Page 1

Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå Ïðîáëåìè è ïåðñïåêòèâè ïðè ïëàíèðàíåòî Èðèíà Àíãåëîâà


Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå Riverside zone of the city of Ruse Èðèíà Àíãåëîâà Irina Angelova


Èðèíà Àíãåëîâà Irina Angelova

Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå Ïðîáëåìè è ïåðñïåêòèâè ïðè ïëàíèðàíåòî Riverside zone of the city of Ruse Planning problems and perspectives

Ñåïòåìâðè 2011 ãîäèíà Ðóñå September 2011 Ruse


Îáùèíà Ðóñå Ïðîåêòúò å îñúùåñòâåí ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà Îáùèíà Ðóñå ïî Ïðîãðàìàòà çà ôèíàíñèðàíå íà ïðîåêòè â îáëàñòòà íà èçêóñòâîòî è êóëòóðàòà.

Ëàéúíñ êëóá Ðóñå Èçäàíèåòî ñå ðàçïðîñòðàíÿâà áåçïëàòíî ñ íåêîìåðñèàëíà öåë.

Ruse Municipality The project is realised with the support of the Municipality of Ruse under the Programme for financing projects in the field of art and culture.

Ruse Lions Club The issue is disseminated free of charge for non-commercial use. ISBN 978-954-337-127-3

Online book: www.irinkaangelova.com/blog/album


Ñúäúðæàíèå Áëàãîäàðíîñòè Âúâåäåíèå Îáîñíîâêà íà ãðàäîóñòðîéñòâåíèÿ ïðîáëåì Öåë è çàäà÷è Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà Ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ çà êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ Ãðàäîâå ñ áîãàòî êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî â êðàéáðåæíàòà èâèöà íà ðåêà Äóíàâ Ãðàä Óëì, Ãåðìàíèÿ Ãðàä Ðåãåíñáóðã, Ãåðìàíèÿ Ãðàä Ëèíö, Àâñòðèÿ Ãðàä Çåìóí, Ñúðáèÿ Äîáðèòå ïðèìåðè â ñâåòîâíàòà ïðàêòèêà Ïðîìåíàäàòà Ñàìþåë äå ×àìïëàéí â Êâåáåê, Êàíàäà Öåíòðàëíàòà áðåãîâà ëèíèÿ â Òîðîíòî, Êàíàäà Âèñîêàòà ëèíèÿ â Íþ Éîðê, ÑÀÙ Ìîðñêèÿò áðÿã íà Çàäàð, Õúðâàòèÿ Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå êàòî ÷àñò îò åâðîðåãèîíà Ðóñå - Ãþðãåâî

Òðàíñïîðòíè êîðèäîðè Êóëòóðíè êîðèäîðè Ñèíè êîðèäîðè Çåëåíè êîðèäîðè Êðàéáðåæíàòà çîíà è öåíòúðúò íà ãðàä Ðóñå Èñòîðè÷åñêî ðàçâèòèå íà ãðàä Ðóñå Öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò â èñòîðè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ãðàäà Îöåíêà è ïðîáëåìè íà êðàéáðåæíàòà çîíà Àâòîìîáèëåí òðàíñïîðò íà ãðàä Ðóñå Æåëåçîïúòåí òðàíñïîðò íà ãðàä Ðóñå Çåëåíà ñèñòåìà íà ãðàä Ðóñå Ôóíêöèîíàëíî çîíèðàíå íà ãðàä Ðóñå Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíàòà çîíà Àðõèòåêòóðíî-ãðàäîóñòðîéñòâåíè àñïåêòè íà òåðèòîðèÿòà Àíàëèç íà óëèöè è ïðîñòðàíñòâà Öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà äíåñ Îïîðåí ïëàí Êîíöåïöèÿ Îáåìíî-ïðîñòðàíöñòâåíî ðåøåíèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà Âèçóàëèçàöèè íà ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå Ïåøåõîäíè ïëîùè â òåðèòîðèè ñ êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî Èçòî÷íèöè íà èíôîðìàöèÿ

6 9

11 23 25 26 28 30 32 33 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 55 57 58 60 61 62 65 66 76 78

Table of Contents Acknowledgements Introduction Justification of th e city planning problem Goal and objectives The city of Ruse and the river Project proposals for the riverside zone of the city of Ruse Characterisric towns and cities on the Danube Towns and cities with rich cultural and historical heritage in the riverside area of the Danube river City of Ulm, Germany City of Regensburg, Germany City of Linz, Austria Town of Zemun, Serbia The good examples in the world practice The Promenade Samuel-De Champlain in Quebec, Canada The central waterfront in Toronto, Canada The High Line in New York, USA The Riva of Zadar, Croatia The riverside zone of the city of Ruse as part of the Ruse – Giurgiu Euroregion Transport corridors Cultural corridors Blue corridors Green corridors The riverside zone and the centre of Ruse Historical development of the city of Ruse The central city part in the historical development of the city Riverside zone evaluation and problems Road transport in the city of Ruse Rail transport in the city of Ruse Green system of the city of Ruse Functional zoning in the city of Ruse Vision for development of the central riverside zone Architectural and city planning aspects of the territory Analysis of the spaces and streets The central riverside zone today Basic plan Concept Volumetric and spatial solution to the central Riverside zone Visualisations of the project proposal Pedestrian areas in territories with cultural and historical heritage References

6 9

11 23 25 26 28 30 32 33 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 51 52 53 54 55 57 58 60 61 62 65 66 76 78


6

Áëàãîäàðíîñòè

Acknowledgements

Ñïåöèàëíè áëàãîäàðíîñòè êúì âñè÷êè ïðèÿòåëè è ïðîôåñèîíàëèñòè, êîèòî îòäåëèõà âðåìå, ïîìîãíàõà ñ ìàòåðèàëè è áÿõà ñúïðè÷àñòíè íà ïðîöåñà íà ðàáîòà àðõ. Öâåòè Ðóñèíîâ Íîðä Ïëàí ÎÎÄ Îáùèíà Ðóñå Ëèëè Ãàí÷åâà Ãëàâåí åêñïåðò â àñîöèàöèÿ Åâðîðåãèîí Äàíóáèóñ äîö. ä-ð Âàñèë Äîéêîâ Èêîíîìè÷åñêà ãåîãðàôèÿ â óíèâåðñèòåòèòå âúâ Âåëèêî Òúðíîâî è Ðóñå èíæ. Íèêîëàé Ãåí÷åâ Íà÷àëíèê îòäåë Òåõíè÷åñêè Ïàðàõîäñòâî áúëãàðñêî ðå÷íî ïëàâàíå ÀÄ èíæ. Ãåîðãè ×îíîâ Ãåî ×îíîâ ÎÎÄ èíæ. Äîáðèí Åôðåìîâ èíæ. Âàëåðè Ìàòååâ Óïðàâèòåë â Èñòúð èíæåíåðèíã ÎÎÄ èíæ. Íèêîëà Àíãåëîâ Äèðåêòîð íà Æåëåçîïúòíà ñåêöèÿ - Ðóñå ëàíä. àðõ. Ìèëåí Ñàðèåâ Âåíåòà Ïîïîâà Îòäåë Òåõíè÷åñêè, Äèðåêöèÿ Õèäðîòåõíè÷åñêà è ïðîåêòè Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ Ïðîó÷âàíå è ïîääúðæàíå íà ðåêà Äóíàâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâ Ìèðîñëàâ Ïåòðîâ Äèðåêòîð íà òåðèòîðèàëíî ïîäåëåíèå Ïðèñòàíèùå Ðóñå Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà äîö. ä-ð Äîáðèë Õðèñòîâ ãë. àñ. Äàíèåëà Êàìàðèí÷åâà Êàòåäðà Áúëãàðñêè åçèê, ëèòåðàòóðà è èçêóñòâî Ôàêóëòåò Ïðèðîäíè íàóêè è îáðàçîâàíèå Ðóñåíñêè óíèâåðñèòåò Àíãåë Êúí÷åâ

Special acknowledgements are extended to all friends and professionals who spared time, helped with materials and were supportive of the work process arch. Tsveti Rusinov Nord Plan Ltd. Municipality of Ruse Lili Gancheva Chief expert in association Euroregion Danubius Assoc. Prof. Vasil Doykov, PhD Economic geography in the universities of Veliko Tarnovo and Ruse eng. Nikolay Genchev Head of the Technical department at Bulgarian River Shipping JSC eng. Georgi Chonov Geo Chonov Ltd. eng. Dobrin Efremov eng. Valeri Mateev Manager of Istar Engineering Ltd. eng. Nikola Angelov Director of Railway Section - Ruse land. arch. Milen Sariev Veneta Popova Technical department, Hydrotechnical and projects Dire ctorate Executive Agency Exploration and Maintenance of the Danube River Nikolay Mihaylov Miroslav Petrov Director of Territorial Division Port Ruse State-owned Enterprise Port Infrastructure Assoc. Prof. Dobril Hristov Chief assistant Daniela Kamarincheva Bulgarian Language, Literature and Art Department Natural Sciences and Education Faculty Angel Kanchev University of Ruse


7


8


Âúâåäåíèå Íàñòîÿùàòà ðàçðàáîòêà å ïðîäúëæåíèå íà äèïëîìíàòà ìè ðàáîòà Ñòðàòåãèÿ çà îáíîâÿâàíå è ðàçâèòèå íà êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå, çàùèòåíà â Óíèâåðñèòåòà ïî àðõèòåêòóðà, ñòðîèòåëñòâî è ãåîäåçèÿ, Ñîôèÿ ïðåç ÿíóàðè 2011 ãîäèíà. Ïðîåêòúò å îñúùåñòâåí áëàãîäàðåíèå íà ñúäåéñòâèåòî è ïîäêðåïàòà íà ïðåïîäàâàòåëèòå îò êàòåäðà Ãðàäîóñòðîéñòâî - ïðîô. ä-ð àðõ. Âåñåëèíà Òðîåâà, äîö. ä-ð àðõ. Âàëåðè Èâàíîâ è äîö. ä-ð àðõ. Éîðäàí Òúðñàíêîâ. Èçêëþ÷èòåëíà ïîìîù ïîëó÷èõ îò àðõ. Öâåòè Ðóñèíîâ è îò Îáùèíà Ðóñå, êîèòî ñúòðóäíè÷åõà ïðåç öåëèÿ ïðîöåñ íà ðàáîòàòà. Òåìàòà çà êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå èçáðàõ, çàùîòî ñúì èçðàñíàëà â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ïàðê Ðóñåíñêè êåé è ïðåç ãîäèíèòå ñòàíàõ ñâèäåòåë êàê òîé áåøå èçîñòàâåí è çàíåìàðåí. Òåðèòîðèÿòà ïðèòåæàâà ãîëÿì ïîòåíöèàë è íåéíîòî áúäåùå âúëíóâà íå ñàìî ìåí, íî è âñè÷êè ãðàæäàíè è ãîñòè íà ãðàäà. Íàñòîÿùàòà êîíöåïöèÿ ñïîäåëÿ åäíà ìå÷òà, ïîêàçâà ãëåäíàòà òî÷êà íà åäèí ìëàä ÷îâåê ïî åäèí àêòóàëåí âúïðîñ. Íàäÿâàì ñå òîâà äà äîâåäå äî ðàçãîâîðè è äåáàòè ïî òåìàòà, êîèòî ùå ïîëîæàò íà÷àëîòî íà ðàçëè÷íè èíèöèàòèâè çà ïî-äîáðîòî ðàçâèòèå íà ëþáèìèÿ êåé íà ðóñåíöè. Îáîñíîâêà íà ãðàäîóñòðîéñòâåíèÿ ïðîáëåì Ðåêà Äóíàâ å åäèí îò îñíîâíèòå ãðàäîîáðàçóâàùè ôàêòîðè, êîéòî îïðåäåëÿ ðàçâèòèåòî íà Ðóñå îò íåãîâîòî âúçíèêâàíå äî äíåñ. Ïðåç ãîäèíèòå öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà ñå å ðàçâèëà êàòî ÷àñò îò ïúòíè÷åñêè è òîâàðåí òåðìèíàë è âèíàãè å áèëà ëèöåòî íà ãðàäà êúì ðåêàòà. Êðàéáðåæíàòà èâèöà å åäèí îò íàé-öåííèòå àêòèâè íà ãðàäà. Ïðåç ïîñëåäíèòå 60 ãîäèíè ñà ðàçðàáîòâàíè ðàçëè÷íè óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå êàêòî çà öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò, òàêà è çà öåëèÿò ïðèëåæàù áðÿã. Ïî ñòå÷åíèe íà îáñòîÿòåëñòâàòà òåçè ïðîåêòè íå ñà îñúùåñòâåíè. Ñåãàøíîòî ñúäúðæàíèå íà öåíòðàëíàòà êðàéðå÷íàòà çîíà, äîðè ïðè ïîëîæåíè ãðèæè çà ïîäîáðÿâàíå íà ñúñòîÿíèåòî é, íå óñïÿâà äà ïðèâëå÷å æèòåëèòå è ãîñòèòå íà Ðóñå. È â íàé-ïðèÿòíèòå äíè êðàéáðåæèåòî å ñëàáî ïîñåùàâàíî è íåäîñòàòú÷íî ïðèâëåêàòåëíî. Âå÷åð ïðîñòðàíñòâîòî íå å îñâåòåíî è å îïàñíî çà ðàçõîäêà. Ïðåç ïîñëåäíèòå 20 ãîäèíè íå ñà ïîëàãàíè íèêàêâè óñèëèÿ çà îáëàãîðîäÿâàíåòî íà òåðèòîðèÿòà. Ðàçâèòèåòî íà ðå÷íèÿ òóðèçúì è óâåëè÷àâàùèÿò ñå áðîé íà àêîñòèðàùè ïàñàæåðñêè êîðàáè ñúçäàâàò íåîáõîäèìîñòòà îò èçãðàæäàíåòî íà ñúâðåìåííî ïúòíè÷åñêî ïðèñòàíèùå. Ïðåäè øåñò ãîäèíè ñà èçâúðøâàíè îáåìíî-ïðîñòðàíñòâåíè ïðîó÷âàíèÿ çà èçãðàæäàíå íà íîâ òåðìèíàë ïðè óñëîâèÿòà íà ñåãà äåéñòâàùèÿ ðåãóëàöèîíåí ïëàí. Íåïîñðåäñòâåíî äî êåÿ ïðåìèíàâà êðàéäóíàâñêèÿò ó÷àñòúê íà æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿ. Ðàçïîëîæåíà íà íèâîòî íà ïàðêà, òÿ îñúùåñòâÿâà òðàíñïîðòíàòà âðúçêàòà ìåæäó ãàðà Ðàçïðåäåëèòåëíà è ïðîìèøëåíèòå çîíè. Îáùèÿò óñòðîéñòâåí ïëàí, âëÿçúë â ñèëà ïðåç 2006 ãîäèíà, ïðåäâèæäà äåìîíòèðàíå íà òîâà íàïðàâëåíèå îò æåëåçîïúòíèÿ àðåàë íà ãðàäà. Îòäåëåí ÷ðåç ìàñèâåí çåìëåí øêàðï, íà 10 m ïî-âèñîêî îò ïàðêà, ïðåìèíàâà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè.  ìîìåíòà ïðèäâèæâàíåòî íà ïåøåõîäöè è àâòîáóñè å çàòðóäíåíî. Øèðîêèÿò

Introduction The present article is a sequel to my master’s thesis, Strategy for renovation and development of the riverside zone of the city of Ruse, defended at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, in January 2011. The project was realised owing to the assistance and support of the lecturers from the Department of Urban Planning - Prof. Veselina Troeva, D. Arch., Assoc. Prof. Valeri Ivanov, D. Arch., and Assoc. Prof. Yordan Tarsankov, D. Arch. Exclusive assistance was extended by arch. Tsveti Rusinov and by the Municipality of Ruse, whose cooperation continued for the entire course of work. I chose the topic of the riverside zone of the city of Ruse as I grew up in close proximity to the Ruse quay park and over the years I witnessed how it was abandoned and left unkept. The territory has great potential and its future worries not only me but also all citizens and guests of the city. The present concept shares a dream, and shows the point of view of a young person on a topical issue. I hope this will lead to discussions and debates on the issue, which will lay the foundations of different initiatives for the better development of Ruse citizens’ favourite quay. Justification of the city planning problem The Danube River is one of the main urbanisation factors, which has determined the development of Ruse from its origin to date. Over the years, the central riverside zone has developed as part of a passenger and cargo terminal and has always been the face of the city as seen from the river. Different city plans have been developed in the last 60 years both for the central city part and for the entire adjacent bank. Due to concurrence of circumstances, these projects have not been realised. The present content of the central riverside zone, even when care is taken to improve its condition, fails to attract the citizens and guests of Ruse. Even on the most pleasant days the riverside is scarcely visited and insufficiently attractive. In the evenings the territory is not illuminated and is dangerous for walks. No efforts have been made during the last 20 years to improve the territory. The development of river tourism and the increasing number of landing passenger ships make it necessary to construct a modern passenger port. Volumetric and spatial surveys were carried out six years ago for the construction of a new terminal under the provisions of the zoning plan currently in effect. The Danube riverside section of the railway line runs in immediate proximity to the quay. Located on the level of the park, it realises the transport connection between the Marshalling yard and the industrial zones. The City master plan, effective as of 2006, makes provisions for dismantling of this section of the city railway area. Separated by a solid escarpment, Pridunavski Boulevard runs 20 m higher than the park. At present the movement of pedestrians and buses is obstructed. During the day the broad footway is converted into a car park. The plan makes provisions for the expansion of the boulevard, thus promoting the thoroughfare to a higher class and closing the first ring of the city. The big displacement between Pridunavski Boulevard and Ruse Quay Park is overcome with three pedestrian footbridges. They are not secured and do not comply with the modern requirements for such facilities. That is namely why the movement of people with disabilities on the territory is not possible.

9


10

òðîòîàð ïðåç äåíÿ ñå ïðåâðúùà â ïàðêèíã. Ïëàíúò çàëàãà áóëåâàäðà äà ñå ðàçøèðè, êàòî ñå ïðåâúðíå â ïúòíà àðòåðèÿ îò ïî-âèñîê êëàñ è äà çàòâîðè ïúðâèÿ ðèíã íà ãðàäà. Ãîëÿìàòà äåíèâàëàöèÿ ìåæäó áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè è ïàðê Ðóñåíñêè êåé å ïðåîäîëÿíà ÷ðåç òðè ïàñåðåëêè çà ïåøåõîäöè. Òå íå ñà îáåçîïàñåíè è íå îòãîâàðÿò íà ñúâðåìåííèòå èçèñêâàíèÿ çà òàêèâà ñúîðúæåíèÿ. Èìåííî ïîðàäè òîâà äâèæåíèåòî íà õîðà â íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå íà òåðèòîðèÿòà íå å âúçìîæíî. Äíåñ êðàéðå÷íàòà çîíà íà ãðàäà å ïðèîðèòåò, òúé êàòî ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò èâèöàòà – îò ðóñåíñêèÿ ëèìàí íà çàïàä äî íîâîèçãðàäåíèÿ çèìîâíèê çà ïëàâàòåëíè ñúäîâå íà èçòîê – å îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò. Èçðàáîòâàíåòî íà öÿëîñòåí óñòðîéñòâåí ïëàí íà òåðèòîðèÿòà å èçêëþ÷èòåëíî àêòóàëåí âúïðîñ. Öåë è çàäà÷è Öåëòà íà íàñòîÿùàòà ðàçðàáîòêà å äà ïðåäñòàâè íîâà óðáàíèñòè÷íà âèçèÿ çà áúäåùåòî íà êðàéáðåæíàòà çîíà êàòî ÷àñò îò ãðàäà, îò ðåêà Äóíàâ è îò åâðîðåãèîí Ðóñå – Ãþðãåâî. Òàçè öåë ïîñòàâÿ ñëåäíèòå îñíîâíè çàäà÷è: Èçñëåäâàíå íà ïðèðîäî-ãåîãðàôñêèòå è íà àíòðîïîãåííèòå õàðàêòåðèñòèêè íà òåðèòîðèÿòà, âêëþ÷èòåëíî è íà èñòîðè÷åñêîòî é ðàçâèòèå. Çàïîçíàâàíå ñ îñíîâíèòå îáùèíñêè è èíâåñòèöèîííè íàìåðåíèÿ. Èçÿñíÿâàíå íà îñíîâíèòå ïðèíöèïè â ìîäåðíèÿ äèàëîã ãðàä – ðåêà â êîíòåêñòà íà ñúâðåìåííèòå ñâåòîâíè ïðàêòèêè. Îïðåäåëÿíå íà ïðèîðèòåòè çà ðàçâèòèå íà äóíàâñêî êðàéáðåæèå íà Ðóñå. Ðàçðàáîòêàòà ïðåäñòàâÿ èäåè â ñëåäíèòå àñïåêòè: Ïðåäëîæåíî å ðåøåíèå íà îñíîâíèòå êîìóíèêàöèîííè ïðîáëåìè, ñúçäàâàíå íà ïúòíè÷åñêèÿ òåðìèíàë è îáíîâÿâàíå íà âðúçêèòå ìåæäó ãðàäà è ïðèëåæàùàòà êðàéðå÷íà òåðèòîðèÿ. Îñèãóðÿâàíå íà òðàíñïîðòåí äîñòúï äî çîíàòà è îáâúðçàíîñò ñ êîìóíèêàöèîííàòà ñèñòåìà íà ãðàäà. Ïðåäâèæäàíå íà íåîáõîäèìèÿ áðîé ïàðêîìåñòà è îïòèìèçèðàíå íà ïîäõîäèòå êúì ðåêàòà. Íàìàëÿâàíå íà êîíôëèêòèòå ìåæäó àâòîìîáèëíîòî è ïåøåõîäíîòî äâèæåíèå. Ñúçäàâàíå íà ïîäõîäÿùè çà ìàùàáà íà ãðàäà îáåêòè çà îáñëóæâàíå íà âîäíèÿ òðàíñïîðò è íà âîäíèòå ñïîðòîâå – ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë, ãðåáíà áàçà, ïðèñòàí çà ëîäêè è äð. Èçãðàæäàíå íà êóëòóðåí öåíòúð, ñúñòîÿù ñå îò ìíîãîôóíêöèîíàëíà çàëà çà êîíöåðòè, ïðåäñòàâëåíèÿ, ôîðóìè è òúðæåñòâà ñ íåîáõîäèìèòå îáñëóæâàùè îáåêòè êúì íåãî – ïðèåìíè, èíôîðìàöèîíåí öåíòúð, ðåñòîðàíò, êàôåíå, ïàðêèíã, ñêëàäîâå è äð. Ôîðìèðàíå íà ïàðêîâà òåðèòîðèÿ ñúñ çîíè çà ðàçõîäêà, íàáëþäåíèå, èãðà, ñïîðò è ñ ðàçäåëíî âåëîñèïåäíî è ïåøåõîäíî äâèæåíèå. Ïðèëàãàíå íà åëåìåíòè íà ñèíòåçà – ïàìåòíèöè, ñèìâîëè è àêöåíòè, ðàçïîëîæåíè íà ãëàâíèòå îñè è îòêðèòèòå ïðîñòðàíñòâà â òàçè ÷àñò íà ãðàäà.

Today the riverside zone of the city is a priority as its bigger part – from the Ruse firth in the west to the newly constructed winter quarters for vessels in the east – is municipal property. The elaboration of a comprehensive city master plan is an exceptionally topical issue. Goal and objectives The goal of the present article is to present a new urbanistic vision of the future of the riverside zone as part of the city, of the Danube River and of the Ruse – Giurgiu Euroregion. This goal sets the following main objectives: Examination of the natural and geographic and the anthropogenic characteristics of the territory, including its historical development. Familiarising with the basic municipal and investment intents. Clasification of the basic principles in the modern dialogue city – river in the context of the modern world practices. Determination of priorities for development of the Danube riverside of Ruse. The research presents ideas in the following aspects: A solution to the basic communication problems is suggested, by creating the passenger terminal and renovation of the connections between the city and the adjacent riverside territory. Provision of transport access to the zone and inter-relation with the city communication system. Estimation of the necessary number of parking places and optimisation of the approaches to the river. Decreasing the conflicts between the car and pedestrian traffic. Establishing facilities to serve the water transport and the water sports – passenger terminal, boathouse, boat wharf, etc., which are suitable for the size of the city. Construction of a cultural centre, comprising a multi-functional hall for concerts, performances, forums and festivities, with the necessary service facilities to it – reception rooms, information centre, restaurant, cafe, car park, storage facilities, etc. Formation of a park territory with zones for walking, observation, play, sport and with separate bicycle and pedestrian traffic. Application of elements of synthesis – monuments, symbols and accents, located on the main axes and the open spaces in this part of the city.


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà The city t of Ruse and the riverr


 òåìàòà ñà ðàçãëåäàíè óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå çà êðàéáðåæíàòà òåðèòîðèÿ è õàðàêòåðèñòèêèòå íà ñèëóåòà íà ãðàäà äíåñ, îòêúì ðåêàòà. Ñ ïîìîùòà íà àðõ. Öâåòè Ðóñèíîâ è íà Îáùèíà Ðóñå ñà ñúáðàíè óñòðîéñòâåíè ïðîåêòè, ñúçäàäåíè ïðåç ïîñëåäíèòå 50 ãîäèíè çà êðàéðå÷íàòà çîíà íà ãðàäà. Òîâà âåðîÿòíî íå ñà âñè÷êè òåðèòîðèàëíè ïëàíîâå, íî òóê ñà èçëîæåíè ïî-çíà÷èìèòå îò òÿõ. Ïðåäñòàâåíè ñà ðåøåíèÿ çà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà, çà òåðèòîðèÿòà íà ãðàäà, êàêòî è çà öÿëîòî ðóñåíñêî ïîðå÷èå. Îáùèÿò ãðàäîñòðîèòåëåí ïëàí îò 1959 ãîäèíà ñ ðúêîâîäèòåë àðõ. Óçóíîâ ïîêàçâà êàê áè èçãëåæäàë ãðàäúò áåç êðàéäóíàâñêèÿ ó÷àñòúê íà æeëåçîïúòíàòà ëèíèÿ. Äåìîíòèðàíåòî íà òîâà íàïðàâëåíèå íàëàãà èçãðàæäàíåòî íà æåëåçîïúòåí âúçåë äî Çàïàäíà ïðîìèøëåíà çîíà, êîéòî äà îñúùåñòâè òðàíñïîðòíèÿ äîñòúï äî íåÿ. 60-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê ñå õàðàêòåðèçèðàò ñ òúðñåíå íà ïðîáèâ îò öåíòðàëíèÿ ïëîùàä êúì êåÿ. Ïðåç 1968 ãîäèíà ñå ïðîâåæäà ìàùàáåí íàöèîíàëåí êîíêóðñ. Âñè÷êè àâòîðè òúðñÿò ãëàâåí ïîäõîä êúì ðåêàòà, íÿêîè åêèïè çàëàãàò è íà âòîðè÷íè âðúçêè. Ïðîåêòúò çà áëàãîóñòðîéñòâî îò 1976 ãîäèíà ñ ðúêîâîäèòåë èíæ. Áîÿäæèåâà ïðåäñòàâÿ òåðèòîðèÿòà íà ïàðê Ðóñåíñêè êåé â ñúñòîÿíèå, êîåòî ñå äîáëèæàâà äî äíåøíîòî.  êðàÿ íà 80-òå ãîäèíè àòåëèå Ãåíïëàí ðàçðàáîòâà ïðîåêò çà öåíòðàëíàòà ÷àñò íà ãðàäà. Çàëîæåíè ñà çîíè çà îáùåñòâåíî îáñëóæâàíå è áîãàòî îçåëåíÿâàíå â êðàéáðåæíàòà òåðèòîðèÿ.  íà÷àëîòî íà 90-òå ãîäèíè ñå ñúçäàâà öÿëîñòåí ïðîåêò ïî ïðîòåæåíèå íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè. Ïðåäëîæåíî å àâòîìîáèëíîòî äâèæåíèå äà ñëåçå íà íèâîòî íà æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿ è öÿëàòà êîìóíèêàöèÿ äà ñå ïîêðèå ñ ïðîñòðàíñòâåíà êîíñòðóêöèÿ. Çàìèñëåíàòà íîâà ïëîù å àêòèâíî óñâîåíà ñ íîâè îáùåñòâåíè ñãðàäè. Ïîñëåäíèòå èäåè çà òàçè òåðèòîðèÿ ñà îò 2005 ãîäèíà. Äúðæàâíîòî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà îðãàíèçèðà êîíêóðñ çà îáåìíî-ïðîñòðàíñòâåíî ïðîó÷âàíå è èçãðàæäàíå íà íîâ ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë. Îñíîâà íà çàäàíèåòî å ñåãà äåéñòâàùèÿò ðåãóëàöèîíåí ïëàí íà ãðàäà. Åäèí îò åêèïèòå ïðåóñòðîéâà çîíàòà îêîëî ðå÷íàòà ãàðà, äîêàòî äðóãèòå ïðåäëàãàò èíòåðåñíè ðåøåíèÿ â ÷àñòòà îò âèòèÿ ìîñò äî õîòåë Ðèãà. Íå âåäíúæ ñà ðàçðàáîòâàíè ïëàíîâå çà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà è çà öÿëàòà áðåãîâà èâèöà íà ðåêà Äóíàâ. Âàðèàíòèòå ãåíåðèðàò ðàçëè÷íè çîíè íà àêòèâíîñò, àêöåíòèðàò âúðõó îòäåëíè ïðîáëåìè, íî ãîëÿìà ÷àñò îò ïðåäñòàâåíèòå èäåè îñòàâàò íåîñúùåñòâåíè è äî äíåñ. Òúé êàòî ñåãà íÿìà ðåäîâíè ëèíèè, ïðåäëàãàùè ðàçõîäêà ïî ðåêàòà, àâòîðêàòà ïúòóâà íà êîðàá÷åòî Ðîæåí ïðåç àâãóñò 2010 ãîäèíà, ñ ïîäêðåïàòà íà Ïàðàõîäñòâî Áúëãàðñêî ðå÷íî ïëàâàíå ÀÄ. Íàïðàâåíèòå ôîòîãðàôèè ñà ñúáðàíè â åäèí îáù ñèëóåò, êîéòî ïîêàçâà ãðàäà îò Äóíàâ ìîñò äî âõîäà íà Ðóñåíñêà êîðàáîñòðîèòåëíèöà ÀÄ.

The topic discusses s development e plans for the riverside territory and the characteristics r of the city outline u today, as seen from o the river. Development projects o for o the riverside zone of the city, elaborated in the last 50 years, were gatheredd with the help of arch. Tsveti e Rusinov n and the Municipality of Ruse. Probably these aree not all territorial plans, but b those presented here inn are the h more significant of them. The article presents solutions t for the central riverside s zone, for the territory of the city, t as well as for the entire river valley near Ruse. The city master plan p of 1959 1 with lead architect arch. Uzunov demonstrates how the city would look like without the Danube u riverside r section of the railway line. The dismantling of this h section necessitates the t construction of a railwayy junction to West Industrial Zone, which will implement the transport access to t it. The 1960s were characterised c e by the search for a break from the central square a to the quay. A vast national competition was held in 1968. All authors sought a main approach to the river,r and some teams even relied on secondary connections. e The developmentt project c of 1976, headed by eng. Boyadzhieva, presented thee territory of the Ruse Quay u y Park in a condition that a approximates o the current one. At the end of thee 80s Genplan e studio elaborated a project for the central partt of the city. It made provisions v for public servicee zones and rich landscaping in the riverside territory. A comprehensivee project c along Pridunavski Boulevard was created in the beginning g of the 1990s. It suggested u that the car trafficc shouldd descend to the level of the railway line and that thee entire communication should s be covered with a spatial p structure. t The planned new area was actively utilised with w new public buildings. s The last ideas about o this territory date back from 2005. The State-owned Portt Infrastructure organisedd a tender for a volumetric and a spatial t survey and construction of a new multifunctional passenger p terminal. The assignment was w based s on the city zoning plan in effect at that time. One of the teams reorganised e the zone around the riverside r e station, whereas the others suggested interesting solutions o in the part from the spiral bridge to Riga Ri hotel. e Plans for the central t riverside e zone and for the entire Danube riverside have repeatedly r been developed. p The variants generate e different f zones of activity and emphasise on different problems, but a large partt of the presented ideas still s remain m unrealised to date. As there are no regular r lines l offering a voyage on the river at present, the author t sailed on the ship Rozhen R in August 2010 withh the financial support of Bulgarian River Shippingg JSC. The photographs p made are collected o in a general outline n showing w the city from Danube Bridge to the entrance of RRuse Shipyard JSC.


Ðóñå. Îáù ãðàäîñòðîèòåëåí ïëàí. Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Óçóíîâ, 1959 ãîäèíà. Ruse. City master plan. Lead architect: arch. Uzunov, 1959.

Ðóñå. Öåíòúð. Îïîðåí ïëàí è èäååí çàñòðîèòåëåí ïëàí. Ðúêîâîäèòåëè: àðõ. Ã. Ïëèí÷åâ è àðõ. Ì. Ñàâîâ, 1966 ãîäèíà. Ruse. Centre. Basic plan and concept development plan. Lead architects: arch. G. Plinchev and arch. M. Savov, 1966.

13


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà 14

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò íà Ðóñå. Êîíöåïöèè íà âñè÷êè åêèïè, 1968 ãîäèíà. National tender for the central city part of Ruse. Concepts of all teams, 1968.

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Åâã. Èâàíîâ Lead architect: arch. Evg. Ivanov

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Õð. Êîâà÷åâ Lead architect: arch. Hr. Kovachev

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Èâ. Àâðàìîâ Lead architect: arch. Iv. Avramov

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Èâ. Ñèâðåâ Lead architect: arch. Iv. Sivrev

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Ê. ßðúìîâ Lead architect: arch. K. Yaramov

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Í. Êàìåíîâ Lead architect: arch. N. Kamenov

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Í. Íèêîëîâ Lead architect: arch. N. Nikolov

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Ð. Èâàíîâ Lead architect: arch. R. Ivanov

Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Àñ. Ãîðàíîâ Lead architect: arch. As. Goranov

Ðúêîâîäèòåë: ïðîô. àðõ. Ñòîè÷êîîâ Lead architect: Prof. arch. Stoichkov


Ðóñå. Öåíòðàëíà ãðàäñêà ÷àñò. Àòåëèå Ãåíïëàí. Ðúêîâîäèòåëè: àðõ. Ï. Èâàíêèí è èíæ. Ð. Ðàäêîâ, 1989 ãîäèíà. Ruse. Central city part. Genplan Studio. Lead architects: arch. P. Ivankin and eng. R. Radkov, 1989.

The city of Ruse and the river

Ðóñå. Áëàãîóñòðîÿâàíå è îçåëåíÿâàíå Êåÿ. Ðúêîâîäèòåë: èíæ. Ð. Áîÿäæèåâà, 1976 ãîäèíà. Ruse. Quay development and landscaping. Lead architect: eng. R. Boyadzhieva, 1976.

15


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà 16

Ðóñå. Äèðåêòèâåí ïëàí çà ðàöèîíàëíî ïîëçâàíå êðàéáðåæèåòî íà ðåêà Äóíàâ – I-âè âàðèàíò. Ðúêîâîäèòåë: àðõ. À. Ñòîåâ, áåç äàòà. Ruse. Directive plan for rational utilisation of the Danube riverside – Ist variant. Lead architect: arch. À. Stoev, date unavailable.

Ðóñå. Äèðåêòèâåí ïëàí çà ðàöèîíàëíî ïîëçâàíå êðàéáðåæèåòî íà ðåêà Äóíàâ – II-ðè âàðèàíò. Ðúêîâîäèòåë: àðõ. À. Ñòîåâ, áåç äàòà. Ruse. Directive plan for rational utilisation of the Danube riverside – IInd variant. Lead architect: arch. À. Stoev, date unavailable.


The city of Ruse and the river

Ñèëóåò êúì ðåêàòà Outline to the river

Ñèòóàöèîíåí ïëàí Situation plan

Ðåêîíñòðóêöèÿ íà Ïðèäóíàâñêè áóëåâàðä. Åêèï: àðõ. Öâ. Ðóñèíîâ, àðõ. Ñ. Ðàíãåëîâ è àðõ. Äð. Ñòîÿíîâ, 1992 ãîäèíà. Reconstruction of Pridunavski Boulevard. Team: arch. Tsv. Rusinov, arch. S. Rangelov and arch. Dr. Stoyanov, 1992.

17


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà 18

Öåíòðàëíà êðàéáðåæíà çîíà, Ðóñå. Ïëàí ñõåìà çà òåðèòîðèàëíà ñòðóêòóðà. Ðúêîâîäèòåë: àðõ. Ñ. Àëåêñèåâà, 2002 ãîäèíà. Central riverside area, Ruse. Territorial structure plan. Lead architect: arch. S. Aleksieva, 2002.


The city of Ruse and the river

Ïàíîðàìåí èçãëåä – ìîíòàæ â çîíàòà íà öåíòðàëåí êåé Panoramic view – installation in the zone of the central quay

Îñíîâåí ÷åðòåæ íà ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå Basic drawing of the project proposal

Ôîòî ïàíîðàìà ïî óëèöà Ñëàâÿíñêà êúì Ðå÷íà ãàðà – ñúùåñòâóâàùî ïîëîæåíèå (ëÿâî) è ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå çà çàñòðîÿâàíå (äÿñíî) Photo panorama along Slavyanska Street to the Riverside station – existing situation (left) and project proposal for development (right)

Âúçäóøíà ôîòî ïàíîðàìà íà ðàéîíà îêîëî Äúëáîêèÿ ïúò - ñúùåñòâóâàùî ïîëîæåíèå (ëÿâî) è ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå (äÿñíî) Aerial photo panorama of the area around Dalbokiya Pat - existing situation (left) and project proposal for development (right)

Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà. Êîíêóðñ çà îáåìíîïðîñòðàíñòâåíî ïðîó÷âàíå çà èçãðàæäàíå íà ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë â çîíàòà íà Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé, ãðàä Ðóñå. Åêèï ñ ðúêîâîäèòåë àðõ. É. Áîÿäæèåâ, 2005 ãîäèíà.

State-owned enterprise Port Infrastructure. Tender procedure for volumetric and spatial survey for construction of a multi-functional passenger terminal in the area of Central Passenger Quay, city of Ruse. Lead architect: arch. Y. Boyadzhiev, 2005.

19


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà 20

Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé. Êîíöåïöèÿ çà òåðèòîðèàëíà è ôóíêöèîíàëíà ñòðóêòóðà è çîíèðàíå, óñòðîéñòâåíè ðåæèìè. Central passenger quay. Concept for territory and functional structure and zoning, urban development regimes.

Èçãëåä êúì ïîëèôóíêöèîíàëíà ñãðàäà View of the polyfunctional building

Èçãëåä êúì àìôèòåàòúð View of the amphitheatre

Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà. Êîíêóðñ çà îáåìíîïðîñòðàíñòâåíî ïðîó÷âàíå çà èçãðàæäàíå íà ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë â çîíàòà íà Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé, ãðàä Ðóñå. Åêèï: àðõ. Ë. Ìèëåâ, àðõ. Ç. Ñòàìáîëèåâà è àðõ. Ã. Òîíåâ, 2005 ãîäèíà.

State-owned enterprise Port Infrastructure. Tender procedure for volumetric and spatial survey for construction of a multi-functional passenger terminal in the area of Central Passenger Quay, city of Ruse. Team: arch. L. Milev, arch. Z. Stambolieva and arch. G. Tonev, 2005.


Ôîòîìîíòàæ íà êîðàáåí ïîñðåùà÷ àòðàêöèîí ïðè ïîíòîí ¹ 6 – äåí (ëÿâî) è íîù (äÿñíî) Photomontage of a ship reception facility at pontoon No. 6 – during the daytime (left) and at nighttime (right)

Ôîòîìîíòàæ íà ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë Photomontage of a multifunctional passenger terminal

Ôîòîìîíòàæ íà ïàíîðàìíà êàôåòåðèÿ ïî ñêàëàòà Photomontage of a panoramic cafeteria on the rock

Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà. Êîíêóðñ çà îáåìíîïðîñòðàíñòâåíî ïðîó÷âàíå çà èçãðàæäàíå íà ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë â çîíàòà íà Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé, ãðàä Ðóñå. Åêèï ñ ðúêîâîäèòåë àðõ. Ì. Äèìîâà, 2005 ãîäèíà.

State-owned enterprise Port Infrastructure. Tender procedure for volumetric and spatial survey for construction of a multi-functional passenger terminal in the area of Central Passenger Quay, city of Ruse. Lead architect: arch. M. Dimova, 2005.

The city of Ruse and the river

Ñõåìà – êîìóíèêàöèè, ïîäõîäè, îáñëóæâàíå, ìÿñòî è çíà÷èìîñò â ãðàäñêàòà ñòðóêòóðà Drawing – communications, approaches, service, location and importance in the city structure

21


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà

Àãëîìåðàöèÿ Ðóñå – Ãþðãåâî. Õèïîòåçà çà ðàçâèòèå. Ruse – Giurgiu agglomeration. Hypothesis for development.

Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé – ìíîãîôóêöèîíàëåí òåðìèíàë. Îáùà ñõåìà. Central passenger quay – multifunctional terminal. General scheme.

Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé – ìíîãîôóêöèîíàëåí òåðìèíàë. Êðàéáðåæåí ñèëóåò. Central passenger quay – multifunctional terminal. Riverside outline.

Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé – ìíîãîôóêöèîíàëåí òåðìèíàë. Óñòðîéñòâåí ðåæèì. / Central passenger quay – multifunctional terminal. Urban development regime.

22

Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà. Êîíêóðñ çà îáåìíîïðîñòðàíñòâåíî ïðîó÷âàíå çà èçãðàæäàíå íà ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë â çîíàòà íà Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé, ãðàä Ðóñå. Ðúêîâîäèòåë: àðõ. É. Äèìèòðîâ, 2005 ãîäèíà.

State-owned ånterprise Port Infrastructure. Tender procedure for volumetric and spatial survey for construction of a multifunctional passenger terminal in the area of Central Passenger Quay, city of Ruse. Lead architect: arch. Y. Dimitrov, 2005.


Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ Characterisric c towns on the D Danube


Âòîðàòà òåìà ïðåäñòàâÿ ãðàäîâå ïî ðåêà Äóíàâ, êîèòî èìàò ïëîù è íàñåëåíèå áëèçêè äî òåçè íà Ðóñå: Óëì è Ðåãåíñáóðã â Ãåðìàíèÿ, Ëèíö â Àâñòðèÿ, Çåìóí â Ñúðáèÿ. Ïðåäñòàâåíè ñà îùå ÷åòèðè ïðèìåðà, êîèòî ïðèòåæàâàò êóëòóðåí ïîòåíöèàë îò ðàçëè÷íè èñòîðè÷åñêè ïåðèîäè, ïîäîáåí íà íàøèÿ ãðàä. Âñè÷êè òå èìàò òðàäèöèè â íåìàòåðèàëíîòî êóëòóðíî íàñëåäñòâî, ñâúðçàíî ñ ðåêàòà, êîåòî å àêòèâíà ÷àñò îò æèâîòà íà ãðàäîâåòå äíåñ. Ðàçãëåäàíè ñà îñíîâíèòå ñúáèòèÿ, êîèòî ñå ïðîâåæäàò âñÿêà ãîäèíà, è óñòðîéñòâåíèÿò ïëàí çà ðàçâèòèå íà Ðåãåíñáóðã. Îñíîâíè òåíäåíöèè â óðáàíèñòè÷íîòî ðàçâèòèå íà ãðàäîâåòå ïî ðåêà Äóíàâ Êðàéðå÷íèòå òåðèòîðèè íà ãðàäîâåòå ñå çàùèòàâàò îò ïðåêîìåðíî çàñòðîÿâàíå. Ïî ïðîòåæåíèå íà öÿëîòî êðàéáðåæèå ñå ðàçâèâàò çîíè çà îòäèõ íà íàñåëåíèåòî, ÷èéòî ñâúðçâàù åëåìåíò å ðåêà Äóíàâ. Çàëèâíèòå òåðàñè ñå èçïîëçâàò êàòî åñòåñòâåíà çåëåíà îñ, êîÿòî ñå ñâúðçâà ñúñ çåëåíàòà ñèñòåìà íà öåëèÿ ãðàä. Êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêîòî íàñëåäñòâî â êðàéáðåæíàòà èâèöà íà ðåêà Äóíàâ ñå èíòåãðèðà â ñúâðåìåííàòà ñòðóêòóðà íà ãðàäîâåòå. Êðåïîñòíèòå ñãðàäè äíåñ èçïúëíÿâàò ìóçåéíè ôóíêöèè. Ñúçäàâàò ñå íîâè îáùåñòâåíè ñãðàäè íà áðåãà, êîèòî ñå ïðåâðúùàò â ñèìâîëè íà ãðàäîâåòå. Åæåãîäíî ñå ïðîâåæäàò ìàñîâè ìåðîïðèÿòèÿ è ïðàçíèöè, ñâúðçàíè ñ ðåêàòà. Òåíäåíöèÿòà å ïóáëèêàòà äà å àêòèâåí ó÷àñòíèê â ïîäãîòîâêàòà íà ñúáèòèÿòà, à íå ñàìî òåõåí ïàñèâåí êîíñóìàòîð.

The second topic p presents s towns and cities on the Danube which have v area and populationn similar to that of Ruse:: Ulm and a Regensburg in Germany, Linz in Austria, and Zemun in Serbia. Four u more examples are presented, p t which have cultural potential from different historical h periods that iss similar to our city. All of o them m have traditions in the intangible cultural heritagee related to the river, which w is an active partrt of thee life in the towns and cities today. The topic considers n the main events t held every year and the city t development plan of Regensburg. Basic trends iin the urbanistic development of the towns and ccities on the Danubee The riversidee territories o of the towns and cities are protected against s excessive development. m Recreation zones o for o the population are developed along the entire riverside, whose connecting n element is the h Danube. The floodplain i terraces a are used as a natural green axis, which is connected o to the green system of the entire town or o city. The cultural and a historical s heritage in the riverside area of the Danube is integrated in the modern r structure c of the towns and cities. The fortress buildings n today perform museum s functions. New public buildings b g are erected on the bank, which become symbols b of the towns and cities. Annual river-related r mass events and celebrations are held. The tendency is towards the public p becoming ann activee participant in the preparation of the events, andd not only their passivee consumer.


Áàçèëèêàòà â Åñòåðãîì, Óíãàðèÿ Ïîñòðîåíà ïðåç 1856 ãîäèíà, òîâà å åäíà îò íàé-êðàñèâèòå ðåíåñàíñîâè ñãðàäè íà Åâðîïà è íàé-ãîëÿìàòà â Óíãàðèÿ. Estergom Basilica, Hungary Built in 1856, it is one of the most beautiful Renaissance buildings in Europe and the largest one in Hungary.

Êðåïîñòòà Ïåòðîâàðàäèí â Íîâè Ñàä, Ñúðáèÿ Óêðåïëåíèåòî Ïåòðîâàðàäèí å åäíî îò íàé-äîáðèòå ïîñòèæåíèÿ íà åâðîïåéñêàòà âîåííà àðõèòåêòóðà îò âòîðàòà ïîëîâèíà íà XVII-òè âåê. Â ïîäíîæèåòî íà êðåïîñòòà ïðåìèíàâàò ïîäçåìíè ãàëåðèè è âðúçêè, äúëãè 16 km. Petrovaradin Fortress in Novi Sad, Serbia Petrovaradin Fortress is one of the best achievements of the European military architecture dating back from the second half of 17 c. The foot of the fortress is cut across by underground galleries and connections with length of 16 km.

Ñìåäåðoâñêàòà êðåïîñò, Ñúðáèÿ Ïîñòðîåíà ïðåç 1430-òà ãîäèíà, òÿ îãðàæäà ñðåäíîâåêîâåí ãðàä, êîéòî èìà î÷åðòàíèå íà íåïðàâèëåí òðèúãúëíèê. Ïëîùòà, çàòâîðåíà îò êðåïîñòíèòå ñòåíè, å ïîâå÷å îò 10 ha. Smederevo Fortress, Serbia Built in 1430, it surrounds a medieval town, which has the outline of an irregular triangle. The area enclosed by the fortress wall exceeds 10 ha.

Êðåïîñòòà Ãîëóáàö, Ñúðáèÿ Ïðåç XIV-òè âåê íà æäðåëîòî Æåëåçíè Âðàòà, äî ïëàíèíàòà Ðèäàí, å ïîñòðîåíà êðåïîñòòà Ãîëóáàö. Åäèí îò íàé-èíòåðåñíèòå è äîáðå ñúõðàíåíè ìåñòíè ñðåäíîâåêîâíè ïàìåòíèöè, äíåñ å âõîäåí ïóíêò çà ïðèðîäíèÿ ïàðê Äæåðïàí. Golubac Fortress, Serbia The Golubac Fortress was built in 14 c. on the Iron Gates gorge, next to Ridan Mountain. One of the most interesting and well-preserved local medieval monuments, today it is an entrance point to the Djerpan national park.

Characterisric towns on the Danube

Ãðàäîâå ñ áîãàòî êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî â êðàéáðåæíàòà èâèöà íà ðåêà Äóíàâ Towns and cities with rich cultural and historical heritage in the riverside area of the Danube

25


Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ

Ãðàä Óëì, Ãåðìàíèÿ; 122 000 æèòåëè; ëÿâ áðÿã; 477 m íàäìîðñêà âèñî÷èíà; km 2568 City of Ulm, Germany; population 122,000; left bank; elevation 477 m; km 2568

26

Ñâåòëèííà ñåðåíàäà Ñâåòëèííà ñåðåíàäà å øîó ïî âîäà, êîåòî ïðåäøåñòâà òðàäèöèîííèÿ ïðàçíèê Êëåòâà, ïðîâåæäàí ïðåç þëè. Ïëàâàùè ôåíåðè ñâåòÿò â ïðîòåæåíèå íà êèëîìåòðè ïî ðåêà Äóíàâ. Øåñòâèåòî å ñúïðîâîäåíî ñúñ çàðÿ îò ôîéåðâåðêè. Ìîñòîâåòå, ñâúðçâàùè äâàòà áðÿãà íà ðåêàòà, ñà ñïåöèàëíî äåêîðèðàíè ñ íåîíîâè ëàìïè. Ïèùíî óêðàñåíè ôîíòàíè è ÿðêè öâåòîâå îñâåòÿâàò Äóíàâà. Âïå÷àòëÿâàùèÿò ñïåêòàêúë å íà÷àëîòî íà ïðàçíèêà Êëåòâà è ðîìàíòè÷íèÿ óèêåíä â Óëì.

Òóðíèðúò íà Óëì Ðàíî ñóòðèí, äâå íåäåëè ïðåäè Êëåòâà, çàïî÷âà òóðíèðúò íà Óëì. Íà âñåêè ÷åòèðè ãîäèíè 300 ó÷àñòíèöè, îáëå÷åíè â òðàäèöèîííè êîñòþìè ïðåñúçäàâàò èñòîðèÿòà. Ïî äâîéêè, â ìàëêè ëîäêè, òå ñå ñúñòåçàâàò â òóðíèð, íàðå÷åí Óæèëâàíå. Ñ êîïèå â ðúêà âñåêè ñå îïèòâà äà íàòèñíå ïðîòèâíèêà â ðåêàòà. Ó÷àñòíèöèòå, êîèòî ñà îñòàíàëè ñóõè, ïðîäúëæàâàò ñúñòåçàíèåòî. Ñúáèòèåòî å ñúïðîâîäåíî îò õàðàêòåðíè çà ðåãèîíà òàíöè è ìóçèêà ñ áàðàáàíè.

Serenade of Lights Serenade of Lights is a show on the water that precedes the traditional holiday Oath Monday, held in July. Floating lanterns glow for kilometers on the Danube. The procession is accompanied by a firework display. The bridges connecting the two banks of the river are specially decorated with neon lamps. The Danube is illuminated by magnificently adorned fountains and bright colours. The impressive show is the beginning of the holiday Oath Monday and the romantic weekend in Ulm.

Ulmer Jousting Early in the morning, two weeks before Oath Monday, begins the Ulmer Jousting. Every four years 300 participants, dressed in traditional costumes, reenact history. In pairs, and in small boats, they contest in a tournament, called Jousting. Lance in hand, each one tries to push the opponent into the river. Only the participants who have managed to stay dry continue in the tournament. The event is accompanied by dances and drum music which are characteristic of the region.


Õîêåòå Âå÷åðòà ïðàçíèêúò Êëåòâà ïðîäúëæàâà ïîä îòêðèòî íåáå, êàòî ñå îðãàíèçèðàò òúðæåñòâà â ðàçëè÷íè ÷àñòè íà èñòîðè÷åñêèÿ öåíòúð. Åäíà ÷àñò îò õîðàòà ñå íàñëàæäàâàò íà ìóçèêà íà æèâî íà ìàëêè ñöåíè è êóëèíàðíèòå èçêóøåíèÿ ïî ïàâèëèîíèòå íà ñòàðèÿ ãðàä. Äðóãàòà ÷àñò îò ïðàçíóâàùèòå ñå íàñî÷âàò êúì ãðàäñêèÿ ïàðê, êúäåòî ãè ïðèâëè÷àò êîíóñîîáðàçíè ñâåòëèíè.

Characterisric towns on the Danube

Êàðíàâàëíî øåñòâèå ïî ðåêà Äóíàâ Êóëìèíàöèÿòà íà ïðàçíèêà Êëåòâà å êàðíàâàëíîòî øåñòâèå ïî âîäà Íàáàäà. Ëîäêè, äåêîðèðàíè ïî òåìàòè÷åí íà÷èí, ÷ðåç êàðèêàòóðè ïðåñúçäàâàò ñöåíè îò ïîëèòè÷åñêèÿ è îáùåñòâåí æèâîò íà ñòðàíàòà. 60 000 çðèòåëè ñå íàñëàæäàâàò íà øåñòâèåòî â ïðîäúëæåíèå íà 7 êèëîìåòðà. Âñè÷êè ïðèñúñòâàùè ñå íàñî÷âàò êúì êðàÿ íà îòñå÷êàòà è âëèçàò â ðåêàòà. Àêî ìåòåîðîëîãè÷íèòå óñëîâèÿ ñà íåáëàãîïðèÿòíè, â ïðàâîúãúëíàòà êóëà íà ãðàäñêàòà êàòåäðàëà ñå èçäèãà ÷åðâåíà êîøíèöà, ñèãíàëèçèðàùà çà îòëàãàíåòî íà øåñòâèåòî. Carnival procession on the Danube The culmination of the Oath Monday is the carnival procession on the river, called Nabada. Boats, decorated thematically with caricatures, reenact scenes from the political and social life of the country. 60,000 spectators enjoy the procession for a stretch of 7 kilometres. All attendees head for the end of the stretch and go into the river. If the weather conditions are unfavourable, a red basket is raised in the rectangular tower of the city cathedral, signalling the postponement of the procession.

Hokete In the evening Oath Monday continues in the open, by organising celebrations in different parts of the historical centre. Part of the people enjoys live music on small stages and the culinary temptations in the pavilions in the old town. Another part of the celebrating people head for the city park, where they are attracted by coneshaped lights. 27


Ãðàä Ðåãåíñáóðã, Ãåðìàíèÿ; 131 500 æèòåëè; ëÿâ áðÿã; 330 m íàäìîðñêà âèñî÷èíà; km 2379 City of Regensburg, Germany; population 131,500; left bank; elevation 330 m; km 2379 Òðèàòëîíúò â Ðåãåíñáóðã

Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ

Åæåãîäíîòî ñúñòåçàíèå å íàé-ãîëÿìîòî ñïîðòíî ñúáèòèå â îáëàñòòà, ñâúðçàíî ñ ðåêà Äóíàâ.

28

The Triathlon in Regensburg The annual competition is the biggest sporting event related to the Danube in the region.

Ïðîñòðàíñòâåíà ñòðóêòóðà è ãðàäîóñòðîéñòâåíî ïëàíèðàíå Óñòðîéñòâåíèÿò ïëàí íà Ðåãåíñáóðã å åäíà óñïåøíà ñúâðåìåííà ñòðàòåãèÿ, êîÿòî ðàçâèâà ìîäåëà íà êðàéðå÷åí ãðàä. Îñíîâíèòå çàëîæåíè ïðèíöèïè ñà: Òîïîãðàôèÿòà êàòî ìîäåë íà ðàçâèòèå. Ñïåöèôè÷íèÿò ðåëåô íà ðå÷íèòå äîëèíè è îêîëíèòå õúëìîâå ñå ðàçãëåæäàò è îôîðìÿò êàòî åäèí ìîäåë. Ñòðóêòóðàòà íà êðàéðå÷åí ãðàä å ÿñíî ÷åòèìà. Öåíòðîâå íà êâàðòàëèòå.  êâàðòàëèòå, êîèòî ñà â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî ãðàäñêèÿ öåíòúð, ñå îáåçïå÷àâàò è ðàçâèâàò ïðîñòðàíñòâåíè è ôóíêöèîíàëíè âòîðè÷íè öåíòðîâå. Îáðàçîâàòåëíî ïðîñòðàíñòâî. Ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî ñúçäàâà ñèëíà èäåíòè÷íîñò, êàòî îôîðìÿ òâîð÷åñêè ãëàâíèòå è âòîðîñòåïåííèòå ïîäõîäè. Êîíñòðóèðàíå íà ñãðàäèòå. Ñúçäàäåíè ñà åäèííè ïðàâèëà çà ïðîïîðöèîíàëíîñò è äèçàéí íà ïîñòðîéêèòå âúâ âñåêè åäèí êâàðòàë, ïîä÷èíåíè íà ñòðàòåãèÿòà íà öåëèÿ ãðàä. Ñïåöèàëíè ñèòóàöèè. Ñúçäàäåíè ñà ñïåöèàëíè óñëîâèÿ çà èíòåãðèðàíåòî íà òúðãîâñêèòå ïëîùè è óíèâåðñèòåòñêèòå ñãðàäè â ñòðóêòóðàòà íà ãðàäà.

Spatial structure and city planning Regensburg’s city plan is a successful modern strategy, which develops the model of a riverside city. The main underlying principles are: Topography as model of development. The specific relief of the river valleys and the surroundng hills are taken into consideration and formed as a model. The structure of the riverside city is clearly readable. Centres of the residential districts. Spatial and functional secondary centres are provided and developed in the residential districts located in immediate proximity to the city centre. Educational sphere. The public sphere creates a strong identity by creatively shaping the main and secondary approaches. Construction of the buildings. Unified rules for proportion and design of the buildings in each residential district are established, governed by the strategy for the entire city. Special situations. Special conditions are created for the integration of the commercial areas and the university buildings into the city structure.


Ôîðìà íà ãðàäñêà ñðåäà

Åäíà îò îñíîâíèòå öåëè íà ïëàíà å îòêðèòèòå ïðîñòðàíñòâà äà ñúõðàíÿò ôóíêöèèòå ñè è ÷ðåç ãðàäñêè äèçàéí äà ñà â èíòåðåñ íà óñòîé÷èâîòî ãðàäñêî ðàçâèòèå. Îñíîâíàòà ïàðàäèãìà, çàëîæåíà â ïëàíà íà ãðàäà çà ðåêàòà å: Ðàçâèòèå è ðàçøèðÿâàíå íà êðàéáðåæíèòå çîíè íà ðåêà Äóíàâ – êîðèäîð çà ñâîáîäíî âðåìå è îòäèõ, êàòî ñå âçåìå ïðåäâèä íåîáõîäèìàòà çàùèòà îò íàâîäíåíèÿ. Çà äà ñå ïîñòèãíå öåëòà, ñå âúâåæäàò: äúðâåñíè ìàñèâè, êîèòî ñà îñíîâåí èçòî÷íèê íà ÷èñò âúçäóõ çà ãðàäà, íàðå÷åíè „çåëåíè ïðúñòåíè“. Êðàéáðåæíèòå çàëèâíè òåðàñè ñå çàïàçâàò íåïîêúòíàòè, äîêîëêîòî òîâà å âúçìîæíî; îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà, êîèòî ñâúðçâàò îòäåëíè êâàðòàëè, íàðå÷åíè „çåëåíè ñòàè“. Òîâà ñà èíòåíçèâíî ïëàíèðàíè ðàéîíè - ïàðêîâå, ãðîáèùà, ñïîðòíè, äåòñêè ïëîùàäêè, ãðàäèíè; ðàäèàëíàòà ñòðóêòóðà íà ãðàäà ñå äîâúðøâà îò „çåëåíè êîðèäîðè“.

Ïëàíúò ðàçãëåæäà ãðàäñêàòà ñðåäà îò ãëåäíà òî÷êà íà ïîñåòèòåëÿ è ÷ðåç åôåêòà, êîéòî ñðåäàòà îêàçâà âúðõó õîðàòà. Òÿ ñå ïðîìåíÿ äèíàìè÷íî ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî è âúçãëåäèòå íà íàñåëåíèåòî. Öåëòà å äà ñå îòãîâîðè íà íóæäèòå íà õîðàòà çà îðèåíòèðàíå, ðàçíîîáðàçèå, èäåíòè÷íîñò, ñèãóðíîñò, “ðîäåí êðàé”, êðàñîòà, õàðìîíèÿ. Ðàçãëåæäà ñå íà äâå íèâà: íèâî íà ðàéîíà - òîâà, êîåòî êîíêðåòíî îïðåäåëÿìå åæåäíåâíî: Àç æèâåÿ â Öàðñêè ëèâàäè. íèâî íà öåëèÿ ãðàä - åäèíñòâî íà èäåíòè÷íîñòòà: Àç ñúì îò Ðåãåíñáóðã.

Open space Structure

City environment form

One of the main goals of the plan is that the open spaces should preserve their functions and be in the interest of the sustainable urban development. The basic paradigm underlying the city plan about the river is: Development and expansion of the riverside zones of the Danube – corridor for leisure time and rest, by taking into consideration the necessary protection against floods. To achieve this goal, the following are introduced: forest massifs, which are the main source of clean air for the city, called “green rings”. The riverside flood plain terraces are preserved intact, as much as this is possible; open spaces connecting different residential districts, called “green rooms”. These are intensively planned regions - parks, cemeteries, sports grounds, children’s playgrounds, gardens; the radial structure of the city is complete with “green corridors”.

The plan considers the city environment from the visitor’s viewpoint and through the effect that the environment has on people. It changes dynamically in the course of time and with the views of the population. The aim is to meet people’s requirements for orientation, diversity, identity, security, “homeland”, beauty, and harmony. It is considered on two levels: level of the region – the one which we define specifically every day: I live in Tsarski Livadi. level of the whole city – unity of the identity: I come from Regensburg.

Characterisric towns on the Danube

Ñòðóêòóðà Îòâîðåíî ïðîñòðàíñòâî

29


Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ

Ãðàä Ëèíö, Àâñòðèÿ; 189 500 æèòåëè; äåñåí áðÿã; 250 m íàäìîðñêà âèñî÷èíà; km 2135 City of Linz, Austria; population 189,500; right bank; elevation 250 m; km 2135

30

2007

1995

1994

1990

1988

1980

Ñúáèòèÿ, ñâúðçàíè ñ ðåêàòà Ìóçèêàëåí ôåñòèâàë Îáëàöè îò çâóöè Îò 1987-ìà ãîäèíà äâà ìèëèîíà ïîñåòèòåëè åæåãîäíî ñå íàñëàæäàâàò íà òðè îáëàêà â Äóíàâñêèÿ ïàðê: Îáëàê Âèçóàëèçàöèÿ – âñÿêà ãîäèíà íàä âîäàòà ñå èçâèñÿâà íîâ äèçàéí, ïðèäðóæåí îò ìóçèêà, ñâåòëèíè è ôîéåðâåðêè. Äåòñêèÿò îáëàê Òåëåêîì ñå ïðîâåæäà çà íàé-ìàëêèòå ïîñåòèòåëè. Îáëàêúò îò çâóöè Êëàñèêà îòêðèâà ôåñòèâàëà ïðåä êîíöåðòíàòà çàëà Àíòîí Áðóêíåð.

Ôåñòèâàëúò íà ãðàä Ëèíö Ïðîñòðàíñòâîòî äî ðåêàòà, ìåæäó ìóçåÿ çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî Ëåíòîñ è êîíöåðòíàòà çàëà, ñå ïðåâðúùà â áåçïëàòíà ñöåíà íà îòêðèòî ïðåç íåäåëÿòà íà Ïåòäåñåòíèöà. Ñúçäàäåí ïðåç 1990 ãîäèíà êàòî Ïðàçíèê íà Ëèíö, äíåñ òîçè îæèâåí è ðàçíîîáðàçåí ôåñòèâàë ñå å ïðåâúðíàë â ïîñòîÿííà õàðàêòåðèñòèêà íà êóëòóðíèÿ æèâîò íà ãðàäà. Ïîñåòèòåëèòå íà ïðàçíèêà ìîãàò äà ñå íàñëàäÿò íà çâåçäè îò ìåñòíàòà ñöåíà è íà ñâåòîâíî èçâåñòíè ìóçèêàíòè. Ïðàçíèêúò å ñúïðîâîäåí îò ðåãàòà, ìóçèêàëíè âå÷åðè è ëèòåðàòóðíè ÷åòåíèÿ.

River-related events Cloud of Sound music festival Ever since 1987, two million visitors every year have enjoyed three clouds in the Danube park: Visualisation cloud – every year a new design rises above the water, accompanied by music, lights and fireworks. Children’s Telecom cloud is held for the youngest visitors. The Classic Cloud of Sound opens the festival in front of the Anton Bruckner concert hall.

Linz Fest The space by the river, between the Lentos Museum of Modern Art and the concert hall, is converted into a free open-air stage during the week of Whitsunday. Established in 1990 as Linz Fest, today this lively and diverse festival has become a constant feature of the city’s cultural life. The visitors of the fest can enjoy stars from the local stage as well as worldfamous musicians. The fest is accompanied by a regatta, musical evenings and literary readings.


Ìóçåé çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî Ëåíòîñ Lentos Museum of Modern Art

Èçëîæáåí öåíòúð Àðñ Åëåêòðîíèêà

Ìóçåé çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî Ëåíòîñ

Ïîâå÷å îò 30 ãîäèíè â Ëèíö ôóíêöèîíèðà öåíòúð çà äèãèòàëíî èçêóñòâî. Ïðåç 2009 ãîäèíà å ïîñòðîåíà íîâà ñãðàäà çà èíñòèòóöèÿòa. Ðàçïîëîæåíà íà ëåâèÿ áðÿã íà ðåêà Äóíàâ, îñâåòåíà ñúñ ñâåòîäèîäè, ôîðìàòà íà íîâàòà ñãðàäà íàïîäîáÿâà êîðàá. Ìåæäóíàðîäíàòà ïëàòôîðìà çà äèãèòàëíî èçêóñòâî è êóëòóðà ñ ïëîù îò 6500 m2 å ðàçäåëåíà íà ÷åòèðè ÷àñòè: Àâàíãàðäåí ôåñòèâàë Èçëîæåíèå çà âèñîêè òåõíîëîãèè Ìóçåé, ïîñâåòåí íà ìèñèÿòà çà ñïîäåëÿíå íà çíàíèÿ è óìåíèÿ Ìåäèéíà ëàáîðàòîðèÿ çà àðòèñòè ×ðåç èçëîæáåíèÿ öåíòúð Àðñ Åëåêòðîíèêà öèôðîâàòà ðåâîëþöèÿ å ïðåäñòàâåíà ïî äîñòúïåí çà âñè÷êè âúçðàñòè è ñëîåâå íà íàñåëåíèåòî íà÷èí.

Ìóçåÿò å îòêðèò ïðåç 2003 ãîäèíà è å ïðèåìíèê íà Ãàëåðèÿòà çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî íà ãðàä Ëèíö, åäèí îò íàé-âàæíèòå ìóçåè â Àâñòðèÿ. Èçëîæáåíàòà ïðîãðàìà è øèðîêèÿò êðúã îò ìåðîïðèÿòèÿ ñà ïîä÷èíåíè íà ñëåäíèòå ïðèíöèïè: Èçêóñòâîòî êàòî ñðåäñòâî çà ðàçáèðàíå íà ñâåòà Èçêóñòâîòî êàòî êàòàëèçàòîð çà ïðåæèâÿâàíå íà îòäåëíèòå ìîìåíòè íà æèâîòà Èçêóñòâîòî êàòî ñðåäñòâî çà ñîíäèðàíå íà ñîöèàëíè âúçìîæíîñòè Èçêóñòâîòî – ñðåäà çà æèâîò Ïðåç ëÿòîòî ñå ïðîâåæäàò êóðñîâå çà ó÷åíèöè ñ ðàçëè÷íà òåìàòèêà. Àòåëèåòî íà ìóçåÿ å ïëàòôîðìà çà òâîð÷åñêè åêñïåðèìåíòè.

Ars Electronica Exhibition Center

Lentos Museum of Modern Art

A digital art centre has existed in Linz for more than 30 years. In 2009, a new building for the institution was erected. Situated on the left bank of the Danube and illuminated by light-emitting diodes, the shape of the new building resembles a ship. The international platform for digital art and culture with area of 6,500 m2 is divided into four parts: Avantgarde festival Hi-tech exhibition Museum dedicated to the mission of sharing knowledge and skills Media lab for artists Through Ars Electronica Exhibition Centre the digital revolution is presented in a way that is accessible for all ages and population layers.

The museum was launched in 2003 and is a successor to the Modern Art Gallery in Linz, one of Austria’s most important museums. The exhibition programme and the wide range of events are governed by the following principles: Art as a means of understanding of the world Art as a catalyst for experiencing the different moments in life Art as a means for drilling of social opportunities Art as an environment for living Courses for students in different subjects are held in the summer. The studio of the museum is a platform for creative experiments.

Characterisric towns on the Danube

Èçëîæáåí öåíòúð Àðñ Åëåêòðîíèêà Ars Electronica Exhibition Center

31


Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ

Ãðàä Çåìóí, Ñúðáèÿ; 145 700 æèòåëè; äåñåí áðÿã; 80 m íàäìîðñêà âèñî÷èíà; km 1174 Town of Zemun, Serbia; population 145,700; right bank; elevation 80 m; km 1174

32

Çàâåäåíèÿòà íà êðàéáðåæíàòà çîíà è ÿõòåíîòî ïðèñòàíèùå / Catering establishments in the riverside zone and the marina


Äîáðèòå ïðèìåðè â ñâåòîâíàòà ïðàêòèêà Good examples in the world practice


Êðàéáðåæíèòå òåðèòîðèè ñà åäíè îò íàé-êðàñèâèòå è òÿõíîòî ðàçâèòèå ïîñòàâÿ ðåäèöà ïðåäèçâèêàòåëñòâà â ñâåòîâåí ìàùàá. Ïðåäñòàâåíè ñà ÷åòèðè ðàçëè÷íè ïðèìåðà îò Êàíàäà, ÑÀÙ è Õúðâàòèÿ. Ðàçãëåäàíè ñà ïðîåêòè, êîèòî èëþñòðèðàò ñúâðåìåííè ïîäõîäè è ðàçëè÷íî îòíîøåíèå êúì ñðåäàòà. Îñíîâíè ïðèíöèïè, çàëîæåíè â ïðîåêòèòå: ×ðåç åëåìåíòèòå íà äèçàéíà èñòîðèÿòà è êóëòóðàòà íà òåðèòîðèÿòà ñå èíòåãðèðàò â ñúâðåìåííèòå óñòðîéñòâåíè ðåøåíèÿ. Ðåãèîíàëíàòà èäåíòè÷íîñò ñå ñúçäàâà ÷ðåç ãðàäñêè ìåáåëè, âäúõíîâåíè îò ïðèðîäàòà â êîíêðåòíàòà çîíà. Ïðè ôóíêöèîíàëíîòî çîíèðàíå â òåðèòîðèèòå ñå çàëàãàò íîâè ðåøåíèÿ, êîèòî êîíòðàñòèðàò ñ èñòîðèÿòà íà ðåãèîíà. Ïî òîçè íà÷èí ñðåäàòà ñå àêòèâèçèðà è ïðåîáðàçÿâà. Îðãàíèçèðàò ñå ïóáëè÷íè ïðîñòðàíñòâà è àòðàêöèè â êðàéáðåæíèòå çîíè, êîèòî îñúùåñòâÿâàò êîíòàêòà ñ îòäåëíèòå ÷àñòè îò ãðàäà. Îáíîâÿâàò ñå âðúçêèòå îò ãðàäà êúì êðàéáðåæíèòå òåðèòîðèè. Íà ìåñòàòà, êúäåòî ôóíêöèèòå íà òåðèòîðèÿ ãî èçèñêâà, ñå ñúçäàâàò íîâè ïîäõîäè.

Waterfront territories t aare some of the most beautiful ones and their development e poses a number u of challenges onn a global o scale. Four different examples are presentedd from Canada, USA and n Croatia. The research s considers projects that illustrate modern approaches c and a different attitude tt to the environment. n Basic principles e underlying d the projects: The history and n culture t of the territory are integrated into the modern r development solutions o through the design d elements. The regional identity is formed through g city urban inspired by b the nature in the particular u zone. The functional a zoning n in the territories relies on new solutions, whichh contrast with the history t of the region. Inn this way w the environment is activated and transformed. d Public spacess and attractions a are organised in the waterfront zones that t implement the contact o with the different e parts a of the town or city. The connections from o the city to the waterfront territories are renovated. v New approach facilities a are created inn the places p where required by the functions of the territory. r


Good examples in the world practice

Ïðîìåíàäàòà Ñàìþåë äå ×àìïëàéí â Êâåáåê, Êàíàäà The promenade Samuel-de Champlain in Quebec, Canada

Ïðîìåíàäàòà èçãðàæäà ïóáëè÷íè ïðîñòðàíñòâà, îðèåíòèðàíè êúì ñâîáîäíîòî âðåìå. Ðåêîíñòðóèðàíà å áðåãîâàòà èâèöà, êàòî îñíîâíàòà öåë íà ïðîåêòà å äà ñå ñúçäàäå êðàñèâ áóëåâàðä ñ ïîíèæåíà ïðîïóñêëèâîñò. Âèñîêèòå ñêîðîñòè ñà îãðàíè÷åíè, êàòî ñà îáðàçóâàíè èçêóñòâåíè êðèâè. Èñòîðèÿòà è ðåãèîíàëíàòà èäåíòè÷íîñò íà ïðîñòðàíñòâîòî ñà ïðåäñòàâåíè ÷ðåç ñëåäè îò ïðèðîäíîòî è êðàéáðåæíî íàñëåäñòâî. 2,5-êèëîìåòðîâàòà èâèöà å ðèòìè÷íî ðàçäåëåíà îò ÷åòèðè ãðàäèíè. Êåÿò íà äúðâåòàòà å ãëàâíèÿò âõîä, êîéòî îòâåæäà ïîñåòèòåëèòå äî ïàâèëèîí è èçêóñòâåíî åçåðî. Êåÿò íà ìúãëèòå ñúçäàâà íåïîâòîðèìè ãëåäêè, êîèòî ìîãàò äà ñå íàáëþäàâàò îò êàìåííè áëîêîâå ñðåä èçêóñòâåíî ñúçäàäåíà ìúãëà. Êåÿò íà âîäàòà ñúõðàíÿâà çåëåíèòå âúëíè íà ðåêàòà. ßòà îò ïòèöè, êîèòî ñå íîñÿò îêîëî áðåãîâèÿ ìàñèâ, ìîãàò äà ñå âèäÿò íà Êåÿ íà âÿòúðà ïðåç âñè÷êè ñåçîíè íà ãîäèíàòà.

The promenade creates free-time-orientated public spaces. The coastal area is reconstructed, and the main goal of the project is to create a beautiful boulevard with reduced permeability. The high speeds are limited by introducing artificial curves. The history and the regional identity of the space are represented through traces of the natural and waterside heritage. The 2.5-kilometre stretch is rhythmically divided by four gardens. The Quay of Trees is the main entrance, which leads the visitors to a pavilion and an artificial lake. The Quay of Fogs creates unique sights, which can be observed from granite blocks amidst the artificially created fog. The Quay of Water preserves the green waves of the river. Flocks of birds flying around the beach massif can be seen at the Quay of Wind in all seasons of the year. 35


Äîáðèòå ïðèìåðè â ñâåòîâíàòà ïðàêòèêà

Öåíòðàëíàòà áðåãîâà ëèíèÿ â Òîðîíòî, Êàíàäà The Central waterfront in Toronto, Canada

36

Ñëåä äåñåòèëåòèÿ íà ïëàíèðàíå å èçãðàäåíà öÿëîñòíà âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà 3,5-êèëîìåòðîâàòà áðåãîâà èâèöà îêîëî åçåðîòî Îíòàðèî. Ñúâðåìåíåí äèçàéí ñúñ ñèëà è ïðîñòîòà ïðåîäîëÿâà ñúùåñòâóâàùèÿ øóì è ñúçäàâà ÷óâñòâî çà èäåíòè÷íîñò. Ïðåäëîæåíè ñà ÷åòèðè èíèöèàòèâè: Ïðîìåíàäàòà ïî ðúáà íà âîäàòà ñ ïîðåäèöàòà îò ïåøåõîäíè ìîñòîâå å ìÿñòî çà ðàçõîäêà è ïî÷èâêà. Êåÿò å îáíîâåí è ñà îôîðìåíè íîâè ïóáëè÷íè ïðîñòðàíñòâà. Âúëíîîáðàçíàòà ïàëóáà ñ âúðõîâå çà ïúðçàëÿíå å ãëàâíàòà àòðàêöèÿ. Ïîðåäèöàòà îò ïëàâàùè åëåìåíòè âúâ âîäàòà ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà íàé-ìàëêèòå ïîñåòèòåëè. Ñúæèâåíè ñà îñíîâíèòå âðúçêè îò ãðàäà êúì ðåêàòà.

Following decades of planning, a comprehensive vision for the development of the 3.5-kilometre beach area around Lake Ontario has been created. A modern design with its strength and simplicity overcomes the existing noise and builds the sense of identity. Four initiatives are suggested: The pedestrian zone by the water with the series of pedestrian bridges is the place for a walk and rest. The quay is renovated and new public spaces are formed. The undulating platform with slopes for sliding is the main attraction. The series of floating elements in the water is designed for the youngest visitors. The main connections from the city to the river have been revived.


Good examples in the world practice

Âèñîêàòà ëèíèÿ â Íþ Éîðê, ÑÀÙ High Line in New York, USA

Âèñîêà ëèíèÿ å æåëåçîïúòíà ëèíèÿ, ïîñòðîåíàòà ïðåç 30-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê, ïî êîÿòî ñå å ïðåâîçâàë äîáèòúê êúì íþéîðêñêèòå êëàíèöè â çàïàäíàòà ÷àñò íà Ìàíõàòúí. Ïðèñúñòâèåòî é å áåëÿçàëî öÿëàòà îêîëíîñò ïðåç ïîñëåäíèòå 75 ãîäèíè. Ñëåä îêîí÷àòåëíîòî é èçîñòàâÿíå ïðåç 80-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê îò ñèìâîë íà ïðîãðåñà òÿ ñå ïðåâðúùà â îïàñíî ìÿñòî. Ïðåç 1999 ãîäèíà ïèñàòåëÿò Äæîøóà Äåéâèä è õóäîæíèêúò Ðîáúðò Õàìúíä ðåøàâàò äà ñå áîðÿò çà ñïàñÿâàíåòî é êàòî ÷àñò îò ñðåäàòà. Ïðîåêòúò öåëè äà ïðåâúðíå òàçè èíäóñòðèàëíà òðàíñïîðòíà ëèíèÿ â ïîñòèíäóñòðèàëåí åëåìåíò çà ñâîáîäíî âðåìå. Ñëåä 10 ãîäèíè áîðáà å ñúçäàäåí ãðàäñêè ïàðê îò íîâ òèï. Îáùåñòâåíèòå ïðîñòðàíñòâà ðàçêðèâàò ïîðàçÿâàùè ãëåäêè êúì íàé-çàáåëåæèòåëíèòå ÷àñòè íà ðåêà Õúäñúí è íà Ìàíõàòúí.

High Line is the railway line built in the 1930s on which cattle was transported to the New York abattoirs in West Manhattan. Its existence has left its mark on the entire locality in the last 75 years. After its final abandonment in the 1980s, from a symbol of progress it became a dangerous place. In 1999 writer Joshua David and artist Robert Hammond decided to advocate for its preservation as part of the environment. The project aims at converting this industrial transport line into a post-industrial element for the free time. After 10 years of struggling, a city park of a new type was created. The public spaces reveal astonishing views to the most remarkable parts of the Hudson River and Manhattan. 37


Äîáðèòå ïðèìåðè â ñâåòîâíàòà ïðàêòèêà

Ìîðñêèÿò áðÿã íà Çàäàð, Õúðâàòèÿ The Riva of Zadar, Croatia

38

Ïðåç 2005 ãîäèíà å èçãðàäåí ïúðâèÿò â ñâåòà îðãàí, íà êîéòî ñâèðè ìîðåòî. Èíñòàëàöèÿòà å îò òðúáè, â êîèòî ìîðñêîòî âúëíåíèå âêàðâà âúçäóõ.  çàâèñèìîñò îò ãîëåìèíàòà è ñèëàòà íà âúëíèòå àêîðäèòå ñúçäàâàò ðàçëè÷íè çâóöè. Òàçè íîâà ïîïóëÿðíà àòðàêöèÿ âäúõâà æèâîò íà ñòàðèÿ ãðàä.  íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî îðãàíà â íàñòèëêàòà ñà èíñòàëèðàíè ôîòîâîëòàè÷íè ïàíåëè. Òå àêóìóëèðàò ñëúí÷åâàòà åíåðãèÿ è ðèñóâàò ðàçëè÷íè îáðàçè. Äî XIX-òè âåê òîâà ïðîñòðàíñòâî å áèëî çàåòî îò âúíøíèÿ ïðúñòåí íà ôîðòèôèêàöèîííà ñèñòåìà, êîÿòî å çàùèòàâàëà ãðàäà îò íàïàäàòåëè. Ñëåä íàñòúïâàíåòî íà ìèðíè âðåìåíà ïðúñòåíúò å ïðåìàõíàò è ïðåâúðíàò â êðàñèâî îçåëåíåíà ñðåäà. Äíåñ òîâà îòâîðåíî êúì ìîðåòî ìÿñòî å ïðåêðàñíî çà ðàçõîäêà êàêòî äåíåì, òàêà è âå÷åð.

In 2005 the first organ in the world played by the sea was built. The installation is made of pipes, which the sea waves fill with air. Depending on the size and the strength of the wave, the chords create different sounds. This new popular attraction breathes life into the old town. Photovoltaic panels are installed in the pavement in close proximity to the organ. They accumulate solar power and draw different images. Until 19 century this space was occupied by the outside ring of the fortification system, which protected the town against invaders. After peaceful times set in, the ring was removed and converted into a beautifully landscaped environment. Today this open to the sea place is wonderful for a walk both during daytime and in the evening.


Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå êàòî ÷àñò îò åâðîðåãèîíà Ðóñå — Ãþðãåâî The riverside v zone of the city oof Ruse u and the Ruse — Giurgiu Euroregion


Çà ðàçëèêà îò ïðèâåäåíèòå ïðèìåðè íà ãðàäîâåòå ïî Äóíàâà, Ðóñå è Ãþðãåâî ñà ðàçïîëîæåíè îò åäíàòà ñòðàíà íà ñðåùóïîëîæíèòå áðåãîâå íà ðåêàòà. Ðåäèöà óñòðîéñòâåíè ïðîáëåìè âúçíèêâàò ïðè òåðèòîðèàëíîòî ðàçðàñòâàíåòî íà ãðàäîâåòå. Äíåñ ðàçëè÷íàòà íàöèîíàëíîñò è ãîëÿìàòà øèðèíà íà ðåêàòà ñà åäíè îò îñíîâíèòå ôàêòîðè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïðåîäîëåÿò, çà äà ñå ïîäîáðè îáùîòî èì ñåëèùíî ðàçâèòèå. Òåìàòà ïðåäñòàâÿ îñíîâíèòå ïðèðîäíè è êóëòóðíè öåííîñòè, êîèòî ñå íàìèðàò â åâðîðåãèîíà Ðóñå – Ãþðãåâî. Ñâúðçâàíåòî èì â öÿëîñòíà òóðèñòè÷åñêà ñèñòåìà ìîæå äà áúäå îáåäèíÿâàùîòî çâåíî â áúäåùåòî íà äâàòà ãðàäà. Õàðàêòåðèñòèêà íà åâðîðåãèîíà Îáùèíà Ðóñå å ðàçïîëîæåíà â Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ è ãðàíè÷è ñ îáùèíèòå Ñëèâî ïîëå, Âÿòîâî, Èâàíîâî è Êóáðàò. Öåíòúðúò íà îáùèíàòà ñå ïðîñòèðà ñåâåðîèçòî÷íî îò óñòèåòî íà ðåêà Ðóñåíñêè Ëîì. Ðóñå çàåìà çàïàäíàòà ÷àñò îò íàé-ãîëÿìàòà êðàéäóíàâñêà íèçèíà – Ïîáðåæèå. Òåðèòîðèÿòà íà ãðàäà èìà î÷åðòàíèÿòà íà åëèïñà, îðèåíòèðàíà ñ ãîëÿìàòà ñè îñ óñïîðåäíî íà ðåêàòà â ïðîòåæåíèå íà 11 km. Îáùèíà Ãþðãåâî ñå íàìèðà â þæíàòà ÷àñò íà Ðóìúíèÿ, â ðàâíèíèòå îò ëÿâàòà ñòðàíà íà Äóíàâà. Ãðàäúò å íà ðàçñòîÿíèå 64 êì îò ñòîëèöàòà Áóêóðåù. Îêðúã Ãþðãåâî ñå íàìèðà â ðåãèîí Ìóíòåíèÿ, ñúñòàâåí å îò åäíà ìóíöèïèÿ – Ãþðãåâî, äâà ãðàäà ñúñ ñàìîñòîÿòåëíî ñàìîóïðàâëåíèå Áîëèíòèí-Âàëå è Ìèõàéëåùè è 50 ìàëêè îáùèíè.

Unlike the submittedd examples of the Danubian towns, cities Ruse s and Giurgiu are located o only on one off the opposite o river banks. A number of planning issues s arise in the territorial expansion n of o the towns. Today the different nationality and a the great width of the river aree somee of the main factors which need to be united e to improve their common o urban development. m The topic presents e the h main natural and cultural values located inn the Ruse-Giurgiu Euroregion. Their connection n in a comprehensive tourist system may be the unifying link in the future r of the two towns. Euroregion characteristics a e

The Municipality t of Ruse R is located in Northeastern Bulgaria and borders on the municipalities p s of Slivo Pole, Vyatovo, Ivanovo and Kubrat. The T centre of the municipality spreads p northeast of the mouth of the Rusenski s Lom. Ruse occupies p the western part a of tthe largest Danube riverside lowlands - Pobrezhie. e The outline of the city territory is oval, orientated o with its large axis parallel to the river v on a stretch of 111 km. The Municipality t of Giurgiu G is situated in Southern Romania, in the plains on the left bank b of the Danube. The town t lies 64 km from the capital Bucharest. The T district of Giurgiu is located in Muntenia M region, and comprises one municipality – Giurgiu, two towns with independent e government o – Bolintin-Vale and Mihàilesti, and 50 communes.


Ëåãåíäà / Key Ïúò I-âè êëàñ / I class road Ïúò II-ðè êëàñ / II class road Ïúò III-òè êëàñ / III class road Îáùèñíêè ïúò / Municipal road Ìàãèñòðàëà â ñòðîåæ / Motorway under construction ÆÏ ëèíèÿ / Railway line - Ïðèñòàíèøå / Port - Ëåòèùå / Airport Öåíòðàëíà àâòîãàðà / Central bus station Öåíòðàëíà æï ãàðà / Central railway station

Ïðåç òåðèòîðèÿòà íà åâðîðåãèîíà ïðåìèíàâàò: Êîðèäîð ¹ 7, òðàíñåâðîïåéñêèÿò âîäåí ïúò Ðåéí – Ìàéí – Äóíàâ îò Ðîòåðäàì äî Ñóëèíà. Êîðèäîð ¹ 9, êîéòî ñâúðçâà Ñåâåðíà, Ñðåäíà è Èçòî÷íà Åâðîïà ñ Åãåéñêî ìîðå. Ðóñå ñå îáñëóæâà îò äâå àâòîãàðè, ïåò æåëåçîïúòíè ãàðè è e íàé-ãîëÿìîòî áúëãàðñêî äóíàâñêî ïðèñòàíèùå. Ãþðãåâî ñå îáñëóæâà îò ÷åòèðè ãàðè. Ãðàäúò å ïðèñòàíèùå íà Áóêóðåù è èìà òðè òîâàðíè ó÷àñòúêà – Ðàìàäàí, ×àðîé è Ïëàíòåëîð. Ðóñå è Ãþðãåâî ñúáèðàò â åäíà òî÷êà øîñåéíàòà, æåëåçîïúòíàòà è ðå÷íàòà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà.  ðåãèîíà ñå íàìèðà è ëåòèùå Ðóñå äî ñåëî Ùðúêëåâî, êîåòî âðåìåííî íå ðàáîòè.  êðàÿ íà XIX-òè âåê ïîñëåäîâàòåëíî ñà ïîñòðîåíè æåëåçîïúòíèòå ëèíèè ×åðíà âîäà – Êþñòåíäæà, Ðóñ÷óê – Âàðíà, Áóêóðåù – Ãþðãåâî. Ïðåç 1954 ãîäèíà å èçãðàäåí Äóíàâ ìîñò, åäèíñòâåíèÿò â áúëãàðî-ðóìúíñêèÿ ó÷àñòúê. The following run through the territory of the Euroregion: Corridor No. 7, the trans-European waterway Rhein – Main – Danube from Rotterdam to Sulina. Corridor No. 9, connecting Northern, Central and Eastern Europe to the Aegean Sea. Ruse is served by two bus stations, five railway stations and is the largest Bulgarian port on the Danube. Giurgiu is served by four railway stations. The town is a port of Bucharest and has three freight sections - Ramadan, Cioroiu and Plantelor. Ruse and Giurgiu concentrate in one point the road, railway and river transport system. Ruse Airport near the village of Shtraklevo, which is temporarily unoperational, is also located in the region. The railway lines Cernavodà – Constanta, Ruschuk – Varna, Bucharest – Giurgiu were built consecutively in the end of XIX century. Danube Bridge was built in 1954, the only one in the shared Bulgarian-Romanian section.

The riverside zone of the city of Ruse and the Ruse – Giurgiu Euroregion

Òðàíñïîðòíè êîðèäîðè Transport corridors

41


Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå êàòî ÷àñò îò åâðîðåãèîíà Ðóñå – Ãþðãåâî 42

Êóëòóðíè êîðèäîðè Cultural corridors Ëåãåíäà / Key Ìàòåðèàëíè êóëòóðíè öåííîñòè  ðåãèîíà: Tangible cultural riches In the region: - Ñêàëåí ìàíàñòèð / Rock-hewn monastery - Êðåïîñò / Fortress - Ìàíàñòèð / Monastery  ãðàäîâåòå / In the towns and cities: - Ðóñå, èñòîðè÷åñêè ãðàä / Ruse, historical city - Ðóèíèòå íà Ìèð÷åà ÷åë Áàòðúí / The ruins of Mircea cel Batran - Ìîñòúò Áèæåö / Bijec Bridge - Êúùà çà êóëòóðà Éîí Âèíåà / Ion Vinea House of Culture - Ïðàçíèê íà ðåêà Äóíàâ / River Danube Festival  Ðóñå ïðåç 70-òå ãîäèíè çàïî÷âà äà ñå ïðîâåæäà ïðàçíèê, ïîñâåòåí íà ðåêà Äóíàâ. Êîíöåðòè, âîäíè ñïîðòîâå, êîíêóðñ çà êðàñîòà ñà ÷àñò îò æèâîòà íà ãðàäà äî íà÷àëîòî íà 90-òå ãîäèíè. Intangible cultural riches related to the Danube The celebration of a holiday dedicated to the Danube was started in Ruse in the 1970s. Concerts, water sports, and a beauty pageant were a part of the city life until the beginning of the 1990s.  Ãþðãåâî ñå ïðîâåæäàò òðè ìóçèêàëíè ôåñòèâàëà: Three music festivals are held in Giurgiu: - Âúëíèòå íà Äóíàâà / Waves of the Danube - Äóíàâñêè çâåçäè / Danubian stars - Ñèíèÿò Äóíàâ / The Blue Danube

Ïðåç òåðèòîðèÿòà íà åâðîðåãèîíà Ðóñå – Ãþðãåâî ïðåìèíàâàò êóëòóðíèòå êîðèäîðè íà Þãîèçòî÷íà Åâðîïà Äóíàâñêè ïúò è èçòî÷åí òðàíñáàëêàíñêè ïúò ñ îñíîâíè çàáåëåæèòåëíîñòè: Ðóñå, èñòîðè÷åñêè ãðàä Ñêàëíèòå öúðêâè êðàé ñåëî Èâàíîâî (Ñâåòîâíî íàñëåäñòâî íà ÞÍÅÑÊÎ) Ñðåäíîâåêîâíèÿò ãðàä ×åðâåí Èçòî÷åí òðàíñáàëêàíñêè ïúò ñ îñíîâíè çàáåëåæèòåëíîñòè: Áóêóðåù, èñòîðè÷åñêè ãðàä Öúðêâèòå íà Áóêóðåù  Ðóñå è îêîëíîñòèòå ñà ðàçïîëîæåí ïîâå÷å ïðèðîäíè è èñòîðè÷åñêè çàáåëåæèòåëíîñòè, äîêàòî â Ãþðãåâî ñå ïðîâåæäàò ïîâå÷å ñúáèòèÿ, ñâúðçàíè ñ ðåêàòà. Äâåòå îáùèíè ðàçïîëàãàò ñ ïàìåòíèöè ñ ðàçíîîáðàçåí õàðàêòåð îò ðàçëè÷íè åïîõè, êîèòî ñà âàæíà ïðåäïîñòàâêà çà ôîðìèðàíå íà ïðîãðàìè çà ðàçâèòèå íà êóëòóðíèÿ òóðèçúì. The cultural corridors of Southeastern Europe run through the territory of the Ruse-Giurgiu Euroregion Danube road and Eastern trans-Balkan road with main landmarks: Ruse, historical city The rock-hewn churches near the village of Ivanovo (UNESCO World Heritage site) The medieval town of Cherven Eastern trans-Balkan road with main landmarks: Bucharest, historical city The churches of Bucharest In Ruse and its locality are situated more natural and historical landmarks, whereas in Giurgiu more river-related events are held. The two municipalities have monuments of diverse nature from different ages, which are an important prerequisite for the formation of programmes for development of river tourism.


Ëåãåíäà / Key Ïðåç XX-òè âåê ðàçëè÷íè ðàçâëå÷åíèÿ ñòàâàò ìàñîâè In 20 c. different entertainments become wide-spread - Ïðî÷óòèÿò ðóñåíñêè êàòîê – ïúðçàëêà ïî çàìðúçíàëàòà ðåêà The famous Ruse katok – a slide on the frozen river - Áàëîâåòå îò çàëèòå ñå ïðåìåñòâàò íà êîðàáèòå Boat trips and visits to the nearby islands - Ðàçõîäêà ñ ëîäêà è ïîñåùåíèÿ íà áëèçêèòå îñòðîâè Boat trips and visits to the nearby islands - ßõòêëóá è ãðåáíè ñúñòåçàíèÿ / Yacht club and rowing competitions Âîäíè ñêè / Water skiing Ðóñåíåö êîíñòðóèðà ïúðâàòà ó íàñ äúñêà çà âîäíî ïúðçàëÿíå. A Ruse citizen constructed the first board in the country for water skiing. - Êúïàëíèòå â ðåêàòà Áàíè÷êèòå The public baths in the river called Banichkite - Ïëàâàù áàñåéí Ëåáåäà / Lebeda floating pool - Õîäåíå íà ïëàæ / Sunbathing on the beach

Îùå â äðåâíîñòòà ñåëèùà ïî Äóíàâà âúçíèêâàò íà ìåñòà, êúäåòî å èìàëî áðîäîâå è ðåêàòà å ìîãëà äà áúäå ïðåìèíàâàíà. Ïî âðåìå íà Ðèìñêàòà èìïåðèÿ òåçè ñòðàòåãè÷åñêè ìåñòà ñà ïðåâúðíàòè â óêðåïåíè ïóíêòîâå îò Äóíàâñêèÿ ëèìåñ. Ðóñåíñêè Ëîì å ïîñëåäíèÿò ïî-ãîëÿì ïðèòîê íà Äóíàâ, ïðåäè âëèâàíåòî íà ðåêàòà â ×åðíî ìîðå. Îáðàçóâàíà å îò ðåêèòå Áåëè è ×åðíè Ëîì, êîèòî òåêàò íà ñåâåðîçàïàä è ñå ñëèâàò íà ñåâåð îò ñåëî Èâàíîâî. Äúëæèíàòà íà ðåêàòà å 200 km. ßçîâèð Áåëè Ëîì å åäèí îò 10-òå ïîñòðîåíè ÿçîâèðà â îáëàñò Ðóñå, ðàçðåøåí çà ëþáèòåëñêè ðèáîëîâ. Ðåêà Âåäåà èçâèðà îò ïëàòîòî Êîòìåàíà è ñå âëèâà â Äóíàâà. Äúëæèíàòà é å 224 km, 33 îò êîèòî ñà ïëàâàòåëíè. Ìåñòíîñòòà Êîìàíà å ïðèãîäåíà çà ëîâ è ðèáîëîâ. As early as the antiquity, settlements emerged on the Danube in places where there were fords and the river could be crossed. During the Roman Empire these strategic places were converted into fortified points from the Danube limes. Rusenski Lom is the last more significant tributary of the Danube prior to the river flowing into the Black Sea. It is formed by the rivers Beli and Cherni Lom, which flow in a northwestern direction and join north of the village of Ivanovo. The river length is 200 km. Beli Lom reservoir is one of the 10 reservoirs built in the district of Ruse, where amateur fishing is allowed. The Vedea River rises from the Kotmeana Plateau and flows into the Danube. Its length is 224 km, 33 of which are navigable. The locality of Komana is suitable for hunting and fishing.

The riverside zone of the city of Ruse and the Ruse – Giurgiu Euroregion

Ñèíè êîðèäîðè Blue corridors

43


Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå êàòî ÷àñò îò åâðîðåãèîíà Ðóñå – Ãþðãåâî 44

Çåëåíè êîðèäîðè Green corridors Ëåãåíäà / Key - Ãîðà / Forest - Ïàðê / Park - Çàùèòåíà çîíà / Protected zone Äóíàâñêèòå îñòðîâè / The islands of the Danube - Áúëãàðñêè îñòðîâè / Bulgarian islands - Ðóìúíñêè îñòðîâè / Romanian islands 1. î. Âàðäèì / Vardim Island 2. î. Áàòèí / Batin Island 3. î. Êîìàäèíó / Komadinu Island 4. î. Ëþëÿê / Lyulyak Island 5. î. Ìîêàíó / Mokanu Island 6. î. Ìîêàí / Mokan Island 7. î. Àëåêî / Aleko Island 8. î. Ëèíãó / Lingu Island 9. î. Ìàëúê Áðúøëÿí / Malak Brashlyan Island 10. î. Ìèøêà / Mishka Island 11. î. Ãîëÿì Áðúøëÿí / Golyam Brashlyan Island

Ïî åâðîïåéñêà èíèöèàòèâà çà îïàçâàíåòî è âúçñòàíîâÿâàíåòî íà âëàæíèòå çîíè è íà áèîðàçíîîáðàçèåòî Çåëåí êîðèäîð Äîëåí Äóíàâ, Áúëãàðèÿ âúçñòàíîâÿâà òåðèòîðèèòå â ñâîÿ ó÷àñòúê. Ñúçäàäåíè ñà ñåäåì íîâè çàùèòåíè òåðèòîðèè è ñà âúçñòàíîâåíè íàä 1 ìèëèîí õåêòàðà âëàæíè çîíè ïî ðåêà Äóíàâ. Çàùèòåíà çîíà íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò Ðóñå ñà Ëîìîâåòå. Ïðèðîäíèÿò ïàðê å ðàçïîëîæåí íà 20 km þæíî îò ãðàäà íà ïëîù îò 32 600 dka. Âèñîêî îöåíåí å ïîðàäè íàëè÷èåòî íà êðàñèâè êðàéðå÷íè òåðàñè è çîíè ñ áîãàòî âèäîâî ðàñòèòåëíî è æèâîòèíñêî ðàçíîîáðàçèå. Òóê ñå íàìèðà åäèíñòâåíèÿò áúëãàðñêè åíäåìèò èç Ïîëîìîðèåòî – Êîâà÷åâ çàíîâåö.  áëèçîñò äî Ãþðãåâî ñå íàìèðà ãîðàòà Êîìàíà. Òåðèòîðèÿòà å çàùèòåíà çàðàäè íàëè÷èåòî íà ñèí äæèíäæèôèë è äèâ áîæóð. Under the European initiative for protection and restoration of the wetlands and biodiversity Lower Danube Green corridor, Bulgaria is restoring the territories in its section. Seven new protected territories are created and over 1 million hectares of wetlands on the Danube are restored. A protected zone in the territory of Ruse district is the Lom RIvers. The natural park is located 20 km south of the city on an area of 32,600 dka. It is highly valued due to the presence of beautiful riverside terraces and zones with rich diversity of animal and plant species. In the zone is located the only Bulgarian endemic plant in the Lom River valley – Kovachev’s broom (Chamaecytisus kovacevii). Komana Forest is located near Giurgiu. The territory is protected due to the presence of blue ginger and Balkan peony.


Êðàéáðåæíàòà çîíà è öåíòúðúò íà ãðàä Ðóñå The riverside v zone and the R Rusee city centre


Ãðàäúò â÷åðà, äíåñ è óòðå. Öåíòðîâåòå íà ãðàä Ðóñå. The city yesterday,y today and tomorrow.. The centres of the cityy of Ruse.

Ðåêà Äóíàâ å çíà÷èì ôàêòîð â ðàçâèòèåòî íà ãðàä Ðóñå. Òåðèòîðèàëíîòî ðàçðàñòâàíå íà ñåëèùåòî ñëåäâà ïîñîêàòà íà òå÷åíèåòî íà ðåêàòà îùå îò àíòè÷íîñòòà. Èçòî÷íèòå ÷àñòè íà ãðàäà ñå óñâîÿâàò ïúòè ïî-áúðçî, îòêîëêîòî òåçè â çàïàäíà ïîñîêà. Êîðèòîòî íà ðåêà Ðóñåíñêè Ëîì ñå èçìåñòâà, à óñòèåòî å ïðåâúðíàòî â ëèìàí íà Ðóñåíñêàòà êîðàáîñòðîèòåëíèöà. Òåðèòîðèÿòà, êúäåòî äíåñ ñå íàìèðà óñòèåòî, îñòàâà íåóðáàíèçèðàíà äî ñðåäàòà íà ìèíàëèÿ âåê. The Danube River R has a been a significant factor in the development e of the city of Ruse. s The territorial expansion e s of the city has followed the direction of the river course ever e since the antiquity. TThe eastern s parts of the city were reclaimed many times faster than those o in western direction. e . The river bed of the Rusenski Lom was relocated, o and the mouth t was convertedd into a firth of the Ruse shipyard. The territory where e its mouth is located a today remained e unurbanised r until the middle of the previous century. n


Ëåãåíäà / Key Ñõåìàòà å íàïðàâåíà íà áàçàòà íà ñâåäåíèÿ îò Îáùèíà Ðóñå. The drawing was made based on data from the Municipality of Ruse. Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ îò I äî IV-òè âåê / Sexsaginta Pristis from 1 to 4 c. AD Ðóñè äî 1595 ãîäèíà / Rusi up to 1595 Ðóñ÷óê îò 1603 äî 1864 ãîäèíà / Ruschuk from 1603 to 1864 Ðóñ÷óê îò 1864 äî 1879 ãîäèíà / Ruschuk from 1864 to 1879 Ðóñå îò 1879 äî 1945 ãîäèíà / Ruse from 1879 to 1945 Ðóñå îò 1945 äî 1970 ãîäèíà / Ruse îò 1945 to 1970 Ðóñå îò 1970 äî 2010 ãîäèíà / Ruse from 1970 to 2010

Õèïîòåçà çà ëèíåéíîòî íàðàñòâàíå íà öåíòúðà â èñòîðè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ãðàäà îò 1970 ãîäèíà: Hypothesis for the linear expansion of the centre in the historical development of the city of 1970:

Õèïîòåçàòà îò 1970 ãîäèíà ïîêàçâà êàêâè ñà áèëè ïðåäâèæäàíèÿòà çà ðàçâèòèå íà ãðàäà êúì êðàÿ íà ìèíàëèÿ âåê. Ñïîðåä íåÿ òåðèòîðèèòå, íåïîñðåäñòâåíî äî ðåêàòà òðÿáâà äà ñå óñâîÿâàò ðàâíîìåðíî â èçòî÷íà è çàïàäíà ïîñîêà. Óðáàíèçèðàíåòî â þæíà ïîñîêà å ñëàáî, ïðåäïîëàãà ñå ëèíåéíî íàðàñòâàíå íà öåíòúðà è íà öåëèÿ ãðàä. Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å ñàìî èçìåñòâàíåòî íà öåíòúðà â ñåâåðîèçòî÷íà ïîñîêà ñòàâà ðåàëíîñò. The hypothesis of 1970 shows the forecasts for development of the city as at the end of the previous century. According to it, the territories located next to the river need to be utilised at a uniform speed westward and eastward alike. The urbanisation in southern direction is weak; linear expansion of the centre and the entire city is presumed. It can be maintained that only the northeastward relocation of the centre has become a reality.

The riverside zone and the Ruse city centre

Èñòîðè÷åñêî ðàçâèòèå íà Ðóñå Historical development of Ruse

47


Êðàéáðåæíàòà çîíà è öåíòúðúò íà ãðàä Ðóñå

Ðàçïîëîæåíèå íà öåíòúðà â èñòîðè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ãðàä Ðóñå Location of the city centre in the historical development of the city of Ruse

48

Ëåãåíäà / Key Ãðàäúò â÷åðà / The city yesterday Ãðàäúò äíåñ / The city today Ãðàäúò óòðå / The city tomorrow 1. Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ / Sexsaginta Pristis 2. Ïëîùàäúò ïðåä ÷àñîâíèêîâàòà êóëà íà Ðóñ÷óê The square in front of the clock tower of Ruschuk 3. Ïëîùàä Àëåêñàíäúð Áàòåíáåðã / Alexander of Battenberg square 4. Ïëîùàä Ñâîáîäà / Freedom square 5. Íîâèÿò òúðãîâñêè öåíòúð íà ãðàäà / The new city commercial centre Åñòåñòâåíèòå êîíòàêòíè ìåñòà íà ãðàäà ñ ðåêàòà Natural points of contact of the city and the river Ïîäõîäèòå, êîèòî ñà ñúçäàäåíè îò ÷îâåêà / The man-made access facilities Îñíîâíî ïåøåõîäíî äâèæåíèå / Main pedestrian traffic

Åñòåñòâåíèòå êîíòàêòíè ìåñòà íà Ðóñå ñ Äóíàâà ñà ìåñòàòà, êúäåòî ðåëåôúò íà ãðàäà ñëèçà äî íèâîòî íà áðåãà íà ðåêàòà. Òå ñà äâå - ïëîùàäúò ïðåä Ðå÷íàòà ãàðà è êðúñòîâèùåòî íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè è óëèöà Ìîñòîâà. Òåçè ïîäõîäè ñà ëîøî óñòðîåíè è íå ñå èçïîëçâàò. Ñúçäàäåíèòå ïîäõîäè â êðàÿ íà 60-òå ãîäèíè íà XX-òè âåê îò ãðàäà êúì ðåêàòà ñà òðèòå ïåøåõîäíè ïàñàðåëà – ïðè Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî îáëåêëî Íåäêà Èâàí Ëàçàðîâà, ïðè ïàìåòíèêà íà Áàáà Òîíêà è ïðè Ìîðñêèÿ êëóá. ×åòâúðòàòà âðúçêà – Ìîñòúò íà âúçäèøêèòå, ëþáèìî ìÿñòî çà ðàçõîäêà íà ðóñåíöè, ñâúðçâà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè ñ õîòåë Ðèãà. Öåíòðàëíèòå äâà ïîäõîäà îñúùåñòâÿâàò âðúçêàòà îò ïëîùàä Ñâîáîäà, à ïåðèôåðíèòå - îò æèëèùíèòå êâàðòàëè êúì ïàðê Ðóñåíñêè êåé. Öåíòúðúò ñå å ïðîìåíÿë â èñòîðè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ãðàäà. Ïúðâîíà÷àëíî ñåëèùåòî ïðåäñòàâëÿâà ðèìñêèÿò êàñòåë Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ (1). Ïî âðåìåòî íà Ðóñ÷óê öåíòúðúò ñå íàìèðà îêîëî ïëîùàäà íà ÷àñîâíèêîâàòà êóëà (2). Ñëåä Îñâîáîæäåíèåòî ñå îáîñîáÿâà ïëîùàä Àëåêñàíäúð Áàòåíáåðã (3), äíåñ å íà ïëîùàä Ñâîáîäà (4). Ìîæå äà ñå êàæå, ÷å öåíòúðúò ñå èçìåñòâà êúì íîâèÿ òúðãîâñêè öåíòúð (5). Ïîñëåäíèòå òðè ñà ñâúðçàíè ïîñðåäñòâîì ïåøåõîäíàòà óëèöà Àëåêñàíäðîâñêà, îò êîÿòî òðúãâàò è îñíîâíèòå ïîäõîäè êúì ðåêàòà. The natural points of contact of Ruse and the Danube are the places where the city relief reaches the level of the city bank. They are two – the square in front of the Riverside station and the junction of Pridunavski Boulevard. and Mostova Steet. These approaches are poorly engineered and are not used. The approaches created at the end of the 1960s from the city to the river are the three pedestrian footbridges – next to the Nedka Ivan Lazarova Vocational Secondary School of Clothing, next to the monument of Baba Tonka and next to the Maritime Club. The fourth connection – the Bridge of Sighs, a favourite place for a walk of the Ruse citizens, connects Pridunavski Boulevard to Riga hotel. The two central approaches realise the connection from Freedom square, and the peripheral ones – from the residential quarters to the Ruse Quay Park. The centre changed with the historical development of the city. Initially the settlement was the Roman castle Sexsaginta Pristis (1). In the time of Ruschuk the centre was located around the square of the clock tower (2). After the Liberation it was relocated to Alexander of Battenberg square (3), and today it is in Freedom square (4). It can be maintained the centre has been moving towards the new commercial centre (5). The latter three are connected by the pedestrian Alexandrovska Street, from which the main approaches to the river start.


Îöåíêà è ïðîáëåìè íà êðàéáðåæíàòà çîíà Riverside s zone evaluation andd problems r


Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà – óðáàíèñòè÷íè âëèÿíèÿ Îò êîìóíèêàöèîííèòå òðàñåòà íà ãðàäà åäèíñòâåíî æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿ ïðåìèíàâà ïî öÿëîòî ïðîòåæåíèå íà êðàéáðåæèåòî. Äîðè è äíåñ íå ñå îöåíÿâà êàòî èñòèíñêî áîãàòñòâî, êàêâîòî å âñúùíîñò.  ñåãà äåéñòâàùèÿ Îáù óñòðîéñòâåí ïëàí å çàëîæåíî äåìîíòèðàíåòî íà êðàéäóíàâñêèÿ é ó÷àñòúê. Ïîðàäè ãåîãðàôñêèòå óñëîâèÿ â ðåãèîíà, ãðàäúò ñå å ðàçâèë èçäèãíàò íàä íèâîòî íà ðåêàòà. Ïîñòðîåíà å âèñîêà êåéîâà ñòåíà. Òåðèòîðèèòå, êîèòî ñà îñòàíàëè â íèñêàòà ÷àñò, ñà ñå îáîñîáèëè êàòî ïàðêîâè è ïðîèçâîäñòâåíè. Ïðîáëåìè íà êðàéáðåæíàòà òåðèòîðèÿ äíåñ Óñòðîéñòâåíè ïðîáëåìè Ëèïñà íà ìîäåðíè äîêîâè ñúîðúæåíèÿ çà ïðèñòèãàùèòå êîðàáè ñ òóðèñòè. Èçîëèðàíà öåíòðàëíà ãðàäñêà ÷àñò îò ïàðêà Ðóñåíñêè êåé. Ëîøî ðàçâèòà êóëòóðíà èíäóñòðèÿ è ëèïñà íà òóðèñòè÷åñêè îáåêòè. Ëèïñà íà ìàòåðèàëíà áàçà çà ïðîâåæäàíå íà ìàùàáíè ìåðîïðèÿòèÿ. Ëèïñà íà íîùåí æèâîò. Ïðîñòðàíñòâîòî å îïàñíî çà ïîñåùåíèå âå÷åð. Êîìóíèêàöèîííè ïðîáëåìè Ïî êðàéáðåæíèÿ ó÷àñòúê íà æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿ, íåïîñðåäñòâåíî äî ïàðêà, ñå äâèæàò ñàìî òîâàðíè êîìïîçèöèè. Áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè íÿìà êàïàöèòåòà äà îáñëóæè ñúùåñòâóâàùèÿ òðàôèê è äà çàòâîðè ïúðâèÿ ðèíã íà ãðàäà. Äîñòúïúò ñ àâòîìîáèëè å çàòðóäíåí. Ëèïñâàò îáùåñòâåíè ïàðêèíãè. Çàòðóäíåíà äîñòúïíîñò çà ïåøåõîäöè è âåëîñèïåäèñòè. Äîñòúïúò çà õîðà â íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå íå å âúçìîæåí. “Åñòåñòâåíèòå” êîíòàêòíè ìåñòà íà ãðàäà ñ ðåêàòà îñòàâàò èçîëèðàíè îò îñíîâíîòî ïåøåõîäíî äâèæåíèå. Åñòåòè÷åñêè ïðîáëåìè Íåîáåçîïàñåíà è íåçàùèòåíà æåëåçîïúòíà ëèíèÿ â êðàéáðåæíèÿ ó÷àñòúê. Ëîøà èíôðàñòðóêòóðíà îáåçïå÷åíîñò. Àëåéíàòà ìðåæà è äåòñêèòå ïëîùàäêè ñà â èçêëþ÷èòåëíî ëîøî ñúñòîÿíèå. Íèñêà ñòåïåí íà áëàãîóñòðîåíîñò íà ïàðêîâåòå è çîíèòå çà îòäèõ. Ìàëêîòî ïóáëè÷íè ïðîñòðàíñòâà ñà â ëîøî ñúñòîÿíèå è ñ íèñêè åñòåòè÷åñêè êà÷åñòâà. Åêîëîãè÷íè ïðîáëåìè Âèñîêî íèâî íà øóìîâî çàìúðñÿâàíå îò àâòîìîáèëåí òðàôèê. Òåðèòîðèÿòà å çàíåìàðåíà è íå îòãîâàðÿ íà åêîëîãè÷íèòå è åñòåòè÷åñêèòå èçèñêâàíèÿ çà ãðàäñêà ñðåäà. Çà ïîääúðæàíåòî íà ðàñòèòåëíîñòòà íå ñå ïîëàãàò ãðèæè. Ðàñòèòåëíèòå âèäîâå íå ñå îòëè÷àâàò ñ åñòåòè÷åñêà ñòîéíîñò è íå èçïúëíÿâàò èçèñêâàíèÿòà, ñâúðçàíè ñ îñîáåíîñòèòå íà çàîáèêàëÿùàòà ãè ñðåäà.

The city of Rusee and the t river – urbanistic influences Of the city’s communication t routes only the railway line goes through the entire t riverside stretch. Even today it is not appreciatedd as a true r asset, which in fact it is. The City Master plan in effect e today makes provisions s for the dismantling of o its Danube a riverside section. Due to the geographic r conditions c in the region, the city has developed abovee the river level. A high quay q wall was been built. The T territories i remaining in the low part have established themselves m as park and production ones. Problems of thee riverside s territory today Planning problems e Lack of modern r dock facilities for the arriving passenger ships. Isolated city central e part a from the Ruse Quayy Park. Poorly developed p cultural t industry and lack of tourist sights. Lack of facilities e and equipment e for holding large-scale events. Lack of nightlife. f The territory t is dangerous for visits at night. Communicationn problems e Only freight trains a run on the riverside section of the railway line immediately e to the park. Pridunavskii Boulevard o d does not have the capacity to serve the existing traffic f and close the city’s first r ring. The car accesss is obstructed. t There are no public car parks. Obstructed accessibility c i for pedestrians and cyclists. The access of people with disabilities is impossible. s The “natural” points p off contact of the city with the river remain isolated from m the main pedestrian traffic. r Aesthetic problems e Unsecured andd unprotected ot railway line in the riverside section. Scarce infrastructure. u The alley network and the children’s playgrounds are in an extremely poor condition. o Low level of development e m of the park and the recreation zones. The few publicc spacess are in poor condition and are of low aesthetic quality. t Ecological problems b High level of noise n pollution o from the road traffic. The territory iss neglected c and does not meet the ecological and aesthetic requirements r for city environment. No care is taken e for the h vegetation maintenance. The plant species c are not distinguished by their aesthetic value and do nott meet the requirements related to the peculiarities r of their environment.


Àâòîìîáèëåí òðàíñïîðò Road transport Ëåãåíäà / Key Ãðàäñêè ìàãèñòðàëè II-ðè êëàñ / II class city motorways Ðàéîííè àðòåðèè III à êëàñ / III à class regional thoroughfares Ðàéîííè àðòåðèè III á êëàñ / III b class regional thoroughfares

Ñõåìà Ñúùåñòâóâàùî ïîëîæåíèå Existing situation drawing

Ñõåìà Ïðåäâèæäàíèÿ íà Îáù Óñòðîéñòâåí Ïëàí, 2006 ã. 2006 General Development Plan provisions drawing.

Ñõåìà Ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå Project proposal drawing

Riverside zone evaluation and problems

Àâòîãàðà / Bus station

51


Æåëåçîïúòåí òðàíñïîðò Rail transport Ëåãåíäà / Key Ñúùåñòâóâàùè æåëåçîïúòíè òðàñåòà / Existing rail routes Æåëåçîïúòåí àðåàë / Railway area Òîâàðíà æåëåçîïúòíà ãàðà / Freight railway station

Îöåíêà è ïðîáëåìè íà êðàéáðåæíàòà çîíà

Ïúòíè÷åñêà æåëåçîïúòíà ãàðà / Passenger railway station

52

Öåíòðàëíàòà æåëåçîïúòíà ãàðà îáñëóæâà ïúòíèêîïîòîêà îò ñòðàíàòà è îò Èçòî÷íà, Ñðåäíà è Çàïàäíà Åâðîïà. Ãàðà Ðàçïðåäåëèòåëíà å âëàêîîáðàçóâàùà çà ñòðàíàòà. Îáñëóæâà òîâàðíèòå âëàêîâå ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ. Òîâàðíàòà æåëåçîïúòíà ãàðà îáðàáîòâà òîâàðèòå çà Ðóñå è îáëàñòòà. Òîâàðíàòà æåëåçîïúòíà ãàðà Ñåâåð îáñëóæâà èíäóñòðèàëíè êëîíîâå íà ïðèñòàíèùå Ðóñå-Èçòîê, Ñâîáîäíà áåçìèòíà çîíà è ïðåäïðèÿòèÿòà îò êðàéáðåæíàòà òðàíñïîðòíî-ïðîèçâîäñòâåíà çîíà. Òîâàðíàòà æåëåçîïúòíà ãàðà Çàïàä îáñëóæâà ïðèñòàíèùå Ðóñå-Çàïàä è èíäóñòðèàëíèòå êëîíîâå â Çàïàäíàòà ïðîèçâîäñòâåíà çîíà. Ñãðàäàòà íà Íàöèîíàëíèÿ ìóçåé íà òðàíñïîðòà å ïúðâàòà áúëãàðñêà æåëåçîïúòíà ãàðà, ïîñòðîåíà â ñòðàíàòà ïðåç 1866 ãîäèíà ïî àíãëèéñêè ïðîåêò. The central railway station serves the passenger flow from the country and from Eastern, Central and Western Europe. The Marshalling yard is one of the important marshalling ones for the country. It serves the freight trains between Bulgaria and Romania. The freight railway station handles the freights for Ruse and the region. North freight railway station serves the industrial branches of port Ruse-East, the Duty Free Zone and the enterprises from the riverside transport and industrial zone. West freight railway station serves port Ruse-West and the industrial branches in West Industrial Zone. The building of the National Museum of Transport is the first railway station, built in the country in 1866 after an English design.


Çåëåíà ñèñòåìà Green system Ïàðê / Park 1. Ìëàäåæêè ïàðê / Youth Park 2. Ïàðêà íà âúçðîæäåíöèòå Park of the National Revival heroes Ñòàäèîí / Stadium 3. Ãðàäñêè ñòàäèîí è ñïîðòåí êîìïëåêñ ßëòà City stadium and Yalta sports complex Íîâàòà ñïîðòíà çàëà íà ãðàäà The new sports hall of the city 4. Ñòàäèîí Ëîêîìîòèâ / Locomotive stadium 5. Ñòàäèîí Äóíàâ / Dunav stadium Ïëîùàä / Square 6. Ïëîùàä Àëåêñàíäúð Áàòåíáåðã Alexander of Battenberg square 7. Ïëîùàä Ä-ð Ìóñòàêîâ / Dr. Mustakov square 8. Ïëîùàä Ñâîáîäà / Freedom square 9. Ïëîùàä Ñâåòà Òðîèöà è Îáùèíàòà Sveta Troitsa square and the Municipality Óëèöà / Street 10. Áóëåâàðä Öàð Îñâîáîäèòåë Tsar Osvoboditel Boulevard

Ñõåìà Ñúùåñòâóâàùî ïîëîæåíèå Existing situation drawing

Ñõåìà Ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå Project proposal drawing

Ñõåìà Ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå Project proposal drawing

Riverside zone evaluation and problems

Ëåãåíäà / Key

53


Ôóíêöèîíàëíî çîíèðàíå Functional zoning Ëåãåíäà / Key

Îöåíêà è ïðîáëåìè íà êðàéáðåæíàòà çîíà

Æèëèùíè òåðèòîðèè / Residential territories Ïðîìèøëåíè òåðèòîðèè / Industrial territories Ñìåñåíà ìíîãîôóíêöèîíàëíà çîíà / Mixed multi-functional zone Öåíòðàëíà ãðàäñêà ÷àñò / City central part Çåëåíè ïëîùè / Green areas

54

Òåðèòîðèèòå íà ãðàäà, êîèòî ãðàíè÷àò ñ ðåêà Äóíàâ ñà: Çàïàäíàòà ïðîìèøëåíà çîíà, öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò, ïàðêúò Ðóñåíñêè êåé, æèëèùíè êâàðòàëè è Èçòî÷íàòà ïðîìèøëåíà çîíà. Íàñòîÿùàòà ðàçðàáîòêà ðàçãëåæäà òåðèòîðèÿòà îò Ðå÷íàòà ãàðà äî Ìîðñêèÿ êëóá.  òîçè ó÷àñòúê êðàéáðåæèåòî êîíòàêòóâà ñúñ àðõåëîãè÷åñêèòå îñòàíêè Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ, ñ öåíòúðà íà ãðàäà, ñ ïàðêîâèòå òåðèòîðèè è ñ íàé-ñòàðèòå æèëèùíè êâàðòàëè.  ìîìåíòà ïåøåõîäíîòî äâèæåíèå å çàòðóäíåíî è ãîëåìè ó÷àñòúöè îò òåðèòîðèÿòà ñà çàíåìàðåíè. Òÿ íå ïðåäñòàâëÿâàò èíòåðåñ êàêòî çà ãðàæäàíèòå, òàêà è çà ïîñåòèòåëèòå íà Ðóñå. The city territories bordering on the Danube are: West Industrial Zone, the city central part, the Ruse Quay Park, residential quarters and East Industrial Zone. The present research examines the territory from the Riverside station to the Maritime club. In this section the riverside is in contact with the archaeological remains of Sexsaginta Pristis, the city centre, the park territories and the oldest residential quarters. Currently the pedestrian traffic is obstructed and large sections of the territory are neglected. They are of no interest to either citizens or visitors of Ruse.


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà Vision for development of thee central e riverside zone

§


Ïðåç 1866 ãîäèíà å ïóñíàòà â åêñïëîàòàöèÿ ëèíèÿòà Ðóñå – Âàðíà. Ñëåä 1878 ã. æåëåçîïúòíàòà ìðåæà ñå óâåëè÷àâà ìíîãîêðàòíî.  ñëåäñòâèå íà òåðèòîðèàëíîòî ðàçðàñòâàíå íà ãðàäà, àðåàëúò ïðåìèíàâà äî Èçòî÷íàòà ïðîìèøëåíà çîíà íà èçòîê è äî ñåâåðíèòå æèëèùíè òåðèòîðèè íà ñåâåðîçàïàä. Äíåñ ïî êðàéáðåæíèÿ ó÷àñòúê íà îêîëîâðúñòíàòà ëèíèÿ ñå äâèæàò òîâàðíè êîìïîçèöèè, à ïî ó÷àñòúêà, ïðåñè÷àù ãðàäà – ïúòíè÷åñêè. Îáùèÿò óñòðîéñòâåí ïëàí, âëÿçúë â ñèëà ïðåç 2006 ãîäèíà, ïðåäâèæäà äåìîíòèðàíå íà êðàéäóíàâñêèÿ ó÷àñòúê è îáåäèíÿâàíåòî íà äâåòå òðàñåòà. Íî ïåò ãîäèíè ñëåä àêòóàëèçàöèÿòà íà ïëàíà ñå íàëàãàò ïðîåêòè, â êîèòî öåíòðàëíà ðîëÿ çàåìà æåëåçîïúòíèÿò òðàíñïîðò. Ðàçðàáîòêàòà ïðåäñòàâÿ èäåÿòà çà èçïîëçâàíåòî íà æåëåçîïúòíàòà îêîëîâðúñòíà ëèíèÿ êàòî ÷àñò îò ãðàäñêèÿ ïúòíè÷åñêè òðàíñïîðò. Ïî êðàéáðåæíèÿ ó÷àñòúê ïðåìèíàâà è áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè, êîéòî òðÿáâà äà çàòâîðè ïúðâèÿ ðèíã íà ãðàäà. Òîâà íàëàãà ðàçøèðåíèå íà ïúòíîòî ïëàòíî ñ äâå ëåíòè.  ìîìåíòà êîëèòå ñå äâèæàò íà êîòà 32 m, à æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿòà – íà êîòà 22 m. Âúçìîæíîñòòà àâòîìîáèëèòå äà ñëÿçàò íà íèâîòî íà æåëåçîïúòíàòà ëèíèÿòà, áè îçíà÷àâàëî äà óíèùîæèì ïàðêà Ðóñåíñêè êåé. Çàòîâà ñå ïðåäëàãà äâèæåíèåòî äà ìèíå íà íèâî ïî ñðåäàòà ìåæäó æï ëèíèÿòà è áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè. Êîìóíèêàöèÿòà ìîæå äà ñå ïîêðèå íà íèâîòî íà áóëåâàðäà è äà ñå ñúçäàäå åäíà øèðîêà ïðîìåíàäà çà ïåøåõîäöè, êîÿòî ñå ñúîáðàçÿâà ñúñ ãðàäñêàòà ñòðóêòóðà. Ïî òîçè íà÷èí ñå çàïàçâà è ñúùåñòâóâàùàòà ïåøåõîäíà çîíà íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè. Ñòàðàòà ðå÷íà ãàðà íå ðàçïîëàãà ñ äîñòàòú÷íî ïðèñòàíèùíè ñúîðúæåíèÿ è ïúòíè÷åñêèòå êîðàáè ñïèðàò ïîä õîòåë Ðèãà. Ïåøåõîäöèòå ñå ïðèäâèæâàò ïåø äî öåíòúðà íà ãðàäà. Ðå÷íàòà ãàðà å ÷àñò îò ãðóïîâ ïàìåòíèê íà êóëòóðàòà è íÿìà âúçìîæíîñò äà îñèãóðè íåîáõîäèìî ïðîñòðàíñòâî çà èíôðàñòðóêòóðàòà, êîÿòî áè èçèñêâàë åäèí íîâ ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë.

The Ruse – Varnna railw way line was commissioned in 1866. After 1878 thhhe railway network expppanded w manifold. As a rresult oof the territorial expansion of the city, its area wennt past East Industrial ZZone in the East and the noorthern residential territories in the Northwest. Todday freight trains run oon the riverside sectionn of thee orbital railway line, and passenger trains on thee section crossing the ccity. The City Masterr plan, eeffective as of 2006, makes provisions for dismanntling of the Danube riverside section and uniffficationn of the two routes. However, five years after the plan update, projects in which rail transport plaaays the central part became necessary. The research prrresents the idea to usee the orbital railway linne as ppart of the city passenger transport. Pridunavskii Bouuulevard, which has to close the first ring of the city, also runs through the riverrrside section. This maaakes it necessary to expand the road bed with two laneees. Currently the cars aare driven at elevatiion of 332 m and the railway line – at elevation of 22 m. The possibility of carss going down to thee level of the railway line would mean to destroy Ruse Q Quayy Park. That is whyy it is proposed that thhe traffffic should run on a level which is between the raaailway line and Pridunaaavski Boulevard. The communication may be covered at the boulevard levell and a wide pedestrian promenade cann be creeeated, which will be in compliance with the city sstructure. In this way tthe existing promennnade onn Pridunavskii Boulevard is also preserved. The old riverside statiooon does not have sufficient port facilities and the passenger ships land under Riga hotel. The pedesttrians walk on foot to the city centre. The riversiddde station is part of a ggroup cultural monum ment and cannot provide the necessary space for the infffrastructure, which wouuuld require a new ppassenggger terminal.

§


 ó÷àñòúêà íà Ðå÷íàòà ãàðà òåðèòîðèÿòà ñå íóæäàå îò îáíîâÿâàíå è èíòåãðèðàíå íà ðèìñêèÿ êàñòåë Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ â ñúâðåìåííàòà ñòðóêòóðà íà ãðàäà. Íîâà íàìåñà å ïðåäëîæåíà â òåðèòîðèèòå, êîèòî ñå íóæäàÿò îò ñïåøíà ðåêîíñòðóêöèÿ – à èìåííî çîíàòà îò âèòèÿ ìîñò äî õîòåë Ðèãà. Îñîáåíî âíèìàíèå òðÿáâà äà ñå îáúðíå íà õàðàêòåðíèòå óëèöè ñ êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî, êîèòî ñà îñíîâíàòà âðúçêà íà ãðàäà ñ ðåêàòà. Òåðèòîðèÿòà íåïîñðåäñòâåíî ñðåùó êðåïîñòòà ìîæå äà ñå îòðåäè çà òúðãîâñêî îáñëóæâàíå îò ïàâèëèîíåí òèï êúì êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêèÿ îáåêò. Äâèæåéêè ñå ïî ïðîìåíàäàòà ñå ñòèãà äî ìàëúê ïðèñòàí, îò êîéòî ñ ëîäêà ìîæå äà ñå ñòèãíå äî ïàíîðàìíà êóëà íà êðàÿ íà ëèìàíà. Ðå÷íàòà ãàðà ñå ïðåâðúùà â ìåæäóíàðîäåí öåíòúð çà èíôîðìàöèÿ è ñúòðóäíè÷åñòâî. Òóê îò ñúùåñòâóâàùèÿ ïîíòîí çàïî÷âàò êóëòóðíèòå ìàðøðóòè Ðóñå ïðåç âåêîâåòå è Öåíòúðúò íà ãðàä Ðóñå. Ñúùåñòâóâàùèòå ïðèñòàíèùíè ñúîðúæåíèÿ ñå ïðåâðúùàò â çàâåäåíèÿ ñ ðèáíè äàðîâå, êàêâèòî â ìîìåíòà â ãðàäà íÿìà. Íà ïîêðèòèÿ ó÷àñòúê íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè ìîæå äà ñå ôîðìèðà êîíãðåñåí öåíòúð, êîéòî ùå îñèãóðè ìàòåðèàëíà áàçà çà ìàñîâè ñúáèòèÿ. Òîâà ìîæå äà áúäå åäíà ñòúêëåíà ñãðàäà, êîÿòî ñèìâîëèçèðà íîâèÿ îáëèê íà êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàäà. Ïðîìåíàäàòà ïðîäúëæàâà ñ åêñïîçèöèè íà áàçàòà íà âèðòóàëíè ñðåäñòâà. Ïàâèëèîíèòå íà áóëåâàðäà ñà îòðåäåíè çà êàôå-áàðîâå è ãàëåðèéíè ïðîñòðàíñòâà. Ìèíàâàéêè ïðåç äðóãàòà êîíòàêòíà òî÷êà íà ãðàäà ñ ðåêàòà, êðúñòîâèùåòî íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè è óëèöà Ìîñòîâà, ñå ñòèãà äî ñòàðèÿ Ìîðñêè êëóá, êîéòî äíåñ å Êóëòóðåí öåíòúð Äóíàâ – ïðèñòàíèùå çà ìëàäè õîðà ñ îáùè èíòåðåñè.  ïàðêà å îòðåäåíî ìÿñòî çà ãàëåðèÿ íà îòêðèòî, äåòñêè ïëîùàäêè, àìôèòåàòúð êúì ðåêàòà è ïàíîðàìíè ïëàòôîðìè, êîèòî ðàçêðèâàò íîâè õîðèçîíòè. Çåëåíàòà ñèñòåìà å ðàçâèòà íà äâå íèâà. Ïúðâîòî èìà èçîëàöèîííà ôóíêöèÿ ìåæäó ïàðêà è ãðàäñêàòà æåëåçíèöà, à âòîðîòî - ìåæäó ãðàäñêàòà æåëåçíèöà è íîâàòà êîìóíèêàöèÿ. Âòîðîòî íèâî îáñëóæâà âå÷å ñúçäàäåíèòå ôóíêöèîíàëíè çîíè è íàñî÷âà äâèæåíèåòî íà õîðàòà. Íîâèÿò îáëèê íà öåíòðàëíàòà ïðèñòàíèùíà çîíà èçöÿëî ñå âïèñâà â ñåãàøíàòà ñòðóêòóðà íà ãðàäà. Âåðòèêàëåí àêöåíò å ñãðàäàòà íà ïúòíè÷åñêèÿ òåðìèíàë.

In the section of the Riverside station the territory needs renovation and integration of the Roman castle Sexsaginta Pristis into the modern city structure. A new intervention is suggested in the territories in need of urgent reconstruction – namely the zone from the spiral bridge to Riga hotel. Special attention needs to be paid to the characteristic streets with cultural and historical heritage, which are the main connection of the city to the river. The territory immediately opposite the castle can be allotted for pavilion-type commercial service at the cultural and historical landmark. Walking on the promenade, one arrives at a small wharf, from where a panoramic tower at the end of the Firth can be reached by boat. The Riverside station is converted into an international information and cooperation centre. Here, from the existing pontoon, start the cultural routes Ruse through the ages and Ruse City Centre. The old port facilities are converted into catering establishments with fish food, which the city lacks at present. A congress centre can be established in the covered section of Pridunavski Boulevard, which will provide the necessary facilities for mass events. This can be a glass building, which will symbolise the new image of the city riverside zone. The promenade continues with displays based on virtual means. The pavilions on the boulevard are designed for cafes and gallery spaces. Going through the other point of contact of the city with the river, the junction of Pridunavski Boulevard and Mostova Street, one reaches the old Maritime club, which today is the Dunav cultural centre – a port for young people with common interests. Place in the park is allocated for an open-air gallery, children’s playgrounds, an amphitheatre to the river and panoramic platforms, which will reveal new horizons. The green system is developed on two levels. The first one has an insulation function between the park and the city railway transport, and the second one – between the city railway transport and the new communication. The second level serves the already established functional zones and directs people’s movement. The new image of the central wharf zone completely fits into the present city structure, a vertical emphasis is the building of the passenger terminal.

Vision for development of the central riverside zone

Àðõèòåêòóðíî-ãðàäîóñòðîéñòâåíè àñïåêòè íà òåðèòîðèÿòà Architectural and city planning aspects of the territory

57


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà

Àíàëèç íà ïðîñòðàíñòâà è óëèöè Analysis of the spaces and streets

58

Òåðèòîðèÿ çà èçñëåäâàíå è åêñïîíèðàíå Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ Ïî âðåìåòî íà èìïåðàòîð Âåñïàñèàí (69 – 79 ãîäèíà) âúçíèêâà êàñòåëúò è ôëîòñêàòà ñòàíöèÿ Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ - Øåñòäåñåò êîðàáà . Êðåïîñòòà áèëà ðàçïîëîæåíà íà ãëàâíèÿ êðàéäóíàâñêè ïúò îò äíåøíèÿ Áåëãðàä äî äåëòàòà íà ðåêà Äóíàâ. Íà êðåïîñòòà íå ñà ïðàâåíè ñèñòåìíè àðõåîëîãè÷åñêè ðàçêîïêè. Ïðîâåäåíè ñà ñïàñèòåëíè ðàçêîïêè íà çàñòðàøåíèòå îò ñúâðåìåííîòî ñòðîèòåëñòâî ó÷àñòúöè.  ðåçóëòàò íà òÿõ ñà ïðîó÷åíè ñåâåðîèçòî÷íàòà áîéíà êóëà, ÷àñò îò ñåâåðíàòà êðåïîñòíà ñòåíà è îñòàíêè îò ÷åòèðè ñãðàäè. Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ ñïîäåëÿ ñúäáàòà íà îñòàíàëèòå êðåïîñòè ïî äåñíèÿ áðÿã íà Äîëåí Äóíàâ. Òÿ çàãèâà ïîä óäàðèòå íà àâàðè è ñëàâÿíè â êðàÿ íà VI è íà÷àëîòî íà VII âåê. Ïî-êúñíî, ïðåç IX – X âåê, âúðõó íåéíèòå ðóèíè, âúçíèêâà ñðåäíîâåêîâíî ñåëèùå.

Òåðèòîðèÿ çà ðåêîíñòðóêöèÿ è íàìåñà Ïàðê Ðóñåíñêè êåé è ïàñàðåëèòå Ïðè Ðóñå äóíàâñêèÿò áðÿã å âèñîê è ñòðúìåí, óêðåïåí ñ ìàñèâíà êåéîâà ñòåíà. Îáðàçóâàíà å ïîäëîæêà íà òåðàñà, ïî êîÿòî ïðåìèíàâà åäèí òðàíçèòåí êîëîâîç, à îñòàíàëîòî ïðîñòðàíñòâî äî Ìîðñêèÿ êëóá å ïðåâúðíàòî â êðàéáðåæåí ïàðê. Äî íåãî ñëèçàò òðè ïåøåõîäíè ïàñàðåëà - ïîä Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî îáëåêëî Íåäêà Èâàí Ëàçàðîâà, ïîä Ïàìåòíèêà íà Áàáà Òîíêà è íàä Ìîðñêèÿ êëóá. Òåðèòîðèÿ çà îáíîâÿâàíå è èíòåãðèðàíå Ïàìåòíèêà íà ìîðÿêà  ÷åñò íà ïàäíàëèòå âúâ âîéíèòå ìîðÿöè è çà îçíàìåíóâàíå íà 50-ãîäèøíèíàòà îò ñúçäàâàíåòî íà Äóíàâñêàòà ôëîòèëèÿ è Ìîðñêà ÷àñò â Ðóñå íà 19 äåêåìâðè 1930 ãîäèíà â äâîðà íà ôëîòñêàòà êàçàðìà íà óëèöà Ðàäåöêè ¹ 18 áèë îòêðèò ïàìåòíèê. Àâòîð íà ôèãóðàòà íà ìîðÿêà å Ãåîðãè Ãåîðãèåâ. Íà ïèåäåñòàëà ïîä ïàìåòíèêà ñå ÷åòå: Îò òóê çàïî÷íà áúëãàðñêîòî ìîðÿ÷åñòâî. Íà ïàìåòíà ïëî÷à, ïîä ñòèõà È òâîéòî èìå êàò ìúëâÿõà, Áúëãàðèéî, çà òåáå òå óìðÿõà îò Èâàí Âàçîâ, â òàáëèöà ñà ïîñî÷åíè èìåíàòà íà çàãèíàëèòå îôèöåðè, ïîäîôèöåðè è ìîðÿöè. Ïðåç 1968 ãîäèíà, ïîä ïðåäëîã çà ïðîêàðâàíå íà ïúòåí âúçåë, ïàìåòíèêúò å ðàçðóøåí è åäâà ïðåç 1999 ãîäèíà å âúçñòàíîâåí â ïúðâîíà÷àëíèÿ ñè âèä íà âèñî÷èíàòà â áëèçîñò äî Âîåííèÿ êëóá.

Territory for research and display Sexsaginta Pristis The castle and the Sexsaginta Pristis – Sixty ships fleet station emerged in the time of Emperor Vespasian (69 – 79 AD). The castle was located on the main Danube road from present Belgrade to the Danube delta. No systematic archaeological excavations of the castle have been performed. Rescue excavations of the sections endangered by the modern civil engineering have been carried out. As a result, the northeastern military tower, part of the northern fortified wall and remains from four buildings have been explored. Sexsaginta Pristis shared the fate of the other fortresses on the right bank of the Lower Danube. It perished under the attacks of Avars and Slavs at the end of 6 c. and the beginning of 7 c. Later, in 9-10 c., a medieval settlement originated on its ruins. Territory for reconstruction and intervention Ruse Quay Park and the footbridges Near Ruse the Danube bank is high and steep, reinforced with a solid quay wall. A terrace pad is formed, on which a transit rail track runs, and the remaining space to the Maritime club is converted into a riverside park. Three pedestrian footbridges lead down to it – under the Nedka Ivan Lazarova Vocational Secondary School of Clothing, under the Baba Tonka monument and above the Maritime club. Territory for renovation and integration Monument of the Sailor In honour of the sailors fallen in the wars and to celebrate the 50th anniversary from the establishment of the Danube fleet and the Maritime unit in Ruse, a monument was inaugurated on 19 December 1930 in the yard of the naval barracks located on 18, Radetski St. The author of the sailor’s figure was Georgi Georgiev. The sign under the monument pedestal reads: Bulgarian seamanship started here. On a memorial plaque, under the line And uttering your name, Bulgaria, they gave their lives for you by Ivan Vazov, a table specifies the names of the fallen officers, NCOs and sailors. In 1968, on the pretext of constructing a road junction, the monument was demolished and was restored to its original condition as late as 1999 on the hill near the Military club.


1. Óëèöà Ñëàâÿíñêà Óëèöàòà çàïî÷âà îò äóíàâñêèÿ áðÿã, êúäåòî å áèëà ìèòíèöàòà è ãàðà Ïðèñòàíèùå.  íåéíîòî íà÷àëî ñà áèëè Ðå÷íîòî óïðàâëåíèå, àðñåíàëúò è Ñòîëàðñêîòî ó÷èëèùå. Ïîíå ñòî ïúòè èìàõ ñëó÷àè äà ïðåäïî÷åòà äðóãà óëèöà ïðåä ìîÿòà ðóñåíñêà, íî íèòî âåäíúæ íå ñå ïîêîëåáàõ... Ñåãà èñêàì òÿ âñå òàêà äà îñòàíå âÿðíà íà ñåáå ñè - áîãàòà íà õîðà è ñúáèòèÿ, äà ïîðàæäà âúçõèòà ñ àðõèòåêòóðàòà ñè, ìíîãîëèêà, îáîæàâàíà. Åëèàñ Êàíåòè (1905 -1994, Íîáåëîâ ëàóðåàò ïî ëèòåðàòóðà çà 1981 ãîäèíà) 2. Óëèöà Êíÿæåñêà Ãëàâíà ïðåäñòàâèòåëíà óëèöà ïðåäè Îñâîáîæäåíèåòî. Ñëåä 1878 ãîäèíà òîâà å óëèöàòà ñ õîòåëèòå è êàôåíåòàòà, êúäåòî ñà ñå ñúáèðàëè íàé-èçòúêíàòèòå ëè÷íîñòè íà ãðàäà. Ïúðâàòà êèíîïðîæåêöèÿ ó íàñ å áèëà ïðåç 1897 ãîäèíà â êàôå Ëîíäîí íà òàçè óëèöà. Òóê ñå å íàìèðàëà ðåçèäåíöèÿòà íà êíÿç Àëåêñàíäúð Áàòåíáåðã. À îùå ïðåäè Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà ñà ïîñòðîåíè ïúðâèòå äâå ðóñåíñêè æèëèùíè êîîïåðàöèè. 3. Óëèöà Åïèñêîï Áîñèëêîâ Íà òàçè óëèöà åäíà ñðåùó äðóãà ñå íàìèðàò ïðàâîñëàâíàòà öúðêâà Ñâåòè Íèêîëàé ×óäîòâîðåö è êàòîëè÷åñêàòà åêëåñèÿ Ñâåòè Ïàâåë îò êðúñòà, â êîÿòî ñå íàìèðà åäèíñòâåíèÿò â Áúëãàðèÿ ôóíêöèîíèðàù öúðêîâåí îðãàí. Äâå ðåëèãèè, êîèòî ñå óâàæàâàò è æèâåÿò çàåäíî. Öúðêâèòå ñà ðàçïîëîæåíè äî áðåãà íà Äóíàâà. Óëèöàòà îòâåæäà äî âèòèÿ ìîñò è äî ïàðêà Ðóñåíñêè êåé. Êàìáàíàðèÿòà íà Ñâåòè Ïàâåë îò êðúñòà äîìèíèðà â ñèëóåòà íà ãðàäà. 4. Óëèöà Áàáà Òîíêà Òóê ñå íàìèðàò êúùàòà-ìóçåé, êîÿòî âðåìåííî íå ðàáîòè è ïàìåòíèêúò íà Áàáà Òîíêà. Óëèöàòà å íàé-ïðÿêàòà âðúçêà ìåæäó ãðàäñêèÿ ïëîùàä è ïàðêà Ðóñåíñêè êåé. Òî÷íî ïðåäè ïàñàðåëêàòà ïåøåõîäíàòà çîíà ñå ðàøèðÿâà. 5. Áóëåâàðä Öàð Îñâîáîäèòåë Òîâà å åäíà îò ãëàâíèòå ïúòíè êîìóíèêàöèè â ãðàäà, êîÿòî ñå å ðàçâèëà â ïîñîêà ñåâåð - þã. Óëèöàòà å íàé-øèðîêàòà â ãðàäà ñ ïëîù çà ïåøåõîäöè ñ áîãàòî îçåëåíÿâàíå. Áóëåâàðäúò îñúùåñòâÿâà âðúçêàòà îò àâòîãàðà Þã äî ïàðê Ðóñåíñêè êåé. Êîìóíèêàöèÿòà ìîæå äà áúäå ÷àñò îò ïúðâèÿ çåëåí ðèíã íà ãðàäà. Äúëáîêèÿò ïúò å äèðåêòíàòà âðúçêà îò Öàð Îñâîáîäèòåë äî êåÿ.

Territories for partial intervention

1. Slavyanska Street The street starts from the Danube bank, where the Customs Office and the Port station used to be. In its beginning were located the River Management Office, the arsenal and the Chair-making school. I had the opportunity at least a hundred times to show a preference for another street and not mine located in Ruse, but not one time did I hesitate... Now I would like it to remain much the same true to itself – rich in people and events, breeding admiration with its architecture, versatile and adored. Elias Canetti (1905 -1994, laureate of the Nobel Prize in Literature for 1981) 2. Knyazheska Street A main representative street before the Liberation. After 1878 this was the street with the hotels and the cafes, where the most prominent people in the city gathered. The first film show in the country was in 1897 in the London cafå in this street. Here was located the residence of Knyaz Alexander Battenberg. In addition, the first two residential blocks of flats were built even before the Second World War. 3. Episkop Bosilkov Street In this street, opposite each other, are located the Orthodox church Saint Nicholas the Wonder-Worker and the Catholic ecclesia Saint Paul of the Cross, which houses the only functioning church organ in Bulgaria. Two religions that respect each other and live together. The churches are located near the Danube bank. The street leads to the spiral bridge and the Ruse Quay Park. The belfry of the Saint Paul of the Cross dominates the city outline. 4. Baba Tonka Street Here are located the museum house, which is temporarily unoperational, and the monument of Baba Tonka. The street is the most direct connection between the city square and the Ruse Quay Park. Immediately before the footbridge the pedestrian zone expands. 5. Tsar Osvoboditel Boulevard This is one of the main road communications in the city, which has developed in North-South direction. The thoroughfare is the widest one in the city, with richly landscaped pedestrian area. The boulevard implements the connection from South bus station to the Ruse Quay Park. The communication may be part of the first green ring of the city. The deep road is the direct connection from Tsar Osvoboditel to the quay.

Vision for development of the central riverside zone

Òåðèòîðèè çà ÷àñòè÷íà íàìåñà

59


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà

Öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà äíåñ The central riverside zone today

60


Îïîðåí ïëàí Basic plan I. Óñòðîéñòâåíè çîíè è óñòðîéñòâåíè ðåæèìè Structure plan zones and structure plan regimes Óñòðîéñòâåíà æèëèùíà çîíà ñ ïðåîáëàäàâàùî çàñòðîÿâàíå ñúñ ñðåäíà âèñî÷èíà è ïëúòíîñò Structure plan residential zone with predominant development of medium height and density Óñòðîéñòâåíà çîíà çà ìíîãîôóíêöèîíàëíî ïîëçâàíå îò òèï ñìåñåíà öåíòðàëíà çîíà Structure plan zone for multifunctional use of mixed central zone type II. Ïîçåìëåíè èìîòè ñ óñòàíîâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå Land plots with establish land use Ïîçåìëåíè èìîòè çà ñîöèàëíà èíôðàñòðóêòóðà / Land plots for social infrastructure Ïîçåìëåíè èìîòè íà òðàíñïîðòíî-êîìóíèêàöèîííà èíôðàñòðóêòóðà Land plots for transport and communication infrastructure Ïîçåìëåíè èìîòè çà îçåëåíÿâàíå / Land plots for landscaping Âîäíè ïëîùè / Water areas Æåëåçîïúòåí àðåàë / Railway area III. Óëè÷íà ìðåæà / Street network Ïúðâîñòåïåííà óëè÷íà ìðåæà / Primary street network Âòîðîñòåïåííà óëè÷íà ìðåæà / Secondary street network Ñúáèðàòåëíè óëèöà / Collector streets Îáñëóæâàùè óëèöè / Service streets Õàðàêòåðíè óëèöè â òåðèòîðèè ñ êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî Typical streets in territories with cultural and historical heritage Òðîòîàðè è ïåøåõîäíè ïëîùè / Footways and pedestrian areas Ïàðêîâà àëåéíà ìðåæà / Park alley network IV. Ñãðàäè / Buildings Æèëèùíè ñãðàäè / Residential buildings Îáùåñòâåíî-îáñëóæâàùè ñãðàäè / Public service buildings Ñãðàäè, ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà / Buildings which are cultural monuments Äîïúëâàùî çàñòðîÿâàíå / Complementary development V. Êåéîâè ñúîðúæåíèÿ / Quay facilities Êåéîâà ñòåíà íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè / Quay wall on Pridunavski Boulevard Êåéîâà ñòåíà íà ïàðê Ðóñåíñêè êåé / Quay wall of Ruse Quay Park Ñòðîèòåëíà ãðàíèöà íà ðàçãëåæäàíàòà òåðèòîðèÿ Construction limit of the territory under research

Vision for development of the central riverside zone

Ëåãåíäà / Key

61


Êîíöåïöèÿ Concept Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà

1. Ïîäõîäè îò âîäàòà è ñóøàòà Approach roads from the water and the land

62

Âòîðîñòåïåííè ïîäõîäè îò âîäàòà Secondary approach roads from the water

Ãëàâíè ïîäõîäè îò ñóøàòà Main approach roads from the land

Ãëàâíè ïîäõîäè îò âîäàòà Main approach roads from the water

Âòîðîñòåïåííè ïîäõîäè îò âîäàòà Secondary approach roads from the water

3. Ïðîìåíàäè Promenades

2. Âðúçêè ìåæäó ãðàäà è ðåêàòà Connections between the city and the river Âòîðîñòåïåííè âðúçêè ìåæäó ãðàäà è ðåêàòà Secondary connections between the city and the river

Ãëàâíè âðúçêè ìåæäó ãðàäà è ðåêàòà Main connections between the city and the river

4. Òî÷êè íà ïðåñè÷àíå Points of intersection Ïðîìåíàäà ïàðê Ðóñåíñêè êåé Ruse Quay Park promenade

Ïðîìåíàäà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè Pridunavski Boulevard promenade

Âòîðè÷íè öåíòðîâå Secondary centres

Ãëàâíè öåíòðîâå Main centres


6. Ôóíêöèîíàëíè çîíè Green connections Çîíà çà íàóêà Scientific zone

Òúðãîâñêà çîíà Commercial zone

Çåëåíè âðúçêè íà íèâîòî íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè Green connections at the level of Pridunavski Boulevard

Êîíôåðåíòåí öåíòúð Conference centre

Ïðåäñòàâèòåëíà çîíà Representative zone

7. Çåëåíè ïðîñòðàíñòâà Green spaces Îòâîðåíî ïðîñòðàíñòâî ñ ãëåäêà êúì ðåêàòà Open space overlooking the river

Ïðîñòðàíñòâî, îôîðìåíî ñ äúðâåñíè ìàñèâè Space shaped with tree massifs

Âèçèÿòà çà ðàçâèòèå íà êðàéáðåæíàòà çîíà å åäíà èäåÿ, êîÿòî èìà îòíîøåíèå êúì ñúùåñòâóâàùîòî ïîëîæåíèå è ïðåäëàãà öÿëîñòíî ðåøåíèå çà óñòðîéñòâåíèòå ïðîáëåìè íà òåðèòîðèÿòà. Îñíîâíàòà êîíöåïöèÿ íà ðàçðàáîòêàòà å ñëåäíàòà: Âñè÷êè ñúùåñòâóâàùè è íîâè ïîäõîäè îò âîäàòà è ñóøàòà äà ñå ñâúðæàò ÷ðåç ãëàâíè è âòîðîñòåïåííè âðúçêè. Ñåãàøíàòà ïðîìåíàäà íà ïàðêà äà ñå ïðîäúëæè è äà ñå ðàçâèå ïðåä êðåïîñòòà Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ. Ïðîìåíàäàòà íà íèâîòî íà áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè ñå óâåëè÷àâà è ñå ñúçäàâàò èçöÿëî íîâè îáåêòè. Ïðè ïðåñè÷àíåòî íà êîðèäîðèòå ñ ïðîìåíàäèòå ñå ãåíåðèðàò ôóíêöèîíàëíè çîíè. Òå ñå ñâúðçâàò ÷ðåç çåëåíè âðúçêè, îò êîèòî ñå îòâàðÿò äâå ïðîñòðàíñòâà – åäíî, íàñî÷åíî êúì ðåêàòà, è åäíî, îôîðìåíî ñ äúðâåñòíè ìàñèâè. Âðúçêèòå íà òåðèòîðèÿòà ñ ãðàäà ñå îáíîâÿâàò. Ñúçäàâàò ñå óëèöè ñ âèçóàëíî èçìåíåíèå íà ïðîñòðàíñòâîòî, óëèöè ñúñ ñòåñíåí ïðîôèë è çîíè ñ ïðåäèìñòâî çà ïåøåõîäíîòî äâèæåíèå. The vision for development of the riverside zone is an idea that is related to the existing situation and offers a comprehensive solution to the planning problems of the territory. The basic concept of the research is as follows: All existing and new approach roads from the water and the land will be connected through main and secondary connections. The present promenade in the park needs to be extended and developed in front of the Sexsaginta Pristis castle. The promenade at the level of Pridunavski Boulevard is extended and entirely new sites are created. Functional zones are generated upon the intersection of the corridors with the promenades. They are connected through green connections, from which two spaces open – one directed to the river, and one shaped by tree massifs. The connections of the territory with the city are renovated. Streets with visual modification of the space, streets with narrowed profile and zones with pedestrian traffic priority are created.

Vision for development of the central riverside zone

5. Ôóíêöèîíàëíè çîíè Functional zones

63


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà

Òðèèçìåðåí ìîäåë íà íîâèÿ òðàíñïîðòíî-êîìóíèêàöèîíåí ïúòåí âúçåë Three-dimensional model of the new transport and communication road junction

64


Îáåìíî-ïðîñòðàíñòâåíî ðåøåíèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðàæíà çîíà Volumetric and spatial solution to the central Riverside zone I. Óñòðîéñòâåíè çîíè è óñòðîéñòâåíè ðåæèìè Structure plan zones and structure plan regimes Óñòðîéñòâåíà æèëèùíà çîíà ñ ïðåîáëàäàâàùî çàñòðîÿâàíå ñúñ ñðåäíà âèñî÷èíà è ïëúòíîñò Structure plan residential zone with predominant development of medium height and density Óñòðîéñòâåíà çîíà çà ìíîãîôóíêöèîíàëíî ïîëçâàíå îò òèï ñìåñåíà öåíòðàëíà çîíà Structure plan zone for multifunctional use of mixed central zone type II. Ïîçåìëåíè èìîòè ñ óñòàíîâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå / Land plots with established land use Ïîçåìëåíè èìîòè çà îçåëåíÿâàíå / Land plots for landscaping Âîäíè ïëîùè / Water areas Æåëåçîïúòåí àðåàë / Railway area Ïîçåìëåíè èìîòè çà îçåëåíÿâàíå / Land plots for landscaping III. Óëè÷íà ìðåæà / Street network Ïúðâîñòåïåííà óëè÷íà ìðåæà / Primary street network Âòîðîñòåïåííà óëè÷íà ìðåæà / Secondary street network Ñúáèðàòåëíè óëèöà / Collector streets Îáñëóæâàùè óëèöè / Service streets Îáñëóæâàùà óëèöà ñúñ ñòåñíåí ïðîôèë / Service street with narrowed profile Óëèöè ñ âèçóàëíî èçìåíåíèå íà ïðîñòðàíñòâîòî / Streets with visual modification of the space Çîíà ñ ïðèîðèòåò íà ïåøåõîäöèòå è çàáàâåíî äâèæåíèå íà àâòîìîáèëíèÿ òðàíñïîðò Zone with pedestrian priority and slowed down road traffic Òðîòîàðè è ïåøåõîäíè ïëîùè / Footways and pedestrian areas Ïàðêîâà àëåéíà ìðåæà / Park alley network Ìîñòèê êúì ðåêàòà / Forebridge to the river IV. Ñãðàäè / Buildings Ñúùåñòâóâàùè ñãðàäè / Existing buildings Íîâîïðîåêòèðàíè ñãðàäè / Newly designed buildings V. Çåëåíè ïëîùè / Green areas Çåëåíè ïëîùè çà îáùåñòâåíî ïîëçâàíå / Green areas for public use Çåëåíè òåðàñè / Green terraces - Ñòðîèòåëíà ãðàíèöà íà ðàçãëåæäàíàòà òåðèòîðèÿ Construction limit of the territory under research

Vision for development of the central riverside zone

Ëåãåíäà / Key

65


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà 66

Íîâèÿò ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë íà ãðàä Ðóñå. Êúì ñãðàäàòà å îñèãóðåí ïàðêèíã çà ïðåñòîé íà àâòîìîáèëè è àâòîáóñè. Íà çàäåí ïëàí ñå âèæäà íà÷àëîòî íà òóíåëíèÿ ó÷àñòúê îò áóëåâàðä Ïðèäóíàâñêè. Ïðîåêòúò çàïàçâà ïåøåõîäíàòà ïàñàðåëêà ïðåä ïàìåòíèêà íà Áàáà Òîíêà.

The new passenger terminal of the city of Ruse. A car park is provided by the building for parking cars and buses. The beginning of the tunnel section of Pridunavski Boulevard can be seen in the background. The project preserves the pedestrian footbridge in front of the monument of Baba Tonka.


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà 68

Ïîãëåä êúì íîâèÿ ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë è ïúòåí âúçåë. Êðúñòîâèùåòî îñúùåñòâÿâà âðúçêàòà ìåæäó áóëåâàðäèòå Öàð Îñâîáîäèòåë è Ïðèäóíàâñêè. Àâòîìîáèëíèÿò äîñòúï äî íîâèÿ ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë å âúçìîæåí ïîä ìîñòîâîòî ñúîðúæåíèå. Íà çàäåí ïëàí - íîâ ïåøåõîäåí ìîñò ïðåä õîòåë Ðèãà.

A view of the new passenger terminal and road junction. The crossroads implements the connection between the boulevards Tsar Osvoboditel and Pridunavski. The car access to the new passenger terminal is possible under the bridge facility. In the background – a new pedestrian bridge in front of Riga hotel.


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà 70

Ïîãëåä êúì ïàðê Ðóñåíñêè êåé îò âèòèÿ ìîñò. Ïðîìåíàäàòà íà ïàðêà å ðàçøèðåíà ,îñèãóðåíè ñà ëåíòè çà âåëîñèïåäèñòè â äâå ïîñîêè. Ïàíîðàìíè ïëîùàäêè è àìôèòåàòúð êúì ðåêàòà ðàçêðèâàò íîâè õîðèçîíòè çà ïîñåòèòåëèòå. Ìåæäó áîãàòî îçåëåíÿâàíå ñå ðàçâèâàò äåòñêè ïëîùàäêè çà îòäåëíè âúçðàñòîâè ãðóïè.

A view of Ruse Quay Park from the spiral bridge. The promenade of the park is expanded, and lanes for cyclists in two directions are provided. Panoramic grounds and amphitheatre to the river reveal new horizons to the visitors. Children’s playgrounds for different age groups are developed among lush landscaping.


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà 72

Ñåãàøíèÿò Ìîðñêè êëóá ñå ïðåâðúùà â Êóëòóðåí öåíòúð Äóíàâ – ïðèñòàíèùå çà ìëàäè õîðà. Ïëàòôîðìàòà ïðåä ñãðàäàòà ìîæå äà ñå ïîêðèâà è äà ñå ïðåâðúùà â ñöåíà çà ìàñîâè ñúáèòèÿ. Ïðîìåíàäàòà íà ïàðêà çàâúðøâà â ìàëêî ïëîùàäíî ïðîñòðàíñòâî ñ ôîíòàíè.

The present Maritime club is converted into Dunav cultural centre – a port for young people. The platform in front of the building may be covered and converted into a stage for mass events. The promenade of the park ends in a small square space with fountains.


Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà 74

Ðèìñêèÿò êàñòåë Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ å èíòåãðèðàí â ñúâðåìåííàòà ñòðóêòóðà íà ãðàäà. Ñåâåðíàòà êðåïîñòíà å åêñïîíèðàíà â ñèëóåòà îòêúì ðåêàòà. Ïðåäâèäåíà å ïåøåõîäíà âðúçêà ìåæäó êàñòåëà è ïàðêà íàä àâòîìîáèëíîòî äâèæåíèå. Ïðîìåíàäàòà íà ïàðêà ïðîäúëæàâà ïîä êðåïîñòòà è ïðåäëàãà ðàçëè÷íè àòðàêöèè çà ïîñåòèòåëèòå. Çîíàòà ìîæå äà áúäå åäíà îò íàé-àêòèâíèòå â ãðàäà âå÷åð.

The Roman castle Sexsaginta Pristis is integrated into the modern structure of the city. The northern fortified wall is displayed in the outline to the river. A pedestrian connection is provided between the castle and the park over the road traffic. The promenade of the park continues under the castle and offers different attractions for the visitors. The zone can be one of the most active ones in the city in the evening.


Ïåøåõîäíè ïëîùè â òåðèòîðèè ñ êóëòóðíî – èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî Pedestrian areas in territories with cultural and historical heritage Ñúùåñòâóâàùî ïîëîæåíèå / Existing situation

Ðàçðàáîòêàòà ïðåäëàãà îáíîâÿâàíå íà âðúçêèòå ìåæäó ãðàäà è ðåêàòà. Àâòîìîáèëíîòî äâèæåíèåòî íà óëèöà Ñëàâÿíñêà ñëåä êðúñòîâèùåòî ñ óëèöà Îòåö Ïàèñèé ñòàâà åäíîïîñî÷íî è ñå ñúçäàâà çîíà ñ ïðåäèìíî ïåøåõîäíî äâèæåíèå. Áóëåâàðä Öàð Îñâîáîäèòåë ñå îáíîâÿâà ÷ðåç íîâî îôîðìëåíèå íà ëàíäøàôòà è ãðàäñêàòà ìåáåë. Ïî óëèöèòå Êíÿæåñêà è Åïèñêîï Áîñèëêîâ ïåøåõîäíîòî äâèæåíèå ñå ñòèìóëèðà ÷ðåç âèçóàëíîòî èçìåíåíèå íà ïðîñòðàíñòâîòî. Ïðîôèëúò íà óëè÷íîòî ïëàòíî íà óëèöà Áàáà Òîíêà ñå ñòåñíÿâà.

76

The research proposes renovation of the connections between the city and the river. The road traffic in Slavyanska street after the junction with Otets Paisiy Street becomes one-way and a zone with predominantly pedestrian traffic is created. Tsar Osvoboditel Boulevard is renovated through new shaping of the landscape and the urban furniture. In the streets Knyazheska and Episkop Bosilkov pedestrian traffic is stimulated through the visual modification of the space. The street lane profile of Baba Tonka Street is narrowed.

Ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå / Project proposal

Óëèöà Ñëàâÿíñêà Slavyanska Street

Óëèöà Êíÿæåñêà Knyazheska Street


Vision for development of the central riverside zone Óëèöà Åïèñêîï Áîñèëêîâ Episkop Bosilkov Street

Óëèöà Áàáà Òîíêà Baba Tonka Street

Áóëåâàðä Öàð Îñâîáîäèòåë Tsar Osvoboditel Boulevard

77


78

Èçòî÷íèöè íà èíôîðìàöèÿ Ãðàä Ðóñå è ðåêàòà / The city of Ðóñå and the river Îáùèíà Ðóñå. Àðõèâ. Óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå çà ðàçãëåæäàíàòà òåðèòîðèÿ. Municipality of Ruse. Archive. City structure plans for the territory under research. Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Ïðèñòàíèùíà èíôðàñòðóêòóðà. Êîíêóðñ çà îáåìíî-ïðîñòðàíñòâåíî ïðîó÷âàíå çà èçãðàæäàíå íà ìíîãîôóíêöèîíàëåí ïúòíè÷åñêè òåðìèíàë â çîíàòà íà Öåíòðàëåí ïúòíè÷åñêè êåé, ãðàä Ðóñå. State-owned Enterprise Port Infrastructure. Tender for volumetric and spatial survey for construction of a multifunctional passenger terminal in the zone of Central passenger quay, city of Ruse. Õàðàêòåðíè ãðàäîâå íà ðåêà Äóíàâ / Characteristic towns and cities on the Danube Ãðàäîâå ñ áîãàòî êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî â êðàéáðåæíàòà èâèöà íà ðåêà Äóíàâ Towns and cities with rich cultural and historical heritage in the riverside area of the Danube: http://www.seecorridors.eu/ Ñíèìêîâ ìàòåðèàë: èíæ. Íèêîëàé Ãåí÷åâ / Photographs: eng. Nikolay Genchev Ãðàä Óëì, Ãåðìàíèÿ / City of Ulm, Germany Ïðàçíèöèòå íà ãðàäà / The city festivals: http://www.schwoermontag.com/info/index.html Ãðàä Ðåãåíñáóðã, Ãåðìàíèÿ / City of Regensburg, Germany Òðèàòëîíúò â Ðåãåíñáóðã / The Triathlon in Regensburg: http://www.tristar-regensburg.de/ Ïðîñòðàíñòâåíà ñòðóêòóðà è ãðàäîóñòðîéñòâåíî ïëàíèðàíå Spatial structure and city planning: http://www.regensburg.de/rathaus/stadtentwicklung-in-regensburg/ regensburg-plan-2005/3-raumstruktur-staedtebau/15816 Ãðàä Ëèíö, Àâñòðèÿ / City of Linz, Austria Ìóçèêàëåí ôåñòèâàë Îáëàöè îò çâóöè / Cloud of Sound musical festival: http://www.klangwolke.at/ Ôåñòèâàëúò íà ãðàä Ëèíö / Linz Fest: http://www.linz.at/english/culture/4560.asp Ìóçåé çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî Ëåíòîñ / Lentos Modern Art Museum: http://www.lentos.at/en/2152_2194.asp Èçëîæáåí öåíòúð Àðñ Åëåêòðîíèêà / Àrs Electronica exhibition centre: http://www.aec.at/about_history_en.php Ñíèìêîâ ìàòåðèàë / Photographs: http://www.flickr.com/photos/arselectronica/collections/72157623122900657/ Ãðàä Çåìóí, Ñúðáèÿ / Town of Zemun, Serbia Ñíèìêîâ ìàòåðèàë: èíæ. Íèêîëàé Ãåí÷åâ / Photographs: eng. Nikolay Genchev Äîáðèòå ïðèìåðè â ñâåòîâíàòà ïðàêòèêà / The good examples in the world practice Ïðîìåíàäàòà Ñàìóåë äå ×àìïëàéí, Êâåáåê, Êàíàäà The promenade Samuel-de Champlain, Quebec, Canada: http://www.daoustlestage.com/site/fr/accueil Öåíòðàëíàòà áðåãîâà ëèíèÿ â Òîðîíòî, Êàíàäà

The central waterfront in Toronto, Canada: http://www.west8.nl/projects/all/toronto_central_waterfront/ Âèñîêà ëèíèÿ â Íþ Éîðê, ÑÀÙ / High Line in New York, USA: http://www.thehighline.org/; http://www.fieldoperations.net/ Ìîðñêèÿò áðÿã íà Çàäàð, Õúðâàòèÿ / The Riva of Zadar, Croatia: Ïîçäðàâúò íà ñëúíöåòî / Greeting to the Sun: http://www.croatia.org/crown/articles/9541/1/Spectacular-Monument-to-The-Sun-in-the-city-of-Zadarby-Nikola-Baiae.html Ìîðñêèÿò îðãàí / The Sea Organ: http://www.croatia.org/crown/articles/9359/1/Nikola-Baiae-author-of-the-Zadar-Sea-Organ.html Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå è åâðîðåãèîíà Ðóñå – Ãþðãåâî The riverside zone of the city of Ruse and the Ruse-Giurgiu Euroregion Äîéêîâ, Ì. Åâðîðåãèîí Ðóñå – Ãþðãåâî êàòî ïðåäïîñòàâêà çà ðàçâèòèåòî íà èêîíîìè÷åñêà îñ îò Êàðïàòèòå äî Ñòàðà ïëàíèíà. –  ñáîðíèê: Íàó÷íè òðóäîâå íà Ðóñåíñêè óíèâåðñèòåò Àíãåë Êúí÷åâ, òîì 48, ñåðèÿ 5.2. Ðóñå, 2009. Äîéêîâ, Â. Ãðàäîâåòå áëèçíàöè Ðóñå è Ãþðãåâî – åäèí åâðîðåãèîí â äåéñòâèå: ïîãëåä êúì ìèíàëîòî, íàñòîÿùåòî è áúäåùåòî. –  ñáîðíèê: Òðóäîâå íà Þáèëåéíà íàó÷íà êîíôåðåíöèÿ, òîì 44, ñåðèÿ 5.3. Ðóñå, 2005. Íåíîâ, Í. Ðóñå è ðåêà Äóíàâ. Ðàçìèòèòå ÷åðòè íà ëîêàëíàòà èäåíòè÷íîñò. –  ñáîðíèê: Íàó÷íè òðóäîâå íà Ðóñåíñêè óíèâåðñèòåò “Àíãåë Êúí÷åâ” Ïîäñåêöèÿ Äóíàâñêèÿò ïúò è ðåãèîíàëíèòå èäåíòè÷íîñòè. Ðóñå, 2001. Ãðàä Ãþðãåâî: http://icp.donauhanse.net/index.php?id=384 Êðàéáðåæíàòà çîíà è öåíòúðúò íà ãðàä Ðóñå / The riverside zone and Ruse city centre Îáùèíà Ðóñå. Àðõèâ. Óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå çà ðàçãëåæäàíàòà òåðèòîðèÿ. Municipality of Ruse. Archive. City plans for the territory under research. Äîéêîâ, Â. Ðóñå. Áèáëèîãðàôèÿòà íà åäèí ãðàä. Ðóñå, 2008. Îöåíêà è ïðîáëåìè íà êðàéáðåæíàòà çîíà / Evaluation and problems of the riverside zone Àíãåëîâà, È. Ñòðàòåãèÿ çà îáíîâÿâàíå è ðàçâèòèå íà êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå (äèïëîìíà ðàáîòà). Óíèâåðñèòåò ïî àðõèòåêòóðà, ñòðîèòåëñòâî è ãåîäåçèÿ, êàòåäðà Ãðàäîóñòðîéñòâî. Ñîôèÿ, 2011. Âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà Vision for development of the central riverside zone Àíãåëîâà, È. Ñòðàòåãèÿ çà îáíîâÿâàíå è ðàçâèòèå íà êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå (äèïëîìíà ðàáîòà). Óíèâåðñèòåò ïî àðõèòåêòóðà, ñòðîèòåëñòâî è ãåîäåçèÿ, êàòåäðà „Ãðàäîóñòðîéñòâî“. Ñîôèÿ, 2011. Ñòàí÷åâ, Ä. Ðèìñêà êðåïîñò Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ. –  áðîøóðà: Ðèìñêà êðåïîñò Ñåêñàãèíòà Ïðèñòèñ. Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé Ðóñå. Äîéêîâ, Â. Ðóñå. Áèáëèîãðàôèÿòà íà åäèí ãðàä. Ðóñå, 2008.


Èðèíà Ïåòðîâà Àíãåëîâà Ðîäåíà íà 13 ìàé 1986 ãîäèíà. Çàâúðøâà ôðåíñêà ïàðàëåëêà êúì Àíãëèéñêà ãèìíàçèÿ Ãåî Ìèëåâ â ãðàä Ðóñå. Ïðåç ÿíóàðè 2011 ãîäèíà ñå äèïëîìèðà ñïåöèàëíîñò Àðõèòåêòóðà â êàòåäðà Ãðàäîóñòðîéñòâî íà Óíèâåðñèòåòà ïî àðõèòåêòóðà, ñòðîèòåëñòâî è ãåîäåçèÿ, Ñîôèÿ.

Irina Petrova Angelova Born on 13 May 1986, Irina Angelova completed the course of study in the French Language class at Geo Milev English Language School in Ruse. In January 2011 she graduated from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in Sofia, specialising in the subject of Architecture at the Urban Planning department.

79


Êðàéáðåæíàòà çîíà íà ãðàä Ðóñå Ïðîáëåìè è ïåðñïåêòèâè ïðè ïëàíèðàíåòî

The riverside zone of the city of Ruse Planning problems and perspectives

Èðèíà Àíãåëîâà Ñåïòåìâðè 2011 ãîäèíà Ðóñå

Irina Angelova September 2011 Ruse

Àâòîð: Èðèíà Àíãåëîâà Ðåäàêòîð: Èâî Æåéíîâ Ïðåâîä: Êàëîÿí Íà÷åâþ Äèçàéí: Êðèñòèíà Ñòåôàíîâà, ÐÀ Àâå Âîêñ ÎÎÄ Ïå÷àòíèöà: Áåò Ïðèíò, Ñîôèÿ ISBN 978-954-337-127-3

Author: Irina Angelova Editor: Ivo Zheynov Translator: Kaloyan Nachev Design: Kristina Stefanova Ave Vox Advertising Agency Ltd. Printing house: Bet Print, Sofia


Êðàéáðåæíàòà çîíà íà Ðóñå å åäèí îò íàé-öåííèòå àêòèâè íà ãðàäà. Ïðåç ïîñëåäíèòå 60 ãîäèíè ñà ðàçðàáîòâàíè ðàçëè÷íè óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå çà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà è çà öåëèÿò ïðèëåæàù áðÿã. Ïî ñòå÷åíèe íà îáñòîÿòåëñòâàòà òåçè ïðîåêòè íå ñà îñúùåñòâåíè. Äíåñ çîíàòà íà ãðàäà å ïðèîðèòåò è èçðàáîòâàíåòî íà öÿëîñòåí óñòðîéñòâåí ïëàí íà òåðèòîðèÿòà å èçêëþ÷èòåëíî àêòóàëåí âúïðîñ. Íàñòîÿùàòà ðàçðàáîòêà ïðàâè êðàòêà ðåòðîñïåêöèÿ íà îñíîâíèòå àêöåíòè â èñòîðè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ãðàäà, îôîðìèëè êðàéáðåæíàòà çîíà â äíåøíèÿ é âèä. Ïðåäñòàâÿ èçñëåäâàíå íà ïðîáëåìàòèêàòà â ðåãîèíàëåí è åâðîïåéñêè ìàùàá, êàòî îòêðîÿâà îñíîâíè òåíöåíöèè â ðàçâèòèåòî íà ãðàäîâåòå ïî ðåêà Äóíàâ. Ïðåäëîæåíà e íîâà óðáàíèñòè÷íà âèçèÿ çà öåíòðàëíàòà êðàéáðåæíà çîíà, ÷èÿòî îñíîâíà öåë å äà ôîðìóëèðà äúëãîñðî÷íèòå ïðèîðèòåòè çà ðàçâèòèåòî íà òåðèòîðèÿòà.

Digital album  

Coastal zone of Rousse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you