Page 1

I

I

I

I


jênu ê- r í'7c

DANSINSTITUUT

W E N S IN K Srnd61850 PÀRKSTRAAÍ47 _

*

26608 'ELEFOON

DAI{sEN uoonm" DANSEN- l,llrrJNs ÁJIERIKÁANsE IEK MUZIEK- BÀLI,ET- RIT EN JÁNUARI SEPTEIíBÉR DrR CURSUSSEN: ÁANVANG

S POR T N U ' . V Y E N T DOOR KELTS EIi SERVICE BEKEND :

185"WINKELCENÏRUM" Jonsplein20 - ARNHEM Honzestroot

ERÏS' BÍ|EI(HUIS OE bakkerstraat ól

2ehandsSCHOOLBOEKEN


ja.lrlari

'70

[[R[S SNM[,["H het tiÉblad

(t)

van Oe grIcnêsiast rdlle6r Stêtèrllaall

8 ÁrÍrLeE

!eaLElítie, Jurgea

Ían

Sarbala lan

dor ifal

vaÈ Erckelens

cohen

Iled!€,n

Mat€e!

Philip

lindo

A os vên QêIAeÍen

nealeÍélkers

Dick liduÍ!

3

Takkenbelg .e vatr Dêlft


mHt]R^\\TfCD[[R[SiN\t ook èeos deze sport

loen ik regen,

bedi'eef

aan dê kant van de meg een dolglanzende

stopte

een6 groen geweeat was. le inzittonden or

r

lz . J 4 n ê n

: briiuLTdcr- liíL n! n

Ê

I.

P r t.

+.fêl

z . + r "nc..-h, i

fiat,

bleven no6 enige

die

tjjd zitten

-.---

cn raáIde

Lleec sLoel LJês

Lr

r r r en

L Ir

gadrongen mannetje ÍLet glanzende ogen en ecn enorme

^ '

el n

zag

autob,rikJ

'r 'rit alscf hlJ €'l"ngoed dè reda}teur van tonald ftrok kon zilnof als een genêraaf, viens feger n€t in een mocras destíkt is. lc vro,:,ï, r ^^+ . r ..

1,êó l^^'

a inirl/

vq.

t 4. . . . 1

hl^..

ên

l,nêl

r ór -

4

.1,

^'

r.tti,t,

rw 1 r

\1n.1. toLg dL,re s'ocL I

hoofd-

r"

!

vlal

een Flaers

"ar

r r l^

éÁ,

l r +,

bi. oe mJi c.

tt

nAat

D. :nan zàl

r

-rÉnt

bij deze boor0, dan zien rc de auto ook nog. Jt€1 je voor dai je daar Ílat ne,? gêt'eurdor'. Ze raakte een lichteliik in vlaB: lrstêl zo híer

/ooÍ dat ieÍ'nd

oa aut r in , )ka?r

"[oÍ

j

naal

on

gezien,

/i.

+rr-l

rav raoncn,

gc-n mJ:zenisscn

oc ?ecêrtoruolcl',ês c

lJezig ïtas cet he

,

^ ...vê

w

Ire oan zaLg luffend

ir

voorhoo'o

ovcr zr'

er. zc snoof cens diep.

blad

hct

af rcgrukte

r

stevig.-

d.raf naa

dÍnand,

bet Yíaai

aI6 ze zrch nlêt

f

m a l.r

in

v,n

ale stoef

zci

,c,o..o", f:coer, ÍÀ

,f

cn zei op

"Zeg lerdir,and,

hier

zit

de man Lerrj]

-.

Êlant en de

/^

62dààn

necr on sloot ,,

,.

ftan slaak'c

.en oiepc

loel-

rórni êl

g1ímlach zat tc Ik

de nan

krrikte Lij

'rStik".

naÉ

in de E

de 6toel

rnond opcn on íe€ i

een te zetten, ik

het

er 6eer, 2

êven zrn ogên

liij

sjource

allt

ts r.. ïcê-tolaen

to.

De vrou

llc

gckdeld' 0.anjor Legcn haêr €.ht"cn a} reeds een vênt, zullen re er-

zL hL c:" hcgon trct nLt

o! zl

attrí)ute!

beficht

verzeLtêl

van nct

ii.id

gelilcurd.e ticl

l 2

rri el, vol

ilet

pakte e.n tijdsc

iL za'- hc1rtt.

r. 1,1 Í,

Eenoot:

zoal6 zrn vrourï

r,?eds baar stoef !u

+i

Plr

Hj-j ïêndde z'n a

lr

ê

,ruj,

íij

xoeubiLalr.

sloeg o! de vfucl

_ - t.

kotfcrruintc

naa' d

schone

langs een van l-eerfanrs

do(

voert'.

k.:ian .n del


Hij llaatste het dichter ilie zoaTs z1r!],,rouÍ tt uitalrukte,

neubilair,

draf

dinand,

het

van íoodrr

Een van de tiidschriften

vocten en ik boog ue genaalig, tdet de tÍoorden rrNêêrone niêt k-nalijk"

naa! ztn waait

hier

zullon

vc maar nict

achtera€,lr. tocn ale man

en rïeer: in 6en rrzeg lcr_ aI riê!:

ê€a bolale, die halve!ícge zo'

de !]'an nog

ter!íijl

voor oin

al iíegrllktê

stêvige

"in zat te genieten

en dê nalr g"Íng er rllet een sukkaldlraf

oÍr do vlucht

Het bfad Íie1 het

geval

de ïeg

van allee.

bezig fias 6et het verplaatsen sloêg

bii

boom daar

onder dia

gas.n zittên?rt IIij

Írênddo z'n

als

ze zich nict

aansinnig

gelaat

naar de h:Írcf

kaln houait' woralt nrll }locd o! d. gonensto llaats

reeals haar stoel

zat te goniêten

g1iÍrlach

r'luj-in God'

ka.Íncnelk".lê vroulT haal en hii

siou'Íde afle rêads nrt

naar de vlcour:{rdic

o! z'n rug en sfofte

attriluten

tczct,

cn slrak:

een

van haar auto cn var haaÍ Àgatha.

Ik kniktc de an to! voor cen belnoedigilrg, naar: hii zci afleenl rrstikrt. IIij nan zich ni-et de tijd on de iaíê1 rccLto! te zetton in ale gelyenste stend,

de stoel

een tijdschrift

lakte

een te zettenr

en begon er il een nieuïi

nond opcn on Í'eer

Daar liet

plall

zich in

te )ladcron.

Yoor hujr irla,ats

ioen de man al- sLechtofferig

zei.

en

ocr! grepl:'el lloffÈn' ll

vrouí

decd haar

en de stoelen uit_ rrlÊ,ten lle ÍE2,]'Ea3nt

ik heb e! goen zin llêet inrr. sjou@de aIle

to.

De vrouw blaef

belicht

op z'4 rug en Iíep !1aar d. aurrdie zo prachtig nog even genieteÀ van de auto

stoelen

Hij

en de tafcL

Írerd aloor ale ondorgaande

geklcurdc

voe?tuig.

zon': Toch toog ook zij

De loan ?at er a1 in,

tiei

kïIan en dezc kernachtige

t'ruÍ

inaar'r.

naar het

tocn dc vTourr bij

noorccn strak:

'rceef nij

h.t

dof_ po"-

de -Dri,lc naLir'do. PliiliIr

1


S([flÀ\flKffiN In hêt eerste

ttiDester

hobben wo Lceds een grote

actlviteit

op

schaakgebi 9d kunncn bespeuïon. In hèt ireekcnd aan h.t

begin van de hctfstvekantie

gloepje

naar de Tumac Tobacco conpany i! Íerïrend te ,ino?den.

lijk tr

tiok

Zcvcnaar,

een

om aldaar

sclect rrcer_

iêrd

ges]r.eld in loules .'an 4 cir ler loufe Faren er Crie praJz€n ,rcg te slepen. Jaa.!, Schiethart behaaldc cctr fraaia tEecde llair.ts,de overlgen van ons vijftal ecn dcrde. l,,et ecn totaal aantal Fntan voor onzc groe! van 5i nerden.n., hoê,,ïel ï. tegen I{.N.S.!, splfcrs uitk,ïanen, dic dikÍrljls in hogerc kfasses slcefd€n, toch geen laatsro, Lu.!llo terug

pakjês gratis zlen

sigarctten

o! cen gesfaagd

?eeynans, díe ons in

irel ncor o! z.-rUcn zijn

toernooi.

st-rat hecft

Cnza dank gaa.t uit

gesteld

aan Cit

Í

't

kunnen Íre ne,ar ale l,:g'

toernooi

dee_L t6

5ER ,iÍerden trïce viertallon

Een;reek later raar

.en interscboia.ix

fe:rs 3oldêrflan,

toernooi

Àtlard

behaalde ecn tíeedo

lloogland,

pfaats.

a_fgevaardigd naar de accj)ooxn,

plaatsvond.

Het €oistc

lugo v.d.!1as

ku

t eáxr,l,,,aexín:

en Guyon ï,aboucllex.,

Iiet tfieedc tcan (net veel niêuv; talênt)

Onderlr

,-ier:d derde. Grote belangst€fling iïeer eêns bf.€k

lip

le

lrijzên

'roor d.ê derdo koerl),

dersnatlrijs,

dit

jaai

voor het ;iorfst schaaktoernooi , raa, dat een noo€ntjc ven onopfettenitheid de têste sp€fer

kan doen vcrliczen. (;a,

dit

glngen

dit

l,een v.d.Bcrg

ja.ar voor de ccrstc

iaa!: near" I{ees Bofdenran on Állard Eoogland, D€ ger-

r0aa1 uitge:reikt

ging naar phi-

Hon tel. Groot Winl

.t

Steensl

Pel€tier.

Ilugo v. al. Plaê.


OKE KIOSKEN S C H OOT B OE K E N TABAKS- en ELEN R OOK A R ÏIK Í IJD S C H R IF T E N P OC KE T 5

GRAMMOFOONPLAÏEN

ARNHEM Jonsplools ó Telefoon085 - 450271

ffi0FvTm? VOOR AL UW BOEKEN

BÊSTSELLERS KANïOORS E H OE F T E N

VICE Wot wii niet hebben, kunnenwil bestellen.

Onderlinge Kiosken Exploitatie Honzestrooil47o te 1 .08300-3ó990 Groot WinkelcentrumPresikhoof Arnhem , NU OOK : Steenstrool50o - Arnhem

BOEKHANDEL

D. vanBEEK I4 - ARNHEM JANSSÍRAAT Telefoon23154 W. L. M. LIPPMANN Aitrtontii,t

AL u w v e rz e k e rin g e n

ARNHEM, Posb$ 28,

T.l.toot (03100)I t{to'


"n"(DN\m[i[G[R0DmilD Tfiil&r\I"BUR ''l-.

T,,E9 :RL DPEL, .AlER" van

o-lin

pen e'

iot

25 "eb.rLari

aan de ToneelgÍoeIr TiixÁiIR eaf o! 16 noveiiLber 1969 in het Theater 'LL:isiiê] aan liJfa IRUPPELS i,rAllii", net \Jn lê Àrnl,en de liênièrÊ "hl,S gesc.re..ren icox Ce engelse eute,.ir Colin Sr-,encer. le l'ertaling er d3 i3 clrtllcrpen ioo! J... het toneelbe.ld reáiÊ zjjr_r.ra:i I',arel liullen, aietooi:r, a1ê een gclil:' eer, tlii, 'ri!ls i;ê€ árigpe1s :rater" z'et de au:e,rr,!ls kunnen sc'.eu:1iet liêrlieilkn-'id dingen, alle in Jjr::'.:,rren -rii..;:el. xros:n niet zcud.en in íerkelii'rheid ooL .lÍ:::en, die rê:1, e:r 6ti..J.e. leven al 71:Í jaar s3nel. Il_rn -/Ti eird t;reê rcnoflelen, 'o.r e1 la].i ' rindt:'"1.' ilr scirap \eêIl. niei ellecr1 ziin duurz.'anlr.ia Le'iJezen: :aa Cer! ziarE.,l feít d.al ïcl.e an.ler. ïe-lcirdrngen zijn be{roninJ in let ïereld" talt l:or,rt trr ;,ori'u, l',ar1i-iet? in dit siik íefl Íen 8e:orlAe :n iuarree beaj.nt alle ell€nde pas goed. Ile sanenfe-ring, rro.: nan-:ereagcel; .';.n hcog tot la.''g op o::e 3._ r;,j::s gêÍend lran lbirofielDn, _re:ri€ni.. .rer]]legend ïarl :l]_:rr:tsc11!"J_ ïan !ersoneef iot de ioiiïiê, g€hêt :L:dêr.en kont in pelíj!- ,ïerketÈi tot de staatssecueiarís, _)a-sisconr I Ja 'raê-'. ia aallgetast i(e:i. lle el,',iê vê.n de naatsclair!1j vcort t. b:ncn_ blijf: de vro1ir ais ooL ie nian in st..at is kird.,Í.n en, niêt te vergat.nr ielr .- ',irai zijn de EellLaen 1'oor Ae indrstri. kraaht i,n zii]l voegen I Cc ïetgêying ? le naatscjla!!í: iia:rr het Jon6e ouderlaer :it ondertussen nÊt dc lrolrlêmen ên' zoêls g.va1lcn, dr:eÍgt hêt kin,:i de du!€ irê ]ïorden. iL detgelijke alti;.i (ieirle;nir'!i, cen biizon.cit:]r zoals l:Let kind g.nocnd is' b1íikt dei {ind. ieb is oede door zijn toedoerr, dat dê rust en de ordê rror_ ;n z€ leefdên nog lang en '.... I .ien ier st€ld. indêrdaad, 'r!-LS !ïJXÍ tRUPttLr, ?iTlRrr is êls het ïare eê4 no'lern is alsurd' het 1'er1oo! ilaaÍenteSon fo_ sprookje, iiêt uitgangslur,t rêat glscr. En zoafs do necste slrookics Yclder reiken den al1een ook-een uiterlijk zc heeft ook d.it stuk - hoe blii het verhàallrje, .terbittêrd en ziin ondertoon, Iiaar nerg€ns is do schriiver bitter€ .nd. uit het Lappy niet allêen vrolijk€ cptiÍrisÍre bliikt

fvlll.l).\

IIet gaa I nict zo vi nd , om dat deze voo r a I r oor . lc r ? ' ' !p.o- vr i. jdag. \ ( i ecler e v! i. j. las 1 en I ior t e inler ! , ií D o() r iede r c ! r i. t . ac t r es van scholi en "Not enkr aker " V erdêr wor dt er \

Je kunt ook r eacl i (at wi1 zeggen or ( 02150 - 10551)


Ë'.J,#t&ïr." 'r:g:., teru$

d€

L-

1v;)l't).r'riid:t!l ve t w .trde f i .j ke r Hct g a át niet 70 ra o e d me t .l e v p ro , i c ts dat i l i dè5 re ( ' ndat dez e o n ro e p z u l k e a a rd i g e prosrárLrLÀ s i rààkt, ! in d . goed pr.rcramta ui tl i ezonden: V ()()ra l ! , oor de r ad i () w o rd t e e n o n tz e ttÊ n d "!p ro -(rr. ldas ti .lf uur dLtrei C t.t.al proqrama V p ro _ v ri .j d a s l s .e n . 1),(.ari n nl È u i (i cd e rc v r it . las t u s s e D v i e r e n n e s e n u Lrr ()p l ti l tersrtd w o rd e n D et stêeneoede Jnuzl ek. a fg e w i s s e l d en l i o rte int e. v iews j e op de Loogte met de l aar.stc b Ii J f Do o r i e der e ! r ' i. jda g te l u i s te rc n de a.ti eqroepen' Ldaat e n s tu c l e n te n b ê $ egi nsen, a c l i e s v an s c holiere n e n "N o tenk r ak er " e n h e t h c .l e n d a a g s e p o pgebeLrr.,n. gel aeve rd e r wor . lt er v e e l n i e u w s o v e r d e to e stand i n dc derde rerel d Je ku n t ook r eac t ie s wa t wi l z eggen ov e r ( 0 2 1 5 0 - 10551)

v a n l u i s te ra a rs i i e ts w a t h i .j n e t

verw achten, N ant i ecl ereen g ehoo.d heeft kan opbel Len.

cl l e

7


[D[.SC[R

Lilm:mïIAIIN'[R^\t De hoorns loeialens luchtalarn!

Eet volÉJênde wo

henel Trerd zwatt '!an de toestell'ên. De Benscn schroeu,nden en renalen

sieve Èfenenten

Itet ls n.1. mijn

traa! ale schuilkclders,

dat een nodern c

le

nó+ cêh

ook r,rij ?enden na.ar de kefders. Ilet Ías or al lropvol. loor

fk voeldê ne een nol

!?at ]icht

vief

ale ventilatiekoket:s

ziin

in

ho1.

naax binnen.

fag brood'

0p do schappèn aan de nuur

il

íiêa

komt nog bj

EoYendien vraag'

zoualen nogi ni

rl li

-+

d€rs is,

ls

sfe,

119 ta noerlen. r tal,

dreimen

,l rr.1i

Xionsen, die afdr

Hen op schoot.

loffe

Iange haar .

" ^ L- -

nLn []ocoLrs vrieSdct.

Ze hLld(n.

^^L

hrqr

het

haar trr varên ook t-,reê klêuters.

I !h!

en aê,n de ,

Over de kritiek

klonken.

Puin alrong door de kokers. ire hoorden dc vliegtuigên Kalk

drong in

nu dichtbij

t

Stukken vallen

van het

Plafonal.

Vuur. ilittc.

Paniek, Àngst.

De kelder

rreg,

is

Íoons, is

modern is, liên h€eft

naar me toe.

k"uilt

aan nensen van terse"

onze neuzen.

)e boonen va1len Jij

tonken.

d.ezen

len nodern denk roinatiê

is

nidd


[D[SC[Rh[\\[R\NT[ft] E€t volgende

lilo]'dt geschreYen

uit

protest

iêgen

a1lè

zga'

p]]ogte6'

sieve Èlelrentên. íet

is

n.1.

Ínijn Bcning (ên ik

hoop, dat ik

daarin

nir-t

sta)

alleen

Jongens Bljv': dat een node?n denk€nd nens consequênt Í)oet blijvcn' wordt zoh ior'_ r0et lang haar moeten pcr sÊ !'ui1q haran hêbben en dit dat nagerocpen' iir'en staat cr echte? niet bii stil' gen ook dagelijks kan ziin' het 1s.nge haar van oeisics evengoed luiI goed $asscn' Hier kont nog bri, dat iongens hun lange haai nccstal lalrp nêisjcs 3ovêndien v:caagt oen zich ook nooit aft 'íaa?o!r aLleen is ook g':ên rcdèn vool en het is ook haar zouden !1ogen {iragen. Iier altijd

zakeÍ níet

zo geÍiêêst. l'laar nen denkt gt1ïoon: "Àfleê

Ítat an-

slecht" ' xrinst huích'lachItensenr Cie a.Idus handelen en denken, zljn o! ziin mcosze zicil nodern voor' tig tc nocnen' Aan de Êne kant nl' do; ders is,

is

ziin

en aê.1]aLc and€ïe kant

tal,

ze l'rescliik

conservatief'

-'rant nog neer kunn'n vertelfen' gedi scríndn€erd ! Bij gebrak rordt nu relhaasi de groe! langhaligen geÍ"'one !'iríêsaan nensen valr andele rassÉnr die anilers ziin dan d' ' zijn'ook anders die te zoekcn, anóeren begonncn men is terse'1 nens,

Over de kritiek

al,

op lang haar zou ik

ondat het cliscrínineren

van nenson Yan anderc rassen

niet

nêÊr

noderlr is. IIen hېft

dezen gcvonden in

Ce la.ngharigen'

' Di s cri llen nrodetn alênkend nens lrag eenvou'Lig nienand discriníneren en heksenverbranen stal!$end uit biigelool i0inatio is niddeleeuvs ding.

i'laa,lcnog st€eds is

discriÍlinatie

de i'rereld niot

uit

!?l

Àrnos van Geldiren.


"["CD[D TI]IN

ftfl,nuuom l][

1.

$ e lso n

gonky ?onk Woman

2.

Baarsla,g

Bfoody l,ÍaÍy

noor de harale dr ik, alat lt:eL'rouw ouwên stekende llaar benêalen en hong, dat rnijn 1

Yênus 4.

Verste€gh

Á boy naned Sue

,. 6,

ïlissingen

Thê 3o:(cr

?eters

Irn

7.

Beêan9on

Sugar, Sugar

9. 10.

hi êr

ir ^ê

Alors je chante Boulogne

Heaxt of stone

door een bos brr

Labruyère

dhên lrm 64

See n

)

a garcbler:

)

,,T) aq

schulCig

Earm nat de harp

i h..n

er op de koffie

99,f/: n-'nsl ïÍordt gcna€*t? daerom best een k\rartje kar kosten?

iedereèn tcgenwoordig vcl in een b€stuur zit? 0Ers nooit alleen voorkomen? (roevrouwSchutte) ook mensen met 'rexkecrde opvairtingen ,ref eens goede gedachten ben?

k rc l :i .

voorschijn

het oudêreomjté ver.oudcrt ? jc bij i,abiuyèTc affeon de 'ncagcn ên niot ale antFooralcn onthoualt? het verboden is lraaktc juffrouv/en (nfêt aansiootgevend) op het klesseboek tê plakkcn? de koffic

tuIêt?árrIr

?.

zich nu in volle st:ralenaLe gl-imle Zíekenfondstandc 17roeg zij, hoog enornc stapel mj aa-nracht !1rlde. ter geen onover!

? [N["Tn'[r rlDNU'

10

il.

en alaaron was e€ kennen aelr zijn fk li-ep de keuk€ Jugdleren stapp€ gebloênde la.ntoÍ

De kínderen zijn niat 12 ,

'l i

heb-

r.

kian

)

ne zac! glimrend Ik trok ne telu€ Ylefdra zette Trx

ï

alooalven haa:r D€

l i êvÀ l i h0al i .,i ..

n ia t ! ) . U i t h e t Áf en toe viel e ges benedrukkên. ale laatste gevoc Iïieruit ixa€lítc i keurig uiti ze I tljd op haar eie lannen in de gla kondigAc ze, ala


[[,ffi, [il. nmnom gesfot€n Íerd vermoedde loor de harde drêun, waáJmee ale achterdeur (o[ze trouve, voor niets s t aanaie,halraleÈuit dê ik, dat l,levrouÁ' Tuit gear.riveêral was, Ík 1iêp nou{en stekenale hulp in de huishouding) naar benêden en zag reeds aan de enorne jas, die aan de kapstok was 6eweêst. lJevrou'r Tuit viel naBehong, dat !Éjn yexnoeden juist isl) lijk niet in de kleine maatjes (rat nog zêer zacht uitgedrukt van haar dan ook gcnalikeliik te hérên daaron was èen klêdiingstuk kennen aan zíjn geFeldige oxrvang. o-ruin , 1k I ic!, de kc .ken in. 'ear ziJ n.L b ziE :ás h., ' solil.. voor rcrr paer toestJugdleren staÍrpêrs ($aatjc 44) te vercisselcn gebloênde lantcffels. i]Ér,-st.-ik hear "Go.dêmorgon, liewrou Tuit"r geheel oprecht toe. Ze hief haar van n.tur( bloz:i.l gezicht'ougeYen s nr.1r 0rjj op (n lLi' door .en oo. orr.rn5rl. z pcrn..r.enrkrrlleL. jvlefrou!rr Ze iras klear. met haar schoeisel en verhiêf eindelijk 'ila.g ï^11ê

I

r

ni

r

r

r v.

I

.rc

I

fl i +

n.'_

h^ó.1: --o_'!

ên

ziJ a] h.1r gr.ocn-griize strafende glinlach toe te r,er!en, ,'êrbii rillaar gul kali ik nec buginnui,iÍefrouïÍ" lict zi.n. ZiekenfondstanCcn !.r.

-;

Jr J

, 1. ,

.) !u ,' .

'

-o.

aJLjk.'c1. oi. dc 8:lcle Lnorn. :t_pc.L vL lc boro.n .n in\._r.'.n' ( -.it (f.s rrfÍic. f volL-r):'h.oor ..L. oL, d1l:L ola.\ ae,nru"t zijn, had haar hoofd à1 geen bez,r:aÍ tc tant zij ter onovcrkonelijk ogcnblikken ,-jeer tcgesíoken' zij na lïaarrit crliE. in een kastje voorschijn kl7aÍ net dè rrtikêlen, die nodig l'ar(:n oÈ dcze af-És te loor d- gro-i a r EoL., r. op. -'.!t. ij' t. €aa.. -: :rroopl "r gfinmende 6otr no.díê .an dc Alazen. knuistcn l!1 het en b.Àon nc zac! glng bc.tcn dc b.ddcn. opne,ken' Tk irok ne teru6 Lr-it :Le keuken er Seldra zette l-ruus (zoe"Is ik haal oÍcr1a'ns nocit nocn) óínv?nhe.!r diê ne d(j lievcfingsliederen in, dat ging o\'-er e€n bc ja.'-:rda vlolit' dooil van haar:ian aan de drank ,r:s 8erlakt cn t(ngavo15' dáarvan noodlottiJ 3an hêar eindÉ r,as gêkonèn (de inoraal ontbï:.k natuunliik - r-+ r\

rrr+

.irf en toe viel er iets in schervcn, als viLdc zíi de ,lroefste laesao! en ook ges bênadnkken. Na l.oiLoo! van tijd l1iold hct gckletter de laatste gêvocligê lvoor.den van het fied stiorvcn langzaan Íiê8. Eieruit maa&te ik o!' dat de aftas klaar iias. ln ia hoor'het zag er la?tste decd ze a1_ keu.rig rrit; ze had zeffs alles af olger.uind' lit de ti.iC o! hoar êiaen nanier: '1ê keukenmessen tussên hot uilver, _d /'ritr"l pannen in de gLaz-nkast, et.. (-j:g overrjcht:l.ik::'. kondigdc zo, alat ex n.a! 4 boÍalen geêneuveld raren (een rccord, tot 1' ,]


T-

gêdiplomêerde A. N. W.B. - V. A. M. O. R. - B.B.N. A U TO -V R A C H TA U T O RIJ S CHO O t

J.A. wVELZEN von lowick von pobitstroot 5ó - oÍnhem

relefoon0t(l00 - 2358ó

OPEL - R E C OR D - KA DE T T - B L t Í Z

'tri/oÍdt pas . gpeo met V@R ALLE BOEKE{ VANAFJ

APboetwintel Gdê RtjdÈAlei!

16

kun je terecbt btj de: ARNHEM

1970-01  

Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Advertisement