Page 1

@_*o

ffibw

@(w

_ew

% ;.o Qís $cith

qffr

tto%xá

o S s @ B

a) @@


AN Bakkerstraat 18- Arnhem 085- 426295

#

ww=

Edtbtlcd.udis. F.G.À. JuBeli€Í - Attiquan BtlttÍsttrat lla. 68lI BG rebfoon085- 451415 ^ÍÍih?m

DROGISTERIJ HOLLAND Voordê lêkkèrstêdrop en drogistêÍi.iaítikelon Johan dè Wt{aEn 13


Colophon

Ànhènse Gynnaíaícn

Redactionis voo! je eenspiksplinlernieuwe rns CemraktdooÍeenspiksphnternieu*e rcdàcriê. In ràzêndlènpo zijnI .ieu*ê nensenrot hêrlrisbêíurr roegeredcnna ccr íoomcunus Hoc Nn ik dc Iris" ecvoledtc hcbben. Reselvooralhoeveel bloedzreet tanen naarvooralinkt hetgekoí heehon dèzêIris re óaken€n wàrv.or eenÍmregischinzchtdoordebeide eindrcdacleurcn is tentoonAespreid on deeeneraliekloof teoverbruCeen. waa^chijnlilkNas hetookniergelukt.alsderele schnjvenhnníukkên ni€r ruin vóórdedeàdline haddèningeleverd, Bedanktl Er kónên oók steeds neer Irisjesenondat se onsheelgoedkunnen vooslcllcndatjc er nacenpaalpasina\ranwalslhebbense cr speciaal voorlnllieeenappríboekjevàneenarktzodatjehetneteenakle die nèÈingkrijgl \eegkunrgooienzonderdaljcàllcaídercbooie adikclcnnr wij vanderedaciievindenook dat hoe*eleÍdeeds dczcIris lrocfttc mÈsen. n e e rl .h j e skonenhèlianr alleukelisjeseer der lijktaldan{óêtenenc n. op wc vrascndaaronaanallcnijvereanonieneschrjrertjeson tc Droeden e' leIi. n1 e e n C o " d e i rplJr ' n_enCio r nr alsleSezien hêbríàater op devoórkdnrvdndez€Ln eènanntàl nunrenwaarop hethoofdvanonzczccrEclicfdckonineinsaat,Alsjc kunt uilvindcnhocvcclscldcr ondcrhcl kopiccmpparaat Belercnnccn ènrekÍijet hctvoorclkar on hetroedeanlwoordvoordinsdast juni in dekop{buste vanJr5,, doendanhebje kansop eenboekenbon Chiêl,h.t.opperhoold derlrii PS.De nieu*e deadlinêis dinsdàg3 juni

Inhoud

6 Bêing ànerchànAêStudenr 10 10 plaatsnancnpuzzel Oplcsi.g/uilslaÊ kabelle en Frangon(RoDe edilie)

12

15 15 t1

m In deziêlvanraêejongètjês un 2à

2l 2l 2l 22 22


Pra€sidis Hierweercn vsrhaallje vanjulklieallêrpraêsès. Eris in dêlaatllelijd, zoalsrullie welBemerkthcbben, veiniggebêlrd.aonz denderende Sping Party' waarhcl zwartzágvandêdènsen.Maàrniêr dcstc Savorrvordlhel in detoekoóÍLNu 3elreurd, doe!ikop heleindfeest datgaverenBroolscr zalzijn da. drn in de algelopenjaren. lletzql plaatsvinden op23mer,mad dc plaat tràarhct galplaatvindèn houdenwe noBerengeheim.Nouevenovci ons Iilnleèí daralgelast is,dit i gebeuÍdomdatonzc spaarpot zecrnasêrn sê*ordên(jà,jàDebrais argevaUen) er ondal wc àlonzcaandachl op het eindlêêÍwaa. nen nog larer oveÈzal pmlcn De voorverkoop zaleenpaarwetenvoordc grole 'de erole dag È dir Jaarwat vroegondat rênêêr Engêlsdhnan helniet leFntwoordelijk'vondon zowslhetLustruÍ ah het èindlêêÍin juni re oke, wij acceplerenzín menins(yij lonncn weiiis andeBdoên) ràaÍ sê bêuÍe. hêt.ietzo soed,we allen d verdergeenwoórdenaanv lnakê.jnaa. zo íaan dezakener dusvoor Dit Nat betÍeft hel leeslelijke eindevan herjaai. Marddnnosnieralles!. Op henelvaansdag organiserênwê èên fiêHocht s'noryens om 7uuÍ, danverzamel€nwe .ns vooi dê school.Dèzetocht duult onAveertot 2 of 3uu! enjulie wordengeachl erenó1gêldon ete! re kopennee le nenenzodat

tre ersenskunnengàa.picknicken. Hebbenjlllie er nel zo n zin h als wij? Mooi zó. kóm dan op 20 nei

Jacobijnê sch.ega.dush.1.praes6

Rectoris 3.3-1993 Hehasn duidêlijk gêwórdêndàt nevrou* Van Zeumeren nietnccr lcruezal komen.Hàaiziekrêis vanzodàni8ê aaÍddaleree! eindetonl aan hct Na hulpran oudes envervanging doordêhèêr Everi al vàndaagde opvolge.v Zeumeren beginnenr nêwórw C.ÁÉnds.Ik hoop dat a zich snelthuÀ zal voelênen dal zê vànjuuiê dê nódiseíeun zalkríEcnbt het beheervfln deaulà. 13-3-1993 Veelliterair vermààkin de schonNburg:een irtewiefr met Jooí Zwàgêman, ConniêPalnên ê. Iieêk de Jonge.De ee6te ontpopt zich rot een Sedrevenvertêllêr óvêr de collega\ van Cod: filosofen€n nesaíêÍen| de tweedêblijkt dró.ken te

zijn en àmweÍdr roortdurend net aastekelijk gelachtde laahtenaàkteenflitsendeentleeon verokens trce le z.kken id hêr v@rlean van zijn net aesch.eventekst vande conpurer. Joóst Zwàgermí hêêft nê niersgieri8 Eemaakt.Dit weekeindeeindelijk V.ls Licht êênslezen. Etenbt ee! Mexicaans r€slaumnlên weernaardc schouyburgvmr Eên cóquetreVrou\ een dFmalNcrnA van Carry van Biuggênsronán Eên coquette Vrous.Hel stukRordtop divenêlokaties in dê schouwbu.sgespeeld.Als tocschouw€rvols je de lonêelspêlêadiê de oll*ikkelin8en in het leven van Im verbèêldèn.Gêhêêli. de tadilie van de rtd gaalholnietgoed metlna:hrNêlijklooplop dê klippeni relatid hcl ander€nwilên niêt vlórlen. Na àlloop genietentre no8€vcn van eíkêle dichle$ die voodêzenuí eigê. werk in de gole zaal.Al net al eenaardbc ií het tèkêí van het boek. 'las


Menander

c_,,=>

Tien, êlr, êí iwàalrjuni: dê dàgêí van hêr lustrumfeeí.Die da8ennadelensnel,enop die dagenzalMena.der "De klei.e JohanneJ,een nusical vàn HànsVêeníra naàr de gêlijknànige lonan van Fledelit van Eeden,len toncle brene€n. Mel de nodigeí.es. DN na tie. dagenRomê kan er weernàai haíêluí gêrepeteêidwórden. Nietall*n deA.c.B. vielt ditjaarlustrum:onze trouse.eeissen s InezenWillen PaulEdelman laten onsvoor her riendêjaar nier in de steek.EmFl Enncnanhelptnet dezanerepetilies cnzal een nuikale rol veNruen.De danvepetities belang.ijke iaàn óndêrlêiding vaí Wil en Elise Bóon van dànschoolOnyDànse Zij hebbenoókde

De ninislêr-president houdtce. plcidooivoorhet Hoenoeten*e onsdat vàkdGciplin€ op descholen. voontellen?2? Ik hoópdàt depolitieklot hêrbesel problenennielop le koót dàtnaacchàppelijke vante naken. Ioscnzrjndoo! e! eenschoolvak is een !a. de schoolculluur die Dhcipline onderdeêl wê net êlkaàr:lêerlingênen peMncd vormen.Laar

Enkelenieuwelêerlingenop bezoek.Hoe voelje, je wannedje hct symasiumbinneníapt?In ieder sevalnietvoor 100%opje genakl 193 t993 A.GB. dÁco:me1enigefonlasiczijn er nee! colle8ae danleellinecn. Jamcr Lisl het aande publiciteit?1? rs de lusttot ieeíen op schooltoch geinger danNel eenswordt voorgewend2 29-3-1993 He1soÍdl rarnrer.WaaÍmogenbeningenvande zóngeniebn?Niet op dê plaacênraar 2êdêIê$ên vesrorenlwaar danwel? we z{n IndeÍdaad, er zijnweinismosel,jkheden. kngs de bezigdaarleFndeingin a:n te brêngen. hellingnaar hêrtoêkónÍige technieklokaal konen diesleunbcrcnon dc nuur voorverzakkinele behoeden. zullenbanken Iitsen die stennbe.en In dc voóiuin. vóorhetgynnaslieklokàal, zaleen deelvanderun bcíraalworden.Ook hierzullcn bànkên geplaatst $orden.

Ak julliêin grcrêgetàlèinjuni naardekleinêzaal gaa.,kun.enjuuiezienhocwij, vandeschouNburg wclissaàrzccrecslrcst,onsbestdoe.julliele lemdcn meleenzee.specialerchittercnde lusrud musical. Mochtdêboodschàp !àn al deze lelte( noeni€1loije doordriqen,danzalik al die leltes samenvaÍenin eenvijllelleNoord: KOMEN. nmeN het besuur van Menandei, Nivja,h.1.Praeses Mcnander

Euterpe

Eindelijkn het danzovcrl Na eenJaarlan8repeleren cn vcelocfcrcnonder leidi.s van onzedinsent de heer Hans wijnbeÍE zàlEurêrpê óók dit jaà.weêrhàarkuníen ên tensehorebrensenendihaal op zondas16mei t,jdênshêt kêêrvee.conceí"op school. WehopendatjulliealleraalkóÍên luistêrên. Lst dusop deaankondhinaen op school. DE 16nei isde dasdalje je eisenschooloÍkest kunthorenenbewóndè.ên. dusi KOM T ALLENlII


Ciska 'fsir. \ïe zi€n haarelke dàg treerlÍn achtcrdebar {ian n,Jr $'e \ zc n"d.i8enlijk" Fràno\li Aftnds F 4l làsrèn d haarvriend.In har. eriie tijd doetzc acter aan aerobi.envindtze hct ièuk on klcd'ng ic naket VÍo.qefhe!Ír 7r n cen Jroq {erLi gescrkLeí nà een rsJnTeblonsup ' rd t e r d u *en d 'L ( ? in eew.e5t Haar ver{àchtingtrasd.l ze tegcn'rcr cen groeP. jóíseren zou kom ''oDnàndiee

Drlrc andêh utr deíeerbevah hJarurhLêkenLlHeL : t u re wJ a r? e e b a : n ro u $ illc n na J r a u l: u e lf n ' è z o t s c lwa t g E u e ! lrÀ e f ru n n eD J *ai Í hrng!n qcaeÍlrr f :Jn $anlr celtrkkrg íhnderi en cn Jk heLeenbeerlE h ' n n e n k à rt o o k o L à n FLnnd c a u L à e nt le I n u uL e k nJrl,t het nJ'uuÍl'll' ook cen ruk gtzcllLBcÍ,Inrrr dc rezelltríe ho!k ?rlaLIijd q.l de È h v lt f t rc ls K A e n . h ' ! r

Voetbal Ai n Èe . en < nk( le\Pe lcÁ!. n her JrermkiD h L 1 noJ ' ; ! o nLle n o n r n a xiR!m! te\tÍÍerrt0,snèêro c n

u. miet..nt.,.pro' ...'oe "Psrcllns d c w r'n r Ie Z, o Í u b c e Í d <dn. : Í e etr.o n rÍà cr'n

n:p in n j \ S Po M A l" .i h e no {Íi 3 cn sn E rser ur r ïà* u" u,'io ,n o. *"0.'.,j0 *u! er nietni'der onr u De leràrenbclonnenove.iecns \p cl ci \3 a lE ! d A a cn k(l e .... o m b m r t r t u $ c n l e tl e rh rdi ^d e ['u Nne h cr \ oorenl l n Í a n r ek o p tc b1izettênon ocr zcilen Hct dÍ.anÍern ' moêí all€ redcnaagoPIc een fone zoalsdc vorigekeerleeen

{(cr dt zxken '",0.0's'nÀ lJns!oor'rJrc ' ".t..,on,u.^.. L . ; d d'o;to lc cn heiduuÍdc

',illl

^ tcen lt\ooÍtl $crd "eeÍ H e rN i ; , nicr m JJlBl orn d. {"orde \"oL heL d L c r m kà tr <n ,l !{Jnd nf | 5birrhL I t e l J J \mo e { o n ze! nklrni\ gehl<sÉ rd dÍ\ai e n {3Jrdoor lum FJJg! (dË Lot!J

T.e; hcr I 3 roor dè lcmren $ond gcbeudc cen rondcL. her sas nànlclijklvlaijn Krijpers d'e dè dànd op 2.3 bB.lrt. O n T r \ a , d e ' l' È ( md lL u lle n h id retÍ Êes.!or,len i n d' tlp!nt \eÍd rer hoogLèpunr vànziin vocthallooPhaàn. NadtriMrri n (r.t m!lzijn rcchteÍbe!necn sch' nbcse!'ne hJLlrcnrJJrr Íh!oL hil mer lLnr\ Ln en bcoaJldêhij LlJarmec.lce'ndjànd Dàr h;tren hjÍJc {nr,l \a' se!!st hleck Jrhtcul a d n s e k o d r e \ à n n n a )P e lÉ É! L je -È r; re n ' o c c ld enn d e ! o $ n d e o p n e l' í A ' Mo o n \ P u rrle Í\ t l c i ln rJ n reH< n J ri} ' e n K ' b s Hcl drcantesn" tpeelde neL'lcze op$c!trng: Dènisscn.l(Íipers.rooiren.vDiik.R.mecke6

student Beinga exchange orr iu'renl rrngri B d L n e a n e klr à n * JUd<n' ê nà o 1 io r .v .r+'"g!\!uurlire r k' e\peLlcd "" o r n _ * .ou ^ti br \d rrion\.Jn o Í s J s . S.m t olÍh< rrnrc! ind rr l'nqurgc ne s l i mi I suL r .tr n dinS ! hó m! s icln csrbu t r l 'cr<. ( Jl\o oÍherI rrrerhLn e \ { r h s u L ltl!r y \e .n' t.!hin3< Mv Inlc brnrh$ '\ rn ! r a m o l ! o lu n e ol r hu\crhinC,,h sq ê e r ' .Ín!* r l,athe s.n thcoLhersiLlcoÍ'hc t ro id ]]reÉ \ alsoorhcr thingslike witing letteri I \e n e r e r$ r itr enso m ,nv LnJll'nv lik, buLrccp'ng' t r b u c h q r h cver J!ncithome isJt'iB P 'rrotbê n g : n crlhtrnacstuL!n1 CrlrouFe I donrhrte tn wnre hur lÍ livrnt to receivcm:'1, I hà Nhilc I noí ol the tine don t nind wririn8 ii cànbe

{ udcnt s\oneLmus t'ei nq e\!hxtr eÈ BeLnqàn ' [e r e";r i6"ldaeJn lh< Íc\i ll LoÍ h ne' s r ha\! \ dif tudÍ Lohim ÍÍomLheÍr í S!' neLim6r hJt rnd it \ cmhaÍasiDs someridcs àndsonc Thereàrclob olnewftsponsibilines. evervthrnggcse'ecr too, but slo{lv Noneíis lonelv íuded$ore tn exchan8e andilhink thatbecoming r ro olmv liie rnd I Íecommand .r thebêstdecisions


Rome

l4.lb Dc buÍèÈ beeinl We*ordcn ungezwaaid dooroude^en btDaatlc rêsdekla$c6,dieer natunniikvooralí,an om heÍidneÍingen !a. hunêigenRooercisop re haten. h deeesre2 uurzirle oó herkwarriern.aÍ ande*rhel h dusnereenal Bezelli!. 'ematrd \ NachhwordrhetRatrustiecridêmeeÍenstàpcn eenbeetJeEcnklein.sÍ(,epje blijí dc hèlcmcht lrutcn ajn àande hemclvcclíeÍen rezictr,naar ookbenedern dedaten:nametijkdc vêrtichrinevan desl.pcndeÍeden lldlijkr hierdoorncrcen

7 00'9.30Hêrzelíde ah devorigedae. afen ioe mg eênlateI april-crap. t.30S Mari derli Ansel.Thermen vanDiocleiianus enthcrnennuseunbckeken 10.15 Mcl debusrichtingTrvoli Villa lan Hàdrirnus bckeken. vàar herbeqin c íoíreeencn. 16.mTerusnaarRom;. naar:sc,oianniin Lard2nqscalnsantaentsaplistcrium.Drarna rrt ror

ffi'"'-r-e,"..4

9.10Met debusnaarv.ticaa.s nuscaen Sixtijnse

?.C0Hel h nogíille.drn deafgclopên uchr. Biina nicnandslaapt,naar vóehzichmocnodezenachr. SombiAen pÍobercndoorni{ldelvanhun$atknan sakkertc \yórden' of lc tilljven. l2.m aankomí in Rone. l)e hclcgroep*o'd! vcrdcetdoverdÍic horcls. Her is u r ie , g L b o ! {? n $ e T rl cno u t q <? rmernr t.r cn Hdld n l ! c n 'ru mrd I$ !\!rtt p <nJr u' nr tr

1230Lunchtusen dêcolonnade 1330st.?Èt. bekrjkd óok boveninde koepel. 2030 21.00capnolij.s mum (vrD.

ll3n Wc Rrndcl.í merdeh.le efo.p lansseÊnraxl lrclrngitlc funrcn nr Romeitievit mun,S0xrnsc

(winkelserhrcrdichr,dusg.èn tunchnrkorren) q.00NxrrvarLc.rn k,rcoDccnmernrish..i kerk) i901rDincr Kip metfluorcs.crcnde xafdaDD.LóuÍ€e Hien av r i r o r 2 r .0 0ve l e n l mi n xl re e n vá r idi Zo rc ziènhaddc pausmooi\ccr qevrra.d plaàhenraar wc die middaszitngewceí:vooLat de :llrjin!!l! he\tc!([ 1"".h I,i""...: 24m ledcreenis op (eiecn)kxder.

7.30GewektdoorErnestine0ra). 8.00Onrbll Sonrmigen hebberzctlbclesuir Ncderlardmeegenomcn: Nurelh.hrgekla!, Lun.hinkopen doenror9.:10 930 Merz n r1len.atuhel ForumRonanun. 13.00Lunchcnop de Palàtij.. PalarjnenColo$cun se?ien. 19.m2,Í.00Herzellde alsdc voricedas. _ Er volgt*€ercentuíise nacht.-

Tf.,rr!e'.

Tbek'Jnd

fordn botrLLum

16.30"Sixrus V', in Prllzzovcnczii

9.30SanPaololuoi le nruE. 11.0t)Merde busna.. Oíia Anrica. l2.30Ludchb,j Ro'nclnse brrin Oírà Ton{sl)hcribenrooÍons bckeíjesnrr 19.10Mctz n dieén nct de Gradtbus conÈí, naafloopner delaxi rerue.


7.45Kolies in de busladen Appia, 9.30Mel de busnaàr:Cataconben,Via bt Olynpisch 15.00SanClenerleol Vóêrbalten vanAS Rona tegen ltàliaansieusdrenm stadión: MàÍii!, Diek,Niêh,Michiel,Pêrer,Ewan,Roddv, mcr we hc bb e n u r r c r n d el i l kb 'l n à !c{o n n ê nl 1 l 4 voenlc (tict Nordtiêderedà3noggêzelligerije neeirhuisin Rórê envoorrlóp dc Spaalse steeds

cn sezellb 6.00setreeentzachtjês hrÍtl regcnen wai l.kÍ g:Jr hêrplorseling resenen Mrhàel(sr).Èct houdtop merzaLhtjes 3 oco 00ontbijt in Prrkln z$ir\eÍlJntl rekunirlleenJl nJndesmaak\àn d< loffic meÍren datje nierneêr in Rone 7it. wee. in debusvideos kiiken.Jckunt niel an'lcN z,jndichlenhet seluidstaathard wanrdeAordrjnen qrcns rvordende meiNederlànd 13.00Net orer de n ne t groepíoró \' laatsteÍollêrjes volgeschotê in deSratenlaan. 18.30Aankomst Nu zijncr vooraloudèscníechrseenenkcle rlopscvallcndai de Het isjê waanchijnl,jk zijn dande bcschreven bu:rêianwaluitsebreider 9.,15 sanClenentePa.theon 17.45 Ondar hetdc laalstedagis drnetensè Í ecn 19l5 Be s i n b u Í c i s .l n b ê tb e i n w o rd l è rh cviS gekl€cr,naar na devideokslapenèr vccl Heten'ge sal ic dannoehdottÈ deronkên']cmolor.

s D 'c u s e ( v o l e nR o b(H t t e E e nn o 8 e e ze l l imaàr d e bur o o kd l .H cti síi l i n des n d e r leè Í à Í e í í a p e n jc hênelen in de de íêÍen aan de Buíêí zis treer r door de dalenihellijktalsórie 3 55 Wêberêikcn de grensmet ZfiseÍland

Dit komtvooràlomdalerin debusmeertjd voot wrs (22uu, cn in Rore wcrddcaandachrnoaal dafr.ídcrc d nBenin b'slagqenonren n..f.l!,cnkLlc br ndr u$en ' e re8cnelkraisc vtiendelijk Ièddccn$rs opvallcnd hcbbenmerz'n allcnveelpleziergchad bcdanklvoordezccrgeslaàgdc No8naahiedèreen


Un jour à Paris. voÈn hadungekuen.Duseexl metz n àUende mctoin, waarwe toê. nóg*el net z n allcncen (lenrenlikzalseennanennoenEnhoorl).zellheb ik toendeSaoeCoèur,Mauis,MuseePica$o.Ile dc la Cilc en* Ecloolnogveelnee. gezienEn ik vond herallenialechtontetlendgaatAlleenal her ecvoclàkjedaarnêr êensroeFondera bijdc Seinelooplof bij dc SacreCoê!Í oveÍ I,aÍilsheen kilkt.On hall6weerop Placcdela Concorde vc.áóelên ê. lls je È ladws (zoalswir trarcn) nctccnwc* treson ergênsresaaneten.Bijna redereen ernsnaarQuànierLarinwar w'J(otr hcbbcn,na.rwà,róvêÍje óok sÍoeDe)eoedseseten àndêÈverhalen hoórde.On half9 Nccrtcrueop Í, dàarzí ik danweerolik een*nkje orerons dasje}r.ijs wildeschrijven, N.tuurlijksil ik dàt,naar ik *èêr zekerdit dn íukje vannrij bij lan8enanietonzclc sckkedasin

lil:

t OchtendsonhalfviilflUcvicrdeklàsêrsplus degenen diebegeleiden debusin.Op trc8naar De helí laehall tc slapcnende andêrehelfideed nêrólze heelfrissaren.In Parijsneteen eeÍcldig zichtop......deEiIêllóftnên inderebekende gcboutrd cn beziensràardigbêdèn.Toen gin8 iedeÍe groephetprogÍa.rma rolec. wal hil/ztlhctv.n re Pla.edêla Cóncorde bijde bus.On kwad ovcr9 reltrckkcn trc rveernaar Anhen. ÊÍ waÍen meer slaapkoppen danop deheenrcis, nad ndulrluk óok weereenpaardiehunbestdeden dc reÍ in debus sakkcrle houdcn.Wc warênop ttd weeropschool wàariedereen vrij snelnaarhus eingon lêkkerre

..t:


Proefpersoon woensdag3lnaan 1993,14.57 urr íation velperyoort. De rêin lit Duirenkobl aàn.lk íap in eng, naastn n moêderzíten dieat vonaf Zevenaari.êênrokem,coupézir, hoehoudz her vol.Op ArnhcmCemrraloreNrappcn op dêrrein naarNijhêgên,zo n helcluxenêr autonarkche dêuren(eenkoplópêt Eindetí ( nict.rokèn. OÍ) NijnêCênCenlraaI weer óvêBtappen op cen trèin naarHcyendàal (ook eenkoplopêr) endaar vandaan ccnwàndeling naardcuniveniteit.Eenl íaar dekanrinqevênsat d.inken.Ikbeginrochwel 7enuwtuhr g te wordcn.Bil eenflink \ergrcndêtde Lleuf{:et de?óolieondeao(k5reÍAgniskr.àtop onstê wachten. Ik zalEnsekmellEar nóêrê. pràrcn.we lollendoorcenheEl5m:lcanacrle lor we bi desocdede!Íziin en darr naarb nnensaanZc b èg'nm r i la l l e re ' d n e <nu ,rrel e S rcíre Í" U l ,kme overdêèlektodesverbaaiwattin diedinsenklein! Nos ni€l eenszó aÍoot als ccn duÉbd!., hair rond e. nèr êenAaattcwaara eensooí Eetinzóu gaan do€nor een bcrer cómactte kunnc. nakên net nijn hê6enen.Asniska ê. ik praten wat ovêr schoot enhobbysên tesiilze voóídnrendvraaetorhêt niel To poinlulh beÊinlzcnijn hóofdhuidshoon b naken,ze schrobtauestukj6woarêtêkkodes noèrênkomenher aloholen plakldieerdàama metveèlplehleroÀ eeBttsee bij nín rcchrd eg èneenachl€rn'n rechteroor.danlàrt zeeensooÍ nuG z'en, rood mel êên Íuk of dri€ cn twinriÈvan dieelcktródêse.in, Zehoeftnnnietneeren; elektodes apaí op de goedeptaatstè ptakkeÍ, ats

denuc goêdzíÈ IEtoké.Wezín inniddetseen u!. verderen nênèn evenpauze voordarwe naà. eenandêrkameltjesaa. waa!alteconput€6staan. Ik eain eenheelFre íoelzitre! ( hirdeêdne een beerjederlen aandêeleklrÈche Íóet al werdik nier vastecbondê')en ?f,docteennalteband(deaarde) on nij. am. Ik wó.daandc nachinesbevestiÈd en hctondêr-ek kanbegiínên.Mljn noèd* h..tl gezed dal ik lichtflitserrczienzoukijgen, raar daarkoncí wê rietmeeraanroe.Aqnnkànoer .llerlei@nbinatiesmakenncl deêt;krodescn ik knipperêindeloos nct n'n o8en.Ah zêktaaris wordik uit dedàchinessctrokkênen debandwoÍdt vanmilnam Bchàald. Ze laalnede uitdÍlai zicn (ccn sood srariek) cn bêloort dal ik her naq hebbenalsdenensendic hen noelenzicnhen gêziênhebbe..WêgàanterugnàarheteeNle l{abeíJêsaaÍ declekródeswepwordeneehaatd en nrjn hoofdwee.scnoonsenàákr woldt.ÀsniskaÈ r*ee nur bezlgge*èeíenalhebik atteennetnijn ogengeknippcrd, rochvoelikme behooltijknoe. rk bêí bU dat iknaarhub kan.Mín nóêder;n ik nissn dêtein op Heyêndaal nel.wê nóeten Nachten.Op A.nhen íappên we over op dê hein naa.Zevenaar, *e zi11en naostwàtluidiezich helênaal lazarusziuen re wertcn op hun wiskundc. Ik lachtóchnaarniet Srario.zele.aai het eind ran eenleukê càÍiè.e als proefpenoon.

Gerrit Riety€ld Vànnovenber1992tot ennet 21lebruari1t93pcen tijd ku.nenvindcnoÍ dê oveuichtstenroónÍetlinp over Getrir Rie$eld te Aaa. bêzoeken.Dan órar sènft. Maar*àt bleek,hij wasverla.sdenycl tot 2l hJJi t3 Dushadí B Jk rk w.s,wàsherLochnog De tentooníêllingwerd gchoudên in hel C.nrraàl museunte Ulre.hr.Aan hetbeAinva. de tcntoonÍerlin8ÍaàlêêntÍ waaropben êên lmemenrranhet Nos-jonnàal laatzien,waà.inde tentooníêllincaan8ckondigd wordtenRiervêtdeen vandcgroóhreNederla.dsê architecten Scnoend *oÍdt. Uil Kêêk op de Weck waarinvan (ooten. ah opl'chter, ecnRietveldstoel(nueênsnierde bekcndè rood blauscÍoel) aande Bie lrobeenb veÍkopenOók nietsordt Riervêldgeprezen, watop herpe^onagedarde.de Bi€spceltsàtónnodi8 ovcrkomt,aansezicnhii dê íoe I maár onsenakkclijkvindlzittcn. VerderópÍaat eengereconíruc*d íaapkameront*erp vanRiètveld.OpvaUend hie.in njn dêkleurcn,zuaí enwit. cn de uirematc pmktis.hêindelin8c. gêbruikvank3íèn enander Herbeloofdccn boeien,lc tcmoón*ellingtesórden.

En nu bcgr nr dè Lenr ooníeu ngpà\echrO\êÍttê . gêhelebenedcn\êÍdiepins vrn h demu!.Eol&artonnên platenbcveíigddie ak pa* taÍtoutsd'enenloor 'JconrseÍDenrckeninkn Oo tleBÍondzjíkr ênevr oeíjesse;Jakr mdís bêdêkki.gpa8ina\uireenpublikarieoverbc1 volledigewerk van Rietvêld.Hi€rop íaan de Verderstaanerhie!en daornógkleincvitrinesmer dàannnaauellêsvrn hutcn en vêrkleinde Het isêenechlco!êizÈhrstenloonÍèllin3, want al Nietallccndebekendcbeubèlsrnkken, naar óok de m eubel\die nooI' n gÍotepr odukr rzJn e Cenom c í. Narstdeólerbekende Íood hlauwc{oèten dezia zagíoel vórdt bijvoorbeeld eênaluminiur arnsioel renroongeíeld. Eènexperimcnt va! Rietvel,ltccn stoclveÍaa.die,iuiteen Íuk nareiiaatdat na u'Lsnijding tor eensloelkansóden !cvouwê.: uitèmateseschikr dusvoorDasàtoduklie oc6 wll Ricrveldunermatc imêre$eerde) nàa. rochniei inrere$antvoorlabrikanren opvallend.zijn ook dekinderneubets, tedikantjes,


DêzezÍn vooralin dc eentejaÍenlan zijn 'ncubèlcarièrc'sênaakt. Mnshicn ondat lcel vooíichrieeopdractrtgeven kindêrkaneruitprobeeÍdin. De DcubêlsontworpcndoorRicrvetdziinvoor.l o p c nD c h c u h e kzU i re ru g g e h rÀich ó i dr e c $ En L ë r e . l ! n e n te nru c,z r" n ! r:re L U l r d n nor cnr Dit deedhit on demeubehacconren in dc onnn8cideruimtcte zrjn,zond*dezetevcclin zjjn eenreopdràchr 3k .rchirecrk*an in l92trHcr RictvcldSchródcrhuis. Dit otrrs ditvoerig bchmdeldop de renroonirelinq TekeninBen hangenaandc nur enccn;rqucitc sraatopseíeLd. Hcr huisis,ccr vloeiendsDetvàn lijnenenrlàkken ktcurccnran. Dc 'ncrvrolijke \ l ! c | l d h € e (trb e Jn srrr.ru zu 1 l! u k n n k n . l d M r J Í d eo p ,l ÍJ.h L g re ,ÍcrT sd rod.Í voegde e' ook eenturcrioncelelencmran 1o.l donkerbhusevlxkkenoD keukencnkrídeurcn 'jc dc .tdrukkcí z,lneencíhetkch wapenresen van Ícze enw'tc vm8eB,zc1hij. u e re srcz ienvan ,jn maacchrppelijkc archirectuir.ontweLrendie rd konden woden d.; v loedkoopscproducee pÍefabÍi.ase ensr.ndurdiseffe Eènvoorbeeld hieNanszijn harvorhinq Deze bcíond uit ccnkern eenrdppenhunn;t keukcnj *c, {ioucheeniníallàries àantalkanè^konwordenqebouwd. De kcrnzotr bachinaalin dêfabricksêp;oduecrdnoeren wordênen vandaarnaa!dc bóuwplaats getansponeeÍd. D.arkon heraamaleesc!Íê kanen aanqebracht worde.. Ooktrordteraandmhibestced ran debuíênhrdsc projeclcívanCenÍ Rièrveldr Hcr inreieurvoórde pcGkamer v.n unesco rc Paliji herB1ènnrte

t I

a1

De beloflelJn een hoei<ndercíróon{ci,ngRzeker Nà h ê ' z e n h c c Í imc n e e nmo u io v c p t rh rv à nh e r

W iêLletenr oonjelinenogqit.!n zJtnà:Íhc r ( ]Ênir cP!m nidouPJr6otldr er na:rh è' ' n te Nes York moercn!aan! Guggenhcin Museun wie rochdichrêrbij huGwil bliivcnenieb v; Riotvelds ontwerpèn wjt zen,n dekuní.cadenichieÍin Arnhen or nrar hêr RijksnuscunKóller Muller. KunjJcdenr ic cn herpav' tu< nnherRi i k s m uaun kr oll$ M UlleÍzLjn bèideonr wê|pen vdnR c r etds

Oplossing/uitslag plaatsnamenpuzzel Eenrlinkaàntaloplo$in8en kwambilonsbinnen. mcêrdanwc vêNach.hadden. Daardoorh,daènwe eenarrdi8Jànralgórdeoplos'nBcnom eenqirndar utr ter r ckkènDiri! aEdà:n op t3:ont do or T on 5!hulr etn àan*ezeh!r dr Jn LouL,iither rc n B.p ? ReendaaVBlóênedaal

Ànd lhc $nner is....... ..NielsRiksênuir 3c.l]ii kàn vandfnuzun boekenL'ron $ \ Jt5- dftr te nbt her rrs bcíuuÍ. v:n haíe sefe[rceÍdl


Isabelleen Frangois(Rome-ediÍie) Àlle iêhtesexbeeíenvanDe,

E onzcNinnaasvande klelen t€wnslanghoude.díe-relarie, prijs.ran-Rónê" ?iln:Michielen (rhanottq10dagenlaíg sere. rór ennêt, gèen.uípauzesineelast en heftietc kcergaan,óèoeoehllWe *eten nu dusal wcl rviccr ditjaar nct Sintcrklaàs in deecht verbonden sordcn,hè Wezuuen

z'e je wel,ik hodrochgelijkll j_-, MeneerJoose blijkt deoozaak vanjullic tcrughoudêndhêid. Drr hebben *e welBezi€n in Ronc: icdereenslóêg loq zelfsde Ríchie Broth*s:Roddy3 cn EwànI vercverin8 (ensamen3 l?),naar dievanEwànvieleen beeljele8en.Ik wnt darzevêel ril naken.rààr hetsas échrsel deelden, naar ook nosdc neisjcs eenranzig8czchtllcháÍloÍes ? Dat hadik echrnierrersacht. kontjedraaideseer eenrondtc zou hetneÀjc herleschil niet onderheranpje ran Michiel.hl meerhebbenkunncnnzicr,ofDaakleherhaàr kwin dit keergoeduit Onsalld Debruhadlóchde g€woon nietuit net*ie zedeliefdcbcdrccf? Wc beíe kêusgemaakt, ran eenvoetbattcr zullcnhet nóóitvetenen mischien screldlormàar. n hel nad bctcr Heteni8enadeelwas dat hÍ bctcr voctbàldc danzoendê. Marr ja. $e hebbenallemaal VeÍdeÍlieper nogccn Ncdcrlà.dsneisjeronddie onzegebfeken. Gclukkigs Debr. zclfnietzo Broot. ookvanherlevengenoot:oh,oh,oh,Annelickc dusvi€lzijnlenste(l 55nt nietzoop.Er zijn vcrdcr loch.MaàrJa.tReevandie blonde,atletische Coden nogvcclrelaries ón^tarn.naaÍdezeL,ehandcl ik kanJenatuurlijknietweestaàí,dat bêgrypik best, niet,ondatnij dn nierin dànkzouwoÍden hoor.Cenieternaar Í1jnvanll rrgenomen doordcbctrokkcnen.. ikzalz*ijsen II OokSkippyheenhaargeluktu$ende rutna Zeje.ou wèldatlulliehetkuDnen, zondcrncnccr eneenpaa! Jooscluklhstwel.londànksdeze Rone editieloch ecvordcnNaenkêlèliefdèsperikelen ''dipjeJblocilhunronancenu zoalsíiefund dat nogeenEesonehsic + Frangie, verdêtupin dêzel.is. óóil vd ThonasEteman theNes BornLovcrboy' Groêrjês enLièIs,Isàbelle en FEngois

T

' \

Herman (1) Cn rerenzeideik nogtegennijzelle: ''Os.ar,'zeiik wantrls ik tegernijzelfpraat gebruikrk .hijd êenpseudónien"OscaÍ, zei ik, lefs faceit:Jczicl *heelongelukkiguir.' ''Jer, int*ooÍdde ik mijzcll(trartik hebnietàlleên tweepseudoniemen, maaÍben@t noelatcnt ntultfchizolÉên)."1e hebtgelilk,latense daar mctccnsat àangà,n doen.' Èr dustrckkcnOsc.rcn Jcl naardenachteltke kroegomdeongelukki8heid we8tc zuipen,enik tok ah her*aE nood8ed$on8e n net henmcdc. Watlatcrrn de króèg.IkÍaarde nu eennEisjetot zeieruestaaÍdc, cn ik í.arde nogíeer, rorzenaar me roekwim.en ikzeihaar: Jij benthcrmooNre nc*je dàrik vrndaagooirgezienheb. D.t lcckhàarte vleien,wànrzebe8onte blozenah eenunge?oeen slelrcecnwiejc nadc gcslachtelljke onnegansverklarrd:-Metrouinliemvcrkcrcnis ''lckkcrdei danneukenmeteennraaed.(DatsooÍ nihprakcnvkn uirgezósen sleten.echrwaarl Overigens hzoh uirspraak vohlagcnbullihir. Ncuk.nnet eenmaagdishelen,aalnictlckkcr". Neukenmctccnnààgdis netzo lekkeÍaLs de Rumbadansen ccnzàkccm 'rc1 inje reet.wollensarrcn aanjc broodmes sekartcld porenendeovc8chocncívanjeóna unF r@Gn.

Maarbacklo thc poi.t: lkíà drreen meisFÊ ve*ierênak eenidioot,enrluistd hàarhierbijSwccr Nothinssin hol oor als"Bijàlleende alnblik vanje osenal veranderl mijnhanjein èen - waarbijOscardeslappelà.h mignetonovenlje krijgrênJeÍne eenrechrse hoektcÊcnnljn bakkcs "k er iet?" wàrgrherneisje ''Nee,ik krilehicr àlleenrcclur eenhehekoppijn" ''sorry" srÍeektJefmijondcrwijlróe. naardie nagnêrónwrs eÍechtreveetaan. En rourens, dr mcidiszoscheelalsdeneren.' h di! zo?vraàE* rc.l,ènikbekijk hel 'neisje arndachligVeÍdond,mijnncdcpesoónrge JeÍ heeirgelijklZós.hêelal\ de nelenindcrdaàdlIk duwhaarruw tcrzijde, had vezekeÍen,idalik nien moethebbenran schelcwitvcn. ''Enremoetnietdenker,datjc ncner een oogoperarie rerugkanwinnenl- snaurvik haartoc. ''zo, washcl dandadr wèereensvooÍvandaag' reg 'iit enondesteuDd doorOscarcnJefverl.xr 'k. cn ondinksdat ik meonopgencrktvol'k dc kroc!, heb latenlopennrctalcohol^che dr.nken,benik er seer tueigelutkigerop gevorden

)

t


Horoscoop

ffi ffi

Ran 20Maart t/m 19ApÍil AIs dc Ramdezênaandwalncer z,jnbestzoudoendanzóudènheel wa1ptublemenvoorkomenknnnen *orde.. vooral rhuiszal je louw handiês noetcnlatenwapperenl Maai op linanciêêl sebieaal helje

-^-'i-n {Jtc

r)

Schorpiocn24 Oklobertn 22

Dc íicrzaldeze naandop lieldesgebrcd heelNat ie *rduren cn in positieve krijsenin nèsatievc zií. Somsl,jkende dingeníiet zoah zezijn dus$ccsopje hoedeMarÍ bhjrdezonrusenderolken door ziènschijnendanblijrrdeschxde

In deliefdesaathetnietzóàlsje gesLld hJd c!n tclcur te lngnop Lom{ To.h zJl r ,eêl {eun lriircn !àn demensen om je heen.Eên kleinêóp$okeiis het hogccijferv.or je íechlslevak,Mà.rbl,jrsel oplc scrk. eêcon.ênkeerd

"rË

21Mei t/n 21Juni Tseelingen hoerje,jêdezenaand Áh tNcclineen ceenzo+enre nakcn,allesgaatnaar *ens.Tochnoelje niêtdie àrspraak vcr€ctenwanr belang.ijke van vcrdcr daarkonen ongelukkên hêlê máand ccn feestrnaand zaldeze jc zijn, bentsewa^chuM.

#

Boogs.buÍer23Nolcnbcr tn 2l Dê Bóogschutter kunjc dezenaand trcl sterenbeeldvandenaand' nóênen.Geenandcríererbeeld àh jij. Ga nu lEeft zoveelloo6poed oók trêernielnaastjeschoenen lopen,dat kanagÈssiêópwêkkcnbij rinderfoíuinlijkc íerrenbeeldên. MaarprofireerNêl vàndezenaàndl

Krecft 22Jnnir/m22Juli Eennáandvansu(es zalhetniet vordcn naar je hoêrire geênzorscn te maken.Tochzulje,jc houdineten opzichrcvananderenmoêren verànderen, zonFtdanNordtJe P* alleenNcl op rrrj buitcnseíoren. m*r neêr bèt spoíen,Blc$ureleed

Slccnbok22DeceDbert/n 19Jànuari SóÍy hmr Steenbok, maarik kane. ooknieh aandóên.àUêsnaar dan ook alleszí tcgcn. I.let beíe tuu Je eewoondehêlê naàndin bcdmoelen blrjvcnli$en, dieponderdedekens. Het is voorjoutè hopêndatdeze z,jn donkeresolten die samensèpakl roíd Jouwstercnbccldsnel

Leeuw23Juliír 23Aueuíus Leeusras op metjèseld,àkjc niet zuinigaald@lzulje noelenlenèn. Op hetgebiêdvande lieldcíàatje reÍas'n3 rewicmên, eenaanacnane maakje bonr md,r nat Marr sadcze Lit dêweg,zij naanddc seenbokken

I I

M gd 24Augu$ust/n 22September Làaljc gcvoelentdevÍileloóp,óet eerlijkheidbêreikjedezemaandveel Áchreialbhjkteenalsverloren cesarndvoo erPEruggclonocnÉ wórdeí.Maarweesvooralgul tesenorerjêvrienden, zi màkcncen

23Seplenbert/n 23 weecschaal Oktobêr Jenoetjê niêrzodiuk nakcn overje cÍfcs op school,hetgaatalleÍaal pnnà. er íaàn belàngrijkc Sebeuíenissenaan 1êkórên, wecs duszorsvuldis. En ver8eetahjebliêft nietje huhdeurte voerenandessaat

Wateman20Janurril/m 17Februari waternan laat toch nicr zo oveÍ je heenloFen.doewarjezelÍrillecn gokjckunjc dczcnaandzekerwagen maaroveÍdrijlniet,Èas*êl op loor znin cn8czicklcs,ccn vcrkoudheidje eenkleinhoekjeTaliknàar zcglcn.

ffi

vNsen18Februanr/m 19naari Jcnoet dczenaàndlooEl her ap zoeken ran boóas.huttcre Sezelsch or kreerten, zij brcllgenje veelplêziêr. Maakgen*ennN teeenoverle vícndcn Natbctcfr lcnincendie nier bètààldworden,d.t hèeiigcnzn. PlanaNaí walje in de vakàntiesaat

VU'


Drift S.ho.lknntreccnscntcnncnrn c.r lijkje rchteÍ de l)o.Í MaaÍlc Wildenrn en Iris Lcntlei Ecn pc6dagspeciaalvooÍ schoolkrrntccetrsc cn. Nrtíelde.!il onsd.ar nu eigenlijkbij voor'l van onrè hooldredacteurkrcecnvijdc vraàeoI wij zin hrd'ienom nrarde openbaÉ Epetnie ran een loncclsrukv.n dc Ílf ccgseróneelgrcep1èneelerrc gaa,rlNooir .diel voor de schoolk'anr,maarop dczc uirnod,ginggingen\Y,jgÍeiie ir) Etr dusvcírokkèn Rij volledig .nvoo.bcrcid op onzeopdrrchi op drnderdrSnriddag 2Srrarr na.r Asch,ecn plmclein the middlc ol lhc Bcruwc,$dar se. samenmet

te beznlctrzo srool soÍdi,dar hct allc 'emanddingeDdiej€.ok Draarbcl.ngrijkzou kun'e' andcÍc vindenrn hcl l.vcn, vè ringi,spelendc hoofdrol in di1{oneelsruk. Dè d.ifrcnzitn dc baás.loch DÍobe'ei d e lo De c n . d cn à n e n d e v rc u win h c r b c ' : in; x r s s n bdàns reToeken.NIad gxandeweSwordt het dunblijk dÍ helonnrogelilkis onr ccn dnehocksvÍhouding,n Íind te houdcncr ortlxr cr

70hcvlecn inrens$odt s€reerd hcer ldr ir alatcecvotg.n. D. kachr vandit $uk. dÍ lcschcv.í n doorlaobde(nrar. (()i!liFus RoyalB.bl Dc icugd yánHirlet ligt daf ook r dc wil oD !roo* cn neesre|rend re rclcf de.crcur và. T.neererJocneÍ noseenschepjc lrovcrop:z. spcltnheell) siek èr zin DLc r baD g oDrlc{crljr cn Íisuun,jkmerde Ondanks herlen dai loenril srmencenopcnbaÈÉpedie b{ woonden dercieu^ hcr *uk noe nictlrclcn.àlin de vinge^hadden

opgesachlqciden op hètsràtion Mer het heleBezchchaplinecn wrj Daarccn oude boerderl. *aar

refettieruintc inÊeleid.Op hèt r.neel saren vaàgdc contourcn vánccí óin. die zijn benenop ecn relevisie mcl sneeusbeeldhad trggen,envrn een vrouw,drcmct opeelLokkcnknieenregeneen

nankementen moeícn wordcn op8cloí kunnense ve'eke'en :

driÍt

Naàrhên,Felix BurlesoDcn MaurccnTautrna.Í en naaÍeen dede pesoon. Rob B.uner diê meiz n drieende voo6relling ''I)dit" mMkrcn hêbbenw,j ljr kwaí,eÍ LangAcbocldgekekèn.Hèt gelukzai ons nrermee,sant oDzcsupcrintcrcssanrc rapde.órdeÍ lrct hct tijdensde voostellinc alweten.cecn panlek: vande vooNtcllinghebben*ê êen goeieindruk DnrtCaatover hêt sexuele. Een vtuuw mel ccn warmez*oele Íèn verleidteen longendic,ondlr ht de orde va! hct oudorliiknier meeÍkanrer'lragen.nêr dê sprcngin hetdiepe,dic vcrcld heet,heetl eeP.aed. De uonw necmthen nee naarhaarhuin Dccnaar hxarleven.Tochkan dcjongsn haarniêr beziuenen lierhcbben zo,ls hij dat zou sillen tra.t hij noêr dè vrouwdelennEt de óàn die sanen mel de vlous in hcr huiswóónren die er heel laneeenband heelnet Drít gaàlore. hoe mensenin een lovê kiàn8lenet De vernieli8en'lecn de scheppènde k.actten die vrijkónên ak hetsexueleen secíelijkê ve.laqen

Teneerer doeltnct dn roncelstuk op dc eroÈpjonseÍendieouder zilndanvccnicnrrarmrxÍeen _d.x'mum leeÍildhcbbcnzcnicr gcÍ.ld: hcrk.nkrervan heríuk n drnookrardt lolwrsen. wàrhcl zo lekkeÍmiakt.N naarrc ktkcd is d.rTcnceler,zovermocden *il. ervanltrSaar orr rónser€neen rrissekijk op tle driecnhcbbcncn nrcrd mcrvoonnSenomen

í.rdpunt nràÍeen roneestukroegaxn.isdarde redendat hct pronolieríikel $aar Tcncelerncc naarbuitenkont ich ànde* doetveÍondcríctlcD dan d.n eaar driil vooÍsaat ? N!'iat wc dc opcnbàrcdooÍloot had,lcngczicn nochren *e eren nitblazcncn wcrdonze honger gcíild enonzedorn geleí Bezweelkwamcndc acreu^ russenons zilren.Det hen hebber$e gesprokcrolcr war er nog verbeterd 7ou kunncnwordenain her íuk en ovcr hoc trij hct íuk ewarenha'iden,maarook hóê het is on lèneele!hoopt met dêzêvooÁtellin8veel hèrkenbaregeroelcnsinjongerenlos re naken en aatreczien h€r algeneenbekendÈ dal Joígcrennier zó gauwuÍ vrje {il naarhèt rheàterCaantonr deze voorstelli.g . aar ve^chillende schol€n roe Echrer niel naarhet slcd.Gynnàsirn in amhen....Mochl je niêuesgieris seworden zijn,,lc speênrjst hansr


Dossier Loósjes(nas wodka seíankeerde vanJFL fraclievoorziller shopper,Noppên.PaíY-hoPPcn Vícndcn" ''Cerleugelde

HDTV ii Haags.heCrickclSociète

Brcstef\ Millions/ Filolar/ Kemn íj., dic vàndeteleroon) Kluwc6bela*inggids93 gevuldereetugií ccn Dom op eenbêdje Peftignon'narinàde vanin roonsausgedrenkre

G€spÍ€kin de voetbalkantine ''lJéJoh.,doc mijnos drièb,ènjcs." ''Echnic,jrj moldokken." ' o G o e nn l s,d Íiepil\jt\ ' t rrÍtl e b à Í) l l e Íh a n ci ' h c ' .!h/ n po.e .' r ee' dà. g . l n D é ' L Jo h l J D F V \$È ''Echtrcll En die BergkamP w.s ook aanhetklooie;hij hàder trel ''VanDe Bromhar*el ruu88cs&o!d' (wild. ncngtzichin hetgêsprek)HóJohn,wemoewêlnàarlepàcnma,enle.oenenTonyw len ''E.hwcl,dahsil k ook ni€rn1scn.Maar'k wilookspórkiekkcn" ''schietnouna,r op", (probcertwilmanoseent', andeNkcnnewuhdemeinra*êer bij dewoute ''IIèje nogíeeds diebnk?Daje die no8nogdoordeA?K hetgckrc8cl" ''Ecbwêl betcralsjoulàunusl ''D1chc'k nie meeÍ,k hebnauweenvenaasdKaderjeuur'39nct cxta spoileÍje,spoÍstuuíje.l èchwcll ' lichtmetalèn velgcncn eenrudióotiê,

''Jonn",(prcbeenwilnà wccr,'hèje nsha33ie1' ''John,sale metonsnee noarhuÈi k hè(arin no8opdevideo" _E.h \rcl, tocn het 7r die dÍoogkonnel gctronN L' ''Oh, d! no k ook no8 kieke ' ''Henk",(rcecnde unbrtet.

kziè je bij Dcn Boschweer.wlj'noÍesx,í|"


Toon Danh hcl nielbêcr z. vèrleacn 'r Was{el nêt z n t{eêèí

Hel heêitcendikkekop eekreAcn van êigonwaan Voorv chtendàhecftmener cchleÍ vedaneen E€nbuitenechteluk M€nhocii ernict meervoorte hrngcn

vande d.ad Vóóqcnieiend

beschreeuwen Wiezoudie minncnden

zijn setncnelkwtnlc raat,

De c.h. vrn demiddclccu*en ArabicÍkan Dê onged*ongcn

Des em( N c h i i ' z r n $ {:l kn Dochin sonnigc 8evàlten, is het r,jner merzln rwee verkroPPsn, Mijnrouw tan nxutrelijks hoehe1bij ónslhuistóesaar' Ik*an niêtecnsnijn sokkeníoppen. maarnaaiheelgoedendÓede!aat. D ankzij hel reshcbtcliik sedonder, gaikgelolenin eentronder' veslrektnij watit axijdNo!: zij liet nu bovenen ik orde. o k'ndêÉncn nettevfouwen Ik l.ar u rhrnsin diep 'ènrou*€n IcLsgarieslaan Mrar is daaruÍn,errcg te branden

\Jn er Ar r vt ( b!cld in herspeeLr tr ar Lr ájnk.ravaan ncr z'cnvannane wxnt daaronlspanr Niervàndatrngílall'8ê aParte MaarNàan kleelaan Dê gtijsaardligt meróPenoeen En voeheEntraan Lichànelijkedialosen zijn !àn debddn Htu kÀnmenrn dolrqaaktenàrhrrn Dc snrd om srr ecns*rs verzachlen De eenszomannêl,jkckrachren Goed voorbcelddoel Soedrctgen,dusnog mur ccn DJ rrlH! r È rrr rlu so n , n L d È d d rn e n J lk bcr ?eeÍ ÊchechL 1 D. nrn;xlu?e'. 2 . a e l. . . u N Í h ó o E I c e n \ c s ê Í : l Re n d rc r' ll \ o c lmc h e r liin í rl' iL 7in íàat lierl Wcl*e q.ed ncderlandse ToentÓnàteíondenlonrcitowd'

IIct laal\iel ictsie *cnsenover Mààrschntí in derolvanrover Hei k.n desrcotre íonnrÍciten En tckr nrdienzicbMn res'lren Herplc*t in tjdcn vanvcrvehng wa is c h u ' l 1!ca a n Mar Íc.seedop .rkc $Íctrng Gehcclstontaan sakker D!! wordrhctopgeroScn Fn,àn*ondssil derellerakke.

Ectr vÍou* licr een ranbiedins Trce sc botrtels ! n . rd < p rls \ : n < e i n le t lu p ! n F e n ' r. q ir z e à a f h J J rt ' u ! a t u u ! lid o Nd c c n v c c r ! re 7 <è c N I n Í o rme Rn c n \ r4 < s .llo e b e \ à lt ic " -Nou z c d e dijienkoopik ander,'Als ie -$ar É rn b c lcv . n d t . n i n n ! p ! r ro . h \ d l' q c r P d e b ' o rn n , a f , lJ nh rh n Hu t , rle e np Í o c le e L t ' l c l e m cf toen de rlpino van ccn hoget eesooid.De heln sas stLk,dc alp'nó n1d


De hijger sindskoíe tídwo.dr ónskuisc geleÍoriseerd dooÍeen schooltje anónienehijsêr.zoycl de rk dc bnnen schoolleiding ns (na veilieheidsdie scboolse ràan voor eênraadselron'rdn dc idenríeitvandezez,ekoecest

Nadatde B.S.Vlwee Teergcàvanceerde binne*.hooke inspcdeun (na hior afeek.net B.s.L),ziinenkelêz.cr noemens$raÍd'eeder.rs aan zovondcn deTetweè B S.I (nd undercovriaÍ6 '' Shcnockand Holnct nir dat dczeh'Jger vooman,elijkvooLcteníld hiler o.k bÍrch(cn 7ij àaDh€rlichtdrtde PeÁoonin k uir de hoecreklassenoPbelt Dê rscs II.S.L\ hcbbeDíerke r

dê identileitvande4,waaschilnl,jk nanlijke, h'Jgèr' ook hebbenzij aa.gekondist*èldra vcscheidene lroolderdach tc n te aÍeíêre n De { e Í k e \ c rd rn k in 8 e nv n n S le rlo . k Jn d H o l m e ! \pÉcn à.h Loeopdrie lerdrlhLen Tsce vJn hen . t À $ e Í k z rJ md k b e * u k n J p c rs o re e. ph e i S C 4 , d e d e Í J êv $ d a . h re \ e e n le e rL intern J ê h o g e r e kla$cn. Cenoemdwordende nànen van R E. te R. zijn waamchljnlijkchandlanseÍn cJ le A. en als uitvoerdervàn dc opdrachrenvàn FS evcneensre A óPdtachtgerers bovengcnoemde waa.denne voorheen hoAc Dcze drie h€renran danes U zijl lopennog $ccds vdl rcnd, dus Na afrcndingvd hct oDderzoekzullctr$l U verdcr

Scentof a woman Plaats: RenbràndtThearer roogikmethiln blo.n.te Nleth.s< verwarhtingEn i F r huR e n D r n n a a r h eRLtmb ri n d tl l rcJre r'T o en enkcle zrsik, zonder bekeek, nil; aantekeningen Jt oP heLnJPier. vfttazina,nLÀts eskÍêêÊ(vo.Í Br{e deriln Ji! vrr oscJrnomLnat lilnr Bcíe nrnêlilkc hoofd.oliBcsteregieiBeíc Ícnario) endrie GoldenGlobcsin de*àchtslcepte (vooÍ beÍe Íilni Beíe ma.nclijkehoóldtoliBede sccnanol,maar

ChaÍlieSimsspeelt.O Donncll,die ondemccr had in Men dontdie cn SchoolTies. speeldê àbsoluut nietreNachtdelolte k{een zrjn eÍÍe hopeloos demisrin gelopcn,h,j*ed auditieNas cchle!oRebeldcn mochtlerug DezeSingookscel d scÍeentest, hc r \èÍdhU r eÍug8ebeldom herhele\r npl l cl eT en dcnnir i e!e \lP' ( ino.en h' er iàkr eeÊhij,lê dè mteurdic rceds De hooldàlis voó.Ál Pacino. heeÍliThecodfathe.0, n velelrote lilmsgêspccld en III), DosdaynftcrnoonenScarlaccEchternog

Màrtií Breí een:u.cestoeaa. dereeks

osen !erPei. Diarb j ÍrrkL hii ook

VooÍhètsenariotekendêBo Coldnan Goldnan schÍeetook hetscriptvanOnellevorer thecuckoós nêí. Denannêliikebijrolwordtleitolktdoo. , i nsormendtalenlChrisO Donnclldie descholicr

Lr col. Flalk slàdewaseenbe.oepsril,tairin het leser,loenhij voorde klasmereenhandslan,at stondte Joíglcren. De hàndgranaatonrplolte cn rorGeneraal. Frankwcrdblind.weg promotiekans


naar hiêr'le íes JackDeniêls'Na dit ongelukl.ekr rrànksladebijzijn nicbtin,hierlosesrthrjak êen alcóholisl in.chzell eekeerde lasuse. \èse kcndweg Á E; { ê d h a s Ím J ; h ctT h à n k+srvrn Ak(en'3e) sllcí. hebbrnz,cenoppasnodis (ch i s k à n d i Aà a r n e l d L;i ch ci ;n 'e si n ms:Jn ondanks dnect aansênoncn, O Donnell).Hii wordl Hel doorSladê wordt darhiieeN nink alqekraakl nadolde d€ minuur totdar, b.anljefijktonschuidig nichlvànSladereírokken is,et delr íàà1.Sladeis vanplanon nogééngclukkig lcven weêkeídte hebbenin Tijnniserabele vrienden probleen, zijn lnru$enheeiiCha.lieeen gloêdntcu*e net de hcbbeneenstunluirachaald r o stèeI ràB u r!Í( n d e r e r b r (C e l u kk! m:rr L l àJo !treêíJàLo (NcL gccn stunl mce rkor drJf 1i<Lhrcft kanwoÍdèn- rcd )) charlieis dóoÍ cenleràrcsvan schoolsczienVólgcnsharr noet Charliededade6 Chdie roctzich 3ezienhebben. Dê r..10Í zet vandesclrool, Charliconderdrukon de iderliteiirandclee.lingcn bekendtc msken.Charliekont in eentseeírijd net zichzelf, noet h,j solidair zrjn rer zicfizelí op Harvad scoolcaÍière beloold),orbêl zijnvnênden. slàdeverbàasd zichoverdie Als bcstenrningvoor hèi laatste leekendi: doorSladeNeN York Daarsaathij Êcnieten sckozen. vandedinlcn diehijhct I'elst NewYork heetugedaan.In kónr Charliècr al aangekomen snèlndter drr Sl.dc . ni h.l zellmoordwil rlesen.Nu r hêt debeuÍ aanChMlic.nr ecn $ordenalseen beschouwd karakteríud'ene1eenrmmur aanPlor.sccntofà rvoDandraan vanFFnk kar.krcrcntsikkeliDg sladcenCharl,csinns T'jdenr deruim 6veccn een half unr durendefilfl, venlapl,doórhct goèdeacieeNêrkvanIric'noe. O Donnell,óok helressecrwerk Scentof a NóÍàn È eenzecr pakkendê,nclodran arischer' ln merhieren du e€nvleusrê hunor.Apan nas daarbij.oe vrn Al Pac'no actêêrPreíalie

Netah n alz' r nandeÍefi l ns heel L senoemdwor den. in herlarakrer Pàonoàch,eer voLled s ngeleeÍd v'n Slade. ?acinolêêltzichzelíszo in dsl hii noeite fieerLna de opnanen zijn rol te lerlalen. He1is heÍ ookceluktó;írer slleênecnblindemanresPelen màJuokcen hlindemanwJrÍvànle eelooíd&rhij is dàl in delangoscene bliíd is.Hetpakkendst *aarbiidenoeiliikheidwasnietaueende ta.go tc danse;naarooLnosecnsdooreenblindenan. Maíin Brestheêriziinbeíseda noaeliikeriln op hetdoek actê!6 cenzorêalislisch heris danóokzee!d têbrcnqenr nietalleenoÍ ccn dczefil; te Eaanbèwonderen, filÓ lc zien,naar ook het net èenosca.bekroonde ptuÍe$'one[ddcrtuerk vaí AIP]r no !óofd( zeflm Eendo?ir pLuin,en n


Isabelleen Frangois LievekabeueenFranqois Ik bcnvcrlicfdop ccnvrcus die voormil onbeÍeikbrar is.Hoekàn ik ervóorzórgênd.r ik hààr aandacht trck?Hclp mc aub. lel. Julliekennenhaarmisichien eennóoiê blondevrors óer een íÍalcndcSlinlachd1caltitdin dc ?e aulaÈ ze is a11ijd eekleed: 'nooi dnaetlnaie bloesjes eníràkke lcrcnbrockcn.Màarsat 1khcl moonreaanhaarvindÈ haar kleur.Zelli middenin de eezonde *inter knj8t?ehetroor elku om er drrlend romeÉ uit le zien (Hoe zou e dar roch kunncn?Hcl zàl ycl ccn wouscn8chcmptc zijn) Nou- afgeTienvan het reir dal iedereenalt,jd harr rrndrhctoFeist en ik njlrelitks een glinp Mn haar opvàngin de pauzês,nzc al latrg,làngzick.(Dat zc$cn zc,Daar nsschrcn is ze !el 8e$oon Setouwd,want toenze laa^top schoólwashèête re Eve^ en w.s zo helenaalvcrandcrd)Wat nod ik docn cn war is cr mct haaraan de hand'rNu ik haar nicl mcerzie È mijn vcrlansensieedsbmndender 8e*orden.Antwoord sneli Eon wanhop,gccesre-klascr u.k wanho?ig?ee^te klas?r Drt^n enlaul unptubbch! Mdat ||ii rtè.ch tl.r t kie6 ia| t. .loen t,t!dr| derdo.n in kweíic n nia "uer nttt in .ns nr .n,nlatl a iLhl kun r t?n tuhr of hritl nru hau, s.htijrèk,ddt zal.c z.kèt ||cl l.uk rii.lea Moat kAael list britet k bqqkdls j? {ht ie6 na hdo r.u wille\o,n.]d hd w^Ltttt nt t.4ti.t k trtnt Et l.pa Knoeq anleft lnrwtjls hitr .p lchaol tund dit v.kLn: nij ||d aln dt ntun villtn Eèn vaorbdU hie at k LL un óbdie a$ aok al aa bticÍ thred .ak dl wds.lieonaaient,tteteeneelrjkprobleentols ji. of tlds het hen elíae rrc h teenl? tn i?tt?t Bevatmozl i. je ranaa.ht eryen: and.^ ap , rLhrln. En ie niet .. datk hakch,jè ., pt: ik lc etst.!

Liele h.beel. enFÉneois lk ?it in eenheeldiepdal.Ik benditraarah brusseÍ op hèt gyn gekonenen hebherontettendnaarn'n zn,zovcclSczcuige nenscncn lcukcjon8cns...... leraadhermisschin al,ik kwan demeestknappe jó.9ê. die ik ne kanvoonteuenop eenu. de ceNlc dagcnin de gàngtegên.Hij liêp tegênÍe aàn enboodzo aardi8zijncxcuscs aan,dal ik sclijk

verlorensas Hí n hns, Ecspierd, knàpênbêêtD;k S.(Het koíre ne niet zoveelrijd om dàarachler le koncn).sindsdicnzitof staik iedeEpauzezodat ik hemkm zien.Ikhebuitgevií boêzijí rooÍcriscn looptuscn dc lcscn zo drt ik hen tegentom. A1shil eenrusenulr hêefinoer ikalrijd naardewc Ik hcbhcb zclfswel ensoBewachtneschool.toenhil eenachtsteuur had,en benzo'n twintienclcr achlcrhcmaar naar huisgeíie1st ElkezaterdaB alshij noet hockeyen benik ookop Upwad ênik benhenr*elèens g.volgdnàardeRosande-polder oó le zienhoe Goed)hil sudicik bendusechthcclcrslcrlicrd Helvas ne weleemoFgevallen dathij elkepalze íaí drtnerje metdatbruinêhad (NiênkêH. Acloofik)zat,maàrEdcrccrzcl dal ik daartuca sareneeNoonhclegoeE achiermoestzoeken,ze

r

Noutoenis hct eenpaarwekennade krokusvakanlie r( kwàn vol socdcmoed sebeurd. or schoor en hmrde serijkdat hel íink mÈ was Èrj hadrar net darneÈlênet datbrline haar!Ik heb dc heledagvoor hetopenràan vanónsllàrjo(ien hoo!) Bezeten, naarsprinecnlcckhc rochicl de be*e optosin8.lben hrjdevolgende da3net een blàu\eoogop schóolkràn hadik Neerhoop,naaÍ dit blcckvoo!nicts Hctrvasnlct dat neisje,nrarccn hockeyebal stonrme die zín sczichtzo bcschndisd. Lievehsrbe e en Franqoi\knnnenjullieme hetpen? Ik treetechtnietneer watiknoet doen,herschijnt nRmel'jk hcelcre aantc z1jn.Kunneíjullic 'nc rlslebliefteenBoedemadeclcnik bcndicp

(oak d .et jc et ie( ah.tts oh.t(ttm je biel wc wctcn w? watenal hnq rn jouw problemenntd Dirk en Niokq dut antuns:wttt nn r.otuf hesonntn daot hethdornaaa wn de rc|.tiè wit .ijn rd1 ^, ntnint dat Dnk eenpotent 6, d's dat hrj b6t twe. rlauuck aok koa 'ntnnetj. enNiake e' zo taL aL,L da1re Dirk wel Nil dele" metlehatul, oh.ld zeaok idtund andr^ Nil hten meeqeaietcn ran haar B?luk, D6 Litskadoèed pDginsen rnfomer of ze.nt a liir1hebbenam hd joufl eentiaotj. hesinnen veelsud6 enpleziet Li6ko!

ns ab jullie noqprahtulea hebb.n,!,ur zehaat it, wij hebb4 .ttitd eènlerieu! aor r.or iuttie


KTÉ

fl\ 4NJ


Colophon

Redartemis Hallo lezeEvan dc Aíeóis.llsjullie de Arcns renninsrenoe lczenl Ik h.d n ê.,u C e rr-r c r n c ' n ê c o . i re rB r' n . n . . n n -e b i n - r ' t s r $ ! i . J - lo e t h I ^ o I , a p h : i h.edeA r'em|u . V ' . ' o n d e e c ro r, n d . ' J ód her re Teg8en:Ik hoor vdakin de sansdat vclc vànjluie de artemis ni;t lcuk vrdcn,endàleÍg e e f t le u k c s t u k k e n inia a n No u a ls ju llie d a t t o c hv i n d e n d r n o.h/.1 , , iu \ i-, u lie d d d . c n t r. r. . g rF o e . . o o ' f b D " n . t t 'fiÍF lê in J d { c h r. \ c r. J n . 1 i\ e , h lrerrlr.Jl ccntlc ccn vol kljgcn. De Bovenboul denkl ook al dar we geenpaSina\ kunrcnrullcn(I ^íemi\s d rrNe lz o d à I ? -ic d . ), d u s ie e n re e n r! € c d c k t à s er s l a à r e e n s ziendarjLllle LvctíukjeskunnenschÍijvens.nr kíliek uirenk nrakkctijknraar d.den dààI komt hct op Mnl

Voor nieÍszo vroegop Hel sas Paasnorgen 5 uur.Iedereen sas op in ons huisweE ecnnanelijknel z n .llen in hetbos $àndêlê.ên merMekker,onzcgcn,ner doelon lan82aab de vogelste hoÍenzingenendc zonop re z'enCaan. Thuishoordenwê al merehzinÊen Dc EenwasdeklntskNijt,ondal zt nogn@n zo vroeewasopgeíaanên laatíaan ook nq ccnnksê boswandelingaemaakt had,duswildèdegeiteeNl

In herboswàshcl heêlni{ig €n donkcr Wc hoórdenminderrqcls danthuis.We hebbennogwct ccn spcchtgêhóórd.naa! verdcr niêr bij-.ders 'Èen we thuiswarenvielhel onsop dartrc veelneêr rcAelshooden. Wc hebbenheelveel merch in onze ruií, drs het komtNaanchijnlijk daardoordatwe in hel bosninder hóorden.Ikga,denkrk.dijn vàder ennijn moe'lerno8eensóvêrhalen on ncrzolroc8 eenkêerbi de Il$el te EaanIuiíêrênnaarvoseli

In de ziel van tweejongeÍjesuit 2a Maan'laeochrendi Het is zevenuuriDe treinveírekr. OndeNcrp: Meisjêa. zij kijkendanook hunosenuirherItl naar alle booie Íêisjês in de lrci.. Nomul voeÍenzc altijdhevigegêsprekken, Daarkoht er êênnooi meisj€leeenovêrhen znten, don zeesen zedehêlêreisgeensoord.\taar zêdànook hetnecstlanbdên . È hetren,dal ,ic nekjes totaalseenoos Va h n e co a .tr ^n udbilJ'leroo'eTcr.e.. k o n , 1 , e , . h \ e rt rA o p " . h o o J à r T o s a u r d e t e cb . e . i ó t l ! , /c\'n- l.r n.l l b-!5 r-1L1rdrnJ . I e e n . $ . r-, ; ' ó o -c . n jf lk e \ e : h 1 t e n ^ d " " x ; schrijvenover meisjes,oh, d.n saje ècht lachentMetsomigê vÍasenoler',licrdc,,,kunnenze naar bcrcr naarDcneervàn Èrp Baan.aovcndicnzlllên ze van hen dan wel êên exra voorlichti.gslesk{gen, die ze \rct kunnenecbruikenen onsetvijreldspannendzullenvinden. Zê hebbbenook alledàrl erothchefantasion:Hóê ze een mehjeop8cwondenmoerenmakeí en wàr ze dan in bed allênaalgaln docn,war datbêisje lekkervindt en zulk soon dinge!. Eia gaÍ het!m 6leNrcn dooriKijkên ze een ncÈjc aan,da. tà.henzenaarcrkaaren saanze allcrlci din8cnopshrijven. Ên al dG Denjcs naar àÍuasen wal ze nou atteóaalaàn hetschrijvcntijn. I i Sr h- r no u d "n o ./ê..ro,l.dr'-/ovccll-uran a rp . , ' i lrd n h . n d , rt r l, n \ ilo e rc d le . J t em r . l gedfulrrcnspelendic uitgàànnadf mrÈjest Ach. daarzullenee nooil achlerkonen: Jo.hieq droon naai lèkke. verder. Aí2. You doí t *anna knoN


LeÍareDonzin

GedichÍen

Op eendagKOOMENMEEKELSen WILLEMSENvandêÁKKER v.n I KLOOSTER gelopen. Ze VERMEUDENSTEINER,diedaa. ookloopr.Ondcsvcgtraarhuismerkenzedatzehun SLEUIèhJESk*,jt,Jn, mrr gelukkignULRICII 'IHUIS Din g.an2e,tcrsijlzcopccn lloulEN b ànkz i r t c n.,a a f d c t.r krj ke n H é tJL T e rd er v. rnnsezender".zeglWILLEMSEN. cctrsopeen ''Okei 4pp. Needàrn ENGELSCIJMAN Kod dàarna vcrlrcklULRICH.*anthil garrop JAGT. llcropshrn vrn de KAMPEN inher BOSgaar I'i1 Dr Pl ! . 1 u Jo !r l ctl n . e d \"nd' r q \ , . r l , r ' "r v u i .rrse n I Ji l -r" mo J bch een DORSTMAN STAMzitcn cn hijheeime a hhljB e e r t e Í u s b i j ,rn te nir\ so Íd rd el u chral GRAAUW,nMr hij kanEcllkki8no!.mctziln?ak lrnp bl8cs.hcncrzitn tcnto! R(O)UiMEN De volBende daegarnWl LLEMSENenMEEKELS merdedubbelDEKKERbus naardc HAVE,raar zc naaÍdeGROOTe eenVISSERzicn.HEUSTaaRT vIS diehijeevrngenheeIt.Opeèns valthij rchrerover. Daarbijvàlt2itnriígop dc gro.d IIcl lijklolhij be{uíeloosiscn snelkomteenaRlS naarhcmtoc.Ze ze8r"ZegeensAA . marr dêmàn duwthaa.weAen7f,gr:"IkWII-MERING".Opzijn MOON(S)hootsaathirnaàrlindt nicls.Hctzal ahijdmàarGI(E)SSENblijvcrtraarderin8E geblevcn. Ak WILLEMSENen MEEKELSrerug witlcneàanmakenzeeenweqdeDANZ, oídat e Snêlíjdr debusvrn debusro3net eehaaldhaddên. deBERG àt Diè àvóndis hcl lollc MAANEN daar kitkcnzij vol bc$ondcrinsnaar.

UN jc wectdarhct zalkoncn malrlc SeLooÍhei n'er le voehheral àànkonon ntaarjcrvilhcltrict. enr hh' idr nzest hetisuil danbcpjjpichclniet je verloek( àllekercn ir ild r' _ | .n' .cr er''Í!ldc je rerli€lïÍe momenlèn jc voclljczolcc!. cDleTuclrrnogeens. I'n Koninginnedag, DaEdcr koninlin Koling in gedachte B,j konineinneddàg z,jn koningnderNcdcrlandcn Geenhola. Kon'nginnedag DagdêÍ drgen (wiskundea) D€nkrU nu cchtdatrk nogicls lccr Ik lrek helge*oonn'et meer Oóknagik niètÍêernet propjesgooien Ukunr hel voortaani. us ccntlcrooicn

Sindsikjóu zagdêeestêkc*, Wil ik al eccnandcrmcer. want dc allcrliefste datbenIj lk hoopdatredatooklindt vannij. In bàllèrbenjebijvoorbccld zoAoed, lk boopaltilddaljc datvoormil doet, MaaÍhei lijktNel orje mir nietziè1 Datdoetnij sonsereveelverdrict. Wàntik houechr!a.jc. hcul Ik 6ccn hct allcma.l,zereneu\ Dusgeefne nogeenkrns,eenschonclci, En d.rk noeccnsgocdovcr mijl

PS Lràtje nietinpakkendoordie sul. \\hr hij zê-!tis naruurlijkgeklec


.r,.j

tz.-'t

r.'.t. :.t\.i

,.1.1ï .::1

"ffi;|:5,,;, ?tJ:,. .,;':.\ii,'.',,

'jiili ,.i#i4ïiíii{ff .{,:,

_

"Íí':1":i';' ,'....t

!

.'

ND NED'ËRLA


WÊNSINK DANSINSTITUUT

'r qtloehuys sinds 1e50 ááá

GEZÊLLIG INSTUL

HBH

híodni.bolricword,oe

4iwlas

W

FIETSVAKANTIE SPECIAALZAAK

Lijstenmakerij houren enÀtuninumtijsrèn opE@r

prenten ropografi scheprenren vm Cetdertmd

galerie

4

ARNHEM

"2ooo

/€ ee2e

ESSELINK VANDEN ERG Nieuwsrad 34-38.681 I BLAmhem tel.:085-4267?0. fa\.:085-430978

RUIMESORTERING ACCÊSSOIRES IN VOORRAAD OPENINGSTIJDEN:DI.WO,VR,9 " 17,0OUUR Do.9-13Í9 -21UUF,2A.9.17 UUF

1993-04  

Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Jaargang 48.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you