Page 1

«Бұл заман байқағанға күштінікі...»

Мәшһүр мұрасы - 20 том

4-5-

3-

Ñ БЕТ

БЕТТЕР

Бүгінбнасітңы жаѕалыєы:

Павлодар ќаласыныњ орталыѓындаѓы арнайы алањѓа Мемлекеттік Елтањба жəне Мемлекеттік Əн±ранныњ мəтіні орнатылды

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

12

қыркүйек, бейсенбі 2013 жыл №104 (14539)

ñàìàëû

«Павлодар картобы - 2013»

облыста осындай атаумен мамандандырылған жәрмеңке өткізілді

Суреттерді түсірген – Т.Нұрғазы.

Күз – адамзат үшін ең берекелі мезгіл. Диқандар ала жаздай егіп-баптағанын жиып-теріп, қамбаға құятын, малшы қауым күйек алуға асығатын қауырт кез. Биыл біздің облыста астық пен көкөніс өнімдері, картоп өткен жылдарға қарағанда аста-төк өнім беруде. Өңір бойынша 320 мың тонна картоп жиналады деп күтілуде. Бұл – облыс тұрғындары бір жылда тұтынатын мөлшерден 6 есеге көп. Мұрат АЯҒАНОВ Кеше облыс орталығында «Павлодар картобы - 2013» атты мамандандырылған жәрмеңке өткізілді. Біздің өңірдің картобы ел аумағында ғана емес, көршілес мемлекеттердің шекаралас аймақтарына да танымал екенін ескерсек, мұндай шараның өтуі заңды. Табиғаттың жомарттығын тиімді пайдаланған картоп өсірушілер қазіргі күні пісіп жетілген өнімді шашпай-төкпей жинап алуды мақсат тұтуда. Жалпы, бұл істе жергілікті шаруалардың еңбегі ерен. Өнімді сапалы өсіруге баса назар аударылып, күтіп-баптаудағы агротехникалық ісшаралар дер кезінде орындалды. Ендігі мақсат – жиналып болып қалған картопты өткізудің тетіктерін қарастыру, бұл бағыттағы іскерлік байланыстарды ұлғайтып, ұзақ мерзімді серіктестік қатынастарды жолға қою. «Павлодар картобы - 2013» көрмежәрмеңкесінің өткізілуі де осы мақсат негізінде өрілді. Осы күні облыстың ауыл шаруашылығы басқармасында әр ауданның көкөніс өсірушілері, атап айтқанда, Павлодар, Лебяжі, Ақтоғай, Железин, Качир және тағы басқа өңірлерден келгендер өз өнімдерін таныстырды. Картоп пен көкөніс түрлері, қарбыз, балдың түрлі сорттары жұртшылық назарына ұсынылып, шаруалар әр өнімнің ерекшеліктерін әңгімелеп берді. Мәселен, Качир ауданынан жеткен «Түленов», «Песчан асыл тұқымды мал орталығы», «Бөлтекпаев», «Жас нұр»

Жаңғырық

Әбікей Сәтбаев оқытушылық қызмет атқарған, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Жүсіпбек Аймауытов, Шәкен Айманов, т.б. Ертістің Кереку өңірінен шыққан тарихи тұлғалар білім алған, Қазақстандағы алғашқы оқу орындарының бірі - Семей мұғалімдер семинариясының ашылғанына биыл күз – 110 жыл! Осы оқу орны жайлы тарих не дейді? Әйгілі білім ордасының бүгінгі таңдағы ахуалы ше? Бұл туралы журналист Сая Молдайыптың Семей сапарынан жазған мақаласы алдағы нөмірдің бірінде жарияланбақ!

Нөмірдіңлы нақы

шаруашылықтары картоптың онға жуық түрін ұсынды. «Песчан асыл тұқымды мал орталығы» биыл «Каратоп», «Жуковский», «Импала», «Дита» секілді картоп тұқымдарын 107 гектарға отырғызған. Гектарынан 30-35 тонна өнім жинап жатқан шаруашылық, қазіргі күні оның килограмын 35 теңгеден сатуда. Серіктестіктен келген өкіл Айтуар Ризатов Алматы, Астана қалаларының жеткізушілері павлодарлық өнімге айрықша мән беретінін әрі бірден сатып алып кететінін атап өтті.

"Жақсылықта жарысыңдар".

Жалғасы 2-бетте

Құран сөзі


2

АЌПАРАТ

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

ЇКІМЕТ

САЯСАТ

Озыќ 30-єа ілігуге

толыќ мїмкіндік бар

Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ ќатысуымен Астанада «Еуразия ХХІ єасырда: Жаѕару арќылы жетекшілік» таќырыбында дамушы нарыќтардыѕ екінші Еуразиялыќ форумыныѕ отырысы ґтті. Оєан јлемге јйгілі єалымдар, бірќатар елдердіѕ мемлекет жјне саяси ќайраткерлері келді. «Біздіѕ елімізге кґѕіл бґліп, стратегиялыќ баєдарламамызды талќылауєа, пікір білдіруге келгендеріѕіз біз їшін ґте баєалы. Былтыр желтоќсан айында мен «Ќазаќстан-2050» стратегиялыќ баєдарламасын жарияладым. Бўл Ќазаќстанныѕ јлемдегі еѕ дамыєан 30 мемлекеттіѕ біріне айналуын кґздейді. Осы маќсатќа жетуге біздіѕ еліміздіѕ толыќ мїмкіншілігі бар. Біздіѕ Тјуелсіздік жылдардаєы жетістіктеріміз осыєан дјлел бола алады. Бїгінгі талќылаулар барысында сіздердіѕ ўсыныстарыѕыз біздіѕ баєдарламаны толыќтырып, бізге дўрыс ќадамдарды таѕдауєа кґмектеседі деген ойдамын», - деді Елбасы шетелдік меймандарєа ќаратып айтќан сґзінде. Мемлекет басшысы ґз сґзінде јлемніѕ перспективалы ўлттары топ-параєына Ќазаќстанныѕ енетіндігіне сенімді екенін жеткізді. Кґптеген эксперттердіѕ пайымынша, Ќазаќстан жїзжылдыќтыѕ ортасына дейін

жоспарланєан болашаќтаєы ќуатты жетістікке шынайы їміткер бола алатын јлемдегі аз мемлекеттердіѕ бірі болып саналады. Бўл ретте ЌР Президенті еліміз ґз алдына дамудыѕ наќты міндетін ќойып отырєандыєын, стратегиялыќ жоспарлауда, алєа ќойылєан тапсырмаларды шешуде мол тјжірибеге ие екендігін баса айтты. Сондай-аќ, еліміздіѕ 2050 жылєа дейінгі стратегиясыныѕ 2 концептуалды басымдыєы аталды. Бірінші басымдыќ адами капиталды дамытуда сапалы серпін жасау їшін жаєдай жасаумен байланысты. Кез келген жаєдайда да адами ресурстар ќоєамныѕ дамуын айќындайтын болады. Еѕ алдымен бїгінгі таѕда ќазаќстандыќтарєа білім берудіѕ жаѕа сапасы талап етіледі. «Екінші басымдыќ - бўл ел дамуыныѕ жоєары ќарќынын ќамтамасыз ететін экономикалыќ жјне ќўќыќтыќ институттардыѕ тиімді жїйесін ќалыптастыру бойынша жўмыстардыѕ зор баєыты», - деді Елбасы. Дамушы нарыќтар форумыныѕ отырысы 2005 жылдан бері јртїрлі елдерде ґткізілуде. Десе де, солардыѕ ќатарында еѕ танымалы - «Азияныѕ жаѕєыруы-2050», «Латын Америкасы - 2050», «Мексика-2042», «Индия2039». Астанада ґткен Еуразиялыќ форум Америка, Еуропа, Азия Латын Америкасы, Африка жјне бўрынєы КСРО елдерінен 200ге жуыќ сарапшылардыѕ басын ќосты.

ЕЛОРДАЄА ТАРТУ

665 тонна азыќ-тїлік Павлодарлыќ шаруалар Астанадаєы дјстїрлі кїздік жјрмеѕкеге 665 тонна ет, май, кґкґніс алып келеді. Бўл туралы Павлодар облысы ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ жетекшісі Жанат Шўєаев мјлімдеді. «Астана ќаласы јкімініѕ шаќыруы бойынша 5-6 ќазанда ќаланыѕ Орталыќ алаѕында дјстїрлі жјрмеѕке ґтеді. Мўнда павлодарлыќ ґндірушілер елорда тўрєындарына ауылшаруашылыќ ґнімдерініѕ кеѕ тїрін

ґндіруші баєасымен ўсынады», – деді ол. Жјрмеѕкеге Павлодар облысынан барлыєы 150 шаруашылыєы ќатысады. Олар елордаєа 665 тонна азыќ-тїлік ґнімін жеткізбек. Сонымен ќатар, Астананыѕ Орталыќ алаѕында халыќ шыєармашылыєы мен ќолґнері бўйымдарыныѕ кґрме-жјрмеѕкесі жјне ўлттыќ спорт тїрлерінен жарыс ґтеді.

bnews.kz

ОРАЌ - 2013

Ертістіѕ егіс алќабында

Аймаєымыздыѕ астыќты ауданы - Ертістіѕ ўланєайыр егіс алќабында берері бекем 2013 жылдыѕ ораєы басталєанына екі аптадай уаќыт ґтті. Жайма-шуаќтан гґрі жаѕбырлы кїндері кґп болєан ґѕірімізде егін жинау бўрнаєы жылдардан анаєўрлым кешеуілдеп басталды. Дегенмен, ауа райыныѕ ќўбылмалы мінезіне ќарамастан, ауданныѕ барлыќ округтері ораќќа ќызу кірісті. Аудандыќ кјсіпкерлік жјне ауылшаруашылыќ бґлімініѕ мјліметі бойынша 12 ќыркїйекке жалпы 152374 гектар егіс кґлемініѕ 37176 гектары немесе 24,4 пайызы дестеге тїсірілді, мўныѕ 27436 гектары бидай, 6428 гектары арпа, 1468 гектары сўлы, 500 гектары ќараќўмыќ, 1344 гектары тары. Дестеге тїсірілген алќаптыѕ 14472 гектары бастырылып, 17178 тонна ґнім жиналды. Дјнді даќылдардыѕ бір гектарєа шаќќандаєы тїсімі 12 центнерден айналуда. Биылєы жылдыѕ еѕ жоєарєы кґрсеткіші јзірге Ленин ауылында. Ондаєы табыс бір гектардан 15 центнер болса, еѕ тґменгі кґрсеткіш бір гектардан 8 центнер алып отырєан Тоќта ауылында. Жалпы, Ертіс ауданы бойынша ірі астыќ шаруашылыќ ќўрылымы ќатарындаєы «Абай» ЖШС биыл 47618 гектар алќапќа егін егу жўмыстарын жїргізген болатын. Егін ораєын басќа ауылдардан ертерек бастаєан шаруашылыќ 20 мыѕ гектар бидай, 500 гектар ќараќўмыќты дестеге тїсіріп, 11 мыѕ гектар алќаптыѕ бидайын бастырып їлгерді. Алынєан ґнім - 13200 тонна. Дјнді даќылдардыѕ ґнімділігі 1 гектарєа шаќќанда 12 центнерден айналуда. Ораќќа јртїрлі маркалы 60 комбайн жўмылдырылєан. Дегенмен, серіктестік

www.saryarka-samaly.kz

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

директоры Н.Миллердіѕ айтуынша, ґнім мол болєандыќтан аѕыздан ќырманєа астыќ тасымалдайтын автокґлік, трактор тіркемелері жетіспей, комбайндар жиі-жиі ќаѕтарылып тўруда. Бір сґзбен айтќанда, Ертіс ауданыныѕ диќандары кїздіѕ жайма-шуаќ кїнініѕ јр сјтін тиімді пайдалану їшін ќолдаєы бар мїмкіндікті пайдалануда.

Самат МЈНЕНЎЛЫ, Ертіс ауданы.

Јкімдер ќызметіне сын айтылды Бїгінде јкімдер моноќалаларды дамыту баєдарламасы аясында кґрсетілген наќты мјселелерге кґѕіл бґліп жатќан жоќ. Министрлер Кабинетініѕ сейсенбі кїні ґткен мјжілісінде ЌР Премьер-Министрі Серік Ахметов осы мјселені ерекше атап ґтті. Їкімет басшысыныѕ айтуынша, јкімдер кґбіне инженерлік јлеуметтік инфраќўрылымды дамыту жўмысымен айналысуда. Моноќалаларды дамыту баєдарламасыныѕ негізгі мјселелеріне кґп кґѕіл бґлмейді. Атап айтќанда, шаєын ќалалардыѕ экономикасын јртараптандыру жјне кјсіпкерлікті дамыту мјселелері кемшін жатыр. Егер бўл жаєдайды реттей алєанда, жаѕа жўмыс орындарын ашуєа болады. Бюджетке салыќ та тїседі. Бўл аќша моноќалаларды дамыту жўмысына жўмсалады. Осы орайда ПремьерМинистр ЌР Ґѕірлік даму министрлігі мен облыстардыѕ јкімдігіне моноќалаларды дамыту баєдарламасына тиісті ґзгерістерді енгізуді тапсырды. ЌР Ґѕірлік даму министрініѕ орынбасары Ќ.Ґскенбаевтыѕ баяндауынша, моноќалалардыѕ басты проблемасы жўмыссыздыќ болып тўр. «Жўмыссыздыќ деѕгейініѕ жоєары кґрсеткіштері Арќалыќта - 9,4 пайыз, Кентауда - 8,7 пайыз жјне Аќсу ќаласында 7,9 пайыз тіркелген. Бўл республика бойынша орташа кґрсеткіштен жоєары болып тўр. Бўдан басќа, кґптеген моноќалаларда экономикалыќ белсенді, яєни еѕбекке ќауќары бар халыќтыѕ їштен бір бґлігінен астамы ґзін-ґзі жўмыспен

ќамтитындардыѕ санатына жатады», деді. Моноќалаларды дамыту аясында аталєан мјселелерді шешу кґзделіп отыр. Осы маќсатта 2013 жылєа 18,18 млрд. теѕге бґлінген. Бїгінде бўл ќаражаттыѕ 54 пайызы немесе 10 млрд. теѕгесі игерілді. Вице-министрдіѕ таєы бір мјлімдегені, моноќалаларды дамытуды кґздейтін бірќатар жобалар тоќтап тўр. Бўєан себеп – ќаржы жетіспеушілігі. Барлыќ 47 жобаныѕ ішінен Степногорск, Хромтау, Жезќазєан, Арќалыќ жјне Екібастўз ќалаларында барлыєы 14 жоба пайдалануєа берілді. 32 жобаныѕ ќўжаттары дайындалуда. Алайда, Жітіќара жјне Лисаковск ќалаларында ќаржыландыру, инвестор іздеу мјселелері шешілмей жатыр. Сондай-аќ, Сјтбаев, Шахтинск, Рудный жјне Серебрянск ќалаларында ќаржы жетіспеушілігі салдарынан 4 жоба тоќтап тўр. Айта кетейік, моноќалаларды дамытудыѕ 2012-2020 жылдарєа арналєан баєдарламасын іске асыру баєыттарыныѕ бірі - экономиканы јртараптандыру, сондай-аќ шаєын жјне орта бизнесті дамыту. Ол їшін моноќалалардыѕ јкімдері кем дегенде 1 жобаны іске асыруєа міндетті. Јрбір жоба аясында 100 жаѕа жўмыс орны ашылуы шарт. Ќазіргі кезде жалпы сомасы 600 млрд. теѕгеге баєаланєан 47 жоба бар. Оныѕ барлыєы іске асатын болса, 25 мыѕнан астам жаѕа жўмыс орны ашылады.

Јзірлеген - Н.ЌАНАТБЕКЎЛЫ.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ

«Павлодар картобы - 2013» Басы 1-бетте Лебяжі ауданындаєы ірі шаруашылыќ – «Ќайрат» ШЌ ґзі ґсіретін ќарбыздыѕ 36 сортыныѕ 25 тїрін осы кґрмеге жеткізіпті. Ќожалыќ басшысы Ќайрат Шјпуов јр гектардан 200 центнер ќарбыз жиналып жатќанын жеткізді. Ресейдіѕ кґршілес аймаќтары лебяжілік ќарбызєа ќўмартып, 200 тонна ґнімге сўраныс жасап отырєан кґрінеді. Жалпы аумаєы 500 гектарєа ќарбыз отырєызєан шаруашылыќ ќазір жиым-терім жўмыстарына ќызу кіріскен. Ґнім Павлодар ќаласындаєы логистикалыќ орталыќта килограмы 35-40 теѕгеден сатылуда. Жјрмеѕке барысында облыс јкімініѕ орынбасары Нўржан Јшімбетов, «ЌазАгроМаркетинг» АЌ Басќарма тґрайымы Айгїл Ахмеджанова, јлеуметтік-кјсіпкерлік корпорациялар мен Алматы, Астана ќалаларындаєы ірі сауда желілерініѕ ґкілдері, «Ќазаќстанныѕ картоп жјне кґкґніс ґсірушілер ассоциациясы» мїшелері, сондай-аќ картоп пен кґкґніс ґсіретін шаруашылыќ басшылары ќатысќан бизнес-кездесу ўйымдастырылды. Жиында јлеуетті тўтынушылар мен жеткізушілерге жергілікті шаруашылыќтар, олардыѕ ґнімдері жайлы толыќќанды аќпарат берілді. Егіс танаптарынан тиелген картоп пен кґкґністі тікелей сату сґрелеріне жеткізудіѕ жолдары талќыланды. - Ертіс ґзенініѕ жайылмасы біздіѕ шаруалар їшін тамаша жаєдайлар тудырып отыр. Суармалы жерлердіѕ кґлемін ўлєайтудыѕ жјне озыќ технологияларды ќолданудыѕ арќасында жыл сайын ґнім кґлемі артып келеді. Мемлекет кґмегімен ќазіргі кїні жаѕадан су жїйелері салынып, оныѕ тармаќтары шаруашылыќтардыѕ алќаптарына жеткізілуде. Павлодар – Ќазаќстан аумаєындаєы еѕ ірі картоп экспорттаушы аймаќ. Ґнім кґлемі ўлєайєан сайын оны ґткізудіѕ шекарасы да кеѕеюде. Осы ретте, Ресейдіѕ Омбы, Тїмен, Новосібір ќалаларына, Якутия, Бурятия республикаларына мыѕдаєан тонна картоп тасымалданып жатќанын атап ґткен абзал. Бўл – жергілікті картоптыѕ халыќаралыќ нарыќта бјсекеге ќабілетті екендігініѕ дјлелі. Экспорт алдаєы уаќытта та толастамайды. Осы уаќытќа дейін биылєы жылдыѕ 10 мыѕ тонна картобы сыртќа сатылєан. Бїгінде облыстаєы јлеуетті картоп ґсірушілердіѕ каталогы да жасалып ќойды. Оны барлыќ аймаќќа тарату жоспарланып отыр, - деді Нўржан Јшімбетов. Жалпы, картоп јлемде тек тамаќ ретінде єана емес, мал азыєына, медицинада, химиялыќ салада, парфюмерияда кеѕінен ќолданылады. Сондыќтан, бўл ґнімді ґсірудіѕ болашаєы зор. Облыста картопты суармалы танаптарда отырєызуєа назар аударылады. Осы жылы

аймаќтаєы суармалы егістіѕ 35 пайызын «екінші нан» ќўраєан. Тамшылатып суару јдісіне кґп кґѕіл бґлінеді. Ґсіру технологиясында голландыќ јдісті іске ќосќан 20-дан астам шаруашылыќ бар. Кездесуде аталєан салада шўєылданып жатќан шаруашылыќ басшыларыныѕ ўсыныстілектері, шешімін таппаєан проблемалары тыѕдалды. Кґкґніс ґсірушілер негізінен ґнімді делдалсыз жеткізу, экспорт аумаєын кеѕейтуге байланысты пікірлерін білдірді. «Кеѕес-Агро» ШЌ басшысы Ќалќаман Омаров ірі сауда желілері ґнімді егіс даласынан тиеп алып кететіндей жїйе ќўрылуы ќажет екенін сґз етті. Мўндай јдіс дамыєан елдерде ґз тиімділігін јлдеќашан танытып їлгерген. Нјтижесінде тўтынушы ќолына арзан јрі сапалы картоп тўраќты жетіп тўрады. Бизнес-кездесудіѕ соѕында картоп жјне кґкґніс ґсірушілердіѕ жергілікті ассоциациясын ќўру туралы шешім ќабылданды. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасы, кјсіпкерлік жјне сауда, «Ќазаќстанныѕ картоп жјне кґкґніс ґсірушілері ассоциациясы», сондай-аќ «ЌазАгроМаркетинг» АЌ арасында ынтымаќтастыќ туралы тґртжаќты меморандум жасалды.

Юсуп ТЕМІРОВ, «Алтын Орда» сауда їйініѕ (Алматы) ґкілі: - Павлодар облысында ґндірілетін картоп жалпы еліміз бойынша еѕ сапалы саналады. Жергілікті шаруалар оны ґсірудіѕ јдіс-тјсілін жаќсы меѕгерген. Алматы ќаласыныѕ жўртшылыєы бір жылда 600 мыѕ тонна картоп тўтынады. Тўтыну мґлшерін ќанаєаттандыру їшін біз секілді ірі жеткізуші компанияларєа аймаќтардыѕ кґмегі аса ќажет. Осы ретте павлодарлыќ шаруалар тарапынан да ўсыныс кґп болады деп ойлаймыз. Айдар АХМЕТБЕКОВ, «Заря» ШЌ басшысы: - Аймаќта биылєы жиналып жатќан картоптыѕ 10 мыѕ тоннасы экспортталып їлгеріліпті. Меніѕ білуімше, аталєан кґлемніѕ їштен бірі Ресейге жіберілген. Бўл – Ресейге жіберілетін отандыќ тауардыѕ ўлєайєаны деген сґз. Картоп экспортыныѕ негізгі іргетасы салынды, енді оны одан јрі дамыту ќажет. Кедендік одаќ ґз тиімділігін байќатып їлгерді. «Павлодар картобы - 2013» жјрмеѕкесі келер жылы да жалєасын тапсын деген тілек бар. Осындай шаралар негізінде біз јлеуетті сатып алушылармен байланыс орнатып, делдалдардыѕ ќанауынан ќўтыламыз.

Ќазаќстанда халыќтыѕ жан басына шаќќандаєы ішкі жалпы ґнім 12,5 мыѕ АЌШ долларын ќўрады.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ туєанына – 155 жыл!

Шараєа жергілікті ќаламгерлер, жас аќындар, Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ ґмірі мен шыєармашылыєын ўзаќ жылдар зерттеп жїрген єалымдар ќатысты. Јсіресе, Мјшћїр бабамыздыѕ есімін елге јйгілеуде тер тґккен єалым Айтмўхамбет Тўрышев жиналєандар алдында біраз дїниеніѕ басын ашып берді. Оныѕ айтуынша, Мјшћїр Жїсіп - облыстыѕ, ќала берді, республиканыѕ атын тґрткїл дїниеге танытатын біртуар жан. Себебі, оныѕ ґмірі мен шыєармашылыєы јлі де болса егжей-тегжейлі зерттеуді талап етеді. Сондай-аќ, оныѕ еѕбектерінде јлемдік маѕызєа ие таќырыптар ќамтылєан. Тіпті, ґзі ґмір сїрген жылдарда болашаќты асќан кґрегендікпен болжай білуі кімкімді болмасын таѕ ќалдырмай ќоймайды. - Мјшћїр Жїсіптіѕ еѕбектері сан ќырлы. Аныќтаєанымыздай, ол орыс јдебиетін де оќыєан. Ондаєы сїбелі дїниелерді ґз еѕбектерінде ќолданєан. Таєы бір атап ґтерлігі, єўлама Ќўран Кјрімнен бґлек, ќасиетті кітаптар Забур,

Биыл єўлама єалым, аќын, даѕќты жерлесіміз Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ дїниеге келгеніне 155 жыл. Осынау айтулы дата аясында єалымныѕ 20 томдыќ шыєармалар жинаєы жарыќќа шыќпаќ. Бўл – ґѕір јдебиетінде бўрын-соѕды болмаєан оќиєа. Естеріѕізде болса, бўєан дейін єалымныѕ 13 томы басылєан еді. Ќазір ќалєан 7 томдыєы баспаєа јзірленуде. Сонымен ќатар, жыл соѕына дейін мјшћїртанушы єалым Айтмўхамбет Тўрышевтіѕ, Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ ўрпаєы Ќуандыќ Мјшћїр Жїсіптіѕ жјне даѕќты жерлесіміздіѕ шыєармаларын орыс тіліне тјржімалаєан аудармашы Ќанат Ќанапияновтыѕ кітаптары оќырманєа жол тартпаќ. Бўл туралы Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ облыстыќ филиалы ўйымдастырєан «дґѕгелек їстелде» белгілі болды. Інжіл, Тауратты да параќтаєан. Мўнда айтылєан озыќ ойларды, пайымды пікірлерді ґз еѕбектеріне арќау еткен. Жїсіпбек Аймауытовпен жазысќан хаттарыныѕ ґзі бір тґбе. Жалпы, Мјшћїр Жїсіпті зерттеген сайын тереѕдей бересіз. Меніѕше, оныѕ еѕбектері 20 томнан да асып кетуі мїмкін. Себебі, јлі зерттелмеген тўстары бар. Мјселен, ќаржы табылып жатса, Ресейдіѕ, Ґзбекстанныѕ мўраєаттарын зерделеген дўрыс еді. Біздіѕше, аталєан мўраєаттарда Мјшћїр Жїсіп туралы мол дїниелер бар. Јттеѕ, ќолдыѕ ќысќалыєынан республика тґѕірегінен алысќа ўзай алмай отырмыз. Ќуаныштысы, ќолдаєы бар дерекпен

Елімізде алєаш рет аталып ґткен Отбасы кїніне баянауылдыќтар ерекше мјн берді. Осы кїні ґѕірде маѕызы жоєары мјдени іс-шаралар ўйымдастырылды. Баянауыл ауылындаєы С.Торайєыров атындаєы мјдени-сауыќ орталыєында жас отбасылар мен ўзаќ жылдар бойы бір шаѕыраќ астында баќытты єўмыр кешіп келе жатќан отау иелерімен кездесу кеші ґтті. Оєан аудан јкімініѕ орынбасары Б.Тоєжігітова ќатысты. Сондай-аќ, кешке Ќаратомар ауылдыќ округініѕ тўрєындары, 40 жыл бірге єўмыр кешіп келе жатќан Кісентаевтар отбасы, 4 бала, 6 немере сїйіп отырєан аяулы ана, ардаќты јже Р.Шайхина, еѕбек ардагері, 4 баланыѕ анасы Є.Јубјкірова шаќырылды. Олар босаєасы берік, шаѕыраєы биік баќытты жанўя болудыѕ жолдарымен бґлісті. Шараєа ќатысќан жас отбасылар аєа буынныѕ айтќандарына ќўлаќ тїріп, ґмірлік ой тїйді. Сонымен ќатар, аудан јкімініѕ орынбасары мереке ќарсаѕында сјбилі болєан Айєаным Солтаналина мен Жўлдыз Ертаеваны арнайы ќўттыќтап, алдаєы

Мјшћїр Жїсіп шыєармаларыныѕ 20 томдыєын јзірледік. Ал алыс-жаќын шетелдіѕ мўраєаттарына барсаќ, жинаќтар саны отызєа жетіп жыєылуы бек мїмкін. Облыс јкімі Ерлан Арын С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ тізгінін ўстаєанда Мјшћїр Жїсіпті зерттеуге баса мјн берді. Єалым атындаєы єылыми-практикалыќ орталыќ ашылды. Бїгінде осынау игі істі университеттіѕ ќазіргі басшысы Серік Ґмірбаев одан јрі жалєастыруда, - деді Айтмўхамбет Ќасымбайўлы. Естеріѕізге сала кетейік, Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ 155 жылдыєы 29 ќазанда аталып ґтпек. Айтулы дата аясында бірќатар маѕызды іс-шаралар ўйымдастырылмаќ.

ОТБАСЫ – ШАЄЫН ЌОЄАМ

Мјні зор мейрам

ґмірлеріне аќ жол тіледі. Жас аналарєа баєалы сыйлыќтар тарту етілді. Бўл кїні жарты єасыр бойы бір шаѕыраќ астында баќуатты єўмыр кешкен Жїсіповтар отбасы ќос бірдей ќуанышты атап ґтті. Яєни, Отбасы кїні ќарсаѕында Тўяќ пен Ќаншайым Жїсіповтар «Алтын тойларын» атады. Олар 7 бала тјрбиелеп, 14 немере сїйген. Тўяќ Шјріпўлы - еѕбек ардагері, ал Ќаншайым Ќайыржанќызы - «Алтын алќа» иегері. Аллаєа шїкір, бїгінде бўл шаѕыраќтыѕ балалары елдіѕ дамуына аянбай еѕбек етуде. «Алтын той» иелерін аудан јкімініѕ орынбасары ќўттыќтады. Аудандаєы їлгілі отбасылардыѕ бірі – Тезекбаевтар отбасы. Олар Отбасы кїні ќарсаѕында облыс орталыєында ґткен «Мґлдір бўлаќтан» атты отбасы шыєармашылыєыныѕ аймаќтыќ фестиваліне ќатысты. Ґнерлі јулеттіѕ «Арќа саздары» жанўялыќ ансамблі «Туєан ґлке» атты музыкалыќ ќойылым кґрсетіп, баєалы сыйлыќпен марапатталды. Айтулы мереке аясында Павлодар ќаласында жас отбасыларєа арналєан облыстыќ «Отбасым - тірегім» атты байќау ўйымдастырылды. Тґрт кезеѕнен тўрєан сайыста аудан намысын

Н.ЌАНАТБЕКЎЛЫ

Еріктілер жўмысын ширатпаќ Тілеуберді САХАБА

Ќоєамдыќ мјселелерге белсенді араласатын жастардан ќўрылєан «Јлеуметтікволонтерлік орталыќтыѕ» мїшелері тїрлі ќайырымдылыќ шараларды, білім беру жјне табиєатты ќорєау маќсатындаєы іс-јрекеттерді ўйымдастырумен айналысады. Еріктілер зейнеткерлер мен Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлеріне, балалар їйі мен ќарттар їйіне де јлеуметтік кґмек кґрсету шараларын ўмыт ќалдырмаєан. Жуырда «Јлеуметтік-волонтерлік орталыќ» мїшелері павлодарлыќ жастар арасында волонтерлік ќозєалыстарды дамыту маќсатында кґршілес Ресей мемлекетініѕ Рубцовск ќаласына барып, жастар ўйымдарымен тјжірибе алмасып келді. Екі ел арасындаєы жастар ќарым-ќатынасын ныєайту маќсатында ўйымдастырылєан шара барысында жерлестеріміз Ресейдегі партиялыќ ўйымдар мїшелерімен кездесіп, Рубцовск ќаласындаєы ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ жўмысымен танысќан. Сонымен ќатар, даму мїмкіндігі шектеулі жеткіншектерге ќатысты жїргізілген ашыќ сабаќтардыѕ маѕыздылыєына кґз жеткізді. Ќатысушылардыѕ пікірінше, Ресейдегі волонтерлер жўмысы жїйесінде айтарлыќтай артыќшылыќ жоќ. Дегенмен, їлгі тўтатын тўстары да бар. Тјжірибе алмасу барысында кейбір шараларды телекґпір арќылы бірлесе ўйымдастыру жґнінде ўсыныс тїскен. Бўл жаѕалыќты «Јлеуметтік-волонтерлік орталыќтыѕ» басќа да мїшелері бірауыздан ќолдап отыр, дейді їйлестірушілер. Енді олар алдаєы уаќытта осы сапардан тїйген тјжірибелері арќылы ґз ґѕірімізде де тїрлі жўмыстарды атќаруєа ниетті.

ХАЛЫЌАРАЛЫЌ СЕМИНАР

Јбдієомарлар отбасы ќорєады. Отау ќўрєандарына 3 жыл болєан Ќанат пен Гїлнази - республикалыќ, облыстыќ байќаулардыѕ жїлдегерлері. Екеуі де музыка саласыныѕ мамандары. Јр кезеѕнен сїрінбей ґткен жас отау байќау ќорытындысы бойынша 9 їміткердіѕ арасынан їшінші орынды иеленіп, аудан абыройын асырды. Отбасы кїні апталыєына арналєан шаралар ауданныѕ барлыќ ауылдыќ округтерінде жалєасын тауып, тїрлі ойынсауыќ, мјдени кештер ўйымдастырылды.

Їш адам мерт болды Жетінші ќыркїйек кїні Баянауыл-Майќайыѕ жолыныѕ бойында «Lexus RX 300» кґлігі аударылды, деп хабарлады Павлодар облысы ІІД баспасґз ќызметі. Апат салдарынан кґліктіѕ жолаушысы - 1950 жылы туєан јйел алєан жараќаттардан оќиєа орнында жан тапсырды. Жїргізуші алєан жараќаттардан кейінірек ауруханада кґз жўмды. 1980 жылы туєан екінші жолаушыєа дјрігерлер кґмек кґрсетуде. Осыєан ўќсас жол апаты тоєызыншы ќыркїйек кїні ЌалќаманБаянауыл жолыныѕ бойында да орын алды. «Audi-С4» жїргізушісі, 1985 жылы туєан азамат кґлікті басќара алмай, аударылєан. Апат салдарынынан 30 жастаєы жолаушы оќиєа орнында мерт болды. Жїргізуші жараќаттармен ауруханаєа жеткізілді. Аталєан оќиєалар бойынша тексерулер жїргізілуде.

3

ЈРІПТЕСТІК

Єалымныѕ еѕбектері – 20 том Фархат ЈМІРЕ

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

Жаннўр МЎСАБАЕВА, Баянауыл аудандыќ ішкі саясат бґлімініѕ јдіскері.

ОЌЫС ОЌИЄА

Ґзара јрекеттестік ќажет Јсемгїл ЌАБДУАХИТ

Таяуда Павлодарда сыбайлас жемќорлыќпен кїрес шараларын жетілдіру маќсатында «Сыбайлас жемќорлыќ пен экономикалыќ ќылмыстарєа ќарсы јрекет ету» атты халыќаралыќ семинар ґтті. Бўєан Ќазаќстан Республикасы Ќаржы полициясы агенттігі Аќпараттыќ-талдау департаментініѕ бастыєы О.Бектенов, Павлодар жјне Солтїстік Ќазаќстан облыстарыныѕ ќаржы полицияларыныѕ ґкілдері, Ресей Федерациясыныѕ Омбы облысы бойынша Тергеу комитетініѕ басшылары ќатысты. Семинар жўмысына облыстыќ экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес департаментініѕ бастыєы М.Ќабденов тґраєалыќ етті. Кеѕес барысында экономикалыќ жјне сыбайлас жемќорлыќ ќылмыстарын тергеу мен алдын алу, салыќ саласындаєы заѕбўзушылыќтарды аныќтау кезінде ќаржы полициясы мен ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ, баќылаушы мекемелердіѕ ґзара јрекеттесуі туралы мјселелер ќаралды. Сол секілді, салыќтыќ ќылмыстардыѕ алдын алу, тергеу шеѕберінде жїргізілетін экономикалыќ сараптамалар, экономикалыќ ќылмысќа ќарсы јрекет етудіѕ ќылмыстыќќўќыќтыќ саясаты кеѕес ќатысушыларыныѕ назарынан тыс ќалєан жоќ. Кеѕес отырысын ќорытындылай келе, болашаќта аталєан сала мамандарыныѕ тыєыз ќарым-ќатынаста ґзара јрекеттестікті басты баєыт етуі керектігі айтылды. Ќатысушылардыѕ пікірінше, бўл ќаржы полициясы мен ќўќыќ ќорєау ќызметтерініѕ ішінара тјжірибе алмасуларына, республикамыздаєы арнайы органдардыѕ аќпарат алмасу жїйесін жетілдіріп, ќаржы саласындаєы ќылмыстыѕ алдын алуєа септігін тигізеді.

2050 жылєа ќарай баламалы энергия елімізде ґндірілген энергияныѕ 50 пайызын ќўрайтын болады.


4

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

й ры е а м п е а С с

ЌОБЫЗ САРЫНЫ

www.saryarka-samaly.kz

Кґкейкесті ХАЛЫЌ ТАРИХ ТОЛЌЫНЫНДА

Бўл заман байќаєанєа кїштінікі, Азулы, тырнаќты мен тістінікі. Дїниеніѕ патшалыєы, батырлыєы Тыпырлап тыныш жатпаєан істінікі. Жуас ќой ен жайылєан - ќасќырдікі, Ќўл еркі ќожайыны - «таќсырдікі». Ќўр ќалмаќ, јр орнында ќырсыќ шалмаќ, Тартыншаќ, жалќау ќара басќырдікі. Даулы мал - ебін тапќан шешендікі, Пыш-пышќа баєы ашылєан кґсемдікі. Еті мол, ќымызы мол, ќалтасы тоќ, Мінеки мені-аќ кісі десеѕдікі... Бўл - Сјбит Дґнентаевтыѕ «Заман кімдікі?» атты ґлеѕі. Јлбетте... ќолына ќалам ўстаєан, Тјѕір айрыќша дарын сыйлаєан ќаламгер, аќындар таєдырын, замана аєымыныѕ тамыр бїлкілін тамыршыдай тап басып жырлайды деседі. Сол рас па? Рас болмаса, Сјбит аќын «Бўл заман байќаєанєа кїштінікі...» деп тебіренбес еді єой. Ґлгеннен кейін ґзініѕ елеусіз, ќалаусыз, былайша айтќанда, аяќасты ќаларын сезді ме екен?! Осы... Сјбит Дґнентаев кім? Ќазаќќа ќандай еѕбек сіѕірді? Ќайда туып, ќайда ґсті? Ќандай ќызмет атќарды, тірлігінде не бітірді? Редакцияныѕ арнайы тапсырмасымен Павлодардан поезєа отырып, ќаламгер табаныныѕ ізі ќалєан Семей жеріне сапар шектік. Жерлес ќаламгер аєамыздыѕ ґмір сїрген ортасы, ќызметі мен шыєармашылыєы хаќында кеѕірек білу їшін, газетке жазу їшін жјне... мјселе ќозєау їшін! Јрине, газеттегі маќалада Алты Алаштыѕ арда аќыныныѕ толыќ ґмірбаяны мен шыєармашылыєын талдап шыєу мїмкін емес, дей тўрєанмен аз – кем тоќталып ґткеніміз жґн болар. Аќын, журналист, публицист Сјбит Дґнентаев 1894 жылы Аќсу ауданы Мјмјйіт Омаров ауылдыќ кеѕесіне ќарасты №3 бґлімшеде (бўл ауыл ќазір Сјбит Дґнентаев Арап ЕСПЕМБЕТОВ, филология єылымдарыныѕ ауылы деп аталады) кедей докторы, профессор, Шјкјрім атындаєы мемлекеттік Дґнентайдыѕ отбасында дїниеге университеттіѕ педагогикалыќ академиясыныѕ келген. Аздап оќыєаны бар директоры, Семей ќаласы: Дґнентай баласын молда ќылмаќ - Сјбит Дґнентаев – ќазаќтыѕ аса ірі тарихи оймен елдегі Махамбет – Садыќ тўлєаларыныѕ бірі. Ол талантты аќын, журналист, дегенге оќуєа береді, кейін публицист, жалпы алєанда, біздіѕ жазба јдебиетіміздіѕ Павлодар ќаласындаєы Ќасым дамуына молынан еѕбек сіѕірген, заманына тамаша ќажы Ертісбаевтыѕ медресесінде ќызмет еткен адам. Оныѕ ґмірі Семеймен байланысты білім алады. єой. «Ќызыл дала», «Социалды Ќазаќстан», «Ќазаќ тілі» Ќазаќты дїр сілкіндірген сынды газеттерде ќызмет еткен, заманыныѕ аѕєарын 1916 жылдыѕ 25 маусымындўрыс тїсінген, кем-кетікті сынай білген, ґзіндік кґзќарасы даєы аќ патшаныѕ жарлыєымен болєан. «Мен роман, поэма жазам» деп алдына маќсат «бўратана» аталєан ќазаќтыѕ ќоймай, ќысќа, шаєын ґлеѕдерімен, сыќаќ, 19 бен 35 жас арасындаєы мысалдарымен ќазаќ јдебиетін белгілі бір деѕгейге азаматтарын майданєа ор ќазуєа кґтерді. Балташ Ысќаќов аєамыздыѕ «Аќындыќ жолы» алєанда оєан ілікпеу їшін Екібастўз деген зерттеу еѕбегі бар. Есмаєамбет Ысмайлов аќынныѕ бен Жармаќ темір жол бойын1957 жылы жарыќќа шыќќан жинаєына алєысґз жазды. даєы Жол ќўдыќ деген жерде Жалпы, Сјбит Дґнентаев – елеулі тўлєа. Бўрын жўмыс істейді. Кейбір мјлімет«ќайта оралєан есімдер» болмай, Алаштыѕ ќайраткерлері терде ол майданныѕ ќара ортамызєа оралмай тўрєанда оќылєан ќаламгер. ХХ жўмысында болєан делінеді. єасырдыѕ басында 3 ќаламгер јдебиеттіѕ тґрінде 1917 жылєы аќпан тґѕкеотырды. Олар: Сўлтанмахмўт Торайєыров, Сјбит рісінен кейін туєан жеріне аманДґнентаев жјне Спандияр Кґбеев. Осы їштіктен орын есен оралєан аќын жігіт алуы да тегін емес. Алаш азаматтарымен бірге ўлт ... Јрине, зиратыныѕ дўрыс кїтілмей, ашыќ-шашыќ азаттыќ ќозєалысќа ќосыаяќ астында жатќандыєы ыѕєайсыз. Бір есептен, біздіѕ лып, ќазаќќа теѕдік берілуін ќолымыз да ўзын емес, Павлодар сынды ґндірісі дамыєан жаќтап, тау суындай тасќын ірі облыс емеспіз. Сондыќтан алдымен ґздеріѕіздіѕ жырларымен їн ќосады, халќын тараптарыѕыздан бір ыќылас болса дейміз... жарќын болашаќќа шаќырады. Сјбит Дґнентаев еліміздіѕ арыстары – тарихи тўлєалар етті. Ол жаѕа ґмірді жырлайтын ґлеѕдерімен Жїсіпбек Аймауытов, оќыєан, ќызмет ќатар, ґткір фельетон, жастар ґмірі, јйел еткен, ќазаќтыѕ ўлттыќ ќозєалысыныѕ рухани теѕдігі, денсаулыќ саќтау жґнінде сол орталыєы - Алаш астанасы атанєан Семейдегі замандаєы шешімін кїтіп тўрєан јлеуметтік Мўєалімдер семинариясында оќып, білім алады. мјселелерді кґтере білді, кґптеген Ахмет Байтўрсынов, Міржаќып Дулатовтар публицистикалыќ маќалалар жазды, жас секілді мўєалім-аєартушы болып ќызмет етеді, тілшілерді газетке хабар жазуєа їйретті. сауатсыздардыѕ кґзін ашады, їгіт-насихат 1915 жылы Уфа ќаласында аќынныѕ «Уаќжўмыстарымен айналысады. Кеѕес ґкіметі тїйек» деген ґлеѕдер жинаєы шыєады. орнаєан соѕ, ќазаќ халќына теѕдік келді, Сјбит Дґнентаев - балалар јдебиетіне де ќарапайым шаруаныѕ ґмірі ґзгеріп, жастарєа ќалам тербеген. Оныѕ жетімніѕ таєдырына білім алуєа мїмкіндік туды деп сенді. Сол арналєан «Кґркемтай» атты кґркем јѕгімесі себептен ол жаѕа ґкіметті барынша ќолдайды. кїні бїгінге дейін оќырманынан жоєары баєасын Екі жыл Ќаныш Сјтбаевпен халыќ соты ќызметін алып келе жатќан сїбелі туынды. Сонымен атќарады. Бўл ќызметініѕ бір ќыры болса, ґзі ќатар, ќаламгердіѕ ќазаќ јдебиетінде ґмір сїрген дјуірдіѕ їні бола білген фельетон, сыќаќ, јзіл-ќалжыѕ, мысал жанрыныѕ ќаламгердіѕ шыєармашылыќ талабы, жазєан дамуына айтарлыќтай їлес ќосты. Татар туындылары ќазаќ јдебиетініѕ алтын ќорына классигі Єабдолла Тоќайдыѕ бірќатар ќосылды. шыєармаларын аударды. Ґкінішке ќарай, Аќын јрі журналист Сјбит Дґнентаев 1923С.Дґнентаев кґзініѕ тірісінде «Уаќ-тїйек» атты 1933 жылдары «Ќазаќ тілі» газетінде ќызмет

Сіз не дейсіз?

кейін оныѕ туындыларын жинаќ етіп шыєару ісін жалєастырушылар болды. 1935, 1950 жылы ґлеѕдер жинаєы, 1958 жылы орыс тіліндегі жинаєы жарыќ кґрді. Осыдан кейін араєа 30 жыл салып, 1989 жылы екі жинаєы – «Бозторєай» жјне «Ўрпаєыма айтарым» деген атпен оќырманєа жол тартты. Ќызы Сјулет Дґнентаеваныѕ ќўрастыруымен шыќќан «Ўрпаєыма айтарым» атты кітапта аќынныѕ ґлеѕдері єана емес, јр жылдары јртїрлі басылымдарда жарияланєан маќалалары да ќоса берілген. Ќаламгер бірќатар сын маќалалар да жазєан екен. Атап айтќанда, М.Јуезовпен бірігіп жазєан 1918 жылы жарыќ кґрген «Абайдан соѕєы аќындар», 1923 жылы жарыќ кґрген «Маєжанныѕ аќындыєы туралы», 1925 жылы

жазылєан «Аударма туралы», «Сўѕќар жыры» атты еѕбектері автордыѕ јдебиет жґніндегі ўєымы мен кґзќарасын кґрсете алатын елеулі туындылар. Сјбит Дґнентаевтыѕ ґмірі жеѕіл болєан жоќ. Кедейлік, жиі сырќаттанєаны, јділетсіздік кґруі шыєармашылыќпен еркін айналысып, кґлемді туындылар жазуына мїмкіндік бермеді. Зерттеушілер оныѕ таптыќ кґзќарасты сезімталдыќпен суреттеген «Бозторєай» атты ґлеѕініѕ астарында ґзініѕ де таєдыры бар дейді. Иј, Сјбит аќын јдебиетте ќай жанрєа ќалам тартса да халыќтыѕ мўѕ-зарын жырлады, аз єўмырында соѕына мол мўра ќалдырып їлгерді. Абай аќын: «Ынталы жїрек сезген сґз, бар тамырды ќуалар» деп жазєан екен. Мезгіл мінезін, ґз дјуірініѕ шындыєын жырлап, поэзияныѕ кґш-керуеніне кестелі сґз, келісті ойымен сїбелі їлес ќосќан аќын-демократ, ќаламгер, мўєалім-аєартушы, ќоєам ќайраткері Сјбит Дґнентаев 1933 жылдыѕ кґктемінде, 23 мамырда Семейде дїниеден ґтті. Ґзі білім алєан, ќызмет еткен, талай-талай туындылары дїниеге келген Семей жерінен мјѕгілік тўраєын тапты. Аќын осы ќаланыѕ шыєыс жаєындаєы бўл кїнде «жабыќ зират» делінетін кґне ќорымда жатыр. «Ґлгендердіѕ арасында жаманы жоќ, тірілердіѕ арасында жамандыќтан аманы жоќ» демей ме?! Біраќ «ґлгендердіѕ арасында да «жаманы» болатыны, наќаќтан – наќаќ ўмытылатыны болады екен. Оєан мына жаєдай куј болєандай. Кезінде ќаланыѕ шыєыс тўсында, сырт жаєында орналасќан кґне ќорым уаќыт ґте келе Семейдіѕ ішінде ќалыпты. Бардыќ, кґрдік, сўмдыќ кґрініс кїтпеген жерден алдымыздан шыќты. Ќорымныѕ кіре беріс ќаќпа – есігі шалќасынан ашыќ жатыр. Кіре берісте сол жаќта тегі кїзетшініѕ баспанасы болу керек, алќам-салќам, сылаєы тїскен їй тўр. Сол їйдіѕ сырт ќабырєасынан 4-5 ќадамдай жерді кґрсетіп, «Міне, міне, Сјбиттіѕ зираты осы тўста болу керек» деді бізді ертіп апарєан азамат. Шаѕ басып ўйыса ґскен ќалыѕ тал– дараќќа жаќындай бергенімізде алдымыздан 5-6 ит шыєа келіп, ќорымныѕ ортасына ќарай ќашты. Сґйтсек, аќын зираты талдыѕ тасасында ќалыпты. Ќабір басында ќаѕєыбас иттер ойнаќ салып жїр. Ќайсыбір жылдары орнатылєан граниттен жасалєан белгітастыѕ тозыєы жетіпті. Айнала кїл-ќоќыс, шаѕ-топыраќ, иіс... басќа ештеѕе кґре алмадыќ. Семейде бірнеше музей бар. Осы музейлерге де арнайы барып, басшылары, ќызметкерлеріне жолыєып, Сјбит Дґнентаев

Ќабір басында ќаѕєыбас иттер ойнаќ салып жїр. Ќайсыбір жылдары орнатылєан граниттен жасалєан белгітастыѕ тозыєы жетіпті. Айнала кїл-ќоќыс, шаѕ-топыраќ, иіс... басќа ештеѕе кґре алмадыќ ґлеѕдер жинаєынан басќа кітабын жарыќќа шыєара алмады. Бірнеше рет ґлеѕдерін жинастырып, кітап ќылып бастыруды кґздегенімен, ойы жїзеге аспаєан екен. Бўл туралы јдебиетші Балташ Ысќаќов: «Ендігі ойы бўрын-соѕды жазєан ґлеѕдерін жинастырып, бастыру болды. Сол маќсатпен 1932 жылы апрель айында Алматыєа барып, ґлеѕдер жинаєын тапсырады. Біраќ, Ќазаќстан Жазушылар ўйымыныѕ салаќтыєынан Сјбит ґлеѕдері жарыќќа шыќпай, жоєалып кетеді. 1933 жылы, ќайтыс боларыныѕ алдында Алматыєа келіп, ґзініѕ барлыќ жазєан ґлеѕдер жинаєын Ќазаќстан мемлекеттік баспасына екінші рет тапсырады. Таєы да басылмай аяќсыз ќалады». Дегенмен, аќын дїниеден кеткеннен

Журналист-жазушы, драматург Орынбай Жанайдаров С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ студенттерімен кездесті


ЌОБЫЗ САРЫНЫ

www.saryarka-samaly.kz

5

ТЈБЈРІК

жайлы аќпарат-мјлімет, фотосуреттерін шарќ ўра іздедік. Тїк таппадыќ. Айтары жоќ, музейлер жаќсы жўмыс істеп тўр. Аты айтып тўрєандай, шаћар тарихымен жасасып келе жатќан облыстыќ тарихи-ґлкетану мўражайында (єимараты 1856 жылы салыныпты) ќаланыѕ тарихынан бастап, халыќ этнографиясы, палеонтологиялыќ жиынтыќ, осы ґѕірдіѕ аѕќўсы жайлы мјліметтер баршылыќ екен. Ал, Абай аќынныѕ јдеби-мемориалдыќ мўражайы тіпті тамаша! Мўражай бірнеше таќырыптыќ залдарєа бґлініп, Абай сынды ўлы аќынныѕ аты мен затына сай ќызмет кґрсетіп тўр. Тарихы мен мјдениеті алєа озып кеткен кез келген шет ел музейінен артыќ болмаса кем емес. «Абай жјне оныѕ дјуірі», «Жайлау», «Їш ќайнар бўлаќ», «Абай шыєармашылыєы», «Абайдыѕ аќындыќ ґнер айналасы», «Абайтану», «Ќазаќ халќы аќын атын ардаќтайды» деген залдар мен олардыѕ безендірілуі, аќын пайдаланєан бўйымдар, фотосуреттер жиынтыєы таѕдай ќаќтырады. Музей ќызметкерлері де аќын жайлы їлкен

Сјбит Дґнентаев

Бозторєай

Сіз не дейсіз? Арман ЌАНИ, Ќазаќстан Жазушылар Одаєы Басќармасыныѕ мїшесі, Ќазаќстан Жазушылар Одаєы облыстыќ филиалыныѕ директоры:

маќтанышпен, ќуана јѕгіме айтып, јр жјдігерге тоќталды. Амал не, бўл музейде де Сјбит Дґнентаев жайлы бір мјлімет, бір жапыраќ ќаєаз жоќ. Неге? Білуімізше, Сјбит Дґнентаев кезінде Абай аќыннан їлгі алып, оныѕ бірќатар шыєармаларын зерттеп еді єой. Абай аќынныѕ «Сегіз аяєыныѕ» їлгісінде «Абайєа» деп мынадай ґлеѕ жазєан: «Ќараѕєыда туып еѕ, Ќара бетті жуып еѕ. Таба ќылмай дўшпанєа, Ќолєа ўстаєан туымыз, Ќанат-ќўйрыќ, бойымыз. Ќонєанда да ўшќанда. Ќўрмет етіп затыѕды, Бетке ўстаймыз атыѕды...» Абай поэзиясыныѕ идеялыќ баєытын, јлеуметтік сыры мен маѕызын баєдарлап, оєан еліктеп, ґнеге тўтќан Сјбит аќын жайлы екі їлкен музейде ешбір деректіѕ болмауы ойландырады. Халыќты жаќсылыќќа, ізгілікке, озыќ дїниеге бастаймыз деген арда арыстарымыздыѕ ізі ќалєан, тарихи ќала Семейдіѕ Сјбит сынды тарихи тўлєаны ўмытуы, оныѕ зиратыныѕ ќоќыстыѕ астында ќалєаны ауыр сын! Бір ќуанарлыєы, Павлодардаєы Бўќар жырау атындаєы облыстыќ јдебиет жјне ґнер музейініѕ «ХХ єасыр јдебиеті» залында С.Дґнентаев жайлы азды-кґпті маєлўмат, аќын «Ќазаќ тілі» газетінде ќызмет істеп жїрген жылдары ўжымы сыйлаєан сиясауыт бар. -Сјбит аєаныѕ ќызы Сјулет апамыз ќайтыс болды. Ол кісініѕ їйінде, жолдасы Айтќазы Дайырбековтыѕ ќолында аќынныѕ тўмары, ќолжазбасы мен 1935 жылы ґзі ќайтыс болєаннан кейін баспадан шыќќан ґлеѕ жинаєы бар екен. Сол бўйымдарды музейге алсаќ дейміз,-дейді музейдіѕ јдебиет бґлімініѕ меѕгерушісі Ербол Ќайыров. Ќазір Павлодарда аќынныѕ есімі ўмытылды дей алмаймыз. Ќўдайєа шїкір, Аќсу ќаласындаєы мјдениет сарайы аќын атында,

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

ол жерге сјн-салтанаты келіскен ескерткіш орнатылды. Туєан жеріндегі ауылєа есімі берілді. Алматы ќаласында да аќын атында кґше бар. Біраќ, Семей... Кґѕілге ќонбайды, аќылєа сыймайды. Біз жолыќќан семейлік азаматтардыѕ біразы: «Аќын сїйегін алып кетіп, ґзініѕ туєан жеріне жерлесеѕіздер жаќсы болар еді. Ґйткені, енді аз уаќытта ќала ортасында ќалєан бўл ќорым кґшіріліп, біраз жылда саябаќ орнатылады. Сондыќтан Сјбит зираты мїлдем жойылып кетуі мїмкін» дейді. Ґз заманындаєы шындыќтыѕ шыраќшысы, ардыѕ айнасы бола білген, елініѕ рухани тўрєыдан жетілуіне барынша атсалысќан, жазу ґнеріндегі табиєи таланты айрыќша, ќазаќтыѕ јдебиетіне мол їлесін ќосќан ќаламгердіѕ атын алќалап, мўрасын сары алтындай саќтауєа тиіс едік. Ґкінішті!

Тїйін:

- Сјбит Дґнентаев – јдебиетіміз бен тарихымыздан їлкен орын алєан кґрнекті тўлєа. Јрине, осындай алып тўлєаныѕ мјѕгілік мекені – зиратыныѕ назардан тыс ќалєаны ќиын. Семейдегі кґне ќорым жабылатын болса, расында да аќынды туєан жеріне жеткізу ќажет секілді. Тек ол їшін Сјбит Дґнентаевтыѕ ўрпаќтары, туыс-туєандарыныѕ заѕды тїрде рўќсаттары керек, сондай–аќ, Павлодар мен Шыєыс Ќазаќстан облыстарыныѕ тиісті органдары ґзара келісе отырып, республикалыќ деѕгейде шешілуге тиісті мјселе. Ана бір жылдары аќынныѕ немерелес туыстары Май ауданыныѕ Саты ауылында тўрады, олардыѕ да ататектері «Дґнентаев» деп естігенмін. Ќазір бар-жоєын білмеймін. Егер Сјбит аєамыз туєан жеріне жеткізілер болса, оныѕ ќойылар орнын белгілеп, зиратын кґтеру, кїмбез орнату сынды жўмыстар талапќа сай атќарылып, діни, јдебимјдени, еске алу шаралары ўйымдастырылуы тиіс. Сонда єана бўл сауапты іс болар еді деп ойлаймын.

Бердібек ОЯНЄАЛИЎЛЫ, Мјшћїр Жїсіп облыстыќ мешітініѕ наиб-имамы: - Иншалла, Сјбит Дґнентаев аєамыз ќазаќтыѕ маѕдайына біткен біртуар азамат ќой. Зиратыныѕ кїтімсіз ќалєаны ќиын болды. Егер алда-жалда аќын мїрдесін туєан жеріне кґшіріп јкелеміз, басына белгітас орнатамыз десек, оєан шариєатта ешбір ќарсылыќ жоќ. Тек, мына бір мјселені естен шыєармауымыз керек: біздіѕ ќазаќтар атаќты адам десе болды, басына барып тілегін айтып, бала сўрайды, байлыќ сўрайді. Міне, бўл дўрыс емес. Бір есептен, Семей де ќазаќтыѕ жері. Сјбит аќын ќазаќ топыраєын жамылып жатыр. Осы жаєын ойластырєан дўрыс болар.

Келер жылы Сјбит Дґнентаевтыѕ туєанына 130 жыл, ал, биыл ќайтыс болєанына 80 жыл толды. Тїйін сґзді «Бозторєай» аќынныѕ ґзі айтады... «Ќамалєан ќараѕєыда ќалыѕ ќазаќ, Ќайратсыз, ќамсыз ќўрып ќалдыѕ, ќазаќ. Ќарулап ќуатсызды ќуаттандыр, Ќўрдан-ќўр ќампайтќанша ќарын, ќазаќ. Ќулардыѕ ќўлќынына ќўм ќўйылсын, Ќайдаєы ќўлдыѕ ќайєырт ќамын, ќазаќ. Ќайтеді ќайырылыссаѕ ќарындасќа, Ќасармай ќыѕырайып ќырын ќарап...»

Павлодар – Семей – Павлодар. Суреттерді тїсірген автор.

Сая МОЛДАЙЫП Тел: 8(7182) 61-80-18

Бозторєай зорлыќ кґріп тўрымтайдан, Таяныш таба алмапты ќырдан, ойдан. Болыпты мўѕын шаќпаќ, зарын айтпаќ, Ќырєиды жолыќтырып кґрсе ќайдан. Аєып жїр оќтай зырлап, кґрмей дамыл, Шыбындан жанын сўрап бір ќўдайдан. Тілегі, кґздіѕ жасы ќабыл болып, Аќыры-аќ тапты іздеп бір тоєайдан, Томарда, келсе, ќырєи бўєып отыр, Жемсауы ыѕќ-ыѕќ етіп шыєып отыр. Тїрі бар бір нјрсені аѕдыєандай, Орнында ќозєалмастан ныєып отыр. Келді де, сјлем берді тґресіне, Аз-аќ тўр шыќпай жаны денесінде. Шаќты кеп тўрымтайдыѕ мінездерін: «Ей, таќсыр, бейбаєыѕды кґресіѕ бе?» Ќырєи сјл торєай сґзі бітер-бітпес, «Сабыр ќыл! – деді, – тоќта, еш нјрсе етпес», Ќазірде ќол бос емес, жўмыс ќатты, Аз кїтсеѕ жаныѕ шыќпас, кїніѕ ґтпес». Деген соѕ, торєай кетті, амал бар ма? Тўруєа сґз ќайтарып заман бар ма? Ќалжырап, ќажып, жїдеп ќайтты сорлы, Бірде ўшып, бірде ќонып томарларєа. Бір жерге демалуєа бґгеледі, Таєы ўшып ол орнынан жґнеледі, Тїбінде бір томардыѕ бўєып жатќан Бір кезде кґзі шалды бґденені. Бґдене ќылды ишара: «Мўнда кел», – деп, «Аєаѕныѕ мынау жатќан жјйін кґр», – деп, «Мені аѕдып бір жау ќырєи отыр еді, Білдіѕ бе, кетті ме екен хабар бер», – деп. «Жеп ќойды ўстап алып жолдасымды, Сонан соѕ білдім мен де оѕбасымды. Білмеймін, јлі кїнім екіталай, Кетіп ем ќашып, ќорєап ґз басымды». Мўны естіп ішін тартты торєай паќыр: «Ешкімге опа бермес мынау кјпір. Мынадай болмас, сірј, істіѕ сјті Айтайын ќаршыєаны тапсам аќыр».

Деп ойлап, іздеп кетті ќаршыєаны, Мўѕ шаєып, ішкі шерін аршыєалы. Кґлдегі кґп їйректіѕ арасынан Шулаєан ќаршыєалап зар шыєады. Тыѕдаса, бўл дауысты жаќын келіп, Јр жерде бір шїрегей жатыр ґліп. «Бўлардыѕ бјрін ќырєан бір ќаршыєа, Мен мјѕгі келіп жїрген бўєан сеніп». Деді де, бір тїкіріп ўшты аспанєа, «Ќайткенде айла табам шыбын жанєа? Бўлардыѕ бјрінен де бекзат еді, Барайын, – деп ойлады, – лашын ханєа». Кґп іздеп неше тїрлі бейнет кґріп, Оны да бір мезгілде тапты келіп, Тїбінде бір теректіѕ бекзадасы Жеп отыр ќаздыѕ етін кґкірек керіп. «Жаным-ау, мынау біздіѕ тґреміз бе?! Шынымен аќтыќ кґрмей ґлеміз бе? Кемтарєа бўлар ќайтып кек јпермек? Ќўдірет кґн деген соѕ, кґнеміз де». Даєдарды осыны айтып торєай сорлы, Жеріне барам деген барып болды. Бїркітке – ќўс патшасы жолыєуєа, Кезіпті жер-жићанды оѕды-солды. Тапќанын бїркітті іздеп, таппаєанын, Шаќќанын, ішкі мўѕын, шаќпаєанын. Білмеймін, јлі кїнге естігем жоќ, Жатќанын жаны тыныш, жатпаєанын . . .

Астраханда ґткен 4-ші халыќаралыќ этнографиялыќ «Алтын дала дауыстары - 2013» фестиваль-байќауында Ќазаќстан намысын ќорєаєан Азат Дауыл жеѕімпаз атанды.


12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

6 Жобаныѕ їйлестірушісі –

Нарыќ кїтілетін ќатерлер туралы аќпараттыќ-тїсіндіру жўмыстар жїргізуді, ўйымєа енген жаєдайда жаѕа нарыќтыќ талаптар бойынша жўмыс істей білетін жаѕа кадрлар дайындау ќажеттігін айтќан. Ґз сґзін тїйіндей келе, Мјжіліс депутаты Ќазаќстанныѕ јлі де бјсекеге ќабілеттілігі тґмен екенін, бўл ретте ДСЎ тарапынан жеѕілдік боларына кїмјнмен ќарайтынын жеткізген. Десе де, Ќазаќстан їшін ДСЎ-сыз келешек жоќ. Бўл туралы Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев талай уаќыттан бері ескертіп келеді. Кедендік одаќты ќўрудаєы маќсат та осыєан саятын. Ќазаќстандыќ кјсіпкерлер Ресей жјне Беларусь ґндірушілерімен ґзара «кїш сынасып», дайындыєын мыќтасын деген ой туындады. Таяуда Ресейдіѕ Санкт-Петербург ќаласында ґткен «Їлкен жиырмалыќ» елдерініѕ Президенттері алдында сґз сґйлеген Ќазаќстан басшысы Нўрсўлтан Назарбаев ДСЎ-єа жеделдетіп кіруге ќолдау жасалатынына сенім білдірді. Мјселе, тіпті, 2013 жылдыѕ соѕына дейін аныќталып ќалуы мїмкін. Бўл жерде бір аќиќат нјрсе болса, ол Ќазаќстанныѕ јлемдік нарыќтан ќайткенде де тыс ќала алмайтыны. Ґз сорпамызда ќайнай берудіѕ уаќыты ґтті. Ендігі жерде жаѕа технологияєа иек артып, бјсекеге тґзудіѕ жолын ќайтсек те табу їшін жанталасатын боламыз. Нарыќтыќ экономиканыѕ ќатал заѕдылыєы осы.

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ. Тел: 8(7182) 61-80-23

Инфраќўрылым

ЖАЅА КҐПІРМЕН ЖЇЙТКИМІЗ Бўл туралы жаќында облыс јкімі Ерлан Арынныѕ «Ќазавтожол» АЌ Басќармасыныѕ тґраєасы Ерік Сўлтановпен кездесуінен соѕ мјлім болды. Жїздесу барысында ґѕірдегі кґліктік инфраќўрылымныѕ ірі жобаларын, яєни «АстанаПавлодар» автобаны жјне «Омбы-Майќапшаєай» республикалыќ жолыныѕ ќўрылысы талќыланды. Сонымен ќатар, автомобиль кґпірін салу барысы тілге тиек болып, жоспарлы жўмыстыѕ кесте бойынша жїріп жатќаны аталды, сондыќтан басќарма тґраєасы жўмысты ќосымша ќаржыландыруды жандандыруєа ниетті. Ќазіргі уаќытта Ќашыр ауданынан облыс орталыєына дейінгі жол жоєары ќарќынмен жґнделуде. Ал 2015 жылы Павлодар мен Аќсу арасындаєы автомобиль кґпірі єана емес, сондай-аќ, автобанныѕ бір жолаєы да аяќталмаќ.

Мўндай да болады

САЯСАТ ПА? Кондитерлік таєамдарымен атаєы жайылєан украиналыќ «Roshen» компаниясыныѕ ґнімдерінен зиянды ќоспалар табылды деп, Ресей билігініѕ шу шыєарєаны мјлім. Шынымен де, талай тјттіќўмарєа таѕдаулы ґнім ўсынатын фирма кенеттен жаза басќаны ма? Јлде кјмпиттер ќўрамынан «Бензапирен» атты зиянды заттыѕ табылуы јдейі ойластырылєан јрекет пе? «Roshen» ґнімдері Ќазаќстан дїкендерініѕ сґрелерінде де сыќап тўр. Сондыќтан, кґрші елдіѕ јлгіндей мјлімдемесінен соѕ біздіѕ де сараптама ќызметіміз тјтті ґнімдердіѕ ќўрамына талдау жасап кґрген. ЌР Бас санитарлыќ дјрігері Жандарбек Бекшин «зерттеу жїргізілген 101 атаулы ґнімніѕ барлыєы микробиологиялыќ кґрсеткіштер бойынша Кедендік одаќтыѕ азыќ-тїлік ґнімдерініѕ ќауіпсіздігі талаптарына толыќ сјйкес келеді» деп жариялады.

Міне, ќызыќ. Ресейге сыймаєан «Roshen» ґнімдеріне Ќазаќстанда рўќсат бар! Ќырєыз мамандары да украиналыќ тјттілерден тїк зиян таппаєанын айтты. Осыдан кейін Ресейдіѕ кенеттен Украинаныѕ атаќты ґндірушісіне неге «соќтыќќаныныѕ» себебіне сан тїрлі жорамал айтушылар табылды. Бјзбіреулер саяси астардыѕ барын жеткізді. Бўєан негіз де жоќ емес. Украина мен Ресей тїбі бір славян елдер болєанмен, саяси кґзќарасыныѕ «сыйыспай» ќалуы себебінен осыєан дейін талай рет дауєа ќалды. Бір ќызыєы, кјмпит ґнімдерінен басќа, бір мезгілде Украинаныѕ машина ќўрал-жабдыќтарына да, металл бўйымдарына да тосќауыл ќойылды. Ќазаќстанныѕ аумаєында тексерілген «Roshen» тјттілері зиянсыз болып шыќќанын айттыќ. Осыдан кейін кездейсоќ па, јлде себебі басќа ма, Ресей ґзініѕ шекаралас ґѕірлеріне импортталатын ќазаќстандыќ «Organic» сусындарыныѕ сапасына сын келтірді. Атап айтќанда, оныѕ толыќќанды шырын емес, ќўрамында шырыны бар жай сусын екенін мјлімдеді. Бўл ґзініѕ украиналыќ зауытќа ќатысты шешімін ќостамаєан кґршіміздіѕ бізге танытќан ќырын ќабаєы ма, кім білсін? Жалпы, јлемде саясаттыѕ нарыќќа деген кері јсері барына тїрлі мысалдар дјлел. Таяуда Аќ їй басшысы «Samsung» смартфондарыныѕ сатылуына кедергі келтіретін јрекетке барды. Бўл АЌШ-та шыєарылатын «Apple» техникасыныѕ бјсекелесінен ќўтылып, кеѕ ќанат жаюына мол мїмкіндік беріп отыр. Ал Ресейдіѕ Украина экспортына тосќауыл жасаєаныныѕ артында не сыр бар?

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ Осыєан дейін ўзаќ талќыланып келген мјселе – Ќазаќстанныѕ Дїниежїзілік Сауда ўйымына енуі. Нарыќтыќ экономиканы таѕдаєан талай алпауыт мемлекет осы ўйымєа мїшелік етеді. Біздіѕ де бўл мјртебеден дјмеміз зор. Алайда, бўл сїт пісірім уаќытта шеше салатын оѕай шаруа емес. Алды-артыѕды ойлап, кесіп-пішіп алмасаѕ, нјтижесін аѕдау ќиын. Себебі, бўл - сынаќ. Біздіѕ экономикамыздыѕ, тауар ґндірушілеріміздіѕ бјсекеге ќабілеттілігі байќалатын алаѕ. Мыќты болсаѕ, басќасын шаѕ ќаптырасыѕ. Сґйтіп, пайдаєа кенелесіѕ, абыройыѕ ґседі. Јлсіз болсаѕ, иіріміне тартып јкететін кїші бар. Біреуден алам деп жїріп, ґзіѕніѕ барыѕнан айырылып ќалуыѕ да ыќтимал. Шындыќтыѕ беті осы болєандыќтан, осы кїнге дейін экономист-сарапшылар «ДСЎєа кіруге Ќазаќстанныѕ дайындыєы ќандай?» деген сауалмен бас ќатыруда. Јсіресе, еліміздіѕ ауыл шаруашылыєы саласы ќандай кїйге тїспек? Соѕєы жылдары мемлекет аграрлыќ секторєа баса кґѕіл бґліп, техника, тўќым, жанар-жаєармай сатып алуєа кґмектіѕ небір тїрін ўсынып отыр. Ќалайда, бїгінде сол жеѕілдік-жјрдемніѕ нјтижесі бар. Біраќ ДСЎ-єа кірер болса, Ќазаќстан мемлекеті бїгінгі кґрсетіп жатќан кґмегініѕ бірќатарын кемітуге мјжбїр болады екен. Бўл туралы биылєы кґктемде ґткен билікпен жїздесуінде ДСЎ бас директорыныѕ орынбасары Алехандро Хара мјлімдеген болатын. Оныѕ сґзінше, «Ќазаќстан ўйымєа ену жолында бірќатар жетістікті баєындырды. Тїпкілікті шешілмеген мјселеніѕ бірі – ауыл шаруашылыєы. Соныѕ ішінде мемлекет тарапынан кґрсетілетін кґмекке ќатысты мјселе туындайды. Ауыл шаруашылыєы тауарларын экспортын субсидиялау мјселесі ашыќ кїйінде ќалуда. Себебі, ДСЎ-єа кірген мїшелер бірден бўл міндеттемеден бас тартады».

Яєни, бўл фермерлерді іштей ќолдаудыѕ мїмкіндігі тґмендейді. Біраќ мемлекет ауыл шаруашылыєын мїлдем ќолдамайды деген сґз емес. Ќолдаудыѕ басќа тїрлері ќарастырылады. Біраќ оныѕ бјрі ортаќ нарыќќа тјн ќўралдар болып келеді. Канада ауыл шаруашылыєы министрі Джерри Ритцтіѕ пікірінше, Ќазаќстанныѕ ДСЎ-єа кіргеннен ўтары болады. Алайда, халыќаралыќ ўйымныѕ стандарттарын «сыйлауєа» тура келеді. Болмаєан жаєдайда, ойын тјртібін бўзєаны себепті жаєымсыз шаралар ќарастырылуы мїмкін. Парламент Мјжілісініѕ депутаттары да отандыќ мал шаруашылыєыныѕ келешегі їшін алаѕдаушылыєын білдіруде. Мјселен, таяуда депутат Роман Ким Їкімет басшысы Серік Ахметовке сауал жолдады. Онда халыќ ќалаулысы ДСЎ мїшелігіне ґткен бойда мал баќќан аєайынєа мемлекет ќолдауы азаятынын айтып, дабыл ќаєады. Дїниежїзілік Сауда ўйымы (ДСЎ) — «Бўл ауыл шаруашылыєында халыќаралыќ сауда ережелерін либерализм бјсекелестіктіѕ кїшеюіне јкеледі. ДСЎныѕ мїшесі болып табылатын дамыєан принциптеріне ќарай реттейтін халыќаралыќ мемлекеттер ґз ґндірушілеріне экономикалыќ ўйым, ол 1995 жылєы 1 ќаѕтардан ќомаќты ќолдау кґрсетіп отырып, бізге жўмыс істей бастады. Алєашќы кезеѕде ДСЎ-єа ондай јрекетке баруєа тыйым салып 77 мемлекет кірсе, 2013 жылдыѕ 2 наурызында отыр. Кіргізілетін тауарєа салынатын кедендік алымдар да жоєары. 195 ел мїше болды. Соѕєы болып Тјжікстан Ќытайдыѕ ґзі їлкен мїмкіндік ала алєан мемлекеті ќосылды. Бўрынєы кеѕестік елдерден жоќ. Ќазаќстанныѕ да ўсынысын ДСЎ ќатарында 10 мемлекет бар. Ресей 2012 ќабылдауы екіталай. Соѕєы 10 жылда мемлекеттіѕ ауыл шаруашылыєына жылдыѕ 22 тамызында мїше болды. Ўйымєа јлі кґрсеткен кґмегі зор. Соныѕ ене ќоймаєан бўрынєы кеѕестік 5 мемлекет: арќасында ќол жеткен табыстан Јзірбайжан, Беларусь, Ќазаќстан, Тїркіменстан айырылып ќалуымыз мїмкін. Дайындыќсыз ДСЎ-єа кіру ел жјне Ґзбекстан. экономикасына ќауіп тґндіреді», - деді ДСЎ-єа кіретін елдердіѕ їлесі јлемдік тауар Р.Ким. Депутат тыєырыќтан шыєудыѕ айналымныѕ 95%-ын ќўрайды. Ќазаќстанды жолы ретінде мал жјне ќўс еті ґндірісін кїшейтетін ірі инвестициялыќ ќосќанда 30-єа жуыќ ел осы ўйымєа кіру жобаларды іске ќосуды ўсынады. ниеттерін білдірді, олар бїгінгі таѕда баќылаушы Сондай-аќ, Премьер-Министрге мјртебесіне ие. ўйымєа енудіѕ мјселелері тґѕірегінде Мјлімет «Уикипедия» - ашыќ ашыќ талќылау ґткізуді, кјсіпкерлер арасында ДСЎ келісімдері жјне энциклопедиясынан алынды.

БІЗДІЅ АНЫЌТАМА

Їнемшілдікке Ќуатты ўќыппен жўмсау заман талабына айналып отырєаны шындыќ. Јсіресе ќарапайым халыќтан бастап, ірі кешендерге дейінгі аралыќтаєы электр энергетикасыныѕ їнемшілдік ќаєидаттары туралы Елбасы Н.Назарбаев їнемі айтып келеді. «Ќазаќстан 2050-стратегиясы» жарияланєан Жолдауда да бўл маѕызды стратегиялыќ баєыт ретінде ќарастырылып, Президент алдаєы жылдары электр ќуатын тўтынуды жылына 10 пайызєа дейін їнемдеу мјселесін кґлденеѕ тартќан болатын. Сосын Елбасы Н.Назарбаев аєымдаєы жылдыѕ ќаѕтарында Їкіметтіѕ кеѕейтілген отырысында энергия тўтыну деѕгейін тґмендетіп, энергия їнемдеудіѕ арнайы баєдарламасын јзірлеуді тапсырєан еді. Осындай маѕызды міндеттерді атќару маќсатында таяуда Їкімет отырысында «Энергия їнемдеу-2020» баєдарламасы ќабылданды. Баєдарлама ысырапшылдыќќа тосќауыл тетіктерін ќамтып, їнемдеудіѕ кешенді шараларын ќарастыратын болады. Їнемдеу принциптері жалєыз Ќазаќстан їшін єана емес, жер жаћандаєы аса ґзекті мјселелердіѕ біріне айналып отырєанын аѕєару

да ќиын емес. Тїптеп келгенде, жылу, су, электр энергиясын ќарапайым тўрмыста їнемді ету кїнделікті ґмірдегі кґптеген тїйткілдерді оѕтайлы шешетіні де айќын. Еліміздегі жаєдайєа келсек, тариф баєасына да їнемділік пен тиімділік јсер ететіні айдан аныќ. Оны шотќа салып есептеп кґзге кґрсетіп жатудыѕ ґзі де артыєыраќ. Дегенмен, їнемшілдікке їйренбегендер кґп нјрседен ўтылатынын тўтынушы жеткілікті тїсіне алмай отырєан тјрізді. Мјселен, Ќазаќстанда ґндірілетін энергия тўтынушыєа жеткенінше 20-30 пайызєа дейін «жолда-аќ жоєалатын» кґрінеді. Дамыєан елдерде, оныѕ ішінде Оѕтїстік Кореядаєы бўл кґрсеткіш бар болєаны 4-5 пайыз аралыєында єана. Ендеше, дјл осы тўстан стратегиялыќ мјселені кґтерудіѕ жґні бґлек.

«Энергия їнемдеу-2020» Индустрияландыру баєдарламасына сјйкес, Ќазаќстанныѕ энергетиканы тўтынуєа деген сўранысы арта тїсетіні де аќиќатќа айналып келеді. Сондыќтан да, ќазіргідей энергияны їнемсіз, тиімсіз пайдалануды тґмендету, керісінше, ешбір шыєынсыз, «жоєалтусыз» оларды басќа бастамаларєа жўмсай білу, ќарапайым тўтынушыдан бастап ірі ґндіріс ошаќтарына дейін энергия їнемдеуге їйрету маѕызды міндет болмаќ. Їкімет ќабылдаєан «Энергия їнемдеу - 2020» баєдарламасыныѕ баєыты да осыны діттеп отыр. Їнемшілдікке їндейтін ќўжатты јзірлеген Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігі стратегияныѕ басты тоєыз баєытын айќындаєан. Бўл ретте еѕ алдымен ірі ґнеркјсіптік кјсіпорындардаєы энергия їнемдеу шамасын 30 пайызєа дейін тґмендету кґзделеді. Сондай-аќ, энергия їнемдейтін кґлік ќатынасына мјн беріледі. Бўл баєыттаєы шаралар жолєа ќойылса, жанар-жаєармайды тўтыну кґлемі де 30 пайызєа азаяды деген болжам бар. Индустрия вице-министрі Нўрлан Сауранбаевтыѕ айтуына ќараєанда, ќазіргі кїні ќарапайым халыќты їнемшіл машиналарєа «отырєызудыѕ» тўтастай кешенді жоспары јзірленуде. Їкімет бекіткен «Энергия їнемдеу - 2020» баєдарламасы аясында ќарастырылатын барлыќ шараларєа бюджеттен 1 трлн. 182 млрд. теѕге жўмсалатын болады.

Ќазаќстан, Ресей жјне Беларусь елдерініѕ Еуразиялыќ экономикалыќ кеѕістік аясында ортаќ ќўќыќ ќорєау жїйесі ќўрылмаќшы.


12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

«

16

»

www.saryarka-samaly.kz

Санитас ИМАНЄАЗИНА Тел: 8(7182) 65-12-77

www.saryarka-samaly.kz

12-13-беттер

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

14-15-беттер

Сґзжўмбаќ. Сјуегей

«Ќазаќстан» ўлттыќ телеарнасынан сенбі, 21 ќыркїйек кїні саєат 21.05-те «Ґнер ќырандарыныѕ» пародия кешін тамашалаѕыздар

ТV

баєдарлама 2-11-беттер

Мереке

«Жасырынбаќ ойнаєанды жаным сїйеді»

Сая МОЛДАЙЫП Тел: 8(7182) 61-80-18

жобасыныѕ їйлестірушілері:

Cуретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.


2

«Метро» Викторина. «Воронины». Сериал. «Базарбаевтар». Сериал. «Нысана» Кїнделігі. «Дила». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Танго и Кэш». Боевик «Река». Сериал.

16 - 22 ЌЫРКЇЙЕК

www.saryarka-samaly.kz

17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.30, 21.55 22.30 00.30 07.45 “Япыр-ай”. 08.45 “Айкуне”. 09.00 “Долина роз”. Мелодрама. 11.35 “Портрет недели”. 12.35 “Слуги народа”. 13.40 “Хроники недели”. 14.15 “Дорога домой”. 14.40 “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. 16.00 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 16.25 “Жїрекжарды”. 17.10 “Семейные драмы”. Д/реалити. 18.10 “Давай поженимся!”. 19.15 “Бесценное время. Продолжение”. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.40 “Хуторянин”. Мелодрама. 22.40, 00.00 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. “Рейдер”. “Звёздная жизнь”. Д/цикл. 23.40 00.55

ИРБИС 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Сумасшедшие гонки». Фильм. 11.00 «Планета сокровищ». Фильм. 13.00 «Уолл-Стрит». Фильм. 15.30 «Ой толєау». 15.50 «Взгляд». 16.10, 01.30 «Јн ќанатында». 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар. 18.20 «Билет в гарем». Фильм. 20.10 «Затерянный мир». Фильм. 23.10 «Картахена». Фильм. 09.40, 13.40, 16.40, 17.20, 20.40, 23.40 Телекаталог 08.50, 10.50; 12.50, 15.20; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша таѕдау.

13.15 14.10 14.35 16.15

ысында Тоќты. Апта барлді кп ен , Тоќ ты лар асќ ан дј јр ек ет ма ќса тк ер лік пе н жа ѕа Ол ар ды жа сай ды . ст ам ала р ид еял ар , ты ѕ ба кес, їлкен мазалайды. Соєан сјй ѕа іст і жа жо спа рла р ќўр ып , ты ры сад ы. алу єа ќо лєа уа ќы тт а Со нд ай -а ќ, бўл антикаєа танысу, кездесу, ром бо луы р то лы от ыр ыс та р ґзіѕіз еге мїмкін, бўл жаєдай, ге їлк ен ќа лас аѕ ыз , ґм ірі ѕіз кін. ґзгерістер јкелуі мїм

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

15

Торпаќ. Торпаќтарєа апта басы ауырлау тиюі мїмкін. Ґйткені, барлыќ істі бірден ќолєа алып, аяќтауєа ўмтыласыз. Біраќ, асыєыстыќ жїйкеѕізге тиеді, ойлаєаныѕыздай бола ќоймайды. Аптаныѕ екінші жартысы сјтті, демалып, жўмысќа асыќпай кірісесіз, нјтижесін де кґресіз. Ќаржы жаєдайыѕызды да оѕтайлы шешесіз. Јсіресе, аптаныѕ аяєында кїшќуатќа ие болып, ґзіѕізді ќызыќтырєан іске ќуана кірісесіз.

шкі М е р г е н Тауе Са 23 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 2 ш ќў 01 19. 22 4.1 аян Су 20. .02 .1 0 1 18

Таразы. Таразылардыѕ ґміріне ќиыншылыќ келеді. Бўл ќаражат жаєдайына байланысты болмаќ. Егер біреуден кґмек кїтсеѕіз, бўл жаєдайыѕызды одан сайын кїрделілендіреді. Бўл жаєдай кґпке бармайды, ойламаєан жерден жаѕа мїмкіндіктер ашылып, бірден алєа ўмтыласыз. Басќа адамдардыѕ кеѕесіне ќўлаќ асыѕыз, кґмектен тартынбаѕыз. Аптаныѕ соѕында јлдебір сјттілік ќуантады.

Сарышаян. Ўсаќ-тїйекке кґп мјн бермеѕіз, текке жауларыѕызды кґбейтіп аласыз. Апта басында іссапарєа шыќсаѕыз, жоспарыѕыз сјтімен жїзеге асады. Бўл кїндері ќаржылыќ операциялармен айналыспаѕыз, сауда жасауєа да тырыспаєан жґн. Отбасында, жўмыста аєымдаєы істерді тиянаќтауєа тырысыѕыз. Дау-дамайдан, артыќ сґзден аулаќ болыѕыз.

Шаян. Ґмірден жаќсы орын алуєа ўмтылу јркімге тјн. Біраќ Шаяндар мінез-ќўлќы, талабымен ќандай да ќиындыќты жеѕіп шыєып, лайыќты орнын алады. Бўл жолы кґптеген Шаяндар ґмірдегі сјттіліктіѕ дјмін шындап сезінеді, кґѕілдері кґтеріледі. Біраќ, тым асып, асыра сілтеп кетпеѕіз. Тыныштыќ, жайлылыќ тек апта соѕында келеді. Арыстан. Арыстан ґмірге деген кґзќарас, пікірін ґзгертуі керек. Їнемі ќарсылыќ білдіру, меніѕ айтќаныммен болсын деу ќателікке ўрындырады. Сіз ґз мінез-ќўлќыѕыздыѕ, ішкі тїйсігіѕіздіѕ «бўйрыєынан» арылыѕыз, ґзгелердіѕ де жаєдайын ойлаѕыз. Жўмысыѕызда оѕ ґзгерістер болады, еѕбекаќы кґлемі ўлєаяды. Денсаулыќты кїтіп, апта соѕында жаќсылап демалыѕыз. Алдаєы аптада жўмысбасты боласыз. Би ке ш. Би ке штєыерп їн ем і асы єы п- ап ты ізе тк жїреді, уаќытын же ерг ен алм айд ы. Бјр іне їлг ґз бір аќ дў ры с, еле рд і ма ќса ты ѕы зєа ґзг азд ап де та рт ыѕ ыз , ѕы з. ќу лы ќ ой лап ќо йы ан ст Ап та ба сы нд а алы сы з, жа ќсы хаб ар ала де із жолєа шыєып кетуіѕ єжа мї мк ін. Ќа рж ы ќа тт ы да йы ѕы зды соѕ ы ќад аєа лаѕ ыз . Ап та їшін кґптеген Бикештер сјтті болмаќ.

www.saryarka-samaly.kz

16 - 22 ЌЫРКЇЙЕК

ріѕ ізд е Егі зд ер . Сіз діѕ ґмі. Мї мкі н јлд ебі р жа ѕал ыќ бол ады жаѕа бір есе ќызметіѕіз ґзгерер нем ќандай іске сезім пайда болар. Біраќ бўл сіз ді ќат ыс ты бол са да, кґѕ іліѕ із ќуа ны шќ а бґл ейд і, єы аху ал кґт ері лед і, айн ала ѕы зда ын дає ы ыс жа ќса рад ы. Апт а бар йлы ґт еді , кїн дер іѕіз ты ны ш, жа лас асы з. ту ыс та ры ѕы збе н ара да жа єда йы ѕы зды Ќар жы жаќсартып аласыз .

Мерген. Мергендердіѕ кґпшілігі шешімін таппаєан мјселе, кїнделікті кїйбеѕнен шаршады. Сізге тыныштыќ, жаќсы демалыс ќажет болєанымен, јлдебір мереке, думанды кеш ол маќсатыѕызєа жеткізбейді. Дегенмен уаќыт тауып, ґзіѕізбен ґзіѕіз ќалуєа ўмтылыѕыз, ќазір жолсапарєа шыєып кетсеѕіз де артыќ болмайды. Ќаражат жаєдайыѕыз тўраќтана тїседі.

Т а у е ш к і .

Балыќтар. Балыќтар ертеѕгі кїнге деген сенімніѕ мол болуын, ќаржылыќ жаєдайдыѕ жаќсаруын, тыныштыќты іздейді. Біраќ кґпшілік Балыќтар ќажетті жолєа тїспей, басќа арнаєа кетеді. Бўл жаєдайды шиеленістіреді. Еѕ алдымен ґзіѕізге не керек екенін аныќтаѕыз. Отбасыѕызда, ќызметіѕізде ґзгеріс бола ќоймас. Сондыќтан ґз мјселеѕізбен айналысуєа мїмкіндік бар.

нда С у ќ ў й є ы ш . Апт а басы бері ліп, Суќў йєы шта р уайы м-ќ айєы єа де жїреді. кґп нјрсе жоєалтќандай сезім сізг е Біра ќ бўл жає дай ґтп елі, Апта ды. отбасыѕыз мыќты тірек бола ымд ы орт асы нда отб асы ѕыз да жає ды. нта жаѕ алы ќ болы п, сізд і ќуа ѕыз дан Алы ста єы туы с не дост ары мїмкін. хабар келсе, жолєа жиналуыѕыз жає дай єа ќуа ныш ты да Бўл байланысты болмаќ.

Тауешкілер ќиялєа берілгіш, јлдебір сезім тїртпектеп, махаббат јуеніне беріледі. Жалєызбасты болсаѕыз, кездескен адам кґѕіліѕізден шыќса, јрекет жасаѕыз. Ќызмет барысында јлдекім сіз арќылы жетістікке жетуді ойласа, жол бермеѕіз. Ќаржылыќ жаєдайыѕыз тўраќты болєанымен, ќарызєа аќша беруге болмайды. Апта соѕында демалыѕыз.

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

НТК «Балалы їй - базар». 15.00, 18.30 «Ревю». 19.30 «Такси». 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. 15.20 «Топ-модель по - Американски». 17.10 «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Смешной, еще смешнее». «Самые забавные животные планеты». «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Рога и копыта». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Экстрасенсы ведут расследование». 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Битва экстрасенсов». «Меркурий в опасности». Боевик. Дом-2.

07.40 08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.25,

18.05, 19.00 21.30 23.00 00.55

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.15 «Имайловский парк». 09.10 «Сказка о мужчине и женщине» т/ф. 11.00 «Айна online». 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 13.00 «Выход есть» Ток-шоу. 14.00 «Знаки. Степные легенды». «НЫСАНА». «Чемпион». Сериал. «Случайный свидетель» т/с. 19.30 Жаѕалыќтар. «Виктория» т/с. «Ловушка». Сериал. «Экстремальные игры».

12.25 12.50

15.00 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.00 23.00

Егізд н ер Шая 22.0 То 6 0 . 5 2 2 2 р ст 21 п а 2.07 1.06 2 ы 7 20 .0 ќ Ар 3.0 08 .0 4 2 3. 5 2

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

16 ДЇЙСЕНБІ "Меніѕ кінјм жоќ". Т/х. "Тракторшыныѕ махаббаты". Т/х. "Долина волков". Т/с. «Жар@йсыѕ». 7.00 "Космические гонки". М/ф. 8.40 "Внимание. ЧП!". 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім ". Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.40 Жаѕалыќтар. 10.20, 12.20"Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 18.00 "Жїрек жарєан ". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. 22.50 "Kaznet". "Дневник с Гульжан Мукушевой" 21.00 "Порох и дробь". Сериал. "Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен". 01.10 Новости "20.30" "Разбивающая сердца". Сериал. "Левая нефть". "Лица столицы".

ЕВРАЗИЯ Телеканал «Доброе утро». 18.30 Новости. «Жди меня». «Ясмин». Т/с. «Женский доктор 2». «Добрый вечер, Казахстан!». «Зимнее танго». Т/с. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». «Дикий 3». Боевик. «Вкус граната». Фильм. «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Склифосовский 2». Т/с. «Мать-и-мачеха». Т/с.

Мультсериалы. «Экстремальный спорт гуфи». Фильм. «Кот в шляпе». Комедия. «Галилео». «Лара Крофт. Расхитительница гробниц 2: Колыбель жизни». Боевик. «Остин и Элли 2». Сериал «Думай, как женщина». Сериал.

КТК-7 + 31

7.00, 16.20 «Джейми у себя дома». 8.00 «Профессиональный разговор». 8.30 «Сестры по крови». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 9.50 «Ќос жўлдыз 2013». 12.00 «Алтын дјн - еѕбек мерекесі». 13.15 «Часы судного дня». 13.45, 21.35 «Джанан». Т/х. 15.00 «TV Shop». 15.30 «Панорама недели». 16.50 «Николай Крючков. Парень из нашего города». «Понять. Простить». «Сестры по крови». Сериал. «БлоGпост.Детектор G». «Бизнес-диалоги». «Территория происшествий». «Панорама дня». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Јн шашу». «Путь успеха».

08.00 09.20

17.40 18.10 18.50 19.20 19.50 20.00 20.30 21.00 22.20 22.50 00.00

7.00 10.00, 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 15.30 16.25 17.25 19.00 20.00 21.00 22.05 23.15 00.15

20.30, 23.15 00.00 00.20

10.30, 11.30, 12.40, 13.10 14.10, 16.00

21.00 22.10 22.55 00.30

04.29 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.29 Кїннiѕ шыєуы, 12.49 Бесiн намазы, 17.06 Екiнтi намазы, 19.16 Аќшам намазы, 20.55 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.25 Жаѕалыќтар. 9.40 «Апта.Kz». 10.45 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.55 «Дауа». 13.25 «Аќсауыт». 19.30 «Алєашќы махаббат». Т/х. «Јйел баќыты». Ток-шоу. «Тјуіп Хо Жун» Т/х. «Меніѕ Ќазаќстаным». 02.35 «Ґзекжарды». 02.50 «Кґк тарландары». Т/х. «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир «АЙТУЄА ОЅАЙ...» «Ўлжан» Т/х. «Келін» Т/х. «SPORT.KZ» «Кґкпар» Ўлттыќ ойын «Кґк тїтін» фильмі. «Кітапхана». 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Уаќыт-керуен». 09.30 «День за днем». 10.10 «Алдап кґр». Т/х. 11.05 «Мой класс-моя команда». 11.30 «Єажайып ґмір» Д/х. 12.00 «Мўражай» Д/х. 12.30 «Айналайын». Т/х. «Ертіс INFORM». «Туєан тіл-байлыєым». «Ґмір ґткелдері». Т/х. 17.50 Їзіліс. «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Ґндірісті ґлке». «Айналайын». Т/х. «Ґмір ґткелдері» Т/х. «Ертіс INFORM». «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». Т/х. «Јлемдегі шґл далалар» Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55,11.25, 12.55, 13.55, 18.25, 19.25, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00 Жетi кїн. Бармысыѕ, бауырым? «25-й километр»-2. Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 23.30 «Хван Чжин И» Т/х. Кулинарная академия. «Халыќ сарапшысы». «Секреты в раю». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 18.15 «Сїлейман сўлтан». 1-маусым. Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «25-й километр»-2. «Орталыќ ХАБАР». Тотальный футбол. 01.10 Ќорытынды жаѕалыќтар. 10.50 12.30 13.30 16.00 16.30

ан

13.55, 14.55 15.55 17.00 17.50, 18.10, 19.00 21.05 21.50 22.35 00.00 00.20 01.00 03.30

13.00 13.35 14.00 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 18.55,

07.00 09.00, 11.00 11.50 12.30 13.00, 13.10, 14.10 14.45 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.10 23.00 00.40,

17.00-ге дейін профилактикалыќ жўмыс. 17.00 "Закрытая школа". Т/с. 18.00 «Жар@йсыѕ». 18.30 "10 поводов влюбиться". 19.30 "Јн арна". 20.20 "Мїмкін емес...".

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Политика

Їйдіѕ астыѕєы бґлігі

Азайту

Оєаш, ерсі Ауру тїрі ... Павлиашвили (јнші)

Сґз сўрау

Чех автокґлігі

Ашыќ (кері- Арамы сінше)

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

Їй мїлкі

Ізбе-із Айболиттіѕ їйрегі Ботќа

Жалєан айып таєу Шикі

Плотина, бґгет

Сјн

Ода

Тебіреніс

Сан

Сан есім Аяќ киім

Кґзі ашыќ

14

Ќара май

Ќайыќтыѕ сїйір бўрышы

Теѕіз толќыны

Тґмен, Арыќпјкене тау келген

Жаз айы

Ґкіл

www.saryarka-samaly.kz

Араз емес

Текемет, сырмаќ

Салаќ

Сілтеу есімдігі

...-наќ ... Бибі кесенесі

Ескі погон

Ўшаќ Алаќан аясы

Аромат Ґзен

Ќўр босќа, Алабай зая

... Би

Де

Шахмат термині Венгр королі Сїймен Самуил ...

Шўѕќыр

Тїтін

Сїт

Фольксваген ...

Темір шірігі

Шын

Т і г і н е н : Ўмытпа. Шырша. Наурыз. Ринат. Ќўлып. Офис. Атаќ. Арлан. Таба. Айран. Ара, Ауыз. Иран. Болары. Тўз. Аќќу. Ауысу. Єылым. Аєа. Ат. Рас. Ант. Науќан.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Ќойшы кґп ... ќой арам ґледі

Кїн ...ќўдайы сабыр (мысыр)

Кем

Тышќан Жигули (аєылша)

Ќант

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ... ... ... Дулати косинус

Лена ґскенде

Жыраќта

Тїс

Отыра Бидай ... сабаєы шаршадым

Тамара Ресей Рас... спорт путина јнші клубы ... Жїнісова јнші Тапан- Кемедегі ша жўмыс Совет армиясы

Ґте

Міндет

...салќам

Кґлденеѕінен: Ўшыќ. Табиєат. Арал. Балалар. Арпа. Арамис. Тауыќ. Монша. Ќара. Ќазтуєан. Тото. Фариза. Анти. Ар. Ура. Санасы. Ла. Жуа. Сыєу. Ала. Су. Оќ. Ќыз. Ару. Ажа. Ана. Ќўтан.

Моѕєол малшысы

Газеттіѕ 5-ќыркїйек, 101-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

17 СЕЙСЕНБІ 13.30 14.00 15.30 16.10 16.40 17.10 18.00 18.30 19.30 20.20 20.40 21.00 22.55 00.30

10.20 10.30, 11.30, 12.20, 12.35 13.10 14.10, 16.00 20.30, 23.15 00.00

21.00 22.20 00.00

08.00 10.00, 11.00, 12.00, 12.30

3

Мультсериалы. «Остин и Элли 2». Сериал «Базарбаевтар». Сериал. «Нысана» Кїнделігі. «Дила». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «В смертельной опасности». Боевик. «Река». Сериал.

«Ойымды аѕєар». 15.00, 18.30 «Ревю». 19.30 «Такси». 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. 15.20 «Топ-модель по-американски». 17.10 «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Смешной, еще смешнее». «Самые забавные животные планеты». «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Битва Экстрасенсов» 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Битва экстрасенсов». «Шакал». Боевик. Дом-2.

НТК

13.15 14.35 16.15 18.05, 19.00 21.30 23.00 01.20

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.15 «Хочу ребенка» т/ф. 09.00 «Виктория» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Шекспиру и не снилось» т/ф. «Чемпион». Сериал. «Случайный свидетель» т/с. 19.30 Жаѕалыќтар. «Виктория» т/с. «Ловушка». Сериал. «Экстремальные игры».

12.25 12.50

11.25,

14.00 14.15 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.00 23.00

07.40 08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Картахена». Фильм. 11.00 «Билет в гарем». Фильм. 13.10 «Затерянный мир». Фильм. 15.00, 01.30 «Јн ќанатында». 18.20 «Билет в гарем». Фильм. 20.10 «Айтарым бар». 20.25 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 20.30 «Обмануть всех». Фильм. 23.10 «Сити-Айленд». Фильм. 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40, 23.40 “Рейдер”. 09.20 “Женский доктор”. Мелодрама. 11.00 “Давай поженимся!”. 13.00 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. 13.55, 21.40 “Хуторянин”. Мелодрама. 14.50 “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. 16.05 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 16.55 “Х-Фактор”- News. 17.10 “Семейные драмы”. Д/реалити. 18.10 “Давай поженимся!”. 19.15 “Бесценное время. Продолжение”. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 22.40 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. 00.00 Дневник Лиги Чемпионов УЕФА. 00.30 Лига Чемпионов УЕФА. Групповой Тур. “Манчестер Юнайтед” (Англия) -“Байер” (Леверкузен, Германия). Прямая трансляция. 02.35 Жаѕалыќтар. 03.00 Лига Чемпионов УЕФА. Групповой тур. “Бавария” (Германия) -“Цска” (Россия). Трансляция в записи.

13.30 16.00 19.00 20.00 20.30 21.30, 21.55 22.30 00.30

www.saryarka-samaly.kz

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар. 8.00 "Ќызыќты ќаржы". 8.20 Мультфильм. 8.40, 22.50 "Каznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім ". Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 18.00 "Жїрек жарєан ". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. 01.50 Јн шашу. "Олжа". "Кеш емес" ток-шоу. 21.00 "Порох и дробь". Сериал. "Элина". Сериал. 01.20 Новости "20.30". "Разбивающая сердца". Сериал. "Сырласу" ток-шоу.

ЕВРАЗИЯ

Телеканал «Доброе утро». Новости. «Сапа баќылауда». Жаѕалыќтар. «Ясмин». Т/с. «Женский доктор 2». «Модный Приговор». «Зимнее танго». Т/с. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». Новости. «Дикий 3». Боевик. «Вкус граната». Фильм. «Новости в 21.00». «Пусть Говорят». «Склифосовский 2». Т/с. «Мать-и-мачеха».

«Обратно на землю». Мелодрама. 16.30 «Думай, как женщина». Т/с. 18.00 «Воронины». Сериал. 17.30 «Метро» Викторина. «Галилео».

КТК-7 + 31

7.00, 16.20 «Джейми у себя дома». 7.30 «Панорама дня». 8.00 «Территория происшествий». 8.30, 18.10 «Сестры по крови». Сериал. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 9.50 «Бўл јн бўрынєы јннен ґзгерек» Тамара Асардыѕ јн кеші. 12.00 «Болашаќќа нўрлы кґзбен ќараймын» Жалєас Кеѕесовтіѕ шыєармашылыќ јн кеші. 13.15 «Ґмір тынысы». 13.45, 21.30 «Джанан». Т/х. 15.00 «TV Shop». 15.30, 19.00 «Адвокат». Сериал. 16.50 «Василий Ливанов, который». 17.40 «Понять простить». 19.50 «Территория происшествий». 20.00 «Панорама дня». 20.30 «Киноклуб» Олега Борецкого. Планета Океан. «Тјулік тынысы». «Јн шашу». «Путь успеха».

7.00 10.00 10.05 10.35 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 15.30 16.25 17.25 18.30 19.00 20.00 21.00 22.05 23.15 00.15

«Жар@йсыѕ». "Белгісіз аймаќтар". Т/х. "Пятый угол". Социальное шоу. "Јселдіѕ ќўрбы - ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. "Закрытая школа". Т/с. «Жар@йсыѕ». "Шіркін, life - Бурабайда!". "Јн арна". Музыкалыќ баєдарлама. "Архифакт". "Јзіл Tube" баєдарламасы. "Меніѕ кінјм жоќ". Т/х. "Долина волков". Т/с. «Жар@йсыѕ».

04.30 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.30 Кїннiѕ шыєуы, 12.49 Бесiн намазы, 17.04 Екiнтi намазы, 19.13 Аќшам намазы, 20.52 Ќўфтан намазы.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Јдемдегі шґл далалар». Д/ф. 10.10 «Алдап кґр» Т/х. 11.00 «Свидание с историей». 11.10 «Полезная информация». «Жолыѕ болсын балаќай!». «Мўражай». Д/х. «Айналайын» Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Ґндірісті ґлке». 17.50 Їзіліс. «Тележјрмеѕке». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Салауатты сана». «Жастар ґмірі. Жизнь молодых». «Айналайын». Т/х. «Ґмір ґткелдері». Т/х. «Ертіс INFORM». «Тележјрмеѕке». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр» Т/х. «Јлемніѕ шґл далалары». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25,12.55, 14.00, 18.55, 20.55, 21,55, 22.55 Удачный выбор.

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.35, 17.30, 20.30, 23.20 Жаѕалыќтар. 9.45 «Ўлжан». Т/х. 10.35 «Еѕбек тїбі - береке». 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.50 «Sport.kz» 13.10 «Алаѕ» ток-шоуы 14.00 «Алєашќы махаббат».Т/х. 40-бґлім 14.55 «Јйел баќыты». Ток-шоу. 15.55 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 17.00 «ЎЛТТЫЌ ҐНІМ» 17.25 «Еѕбек тїбі - береке». 17.50, 02.15 «Елорда». 18.10, 02.30 «Кґк тарландары». Т/х. 19.00, 01.45 «Тарих толќынында». 19.30 «Алєашќы махаббат» Т/х. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...» 21.50 «Ўлжан» Т/х. 2-бґлім 22.35 «Келін» Т/х. 579, 580-бґлімдері 23.50 «Сергелдеѕмен ґткен ґмір» комедиясы. «Ґркениет». 03.10

11.30 12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.15 19.30 20.15 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.40 10.10 11.10, 11.50, 12.30 13.00, 13.10, 14.20 14.50 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 20.50 23.00, 23.30

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «Адамзаттыѕ ўлы жетістіктері». Д/ф. «Біз». Ток-шоу. 22.10 «След». Сериал. 21.30 «25-й километр»-2. Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 23.40 «Хван Чжин И» Т/х. Кулинарная академия. «IХ Международный кинофестиваль «Евразия». Дневник. «Секреты в раю». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. Профессионал. 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. «IХ халыќаралыќ «Еуразия» кинофестивалі». Кїнделік. 8.30 "Јн арна". 9.25 "Пора тюльпанов". Т/с. 11.05 "Сплетница". Т/с. 11.40 "Джейнніѕ даѕќы". Т/х. 12.50, 22.10 "Тракторшыныѕ махаббаты". Т/х.


12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

18 СЈРСЕНБІ 13.30 14.00 15.30 16.10 16.40 17.10 18.00 18.30 20.20 21.00 22.55 00.30

10.30, 11.30, 12.20 12.40 13.10 14.10, 16.00 20.30, 22.50 23.15 00.00 01.20

7.00 10.00, 10.05 10.35 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 15.30 16.25 17.25 19.00 20.00 21.00 22.05 23.15 00.15

9.30 9.50 11.20 13.45, 15.00 15.30, 16.50 17.40 19.50 20.00 20.30 21.00 22.20 22.50 00.00

07.50 10.00, 11.00, 12.00, 12.30 13.30 16.00 19.00 20.00 20.30

4 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «На расстоянии удара». Боевик «Река». Сериал.

«Ойымды аѕєар». 15.00, 18.30 «Ревю». «Вкусно и быстро». 19.30 «Такси». 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. 15.20 «Топ-модель по - Американски». 17.10 «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Смешной, еще смешнее». «Самые забавные животные планеты». «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Рога и копыта». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Преступник». Боевик. Дом-2.

НТК

13.15 14.10 14.35 16.15, 18.05, 19.00 23.00 00.55

07.00 «Болашаќ тобы» Т/с. 07.15 «Шекспиру и не снилось» Т/ф. 09.00 «Виктория» Т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». «По закону» Т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Исчезновение» Т/ф. «Чемпион». Сериал. «Случайный свидетель» Т/с. 19.30 Жаѕалыќтар. «Виктория» Т/с. «Ловушка». Сериал. «Экстремальные игры». «Фактор страха». «Вторые» Т/с.

12.25 12.50

11.25,

13.30 14.00 14.15 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.00 23.00 23.50 00.50

07.40 08.10, 08.30 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Сити-Айленд». Фильм. 11.00 «Билет в гарем». Фильм. 13.10 «Обмануть всех». Фильм. 15.00 «Айтарым бар». 15.15 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 15.20, 01.30 «Јн ќанатында». 18.20 «Билет в гарем». Фильм. 20.10 «Народный ремонт». 20.25 «Электра». Фильм. 23.10 «Евротур». Фильм. 09.40, 13.40, 15.40, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

007.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40, 23.40 “Рейдер”. 09.20 “Женский доктор”. Мелодрама. 11.00 “Давай поженимся!”. 13.00 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. 13.55, 21.40 “Хуторянин”. Мелодрама. 14.50 “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. 16.05 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 16.55 “Х-Фактор”- News. 17.10 “Семейные драмы”. Д/реалити. 18.10 “Давай поженимся!”. 19.15 “Бесценное время. Продолжение”. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 22.40 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. 00.00 Обзор Матчей Лиги Чемпионов. 00.30 Лига Чемпионов УЕФА. Групповой тур. “Атлетико” (Испания) -“Зенит” (Россия). Прямая трансляция. 02.35 Жаѕалыќтар. 03.00 Лига Чемпионов УЕФА. Групповой тур. “Наполи” (Италия) “Боруссия Д” (Германия). Трансляция в записи.

21.30, 21.55 22.30 00.30

www.saryarka-samaly.kz

«Доброе утро». Комедия. 16.30 «Думай, как женщина». Т/с. 18.00 «Воронины». Сериал. 17.30 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Остин и Элли 2». Сериал «Базарбаевтар». Сериал. «Нысана» Кїнделігі. «Дила». Сериал.

КТК-7 + 31

7.00, 16.20 «Джейми у себя дома». 7.30 «Панорама дня». 8.00 «Неизведанный Казахстан». 8.30, 18.10 «Сестры по крови». Сериал. Астрологический прогноз с Павлом Глобой. «Соєады жїрек» јн жыр кеші. Аќбота Керімбекованыѕ «Баќыттымын» јн кеші. 21.30 «Джанан». Т/х. «TV Shop». 19.00 «Адвокат». Сериал. «Георгий Вицин. Отшельник». «Понять.Простить». «Территория происшествий». «Панорама дня». «Профессиональный разговор». «Тјулік тынысы». «Ґмір тынысы». «Јн шашу». «Путь успеха».

Телеканал «Доброе утро». 18.30 Новости. «Сапа баќылауда». Жаѕалыќтар. «Ясмин». Т/с. «Женский доктор 2». «Модный приговор». «Зимнее танго». Т/с. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». «Дикий 3». Боевик. «Вкус граната». Фильм. «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Склифосовский 2». Т/с. «Вангелия». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 8.00 "Ел аузында". 8.30 "Kaznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім ". Т/х. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. "Біз біргеміз". "Левая нефть". "Сырласу" ток-шоу. 21.00 "Порох и дробь". Сериал. "Элина". Сериал. 00.50 Новости "20.30". "Лица столицы". "Разбивающая сердца". Сериал. "Kaznet". Јн шашу.

«Жар@йсыѕ». "Белгісіз аймаќтар". Т/х. "Что наша жизнь...". "Јселдіѕ ќўрбы - ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. "Закрытая школа". Т/с. «Жар@йсыѕ». "Голливуд єажабы". Д/ф. "Пятый угол". Социальное шоу. "Меніѕ кінјм жоќ". Т/х. "Долина волков". Т/с. «Жар@йсыѕ».

04.32 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.48 Бесiн намазы, 17.02 Екiнтi намазы, 19.11 Аќшам намазы, 20.50 Ќўфтан намазы.

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Адамзаттыѕ ўлы жетістіктері». «Біз». Ток-шоу. 22.10 «След». Сериал. 21.30 «25-й километр»-2. Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 23.40 «Хван Чжин И» Т/х. Кулинарная академия. «IХ Международный кинофестиваль «Евразия». Дневник. «Секреты в раю». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. «ЭКСПО -2017». Профессионал. 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. «IХ халыќаралыќ «Еуразия» кинофестивалі». Кїнделік.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Јлемніѕ шґл далалары». Д/ф. 10.10 «Алдап кґр» Т/х. 11.00 «Тележјрмеѕке». 11.10 «Жастар ґмірі» М/ф. 11.30 «Єажайып ґмір» Д/х. 12.00 «Мўражай». Д/х. «Айналайын» Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Салауатты сана». 17.50 Їзіліс. «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Тарих пен тўлєа». «Айналайын». Т/х. «Ґмір ґткелдері». Т/х. «Ертіс INFORM». «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». Т/х. «Јлемніѕ шґл далалары». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.35, 17.30, 20.30, 23.20 Жаѕалыќтар. 9.45 «Ўлжан». Т/х. 10.30, 12.45 «Еѕбек тїбі береке». 10.35 «Айтуєа оѕай...» 11.20 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.55 «Тарих толќынында». 13.25 «Заѕ жјне біз». 13.55 «Алєашќы махаббат». Т/х. 14.55 «Јйел баќыты». Ток-шоу. 15.55 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 17.00 «ХАКІМ». Арнайы тележоба 17.50, 01.55 «Ґзекжарды». 18.10, 02.10 «Кґк тарландары». Т/х. 19.05 «ЌЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19.30 «Алєашќы махаббат» Т/х. 42-бґлім 20.30 Жаѕалыќтар. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...» 21.50 «Ўлжан» Т/х. 22.35 «КЕЛІН». Телехикая. 23.20 Жаѕалыќтар. 23.50 «Аєайынды Киссель мырзалар» драмасы. «Сыр-сўхбат». «Јлі есімде».

01.25 02.50

12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.10 11.10, 11.50, 12.30 13.00, 13.10, 14.20 14.50 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 20.40 20.50 23.00, 23.30

8.30, 19.30 "Јн арна". 9.25 "Пора тюльпанов". Т/с. 11.05 "Сплетница". Т/с. 11.40 "Джейнніѕ даѕќы". Т/х. 12.50, 22.10 "Тракторшыныѕ махаббаты". Т/х.

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

Иттердіѕ «жўмаєы»

13

www.saryarka-samaly.kz

Мўнда келген иттерге арнайы ќызыл тїсті суєа батырмайтын кеудеше кигізіледі. Сонда олар суєа тїсіп жатќан итті де, ќўмда домалап жатќан итті де жіті баќылауда ўстай алады. «Бўл хайуандардыѕ наєыз жўмаєы екен. Мўнда ешќандай да шектеу жоќ. Еѕ бастысы – ќожайындар ґздерініѕ иттеріне ие болып отырса болєаны. Јйтпесе олардыѕ суєа тўншыєып не басќа да жаєдайларєа душар болып ќалуы јбден мїмкін»,- дейді осында демалып жатќан иттіѕ иесі. Жаєажайєа жапондыќтар ауыр жўмыс кїнінен шаршап, ґздерініѕ сїйікті тґрт аяќты хайуандарымен бірге демалу їшін келеді. Олар

Жапонияныѕ Тойока (Toyooka) ќаласында ґте ерекше жаєажай бар. Тек ондаєылар тґрт аяќтыларєа ќызмет кґрсетеді. Takeno Beach деп аталатын бўл жаєажай маусым айынан ќыркїйек айына дейін жўмыс істейді. Бўл жаєажай иттер мен олардыѕ ќожайындарына арналєан.

ґз иттерініѕ жаєдайын жасап, олармен бірге суєа жїзуден рахат алады. Ал енді біреулері їшін итпен бірге шомылып, онымен бірге ќўмныѕ їстінде жатып, кїнге ќыздырыну - наєыз демалыс. Тіпті, кейбірі иттерімен бірге ќайыќта серуен ќўрады. Ќысќасы, мўнда кез келген талєамєа таѕдау бар. Кішкентайларынан алыптарына дейін ґріп жїретін иттер наєыз демалыстыѕ дјмін татуда. Хайуандардыѕ ырылдасуы да онша байќала ќоймайтын бўл жаєажай тып-тыныш. Жаєажайда демалудан жалыќќан иттер мен олардыѕ ќожайындары їшін мўнда арнайы курс ґткізетін кішкентай алаѕќай бар.

Киттерде јйел достыєы болады

Єалымдар Лаврентиядаєы киттердіѕ іс-ќимылдарын баќылап, зерттеу жўмыстарын жїргізіп кґрді. Бїкіл киттер алыс аймаќтардан достар тауып, жыл сайын олармен кездесу їшін бір орынєа жиналады екен. Достарымен бірге жїзіп, бірге тамаќтанып болєан соѕ, ґздерініѕ мекендеріне кете барады. Алайда, белгілі уаќыттан кейін осы орынєа ќайта оралады екен. Бір ќызыєы, мўндай єажайып достыќ тек ўрєашы киттердіѕ арасында єана бар. Еркек пен еркектіѕ, ўрєашы мен еркектіѕ арасында мўндай ќатынастар байќалмайды. Жјне "жолдас" киттердіѕ жастары да бірдей келеді.


12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

12 www.saryarka-samaly.kz

«Шуаќты ќала!»

Павлодарлыќтар жјне ќала ќонаќтары, баршаѕызєа кґтеріѕкі кґѕіл-кїй тілейміз! Мерекеде жїздесейік!

15.00 «Жасай бер, сїйікті ќалам!» - мерекелік концерттік баєдарлама («Жетекші» МСО)

Жетекші ауылы

15.00 «Павлодар – туєан ќалам!» - кітап кґрмесі «Меніѕ тўратын ґлкем» - таќырыптыќ саєат (Мойылды ауылдыќ кітапханасы)

Мойылды ауылы

14.00 «Сїйікті ќалам!» - концерттік ойын-сауыќ баєдарламасы (Павлодар ауылы јкімдігі жанындаєы саябаќ)

Павлодар ауылы

14.00 «Маќтанышым – туєан жерім!» - концерттік баєдарлама (№33 орта мектеп)

Ленин кенті

14.00 «Жасай бер, жаса, Павлодар» - Кенжекґл мјдени ойын–сауыќ орталыєыныѕ музыкалы–танымдыќ баєдарламасы. Шаєын футбол жјне волейбол бойынша спорттыќ ойындар

Кенжекґл ауылы

15.00–17.00 Ўлттыќ таєамдардыѕ таратылуы (ќымыз, бауырсаќ) «Жаса, жайна, сїйікті ќалам» - Усолка шаєынауданындаєы мерекелік баєдарлама (№25 орта мектебініѕ стадионы) Виват, Павлодар!» - Саяжай шаєынауданындаєы мерекелік баєдарлама (№21 орта мектеп) «Универ-фэст» - Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ алдындаєы алаѕшада студенттік жастар баєдарламасы «Алтын кїз јуендері» - ќала колледждері мен мектептерініѕ шыєармашылыќ ўжымдарыныѕ мерекелік концерттік баєдарламасы (Екінші Павлодар, Ресей кґшесі, 16) Ўлттыќ таєамдардыѕ таратылуы (ќымыз, бауырсаќ) «Жўлдыздар нўр шашады!» - колледждердіѕ ќатысуымен концерттік ойын-сауыќ баєдарламасы («Артур-5» СЇ) «Гїлдене бер, Павлодар!» - С.Торайєыров, П.Васильев ескерткіштері басындаєы колледждердіѕ ќатысуымен јдеби-музыкалыќ баєдарлама

Ќала шаєынаудандарындаєы алаѕшалар

15.00–16.00 Ќазаќстандыќ «Бјйтерек» тобыныѕ концерті (шаќыру билеттері бойынша)

Естай атындаєы мјдениет сарайы

14.00 Ўлттыќ таєамдардыѕ таратылуы (ќымыз, бауырсаќ) «Сїйікті ќалам, Павлодарым!» - жастарєа арналєан Достыќ їйі шыєармашылыќ ўжымдарыныѕ мерекелік баєдарламасы

Достыќ їйі

13.00–15.00 «Гїл жайнаєан Павлодар» ардагерлер ўжымдарыныѕ концерттік баєдарламасы. Ќалалыќ ойын-сауыќ орталыєы їрмелі аспаптар оркестрініѕ концерттік би-ретро баєдарламасы

Орталыќ мјдениет жјне демалыс саябаєы

12.00–14.00 «Жануарлар јлемі» - їй жануарларыныѕ кґрмесі

Ленпарк

13.00–15.00 «Бїлдіршіннен тарту» - балалар шыєармашылыєы алаѕшасы (балалар ќолґнер бўйымдарыныѕ кґрмесі, ќала мектептері оќушыларыныѕ концерті)

«Ертіс» сауда їйі алдындаєы сахна

13.00-15.00 «Асќаќтай бер, Павлодар» - аула клубтарыныѕ фестивалі. Тасжолєа сурет салу

Ленин кґшесі

(Ленин кґшесінен Ак.Сјтбаев кґшесіне дейін) 13.00–15.00 «Асыќ пати», «Жўлдызды сјт», «Дело в шляпе» (шляпаларды газеттен жасау конкурсы), скейтбордпен жїгіру, «Роллер жїгіру» (роликті конькиі) сайыстыќ баєдарламасы

Ќайырбаев кґшесі

(Ленин кґшесінен Ак.Сјтбаев кґшесіне дейін) 11.00 «Павлодарда жасалєан!» - Павлодар ґндірушілері таѕдаулы брендттерініѕ кґрме жјрмеѕкесі жјне тўсаукесер марафоны. «Ќарбыз шоу» сайысы

Кривенко кґшесі

- кґрмелер; - пленэрлер; - кјсіби суретшілердіѕ, колледж жјне балалар кґркемсурет мектептері оќушыларыныѕ шыєармашылыќ фотоэкспозициясы

Павлодар ќаласы кїніне арналєан мерекелік іс-шаралар баєдарламасы Ќала кітапханалары Ќалалыќ ќоєамдыќ жолаушылар кґліктері

7-14 ќыркїйек аралыєында «Мјдени мўра» иллюстрациялыќ кітап кґрмесі 9-14 ќыркїйек аралыєында «Павлодарєа саяхат» ќалалыќ ќоєамдыќ жолаушылар кґлігіндегі экскурсиялыќ баєдарлама

Шаєынаудандардаєы спорттыќ алаѕдар

Ќала мўражайлары

10.00 Шаєынаудандардаєы аула командалары арасындаєы шаєын футбол бойынша «Былєары доп» сайысы

Облыстыќ кґркемсурет мўражайыныѕ кґрме залы

10.00–16.00 «Кґркімен тамсандырєан келбетті ќала» кґрмесі. Ќаланыѕ мўражайларында ашыќ есік кїні

«Бірлік жјне Келісім» монументі

11.00 Ќала кїніне арналєан кґркемсурет кґрмесі

14 ЌЫРКЇЙЕК

11.00 «Бірлік жјне Келісім» монументіне гїл шоєын ќою рјсімі

Даѕќ ескерткіші Орталыќ алаѕ

11.30 Даѕќ ескерткіші басына гїл шоєын ќою рјсімі

Жоєары жаєажай

09.00 «Гїлге оранєан Павлодар» - гїл панносы 09.00 «Болашаќтаєы Павлодар» - їлгілер экспозициясы 10.00 Ќала тўрєындарыныѕ ќала кїнімен мерекелік ќўттыќтаудыѕ бейне трансляциясы 12.00 Ўлттыќ таєамдардыѕ таратылуы (ќымыз,бауырсаќ) 12.00 «Шуаќты ќала!» - ќала кїнін мерекелеудіѕ салтанатты ашылуы. Театрландырылєан концерттік баєдарлама. «Бјйтерек» тобыныѕ јн-шашуы. 12.40–13.10 «Арман ќала – Павлодар!» - ќазаќ ўлттыќ аспаптар оркестрініѕ концерті 13.10-14.10 «Жас таланттар» - балалардыѕ би фестивалі 14.10–14.40 «Јн шашу» - Иса Байзаќов атындаєы облыстыќ филармониясы камералыќ хорыныѕ концерті 14.40–16.00 «Павлодар подиумы» - сјн театрларыныѕ, визажистердіѕ, шаштараздардыѕ, стилистердіѕ, фитнес клубтардыѕ баєдарламалары, ќалыѕдыќтар сайысы 16.00–17.00 Оќушылар сарайы шыєармашылыќ ўжымдарыныѕ «Туєан кїніѕмен, сїйікті Павлодарым» атты мерекелік концерті 19.00–20.20 «Улыбнись» - Павлодар ќаласы јкімініѕ Кубогы їшін КТК ойындары 20.20–21.00 Павлодар эстрада жўлдыздарыныѕ концерті. Дискотека 11.00–14.30 «Разноцветное небо» - батпырауыќтар фестивалі "Разукрась шарик" конкурсы, сабын кґпіршігі шоуы "Aqua ќала"алаѕшасы: аква-грим, африкалыќ ґрімдерді ґру, татуаж, ќалалыќ пейзаж тўсында лезде суретке тїсу

Тґменгі жаєажай «Павлодар - шыєармашыл жјне спортты ќала»

21.00 Мерекелік отшашу

10.00 Павлодар ќаласы тўрєындарыныѕ тїрлі санаттаєы жастар арасында жеѕіл атлетика бойынша жїгіру 11.00 «Ертістіѕ алтын ќўмдары» - ќўмнан жасалєан мїсіндер фестивалі 12.00 Кір кґтеру спорты жјне армрестлинг бойынша сайыс 12.00 Ќазаќ кїресі бойынша турнир 12.00 Жаєажай футболыныѕ чемпионаты 12.00 Ўлттыќ таєамдардыѕ таратылуы (ќымыз, бауырсаќтар) 13.00-15.00 «Јсем ќалам - Павлодар» - Иса Байзаќов атындаєы облыстыќ филармониясыныѕ мерекелік концерттік баєдарламасы 15.00–16.00 Ќаламыздыѕ еѕ їздік рок топтарыныѕ концерті 16.00-16.30 «Студенттер ќатарына ќосу» салтанатты рјсімі 16.30–19.00 Екібастўз, Аќсу жјне Павлодар ќалалары командаларыныѕ ќатысуымен брейк данс, хип-хоп, рэп, бит бокс, би ґнерініѕ «Dance Fusion» фестивалі. Дискотека

Ќайырбаев кґшесі (Сјтбаев кґшесінен Бектўров кґшесіне дейін) 11.00 - Киіз їйдегі жылжымалы мўражай;

13.05 13.25 13.45 13.55 14.55 15.55 17.00 17.50, 18.10, 19.05, 19.30 21.05 21.50 22.35 23.50 02.30

11.30 12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.20 09.30 10.10 11.10, 11.50, 12.30 13.00, 13.10, 14.20 14.50 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15, 19.15 20.00, 20.30 20.50 23.00, 23.30

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

19 БЕЙСЕНБІ 13.30 14.00 15.30 15.50 16.10 16.40 17.10 18.00 18.30 19.30 20.20 20.30 21.00 22.55 00.30

5

02.55 03.20

Мультсериалы. «Остин и Элли 2». Сериал «Базарбаевтар». Сериал. «Нысана» Кїнделігі. «Дила». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Час Бендицкого». «15 минут славы». Триллер. «Река». Сериал.

«Жылан». Т/х. 15.00, 18.30 «Ревю». «Вкусно и быстро». 19.30 «Такси». 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. 15.20 «Топ-модель по - Американски». 17.10 «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Смешной, еще смешнее». «Самые забавные животные планеты». «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Рога и копыта». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Каратель: Территория войны». Боевик. Дом-2.

НТК

00.55

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.15 «Исчезновение» т/ф. 09.00 «Виктория» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Кризис Веры» т/ф. «Чемпион». Сериал. «Случайный свидетель» т/с. 19.30 Жаѕалыќтар. «Виктория» т/с. «Ловушка». Сериал. «Экстремальные игры».

13.15 14.10 14.35 16.15, 18.05, 19.00 23.00

12.25 12.50

11.25,

14.00 14.15 16.00 17.00 19.00, 20.00 21.00 23.00

07.00 08.10, 08.30 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Евротур». Фильм. 11.00 «Билет в гарем». Фильм. 13.10 «Электра». Фильм. 15.00, 01.30 «Јн ќанатында». 18.20 «Билет в гарем». Фильм. 20.10 «Интересно знать». 20.25 «Суперкросс». Фильм. 23.10 «Ворон». Фильм. 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша Таѕдау.

ИРБИС

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40, 23.40 “Рейдер”. 09.20 “Женский доктор”. Мелодрама. 11.00 “Давай поженимся!”. 13.00 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. 13.55 “Хуторянин”. Мелодрама. 14.50 “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. 16.05 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 16.55 “Х-Фактор”- News. 17.10 “Семейные драмы”. Д/реалити. 18.10 “Давай поженимся!”. 19.15 “Бесценное время. Продолжение”. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.40 “Хуторянин”. Мелодрама. 22.40, 00.00 “Принцип Хабарова”. Мелодрама. 01.00 Лига Европы УЕФА. Групповой тур. “Паок” (Греция) -“Шахтер” (Казахстан). Прямая трансляция. Обзор матчей Лиги Чемпионов. Лига Европы УЕФА. Групповой тур. “Валенсия” (Испания) -“Суонси” (Уэльс). Трансляция в записи.

13.30 16.00 19.00 20.00 20.30 21.30, 21.55 22.30 23.00 01.30

www.saryarka-samaly.kz

«Мистер судьба». Комедия. 16.30 «Думай, как женщина». Т/с. 18.00 «Воронины». Сериал. 17.30 «Метро» Викторина. «Галилео».

КТК-7 + 31

7.00, 16.20 «Джейми у себя дома». 7.30 «Панорама дня». 8.00 «Стиляги». 8.30, 18.10 «Сестры по крови». Сериал. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». Роза Јлќожа «Мен сыйєа тартќан орамал». «Ўлы дала сазы». 21.30 «Джанан». Т/х. «TV Shop». 19.00 «Адвокат». Сериал. «Сергей Никонено. О,счастливчик!» «Понять.Простить». «Территория происшествий». «Панорама дня». «Трансмиссия» «Тјулік тынысы». «Јн шашу» «Путь успеха».

Телеканал «Доброе утро». 10.35, 18.30 Жаѕалыќтар. «Сапа баќылауда». «Ясмин». Т/с. «Женский доктор 2». «Модный приговор». «Зимнее танго». Т/с. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». «Дикий 3». Боевик. «Вкус граната». Фильм. «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Склифосовский 2». Т/с. «Вангелия». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар. 8.00 "Увлекательные финансы". 8.20 "Kaznet". 8.40 "Лица столицы". 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім ". Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. "Алтынбек Ќоразбаев. Сері сары бала" арнайы жоба. Мультфильм. "Ел аузында". "Прокурорская проверка". 21.00 "Порох и дробь". Сериал. "Элина". Сериал. 01.20 Новости "20.30". "Каznet". "Разбивающая сердца". Сериал. "Status Quo" Ток-шоу. Јн шашу.

«Жар@йсыѕ». "Белгісіз аймаќтар". Т/х. "Сенім. Білім. КZ". Мультфильм. "Јселдіѕ ќўрбы - ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. "Закрытая школа". Т/с. «Жар@йсыѕ». "Махаббатќа 10 ќадам" Реалити-шоу. "Јн арна". "Побочный эффект". "Туєан ґлке". "Меніѕ кінјм жоќ". Т/х. "Долина волков". Т/с. «Жар@йсыѕ».

04.34 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.34 Кїннiѕ шыєуы, 12.48 Бесiн намазы, 17.00 Екiнтi намазы, 19.08 Аќшам намазы, 20.47 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.20 Жаѕалыќтар. 9.45 «Ўлжан». Т/х. 10.30, 12.45 «Еѕбек тїбі береке». 10.35 «Айтуєа оѕай...». 11.20 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «Агробизнес». «Ас мјзірі». «Ўлттыќ ґнім». «Еѕбек тїбі - береке». «Алєашќы махаббат». Т/х. «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». «Тјуіп Хо Жун» Т/х. «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 01.35 «Ќылмыс пен жаза». 01.50 «Кґк тарландары». Т/х. 01.20 «Жаѕа Ќазаќстан-2050». «Алєашќы махаббат» Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...» «Ўлжан» Т/х. «Келін» Т/х. «Жебеуші періштелер» фильмі. «Ќылќалам».

ХАБАР

08.00 10.00, 11.00, 12.00, 12.30

13.15 13.45, 15.00 15.30, 16.50 17.40 19.50 20.00 20.30 21.00 22.20 00.00

9.50

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 10.20 09.40 «Јлемніѕ шґл далалары» Д/х. 10.30, 10.10 «Алдап кґр» Т/х. 11.30, 12.20 11.00 «Свидание с историей». 11.10 «Полезная 12.45 информация». 13.10 «Жолыѕ болсын балаќай!». 13.40 «Мўражай» Д/х. 14.10, 16.00 «Айналайын». Д/с. «Ертіс INFORM». 20.30, «Біздіѕ ќала-Город 718». 22.50 «Тарих пен тўлєа». 23.15 17.50 їзіліс. 00.00 «Телеярмарка». 01.50 «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Консультирует юрист». «Айналайын». Т/х. 7.00 «Усадьба». Т/х. 10.00, «Ертіс INFORM». 10.05 «Телеярмарка». 11.05 «Ертіс INFORM». 12.05 «Алдап кґр». Т/х. 13.00 «Јлемніѕ шґл далалары». Д/ф. 14.00 00.15 «Ертіс INFORM». 15.00 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 15.30 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 16.25 17.25 19.00 20.00 21.00 22.05 23.15 00.15 «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам «ЭКСПО -2017». Д/ф. «Адамзаттыѕ ўлы жетістіктері». «Біз». Ток-шоу. 22.10 «След». Сериал. 21.30 «25-й километр»-2. Кґзќарас 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 23.40 «Хван Чжин И» Т/х. Кулинарная академия. «IХ Международный кинофестиваль «Евразия». Дневник «Секреты в раю». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 18.15 «Сїлейман сўлтан». 1-маусым. Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар Профессионал 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. «IХ халыќаралыќ «Еуразия» кинофестивалі». Кїнделік

8.30 "Јн арна". 9.25 "Пора тюльпанов". Т/с. 11.05 "Сплетница". Т/с. 11.40 "Джейнніѕ даѕќы". Т/х. 12.50, 22.10 "Тракторшыныѕ махаббаты". Т/х.


13.20 13.50 14.55 15.55 17.00 17.50, 18.10 18.35, 19.00, 19.30 21.05 21.50 22.55 23.40 00.40

12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 14.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.00 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.15 11.10 11.50 12.30 13.00, 13.10 14.20 14.50 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15,

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

20 ЖЎМА

14.00 15.30 15.50 16.10 16.40 17.10 18.00 18.30 19.30 20.20 21.00 22.55 00.30

10.20 10.30, 11.30, 12.20 12.40 13.10 14.10, 16.00 20.30, 22.50 23.15 00.00 01.30

6 11.00, 12.00, 12.30 13.30 16.00 19.00 20.00 21.30, 21.55 22.30 00.00 07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне” гимнастикасы Абай Баймаєамбетовпен. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 12.40 “Рейдер”. “Женский доктор”. Мелодрама. “Давай поженимся!”. “Принцип Хабарова”. Мелодрама. “Хуторянин”. Мелодрама. “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Юрмала-2008”. “Бесценное время. Продолжение”. 21.00 Жаѕалыќтар. “Наша Правда” Ток-шоу. “Диагноз”. “Рейдер”. “Смотреть всем!”. Обзор Матчей Лиги Европы. “Электра”. Кино.

18.00 «Воронины». Сериал. 17.30 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Остин и Элли 2». Сериал «Базарбаевтар». Сериал. «Шаншар». 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Нысана». «Эпидемия». Триллер.

01.00

НТК «Жылан». Т/х. 15.00, 18.30 «Ревю». 19.30 «Такси». 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. 15.20 «Топ-модель по-американски». 17.10 «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Смешной, еще смешнее». «Самые забавные животные планеты». «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Рога и копыта». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. 21.30 «Битва экстрасенсов» 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Люди Х: Последняя битва». Боевик. Дом-2. 07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.15 «Кризис Веры» т/ф. 09.00 «Виктория» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.40 «Все возможно» т/ф. 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». 14.15 «Все возможно» т/ф . 15.30 «Всегда говори «всегда» -6» т/с. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар. 20.00 «Выход есть» Ток-шоу. 21.00 «Как выйти замуж за 3 дня. Х/ф. 23.00 «Здравствуйте, я Ваша пятница» Шоу. «Знаки. Степные легенды».

13.15 14.10 14.35 16.15, 18.05, 19.00 23.00 00.55

12.25 12.50

11.25,

07.00 08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Жаѕалыќтар. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Ворон». Фильм. 11.00 «Билет в гарем». Фильм. 13.10 «Суперкросс». Фильм. 15.00 «Иман нўры». 15.15 «Интересно знать». 15.30, 01.30 «Јн ќанатында». 18.20 Музыка. 19.00 «Ой толєау». 20.10 «Взгляд». 20.30 «Материнский инстинкт». Фильм. 23.10 «Плохие парни». Фильм. 09.40, 13.40, 15.50, 17.00, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 02.00 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

09.00, 09.20 11.00 13.00 13.55 14.50 16.05 16.55 17.10 19.15 20.30, 21.40 22.40 23.15 23.35 00.35 01.05

www.saryarka-samaly.kz

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.30 Жаѕалыќтар. 8.00 "Лица столицы". 8.25 Мультфильмы. 8.40 "Kaznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім ". Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. «Лица столицы». "Біз біргеміз". "Status Quo" Ток-шоу. 21.00 "Порох и дробь". Сериал. "Элина". Сериал. 01.00 Новости "20.30". "Kaznet". "Разбивающая сердца". Сериал. "Внимание. ЧП!". Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ

7.00, 16.20 «Джейми у себя дома». 7.30 «Панорама дня». 8.00 «Кинопаркофка». 8.30, 18.10 «Сестры по крови». Сериал. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 9.50 «Пай, пай, ќыздар- ай». 13.00 «Денсаулыќ жјне сўлулыќ». 13.45, 21.30 «Джанан». Т/х. 15.00 «TV Shop». 15.30, 19.00 «Адвокат». Сериал. 16.50 «Татьяна Самойлова. Фильм, длиною в жизнь». «Понять. Простиь». «Территория происшествий». «Панорама дня». «Неизведанный Казахстан». «Тјулік тынысы». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Јн шашу». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 07.30 «Поменяться местами». Комедия. 10.00, 16.30 «Думай, как женщина». Т/с.

17.40 19.50 20.00 20.30 21.00 22.20 22.50 00.00

7.00 Телеканал «Доброе утро». 10.00, 10.35, 18.30 Жаѕалыќтар. 10.05 «Сапа баќылауда». 11.00 «Женщина, не склонная к авантюрам». Фильм. «Модный приговор». «Жить здорово». «Новости днем». «Парадиз». Фильм. «Жди меня». «Дикий 3». Боевик. «Вкус граната». Фильм. «Новости в 21.00». «Поле Чудес». «Сибиряк». Фильм. Концерт группы «Би - 2». 13.00 14.00 15.00 15.30 17.25 19.00 20.00 21.00 22.05 23.10 01.10

8.30 "Јн арна". 9.25 "Пора тюльпанов". Т/с. 11.05 "Сплетница". Т/с. 11.40 "Джейнніѕ даѕќы". Т/х. 12.50, 22.10 "Тракторшыныѕ махаббаты". Т/х. 13.30 «Жар@йсыѕ». "Белгісіз аймаќтар". Т/х. "FreshmanЫ". Мултьфильм. "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. "Закрытая школа". Т/с. «Жар@йсыѕ». "Фобия". "Јн арна". "Бјрі есімде". Тамара Асармен бірге. "Меніѕ кінјм жоќ". Т/х. "Долина волков". Т/с. «Жар@йсыѕ».

04.35 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.35 Кїннiѕ шыєуы, 12.48 Бесiн намазы, 16.58 Екiнтi намазы, 19.06 Аќшам намазы, 20.45 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.10 Жаѕалыќтар. 9.45 «Ўлжан». Т/х. 10.30, 12.45 «Еѕбек тїбі береке». 10.35 «Айтуєа оѕай...». 11.20 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ». «Жарќын бейне». «Алєашќы махаббат». Т/х. «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. «Тјуіп Хо Жун» Т/х. «Жан жылуы». 03.10 «Ґзекжарды». «Жаѕа Ќазаќстан-2050». 02.25 «Парламент». 02.45 «Иман айнасы». «Алєашќы махаббат» Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «ЎЛТТЫЌ ШОУ». «Келін» Т/х. «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». «Билли Батгейт» фильмі. 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Јлемніѕ шґл далалары» Д/х. 10.10 «Алдап кґр». Т/х. 11.00 «Телеярмарка». 11.10 «Полезная информация». 11.30 «Єажайып ґмір» Д/х. «Мўражай». «Айналайын» Т/х. «Ертіс INFORM». «Мадам Бовари». «Консультирует юрист». 17.50 Їзіліс. «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «112». «Ертіс INFORM». «Шипагер». «Айналайын». Т/х. «112». «Усадьба». Т/х. «Ертіс INFORM». «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». К/ф. «Јлемніѕ шґл далалары». 00.15«Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Адамзаттыѕ ўлы жетістіктері». Д/ф. «Біз». Ток-шоу. «След». Сериал. «25-й километр»-2. Кґзќарас 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Хван Чжин И» Т/х. Премьера! Кулинарная академия. «IХ Международный кинофестиваль «Евразия». Дневник «Секреты в раю». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь...». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар 18.15 «Сїлейман сўлтан». 1-маусым. Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Вектор развития «ЭКСПО -2017». Д/ф. Профессионал. «25-й километр»-2. «След». Сериал. 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. «IХ халыќаралыќ «Еуразия» кинофестивалі». Кїнделік. «Хван Чжин И» Т/х.

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 16 ЌЫРКЇЙЕК 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 Ты не поверишь! 14.00 "Ахтунг, руссиш!" "И какой же немец не ездит на шестисотом?". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.30 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.35 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Москва. Три вокзала-5". 01.15 "Сегодня. Итоги". СЕЙСЕНБІ, 17 ЌЫРКЇЙЕК 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Кулинарный поединок". 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с "Демоны". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35, 05.25 "Прокурорская проверка". 22.45, 06.35 "Говорим и показываем". 23.40 Т/с "Москва. Три вокзала-5". 01.35 Т/ с "Ментовские войны-5". СЈРСЕНБІ, 18 ЌЫРКЇЙЕК 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 "Поедем, поедим!". 14.00 Т/с "Демоны". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35, 05.25 "Прокурорская проверка". 22.45, 06.35 "Говорим и показываем". 23.40 Т/с "Москва. Три вокзала-6". 01.35 Т/ с "Ментовские войны-5". БЕЙСЕНБІ, 19 ЌЫРКЇЙЕК 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 "Медицинские тайны". 14.00 Т/с "Демоны". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.30 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.35 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Москва. Три вокзала-6". 01.15 "Сегодня. Итоги". ЖЎМА, 20 ЌЫРКЇЙЕК 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Очная ставка". 13.25 Спасатели. 14.00 Т/с "Демоны". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.45 "Говорим и показываем". 23.40 Т/с "Москва. Три вокзала-6". 01.35 "Ты Суперстар. Бенефис". СЕНБІ, 21 ЌЫРКЇЙЕК 09.15 "Женский взгляд". 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". 12.25 Русская начинка. 12.55 "Кулинарный поединок". 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 "Властные наследники". 16.10 "Наши" со Львом Новоженовым". 17.00 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 18.55 Александр Журбин. Мелодии на память. 19.35 Следствие вели... 20.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 21.00 "Центральное телевидение". 21.50 Т/с "Карпов". 01.30 "Из песни слов не выкинешь!". ЖЕКСЕНБІ, 22 ЌЫРКЇЙЕК 09.10 "Женский взгляд". 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 "Первая передача". 12.20 Едим дома! 12.55 "Чудо техники". 13.25 Дачный ответ. 14.25 Золотая пыль. 15.25 Т/с "Глухарь. Продолжение". 20.00 "Очная ставка". 21.00 "Сегодня. Итоговая программа". 21.50 Т/с "Карпов". 01.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.

11

ДЇЙСЕНБІ, 16 ЌЫРКЇЙЕК 06.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 06.45 Х/ф "Васаби". 08.30 Х/ф "Добро пожаловать в рай". 12.00 "Засуди меня". 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00, 17.30 "Верное средство". 18.30 "Военная тайна". 20.30 "Живая тема". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 01.00 Х/ф "На море!". 00.10 Т/с "Сверхъестественное". СЕЙСЕНБІ, 17 ЌЫРКЇЙЕК 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 Д/п "Большой разлом". 08.00 Д/п "Антихрист. Третье пришествие". 09.00 Д/п "Тайна происхождения человечества". 12.00 "Засуди меня". 13.00 "Семейные драмы". 14.00 "Не ври мне!". 16.00, 17.30 "Верное средство". 18.30 "Территория заблуждений". 20.30 "Пища богов". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 00.50 Х/ф "Сокровище ГрандКаньона". 00.00 Т/с "Сверхъестественное". СЈРСЕНБІ, 18 ЌЫРКЇЙЕК 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 "Живая тема". 08.00 "Пища богов". 09.00 "Смотреть всем!". 12.00 "Засуди меня". 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00, 17.30 "Верное средство". 18.30 "Нам и не снилось". "Грандиозный мужской обман". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 01.10 Х/ф "Пятое измерение". 00.20 Т/с "Сверхъестественное". БЕЙСЕНБІ, 19 ЌЫРКЇЙЕК 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 "Нам и не снилось". "Грандиозный мужской обман". 12.00 "Засуди меня". 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00, 17.30 "Верное средство". 18.30 "Эликсир молодости". 19.30 "Секреты древних красавиц". 20.30 "Какие люди!". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 00.45 Х/ф "Ослепленный желаниями". 00.00 "Чистая работа". ЖЎМА, 20 ЌЫРКЇЙЕК 06.00, 10.00 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 "Эликсир молодости". 08.00 "Секреты древних красавиц". 09.00 "Какие люди!". 12.00 "Засуди меня". 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 17.30 "Тайны мира". "Пятый элемент". 18.30 "Странное дело". "Генетики с других планет". 19.30 "Секретные территории". "Авиация древних народов". 20.30 "Смотреть всем!". 22.00, 02.15 Т/с "Записки юного врача". 00.00 Х/ф "Морфий". СЕНБІ, 21 ЌЫРКЇЙЕК 07.15 "100 процентов". 07.45 "Чистая работа". 08.30 "Территория заблуждений". 10.30 "Новости 24". 11.00 "Военная тайна". 13.00 "Странное дело". "Генетики с других планет". 14.00 "Секретные территории". "Авиация древних народов". 15.00 "Тайны мира". "Пятый элемент". 16.00 "Представьте себе". 17.00 "Неделя". 18.00, 01.10 Х/ ф "Особенности национальной охоты". 20.00 Х/ф "Особенности национальной рыбалки". 22.00 Х/ф "Особенности национальной политики". 23.45 Х/ф "Особенности подледного лова". ЖЕКСЕНБІ, 22 ЌЫРКЇЙЕК 03.00 Х/ф "Особенности национальной рыбалки". 05.00 Т/с "Дальнобойщики". 21.15 "Репортерские истории". 21.45 "Неделя". 22.50 "Смотреть всем!". 00.20 Х/ф "Полный облом". 02.00 Х/ф "Контакт".

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 16 ЌЫРКЇЙЕК 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.20 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.25 Т/с "Домработница". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 Т/с "Ясмин". 17.10 "В наше время". 18.00 Вечерние новости. 19.00, 03.55 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Матьи-мачеха". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 Т/с "Перевозчик". 00.45 Х/ф "В тылу врага". СЕЙСЕНБІ, 17 ЌЫРКЇЙЕК 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.20 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.25 Т/с "Домработница". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 Т/с "Ясмин". 17.10 "В наше время". 18.00 Вечерние новости. 19.00, 04.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Матьи-мачеха". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 Т/с "Перевозчик". 00.45 Х/ф "Секретные материалы. Хочу верить". СЈРСЕНБІ, 18 ЌЫРКЇЙЕК 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.20 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.25 Т/с "Домработница". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 Т/с "Ясмин". 17.10 "В наше время". 18.00 Вечерние новости. 19.00, 03.55 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Вангелия". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 Т/с "Перевозчик". 00.45 Х/ф "Егерь". БЕЙСЕНБІ, 19 ЌЫРКЇЙЕК 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.20 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.25 Т/с "Домработница". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 Т/с "Ясмин". 17.10 "В наше время". 18.00 Вечерние новости. 19.00, 04.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Вангелия". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 Т/с "Перевозчик". 00.45 Х/ф "Смертельная охота". ЖЎМА, 20 ЌЫРКЇЙЕК 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15, 05.35 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.20 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.25 Т/с "Домработница". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 "За и против". Ток-шоу. 17.10 "Жди меня". 18.00 Вечерние новости. 19.00 "Человек и закон". 20.00 "Поле чудес". 21.00 "Время". 21.30 "Вышка". 23.20 "Вечерний Ургант". 00.10 Т/с "Под куполом". 00.55 Х/ф "Криминальный талант". СЕНБІ, 21 ЌЫРКЇЙЕК 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф "Ау-у!". 07.15 Х/ф "Паспорт". 09.05 "Играй, гармонь любимая!". 09.40 "Слово пастыря". 10.15 Смак. 10.45 "Шипы белых роз". 11.45 "Смешарики. Новые приключения". 12.15 "Идеальный ремонт". 13.05 Ералаш. 13.40 Т/с "Королевский сорняк". 17.10 "Свадебный переполох". 18.00 Вечерние новости. 18.15 "Куб". 19.20 "Угадай мелодию". 19.50 "Минута славы. Дорога на Олимп!". 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером". 22.55 "Успеть до полуночи". 23.45 Х/ф "Любовь с препятствиями". 01.30 Х/ф "Наверное, боги сошли с ума". ЖЕКСЕНБІ, 22 ЌЫРКЇЙЕК 05.50, 06.10 М/ф "Как приручить дракона". 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.25 Х/ф "Не было печали...". 08.35 Армейский магазин. 09.05 "Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.30 "Пока все дома". 11.15 Фазенда. 11.45 "Смешарики. ПИН-код". 12.15 Х/ф "Крепкий орешек. Возмездие". 14.20 Х/ф "Стряпуха". 15.30 "Есть только миг...". 17.15 "Ванга". 18.15 "Ледниковый период". 21.00 Воскресное "Время". 22.00 "ДОстояние РЕспублики. Ирина Аллегрова". 00.00 Х/ф "Свидетель". 01.45 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь".

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

19.10 20.00, 20.30 20.40 20.50 21.30 22.10 23.00, 23.30 23.40


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

10 www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 16 ЌЫРКЇЙЕК 6.15 «Айгґлек». 7.00 «Мўѕлыќ - Зарлыќ». 7.15 «Аѕќау ќасќыр». 7.25 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35, 16.50 «Сен білесіѕ бе?». 7.45, 17.00, 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 17.10 «Он саусаќ». 8.05, 17.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.30, 18.10 «Аю мен тышќан». 8.35, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.40, 15.10 «Кїлегеш». 8.55, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05 «Ќўтќарушы Аќылбек». 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 9.55, 21.30 «Желле». 10.20, 19.00 «Чип пен Байт». 10.30 «Достар ќаласы». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40, 18.15 «Зерде». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры». 12.35 «Балапандар». 12.50, 18.00 «Жалбыз бен Лимон». 13.05, 19.35 «Жїзден жїйрік». 13.35, 19.10 «Астро бой». 14.00, 20.20 «Санжар мен Ќайсар». 14.30,18.45, 22.10 «Подкатс». 14.55 «Достар ќаласы». 17.45 «Балапандар». 20.50 «ЖАЌСЫЛЫЌ САЌШЫЛАРЫ». 21.15 «Айжўлдыз». 21.55 «Кїлегеш». СЕЙСЕНБІ, 17 ЌЫРКЇЙЕК 6.15, 18.15 «Білгіштер бекеті» 6.45 «Ертегілер елінде». 7.00, 16.25 «Белгілі іздер» 7.25, 10.20, 19.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35, 16.50 «Сен білесіѕ бе?». 7.45, 17.00, 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 17.10 «Он саусаќ». 8.05, 17.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.30, 18.10 «Аю мен тышќан». 8.35, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.40, 15.10, 21.55 «Кїлегеш». 8.55, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!» 9.55, 21.30 «Желле». 10.30, 14.55 «Достар ќаласы». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Јдемі - ай». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры». 12.35, 17.45 «Ертегілер еліне саяхат». 12.50 «Єажайып пойыз». 13.05, 19.35 «Жїзден жїйрік». 13.35, 19.10 «Астро бой». 14.00 «Томпаќ».14.30, 18.45, 22.10 «Подкатс». 18.00 «Єажайып пойыз». 20.20 «ТОМПАЌ». 21.15 «Айжўлдыз». СЈРСЕНБІ, 18 ЌЫРКЇЙЕК 7.00, 16.25 «Белгілі іздер». 7.25 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35, 16.50 «Сен білесіѕ бе?». 7.45, 17.00, 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 17.10 «Он саусаќ». 8.05, 17.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.30, 18.10 «Аю мен тышќан». 8.35, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.40, 15.10, 21.55 «Кїлегеш». 8.55, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 9.55, 21.30 «Желле». 10.20, 19.00 «Чип пен Байт». 10.30 «Достар ќаласы». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15 «Диего». 11.40, 18.15 «Зерде». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры».12.35 «Балапандар». 12.50, 18.00 «Жалбыз бен Лимон». 13.00 «Аю мен тышќан». 13.05, 19.35 «Жїзден жїйрік». 13.35, 19.10, «Астро бой». 14.00, 20.20 «Санжар мен Ќайсар». 14.30, 18.45, 22.10 «Подкатс». 14.55 «Достар ќаласы». 15.50 «Диего». 17.45 «Балапандар». 21.15 «Айжўлдыз». БЕЙСЕНБІ, 19 ЌЫРКЇЙЕК 6.15, 18.15 «Білгіштер бекеті». 6.45 «Ертегілер елінде». 7.00, 16.25 «Белгілі іздер». 7.25, 10.20, 19.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35, 16.50 «Сен білесіѕ бе?». 7.45, 17.00, 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 17.10 «Он саусаќ». 8.05, 17.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.30, 18.10 «Аю мен тышќан». 8.35, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.40, 15.10, 21.55 «Кїлегеш». 8.55, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 9.55, 21.30 «Желле». 10.30, 14.55 «Достар ќаласы». 10.40 «Алаќай, балаќай!». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Јдемі-ай». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры». 12.35, 17.45 «Ертегілер еліне саяхат». 12.50 «Єажайып пойыз». 13.05, 19.35 «Жїзден жїйрік». 13.35, 19.10 «Астро бой». 14.00, 20.20 «Томпаќ». 14.30, 22.10 «Подкатс». 18.00 «Єажайып пойыз». 21.15 «Айжўлдыз». ЖЎМА, 20 ЌЫРКЇЙЕК 7.00, 16.25 «Белгілі іздер». 7.25 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35, 16.50 «Сен білесіѕ бе?». 7.45, 17.00, 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 17.10 «Он саусаќ». 8.05, 17.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.30, 13.00, 18.10 «Аю мен тышќан». 8.35, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.40, 15.10, 21.55 «Кїлегеш». 8.55, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 9.55, 21.30 «Желле». 10.20, 19.00 «Чип пен Байт». 10.30 «Достар ќаласы». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Зерде». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры». 12.35 «Балапандар». 12.50, 18.00 «Жалбыз бен Лимон». 13.05, 19.35 «Жїзден жїйрік». 13.35, 19.10 «Астро бой». 14.00, 20.20 «Санжар мен Ќайсар». 14.30, 18.45, 22.10 «Подкатс». 14.55 «Достар ќаласы». 17.45 «Балапандар». 18.15 «ЗЕРДЕ». 21.15 «Айжўлдыз». СЕНБІ, 21 ЌЫРКЇЙЕК 6.15, 18.15 «Білгіштер бекеті». 6.45 «Ертегілер елінде». 7.00, 16.25 «Белгілі іздер». 7.25, 10.20, 19.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35, 16.50 «Сен білесіѕ бе?». 7.45, 17.00, 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 17.10 «Он саусаќ». 8.05, 17.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.30, 18.10 «Аю мен тышќан». 8.35 «Hello, Балапан!». 8.40, 15.10, 15.05, 21.55 «Кїлегеш». 8.55, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 9.55, 21.30 «Желле». 10.30 «Достар ќаласы». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Жас їміт». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры». 12.35, 17.45 «Ертегілер еліне саяхат». 12.50 «Єажайып пойыз». 13.05, 19.35 «Јдемі - ай». 13.35, 19.10 «Астро бой». 14.00, 20.20 «Томпаќ». 14.30, 18.45, 22.10 «Подкатс». 14.55 «Достар ќаласы. 18.00 «Єажайып пойыз». 21.15 «Айжўлдыз». ЖЕКСЕНБІ, 22 ЌЫРКЇЙЕК 6.15 «Толаєай». 7.00 «Айгґлек». 8.30 «Аю мен тышќан». 8.35 «Кїлегеш» 8.55, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 9.05, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары» М/х. 9.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 9.55, 21.30 «Желле» М/х. 10.20, 19.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 10.30 «Достар ќаласы». 10.40 «Алаќай, балаќай!». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Бала тілі - бал». 12.10, 20.05 «Јуежай». 12.25 «СИЌЫР СЫРЫ». 12.35, 17.45 «Ертегілер еліне саяхат». 12.50 «Єажайып пойыз». 13.05, 19.35 «Јдемі - ай». 13.35, 19.10 «Астро бой». 14.00 «Томпаќ». 14.30, 22.10 «Подкатс». 14.55 «Достар ќаласы». 15.05 «Кїлегеш». 16.15 «АЙГҐЛЕК». 18.00 «Єажайып пойыз». 18.15 «Бала тілі - бал». 18.45 «ПОДКАТС». 20.20 «ТОМПАЌ». 21.15 «Айжўлдыз». 21.55 «Кїлегеш». 22.25 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 22.35 «Тристан мен Изольда».

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 16 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Алтын кґмбе». 9.35 «Јлі есімде». 10.05 «Телеафиша». 10.10 «Жабыќ кїймедегілер». К/ф. 11.45 «Мир музыки». 12.05 «Жїздесу». 12.55 «Хан јулетініѕ тарихы». 13.50 «Єасырлар пернесі». 14.20, 23.50 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 14.40, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.10 «Музыка јлемінде». 15.30 «Ќўмсаєат» 15.35 «Таутўлєа». 16.00, 00.10 «Тюдорлар јулеті». Драма. 16.50 Концерт Филармонического трио 17.25 «Ќолтаѕба». 18.05 «Дала дауысы». 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 19.55 «Суретєўмыр» 20.00 «ШАЅЫРАЌ». 20.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері» 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». 21.00 «Ќўмсаєат». 21.05 «Молитва Лейлы». 22.25 «Барып ќайт, балам, ауылєа». 22.50 "Јнші Ерлан Рысќали мен кїйші Нїркен Јшіровтыѕ шыєармашылыќ кеші. СЕЙСЕНБІ, 17 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Шаѕыраќ. 9.25 «Ґркениет». 10.00 «Телеафиша». 10.05, 20.55 «Молитва Лейлы». Драма. 11.25 «Жетісаз». 12.05 «Барып ќайт, балам, ауылєа». 12.25 «Сол жылдар...». 13.10 «Хан јулетініѕ тарихы». 14.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 14.20 «Ќылќалам». 14.40, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.10 «Музыка јлемінде». 15.30 «Ќўмсаєат» 15.35 «Келбет». 16.00, 00.10 «Тюдорлар јулеті». Драма. 16.50 Концертный зал «Мјдениет». 18.10 Сјбит Оразбаев. 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 19.55 «Ќўмсаєат» 20.00 «ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ОПЕРНОГО...». Опера «Абай» в Майнингемском театре. 20.30 «ТАРИХ АЙНАСЫ. аќиќат пен аѕыз». «Ќазаќ тарихы жјне антропология». 22.10 «Аќсарай. 23.10 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ концерті. «Жасай бер, ќазаќ!» СЈРСЕНБІ, 18 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Кітапхана». 9.35 Концерт. 10.10 «Молитва Лейлы». 11.25 «Ґнер шежіресі». 11.40 «Дала дауысы. 12.00 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 12.30 «Легенды и мифы оперного...». 13.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 13.55 «Жїздесу». 14.40, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы мјдени мўралар». 15.10 «Сґнбес сјуле». 15.40 «Диагонали творчества». 16.00, 00.00 «Тюдорлар јулеті». Драма. 16.55 «Јнді сїйсеѕ, менше сїй!». Концерт 17.25 «Ќўмсаєат» 17.30 «КІТАПХАНА». 18.00 «АЛАШ АЛЫПТАРЫ». Д/ф. 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 20.00 «РАСКРЫТАЯ ПАРТИТУРА». 20.30 «Гранд Отель» Драма. 22.25 «Јндер мен жылдар» БЕЙСЕНБІ, 19 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Тарих айнасы. аќиќат пен аѕыз». 9.30 «Ќолтаѕба». 10.10 «Гранд Отель». Драма. 12.00 «Жетісаз». 12.30 «Раскрытая партитура». 13.00 «Хан јулетініѕ тарихы». 13.55 «Кітапхана». 14.30, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.00 «Ауыл сазы». 15.25 «Ќўмсаєат» 15.35 «Келесі аялдама». 16.00, 00.05 «Тюдорлар јулеті». Драма. 17.00 «Жылдарым меніѕ ќанатым». Д/ф. 17.40 «ЌЫЛЌАЛАМ». 18.00 «Сґнбес сјуле». 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». Т/х. 19.55 «Ќўмсаєат». 20.00 «ЄАСЫРЛАР ПЕРНЕСІ». 20.30 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». 20.55 «Сурет-єўмыр». 21.00 «ИМЯ». Ток-шоу. 21.45 «Ќўмсаєат». 21.50 «Волшебник страны Оз». Мюзикл. 23.35 Концертный зал «Мјдениет». ЖЎМА, 20 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Ќылќалам 9.25 «Ќўмсаєат» 9.30 «Имя». 10.15 «Волшебник страны Оз» Мюзикл. 12.00 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 12.20 «Єасырлар пернесі». 12.50 «Хан јулетініѕ тарихы». Т/х. 13.45 «Сол жылдар...». 14.30, 18.30 «Јлемніѕ асыл ќазынасы - мјдени мўралар». 15.00 «Саєындырєан јндер-ай!». Ретроконцерт. 16.00 «ТЮДОРЛАР ЈУЛЕТІ». Драма. 17.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ концерті. 18.00 «Јлі есімде». 19.00 «Хан јулетініѕ тарихы». Т/х. 19.55 «Дала дауысы». 20.20 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары» «Испиджап». Д/топтама. 20.45 «АЌСАРАЙ». 21.45 «ГАМЛЕТ» Драма. 23.45 Концертный зал «Мјдениет». СЕНБІ, 21 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.25, 16.00 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». Д/х. 9.50 «Гамлет». Драма. 11.50 "Концертный зал «Мјдениет». 12.30, 18.00 «Новости культуры». 12.50 «Жетісаз». 13.15 «Ґнер шежіресі». 13.30 «РУХАНИЯТ ҐЗЕГІ». Д/х. 14.20 «Їлкен їміт» Драма. 15.15 «Дала думан». «Ґнер сайысы». 16.25 «ГЕНРИ МУР». Д/ф. 17.25 «Концерт». 18.20 «Саєындырєан јндер-ай!». Ретроконцерт. 19.00 «Алтын кґмбе». 19.30 «Їлкен їміт» Драма. 20.30 «Жїздесу». 21.20 «Жел айдаєан таєдырлар» Драма. 23.05 «Ќазаќтыѕ ќолґнері» 23.15 «Балауса» Жанар Айжанованыѕ јн кеші. ЖЕКСЕНБІ, 22 ЌЫРКЇЙЕК 9.05 «Мирас». 9.20, 16.00 «Голливудтыѕ жарќын жўлдыздары». Д/х. 9.45, 21.10 «Жел айдаєан таєдырлар» Драма. 11.30 «Бўлбўл еді, дїлдїл еді, Кенекеѕ» . 12.00 «ЈЛІ ЕСІМДЕ». 12.30, 18.00 «Мјдениет жаѕалыќтары». 12.50 «Ґнер шежіресі». 13.05 «Келесі аялдама». 13.30 «РУХАНИЯТ ҐЗЕГІ». Д/х. 14.20 «Їлкен їміт» Драма. 15.15 «Жарќын бейне». 15.35 «Єасырлар пернесі». 16.25 «МЈДЕНИ МЎРА». Д/ф. 17.35 «Мир музыки». 18.20 «Саєындырєан јндер-ай!». Ретроконцерт. 19.00 «ҐРКЕНИЕТ». Ток-шоу. 19.35 «Їлкен їміт» Драма. 20.30 «СОЛ ЖЫЛДАР...». 22.55 «Јндер мен жылдар» Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ концерті 0.30 «Ќызыл да жасыл Куба». Д/ф.

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

21 СЕНБІ

12.00 13.40 14.30 15.50 18.00 18.20 19.00 19.50 20.20 21.50 22.35

11.00 15.00 15.30 17.35 17.50 18.10 20.00 20.30 21.20 21.50 22.10 23.40

8.15, 8.45 9.10 9.50 11.45 12.20 13.10 13.40 15.05 19.20 21.00 22.05 23.10

11.45 12.15 13.35 14.15 15.00 17.00 18.00 19.30 20.00 22.00 22.30 23.00 00.00

7

07.05 “Сны”. Х/ф. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00 “Юрмала-2008”. 11.00 “Квартирный вопрос”. “Рейдер”. “Наша правда” Ток-шоу. “Диагноз”. “Смотреть всем!”. “Звёздная жизнь”. Д/цикл. “Жїрекжарды”. “Абадан. Жiбек жолында”. “Кривое зеркало”. “Х-Фактор”. “Другая правда” с Алексеем Шахматовым. “Очная ставка”. “Хроники недели”. “Ахиллесова пята”. Криминальная драма.

«Жажда экстрима». «Кунг Фу: Возрождение легенды». Сериал. «Ниндзя из Беверли Хиллз». Боевик. «Нысана». «Вкусные секреты от Джорджио». «Родной ребенок». Кино. «Шаншар». «Путешествие на запад». Сериал. «Спирит-душа прерий». Фильм «Астерикс на Олимпийских играх». Фильм. «Бросок кобры». Боевик. «Худеющий». Триллер.

КТК-7 + 31

www.saryarka-samaly.kz

08.30

07.00 07.30

10.30 11.30 12.00 15.00 16.30 17.30 19.00

21.30 00.00

12.40 13.00 14.00 14.30 15.30 16.25 17.05 18.00 20.00 21.00

21.45 22.45 23.20

ИРБИС

НТК

08.30, 12.00 Новости. 10.00 «Материнский инстинкт». Фильм. 13.10 «Плохие парни». Фильм. 15.40 «Женя, Женечка и «Катюша». Фильм. 17.40 «Моя ужасная няня». Фильм. 20.00 «Папа студентки». Фильм. 22.00 «Плохие парни 2». Фильм. 00.30 – 09.00 «Јн ќанатында». 10.40, 13.40, 16.20, 17.20, 20.40, 22.40 Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.30; 19.50, 21.50 - Тамаша таѕдау.

07.05 08.30 09.15

13.25 13.50 15.10 17.00 18.00 20.00

21.00 22.55 23.20 00.55 01.25

10.00 10.45 11.10 12.00 12.35

9.00 Жаѕалыќтар. «Смешарики. Новые приключения». «Смак». «Танцуй». Мелодрама. «Фабрика Грез» с Ольгой Артамоновой. «Ду ќол шоколад». «Ералаш». Премьера. «Куб». «Сила сердца». Мелодрама. «Минута славы. Дорога на Олимп». «Новости в субботу». «Успеть до полуночи». «Сегодня вечером».

07.00 «Ќуырдаќ». 07.30 «Аян». 08.30 «Книга Джунглей» м/с. 09.00 «Смехопанорама». 10.00 «Школа доктора Комаровского». 10.30 «Орел и решка». 11.30 «KZландия. Перезагрузка». 12.30 «Айна online». 13.00 «Черное платье» т/ф 15.00 "Здравствуйте, я Ваша пятница" 3. 17.00 «НЫСАНА». 18.00 «Знаки. Степные легенды». 19.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 20.00 Шоу «Сорок миллионов тенге». 21.00 «Идеальная невестка» Реалити-шоу. 22.00 «Небесный суд» х/ф.

«Барлыќ ґмір алда». К/ф. «Ґлім туралы жазєан јйел». Т/х. «Звездные Войны: Войны клонов». М/с. «Мутанты черепашки Ниндзя». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Кунг-Фу Панда». М/с. «Балалы їй - базар». «Самые забавные животные планеты». «КВН на Бис». «Американский хвост 4». Фильм. «Люди Х: Последняя битва». Боевик. «Большая разница». «Битва экстрасенсов». «Экстрасенсы ведут расследование». «Люди Х: Начало. Россомаха». Боевик. «Наша Russia». «Джиперс- Криперс». Фильм. «Хип-шоу». Бои без правил. Дом-2.

8.30 «Балдјурен». 9.00 «Энциклопедия собак». 9.30 «Ольга Остроумова. Любовь земная». 10.30 «Тайны нашего кино». 11.00 «Стиляги». 11.15, 21.00 «The spirit of Tengri». «Киноклуб» Олега Борецкого. Планета Океан. «Завербуй меня, если сможешь!». «Хроники московского быта». «TV Shop». «Мен даланыѕ ќызымын» Баєдат Сјмединова. «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». Айнўр Байнулдинова «Жаным» атты јн кеші. «Ќоєам жјне јйел». «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». «Неизведанный Казахстан». «Территория происшествий». «Сїйікті јндер». «Путь успеха».

ЕВРАЗИЯ

8.00 Новости "20.30". 8.30 Жаѕалыќтар. 9.00 "Ќызыќты ќаржы". 9.15 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 9.30 "Чудеса от Zepter". 10.00 «Домашние войны». Сериал. "Новая жизнь сыщика Гурова". Т/с. "Олжа". "Элина" т/х. "Лица столицы". "Kaznet". "Јн мен сјн шеруі". "Ел аузында". "Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен". "Ольга Шишигина. А счастье так близко!". "Ваша честь". "Cаєан сенемін. Мой лучший". Спорт на канале "Астана".

8.30 "Јсем јуен Ел арнада". 9.00 "Сенім. Білім. КZ". 9.20 "Оян.KZ". 10.10 "Суперпапа". Реалити-шоу. 11.00 "Машины сказки". М/ф. 11.30 "Архифакт". "Јселдіѕ ќўрбы - ќўрдастары". Т/х. "Начистоту". "Жаным". Т/х. Футбол. Отборочный турнир Чемпионата Европы. Казахстан Финляндия. Прямая трансляция "Голливуд єажабы". Д/ф. "Бјрі есімде". "Попытка Веры". Мелодрама. "Что наша жизнь...". «Братья». Драма. "Јзіл-кеш". "Жан досымныѕ сїйген ќызы" комедиясы.

21.30 «Битва умов». Семейная телевикторина. 22.15 «Месть». Драма. 00.10, 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. 01.10 - 03.05 М.Јуезов атындаєы академиялы драма театры. Б.Жјкиев «Жїрейік жїрек ауыртпай»/драма/.

04.37 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.37 Кїннiѕ шыєуы, 12.47 Бесiн намазы, 16.56 Екiнтi намазы, 19.04 Аќшам намазы, 20.43 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.10, 15.00 Мультфильм. 8.40 «Еріншектер елі». М/х. 9.35 «АГРОБИЗНЕС». 10.00 «ДАУА». 10.30 «АС МЈЗІРІ». 11.00 «Ўлттыќ шоу». 12.05 «ТЕЛЌОЅЫР». 12.50, 03.10 «Жићанкез». 13.15 «Ўлттыќ ґнім». 13.35 «МЫЅ ТЇРЛІ МАМАНДЫЌ». 14.05 «БІЛГІРЛЕР ОТАУЫ». Зияткерлік сайыс. 15.10 «Еѕбек тїбі - береке». 15.20 «Айналайын». Тґртінші маусым. Т/х. «Тарих толќынында». «КЕЛБЕТ». Жаѕалыќтар. «Келін». Т/х. «ЖАН ЖЫЛУЫ». 02.45 «Арнайы репортаж». 23.35 Жаѕалыќтар. «Ґнер ќырандары». Пародия кеші. «Жайдарман». Їздік јзілдер. «Кїз аѕыздары» драмасы. «Єасырлар пернесі». 16.25 17.00 17.30 17.50 19.40 20.05, 20.30, 21.05 00.10 00.35 03.40

08.00 «Јлемніѕ шґл далалары». Д/х. 08.30 «Полезная информация». 08.40 «Консультирует юрист». 09.00 «Јн сўѕќары». Концерт. 10.00 М/ф. 10.10 «Алдап кґр». 11.00 «Салауатты сана». 11.20 «Тарих пен тўлєа». 11.40 «Телеярмарка». 11.50 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары» Д/ф. 12.10 «Свидание с историей». 12.20 «112». 12.30 «Айналайын». 13.00 «Ертіс INFORM». 13.35 «Шипагер». 14.00 – 16.00 Їзіліс. 16.00 «С дипломом в село». 16.25 «Полезная информация». 16.30 «Шипагер». 17.00 «Елім, елім-ай» Ґмірќўл Айниязовтыѕ јн кеші. Концерт. «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Волчонок среди людей». Х/ф. «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». «Уаќыт-керуен». «День за днем». 23.55 «Ќылмыс пен жаза» Х/ф. 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор. 18.00 18.30 19.00 20.20 21.00 21.30 22.00 – 08.55, 17.55,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 08.35 «Он саусаєынан ґнер тамєан Мария». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 10.10 Народный эксперт. 10.25 Ўлт саулыєы. 10.50 «IХ Международный кинофестиваль «Евразия». Дневник. 11.10 Едим дом. 11.40 ПРОД.ВОПРОС. 12.00 Халыќ сарапшысы. 12.15 «Наследие Земли». 12.30 «Контуры на карте». 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.10 «IХ халыќаралыќ «Еуразия» кинофестивалі». Кїнделік. 13.20 «Не могу сказать прощай». Кино. 15.10 Ќазаќстанныѕ Австриядаєы мјдени кїндері. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Бармысыѕ, бауырым? «Сїлейман сўлтан». 1-маусым. Т/х. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Меніѕ жерім. Ґлкетану». Туристік журнал. 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30


11.35 12.05 12.40 13.00 14.05 14.55 15.20 16.30 16.55 17.20 17.50 19.40 20.30 21.35 23.10 23.55 00.35 02.20 03.00

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

22 ЖЕКСЕНБІ

12.00 13.00 13.40 14.30 15.20 16.20 19.00 19.50 20.20 21.10 22.45

11.00 15.00 15.30 17.20 18.30 19.00 20.30 21.20 21.40 23.00 23.50

6.00 7.45 8.10 8.45 9.00 9.10 10.10 10.55 12.00 12.30 13.05 14.00 15.55 18.00 19.05 21.00 22.00 23.45

11.00

17.00

11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 15.00 15.30

18.00 19.00 19.30 20.00 21.50 22.30 23.00

8

11.30 12.30 13.00 15.00 17.20 21.00 23.00

21.00 23.10 00.55

20.00

12.00 12.35 14.00 14.30 15.05 15.50 16.20 18.05

09.00 10.00 10.45 11.10 11.35

07.05 08.35

«Путь успеха».

КТК-7 + 31 «Жажда экстрима». «Кунг Фу: Возрождение легенды». Сериал. Мультсериал. «Спирит-душа прерий». Фильм. «Астерикс на Олимпийских играх». Фильм. «Бросок кобры». Боевик. «Путешествие на запад». Сериал. «Гарри Поттер и философский камень». Фильм. «Лохматый папа». Комедия. «На крючке». Триллер. «Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мёртв». Триллер. 07.05 “Пора любви”. К/ф. 09.00 “Баланыѕ іci шала”. 09.15 “Абадан. Жiбек жолында”. 10.00 “Кривое зеркало”. “Х-фактор”. “Не может быть!”. Комедия. “Дорога домой”. “Моя прекрасная няня”. Т/с. “Люба. Любовь”. Мелодрама. “Чёрный квадрат” “Портрет недели”. “Слуги народа” с Артуром Платоновым. “Родной человек”. Мелодрама. Дневник лиги Чемпионов УЕФА.

ИРБИС

07.00 «Ќуырдаќ». 07.30 «Шынайы ґмір». 08.30 «Книга Джунглей» м/с. 09.00 «Смехопанорама». 10.00 «Школа доктора Комаровского». 10.30 Шоу «Сорок миллионов тенге». «Идеальная невестка» Реалити-шоу. «Айна online». «Сюрприз» т/ф. «Измайловский парк». «Человек-амфибия» т/ф. «В аду» х/ф. «Пробуждение смерти» х/ф.

«Жоєалєан Аманда». К/ф. «Звездные Войны: Войны клонов». М/с. «Большая разница». «Мутанты черепашки Ниндзя». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Кунг-Фу Панда». М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Ойымды аѕєар». «Американский хвост 4». Фильм. «КВН на Бис». «Dizzy» «Comedy Woman». «Территория стиля» «Бетховен 5». Комедия. «Люди Х: Начало. Россомаха». Боевик. «Экстрасенсы ведут расследование». «Сделано в Америке». Комедия. «Закопанные». Триллер. Дом-2.

НТК

09.00 «Папа студентки». Фильм. 11.00 «Моя ужасная няня». Фильм. 13.30 «Плохие парни 2». Фильм. 16.00 «Одинокая женщина желает познакомиться». Фильм. 18.00 «Приключения Флика». Фильм. 20.00 «Поцелуй на удачу». Фильм. 22.00 «Уолл Стрит: Деньги не спят». Фильм. 00.30 – 08.00 «Јн ќанатында». 09.40; 14.00; 16.20; 17.20; 20.40; 22.40 Телекаталог 10.50, 13.10; 13.20, 15.50; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша таѕдау.

23.10 01.10

12.00 13.15 15.15 15.30 16.40 20.30 21.00 22.00

19.40 21.40 00.00

13.00 15.30 16.30

08.30 09.00 10.30

07.00 07.30

00.00

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «Музыка арнасы». 8.30 «Ќоєам жјне јйел». 9.00 «Барышня и кулинар». 9.30 «Без обмана. Консервированный кошмар». 10.30 «Смех с доставкой на дом». «Раймонд Паулс. Все,что было – не исправишь». «Кинопаркофка». «Тайны нашего кино». «Приглашает Борис Ноткин». «Трансмиссия». «Бизнес-диалоги». «TV Shop». «Балдјурен». «Жїрек сыры» Динара Ќырыќбаеваныѕ јн кеші. «Ќазаќстаныѕ Корея Республикасындаєы жылы». «Јн шашу». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Ґмір тынысы». «ИГРА В ИГРЕ». Фильм. «Иран: нефть и бомба». «БлоGпост.Детектор G». «Сїйікті јндер».

«Маруся. Возвращение». Жаѕалыќтар. «Играй, гармонь любимая!». «Смешарики. Пин-код». Новости. «Здоровье». «Казлото». Прямой эфир. Премьера. «Шипы белых роз». Премьера. «Сваты у плиты». «Угадай мелодию». «Без тормозов». «Как приручить дракона». Кино. «Жила-была любовь». Мелодрама. «Добрый вечер, Казахстан!». «Ледниковый период». «Аналитика». «Ледниковый период». Продолжение. «Любовь с препятствиями». Комедия.

ЕВРАЗИЯ

8.00 "Саєындырєан јндер-ай" јн кеші. 9.00 "Увлекательные финансы". 9.15 "Чудеса от Zepter". 9.45 "Битва за планету Терра". М/ф. "Новая жизнь сыщика Гурова". Т/с. "Внимание. ЧП!". "Элина" т/х. Јн шашу. "Ел аузында". "Cаєан сенемін. Мой лучший". "Дневник с Гульжан Мукушевой". "Громкое дело". "Шымкент шоу". "Кеш емес" ток-шоу. "Рэкетир". Криминальная драма.

8.30 "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. 9.20 "Оян.KZ". 10.20 "Побочный эффект". 10.40 Мультфильм. 11.00 "FreshmanЫ". 11.15 "Јзіл-кеш". "Јселдіѕ ќўрбы - ќўрдастары". Т/х. "Јлем халыќтарыныѕ ас мјзірі". Д/с. "Суперпапа". Реалити-шоу. "Жаным". Т/х. "Жас ќанат-2013". "Кек пен заѕ" мелодрамасы. "Попытка Веры". Мелодрама. "Јзіл Tube" баєдарламасы. "Мїмкін емес..." . "Нокаут". Триллер. "Карта, аќша, екі зеѕбірек" триллері.

04.39 Таѕ намазыныѕ кіруі, 06.39 Кїннiѕ шыєуы, 12.47 Бесiн намазы, 16.54 Екiнтi намазы, 19.01 Аќшам намазы, 20.35 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.10 «Жићанкез». 8.35 «Еріншектер елі». М/х. 9.30 V маусым. «АЙГҐЛЕК». Балалар байќауы. 11.05 «СЫР-СЎХБАТ». «АЌСАУЫТ». «Сіз не дейсіз?». «ЕЛОРДА». «Елім меніѕ». «ТОЛАЄАЙ». Отбасылар сайысы. Мультфильм. «Айналайын». Тґртінші маусым. Т/х. «ЎЛТ МАЌТАНЫШТАРЫ». Д/ф. «Жайдарман» Їздік јзілдер. «МЈЛІМ ДЕ БЕЙМЈЛІМ ЌАЗАЌСТАН». «Келін». Телехикая. «Саєындырєан јндер-ай!». Ретроконцерт. «АПТА. КZ» «ЖАЙДАРМАН» Астана ќаласы Јкімініѕ кубогы-2013. «АЛАЅ» ток-шоуы. «КҐКПАР». Ўлттыќ ойын. «Ќош бол, Гїлсары!» драмасы. «Телќоѕыр». «Сіз не дейсіз?».

08.00 «Јлемніѕ шґл далалары». Д/х. 08.30 «Свидание с историей». 08.50 М/ф. 09.00 Рамазан Стамєазиевтіѕ авторлыќ концерті. 10.30 «112». 11.00 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». 11.30 «Їш арыс». 12.00 «С дипломом в село». 12.25 «Полезная информация». 12.30 «Шипагер». 13.00 «Уаќыт-керуен». 13.30 «День за днем». 14.00 – 16.00 Їзіліс. 16.00 «Ортаќ шаѕыраќ астында». 16.20 «Полезная информация». 16.30 «С дипломом - в село». 17.00 «Аман болшы, аєайын» А.Ќоразбаевтыѕ јн кеші. «Туєан тіл - байлыєым». «Сардар» К/ф. «Уаќыт-керуен». «День за днем». 23.55 «Дориан Грей». Х/ф. 09.55, 10.30, 11.00, 12.30, 16.55, 19.25, 20.25, 22.30 Удачный выбор. 18.30 19.00 20.30 21.00 21.30 – 08.55, 18.20,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 07.50 Дела армейские. 08.20 АС АРЌАУ 08.40 Айбын. 09.10 «Кішкентай ґрт сґндергіш Финли». М/с. 09.55 «Белоснежка и месть гномов». Комедия. 11.40 «Речной патруль». М/ф. 13.00 «Битва умов». 13.45 «Наследие Земли». 14.00 «Кїлкі кеші». Бауыржан Ибрагимов. 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 16.30 «Жалдамалы кїйеу жігіт». Комедия. 18.20 Ќазаќ футболына - 100 жыл. «Футболмен тыныстаєан бір єасыр». Д/ф. 18.40 «Сол бір кеш...». 20.00, 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. 22.00 «Посмотрим, обсудим» с Олегом Борецким. «Мой грешный ангел». Кино. «Код Доступа «София». Боевик «Бейімделу». Кино. 00.00 01.30

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

9

www.saryarka-samaly.kz

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Актуально». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 – 12.00 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 11.15 «Будущее Казахстана – на казахском языке». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы.

20 ќыркїйек – жўма

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «На тему дня». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 - 11.00 «Елбасы Жолдауы – іс жїзінде» - тікелей эфир. 11.15 –12.00 «Главные задачи». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды - сјлем баєдарламасы. 14.15 «Меніѕ сїйікті уаќытым» -. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 Викторина «Cіnema» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

19 ќыркїйек – бейсенбі

8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 – 11.00 «Таным» - тікелей эфир.. 11.15 «Хроники региона». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Жасќанат». 15.15 «Посоветуйте, доктор». 16.15 – 17.00 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Јн - жўмбаќ» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.20 «Игромир». 9.10 «Јйелдер јлемі». 10.20 «Кумиры». 11.10 «Жыл, он екі ай, жеті кїн». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарлама. 14.15 «Душой и сердцем». 15.15 «Мјѕгілік сарын». 16.20 «Заповедный Павлодар». 17.15 «Ќазаќстанныѕ болашаєы ќазаќ тілінде». 18.10 «Литературные вечера». 19.05 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

22 ќыркїйек – жексенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.10 «Јсем јн мен тјтті кїй». 9.10 «Говорим на казахском языке». 10.05 «Жїректі тербеп». 11.10 «Мир танцев». 11.40 «В мире сказок». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.00 «Апта тынысы». 14.31 «Музыка вечности». 15.30 «Заєиптар кітапханасы». 16.10 «Бїгінгі Ќазаќстан». 17.15 «Денсаулыќ». 18.05 «ЖасSTYLE» жастар радиожобасы. 19.05 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

21 ќыркїйек – сенбі

14.10 – 15.00 «Ґмір-ґзен» - тікелей эфир. 15.15 «Ќалаулылар мінбері». 15.40 «Крупным планом» . 16.15 «Басты міндеттер». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.58 «Ертеѕ сенбі» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» концерттік баєдарлама 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

16 - 22 ЌЫРКЇЙЕК АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 16 ќыркїйек – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Депутатская трибуна». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Жићангез». 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын!». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Кїнделік» - авторлыќ хабар. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Мјдени мўра». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Жїзден жїйрік» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 «Удивительные факты нашего мира». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

17 ќыркїйек – сейсенбі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. Жаѕалыќтар. «Елбасы Жолдауы – іс жїзінде».

18 ќыркїйек – сјрсенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Бїгінгі кїн таќырыбына». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» - саздысауыќтыќ баєдарлама. 10.15 «Мјре». 10.40 «Голос православия». 11.15 «Гостинная» - авторлыќ хабар. 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Кїнделік». 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» тікелей эфир. 16.15 «Культурное наследие». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Лови удачу!» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

7.10 7.15 7.25


www.saryarka-samaly.kz Ґткенге кґз жїгіртсек, ќазаќ халќы їшін XVIII – XIX єасырлар ґте ауыр болєан. Ґйткені XVIII єасырдыѕ басында Тјуке хан ќайтыс болєаннан кейін атаќќўмар тґрелердіѕ кесірліктерінен біртўтас Ќазаќ хандыєыныѕ ќўрамындаєы їш жїз дербес їш хандыќќа бґлініп кетті. Осы саяси даєдарысты пайдаланып, ќазаќтарды шыєыстан - жоѕєар, батыстан - ќалмаќ, тїстіктен Ќоќан хандары ќырып–жойып, олардыѕ мал– мїлкін талап, ата ќоныстары Сырдария, Ќаратау, Жетісу ґѕірлерін басып алды. Сґйтіп, ќазаќтар «ќайыѕ сауып, ши сорєан» дегендей

ТАНЫМ јр уаќытта жар болып, алдыѕ жарќын болсын», -деп аќ батасын береді. 1831 жылы Ќаржас пен Ќанжыєалы рулары арасында Ерейментау сілеміндегі ќыраттар їшін болєан таластан жанжал-шатаќ шыєып, жеті Ќанжыєалы адамы ќаза болады. Осыєан байланысты мјселені ќараєан Омбы ќаласындаєы Батыс Сібір генералгубернаторыныѕ јкімшілігі жанжалдасќан екі жаќты мјмілеге келтіре алмай, бітімшілік жасауды ќазаќтыѕ билеріне тапсырады. Сонда осы мјселені ќарауєа Ќаржас жаєынан

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

алмаса, иншалла, орыстыѕ сўраќтарына жауап беруге дайынмын, - депті. Мўны естіген Мўса мырза ќасына орысты ертіп Їкібай бидіѕ ауылына келеді. Сондаєы орыстыѕ Їкібай биге ќойєан сўраќтары: Бірінші сўраќ. - Ќўдай бар ма, јлде жоќ па? Ал, ол бар болса ќайда? Екінші сўраќ. - Киргиздар Ќўдай ќаћар ќылса, жер-жаћанды бір тарыныѕ ќауызына сыйєызады дейді. Осыєан илануєа бола ма? – дейді. Сонда Їкібай би аз ойланып, тоќалы Ќўлжа

ХАЛЫЌ ТАРИХ ТОЛЌЫНЫНДА

жаєдайєа тїсіп, «Аќтабан шўбырынды, алќакґл сўлама» деп аталєан зар заманныѕ дертіне ўшыраєанына тарих куј. Сол кезде Ресей патшалыєы ґзініѕ ертеден ойында бар ќазаќ жерін отарлау саясатын жїзеге асыруєа кіріскен болатын-ды. Соєан ќарсылыќ ретінде ќазаќ даласында тўѕєыш рет ўлт-азаттыќ кґтерілістер басталєаны белгілі. Сол бір ўзаќќа созылєан зар заманда жер-жерде елініѕ таєдырын, болашаєын ойлап, басќа тїскен зўлматтан тез шыєудыѕ жолында халќына тірек, аќылшы басшы болєан, ќол бастайтын жаужїрек батырлар мен сґз бастайтын озыќ ойлы билердіѕ институционалдыќ негізі ќалыптасќан болатын-ды. Асылы, Їкібай да би болуымен ќатар сґзге шешен, алдында кім тўрса да бетіѕ бар, жїзіѕ бар демей ойын айтып салудан тартынбайтын от ауызды, ораќ тілді тілмар адам болєан екен. Їкібай 1778 жылы ќазіргі Павлодар облысына ќарасты Баянауыл ауданындаєы Сабындыкґл маѕында Найзабек Ґтеуўлыныѕ отбасында дїниеге келген. Їкібай Найзабекўлыныѕ ата-тегі: ол - Арєын бабаныѕ ўрпаєы Мейрам сопыныѕ кенже баласы Ќаржастыѕ немересі Сатылєанныѕ шґбелегі болып келеді. Їкібай балдырєан шаєында атасы Ґтеудіѕ алдына жатып, оныѕ айтќан јѕгімелерін тыѕдап, ўйыќтап кететін јдеті болыпты. Кейін 6-7 жасында ауыл аќсаќалдарыныѕ жиындарында атасыныѕ ќасында отырып, олардыѕ јѕгімелерінде айтылєан маќал-мјтелдер мен ќызыќты жјйттарды зейін ќойып тыѕдауды машыќ етеді. Ойын баласы шаєында ауылдаєы молдадан оќып сауатын ашады. Сонда ол Ќўран Кјрімдегі аяттарды басќа балалардан гґрі лезде жаттап алады екен. Енді оќырмандарєа Їкібайдыѕ балалыќ шаєындаєы мынадай бір жаєымды јрекетін айта кетсек, артыќ болмас. Ауылдаєы балалар ойнап жїріп бір-бірімен шекісіп, не болмаса тґбелесіп ќалєанда Їкібай мјмілегер ретінде їлкендерден естіген ґнегелі, ґсиетті сґзбен наќылдап, екі жаќты татуластыруєа јрекет ќылады екен. Бір жолы бозбала Їкібай ауылдас екі жолдасымен Кґкшетау жаќтан келе жатып, кешќўрым бейтаныс бір ауылєа тїнеп шыќпашы болып, алєашќы кезіккен жігіттен ќай їйде аќсаќал тўратынын сўрапты. Ол бір їйді меѕзеп кґрсетеді. Сонда екі жігіттіѕ бірі Їкібайєа: «Ой, сен ґзіѕ ќызыќсыѕ, јлгі жігіттен ќай їйде јдемі ќыз бар деп сўрамай, ќайдаєы бір шалды сўраєаныѕ не?» деп ќалжыѕдаєан болыпты. Оєан Їкібай мырс етіп кїледі де, ештеѕе демейді. Сонымен Їкібай екі жолдасымен сол їйге келіп, аќсаќалєа сјлем береді де ґздерін жолаушылап келе жатќан ќўдайы ќонаќпыз деп таныстырады. Ет піскенше ќымыз ішіп, јѕгіме–дїкен ќўрып отырєанда аќсаќал Їкібайєа: «Балам, сґз саптауыѕа ќараєанда ґзіѕ бір текті атаныѕ ўрпаєы болуыѕ керек. Ґзіѕе бір сўраќ ќояйын, соныѕ жауабын айтсаѕ», - дейді. Сонда Їкібай: «ќойыѕыз, сўраќќа жауап бермеу – адамныѕ кемшілігі болар», дейді. Сосын аќсаќал ќынабынан жїзі ґткір кездігін суырып алып, дастарќанєа ќояды да: «балам, осы кездіктен не ґткір? – деп сўрайды. Сонда Їкібай ойланбастан: «бўл кездіктен ґткір тек тіл єана», - дейді. Содан кейін аќсаќал Їкібайдыѕ бетіне бажырая ќарап отырып: «Балам, аќылыѕа жігеріѕ мен сґзіѕ сай, уыздай жас екенсіѕ. Аттыѕ ішінде де аты бар, біраќ сондаєы ќазанатын айт; жігіттіѕ ішінде де жігіті бар, біраќ сондаєы азаматын айт деген бабаларымыз. Алла ґзіѕе

Шорман мен Їкібай билер, Айдабол руынан Шоѕ би, Ќанжыєалы жаєынан Абылай ханныѕ немересі Нўрмаєанбет жјне ара аєайынныѕ міндетін атќарушы Керей руыныѕ биі Кґшеніѕ Тўрлыбегі бастарын ќосады. Алдымен сґз алєан Тўрлыбек би: «жер јуелі Ќўдайдікі, содан кейін хандікі, содан кейін тґренікі...», - деп, сґзініѕ арєы жаєын жалєастыруды Нўрмаєанбетке икемдей бастаєанда Їкібай би ќамшымен сырмаќты осып жіберіп: «Хан мен тґрелер кірме, оларєа жер ќайда!» Жер јуелі Ќўдайдікі, содан кейін ќазаќтікі», - деп айќайлап жібереді. Сонда Тўрлыбек би: «Пайєамбар ше?» - дейді. Бўл сўраќќа Їкібай би: «Жаным мен иманым пайєамбардікі. Оєан сол да жетеді» - дейді. Сол мезетте Шоѕ би даулы мјселе жґнінде бітім айтуєа сґзді Їкібай биге береді. Сонда ол: «Бўдан былай Ќаржастар Ґлеѕті ґзенінен јрі кетпесін, ал Ќанжыєалылар – бері ґтпесін!», деп ґз їкімін айтады. Осы кезде Шорман би ыршып тїседі де: Їке, бўл не дегеніѕіз? Ерейменді Ќанжыєалыларєа тегіс бере салєаныѕыз. Ол жаќта Ќаржастардыѕ жеті ќыстау жері бар емес пе? – дейді. Сонда Їкібай би: - Онда Ќанжыєалылардыѕ жеті адамы жер астында жатыр єой. Бір адамныѕ ќўны 100 жылќы болєанда олардыѕ ќўны – 700-аќ жылќы. Ал, бір айєырдыѕ їйірінде 12-15-тен бие болса, Ерейменніѕ Ќаржастарєа тиесілі жеріне шамамен 700 їйір жылќы баєуєа болатынын ескерген жґн, - деп Шорман бидіѕ меселіне тосќау салады. Осыдан кейін Шоѕ би: - Їкібайдыѕ бітімі – бітім! – деп кеседі де – Асылы, адам ќўнын малмен баєалау јбестік. Адам деген ардаќты ат. Оєан жетер ќўн жоќ, - деп мјжілісті аяќтайды. Міне, дау жоќ, айќай жоќ, мјселені бір ауыз сґзбен тындырєан даналар дипломатиясы дегеніміз осындай болєан (бўл дерек Ќазаќстан Республикасыныѕ Орталыќ мўраєатыныѕ 338 ќорындаєы 692 істіѕ 708 бетінде жазылєан). 1852 жылы Ќарќаралыда Ќўнанбай ќажы (Абайдыѕ јкесі) салєызєан мешіттіѕ ашылу рјсімі болады. Оєан жер-жерден игі жаќсылар шаќырылады. Соєан Баянаула дуанынан Мўса Шорманов пен Їкібай би ќатысады. Осы рјсімге жиналєан жўрттыѕ алдында мешіттіѕ есігін алдымен ашу ќўрметіне кім ие болуы керек деген мјселе тўрады. Сонда Тобыќты жаєы: «Ќўнанбай јрі аєа сўлтан, јрі ґзі салдырєан мешіті. Жол сол кісінікі єой», - дейді. Ал, Ќаракесек жаєы: «Ата ќонысында бой кґтерген Ќўдай їйі болєаннан кейін, оныѕ есігін алдымен ашып, жўртты намазєа шаќыру Алшынбай бидіѕ жолы», - дейді. Осылайша екі ру адамдары тјркейге тїскенде Їкібай би топ алдына шыєып: «Алланыѕ ќасиетті їйініѕ есігін алєаш ашатын адамныѕ тўла бойында ешќандай кемістік болмауы керек», - деп сыѕар кґзді Ќўнанбай мен шашы жоќ Алшынбайды елеѕ ќылмай аят оќып, мешіттіѕ есігін ґзі ашады. Баянауыл дуаныныѕ аєа сўлтаны Мўса Шормановтыѕ їйіне Омбыдан келген бір орыс: - Мўса Чорманович, меніѕ ќоятын екі сўраєыма жауап бере алатын киргиз (ќазаќ – С.Ж.) ауылында бар ма, сўраќтарды тек сол киргизєа єана ќоямын, - дейді. Сонда Мўса мырза: - бізде ондай адам бар, - деп Їкібай биге кісі жіберіп, - мынау келіп жатќан орыс осылай дейді, бўєан не дер екен біліп кел, - дейді. Сонда би: - Ќўдай бергенін

Аєымбетќызына бір шара сїт јкел дейді. Сїтті јкелген соѕ, Їкібай би орыстан: - Мына сїтте май бар ма? – деп сўрайды. Орыс оєан «бар» деп жауап береді. Сонда би: - май бар болса, сол май сїттіѕ бетінде ме, ортасында ма, болмаса астында ма?- деп орысќа сўраќ ќояды. Сонда орыс: «Біле алмаймын», деп жауап береді. Їкібай би: - Ендеше, бірінші сўраєыѕыздыѕ жауабы осы. Ќўдайдыѕ бары аныќ, ал, оныѕ тўраєы осы сїттегі май сияќты бізге беймјлім, - дейді. Екінші сўраќќа келгенде, Їкібай би орысты ауылдыѕ жанындаєы тґбеніѕ басына ертіп шыєып, оєан: - Сен бір кґзіѕді ќолыѕмен басып, екінші кґзіѕмен мына Мўса мырзаныѕ ауылына ќарай ќара, - дейді. Орыс: - Айтќаныѕызды істедім, дейді. Сонда би орыстан: Бір кґзбен кґріп тўрєан жерге ќанша жылќы ќамауєа болады? – дегенде, ол кґзін ашып жіберіп: - Бўл сан мыѕдаєан жылќыны сыйєызуєа болады, - дейді. Сонда Їкібай: - Ґзіѕіз айтќандай, сан мыѕдаєан жылќы бір кґзіѕіздіѕ тарыдай єана ќарашыєына сыйды емес пе? Міне, Ќўдай ќаћар ќылса, жер-жаћанды бір тарыныѕ ќауызына сыйєызады деген осы, - дейді. Сонда амалы ќўрып, мысы басылєан орыс: - Ой, Мўса Чорманович! Ей Богу, осындай да ґте аќылды киргиз болатынын білмедім. Егер бўл киргиз орысша оќып, білім алєан болса, кім болар еді? Удивительный киргиз, - деп, Їкібай биге ризашылыєын білдіріп, басын иіп, «большое спасибо, киргиз», - деп, ќос ќолымен оныѕ ќолын ўстайды. 1833 жылдыѕ 22 тамызында Баянауыл дуаныныѕ ашылуына байланысты салтанатты їлкен той болады. Бўл жґнінде Мјскеуде шыєатын «Московские ведомости» деген газеттіѕ сол жылєы 76-ші санында «Открытие Баянаульского внешнего округа» атты кґлемді маќала басылады. Осы маќалада Їкібай Найзабекўлынан басќа тґрелер – Жаубасар Тјукеханўлы, Тоќа Ќожагелдіўлы, болыстар – Айдос Шегірўлы, Шодар Бјкіўлы, Бґже Итемгенўлы, Єаббас Айтбайўлы, телќара Есімбайўлы сынды т.б. кісілердіѕ есімдері жазылєан. Сонан кейін 1833 жылы Їкібай би Баянауыл дуанына ќараєан 14 болыстыќтыѕ бірі – 511 їй, 739 еркек, 575 јйел мен ќыз баласы бар Алтынторы болыстыєына болыс болып сайланады. Мјшћїр Жїсіп Кґпеевтіѕ дерегі бойынша Їкібай биге ґзініѕ ауылы Кґкдомбаќта Баянауыл станциясындаєы ќазаќ орыстар Їкімет ќаржысымен тґрт бґлмелі шатырлы аєаш їй салып береді. Їкібай би жґнінде ќазаќтыѕ аса ардаќты ўлы Мјшћїр Жїсіп: «Ґтеуден шыќќан кеше би Їкібай, Кім бар ќалєан ќазаќтан енді сондай? Ќазаќ аты ґшкенше аты сґнбей, Артылтќан алапаттан патша ќўдай». Таєы бір ґлеѕінде: «Ќазаќќа аты шыќќан би Їкібай, Дїниеге енді ќайтып келмес деймін», - деп тегін айтпаєан. Їкібай би кґпшілік бас ќосќан жиындарда таќпаќтай сґйлеп, ўлаєатты ґсиеттер айтады екен. Ґткен єасырдыѕ 60-жылдары бір азамат Омбы облысыныѕ мемлекеттік мўраєатынан Їкібай бидіѕ 58 жолдан тўратын ґсиетнамасын тауып алып, Баянаула ґѕіріне белгілі шежіреші Ґкпеніѕ Кјрімтайы деген аќсаќалєа берген екен. Онда мынадай ґсиеттер бар: «Екі достыѕ арасын Айырады оѕбаєан,

15

Аќсаќал болмас ауылєа Аузына дўєа ќонбаєан. Жауєа тастар жолдасын Ґзініѕ басын ќорєаєан. Жаќсы жолдас сол болар Шашпайтын сырын жинаєан, Жаман жолдас сол болар Орынсыз жерде ќинаєан, Баланыѕ асыл туєаны Ата-анасын сыйлаєан» Енді Найзабекўлы Їкібай бабамыз туралы кґп жасаєан, кґпті кґрген кґне кґз, ќўйма ќўлаќты ќариялардыѕ айтќандарына сїйене отырып, јѕгімемізге ќорытынды жасасаќ, ол – ґз заманында ќара сґзге дес бермеген шешен, ўрпаќтарына ґнегелі ґсиеттер ќалдырєан, бойынан ойы биік боп жаратылєан дегендей ќазаќтыѕ аяулы перзенттерініѕ ќатарына жатады десек, артыќ айтылєан пікір болмас деймін. Алайда, осындай бабамыздыѕ рухы алдында бїгінгі оныѕ баянаулалыќ ўрпаќтары ќарыздар кїйде келе жатќан сыѕайлы. Осыєан байланысты, «біріншіден» деп бастап айтсаќ, облыс орталыєы Павлодар ќаласы тїгілі, Баянауыл поселкесінде жјне осы ауданныѕ елді мекендерінде Їкібай би атында не бір кґше, мектеп, кітапхана, мешіт жоќ. Екіншіден, ќазіргі Баянаула перзенттерініѕ тікелей ќатысуымен соѕєы жылдары Баянаула ґѕірі мен Павлодар облысына арналып жазылып жарыќ кґрген «Павлодарское Прииртышье. Энциклопедия» (2003ж. шыќќан),Жамбыл Артыќбаевтыѕ «Меніѕ Отаным – Ќазаќстан» сериясымен «Баянауыл» (2009ж.), Астанада 2011ж. шыќќан «Баянаула», «Ертістіѕ Павлодар ґѕірі. Энциклопедия» (2013ж. Алматыда шыќќан) деген кґлемді кітаптарда Їкібай би туралы лјм-мим деп айтылмаєан, Осы тўста мына бір шындыќты айтпасќа болмайтын сияќты. «Ерістіѕ Павлодар ґѕірі. Энциклопедия» деген кітаптыѕ 542-543-ші беттерінде «Орман тышќаны» туралы жазылып, оныѕ суреті де берілген. Ал осы кітапта Їкібай би жайлы аз кґлемде єана айтуєа орын болмаєанын ќалай тїсінуге болады? Мўндай ескерімсіздікті, меніѕше, былайша тїсінуге болады. Соѕынан іздеушісі болмаса, небір мыќты єўлама, асыл ерлердіѕ т.б. кґпшілікке белгілі адамдардыѕ аты да, заты да жоќ болуы єажап емес. Сондай аты ескерілмей келе жатќандар ќатарында Їкібай би де бар. Дегенмен ондай адамдардыѕ аруаќтары: «меніѕ шыраєымды кім, ќашан жаєар екен?» - деп ойламайды деуге болмайды. Биыл Їкібай бидіѕ туєанына 235 жыл толуына орай оныѕ есімін мјѕгілік ел есінде саќтау їшін Ќызылаєаштаєы ґз ќыстауын «Їкібай би ауылы» деп атап, белгі ќойса жјне Ќўндыкґл ауылындаєы мешітке бўрынєы «Їкібай би мешіті» деген атауын ќайтарып берсе екі игілікті іс болар еді. Осы орынды мјселелерді аудан басшылары мен аудандаєы орталыќ мешіттіѕ имамы да ќўптар деп сенемін. Осы жолдардыѕ авторы аталмыш маќаланы жазбастан бўрын, биылєы жылдыѕ 12-ші тамыз кїні Їкібай бидіѕ бейітіне барып, оныѕ аруаєына дўєа баєыштап, зиярат ќылып, оєан Алла таєаланыѕ нўры жауып, иманы саламат болсын деп дўєа тілеп ќайтќан еді. Їкібай бидіѕ бейіті Кґкдомбаќ ауылыныѕ кїншыєыс шаєындаєы «Кґкдомбаќ» деп аталатын тґбеніѕ їстінде екен. Сонда меніѕ кґргенім: кезінде Їкібай бидіѕ мјѕгілік жатќан жеріне саманнан сегіз ќырлы кїмбезді там салыныпты. Алайда уаќыт ґте ол там тегіс ќўлап ќалєан. Кейін оныѕ сыртынан јр ќыры 4 метр, биіктігі 0,5 метр сегіз ќырлы іргетас ќалап, оныѕ їстіне биіктігі 1,3 метр сегіз ќырлы темірден шарбаќ орнатылєан. Јуелде тамныѕ негізгі ќабырєаларын сегіз ќырлы етіп, одан жоєары ќарай оныѕ тґбесін жабыќ кїмбезді етіп шыєаруда јзірге бізге белгісіз бір сыр бар сияќты. Ендеше, осы жерге алєашќы формасын саќтап, жаѕадан ескерткіш–там салу їшін, јрине, кґп ќаражат керек. Сондыќтан Баянауыл поселкесінде «Їкібай би ќоєамдыќ ќоры» ќўрылып, ол заѕєа сай аудандыќ јділет бґлімінде тіркеуден ґтіп, аудандыќ банкте оныѕ есеп–шоты ашылуы керек. Сосын «Їкібай би кїмбезі» деп аталатын жаѕа ескерткіш–тамды салып шыєу їшін ќазаќи табиєатымызда бар аруаќты сыйлау ќўндылыєымызды саќтай отырып, атабабаларымыздан бойымызєа сіѕген тектік–туыстыќ жаєынан берілетін адамдыќ санамыздыѕ негізінде «Їкібай би ќоєамдыќ ќорына» ќаржылай їлес ќосып, жўдырыќтай жўмылєан ўйымшылдыќпен осы ґмірімізге шїкіршілік ќылып, ортаќ іске кґпшілік болып ат салысса ќўба-ќўп болар еді. Рас, бїгінгі таѕда халыќтыѕ кґѕіл-кїйі тўраќталды, јл-ауќаты жаќсарды, болашаќќа деген сенімділік басым, жерлестеріміз арасында дјулеттілер де аз емес. Ауыл шаруашылыєы кґтеріліп келеді, Јсіресе, жылќыныѕ басы кґбеюде. Бўл дегеніѕіз – ќуанарлыќ жай. Сондыќтан тїѕілудіѕ реті жоќ, туысќаншылыќ пен бауырмалдыќ, аєайындыќ, бір-біріне ќол їшін беруге ўмтылу бїгінгі кїні тїбегейлі жойылып кеткен жоќ. Кейінгі ўрпаќќа Їкібай би сияќты айтулы бабамызєа арнап јдемі ескерткіш белгі салып ќалдыру – ќазіргі білікті азаматтарымыздыѕ борышы деп іске кірісейік, аєайын!

Серік ЖАЌСЫБАЕВ, Екібастўз ќаласыныѕ Ќўрметті азаматы, КСРО Журналистер Одаєыныѕ мїшесі.

Елімізде режиссер Жасўлан Пошановтыѕ «Сўѕќар» атты жаѕа телехикаясы тїсіріліп жатыр. Басты рольді жас актер Асылхан Тґлепов сомдайды.


16

АЛАМАН

12 қыркүйек, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ХОККЕЙ. ҚР ЧЕМПИОНАТЫ

к і л і ш н і р і Б басталды

Шайбалы хоккейден ел біріншілігінің кезекті маусымы басталды. Биыл чемпионатта 10 команда өнер көрсетеді. Яғни, Павлодардың «Ертісі», Атыраудың «Бейбарысы», Көкшетаудың «Арланы», Теміртаудың «Арыстаны», Рудныйдың «Горняк» командасы, «Алматы», елордалық қос клуб «Астана» мен «Номад», Өскеменнің «Торпедосы» және Қарағандының «Бүркіті» бас жүлде үшін бақ сынайды. Бұл ретте, жерлестеріміздің алтын жүлдеден дәмесі зор. Себебі, «Ертіс» - ел біріншілігіндегі азулы ұжымдардың бірі. Сондайақ, «Бейбарыс» пен «Арлан» да үздіктер сапынан көрінуге қам жасайды.

7-8 қыркүйек күндері біріншіліктегі алғашқы ойындар өтті. Өкінішке қарай, «ертістіктер» биылғы маусымды сәтсіз бастады. «Бейбарысты» қабылдаған жерлестеріміз алғашқы ойында 4:1 есебімен жеңіске жетіп, мерейімізді асырған. Алайда, қарымта кездесуде атыраулықтар шеберлік танытты. «Бейбарыс» жігіттері «Ертіс» қақпасына 6 шайба енгізсе, жерлестеріміз үш шайбамен жауап қайтара алды. Енді «ертістіктер» «Астана» клубының хоккейшілерімен шеберлік байқасады.

Қалған ойындардың нәтижелері төмендегідей. «Астана» Өскеменнің «Торпедо» командасымен айдынға шығып, екі ойында да айқын басымдықпен жеңіске жетті. Есеп: 2:5, 1:9. Көкшетаудың «Арланы» «Бүркіттен» басым түсті (10:2, 3:2 (Б). Алғашқы турдағы тартысты ойын «Арыстан» мен «Номад» арасында тіркелді. Алғашқы кездесуде астаналықтар 2:5 есебімен жеңіске жетсе, қарымта ойында «Арыстан» 3:2 есебімен есе қайтарды. «Алматылықтар» «Горняк» хоккейшілерін қиналмай ұтты. Есеп: 1:4, 1:2.

65-12-74

Іріктеу додасындағы алғашқы жеңіс 2014 жылғы әлем біріншілігі іріктеу додасының аясында Фарер аралдарын қабылдаған Қазақстан ұлттық құрамасы 2:1 есебімен жеңіске жетті. Бұл бас командамыздың осы іріктеу турниріндегі алғашқы жеңісі. Шыны керек, өз алаңымызда Мирослав Беранек шәкірттерінің фарерліктерді қалпақпен ұрып алатынына сенімді болғанбыз. Бірақ, қонақтар қазақ¬стандықтарға әжептәуір қарсылық танытты. Оларға да ұпай қажет екен. Қонақтар алғашқы жиырма минутта алаңға бой үйретіп алды да, бірінші мүмкіндіктеріндеақ Андрей Сидельниковтың қақпасынан саңылау тапты. Есеп – 0:1. Жанкүйерлер де, футболшылар да мұны күткен жоқ еді. «Енді қалғаны осылардан жеңілу еді» деп қамыққанымыз және рас. Бірінші тайм біздің жігіттерге ауыр тиді. Жартылай қорғаныста ойынымыз өрбімей, шабуылда ширақтық жетіспей жатты. Ирландия, Швеция, Германия, Австрия сынды алпауыттармен кездесіп, әрдайым қорғанып үйреніп қалғандықтан ба, жігіттер шабуылдауға айтарлықтай ықылас танытпады. Екінші таймда отандастарымыз жүйелі ойынға көшіп, сәт сайын қонақтарды тықсыра

бастады. Қақпа алдындағы қарбалас сәттердің бірінде бас төреші Фарер аралдарының қақпасына 11 метрлік айып добын белгіледі. Бас құраманың көшбасшысы Қайрат Нұрдәулетов мүлт кетпеді. Бұл - ойынның 50-минуты болатын. Арада тағы 15 минут салып Андрей Финонченко есепті 2:1ге жеткізіп, мерейімізді асырды. Таблодағы есеп кездесу соңына дейін өзгерген жоқ. Бұл - Қазақстанның іріктеу додасындағы алғашқы жеңісі. Не де болса, жеңістің аты – жеңіс. Оған қалай қол жеткізгеніміз, қанша тер төккеніміз уақыт өте ұмыт қалар. Ал таблодағы көрсеткіш мәңгі сақталып қалады. Сондықтан, жанкүйер қауымын іріктеу турниріндегі алғашқы жеңісімізбен құттықтаймыз! Ал сейсенбі күні біздің жігіттер Златан Ибрагимович бастаған Швеция құрамасымен кездесіп, 0:1 есебімен ұтылып қалды. Ибрагимович ойынның алғашқы минутында Андрей Сидельников қорғаған қақпадан саңылау тапты. Ойын тең жағдайда өрбіді. Қазақстандықтардың гол соғатын бірнеше мүмкіндігі болды.

ОЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ

Таңдау Токиоға түсті Шомконың құны қанша?

ФУТБОЛ

Футболдан әлем чемпионатының іріктеу турнирі аясында өтетін кездесулер алдында немістің «Transfermarkt» сайты ойыншылардың трансферлік құны қанша екенін санап шығыпты. Сайт дерегіне сүйенсек, біздің теңбіл доп шеберлеріміздің (24 адам) жалпы құны 6 300 000 евроны құрайды екен. Ал бізбен бір топта өнер көрсететін Фарер аралдары ойыншыларының (20 адам) құны – 1 625 000 евро. Яғни, қазақстандық футболшылар қарсыластарына қарағанда төрт есе қымбат екен. Жерлестеріміздің арасынан ең бағалы ойыншылар көшін Алексей Мулдаров, Константин Энгель және Таңат Нөсербаев бастап тұр. Олардың құны – 500 000 евро. Бұл әңгімені одан әрі өрбітетін болсақ, Қазақстан құрамасы сапындағы әр ойыншының құны төмендегідей өрілмек: Қақпашылар – Андрей Сидельников («Ақтөбе») – 200 000 евро, Александр Мокин («Шахтер») – 150 000 евро, Антон Цирин («Жетісу») – 150 000 евро. Қорғаушылар – Қайрат Нұрдәулетов («Астана») – 250 000 евро, Андрей Порываев

Халықаралық олимпиадалық комитеттiң (ХОК) Аргентина астанасында өткен 125-сессиясында көптеген маңызды мәселенiң түйiнi шешiлдi. Соның бiрi – 2020 жылғы жазғы Олимпиада ойындарын ұйымдастыратын шаһардың анықталуы. Бұған дейiн дүбiрлi доданың сән-салтанатын асырып, жасау-жабдығын келiстiрiп өткiзуден үш қала дәмелi болды. Соңғы дауыс беру нәтижесiнде Жапония астанасы – Токио қаласының қанжығасы майланды. Буэнос-Айрес қаласында өткен сессияда Олимпиада ойындарын өткiзуден үмітті

(«Шахтер») – 400 000 евро, Юрий Логвиненко («Ақтөбе») – 300 000 евро, Алексей Мулдаров («Ақтөбе») – 500 000 евро, Виктор Дмитренко («Астана») – 350 000 евро, Марк Гурман («Қайрат») – 200 000 евро, Александр Кислицын («Қайрат») – 250 000 евро, Константин Энгель («Энергии» Котбус, Германия) – 500 000. Жартылай қорғаушылар – Нұрбол Жұмасқалиев («Тобол») – 200 000 евро, Мақсат Байжанов («Шахтер») – 100 000 евро, Марат Хайруллин («Ақтөбе») – 150

000 евро, Валерий Коробкин («Астана») – 250 000, Дмитрий Шомко («Ертіс») – 200 000 евро, Андрей Карпович («Ордабасы») – 400 000 евро, Анатолий Богданов («Тобыл») – 100 000 евро. Шабуылшылар – Таңат Нөсербаев («Астана») – 500 000 евро, Андрей Финонченко («Шахтер») – 200 000 евро, Сергей Хижниченко («Шахтер») – 250 000 евро, Сергей Остапенко («Астана») – 300 000 евро, Алексей Щеткин («Атырау») – 100 000 евро, Игорь Юрин («Ертіс») – 300 000.

Испания астанасы Мадрид қаласының кандидатурасы алғашқы iрiктеуде-ақ өтпей қалды. Одан кейiн Түркияның Ыстамбұл қаласы мен Токионың мүмкiндiгiн саралаған сарапшылар жапондардың бас қаласына 60 дауыс бердi де, түрiктердiң тарихи шаһарына 24 дауыс тидi. Түрiктер Олимпиада ойындарын өткiзуге осымен 5 мәрте өтiнiш берiп, тауы шағылды. Ал Токио екінші рет төрт жылдықтың басты бәсекесін қабылдамақ. Естеріңізге сала кетейік, 1964 жылы жазғы Олимпиада ойындары күн шығыс елінде ұйымдастырылған еді.

Жолдама да қолда Алматыда регбиден Азия чемпионаты өттi. Қыздар арасындағы құрлық бәйгесiнде елiмiздiң құрамасы топ жарып, Азия чемпионы атанып қана қоймай, 2014 жылы Франция елi ұйымдастыратын әлем чемпионатына қатысу мәртебесiне

РЕГБИ

ие болды.Төрт құрама сарапқа салған чемпионатта бiздiң қыздар алдымен Сингапур қыздарын 97:7 есебiмен жеңдi. Одан кейiн Гонконг құрамасын ұтты. Жапония регбишiлерiн 25:23 нәтижесiмен тiзерлеттi.

Құрлықтық хоккей лигасының екінші турында Астананың «Барысы» өз алаңында Ярославльдің «Локомотивімен» кездесіп, 5:3 есебімен басым түсті.


МЕЗГІЛ

12 ќыркїйек, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ТАЄЗЫМ

Ата тўлєасы мјѕгі есте

Бір јулеттіѕ мјуелі бјйтерегі, отбасыныѕ тірегі, балаларына асќар тау јке, немереле-шґберелеріне ардаќты ата болып келген Мазан Мўсаўлы Баянауыл ауданыныѕ ќадірлі аќсаќалы атанєан еді. Ол Отанымыздыѕ гїлденуіне ґлшеусіз їлес ќосты. Таєдырдыѕ тар жол тайєаєынан ґтіп, ґмірдіѕ ащысын да, тўщысын да кґрді. Ґзініѕ адал еѕбегімен еліне елеулі, халќына ќалаулы азамат биігіне жетті. Ґѕір халќыныѕ ерекше ќўрметіне ие болєан Мазан ата тарих параќтарында «ойылып» жазылєан саяси ќуєын-сїргінді, байларды тјркілеу жјне халыќќа ќырєидай тиген ашаршылыќ кезеѕдерініѕ кґбін кґзімен жолындаєы батылдыєы їшін ќолбасшыдан екі кґрді. мјрте Алєыс хат алады. Жорыќ жолын Мазан Мўсаўлы 1922 жылы Ертіс ґѕірі Шыєыстаєы Порт-Артур ќаласында аяќтаєан. Шјукен ќўмы елді мекенінде дїниеге келген. 1945 жылы елге оралєан соѕ кґптеген Јкесі Мўса, оныѕ аєалары Шјукен, Нўрєазы ґз жауапты јрі лауазымды ќызметтер істеді. Ол замандарында ауќатты адамдар болєан деседі. ќай саланыѕ тізгінін ўстаса да, їлкен Байларды ќудалай бастаєан кезде бўл зўлматќа жауапкершілікпен ќарап, ґзініѕ адалдыєымен Мўса мен Шјукенніѕ ўлдары да ілігеді. Сол жјне турашылдыєымен ерекшеленді. Јсіресе, кезде, Мўсаныѕ їш баласы мен жары Жўмагїл ауыл мјдениетініѕ дамуына айрыќша кґѕіл бґліп, сїзек ауруына шалдыєып дїниеден ґтеді. Ал, айтарлыќтай їлесін ќосты. Міне, осынша тґгілген Мазан аќсаќал болса, ол кезде 8 жастаєы бала, тердіѕ жемісі болса керек, 1967 жылы Кеѕес індеттен аман ќалып, туєан наєашы атасы Одаєы Мјдениет министрлігініѕ Маќтау Айдабол (Мјлгелді) Јжмўќанныѕ ќолына ґтеді. ќаєазымен марапатталды. Ґмірлік жары Саєида Ат жалын тартып мінер азамат ќатарына екеуі жеті бала тјрбиелеп, ґмірде ґзіндік із енді ќосыла бергенде, 1941 жылы Ўлы Отан ќалдырар азамат ќатарына ќосты. Ґздеріндей соєысы басталады. Он сегіз жастан жаѕа асќан їлгілі отбасы болуына їгіттеп, ўлдарын ўяєа алєыр азамат ґз туєан Отаныныѕ тыныштыєы ќыздарын ќияєа ќондырды. Немере сїйіп, мен жеѕісі їшін майданєа аттанады. Ресейдіѕ олардыѕ ґсіп-ґркендеуін ќызыќтады. Олар Воронеж ќаласындаєы ќиян-кескі ўрыстарєа бїгінде дјрігер, ўстаз, инженер жјне заѕгер ќатысып, їш рет жараланып денсаулыєы сыр сынды тїрлі мамандыќ иелері атанды. Осыныѕ берген соѕ, танкистер дайындайтын ќысќа бјрі - салиќалы сара жол кґрсеткен аќылшы курстан ґтіп соєысќа ќайта кіреді. Отан ќорєау ата мен аќ тілекші јженіѕ тјрбиесі болса керек. Јкеміздіѕ жылы жїрегі, аќылды, парасатты сґздері біздіѕ жїрегімізде мјѕгі саќталады. Асќар тау јке, ардаќты атаны саєынышпен еске ала отырып, жатќан жері нўрлы, топыраєы торќалы, жаны жјннатта болсын деп тілейміз. Еске алушылар: балалары, немерелері, шґберелері Јкеміздіѕ ќырќына арналєан ас 2013 жылдыѕ 15 ќыркїйегінде, саєат 13.00де Баянауыл ауданындаєы «Жасыбай» мейрамханасында беріледі.

Павлодар облысы МАЭС-ініѕ 2013ж, 24.06-даєы шешімімен ЖШС «ARCA-trade/З», СТН-451800061931, БСН-970940000598 (мекен-жайы: Павлодар ќ., Торговая к-сі, 11), (заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы кујлік №3233-1945-ЖШС 1997 ж. 22.09), 2013 ж, 03.06-даєы шешімімен ЖШС «АКМОЛА-ВОДСЕРВИС», БСН 021040015271, СТН 451500030578 (мекен-жайы: Павлодар ќ., Ак.Сјтбаев к-сі, 46, 412 офис), (заѕды тўлєаны мемлекеттік ќайта тіркеу туралы кујлік №10792-1945-ЖШС 2004 ж. 12.07), 2013 ж, 29.04даєы шешімімен ЖШС фирма «ОРДА», СТН-451500239453, БСН-060840006890 (тўрєан жері: Павлодар ќ., Кутузов к-сі, 67-58), (заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу туралы кујлік №14094-1945-ЖШС 2006ж. 22.08) банкрот деп танылды. Шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 2 ай ішінде Павлодар ќ., Ткачев к-сі, 17-185 мекен-жайы бойынша ќабылданады, тел.8(7182)65-58-08. Решениями СМЭС Павлодарской области от 24.06.2013г. ТОО «ARCA-trade/З/», РНН 451800061931, БИН-970940000598 (юр.адрес: г. Павлодар, ул.Торговая, 11), (свидетельство о гос. регистрации юр.лица № 3233-1945-ТОО от 22.09.1997г.), от 03.06.2013 г. ТОО «АКМОЛА-ВОДСЕРВИС», БИН 021040015271, РНН 451500030578 (юр.адрес г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, 46, офис 412), (свидетельство о гос. перерегистрации юр.лица №107921945-ТОО от 12.07.2004 г.), от 29.04.2013г. ТОО фирма «ОРДА», РНН 451500239453, БИН 060840006890 (юр.адрес: г. Павлодар, ул.Кутузова, 67-58), (свидетельство о гос. регистрации юр.лица №14094-1945-ТОО от 22.08.2006г.) признаны банкротами. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Павлодар, ул.Ткачева, 17-185, тел.8(7182) 65-58-08. Ховдабай ЖК-ніѕ (ЖСН 661010450442) жойылуына байланысты шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап бір ай бойы 87774167688 телефоны арќылы ќабылданады.

17

ТЕНДЕР ҐТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА «Павлодар облысыныѕ ќаржы басќармасы» ММ облыстыќ коммуналдыќ мїліктерініѕ мїліктік жалєа (жалдауєа) беру бойынша тендерді ґткізу туралы хабарлайды 2013 жылєы 1 ќазан саєат 15.00 Павлодар ќаласы Ќайырбаев ќґшесі, 32-їй, акт залы мекенжайы бойынша тендер ґтеді. Тендер объектініѕ ќысќаша сипаттамасы «Екібастўз политехникалыќ колледжі» КМЌК балансындаєы: - Екібастўз ќаласы, М.Жїсіп кґшесі, 19-їй мекен-жайында орналасќан жалпы аумаєы 86,7 ш.м., оныѕ ішінде жалпы пайдалану ауданы 7,0 ш.м., єимараттыѕ 1 ќабатындаєы тўрєын емес їй-жай бґлігі. Объект инженерлік-техникалыќ коммуникациялармен ќанаєаттанарлыќ пайдалану жаєдайында. Тендерді ґткізу шарты мен жеѕiмпазы тандау ґлшемі: 1) Объектіні пайдалану - колледж ќызметкерлері мен оќушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру їшін (буфет). 2) Шарт жобасына сјйкес жалданатын їйжайды ўстау жјне пайдалану бойынша талаптарды саќтау. Жалдау аќысыныѕ бастапќы мґшерлемесі айына - 12665 теѕге. Мїлікті жалдау мерзімі – келісімшартќа ќол ќою мерзімнен бастап 2014 жылєы 30 маусымєа дейін. Кепілді жарна - 25331 теѕге. Мїліктік жалдау (жалєа алу) їшін жалдау аќысы коммуналдыќ ќызметтер їшін тґлемдерді, салыєы, аєымдаєы жјне кїрделі жґндеуге арналєан аударымдарды, объектіге кґрсетілген ќызметтер жјне ќорєау їшін тґлемдерді ќамтымайды. Бўл тґлемдерді “Жалдаушы” тікелей баєынысты ќорєау, пайдалану, коммуналдыќ, санитарлыќ жјне ќызметтер кґрсететін басќа да ќызметтерге не “Баланс ўстаушымен” Шарт бойынша тґлейді. Тендер комиссиясыныѕ шешiмi бойынша объект їшiн жалдау аќысыныѕ еѕ жоєары сомасын ўсынєан жјне тендерлiк ќўжаттамада ќамтылєан барлыќ талаптарєа сай келетiн тендерге ќатысушы тендер жеѕiмпазы деп танылады. Тендерге ќатысу їшiн ќажеттi ќўжаттар тiзбесi: 1) їмiткердiѕ тендерге ќатысуєа келiсiмiн жјне оныѕ тендер шарттарын орындау мен шарт жасасу жґнiндегi мiндеттемелерiн ќамтитын тендерге ќатысуєа ґтiнiштi; 2) жабыќ конвертте тендердiѕ шарттары бойынша ўсыныстарды; 3) заѕды тўлєалар їшiн – салыстыру їшiн мiндеттi тїрде тїпнўсќасын ўсына отырып, мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу) туралы кујлiктiѕ, ќўрылтай ќўжаттардыѕ (ќўрылтай шарты пен жарєы) жјне салыќ тґлеушi кујлiгiнiѕ кґшiрмелерiн не кґрсетiлген ќўжаттардыѕ жјне нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; жеке тўлєалар їшiн – салыстыру їшiн мiндеттi тїрде тїпнўсќасын ўсына отырып, жеке кјсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы кујлiктiѕ, жеке тўлєаныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ, салыќ тґлеушi кујлiгiнiѕ жјне їй кiтапшасыныѕ

кґшiрмелерiн не кґрсетiлген ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) акционерлiк ќоєамдар їшiн – баєалы ќаєаздарды ўстаушылардыѕ тiзiлiмiнен їзiндi кґшiрменi; жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктер їшiн – серiктестiк ќатысушыларыныѕ тiзiлiмiнен їзiндi кґшiрменi (серiктестiк ќатысушыларыныѕ тiзiлiмiн жїргiзiлген жаєдайда); 5) шетелдiк заѕды тўлєалар їшiн – мемлекеттiк жјне орыс тiлдерiне нотариалдыќ кујландырылєан аудармасы бар ќўрылтай ќўжаттары; 6) кепiлдiк жарнаныѕ аударылєанын растайтын тґлем тапсырмасыныѕ кґшiрмесi; 7) ґтiнiш беру сјтiне салыќтыќ берешегi жоќ екенi туралы салыќ органыныѕ аныќтамасы. Ґтiнiш тендерлiк ќўжаттамада аныќталєан талаптар мен шарттарєа сјйкес жасалады. Ґтiнiштер ќосарланєан конверттерде ќабылданады. Сыртќы конвертте жоєарыда аталєан ќўжаттар болуы тиiс. Iшкi конвертте їмiткердiѕ ўсынысы болуы тиiс. Iшкi конверт ґтiнiм берген сјтте жабыќ болуы жјне їмiткер мґрлеуi тиiс. Ґтiнiштi ќабылдаєан кезде жалєа берушi iшкi конвертке салынєандарды ќоспаєанда, ќўжаттардыѕ бар болуын тексередi. Егер ќўжаттар жоєарыда белгіленген талаптарєа сјйкес келмеген жаєдайда, жалєа берушi ґтiнiштi ќабылдаудан жјне тiркеуден бас тартады. Ґтiнiштi ќабылдау жалєа берушiнiѕ атына тiгiлген тїрде, параќтарына нґмiр ќойылєан жјне соѕєы бетiне ќол ќойып, мґр басылєан ќўжаттарды (егер осындай болєан жаєдайда жеке тўлєа їшiн) ўсынылєан кезде жїргiзiледi. Егер ґтiнiштердi ќабылдау мерзiмiнiѕ аяќталу сјтiнде бiр єана ґтiнiш тiркелген болса (екiншi жјне келесi тендерлердi ќоспаєанда), тендер ґтпедi деп танылады. Шартты жасасу мерзiмi - Тендер хаттамасына ќол ќойылєан кїннен бастап он кїнтiзбелiк кїннен кешiктiрмей тендердiѕ жеѕiмпазымен шарт жасасады. Кепілді жарна 2013 жылєы «30» ќыркїйек саєат 15.00-ден кешіктірілмей енгізіледі. Тґлелді таєайындау – жалдау бойынша тендерге ќатысу їшін кепілді жарна. Кепілді жарна тґлеу їшін реквизиттері: «Павлодар облысы ќаржы басќармасы» ММ Павлодар облысы бойынша Ќазынашылыќ департаменті ЖИК-і KZ590705022573025001, БИК-і KKMFKZ2A, БСН-і 991140001901, Кбе – 12, мекеме коды - 2573025 депозиттік шотына аударылады (кепілді жарна мґлшеріне банктік ќызмет тґлемі кірмейді). Тендерлік ќужаттамаларды алу, тендер объектісімен таныстыру, тендерге ќатысу їшін ќажетті ќўжаттардыѕ ќосымшасымен ґтінішті ќабылдау, сондай-аќ, ќатысушыларды тіркеу: Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, 113 каб, тел. 32-07-66, 32-09-27, тендер ґткізу туралы хабарлама жарияланєан кїннен бастап тендерді ґткізуге бір жўмыс кїнініѕ аяќталуына дейін жїргізіледі – 2013 жылєы «30» ќыркїйек саєат 15.00-ге дейін.

V сайланєан Баянауыл аудандыќ мјслихатыныѕ депутаттары мен сайлаушыларыныѕ ЕСІНЕ! 2013 жылєы 23 ќыркїйекте саєат 11.00–де (Баянауыл ауылы, Ќ.Сјтбаев кґшесі, 49-їй, аудандыќ мјслихаттыѕ мјжіліс залы) V сайланєан Баянауыл аудандыќ мјслихатыныѕ кезекті ХХІІІ сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына мынадай мјселелер ќарастыру ўсынылады: 1. Ауданныѕ «Серпіліс» КЌК-ныѕ 2012 жылєы жјне 2013 жылєы 9 айындаєы атќарылєан жўмыстары туралы. 2. Баянауыл ауданында жасґспірімдер тарапынан жасалынєан ќылмыстыѕ ахуалы мен алдын алу шаралары туралы жјне басќа да мјселелер.

Кудашев Назымбек Жумабаевичтыѕ атына берілген Павлодар ќ., Суворов к-сі, 29, бокс 1633, гаражды заѕдастыру туралы мемлекеттік акт (кад.№ 14-218-128-855) жарамсыз деп саналсын.

Аудандыќ мјслихаттыѕ хатшысы

Утерянный аттестат о среднем образовании А №093871, выданный СШ №24 г.Павлодара в 1993 г. на имя Ахметовой Лейлы Хадайбергеновны, считать недействительным. В связи с ликвидацией ИП Зайцевой О.Л. (ИИН 571117450435) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 8(7182) 51-64-27.

Ас беріледі 2013 жылдыѕ 14 ќыркїйегі кїні саєат 12.00-де Аќтоєай ауданы Жаѕабет ауылында Іѕкјр Мейрамќызы Ибраеваныѕ ќырќына орай ас беріліп, дўєа оќылады. Бас маман, санаты «ЕR- 4». Лауазымдыќ аќысы мемлекеттік ќызметтегі еѕбек ґтіліне байланысты 56375 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Конкурсќа ќатысушыларєа койылатын негізгі талаптар: Жоєары (мемлекеттік жјне жергілікті басќару, педагогикалыќ). Ортадан кейінгі (педагогикалыќ, заѕгерлік) білімі барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Конкурсќа ќатысушыларєа койылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Контитуциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік

62-59-24

07.09.2013 ж. №102(14537) «Сарыарќа самалы» газетінде жарияланєан хабарландыруда Екібастўз ќаласыныѕ атќарушылыќ аумаєыныѕ жеке сот орындаушысы Жўмашев Самат Тґлешўлы (лицензия №194 ЌР Јділет министрлігі берілген кїні 27.04.2011 жылы.) тыйым салєан мїлікті сату бойынша №12 лот жјне №13 лоты Аєылшын-баєаны жоєарылату јдісімен сатылады деп саналсын.

«Лебяжі ауданыныѕ білім беру бґлімі» мемлекеттік мекемесі «Б» корпусы мемлекеттiк јкiмшiлiк бос лауазымы орнына орналасуєа конкурс жариялайды рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Ќызметтік міндеттері: Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартыныѕ білім ўйымдарында орындалуын баќылау. Балалар ќўќыєын ќорєау, балалар ќўќыєын ќорєау жўмыстарында јдістемелік кґмек кґрсету. «Білім туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы балалар ќўќыєы туралы» Заѕдардыѕ орындалуын баќылау. Білім бґлімі жаныѕдаєы ќорєаншылыќ кеѕесініѕ жўмыстарын ўйымдастыру . Ата-ананыѕ

ЖАРНАМА

ЌР ДСМ Мемсанэпидќадаєалау комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаментініѕ ўжымы Павлодар облыстыќ санитариялыќ-эпидемиологиялыќ сараптама орталыєыныѕ директоры Оспанов Жўмагелді Тўрсынўлына жјне аса ќауіпті жўќпалар зертханасыныѕ меѕгерушісі Оспанова Гїлжихан Мейрамќызына јкесі, Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері Тўрсын Оспанўлыныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

ќамќорлыєынсыз ќалєан жјне жетім балаларєа арналєан балалар їйі жјне интернаттыќ мекемелердіѕ жўмысына баќылау жасау. Атаананыѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан жјне жетім балалардыѕ жеке істерін жинаќтау жўмыстарын жїргізу. Жоєарєы органдарєа есеп беру. Конкурс бос мемлекеттік јкімшілік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысуєа тілек білдірген азаматтар «Лебяжі ауданы білім бґлімі» ММ-ніѕ конкурстыќ комиссиясына келесі ќўжаттарды тапсырады: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi;

В газете «Сарыарќа самалы» за №102 (14537) от 07.09.2013 г. в объявлении опубликованном частного судебного исполнителя Экибастузского исполнительного округа Жумашева Самата Толешовича (лицензия № 194 от 27.04.2011г., выданная Министерством юстиции РК) в части лота №12 и лота №13 о проведении аукциона считать Английский метод, на повышение. 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат. Конкурстыќ ќўжаттарды ќабылдау конкурс туралы бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кезден бастап 15 кїнтізбелік кїн ішінде жїргізіледі. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидат ретінде јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїні iшiнде «Лебяжі ауданыныѕ білім беру бґлімі» ММ ґтедi. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тґмендегі мекен-жайєа жіберілуі тиіс: 140700, Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Аќќу ауылы Баймолдин кґшесі,13 їй, «Лебяжі аудандыќ білім бґлімі» ММ-ніѕ конкурстыќ комиссиясы. Аныќтаманы 8(71839) 21015, 21303 телефондары арќылы алуєа болады.

Ертіс ауданыныѕ јкімі жјне јкімдік аппараты Экономика жјне бюджеттік жоспарлау бґлімініѕ басшысы Їкітай Јпенўлы Јбілќалыќовќа анасы Гїлбашираныѕ ќайтыс болуына байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Качир ауданыныѕ јкімі Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері, Баянауыл ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Оспанов Тўрсынныѕ ќайтыс болуына байланысты туєан-туыстарыныѕ ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.


18

ҚАУЛЫ

12 қыркүйек, бейсенбі, 2013 жыл Ескерту: Әділет департаментімен 2013 жылғы 3 мамырда №3599 болып тіркелген

Павлодар облысы әкімдігінің 2013 жылғы 29 шілдедегі №276/8

ҚАУЛЫСЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ БАР ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗІМІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Заңының 27-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 1-тармағы 18) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы «Павлодар облысының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерін мәртебесінен айыру және оларды жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінен шығару туралы» №1485 қаулысына сәйкес Павлодар облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Қоса беріліп отырған Павлодар облысының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі бекітілсін. 2. Павлодар облысы әкімдігінің 2002 жылғы 7 қазандағы «Мемлекеттік қорғауға жататын жергілікті маңызы бар сәулет және монументалды өнер ескерткіштерінің қосымша тізімі туралы» №220/10 қаулысының күші жойылды деп танылсын. 3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары А.А.Өрсариевке жүктелсін. 4. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Облыс әкімі Е.АРЫН Павлодар облысы әкімдігінің 2013 жылғы «29» шілдедегі №276/8 қаулысымен бекітілді

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ МАҢЫЗЫ БАР ТАРИХИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗІМІ Р/ с№ 1

Ескерткіштің атауы 2

1

Қанаш Қамзиннің кеуіті (құрылған уақыты: 1966 жыл, (ХХ ғасыр) авторы Е.Труфанов)

2

С.И.Царевтің ескерткіші (құрылған уақыты: 1985 жыл,авторы И.Лопатин)

3

4

5

С.И.Царевқаза болған жерде орнатылған ескерткіш (құрылған уақыты: 1947 жыл, авторы И.Большаков ) ҰОС қаза болғандарға орнатылған Даңқ ескерткіші (құрылған уақыты: 1985 жыл, (ХХ ғасыр) авторы В.Кутяков) Әкімшілік ғимарат (құрылған уақыты: 1961 жыл, авторы Г.Гальченко)

Алексеев училищесі (құрылған уақыты: ХХ ғасырдың басы, авторы белгісіз) Благовещен шіркеуі 7 (құрылған уақыты: 1999 жыл, авторы Г.Гальченко) Азаматтық соғыстың арналған 8 құрбандарына бауырластар зираты (1919 жыл, авторы С. Якубо-вич) 1931-1932 жылдааштықтан қайтыс 9 ры болғандардың бауырластар зираты, авторы белгісіз Владимир училищесі уақыты: ХХ 10 (құрылған ғасырдың басы, авторы А.Деров) 6

Темір жолшылардың МҮ 11 (құрылған уақыты: 1957 жыл, авторы Г.Гальченко) Көпес Айтыкиннің үйі уақыты: ХХ 12 (құрылған ғасырдың басы, авторы белгісіз) Көпес Зайцевтің үйі уақыты: 189813 (құрылған 1910 жылдар, авторы Батов) Көпес Осиповтың үйі уақыты: ХХ 14 (құрылған жылдың басы, авторы белгісіз) Көпес Охапкиннің уақыты: ХХ 15 үйі(құрылған ғасырдың басы, авторы белгісіз) Д.П. Багаев тұрған үй уақыты: ХХ 16 (құрылған ғасырдың басы, авторы белгісіз) Көпес Сорокиннің үйі 17 (құрылған уақыты: 1890 жыл, авторы белгісіз) Көпес Лаптевойдың үйі уақыты: ХХ 18 (құрылған ғасырдың басы, авторы белгісіз) Жазушы А.Некрасовтың (құрылған уақыты: 19 үйі ХХ ғасыр басы, авторы белгісіз) Ақын П. Васильевтің үйі уақыты: ХIХ 20 (құрылған ғасырдың екінші жартысы, авторы белгісіз) 200-мыңыншы ПТЗ трак21 торы (құрылған уақыты: 1980 жыл, авторы белгісіз)

Ескерткіш Ескерткіштің орналасқан жері түрі 3 4 Ақсу қаласы Қала құрылысы Павлодар облысының, Ақсу және қаласы, Жолқұдық ауылы сәулет Қала Павлодар облысының, Ақсу құрылысы қаласы, Ақсу қаласының және мәдениет және демалыс сәулет саябағы Қала құрылысы және сәулет

Ақсу қаласы, Әуезов көшесі, 42

Қала құрылысы және сәулет

Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Мәдениет және демалыс саябағы

Павлодар қаласы Қала құрылысы Павлодар қаласы, Академик және Сәтбаев, көшесі, 49-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы, және 15-үй сәулет Қала Павлодар қаласы, Конституция құрылысы алаңы жәнесәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, қалалық және саябақ сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Пахомов және зираты сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, М.Есеналиев және көшесі, 6-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Кутузов және көшесі, 1-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, К.Маркс және көшесі, 151-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Академик және Марғұлан көшесі, 97-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Академик және Сәтбаевкөшесі, 160-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Ленин көшесі, және 153-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Ленин көшесі, және 200-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Ленин көшесі, және 129-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Луначарский және көшесі, 9/1-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Луначарский және көшесі, 5-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, Чернышевжәне ский көшесі, 121-үй сәулет Қала құрылысы Павлодар қаласы, ПТЗ зауыт және алды алаңы сәулет

36

37

38

39

40

Көпес Рамазановтың тұрғын үйі (құрылған уақыты: ХХ ғасырдың басы, авторы белгісіз) Жоғары билік ғимараты (құрылған уақыты: ХIХ ғасырдың екінші жартысы, авторы белгісіз) ҰОС кезінде Эвакогоспиталь болған №8 мектеп ғимараты (құрылған уақыты: 1939 жыл, авторы белгісіз) КСРО Мембанкі филиалының ғимараты (құрылған уақыты: 1934 жыл, авторы белгісіз)

Қала құрылысы және сәулет Қала құрылысы және сәулет Қала құрылысы және сәулет

Қала құрылысы және сәулет Қала «Октябрь»кинотеатры құрылысы (құрылған уақыты: 1957 және жыл, авторы белгісіз) сәулет Қала Көпес үйі (құрылған құрылысы уақыты: ХХ ғасырдың және басы, авторы белгісіз) сәулет Қала Көпес үйі (құрылған құрылысы уақыты: ХХ ғасырдың және басы, авторы белгісіз) сәулет Көпес Суриковтың Қала дүкендері (құрылған құрылысы уақыты: Х1Х ғасырдың және соңы, авторы белгісіз) сәулет Көпес Тумашевтің дүкені Қала (құрылған уақыты: ХХ құрылысы ғасырдыңбасы, авторы және белгісіз) сәулет Даңқ мемориалы Қала (құрылған уақыты: құрылысы 1975 жыл, авторы және И.Виноградов, И.Лопатин) сәулет Қала Мешіт (құрылған уақыты: құрылысы 1905 жыл, авторы белгісіз) және сәулет М.Ж.Көпеев мешіті Қала (құрылған уақыты: 2001 құрылысы жыл, авторы: Т.С.Әбілді, және М.З.Қабдуәлиев) сәулет Қала Д.П.Багаевтың зираты құрылысы (1958 жыл) және сәулет Бұрынғы ауылшаруашылық Қала мектебі (құрылған уақыты: құрылысы 1898 жыл, авторы және белгісіз) сәулет 1942-1943 жылдары №2448 эвакогоспитальде Қала жарақаттан қайтыс болған құрылысы жауынгерлерге орнатылған және ескерткіш, авторы сәулет И.Лопатин ҰОС қаза болғандарға Қала арналған ескерткіш құрылысы (құрылған уақыты: 1975 және жыл, авторы И.Лопатин) сәулет ҰОС қаза болғандарға Қала арналған ескерткіш құрылысы (құрылған уақыты: 1965 және жыл, авторы И.Лопатин) сәулет Ішкі әскер жауынгерлеріне Қала арналған Даңқ ескерткіші құрылысы (құрылған уақыты: 1978 және жыл, авторы К.Белков) сәулет Қала Ағаш сәулет ескерткіші құрылысы (құрылған уақыты: ХХ ғасырдың, авторы белгісіз) және сәулет

Кеңес Одағының батыры ескерткіші 41 Қ.Қамзиннің (құрылған уақыты: 1979 жыл, авторы И.Лопатин)

Қала құрылысы және сәулет Қала С.Торайғыров ескерткіші құрылысы 42 (құрылған уақыты: 2000 және жыл, автор Х.Абаев) сәулет Алғашқы пошта-телеграф Қала кеңсесі (құрылған уақыты: 43 1910-1913 жылдар, авторы құрылысы және белгісіз) сәулет Пошта-телеграф кеңсесі Қала уақыты: ХХ құрылысы 44 (құрылған ғасырдың басы, авторы және белгісіз) сәулет Қала Өзен вокзалы (құрылған 45 уақыты: 1960 жыл, авторы құрылысы және Г.Гальченко) сәулет Қала Рим–католик костелі құрылысы 46 (құрылған уақыты: 1999 және жыл, авторы А.Крохолев) сәулет Орыс-Азиат сыртқы сауда Қала (құрылған уақыты: құрылысы 47 банкі ХIХ ғасырдың соңы, авто- және ры белгісіз) сәулет Қала Орыс-қырғыз училищесі құрылысы 48 (құрылған уақыты: 1916 және жыл, авторы белгісіз) сәулет Павлодар большевиктерінің басышысы С.Тепловтың Қала (1880-1918 жылдары) 49 құрбан болған орнындағы құрылысы және стела (құрылған уақыты: сәулет 1969 жыл, авторы И.Лопатин) Т-34 Танк тұғыры Қала уақыты: құрылысы 50 (құрылған 1987 жыл, авторы және К.Жылқыбаев) сәулет Яковлевтің типографияҚала сы (құрылған уақыты: ХХ құрылысы 51 ғасырдың басы, авторы және белгісіз) сәулет Сауда қатарлары Қала уақыты: ХХ құрылысы 52 (құрылған ғасырдың басы, авторы және белгісіз) сәулет Сауда қатарлары Қала (құрылған уақыты: ХХ құрылысы 53 ғасырдың басы, авторы және белгісіз) сәулет Уездік аурухана (құрылған Қала құрылысы 54 уақыты: ХХ ғасырдың және басы, авторы белгісіз) сәулет Көпес Суриковтың үйҚала (құрылған уақыты: құрылысы 55 жайы ХIХ ғасырдың соңы, авто- және ры белгісіз) сәулет Чередовтың үй-жайы Қала (құрылған уақыты:ХХ құрылысы 56 ғасырдың басы, авторы және белгісіз) сәулет Қала Кешендегі флигель құрылысы 57 (құрылған уақыты: 1907 және жыл, авторы белгісіз) сәулет 58 Кенжекөл қонысы Алғашқы көмір эшелонын артқан экскаватор шөміші, 59 1954 жылы (құрылған уақыты: 1972 жыл, авторы К.Бектеміров) Мешіт, (құрылған уақыты: 60 1998 жыл, авторы Ж.Хайдаров)

www.saryarka-samaly.kz

Павлодар қаласы, Ленин көшесі,137-үй Павлодар қаласы, Толстой көшесі, 3-үй

Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 125-үй

Екібастұз көмір кен орнынын комиссары ескерткіші 61 С.И.Царевтің (құрылған уақыты: 1978 жыл, авторы С. Пантелеев) Православиялық (құрылған 62 ғибадатхана уақыты: 1998 жыл, авторы Ж.Хайдаров)

Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, 48-үй Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 155- үй Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 124-үй Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 168-үй Павлодар қаласы, көшесі, 9/2-үй

Луначарский

Павлодар қаласы, Бірінші мамыр шағын бағы Павлодар қаласы, Академик Марғұлан көшесі, 138-үй Павлодар қаласы, Қайырбаев көшесі, 107-үй

Павлодар қаласы, ескі зират

Павлодар қаласы, Володарский көшесі, 129-үй

Павлодар қаласы, қалалық ескі зираты

Павлодар қаласы,локомотив депосы Павлодар қаласы, Мир көшесі, 40 Павлодар қаласы, ауданы, 6679 ә/б

өнеркәсіп

Павлодар қаласы, П. Васильев көшесі, 3-үй Павлодар қаласы,Қамзин және Толстой көшелерінің қиылысы Павлодар қаласы, Академик Сәтбаев және Торайғыров көшелерінің қиылысы Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 147-үй Павлодар қаласы,Академик Марғұлан көшесі, 115-үй Павлодар қаласы, АкадемикШөкин көшесі, 1-үй Павлодар қаласы, көшесі, 68-үй

Суворов

Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 151-үй Павлодар қаласы, 29 ноябрь көшесі, 2-үй

Павлодар қаласы, Ленин және Киров көшелерінің қиылысы

Павлодар қаласы, Ленин көшесі, ардагерлер шағын саябағы Павлодар қаласы, Академик Марғұлан көшесі, 89-үй Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 160-үй Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 156-үй Павлодар қаласы, Абай көшесі, 115-үй Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 166-үй Павлодар қаласы, Академик Бектұров көшесі, 95, 97-үйлер Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 131-үй

Кенжекөл ауылынан ОңтүстікАрхеология Шығысқа қарай 3 км, Павлодар шоссесінің маңында Екібастұз қаласы Қала құрылысы және

Екібастұз қаласы, вокзал алды алаңы

Қала құрылысы және

Екібастұз қаласы, Беркімбаев көшесі 165/56-үй

Екібастұз қаласы, Царев көшесі

Қала құрылысы және

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 160-үй

Төртүй ауылынан Оңтүстікқарай 11 шақырым, Археология Батысқа Шідерті өзенінің оңтүстік жағалауында Ақжар елді мекенінен 5 шақырым, Төртүй ауылынан 64 Ақжар 2 обасы Археология Оңтүстік-Батысқа қарай 15 шақырым, Шідерті өзенінің сол жағалауында Екібастұз қаласынан солтүстікке 65 Ащыкөл обасы Археология қарай 2,5 шақырым, Ащыкөл көлінен 500 м ауылынан шығысқа қарай 66 Байет 1 обасы Археология Байет 1,5 шақырым Байет ауылынан Оңтүстік67 Байет 2 обасы Археология Батысқа қарай 2 шақырым, жолдан оңтүстікке қарай 200 м көлінен Солтүстік68 Бөзщакөл 1 обасы Археология Бозшакөл Шығысқа қарай 1 шақырым көлінен Солтүстік69 Бөзщакөл 2 обалар тобы Археология Бозшакөл Шығысқа қарай 1 шақырым Бозшакөл шығысқа 70 Бозщакөл 3 обалар тобы Археология қарай 800 көлінен м Бозшакөл көлінен Оңтүстік71 Бозщакөл 4 обалар тобы Археология Батысқа қарай 3 шақырым Қарасор станциясынан 72 Қарасор 1 обалар тобы Археология Солтүстік-Батысқа қарай 1,5 шақырым Павлодар-Екібастұз тас жолы93 шақырым станциядан 73 Қарасор 2 обасы Археология нан Оңтүстік-Батысқа қарай 2 шақырым Шідерті кентінен оңтүстікке 74 Құтаяқсор обасы Археология қарай 10 шақырым, көлдің шығыс жақ жағалауында Тай ауылынан Оңтүстік-Батысқа 75 Қызыл Жар 1 обасы Археология қарай 22 шақырым, Өлеңті өзенінің оң жақ жағалауында Ақжар ауылының Оңтүстікқарай 5 шақырым, 76 Нұрмамбет 2 обалар тобы Археология Батысқа Шідерті өзенінің оң жақ жағасында Шідерті станциясынан Оңтүстік77 Шідерті 2 обалар тобы Археология Батысқа қарай 2 шақырым, шекара маңында Шідерті станциясынан Оңтүстік78 Шідерті 3 обалар тобы Археология Шығысқа қарай 4 шақырым, шоқыда кентінен Оңтүстік79 Шідерті 4 обасы Археология Шідерті Батысқа қарай 1,5 шақырым Шідерті кентінен Солтүстік80 Шідерті 5 обасы Археология Батысқа қарай 1,5 шақырым Шідерті кентінен Солтүстік81 Шідерті 6 обасы Археология Батысқа қарай 3 шақырым Шідерті кентінен солтүстікке 82 Шідері 7 обалар тобы Археология қарай 3 шақырым Шідерті кентінен Оңтүстік83 Шідерті 8 обалар тобы Археология Батысқа қарай 3 шақырым Шідерті кентінен Солтүстік84 Шідерты 9 обалар тобы Археология Батысқа қарай 3 шақырым, сол жақ жағалауда Шідерті кентінен оңтүстікке 85 Шідерті 10 обасы Археология қарай 8 шақырым, Шідерті өзенінің оң жақ жағалауында Тай ауылынан солтүстікке қарай 86 Тай 1 обалар тобы Археология 4 шақырым, Өлеңті өзенінің сол жағалауында Тай ауылынан СолтүстікШығысқа қарай 4,5 шақырым, 87 Тай 2 обалар тобы Археология Өлеңті өзенінің сол жақ жағалауында Тай ауылынан солтүстікке қарай 88 Тай 3 обасы Археология 5 шақырым, Өлеңті өзенінің сол жақ жағалауында Тай ауылынан Оңтүстік-Батысқа 89 Тай 5 обасы Археология қарай 6 шақырым, Өленті өзенінің оң жақ жағалауында 211 шақырым обаПавлодар-Қарағанды тас жолын90 лар тобы ПавлодарАрхеология да 211 шақырым, автотұрақтың Қарағанды оң жағында (Екібастұз 17,18,19) Екібастұз қаласынан шығысқа 91 Археология ескерткіштер кешені қарай 5 шақырым Екібастұз қаласынан ОңтүстікБатысқа оңтүстігіне қарай 1,7 92 Ақ-Маңдай обасы Археология шақырым, Ақ-Маңдай кенішінен Оңтүстік-Батысқа қарай 7,5 шақырым Тай ауылынан Оңтүстік-Батысқа 93 Жекпес обасы Археология қарай 30 шақырым, Өленті өзенінің оң жақ жағалауында Басқауға ауылынан Оңтүстік94 Жанбас 1 тұрған жер Археология Батысқа қарай 13 шақырым, Жанбас кенішінің маңында Керегетас бұлағының Оңтүстік95 Керегетас обасы Археология Батысқа қарай 20 шақырым Жаңажол жайлауынан Солтүстік96 Керегетас 1 обасы Археология Шығысқа шығысқа қарай 1,5 шақырым Керегетас бұлағының Оңтүстік97 Керегетас 2 обасы Археология Батысқа қарай 3 шақырым Керегетас бұлағының Оңтүстік98 Керегетас 3 обасы Археология Батысқа қарай 3 шақырым Қыркөл көлінің солтүстік 99 Қыркөл обасы Археология жағалауында Қыркөл көлінің солтүстік 100 Қыркөл 1 обасы Археология жағалауында Қыркөл көлінен Оңтүстік-Батысқа 101 Қыркөл 2 обасы Археология қарай 2 шақырым Шідерті ауылынан шығысқа қарай 19 шақырым, Қындықты 102 Кіндікті обасы Археология көлінен Солтүстік-Шығысқа қарай 600 м. Майсор көлінен Солтүстік103 Майсор обасы Археология Батысқа қарай 600 м Екібастұз әуежайынан Солтүстік104 Майсор 1 обасы Археология Батысқа қарай 7,5 шақырым шоқы үстінде Тай ауылынан шығысқа қарай 105 Өлеңті жазулары Археология 15 шақы-рым, Өлеңті өзенінің оң жақ жағалауында Екібастұз қаласынан ОңтүстікШығысқа қарай 20 шақырым, 106 Ангренсор елді мекені Археология Екібастұз-Майқайын тас жолынан Оңтүстік-Батысқа қарай 200 м Екібастұз қаласынан СолтүстікШығысқа шығысқа қарай 12 107 Атығай елді мекені Археология шақырым, Атығай темір жол станциясынан СолтүстікШығысқа қарай 2 шақырым Керегетас бұлағынан Оңтүстік108 Керегетас елді мекені Археология Батысқа қарай 20 шақырым Қыркөл көлінің шығыс жағалауы, 109 Қыркөл 1 елді мекені Археология бұрынғы қосалқы шаруашылық фермасы Шідерті ауылынан шығысқа 110 Кіндікті елді мекіні Археология қарай 19 шақырым, Қындықты көлінен батысқа қарай 600 м Қыркөл көлінің солтүстік 111 Қыркөл елді мекені Археология жағалауында Қарасор станциясынан 112 Ақбидайық 2 шеберханасы Археология Оңтүстік-Батысқа қарай 9 шақырым, Ақбидайық жерінде Екібастұз қаласынан ОңтүстікШығысқа қарай 27 шақырым, 113 Ангренсор қонысы Археология Ангренсор көлінен шығысқа қарай 500 м. 63 Ақжар 1 обасы

Павлодар қаласы, Академик Сәтбаев көшесі, 158-үй

Қала құрылысы және сәулет


ҚАУЛЫ

www.saryarka-samaly.kz 114 Ангренсор 1 қонысы

115 Атығай қонысы

116 Атығай 1 қонысы 117 Ащыкөл қонысы 118 Бозшакөл 1 қонысы 119 Бөзшакөл 2 шеберханасы 120 Бозшакөл 3 қонысы 121 Бозшакөл 4 қонысы 122 ГРЭС 1 қонысы 123 ГРЭС 1,1 қонысы 124 ГРЭС 1,2 қоныс 125 ГРЭС 1,3 қонысы 126 ГРЭС 1,4 қонысы 127 Ескелді 2 қонысы 128 Жаңажол қонысы 129 Жаңажол 1 қоныс 130 Керегетас қонысы 131 Керегетас 1 қонысы 132 Құдайкөл 1 қонысы 133 Кіндікті қонысы 134 Кіндікті 1 қонысы 135 Кіндікті 2 қоныс 136 Қыркөл қоныс 137 Қыркөл 1 қонысы 138 Қыркөл 2 қонысы 139 Қыркөл 3 қонысы 140 Қыркөл 4 қонысы 141 Қыркөл 5 қонысы 142 Қыркөл 6 қонысы 143 Қыркөл 7 қонысы 144 Қыркөл 8 қонысы 145 Қыркөл 9 қонысы 146 Майқайың қонысы 147 Майқайың 1 қонысы 148 Майқайың 2 қонысы 149 Майқайың 3 қонысы 150 Майқайың 4 қонысы 151 Майсор қонысы 152 Майсор 1 қонысы 153 Майсор 2 қонысы 154 Майсор 3 қонысы 155 Майсор 4 қонысы 156 Майсор 5 қонысы 157 Майсор 6 қонысы 158 Майсор 7 қонысы 159 Майсор 8 қонысы 160 Майсор 9 қонысы 161 Майсор 10 қонысы 162 Майсор 11 қонысы 163 Майсор 12 қонысы 164 Майсор 13 қонысы 165 Разъезд 116 қонысы 166 Сарыопан 1 қонысы 167 Тұз қонысы 168 Шідерті 3 қонысы 169 Екібастұз қонысы 170 Екібастұз 1 қонысы

171 Екібастұз 2 қонысы 172 Екібастұз 3 қонысы 173 Екібастұз 4 қонысы 174 Екібастұз 5 қонысы 175 Екібастұз 6 қонысы 176 Екібастұз 7 қонысы

Екібастұз қаласынан Оңтүстікқарай 27 шақырым, Археология Шығысқа Ангренсор көлінің ОңтүстікБатыс жағалауындағы жылғада. Екібастұз қаласынан СолтүстікШығысқа қарай 12 шақырым, Археология Атығай темір жол станциясынан солтүстік-шығысқа қарай 2 шақырым Екібастұз қаласынан СолтүстікШығысқа қарай 12 шақырым, Археология Атығай темір жол станциясынан Солтүстік-Шығысқа қарай 2 шақырым көлінің шығыс Археология Ащыкөл жағасында Бозшакөл көлінен шығысқа Археология қарай 200 м, құрғаған жылғаның оң жақ жағалауында ауылынан шығысқа Археология Бозшкөл қарай 800 м Бозшакөл көлінен Оңтүстікқарай 3,4 шақырым, Археология Шығысқа құрғаған жылғаның сол жақ жағалауында Бозшакөл көлінен ОңтүстікАрхеология Батысқа қарай 3,5 шақырым, оң жақ жағалауда Археология ГРЭС 1 оңтүстікке қарай 600 м 1 оңтүстікке қарай 1 Археология ГРЭС шақырым Археология ГРЭС 1 О-Б қарай 1,5 шақырым Археология ГРЭС1 О-Б қарай 1,5 шақырым Археология ГРЭС 1 О-Б қарай 5 шақырым ауылынан СолтүстікАрхеология Жаңажол Батысқа қарай 23 шақырым Жаңажол жайлауынан ОңтүстікАрхеология Батыс жылғада Ақмаңдай кенішінен ОңтүстікШығысқа қарай 8 шақырым, Археология Екібастұз қаласынан ОңтүстікБатысқа-оңтүстікке қарай 17 шақырым жайлауынан СолтүстікАрхеология Жаңажол Шығысқа қарай 1,5 шақырым Жаңажол СолтүстікАрхеология Шығысқа жайлауынан қарай 1,5 шақырым Қалқаман ауылынан ОңтүстікАрхеология Батысқа қарай 10 шақырым, көлдің шығыс жағалауында ауылынан шығысқа Археология Шідерті қарай 19 шақырым 116 айырықтан Археология 12,5 шақырым батысқа қарай Шідерті ауылынан шығысқа 19 шақырым, Қындықты Археология қарай көлінен Оңтүстік-Батысқа қарай 600 м. көлінен батысқа қарай Археология Қыркөл 7,5 км Қыркөл көлінен СолтүстікАрхеология Батысқа қарай 300 м жылға жағасында көлінің солтүстік Археология Қыркөл жағасында көлінен ОңтүстікАрхеология Қыркөл Шығысқа қарай 500 м Қыркөл Археология 500 м көлінен шығысқа қарай көлінен СолтүстікАрхеология Қыркөл Шығысқа қарай 2 шақырым Қыркөл ОңтүстікАрхеология Шығысқакөлінен қарай 1 шақырым көлінен ОңтүстікАрхеология Қыркөл Шығысқа қарай 600 м көлінен оңтүстікке қарай Археология Қыркөл 12 шақырым Қыркөл көлінен Оңтүстік-Батысқа Археология қарай 1 шақырым Майқайың станциясынан Археология Солтүстік-Шығысқа қарай 2 шақырым Майқайың станциясынан Археология Солтүстік-Шығысқа қарай 2 шақырым станциясынан Археология Майқайың солтүстікке қарай 4 шақырым Майқайың станциясынан Археология Солтүстік-Шығысқа қарай 2 шақырым Майқайың станциясынан Археология Солтүстік-Шығысқа қарай 4 шақырым Екібастұз қаласының Археология әуежайынан Батысқа-СолтүстікБатысқа қарай 3 шақырым Екібастұз қаласының Археология әуежайынан батысқа қарай 3 шақырым көлінен оңтүстікке қарай Археология Майсор 400 м Екібастұз қаласының Археология әуежайының Солтүстік-Батысқа батысына қарай 7 шақырым Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылға мен құмды жолдың қиылысы Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылғаның жоғарғы ағысынан 500 м Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылғаның жоғарғы ағысынан 750 м Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылғаның жоғарғы ағысынан 300 м Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылғаның жоғарғы ағысынан 1,1 шақырым Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылғаның жоғарғы ағысынан 1,3 шақырым Екібастұз қаласының Археология әуежайының Солтүстік-Батысқа қарай 7 шақырым Майсор көліне СолтүстікАрхеология Батысқа құятын жылғаның жоғарғы ағысынан 1,5 шақырым Екібастұз қаласының Археология әуежайының Солтүстік-Батысқа қарай 12 шақырым Оңтүстік-Батысқа қарай Археология ЖЭС 8 шақырым айырықтан оңтүстікке қарай Археология 116 10 шақырым бұлағынан оңтүстікке Археология Сарыопан қарай 11 шақырым ЖЭС Оңтүстік-Батысқа Археология 1 шақырым Шідерті станциясынан оңтүстікке Археология қарай 6 шақырым, өзеннің оң жақ жағалауында Археология Ескі Екібастұз аймағында Екібастұз қаласынан шығысқа 6 шақырым, Екібастұз Археология қарай көлінің солтүстік жағалауындағы биік шоқыда Екібастұз қаласынан шығысқа 7 шақырым, Екібастұз Археология қарай көлінің солтүстік жағалауындағы биік шоқыда Екібастұздан СолтүстікАрхеология Ескі Шығысқа қарай 300 м Екібастұз қаласынан шығысқа Археология қарай 8 шақырым қаласынан ОңтүстікАрхеология Екібастұз Шығысқа қарай 5 шақырым Екібастұз ОңтүстікАрхеология Шығысқа қаласынан қарай 5 шақырым Екібастұз көлінен ОңтүстікАрхеология Батысқа қарай 600 м

177 Екібастұз 8 қонысы

178 Екібастұз 9 қонысы

179 Екібастұз 10 қонысы

180 Екібастұз 11 қонысы 181 Екібастұз 12 қонысы 182 Екібастұз 13 қонысы 183 Екібастұз 14 қонысы 184 Екібастұз 15 қонысы 185 Екібастұз 16 қонысы 20 шеберхана 186 Екібастұз қонысы 187 Якшибай қонысы

188 21 шақырым қонысы

189 21 шақырым 1 қоныс 190 21 шақырым 2 қоныс

191 21 шақырым 3 қоныс

Қеңес Одағының Батыры С.Мүткеновтің кеуіті, 192 (1913-1944 жылдар, құрылған уақыты: 1965 жыл, авторы И.Лопатин) Жармұхамбет Тіленшин халықтық ағартушы 193 кеуіті, (құрылған уақыты: 1967 жыл, авторы И.Лопатин) 194

195

196

197

198

199 200 201 202 203 204 205 206

207

208 209 210 211 212 213 214 215

216

217

218

219 220 221 222 223 224 225

226

227

Ескі Екібастұздан ОңтүстікШығысқа қарай 2 шақырым, Археология Екібастұз көлінің оңтүстік жағалауы, Екібастұз қаласынан шығысқа қарай 6 шақырым Екібастұз көлінен шығысқа 400 м, Екібастұз Археология қарай қаласынан шығысқа қарай 6 шақырым Екібастұз қаласынан шығысқа 6 шақырым орналасқан Археология қарай Екібастұз көлінен шығысқа қарай 600 м Екібастұз қаласынан шығысқа 6 шақырым орналасқан Археология қарай Екібастұз көлінен шығысқа қарай 700 м құрылыстарынан Археология Тазарту Оңтүстік-Шығысқа қарай 600 м Тазарту құрылыстарынан Археология Оңтүстік-Шығысқа қарай 600 м Екібастұз қаласынан шығысқа Археология қарай 5 шақырым Екібастұз қаласынан СолтүстікАрхеология Батысқа қарай 5 шақырым жердегі «Северный» разрезі Екібастұз қаласынан шығысқа Археология қарай 5 шақырым, Северный разрезінің шығыс борты қаласынан ОңтүстікАрхеология Екібастұз Шығысқа қарай 6-7 шақырым Тай ауылынан шығысқа қарай Археология 15 шақырым, Өлеңті өзенінің сол жақ жағалауында Екібастұз-Павлодар автожолы21 шақырым, тас жолдан Археология нан Солтүстік-Батысқа қарай 1 шақырым Екібастұз-Павлодар автожолыАрхеология нан 21- шақырым, тас жолдан оңтүстікке қарай 2,5 шақырым Екібастұз-Павлодар автожолынан Археология 21- шақырым, тұзды көлден оңтүстікке қарай 500 м Екібастұз-Павлодар автожолының шақырым, тас жолдан 1,5 Археология 21шақырым жерде, тұзды көлдің оңтүстік жағалауында Ақтоғай ауданы Қала құрылысы және сәулет

Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Мүткенов ауылы

Қала құрылысы Павлодар облысы, Ақтоғай және ауданы, Қожамжар ауылы сәулет Қала Арктиканы зерттеуші Павлодар облысы, Ақтоғай Е.С.Гернеттің зираты (1943 құрылысы және ауданы, Қараоба ауылы жыл, авторы Л.Сафонов) сәулет Баянауыл ауданы Қала С.Торайғыровтың кеуіті Павлодар облысы, Баянауыл құрылысы (құрылған уақыты: 1970 ауданы, Торайғыр ауылы жыл, авторы М.Енсибаев) және сәулет Қала М.Ж.Көпеевтың кесенесі құрылысы Павлодар облысы, Баянауыл (құрылған уақыты: ауданы, Жаңажол ауылы 2006 жыл, авторы және сәулет Б.Ибрагимов) С.Торайғыровтың Қала кесенесі(құрылған уақыты: құрылысы Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Торайғыр ауылы және 1993 жыл, авторы сәулет М.Енсибаев) «Майқайыналтын» Қала кеншінің 50 жылдығына құрылысы Павлодар облысы, Баянауыл арналған ескерткіш және ауданы, Майқайың кенті (құрылған уақыты: сәулет 1982 жыл, авторы М.Мұхамединов) Баянауыл кентінен СолтүстікДраверт үңгірі (тастағы Археология Батысқа 5 шақырым, Жасыбай суреттер) көлінің Оңтүстік-Батыс жағалауы Кафарка құрбан шалына- Археология Баянауыл кентінің батысынан тын жер 4 шақырым жердегі Кафарка Кафарка 2 құрбан шалыБаянауыл кентінен батысқа Археология натын жер қарай 10 шақырым кентінен СолтүстікЖасыбай 11 обасы Археология Баянауыл Батысқа қарай 6,5 шақырым ауылынан 4,5 Жыланды 1 обалар тобы Археология Жаңажол шақырым (ферма маңында) Баянауыл кентінен батысқа Кафарка обасы Археология қарай 7-8 шақырым жердегі Кафарка Баянауыл кентінен батысқа Қорған 1 обасы Археология қарай 13,8 шақырым жердегі Кафарка Баянауыл кентінен батысқа Кафарка 2 обасы Археология қарай 13,8 шақырым жердегі Кафарка Торайғыр ауылынан шығысқа 1 шақырым, Торайғыр Торайғыр 3 обасы Археология қарай көлінің солтүстік-батыс жағалауында Торайғыр көлінің жанындағы Торайғыр 4 обасы Археология Торайғыр ауылынан шығысқа қарай 2,5 шақырым Торайғыр көлінің жанындағы Торайғыр 5 обасы Археология Торайғыр ауылынан шығысқа қарай 2 шақырым ауылынан шығысқа Торайғыр 7 обасы Археология Торайғыр қарай 10 шақырым Булка ауылынан СолтүстікБулка обасы Археология Батысқа қарай 10 шақырым Булка тауынан СолтүстікБулка 1 обасы Археология Батысқа қарай 10 шақырым тауынан СолтүстікБулка 2 обасы Археология Булка Батысқа қарай 10 шақырым Булка тауынан СолтүстікБулка 3 обасы Археология Батысқа қарай 10 шақырым Баянауыл ауылынан СолтүстікЖасыбай 2 орналасқан 6,5 шақырым, Жасыбай Археология Батысқа жері көлінен солтүстік жағалаудан 1 шақырым Жасыбай көлінен шығыс жақ жағалауы-ның шығысына қарай Жасыбай обасы Археология 2 шақырым жердегі Баянауыл ауылынан 6,5 шақырым көне жота кентінен СолтүстікЖасыбай 3 обасы Археология Баянауыл Батысқа қарай 6 шақырым Баянауыл кентінен СолтүстікБатысқа 6 шақырым қарай тас жолының Жасыбай 6 обасы Археология Бянауыл-Жасыбай 13-шақырымнан 1 шақырым жердегі Жасыбай көлінің солтүстігіне қарай 1,5 шақырым кентінен СолтүстікЖасыбай 7 обасы Археология Баянауыл Батысқа қарай 5 шақырым кентінен СолтүстікЖасыбай 8 обасы Археология Баянауыл Батысқа қарай 6 шақырым Баянауыл кентінен СолтүстікЖасыбай 9 обасы Археология Батысқа қарай 6,5 шақырым Баянауыл кентінен СолтүстікЖасыбай 10 обасы Археология Батысқа қарай 6,5 шақырым кентінен батысқа Кафарка обасы Археология Баянауыл қарай 19 шақырым кентінің батысына Кафарка 1 обасы Археология Баянауыл қарай 14 шақырым Баянауыл кентінің батысына Кафарка 2 обасы Археология қарай 14 шақырым Қарағанды-Баянауыл тас жолының Солтүстік-Батысына 1,8 шақырым, Баянауыл Рыбный Ключ обасы Археология қарай кентінен оңтүстікке қарай 5 шақырым жердегі Рыбный Ключ жылғасының жағасында Баянауыл кентінен СолтүстікШойындыкөл обасы Археология Батысқа 6 шақырым, Жасыбай көлінің солтүстік жағалауы

12 қыркүйек, бейсенбі, 2013 жыл

228 Тастағы суреттер 229 Кафарка дуалы 230 Әулие-Тас үңгірі 231 Әулиетас елді мекені

232 Баянауыл елді мекені 233 Булка елді мекені 234 Жасыбай 1 елді мекені

235 Жасыбай 4 елді мекені

236 Кафарка елді мекені 237 Ескелді 1 қоныс Совет Одағының батыры кеуіті 238 И.В.Бабиннің (құрылған уақыты: 1965 жыл, авторы И.Лопатин) И.Д.Путинцевтің бастамасы бойынша қоршауға 239 алынған В.И.Ленин саябағы (салынған уақыты: 1920 жыл, авторы белгісіз)

19

Баянауыл кентінен СолтүстікАрхеология Батысқа 7 шақырым, Жасыбай көлінің солтүстік жағалауы ауылынан батысқа Археология Баянауыл қарай 19 шақырым Жасыбай көлінен Археология Батысқа қарай 4-5Оңтүстікшақырым Баянауыл кентінің шетінен солтүстікке қарай 1 шақырым Археология жердегі құрғаған жылғаның жағасында Баянауыл кентінің шетінен қарай 1 шақырым Археология солтүстікке жердегі құрғаған жылғаның жағасында кентінен СолтүстікАрхеология Баянауыл Батысқа қарай 10 шақырым Баянауыл кентінен Солтүстік6,5 шақырым, Археология Батысқа Торайғыр көліне қарай ОңтүстікШығысқа 150 шақырым Жасыбай көлінен 1,5 шақырым, кентінен СолтүстікАрхеология Баянауыл Батысқа қарай 6 шақырым жерде Баянауыл кентінен СолтүстікАрхеология Батысқа қарай Кафарка шатқалы Жаңажол ауылынан СолтүстікАрхеология Батысқа қарай 18 шақырым (кепкен бұлақ маңында) Железин ауданы Қала құрылысы Павлодар облысы, Железин және ауданы, Железинка ауылы сәулет Қала құрылысы және сәулет

Павлодар облысы, Железин ауданы, Үрлітүп ауылы

Ертіс ауданы Көпес Сорокиннің үйі (19шы штабы Карел полкасы) 240 құрылған уақыты: ХIХ ғасырдын соңы, авторы белгісіз) И.Байзақовтың ескерткіші уақыты : 241 (құрылған 1979 жыл, авторы Г.Алмусренов) ауылы 242 Заречное жанындағы оба 243 Куконкөл 1обасы 244 Куконкөл 2 обасы 245 Луговое 1 обасы 246 Луговое 2 обасы 247 Новороссийка обасы 248 Беловодское 1 обасы 249 Заречное обасы 250 Корниловка 1 обасы 251 Никаноровка 1 обасы 252 Никаноровка 2 обасы 253 Никаноровка 3 обасы 254 Никаноровка 4 обасы 255 Никаноровка 5 обасы 256 Никаноровка 6 обасы 257 Никаноровка 7 обасы 258 Никаноровка 8 обасы 259 Никаноровка 9 обасы 260 Никаноровка 10 обасы 261 Никаноровка 11 обасы 262 Никаноровка 12 обасы 263 Никаноровка 13 обасы 264 Новороссийка 1 обасы 265 Новороссийка 3 обасы 266 Новороссийка 4 обасы 267 Новороссийка 5 обасы 268 Тоқты обасы 269 Сілеті елді мекені 270 Сілеті 1 қоныс 271 Сілеті 2 қоныс Кеңес Одағының батыры кеуіті, 272 А.Н.Елгиннің (құрылған уақыты: 1964 жыл, авторы И.Лопатин) А.Елгин тұрған үй уақыты: ХIХ 273 (құрылған ғасырдың соңы, авторы белгісіз) Ақтай Бекішевтің зираты 274 (1942 жыл, авторы белгісіз)

Қала құрылысы және сәулет

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, Карел-Полкасы көшесі, 122-үй

Қала құрылысы және сәулет

Ертіс ауданы, Ертіс ауылы, И.Байзақов көшесі, 13

ауылынан ОңтүстікАрхеология Заречное Шығысқа қарай 2,5 шақырым көлінен СолтүстікАрхеология Куконкөл Шығысқа қарай 3 шақырым Куконкөл солтүстікке Археология қарай 2,5 көлінен шақырым Луговое ауылынан Археология Батысқа қарай 1,8 Оңтүстікшақырым ауылынан батысқа Археология Луговое қарай 2,5 шақырым ауылынан батысқа Археология Новороссийка қарай 2 шақырым Кайманачиха ауылынан ОңтүстікАрхеология Батысқа қарай 0,2 шақырым Ертіс өзенінің сол жағасындағы Археология ауылдың оңтүстік шетіндегі Павлодар тәжірибе станциясы ауылынан СолтүстікАрхеология Заречное Шығысқа қарай 0,3 шақырым Никаноровка ауылынан ОңтүстікАрхеология Шығысқа қарай 1,5 шақырым Никаноровка ауылынан Археология Солтүстік-Шығысқа қарай 0,6 шақырым ауылынан Археология Никаноровка Солтүстік-Батыс шеті Никаноровка ауылынан Археология солтүстікке қарай 3,5 шақырым ауылынан Археология Никаноровка солтүстікке қарай 2,5 шақырым ауылынан Археология Никаноровка солтүстікке қарай 2 шақырым Никаноровка ауылынан шығысқа Археология қарай 2,5 шақырым Никаноровка ауылынан шығысқа Археология қарай 3,5 шақырым ауылынан шығысқа Археология Никаноровка қарай 3,5 шақырым Никаноровка ауылынан шығысқа Археология қарай 3,2 шақырым жол бойында ауылынан шығысқа Археология Никаноровка қарай 2,8 шақырым Никаноровка ауылынан Археология солтүстікке қарай 5 шақырым Никаноровка ауылынан Археология солтүстікке қарай 4,5 шақырым ауылынан батысқа Археология Новороссийка қарай 3,5 шақырым ауылынан батысқа Археология Новороссийка қарай 2 шақырым Новороссийка Археология шығысқа қарайауылынан 3 шақырым ауылынан Археология Новороссийка солтүстікке қарай 2 шақырым ауылынан СолтүстікАрхеология Тохта Шығысқа қарай 0,3 шақырым Қызылағаш ауылынан ОңтүстікАрхеология Шығысқа қарай 0,8 шақырым Қызылағаш ауылынан батысқа Археология қарай 1,5 шақырым ауылынан ОңтүстікАрхеология Қызылағаш Батысқа қарай 1,5 шақырым Качиры ауданы Қала облысы, Качир ауқұрылысы Павлодар даны, Тереңкөл ауылы, Ленин және көшесі, 230 сәулет Қала облысы, Качир құрылысы Павлодар ауданы, Тереңкөл ауылы, Елгин және көшесі, 125-үй сәулет Май ауданы Қала құрылысы Павлодар облысы, Май ауданы, және Май ауылы сәулет Павлодар ауданы

Бастауыш партия ұйымының хатшысы 275 Ф.А.Павленконың зираты (1927 жыл, авторы белгісіз ) Ұлы Отан соғысында қаза болғандарға орнатылған 276 мемориал (құрылған уақыты: 1964 жыл, авторы К.Күлкенбаев)

Қала құрылысы және сәулет

Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Рождественка ауылы

Қала құрылысы және сәулет

Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Шақат ауылы

Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлер277 ге арналған мемориал (құрылған уақыты: 1968 жыл, авторы И.Лопатин)

Қала құрылысы және сәулет

Ұлы Отан соғысында қаза болғандарға қойылған 278 мемориал (құрылған уақыты: 1980 жыл, авторы Н.Якубович) Азаматсоғысында қаза қатысушылар 279 болған зираты (1920 жыл, авторы В.Кутяков) Азаматтық соғысында болған қатысушылар 280 қазақ зираты (1923 жыл, авторы В.Кутяков)

Қала құрылысы және сәулет

Успен ауданы Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы

Шарбақты ауданы

Қала құрылысы және сәулет Қала құрылысы және сәулет

Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шарбақты ауылы

Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Александровка ауылы Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Галкино ауылы


Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

12 қыркүйек, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

20

Кезекші редактор -

Нұрбол ЖАЙЫҚБАЕВ

Білу және бөліну

Алтайдың ақиығы асып туған! Қазақстан халқы тілдерінің XV республикалық фестивалі шеңберінде және облыстық тілдер айлығы аясында Ж.Аймауытов атындағы қазақ музыкалы драма театрында Оралхан Бөкей атындағы дәстүрлі көркемсөз оқу шеберлерінің облыстық байқауы өтті. Сайысқа 16-20 жас аралығындағы мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Қазылар алқасының шешімімен облыстық көркемсөз оқу шеберлерінің арасында Павлодар қаласының үміткері Әлия Әбдірахман екінші орынға ие болса, Павлодар ауданының үміткері Майгүл Сахаба үшінші

орынға лайық деп танылды. Бәйгеде өз қарсыластарынан озып, өнерсүйер қауымның құлақ құрышын қандырған Баянауыл ауданының үміткері Рахымберді Әлпеш байқаудың жеңімпазы атанды. Ол Оралхан Бөкейдің туған жері Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында өтетін ақынның 70 жылдығына арналған республикалық додаға жолдама алды. Қатысушылардың барлығы арнайы диплом, Алғыс хат және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы.

ПАРАСАТ ПАТШАЛЫҒЫ Оралхан БӨКЕЙ Теңіз шетінде қырдан домалап түскен нар тастар жатады. Теңіз толқыса – су ішінде, қайтса – құрлықта қалады. Ол тастың екі отаны бар, бірақ екеуі де оны мойындамайды. *** Қызық, қалада, миллиондаған халқы бар қалада тұрған кезіңде туған жерің, тіпті, өз үйің – өлең

төсегің, үйелменің, аты-жөн, ата-тегің барын ұмытасың. Оны қойшы, аспанда Ай мен Күн барын сезбейсің... *** Тағы бір қызығы, қала адамдары бір-бірімен тығыз тұрған сайын аралары суып, бөтенси бермек. Меніңше, бәрімізді «шаһар» деп аталар үлкен (алып) машина қорабына салып алып, қасапханаға (қараңғы көрге) әкетіп бара жатқандай қорқынышты.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

*** Халықты қалқан тұтатындар бар; халыққа қалқан болатындар бар. Халықты қалқан тұтатындар әдетте «Жасасын халық!» деп ұранды салады да, өзі сол халықтың ығына тығыла қалады. Ал халыққа қалқан болатындар үнемі алда жүреді, еліне атылған оққа кеудесін төсейді. Халықты қалқан тұтатындар халықтың мойнына мініп алып, уралайды, биікте келеді. Ал халыққа қалқан болатындар халықтың аяғына үзеңгі болып, ел-жұрттың еңсесін биіктеткісі келеді.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Солақай саясаттың салдарынан санамыз уланып, тамырымыз кеуіп кете жаздаған халық едік. Алла айымызды оңынан туғызып, азаттық алған соң, талай жоқты түгендей бастадық. Тәубе дейміз. Жетпіс жылдық құрсаудан есіміз енді жиылғандай. Бодандықтың қамытын бұдан әрі ілсек, арғы атамыз - маймыл, тіпті борсық деп бырсиып жүре берер ме едік, кім білсін. Тоқсаныншы жылдары ағайын біткен жиылып, жаппай шежіре тарқатып, дастарқан басында әңгіме-дүкен құрып, дуылдасатын. «Атамыз бай болған, аузы дуалы, палуан, билік құрған екен» десіп, аузының суы құритын. Осындай ауызекі әңгімелерден кітап құрап, жеке рудың, бір атаның ұрпақтары игілік істер жасағанын да білеміз. «Жеті атасын білмеген бала - жетесіз» деп, қазақ атам бекер айтқан жоқ. Осы тұрғыдан алып қарағанда, кешегі атаның қасиетін біліп өсер көшелі жастар көбейер деген үміт көңілге сәуле береді. Бәрі жақсы-ау, тек... Соңғы кезде осы жастар арасында руын көлігіне, тіпті киіміне сәндеп жазып алып жүргендер жиі кездеседі. Таяуда автобуста қолаң шашты қарындасымыздың арқасынан «Керей» деген жазуды көріп, кәдімгідей ойланып қалдым. Бұл не сонда? Қазақ десе, бір сәрі. Өз руын көпшілік алдында көрсеткенде көксегені не? Атасын мақтан еткеннің мәдени көрінісі емес қой бұл. Әрі-беріден соң қазақтың барлық ру-тайпасы бір-бірінен кем емес. Жоңғарға қарсы күресте қай рудың батыры басын бұғып қалған екен? Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Уақ Баян... Ешқайсысы да елін қорғауда тайсалмаған. Қанын төккен, жанын берген. Ендігі жерде жетпегені, бәріміз қалмай, барлық жерімізге руымыздың атын жазып алу еді. Бірақ бұл білімділіктің емес, бөлінудің белгісі емес пе екен? Таяздықтың түріне де келеді. Біреуіміз «Найман», енді біріміз «Қанжығалы» деп жазып алып, арқырап жүрсек, арғы жағымыз не болмақ? Жалпы, бұл қандай өнеге? «Бір қазақпыз» деп көрсетудің орнына бәлен ру болып өзгеріп жүргенімізді өзге ұлт өкілдері қалай қабылдайды? Біздіңше, қарға тамырлы қазақтың кез келген ұл-қызы ата-тегін білгені жөн. Мектеп оқушысының жеті атасын жаттағаны - жақсы ырым. Бірақ, білу бар да, бөліну бар. Екеуі - екі басқа. Көпшілік көзінше руын жазып алып тайраңдау – даналықтан гөрі дарақылыққа жақын дүние. Атаны мақтан етудің басқа да жолы жетеді. Сыртқа айқайламай, іштей зор тұтсақ, сол тәуірі. Өзеуремей, өзге атаны да сыйлағаның. Ендеше, бұл мәселеге ең алдымен үлкендер жағы назар аударса керек. Бір қазақпыз деуге санасы жетіңкіремей жатқан жастарға жөн сілтеп, жөнжосығын түсіндірсе дейсің. Онсыз да руға, одан әрі жүзге бөлінгеннің салдарынан қазақтың түтетүтесі шығып келгенін қалай ұмыттық? Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

«Сарыарқа самалы» газетінің жаңа және бұрынғы нөмірлерін сатып алғыңыз келсе, 8(7182) 61-80-32, 61-80-15 телефон нөмірлеріне хабарласыңыз. Мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Денсаулық, білім, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Экономика, саясат, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 5 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2516. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

11 09 2013  
11 09 2013  
Advertisement