Page 1

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Звезда ПРИИРТЫШЬЯ 7 ноября 2013 года, четверг № 128 (18524)

Издаётся с 7 апреля 1918 года http://irstar.kz

ÈÑÏÎËÍßß ÏÎÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÖÈÔÐÀ ÄÍß

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

7

Óæå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà â Êàçàõñòàíå ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ïîâñåìåñòíî áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ íîâûå òåõíîëîãèè.  Ïàâëîäàðå, ãäå óæå íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî êðóïíåéøåé â ðåñïóáëèêå ðå÷íîé ïåðåïðàâû, âûçâàëèñü äàòü ñòàðò âíåäðåíèþ íîâøåñòâ. Ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì ê ìèíèñòðó òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Àñêàðó Æóìàãàëèåâó îáðàòèëñÿ àêèì îáëàñòè Åðëàí Àðûí. В Павлодар министр транспорта и коммуникаций приехал уже вечером – после осмотра строительной площадки автомобильного моста через реку Иртыш. Цель рабочего визита – посмотреть, как на местах исполняются поручения Президента страны. Реализация проекта строительства современного автобана Центр-Восток никаких нареканий на данном этапе не вызывает. И, как заверил председатель правления АО НК «Казавтожол» Ерик Султанов, до конца года средства будут освоены в полном объёме. Это 5,6 миллиарда тенге при общей стоимости строительства более 53 миллиардов. Также председатель правления национальной компании сообщил: в ходе строительства будут стараться по максимуму использовать строительные материалы местного производства, что, по оценкам специалистов, позволит на 25-30 процентов снизить затраты на транспортировку. Автобан Центр-Восток, соединяющий Восточный Казахстан со столицей республики через Павлодар, – идеальная площадка для реали-

зации пилотных проектов по внедрению в казахстанское дорожное строительство новых технологий. Это не только продлит срок службы дорожного покрытия, но и значительно сократит стоимость строительства автодорог. Вообще, основной упор в своём выступлении Аскар Жумагалиев сделал именно на необходимости повсеместного внедрения в дорожное строительство современных материалов. Это прямое поручение Главы государства, подвергшего критике качество большинства автомобильных дорог Казахстана. К слову, о качестве. По информации председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Замира Сагинова, в нашем регионе более тридцати процентов автомобильных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом из областного бюджета на ремонт автодорог местного значения выделяется по полтора-два миллиарда тенге в год. По сравнению с другими

ìèëëèàðäîâ òåíãå áóäåò âûäåëåíî íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàâëîäàðñêèõ àâòîäîðîã â 2014 ãîäó

åãîäíÿ

областями это довольно небольшие суммы. К примеру, в Жамбылской области, сообщил Замир Сагинов, эта статья расходов в 2013 году составила 5,3 миллиарда тенге. А ведь индекс развития промышленности в Павлодарской области выше, нежели в Жамбылской. В связи с этим министр транспорта и коммуникаций обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможности увеличения финансирования реконструкции автодорог местного значения. (Окончание на 2 стр.) Фото Валерия БУГАЕВА.

ÍÀØ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ

ÀËÌÀÒÈÍÑÊÈÉ ÀÏÎÐÒ¾ ÈÇ ÂÎÉËÎÊÀ Åëåíó Âà÷óãîâó ìîæíî íàçâàòü ïèîíåðîì «âîéëîêîâàëÿíèÿ» â íàøåì ðåãèîíå, îíà íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü ãåðîåì ãàçåòíûõ ïóáëèêàöèé – êîãäà-òî äàâíî óâëåêëàñü íîâûì äëÿ íàñ âèäîì èñêóññòâà, êîòîðûì ñåãîäíÿ óæå çàíèìàþòñÿ ìíîãèå, åçäèëà â Ìîñêâó íà ìàñòåð-êëàññû, çàòåì îòêðûëà â Ïàâëîäàðå ñâîþ ìàñòåðñêóþ è ñàìà ñòàëà äàâàòü ìàñòåð-êëàññû, êîòîðûå ñåé÷àñ ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Она много и сама экспериментирует с войлоком, который при использовании разных технологий, разных тканей дает совершенно не похожие друг на друга результаты. Когда-то трудно было представить, что такой «скучный» материал, как войлок, может стать украшением эксклюзивной свадебной скатерти, или нарядной шифоновой блузки, или шелкового палантина. Обычно со словом «войлок» связывали валенки из грубой овечьей шерсти или кошму. Елена открыла для себя и для многих павлодарцев, что войлок может стать материалом для самых потрясающих вещей. Вот она держит в руках большую плоскую корзину, полную ярких яблок. Правда, яблоки не настоящие, а войлочные. Елена говорит, что такие яблоки пользуются огромным спросом в Алматы, ведь символ этого города именно яблоко. Войлочный апорт охотно раскупают и жители, и гости города – это отличный сувенир и замечательное украшение. А главное, такое яблоко никогда не испортится. Если, конечно, не под-

ПОГОДА

пускать к нему прожорливую моль. Елена привозит новый урожай войлочного апорта в южную столицу, где на протяжении пяти лет проводится республиканский конкурс ремесленников «Шебер». Она стала его постоянным участником, и ее работы высоко оценивают не только строгие судьи, но и обычные зрители и покупатели. А их мнение не менее ценно. Ведь для каждого ремесленника важно, чтобы на его изделия был спрос. В 2010 году Елена впервые вернулась с конкурса «Шебер» победительницей. И в этом году она вновь привезла в Павлодар первую премию – победила в номинации «Экодизайн». При оценке изделий судьи обращали внимание не только на экологичность сырья и технологии, но и на использование старых вещей. Елена представила на суд жюри детский массажный коврик – шерстяная дорожка была усеяна мелкими войлочными «камушками», попадалась на пути шерстяная «кирпичная кладка» и другие неровности. Фактурный коврик из чистой шерсти полезен

По данным сайта gismeteo.ru, сегодня в Павлодаре пасмурно, возможно небольшие осадки, ночью температура воздуха 1-3 градуса мороза, ветер северный, 2-4 м/с, днем температура воздуха 1-3 градуса тепла, ветер северо-западный, 1-3 м/с.

для детских ножек, и такие коврики снискали Елене в Алматы настоящую славу – она получила заказы на подобные дорожки сразу от нескольких членов жюри, в семьях которых есть малыши. Для создания всех этих неровностей она использовала старые кусочки войлока от уже отслуживших свое изделий. Наградой для Елены стала поездка в Непал, которая ей пока только предстоит, там она познакомится с ремеслами другой страны, другой культуры. Елена жалеет, что в Павлодаре пока ремесленные ярмарки не приобрели такой популярности, как в Алматы – проводятся нерегулярно и при минимальной рекламе, что мешает собирать в одном месте большое количество и покупателей, и производителей. Хотя такое общение идет всегда на пользу и мастерам, и горожанам – кто-то придет просто полюбоваться, кто-то хочет освежить интерьер собственного дома, кому-то нужна обнова или подарок для близкого человека… Галина ЕГОРОВА. Фото автора.

Ñ

 ÍÎÌÅÐÅ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО: еще одна детская площадка

ñòð. 2

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА: поэзия Армана Кани

ñòð. 6

РЕПОРТЁР: ярмарка рукоделия

ñòð. 8

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА: звучит старинный патефон

ñòð. 14

ПРОЕКТ: фотоохота на птиц ц

ñòð. 20

8 ноября в Павлодаре переменная облачность, ночью температура воздуха 1-3 градуса мороза, ветер северо-восточный, 1-3 м/с, днем температура воздуха около нуля, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.


2

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ПЕРВЫЕ ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ 1 декабря все казахстанцы отмечают День Первого Президента. В этот день, 1 декабря 1991 года, впервые состоялись всенародные выборы, в ходе которых Президентом Казахстана был избран Нурсултан Назарбаев. За него проголосовало 98,78% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Эта победа была знаком высочайшего доверия и в то же время ответственного выбора народа Казахстана, единодушно вверившего свою судьбу на трудном переходном этапе становления государственности опытному руководителю. Только Президент мог обладать достаточным авторитетом, чтобы в тех сложнейших условиях издать важнейшие государственные акты, обеспечивавшие реальный суверенитет Казахстана. Так, 29 августа 1991 года Н.А. Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. 25 октября 1991 года указами Президента были образованы Совет безопасности и Государственный комитет обороны Республики. Еще раньше Президент издал указы «О переходе государственных предприятий и организаций союзного подчинения в ведение Казахской ССР» и «О создании золотого и алмазного фонда Казахской ССР». Они подвели материальный фундамент под государственную независимость Республики Казахстан. Вспоминая смену эпох в начале 90-х годов, Президент Казахстана подчеркивает: «В отличие от других регионов планеты распад СССР привел к образованию не принципиально новых государств, не имеющих под собой оснований, а к возрождению утраченной некогда государственности, имевшей глубокие исторические корни. Мы можем сказать, что происходил сложный, всесторонний процесс не только распада СССР, но и восстановления государственности, ее легитимизации». В новых условиях введение института президентской власти в Казахстане было необходимым и неизбежным. Пост Президента сделал политическую систему республики в условиях реформ более устойчивой и управляемой. 10 декабря состоялась инаугурация Президента во Дворце Республики в Алматы. В этот же день Верховный Совет Казахской ССР принял Закон о переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан. Страна получила современное имя, известное сегодня всему миру. Рубежным этапом становления независимости Казахстана стал Конституционный закон Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан», принятый 16 декабря 1991 года. Этим законом страна объявила о своей независимости. Начав практически с нуля, народу Казахстана, его лидеру удалось закрепить приоритетные направления независимого государства. И в первую очередь провозгласить реальный суверенитет, добиться признания страны внешним миром. Закон стал основой проведения реформ в стране, выступил правовой базой для осуществления соответствующих преобразований в политической и социально-экономической сферах, явился источником Конституции суверенного Казахстана, позволил строить правовое государство. Вот так 22 года назад была возрождена государственность, и Казахстан начал новую, современную эпоху своего развития. Эпоху, в которой весь народ идет вместе с Президентом.

Айбек АМИРОВ.

http://irstar.kz

Сотрудничество продолжается

Новости. События. Факты ÇÀ ÑÒÐÎÊÎÉ ÏÎÑËÀÍÈß

Обсудили социальную политику

На имя акима Павлодарской области Ерлана Арын поступило письмо от Линды Олофссон, руководителя шведского экологического проекта «SENSATION-Online» (сенсорная система для эффективного управления ресурсами воды), и Герта Андерссона, главного технического директора CTO «Сенсорные системы» (Швеция). В своем письме представители шведской делегации выражают главе региона признательность за приглашение на Международный форум «Инновации – энергия будущего», который прошел 31 октября в Павлодарской области. Авторы письма подчеркивают, что Павлодарское Прииртышье поразило их дружелюбием и гостеприимством, так же, как и вид современного Павлодара – своими архитектурными строениями. На форуме представители делегации Швеции и Южной Кореи выразили заинтересованность в самом тесном взаимодействии с Казахстаном в деле развития «зеленой экономики», они готовы инвестировать в новые проекты и открывать совместные предприятия. В завершение письма авторы выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области инноваций.

Пресс-служба акима области.

5 ноября этого года в Алматинской области состоялось выездное заседание депутатской группы «Өңір» («Регион») Сената Парламента РК. Темой встречи стало обсуждение государственной политики по обеспечению занятости населения в свете Послания Президента народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». В мероприятии приняли участие члены депутатской группы «Өңір» – сенаторы Ермек Жумабаев, Куаныш Айтаханов, Владимир Бобров, Асхат Кузеков, Нурлан Сулейменов, Орынбай Рахманбердиев, Лаззат Турлашов, заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Кайрат Абсаттаров, представители местных органов, партии «Нур

Отан», НПО и учебных заведений. – Совместная работа законодательной ветви власти и органов государственного управления регионов будет способствовать дальнейшему развитию социально-экономического положения регионов, – отметил в своем выступлении сенатор, руководитель депутатской группы «Өңір» Ермек Жумабаев. Сенатор подчеркнул, что Глава государства в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» провозгласил новые принципы социальной политики: социальные гарантии и личная ответственность. Президент Казахстана предложил обновить социальную политику нашего государства, сделать ее более эффективной.

Пресс-служба Сената Парламента РК.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЫШЕЙ что на площадке для стритбола им компанию готовы были составить настоящие спортсмены. В этот день во дворе установили и щит со снимками, чтобы все могли сравнить, как выглядел двор раньше, и как он выглядит сейчас. Впрочем, жильцам дома такие напоминания ни к чему – многие прожили здесь полтора десятк а лет, двор на их глазах

В среду жители дома №35 по улице Горького отмечали свой небольшой праздник – их двор полностью преобразился. Здесь появились две удобные заасфальтированные парковки, спортивный комплекс и главное – нарядная и безопасная игровая площадка для малышей. На открытии площадки присутствовал аким Павлодара О.А. Каиргельдинов, который отметил, что главную роль в преобразовании двора сыграл депутат областного маслихата по Береговому избирательному округу Ш.А. Данбай. Глава города подчеркнул, что в последнее время в Павлодаре многое делается для благоустройства дворов жилых домов. Отрадно, когда в эту работу включаются депутаты, которые готовы оказывать реальную поддержку избирателям своих округов, защищать их интересы, делать их жизнь удобнее.

становился запущенным, ветшали старые скамейки, приходили в негодность ограждения. Между прочим, это уже пятый двор, где Ш.А. Данбай, возглавляющий АО «ПНХЗ», организует работы по благоустройству. Кроме того, во дворах своего округа он распорядился установить около сотни новых скамеек и досок объявлений, а еще он в этом году планирует заняться восстановлением освещения тех дворов, где в этом есть острая необходимость.

Галина АЛЕКСАНДРОВА. Фото Валерия БУГАЕВА.

Ш.А. Данбай, обращаясь к жильцам дома, подчеркнул, что всегда готов помогать избирателям, оказавшим ему доверие, и что работа каждого депутата оценивается в первую очередь по его делам, а не словам. Площадку для самых маленьких постарались сделать яркой и абсолютно безопасной – по периметру она обнесена достаточно высоким ажурным металлическим ограждением. На площадке есть скамейка для взрослых, а для их детей – горки, песочница, различные качели. В день открытия к ребятне, тут же начавшей осваивать новую территорию, присоединились клоуны, которые приготовили для детей множество разных шуток, конкурсов и игр. Любители здорового образа жизни, подростки, увлекающиеся спортом, могли позаниматься на спортивной площадке, тем более

ДОРОЖНЫЕ ИННОВАЦИИ

(Начало на 1 стр.) – Я понимаю, что реконструкция дорог требует времени. Это работа даже не одного года. Но тем не менее нужно изыскивать возможности, чтобы улучшать качество дорог в Казахстане, – отметил Аскар Жумагалиев. Ерлан Арын озвучил сумму, выделенную на 2014 год для реконструкции павлодарских дорог. В общей сложности это семь миллиардов тенге, в том числе из местного бюджета – три миллиарда. Это больше, чем в предыдущие годы. Однако глава региона пообещал дополнительно проработать вопрос увеличения финансирования. А также поручил составить «чёрный список» компаний, допустивших при ремонте

автомобильных дорог те или иные нарушения. Это – к информации Замира Сагинова о результатах проверки, инициированной Комитетом автомобильных дорог летом этого года. В Павлодарской области проверка была проведена на 17 объектах дорожного строительства. Было выявлено 21 нарушение, в основном по несоответствию качества применяемых строительных материалов. И, как отметил Замир Сагинов, не все выявленные нарушения сегодня устранены. До сих пор не переделана транспортная развязка в районе трамвайного депо. В связи с этим аким области поручил ужесточить контроль за ходом всех дорожных работ и пересмотреть, опять же в сторону ужесточения,

меры ответственности за несоблюдение установленных норм и требований. Кроме этого, как уже говорилось, Ерлан Арын выступил с инициативой внедрить на территории области пилотные проекты по использованию в дорожном строительстве современных технологий. Сегодня в Казахстане насчитывается около сорока опытных участков, где эти технологии уже применяют в работе. Кстати, в ближайшее время в республике будет внедрён целый ряд новинок в сфере дорожного строительства. Например, тёплые асфальтобетонные смеси. При укладке горячего асфальтобетона на холодную поверхность смесь очень быстро остывает. По этой причине уплотнить её должным

образом не удаётся. В результате недостаточного уплотнения покрытие быстро разрушается, и уже на следующий год на новой дороге появляются выбоины. Применение тёплых смесей позволяет продлить время уплотнения асфальтобетона приблизительно на 50 процентов, что дает возможность добиться требуемого ГОСТом коэффициента уплотнения. А значит, дорожный сезон можно существенно продлить без ущерба для качества. И это лишь одна из новинок, озвученная Аскаром Жумагалиевым. Таким образом, Казахстан сделает большой шаг к тому, чтобы улучшить качество своих дорог.

Ирина ВОЛКОВА.


Новости. События. Факты

http://irstar.kz

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

3

ÑÎÁÛÒÈÅ

В этом году павлодарскому поэту и журналисту К абдыкариму Идрисову исполнилось бы 85 лет. Вчера на здании Павлодарского педагогического колледжа, в котором наш земляк учился в послевоенные годы, установили м емо р и а л ь н у ю д ос к у в память о нём.

В память о талантливом поэте

Родился поэт в Краснокутском районе Павлодарской области. В военные годы работал в колхозе учетчиком, весовщиком и секретарем аульного совета. Кабдыкарим всегда тянулся к творчеству, начав свою литературную деятельность с работы в молодежных и лите-

ратурных изданиях республики. В 1955 году в свет вышел его первый сборник стихов «Цветы жизни». Позднее он написал свыше полусотни книг, среди которых известные казахстанскому читателю «Иртышские волны», «Бывают в жизни мгновения», «Шаги». Лучшие произведения Идрисова включены в учебники начальных классов казахских школ и программы детских дошкольных учреждений. Сын поэта Нурлан Идрисов рассказывает: «Вот уже 35 лет прошло с тех пор, как папы не стало. Сегодня, когда я слышу, как звучат песни, написанные на стихи отца, я вспоминаю всё тепло и любовь, которые он мне подарил. И сегодня мне приятно, что о нем не забывают и на его родной земле». Мемориальную доску открывал аким Павлодара Оразгельды Каиргельдинов, который в ходе торжественной церемонии отметил, что Кабдыкарим Идрисов – человек, которым гордится павлодарская земля.

– Он был настоящим мастером художественного перевода. Он оставил всем нам богатое литературное наследие, которое несет благо и радость нынешнему поколению. Я рад, что такая торжественная миссия возложена на меня, и череда мероприятий

по празднованию юбилея замечательного казахского поэта этим не заканчивается, – подчеркнул глава города. В Павлодарском педагогическом колледже имени Ахметова состоялась научно-практическая конференция, в ходе которой горожанам презентовали книгу поэта «Таңдамалы». А в культурнодосуговом центре «Шаңырақ» состоялся концерт, посвященный юбилею Кабдыкарима Идрисова. Участие в нем принял заместитель акима Павлодарской области Нуржан Ашимбетов. Он отметил: «Несмотря на то, что жизнь Кабдыкарима Идрисова была короткой, народ никогда не забудет своего талантливого сына. Потому что поэт жил достойно. В Актогае, где он родился (село Ауельбек), есть школа его имени. Завтра в ней откроется музей, посвящённый поэту. В будущем там же планируется открыть памятник знатному земляку».

Даурен ХАИРГЕЛЬДИН. Фото Валерия БУГАЕВА.

Перейти к «зелёной экономике»

Заключены меморандумы Акимат Павлодарской области заключил меморандумы с ТОО «Шарбакты Кус» и ТОО ПК «Павлодар-Кус» о совместной работе по развитию птицеводства и насыщению рынка области куриными яйцами. В рамках соглашения ТОО ПК «Павлодар-Кус» обязуется не допускать необоснованного повышения отпускных цен, построить птицефабрику в 2014 году, довести поголовье кур-несушек поэтапно в 2014 году до 75 тысяч, а в 2015 году – до 200 тысяч, довести производство яиц до 60 миллионов штук в год к 2016 году. ТОО «Шарбакты Кус», исполняя меморандум, также взяло на себя обязательства реализовывать продукцию на сельхозярмарках в Павлодаре по собственным отпускным ценам, произвести и реализовать на рынке области до конца 2013 года 15 миллионов яиц, довести поголовье кур-несушек в 2013 году до 280 тысяч, а в 2014 – до 420 тысяч голов. Это же предприятие пообещало формировать отпускные цены на яйца на 5-10% ниже цен поставщиков и не допускать необоснованного повышения отпускных цен. Оказывать все меры господдержки со своей стороны этим птицеводческим предприятиям, выполняя заключенные меморандумы, обязались власти области.

Александр ВЕРВЕКИН.

31 октября 2013 года в Павлодаре прошел Международный инновационный форум «Инновации – энергия будущего», ставший одним из крупных мероприятий в рамках работы по подготовке к международной выставке «EXPO-2017». Список участников форума был довольно обширным: почти все регионы республики, Россия, Швеция, Германия, Великобритания, Чехия, Корея. Форум начался с выставки проектов, технологий и экологически чистых материалов. Проекты, отвечающие требованиям «зеленой энергетики», энергосбережения и образцы новой промышленной и строительной продукции представили отечественные, зарубежные фирмы и вузы. В четырех секциях форума обсуждались механизмы формирования и развития региональных инновационных центров и кластеров, проекты

для «EXPO-2017», опыт взаимодействия науки и промышленности в финансировании прикладных исследований Европейского союза. Панельная секция «Инновационные проекты «EXPO2017» – энергия будущего» проходила в здании Восточного филиала АО «КазТрансОйл» Павлодара. Она была посвящена вопросам «зеленой экономики», обсуждающимся сегодня во всем мире. В работе секции приняли участие 120 человек: представители бизнес-структур государственных органов, а также молодежь. Были заслушаны доклады представителей

Германии, России, Швеции и Казахстана об инновационных решениях в разных сферах экономики. Модератором выступил Александр Белый – руководитель проекта ПРООН и Правительства РК по продвижению энергоэффективности в городах. На протяжении нескольких последних лет ПРООН активно сотрудничает с акиматом Павлодарской области в вопросах продвижения электроэнергии в секторе коммунального теплоснабжения, разработки комплексных программ и планов по электроэнергии. Как известно, 30 мая 2013 года Указом Президента РК Н.А. Назарбаева в Казахстане принята концепция перехода страны к «зелёной экономике». «Зеленая экономика» – это в первую очередь изменение направления роста экономики. Сегодня её рост обычно формируется путем инвестиций в те виды деятельности, которые отличаются высоким уровнем выбросов, сильным загрязнением окружающей

среды, образованием отходов, ресурсоемкостью и разрушением экосистем. «Зеленая экономика» требует направить инвестиции в такие виды деятельности, которые характеризуются низкими выбросами углеродных соединений, минимизацией отходов, эффективным использованием ресурсов и совершенствованием экосистем. Принятая концепция закладывает основы для перехода к «зеленой экономике» посредством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30 наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду. Важнейшими целевыми индикаторами «зеленой экономики» в части энергоэффективности и электроэнергетики для Казахстана являются снижение энергоемкости ВВП, увеличение доли альтернативных источников энергии и ряд других.

Оргкомитет.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ В сельской зоне города Аксу побывали глава голландского экономического офиса Алматы Вилко Роггенкамп и представители компаний из Нидерландов, специализирующихся на производстве картофеля и овощей, поставках высококачественных семян, сельскохозяйственной техники и оборудования. Гости посетили производственный кооператив «Агрофирма «Биосем», крестьянские хозяйства «Сергей» и «Тимур» в селе Евгеньевка. Это уже второй приезд голландской делегации в Павлодарскую область. В сентябре этого года Вилко Роггенкамп и представители восьми голландских компаний приезжали изучать возможность дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного партнерства с павлодарскими сельхозтоваропроизводителями. Цель нынешнего визита – презентация голландцами новых проектов по созданию современных молочно-товарных ферм, репродукторов для птицеводческой отрасли, поставка оборудования для производства и переработки сельхозпродукции и многое другое. Евгеньевские крестьянские хозяйства

Голландская делегация – в Евгеньевке

«Тимур» и «Сергей» – одни из самых крепких в сельской зоне города Аксу, а «Агрофирма «Биосем» известна не только в Павлодарской области, но и за её пределами, так что голландцам было что посмотреть. Производственный кооператив «Агрофирма «Биосем», образованный в 1989 году Мансуром Мингазовым, на сегодня является абсолютно стабильным, экономически устойчивым и рентабельным, ежегодно наращивает объемы производства. В 2001 году приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан агрофирме присвоен статус хозяйства по производству элитного картофеля, семена которого с удовольствием закупают не только казахстанские, но и российские картофелеводы. Кроме того, агрофирма занимается выращиванием овощей и молочным скотоводством. Здесь работает современная лаборатория, реконструированы теплицы, расширено овощехранилище, в котором каждый год закладывается по 1200 тонн элитного картофеля. В агрофирме голландские гости внимательно осмотрели лабораторию по выращиванию безвирусных семян картофеля.

Глава крестьянского хозяйства «Сергей» Виктор Рямбов – известный в Павлодарской области новатор сельскохозяйственного производства, в 2011 году одним из первых внедривший капельное орошение. Его хозяйство с 1997 года неуклонно крепнет и расширяется. Сегодня здесь не только выращивают картофель, овощи, но и занимаются производством молока и мяса. В этом году получен отличный урожай картофеля на 236 гектарах, моркови, свеклы и капусты на 72 гектарах, из них на 16 использовано капельное орошение. В этом году были использованы семена свеклы голландской компании «Био». Есть в техническом арсенале хозяйства современные дождевальные машины, трактора, сортировочные машины для картофеля и овощей, построено овощехранилище, в котором используется германское оборудование для создания микроклимата. Поголовье крупного рогатого скота составляет полторы тысячи голов молочного и мясного направления. Крестьянское хозяйство Равиля Мингазова «Тимур» работает в селе Евгеньевка с 1997

года и специализируется на производстве картофеля, овощей и фуражного зерна. Хозяйство обеспечивает своей витаминной продукцией не только Павлодарскую область, но и Астану и Караганду, с удовольствием покупают ее и в России. В овощехранилище, рассчитанном на 13 тысяч тонн, установлено новейшее германское оборудование, благодаря которому поддерживается необходимый температурный режим. Морковь хранится в больших контейнерах, которые изготавливают в хозяйстве по европейским стандартам, есть специальные контейнеровозы вместимостью от 8 до 12 контейнеров. К концу года Равиль Мингазов ожидает поставку немецкой технологической линии, включающей мойку, полировку и фасовку моркови. Члены голландской делегации дали высокую оценку осмотренным хозяйствам, подчеркнув большой сельскохозяйственный потенциал Павлодарской области, и выразили готовность к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству.

Татьяна ШЕПОТАТЬЕВА.


Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

http://irstar.kz

Брифинг

Экибастуз строит жильё В

минувший понедельник аким города Экибастуза Александр Вербняк рассказал о строительстве жилья в городе в рамках государственной программы развития моногородов.

Актуально

По сведениям акимата города Экибастуза, очередь на жильё составляет 3792 человека, включая категории льготников. В их числе 397 детей-сирот и более полутора тысяч работников бюджетной сферы. В этом году улучшили свои жилищные условия 1172 очередника, сдан дом, в котором спроектирован подъезд для многодетных семей. В этом подъезде только трёх- и пятикомнатные квартиры. В числе прочих сданы в эксплуатацию два общежития для молодёжи. Одно из них заселили медработники, второе – работники бюджетной сферы. Александр Вербняк уточнил, что общежития эти устроены по принципу малосемеек, то есть это обычные жилые дома с однокомнатными квартирами. Таким образом руководство Экибастуза решает проблему закрепления кадров. В планах – дальнейшее строительство общежитий для молодёжи. Получает поддержку руководства города и программа строительства жилья для молодёжи (не старше 29 лет) путём накоплений на счетах в Жилстройсбербанке. Сдано два многоэтажных дома, идёт распределение квартир. Планомерно идёт реконструкция и реставрация недостроенного жилья, ведь довести до ума такие строения дешевле и быстрей, чем строить новые. До конца года будут сданы в эксплуатацию 120 квартир в реконструированных домах. Александр Вербняк утверждает, что в Экибастузе насчитывалось около 25 недостроенных и брошенных домов, в основном служащих общежитиями. На сегодня остался лишь один долгострой, остальные здания отреставрированы и заселены. С этого года планируется начало строительства новых

жилых домов, деньги на проектно-сметную документацию уже выделены. Решается проблема бесхозяйных, брошенных квартир. Все они берутся на учёт. А через положенный по закону срок заселяются. Ежегодно новых жильцов обретают до сорока-шестидесяти бесхозяйных квартир. Восстановление жилья – дело непростое и затратное, поэтому государство пошло на контакт с предпринимателями. В посёлке Солнечный три многоквартирных жилых дома, находившихся в коммунальной собственности, продано ГРЭС-2, нуждающейся в жилье для работников в связи со строительством третьего энергоблока. Проданы дома на выгодных условиях  – пять процентов восстановленного силами энергетиков жилья будет предоставлено городским очередникам. В ходе брифинга возник вопрос о квартирных злоупотреблениях в Экибастузе. Дабы развеять слухи и домыслы, Александр Вербняк пояснил: злоупотребления действительно были, но во время кампании легализации недвижимости в 2006-2007 годах. Двенадцать квартир, на которые незаконно были выданы документы о легализации, изъяты, идёт их перераспределение. Мошенничество выявлено по результатам внутреннего служебного расследования. Как выяснилось, незаконно легализованные квартиры уже многократно перепродавались. Виновный в мошенничестве арестован, его судьбу решит суд. По информации Экибастузского городского акимата, в этом году предполагается перевыполнение плана по вводу в эксплуатацию жилья. На сегодня в городе сдано более 14 тысяч квадратных метров жилья при плане 15,6 тысячи. Это притом что дома ещё достраиваются и будут сданы к концу года. Александр Вербняк подчеркнул: освоение бюджетных средств, выделенных на жилищное строительство, будет стопроцентным.

Маргарита РОЗЕН.

Возвращают зрение

П

авлодарские офтальмологи расширяют список операций, относящихся к высокоспециализированной медицинской помощи, которые можно делать на местах. Так, совсем недавно офтальмологи Павлодарской областной больницы имени Султанова успешно освоили два совершенно новых для Павлодара направления: Ex-PRESS-дренаж и удаление глазного яблока с косметической целью.

Ещё совсем недавно больные, которым показаны эти два вида хирургических вмешательств, были вынуждены обращаться за медицинской помощью к столичным врачам. Но благодаря программе «Саламатты Қазақстан» всё больше и больше манипуляций в рамках высокоспециализированной медицинской помощи становятся доступными для регионов. И в первую очередь для тех из них, где имеются профессиональные кадры и хорошее материально-техническое оснащение. Офтальмологический центр Павлодарской областной больницы и в том, и в другом отношении на хорошем счету у руководства Казахского научноисследовательского института глазных болезней. И не случайно одни из первых мастер-классов по внедрению новых технологий были проведены именно здесь. Семь практикующих хирургов-офтальмологов собрались в операционной, где в этот день должны были прооперировать десять больных с запущенными патологиями при глаукоме и травме глазного яблока. Почему выбрали именно глаукому? Потому что именно это заболевание входит в первую тройку глазных болезней, где регистрируют самую высокую инвалидность. Сегодня в Павлодарской области насчитывается более 15 тысяч человек, страдающих глаукомой. – Десять процентов из них составляют люди с уже запущенными формами, – говорит заведующий Павлодарским офтальмологическим центром Касымхан Тлеубаев, –

то есть это та категория больных, которые нуждаются в имплантации микрошунта Ex-PRESS. – Как известно, – вступает в разговор кандидат медицинских наук, врач высшей категории КазНИИ глазных болезней Гульнара Жургумбаева, приехавшая в Павлодар обучить своих коллег новой технологии, – в стабилизации глаукоматозного процесса очень большую роль играет снижение внутриглазного давления. Существует множество методик оперирования глаукомы. Но в запущенных случаях зачастую они неэффективны. Тогда на помощь приходит так называемый Ex-PRESS-дренаж. С его помощью удаётся уменьшить процесс рубцевания и улучшить отток жидкости. Эти операции в Павлодаре планируют поставить на поток уже со следующего года, когда в регион прибудут в необходимом количестве титановые шунты. То же самое касается и операций по удалению глазного яблока, где применяются специальные импланты, которые также будут заказываться в рамках государственного заказа. Теперь дело за поставками. А методику павлодарские офтальмологи освоили на «отлично». Такую оценку уровню профессионализма своих коллег из региона по итогам мастер-классов поставила Гульнара Жургумбаева. Но на этом, как сообщил Касымхан Тлеубаев, развитие высокоспециализированной медицинской помощи в региональной офтальмологии не заканчивается. В дальнейшем павлодарские офтальмологи пройдут курс обучения по современной катарактальной хирургии. Её главное преимущество  – возможность оперировать даже при минимальной потере зрения. Раньше показанием к хирургическому вмешательству при катаракте служил лишь мутный хрусталик. Сегодня же перед казахстанскими окулистами стоит задача свести к минимуму использование пациентами очков. И опять же независимо от того, где человек живёт – в Алматы или в Павлодаре.

Ирина ВОЛКОВА.

Общество

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету «ЗВЕЗДА ПРИИРТЫШЬЯ» на 2014 год Подписка через Подписка Подписка отделения через ТОО с оформлением и АО «КАЗПОЧТА» «КазПРЕСС» получением в редакции Стоимость подписки для юридических лиц 63450 55440 индекс город село 1 месяц 291 тенге 294 тенге 302 тенге 164 тенге 3 месяца 873 тенге 882 тенге 906 тенге 492 тенге 6 месяцев 1746 тенге 1764 тенге 1812 тенге 984 тенге 12 месяцев 3492 тенге 3528 тенге 3624 тенге 1968 тенге Стоимость подписки для НАСЕЛЕНИЯ 65440 индекс 65440 город село 1 месяц 274 тенге 277 тенге 257 тенге 147 тенге 3 месяца 822 тенге 831 тенге 771 тенге 441 тенге 6 месяцев 1644 тенге 1662 тенге 1542 тенге 882 тенге 12 месяцев 3288 тенге 3324 тенге 3084 тенге 1764 тенге Льготная подписка для ПЕНСИОНЕРОВ 55440 индекс 15440 город село 1 месяц 229 тенге 232 тенге 182 тенге 111 тенге 3 месяца 687 тенге 696 тенге 546 тенге 333 тенге 6 месяцев 1374 тенге 1392 тенге 1092 тенге 666 тенге 12 месяцев 2748 тенге 2784 тенге 2184 тенге 1332 тенге Льготная подписка для УЧАСТНИКОВ и ИНВАЛИДОВ ВОВ 45440 индекс 15440 город село 1 месяц 202 тенге 205 тенге 120 тенге 83 тенге 3 месяца 606 тенге 615 тенге 360 тенге 249 тенге 6 месяцев 1212 тенге 1230 тенге 720 тенге 498 тенге 12 месяцев 2424 тенге 2460 тенге 1440 тенге 996 тенге Стоимость ЧЕТВЕРГОВОЙ подписки для НАСЕЛЕНИЯ 25440 индекс 65443 город село 1 месяц 155 тенге 168 тенге 126 тенге 80 тенге 3 месяца 465 тенге 504 тенге 378 тенге 240 тенге 6 месяцев 930 тенге 1008 тенге 756 тенге 480 тенге 12 месяцев 1860 тенге 2016 тенге 1512 тенге 960 тенге Индивидуальная подписка ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ (коллективная, не менее 25 экземпляров) с доставкой на предприятия г. Павлодара Три номера в неделю 1 месяц 166 тенге 3 месяца 498 тенге 6 месяцев 996 тенге 12 месяцев 1992 тенге Подписку на нашу газету с доставкой на дом или по месту работы можно оформить в любом почтовом отделении, у почтальонов и в здании Почтамта: ул. Ак. Сатпаева, 50 (тел. 32-40-37), в ТОО «КазПРЕСС»: ул. Р. Люксембург, 111-203 (тел. 67-52-36), а также к вашим услугам альтернативная подписка с оформлением и получением в редакции по ул. Ленина, 143. Вниманию учреждений и организаций предлагаем коллективную альтернативную подписку с доставкой до предприятия. Тел. 61-80-32. Период подписки

криминал

4

Задержан подозреваемый в убийстве Насти Шариповой П одозреваемый в убийстве 14-летней Насти Шариповой, пропавшей 21 октября, пытался покинуть пределы области. Его задержали в степи в шести километрах от Калкамана, когда он двигался по направлению к трассе. Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания даёт признательные показания.

Как рассказал начальник ДВД области Султан Кусетов, молодого человека, жителя этого же села, в числе других уже допрашивали в первые дни поисков Насти. Однако он заверил полицейских, что в тот день, когда школьница пропала, её вообще не видел. В поисках девочки, к которым, кстати, присоединились очень многие добровольцы, в том числе и из Павлодара, парень участия не принимал. Ему 20 лет, ранее не судим, девятый класс заканчивал в коррекционной школе. С Настей Шариповой подозреваемый жил по соседству. После задержания на допросе он рассказал, что в тот день, 21 октября, ушёл на пустырь, чтобы распить спиртные напитки. А когда увидел проходившую мимо Настю, напал на неё. Девочка начала кричать и сопротивляться. Тогда он её задушил, оттащил ещё теплое тело вглубь пустыря и изнасиловал. Слова задержанного подтверждает и судебно-медицинская экспертиза, согласно которой смерть школьницы наступила в результате механической асфиксии путём перекрытия дыхательных путей. Также на теле Насти имеются следы сексуального насилия. Следственно-оперативные действия по проверке показаний задержанного продолжаются. В его доме изъяли несколько личных вещей со следами пятен бурого

цвета, похожими на кровь. Султан Кусетов сообщил, что проводятся все необходимые экспертизы. Тело Насти Шариповой было обнаружено 3 ноября в восемь часов утра, спустя две недели после того, как она пропала. В поисках приняли участие около 700 человек. Полицейским помогали жители села, волонтёры, приехавшие в Евгеньевку со своими собаками, и даже экстрасенсы. По словам начальника ДВД Павлодарской области, к полицейским обратилось сразу несколько ясновидящих, которые озвучивали каждый свою версию случившегося. Тело Насти Шариповой закопали на пустыре, на месте разрушенного здания, от которого остался только фундамент, в яме, засыпанной землёй и различным мусором, на глубине одного метра. К слову, этот пустырь уже обследовали и полицейские, и сами родители девочки, причём, в первые же дни поисков. Но тогда никаких следов преступления никто не обнаружил. Вновь на пустырь поисковиков привели, по словам Султана Кусетова, оперативно-розыскные мероприятия. Сначала нашли в земле кроссовки пропавшей девочки, а затем и само тело. В этот же день сосед Насти пропал из родного села. Позже, давая признательные показания, он расскажет, что из окна своего дома, которое выходит на пустырь, увидел, как полицейские обнаружили тело школьницы. Хотел повеситься, но попытка оказалась безуспешной – порвалась верёвка. Тогда и решил податься в бега. Правда, далеко уйти ему не удалось. ...14-летнюю Настю провожали в последний путь всем селом. По горькой иронии судьбы предполагаемого убийцу задержали в день её похорон.

Ирина ЮРЬЕВА.


Общество

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

http://irstar.kz

Åãî íàçûâàþò ïëàíåòîé äåòñòâà 5

ноября 1978 года школьники Павлодара получили прекрасный подарок – Дворец пионеров и школьников, построенный на средства от субботников жителей всего города.

Свою работу Дворец начинал под руководством Виталия Петровича Никитенко. Он наладил работу творческих кружков, организовывал первые встречи с интересными людьми, первые международные слеты и фестивали. Затем директором Дворца пионеров и школьников стала Неля Федоровна Баранник, проработавшая на этом месте с сентября 1982 по март 1997 года Она с любовью собирала лучшие творческие силы города в единый коллектив Дворца, который в эти годы стал известным в области и республике центром детского творчества. Именно в эти годы Дворец стал таким, каким помнят и знают его многие поколения детей и взрослых. Здесь сложились свои традиции: праздники, посвященные началу учебного года, Дню пионерии, Дню дружины, Дню кружковца, слеты участников поста Славы, международные форумы и фестивали юных интернационалистов и другие. Огромным событием в жизни Дворца школьников стало открытие в мае 1985 года мемориального музея «Деды-ветераны, внуки-следопыты», который стал центром патриотического воспитания учащихся школ области. Его первым руководителем стала Л.И. Асеева, настоящий энтузиаст своего дела. Её отряд красных следопытов имел на своём счету 400 завершённых поисковых дел. Музей стал одним из лучших в области. Только за пять лет его посетили около семи тысяч человек. Директорскую эстафету в сложные 90-е годы приняла Екатерина Петровна Луб. Ушла в историю пионерия, но многие традиции подхватили современные детско-юношеские организации. И благодаря педагогам методического отдела пионерские традиции были сохранены. А на базе Дворца школьников

появилась областная детскоюношеская организация «Ертіс», которая стала основным звеном в работе с детским движением. В октябре 1997 года павлодарская детвора стала участницей международного фестиваля «Айналайын – Ертіс – 97». Дворец школьников принимал детей не только из нашей республики, но и из России, Грузии, Болгарии, Узбекистана, Киргизии, Хакасии. В настоящее время в областном Дворце школьников работает слаженный творческий коллектив под руководством директора Алмы Жумабаевны Ерубаевой. Во Дворце к аждый может найти себе дело по душе: писать научные работы, изучать радиоэлектронику, выпускать газету, снимать фильмы, шить замечательные наряды, рисовать прекрасные картины, ходить в походы по родному краю, петь, танцевать, учиться парикмахерскому искусству, а самое главное – найти друзей, с которыми всегда интересно. Вот уже на протяжении 35 лет ежегодно более трех тысяч детей от 5 до 18 лет занимаются в 250 кружках, клубах и студиях Дворца, а более 50 тысяч детей привлекаются к участию в массовых мероприятиях. В 2006 году Дворец школьников стал победителем республиканского конкурса внешкольных организаций «Білім ұясы» в номинации «Лучший Дворец школьников». В 2008 году он был признан лучшим в областном конкурсе по качеству образовательных услуг. В 2010 году на республиканской выставке учебно-методических материалов «Методический вернисаж», из четырех номинаций в двух работы педагогов Дворца получили первое место. Только за пять лет 890 кружковцев приняли участие в 80 международных и республиканских фестивалях и конкурсах, получив более 250 наград. В десятках стран мира побывали такие коллективы, как образцовая студия эстрадного танца «Блэйз», театр эстрадной песни «Свет звезды», вокальная студия «Жас даурен», студия эстрадной песни «Музыкальный квартал».

З д е с ь р а б от а ют д ет с к и й пресс-центр Дворца школьников, студия «Каламгер», видеостудия «Луч». Под руководством педагогов Е.В. Вайберт, А.С. Исакова, С.Б. Кибатова, Д.Б. Даирбаева выходят детские радиопередачи «Пингпонг», «Жас тілші», «Дубль-2», областная детско-юношеская газета «Сенің əлемің – Твой мир». Детский пресс-центр стал настоящей кузницей кадров для средств массовой информации. Около 50 его выпускников работают в газетах, на телевидении и радио не только Казахстана, но и России, Германии и других стран. Нередко выпусники кружка радиоэлектроники связывают свою жизнь с техникой. Это специалисты в области микропроцессорной техники, проектировщики усилительной техники, программисты, инженеры. «Выбор профессии я сделал в кружке радиоэлектроники Павлодарского Дворца школьников. Хочу стать инженерным работником высокого уровня», – говорит Бауржан Атанов, выпускник Дворца, призер республиканской выставки технического творчества. И так могут сказать сотни нынешних студентов вузов и учащихся колледжей. На протяжении многих лет Дворец школьников проводит крупные областные мероприятия. В их числе конкурс инструменталистов «Күй-айтыс»; конкурс юных вокалистов «Хрустальный звон»; фестивали и летучки юных журналистов «Жас қалам»; курултаи детско-юношеских организаций; выставки прикладного и технического творчества; акции «Весенняя неделя добра»; конкурс «Парад проектов»; проекты «Путь к успеху», «Профи-шоу»; конкурс «Проба пера». Во Дворце все пронизано любовью к детям, заботой о них. А это значит, что еще ярче будут светить звездочки творческого коллектива, звонче, счастливее будут звенеть голоса ребят в чудесной стране по имени Детство!

Вера ШАКИРИМОВА, методист Дворца школьников.

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

îò «Çâåçäû Ïðèèðòûøüÿ» è êîìïàíèè ñîòîâîé ñâÿçè «Beeline»

Продолжаем нашу викторину, генеральным спонсором которой выступает компания сотовой связи с торговым брендом «Beeline». Задания викторины даются еженедельно в четверговом номере. Ответы на задания принимаются до следующей среды. Первые пять читателей, давших правильные ответы на одно из трёх заданий, получают в качестве приза фирменную ручку с топпером. Первые пять читателей, давших верные ответы на два или три из трёх заданий, получают призовые зонты от «Beeline». Поощрительный приз за активность – трикотажную шапку фирменных цветов «Beeline» получает наиболее активный в течение двух недель читатель, предложивший максимальное количество правильных ответов. И по итогам месяца – суперпризы: USB-модемы на 5 и на 10 гигабайт. Последний – с премиальным ночным безлимитом. Суперпризы получат два наиболее активных читателя, которые первыми предложат максимальное количество правильных ответов в течение месяца. Итоги викторины подводятся еженедельно в пятницу. Итоги месяца – в последнюю пятницу каждого месяца. Ответы принимаются только по телефону 61-80-52. Призы, предоставленные компанией «Beeline», можно получить по адресу: улица Ленина, 143,

второй этаж, кабинет 209, с 10 до 13 часов, кроме субботы и воскресенья.При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности). Призёры прошлой недели: 1. Камила Габдушева, Павлодар. 2. Николай Исаев, Павлодар. 3. Раушан Сыпатаева, Павлодар. 4. Нина Наливайкина, село Черноярка. 5. Евгения Балыкова, Павлодар. Приглашаем победителей викторины за призами. Внимание, задания викторины на следующую неделю: 1. Когда трогается железнодорожный состав, машинист, перед тем как начать движение вперёд, подаёт состав назад. Зачем это делается? 2. Один человек был очень добр и прощал любые обиды. Однако была часть людей, которую он не прощал никогда. Почему? 3. В природе есть необыкновенная птица, тело которой иногда после смерти сохраняется в течение 15-20 лет в виде собственного чучела. Что это за птица? Желаем удачи!

5

Приглашаем на сельхозярмарки! 9 и 16 ноября 2013 года на площади перед центральным рынком «Квазар» по улице Пахомова (между улицами Естая и М. Исиналиева) организуются ярмарки сельхозпродукции по ценам производителей, приуроченные к Дню работника сельского хозяйства. 9 ноября поставят продукцию сельхозформирования Павлодарского, Железинского, Майского, Актогайского, Качирского районов, городов Павлодар и Экибастуз. 16 ноября – Щербактинского, Успенского, Иртышского, Баянаульского, Лебяжинского районов, городов Павлодар и Аксу. Реализация продукции на ярмарке будет осуществляться по ценам: говядина – 900 тенге/кг, конина – 1000

тенге/кг, казы – 1200 тенге/кг, баранина – 800 тенге/кг, свинина – 700 тенге/ кг, молоко сырое – 80 тенге/литр, мука пшеничная высшего сорта – 54 тенге/ кг, мука первого сорта – 46 тенге/кг, макаронные изделия – 90 тенге/кг, масло растительное – 230 тенге/литр, яйца – 19 тенге/шт., крупа гречневая – 80 тенге/кг, картофель – 40 тенге/кг, морковь – 35 тенге/кг, капуста – 30 тенге/кг, свекла – 40 тенге/кг, мёд – 950 тенге/кг. Приглашаем жителей и гостей города Павлодар посетить ярмарки сельхозпродукции по ценам производителей. Ждем вас 9 и 16 ноября 2013 года с 9 часов на площади перед центральным рынком «Квазар»! Оргкомитет.

Ýëåêòðîííûé àóêöèîí П ринятый в 2011 году Закон РК «О государственном имуществе» (далее – Закон) определяет правовые основы управления государственным имуществом и направлен на обеспечение эффективного осуществления государством прав собственника и обладателя иных прав на государственное имущество.

В настоящее время для его реализации принят ряд нормативноправовых актов, детализирующих важнейшие направления Закона и определяющих основные субъекты отношений, их права и обязанности в сфере управления государственным имуществом. Так, постановлением Правительства РК от 15 июля 2011 года №802 единым оператором в сфере учета государственного имущества, на которого возложены задачи по реализации единой технической политики в сфере организации и учета государственного имущества, определено АО «Информационно-учетный центр» со 100-процентным участием государства в его уставном капитале (далее – АО «ИУЦ»). В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» в части активного использования казахстанцами информационных возможностей, создаваемых государством, разработан электронный аукцион по продаже имущества. Данный ресурс позволяет физическим лицам при наличии ЭЦП

подавать электронную заявку и участвовать в электронном аукционе без посещения аукционных залов продавца, а по результатам аукциона подписать либо протокол аукциона, либо заявление на возврат гарантийного взноса. В ближайшее время появится возможность при подаче электронной заявки оплатить гарантийный взнос с использованием платежного шлюза электронного правительства, через который также можно будет оплатить авансовый платеж и полную стоимость приобретенного имущества. С внедрением электронного аукциона отпадает необходимость участникам неоднократно приезжать на место проведения торгов: сначала для подачи заявки, затем для участия, позже для подачи заявления на возврат гарантийного взноса или подписания договора купли-продажи. Электронная форма торгов позволит любому желающему участвовать в аукционах по продаже объектов государственной республиканской и коммунальной собственности независимо от места нахождения. Для удобства участия в электронных торгах на веб-сайте www.gosreestr. kz на главной странице в разделе «Электронный аукцион по продаже имущества» разработана пошаговая инструкция в виде слайдов. Можно также обратиться за помощью в Павлодарское отделение АО «ИУЦ» по адресу: ул. Ак. Сатпаева, 136, каб. 711, 712 или по телефонам: (7182) 61-82-59, 61-82-97. Павлодарское отделение АО «ИУЦ».

Îá èíâåíòàðèçàöèè çåìåëü

В

соответствии с поручением Главы государства от 12 января 2011 года о проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного фонда на предмет их целевого использования местными исполнительными органами в нашей области была проведена большая работа.

В 2011 году в Павлодарской области обследовано более 4 миллионов гектаров земель, выявлено 687 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, из них более 400 тысяч гектаров – пахотнопригодные земли, в результате чего возвращены в государственную собственность путем расторжения договоров аренды 422 тысячи гектаров, или 62% от общей площади выявленных неиспользуемых земель. На основании выданных предпи-

саний территориальной земельной инспекцией землепользователям 130 тысяч гектаров неиспользуемых земель были вновь вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Поставленные в 2011 году на учет как бесхозяйное имущество 135 тысяч гектаров по истечении одного года были возвращены в госсобственность для последующего предоставления их новым землепользователям. Таким образом, неиспользуемые земли в течение полутора лет были вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Вопросы обеспечения рационального использования земли и повышения ее плодородия с учетом передового мирового опыта находятся на постоянном контроле. Управление земельных отношений Павлодарской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ 17 ноября 2013 года в Доме культуры села Черное Лебяжинского района пройдёт областной турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти полковника полиции Газиза Садуова. Начало в 9.00. Оргкомитет.


6

Л

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

итературная

С

траница

«¾Âñåëåííàÿ óñëûøèò ãîëîñ âåùèé» Казахский поэт Арман Кани родился и живёт в Павлодаре. Он член Союза писателей Казахстана, директор областного филиала этого союза. Первые стихи А. Кани были опубликованы в начале 1980-х годов в республиканской газете «Қазақ əдебиеті» с напуственным словом видного поэта, автора стихов нынешнего Гимна Казахстана Жумекена Нажмиденова. Похвальный отзыв о стихах Армана Кани в журнале «Жалын» оставил известный казахский поэт Куандык Шангытбаев. Тепло отзывались о творчестве А. Кани Фариза Онгарсынова, Музафар Алимбаев и другие поэты.

Ñèâîãðèâûé Когда в глазах краснеют угольки, Когда стучат голодные клыки, Ты чтишь бойцом себя, мой сивогривый, И в этом смысле мы с тобой близки. И я, как ты, то добрый, то вдруг злой, И нрав твой проявляется порой, – Когда дельцы не признают пророков, Поэт для них – он тоже не герой. Наивно ждать «спасибо» от людей, Кому тенге теперь всего родней. Что ж, жизнь пока ещё у нас такая – Повыгоднее вольницы моей. Ах, серый мой! Опять со всех сторон К тебе шакалы лезут на рожон… И я был ранен черною стрелой, Но кто стрелял, мой не услышал стон… Обиженный, Ты, может быть, уйдешь, И грудью гордой путь себе пробьешь… Ты, сивогривый, не спеши прощаться – Наш край красив, хорош он и пригож. А я останусь на родной земле, Свой путь пройти я должен хоть во мгле. Пусть добывают славу лицемеры, Толкаться у трибуны – не по мне. Я на крутом останусь берегу И никуда, конечно, не сбегу… Да разве я – сын правды и свободы – Покинуть свою родину смогу?! По-волчьи гордый, жизнь люблю саму, Люблю Иртыш ртыш и степи, потому Судьбу любую пусть мне даст Всевышний, Пусть и собачью, – я её приму.

Фото Валерия БУГАЕВА

http://irstar.kz

Ïðàðîäèíà Под степной травой скрываясь, тянется тропа. Там следы людей остались – за стопой стопа… Едирей – гора святая, не тебе ли знать, Как народ далёких предков с голоду пропал. Кто спалил мой вековечный, мой родной колосс*? Сам себе я с горем горьким задаю вопрос. Жар в груди, бунтует сердце, я хочу понять – кто отсюда тыщи жизней в небеса унес. Обдирали всех до нитки, наглость не тая. Тот набрасывался тигром, кто-то – как змея, Этим нелюдям-злодеям не смогу простить… Был не атом здесь, а Голод – боль за всех моя. Едирей – гора святая, ночи так длинны, а в горах темно и страшно, будто нет Луны. Не услышать рёв верблюжий, даже плач детей. Плачут травы на восходе, травы-плакуны. Горы тихие тревожны, не видать ни зги. Слава Богу, не вернутся, не придут враги. Мнится, слышу гласом павших песню я в ночи – То ли реквием поётся, то ли предкам гимн. Я рукой коснулся пепла – где ты, мой аул? Прах истории навечно, кажется, заснул… Сполоснул лицо водицей, и своей тоской С родником Кани делился – он мне жизнь вернул: «Я прошу тебя – не делай мне ещё больней, Ты пойми, что мы с тобою, всё ж одних кровей.

В лютый год твоею каплей в кровь вошел, проник Одному из наших предков – славных сыновей…» Поговорка есть: что было, то давно прошло. И ещё на эту тему слышал много слов. Может быть, но сам я видел: там, где был колосс, Не быльём – голодомором по-рос-ло… *Колосс – в переносном смысле – символ величия отдельной местности.

Ïèñüìî Îëæàñó Ты скажи, Олжас, хоть слово для начала, Не молчи, ты видишь – Мир в печали… Своим словом ты от всей Степи великой Передай привет наш Вечной дали. Расскажи, как ты умеешь, ярко, просто, О стране родной – она, как мирный остров. Если надо, говори, посол казахов. Подражая Казыбеку*, словом острым. Расскажи про наши степи, наши горы И о том, что нет у нас раздора… Под целебными родными небесами Заживут и Дегелена раны скоро. Осуди, Олжас, глупцов, кто строит козни. Не покаются они, то будет поздно. Мы свободны, мы единые навеки, Не нужны нам ни размолвки и ни розни. «Аргамаков» беспокойства нам не новы… Как слова твои, Олжас, нужны нам снова! Русь и Степь родство свое признали Тысячелетнее От «Слова». Напиши, Олжас, нам золотые строки, Дай землянам мудрые уроки, Пусть до них доходит пониманье, Что земля и Человек так одиноки! *** Степь курлычет нам напевом журавлиным, Не унизив наши горы – исполины… Помнишь, было – мир дрожал от страха? И чуть не забыл Господь о нас, тогда невинных. В небе – звезд калейдоскоп, тебе не спится.

Арман Кани – автор сборников стихов «Перед совестью», «Белая пурга в красной мгле», «Дождинки», «Лицом к лицу с истиной», «Звездный туман», «Ты и я» и других. А. Кани – победитель многих конкурсов и фестивалей. Впервые цикл стихотворений поэта на русском языке был опубликован в областной газете «Звезда Прииртышья» в переводе Виктора Семерьянова. Несколько стихотворений перевели на русский язык павлодарские поэты Жанаталап Нуркенов и Евгений Гребнев. Предлагаем вниманию читателей новые стихи А. Кани. Вольный перевод – Виктора Семерьянова.

Долго ты на нас глядишь, Господь не злится, Ждет, когда весь мир поймет земную святость, Мать-Земля тогда, быть может, Человеку поклонится. Ты прости, Олжас, я красноречьем не блистаю, Не шепчу я сладкими устами. Далеко от нас ты будешь или близко, Журавлей ты вспомнишь наших стаи. Не подумай, что ищу в тебе изъяны… Бродит солнце по меридианам, Где-то в космосе – Туманность Андромеды, А в глазах твоих опять веков туманы. Ты поэт, а я товарищ твой по цеху. Скажешь слово ты, и я услышу эхо. Трудно быть посланником народа. От души хочу тебе больших успехов! *** Говори, Олжас, а мы порукоплещем, Вся Вселенная услышит голос вещий! Может быть, услышит и проснётся Гунн, что след в истории оставил вечный. Глянет степь на Землю зорькой алой, Где Аттила до Балканов властно правил, Зазвенят все сорок врат Великой дали, Что молчали под замком веков немало. Не напрасен труд акына – он бесценен. Не найти тебе подобную замену, Потеряешься во тьме великой ночи, Сивогривая завоет на Селену. Твоя проза быть забытою не может, И, конечно же, стихи – творенья тоже. Верю, к флагу голубому возвратятся Все потомки гунна, что на нас похожи. Запах трав и ягод изобилье! Здесь мудрецы – и те чуть пьяны были. Я сорву пучок полыни утром ранним, Брат, за тобой пойду в края любые. Жить лучше нам под материнским кровом. Ты – поэт, твое оружье – слово. Ты – питомец всей большой Вселенной, Где б ты ни был, будь живым-здоровым!

*** Шлет поэму степь тебе с любовью, Письма шлет – и с радостью, и с болью. Твое дело – дружба всех народов, Мое дело – рядом быть с тобою. Мои думы бродят одиноко: Кто в почете – чижик или сокол? Может быть, я никому не нужен?! От стихов моих не видят проку?! Я живу – живу, не пресмыкаясь, Я пишу, о чем пишу – не каюсь… Тянут сны на Буланай*, Балканы, И во снах я ими восхищаюсь. Слышу, вижу, как вздыхает море, И надежду – чайку на просторе. На тропинках Ер-Таргына утром Все ищу я славу или горе. Но вздохнет ли степь, не понимая, Жизнь зачем я сам себе ломаю? Моего чела коснется кто губами?! С грустью, брат, я это понимаю. Жизнь есть жизнь! Нашелся бы мне рыцарь, И спина моя смогла от холода укрыться! Неужель мое больное сердце И к земле родной вдруг охладится? Нет и нет, я не из той породы, Разве понял бы Баян – венец природы? Здесь Омар родился в прошлом веке. Твой отец – ведь он отсюда родом. Я с рожденья к Иртышу прикован, На себя порой махал рукою – Мнится, я на статую похожий, Что скучает с чашей над рекою. И она, Олжас, нужна, наверно, людям, И меня, наверно, кто-то любит?! Если чтит меня народ, ему спасибо. Жизнь есть жизнь – где мы нужны, там будем. И, как ты, я славить не устану Голубое знамя Казахстана. *Казыбек би (1667-1764 гг.) – великий казахский государственный и политический деятель, дипломат, оратор. *Буланай – так называли древние казахи Гималаи.


Информационный вестник

http://irstar.kz

45 ËÅÒ ÀÊÑÓÑÊÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ ÀÎ «ÅÝÊ»

Энергия – её работа Ирина Ивановна Скрябина выбрала нелегкий, но почетный труд энергетика больше 30 лет назад. За это время поменялось очень многое… Появились новое оборудование, правила и нормы, осталось незыблемым одно – задача приносить свет и тепло людям. Ирина Ивановна работает мотористом автоматизированной топливоподачи топливно-транспортного цеха АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». Работа эта ответственная и требует максимум внимания. Цех является важным в работе предприятия, он обеспечивает своевременное и бесперебойное снабжение электростанции топливом. Она – женщина энергичная. Сразу видно, что на работе Скрябина – руководитель: на столе идеальный порядок, такой же, видимо, и в голове. Про таких говорят: «Владеет ситуацией», она четко знает, где кто находится. Если случаются заминки, она без труда называет причины. Но про себя она говорит просто: «Для кого как: кому-то строгая кажусь, кому-то – нет. Всем не угодишь. Но на работе нет места оправданиям – нужен результат». Здесь, видимо, сказывается спортивное прошлое нашей героини.В конце 70-х Ирина пришла работать в школу учителем физкультуры. На тот момент она имела спортивные разряды по игровым видам: волейболу, гандболу, баскетболу… И учеба в техникуме физической культуры стала логичным продолжением. Затем решила поступить в индустриальный институт и пошла работать на Ермаковскую ГРЭС. – Я работаю на электростанции с 1982 года. Тогда станция набирала большие обороты. Конечно, были времена не очень хорошие. Но мы вместе, всем коллективом преодолели все сложности. Сегодня оборудование постоянно обновляется: это пылесистемы, пенообеспыливание, конвейры. Установлена новая схема термопара, мы можем следить за температурой подшипников. Если где-то перегрев, то данные видны на датчике, – рассказывает моторист автоматизированной топливоподачи. Ирина Скрябина производит пуск и остановку тракта топливоподачи, контролирует работу оборудования, распределяет персонал. После этого тракт топливоподачи работает в режиме автоматики. В ее подчинении находится 16 человек оперативного персонала: машинисты топливоподачи, машинисты вагоноопрокидывателя, осмотрщики вагонов, бульдозеристы и другие. – Вахта наша очень сплоченная. Начальник смены хороший: Ержан Агумбаев – молодой, перспективный, с ним сработались. Случается, что нужно экс-

тренно принять решение, – остановить или, наоборот, продолжить работу, и мы дружно работаем. Стараюсь, чтобы не было стыдно за свой труд, – рассказывает она. Всем коллективом топливно-транспортного цеха они отмечают профессиональные праздники и производственные победы. Это выезды на базу отдыха Жасыбай в Баянауле, отдых в лечебном профилактории, профсоюзный комитет проводит большие мероприятия не только для сотрудников АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», но и для жителей города Аксу. Это дни здоровья, строительство снежных городков, детские праздники и многое другое. – Я работаю с Ириной Ивановной с 1997 года. Могу сказать, что это ответственный человек. Она может дать фору по знаниям любому. Она отличный наставник в работе, обучила немало человек. В работе спуска никому не дает, а к себе еще более требовательна. В любой момент она расскажет обстановку, кто и где находится, в чем причина поломки или недоработки, – отмечает начальник участка топливоподачи топливно-транспортного цеха АО «ЕЭК» Андрей Чуянов. Ирина Скрябина – представитель трудовой династии. В АО «ЕЭК» трудятся ее муж Анатолий Иванович – машинист энергоблока котлотурбинного цеха и сын Дмитрий, который работает слесарем по ремонту оборудования и по совместительству овладел смежной профессией газорезчика в топливнотранспортном ремонтном цехе в бригаде по ремонту молотковых дробилок и конвейеров. – Мы с мужем познакомились, когда в школе работали. Он был учителем по черчению, я – по физкультуре. Отработали три года, решили уйти на производство, – говорит Ирина Скрябина. – Кстати, второй мой сын тоже энергетик, он инженертеплотехник в нефтяной компании в России. Мы с ним постоянно общаемся по Интернету, приезжаем в гости. Но своим самым большим достоянием Ирина Ивановна считает внуков. С ними она проводит все каникулы. В свободное от работы время она любит заниматься садом, баловать домочадцев различными вкусностями и тренировать мозг, разгадывая кроссворды и сканворды. Гульбаршин ТУРАБАЕВА.

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

7

К ЮБИЛЕЮ УЧЁНОГО

В эти дни свой 70-летний юбилей отмечает один из выдающихся деятелей современной казахстанской науки, кандидат технических наук, профессор ПГУ им. С. Торайгырова Максут Абдулхадырович Шинтемиров.

М. Шинтемиров родился 27 октября 1943 года. В 1973 году Максут Абдулхадырович окончил аспирантуру Ленинградского политехнического института (ныне СПбГПУ). Решениями ВАК СССР в 1974 году утвержден в степени кандидата технических наук, в 1979 году – в звании доцента. С 1968 года по настоящее время непрерывно работает в ПГУ имени С. Торайгырова. При непосредственном участии М. Шинтемирова была укреплена материальнотехническ ая база архитектурностроительного факультета ПГУ, проделана значительная работа по качественному подбору и подготовке научно-педагогических кадров. Двадцать преподавателей из числа выпускников кафедры строительных конструкций (в настоящее время промышленного, гражданского и транспортного строительства) были направлены на научную стажировку в очную аспирантуру, из которых 17 защитили кандидатские диссертации, а один позже – докторскую диссертацию. Кафедра вышла в число ведущих в вузе по количеству преподавателей с учеными степенями и званиями. В 1992-1993 учебном году остепененность штатных преподавателей кафедры составила 100 %. Это был второй случай в истории университета. За время работы Максута Абдулхадыровича в должности декана по его инициативе был осуществлён переход на новые учебные планы на основе государственных стандартов РК, созданы компьютерные классы и внедрены ПК в учебный процесс, организован НИИ «Строительство». Значительно увеличился фонд типовых программ дисциплин, существенно наладилась учебно-методическая работа, в частности, по обеспечению учебного процесса на государственном языке, что позволило успешно пройти государственную аттестацию в ноябре 2000 года. М.А. Шинтемиров принимает активное участие в общественной работе ПГУ им. С. Торайгырова, он являлся членом ученого и научно-методического советов университета (1975-2001 годы), членом республиканского УМО по инженерно-строительным специальностям (1975-2001 годы), членом республиканского координационного совета НИР в области строительства и архитектуры, председателем ученого совета ИСФ (19972001 годы), председателем НТО «Стройиндустрия» инженерно-строительного факультета. Отрадно, что вклад профессора Шинтемирова в развитие образовательной системы Казахстана оценен по достоинству. В разные годы он был удостоен благодарности МОиН РК (2000 год), медалей «Ветеран труда», «Почетный работник МО РК» (2005 год), Почетной грамоты акима Павлодарской области (2003 год), звания «Почетный декан ПГУ им. С. Торайгырова». Широкая научно-педагогическая деятельность Максута Абдулхадыровича отражена в его трудах. Им опубликовано более 100 научных и научно-методических работ, восемь авторских свидетельств, 13 учебнометодических пособий. Результатом напряженной научной деятельности стало широкое признание ученого в отечественных и международных научных кругах.

Он систематически работает над повышением педагогической и научной квалификации, на протяжении длительного времени поддерживает научные связи с преподавателями и научными сотрудниками инженерно-строительного факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбГПУ). В научно-исследовательской лаборатории механики грунтов и устойчивости хвостохранилищ СПбГПУ принимал участие в проведении научно-исследовательских работ по надежности и безопасности гидротехнических промышленных сооружений Республики Казахстан. Профессор М. Шинтемиров прошел славный трудовой путь от стажера-исследователя до яркого ученого, талантливого руководителя с большой буквы. За долгие годы работы он проявил себя как доброжелательный, тактичный человек с активной гражданской позицией и современным научным подходом. По мнению коллег, Максута Абдулхадыровича отличают отзывчивость, дисциплинированность, требовательность, внимательность к окружающим, а также способность умело координировать научно-исследовательскую работу студентов и магистрантов. У него хорошая, дружная семья: супруга – кандидат физико-математических наук, профессор ПГУ им. С.Торайгырова Гульжихан Бейсембаевна, с которой они воспитали троих детей. Дочь Жанна, окончив Московскую академию управления им. С. Орджоникидзе, сегодня работает в международной нефтяной компании (г. Астана). Сын Алмас обучался в докторантуре PhD в Ливерпульском университете (Великобритания) по программе «Болашак», с 2011 года – ассистент-профессор кафедры робототехники и мехатроники «Назарбаев Университета» (г. Астана). Младший сын Асхат работает в службе информационных технологий «Назарбаев Университета». В знаменательный день от имени руководства и всего коллектива нашего вуза поздравляем Максута Абдулхадыровича Шинтемирова с юбилеем! От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, творческих успехов в деле повышения качества отечественного образования и науки, а также благополучия семье и близким!

М. КУДЕРИН, декан архитектурно-строительного факультета ПГУ им. С. Торайгырова, К. САКАНОВ, заведующий кафедрой промышленного, гражданского и транспортного строительства ПГУ им. С. Торайгырова.


8

åïîðò¸ð Ð

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

Ñäåëàíî ìàñòåðàìè! Íà ïðîøëîé íåäåëå â íàó÷íîé áèáëèîòåêå á á È Ó ñîñòîÿëàñü ÈíÅÓ ü âûñòàâêà-ïðîäàæà èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà «Çîëîòûå ðóêè ìàñòåðîâ».

Здесь можно было найти изделия, выполненные в самой разной технике: керамика и мягкая игрушка, войлок и вышивка, роспись по стеклу и ювелирные украшения… Правильнее было бы назвать выставку «Золотые руки мастериц», поскольку почти все выставленные здесь предметы сделаны женщинами, девушками и девочками, которые не так давно начали делать свои первые шаги в этом направлении, но шаги очень уверенные и твердые. Здесь были представлены работы преподавателей павлодарских вузов или творческих мастерских для детей, студентов и индивидуальных предпринимателей. Не все работы продавались – детские произведения, которые были принесены сотрудниками художественных школ или Дворца школьников, не являлись товаром, хотя детские работы не уступали взрослым – ни по выдумке, ни по качеству. Очень интересными оказались мягкие игрушки, выполненные юными швеями из Дворца школьников, они стали бы отличным украшением для детской, а у кого-то и любимой игрушкой. Большое число зрителей неизменно собирают работы Елены Вачуговой, павлодарского мастера по созданию авторских работ из войлока. Это могут быть украшения, предметы дизайна, а может и нарядная одежда, береты, забавные детские валенки, палантины. Здесь постоянно крутятся модницы, для которых очень важно иметь в гардеробе эксклюзивные вещи, соответствующие их индивидуальности. Елена, несмотря на то, что ее имя стало хорошо известно и павлодарцам, и жителям других регионов, что число ее клиентов постоянно растет, регулярно принимает участие во всех ярмарках местных ремесленников, которые проводятся в регионе. Множество разнообразных работ на выставке было представлено Павлодарским государственным педагогическим институтом. Работы представляет Гульнара Советовна Алинова (на снимке вверху), преподаватель кафедры

профессионального обучения, – именно здесь готовят будущих преподавателей технологии. Многие работы здесь сделаны руками студентов, иногда в соавторстве со своими преподавателями. При этом некоторые из них сделаны прямо на занятиях. Гульнара Советовна демонстрирует модные молодежные сумки, выполненные из стилизованной под рогожку ткани. На лицевой стороне каждой сумки – вышивка крестом. Очень стильная – контур девичьего лица, выполненный серым и черным цветами, и яркая бабочка. Такую вышивку нужно было успеть сделать за два часа, пока длится занятие. А еще она привезла картины, вышитые петлей, вышитые бисером, вышитые… а точнее – «нарисованные» с помощью ниток, красок и мелких бусинок. Так в одной работе были смешаны самые разные техники – батик, вышивка бисером и тамбурным швом, которые мастерицы-казашки больше знают под названием «бiз кесте». Гульнара Советовна говорит, что увлечение рукоделием к ней пришло в детстве, – и маму, и бабушку она помнит всегда за какой-то работой: они или шьют на машинке, или сидят с иглой, или держат в руках моток шерсти и спицы или вязальный крючок. И девочка рано взялась за иголку – как мама обшивала своих детей, так юная Гульнара стала обшивать собственных кукол. Педагогом посоветовал ей стать отец, а специальность выбирала сама, объединив в своем выборе и бабушкины заветы, и отцовские советы, и собственное увлечение. Она и сама постоянно учится, осваивая новые техники. Говорит, что преподает 19 разных видов рукоделия только за один год обучения. Учит азам, ну а выбирать то, что ему больше по душе, совершенствовать свою технику, каждый волен сам. Гульнара Алинова отмечает, что в последнее время все больше этот предмет увлекает мальчиков, хотя некоторые парни сначала и комплексуют, выбирая эту профессию, – мол, это все девчачьи штучки. Бывает, что и девчата подливают масла в огонь: на первых занятиях первокурсницы порой насмешливо хихикают – мол, пришли портные и вышивальщики. Гульнара Советовна насмешниц одергивает: почти все модельеры с мировым именем – мужчины, именно им дан талант сделать женщину еще прекрасней. Огромный интерес у посетителей выставки, а ими тоже были в основном женщины, вызвали работы павлодарскою молодого ювелира Елены Ташлановой, которая работает с самыми разными материалами, начиная от драгоценных и полудрагоценных камней и заканчивая такой популярной и такой демократичной полимерной глиной. Плюсы глины очевидны – из нее можно создать все что угодно, все ограничено только фантазией самого мастера. Очень много можно найти молодежных украшений, сережек, браслетов и ожерелий. Даже обычная подставка для ожерелья у Елены – это произведение искусства. Одна из таких подставок осыпана осенними рыжими листьями. Они тоже сделаны из полимерной глины и служат своего рода оправой для расположенного на них ожерелья. Елена давно занимается такими украшениями, ее изделия уходят и за рубеж – она давно освоила торговлю через Интернет, и сегодня

у нее покупатели есть не только в Казахстане и России, но и в Англии, Америке, Чехии… Елена говорит, что в наши дни особенной популярностью пользуются украшения в стиле «Фуд джеверли», что означает «съедобные украшения». Это могут быть сережки в виде кусочков торта, миниатюрных бутербродов с икрой, долек лимона, острого перца или даже грибов. Елена шутит: мол, к каждому случаю можно иметь такие украшения. Собрался в лес по грибы – вставил в уши парочку крошечных белых грибочков. Так сказать, на удачу. Вдруг искусственные грибы приманят настоящие? Сама Елена открыта для обучения и сегодня постигает все новые техники изготовления украшений ручной работы. Она любит работать и с драгоценными камнями, и с полимерной глиной, ей нравится экспериментировать со смешанной техникой, изготавливать необычные ободки или повязки для волос с яркими цветами – нежными розами, огненными тигровыми лилиями… А на некоторых ее ободках можно увидеть россыпи ягод – оранжевую рябину или сизоватую чернику. А начинала Елена когда-то с изостудии «Арман» во Дворце школьников. Возможно, среди тех ребят, которые учатся там сегодня, вырастут и будущие конкуренты Елены. Впрочем, всех наших мастериц трудно назвать конкурентами – ведь работы каждой самобытны и оригинальны, у каждого мастера свой неповторимый стиль. На выставке можно было найти работы сотрудников и студентов ИнЕУ, каждая из работ также представляет определенную технику, большое внимание привлекают небольшие панно, на которых каждый предмет сделан из глины. Директор научной библиотеки ИнЕУ Айна Жилкибекова говорит, что здесь очень часто проводятся самые разные выставки или творческие вечера. Они преследуют разные цели – это и патриотическое воспитание (студенты знакомятся с работами известных павлодарских мастеров), привитие духовных ценностей, а заодно и профессиональная ориентация. Такие выставки нацелены в первую очередь на студентов колледжа ИнЕУ, которым только предстоит выбирать профессию, на первокурсников. И, как недавно выяснилось, на школьников. Правда, на этой выставке школьникам побывать не удалось. Уже после ее закрытия на библиотеку обрушился шквал звонков – многие школы были бы рады побывать с экскурсией на такой выставке. Поэтому сейчас в библиотеке всерьез задумались о том, чтобы делать такие выставки более частыми и регулярными, с предварительными анонсами, чтобы все желающие могли их посещать. Между прочим, встречи с творческой интеллигенцией города здесь и так регулярны и разноплановы – на будущее в библиотеке запланированы встречи с известными павлодарскими фотографами и молодыми поэтами, на которых могут побывать студенты разных специальностей. Эти встречи не только интересны – возможно, для кого-то одна из них подарит целый мир, поможет круто изменить собственную жизнь, сделает ее более полной.

Галина АЛЕКСАНДРОВА. Фото автора.

http://irstar.kz СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Галина ЕГОРОВА  61-80-10


Программа телепередач

11 ноября, понедельник

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00 Ақпарат арнасы – Жетi күн. Сараптау бағ­дар­ла­масы. 10.00 Программа Жетi күн 11.00 Бармысың, бауырым? 11.50, 21.30 Премьера «Мужская история». 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 13.55 «Африка». Д/ф 14.45 «Халық сарапшысы». 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Семейный дом». 16.00 «Битва умов». Телевикторина. 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15, 18.15 «Сүлейман сұлтан». Т/х 18.00 Вечерний выпуск новостей. 19.10 «Біз». Ток-шоу. 20.00, 23.30 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 «Бюро расследований». 21.00, 00.30 Итоговый выпуск новостей. 21.30 Премьера на телеканале «Хабар»! «Мужская история». 22.10 Российский детективный сериал «След». 23.00 Тотальный футбол. 00.00, 01.00 Журналдар 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9.40 «Апта.Kz» 10.45, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25 «Ғажайыпстанға саяхат» 11.45, 17.50, 02.00 «Өзекжарды» 1 2 . 0 5 « E X P O жолы» («EXPO-2017 халықаралық көрме және Қазақстан») 12.45 «Қазақтың қолөнері» 12.55 «Дауа» 13.25 «Ақсауыт». Әскери-патриоттық бағ­дар­ла­ма 13.55 «Әуежай». Мульттоптама 14.10 «Санжар мен Қайсар».Телехикая 14.45 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. 15.55 «Шыңғыс хан». Телехикая 17.00 «Менің Қазақстаным» 17.50 «АГРАРЛЫҚ ПАВЛОДАР» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (каз. яз.) 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 18.55 «Еңбек түбі – береке» 19.00 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир 19.30, 02.45 «АУЫЛ САҚШЫСЫ». Телехикая 21.50 «СҰҢҚАР». Телехикая 22.40 «КЕЛІН».Телехикая 23.25, 02.15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 0.30 «SPORT.KZ» 0.50 «Көкпар» Ұлттық ойын 1.30 «Кітапхана».

12 ноября, вторник

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 «Бюро расследований». 09.40 Вектор развития. 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 19.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10, 22.25 Сериал «След». 11.50 Премьера «Мужская история». 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 13.55 «Африка». Д/ф 14.45 Музыкальные путешествия 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Семейный дом». 16.10 «Хауос теориясы. Ауғанстан». Д/ ф 16.35 «Выбор работодателя?». Д/ф 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15, 18.15 «Сүлейман сұлтан». Телехикая. 18.00 Вечерний выпуск новостей. 20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Арнайы хабар 21.00, 00.45 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Попытка Веры». Телесериал. 23.15 «Жансарай». Әшірбек Сығай. 00.30, 01.15 Журнал 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9.45, 21.50 «Сұңқар». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25, 15.55 «Шыңғыс

хан» Телехикая 12.45 «Sport.kz» 13.10 «Алаң» ток-шоуы 13.55 «Әуежай». Мульттоптама 14.10 «Санжар мен Қайсар».Телехикая 14.45 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 17.00 «ҰЛТТЫҚ ӨНІМ» 17.25 «Еңбек түбі – береке» 17.50 «САЛАУАТТЫ САНА» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (рус. яз.) 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 18.55 Мультфильм 19.05 «EXPO ЖОЛЫ» 19.30, 03.15 «АУЫЛ САҚШЫСЫ». Телехикая 22.40 «КЕЛІН».Телехикая 23.25,02.45 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 00.30 Комедия «Махаббат ертегісі» 02.15 «Мәлім де меймәлім Қазақстан». 04.00 «Әлі есімде»

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 0 7 . 3 0 « Е рт і с та ң ы » . Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00 «Уақыт керуен». Ақпараттық-сараптама бағ­дар­ла­масы 09.30 «День за днем». Информационноаналитическая программа 10.10 «Алдап көр». Т/х 11.10 «Оливер Твист» М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.00 «Балаларға базарлық» 12.30 «Айналайын» Т/х 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 13.35 «Мой класс - моя команда» 14.00 «Территория молодежи» 14.20 «В семье единой» 17.50 «Аграрлық Павлодар» 18.20 «Полезная информация» 18.30, 21.30, 23.35 «Ертіс INFORM». Информационная программа 19.00 «Павлодар облысының жетістік­ тері» 19.30 «Бала күтуші» 19.55 «Мастерская добрых дел» 20.10 «Территория красоты» Т/х 21.20 «Аграрлық Павлодар» 22.00 «Менің сүйікті ұлдарым». Т/х 23.00 «Западня» Д/ф 09.55, 10.55, 11.25, 12.55, 13.55, 18.55, 19.25, 19.50, 21.55, 22.55 Удачный выбор

астана

7.00 «Сағыныш» ән кеші 8.40 «Внимание. ЧП!» 9.00, 16.50 «Мың рет сүйдім» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30, 18.00 «Жүрек жарған» Телехикая 11.30, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 12.20 Д/ф «Высший суд» 13.00, 20.00, 00.10 Жаңалықтар 13.10 «Дневник с Гульжан Мукушевой» 14.00 Новости 14.10 Сериал «Котовский» 16.00 «Күнделік Армангүл Тоқтамұратпен» ақпараттық-сараптамалық бағ­дар­ла­масы 20.30, 00.40 Новости «20.30» 21.00 Сериал «Дело гастронома» 22.50 Сериал «Разбивающая сердца» 23.50 Обзор интернета «Kaznet» 01.10 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

6.00, 02.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 18.45 Новости 10.05 «ЖДИ МЕНЯ» 11.05 Премьера. «ДОМРАБОТНИЦА» 11.35 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 12.40 «Қазақстанның болашағы қазақ тіліңде» 13.10 Мелодрама «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» (каз) 14.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». Мелодрама 15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 09.40, 23.00 «Музыкант» Д/х 10.10 «Менің сүйікті ұлдарым» Т/х 11.00 «Аграрлық Павлодар» 11.10 «Оливер Твист» М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.00 «Бала күтуші» Т/х 12.30 «Айналайын» Т/х 1 3 . 3 5 « Б і зд і ң қ а л а - Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Павлодар облысының жетістік­ тері» 17.50 «Салауатты сана» 18.20 «Полезная информация» 18.30, 21.30, 23.35 «Ертіс INFORM». Информационная программа 19.00 «Туған тіл - байлығым» 19.15 «Жастар өмірі. Жизнь молодых» 19.30 «Бала күтуші» Т/х 19.55 «Ауыл тынысы» 20.10 «Территория красоты» Т/х 21.20 «Салауатты сана» 22.00 «Менің сүйікті ұлдарым» Т/х 09.55, 10.55, 11.25, 12.55, 14.00, 18.55, 19.25, 20.55, 21, 55, 22.55 Удачный выбор

астана

7.00, 20.30, 01.10 Новости «20.30» 7.30, 13.00, 20.00, 00.40 Жаңалықтар 8.00 Обзор интернета «Kaznet» 8.25 Сериал «Домашние войны» 9.00, 16.50 «Мың рет сүйдім» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30, 18.00 «Жүрек жарған» Телехикая 11.30, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 12.30 «Kaznet» ғаламтор шолу 13.10 «Кеш емес» ток-шоу 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Дело гастронома» 16.00 Сериал «Элина» 22.50 Сериал «Разбивающая сердца» 23.50 «Сырласу» ток-шоу 01.40 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

6.00, 02.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 6.45, 22.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 18.45 Новости 10.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» 10.35 ЖАҢАЛЫҚТАР 11.05 Премьера. «ДОМРАБОТНИЦА» 11.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12.40 «Қазақстанның болашағы қазақ тіліңде» 13.10 Т/с «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» 14.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». Мелодрама 15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ»

http://irstar.kz 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.50, 02.15 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 18.30, 22.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 18.55 Погода 19.00 Фильм «ГЮЛЬЧАТАЙ» 20.00 Сериал «КАРПОВ» 21.00 «НОВОСТИ В 21.00» 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23.00 Ауа райы 23.05 Детектив «КРИК СОВЫ» 01.15 «ППС». Фильм 03.25 «Контрольная закупка» (каз) 03.50 Фильм «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (каз) 05.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 06.00 «Баспана бабы» 07.00 М/с «Болашақ тобы» 07.15 «Имайловский парк» 09.00 Т/ф «Своя-чужая сестра» 11.00 «Айна online» 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» Итоговая программа 13.00 «Выход есть» социальное ток-шоу 14.00, 02.00 «KZландия. Перезагрузка» 14.30 «НЫСАНА» қорытынды бағ­д ар­ ла­масы 15.30 Сериал «Дыши со мной» 16.45 Сериал «Выхожу тебя искать-2» 19.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 19.30 Новости 20.00 Сериал «Дурная кровь» 21.10 Сериал «Пепел» 23.15 «Фактор страха» 00.10 «Экстремальные игры» 01.00 «Смехопанорама» 03.00 «Би шашу» 04.00 «Аспаздық шеберлік» 04.45 «Қуырдақ»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00, 04.00, 05.00 Сериал «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 2» 07.30 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИККИ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 08.00 Фильм «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.ЧАСТЬ 2» 11.00 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 13.00 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16.00 Викторина «МЕТРО» 16.30 «6 КАДРОВ» 17.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 19.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 19.30 Ток-шоу «АЙТЫЛМАҒАН ӘНГІМЕ» 20.30 Сериал «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 21.30 «ИНФОРМБЮРО» (каз.яз.) 22.00 «ИНФОРМБЮРО» (рус.яз.) 22.25 «СЮЖЕТ ДНЯ» 22.30 Сериал «СТРЕЛА» 23.30 ТОК-ШОУ «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 00.00 Сериал «КОШМАРЫ ФРЕДДИ» 01.00 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.50, 02.15 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 18.55 Погода 19.00 Фильм «ГЮЛЬЧАТАЙ» 20.00 Сериал «КАРПОВ» 21.00 «НОВОСТИ В 21.00» 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23.00 Ауа райы 23.05 «КРИК СОВЫ». (закл.) 01.15 «ППС». Фильм 03.25 «Контрольная закупка» 03.50 Фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ МЕСЬЕ ПЕРРИШОНА» 05.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 06.00 «Баспана бабы» 07.00 М/с «Болашақ тобы» 07.30 «Айна online-2» 08.00 «Орел и решка» 09.00, 20.00 Т/с «Дурная кровь» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Смеяться разре-

шается» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 Т/с «По закону» 14.00 «Сегодня днем - Бүгін күндіз» 14.15 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 15.30 Сериал «Дыши со мной» 16.45 Сериал «Выхожу тебя искать-2» 19.00; 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 19.30 Новости 21.10 Сериал «Пепел» 23.15 «Фактор страха» 00.10 «Экстремальные игры» 01.00 «Смехопанорама» 02.00 «KZландия. Перезагрузка» 03.00 «Би шашу» 04.00 «Аспаздық шеберлік» 04.45 «Қуырдақ»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00, 04.00, 05.00 Сериал «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 2» 07.30 Сериал «ТАҒДЫР ТАРТУЫ» 08.30, 19.30 Ток-шоу «АЙТЫЛМАҒАН ӘНГІМЕ» 09.30 Мелодрам «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 11.30, 18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 12.00, 16.00 Викторина «МЕТРО» 12.30 Журнал «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «ПОДОПЫТНЫЕ» 16.30 «6 КАДРОВ» 17.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 19.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 20.30 Сериал «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 21.30 «ИНФОРМБЮРО» (каз.яз.) 22.00 «ИНФОРМБЮРО» (рус.яз) 22.25 «СЮЖЕТ ДНЯ» 22.30 Сериал «СТРЕЛА» 23.30 ТОК-ШОУ «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» 00.00 Сериал «КОШМАРЫ ФРЕДДИ» 01.00 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

КТК

06.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05 К/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 07.45, 03.00 «Япыр-ай» 08.45 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 09.00 Шоу «ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 10.00 Док. цикл «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ВЕЛИКИЕ ПРОРИЦАТЕЛИ» – В.Мессинг 11.00 «ДРУГАЯ ПРАВДА» 12.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» 13.05 «СЛУГИ НАРОДА» 14.00 «ХРОНИКИ НЕДЕЛИ» 14.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 14.50 Т/х «ҚАЙРАН ЗАМАН! ЖАЛҒАСЫ» 16.00 «ЖҮРЕКЖАРДЫ» 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 18.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!». Новые выпуски! 19.15 ПРЕМЬЕРА! «БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 20.30, 02.35 ЖАҢАЛЫҚТАР 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Мелодрама «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 23.40 Программа «РЕЙДЕР» 00.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 01.50 Детектив «ЛЕКТОР» 03.50 «ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05, 10.00 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 06.30 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» бағ­д ар­ ла­масы 07.00 Программа «ЗВЕЗДАНУТЫЕ» 08.00 «Вкусно и быстро» 08.05, 19.30 «ТАКСИ» 08.30, 20.00 Сериал «ШУРОЧКА» 09.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 09.30, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 11.00, 02.30 «РЕВЮ» (каз.) 11.20 Телехикая «ЕГЕР МЕН БҰЛТ БОЛСАМ…» (каз.) 12.20 М/с «ВУДИ ВУД ПЭКЕР» 13.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 13.40 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 14.10 М/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 15.00, 18.30 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.15 «ЭКСРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 17.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШОУБИЗНЕСА» 18.05, 22.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 23.00 Боевик «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 2: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 01.15 Сериал «ТЕРРА НОВА» 02.00 ДОМ-2 02.45-03.00 Әзіл – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» (каз.)

КТК

06.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 06.10, 15.00 Телехикая «ҚАЙРАН ЗАМАН!» 07.15, 03.20 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 02.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00, 12.40, 23.40 «РЕЙДЕР» 09.10 Драма «БОМБИЛА» 11.00 Реалити «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 12.00 НОВОСТИ 13.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 16.15 «БЕШБАРМАҚ ШОУ-3» 16.55 «Х-ФАКТОР» News (рус.) 17.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 18.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 19.15 ПРЕМЬЕРА БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 00.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 01.50 Детектив «ЛЕКТОР» 02.35 Телехикая «МАХАББАТ МҰҢЫ»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05, 02.15 Телехикая «24» (каз.) 07.30, 10.00 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 08.00 «Вкусно и быстро» 08.05, 19.30 «ТАКСИ» 08.30, 20.00 Сериал «ШУРОЧКА» 09.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 09.30, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 11.00, 02.00 «РЕВЮ» (каз.) 11.20 Телехикая «ЕГЕР МЕН БҰЛТ БОЛСАМ…» (каз.) 12.20 М/с «ВУДИ ВУД ПЭКЕР» 13.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 13.40 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 14.10 М/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 15.00, 18.30 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.15, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 17.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШОУБИЗНЕСА» 18.05, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 23.00 Боевик «НЕУЛОВИМЫЙ» 00.45 Сериал «ТЕРРА НОВА» 01.30 ДОМ-2 8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­дар­ла­ма. 9.20, 22.40 Ауа райы 9.25 Телехикая «Дәрігер Ахметова». 10.50 Мультфильм 11.00, 00.45 Прогноз по-

годы. 11.05 Д/ф «Кем быть?». 11.40 Кино. «Сағатың соғып тұрғанда».

9

8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­дар­ла­ма. 9.20, 22.40 Ауа райы 9.25 Телехикая «Дәрігер Ахметова». 10.50 Мультфильм. 11.00, 00.50 Прогноз по-

годы. 11.05 Д/ф «Кем быть?». 11.40 Кино. «Теңіздегі тамшы». 12.50, 22.10 Телехикая «Ұзақ жол» 13.30, 19.00, 00.20 «Жар@йсың». 14.00 Телехикая «Дон И» 15.10 Шоу «10 поводов влюбиться». 16.10 Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 16.40 Д/ф «Западня» 17.10 Телесериал «Закрытая школа» 19.30 «Туған өлке» – Танымал тұлғалардың туған жеріне саяхаты. 20.00 Юмористическое кукольное шоу «Сноски». 20.20 «Бәрі де мүмкін» 21.00 Телехикая «Кәнизак» 22.45 Кино. «База Клейтон».

ств

7.00, 21.30 «Made in Kazakhstan» 8.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 8.50 «Без обмана» 9.40 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 10.00 «Тайны нашего кино» 10.30 Сұлтан Оразалы.«Абай-қазақтың Ұлы биі» 11.10 «Сағындырған әндер-ай» 14.30 «TV Shop» 15.00, 19.50 «Территория происшествий» 15.30 «Стекляшка за миллион» 17.00 «316-я стрелковая» 18.00 «Я открыл самого себя» 18.50 «БлоGпост. Детектор G» 19.20 «Бизнес-диалоги» 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 20.30 «Мегапроекты КТЖ: новые железные дороги» 20.45 «СOSMOS.KZ. Институт ионо­ сферы» 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 22.00 Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 22.30 «Сүйікті әндер» 23.00 С.Оразалы.«Заңғар. Академик Салық Зиманов» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

08.00-16.00 Профилактика 16.00 «Ой толғау» 16.20 «Взгляд» 16.40 «Бауыржан-шоу» 17.30, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 18.20 Фильм «Умница, красавица» 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 Фильм «Мария-Антуанетта» 23.10 Фильм «Игра по чужим правилам» 17.00, 17.35, 20.40, 23.40 – Телекаталог 17.20, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау 12.50, 22.10 Телехикая «Ұзақ жол» 13.30, 19.00, 00.15 «Жар@йсың». 14.00 Телехикая «Дон И» 15.10 Кукольное шоу «Сноски». 15.30 «Бәрі де мүмкін» 16.10 Телехикая «Әселдің құрбы-құрдас­ тары» 16.40 М/с «Бакуган: Жанкешті жауынгерлер». 17.10 Телесериал «Закрытая школа» 19.30 «Шіркін, life – Бурабайда!». 20.20 «Әйелдің бәрі әдемі». Арулар жайлы бір үзік сыр. 21.00 Телехикая «Гу әулетінің шежіресі». 22.45 Кино. «Замок под огненным небом»

ств

7.00, 21.30 «Made in Kazakhstan» 7.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00,20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 8.30. 19.50 «Территория происшествий» 8.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 9.40 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 10.00 «Династия. Чего хочет женщина?» 10.30 Сұлтан Оразалы. «Заңғар. Академик Салық Зиманов» 11.10 Бауыржан Бекахметов «Елімнен бақыт таймасын» 13.45 «Өмір тынысы» 14.30 «TV Shop» (каз) 15.00 «Стиляги» 15.30 «Какой хлеб мы едим?» 17.00 Б. Каирбеков. «Мангистауская область» 17.30 «Тайны нашего кино» 18.00 «Всенародная актриса Нина Сазонова» 20.30 «Киноклуб» Олега Борецкого. «Девушка с жемчужной сережкой» 22.00 «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 22.30 «Музыка арнасы» 23.00 Сұлтан Оразалы. «Тарлан. Академик Сұлтан Сартаев» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Игра по чужим правилам» 11.00, 18.20 Фильм «Умница, красавица» 13.10 Фильм «Мария-Антуанетта» 15.10 «Бауыржан-шоу» 16.00, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 «Айтарым бар» 20.25 «Налоговое управление по г. Павлодару информирует…» 20.30 Фильм «Кольцо дракона» 23.10 Фильм «Афера Стивена Гласса» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау


10

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

13 ноября, среда

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы хабар 09.30 Айбын 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 19.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10, 22.25 Сериал «След». 11.50, 21.30 «Попытка Веры». Телесериал. 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 13.55 «Египет». Д/ф 14.45 Музыкальные путешествия 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Семейный дом». 16.00 «Хауос теориясы. Ауғанстан». Д/ ф 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15, 18.15 «Сүлейман сұлтан». Телехикая. 18.00 Вечерний выпуск новостей. 20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Жаңа қоғам 21.00, 00.45 Итоговый выпуск новостей. 23.15 Көзкөрген. 00.30, 01.15 Журналдар 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9.45, 21.50 «Сұңқар». Телехикая. 6-бөлім 10.40, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25, 15.55 «Шыңғыс хан» Телехикая 12.45, 03.20 «Ұлттық өнім» 13.05 «EXPO жолы» 13.25 «Заң және біз» 13.55 «Әуежай».Мульттоптама 14.10 «Санжар мен Қайсар».Телехикая 14.45 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. 17.00 «Соқыр сенім». Арнайы тележоба 17.50 «ӨЗЕКТІ СҰХБАТ» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (каз. яз.) 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 18.55 Мультфильм 19.05 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19.30, 03.40 «АУЫЛ САҚШЫСЫ». Телехикая 22.40 «КЕЛІН». Телехикая 23.25, 02.35 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 00.30 Фильм «Бала бағушы» 02.05 «Сыр-сұхбат» 03.05, 17.50 «Өзекжарды»

14 ноября, четверг

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Жаңа қоғам 09.25 Дела армейские. 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10, 19.15 «Біз». Ток-шоу. 11.10, 22.25 сериал «След». 11.50, 21.30 «Попытка Веры». Телесериал. 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 13.55 «Египет». Д/фректi фильм. 14.45 Музыкальные путешествия 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 «Семейный дом». 16.00 «Телефон доверия». Документальная драма 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 «Сүлейман сұлтан». Телехикая. 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Сүлейман сұлтан». Телехикая. 19.15 «Біз». Ток-шоу. 20.00 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Арнайы хабар 21.00 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Попытка Веры». Телесериал. 22.25 Российский детективный сериал «След». 23.15 «Тәңіршілдік». Д/фильм. 23.45 Қорытынды жаңалықтар. 00.15 Журналдар 00.30 Итоговый выпуск новостей. 01.00 Журналдар 01.30-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 9.30, 12.30, 17.30,20.30, 23.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 9.45, 21.50 «Сұңқар». Телехикая 10.40, 21.05 «Айтуға оңай…» 11.25, 15.55 «Шыңғыс

хан» Телехикая 12.45 «Агробизнес» 13.10 «Біз қазақша сөйлейміз». Реалити шоу 13.55 «Әуежай».Мульттоптама 14.10 «Жүзден жүйрік» 14.45 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. 17.00, 03.40 «Мың түрлі мамандық» 17.50 «АЙТАРЫМ БАР» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 18.20 «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» (рус. яз.) 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информационная программа 19.00 «ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ» 19.30, 02.55 «АУЫЛ САҚШЫСЫ». Т/х 22.40 «КЕЛІН».Телехикая 23.25. 02.25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Нұрлан Қоянбаев» 00.30 Фильм «Бала бағушы» 2.05, 17.50 «Қылмыс пен жаза». 02.25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 04.10 «Қылқалам»

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 0 7 . 3 0 « Е рт і с та ң ы » . Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 13.00, 18.00, 21.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 09.40, 23.00 «Музыкант»

Д/ф 10.10, 22.00 «Менің сүйікті ұлдарым» Т/х 10.55 «Оливер Твист» М/ф 11.15 «Жастар өмірі». «Жизнь молодых» 11.30 «Ғажайып өмір» Т/х 12.00, 19.30 «Бала күтуші» Т/х 12.30 «Айналайын» 13.35 «Біздің қала - Город 718» Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Туған тіл - байлығым» 17.50, 21.20 «Өзекті сұхбат» 18.20 «Полезная информация» 18.30, 21.30, 23.35 «Ертіс INFORM». Информационная программа 19.00 «Таным» 19.55 «Салауатты сана» 20.10 «Территория красоты» Т/х 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор

астана

7.00, 20.30, 01.00 Новости «20.30» 7.30, 13.00, 20.00, 00.30 Жаңалықтар 8.00, 12.40, 00.10 «Kaznet» ғаламтор шолу 8.25 Сериал «Домашние войны» 9.00, 16.50 «Мың рет сүйдім» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30, 18.00 «Жүрек жарған» Телехикая 11.30, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 12.20 Программа «Мы вместе» 13.10 «Сырласу» ток-шоу 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Дело гастронома» 16.00 Сериал «Элина» 22.50 Сериал «Разбивающая сердца» 23.50 Программа «Красавчик» 01.30 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

6.00, 02.40 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 6.45, 10.35, 18.30, 22.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00, 18.45 Новости 10.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» 11.05 Премьера. «ДОМРАБОТНИЦА» 11.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12.40 «Қазақстанның болашағы қазақ тіліңде» 13.10 Т/с «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» 14.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». Мелодрама 15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17.50, 02.15 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 18.55 Погода 07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 18.30, 21.30, 23.30 «Ертіс INFORM». Информационная программа 09.40 «Музыкант» Д/ф 10.10, 22.00 «Менің сүйікті ұлдарым» Т/х 11.00 «Өзекті сұхбат» 11.10 «Оливер Твист» М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» 12.00, 19.30 «Бала күтуші» Т/х 12.30 «Айналайын». Д/с 13.00, 18.00, 21.00, 23.30 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 1 3 . 3 5 « Б і зд і ң қ а л а - Го р од 7 1 8 » Интерактивті бағ­дар­ла­ма 14.35 «Таным» 17.50, 21.20 «Айтарым бар» 18.20 «Полезная информация» 19.00 «Салық комитеті хабарлайды» 19.55 «Тележәрменке» 20.10 «Территория красоты» Т/х 23.00 «Әлемдегі шөл далалар» Д/ф 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор

астана

7.00, 20.30, 01.10 Новости «20.30» 7.30, 13.00, 20.00, 00.40 Жаңалықтар 8.00 Обзор интернета «Kaznet» 8.25 Сериал «Домашние войны» 9.00, 16.50 «Мың рет сүйдім» Телехикая 10.20 «Алдар Көсенің көңілді оқиғалары» М/ф 10.30, 18.00 «Жүрек жарған» Телехикая 11.30, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 12.20, 01.40 Ән шашу 12.30 Специальный проект. «Серик Сапиев» 13.10 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 13.40 Программа «Лица столицы» 14.00 Новости 14.10, 21.00 Сериал «Дело гастронома» 16.00 Сериал «Элина» 22.50 Сериал «Разбивающая сердца» 23.50 Ток-шоу «Status Quo»

ЕВРАЗИЯ

6.00, 02.45 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 6.45, 10.35, 18.30, 22.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 7.00 Телеканал «Доброе утро» 10.00 Новости 10.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» 11.05 Премьера. «ДОМРАБОТНИЦА» 11.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12.40 «Қазақстанның болашағы қазақ тіліңде» 13.10 Мелодрама «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» 14.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». Мелодрама 15.00 «Күндізгі жаңалықтар» 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 15.30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16.25 «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

Программа телепередач

http://irstar.kz 19.00 Фильм «ГЮЛЬЧАТАЙ» 20.00 Сериал «КАРПОВ» 21.00 «НОВОСТИ В 21.00» 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23.00 Ауа райы 23.05 Фильм «ШУЛЕР». 01.15 «ППС». Фильм 03.25 Фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 05.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 06.00 «Баспана бабы» телехикаясы 07.00 М/с «Болашақ тобы» 07.30 «Айна online-2» 08.00 «Орел и решка» 09.00, 20.00 Т/с «Дурная кровь» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 Т/с «По закону» 14.00 «Сегодня днем - Бүгін күндіз» 14.15 Шоу «Идеальная невестка» 15.30 Сериал «Дыши со мной» 16.45 Сериал «Выхожу тебя искать-2» 19.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 19.30 Новости 21.10 Сериал «Пепел» 23.15 «Фактор страха» 00.10 «Экстремальные игры» 01.00 «Смехопанорама» 02.00 «KZландия. Перезагрузка» 03.00 «Би шашу» 04.00 «Аспаздық шеберлік» 04.45 «Қуырдақ»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00, 04.00, 05.00 Сериал «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 2» 07.30 Сериал «ТАҒДЫР ТАРТУЫ» 08.30, 19.30 Ток-шоу «АЙТЫЛМАҒАН ӘНГІМЕ» 09.30 Мелодрама «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 11.30 Д/ф «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ» 12.00, 16.00 Викторина «МЕТРО» 12.30 Журнал «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «ПОДОПЫТНЫЕ» 16.30 «6 КАДРОВ» 17.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 19.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 20.30 Сериал «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 21.30 «ИНФОРМБЮРО» (каз.яз.) 22.00 «ИНФОРМБЮРО» (рус.яз) 22.25 «СЮЖЕТ ДНЯ» 22.30 Сериал «СТРЕЛА» 23.30 Триллер «СОТОВЫЙ» 01.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ

КТК

06.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 17.50, 02.15 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 18.45 НОВОСТИ 18.55 Погода 19.00 Фильм «ГЮЛЬЧАТАЙ» 20.00 Сериал «КАРПОВ» 21.00 «НОВОСТИ В 21.00» 21.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 23.00 Ауа райы 23.05 Фильм «ШУЛЕР». 01.15 «ППС». Фильм 03.25 Фильм «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 05.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 06.00 «Баспана бабы» 07.00 М/с «Болашақ тобы» 07.30 «Айна online-2» 08.00 «Орел и решка» 09.00, 20.00 Т/с «Дурная кровь» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Смеяться разре-

шается» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 Т/с «По закону» 14.00 «Сегодня днем - Бүгін күндіз» 14.15 «Экстремалы» реалити-шоу, повтор 15.30 Т/с «Дыши со мной» 16.45 Сериал «Выхожу тебя искать-2» 19.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 19.30 Новости 21.10 Сериал «Пепел» 23.15 «Фактор страха» 00.10 «Экстремальные игры» 01.00 «Смехопанорама» 02.00 «KZландия. Перезагрузка» 03.00 «Би шашу» 04.00 «Аспаздық шеберлік» 04.45 «Қуырдақ»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00, 04.00, 05.00 Сериал «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ 2» 07.30 Сериал «ТАҒДЫР ТАРТУЫ» 08.30, 19.30 Ток-шоу «АЙТЫЛМАҒАН ӘНГІМЕ» 09.30 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 11.30, 18.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 12.00, 16.00 Викторина «МЕТРО» 12.30 Журнал «ГАЛИЛЕО» 13.30 Мультсериалы 15.30 Сериал «ПОДОПЫТНЫЕ» 16.30 «6 КАДРОВ» 17.00 Сериал «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 19.00 Сериал «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 20.30 Сериал «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 21.30 «ИНФОРМБЮРО» (каз.яз.) 22.00 «ИНФОРМБЮРО» (рус.яз) 22.25 «СЮЖЕТ ДНЯ» 22.30 Сериал «СТРЕЛА» 23.30 Боевик «ЧАС РАСПЛАТЫ» 01.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ

06.10, 15.00 Т/х «ҚАЙРАН ЗАМАН!» 07.15, 03.20 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 02.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00, 12.40, 23.40 Программа «РЕЙДЕР» 09.10 Драма «БОМБИЛА» 11.00 Реалити «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 12.00 НОВОСТИ 13.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 16.00, 02.35 Т/х «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.55 «Х-ФАКТОР» News (каз.) 17.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 18.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 19.15 ПРЕМЬЕРА! «БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Мелодрама «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 00.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 01.50 Детектив «ЛЕКТОР»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 Телехикая «Жылан» (каз.) 07.05 Т/х «Өлім туралы жазған әйел» 08.00 «Вкусно и быстро» 08.05, 19.30 «ТАКСИ» 08.30, 20.00 Сериал «ШУРОЧКА» 09.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 09.30, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.00 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 10.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» 11.00, 02.00 «РЕВЮ» (каз.) 11.20 Т/х «ЕГЕР МЕН БҰЛТ БОЛСАМ…» 12.20 М/с «ВУДИ ВУД ПЭКЕР» 13.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 13.40 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 14.10 М/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 15.00, 18.30 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.15, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 17.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШОУБИЗНЕСА» 18.05, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 19.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 23.00 Комедия «ВЫКУПИТЬ КИНГА» 00.45 Сериал «ТЕРРА НОВА» 01.30 ДОМ-2 02.15-03.00 Телехикая «24»(каз.) 8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­дар­ла­ма. 9.20, 22.40 Ауа райы 9.25 Телехикая «Дәрігер Ахметова». 10.50 Мультфильм 11.00, 00.40 Прогноз по-

годы. 11.05 Д/ф «Кем быть?» 11.40 Кино. «Бейсенбі күнгі жаңбырдан кейін». 06.10 Телехикая «ҚАЙРАН ЗАМАН!» 07.15, 03.20 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30, 02.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00, 12.40, 23.40 «РЕЙДЕР» 09.10 Драма БОМБИЛА» 11.00 Реалити «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 12.00 НОВОСТИ 13.00, 00.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 15.00 Телехик ая «ҚАЙРАН ЗАМАН! ЖАЛҒАСЫ» 16.00, 02.35 Телехикая «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.55 «Х-ФАКТОР» News (рус.) 17.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (закл.) 18.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 19.15 ПРЕМЬЕРА! «БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 Мелодрама «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 01.50 Детектив «ЛЕКТОР»

НТК

06.00 Открытие вещания 06.05 Телехикая «Жылан» (каз.) 07.05 Телехикая «Өлім туралы жазған әйел»(каз.) 08.00 «Вкусно и быстро» 08.05,19.30 «ТАКСИ» 08.30, 20.00 Сериал «ШУРОЧКА» 09.00. 20.30 Сериал «УНИВЕР» 09.30, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 10.00 «Әлемнің ең қызық жануарлары» (каз.) 10.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) 11.00, 02.00 «РЕВЮ» (каз.) 11.20 Телехикая «ЕГЕР МЕН БҰЛТ БОЛСАМ…» (каз.) 12.20 М/с «ВУДИ ВУД ПЭКЕР» 13.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 13.40 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 14.10 М/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 15.00, 18.30 «РЕВЮ» (рус.) 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ СКИ» 16.15, 21.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 17.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШОУБИЗНЕСА» 18.05, 22.30 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 18.30 «РЕВЮ» (рус.) 19.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 23.00 Триллер «ПРИЗРАКИ» 00.45 Сериал «ТЕРРА НОВА» 01.30 ДОМ-2 02.15-03.00 Телехикая «24»(каз.)

КТК

06.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА»

годы.

8.30, 18.00 «Ән арна». Музыкалық бағ­дар­ла­ма. 9.20, 22.40 Ауа райы 9.25 Телехикая «Дәрігер Ахметова». 10.50 Мультфильм 11.00, 00.40 Прогноз по-

12.50, 22.10 Телехикая «Ұзақ жол» 13.30, 19.00, 00.20 «Жар@йсың». 14.00 Телехикая «Дон И» 15.10 «Сенім. Білім. KZ». 15.30 «Әйелдің бәрі әдемі». Арулар жайлы бір үзік сыр. 1 6 . 1 0 Тел ех и к а я « Ә с ел д і ң қ ұ р б ы құрдастары» 16.40 М/с «Бакуган: Жанкешті жауынгерлер». 17.10 Телесериал «Закрытая школа» 19.30 «Архифакт» - тарихи-танымдық бағ­дар­ла­ма. 19.50 «Что наша жизнь…». 20.20 «Ерлердің ісі бітер ме?» 21.00 Телехикая «Гу әулетінің шежіресі» 22.45 Боевик «На расстоянии удара».

ств

7.00, 21.30 «Made in Kazakhstan» 7.30. 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00, 20.00 ПАНОРАМА ДНЯ» 8.30, 19.50 «Территория происшествий» 8.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 9.40 Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 10.00 «Династия. Фике» 10.30 Сұлтан Оразалы. «Тарлан. Академик Сұлтан Сартаев» 11.10 «Алтын дән еңбек мерекесі» 13.00 «Ән шашу» 14.00 «Аршын» 14.30 «TV Shop» (каз) 15.00 «Неизведанный Казахстан» 15.30 «Цеховики.Опасное дело» 17.00 Бахыт Каирбеков.«Мангистауская область» 18.00 «Сны и явь Михаила Жарова» 20.30 «Профессиональный разговор» 22.00 «Өмір тынысы» 22.30 «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 23.00 Сұлтан Оразалы.«Даңғыл.Академик Ғайрат Сапарғалиев» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Афера Стивена Гласса» 11.00, 18.20 Фильм «Умница, красавица» 13.10 Фильм «Кольцо дракона» 15.00 «Айтарым бар» 15.15 «Налоговое управление по г. Павлодару информирует…» 15.20, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 Фильм «Бедный, бедный Павел» 23.10 Фильм «Поединок» 09.40, 13.40, 16.00, 17.00, 20.40, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30  – Тамаша Тандау 11.05 Д/ф «Кем быть?». 11.40 Кино. «Дон Сезар де Базан». 12.50 Телехикая «Ұзақ жол» 13.30, 19.00, 00.20 «Жар@йсың». 14.00 Телехикая «Дон И» 15.10 Д/с «Судағы қан». 15.30 «Ерлердің ісі бітер ме?». 1 6 . 1 0 Тел ех и к а я « Ә с ел д і ң қ ұ р б ы құрдастары» 16.40 Д/ф «Хаос теориясы. Ауғанстан». 17.10 Телесериал «Закрытая школа» 19.30 «Побочный эффект». Все о качестве товаров и услуг. 19.50 «Әзіл Tube» бағ­дар­ла­масы. 20.20 «Пятый угол». Социальное шоу. 21.00 Телехикая «Гу әулетінің шежіресі» 22.10 Телехикая «Бажалар» 22.45 Драма «Городок Семетри»

ств

7.00, 21.30 «Made in Kazakhstan» 7.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 8.30, 19.50 «Территория происшествий» 8.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» 9.40 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 10.00 «Династия. Русский Гамлет» 10.30 Сұлтан Оразалы. «Даңғыл. Академик Ғайрат Сапарғалиев» 11.10 «Аршын» 11.25 «Қос жүректің лүпілі» 13.15 «Ән шашу» 13.45 «Өмір тынысы» 14.30 «TV Shop»(каз) 15.00 «Профессиональный разговор» 15.30 «Другие. Дети большой медведицы» 16.50 Александр Головинский. «Скажи мне, кто твой друг» 18.00 «Георгий Жженов. Агент надежды» 20.30 «Трансмиссия» 22.00 «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 22.30 «Сүйікті әндер» 23.00 Сұлтан Оразалы. «Дархан.Академик Мұрат Баймаханов» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 08.00 «Fresh Таң» 09.00 Фильм «Поединок» 11.00 Фильм «Умница, красавица» 13.10 Фильм «Бедный, бедный Павел» 15.00, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 18.00, 01.00 Новости (каз.) 18.20 Фильм «Защита» 19.30, 22.30 Новости (рус.) 20.10 «Интересно знать» 20.25 Фильм «Игра с огнём» 23.10 Фильм «Камера 211» 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 – Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – Тамаша Тандау


Программа телепередач

15 ноября, пятница

хабар

07.00 «Жаңа күн». 09.00 Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы хабар 09.35 «Выбор молодых». Д/ф 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.15, 19.10 «Біз». Ток-шоу. 11.10, 23.45 Сериал «След». 11.50, 21.30 «Попытка Веры». Теле­ сериал. 12.30 Көзқарас 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Білгенге маржан…» 13.55 «Египет». Д/ф 14.45 Музыкальные путешествия 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Премьера «Семейный дом». 16.00 «Телефон доверия». Драма 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15, 18.15 «Сүлейман сұлтан». Теле­ хикая. 18.00 Вечерний выпуск новостей. 20.00, 00.35 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 Вектор развития 21.00, 01.05 Итоговый выпуск новостей. 22.25 Орталык Хабар. 23.15 «Ядерная угроза». Д/ф 01.35 Журналдар 02.00-03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар

http://irstar.kz

07.25 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран 07.30 «Ертіс таңы». Ақпаратты-сазды бағ­ дар­ла­ма 09.00, 13.00, 18.00, 23.30 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­дар­ла­ма 09.40, 23.00 «Әлемдегі шөл далалар» Д/х 10.10 «Алдап көр». Т/х 11.00, 19.55 «Айтарым бар» 11.10 «Оливер Твист» М/ф 11.30 «Ғажайып өмір» Д/х 12.00, 19.30 «Бала күтуші» 12.30 «Айналайын» Т/х 13.35 «Қазақстанның жеті кереметі» Д/х 14.35 «Салық комитеті хабарлайды» 17.50, 21.20 «112» 18.20 «Полезная информация» 18.30, 21.30 «Ертіс INFORM». Информа­ ционная программа» 19.00 «Таным» 20.10 «Территория красоты» Т/х 22.00 «Менің сүйікті ұлдарым» Т/х 09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 19.25, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный вы­ бор

19.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (закл.) 21.00 «НОВОСТИ В 21.00» 21.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 23.00 Ауа райы 23.05Фильм «СКАЛОЛАЗКА. ПОСЛЕД­ НИЙ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» 01.10 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 03.05 «Контрольная закупка» 03.30 Фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 06.00 «Баспана бабы» Теле­ хикая 07.00 М/с «Болашақ тобы» 07.30 «Айна online-2» 08.00 «Орел и решка» 09.00 Т/с «Дурная кровь» 10.00 «О самом главном» 11.00 «Смеяться разрешается» 12.30 «Смехопанорама» 13.30 Т/с «По закону» 14.00 «Сегодня днем - Бүгін күндіз» 14.15 «Марат и Жанна» 14.30 Т/ф «Любовь на асфальте» 16.45 ШОУ! «Танцуй-танцуй» 19.00, 02.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 19.30 Новости 20.00 «Выход есть» Социальное ток-шоу 21.10 Сериал «Пепел». (закл.) 23.15 Шоу «Здравствуйте, я Ваша пят­ ница» 01.15 «Знаки. Степные легенды» 02.00 «KZландия. Перезагрузка» 03.00 «Би шашу» 04.00 «Аспаздық шеберлік» 04.45 «Қуырдақ»

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья 07.15, 03.25 «Япыр-ай» 08.15 «АЙКУНЕ» гимнастикасы Абай Баймағамбетовпен 08.30, 20.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.00, 12.40, 23.20 Программа «РЕЙ­ ДЕР» 09.10 Драма «БОМБИЛА» (7, 8 серии) 11.00 Реалити «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 12.00 НОВОСТИ 13.00 Детектив «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА-3» 16.00, 03.00 Т/х «МАХАББАТ МҰҢЫ» 16.55 «Х-ФАКТОР» News (каз.) 17.10 «В ГОРОДКЕ» 17.30 Юбилейный вечер Аркадия Ар­ канова 19.15 «БЕСЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛ­ ЖЕНИЕ» 21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.45 ТОК-ШОУ «НАША ПРАВДА». Новый сезон! 22.45 Программа «ДИАГНОЗ» 23.40 Шоу «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 00.40 Триллер «ГНЕВ» (2004 г.)

11

14.00 Телехикая «Дон И» 15.10 Д/с «Судағы қан». 15.30 «Миссия студент» интеллектуаль­ ное шоу 16.10 Телехикая «Әселдің құрбы-құрдас­ тары» 16.40 Д/ф «Хаос теориясы. Ауғанстан». 17.10 Телесериал «Закрытая школа» 19.30 «Жақсы адам» Табысқа жеткен тұлғалар туралы хабар. 19.50 «Пятый угол». Социальное шоу. 20.20 Д/с «Мәдени мұра» 21.00 Телехикая «Гу әулетінің шежіресі» 22.45 Комедия «10 шагов к успеху».

ств

7.00, 22.00 «Made in Kazakhstan» 7.30, 21.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 8.30, 19.50 «Территория происшествий» 8.40, 18.50 Сериал «СЕСТРЫ ПО КРО­ ВИ» 9.40 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой» 10.00 «Династия. Что случилось в Та­ ганроге?» 06.00 Открытие вещания 10.30 Сұлтан Оразалы. «Дархан. Акаде­ 06.05 Телехикая «Жылан» (каз.) мик Мұрат Баймаханов» 07.05 Т/х «Өлім туралы жазған әйел» 11.10 «Жас даурен» атты шағармашылық 08.00 «Вкусно и быстро» концерті 08.05, 19.30 «ТАКСИ» 13.30 «Денсаулық және сулұлық» 7.00, 20.30, 00.40 Новости «20.30» 08.30, 20.00 Сериал «ШУРОЧКА» 14.30 «TV Shop» (каз) 7.30, 13.00, 20.00, 00.10 Жаңалықтар 09.00, 20.30 Сериал «УНИВЕР» 15.00 «Кинопаркофка» 8.00, 12.40 «Kaznet» ғаламтор шолу 09.30, 21.00 Сериал «ИНТЕРНЫ» 15.30 «Лекарство от старости» 8.25 Сериал «Домашние войны» 7.00 «ТАҢШОЛПАН». 10.00 «Әлемнің ең қызық жануарлары» 17.00 А. Головинский «Возвращение Зо­ 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 9.00, 16.50 «Мың рет сүйдім» Телехикая 10.30 «Күлкілі оқыс оқиғалар» (каз.) лотого Человека» 10.20 «Алдар Көсенің көңілді 23.45 ЖАҢАЛЫҚТАР 11.00, 02.00 «РЕВЮ» (каз.) 18.00 «Борис Андреев. Богатырь союзного 9.45 «Сұңқар».Телехи­ оқиғалары»М/ф 11.20 Телехикая «ЕГЕР МЕН БҰЛТ БОЛ­ значения» 10.30, 18.00 «Жүрек жарған» Телехикая кая САМ…» (каз.) 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ» 10.40, 21.05 «Айтуға 11.30, 19.00 «Қыз ғұмыры» Телехикая 12.20 М/с «ВУДИ ВУД ПЭКЕР» 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 20.30 «Неизведанный Казахстан» 12.20 Программа «Мы вместе» оңай…» 13.10 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ 06.00, 04.00, 05.00 Сериал «МЕЖДУ НЕ­ 21.30 «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 13.10 Ток-шоу «Status Quo» 11.25, 15.55 «Шыңғыс 14.00 Новости ШТАНЫ» БОМ И ЗЕМЛЕЙ 2» 22.30 «Сүйікті әндер» хан» Телехикая 13.40 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 23.00 «Ғылымды қайсар таланттар 07.30 Сериал «ТАҒДЫР ТАРТУЫ» 14.10 Сериал «Дело гастронома» 14.10 М/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЧЕЛОВЕК12.45 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 08.30 Ток-шоу «АЙТЫЛМАҒАН ӘНГІМЕ» игереді. Профессор Қалимола Халықов» 16.00 Сериал «Элина» 09.30 Комедия «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ ПАУК» 13.20 «Жарқын бейне» 00.00 «Путь успеха» 21.00 Сериал «Топтуны» 15.00, 18.30 «РЕВЮ» (рус.) ХИЛЛЗ 3» 13.50 «Әуежай».Мульттоптама 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары» 22.50 Сериал «Разбивающая сердца» 15.20 «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-АМЕРИКАН­ 14.10 «Жүзден жүйрік» 23.50 Обзор происшествий за неделю 11.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» СКИ» 12.00, 16.00 Викторина «МЕТРО» 14.45 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. «Внимание. ЧП!» 16.15 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 12.30 Журнал «ГАЛИЛЕО» 16.55 «Жан жылуы» 01.10 Ән шашу 17.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШОУ- 07.00, 12.00 Новости (каз., рус.) 13.30 Мультсериалы 17.15 «Теңгеге – 20 жыл». Арнайы теле­ БИЗНЕСА» 15.30 Сериал «ПОДОПЫТНЫЕ» жоба 08.00 «Fresh Таң» 18.05 Сериал «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16.30 «6 КАДРОВ» 09.00 Фильм «Камера 211» 17.50 «112» 17.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН» 19.00 Сериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 11.00 Фильм «Защита» 18.00 «ЕРТІС INFORM». Ақпараттық 6.00, 02.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (каз) 21.30 Триллер «СХВАТКА» 18.00 Фильм «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 3: 6.45, 10.35, 18.30, 22.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 13.10 Фильм «Игра с огнём» бағ­дар­ла­ма 23.45 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 2» БОЛЬШОЙ ПОБЕГ» 15.00 «Иман нұры» діни бағ­дар­ла­масы 18. 20«ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 7.00 Телеканал «Доброе утро» 01.30 ДОМ-2 19.30 Комедия «СУПЕРПЁС» 10.00, 18.45 Новости 15.15 «Интересно знать» (каз яз) 02.15-03.00 Телехикая «24» (каз.) 21.30 «ИНФОРМБЮРО» (каз.яз.) 10.05 «САПА БАҚЫЛАУДА» 15.30, 01.40 «Ән қанатында» музыкалық 18.30 «ЕРТІС INFORM». Информацион21.55 «СЮЖЕТ ДНЯ» 11.00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» бағ­дар­ла­масы ная программа 8.30, 18.00 «Ән арна». 22.00 «ӘН ШАҢЫРАҚ-СЕМЕЙНАЯ ГАР­ 11.15 Премьера. «ДОМРАБОТНИЦА» 18.00, 01.00 Новости (каз.) 18.40, 02.15 «ПАРЛАМЕНТ» Музыкалық бағ­ д ар­ л а­ м а. МОНИЯ» ГЛАВНОЕ ШОУ СТРАНЫ! 11.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 18.20 Музыка 19.05, 02.35 «ИМАН АЙНАСЫ» 9.20, 22.40 Ауа райы 12.45 «Қазақстанның болашағы қазақ 23.30 «ИНФОРМБЮРО» (рус.яз) 19.00 «Ой толғау» 19.30,03.15«АУЫЛ САҚШЫСЫ». Теле­ тіліңде» 9.25 Телехикая «Дәрігер 19.30, 22.30 Новости (рус.) 00.00 Триллер «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» хикая Ахметова». 02.10 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 13.15 Т/с «МАРУСЯ. ИСПЫТАНИЕ» 20.10 «Взгляд» 21.50 «ҰЛТТЫҚ ШОУ» 10.50 Мультфильм 14.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». Мелодрама 20.30 Фильм «Сорвиголова» 11.00, 00.45 Прогноз по­ 23.10 Фильм «Первый рыцарь» 22.55 «КЕЛІН».Телехикая 15.00 «Күндізгі жаңалықтар» годы. 00.15 «Жайдарман». Үздік әзілдер 15.15 «НОВОСТИ ДНЕМ» 09.40, 13.40, 15.50, 17.00, 21.00, 23.40 – 00.40 Фильм «Бала бағушы» 15.30 Фильм «ФОБОС» 06.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 11.05 Д/ф «Кем быть?». Телекаталог 11.40 Кино. «Дон Сезар де Базан». 02.35 «Иман айнасы» 17.25 «ЖДИ МЕНЯ» 06.05 Разминка «ҚАРА ЖОРҒА» 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 12.50, 22.10 Телехикая «Бажалар» 03.00, 17.50 «Өзекжарды» 18.45 НОВОСТИ 06.10, 15.00 Телехикая «ҚАЙРАН ЗА­ 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 – 13.30, 19.00, 00.15 «Жар@йсың». 04.00 «Ғасырлар пернесі» 18.55 Погода МАН!» Тамаша Тандау

астана

НТК

ктк-7 + 31 канал

ирбис

ЕВРАЗИЯ

КТК

16 ноября, суббота

хабар

07.00 «Махаббат мерейі». Телехикая. 08.35 Балалар уақыты. «Боба мен піл». 09.40 «Қап, бәлем, тоқтай тұр!». М/ф 09.55 Подари детям жизнь. 10.00 Утренний выпуск новостей. 10.10 Народный эксперт. 10.25 Ұлт саулығы. Денсаулық бағ­дар­ ла­масы. 11.00 Таңғы жаңалықтар 11.10 Едим дом 11.40 ПРОД.ВОПРОС 12.00 Халық сарапшысы 12.15 «Наследие Земли». 12.30 «Контуры на карте». Международ­ ная панорама. 13.00 Түскі жаңалықтар 13.10 «Жансарай». Әшірбек Сығай. 13.50 «Робот KZ». Д/фильм. 14.10 Орталык Хабар. 15.00 Дневной выпуск новостей. 15.10 Концерт. Юбилейный тур Иосифа Кобзона. 17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 Бармысың, бауырым? 18.00 Вечерний выпуск новостей. 18.15 «Сүлейман сұлтан». Телехикая. 20.00, 00.30 Қорытынды жаңалықтар. 20.30 «Тәңіршілдік». Д/ф 21.00, 01.00 Итоговый выпуск новостей. 21.30 «Сол бір кеш…». 22.45 Драма «Космополис». 01.30-03.00 «Үкілі Ыбырай» 7.00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 8.10 Мультфильм 8.30 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 9.35 «АГРОБИЗНЕС» 10.00, 03.55 «ДАУА». 10.35 «АС МӘЗІРІ». 11.10 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 12.35, 03.15 «ЕҢСЕЛІ ЕЛОРДА» 12.50 «ТЕЛҚОҢЫР» 13.35 «МЫҢ ТҮРЛІ МАМАНДЫҚ» 14.05 «БІЛГІРЛЕР ОТАУЫ». Зияткерлік сайыс 15.00 «Болашақ». Телехикая 16.30 «КЕЛБЕТ 17.00 «МӘЛІМ ДЕ БЕЙМӘЛІМ ҚАЗАҚСТАН» 17.30, 20.30, 23.10 ЖАҢАЛЫҚТАР 17.50 «Келін». Телехикая 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 20.05, 02.50 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 21.05 «Айгүл – күйге бар әлем тамсана­ ды…» А.Үлкенбаеваның концерті 22.40 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». 23.45 Фильм «Құлама құз» 1.50 «Ұлттық шоу» 3.25 «Келбет» 07.55 Арнаның ашылуы. Бас шапк а. Әнұран. Анонс 08.00 «Балаларға базарлық» 08.30 «112» 08.40 «Әлемдегі шөл далалар» Д/ф 09.15 «Тау тұлға» Д/ф

10.00 «Өмір өзен» А.Жорабаеваның концерті 11.30 «Ғажайып өмір» 12.00 «Бала күтуші» Т/х 12.30 «Айналайын» 13.00 «Ертіс INFORM». Ақпараттық бағ­ дар­ла­ма 13.35 «Таным» 16.00 «Территория молодежи» 16.20 «Дипломмен ауылға» 16.40 «Туған тіл - байлығым» 17.00 «Біздің қала - Город 718» 18.00, 21.00 «Уақыт керуен». Ақпараттықсараптама бағ­дар­ла­масы 18.30, 21.30 «День за днем». Информа­ ционно-аналитическая программа 19.00 «28 дней» К/ф 20.50 «Салауатты сана» 22.00-23.55 «Калифорнийский отель» К/ф 08.55, 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 17.55, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор

астана

8.00 Новости «20.30» 8.30 Жаңалықтар 9.00 «Қызықты қаржы» балаларға арналған бағ­дар­ла­ма 9.15 Программа «Чудеса от Zepter» 9.35 М/с «Роботы Болт и Блип» 10.00 Сериал «Домашние войны» 11.00 Сериал «Покушение» 14.30 Программа «Лица столицы» 15.00 Программа «Красавчик» 15.30 «Қыз ғұмыры» телехикаясы 18.00 «Астана кеші көңілді» концерттік шоуы 19.40 «Kaznet» ғаламтор шолу 20.00 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 20.30 «Күнделік Армангүл Тоқтамұратпен» ақпараттық-сараптамалық бағ­дар­ла­масы 21.20 Арнайы жоба. Алтыншаш Жағанова. «Әжімсіз әйел» 21.50 Программа «Ваша честь» 22.10 Программа «Красавчик» 22.30 Шоу «Саған сенемін. Мой лучший» 00.00 Боевик «Рокки-4» 01.40 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

6.00, 02.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 6.45, 03.35 Фильм «ДВА ФЕДОРА» 8.15 ЖАҢАЛЫҚТАР 8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ­ ЧЕНИЯ» 9.00 Новости 9.10 «ПРАВО НА КАЧЕСТВО» 9.55 Мелодрама «Дочь баяниста» 11.30 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Арта­ моновой 11.55 Ауа райы 12.00, 12.45 «Сенбілік ЖАҢАЛЫҚТАР» 12.15 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 13.00 «КАРАОКЕ ТАКСИ». Ең үздігі 14.10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» бағ­дар­ла­ масының. Премьера 15.10 Премьера. «КУБ» 16.15Фильм «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 19.25 «МИНУТА СЛАВЫ. ДОРОГА НА ОЛИМП»

21.00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 21.30 Погода 21.35 Фильм «Ожерелье» 23.55 Премьера сезона. «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 05.00 «Контрольная закупка» (каз) 06.00 «Баспана бабы» шоу бағ­дар­ла­масы 07.00 «Қуырдақ» скетчком 07.30 «Аян» 08.30 М/с «Книга Джун­ глей» 09.00 «Смехопанорама» 10.00 «Школа доктора Комаровского» 10.35 «Орел и решка» 11.35 «KZландия. Эволюция» 12.30 ПРЕМЬЕРА! «Айна online» 13.00 Т/ф «Маша и море» 15.00 Шоу «Здравствуйте, я Ваша пят­ ница» 17.00 «НЫСАНА» қорытынды бағ­д ар­ ла­масы 18.00 ПРЕМЬЕРА. «Знаки. Степные легенды» 19.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ» Итоговая программа 20.00 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 21.10 Реалити-шоу «Идеальная не­ вестка» 22.20 ШОУ «ОДИН В ОДИН» 01.30 Х/ф «Это очень забавная исто­ рия». 03.30 «Шынайы өмір» 04.00 «Салмақ пен қаңбақ» шоу бағ­дар­ ла­масы 04.30 «Аспаздық шеберлік»

ктк-7 + 31 канал

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 «ӘЗІЛ СТУДИО» 06.30, 08.30 Мультсериалы 07.00 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА» 07.30 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗА­ ПАД» 09.30 Комедия «ПЯТЁРКА КЛАДОИСКА­ ТЕЛЕЙ» 11.30 Шоу «ВКУСНЫЕ СЕКРЕТЫ ОТ ДЖОРДЖИО» 12.00 Кино «ЗАТЯНУВШАЯСЯ РАС­ ПЛАТА» 15.00 «ӘН ШАҢЫРАҚ-СЕМЕЙНАЯ ГАР­ МОНИЯ» ГЛАВНОЕ ШОУ СТРАНЫ! 16.30 Комедия «СКУБИ ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 18.30 Фильм «МАДАГАСКАР 3» 20.30 Комедия «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 22.40 Комедия «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 00.40 Триллер «ОБРЯД» 01.50 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 04.00 Сериал

07.20 К/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (каз.) 08.45 ЖАҢАЛЫҚТАР 09.15 Юбилейный вечер Аркадия Ар­ канова 11.00 Программа «КВАРТИРНЫЙ ВО­ ПРОС» 12.00 НОВОСТИ 12.45 Программа «РЕЙДЕР» 13.05 Ток-шоу «НАША ПРАВДА» 14.00 Программа «ДИАГНОЗ» 14.35 Шоу «МЕГА-КАРАОКЕ». Новый сезон! (каз./рус.) 15.30 Бағдарлама «БЕШБАРМАҚ ШОУ!3» 16.25 «ЖҮРЕКЖАРДЫ» 17.10 «ТАБЫСТЫЛАР ТАҒЫЛЫМЫ» бағ­ дар­ла­масы 17.20 Док.цикл «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. Стран­ ные явления» – Дай ручку, погадаю 18.00 Концерт «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО». Новые программы! 20.00 Конкурс «Х-ФАКТОР». 4-Й СЕЗОН! Прямой эфир. 21.00 «ДРУГАЯ ПРАВДА» с Алексеем Шахматовым 22.10 Экстремальное шоу «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 22.45 «Х-ФАКТОР». Голосование (прямой эфир) 23.25 «ХРОНИКИ НЕДЕЛИ». Обзор чрез­ вычайных происшествий 00.00 Драма «МАЙОР» 02.00 К/ф «НА ДЕЖДА НА ЗАВТРА» (каз.) 03.50-04.15 «ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ»

НТК

07.00 Открытие вещания 07.05 Комедия «СЕРДЦЕЕД» 08.50 «САМЫЕ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ПЛАНЕТЫ» 09.15 М/с «ГУПИИ И ПУЗЫРЬКИ» 10.00 М/с «РОГА И КОПЫТА» 10.45 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 11.10 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА» 11.35 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12.00 «БАЛАЛЫ ҮЙ – БАЗАР» бағ­дар­ ла­масы 12.35 Триллер «СХВАТКА» 14.45 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 17.05 ДЕНЬ «ВУЗЕРОВ» (1 сезон) 19.30 ТЕЛЕИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ» 20.05 Программа «ЗВЕЗДАНУТЫЕ» 21.10 Комедия «МУЖЧИНА НАРАС­ ХВАТ» 23.05 «НАША RUSSIA» 23.30 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 01.15 Триллер «ЗАКОПАННЫЕ» 02.45 ДОМ-2 03.15-04.00 Телехикая «Қаhармандар»

КТК

07.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 07.05 Мультфильмдер

бағ­дар­ла­ма.

8.30 Концерт «Әсем әуен Ел арнада». 8.55, 00.50 Ауа райы 9.00 «Архифакт»- тарихитанымдық бағ­дар­ла­ма. 9.20 «Оян.KZ». Таңертеңгілік-отбасылық

10.10 «Суперпапа». Реалити-шоу. 11.00 «Саз әлемі» эстрадалық әндер байқауы. 12.10 «Жақсы адам» Табысқа жеткен тұлғалар туралы хабар. 12.30 «Сенім. Білім. КZ». 12.50 «Алтыбақан» дәстүрлі музыка думаны. 13.20 «Ду-Думан» әзіл-сықақ бағ­дар­ла­ масы. 15.10 Мультфильм 15.30 Телехикая «Жаным». 16.50 Фильм «Зита мен Гита» 19.00 «Сынақ» реалити-шоу. 19.50 «Что наша жизнь…». 20.20 «Туған өлке» – Танымал тұлғалардың туған жеріне саяхаты. 20.50 Мелодрама «Я рядом». 21.40 Комедия «Prada и чувства». 23.20 Фильм «Апаттан кейін»

ств

7.00, 23.00 «Made in Kazakhstan» 7.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ» 8.00 «Клуб юмора» 9.00 «Таланты и поклонники». Иннокентий Смоктуновский 10.00 «Тайны нашего кино» 10.30 «Балдәурен» 11.00 «Ғұмырдария» 1 2 . 0 0 З ат т ы б е к К ө п б о с ы н ұ л ы н ы ң шығармашылық кеші 13.50 «Ән шашу» 14.30 «TV Shop»(каз) 15.00 «Стиляги» 15.30 «Спешите видеть!» 16.00 «Три жизни Виктора Сухорукова» 17.00 «Бизнес-диалоги» 17.30 «Трансмиссия» 18.00 Фестиваль современной этнической музыки «The spirit of Tengri» 18.40 «Хроники московского быта» 19.30 «Территория происшествий» 20.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ» 21.00 «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» 21.30 «Қоғам және әйел» 22.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ» 00.00 «Путь успеха» 02.00-4.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

08.30, 12.00 Новости (каз., рус.) 10.00 Фильм «Сорвиголова» 13.10 Фильм «Первый рыцарь» 15.40 Фильм «Как пришить свою жё­ нушку» 18.00 Фильм «Восход тьмы» 20.00 Фильм «Я – номер четыре» 22.00 Фильм «Авиатор» 01.00-09.00 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 10.40, 13.40, 16.20, 17.20, 20.40, 23.00 – Телекаталог 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау


12

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

http://irstar.kz

17 ноября, воскресенье

хабар

07.00 «Махаббат мерейі». Телехикая. 07.50 Дела армейские. 08.20 АС АРҚАУ 08.40 Айбын. Әскери-патриоттық бағ­ дар­ла­ма. 09.10 «Кішкентай өрт сөндергіш Финли». М/с 10.00 «Битва умов». Семейная телевикторина. 10.45 «Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега». 12.15 М/ф «Печать царя Саламона». 13.35 «Наследие Земли». 14.00 «Астана опера жұлдыздары». Гала-концерт. 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 16.30 «Танымастан жолығу» Комедия 18.00 Көзкөрген. 18.45 «Сол бір кеш…». 20.00 Ақпарат арнасы  – Жетi күн. Сараптау бағ­дар­ла­масы. 21.00 Программа Жетi күн 22.00 «Посмотрим, обсудим» Кино. «Месть». 00.30 Кино «Пандорум» қиял –ғажайып фильмiнде. 02.15-04.00 «Қазақфильм». «ҚарашҚараш оқиғасы». 7.00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 8.05 «Мәлім де меймәлім Қазақстан». 8.35 «Еріншектер елі».

Мультхикая 9.30 V маусым. «АЙГӨЛЕК». Балалар байқауы. 11.05 «СЫР-СҰХБАТ» 11.35 «АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағ­дар­ла­ма 12.10 «Сіз не дейсіз?» 12.40 «Ұлттық шоу» 13.45 «Шетелдегі қазақ балалары» 14.10 «ТОЛАҒАЙ». Отбасылар сайысы 15.00 «Болашақ». Телехикая. 3-4 бөлімдері 16.35 «ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ». Смағұл Сәдуақасов. Д/ф 17.05 «БІЗ ҚАЗАҚША СӨЙЛЕЙМІЗ». Реалити шоу 1 7 . 5 0 « К ел і н » . Тел ех и к а я . 656-660-бөлімдері 19.40 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 20.30 «АПТА. КZ» 21.35 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 23.00 «АЛАҢ» ток-шоуы 23.50 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 0.30 Фильм «Сіз кімсіз, Ка мырза?» 2.15 «Телқоңыр» 2.55 «Сіз не дейсіз?» 3.30 «Жайдарман».Үздік әзілдер 07.55 Арнаның ашылуы. Бас шапка. Әнұран. Анонс 08.00 «Конфуций» Д/х 08.45 «Балаларға базарлық» 09.10 «Р. Стамғазиев­ тің авторлық концерті 10.50 «Өзекті сұхбат» 11.00 «Как найти идеал» К/ф 12.30 «Туған тіл - байлығым» 12.45 «Айтарым бар» 13.00, 20.30 «Уақыт керуен». Ақпараттық-сараптама бағ­д ар­л а­ масы 13.30, 21.00 «День за днем». Информационно-аналитическая программа 16.00 «В семье единой» 16.20 «Тележәрмеңке» 16.30 «Мой класс - моя команда» 16.50 «Шипагер» 17.00 «Біздің қала – Город 718» 18.00 «Король, дама, валет» К/ф 21.30-23.55 «Продюсеры» К/ф 08.55, 09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 12.30, 16.55, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор

астана

8.00 «Алтын домбыра» дәстүрлі әнкүй кеші 9.00 Программа «Увлекательные финансы» 9.15 Программа «Чудеса от Zepter» 9.35 М/с «Роботы Болт и Блип» 10.00 Сериал «Домашние войны» 11.00 Сериал «Последняя встреча» 14.30 Программа «Лица столицы» 15.00 Обзор происшествий за неделю «Внимание. ЧП!» 15.30 «Қыз ғұмыры» телехикаясы 17.10 «Kaznet» ғаламтор шолу 17.35 «Ел аузында» бағ­дар­ла­масы 18.00 Арнайы жоба. Нұрлан Әлімжан. «Бұлқыныс» 18.30 Программа «Красавчик» 19.00 Шоу «Саған сенемін. Мой лучший» 20.30 Программа «Дневник с Гульжан Мукушевой»

21.20 Программа «Громкое дело» 21.40 «Өмір-өзен» Алтынай Жорабаеваның ән кеші 23.00 «Кеш емес» ток-шоу 23.50 Х/ф «Нарушители кодекса» 01.30 Ән шашу

ЕВРАЗИЯ

6.00, 02.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 6.55, 05.30 «Контрольная закупка» (каз) 7.20, 08.00 «Сенбілік ЖАҢАЛЫҚТАР» 7.35 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 8.15 «ХАНЫМ» бағ­д ар­л а­масының. Премьера 8.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9.00 Новости 9.10 «ЗДОРОВЬЕ» 10.10 «КАЗЛОТО». Прямой эфир (каз/рус) 10.55 Премьера. «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 11.55 Ауа райы 12.00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13.00 «Женить Казанову». Фильм 14.00 «КАРАОКЕ ТАКСИ». Ең үздігі 14.30 «СВАТЫ У ПЛИТЫ» 15.05 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15.45 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16.50 Фильм «ВИКТОРИЯ» 21.00 «АНАЛИТИКА» 22.00 «КВН-2013». КУБОК МЭРА МОСКВЫ 00.55 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым 03.25 «ХАНЫМ» 03.55 Фильм «МАЧЕХА» (каз) 06.00 «Баспана бабы» шоу бағ­дар­ла­масы 07.00 «Қуырдақ» 07.30 «Шынайы өмір» 08.30 м/с «Книга Джунглей» 09.00 «Смехопанорама» 10.00 «Школа доктора Комаровского» 10.35 «Шоу Сорок Миллионов Тенге» 11.30 Реалити-шоу «Идеальная невестка» 12.30 ПРЕМЬЕРА! «Айна online» 13.00 Т/ф «Право на надежду» 15.00 «Измайловский парк» 17.15 Т/с «Самая счастливая» 21.00 ШОУ! «Танцуй-танцуй» 23.10 Х/ф «Робин Гуд» 02.00 «Аян» 03.00 «Баспана бабы» 03.30 «Салмақ пен қаңбақ» шоу бағ­ дар­ла­масы 04.30 «Аспаздық шеберлік»

ктк-7 + 31 канал 05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00 «ӘЗІЛ СТУДИО» 06.30 Мультсериалы 07.00 «ЖАЖДА ЭКСТРИМА» 07.30 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД» 08.30 Фильм «ПРИВЕТ, СКУБИ ДУ!» 10.00 Комедия «СКУБИ ДУ 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12.00 Фильм «МАДАГАСКАР 3» 14.00 Комедия «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16.00 Фильм «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 18.30 Фильм «ВОЛЬТ» 20.30 Фильм «КНИГА МАСТЕРОВ» 22.50 Триллер «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 01.30 ҚАЗАҚША КОНЦЕРТ 03.40 Сериал

КТК

07.00 Открытие вещания. ҚР ӘНҰРАНЫ 07.05 К/ф «НАДЕЖДА НА ЗАВТРА» 09.00 «БЕН 10. ИНОПЛАНЕТНАЯ СИЛА» 09.20 «БАЛАНЫҢ ICI ШАЛА» 09.35 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ» 10.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 12.00 «Х-ФАКТОР» 13.40 Шоу «МЕГА-КАРАОКЕ» 14.40 Программа «ДОРОГА ДОМОЙ» 14.55 Программа «ИСТОРИИ УСПЕХА» 15.10 Шоу «ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16.10 Мелодрама «ОДНОЛЮБЫ» 20.30 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» 22.00 «СЛУГИ НАРОДА» с Артуром Платоновым 23.05 Мелодрама «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 01.05 ДНЕВНИК ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА 01.30 Док. цикл «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. ВЕЛИКИЕ ПРОРИЦАТЕЛИ» – Эдгар Кейси 02.15 К/ф «ЯДЫ ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (каз.) 03.55-04.15 «ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ»

НТК

07.00 Открытие вещания 07.05 Комедия «ВОЙНА КРАСАВИЦ» 08.30 «САМЫЕ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ПЛАНЕТЫ» 08.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 10.00 М/с «РОГА И КОПЫТА» 10.45 М/с «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 11.10 М/с «КУНГ-ФУ ПАНДА» 11.35 М/с «ГУБКА БОБ. КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» 12.00 ТЕЛЕИГРА «ПОЙМИ МЕНЯ» 12.35 Комедия «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 14.30 «УЛИЧНАЯ МАГИЯ» 15.00 «COMEDY WOMAN». 15.50 Программа о моде «ТЕРРИТОРИЯ СТИЛЯ» 16.20 Комедия «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 18.00 ДЕНЬ «ДЕФФЧОНОК» 20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 21.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 22.05 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 00.30 Фильм «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ» 02.10 ДОМ-2 02.40 Телехикая «Қаhармандар» 03.35-04.00 Әзіл – күлкі бағ­дар­ла­масы «No comments» 8.30 М/с «Бакуган: Жанкешті жауынгерлер». 9.15 Ауа райы 9.20 «Оян.KZ». Таңертеңгілікотбасылық бағ­дар­ла­ма. 10.10 «Побочный эффект». Все о качестве товаров и услуг. 10.40 М/с «Маша и медведь». 11.00 «Миссия студент» интеллектуальное шоу для старшеклассников. 11.45 Д/ф «Әуен әлеміне саяхат». 12.00 «Алтыбақан» дәстүрлі музыка думаны. 12.30 Фильм. «Боба мен піл». 13.40 «Суперпапа». Реалити-шоу. 14.30 Телехикая «Жаным». 15.50 Драма «Красавица и чудовище». 17.20 «Алтын жүрек»  – ұлттық қоғамдық сыйлығының тапсырылу салтанатынан концерттік бағ­д ар­ ла­ма 18.30 «Әзіл Tube» бағ­дар­ла­масы. 19.00 «Сынақ» реалити-шоу. 19.50 Телесериал. Ольга Арнтгольц в мелодраме «Я рядом». 20.40 «Саз әлемі» эстрадалық әндер байқауы. 21.55 Прогноз погоды. 22.00 Игорь Скляр и Светлана Малюкова в мелодраме «Про любовь». 23.50 Әсем әуен Ел арнада 00.10 Д/с «Әуен әлеміне саяхат» 00.30 Ауа райы

ств 7.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ»

8.00 «Приглашает Борис Ноткин» 8.30 «Барышня и кулинар» 9.00 «Смех с доставкой на дом» 9.30 Фестиваль этнической музыки «The spirit of Tengri» 10.00 «Тайны нашего кино» 10.30 «Қоғам және әйел» 11.00 «Мен даланың қызымын» Бағдат Сәмединова 12.40 «Ғұмырдария» 13.40 «Балдәурен» 14.30«TV Shop» (каз) 15.00 «Кинопаркофка» 15.30 «Внебрачные дети. За кулисами успеха» 17.00 ҚР Әділет министрігі. «Ізгілік пен әділеттілік өнері» 17.10 Министерство юстиции РК. «Искусство добра и справедливости» 17.20 «Принц Чарльз. Счастливый неудачник» Фильм Леонида Млечина 18.00 Фильм «СВЯТАЯ ВИКТОРИЯ» 20.00 «БлоGпост. Детектор G» 20.30 «Неизведанный Казахстан» 21.00 «Ән шашу» 22.00 «Қазақ халқының салт-дәстүр­ лері» 22.30 «Made in Kazakhstan» 23.20 «Өмір тынысы» 00.00 «Путь успеха» 02.00-04.00 «Ән көңілдің ажары»

ирбис

09.00 Фильм «Я – номер четыре» 11.00 Фильм «Восход тьмы» 13.00 Фильм «Авиатор» 16.00 Фильм «Неистребимый шпион» 18.00 Фильм «Король Лев 2: Гордость Симбы» 20.00 Фильм «Братья Гримм» 22.00 Фильм «Месье N» 00.30-08.00 «Ән қанатында» музыкалық бағ­дар­ла­масы 09.40; 13.40; 16.20; 17.20; 20.40; 22.40 – Телекаталог 10.50, 12.30; 12.50, 15.50; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 – Тамаша Тандау

Программа телепередач СТАНЬТЕ автором ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ – ПОРТАЛА PAVLODARNEWS! Пишите в наши новые спецпроекты: «Виртуальный музей» – о достопримечательностях нашего края и интересных экспонатах и «История одной вещи» – о ваших семейных реликвиях, памятных и дорогих сердцу вещах. Спешите стать первыми! Наш электронный адрес: info@pavlodarnews.kz, телефон 63-21-92.

ПРОГРАММА передач с 11 по 17 ноября 11 ноября, понедельник

7.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 7.15 Новости 7.25 «Депутатская трибуна» 8.00 «Исполняя поручения Президента» 8.20-9.30 «С добрым утром!» 10.15 «Жиһангез» 11.15 «Мен елімнің патриотымын!» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «История и культура великой степи» 15.20-16.00 «Әзілің жарасса» 16.15 «Павлодар өңірінің шежіресі» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Жүзден жүйрік» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

12 ноября, вторник

7.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 7.15 Новости 7.25 «Бүгінгі күн тақырыбына» 8.00 «Президент тапсырысын орындай отырып» 8.20-9.30 «С добрым утром!» 10.15 «Қоғам және уақыт» 10.40 «Голос православия» 11.15 «Культурное наследие» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Салт – дәстүр» 15.20-16.00 «Әзілің жарасса» 16.15 «Правовой час» 17.15 «Ақсу толқыны» (каз.рус) 18.05-18.50 «Лови удачу» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

13 ноября, среда

7.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 7.15 Новости 7.25 «Кәсіп пен нәсіп» 8.00 «Исполняя поручения Президента» 8.20-9.30 «С добрым утром!» 10.15-11.00 «Таным» 11.15 «СПИД – угроза жизни» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Жас қанат» 15.15 «Посоветуйте, доктор» 16.15-17.00 «Мир конфессий» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 «Ән – жұмбақ» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

14 ноября, четверг

7.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 7.15 Новости 7.25 «Мир каждому дому» 8.00 «Өзекті тақырып» 8.20-9.30 «С добрым утром!» 9.40 «Село и агропромышленность региона»

10.15-12.00 «Сахна» 11.15-12.00 «Главные задачи» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Елбасының жолдауы іс жүзінде» 15.20-16.00 «Әзілің жарасса» 16.15 «Казахстан – наш общий дом» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.50 Викторина «Cinema» 19.15 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

15 ноября, пятница

7.10 Гимн Республики Казахстан, время, погода 7.15 Новости 7.25 «Важно знать» 8.00 «Исполняя поручения Президента» 8.20-9.30 «С добрым утром!» 9.40 «Время делать бизнес» 10.15-11.00 «Дін әлемі» 11.15 «Салауатты өмір салты» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.10-15.00 «Өмір өзен» 15.20 «Тау тұлға» 15.40 «Крупным планом» 16.15 «Басты міндеттер» 17.15 «Ақсу толқыны» 18.05-18.58 «Завтра суббота» 19.20 «Ән көңілдің ажары» 19.58 Гимн Республики Казахстан

16 ноября, суббота

7.10 Гимн Республики Казахстан, время 7.15 «Ұйқыашар» 8.10 «Әсем ән мен тәтті күй» 9.10 «Говорим на казахском языке» 10.05 «Жүректі тербеп» 11.10 «Душой и сердцем» 11.40 «Мои первые книжки» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.00 «Апта тынысы» 14.31 «7 шагов к успеху» 15.10 «Поэзия минуттары» 15.30 «Зағиптар кітапханасы» 16.10 «Қазақстан бүгінгі таңда» 17.15 «Денсаулық» 18.05 «ЖасSTILE» 19.05 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

17 ноября, воскресенье

7.10 Гимн Республики Казахстан, время 7.15 «Ұйқыашар» 8.20 «Послание Президента страны в действии» 9.10 «Ғасырлық індет айту міндет» 10.20 «7 шагов к успеху» 11.10 «Ұмытылмас әуендер» 12.00-14.00 «С большой любовью!» 14.15 «Мир танцев» 15.15 «Мәңгілік сарын» 16.20 «Заповедный Павлодар» 17.15 «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» 18.10 «Литературные вечера» 19.05 Музыка 19.58 Гимн Республики Казахстан

В программе возможны изменения.

ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области» акимата Павлодарской области (140002, г. Павлодар, ул. Исы Байзакова, 151/2, kense.dz@pavlodar.gov.kz) объявляет о проведении процедуры выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее  – процедура) на 2013 год, финансируемой за счет средств местного бюджета (далее – услуга). По видам медицинской помощи: 1. Доврачебная медицинская помощь. 2. Квалифицированная медицинская помощь. 3. Специализированная медицинская помощь. 4. Медико-социальная помощь. По формам медицинской помощи: 1. Амбулаторно-поликлиническая помощь: – первичная медико-санитарная помощь городскому и сельскому населению; – консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов. 2. Стационарная помощь: – лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения (длительное пребывание); – лицам, страдающим инфекционными заболеваниями; – лицам, страдающим расстройствами поведения, в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ (центры временной адаптации). 3. Оказание услуг травмпунктов взрослому и детскому населению.

4. Стоматология: – экстренная стоматологическая помощь социально незащищенным группам населения; – плановая стоматологическая помощь (кроме ортондонтической и ортопедической) детям до 18 лет, беременным женщинам. Услуги должны быть оказаны на территории Павлодарской области. Заявки на участие в процедуре предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками в управление здравоохранения Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Исы Байзакова, 151/2, кабинет 301, ответственный за прием и регистрацию заявок на участие в процедуре – главный специалист отдела экономики и планирования бюджетных программ А.А. Курманбаева. Окончательный срок предоставления заявок на участие в процедуре  – до 18.30 8 ноября 2013 года. Заявки на участие в процедуре будут рассмотрены в 17.00 11 ноября 2013 года по адресу: г.  Павлодар, ул. Исы Байзакова, 151/2, кабинет 301. К процедуре допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику медицинских услуг, указанным в Правилах выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2012 года № 1358. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 7182 (код) 65-38-76, 67-51-13.


Информационный вестник Формирование основ рыночной экономики начиналось в Казахстане 20 лет назад в очень сложных экономических условиях. Переход к рынку был затруднен тем, что Казахстан оставался в зависимости от внешних финансовых факторов. Для выхода из столь сложной ситуации Глава государства инициировал Программу неотложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ. Главными достижениями в проведении первого этапа рыночных реформ являются сохранение стабильной социально-политической обстановки в стране, введение тенге, наполнение казахстанского рынка потребительскими товарами. Однако само решение по введению собственной валюты, как показывают события тех лет, воспринималось неоднозначно. Споры, сомнения пронизывали все общество. Все понимали: введение собственной валюты разорвет последнюю нить, связывающую казахстанское общество и с прошлым, и с единой недавно страной. Такого мнения придерживался и Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. Цитата из книги Президента «На пороге XXI века»: «Я старался сохранить рублевую зону. Этому было две причины. Во-первых, разрыв рублевой зоны означал бы ускорение размежевания со странами СНГ. Еще в 1990 году М. Горбачев отказался подписать президентский указ, приостанавливающий постановление Верховного Совета РСФСР о создании обособленной денежно-финансовой системы. А разрушение денежно-финансовой системы означало конец державы. Во-вторых, по правде говоря, мы не были готовы». Между тем необходимо было предусмотреть любой исход. И в 1992 году после того, как в России были отпущены все цены, Президент подписал указ о начале подготовки казахстанской валюты. Из книги Президента «На пороге XXI века»: «От всех участников были получены расписки о неразглашении тайны. Дизайн денег был поручен группе художников во главе с Тимуром Сулейменовым. Работа по введению национальной валюты принесла не только большое напряжение, но немало веселых минут. Первый курьез – приносят проект купюр с моим портретом. Естественно, этот вариант я забраковал. Решили на лицевой стороне купюр поместить портреты наших великих предков, а на обратной – памятники культуры и природы: западные эксперты подсказали, что такие изображения трудно поддаются подделке. Англичане взялись выполнить наш заказ. Я утвердил дизайн, по которому были изготовлены клише, хранившиеся в сейфе в Англии. Ключи от этого сейфа и первые образцы денег привезли мне. Дело было сделано. И об этом никто не знал». До последнего момента руководство страны надеялось сохранить рублевую зону, так как хорошо понимало, что разрыв экономических связей приведет к возникновению определенных проблем в экономике. И лишь после того, как стало известно о невозможности сохранения рублевой зоны, было принято окончательное решение. Даже когда технические вопросы были решены и деньги напечатаны, высшее руководство страны все еще не решалось ввести тенге. Теперь вопрос из экономической сферы перешел в сферу юридическую и политическую. Чтобы принять такое решение, надо было иметь немалое политическое мужество. Судя по переписке Правительства, Верховного Совета, вопрос был не праздный. «Прошу дать заключение о конституционности права Президента РК принять решение о введении национальной валюты», – обращается к депутатам 25 октября 1993 года глава Кабмина Сергей Терещенко. «Президент вправе реализовать свое конституционное полномочие по введению национальной валюты после того, как Парламент в законе определит денежную единицу госу-

http://irstar.kz

Национальной валюте Республики Казахстан – 20 лет

дарства», – отвечает председатель Верховного Совета Серикболсын Абдильдин. Только 12 ноября совместным постановлением Президиума Верховного Совета и Кабинета Министров две ветви власти объявили решение Президента о введении национальной валюты с 15 ноября 1993 года «…единственно правильным и своевременным выходом из ситуации, сложившейся в денежном обращении». Введение тенге было сложнейшей операцией. «12 ноября я назначил день ввода валюты, – пишет Нурсултан Назарбаев. – Мобилизовал всех руководителей КНБ для проведения операции. Самое тяжелое – развезти деньги по всем районам, по всем банкам. Наверное, в мире не было прецедента столь быстрой и удачной операции по вводу новой валюты». Обмен старых денег на казахстанский тенге был начат в 8 часов 15 ноября 1993 года и успешно завершен в 20 часов 20 ноября 1993 года. Из обращения в общей сложности было изъято 950 миллиардов рублей. Так в Казахстане была введена национальная валюта. Как подчеркнул Глава Казахстана в своих воспоминаниях: «Строя свою государственность, нельзя обойтись без собственной валюты. Рано или поздно нужно было ее вводить. Валюта – кровеносный сосуд всей экономики». В настоящее время в целях эффективного регулирования наличного денежного обращения в стране и экономии средств с учетом складывающихся макроэкономических показателей и использования международной практики формирования банкнотного и монетного рядов национальная валюта республики претерпела ряд изменений по составу и в дизайне (формы) денежных знаков. Первый ряд тенге состоял из семи номиналов: 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. Один тенге состоял из 100 тиынов номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50, которые были в бумажном исполнении. Ввиду ограниченного срока оборота бумажных тиынов и в целях экономии средств, необходимых для выпуска денежных знаков, бумажные тиыны в 1994 году были заменены на металлические тиыны тех же номиналов, которые в 1998 году были вообще изъяты из обращения ввиду их практической ненадобности в наличном денежном обращении. В 1995 году в обращение выпускаются металлические монеты номиналом 1, 3, 5, 10 и 20 тенге (старый монетный ряд 1993 года выпуска), которые в свою очередь с октября 1998 года изымаются из обращения и заменяются монетами номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 тенге образца 1997 года (новый монетный ряд) в связи уменьшением металлоемкости в монете и более увеличенным обозначением номиналов монет. Выпуск в обращение монет денежного обращения образца 1997 года (новый монетный ряд) продиктован стремлением сделать монеты максимально удобными для их использования населением снижением металлоемкости. C 2002 года были введены монеты достоинством 100 тенге. С начала 2005 года Национальный Банк дополнил монетный ряд 1997 года металлической разменной монетой номиналом 2 тенге, тем самым был восполнен промежуток в монетном ряду между монетами номиналом 1 и 5 тенге. Теперь монетный ряд составляет последовательную кратную структуру 1-2-5-10-20-50 и 100. После выпуска первого ряда тенге, ознаменовавшего собой действительность независимости молодой страны, возникла необходимость ввода банкнот более высокого номинала. Так появилось семейство новых банкнот, связанных между собой единой идеей,

замыслом и исполнением. Выдержанные в едином стиле банкноты в 200, 500, 1000, 2000 и 5000 тенге. Строгая цветовая гамма, дальнейшее увеличение степеней защиты, внедрение новых технических подходов свидетельствуют о росте профессионализма казахстанских художников-дизайнеров. Новые технологии в области промышленного производства денежных купюр – машиночитаемые элементы, разномасштабная нумерация, водяной знак, дополненный электротипом, – вот далеко не полный перечень отличительных особенностей этого ряда банкнот. С августа 2003 года в обращение выпущена новая банкнота номиналом 10000 тенге. Преобладающий цвет лицевой и оборотной сторон банкноты – сине-голубой. Основное изображение на лицевой стороне – портрет философа, мыслителя, ученого аль-Фараби. На оборотной стороне банкноты – изображения снежного барса на фоне гор, контур карты Казахстана и Флаг Республики Казахстан. Введенные новшества – иридисцентная полоса, метка для людей с ослабленным зрением и другие элементы. В продолжение плановой работы по совершенствованию национальной валюты Национальным Банком с 15 ноября 2006 года были выпущены в обращение банкноты нового дизайна номиналом от 200 до 10000 тенге. На банкнотах образца 2006 года использовано максимально возможное количество защитных элементов, определяемых без специальных средств, т.е. визуальные и видимые на просвет, а также определяемые на ощупь, кроме того, на банкнотах присутствуют и скрытые элементы, распознаваемые при помощи специальных технических средств, но основной акцент сделан на быстрое и простое установление подлинности денежного знака. С 2011 года Национальный Банк производит поэтапную замену банкнот крупного номинала образца 2006 года на банкноты новой серии, которая называется «Самрук». Отличительной особенностью новых банкнот является наличие на лицевой стороне банкнот изображения монумента «Қазақ елі». Так, в настоящее время наряду с банкнотами образца 2006 года имеют параллельное хождение банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года, 2000 тенге и 10000 тенге образца 2012 года. Следует отметить, что замена банкнот на новую серию производится в плановом режиме и не оказывает какой-либо нагрузки на население. В дизайне и защитных признаках новых банкнот были применены и использованы последние достижения в области печатания банкнот, применяемые в международной практике ведущих мировых стран по воспроизводству сложных элементов полиграфии, – рельефность изображений, металлический блеск красок, различная высота цифр, усложненный водяной знак, повышенная защищенность бумаги, особо сложные цветоколористические соотношения с лицевой и оборотной стороны банкноты. Тенге отражает общее состояние финансового сектора Республики Казахстан. Бесспорно, тенге состоялся как валюта независимого государства. Самое важное свойство для любой валюты – ее защищенность. В самом широком смысле – от покупательской способности и стабильности до защищенности от подделки – Казахстану есть чем гордиться. Тенге стал одной из наиболее защищенных валют мира. Здесь использованы самые передовые технологии. Так, наряду с банкнотами образца 2006 года выпускаются банкноты с измененным дизайном и посвященные значимым событиям республики, в которых применяются самые высокие достижения в области защищенной печати. Вместе с тем банкноты

13

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

Казахстана признаются Международным банкнотным сообществом лучшими среди мировых банкнот за дизайн купюр, их идеологию, техническое исполнение и их защиту. Наряду с банкнотами и монетами Национальный Банк выпускает инвестиционные и коллекционные монеты. Инвестиционные монеты – это монеты национальной валюты, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования. Инвестиционные монеты чеканятся как из серебра, так и из золота и являются инструментом, который дает возможность населению заработать в долгосрочном периоде на разнице стоимости металла по сравнению с датой покупки и в зависимости от цен на драгоценные металлы. Коллекционные монеты – юбилейные, памятные и иные монеты национальной валюты специального чекана, при изготовлении которых применяются сложные технологии чеканки и/или методы художественного оформления, придающие этим монетам специфические свойства, представляющие интерес для коллекционирования. По признанию международных экспертов, монеты суверенного Казахстана успешно сочетают в себе традиции древних чеканщиков и современные технологии. Циркуляционные монеты, имеющие хождение в обычной жизни, получают высокие оценки профессионалов и коллекционеров, так же, как коллекционные. Подтверждением этому является участие казахстанских чеканщиков в таких престижных форумах, как Всемирная нумизматическая конференция, – выставка в Базеле, на которой Казахстан представлен с 2001 года, выставки в Сан-Франциско, Сингапуре, Пекине, а также многочисленные запросы и отзывы коллекционеров, направляемые в адрес Национального Банка Республики Казахстан и Казахстанского монетного двора. Радует, что казахстанские монеты входят в мировые каталоги и приобретают нумизматическую ценность, обрастают историями и легендами, живут своей жизнью. Уже сегодня некоторые из них стали подлинным раритетом не только на отечественном, но и на мировом рынке – как, например, серебряная монета, посвященная 150-летию со дня рождения Абая Кунанбаева, отчеканенная тиражом в двадцать тысяч штук. Кроме того, значительно возрос спрос на коллекции монет из серий «Петроглифы», «Красная книга», золотые чеканы из серии «Самые маленькие золотые монеты мира», так же, как и на монеты спортивных серий, заказанные нашим чеканщикам международной организацией ФИФА и Международным олимпийским комитетом для зимних и летних Олимпийских игр. Вместе с тем в апреле 2012 года были подведены итоги конкурса Международного банкнотного сообщества (IBNS), на котором памятная банкнота Казахстана 10000 тенге, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан, была признана «Лучшей банкнотой 2011 года». Не стал исключением и текущий год, динамичная профессиональная команда Национального Банка продолжает работать и берет новые высоты. Международное банкнотное сообщество (IBNS) второй год подряд признает казахстанский тенге лучшей банкнотой года. В мае текущего года подведены итоги ежегодного конкурса Международного банкнотного сообщества, на котором банкнота Казахстана 5000 тенге нового дизайна признана «Лучшей банкнотой 2012 года». IBNS, выбрав победителем банкноту Казахстана из почти 100 новых банкнот, выпущенных по всему миру в 2012 году, признало лучшим как дизайн купюры и ее идеологию, так и техническое исполнение и ее защиту.

Международное банкнотное сообщество – независимое объединение коллекционеров банкнот со всего мира, которые ежегодно выбирают лучшую банкноту года посредством интернет-голосования на своем сайте theibns.org. Эта некоммерческая образовательная организация ставит целью изучение банкнот и бумажных денег со всего мира в образовательном, научном и историческом аспектах. Членами сообщества являются эксперты из более чем 90 стран. На сегодняшний день сообщество насчитывает более 2000 членов. Значимость награды подчеркивается и тем, что выбор победителя осуществляется лицами, не заинтересованными в продвижении той или иной банкноты, и основывается на эстетическом восприятии дизайна, качестве печати и примененных способах защиты от подделки. Банкноты Казахстана были отмечены и ранее международными наградами. В 2007 году новая серия банкнот Национального Банка Республики Казахстан выиграла приз за лучшую новую серию года, присвоенный Международной валютной ассоциацией (IACA). В Бангкоке в 2007 году было присуждено первое место в номинации «Лучшая новая банкнота» за номинал 10000 тенге с элементом «Optiks». В 2008 году защитный элемент «SPARK» на банкноте 5000 тенге образца 2008 года, посвященной 15-летию тенге, был признан лучшей инновацией в защите банкнот. 26 сентября 2013 года в Москве состоялась церемония награждения победителей и дипломантов седьмого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2013». В этом году на конкурс было представлено более 270 памятных монет и 28 монетных серий из 30 стран мира. По условиям конкурса все эти монеты выпущены в период с 1 января по 31 декабря 2012 года. Конкурс проводился по 9 основным номинациям: «Уникальное идейное решение», «Удачное художественное решение», «Оригинальная технология», «Монетная классика», «Сувенирная монета», «Серия (выпуск) года», «Серебряная монета года», «Золотая монета года» и «Монета года». Победители определялись в ходе заочного голосования членами экспертного жюри, в которое входят 48 человек, – представители международных нумизматических ассоциаций, специалисты известных мировых музеев и аукционных домов, специализированных изданий о монетах. Представленная Национальным Банком серебряная монета «Петроглифы Тамгалы» с золочением заняла третье место. Также Национальному Банку Республики Казахстан был вручен специальный приз за монетную серию «Достояние Республики». В эту серию входят четыре монеты: «Иссыкский вождь», «Байконур» и две серебряные монеты «Петроглифы Тамгалы». У национальной валюты Республики Казахстан есть свой символ ( ). Указанное графическое изображение тенге является символом древнетюркского алфавита, обозначающим в транскрипции звук «т», с которого начинается слово «тенге», а также слово «тенгри», что в переводе на русский язык означает божество, олицетворяющее небо, являвшееся священным для всех тюркских народов. Данный символ выражает идею стабильности денежной единицы, высокий потенциал, динамику развития и рост национальной экономики Республики Казахстан. Тенге является единственным законным средством платежа на всей территории Казахстана, и за время своего существования казахстанская валюта вполне состоялась как полноценная национальная денежная единица, успешно выполняя основные функции денег: мера стоимости, средство платежа, накопления и обращения. Павлодарский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан».


14

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

ÇÀÏÈÑÊÈ

ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ 1998 ãîä Èþëü

Пообщался с директором и одновременно владельцем частной типографии, в которую отдал печатать свою книгу «Живу». Этакий колобок – весь округлый, не ухватишь. Доброжелателен, но без подобострастия, немногословен, энергичен. Какие-то они совсем другие, эти «новые люди», имеющие своё дело и уже знающие себе цену. С чувством собственного достоинства, которое они не выставляют напоказ, но оно всегда ощущается в разговоре с ними… *** Ездил вечером на дачу. Попрежнему стоит жара, всё сохнет на глазах. Поливал огурцы, помидоры, свёклу, картошку, малину. И всё это на глазах оживало. Воистину, дача – то место, где никто тебя не обманет… В том смысле, что растения не врут и не лицемерят. Как ты о них позаботишься, так они тебе и отплатят. *** В акимате области обсуждались с участием чиновников из Астаны проблемы промышленности, в том числе многострадального тракторного завода. Разработан очередной проект, предусматривающий выпуск четырёх-пяти тысяч тракторов в год при одновременном снижении издержек на их производство. *** Объединяются инвестиционные приватизационные фонды, чтобы таким образом более активно участвовать в приватизации перспективных предприятий. Было их в области около двух десятков, теперь станет три или четыре. *** Опубликовали материал об изысканиях учёных о древнем государстве кимаков – предшественников кипчаков. По некоторым источникам, столица его располагалась в среднем течении Иртыша – это был большой, укреплённый торговый город, окружённый высокой стеной с железными воротами. Кимакское государство перестало существовать в одиннадцатом веке. Но столицу его обнаружить до сих пор не удалось, хотя другие находки (каменные изваяния с изображением человеческих лиц, поминальные оградки, предметы утвари и другое) свидетельствуют о присутствии в наших краях древнетюркских племён. Кто знает, может, со временем отыщется и столица? *** Чего только в жизни не бывает! Прочитал в одной из российских газет, которая в свою очередь ссылается на марокканскую газету «Аль-Алям», что богатый предприниматель-араб завёл себе 89 жён: 33 из них – сирийки, 16 персиянок из Ирана, 11 – из Саудовской Аравии, 10 – из Египта, 7 – из Ливана, 4 – из Иордании, 3 – из Объединённых Арабских Эмиратов, по одной из Катара, Бахрейна и Ирака. При этом нарушены каноны Корана, по которому мусульманин может иметь до четырёх жён, и законодательство арабских стран… Хотя это может быть и просто «утка», запущенная газетой… *** Заходил Слава Лесовский. Начинал у нас в газете, потом и зд а ва л н е п л ох у ю ч а с т н у ю . Теперь – в «Омской правде». Полон энтузиазма и больших надежд, немного самонадеян, но, впрочем, не без основания. Говорит, что в «Омской правде»

у него амплуа «специалиста по гвоздям».

Àâãóñò

Генеральный директор АО «Алюминий Казахстана» А. Ибрагимов созвал пресс-конференцию и заявил, что входящая в состав этого акционерного общества в Павлодаре ТЭЦ-1 не даст городу тепла, пока ей не будут погашены долги. На подготовку станции к отопительному сезону надо 750 миллионов тенге, израсходовано – более 400 миллионов. На большее денег нет. В то же время бюджетные организации задолжали станции 313 миллионов, а горожане – собственники квартир – около 300 миллионов. *** Два пассажирских и четыре грузовых поезда в сутки проходят сегодня по некогда знаменитому БАМу – Байкало-Амурской магистрали, которую помогали строить и павлодарцы (станцию Чара). Заброшены вокзалы и посёлки, создаваемые энтузиастами из всех уголков страны с неимоверными трудностями. Если БАМ и жив ещё сегодня, то лишь благодаря железнодорожникам, поддерживающим магистраль в относительно работоспособном состоянии. *** «Павлодартрактор» (бывший тракторный завод) объявлен банкротом. Его кредиторская задолженность приближается к одиннадцати миллиардам тенге. Освобождён от должности очередной директор предприятия. Реабилитационным управляющим (есть теперь такая должность) назначен начальник департамента промышленности Министерства энергетики, индустрии и транспорта. *** Из заметки П. Оноприенко узнал историю происхождения таинственных геометрических фигур разной формы, выложенных из камней в баянаульской степи, неподалёку от гор Кызылтау. В этой местности в 1733 году казахские воины, возглавляемые батырами Богембаем и Кабанбаем, наголову разбили войско воинственных джунгар, захвативших значительную часть территории, занимаемой сегодняшним Казахстаном. С тех пор эта местность называется Калмак кырган. О том сражении и напоминают выложенные в степи из камней геометрические фигуры разной формы. *** Оказывается, у нас в Павлодаре не только подпольно разливают водку, но таким же образом делают… макароны и лапшу. Такой цех, оборудованный на дому, обнаружен полицейскими. Неясно только, что мешало его владельцам работать открыто. Надо будет разобраться в этой истории. *** «Павлодарэнергосервис» применил акцию устрашения к нефтеперерабатывающему заводу – отключил это уникальное предприятие от электроэнергии. Производство здесь непрерывное, и его остановка чревата непредсказуемыми последствиями. Хорошо, что у завода есть ещё резервные кабельные линии электропередачи – на случай аварийной ситуации. Они и были использованы. Но акция устрашения подействовала: завод тут же отправил «Павлодарэнергосервису» цистерну горючего в счёт погашения задолженности.

Юрий ПОМИНОВ. (Продолжение следует).

http://irstar.kz

стория

И

Музыка – одна из величайших сфер искусства. Она надолго ÎÄÍÎÃÎ остается в нашей памяти, и, услышав ее случайно, мы невольно мысленно возвращаемся к тем или иным событиям, которые происходили с нами. Веками люди пытались изобретать различные устройства для воспроизведения звука. В одном из музеев нашего города существует музыкальный экспонат, который способен ненадолго возвратить нас в прошлое и подарить палитру чарующих мелодий.

ÝÊÑÏÎÍÀÒÀ

т и ч Зву нный и р а ст н о ф пате

В павлодарском Доме-музее Шафера есть уникальный экспонат, который во время экскурсий никого не оставляет равнодушным. Это патефон. Переехал он в музей из столичной антикварной лавки. Бывший хозяин патефона – владелец магазина и председатель ассоциации коллекционеров города Астаны Дмитрий Семенов. В сороковые годы этот патефон выпустил «Патефонный завод города Молотова» (ныне город Пермь). Теперь раритетная вещь стала настоящей музейной гордостью. К тому же аппарат находится в исправном состоянии и вполне может воспроизводить записи. Послушать, как играет патефон, мне довелось впервые. Музыка, звучащая с патефонных пластинок, совершенно другая, своеобразная. Есть в ней какая-то искренность и естественная легкость. Патефон стал настоящим украшением концертного зала, радуя любителей старинных патефонных записей. Он приводится в действие посредством пружины. Одного завода в среднем хватает на прослушивание одной стороны пластинки. Внутренняя пружина – особо важный механизм. По большому счету, ее можно назвать сердцем патефона, ведь пружина отвечает за вращение музыкальных пластинок. Именно поэтому ручку аппарата всегда подкручивают достаточно осторожно, чтобы не вывести пружинный механизм из строя. Раньше под патефонную музыку танцевали на площадках и в парках. Звук патефона может быть достаточно громким, уровень громкости не регулируется. Сам аппарат не требует подключения к электросети. Появление патефонов пришлось на вторую половину 20-х годов прошлого века. Они про-

изводились многими заводами, среди которых завод «Молот» в Вятских Полянах, Коломенский патефонный завод, завод «Северный пресс» в Ленинграде и многие другие. Все устройство помещалось в относительно легкий, компактный чемоданчик. Люди вполне могли брать его с собой и даже держать на руках, в отличие от его предшественника граммофона, который устанавливался стационарно. Звук с патефонной пластинки снимался посредством иглы, которую приходилось часто менять, да и пластинки изнашивались и бились. Есть еще один нюанс – все патефонные пластинки играют от центра к краю, а граммофонные – от края к центру. В чемоданчике патефона предусмотрен выдвижной отсек для хранения игл. Чаще всего, когда игла затуплялась, ее затачивали о брусок. Если проигрывать пластинку на патефоне с затупленной иглой, разрывались пластиночные бороздки. Кстати, отсюда появилось известное выражение «заезженная пластинка». Правда, портилась она совершенно не от многочисленных прослушиваний, а исключительно от тупой иглы. Легкое потрескивание и шипение при проигрывании пластинок не мешало, а наоборот, создавало особую теплую атмосферу дружеской компании. Несколько поворотов ручки патефона – и вот уже льются чарующие сердце звуки музыки и голоса любимых исполнителей. Каждые пять минут нужно было заводить пружину специальной рукояткой, причем подкручивать пружину нужно было до конца, но не пережимать, чтобы она не лопнула. Из пакета очень осторожно вынимали чрезвычайно хрупкую пластинку, чтобы её не уронить, затем смахивали с неё пыль и клали на круг, подводя патефонную иглу. Многие из очевидцев того времени вспоминают, как собирались они в домах, где был патефон, крутили и слушали полюбившуюся им музыку и даже обменивали пластинки на другие вещи. Музыка помогала переживать трудности и сопровождала в самые счастливые мгновения жизни. В ходе музыкальных вечеров, проходящих в Доме-музее Шафера, патефон становится уже не просто экспонатом, а настоящим мостиком для путешествия в музыкальное прошлое. В наши дни увидеть экспонат, который одновременно рассказывает об исторических фактах и наглядно демонстрирует свое предназначение, – довольно большая редкость. Практически

все подобные аппараты, которые выставлены в павлодарских музеях, сейчас, к сожалению, уже не функционируют. Поэтому зрители всегда с удовольствием приходят послушать, как звучит патефон. Тем более что у Наума Григорьевича Шафера 14 тысяч одних только патефонных пластинок. Хранитель уникальной коллекции уверен, что под патефонную музыку не обязательно нужно танцевать – ее можно просто слушать. Во времена популярности патефона на нём проигрывались все музыкальные жанры: оперные арии, симфонии, народные песни, эстрада и многое другое. – Музыку я делю на хорошую и плохую. А что это – симфония или частушка, вальс или соната – не имеет значения, – убежден Наум Григорьевич. Говоря о патефоне, Наум Шафер делится своими мыслями: «Для меня патефон – это ворота в музыкальный мир. Благодаря ему я приобщился как к классической, так и к бытовой музыке. По большому счету патефон сформировал мои вкусы и пристрастия. Это вход в мир музыкальной эстетики. Первый патефон моим родителям подарили в день их свадьбы. На тот момент эта вещь была достаточно большой редкостью. В маленьком молдавском городке Леово на всей улице наша семья была единственной, кто имел эту роскошь. Прослушивать музыкальные записи к нам приходили и друзья, и соседи. Это было незабываемое время. Позже патефон стал вытесняться сначала радио, затем телевидением». Думая сегодня об утрате значимости патефона, вспоминаю строки Арсения Тарковского из стихотворения «Вещи»: «Все меньше тех вещей, среди которых Я в детстве жил, на свете остается. Где лампы-«молнии»? Где черный порох? Где черная вода со дна колодца? Где «Остров мертвых» в декадентской раме? Где плюшевые красные диваны?»... Действительно, можно составить целый список вещей, которые были популярны в прошлом, а сейчас стали всего лишь музейными экспонатами. Эпоха патефона прошла, но память людей сохранила о нем только самые теплые и светлые воспоминания с едва уловимой ноткой грусти.

Марина КИСЕНКО. Фото Владимира БУГАЕВА.


Программа кабельного телевидения Первый канал Понедельник, 11 ноября

05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с «Домработница». 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.30 «Самый лучший муж». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00, 04.05 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Крик совы». 23.20 «Германская головоломка». 01.00 Х/ф «По главной улице с оркестром». 02.30, 03.05 Х/ф «Яблоко раздора».

Вторник, 12 ноября

05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с «Домработница». 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.30 «Самый лучший муж». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00, 04.05 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Крик совы». 23.20 «Вечерний Ургант». 23.50 Ночные новости. 00.00 «Свобода и справедливость». 00.55 Х/ф «28 дней спустя». 02.45, 03.05 Х/ф «Возвращение в Зурбаган».

НТВ-мир Понедельник, 11 ноября

08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Все включено». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 «Ты не поверишь». 14.00 «ДНК». Ток-шоу. 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.30, 05.30 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.40 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Второй убойный-2». 03.35 Т/с «Медвежий угол». 07.35 И снова здравствуйте!

Вторник, 12 ноября

Среда, 13 ноября

08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Все включено». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Кулинарный поединок». 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с «Клеймо». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.30, 06.00 «Прокурорская проверка». 22.35, 07.10 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 «ЧП. Расследование. Кто хочет разделить Россию?» 02.10 Т/с «Второй убойный-2». 04.05 Т/с «Медвежий угол».

Четверг, 14 ноября

08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Все включено». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 «Поедем, поедим!» 14.00 Т/с «Клеймо» 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.30, 05.30 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.40 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Второй убойный-2». 03.35 Т/с «Медвежий угол». 07.35 И снова здравствуйте!

05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с «Домработница». 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.30 «Самый лучший муж». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00, 04.05 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Шулер». 23.15 «Вечерний Ургант». 23.45 Ночные новости. 23.55 «Политика». 00.50 Х/ф «28 недель спустя». 02.25, 03.05 Х/ф «Репортаж». 05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с «Домработница». 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.30 «Самый лучший муж». 16.20 «В наше время». 17.10 «Наедине со всеми». 19.00, 04.05 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Шулер». 23.20 «Вечерний Ургант». 23.50 Ночные новости. 00.00 На ночь глядя. 00.50 Х/ф «Объект моего восхищения». 02.35, 03.05 Х/ф «Домашняя работа».

Пятница, 15 ноября

05.00, 09.05 «Доброе утро». 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 10.05 «Жить здорово!». 11.05 Модный приговор. 12.15, 05.35 Контрольная закупка. 12.50 «Время обедать!». 13.25 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с «Домработница». 15.15, 18.45 «Истина где-то рядом». 15.30 «Самый лучший муж». 16.20 «В наше время». 17.10 «Жди меня». 19.00 «Человек и закон». 20.00 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.30 «Универсальный артист». 23.10 «Вечерний Ургант». 00.00 Х/ф «Чужие против хищника: Реквием». 01.30 Х/ф «Роман «alla Russa». 02.55 Х/ф «Путешествие мсье Перришона». 04.10 Х/ф «Фантазия на тему любви».

Суббота, 16 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.35 Х/ф «В последнюю очередь». 08.00 «Играй, гармонь любимая!». 09.00 Умницы и умники. 09.45 «Слово пастыря». 10.15 Смак. 10.45 «Игорь Ливанов. С чистого листа». 11.45 «Смешарики. Новые приключения». 12.15 «Идеальный ремонт». 13.25 «Ледниковый период». 16.05 Т/с «Вепрь». 18.15 «Куб». 19.25 «Угадай мелодию». 19.50 «Минута славы. Дорога на Олимп!». 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 22.55 «Успеть до полуночи». 23.30 Х/ф «Девять месяцев». 01.10 Х/ф «Китайский сервизъ». 02.50 Х/ф «Позови меня в даль светлую». 04.25 Т/с «Замороженная планета». 05.15 «Пока все дома».

Воскресенье, 17 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Х/ф «Пристань на том берегу». 07.15 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 08.30 Армейский магазин. 09.00 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 11.15 Фазенда. 11.45 «Смешарики. ПИН-код». 12.15 К 400-летию царской династии. «Романовы». 13.10 «Свадебный переполох». 13.55 «Игорь Угольников. Шутить изволите?». 14.55 Т/с «Виктория». 18.10 «Ледниковый период». 21.00 «Время». 22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Москвы. 00.00 Х/ф «Француз». 01.45 Х/ф «Дети Ванюшина». 03.20 Т/с «Замороженная планета». 04.10 «Играй, гармонь любимая!».

Среда, 13 ноября

Четверг, 14 ноября

08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Все включено». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 «Медицинские тайны». 14.00 Т/с «Клеймо». 15.35 «До суда». 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 19.40 «Дело врачей». 21.30, 05.30 «Прокурорская проверка». 22.35, 06.40 «Говорим и показываем». 23.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 01.15 «Сегодня. Итоги». 01.40 Т/с «Второй убойный-2». 03.35 Т/с «Медвежий угол». 07.35 И снова здравствуйте!

http://irstar.kz

РТР-планета Понедельник, 11 ноября

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

КУЛЬТУРА

РЕН-ТВ

Понедельник, 11 ноября

Понедельник, 11 ноября

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». 16.00 «Особый случай». 17.35 Т/с «Земский доктор. Жизнь заново». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 Т/с «Земский доктор. Возвращение». 23.50 Т/с «Право на правду». 00.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. 01.40 Т/с «Дело следователя Никитина». 02.35 «Девчата». 03.10 Х/ф «Старые стены».

09.00 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.40, 21.30, 01.30 Новости культуры 12.15 «Наблюдатель» 13.15, 03.40 Т/с «Перри Мэйсон» 14.10 Линия жизни. Виктор Сухоруков. 15.05 Д/ф «Авила. Город святых, город камней» 15.25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита» 16.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 1 с. 17.00 Д/ф «Город N 2 (город Курчатов)» 17.50 Х/ф «В четверг и больше никогда» 19.20 Концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра в Карнеги-холл. 20.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов» 20.40 Academia. «Биологические часы» 21.45 Главная роль 22.00 «Сати. Нескучная классика…» 22.40 Д/ф «Запретный город Китая» 23.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга» 00.15 «Тем временем» 01.00 «Мост над бездной» «Эль Греко» 01.55 Х/ф «Иду к тебе…» 03.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай» 04.30 Симфонический оркестр Баварского радио.

Вторник, 12 ноября

08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.40, 21.30, 01.30 Новости культуры 12.15, 02.45 «Наблюдатель» 13.15, 03.55 Т/с «Перри Мэйсон» 14.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга» 14.50 Пятое измерение 15.15, 04.50 Д/ф «Уильям Гершель» 15.25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита» 16.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 2 с. 17.00 «Сати. Нескучная классика…» 17.50, 22.40 Д/ф «Запретный город Китая» 18.45 «Армия» 19.20 Концерт квартета «Эбен» 20.25 Д/ф «Монастырь Рила» 20.40 Academia. «Биологические часы» 21.45 Главная роль 22.00 Власть факта. «Око цензора» 23.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RЕ» 00.15 «Осип Мандельштам. Поэзия» 01.00 «Мост над бездной» «Феофан Грек» 01.55 Х/ф «Сердце всякого человека» 03.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только любовь»

Вторник, 12 ноября

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05, 01.50 Т/с «Дело следователя Никитина». 16.00 «Особый случай». 17.35 Т/с «Защитница». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 Т/с «Земский доктор. Возвращение». 23.50 Т/с «Право на правду». 00.45 «Специальный корреспондент». 02.40 «Тайны первой мировой. ДрузьяСреда, 13 ноября враги». 03.30 Х/ф «Предлагаю руку 08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.40, 21.30, 01.30 и сердце». Новости культуры 12.15, 02.45 «Наблюдатель» 13.15, 03.55 Т/с «Перри Мэйсон» 14.10 Д/ф «Сергей РахманиСреда, 13 ноября нов. Концерт с ноты «RЕ» 14.50 Красуйся, град Петров! 06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Зодчие Франческо Бартоломео Растрелли и Андрей Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». Воронихин. 15.15, 04.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 15.25 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита» 16.10 Х/ф 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 «Мастер и Маргарита» 3 с. 17.00 «Око цензора» 17.50 Ток-шоу «О самом главном». 13.00 Т/с «Тайны института благородных Д/ф «Запретный город Китая» 18.45 «Духовенство» 19.20 девиц». 14.30, 17.15, 19.40 Местное Концерт Филармонического оркестра Радио Франции. время. Вести-Москва. 14.50 Вести. 20.15 Д/ф «Лариса Малеванная. Холодные струи исДежурная часть. 15.05, 01.40 Т/с кусства» 20.40 Academia. «Хранитель высших смыслов «Дело следователя Никитина». 16.00 европейской культуры, или Сквозь катастрофы ХХ века» «Особый случай». 17.35 Т/с «Защит- 21.45 Главная роль 22.00 Абсолютный слух. 22.40 Д/ф ница». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 «Закат цивилизаций» 23.35 Николай Кибальчич. 00.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок» 00.15 Боль23.50 Т/с «Право на правду». 00.45 ше чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. «На балу у Воланда. Миссия в Мо- 01.00 «Мост над бездной» «Ренуар – Ярошенко» 01.55 скву». 02.35 «Честный детектив». Х/ф «Сердце всякого человека» 03.40 Э.Григ. Сюита 03.05 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». для оркестра. 1с. 04.45 «Пряничный домик».

Четверг, 14 ноября

06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Ток-шоу «1000 мелочей». 12.15 Ток-шоу «О самом главном». 13.00 Т/с «Тайны института благородных девиц». 14.30, 17.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05, 02.20 Т/с «Дело следователя Никитина». 16.00 «Особый случай». 17.35 Т/с «Защитница». 20.50 «Прямой эфир». 21.55 Т/с «Земский доктор. Возвращение». 23.50 Т/с «Право на правду». 00.45 «Поединок». Пятница, 15 ноября 03.10 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 08.00 «НТВ утром». 10.10 Т/с «Все 2с. 04.45 «Пряничный домик». включено». 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 «Очная ставка». 13.25 Пятница, 15 ноября Спасатели. 14.00 Т/с «Клеймо». 15.35 06.00 «Утро России». 10.05, 05.10 «До суда». 16.35 Суд присяжных. Т/с «Ефросинья. Таежная любовь». 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 происшествие. 18.30 «Суд присяжных. «Вся Россия». 11.45 Ток-шоу «1000 Окончательный вердикт». 19.40 «Дело мелочей». 12.20 Ток-шоу «О самом врачей». 21.35 «Прокурорская провер- главном». 13.00 Т/с «Тайны института ка». 22.45 «Говорим и показываем». благородных девиц». 14.15 Дневник 23.40 «Романовы. Последние сто лет». Сочи-2014. 14.30, 17.15, 19.40 Мест01.30 Х/ф «Трасса». 05.10 «Школа злос- ное время. Вести-Москва. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.05 Т/с «Дело слеловия». 06.00 Т/с «Мангуст». дователя Никитина». 16.00 «Особый случай». 17.35 Т/с «Защитница». 20.25 Суббота, 16 ноября «Прямой эфир». 21.30 Т/с «Земский 10.00, 12.00, 15.00 Сегодня. 10.20 доктор. Возвращение». 23.30 «Живой Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 звук». 00.55 Х/ф «Примета на сча«Готовим с Алексеем Зиминым». 12.25 стье». 02.55 Х/ф «Бродячий автобус». Русская начинка. 12.55 «Кулинарный 04.45 «Пряничный домик». поединок». 13.55 Квартирный вопрос. 15.30 «Я худею». 16.35 Александр Суббота, 16 ноября Журбин. Мелодии на память. 17.15 06.00 Х/ф «Примета на счастье». Т/с «Возвращение Мухтара-2». 19.15 07.40, 08.15 Х/ф «Любви все возрас«Наши» со Львом Новоженовым». ты…». 08.00, 11.00, 14.00 Вести. 09.45 20.05 Следствие вели… 21.00 «Цен- «Планета собак». 10.15 «Субботник». тральное телевидение». 21.50 «Новые 11.10, 14.20 Местное время. Вестирусские сенсации». 22.45 Ты не пове- Москва. 11.25 «Городок». Дайджест. ришь! 23.40 «Остров». 01.10 Т/с «Знаки 12.05, 03.45 Х/ф «Вам и не снисудьбы-3». 03.00 «ДНК». Ток-шоу. 03.55 лось…». 14.30 «Вся Россия». 14.45 «Луч света». 04.30 «Егор 360». 05.00 «Честный детектив». 15.15 «Голубая кровь. Гибель империи». 16.15 Х/ф «А Обзор. Чрезвычайное происшествие. снег кружит…». 20.00 Вести в субботу. 05.35 Т/с «Мангуст». 20.45 «Танцы со Звездами». Сезон – 2013. 22.55 Х/ф «Я его слепила». 01.00 Воскресенье, 17 ноября Х/ф «Любовь и немного перца». 02.55 09.35 «НТВ утром». 10.00, 12.00, «Спасти себя. Лариса Мондрус». 05.15 15.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. «Комната смеха». 10.50 Их нравы. 11.25 «Первая переВоскресенье, 17 ноября дача». 12.20 Едим дома! 12.55 «Чудо 05.55 Х/ф «Правила жизни». 08.55 техники». 13.25 Дачный ответ. 14.25 «Золотая пыль». 15.25 Т/с «Глухарь. «Сам себе режиссер». 09.40 «Утренняя почта». 10.20 Местное время. Возвращение». 18.20 «Своя игра». 19.10 «Враги народа». 20.00 «Очная Вести-Москва. Неделя в городе. 11.00, ставка». 21.00 «Сегодня. Итоговая про- 14.00 Вести. 11.15 «Смехопанорама». 11.45 «В мире животных». 12.30 Х/ф грамма». 21.50 Х/ф «Гончие-5». 01.25 «Усатый нянь». 14.20 Х/ф «Я его слеТ/с «Знаки судьбы-3». 03.15 «Грузия: пила». 16.20 Х/ф «В ожидании весны». История одного разочарования». 04.20 18.15, 03.00 «Смеяться разрешается». «Судебный детектив». 05.30 Чрезвы- 20.00 Вести недели. 21.30 Х/ф «Два чайное происшествие. Обзор за не- мгновения любви». 23.35 «Воскресделю. 06.10 Х/ф «Корабли штурмуют ный вечер». 01.20 Х/ф «Вернуть бастионы». Веру». 04.35 «Комната смеха».

15

Четверг, 14 ноября

08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.40, 21.30, 01.30 Новости культуры 12.15, 02.45 «Наблюдатель» 13.15, 03.55 Т/с «Перри Мэйсон» 14.10 Больше чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. 14.50 «Дагестанская лезгинка» 15.15, 04.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 15.25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита» 16.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 4 с. 17.00 Абсолютный слух. 17.50, 22.40 Д/ф «Закат цивилизаций» 18.45 «Студенчество» 19.20 Концерт Лос-Анджелесского филармонического оркестра. 20.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 20.40 Academia. «Хранитель высших смыслов европейской культуры, или Сквозь катастрофы ХХ века» 21.45 Главная роль 22.00 Черные дыры. Белые пятна. 23.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа» 00.00 Д/ф «Гринвич – сердце мореплавания» 00.15 Культурная революция. 01.00 «Мост над бездной» «Рафаэль Санти» 01.55 Х/ф «Сердце всякого человека» 03.40 Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.

Пятница, 15 ноября

08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00, 17.40, 21.30, 01.30 Новости культуры 12.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 14.35 «Грамота Суворова» 14.50 Письма из провинции. Магадан. 15.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса» 16.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 16.10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 5 с. 17.00 Черные дыры. Белые пятна. 17.50 Д/ф «Закат цивилизаций» 18.45 «Богема» 19.20 «Билет в Большой» 20.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от Бога» 21.50 «Смехоностальгия» Евгений Весник. 22.15 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2» 00.15 Благотворительный концерт для ветеранов сцены. 01.55 Х/ф «Тюльпан» 03.50 Д/ф «Елена Блаватская» 03.55 «Магические перстни Пушкина» 04.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

Суббота, 16 ноября

08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00 Библейский сюжет. 12.35 Х/ф «Полустанок» 13.40 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев» 14.20 Большая семья. Нина Усатова. 15.15 Пряничный домик. «Якутский костюм» 15.45 Х/ф «Чук и Гек» 16.30 М/ф «Пёс в сапогах» 16.50 Д/с «Пингвины скрытой камерой» 17.45 Красуйся, град Петров! Петергоф: Нижний парк. 18.15 Больше чем любовь. Роберт Рождественский и Алла Киреева. 18.55 Д/ф «Драконовы девушки» 21.10 Д/ф «Фаина Раневская» 21.50 Х/ф «Подкидыш» 23.00 Большая опера. Финал. 01.00 Х/ф «Чайка» 03.55 Изольда Извицкая. 04.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 04.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

03.00 Х/ф «Перегон» 03.20 «Дальние родственники» 04.00 М/ф «Багз Банни при дворе короля Артура» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30 «Следаки» 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 «Нам и не снилось»: «Грандиозный мужской обман» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Военная тайна» 20.30 «Живая тема» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.10, 00.50 Т/с «Последняя минута»

Вторник, 12 ноября

03.00 Т/с «Последняя минута» 03.30 «Дальние родственники» 04.00 М/ф «Рождественские байки Багза Банни» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30 «Следаки» 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 «Нам и не снилось»: «Доктор Фрейд против Господа Бога» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Территория заблуждений» 20.30 «Пища богов» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.10, 01.30 Х/ф «Инферно» 23.50 Х/ф «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса»

Среда, 13 ноября

03.00 «Дальние родственники» 04.00 М/ф «Багз Банни в День матери» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30 «Следаки» 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 Д/п «Двойники: загадки феномена» 09.00 «Смотреть всем!» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Нам и не снилось»: «Продавцы воздуха» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.10, 00.50 Х/ф «Секреты ЛосАнджелеса»

Четверг, 14 ноября

03.00 Х/ф «Секреты ЛосАнджелеса» 03.30 «Дальние родственники» 04.00 М/ф «Спецвыпуск: Криминальная история Багза Банни» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30 «Следаки» 06.00, 10.00, 21.50 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 «Нам и не снилось»: «Продавцы воздуха» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 Т/с «Без срока давности» 18.30 «Великие тайны. Тропой гигантов» 19.30 «Эликсир молодости» 20.30 «Какие люди!» 21.30 «Новости 24» Итоговый выпуск 22.10, 01.15 Х/ф «Не говори ни слова» 00.20 «Чистая работа»

Пятница, 15 ноября

03.00 Х/ф «Не говори ни слова» 03.20 «Дальние родственники» 04.00 М/ф «Купидоновы забавы Багза Банни» 04.30, 11.00 «Званый ужин» 05.30 «Следаки» 06.00, 10.00 «Экстренный вызов» 06.30, 10.30, 17.00 «Новости 24» 07.00 «Великие тайны. Тропой гигантов» 08.00 «Эликсир молодости» 09.00 «Представьте себе» 12.00, 13.00 «Семейные драмы» 14.00, 15.00 «Не ври мне!» 16.00 «Верное средство» 17.30 «Тайны мира»: «Битва за металл» 18.30 «Странное дело»: «Дневники древних цивилизаций» 19.30 «Секретные территории»: «Звездный десант» 20.30 «Смотреть всем!» 22.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди»

Суббота, 16 ноября

03.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 07.15 «100 процентов» 07.40 «Чистая работа» 08.30 «Территория заблуждений» 10.30 «Новости 24» 11.00 «Военная тайна» 13.00 «Странное дело»: «Дневники древних цивилизаций» 14.00 «Секретные территории»: «Звездный десант» 15.00 «Тайны мира»: «Битва за металл» 16.00 «Представьте себе» 17.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 18.15 «Все будет чикиВоскресенье, 17 ноября 08.30 Телеканал «Евроньюс» 12.00 «Обыкновенный пуки!!!» Концерт Михаила Задорнова концерт с Эдуардом Эфировым» 12.35 Х/ф «Видения» 20.15, 22.00 Т/с «ДМБ» «Любовное гнездышко» «Театр» 13.35 Бастер Китон. Воскресенье, 17 ноября 14.00 «Духовный мир сето» 14.30 Х/ф «Внимание, 03.00 Х/ф «Мама не горюй» 04.40 черепаха!» 15.50 М/ф «В некотором царстве…» 16.20 «Пешком…» Москва торговая. 16.50 «Что делать?» Х/ф «Мама не горюй 2» 06.45 Х/ф 17.35 Государственный академический ансамбль танца «Хоттабыч» 08.40 «Все будет чики«Алан» 18.45 «Кто там…» 19.15 Д/ф «Железная стена. пуки!!!» Концерт Михаила Задорнова Преображенский полк» 20.00 «Контекст» 20.40, 03.55 10.40, 12.20 Т/с «ДМБ» 17.30 Х/ф «Загадочные документы Георгия Гапона» 21.25 «Роман- «Васаби» 19.20 Х/ф «От колыбели тика романса» Александр Малинин. 22.20 «Мосфильм» до могилы» 21.15 «Репортерские 90 шагов» 22.35 Х/ф «Трясина» 00.45 Балет «Коппелия» истории» 21.45 «Неделя с Марианной 02.30 Х/ф «Полустанок» 03.40 М/ф для взрослых «Шут Максимовской» 23.00 «Смотреть Балакирев» 04.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа всем!» 00.30 Х/ф «Медвежий поцеЯпонии» луй» 02.20 «Дальние родственники»


16

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà ÂÛÏÓÑÊ ¹42(762)

http://irstar.kz

ÄÎÌΨÍÎÊ

Петербургский литературномузыкальный клуб «Век искусства» и литературно-художественный журнал «МОСТ» приглашают читателей «Домовёнка» принять участие в очередном международном конкурсе детской литературы «Мост в будущее-2014». Старт литературному состязанию был дан 15 сентября, а финиширует оно 1 марта 2014 года. Однако особо обращаю ваше внимание на то, что конкурсные работы должны быть присланы жюри не позднее 15 февраля 2014 года. «Мост в будущее» – конкурс без ограничений в том плане, что здесь нет специальных тем. Но особо приветствуются такие направления, как здоровый образ жизни, семейные ценности, спорт, охрана и защита природы, а также заметки о диких и домашних животных, тексты, написанные в жанре фантастики, мемуаров, исторических иссле-

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ Ирина ЮРЬЕВА  61-80-01

E-mail: dmvjonkkuzja@rambler.ru

`3, 2=л=…2/!

Мост в будущее ждёт вас дований и заметок, тексты о родном языке, традициях и обычаях. В возрастной категории от 3 до 18 лет предусмотрено три номинации: детская и юношеская поэзия, детская и юношеская проза и детские и юношеские произведения других жанров. К поэзии относятся: лирика, оды, шуточные стихи, твёрдые жанры, отрывок из поэмы. Если это будет одно стихотворение, то оно должно быть не более 8 строф – 32 строк. Допускаются два-три стихотворения, но их общий объём опять же не должен превышать 32 строк.

В номинацию проза принимаются: короткий рассказ, очерк, статья, заметка, эссе, сказка. Что касается произведений других жанров, то это могут быть: драматическая сценка, перевод с родного языка, исследования, авангардное творчество – палиндромы, акростихи, смысловые игры. Общие требования таковы: объём всех работ – не более одной печатной страницы в формате Word, шрифт 11-й, кегль Times New Roman, междустрочное расстояние нормальное (без дополнительных интервалов). К конкурсным произведениям должна быть приложена заявка об участии в произвольной форме (заявка и текст произведения высылаются в одном файле с расширением doc, txt или в теле письма). В заявке нужно указать: фамилию и имя автора, почтовый и электронный адреса, номер

.. n2д%.…ем! Ïðèãëàøåíèå â ñêàçêó получают наши читатели, ставшие победителями в международном конкурсе «Дорогой сказок» по мотивам произведений братьев Гримм. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 9 ноября в 11 часов по адресу: ул. Ак. Бектурова, 19 (Дом-музей Шафера). Напомним, награды – диплом и книги с их конкурсными работами ждут: Айгерим Аманжолову (5 лет), Ясмин Айтимбетову (6 лет), Ерулана Молдабаева (7 лет) и Анжелику Олейникову (9 лет).

bе“ел/е *=…,*3л/

телефона, краткую биографию и название номинации. Тексты в графических файлах (jpg, tiff и т.п.) и презентациях на конкурс не принимаются. Лауреаты конкурса получат авторский экземпляр сборника, дипломы и грамоты, подарки. Бесплатно рассылка подарочной бандероли осуществляется организаторами конкурса ТОЛЬКО по России, за границу отсылка осуществляется за счёт победителя. Слёт участников конкурса есть возможность провести летом 2014 года. В программу планируется включить литературные экскурсии в Санкт-Петербурге, посещение музеев, выезд в Синявино (поход на мемориал «Синявинские высоты»). Свои работы присылайте по адресам: lado_d@mail.ru или ladolad@rambler.ru.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÑßÖ ÎÑÅÍÈ»

1. Мочит поле, лес и луг, город, дом и всё вокруг! Облаков и туч он вождь, ты же знаешь, это – … 2. Осень в гости к нам пришла и с собою принесла…Что? Скажите наугад! Ну конечно – … 3. Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки. 4. Каждый год на нём с охотой вырастают вертолёты.

1

2

3

4

Жаль, что каждый вертолёт на всего один полёт. 5. Вслед за августом приходит, с листопадом хороводит. И богат он урожаем, мы его, конечно, знаем! Иван Риттер, 2 класс. п. Майкаин, Баянаульский район. ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ ПРЕДЫДУЩЕ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

5

КРОССВОРД «Жёлтые листья»: По гор горизонтали: 2. Осень. 3. Ток. 4. Листопад. 5. Урожай. 6 6. Сентябрь. По вертикали: 1. Сено. 2. Октябрь. 3. Л Листья.

Óãîñòèòå Áîíþ! Эти загадки учащиеся школы профильной направленности «Стикс» на уроке вместе со своим учителем сочиняли сами. Попробуйте их разгадать! Утром появляется, А днём испаряется. Денис ЯРУХ. Бедный кружочек, Он нам дружочек. Бегает, скачет, Радует всех. Назира ЕРМАГАМБЕТОВА.

.. c=ле!е d%м%"е…*=

Моя родная школа

Стоит коробка с ручками, Балует нас фруктами. Анжелика КРАМАР. Что такое, кто такой? Белый-белый и большой. Юлия КОТОВА. От простуды, от недуга Излечить готов он друга. Анастасия ЗОРИНА.

o!%K= Cе!= Хочу рассказать ребятам о выставке экзотических птиц. Там очень-очень интересно! Мне очень понравились попугаи, особенно тукан. Когда вырасту, я обязательно куплю себе тукана. Попугаям я дал три грецких ореха в скорлупе. Они их легко разбили, только самый молодой попугай Гоша долго возился с орехом. Так долго, что я успел с ним сфотографироваться, пока он держал орех в клюве. Мы такие счастливые с Гошей на снимке. А вообще я для тебя, Кузя, очень много фотографий птиц сделал. Ещё там была милая обезьянка – гиббон Боня. Она всем понравилась. Я её угостил бананом. А затем познакомил её со своей самой любимой мягкой игрушкой – Барсиком. У Бони были такие большие удивлённые глаза: она очень осторожно трогала игрушку за усы, лапы, уши, а потом – как схватит меня за волосы (но совсем не больно). А ещё она потрогала мой нос. У неё очень маленькие, мягкие лапки, а ногти совсем как у нас, у людей. У меня есть два диска с научными фильмами про обезьян – очень познавательные, если хочешь, Кузя, я дам их тебе посмотреть. Я уже решил, что когда вырасту и открою в нашем городе зоопарк (я уже даже место под него выбрал), обязательно куплю такую Боню и тукана. На выходе мы с мамой купили магнит с фотографией тукана, приеду к тебе – покажу. Спасибо тем, кто организовал такую яркую и необычную выставку! Все её посетители от души смеялись, много фотографировались и хорошо отдохнули. Ты, Кузя, обязательно тоже сходи, посмотри, уверен, тебе понравится. Ярослава я поведу на выставку на каникулах. И обязательно возьму с собой побольше орехов и бананы для Бони. Ты тоже можешь прихватить для неё гостинцы. Кстати, я нарисовал для тебя тукана. Правда, он красивый? Артур ПОТАПЕНКО, 7 лет. г. Павлодар, школа №43.

Осенний блюз

Кленовый листок словно кружится в танце, Оранжево-жёлтый привет октября. Мне кажется, в нём отражается солнце, Последние отблески лета даря. Осенний мотив мне напела гитара. В нём лёгкая грусть и о лете мечта. Но всё в нашей жизни проходит недаром: И осень, и лето, зима и весна. Листок одинокий! Куда улетаешь? Под музыку блюза кружишь и кружишь. Танцуешь неспешно, покой навеваешь, О лете ушедшем со мною грустишь. Текст и рисунок Ярослава ПОТАПЕНКО, 13 лет. г. Павлодар, школа №43.

Назия ТЕМИРХАНОВА, 5 класс. г. Павлодар.


Информационный вестник

http://irstar.kz

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

17

ГУ «Аппарат акима Аккольского сельского округа города Экибастуза» Павлодарской области», 141210, Павлодарская область, г. Экибастуз, село Акколь, ул. Строительная, 18, bazar_2305@mail.ru, конкурсная комиссия, тел./факс: 8 (7187) 74-20-83, объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей 1. Главный специалист (категория EG-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,34 тенге. Функциональные обязанности: организация работы с участковыми комиссиями по назначению адресной социальной помощи и детских государственных пособий. Работа с инвалидами и безработными. Организация работы по благотворительности. Организация и ведение работы по чрезвычайным ситуациям. Организация работ по документации согласно Закону Республики Казахстан «О выборах». Организация схода и собраний жителей сельского округа. Содействие в организации крестьянских или фермерских хозяйств, развитии предпринимательской деятельности. Основные требования к участникам: образование – высшее (экономическое, финансовое, юридическое, педагогическое, сельскохозяйственное, государственное местное управление), допускается послесреднее образование (экономическое, педагогическое, техническое, сельскохозяйственное) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях,

соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. 2. Ведущий специалист (категория EG-4). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 48047,36 до 64 703,77 тенге. Функциональные обязанности: организация и обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Ведение статистической отчетности по составу жителей сельского округа. Работа с входящими и исходящими документами аппарата акима. Ведение похозяйственных книг сельского округа. Подготовка и сдача отчетов. Контроль за инвентарным имуществом аппарата акима. Организация работы по государственным услугам. Подготовка и сдача документов в государственный архив. Содействие в сборе налогов и других обязательных платежей в бюджет. Основные требования к участникам: высшее или послесреднее образование (экономическое, педагогическое, техническое, государственное местное управление) либо среднее техническое или профессиональное образование (экономическое, педагогическое, техническое).

Общие требования к участникам: знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года №06-7/32. Документы, необходимые для участия в конкурсе:

1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); 6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат прохождения тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима Аккольского сельского округа Павлодарской области» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию.

Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.

ГУ «Аппарат акима Байетского сельского округа города Экибастуза Павлодарской области», 141200, Павлодарская область, город Экибастуз, с.Байет, ул. Токтара, 1 а, конкурсная комиссия, телефоны для справок: 8(7187) факс 39-71-18, Gu.bayet@mail.ru, объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей 1. Главный специалист (категория E-G-3) (№01-3-04). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,34 тенге. Функциональные обязанности: ведет работу информационно-идеологической группы, готовит информационно-аналитические материалы и отчеты по вопросам информационнопропагандистской работы, организует работу по пропаганде и применению государственных символов Республики Казахстан, проводит социологические исследования в селе Байет. Отвечает за состояние делопроизводства в аппарате акима сельского округа, за сроками прохождения, своевременным оформлением и рассмотрением документов, размножение материалов, формирует номенклатуру дел. Ведет работу с архивными документами и по формированию архива. Курирует вопросы сельского хозяйства и отвечает за заполнение похозяйственных книг. Ведение, свод, анализ ветеринарного учета и отчетности и их представление в местный исполнительный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии. Оказывает государственные услуги по выдаче справки о наличии личного подсобного хозяйства, ветеринарной справки и ветеринарного паспорта на животное. Организация и проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных. Предубойный осмотр животных и послеубойная ветеринарно-

санитарная экспертиза туш и органов с оформлением справки о благополучии по инфекционным заболеваниям. Основные требования к участникам: образование – высшее (государственное местное управление, юридическое, педагогическое, экономическое, сельскохозяйственное, техническое, ветеринарное) допускается послесреднее (техническое, экономическое юридическое педагогическое, техническое, сельскохозяйственное, ветеринарное) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. 2. Главный специалист (категория E-G-3) (№01-3-05). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,34 тенге. Функциональные обязанности: ведение бухгалтерского учета аппарата акима. Подготовка документов для оплаты расходов в территориальное подразделение казначейства по исполнению планов финансирования. Заключение договоров с поставщиками работ, товаров и услуг, приобретаемых за счет бюджетных средств. Ведение учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами, учета основных средств и товарноматериальных ценностей. Осуществление контроля за сохранностью активов и материальных ценностей. Ведение книги «Журнал – Главная» и составление

оборотных ведомостей. Составление расчетно-платежных ведомостей по заработной плате. Заключение договоров с поставщиками работ, товаров и услуг, приобретаемых за счет доходов. Составление расчетно-платежных ведомостей по заработной плате. Перечисление зарплаты на карт-счета. Составление месячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению планов финансирования. Составление месячной, квартальной и годовой статистической отчетности. Составление сводного плана поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров, работ и услуг, остающихся в их распоряжении. Составление плана государственных закупок, размещение его на веб-портале государственных закупок, внесение изменений и дополнений в план государственных закупок. Основные требования к участникам: образование – высшее (экономическое, финансовое, государственное местное управление, техническое) допускается послесреднее образование (экономическое, финансовое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Респу-

блики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Конкурс проводится на основе правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии,утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года №06-7/32. Документы, необходимые для участия в конкурсе: 1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Минимстерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); 6) копия удостоверения личности; 7) сертификат прохождения тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима Байетского селького округа города Экибастуза» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня публикации объявления о проведении конкурса. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседованичя. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.

ГУ «Аппарат акима села имени академика Алькея Маргулана» города Экибастуза Павлодарской области» 141212, Павлодарская область, город Экибастуз, село имени академика Алькея Маргулана, ул. Маргулана, 1, конкурсная комиссия, gumargulan.ekibas.yandex.kz, телефоны для справок/факс: 39-85-52, 39-82-48, объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей 3).

1. Главный специалист (категория EG-

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,35 тенге. Функциональные обязанности: работа с Законом Республик Казахстан «О занятости населения» (учет безработных, направленных на ООР, работа с инвалидами). Организация работы участковой комиссии по назначению государственной адресной социальной помощи, детских пособий. Содействует сбору налогов и других обязательных платежей в бюджет. Разрабатывает бюджетные программы, администратором которых выступает аппарат акима. Основные требования к участникам: образование – высшее (экономическое, финансовое, юридическое, техническое, педагогическое, сельскохозяйственное, государственное управление); послесреднее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое, педагогическое, сельскохозяйственное) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным

направлениям конкретной должности данной категории. 2. Ведущий специалист (категория EG4). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 48047,0 до 64703,73 тенге. Функциональные обязанности: организует информационно-пропагандистскую работу среди населения, изучение общественного мнения. Взаимодействие с общественными формированиями, действующими на территории округа, с конфессиями. Ведение работы по ЧС. Ведение статистической отчетности по составу населения. Выдача справок гражданам села о наличии подсобного хозяйства, сведений о поголовье скота. Ведение похозяйственных книг. Работа с входящими и исходящими документами. Подготовка и сдача социального паспорта села. Основные требования к участникам: высшее или послесреднее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое, педагогическое, сельскохозяйственное) либо среднее техническое или профессиональное (экономическое, финансовое, юридическое, техническое,

педагогическое, сельскохозяйственное) образование. Общие требования к участникам: знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года №06-7/32.

Документы, необходимые для участия в конкурсе: 1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); 6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат прохождения тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима села имени академика Алькея Маргулана» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов

о допуске их к собеседованию. Гр а ж д а н е м о г у т п р ед о с т а вл я т ь д о полнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.

ГУ «Аппарат акима Кудайкольского сельского округа города Экибастуза», 141213, Павлодарская область, город Экибастуз, село Кудайколь, адрес электронной почты gu-kudaykol@ yandex.kz, конкурсная комиссия, телефоны для справок/факс: 744350, 744353, объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей 1. Главный специалист (категория EG-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,35 тенге. Функциональные обязанности: организационное обеспечение деятельности акима сельского округа. Осуществляет сверку по прибытию и убытию населения с отделением миграционной полиции ГОВД. Организует информационнопропагандистскую работу среди населения, изучение общественного мнения. Взаимодействие с общественными формированиями, действующими на территории округа, с конфессиями. Своевременное исполнение, подготовка ответов на поручения, состоящие на контроле. Основные требования к участникам: образование – высшее (педагогическое, государственное местное управление, техническое, юридическое, экономическое, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение, банковское дело), допускается послесреднее образование (педагогическое, техническое, юридическое, экономическое, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение,

банковское дело) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. 2. Ведущий специалист (категория EG-4). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 42922,30 до 64703,73 тенге. Функциональные обязанности: работа с Законом РК «О занятости населения» (учет безработных, направленных на ООР, с инвалидами). Организация работы участковой комиссии по назначению государственной адресной социальной помощи, детских пособий. Работа с входящими и исходящими документами. Делопроизводство, работа с номенклатурой дел. Основные требования к участникам: высшее или послесреднее образование (педагогическое, техническое, юридическое, экономическое, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение, банковское дело), либо среднее техническое или профессиональное образование (педагогическое, техническое, юридическое, экономическое,

финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение, банковское дело). Знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных приказом председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года №06-7/32.

Документы, необходимые для участия в конкурсе: 1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); 6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат прохождения тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима Кудайкольского сельского округа города Экибастуза» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию.

Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.


18

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

ГУ «Аппарат акима Кояндинского сельского округа города Экибастуза», 141200, Павлодарская область, город Экибастуз, село Коянды, ул. Ленина, 56, конкурсная комиссия, тел. для справок/ факс: 8(7187)741237, электронная почта ak_koyandy@mail.ru, объявляет конкурс на замещение вакантной административной государственной должности главного специалиста (категория E-G-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,35 тенге. Функциональные обязанности: обеспечивает законность решений, распоряжений акима сельского округа путем проведения правовой экспертизы проектов. Обеспечивает правовую пропаганду, дает разъяснение нормативных актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, акимов области и города. Отвечает за регистрацию в органах юстиции нормативных правовых актов акима сельского округа, затрагивающих права и обязанности граждан. Осуществляет контроль за организацией и состоянием делопроизводства в аппарате акима сельского округа, за сроками прохождения, своевременным оформлением и рассмотрением документов. Обеспечивает выполнение регламента работы аппарата акима, формирует номенклатуру дел. Ведет контроль за организацией своевременной подготовки ответов – информации во исполнение поручений акима города и акима сельского округа. Отвечает за документацию по работе кадровой службы аппарата акима сельского округа, в том числе и по внештатным работникам. Проведение мероприятий конкурса на занятие вакантных административных государственных должностей, аттестации административных государственных служащих, заседаний комиссии по исчислению трудового стажа административных государственных служащих. Организация принесения присяги, разработка должностных инструкций и функциональных обязанностей. Собирает и обобщает статистические отчетности о составе и сменяемости кадров в аппарате акима сельского округа. Готовит распоряжения акима по личному составу и по основной деятельности. Формирование личных дел. Обеспечивает подготовку материалов о награждении государственными наградами, присвоении почетных званий, поощрений акимов города и сельского округа. Ведет оформление документов по вопросам земельных отношений, готовит распоряжения, материалы дел по выполнению земельных участков. Оказывает государственную услугу по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации. Готовит справочные материалы сходов граждан и представителей граждан. Ведет работу с архивными документами и по

формированию архива. Готовит на государственном языке материалы сходов граждан и представителей граждан. Готовит и обобщает справочные материалы по подготовке и проведению сходов жителей сельского округа, отчетов перед гражданами, и составления паспорта социально экономического развития территории сельского округа. Обеспечивает решение организационных вопросов по подготовке и проведению календарных мероприятий, проводимых в сельском округе. Готовит оценку эффективности деятельности государственных служащих. Обеспечивает своевременную подготовку отчетности по курируемым вопросам и предоставление в установленные сроки. Основные требования к участникам: высшее образование (государственное управление, экономическое, педагогическое, техническое, юридическое, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение), допускается послесреднее (экономическое, педагогическое, техническое, юридическое, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение) образование при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие вакантной административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года № 06-7/32.

Информационный вестник

http://irstar.kz

Документы, необходимые для участия в конкурсе: 1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697); 6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима Кояндинского сельского округа города Экибастуза» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Бывшие работники ТОО «ГРЭССТРОЙ» хотят выразить слова благодарности руководителю департамента по исполнению судебных актов Павлодарской области Акжанову А.А. за воспитание таких кадров, как руководитель Аксуского территориального отдела департамента по исполнению судебных актов Павлодарской области Сманкулов Е.Б., в связи с его добросовестным исполнением служебных обязанностей были взысканы наши давно забытые заработанные деньги с ТОО «ГРЭССТРОЙ». От всей души выражаем Вам свою искреннюю благодарность. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в Вашей нелегкой работе! Низкий Вам поклон от бывших работников ТОО «ГРЭССТРОЙ». С уважением – Е. Абишев, К. Сморгович, А.В. Семенова, А.И. Госсен, С.Ю. Артемин, Н.В. Андреева, Р.Е. Рыбченко, Н.И. Каменчук, Ю.А. Голик, П.А. Рудаков, В. Пономарев, Р.Н. Матаев, М.В. Бахмат, А. Крикун, Е. Висторопский, В.В. Унгур, И.Ф. Берснев, В.Д. Гончарук, Н.Н. Райтузов, И.И. Базарья.

ГУ «Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа города Экибастуза Павлодарской области», 141215, Павлодарская область, город Экибастуз, Сарыкамысский сельский округ, село Сарыкамыс, конкурсная комиссия, телефоны для справок: 74-27-52, 74-27-69, gu-sarigamis@mail.ru, объявляет конкурс на замещение вакантной административной государственной должности главного специалиста (категория ЕG-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,35 тенге. Функциональные обязанности: организует личный прием юридических и физических лиц акимом. Ведет учет посетителей и их регистрацию, контролирует и проверяет своевременное исполнение письменных и устных обращений юридических и физических лиц. Осуществляет сверку по прибытию и убытию населения с отделением миграционной полиции ГОВД, ведение статистической отчетности по составу населения. Работа с избирателями. Организация работы по ЧС и ГО. Выдача справок жителям сельского округа. Основные требования к участникам: образование – в ы с ш е е ( го с уд а р с т ве н н о е управление, педагогическое, юридическое, сельскохозяйственное, техническое, экон о м и ч е с к о е ) , д о п у с к а ет с я п о с л е с р ед н е е о б р азо ва н и е ( п ед а го г и ч е с к о е , ю р и д и ч е ское, сельскохозяйственное, техническое, экономическое) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. Знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Провительстве Республики Казахстан», законов

Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических лиц» нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявщегося государства». Другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должности данной категории. Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие вакантной административной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных прикакзом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года № 06-7/32. Документы, необходимые для участия в конкурсе: 1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией разметом 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697);

6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат о прохождении тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа города Экибастуза» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. Граждане могу предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.

ГУ «Аппарат акима поселка Шидерты города Экибастуза», 141220, Павлодарская область, город Экибастуз, поселок Шидерты, ул. Ленина, 20, конкурсная комиссия, телефоны для справок/факс: 39-85-52, 39-82-48, akimat-shiderty@ yandex.ru, объявляет конкурс на замещение вакантных административных государственных должностей 1. Главного специалиста (категория EG-3). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,35 тенге. Функциональные обязанности: ведет работу с социально незащищенными слоями населения. Осуществляет контроль за социальными работниками по оказанию социальной помощи на дому. Обеспечивает реализацию государственной программы «Дорожная карта занятости-2020», «Доступное жилье-2020», «С дипломом в село». Обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области социальной защиты населения и занятости. Отвечает за ведение документации по работе комиссии по начислению государственной адресной социальной помощи и детских пособий. Ведет учет лиц, состоящих на учете в отделе занятости и социальных программ акимата города Экибастуза в качестве безработных, обеспечивает их отметку. Руководит безработными, работающими на общественных работах по благоустройству и очистке территории поселка. Ведет мониторинг по созданию новых рабочих мест. Координирует работу с организациями и предприятиями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими хозяйствами поселка по наличию вакантных рабочих мест. Ведет мониторинг и базу данных инвалидов, одиноких матерей, неполных семей, оралманов, многодетных семей. Организует захоронение бездомных. Организация и прием документов по государственной адресной социальной помощи и детским пособиям, жилищным субсидиям. Оказывает государственную услугу по постановке на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направлений в детские дошкольные организации, оказание государственной услуги для предоставления бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детей, проживающих в отдаленных сельских округах, организует помощь инвалидам; организует общественные работы, молодежную практику и социальные рабочие места; координирует оказание благотворительной и социальной помощи социально уязвимым слоям населения; подготовка сведений о трудоспособном населении. Обеспечивает своевременную подготовку отчетности по курируемым вопросам и предоставление в установленные сроки. Основные требования к участникам: образование – высшее (педагогическое, государственное местное управление, техническое, юридическое, экономическое, финансовое, ме-

дицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение, банковское дело), допускается послесреднее образование (педагогическое, техническое, юридическое, экономическое финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение, банковское дело) при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. 2. Главного специалиста (категория EG-3) на период декретного отпуска по уходу за ребенком основного работника Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 53813,04 до 72391,35 тенге. Функциональные обязанности: ведение бухгалтерского учета аппарата акима. Подготовка документов для оплаты расходов в территориальное подразделение Казначейства по исполнению планов финансирования. Заключение договоров с поставщиками работ, товаров и услуг, приобретаемых за счет бюджетных средств. Ведение учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами, учета основных средств и товарно-материальных ценностей. Осуществление контроля за сохранностью активов и материальных ценностей. Ведение книги «Журнал – Главная» и составление оборотных ведомостей. Составление расчетно-платежных ведомостей по заработной плате. Перечисление зарплаты на карт-счета. Составление месячной, квартальной и годовой отчетности по исполнению планов финансирования. Составление квартальной и годовой отчетности по налогам в бюджет. Составление месячной, квартальной и годовой статистической отчетности. Составление и предоставление в установленный срок финансовой отчетности в уполномоченный орган по исполнению бюджета. Регистрация гражданско-правовых сделок аппарата акима в территориальном подразделении Казначейства. Планирование и составление бюджетной заявки по бюджетным программам учреждения. Контроль за планированием и расходованием бюджетных средств подведомственными предприятиями. Подготовка проектов постановлений по утверждению, внесению изменений и дополнений в бюджетные программы аппарата акима. Обеспечивает своевременную подготовку отчетности по курируемым вопросам и предоставление в установленные сроки. Ведение учета поступлений и расходов денежных средств на контрольном счете наличности (КСН) местного самоуправ-

ления. Формирование доходных источников. Составление плана поступлений и расходов денег местного самоуправления после согласования с собранием местного сообщества. Подготовка документов в территориальное подразделение Казначейства для оплаты расходов, направленных на реализацию функций местного самоуправления. Заключение договоров с поставщиками работ, товаров и услуг, приобретаемых за счет доходов. Составление отчетности по использованию средств местного самоуправления. Составление сводного плана поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров, работ и услуг, остающихся в их распоряжении. Составление плана государственных закупок, размещение его на веб-портале государственных закупок, внесение изменений и дополнений в план государственных закупок. Проведение государственных закупок аппарата акима за счет финансирования бюджетных средств и за счет поступлений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении. Составление отчетности по государственным закупкам. Обеспечивает своевременную подготовку отчетности по курируемым вопросам и предоставление в установленные сроки. Основные требования к участникам: высшее (экономическое, финансовое), допускается послесреднее (экономическое, финансовое) образование. Допускается послесреднее образование при наличии не менее одного года стажа государственной службы или не менее двух лет стажа работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. 3. Ведущего специалиста (категория EG-4). Должностной оклад в зависимости от выслуги лет – от 42922,30 до 64703,73 тенге. Функциональные обязанности: ведет работу информационно-идеологической группы, готовит информационно-аналитические материалы и отчеты по вопросам информационнопропагандистской работы, организует работу по пропаганде и применению государственных символов РК, проводит социологические исследования по изучению происходящих в поселке общественно-политических процессов и отношения к ним населения, анализирует и обобщает результаты исследований и готовит по ним информационно-аналитические материалы, в соответствии с законодательством обеспечивает взаимодействие с религиозными объединениями, проводит учетную регистра-

цию и перерегистрацию миссионеров и малочисленных религиозных групп, не имеющих признаков юридического лица, формирует информационную базу данных, ведет работу по составлению плана антикоррупционных мероприятий, организует работу по делам молодежи, организует работу по делам женщин и семейно-демографической политике, организует работу веб-сайта акимата поселка, проводит анализ и организацию досуговой деятельности молодежи, организует и проводит спортивные, культурно-массовые мероприятия среди жителей села. Организует совместно с уполномоченным органом по физической культуре и спорту и общественными объединениями инвалидов проведение оздоровительных и спортивных мероприятий среди инвалидов, организует совместно с общественными объединениями инвалидов культурно-массовые и просветительские мероприятия. Отвечает за правовой всеобуч работников аппарата акима поселка и предприятий, организаций, учреждений поселка. Организация подписной кампании СМИ среди населения. Организует работу с партиями РК, НПО. Отвечает за ведение базы АИС ЕУОИЛ и своевременную сдачу отчета по письменным и устным обращениям юридических и физических лиц. Курирует вопросы развития государственного языка по аппарату акима поселка. Основные требования к участникам: высшее или послесреднее образование (педагогическое, техническое, юридическое, экономическое, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное, программное обеспечение, банковское дело) либо среднее техническое или профессиональное образование. Общие требования к участникам: знание Конституции Республики Казахстан, конституционных законов Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», законов Республики Казахстан «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации конкретной должности данной категории, Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Конкурс проводится на основе Правил проведения конкурса на занятие администра-

тивной государственной должности и формирования конкурсной комиссии, утвержденных приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года №06-7/32. Документы, необходимые для участия в конкурсе: 1) заявление по установленной форме; 2) заполненная анкета с фотографией размером 3х4 по установленной форме; 3) копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально; 4) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально; 5) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года №6697); 6) копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 7) сертификат прохождения тестирования с результатами не ниже пороговых значений, действительный на момент подачи документов. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Аппарат акима поселка Шидерты» в течение пяти рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию. Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.). Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса. Граждане представляют документы, вложенные в скоросшиватель, в нарочном порядке или по почте в сроки приема документов. Граждане могут подать документы в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении. Граждане, подавшие документы для участия в конкурсе по электронной почте, представляют оригиналы документов не позднее, чем за один рабочий день до начала собеседования. В случае непредставления оригиналов документов лицо не допускается к прохождению собеседования.


Реклама и объявления

http://irstar.kz

7 ноября 2013 года l Звезда Прииртышья

19

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

Управление финансов Павлодарской области объявляет о проведении электронного аукциона по продаже объектов областной коммунальной собственности, который состоится 27 ноября 2013 г. с 10.00 до 17.00 (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества: www.gosreestr.kz Продажа объектов областной коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920. На электронный аукцион выставляются следующие объекты областной коммунальной собственности по английскому методу торгов: 1. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 067 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 82000 тенге. Стартовая цена – 82000 тенге. Гарантийный взнос 12300 тенге. 2. Автомашина ВАЗ-21061, государственный номер S 199 КР, 2001 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 81000 тенге. Стартовая цена – 81000 тенге. Гарантийный взнос 12150 тенге. 3. Автомашина ВАЗ-21213, государственный номер S 041 КР, 2002 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 113000 тенге. Стартовая цена – 113000 тенге. Гарантийный взнос 16950 тенге. 4. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 021 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 85000 тенге. Стартовая цена – 85000 тенге. Гарантийный взнос 12750 тенге. 5. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 059 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 66000 тенге. Стартовая цена – 66000 тенге. Гарантийный взнос 9900 тенге. 6. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 089 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 70000 тенге. Стартовая цена – 70000 тенге. Гарантийный взнос 10500 тенге. 7. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 033 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 87000 тенге. Стартовая цена – 87000 тенге. Гарантийный взнос 13050 тенге. 8. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 032 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, Комбинатская, 31. Начальная цена – 71000 тенге. Стартовая цена – 71000 тенге. Гарантийный взнос 10650 тенге. 9. Автомашина ВАЗ-21213, государственный номер S 049 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 84000 тенге. Стартовая цена – 84000 тенге. Гарантийный взнос 12600 тенге. * Продам МПП «ТУНГУС-9», количество – 20 шт. Цена договорная. Тел.: 55-82-53, 87076083207. * Ремонт и установка кондиционеров, стиральных машин, холодильников. Электрик – электротехнические работы. Скупка б/у холодильников. Тел.: 78-15-50, 87019420081, 87770698175. * Ремонт, продажа глушителей, резонаторов, гофр и катализаторов. Тел.: 78-19-64, 62-64-65, 87014356368, Александр. * Врезка замков в металлические двери. Выбор российских замков. Кодовые. Аварийное вскрытие замков, сейфов тел.: 78-11-27, 8-777-795-94-77. * Хотите обновить мебель? Замена фасадов из МДФ, более 50 цветов (древесные, глянец, перламутр). Тел.: 87022236296, 87713599550, 51-65-55. * Сдам в аренду склады и офисы на промбазе. Ул. Ломова, 180. 300 тг/кв.м, тел.: 78-15-16, 87017774912. * Утерянный аттестат о среднем образовании КГ № 479022, выданный СШ №18 г. Павлодара в 1989 г. на имя Игоря Борисовича Ястребова, считать недействительным. * Утерянный аттестат о среднем образовании Б № 536775, выданный СШ № 18 г. Павлодара в 1991 г. на имя Лины Сергеевны Черепановой, считать недействительным. * Утерянное свидетельство об окончании курса электромонтажника КБ № 0274635, выданное Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова в 2013 г. на имя Жумали Темиржановича Кушекенова, считать недействительным. * Утерянный диплом Е № 229945, выданный СПТУ-7 г. Павлодара в 1991 г. на имя Вячеслава Анатольевича Семакина, считать недействительным. * Утерянный акт на право временного возмездного землепользования на земельный участок, кад. № 14-212-042-002, выданный 15 ноября 2012 г. на ФХ Середа, считать недействительным. * Утерянный договор купли-продажи квартиры № 6169 от 22.05.2006 г. по адресу: г. Павлодар, ул. Кутузова, 67, кв. 45, выданный на имя Омиртай Динкеевны Каирбаевой, считать недействительным. * Утерянный дубликат договора куплипродажи цеха по сборке мебели, кад. №14218-012-461-363-1, от 17.11.2008 г., по адресу: г. Павлодар, ул. Ген. Дюсенова, 145/1, выданный на имя Виталия Альбертовича Битнера, считать недействительным. * У т е р я н н ы й д о го в о р д а р е н и я от 22.12.2000 г. по адресу: г. Павлодар, ул.

10. Автомашина ВАЗ-21140, государственный номер S 018 КР, 2004 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 89000 тенге. Стартовая цена – 89000 тенге. Гарантийный взнос 13350 тенге. 11. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 053 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ “Департамент внутренних дел Павлодарской области”, г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 61000 тенге. Стартовая цена – 61000 тенге. Гарантийный взнос 9150 тенге. 12. Автомашина ВАЗ-2106, государственный номер S 025 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ “Департамент внутренних дел Павлодарской области”, г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 71000 тенге. Стартовая цена – 71000 тенге. Гарантийный взнос 10650 тенге. 13. Автомашина ГАЗ-3110, государственный номер S 060 АV, 1998 года выпуска, балансодержатель ГУ “Департамент внутренних дел Павлодарской области”, г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 70000 тенге. Стартовая цена – 70000 тенге, гарантийный взнос 10500 тенге. 14. Автомашина ВАЗ-21213, государственный номер S 414 КР, 2001 года выпуска, балансодержатель ГУ “Департамент внутренних дел Павлодарской области”, г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 132000 тенге. Стартовая цена – 132000 тенге. Гарантийный взнос 19800 тенге. 15. Автомашина ГАЗ-3110-101, государственный номер S 099 КР, 2002 года выпуска, балансодержатель ГУ “Департамент внутренних дел Павлодарской области”, г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 148000 тенге. Стартовая цена – 148000 тенге. Гарантийный взнос 22200 тенге. 16. Автомашина ВАЗ-21099, государственный номер S 024 КР, 2002 года выпуска, балансодержатель ГУ “Департамент внутренних дел Павлодарской области”, г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 85000 тенге. Стартовая цена – 85000 тенге, гарантийный взнос 12750 тенге. 17. Автомашина ВАЗ-21310, государственный номер S058КР, 2002 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 199000 тенге. Стартовая цена – 199000 тенге. Гарантийный взнос 29850 тенге. 18. Автомашина Toyota Corola, государственный номер S439КР, 2001 года выпуска, балансодержатель ГУ «Департамент внутренних дел Павлодарской области», г. Павлодар, ул. Комбинатская, 31. Начальная цена – 495000 тенге. Стартовая цена – 495000 тенге. Гарантийный взнос 74250 тенге. 19. Автомашина ВАЗ-21213, государственный номер S 549 КР, 2000 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная Гагарина, 83, кв. 34, выданный на имя Даулета Нассиоловича Букаева, считать недействительным. * Утерянный акт на право частной собственности на земельный участок №0213069 от 16.10.2007 г. по адресу: г. Павлодар, пер. Садовый, 296, кв. 2, выданный на имя Зубайры Каримовны Альсейтовой, считать недействительным. * Утерянные документы: договор куплипродажи земельного участка № 2717 от 20 октября 2004 г., кад. № 14-218-192-785, № 14-218-192-786, по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 196, акт приема-передачи к договору купли-продажи здания гаража, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 196 (бывшая Дзержинского, 196), от 20 сентября 2001 г., выданные на имя Ерсина Саматовича Демеуова, считать недействительными. * Нотариус Жангазинова М.Т. просит наследников гр. Леонида Николаевича Зуева, умершего 3 августа 2013 г., и Ефимии Никифоровны Зуевой, умершей 27 августа 2013 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 110, офис 23, тел. 55-71-32. * Нотариус Джакова М.Е. просит наследников Каирбая Мукушева, умершего 13.11.1999 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 46-63, с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00 часов, тел.: 32-62-91, 32-85-25. * Утерянное свидетельство индивидуального предпринимателя, выданное НК по г. Павлодару в 2011 г. на имя Алии Мейрамхановны Досмагуловой, считать недействительным. * В связи с ликвидацией ИП Жакупова А.И., РНН 451811491730, ИИН 620615402065, серия 12915 №0290139, все претензии принимаются в течение месяца. Тел. 87054429379. * В связи с ликвидацией ИП Сычеванова В.А. (ИИН 650316350287) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87015996617. * В связи с ликвидацией ИП Ахметова У.У. (ИИН 850320450366) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 87014420002. * В связи с ликвидацией ИП Мукажанова А.М. (ИИН 890610350105) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 34-74-89.

цена – 29000 тенге. Стартовая цена – 29000 тенге. Гарантийный взнос 4350 тенге. 20. Автомашина УАЗ-31512, государственный номер S 546 КР, 2001 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная цена – 156000 тенге. Стартовая цена – 156000 тенге. Гарантийный взнос 23400 тенге. 21. Автомашина УАЗ-31519-10, государственный номер S 547 КР, 1997 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная цена – 119000 тенге. Стартовая цена – 119000 тенге. Гарантийный взнос 17850 тенге. 22. Автомашина ВАЗ-21214, государственный номер S 545 КР, 2002 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная цена – 195000 тенге. Стартовая цена – 195000 тенге. Гарантийный взнос 29250 тенге. 23. Автомашина ВАЗ-21213, государственный номер S 544 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная цена – 171000 тенге. Стартовая цена – 171000 тенге. Гарантийный взнос 25650 тенге. 24. Автомашина УАЗ-315122, государственный номер S 223 КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная цена – 182000 тенге. Стартовая цена – 182000 тенге. Гарантийный взнос 27300 тенге. 25. Автомашина УАЗ-315122, государственный номер S240КР, 2003 года выпуска, балансодержатель ГУ «Отдел внутренних дел Павлодарского района», г. Павлодар, ул. Суворова, 9/1. Начальная цена – 186000 тенге. Стартовая цена – 186000 тенге. Гарантийный взнос 27900 тенге. Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за сорок восемь часов до начала электронного аукциона (25 ноября 2013 г. в 10.00). Гарантийный взнос вносится на реквизиты продавца: депозитный счёт ГУ «Управление финансов Павлодарской области», ИИК KZ590705022573025001 в Департаменте казначейства по Павлодарской области, БИК KKMFKZ2A, БИН 991140001901, Кбе – 12, код учреждения 2573025. Назначение платежа: Гарантийный взнос для участия в аукционе (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит). Внимание! Основанием для отказа продавцом в принятии электронной заявки являются несоблюдение участником требований, указанных в объявлении, а также непоступление до окончания срока рассмотрения электронной заявки и документов физического и юридического лица гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на счет продавца. В целях своевременного поступления гарантийных взносов на депозитный счет управления рекомендуем оплатить гарантийный взнос не позднее трех дней до подачи заявки.

Для возврата гарантийного взноса участнику электронного аукциона необходимо доставить организатору торгов оригинал справки из банка, подтверждающей наличие текущего счета. Допускается внесение участниками любого количества гарантийных взносов, при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос. Для участия в электронном аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием: 1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии); 2) для юридических лиц: бизнесидентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса; 4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail); 5) срока действия ЭЦП, выданной национальным удостоверяющим центром. При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра. Для регистрации в качестве участника электронного аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать электронную заявку на участие в электронном аукционе (далее – электронная заявка) по форме, подписанную ЭЦП участника, с приложением электронных (сканированных) копий следующих документов: 1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица, а также справки из банка, подтверждающей наличие текущего счета; для юридических лиц: устава, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, а также справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета; 2) платежного документа с отметкой банка, подтверждающего перечисление участником суммы гарантийного взноса; 3) документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющих личность представителя юридического лица. Иностранные юридические лица представляют электронные (сканированные) копии учредительных документов с нотариально заверенным переводом на казахский и/или русский языки. Участники электронного аукциона в течение одного часа до начала электронного аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Электронный аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

Правила проведения электронного аукциона по английскому методу торгов: 1) если в течение двадцати минут с начала электронного аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, то электронный аукцион по данному объекту приватизации признается несостоявшимся; 2) если в течение двадцати минут с начала электронного аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг; 3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести объект приватизации, а электронный аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся. Электронный аукцион по объекту приватизации по английскому методу торгов идет до максимально предложенной цены одним из участников. Электронный аукцион по объекту приватизации по английскому методу торгов считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух участников. Результаты электронного аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются электронным протоколом о результатах электронного аукциона, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в течение двадцати четырех часов после завершения электронного аукциона. Протокол о результатах электронного аукциона является документом, фиксирующим результаты электронного аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения электронного аукциона по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 32, каб. 113. При этом победитель электронного аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии указанных документов с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа. С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте: www.gosreestr.kz или получить по тел. 8 (7182) 32-07-66.

ÐÅÌÎÍÒ

■ КПП на трактора К-700, К-702, К-744; ■ фронтальные погрузчики L-34, ТО-18, ТО-28, ТО-30; ■ фронтальные погрузчики китайского производства ZL30, ZL-50; ■ двигатели ДТ, МТЗ, ЯМЗ, СНД, Т-40; ■ ГТР К-702; ■ ГУР К-700; ■ мосты К-700, К-702, К-744 погрузчиков «Амкадор».

8-701-745-78-36, 8-771-173-67-76.

 Ïàâëîäàðñêèé ôèëèàë ÐÃÏ «ÍÏÖçåì» òðåáóþòñÿ ïî÷âîâåäû, àãðîíîìû è ñïåöèàëèñòû ñî ñõîæèìè ñïåöèàëüíîñòÿìè. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 32-27-33, ôàêñ 32-06-56, ýë. ïî÷òà: pdgp@mail.ru.

ИП “Медея”

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

• Чёрное габбро, мраморная крошка • Все виды художественных работ • Мазарные таблички, оградки, фотокерамика • Доставка, установка • Пенсионерам скидки ул. Володарского, 1 (за городской стоматологией). Тел.: 55-62-10, 87054014017.

ГУ “Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан” информирует о том, что в случаях фактов нарушения Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих Республики Казахстан) специалистами департамента сообщать по телефону доверия 8 (7182) 32-70-55, а также обращаться непосредственно в департамент по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева, 72, 1 этаж. Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Павлодарской области (г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 136, каб. 410, тел. 61-82-92) извещает о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта тарифа с применением метода сравнительного анализа на услуги АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» по передаче и распределению электрической энергии, которые состоятся 15 ноября 2013 года в 12.00 по адресу: г. Павлодар, ул. Суворова, 9/5 (здание бизнес-инкубатора). Для участия в публичных слушаниях приглашаются депутаты, представители государственных органов, СМИ, потребители и их общественные объединения, субъекты естественных монополий.


20

Звезда Прииртышья l 7 ноября 2013 года

Конкурс

http://irstar.kz

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Ôîòîîõîòà çà ïåðíàòîé êðàñîòîé

«Князёк, или белая лазоревка». Каримжан Жакенов Суть проекта заключалась в творческой охоте за удачными фотографиями и усвоении «охотниками» знаний о пернатых. Целями всего проекта было распространение знаний о птицах Павлодарской области и об экологическом состоянии животного мира Прииртышья, представление фотографии как искусства, популяризация творческого подхода к ней, организация интересного и занимательного досуга. На суд жюри поступило свыше 150 фоторабот от профессионалов и любителей – более чем от 30 жителей Павлодарского Прииртышья. Часть фотоснимков уместилась на выставке, которая была открыта 27 октября на железнодорожном вокзале Павлодара, а затем с 28 октября по 1 ноября работала в центре обслуживания молодёжи (ЦОМ). В экспозиции были не только фотографии участников, занявших призовые места, но и наиболее удачные работы. По некоторым данным, с экспозицией успели ознакомиться не только сотни павлодарцев, но и участники республиканского совета по

делам молодёжи при Президенте Казахстана, в том числе 39 вице-министров республики. Задача фотоохотников не была лёгкой. Ведь им пришлось снимать осенью, когда многие пернатые уже улетели в тёплые края. Однако участники проекта справились с этим блестяще. Фотоработы оценивала комиссия в составе двух членов Павлодарского географического общества – географа Надежды Майбы (председатель жюри) и орнитолога Сергея Чикина, скаута-инструктора Василия Вдовина и фотографа Александра Бичинёва. Первого ноября в ЦОМе состоялась торжественная церемония подведения итогов проекта. 25 фотоохотников получили сертификаты за участие в конкурсе и небольшие памятные подарки. Грамоты за успешное участие в проекте достались Анне Мерехе, Галине Цуркан, Ермеку Рахимжанову и Талгату Гарипову; они также получили подарки. Диплома третьей степени по итогам фотоохоты за снимок сороки «Готесса» и другие фотоработы удостоена Светлана Башаева. Второе место за

«Готесса». Светлана Башаева

 Ïàâëîäàðñêîé îáëàñòè çàêîí÷èëñÿ êîíêóðñ-ôîòîîõîòà «Á¸ðäèíã – ïîéìàé ïòèöó â êàäðå!». Äâå íåäåëè: ñ 14 ïî 25 îêòÿáðÿ – ëþáîé æåëàþùèé ìîã ôîòîãðàôèðîâàòü ïòèö Ïàâëîäàðñêîé îáëàñòè è âûêëàäûâàòü ñâîè ñíèìêè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ «Îäíîêëàññíèêè» è «ÂÊîíòàêòå».  ãðóïïàõ Ïàâëîäàðñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà äëÿ ýòîãî áûëè ñïåöèàëüíî ñîçäàíû ôîòîàëüáîìû ñ íàçâàíèåì êîíêóðñà.

снимки «Птица в полотенце» и «Птица на заборе» заняла Ольга Попович. Главный приз конкурса был вручен Каримжану Жакенову. Он выполнил целую серию фотографий птиц Павлодарской области. Обладатели призовых мест получили дипломы и призы. Конкурс-фотоохоту «Бёрдинг – поймай птицу в кадре!» организовали Павлодарское географическое о б ще с т во , м ол од ё ж н о е общественное объединение байкеров «Жолдар» и Организация скаутского движения Казахстана. Поддерж-

ТОО «Центр аналитической информации», Павлодарская областная газета «Звезда Прииртышья».

Директор Ж.О. СМАНОВ

Главный редактор В.В. ДОЛГУШЕВ Регистрационное свидетельство № 13193-Г. Выдано Министерством культуры и информации РК 23.11.2012 г.

Редакция газеты «Звезда Прииртышья» награждена орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО:

140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143. Е-mail: zvezda-pvl@rambler.ru Для рекламы: zvezda-reklama@rambler.ru

«Воробей». Галина Цуркан дия «Резонанс», интернетмагазин товаров для уборки, гигиены и красоты alasal.kz и студия аэрографии Mystyle. kz. Информационную поддержку оказали «Звезда Прииртышья» и Павлодарское областное радио. Этим небольшим проектом Павлодарское географическое общество и его партнёры смогли разжечь в земляк ах ещё больше любви к родному краю и трепетного отношения к его хрупкой природе.

«Щегол». Каримжан Жакенов ку в этом проекте оказали управление по вопросам молодёжной политики, Павлодарский штаб студенческих строительных и молодёжных отрядов «Жасыл ел», Павлодарский областной филиал партии «Нур Отан» и её молодёжное крыло «Жас Отан». В организации фотоохоты приняли участие молодёжное общественное объединение «Самрук», общественный фонд «Социально-волонтёрский центр» и региональное молодёжное общественное объединение «Центр творческих проектов». Спонсорами проекта выступили бар «Пина Колада», фотосту-

Собственник: ГУ «Аппарат акима Павлодарской области» (г. Павлодар)

Александр ВЕРВЕКИН. «Чайка». Талгат Гарипов

Адрес в Интернете: http://irstar.kz Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «Звезды Прииртышья». Газета отпечатана в типографии «PrimaLux», ТОО «ВЕСТНИК», 141200, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 15. Газета выходит три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

директор 61-81-10, приемная редактора 61-81-34 (т/факс), ответственный секретарь 61-80-02, зам. редактора 61-80-58, 61-80-55, экономика, право 61-80-55, 61-80-52, социальная политика, медицина, экология 61-80-58, образование 61-80-09, репортёры 61-80-01, 61-80-10, молодёжная тематика, культура 61-80-09, криминал, ЧС 61-80-10, фотокорреспондент, спорт 61-80-05, реклама и объявления 65-12-75, 62-59-24, отдел маркетинга и распространения 65-12-75, претензии по качеству печати (7187) 75-50-44. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Редакция не берет на себя обязательство отвечать на все письма читателей. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. При перепечатке ссылка на “Звезду Прииртышья” обязательна.

«Голубь терпит сильный ливень». Ермек Рахимжанов

«Птица на заборе». Ольга Попович

«Дятел в Баянауле». Анна Мереха

Индекс 65440 Общий недельный тираж 33004 экз. Заказ № г13-2607 Объем в п/л - 5

07 11 2013 зп  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you