Page 1

Бүгіннаіѕңалыєы:

Ñ

àðûàðêà

ИНТЕГРАЦИЯ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ БІЗГЕ НЕ БЕРЕДІ?

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

ñàìàëû

есебі түгел

Үкіметтің пайымы

Жалғасы 2-бетте

сәуір, бейсенбі 2014 жыл №39 (14624)

Ерінбегеннің -

Нұрбол ЖАЙЫҚБАЕВ

Қазақ елі Ресей және Беларусь елдерімен экономикалық қарымқатынасын жаңа белеске көтеру бойынша жұмыстарды жалғастырады. Бұған дейін үш мемлекет арасында құрылған Бірыңғай кедендік одақ өзінің тиімділігін танытты, дейді Үкімет мүшелері. Мәселен, Кедендiк одаққа енгеннен берi Қазақстанның өңдеушi саласына құйылған инвестицияның көлемi екi есеге артты. 2012 жылы оның көлемi 3,4 млрд. теңгеге жеттi, 2009 жылы ол 1,8 млрд. теңге шамасында тiркелген. Сонымен қатар елiмiзге тартылған тiкелей шетел инвестициясының көлемi 34 пайызға артып, 28 млрд. долларға өстi. Бұл Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттырды. 2013 жылы Қазақстанның Ресей, Беларусь елдерiмен арадағы сауда айналымы 24 млрд. теңгеден асып отыр. «Осы тұрғыда Қазақстан сауда бәсекелестiгi жөнiнен ұтылып жатыр деген пiкiр дұрыс емес. Мысалы, шоколад пен кондитерлiк өнiмдердiң саудасы 3 есеге, қазақстандық жүк көлiктерiнiң Ресейге, Беларусьқа сатылған саны 17 есеге, цемент 16 есеге артты. Осындай мысалдар аз емес», - деді сейсенбі күні Орталық коммуникациялар қызметiнде өткен баспасөз мәслихатында ҚР Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары Бақытжан Сағынтаев. Жалпы, Үкімет мүшелері Еуразиялық экономикалық одақ Қазақстанның экономикалық мүдделерiне толықтай сай келетінін атап өтуде.

10

АДАМ - ЕҢБЕГІМЕН АСҚАҚ

басты ж

Павлодар облысында кµктемгі себу ж±мыстары мамырдыњ ортасында басталады

Құндыз ҚАБЫЛДЕНОВА 90-жылдардағы қиын кезеңде халықтың басым бөлігі жұмыссыз қалған еді. Екі қолға бір күрек тауып, отбасын асыраудың қамымен кейбірі жалдамалы жұмыстардан нәпақа тапса, бірі өз ісін бастауға бел буды. Қиындыққа қарамастан, діттеген мақсатына қол жеткізуді көздеп, еңбекке құлшына араласқан жандардың бірі – Ақтоғай ауданына қарасты Қараоба селолық округінің тұрғыны Темірбай Таскенов. Жалғасы 3-бетте

БЕЗБЕН

МЕКТЕПТЕРДІ ТЕКСЕРУГЕ МОРАТОРИЙ ЖАРИЯЛАУ КЕРЕК ПЕ? Кез келген мектеп мұғалімімен пікірлесе қалсаңыз, қаптаған тексерістен көз ашпайтынын айтар еді. Ай сайын түрлі комиссияға құжаттар мен топ-топ папкаларды тексеруге дайындаудан жалыққандарын жарыса жеткізеді. Балаларға оқу бағдарламасын жіті түсіндіргеннен гөрі комиссияға құда күткендей дайындалатындарын да бүгіп қалмайды. Осыған байланысты қоғамда «мектептер мен мұғалімдердің жұмысын тексеруге мораторий жариялау керек» деген пікір айтылуда. Мәселені «Безбенге» салып, салмақтап көрдік. Гүлжан ӘБІШЕВА,

Нағима ХАЙРУЛЛИНА,

облыстық мәслихаттың депутаты:

ардагер ұстаз:

Бақылаудың болғаны дұрыс!

Тексеруді тежеу керек!

- Мұндай әрекетке барудың реті жоқ. Себебі, бақылау болмаған жерде берекесіздік белең алатыны тағы бар. Сондықтан, мұғалімдер мен мектептерді тексеруге мораторий жариялау - ойға қонбайтын дүние.

- Меніңше, мұндай қолдау ауадай қажет. Шынымен де, қаптаған комиссия мен қағазбастылық қазіргі кезде мұғалімдерге тұсау болып отыр. Институтта сабақ беремін. Оқуға келген педагогтар «тексеріс көп» деп жыларман болады. Жалғасы 4-бетте


2

АЌПАРАТ

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

Экономикалык одак бізге не береді? Басы 1-бетте Айтќанда, басќа елдердіѕ нарыєымен етене болу маќсатындаєы шаруалар одан јрі жїргізіледі. Биыл мамыр айында Астанада Ќазаќстан, Ресей жјне Беларусь елдерiнiѕ басшылары ЕЭО ќўру туралы шартќа ќол ќояды деп жоспарлануда. Бастапќыда ЕЭО ќўру туралы келісімшартќа тек осы їш ел ќатысады. Кейін оныѕ ќатары толыєуы мїмкін. Премьер-Министрдіѕ бірінші орынбасарыныѕ айтуынша, Ќырєызстан мен Армения да бірыѕєай экономикалыќ кеѕістікке кіруге мїдделі. Бўл баєыттаєы жўмыстар жалєасуда.

Тјуелсiздiгiмізге ќауiп тґндiрмейдi Жасыратыны жоќ, соѕєы уаќытта Еуразиялыќ экономикалыќ одаќты ќўру туралы келісімшарттыѕ ќол ќою мерзімі жаќындаєан сайын Ќазаќстан азаматтары тарапынан тїрлі сауалдар туындай бастаєаны аныќ. Јѕгіменіѕ ґзегі – елдіѕ дербестігін ќорєау. Ґзгемен базарымыз бір болады деп жїргенде, басты ќўндылыєымыз – Тјуелсіздігімізге ќауіп тґндіріп алмаймыз ба деген кїдіктердіѕ бас кґтергені мјлім. - Соѕєы кездерi БАЌ-та, соныѕ iшiнде электронды ќўралдарда кґптеген талќылау жїрiп жатыр. Оєан ќолдау жасап отырєандар да, ќарсылыќ бiлдiрiп жатќан ґзiмiздiѕ азаматтар да бар. ЕЭО туралы шарттыѕ айналасындаєы тїсiнiспеушiлiк тиісті аќпараттыѕ тапшылыєынан болса керек. Кґѕiлдегi кїдiкке байланысты айтарым, Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ - тек ќана экономикалыќ бiрлестiк. Еѕ бастысы - ЕЭО саяси ўйым емес. Мўнда тек экономикалыќ јрiптестiк жасау кґзделген, - деп атап ґттi вицепремьер.

Оныѕ айтуынша, келiссґздер барысында ќазаќстандыќ команда одаќтыѕ саясилануына, ўлттыќ ќўзыретке жјне ўлттыќ тјуелсiздiк мјселелерiне тиесiлi таќырыптардыѕ талќылануына жол бермеу жґнiнде наќты ўстанымдарын белгiлеп алды. Жалпы экономикалыќ емес таќырыптарєа шектеу ќойылды. Сондыќтан, Ќазаќстан азаматтары Еуразиялыќ экономикалыќ одаќќа ќатысты ќобалжымауларына болады. ЕЭО Ќазаќстан тјуелсiздiгiне ќауiп тґндiрмейдi. Керiсiнше, елiмiздiѕ экономикасында їлкен мїмкiндiктер туєызады.

Теѕгеден бас тартпайды Жўртшылыќ арасында кеѕінен талќыланєан таќырыптыѕ бірі ўлттыќ валюта тґѕірегінде болєанын білеміз. Кейбір сарапшылар мен ќаржыгерлердіѕ «Экономикалыќ одаќ ќўрылса, теѕге айналымнан алынып, орнына басќа - ґѕірлік валюта енгізілуі мїмкін» деген пікірлері желдей ескен. Баќытжан Саєынтаев мўндай јѕгімеге ешќандай негіз жоќтыєын кесіп айтты. Ќазаќстан Їкіметі интеграциялыќ їдерістер аясында ґзініѕ ўлттыќ валютасынан бас тартпайды! - Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ аясында бірыѕєай ўлттыќ валюта туралы јѕгімелер ќайдан тарап отырєанын білмеймін. Біз бўл мјселені талќылаєан емеспіз. Ќазаќстанныѕ ўлттыќ валютасы теѕге осыєан дейін болды жјне алдаєы уаќытта да болады, - деп наќтылады Б.Саєынтаев. Ќорыта айтќанда, Ќазаќстанныѕ дербестігіне ешкімніѕ ќолы сўєылмайды. Тјуелсіздік те, Тјуелсіздік символы – Теѕге де саќталады.

«Еуропа желі» одаќќа тимей ме? Ресеймен экономикалыќ байланысымыз кїшейген сайын сарапшылар кґршілес елдегі саяси ахуалдыѕ јсеріне ќатысты болжамдар айтып жїр. Соныѕ бірі – Батыс мемлекеттерініѕ Ресейге ќатысты енгізуі мїмкін экономикалыќ санкцияларына ќатысты. Естеріѕізде болса, Ќырым оќиєасынан кейін АЌШ, Германия, Франция сынды алпауыттар осындай ескерту жасаєан болатын. Ендігі жерде «экономикалыќ одаќтасымыздыѕ жаєдайы кїрделенсе, оныѕ арты Ќазаќстан нарыєына ќандай ќауіп јкелуі мїмкін?» деген ой ќылаѕ беріп тўр. Баќытжан Јбдірўлыныѕ айтуынша, Ќазаќстан Їкіметі Ресейге салынуы мїмкін санкциялардан шыєудыѕ жоспарын пысыќтап жатќан кґрінеді. Јзірге мўндай жаєдай кґрініс тауып отырєан жоќ. Санкциялар тек жекелеген адамдарєа ќатысты жасалуда. АЌШ, Еуроодаќ одан арыєа бармай тўр. «Ќазіргі кезде олар мўнай баєасын тїсіріп тастауы мїмкін деген жорамалдар кґп айтылуда. Ондай болса, Ќазаќстан єана зардап шекпейді, мўнай ґндіруші елдер кґп. Негізгі ойыншылар болып табылатын Араб елдері, ОПЕК ондайєа барар алдында жїз рет ойланады», - деп пайымдайды бірінші вице-премьер. Дегенмен, Министрлер кабинеті ќол ќусырып отырєан жоќ. Б.Саєынтаев Їкіметтіѕ кез келген жаєдайєа, тїрлі сценарийлерге дайын екенін алєа тартты. «Біз бос отырєан жоќпыз, шын мјнінде экономикалыќ санкциялар ќабылданатын болса, одан шыєудыѕ тїрлі жолдарын іздестірудеміз», деп ойын тїйді Їкімет басшысыныѕ бірінші орынбасары.

ЖЕТІСТІК

ЇЗДІКТЕР САПЫНДАМЫЗ Соѕєы он кїндік дересінде республикалыќ деѕгейде бірнеше білім додасы ґтті. «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылымитјжірибелік орталыєыныѕ ќолдауымен павлодарлыќ оќушылар сол сайыстарєа ќатысып, олжалы оралды. Жерлес-теріміз аймаќ намысын абыроймен ќорєап, білімдерініѕ жоєары екенін таєы бір мјрте айєаќтады. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Еліміздіѕ 704 шјкірті Ґскемен ќаласында ґткен жаратылыстануматематика баєыты пјндерініѕ олимпиадасында бас ќосты. Облыстыќ пјн олимпиадасында жїлдегер атанєан павлодарлыќ 38 оќушы јр ґѕірден келген ќатарластарымен баќ сынасты. Нјтижесінде, їш алтын, алты кїміс жјне тоєыз ќола, барлыєы 18 алќаны еншіледі. Ал тґрт оќушы ЌР Білім жјне єылым министрлігініѕ Ќўрмет грамотасымен марапатталды. Бўл ретте, оќушыларымыз биология-химия пјндері бойынша їздік кґрсеткіштерге ќол жеткізгенін атап ґткен жґн. Жїлдеге ие болєан 18 ќатысушыныѕ 10-ы - дарынды ер балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќтїрік лицейініѕ шјкірттері. Ал дарынды балаларєа арналєан №8 лицеймектебі «Еѕ їздік олимпиадалыќ мектеп» атанды. Павлодар облысыныѕ ќўрама командасына «Еѕ їздік олимпиадалыќ топ - 2014» атаєы бўйырды. Айта кету керек, бўл марапатты гуманитарлыќ пјндер олимпиадасына ќатысушылар да олжалаєан болатын. 11-сынып оќушылары їшін

«Дарын» республикалыќ єылымитјжірибелік орталыєыныѕ ўйымдастыруымен Н.Бауман атындаєы Мјскеу мемлекеттік техникалыќ университетініѕ гранты сарапќа салынєан сайыс ґтті. Бўл сында озыќ шыќќан «Жас дарын» мамандандырылєан мектебініѕ шјкірті Алмас Тґлепберген жјне Абай атындаєы №10 лицей-мектебініѕ оќушысы Јнуар Ќабиденов мјскеулік жоєары оќу орныныѕ білім грантына ие болды. *** Павлодарлыќтар Астана ќаласында «KATEV» халыќаралыќ ќоєамдыќ ќорыныѕ ўйымдастыруымен ґткен «Жарќын болашаќ» республикалыќ ќазаќ тілі олимпиадасынан да ќўр алаќан келмеді. Облыстыќ кезеѕніѕ 8 жеѕімпазы республикалыќ додада да їздіктер ќатарынан кґрінді. Ќатысушылар ќазаќ тілі мен јдебиеті, мјнерлеп оќу, вокал, єылыми жоба жјне шыєармашылыќ жўмыс баєыттары бойынша сынєа тїсті. Сайыс ќорытындысы бойынша дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 лицей-мектебініѕ оќушысы Ќымбат Тўрархан, дарынды балаларєа арналєан №3 гимназиямектебініѕ шјкірті Николай Диркенс, облыстыќ мамандандырылєан јскеримектеп интернатыныѕ білім алушысы

Жанболат Тастемір, дарынды ќыз балаларєа арналєан ќазаќ-тїрік лицей-интернатыныѕ оќушысы Назерке Мўхтарќызы жјне Аќтоєай ауданы Мїткенов атындаєы орта мектептіѕ шјкірті Ќарлыєаш Ќошєанбай жїлделі орындарєа ие болды. 11-сынып оќушылары Ќымбат Тўрархан мен Ќарлыєаш Ќошєанбайєа Сїлеймен Демирель атындаєы университеттіѕ гранты табысталды. *** Облыс орталыєында алєаш рет 2-4 сынып оќушылары арасында «І облыстыќ математикалыќ турнир» ґтті. «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылыми-тјжірибелік орталыєыныѕ мўрындыќ болуымен ґткен білім бјсекесіне аймаєымыздыѕ 102 оќушысы мен Ресей Федерациясы Омбы ќаласынан келген 3 шјкірт ќатысты. Турнирге ќатысушылар екі кезеѕ бойынша баќ сынады. Алєашќысы топтыќ жарыс болса, екінші кезеѕде жеке біріншілік ўйымдастырылды. Жоєары, бірінші жјне екінші лигада дарынды балаларєа арналєан №8 лицей-мектебініѕ тобы, дарынды балаларєа арналєан Аќсу ќаласы гимназиясыныѕ шјкірттері жјне Павлодар ќаласыныѕ топтары їздік атанды. Жеке біріншілікте дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 лицей-мектебініѕ оќушылары Айжан Кенжебаева, Ділнјз Юсупова жјне дарынды балаларєа арналєан №8 мектеп-лицейініѕ шјкірті Богдан Тарченко жоєары нјтиже кґрсеткені їшін марапатталды.

www.saryarka-samaly.kz

ЕЛАРАЛЫЌ БАЙЛАНЫС Павлодар облысына Литва Республикасыныѕ Ќазаќстандаєы Тґтенше жјне ґкілетті елшісі Рокас Бернотас арнайы келді. Сапар барысында ол облыстыѕ Кјсіпкерлер палатасыныѕ директоры Райхангїл Сатабаевамен кездесіп, екі ел арасындаєы јріптестікті ныєайту жайында јѕгімелесті.

Бизнес јріптестік јлденеді Ќос тарап Ќазаќстан мен Литва елдері арасындаєы ґзара ќатынас айтарлыќтай деѕгейде екенін тілге тиек етті. Алдаєы уаќытта тыєыз ќарым-ќатынас одан јрі ныєая тїспек. Осы ретте екі елдіѕ де ґкілі ґзара јріптестікті дамыту, тереѕдете тїсу мјселесіне кеѕ тоќталды. Ќазаќ жјне Литва елдері арасындаєы екі жаќты бизнес-јріптестікті дамыту маќсатында облыстыќ Кјсіпкерлер палатасы мен Литва Республикасыныѕ Ќазаќстандаєы елшілігі ґзара јріптестік жґнінде меморандумєа ќол ќойды. Бўл ќўжат халыќаралыќ жјне аймаќаралыќ сауда-экономикалыќ, јлеуметтік, єылыми-техникалыќ, мјдени даму мїмкіндіктерін арттыруєа жол ашпаќ. Яєни, тараптар экономиканыѕ јр саласы бойынша кїш біріктіруге уаєдаласты. Атап айтар болсаќ, ґнеркјсіп, энергетика, ауыл шаруашылыєы, кјсіпкерлік жјне сауда салалары бойынша инвестициялыќ жобаларды жїзеге асыруда тізе ќоспаќ. - Ќазаќстан мен Литва Республикалары арасында тїрлі салалар бойынша, соныѕ ішінде, бизнес баєытында да јріптестік табысты дамуда. Екі елдіѕ бизнес бастамаларын жїзеге асыру їшін ќолайлы жаєдай жасау - маѕызды маќсаттардыѕ бірі. Бїгінгі меморандум осы баєыттаєы јріптестіктіѕ кґкжиегін кеѕейтіп, достыќ ќарым-ќатынасымыздыѕ ныєая тїсуіне жаѕа серпін беретініне сенімдімін, - деді облыстыќ Кјсіпкерлер палатасыныѕ директоры Р.Сатабаева. Литва Республикасыныѕ Ќазаќстандаєы елшісі ґз сґзінде Ќазаќстан Литва Республикасы їшін Орталыќ Азиядаєы бас серіктесі болып табылатындыєын атап ґтті. - Ќазаќстан мен Литва елдерініѕ серіктестік атанєанына біраз уаќыт болды. Ґткен жылдыѕ ќорытындысы бойынша екі ел арасындаєы тауар айналымы 500 миллион еуродан асты. Біз Павлодар облысымен экономика саласындаєы ортаќ баєыттарды аныќтап, мўндаєы кјсіпкерлердіѕ литвалыќ јріптестерімен бас ќосуына ыќпал етуге јзірміз, - деді Рокас Бернотас. Кездесу барысында мейманєа Павлодар облысыныѕ инвестициялыќ тартымдылыєы, Кјсіпкерлер палатасы жўмысыныѕ негізгі баєыттары мен міндеттері кеѕінен таныстырылды. Г.МАЄЖАН.

Тыѕ жјне тыѕайєан жерлердіѕ игеріле бастаєанына – 60 жыл

Тарих кујгерлерімен кездесті Жуырда С.Торайєыров атындаєы облыстыќ кітапханада Тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру науќаныныѕ 60 жылдыєына байланысты алєашќы тыѕ игерушілермен кездесу ўйымдастырылды. Тілеуберді САХАБА Ќазаќстан тарихындаєы айтулы даталардыѕ бірі – тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру науќаны. 1954 жылы КОКП ОК Пленумында Ќазаќстанныѕ бірќатар аймаєында тыѕ жерлерді игеріп, астыќ даќылдарыныѕ егістік кґлемін арттыру туралы тапсырма беріледі. 1954-1960 жылдары аралыєында жїргізілген науќанда КСРО бойынша жалпы аумаєы 41,8 млн. гектар жер жыртылса, соныѕ 25,5 млн. гектары ќазаќ жері болатын. Тыѕ игеру нјтижесінде Ќазаќстан Кеѕес ґкіметіндегі еѕ ірі астыќты ґлкелердіѕ біріне айналды. Сондайаќ оєан комсомолдыќ жолдамамен 600-ден астам адам ќатысты. Тыѕ эпопеясы - ќазаќ тарихында орын алєан ќайталанбас оќиєалардыѕ бірі. Ќазір сол тарихты ґз ќолдарымен жасаєан оќиєаныѕ

кейіпкерлері біздіѕ арамыздан сиреп барады. Біраќ, олардыѕ жанќиярлыќ еѕбектері бїгінгі ўрпаќтыѕ есінде мјѕгі саќталып ќалуы тиіс. Аќтоєай ауданыныѕ Ќараоба ауылыныѕ тумасы Саєындыќ Смаєўлов тыѕ игеру тўсында екі жылдан астам уаќыт еѕбек еткен. Ардагер бўл оќиєа Ќазаќ жеріне елеулі ґзгерістер јкелгенін айтады. - Мен 1954-1956 жылдар аралыєында еѕбек еттім. Алєаш наєашыммен бірге тракторге отырып, жер жыртуды їйрендім. Содан бастап ќызу еѕбекке араласып кеттім. Сол кезде Ќазаќстанєа жаѕа техникалар, тјжірибелі мамандар келді. Ќазаќтыѕ бос жатќан ўланбайтаќ даласы пайдаєа жаратылды. Тыѕ игеру јдісі арќылы ќазаќтар жер ґѕдеу мјдениетін меѕгерді. Еліміздіѕ ауыл шаруашылыєы саласы дамыды. Соныѕ арќасында ќазаќ жері Кеѕес одаєы ќарамаєындаєы елдерге астыќты ґлке ретінде танылды, - дейді ардагер.

Нўрсўлтан Назарбаев еліміздіѕ Білім жјне єылым министрлігіне Еуропаныѕ дуалдыќ оќыту тјжірибесін зерттеуді тапсырды. Келешекте компаниялар жастарды кјсіби оќыту мјселесін ґз мойнына алуы керек.


ЌЎМСАЄАТ

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

3

ЖАНАШЫРЛЫЌ ТАНЫТУДАН ТАНБАЄАН Песчандыќ Назгїл Јліпованы аудан тўрєындары жаќсы біледі. Ол - Качир аудандыќ мјслихатыныѕ депутаты ретінде ауылдастарыныѕ јл-ауќатын жаќсартуєа араласып, айналасындаєыларєа жанашырлыќ танытудан танбайтын жан. Н.Јліпова кґп жыл білім саласында тынымсыз еѕбек етті. Бїгінде Песчан ауылындаєы №2 орта мектепті басќарып келеді. Тјжірибелі педагог, білікті басшы Назгїл Тўрдыбекќызы талай тїлектіѕ їлкен ґмірге жолдама алуына їлес ќосты. Талапшыл, јр іске жауапкершілікпен ќарайтын біздіѕ кейіпкеріміз негізгі ќызметінен бґлек, ќоєамдыќ жўмыстардан ќол їзген емес. Еѕбекќорлыєы кґпке їлгі. Халыќ ќалаулысы песчандыќтардыѕ мўѕ-мўќтажын билікке жеткізіп, кїрмеулі мјселелердіѕ шешілуіне ќолынан келгенше атсалысады. Сайлаушыларыныѕ јлеуметтік мјселелеріне баса мјн береді. Јсіресе, кґп балалы жјне аз ќамтылєан отбасылардыѕ жаєдайына ќарайласады. Мїмкіндігі шектеулі

ТАБИЄАТ ЌЎБЫЛЫСЫ

ЕРІНБЕГЕННІЅ ЕСЕБІ ТЇГЕЛ Басы 1-бетте Темірбай Жўмабайўлы 1973 жылы Семей зоотехникалыќветеринарлыќ институтына оќуєа тїсіп, 1977 жылы зоотехник мамандыєы бойынша тјмамдаєан екен. Кейін слесарь-монтаждаушы, зоотехник, аудандыќ тўтынушылар одаєы бґлімініѕ меѕгерушісі болып ќызмет атќарды. 1994 жылы аудандыќ тўтынушылар одаєы жабылып, жўмыссыз ќалєан соѕ, сауда-саттыќпен айналыса бастайды. - Сауданы кїнделікті кїнкґрістіѕ кґзіне айналдырєан кезде тауарлар бір арбадан аспайтын. Ал бїгін Ќараоба, Јуелбек, Мїткенов, П р и р е ч е н с к ж ј н е Аќтоєай ауылдарында дїкен аштыќ. 15 адамды жўмыспен ќамтамасыз етіп отырмыз, - дейді кјсіпкер. Мўндай табысќа кенелудіѕ кілтін сўраєанымызда, Темірбай Жўмабайўлы: «Ерінбей еѕбек ету керек. Сол кезде єана тасыѕ ґрге домалайды», деген жауап ќайырды. - Бїгінде жастардыѕ басым бґлігініѕ ќол ќусырып, жатыпішерлікке јуес болєаны жасырын емес. «Мемлекет жўмысќа орналастырсын» деп масылдыќќа салынып отырєандары бар. Жјне бір ќызыєы, белі бїгілмейаќ аќша тауып, байлыќќа кенелуді кґздейді. «Еѕбек етсеѕ – емерсіѕ» деген даналыќты ескермейтінге ўќсайды. Тер тґкпей байлыќќа кенелемін деу – јбестік», - деген ойын да бїгіп ќалмады. Осы орайда Темірбай Таскенов жастарєа їлгі боларлыќ еѕбек адамы деп айтуєа толыќ негіз бар. Бастапќыда бір арба єана болатын тауарды саудалап, кейін содан тапќан табысты жґн-жосыєымен пайдаланып, бес дїкенніѕ ќожайыны атану – оѕай шаруа емес. Біраќ, табандылыќ пен еѕбекке деген ќўлшыныс барлыќ ќиындыќты жеѕуге болатынын дјлелдеді. Кјсіпкер ауылдаєы, аудандаєы маѕызды шараларєа атсалысып, јлеуметтік жаєдайы тґмен отбасыларєа да кґмек ќолын созудан аянбайды. Јсіресе,

жандарєа да ќол ўшын беруді басты міндеттерініѕ бірі санайды. Жыл сайын «Мектепке жол» акциясына атсалысып, мўќтаж адамдарєа жјрдемдеседі. «Нўр Отан» партиясыныѕ маќсатміндеттерін жїзеге асыруєа да белсенді тїрде араласып келеді. Елбасыныѕ сындарлы саясаты, елімізде ќолєа алынєан тїрлі баєдарламалар мен бастамалар жайында ауылдастарына айтудан жалыќпайды. Јрі осы баєыттаєы іс-шараларды іс жїзінде асыруєа атсалысып келеді. Ќажырлы еѕбегі де еленіп, тїрлі деѕгейдегі марапаттарєа ие болєан. Г.ЖАЯБАЕВА, Качир ауданы.

«Мектепке жол» акциясы аясында аудан оќушыларыныѕ білім алуєа ќажетті оќу ќўралдары мен киімкешектерін сатып алып, толыќ ќамтамасыз етеді. - Мен «Арай» дїкеніне жиі келемін. Бірінші кезекте ќажет тауарлардыѕ барлыєы да бар. Баєалары да ќолжетімді. Нан кїнделікті јкелінеді, азыќ-тїліктіѕ сапасы да жаќсы, - дейді ауыл тўрєыны Маржан Саєадатова.

Мал ґсірсеѕ... Темірбай Жўмабайўлы тек сауда-саттыќпен єана емес, мал шаруашылыєымен де айналысады. Бїгінде ќорасында 50-ге жуыќ ќара мал, 100-ге жетер жылќы бар. Бўл салада да кјсіпкер ауыл тўрєындарын жўмыспен ќамтамасыз етіп отыр. Мал азыєын дайындау науќаны басталєан кезде ќосымша 15 жўмыс орны ашылады. - Жаќын арада жаѕадан ауыл шаруашылыєы техникаларын сатып алып, мал басын кґбейтуді жоспарлап отырмын. Жылќы шаруашылыєын дамытсам деймін. Тґрт тїліктіѕ бўл тїріне кґп кїтімніѕ ќажеті жоќ, оєан ќоса шыєыны аз. Сондыќтан, жылќы ґсірген јлдеќайда ќолайлы, - деп жоспарымен бґлісті кјсіпкер. Осыдан їш жыл бўрын Темірбай Таскенов Ќараоба ауылында мал сою орнын ашќан екен. Барлыќ талаптарєа сай ќызмет ететін ќасапханада екі ќасапшы нјпаќасын тауып отыр. Соѕєы їш ай аралыєында онда 6 жылќы, 47 ќара мал жјне 78 ќой сойылды. Кїнкґрістіѕ басты кґзі - тґрт тїлік болып саналатын ауыл халќы їшін мал соятын арнайы орынныѕ болуы ґте тиімді. «Ауылдыќ аймаќтарда жўмыс жоќ» деген јѕгімені жиі естіп те, айтып та жїрміз. Десе де, еѕбек етуге ќўлшынысы зор адамєа кјсіптен нјсіп табуєа болады екен. Темірбай Таскенов – соныѕ жарќын їлгісі. Осындай алдыѕєы буынєа ќарап, бой тїзейтін жастар кґп болса игі. Аќтоєай ауданы.

Соѕєы кїндері еліміздіѕ тґрт бірдей облысында кїшті жел тўрып, халыќты біраз јбігерге салєаны белгілі. Дїлей дауыл Павлодар облысын да айналып ґтпеді. Салдарынан аймаќтыѕ јр жерінде тґтенше жаєдайлар тіркелді. Жайсыз оќиєа Баянауыл ґѕірінде де орын алды.

ЖАПА ШЕГУШІНІЅ

ШАЄЫМЫ ЌАНДАЙ?

Аќмарал ЕСІМХАНОВА

Т

арќатып айтсаќ, ќатты жел аудан орталыєындаєы мјдениет їйініѕ шатырын жўлып јкеткен. Ќатты жабынды єимараттыѕ маѕында орналасќан Арєын Маќашевтыѕ їйініѕ ауласына тїскен. Абырой болєанда, зардап шеккендер жоќ. Дегенмен, тал тїсте ќўлаєан шатыр салдарынан тўрєын їй ауласындаєы спутниктік антенна, їйдіѕ ќоршауы жјне дјретхана ќираєан. Ќазірде зардап шеккен Арєын Маќашевтыѕ кґкейіндегі басты сауал – ќираєан дїниелерді кім ќалпына келтіреді? Екінші топ мїгедегі, екі ќыз баланыѕ јкесі жергілікті јкімдікке, мјдениет бґліміне, тіпті, прокуратураєа барып, шаєымданєан. Ґкінішке ќарай, ешбір мекеме тўрєынныѕ сґзіне ќўлаќ аспаєан сынайлы. - Бўл – ґмірімізге ќауіп тґндірген алєашќы оќиєа емес. Ґткен жылдыѕ желтоќсан айында да мјдениет їйініѕ шатыры ауламызєа ќўлап, автокґлікті, спутниктік антенна мен ќоршауды ќиратты. «Волга» кґлігініѕ шыєынын да ешкім ґтеген жоќ. Міне, оќыс оќиєа таєы ќайталанып отыр. Мјселемді жергілікті мјдениет бґлімініѕ басшылыєына айттым. Ал прокуратураєа жазєан шаєымым ќабылданбады. Енді ґтінішімді аќпарат ќўралдары арќылы айтуды жґн санадым, - дейді ол. Мјселеніѕ мјнісін аудан јкімініѕ орынбасары Баќыт Тоќжігітова былай тїсіндірді: - Ауа райыныѕ ќолайсыздыєынан мўндай оќиєа болып тўрады. Мјселен, биыл ќатты жел бірќатар мектептіѕ шатырларын ўшырып јкетті. Негізі, ґткен жылдыѕ желтоќсан айында А.Маќашевќа 30 мыѕ теѕгеге жуыќ кґлемінде ґтемаќы

тґленіп, їй ќоршауы ќалпына келтірілді. Осы жолєы шыєынды біз ґтей алмаймыз. Ал мјдениет їйініѕ шатырын 2010 жылы кїрделі жґндеуден ґткізген мердігер фирма ќайта ќалпына келтіреді. Аудан јкімдігі жапа шеккен азаматтыѕ ќираєан мїлкін ќалпына келтіруге

кґмектеседі. Ал ґтемаќы тґлеу мјселесі ќарастырылмайды. Алайда, биліктіѕ бўл жауабы тўрєынды ќанаєаттандырмай отыр. Сондыќтан, екі тарапќа ґзара келісімге келудіѕ жолын іздестіру ќажет. Баянауыл ауданы. Суретті тїсірген – автор.

Бет ќатталып жатќанда: Баянауыл аудандыќ мјдениет, тілдерді дамыту жјне спорт бґлімініѕ басшысы Ќайрат Сарбасов јкімдік тарапынан айтылєан ујде орындалды деп хабарлады. Ќазіргі таѕда ќатты желден жапа шеккен А.Маќашевтыѕ ќираєан мїлкі ќайта ќалпына келтірілді. Бўл іске жергілікті «Серпіліс» коммуналдыќ кјсіпорныныѕ жўмыскерлері ќолєабыс жасаєан.

ХАБАРЛАНДЫРУ 2014 жылдыѕ 14 сјуірі кїні саєат 15.00-де Павлодар ќаласында (Ак.Сјтбаев кґшесі, 49 їй, облыс јкімдігініѕ їлкен мјжіліс залы) V сайланєан облыстыќ мјслихаттыѕ ХХХ кезектен тыс сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына келесі мјселелер шыєарылады:

1. Облыстыќ мјслихаттыѕ (V сайланєан ХХVI (кезектен тыс) сессиясы) 2013 жылєы 13 желтоќсандаєы «2014-2016 жылдарєа арналєан облыстыќ бюджет туралы» №198/26 шешіміне ґзгерістер енгізу туралы; 2. Облыстыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясыныѕ, облыстыќ мјслихаттыѕ депутаттарын сайлау жґніндегі округтік сайлау комиссияларыныѕ ќўрамын сайлау туралы жјне ґзге мјселелер.

«Самўрыќ-Ќазына» компаниясы «Ќазаќмысќа» ќарасты Екібастўз ГРЭС-1 станциясыныѕ 50%-ын сатып алды. Осылайша мемлекет республикалыќ маѕыздаєы еѕ ірі электр ґндірісін баќылау ќўќыєын ќайтарып алды.


Аќсу ќаласында «2012-2020 жылдарєа арналєан шаєын ќалаларды дамыту» мемлекеттік баєдарламасы аясында жаѕа игіліктер ќолєа алынуда. Ґѕірдіѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму їрдісін жаќсарту жјне тиімді ґндіріс орындарын ашу маќсатында біздіѕ шаћарєа 10 млн. теѕге кґлемінде мемлекеттік грант бґлінді. Аталєан ќолдауєа ие болєандардыѕ бірі - Ќабдолла Нўртазин. Кјсіпкер фибропеноблок ґндірісін ашты. Јзірге, жасалєан алєашќы фибропеноблок їлгісін облыстыќ сараптама орталыєына жіберген. Жаќын арада ќорытындысы шыєып, ќолдарына сертификат тиісімен, бірден іске кіріспек. Жуыќта, кјсіпкердіѕ ґзімен жолыєып, ќолєа алєан игі бастамасымен толыєыраќ танысып ќайттыќ.

www.saryarka-samaly.kz

Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєы ќарсаѕында

Ардагерлерге ќолєабыс жасауда

Облыстыќ жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќармасыныѕ ўйымдастыруымен «Жеѕіске дейін – 30 кїн» айлыєы басталды. Кеше Павлодар ќаласындаєы Јскери Даѕќ музейінде аталмыш айлыќтыѕ алєашќы шаралары болып ґтті.

Тілеуберді САХАБА

- Ќабдолла Мазєўтўлы, іргелі істі ќолєа алыпсыз. Фибропеноблок ґндірісін ашу туралы ой ќайдан пайда болды? - Бўл жайында алєаш єаламтордан оќып-білдім. Ґзіме ўнаєан соѕ, осы іспен айналыссам ќайтеді, деген ойєа ќалдым. Алєашќыда ќомаќты ќаржы кґзін табу ќолбайлау болєан еді. Ал мына «Шаєын ќалаларды дамыту» баєдарламасы «іздегенге - сўраєан» болды. Ол туралы ести салысымен, ќалалыќ кјсіпкерлік бґліміне барып, кґкейімдегі сауалдарєа толыќ жауаптар алдым. Барлыќ талаптары кґѕілге ќонымды кґрінді. Кешікпей, бизнес-жоспарымды жасап, ќўжаттарымды тапсырдым. Сґйтіп, жобамды сјтімен ќорєап шыќтым. Енді мемлекеттік игі баєдарламаныѕ арќасында ойлаєан маќсатыма жету їшін бар кїш-жігерімді салудамын. - Фибропеноблок – біз їшін таѕсыќ материал. Ол туралы кеѕірек таныстырып ґтсеѕіз? - Бўл - пеноблоктыѕ бір тїрі. Мўныѕ айырмашылыєы сол, оєан ќосылатын фиброталшыќ деген болады. Фиброталшыќ - ґте жіѕішке синтетикалыќ жасуша микрофибрадан жасалады. Осы талшыќтар оныѕ беріктігі мен мыќтылыєын арттырады. Пеноблокќа

БЕЗБЕН

ТІРШІЛІК

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

ќараєанда жылуґткізгіштік ќасиеті 30 пайызєа дейін жоєары болады. Жјне оны ќўю кезінде жасалєан ґнімніѕ кґлемін ґзгертуге, тыєыздауєа болады. Бўл - экологиялыќ жаєынан да таза, табиєи ґнім. Су ґткізбейтін јрі еѕ тґмен температураларєа шыдамды заманауи ќўрылыс материалы. Сондыќтан, оны пеноблоктан аз да болса, тиімдірек дер едім. Фибропеноблоктыѕ жасалуында ешбір ќўпия жоќ. Ол - кјдімгі цемент, ќўм, кґпірткіш ќўрал, сосын фиброталшыќ пен судыѕ ќосындысы. - Ќажет шикізаттар мен жабдыќтарды ќайдан алдыѕыздар? - Ќўмды Павлодар ќаласы мен Мичурин ауылынан тоннасы 500 теѕгеден сатып јкелдік. Ал, цементті Семейден алєыздым. Барлыќ керекті жабдыќтарды ќымбаттау болса да, Ресейден сатып јкелдік. Міне, мынау - ґндірістегі кірпіш ќоспасын дайындайтын «Сармат Торнадо» деген ќондырєы. Оныѕ баєасы біздіѕ аќшамен санаєанда 1 300 мыѕ теѕге тўрады. Арнайы сертификаты да бар. Ал, мынау - сорєыш деп аталады. Їлкен ќазандыќтаєы ќоспаны јбден дайын болєан соѕ, астауєа тїсіреміз. Сосын, оны шлангі арќылы ќалыптарєа ќўямыз. Тўтас ќалыптар 115 мыѕ теѕге тўрады. Бўныѕ бјрі бір жиынтыќ ретінде сатылады. Ќалыптар кїніне

10 текше метр фибропеноблок кірпішін жасауєа арналєан. Біз ќаражатымызєа ќарай, 5 текшелісін ќанаєат тўттыќ. Сосын бўєан ќосымша есік, терезелердіѕ жаќтауын жасайтын жылытылєан ќалыптар алдыќ. - Кірпіштіѕ ґлшемдері ќандай болмаќ? - Фибропеноблок кірпішініѕ биіктігі - 30, ўзындыєы - 60, ені - 20 см, ал ўзынша ќабырєалардыѕ кґлемі 30x60x10. Оларды терезе мен есіктіѕ жаќтаулары ретінде пайдалануєа болады. Есіктіѕ ўзындыєы бір метр болса, шеттеріне 25 см-ден жаќтаушалар ќойылады. Оныѕ ўзындыєы тўтынушыныѕ тапсырысына ќарай, 3,50 см-ге дейінгі мґлшерде ќўйылады. - Маќсатќа жетудіѕ жалпы ќўны ќандай болды? - Јрине, аз емес. Їлкен іс - їлкен ќаржылыќ ќорды ќажет етеді. Грант арќылы 2,5 млн. теѕге алдыќ. Оєан ґз ќаржымызды ќостыќ. - Сонымен, сіздердіѕ ґнімдеріѕіз тўтынушылардыѕ ќолына ќашан жетеді? - Ґндірісті јлі толыќќанды іске ќосып їлгермегендіктен, сатылым мен баєа туралы айту јзірше ерте болар. Білуімше, кірпіш пішінді фибропеноблоктыѕ нарыќтаєы баєасы орташа есеппен - 560 теѕге болса, тўтас таќтайша тїріндегісі - 280 теѕгеден сатылатын кґрінеді. Сертификат ќалай ќолєа тиеді, солай жалпы ґндірісті бастаймыз. - Неше жўмысшыѕыз бар? - Јзірге екі адамбыз. Жўмысымыз жїріп, тапсырыс тїсіп жатса, ісімізді кеѕейтіп, ќосымша жўмысшы алу да ойымызда жоќ емес. - Бастаєан кјсібіѕіз шыєынды аќтайтынына сенесіз бе? - Јрине, сапалы ќўрылыс материалы ќашанда сўранысќа ие. Ќазір ґздеріне їй, коттедж салушылар кґп. Жарнамамыз жаќсы болса, тўтынушылар да табылады деп ойлаймыз. - Јѕгімеѕізге рахмет. Ісіѕіз ґрге бассын!

Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєына орай ґѕір жастары Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлеріне арналєан ќамќорлыќ шараларын бастап кетті. Облыстыќ жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќармасы жанындаєы «Жастар бастамаларын дамыту» орталыєыныѕ инспекторы Еркебўлан Кїнтуєанныѕ мјлімдеуінше, ґѕірдегі жастар ўйымдарыныѕ мїшелері бір ай бойы ќамќорлыќ шараларын ґткізеді. Олар алдымен соєыс ардагерлерініѕ їйінде болып, аулаларын тазартады. - Шара барысында соєыс ардагерлерініѕ їйіне барамыз. Дїкеннен жјне дјріханадан ќажетті азыќ-тїлік, дјрі-дјрмектерін жеткізіп береміз. Осылайша, Ўлы Жеѕісті тарту еткен батырларымызєа ґз ризашылыєымызды білдіреміз, - дейді шараны ўйымдастырушылар. 2 жылдан астам уаќыт шайќаста болєан ќан майданныѕ кујгері, Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері Сембай Семішов жастардыѕ ізгі бастамаларына алєыс айтып, аќ батасын берді. - Мен јскерге 20 жасымда аттанєанмын. Бўєанамыз јлі ќата ќоймаєан бозбала болсаќ та, еліміздіѕ ертеѕі їшін жанымызды аямадыќ. Міне, соныѕ арќасында ўрпаќтарымыз бейбіт елде ґмір сїруде. Ґткен тарихты ўмытпай, осындай ізгі шараларды ќолєа алєан жастарымызєа алєысым шексіз, деді ардагер. Шара барысында №43 орта мектебініѕ оќушылары Жеѕіс кїніне арналєан ґлеѕдер оќып, ґз ґнерлерін ортаєа салды. Сонымен ќатар, «Белгісіз сарбаз» ескерткішіне гїл шоќтарын ќойып, ќаза болєан жауынгерлер рухына таєзым жасады.

Суреттерді тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

Шаєын ќалаларды дамыту

4

Айгїл МОЛДАШ, Аќсу ќаласы.

МЕКТЕПТЕРДІ ТЕКСЕРУГЕ МОРАТОРИЙ ЖАРИЯЛАУ КЕРЕК ПЕ? Наєима ХАЙРУЛЛИНА,

Гїлжан ЈБІШЕВА,

ардагер ўстаз:

облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты:

Тексеруді тежеу керек!

Баќылаудыѕ болєаны дўрыс!

Расында да, папкалар толтырып, тїрлі есеп дайындаумен ўстаздардыѕ кїні ґтеді. Бўдан кейін оќушылардыѕ озат болуын, білім нјтижесін жоєарылатуды талап етудіѕ ґзі ќисынсыз. Бір кездері мектептерді компьютерлендірсек, ќаєазбастылыќ азаяды дедік. Ќазір барлыќ білім ордаларында ґркениет жемісі ќанат жайєанымен, сан алуан ќаєаз толтыру, керісінше, кґбейіп кеткенінен хабардармыз. Естеріѕізде болар, Елбасы да бір сґзінде мўєалімдерді ќаєазбастылыќтан арылтуды тапсырєан еді. Біраќ, содан бері айтарлыќтай ґзгеріс аѕєарылмайды. «Тексеріс келедіні» естігенде алашапќын болатын ўстаз да балаєа білім беруді ысырып ќояды. Шарќ ўрып, бар-жоєын тїгендейді. Бўл аралыќта оќу баєдарламасы шетте ќалады. Бізге «ќыздыѕ жїгіндей жиналєан» ќаєаздардан гґрі оќушыныѕ басындаєы білім маѕызды емес пе?! Бјлкім, мектептер мен мўєалімдерді тексерудіѕ астына алуды аз уаќытќа тежеп ќойєан жґн болар. Мјселен, кјсіпкерлікті тексеруге жарияланєан мораторий бизнесмендердіѕ кеѕ тыныс алуына жол ашып отырєаны белгілі. Осындай жаєдай ўстаздар ќауымына жасалса, белгілі бір мерзімнен кейін оѕ нјтижесін кґретінімізге еш кїмјнім жоќ.

Егер мўєалім бар міндетін дер кезінде, ретімен жасап отырєан болса, ол комиссия келерде еш алаѕсыз жўмысын ќалыпты тїрде жалєастыра береді. Ал бїгін тындырар шаруасын келесі кїнге ысырып тастайтындар, јрине, јбігерге тїседі. Енді, олар їшін тексеруге шектеу ќойєан дўрыс болмас. Негізі, ґз басым баќылаудыѕ болєаны дўрыс деп санаймын. Себебі, мўндай кезде јр білім ордасыныѕ алєан баєытыныѕ дўрыс-бўрыстыєы айќындалады. Кеѕес айтылып, дер кезінде тїзетіледі. Кей мектептердіѕ, мўєалімдердіѕ озыќ тјжірибесін ґзгелерге таратуєа да таптырмас сјт деп санаймын. Јрине, тексеру барысында кез келген адам ќобалжиды, алаѕдайды, бўл - заѕды ќўбылыс. Тек, сол їдерістіѕ нјтижесі бойынша орынды ўсыныс айтылып, ўстаздардыѕ да пікірі ескерілсе деймін. Сонымен ќатар, тоќсанына бір мониторинг жетіп жатыр. Одан артыќ болмауы тиіс. Јрі ол тексеру ќашан жїргізілетіні де алдын ала белгілі болєаны абзал.

Басы 1-бетте

«Безбенді» јзірлеген – Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ.

Алкогольдік ґнімдер ґндірісін мемлекеттік реттеу туралы заѕ жобасы ќабылданєан жаєдайда Ќазаќстанда араќ-шарап шыєаратын 20-дан астам зауыт жабылып ќалуы мїмкiн. Бўл туралы Ќаржы вице-министрi Ардаќ Теѕгебаев мјлiмдедi.


ЕРЛІК

www.saryarka-samaly.kz

Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєы ќарсаѕында

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

5

Адам – еѕбегімен асќаќ

1941-1945 жылдардаєы Ўлы Отан соєысына Баянауыл ауданына ќарасты Майќайыѕ кентінен бес жїзден астам ер азамат аттанєан екен. Олардыѕ 182-сі ќаза тауып, жат жерді жастанса, 300 – ден аса жауынгер тїрлі жараќатпен елге оралєан. Бїгінгі таѕда Майќайыѕ кентінде соєыс ардагерлерінен екі-аќ адам ќалыпты. Олар - 99 жасќа иек артќан Іргебай Жўмабеков пен 93 жастаєы ќария Жўмабек Тоќпаев!

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ

Сая МОЛДАЙЫП

састым, маѕайымда ешкім жоќ секілді. Окоптыѕ ана басына ќарай тўра жїгірдім. Алдымнан бір неміс шыєа келді. Ойланбастан атып салдым, домалап тїсті. Оќ ќаќ маѕдайдан тиген екен. Сґйтіп, жауды жер жастандырдым. Енді ќарасам, жалєыз емес екенмін. «Уралап» жауєа ќарсы шыќтыќ. Сол жолы фашистердіѕ бетін ќайтардыќ, - дейді кеудесіндегі орден-медальдары сыѕєырлаєан ќарт кїлімдеп. – Одан кейін кґп жерлерде болдыќ, жауды ґкшелей ќуып отырдыќ. Мамай ќорєаны тїбіндегі шайќас ерен болды. Јйтеуір, жауды тізе бїктірдік ќой. Майдангер ерліктері їшін І дјрежелі «Ўлы Отан соєысы» орденімен, «Германияны жеѕгені їшін», «Сталинградты ќорєаєаны їшін», «Соєыс ардагері», «Кеѕес одаєыныѕ маршалы Г.К.Жуков атындаєы», «1941-1945 жылдардаєы Ўлы Отан соєысы» жјне таєы басќа медальдармен марапатталєан. Елге оралєаннан кейін еѕбекке

Суреттерді тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

Іргебай ата 1915 жылы 10 мамырда Баянауыл ауданы Егіндібўлаќ ауданында дїниеге келген. Жас кезінен еѕбекке араласып, ќўрыштай шыныєып ґскен жас жігіт «Майќайыѕалтын» кен байыту комбинатыныѕ іргетасын ќалаушылардыѕ бірі болды. Ўлы Отан соєысы басталєан 1941 жылдыѕ 24 тамызында майданєа аттанєан Іргебай ата Ресейдіѕ Владивосток ќаласында ќўрылєан 4-ші гвардиялыќ дивизия ќўрамында соєыстыѕ наќ ќызєан шаєында Сталинград тїбіндегі шайќасќа ќатысты. Одан кейін јйгілі Мамай ќорєаны, Макеевка, Ворошиловград, Кривой Рогты жаудан азат етуге ќатысты. Жан алысып, жан беріскен ќиянкескі ўрыс-арпалыста ќазаќ жігіті Днепр ґзенініѕ жаєалауына дейін жетіп, 1944 жылы Днепропетровск ќаласы їшін болєан шайќаста ауыр жараланып, елге оралєан екен. - Бірде окопта отырєанбыз. Бўл – соєыстыѕ бас кезі еді. Жайылєан ќойдай болып жау јскері келіп ќалыпты. Јбден

араласып, соєысќа дейін ґзі істеген «Майќайыѕалтын» кен байыту комбинатында жемісті еѕбек етіп, 1979 жылы ќўрметті зейнеткерлікке шыќты. Соєыста ерлігімен кґзге тїсіп, бейбіт ґмірде адал еѕбегімен озаттардыѕ ќатарынан кґрінген Іргебай атаныѕ есімі комбинаттыѕ «Ќўрмет кітабына» жазылыпты. Соєыс жјне еѕбек ардагері, «Еѕбек Ќызыл Ту» орденініѕ иегері, «Ќўрметті металлург», Баянауыл ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Іргебай Жўмабеков жўбайы Жолбике апамен їш ўл, бір ќыз тјрбиелеп ґсірді. Немерелері де бўл кїнде ат жалын тартып мінген азамат, бјрі де жоєары білім алып, јр алуан салада ќызмет етуде. Іргебай атаны, міне, 25 жылдан бері келіні Гїлнјр Ыбырайќызы жас баладай мјпелеп, кїтіп отыр. - Кешегі оќ пен оттан аман сау келген атамыз жасай берсін, - дейді Гїлнјр мейірімді жїзбен кїлімсіреп. Майдангер атаны Жеѕіс кїнімен ќўттыќтап, тілек білдірдік. Иј, жасай беріѕіз, ата!

Майдангер ата 1947 жылы елге оралыпты. Павлодар ауданыныѕ Чернорецк ауылында механизатор, 1957 жылдан «Майќайыѕалтын» комбинатыныѕ механикаландырылєан бґлімінде еѕбек етті. Жўмабек атаныѕ да есімі комбинат еѕбекшілерініѕ «Ќўрмет кітабына» жазылып, ґнегелі еѕбегі їшін бірќатар медальдармен марапатталды. Ол - Баянауыл ауданыныѕ Ќўрметті азаматы. Жўбайы, ќадірлі ўстаз бола білген Бижамалмен отасып, екі ўл тјрбиелеп ґсірді. Балалары мен келіндері, немерелері бўл кїнде јр мамандыќтыѕ иесі. Жўмабек атаныѕ шґберелері де бар. - Кенттіѕ јкімі Орда Ќайыржанўлына алєыс айтамыз. Айтќан ґтінішті аяќасты ќылєан емес. Уаќытылы емделіп, демалыс орындарына барып, денсаулыєымызды ныєайтуєа мїмкіндік жасауда, - дейді ол јѕгіме арасында. – Енді соєыс болмасын, ќараќтарым. Біз басымыздан кешкен ауыртпалыќты, ќырєын соєысты ўрпаќтарымыз енді кґрмесін. Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ іргесі бїтін, шаѕыраєы биік болсын!, - деп батасын берді. Айтќаныѕыз келсін, ата!

Майдангер Жўмабек Тоќпаев 1921 жылы 8 мамырда Павлодар ауданы Григорьевка ауылында туєан . Ўлы Отан соєысы басталєанєа дейін ауылда механизатор болып еѕбек етіпті. - Мен соєысќа 1942 жылдыѕ аќырып тўрєан аязды аќпанында шаќырылдым. Алдымен Владивостокта, кейін ПетропавловскКамчаткадаєы шекара ќорєаушыларыныѕ 60-шы јскери бґлімінде, одан кейін 72-ші атќыштар батальонында болып, Кеѕестер одаєыныѕ шекарасын сол кезеѕде ќауіп тґндіріп тўрєан жапондардан ќорєадым, - дейді шекарашы. – Соєыстыѕ дїмпуі аса ќатты болды. Кїндіз-тїні шекара кїзету – ќан майданныѕ ортасында жїргенмен пара-пар. Ќалт етпей, кірпік ќаќпай ел шекарасынан жорєалаєан тышќанды да ґткізбеу біздіѕ јскери міндетіміз еді. Жўмабек атаныѕ соєыс уаєындаєы ерлігі ескерусіз ќалєан жоќ. «1941-1945 жылдардаєы Ўлы Отан соєысындаєы ерен еѕбегі їшін», «Германияны жеѕгені їшін», «Жапонияны жеѕгені їшін», «Кеѕестер одаєыныѕ маршалы Г.К.Жуков атындаєы», «1941-1945 жылдардаєы Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕісі їшін», «Украинаны азат еткені їшін» медальдарымен марапатталєан.

Баянауыл ауданы, Майќайыѕ кенті.

Атаєы жер жарєан ќандай академик, ќайраткер, инженер, дјрігер болсын, ўстаздыѕ алдынан ґтетіні - заѕдылыќ. Еліне елеулі, жўрты сїйсінер азамат болып ќалыптасса, Ўстаз сепкен дјнніѕ жїрекке сіѕіп, кґктегені. Бўл ўлы еѕбектіѕ зая кетпегенін кґрсетеді. Осыдан болса керек, ќазаќта «мўєалімніѕ алдында иіліп тўруы керек» деген жазылмаєан ќаєида, зор сыйластыќ ертеден бар. Раушан Кјрімќызы Сјбитова жайлы айтќанда, ўлаєатты іске бар жанымен берілген кјсіби маман осындай болар деп ой тїйесіз. Ол 1954 жылдыѕ 1 ќаѕтарында Павлодар облысы Краснокутск ауданы Ќазанныѕ 25 жылдыєы атындаєы кеѕшарда дїние есігін ашып, ырысы тасыєан шаѕыраќтыѕ еркесі болып ґскен. Ойы зерек, ўєымтал бїлдіршінге їлкендер жаєы: «баєыѕ жансын, мўєалім бол!» деп жиі айтып, санасына сіѕірген болуы керек. Спартак ауылында он жылдыќ мектепті тјмамдаєанда, алєа ќойєан маќсаты – мўєалім болу екен. Алєашында бір-екі жыл туєан ауылында ќазаќ тілі мен јдебиеті пјнінен сабаќ береді. Кейін талабы жанып, Алматыдаєы Ќазаќ ќыздар педагогикалыќ институтына оќуєа тїседі. Жетпісінші жылдар соѕында тарих мамандыєы бойынша оќуын аяќтап, ґз ауылында еѕбек етуді жґн санайды. Осы орайда Раушан Кјрімќызыныѕ ґмірлік мїдде-маќсат ќоюына ґзініѕ ўлаєатты отбасынан ґсіп-ґнуін айтуєа болады. Ананыѕ аялы алаќанынан басќа, јкесі Кјрімніѕ де берген ґнегесі мол болєан. Ќазаќ барлыќ ќасиет тектен беріледі деп біледі. Кјрім Сјбитўлы – заманында оќыєан, ел басќару ісіне араласќан, ќабырєалы азамат болєан. «Ардаќты елім – Аќтоєай» атты деректік кітапта Кјрім Сјбитўлыныѕ 1941-42 жылдары Куйбышев (кейінгі Краснокутск, ќазіргі Аќтоєай) ауданыныѕ атќару комитетінде басшы болып ќызмет еткені туралы мјлімет кездеседі. Оныѕ азаматтыќ болмысы туралы ауылдаєы ќариялар жиі айтады. Сірј, саяси себептермен он жыл айдауда болып ќайтќан јке ќыздары – Шјрбан, Раушан, Сјуле, Майраныѕ білімді болып ґсуін ґмірлік маќсат етіп ќойєан. Ќыздары жўптарын жазбай, ќызєалдаќтай ќўлпырып бой жетеді. Жоєары оќу орнын бітірген соѕ Раушан Кјрімќызы ґзініѕ туєан ауданында ќызмет етуді ќалайды. Ўзамай Чкалов атындаєы кеѕшарєа ќарайтын Жаѕабет ауылдыќ мектебіне басшы болып келеді. Директорлыќ жўмыс істеген уаќыты оныѕ бойындаєы ќарым-ќабілетін айќын кґрсетеді. - Ол кезде мен оќушы болатынмын. Жаѕа директор келген сјтте-аќ ауыл адамдарына ґзініѕ белсенділігін танытты. Ертелі-кеш мектепте жїріп, бар іске ґзі білек сыбана кірісті. Бїгінде мектептіѕ айналасында биік теректер жайќалып тўр. Осы тал-шыбыќтарды егіп, ґсіруге Раушан Кјрімќызы ерекше мјн берді. Жалпы, білім беру ісінде де тјжірибесі оѕ баєаланды. Аудандаєы сегізжылдыќ мектептер арасында Жаѕабет ауылыныѕ мектебі їнемі алда болды. Бїгінде ауылєа демеушілік жасап жїретін, лауазымды ќызметтер атќаратын аєайынды Јбдіхалыќовтар - Раушан Кјрімќызыныѕ шјкірттері. Ізбасары ретінде кейін мектепте оќу ісініѕ меѕгерушісі, аудандыќ білім беру бґлімініѕ јдіскері болєан Жанатбек Мјденовті атауєа болады. Мен ќазаќ тілі мен јдебиеті пјнініѕ мўєалімі болып орналасќанымда, директор ґзініѕ бай тјжірибесімен бґлісті, кґмегін аяєан жоќ. Біздіѕ, жас мамандардыѕ аяќтан тўрып кетуіне жетекшілік етті. Сондыќтан, оєан деген ќўрметіміз жоєары. Раушан Кјрімќызы басшы болып келгенде мектебіміз ескі болатын, кейін ґзі бас болып жаѕа єимаратќа кґшіруге атсалысты. Бўєан ауыл адамдары да шексіз риза болды, - дейді Раушан Сјбитованыѕ шјкірті, журналист, «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» ЖШС-ніѕ директоры Жўмабек Сманов. Раушан Кјрімќызыныѕ жарќын мінезін, ашыќ кґѕілін јріптестері, замандастары – Нўржан Данаќызы Ќаратаева, Зейнеќарап Ахметќызы Ахметова, Ќарлыєаш Ќимадиденќызы Ныєманова, Нўртас Мўратўлы Јлжанов ерекше жоєары баєалап, ќўрмет танытты. Олардыѕ сыйластыєы - бїгінде кґпке їлгі. Ќиын-ќыстау уаќытта мектепте басшылыќ ќызмет еткен Р.Сјбитова 1994 жылы Павлодар ќаласына ќоныс аударып, облыс орталыєындаєы бірќатар мектептерде ќазаќ тілі мен јдебиетінен сабаќ берді. Ќалижан Бекќожин атындаєы №12 мектепте оќу ісініѕ меѕгерушісі ќызметін атќарды. Ќай жерде еѕбек етсе де, Раушан Кјрімќызы ґзініѕ ўстаздыќ іске берілгендігімен ерекшеленді. Ізін басќан ініќарындастарына аќыл айтып, ґмірлік баєыт-баєдар беруден жалыќќан емес. Јрдайым ќамќоршы болып, ешкімнен жјрдемін аямайды. Бїгінде ўлы Руслан - кјсіби ќўрылысшы. Немересі Мјдина јжесініѕ аќылымен Павлодар медицина колледжінде оќуда. Биыл ґзініѕ асќаралы 60 жасын ќарсы алєан Раушан Сјбитќызыныѕ денсаулыєы мыќты болып, аєайын-туыстыѕ ортасында жарќылдап жїре беруіне тілектеспіз.

7 мамырда Астанада Отан ќорєаушылар кїніне арналєан Јскери парад ґтеді. Салтанатты шараєа 2 мыѕєа жуыќ јскери ќызметші, 56 ўшаќ, 256 јскери техника ќатысады деп кїтілуде.


6

10 сјуір, бейсенбі, 2013 жыл

ЌОБЫЗ САРЫНЫ

«...Тјн кґмілер, кґмілмес еткен ісім, Ойлайтын да мен емес бір кїнгісін. Жўрт ўќпаса, ўќпасын, жабыќпаймын Ел бїгіншіл, менікі ертеѕгі їшін».

Білім

Аєылшын тілін

їйренуді ќаласаќ...

Ахмет БАЙТЎРСЫНОВ

Алаулап ґткен жан еді... Фјни мен баќидыѕ арасы соншалыќты жаќын деп кім ойлаєан?! Бейнеті мен зейнеті итжыєыс тїсіп жататын тіршілік аєысында келеѕсіздіктердіѕ жиі кездесетіні неліктен екен? Біраќ, Жасаєанныѕ жазуы, ґмірдіѕ заѕы осы. Десек те, туєан халќы їшін, ана тіліміздіѕ ґркендеуі їшін жанкештілікпен еѕбек еткен, јділдіктіѕ туын жыќпай ґмір сїрген адамдардыѕ ертерек кетіп ќалатыны ќиналтады-ау... Сондай абзал жандардыѕ бірегейі, ґмірде де, аймаќ журналистикасында да орны бґлек, шоќтыєы биік дегдар азамат, Журналистер одаєыныѕ мїшесі, Екібастўз ќаласыныѕ Ќўрметті азаматы, кґп жылдар Екібастўз ќалалыќ «Отарќа» газетініѕ редакторы болып абыроймен ќызмет еткен Аманкелді Ќаѕтарбайўлы баќиєа озды. Аєын судай ілгері ўмтылєан ґмірде тоќтау жоќ, оєан да міне, ќырыќ кїн толыпты. Ќай таќырыпќа салса да желдей есетін, ќаламы жїйрік, ешкімге жалтаќтамай, айтарын айтып, жазарын жазып тастап, ґмірдіѕ ґзіне, шындыќтыѕ жїзіне тіке ќарайтын Аманкелді Ќаѕтарбайўлы поэзиядан да шуаќ тапты. Жалєыз поэзия емес, проза жанрына да ќалам сілтеп, аз жазса да саз жазды, маєыналы, мјнді дїние жасады. Ќаламгердіѕ «Туєан жер јуендері» атты жинаќќа ґлеѕдері енсе, ґткен жылы «Дїние, бір ќисыќ жол бўраѕдаєан» атты жеке кітабы жарыќ кґрді. Бўл ґмір бойы ќаламды серік еткен, журналистика саласында жемісті еѕбек етіп ќана ќоймай, ґзінен кейінгілерді де осы салаєа баулып, бір сґзбен айтќанда, «Отарќа» газетін журналистер мектебіне айналдырєан ќаламгердіѕ ґмірден кґргендері мен тїйгендеріне арналєан їлкен еѕбек болды. Екібастўздыѕ «Отарќасы»! 1992 жылы алєашќы нґмірі жарыќќа шыќќан уаќытынан бастап облыс кґлеміндегі ана тілді басылымдардыѕ алдыѕєы сапынан кґрінген «Отарќаныѕ» отыныѕ маздауына Аманкелді Ќаѕтарбайўлыныѕ ќаншалыќты еѕбек сіѕіргенін жўртшылыќ жаќсы біледі. Ел Тјуелсіздігініѕ алєашќы ќарлыєашындай болєан Екібастўз аймаєыныѕ мемлекеттік тілдегі басылымы жарыќќа шыќќанда ана тілін, ўлттыќ рухын ўмыта жаздаєан ќалыѕ ќазаќќа «ґлген тіріліп, ґшкен жанєандай» болєаны рас. Содан бастап Екібастўз ґѕірінде мемлекеттік тіл ќанат жайып, ўлттыќ салт-дјстїрлер жаѕєырды, «Отарќа» тарихымыз бен тарихи тўлєалар жайлы жиі жазып, ќала мен ауылдардаєы кейбір орыс тіліндегі атаулардыѕ ќазаќша аталуы ќажеттігі туралы мјселелерді кґтерді. Аманкелді Ќаѕтарбайўлы басќарып отырєан газет Екібастўз ќаласындаєы Ермак кґшесін Бўќар жырау атымен атауєа, Калинин кґшесіне Естай Беркімбайўлы, К.Маркс кґшесіне М.Јуезов, Киров кґшесіне С.Торайєыров есімін беру туралы мјселе кґтеріп, аќыры ґз дегеніне жетті. Екібастўз ауданындаєы Степной ауылын Ј.Марєўлан деп атау туралы да їн тастаєан, кґпшіліктіѕ пікірін ўйымдастырєан «Отарќа» болды. Бўл да жїзеге асты. Сонымен ќатар, ќазаќтыѕ јйгілі тарихи тўлєалары - Абайдыѕ 150 жылдыќ мерейтойы, Жамбылдыѕ 150 жылдыќ, Ј.Марєўланныѕ 90 жылдыќ

мерейтойларына айќарма беттер ўйымдастырып, Мјшћїр Жїсіп Кґпеевтіѕ 140 жылдыєына, М.Јуезовтіѕ, Ќ.Сјтбаевтыѕ, И.Байзаќовтыѕ 100 жылдыќ мерейтойларына тўтас нґмірлер арнады. Мўндай арнаулы нґмірлер тек Екібастўз єана емес, сонымен ќатар, Баянауыл, Аќтоєай аудандарына тарап, Ќ.Сјтбаевтыѕ ќыздары мен жиендері, туыстарынан жоєары баєа алєан болатын. Мўндай дїниені ўйымдастыру, жазу, мјліметтерді іздеп табу деген машаќатты жўмысты бастан кеше жїріп, редакция журналистері ґзіміз де рухани шыєармашылыќ тўрєыдан ґсіп-жетілдік. «Ґсіп-жетілдік» деген айтуєа оѕай, маќаламызда жазылєан јрбір сґз, сґйлемніѕ астын сызып тўрып, ќателігімізді талдап бергенде «Ойпырмай, 10 жыл бойы не оќыдыќ, институтта оќыєанымыз ќайда ќалды?» деп ґз басым ќатты ќиналатынмын. Редакцияєа менен бір жыл бўрын келген Жассерік - филолог, ќазаќ тілі мен јдебиетініѕ маманы, Алматыдаєы небір аќ бас профессорлардыѕ алдын кґріп, осы саланыѕ жілігін шаєып, майын ішкен жігіт. Ал, мен болсам шет тілініѕ маманы, тек јдебиетті, јдеби дїниелерді сїйсініп оќыєаным болмаса, маќала жазып кґрмеген едім. Біраќ, Аманкелді аєамыздыѕ талабы мен табандылыєыныѕ нјтижесінде, ґзіміздіѕ жатпай-тўрмай еѕбектенуіміздіѕ нјтижесінде журналист болып ќалыптастыќ. «Отарќада» оќырмандарды ќызыќтыратын небір арнаулы беттер, айдарлар аштыќ. Газетті кґпшілікке кеѕінен тарату, таныту їшін редакторымыздыѕ ўйтќы болуымен тіпті балаларымызды ќасымызєа ертіп, базар, дїкен маѕында, мектептерде газет таратќан кїндер де болды. Осылай жўмыс істей жїріп, Аманкелді Ќаѕтарбайўлы ќол астындаєы тілшілерден шыєармашылыќпен айналысуды да ќатаѕ талап етті, ґзі де жазды. Жаќсы дїние жарыќќа шыќса «Ал, ќане, шай ішіп отырып талдайыќ» деп јѕгіме, ґлеѕімізді јѕгіме етіп, ґзі де тарих пен јдебиеттен сыр шертіп, јсіресе, Баянауылдан шыќќан Сўлтанмахмўт Торайєыров, Шјкен Айманов, Ќаныш Сјтбаев, Ермахан Бекмахановтар жайлы, ґзініѕ туєан елі-жері - сол жаќтыѕ шежіретарихы туралы сол кезде біз естіп-білмеген мазмўны тереѕ јѕгімелерді ќозєайтын. Бўл біздіѕ де јдебиетке, тарихќа, ўлттыќ салт-дјстїрге деген ынтамызды арттыра тїсті. Шамамыз келсін, келмесін сол таќырыптарды жазуєа, ќамтуєа, јдеби кітаптарды кґп оќуєа тырыстыќ. Осыныѕ бјрі редакцияда журналистік їлкен мектептіѕ ќалыптасуына негіз болды. Оныѕ бойындаєы тамаша бір ќасиет - газет тілшілері ўсынєан тыѕ идеяларды ќуана ќўптап, ќабылдап, соны жїзеге асырєанша ґзіне де, ґзгеге де тыным бермейтін, маќалаѕнан соны ой, кестелі сґйлем кґрсе, балаша мјз болып ќуанатын, тездетіп нґмірге салуєа асыєатын. Осы бір ізгі ќасиетімен бјрімізге їлкен тјрбие

www.saryarka-samaly.kz

Аманкелді аєамыздыѕ берген парасаттылыєы аса биік еді. Ќаламгердіѕ табандылыєыныѕ арќасында «Отарќа» газеті аймаќтаєы басылымдардыѕ алды болып 1996 жылы компьютерге, офсетті басылымєа ќол жеткізді. Газеттіѕ жауапты хатшысы ретінде компьютерде жўмыс істеу, беттеудіѕ мехнатын, бейнетін кґрдік, ќиналдыќ, їйрендік. Иј, Аманкелді аєамыздыѕ ўлттыќ ґнер, руханиятќа жанашырлыєы керім еді. Сол жылдарда тіпті ќазаќ редакциясына кґлік те берілген жоќ. Ґзініѕ «Жигули» кґлігін 78 жылдай газеттіѕ жўмысына салды. Ауылдан алдыртќан журналистерге сол кездегі партия шенеуніктерімен тартыса жїріп, 2-3 бґлмелі пјтерлер јперді. Табиєатынан жалєандыќќа, жалпаќтыќќа, жарамсаќтыќќа жаны ќас, ќашанда сґзінде, ісінде, маќалаларында мінезініѕ осы бір тўсы байќалып тўратын Аманкелді аєаныѕ журналистік мектебінен ґткеніме ґз басым ризамын. Жїрексінген, жеткізе алмаєан тўстарды ќайта-ќайта жазєызып, ќатаѕ талап ќойып, ќўлдыраєан сјтте демеп жіберіп, редакциядаєы јр адамныѕ табысына шын ниетімен ќуанып, отбасыларында келеѕсіз жаєдай болса, ќолўшын беруге асыєатын абзал азаматтыѕ орны бґлек еді. «Шґліркеген далаєа жаѕбырлы бўлт болар ем...». Шјміл Јбілтаевтыѕ «Аѕсау» атты сирек орындалатын јні осылай басталады. Сол секілді, ўлттыќ руханиятымыздыѕ кенезесі кеуіп, жойыла жаздаєан уаќытында танбай жїріп «Отарќа» сынды тамаша газет ашып, жаѕбырлы бўлттай нўр себелеген, елдіѕ мўѕын мўѕдап, жоєын жоќтап, ізбасарлар дайындай білген Аманкелді Ќаѕтарбайўлыныѕ ґзі кетсе де, игілікті істері халыќ жадынан ґше ќоймас. «Отарќа - ґзімніѕ балам секілді» дейтін кейде јзілдеп. «Сендер оныѕ отын ґшіріп алмаѕдар, бўл - ќазаќќа керек дїние єой» деп саусаєымен «тјйт» дегендей болатын Аманкелді аєамыз бў дїниеге ќол бўлєапты. Ўлттыѕ јдебиетін жанындай сїйіп, ана тілініѕ мјртебесін асќаќтату їшін айрыќша тер тґккен Аќбеттаудыѕ аќын ўлы мјѕгілік тыныс тапты. Ґзі їнемі саєынып жїретін, жылына бір рет - редакцияны апарып ќыдыртып ќайтатын Баяныныѕ топыраєы бір бўрќ етіп басылєан болар... Ґзіѕіз отын маздатып жаєып кеткен «Отарќаныѕ» шыраєы сґнбесін!

Сая МОЛДАЙЫП,

Елімізде шетел тілін ерте жастан бастап оќыту бірнеше жыл бўрын ќолєа алынєан болатын. Балабаќша тјрбиеленушілері мен бастауыш сынып оќушылары аєылшын тілін меѕгере бастады. Шетел тілі пјндерін оќу баєдарламасына енгізбес бўрын ќажетті оќу-јдістемелік кешендері болуы тиіс. Олардыѕ ќатарында оќытудыѕ тўжырымдамасы, мемлекеттік білім беру стандарты, одан соѕ барып сол стандарт негізінде оќу баєдарламасы, оќулыќ, оќулыќќа ќосымша мўєалімге арналєан јдістемелік нўсќау, оќу кітабы, жаттыєулар жјне ойындар жинаєы, арнайы сґздіктер, аудиоматериалдар, їлестірмелік кґрнекіліктер жјне таєы басќалары бар. Мектеп мўєалімдерініѕ оќыту јдістемесін, тјсілін єылыми тїрде тереѕ зерттеуге мїмкіндігі бола бермейтіні шындыќ. Сондыќтан, шетел тілін тереѕдетіп оќытуды зерттейтін, јлемде болып жатќан єылыми жаѕалыќтардан хабардар болатын, дамыєан елдердіѕ озыќ тјжірибесін отандыќ білім беру ордаларына ўсынатын арнайы орталыќ ќўру ќажет. Оєан ќоса, жїзеге асуы тиіс тґмендегідей міндеттер бар: - оќыту баєдарламаларын јзірлеу; - оќулыќтарды дайындау; - бастауыш сыныптардаєы оќытудыѕ ерекшеліктерін ескеретін, нјтижені кґрсететін јрі соєан ќол жеткізетін јдістерді зерттеу, белгілеу; - бастауыш сынып оќушыларына шетел тілі пјні бойынша сабаќ жїргізетін мўєалімдердіѕ білімін шыѕдап, біліктілігін жетілдіру. Ґткен жылы аєылшын тілін 1-сыныптан бастап оќыту білім беру жїйесіне енген тўста кґпшілікті бўл жаѕашылдыќтыѕ ќазіргі їрдістен ерекшелігі жайындаєы мјселелер толєандырды. Яєни, шетел тілін ерте оќыту мен 5-сыныптан бастап оќытудыѕ айырмашылыќтары ќызыќтырды. Ендеше, сол ерекшеліктерді атап кґрсетсек: - оќыту шјкірттердіѕ тілге деген ќызыєушылыќтарын єана емес, тіл їйренуден алатын ќуаныш сезімін оятуы тиіс; - тіл їйрету барысында балалар сол елдіѕ мјдениетімен, ґмір салтымен де етене танысады; - таќырыптардыѕ тїрлі жаєдайларєа негізделіп талќылануы таным кґкжиегін кеѕейтеді; - оќытудыѕ жїйелі тїрде прогрессивті болуы; - ерте оќыту јр елдіѕ мјдениетін, јдебиетін, оќыту дјстїрін жјне таєы басќа жаєдайды ескеруі тиіс. Сонымен ќатар, шетел тілін ерте оќыту барысында берілетін білімніѕ мазмўнына їлкен мјн беріледі. Наќтыраќ айтќанда, баланыѕ ќызыєушылыєына, сезіміне, ќиялына, жас ерекшілігіне сай жїргізіледі. Аєылшын тілін їйретуде сґйлеу мен тыѕдау басты, ал оќу мен жазу кґмекші іс - јрекет болып саналады. Осы орайда ґзге тілдегі сґздерді айту, олардыѕ екпіндерін дўрыс ќоюєа машыќтану да - жетілдіруді, зерттеуді ќажет ететін мјселе. Соѕєы жылдардаєы шетел тілдерін оќыту јдістемесін зерттеу деѕгейі жоєары болєанымен, ерте жастан оќытудыѕ јдіс-тјсілдерініѕ жаѕа жолдарын ќарастыру, тїпкі нјтиженіѕ тиімді болуын назарєа алу, ата-ана мен мектептіѕ алар орны єылыми тўрєыдан зерделенсе, жґн болар еді. Осы маќсатќа жетсек, озыќ отыз елдіѕ ќатарынан кґрінуге бір ќадам жаќындай тїсетініміз аныќ.

Салтанат ЌАМАРОВА, №15 орта мектептіѕ аєылшын тілі пјні мўєалімі, Павлодар ќаласы.

Мектебіммен маќтанамын! Білімсіз кїніѕ ќараѕ. Сондыќтан, бїлдіршіндер мектепке дейінгі білім беру мекемесінде, кейін мектеп ќабырєасында, одан јрі жоєары оќу орнында оќып, јрдайым білімін жетілдіріп отырады. Осы орайда мектептіѕ тўлєа ќалыптастырудаєы орны мен рґлініѕ маѕызы зор екенін айтпасќа болмас. Білім ордасында ґмірлік дос тауып, ќызыќќа толы кїндерді де ґткіземіз. Бір сґзбен айтќанда, біз їшін ол – баєа жетпес алтын ўя. Мен Павлодар ќаласындаєы №17 мектептіѕ 9-сыныбында оќимын. Сауатымды ашып, таным кґкжиегімді кеѕейткен – осы мектеп ўстаздары. Мўєалімдеріміз берген сапалы білім нјтижесінде тїлектер ґмірден ґз орнын тауып, бір-бір маман иесі атанды. Сондыќтан, мен білім нјрімен сусындатып отырєан мектебіммен, білікті педагогтармен маќтанамын!

Айман КЕНЖЕБАЛИНА, №17 мектептіѕ 9-сынып оќушысы, Павлодар ќаласы.

журналист.

«Ќазаќстан» ўлттыќ телеарнасында «Жедел жјрдем» атты жаѕа отандыќ телехикая кґрермендерге жол тартты. Телехикая ґзгеніѕ ґмірі їшін арпалысатын дјрігерлердіѕ кїн сайынєы ерліктері туралы баяндайды.


10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

16 www.saryarka-samaly.kz

Ґткен жўма кїні ай жаѕарды. Бўл - батыс кґкжиекте кґлбей туєан жўќалтаѕ айдыѕ їшінші жаѕасы. Айдыѕ соѕын ала келетін «Ќўс ќанаты» амалы наурыздыѕ аяєында ґтіп, сјуірдіѕ басында «Отамалы» бўрќ-сарќ етіп жетіп келді. Ќазаќ есебiнде бiр амал алты кїн, јр айда екi амал, он екi айда жиырма тґрт амал болады. Бўл амалдарды - отамалы, ќўралай, саратан- зауза, ќос мырза-ќос аєайын, киiктiѕ матауы, таќпан, боќырау, јз, сарша, ќара дауыл, ќауыс, аќырап, сар тамыз т.б. деп атаєан. Јр айда келетiн амалдар туралы тїрлi аѕыздар бар.

Халыќтыќ болжамдар:

ТАБИЄАТ

«... Наурыз кїні ґткеннен кейінгі аптаныѕ соѕында Ќўс Биыл да табиєат-ана сол мінезінен танбады. Шыєыс ќанаты деген амал ґтеді. Ўлы далада ќырќаныѕ жотасы Ќазаќстандаєы тау сілемдерінен бастау алєан тасќын су сайќарайєанмен, ќар сіресіп жатады. Осы кїнгі жыл санаудаєы саладан кїркірей ќўлап, Ертістіѕ ернеуін дїбірлі шуєа бґлеп сјуірдіѕ 4-5-де соѕєы боран ґтеді. Сонан соѕ, ќар кїрт жібіп жатса, Сарыарќаныѕ тґскей-тґбелерінен алты айырыєынан сала береді де, мал ґрісі кеѕейеді. Кґшпелі ел тап осы соѕєы бір-бірімен жарыса жыланбауыр бўлаќтар аєыл-тегіл жїріп боранды «Отамалы» деп атаєан». Белгілі жазушы Кјмел Жїністегі жатыр. Ќараєанды облысындаєы Кґкпекті елдімекенінде ќар ќазаќы ай аттары мен кїнтізбеге суыныѕ ќарќыны жолдарды, ќора-ќопсы, байланысты осылай ой ќорытса, кейбір їйлерді шайып кетіп, ґмірлеріне ќауіп деректерде, «Ќазаќ жыл есебiнде, отамалы тґндіріп жатќан жаєдай да осы амалєа кґкек айыныѕ 11-де кiрiп, 17-де шыєатын дґп келді. Тґтенше жаєдайлар министрлігі амал делінеді. Отамалы кiргенде кїн ќоршаєан орта ќўбылыстарын сјт сайын жылынып, ќар еридi. Ќыстыѕ зјрi Торєай ерте жўмыртќаласа, хабарлап, ќала тўрєындарын апаттан отамалында шыєатындыќтан, отамалы кїн ерте жылынады. саќтандыруда белсенділік танытып тўр. желсiз-борансыз ґтпейдi. Кїн кґп кїркіресе, егін, шґп Алайда, біздіѕ ата-бабаларымыз наурыз, Отамалы туралы мынадай бiр аѕыз мол шыєады. сјуірде ќардыѕ кїрт еріп, айналаныѕ ќалєан. Ертеде бір байдыѕ Отамалы деген Кґктемніѕ басында ќарєа суєа лайсаѕєа айналуын аласапыран деп атаєан. ќойшысы болыпты. Ол есеппен кїн ќайыра Жуанныѕ жіѕішкеріп, жіѕішкеніѕ шомылса, кїн жылынады. бiледi екен. Кґкек айыныѕ бiр кїнi: Таѕ кїѕгірт тартып, кїн ма- їзілген тўсы саналатын жазєа салымєы «Байеке, ќойды бїгiн жайылымєа наурап кґрінсе, жыл жауын-шашынды тґрт тїлік малдыѕ јбден арыќтап, кґкжўлын шыєармайыќ, ауа райы бўзылатын сияќты, ќылєан ќара ґзекшілік шаєында ґтетін болады. ќойдыѕ ќыстан титыќтап шыќќан кезi, Кґктем туєанда таѕ шапаєы ќараќатќаќ ќўбылыс - јр жыл сайын келетін малыѕнан айырыласыѕ» - десе, бай оныѕ шашырап атса, ол жылы молшылыќ, бес кїндік аса ќатты суыќ аєыстар. Ел сґзiн елеѕ ќылмай, керiсiнше: «Сен арасында осы мезгіл жайлы таєы бір аѕызбереке орын алады. тоєышарлыќ iстеп отырсыѕ, кґкек айында Таѕ ґрттей ќызарып атса, ол јѕгіме бар. Тым ертеде, от жаєуєа сіріѕке ќайдаєы ќарлы боран», - деп, Отамалыны жылы жаманшылыќ, жўт, ќуаѕшылыќ, тапшы кезде бір јйел кґрші ауылдан от зорлап, ќойды жайылымєа шыєарып сўрап алуєа шыєыпты. Жол-жґнекей лезде апатты жаєдайлар болуы мїмкін. жiберіпті. Сол кїнi Отамалыныѕ кїн бўлттанып, ќатты соќќан дїлей ќарлы болжаєанындай ауа бўзылып, їш кїн, їш бораннан адасып кеткен јйел сол кїні тїн ќатты боран соєыпты. Алдындаєы ќой ыєып кетiп, бјрі їйіне оралмай, аќыры їсіп ґліпті. Сондыќтан «Отамалы» ќырылыпты, Отамалы да ќойдан ќалмайын деп жїрiп, їсiп аталыпты деп тарќатады. Бїгінде осыєан орай жўрт арасында ґлiптi. Сонымен кґктемніѕ осы боранды суыќ мезгiлiн «Отамалы» «Отамалы оѕына баќса, от алєанша ґте шыєады, ал жаманына деп атап кеткен деседі. баќса, ойылєан жўт болады» деген тјмсіл бар. ««Отамалы» ќарсыз ќара жерге келсе, соѕы ќатты суыќ Ґѕірімізге Отамалы оѕынан келсе дейік. болады, ќарлы жерге келсе, соѕы ыстыќ болады» дейді кґне «Википедия» аќпараттарына сїйеніп, јзірлеген кґздер. Жыл сайынєы даєдысына сай, осы мезгілде ќар Айбек ОРАЛХАН. аралас жаѕбыр жауып, суыќ жел тўрып, ауа райы кїрт бўзылды.

www.saryarka-samaly.kz

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

14-15-беттер

Сґзжўмбаќ. Сјуегей

Талєамєа татитын...

ылар

12-13-беттер

Жас скрипкаш ж е т іс т іг і

«Ќазаќстан» телеарнасынан 14 сјуір, дїйсенбі кїні саєат 22.40-та «Шетелдегі ќазаќ балалары» хабарын кґріѕіз!

ТV

баєдарлама 2-11-беттер

Перне


2

ЕВРАЗИЯ «П@Утina+». 11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Гадание при свечах». Т/с. 15.25 «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Судебные истории». «Давай поженимся». «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Шпионские игры». Т/с. «Кураж». Т/с. «Вечерний Ургант». «Комиссар Монтальбано».

«Сен келерсіѕ». Сериал. «Странная жизнь Тимати Грина». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал.

14 - 20 СЈУІР 01.00 07.10, 16.00 “Япыр-ай”. 08.00 “Жїрекжарды”. 08.45 “Айкуне” гимнастикасы. 09.00 “Страшная красавица”. Мелодрама. “Другая правда”. “Портрет недели”. “Слуги народа”. “Хроники недели”. “Звездная жизнь”. Д/цикл. “Дорога домой”. “Тайные знаки”. Д/цикл. “Попробуй, повтори!”. Д/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Карадайы”. Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Деревенская история”. Мелодрама. “Рейдер”. “Лесник”. Детектив.

ИРБИС 16.00 Профилактика. «Ой толєау». «Взгляд». «Јн ќанатында». 19.30, 22.20, 23.00 Новости. «Конвой PQ-17». Фильм. «Копируя Бетховена». Фильм. «Безвыходная ситуация». Фильм. «Јн ќанатында». 17.35, 20.40, 00.00 - Телекаталог. 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 02.00 - Тамаша тандау.

16.00

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

15

Торпаќ. Торпаќтар їшін бўл апта аумалы-тґкпелі. Сіз кїткен жаєдайлар басќа ќырынан кґрініп, таѕ-тамаша ќалдырады. Мол ќаражат кїтсеѕіз, оныѕ орнына ќўнды зат ўсынады, жолєа шыєу жоспары аяќастынан ґзгеріп, тіпті їйде ќалуыѕыз мїмкін. Ќонаќќа барудыѕ орнына, бјлкім, ґзіѕізге ќонаќ кїтуге тура келеді. Дегенмен ќандай оќиєа болса да сізді ренжіте ќоймайды, бјрі де ойдаєыдай болмаќ.

шкі М е р г е н Тауе Са 2 3 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 24 ша ќў 1 19. 0 2 2. .10 ян Су 20. .02 11 18

Сарышаян. Сарышаяндар їшін апта кґѕілден шыєатындай ўсыныстан басталады. Ойланыѕыз, ќапы ќалып жїрмеѕіз. Апта ортасында белсенділікпен жўмыс істеѕіз, пайдасын кґресіз. Ќаражат жаєдайыѕыз јзірге тўраќты, біраќ еѕбекаќысы жоєары жўмысќа ауысуыѕыз мїмкні. Демалыс кїндері жаќсы хабар аласыз.

Таразы. Дїйсенбі, сейсенбіде Таразылар шыєармашылыќ тўрєыдан їлкен жетістікке жетіп, тыѕ идеялары јріптестерін таѕќалдыратын болады. Апта ортасында толып жатќан шешімі ќиын мјселелермен айналысуєа тура келеді. Біраќ, бјрін ќалпына келтіресіз, басшылыќтыѕ назарын да ґзіѕізге аударасыз. Бейсенбі, жўма сјтті. Апта соѕында демалыѕыз.

лар їш ін То ќт ы. Тоќ тыты кїн – апт ада єы еѕ жа уап і кїрделі кїн дїйсенбі болмаќ. Бўл ті тў р. іст і ше шу мін де жї ріѕ із, саќ Се йсе нб іде жа сап ќа да м ой лан ба й ен бастап ќоймаѕыз. Бейсенбід ой єа аш ыл ад ы, жо лы ѕы з ор ын да лы п, алє ан да ры ѕы з ыз , ті пт і ќу ан ыш ты бо лас би лет ін апт а соѕ ын да ўт ысєы ѕы зды ба алы п, сат ып сынаѕыз .

Шаян. Дїйсенбіде Шаян белгісіндегілердіѕ кґпшілігі јлдебір даудыѕ ортасында ќалады, біраќ сіз бірден оѕтайлы шешім ќабылдап їлгересіз. Бўл аптада сенгіштік, мјн бермеушілік сынды жаєдайлар орєа жыєып жїрмесін, бґтен адамдарєа сыр ашпаєаныѕыз дўрыс. Сјрсенбі сјтті, кґѕіліѕіз ќалаєан адаммен кездесіп, сырласып, кґѕіліѕіз кґтеріледі. Апта соѕында жаќсылап демалыѕыз. Арыстан. Жаќын адамыѕыздыѕ кґѕілін ќалдырмаѕыз немесе ґзіѕізді ренжітуге жол бермеѕіз. Жалпы, Арыстандарєа апта бойы саќтыќ ќажет, јлдекімдердіѕ ґсек-аяѕын есту, жаќын адамыѕыздыѕ дау-дамайы, аяќ астынан болатын ґзгерістер кґѕілкїйіѕізді аумалы-тґкпелі етуі мїмкін, сабыр саќтай біліѕіз. Апта соѕында бјрі ќалпына келеді, ќуанышќа бґленесіз. ынБикеш. Апта басікт і да іскерлік белсенділ за жа ше кт еѕі з, ґйт кен і мк ін. бас уы ѕы з јбд ен мї аєы Апта ортасында алд сакїн дер ге жо спа р жа ын ѕыз, іссапарєа шыєат нжа болсаѕыз барлыєын ѕы з. жа ќсы ой лас ты ры кґ ѕіл От ба сы ѕы зєа діѕ бґ ліѕ із, ола рєа сіз із ке ѕе сіѕ кґ ме гіѕ із, мо л ќаж ет . Кґ п ўза ма й уы п, ќа ра жа т кґ зін та та олж алы бо лас ыз . Ап соѕы сјтті.

www.saryarka-samaly.kz

14 - 20 СЈУІР

да Ег ізд ер . Апт а бас ынаса бас шы лар ы Егі зде рге ы. Тал апжа уап ты іс та псы рад ыз, бўл єыѕ таєыдай атќарып шы еле сін е бед еліѕ із бен ќар жы мјсасы нда ыќп ал ет пек . Апт а орт ет ін е ти саб ыр саќ та п, жїй кег кім мен еш оќи єа бол са да шыєармадауласпаѕыз. Жўма – ар їшін шылыќпен айналысатынд мейман і сјтті. Демалыс кїндер кїтіѕіз.

Мерген. Апта басында жўмысќа кіріспес бўрын алдыартыѕызды жаќсылап ойланып, жоспарлап алыѕыз. Ќателесу ќаупі бар, ондай жаєдайда барлыќ істі ќайта бастауєа тура келеді. Апта ортасында јлдебір танысу оќиєасы таєдырыѕызды ґзгертуі мїмкін. Бўл демалыс кїндеріндегі жоспарыѕызєа да јсерін тигізеді.

Балыќтар. Балыќтар їшін апта тыныш, жайлы болмаќ. Біраќ тез јсерленгіш Балыќтар ґз мінезќўлыќтарымен жаєдайды ґзгертіп жіберулері мїмкін. Сабыр саќтай біліѕіз, артыќ-ауыс пікір білдіру дјл ќазіргі жаєдайда сізге зиян јкелуі јбден мїмкін. Басшылыќтыѕ ќабылдаєан шешіміне ќарсы шыќпаѕыз, тапсырылєан істі атќаруєа тырысыѕыз. Алыстан ќонаќ кїтіѕіз.

ары Суќўйєыш. Мінез-ќўлыќ, аўшќўна й пікі ріѕі з айн алаѕ ызд аєы ларє алєа ндар ќойм ас. Дјл ќазі р сізд і сын єа тіп ті бар шыл ыќ. Апт а орт асы нда келі спей јріп тес тер іѕіз діѕ бірі мен тан дау ќалу ыѕы з мїм кін. Сон дыќ ы жаќ сы дам айєа жол бер меѕ із, соѕ болы ѕыз , болм айд ы. Ќар ажа тќа абай не ќарыз несие рјсімдеуге, ќарыз беріп ґзіѕізбен алуєа болмайды. Апта соѕында ґзіѕіз єана болып, дем алыѕыз.

Тауешкі. Барлыќ маѕызды істерді, шешімін кїткен мјселелерді аптаныѕ басында тындыруєа тырысыѕыз, бўл кїндер сјтті. Кез келген кїрделі іс ќиындыќ тудырмайды. Сјрсенбі, бейсенбіде жўмысыѕызды ўќыпты атќарыѕыз, алдыѕызда сынаќ бар, тексеру болуы мїмкін. Апта соѕында бау-баќшада, їй маѕында жўмыс істеуге тура келеді.

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Балалы їй - базар». 12.40 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Кїлкі ойнаќ». «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». 19.10, 23.00 «Тек кїлкі їшін». «Таѕќалмаѕыз». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Невероятная коллекция мистера Рипли». «Сашатаня». Сериал. «Такси». «Ультиматум Борна». Боевик. «Минута на победу».

НТК

17.00 19.30 23.30 01.30

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге шоуы». 08.00 «Ќуырдаќ». 08.30 «Айна online». 09.00 Шоу «Один в один 2». 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 13.00 «Выход есть!». Ток-шоу. «Я – шопоголик». «Свекровь и невестка». «НЫСАНА». «Суперјжелер». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Дом с Лилиями» т/с. «Цена жизни» т/с. «Мастер и Маргарита» т/с.

12.30, 13.00 13.30, 14.10 15.00,

14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15 01.15

07.00, 07.40 08.10, 08.35, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.30

08.00 16.00 16.20 16.40 18.00, 18.20 20.10 23.40 01.40 17.00, 17.15, 01.30,

11.00 12.00 13.00 13.45 14.15 15.15 15.30 17.00 18.05 19.05 20.30, 21.45 23.35 23.55

21.00 23.00

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «Алтын дјн еѕбек мерекесі». 8.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». 9.45 «5 минут про...». 10.00 «Ќос жўлдыз». «МЕНІЅ АЄАМ БОЙДАЌ». К/ф. Музыка арнасы «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Территория происшествий». «КУКА». Фильм. «БлоGпост. Детектор G». Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам «MotoGP». «Территория происшествий «ПАНОРАМА ДНЯ». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «ЈКЕМНІЅ СЫЙЛАЄЫ». К/ф. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 Нысана кїнделігі. «6 Кадров». «Том и Джерри: Волшебное кольцо». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Воронины». Сериал. «Братья по обмену». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня».

Егізд н ер Шая 22.0 То 6 н 22.0 5 а р т 7 21.06 с 0 . 2 2 ы 07 2 1. п а ќ р 2 0 . 8 0 А 3 0 .0 4 2 3. 5 2

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

14 ДЇЙСЕНБІ

10.20 10.30 10.45 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 23.50 01.35

6.00 6.50, 7.00 11.00 11.55, 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.50 16.50 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50 02.25

12.00 13.30 14.30 15.15 16.00 16.30 18.30 19.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 23.55 00.00

07.00 09.00 10.30 12.00 14.00 15.00 19.00 20.00 20.30

7.00 "Саєындырєан јндер-ай" јн кеші. 8.20 "Kaznet". 8.40 "Оќыс оќиєа!". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке" Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.35 Жаѕалыќтар. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Громкое дело" "Лица столицы" "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "20.30". Избранное за неделю. 21.00 "Отблески". Сериал. "20.30. Біздіѕ уаќыт". 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 01.05 Новости "20.30" "Открытая студия". Ток-шоу. "Соѕєы саяхат". Т/х.

03.59 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.59 Кїннiѕ шыєуы, 12.55 Бесiн намазы, 17.40 Екiнтi намазы, 19.58 Аќшам намазы, 21.37 Ќўфтан намазы.

«Жаѕа кїн». 10.00 Жетi кїн. «Дјмхана» драмасы. «Туєан ґлке». 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. Айтўмар. «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Јлемдік мўхит ќўпиясы». «Жігіттер хикаясы». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «Сулейман Великолепный». «След». Сериал. Кґзќарас. Тотальный футбол. 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Уаќыт керуен». 09.30 «День за днем». 10.10 «Смерть шпионам». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». «Борцу не больно». К/ф. 17.50 Їзіліс. «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Стратегия – 2050». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «POWDER PARK». Т/х. «Ертіс INFORM». «Свидание с историей». «Ертіс INFORM». «Смерть шпионам». Т/х. «Собрание сочинений». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55,12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00 Жаѕалыќтар. 9.40 «Апта. Kz». 10.45 «Айтуєа оѕай...». 11.30 «Јпке». Телехикая. 12.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.55 «Дауа». 13.25 «Аќсауыт». 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Татонка». Мультхикая. 14.30 «Зерде». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 16.10 «КЕЛІН». Телехикая. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным». 17.50, 02.30 «Ґзекжарды». 18.10 «Біз ќазаќша сґйлейміз». 18.50 «Єажайыпстанєа саяхат». М/х. 19.00 «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир 19.30 «Парыз». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «ЖЕДЕЛ ЖЈРДЕМ». Телехикая. 22.40 «Шетелдегі ќазаќ балалары». 23.10, 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «SPORT.KZ». «Келін». Телехикая. «Кґкпар». Ўлттыќ ойын. ЖАЅАЛЫЌТАР. «Дауа». 00.10 00.30 01.45 02.45 03.20

13.30 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

07.00 09.00, 11.00 12.30 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.20 23.10 23.40 00.10,

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Жїрек ауруы

Дауыс Америка штаты

Би Ресей ќаласы

Белес Арєымаќ

Їнді штаты

Руда

Арыќ

Сала

Сўлу Нота

Ел билеуші Сан

Кино Дулат ... (драматург)

Реніш ...тармаса

Мотор тетігі Рет-...

Планета Физика

14

Микроавтобус Жапон ќаласы

М.Омаровтыѕ јні

Албания

Ойлау мїшесі

Кок

Шаѕєы спорты

Тапанша Тау жынысы

www.saryarka-samaly.kz

Тјтті таєам Мал асыєы Мўсылман парызы

Жігерлі сґз

Килограмм Берме

Трюмо Ерін сґзі

Суыр

Жигули Гильза

Мысыр ќўдайы Ар

Солдат Асунсьон

...айќын

Есуас

Кофи ...

Шеше

Бала

Степан ...

Жасыќ

...сіѕлілі

Тігінен: Майк. Ротару. Ван. Ошаќ. Нота. Гид. Мулат. Тарас. Ўшќыш. Жўмыс. Шаш. Ара. Адам. Кґл. Шыќ. Али. Ќыс. Ќам. Вегас. Аќша. Олжа. Обама. Рур. Ыза. Билан. Сырт. Жаѕа. Витали.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Сан

Кассиус Клей

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

Банк ќызметкері Жалын

Грек јрпі

Жўп сан Могадишо Башќўртстан Австрия Ўзындыќ ґлшемі

Ішімдік

Аќылды

Кґлденеѕінен: Джордж. Ўрлыќшы. Арам. Оќушы. Ќарт. Саќа. Саєат. Морж. Табаќ. Мун. Мылжыѕ. Оєаш. Аза. Сак. Квас. Шґже. Гоби. Ингуш. Єабит. Ќаш. Сала. Жад.Ырыс. Мал. Ўшаќ. Єани.

Жарыс- Арыз тыѕ Ќысќы басы кґлік Темекі Жоєал

Газеттіѕ 3 сјуір, 36-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

15 СЕЙСЕНБІ

3

23.35 23.55

«Безбрачная неделя». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Ойымды аѕєар». 12.00 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Кїлкі ойнаќ». «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Ќып - ќызыл кїлкі». 19.10, 23.00 «Тек кїлкі їшін». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Невероятная коллекция мистера Рипли». «Сашатаня». Сериал. «Такси». «Королевство». Боевик. «Минута на победу».

НТК

17.00 19.30 23.30 01.30

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге шоуы». 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «Гадалка». докудрама 10.00 «Всегда говори всегда» т/с. «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Аян. Дала аѕыздары». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Дом с Лилиями» т/с. «Цена жизни» т/с.

16.00

12.30, 13.00 13.30 13.55, 15.00,

11.00 12.30 14.00 15.00 15.15 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15

07.00, 07.40 08.10, 08.40, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.30

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Безвыходная ситуация». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Конвой PQ-17». Фильм. 14.10 «Копируя Бетховена». Фильм. 16.00 «Јн ќанатында». 18.20 «Конвой PQ-17». Фильм. 20.10 «Айтарым бар». 20.30 «Жестокий ручей». Фильм. 23.40 «Рудо и Курси». Фильм. 01.40 «Јн ќанатында». 10.00, 14.40, 16.20, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 16.50, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша тандау.

ИРБИС

07.20 Мульфильмдер. 07.30, 16.05 “Япыр-ай”. 08.25 “Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.05 “Глухарь”. Детектив 11.00 “Семейные драмы”. Д/реалити. 12.45 “Рейдер”. 13.00 “Верное средство”. Д/реалити. 14.00 “Давай поженимся!”. 15.00 “До смерти красива”. Мелодрама. 15.55 “Жўлдыз болєым келедi”. Дневник. 17.00 “На грани возможного”. Д/х. 17.30 “Астарлы аќиќат”. 18.05 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 19.05 “Карадайы”. Т/х. 20.30, 21.00 Жаѕалыќтар. 21.45 “Деревенская история”. Мелодрама. “Рейдер”. “Лесник”. Детектив.

23.00 01.00

www.saryarka-samaly.kz

«Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Сериал. Кґзќарас 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар.

7.00 Новости "20.30" 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.35 Жаѕалыќтар. 8.00 "Олжа". 8.30 "Kaznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке" Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Суперпапа". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Јн мен јзіл". 21.00 "Отблески". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 01.05 Новости "20.30". "Сырласу" ток-шоу. "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ

Телеканал «Доброе утро». «Гадание при свечах». Т/с. 15.25 «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Судебные истории». «Давай поженимся». «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Шпионские игры». Т/с. «Кураж». Т/с. «Доска почетных». «Комиссар Монтальбано».

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Разлучница». Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «5 минут про...». Сейфуллин Жолбарыс акустикалыќ концерт. «ЈКЕМНІЅ СЫЙЛАЄЫ». К/ф. Музыка арнасы. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Стиляги». Дневник фестиваля «Nauryz. jam». «Кинопаркофка». «Без обмана». «Георгий Вицин.Отшельник». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Киноклуб». Олега Борецкого. «Крым в кино». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «АЛ ЌЎДА- БЕР ЌЎДА». К/ф. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

КТК-7 + 31

07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал. 10.30 «Том и Джерри: Трепещи усатый!». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Братья по обмену». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». 12.00 15.00 19.00 20.00 20.30

21.00 21.30 23.15 23.55 00.00

12.00 13.30 14.30 15.15 16.00 16.15 16.30 17.00 18.00 19.50 20.00 20.30

9.45 10.00

7.00 11.00 11.55, 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.50 16.50 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50 02.25

10.30 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 23.50 01.35

10.20

21.30 22.20 23.10 23.40,

03.59 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.59 Кїннiѕ шыєуы, 12.55 Бесiн намазы, 17.40 Екiнтi намазы, 19.59 Аќшам намазы, 21.38 Ќўфтан намазы.

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Собрание сочинений». Д/ф. 10.10 «Смерть шпионам». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». 11.30 «Аспан аруы». Т/х. «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Стратегия-2050». 16.00 Їзіліс. «Біздіѕ ардагерлер». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Маслихат». «Жизнь молодых». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «POWDER PARK». Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ардагерлер». «Ертіс INFORM». «Смерть шпионам». Т/х. «Собрание сочинений». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.05 Жаѕалыќтар. 9.45 «Жедел жјрдем». Телехикая. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». Мультхикая. 11.35 «Парыз». Телехикая. 12.45 «Sport.kz». 13.10 «Алаѕ». ток-шоуы 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Татонка». Мультхикая. 14.30 «Зерде». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 16.10 «КЕЛІН». Телехикая. 17.00 «Ўлттыќ ґнім». 17.25 «Еѕбек тїбі -береке». 17.50 «Ас болсын!». 18.35 «Сыр-сўхбат». 19.10, 00.10 «EXPO жолы». 19.30 «Парыз». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «ЖЕДЕЛ ЖЈРДЕМ». Телехикая. 22.40 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 23.10, 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Келін». Телехикая. «Ўлттыќ ґнім». «Еѕселі Елорда». «Ас болсын!». 00.30 01.45 02.10 02.20

12.15 13.00 13.35 14.35 14.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 19.30 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 «Бюро расследований» 09.40 «Моя планета». Д/сериал 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «След». Сериал. 11.50 «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Јлемдік мўхит ќўпиясы». «Жігіттер хикаясы». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30


10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

16 СЈРСЕНБІ

10.20 10.35 10.45 11.05 12.05, 13.10 14.10, 16.00 18.00, 20.30, 21.00 01.05

7.00 11.00 11.55, 12.20 12.55 14.00 14.35, 15.00 15.50 16.50 18.00 19.00 19.30 21.00 21.30 22.45 23.55 01.50 02.25

9.45 10.00 12.00 13.45 14.30 15.15 16.00 16.30 17.30 18.20 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 23.55 00.00

07.00, 09.00, 10.30 12.00 15.00 19.00 20.00

4 20.30 23.00 01.00 07.20 Мульфильмдер. 07.30, 15.55 “Япыр-ай”. 08.25 “Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. “Глухарь”. Детектив “Семейные драмы”. Д/реалити. “Рейдер”. “Верное средство”. Д/реалити. “Давай поженимся!”. “До смерти красива”. Мелодрама. “КТК-да Ќабатов!”. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Карадайы”. Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Отцовский инстинкт”. Мелодрама. “Рейдер”. “Лесник”. Детектив.

«Сюжет дня». «Эта дурацкая любовь». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал.

12.30 14.00 15.00 15.15 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15 01.15

17.00 19.30 23.30 01.15

16.00

12.30, 13.00 13.30 13.55, 15.00,

07.00, 07.40 08.10, 08.40, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.30

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге шоуы». 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «Гадалка». докудрама 10.00 «Всегда говори всегда» т/с. 11.00 «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Аян. Дала аѕыздары». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Дом с Лилиями» т/с. «Цена жизни» т/с. «Мастер и Маргарита» т/с.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х «Кїлкі ойнаќ». 12.00 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Кїлкі ойнаќ». «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Ќып - ќызыл кїлкі». 19.10, 23.00 «Тек кїлкі їшін». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Невероятная коллекция мистера Рипли». «Сашатаня». Сериал. «Такси». «Липучка». Комедия. «Минута на победу».

НТК

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». Фильм. 09.30 «Рудо и Курси». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Конвой PQ-17». Фильм. 14.10 «Жестокий ручей». Фильм. 16.00 «Айтарым бар». 16.20, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Конвой PQ-17». Фильм. 20.10 «Жўлдызды кеш». 20.25 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 20.30 «Танцы во время Луназы». Фильм. 23.40 «Бой на равных». Фильм. 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог. 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша тандау.

ИРБИС

09.05 11.00 12.45 13.00 14.00 15.00 16.45 18.05 19.05 20.30, 21.45 23.35 23.55

www.saryarka-samaly.kz

21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 16.00 «Воронины». Сериал. «Привет, Слуби-Ду!». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Братья по обмену». Сериал. «Информбюро».

КТК-7 + 31

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Разлучница». Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «5 минут про...». Гаућар Јлімбекова «Анаєа саєыныш». «АЛ ЌЎДА- БЕР ЌЎДА». К/ф. Музыка арнасы. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Неизведанный Казахстан». «Неизвестная война. Сталинград выстоял». «Удар властью. Валентин Павлов». «Биржевые университеты». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Профессиональный разговор». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «ЖЕСІРЛЕР». К/ф. Музыка арнасы. «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

Телеканал «Доброе утро». «Гадание при свечах». Т/с. 15.25 «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Шпионские игры». Т/с. «Кураж». Т/с. «Вечерний Ургант». «Комиссар Монтальбано».

ЕВРАЗИЯ

7.00 Јн шашу. 7.30 Новости "20.30". 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.05 Жаѕалыќтар. 8.30 "Олжа". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке" Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". "Kaznet". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Сырласу" ток-шоу. 21.15 "Отблески". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 23.05 "Ўмытылмас" Т/х. 00.35 Новости "20.30" Эксклюзивное интервью с Госманом Амрином (Председатель КТК Министерства финансов РК ). "Соѕєы саяхат" Т/х.

22.20 «След». Сериал. 23.10 Кґзќарас 23.40, 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар.

03.55 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.55 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 17.43 Екiнтi намазы, 20.01 Аќшам намазы, 21.40 Ќўфтан намазы.

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Собрание сочинений». Д/ф. 10.10 «Смерть шпионам». Т/х. 11.15 «Жизнь молодых». 11.30 «Аспан аруы». Т/х. «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Маслихат». 17.50 Їзіліс. «Жўмыспен ќамту-2020». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Ґндірісті ґлке». «Туєан елдіѕ тїтіні». «POWDER PARK». Т/х. «Ертіс INFORM». «Жўмыспен ќамту-2020». «Ертіс INFORM». «Смерть шпионам». Т/х. «Собрание сочинений». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.05 Жаѕалыќтар. 9.45 «Жедел жјрдем». Телехикая. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». Мультхикая. 11.35 «Парыз». Телехикая. 12.45 «Ўлттыќ ґнім». 13.05 «EXPO жолы». 13.25 «Заѕ жјне біз». 14.00, 18.10 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Татонка». Мультхикая. 14.30 «Жїзден жїйрік». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. 16.10 «КЕЛІН». Телехикая. 17.00 «Шетелдегі ќазаќ балалары». 17.50, 00.15 «Ґзекжарды». 18.15 «Туысќандар». 19.05 «ЌЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА». 19.30 «Парыз». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «ЖЕДЕЛ ЖЈРДЕМ». Телехикая. 22.40 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 23.10, 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Келін». Телехикая. «Сыр-сўхбат». «EXPO жолы». «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 00.30 01.45 02.15 02.35

12.15 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Арнайы хабар. 09.35 «Моя планета». Д/с. 10.15 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «След». Сериал. 11.50 «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Јлемдік мўхит ќўпиясы». «25- шаќырым». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. «Сулейман Великолепный». 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

13

Соєыс пен ашуды білмейтін халыќ

www.saryarka-samaly.kz

С.МОЛДАЙЫП.

Интернеттен јзірлеген -

Бїгінде ќолмен тїймеленетін дайын кґбелектер жиі пайдаланылады. Костюмге сай галстукты таѕдаєанда ќай жерде киетіндігіѕіз туралы ойлаѕыз. Аса салтанатты жаєдайларєа сапалы жібектен тігілген ќара классикалыќ галстук жарайды. Ал шыєармашылыќ кештерге ќою ќызыл, ќошќыл ќызыл немесе ќошќыл кґк реѕкті кґбелек таєуєа болады. Кґбелектіѕ матасын жыл мезгіліне сай етіп таѕдаѕыз. Мјселен, жазда жўќа маталардан тігілген галстуктар жарайды, ал ќалыѕ маталар ќыс мезгіліне жарасымды жјне бір ескеретін нјрсе мынау - кґбелекгалстуктыѕ фактурасы костюм матасыныѕ фактурасына сай болуы ќажет.

«Кґбелекті» ќалай таѕдау керек?

Ал смокингсіз кґбелек таєу дўрыс деп есептелінбейді. Таєы бір айта кетерлік нјрсе, кґбелек ені бойынша жаєа шетінен асып кетпеуі тиіс.

мјдениеті, салт-дјстїрі де мінездіѕ ќалыптасуына јсерін тигізеді. Ересектер балалар мен жасґспірімдерді еѕ алдымен ґзін басќаруєа, ашуды жеѕуге їйретеді. Соєыстар мен айќастарєа ќатаѕ тыйым салынєан. Тайпа мїшелері ќоршаєан ортаєа ґте мўќият ќарайды, барынша аялайды. Яєни, ґмір сїруге еѕ ќажеттілерді єана алады да, зияны жоќтарєа мїлде тиіспейді. Жеу їшін емес, тўрмыс їшін бірнеше тїрлі ќўсты, кеміргішті, бауырымен жорєалаушыны єана аулайды. Јйгілі Аутана тауы – пиароалардыѕ ќасиетті мекені саналады. Пиароаларда адамсїйгіштік жјне ґзара кґмектесу сезімдері ерекше дамыєан. Ауыл басшылары жеке ќасиеттеріне, адамдар їшін жауапкершілік ала білуіне, аќылына байланысты таѕдалады. Сґйте тўра, барлыќ шешім кґптіѕ аќылдасуымен ќабылданады. Кейде мўндай жиналыстар бірнеше кїнге созылады екен. Соѕында, барлыќ адамды ќанаєаттандыратын шешім ќабылданады.Еѕ маѕыздысы, пиароалардыѕ ґмірінде жаза атаулы жоќ. Аєаттыќ жасаєан јрбір адам кешірім алады, сондай болса да, барлыєы ќателік, жаман јрекет жасамауєа тырысады.

МЎНДАЙ ДА БОЛАДЫ

Олар ешќашан соєыспаєан. Олар тіпті "кїресу" дегенніѕ не екенін білмейді. Олар балаларын ешќашан ўрмайды, дауыс та кґтермейді, ренжімейді де, есесіне, жїздерінен јрдайым кїлкі байќалады. Олардыѕ тілінен балаєат, боќтау, жеку сґздері мїлдем жоќ. Егер сіз дўшпандарша кейіп танытып баратын болсаѕыз, олар орман ішіне тыєылып ќалады. Бўл – пиароалар!

Пиароалар Ориноко ґзенініѕ жанында (Венесуэла) ґмір сїреді. Олардыѕ саны бар болєаны он екі мыѕ екен. Ґзге јлемнен келгендей кґрінетін адамдардыѕ ґміріне таѕырќаєан бірнеше зерттеуші єалым їндіс тайпаларына экспедиция ўйымдастырады. Зерттеу нјтижесі адам нанєысыз нјтижелер кґрсетті. Экспедицияны басќарєан єалым: "Агрессияныѕ жоќ болуы биологиялыќ себептерге байланысты. Сондай-аќ, мінезге пиароалардыѕ тамаќтану тјртібі де ґсімдікпен тамаќтанады, ал бўл септігін тигізіп отыр. Олардыѕ барлыєы ґсімдіктіѕ агрессияны басатын ќасиеті да – вегетариандар. Пиароалар бар",- дейді. "маниок" деп аталатын ерекше Тек тамаќ ќана емес, олардыѕ

ЕРЛЕР СЈНІ

Ê´áåëåê-ãàëñòóêòû êàëàé áàéëàéäû?

Галстук – ер азамат гардеробындаєы еѕ сјнді аксессуардыѕ бірі. Олардыѕ бїгінде кґптеген їлгілері бар. Соныѕ бірі - кґбелекгалстук. Талєаммен таѕдалєан кґбелек ерлердіѕ кґркін ашады.

«Кґбелек» – сырбаздыќтыѕ белгісі Кґбелек тїріндегі ерлер галстугы бастапќыда ќарапайым мойын шарфы ретінде пайдаланылды. Ал ќазір бўл тек сјндік маќсатта таєылады. Јдетте кґбелек-галстукты смокингпен немесе фракпен таєады. Ерлер дресскодында black tie жјне white tie деген ўєым бар. Black tie – смокинг, аќ жейде жјне ќара кґбелектен ќўралєан комплексті, ал white tie – жилетті фрак, аќ жейде жјне кґбелектен ќўралєан комплексті меѕзейді.


10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

12 www.saryarka-samaly.kz

№25 орта мектеп директорыныѕ оќу-тјрбие ісі жґніндегі орынбасары, Павлодар ќаласы.

Г.ЌАЙЫРБЕКОВА,

Мўхаметжан, Мјриям Асылбек ґлеѕ жолдарын жазды. Абай оќулары сайысына 580 оќушы ќатысып, олардыѕ ќатарынан 101 шјкірт сыннан сїрінбей ґтті. Олар аќынныѕ кґптеген ґлеѕін мїдірместен оќып бере алады. Мўндай ауќымды жўмыстарды ўйымдастырып, јр сынып оќушыларына Абай шыєармашылыєын жіті таныстыра білген С.Маутина, Д.Шабажановаєа, сынып жетекшілеріне айтар алєысымыз шексіз. Јдеби кешті музыка пјнініѕ мўєалімі Г.Ысќаќованыѕ жетекшілігімен ќўрылєан вокалдыќ топ «Кґзімніѕ ќарасы» јнімен аяќтады.

ЈДЕБИЕТ

Барлыќ майќайыѕдыќтар атынан: Майќайыѕ кентініѕ јкімі: О.Ќ.ЕРМЕКБАЕВ Ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы: М.З.ЈБЕНОВ Майќайыѕ кентініѕ имамы: Б.СОЛДАТЎЛЫ.

ќўтты болсын. Сарыарќаныѕ самалындай јсем сґздіѕ лебі оќушыѕды баурап, Ертістіѕ иіріміндей тереѕ туындыларыѕ ел игілігіне бўйыра берсін. Ел сґзі, аќпарат кґзі – тґл газетіміздіѕ јр нґмірініѕ шыєуына ерен еѕбегін ќосып отырєан ќаламгер, баспагер, бауырларымыз, сіздерге ґмірлеріѕізге есендік, ќызметтеріѕізге сјттілік тілейміз!

ЖЕЛЌАЗЫЌ Сыр сандыќты ашып ќара, Ашып ќара сырласым. Сым пернесін басып ќара, Басып ќара жырласын,дегендей шыєармашылыєы сонау Кеѕес дјуірінен бастау алєан, екі єасырдыѕ жырын жырлаєан, оќырман кґѕілініѕ пернесін дґп басуды ўлы маќсат еткен, Кереку-Баяндай асыл ґлкеніѕ ар-намысы, жаѕалыќтары мен жаќсылыќтарыныѕ жаршысы болєан, кґркем сґздіѕ ќасиетін, ќаламныѕ кїшін, ана тіліміздіѕ ќадірін танытќан «Сарыарќа самалы» їнпараєымыз, 85 жылдыќ белесіѕ

«Абай дана, таќырыбында ґткізіліп, аќындыќ, сазгерлік, аудармашылыќ жўмыстары кеѕінен талќыланды. 2012-2013 оќу жылында «Абайдыѕ шыєармалары – ўрпаќ аузында» деп аталєан шара барысында ќара сґздері, табиєат лирикасы, мысалдары оќылды. Ал 2013-2014 оќу жылында «Абай дана, Абай дара ќазаќта» атты јдеби кеш ўйымдастырылды. Оќушылар аќынныѕ ґлеѕдерін жатќа оќып, аудармалары мен мысалдарын сахналады. Сонымен ќатар, ќазаќтыѕ біртуар дара тўлєасына арнап Айдын Болат, Јнел Ґмірєожина, Мейірім

Абай дара ќазаќта» Мектептіѕ бастауыш сынып баєдарламасындаєы јдебиеттік оќу пјні бойынша таѕдамалы Абайтану курсы жыл сайын жїргізіледі. Абай шыєармаларыныѕ мјні мен мазмўны, сыры мен сипаты адамзат їшін ќандай ќымбат екенін ойєа тїйіп, оларды оќушы бойына сіѕіру – јр ўстаздыѕ парызы. Сондыќтан, ўлы аќынныѕ ґскен ортасы, шыєармашылыєы жайлы мол маєлўмат беру їшін тїрлі шара ўйымдастырылады. Солардыѕ бірі – дјстїрге айналєан мектепішілік Абай оќулары. 2011-2012 оќу жылында ол «Абайдыѕ сґзі – ќазаќтыѕ бойтўмары»

БЈРЕКЕЛДІ!

Екібастўз ќаласы.

Рауза МЎСАБАЙ,

Ќўрманєазы атындаєы Ќазаќ Ўлттыќ мемлекеттік консерваториясы, Астанадаєы Ґнер музыка академиясы жјне музыка колледждерініѕ кјсіби біліктілігі жоєары оќытушылары саралады,-дейді Татьяна Владимировна. Тјжірибелі ўстаз жеѕіс жалауын жыќпаєан шјкірттері К.Јділсейітова, М.Масєўтова, Л.Резник, А.Айтхожина, А.Мамырханова, В.Хомченко, К.Жїнісова, А.Аббасова жјне М.Баратованыѕ ґнеріне ризашылыќ білдірді.

Жас скрипкашылар жетістігі Екібастўз балалар музыка мектебініѕ жас скрипкашылары осыдан тоєыз жыл бўрын республикалыќ байќауда ІІІ жїлделі орынды иеленген болатын. Ал биылєы ґнерпаздар екінші орынды иеленді. Жас музыканттардыѕ 48-ші республикалыќ байќауы жаќында ґнер кґгіне талай тарландарды берген киелі Сарыарќа тґсіндегі Ќараєанды ќаласында болып ґтті. Біздіѕ жерлестеріміз скрипкашылар ансамблі жјне жеке орындаудан баќ сынасты. Осыныѕ алдында єана М.Глинка атындаєы балалар музыкалыќ мектебініѕ Т.Суханова жетекшілік ететін скрипкашылар ансамблі облыстыќ деѕгейде бјрінен басым тїскен болатын. Байќауда олар Е.Брусиловскийдіѕ «Алтынай», И.С.Бах-Ш.Гуноныѕ «Ave Maria», Б.Туурстыѕ «Симфония», С.Джоплинніѕ «Рэг-тайм» джаз пьесасын жјне норвегиялыќ композитор Р. Ловландтыѕ «Elan» шыєармаларын еркін орындап шыќты. - Бўл байќауєа барлыєы он бес ўжым ќатысты. Ґнер додасыныѕ коммерциялыќ байќаулардан бір ерекшелігі кјсіби деѕгейініѕ жоєарылыєында. Їміткерлердіѕ ґнерін

12.45 13.10 13.30 14.00 14.05 14.30 15.05 16.10 17.00, 17.50 18.10 18.35 19.00 19.30 21.05 21.50 22.40 23.10, 00.10 00.30 01.45 02.10

12.15 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

17 БЕЙСЕНБІ

5

03.53 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.53 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 17.44 Екiнтi намазы, 20.03 Аќшам намазы, 21.42 Ќўфтан намазы.

20.30 23.00 01.20

07.20 Мульфильмдер. 07.30 “Япыр-ай”. 08.25 “Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. “Глухарь”. Детектив. “Семейные драмы”. Д/реалити. “Рейдер”. “Верное средство”. Д/реалити. “Давай поженимся!”. “До смерти красива”. Мелодрама. “Хочу стать звездой!”. Дневник. “Той Beststar”. “На грани возможного”. Д/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Карадайы”. Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Отцовский инстинкт”. Мелодрама. “Рейдер”. “Лесник”. Детектив.

«Сюжет дня». «Всегда говори «Да». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Кїлкі ойнаќ». 12.00 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. 22.30 «Кїлкі ойнаќ». «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Ќып - ќызыл кїлкі». 19.10, 23.00 «Тек кїлкі їшін». 21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». «Невероятная коллекция мистера Рипли». «Сашатаня». Сериал. «Такси». «Обсуждению не подлежит». Боевик. «Минута на победу».

НТК

17.00 19.30 23.30 01.15

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге шоуы». 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «Гадалка». докудрама 10.00 «Всегда говори всегда» т/с. 11.00 «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Аян. Дала аѕыздары». «Балгер». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Дом с Лилиями» т/с. «Цена жизни» т/с. «Мастер и Маргарита» т/с.

16.00

12.30, 13.00 13.30 13.55, 15.00,

12.30 14.00 15.00 15.15 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00, 21.00 23.15 01.15

07.00, 07.40 08.10, 08.40, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.30

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Бой на равных». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Конвой PQ-17». Фильм. 14.10 «Танцы во время Луназы». Фильм. 16.00 «Жўлдызды кеш». 16.15 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 16.20, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Конвой PQ-17». Фильм. 20.10 «Интересно знать». 20.30 «Идеал». Фильм. 23.40 «Август». Фильм. 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша тандау.

ИРБИС

09.05 11.00 12.45 13.00 14.00 15.00 15.55 16.05 17.40 18.05 19.05 20.30, 21.45 23.35 23.55

www.saryarka-samaly.kz

Арнайы хабар. «Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Сериал. Кґзќарас. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар.

7.00 Јн шашу. 7.30 Новости "20.30". 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 8.30 "Олжа". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке" Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Јзілстан". 13.10 "Kaznet". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Мы вместе". 21.00 "Отблески". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 00.20 Новости "20.30" "Соѕєы саяхат" Т/х.

ЕВРАЗИЯ

Телеканал «Доброе утро». «Гадание при свечах». Т/с. 15.25 «Истина где-то рядом». «Время обедать». «Модный приговор». «Караоке такси». 20.30 «П@Утina». «Новости днем». «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Караоке такси». «В наше время». «Новости в 21.00». «Пусть говорят». «Шпионские игры». Т/с. «Кураж». Т/с. «Вечерний Ургант». «Комиссар Монтальбано».

7.00 Музыка арнасы. 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Разлучница». Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «5 минут про...». Шјмшия Ахметова «Махаббат баєы» концерттік баєдарлама. «ЖЕСІРЛЕР». К/ф. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Профессиональный разговор». «Автохарактер». «Хроники московского быта». «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Трансмиссия». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Меніѕ Астанам». «ЖОЛЫ БОЛЄЫШ ЖІГІТТЕР». К/ф. Музыка арнасы. «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

КТК-7 + 31

07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал. 10.30 «Скуби Ду! И нашествие инопланетян». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Братья по обмену». Сериал. «Информбюро». 12.00 15.00 19.00 20.00

19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 21.40 23.15 23.55 00.00

7.00 «Таѕшолпан». 20.30 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 21.30 23.40, 03.05 Жаѕалыќтар. 22.20 9.45 «Жедел жјрдем». Т/х. 23.10 10.40 «Айтуєа оѕай...». 23.40, 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 11.35 «Парыз». Т/х. «Агробизнес». «Ќазаќстан би јлемі». «Мјлім де беймјлім Ќазаќстан». «Еѕбек тїбі - береке». «Татонка». М/х. «Жїзден жїйрік». 10.20 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. «КЕЛІН». Т/х. 10.35 02.35 «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 10.45, «Ќылмыс пен жаза». 11.05 «EXPO жолы». 12.05, «Жићанкез». Телесаяхат. 13.35 «ШЕТЕЛДЕГІ ЌАЗАЌ БАЛАЛАРЫ». 14.10, (Канада) 3-хабар 16.00 «Парыз». Телехикая. 18.00, «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 20.30, «ЖЕДЕЛ ЖЈРДЕМ». Телехикая. 00.50 «Жаныѕда жїр жаќсы адам». Д/ф. 01.15 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Ќылмыс пен жаза». 7.00 «Келін». Телехикая. 11.00 «Ўлттыќ ґнім». 11.55, «EXPO жолы». 12.20 12.55 07.30 «Ертіс таѕы». 14.00 09.00 «Ертіс INFORM». 14.35, 09.40 «Собрание 15.00 сочинений». Д/ф. 15.50 10.00 «Смерть 16.50 шпионам». Т/х. 18.00 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 19.00 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 19.30 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 21.00 «Ертіс INFORM». 21.30 «Біздіѕ ќала-Город 718». 22.45 «Ґндірісті ґлке». 23.55 17.50 Їзіліс. 01.50 «Салауатты сана». 02.25 «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Открытый разговор». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «POWDER PARK». Т/х. «Ертіс INFORM». «Салауатты сана». «Ертіс INFORM». «Смерть шпионам». Т/х. 9.45 «Собрание сочинений». Д/ф. 10.00 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 12.00 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 14.30 15.15 22.30 «Телемагазин». 16.00 16.30 17.00 18.00

ХАБАР

07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 09.10 Жаѕа ќоєам 09.20 «Моя планета». Д/сериал 10.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10 «След». Сериал. 11.50 «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Шальной ангел». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Јлемдік мўхит ќўпиясы» «25- шаќырым». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.15 20.00,


10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

18 ЖЎМА 23.00 00.30 02.10 02.40

14.10, 16.00 18.00, 20.30, 00.50

6.50, 7.00 11.05 12.00 12.20 12.55 14.00 14.35 15.00 15.25 15.50 16.50 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.45 02.00 03.00

9.45 10.00 12.00 13.30 14.30 15.15 16.00 16.30 18.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 23.10 23.55 00.00

6 01.20 07.20 Мульфильмдер. 07.30 “Япыр-ай”. 08.25 “Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. “Глухарь”. Детектив “Семейные драмы”. Д/реалити. “Рейдер”. “Верное средство”. Д/реалити. “Давай поженимся!”. “До смерти красива”. Мелодрама. “Той Beststar”. “На грани возможного”. Д/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Карадайы”. Т/х. 21.00 Жаѕалыќтар. “Наша правда”. “Диагноз”. “Рейдер”. “Смотреть всем!”. “Затерянные в лесах”. Драма.

«Девушка моих кошмаров». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал.

18.20 «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Кїлкі ойнаќ». 12.00 «Том мен Джерри». М/х. 14.40, 17.30, 18.00 «Ревю». «Счастливы вместе». Сериал. 20.00 «Вузеры». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Аватар: Легенда об Аанге». М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц». М/с. «Кїлкі ойнаќ». «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Ќып - ќызыл кїлкі». 19.10, 23.00 «Тек кїлкі їшін». «Экстрасенсы ведут расследование». «Невероятная коллекция мистера Рипли». «Сашатаня». Сериал. «Такси». «Караоке Киллер». «Таѕќалмаѕыз». «Обитель зла 4: Жизнь после смерти». Боевик. «Минута на победу».

НТК

00.50

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге шоуы». 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online 2». 09.00 «Гадалка». докудрама 10.00 «Всегда говори всегда» т/с. 11.00 «Смеяться разрешается». «Фабрика звезд 5». «Рыжая» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. «Айна online». «Суперјжелер ». «Ради будущего» к/ф. «Кешкі шјй». 20.30 Жаѕалыќтар. «Караоке- живой звук». «Водный мир» х/ф.

17.00 19.30 21.30 22.30 23.00

16.00

12.30 13.00 13.30 13.55, 15.00

12.30 14.00 15.00 15.15 15.30 16.00 16.30 17.30 19.30 20.00, 21.00 23.15

07.00, 07.40 08.10, 08.40, 09.00 09.30, 10.05, 10.35, 11.05 11.30

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». Фильм. 09.30 «Август». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Конвой PQ-17». Фильм. 14.10 «Идеал». Фильм. 16.00 «Иман нўры». 16.15 «Интересно знать». 16.35, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 Музыка 19.00 «Ой толєау». 20.10 «Взгляд». 20.30 «Так она нашла меня». Фильм. 23.40 «Поезд на Юму». Фильм. 10.00, 14.40, 16.55, 17.35, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.15, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша тандау.

ИРБИС

09.05 11.00 12.45 13.00 14.00 15.00 15.55 17.35 18.05 19.05 20.30, 21.45 22.40 23.15 23.35 00.30

23.00

www.saryarka-samaly.kz

11.00, 18.00 Жаѕалыќтар. Телеканал «Доброе утро». «Гадание при свечах». Т/с. «Жўма уаєызы». «Время обедать». «Жить здорово». «Караоке такси». «П@Утina». «Новости днем». «Истина где-то рядом». «Алла Пугачева - Моя бабушка». «Жди меня». «Караоке такси». «В наше время». «П@Утina». «Новости в 21.00». «Поле Чудес». «Точь-в-Точь». «Человек и Закон». «Комиссар Монтальбано». 7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Разлучница». Сериал. 9.30, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «5 минут про...». Айнўр Байнулдинова «Жаным» атты јн кеші. «ЖОЛЫ БОЛЄЫШ ЖІГІТТЕР». К/ф. Музыка арнасы. «Денсаулыќ жјне сўлулыќ». «...жайында 5 минут». «Биржевые университеты». «Большие деньги. Соблазн и проклятье». «Ирина Купченко.Без свидетелей». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «ТОСКА САЄЫНЫМ». К/ф. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 15.00 «Воронины». Сериал. «Скуби-Ду: Абракадабра-Ду». Фильм. Мультсериалы. «Галилео». «Уральские пельмени». «Информбюро». «Сюжет дня».

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 14 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 Их нравы. 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 Ты не поверишь! 14.00 "Дело тёмное". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". СЕЙСЕНБІ, 15 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова". 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Кулинарный поединок". 13.30 Русская начинка. 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". СЈРСЕНБІ, 16 СЈУІР 08.00 Профилактика 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 "Поедем, поедим!" 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". БЕЙСЕНБІ, 17 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова". 11.05 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 "Медицинские тайны". 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-2". 01.45 "Сегодня. Итоги". ЖЎМА, 18 СЈУІР 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Рублевка.LIVE". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Очная ставка". 13.30 Спасатели. 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы". СЕНБІ, 19 СЈУІР 09.20 Их нравы. 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". 12.25 Русская начинка. 12.55 "Кулинарный поединок". 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 16.10 "Красивейшие достопримечательности мира". 16.30 "Эксклюзив". "Благословенный Кавказ. Владыка Феофилакт". 17.00 "Схождение благодатного огня". 18.25 "Я худею". 19.30 "Наши" со Львом Новоженовым". 20.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 21.00 "Центральное телевидение". 21.55 "Новые русские сенсации". 22.50 Ты не поверишь! 23.50 Х/ф "Сибиряк". 01.45 "Жизнь во сне". ЖЕКСЕНБІ, 20 СЈУІР 09.35 "НТВ утром". 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 "Первая передача". 12.25 Едим дома! 13.05 "Чудо техники". 13.40 "В любое время". 13.55 Дачный ответ. 15.30 "Золотая пыль". 16.10 Т/с "Литейный". 17.10 "Своя игра. Новый сезон". 18.25 Следствие вели... 19.20 "Очная ставка". 20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 21.00 "Сегодня. Итоговая программа". 21.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей-12".

11

ДЇЙСЕНБІ, 14 СЈУІР 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30 "Смотреть всем!". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Военная тайна". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 18.00 Информационное шоу "Свободное время". 19.00 "Мои прекрасные...". 20.00, 23.30 Т/с "Игра престолов". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 00.30 Х/ф "Тайна перевала Дятлова". СЕЙСЕНБІ, 15 СЈУІР 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 18.00 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Территория заблуждений". 09.00 "Пища богов". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 19.00 "Мои прекрасные...". 20.00 Т/с "Игра престолов". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30 Х/ф "Одиночка". 23.30 "Смотреть всем!". 00.00 Т/с "Полнолуние". СЈРСЕНБІ, 16 СЈУІР 08.00 "Территория заблуждений". 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 10.30, 17.30 "Новости 24". 11.00 "Званый ужин". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 18.00 "Свободное время". 19.00 "Мои прекрасные...". 20.00, 23.45 Т/с "Игра престолов". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 00.45 Х/ф "Человек-волк". БЕЙСЕНБІ, 17 СЈУІР 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 18.00 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Вам и не снилось". "Святые. Доказательство чуда". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 19.00 "Мои прекрасные...". 20.00, 23.15 Т/с "Игра престолов". 21.00 "Новости 24" Итоговый выпуск. 21.30, 01.15 Х/ф "Под откос". 00.20 "Чистая работа". ЖЎМА, 18 СЈУІР 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Великие тайны. Проклятие человечества". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Четыре свадьбы". 18.00 "Тайны мира". "Мясо. Плоть обмана". 19.00 "Странное дело". "Обжигающий космос". 20.00 "Секретные территории". "На страже Армагеддона". 21.00, 23.45, 02.40 "Смотреть всем!". 22.00, 00.45 Х/ф "Циклоп". СЕНБІ, 19 СЈУІР 07.40 "Чистая работа". 08.30 "На 10 лет моложе". 09.00 "Представьте себе". 09.30, 01.50 "Смотреть всем!". 10.30 "Новости 24". 11.00 "Военная тайна". 14.00 "Территория заблуждений". 17.00 "Неделя с Марианной Макси-мовской". 18.15 М/с "Иван Царевич и Серый Волк 2". 19.45 М/с "Три богатыря на дальних берегах". 21.10 М/с "Три богатыря и Шамаханская царица". 22.40 "Собрание сочинений" Концерт М.Задорнова. ЖЕКСЕНБІ, 20 СЈУІР 08.50 "Собрание сочинений" Концерт М.Задорнова. 12.00 "Организация Определенных Наций" Концерт. 17.10 М/с "Три богатыря и Шамаханская царица". 18.40 М/с "Три богатыря на дальних берегах". 20.00 М/с "Иван Царевич и Серый Волк 2". 21.30 "Репортерские истории". 22.00 "Неделя с Марианной Максимовской". 23.15 "Смотреть всем!". 00.00 Х/ф "Конвоиры".

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 14 СЈУІР 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 03.00 Новости. 08.05, 09.10 Х/ф "Частный детектив, или Операция "Кооперация". 09.50 "Жить здорово!". 10.55 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 "Время обедать!". 13.20 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.25 "Остров Крым". 15.15, 18.45 "Истина гдето рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25, 04.00 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Кураж". 23.20 "Вечерний Ургант". 00.00 "Познер". 01.00 Х/ф "Орел и решка". 02.35, 03.05 Х/ф "Вылет задерживается". СЕЙСЕНБІ, 15 СЈУІР 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости. 08.05, 09.10, 21.30 Т/с "Кураж". 10.00 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.45 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 "Остров Крым". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25, 03.35 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 23.20 "Алла Пугачева - моя бабушка". 00.30 Х/ф "Совсем не бабник". СЈРСЕНБІ, 16 СЈУІР 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45, 03.00 Новости. 08.05, 09.10, 21.30 Т/с "Кураж". 10.00 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.30 Контрольная закупка. 12.45 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 "Остров Крым". 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 23.20 "Вечерний Ургант". 23.55 На ночь глядя. 00.45 Х/ф "Последний король Шотландии". БЕЙСЕНБІ, 17 СЈУІР 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 17.00, 18.00, 03.00 Новости. 08.05, 09.10, 22.00 Т/с "Кураж". 10.00 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15, 04.20 Контрольная закупка. 12.45 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным. 17.15 "Наедине со всеми". 18.45 "Истина где-то рядом". 19.05 "Давай поженимся!". 20.05 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 23.50 Х/ф "Хороший год". 01.45, 03.05 Х/ф "Идеальная пара". ЖЎМА, 18 СЈУІР 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 08.05, 09.10 Т/с "Кураж". 10.00 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.45 "Время обедать!". 13.15 "Дело ваше...". 14.00 Другие новости. 14.30 "Остров Крым". 15.15, 18.45 "Истина гдето рядом". 15.35 "Они и мы". 16.25, 04.50 "В наше время". 17.10 "Жди меня". 19.05 "Человек и закон". 20.05 "Поле чудес". 21.00 "Время". 21.30 Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию". 23.05 "Вечерний Ургант". 23.55 Х/ф "Открытая дверь". 01.40 Х/ф "Скорость 2". СЕНБІ, 19 СЈУІР 05.35 Контрольная закупка. 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.40 Х/ф "Доброе утро". 08.05 "Играй, гармонь любимая!". 09.00 Умницы и умники. 09.45 "Слово пастыря". 10.15 Смак. 10.45 "Алла Пугачева моя бабушка". 11.45 "Смешарики. Новые приключения". 12.15 "Идеальный ремонт". 13.05 Ералаш. 13.35 Х/ф "Отпуск за свой счет". 15.55, 18.15 "И это все о ней...". 18.30 "Угадай мелодию". 19.00 "ДОстояние РЕспублики. Алла Пугачева". 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером". 22.55 "Что? Где? Когда?". 00.10 "Великий пост". ЖЕКСЕНБІ, 20 СЈУІР 06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости. 06.10 "Ангелыхранители". 07.05 Х/ф "Два Федора". 08.30 Армейский магазин. 09.00 "Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.30 "Пока все дома". 11.20 Фазенда. 11.45 "Смешарики. ПИН-код". 12.15 "Храм Гроба Господня". 13.10 "Алексей Баталов. Дорогой наш человек". 14.05 Х/ф "Дорогой мой человек". 15.50 "Три любви Евгения Евстигнеева". 16.45, 18.00 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". 18.20 "Точь-в-точь". 21.00 Воскресное "Время". 22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига. 00.00 Х/ф "127 часов". 01.35 Х/ф "Вердикт".

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

07.00, 09.00, 10.00 12.00 14.00 17.00 20.00 20.30

ЕВРАЗИЯ

7.00 Јн шашу. 7.30 Новости "20.30". 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 8.30 "Олжа". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке" Т/х. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 10.35, 13.35 "Јзілстан". 10.45 "Kaznet". 11.05 "Незабываемый". Сериал. 12.05, 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. 13.10 "Ел аузында". 13.45 Эксклюзивное интервью с Госманом Амрином (Председатель КТК Министерства финансов РК ). 21.00 "Отблески". Сериал. "Огни большого города". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас" Т/х. 00.20 Новости "20.30". "Соѕєы саяхат" Т/х.

«Жўлдызды дода. Звездные войны». Развлекательное шоу. «На грани». Триллер. Кґзќарас. Ќорытынды жаѕалыќтар.

03.51 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.51 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 17.45 Екiнтi намазы, 20.05 Аќшам намазы, 21.44 Ќўфтан намазы.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Собрание сочинений». Д/ф. 10.00 «Смерть шпионам». Т/х. 11.15 «Айжўлдыз». М/ф. 11.30 «Аспан аруы». Т/х. 12.15 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Ертіс INFORM». «Открытый разговор». «Келбет». «Ќазаќстанныѕ жеті кереметі». Д/ф. 17.50 Їзіліс. «112». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Руханият». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «POWDER PARK». Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ардагерлер». «Ертіс INFORM». «Смерть шпионам». Т/х. «Собрание сочинений». Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 02.45 Жаѕалыќтар. 9.45 «Жедел жјрдем». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Сїйкімді жјндіктер». М/х. 11.35 «Парыз». Т/х. 12.45 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ». 13.20 «Келбет». 13.45 «Ўлттыќ ґнім». 14.05 «Татонка». М/х. 14.30 «Жїзден жїйрік». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10 «КЕЛІН». Т/х. 17.00 «Жан жылуы». 17.25 «Еѕбек тїбі - береке». 17.50, 02.30 «Ґзекжарды». 18.10 «ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН - 2050». 18.40, 01.45 «Парламент». 19.05, 02.05 «Иман айнасы». 19.30 «Парыз». Т/х. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 22.00 ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫЅ XXI СЕССИЯСЫ. САЛТАНАТТЫ КОНЦЕРТ «Келін». Т/х. «Келбет». «Ўлттыќ ґнім». 00.30 01.15 03.15

13.00 13.30 13.50 14.15 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25, 10.25, 22.10,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.15 11.10 11.50 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Моя планета». Д/с. «Біз». Ток-шоу. «След». Сериал. «Сулейман Великолепный». 4 сезон. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Две судьбы, новая жизнь». Мелодрама. «Семейные мелодрамы». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Јлемдік мўхит ќўпиясы» «25- шаќырым». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Вектор развития ХХІ сессия Ассамблеи народа Казахстана. Спецвыпуск, праздничный концерт.


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

БІЛІМ жјне МЈДЕНИЕТ

www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 14 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Білгіштер бекеті" 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Јдемі - ай". 10.50, 11.05, 16.00, 16.15, 21.45, 22.00 "Гон". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". СЕЙСЕНБІ, 15 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Білгіштер бекеті". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Јдемі - ай". 10.50, 11.05, 16.00, 16.15, 21.45, 22.00 "Гон". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Он саусаќ". 11.50, 17.00, 22.45 "Кїлегеш". 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". СЈРСЕНБІ, 16 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Білгіштер бекеті". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Томпаќ". 10.50, 11.05, 16.00, 16.15, 21.45, 22.00 "Гон". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Жолыѕ болсын, балаќай!" 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". БЕЙСЕНБІ, 17 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Білгіштер бекеті". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Томпаќ". 10.50, 11.05, 16.00, 16.15, 21.45, 22.00 "Гон". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Он саусаќ". 11.50, 17.00, 22.45 "Кїлегеш". 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". ЖЎМА, 18 СЈУІР 7.05, 12.15 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.25, 17.25 «Пом Пом». 7.25, 12.35, 17.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 12.45, 13.10, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 13.35, 18.35 «Зерде». 8.50, 14.00, 19.00 "Аќылды Зази". 9.00, 14.10, 19.10 «Жїзден жїйрік». 9.30, 14.40, 19.40 «Јуежай». 9.45, 14.55, 19.55 "Білгіштер бекеті". 10.05, 15.15 "Бернард". 10.10, 15.20 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 15.30 "Томпаќ". 10.50, 11.05, 16.00, 16.15, 21.45, 22.00 "Гон". 11.15, 16.25, 22.10 "Дјл соќќы". 11.40, 16.50, 22.35 "Жолыѕ болсын, балаќай!" 12.05, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 20.15, 20.40 "Умизуми командасы"." 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". СЕНБІ, 19 СЈУІР 7.05, 11.20, 17.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 11.40, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 7.25, 11.30, 17.35 «Балапан жјне оныѕ достары». 7.35, 8.00, 11.50, 12.15, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 14.10, 20.05 "Жїзден жїйрік". 8.55, 14.40, 17.25 "Аќылды Зази". 9.05, 14.50, 22.45 "Кїлегеш". 9.20, 15.05, 20.45 "Білгіштер бекеті". 9.40, 9.45, 15.25, 15.30, 20.35, 20.40 "Ертегілер елінде". 9.50, 15.35 "Санжар мен Ќайсар". 10.20, 16.05, 21.45 "Он саусаќ". 10.30, 10.45, 16.15, 16.30, 21.55, 22.10 "Гон". 10.55, 16.40, 22.20 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.406 18.35 "Сиќыршы Лили. Мандолан еліне саяхат". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат". ЖЕКСЕНБІ, 20 СЈУІР 7.05, 11.20, 17.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 11.40, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 7.25, 11.30, 17.35 «Балапан жјне оныѕ достары». 7.35, 8.00, 11.50, 12.15, 17.45, 18.10 «Саяхатшы Дара». 8.25, 14.10, 20.05 "Жїзден жїйрік". 8.55, 14.40, 17.25 "Аќылды Зази". 9.05, 14.50, 22.45 "Кїлегеш". 9.20, 15.05, 20.45 "Білгіштер бекеті". 9.40, 9.45, 15.25, 15.30, 20.35, 20.40 "Ертегілер елінде". 9.50, 15.35 "Санжар мен Ќайсар". 10.20, 16.05, 21.45"Он саусаќ". 10.30, 10.45, 16.15, 16.30, 21.55, 22.10 "Гон". 10.55, 16.40, 22.20 "Жолыѕ болсын, балаќай!". 12.40, 18.35 "Йоко". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Тїѕгі баќќа саяхат".

10

ДЇЙСЕНБІ, 14 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.15 Конкурс молодых исполнителей "Жас канат-2014". Дневник 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 "Єасырлар пернесі". 10.35 "Жїздесу". Жандарбек Мјлібеков – сјулетші. 11.30 "Социология". 12.00, 15.50 "1000 жаућар". 12.10 "Шыєармашылыќ кїш-ќуат. оныѕ ќўпиясын ќалай ашамыз?". 13.05 Концертный зал. Государственный квартет им. Г. Жубановой. 14.05 "Жаѕашыл алаѕ". 14.40, 00.00 Жюль Вернніѕ "Капитан Грантты iздеу" романы негізіндегі классикалыќ туынды 5 с. 16.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 16.50 "Самопознание". 17.00 "Эйнштейн ізімен". 17.20 "Сазды јуен". 18.05 "Бїгінгі зерттеулер". 19.20 "Єылыми кеѕес". 20.10 "Нўрлы Отау". 20.40 Конкурс молодых исполнителей "Жас канат-2014". Дневник. 21.05 "Кітапхана". 21.30 "Легенды и мифы оперного". 22.00 "Аќсарай". СЕЙСЕНБІ, 15 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.15 Конкурс молодых исполнителей "Жас канат-2014". Дневник 9.35, 19.00 TED. Идеи, достойные распространения. 10.05 Саєыныш сазы. Кїйші, композитор Тўяќ Шјмеловтыѕ шыєармашылыєына арналады. 10.35 "Ќылќалам". 11.00 "Легенды и мифы оперного". 11.30 "Социология". 12.00, 15.50 "1000 жаућар". 12.10 "Бїгінгі зерттеулер". 13.05 Концертный зал. 14.05 "Нўрлы Отау". 14.40, 00.00 Жюль Вернніѕ "Капитан Грантты iздеу" романы негізіндегі классикалыќ туынды 6 с. 16.00 "Открытия, совершившие революцию в науке" 16.30 "Мода Великой степи". 17.00 "Єажайып туынды". "Мыѕ бір тїн" ертегісі. 17.30 "Сазды јуен" 18.05 "Бїгінгі зерттеулер". 19.20 "Эйнштейн ізімен". 19.50 "Аманат". 20.15 "Ќазаќтыѕ сјндікќолданбалы ґнері". 20.40 "Семь муз". 21.10 "Жїздесу". 22.00 "Аќсарай". СЈРСЕНБІ, 16 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 «Єасырлар пернесі». 10.35 "Кітапхана". 11.05 "Картина маслом". 11.30 "Социология". 12.00, 15.50 «1000 жаућар». 12.10 "Бїгінгі зерттеулер". 13.05 "Ўлы Жібек жолымен" тїркі халыќтарыныѕ дјстїрлі јуендері. 14.05 "Декоративно-прикладное искусство казахов". 14.40, 23.30 Жюль Вернніѕ "Капитан Грантты iздеу" романы негізіндегі классикалыќ туынды. 16.00 "Єылымда тґнкеріс жасаєан ашылымдар" 16.30 "Таєдырлы хаттар". 17.00 "Эйнштейн ізімен". 17.20 "Сазды јуен" 18.05 "Бїгінгі зерттеулер". 19.20 "Жаѕашыл алаѕ". Психогенетика. 19.50 "История одного шедевра". Писатель Сакен Сейфуллин. 20.15 "Саєыныш сазы". 20.45 Жеті муза. 21.05 "Мода Великой степи". 21.30 "Музей звуков". 22.00 Д. Шостакович. Симфония №9. Симфонический оркестр и смешанный хор КНК им. Курмангазы 23.00 "Нўрлы Отау". 01.00 "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ОПЕРНОГО". БЕЙСЕНБІ, 17 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 Саєыныш сазы. Аќын Ќадыр Мырза Јлидіѕ шыєармашылыєына арналады. 10.35 "Нўрлы Отау". 11.00 "Музей звуков". 11.30 "Социология". 12.00 "1000 жаућар". 12.10 "Бїгінгі зерттеулер". 13.05 Д.Шостакович. Симфония №9. Симфонический оркестр и смешанный хор КНК им. Курмангазы 14.05 "Территория открытий". 14.40, 23.30 Жюль Вернніѕ "Капитан Немо" романы негізіндегі классикалыќ туынды. 16.00 "Лидер XXI века". 16.50 "Ґзін-ґзі тану". 17.00 "История одного шедевра". 17.25 "Сазды јуен". 18.05 "Бїгінгі зерттеулер". 19.20 "Реальная наука". 19.50 "Нўрлы Отау" 20.10 "Ќылќалам". 20.40 "Семь муз". 21.05 "Казахстан в письмах" 21.20 "Полночный джаз". 22.00 "Аќсарай". ЖЎМА, 18 СЈУІР 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 «Будущее сегодня». 9.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 "Єасырлар пернесі". 10.35 "Саєыныш сазы". 11.00 "Картина маслом". 11.30 "Социология". 12.00 "1000 жаућар". 12.10 "Бїгінгі зерттеулер". 13.05 Концертный зал.Государственная хоровая капелла им. Байкадамова, вокальный квартет "Арт-классика" 14.05 "Ќылќалам". 14.40, 23.30 Жюль Вернніѕ "Капитан Немо" романы негізіндегі классикалыќ туынды. 16.00 "Ученый совет". 16.50 "Жаѕашыл алаѕ". 17.20 "Сазды јуен". 18.05 "Бїгінгі зерттеулер". 19.20 "Бїгінгі єылым". 19.50 "Єажайып туынды". 20.10 "Наше кино". 20.40 "Жеті муза". 21.10 "Тарих айнасы. аѕыз бен аќиќат" 21.30 "Литературный клуб". 22.00 "Аќсарай". 23.00 "Јлем кіндігі - Эквадор". СЕНБІ, 19 СЈУІР 7.00 "Ќўрлыќтардыѕ ќалыптасуы". 8.00, 10.00, 13.00, 14.05, 18.00, 21.00 Телеафиша. 8.05 "Жералмўрт". 9.10 "Этимология образа". 9.30 "Литературный клуб". 10.05 "Картина маслом". Оттепель. 10.35 "Наше кино". 11.00 "Оливер Твист". 11.30 "Єасырлар пернесі". 12.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 12.50 "Самопознание". 13.05 "Ежелгі єылыми жаѕалыќтар". 14.10 "Казахстан в письмах" 14.30 "Прыжок из космоса". 16.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 16.50 "Мода Великой степи". 17.15 "Аманат". 17.40 "Ґлкетану". 18.05 "Открытия, совершившие революцию" 18.40 "Єажайып туынды". "Айтыс" ґнері. 19.00 Астана ќаласы јкімдігі Мемлекеттік филармониясыныѕ "Наєыз ќазаќ - домбыра" атты кеші. 20.30 "EXCLUSIVE". 21.05 "Сол бір кеш...". 22.10 Ќазаќфильм ўсынады. "Шанхай". 00.00 "Ішек-ќарын јлемінде". ЖЕКСЕНБІ, 20 СЈУІР 7.00 "Ќўрлыќтардыѕ ќалыптасуы". 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 8.05 "Жералмўрт". 9.10 "Аманат". 9.30 "Моя планета. Планета вкусов". 10.05 "Тарих айнасы. аѕыз бен аќиќат". 10.35 "Єасырлар пернесі". 11.00 "EXCLUSIVE". 11.30 "Саєыныш сазы". 12.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 12.50 "Ґзін-ґзі тану". 13.05 "Ежелгі єылыми жаѕалыќтар". 14.05 "Полночный джаз". 14.50 "1000 жаућар". 15.00 "Новости планеты". 16.00 "Лидер XXI века". 16.50 "Сол бір кеш...". 18.05 "Єылымда тґнкеріс жасаєан ашылымдар". 18.40 "История одного шедевра". 19.00 "Жігіттерге - 10 жыл" концерт. 21.10 "Песня Любви". 21.30 "Этимология образа". 21.45 Ґлкетану. 22.00 Ю.Крашевскийдіѕ "Графиня Коссель" романы негізіндегі классикалыќ туынды.

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

19 СЕНБІ

22.35 23.00 23.20 01.05

7.30 8.25 9.00 9.10 9.45 11.35 12.05 13.00 13.55 15.00 15.30 20.00 21.00 21.30 21.45 22.15 22.35 00.20 02.30 04.00

12.00 14.30 15.15 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 23.55 00.00

7

08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 09.00 «Школа доктора Комаровского». 09.30 «Барбоскины» м/с. 10.00 «Смехопанорама». 10.30 «Орел и Решка». «Свекровь и невестка». «Я - шопоголик». «Айна online 2». «Другое лицо» т/ф. «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». «НЫСАНА». «Выход есть!» Ток-шоу. «Маша в законе» т/с. «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». «Формула любви для узников брака» х/ф.

«Ертегініѕ кітабы». К/ф. «Кїлкі ойнаќ». «Балалы їй - базар». «Айкарли». Сериал. «Супер ниндзя». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. 14.30 «Том мен Джерри». М/х. «Караоке Киллер». 23.00 «Тек кїлкі їшін». «Жўлдызхана». «Храбрый плавник». Фильм. «Comedy Woman». «Противостояние». Боевик. «Такси 3». Комедия «Шулама» Телешоу. «Кїлкі ойнаќ». «Комикadze». «Мрачные небеса». Фильм.

НТК

12.00 Новости. «Так она нашла меня». Фильм. «Поезд на Юму». Фильм. «Меняющиеся привычки». Фильм. «Морячок Папай». Фильм. «Мечтатель». Фильм. «Королева Марго». Фильм. 09.00 «Јн ќанатында». 13.40, 16.00, 16.40, 20.40, 22.40 Телекаталог 09.45; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 21.50 - Тамаша тандау.

ИРБИС

07.05 Мультфильмдер. 07.20 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. 09.00 Жаѕалыќтар. 09.30 “Моя прекрасная няня”. Сериал. “Юрмала-2008”. Новости. “Рейдер”. “Наша Правда”. Ток-шоу. “Диагноз”. “Женщины Чемпионов”. Д/цикл. “Жїрекжарды”. “КТК-да Ќабатов!”. “Смотреть всем!”. “Тайный шоу-бизнес”. Д/цикл. “Жўлдыз болєым келедi”. “Другая правда” с Алексеем Шахматовым. “Той Beststar”. “Очная ставка”. “Ничего святого”. “Хроники недели”. “Отпуск”. Боевик.

«Останавливающие время». Триллер. «Стартрек: Возмездие». Триллер. «Судья Дредд 3d». Триллер. «Тїн Night». «Кулейiк». Скетч-шоу. «Очень голодные игры». Комедия. «Паронормальное явление 4». Кино. Ќазаќша концерт.

www.saryarka-samaly.kz

15.00

17.00 20.00 22:00 22:30 23:00 01.00

03.00

10.05 12.00 12.45 13.00 14.00 14.30 15.30 16.15 17.45 18.45 19.45 21.00

22.00 23.35 00.35 01.05

11.30 12.00 12.30 13.00 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.50

12.00, 12.30 13.30, 14.00 15.00 17.00 18.00 19.40 21.30 22.30 23.45 00.00

«Жить здорово». «Танєы пошта». 08.30, Новости 10.00 «Смак». 13.10 «Синие как море глаза». Фильм. 15.30 «Фабрика грез» 18.00 с Ольгой Артамоновой. 20.00 «Идеальный ремонт». 22.00 «Игры разума». Т/с. 00.30 – «Ду ќол шоколад». 10.40, «Истина где-то рядом». «Знахарка». Т/с. 09.00, «Лучший Город.Kz». 19.50, «Новости в субботу». «Сенбілік жаѕалыќтар». «Тілші тїйіні». 07.05 «Сенбілік жаѕалыќтар». «Белое солнце пустыни». Комедия. 08.40 09.05 «Сибиряк». Фильм. 09.30 «Формула любви». Фильм. 10.20 «Идеальный ремонт». 10.45 11.10

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Жена.История любви». 9.30 «Стиляги». 10.00, 11.30, 15.30 «TV Shop». 10.30 «Јн шашу». 11.00 «Бал дјурен». Заттыбек Кґпбосынўлыныѕ шыєармашылыќ кеші. Музыка арнасы. «...жайында 5 минут». «Трансмиссия». «Автохарактер». «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». «The spirit of Tengri». Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам «MotoGP». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». «Ќоєам жјне јйел». «Ќазаќ халќынын салт-дјстїрлері». «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

КТК-7 + 31

07.00, 09.00 Мультфильмы. 10.00 «Лило и Стич 2: Большая проблема Стича». Фильм. «Вкусные секреты». Алдараспан кїнделігі. 11.30 12.00

ЕВРАЗИЯ

8.00 Јн шашу. 8.10 Новости "20.30". 8.40 Жаѕалыќтар. 9.10 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 9.40 "Чудеса от Zepter". 10.00, 18.00 "Јзілстан". 10.10 "Лица столицы". 10.35, 19.35 "Kaznet". 11.00 "Дилер". Сериал. 14.30 "Ел аузында". 15.00 "Мы вместе". 15.30 "Ќыз єўмыры" Т/х. 18.15 Среднеазиатская Лига КВН. 20.00 "Ел аузында". 20.30 "20.30. Біздіѕ уаќыт". 21.20 "Астана кеші кґѕілді" концерттік шоуы. Арнайы жоба. "Той жыры". "Оќыс оќиєа!". "13". Х/ф. Јн шашу.

23.30, 00.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 00.30 Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы академиялы драма театры. Б.Жјкиев, ќоюшы режиссер Е.Обаев. «Жїрейік жїрек ауыртпай» /драма/.

03.48 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.48 Кїннiѕ шыєуы, 12.53 Бесiн намазы, 17.46 Екiнтi намазы, 20.06 Аќшам намазы, 21.45 Ќўфтан намазы.

08.00 «Арнамызда јсем јн». 08.15 «Рыцарь серебрянного века». Д/ф. 09.00 «Собрание сочинений». Д/ф. 09.30 «Јн салайыќ». 09.45 «Территория красоты». Т/х. «Парыз». Т/х. «Аспан аруы». Т/х. «Жўмыспен ќамту-2020». «Ертіс INFORM». «Руханият». «Тау тўлєа». Д/ф. «Туєан тіл-байлыєым». «Ґндірісті ґлке». «Футбол: «Ертіс -Астана». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Магия вкуса». «Дорожная карта бизнеса-2020». «Мјслихат». «Сказ о матери». К/ф. «Уаќыт керуен». «День за днем». «Уроки полета». К/ф. 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.30 «СЕНБІЛІК ТАЅ». 9.35 «АГРОБИЗНЕС». 10.00 «ДАУА». 10.35 «АC БОЛСЫН!». 11.20 «Јзіл јлемі». 12.50 «ТЕЛЌОЅЫР». 13.35 ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫЅ XXI СЕССИЯСЫ. САЛТАНАТТЫ КОНЦЕРТ. 15.35 «ЌОШ КЕЛДІЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!». Аќындар айтысы. 1-бґлім. 17.00 «ЖАРЌЫН БЕЙНЕ». 17.30, 20.30, 23.40, 02.35 Жаѕалыќтар. 17.50 «Еѕселі Елорда». 18.05 «Біздіѕ сїйікті дјрігер» комедиясы. 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ». 20.05 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ». 21.05 «АЯГҐЗ АРУ». Республикалыќ Ј.Ќашаубаев атындаєы байќаудыѕ бас жїлдегері, дјстїрлі јнші Перизат Тўрарованыѕ јн кеші. «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». «Арнайы репортаж». «Екі жаќты тыѕшы» детективі. «Єасырлар їні». «Жарќын бейне». 22.45 23.15 00.15 01.50 03.10

11.15 12.00 12.45 13.00 13.40 14.00 14.20 14.40 14.55 17.00 18.00 18.30 19.00 19.10 19.20 19.40 21.00 21.30 22.00 08.55, 17.55, 10.25, 22.10,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 08.30 ХХІ сессия Ассамблеи народа Казахстана. Спецвыпуск, праздничный концерт. 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 10.10 «Оян.Kz». 11.10 «Дело вкуса с Татьяной Веденеевой». 11.40 ПРОД.ВОПРОС. 12.00 «Сноски». 12.30 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.10 «Письма к Джульетте». Мелодрама. 15.10 «Жансарай». Јшірбек Сыєай. 16.00 «Сїйген жїрек». Концерт. 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 17.15 Бармысыѕ, бауырым? 18.15 «Ќўдайлар шайќасы. Мјѕгі ґлмейтіндер» драмасы. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Энергия будущего». 21.30 «Риддик». Боевик.


11.05 11.35 12.10

13.15 13.45 14.20 15.10 16.45 17.15 17.40 17.50 18.05 20.30 21.35 23.15 00.05 00.50 01.55 02.15

12.20 12.30 12.45 13.00 13.30 14.00 – 16.00 16.15 16.30 17.00 18.00 18.15 18.25 20.30 21.00 22.00 08.55, 16.55, 10.25, 22.10,

07.00 08.30 09.10 10.00 10.10 10.30 12.00 13.40 14.00 15.30 16.30 18.00 18.45 20.00,

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

20 ЖЕКСЕНБІ 22.00 00.30 02.15

11.00 14.45 15.05 15.30 17.15 18.25 18.50 19.15 20.30 21.20 21.40 23.00 00.50

6.00 6.30 7.50 8.05 8.30 8.45 9.00 9.10 10.10 10.55 12.05 13.00 14.00 14.45 15.50 16.55 21.00 22.00 23.00 00.00 01.50

11.00 12.00 14.30 15.00 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 20.30 21.00 23.00 23.55 00.00

06.00 07.00 07.30 09.00

«Јзіл студио». «Жажда экстрима». Мультфильмы. Мультфильмы.

8

КТК-7 + 31

14.30 15.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.15 00.15

«Останавливающие время». Кино. Нысана Кїнделігі «Стартрек: Возмездие». Триллер. «Братья по обмену». Сериал. «Тїн Night». «Кулейiк». Скетч-шоу. «Апофеоз». Триллер. 07.05 Мультфильмдер. 07.30 “Бесподобный мистер Фокс”. М/ф. 09.00 “Бен 10. Инопланетная сила”. “Моя прекрасная няня”. Сериал. “Сердце не камень”. Мелодрама. “Женщины чемпионов”. Д/цикл. “Дорога домой”. “Той Beststar”. “Жўлдыз болєым келедi”. “Экстремальные каникулы”. Д/с. “Астарлы аќиќат” Дина Тґлепбергеновамен. “КТК-да Ќабатов!”. “Портрет недели”. “Слуги народа” с Артуром Платоновым. “Черный квадрат”. “Родной человек”. Мелодрама. “Тайный шоу-бизнес”. Д/цикл. Дневник Лиги Чемпионов УЕФА.

ИРБИС

НТК

08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 09.00 «Школа доктора Комаровского». 09.30 «Свекровь и невестка». 10.00 «Орел и Решка».». 11.00 «Условия контракта» т/ф. «Смехопанорама». «Патшайым» к/ф. «Ќыздар арасында». «Айна online». «Жеѕіп кґр!». «Свидание со звездой». «Один в один 2». «Супер Майк» х/ф.

07.05 «Жанўяєа - сјлем». К/ф. 08.40, 12.30 «Кїлкі ойнаќ». 09.05 «Ойымды аѕєар». 09.30 «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. 10.00 «Храбрый плавник». Фильм. 12.00, 14.30 «Том мен Джерри». М/х. 13.00 «Шулама» Телешоу. 14.00 «Тек кїлкі їшін». 15.00 «Противостояние». Боевик. 16.40 «Такси 3». Комедия. 18.30 «Шурочка». Сериал. 19.40 «Битва экстрасенсов». 21.00 «Жўлдызхана». 21.30 «Кїлкі ойнаќ». 22.00 «Ќып-ќызыл кїлкі». 22.30 «Тек кїлкі їшін». 23.15 «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Комикadze». «От заката до рассвета». Фильм. «Дом 2». 23.45 00.00 02.10

09.00 «Мечтатель». Фильм. 11.00 «Морячок Папай». Фильм. 13.00 «Королева Марго». Фильм. 16.00 «Арлетт». Фильм. 18.00 «Принцесса Солнца». Фильм. 20.00 «Пенелопа». Фильм. 22.00 «Манолетте». Фильм. 00.30 «Јн ќанатында». 09.40; 13.40; 16.20; 17.20; 20.40; 22.40 Телекаталог. 10.50, 12.30; 12.50, 15.50; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша тандау.

22.50 23.20 01.15 02.00

19.45 21.00 22.00

09.30 10.05 13.45 14.45 15.00 16.40 18.00 19.00

10.00 12.00 15.00 18.00 22.00 23.00 00.00

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «Музыка арнасы». 7.30 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 8.30 «Барышня и кулинар». 9.00 «Смех с доставкой на дом». 10.00, 11.30, 15.15 «TV Shop». 10.30 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Ќоєам жјне јйел». «Саєындырєан јндер-ай». «Балдјурен». «...жайында 5 минут». Дневник фестиваля «Nauryz. jam». «Кинопаркофка». «The spirit of Tengri». «Александр Малинин.Голос души». «КИДНЕППИНГ». Фильм. «БлоGпост. Детектор G». «Неизведанный Казахстан». «Ару єўмыр - ќызєалдаќтай ќыз єўмыр». «Айтўмар» тобыныѕ концерті. «Јн шашу». «...жайында 5 минут». «Путь успеха».

«Контрольная закупка». «Белое солнце пустыни». Комедия. «Сенбілік жаѕалыќтар». «Тілші тїйіні». «Сенбілік жаѕалыќтар». «Воскресные беседы». Новости. «Здоровье». «Казлото». «Лучший Город.Kz». «Они и мы». «Игры разума». Т/с. «Звездные разводы». «Храм гроба господня». «Добрый вечер, Казахстан!». «Самозванка». Фильм. «Аналитика». «П@Утina+». «Ду ќол шоколад». «Голосящий Кивин». Часть 2. «Они и мы».

ЕВРАЗИЯ

8.00 "Алќоѕыр, јн екенсіѕ" Ќўрманбек пен Ризаныѕ јн кеші. 9.30, 10.50 "Јзілстан". 9.40 "Чудеса от Zepter". 10.00 "Суперпапа". 10.40 "Повар и барашек". М/ф. "Дилер". Сериал. "Лица столицы". "Оќыс оќиєа!". "Ќыз єўмыры" Т/х. Среднеазиатская Лига КВН "Ел аузында". Арнайы жоба. "Той жыры" "Астана кеші кґѕілді" концерттік шоуы. "20.30". Избранное за неделю "Громкое дело" "Јн мен јзіл". "Чамскраббер". Х/ф. Јн шашу.

«Посмотрим, обсудим» с Олегом Борецким. «Ворон» Кино. «Тыєырыќ» Кино. «А ќаласы» драмасы.

03.46 Таѕ намазыныѕ кіруі, 05.46 Кїннiѕ шыєуы, 12.53 Бесiн намазы, 17.47 Екiнтi намазы, 20.08 Аќшам намазы, 21.47 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.05 «Мјлім де беймјлім Ќазаќстан». 8.35 «Умизуми командасы». М/х. 9.30 «Орман жанашырлары - 1». М/ф. «СЫР-СЎХБАТ». «АЌСАУЫТ». КЈСІПЌОЙ БОКС. Јлем чемпионы атаєы їшін жекпе-жек. Бейбіт ШЇМЕНОВ (Ќазаќстан) – Бернард ХОПКИНС (АЌШ). «Сіз не дейсіз?». «Шетелдегі ќазаќ балалары». «ТУЫСЌАНДАР». «ЌОШ КЕЛДІЅ, ЈЗ НАУРЫЗ!». Аќындар айтысы. 2-бґлім «Жићанкез». Телесаяхат. «Арнайы репортаж». «ЕЅСЕЛІ ЕЛОРДА». «ЌАЗАЌСТАН БИ ЈЛЕМІ». «ТЕРІСЌАЌПАЙ». ЈЗІЛ-СЫЌАЌ КЕШІ. «АПТА. КZ». «ЖАЙДАРМАН». Республикалыќ Премьер лига 1/8 финал. 2-топ «АЛАЅ» ток-шоуы. «КҐКПАР». Ўлттыќ ойын. «АПТА. КZ». «Арнайы репортаж». «Телќоѕыр». 08.00 «Алаш алыптары». Д/ф. 09.00 «Арнамызда јсем јн». 09.15 «Айжўлдыз». М/ф. 09.30 «Јн салайыќ». 09.45 «Территория красоты». Т/х. 11.15 «Парыз». Т/х. 12.00 «Открытый разговор». «Салауатты сана». «Магия вкуса». «Занятость-2020». «Уаќыт керуен». «День за днем». 16.00 Їзіліс «Секреты красоты». «В семье единой». «Ќаћарманы елімніѕ». «Біздіѕ ќала-Город 718». «С дипломом в село». «Киноспектр». «Город жизни». К/ф. «Уаќыт керуен». «День за днем». «Виртуальная любовь». К/ф. 09.55, 10.30, 11.00,11.55, 12.30, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин».

ХАБАР «Махаббат мерейі». Т/х. Айбын. Балалар уаќыты. «Роботым екеуіміз». Куб удачи. Лотерея. Союзмультфильм. «Янтарный замок» «Синбад». Фильм детям. «Аленушка и Ерема». М/ф. АС АРЌАУ. «Жўлдызды дода. Звездные войны». В прямом эфире –ТВ Бинго. «Ќўпия белгі» мелодрамасы. «Африка» Д/ф. «Сол бір кеш...». 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы.

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

9

17 сјуір – бейсенбі

18 сјуір – жўма

www.saryarka-samaly.kz

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «На тему дня». 10.15 – 12.00 «Дін мен дјстїрлер» тікелей эфир. 11.15 «Статус родного языка». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 – 15.00 «Ґмір - ґзен» тікелей эфир. «Тау тўлєа». 15.30

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Басты баєыт». 10.30 «Ключ к успеху». 11.15 –11.45 «Пульс региона». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 «Крупным планом». 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз». «Аќсу толќыны». – 18.50 Викторина «Cіnema». Ќорытынды жаѕалыќтар. – 20.00 «Виниловые джунгли». Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны. 16.30 17.15 18.05 19.00 19.20 19.58

9.20 «Голос степи». 10.15 – 11.00 «Таным» - тікелей эфир. 11.30 «Герои Победы». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Жас ќалам». 15.20 «Посоветуйте доктор!». 16.20 – 16.50 «Религия и обычаи» тікелей эфир. 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Јн - жўмбаќ» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

«Ерліктіѕ даѕќы ґшпейді». «Єибрат». «Аќсу толќыны». – 18.58 «Завтра суббота». Ќорытынды жаѕалыќтар. – 20.00 «Виниловые джунгли». Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

7.15

7.10

«Вглядываясь в традиции».

«Јсем јн мен тјтті кїй».

«Ўйќыашар».

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы.

19 сјуір – сенбі

8.30

«Жїректі тербеп».

«Мы вместе».

«Јйелдер јлемі».

«Мјѕгілік сарын».

14.10

15.10

«Заєиптар кітапханасы». «Дорога к Победе».

тікелей эфир.

«Ерліктіѕ даѕќы ґшпейді».

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.20 «Поколение Next». 9.15 «Біз біргеміз!». 9.30 «Мамина школа». 10.20 «Шоу бизнес KZ». 11.15 «Бір јн бір кїй». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарлама. 14.20 «Книголюб». 15.20 «Тіл таєлымы». 16.15 «Солдатские письма». 17.00 – 18.00 «Неудержимые. FM» тікелей эфир. 18.10 «Литературные вечера». 18.40 «Тіл жјне отбасы». 19.00 – 20.00 «Виниловые джунгли» тікелей эфир. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

20 сјуір – жексенбі

Јнўраны.

19.00 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ

18.30

17.00 – 18.00 «Неудержимые. FM» -

15.30 16.30

14.30

сазды-сјлем баєдарламасы.

11.30 «ТЮС». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» -

10.15

9.25

16.30 17.05 17.15 18.05 19.00 19.20 19.58

14 - 20 СЈУІР АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 14 сјуір – дїйсенбі

15 сјуір – сейсенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Депутатская трибуна». 10.30 «Жићангез». 11.30 «Ќўт мекен Ќазаќстан». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 «Однажды в музее». 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.30 «Зан аясында». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Жїзден жїйрік» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 –20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны

7.10

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Ќоєам жјне уаќыт». 10.15 «Ел ќорєаны». 10.40 «Голос православия». 11.30 «Гостиная» . 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 – 15.00 «Вне игры» - тікелей эфир. 15.20 –16.00 «Јзіліѕ жарасса» тікелей эфир. 16.30 «В рамках закона». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Лови удачу!» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

16 сјуір – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы.


10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

15

Àóûðìàéòûí æîë içäå

Биылєы жылдыѕ 22-26 сјуірі аралыєында аймаєымызда «Еуропалыќ иммундау апталыєы» ґтпек. Бўл шара тўрєындар саулыєын арттыруды кґздейді.

Иммундау апталыєы

Жуырда аймаєымызда ґкпе ќўрты ауруыныѕ алдын алуєа баєытталєан айлыќ ґтті. Бўл шара Дїниежїзілік туберкулезбен кїрес кїніне арналды.

Облыстыќ салауатты ґмір салтын ќалыптастыру орталыєыныѕ атсалысуымен ґткен «Туберкулезді тоќтат!» айлыєында ерте диагностикалау, алдын алуды кїшейту, дјрігерлер кјсібилігін арттыру, жўмыс беруші мен ќызметкердіѕ денсаулыќќа ортаќ жауапкершілігін арттыру секілді мјселелерге ерекше маѕыз берілді. Сондай-аќ, тўрєындарєа туберкулездіѕ алєашќы белгілері, уаќытылы емделудіѕ тиімділігі, шылымнан, есірткіден, алкогольден бас тарту, їйлесімді тамаќтану мен дене белсенділігін саќтау туралы жанжаќты маєлўмат таратылды Мўндаєы басты маќсат – ќоєам назарын аталмыш мјселеге аудару, ќоєамдыќ кґзќарасты ґзгерту арќылы еліміздегі туберкулезге шалдыќќан ‹ Туберкулез бактериясын жўќтырєан адамдардыѕ азаюына ыќпал адамдардыѕ 10%-ы осы дертке тап болады. ету. ‹ Иммунитеті тґмен науќастар, ќант Аталмыш аурудыѕ себепсалдарына тоќталсаќ, диабетімен ауыратындар, жеткіліксіз туберкулез - єаламдыќ тамаќтанатындар, темекі тартатын мјселелердіѕ бірі. Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ адамдардыѕ жўќтыру ќаупі жоєары. мјліметі бойынша, 2012 жылы ‹ Дїние жїзінде ґкпе ќўртына тап туберкулез ауруына 8,6 миллион болєандардыѕ 20%-ы – кґк тїтінніѕ адам шалдыќты. Ал аталмыш дерттен кґз жўмєандардыѕ шырмауында ќалєандар. ‹ Жыл сайын туберкулезден саны - 1,43 миллион. Адамзат баласыныѕ їштен бір бґлігі 3 миллионєа жуыќ адам ќайтыс болады. туберкулез бактериясын жўќтырєан. Отандыќ туберкулез проблемасы ўлттыќ Аќсу ќаласындаєы туберкулезге ќарсы орталыєыныѕ мјліметіне сїйенсек, 2012 ауруханасыныѕ ќызметкері Анар жылмен салыстырєанда былтыр Баймакинаныѕ айтуынша, дерттіѕ алдын алуда республика бойынша аурушаѕдылыќ адам иммунитетін кґтеруге баєытталєан кґрсеткіші 10%-єа тґмендеген. Ал ґлім- шаралардыѕ берері мол. Иммундаудыѕ жітім 100 мыѕ адамєа шаќќанда 24,3%- бірден-бір жолы – екпе салу. ды ќўрайды. Бїгінде туберкулездіѕ алдын алу їшін кґптеген шаралар атќарылуда. Єалымдар мен фармацевтер ауруды тежейтін жаѕа дјрі-дјрмектерді ойлап табу їшін зерттеулер жїргізсе, дјрігерлер мен тїрлі ќоєамдыќ ўйымдар тўрєындар арасында алдын алу жјне аќпараттандыру шараларын ўйымдастыруда. Мўнда сау адамдарды аурудан ќорєау їшін санитарлыќ шаралар атќарылады.

Біле жїрейік:

Ќўлаќќаєыс!

ЈУЕЛГІ БАЙЛЫЌ

www.saryarka-samaly.kz

Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ аумаќтыќ бюросы алєаш рет 2005 жылы Еуропа елдерінде иммундау апталыєын ўйымдастыруды ўсынды. Сол кезден бастап Дания, Швеция, Бельгия секілді мемлекеттерде жылына бір мјрте «Иммундау аптасын» ґткізу дјстїрге айналєан. Елімізге аталмыш їрдістіѕ келгеніне кґп бола ќойєан жоќ. Тўрєындар адам денсаулыєын ќорєаудаєы екпе салудыѕ маѕыздылыєы мен ґзектілігін јлі де тїсіне ќойєан жоќ дейді мамандар.

«Иммундау апталыєы» жайлы толыќ аќпаратты келесі телефон нґмірлері арќылы білуге болады: Павлодар ќалалыќ №4 емханасы: 65-70-22 Облыстыќ денсаулыќ саќтау басќармасы: 65-38-85 Облыстыќ тўтынушылар ќўќыєын ќорєау департаменті: 55-38-30 - Вакциналау кґптеген елдерде ќолданылады. Бїгінде јлемніѕ 64 мемлекетінде бўл міндетті шара болып табылады. Біздіѕ елде туберкулезге ќарсы жаппай екпе егу перзентханада жїзеге асады. Дјрі жаѕа туєан нјрестеге егіледі. Ол бірден јсер етпейді. Шамамен 4-6 аптаны ќажет етеді. Сондыќтан, бўл кезеѕде баланыѕ туберкулезді жўќтыруынан аса саќ болу ќажет. Осы себептен де, жаѕа туылєан нјрестені алєашќы 8 апта бойы оќшау ўстаєан жґн. Сондай-аќ, мўны бірнеше жылдан кейін ќайта жасау керек. Елімізде ревакцинация 6-7 жылда бір рет таєайындалєан, яєни бала орта мектептіѕ бірінші сыныбына келген кезде жасалынады, - дейді ол. Екпе егуден бґлек јрбір ата-ана бала денсаулыєына асќан жауапкершілікпен ќарап, ќосымша шараларды да атќаруы керек. Дене тјрбиесі, дўрыс тамаќтану, аєзаны шыныќтыру кїнделікті ґмірдіѕ айнымас бґлшегіне айналуы тиіс. Туберкулез ауруын жою баєытында атќарылєан ќоєамдыќ шаралар мен медициналыќ ем-домныѕ јсері мол екені сґзсіз. Десек те, јр адамныѕ ґз денсаулыєына жаукапкершілікпен ќарап, дјрігерлік тексерілуге уаќытылы баруы аурудыѕ ќандай да болсын тїрініѕ алдын алуєа айтарлыќтай септік жасайтынын ескеру керек. Ґз саулыєыѕа мўќият болу – кез келген дертті жеѕудіѕ кепілі.

Алєыс

Облыстыќ туберкулезге ќарсы балалар шипажайына ќабылданєан алєашќы кїнім јлі есімде. Ауа райы тамаша еді. Аулада бір топ бала болды. Ќыздар асфальтќа сурет салып, ўлдар бірін-бірі ќуалап жїгіріп жїрді. Мўны кґріп осындаєы кїндерім ќызыќты ґтетініне сенгендей болдым. Шипажайєа келгенімде мені тјрбиеші апай ќарсы алды. Баќыт Тілектесќызы бірден жылы жїзді, сыпайы, адамгершілігі мол адам болып кґрінді. Ол балалармен жўмыс істеу кезінде јр сґзін асыќпай мјнерлеп айтып, јрбір оќушыєа ќамќор болуєа тырысты. Бір-бірімізге адамгершілікпен ќарауєа, сыпайы болуєа тјрбиеледі. Ќате жасаєан істерімізді жайлап тїсіндіріп, јрќайсымызєа кґѕіл бґлді. Тїрлі ќызыќты ойындар ўйымдастырды. Баланыѕ кґѕілін табу, оны ќызыќтыра білу оѕай емес, тјрбиеші болу ќиын мамандыќ екенін тїсіндім. Шипажайдаєы кїндерім зымырап ґте шыќты. Їйге оралатын кез де жетті. Достарым мен ќўрбыларыма шипажайда ґткен кґѕілді, ќызыќќа толы кїндер мен Баќыт апай туралы жиі айтамын. Шынымен де, бір жаєынан ем алып, екіншіден демалып ґткізген уаќыт кґпке дейін есімнен кетпейді. Рахмет сізге, тјрбиеші апай! Арайлым БЕЛГІБАЕВА , Аќсу ќаласы.

Шыныєу – саулыќ кепілі

Жїзудіѕ пайдасы кґп

Шыныєудыѕ еѕ тиімді ќўралдары – ауа, кїнніѕ кґзі жјне су. Су – тіршілік кґзі, ґмір кепілі. Суєа шомылу немесе жїзу – шыныєудыѕ еѕ пјрменді тїрі. Јсіресе, бала аєзасына ќозєалыспен ќатар судыѕ, ауаныѕ, кїн сјулесініѕ пайдасы мол. Жїзуді јдетке айналдырєан аєзаныѕ тамыр жїйесі су температурасыныѕ алмасуына ыѕєайланып, микробтар мен бактерияларєа тґзімді болады. Бўл ќан айналымыныѕ жаќсаруына јсер етеді. Јсіресе, суыќќа деген тґзімділікті арттырады. Жїзе білу тек шыныєу емес, ќандай да бір аурудан сауыєу їшін де таптырмас «ќўрал». Спорттыѕ аталмыш тїрі бала аєзасын шыныќтыруєа ґте пайдалы. Жїрек тамырларыныѕ ќалыпты жўмыс істеуіне ыќпал етіп, тыныс мїшелерiнiѕ дўрыс дамуына мїмкiндiк береді. Сондай-аќ, бїлдіршінніѕ сыртќы бейнесіндегі кейбір олќылыќтарды тїзетуге кґмектеседі. Павлодар ќалалыќ №5 сјбилер баќшасында 4-7 жас аралыєындаєы 240 бїлдіршін жїзумен ќамтылєан. Мўнда балалар аптасына екі мјрте медбикеніѕ медициналыќ тексеруінен кейін жїзу сабаєына ќатысады. Жїзу сабаєыныѕ тјрбиелік мјні ґте зор. Мўнда балалар батылдыќќа, салмаќтылыќќа, талап ќойылєан ќаєидаларды орындауєа їйренеді. Бір–біріне кґмектесуге даяр болуєа, ўжымдасып іс атќаруєа бейімделеді. Сабаќтар барысында Т.Осокинаныѕ нўсќаулыєы мен сјбилер баќшасыныѕ авторлыќ јдістемесі ќолданылады. Мўнда «ќўрєаќ» жаттыєулар, жїзу јдістерін їйрену техникасы, судаєы ойындар, еркін жїзу пайдаланылады. Сондай-аќ, ата-аналар арасында сумен шыныќтыруды насихаттау маќсатында тјжірибелік кеѕес беріліп, ашыќ сабаќтар ґткізіледі. Аталмыш јдістеме отбасыларда балалардыѕ дене тјрбиесін дамытуда зор нјтиже кґрсетті. Жїзуге їйретуді жетілдіру жўмысы јлі де жалєасын табуда. Жаѕа јдістемелер мен тјсілдер ќарастырылуда. Балаларымызды шыныєуєа, жїзуге баулиыќ.

Гїлмира АЙЄОЖИНОВА, №5 сјбилер баќшасыныѕ суда жїзу нўсќаушысы, Павлодар ќаласы.

«Медицина жаршысын» јзірлеген - Јсемгїл ЌАБДУАХИТ.

Ќарбыз семіз адамдардыѕ ќан ќысымын тґмендетіп, жїрек талмасыныѕ алдын алуєа септігін тигізеді. Мўндай тўжырымды америкалыќ єалымдар жасап отыр.


16

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

КҐКЕЙТЕСТI

www.saryarka-samaly.kz

ЌАПАР КЇРКЕЛІ ЖЎМАТ ШАНИН АУЫЛЫ

ЮЖНЫЙ

Сґзімізді бастамас бўрын бјз біреулердей: «Баян жерінен бјленбай деген мыќтылар шыєып еді»-деп, јѕгімемізді тўздыќтамайаќ ќоялыќ. Мўны кґзі ашыќ кез келген ќазаќ біледі. Біздіѕ айтайын дегеніміз, осы аймаќта туєан жаќсылардыѕ бірі Жўмат Шанинге байланысты. Бїгінде есімі ўмытылуєа айналєан Жўматты екініѕ бірі біле бермесі де аныќ. Кезінде ќазаќ театр ґнерініѕ іргетасын ќалаушылардыѕ бірі болєан, ґзі режиссер, ґзі драматург, театртанушы, јнші, ќоєам ќайраткері атанєан Жўмат Шанин жайлы јуелі бірер ауыз ќысќаша дерек айталыќ.

Ж

ўматтыѕ атасы Шананыѕ ќыстауы Баянауылдыѕ оѕтїстікбатысындаєы Кїркелі ауылына таяу Желтау тґѕірегінде. Ж.Шанин ґзі де сол жерде дїниеге келіпті. Ґткеннен хабары бар ел аќсаќалдары јлі кїнге дейін бўл араны «Шананыѕ жўрты» деп атайды. Сол жерден тїстікке ќарай жїрсеѕіз, 50-60 шаќырымныѕ шамасында атаќты Ќоянды жјрмеѕкесі ґтетін Ќарасор жатыр. Ўзындыєы 40, енді 20 шаќырым болатын осы Ќарасорєа сол уаќытта Егінді, Опырылмалы, Ќоянды, Ќараєайлы, Ащы деген бес ґзен келіп ќўяды екен. Осындай ќўты арылмаєан аймаќ жјрмеѕке саудасына салуєа јкелінген жїздеген мыѕ бас малды ай бойы оттан, судан тарыќтырмаєан. Жўматтыѕ алєаш ґнерге деген ыќылысын оятќан, ќозєау салєан осы жјрмеѕкеде кґрсетілетін ойын-сауыќ, јншікїйшілердіѕ јсері болса керек. Кейін бозбала Жўмат ґз талабымен Омбыєа барып, жўмыс істеп, шамалап білім алып, сол жерде оќып жїрген ќазаќ азаматтарымен жаќындасып, ќоєамдыќ кґзќарас ќалыптастырады. Сонда жїріп ќазаќќа јлі сіѕісті бола ќоймаєан театр ґнерімен танысады. Кейін Омбыдан сол кездегі ўлт руханиятыныѕ отауы болєан Семейге келіп, Жїсіпбек, Мўхтарлармен жаќындасып, «Ес аймаќ» театр труппасын басќарады. Жўмат-тума талант, барынша жан-жаќты адам болєанын байќаймыз. Арнайы білім алмаса да, театр ґнерініѕ ќыр-сырын тереѕ тїсініп, сахна техникасы, актерлік мјдениет пен ґнер жайлы ондаєан маќалалар жазєан. «Арќалыќ батыр», «Шахта» секілді драмалар мен «Торсыќбай», «Айдарбек» секілді комедиялардыѕ авторы. Ќазаќ мемлекеттік драма театрыныѕ директоры, јрі кґркемдік жетекшісі болєан. Ќырєыз мемлекеттік

академиялыќ театрыныѕ бас режиссері ќызметін атќарєан. Ќазаќ музыкалыќ театрыныѕ (кейін мемлекеттік опера жјне балет театры) іргетасын ќаласќан. Алєашќы опералыќ ќойылымдарды сахнаєа шыєаруєа атсалысќан. Айта берсек, Ж.Шанинніѕ бїгінгі ўлттыќ театр ґнеріміздіѕ ќалыптасуына ќосќан їлесі ґз алдына їлкен бір јѕгіме. Дегенмен, асыл азаматтыѕ есімі біржола ескерусіз ќалмаєан, 1972 жылы Шымкент облыстыќ драма театрына Жўмат Шанинніѕ есімі беріліпті. Осыныѕ барлыєын тізбелеп отырєанымыздыѕ себебі, 1992 жылы Баянауыл ауданындаєы «Южный» кеѕшарына Жўмат Шанинніѕ есімі берілген болатын. (Ауылєа кіреберісте ол жазу јлі тўр. Жјне 2013 жылы Алматы ќаласында басылып шыќќан «Ертістіѕ Павлодар ґѕірі» атты энциклопедияныѕ 727 бетінде де ауылєа Ж.Шанин есімі берілгені жайлы аныќтама жїр). Біраќ, кейін белгісіз бір себептермен, ауылдан Жўматтыѕ аты алынып тасталып, Кїркелі болып аталып кеткен. (Жїсіпбек Аймауытовтыѕ аты берілген «Жосалы» ауылында да дјл осындай жаєдай болєанын жазєанбыз. Жергілікті «билеушілер» оны кейін «Жуантґбе» деп ґзгертіп жіберген). Кейінгі їш-тґрт жылда осы ґѕірден шыќќан біраз адамдардыѕ ауылєа Шанин есімін ќайтару жґнінде мјселе кґтеріп жїргенін білетінбіз. Дегенмен, сол жердіѕ кейбір тўрєындары елді мекенге Ќапар деген бір кісініѕ атын бергіземіз деген маќсатпен ќол жинап жїр дегенді естіп, ауыл јкімі Дїйсенбай Тґлебаев деген азаматпен хабарластыќ. Оныѕ айтуынша, ауыл ќазір екіге жарылып тўрєан сияќты. Біразы Ж.Шанин атыныѕ берілуін ќаласа, енді біреулері (жаѕаєы Ќапардыѕ руластары болуы керек) ќайтсек те Ќапар деп ататќызамыз деген маќсат ќойып отырєанєа ўќсайды. Сґйтіп, ел аман, жўрт тынышта дау-дамай басталып отыр. «Жўматпен бір деѕгейге ќоятын бўл Ќапар деген кім?» - деуі мїмкін біреулердіѕ. Оны ешкім біле ќоймайтын секілді. Бар айєаќ, сол ауылдыѕ іргесінде «Ќапар» атты кґл бар екен. Мїмкін Ќапар бай, дјулетті адам болєан шыєар. Сол кґлдіѕ басын ќоныс еткен шыєар. Ќазаќта бўл секілді жер аз ба? Кешегі кїні бабаларымыз шыќќан тґбесініѕ басына бір ат ќойып кетіп отырєан. Дала тґсіндегі кез келген тау мен жота, ґзен мен кґл кісініѕ атымен аталады. Осылардыѕ барлыєына бір-бір ауыл беру міндет емес ќой. «Есімін сонша јспеттейтіндей Ќапар деген кісі ел мен жўрт їшін (ќазаќ їшін демей-аќ ќоялыќ) не істеді?» деген заѕды сауалдыѕ туындайтыны рас (Осы маќаланы оќыєасын, дау тудырып жїргендер тїсінік беретін шыєар

деп ойлаймыз). Јрине, біз бўл жерде јруаќќа тіл тигізіп, јбестік танытайыќ деп отырєан жоќпыз, жатќан жері жарыќ болсын ол кісініѕ де. Біраќ, дїниеде јркімніѕ алатын ґз орны, ґз биігі бар. Соны ойлауымыз керек. Ал жоќ жерден дау тудырып жїрген жаѕаєы аєайындардікі «бўл жер біздіѕ ата ќонысымыз, ќайтсек те Ќапарєа алып береміз» - деген ґзімшіл-кертартпалыќтан туындап отырєан секілді. Јйтпесе, есі бар ќазаќ болса: «Біз Жўмат Шанинніѕ жерлесіміз, сол кісініѕ ауылынанбыз!» деп маќтанар еді єой. Біраќ, оєан санасы жетпесе, не істерсіѕ! Осы Кїркелі ґѕірінен жалєыз Жўмат Шанин емес, ќазаќтыѕ талай асыл азаматтары шыєыпты. Мысалы, Алаш ќайраткері Ахметолла Барлыбаев та аталмыш ґѕірдіѕ тумасы. Таєы бір алашорда мїшесі Ќошке Кемеѕгеровтыѕ ата-ќонысы осы жерде. Ўлтымыздыѕ алєашќы зиялылары Сјлемхат Кїленов, Мерєали Ќадылбеков,Тґлеутай Сјрсенбаевтардыѕ кіндік ќаны осы ґѕірде

тамєан. Бўлардыѕ барлыєы да зўлматты заманныѕ ќўрбандары. Сол зобалаѕнан Жўмат та аман ќалмайды. « Список граждан расстрелянных по приговору выездной сессий Военной коллегий Верховного суда СССР в феврале-марте 1938 года в городе Алма-Ате» деген ќўжатта (Семей мўраєаты) атылєан адамдардыѕ тізімі жїр. 26 аќпан кїні Жансїгіров Ілияс, Кїленов Сјлемхат, Шанин Жўмат; 27 аќпан кїні Ќадылбеков Мерєали; 28 аќпан кїні Тоєанбаев Ќартќожа атылєан екен. (Кешегі кїні ўлттыќ ґнеріміз бен јдебиеттіѕ, єылымымыздыѕ бастауында тўрєан осындай адамдарды ќўрметтеуге келгенде, Баянауыл елі неге екені белгісіз, шегіншектеп тўрады. Јйтпесе, бўл ешќандай дау тудырмай-аќ атќарылатын шаруа єой). Енді жоєарыда аталєан кісілер жайлы азєана тїсінік. Ілияс аќынды ґздеріѕіз білесіздер. Сјлемхат Кїленов - ондаєан жыл Ґскемен ќорєасын-мырыш комбинатыныѕ басшысы болєан тўѕєыш «Халыќ Ќаћарманы» тґсбелгісініѕ иегері Ахат Кїленовтыѕ јкесі. Мерєали Ќадылбеков ќазаќтан шыќќан тўѕєыш геолог. Ќазаќстанда кґптеген кен орындарын ашќан (мысалы, Кентаудаєы Мерєалымсай кеніші), «Ќазаќполиметалл» тресін ќўрушылардыѕ бірі. Ал Ќартќожа Тоєанбаев Ж.Аймауытовтыѕ «Ќартќожа» романыныѕ кейіпкері. Міне, ќысќашалап айтсаќ, жаєдай осындай. Ертеѕгі кїні ауыл адамдары дауысќа салар болса, жаѕаєы Ќапардыѕ «жоќтаушылары» жеѕіп, Жўмат

секілді асылдыѕ атаусыз ќалуы јбден мїмкін. Ал оларды жґнге шаќырып: «Елден ўят болады, орынсыз дауды ќоялыќ»-деп аќылєа шаќыратын ауыл мен аудан јкімдігі неге енжарлыќ танытып отырєаны белгісіз. Серік ЖАЌСЫБАЕВ, экономика єылымдарыныѕ кандидаты, ґлкетанушы; Сїлеймен БАЯЗИТОВ, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі; Арман ЌАНИ, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі; Сайлау БАЙБОСЫН, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі; Жўмаєали ЌОЄАБАЕВ, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі; Жанаргїл ЌАДЫРОВА, Ќазаќстан Жазушылар одаєыныѕ мїшесі; Баєдат ДЇЙСЕНОВ, Р.Сїлейменов атындаєы шыєыстану институтыныѕ єылыми ќызметкері; Асыєат ТЎРЄАНБЕКОВ, айтыскер аќын.

Ауылды ала тайдай бїлдірмеѕдер! Кеѕес заманында «Южный» совхозы атанып келген біздіѕ ауылєа 1992 жылы Жўмат Шанинныѕ есімі берілгенде, ґшкеніміз тірілді деп ќуандыќ. Алаш ардаќтыларыныѕ бірі, ќазаќ театр ґнерініѕ негізін ќалаушы, жерлесіміз Жўмат Шанинєа ауылєа келетін кїре жолдыѕ бойына сўлбасы бейнеленген їлкен белгі (стелла) де орнатылєан еді сол кезде. Біраќ, жылдар ґте келе ґзіміз суын ішіп, несібемізді айырып отырєан туєан ауылымызда осы атауєа байланысты жік шыќты. Алдымен белгісіз себептермен елді мекен Кїркелі деп ґзгертілді. Соѕынан біздіѕ ауылєа баєыт алатын тас жолдыѕ айрыєында (Ќаражар ауылы тўсында) «Ќапар ауылы» деген жазу пайда болды. Бўл істі кім, ќалайша, ќандай дерекке сїйеніп жїзеге асырды? Белгісіз. Халыќпен аќылдаспаєан дїние болєан соѕ, елді мекенніѕ жўртшылыєы оны јлдекімдердіѕ пасыќтыєына балап отырєаны да рас. Жуырда Жўмат Шанинніѕ туєанына 120 жыл толуына орай туєан ауылына ќайраткердіѕ есімін ќайтару жґнінде бір азаматтар ауыл јкіміне хат жолдапты. Бўл ўсынысќа ґзге ауылдастар да ќосылып, Алаштыѕ ардаќтысына лайыќты ќўрмет кґрсетіледі деген сенімдемін. Јйтпесе, ќазіргі ауылдаєы ахуал хјкім Абайша айтќанда: «Бас-басына би болєан ґѕкей ќиќым, Мінеки, бўзєан жоќ па елдіѕ сиќын?» дегенніѕ керін келтіріп тўр. Аманатќа ќиянат жасамайыќ, аєайын! Бізге елге ортаќ тўлєа керек. Татулыєымызєа сызат, туєан-туыстыѕ арасына жік тїсіретін мўндай керауыздыќ меніѕше, ќажет нјрсе емес. Айрандай ўйыєан ауылды ала тайдай бїлдіргеннен кім не ўтпаќшы? Сондыќтан ќазаќќа аты мјлім Шанинніѕ есімін ќайтарып беруді сўраймыз! Балєабай ТЇСІПБАЙ, зейнеткер, Кїркелі ауылы, Баянауыл ауданы.

Ќазаќстанда жасалєан тепловоздардыѕ екінші легі Ќырєызстанєа жеткізілетін болды. Олар бўєан дейін бізден 2 теміржол кґлігін сатып алєан болатын. Енді 5 тепловоз жіберіледі.


www.saryarka-samaly.kz

АЙТҐБЕЛ

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

17

Биєайша, Д.Исабековтыѕ «Мўрагерлерінде» Комиссия мїшесі, Ґ.Ахметтіѕ «Желтоќсан ызєарында» - Бјтжан, М.Баджиевтіѕ «Тіл табысќандарында», Е.Тґлебайдыѕ «Оян, ќазаќ, ойлан, ќазаќ» ќойылымында Єаникамал жјне ґзге де пьесалардаєы рольдерім арќылы кґрермендердіѕ ыстыќ ыќыласына бґлендім. - Талжібек Жўмаділќызы, кґрерменге ґкпелеген кездеріѕіз болды ма? - Киелі ґнер ордасына жиі келіп, театр јртістерін ќўрметтейтін ќарапайым кґрерменге айтар ґкпе-назым жоќ. Олардыѕ айтќан јр жылы сґзі кґкірекке сезім сыйлайды. Оларєа деген ыќыласым ерекше. Олардыѕ ќўрметќошеметі шабытымызєа ќанат бітіреді. Мен тек шенеуніктерге, басшыларєа ґкпелеймін. Сґзіме дјлел ретінде театрымыздыѕ 15, 20 жылдыќ мерейтойлары жетім ќыздыѕ тойындай ґткенін айтар едім. - Ґнердегі роліѕіз – јртіс, ал ґмірдегі ше? - Сахна сыртында, яки ґмірде - ќатал анамын. Мен ќазаќ ќыздарына тјн ќасиеттерді ґзімніѕ ќыз балаларымныѕ бойына сіѕіруге тырысамын. Олар - ўлттыќ дјстїрімізге сай јдептілік, кґріктілік, ептілік, инабаттылыќ,

Біздіѕ аныќтамыаАтамбек ўмаділќыз

ібек Ж ты облысы Аты-жґні: Талж19 64 жылы Алма : лы ы ж Туєан ы; ыл ау сновка

Ле Панфилов ауданы лы Алматы мемлекеттік кґркемдік Білімі: 1986 жы ыѕ доцент Е.Сегізбаевтыѕ ын театр институт мдады; ма шеберханасын тј і: Ж ет іс ті кт ер ка лы ќ эс тр ад ал ыќ жа нр уб ли ‹ І ре сп еаты (1990 ж); байќауыныѕ лаур ласында ґткен «Драма јртістері ќа ар од ‹ Павл шілер фестивалініѕ республикалыќ јн ты ат » ды ла са јн еаты (1992 ж); толуына арналєан ІІІ дјрежелі лаур ісовтіѕ 70 жасќа «Ќызым, саєан їн Ж н ке ‹ Сј іне ал театр фестив лі їшін «Їздік республикалыќ ќатысып, Рјзия ро 004 ж); іне кл та ек сп ..» м. (2 айта гері аталымыныѕ ие ныѕ мјдениет јртіс шеберлігі» ликасы уб сп Ре ан ст аќ ‹ «Ќаз 5 ж); ќ ісініѕ иегері (200 ќайраткері» белг іздігіне - 20 жыл» мерейтойлы лс ‹ «ЌР Тјуе (2011 ж). медалініѕ иегері

- 1990 жылдыѕ желтоќсаны. Дјл сол шаќта Ертістіѕ Павлодар ґѕірінде ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ шымылдыєы тїрілді. Ґнер ордасыныѕ іргетасын ќалаушылардыѕ бірі – ґзіѕізсіз. Ґткен сјтке бір оралсаќ... - Тоќсаныншы жылдары Алматыдаєы «Ќазаќ концерт» бірлестігі жанындаєы эстрадалыќ миниатюра театрында еѕбек етіп жїрген кезім еді. Осы сјтте ЌР еѕбек сіѕірген ќайраткері, белгілі режиссер Ерсайын Тјпенов келіп, Павлодардаєы ќазаќ театрына шаќырды. Тјуекелге бел буып, курстасым ћјм ґнердегі досым Майра Дјулетбаќова екеуіміз Павлодарєа бет алдыќ. 1990 жылдыѕ желтоќсанында театр М.Јуезовтыѕ «Айман-Шолпан» спектаклімен ашылды. Екеуімізге Айман мен Шолпан рольдері бўйырып, содан халыќ аузында Айман мен Шолпан атанып кеттік. Жалпы, театрдыѕ іргетасын ќалауєа сол кезде он шаќты адам келген едік. Кейін ќазіргі Т.Жїргенов атындаєы ґнер академиясыныѕ бір топ талантты жастары павлодарлыќ театр ўжымын толыќтырды. Негізі, бўл театр – алєашќы жўмыс орным емес. Бўєан дейін Торєай облысыныѕ ќазаќ музыкалы драма театрында еѕбек еттім. Бастапќыда тїрлі ќиындыќтардыѕ болєанын жасырмаймын. Мјселен, спектакльге дайындыќты Жеѕіс алаѕындаєы єимаратта ќолайсыздау орындарда, бґлмелерде ґткізетінбіз. «Айман-Шолпан» осындай кїш-жігермен дайындалды. Бўл да – шыєармашылыќ єўмырымныѕ бір белесі іспеттес. Осы кезді бастан ґткермесек, халыќтыѕ ыстыќ ыќыласына бґленіп, «Ерке ќыз» атанар ма едік, кім білсін? Павлодар халќы шатшадыман кїйге бґленіп, сырмаќ-кілемдерін сыйєа тартќаны да есімде. Бўл ыстыќ сјттерді кґзіме жас алып айтамын. Ќарап отырсам, ґмірімніѕ 25 жылын Ж.Аймауытов атындаєы театрєа арнаппын. Еш ґкінбеймін. Пешенеме жазылєан баќ ќой бўл! - Сіз жолыѕызды ќуєан кейінгі толќын – жастар їшін ґнерде жґн сілтейтін жанєа, яєни «театрдаєы анаєа» айналдыѕыз десек, жґн болар. Айтыѕызшы, ґнердегі Ананыѕ сыры не осы?

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

Павлодарлыќ ґнерсїйер жўртшылыќ Талжібек Атамбекті «Керекудіѕ кербез сўлу Майрасы», «Ќазаќтыѕ Айманы» деп еркелетеді. Халыќтыѕ шынайы ќўрметі – јр јртіс їшін баќыттыѕ шыѕы десек, артыќ айтпаєандыќ болар. Талжібек Жўмаділќызы сїйікті жар, ардаќты ана, ќўрметті јртіс жјне јнші атаєы бар. Жуырда ЌР мјдениет ќайраткері, Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ негізін ќалаушылардыѕ бірі, алєашќы ќарлыєашы - Талжібек Атамбекпен дидарласќан едік. «Елу деген екі жиырма бес» - демекші, јртістіѕ ќос жиырма бестегі шаттыќты шаќтары туралы јѕгімелесудіѕ жолы тїсті.

- Жас јртістерге ґнер аќылшысы болу дегенді тек ќана мерейлі жасќа келіп, жґн сілтеу деп тїсінбегеніміз абзал. Аќылшы болу – ґмірдегі ќадам, ґнердегі белес. Ал мен їшін - бґлек ґлшем. Бўл белеске келуім – єўмырлыќ ќўбылыс. Осы аќылшы болу кезеѕіне театр табалдырыєын аттаєан сјттен бастап іштей дайындалєанмын. Ґйткені, біз де ґнер јлеміне аяќ басќан сјтте рухани јлемдегі «аналардыѕ» тјрбиесін кґріп ґстік. Бўл сабаќты кґргендер, кґрмегендер де бар єой. Уаќыт бергенін алады. Кјсібіѕе ґмір баќи адал болсаѕ, осы кезеѕге жетесіѕ. Ґнер жастыќ ќайрат-кїшіѕді, сымбатыѕды алєанымен, орнына тјжірибе, аќыл ўсынады. Ал аќылыѕды ел сыйлау їшін алдымен ґзіѕді-ґзіѕ сыйлай білуіѕ керек. Сол арќылы ќалыѕ кґрерменге де, ізімді басып келе жатќан талантты ўл-ќыздарєа ізгілік пен парасаттылыќтыѕ, ўлтжандылыќ пен аќылдыѕ нўрын сеуіп жїрген жайым бар. - Ґзіѕіз айтќандай, осы ізгілік пен парасаттылыєыѕызды сахнадаєы ќандай рольдеріѕіз арќылы байќата алдыѕыз? - Ќазаќ ґнерініѕ ќара шаѕыраєы – Ж.Аймауытов атындаєы театрда сомдаєан јр образым – ґз перзентім, бауыр етім. Мен

театрсыз ґмір сїре алмаймын. Мўны созылмалы «дертке» балаймын. Киелі сахна сені бір баурап алса, одан кетіп ќалу мїмкін емес. Јр образым ґміріме ой салатын ќўбылысќа айналды. Алєашќы ролім - Айман бойыма ќазаќ ќызыныѕ салмаќтылыєын, парасаттылыєын, аќылдылыєын, сўлулыєын дарытты. Ал Ќыз Жібек образы театр јлеміне жол бастаєан бірінші ролім десе де болады. Ґйткені, оны Торєай театрында тўѕєыш рет сомдадым. Јртістік жолымда М.Јуезовтіѕ «Айман - Шолпан» музыкалыќ комедиясында – Айман, Є.Мїсірепов пен Е.Брусиловскийдіѕ «Ќыз Жібек» операсында – Жібек, Ј.Тјжібаевтыѕ «Майрасында» - јнші Майра, И.Штраустыѕ «Жарќанатында» - Розалинда, И.Кальманныѕ «Сильвасында» - Сильва, Ф.Эрвеніѕ «Тїлкі бикешінде» - Дениза, У.Гаджибековтыѕ «Аршин Малаланында» Жихан, А.Цагарелидіѕ «Ханумасында» - Ханума, Иран – Єайыптыѕ «Естайдыѕ Ќорланында» Ќорлан, Т.Ахтановтыѕ «Кїшік кїйеуінде» -

кішіпейілділік, сўлулыќ сынды ќасиеттер. Ќонаќ кїту јдебі де ќалыс ќалмаєан. Ќызєа лайыќты ќылыќты болуды талап етемін. Кішкентай кезімде ата-анам бата бергенде «Аллам, балама сана бер, тїйсік бер!» деп тілеп жататын. Меніѕ де тілегім – осы. Тїйсік – адам баласына керек дїние. Бўл – ойдыѕ биік шыѕы. Ќазір мен де Ќўдайдан соны сўраймын. «Балаларымныѕ жїректерінен адамгершілік, имандылыќты айырма!» - деп айтып отырамын. Ќўдай берген екі ќызєалдаєыммен сырлас доспын. Тўѕєышым Мјдина С.Демирель атындаєы ќазаќ-тїрік университетінде, Анель Абай атындаєы ќазаќ ўлттыќ университетінде білім алуда. - Ґмірлік серігіѕіз туралы да оќырмандарымыз білгісі келеді... - Мен Алматы облысы Панфилов ауылыныѕ Лесновка ауылында туып-ґстім. Ґмірлік жарым да – осы ґѕірдіѕ тумасы. Есімі – Жомарт. Ґнерден алыс жан болєанмен, шыєармашылыєымды тїсінеді. Біз 1992 жылы шаѕыраќ кґтердік. Жомарттай жолдасыммен танысып, тіл табысуымныѕ ґзі бір хикая єой! Тўрмысќа 28 жасымда шыєыппын (кїліп). Бір кїні туєан ауылыма барєанымда Жомартпен таныстым. Бўл жігіт болашаќ жарым болады деп ойламаппын. Араласып тўратынбыз. Осылай їш жыл ґтіп кетіпті. Бірде Жомарт жаќындап, сезімін білдірді. Сґйтіп, таєдыр табыстырєан серігіммен Павлодарєа кґшіп келіп, отастыќ. - Јйел адамєа јртіс болу ќиын ба? - Отбасы мен театр. Осы екеуін бірдей ўстау ќиынєа соєатыны аныќ. Ќарап отырсам, екі ќызымды дїниеге јкелгенде бала кїтіміне байланысты демалысќа да шыќпаппын. Тіпті, кей кездері тїскі асќа їйге бармай, жўмыс істеген кездерім болды. Алайда, тырысып баќсаѕ, ќолдан келмейтін дїние жоќ. Ол да – ґнер, талант, ерлік, жігер, ќабілет-ќарым, јйел тапќырлыєы. Екі ќыз баланыѕ анасымын, шаѕыраєымныѕ ўйытќысы – аяулы жармын. Сахна мен отбасымныѕ ортасында жїргенім ќандай баќыт! - Јѕгімеѕізге рахмет! Сўхбаттасќан – Аќмарал ЕСІМХАНОВА.

ЌР мјдениет ќайраткері Талжібек Атамбектіѕ шыєармашылыќ кеші їстіміздегі жылєы сјуірдіѕ 12-сі кїні саєат 16.00-де Ж.Аймауытов атындаєы ќазаќ музыкалы драма театрында ґтеді.

Астанада 11-13 сјуір аралыєында ХХІІІ «Жас ќанат» жастар јн байќауы ґтеді. Биыл ґнер додасына ќатысуєа 100-ден астам ґтінім тїсіп, оныѕ 14 ќатысушысы єана іріктеу кезеѕінен сїрінбей ґтті.


18

МЕЗГІЛ

10 сјуір,бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ЖЕР-ЖАЋАН

7 миллион адам дауыс берді Ауєанстандаєы президент сайлауына халыќтыѕ 58 пайызы немесе 7 млн. адам ќатысты. Бюллетеньдерді санау басталып кетті, шара 20 сјуірге дейін жалєасады. Алдын ала нјтижелер 24 сјуірде жарияланбаќ. Ќазіргі Ауєанстан президенті Хамид Карзай елді тјлібтер режимініѕ ќўлаєан кезі – 2001 жылдан

Ашраф Єани мен бўрынєы сыртќы істер министрі Абдулла Абдулла. Егер сенбі кїнгі дауыс беруден кейін кандидаттардыѕ ешќайсысы 50 пайыздан артыќ дауыс жинамаса, онда 28 мамырєа жоспарланєан екінші кезеѕі ґткізіледі.

Ґлім жазасы кїтіп тўр

шашу ќаупі одан јрі арта тїсті деп мјлімдеді жергілікті билік ґкілдері. Тунгурауа жанартауы Кито ќаласыныѕ оѕтїстігіне ќарай 130 шаќырым ќашыќтыќта орналасќан.

Меркельдіѕ «сыйлыєы»

Пјкістанда исламєа тіл тигізген христиандыќ ерлі-зайыптыларды ґлім жазасына кесу туралы їкім шыєарылды. Олар Мўхаммед пайєамбарды (с.є.с.) ќаралайтын смс-мјтіндерді жібергені їшін айыпты деп саналды. Айыптаушылардыѕ нўсќасына ќараєанда, бўл хабарламаларды олар ислам дінін ўстанатын Пенджабтыѕ беделді тўрєындарына жіберген екен. Сотталушылардыѕ ќорєаушысы сот їкімімен келіспейтіндігін жјне оны ґзгертуге талпыныс жасайтындыєын айтады. Пјкістанда іс жїзінде ґлім жазасына мораторий жарияланєан, сондыќтан да, ерлі-зайыптыларєа ќатысты ауыр жазаныѕ ќолданылуы екіталай. Алайда, бўл елде исламєа тіл тигізу ауыр ќылмыс болып саналады.

бері басќарып келеді жјне оныѕ їшінші мерзімге сайлауєа тїсуіне ќўќыєы жоќ. Жаѕа басшы елдегі дербес ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету мјселесін шешетін болады. Осы сайлауда жеѕістен їмітті їш кандидат бар - Расул Залмай, бўрынєы ќаржы министрі

Б.АХМЕТОВ АТЫНДАЄЫ ПАВЛОДАР ПЕДАГОГИКАЛЫЌ КОЛЛЕДЖІ 2014 жылєы 11 сјуірде саєат 10.00-ден 17.00-ге дейін ґтетін «Ашыќ есік» кїніне барлыќ мектеп бітірушілерін шаќырады.

Мекен-жайымыз: Павлодар ќаласы, М.Исиналиев кґшесі, 6 тел.: 61-81-65, 61-81-68.

Ќырєызстан жаѕа Їкіметті сайлады Ќырєызстанныѕ Жогороку кенешініѕ пленарлыќ отырысында депутаттар Жоомарт Оторбаевты елдіѕ Премьер-Министрі етіп жјне їкіметтіѕ жаѕартылєан ќўрамын сайлады. Еске сала кетейік, парламенттіѕ їш фракциясы ЌЈДП, «Ар-Намыс» жјне «Ата Мекен» «Мемлекеттілікті ныєайту їшін» атауымен жаѕа парламенттік кґпшілік коалициясын ќўру туралы келісімге ќол ќойды. Коалициядан Їкімет басшысы лауазымына їміткер ПремьерМинистрдіѕ міндетін атќарушы болып табылатын Ж.Оторбаевтыѕ кандидатурасы ўсынылєан еді.

Эквадорда жанартау оянды Эквадордыѕ орталыќ аймаєында орналасќан Тунгурауа жанартауы ауаєа ќалыѕ тїтін мен кїл атќылап жатыр. Оныѕ биіктігі ќазір 10 шаќырымєа жетті. Жанартаудыѕ от

Ангела Меркель Ќытай Халыќ Республикасыныѕ Тґраєасы Си Цзиньпин мен Аспанасты елініѕ бірінші ханымы ќўрметіне

«Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ,140000, Павлодар ќ., Ќайырбаев кґш., 32, 108 каб. мекен-жайы бойынша, тел. 87182(32-09-25), факс 32-72-82, org.rk@pavlodar.gov.kz, бос јкімшілік мемлекеттiк лауазымєа конкурс жариялайды: 1. №2 шыєыстарды баќылау бґлімініѕ бас маман бас мемлекеттік тексерушісі (D-4 санаты, 1 бірлік). Лауазымдыќ жалаќысы еѕбек сiѕiрген жылдарына байланысты 71751 теѕгеден 96735 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Мемлекеттік ќаржылыќ баќылау объектілерінде баќылауды жїргізу. Есептіліктерді, шўєыл хабарламаларды, жедел мјліметтерді дайындауєа ќатысу. Бґлім бастыєына, ќажетті жаєдайда Тексеру комиссиясы басшылыєына баќылау жўмыстарын жетілдіруге баєытталєан ўсыныстар жасау. Басќа бґлім ќызметшілерінен ґзініѕ лауазымдыќ ќызметін атќаруєа ќажетті аќпаратты, ќўжаттарды, аныќтамаларды сўрату. Ќазаќстан Республикасы јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ Кодексіне сјйкес јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы хаттамалар жасау. Конкурсќа ќатысушыларєа койылатын талаптар: жоєары (экономикалыќ, бухгалтерлік есеп жјне аудит, мемлекеттік жјне жергілікті басќару, заѕгерлік); мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі екі жылдан кем емес, немесе жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы, немесе єылыми дјрежесініѕ болуы. Барлыќ конкурс ќатысушыларына ќойылатын басќа да міндетті талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан

Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ Бюджет Кодексін жјне басќа да мемлекеттік ќаржылыќ баќылау саласындаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы 06-7/32 бўйрыєымен бекітілген, Мемлекеттiк јкiмшiлiк лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткiзу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларыныѕ негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгiленген нысандаєы ґтініш; 2) 3х4 їлгідегі суретпен белгіленген нысанда толтырылєан сауалнама; 3 ) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ

ЌАУЛЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ЈКІМДІГІНІЅ 2004 ЖЫЛЄЫ 26 НАУРЫЗДАЄЫ «ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТЕР ЌАРАЖАТТАРЫ ЕСЕБІНЕН КРЕДИТ БЕРУ ЖҐНІНДЕГІ КЕЛІСІМНІЅ ШАРТТАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» №90/4 ЌАУЛЫСЫН КЇШІ ЖОЙЫЛЄАН ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ мемлекеттік тіркеу тізілімде тіркелген, 2004 жылєы 10 маусымда «Сарыарќа самалы», 2004 жылєы 29 мамырда «Звезда Прииртышья» газеттерінде жарияланєан.) 2. «Павлодар облысыныѕ ќаржы басќармасы» мемлекеттік мекемесі бір апта мерзімінде осы ќаулыны ресми баспа басылымдарында жариялауды жјне оныѕ кґшірмесін аумаќтыќ јділет органына жіберуді ќамтамасыз етсін. 3. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау облыс јкімініѕ орынбасары Є.Ќ.Сјдібековке жїктелсін. Облыс јкімі Ќ.БОЗЫМБАЕВ

2014 ЖЫЛЄЫ САЯЖАЙ МАУСЫМЫНДА ЖЇРЕТІН ЌАЛАЛЫЌ АВТОБУС МАРШРУТТАРЫНЫЅ ЖЎМЫСЫ ТУРАЛЫ 2014 жылєы 10 сјуірден бастап таѕертеѕгі (саєат 9.00-ден 10.00-ге дейін) жјне кешкі (саєат 17.00-ден 18.00-ге дейін) уаќыттарда маусымдыќ тасымалдаулар (автобустар жјне трамвайлар) басталатын болады. Саяжай алќаптарына дейін автобус маршруттарыныѕ жїруі 2014 жылєы 19 сјуірден бастап тўраќты негізде басталады. Сонымен ќатар саяжай алќаптарына дейін трамвайдыѕ жїруі тўраќты негізде 16 сјуірден жїзеге асырылатын болады. Ауа райы жаєдайына байланысты маусымдыќ тасымалдауды бастау мерзімінде ґзгерістер болуы мїмкін, ол туралы ќосымша хабарланатын болады. Саяжайєа баратын автобус жјне трамвай маршруттарында жол жїру ќўны мыналарды ќўрайды: - ќалалыќ жолаушылар кґлігінде жол жїруге жеѕілдігі жоќ азаматтар їшін жол жїрудіѕ негізгі

Мўрат АЯЄАНОВ.

кујландырылєан кґшiрмесi; 5 ) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6 ) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат (немесе сертификаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi). Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына байќаушыларды ќатыстыруєа жол беріледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі мјслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ), коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады. Ќўжаттар жергілікті БАЌ-да конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжат тігілетін мўќабада «Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ ўсынылады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды,электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысы бойынша тексеру комиссиясы» ММ-де ґтеді. (20205)

Павлодар облысы салыќ органдарында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 2013 жылы жїзеге асќан кїрес шаралары туралы

2014 жылєы 27 наурыз №76/3

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» 37-бабы 8-тармаєына, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 25 тамыздаєы «Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ ќўќыќтыќ мониторингін жїргізу ќаєидасын бекіту туралы» №964 ќаулысына сјйкес Павлодар облысыныѕ јкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Павлодар облысы јкімдігініѕ 2004 жылєы 26 наурыздаєы «Жергілікті бюджеттер ќаражаттары есебінен кредит беру жґніндегі келісімніѕ шарттарын бекіту туралы» №90/4 ќаулысы кїші жойылєан деп танылсын. (№2392 нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ

жоєарєы деѕгейде ќабылдау жасаєан болатын. Берлинде ґткен кездесу кезінде екі тарап сыйсыяпат алмасты. Си Цзиньпин фарфор вазалар топтамасын сыйєа тартса, Меркель неміс математигі, астроном жјне картограф Иоган Маттиас Хазеніѕ 1740 жылы жазєан байырєы картинасын сыйєа тартќан. Алайда, Цин империясыныѕ даму кезеѕі бейнеленген бўл картада Ішкі Моѕєол, Маньчжурия, Синьцзян, Хайнань, Тайвань жјне Тибет кґрсетілмеген. Меркельдіѕ тарту еткен сыйлыєы жанжалдыѕ туындауына себеп болєан. Кґптеген ќытайлыќтар бўл сыйлыќта жасырын пиєыл бар деп санайды. Ал Меркельдіѕ сґзі бойынша, бўл - Ќытайдыѕ алєашќы дјл жасалєан картасы. Ќытайда Меркельді «Тибет пен Синьцзянныѕ тјуелсіздігіне сызат тїсірмек болды» деп айыптап отыр. Бўл жаєдай ќытайлыќтардыѕ ўлтшылдыєы ґршіп келе жатќанынан хабар берсе керек.

тарифіне саяжайєа дейін ќосымша - 10 теѕге мґлшерінде; - 7 жастан 15 жасќа дейінгі балалар їшін жол жїру ќўны сол кездегі саяжай алќаптарына дейінгі тарифтіѕ толыќ ќўнынан 50% ќўрайтын болады; - ќалалыќ ќоєамдыќ кґлікте жеѕілдікпен (25 теѕге) немесе тегін жїретін барлыќ санаттар їшін саяжай баќшашылыќтарына дейінгі жол жїру ќўны ќосымша аќысыз, яєни 25 теѕге немесе тегін; - Бір саяжайдыѕ алќабы ішіндегі немесе Павлодар ќаласыныѕ бір ауданында, оныѕ селитебтік аймаєынан тыс, бір баќшашылыќтан екіншісіне, Павлодар ќаласыныѕ селитебтік аймаєындаєыдай тариф бойынша жол жїру тґлемаќысы ќосымша аќысыз жїзеге асырылатын болады.

«Павлодар ќаласыныѕ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі» ММ.

2013 жылдыѕ ќорытындысы бойынша облыстыѕ салыќ органдарында сыбайлас жемќорлыќтыѕ алдын алу бойынша 4719 іс-шара ґткізілді (республикалыќ жјне аумаќтыќ БАЌ-да жариялау, радио жјне теледидарда). Есеп беру кезеѕінде облыстыѕ салыќ органдарымен басќа мемлекеттік органдары ќызметшілеріне ќатысты «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы 9-бабы бойынша 1 сыбайлас жемќорлыќ ќўќыќ бўзушылыќ факті аныќталды. Жўмысты јрі ќарай айќындату маќсатында «Нўр Отан» партиясымен ўйымдастырылєан «Ґзіѕнен баста» акциясы шеѕберінде салыќ органдардыѕ басшылары 2012 жылєы табысы мен мїлігі туралы мјліметтері БАЌ-да жарияланды. Одан басќа, сыбайлас жемќорлыќпен кїресу Стратегиясына сјйкес салыќ ќатыныстарында сыбайлас жемќорлыќ саласын јкімшіліктендіру шеѕберінде баќылау сипаттаєы 145 шара ґткізілді, соныѕ ішінде: СД жїргізген салыќ ќатынастарындаєы сыбайлас жемќорлыќ саласыныѕ ќўќыќ бўзушылыќтарды жою туралы таќырыптыќ тексеру барысында аныќталєан бўзушылыќтарды жою туралы Іс-шаралар жоспарын орындау сапасы мен ЌЌС тіркеу есебіне ќоюын растауєа бас тарту жґніндегі Шешімді заѕды ќабылдау; - ќаєаз кґздерінде ўсынєан салыќ есептіліктеріне; - «Акциз» АЖ-не жїктемелі ќўжатты дер

кезінде енгізу, сондай-аќ, дер кезінде ўсынбаєан салыќ тґлеушілерге јкімшілік шаралар ќолдану; - камералдыќ баќылау жїргізу барысында Салыќ тґлеушілермен јѕгімелесу кезінде сыбайлас жемќорлыќ јрекеттерін болдырмау маќсатында, олардыѕ заѕдылыєы мен айќындыєын ќамтамасыз ету жјне нјтижесі бойынша јѕгімелерді ќўрастыруына, сонымен ќатар, бґлімдердіѕ ґткізілген јѕгімелер саны ќўрастырылєан јѕгімелер саныныѕ сјйкестігіне тексеру жїргізілді; - тізімге заѕсыз кіргізу себептерін аныќтау маќсатында «Јрекет етпейтін салыќ тґлеушілер» ќорына тїгендеу жїргізілді; - мемлекеттік ќызметшілердіѕ (230.00н) ЖТС мен мїлік салыєы бойынша декларацияларды ќаєаз кґздерінде салыќ есептілігін ќабылдау жјне СЕҐЖ АЖ-не толыќ енгізуіне; - БКМ тіркеуді дер кезінде тексеру; - «Жеке кјсіпкерлердіѕ аќпараттарын ќабылдау жјне ґѕдеу орталыєы» бґлімінде ќаєаз кґздерінде салыќ есептіліктеріне ќабылдауын тексеру; - «орындауда», «мерзімі ґткен», «тоќтата тўру» мјртебесі бґлігіндегі салыќ тексеру актілеріне ќатысты «САЭБ» АЖ-дегі жўмыс жаєдайына тексеру жїргізілді; Тексерулер нјтижесі бойынша ескерту, сґгіс, ќызметіне толыќ сјйкес еместігі туралы ескерту тїріндегі тјртіптік жауапкершілікке Салыќ басќармаларыныѕ 49 маманы тартылды жјне жазбаша ескертілді.

Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті.


МЕЗГІЛ

10 сјуір, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Еске алу

Павлодар облысы мјслихатыныѕ

ШЕШІМІ

Алтынай Шайќыќызын еске аламыз АРНАУ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫЅ ЖЕРГІЛІКТІ МАЅЫЗЫ БАР ЖАЛПЫЄА ОРТАЌ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫЅ БҐЛIНГЕН БЕЛДЕУІНДЕ ЖЈНЕ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ОРНАЛАСТЫРЫЛАТЫН ЖАРНАМА ОБЪЕКТІЛЕРІ БОЙЫНША САЛЫЌ ТҐЛЕМІНІЅ БАЗАЛЫЌ СТАВКАЛАРЫН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ

Ўрпаєы едіѕ айтыскер Ќўдайбергенніѕ асылы еѕ, Текті анаѕныѕ соѕынан сен де ізін басып еѕ. Терезесі ќараѕєы, ќўлыптаулы тўрєанда, Біздіѕ їйге келін боп, шымылдыєын ашып еѕ.

Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 10 желтоќсандаєы «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» Кодексініѕ (Салыќ кодексі) 530-бабыныѕ 3-тармаєына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 3-бабыныѕ 1-тармаєы 3-тармаќшасына сјйкес Павлодар облысыныѕ мјслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ: 1. Осы шешімніѕ ќосымшасына сјйкес, жергілікті маѕызы бар жалпыєа ортаќ пайдаланылатын автомобиль жолдарыныѕ бґлiнген белдеуінде жјне елді мекендерде орналастырылатын жарнама объектілері бойынша салыќ

Їй жылынып, от жанып, ќазанымыз ќайнайтын, Ќазыєымыз ќаєылды ќонаќ атын байлайтын. Ана болдыѕ сен маєан жеті жастан аялап, Жеѕге деген атыѕды айтуєа аузым бармайтын. Сыѕары едіѕ Нґкештіѕ, Байєалыныѕ келіні, Дейтін едіѕ сен маєан ґмірдіѕ жоќ жеѕілі. Ќабырєаѕды сындырып, жарылып басыѕ жатса да, Бейнет кґрдім, не жаздым, деп айтпап еѕ ґмірі. Кґз майыѕды тауысып, ине шаншып ќолыѕа, Ќолдан тігіп тґсеуші еѕ тґсенішті жолыма. Јлі жатыр тґрімде сен ќўраєан кґк кґрпе, Батып кетті жоќтыєыѕ, апатай, меніѕ жаныма. Ўл ќыздарыѕ ер жетті, тјртіпті боп баєыѕа, Мен де отырдым бўйырєан ґз биігім- таєыма. Ќалалыќ боп жїр едіѕ, ауылыѕа оралдыѕ, Барып жаттыѕ мјѕгілік жан аєамныѕ жанына. Жаќсы адам ед, деп айтты, еліѕ-жўртыѕ кґз кґрген, Рас екен деп ойлаймын, ґткізгенде безбеннен. Сырласым еѕ, аќылшым, тілегімді тілеген, Шырылдаєан даусымды естір ме екен жан жеѕгем. Адам їшін бар дейді о дїние, жасаєан, Бўйрыєынан Алланыѕ адам жоќ ќой аса алєан. Тґріѕ болсын жўмаќта, тыныш жатып ўйыќтай бер, Бўл дїниеде ўлыѕмен берік ќазір босаєаѕ.

19

тґлемініѕ базалыќ ставкаларыныѕ мґлшері арттырылсын. 2. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау Павлодар облысы мјслихатыныѕ экономика жјне бюджет мјселелері жґніндегі тўраќты комиссиясына жїктелсін. 3. Осы шешім алєаш рет ресми жарияланєаннан кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі. Сессия тґраєасы В.СВИНЦИЦКИЙ. Облыстыќ мјслихаттыѕ хатшысы М.КҐБЕНОВ.

Павлодар облысы мјслихатыныѕ шешіміне ќосымша

Байєалы келіні Алтынай марќўмныѕ ќырќына арналєан еске алу асы Машћїр Жїсіп мешітінде, сјуірдіѕ 11 кїні саєат 14.30-да беріледі.

ЖАРНАМА ОБЪЕКТІСІНІЅ АУДАНЫ ЖЈНЕ ОРНАЛАСТЫРЫЛАТЫН ЖЕРІ НЕГІЗГЕ АЛЫНА ОТЫРЫП, ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫЅ ЖЕРГІЛІКТІ МАЅЫЗЫ БАР ЖАЛПЫЄА ОРТАЌ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫЅ БҐЛIНГЕН БЕЛДЕУІНДЕ ЖЈНЕ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ОРНАЛАСТЫРЫЛАТЫН ЖАРНАМА ОБЪЕКТІЛЕРІ БОЙЫНША САЛЫЌ ТҐЛЕМІБАЗАЛЫЌ СТАВКАЛАРЫНЫЅ МҐЛШЕРІ 1)

2) кґлік ќўралдарында:

Еске алушы: Шолпан Байєалы.

Еске алу Ибраева Дјкен Ермаєамбетќызын еске аламыз Асыл жар, ардаќты анамыз, аяулы туысымыз Ибраева Дјкен Ермаєамбетќызын саєынышпен еске аламыз. Ол 1947 жылы 6 маусымда Потанин кеѕшарында дїниеге келген. Ґмірде аєайынєа сыйлы, бјрімізге аќылшы болды. Биыл 2 сјуір кїні ортамыздан кете барды. Жатќан жері жарыќ, топыраєы мамыќ болып, жаны жјннатта болсын демекпіз. Еске алушылар: жолдасы - Мўстафа, балалары, туыстары, немерелері.

Еске алу Кїлтай Ыбрайкеќызын еске аламыз Май ауданы Ќаратерек ауылыныѕ тўрєыны, ардаќты ана, асыл јже, шаѕыраќ тірегі Кїлтай Ыбрайкеќызыныѕ ґмірден ґткеніне 2014 жылы 12 сјуірде 40 кїн толады. Ґзініѕ адал, игі еѕбегімен елініѕ, туыстарыныѕ ќўрметіне бґленген, кґзініѕ тірісінде ґзініѕ адамгершілігімен абыройлы болєан аяулы анамызды еске ала отырып, жатќан жері жарыќ, топыраєы торќа, жаны жјннатта болсын дейміз. Еске алушылар: туыстары, балалары, немере-жиендері. Марќўмныѕ ќырќына арналєан ас 12-ші сјуірде Ќаратерек ауылында саєат 12.00-де беріледі.

Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ

ШЕШІМІ

Жарнама 65-12-75 Павлодар облысы мјслихатыныѕ 2014 жылєы _________________ №________ шешіміне ќосымша 1

ЖЕКЕ МЕНШІККЕ БЕРІЛГЕН КЕЗІНДЕ ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫНДА ЖЕР ТЕЛІМДЕРІ ЇШІН ТҐЛЕМНІЅ БАЗАЛЫЌ СТАВКАЛАРЫНА ТЇЗЕТУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ

(___ сайланєан ___ сессиясы) № Павлодар ќаласы 2014 жылєы

ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫ ЖЈНЕ АУЫЛДЫЌ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНІЅ ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІ ЇШІН ТҐЛЕМАЌЫНЫЅ БАЗАЛЫЌ СТАВКАЛАРЫНА ТЇЗЕТУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ 2003 жылєы 20 маусымдаєы Жер кодексі 11-бабыныѕ 1-тармаєына, 2001 жылєы 23 ќантардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 6–бабы 1–тармаєыныѕ 13) тармаќшасына сјйкес Павлодар облыстыќ мјслихат ШЕШІМ ЕТЕДІ: 1. Берілген шешімніѕ 1, 2 ќосымшаларына сјйкес, Екібастўз ќаласы мен ауылдыќ елді мекендердіѕ жерлерін жасалєан зоналау схемасы бойынша жер телімдері їшін тґлемніѕ базалыќ ставкаларына тїзету коэффициенттері бекітілсін. 2. Осы шешім алєаш рет ресми жариялаєаннан кейін он кїнтізбелік кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі. Сессия тґраєасы В.СВИНЦИЦКИЙ. Облыстыќ мјслихаттыѕ хатшысы М.КҐБЕНОВ.

Павлодар облысы мјслихатыныѕ 2014 жылєы _________________№________ шешіміне ќосымша 2

ЖЕКЕ МЕНШІККЕ БЕРІЛГЕН КЕЗІНДЕ ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫНЫЅ АУЫЛДЫЌ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ЖЕР ТЕЛІМДЕРІ ЇШІН ТҐЛЕМНІЅ БАЗАЛЫЌ СТАВКАЛАРЫНА ТЇЗЕТУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ


10 сәуір, бейсенбі, 2014 жыл

р е н Ө

ИІРІМ

www.saryarka-samaly.kz

ФЕСТИВАЛЬ

ОҚШАУ ОЙ

20

м е ш л ө е өзгеш

Қоқыстағы кітап

ен ылған жастар м ары жанында аш анын хабарлаған нд ы ор у оқ ы сқ Еліміздің жоғар ласында бас қо қ ары Павлодар қа барысында 8 шығармашылы рл ат те ер тт ен хль студ са ва ти ры ес ат ф те талмыш узыкалы драма болатынбыз. А ндағы қазақ м ірибе алмасу мүмкіндігіне ы ат в то ы ау йм ұжым Ж.А өзара тәж рсетумен қатар, насында өнер кө НОВА Ақмарал ЕСІМХА ие болды.

Ф

ралы сыр шертеді. Студенттік театр құрамында 25 жас өнерпаз бар. Олардың қатарында болашақта ұстаз, мәдениеттанушы, менеджер оқуын тәмамдаса да, өмірін өнермен байланыстырып, әртіс болуды армандайтын ұл-қыздар жетерлік. Талапты жастардың әртістік шеберліктерін шыңдау, театр өнерін насихаттау мақсатында жастар мен студенттер шығармашылық ұжымдарының дәстүрі қайта жаңғырып жатқанына қуаныштымыз. Жастар театры бүгінгі таңда танымал «Жайдарман» сынды көңілділер мен тапқырлар клубы ойындарына бәсеке болатынына сенім мол, - дейді студенттік театрдың көркемдік жетекшісі Артур Әзиев. Павлодар жерінде бақ сынауға келгендер қатарында Шығыс Қазақстан облысы Семей мемлекеттік медициналық университетінің «Сенім» атты драма үйірмесі бар. Болашақ ақ желеңділер өнерден кенде емес екендерін дәлелдеп, көрерменді тәнті етті. - Өнер ұжымы студент-тердің ұсынысымен 2008 жылы құрылды. Қазіргі таңда театрда 60-қа жуық ұл-қыз бар. Өз басым әртістік шеберлігімді екінші жыл қатарынан шың-

даудамын. Театр спектакліне дайындық, қойылымдарға қатысу рухани тұрғыдан баюға септігін тигізеді. Киелі Ертіс-Баян өңірі тұрғындарына «Дипломмен – ауылға!» атты пьесаны паш етпекпіз. Қазіргі таңда замандастарымның көбі маман атанған соң ауылға барып, еңбек етуден қашқақтайды. Алайда, алтын бесік ауылда еңбек ету – халыққа қызмет етумен тең. Бұл – қойылымымыздың негізгі идеясы», - дейді семейлік театрдың әртісі Айбек Ермеков.

Суреттерді түсірген – Төлеген Нұрғазы.

естивальдің шымылдығын Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің «Тұмар» студенттік театры ашты. - «Ғашықтар хикаясы» атты спектакльді сахналадық. Оқиға жатақханадағы студенттік өмір ту-

,

Ñàðûàðêà ñàìàëû

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15

Нөмірге қол қойған бас редактордың орынбасары М.Қ.АЯҒАНОВ ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ Бас редактордың орынбасарлары – «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Әсемгүл ҚАБДУАХИТ

Біздің үйдің бір әдеті бар. Күл-қоқысты сыртқа шығарар болсақ, тәуліктің мезгіліне қараймыз. Кешкі бестен асса, демек келесі күнге қалдырылады. Сондықтан, бұл істі күн қарайғанға дейін тындыруға тырысамыз. Әйтпесе, «құт кетеді, береке қашады» дейді үйдегілер. Ырымшыл халықпыз ғой. Аннанмұннан байқаған, көрген-түйгендерімізге ерекше бір мән беріп, күнделікті тірлігімізбен байланыстырамыз. Бірде жұмысқа шығарда кешеден қалған күл-қоқысты жолшыбай жәшікке тастап кетейін дедім. Біздің контейнер үйден алыс емес. Кіреберістің дәл қасында тұр. Бір пакет қоқысты жәшікке тастар кезде шеті қылтиып тұрған кішкентай кітапты көзім шалды. Үңіліп қарасам, қазақ әдебиетінің ірі өкілінің шығармасы. Әрі таңдандым, әрі ұялдым. Кітапқа деген бұрынғы зор құрметтен ештеңе қалмаған ба деген дүдәмал ойға тірелдім. «Жастар компьютерден, ұялы телефоннан бас алмайды. Қашан қарасаң да, соларға үңіліп отырады. Кітап оқу келмеске кеткен» секілді өкпе-лаж жиі айтылады ересектер тарапынан. Кітап оқу ой-өрісті кеңейтеді, адамның рухын шыңдауға мүмкіндік береді. Реніш айтқыш қариялар осы тұрғыдан ұрпақ болашағына алаңдаушылық білдіреді. Мұны түсінуге болады. Соңғы уақытта заманауи жастарды кітап оқуға тарту мақсатында «онлайн-кітапханалар» деген түсінік пайда болды. Бұл - технология дамыған сайын қарапайым кітап оқудың орнын «онлайнкітап» алмастырады деген сөз. Әр ынталы адамның кітапханаға, кітап дүкеніне барып қажеті жоқ, технологияның арқасында кітапты телефонға жүктеп, қалаған уақытта оқи алады. Дұрыс болыпты. Жалпы тұрғыдан қарасақ, адамзат көне мен жаңаны ұштастыру арқылы кітап оқу мәдениетінен қол үзбейтіндей жол тапты. Бірақ, бұл онлайн-кітапханалар бар деп кітапханаларға жоламауға, кәдімгі «қағаз» кітаптардан бас тартуға болады деген сөз емес, әрине. ...Бір кездері іздеп таппайтын кітаптың аяқ асты болғаны мені осылай қынжылтты. Кітапты қоқыстан алып, үйге қайта кірдім. Үйдегілер мені көріп: «Орта жолдан кері қайтуға болмайды ғой. Неге келдің?!» деп сөйлей жөнелді. Кітапты ұсындым да, қайта шықтым. Уақыт аз, жұмысқа кешігіп барам... Осылайша, күнделікті күйбең тірлікте қоқыс шығарам деп «олжаға» кенелдім. Технология қаншалықты қарқынды дамыса да, кітапты қоқысқа тастау кімге болса да жараспайтыны анық.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47763 дана, бүгінгі көлемі 5 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 768 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

10 04 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you