Page 1

IRLi visioon heast omavalitsusest IRL usub, et Eesti asja saab ja tuleb ajada igal pool Eestis. IRL seisab selle eest, et Eesti oleks vaba, et meil sünniks rohkem lapsi, et kedagi ei jäetaks maha ja et meie perede jõukus kasvaks nii, et Eesti oleks meile kõigile parim paik elamiseks. Meie omavalitsused on loodud inimeste jaoks, et jõud ühendades muuta inimeste elu paremaks. Me soovime omavalitsusi, kes on inimestele toeks, mitte takistuseks ja kes muudavad inimeste elu lihtsamaks mitte keerulisemaks. IRL soovib selliseid omavalitsusi, kus meil kõigil on hea elada, kus vanematel on tööd, kus on lastel hea kasvada, õppida ja areneda ja seenioridel hea pensionipõlve pidada. IRL soovib omavalitsusi, kes on vabad, iseseisvad, autoriteetsed ja võimekad demokraatlikult oma elanike elu puudutavaid otsuseid langetama ja nõrgemaid aitama nii, et kedagi ei jäeta maha. Me soovime omavalitsusi, kes on võimelised pakkuma ettevõtjatele võimalusi luua uusi töökohti ning inimestele kvaliteetseid teenuseid ja turvalist elukeskkonda. IRL usub, et me suudame üheskoos meie kõigi jaoks ehitada sellised omavalitsused kõikjal Eestis.


IRLi eesmärgid Eesti omavalitsusi juhtides

IRL soovib, et kõigil inimestel oleks Eestis võimalus oma elatustaseme parandamiseks tööd teha ja oma pere jõukust kasvatada.

Seetõttu peab IRL oluliseks, et kõikjal Eestis on ▪ Head töökohad kodu lähedal ▪ Head liikumisvõimalused ja korralikud teed tööle, kooli ja tõmbekeskustesse kombineerides isiklikku ja ühistransporti (sh jalgrattaid) ▪ Soodne lastehoid töö ajal ja õhtul (sh eralasteaiad) töökoha või kodu lähedal ▪ Võimalus saada tuge oma ettevõtetele (võimalus osta või kasutada ärimaad, tööstusalad ja inkubaatorid ettevõtluse kiireks alustamiseks, korralikud juurdepääsuteed, internet ja muu taristu, planeeringud, vajalike erialade ja oskuste õpetamine kohalikes koolides ja kutsekoolides, mõistlikud kohalikud maksud ettevõtetele, piirkonna tutvustuskampaaniad ettevõtjatele ja turistidele ning avatud suhtlemine ja „rätsepatööna“ tugi ettevõtjatele. ▪ Võimalus saada omavalitsuse ametniku või palgatöötajana mõistlikku palka ▪ Võimalik teha tööd üle Eesti paigutatud riigiasutustes


IRL soovib, et kõigile on Eestis tagatud arenemisvõimalused ja hea eluruum

Seetõttu peab IRL oluliseks, et kõikjal Eestis on ▪ Võimalus õppida heas kodulähedases põhikoolis heade õpetajate käe all ▪ Võimalus käia heal tasemel gümnaasiumis või kutsekoolis ▪ Hea ja taskukohane huvialade ja huviringide valik lastele ja täiskasvanutele ▪ Head võimalused omandada eesti keel ▪ Puhas loodus (sh mõistlik jäätmekorraldus) ▪ Inimsõbralik linnaruum ▪ Heal tasemel sportimis- ja meelelahutusvõimalused ▪ Mugavad IT lahendused, mis vähendavad ajakulu ▪ Hea avalike ja erasektori teenuste valik kodu lähedal või lähedalasuvas tõmbekeskuses ▪ Tugev ja arenev kohalik identiteet ja vabakond


IRL soovib, et meil kõigil on Eestis turvaline elada ja kindlustunne tuleviku ees

Seetõttu peab IRL oluliseks, et kõikjal Eestis on ▪ Võimalik teha plaane tuginedes kokkulepitud visioonile oma kodukandi tulevikust ▪ Võimalus osaleda oma kodukandi elu kavandamisel ▪ Võimalus elada oma kodus ▪ Võimalus saada koduomanikuna omavalitsuselt tuge ja kaitset ▪ Võimalik turvaliselt liikuda tänavatel ja tunda end oma kodus kindlalt ▪ Võimalus saada abi õnnetuse ja töötuse korral (toimetulekutoetused, ümberõpe, võlanõustamine, avariielamispinnad õnnetusse sattunutele, turvakodud riskigruppidele jms) ▪ Võimalus saada abi tervisehädade korral (perearst, kiirabi, valveapteekide, polikliinikute ja haiglate võrk) ▪ Saada vajalikku abi, kui vanemad ei suuda oma laste eest hoolt kanda ▪ Saada vajalikku abi, kui vanuse või puude tõttu ei ole võimalik ise toime tulla (hooldekodud, turvakodud, koduteenused, häirenuputeenus jms)


IRL soovib, et meie omavalitsused on vabad, iseseisvad, autoriteetsed ja võimekad demokraatlikult langetama otsuseid, mis teevad inimeste elu paremaks.

Seetõttu peab IRL oluliseks, et kõikjal Eestis on ▪ Omavalitsustele tagatud sõltumatus ja iseotsustusõigus Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta vaimus ▪ Omavalitsussüsteem üles ehitatud põhimõttel, et ühe omavalitsuse moodustavad tõmbekeskus ja tagamaa nii, et enamik omavalitsuse elanikke elab, töötab ja kasutab avalikke teenuseid sama omavalitsuse territooriumil (Tõmbekeskuste mudel). ▪ Omavalitsused valmis omavahel liituma, et moodustada tõmbekeskusel ja tagamaal põhinevaid tugevaid omavalitsusi ▪ Omavalitsustel stabiilne tulubaas ja kindlad ja üheselt mõistetavad reeglid, kuidas omavalitsus tulusid koguda ja oma raha kasutada tohib ▪ Ülesanded riigi ja omavalitsuse vahel arusaadavalt jaotatud ja omavalitsused täidavad neid ülesandeid, mida nad kõige paremini täita suudavad ▪ Nende teenuste pakkumiseks, mida kasutavad enam kui ühe omavalitsuse elanikud ja mida on mõistlik ühekoos pakkuda, on omavalitused loonud ühiseid ettevõtteid ja ühinguid (ühistranspordikeskused jms)


IRLi põhimõtted Eesti omavalitsuste juhtimisel

▪ Arendame omavalitsusi koos vabakonna ja kohalike elanikega ▪ Ajame asju ausalt ja läbipaistvalt. Teeme tööd, et vähendada korruptsiooni ja ringkäendust. ▪ Oleme omavalitsuse tulusid ja kulusid planeerides konservatiivsed ja tulevikku vaatavad ▪ Hoiame omavalitsuste valitsemiskulud kontrolli all ▪ Toetame omavalitsuste ühinemist tõmbekeskuste mudeli alusel


Peamised tegevused, mida kavatseme teha kõikjal Eestis euroraha toel kuni aastani 2020.

Toetame maakonnakeskustes ja teistes regionaalsetes tõmbekeskustes heade töökohtade loomist ja ettevõtluse arengut. Selleks toetame ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja haridusasutuste koostööd kohaliku majanduse jaoks vajalike oskuste arendamiseks. Investeerime kohalikku ettevõtlust toetavatesse ühendustesse, tööstusaladesse, kompetentsikeskustesse ning inimeste täiend- ja ümberõppesse ja praktikavõimalustesse. Toetame oluliste tõmbekeskuste arengut ja investeerime linnaruumi - korrastame tänavad, kõnniteed, ühistranspordi taristu, rohe- ja haljasalad, sademeveesüsteemid, väljakud, valgustuse, ühistranspordi veeremi, rattaparklad ja rattalaenutussüsteemid. Investeerime parematesse teedesse ja ühendustesse keskuste ja tagamaade vahel. Korrastame olulised üleriigilised ja kohaliku tähtsusega teed ja raudteed ning ühendame erinevad ühistranspordiliigid paremini ühendades peatused ja ühtlustades sõiduplaanid. Tagame kõigile inimestele kiire internetiühenduse võimaluse kaasaegsete e-teenuste tarbimiseks ja osutamiseks. Parandame võimalusi saada avalikke teenuseid interneti kaudu. Investeerime lasteaiakohtadesse, lapsehoiuteenuse ja puudega laste tugiteenuste arendamisse.


Korrastame ja kaasajastame põhikoolide ja gümnaasiumide võrgu ja varustame õpilased kaasaegsete õppevahenditega. Investeerime tugevatesse maakonnagümnaasiumitesse ja korrastame õppetegevust toetavate tugiteenuste süsteemi. Toetame investeeringuid kodude soojustamisse ja renoveerimisse ja investeerime kaugküttesüsteemidesse ja lokaalsetesse lahendustesse, et vähendada soojakadu ja küttearveid Investeerime hoolekande taristusse ja kohandame keskkonda puudega inimeste vajadustele vastavaks Investeerime üle-eestilisse haiglavõrku ja e-teenustesse Investeerime puhta ja mitmekesise looduskeskkonna, puhta joogivee ja kanalisatsiooni tagamisse Toetame kodanikuühiskonna arengut ja kohalikke algatusi Investeerime spordirajatistesse ja vaba aja veetmise võimalustesse

IRL-i visioon heast omavalitsusest  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you