Page 1

Íris

Lache (

x "'r'/

í

É

E

Carnaval5 rrJmrner ^/ ë

L ,* 15 r""9'"9


-'í1,"-",1i?:-"' ,'t -

r.js É dM \reer e-e,h OClnifterer 't eb,er' it eraaJ.r.)- , tu te'rcb , aroq d<lveieÍ'de ,€\Jc€lLolle, 5ne {àS l-, , , . - . . , - : e '

t.'

6 -+

,'./ ,qr .p.

êr rc . .,,tr,^h..Í. , cr ro ,r-É, nlér ^l

:"^

Itri o g ïà

\r, idioÍe,er,Í_6 &tr s ^r^op-<r-:. ..^.-hq q,-ra"trLarp,o rÈ;; ó-n-í x: v

ónr\r(r.[

5 '. t 1 . * .f- c !,, .ï":r,€L,

I

td*r

tu

f,-q

F r - , - ' * .:1 _ ? ' '

lÈ 1.: :r ,:." ï111 " i

: t i. a; ;;" .__:rJ : , _c -

ï- [t

,:g^ta ' ] 2 6,

1 , t : - - í e d;1" ' , r g,u' (a

:,j

+Fn9

;flni :! : - . ^á 1 .)

. ' i.' Êi a -; i: ; ; 4 ,' ; . . =1,)r . i? _ 1àX ? 4 ,.\, ^: À, B ': -i'- L l o _ n - o. È r ;' : F."F :.L_-3ti :'\\ _ : - . y . c . f' ( t6 9 ! ; t"",ó:''

Íil'!-.'í

r q- c:'t

Ë:.

.ií j [ , Y 6_.^ -;i i";r !..,Í-s*79,-

: i;! i ri ::íJ

l< -r

!

slr

ói."*-:-'

\ ; n'.;o , . 6:.!. ;J?

\

.

-...

i.n-x

Á \_0 -

:- ?l

i- E E)2,

i , " "-.etp!, :

.

clq ;q- i'_: ; è 1 1 7i).íÊF 0 ts

:- . _ ' l o , t - }.v -.Èè):C ! -: . , r. . 9 - : à l Y ,< J.v, lo rr-ri Ê^i h]r_'t€o d r _ ..") :í: . e (- ï [ or rt 9 , I r' l .-r,d -rr ''-rrè-,r "^ : : a drJ .u' ! r,! É 1In t-i -.,. --i: " :.êË:."; ,r- : ; 0 - .

ir9;

:V';)

_ . à. @ r o c t o - v è r ó aI !d ! 9: , I èrJqJi u 11 _ ii -1 i, È,LJ q)-n--t \ pè.b .rr i 1 o o' .a d ï -,,-'],* " " '" 1 -Lt ' ' ê í - T f u ' ê è Êr ' 1 , k , r .+vesso.ro+

c.J. drê'J'uoFrtr êu'l

:u{ ]q , àp'à11\á

Ff%a rr'

, \ v.r t . .,?ê 0

êFirà"iJeó< ?

','

d] Íi


r#tp"'-"'

I 6 I I

os L

3

'贸

poa.!

d$kvelk

Jcuedservice


I

lI I Yad< E.!s i]. m al, eêt i.| nu *€e! loàrijwc. ik n.t n€€r so€d, @ 1& Yald@s io.l d1d. dat !êt !i.t barg we sê*ê€si. .h111. l|.e!11!€! nu {.I, dat h.r aet oÈvêd.*i!.erijk rod Ij€3!d d1. rio! àê6f! áfsê.!66rd aGobl8d€lr! !38, 3€! lêorlina wo d loÀduÍt arj! Bolins oYa rcg3.!. dÀt 66! !sd€l8€!ll!a !êt * tiaa Lêt lgEgletlg, r.íe .6 .uu! Íoldt t. rlliÍd. Ib! do€lr1jL ir otr op d.i..o!oót rè (€! .càljld e 863! daD óó! |rJ'1in ni€l 1. al !€d.la€!ll!s trotk À t. .il!l o€n tk€.!' ook !o€ ad ti$ zlo! i. !@ dat so.a rrata!, 'ii *.1' d.d riiÁ r.Bltttlad ïorgrij!.À' Frloorlijro i! d!. dl.Í.!dt t. Yltrddt bon {ood.! Yoor suxolii!. t. ó@ 141f. .1!€€t ot ..! cd.Iêor1ilg jê roor, dsi st..r ni.t ;6 iiir.-LoD.!. a! d !.Èt.! wai róL jrJ dl.6!d.! @ .i d&t il,l tó *&d a.tetr jij dáb do.! ?,Íê! rou jij snab YiÀd€! ?r {êt giJ riÈ!. d6 Aêt ook 36! edc À1.1 d4l ! sÊ.ollodt, '11t ê€! 6êd€l€€!11ja r.}}d.ti6kd - * r1la !.t sq.€!I ruu' d.!t b.,! I.Vd dat food iordl vMl. s€hltt - t.L viDd b.t Hoolalr soiu rÀ t. d.,Ld. .@d.. da.!.r ovat ds l.t.kÈrt 11. 33D lakLd. !.a.BirrJd3!, r€t.k.nrr brdssloor, !t.lt, è. s?o.! 1! d. ltoêk laan ol Àd ruitd akL.r '!bulÀ in €en Y.!.1d of s!o.p {ÁÁr1! '. .ltÁa! bodts boroà. iia! rcu !1i or ztJ dl. €.! n.d.or r.lad€€l l, r.rí rui !.n dé r.sllus oY8!tso[t? hêt4olf di!s6! do€! dstd.ujk il. Yild h€t !aï ío1sèdêt looit ne{€d&obt oYsr n |rd $iuurliiL-

Ll

- í1No1óI. sokocht'

sêtolg8br

Yèt vsêI duds:

- ruii€tt.ÈÈ.! - d€u{.

ilc

lo.Lè

ooo.iê!

ul

voo! d' I

Èt zllr drDse raa! !'i *31 d.!k koóo 1!' !@ À13ï ê11ê6! L: - vêldrloi ool biJ 31j! oudos E v! in d1. i roet - rr j "J! !ohooloEg.f Í!s Y€r@d€td, lglu had s€kord o.da! vond 3! oltc rijn. lclool

voor do rsato!) Í.r êê! 1€Ê l zij 'dEsciiárcliiÈ bêt 1áYer o $d.Iêêrrina 6n dat dé ráo{o! €3! scb j! p$rti li jk. !t.d6dis. hi€!. rL !óop IÈ €idls véloc'a€It' sot.l.tdd dêt d doo! !u! ggyg!!g' ols.vins zo v€€I leod !. B àoo! ook' ast zij dl. t. ó! rioh r.Ldil Lrd I o g . d lt À o o lt ' o è ! 9 . | .


doo' b€t rdrjtlar.À

vd

v6ê1 duudst *o.ds! g4aloh3ít io6.to! ui 'ur13L1.Êêé!

sêÈoobi

' 'èt

- lrous. ró.k6 Èt r.o!E

i1J! drnso *au 1"

llF

sl1s s€1d los *.1 av€r!êêr t.

..t

w6r d.!k

j.

o o r l l J .1J! o u d sr! -. r i J zr j . ko @! v8r& d€r€À , tij!.

t

!c!oóI

Yu

.oboor Do ê L ! . J rs à r ra n L6H'J- !_J jr, è t ! € ' s lE

oudêrE dat oo!, ye4qdq rcora. (€! .êr !éE v o o ! d € r € cr o r J wêl 3s. àlt€bdIaa .ReÈ s : r, d ê t 7 ' J r a l p € d r áv8 r 1JL Dsd.reérlila tsr 1€ys! o! loÀoor o!àás€l Jl !4d 8sn scloo1 rc€r lêid.! *sr ds!r._ ! ' j ' . ! r.a e ,s. ]l. €ird1a bt€r. tL Àoo! dat d€s.!È ai6 dft àobb.n vsrocraa-ktr a.t.J.tdd *otu€!, ÀLr o.I. rdd ra,s, dar €3! !àd.ta€r, r. a è B -J , 'iJ 13ad h3rb.b áêIs.dad. 3i J dr. h.i À€lra s.dd, d. !o.ír drd o! rioÀ r.tud t. Earo!. lÍosr dÍt

aold 3! o4d6t ziJ!

Àooli e6r

s.r.ud

J


l -t

-t-,-Í' {.rd

l9-

)

.,-Ë ó-

)1' """

) 9o"

tri

ï'"J

I

t;

or.r d. kelrr. loa s66! só.d. elrbs .oor à€trd JurrÍ. xar id..a

.lJ r s.void.n. sed!&à?

)9t

v*r ê "vÀ.p ":4.'.t


Yó ,(t

f.t aa"

) .r-"

nararên julrre !1êusjàr zoars julli.

ro& zisn

à"

d3 zo doll€uz. lrêd,

?

du

êÉn ao€ds

{s jullie Àdr€lijL vóo! êorij, ê1À Ju lrie o ! d € z é

Yan e8r p3!fêcr bli,jyr! sc.trrir€Dr

àcÀoo1_

| 9oo

tri í";

o.Yo ..."ï""

o5",.,.59"r. vf; ee:'

e;!,.q:s':":a-''.r.: ï


s! lo s r.y.ór duledo ( o l d ar D b., .. q.. b.t lodr€ |rrJrr o! I' r. -. . ; _ , . r / , 5 Jcs s.l .d .b.d aglal losrrMs e rus le oó! I t]|I:!t o. ar.!',r!.r!a -\ 4oar! xsód@ yc.r!@J!€ad. !sr, oó tu€srsroE, ! Ár . .k È Í ! L u rl a '& €;., d's. ur!aav., ó1Ê !s! À. o b oo r r .! 6 D , d d .eó b o o r r r octruÈ ( rr,s ,& á@ loholidd]<&ta. r! d'! rrÍ. lo s € " . e o s , s ë N Á a!! q € s€:.rrsbsro to6s.dêchr, !1. d. dl!r.u!si. druori. r €P6ê td. ond ê HrJ . . ! o r o , Q o v êf

;:; ?

[ln e,

;'i., $

sGt h d s'! 'ord.!. 3:j!:

t h } € r.

1.rl a

r(!o!!Mld.,

.*ar-sD,

!p. J L . ró ! ,

(

9?

p ro J € n o

Jq

.\

ret!o!êl!E'

ud

d. E,b! "* 1 , Á€t \no8@I.,

( (

líoór 6 ó sê rirr Á!Iêt@

êb *3r

à r ê e.b. èd. ..

d i. ***

c,

or leer p€rorm bo6! (r€idélê iênsswoid. !ê3r E€e lijkl ruurlijk niêi.

du d€ Yér8h,

E6! co1163a Yu !i3,r

nrj

r€ nard sêrcsd.

?

J

a, .cÀoIr.r.!kró ruysadl@r 429.133

tkodêkrsd&. /6

Eobruraors ÈL tuLri.1.rr6 45tA39

ti

?

3*

!/Á

G)

r/e t ?9

q \

) 9.t ag d. .61 sr. rrJ bs! o! Èchóol. íaarBahiJll1Jir k Br hot sonori.rdl,ré 6io! 2 fêbndl rórd rÍêo3taliir sêoland \3ylrJdêsiiddas I dilrd !! rijlid I tríi1r.mpl.in

(

g

sin

ioo€11ril

kls

siF

rlai

.€8.à

Àu! Aedra€ Yodtdu!.r L'arijl.

al. 4raê!€!. aêu ult€. doór 'ic! : se€rt hij n*ócÀl€!

6clo"

" r!

*êá!.pi.s€rt

in

o-! .-óa\,

-,/,r)\'xJ/à

^9"

\

v,.r €a! -.,:.\

j

d!.

'(

6 1 o t jé N

I

(

lt -

t^oÍ Ë J

.e! !

s.vresd

' ' t r . . r " * t""1 *

a&

(8.Èqt

i.

(

*"" t?

t rurr &,

Ilj

!êt

lul1


lln q, r.J

r

'dMr$

s.vresd /& t

.€! .iuJ. ?e sc.oo!

h èctrtj?e sad

.o!!|MIa.plgg :b it o,!

nr€r

t€ bd

fêrt

car

lad

ós&

oèD dooi

áá!

! !."i ..., " ",saoool ".", vsrt.oM6, E-

€! ità+ yÍld

i].

ss!€gd.

I I ,t!

-s-h 6ae

r4

m!

b o € lr r Jr

e%]

r.s

_! sttn rle.

ra é r rÈ o k . _ 6 !

z. ÈrLas6irok!è! E .v.l

.!

r. a o rrd

ïF"d: .,*Jr .]b I|"" a r . atsoE slo ollusrdsvool€! .

i-È

3 &r

o o r. t

ó b a d ra . s , s

,! sêr u.!. {. rlE o. , € r. ld d. 6oàoot 1! ssn 'a

@

z.

, 1.


!opê!LLJ.

z,,b

vsrut{oo!d.rrJtr

obÈ êid6a !€1zii!, èái yan daê!.!. L rddê klds.r! lèst.t. S.0. &a61. s.oo,fÍoÀt€3!a i c ha r 'r J L .srE

r1J! r! )ru! rct d..!Iou! b -e ê h rrJ á t

ïi":':::ïi"ï""1j":: I iï::;::,ï::ïli:ï';; I d| -"' I r* L -:ltl:::

a) "1r sa r.s,' rl í r. s .è , . . i ,

d.e,r. d.,.,

e ) " 1 k F. " ,

d.r.'.

d / r1 k r€ t v d - È , d , w . , d. !(

{3á saat !6t Àooa nos.rljk 11. oorri!Àti.! (Yoolzrsr ÍM

.isollii êo!ri!: .ijÁ I {iltak!

pokerl e 5\

.; s@

!P.I !p.I

cál ,rJr aJ!

toor

1979 1979 .ob .oh i!! J'r

I -'

,À ,l\,

i:';:í:ilï":i 4'l n.::friii'1.:rl:r.'::ii"i: '"r

!Bpp..

o,a sL

'oor

36b.us.4ttuti. . ool arrs€t Àoa3r 6 !od1s, d.i.r. 16 6€À tlqust-'lsl 6ê1 4 ioYu ? tot 13 , á6ls.fltd st1. k4!t.! Á.t !p61rodt k !, 4..!É.1i1 o€t 2-4.p616r.. Ys h€l !pêI. loor d. !.!roo! crJt l4tto :o!@! @ l.ao!..D.r.r !p6l,l.rj. ladgt d. bdt.! vd..1l.!E.rs!d so4 E.d.sld, hu! r.&1 d. rFro ,il!. .! !..ous€rd so.ohua !u1siJ d1. .6@rt w@óor dÁi u s.d!i. L@t.!. 1.r, tolboogÍ!. Lert i! !u d.fur{i.v. ..ud À.lL.r d. .Fr€$ h!d.!rá1 h.t rFI Yooltg8t.t d. Àod, li€tus ta d. d-lÉ 4ss.' dI. 1ljló \À1J' d:. d. k arlJ !.V td do.11) llt &s Àr ..n rod dd \!'r. o! frl1d Yè! d. ei d.1.! ooL r.soD.! bar s.l rod ku tuttt.Àr k!.!td/!'.!d

)

lo

!. Jokar kd dw Yoor (b,w. 3 bóêr.!l buikr rij h€t oP€!1333u Ya d. hooa8+ a.àsrdo coi g.1iJ., Bii8. dá! rcl Á kiDd 9, wer1i6!t rd da! woldr sol. s.liil., {i!t Yd cdré r0 + B

\^./ee:J rnóé- b\g Jriá q3Y\ e vOF


I

dd 3P.Isr 'd.w... o. poi, 3ê1rÈ 33.

o

qD

v

It

t il

aoó8 6o3.rljl.

ooEhlatr. v& kás1.tr ri.! 3iJa r! ords ye t6ar !l$ € vool&€rd;,r

f.r, Lo,ro,ro,? , , .,r.1+/bR ro I/a L

Ío

) I

éó! klaur

-

I

:"ilË"3:,J*J#r ffil'fl.

1-è Ft-\ja \rès nq.he^!k: . . .. . íhe€dceh met l-e t von de rje_n:? Jhl . .!_./edhiÉèr ;. ,_lans_ 'rraker È,..

t

Voot hc:,r


o o OO O O o

o

o

taschrl ft sod.r d1.Y.!d

iL tmr

têr

'u

-rO

dat dlt rtuLi'

tr lii t€rk6À

oP !ê

o

!.!rDs dat irr d. o!i!1€ ve d€ !á êsr dr.puuÍoor'! (í.]l.

Te.l ou.!r.,di. ?sr €€! rd |l.b vold dai €. rpt& s.ío!dl. Álêtls!3id s!ot. !'a r!d€r@ b3!ta. f.d€s! d.s. !êt.11s. 1'd6! d. bsddd rP..rd.r loboorjd !.1. iu!8.D rJ€êrd ao!Í'o.lÀtr. Do.l. s! crJ! Il&g€bot.! Yor! vs sJdo.Ád€ ('ri h€t ;" oo! bs,lde! Do€td ssldd€rd 1.rk ... ;'..k 6.f"'..'"d.) dê!oo^ds'é|I*!...cuq6r€o' d. ]{ls33! r.acÀt Ps

ds hoosr. , 4444 rJ8.rd Í

34 o' to.Á b{t d. r'f,rlt'! €! ).rd rae, d' g.dêd ilJd.d dt! u,a hrl i*'rtq*, ! r8a Tl€8rd aolt'.

kreseot.r,

e.ïlJoma€rd

dd IJO6Id

'AJ

o o

o

oP

r9 ^

ru-

*€ x6rd€D P4 zo :li!' lrót to€! h.r I€6d sê13dá! {*'

n" * h.r t. ta't-

êl

I

o 90

00

00€


o o oooo o o o

o oooo

o

o

o o

o

o

o

c

,.ar3 ju1lr€ auê@ll r€I d,c,B. €e ! ronêêl0ndarard de.ader. (M6n!àd3! {4 e€. Èiêk53

o

o o o

zlj!, olsericht jaar b€siond, hedd€n {ij, sch.rsn,

jurr,

c brrjs!êr

c

!h dat rs rn r9b9, dlt jaar tr8! het lrrjd,oo r s c lo r€ D. ! a êeh 3rulÉ of 5, roudên

die êr dê zij!

o

B

c

{.

ê16ê6

a

c

e t

sÊ èhouÍrulgzo u n i|d rla:4êzis

zijÀ,

d.

o

brÍkk€liij! {êrd@ €r uitnodrslbss! sêatuuld a& sobor,d an Àololalsm€.E arlo@l uit. llaontis !i8r dód. Er neft ne€tli! aDkê1. êèboor sor.as6.!d. l é u '.!!4si.f' Ibrudor v€r t€zis !€t s€r tó

I

eo oo o

" "t8

o O o ó o oó o


t o^

!o oo oooooooo

-

qst;al'ol'1''

kd;i

bos€r8 klÀss€n d€ eeftia sn t*€êd€ tr]aB !êrt3!

vu

..;* *, ro, vÁo d€ io.eclschoól.

il]l

war€!

êr dii

-, t t- , " r

u lijl *.;d.'.

)

vors6nd€ F 1"d""

!!Jn doolsatro*e! Jarcn

t:) {ii

Jad

toe

l *"*r l . *' "'

* i. "

\:,)

3rê dàz€ zou

)

i- * -d. r " * )

e)

o frr-r-' o *'v'* o o

ne

)

aalisl

iars!

rid

)

t t o

a) zsali dat €r zoYe.I à€ros

o U o

D

o 0

0

e o 3

o

oa*o T

,

o

c.^

IJ

ooo

0

" ï , l" " o o o o o o

n


lratrlvoe

OXGrÀ e Bolroor, laiiiBcÀ. Foo'ti oord, ê! gêt.lllg vol illÉl.i ê! 1i€f .D la€d' u {€!ó1d' dto {or Y.i€ldÊ oàÁ P

lÁtiiEob. c.r€s€ld o rársrd

b"":g 9'

tt

o h.€lriikl!€ld

Q 4e ^

létijn' 'r ê.$i t3 àlin d. tork

Nor .s!

D.

6a':ÀoL'

f

R P D L ê

Í6 voê}êr' a1. n€r tsrzên sohriiri' ea! rênsêr blj jft, È dêt d. !6ktoi sroo+ IÈi Yoo! dá loolti o li€vê dtsdio. }roor-oei.isB !r !Áa! Y.€. s€stood, !i. lslgr d. siry€1 Èuis!d3!t

L"P^

a

k*dti.rti€

Iulsldêlj

s.Lrobtt zoo ,!€ttig ( zaj t @€t séo drseÊ suoh t s . ! € s d r/ xrj sÀí., d sáêb !€Eê; wr j llssddr oI' r setráa in wdÈ |3iislr. yaÍulrear vd !€Eêl oa! rij rÍlJ vo1 lt€r

0

looftt, oE hari *E to1 êb_dot' 3!.êr.ds! ros balÈr {sr€À "roo.|) IêvoEIuèi ÀJs' bIo.d, Psl.' s.ir1s!,

r5

0

t


ïdï

f, !J.C,

jê iê schlrjve!,

j

qlet

laiurrlljk

rand, Nièt àLree!

zlJ! lrsar

z{dto

!aÀ ,ó!E

zo rrorl:È

trrér zijn zo koud. {3n. ivê

laEs!

a

rÁcru.

Í@,

Ivê ,orsr

afti jd aarda!!ê]l,

so€d yoo! z. e*td

h.r

doo' d. reswe,rj! r.aGr, dl€ nièr zo sa€d .btia, lríd d. !1& v!€ra €n d.È bdd6 idd .t1iÉ yêà d. ta. É d. suda!!.l. Mar |!d só6@. IL diood.i-aJk rI

dróord.

da!

u

tu$

.iss!

rs4lr

n !o! sollJlt 31t1jd f.I Í! sub@. rÈ u.l oy€r d. r.s Ea !.t dor!. !. f.s lroffls, !11 1.d.!. .tap dl. 1* d..d, kB!.! €é! '4rcr.J. re o!d.! !1j! huld ru !1Jl rloi. rordutf .! ru lI !:1. ltlalm E! d. ,o!. "o.Ld.

't6 -L

I


idt o!s..iroo9t, rlijn r!o.r. àad i]. tot {t. ra1.|! g8.tèu. t iI h4d s.yl!t' h d. losl< .! !&dê! j! w .111, rohoud€t. !'1r€! hsrarl tuli. op D in d. .oàadnÍ Yd LD ras.! Éiuu!I1* r11s íó8.! lurre' of ?u €.! Loo!. Eái s.ti11! rd d. rc.kol. ik lt3lrt. . &!Az3d dst il. loold. {.s, ds la,a6 !€c!t. Yodt les. P1ot..11!a Íd€À Do@ .n lbd á6À ad !i jn an8! iêdd s irsuE' j6 varor 1oo! bds.!, du u1t j. oso' susÈ klil '1. l1€t ltad?tr ià bd a u d iaoll<8n ,. @ bii! +uurdê dautrb. Íl de?rr Eo.a ik kls€A €! d br !ê.! k..&, sllroord or I@ 1! dê {ijd. rss 3Í. I]( tri.ld ElJr ik dè ltotilsê E! jê, d3á ,6s had rofé! !iJ! Iuobr o! o. N. g 3 € b . iI P J . .n iL v€!!adsr.À, t4!s,@ h'& hêt dlchlêlrrj, s.t f4 Eva. N u kon ik llld .!€14. EiJ! !s. Lye ,. !. !.s€duid.lijk h€rk€Èe. Í.up{i.so!d z. kêêk !. oo€t. I s! èe.! l.k n {.1 t. z{.Íê!. tad.n oasr' ÀÁar v!lt. !3'61iÈg su8!tr ,i. z..ro!d .111 @ hló.f, r. @liil€!. 5 1 3 3d! €Í oi8I '

;

surêêr, roleé d3 lr€k.b r! À.! 'isF€., s\8.., rl( d g!e. Ploiàdlins @ r. !!J! b&d o r.r: lleè rold.r {ê l.a sÍêêï Ilêp ovêr RÍJ! lu8 Eo. 6r ror*ê€t ri.1È r. i.so Evá r&!t. hlJs€d. zo q4tê! {6 €ên tiJdj.. r|e o!.su 3!ro!a Eva o! r'sa.a' d8d sa j.rii Es! tóFIJI .. olJ ssê! 1À Lot kdd€ IL lol'rok Ían d.


I! vo.ld€ E. r1rj, zo u1r noo! dê tiêr róYá! nijn hád r.orlj!, { a n t i !voê r d € o é h .]dua] IêtÊ 1.u*',

i€r.

uf

n3r sêf !i€t,

folrjk!. À!obd,

re

d

Àlsau{

dóo.

x êÊ1, hé€1 kout.

ik d

voor €s! r.rgnst!

d€n' ve]}

radêrial

Ê{

1ic! t' !i.It hulÊiê f o io ' 6 € ! s v ê r t u 3 e 1 i sJdrukLon €a is 13r€r ê6!ru1 uchtrr tu!!t w lêÀ, s€rni& @ raNt hut Íd rrjt

@{

1êd.n ooL

la rsl't

o! èó

d. d.olaati.êr erl.G8]

@.t.


i.

&u].ia

os d l t i sa r u r{'

r\-

I

[Er L v.d, !€ii

é, &ur!É rÈ o6n ÀuLo.êr b.tskod dat 6u1êiê finuci€el slbánx61iJk rs var d€éI "at

een totoclul, voor s€! L*lan€IiiL

Àslb3! wó 13 rê].uDe! *o!ds!. op let ión€lt !óul.is den, {el} 1€d€!ta1 liêt va! de 8to!r Jaa!' iaên Èíutrla À|la!

ondarlc

riirÈ lhulriê folo'! IUB!

*ê, Et

het

onz€ s.i.ujks

llddolsn rêtr.íé'nrat

ltári zicn i€! {loê1 l'd 6! €wontuset 3íart-{iï tils 1ê!o! o!bi].k€1.!. 6ê@L Móhiie 3i j!' bb€! *' rs€€r ! aa! d€ do!*êré ke€!

.ê o! .c

ér dê los.ujlà€ld d4t r. iD d€ rooznlrê! ser@, koul o!..Iêd.! ooL log oÀis. foto-ti!. Drt.iê v€ €r -{st euLr.

o! àoàool?€sltu (arlr]g., foto'!, a& '4rt i. dos!) iÈ lu11r€ h.rr6n è1 L.dt kuud luon re sds. r-ultstd, ,oatr t.t.rl ve d. d.61uêt!.êyo!d a v& d. .1ar.ru@v1.rhs, vddE r1j! r. vu Ès o! y& o. trl6g.! rot.,r t. sêe roro, dl. Jlrth utuqr lÍJt all.4sl !o.tE b!d, Er! j. 1ru1.1ê À.r!.!t _io.

I

t9


t1l Jê tlbt

bul.lá

[di€!d,

t.

l:1

l)Je{ ee!

NroÀiól ye! rr€êrr@, i* uu$r". o. r t o *r . o ! s p!p !i J. .sca a g r J3,- "ora.a ,_r ,r , J. Lo r c"i i!€syijd i! do dulÈtar. w€r€Id J. d.r tobsràriêr l. door &Íe€1 oógstiijl: foio,. vu o4 .. 1! het ).o.r €€n i'.chrljvi4 6ol1€v., ond€r!€rend.' eI *.1 i.rd. fotocrur,Julri.

ae

ss!

E

tr L+l gJ

slolq

g.dir h i

t'?

15

s(,réi a,'

ê1êgiêtrd. uitl ,ij' ried {as onze ra'€ni rílJ 8cbr5v€! drk{rjra u ter €êr,

u-.1

'{

L1t

+a^ {of ?4o, ï4p

d &' * n.1r.

-

n*

""

fn

Yíat re ik Jorisr a1Jê 3! &r iL nsr hosêr wiJshêid È rloooY€3rd€ - ad arial

ê )4ev (^,

L$È P a,9,Vtrlr^

Uo!4I, Fitiok ríÁar, - 3rijr

wed€lr ,18 *er€rd

tu lêlr

l-:'r Lll 8rk siJ! ss8, zljn b€rest

re soad€ d:€€r zijÀ s.'e8sr,

Lll €D !.1€niê).:

!an.t ot lool 3oàoo1 ÍL rou {oê. naa. 't IÁiljuohà {èthoders gean r€stomdJ

20

'.$

f_:r

e

ot

,'^;J qso

5

lr I

--rí


ltl

E TI

L:I

GI

E

ll- ar It Jsa sdê!sei.! rlaf olzftrdr ordat biJ loo [Ek hd e€!ror.!. BiJ t aultelud, ob b tl jáu vó1 hsltr€ê {eer rsllg i. k.i.!. rr363ru zij! c6h€riod€ ká! hlj .oÀr€r !i.t

!rtl6€!

àam o!, Íêt

t-1t

r.I

n.n r, @3!_

t

!E

srl

do€t €@ ovsfre1 o! à€+ !oti!i.lu-

IriJ8t 10 j6!. lloÀlt md EÍnd.l1JL yr1j, t€ niJ tó j4s.! ros .i€€d. {u lij een rao.d.Í burÀ€r *órd.!, it .Índ v@ riJ! aosêrijk_ !.r.mál s! h 6 d e vi,dt hiJ dats:l@.sêrrurk !êakr Lrj d. ov€rvár o; €s! !d

I

f"

r€olt

Íoor

yd 4 !4!ilê1! 22 rFfár.r óO lor Ye D.!!Àdd

l+ |

--lí

l.-

bij dD ses! elsdadlso!, ruat d1. .1jn rdgt do.r o! i! 'r lFt6ao

3.!

rs *riJa.n .n

LLI

I; I-

oE

b.t

flras

vs

r5F!iot. l:.oos.

ne"irf..

h.t

tr t;I [1

E

tr tn Í11

tr-


.l'

A,)

I l|r .

Y.d. ÀES r r i d€e,

ír..r door t@

v.d,

t

Yens. 3ui6- (lsad voóêr.! dd sniià')' ( dnu Liolri4€r tl4 (c1iDdi ), bL.

.e ," . ' 4 !),

Mr eal

tr3,b !oJB "

ed od

$

€.tsl6

1.t.

10 nis+& kd

a

n (Í

.o

.ov3 .o. 0oor,. L n 3?F sJ. } "p. o€! .

*p'; r o ! - po r i

*

*'l

M:.EG

ro rctu€' r

r ?3- .Y& n

,.

Á

\1,

iw€8de erp66 (o€t

bs

do.r j. r tat( 7? i

ràadrl d €ar aa!Íar o! .! ook À!ara! rrh : Àlbdll èàd €b''rj Y6rdsr €

r J'l .o

der 'u Èoih.ràJ'

bij

Iêtnu*F'gáJc1I1''c or d3 Ysr.cà1rl.nd. topt Bn€l ,uniêr o! tJlsrêDd

\sllái

; * . s., . *.

in so

los r..t€., al]ros{€r e€draard a€a r8e.rj. o! ho+ 1ahê1 i! €€n É o! n. 'uura,ou*

ah {u

iiDs ! lral

dJ!e]t.'*ollloutol t@ , o! daD legilr ,.

-.\

í

fi

ràn aardis sroêlJêr &r to krrjs.n, Gi iodb ( Nzr* !d! {ar €ÊulJdr !esd! r.1, .oe d€ k€€1

í) (

sioLvrshai\@Èt

3ê zsrl

'a.r

énthoujst),

za1 ik jullis

ve

tiYe r.

or d6

Á

n r.$

$ LL.

hd

,L


.l'

.í) t/

à

Í

Iau

/

Y.d. Êus rijdêe

oJ! á U ,

o.ó

.i!

dJ! ul| .' fio o!

o' J

o€!

o,

lÀ6t i6or lorr€rs op b'

IsF.

re€..r

'ei

3.À È€'o€ij€ !r

'rj

rrt

heeft

ss! ,adis

Fg8e

aa.dis

1x

.À m ??

E !

Yilc

!.@ *

voresrn rt jdr€

(& .

rQ

d rJ

Foêpjd,

s.r.sn .oro.. d. kêét !1r ssi o!

d6 bood

6 Á"

LJ

nóudur

d"r ;u


ËE !-t.

1.dll!ao

vd d' .é! rtuli. tá.! es !1.r voo! d. e.tdd.'lng 't.l .! ooL t l kfBd .urs.rt.ta .€À r...ll!s.uêèd, dl. sk'tid.u!a-' eoo! èl di. tóa.!sátd. .tuti.' gtoi. ir jd to €tbou.ldt vu dit rió! r.sh 1!s..o!!dè À.|rs€ta1., f.r ylÍ.ldEtlsr, 'ÓÓr .u d !u €i!d.1iiL wut {s wlldt! E ! .ool l.silr sêt |r.d.r d. 6êr.t. r6t !r lad t& sd so.d J8r y€t3ad.!i!s d a. k@u' ldE .! 25 sI d€t d. !o.it. rsd l. tr@ r.u.! du!' Ès Jo'r! Iu61 .lnd. loa €d ooL .€! @ dl. U.p.! È rcdoÀ rst sí.p!êLn sEgkt' od !Í.u'. Yc8Ed.r.srj. 1! d. ro.p, dilaa ae i. r1!s L.r.€d *o!do! o! ru ('!iL,ulk) d.r. lan.tut dr. rdrêrlls Àoa íi.! t6! i! d. .1.d. s.lêt€À''d tên1jÈ d. EtaaAd1la rs oI| n.t rod. 8éDa*oldlsd julri. l{êi {lu.r !u .laallJl? yotdo.Àd. otr óa d.r.r. 3ltl6v. s@a€d, '@o Y.lt.gd*oo'dlgbgr& ol h.t @1 !lêt.,rdt vo{.n @t ..! I€.rlÍlaar Yê1t !a3Á vd 4 r.!.o!.!' |6a! 2 ...d.&.14.G.' t. rc.*o, .r h.1@1 !1.1. rc€iÉ rrr r.td or j. yors.!d. rurlr aruDllJ. ydaádétla r.1 ol d.l k@t, @ .r! JuIl1. Èi.t hoqdt it{t de h dat Ju}1L d.r. .oloo} ro so.d to@ or $u1. 11$ s-oo! .a .t.u.tJ. 4rr 1d.sr rhd.!

lÍêd

r1!t6ft!or1e3b!11.i7

I ./tJ1

')Z\e.

.@ Ao.d t-lt' r.slué.

Lr{

rcdat

J. ibdu

'"

d. Jusoda"r!

tor 10,05 (o! 10 uu s

*i.

lu.t 1! d. rcr.!ll'. ,o1 so.d. rc.d hut

on 2 uu!, 2ó d.cêrr.!, ,Ir u s o.' v oor b.t tárlDort'enta.. È" r

I

. rd d A á a . ,

B

h.Lréa;u;

."o! Áo6dto

!'oohtdn

<^ílGo'rri rr" ryr tàoro,

*h

;ffi


'78 _ '7t z.tt d s.3

a /:à\

0! 2 uur, 2ó doo€rr.í' z.I1 u ses' br!orr,sg!r,r..

' \t \ u. @ r. d. tot !.

I

jolaèrl.dé'

v€Ittokk.! ê€! lo ds€B.

t. @ ti!-

..

-d á rs o ! 'hê€rrr JL€1 . t d , d, r€i. à1! Íd !.! .1.r, r.k Í, roí.1 'dt t.xd.D Y.fo1a€u !3dde! d. h.t. 'e .n h.rro tssa3 I! o!4. sdakt 8!douo!€d' '.u111. ltoht r0.o5 (o! 10 td h.t aila vol6onA. dÁs sins hat oy€!8rot. d..I .11.! Àr!.! 1À Zè11 o s.. a€rtó.fd 1.

urr.".*i

rs€! so€atoopr D. avoÀd l:ssd

r^ê1"*"r i:r" qr.Lrr,

des _yio rLg. . ool! r . / l

r:J ,'D

ái*.

b .! .ta

d u .'

BL wl

+ny\'&-- ry' ÀáL


t'2+ drri..

Bi!

i,

d!5

u

ê-'.^_*-'''-.-.---.'.

r\

F-:-_-.:---qI'a

il

co4to6ïesld do , !.aïer

cs

(rri 4'to

l-

""

"_

JÀ rJ

wls ,:!!:lbijrie d!3!:

]

lriir'F

v\\ 4

l'6

beÉrelenr

ffiíijJí?f -

&; gábo

Êr 1tus reiaci, (:!u d:è.r

iijÊt

bo€!tsii. dar soratLlle.ra. crote B!3r (É11!èl

't

\ L' iovo

20313 a6 soel|oo!'

liriririi$

i:lÍijtÈ[rlY

i iiii;;iil$

ffiituï+

Prí;i!1

,-í:3 !à à qa ,-,1 ililt'":t""'n* í 4 d 3 , ' o d ' . , í r q r ' *' b 6 Éh !o ' t l' . ,7Í'\rfr ír\ïqlo,d i 'àfl?rÍ,lbrr tJ.hlq vooorD 7\ï\lrtrr i

' kp !ÍÍr Eq

'rrra$


I

o,,*

".i.

q,qÀ

.,., .r,.,

[."Y1;:-:',ï\:

roo.ló

qrbo6rr4(

!a,*

q.'r"'^ " Y

ii,ï,;"ïfj *"Ëï1H1i qrun4ei

h{jr'ït -""*iï áfrï*-r :ï!.t !

gr,ig;'*ff[{i;jii; f,;iriljf$*ffi|;tít;ïlii f;li;ttrsiJ i r f flFrffiiË'r lii'x*iHi' F F [Ëf*i;ï:;f r-#:i{i riís r ir l-+ lt t:

iiËjt#l

i \3 -iaalP ' tri .r I .'1 .

L: ' q ï c àC

Ëi':iH*"..*.iffif;i:fr

ld:Ë':ffiffip-fiF; lí d "i

Ii

b|\'fuÉho -

rb.ruh

íbivszu\

,d ' r'.o'-:'lol".ó6

..p

d -, .

;.

f

'n. * l.ahtq àptp,rr+Dr( :.r'rÀ'r* , ;1.*,".;-*.. uooór b 'r \ r\ 1^ 6 u , r í 6 !a .j;,r q I DÈl

l'tPuÍrrb-\

' i rrà*-

"r'r'b a 'rÁ.1

É-

rii*o


ry

\

1979-02  
1979-02  

Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Jaargang 34.