Page 1

\

H2l.;È,.

F .i bí

.5É:,

t

.\id.

í\

tt

s


qf

1983 D€CaMB'R

rur.\ I lío I

L1 uut.l redJcti0nis 4 Rectorrt 5

ngiarre 2l Oesb u {.dÈber

a Papínerkli\gen Vgrhê&i l 1Ë UflÈCT l(erttre€pb I 2b kachicn !?|hÁ31 féróÍptnêle

s 11

Ê*enïie -ftnq Pinq ftS5idiÈ a7 IteÍráar Schsken Jï PB,cBpb Dekaón t 1 ktuneltcr

.,3

a0 ,5


;'ii "y'

(.,t oi! 1ri ni:.j..,:

t ::

. . , ' . r. i .i v.:ri

i, r l

: r . . i i .ri ê r

illijt

,Ê tr.,,ri '.

r,:r , tr

il **

vl.ik

' !.r nnr r t r .li b i n .,-n !..r { :.;.,

È .,rrl

i, r: lÈ . 1 u : l r ir r :,'i.:i.rr.:ê. li. q.iio1,.. ,i ê j ' 5.:ria, :f, l r..t. r:.1r :1rÍ,.Ilii. .ir! r. l rà ' 1 "., z:jf rlr i. q , j. : l . l: ê.,:,, r.r)rd i?. ,lr ó! .,:.1 !êr :liL.,i-rrrr, :.r i: ollêlrstrl ll.rcn r, r n . il ir lr !,r r : r. . , "r .1. ?.r1q..1. I ri. i ,.1.rr if,t iroó, c .óq ïe .r ,I rJ i t,h:,rroIrji.i, !.- r .l a 1 1 iê iÈ , r i1 , , ,r,c dêr:.:!i J r[ n ] n il rcir!!r r.r!i.r .eqaen, "e nni nrli". Í.ar d à n í e d ê rc . r :rlc€,,..r,i

rri.h-Á l

'i.l C


eafismÍis l r c w o r i i rê .e cL o ri s h e a :k bèÊchr i:vêr : q vco' i rÊ b ê i á n rsi e ilif têid cêrtraaL L é n v ê r e 1 d va : d i 2 !:j j d .

klas:jêke s . ] r llv -' is d è n rÓ re a l. rÊ r. l1 c ' ,Joo r r .er .j ê,. sêr .afló dê .é d ê ia a r /.3 v,1 i.It a1s mà è rs t à f d rn c ê v ' rr !iêrs itijt

n è r: , !. Lè íkan ii fêf LdLirn, í:orre s p o id é 4 rd e ' j n n o n L À rL ri l,ailj. .r sIi.at . n f€r: è r .{aà f ' . (L va1 i,.L crieks t. !.:r r r i i er:.., 'r àr .. iL s niêt q e r! ! ik r: r i dnr,:rjcks !.rJ

; . n; r - , - ,

" "1i!.v.n. . ê . , ' . r è aii

r

a a t ir ! r: iir0 ' l i!:r Í e it . iê _ Na r: ! iê s r. i' i\ i.r a--s.f 1;Íle.i5 i^ v1.. -d h è . i o Ó ra ' l d è n ' rê i .uliiL:rera dÈ ! it tr4 . k la à ria à r :ir 15.r.oràl ..s:- - l i r kÉ. !nàr l. ! k ! :n wló {r và. ce.oon.-ràr:fÓ}iÊ nê ' -è o Ó s t -' . s ê : ie ' ( d ê qórd, ferv iji i i j r ar s !óêÍLdá1 ,i .:t ;.1 ::is neb.!rkt,É . rE .èr'iêid c ' iÈ s it r à t ie rè . ' . : h e t . o o n r-ia t l' o rjrre iê 2Ftt.. r.ë9ë. .r zi.h áf i^ d c É r. rè s ' i. á rllri ,ófr we.d e.sr-tLrr.. deàr Dê s le r' o'èt ! ê lr! ii: L ' r.udê1lik. h e t L : rrln bré ê f krrk .ê ..4 n s- r3È holi,-ke 9É9êrrêrlêtr vÀ . d e k Ê rk ê . d ê . . lie s t ! . ie 9 ro t ê s c . f il! Ê i3 , r l er i.q va. êè kerkvddc.s! u ir d è ' 1 e À rqu s t in ! s en zoà 1 3 b .v, ^:nbrósins iooíqann, n ,... rleeF ..u* p Ó s 1 t rê 1 n r1 Ê r ao lr n .l het Latiin vèn E lropéCêêl r estelir k 0. r :a è r !n a È 1 !.ó

D a r e e stê !e L e n sch a p p e l i ike wer ken uè!.r ên r e t L a t i r n n e scn ro ve ., me t ur tzond.- èr r .q và. á r d . r a ar xè ê . r..rê 1 à n .lsr ar l


nil

iL{: !.rrê:

die

.ê:

,rri .l,r r ,,:L,! dóórbrark l.tet.

5i.r; ll]r ,

i. h r l r 4 r ii n !elê2È. r n, .. ,.r!rc..n! r4 í P a à r .á m.-è .: ri s Àr j , r s , i 1 .1 dê aiáLor i..l !!r ' ; iÊ p i - - ! ( 1 1_ t - 1 4 3 0 i .rve . n ê r èner !a.

Dtd.e-

ri à r l r f

ró .r ar !r r et. i ' r 1 , " 1 r'l n e i . ! trt 1 1 .n 1 -'1 -re .4rs) 'iN r o r .zi

i r :r7

-

1:irr)

pvÊ r fb è o j. . ! e . n

i ,, r " l rra ) 1 rri .i .i d : * :f ! r ' r L

..

i n rti :r:!rd i ,r.r.!i kt

LL:vónd, Stsm:" I€ kÍ ll, ' llee,

Lt die -Teqen

b; he! lrgd€

s t . à r-

awê. .i!i.r .ènr r-èr ij. ais iaài ii

.t:!r!.!i 'I

1ná1wr r i.

hiamerr;{i! 'r-0hlfiuni

ir9hp,ljk q

"LL."Prcrod Darneró: Clríi:) ||tá, ! "

iu@,re4

SchiLwrliÍ tL': f.h-:."{b Su.rinae

:On ïenHar.e Fns5ftÀJ jrlen Janne 5àrÁ4 "ítt


. 1 êi

'.

r r r r v, :d

Lill ! , ,i f nê1! r{ (l

. a.

.r.

,i - ê,,tclvêdÉ h::lrê

1

nl,. .r r _-

1 .r r . i,

:

ffif !ti..

! è rí le r

r; iir! c _

a L . e : rq r?

:.i,r,::,.i:rèn,rjnaj.d.:

n ! .n ó a d rr!é l ..trI:IiLr r n À rl1 .er lÓr : rÀ I-i ri l Á { -.h!ènrl

e.

r! d n a ! i i4 ó r1 . e n lë

'ItrNW

'Mr"r,,lt1-P' 1 êd"

U.,-lê,. c& Duit^e

tc,l,ahÀ5

l

' hr-cp: Hp*# Tíïffiff'1ftff"?''","x


j

ljqet

-: 2 ' , - Í * , {

. ,,i". , , . i ' ï ', .

l.

1

I"Jt'\ I \.1

I

I l l l

l"

i -È {.n r,

ztê

5;"t;j;-s_s:;i- l;--i-Dr2-a?,..._ tè l' lt. r q cvà 1 1 e i 111.

r ,i t... ,r P I r r r i i c r :1..a c r r r .J è,r i ]:

i

I

ri

= èin

:,: .o i ,

i

r4r ? e t )

ttr € ri '

-.

I

I

v . o r ! c r k 1 i : . 1 .! v,d , . . Jtr 3 r Êu l t È ó N tn t.

1

-

A'.r :i n ê1

.dij:rki '.1r. . ''l :ra'tiiê:1êr.', ::.

- ! t ' ^.

'.

" . . ' ' -, . . ' . t 1 - c rÍ e rL, . r

i\t

..

-'

'

2'


.! r!r:\, rnbr .iê t.rr. llnter l ir, r-5 i: r; ii. hcr.í' !i .óe. 7àt sreri,rlrï. lilóu no€? I ' iill \.rbr.n 0.,1 :è lu rj-aneí ';Ê

nét ier: h. !1,1 lrÉitoeli fr .l.i: L!

'i b:?i !..r kài-l;or i:k ?:èi. ÍDti-': : rie.,r dé L . r-i o , rd € $ r í . è r s r r l lren: n l-f : . , 1à. i

. .e t : : . I . t e f ri ! . ' l . t r . sr(:.t;l rê L e i iê ! .

rl n3r 20 vetschrí,ti j. n i4 t !r . t ióq.l iJ ii. i Ê j r rtar ,/ J . L . r. i i. : j' a n ! t ' 5 ] . o | : ! n rLlr' f.i q..er !eujlch'.r

iisrhholh,O q83

1 ' f n 5 ] ] ê I vj à l , i i n , l pnrl€k.ea v..! c-ê 6lre óv.id. D" t : . f f ê n d . -1 rà..-óê! È o.ceírcfp, ó!'hEeat b . rt rê k k in q r ?rLr zler 'lai n he

rloeEr su.ces ersè.:,


{ í

, . rll k1r.! rc(atr > ! r r., r a i r r s . r , f e c

,'l

iri.r

.L' ..'/

'j'l!):,.er

s.r !.1 . h.qr,rr.i

,1

.{ :lfl:irF..

i: , e r: , x êi

k.l

!e1: riê!\i or .,! -3

..

kiil

r.írc:rel

Í i! : n k ra. J s . - d i s . i . i : i I t , ilê n s Í , e i s c h . i j v , ! a ile r: F r o g r n a v i

{"-I ít

a

0

iF È s L v è i 2 j a ó u a r a re t : rt e iaar"i 3s'


ffiffi#ffiw r,n!..r.{ 1., ,r:n. íc ,ir.1r rntrr ,1.

I i ':h r j .j r,i 3 !sr:n ii])eelr 5i ;.r r:i é rl t i i ,1 : n É .: n i .trr i .n !tr: !)r(rL .

!.i,,r:r! r.!is.r. liu. strr!qe ro\:.el "!eL ::r qn'_1nÈ èrdvà! rJ!: !.n . i è n a ! r, - irÉ i l i:j ti Lré Jr1c4rs.ííj1r: i:i J r lu q Ê . j. i v1 íÈ ê.se ral: 6ee ! È rirê n .

Ér ro.d vlcêtè het bi.i.d dc zoh richè háar rrljrei rn ,1è wérêld ón'_saêkr.

l

i!

h--i cis;iih


t,i [J il;,íi,i['', 1,..Í*tiii;:le(

ï1

hJGHTTHH

liTde.s d ! : là iii' rs e l. : '.) .áá lr in.inÈ .È rer:! o v " _ . d L f . _ rr: -!iil,ra.hr 'i .li err.. . r è sr r r:-iiv.r. rie! srhijóf rr. n t o a r L ri'

nlr I i

ir.

rirá.à(rn,i:.:r

.!:. .r .cr .i:r - èr j É,1 'li,s

t..i:,r

í , 1 a . iè 1 , r , - l i j r

ro

,/1:j!ia I ir:-.-

ró,ciL

! l:..ir.ji..J5

1(,p Ddri:,

iinil

2i

tl

j.: h.èf,lè q"-lll.k i i tre,: !.rri-:f::ldêf

-cnr rdqi.sr

sêL,f

È . a lre F è f , | ié . 4 É , . 1 .,.' : ^1.' iê.1 .Í ien.r r r 'l ,.Lr :.€ u rèd!.rif l zin 'n Dir : k..r i L;j 1-rv, dc.. d,ior ne! lí, qdin tiaLen o r ri. o r r: e n : rÊ r t . j r .h:.d e .ei: h x n ird l, : r t 3 i. i. .. I r r l - .c.. a i;r eiirÊ !f a--kêrsL, ! a n ? e g . n il. h . . f d . . lk r c.r r a: !í,t -r iloé jn . . Ie:sL !ê!.é !1.!t hàr],j: . . d iÉ a lt ii: r 5ri:r. .i.. iv,;rirè lê re ,!rr ,,, , ' ..

d..( 1r

rÈ n n r i ! r r . .

n\1tu, istÊ . r .., , - :i -r r |t r r .r ,r,,iilf ir.

rD. q d 1 v . n i À r. v : n k ê 1 i t l :

êê., I aàs h

! -ê . e rr,r r ê . 9 è 5 F ê ê

t r . in e

ve r :r .r i cr :n

dubr i4 càiq.:ri i .

c .r r gêl on

d. s pó.

cóenr rê k {ar l . r ó sr:.nr' ..'e1 l1ê j n--. v4r1

r:j'r on Í


Èir;,i,''

t-1

J-l

"hlcst'f$hiulden y]rhivrtaar: eruJgiv?k0rultl:

qeddrht$,4rnl: 0.rir5;g195,p; r-11Jstcir 41u' 'r4'cJurgt h,y!',p.Iqf.6fjziel'.0Í01.P hiisri!0ilr'ryle!.,-b

\\ï.3nfiír'' lr)it;Ít] g.r,/í.lr. ?6{i.&h,hl hfti 00[ ï!tt e

vc,.Jfpl P*dr

hul rddnolx,dcÊ;e.{)

lsiusS?" ju[ictrl'l €eïr i"elie;u


lrll I ,l {ilr

,Í.i l,-rJil

: vsnGew,c

rlamr"J€k<rvrtí[lJ aóni,róldc$. ' [: " hee,binnend.ruPPeier,

?Vssttnidr\lit10" "t'oltr'Otltst lokv LÍp)tvlenr'[ die nrctcvlpt' Llitrnerr:Lln '(Is r0 niq;00€t htnji, i1r{ÍíBo$t .l)'l F i qddfr loilorgn !iqhei',rjk

iiït,

ctïc(il,ioatl" LL'fioonsqglode drtt lujrnKer..r::eqen

", scËitq.dirilPn tl_lth .:.k'rLo--. :' Ja,dê'sdemêkkslilk6le Sirrinr,.elr vande oJgÍlêdlgebrxrh Ïenil8vf onrevredeÍ

lpae"? n"iercn . Fïr"ï-rri*, o irntiutr'e elnnfn oatain pd5qoecle Jrpen lannelts'1 -5àulr4r"futje nn'aleeqenfu"em"


CÊPT \ ) oi

i n n e 2 -ê kl.rriê hF!frrir.

2.r) r."

lê k k . h ii.

. ! - a e rr,L i ..r ,re l \.r

n rrr)

, r. iir.i, iL:Èf 1 fa.-1...ri ,i: ,éei .eec .à.à. o rr. i!.:i,i.i,rj I aa.lslà'l' e. -..-:1..'ri'i ii,j.r.ni, nÊ ij Êr:r..i.r s rio..lÀ iii,i f.

.\o.o1ê

ê . 1: ; l' : ' . : 4r . a. ei :,

i. . 1 . k é ê L k e . r: r xr r ie.!s.t io slilf lordè . r,êl l':1 .r ;5 t. : và. .:Gn 1è ó -Ê l è n lc 1 . à . rrt . . .r :i :- í i i i .r ..i ;,.r-iÉ !i oi d c . . d o iè j' ' ' r ir r i rr f

i,a:i1.1.! rrli. l!r i ,io .,le ria!:.:ls rà a v!r sr ..r in Mr lc { aè ?et n ó ! È n t

vdn otêLón


' .j

*'l

1"{Á1t 1

,". l \:1,/

I

sl

-/'

j e 1 ó .r..n :!r 4!r . : , ' F i l e ! o.r, r l r w h , r r . ..r.rè r, r.q a ! ru!., i j. L: er: nen!. r,Íi,rr: -r: ï.::rc. i Ê b € ,vr Pii. r . : i 1 : r c { .rf.r:.kl tr .1.

!

h.r.!.rÈir

:lat

{.ja!doo.

de

4Í:h f:Í

|

'"e sieÍ.I:

1 . r : . r . . ' ] o .i h ]j r . i . w r d !{ Je .n l ,,r:L -é u t.1

r ' ;ir i

.êL

1s

iê t rtt nil

; r - : 1 . j . . ! 1 .Y , i . l ..J+r rr aar : ,r .r Jl r , l i n :1 .r.. i).rfi: -r. i ' i r ? r ! . sn .rr sto p p ê n b r.i r a Ir .,Fa l r t t i r rj Jd ! ró 1 9 e .! i i l n !.i!.,io ' r , d à è . i r.n t h r.l a r, É ,rn r.flnn- J.: ' - _nr !!. ., I - .1 /L j -.r -i.r Iil t- k ' .:]o, r ; ^ n \ è : l f u u . ve ch tr.. o t {r!n tnxi i è i r . b t j e zi n n e n j p n e t rÀah.tr .r è".t; ( . t e r c a o)n c.1 i 5 !.n !i j rr bez.r r j . b e r êtt t r a l i ê n ,rl i u tê r i r tonèi, een 5uper5nê1.1e e4^ tè*] "r1 z€{t .le c!'trale, l è i e . r b 1 i 1 kt h i J n re i , 2 ó sn- ' l r e zijr l nèt .,.ewolq ilat sls hij Èr i;, irrofr,rt (r'{ Cê 'r'dlgenAe bui €.aan ko:n! i ê E r l l : { t ve l Ê 9 i r:su rr ê r iê vr ees. 1

JordlÓ5ó_

qe)$el.d Jê vrèas ïor.lt bètaarnêidt b ê i a à i j i : trF s l . i o fi i .se l !t,


i .r: i e .1

v

j!

i

Ín.ial,) { .i.",

b1

I i nisr :È. ài..r h€ri4 )rvr i € n a tl r:1 r. ,i l;t i :1 ..1 .i . 6 !h si .1 i€ tr r ij zen trnd

'er:!n

re

|êr{Èrkèn

-/Str

t : l 1 ó !, tir - r.tr !Ê r t r,: ? o !Í1 tr -l.,rL- iieiD.t.r iis v € rlè r: ! : n '..1 j r I r i i ; ir ,r. .óó'i"r.rl il. iN? aéi (je naÀ rt h P e l: , 1 r r à . r i er :-lF,1Ê .iic èieÍ:r te : rr. J i. je lie.r \eteq . t rrr J è è r r i ! ,1::ir lif er.i,, r'.n li:1- n.!)it-rrr.r.d.. r,L iJs e i. , r: rrrL ii eóD iii{j u ,r .r) . r . ..!r : t ra n rà Í i; i lri !!e.'iád t i , .r ,: tr i dr :tr:éÈ i< . n :l:r é. a. . ' r e i r !à .r L,,i..jr. iê ralL.i!..è j e n ? ..r ie n

ïl

j.i oa.. ?..srttlli.g3p rrrj.Í .xl|e vr:

r;. ..\ no.r on d.t jê rêe q.1 r + -. , , b i I b .rà ! e e r b o r.e l r .: dr i.i,jr , j{, i . : cd . è ri n ,.u r tinr j€n. ' . l1 , "tj ,- ruJê r: : 1 , r , I , t e 5 .ró o r.'.r l É eln:r er iji. ., l :l ::,r._ liFi: r {-er uta l. r r , i e i . , , - ,n !:.: i!: o.k 1.- i|r:.5rleur.1 vèrqet,è.r. ; ls i e l i r i e i rd è l i -i r b i i q l d L i êt ér Êí,

thLii:

:, ,

-

--. -"" -...- .

red,actionis4 Êettorrt 5 ngen.ï Pwínerkr 14enbP(ÊPlB !?rháàl

- Ponq Pinq

1 ir èé 'i và r tr :it:!t -ii .i. (i..tuerll. wrrlfr d.rftt :i.r) c ê r p e i. iln -) l.i i -ronirr .lèn r!l È êi,à:Í. .J.\eai (ft,-r. èêr r!.rrjariijnc. !ltr ) i 2 f ,, j ..l .r n ku.n--. sr:.i1en ni.t têq.pazit? b:eiJe

t

s 11

fréËgidié 't3 Schsken t4 Dekaón rl -:


I

1983-12  
1983-12  

Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Jaargang 39.