бойындаєы їрейін жеѕе алатын ќайсар, батыл мінезді, салќын ќанды болєаны абзал. Шираќтыќ пен дененіѕ шыныќтыєы да ауадай ќажет, - дейді Саєадат аєамыз. Бґлім бастыєы Жанат Жаќыпўлыныѕ айтуынша, осы мінездер біздіѕ кейіпкеріміздіѕ бойынан табылады. Ол – ўжымында сыйлы азамат. Ґзіне жїктелген міндетіне їлкен жауапкершілікпен ќарайды. Білікті маман мадаќќўрметтен де ада емес. Аудан орталыєындаєы Ќўрмет таќтасында суреті ілулі тўр. Ел Їкіметі басшысыныѕ «Алєыс хатымен» марапатталєан. Лебяжі ауданы.

Ќазаќстан Президенті Нўрсўлтан Назарбаев ќысќа мерзімді демалысќа шыќты. Бўл жайында кеше Аќорданыѕ баспасґз ќызметі мјлімдеді.


www.saryarka-samaly.kz

ЌЎМСАЄАТ

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ

Шекарамен СУБСИДИЯ бизнесті біріктіру МҐЛШЕРІ ЕСЕЛЕНДІ

Кґктемгі дала жўмыстарына јзірлік јлден басталып кетті. Диќандар бітік астыќ ґсіруге јрекеттеніп, ертерек ќамданып жатыр. Билік Елбасыныѕ ауыл шаруашылыєы саласы алдына ќойєан міндеттердіѕ орындалуын ќадаєалауда. Оныѕ ішінде, егіс алќаптарын јртараптандыруєа баєытталєан шараларды барынша пысыќтауда. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

Е

гістікті јртараптандыру маќсатында мемлекет тарапынан тїрлі ќолдау шаралары ќолєа алынды. Яєни, аз е г і л е т і н даќылдарды шама келгенше кґбейтуге кґѕіл бґлінуде. Ол їшін берілетін арнайы субсидия мґлшері еселеніп отыр. Мјселен, биыл жем-шґп даќылдарына субсидия нормативі 3 есеге, азыќтыќ даќылдарєа 2 есеге арттырылмаќ. Тамшылатып суаруды ќолдана отырып, жїгері егуге бекінгендер де жеѕілдікті жјрдемнен, наќтысы, арнайы субсидиядан ќўр ќалмайды. Їстіміздегі жылы жїгері егетіндерге, оныѕ ішінде, тиімді технологияны ќолданатындарєа осындай жеке субсидия белгіленуде.

Ал ауыл шаруашылыєы ґндірушілерін ќолдап, оларды сапалы тўќыммен ќамтамасыз ету маќсатында жергілікті бюджеттен 114 млн. теѕге сомасында ќаржы бґлінгені белгілі. Ал жоєары ґнімді тўќыммен ќамту їлесі 90 пайызєа жетпек. 2018 жылєа дейін ґѕірде суармалы егін алќабын дамыту жоспарындаєы міндеттер басты назарда болмаќ. Мјселен, биылєы егіс науќанында суармалы алќаптыѕ кґлемін 6,3 мыѕ гектарєа арттыру кґзделіп отыр. Тамшылатып суару технологиясына ерекше кґѕіл бґлінуде. Жалпы аймаќ бойынша биыл 800 мыѕ гектарєа ауыл шаруашылыєы даќылдарын егу жоспарлануда.

НАУРЫЗ-ЎСЫНЫС

Жаѕа дјстїрлерін ќалыптастырсаќ... Тїркі халыќтары їшін жыл басы болып саналатын Јз-Наурызєа деген елдіѕ кґзќарасы ерекше. Јйтсе де, Ўлыстыѕ Ўлы кїні ежелгі мјнмазмўнын ґзгерткені ґкінішті. Себебі - Наурыз мерекесі бўќаралыќ сипатќа ие болєанымен, јлі кїнге дейін жаѕа жыл басы ретінде маѕызынан айырылєан. Кей жерлерде мереке наќышы ретінде наурыз кґже мен киіз їй, жыл он екі айєа ие болєан жанжануарлар бейнесі алынып жїр. Алайда, осы символдар бейнеленген ашыќ хаттарды, кјдесыйларды кґре алмаудамыз. Наурыз - ынтымаќ, татулыќ, достыќ мерекесі. Ертеде араздасќан жандар, ґкпе-реніштерін ўмытып, бір-бірін кешіріп, тарту-таралєы, сыйќўрмет жасайтын. Бізде де осы їрдісті жаѕєыртып, наурыз наќышы бар сыйлыќтар тарту етілсе, мерекеніѕ бјсі арта тїсер еді. Наурыз – ўлттыќ салт-дјстїрлерді жаѕєырту мерекесі. Сондыќтан, бўл мейрамєа деген дайындыќ бір ай бўрын басталып, ќала-ауыл кґшелері Наурыз наќыштарымен безендірілсе, кґѕілге ќуаныш ўялатып, мерекеніѕ жаќындаєаныныѕ жаршысы болар еді.

Ґкінішке ќарай, бўл мјселе жылдаєыдай таєы да ескерілмеді. Наурыз – їлкен-кішіге ортаќ мереке. Осы кїні жастар арасында «ўйќыашар», «селт еткізер» дјстїрлерін жаѕєыртып, балаларєа жаѕа жыл мерекесіндегідей шаєын ќалтаєа тјтті-дјмділерді толтырып «Наурыз шашу» сыйлыєын неге таратпасќа? Сыйлыќ жасау арќылы да балалар мен жастардыѕ санасына Наурыз мерекесініѕ ќасиеті мен сипатын сіѕіруге болады емес пе? Жаѕа жыл мерекесі ќарсаѕында ќоєамдыќ ўйымдар ќаладаєы перзетханаєа барып, желтоќсанныѕ соѕєы кїнінде дїниеге келген нјрестелерге сый-сияпат жасайды. Биыл Наурыз мерекесінде туєан сјбилерге де осындай ќўрмет кґрсетілсе деген тілегіміз бар. Бўл шара да мерекеніѕ маѕызын арттыра тїсері кјміл. Тїйіндей келгенде, ўлтымыздыѕ еѕ ўлыќ мерекесі – Јз-Наурызды тойлауда жаѕаша кґзќарас ќажет. Наурыздыѕ жаѕа дјстїрлерін ќалыптастырмай, мерекені ґз дјрежесіне кґтере алмайтынымыз аныќ. Дария ЕРТАЙЌЫЗЫ, Екібастўз ќаласы.

Павлодар облысында ќўрылєан ќазаќстандыќ делегация облыс јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Нўрбайўлы Тўрєановтыѕ басшылыєымен, БР-даєы ЌР ґкілі Ерєали Бґлегеновтыѕ ќатысуымен екікїндік іссапарымен Беларус Республикасы, Минск ќаласында болып ќайтты. Кездесудіѕ маќсаты танысу мен экономикалыќ байланысты реттеу, екі жаќ арасындаєы ынтымаќтастыќ пен ќатынастардыѕ дамуы болды. Энергетика, ґндіріс, ауылшаруашылыќ жјне сауда министрліктерініѕ, Минск облыстыќ атќару комитетініѕ басшыларымен кездесу ґтті. Шара барысында Павлодар облысы мен Беларус Республикасы арасында ауылшаруашылыќ, машина жасау, єылым мен білім саласындаєы ынтымаќтастыќ ќатынастар, энерготиімді

технологиялар мен баламалы ќуат кґздерін ќолдану мен енгізу, жол техникасы мен аспалы ќўралжабдыќтар, астыќ кептіргіш кешендерді шыєару бойынша біріге жўмыс атќару мјселелері талќыєа тїсті. Ќазаќстан жјне Беларус президенттерініѕ нўсќауларына сјйкес, аймаќаралыќ ынтымаќтастыќты дамыту бойынша Павлодар облысы јкімініѕ бірінші орынбасары Д.Тўрєанов 2013-2014 жылдарєа арналєан шаралар жоспарына ќол ќойды. «Даму» кјсіпкерлікті дамыту ќоры» АЌ атынан Павлодар облысы бойынша аймаќтыќ филиал директоры Ерќанат Ќайратўлы Јбенов, сонымен ќатар облыстыѕ шаєын жјне орта бизнес ґкілдері: «Егер» ЖШС-ніѕ ќаржы директоры Александр Анатольевич Катунин, «Энергия Капитал-1» ЖШС директоры Нина Александровна Золотухина, «Дјнекер» ШЌ ЖШС директоры Ќайрат Сансызбайўлы Јбішев, «Пахарь» ШЌ ЖШС коммерциялыќ директоры Олег Владимирович Литвинов, Абай атындаєы ЖШС директоры Алтай

Жерлестеріміз

жеѕіспен оралды Жаќында Алматы ќаласында жалпы білім беретін пјндер бойынша республикалыќ єылыми жобалар конкурсы ґткен болатын. Аталмыш білім додасына облыс намысын ќорєау їшін аттанєан павлодарлыќ 60 озат оќушы бірінші орынєа ие болып, республиканыѕ їздік командасы атанды. Конкурс ќорытындысы бойынша, мамандандырылєан «Жас дарын» мектебініѕ оќушылары Елдос Шакратов пен Јйгерім Букурубова Облыстыѕ 75 жылдыќ мерейтойына орай, Павлодар ќаласындаєы «Дарынды балаларєа арналєан музыкалыќ колледж музыкалыќ мектеп-интернаты» кешенініѕ ўйымдастыруымен аймаќтаєы ґнер мектептерініѕ арасында 47-ші облыстыќ жас музыканттардыѕ байќау - фестивалі ґтті. Оєан Павлодар, Екібастўз, Аќсу ќалалары мен аудандардан барлыєы 300-ге жуыќ талантты жеткіншек ќатысып, ґнердегі баќтарын сынады.

Басќарма кїні Жуырда облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы Павлодар облысы бойынша тґтенше жаєдайлар департаментінде «басќарма кїнін» ўйымдастырды. Шара мемлекеттік тілдіѕ ќызмет кґрсету, аныќтамалыќаќпараттыќ баєыттаєы ќолданыс аясын кеѕейту, сондай-аќ, ќазаќ тілініѕ јлеуметтік жјне саяси деѕгейін арттыру маќсатын кґздеді. Тілдерді дамыту жґніндегі мекеме ґкілдері ЌР-ныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы тіл туралы» Заѕы жјне «Ќазтест» баєдарламасы туралы тїсінік берді. Кездесу соѕында тґтенше жаєдайлар жґніндегі басќарма басшылыєына сґздіктер мен оќу-јдістемелік ќўралдар сыйєа тартылды.

алтын медаль иеленді. Ал кїміс медаль дарынды ер балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ-тїрік лицейініѕ оќушысы Асќат Мўхаммед,

3

Тґлеубайўлы Арбиев, «Їміт» ШЌ директоры Айдын Маратўлы Ќапанов ќатысты. Ќазаќстандыќ делегация Минск трактор зауытын, «Амкодор» Холдингін, «Алютех» ООО, СП ООО «Унибокс», Борисов ет комбинатын, «Першаи - 2003» агрофермасын, «Боримак» АЌ, «Белорусский» ќўс комбинатын кґріп шыќты. Кездесу барысында жалпы сомасы 7 млн. АЌШ долларынан асатын коммерциялыќ сипаттаєы ауылшаруашылыќ, машина жасау, коммуналдыќ техниканы жинау салалары бойынша барлыєы 18 ќўжатќа ќол ќойылды, сонымен ќоса, Белорустыќ кјсіпкерлерді ќаржылай ќолдау ќоры (Беларус Республикасы) мен «Даму» кјсіпкерлікті дамыту ќоры» АЌ (Ќазаќстан Республикасы) арасындаєы ґзара јрекеттестік пен ынтымаќтастыќ туралы меморандум ќабылданды. Белорустыќ ќаржылай ќолдау ќоры кјсіпкерлікті мемлекеттік ќолдау баєдарламасында ќарастырылєан ќаражат есебінен шаєын кјсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік ќаржылай кґмек кґрсетеді. Ќол ќойылєан меморандум шеѕберінде экономика саласындаєы Ќазаќстан – Беларус ќатынас-тарын дамыту бойынша жўмыстар жїргізіледі деп жоспарлануда. Беларусь Республикасындаєы павлодарлыќ кјсіпкерлердіѕ Бизнес-Миссий ўйымы.

БІЛІМ дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 мектеп-лицейініѕ оќушысы Рјбия Жўмабекова, облыстыќ дарынды балаларєа арналєан кґпсалалы мектеп-лицейініѕ оќушылары Алтынай Жаќыпова, Тўрсынєали Єазизов, Аида Андосова, мамандандырылєан «Жас дарын» мектебініѕ оќушылары Арман Рыспаев, Марат Јбубјкір жјне Екібастўз ќаласыныѕ дарынды балаларєа арналєан №1 мектеп-лицейініѕ оќушысы Елена Чернейєа бўйырды. Сондай-аќ, бірќатар шјкірттер ќола медальдарды ќанжыєасына байлап, табыспен оралды.

Жас музыканттар баќ сынады Ўйымдастырушылардыѕ айтуынша, шараныѕ басты маќсаты - музыкалыќ-эстетикалыќ тјрбие мен оќушылардыѕ орындау шеберлігін ўштастыру арќылы жас таланттарды аныќтап, ќолдау кґрсету.

Байќау жеѕімпаздары мен олардыѕ оќытушылары облыстыќ білім беру басќармасыныѕ дипломдарымен марапатталып, сыйлыќтарєа ие болды. Н.АЌЫТЕГІ.

О, ТОБА!

«СЕГІЗАЯЌ» СЕЛТ ЕТКІЗДІ Жуырда Павлодар ауданына ќарасты Шаќат елді мекенінде «мутант» ќозы дїниеге келген. Тїліктіѕ їш кґзі жјне сегіз аяєы бар. Тґл иесі Ќуандыќ Бекітаевтіѕ айтуынша, ќой егіз ќозы туу керек еді. Алайда, оныѕ болжамы орындалмапты. Ќуандыќ Бекітаевтіѕ мал шаруашылыєымен айналысќанына 20 жылдан астам уаќыт ґткен. Осы жылдар аралыєында мўндай оќиєа екінші рет орын алєан.

Ќуандыќ БЕКІТАЕВ, Шаќат ауылыныѕ тўрєыны: - Ќозыны кґргенде таѕ ќалдым. Меніѕ ойымша, бўл экологиялыќ жаєдайдыѕ «жемісі». «Ерекше» ќозыныѕ тууы соныѕ салдары болар. Ґткен жылы їш аяќты ќозы туєан. Шаѕыраєымда жеті балам бар. Болашаєына алаѕдаймын. Экологиялыќ жаєдайдыѕ салдарынан осындай оќиєа адамдар арасында да кездесуі єажап емес. Сондыќтан, жаѕа туєан ќозыныѕ денесін лаќтырмай, жўртшылыќќа кґрсетсем деймін. Маќсатым – кґпшілікке ой салу.

Ґз тілшіміз.

2012 жылы еліміздегі сыртќы сауда айналымы 9,8 пайызєа ўлєайєан.

А.ЈДІЛБЕК.


4

ПАРТИЯ

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

«НЎР ОТАН»: БІРЛІГІ МЫЄЫМ ЕЛДІЅ - ТІРЛІГІ БЕРЕКЕЛІ!

Біліктілігін арттыруда Билiк пен азаматтыќ ќоєам арасындаєы ќарым-ќатынастарды ќалыптастыру, сондай-аќ, демократиялыќ, зайырлы, ќўќыќтыќ мемлекеттiѕ мiндетін айќындау маќсатында саяси білімніѕ маѕыздылыєын арттыру ќажет. Елбасы «Нўр Отан» халыќтыќ демократиялыќ партиясыныѕ Тґраєасы Нўрсўлтан Назарбаев «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы - ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауында: «Бјсекеге ќабілетті дамыєан мемлекет болу їшін біз сауаттылыєы жоєары елге айналуымыз керек», - деп, јрбір ќазаќстандыќ азаматќа жїйелі білім алып, біліктілігін жыл сайын жетілдіріп отыру ќажеттігін міндет еткен болатын. «Нўр Отан» партиясы осы маќсатты орындауда сїбелі їлес ќосып келеді. Жаћандыќ тегеурінді талаптар жаєдайында партия менеджерлерініѕ кјсібилігін арттыру, саяси сауатты кадрларды даярлау маќсатында осыдан їш жыл бўрын Астана ќаласында саяси ќўрылым жанынан Жоєары партия мектебі ашылєан болатын. Сондай-аќ, республика-

мыздыѕ їш ірі аймаєында, Алматы, Аќтґбе жјне Шыєыс Ќазаќстанда партия мектебініѕ филиалдары ќўрылды. Жыл сайын аталмыш орталыќтарда жїздеген партиялыќтар біліктілігін арттырады. Былтыр Жоєары партия мектебініѕ

тјжірибесі негізінде «Нўр Отан» ХДП Павлодар облыстыќ филиалыныѕ бастамасымен С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетінде Аймаќтыќ партиялыќ оќыту орталыєы ашылды. Облыстыќ партия филиалы Саяси кеѕесініѕ мїшесі, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ оќу ісі жґніндегі проректоры, п.є.д., профессор Нелли Пфейфер орталыќтыѕ жетекшісі

ґѕіріміздіѕ бастауыш партия ўйымдарыныѕ, партиялыќ баќылау комиссияларыныѕ, жемќорлыќќа ќарсы кїрес жґніндегі ќоєамдыќ кеѕестердіѕ тґраєалары мен олардыѕ орынбасарларынан, барлыќ деѕгейдегі мјслихат депутаттарынан, мемлекеттік баєдарламалардыѕ тиянаќты орындалуына жауапты партиялыќ тјлімгерлерден жјне «Жас Отан» жастар ќанатыныѕ белсенділерінен тўрады. Жаќында аталмыш орталыќта кезекті оќу курстары болып ґтті. Мўнда 91 депутат пен 173 бастауыш партия ўйымдарыныѕ тґраєалары біліктілігін арттырды. Биылєы семинар Елбасыныѕ «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы - ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауын тїсіндіру маќсатында ўйымдастырылды. «Ќоєамдыќ-саяси тўраќтылыќты ќамтамасыз ету тетіктері», «Ґѕіріміздіѕ јлеуметтікэкономикалыќ баєдарла-маларын тиімді жїзеге асырудаєы партияныѕ жјне партиялыќ электораттыѕ атќаратын ролі», «Инновация-лыќ шаєын жјне орташа кјсіпорындарды мемлекеттік ќолдаудаєы сыртќы елдердіѕ тјжірибесі» жјне т.б. таќырыптар бойынша дјрістер оќылды. Саяси білімдерін жетілдірген, наќты баєыт-баєдар алєан партиялыќтар ґз ауыл-аймаєыныѕ болып таєайындалды. ґркендеп, ќарќынды дамуына їлесін Орталыќта облыстыѕ білікті ќосады деп сенеміз. саясаткерлері, саясаттану єылымдарыныѕ докторлары, профессорЈ.СЫЗДЫЌОВА оќытушылар, облыстыќ партия «Нўр Отан» ХДП Павлодар ўйымыныѕ тјжірибелі мамандары облыстыќ филиалыныѕ дјріс оќиды. Тыѕдаушылар контингенті кеѕесшісі.

ЖЕМЌОРЛЫЌПЕН КЇРЕС –

Ауылдыќтардыѕ белсенділігі зор Жолдау жїктеген міндеттер мен мемлекеттік маѕызы зор баєдарламаларды іске асыруда «Нўр Отан» партиясы елімізде ґзіне теѕ келетін саяси ўйым жоќ екенін талай рет дјлелдеген болатын. Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы - ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауындаєы маќсатміндеттерді жїзеге асыру жўмысына билік партиясыныѕ белсене атсалысатынына сенім білдірген. Осынау жауапты міндеттіѕ їдесінен шыєу їшін нўротандыќтар барын салатындарын байќатты. Партияныѕ облыстыќ, аудандыќ филиалдарыныѕ ґкілдері де аянып ќалып жатќан жоќ. Бўл ретте, Лебяжі ауданы Малыбай ауылдыќ округіндегі партия ґкілдігініѕ жетекшісі Хамила Хасеноваєа ерекше тоќталып ґткенді жґн санап отырмыз. Ол - табиєатынан мінезі ашыќ, ойы салмаќты, іскер жан. Атап ґтерлігі, бїгінде аталмыш елді мекенде 120 партия мїшесі бар. Жјне олардыѕ ќатары жылдан жылєа артып келеді. - Біз шалєай ауылда жатсаќ та Елбасыныѕ Жолдауын насихаттау жўмыстарына жедел тїрде кірістік. Ќазір бізде арнайы іс-шаралар жоспары бар. Осы ретте, јсіресе, жастармен жїйелі жўмыс жїргізу аса маѕызды. Ґйткені, жастар їлкендердіѕ пікіріне ќўлаќ тїреді, – дейді Х.Хасенова. Хамила Ќўсайынќызыныѕ айтуынша, Жолдауда жария етілген экономиканы жаѕєырту, кјсіпкерлікті жан-жаќты ќолдау, јлеуметтік саясаттыѕ бірегей ќаєидалары, білім, мемлекеттілікті јрі ќарай ныєайту жјне ќазаќстандыќ демократияны дамыту, жаѕа ќазаќстандыќ патриотизм сынды баєыттарєа партия мїшелері ерекше назар аударуы ќажет. Еліміздіѕ бїгіні мен жарќын болашаєы білімді, жігерлі, намысшыл, отаншыл, жалын жїректі, биік рухты, ґз халќына адал ўрпаќ тјрбиелеуге байланысты екені сґзсіз. Малыбай ауылы тўрєындарыныѕ облыстыќ деѕгейде ќолєа алынып жатќан игі бастамалардан шет ќалєан емес. Ґздері де бірќатар бастамалардыѕ ўйытќысы болуда. Мысалы, елді мекенде ардагерлер клубын ашу, кґмекке мўќтаж балаларєа кґмек кґрсету бойынша жўмыстар жїргізілуде.

А.БИЖАНОВА, Лебяжі ауданы.

Ўлт денсаулыєын ныєайту жолында Партия ќызметініѕ негізгі баєыттарыныѕ бірі - жастар арасында салауатты ґмір салтын ќалыптастыру, дене тјрбиесі мен спортты дамыту болып табылады. Аталєан баєыттарды жїзеге асыру маќсатында партия ќазаќ кїресінен ел Президенті Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ жїлдесі їшін басталєан «Ќазаќстан барысы » республикалыќ турнирін ўйымдастыруєа атсалысуда. Їстіміздегі жылдыѕ аќпан айында аталмыш турнирдіѕ бірінші іріктеу кезеѕі басталды.

НЕГІЗГІ МІНДЕТ Жемќорлыќпен кїрес науќандыќ шара емес. Ол тек ќўзырлы мекемелердіѕ єана міндетіне жатпайды. Онымен бїкіл ќоєам болып кїрескенде єана нјтиже шыєары сґзсіз. Бўл істе «Нўр Отан» партиясы да Ќазаќстандаєы барлыќ жїйелі ґзгерістердіѕ наќты алєа жетелеушісі, елдегі бўќаралыќ саяси жўмыстардыѕ еѕ тиімді тетігі болып отыр. Бўл ретте, партия жанындаєы жемќорлыќќа ќарсы кїрес кеѕесіне бес жыл толєанын атап ґткен жґн. Осы кезеѕде аталмыш ќўрылым бірталай игі істердіѕ бастамашысына айналып, нјтижелі жўмысымен кґзге тїсуде. Экономикалыќ, саяси, ќўќыќтыќ жјне идеологиялыќ сипаттаєы єаламдыќ ґзгерістер жаєдайында ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес мјселесі Ќазаќстанда да ерекше ґткір жјне саяси маѕызды орын алып отыр. Аймаєымыздаєы жемќорлыќќа ќарсы кїрес кеѕесініѕ ќўрамында тїрлі деѕгейдегі мјслихаттардыѕ 27 депутаты бар. Олардыѕ ішінде 14 депутат партия филиалыныѕ Саяси кеѕес мїшелері жјне мјслихаттардаєы

депутаттыќ фракция тґраєалары болып табылады. Кеѕес мїшелері мемлекеттік маѕызды баєдарламалардыѕ аймаєымызда жїзеге асу барысын баќылауда ўстап келеді. Мысалы, 20092010 жылдары жўмыс істеген «Жол картасы» баєдарламасыныѕ сјтті жїзеге асуына нўротандыќтардыѕ ќосќан їлесі зор. Ќазіргі кезде кеѕес мїшелері «Бизнестіѕ жол картасы 2020», «Жўмыспен ќамту - 2020», «100 аурухана, 100 мектеп», «Ауыз су» жјне

таєы басќа баєдарламалардыѕ орындалуыныѕ басы-ќасында жїр. Анатолий ГУСЬКОВ, «Нўр Отан» ХДП Павлодар облыстыќ филиалыныѕ жемќорлыќќа ќарсы кїрес кеѕесініѕ тґраєасы: - Ќазаќстанныѕ даму Стратегиясын жїзеге асыру тетіктерініѕ бірі - сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес. ТМД елдерініѕ ішінде Ќазаќстан бјрінен бўрын осы ќоєамдыќ кеселге ќарсы заѕ ќабылдады жјне соны жїзеге асырып келеді. Алайда сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес - биліктіѕ єана ісі емес. Оєан бїкіл халыќ, ќоєам болып ќарсы кїресу ќажет. Јрі ол бір кїнніѕ шаруасына жатпайды. Ќазір бізде лауазымды тўлєалардыѕ тјртібі ќатаѕ баќылауда. Осы жемќорлыќќа ќарсы кїрестіѕ кеѕінен жариялы болуын ќарастырудамыз.

Бўл доданыѕ басты маќсаты - ўлт денсаулыєын ныєайту жјне жастарды спортќа баулуды бўќаралыќ сипатќа айналдырып, кешегі тау кґтерген толаєайдай алып та батыр бабаларымыздыѕ ґр рухымен жігерлендіріп, халќымыздыѕ салт-дјстїрін ґркендету. Сонымен ќатар, талантты ќызжігіттерді, оныѕ ішінде еѕ алдымен ауыл жастарын ќолдау болып табылады. Партияныѕ аумаќтыќ филиалдары аудандыќ дене шыныќтыру жјне спорт бґлімдерімен бірігіп, ауылдыќ жерлерде ґткізілетін жарыстардыѕ барлыќ ўйымдастырушылыќ жўмыстарын ґз мойындарына алды. Іріктеу турнирініѕ бірінші кезеѕі облыстыѕ ауылдыќ аймаќтарында ґткізілді. Сол арќылы жарыстарєа неєўрлым кґп ќатысушыларды тартуєа, жастарєа спорттыќ тјрбие беру мјселесіне жўртышылыќтыѕ назарын аудартуєа, спорт секцияларыныѕ желісін кеѕейтуге, оларды спорт ќўралдарымен жабдыќтауєа мїмкіндік берді. Бўл дарынды спортшылардыѕ шеберлігін, кїш-ќуаты мен бас жїлдеге кїресуге дайындыєын кґрсетуге ыќпал етеді. Жарыстыѕ бірінші кезеѕіне облыстыѕ 109 ауылдыќ аймаєынан 15-19 жас аралыєында 1215 адам ќатысты. 1-кезеѕніѕ жеѕімпаздары аудандыќ іріктеу турнирлеріне ќатысуєа жолдама алды. Ал аудандыќ жјне ќалалыќ деѕгейде ґткен іріктеу кезеѕдерініѕ жеѕімпаздары їстіміздегі жылдыѕ мамыр айында ґтетін облыстыќ додада баќ сынайды.

Аєымдаєы айда «Нўр Отан» ХДП-да бірќатар министрлер ќоєамдыќ ќабылдаулар ґткізіп, халыќтыѕ арыз-шаєымдарын ќарайтын болады.


КҐКПАР

www.saryarka-samaly.kz

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

5

Кґпшіліктіѕ кґѕілін серпілтіп, рухани тўрєыдан демалуєа сеп болар халыќтыќ мерекелерге баймыз. Ел болып атап ґтетін мейрамдар ќатарына Ўлыстыѕ Ўлы кїні – Наурыз, Масленица сынды ежелгі халыќтыќ мерекелерді жатќызуєа болады. Мјні - тереѕ, маѕызы - зор мейрамдарды бїгінде ќандай деѕгейде ќабылдап жїрміз? Осы мјселе тґѕірегінде «Кґкпарда» ой ґрбітеміз. Любовь БОГНАТ, «Беларусь» этно-мјдени бірлестігініѕ тґрайымы: - Наурыз – баршамыз їшін ерекше айлардыѕ бірі. Ґйткені, бўл кезде кґпўлтты еліміз Наурыз жјне Масленица мейрамдарын кеѕінен атап ґтеді. Мереке дегенде јрќайсымыздыѕ кґѕіліміз кґтеріліп, марќайып ќалатынымыз шындыќ. Ґз басым, халыќтыќ мейрамдарды тойлаудыѕ пайдасы мол деп есептеймін. Кґктемніѕ жадыраєан нўрымен бірге келетін осындай мерекелер еліміздегі тїрлі ўлт пен ўлыстарды ўйыстырып, бірлігін айєаќтайды. Кґпшілік шаралар арќылы мызєымас достыєымыз ныєайып, бірбірімізге деген сый-ќўрмет сезімі ќалыптасады. Сонымен ќатар, ґзге ўлт ґкілдерініѕ мјдениетін паш етіп, жўртшылыќќа насихаттаймыз. Еѕ бастысы, кґпшілік мейрамдардыѕ баршамыз їшін ўлттыќ ќўндылыќ болып табылатын бірлігімізді асќаќтатуда атќарар ролі зор. Бір сґзбен айтќанда, халыќтыќ мерекелерді атап ґтуден ўтарымыз кґп.

Алмагїл ЖЇГІНІСОВА, аќын: - Бјлкім, кейбіреулеріміз їшін халыќтыќ мерекелердіѕ басты артыќшылыєы жўмыс басында сыйаќы алу, бірнеше кїн демалу сынды «ќўндылыќтармен» шектелуі мїмкін. Јсілінде, халыќтыќ мейрамдар – кез келген ўлттыѕ рухани ќазынасын байытып, байырєы тарихын параќтап, ўлттыќ ќўндылыќтарын ўрпаќтан-ўрпаќќа жеткізуге ыќпалын тигізетін ќўрал. Сондай-аќ, бўл мейрамдар арќылы еліміздіѕ мјдени ґркендеуіне їлес ќосады. Жалпы, кґпшілік мейрамдардыѕ пайдасы туралы ойлаєанда, есіме рухани јлем кґкжиегініѕ дамуы оралады. Ќарапайым мысал келтіріп ґтейін. Масленица мейрамынан славян халыќтарыныѕ рухани ґмірінен хабардар болсаќ, Ўлыстыѕ ўлы кїні арќылы ќазаєымыздыѕ салт-санасын, ўлттыќ болмысын ґзгеге танытамыз.

Жўлдыз БЕЙСЕНОВА, Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ студенті: - Ґзім оќып жїрген Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтында кґптеген ґзге ўлт ґкілдері білім алуда. Олардыѕ барлыєы бір отбасыныѕ балаларындай ўйысып, бір бірімен сыйластыќ ќарым-ќатынаста. Ўлттыќ ерекшеліктеріне ќарай бґлінбейді. Осындай ортада білім алып жїрген достарымныѕ арасында орыс, украин, беларусь ўлтыныѕ ґкілдері баршылыќ. Шыќќан тегіміз, дїниетанымымыз ўќсас болмаса да, достыєымыз жарасќан. Ўлттыќ салт-дјстїрлерімізді тереѕірек білмесек те, біршама хабардармыз. Бўл туралы кґбінесе бірлігі мен тірлігі бір тїрлі ўлттардыѕ кґпшілік мерекелері арќылы білетініміз аныќ. Ќай халыќтыѕ мерекесі болмасын, бір-бірімізді ќўттыќтап, мјз-мјйрам болып жатамыз. Мўныѕ астарында елге, туєан жерімізге деген ќўрметтіѕ, сондай-аќ, јрбіріміздіѕ бойымызда патриоттыќ сезімніѕ жалындап тўрєаныныѕ айќын нышаны жатыр. Јрине, жастарды ўлтжандылыќќа тјрбиелеу мемлекет пен ќоєамныѕ еншісінде. Дегенмен, осы тўрєыда кґпшілік мейрамдардыѕ да берері мол деп білемін.

Нўрлан СМАЄЎЛОВ, Аќсу ќаласыныѕ тўрєыны: - Ќазаќ – тойєа жаќын тўратын халыќ ќой. Жалєыз ќойын сойып, ќонаєын кїтеді. Содан болар, ел жўртшылыєы кґпшілік мерекелерге мјн беріп, атап ґтуден бас тартпаєан. Ґз басым, осындай мерекелердіѕ пайдасы зор деген ойдамын. Мјселен, Ўлыстыѕ ўлы кїнін алып ќарайыќшы. Барша тїркі тілдес халыќтардыѕ ўлыќ мейрамы халќымыздыѕ тґл мјдениетін, рухани ґмірін келер ўрпаќќа їлгі етудіѕ кілті болумен ќатар, салт-дјстїрлерімізді жаѕєыртудыѕ тиімді жолы екені бесенеден белгілі. Ќазаќ халќыныѕ атадан мирас болєан рухани байлыєын жыр мен јнге ќосып, ўлттыќ ќўндылыќтарымызды асќаќтататын осы Ўлыстыѕ ўлы кїні емес пе?! Яєни, Тјуелсіз еліміздегі кґпшілік мерекелердіѕ басты маѕыздылыєы осы. «Кґкпарды» ўйымдастырєан – Аќмарал ЕСІМХАНОВА.

БЕЗБЕН

СТАЦИОНАРДЫ АЛМАСТЫРАТЫН КҐМЕККЕ КҐЅІЛІЅІЗ ТОЛА МА? Мўса ТЕКТЕКБАЕВ,

Їміт АЙТМАЄАМБЕТОВА,

облыстыќ денсаулыќ саќтау саласы ардагерлері ўйымыныѕ тґраєасы:

Инновациялыќ Еуразиялыќ университетініѕ Екібастўз колледжініѕ оќытушысы:

Жаѕа жїйені ќолдаймын

Ґмірімізге ќауіп тґнбесін! Ґз басым бўл жаѕа жїйеге кґѕілім толмайды. Неге? Бір єана мысал айтайын, стационарды алмастыратын кґмектіѕ ќатарына їй жаєдайында дјрігерлік ќызмет кґрсету јдісі енгізілген. Ал ауырєан науќасты їйінде емдеу їшін дјрігер ќўрєаќ дјрі-дјрмектер таєайындаумен ќатар, екпе жасап, система жалєауы мїмкін. Мўндай емшараларды їйде жїргізу - сырќат жандардыѕ денсаулыєы їшін ґте ќауіпті. Біріншіден, бўл ем-дом науќасќа кері јсер беруі ыќтимал, яєни, аяќ астынан ауырєан адамныѕ жаєдайы нашарлап кетсе не болмаќ? Жедел жјрдем ќызметіне жїгінгенмен, оныѕ ќанша уаќыттан кейін келетіні белгісіз... Екіншіден, їйде емделу їшін санитарлыќ жаєдай ќатаѕ саќталуы ќажет. Бўл ретте, їй мен аурухананы салыстыруєа келмейтіні айтпаса да тїсінікті. Айталыќ, бґлмені тазартатын кварцты электр шамы барлыќ отбасында бола бермейді. Ал жеѕіл-желпі сырќаттарды јркім ґз бетімен де емдей алады емес пе?! Осы тўрєыдан алєанда, стационарды алмастыратын кґмекке деген сенімнен гґрі, кїдігім басым екенін жасырмаймын.

Егер жаѕа тјсіл тўрєындар денсаулыєы їшін тиімсіз болса, осыншама адам стационарды алмастыратын кґмектіѕ игілігін кґрмеуші еді єой. Сондыќтан, халыќ денсаулыєы їшін ќолданысќа енгізіліп жатќан жаѕа бастаманы ќолдаймын јрі осы баєыттаєы жўмыстарєа кґѕілім толады. Мўндай јдіс медицинасы дамыєан шет мемлекеттерде де бар. Біздіѕ елдіѕ олардан несі кем? Естуімше, кейбіреулер їй жаєдайындаєы стационарлыќ кґмектіѕ сапасына алаѕдайды екен. Біраќ, бўл емшараны жоєары медициналыќ білімі бар мамандар жїргізіп, кїн сайын пациенттіѕ жаєдайын баќылауда ўстайды. Тіпті, ќажет болєан жаєдайда ќосымша зертханалыќ, аспаптыќ зерттеулер жасап, бейінді мамандардан кеѕес алуды таєайындайды. Науќасќа бўдан артыќ ќандай ќамќорлыќ ќажет? Сырќаттанєан јрбір адам їшін аурухананыѕ тґрт ќабырєасына ќарап телміргеннен гґрі, ґз їйі-ґлеѕ тґсегінде жатып-аќ ем-дом алєанєа не жетсін!? Тек енді осыны халыќќа тїсіндіру жаєын жетілдіру керек. Ал ауырєан адамныѕ дерті дендеп кеткен жаєдайда ол дереу емдеу мекемелеріне жеткізіліп, тиісті кґмек кґрсетіледі.

Басы 1-бетте

«Безбенді» жїргізген – Нўржайна ШОДЫР.

Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ жўртшылыєы Наурызды 9 кїн бойы 9 тїрлі атаумен тойламаќ. Бўл туралы аталєан облыс јкімдігініѕ баспасґз ќызметінен хабарланды.


6

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

ЌОЄАМ

ЕЭК-ке кадрларды дайындау РЕФОРМАСЫ ENRC тобына кіретін «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» АЌ-ында дуалды жїйе арќылы кадрларды дайындауды жїзеге асырудыѕ алєашќы кезеѕі аяќталды. Л.Н.Гумилев атындаєы Еуразия Ўлттыќ университетініѕ 11 студенті бір ай бойы кјсіпорында тјжірибеден ґтіп ќана ќоймай, ресми тїрде жўмысќа ќабылданды. Тјлімгерлер электр станциясыныѕ негізгі бґлімдерінде жўмыс істеп, тјжірибе жинаќтады. Кјсіпорын мен Л.Н.Гумилев атындаєы Еуразия Ўлттыќ университеті бірлесе отырып ґміршеѕ экспериментті ќолєа алды. Жаѕа жоба еліміздіѕ Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігі мен Білім жјне єылым министрлігініѕ дуалды оќыту формасын жїзеге асыру маќсатындаєы келісім негізінде жасалды. Жалпы, дуальды оќыту жїйесін енгізу туралы бастаманы Елбасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев кґтерген болатын. Мемлекет басшысы бўл идеясын «Ќазаќстанныѕ јлеуметтік жаѕєыртылуы: Жалпыєа Ортаќ Еѕбек Ќоєамына ќарай 20 ќадам» атты баєдарламалыќ маќаласында айрыќша атап ґтті. Нјтижесінде, бјсекеге ќабілетті жўмысшыларды дайындау маќсатында еліміздіѕ білім беру саласында жаѕа бастама ќолєа алынды. Дуалды оќыту жїйесі жастардыѕ тјжірибе мен теорияны ќатар ўштастыруына баєытталєан ґміршеѕ жоба екенін дјлелдеді. Бїгінгі таѕда оќытудыѕ аталмыш жїйесі білікті де білімді кадр даярлаудаєы јлемніѕ озыќ їлгілерініѕ бірі. Дуалды оќыту жїйесі Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария секілді јлемніѕ алпауыт мемлекеттерінде кеѕінен ќолданылады. «Бір оќпен екі ќоянды ататын» жїйе жастардыѕ теориялыќ білімдерін тјжірибе жїзінде іске асыруєа септігін тигізеді. Жалпы, тјжірибе мен теорияны бірдей меѕгерген маманныѕ алар асуы да биік. Алдымен оќу ордасындаєы білікті ўстаздардыѕ кґмегімен, їздіксіз оќытуыныѕ арќасында теориямен ќаруланєан студенттер кјсіпорында кітаптан оќып, санаєа тоќыєандарын іс жїзінде жасап, їйренеді. Осылайша, еліміз ґндіріс саласына ќажетті ќуатты да ќарымды мамандарды јзірлейді. Дуалды оќыту жїйесі арќылы «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясы» АЌ кјсіпорынєа ќажетті мамандарды іріктеп алады. Ал білімі толысќан, ґз ісіне жауапкершілікпен ќарайтын мамандар жўмыс істейтін компания сґзсіз, жаѕа белестерді

баєындырады. Сонымен ќатар, аталмыш оќыту жїйесі мыќты студенттерді екшейді. Жастардыѕ ґз ќатарынан ќалыспайтындыєы белгілі. Сондыќтан, ґзініѕ кемшін тўсын аѕєарєан студент олќылыќтыѕ орнын толтыруєа тырысады. Дуалды оќыту жїйесініѕ таєы бір тиімді тўсы осы жерде аныќ байќалады. Дуалды оќыту жїйесіне їздік студенттер таѕдалып алынды. Олар алдымен кјсіпорынныѕ жўмысымен толыќ танысып, кішігірім экскурсия жасады. Л.Н.Гумилев атындаєы Еуразия Ўлттыќ университетініѕ 3 курс студенті Нўрсўлтан Аѕєарбаев кјсіпорынныѕ жўмысымен танысќаннан кейін, ґзініѕ дўрыс таѕдау жасаєандыєын айтады. - Мен станцияныѕ ќазандыќ-турбиналыќ цехында, ќазандыќ ќўрылєысыныѕ машинисі маманы болып жўмыс істеп жїрмін. Маєан мўнда еѕбек еткен ўнайды. Бўл жерде кітаптан неше рет іздесеѕ де таппайтын тјжірибе мен білімді їйрендім. Бўєан дейін ґнеркјсіп саласында жўмыс істеп кґрмеппін, - деп аєынан жарылды Нўрсўлтан. Динара Ќўмашева мен Айсўлу Мўхаметжанова жўмыс барысында толыќќанды білім алып, ґздерін жаѕа ќырынан кґрсете білді. - Бізге берілген уаќыт аралыєында жасауєа болатын химиялыќ сараптамалардыѕ кґбін тјжірибеге асырдыќ. Мўндаєы жўмысшылар

www.saryarka-samaly.kz

сараптама ќорытындысын ќайда, ќалай ќолданатындыєы туралы мол маєлўмат берді. Жалпы, ґндірісте мўныѕ барлыєы ќажет-аќ, дейді ќыздар. Ерсін Јбдуахитов диагностика ќызметінде дефектоскопис маманы ретінде еѕбектенуде. Ол дјнекерлеу жјне металл зертханаларындаєы ўжымдыќ жўмыстарєа белсене ќатысады. Ал Біржан Тјтембаев негізгі жјне ќосымша ќўрылєылардыѕ машинсі болып жўмыс істейді. Оныѕ айтуынша, «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясыныѕ» басшылыєы жўмысшыларыныѕ жауапкершілігіне баса мјн береді. Ал бўл ґз кезегінде компаниядаєы сапалы жўмыстыѕ ілгерілеуіне ыќпал етеді. Еуразия Ўлттыќ университетінен келген 11 студенттіѕ барлыєы жўмысќа ќабылданды. Олар бір ай оќып, ќалєан бір айда компанияда жўмыс істейді. Студенттердіѕ ґзіндік кїн тјртібі белгіленген. Олар техника ќауіпсіздігі курстарынан ґтеді. Электр станциясындаєы ќазандыќ-турбиналыќ цехында, цехтыѕ химиялыќ зертханасында, ґндірістік-техникалыќ бґлімде жўмысќа араласады. Сондай-аќ, кјсіпорынныѕ спорт кешеніне ат басын бўруды да ўмытќан емес. Студенттердіѕ сґзіне сенсек, білім беру процесінде сатылыќ кезеѕдерден ґту кґзделген: жґндеу ќызметін, кґшіру ќызметін, есептердіѕ инженерлік јдістерін меѕгеру, металл, дефектоскопия талдауларын оќып-їйрену. Јр цехта студенттердіѕ їстінен ќарайтын тјжірибелі ќызметкерлер бекітілген. Университет оќытушылары айтќандай, мўндай кґлемді јрі ауќымды ґндірістік оќу Ќазаќстанда соѕєы 20-30 жыл ішінде алєаш рет ќолданылып отыр. - Бїгінде ґндіріс пен білімніѕ ынтымаќтастыєы турасындаєы мјселе ґте ґзекті. Бўл туралы Мемлекет басшысы ґзініѕ Жолдауында айтып ґтті јрі тїрлі министрліктерде кеѕінен талќыєа тїсті, - дейді «ЕЭК» АЌ президенті Абдуазим Рустамбаев. – Јр компанияныѕ басты байлыєы – адамдар. Сол себепті ґндіріс пен білім саласындаєы ынтымаќтастыќты кїшейту ќажет. Меніѕ ойымша, бїгінде станцияда еѕбек етіп жїрген жастар ертеѕ-аќ кјсіпорын тізгінін ґз ќолдарына алады. Дуалды оќыту жїйесі «Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясында» жїзеге асырлып жатќан кґп баєдарламалардыѕ бірі єана. Компания ґз жўмысшыларыныѕ балаларын оќытуєа аќша бґледі. Ќосымша мамандыќ алуєа жаєдай жасайды, јрі ќызметкерлердіѕ біліктілігін арттыру маќсатында тїрлі курстар ўйымдастырады. Бїгінде компания есебінен білім алєан жастар магистратурада оќи жїріп, кјсіпорында жемісті еѕбек етуде. Станция басќармалары мен цехтарыныѕ бастыќтары жоєары оќу орындары студенттерініѕ дипломдыќ жўмыстарына жетекшілік етеді. Ќорєау жўмыстары кјсіпорында ґтеді. Сондай-аќ, «ЕЭК»-те Болашаќ ќызметкер мектебі жўмыс істейді. Компания есебінен білім алатын студенттер дипломдыќ жўмыстарына Еуроазиаттыќ энергетикалыќ корпорациясына ќатысты таќырыптарды таѕдайды.

ХАЛЫЌТЫЌ МЕЙРАМ

ТҐРЛЕТ, КҐЅІЛДІ МАСЛЕНИЦА! Мемлекетімізде ґмір сїріп жатќан тїрлі ўлт ґкілдерініѕ достыєы мен ынтымаќтастыєы халыќтыќ мейрамдарда жарќын кґрініс табатыны аныќ. Солардыѕ ќатарында ежелгі тїркілердіѕ Наурыз, славян ўлттарыныѕ Масленица сынды халыќтыќ мейрамдары – баршамыз їшін мјн-маєынасы жаєынан айрыќша мереке деп ауыз толтырып айтуєа болады. Бўл мерекелер халыќ пен халыќтыѕ, ўлт пен ўлттыѕ тўтастыєын ныєайтып, оларды жаќындастыра тїседі. Сондай-аќ, ќазаќстандыќтарды мызєымас достыќ пен бірлікке шаќырып, ўлттыќ ќўндылыќтарды јрдайым насихаттауєа септігін тигізуде. Биыл облыс кґлемінде славян халќыныѕ кґне мейрамы – Масленицаны ерекше атап ґтуге маѕыз берілуде. Ќазіргі таѕда кґпшілік мерекені тойлауєа ќызу дайындыќ жўмыстары ќолєа алынєан. Осыєан орай, оќырман ќауымды кґне мерекеніѕ мјн-маѕызы туралы хабардар етуді жґн санадыќ. Аќмарал ЕСІМХАНОВА

Мерекеніѕ тарихы Кґптеген адамдар Масленица аптасы немесе «Седмица сырная» діни-наным сенімге ќатысы жоќ, кґктемді ќарсы алуєа негізделген халыќтыќ мереке деп есептейді. Тарихи деректерге сїйенсек, бўл мейрам славяндардыѕ христиан дінін ќабылдауына дейін пайда болєан. Дегенмен, христиан діні ќабылданєан соѕ да ґзектілігін жоєалтпай, бїгінгі заманєа дейін тойланып келеді. Осы мейрамда ќўймаќ јзірлеу, «тґбелес» ойындар, маскарад сынды салт-дјстїрлер кґрініс табады. Христиандыќќа дейін Масленица кґктемді ќарсы алу маќсатында аталып ґтсе, кейін Ўлы Оразамен байланысты тойланып, діни маєынаєа ие болєан. Мереке православ кїнтізбесі бойынша аталып ґтіледі. Мјселен, биылєы Масленица аќпан айыныѕ 11-17 кїндері тойланады. Айта кетерлігі, шіркеулерде Масленицаны атап ґтудіѕ ґз дјстїрлері ќалыптасќан. Шіркеу ќызметкерлері мерекеніѕ негізгі мјн-маѕызы Ўлы Оразаєа дайындыќта жатќанын айтады. Осы кїні халыќ шіркеуге рухани тазаруєа, ќўдайдан кешірім сўрауєа келеді. Жалпы, жан-дїниені «тазарту», яєни жаратќаннан кешірім сўрау жјне Оразаєа дайындыќ Масленица аптасына дейін басталады. Яєни, ауыз бекітуге дайындыќ аќпанныѕ жиырма тґрті орын алады екен. Осы сјттен бастап барлыќ шіркеулерде Масленица јндері шырќалады. Масленица аптасында жаєымсыз ойлардан аулаќ болып, ет таєамдарын жеуден бас тартылады. Бўл – мерекеніѕ басты шарты болып табылады. Мерекеде

дайындалатын таєамдардыѕ негізгісі ќўймаќ. Еттен жасалєан асќа тыйым салынады. Сїт жјне балыќ таєамдарына шектеу ќойылмайды. Масленицада орын алатын басты салт - ќонаќќа бару жјне ќонаќќа шаќыру екені белгілі. Кґпшілік сауыќ-сайран туралы халыќ ауыз јдебиетінде мерекеге байланысты маќал-мјтелдер, дјстїрлі јндер кґрініс тапќан. Халыќ кїні бойы кґѕіл кґтеріп, мерекелейді. Масленица аптасыныѕ соѕєы кїнінде сабаннан жасалєан ќыс бейнелі ќуыршаќты отќа жаєу дјстїрі орындалады.

Масленица аптасы Масленица аптасы Кіші жјне Їлкен Масленица атты екі кезеѕге бґлінеді. Алєашќы кезеѕ дїйсенбі, сейсенбі, сјрсенбі кїндерін ќамтыса, екіншісі аптаныѕ соѕєы тґрт кїнінен тўрады. Кіші Масленицада їй шаруашылыєындаєы жўмыстарды жасауєа рўќсат етілсе, бейсенбі, жўма, сенбі жјне жексенбі кїндері дјстїр бойынша бўл јрекеттерге жол берілмейді екен. Халыќтыќ мерекеде аптаныѕ јр кїнініѕ ґз атаулары бар. Кіші Масленицаныѕ алєашќы кїні «кездесу» деп аталады. Осы кезде мерекеніѕ сјні – ќўймаќ (блины) пісіріліп, кґпшілік сауыќ ќўрады. Сондай-аќ, Масленица ќуыршаєы жасалып, ќар сырєанаќтары, јткеншектер тўрєызылєан. Славян халыќтарында сейсенбі кїні «ойынныѕ ќызыєы» деген атауєа ие. Мерекелік салт-дјстїрлер негізінде осы кїні ќўдаласу рјсімі жасалады. Жастар

ќауымы бастаѕєыєа шыєып, сырєанаќ тебеді. Туєан-туыстарын ќонаќќа шаќырып, кґѕіл кґтереді. Сјрсенбі – «тјтті тамаќ» кїні. Масленицаныѕ їшінші кїні кїйеу баласы енесініѕ їйіне келіп, мерекелік дастарќаннан дјм татады екен. Сонымен ќатар, енесі кґрші-ќолаѕдарын ќонаќќа шаќырєан. Бейсенбі – «серуен» кїні. Осы кїнді ежелгі славяндыќтар «їлкен бейсенбі», «сауыќ ќўру бейсенбісі», «майлы бейсенбі» деп те атаєан. Маѕыздылыєы сол – бірбірін ренжіткен адамдар тґс ќаєыстырып татуласады. Їлкен Масленица басталєан сјтте їй шаруасындаєы жўмыстар тоќтатылып, кеѕінен мерекелеу шаралары салтанат ќўрады. Ўлттыќ ойындар ойналып, шанаєа ат жегіліп, сырєанаќ тебіледі. Серуен кїні жўртшылыќ алау жаєып, оныѕ їстінен секіріп ґту сынды дјстїр орындалады. Масленица јні - коляда шырќалып, ќуанысќан жўрт їйлерді аралай отырып, бір-бірін мерекемен ќўттыќтайды. Ал коляда айтып, ќонаќќа келген адамдарєа їй иелері аќша беріп, мерекелік дастарќаннан дјм татќызады. Жўма – «ќайын ене їйіндегі кеш». Масленица кїні енесі кїйеу баласыныѕ шаѕыраєына ќонаќќа келіп, ќўймаќтан дјм татады. Осы уаќытта кїйеу баласы енесініѕ кґѕілін «аулап», барынша сый-ќўрмет кґрсетеді. Сенбі – «ќайын апа їйіндегі отырыс». Жас келіндер жолдасыныѕ анасын жјне ґзге туыстарын ќонаќќа шаќырады. Келіндер дјстїр бойынша ќайын апаларына мерекелік тарту жасайды. Сондай-аќ, бўл кїні халыќ шіркеуге барып, мейрамды атап ґтеді. Жексенбі – «кешірімді жексенбі» немесе «ќоштасу». Масленица аптасыныѕ соѕєы кїні Ўлы Оразаєа (великий пост) дайындыќ шаралары жїзеге асырылады. Жаќын туыс-туєандар бір-бірінен кешірім сўрасады, реніштерін кешіреді. Кешке ќарай халайыќ о дїниелік болєан туыстарыныѕ моласына барып, таєзым етеді. Сонымен ќатар, мерекелік ас ќалдыќтарын отќа жаєып, ыдыс-аяќты жуады. Ал Масленица ќуыршаєын жаєу шарасы «кешірімді жексенбіде» жасалатын дјстїрмен тјмамдалады.

Г.ТУРАБАЕВА.

СИЌЫРЛЫ КЇРЕК ПЕН ТОРНАДО ЌОПСЫТЌЫШЫ САЯБАЌШЫЄА ЌАЖЕТ БІРДЕН БІР ЌЎРАЛ! Жыл сайын саяжай жерін ќазудан, соныѕ кесірінен пайда болатын бел ауруларынан шаршадыѕыз ба? Шешім табылды! Ресей єалымдары «Пахарь» жјне «Крот» атты сиќырлы кїректерді ойлап тапты. Кїректіѕ ынєайлы ќўрылымыныѕ жјне арнайы тўтќыштарыныѕ есебінен топыраќты ќопсыту ќолдыѕ сјл єана басќанынан жїзеге асырылады. Сондай-аќ, жўмыс істеуші жер ќыртысын кґтеріп аудармайды. Ал бўл, јсіресе, бел ауыратын егде жастаєы адамдар їшін маѕызды. Топыраќты ќопару тереѕдігі 23 см, ені шамамен – 40 см. Жўмыс барысында сиќырлы кїрек арамшґптерді тамырларымен кеседі, сондыќтан олар кґбеймейді. Ќопсытќышпен жўмыс жасаєаннан кейін топыраќ сондай жўмсаќ болады, тырнауыштыѕ да ќажеті жоќ. Сиќырлы кїректі ќолданєанда саєатына 1-2 жїздікті ќазып тастай аласыздар, онымен јйелдер мен балалар да оѕайлыќпен жўмыс жасайды. Осылайша, 5-6 жїздікті ќўрайтын жер телімі небары 5 саєатта ќазылады. Сондайаќ, баќшашылар жерді ќопсытќаннан кейін топыраќ ќўнарлыєы кенет ўлєаятынын, ал бел ауруларынан мїлдем ќўтылатыныѕызды ерекше атап ґтеді. «Торнадо» ќопсытќышы кїректі, кетпенді, ашаны жјне топыраќты ґндеу їшін ќолданылады, ґзге де ќўралдарды алмастырады. Оныѕ кґмегімен сіздер бірнеше жыл ќараусыз ќалып ќойєан, сондай-аќ, ќатараралыќ жерлерді жјне аєаш діѕдері жанындаєы жерлерді тамырларына заќым келтірмей ќопсыта аласыздар. Арќаны тік ўстап, белге аса кїш тїсірмей жўмыс істеу бўл ќўралдыѕ басты ерешелігі болып табылады. Торнадо ќопсытќышыныѕ ґте ґткір тістерініѕ бірегей геометриясыныѕ арќасында сіз арамшґптерден онайлыќпен ќўтыласыз. Ќопсытќыштыѕ салмаєы небары 2 кг, ал топыраќты ќопсыту тереѕдігі жер ќабатыныѕ айналымысыз 20 см. Жаќында саяжай кезеѕі басталады, сондыќтан баќшашылардыѕ дені тамаша кїректі сатып алып та їлгерді. Сіз де асыєыѕыз! Жерді кґтеріѕкі кґѕіл-кїймен ќазєыѕыз келе ме? Тауар ґндірушілердіѕ сиќырлы ќўрал-жабдыќтарды сату кґрмесіне келіѕіздер! Кїректіѕ баєасы - 9500 тг, зейнеткерлер їшін - 8500 тг. Сіздерді кїтеміз! Ќўрметпен, ўйымдастырушылар. Кґрме-сатылым 23 наурызда Естай ат. мјдениет сарайында сає. 9.00-ден 15.00-ге дейін Конституция алаѕы, 1 мекен-жайы бойынша ґтеді. Тел.: 8 705 9905265.

Балќаш жылу электр стансасы 2018 жылєа ќарай салынып бітеді деп жоспарлануда.


«

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

Сая МОЛДАЙЫП Тел: 8(7182) 61-80-18

16

» жобасыныѕ їйлестірушілері:

www.saryarka-samaly.kz

Суретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

Санитас ИМАНЄАЗИНА Тел: 8(7182) 65-12-77

Еѕ... Еѕ... Еѕ...

12-13-беттер

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

14-15-беттер

Сґзжўмбаќ. Сјуегей

«Астана» арнасынан наурыздыѕ 24-і кїні саєат 12.00-де «МузАрт» ансамблініѕ јн кешін жіберіп алмаѕыз!

Талєамєа татитын...

www.saryarka-samaly.kz

ТV

баєдарлама 2-11-беттер

Елеѕ еткізер


2

18 - 24 НАУРЫЗ 20.00 «Информбюро» «Сюжет дня» «Сґздіѕ шыны керек» «Честно говоря» «Между небом и землей 3». Т/с. «Кухня». Сериал «Весёлые каникулы». Боевик «Vизитёры». Сериал. 07.00 “Баз кеш, кґѕiлiм”. Т/х. 08.00 “Япыр-ай” 09.00 “Шоковая терапия”. Драма “Другая правда” “Портрет недели” “Слуги народа” “Хроники недели” “Очная ставка”. Д/цикл “Дорога домой” 19.30 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. “Жїрекжарды” Мультсериал. “Моя прекрасная няня”. Т/с. “Не ври мне”. Детектив “Давай поженимся!” Новые выпуски. 21.00 Жаѕалыќтар “Женский доктор-2”. Мелодрама “Отдел особого назначения”. “Рейдер” “Лесник”. Боевик.

ИРБИС

08.10 08.30 09.00, 09.30 11.30 12.20 12.40 14.20 15.15, 15.35 17.10, 17.40, 21.00 21.30 22.20 22.50 23.40 00.30

07.00 «Ќуырдаќ» скетчком 07.30 «Болашаќ тобы» м/с 08.00 «Субботний вечер» 09.00 «Кризис Веры» телефильм 11.00 «Айна online» 12.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 13.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» «Выход есть» Социальное ток-шоу «НЫСАНА» «Хозяйка моей судьбы». Т/с. «Дыши со мной». Т/с. 19.30 Жаѕалыќтар «Второе дыхание». Т/с. «Отрыв». Т/с. «Экстремальные игры».

«Їйректер». М/ф. «Тек кїлкі їшін» 19.00 «Такси» «Джуниор». Комедия. «Ай, Карли». Т/с. «No сomments» «Егер мен бўлт болсам». Т/х. «Мне смешно, когда тебе больно» 18.30 «Ревю» «Свидание». Комедия. 20.30 «Универ». Т/с. 19.30 «Счастливы вместе». Т/с. «Наша Russia». Т/с. «Битва экстрасенов» «Реальные пацаны». Т/с. «Под прицелом» «Никита». Т/х. Дом-2.

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

15

www.saryarka-samaly.kz

18 - 24 наурыз

ґмі р Егі зд ер. Егіздердіѕдег ен сїр уге , еѕб ект ену ге арт ады , ын та -ќў лш ын ыс ы ген іст і тіп ті бўр ын жї рек сін нды ры п бір ден ќол єа алы п, ты Бір єан а та ст аує а ўмт ыла ды . ѕ еѕ осы лар ды – мјс еле алы ѕы з, маѕ ызд ыс ын ќол єа те кке јйт пес е, уаќ ыт ты От бас ыѕ ызд а жо єал та сы з. ады! жаќсылыќ салтанат ќўр

Балыќтар. Балыќтар їшін апта барысы соншалыќты сјтті бола ќоймас. Сондыќтан ештеѕені ќолєа алмаѕыз, іскер кездесулер, ќомаќты ќаражат жўмсау, алысќа сапарєа шыєу нјтижелі болмайды. Есесіне, кїнделікті тірліктіѕ мјселелері оѕынан шешіліп, мереке алдындаєы кґѕіл-кїйіѕізді кґтереді.

ажат Су ќў йє ыш . нЌар Су ќўй жа єда йы кґ пт еге а бґлейді. єыштарды ќуанышќ аќш ала й Ќо ма ќт ы ўт ыс не дас ы кґп сы йлы ќ нем есе пай ірг ет асы н іст іѕ жа ѕа аќт аєы ќар айс ыз . Бўл бол аш ртады. тўрмысыѕызды жаќса бе ре – Де ген ме н, ќа ры з ќўт ыл ып ше кт ер де н ќаз ір ќал ыѕ ыз .

Кездескен ќиындыќтыѕ салдарынан ойыѕызєа ќорќыныш ўялауы јбден мїмкін. Біраќ, есте болсын, мўныѕ бјрі уаќытша жайт. Биік тауды айналып ґтуге де болады. Јріптестер, сенген адам ујдеден шыќпаса, ґкінбеѕіз, есесіне, кімніѕ кім екенін танитын боласыз. Ќаржыєа абай болыѕыз, таяу арада бар ісјрекетті бір ґзіѕіз ќолєа алуыѕыз ыќтимал. Салќынќандылыќ ґте ќажет.

Таразы. Ўзаќ уаќытќа жоспар жасап, маќсат ќумаѕыз. Јзірге, кїнделікті іс-јрекеттерді жїзеге асырып, бўрыннан мазалаєан мјселелерді шешіп, алдаєы «жолыѕызды тазартыѕыз». Ал, наурыз айыныѕ соѕына дейін еѕ кїрделі деген жўмыстыѕ ґзін ќолєа алып, сјтімен жїзеге асырудыѕ мїмкіндігі бар. Отбасыѕызда балаларєа кґѕіл бґліѕіз!

Сарышаян. Сарышаяндар, міне, аќыры ґздеріне деген кґѕілі толып, айналаєа, іске, басќа да жаєдайларєа сеніммен ќарайды. Бўл кїндерде, тіпті, алдыѕыздан жаѕалыќ атаулы шыќпаса да, таныстыќ, іссапар болмаса да, кґѕілдіѕ хоштыєы біраз серпілтеді. Біраз жўмысыѕызды атќарып тастайсыз, айналаѕыздаєылармен жаќсы тіл табысасыз. Жаѕа Жылан жылы ќарсаѕында бўл нышанды жаќсылыќ деп ќабылдаѕыз!

Т а у е ш к і .

М е р г е н . Апта барысында ўсаќ-тїйек кедергілер ќол байлаєанымен, іскер, шыєармашыл жандар бўєан мјн бермей, алєа ўмтылады. Кґздегенін ќалт жібермейтін Мергендердіѕ кґбі ќолєа алєан істерін аяќтап їлгереді. Аптаныѕ ортасында їй жґндеу, ќымбат мїлік сатып алу, не алысќа сапарлау сынды кїрделі істер соѕы нјтижелі болмаќ.

Апта басында кґптеген адамдар маќсаттарыныѕ тездетіп орындалуына, нјтижесін кґруге асыєып–аќ баєады. Сол їшін жїйке жўќартып, ўстатпайтын саєым ќуєандай кїй кешеді. Ќалай дегенмен де, жазмыштан оза алмайсыз. Бјрі де рет-ретімен жїзеге асады. Апта ортасында сабаѕызєа тїсіп, ќалыпты жўмыс жаєдайына кґшесіз. Ал, сјрсенбі, бейсенбіде жаѕа мїмкіндіктер ашылады, ол ќаражатќа байланысты болмаќ. Сондай-аќ, бўл кїндер жаѕа іс бастауєа, іссапарєа шыєуєа ќолайлы. Жалпы алєанда, наурыздыѕ бўл кїндері сјтті, апта басындаєы ќиындыќтар артта ќалып, жаќсы кґѕіл-кїймен Жылан жылына аяќ басасыз!

шкі М е р г е н Тауе Са 23 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 2 ш ќў 01 19. 22 4.1 аян Су 20. .02 .1 0 1 18

Тоќты. Кїтпеген жерден келген жаѕалыќ ґміріѕізге ґзгеріс јкеледі. Бўл кезеѕде кез келген жаѕа істі жїрексінбей бастауєа болады. Тек барлыєын басынан ойластырып, жоспарлап алєан жґн. Ќаражат жаєдайыѕыз жаќсарады. Мереке кїндеріне жоспар жасаѕыз. Торпаќ. Апта ќбарыне сы нд аєы жа ѕа лы дес у бай лан ыс нем есе кез еѕ ге ба ры сы нд а ґзі ѕіз етті ќажет деген мјлім лы ќ ала сы з. Ро ма нт ика лы ќия л-є аж айы пќа то у естен кетпес кездес кїт іп тў р! Жў мы сы ѕы зєа ын та ме н еѕ бе ккір ісі ѕіз , аќыѕыз кґтеріледі.

Шаян. Апта ќиял-єажайыптарєа толы. Кґптеген Шаяндар соныѕ еѕ маѕыздысын аныќтай алмай уаќыт ґткізеді. Дегенмен, мереке алдындаєы кґѕіл-кїй ой-бойыѕызєа ерекше серпін бермек. Шаяндар апта соѕына дейін ќаражат мјселесін де шешеді, ќомаќтысын жўмсап та їлгереді.

Арыстан. Адамдармен бір келісімге келе алмасаѕыз, маќсатмїддеѕіз екі басќа болса, ќиналмаѕыз, ґзіѕізге тиімді жолды таѕдай біліѕіз. Жолыѕызєа бґгет болады дегендерден, тіпті, їйдегі ќажетсіз заттардан арылыѕыз, жолыѕыз ашылады. Ўлыс кїнініѕ негізгі шарты да осы. Ќоќыстан ќўтылып, жаѕа кїнге жаѕарып келіѕіз! рдіѕ жўмысБикеш. Бикештежа т соѕ ын а ба ст ы бо лы п, ќа ра пт і, ай на ті тї сет іні сон да й, ан јре кет лас ын да бол ып жа тќ дыќтан бўл терді аѕєармайды. Сон су, басќа да рла апта барысында сы кездесулерден романтикаєа толы Бір сґз бе н ба с та рт ыѕ ыз . р іскерлігімен, айтќанда, Бикеште тїспек. ќаталдыєымен кґзге

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

14.00 15.00 16.00 17.00 19.00, 20.00 22.00 00.00

НТК

07.00 «Fresh Таѕ» 08.10 «Свидетель». Фильм 10.00 «Оксана в Стране Чудес». Фильм 12.00 Музыка 13.00 «Второе дыхание». Фильм 15.30 «Ой толєау» 15.50 «Взгляд» 16.10, 01.30 «Јн ќанатында» 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 18.20 «Ермоловы». Фильм 20.10 «Контракт». Фильм 23.10 «Виртуоз». Фильм 08.30, 09.00; 14.00, 15.00; 16.30, 16.50; 17.30, 17.40; 20.40, 21.20; 23.40, 00.20 Телекаталог 08.00, 09.50; 11.50, 12.50; 17.10, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша Таѕдау.

10.50 11.25 12.30 13.30 14.00 15.00 15.10, 16.10 16.40 17.00 17.35 18.30 20.30, 21.40 22.30 23.25 23.40

19.00, 19.25 19.30 19.45 20.40 21.40 22.10 00.10

www.saryarka-samaly.kz

«Жар@йсыѕ» «Судьбы сестёр». Т/с. «Джейнніѕ даѕќы». Т/х. «Сплетница». Т/с. «Жар@йсыѕ» «Сїйінші» Музыкалыќ баєдарлама. 7.00 «Жан анам» јн кеші 9.00, 10.10, 16.50 «Махаббат кїші». Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 02.10 Жаѕалыќтар 10.20 Мультфильм 10.30, 17.45, 22.45 «Гїллі ханым». Т/х. 18.50 «Їнді патшайымы». Т/х. «Kaznet» єаламтор шолу «Дневник с Гульжан Мукушевой» «Без срока давности». Сериал «Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен» 02.40 Новости 20.30 «Две судьбы». Сериал «Открытая студия» Ток-шоу «Сырлы Стамбул». Т/х. «Анатомия страсти». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 «Джейми у себя дома» 8.00 «Профессиональный разговор» 8.30, 17.50 «Адвокат». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 9.50 «Ќос жўлдыз» «Мен баќытты баламын» «TV Shop» «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» «Джейми в поисках вкуса» «Сергей Никоненко. О,счастливчик!» «БлоGпост. Детектор G» «Тайны нашего кино» «Территория происшествий» «Панорама дня» «Биржевые университеты» «Музыка арнасы» «Тјулік тынысы» «Made In Kazakhstan» Сїйікті јндер «Путь успеха».

КТК-7 + 31 «Јзіл студио» «Опасная любовь». Т/с. «Фатмагуль. Продолжение». Т/с. «Новая я» «Самое смешное видео» «Мистер крутой». Боевик «Галилео» Мультсериалы «Танцевальная лихорадка». Т/с. «Самое смешное видео» «Хижина в лесу». Триллер.

Егізд н ер Шая 22 То ан 22.06 21 .05 р т .06 с 21 п а 2.07 2 ы 7 р . 2 0 0 . 0. 4 ќ А 3 08 05 2 3. 2

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

18 ДЇЙСЕНБІ

07.00 07.30 08.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00

11.50 15.00 15.30 16.30 17.00 18.50 19.20 19.50 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

6.00 «Понять. Простить». 6.30 «Ласточкино гнездо». Сериал 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 15.00, 18.30 Новости 10.10 «Сапа баќылауда» 10.20 «Жди меня» 11.15 «Гаишники» 12.10, 15.20 «Катина любовь» 13.00 «Давай поженимся» 14.00 «Добрый вечер, Казахстан!» 16.30 «Торговый центр». Т/с. 17.30 «Пока еще не поздно» 19.05 «Чужой район». Т/с. 20.00 «Сваты 3». Комедия. 21.10 «Пусть говорят» 22.20 «Пилот международных авиалиний». Т/с. «Время» «Журов». Т/с. «Гаишники». Т/с. 23.15 23.45 01.40

11.30, 12.30 13.10 14.10 16.00 20.30, 21.00 23.45 00.35 01.30

19.30 20.00 21.40 22.40 23.30 00.05

05.01 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.01 Кїннiѕ шыєуы, 13.02 Бесiн намазы, 17.06 Екiнтi намазы, 19.11 Аќшам намазы, 20.43 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан» 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.25 Жаѕалыќтар 9.40 «Жан жылуы» 10.00 «Апта.Kz» 11.05 «Арнайы репортаж» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. 12.45 «Таутўлєа» 13.20 «Аќсауыт». 13.50, 19.30 «Кешір мені». Т/х. 14.50 «Ер міндеті - елге ќызмет» Арнайы тележоба. 15.20 «Хайуанаттар јлеміне саяхат». 15.45 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным» 17.50, 02.25 «Ґзекжарды» 18.05, 01.40 «Парыз». Т/х. 19.05 «Ќылмыс пен жаза» 21.05 «АЛАЅ» ток-шоуы 21.50 «Бапкер». Т/х. 22.35 «КЕЛІН». Т/х. 00.00 «SPORT.KZ». 00.20 «Жиде. Кешіккен махаббат» комедиясы «Кітапхана». 02.40

Саєат 17.00-ге дейін профилактика Кешкі жаѕалыќтар Топжарєан «Футбол жанкїйерлері». Д/c Вечерний выпуск новостей. «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «Біз». Ток-шоу. Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы ХАБАР Профессионал Итоговый выпуск новостей. «Долина волков». Тотальный футбол Ќорытынды жаѕалыќтар. «След». Т/с. Итоговый выпуск новостей.

ХАБАР

08.00 «Уаќыт керуен». 08.30 «День за днем». 09.00 «Дежавю». Т/х 09.30 «Чеке мен Кеке». М/х 10.00 «Таєдыр талќысы». Т/х 11.00 «Болашаќ». Т/х 11.40 «Амика». Т/х 12.10 «Білгеніѕіз жґн» 12.30 «Приемная депутата» 13.00 Кїндізгі жаѕалыќтар. 13.30 «Мастерская добрых дел» 14.00 «Мир вокруг нас». Д/х 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 «Шипагер» 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 18.20 «Доступное жилье для молодежи» 18.30 Новости вечерний выпуск 19.00 «Expo - 2017» 19.15 «Чеке мен Кеке». М/х 19.35 «Война роз». Т/х 20.10 «Амика». Т/х 20.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 21.10 «Ортаќ шаѕыраќ астында» 21.30 «Доступное жилье для молодежи» 21.45 «Шипагер» 22.00 «Таєдыр талќысы». Т/с 23.00 «Дежавю». Т/х 23.30 - 00.15 Жаѕалыќтар 09.25, 12.05, 13.55, 18.55, 21.35, 22.30 Удачный выбор 09.55, 12.25, 14.30, 19.10, 22.00, 23.25 Жарнамалар јлемінде.

17.00 17.15 17.35 18.00 18.15 19.10 20.00 20.30 20.50 21.00 21.30 23.00 23.30 00.00 00.50 Профилактикалыќ жўмыс 17.00 дейін 17.00 «Триумф любви». Т/с. 17.50 «Бетховенніѕ сиќыры». Т/х. 19.00 «Наєыз керемет». Д/с.

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Ауыз жарасы

Теѕіз

Перловка

Ќарамаќарсы

Пияз

Бала

Есіѕе саќта

Сауна

Итальян комигі

Газеттіѕ 7-наурыз, 27-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

Їй ќўсы

Жырау

Аќыл ойы

Сўлу

Ќоршаєан орта Кілтпен ашылады «... јлемі»

Дјреже

Контора

Ўят

Ноян

Ўйыєан сїт

Ќасќыр

14

Ыдыс

Мїше

Ислам мемлекеті

Жјндік

Бойы сидиєан ќўс

www.saryarka-samaly.kz

... болып бояуы сіѕген

Ќўс

Консервант

Ауыл иесі

Туыс

Алмасу

... скала

Жебе Тўлпар

... ілім

Ойын (орыс)

Ы.Алтынсарин атасы

Шын

Серт

Мерзімді іс

Тігінен: Арахис. Болса. Украйна. Тїсім. Шаѕєы. Манш. Мїлдем. Артек. Мїжу. Арман. Али. Кілт. Итше. Жамбыл. Ра. Шіби. Керек. Манат. Ара. Км. Ынта. Тебеді. Їйім. Ана. Сўрама.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Н2О

Суын шыєару

Металл

Тїс

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

Аєаш

... Дасаев

... Оѕєарсынова

Жыл басы

...ќўла

Шеше

Кґлденеѕінен: Јбіш. Мыжыма. Ґлеѕ. Жеменей. Атым. Кыштым. Їкілі. Расул. Бата. Дат. Иран. Хаммер. Аммиак. Суан. Ат. Елес. Шаншар. Бў. Јрі. Есер. Ата. Јк. Да. Миш. Елу. Кім. Яки. Том.

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

19 СЕЙСЕНБІ

3

«Жар@йсыѕ» «Желіккендер». Т/х. «Пятый угол». Социальное шоу. «Сплетница». Т/с. «Жарќын бейнелер». Д/ф. «Н2О-жјй єана су ќос» Т/х. «Сїйінші». «Триумф любви». Т/с. «Бетховенніѕ сиќыры». Т/х. «Наєыз керемет». Д/с. «VIP выходные с Яном Райтом» . 23.30 «Жар@йсыѕ» «Судьбы сестёр». Т/с. «Джейнніѕ даѕќы». Т/х. «Сплетница». Т/с. «Сїйінші».

«Информбюро» «Опасная любовь». Т/с. «Фатмагуль. Продолжение». Т/с. «Питерские каникулы». Т/с. «Шесть дней, семь ночей». Комедия. «Галилео» Мультсериалы «Танцевальная лихорадка». Т/с. 21.40 «Кухня». Сериал «Весёлые каникулы». Боевик 20.00 «Информбюро»

19.25 19.30 19:45 20.40 22.10 00.20 01.20

07.00 Мультсериал. 07.10 “Фостер: Дом для друзей из мира фантазий”. М/с. 07.35 “Япыр-ай” Жаѕалыќтар 12.40, 23.25 “Рейдер” 17.35 “Не ври мне”. Детектив “Женский доктор-2”. Мелодрама “Давай поженимся!” Новости “Лесник”. Боевик “Отдел особого назначения”. 19.30 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х “Жаѕалыќтар. Астарлы аќиќат” “Орыс сенсациялары”. Д/цикл. “Моя прекрасная няня”. Т/с. “Давай поженимся!” 21.00 Жаѕалыќтар “Женский доктор-2”. Мелодрама “Отдел особого назначения”. “Лесник”. Боевик “Тайны следствия-10”. Детектив.

«Сюжет дня» «Жўлдыздар жарќырайды» «Честно говоря» «Между небом и землей 3». Т/с. «Двойной копец». Боевик «Vизитёры». Сериал «Ґз сґзім ґзімдікі».

12.00 13.30 14.00 14.15 15.00 16.00 17.00 19.00, 20.00 22.00 00.00 00.50

НТК

06.00, 08.00 «Жанкештілер жарысы» 07.00 «Ќуырдаќ» скетчком 07.30 «Болашаќ тобы». М/с. 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается» 10.00 «О самом главном» «Субботний вечер» «Ќуырдаќ» скетчком «Сегодня днем - Бїгін кїндіз» «Баспана бабы» «Наша жизнь» докудрама «Хозяйка моей судьбы». Т/с. «Дыши со мной». Т/с. 19.30 Жаѕалыќтар «Второе дыхание». Т/с. «Отрыв». Т/с. «Экстремальные игры» «Фактор страха».

08.10 «Їйректер». М/ф. 08.30 «Тек кїлкі їшін» 09.00, 19.00 «Такси» 09.30 «Кто в доме хозяин?». Т/с. 10.00 «Под прицелом» 10.50 «Ай, Карли». Т/с. 11.20 «Багз Банни». М/с. 12.00, 14.55, 18.30, 23.35 «Ревю» 12.20 «No comments» 12.40 «Егер мен бўлт болсам». Т/х. 13.30 «Луни Тюнз». М/с. 13.45 «Том и Джерри». М/с. 14.30 «Мне смешно, когда тебе больно» 15.20 «Битва экстрасенсов» 16.15 «Невероятная коллекция мистера Рипли» 20.30 «Универ». Сериал 19.30 «Счастливы вместе». Т/с. «Наша Russia». Сериал «Битва экстрасенсов» «Реальные пацаны». Сериал «Под прицелом» «Никита». Сериал Дом-2

17.10, 17.40, 21.00 21.30 22.20 22.50 23.40 00.30

07.00 «Fresh Таѕ» 08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 09.10 «Виртуоз». Фильм 11.00 «Ермоловы». Фильм 13.10 «Контракт». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 18.20 «Ермоловы». Фильм 20.10 «Народный ремонт» 20.25 «Ничего страшного». Фильм 23.10 «Битва драконов». Фильм 09.40, 10.20; 13.40, 14.20; 15.20, 15.40; 16.30, 17.00; 20.40, 21.20; 23.40, 00.20 Телекаталог 08.30, 09.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша Таѕдау.

ИРБИС

08.30 09.00, 09.15, 10.10 11.00 12.00 13.00 13.55 14.45, 15.40 16.05 17.00 18.30 20.30, 21.40 22.30 23.40 01.25

www.saryarka-samaly.kz

12.00 12.30 13.20 14.00 14.50 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40 19.00 19.30, 20.00 21.40 22.40 00.05

«Понять. Простить» 10.00, 15.00, 18.30 Новости Телеканал «Доброе утро» «Сапа баќылауда» «Чужой район» 01.35 «Гаишники». Т/с 15.20 «Катина любовь» «Я подаю на развод» «Модный приговор» «Торговый центр». Т/с. «Пока еще не поздно» «Чужой район». Фильм «Сваты 3». Комедия. «Пусть говорят» «Пилот международных авиалиний». «Время» «X Factor». Дневник «Журов». Т/с. «Гаишники». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости 20.30 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 02.10 Жаѕалыќтар 8.00 «Ќызыќты ќаржы» 8.40 «Kaznet» 9.00, 10.10, 16.50 «Махаббат кїші». Т/х. 10.20, 12.15 Мультфильм 17.45, 22.45 «Гїллі ханым». Т/х. 18.50 «Їнді патшайымы». Т/х. «Олжа» «Открытая студия» Ток-шоу 21.00 «Две судьбы». Т/с. 01.30 «Анатомия страсти». Т/с. 02.40 Новости 20.30 «Сырласу» ток-шоу «Сырлы Стамбул». Т/х.

19.50 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

07.00 07.30 08.30 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.30, 17.00 19.00,

КТК-7 + 31

7.00, 16.30 «Джейми в поисках вкуса» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Территория происшествий» 8.30, 17.50 «Адвокат». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 9.50 «Елім,елім-ай» Ґмірќўл Айниязовтыѕ шыєармашылыќ кеші 11.50 «Пай,пай,ќыздар-ай» 15.00 «TV Shop» 15.30, 18.50 «Супруги». Т/с. 17.00 «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» «Территория происшествий» «Панорама дня» «Киноклуб» Олега Борецкого. «Музыка арнасы» «Тјулік тынысы» «Tne spirit of Tengri» «Сїйікті јндер» «Путь успеха».

6.00 6.30, 7.00 10.10 10.20 11.10, 12.10, 13.00 14.00 16.30 17.30 19.05 20.00 21.10 22.20 23.15 23.45 24.00 01.55

10.30, 11.30, 12.35 13.10 14.10, 16.00, 20.30, 23.45 00.35

04.59 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.59 Кїннiѕ шыєуы, 13.02 Бесiн намазы, 17.07 Екiнтi намазы, 19.13 Аќшам намазы, 20.45 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан» 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.25 Жаѕалыќтар 9.45 «Бапкер». Т/х. 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. 12.45 «Sport.kz» 13.05 «Алаѕ» ток-шоуы 13.55, 19.30 «Кешір мені». Т/х. 14.50 «Сґнбес сјуле» 15.15 «Хайуанаттар јлеміне саяхат». Д/ф 15.40 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 17.00 «Јн-жўмбаќ» 17.50 «Таєылым» 18.05, 01.50 «Парыз». Т/х. 19.00 ШАЅЄЫМЕН БАЄДАРЛАУ. Јлем Чемпионаты «АЙТУЄА ОЅАЙ...» «Бапкер». Т/х. «Келін». Т/х. «Кґшпенділер» тарихи драмасы «Ќылмыс пен жаза» 21.05 21.50 22.35 23.55 02.35

ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «Ќайта оянєан махаббат». Т/х. «Біз». Ток-шоу. «Подари детям жизнь». «Сулейман Великолепный». Т/с. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Кґзќарас Арнайы ХАБАР «Меніѕ ханшайымым». Т/х. «Секреты в раю». Тотальный футбол 18.00 Кешкі жаѕалыќтар «Меніѕ жерім». Туристік журнал. Профессионал «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Ќатерлі жихадизм». Д/ф. «Долина волков» 00.15 Ќорытынды жаѕалыќтар. «След». Сериал. «Ґмір тынысы» Т/х.

ХАБАР

08.00 Жаѕалыќтар 08.30 «Дежавю». Т/х 09.00 «Мир вокруг нас». Д/х 10.00 «Таєдыр талќысы». Т/х 11.00 «Амика». Т/х 11.20 «Война роз». Т/х 12.10 «Expo - 2017» 12.30 «Доступное жилье для молодежи» 12.45 «Шипагер» 13.00 Кїндізгі жаѕалыќтар. 13.35 «Ортаќ шаѕыраќ астында» 14.00 «Мир вокруг нас». Д/х 15.00 - 17.50 їзіліс 17.50 «Праздник Наурыз» 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 18.20 «Открой свое сердце» 18.30 Новости вечерний выпуск 19.00 «Білгеніѕіз жґн» 19.15 «Чеке мен Кеке». М/х 19.30 «Война роз». Т/х 20.10 «Амика». Т/х 20.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 21.10 «Приемная депутата» 21.30 «Праздник Наурыз» 21.45 «Открой свое сердце» 22.00 «Таєдыр талќысы». Т/х 23.00 «Дежавю». Т/х 23.30 - 00.15 Жаѕалыќтар 08.55, 09.55, 11.55, 14.00, 21.30, 22.30 Удачный выбор 09.30, 10.55, 12.25, 14.30, 21.55, 23.25 Жарнамалар јлемінде.

07.00 09.00, 09.10 10.10 11.10 11.15 13.00, 13.15 13.40 14.15 15.15 16.15 17.00, 17.15 17.50 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 23.00, 23.30 00.45

8.30 «Сїйінші». 9.00 «Рупперт Ќонжыќ». М/с. 9.15 «Баєдаршам». 10.00 «Пусть Ангелы хранят». Т/с. 11.40 «Даѕќтыѕ кґлеѕкелі жаќтары». Д/с.


13.35 13.50 14.45 15.15 15.40 17.00 17.50, 18.05, 19.10 19.30 21.05 21.50 22.35 23.55 01.40

12.45 13.00 13.35 14.00 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.10 19.35 20.10 20.30 21.10 21.30 21.45 22.00 23.00 23.30 09.30, 09.55,

07.00 09.00, 09.10 10.10 11.10 11.15 13.00, 13.15 13.40 14.15 15.25 16.05 17.00, 17.15 17.50 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 23.00, 23.30

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

20 СЈРСЕНБІ

4

10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00, 20.00 22.00 00.00 00.50

20.00 «Информбюро» «Сюжет дня» «Час Бендицкого» «Недопетая песня». Т/с. «Лузеры». Боевик «Vизитёры». Сериал. 07.00 Мультсериал. 07.10, 15.45 “Фостер: Дом для друзей из мира фантазий”. М/с. 07.35 “Япыр-ай” Жаѕалыќтар 12.40, 23.25 “Рейдер” 17.35 “Не ври мне”. Детектив 21.40 “Женский доктор-2”. Мелодрама “Давай поженимся!” Новости 23.40 “Лесник”. Боевик “Отдел особого назначения”. Детектив 19.30 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х “Орыс сенсациялары”. Д/х. “Моя прекрасная няня”. Т/с. “Давай поженимся!”. 21.00 Жаѕалыќтар “Отдел асобого назначения”. Детектив “Звёздная жизнь”. Д/цикл.

ИРБИС

НТК

06.00, 14.15 «Сјуегейлер сайысы» 07.00, 13.30 «Ќуырдаќ» скетчком 07.30 «Болашаќ тобы». М/с. 08.00 «Жанкештілер жарысы» 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается» «О самом главном» «Субботний вечер» «Сегодня днем-Бїгін кїндіз» «Настоящая жизнь» докудрама «Хозяйка моей судьбы». Т/с. «Дыши со мной». Т/с. 19.30 Жаѕалыќтар «Второе дыхание». Т/с. «Отрыв». Т/с. «Экстремальные игры». «Фактор страха».

07.50 «Їйректер». М/с. 08.10 «Тек кїлкі їшін» 08.55 «Вкусно и быстро» 09.00, 19.00 «Такси» 09.30 «Кто в доме хозяин?». Т/с. 10.00 «Под прицелом» 10.50 «Ай, Карли». Сериал 11.20 «Багз Банни». М/с. 12.20 «No Comments» 12.40 «Егер мен бўлт болсам». Т/х. 14.30 «Мне смешно, когда тебе больно» 15.20 «Битва экстрасенсов» 16.15 «Невероятная коллекция мистера Рипли» 20.30 «Универ». Т/с. 19.30 «Счастливы вместе». Т/с. «Наша Russia» «Битва экстрасенсов» «Реальные пацаны». Т/с. Концерт «Love Sensation» «Никита». Т/х. Дом-2 17.10, 17.40, 21.00 21.30 22.20 22.50 01.25 02.10

07.00 «Fresh Таѕ» 08.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар 09.10 «Битва драконов». Фильм 11.00 «Ермоловы». Фильм 13.10 «Ничего страшного». Фильм 15.00, 01.30 «Јн ќанатында» 17.30 «Ой толєау» 18.20 «Ермоловы». Фильм 20.10 «Взгляд» 20.30 «Суфлёр». Фильм 23.10 «Инспектор Беллами». Фильм 09.40, 10.20; 13.40, 14.20; 15.20, 15.40; 16.30, 17.00; 21.00, 21.40; 23.40, 00.20 Телекаталог 08.30, 09.00; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша Тандау

01.25

14.45, 16.10 17.00 18.30 20.30, 22.30

11.00 12.00 13.00, 13.55

08.30 09.00, 09.15, 10.10,

19.00, 19.25 19.30 20.40 22.10 00.10

www.saryarka-samaly.kz

«Жар@йсыѕ» «Желіккендер». Т/х. «Что наша жизнь...» 22.40 «Сплетница». Т/с. «Жарќын бейнелер». Д/ф. «Н2О-жјй єана су ќос» Т/х. «Сїйінші». «Триумф любви». Сериал «Бетховенніѕ сиќыры». Т/х. «Наєыз керемет». Д/с. «VIP выходные с Яном Райтом». 23.30 «Жар@йсыѕ» «Судьбы сестёр». Т/с. «Джейнніѕ даѕќы». Т/х. «Сїйінші». 7.00 Новости 20.30 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 01.25 Жаѕалыќтар 800 «Лица столицы» 8.20 Мультфильм 8.40 «Kaznet» 9.00, 10.10, 16.50 «Махаббат кїші». Т/х. 12.15 Мультфильм 17.45, 22.45 «Гїллі ханым». Т/х. 18.50 «Їнді патшайымы». Т/х. «Громкое дело» «Біз біргеміз» баєдарламасы «Сырласу» ток-шоу 21.00 «Две судьбы». Т/с. 00.45 «Анатомия страсти». Т/с. 01.55 Новости 20.30 «Сырлы Стамбул». Т/х. Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ «Понять. Простить» 10.00, 15.00, 18.30 Новости Телеканал «Доброе утро» «X Factor». Кїнделік «Чужой район» 01.25 «Гаишники». Т/с 15.20 «Катина любовь» «Я подаю на развод» «Модный приговор» «Торговый центр». Т/с. «Пока еще не поздно» «Чужой район». Т/с. «Сваты 3». Комедия. «Пусть говорят» «Пилот международных авиалиний». «Время» «Журов». Т/с. «Гаишники». Т/с.

«Информбюро» «Опасная любовь». Т/с. «Фатмагуль. Продолжение». Т/с. «Питерские каникулы». Т/с. «Достать коротышку». Комедия. «Галилео» Мультсериалы «Танцевальная лихорадка». Т/с. 21.40 «Кухня». Сериал «Двойной копец». Боевик

КТК-7 + 31

7.00, 16.30 «Джейми в поисках вкуса» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Неизведанный Казахстан» 8.30, 17.50 «Адвокат». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 9.50 «Ќос жїректіѕ лїпілі» 11.50 «Саєындырєан јндер-ай» 15.00 «TV Shop» 15.30, 18.50 «Супруги». Т/с. 17.00 «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь» «Территория происшествий» «Панорама дня» «Профессиональный разговор» «Музыка арнасы» «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ» «Made in Kazakhstan» «Сїйікті јндер» «Путь успеха»

07.00 07.30 08.30 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.30, 17.00

19.50 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

6.00 6.30, 7.00 10.10 10.20 11.10, 12.10, 13.00 14.00 16.30 17.30 19.05 20.00 21.00 22.20 23.15 23.45 01.40

10.20, 10.30, 11.30, 12.20 12.35 13.10 14.10, 16.00, 20.30, 23.45 02.25

12.00 12.30 13.20 14.00, 14.50 15.40 16.10 16.40 17.30 18.40 19.00 19.30, 20.00 21.40 00.05

04.57 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.57 Кїннiѕ шыєуы, 13.02 Бесiн намазы, 17.09 Екiнтi намазы, 19.15 Аќшам намазы, 20.54 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан» 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.25 Жаѕалыќтар 9.45 «Бапкер». Т/х. 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. 12.45 «Иман айнасы» 13.05 «Сыр сўхбат» «Єажайыпстанєа саяхат» «Кешір мені». Т/х. Шаѕєымен баєдарлау. Јлем Чемпионаты «Хайуанаттар јлеміне саяхат». «Сїйкімді жјндіктер». М/х. «Јн-жўмбаќ» 02.25 «Ґзекжарды» 01.30 «Парыз». Т/х. «Елорда» «КЕШІР МЕНІ». Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...» «Бапкер». Т/х. «Келін». Т/х. «Сіз кімсіз, КА мырза?» драмасы. «Парыз». Т/х. 08.00 Жаѕалыќтар 08.30 М/ф 09.00 «Мир вокруг нас». Д/х 10.00 «Таєдыр талќысы». Т/х 11.00 «Амика». Т/х 11.20 «Война роз». Т/х 12.10 «Білгеніѕіз жґн» 12.30 «Открой свое сердце» «Праздник Наурыз» Кїндізгі жаѕалыќтар. «Приемная депутата» «Мир вокруг нас». Д/х 17.50 їзіліс «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» Кешкі жаѕалыќтар «Ўлыстыѕ ўлы кїні» Новости дневной выпуск «Через спорт к успеху» «Чеке мен Кеке». М/х» «Война роз». Т/х «Амика». Т/х Ќорытынды жаѕалыќтар. «Шипагер» «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» «Ўлыстыѕ ўлы кїні» «Таєдыр талќысы». Т/х «Дежавю». Т/х 00.15 Жаѕалыќтар 12.05, 13.55, 18.50, 21.25, 22.30 Удачный выбор 12.55, 14.30, 19.30, 21.55, 23.25 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР ІСКЕ СЈТ! 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар «Ќайта оянєан махаббат». Т/х. «Біз». Ток-шоу. «Подари детям жизнь». «Сулейман Великолепный». Т/с. 14.00 Тїскі жаѕалыќтар Кґзќарас «Футбол жанкїйерлері». Д/c «Меніѕ ханшайымым». Т/х. «Секреты в раю». Бармысыѕ, бауырым! 18.00 Кешкі жаѕалыќтар «Патриот» Баєдарлама. Профессионал «Белгісіз аймаќтар». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Ќатерлі жихадизм». Д/ф. «Долина волков» 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. «След». Сериал. 8.30 «Сїйінші». 9.00 «Рупперт Ќонжыќ». М/с. 9.15 «Бјрі есімде» Тамара Асармен бірге. 10.00 «Пусть Ангелы хранят». 11.40 «Даѕќтыѕ кґлеѕкелі жаќтары». Д/с.

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

13

Дубайда јлемдегі еѕ їлкен гїл баєы ашылды

Дубайда Dubai Miracle Garden деп аталєан јлемдегі еѕ їлкен гїл баєы ашылды. Оныѕ жалпы ауданы 70 мыѕ шаршы метрді ќўрайды. Ал жаяу жїргіншілерге арналєан жолдыѕ ўзындыєы тґрт шаќырым болады.

Баќ ќазірдіѕ ґзінде «тїрлі-тїсті оазис» деген бейресми атќа ие болєан. Оєан себеп, оныѕ аумаєында гїлдердіѕ 60-ќа жуыќ тїсі бар екен. Ал гїлдердіѕ жалпы саны 45 миллион дана. Олардыѕ кґпшілігі Парсы шыєанаєына бірінші рет јкелініпті. Баќтаєы еѕ ќызыќты жер ретінде БАЈ-ніѕ негізін ќалаушы шейх Заид бен Султан Јл-Нахаянныѕ гїлдерден жасалєан портреті саналады. Оныѕ бейнесі жеті јмірлікті білдіретін тірі гїлдерден жасалєан, їлкен жеті жїректіѕ ішінде орналасќан. Одан бґлек, баќ аумаєында биіктігі 10 метр, жалпы ауданы 144 шаршы метр болатын гїлдер пирамидасы да бар. Олар баќты айнала ќоршай орналасќан.

«Ќаз мойынды, ќоян жаќ, бґкен ќабаќ»

Интернеттен јзірленді.

Кез келген «Мен ќазаќпын» дейтін осы бір жануарды ќадірлейді. Белгілі азамат «ат, жылќы» деген сґзді суретші јрі мїсінші Ник Фиддианестігенде селт етпей ќоймайды. Тек Гринныѕ (Nic Fiddian-Green) ќолынан ќана ќазаќ жўрты емес, жалпы кїллі шыќќан мїсіндер јлемніѕ еѕ їлкен адамзат ќауымы жаратылысы ерекше ќалаларына орналастырылєан. Жергілікті тўрєындар олар жайлы небір аѕыз јѕгімелер айтады. Атќа арналєан ескерткіштердіѕ бірі - Лондондаєы Гайд-Паркке ќойылєан екен. Неге дјл осы орынєа ќойылєандыєы туралы наќты деректер жоќ. Мїсінші тек ќана ќоламен емес, саз балшыќпен, гипспен, мјрмјрмен жўмыс істейді. Шоу-бизнес саласыныѕ майын ішіп, жілігін шаєып жїрген адамдар мїсіншіні жјне оныѕ туындыларын жоєары баєалайды. Джоан Роулинг, Ринго Старр, Том Круз сынды танымал адамдар Никтыѕ тґл туындыларын ґте ќымбат ќаржыєа сатып алєан кґрінеді.

www.saryarka-samaly.kz

Еѕ… Еѕ… Еѕ…

(Жалєасы. Басы ґткен санда)

40 . Аустралияныѕ теѕіз деѕгеѕінен еѕ биік орналасќан нїктесі Косцюшко (2228 м)

Јлемдегі еѕ ірі мўхит -

41. Јлемдегі еѕ тереѕ мўхит м) Тыныќ мўхиты (11022

42.

н кмІ) Тыныќ мўхиты (179 мл

43. Еѕ ыстыќ єаламшар Шолпан (462°C)

Еѕ жылдам єаламшар -

44. Еѕ суыќ єаламшар Плутон (-235°C)

45.

Еѕ тыєыз єаламшар -

сає) Меркурий (172 мыѕ км/

46.

раќ) Жер (судан 5 есе тыєызы

47 . Јлемдегі еѕ їлкен жанартау Гавайядаєы Мауна-Лао км) (ені10 км, тереѕдігі180

48. Јлемдегі еѕ биік сґнбеген жанартау – ѕт. Охос-дель-Саладо (О Америкада, 6887 м)


14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

12 www.saryarka-samaly.kz

Білген жґн

Адам жасына байланысты атаулар

Бразилияда сїт беретін аєаш бар, ол Амазонка ґзенініѕ жаєасында ґседі. Жергілікті халыќ оны «сорвейра» деп атайды, ќазаќшаєа аударєанда «емшек» дегенді білдіреді екен. Сол сорвейра аєашыныѕ бір жерін кертіп ќалса, одан сїт тјрізді аќ шырын саулап ќоя береді. Дјмі сїттен сјл ќышќылдау. Сондыќтан, оны алєаш таєам ретінде пайдалана ќоймаєан. Кейіннен ботаниктер зерттеп, оныѕ сиыр сїтінен ешбір кем еместігін аныќтаєан. Халыќтыѕ айтуынша, аќ шырынєа аздап су ќосып пісірсе, сїттен дјмі айнымай ќалады екен. Аєашты бір сауєанда 2-4 литрге дейін сїт алуєа болады.

Кґп сїт беретін аєаш

1 жасќа дейін – шаќалаќ, нјресте; 1 жастан 2 жасќа дейін ќыз бала – бґпе, ўл бала – бґбек; 2 жастан 3 жасќа дейін – бїлдіршін; 3 жастан 5 жасќа дейін – балдырєан; 6 жастан 7 жасќа дейін – сјби ; 8 жастан 12 жасќа дейін – ойын баласы ; 13 жастан 15 жасќа дейін – ересек бала; 16 жастан 19 жасќа дейін – бозбала ; 20 мен 30 жас аралыєы – жас жігіт; 30 бен 40 жас аралыєы – дїр жігіт; 40 пен 50 жас аралыєы – ер тїлегі ; 50 мен 60 жас аралыєы – жігіт аєасы; 70 пен 80 жас аралыєы – аќсаќал; 80 жастан жоєары – ќарт, ќария.

6-мїшел – 73 жас (ќарттыќ); 7-мїшел – 85 жас (кјрілік); 8-мїшел – 97 жас (ќалжырау); 9-мїшел – 109 жас (шґпшек сїю); 10-мїшел – 121 жас (немене сїю).

Мїшел жас 1-мїшел – 13 жас (ер жете бастау); 2-мїшел – 25 жас (жігіттік жас); 3-мїшел – 37 жас (аќыл тоќтату); 4-мїшел – 49 жас (орта жас); 5-мїшел – 61 жас (орта жас);

Алып жемістер Їйреншікті ўєымымызда жерден ґсетін кґкґніс-жеміс біткенніѕ еѕ їлкені деп ќауын-ќарбызды ойлаймыз. Негізінде салмаєы мен кґлемі жаєынан їлкен жеміс Сейшель аралында ґсетін пальманыѕ жаѕєаєы екен. Оныѕ диамері жарты метрге жетіп, 25 келіге дейін салмаќ ќосады. Бір пальма осындай отыз жемістен бере алады. Олардыѕ ќабыєы ґте ќатты болады жјне баяу жетіледі. Гїлденгеннен кейін тґртінші жылы єана кґлемі ґсіп, пісуіне таєы екі жыл керек екен. Нан аєаш деп аталатын аєаштыѕ жемісі сол аєаштыѕ тура діѕгегіне бітеді. Оныѕ 40 келіге жететін салмаєын ешбір бўта кґтеріп тўра алмас еді. Олар кґлемі жаєынан Сейшель жаѕєаєынан да ірі. Ўзындыєы 90 см, ені 50 см-ге жуыќ. Нан аєашыныѕ жемісінен жергілікті тўрєындар ќамыр илеп, нан пісіреді. Дегенмен, еѕ ірі жемістер аєаш басында емес, жерде ґседі деген пікір дўрыс. Кґкґністіѕ ішіндегі еѕ ірісі – асќабаќ. 1970 жылы Англияда салмаєы центнерге жуыќ, яєни, 92 кг 750 гр. асќабаќ ґсіріліп, кґрмеде кґрсетіліпті.

Еѕ ўз аќ ес ім

інен їнділік Брахматмамен Бўл дїниеде есімініѕ ўзындыєы жґн атыныѕ ўзындыєы сондай, есте таласатын пенде жоќ. Оныѕ їшін кемінде 10 минут керек. саќтау мїмкін емес. Есімді айту ґзіне ґзі ќойып алєан ат Ол 1478 јріптен тўрады, иесі ада мда рды ѕ, таєы бас ќа тар ихи оры нда рды ѕ, атаќ ты тіріліп ќўрастырылєан екен. нјрселердіѕ атауларынан бірік да тілге оѕай емес екен: Брахматманыѕ бўрынєы аты ас .

Хумананоджасваматашетарганд

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

21 БЕЙСЕНБІ 11.40 12.00 12.30 14.00 16.10 16.40 17.30 19.00 20.40 22.30 23.00 23.50

10.20, 10.30, 11.30, 12.35 13.10 13.35 14.10, 16.00 20.20, 22.45 23.35 01.10

6.00 7.20 8.30, 9.10 9.20 10.15 12.05 13.05 14.00 15.00 15.25 17.15 19.25 23.05 23.35 23.50 01.55

9.50 11.50 15.00 20.30 21.00 23.00 23.30 00.00 02.00

07.00 08.30 10.00 12.00 12.30 14.30 15.30 17.30

5

18.00

19.30 21.30 23.30

08.30 09.00 09.20 11.00 12.00 12.40

13.40 15.30

18.00

17.25

19.45

21.40 22.30

23.25

10.30 11.00 12.00 13.00 15.00

18.00

20.00 22.00 00.00 00.50 01.35

07.00 Мультсериал. 07.10, 15.45 “Фостер: Дом для друзей из мира фантазий”. М/с. 07.35 “Наурыз-2012” Концерт Жаѕалыќтар Любимые мультфильмы “Сказка о царе Салтане”. Фильм “Давай поженимся!” Новости Еркiн Раќышевтiѕ фильмi “Тўрар Рысќўлов” “Карусель”. Комедия. Концерт группы “Иванушки International” “Выходной со Звездой” – Бахтияр Кожа “Єашыќ жїрек, или коктейль для звезды”. К/ф. “Бриллиантовая рука”. Кинокомедия. “Женский доктор-2”. Мелодрама “Отдел особого назначения”. Детектив “Каникулы строгого режима”. Комедия. “Наурыз-2012” Концерт “Отдел асобого назначения”. Детектив “Звёздная жизнь”. Д/цикл.

ИРБИС

НТК

06.00, 14.15 «Аян» 07.00, 13.30 «Ќуырдаќ» скетчком 07.30 «Болашаќ тобы». М/с. 08.00 «Жанкештілер жарысы» 09.00, 11.00 «Смеяться разрешается» 10.00 «Смехопанорама» «Живут же люди» «Орел и решка» «Смеяться разрешается» «Кґркем дала» кґркем фильм Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» «Два Маэстро. Возвращение легенды» «Второе дыхание». Т/с. «Отрыв». Т/с. «Экстремальные игры» «Фактор страха» «Иван и Толян». Т/с.

07.15 «Афроитальянец». К/ф. 08.50 «Вкусно и быстро» 08.55, 19.00 «Такси» 09.20 «Последняя Мимзи Вселенной» 11.00 Мультфильмдер. 11.30 «Ўлпа ќыздыѕ жаѕа оќиєалары». Фильм «Один дома». Комедия «Добейся успеха». Комедия Концерт «Love Sensation» «Элвин и Бурундуки». Комедия «Доктор Дулиттл 2». Комедия «Дом большой мамочки». Комедия «Comedy Club» Дом-2.

13.00 14.45 16.35 19.30 21.10 22.40 00.25 01.20

08.30 Жаѕалыќтар 10.00 «Суфлёр». Фильм 12.00 Жаѕалыќтар 13.10 «Инспектор Беллами». Фильм 15.40 «Нежность». Фильм 18.00 «Красавица и чудовище». Фильм 20.00 «Золушка из Запрудья». Фильм 22.00 «Гнездо жаворонка». Фильм 00.30 – 09.00 «Јн ќанатында» 10.30, 11.00; 13.40, 14.40; 16.00, 16.30; 17.00, 17.30; 20.30, 21.00; 22.40, 23.40 Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; 19.50, 21.50 - Тамаша Тандау.

01.25

01.30 22.30

«Медвежонок Винни и его друзья». Фильм «Стюарт Литтл». Комедия. «Ученик Чародея». Боевик «Бэтмен: Начало». Боевик.

www.saryarka-samaly.kz

Мультфильмдер «Скуби Ду: Пираты на борту!». Фильм «Крошка из Беверли Хиллз 2». Комедия «Јзіл студио» «Королёк-птичка певчая». Сериал Ќазаќша концерт «Маппеты». Комедия Мультсериал.

КТК-7 + 31

6.30 Музыка арнасы 7.00 «Джейми в поисках вкуса» 7.30 «Панорама дня» 8.00 «Стиляги» 8.30, 15.30 «Адвокат». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» «Ќоѕыр» «Ўєай, арман» атты јн кеші «Кґктем јуендері» Макпал Жїнісова «TV Shop» «Трансмиссия» Индира Расылхан «Жас ќайыѕ» јн кеші «The spirit of Tengri» «Сїйікті јндер» «Путь успеха» «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

«Вероника Марс». Т/с. «Ласточкино Гнездо». Т/с. 9.00 Новости «Ералаш» «Жизненный код». «Комплекс любовницы» «Маша и море». Фильм «Ду ќол шоколад» «Бывшие». «Расплата за успех» «Добрый вечер, Казахстан!» Новости «Жена по контракту». Фильм «Между небом и землей». Концерт Стаса Михайлова «Дом малютки». Мелодрама. «Время» «X Factor». Дневник «Журов». Т/с. «Вероника Марс». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости 20.30 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.30 Жаѕалыќтар 8.00 «Увлекательные финансы» 8.20 «Kaznet» 8.40 Мультфильмы 9.00, 10.10, 16.50 «Махаббат кїші». Т/х. 12.15 Мультфильм 17.45, 22.45 «Гїллі ханым». Т/х. 18.50 «Їнді патшайымы». Т/х. Мультфильм «Олжа» «Лица столицы» 21.00 «Две судьбы». Т/с. «Анатомия страсти»». Т/с. 00.50 Новости 20.30 «Status Quo» Ток-шоу «Сырлы Стамбул». Т/х. «Јн мен јнші» јн кеші.

«Сенім.Білім.KZ» «Жар@йсыѕ» «Девушка и джигит». Кино. «Айтўмар» тобыныѕ «Ару єўмыр ќызєалдаќтай ќыз єўмыр» атты концерті. «Сїйінші». «Балалыќ шаєымныѕ аспаны». Кино. «Єашыќпын...» комедиясы. Ќайрат Нўртастыѕ концерті «Жїрегімді махаббатым ґртесін». «Крутая Джорджия». Мелодрама. «Сїйінші» Музыкалыќ баєдарлама. Концерт «Јсем јуен Ел арнада» «Жар@йсыѕ».

04.55 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.55 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 17.10 Екiнтi намазы, 19.16 Аќшам намазы, 20.55 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан» 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.25 Жаѕалыќтар 9.45 «Бапкер». Т/х. 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.25, 15.55 «Ўлы јмірші Куаѕ Ге То». Т/х. 12.45 «Толаєай». 13.35 «Єажайыпстанєа саяхат» 13.50 «Кешір мені». Т/х. 14.45 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ» 15.15 «Хайуанаттар јлеміне саяхат». Д/ф 15.40 «Сїйкімді жјндіктер». М/х 17.00 «Јн-жўмбаќ» 17.50 «Аѕшы бала» балалар фильмі 19.05, 01.40 «Жаѕа Ќазаќстан - 2050» 19.30 «Кешір мені». Т/х. 21.05 «АРМЫСЫЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!» 21.15 «Айтуєа оѕай» 22.00 «АРМЫСЫЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!» 22.20 «ШАЛ» драмасы 00.10 ЖАЅАЛЫЌТАР 00.40 Заттыбек Кґпбосыновтыѕ шыєармашылыќ кеші 02.10 «НАУРЫЗДАЄЫ ЌАРБАЛАС» 03.30 «Наурыз-Думан» Думанды сазды баєдарлама. 09.00 Жаѕалыќтар 09.30 «Дежавю». Т/х 10.00 «Таєдыр талќысы». Т/х 11.00 «Амика». Т/х 11.20 «Война роз». Т/х 12.10 «Через спорт к успеху» 12.30 «Ќазаќстан – меніѕ таєдырым» 12.45 «Ўлыстыѕ ўлы кїні» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Нац банк информирует» 13.40 «Наурыз ќўтты болсын!» 13.50 «Жасай бер, ќазаќ». Концерт 16.25 «Праздник Наурыз» 17.30 «Сердце тюльпана – сердце Родины». Д/ф 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 19.00 «Чеке мен Кеке». М/х 19.30 «Война роз». Т/х 20.10 «Амика». Т/х 20.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 21.00 «Келбет» 21.30 - 23.55 «Мустафа Шоќай». К/ф. 09.30, 12.05, 13.55, 18.50, 21.25, 22.30 Удачный выбор 09.55, 12.55, 14.30, 19.10, 21.55, 23.25 Жарнамалар јлемінде.

ХАБАР 07.00 ІСКЕ СЈТ! Мерекелік саны 09.00 «Армысыѕ, кґктем!» Концерт. 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «Подари детям жизнь». 11.30 Ќазаќфильм. «Аѕшы бала» . 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 «Меніѕ жерім». Туристический журнал. 13.40 «Кґктем-шашу». Концерт. 14.15 Казахфильм. «Дорога домой» . 16.00 «Соєады жїрек». Мўќаєали Маќатаевты еске алу кеші. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «Соєады жїрек». Мўќаєали Маќатаевты еске алу кеші. 18.15 Документальный фильм 19.00 «Біз». Ток-шоу. Ўлыстыѕ Ўлы кїні Наурыз 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Арнайы ХАБАР»/наурыз/ Профессионал Аймаќтар аламаны. Финал. «Шал» Ќазаќфильм. Степ-группа «Алтын батыр» 02.50 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.00, 20.30 20.50 21.30 23.10 01.00 02.20,

8.30 «Сїйінші». 9.00 «Рупперт Ќонжыќ». М/с. 9.20 «Јзіл-Tube» баєдарламасы. 10.00 «Маша и медведь». М/с 10.30 «Жабайы аќќулар». М/ф


14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

22 ЖЎМА

16.30 20.00 02.35

6.00 7.20 8.40, 9.10 9.20 10.15 12.05 13.05 14.00 15.25 17.15 20.05 22.00 23.05 23.35 00.10

9.50

6 09.00 11.00 11.30 12.30 14.30 15.00 18.00 19.30 21.30 23.30

10.50 12.55 14.40 16.20 18.15

06.45 “Тўрар Рысќўлов”. Д/ ф. 07.35 “Наурыз-2010” Концерт 09.00 “Бриллиантовая рука”. Кинокомедия “Каникулы строгого режима”. Комедия “Єашыќ жїрек, или коктейль для звезды”. К/ф. “Тамаша-2013. Наурыз думан!” “Все хиты “Юмор-FM” Юмористический концерт “Єашыќ жїрек, или коктейль для звезды-2”. К/ф. “Джентльмены удачи”. Кинокомедия “Наша правда” Ток-шоу “Аватар”. Фильм “Тамаша-2013. Наурыз думан!”.

ИРБИС

НТК

06.00 «Шынайы ґмір» 07.00, 13.30 «Ќуырдаќ» скетчком 07.30 «Болашаќ тобы». М/с. 08.00 «Жанкештілер жарысы» 09.00 «Смеяться разрешается» 10.00 «Смехопанорама» 10.30 «Живут же люди» «Орел и решка» «KZландия» «Марат и Жанна» «Гульбике» к/ф. «Дискотека 80-х» Фестиваль Авторадио «Бенефис Н. Королевой. Любовь не умрет никогда» «Выход есть» ток-шоу. «KZландия. Эволюция» «Васаби» х/ф. «Ограбление на Бейкер-Стрит» х/ф. «Иван и Толян». Т/с.

06.25 «Скуби Ду 3: Ќўпия ашылады». Фильм 07.55 «Вкусно и быстро» 08.00, 19.00 «Такси» 08.30 Мультфильмдер 08.45 «Ўлпа ќыздыѕ жаѕа оќиєалары». Фильм 10.15 «Один дома». Комедия 12.00 «Элвин и Бурундуки». Комедия 13.40 «Доктор Дулиттл 2». Комедия 15.10 «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Комедия 17.15 «Дом большой мамочки». Комедия 19.30 «Элвин и Бурундуки 2». Комедия 21.05 «Дом большой мамочки 2». Комедия 22.50 «Главная роль» Телепроект 23.50 «Comedy Club» 00.50 «Американский пирог 4: Музыкальный лагерь». Комедия Дом-2. 02.10

09.00 «Золушка из Запрудья». Фильм 11.00 «Красавица и чудовище». Фильм 13.00 «Гнездо жаворонка». Фильм 15.40 «Иман нўры» діни баєдарламасы 15.50 «Тёмная сторона солнца». Фильм 18.00 «Пятеро детей и волшебство». Фильм 20.00 «Британик». Фильм 22.00 «С надеждой на лучшее». Фильм 00.30 – 09.00 «Јн ќанатында» 09.30, 10.00; 13.40, 14.40; 16.00, 16.30; 17.00, 17.30; 20.30, 21.00; 22.40, 23.40 Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша Таѕдау.

20.00 21.40 22.40 02.00

«Стюарт Литтл». Комедия. «Јзіл студио» Ќазаќша концерт «Королёк-птичка певчая». Сериал «Јзіл студио» «Бэтмен: Начало». Боевик «Лис и пёс 2». Фильм «Стюарт Литтл 2». Комедия. «Принц Персии: Пески Времени». Боевик «Знаки». Триллер.

www.saryarka-samaly.kz

21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Меніѕ жерім»/наурыз/ «Аќ мол болсын!». Мерекелік хабар «Жау жїрек Мыѕ бала» Ќазаќфильм. 02.45 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Байтаќ Ќазаќстан!». Концерт. Наурыз ќўтты болсын! 8.30 «Сїйінші». 9.00 «Єашыќпын...» комедиясы. 10.30 «Јсем јуен Ел арнада» 11.20 «Жар@йсыѕ» 12.00 «Кешіккен махаббат» фильмі. Јнші Сјуле Жанпейісованыѕ «Сјуле - Сарын» атты концерті. «Сїйінші» Музыкалыќ баєдарлама. «Ќош келдіѕ, Наурыз!». Д/ф. «Баћар наваси» Концерт. «Бјрі есімде» Тамара Асармен бірге. «Пятый угол». Социальное шоу. «Жар@йсыѕ» «Ќазаќ аруы-2013» байќауыныѕ финалы. «Фобия». «10 поводов влюбиться». «Жар@йсыѕ» «Сїйінші».

«Вероника Марс». Т/с. «Ласточкино гнездо». Т/с. 9.00, 15.00 Новости «X Factor». Кїнделік «Жизненный код». «Казанова. Вечный любовник» «Летом я предпочитаю свадьбу». Фильм «Ду ќол шоколад» «Бывшие». «Остаться без миллиона» «Добрый вечер, Казахстан!» «Ангел». Фильм Концерт Иосифа Кобзона «Обменяйтесь кольцами». Фильм «Две звезды» «Время» «Две звезды». Продолжение «Шакал». Фильм

11.00 12.00 12.30 13.00 15.00

20.00 21.00 22.00 00.00

18.00

КТК-7 + 31

01.35

6.00 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» 7.00 «Джейми в поисках вкуса» 7.30 «Тайны нашего кино» 8.00 «Кинопаркофка» 8.30, 15.30 «Адвокат». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» «Мен даланыѕ ќызымын» Баєдат Сјмединова «Денсаулыќ жјне сулўлыќ» «Мўраєат «Шаншар» «TV Shop» «Наурыз Бибигуль Тулегеновой» «Made in Kazakhstan» Музыка арнасы «Путь успеха».

«Скуби Ду: Пираты на борту!». Фильм

11

ДЇЙСЕНБІ, 18 НАУРЫЗ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 «Русские сенсации» 14.05 Ты не поверишь! 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Хранитель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». СЕЙСЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Кулинарный поединок». 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Хранитель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». СЈРСЕНБІ, 20 НАУРЫЗ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.20 Квартирный вопрос. 13.25 «Поедем, поедим!». 14.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Хранитель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». БЕЙСЕНБІ, 21 НАУРЫЗ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.25 «Медицинские тайны». 14.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Хранитель». 21.30, 05.25 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.35 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». ЖЎМА, 22 НАУРЫЗ 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Очная ставка». 13.25 Спасатели. 14.00 Т/с «Мамочка, я киллера люблю». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.35 Т/с «Хранитель». 21.35 «Прокурорская проверка». 22.45 «Говорим и показываем». 23.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». СЕНБІ, 23 НАУРЫЗ 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 12.25 Русская начинка. 12.55 «Кулинарный поединок». 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Своя игра. 16.10 «Наши» со Львом Новоженовым». 17.00 «Возвращение Мухтара-2» 18.55 Следствие вели... 19.50 Александр Журбин. Мелодии на память. 20.30 «Луч Света». 21.25 Т/с «Мент в законе-6». 01.05 « Русские сенсации». ЖЕКСЕНБІ, 24 НАУРЫЗ 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Детское утро на НТВ. Сказки Баженова. 10.50 Просто цирк. 11.20 Их нравы. 12.25 «Первая передача». 12.55 Едим дома! 13.25 «Чудо техники». 14.00 Дачный ответ. 15.25 Т/с «Дорожный патруль» 19.20 «Очная ставка». 20.20 Золотая пыль. 21.00 «Сегодня. Итоговая программа». 22.00 Чистосердечное признание. 22.40 «Центральное телевидение». 23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 01.25 «Железные леди».

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

ДЇЙСЕНБІ, 18 НАУРЫЗ 05.30 «Легенды СССР». «Квартирный вопрос». 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24». 07.00 «Легенды СССР». «Легенда о советской очереди». 08.00 «Легенды СССР». «Наше счастливое детство». 09.00 «Легенды СССР». «Легенда о котлете и компоте». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!». 16.00 «Верное средство». 18.00 «Военная тайна». 20.00 «Живая тема». «Лесные монстры». 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 21.50, 00.30 Х/ф «Ямакаси. Новые самураи». 23.40 Т/с «Сверхъестественное». СЕЙСЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 05.30 Д/п «Гуд бай, Америка». «Мифы о мощи». 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24». 07.00 Д/п «Страшные игрушки». 08.00 Д/п «Найти Атлантиду». 09.00 Д/п «Смерть в Зазеркалье». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне». 16.00 «Верное средство». 18.00 «Территория заблуждений». 20.00 «Пища богов». 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 21.50, 00.50 Х/ф «Двойной КОПец». 00.00 Т/с «Сверхъестественное». СЈРСЕНБІ, 20 НАУРЫЗ 05.30 Д/п «Гуд бай, Америка». «Мифы о величии». 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24». 07.00 «Живая тема». «Лесные монстры». 08.00 «Пища богов». 09.00 «Смотреть всем!». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!». 16.00 «Верное средство» 16+ 18.00 «Нам и не снилось». «Секретное оружие вашего дома». 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск. 21.50, 00.30 Х/ф «Подземелье драконов 3. Книга заклинаний». 23.40 Т/с «Сверхъестественное». БЕЙСЕНБІ, 21 НАУРЫЗ 05.30 Д/п «Мертвое место». 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24». 07.00 «Нам и не снилось». «Секретное оружие вашего дома». 10.00, 17.00, 21.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!». 16.00 «Верное средство». 18.00 «Обманутые наукой». 19.00 «Адская кухня - 2». 20.30 «Как надо». 21.30 «Что случилось? с Михаилом Осокиным». 21.50, 01.40 Х/ф «Идеальное убийство». 00.00 Т/с «Сверхъестественное». ЖЎМА, 22 НАУРЫЗ 06.30, 10.30, 17.30 «Новости 24». 07.00 «Обманутые наукой». 08.00 «Адская кухня - 2». 09.30 «Как надо». 10.00, 17.00 «Экстренный вызов». 12.00 «Засуди меня». 13.00 «Семейные драмы». 14.00, 15.00 «Не ври мне!». 16.00 «Верное средство». 18.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». «Битва за еду». 19.00 «Странное дело». «Тайное оружие Гитлера». 20.00 «Секретные территории». «Добрые тролли Вселенной». 21.00 «Смотреть всем!». 22.00, 02.00 Х/ф «Одиночка». 00.00 Х/ф «Малайские хроники кровных уз». СЕНБІ, 23 НАУРЫЗ 07.15 «100 процентов». 07.45 «Чистая работа». 08.30 «Территория заблуждений». 10.30 «Новости 24». 11.00 «Военная тайна». 13.00 «Странное дело». «Тайное оружие Гитлера». 14.00 «Секретные территории». «Добрые тролли Вселенной». 15.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». «Битва за еду». 16.00 «Представьте себе». 16.30 «Репортерские истории». 17.00 «Неделя с М.Максимовской». 18.00 «Собрание сочинений» Концерт М.Задорнова. 21.20, 01.45 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ». 23.30 Х/ф «Новая земля». ЖЕКСЕНБІ, 24 НАУРЫЗ 03.00 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ». 03.50 «Собрание сочинений» Концерт М.Задорнова. 07.00 Т/с «Хозяйка тайги». 21.45 «Неделя с М.Максимовской». 22.50 «Репортерские истории». 23.20 Х/ф «Уловка 44». 01.00 Х/ф «Клиент».

REN TV

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 18 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 «Модный приговор». 12.15 «Контрольная закупка». 12.40 «Время обедать!». 13.10 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 «Понять. Простить». 15.30 Т/с «Торговый центр». 16.20 «Пока еще не поздно». 17.10 «Я подаю на развод». 18.00 Вечерние новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Журов». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.50 «Свобода и справедливость». 00.45 Ночные новости. 01.00 Х/ф «Секретная миссия». СЕЙСЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 «Модный приговор». 12.15 «Контрольная закупка». 12.40 «Время обедать!». 13.10 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 «Понять. Простить». 15.30 Т/с «Торговый центр». 16.20 «Пока еще не поздно». 17.10 «Я подаю на развод». 18.00 Вечерние новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Журов». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.50 Ночные новости. 00.05 «Городские пижоны». «Лиллехаммер». 00.50 Х/ф «Возвращение Василия Бортникова». СЈРСЕНБІ, 20 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 «Модный приговор». 12.15 «Контрольная закупка». 12.40 «Время обедать!». 13.10 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 «Понять. Простить». 15.30 Т/с «Торговый центр». 16.20 «Пока еще не поздно». 17.10 «Я подаю на развод». 18.00 Вечерние новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Журов». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.50 Ночные новости. 00.05 Среда обитания. БЕЙСЕНБІ, 21 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 «Модный приговор». 12.15 «Контрольная закупка». 12.40 «Время обедать!». 13.10 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 «Понять. Простить». 15.30 Т/с «Торговый центр». 16.20 «Пока еще не поздно». 17.10 «Я подаю на развод». 18.00 Вечерние новости. 19.10 «Давай поженимся!». 20.05 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30, 03.05 Т/с «Журов». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.50 Ночные новости. 00.05 «На ночь глядя». 00.50 Х/ф «Шакал». ЖЎМА, 22 НАУРЫЗ 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 «Модный приговор». 12.15 «Контрольная закупка». 12.40 «Время обедать!». 13.10 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25, 18.40 «Понять. Простить». 15.30 Т/с «Торговый центр». 16.20 «Пока еще не поздно». 17.10 «Жди меня». 18.00 Вечерние новости. 19.10 «Человек и закон». 20.05 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.25 «Две звезды». 22.50 «Вечерний Ургант». 23.25 Х/ф «Не сошлись характерами». 00.45 Х/ф «Тридцать три». СЕНБІ, 23 НАУРЫЗ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 06.10 «Гении и злодеи». 06.35 Х/ф «Человек-амфибия». 08.10 «Играй, гармонь любимая!». 09.00 «Умницы и умники». 09.45 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.45 «Евгений Леонов. Страх одиночества». 11.45 «Смешарики. Новые приключения». 12.15 «Абракадабра». 14.15, 15.15 «Две звезды». 15.55 «Герои «Большой перемены»». 16.25, 18.15 Х/ф «Большая перемена». 18.00 Вечерние новости. 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 22.50 «Yesterday live». 23.45 «Городские пижоны». Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно». 00.35 Х/ф «Акселератка». ЖЕКСЕНБІ, 24 НАУРЫЗ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Где вы, рыцари?». 07.20 Х/ф «Отряд особого назначения». 08.35 «Армейский магазин». 09.05 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.15 «Фазенда». 11.45 «Смешарики. ПИН-код». 12.15 Среда обитания. «Не все коту масленица». 13.10 «Александр Митта. Всегда про любовь». 14.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 15.35 Х/ф «Курьер». 17.00 «Форт Боярд». 18.20 «Один в один!». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 Х/ф «Кококо». 23.30 «Познер». 00.25 Х/ф «Чужой звонок».

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

11.40 12.20 15.00 21.00 22.30 23.00 00.00

07.30

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости 20.30 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.30 Жаѕалыќтар 8.00 «Лица столицы» 8.20 Мультфильмы 8.40, 16.10 «Kaznet» 9.00, 10.10, 16.50 «Махаббат кїші». 10.20, 12.15 Мультфильм 10.30, 17.45, 01.50 «Гїллі ханым». Т/х. 11.30, 18.50 «Їнді патшайымы». Т/х. 12.35 «Біз біргеміз» 13.10 «Status Quo» Ток-шоу 14.00 КВН Среднеазиатская Лига, финал 2012 года Јн шашу «Аєайынды» к/ф. Јн шашу

22.00 22.50 23.50 00.25

18.40 19.20 20.00

15.00 15.30 16.00 17.50

13.30

20.00, 20.30 21.30 00.00 02.15, 03.15

04.52 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.52 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 17.11 Екiнтi намазы, 19.18 Аќшам намазы, 20.57 Ќўфтан намазы. ЎЛЫСТЫЅ ЎЛЫ КЇНІ 6.00 «КЇН СЈТІ». «НАУРЫЗ-БАТА» 6.05 «ТАЅШОЛПАН». 8.45 «Наурыз ќазаќ жерінде» 8.55 «ЖЫЛ ИЕСІ - ЖЫЛАН» 9.15, 9.45, 12.20, 13.10 «ЖЕТІ ЌАЗЫНА» 9.20 «АРМЫСЫЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!» 9.35 «Наурыз ќазаќ жерінде» 9.50 «НАУРЫЗ» Шетелдік ќазаќтардыѕ ќўттыќтаулары 9.55 «Сўлтан Бейбарыс» фильмі. 12.25 «Жан жылуы» Наурыз -ќайырымдылыќ айы 12.45 «АРМЫСЫЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!» 13.00 «Наурыз ќазаќ жерінде» 13.20 «ДАЛА ДАУЫСЫ». 15.05 «Наурыз ќазаќ жерінде» 15.15 «Жайдарман. Їздік јзілдер» 15.35, 16.25, 19.50, 20.20, 22.45 «ЖЕТІ ЌАЗЫНА» 15.45 «НАУРЫЗ» Шетелдік ќазаќтардыѕ ќўттыќтаулары 15.50 «Наурыз ќазаќ жерінде» 16.00 «АРМЫСЫЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!» Тікелей эфир 16.15 «Наурыз ќазаќ жерінде» 16.30 «КҐКТЕМ ШУАЄЫ» 1-бґлім 17.30 20.30, 23.15 Жаѕалыќтар 17.45 «КҐКТЕМ ШУАЄЫ» 2-бґлім 20.00 «Ќазаќстан – Моѕєолия». Телекґпір 21.05 «ЈЗІЛ ЈЛЕМІ» 22.55 «ЖЫЛ ИЕСІ - ЖЫЛАН» 23.45 ФУТБОЛ. 2014 жылєы Јлем Чемпионатына іріктеу турнирі. Ќазаќстан-Германия. Тікелей эфир «Наурыз ќазаќ жерінде» 02.00

Наурыз мерекесі ќўтты болсын! 09.00 «Мир вокруг нас». Д/х 10.00 «Їмітіѕ їзілмесін» - «Не теряй надежду» ќайырымдылыќ телемарафон (тікелей эфир) 10.30 «Алаќайдан балаќайєа» 11.05 «Аќ жауын». Дјстїрлі музыка 12.30 «Праздник Наурыз» 13.00 Жаѕалыќтар 13.30 «Їмітіѕ їзілмесін» - «Не теряй надежду» ќайырымдылыќ телемарафон (тікелей эфир) 14.05 «Наурыз аруы» 15.00 «Ќўраќ кґрпе». К/ф 16.35 «Казахстан – моя судьба» 17.00 «Їмітіѕ їзілмесін» - «Не теряй надежду» ќайырымдылыќ телемарафон (тікелей эфир) 17.35 «Ўлыстыѕ ўлы кїні» 17.50 «Наурыз – жыл басы жаќсы жылдыѕ жалєасы». Мерекелік репортаж 18.20 «Ќош келдіѕ, јз Наурыз». Концерт 20.30 «Наурыз – жыл басы жаќсы жылдыѕ жалєасы». Мерекелік репортаж 21.00 «Ґмір нјрі - ќымыз». Д/ф 21.30 – 23.55 «Жаужїрек мыѕ бала». К/ф 09.25, 12.00, 14.00, 17.30, 21.25 Удачный выбор 11.00, 12.55, 15.30, 19.00,22.30 Жарнамалар јлемінде

ХАБАР Ўлыстыѕ Ўлы кїні НАУРЫЗ 07.00 ІСКЕ СЈТ! Ўлыстыѕ Ўлы кїні НАУРЫЗ 09.00 «Шал». Ќазаќфильм. 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 10.10 «Шал». Ќазаќфильм. 11.10 Аймаќтар аламаны. Финал. 13.00, 14.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.10 «Біз». Ток-шоу. Ўлыстыѕ Ўлы кїні НАУРЫЗ 14.15 Ќазаќфильм.«Бiржан сал». 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «Армысыѕ, кґктем!». Концерт 18.15 Ескендір Хасанєалиев. «Атамекен» јн кеші.


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

10 www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 18 НАУРЫЗ 7.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15 «Болашаќтан келген Фил». 7.40 «Бала тілі - бал». 8.10 «Дим, Дам, Дум - кішкентай жўлдызќўрттар». 8.15 «Кїлегеш». 10.25 «Умизуми командасы» М/х. 11.40 «Зерде». 12.00 «Зигби». 12.05 «Балдырєан». М/х. 12.50 «Чиро». 13.00, 16.30 «Бауырсаќ». 13.15 «Мияныѕ ертегі јлемі». 13.40, 18.35 «Жолыѕ болсын, балаќай!» 14.05 «Алекс» М/х. 14.20 «Із кесуші Пруденс ханым». 15.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» М/х. 16.10 «САНАМАЌ». 16.25 «Алекс» М/х. 16.45 «ЧИРО» М/ х. 16.55 «ОЛ КІМ? БЎЛ НЕ?». 17.00 «Алекс» М/х. 17.45 «ОН САУСАЌ». 18.10 «ФУТБОЛШЫ БАЛАЛАР» М/х. 19.00 «ЭЙ, АРНОЛЬД!». 19.55 «ЭЙ, АРНОЛЬД!» М/х. 20.00 «УМИЗУМИ КОМАНДАСЫ» М/х. 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «Болашаќтан келген Фил». 22.25 «МЕНІЅ АТЫМ ЌОЖА» Отбасылыќ фильм. СЕЙСЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 14.20 «Алаќай, балаќай!». 7.15 «Болашаќтан келген Фил». 8.10, 15.05 «Дим, Дам, Дум - кішкентай жўлдызќўрттар» М/х. 8.15 «Кїлегеш». 9.20 «Он саусаќ». 9.25, 19.50 «Кеми» М/х. 10.20, 20.30 «Умизуми командасы» М/х. 11.35 «Зерде». 12.00, 19.10 «Зигби» М/х. 12.15 «Жїзден жїйрік». 12.50, 16.45 «Чиро» М/х. 13.00, 17.05 «Бауырсаќ». 13.40 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 14.05, 16.25 «Алекс» М/х. 14.10 «БАЌЫТТЫ БАЛАПАН». 15.10 «ЖЇЗДЕН ЖЇЙРІК». 15.45 «ЄАРЫШ ЌАЋАРМАНДАРЫ» М/х. 16.10 «КЈСІБІЅ - НЈСІБІЅ». 16.55 «ОЛ КІМ? БЎЛ НЕ?». 17.30 «КОНИ». 17.00 «Алекс» М/х. 17.15 «ЗЕРДЕ». 17.40 «Кеми» М/х. 18.00 «ОН САУСАЌ». 18.10 «ФУТБОЛШЫ БАЛАЛАР» М/х. 19.55 «ЭЙ, АРНОЛЬД!» М/х. 20.20 «Єажайыпстанєа саяхат». 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «Болашаќтан келген Фил». 22.25 «Бјйтерек». К/ф. 23.35 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары» М/х. СЈРСЕНБІ, 20 НАУРЫЗ 7.05, 10.00, 15.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15 «Болашаќтан келген Фил». 8.10 «Дим, Дам, Дум - кішкентай жўлдызќўрттар» М/х. 8.15 «Кїлегеш». 8.40 «Футболшы балалар» М/х. 9.05 «Ертегілер елінде». 9.30 «Кони». 10.00 «Ќоѕыздар хикаясы». 10.25, 20.00 «Умизуми командасы». 11.35 «Зерде». 12.00, 19.10 «Зигби» М/х. 12.15 «Жїзден жїйрік». 12.50 «Чиро» М/х. 13.00 «Бауырсаќ» Бізбен бірге аспаз бол. 13.15 «Мияныѕ ертегі јлемі» М/х. 13.40, 19.25 «Жолыѕ болсын, балаќай!».14.05 «Алекс» М/х. 14.20 «Футболшы балалар» М/х. 14.35 «Зик пен Лютер». 15.10 «ЖЇЗДЕН ЖЇЙРІК». 15.45 «ЄАРЫШ ЌАЋАРМАНДАРЫ» М/х. 16.10 «САНАМАЌ». 16.25 «АЛЕКС» М/х. 16.30 «БАУЫРСАЌ». 19.00 «ЭЙ, АРНОЛЬД!». 19.50 «Єажайыпстанєа саяхат». 20.50 «БАЛА ТІЛІ - БАЛ». 21.20 «МИЯНЫЅ ЕРТЕГІ ЈЛЕМІ» М/х. 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «Болашаќтан келген Фил». 22.25 «АЛТЫ ЖАСАР АЛПАМЫС». 23.40 «МЎЅЛЫЌ - ЗАРЛЫЌ» М/ф. БЕЙСЕНБІ, 21 НАУРЫЗ 7.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15 «Болашаќтан келген Фил». 7.40 «Бала тілі - бал». 8.10, 14.40 «Дим, Дам, Дум - кішкентай жўлдызќўрттар». 8.15, 12.45, 18.40 «Кїлегеш». Јзілкештер алаѕы. 8.40 «Эй, Арнольд!» М/х. 9.05 «Ертегілер елінде» М/х. 9.15, 14.05, 17.00 «Алекс». 9.30 «Кони» М/х. 9.45 «Кјсібіѕ - нјсібіѕ». 10,00 «Сиќырлы єаламшар» М/х. 10.00 «Ќоѕыздар хикаясы». 10.25 «Умизуми командасы». 11.35 «Зерде». 12.00 «Зигби». 13.10, 17.55 «Кїлегеш». 13.15 «Мияныѕ ертегі јлемі». 13.40 «Алекс». 14.45 «МЎЅЛЫЌ - ЗАРЛЫЌ» М/ф. 15.05 «САНЖАР МЕН ЌАЙСАР». 16.35 «ЧИРО» М/х. 16.45 «БАЛДЫРЄАН» М/х. 17.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» М/х. 18.00 «Бауырсаќ». 18.35 «ЖОЛЫЅ БОЛСЫН, БАЛАЌАЙ!». 18.55 «ЕРТЕГІЛЕР ЕЛІНДЕ». 19.10 «ЗИГБИ». 19.25 «ЖОЛЫЅ БОЛСЫН, БАЛАЌАЙ!». 19.50 «Єажайыпстанєа саяхат». 20.00 «УМИЗУМИ КОМАНДАСЫ» М/х. 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «ЌАНАТТЫ БАРЫС ТУРАЛЫ АЅЫЗ» М/ф. ЖЎМА, 22 НАУРЫЗ 7.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15«ЌЎЙЫРШЫЌ» М/ф. 8.25 «ОТТАН ЖАРАЛЄАНДАР». 8.40 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 8.50, 12.55 «Кїлегеш». 8.55 «Єажайыпстанєа саяхат». 9.05 «КІМ ПАТША БОЛАДЫ?». 9.25 «КЕНЖЕ БАТЫР». 9.45, 19.45 «Маймаќ». 10.35 «Умизуми командасы». 11.05 «Сиќырлы єаламшар». 11.35, 17.15 «Зерде». 12.00 «Зигби» М/х. 12.15, 15.10 «Жїзден жїйрік». 12.50, 16.45 «Чиро» М/х. 13.00 «АЙКА» М/ф. 14.00 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 14.20 «Эй, Арнольд!». 14.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 16.10 «САНАМАЌ». 16.55 «ОЛ КІМ? БЎЛ НЕ?». 17.00 «СИЌЫРЛЫ ЄАЛАМШАР». 15.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» М/х. 18.10 «ОН САУСАЌ». 18.20 «ЕРТЕГІЛЕР ЕЛІНДЕ». 19.15 «Єажайыпстанєа саяхат». 20.50 «БАЛА ТІЛІ - БАЛ». 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «Тазша бала» М/ф. 22.10 «БАЛАЛЫЌ ШАЄЫМНЫЅ АСПАНЫ». СЕНБІ, 23 НАУРЫЗ 7.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15 «Болашаќтан келген Фил» Балалар хикаясы. 7.40 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 8.25 «Бала тілі - бал». 8.55 «Алекс» М/х. 9.00 «Дјрумен». 9.15, 16.25 «Футболшы балалар» М/х. 9.55 «Кони». 10.20, 20.00 «Умизуми командасы». 11.35, 21.20 «Мияныѕ ертегі јлемі». 12.00 «Он саусаќ» Еѕбекке їйренем десеѕ, ерінбе. 12.10, 19.15 «Стюарт Литтл» М/х. 12.35, 16.00 «Кїлегеш» Јзілкештер алаѕы.13.25 «Зигби» М/х. 13.40 «Бауырсаќ». 13.15 «Сиќырлы єаламшар». 13.30 «Мўѕлыќ - Зарлыќ» М/ф. 15.20 «ЌОЅЫЗДАР ХИКАЯСЫ» М/х. 15.35 «АРЄЫМАЌ» Ата кґрген оќ жонар. 16.15 «ТОЛАЄАЙ». 17.15 «СИЌЫРЛЫ ЄАЛАМШАР». 17.45 «Алекс» М/х. 17.50 «КЈСІБІЅ - НЈСІБІЅ». 20.50 «БАЛА ТІЛІ - БАЛ». 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «БОЛАШАЌТАН КЕЛГЕН ФИЛ». 22.25 «Аѕшы бала» фильмі. ЖЕКСЕНБІ, 24 НАУРЫЗ 7.15 «Болашаќтан келген Фил». 7.40 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 8.15 «Єажайыпстанєа саяхат». 8.55 «Алекс». 9.00, 17.20 «Дјрумен». 9.15, 15.05 «Футболшы балалар». 9.55, 17.55 «Кони». 10.10, 15.15 «АЛАЌАЙ, БАЛАЌАЙ!». 10.20, 20.00 «Умизуми командасы» М/х. 11.35, 21.20 «Мияныѕ ертегі јлемі». 12.00, 19.40 «Он саусаќ». 12.10 «Єарыш ќаћармандары».12.35 «Жїзден жїйрік». 13.10 «Кїлегеш». 13.25 «Зигби». М/х. 14.35 «Чиро». 14.45 «Ертегілер елінде». 15.30 «АРЄЫМАЌ» Ата кґрген оќ жонар. 15.55 «ЭЙ, АРНОЛЬД!» М/х. 16.20 «БАЌЫТТЫ БАЛАПАН». 17.05 «ЌОЅЫЗДАР ХИКАЯСЫ». 17.55 «Кони» М/х. 18.10 «Кїлегеш». 18.25 «ЧИРО» М/х. 18.35 «БАУЫРСАЌ». 18.50 «БАЛДЫРЄАН». 19.05 «Алаќай, балаќай!». 19.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 19.50 «Єажайыпстанєа саяхат». 20.50 «БАЛА ТІЛІ - БАЛ». 21.45 «АЙЖЎЛДЫЗ». 22.00 «БОЛАШАЌТАН КЕЛГЕН ФИЛ». 22.25 «СЕКЕР» Отбасылыќ фильм.

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 18 НАУРЫЗ 9.05 «Алтын кґмбе». Јдеби-зияткерлік сайыс. 9.35 «Јлі есімде». 10.10 «Робин и Мэриан». Драма. 13.00 «Патшаныѕ жолы». 13.50 «Cегіз ќырлы». 12.00 «Жїздесу». 12.50, 19.50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 14.40, 18.30 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». Д/х. 15.05 «Таутўлєа». 15.30 «Музыка јлемінде». 16.00 «Жас нояндар». 16.50 «Кїй-тартыс». 17.30 «Ќолтаѕба». 18.10 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі».19.00 «Синбад». Т/х. 20.00 «Шаѕыраќ». 20.20, 23.55 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Жаѕакент. 21.05 «Степные раскаты». К/ф. 22.35 «Сурет-єўмыр». 22.40 ЌР Еѕбек сіѕірген јртісі, дирижер Жалєасбек Бегендіковтіѕ мерейтойлыќ шыєармашылыќ кеші. СЕЙСЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 9.05 «Ґркениет». 9.45 «Шаѕыраќ». 10.10 «Степные раскаты». Х/ф. 11.40 Карл Дженкинс. Концерт для скрипки с оркестром. 12.20 «Сол жылдар». 13.00, 19.00 «Синбад». Т/х. 13.45 «Cегіз ќырлы». Дјстїрлі ґнер шеберлерініѕ јн бјйгесі. 14.35, 18.30 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». Деректі хикая. 15.05 «Жетісаз». 15.35 «Келбет». 16.00 «Жас нояндар». 16.50, 19.45 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 17.00 Ј.Атыєаев пен А.Жайымовтыѕ шыєармашылыєынан концерт. 17.30 «Кґкжиек». 18.15 «Мирас». 20.00 «Легенды и мифы оперного...». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Ќоялыќ. 21.05 «Гаућартас» Драма. 22.35 «Аќсарай». СЈРСЕНБІ, 20 НАУРЫЗ 9.05 «Кітапхана». 9.35, 18.25, 22.35 «Сурет-єўмыр». 9.40 «Неслучайные встречи». 10.10 «Гаућартас». Драма. 11.40 Концертный зал «Мјдениет». 12.30 «Синбад». Т/х. 13.00, 19.00 «Патшаныѕ жолы». 13.45 «Cегіз ќырлы». 14.35, 18.30 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». Д/х. 15.40 «Диагонали творчества». 16.00 «Жас нояндар». Т/х. 16.50 «Јн-айтыс». 17.30 «Кітапхана». 18.55 «Ќўмсаєат». 19.55 «Сурет-єўмыр». 20.00 «Раскрытая парнитура». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Аќыртас. Деректі топтама. 21.05 Драма «За нами Москва». БЕЙСЕНБІ, 21 НАУРЫЗ 9.05 «Кґкжиек». 9.55 «Раскрытая партитура». 10.25 «Эксклюзив - концерт». Поет Алибек Днишев. 11.00 «За нами Москва». Драма. 13.00, 19.00 «Синбад». Т/х. 13.45 «Cегіз ќырлы». Дјстїрлі ґнер шеберлерініѕ јн бјйгесі. 14.35, 18.30 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». Д/х. 15.00 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 15.30 «Мир музыки». 15.50, , 19.50, 22.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 16.00 «Титаник». Т/х. 16.50 «Балауса». Жанар Айжанованыѕ концерті. 17.30 «ЌЫЛЌАЛАМ». 17.50 «Наурызнама». Мерекелік концерт. 20.00 «ЄАСЫРЛАР ПЕРНЕСІ». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». 21.05 «ПРИКОСНОВЕНИЕ». Драма. 22.30 «Ґркениет». Ток-шоу. 23.10 «Ґз елім». Ќазаќстанныѕ Халыќ јртісі Н.Нїсіпжановтыѕ шыєармашылыќ кеші. ЖЎМА, 22 НАУРЫЗ 9.00 Јнўран, аѕдатпа. 9.05 «Ќылќалам». 9.35 «Ґркениет». 10.15 «Шаѕыраќ». 10.35 «Прикосновение». Драма. 11.50 «Алтын кґмбе». 12.20 «Наурыз-думан». Концерт. 12.50 «Дала думан». 13.40 «Cегіз ќырлы». Дјстїрлі ґнер шеберлерініѕ јн бјйгесі. 14.30, 17.10 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». 14.55 «Јнім сенсіѕ, туєан ел!». 15.30 «Титаник». 16.20 «Жїздесу». 17.35 «Синбад». Т/х. 18.20 «Наурызнама». Мерекелік концерт. 19.00 «НАУРЫЗ НАЌЫШТАРЫ». 20.30 «НАУРЫЗ - КҐКТЕМ». 22.40 «ТЎЛПАРДЫЅ ІЗІ» Драма. СЕНБІ, 23 НАУРЫЗ 9.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.20,16.25 «Жаѕбырлы кїн». Балаларєа арналєан танымдыќ хикая. 9.40 «Тўлпардыѕ ізі». Драма. 11.10 Концертный зал «Мјдениет». 12.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 12.30, 18.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 12.50 «Кїй-тартыс». 13.30 «Алдар Кґсеніѕ басынан кешкен таѕєажайып оќиєалары». М/ф. 13.40 «Таѕєажайып табиєат». 14.35, 19.30 «Ребекка». Драма. 15.35 «Дала-думан». 16.55 «Атаќты жазушылар». Д/ф. 18.30 «Саєындырєан јндер-ай». 21.20 «ШОЌАН УЈЛИХАНОВ» Драма. 23.00 Времен связующая нить». Открытие фестиваля традиционной музыки. ЖЕКСЕНБІ, 24 НАУРЫЗ 9.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.25, 16.25 «Жаѕбырлы кїн». Балаларєа арналєан танымдыќ хикая. 9.45 Драма «Шоќан Ујлиханов». 11.15 «Алматы јуендері». 12.00 «ЈЛІ ЕСІМДЕ». Танымал јндердіѕ тарихы. 12.30, 18.00 Новости культуры. 12.50 «Алтын домбыра». Екінші дјстїрлі јн-кїй фестивалі. 13.40 «Гарри ханзада». Деректі фильм. 14.30 «Ќўмсаєат». 14.35, 19.40«Ребекка». Драма. 15.35 «Саз толєау». 16.45, 18.20, 22.35 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 16.55, 23.55 «Атаќты жазушылар». Деректі фильм. 18.30 «Саєындырєан јндерай». Ретроконцерт. 19.00 «Ґркениет». Ток-шоу. 20.40 «СОЛ ЖЫЛДАР...». 22.45 Концертный зал «Мјдениет».

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

23 СЕНБІ 11.30 12.40 13.00 13.50 15.50 16.00 16.40 19.00 19.50 20.30 21.00 22.40 23.40

17.10 18.50 20.05 20.30 21.00 23.05 01.35

6.00 7.20 7.30 8.30, 9.10 9.45 11.35 12.05 12.40 13.10 14.05 15.40 17.30 18.00 20.00 21.00 22.40 23.10 23.35 01.20

11.45 12.15 13.45 14.15 15.00 18.00 20.00 22.00 22.20 00.00

08.00 08.30 10.00 11.30

7

12.00 12.30 13.30 16.00 16.30 18.30 20.00

22.00 00.10

11.00 12.40

13.35

15.20

16.30 18.10 19.05 22.30

20.00 21.00 22.00 00.00

12.00 12.30 13.00 15.00 17.00 18.30

02.55

00.35 01.25

21.00 22.40

13.55 15.25 17.15 19.00 20.00

07.05 08.20 10.00 10.50 11.50

07.05 “Баз кеш, кґѕiлiм”. Т/х. 07.50 “Наурыз-2011” Концерт 09.00 Юмористический концерт “Все хиты юмор FM” “Джентльмены удачи”. Кинокомедия “Наша правда” – Звёзды 90-ых. Ток-шоу “Єашыќ жїрек, или коктейль для звезды-2”. К/ф. “Баќытты жандармыз” Арыстанбек Мўхамедиўлы концертi “Тамаша-2013. Наурыз думан!” “Бешбармаќ шоу!-2” “Костер на снегу”. Мелодраме “Олимпиада-80. 30 лет спустя” Эстрадный концерт “Тамаша-2013. Наурыз думан!” “Наурыз-2011” Концерт

ИРБИС

06.30 «Баспана бабы» 08.30 Мультсериал. 09.00 «Гимнастки». Сериал 10.00 «Школа доктора Комаровского» 10.30 «Живут же люди» 11.00 «Орел и решка» «KZландия» «Айна online» «Созданы друг для друга» т/ф. «Субботний вечер» «Я знаю как стать счастливым» т/ф «Эпоха застолья» «Ты Суперстар. Бенефис» «Шоу Сорок Миллионов Тенге» «Экстремалы» «Такси-2» х/ф «Фактор страха».

«Ертегi јѕгiме». Фильм «Терминатор». Т/х. Мультсериал Мультфильмдер «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Комедия «Элвин и Бурундуки 2». Комедия «Один дома 3». Комедия «Дом большой мамочки 2». Комедия «КВН на Бис» «Экстрасенсы Ведут Расследование» «Элвин и Бурундуки 3». Комедия «Большие мамочки: Сын как отец». Комедия «Comedy Club» «Американский пирог 5: Голая Миля». Комедия Дом-2

НТК

09.00 «Британик». Фильм 11.00 «Пятеро детей и волшебство». Фильм 13.00 «С надеждой на лучшее». Фильм 15.40 «Одинокий игрок». Фильм 18.00 «Лисёнок и девочка». Фильм 20.00 «Слушая тишину». Фильм 22.00 «Волкодав». Фильм 00.30 – 09.00 «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 09.30, 10.00; 13.40, 14.40; 16.00, 16.30; 17.00, 17.30; 20.30, 21.00; 22.40, 23.40 Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша Тандау.

01.15 02.45

«Јзіл студио» «Королёк-птичка певчая». Сериал «Рам и Лакхан». Кино «Новая я» «Стюарт Литтл 2». Комедия. «Легенды ночных стражей». Фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Фильм «Битва титанов». Боевик «Жена астронавта». Триллер

www.saryarka-samaly.kz

«Јзіл студио» Мультсериалы «Эй, Арнольд!». Фильм «Вкусные секреты от Джорджио»

КТК-7 + 31

8.30 «Бал дјурен» 9.00 «АБВГДейка» 9.30 «Клуб юмора» 10.30 «Реальные истории» 11.00 «Стиляги» 11.15 «Биржевые университеты» «Киноклуб» Олега Борецкого. Андрей Панин «Наурыз Бибигуль Тулегеновой» «Тайны нашего кино» «TV Shop» Роза Јлќожа «Мен сыйєа тартќан орамал» «ПАПА». фильм «БАШМАЧНИК». Комедия. «Неизведанный Казахстан» Концерт Жанны Орынбасаровой «Путь успеха».

«Вероника Марс». Т/с. «Ласточкино гнездо». Сериал. «Смешарики. Новые приключения» 9.00 Новости «Смак» «Дунечка». Фильм «Фабрика грез» с Ольгой Артамоновой «Футбол уаќыты» «Ласточкино гнездо». Сериал «Бывшие». «Битва за жизнь» «Две звезды» «07 меняет курс». Фильм «Доска Почетных». Торегельды Шарманов. «Неразбитый осколок» «Лесное озеро». Фильм «X Factor». Третий сезон. Прямой эфир «Форт Боярд» «X Factor». Третий сезон. Итоги голосования. Прямой эфир «Время» «Сегодня вечером» «Будь что будет». Комедия

ЕВРАЗИЯ

8.00 «Алтын домбыра» дјстїрлі јн-кїй кеші 9.00 «Ќызыќты ќаржы» 9.15 Мультфильмы 9.30 «Чудеса от Zepter» 9.50 «Аєайынды» кґркем фильм 15.40 «Шаншар» јзіл-сыќаќ кеші «Кґктем јуендері» Маќпал Жїнісованыѕ јн кеші «Розыгрыш» «Ел аузында» «Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен» «Ночной дозор». Х/ф. «Тойдан кейін» їнді фильм Јн шашу

«Н2О-жјй єана су ќос». Т/х. «Маша и медведь». М/ф. «Бјрі есімде» Тамара Асармен бірге. «Ќазаќ аруы-2013» байќауыныѕ финалы. Мультфильм. «Начистоту» «Ќаѕєыбас». Кино. «Фобия». «Баєдаршам». «Что наша жизнь...» «Виртуальная любовь». Кино. Концерт певицы Shade. «Ќияли Бетти». Т/х.

04.50 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.50 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 17.13 Екiнтi намазы, 19.20 Аќшам намазы, 20.59 Ќўфтан намазы. 7.00 «Саяхатшы Дара». М/х. 7.45 Мультфильм 8.10 «Келін». Т/х. 10.00 «Жићанкез». Телесаяхат 10.25 «Меніѕ атым Ќожа» фильмі 11.55 «Жеті ќазына» Арнайы жоба 12.45 «ТЕЛЌОЅЫР» 13.30 «Ќазаќтыѕ ќолґнері» 13.45 «Бапкер». Телехикая. 15.20 «ЈЗІЛ ЈЛЕМІ» 17.05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17.30, 20.30 Жаѕалыќтар 17.50 «ДЕНИЗ». Телехикая. 19.35 «ЄИБРАТТЫ ЄЎМЫР» 20.05 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 21.05 «ЖЎЛДЫЗДЫ СЈТ». Думанды жоба 22.10 «Жаужїрек мыѕ Бала» тарихи драмасы ЖАЅАЛЫЌТАР «Жайдарман». Їздік јзілдер «Кїміс кґмей, жез таѕдай». Концерт. 00.30 01.00 01.20

09.00 «Мир вокруг нас». Д/х 10.00 Дјрібаевтар ансамблініѕ концерті 12.00 «Праздник Наурыз» 12.20 «Кереку ґнерпаздары» 12.35 «Мастерская добрых дел» 13.00 «Наурыз – жыл басы жаќсы жылдыѕ жалєасы». Мерекелік репортаж 13.30 «Открой свое сердце для добра» 13.45 «Наурыз ќўтты болсын» 14.00 «Білгеніѕіз жґн» 14.25 «Саєындырєан јндер-ай». Концерт 16.25 «Балапан» телеарнасынан «Баќытты балапан» баєдарламасы 17.30 «Прощай Гульсары». Х/ф 19.00 «Ортаќ шаѕыраќ астында» 19.25 «Келбет». Д/ф 20.00 «Азбука счастья» 20.30 «Овертайм» 21.00 «Ќыз ґмірдіѕ - ќызєалдаєы». Гитарашы ќыздардыѕ јн кеші 22.00 - 23.55 «Шал». Х/ф 09.25, 11.30, 14.00, 15.00, 19.20, 21.55 Удачный выбор 10.30, 12.30, 14.20, 16.50, 19.55, 22.30 Жарнамалар јлемінде.

ХАБАР 07.00 «Хоттабыч ќарт». 08.30 «Супер Баха». Казахфильм. 09.50 «Метео+». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар 10.10 «Лики красоты». Д/ф. 11.15 «Аќ мол болсын!». Мерекелік хабар 13.00 Тїскі жаѕалыќтар 13.15 «Аќ мол болсын!». Мерекелік хабар 14.00 Дневной выпуск новостей. 14.15 «Жау жїрек Мыѕ бала». Ќазаќфильм. 16.30 «Патриот» Баєдарлама. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 17.15 «Јніѕе жаным ќўмар» Шјмші Ќалдаяќов туындыларынан концерт 18.15 «Старики-разбойники». Кино. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Меніѕ жерім». Туристік журнал. 21.30 ХАБАР STARS». Музыкалы баєдарлама. Наурыз тойы 22.20 «Ўлыстыѕ Ўлы тойы». Мерекелік хабар «Мўстафа Шоќай». Ќазаќфильм 01.20

9.00 «Жібек сезім» Концерт. 10.00 «Сенім.Білім.КZ» 10.25 «Бакуган: Жанкешті жауынгерлер». М/с. 10.50 «Суперпапа».


13.30 13.50 14.40 15.20 16.00 16.30 17.00 17.30 17.50 19.30 20.30 21.35 23.40 01.15 02.00

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

24 ЖЕКСЕНБІ 12.30 13.00 13.50 14.30 15.00 16.00 16.50 18.30 20.00 21.00 22.30 23.20

00.25

10.35 11.45 12.00 14.45 16.30 19.00 20.30 21.00 21.15 23.40 01.20

6.00 7.20 8.10 8.25 9.00 9.10 10.10 10.55 11.25 12.00 13.30 14.05 15.10 19.00 20.00 20.55 22.50 00.45

13.15 13.45 14.15 15.00 15.30 17.30 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00 02.00

07.00 07.30

8

«Јзіл студио» «Эй, Арнольд!». Фильм

КТК-7 + 31

09.00 10.30 12.30 14.30 16.30 17.30 18.00 18.30 19.40 21.50 00.10

10.10 10.20 13.50 16.30 16.40 17.35 18.00 19.20 21.20 00.45 01.15

11.00 12.00 12.30 13.00 15.00 17.00 21.00 22.00 00.00 01.00

02.40

01.20

20.00 21.00 22.55 23.50

11.25 13.15 14.55 15.50 16.25 18.05

07.05 08.20 10.00 10.50

07.50 “Наурыз-2011” Концерт 09.00 “Бен 10. Инопланетная сила”. 09.25 “Звездные войны”: “Войны клонов”. Сериал “Баланыѕ іci шала” “Костер на снегу”. Мелодрама Эстрадный концерт “Олимпиада-80. 30 лет спустя” “Дорога домой” “Бешбармаќ шоу!-2” “Ќыз ќылыєы”. Жаѕа маусым! Юбилейный концерт группы “Виа Гра” “Любовь и голуби”. Комедия. “Женщина-зима”. Мелодрама. Обзор Лиги Чемпионов УЕФА “Баќытты жандармыз” Арыстанбек Мїхамеди-ўлы концертi “Наурыз-2011” Концерт

ИРБИС

06.30 «Баспана бабы» 08.30 «Приключение принцессы Нерри». М/с. 09.00 «Гимнастки» детский сериал 10.00 «Школа доктора Комаровского» 10.30 «Смехопанорама» «Экстремалы» «KZландия. Перезагрузка» «Айна online» «Мелодия любви» телефильм. «Измайловский парк» «Не отрекаются любя» телефильм. «Экстрасенсы. Мировая лига» «Такси-3» х/ф. «Фактор страха» «Неоспоримый 3» х/ф.

«Мистер - отрядтыѕ анасы». К/ф. «Кiшкентай Кришна». Фильм Мультсериал «Луни Тюнз», «Том и Джерри». М/ф. «Один дома 3». Комедия «Элвин и бурундуки 3». Комедия «КВН на Бис» «Территория стиля» «Один дома 4». Комедия «Большие мамочки: Сын как отец». Комедия «Битва экстрасенсов. 13 сезон «Старски и Хатч». Комедия «Comedy Club» «Американская девственница». Комедия «Американский пирог 6: Переполох в общаге». Комедия Дом-2.

НТК

09.00 «Слушая тишину». Фильм 11.00 «Лисёнок и девочка». Фильм 13.00 «Волкодав». Фильм 15.40 «Сын за отца». Фильм 18.00 «Под покровом ночи». Фильм 20.00 «Откровенное признание». Фильм 22.00 «Призрак оперы». Фильм 00.30 – 09.00 «Јн ќанатында» музыкалыќ баєдарламасы 09.30, 10.00; 13.40, 14.40; 16.00, 16.30; 17.00, 17.30; 20.30, 21.00; 22.40, 23.40 Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.30; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша Таѕдау.

02.15

«Легенды ночных стражей». Фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Фильм «Королёк-птичка певчая». Сериал «Битва титанов». Боевик Праздничный концерт!!! «Жўлдыздар жарќырайды» «Јзіл студио» «Седьмая раса» «Пятое измерение». Триллер «Джон Картер». Боевик «Константин: Повелитель тьмы». Триллер.

www.saryarka-samaly.kz

6.00 «Наурыз јуендері» 9.00 «Барышня и кулинар» 9.30 «Вкусные разговоры» 9.50 «БАШМАЧНИК». Комедия 11.50 «Кинопаркофка» 12.20 «Смех с доставкой на дом» «Трансмиссия» «Тайны нашего кино» «TV Shop» «Бал дјурен» «ПАПА». К/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Фильм «ДЕНЬ ДЕНЕГ». Комедия «БлоGпост.Детектор G» «Неизведанный Казахстан» «Сїйікті јндер» «Путь успеха» «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

«Вероника Марс». Т/с. «Ласточкино гнездо». Сериал «Смешарики. Пин-код» «Играй, гармонь любимая!» Новости «Здоровье» «Казлото». Шоу-лотерея «Голеадор» «Ералаш» «X Factor». Третий сезон «Герои «Большой перемены». 40 лет легендарному фильму «Среда обитания». «Не все коту масленница» «Бабушка на сносях». Фильм «Добрый вечер, Казахстан!». Праздничный выпуск «Аналитика» «Кококо». Фильм «Управление гневом». Комедия. «Белые цыпочки». Комедия.

ЕВРАЗИЯ

8.00 «Достыєымыз жарасќан» Ахтамбек Юлдашевтіѕ јн кеші 9.00 «Увлекательные финансы» 9.15 Мультфильмы 9.30 «Чудеса от Zepter» 9.50 «Тайќазан. Готовят все!» «Розыгрыш» «Kaznet» «МўзАРТ» тобыныѕ јн кеші «Шымкент шоу» јзіл-сыќаќ кеші «Мама, жан Анам» Роза Рымбаеваныѕ јн кеші «Саєан сенемін. Мой лучший» «Дневник с Гульжан Мукушевой» «Громкое дело» «Дневной дозор». Х/ф. «Щупальца». Фильм ужасов «Ќасымда бол» їнді фильм

«Маша и медведь». М/ф. «Лидер ХХІ века». «Суперпапа». Реалити-шоу. «Ќош келдіѕ, Наурыз!». Д/ф. «Жаным». Т/х. «Бјрі есімде» Тамара Асармен бірге. «Невыносимая жестокость». Комедия. «Шымкент-шоу». Мїмкін емес... Ґзекті де ґткір проблема кґтеретін ток-шоу. «Семейка Джонсов». Комедия «10 поводов влюбиться» Реалити-шоу Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Калев» (Таллин, Эстония) «Астана» (РК). Прямая трансляция из Эстонии. «Ќияли Бетти». Т/х.

04.50 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.50 Кїннiѕ шыєуы, 13.01 Бесiн намазы, 17.13 Екiнтi намазы, 19.22 Аќшам намазы, 21.01 Ќўфтан намазы. 7.00 «Саяхатшы Дара». М/х 7.50 Мультфильм 8.00 «Келін». Т/х. 8.50 «Бјйтерек». Мелодрама 10.00 «АС МЈЗІРІ» 10.30 «ТОЛАЄАЙ». 11.20 «АЌСАУЫТ». 11.50 «СЫР-СЎХБАТ» 12.25 «Жўлдызды сјт». Думанды жоба «Жаѕа Ќазаќстан - 2050» «Бапкер». Телехикая. Ќазаќ Ўлттыќ Ґнер университетініѕ 15 жылдыєына арналєан концерт «КҐКПАР». Ўлттыќ ойын «Жићанкез». Телесаяхат «Жїзден жїйрік» «АЛТЫН ТАЄА». Халыќтыќ лотерея «Єажайыпстанєа саяхат» «ДЕНИЗ». Телехикая. «КҐКТЕМ ШУАЄЫ» 1-бґлім «АПТА. КZ» «КҐКТЕМ ШУАЄЫ» 2-бґлім «Ќазаќстан КВН Одаєы». Жоєары лига. 1/8-финал. 2-кїн. Астана. «Телќоѕыр» «Кґкпар». Ўлттыќ ойын

«Ќожалыќ мырзаныѕ академиясы» Мультфильм. «Метео+» Айбын. Топжарєан. Халыќтыќ сарапшы Ўлт саулыєы Дела армейские. АС АРЌАУ «Ўлыстыѕ Ўлы тойы». Мерекелік хабар В прямом эфире –ТВ Бинго. Праздничный выпуск «ХАБАР STARS». Музыкалы баєдарлама Јзілкеш ЌАЗАЌ ЎЛТТЫЌ ҐНЕР УНИВЕРСИТЕТІНІЅ мерейтойлыќ концерті. «Меніѕ жерім». Туристический журнал. 21.00 Жетi кїн. «Бюро расследований» «Колумбиана». Кино. «Ликвидатор». Кино.

ХАБАР

09.00 «Мир вокруг нас». Д/х 10.00 «Кґктем шаќырады». Концерт 12.30 «Алаќайдан балаќайєа» 13.00 «Наурыз аруы» 14.00 «Надежды детских сердец» 14.30 «Ґмір нјрі - ќымыз». Д/ф 15.00 «Илигай» деп јн салды. Н.Ґнербаевтыѕ шыєармашылыќ кеші 17.00 «Балапан» телеарнасынан «Баќытты балапан» баєдарламасы 17.50 «Наурыз ќўтты болсын» 18.00 «Остров возрождения». Х/ф 19.30 «Казахстан – моя судьба» 20.00 «Мастерская добрых дел» 20.30 «Наурыз айтыс» 21.15 «Білгеніѕіз жґн» 21.30 «Овертайм» 22.00 – 23.55 «Записки путевого обходчика». Х/ф 09.25, 12.25, 14.25, 16.55, 18.30, 21.55 Удачный выбор 10.30, 12.55, 15.30, 17.45, 19.55, 22.30 Жарнамалар јлемінде.

07.00 09.35 09.50 10.00 10.30 11.00 11.15 11.40 12.10 12.30 15.30 16.50 17.40 18.20 19.30 20.00, 22.00 22.30 00.15

9.00 «Смешарики». М/с. 9.20 «Бакуган: Жанкешті жауынгерлер». М/с. 10.50 «Побочный эффект» 11.10 «FreshmanЫ». 11.30 «Н2О-жјй єана су ќос».

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

9

21 наурыз – бейсенбі

www.saryarka-samaly.kz

11.15 – 12.00 «Јн – жўмбаќ» тікелей эфир. 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды - сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Жасќанат» - тікелей эфир. 15.15 «Посоветуйте доктор». 16.15 – 17.00 «Дін јлемі» тікелей эфир. «Аќсу толќыны». «СПИД – угроза жизни». Ќорытынды жаѕалыќтар. Музыка. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

15.05 16.10

9.10 10.15 11.05 12.00

8.15

7.15

7.10

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. «Салтанаты жарасќан јз наурыз»мерекелік баєдарлама. «Добро пожаловать Наурыз!» концерттік баєдарлама. «Армысыѕ, Јз Наурыз». «Встречая праздник Наурыз». «Јз наурыз – жыл басы». – 15.00 «Ќўттыќтау!» сазды - сјлем баєдарламасы. «Наурыз – жыл басы!». «Мерекелік репортаж».

Ўлыстыѕ ўлы кїні ќўтты болсын!

22 наурыз – жўма

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Елбасы Жолдауы». 8.15 «Село и агропромышленность региона». 9.05 «Денсаулыќ». 10.15 «Ќош келдіѕ, јз Наурыз!» концерттік баєдарлама. 11.10 «Благословите јз Наурыз» мерекелік хабар. 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды - сјлем баєдарламасы. 14.15 «Жыл басы - Наурыз» - мерекелік баєдарлама. 15.10 «Имена» - авторлыќ хабар. 16.15 «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз»хабарєа Ќазаќстан мўсылман јйелдер лигасы облыстыќ филиалы мїшелері ќатысады. 17.15 «На крыльях Весны» - мерекелік концерт. 18.15 «Кїн мен тїн теѕелген мезгіл». 19.00 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

17.15 18.10 19.00 19.15 19.58

16.10 17.10 18.05 19.10 19.58

15.40

14.10 15.10

8.15 9.10 10.05 11.10 12.00

7.15 7.30

7.10

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. «Ўйќыашар». «Хит парад 5 звезд» - авторлыќ баєдарлама. «Тіл жјне отбасы». «Аќ мол болсын!». «Говорим на казахском языке». «Наурыз – символ процветания». – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды сјлем баєдарлама. «Єасырлыќ індет айту міндет». «Деген екен...» ойын – сауыќ баєдарламасы. «Тренд» - музыкалыќ баєдарламасы. «Тґрлет, ўлыстыѕ ўлы кїні». «Јсем јн мен тјтті кїй». «Литературные вечера». Музыка. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. Баєдарламада ґзгерістер болуы мїмкін.

24 наурыз – жексенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Я патриот Казахстана». 7.30 «Ўйќыашар». 8.15 «На крыльях весны». 9.05 «Жїректі тербеп» музыкалыќ хабар. 10.10 «Кумиры» - концерттік баєдарлама. 11.05 «Апта тынысы». 11.40 «В мире сказок». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды - сјлем баєдарламасы. 14.15 «Јйелдер јлемі». 15.10 «Јдебиет майданы» - авторлыќ баєдарлама. 15.30 «Заєиптар кітапханасы». 16.10 «Мир женщин». 17.05 «Истории происхождения». 18.05 «ЖасSTYLE» - жастар радиожобасы. 19.05 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

23 наурыз – сенбі

17.15 «Наурыз – обновляется земля!». 18.10 «Тау тўлєа». 19.10 «Мамина школа» авторлыќ баєдарлама. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

18 - 24 НАУРЫЗ АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 18 наурыз – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Жыл, 12 ай, 7 кїн». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!». 10.15 –11.00 «Ата – аналар академиясы» тікелей эфир. 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын!». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!». 14.15 «Уаќытпен тербетілген жылдар» авторлыќ хабар. 15.15 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Время и люди». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.10 «Аймаќтыќ серпінді жобалар». 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

19 наурыз – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар 7.25 «Елбасы Жолдауы – іс жїзінде». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - саздысауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Мјре». 10.40 «Голос православия». 11.15 – 12.00 «Гостинная» - тікелей эфир. 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды - сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Јзіліѕ жарасса» тікелей эфир. 15.00 – 16.00 «Салт – дјстїр» тікелей эфир. 16.15 «Правовой час» - тікелей эфир. 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 «Дауылпаз аќын, ерлік пен намыс жыршысы». 18.30 «Депутатская трибуна». 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

20 наурыз – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Бїгінгі кїн таќырыбына». 8.15 – 10.00 «Ќайырлы таѕ!» - концерттік баєдарлама. 10.15 – 11.00 «Айна» - тікелей эфир.


АЛАМАН

www.saryarka-samaly.kz

Футбол. Ел біріншілігі «Аламанныѕ» бапкері Фархат ЈМІРЕ

9 наурыз кїні спортсїйер ќауым таєатсыздана кїткен футболдан Ќазаќстанныѕ ХХІІ чемпионаты басталды. Жаѕа маусымныѕ алєашќы туры кїтпеген сенсацияларєа толы болды. Біріншілік тартысты басталып, чемпиондыќтан їмітті деген командалардыѕ дені ойсырай ўтылды.

тел. 8(7182) 61-80-20

Біріншіліктіѕ алтын жїлдесінен дјмелі «Астана» да алєашќы турда сїрінді. Ќостанайєа ќонаќќа барєан елордалыќтар жергілікті «Тобыл» ойыншыларынан ойсырай ўтылды. Есеп – 5:1. «Тараз» бен «Атырау» арасындаєы ойында 4:1 есебімен тараздыќтар басым тїсті. «Аќтґбе» сырт алаѕда јупіремдеп жїріп Ґскеменніѕ «Восток» командасынан айласын асырса (0:1), алматылыќ «Ќайрат» пен

Сандар «сґйлейді»

15

ЖАРЫСТАР КЇНДЕЛІГІ Бјрекелді!

Рекорд! Испандыќ «Барселона» клубыныѕ футболшысы Лионель Месси кезекті рекордын орнатты. Месси бір лига аясында 17 кездесуде ќатарынан гол соќќан ойыншы ретінде тарихта ќалды. Испания чемпионатыныѕ 27-турында «Депортивомен» кездескен каталониялыќ клуб 2:0 есебімен жеѕіске жетті. Ал Месси ўлттыќ біріншіліктегі 27-ші голын соќты. Ізін ала чилийлік шабуылшы Алексис Санчес есепті еселеді. Месси «Рух» клубыныѕ футболшысы Теодор Пьютеректіѕ орнатќан рекордын бўзды. Ол 1937-1938 жылєы футбол маусымында ќатарынан 16 ойында гол соєып, 22 рет ќарсыластар ќаќпасыныѕ осал жерін тапќан болатын.

Баскетбол

Алєашќы турда 6 ойын ґткізіліп, 25 гол (бірінші таймда - 8 гол, екінші таймда 17 гол) соєылєан. Їш футболшы дубльдіѕ авторы атанды. Еліміздіѕ алты ќаласында ґткен кездесулерді 17700 адам тамашалаєан. Орта есеппен алєанда јр ойында 2950 адамнан болєан. Бірінші турдаєы тартыстарда 3 пенальти белгіленіп, 2 автогол тіркелді. 2 ойында 6 гол соєылєан. Тґрешілер футболшыларєа 30 рет ескерту жасады. Алєашќы турда «сары ќаєаз» кґрсетілмеген кездесу болєан жоќ. 2 кездесуде жеті ескерту беріліп, 1 ойында бір футболшы алаѕнан ќуылды. Наќтыраќ айтар болсаќ, шымкенттік «Ордабасы» мен павлодарлыќ «Ертіс» клубтары арасындаєы тартыста оѕтїстікќазаќстандыќтардыѕ ќорєаушысы Мохамед Арури ойынныѕ 39-минутында жасыл алаѕнан ќуылды. Ал биылєы ел біріншілігініѕ еѕ алєашќы голын «Тараз» сапындаєы серб шабуылшысы Мирослав Лечич енгізді (ойынныѕ 10-минутында).

Топ басында – «Ертіс ПМХЗ» Баскетболдан јйелдер арасындаєы ўлттыќ біріншілікте ґнер кґрсететін жергілікті «Ертіс ПМХЗ» ґз алаѕында астаналыќ «Барысќа» есе жіберді. Есеп – 77:78. Кґкшетаудыѕ «Оќжетпесі» мен «Алматы» арасындаєы тартыста 100:71 есебімен алаѕ иелері жеѕіске жетті. Жерлестеріміз 18 ойын ґткізіп, 83 ўпай жинады. Јзірше кґш бастап келеміз. Астаналыќтар 72 ўпаймен екінші сатыєа жайєасты.

Шаѕєы спорты

Кїміспен кїптелді

«Ордабасыны» оѕдырмады Талєат Байсуфинов жаттыќтыратын «Ертіс» командасы алєашќы турды сырт алаѕда ґткізді. Шымкенттік «Ордабасымен» алаѕєа шыќќан жерлестеріміз 3:1 есебімен басым тїсті. Жалпы, «Ордабасы» жігіттері былтырєы біріншілікте тјп-тјуір ойнаєан болатын. Тіпті, азулы деген командаларды талќандап, жїлделі орынєа да біртабан жаќындады. Шыны керек, «ертістіктер» їшін алєашќы ойын ќиынєа соєар деп топшылаєанбыз. Ќуанышымызєа орай, жерлестеріміз жерге ќаратпады. Ерекше атап ґтерлігі, бўл ойында соєылєан голдардыѕ барлыєы «Ертіс» ойыншыларыныѕ еншісіне жазылды. Кездесудіѕ алєашќы кезеѕінде есеп ашылєан жоќ. Їзіліс уаќытында бапкерлердіѕ аќыл-кеѕесіне ќўлаќ асќан аяќдопшылар бірден шабуылєа кґшті. «Ертіс» ќаќпасыныѕ алдындаєы ќарбаласќан сјттіѕ бірінде Сергей Струков ґз ќаќпасына гол соєып, алаѕ иелерін алєа шыєарды. Осы бір олќылыќтыѕ орнын толтыру їшін «ертістіктер» екпінді їдете тїсті. Нјтижесінде «Ордабасы» ќаќпасына їш минуттыѕ ішінде екі гол соєып, таблодаєы

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

кґрсеткішке тїзету енгізді. Ойынныѕ негізгі уаќыты аяќталып, бас тґреші белгілеген ќосымша минутта Ўлыќбек Баќаев есепті 3:1-ге жеткізді.

«Ертісті» ќолдайыќ

«Шахтер» мен «Астана» сїрінді Бўл кїні азулы деген командалардыѕ жауырыны жер иіскеді. Былтырєы біріншіліктіѕ жеѕімпазы, Суперкубоктыѕ иесі - ќараєандылыќ «Шахтер» Оралдыѕ «Аќжайыќ» командасына есе жіберді. Бўлай болар деп ешкім ойламаса керек, «Шахтер» ўтылды дегенде, бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ барлыєы ўлардай шулап ќоя берді. Сонымен, «Аќжайыќ» аяќдопшылары ќараєандылыќтардыѕ ќаќпасына жауапсыз 3 доп соќты.

Альмир МУХУТДИНОВ (Ресей - Мен Жамбыл облысында ): дїниеге келдім. 6-7 жа сы мн ан бас тап ќызыєушылыєым бастал фу тбо лєа дег ен ды. Јкеммен бірге футбол матчтарын тамаш алайтынмын. Жалпы, «Ертіске» ауысќаныма ґкін павлодарлыќ клуб - Ќаз беймін. Себебі, аќстандаєы атаќты ком анд ала рды ѕ бір і. Еур ойындарын кґрдім. Ќазаќс оку бок тар дає ы тан мен їшін шетел емес! Ќазаќстан – меніѕ Отаным. Сондыќтан шетте жїрсек те, елдегі жаѕалыќтарєа ќўлаќ тїре жїреміз. «Ертіспен» 2 жасастыќ. Бўйыртса, осы жылєа келісімшарт мерзім ішінде ґз шеберлігімді кґрсетемін деген ойдамын. (Беларусь): Александр КУЛЬЧИЙ та «Ертіс» сапында - Биылєы чемпионат ќтым. Біраќ, ґзімді алєаш рет алаѕєа шы деп санаймын. ін» тікп тіс «Ер бўрыннан арєа байланысты Себебі, былтыр ќўжатт єан едім. Маєан ќал командаєа іліге алмай ытќа дейін бірнеше мўнда ўнайды. Осы уаќ єадым. Јр ўжым ќор ын ыс команданыѕ нам ы. Јріптестеріммен јртїрлі јсер ќалдырд іѕ ал єа ќо йє ан та тум ыз . Бј рім ізд он атану. пи чем – бір з маќсатымы

талдыќорєандыќ «Жетісу» арасындаєы кездесу 3:3 есебімен теѕ аяќталды.

Финляндияныѕ Лахти ќаласында шаѕєы спортынан ґтіп жатќан јлем Кубогыныѕ оныншы кезеѕінде ќазаќстандыќ Алексей Полторанин 15 шаќырымдыќ классикалыќ жарыста кїміс жїлдеге ие болды. Бўл сында Норвегия спортшысы Петтер Нортуг їздік атанды. Естеріѕізге сала кетейік, отандасымыз бўєан дейін екі ќола жїлдені еншілеген болатын.

Ел біріншілігініѕ ІІ тур ойындары ертеѕ ґтеді. «Ертіс» Павлодардыѕ орталыќ стадионында Ґскеменніѕ «Восток» командасын ќабылдайды. Кездесу 15:00-де басталады деп кїтілуде. Ойынєа тараздыќ Асхат Абданбаев тґрелік етеді. Жалпы, ќос команда арасында ґткен бўєан дейінгі ойындарда жерлестеріміздыѕ асыєы талай рет алшысынан тїскен болатын. Бўл жолы да Талєат Байсуфинов шјкірттері игі дјстїрді жалєастырады деген сенімдеміз. «Ертіске» ќолдау білдірейік, аєайын!

Сґз тізгіні - сіздерде Биыл «Ертіс» командасы жаѕа ойыншылармен толыќты. Альмир Мухутдинов, Леонид Ковель, Александр Кульчий, Неманья Джоджо, Руслан Кенетаев секілді футболшылар жаѕа маусымда павлодарлыќ клубтыѕ намысын ќорєайды. Алыс-жаќын шет елден келген футболшылар ґздері ойнайтын команда жайлы, Ќазаќстан Республикасы мен Павлодар ќаласы туралы ќандай пікірде? Назар аударайыќ.

): Леонид КОВЕЛЬ (Беларусь белгілі болєанда - «Ертіске» ауысатыным ен сўраќ тўрды дег «Павлодар ќандай ќала?» єана ќалашыќ тай кен кіш ы, мас Ша санамда. Павлодарєа аќ, Бір . ым лад шы болар деп топ ар - кґрікті лод Пав . дым алєаш келгенде таѕ ќал Ќазаќстандаєы м, аны арє Аѕє ! ћар ша а де таз ќынды даму їстінде. ќалалардыѕ барлыєы ќар ей емес, мўнда гід рде Шет мемлекетте ўшќыны да жоќ. ыѕ экономикалыќ даєдарыст ша, Павлодар жаз уын айт ныѕ рым ста Командала ай ќўлпырады екен. мезгілінде адам танымаст іл-кїйімді кґтеруге кґѕ іѕ Мўныѕ барлыєы мен оѕ јсер етті.

Бокс

Бесеудіѕ тґртеуі жїлдегер Германияныѕ Галле ќаласында ґткен халыќаралыќ турнирде ел боксшылары 2 алтын, 2 ќола жїлде олжалады. 49 келiде Бiржан Жаќып финалда ќытайлыќ Ли Виндi ўтып, турнир чемпионы атанды. 64 келiде Мерей Аќшалов немiс боксшысы Армен Харутенянды бiр ўпай басымдыєымен жеѕiп, алтын медаль иелендi. 75 келiде Рустам Сыбаев пен 91 келi салмаќта шаршы алаѕєа шыќќан Антон Пинчук жартылай финалда сїрiнiп, ќола жїлденi мiсе тўтты. Былтыр бiздiѕ боксшылар бўл турнирден 1 алтын (Серiк Сјпиев, 69 келi), 1 кїмiс (Єани Жайлауов, 60 келi), 2 ќола (Данабек Сужанов, 75 келi, Јдiлбек Ниязымбетов, 81 келi) жїлде алєан болатын.

Велоспорттан 2014 жылєы Азия чемпионаты Астана ќаласында ґтетін болды.


16

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

ФУТБОЛ

М.МЎСТАФИН –

Т.БАЙСУФИНОВ –

С.КЛИМОВ –

Ю.ИШУТИН –

клуб директоры

Бас жаттыќтырушы

жаттыќтырушы

жаттыќтырушы

С.ЯРОМКО – бас жаттыќтырушыныѕ кґмекшісі

www.saryarka-samaly.kz

М.ЌАСЫМОВ –

А.ЗАГОРОДНИЙ –

И.ГОРБУНОВ –

клуб јкімшісі

дјрігер

массажшы

ÆÀHÀ ÌÀÓÑÛÌÄÀFÛ ÊÎÌÀÍÄÀ KYÐÀÌÛ

Ќуаныш БЕГАЛИН – шабуылшы (№24)

Вячеслав КОТЛЯР – ќаќпашы (№33)

Владислав ЧЕРНЫШОВ – ќорєаушы (№3)

Никита КАЛМЫКОВ – ќаќпашы (№21)

Антон ЧИЧУЛИН – ќорєаушы (№6)

Джоджо НЕМАНИЯ – ќаќпашы (№1)

Дмитрий ШОМКО – ќорєаушы (№15)

Степан КУЧЕРА – ќорєаушы (№25)

Мамуту КУЛИБАЛИ – ќорєаушы (№8)

Игорь ЧУЧМАН – ќорєаушы (№47)

Альмир МУХУТДИНОВ – жартылай ќорєаушы (№77)

Сергей ИВАНОВ –

Алтынбек ДЈУЛЕТХАНОВ –

Ўлыќбек БАЌАЕВ –

жартылай ќорєаушы (№11)

жартылай ќорєаушы (№17)

шабуылшы (№10)

Александр КУЛЬЧИЙ –

Тимур ХАЛМЎРАТОВ –

Сергей СТРУКОВ –

жартылай ќорєаушы (№4)

жартылай ќорєаушы (№16)

шабуылшы (№9)

Леонид КОВЕЛЬ –

Предраг ГОВЕДАРИЦА –

Јлібек АЯЄАНОВ –

Владимир НОСКОВ –

жартылай ќорєаушы (№5)

жартылай ќорєаушы (№13)

жартылай ќорєаушы (№86)

Павел ШАБАЛИН –

Руслан КЕНЕТАЕВ –

Игорь ЮРИН –

жартылай ќорєаушы (№7)

жартылай ќорєаушы (№23)

шабуылшы (№14)

шабуылшы (№30)


www.saryarka-samaly.kz

ТАНЫМ

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

17

ер баршылыќ. ) туралы аѕыз-јѕгімел Сондыќтан тас гір Їѕ , тас ие ул (Ј Ќоѕыр јулие ќ болып ґстік. кезімізден біліп, ќаны генше Ќоѕыр јулиеге есей , Соныѕ біразын бала те рлап їлгерсек ша лу єа сін са ке ґл ра ба ыл ау ай ян -ж болар, Ба нг е жа йд ан ке ме ті ет си ќа се ме бі, не ба рм ай ты нб ыз . Се бе ріп адамдар ауруларынан емделу їшін ќа е рг болмайды. Бўл же білетінбіз. сте сўрап баратынын баласыз жандар нјре

М

еніѕ ауылым Ботбайшілігінен Жамбаќыдаєы Ќоѕыр јулиеге он шаќты шаќырым жерде орналасќан. Есейе келе Ќоѕыр јулиеге де бардыќ. Оныѕ бар ќасиетін ґз кґзімізбен кґрген соѕ тарихына їѕілуге тырыстыќ. Бўл жердіѕ тарихы біздіѕ заманымыздан екі мыѕ жыл бўрын басталєан. Себебі, Баянауыл тарихы Байана-Баянсўлу - Ўлы тјѕірініѕ атымен тыєыз байланысты. Оны Мјшћїр Жїсіп ґзініѕ «Сарыарќаныѕ кімдікі екендігі» туралы шыєармасындаєы ґлеѕініѕ аяєында «Ќара оба», «Сары оба» деген екі тґбе – Ќарабай, Сарыбай деген екі байдыѕ ќоныс ќылєан мекені екен. Бўл екеуі де ќазаќ байлары. Сол Сарыбайдыѕ жалєыз ќызы Баянсўлудыѕ туєан жері - Баянауыл тауы. Оныѕ Баянауыл деп аталуыныѕ себебі - «Баянауылы» аталып кеткеніне байланысты. Сол ќыздыѕ ќарќарасы жоєалып, тїсіп ќалєан жері – «Ќарќаралы - Ќазылыќ», домбырасы мен бетмоншаєы тїсіп ќалєан жері - «ТоќырауынЖјмшім», сандыєы тїсіп ќалєан жер - «Алтын сандыќ - Аќшатау» атанєан. Аттарыныѕ шідері тїсіп ќалєан жер - «Жауырбоєы» делінеді халыќ арасында. Бўдан ўєынатынымыз, Баян сўлу ертедегі – хаќ, жаратушы ќўдай бейнесініѕ јдеби тўрєыдаєы ґѕделіп берілген тїрі екен. Байанадаєы бай сґзі – ќўт, ќасиет, байлыќ деген маєынада ќолданєандыќтан, Байана жер – су иесі, яєни адамды, табиєатты жаратушы ќўдырет. Сондыќтан, бўл жер алєашќыда – Байана тауы (ќасиетті, ќўтты) атанєан. Осы таудыѕ баурайына «арєулар», яєни єўндар (аќ єўндар) келіп, жїздеген киіз їй тігіп, їйір-їйір жылќыларды ќўрбандыќќа шалєан. Бўл Јулиетас, Їѕгіртастыѕ алєашќы атауы. Ал оныѕ Ќоѕыр јулие атануыныѕ тарихи аѕызы бір бґлек. «Пиєыл-пейілі бўзылєан халыќты топан суына ќарыќ ќылєанда («Араф» сїресі 64 аят. Ќўран кјрім), ґмір бойы ґз бастарына пайда іздемей біреудіѕ жоєын болжап, жанўя ќўрмайтын аєайынды їшеу: Ќоѕыр, Ќыран, Ќўлан дегендер Нўх пайєамбар кемесіне мінсек, ауыр боп кетер деген желеумен екі таќтайды мініп, суєа ќалќып жїре беріпті. Аллаєа бјрі маєлўм, аяушылыєын алып су ќайтќанда, оларды осы Баянаула тауынан шыєарыпты. Ќоѕыр јулие ќазіргі «Жамбаќы» жеріндегі тауларды, Ќыран Баянтаудыѕ ўшар басын, Ќўлан Ќызылтауды мекендегені туралы аѕыздар бар. Ол јркімніѕ сўраєан тілегін беріп, жоєын тауып беріп, келе жатќан жауды кїншілік жерінен кґріп саєым болып жоєалып кетеді екен. Іздегенге оѕай таптырмапты. Ќўлан јулие кейде ќўлан, кейде адам бейнесінде кґрініп, халыќ малыныѕ амандыєына, ґніп-ґсуіне жјрдем жасайды екен. Мўны біздер аѕыз ретінде ќабылдасаќ, Мјшћїр Жїсіп шыєармаларында шындыќќа неєўрлым жаќын «Ќоѕыр јулие» деген шаєын јѕгіме бар. Онда: «Ќоѕырбай халфе, Ќўрманбай абыз, Жайбаќы – їшеуі Баянаула тауына аѕ аулап, арќар атуєа шыєады. Жерде аздаєан ќар бар. Їшеуі сґйтіп, тау аралап жїрсе, бір жалаѕаяќ адам ізі: ќарєа да басќан ізі, тасќа да басќан ізі – таѕбасы тїскен соѕ, бўл їшеуі тамашалап, ізіне тїсіп, «Ќоѕыр јулие бар» деп жазылєан. Сонан кейін бўл їшеуі бўл жерде јулиелердіѕ жайы бар екен деп білген. Ол жолы емес, таєы бір жолы Ќоѕырбай халфе, Ќўрманбай абыз, Аќпан молда деген їшеуі жоєарыдаєы айтылєан жайєа келіп, тїнеп жатќан болады. Сонда Аќпан молда: - Ќоѕыр јулие, бар болсаѕыз, мекенжайыѕды, кереметтеріѕді кґрсет! – деген. Ўйыќтаєан кезде бір адам келіп, Аќпан молданы алып кетеді. Ертеѕгі кїні Аќпан молданыѕ мойны бўрылып, аузы ќисайып кеткен деседі. «Аѕыздыѕ да тїбінде бір шындыќ бар» дейді дана халќымыз. Ал Мјшћїр Жїсіптіѕ бўл јѕгімесіндегі Ќоѕырбай халфе, Ќўрманбай абыз, Жайбаќы жјне Аќпан молдалар тарихта болєан, ґз заманында ел-жўртќа белгілі адамдар болєан. Сондай-аќ, Ќоѕыр, Ќыран, Ќўлан јулиелердіѕ бейнесін тїрлі жаєдайларда кґрген адамдар бірен-саран болса да, бїгінгі кїні де кездесіп ќалады. Енді бўл їѕгір тастыѕ «Ќоѕыр јулие» атануыныѕ себебі мен ќадыр-ќасиеті туралы бірер сґз. Жоєарыда айтќанымыздай, «Ќоѕыр јулие» Жамбаќы тау ќўзыныѕ ўшар басында орналасќан. Оєан кґтерілу оѕай емес. Тас їѕгірдіѕ кірер аузы тар болєанмен, екінші деѕгейдегі суы бар ќазанєа ґтер тўсы кеѕ. Оєан аєаш сатымен шыєасыз. Осыдан он шаќты

жыл бўрын суы таза, ішуге жарамды болатын. Соѕєы барєанымызда судыѕ лайланып, жаєымсыз иіс шыєатынын байќадыќ. Шежіреші Тґлепберген аќсаќалдыѕ айтуынша, Мјшћїр Жїсіптіѕ жазбаларында «Ќоѕыр јулиеніѕ» суы 2027 жылы тазарып, ќалпына келетіндігі айтылєан кґрінеді. Їѕгірдіѕ їшінші ќабаты да бар. Біраќ, кез келген адам шыєа алмайды. Кезінде «Ќоѕыр јулиеніѕ» ќадыр-ќасиетін Жамал ќожа аќын: Бір тас бар јулиелер мекен еткен, Тамаша ќўдіретімен єажап екен. Сыртынан бјрі тўтас кґрінсе де, Ўшынан тґбесінен кґз жетпеген.

Қоңыр әулие және

Қоңырбай халфе

Тўрады жоєарыдан суы аєып, Мўќтаждар тїнейді екен шыраќ жаєып. Іркіліп тілегендей шўѕќыр тасќа, Ішеді барєан адам сонан алып. Ішсе азайып, ішпесе кґбеймейді, Ќарын тойып, жїрекке бір тимейді. Ќып-ќызыл, ќия жартас ортасымен, Жаратќан тјѕірім жебер мўндай жайді, деп жырлаєан. Ќоѕыр јулие туралы орыстыѕ ґлкетанушы єалымдары П.Рычков, И.Андреев, Н.Коншинмен ќатар Мјшћїр Жїсіп, Јлкей Марєўлан, Ќашын Сјтбаевтар жазєан. Оныѕ шыраќшылары болєан Маєзўм диуана, Саєынбек диуана, Жўмат аќсаќалдардыѕ аузында жїрген єибрат сґздер де баршылыќ. Солардыѕ брін Жўмат Ќўрманов аєамыздыѕ аузынан естіп едік. Ќоѕыр јулиеге адамдар ќысы-жазы келеді. Ќыста кїн ерте батып, ќараѕєы тез тїседі. Сол кезде їѕгір іші жарыќтанып, сјулелер пайда болады екен. Жарыќпен ќоса жоєарыдан їшінші ќабаттан шапќан ат тўяєыныѕ тарсылы, кґгершінніѕ дауысы аныќ естіледі. Ал жаз мезгілінде їѕгірдіѕ ішінен кішкентей єана, кґзге ілігер-ілінбес сары кґбелекпен, їѕгір маѕынан ќос аќќудыѕ саѕќылдаєан дауысын естуге болады. Біраќ, соѕєы кезде осыныѕ бјрі жоєалып кетті деп айтылып жїр. Осы арада Ќоѕыр јулиеге ќатысты таєы да бір мјселеніѕ басы кґрінді. Соѕєы кездері Ќоѕыр јулиеніѕ тарихын Ќоѕырбай халфеге байланыстырып айтатындар бар. Бўл – ќате пікір. Сондыќтан, Ќоѕырбай халфеніѕ тарихына тоќталыќ. Ґлкетанушы Алтынбек Ќўрманов бўл туралы «Ќоѕырбай халфе, тегі ўлы жїз Їйсін, Ошаќты елінен. Баянаулада 1840 жылдары Аќбеттау болысында, Ќызылтас ауылында медресе ўстап, балалардыѕ сауатын ашќан. Ќоѕыр јулиеніѕ шыраќшысы болєан. Зираты Торайєыр ауылдыќ округіне ќарасты Ќарасу Боштай ќорымында» деп жазєан. Алтынбек

Ќўрмановтыѕ бўл сґзін Жамал ќожа аќын: Арќаєа Ќоѕырбайдай халфе келген, Талай жўрт, оєан ќўлап ыќылас берген. Бўйырып Баянтаудан топыраєы, Кїнінде ќаза жеткен, о да ґлген. Ќызылтас халфекеѕніѕ ќонєан жері, Айтулы ќасиетті елдіѕ бірі, – деп растайды. Мјшћїр Жїсіп те «Ќоѕырбай халфе» јѕгімесінде Мўса, Секербай заманында торышолаќ атпен, Тўяќ деген жолдасымен, ќырыќ бір жасында Ошаќты-Ќоѕырбай Арќаєа келгені туралы айтады. Бўхарай Шарипта Ќўсайынўєлы Єабділстар Маххосто бес жыл ќызметте тўрєан. Мумин ахон Саєындыќ ахоннан таєылым алєан. Осыны жазып отырєан Мјшћїр Жїсіптен бір мїшел бўрын келген кісі екен», - деп. Бўл арада Мјшћїр Жїсіп Ќоѕырбай халфе Мўса, Секербай заманында келгенін айтады. Ал тарихтан Мўсаныѕ аєа сўлтан, Секербайдыѕ замседатель болып Баянауылда 1853-1868 жылдары ќызмет істегендері белгілі. Ол 41 жасында келген, Мјшћїр Жїсіппен бір мїшел бўрын келген кісі екен деп жазылєан. Олай болса, Мјшћїр Жїсіп 1858 жылы туса, одан бір мїшел жасты алып тастасаќ, Ќоѕырбай халфеніѕ Баянауылєа келген жылы 1845 жыл болып шыєады. Тґлепберген ќария Ќоѕырбай халфе жастай кеткен, яєни 55-56 жасында ґлген дейді. Бўл 1859 жыл еді. Онда М.Жїсіп бір-аќ жаста. Оныѕ «Осыны жазып отырєан Мјшћїр Жїсіптен бір мїшел бўрын келген кісі екен» деп жазуы осыдан. Бўл жерде Мјшћїр Жїсіп Ќоѕырбай халфені кґрмеген болып шыєады. Кґрсе де, бір жасар нјрестеніѕ есінде не ќалады дейсіз. Екіншіден, Мјшћїр Жїсіп «Мўса, Секербай заманында торшолаќ атпен, Тўяќ деген жолдасымен, ќырыќ бір жасында Ошаќты – Ќоѕырбай Арќаєа келген» дейді. Кейбіреулер ќазір ол бай болєан, 25 тїйе кіремен Семей мен Омбыдан кїйген ќызыл кірпіш тасытып, медресе салдырєан деп жїр. Ќызылтаста ќазір медресеніѕ орны єана ќалєан. Себебі, кеѕес тўсында ол жерде мал фермасы болыпты. Біраќ, аныќтап ќараєан адамєа ол жерден шынында кїйдірілген ќызыл кірпішпен салдырєан медресе мен тўрєын їйдіѕ орнын байќауєа болады. Їшіншіден, Ќоѕырбай халфеніѕ Тўяќ деген жолдасы туралы јѕгіме. Досы ескіше оќыєан, сауатты, оныѕ їстіне јулие адам болєанєа ўќсайды. Ол туралы бізге Тґлепберген аќсаќал мынадай јѕгіме айтќан болатын. Мјшекеѕніѕ немересі Сїйіндік екеуміз оныѕ шыєармаларын аудару барысында Ќоѕырбай халфеніѕ «Ќызылтаста ќалыѕ шіліктіѕ ортасында екі тас бар, соныѕ ортасымен ґту ґте ќауіпті. Малєа

да, жанєа да. Саќ болу керек» - деген жазбасын оќып, соныѕ аќ-ќарасын айыруєа Ќызылтасќа келіп, араладыќ. Біраќ, ќалыѕ ґскен шіліктіѕ ортасына ќарай баруєа ќаймыєып тўрєанымызда ќасымызєа ферма басында тўратын малшы келіп, жґн-жосыќ сўрады. Біздер шынымызды айттыќ. Іздеп жїрген тастарыѕызды мен білемін. Талмен мал ґтпейтіндей ќоршаєанын айтты. Оны неге ќоршадыѕ? Сен бірдеѕе білуші ме едіѕ? Деп сўраєанда «Жоќ», - деді. Ол жерден итім ґтсе де, малым ґтсе де сеспей ќататын болды. Содан, тегін жер еместігін сезіп ќоршап тастаєан едім. Бізді ќалыѕ шіліктіѕ ортасындаєы екі тас жатќан жерге алып келді. Біздіѕ есімізге Тўяќ тїсті. Діни сауатты, јулие адамныѕ ќайда жатќанын ешкім білмейді. Мїмкін, сол жарыќтыќтыѕ жатќан орны болар деп жорамалдадыќ. Тґртіншіден, біреулер Ќоѕырбай халфе Баянауылда 7 јулие оќытып, тјрбиелеп шыєарєан деседі. Олар: Сопаќ јулие, Ќўрманбай абыз, Ботай абыз, Мјстек абыз, Маєзўм жјне Јбжалап диуаналар. Шындыєында, бўл - аќылєа сыймайтын нјрсе. Ќоѕырбай халфе Баянауылда небары 14 жыл ґмір сїріпті. Осы аз уаќыт аралыєында ауыздарын айєа білеген, аќќан суды кері бўрып, кїнара Меккеге ќатынап жїрген јулиелерге білім беріп, тјрбиеледі деген асылыќ болар. Оныѕ їстіне бўл абыз, јулие, диуаналардыѕ ґмір сїрген кезеѕдері де Ќоѕырбай халфемен сјйкес келе бермейді. Бесіншіден, Ќоѕырбай халфеніѕ ґз жеке басына тоќталар болсаќ, Жамал ќожа аќын жырлап, Мјшћїр Жїсіп жазєандай діни сауаты жоєары, јулие адам болєан. Жасыбайдыѕ етегі мен Жамбаќыныѕ баурайында жатќан табиєаты јсем Ќызылтас деген жерге 80 балаєа арналєан мешіт салдырып, шјкірт дайындаєан. Жаман аурумен ауырєан адамдарды жјне алќымдаєы ісікті (ќазірше зоб) жазєан. Бїгінде оныѕ зираты Ќоѕырјулиеден он шаќырым жердегі Ќарасудаєы Боштай ќорымында жатыр. Алтыншыдан, Ќоѕырбай халфе зиратыныѕ басына ќойылєан белгітаста «Ќоѕырбай халифе. XVII єасырда келген Ќожа јулеті. Ўрпаќтарынан» деп жазылєан. Бўл да дўрыс емес. Осы сияќты бір аєаттыќтарды біз Баянауыл ґѕірін аралаєанда Жамбаќы ќорыєындаєы Кґрпебай жўртынан кґргенімізді облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетіне жазєанбыз. Олжабай батырдыѕ басына осыдан екі жыл бўрын ќойылєан Шорман биге арналєан ќўлпытас деп білеміз. Оныѕ мјнжайы біздіѕ «Тарихи тўлєаларєа мјѕгілік жер ќайсы?» атты маќаламызда егжей-тегжейлі ќамтылєан. Мўны біз болашаќ ўрпаќ Ќоѕыр јулие мен Ќоѕырбай халфе туралы тарихи шындыќты білсін, ауызекі айтыла салєан дерексіз маєлўматтармен ќаруланып, ќателікке ўрынбасын деп жазып отырмыз. Ќырыќбай АЛЛАБЕРГЕН, тарих єылымдарыныѕ докторы, профессор.

2014 жылы Талдыќорєанда LTE технологиясы бойынша 4G ќондырєысы орнатылады. Осылайша ќаладаєы єаламтор желісініѕ жылдамдыєы бірнеше есеге артпаќ.


18

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

МЈСЕЛЕ

Дїние астан-кестен болса да міз баќпайтын, сабырлы ќалпынан бір танбайтын Ермек соѕєы кїндері ашушаѕ, мазасыз болып алды. Јлдені ойлап, кїйгелектейді. Бїгін таѕ ќылаѕ бере тозыєы жеткен «жигулиіне» мініп, таєы да аудан орталыєын бетке алды. Кїзде ќайтыс болєан јкесініѕ басын кґтеру їшін банктен несие алмаќшы. Ґткен жолы бір келгенінде жолы болмай, ќаржы мекемесініѕ ґкілдері «кепілдеме затыѕыз жоќ» деп шыєарып салєан еді. Содан бері Ермектіѕ уайымы да їдеді. Ешкіммен тілдеспейді, бўйыєы. Кеше тїс ауа банк ќызметкерлері хабарласып, мјселесініѕ оѕ шешілетінін, аудан орталыєына жылдам жету керектігін айтќанда балаша ќуанєанын кґрсеѕіз. «Ќўдай деген ќўр ќалмас. Алла мені халыќ алдында масќара болудан саќтады» деп жўбатып ќойды ґзін...

Фархат ЈМІРЕ

Ґзекті жанєа бір ґлім Иј, бїгінгі бўлтарысы кґп ќоєамда бейіт бјсекесі деген пайда болды. Естіген жанєа тїрпідей тиетін осы бір тіркес ел ішіне кеѕ тарап та кетті. Бала-шаєасыныѕ киер киімі, ішер асы жоќ болса да, марќўмдарєа зират орнатуєа келгенде ќарызданып-ќауєаланып, ґзгелерден ќалмаудыѕ ќамын іздейтін Ермектер аз емес ортамызда. Бўл – «Ґлі разы болмай, тірі байымайды» деген ќаєиданы ќате тїсініп жїргендердіѕ ісі екені аныќ. Шындыєында, аќыретте бў дїниеде тірнектеп жинаєан малыѕыз да, ќамќоршы ата-анаѕыз да кґмектесе алмайтыны аќиќат. Ќазаќтыѕ жоєарыда аталєан аталы сґзі марќўмдардыѕ басына кґк тіреген кесене орнату деген сґз емес, ќайта ґлілерді еске алып, дўєаєа ќосып, Жаратќаннан марќўмдардыѕ кїнјларын кешіруін тілеу деген маєынаєа саяды. Жалпы, ата дініміз ысырапшылдыќќа жол бермеген. Ќазаќ – аруаќты ќадірлейтін халыќ. Алайда, оны ќадір тўтудыѕ ґлшемі аспанмен таласќан зјулім кесене салу емес. Дін ґкілдері марќўмдарєа кїмбезді кесене тўрєызу мўсылмандыќќа жат екенін айтып јлек. Ал ќараша халыќ ќанша мјрте ескертілсе де, баќилыќ болєан жандарєа кесене орнатуды тыяр емес. (авт. Таяќтыѕ екі ўшы болатыны белгілі. Осы мјселеніѕ бір ўшы ґзімніѕ жеке басыма тиері аныќ. Кезінде меніѕ де бабаларым фјниден озєан туєан-туыстарєа сјулетті зират салєан шыєар, бјлкім. Олардыѕ кїнјларын Алла кешірсін!). Ґзекті жанєа бір ґлім. Тірі жанныѕ бјрі де мјѕгілік јлемге аттанады. Бўл туралы ќасиетті Ќўран Кјрімніѕ «Јнбия» сїресініѕ 35-аятында айтылады: «Јрбір адам ґлімді татады. Сендерді сынап, жаман-жаќсы кїйге саламыз. Сондай-аќ, бізге ќайтарыласыѕдар». Алайда, адамзат баласыныѕ осы шындыќты ќабылдай ќоюы ґте ќиын. Себебі, жалєан дїниеніѕ байлыєына ќўныєып алєанбыз. Болєан їстіне бола тїссе екен деп Жаратушы Иемізді есімізден шыєарып аламыз. Біз Алланы, аќыретті тек басымызєа ќайєылы іс тїскенде єана ойлаймыз, жалбарынамыз. Тірілерге тїсірілген ќасиетті Ќўран Кјрімді туєан-туыстыѕ ќазасында єана ќолєа алып, кейін жоєарыєа іліп ќоямыз. Біраќ, тірімізде ќасиетті кітаптаєы ґлшеусіз байлыќты кјдеге жаратуды ойєа да алмаймыз. Ґкінішті, јрине. Ќўран Кјрімніѕ «Баќара» сїресініѕ 156-аятында: «Олардыѕ басына ќашан бір ќайєылы іс тїссе, біз Аллаєа тјнбіз, шындыєында, оєан ораламыз» делінген. Баќилыќ болєан жанныѕ аќыреттегі сынаєы ќабірден басталады. Пайєамбарымыз Мўхаммед (с.є.с.) бір хадисінде: «Ќабір – аќырет ошаєыныѕ бастамасы. Кісі одан ќиналмай ќўтыла алса, онда кейінгілері жеѕіл тиеді. Егер алєашќысынан ќўтыла алмаса, кейінгілері ќабірден де ќиын, аса ауыр. Бўл дїниеде кґргендеріѕіздіѕ ешќайсысы ќабірдіѕ ќорќыныш азабы мен їрейіндей бола алмайды» дейді. Сондыќтан, бїгіннен бастап ертеѕгі ќабірімізді нўрландырєан абзал. Ќабір сыртыныѕ кґркем болуы маѕызды емес,

www.saryarka-samaly.kz

Сіз не дейсіз? Нариман ИСЕНОВ, Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ бас имамы: - Соѕєы кездері ел арасында ќабірлерді јшекейлеп, ќўрылысын зјулім їйлер іспетті етіп соєып жатќандар кґп. Мазарлардыѕ ахуалына назар аударып ќарасаќ, олардыѕ кґбі ертегілердегі ескі ќалалар сипатын елестетеді. Јрине, ќабірге ќўрметпен ќарау, оны аяќасты етпей, баспай, сый-ќўрмет кґрсету орынды. Бїгінде небір ќалталы азаматтар ґз ата-анасы мен бауырларына аспанмен теѕестіріп, баєалы тастар мен мјрмјрлардан безендіріп, тїрлі кесенелер салып жатќанын кґріп те, естіп те жїрміз. Јр нјрсеніѕ ґз шегі болады. Ќабірдіѕ де їкімі бар екенін ўмытпаєан абзал. Ќабірге деп пайдасыз амалдарды жасаєанша, сарп еткен аќшаѕызды Алла ризалыєы їшін оќып жїрген келешек ўрпаќќа жўмсасаѕыз, оныѕ сауабы јлденеше рет пайдалыраќ. Сондыќтан јр амалымызєа абай болайыќ. Себебі, біз шариєат їкімдеріне сай келмейтін јрекеттеріміз арќылы Алланыѕ ќаћарына ўшырап ќалуымыз мїмкін.

маѕыздысы - оныѕ ішіндегі байлыќ пен шапаєат.

Їкімі ќандай?

немесе ґлілер тірілерден дјулетті ме?

Ауылдан аттап шыќсаѕыз алуан тїрлі ќабірстандарды кездестіресіз. Бірі шаєын кґрмеге ўќсайды. Енді бірі ќала орталыєындаєы зјулім єимараттарды кґз алдымызєа келтіреді. Ќабірге ќўрметпен ќарау, оны аяќасты етпеу ґте орынды. Біраќ, жґні осы екен деп ќабірдіѕ їстіне кесене салу, кїмбез тўрєызу ќисынсыз. Єалымдардыѕ айтуынша, ќабірдіѕ басына јшекейлемей-аќ тас ќоюєа болады. Ќоршаєанда жалєыз ќабірді єана емес, марќўм жерленген зираттыѕ аумаєын толыќтай ќамту керек. Ал

Адам ґлгеннен кейін оєан ештеѕе де, ешкім де кґмектесе алмайды. Ал марќўмныѕ тірісінде ќадірін білмей, ґлгеннен кейін їлде мен бїлдеге орау – јбестік їй ішінен їй тігіп, ќабірдіѕ ґзін оѕашалауєа болмайды. Сондай-аќ, ќабірді темір, аєаш жјне таєы да басќа заттармен ќоршау шариєат бойынша дўрыс емес. Бейіттіѕ жан-жаєына биік дуалдар тўрєызу тіпті артыќ дїние. Негізінде, ќабірдіѕ їстіне кґк шґптіѕ ґсуіне кедергі келтіретін цемент, мјрмјр секілді заттар ќойылмаєаны абзал. Дўрысы – топыраќтыѕ ашыќ болуы, шґп ґсіп, кґктейтіндей жаєдай жасалуы. Себебі, Ислам бойынша жеміс-жидек, гїл, жеміс аєаштарын отырєызудыѕ сауабы јлдеќайда кґп. Тїрік елініѕ сўлтаны ІІ Мўрат ханныѕ ґсиетнамасында мынадай сґздер жазылєан екен: «Меніѕ ќабірімініѕ їстінен сјулетті кесене салмаѕдар. Їсті ашыќ болсын. Денемді топыраќќа ќойєаннан кейін Алланыѕ рахметі болєан жаѕбыр їстіме жаусын». Бўл ретте, біз ґз бауырларымызды Алланыѕ нўры мен сјулесінен алатын нјрден маќрўм етіп жїрген жоќпыз ба?! Шариєатта ќабірді шатастырып алмау маќсатында тас ќоюєа рўќсат берілген. Онда адамныѕ атын, туєан жјне ґлген жылдарын жазады. Біраќ, тасќа ќашап, ойып немесе шыны ішіне суретін салып ќоюєа болмайды. Ќойылєан тас кісініѕ кіндігінен аспауы керек. Бўл туралы екі дїние сардары Мўхаммед (с.є.с.) «Егер ќойєан тасыѕыздыѕ биіктігі кіндіктен жоєары болса, онда ол ќабірді жерменжексен ету керек» деген хадисі бар. Ќабірді еѕ ќымбат тастармен јшекейлеу,

шеберлерді арнайы шаќырып кґркемдеудіѕ тїк те пайдасы жоќ. Шариєат бойынша ќабірлерге ќаржыны сарп етуге тыйым салынєан. Егер, аќшаѕыз ќалтаѕызєа сыймай бара жатса, айналаѕызєа ќараѕыз. Жетімжесір деген толып жатыр. Соларєа жјрдемдесіѕіз. Сауап аласыз. Бір нјрсені ойєа мыќтап тїйіп алєанымыз маѕызды. Адам ґлгеннен кейін оєан ештеѕе де, ешкім де кґмектесе алмайды. Ал марќўмныѕ тірісінде ќадірін білмей, ґлгеннен кейін їлде мен бїлдеге орау – јбестік. Тїрік ўлтыныѕ: «Мына јлемде жарыќ дїниеніѕ ќараѕєылыєын табыѕыз. Ол сіз ґлгенде сол жаќсылыєыѕыз їшін сјуле нўрын тґгеді» деген тамаша сґзі бар. Біз моланы мешітке, зиратты мўражайєа айналдырмаумыз керек. Рас, ґлімніѕ ґте ауыр, орны толмас ќаза екендігіне ешкімніѕ таласы жоќ. Біраќ, јр нјрсеніѕ ґз орны болатыны секілді, ќабірдіѕ де ґз їкімі барлыєын ўмытпаєан жґн.

Тоќ адам мазарєа барсын! Ќабірстан – адамзаттыѕ адамгершілік ќасиетін еске алатын, тјубеге келтіретін орын. Халќымыз «Аш адам базарєа барсын, тоќ адам мазарєа барсын» деп тегіннен-тегін айтпаса керек. Аш адам базарєа барса, ќажет дїниесін сатып алады немесе ќолы жетпеген затын кґзімен кґріп, ґзі тоймаса да кґзі тойєандай болады. Ал тоќ адамныѕ мазарєа баруы аштыќ пен тоќтыќтыѕ аќыретте еш айырмашылыєы жоќ екенініѕ дјлелі. Бўл туралы Алланыѕ сїйікті елшісі Мўхаммед (с.є.с.) бір хадисінде: «Ќабірлерді зиярат етіѕдер, ол сендерге аќырет кїнін еске тїсіреді», деген. Біраќ, сјулеті бір-бірінен асќан ќабірлер кґпшілікке аќырет кїнін тамаша етіп елестетеді ме деп ќорќамыз. Себебі, кґк тіреген кїмбездер адамды «О дїниеге барып керемет кесенеде жатсам екен» деген пенделік ойєа жетелемесіне кім кепіл.

Таќырыпќа тўздыќ Шет мемлекеттен келген бір азамат тас жолдыѕ бойында орналасќан елдімекенніѕ маѕынан ґтіп бара жатып, жолдыѕ екі жаєына кезек ќарап, жанындаєылардан: - Ауыл єой – депті жолдыѕ сол жаєындаєы ўсќынсыз тўрєын їйлерді нўсќап. Кґліктегілер: «Иј» деп жауап береді. Шетелдік ќонаќ жолдыѕ оѕ жаєындаєы зиратты кґрсетіп «Мынау да ауыл ма?» депті. «Иј, ауыл. Біраќ, ґлілердікі» депті кґлікте отырєандардыѕ біреуі. Мейман таѕ ќалып: «Сіздерде тірілерге ќараєанда ґлілер дјулетті тўра ма, ќалай?..» - деген екен.

: Тобыќтай тїйін . Ќа рж ым ыз ды

, ає ай ын Ас ып -т ас ым ай ыќ Алла Таєала марќўмдардыѕ ыќ. сауапты іске жўмсай сын. Аќыретке алаѕдайыќ! ыр лт то а ќабірін нўрє

Google «cґйлейтін» кроссовкі жасады. «Аќылды» аяќ-киім ґз иесініѕ јр ќадамын баќылап, белсенділігі їшін маќтап, кґп ќимылдамаса ўрысып та алатын кґрінеді.


ХАБАРЛАМА

ОЌЫЅЫЗ, ЌЫЗЫЌ! Мінез-ќўлыќты жатыр. Олар мўндай нјтижеге ќызыл шарап ќўрамындаєы ресвератрол затыныѕ кґмегімен Facebook-тан жасыру жетуге болатынын дјлелдеді. ќиын The Telegraph-тыѕ хабарлауынша, Дэвид

Facebook барда адамдардыѕ толыќ мінездемесін жасау јсте ќиын емес. Microsoft Research зерттеу орталыєы мен Кембридж университетініѕ јлеуметтанушылары жеке тўлєалардыѕ психологиялыќ бет-бейнесін жасаудыѕ оѕай јдісін кеѕінен ќолдануєа емеурін білдіреді. Newsru.com-ныѕ хабарлауынша, єалымдар бўл зерттеуді ірі компаниялар ґздерініѕ коммерциялыќ маќсаттарына пайдаланып кетеді деп ќауіптенеді. Јрі бўл тўтынушылардыѕ жеке ґмірі туралы жјне олардыѕ Ар-намысына нўќсан келтіретін мјліметтердіѕ жария болуына жол ашуы мїмкін. Дегенмен жобаныѕ ќатысушысы Михал Косински «лайктар» жайлы бір ќўпияны ашты. Оныѕ айтуынша, «ўнайды» белгісіне ќарап, тўтынушыныѕ интеллект деѕгейін, саяси кґзќарасын, темпераментін, басќа да ерекшеліктерін анаєўрлым тереѕірек байыптауєа болады. Тіпті «лайктар» адамныѕ есірткіге ќатысы бар-жоєын да жайып сала алады екен. Єалымдардыѕ зерттеуіне желідегі 58 мыѕ аккаунттыѕ мјліметтері негіз болєан. Facebook-тыѕ ґзі јзірше бўл жайлы ешќандай тїсіндірме берген жоќ.

Мјѕгі ґмірдіѕ ќўпиясы шарап ќўрамынан табылды Гарвард университетініѕ єалымдары адам ґмірін 150 жылєа дейін ўзартуєа јрекеттеніп

Синклер бастаєан зерттеу тобы ресвератролдыѕ (табиєи фитоалексин) синтетикалыќ нўсќасыныѕ аєзадаєы SIRT1 аќуызы белсенділігін арттыратынына кґз жеткізген. Ал мўныѕ јсерінен жасушалар ќызметі шабандайды, демек, аєза ўзаќ уаќытќа шыдайтын болады. Гарвардтыќ мамандардыѕ тўжырымы тышќандар, аралар мен шіркейлерге жїргізілген сынаќтыѕ нјтижесінде рас болып шыќты. Енді ќызыл шарап ќўрамындаєы химиялыќ заттыѕ аєзаны жасарту мїмкіндігін тїпкілікті айќындау їшін ІІ типті сусамырмен жјне псориазбен ауыратын адамдардан тест алынады. Айта кетейік, ќазіргі медицина шараптыѕ ќызыл тїсін келтіретін заттардыѕ жїрек-ќантамырлары, ќатерлі ісік, жїйке, буын жјне кґз ауруларына ем болатынын јлдеќашан мойындаєан. Біраќ адам ґмірін ўзарта алатыны алєаш рет айтылып отыр.

Јйелдер жек кґретін сыйлыќтар аныќталды Ресей јлеуметтанушылары јйелдердіѕ алєысы келмейтін сыйлыќтарыныѕ рейтингін аныќтады. «Антисыйлыќтар» тізімініѕ еѕ бірінші орнына асїй жабдыќтары шыќты. Utro.ru-діѕ хабарлауынша, «Ромир» јлеуметтік зерттеу холдингініѕ есебі бойынша, ресейлік јйелдерге кастрґл, таба, їккіш, булыќ, блендер сияќты ыдыстар мен ќўралдарды мїлдем сыйєа тартпаєан жґн. Јйелдердіѕ басым кґпшілігі нашар сыйлыќ деп кеѕсе бўйымдары мен ашыќхаттарды атаєан. Нјзік жандар ашыќхатты еркек ґз ќолымен жасаса да баєаламайтын болып шыќты. Респонденттердіѕ 3%-ы капрон шўлыќтарды сыйлыќ деп есептемейтінін айтќан. Зерттеу барысында јйелдер еден таразысы, вантуз, унитаз ысќыш, бір бґтелке сыра сияќты заттарды аќымаќтардыѕ єана сыйлайтынын аѕєартты. Еѕ їздік сыйлыќтар кґшін јдеттегідей шоќ гїл, асыл тасты јшекейлер мен ќымбат косметика бастады.

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

НАУРЫЗДЫЅ 5-31 АРАЛЫЄЫНДА С.ПЕТЕРБУРГ ќ. БАЛАУЫЗДАН ЖАСАЛЄАН ФИГУРАЛАР МЎРАЖАЙЫ

ОЛАР ЈЛЕМДІ ТАЅЌАЛДЫРДЫ Адамдар жетістіктері мен табиєат јзілдері...

* * * * *

БЕЙНЕМАГНИТОФОН АДАМ КЕРІК ЈЙЕЛ АЄАЙЫНДЫ ЌАСЌЫРЛАР ТҐРТАЯЌТЫ ЈЙЕЛ БЎРАНДАЛЫ АДАМ...

50 фигура

Кїн сайын сає. 10.00-ден 19.00-ге дейін, кґркемґнер мўражайы, Торайєыров к-сі, 44/1, тел. 8(7182) 53-61-04.

19

Жарнама 65-12-75

www.saryarka-samaly.kz

МЇЛІКТІК ТАБЫС Жеке тўлєаныѕ салыќ салынуєа жататын мїліктік табысына: 1) жеке тўлєаныѕ, сондай-аќ, шаєын бизнес субъектілері їшін арнаулы салыќ режимін ќолданатын дара кјсіпкердіѕ мїлікті ґткізуі кезіндегі ќўн ґсімінен тїсетін табыс; 2) жеке тўлєаныѕ, сондай-аќ, шаєын бизнес субъектілері їшін арнаулы салыќ режимін ќолданатын дара кјсіпкердіѕ мїлікті (аќшадан басќа) жарєылыќ капиталєа салым ретінде беруі кезіндегі ќўн ґсімінен тїсетін табыс; 3) дара кјсіпкер болып табылмайтын жеке тўлєаныѕ мїлікті салыќ агенттері болып табылмайтын тўлєаларєа жалєа беруден алєан табысы; 4) шаєын бизнес субъектілері їшін арнаулы салыќ режимін ќолданатын дара кјсіпкердіѕ ґзге де активтерді ґткізу кезіндегі ќўн ґсімінен тїсетін табыс жатады. Мїлікті ґткізу ќўны мен оны сатып алу ќўны арасындаєы оѕ айырма жеке табыс салыєымен Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 158-бабыныѕ 1-тармаєына сјйкес 10% мґлшерлеме бойынша салынады. Жеке тўрєын їйді ґткізетін тўлєа салєан жеке тўрєын їй, сондай-аќ, мўра, ќайырымдылыќ кґмек тїрінде алынєан, мїлік ґткізілген жаєдайларда мїлікті ґткізу баєасы (ќўны) мен ґткізілетін мїліктіѕ меншік ќўќыєы туындаєан кїнгі нарыќтыќ ќўны арасындаєы оѕ айырма ќўн ґсімінен тїсетін табыс болып табылады. Бўл ретте мўндай нарыќтыќ ќўнды салыќ тґлеуші осындай мїлік ґткізілген салыќтыќ кезеѕі ішіндегі жеке табыс салыєы бойынша декларацияны табыс ету їшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айќындауєа тиіс.

Ґткізілген мїліктіѕ меншік ќўќыєы туындаєан кїнге айќындалєан нарыќтыќ ќўны болмаєан кезде, белгіленген нарыќтыќ ќўнын айќындау мерзімі саќталмаєан кезде, сондай-аќ, мїлікті сатып алу баєасы (ќўны) болмаєан басќа жаєдайларда ќўн ґсімінен тїсетін табыс: мїлік бойынша (тўрєын їйлерді, саяжай ќўрылыстарын, гараждарды, жеке ќосалќы шаруашылыќ объектілерін) меншік ќўќыєы тіркелген кїннен бастап бір жылдан аз уаќыт меншік ќўќыєында болєан - мїлікті ґткізу баєасы (ќўны) мен баєалау ќўны арасындаєы оѕ айырма болып табылады. Бўл ретте жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу саласындаєы мемлекеттік ујкілетті орган ґткізілген мїлікке меншік ќўќыєы туындаєан жылдыѕ 1 ќаѕтарында мїлік салыєын есептеу їшін айќындаєан ќўн баєалау ќўны болып табылады; Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 186бабына сјйкес жеке табыс салыєы бойынша декларация орналасќан (тўрєылыќты) жердегі салыќ органына есепті салыќ кезеѕінен кейінгі жылдыѕ 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі. Салыќты тґлеуді жеке табыс салыєы бойынша декларацияны табыс ету їшін белгіленген мерзімнен кейін кїнтізбелік он кїннен кешіктірмей орналасќан (тўрєылыќты) жері бойынша жїргізіледі. Сонымен ќатар, салыќ есептілігін уаќытында ўсынбаєаны їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы кодексімен јкімшілік жауапкершілік ќарастырылєанына туралы назарларыѕызды аударамыз. Павлодар ќаласы бойынша салыќ басќармасы.

Интернет мјліметтер бойынша јзірлеген - Б.ТҐЛЕУЄАЛИЕВ.

«Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы «Павлодар облысы Павлодар ќаласы јкімдігініѕ жўмыспен ќамту орталыєы» КММ, тўраќты жјне нјтижелі жўмыспен ќамтуына кґмек кґрсету жолдары арќылы, халыќ кірісін ўлєайтуына баєытталєан «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасын жїзеге асырады. «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасыныѕ бірінші баєытыныѕ шеѕберінде 2013 жылы Сіз стипендия тґлеуі бар, еѕбек нарыєындаєы сўранысы бар мамандыќтар бойынша, тегін кјсіби дайындыќтан жјне біліктілікті арттыру курстарынан ґте аласыз:

тігінші, шаштараз-сјнгер, трамвай жїргізушісі, электрогазбен пісіруші, аєаш шебері, кїш желілері мен электр жабдыќтарыныѕ электр монтажшысы, 1С есепшілік баєдарлама білімі бар ЭЕМ операторы, ќалаушы, автокґлік жґндеу теміршісі. Біліктілікті арттыру: орта тјжірибелі медициналыќ бикесі, автокґлік жґндеу теміршісі, электронды-есептеуіш машиналар операторы, пішуші-сјнгер, жґндеу теміршісі, электрогазбен пісіруші, электр ќўрылымдарын жґндеу жјне ќызмет кґрсету бойынша электр жґндеушісі, автомобильдік кран машинисі, токарь. Байланыс тел.: 8(7182) 32-95-59, 32-05-78.

2012-2013 жылєы бастауыш, орта жјне жоєары кјсіптік білім беретін оќу орындарыныѕ тїлектері. Сіздерді «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы бойынша жастар тґленетін істјжірибесіне жўмысќа орналастыруєа шаќырамыз. Баєдарламаєа ќатысу уаќыты 6 айєа дейін жоспарланады. Жастар іс-тјжірибесініѕ ќатысушыларына еѕбек заѕнамасы, зейнетаќымен ќамтамасыз ету жјне јлеуметтік саќтандыру туралы заѕнама таратылады. Байланыс телефондары: 8(7182) 32-24-60, 32-05-70. Павлодар ќаласыныѕ жўмыссыздар, ґз бетінше жўмыспен айналысушылар жјне табысы аз адамдар ќатарындаєы азаматтар їшін јлеуметтік жўмыс орындарына жўмысќа орналасуы їшін: аспазшы, даяшы, туризм бойынша менеджер, аула тазалаушы, аєаш шебері, јрлеуші, энергетик, электрші, электрогазбен пісіруші, ќалыптаушы, медбике, консультантсатушы, сатушы-есепші, јр тїрлі жўмыс атќаратын адамдар, B, C, D, E санатты жїргізушілер, монтажшы, менеджер, web дизайншы, ўста, дизайншы, шаштараз, маникюр

шебері, темірші, жїкші, кїзетші, пісіруші, кочегар, моншашы, сылаќшы-бояушы, ќўрылысшыинженер, экономист, сантехник, бетоншы, жинаушы, пластикалыќ јйнек монтажшысы, автокраншы, тракторшы, it маманы, јкімші, архитектор, есепші, ветеренарлыќ дјрігер, кезекші ќонаќ бґлме жинаушы, диспетчер, дозалаушы, сауыншы, ќойма меѕгерушісі, директор орынбасары, зоотехнигі, ТЌ жјне ЌТ инспекторы, ќалаушы, кассир, кочегар, їй тґбесін жабушы, ас їй жўмысшысы, химиялыќ сараптама лаборанты, компрессорлыќ ќўрылєылар машинисі, технологиялыќ ќўрылєылар мен сорєы машинисі, жарнамалыќ жолаќтарды желімдеуші, ет аударушы, оператор, технологиялыќ ќўрылєылар операторы, кїзетші, наубайшы, ўстаз, баєдарламашы, сатушы, малшы, жабдыќтаушы, сату бґлімініѕ маманы, жиыстырушы јйел, технолог, сыпырушы, фармацевт, суретші, тігінші, электромонтажшы ќажет.

Аныќтама бойынша келесі мекен-жай бойынша келуіѕізге болады: Павлодар ќаласы, Кривенко кґшесі, 25 їй, 303, 324 каб. Байланыс тел.:8(7182) 32-95-59, 32-05-78, 32-34-60, 32-05-70.

Бірінші рет Ќазаќстанда! Скайп бойынша оќыту. Їйден шыќпай оќыѕыздар. Сайт: kit-znanie.kz

Ќўрметті тїлектер! С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетінде 2013 жылєы 15 наурызда саєат 15.00-де ќала мектептерініѕ болашаќ тїлектеріне, 16 наурызда саєат 14.00де облыс мектептерініѕ болашаќ жас тїлектеріне арналєан «Ашыќ есік кїні» ґткізіледі. Болашаќ тїлектер, ата-аналар жјне де барлыќ еркімен ќалаушылар шаќырылады!

Шайдулла Калимуллинныѕ атына 1992 ж. 23 сјуір кїні берілген Павлодар ќ., Естай (Бебель) к-сі, 56/1, 22 пјтер мекен-жайы бойынша орналасќан пјтерді жекешелендіру туралы №867 жоєалєан шарт жарамсыз деп танылсын.

Еске алу Балтин Нажмиден Бекжанўлы 1928 ж. 7 ќараша кїні Ќачир ауданы, Жасќайрат ауылында дїниеге келген. Јулетіміздіѕ тірегі, асќар тау јке, ардаќты ата, ґз еліне, жеріне еѕбегі сіѕген аяулы јке еді. Еѕбек кітапшасында бір-аќ жерде еѕбек етті деген жазу бар. Салмаќты, ќарапайым еѕбекќор адам еді. Јкеміздіѕ жылы жїрегі, аќылды, парасатты сґздері біздіѕ жїрегімізде јрдайымсаќталады. Асќар тау јкені, ардаќты атаны, саєынышпен еске ала отырып, жатќан жері жарыќ, топыраєы торќа, жаны жјннатта, иманы саламат болсын деп Алладан тілейміз. Орныѕ бґлек жан едіѕ єой ґмірде, Жарќын бейнеѕ ґшпек емес кґѕілден. Јрбір сґзіѕ біз їшін ардаќты, Санамызєа нўрыѕ ќуып тґгілген. Еске алушылар: жўбайы, ўлы-келіні, туыстары, кїйеу балалары, немере-жиендері. Марќўмныѕ ќырќына арналєан ас 2013 жылдыѕ 16 наурыз кїні саєат 13.00де «Айнар» мейрамханасында беріледі.

Еске алу

Еске алу Ертіс ауылыныѕ тўрєыны, асыл жар, јже Айман Шайкенќызы Махметова бјрімізді артына тастап, фјни дїниеден баќиєа аттанды. Анамыз ґмірде ортасына сыйлы, ќадірлі, кґѕілі таза, жїрегі жылы, келген кісіге ќўшаєын жайып ќарсы алатын, кеѕпейіл жан еді. Анамыздыѕ аќылды да ґнегелі сґзін, мейірімді жїрегін, жарќын бейнесін саєынышпен еске алып, рухына бас иеміз, жаны жјннатта болсын деп тілейміз. Балалары, немерелері. Анамыздыѕ 40 кїндік асы Ертіс ауылыныѕ «Арман» мейрамханасында 16 наурыз кїні саєат 12.00-де болатынын хабарлап, дўєаєа шаќырамыз.

Ардаќты, асќар таудай ќамќор јкеміз Тілеубек Шалабайўлын саєынышпен еске аламыз. Кґкірегімізді ќарс айырып, ќанатымызды ќайырып, келместіѕ кемесіне мініп кеткеніне жыл толып отыр. Шаѕыраќтыѕ шаттыєы болып, ортамызда ойнап-кїліп жїрген јкеміздіѕ жаны жјннатта шалќысын. Ќамыќќанда жанымыздан табылєан, Асќар таумен теѕ еді ґр кеудеѕіз. Кґѕілдіѕ ќылын шерткен саєыныштан, Сезімніѕ тал бесігін тербеудеміз. Татса кермек, перзентке татырмаєан, Сізсіз мына кїѕіреніп жатыр дала. Сіз болєанда таєдыр да мына бізге, Ќайратты тісін бір рет батырмаєан. Он екі ай зулап лезде ґткенменен, Жїрміз біз сол ќайєыдан жол таба алмай. Деміѕіз таусылєан ед кґктемменен, Топыраєыѕ, жан јкешім, торќа болєай!

Саєынышпен еске алушылар: балалары, жиендері.

Марќўм Тілеубек Шалабайўлыныѕ жылына арналєан ас 23 наурыз кїні саєат 13.00-де Баянауыл ауданы, Сјтбаев ауылыныѕ мешітінде беріледі.


Кезекші редактор -

Нўржайна ШОДЫР

www.saryarka-samaly.kz

ПАЙЫМ ОЌШАУ ОЙ

20

14 наурыз, бейсенбі, 2013 жыл

Пейіл Жасы їлкен ќариялардыѕ: «Пейіліѕ кеѕ болып, несібеѕ артсын, шыраєым!» деп бата беріп жатќанын бала кезімізде талай рет естігеніміз бар. Біраќ, сол кезде осы бір аќ тілектіѕ астарында маєыналы ой жатќанын аѕєармаппыз... Бўл – кґпті кґрген атајжелеріміздіѕ «неєўрлым ќолыѕ ашыќ, жїрегіѕ жўмсаќ, ќайырымды болсаѕ, соєан сай, ырысыѕ да тасиды» дегені екен. Шынымен де, кеѕпейілділік ќазаќтыѕ ќанында бар ќасиет. Сондыќтан болар, халќымыз: «Кеѕ болсаѕ, кем болмайсыѕ», «Пейілі кеѕніѕ – мерейі їстем» деген ќанатты сґздерді тегін айтпаєан. Тіпті, осы таќырыпќа байланысты ойсаларлыќ јѕгімелер, жазбалар да аз емес. Бір мысал келтірейін, белгілі аќын Ќанипа Бўєыбаева кґзі тірісінде ґзгеге айтуды артыќ санаєан сырын кїнделігіне былай деп жазып кетіпті: «Кґздері бар кґрмейтін, ќўлаєы бар таскереѕ, жан жїрегі безге айналєан пысыќ, есепдостарды кґргенде, «Ойпырым-ай, адамдардыѕ бјрі саудагер болып кеткен бе?..» деп ойлаймын. Кімге ісі тїссе, соєан жаєынады, кімнен ќорыќса, соєан баєынады. Адамныѕ кґлеѕке жаєын кґбірек кґрген сайын ґмір сїру ауырлай береді екен. Аќќуды ќараєа бояєанмен, ќара болмайтыны секілді адал, пјк жандардыѕ жїзінен бір жылылыќ шуаќ, иман ўйып тўрады. Басќаларєа баќыт тілейтін, ќолынан келсе, шарапатын шашып жїретін жандар єана ґмір ґрісін кеѕейтіп, Кїн шашатындай болады. Ешкімді де кґргім келмейді. Јйтеуір біреуді іздеймін, саєынамын, кїтемін. Ол кім? Білмеймін». Иј, Ќанипа аќын айтќандай, біз де біреуді іздейтіндей елегзіп тўрамыз, біраќ, оныѕ кім екенін білмейміз. Меніѕше, ол – жаны жомарт, жїрегі жўмсаќ, мейірімі тасыєан, бір сґзбен айтќанда «пейілі кеѕ» жан секілді. Ґкініштісі, ќазіргі ќоєамда мўндай асыл адамдардыѕ ќатары сиреп барады. Керісінше, ґзге тїгілі, ґзініѕ аєайын-туысына, ата-анасына ќайырымы жоќ, ќатыгез жандар жапанды жайлап алєандай... Мўныѕ бјрі адамдар пейілініѕ тарылып бара жатќанынан болса керек. Яєни, іштарлыќ, ќызєаншаќтыќ, тойымсыздыќ, есептесу, арамдыќ сынды жаман јдептердіѕ барлыєы пейілдіѕ тарылєанынан, ындынныѕ кеткенінен пайда болады екен. Сондыќтан, мўндай пенделер ќаншалыќты алєа ўмтылса да, жолы болмайтын кґрінеді. Олар біреудіѕ артыќшылыєын кґре алмайды, жоќ болса бере алмайды, соєан сай, жанашыр жаќын достары да болмайды. Олар їнемі ќызєаншаќ болатындыќтан, жан-дїниесі ќалжыраудан кґз ашпайды. Олар ґзгеніѕ жаќсылыєына ќайєырып, жамандыєына ќуанатындыќтан, мјѕгі азаппен арпалысып жїреді. Олар аяушылыќты білмейтіндіктен, таєдырлары да ќатал болады екен. Ал керісінше, кеѕпейіл адамдар ќайырымды істерімен ел алєысына жиі бґленетіндіктен, кґпшілік оларєа кґмектесуге ќўштар келеді. Бўлар жанындаєылардыѕ артыќшылыєын баєалап, сыйлай білетіндіктен, досжарандары мен жанашырлары да кґп болады. Ќанаєатшыл келетіндіктен, жиєан-терген байлыєы да ґздеріне кеѕінен жетеді екен. Ќорытындылай келе, адамзат бойындаєы адами ќасиетті ґлшейтін «пейіл» атты ќўдіретті кїштіѕ кеѕ жјне тар болып бґлінетін екі айрыќ жолы бар екеніне кґз жеткізгендейміз. Сіз оныѕ ќайсысын таѕдайсыз, таєдырыѕыз да тікелей соєан байланысты болса керек. Јрине, ќамшыныѕ сабындай мынау ќысќа ґмірде «кеѕ» жолмен жїріп, кеѕ дїниеніѕ рахатын кґргенге не жетсін! Біраќ, ќайдам, кейбіреулер тар жолдыѕ тайєаєынан шыєа алмай жїр... Ал сіз ќайсысын таѕдап едіѕіз, ќўрметті оќырман? Пікіріѕіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындаєы «Ќойын дјптеріме» жолдаѕыз.

Сауал – сізден, жауап бізден - Еліміздегі Ќазаќстан халќы Ассамблеясы ќўрамында ќанша этно-мјдени бірлестік бар? Айжанар ТАСОВА, Павлодар ќаласы. - Ќазаќстан халќы Ассамблеясы ќўрамында 500-ге жуыќ облыстыќ, ќалалыќ жјне аудандыќ этно-мјдени бірлестік ќызмет атќаруда. Ал аймаєымызда 19 облыстыќ, 15 ќалалыќ жјне 45 аудандыќ мјдени ўйым жўмыс істейді. Сондай-аќ, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университеті жанында студенттік ассамблея жјне ґзге ўлт ґкілдерініѕ ана тілін дамытуєа баєытталєан жаѕєыру мектептері бар.

- Бес жјне алты жастаєы балаларым ќазаќ тіліндегі спектакльдерді тамашалап, рухани јлемін байытса деймін. Сўрайын дегенім, жергілікті Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрында балаларєа арналєан шыєармалар ќойыла ма? Ардаќ МЎРАТЌЫЗЫ, Павлодар ќаласы. - Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ јр маусымында балаларєа арналєан бірнеше спектакльдіѕ тўсауы кесіледі. Їстіміздегі жылдыѕ наурыз айында кішкентай кґрермендер назарына бірнеше балалар ќойылымы ўсынылады. Атап айтсаќ, 17 наурыз кїні саєат 12.00-де ертегі-пьесалар сахналанбаќ. Ќосымша аќпаратты 8(7182) 31-02-06 байланыс телефоны арќылы немесе театрдыѕ dramtheater.pawlodarkz.kz ресми сайтынан білуге болады.

ЌАМШЫ СҐЗ

Ўятсыз!

Зекебай СОЛТАНБАЕВ

Оныѕ јйел екеніне, Жоќ ќой ешкім таласы. Кеуде ашыќ, ќобыланып, Тўр омырау арасы. Етпенен ет, шалбар-шортик, Ќызєа ќанша панасы? Не боп барад, мїлдем сор ќып, Бўл ќазаќтыѕ баласы?..

Азєын!

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы)

Кґшеде ќозып талєамы, Сїйісіп тўр ќызбалар. Бўл ќоєамда ќалмады Ўлда ўят, ќызда ар...

«Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Р.Т.БИЛЯЛОВ Телефоны 61-81-10

Зейнеп АХМЕТОВА ...Ерте кезде ќазаќтар жылдыѕ басын кґкек айынан бастаєан. Кґкек кґктемніѕ алєашќы айы болєандыќтан шаруа кїйттеген кґшпенді ел бўл айды асыєа кїткен. «Кґкек келді, кґктем келді, кґкек келсеѕ кґптен бер, кґптен берсеѕ кґпке бар» дейтін тілек сол кездерден ќалєан. Ал Наурыз - кґкек айында басталатын бїкілхалыќтыќ ўлы мерекеніѕ аты. «Жаќсы сґзді жарым ырысќа» балайтын ырымшыл халќымыз кґкек дейтін ќўстыѕ ўшќалаќ, жеѕілтектігін ўнатпай, айдыѕ атын мейрам атымен атап кеткен. «Јз болмай, мјз болмайды» деген не? Халќымыздыѕ ертедегі таным-нанымы бойынша кїн мен тїн тепе-теѕдікке жеткен кезде аспанды жарып бір єажайып гуіл естіледі. Сол їнді «јз» дейді. Јз ґткен кїннен бастап, бїкіл жан-жануар, кїллі ґсімдік дїниесі, жалпы, тіршілік јлемі ќайта тїлеп жаѕарады, ескініѕ ауырлыєы кетеді. Наурыз біздіѕ саєат уаќытымен айтсаќ, тїнгі їште келеді. Наурыздыѕ таѕ шапаєын, кґкжиектен кґтерілген кїнніѕ ќызылын кґруді атааналарымыз бір єанибет санаушы еді. Наурыз кїні кїнніѕ алєашќы сјулесіне маѕдай тосып, шўєыласына бґленсе, адамныѕ бойына кїш-ќуат тарайды дейді.

Ќўрметті павлодарлыќтар жјне ќала ќонаќтары! Ўлыстыѕ ўлы кїні - Наурыз мерекесіне орай Ќазаќстан жјне Монєолия Республикаларыныѕ мјдениет ќайраткері Меруеш Башайдыѕ «Тектіден туєан ўрпаќќа» атты шыєармашылыќ кешіне шаќырамыз! Кеш ќатысушылары: халыќаралыќ конкурстар лауреаты, Ќараєанды ќаласы, Тјттімбет атындаєы Академиялыќ халыќ аспаптары оркестрініѕ кґркемдік жетекшісі Ерлан Баќтыгерей, жјне облыстыќ Иса Байзаќов атындаєы филармонияныѕ ќазаќ ўлт аспаптар оркестрі, кґркемдік жетекшісі жјне бас дирижері Ќазаќстан Республикасыныѕ мјдениет ќайраткері Талєат Кјрімов. Концерт 2013 жылдыѕ 29 наурыз кїні сає. 19.00-де, Естай атындаєы мјдениет сарайында ґтеді. Билеттер Естай атындаєы мјдениет сарайыныныѕ кассасында сатылады. Билет баєасы 500-800 теѕге.

Байланыс телефондары: 8(7182) 53-02-40, 68-00-71.

Келіѕіздер! Кґріѕіздер!

Телефоны 61-80-15

Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г кујлігі берілген

Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ « ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. ЖШС-ніѕ мекен-жайы: Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143-їй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияныѕ мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-15

Газеттіѕ электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздіѕ сайт: www.saryarka-samaly.kz Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді.

Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Јлеуметтік ќорєау - 61-80-20. Денсаулыќ, білім - 65-12-77. Тіл, јдебиет - 61-80-17. Экономика, саясат, ќўќыќ, имандылыќ, спорт, мјдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бґлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75.

Маркетинг жјне тарату бґлімі 61-80-32. Газет аптасына їш рет шыєады, апталыќ таралымы 46340 дана, бїгінгі кґлемі 5 б.т.

Ўлыстыѕ ўлы кїні - Наурыз мерекесіне орай Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек сіѕірген јртісі, Мемлекеттік «Дарын» жастар сыйлыєыныѕ лауреаты, халыќаралыќ жјне республикалыќ орындаушылар конкурстарыныѕ лауреаты, домбырашы Айгїл Їлкенбаеваныѕ концертіне шаќырамыз!

Баспа индексі 65441. «Вестник» ЖШС-ніѕ «PrimaLux» баспаханасында басылды. ЌР Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Јуезов кґшесі, 15-їй. Газеттіѕ сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/ 75-50-44.

Концерт 2013 жылдыѕ 22 наурызы кїні сає. 15.00-де, Естай атындаєы мјдениет сарайында ґтеді.

Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2233.

Келем деушілерге есік ашыќ! Кіру тегін! Келіѕіздер! Кґріѕіздер!

МЈДЕНИЕТ

Шыєармашылыќ кеш Павлодар ќаласындаєы А.Гайдар атындаєы орталыќтандырылєан кітапханада Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ јртісі, ЌР Мјдениет ќайраткері Аќыќ Таспаевамен шыєармашылыќ кездесу ґтті. «Театр - меніѕ таєдырым» атты шараєа оќырмандар ќауымы шаќырылды. Сахна ґнерініѕ саѕлаєы биыл – 50 жылдыќ мерейтойын атап ґтуде. Театрда еѕбек еткен жылдары талантты актриса ќазаќ јйелдерініѕ жарќын бейнелерін шебер сомдап, талєампаз кґрерменніѕ ыстыќ ыќыласына ие болды. Ґнерпаз Шымкентте

Бас редакторы А.Ј.ЈБІШЕВ

ґткен театр фестивалінде Мўхтар Јуезовтіѕ «Ќарагґз» пьесасындаєы Ќарагґз ролі їшін «Еѕ їздік јйел ролі» аталымы бойынша марапатталєан. Кеш барысында јртіс ґзініѕ шыєармашылыќ жолы туралы јѕгіме ґрбітіп, жиналєандардыѕ сауалдарына жауап берді. Сондай-аќ, бірќатар спектакльдердегі ариялар мен монологтарды орындап берді.

К.ТУХФАТУЛЛИНА, А.Гайдар атындаєы орталыќтандырылєан кітапхана директорыныѕ орынбасары.

Хаттар, ќолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды жјне ќайтарылмайды. Кґлемі А4 (14 кегль) форматындаєы 3 беттен асатын материалдар ќабылданбайды. Редакция оќырмандардан тїскен барлыќ хаттарды тегіс жариялауды жјне оларєа жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалыќ материалдардыѕ мазмўнына жарнама берушілер жауап береді. Нґмірді јзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынєан фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардыѕ пікірлері редакция ўстанєан кґзќарасќа сјйкес келмеуі де мїмкін.

«Сарыарќа самалында» жарияланєан материалдарды кґшіріп немесе ґѕдеп басу їшін редакцияныѕ жазбаша рўќсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Сарыарқа самалы  

Сарыарқа самалы

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you