Page 1

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


Isamaa ja Res Publica Liit Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks IRL usub, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri hoidmine, väärtustamine ja arendamine on Eesti asja ajamine. Tallinnas saab ja tuleb ajada Eesti asja ning selleks on vaja: § aus ja läbipaistev linnajuhtimine. Meie jaoks on vastuvõetamatu ringkäendus ja linnaraha kasutamine enese eksponeerimiseks. § tasuvamad töökohad. Meie arendame Tallinnas atraktiivse ja avatud ettevõtluskeskkonna, mis toob majandusse suuremaid investeeringud ja loob kõrgemat lisandväärtust pakkuvaid töökohti. § perede kõrgem elukvaliteet. Tallinn peab olema peresõbralik linn, kus kooli- ja lasteaiakorraldus toimib normaalselt.

IRL USUB, et Tallinnast saab euroopalik pealinn, kus linnakodanikud ja linnavõim on võrdsed kaaslased. Tallinn on koduks inimestele, kes hindavad turvatunnet ning kaunist, puhast, keskkonnasõbralikku ja hästi korrastatud linnaruumi. Eesti värava ja visiitkaardina on Tallinnal kõik võimalused, et areneda ja kujuneda Läänemere piirkonna üheks eeskujulikumaks ja ligitõmbavamaks majanduskeskuseks. Selleks tuleb aktiivselt kaasata investoreid ja pakkuda neile Tallinna ettevõtluskeskkonnas sobivaid rätseplahendusi. Tallinlased on ettevõtlikud ja töökad inimesed ning väärivad uusi ja tasuvamaid töökohti. Tallinlased on haritud, õpihimulised ja heast haridusest lugu pidavad inimesed ning väärivad heatasemelist ja mõtestatult korraldatud linna haridus- ja huvivõrku. Tallinlased on perekonda ja kodu ning nii lapsi, noori kui ka eakaid väärtustavad inimesed, kes väärivad lasteaia- ja koolikohtade ning tervise- ja sotsiaalabi igakülgset kättesaadavust. Tallinlased on sportlikud, kultuursed ja loovad inimesed ning väärivad taskukohast juurdepääsu nii sportimiseks kui kultuuri nautimiseks ja loomiseks.

2

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


IRL-i jaoks on linnajuhtimise nurgakivideks ausus, läbipaistvus ja kodanikukesksus. Me anname rohkem otsustusõigust linnaosadele ning kaasame kodanikke otsustusprotsessidesse rohujuuretasandil – kodanike ja asumiseltside näol. Tallinna eduka juhtimise eelduseks on vastutustundlik rahaasjade korraldamine.

IRL TAUNIB süsteemset korruptsiooni linnajuhtimises, ametnike määramist parteikuulekuse, mitte kompetentsi alusel ning linnajuhtide destruktiivset hoiakut Eesti riigi ja Tallinna linna pideval vastandamisel. IRL taunib autoritaarset ja isikukeskset linnajuhtimist, mis ignoreerib kodanike, linnaosade ja asumiseltside huvisid ja initsiatiive otsustusprotsessides.

IRL tegutseb selle nimel, et teostuks kõik, millesse me usume ning kaoks kõik, mida me taunime!

3


Sisukord Aus linnajuhtimine

5

Kodanikeühendused 8 Kodud ja perede kindlustunne

10

Kultuur 12 Lapsesõbralik linn

14

Linnaruum 18 Sotsiaalvaldkond 21 Tasuvamad töökohad

24

Transport, liiklus

27

Turvalisus 29

4

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


IRLi juhtmõtted ja tegevused parema Tallinna loomisel:

Aus linnajuhtimine Meie Tallinn on vaba ja iseseisev – korruptsioon, ringkäendus ja linnaraha teadlik ebaefektiivne kasutamine vastuvõetamatu. Me muudame põhimõtteliselt poliitilist kultuuri Tallinnas ja vabastame linnaametnikud poliitilisest survest.

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … 1. ….vaadata üle Keskerakonna valitsemise ajal sõlmitud linnale olulised lepingud ja salastatud linnadokumentide nimekirja. Anname kõik olulised ja kahtlased linna lepingud ja dokumendid ajakirjandusele uurida. Viime läbi sõltumatu auditi linnajuhtimise ümberkorraldamiseks, et tõhustada juhtimist ning vähendada administratiivkulusid 2. … lõpetada linnaametnike kohustuslikud maksud Keskerakonna parteikassasse. Ametnik on oma valdkonna spetsialist ning tema töökohal ja parteilisel kuuluvusel ei ole seost. 3. … lõpetada keskerakondlike kommentaatorite armee ülalpidamine ja sulgeda Tallinna keskerakondlik propagandamasin ja televisioon. Internetis kommenteerimine ei ole ametnike tööülesanne. 4. … muuta planeeringute ja avalduste menetlemine internetis jälgitavaks. 5. … pakkuda koostöös õiguskantsleri ja prokuratuuriga õiguslikku kaitset korruptsiooni paljastanud linnaametnikele. 6. … pakkuda rahalist hüvitust  neile, kes on nõus avalikustama linnavalitsuse korruptiivseid ja raiskavaid tehinguid.

5


7. … panna välja igakuine preemia ajakirjanikele, kes uurivad ja paljastavad korruptsiooni ja raiskamist. 8. … tagada pealinnas parteipoliitikast sõltumatu ja efektiivne sisekontrollisüsteem, mis juurib linnavalitsusest ja allasutustest korruptsiooni välja. 9. …ohjeldada linnajuhtimise administratiivkulusid ning teha kõik endast olenev, et suureks kasvanud linnaaparaati õhendada. 10. … luua mittepoliitiline linnakantsleri ametikoht, kelle ülesandeks on korraldada ümber linnajuhtimine, lähtudes seejuures linlaste heaolust ja efektiivsuse printsiibist. 11. …lõpetada lame keskerakondlik linnapropaganda, sulgeda ja müüa maha Tallinna TV. Suunata müügist saadav tulu ja igal aastal vabanevad vahendid (vähemalt 4 mln eurot) Tallinna arendamiseks. 12. … suurendada linnakodanike otsustusõigust nn osaluseelarvega. Selleks kehtestame eelarvemenetluse, kus iga linnakodanik saab esitada oma ettepanekud linnaeelarvesse. Ettepanekute hulgast valitakse linnakodanike internetihääletuse teel parimad ja piisava hulga toetushääli saanud ettepanekud lisatakse linnaeelarvesse. Sel moel otsustatakse esialgu kuni 1% linnaeelarvest (ca 5 mln eurot). 13. …linnakodanike aktiivset kaasamist. Selleks kavatseme pidada aktiivselt dialoogi asumiseltside ja kodanikega ning arvestame nende ettepanekutega. Tegutsemisel lähtume kaasamise heast tavast, vabaühenduste liidu poolt välja antud “Kaasamise käsiraamatust” ja Linnaidee poolt väljatöötatud „Asumiseltside ja linnavalitsuse vahelise koostöömudelist“. 14. …suurendada linnaosade iseseisvust ja otsustusõigust, sh arendame linna koos asumiseltside ja kohalike elanikega. Lõpetame halduskogude tasalülitamise, selleks kaasame halduskogude komisjonidesse asumiseltside esindajaid ja teeme halduskogude otsused siduvaks. Asumiseltsid nimetavad oma esindaja halduskogu juurde, neile saadetakse kogu info halduskogu töö ja ürituste kohta.

6

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


15. … sulgeda MuPo kui Savisaare erapolitsei ning rajada linnaelanike jaoks reaalne heakorrateenistus. Seejuures kavatseme vähendada loodava heakorrateenistuse eelarvet 30% võrreldes MuPo-ga. 16. …hoida eelarve tasakaalus ning mitte suurendada Tallinna võlakoormust. Tallinna laenukoormus (koostöös erasektoriga) on tänaseks jõudnud 85% eelarvest. 17. …eelistada linnavara otsustuskorras müügile avatud enampakkumiste korraldamist.

7


Kodanikeühendused IRL-i jaoks on prioriteetne toetada kodanike osalemist otsustusprotsessides. Meie nägemuses tuleks selleks kaasata linnaelu oluliste küsimuste lahenduste leidmiseks asjassepuutuvaid isikuid ja asjatundjaid. Meie jaoks on asumiseltsid kui partnerid linna- ja linnaosavalitsustele.

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … 1. … delegeerida avalikke teenuseid kodanikuühendustele. Sotsiaalsetele väike-ettevõtetele ja kogudustele, et väheneks linnavalitsuse asutuste töökoormus ja isikkoosseis. Näiteks: koduhooldus, puuetega inimestega tegelemine, laste päevakeskused, lastehoid, naiste-laste turvakodud. Selleks kavatseme toetada teenuste toimimist nii juriidiliselt kui praktiliselt ning eesmärgi realiseerimiseks sõlmime 3-5 aastased teenuste osutamise lepingud. 2. … rakendada (vabatahtlikke) linnakodanikke sotsiaalhoolekande teenuste pakkumisel. Tänasel päeval soovib linn, et MTÜ-d erinevaid teenuseid osutaks, kuid ei ole valmis neid tellima ega selle eest vääriliselt tasuma. 3. … toetada ja teha koostööd silmapaistvate kodanikualgatustega nagu näiteks „Teeme Ära“ ja „Toidupank“. Linn peab võrdse partnerina tegema aktiivset koostööd Eestimaa Looduse Fondi ja Kodukandiga, et talgud saaksid normaalseks ja harjumuspäraseks linnakultuuri osaks. Linn toetab materiaalselt aktsioonide tegevust vajalike tööruumide ja transpordivahendite leidmisel. 4. … tõhustada koostööd asumiseltside, kodanikeühendustega ning lähtume seejuures kaasamise heast tavast, vabaühenduste liidu “Kaasamise käsiraamatust” ja Linnaidee „Asumiseltside ja linnavalitsuse vahelise koostöömudelist“.. Selleks toetame linnas tegutsevate koguduste ühiskondlikku aktiivsust ja kogukonna arendusse suunatud projekte. 5. … toetada Tallinnas sotsiaalset ettevõtlust samadel alustel nagu tavaettevõtlust.

8

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


6. … võimaldada projektipõhiselt kogukondadele ja kodanikeühendustele linna poolt kompensatsioon kohaliku tähtsusega haljasala, mängu- ja spordiväljakute hooldamiseks. 7. … korrastada ja nõustada vabaühenduste rahastamist, mille teostamisel lähtume regionaalministri eestvõtmisel väljatöötatud “Ühenduste rahastamise juhendmaterjalist”. 8. … parandada koostöös koguduste ja haridusasutustega (koolide ja lasteaedadega) lastehoiuteenuse pakkumist. Tulemuse saavutamiseks saame vajadusel koguduselt ruumid, huvilistelt initsiatiiv ja linnalt bürokraatia lahendamise. 9. … toetada Tallinna asumiseltse ühendava katusorganisatsiooni loomist (n Linnaidee). Tänasel päeval on pealinna asumiseltside ühisrinne veel algusjärgus ning selle tulemusel ei suudeta olla linnavalitsusele võrdväärseks partneriks ja eesmärgid jäävad realiseerimata.

9


Kodud ja perede kindlustunne IRL seisab selle eest, et kõigil oleks oma kodu. Meie jaoks on eraomandil eriline väärtus ning kommunaalkulud ei tohi olla koormaks, mis sunnib inimest oma kodust loobuma. Seetõttu, tuginedes Põhjamaade kogemusele, leiame, et kodukulude langetamisel on tõhusaimaks viisiks energiasääst. Selleks võtame kasutusele energiasäästumeetmed, sh elamute renoveerimistoetuse, et võimalikult paljud tallinlased saaksid neist võimalikult kiiresti kasu.

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … 1. … toetada kodude renoveerimist täiendava rahastamisega, et vähendada soojakadu ja küttearveid. Selleks kavatseme üheskoos riigi finantseerimisega toetada nelja aastaga Tallinnas 500 korter- ja eramaja renoveerimist. 2. …toetada rahaliselt Tallinna muinsuskaitseliste ja miljööväärtuslike aladel asuvate eramajade ja väiksemate kortermajade renoveerimist. Tihtipeale on neile hoonetele kehtestatud rangemad ehitusnõuded ja -tingimused, mille tõttu on KredExist renoveerimistoetuse saamise võimalused väiksemad. Eramajade renoveerimiseks toetused KredExi poolt on lõppenud. 3. … luua tingimused, et ettevõtted saaksid rajada noortele peredele tasukohase hinnaga eluasemeid. Selleks pakub linn aktiivset tuge detailplaneeringute kiiremal menetlemisel. 4. …langetada kodualusel kinnistul (sihtotstarbega elamumaa) maksumäär 0 protsendini, et maamaksuvabastus jõuaks kõigi Tallinna koduomanikeni. Mitmed põlisasumites asuvad koduomanikud, kelle elamukrundid on suuremad kui 1500 m2 või kelle kinnistu on kaasomandis, peavad endiselt maksma maamaksu, sest 2012 aastal tõstis linnavalitsus maamaksumäära 1,5%-lt maksimaalse 2,5%-le.

10

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


5. …tõsta inimeste teadlikkust kodude energiasäästlikumaks renoveerimise vajalikkusest ja teostamisest. Selleks teeme koostööd Tallinna linna, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning erialaliitudega, et pakkuda koduomanikele renoveerimise ja toetuste alaseid koolitusi. 6. … töötada koos korterühistutega kui partneritega, et lahendada (bürokraatlikke) probleeme kortermajade renoveerimise ja parkimiskohtade nappuse osas.

11


Kultuur IRL soovib Tallinnast kujundada kultuurist ja kultuursusest pakatava Läänemereäärse pealinna, milles on harmooniliselt ühendatud meie linna väärikas ajalugu ning julge loominguline kaasaegsus. IRLi jaoks on kultuur loomulik osa euroopalikust ja eestilikust elulaadist, mis hõlmab arvukaid valdkondi alates kaunitest kunstidest, rahva- ja pärimuskunstist ning hobitegevusest kuni avangardini ja loomemajandusega seotud algatusteni. Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … 1. … tagada eelkooliealistele ja koolilastele tasuta sissepääs Tallinna muuseumitesse. 2. … suunata Tallinna TV ja ajalehe „Pealinn“ sulgemisel ülejäävatest rahalistest vahenditest vähemalt 20% pealinna koguduste, kodanikuühenduste ja asumiseltside kultuuri- ja spordiprojektidele. 3. … asutada Tallinna Kultuuriraad kaasates sinna Tallinna kultuuriliste arenguplaanide koostamiseks ja tegevuskavade elluviimiseks esindajaid eri valdkondade, asjatundjate, kodanikeühenduste ja asumiseltside seast. 4. … teha (finants)võimaluste piires kõik endast olenev, et teostada mereäärse kultuurikvartali arenguplaanid. Teljele Reisisadamast Lennusadamani tuleb merele avatud rannapromenaad, mille äärde jäävad korrastatud Linnahall, Kultuurikatel, Patarei merekindlus, Noblessneri valukoda ja Lennusadam. Perspektiivis jätkub promenaad kuni Kopli poolsaare tipuni ning sealseid ateljeesid, stuudioid, töötubasid, spordiväljakuid, prooviruume ja esinemispaiku asustavad ja sisustavad meie linna loome-, spordi- ja kultuurihuvilised inimesed, nii loojad kui nautijad. 5. … planeerida ja tagada kultuurivaldkonna suuremate arenguprojektide rahastamine senise üheaastase (ühekordse) panuse asemel pikemaks ajaks

12

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


6. …osaleda koos riigiga Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisel erinevate kultuurisündmuste läbi. Selle raames muuta kultuur kättesaadavaks ja nähtavaks Tallinna linnaruumis (nt skulptuuride, ajutiste lavade jms rajamise ning linnaruumi festivalide toetamise kaudu). Toetame esimese iseseisvusaegsetele riigijuhtidele skulptuuride paigaldamist Hirve parki ja Šnelli tiigi äärsele alale. 7. … korraldada EV juubeliks Tallinnas kontseptuaalne „uputamine“ kunstiga, et tekitada linnale rahvusvaheliselt värske kuvand. 8. … kaardistada Tallinnas toimuvad rahvusvahelise haardega festivalid, et defineerida nende konkurentsivõimekus ja väljapaistvus Läänemeremaade regioonis. Eesmärgiks on Tallinnas toetada järjepidevalt rahvusvahelise kandvusega iga-aastast festivali, mis aitaks linnal ning selle kultuuril silma paista, luua täiendavaid töökohti ning meelitada rohkem turiste pealinna külastama. 9. … muuta Tallinn “helisevaks linnaks”, leevendades avatud linnaruumis ja parkides liiklus- ja olmemüra, innustades kaubanduskeskusi, avalikke teenuseid osutavataid asutusi, söögi- ja joogikohti jne väärtustama lisaks visuaalsele ka akustilist disaini. Trammides, trollides, bussides, rongides ja terminalides kõlagu eesti muusikute looming. 10. … toetada Tallinna kodanikeühenduste ja asumiseltside kultuuri- ja sporditegevust. 11. … tuua Tallinnasse rahvusvahelises mõistes tunnustatud ja väljapaistvat avalikus ruumis asuvat kunsti. 12. … alustada koostöös riigiga ja Euroopa Liidu vahendite toel Linnateatri suure saali ehitust. 13. … vabastada Vene Kultuurikeskus poliitilisest survest, et seal toimuks vene rahvuskultuuri edendav tegevus. Toetada Põhja-Tallinnasse ja Mustamäele vene kultuurikeskuste rajamist. 14. …teha kõik endast olenev, et Eesti Kunstiakadeemia saaks endale uue peahoone. EKA vajab maja, mille ülalpidamiskulud ei oleks liigkõrged ja kool asuks kesklinna vahetus läheduses. Seetõttu toetame peahoone rajamist Põhja-Tallinnasse.

13


15. … toetada ja kiirendada venima jäänud omandireformi lõpuleviimist, sh Niguliste kiriku ja Mustpeade maja tagastamist õigusjärgsele omanikule tingimusel, et seal jätkub muuseumi- ja kontserttegevus. 16. … markeerida Tallinna kesklinnas Härjapea jõe kunagine asukoht, mis on levinud praktikaks mitmetes Euroopa suurlinnades. 17. … toetada kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamist. Samuti hoiame ja mälestame Tallinnas väärikalt Eesti Kongressi, Eesti komiteede ja Eesti Kaitseväe ohvitsere, kes on repressioonide tulemusel hukatud ja hukkunud. 18. … toetada rahvuslike organisatsioonide tegevust, sh Eesti Demokraatlik-rahvuslike Jõudude Koostöökoda, Memento, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Murtud Rukkilille Ühing jn Noor-Kotkad, Kodutütred, Gaidid ja Skaudid.

14

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


Lapsesõbralik linn IRL lähtub hariduse korraldamise eesmärkides Tallinnas eelkõige lapse arengust. Selleks on vajalik arengut motiveeriva keskkonna loomine koos teadmiste, oskuste, vaimsete ja püsivate väärtuste austamisega. Tallinnas peab olema tagatud kvaliteetne eestikeelne haridus kõigile lastele, et neist kasvaksid targad, mitmekülgsed ja õnnelikud inimesed. Kõik koolid peavad olema hea tasemega, usaldusväärsed, paiknema kodu lähedal ning võimaldama konkurentsivõimelist, kvaliteetset, eestikeelset ja eestimeelset haridust. Laste areng peab olema igakülgselt toetatud. Huviringid, trennid ja hariv kooliväline tegevus peab olema tagatud ning kättesaadav kõikidele Tallinna lastele. Eesti ja Tallinna hariduse tulevikueesmärk: meil võimaldatava hariduse kvaliteet on maailmas konkurentsivõimeline ja hariduskorralduse mõtestatus seisneb innovaatilisuses. Hariduse mõõdetavad võtmetulemused on Euroopas esirinnas ning suunda näitavad.

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … Lasteaiad 1. … investeerida lasteaiakohtadesse ning rajada Tallinnas nelja aastaga 2000 lasteaiakohta. Meie prioriteediks on tagada igale lapsele tema arengut toetav ja tervist arendav lapseaiakoht. 2. … lähtuda printsiibist, et lasteaiad ja põhikoolid peavad asuma jalutuskäigu kaugusel. 3. … optimeerida lasteaedade võrku ning tõsta lasteaedade juhtimiskvaliteeti, kandes alushariduse parimad kogemused ja kompetentsid ühtlaselt üle parendamist vajavatele lasteaedadele ja lasteaedade võrgustikele.

15


4. … tihendada koostööd alus- ja üldhariduse esimese kooliastme vahel ning soodustada lasteaedade ja koolide vahelist sisulist koostööd lähtudes lapse arengust. 5. … tagada kõigile Tallinna lastele kvaliteetne eestikeelne ja eestimeelne haridus. Selleks toetame, venekeelsetest peredest pärit laste võimalust saada soovi korral koha eestikeelsetes lasteaedades, tagades neile tasuta eesti keele õppe. 6. … tagada lasteaedades paremad mängimis- ja liikumisvõimalused. 7. … rajada Tallinnas ka õhtune lasteaed, et lapsevanemad, kes töötavad õhtustes vahetustes või kelle tööpäevad lõppevad hilistel õhtutundidel, saaksid lapsi hoida lasteaias. Koolid 8. … muuta Tallinna koolide paiknemine efektiivseks ja toimimine kvaliteetseks. Senine peamine Tallinna koolivõrgu probleem on ebaühtlane hariduse kvaliteet, mitmete koolide ebapopulaarsus ja usalduse puudumine vanemate ja õpilaste poolt. 9. … tõsta kõikide Tallinna koolide õppekvaliteet ühtlaselt tugevaks. Selleks, et parandada koolide mainet ja tõsta usaldust koolide suhtes, kasutame erinevaid hariduskorralduslikke meetodeid ja mudeleid Tallinna hariduskorralduse kaasajastamisel: a) koostöö põhimõte – väärtuste ja juhtimise ülekandmine tugevatelt koolidelt nõrgematele; b) koolide liitmine ülekande põhimõttel. Koolide liitmise tulemusel korraldatakse vastastikune kompetentsi ja paremaid kogemusi koondav ühine juhtimine, säilitades tugevate ja oma tegevust igati õigustanud koolide ajalugu, väärtused, eripärad ja traditsioonid. 10. … muuta nõrgad ja mittemainekad täistsüklikoolid (põhikool ja gümnaasium üheskoos), mille juures tegutseb nõrk ja väikese arvuga gümnaasiumiosa, tugevaks, usaldusväärseks ja kodulähedaseks põhikooliks, kus pakutakse konkurentsivõimelist põhiharidust.

16

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


11. … liita killustunud ja harali paiknevad ning ebaefektiivselt majandavad kolm täiskasvanute gümnaasiumit üheks täiskasvanute kompetentsikeskuseks (Katleri tn Tallinna Täiskasvanute gümnaasium). Vabanevatesse hoonetesse loome Tallinnas uued alg- ja põhikoolid. Nii on võimalik luua juurde kuni 1000 uut koolikohta Tallinnas õppivatele lastele. 12. … viia lõpuni vene gümnaasiumide üleminek seaduses ettenähtud 40/60 eesti õppekeelele.  Selleks teha otsustavad sammud hariduskorralduse juhtimises, sh koolide liitmised ja parimate kogemuste ning väärtuste ülekandmised.” 13. … võtta kasutusele üldhariduskoolide juures valdavalt õhtupoolsel ajal tühjana seisva ruumiressursi. Loome elukestva õppe raames koolituskeskused täiskasvanute konkurentsivõime tõstmiseks kiiresti muutuval tööjõuturul. 14. … remontida Tallinnas 30 halvemas seisukorras kooli, mis on üheks eelduseks kvaliteetse hariduse pakkumisel. 15. … aidata moodustada tugevaid vene õpilaskonnaga, kuid hea eestikeelse õppega nn. vene lütseume, et põhikooli lõpetanud venekeelsetest peredest pärit lapsed suudaksid saada eestikeelsest gümnaasiumist konkurentsivõimelise hariduse. 16. … toetada koolide ja lasteaedade tugipersonali (logopeedid, abiõpetajad, õpetaja abid, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid) arendamist ja nende poolt pakutavate teenuste kvaliteetset pakkumist koolides ja lasteaedades. 17. … toetada erivajadustega õpilastele (nii nõrgemad kui eriandekad) vajalike tänapäevaste tingimuste loomist koos juhendajate struktuurivõrgustikuga. 18. … lahendada koolide staadionite probleem. Peame tähtsaks, et kooli spordiväljakud oleksid õpilaste kasutuses ka pärast õppetööd. 19. … võimaldada vastavalt vajadusele lastele peavarju ja tuge õpilaskodudes.

17


20. … pakkuda lastele koolides ja lasteaedades tervislikku toitu. Laste toitumiskultuur peab saama terviseteadlikuks ja laste füüsilist arengut toetavaks. Monitoorime koolide ja lasteaedade terviseedendust ning vajadusel aitame sealt, kus puudu jääb rahast, oskustest või koostööst.  Huvitegevus 21. … taastada Tallinnas laste huviringide toetamine. Me soovime pakkuda kõikidele lastele taskukohaseid võimalusi tegeleda huvitegevusega koolivälisel ajal. 22. … populariseerida noorte seas reaal- ja loodusainete ning infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni aineid. Selleks rajame Tallinna koolilastele Tehnikamaja (Pärnu eeskujul). Eesmärgiks on propageerida noorte seas insenerteadusi ja tehnoloogiliste seadmete oskusi. 23. … tagada Tallinna koolilastele tasuta sissepääs muuseumitesse.

18

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


Linnaruum IRL-i nägemuses on Tallinnas inimsõbralik, kvaliteetne ja ettevõtlust soosiv elukeskkond. Linnaplaneerimine on avatud, kaasav ja eesmärgipärane.  

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … Planeerimine 1. ....tellida sõltumatu analüüs ja kava liikuvuse parendamiseks ja linnakeskkonna kvaliteedi kasvatamiseks avaliku ruumi kaudu. Kaasame linna planeerimisspetsialiste, asumiseltse jt huvigruppe ning koostame selle alusel konkreetse tegevuskava (kooskõlas ka koostatava Transpordi Arengukavaga). Selle realiseerimiseks kaasame vahendeid EL 2014-2020 linnakeskkonna toetusmeetmetest. 2. ... muuta Tallinnas planeeringumenetlus sisuliseks ja inimsõbralikuks st lõpetada planeeringute menetluses erakondlikel ja onupojapoliitikast lähtuvatest põhimõtetest eelistamise. 3. … lühendada oluliselt detailplaneeringute menetlemise aega. Eesmärgiks oleme seadnud keskmiseks planeeringu menetlusperioodiks 8-12 kuud. Selle saavutamiseks tõhustame linnavalitsuse ametite omavahelist koostööd, muudame planeeringumenetluse digitaalseks ning viime lõpuni kõikides linnaosades üldplaneeringute koostamise. 4. … juurutada kaasava linnaplaneerimise hea tava, sh korraldada linnaosades koostöös asumiseltsidega regulaarseid linna arengut puudutavate teemade (sh arengukavade, planeeringute ja lähteülesannete) tutvustamisi. 5. … kaotada kolearhitektuur. Selleks taastame Tallinna Arhitektuurinõukogu. 6. … ühendada Vanalinna ümbritsev haljasvöönd, rajades nende vahele reaalsed kergliiklusteed.

19


7. … avada Vanalinn merele. Tallinnale kui merelinnale on oluline sadama-ala arendamine, sh tuleb tagada sujuv juurdepääs linnale ja selle ümbruses paiknevatele sadamatele, luua parem kergliiklusteede ühendus reisisadamate ja linna vahel.  8. … taastada ajaloolised sidemed linna ja mere vahel. Selleks peab toimuma üldplaneeringus ette nähtud linnakeskuse laienemine Kalamaja sadamapiirkonda, mille käigus võetakse senised kaubasadamad kasutusele reisi- ja väikelaevade sadamatena ning liidetakse nad järk-järgult avatud linnaruumiga. Tegemist on visiooniga, mille realiseerimine võtab aega rohkem kui üks valimistsükkel ning arendamine toimub loomulikus koostöös erasektoriga. 9. … hoida Kalarand avatuna linnakodanikele ja tagada, et see jääb ka tulevikus ujumisrannaks. Inimestel peab olema võimalik liikuda piki mereäärt ja seal ka aega veeta. 10. … kaasajastada Põhjaväila planeeringut, kuna olemasolev on tänaseks aegunud. Oluline on seejuures selgitada välja Tallinna liikluse reaalsed pudelikaelad ja leida kaasaegsed, optimaalsed ja ka jalakäijate ja kergliiklusega arvestavad lahendused.  11. … alustada Haabersti ringristmiku ehitamisega. Projekti rahastamisel on EL-i toetused määrava tähtsusega. 12. … leida Tallinna Linnahallile investor, et väärtuslik hoone strateegilises asukohas leiaks asjakohase rakenduse, ei takistaks piirkonna arengut ja aitaks luua uusi tasuvaid töökohti. 13. … alustada Tammsaare pargi ümberkujundamisega, et anda linna kesksele pargile uus hingamine. 14. … edendada mereturismi. Esimese sammuna suurendame selleks väikelaevade sadamate arvu Tallinna rannaalal. Heakord 15. … suurendada vähemalt 50% ulatuses rahalisi toetusi korteriühistute õuealade korrastamiseks Tallinnas. 16. … rajada juurde mänguväljakuid eelkõige Mustamäe, PõhjaTallinna ja Lasnamäe linnaosades. Selleks tõstame 40% ulatuses mänguväljakute rahastamist.

20

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


17. … tagada kvaliteetne teehooldus, mille tulemusel oleksid talvel Tallinna pea- ja kõrvaltänavad ning kergliiklusteed lumevabad ning liiklemiseks turvalised nii autodele, jalakäijatele kui ka ratturitele. Samuti on oluline, et teepervedel asuvad kokkulükatud räpased lumehunnikud koristatakse linnapildist kiiremini ära kui alles südakevadel. 18. … rajada kortermajade juurde autodele parkimiskohti. Selleks kavatseme jätkata reformimata riigimaade munitsipaliseerimist ja anda see korterühistute kasutusse. 19. … korraldada kõikides linnaosades kaks korda aastas tasuta transport puulehtede äraveoks. 20. … tagada, et Tallinna tee-ehitused toimuksid logistiliselt kooskõlastatult ja ei halvaks linnaliiklust.

21


Sotsiaalvaldkond IRL töötab selle nimel, et kõigil inimestel Tallinnas oleks võimalus elada väärikalt. Meie Tallinnas ei pea lapsevanemad muretsema lasteaia- ja koolikohtade puuduse pärast, vaid saavad tegeleda enda jaoks kõige olulisema – perekonnaga. Meie jaoks on oluline, et meie emad, isad ja vanavanemad elaksid tervelt, et neile tagataks vajadusel tervise- ja sotsiaalabi ning nad saaksid vananeda väärikalt. 

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … Lapsed, pered 1. … investeerida lasteaiakohtadesse ning rajada Tallinnas nelja aastaga 2000 lasteaiakohta. Meie prioriteediks on igale lapsele tema arengut toetav ja tervist arendav lasteaiakoht. Pikkade lasteaiajärjekordade kaotamiseks kehtestame põhimõtte: linn on kohustatud pakkuma linnakodaniku lapsele lasteaiakohta jalutuskäigu kaugusel asuvas lasteaias või kompenseerima perele eralasteaia või lastehoiu koha munitsipaallasteaia keskmise hinna ulatuses. Lasteaiakohtade loomine ei ole hoogtöö korras teostav talguprojekt, vaid nõuab rätsepatööd, mis arvestab linnaosa vajaduste ja võimalustega kuhu lasteaedu rajada. 2. … tagada, et soovi korral saavad sama pere lapsed käia ühes lasteaias. Lasteaiad peavad asuma kodudest jalutuskäigu kaugusel. 3. … toetada üksikvanemaga peresid, pakkudes abi nii õigusküsimuste lahendamises kui ka lapse arengu soosimises täiendavate teenustega, alates õhtuti avatud lasteaedadest ja öölasteaia teenuse laiendamisest kuni abini elatisrahade sissenõudmisel. 4. … võimaldada vajaduspõhiselt lastele peavarju ja tuge õpilaskodudes. 5. … toetada alaealisi või riskirühmas emasid täiendava nõustamisega. Aitame leida perele ja sündivale lapsele võimalikult turvalised lahendused.

22

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


6. … suurendada vähekindlustatud peredele toetust koduhooldusetasude maksmiseks. Eakad 7. … toetada ja soodustada koostöös erasektoriga eakatele mõeldud kortermajade rajamist, kus oleksid pensionärile taskukohased kommunaalkulud ja majas oleksid kättesaadavad esmased hooldusteenused. Kodu soetamine kortermajas poleks ülejõu käiv luksus, vaid toimuks vahetuskaubana senise elamispinna vastu. Tegemist on pikaajalise plaaniga, mille eesmärgiks on leida järjest vananevale elanikkonnale reaalseid lahendusi toimetulekuks. Esimeseks etapiks oleks ca 30 korteriga näidismaja rajamine. 8. … luua koostöös erasektoriga uusi hooldekodukohti ja renoveerida olemasolevaid, et kõigil oleks võimalik vananeda väärikalt oma eakaaslaste keskel. 9. … luua üksielavatele eakatele vajaduspõhine toetusfond, mis aitaks neil kompenseerida kütte- ja tarbeveekulusid. 10. … toetada üksi elavatele eakatele koduhoolduse teenuse pakkumist vajadusel ööpäevaringselt. 11. … osutada soodushinnaga koduhooldusteenuseid vajaduspõhiselt eakatele ja puuetega inimestele. 12. … osutada senisest laiemalt häirenuputeenust. 13. … korraldada eakatele internetikoolitusi, et saaks lastelastega aktiivselt ja mugavalt suhelda. 14. … lähtuda linnaruumi planeerimisel rohkem eakate vajadustega ja seetõttu toetada Tallinna ühinemist rahvusvahelise organisatsiooniga Age Friendly Network. 15. rajada Tallinna linnaosade halduskogude juurde Eakate Nõukojad, mille tulemusel arvestatakse linnaosa juhtimisel rohkem vanemate inimeste arvamuse ja vajadustega. 16. … rakendame tööta või pensionil inimesi, kes omavad vastavat kogemust, abistama üksi elavaid eakaid ja teisi abivajajaid pisiremondi, sanitaartehniliste tööde jmt olmemurede puhul (olmeabi).

23


17. … toetada omastehooldajatele antavat puhkust teatud perioodi jooksul aastas. Selleks kasutame asendushooldajaid ja võimaldame hooldatava pereliikme võtmist linna hooldekodudesse. Tervishoid 18. … abistada kõige võimalikuga tõelisi abivajajaid. Rõhutame linna sotsiaaltoetuste süsteemis vajadusepõhisust. Meie erilise tähelepanu all on pered, kus mõlemad vanemad on töötud või kasvatamine on jäänud ühe lapsevanema kanda. 19. … ühendada Lääne- ja Ida-Tallinna Keskhaigla kooskõlastatult toimivaks üksuseks, kus paraneb arstide-õdede tööhõive ja tõusevad nende töötasud. Arstiabi kiire kättesaadavuse tagamiseks, loome ühendatud haiglas ööpäevaringse reageerimisteenistuse. Perearsti digitaalselt haiglasse saadetud saatekirja alusel määratakse koheselt patsiendi (haiglasse) edasisaatmise vajadus ilma haiget edasi-tagasi loksutamata. Niimoodi kaob haigete (mitte-eesmärgipärane) kuhjumine EMO uste taha. Nn patsientide “haigla-eelse valikusüsteemi” loomine annab võimaluse ravijärjekordade lühendamiseks ka eriarstide juures. 20. … lähtuda tervishoiu korraldamisel printsiibist, et haigete liikumine perearsti ja haiglate vahel peab muutuma ummikutevabaks. Tugevdades seadusenõuetele vastavaid perearstikeskusi rahaliselt ja moraalselt. Lubades arstidel rutiinselt kasutada patsientide elektroonse “eel-valiku saatekirjade süsteemi”,  loome olukorra, kus kergemad haigusjuhud jäävad perearstide ravida ja raskemad liiguvad vajaliku kiirusega adekvaatset ravi pakkuvasse haigla osakonda. 21. … suunata sotsiaal- ja lastekaitseametnikud kontoritest tänavatele, et reaalne abi jõuaks ka kõige kaitsetumateni. 22. …suurendame toetusi puuetega inimestele, et invavarustuse kättesaamine oleks taskukohasem. 23. … tagame vajaliku hulga apteekide lahtioleku öisel ajal.

24

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


Tasuvamad töökohad IRL ei saa tõsta tallinlaste sissetulekuid, kuid me saame luua selleks soodsa ettevõtluskeskkonna. Me kujundame Tallinnast Läänemere regioonis konkurentsivõimelise teadmismahukate ettevõtete majanduskeskuse, mis pakub tasuvaid töövõimalusi kõigile ettevõtlikele ja töökatele tallinlastele. Tallinnast kujuneb Põhjamaade väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete tõmbekeskuseks.

Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … Ettevõtluskeskkond 1. … soodustada Tallinnas läbimõeldult innovaatiliste ja teadmismahukate ettevõtete loomist ja tegevust ning luua keskkond, mis meelitab selliseid ettevõtteid siia ka teistest Läänemere äärsetest riikidest. Tallinn teeb riigiga koostööd programmi „Start-up Eesti“ raames, et anda tõuge uute ambitsioonikate ettevõtete sünniks. 2. … kanda edasi mõtteviisi, et ettevõtlus on majanduse ja inimeste heaolu alustugi. Julgustame noori tegelema ettevõtlusega ning toetame alustavaid ettevõtteid. 3. … pakkuda ja arendada kaasaegset linnakeskkonda, mis ühtlasi soodustab ettevõtlust. Linnaruumi atraktiivsusest ning linnas liiklemise mugavusest sõltub olulisel määral ka Tallinna ligitõmbavus ärikeskusena. Mobiilsus annab töötajatele võimaluse leida meelepärane töökoht ja ettevõtjatel tekib võimalus tööjõudu valida. Seetõttu tuleb ühistranspordi planeerimisel arvestada inimeste töökohtade ligipääsetavusega, mitte üksnes võimalusega külastada turge või linnavalitsuse teenindussaali. Tallinnas ja selle lähiümbruses paiknevad ettevõtteid koondavad tehnopargid ja ettevõtlusinkubaatorid peavad olema ligipääsetavad ühistranspordiga. 4. … arendada unikaalseid piirkondlikke ettevõtlus- ja loomemajanduskeskusi sh Ülemiste City ning ajakohastada Kopli poolsaare infrastruktuuri koos rannaalade avamisega merele (looduskaitseline ala säilib).

25


5. … laiendada aktiivselt Tallinna koostööd ja ärisidemeid nii Läänemere piirkonnas kui ka üleilmses mastaabis, et realiseerida Tallinna eeldused klastrite arendamiseks kõrgtehnoloogilise tootmise, IKT, merenduse ja logistika, tervisetoodete ja -teenuste ning loomemajanduse valdkondades. 6. … reklaamida Tallinna aktiivselt väljaspool Eestit eelkõige Põhjamaade väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete seas eesmärgiga tuua Tallinna uusi ettevõtteid. Tallinn on ka välisfirmadele atraktiivne ettevõtluskeskkond Eesti maksusüsteemi lihtsuse, madala maksukoormuse ja kvalifitseeritud tööjõu tõttu. 7. … teeme aktiivset koostööd Eesti omavalitsustega, et soodustada riigisisest turismi. 8. … suunata fookus väike- ja pereettevõtlust soodustava keskkonna rajamiseks. Selleks toetame linnaplaneeringus tänavatasandi äripindade loomist. Ennekõike kavatseme lihtsustada ja kiirendada reaalse ettevõtluse alustamisega seotud bürokraatiat. 9. ... töötada selle nimel, et viia kodumaised teadussaavutused tootmisesse ja teenusmajandusse ning olla tõmbekeskuseks Põhjamaade väikestele- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad käivitada kõrgtehnoloogilist tootmist. 10. ... toetada kõrgtehnoloogilise tootmise rajamist Tallinna ning teha selles valdkonnas intensiivselt koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. 11. … toetada tööstusparkide, samuti ettevõtlus- ja loomeinkubaatorite arengut ning võtta eesmärgiks aidata kaasa nende efektiivsemaks ja tulemuslikumaks muutmisele. Iga organisatsiooni efektiivsus algab ja lõppeb „peaga“ ehk juhtkonnaga, meie ülesandeks on leida motiveerivad meetmed, et inkubaatoreid juhiksid valdkonna parimad. 12. … arendada linna kui terviklikku turismitoodet ning rõhutada lihtsale ligipääsule erinevate transpordivahenditega. Selleks on oluline toetada rahvusvaheliste transpordisõlmede – lennujaama, raudtee ja sadama – integreerimist linnaga ja ühendamist ühistranspordiga (sh trammiliini pikendamine lennujaamani, Tallinna Vanasadama parem ühendamine kesklinnaga, sadamasse saabuvatele reisijatele rongile ümberistumise mugavamaks tegemine).

26

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


Tegemist on pikemaajalise projektiga kui üks valimistsükkel ning realiseerimisel on oluline roll EL 2014-2020 eelarvevahenditel. 13. … alustada ettevalmistustega Ülemiste reisiterminali rajamiseks, mis annab hea võimaluse ühendada rahvusvahelise ja piirkondliku lennuliikluse, rahvusvahelise ja riigisisese raudteeliikluse, linnadevahelise, piirkondliku ja kohaliku bussiliikluse ning linnasisese liikluse (tramm, buss). Tegemist on mitme valimistsükli pikkuse projektiga. Rahastamisel on kandev roll EL 2014-2020 eelarvevahenditel. 14. … alustada konsultatsioone Helsingi linnavalitsusega, et jõuda poliitilise otsuseni Tallinn-Helsingi transporditunneli rajamise osas. Seoses Rail Baltica rajamisega on taas aktuaalseks tõusnud tunneli rajamine. Soomlased on eeltööna teostanud selleks geoloogilisi uuringuid. Ekspertide sõnul oleks projekt võimalik realiseerida vahemikus 2050-2070. 15. …toetada Tallinna-Peterburgi rongiliiklust, et lühendada sõiduaega ja suurendada sõidumugavust. Sedasi soodustame Tallinna külastavate turistide arvu kasvu ning suurendame investeeringuid Tallinna majandusse. Tegemist on riigi vastutusalaga ning rahastamine toimub Eesti Raudtee poolt. Samas on linna roll olla igakülgselt toetav partner, et plaan realiseeruks nii kiiresti kui võimalik. 16. …vähendada kontserdi- või spordiürituse korraldajatel, kelle ettevõtmised toovad Tallinnasse suuremal hulgal väliskülalisi, omavalitsusest sõltuvaid korralduskulusid. 17. … rakendada noortegarantii, mis tagab, et töötud noored (kuni 26 a) suunatakse võimalikult kiiresti peale töötuks jäämist nõustamisele ja/ või täienduskoolitusele koostöös linna haridusvõrgu ja töötukassaga. 18. …osutada soovijatele abi tööoskuste omandamisel. Peame tähtsaks töötute täiendkoolitust ja ümberõpet, hoides pidevalt sidet ettevõtjatega. 19. …toetada tööharjumuse taastamisele suunatud projektide elluviimist. 20. …osaleda kõrg- ja kutsehariduse edendamisel, lähtudes linna tööturu vajadustest. 21. …toetada töökohtade loomist piiratud töövõimega inimestele.

27


Transport, liiklus IRL on seisukohal, et Tallinna transpordi ülesehitus ja liiklemismugavus peab püüdlema Lääne-Euroopa pealinnade tasemele. Meie nägemuses saavad Tallinnas turvaliselt, mugavalt ja kiirelt liigelda nii jalakäijad, jalgratturid, autojuhid kui ka ühistranspordi kasutajad. Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … 1. …investeerida kaks korda rohkem Tallinna teedesse, et säästa linnakodanike raha- ja närvikulu. Oluline on, et jooksva remondi maht ületaks teede kulumise – teede lagunemine tuleb peatada ja rahuldav olukord taastada. Tallinna tänavad peavad olema korras ja heakord linnas tasemel, mis võimaldab tunda uhkust, mitte piinlikkust. See on oluline nii turismi kui olulise majandusharu ja elukeskkonna kvaliteedi seisukohalt. 2. ….investeerida kergliiklusteedesse, et kõigis linnaosades oleks mugav liigelda eelkõige jalgsi ja jalgrattaga. Meie prioriteediks on välja arendada linna läbiv jalgrattateede võrk, et tagada liikluse turvalisus ja mugavus. Meie nägemuses pääseb Tallinnas kõikjale jalgrattaga ligi. 3. …lubada kolme ja enama sõitjaga autod ja elektriautod ühissõidukite rajale, et vähendada Tallinnas ummikuid. Peame oluliseks eelistada lapsevanemaid, kellel oleks võimalik koos perega liigelda pealinnas autoga kiiresti ja mugavalt. 4. … erinevate liikumisviiside parema ühendamise soodustamiseks korrastame Balti jaama ala ja korraldame transpordiskeemi ümber. 5. … laiendada „Pargi ja reisi” süsteemi ning arendada Tallinna ja Harjumaa ühtset piletisüsteemi. 6. … eelisarendada ühistransporti, et Tallinnas oleks mugav ja turvaline liigelda. Seejuures on paratamatult vajalik kaasajastada ühistranspordi marsruute vastavalt tänastele töökohtade ja kodude paiknemisele ning linlaste vajadustele. Samuti kavatseme alustada trammiliini pikendamise ehitusega lennujaamani.

28

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


7. ….tasuta wifi interneti olemasolu Tallinna ühistranspordi sõidukites. 8. … lõpetada parkimise sooduslubade väljastamine „eriliste teenete eest“ ning anname sooduslubasid paljulapselistele peredele. 9. … haiglate ja linna asutuste juures oleks külastajatele vähemalt 1 h ulatuses tasuta parkimine. 10. …koostöös Tallinna lähivaldadega edendada transpordisüsteem, mille tulemusel saaksid lähivaldade elanikud mugavalt bussiga Tallinnas (tööl) käia. Sellega väheneks märgatavalt autode liikluskoormus. Viimastel aastatel toimunud kiirest linnastu arengust tingitud valglinnastumine on põhjustanud olukorra, kus linnatagustest elurajoonidest tullakse kesklinna tööle autoga ja linnatagustesse uutesse ettevõtetesse minnakse tööle autoga põhjusel, et ühistransport ei ole linna ja selle tagamaa arengule järele jõudnud. Mõne aasta tagune kiire majandustõus näitas, et intensiivistunud autokasutuse tagajärjel langes keskmine kiirus tipptunnil ca 2 km/h aastaga. 11. … käivitada nn ööbussid, st öisel ajal sõidaksid vastavalt linnakodanike vajadustele ühistranspordiliinid. Näiteks lisame linna põhisuundadesse kulgevate ühissõidukite puhul täiendavad väljumised pärast keskööd nädalavahetustel ja tähtpäevadel. 12. … taastada elektriautode tasuta parkimine kõikjal Tallinnas ja eelistada ühistranspordi arendamisel keskkonnasõbralikke lahendusi, et oleksime Rohelise Pealinna tiitli väärilised kandidaadid. 13. … rajada ülelinnaline jalgrataste laenutuspunktide võrk. 14. … analüüsida ekspertide poolt „tasuta“ ühistranspordi jätkusuutlikkust ja kulukust ning vastavalt tulemustele otsustada, kas taastada mõistliku hinnaga piletid või mitte. Meie seisukoht on, et „tasuta“ ühistransport ei saa toimida sõidukvaliteedi ja taristu arvelt.

29


Turvalisus IRLi jaoks on oluline, et Tallinna tänavad on ööpäevaringselt turvalised. Seetõttu pöörame enam tähelepanu vabariigi valitsuse töösuundadele turvalisuse ja kuriteoennetuse valdkonnas ning teeme selleks rohkem koostööd avaliku sektori asutuste ja vabaühendustega. Selle saavutamiseks peab IRL oluliseks … 1. … turvalisust tagavate üksuste parema nähtavuse ja jõudmise abivajajani. Selleks soodustame koostöös riigiga tallinlaste kaasamist vabatahtlikeks päästjateks ja abipolitseinikeks ning pöörame rohkem tähelepanu naabrivalve rakendamisele. 2. … kaasata enam partnereid, sh kodanikke, kodanikuühendusi ja kogudusi kuritegevuse ennetamisse ja tagajärgede vähendamisse. 3. … moodustada linnaosavalitsuste juurde kogukonnapõhised ennetuskojad, kuhu kuuluvad kogukonna võtmeisikud, kodanikuühenduste esindajad ja mille tegevusse kaasatakse ekspertidena eriala spetsialiste. 4. … arvestada ja lähtuda avaliku ruumi planeeringute väljatöötamisel senisest enam turvalisuse tagamise põhimõtteid. Peame tähtsaks parkide ja terviseradade valgustatuse ning turvalise koolitee tagamist lastele. 5. …leida võimalused resotsialiseerumisteenuse tagamiseks kõrge riskiga sihtgruppidele. Sotsiaalministeerium on lõpetanud vanglast vabanenutele toetavate teenuste sisseostmise selles valdkonnas tegutsenud MTÜ-delt. Samuti on Tallinna Linnavalitsus lõpetanud lepingu MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskusega, mis tegeles vanglast vabanenutega. 6. … korraldada avalik arutelu mobiilsest noorsootöö vajalikkusest ehk tänaval aega veetvate noortega tehtavast ennetustööst. See on vajalik, et vähendada noorte koolist väljalangevust ning

30

Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks


tegelemaks aktiivselt tänavatel ja kaubanduskeskustes kampades sotsialiseeruvate noortega. 7. …pöörata rohkem tähelepanu kasutuseta ja omaniketa elamutele tagamaks linnas heakord ja kodanike turvalisus. Katkised aknad, peremeheta vara ja korratu elukeskkond viitavad üldisele hoolimatusele, andes inimestele mõista, et selles kogukonnas ei kehti ka õiguskord. See loob omakorda soodsa pinnase õigusrikkumiste ja sealt edasi ka raskete kuritegude toimepanemiseks. 8. … taasvalgustada Tallinna tänavad öisel ajal, sest pime tänav on turvarisk. Lisaks väheneb öösel hästi valgustatud kohtades kuritegevus ka päevasel ajal. Valgustus pole seega oluline üksnes jalakäijatele, vaid loob turvalisema keskkonna kõigile liiklejatele. 9. …tagada makseraskustesse sattunud koduomanikele ja korteriühistutele koostöös Omanike Keskliidu ja Korterühistute Liiduga tasuta õigusalane nõustamine. 10. … pakkuda inimestele, kes on õnnetuse läbi kaotanud oma kodu või sattunud muul moel toimetulekuraskustesse, ajutise inimväärse elamispinna ja osutada talle samas elujärje parandamisele julgustavaid ja suunavaid tugiteenuseid. 11. … nõustada igakülgselt perevägivallas kannatanuid ohvreid ja toetada naiste kriisikodusid. 12. …. soodustada ja aidata igakülgselt kaasa toidupankade aktiivsele tegutsemisele Tallinnas.


Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks  
Valimiskava 2013. aasta Tallinna kohalikeks valimisteks  
Advertisement