Page 1

SISU Idrottsutbildarna J채mtland-H채rjedalen

Verksamhetsber채ttelse 2012-2013


Innehåll

Ordföranden har ordet

3

Verksamhetsberättelse

4

Mål och resultat

5

SISUs utbildningsverksamhet

6

Mångfald och jämlikhet inom idrotten

9

Idrottsverksamhet

10

Miljöarbete inom idrotten och dess anläggningar

11

Regional utveckling

11

Folkhälsa

12

Årets SISU Utbildare 2012 och 2013

13

Studie- och utbildningsverksamhet i respektive kommun

14

Topplistan, statistik och diagram

24

Årsredovisning 2012-13

25

Röstlängd för årsstämma 2014

35

SISU Idrottsutbildarna Idrottens Hus Box 384, Sollidenvägen 62 831 25 Östersund Tfn 010-476 42 00 Fax 063 – 51 17 05 e-post: sisu@jhidrott.rf.se www: sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen

~2~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Ordföranden har ordet När det är dags att runda av den här verksamhetsperioden för SISU Idrottsutbildarna känns det självklart att lyfta fram en speciell person: John-Rune Wikén. Få om ens någon är så intimt förknippad med begreppet SISU i Jämtland-Härjedalen. Att sätta SISU och folkbildningen på kartan har i mångt och mycket varit hans förtjänst. Heder åt hans minne. Vikten av att fortsatt svara på föreningarnas behov av vår folkbildande verksamhet har gjort att såväl styrelse som tjänstemän aktivt verkat för att Regionförbundet stöttar verksamheten. Ännu har vi inte nått vårt mål – men vi kämpar fortsatt vidare för att vi, precis som övriga SISU-distrikt, ska få ett regionalt bidrag till idrottens folkbildning. Behovet av utbildning fortsätter öka – exempelvis med koppling till det arbete som genomförts inom IdrottOnline. När det gäller Idrottslyftet har vi under perioden med framgång stöttat föreningarna i att utveckla verksamheten så att ”idrotten gör som idrotten vill ”. Detta har också varit en förutsättning för att föreningarna ska beviljas medel från Idrottslyftet. Vi har också fått tillökning under verksamhetsperioden. Svenska Bob och Rodelförbundet har flyttat från Stockholm till Östersund, och vi har blivit ett kansli rikare – en välkommen förstärkning. Att nya saker tillkommer är bra för förnyelse. Ibland krävs det också att gamla saker försvinner. Under 2012 genomförde SISU Forumteater för sista gången. Syftet har varit att använda drama för belysa utanförskap, mobbing, rasism, fusk, droger med mera. Detta innebär dock inte att arbetet med frågorna upphör – de tas upp i annan tappning och kommer fortsatt vara en viktig del av SISU:s verksamhet. En del av vår utveckling är kopplad till det arbete som ungdomsrådet utför. Under verksamhetsperioden har de beslutat sig för att samlas kring frågan om vi ”missar några sporter i distriktet”? Det är en viktig fråga och en intressant utmaning. Allas rätt att vara med kan ses i två perspektiv – att idrottsföreningar eller sporten söker sig till oss – eller att vi söker upp dem. Hur som helst ska utvecklingen av den sportsliga verksamheten i länet inte hänga på att vi ”missat” någon förening eller en sport i distriktet. Ett bra och välkommet initiativ från ungdomsrådet. Jag kan bara konstatera att det arbete som genomförts under verksamhetsperioden via SISU har burit frukt. Det syns bland annat i de många timmar som våra konsulenter lagt ned på folkbildande insatser i hela distriktet. Timmar som efterfrågas, timmar som sprider sig och timmar som hjälper såväl styrelser som föreningar att bedriva bra idrottslig verksamhet i sin förening. Härtill vill jag rikta ett stort tack till alla ni på Idrottens Hus som bidragit till att förverkliga detta mål. Bra jobbat! I övrig vill jag tacka alla för gott samarbete - idrottsvänner i hela distriktet, föreningar, SDF och styrelsens ledamöter. Gun Jonsson Ordförande

~3~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Verksamhetsberättelse Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna får härmed lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning för tiden 1 januari 2012 – 31 december 2013.

Distriktsstyrelsens sammansättning Ordförande 1:e Vice Ordförande 2:e Vice Ordförande Kassör Adj. Sekreterare

Gun Jonsson, Östersund Jan Bergström, Östersund Håkan Karlsson, Östersund Johan Langhammer, Östersund Per-Erik Rönnestrand, Ås

Ledamöter

Eva Eriksson, Hede Kristina Andersson, Frösön Gunilla Löthagen-Sjöstrand, Frösön Anders Andersson, Östersund Anna Berkestedt-Jonsson, Nälden

Personalrepresentant

Roger Ek, Östersund, Ås, (tjänstledig fr o m 2012-10-01) Lena Jönsson, Frösön, (fr o m 11-10-01) Agneta Svensson-Myhr, Brunflo (fr o m 2013-01-01)

Revisorer Aukt. revisor Personlig suppleant

Claes-Göran Carlsson, Östersund Lars Magnusson, Östersund

Valberedning Ordförande Ledamöter

Sven-Bertil Bengtsson, Östersund Åsa Helander, Ås Leif Nilsson, Ytterhogdal Leif Westergren, Östersund

Personal Distriktsidrottschef

Per-Erik Rönnestrand, anställd av Sv Riksidrottsförbundet

anställd av SISU Idrottsutbildarna Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrottskonsulent Administratör Assistent/vaktmästare Assistent/vaktmästare Verksamhetsledare Verksamhetsassistent Kurs och konferens

Susanne Olsson Peter Andersson Leif Danielsson Martin Eriksson (fr o m 2013-08-08) Roger Ek (tjänstledig fr o m okt 2012) Ammi Lundberg Gunvor Harlin Berith Sillström John-Rune Wikén (t o m 2013-11-17) Peter Winther (t o m 2012-09-30) Ulrika Johansson (t o m 2012-02-29)

~4~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Mål och resultat, utvärdering 2012 – 2013 Vid årsmötet 2012 antog stämman en gemensam verksamhetsinriktning för både SISU Idrottsutbildarna och J-H Idrottsförbund. Verksamhetsinriktningen innehöll dels ett antal riktlinjer hur de båda organisationerna vill att idrotten i länet ska utformas, dels ett anta konkreta åtgärder för att uppfylla dessa men också ett antal kvantitativa verksamhetsmål (se nedan). Utifrån de kvantitativa målen för 2012 och 2013 så har det gjorts ett fantastiskt arbete. Ökningen av slutredovisade utbildningstimmar år 2013 i jämförelse med 2012 beror till en stor del av ett gediget arbete med processer i föreningarna samt av att vi gått över till ett nytt system vid uträkningen av statistiktimmar i utbildningsmodulen i enlighet med SISU Idrottsutbildarna på riksplan. Kvantitativa verksamhetsmål inom våra verksamhetsformer: Lärgrupp Verksamhetsmål utb.tim Resultat Kommentar 2012 Aktiva 8 530 7 741 Lärgruppstimmarna nådde i stort sätt de satta 2013 Aktiva 6 500 6 892 målen både vad det gäller utbildning för aktiva 2012 Ledare 16 157 17 400 och av ledare under 2012 och 2013. Vi ligger 2013 Ledare 15 000 16 793 fortsatt lite lägre än rikssnittet vad gäller lärgruppstimmar. Kurs Verksamhetsmål utb.tim Resultat Kommentar 2012 Aktiva 3 561 3 786 Kurser för aktiva i föreningarna var under både 2013 Aktiva 4 000 4 290 2012 och 2013 högre än målbilden. 2012 Ledare 2 611 1 790 Utbildningstimmar för ledare låg båda åren 2013 Ledare 2 000 1 832 lägre då satsningen på processer prioriterats. Process/Utv.arb Verksamhetsmål tim 2012 1 016 2013 1 200

Resultat 982 5 490

Kommentar Den stora ökningen av processtimmar beror på att vi under 2013 satsat extra mycket på processarbeten i våra föreningar.

Barnkultur Verksamhetsmål tim 2013 800

Resultat 1 412

Kommentar En ny verksamhetsform från 2013 där resultatet visade sig bli högre än det satta verksamhetsmålet.

Föreläsningar Verksamhetsmål tim 2012 635 2013 600

Resultat 695 645

Kommentar En liten minskning av föreläsningar 2013 i jämförelse med 2012. Skidskytte och ridsport är de idrotter som genomfört flest föreläsningar.

Kultur Verksamhetsmål tim 2012 321 2013 150

Resultat 363 405

Kommentar Resultatet 2013 i jämförelse med målbilden beror främst på att Dansföreningen Flammorna hade betydligt fler redovisade kulturevenemang än tidigare år.

~5~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


SISUs utbildningsverksamhet Idrottens Hus J-H Idrottsförbund har det övergripande samordningsansvaret för driften av de av Östersunds kommun förhyrda lokalerna i Klockhuset, Solliden, under samlingsnamnet Idrottens Hus. Samtliga rum har under åren varit uthyrda och 37 personer har sin arbetsplats i lokalerna. Ytterligare ett förbund, Svenska Bob o Rodelförbundet har placerat sitt kansli på Idrottens Hus. Förbundet hade tidigare sin arbetsplats i Stockholm. I våra lokaler kan vi idag erbjuda videokonferensuppkoppling från två av våra sammanträdesrum, detta möjliggörs av Sv Riksidrottsförbund samt Sv Fotbollförbundet. Vårt stora konferensrum kan nu mera möbleras för flera olika ”sittningar”, vilket innebär att vi idag i större omfattning kan arrangera mindre konferenser samt kurser på Idrottens Hus. I lokalerna erbjuder vi trådlöst internet för våra besökare i samtliga rum.

Regionalt Idrottsgymnasium Östersund (RIÖ/NIU) Med examensklassen i juni 2013 avslutades/avvecklades RIÖ-verksamheten och nu återfinns motsvarigheten NIU, (Nationell Godkänd Idrottsutbildning). Jämtlands Gymnasieförbund, (JGY), har tillsammans med J-H Idrottsförbund fortsatt samarbetet med syfte att erbjuda kombinationen talangutveckling-gymnasiestudier i Östersund. Det stora arbetet kring NIU görs inte längre av J-H Idrottsförbund utan numera av de Specialdistriktsförbund, (SDF) och klubbar som har sina idrotter representerade inom NIU-verksamheten, tillsammans med huvudägaren JGY. En fantastisk möjlighet för intresserade ungdomar/elever att kunna satsa på sin idrott och samtidigt kunna kombinera detta med studier. Inom nuvarande NIU ryms idrotterna längdskidåkning, alpin utförsåkning, skidskytte, basket, fotboll, friidrott, ishockey och simning. I samband med gymnasiereformen 2011 beslutades att respektive huvudman (skola/kommun) i samverkan med ett SDF eller klubb fick söka certifiering hos Specialförbunden, (SF) och Skolverket. Vissa kriterier krävs för att få ett idrottsgymnasium. Syftet med NIU inom Gymnasiereformen GY-11 är att säkerställa kvalitén på alla de idrottsgymnasier som fanns genom att kräva samverkan med idrottsrörelsen och idrottsförbunden. JGY har valt att höja kvaliteten genom att bland annat skapa flera hela idrottsklasser som underlättar mycket av logistiken och schemaläggningen.

Forumteater Sommaren 2012 genomförde vi Forumteater för sista gången, förmodligen inte för all framtid utan för stunden. Vi har nu genomfört det i några år på fotbollskolor i Östersund och känner att de som varit med i dessa skolor fått prova på detta tillräckligt mycket. Teatern har varit väldigt uppskattad av alla inblandade; barn, ledare och föräldrar. Teatern har handlat om att forumteaterledarna spelat upp ett teaterspel på några minuter där ämnet/handlingen kan handla om utanförskap, mobbing, rasism, fusk, droger o.s.v. Man påvisar i detta spel en konflikt/problem som sedan barnen får en chans att reflektera över och sedan komma med lösningar, muntligt eller att de träder in i spelet i en viss roll.

~6~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


IdrottOnline underlättar administration och information i föreningen. IdrottOnline är ett antal kommunikations- och administrationsverktyg (moduler) som samtliga är webbaserade. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra. I IdrottOnline får föreningen helt utan kostnad en egen hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning av det statliga LOK-stödet. I IdrottOnline kan föreningen dessutom söka Idrottslyft, administrera utbildning samt handha specialförbundens (SF) tävlingsadministration. Under verksamhetsåren har utbildning bedrivits i modulen för Hemsida eller Administration (medlemsregister, LOK-stöd mm). Dessa utbildningar har erbjudits i två nivåer, grund och fortsättning, men även specialanpassade kurser via SDF har genomförts. I vår utbildningsmodul, som även finns i en föreningsversion i IdrottOnline, redovisades 37 kurser samt att 7 föreningar genomförde fortbildning i form av lärgrupp under 2012-13. I stort sett alla verksamma idrottsföreningar i vårt distrikt använder idag någon av modulerna i IdrottOnline, vilket borde innebära ett fortsatt behov av utbildning. Nämnas kan att det statliga lokala aktivitetsstödet endast kan ansökas via IdrottOnline.

SDF- och Föreningsutveckling ”Italia Light” Under hösten 2012 gjorde vi en satsning mot några av våra föreningar i syfte att tydliggöra vikten av ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Vi höll till i Åre för denna utbildning. De inbjudna föreningarna var Brunflo FK, Frösö IF, IFK Östersund, Offerdals IF, Svegs IK, Åre SLK och ÖBS Bandy. Under denna helg arbetade vi mycket kring de verksamheter som kan redovisas via SISU och hur man på enklaste och effektivaste sätt kan förmedla och förankra detta i respektive förening. Vi presenterade också den ledarrekryteringsmodell som vi arbetat framgångsrikt med under det senaste året vilken några av föreningarna ville prova i hemmamiljö. Just namnet ”Italia Light” kommer från den stora satsningen vi gjorde mot utvalda föreningar/förbund 2010 då vi var i Italien några dagar och jobbade med SISUverksamhet. Åre-helgen var en förkortad variant av Italien-resan men med samma syfte.

Personligt ledarutvecklingsprogram Den avancerade ledarskapsutbildning för organisationsledare som vi gjorde för första gången 2011 genomförde vi även under 2012. Kursen var under åtta dagar och vände sig främst till styrelseledamöter, sportchefer eller motsvarande.

Processer Vi har varit flitiga med att genomföra processer ute i våra föreningar. Vi är ett av de distrikt i Sverige som har flest processtimmar.

~7~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Gränsöverskridande utbildningar Plattformen Under 2012/2013 har 137 personer utbildat sig i ledarutbildningen Plattformen.

Grundtränarutbildning GTU 1 vi har samarbetat med våra kollegor i Västernorrland kring GTU 1. De har genomfört utbildningen en gång varje höst och vi en gång varje vår. Sammanlagt har 44 personer genomgått GTU 1 2012/2013. GTU 2 har vi genomfört som en testutbildning under våren 2013 tillsammans med Svenska Skidskytteförbundet. Här behöver respektive SF bli bättre på att informera sina föreningar om att GTU 2 ingår i deras utbildningsstege.

Succé för ”IFL De Luxe” Söndagen den 13/5 2013 gick vi i mål med vår satsning Träningsläger för styrelsen ”IFL De Luxe”. Utbildningen var en trestegsmodell för organisationsledare med finalhelg på Copperhill i Åre. Syftet var att bl a väcka intresse för styrelsefrågor, öka attraktionen att vara organisationsledare, jobba kontinuerligt med föreningsarbete, ännu bättre samarbete med SISU Idrottsutbildarna samt att ge möjlighet till personlig utveckling och erfarenhetsarbete. Så sju föreningar från länet tog chansen att utbilda sin organisationsledare och ge dem lite guldkant i deras viktiga föreningsarbete.

SEMN kompetent Semn Kompetent har varit ett kompetenshöjande projekt med målet att kompetensutveckla 150 anställda inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland samt öka samverkan mellan aktörerna. Projektägare har varit SISU Idrottsutbildarna J-H. Övriga aktörer var J-H Idrottsförbund och länets idrottsföreningar, Coompanion Jämtland och dess kooperativ, ABF Jämtland, Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland, Västernorrlands Idrottsförbund och dess idrottsföreningar. Projektet har genomfört 40 kompetenshöjande åtgärder för 229 anställda varav 62 % kvinnor och 38 % män. Projektet avslutades 2013-01-31. Projektledare var Kristina Söderlund och Håkan Pettersson.

~8~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Mångfald och jämlikhet inom idrotten Idrottsförbundets/SISU:s Ungdomsråd ordnade föreläsningar för Skol IF Under en intensiv eftermiddag och kväll 10/2 2012 varvades föreläsningar med tävlingar i olika former. Ca 30 ungdomar från Skol IF runt om i länet fanns på plats. Per-Erik ”Peken” Rönnestrand inledde föreläsningarna med ett mycket intressant ämne, ”Idrottare i Kina - Äter de verkligen grodor?” Eftermiddagen fortsatte med föreläsningar i ämnen som kost, hur ska en bra ledare vara och Unga ledare? Efter tacobuffén inleddes tävlandet. Efter en hel del kluriga tävlingsgrenar utsågs ett segrande lag!

Ungdomsrådet Ungdomsrådet bestod under 2012-2013 av 8 stycken ledamöten, som under verksamhetsperioden arbetat aktivt med ledarutveckling, som en remissinstans till styrelsen och ”Framtidens Idrottsförening”. Ungdomsrådet har planerat och genomfört Folksam Ledarcamp 2013 i Edsåsdalen med deltagare från Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. För att komma närmare styrelsens arbete har två ur ungdomsrådet deltagit under styrelsens möten och där har frågan om Framtidens Idrottsförening diskuterats. Ungdomsrådet har beslutat att samlas kring en huvudfråga, missar vi några sporter i distriktet? Även denna verksamhetsperiod har ungdomsrådet valt ut två personer till Länsförsäkringars idrottstalangstipendium.

Idrottslyftet – Ledarförsörjning Under tiden 2011-07-2012-12-30 fick SISU Jämtland-Härjedalen 800 000 kr att fördela bland länets idrottsföreningar. Som vanligt baserades summan på dessa pengar från bl a länets insamlade inrapporterade utbildningstimmar. Pengarna möjliggjorde för 122 st föreningar att få extra stöttning i bl a föreningsutvecklingsprocesser, ledarrekrytering, värdegrundsarbete, ledarutveckling, föreläsningar, kostnadsfritt deltagande i Plattformen, organisationsledareutbildning både in och utrikes. Arbetet med att hjälpa föreningar och förbund att arbeta fram en ledarförsörjningsplan pågår kontinuerligt. Planen ska beskriva och förklara hur de kan rekrytera, behålla, utbilda samt vårda sina ledare. I rekryteringen av nya ledare, främst då organisationsledare har vi tagit fram en ny modell som genomförts till dags datum hos 8 föreningar med fantastiskt bra resultat. Många nya ledare har rekryterats till dessa föreningar. Tanken är att detta ska vara just nya ledare, inte de som redan har många olika uppgifter i föreningen. Modellen bygger på att personerna får välja själva vad de vill hjälpa till med samt påverka sin ”arbetsbeskrivning” utifrån kunskap, intresse, tid, livssituation mm.

~9~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Idrottslyftet – Idrotten Vill 2013 Utveckla verksamheten så att idrotten gör som idrotten vill är det föreningar ska uppnå för att kunna beviljas pengar. I vårt arbete ska vi ta hänsyn till idrottens värdegrund, barnrättsperspektivet samt avsnitt 1 och 9 i Folkhälsomålen. Vi fick 442 000 kr att fördela till länets idrottsföreningar. Nytt för denna gång var att ALLA föreningar skulle göra en skattning och analys och handlingsplan innan pengar kunde sökas och beviljas. År 2013 gjordes 15 analysträffar med föreningar som sen gavs chansen att söka pengar för att ”utveckla sin verksamhet så att idrotten gör som idrotten vill” Maxbeloppet var 30 000 kr och 15 st föreningar beviljades pengar under 2013.

Idrottsverksamhet SDF konferens Jämtland-Härjedalens specialdistriktsförbund (SDF) är en viktig del av idrotten i vårt distrikt. Varje år genomförs en SDF-konferens i syfte att ge SDF:en viktig information om vad som gäller för idrotten framgent samt informera om de beslut som tagits på RF och SISU stämman. Därefter är dialogen mellan SDF:en och Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund (J-H IF) och SISU Idrottsutbildarna (SISU) den viktigaste delen. Här ges SDF en möjlighet att tillsammans göra medskick till den verksamhetsinriktning (VI) som J-H IF och SISU skall ta fram för kommande verksamhetsperioder. Vid konferensen i oktober 2013 gav SDF:en följande medskick vad gäller prioriteringar för 2014-2015: Anläggningar – IPO, IdrottOnline, föreningsutveckling, möta framtidens förening, skolsamverkan – ”Prova på verksamhet”, behålla, rekrytera, integrera ALLA, internationella evenemang, utbildning ledare och tränare, möjliggöra spontanidrott, värdegrund, samverkan mellan idrotter, idrott ”en ekonomisk fråga”.

Följande informerades det om: RF:s nya regler för statligt lokalt aktivitetsstöd som gäller från den 1 januari 2014 Om projektet LOBBEN, Praktik och idrottsledarutbildningar för unga som söker jobb! Kan skapa flera ledare till idrotten. Bra mat på våra idrottsarenor, goda exempel på att det börjar hända saker ute i föreningarna.

~ 10 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Diskussionsämnet handlande om SDF anslaget utifrån följande frågeställningar: • Vilken effekt har bidraget i ditt SDF? • Kan vi tillsammans, JH IF och resp. SDF, skapa bättre verkningsgrad i framtiden med bidraget? • Vilka möjligheter skulle det vara? SDF:en var överens om att anslaget är en viktig del för verksamhetsekonomin inom respektive SDF, men öppnade upp för nya diskussioner och möjligheter i framtiden.

Miljöarbete inom idrotten och dess anläggningar Idrottslyftet – anläggningar Från hösten 2011 finns endast ett bidrag där föreningar kan ansöka om anläggningsstöd, kallat ”RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer”. Huvudsyftet med bidraget är att skapa aktivitetsytor som ska generera idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. En mindre del av bidraget kan även användas till åtgärder som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat samt säkerhet. Bidrag kan också användas till vissa bestående redskap. Under verksamhetsåren 2012-2013 har beslut tagits att ge 19 föreningar i bidrag, om totalt 3 174 000 kr. De 19 projekten har kostnadsberäknat till mer än 40 miljoner kr.

Regional utveckling Idrottspolitiska träffar, IPO Under verksamhetsperioden har vi haft diskussionsdialog med samtliga åtta kommuner i länet med fokus på uppföljning av dialogen som genomförts tidigare år. Det finns olika förutsättningar både ekonomiskt och personellt i kommunerna, men det som är gemensamt är att man värderar idrotten högt och att man för det första ser den som en viktig faktor ur ett folkhälsoperspektiv, som blir viktigare för varje år som går. Samtliga kommuner ser också idrotten som en viktig kugge för den regionala utvecklingen, i stort som smått. Andra viktiga frågor är hur kommunerna skall börja se över sina och föreningarnas anläggningar ur ett miljöperspektiv för att kunna möta framtidens krav på miljöanpassningar. Värdegrundsfrågan samt hur vi kan behålla och öka det ideella ledarskapet var andra frågor som diskuterades generellt. Även vikten av att idrotten i skolan får utrymme för daglig rörelse var en punkt som diskuterades där det också finns mycket forskning kring ämnet. Här kom det fram att idrottsföreningarna skulle kunna göra insatser för att stödja skolorna.

~ 11 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Folkhälsa Fysisk aktivitet på recept, FaR® Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund har av Jämtlands läns landsting sedan 2004 uppdraget att samordna och ansvara för att samtliga hälsocentraler har tillgång till extern aktör att hänvisa patienter till samt att aktörsnätverk och aktivitetslistor hålls aktuella. J-H Idrottsförbund uppdaterar fortlöpande aktivitetslistorna samt utbildar FaR® ledare som verkar ute i föreningarna i syfte att ge dem den kunskap som krävs för att vara mottagare av FaR®. Under verksamhetsperioden har 67 föreningar och arrangörer erbjudit ca 150 aktiviteter för Hälsa och sjukvården i länet. Fem FaR®-ledarutbildningstillfällen har erbjudits för aktivitetsledare och föreningar. 2012 skrevs totalt 1007 st FaR® i Jämtlands län. Det var mest, FaR® i Sverige, baserat per 1000 invånare. Under 2013 skrevs 995 antal recept varav 254 st till aktör och 741 st egen aktivitet.

FaR® FaR® är en förkortning för Fysisk Aktivitet på Recept. Receptutfärdaren är hälso- och sjukvården medan receptmottagare är: ”Förening eller organisation som kan erbjuda verksam-het med ledare utbildade i enlighet med nationella rekommendationer.” J-H Idrottsförbund har rollen att samordna föreningarnas aktiviteter samt tillsammans med SISU arrangera FaRledarutbildningar

Idrottsförbundet har i samverkan med Folkhälsocentrum initierat och inbjudit till inspirations-/ fortbildningsträffar för förskrivare och aktörer där Idrottsförbundet har informerat om sin roll i FaR®-arbetet. Träffarna har även innehållit diskussioner för att inhämta synpunkter och önskemål på förbättringsåtgärder från förskrivarna. Svårigheten med uppföljning, samverkan med aktör och kunskapen kring de aktiviteter som erbjuds, påverkar tryggheten att förskriva till aktör. Under 2013 påbörjades ett arbete för att forma en diplomeringsmodell med syfte att stödja patienter som erhållit ett FaR® så att de långsiktigt ökar sin fysiska aktivitet. Diplomeringen skall även innehålla en utökad FaR-ledarutbildning.

Välbesökt antidopingföreläsning Den 4 februari 2013 föreläste Mats Kardell om sitt tidigare dopingmissbruk för ca 120 åhörare i Friskis&Svettis lokaler på Frösön. Mats berättande gripande om sitt liv som en av världens bästa bodybuilder och sitt missbruk. Budskapet lämnade ingen oberörd och vägen från stjärnglansen som bodybuilder till livets absoluta botten visade sig inte vara så lång. Paniken i en läkares ögon när han gav Mats beskedet om att Mats bara hade en månad kvar att leva var vändpunkten. Föreläsningen var ett samarbete mellan Friskis&Svettis och J-H Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna.

~ 12 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Årets SISU-utbildare 2012-13 Lena Hagström Med Lena i spetsen har Korpen tagits sig in på idrottens alla arenor och föreningen har blivit en part att räkna med. Hon har förstått vikten av utbildning och utveckling och Korpen Storsjön är idag en av de bästa föreningarna i länet med att jobba strategiskt med föreningsutveckling. Lena bollar gärna idéer och nya upplägg med oss på SISU Idrottsutbildarna och vi har blivit en naturlig och självklar del i Korpen Storsjöns vardag. Utan Lena hade korpen Storsjön aldrig varit en av Korpens fokusföreningar och därmed en inspiratör och föredöme för många.

Erik Djuvfeldt

Erik Djuvfeldt flyttade till Jämtland 2012 och började arbeta på Östersund-Frösö Ridklubb. Vi kostaterade direkt att han förstod SISU Idrottsutbildarnas verksamhet. Föreningen har ökat sin utbildningsverksamhet rejält sedan Erik kom och om vi hade en Erik i varje förening skulle idrottsrörelsen bestå av enbart välutbildade aktiva och ledare. Det känns bra att få dela ut pris till en som förtjänat det så väl!

~ 13 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Studie- och utbildningsverksamhet i respektive kommun

Bergs kommun Volymmässigt ökade utbildningstimmarna från 2011 till 2012 och minskade från 2012 till 2013. Den föreningen som redovisat flest timmar genom SISU Idrottsutbildarna under 2012-2013 är Myssjö-Ovikens IF. Åsarna Idrottsklubb och Berg Idrottsklubb har fått idrottslyftspengar och påbörjade under perioden en föreningsutvecklingsprocess. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under 2012-2013 genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Under 2012 har det betalats ut 18 000 SEK till fyra stycken föreningar genom Ledarförsörjning och under 2013 har det betalats ut 23 000 SEK till en förening genom Idrottslyftet. Kommunen har 30 stycken idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 13 stycken statligt LOK-stöd under perioden som bedrev barn- och ungdomsverksamhet. SISU Idrottsutbildarna J-H hade verksamhet i 9 av dessa föreningar.

2011

2012

2013

Utb.timmar Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Processarbete (tidigare utv.arb) Föreläsningar (antal) Kultur (antal) Barnkultur (antal)

212 203 43 22

299 213 90 31

132 115 62 21

37 0 0 -

0 2 0 -

64 0 0 0

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Bergs Idrottsklubb Gräftåvallens Skidklubb Hackås Idrottsförening Myrvikens Skol-IF Myssjö-Ovikens Idrottsförening

Persåsens Skid och Kälkklubb Svenstaviks Ishockeyklubb Rätans Snöskoterklubb Åsarna IK

~ 14 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Bräcke kommun Volymmässigt jämfört med tidigare verksamhetsberättelse, (2011), har det varit varierande siffror och det speglas nog lite i den redovisning som belyser antal föreningar vi varit verksamma i. Under 2012 har från Ledarförsörjning utbetalats 4 500 kronor till 1 st förening. Under 2013 har från Idrottslyftet Idrotten Vill inga medel utbetalats till föreningar i Bräcke kommun. Kommunen har 21 st idrottsföreningar. Av dessa sökte 7 st statligt LOK-stöd.

2011

2012

2013

Utb.timmar Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp

100

251

46

77

149

30

Kurs

0

50

50

varav utbildningstimmar för ledare var Processarbete (före 2013: Utvecklingsarb)

0

0

0

21

10

0

Föreläsningar (antal)

0

0

0

Kultur (antal)

3

0

0

Barnkultur (antal)

-

-

0

varav utbildningstimmar för ledare var

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Bräcke Ridklubb Bräcke Sportklubb Revsunds Gymnastikförening

Sundsjö Idrottsförening Pilgrimstad Skol-IF Sundsjö Idrottsförening

~ 15 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Härjedalens kommun Volymmässigt ökade utbildningstimmarna kraftigt från 2011 till 2012 medans de minskade från 2012 till 2013. Den föreningen som redovisat flest timmar genom SISU Idrottsutbildarna under 2012-2013 är Team Walles Motorklubb. Under perioden har även Svegs SkoterClub Offroad och Funäsdalens Idrottsförening redovisat regelbundet till SISU Idrottsutbildarna. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under 2012-2013 genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Under 2012 har det betalats ut 21 600 SEK till fem stycken föreningar genom Ledarförsörjning och under 2013 har det betalats ut 0 SEK till 0 föreningar genom Idrottslyftet. Kommunen har 51 stycken idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 21 stycken statligt LOK-stöd under perioden som bedrev barn- och ungdomsverksamhet. SISU Idrottsutbildarna J-H hade verksamhet i 11 av dessa föreningar.

2011

2012

2013

Utb.timmar Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var

560 260

562 375

325 123

Kurs varav utbildningstimmar för ledare var

261 20

707 62

350 5

22

21

0

Föreläsningar (antal)

4

4

0

Kultur (antal)

2

1

0

Barnkultur (antal)

-

-

0

Processarbete (tidigare utv.arb)

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Funäsdalens Idrottsförening Härjedalens Hästsällskap Korpen Hede Sonfjällets Golfklubb Svegs Idrottsklubb Svegs Ryttarförening

Svegs SkoterClub Offroad Team Walles MK Vemdalens IF Vemdalens SSK Ytterhogdals IK

~ 16 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Krokoms kommun Volymmässigt har utbildningstimmarna ökat de senaste två åren. De föreningar som redovisat flest timmar genom SISU Idrottsutbildarna var under 2012 Näldens IF och under 2013 Åsbygdens Ryttarförening. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under 2012-2013 genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Under 2012 har det betalats ut 80 00 SEK till 8 stycken föreningar genom Ledarförsörjning och under 2013 har det betalats ut 95 000 SEK till 4 föreningar genom Idrottslyftet. Kommunen har 53 idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 26 stycken statligt LOK-stöd under perioden som bedrev barn- och ungdomsverksamhet. SISU Idrottsutbildarna J-H hade verksamhet i 17 av dessa föreningar.

2011 2012 2013 Utb.timmar Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Processarbete (tidigare utv.arb) Föreläsningar (antal) Kultur (antal) Barnkultur (antal)

852 597 270 59 59 6 4 -

1588 876 246 58 36 7 1 -

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Alsenbygdens Kör- och Ridklubb Föreningen Aspåsbygdens Hästallians Gneisti Krokoms Innebandy Klubb Krokom Dvärsätts IF Krokoms Golfklubb Krokoms Motorklubb Motorklubben VMT Jämtland Nyhedens Skol-IF Näldens Idrottsförening

Offerdals Idrottsförening Offerdals Skidklubb Rödöns Sportklubb Sandnäsets Golfklubb Storåns Skoterklubb Tullus Skyttegille Ås Idrottsförening Ås Pingisklubb Åsbygdens Ryttarförening Offerdals Idrottsförening

~ 17 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen

1823 851 577 112 47 21 4 241


Ragunda kommun Volymmässigt har utbildningstimmarna minskat de senaste två åren. Den föreningen som redovisat flest timmar genom SISU Idrottsutbildarna under 2012-2013 är RK Östjämten. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under 2012-2013 genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Under 2012 har det betalats ut 15 000 SEK till en förening genom Ledarförsörjning och under 2013 har det betalats ut 0 SEK till 0 föreningar genom Idrottslyftet. Kommunen har 24 stycken idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 8 stycken statligt LOK-stöd under perioden som bedrev barn- och ungdomsverksamhet. SISU Idrottsutbildarna J-H hade verksamhet i 5 av dessa föreningar.

2011

2012

2013

Utb.timmar Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp

83

77

5

varav utbildningstimmar för ledare var

47

77

5

Kurs

73

66

51

varav utbildningstimmar för ledare var

14

9

0

Processarbete (tidigare utv.arb)

8

20

0

Föreläsningar (antal)

3

1

1

Kultur (antal)

0

0

1

Barnkultur (antal)

-

-

0

SISU Idrottsutbildarna har under 2012-2013 samarbetat med: Högforsen Fritid IF Ragunda Basketbollklubb Ragunda Gymnastikförening

Ridklubben Östjämten Stuguns Motorklubb

*minskningen i antal utbildningstimmar 2013 beror till största delen på att en förening kom in med sina timmar för sent (100 timmar)

~ 18 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Strömsunds kommun Volymmässigt är det en nedgång på de totala utbildningstimmarna från 2012 till 2013, kanske en spegling av att många föreningar har det tungt ute i kommunen. Glädjande är att IFK Strömsund har startat upp en föreningsutvecklingsprocess som börjar ge resultat. Även Hotings IF gjorde ett försök att jobba med ledarrekrytering. Ridklubbarna har i vanlig ordning genomfört ett antal utbildningar liksom kommunens skoterklubbar. Under 2012 har det betalats ut 41 500 SEK till åtta föreningar genom Ledarförsörjning och under 2013 har det betalats ut 30 000 SEK till 1 förening genom Idrottslyftet. Vi har under 2012-2013 i samverkan med J-H Idrottsförbund vid flera tillfällen utbildat kommunens föreningar i de olika delarna av IdrottOnline. Vi har också genomfört våra traditionella föreningsträffar i Strömsund och Hoting tillsammans med beslutsfattare och tjänstemän där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor och föreningsbehov. Även ett besök med skatteinformation fick föreningar i Strömsunds kommun under 2013.

2011 2012 2013 Utb.timmar Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Processarbete (tidigare utv.arb) Föreläsningar (antal) Kultur (antal) Barnkultur (antal)

246 141

454 326

299 114

192 52

314 73

490 31

23 26 4 -

21 26 5 -

43 12 2 0

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Föreningen Strömbrytarna Hammerdals Idrottsförening Hammerdals Ryttarsällskap Hjalmar Strömerskolans IF Hotings Idrottsförening IFK Kyrktåsjö IFK Strömsund Rossöns IF

Rossöns Golfklubb Strömsunds Gymnastikförening Strömsunds Motorklubb Strömsunds Ridklubb Strömsunds Snöskoterklubb Tåsjö Snöskoterklubb Utrikes SSK Hammerdal

~ 19 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Åre kommun Volymmässigt jämfört med förra verksamhetsberättelsen, (2011), har det blivit en rejäl minskning och orsakerna till detta kan vara många; omsättning personal där överlämning uteblivit, andra prioriterade områden jämfört med tidigare, avsaknad av utbildningsplaner, avsaknad av utbildnings/SISU-ansvarig. Men vi vet också att detta över tid varierar så vi hoppas och tror förstås att föreningarna ser över detta och tar nya tag. Under 2012 har från Ledarförsörjning utbetalats totalt 33 100 kronor till 4 st föreningar. Under 2013 har från Idrottslyftet Idrotten Vill inga medel utbetalats till föreningar i Åre kommun. Kommunen har 50 st idrottsföreningar. Av dessa sökte 19 st statligt LOK-stöd.

2011 2012 Utb.timmar Utb.timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Processarbete (tidigare utv.arb) Föreläsningar (antal) Kultur (antal) Barnkultur (antal)

1586 992 1126 58 27 3 0 -

2013 Utb.timmar

323 197 876 19 22 6 0 -

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Duveds Idrottsförening Föreningen Totalskidskolan Hallens SK Hållands Skidspårförening Järpens Gymnastikförening Järpens Idrottsförening Järpens Skidklubb

Mörsils Skytteförening Åre Golfklubb Åre Ridklubb Åre Skärm & Drakflygarklubb Åre Slalomklubb Åredalens Snöskoterklubb Mörsils Skytteförening

~ 20 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen

324 319 1286 265 0 0 2 0


Östersunds kommun Volymmässigt har det blivit en minskning av antalet utbildningstimmar i Östersunds kommun. Det som däremot är glädjande är att antalet föreläsningar i kommunen drygt har fördubblats. I vanlig ordning är det de stora lagidrotterna fotboll, hockey och basket som har de flesta utbildningstimmar. Tittar vi på vilka föreningar som har mest utbildningsverksamhet inrapporterad, så är det ÖIK som tar täten med Frösö IF, Jämtflammorna, IFK Östersund och KFUM Basket Ungdom flåsande i nacken. Under 2012-2013 fortsatte vi att jobba med” ledarrekryteringsmodellen” där vi hjälper föreningar att i processform rekrytera både aktivitets och organisationsledare men också hjälpa föreningen att få struktur och tydliggöra roller för dessa ledare. Liksom tidigare har vi även under dessa år medverkat med upplägg, tips, idéer samt medverkan vid funktionärsutbildningar inför både stora och små idrottsarrangemang. Vi tror att en av anledningarna till att Östersund och vårt län har ett högt anseende när det gäller att arrangera tävlingar beror på att det finns många utbildade och motiverade funktionärer. Idag handlar det inte bara det idrottsliga utan kringarrangemang, hög service och värdskap blir allt viktigare. Under verksamhetsåren har vi också genomfört större processer i några SDF och ett antal föreningar. Exempel på föreningar är: Östersunds Curlingklubb, Östersunds Skidlöpareklubb, Jemtland Innebandy, Ope IF, Frösö IF, Östersunds Bugg & Rock´n Roll klubb och Korpen Storsjön. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under 2012-2013 genomfört och medverkat i många träffar och möten med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. SISU har tillsammans med idrottsförbundet jobbat aktivt med dopingfrågor. Det har företrädesvis utöver basuppdraget varit inom organisationen 100 % hårdträning och PRODIS samt länets nätverk med polisen, länsstyrelsen och regionförbundet. Vi har också gjort många besök i föreningar där vi gjort en nulägesanalys och diskuterat utvecklingsmöjligheter och framtidsfrågor. Under de gångna åren har vi haft många uppdrag från våra SF(specialförbunden) där man gör stora satsningar och där vi på hemmaplan medverkar och hjälper deras föreningar. Dessa fysiska träffar har varit förlagda i Östersund samt att vi jobbar i videokonferensform. SISU har under året spridit den jämställdhetspolicy man tagit fram intern på arbetsplatsen för att därefter implementera den på föreningarna och få dem att jobba mer aktivt med frågan. Under 2012 har från Idrottslyftet Ledarförsörjning utbetalats totalt 520 000 kr till 67 st föreningar. Under 2013 har från Idrottslyftet Idrotten Vill utbetalats 286 000 kr till 10 st föreningar. Kommunen har 162 st idrottsföreningar registrerade hos RF. Vi hade verksamhet i 76 st av dessa.

~ 21 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


2011

2012

2013

Utb.timmar

Utb.timmar

Utb.timmar

Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Processarbete (tidigare utv.arb) Föreläsningar (antal) Kultur (antal) Barnkultur (antal)

12403 6153 2454 1032 425 80 194 -

12883 6483 2327 643 381 40 114 -

11 198 5 668 2 342 454 395 95 72 1 172

SISU Idrottsutbildarna har under åren 2012-2013 samarbetat med: Biathlon Östersund Idrottsförening Brunflo Fotbollsklubb Brunflo Gymnastikförening Brunflo Idrottsförening Brunflo Ishockeyklubb Brunflo Ryttarsällskap Böle Byskolas Vänners IF Dansföreningen Jämtflammorna Frösö Idrottsförening Fältjägarnas Enduroförening Föreningen Jemtland Innebandy Föreningen Storsjöcupen Genvalla IF Häggenås-Lits jaktskytteklubb Häggenås Sportklubb IF Castor IF Friskis & Svettis Östersund IFK Lit IF Östersunds Draghund IFK Östersund John Bauer Sport Club Östersund J/H Guldklubb Jämtlands Motorklubb KFUM Jämtland Basket Ungdom KFUM Jämtland Basketbollklubb Korpförening Storsjön Lits Gymnastikklubb Lugnviks Skol-IF Norderöns Golfklubb Njord Norra Lits Idrottsförening Ope Idrottsförening Orrvikens IK Prolympia Skol-IF Simklubben Ägir Spikbodarnas Idrottsklubb

Sportdykarklubben Jämtdykarna Storsjöbygdens Golfklubb Storsjöcupen Storsjöns Bouleklubb Storsjöns Segelsällskap Svenska Livräddningssällskapet Tandsbyns Fotbollsklubb Torvallaskolans IF Tullus skyttegille Valla Skol-IF Ångsta sportklubb Östersund Bugg & Rock'n Rollklubb Östersund-Frösö Golfklubb Östersund-Frösö Ridklubb Östersund-Frösö Slalomklubb Östersund-Frösö Tennisklubb Östersunds Badmintonklubb Östersunds Bandysällskap Östersunds Curlingklubb Östersunds Damfotbollförening Östersunds Fallskärmsklubb Östersunds Fotbollsklubb Östersund Gymnasieskolans Sportklubb Östersunds Gymnastik o Idrottsförening Östersunds Handbollklubb Östersunds Idrottsråd Östersunds Ishockeyklubb Östersund Jeet Kune Do Klubb Östersunds Orienteringsklubb Östersunds Skidlöpareklubb Östersunds Studenters Idrottssällskap Östersundsgymnasterna Österåsens Snöskoterklubb

~ 22 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


SISU Idrottsutbildarna har under 2013 samarbetat med följande länsövergripande organisationer: Gymnastikförbundet Mitt Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund Jämtland-Härjedalens Cykelförbund Jämtland-Härjedalens Bridgeförbund Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund Jämtland-Härjedalens Skidskytteförbund Jämtland-Härjedalens Friidrottsförbund Jämtland-Härjedalens Skolidrottsförbund J-H Handikappidrottsförbund Jämtlands Läns Idrottshistoriska förening Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund Mellannorrlands Basketförbund Jämtland-Härjedalens Innebandyförbund Korpen Jämtland-Härjedalen

”Vi är där när idrotten lär”

~ 23 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Topplistan

~ 24 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Ă…rsredovisning 2012

~ 25 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 26 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 27 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 28 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 29 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


Ă…rsredovisning 2013

~ 30 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 31 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 32 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 33 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


~ 34 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


RÜstlängd

~ 35 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen


www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen

~ 36 ~

www.sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalens Verksamhetsberättelse 2012-2013  
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalens Verksamhetsberättelse 2012-2013  
Advertisement