Page 1


EXCLUSI €VE

''I,UNETA"

Henstr

Íor

Fíjnejackp corduroyb zoalsjullieI "house" he

5

houe

rfreens


i t a l ia a n se ssp e cia lite ite n

t rt o I

€XCLIJSIEVE VENLICHIING "LUNETA" St..nstrset 56r,Ambcn 4251?7 tclcÍoon 085

stsensl raal 15 g.ote oord 2 arnhem

H enst ra h et ad res vo or : c as s et lef €c ord e rs , trê n s s to r ra d o ,s ges pec r a s ee rd

n a l l e s o o rre n

e n het meest

b a rrer Jen

S prtkerl êan

33

WÍorgirlrund W Wbogs Fijnejackpakken, spijker-en corduroybroeken in modellen zoalsjulliehetwillen. "house" heeftnog veelmeer.

stuiÍeensin!

hure oÍhlds

rËEnÍtÍmt57-umhm -td.4it0$il


komookaanbood van'de zilvervloot'

f,'ffi dr\L4rJ.a1À

\to,^

P.o$-e \lr"-e-e^

"

r€zílt \0

8dlê

IL-'e

.Tan ifillen T e 11e

a s.I

Zake lL.L:

13 €-'\ t o

\za^ê\ria

'q

\d^e'nt4

r5

P"^-t r"^'."'r"r^

\6

Prcter

Ijexl I'1eLz

I Dezilverv oot.een spaarpan dat rekenng houdtnlet de wenseovanlongemensen preme overspaarbedrag 10ob p us rente. \hdage€nÍoHeÍaanbÍ de arro baJt it uw omgevirg

amobank U

SJoer(

Baxt I'laris

l cl

nq-tr St' A.nl"t'or-^ 6.'t

at

)a.'. zt ygt.'"^;-oL^

\rwt-J

qr"^ àalrt

m&-

4@

zs

-. "oz*

Z. l.lo'6rq(;

23

,*1


'Eplc7, Ja, ja,

Ceze ieer

e€l] Lustru,nnu,nner

' ' ' Á --B -t. . ^ ' H oof c r eiac i

eu r:

J a' 1 W r llc m Za.lrelijk.: Bax [ er a

] . av ê1 ]

Tr r . ede S Lev c n s G er nr a n d J :ert n et

l;et z í oeCar êr { i n g

Bar : t I ' 1aiis

z t.laro16lonq

o v e l z u l l e n j L l l ie qeroeg vl .d.r rn het a rrrn e l s x e .g ê d e e l te var i rt pasl | l a-s di kl2 i c i ]Íme r, Ik 111 hi er l reÍ.r op 1€ts and e rs ra g a a ,-r L l .: nrl (reE er ee.r:rdJe { êtod e r e e r a l ro n re n stLr,kj e en al gezl err van het fe rt d a t r' re g c c n a-rrori e," re copJ pl aai :.n, oíj l C e z e l fd e re d e i or de " aroi Lre.re b ri e ftrz o ' r: re l o.rtstaar i :i ,.,ord 1k drt o l :r' l -re :ra re n tege| hcb. l e 1r:c.j er zal tro i e rr. i i e l e e r ro x e rakr-er vrnC er ex dat 1s n rs s c h i .r o rk ,i rel :.recht, craar 1k gel coi dat dal lier nie: t,ei :l i qrrl d i s, ' l Jat sto.rd e r r:a n e ri j k 1 n d i t :tLtj e? :l et saf een tai l i e zrer, dl ! de dodcntal ten s . rrl c ffe r: in 0 o :t-E rro p a , U . S . S .R . ex ahr]1a.neersaren. lit w a s e e r o n tr ettenC l arge ri j er rk ben h e i , c r. .ro l l e d rg Íee eers dat .l i t rerschri kk e l N k 1 s . Ec l te r, Ik C el oof dat de schrrver e e n p a a r g ro te fouten Íoaakï, Ik c1têer: tri l a l v e e ê u u l { a rÍ1.:Í,e-Leni nl sme ei st hond -' d - L l o .. D e . r^o.ogrvar h e t I' l a rx 1 s n e L eni r,i sne heefb sedert de R uss rs c h e o k to b e rre vol uti e i n 1917 i n 0osb. ên Ió. V e- e os nn Ero p a , ra .a L U "

zeker meer dan TOOmilJoen nanner, vrouden en kudêren het Leven gekost. Wat Lees 1k Lier en ,.rrt &-dere strkken uit de aroniene copJ. L1t de ldeoLogie var het l,1arx i s re -L e rri L i s me vol gi eer dod e | a a n ta l v a . z o en zo veel n .a .w .: ' r1 t h e L l ,:arx 1 sÍreL e n i n i s me v l o e 1 t onaf-


weel doden vallen' Dit is wêndbaar woort, dat ene male niet waar. Goed, er zijn in Ru€1and' ;. i. ;" staten wele, vele doden gevallen' ór';na en a.the'tieke staten een Ínaar je hebt Inij niet horen zeggen dat in deze is' en dit is de macht aan regiem 1,r""*i'"U".ft-l""istisch geloof ik wel' miar dll zegr n-ii ook nrer zo' Men Doede "oreen" rk rn dat fêil her door Bijvooroê"lo ."". .en ";",liqtlidatie van winden kon niets f.." .'u. Itr"." en rngets ge-hebben leiders en Chinese terreLrr, De Russische dat er een totatlmeend dit zo le moeten interPreteren, En nu kolnt ontstond' is werfoeilijk m. i. die taire staat voort het: Volsens mij vloeit we1 uit de totalitaire staat niel uir de aanr.Iren doden vàllen i-t -"ar "r "ï.,. of liberalisll"chc'd"ologie' Marr;sLisch-Lenrs'isclzeer eenzijdig gericht' Ats bijstukje ik het ve.ae. 'ona strekvoorbeerd een stukje was ingestuurd, waarvan cle a1ledie staten' ti.,n *as, Iloe is hèt toch rn;gerijk dat in nastreven'prêrna;i ideologiên, die het heil van de mens er toch zo'n enorm aantal doden valiender.n te íetlen, U. S. S, R. (zuiweringen, liquidaties' len, biivoorbeeld: 'v. staKorea), Latijns-Arnerikaanse S. {vietnam, enz. ), dergeik een zou dan enz' )? terreur, ten flnartelineen, liik stukie ten zeerste hebben toegejuichd' inzender erg kwaad is lêw-orden ;t t oop áar srukie en o\er het leir, dal rk z;Jn inzerdin€ dit "'". -'j" her, zittËn artràken zonder hern te Plaatsen en, door rêaliie felle een keer \olSende geora, de hr, .rut r. ., 'oe *rr; hij of zijl dan wel ziJn haàr naàr onder '".':"',, durít te zett€n. JAN WILLEM

orri.t genoegen te Besl Hier

een en

heb ik geko mulering hu

Je wordt je

Ten slotte i Fraktisch a

Het lijkt

of

gelegenheic


Ontt^lOondmerreer Lab oruv ere op hef

P.:b.:t; l*;*

Eerst een re ctificatie: het protest in dit e-n het vorige 'rd nurnrner heeít Jenneke ten e gegrieíd, zodat wij dit met genoegen terugnernen. ed d. Beste Jenneke Hier een enkele toelichting at6 antwoord. Discussie heeÍt woor rnij een onpersoonlijke inhoud; een gesp.ek is voor rnij een persoonlijke inzet, vandaar hier een toelichring. AlIerêerst: een christêlijke sa1nentevinq heeft merkwaardie \eel wec r- de pratliil,. van war jil as,"e"tr, Dar daarna-s. nog een ve ra ntw oordelij khe id is tegenover cod, maakt dê mens-ll-lens relatie alleen noe belangrijker, Bij het ínrerview heb ik gekozel voor de kortste formulering, een lansere for, mulering had kunnen zijni een samenteving waarin iedereen dê ruirnte heeít om tot zijn recht fniet ju.idisch bedoetd) te kornen. Wat het gevolg wan inspraak betreft zijn wij het eens. Je wordt je bewust van iêts dat er al is. In dit eevat de DroLlcmê. en de veranrwoo.deliJkheid zijn .. au" à , dê ,êw.srwording verloopt wat traag en daarom een exLra duidelijke Ten slottê: de kleding, Mijn wifte jas is niet gezellie, wel praktisch als bescherming wan rni jzetf en anderen, de rest is een kwestie wan gevoel. lvaarom wordt een nieuwe spiiker_ b'oek oewerkt ror hij her ui.erlrJk .eerr ,". ..n ,..sl eten en hêt door de behandeling ook aI een heel"ua"-.. eind is? Het lijkt ol er geen plezier (rneer) is in iets nieuws. waarom lnag er geen voorpret zijn van je te kteden gelegenheid: een Íeest, een eindexamen. een bezoek enz_ ? Dê concurrentiestrijd is er nog, nu niet het mooiste, maar het r]1inst mooie. Beide mogetijkheden kun je opvartên als "opvalIen", Daarnaast krijg ik sterk de indruk, dat ook hier_ in een streven naar uniíorm aanwezig is, dat wil zeggen hel zichtbaar horen tor een b€paalde groep. Als het bovenstaande lneer vragen oproept dan be.rntwoord zijn, is er altijd nog de nogetijkheid van een sesprek.


HOEVAn9L

ntf

00r Toeg"no"'5

uenLtng a" BRUTALE

J \NI -t

Va/ptq ,

De wind wai

- wild waPP

l-lLl l - - ..1

Weinig late

L1l

t-.._.-t^ |

U= l-j

|

llr-l

was hij bijr I

L-

r -r t-____:----t t---__J

golwend got

Z.Jyeveriq z

zinkend de


-7-

Varprq"Jetb-rcatJeèërv De wind waait door de wilgen - wild wapperen hun waaiers waaronder

-

zij wanderen

want onze wagen was zonder benzine. Weinig later

zagen we een woedende woerd,

wat waadde hij struis

door het wadde water

wat wonder wegens zijn gewonde watertanden was hij bijna ten prooi gevatlen aan een gewetenloze Winchester wàarna hij warrne weefsels uitwisseide r net een wulpse wadgenoot. Nu werden wij de wonderen wel gewaar hoe wonderwel

twinkelde

onder het wat warme

hij

loof in de

gol\ end eoudeele srralen orroom. Zweverig zwichtten wij onder z\in zwoere zwijm

en zwomm€n

zinkend de eindeloze aarde in. Hans Jan.


v(ln

miinUaLsr-

voor

mqn

reótêt-ÍE

ho"d

jii b=^tmij" cpSJ'&)à 1 ttl i.or.j5 iL n',duet j:i ko

nieLurol ik

door eá1

LrJd.g

gp"r,*i lrl

d ko"r o-=r.

Tuée.


v(Ln

-gn

iJ. t*n jt

LaLer- Yool -ij''' 5gdtghord

ji'be"t mijn -

cp'"X.ll*r,)à 1

.cp:v5Á|cz.Á1

tr.} t*n 35if

t".l', ttt jg

n'r4.,,-rltjij ko"

niel rool ik

k"". clooÍr

ll.

hra!-róelrTl

IB\

s"t,"ti

irr

J kor o-et

-fi,'Je.

TE


A RNHE MS E S C HO O L K RA NT

asfl

RUBRIEK VAN DE ABNHEMSE SCHOOIPERS FEO ERAÍ I E,SAM ENW ER K I N G S V O B MV O O R : }IELIKON - THORBFCKE LYCEUM CLAO BLO C - CHAI STE I U K I - Y C E U M IBIS TACHEIA STEDELTJKGYMNASIIJM TEVENS O PG ENO M EN I N ' T I I C H T P U N T J E BIOMYTHYLSCHOOI

barr naris tàí willem têllegen pall van der las

voorzitrer secietaris penni.gm

jenneke vàn dsPlas

' 'W rt i s d i t c , g e n l r l k to .h ccn siu h p cr ii h o o r d c i k l aatst cen spoor*egman tot een andere z . gÊ . n . l o c n h , J m ij va n p cr r o r 6 n à a r p e ir o n ? rccd. Ik beb ni êts 8.zcgd. D oor ei j n so r d r d o o . wreehden hand i c a p s p r e e k i k o o k m o e iliJk, vaak ni êt verstaan en daardoor z ou h e r d i e k c c r à LL e e n m à a r o p e e n b la m à Be mi j nerzi j ds zi j n ui tseropen, lk 7 i € d d € e c h l e . w€ e . e e n s va n vó e d e . Wa a io h zi en de N edel l anders ons nóg s1eed6 al s t èn s r e l o n m o n d i e e stu m p e .s? È. o o k d i c . r . n e e r , a a n wic d o .r zr jn b u u r m a n uerd eens mee te scw raaad nu ei ndel i j k gaan n a n r z i j n n e e í in He l D.r p , h a d h e t b ij h e r verkee.dê ei nd róen hi j zei : rroh nêe gêen hoo. , i k k a n w e r k e lijk n ie t tê Ae n zo we ê l ê lle n d e". w i j k i s w êrkêri j k Onzê A r.rrêmsê rron v a n c l l e n d c . ir tcscn d e .L l Dc m c c s t e e e h a n d rh a p te n in h e t Do r p , e n ik g e loof vel Ln l eel N ed€rl and hebbên een grut r. 1, k e h è k e t a a n s o o r d e n a ls' stu tu Dê r sr e n ' e ll€ Dd e'. Z e h : ( e n z e l í b e k l à g e n m e d e lijd e n , ReB r i j p t u { e l e c n s wa t e r in .cn om8aat, w ann€cr u hem aal staart al sot a ch a r d ika p tc hij o Í z i j e e n v o o r we r e ld r ijk m o n ste r is, wa n n e er u uw zoontj e van dri c cen mcp seeír w at heêft als h i j b i j h . r m a n o í e e n vr o u w in een l ol stoel vraaetr 'P ap!a, die óf *anneer u zo ie m a n d .! str á a t e €n snoepj e oí êen dubbêl tj ê toêstopt? ' n a . ? ' , { ls s r h à n d i k a p i e n zijr wij o o k sa u v o p o n ze r e entj es get.apt, dai seei i k onmi ddeni j k g o e iê b ê d o êl i ngên w erkêêrd op. Maar o, di e meew at oê. E n d a n v á l l e n vij u w we r ke lijk rige b l i k i n u w o B e ., a L s u i€ m a n d t€ g .n ko ó t di . nu €ens ni .t zoal s u i echr van Li j t en Hel l e e k o n s z i n . i g o h h e t d e zê vó ó r d ê n u it n er boek !an H ans B ergma; uit da A i r A " t € b e A i n n cn . He1 i s n a m e l i j k w êa r , wij kr ijg e n o o k lie n tjê ê in de hand gêstopt.

MrJn Leven ê€n

En w i j m o g è n s r a t i s n a a r d e W. c. Di! i s t o c h m i n o Í m e e r e e n ve r n e d e lin s. Het i 6 v a a ! , d à l j ultie à l]ê ê n m à a r m e t o n s g ê c onfrontêêrd w orden d. m, v, de col l êktebus , ê n z o n u e n d a . i! d . sta d , ok é w i j s e v e n t o e , d a t wij wo ó r e ê n g .ó o t d ê ê r van j urti ê gèl d l ew ên, maàr dat vi l ni e, zeggên, dar wij daarom minderwaardis zijn. Nu vr a g e n j u 1 l i ê j e h issch ie n à f, wa à r ó m wij dan vaak zo al aezondêrd zi j n van dê maatD: ' i " , o m d a r w . j on " \à d ! m o ê tF n i ê n r r d lisê - p n voor onzè vêrl orB 'rA . Maàr dit vil ni€t z€sser, dat wij daarom ook niet op eên gewonê rchool kunnên zittên. Naru u r l i j k h € b b e n g ê h a n d ika p tè n va a k m ê € r b e 8el ei di ns nodi 8 voot hun onderw i j s. vel en hebben aêwooD e€n i€rsenb€schadiging en kunên daaróm hoêitijk dingên vêrschittêndê O ok z i j n

ze vaak onder

m e d is.h e

b e h a n d e lin g .

w àardoór

ze ni êt

aaÍ hêt schoó]]êvên

En d a n n i ê t r ê v ê r g ê tê n d ê vê r zo r g in 8 . Daar h e t B e w o n e o n d e r wijs n i€ t d e b o g ê 1 ijkh ê id bi edr àan deze móê k om e n , m o e t e n w i j we r sp e .ia a r ó n d ê r wijs h e b bên.

i j kheden

kun-

têgèmóet


asi2

. , r r r h x nn e n d ir n icr v:.k zfa !r.. !.n ..! \.r r t e r .l. ko m cn \ij i. c. n r a r r im è .1ttr \i,,

h.!cn.l r

!..rr.l j Jk

onvol

L r r . l d h ,.r r à n r i h € . o p .lo r d e j.la ! I i ebrD àrr uíecrondr. rel .vtsrctr.r!..d.n lr f. !àn s\.1, di . op cen /.!r !.p ..s.n le ,- .d .1 .o r krn.i .rl i j k. i \:,1n... . r n .tr L r n l3 jr à r in tcr \i.n d c. dÈ mtrssàmcdra ons op

af n

, r. r n r

r\

, , l, l , è r d . L n J . k o!

nàa.

r à D \cle

h r à .r ..,

!.1 .

o m fo e p € n

cn D r,

!rn

sqol

r è à È 1 l c !.

LUT HLR. IVU N ZE RoÍ de dubbel eboe k h o u d . n g \ 1. , , ! , er \ r n

d e f e d a . t . ur .i r .- n d ê Ar n \e r se s.h o otkrant harl i k zon.tà!à!ond..n !cspret< ik 7.ih.rn, d .L r ik e f [cl o lcr ]r a d g el ezen, maàr càt rk d. qi j zc, *aàrop \ns !óor!es1€ld, l-! rl' . r n i€ t k.n a .n va r .d e n . lo e n krccA i k dc vrraq, oi i k mi j n bcdoelinlc n L n , l e r . h o . l k . J n r . a,lc: r .u u il\.r ke n . He e t grààB \rrl rl di t dóên, àt l i gl dc !6 3 s(ho. lrijr! v p r a c h t € r m ij: in h ct n a la a r va n e e r d i k vfl .n zesti g, zodat i k nrrJn ar,Lr rl, D. ! pr q € z i n C p r e d i k a n t h o e sr n e ê r lcg e € n . $ r c vas Lurher? r'oên hi j i . 15.16 ovef leed, z à g d e { c r c l d e r vo lkó m e n à r d e r 3 u Í, d á n r óen hi j i n l 43l !cborcn *€r.1. erti h ijdic I c n d ; n A a a n . l € q è sch i.d cn L : ) ot i s di t o f h erj t bi j c?:ri !e Í,êeaeqe.kl 1 .!.\e r . q i L ik d e te r e ke n is I Í . r k ! r1 e n o o f d c n fà n L u r h .: anndui .l È n: !erL Mi .i d.r..!\s l i j atto!r h . c , r iriJ. v . r \ ! n n e n r er is zr in str j..l r e g e n d e a Ilà :1, tcg.n de !ê.eri rg vàn rc1rktr,i .É n .r hc iL; ! p n - F l i j ê r k e n dc n i.r .j. i- Èr lig h tid !à n d . k.rk, vrD bi rs.h.ppcn, kn.di nrtÈ n -, d e p àu s tr e m in !t2 0 in .le L d n d o et, \.crpr hi l , ornri ngd door stud.rl cn !. r, a3k 1, r rorc

vrn

rra r l i r i e

d ê g e h c l c ccn !:e n 1 € !\e t is n ici . o h p ó n e e rd e lij . a r d e Pr .tc3 ta n !se le .km u zie kr

n r c.. een ztràk àl l ecn vn. her kóo., D àà!, r è e l l i cd.rcn. E . /o l i eern m€t l ,u!tr.r de wr l d.rken tran schttT, H àrdel en tovenàL

r ! dir ni. t b c L : n g r i j k ? L u r h e . h e e lt h .t Ni.u l,e l.e stàmeni vcrraal .l cn ror de vcri èl i rg !àn hc l OL , d - è T € , l r m , . n l m e e Ce wcr ktDa t d F e d h ij, opdar i .d.r z€l f de ti j bcl z.r r.rz!!, r . da! he n z i . t r b è v u s t zo u vo id e n i wa r m e n d e n kt, voett, Ê etooft, mc€nt. H er w s ni êt /! , aar L u r h e r i e d c r R illcr lvo ó .d yi ndr: her eaàt i n de B i j Let om j ezus e vè r b e la n e r r lk a-h. is rus , I I i j i s d . n i a a r sr a fvo o r d e wa a r d e va n ie der B i j b.tvoord, H et cn.i stcndom r. d e religic v a n . e n P e r s o o r j n ie t va n ce n Bo e k_ tn ic n sL . ! t e r i i r : * a r n e cr L u th e r o n d è r wo o itd u r e n d l evensgêvaar i n l 52l van Wi ttenberg i s di 1 het Lesl i ssendc ci nde S a a t e n z icn d à á r vo o r d . Rijksd à g vê rdedi gt, !à n z Lln r c d e : d ó o . d e wo o r d .n va n d e Sch r ilr b .n i k gebonden i n hct gew eten en gew a!tsE ! Cods W ó o . d : h e r r o . p .n ka n e n vil ik.ie is, e a n l het i s onj ui st en gevaá.ri j k, om i ets l'n eqen her e e w € i e n r e d o e n . " In o lze we r e ld va n 1 9 7 3 ro.pen vi j àI]ên om dcmoc.ati e; rs ri c t n1-èrr l e L e d o e l i n B v a n d e h o cr a tie , d a i ie d e r n a á r zi j n gew .ten toi zi j n rectrt komt? v a n L u l h e r in e cn d o n ke r e wê r € ld ve e l l i cht i s ui tgeeaan: maar ni êr al teen L i. hi. E € r s r d e z ê v r à a a: vie va s T h o m a s M o n ze r ? dc K alhol i e k e Kerk: d c co n citiê s zijn lo u le r kin d e r 6pel vàn apen en papeni i . zi j n aanv ank elijÈê b e w o n d e . i n g vo o r L u ih .r we .d sp o ê d i3 r ot mi nachri ng: "door Luther w ordl aLrc c hris i e r i j k e e r n s t to i e e n g r u wê t se m a a kl ; à ij noêmt Luther: ,'broede.tj e coedtev.n .r v aderij e C l l u i p e r De k inde. d o o p verwierp h iJ e ve n à ls a lle Do p ê .sê g roèpe. van di ê ti j di i s hi j tot de vol vás s en d o o p g e k o h e n 2 Ik h cb d ii n ie r ku n n ê n vin d e n, i ,i k predi k l l 'l is de e e r s r e , d i ê d € ce b r e ke n và n h e i Pio te Êr a n r ismê schcrp forhul êerr: € en c hris t ê n 8 e t o o Í , d á r n iè r o ve r ccn ko m r h ê t d a t r an Lutl er, maar dat i n de tarren !a! d ê unv erk o r c n e n à i e . op à à r d c lce jl,,_ Hij zo u d e chri stenen w i ]l ên verbi eden, óm te

gel o v en, dát C od s l êc hêil ligt in h€t eêuvig i s.henkt. oPenbaring hêb t s ê nóg gêen gel or oP € D i e rec hts trêêk s e w àr ê nav ol S er v an C h i n z i j n prar C hr i s tus ' i ; A l s mod€rne mens ên ktinken zij óns to.h o, doe l l , k an ee^ mêns , w i j s êên maa.rtaí z oe voel en w i j ons hi êri n dê s c herP s te l eaens te mac ht v an dè w ors tên ti j den i s nabi j , dê z or E n z o k enl Munz er z n êên gêdac ht( l ermi ns t hoo p en v €rtv i j íêri ne. nàl u url i j k hun bez i êrd Tên s l otte w ordt het t zicl .!en .À nas tmaak l nu i s het j ui s t z o, dat n komt áan dê nehel . ons, di e de regê.bóói dêl rz enl rr D e moed k r v1 c hte! i n pani ek . E rij r: woidl hij gemart( êi nd( N l di r tragi s c hê daan, om de opstandi maar z i j n v óórd had ni j toen dat ai s ri j s êIi zêgl hij: dorre hond€

wordl Lu!h( Daardoor hij staát aan de zijdê w an neêr w i j eraan < l € g€ven hêefl , dan denk j ui s t daarom i s hêt z ( êen di eP ê k ras gaat, oÍ i n i eder s êv al na z êen mi s s tap bêgaat, l w an eeuw en, w ordt h, I. hêt tónêet6pel : ' Lx 8áan om de ael dmac h zich laal gêbruiken. H oev er d€ i nv l oêd ê. jarênrange brónnenÈt' w D ez e v ereèl i j k i l s ui t. C raag z egt men: l ov €n: ook door hêt w , Willem van Oranjê w, têg ên opÊ randi ge boer den en om C hri s rus r' E ! i s ni et v eel v êrbe, spanjê tê vêrheerrijkl gi n g i n 1572 om de tn wênstê da vêrdiênêD, si ê w ool d: "c el d r€8 Wie hêèft s êl i j k ? H et


gelówên , da t Cod sle c lt s eenm aal in dê Bijbet had g € s p r o k e n : h e t w a r ê dSÍ3 heil ligl in h êt e eu wiAe W oo. d Cods , dat aan alle g r e d i k € r s d ê k . a c h t v a n openba rina sche nkt. " ar z oudt ge aUê bijbels hebb ê n ó p C ê g € t e n , d a a r d o ó i àêbt se n oa ge €n g €lo oÍ j Cód s c hënk e u z ic hz eu ê n o r d € r w i j z e u l " Die rech lslre êksê ó pe. bar iDa v alt s le. ht s t ên de€ l a a n h e m , d i e z i c h i . s t r i j d e n t ê ê d d è w arê navorg êr va n Chlis t us h€êlt gêt oond; í e1 wer z ê r M n z ê r z i c h t € g e n d ê h ó d n g z o e r Chrislus"iin zijn pra at s z iet hij dei, bit t er ê Chr is r u s i , . A ls modê rnê me rse n v ind€n v ij dêz ê woor den v an M o n z ê r m i s s c h i € n v e l h o ó i . t o c h krinken zij o ns to ch ó ók v êI v r eem d in dê or ên. Wa ! t , h o e o p r e c h l M u n z ê r h e t o o k b € do€l!, ka n eê n men s, die z ic ! z elf êên pr oí eêr Co d s a c h 1 , z i c h n i ê r v e r 8 i s s e n ? M o ê r ê n { ij geen maa .sta í zo ek ên, om de eigen pr of et is c he i n g e v i n g e n r ê h e r ê n ? voclen wij o ns h iêrin niet het M unz êr v ê. want ? In h e r h a a t s c h a p p e l i j k e v ! à a g s r u k k o m t d€ sch e.p ste t€ ge nslelling t us s en Lut he! en M t r nz ê r a a n h e r l i c h t : M r n z ê r z e q t ; , , d € macht van d ê vorstên s aai v oor bij, z ij z ar in k oï t e r L l d a a n h e t v o L k k o m e n j h ; t ê i n d ê o e r lijden is n àb ij, de zoher s laat v oor d€ deur en da n z a l h e t a a r d s e i n h e r h e m è l s e o D s è a n E n zo kê nr Mo nzer zi c hz êll hêt am bt t oe wan v er d € i s e } d e r ó n B e L o v i g ê n E n d Í r ; d l Le.minst ee n g êd achtêns pe1: de Èllendigê v €r ar m in g v a n d e b o ê r è r b r e n e t v e r e n t ó r w a n hoop en we.rwijrê ]ins, Het k an niêt ànds r s dan dar z i j i n v ê r z e r k o m e n . E r n u i s M u n z e r nat uurr ijk àu n be zi€ l< l€ 1ei{ iêr . I T en slotte wo rdt he t t o! êen t r eí t en v an het lêger v a n d e b o e r e n ê n h e t t ê g e r v a n d e w o r sten. Àn8 st ma akt zich wand€ t r oer en hees t êr c n M u n z e r s w o o r d g a a t a r h ê n v o o r b i j , E n nu is he t ju ist zo, da t er een lic ht e r e8en v alr en d á n w e e r z o m ê ê . h i j . , .en resenbooè h eh el. M onz ei r oept uit : , , z ien jullie d i e r e g e a b ó o g ? D a r b e d u i d r , d a r C o d on5, die dê re gê nb oo A in het v aandêl nêbben, t er z i j d ê z a r s r a a n . c e e n v r ê d ê m ê r d € s o d delrzenj " D€ mo€ d ke êr t wêer , m aar eên oeênbt r k l a t e r v a l L ê n d ê l ( o g e t s € n d e b o e , . n vl . hten in pa niê k. E €n bloedbad v ot gt ; M unz er wa u i n h a n d e n v a n d e w o r s t ê n , a t s € h u w e rlJ.r vór di hij seh arre r d, dan t r elt heh dê biit . N1 dit tra gisch e ê ind e v an M unz er dênk en v ij wee r a a n L u t h e r , L u r h e r h a d z i j . b e s t Sedaan, o h d e o pstan .lige boêien t ê waar s c huwen, h i j h a d z i c h i n h u n b i d d e n a w a a g d , ' maar zijn wo ord h ad 8êen m ac hr . I n z ijn t êI eur s t e l r i n e , d i ê t o t w a n h o o p v ê f d , s c h r e e f hil toen d àl aíg rijs€ 1ij k e boêk jê: , , t es en de r oof z uch t i s e e n m i s d a {r i g ê b ó ê ! è r , , e n d a a i i . zegr rij: d ou e h on de n m óêt m er doads r aán; doêr m s n h e r n i € t . d a n s l a a n z i i u e n h e r h e _ Daardoo r wo rdl Lu the r m ede- v er ant woor det ijk v o o r h e t b t o ê d b a d v a n d ê b ó ê r ê n o o r l o R , lij st aa ! aa n d ê zijd ê v an hen, diê de m ac hi be2ate n . w anneêr wij e raa n dê nk €n, wat Lur her v óó. ar v èó r d e b o e r e n o ó r t o s a a n d e h ê n s h ê i d s E _ sêven he eIt, d an dê nkên wij m er gr or e èêr bi€d aan z i r n h à c h t i s e p e r s o o n l i j k h ê i d . E n juist da aro h is h êi zo v r e6er ijk , om t e m oet en êr k ê ^ . e n , d a i d o o r d i t b ê c l d v ê n L u t h e r een diep e kras Eaa t. wam êêr een Bewoon hêns e e n m i 6 s t a p h ê g a a t , w . . d t d i t n a j a r ê n ol in iede r g êval na zijn dood weêr v êr s er en. M àà r w a n . e s r e e n s l o ó t m a D a l s L u t h € r êea mi s'dp b eg ad r, hêêI d' . m r s q óp êên B- r s e l r l k p n à . t ê " p . ; r e r " Wó rdt h€ t lic hr , dàt Lut her eebr ac ht h ê ê f t , d a a ! d o o r v ê r d u i s t e . d ? In het to re€ lsp e1 : ',Lu lhêr , M ur z er of de dnbbelc b o e k h ó u d i n A " s c h i j n t h e r b o v ê n a r t e saan om d e€ êld macrt v an de Fugs er s in Augs bur s , d i e L u t h e r g ê b r u i k e n , t e , w i j t h i j zich taar gebruiLen. tloever d e invlóê d €n de f t ac ht v a. de Fugger s r èi k t . k a n i k n i € r b e o o r d e l e n : h e r z o u c c r jarênlans€ bro nn en stu diê êis en oh t ót êên s oede Ê l o r s ó m t è k o m e n . D ez€ v e rge lijkin s wi1 ik 6t ellên: op I apr il 1572 b r a k d e o p s t a n d v a n o . s v o t k t e g € n S p a l j e uit. Craa s zeEt he n: , , dêz ê v er d gediagên door d e d r a n g n a a r v r i j h e i d v a n d ê *; n € ; s c rovên: oo k d oo r hê t vê r z et t eg€n de onm ens er ijk e v r e € d h e i d w à n d e S p a a n s € i n q u i s f t i e 1lr'iuem van Oranjê werd het Èymbool ran di€ rêvoluriê (die Spaanse i;quisiti€ g;ng .iêt r€gên opstan diBe bo er en, m aar t egen dê wr êêdz aa m s r e b u r g é r s , d i € g e i o o t Ê v r i l h e l d w i r _ dên êr o m ch ri6tu s' w il s een gewêr d m oc ht en eeb r u i k ê n ) . Er is niêr vêèl wêrb€elding vóór .odig, om dft hêtdhaftig€, rêvórurionair€ w:rzêt tegêtr S pànje tê ve rhe elrijkên , v elen k ohên daa. t eAen o ! : , , o n z i n " , d i e w e l h € ê r t i - r i n g ! H € t ains in l57 z om d e ti€nde pêm ina, dle door AI v a p e r d o p g ê l ê s d i o n s v o t k v o t z ê r í g è I d vêrdiêne n, wen stê d at liêt t e doen t ên guns t € v an F i t i p s d e T w e ê d ê j c e t d h e e f r h e t i a a t ste woórd : Ce ld r€g ier t diê W êlt wiê hêeít gelijk? Hêt lijkt mij reêêI, om her wê!éldse hotieí lot de opstanil t€gên Spaoje


e n e e n g r o te P l aats te geven, rerw i j r i k toch bri j Í n c r n àd r tr k ie e r le n n cn hccít en op hesl i s_ d a t h e r id e è lc m o tie Í o o k een verkel i j khei d \ o l h o u d en , r . n d c o Ce n L tjkke n ze lfs d e d o o r sla g ka' gevcn' r ;r u s tó r L u th ê r : va s h ij n ie l s mcc' dan een handl anE ei vàn de I -n f ! k e r e n { i j \ ? e . zou gaan om d a l hê! i n d€ H ervoi mi ng Ii h e t sle ch ts s.h ijn , !n n. .orsten? F u! ! . rr hezi €l i ng brj de srore Be sta a t e. gecn i deel ' o m le r a e vcr e n cn ( a r . : , . n t i t s h e i d , . ei; ! i h e t h d o !ste *o o r d ? H c . l t he 1 !.ld È..,..",...? v"rd ni er dÓor E crdzu'hi 7o'r z|n d è Èu e se r s . th à ' r ' cl rrk ir i"."" i.ii, L!1h.., rjl, i" . , ." dc B i rb<L rc verLàren !n r !' l LB e' Lc e<!ên h a r d se wcr kt, bc z eièn- H i i h e t l l o n g€ lo fe lijk

asf4

[[,'rill :

van zi j n naàsi ê sl el n iê( te' bcs'hi kki n8 h ce n , o r n n i . t g e k . € !.n Lrn l. . l oP aa'de vei l i g tè oh zi ch l i er zi!h ste e d s tca e n d e d r a.B l - "ir r "r r..,"t len ll c n i g hcci t \ijl (;od.n: e e n l.r cn vo l o n zcke r h ê d e n r . E c-!tven -rc lL, rn, ya n \n h a lr s.r ir ijn hui s: daar w oonr een bonte o v.r l,L(he''s ,,i, a. r..rt r" n. " . " " , Fl n èn kLnd'ren vrou*en r ' .d u ve .. m è isje s, ! a n r tu r le r icn , 'ude vàde' vcL êcrs bedroêven' e n d à t kh d e ccr vaa.di ge i . . . r . . . . t c r r t t i n l o n r u Jl. màà' bei dc' hêh_ d' aárde t,e ;a ." m è t h u n !oetên .t":" . " I' ft",.. lreL ,-J :.: LrÍi:.r 'p da' schi i nt hct E n e n ernaar tr cr € ld g e h o o r d . . r h o !e r . u i 1 S el ui stcrd l). n . . h k l r n k c n I ; "" ' si 'an op d' i a'de dat zi j . m h e r c c.sr e d u id cL iik te e r k.n n e n lr! t r: r . . d , .dal "het r\l s men dat ni et zrJn gew eèst zo n d ig e m .n sèn d tr l r L l ir". nl", oo. a. . 2i c' dai rn:i r m o e t r r tn r ,ij l.t tw€ e d e stitstàan .f !erbl.cmt, Le. ! . . 1 z.g t L r lhcr' to .h kin d ê r cn Co d s t rii z itn 2 o n d a r e n . n R D ufour 1r'ageni ngen

e e n b o e kieopen ov er l i beral i s m e tot getatten getdziJtgij gekomen, ondeÍtiteL:"uit zrltt gll vergaan-

R LI : ] I L V A A R I ) I C I \ C (j a, j è zi et i k zo'n anl i v\,D -er I j, nu ! r a n d . r r , e n s . . d e Dlie n : .la Àf h ê b je vcc. kàn l ebb€n' w at i knu nct ni èt d a 1 i,1 ..:n ie r s Dr a a r * " r " n o c m tn ) , ai '. " veêr mee 1 rnaken: m-a u è t h e e fr hi er l i êt zÓ l i j ster \ ' ! D - ia n h Jn - .r , ll 1, Len !ec!izins .oor Jl e r \êLL-'. L. B ' o'-Lrn ot w ri j hei d en zo: dat i s hooi ' e n . " i " . o - a o ...e d a l? "N.u e h lib cr a a l lilieraLis m e ; J" ."

i " d € h . n r is

s'.*

va r

h .t

L à tijn

à 1 , d a t m e n \eei ,

dat l i l craal

w an ti ber

('

v'i J)

e n soci àl e zakcn ni êt zo erg groot i s €n d r t d e ke n n is va n e co n o m is.h ê rààimc r : l r p e n vàn dcze êeu{: dt rt m €n s c n z i c h n o g itce d s ta !e n h e la zê r e n d o o r de grootste vaagl edèn nàar i k hoop' aanrone! hoe gebrurkers za l d à à r o m , Hct vo lg e r .l. en Demo.rà.i€. lrrijhrid streven cD hÓe sommi gên' r a a . h è l le g e Ào vè r gestel de v àn he1 r ' o o r d w r i j n c L d p .e .ie " 'l i c € ig ê n lijk d ic taruur bedocren. de nond w o l à e b b e n o we r .le m o kr a r ie , zi j n zÓu kunnên nodi 8 we 1 e n i ge beg'l ei di ng i)àá. re h e t i d e e à e b bcn , d a r r o o r d it slu k schol en van dê w erschi l l ênde e n g e sci i edêni s L. bben * e a á n l e r a r e n m a a ir cla PPij- le e r gev . áag d e r e e n l e s aa n te b e sie d e n Vriihêid

of

'Wiê

h ê t o n d e r ste

L . r M ê n e ê n . r .\_ t On 'Ê het iaar amó we s . h i i i v ê n t.g "" rI I - . lr . i " t . -"át) g'oo b e r " .i o m r, " '" ' j .

u i1 d e ka n wil

g e ".' e d n la 9 0 d o m ili r ' "r p ".t.- ê n r d-l

ê-ên5

.,!r

.án her l i bê'"Ii 3n.ê d arP ï8-oadêa ênua l 'oni D E (w i l Lem H er ronni ct: te n Hu ize H oi l and w aê der i i j kê bureers) ( T n o r b ê cke-reseri ng .l

"

J J Ê P n

ond'

d. Ioêo i e ne^ ên

WM

llllliiil


il

= -a Ê

l-

vit --

J

CE} C5( gf CÍ' I


\o

g

{

6h

> ó

ab,

Aq )\4,&

.F -F o.

ffiFF-F -l| ----Trt-

ái qo < {rí " ' - .E -t I

\) >0

{) o

dó \J_J5

< ' 9i \, oJ .

dI

s í

.

v1 r Ë

n

$; q,

G

à

}F

s ,}

;,t

"d

-E

C;

re

€ox

_j. *.-

o

<

jv

,1"

ó, . s i

^, -

0- r q) o- .! d I

or

\t

1:

"co

i!, ..,

*

"eY

,t ),

9 " àó

5

-rp

"

!\J

oi

q/

p

5F0 e$ {} gl \a .L-tt| r-'

r:XS

v.\

o E

t' G(

:-H 3Tl gst

"6dí nfl È.8 FU

>$

*F

-

;

\ts

a

Ë È o^ó ;-(

ë:

IAT ]]ET H

ZIET iIOE 0x{ t | 01,DE

IAAF XA CAAT i Kl.(,

I

{Í" lLil? d .?tn r ,\,ó e I

!

IíNRCKTOC

HOOR, HnT

f

sd;

,:

'&'o < x u oo Y -o : o.c 5

tA

-:í-

"t 1.-l- - :l , q

s -t

,d

dAÊ

-\ tt

1>

-o í )lL L

s6

tr?

-

oJ ,'

R

$*

",

.<

?. f

^í9 "t

d9a .t

ï:a\ví- j r ;

i ppf

9.9

"

P

LEVE 'T C

è

BIIJF BES

?t

llO0 En\l I

d

P {

P 'I

V]F,R }OT

]N EU.I GI NIET TE I

a

I

a

| ?\l


-ff-

d'WX P

P. ?.

f

te ó

,v J.

.? ,'

g &

900m mh-Wu'7L' rnJ D.AT IIT,'T HE'I IERT ]'II]]E

ZIN'I qOE Z]J KOMNi{VÁII EEII'IE TI: VNR,

lt

at p

'lr

a

OII IIOIJIE SCHOOL I{E'I HUI'ITiEI]GIE TE PLEZ:,;i:'1i.

o

HOOR, HET FEESIGEIRIJIS ZIiILT

d

ZIE DE I:EIE KLEI]RE}:.

à,

r/, DÀAF.0 D . l-LE. . 0u- A^., ': lIJ OANT IT EC]N CEBEI]REN.

à

IIOC EU\I REEIiS ',".!] .TARH.I. VITR ]II}I tr'EE3ï,

IJIET TE ErE]IAFlllr I

J

l'.Z\/\

.{ (

t

JII ETX\]GEESï,

a

t, A

?t

t-

lt,

LUSTRU}I CATATVÏEREJI,

ê

P 'I

a

Í

I"IERC]{ToCH HOE STERCIa|IET CytiltASIUM I5,

LEVX 'T CYti, BL]JT IESTÁÁIT,

P

í

P

? oó

ry

-.-,- ÍfirÍtïÍlïfrtït> -éáfu & ,ë


l

rffiffiilsËmËs

lr t kr ant J e CHT! Ár '. hoo: ia Lavell, l

I

Eindelijk is het aangebroken, het deitiende lustrum van de A, C. B. Vij{ jaar eeieden zei mên: Dit zal het laatste Iustrum weI zijn- Maar selukkig is het Stedelijk Gymrasiurn nog niêt in een r'tr{alnÍnoetschool" opgegaan, zodat we het vijíenzestigjarig bestaan van de A. G. B. kunnen vieren. Feestvieren kunnen de A. G. B. -1eden, want bij de oprichting van dc ,A..C. B. in 1908 streeíde men naar gezetligheid. Dat bestond in die tijd ,lit een maandeliikse vergadering in een niet al te dure gelegenheid, waar gediscussieerd en zo nu en dan lluziek gemaakt werd. Ook de grote fuiven waren ei van het begin af aan, M0111enteel wordcn er allerlei actiwiteiten georganiseerd' waarbi.j gezelligheid niet ontbreekt. Vooi oud A, G. B. -leden is een lustrum de gelegerÈeid o.,1 terug te zien op dc tijd dat zij nog op school zaten en iets van de tegenwoordige À. G. B. sfeer te proewen. Voor de A. G. B. -leden is het een mogelijk heid eens een paar dagen le genieten en mee te doen aan al die verschiliende Íestivi-

Het af f iche burg.

t

R

ftc ó\

TIES, ziekt€ bera, Musi s rans jurken, zegels, LIEi

Super s ister, iGrutjes, gI "Ons school " Een donder becin juni. "

Ik hoop dan ook dat het lttstrum zal slagen en voor allen eên onvereetelijke herinnering zal worden.

"Doneren, LIESBETH

d

VAN WELZEN

t I

jes en dic tc

paar uitnodi "Mrn, jah, , natuurtijk

ui

"Ja, a1s ik l vijí jaar we,


nit krantjê werd sanengêstetd door de redactie v+ ,,IRIS_TÀ_ CHmAÍ. hoofdredacteur Jan rjillem Tettegen, redaciie: Barbe_ ra Lavell, Bert Meïz, Tineke Stevêns, pieter SJoeld Certrra.'lv. Het affiche br'C.

werd getekend ên ontl'orpen

door Harry van Lunen_

s" o."",..""freUffiHft9 wergadêringen, agb, afíies"Tja, lustrum . .,: Iustrum-iris, jes, toneel, Pieternel, programrna, begroti;g, ad;iseur, Jan, de senuwe, organiseren, thee, Vêra, propaganda, Jan Willeln, kermesse, briewen, pautine, contract€", OONeTIES, ziektes, Relnco, teleíoneren, toegangskaarten, Barbera, Musis?, Annebeth schrijven, suikerklontjes, Bert, langjurken, zaterdagochtend, Ruth, audities, typen, postzegels, LIESBETH, pingpong, reonisten, Tinek€, kofiie, Ruben, kantine, Pieter Sjoerd, spietsjes, íilms, van der Berg, Iustrumlied, ouderkommissie en (god zij dank) Supersister,'i 'Grutjes, grutjes, !'Ons schoolgebouw bestaat, dacht ik, dertig jaar, maar dat weet ik niet zeker, het kan ook vijfendertig jaar zijn. " "Aha, wanneer ?,' rrEen donderdag en een wrijdag en een zarerdaq in rnei oí beein juni. " rrJeetje moeten doneren?,, "Doneren, doneren? ? ik geloof van nier, daar had ik dan wel iets vall g€hoord, oí zo.'l "Zozo. voor wie ? rr I'Voor aIIe rnensen, die deze Iris aÍzochten naar leuke stuk_ jes en die_to€n maar hieraàn zijn begonnen, maar natuurlijk ook woor die paar andere rnensen wan school en er ziin een paa r uirnodierngen versruurd naa r oudleerlinÊen, meen ik. 'rMm, jah. enrhousiasr? "Nou, _ik-rnoet eerst nog eens zien, de eerste dag slaap ik natuurlijk uit en korn ik 's avonds we1 even langs, en aàn dacht ik er ower oro die zaterdag nog even te komen.,, rrAch zate rdap ook nos?,' r'.U t.i-i""t. "Ja, ats ik nou Ja, er "i" wijí jaar weer een hoor. " Ruben 'rTssss- "


o

-r-

I

-.

d Ê {J torHj

I

( á {r

-s

ó.

ffiilffiTffiffiËS" Fg":

LUSTRUI{ÏIII

nen van de hetekenissen van het werkbloor'l lustrare is: bezien' heb ik daar door Iiarlneer 1k nu een Jan'.rsko! opzet -uiteudelijk net als mijn naênkan lkr dan oprecht enrge naamsver antscLa! maar hei ên achteruit vooruít uit: genoot tuee kanten ' Eerst da'"1 vi.lf verder Jaar'. ]aatrite, maar niet van de AGB eêlL rerl Lcf voor al die le3tulen dle gepoogd hebben .ierde vercniging te naken, lof voor al d1e lecen dle de aclrvlteiten van hun .re:tuux r'risten te ',raarderen en er aan neededen' eet' dat de ACI zodat Ce AGB ook een echte lrond kon ziln, Ik va'"1de evenêr0ergeslaagdherd de naar Ílikiijjls neoordeelÍl ordt lle ACB mocl le zrei treeld' geên Jlisl len, maar dat geeft m'i, de leêrllngen om Een saamhorlgh'id als êcr soort ÍnenLaliteil, _oit acLrvl(anneer iret on buitenschoolse ae school te betreLken he-i de srutuur.van inet terten gaaï. DaaroÍr b€]1 ik erg lngeromen ook an'leren zocLaL drlêÍanêchap, dat r'rerkzaamhedendelegeertr llat Êiaat nog vrel moeizaam' betrokken uorden bil de aclivlteiten' maar het rs een siruciuur vaal we nog niet aan ge"rend zijn' lie zijn er nog n:iet aan ger'rerd orn rnet ons allen voor allen ie rer:ren. ]íe Ínoeten irachten nlet als lndivíduen te corsrr''írexert m al; AGB lets cp te bouurLen!,'aar Í/e allenáal lets aa-r hebbe]l' Za 'a1gza'a:taafiLen ik ïar he{ verleden al 1n hel heder geflnen In mijn JanusÍol moe-t 1k echter ook in de toekomst kilkerl ' ia"1us ías helaas geen profeet; hij kan alleen maar hopen Wel$u, Janus hooptr dat het StedelÍjk Gr]anaslumnog lar1g mogo blfven DesLaan in trnhern' r''Jant t zolang het blilft bej:taan zo de ÁGB. Janus hooptr atat de evenenenten d1e door de lang llijft kaïakter hebben a] lc! '"rorden geor'Pla.niseerdeen even plezierig het laatsèe feesi' ltanus hoopt ook dat de docenten deze feesi tíat vaker zullen bezoeken. Janus hoopt' dal de Ír1s als orgaa van de ÁCl langs haar h'eg' de stralendê regenboog' een waar Janus lrode moge zijn, die ultdraagt wat er o! school leeft' zrch voordat zlch ale commissles en nei drre,r,ansctrap hoopt, áat misschler die wenden instanties tot voordoet een noodsitrrat1e raaa en liulp kunnên geven. Verder hoolt Janus' dat alle leerllngen l1d zijn van de AGB. fortom:ïat, crescat, ftoreat AcB I

i

c.F 0\

t-ló 6lH*

:;B T !s- Ë'

o o0 >t

r-+fl,

,{

H -t --n PJ! q

p [.i 'a EI

{:)

,P '

J

1' -:J o,9-o

- 9n ,i>;

90

b5

:à i : b'

9(

I *r.!

0-J oó >J

o c" r

0-

o + e{

o

a !o

,b

È6 '6(

n

I u i

#Ê g

:: SS Í't at

àíi

è,H -ë

mË{: i

à i${ Ëu .-tr t{

N6


,w

".1 É.lir bJ vgi s8È tr i @ 4Xr , 'o

:<\

cn

M6)E*'

#Hr @ !ËT É.

1dÍ v gí

.9t :í

i Jl '

$aa

!

5et

!^l

i

[ .: .'r l.e 5l

e5l

smJ

ïrn

^d ËTr

sËl 'sl

>

ll

) á l' r r ui

ïï:ï ï. q ït{ïi i r 3 l s 9 iàl

o,1 -rt

i t,,l x - gï

t

i sà;;ïïïï ó

-Í- ll o ')€ll ,

,;

q, 5:oOq

t

-^ \O

< ..ll i .

iï;ï i er;ïï

"; - *

:

qrlt- , c^lr I díylí

' jt n

n 8.a i

èa l :d l

áj 1l:ï 1 trf\Ëï:i

< ;l >

D!.i

-

cooH ï.. -,. @'à r,

>

dl

Nl

3.9":ï' kï xï

É .o - - i ..

jj;g€ :d ï[ir . : i iti'dïál>r /

<

rQ

> C"

-6

? 5n-a g, .)

i -o

J

3

:-q Í, z D ,,n

íf, ï:agss

c. c'

Èï ;é s $ ê à

+ % éásÉD - edt oéaá

Sw

Qr .' - e6

o

e( .\Í

t\;


d.

f . c h t s re

p r ll

.ich { in !

a r g io n d

o Pvirs!.

al s j ol s

v.rl .gcnw oo.di gi nÊ "

g€l ovên, n ia kkè.s di c nu nog ni €t Ii l l cn E n v o o r a L u n zê la p jtà à L m iDn e n d c om uÍgeburt tc w orcn r .ijh ê id vo or ui tB ebunenen !rLjhèid r oo r u iib u ile r . dnr l, lt r. rL e.n m'oi w oo'd voora s h u u .li b.raLi sati e bc rc i ! n 1 e \ . n d e vo l!e .d . l .r Pu zze l: r r a r nai r dc rèdJ.tte h ct is iii-;;i -l ;i ;Gttui t v;n Pu zr e r : o n d e . r c r m eld in c rn / ! n. rirr! n o P d il sh r k zL Jn u L l.r st r ' .I kom\.,n. ie ook r€àitics -1 S F , r - qr r o s va n Ce ld e - "n ,

T O NEE LEN S C H OU WB U B G l ,rhrfrn 1' Lr!!fn tr e q .,p P!n d ie e i!fn L r .r L dr.l rL brj t l In:r \ ! : , r h : L L e n de !'l d! l )rt j ' r e l 1 i. r i r r cl r llr J( l r . r ..\' e r .n lr Jkci . 'rr:_l rLrrn')'l 1r .nr.1,.rn h .r "Il,.r { e , r .n d c l ti i n r.J . n \ rJ r o : n i ) , . r , r \r n h ct, trl r'rnrrj cv' cul to{ d! h .r li h ir . r!..nrl . r lo L d . q e n ttn r . H.r Th.rt!r JIàr: hrr jr t h e .tr d . Ko .ln L r u .s .r !uLsrdr' liiJdr;!cn, s'gcvcn ! ille r r!!r l ont(rl Exp r fin i..r c .l n l., r im tr r e u r r .n ccl, L! rr d. , c d . ! l e , n a . r . t.h le . b ]€ e k d e .u i' ,i! 1. . . ! e. n ! a n d t z e . l ! . l r L .d .n .lr jkc zrken nu c.nnràrl rlo) dre /o r l> d 3 t .r c1 q e ' n .è !.. re. r1Èl, j k . l i t k r. , ht 1 c bd: q rinn.. ! ! s . h i k t ?

He r a n tn ' .o fd

is r lu !

!c!o n d e n ,

namcl rj k:

'o!'

d'

kl 'i nt

s{ukkcn

.i cl 1c zi j n ho!t1 íl Lt nàtuu.ri l k o f a e r n i.!{ cn d È rg e x? e .,n ,.n icct !a;n. sar gc i 'nctl ctpc.i men("1 r f.n t 5 cr m e e sle d i r € l : 1 d . b cd ..lin s 'r q!. . 1 r . d:{ :rj n nv'r h't rl gr .!! rld l o r n t i i t e ? r T ilià k va n d e !r ó r c e czcLs.hrppcn.n hebben r .n ccl onde.!orf.n < t L t z i . l :r tr r h e r s.h .u Íb u .g e r liik r: r rn mt n , c n groepen txPe rj m.ntcLc ve l e .kÈlt' c.h t h i t r i n \ P d cr L ;n d To . h 1i, n . r srrà:rdoet, en de grócP S àrer, !o o r kin d e r .n r tr ..L . 1 , . v o . r n à me lL lk 'l 'c r ich l o p d a tg cn e *' à r d€ rn.nscn oP het oE cnbLi k ])èzi qn'udi ' 1. nec l s ri . c L i . n z i . n v . l lcd ie 1e en to.h P robcr'n !on.cl , zijn tr in n € ! tr a d n i on€l e d i € r e r lio n d cn O. i z irn e r í , . n s . À i e. n

k àn l : r , , n

ci genl r ( i n omd:t j e d à n g èE !onl j j L, à - d . I rijn ccn á n d e r e :u .ktic hern n T r . à t e r 'r Ool l ct Íei L drl j e ntr d'r voorb ii b ctr o kken. ,i r lin i€r s p e i l , w o r d t Je e r r .cr d ir e kte . g'.ri j cd€ ku n r g a a n p r à 1 e n in d e r € la xie sret. w an dc kanti ne r1, nB m e i d € a . l c u r s "1t h É l g c s p c c ld e slu k ve r d cr u it te d ie Pe n c! het Lr€ter 1c gaan beg.i j pcn, r., C. lijk hei d ve l zin h e €ft, d e v r a a8 o l ve r n ie u s.n l {e1 is nii u u . L i J k zie t zo u je oP de,. \raas ri j na onrk'nD cnd àn1.1ls jr. le n i . u ! v . t . e n d va n le scn vo o fd is d e m e n s vecr terug ro. rd. . l n d e z e ] { c i h à rd e e e r e ld lr ilp t of de n.ns dc l i l m (Lóve S i orv)' g € d € e lr e va n d e m u zi€ k, e . . lio o t denk aar d c n o d e , l ,i j na E ecn vorm 1' v€ t o m d à t tr aàn de rcàIi tei r M iss.h iè n rr of l 1i. h , n h € t m y s t i € l c, is . l o ! h i s c r o ok e e n g e d e e ltc va n d e L e vo lkinA dàt geen gel ocgen met nauw ckn! .(. ! c . dat nu brengên €it vr l, En h o e kr n h e t h u id ig e schouub!rgtoneèl nc t m r, haar d. rêat E e. ton€èi met 2ovcel cn zijn và a k val sc moràal ? d é . o r s, kó slu u m s n ic t z ijr s c h h i n l < , b e t r o k k e n r ij b e n t. nic t * erk e l i j r ot zel fs eên om l c vermaken, vá n to Dc.L e r g g ó e d iu .ctioneren N àt uurrilk kan dcze vorh m a à r o f r êt i n d€ze w orm !91L!j ! kàn zi j n, dat p rolileem u i i h e r v ê . t e d e n te b ê n à n d e le n , ni êt arreen toeki j k w aár hel !ubl i cL t.t * l; ret i t . D c r ê a l i t e i L v.a a si e cn à n ce r e vo r m , door d' D i r nu i s onmogèl i j k m aar in g è d a c h r e n e n s.m s zê lfr in h a n d clin e a á n h eedo.i .dn d- , -. , n c n" ' l l ' . " naar d L e tcruC gri j P l hel L ivin e T le à r r e ", E . is een i o r . . t A . . e p , Ze gri j te verstcrken ne€l: . 1. m i m € e r e n k c l c wo o r d e n sd h s o m d e u itd .u lki ngskrach di e al s ee!Ê ten hct hetê u it Z ui d_l ndi a, i e . u g n a a r .l. Ka th a ka li- sp e le r s p en h, erD . .


vê]d wa . hime e n eebar ênlaal onder z óc ht ên e n h e h ê ê r s t ê ! . D e K a t h a k a l i _ asfT spê 1€ .s wàre n in s t aat €en idee óí o. delw€! p o p é e n v € r s t a a n b a r e e n b e B riJo êlijkê mà n.e r op r e r oepen, m et s t e. hr ! \ ; t g . b r u i r v à n h à n d - é n C ê zic hlsbê v€ sira en . z ij c eb. uik r en dus pr ak t is . h a l l e é n d ê u i r d r u k k i n Ê 6 k ; a c h t v a n h € t l i _ c \ d d m,

Toneel

d us.

Me t < l i t u i l g a n g s p u n t is L ivin g T h € a r r e b e g ó ,n €b €n doorgêS aaD , tordat êr e€n srêr ambr_ t t es k r e g ê n , m e e i vild ê n g a a r ve r d ie n e n , la DA erê vàkanti €s w i tdên hêbben, en daardoo. is d ê g r o e p u e l kà a r g e va lle n . Eê n íe it is e n bl i j ít dal e. l og C een ni êuw e vorh voor êên h e d € n d a a g s t ón ê é l a ê vo n d e n is, m a a . w€ t dà! ei w êet meri s;n náar zoeken_ Hêr h u i d r A s , h o u ub u r Ae r lr Jk to n e cl /ó l vo lSe n s hrj w et ecn zachtê dood s.crven. Mcar eêr d i n B z à l à l r ' j d b lr r \cn b ê sr à d n , e n d "r ir ' lo n"-1. dàr ui rei ndêt,l í zrJn oudê ÍunLri e v €e r l ê r u g z a r k r ijg € n . ê n d ê m e n s e ê n sp ie Bet za1 voorzerte!, w àr h€h mi sschi en zal help e n i ê t s i n z i c hzê lí tê vê r a Dd e r e n ó f te v€ r b€terên, En d à a r o m h e e í 1 to n € e l to e kó h s1 zo la n a e r h ê nsen zi j n op aàrdê.

D E A R N H E MS ES C H OOL PERS FEDERATIE w..kt ook vooÍÉw kindrjoull wordt NU donateurl q iÍo 2 a295Ar r nv D€nná/ nhem s ér c hoor p e r n ê


asÍ8

dolí zwerverenhet museum

E.n

v Í ij. nàar

à'h, m id d a s, m o r s c n o t e e n r e g e n a ch tia ê Ee n ê x' u u s t" g a a n het ,!-.""t"-""".-

Sint dral, dê ti j d hÓett seen excuus te.zun-oh kaó ei B enl rj k aLreen-maà-r zi j n .d2t

x'".t ' r'""a'l En ook drt êx'uus sàat niê-t-oP voo rdar 11.TiFt k;;';; l;;t;:;:;,;; "i a*" n d u u rr n a m ê l i j k d ê e l p o s i ti e van D oIr.zw erl " ar " ,i ."t"" i" . r * ' l ' 5:i ' -" "i d

", , ). -t i iii

re! -

sthi l dêrIr'n o r r , r icm n d i- ó ' r o e zc Pr ".h ' ig ê Le-r,., n H r' w ero beaomên ó PC- le ' d e n a :e r al s srni l dêr , . n i - r J .- 5 h .ld "r -t op zêsj ari sê reefti j d naar U trecht' vê r h u isd e in F r iê si;d , J N l : . r ' ' . ke " " 1,. . -

. ^, . l\ eí

om

j""l::l:::;,I,""Ji1,';ï.ï:,i,Ëï:r:;:':::"ï.. ,"";..': .X"-'-,;.:'J3,ï;i;:'-".1ïïïï"J àLs r re n s ró rtei r

;

..

, " e. dt a, e " .e .s te o rt ' n d r tisr ie ke

9ê,c:i d:ê::,r:.

: s Fl cbl l P rrê.k. zi ch tÓên hi j b "z:g h e d ên Ii et hi j à'hl 'r D . / e m L n o ' m e Pr '/i rh a a n m ê ld d e ' h i j d e k o o P và a r d ij tÓt omschol en " t " -ut . " "t b ;va r ê n t€ h ê b b e n lie t hi j zi ch van matroos a.'*..raieeén ha-A -zi rnbP d'Fn nog al s e ItJL r e ÉD"( t' ê w"r lr e h iJ " " 'iii_t , /-,.olsên" hLJ ". to r m e ' L966 In 195? }l et j aat saafl n wa n ir a Pp ê n h u izê n , .. s- ' e." " . " " " . r ' o : . ; , ' , r ' ; - " " ; ' . o " - a;1; . . ; ' r I ' .' .a ' - iM a .r brr crrF hrerbóven oP B esomdP ba€ni j ês' "",.r . h i j i n z i J n ' l e ; en so n d e r h o u d u aí . Dee "

ge s chr ol

ls daar r

Sint Dra

Daar onl

irï::l*"lj*:: :;x :'j"":"t*:ï.ii"-:ï::::txtJlïïiË "ll''j::.:"r.':ï* net I I m àà rt in h et g em ; , :".".; Fn ua -r, r a? '-

is . ook r n her . 3' m "enF m u ê e u m

her \z-werên-.plan van

;::"::"'::::::iHï:Ëi"ï::i:*:T":' iÈi:s,l";:lli*::;::i :"::.:::LnË:l de minder bekendê €i8e!tijdse.5ïi';* ,Ë naaer l!"nis éên sch der t e n m et-",1l haar t €en k êu Dan is er nó q to -.t"r êên expo6itie "o,."n.,van abst'akten <te tentoonst€uing itva'iot€nrr, ;'r*-., í"'- 2*i*!i& u"ren kÉstsenot dus Enhêt iê nog craiis ookr + ;:;;;;i..;;.";"ïl;, ""-.r -."'tl. J. R.

En aan c

Sint Dra mi.jdt fc

Nog vlur

De vron


A'U

f..À(Jg ,9+ W Jea++

op zijn ru:vend snos

Sint drakus

reed stapvoets door het bonker dos, ptos houden raard

en puiter

door een gauwe rtl,

geschrokken

Is daar misschien

een niel in zood

besprongen door een DilIen Sint Drakus

stil,

vijlt

Kood?

nu sloorspags

oort,

naar waar de krootneet werd gehoord. Daar

ontblouwt zich aan zijn vik

een l-.ee1ddat hem werschrijít een mubbenschollster dê auwen kluit,

van stik:

groest en woot,

de blanden toot.

En aan de roet der votsen ligt, - de banden voor het hang gezicht een vronlJouw uite.s.hdr e .noor haar tooíd gehooid met kouden groon. hoewêl n "ré lê boe. roêdig op het ondier toe

S;nL D-alas, mijdt

en weet h€t zonder staf te ijgcn r,ak\undi!

aan ziJn."ns

Nog vluugt het spanrmen, dan krijgt

pomt een kroot,

he1 de gestade-noot.

De vronkjou\r en grijpt

Ie liJgên-

rrit êên kreusdevreêt

Sint Drakus billend treet.


_2ó_ llij

zet haar roor zich oP zijn vos De

en brengt haar uit het baken dros, op het \or 'ldder Daar hangt men dem, en gangt men Dod. haar

dan hie:

Dit is hêt einde van het lied, Á,al in hel hal,endros :' 8er.hied. Iloedt dus voor dronsters en voor maken en houdt Sint Drakus

Zel

tiet van ziJn naken uit

S iegf.igd

i JRIS C"d,r^ deg"ootateAaast " geàc\r.ver\ "vah ee^ Áol"c. ,/cqe 1/",127'dc/t hopa rea rlc ofgo*q

A J,"

J-n-U,//,-

nieë vo/ dai kijk

4"t d./

TqpT." 9zL./1 L í mz.l.l< l<ate/4

€n n,^ zéo...êa" J"it ae.rld $

filo"ool r S',.l"tidt"r. ls oL,''ret qllen

U


Beste Je,

Ta, La en andere gymnasiasten,

De verleiding lnij ook in het spet der misverstanden le storten is mij te machrig, Ongetwijfeld zijn lr]ij de ogen seopend door niemand minder dan Dieter Forte voor de lnogetijkheden, die hier op serieuze wijze kunnen worden gêreatiseerd. Enkele falsiÍicaties daar gelaten biJ l.orte, speelt roen op het €tJ-mnasium een verwanl spe1, ZelÍs ]net onderricht in zes ralen behoedt trier voor spraakverwarrlng russên Je, Ta cn La, De andere gymnasiasten reageren bekend hêlemaal niet. Op zoek naar cen zevcnde taal orn zich te verwarren? Uit de discussie Je- Ia over de leesten en Jc_La over de kledin.lr kolnt bij nij maar êên conctusie gymnaslasten van dit g).rrlnasiuh zijn bêkrompen lieden. Hun gezichtsvetd .:aat niet vêrdcr dan het ene vcrsiêrde nrêis.je, of de enê gestrikte jongen, dan we1 i.)iJn iurk, pak, dasje enz. zijn Lekker mooier, duurdef dan dat .. íinvulien). rti zjjn zeLfs boze rongen die beweren dat het voorgekonen rs dat rnên naar een bal ging om te bridgent I l! Voor het koroende bal ben ik vo1 lerwactiring, nll ook op het door Je duidctijk wordr gesteld, dat-È].mnasium de inhoud bclangríiker is dan dc vêrpakking, niet a]]een biJ snoep, maar ook r,ij mensen. dit door gaat werkcn, zijn de nrLrurbloernpjes^1s niet meer aanwezig op het feesr, onrdai Tats wijze woorden in dc prakrijk betekencn: kijk eens goed rond en maarl samen het fecst voor iedereen. D, O. Ci.


-1ka ste el had bes e v e n w e rd h i j d a a r a 1 opgew acht door Tai Man, met (Ir]et 2 d' s en 2 Irs) * 'i e hij had af s e s p ro k e n . IIi j w e rd o nmi ddetl i j k te me e { et r oond na a r d e k a m e r w a n T a i om al daar zi j n onderzoek had achter Tai stond -V JGP d a t T e c k ti f b e g i nnc n. O p ee n m o n e n t pl otsel i ng zi j n hand i n zi j n Jass ta k T e c k ti í !ri j en w: is niet th u i s a1 door za k, haalde er z i j n p i j p u i t e n s ta k d i c -hi j had i ntni ddel s besl oot dapper door tê zettend a t l. et nic t z r jn re v o l Ye r Tai , eenogenbl i kbêi n d e r ug v an T a i n l e t h c l b e v e l ' H a n ds Lrp' l d u u sd, v oelde p l o ts e l i n g i e ts z a c h tj e s op zi j n j asj e regênên en bei I | ) -v o o rn a m e i i j k maar g re e p onm iddc lliJk door zi j n onsew i l de, , -,

lr n , ! , , , , -

L-nn

-

:n

.1 , ,- .

i

,p r .m "n -

-

.l rt

êr

rÊ ên

, ê!::r

omdat hi j zo d re i g de en s loes T e c k ti f n e c r e n o p d e vl ucht ze[, g a u s niet s in dc b u u rl z a g o m T e c k ti l hei emaal bui ten w esten te h e t h u i s o rg a a n , ui t en dus vri j had, zodat sl a a n en or ndat V .IPC , d i e h em geen hu l p k o n b i c .l e n ; h i j re n de het kasteel ui t, stapte op g ê n oemde, maar daarom toch zi j n Í iels , liet d e n o g n i e t e e rd e r ui t n íe t ninder aan w e z i g e o p h a a l b ru g n e er en racete de opri j l aan rn o g ec n m aandje o e Íe n e n e n h ê t re c ord l ange zi nnen maken van Amo s is gebr ok e n ), N u w i l h ê t to e v a l (en daar heeft het groot gepreci es i n het mi dden l i j k in) dat er a a n h e t c i n d v a n d e o p r i j l aan s te e n tj e z i t. H e t spreekt vanzeU dat Tai j ui st e e n om hoogs t ek en d z o d d ' ;j d e n arLt over hêL " ruur en z' j r n u h rêr r êo. v er loo r, w erd. D e i rni n a a r e ê n b u i l o p zi j n ki n ri j ker e ve n w ic ht di e al me r lc Lalc , m aa r n o o i l h e l e m a a l d e boot 1ni ssende nozem, l a n g op wac ht h a d rn o e te n s ta a n , w a s j ui st te l aat genoeg om zi ch d a a r ov er T ai t e k u n n e n o n tfe rm e n , e e n o n d e rz o e k h ad i ngestel d b1eek, dal de To e n lat er de p o l i ti e ri j k fa s s i eke w erken apparatuur had C h i n e es ac ht er ve rb or gen te íabri ceren had verom z , g , c h a ri a e x p e ri me n topêri proeÍw erkpapi er b o rg en. V an dit p :i p íê r, i n C e w o o n N ederl ands g e h e ten, p a p i e rs oort, eên z e e r b i j z o n d e re op een bui tengew oon i n g e wik k elde wij z e b e d ru k t z e e r vel e bi j zondere êi genschappen en ontb e zi tt end, had d e b ra v e v e l l etj e ui t Tai ' s kasteel begreep vre e m d en dit a a n fe c k ti { Ia te n z i e n , di e onmi ddel l i j k d a t de Chinees e e n s c h u rk w a n h e t In e est erge soort -op de rang-

geplaatst- was. lijst direct onder de beroepsmoordenaars \\'aar Àet toch al niet goed voor is dat je van school gestuurd

wordt

.I"m ê

F-fD

tÀ r

]t<wo4 ee '915


qè It( qr6ó €ergister€|r op de racin re wa'r mtlr ovde 4<^ool

.,7' "*q,

"r6rt"..ff

r. ^at

2.

I

q le6 hoqn , . l

f#

\.r.hoêr

O ic rè\ rr ;\i.El.

eiÀc{.(i<

t.LLa,

1 o o\r I I


KLEDINGEN KADOSHOP

de gelderseboekhandel konlngsÍaar3l aÍnhemld (oas) 4523,15

de bombus voor

veelz!d ge voorraad

s i eraden- pa kistan

vakk!.d ge bed en ng hebben wj sleeds het IUISTE boek voor !

k [ eding- ta s senw ierook- t he e en z.

MNMIMIN

nieu wsta d 2 7 a rnh em-c

CAFEMEIJERS GEN ET VAN DF GE,7ÊLLGE SFEERE N DE GOEDÊ N4UZEK ONDEE HET GENOT VAN EEN STUK STOKEROODMET CAMEMEERT EN EEN MOEZ ELW IJN TJ E BEEKSTRAAT 2 ARNHEM


M


1973-3  
1973-3  

Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem

Advertisement