Page 1

edisi tersera gue mau nulis apa

irsal digest

irsal magasinett


SALAM REDAKSI 2 JALAN--JALAN KE MONAS

3

Salam Redaksi

R

aporte-verkita de anonima a toro kaj legita (en formo iom an ita kaj mallongigita) de sro L. de Beaufront en la kongreso de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (Parizo, 1900). iuj ideoj, kiuj estas ludontaj gravan rolon en la historio de la homaro, havas iam tiun saman egalan sorton : kiam ili ekaperas, la samtempuloj renkontas ilin ne sole kun rimarkinde obstina malkonfido, sed e kun ia neklarigebla malamikeco; la pioniroj de tiuj i ideoj devas multe batali kaj multe suferi; oni rigardas ilin kiel homojn frenezajn, infane malsa ajn, a fine e rekte kiel homojn tre malutilajn. Dum la homoj, kiuj okupas sin je ia plej sencela kaj senutila sensenca o, se i nur estas en modo kaj konforma al la rutinaj ideoj de la amaso, uas ne sole iujn bonojn de la vivo, sed anka la honoran nomon de « instruituloj » a « utilaj publikaj agantoj », la pioniroj de novaj ideoj renkontas nenion , ne preninte sur sin la laboron almena iom ekscii, super kio ili propre laboras; kaj la publiko, kiu iam iras kiel anaro da afoj post la kriemuloj, ridas kaj ridegas kaj e por unu minuto ne farj ».

2

seamolec digest


jalan‐jalan ke monas bareng teman Oleh Irsal Yasman

R

aporte-verkita de anonima a toro kaj legita (en formo iom an ita kaj mallongigita) de s-ro L. de Beaufront en la kongreso de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (Parizo, 1900). iuj ideoj, kiuj estas ludontaj gravan rolon en la historio de la homaro, havas iam tiun saman egalan sorton : kiam ili ekaperas, la samtempuloj renkontas ilin ne sole kun rimarkinde obstina malkonfido, sed e kun ia neklarigebla malamikeco; la pioniroj de tiuj i ideoj devas multe batali kaj multe suferi; oni rigardas ilin kiel homojn frenezajn, infane malsa ajn, a fine e rekte kiel homojn tre malutilajn. Dum la homoj, kiuj okupas sin je ia plej sencela kaj senutila sensenca o, se i nur estas en modo kaj konforma al la rutinaj ideoj de la amaso, uas ne sole iujn

bonojn de la vivo, sed anka la honoran nomon de « instruituloj » a « utilaj publikaj agantoj », la pioniroj de novaj ideoj renkontas nenion krom mokoj kaj atakoj; la unua renkontita tre malmulte lerninta bubo rigardas ilin de alte kaj diras al ili, ke ili okupas sin je malsa a oj; la unua renkontita gazeta felietonisto skribas pri ili « spritajn » artikolojn kaj notojn, ne preninte sur sin la laboron almena iom ekscii, super kio ili propre laboras; kaj la publiko, kiu iam iras kiel anaro da afoj post la kriemuloj, ridas kaj ridegas kaj e por unu minuto ne faras al si la demandon, u ekzistas rideto, tial tiel agas anka A kaj B kaj C, kaj iu el ili timas enpensi i serioze e unu minuton pri la mokata ideo, ar li « scias anta e », ke « i krom malsa a o

enhavas ja nenion », kaj li timas, ke oni iel alkalkulos lin mem al la nombro de « tiuj malsa uloj », se li e en la da ro de unu minuto provos rilati serioze al tiu i malsa a o. La homoj miras, « kiamaniere en nia pr La i os al si reciproke, seolojn, Tiu i motivo estas ne tute senfundakaj mal usta formo de lingvo internacia. Tiu i motivo kompreneble perdas ian signifon, se ni turnos atenton, ke lingvo internacia povas esti kaj estos nur ia ne trala lingvo, kiel ni malsupre montros.tt

seamolec digest

3


R

aporte-verkita de anonima a toro kaj legita (en formo iom an ita kaj mallongigita) de sro L. de Beaufront en la kongreso de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences (Parizo, 1900). iuj ideoj, kiuj estas ludontaj gravan rolon en la historio dergreuyggregioreytgureyguifkopfdfghjuido uiastgrtydegfrhsdjfgsdjfghsdgfh sdgfbubo rigarda s ilin de alte kaj diras al ili, ke ili o kupas sin je malsa a o j; la unua renkontita gazeta felietonisto skribas pri ili « spritajn » artikolojn kaj notojn, ne preninte sur sin la laboron almena iom ekscii, super kio ili propre laboras; kaj la publiko, kiu iam iras kiel anaro da afoj post la kriemuloj, ridas kaj ridegas kaj e por unu minuto ne faras al si la demandon, u ekzistas e guto da senco kaj logiko en iuj tiuj i « spritaj » mokoj. Pri tiuj i ideoj « estas modo » paroli ne alie, ol kun ironia kaj malestima rideto, tial tiel agas anka A kaj B kaj C, kaj iu el ili timas enpensi i serioze e unu minuton pri la mokata ideo, ar li « scias anta e », ke « i krom malsa a o enhavas ja nenion », kaj li timas, ke oni iel alkalkulos lin mem al la nombro de « tiuj malsa uloj », se li e en la da ro de unu minuto provos rilati serioze al tiu i malsa a o. La homoj miras, « kiamaniere en nia praktika tempo povas aperi tiaj malsa aj fantaziuloj kaj kial oni ne metas ilin en la domojn por frenezuloj ». Sed pasas kelka tempo. Post longa vico da batalado kaj suferoj la « buboj-fantazi-

4

seamolec digest

uloj » at-ili abso-ca on, dinare ingis lalute nekies re- ajnas, celon. Lavolas bato sinke se ili homaro kredi kajtrovas jane aprofari is plipensas, ketuj anta bas tiun ri a per ion tionvia nazo!a alian unu nova i elpen-» ? Abso-formon de grava sis la his-lute ia ideo, ili akiro kajtorioskrib nekom- nepre eltiras elantoj propreneble! devas i la plejmokado jeLa his-ataki la vastan kajla forir-toriistoj ideon diversintaj gen-certe tro-mem enforman eracioj. «grandi- tute, — utilon. u efekt-gas! » tial ni, pro Tiam laive », ili sistemeco cirkondiras, « laSed ni nede nia stancoj tuta parolos analizo, an i amondo plu pri tiupetas is. La jamtiam kon- i un el la forti intasistis elpunkto, estimataj nova idiotoj? ar kiela skultafero a- u efekt-ajn iu elantoj jnas al laive niaj anta homoj tielekzistis a skultio noti simpla, homoj, ki-antoj ri-al si bone tiel «uj latus al tiuen la kompren- elpa adisa aliamemoro, ebla per sikontra formo deke pri la mem », kela pionirojlingvo in-utileco de la homojkun tiajternacia, lingvo inne kom-sensencaj ni dubas,ternacia prenas, kontra - u entute — kiamanierparoloj trovi os se tia ese oni po-kaj la cet-inter ilitus envis tutajneraj ho-e unu,kondukita miljarojn moj kiu dubus— li ne vivi sensilentadis la utilecondubas. i. Kiamkaj la un-mem deEkmemoru la posteu-ua ren-tia lingvo.do, sinloj legaskontita Sed arjoroj, la rakon-kvinjara al multajbone la tojn priinfano nehomoj, ki-unuan tio, kieldiradis aluj ne ku-konkludsin tenistiuj kritik-timis on, al kiu kontra antoj : «donadi alni venis, la diritasinjoroj, visi preciz-notu al vi ideo laja parolasan kalku-kaj eksamtem- teruran, lon pri siajmemoru, puloj desur neniosimpatioj ke kun tiu ia fonditan kaj antip- i naski o, sensen- atioj, or-konkludo


R

aporte-verkita de anonima a toroen nia praktika tempo povas aperi tiaj kaj legita (en formo iom an itamalsa aj fantaziuloj kaj kial oni ne metas kaj mallongigita) de s-ro L. deilin en la domojn por frenezuloj ». Beaufront en la kongreso de l’Association Française pour l’Avancement des SciencesTie i ni faros malgrandan pa zon kaj (Parizo, 1900). iuj ideoj, kiuj estas ludontajdiros kelke da vortoj pri ni, batalantoj pro gravan rolon en la historio de la homaro,la ideo de lingvo internacia. El io pruvita havas iam tiun saman egalan sorton :de ni vi vidas, ke ni tute ne estas tiaj kiam ili ekaperas, la samtempuloj renkontasfantaziistoj kaj utopiistoj, kiajn multaj el vi ilin ne sole kun rimarkinde obstinaeble vidis en ni kaj kiajn nin pentras multaj malkonfido, sed e kun ia neklarigeblagazetoj, ne dezirantaj eni adi en la esencon malamikeco; la pioniroj de tiuj i ideojde tio, pro kio ni batalas. Vi vidas, ke ni devas multe batali kaj multe suferi; onibatalas pro afero, kiu alportos al la homaro rigardas ilin kiel homojn frenezajn, infanegrandegan utilon kaj kiu pli a malpli frue malsa ajn, a fine e rekte kiel homojnnepre estos atingita. iu prudenta homo tre malutilajn. Dum la homoj, kiuj okupaspovas sekve kura e ali i al ni, ne timante sin je ia plej sencela kaj senutilala mokojn de la malsa a kaj nepensanta sensenca o, se i nur estas en modo kajamaso. Ni batalas pro afero tute pripensita konforma al la rutinaj ideoj de la amaso,kaj certa, kaj tial neniaj mokoj nek atakoj uas ne sole iujn bonojn de la vivo, sednin debatos de la vojo. La estonteco anka la honoran nomon de « instruitulojapartenas al ni. Ni supozu e , ke tiu formo » a « utilaj publikaj agantoj », la pionirojde lingvo internacia, pro kiu ni batalas, de novaj ideoj renkontas nenion krom mokojmontri os en la estonteco kiel erara kaj ke kaj atakoj; la unua renkontita tre malmultevenonta lingvo internacia estos ne tiu, kiun lerninta bubo rigardas ilin de alte kaj dirasni elektis, — sed tio i ja tute nin ne devas al ili, ke ili okupas sin je malsa a oj; lakonfuzi, ar ni batalas ne pro la formo, sed unua renkontita gazeta felietonisto skribaspro la ideo, kaj formon konkretan al nia pri ili « spritajn » artikolojn kaj notojn, nebatalado ni donis nur tial, ke ia batalado preninte sur sin la laboron almena iomabstrakta kaj teoria ordinare al nenio ekscii, super kio ili propre laboras; kaj lakondukas. Malsupre ni pruvos, ke e anka publiko, kiu iam iras kiel anaro da afojtiu konkreta formo de la lingvo estas tute post la kriemuloj, ridas kaj ridegas kaj e pripensita kaj havas senduban estontecon; por unu minuto ne faras al si la demandon,sed se vi e tion i dubus, la formo ja u ekzistas e guto da senco kaj logiko enneniom nin ligas : se tiu i formo montri os iuj tiuj i « spritaj » mokoj.era ra, ni morga in Pri tiuj i ideoj « an os, kaj en okazo estas modo » paroli de bezono ni in ne alie, ol kun post-morga ironia kaj ankora unu fojon malestima rideto, an os, sed ni tial tiel agas anka batalados pro nia ideo A kaj B kaj C, kaj iu tiel longe, is i pli a el ili timas enpensi i malpli frue estos plene serioze e unu minuton efektivigita. Se ni, obeante pri la mokata ideo, ar li « la vo on de la indiferenta scias anta e », ke « i krom egoismo, detenadus nin de nia malsa a o enhavas ja nenion », laborado nur tial, ke kun la tempo kaj li timas, ke oni iel alkalkulos lin la formo de la lingvo internacia eble mem al la nombro de « tiuj estos alia, ol tiu, pro kiu ni nun laboras, malsa uloj », se li e en la da ro de tio i signifus tion saman, kiel ekzemple unu minuto provos rilati serioze al tiu i rifuzi la uzadon de vaporo tial, ke poste malsa a o. La homoj miras, « kiamaniere eble estos trovita pli bona rimedo de

seamolec digest

5


Latihan 1  

Membuat Majalah Digital

Latihan 1  

Membuat Majalah Digital

Advertisement