Page 1

Ministerul Educației al Republicii Moldova MINISTERUL EDUCAȚIEI

MINISTERUL EDUCAȚIEI MINISTERUL EDUCAȚIEI

WORLD BANK Banca Mondială

WORLD BANK WORLD BANK

Documente de politici şi acte normative: Educația 2020

2

6

Bucuria deschiderii grădiniţelor din Moldova

Rezultatele Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie”: Mai 2014

4

Formarea continuă

7 8

Resurse

Buletinul informativ al proiectului „PARTENERIAT GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Nr.1, 2014


Bucuria deschiderii grădiniţelor din Moldova Fiecare dintre cele 25 de grădiniţe reparate şi deschise pînă acum are propria poveste. La 27 februarie 2014, a fost o sărbătoare dublă î�n raionul Ocniţ�a: pentru că î�n satele Mereş� euca ş� i Unguri au fost deschise instituţ�ii preş� colare. La Mereş� euca, Ocniţ�a, grădiniț�a nu a funcț�ionat timp de 25 de ani. Prezent la deschiderea grădiniț�ei, Prim-ministrul Iurie Leancă a menţ�ionat despre importanț�a implicării comunităț�ii, „cum ar fi exemplul celor doi bunici, care au pictat î�n grădiniţ�ă pereț�ii cu personaje din poveș� ti”.

La fel, î�n raioanele Cantemir ş� i Teleneş� ti au fost deschise cî�te două grădiniţ�e î�n aceeaş� i zi. Î�n raionul Cantemir, la Cociulia, primarul Vladimir Putregai a mărturisit, la 24 martie 2014, că „atî�tea zî�mbete nu a văzut de mulţ�i ani î�n sat”. Î�n aceeaş� i zi a fost deschisă ş� i grădiniţ�a din satul Viş� niovca. „Cu cî�t un copil este mai repede integrat î�n educaț�ia timpurie de calitate, cu atî�t ș� ansele lui de a reuș� i î�n viaț�ă sunt mai mari", a spus Viceministrul Educaţ�iei, Igor Grosu. Î�n satele Ratuş� ş� i Ţ� î�nţ�ăreni, raionul Teleneş� ti, au fost deschise două grădiniţ�e î�n aceeaş� i zi: la 30 decembrie 2013.

2

Ministerul Educaț�iei ș� i partenerii săi, î�mpreună cu Moș� Crăciun, au adus, î�n ajun de An Nou, la 26 decembrie 2013, bucuria redeschiderii grădiniț�ei renovate din satul Scumpia, raionul Făleș� ti. Aici grădiniţ�a nu a funcţ�ionat timp de 15 ani, iar comunitatea a decis î�mpreună cu primarul să vî�ndă oile ca să poată redeschide grădiniţ�a. „A avea parte de o grădiniț�ă bună î�nseamnă deja un î�nceput bun î�n viaț�ă”, a menț�ionat Viceministrul Educaţ�iei, Liliana NicolaescuOnofrei, î�n mesajul său adresat comunităț�ii din Scumpia. „Această zi î�n care deschidem grădiniţ�a este o zi istorică pentru comunitatea noastră, fiindcă grădiniţ�a nu a funcţ�ionat timp de 22 de ani”, a afirmat, la 21 martie 2014, primarul satului Sî�rcova, raionul Rezina, Nadejda Cioban, la evenimentul de deschidere a grădiniţ�ei renovate ş� i dotate.

„Vă mulţ�umesc tuturor pentru că susţ�ineţ�i educaţ�ia timpurie de calitate”, a fost mesajul adresat, la Sî�rcova, comunităţ�ii ş� i partenerilor de către Ministrul Educaţ�iei, Maia Sandu, care a menţ�ionat că acest proiect este un exemplu că, de fapt, „cu mijloace relativ puţ�ine putem face lucruri mari”.

Ş� i grădiniţ�a din satul Cî�rneş� ti, raionul Nisporeni, are o istorie interesantă. Comunitatea din Cî�rneş� ti î�n care nu a existat pî�nă acum o instituţ�ie preş� colară ş� i-a î�mpărtăş� it cu mai mulţ�i oaspeţ�i bucuria deschiderii grădiniţ�ei din localitate, la 19 martie 2014.

„Copiii au nevoie de dragoste, atenţ�ie atî�t la grădiniţ�ă, cî�t ş� i acasă. Iar indicatorul principal este că aceasta se î�ntî�mplă atunci cî�nd copiii vin dimineaţ�a cu plăcere la grădiniţ�ă ş� i seara pleacă cu dispoziţ�ie bună acasă", a spus Lia Sclifos, manager al proiectului „Parteneriat Global pentru Educaț�ie”.

La fel, î�n cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie” au fost deschise pî�nă acum grădiniţ�e renovate ş� i dotate î�n satele Todireş� ti, raionul Ungheni; Ruseş� tii Vechi, Ialoveni; Hî�rbocăţ� , Anenii Noi; Mălăieș� ti, Orhei ș� i altele.


Rezultatele Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” (PGE): Mai 2014 Grădiniţa este locul în care copiii sînt ascultaţi, încurajaţi şi iubiţi Maia SANDU, Ministrul Educaţiei Este foarte important să avem servicii de educaţ�ie timpurie de calitate î�n fiecare localitate, pentru ca fiecărui copil să-i fie asigurat astfel un start bun in viaț�ă, iar părinţ�ii să aibă î�n grija cui să-ş� i lase copiii ş� i să poată să meargă la muncă. Prin eforturi comune, î�n cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie”, am creat acces la educaț�ie pentru 1194 de copii î�n 25 de comunităţ�i din ţ�ară, inclusiv 9 î�n care nu a fost grădiniț�ă timp de 20 de ani. Vom continua investiţ�iile î�n spaţ�ii, mobilier, cărţ�i, materiale didactice ş� i jucării. Ş� i la fel de important: vom continua să investim î�n cadrele didactice ş� i manageriale care se ocupă de educaţ�ia ş� i dezvoltarea copiilor. Vom implica, î�n acelaş� i timp, tot mai mult părinţ�ii ş� i comunităţ�ile î�n aceste activităţ�i, ajutî�nd copiii să crească OAMENI MARI. Convingerea mea este că educaț�ia ș� i dezvoltarea timpurie de calitate asigură un start bun î�n viaţ�ă, iar grădiniţ�a trebuie să devină un loc î�n care copiii să fie ascultaţ�i, î�ncurajaţ�i ş� i iubiţ�i. Iată de ce educaț�ia timpurie de calitate a copiilor din Republica Moldova este o prioritate pentru Ministerul Educaţ�iei ş� i partenerii săi, iar proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie” este acţ�iunea noastră comună pentru realizarea acestei priorităţ�i.

„Parteneriatul Global pentru Educaţ�ie” este cel de-al treilea proiect, î�n valoare de 4,4 milioane dolari SUA, de care beneficiază Republica Moldova î�n domeniul educaţ�iei timpurii. Obţ�inerea acestui sprijin internaţ�ional pentru toţ�ii copiii din Moldova se datorează ş� i reuş� itelor precedente. Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaț�ie”, se axează, î�n mod special, pe sporirea calităț�ii educaţ�iei timpurii”, afirmă Viceministrul Educaţ�iei, Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, director executiv al proiectului. Liliana NICOLAESCUONOFREI Viceministrul Educaţ�iei

Obiectivele proiectului: ▶ sporirea accesului la educaț�ie prin reabilitarea instituţ�iilor preş� colare ş� i dotarea lor cu mobilier, cărţ�i, materiale didactice ş� i jucării ▶ î�mbunătăţ�irea accesului la educaţ�ie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale ș� i cei aflaţ�i î�n situaţ�ii de risc sporit ▶ oferirea serviciilor de educaț�ie timpurie de calitate prin instruirea cadrelor didactice ş� i manageriale din instituţ�iile preş� colare ș� i implicarea activă a părinț�ilor î�n procesul educaț�ional. Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie” este implementat de către Ministerul Educaţ�iei al Republicii Moldova î�n colaborare cu Fondul de Investiț�ii Sociale (FISM) ş� i î�n parteneriat cu Banca Mondială ş� i UNICEF.

Rezultatele Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” de la lansarea în Republica Moldova pînă în mai 2014

• 25 de instituţ�ii preş� colare reparate ş� i deschise. Urmează a fi deschise alte 5 instituț�ii preș� colare. • 5 grădiniţ�e renovate din alte surse, dar dotate î�n cadrul Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie”. • 38 de grădiniţ�e dotate cu jucării, materiale didactice. • 34 de grădiniț�e dotate cu terenuri de joacă ş� i sport. • 858 de grădiniţ�e dotate cu materiale didactice. • 100% din grădiniţ�ele din ţ�ară vor fi dotate cu cărţ�i pentru copii, părinţ�i ş� i cadre didactice. • 130 de centre de mentorat deschise î�n grădiniţ�e ş� i dotate cu echipament pentru organizarea activităţ�ilor de dezvoltare profesională. • 2 grădiniţ�e dotate cu echipament pentru reabilitarea copiilor cu cerinţ�e educaţ�ionale speciale (CES) ş� i autovehicule pentru transportarea copiilor cu CES. Buletin Informativ al proiectului „Parteneriat Global pentru Educație în Moldova” Coordonator de ediție: Lia Sclifos, Manager de proiect Editare: URMA ta E-mail: proiectpge@gmail.com Web: www.prescolar.md

3


Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” Sporirea accesului la educație timpurie

▶▶ ▶▶

25 5

de instituţ�ii preş� colare reparate ş� i deschise ş� i urmează altele 5

grădiniţ�e renovate din alte surse, dar dotate î�n cadrul Proiectului PGE.

▶▶ ▶▶

37 34

de grădiniţ�e dotate cu mobilier, jucării, materiale didactice.

de grădiniț�e dotate cu terenuri de joacă ş� i sport

▶▶

100

% din grădiniţ�ele din ţ�ară vor fi dotate cu cărţ�i pentru copii, părinţ�i ş� i cadre didactice.

Extinderea accesului la educaţie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc sporit

• Reparate ş� i dotate cu echipament de reabilitare ş� i vehicul 2 centre de reabilitare a copiilor cu cerinţ�e educaţ�ionale speciale

• Revizuit cadrul legal privind incluziunea: Strategia Educaţ�ia 2020, Codul Educaţ�iei, Programul Naţ�ional de Dezvoltare a Educaţ�iei Incluzive. În curs de implementare: • Elaborarea Strategiei Naţ�ionale Integrate de Formare ş� i Dezvoltare a Competenţ�elor Parentale • Elaborarea programelor parentale

• Elaborarea unui Ghid pentru lucrul cu părinț�ii

◆◆ Create parteneriate cu mass-media pentru realizarea campaniei AJUTĂ� -L SĂ� CREASCĂ� OM MARE! ◆◆ Parteneri Media: Instituţ�ia Publică Naţ�ională a Audiovizualului TELERADIO MOLDOVA ş� i portalul Stiripozitive.eu.

◆◆ Cooperare constructivă cu Ministerul Sănătăţ�ii, Ministerul Muncii, Protecţ�iei Sociale ş� i a Familiei, Ministerul Tineretului ş� i Sportului, Ministerul Culturii ş� i Ministerul Dezvoltării Regionale ş� i Construcţ�iilor pentru conjugarea eforturilor de asigurare a accesului la educaţ�ie timpurie de calitate.

C

• Crearea a 1016 echipe comunitare constituite din educator, asistent social ş� i asistent medical. Scop: promovarea educaţ�iei timpurii ş� i a incluziunii î�n lucrul cu părinţ�ii î�n baza Ghidului elaborat.

Comunicare pentru crearea parteneriatelor în sprijinul educaţiei timpurii

4

◆◆ Create 37 de parteneriate dintre administraţ�ia publică centrală, administraţ�ia publică locală, părinț�i ș� i comunităț�i pentru renovarea ș� i dotarea instituţ�iilor preş� colare.


(PGE): rezultate în cifre – mai 2014 Sporirea calităţii educaţiei timpurii ■■ Revizuite Normele sanitare care reglementează activitatea (deschiderea ş� i funcţ�ionarea) grădiniţ�elor

■■

130

de centre de mentorat deschise î�n grădiniţ�e ş� i dotate cu laptop, printer, copiator, proiector, flip-chart ș� i o mini bibliotecă pentru organizarea activităţ�ilor de dezvoltare profesională

■■

■■

30 260

de mentori-formatori naţ�ionali, instruiţ�i cu sprijinul UNICEF ■■ de mentori locali ş� i 40 de inspectori ş� colari raionali instruiţ�i î�n materie de mentorat

STANDARD E de învăţare şi dezvoltare pentru copil ul de la naşte re până la 7 ani STANDARD E profesionale naţionale pentru cadre le didactice din instituţiile de educaţie timpurie

■■ Reeditate: Ghidul „1001 idei pentru o educaţ�ie timpurie de calitate”, Standarde de î�nvăţ�are ş� i dezvoltare pentru copilul de la naş� tere pî�nă la 7 ani, Standarde profesionale naţ�ionale pentru cadrele didactice din instituţ�iile de educaţ�ie timpurie ş� i Ghidul „Incluziunea socioeducaţ�ională a copiilor cu dizabilităţ�i î�n instituţ�ia preş� colară”

■■ ■■

2867

de ş� edinţ�e de mentorat faț�ă-n faț�ă realizate de mentorii locali cu educatorii

100

% din educatori din ţ�ară asiguraţ�i cu aceste resurse educaţ�ionale reeditate

2

module de formare a educatorilor elaborate. Modulul III - î�n curs de elaborare ■■ cadre didactice formate î�n baza primului modul

8810

În curs de implementare: ■■ Î�n 15 instituţ�ii preş� colare se pilotează Instrumentul de Monitorizare a Pregătirii Copilului pentru Ş� coală, anterior cadrele didactice din aceste instituţ�ii au fost instruite pentru aplicarea acestui Instrument.

■■ Activităț�ile de formare a educatorilor la Modulul II

■■ Î�n curs de realizare 10 cercetări acţ�ionale pentru a identifica ş� i propune modele de intervenţ�ie pentru rezolvarea unor probleme autentice ş� i reale din grădiniţ�e

■■ 858 de instituţ�ii preş� colare vor fi dotate cu materiale didactice.

5


documente

Documente de politici şi acte normative Prin Documentele de politici existente și cele în curs de aprobare este asigurată durabilitatea investițiilor Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” în sectorul educaţiei timpurii din Republica Moldova.

Strategia „Educaţia 2020” Î�n Strategia „Educaţ�ia 2020”, educaţ�ia timpurie este declarată prioritate.

Educaţia timpurie de calitate La obiectivul 1.1. privind extinderea accesului la educaţ�ia timpurie de calitate se stipulează următoarele acț�iuni prioritare: ■■ perfecţ�ionarea cadrului de politici privind educaţ�ia timpurie, accesul echitabil la servicii de calitate identificarea timpurie a necesităț�ilor individuale ale copiilor pe domenii de dezvoltare ș� i elaborarea mecanismelor ș� i programelor de intervenț�ie ■■ diversificarea serviciilor de educaţ�ie timpurie pentru a răspunde mai bine necesităţ�ilor individuale ale copilului ş� i celor locale. ■■ abordarea sistemică a serviciilor de educaţ�ie timpurie prin promovarea colaborării dintre educaţ�ie, ocrotirea sănătăţ�ii ş� i asistenţ�a socială prin oferirea de servicii integrate.

6

Educaţia incluzivă La obiectivul 1.6. privind promovarea ş� i asigurarea educaţ�iei incluzive se stipulează următoarele acț�iuni prioritare: • Armonizarea cadrului normativ naţ�ional de dezvoltare a educaţ�iei incluzive cu politicile ş� i normele internaţ�ionale î�n domeniu

• Promovarea rolului educaţ�iei incluzive î�n asigurarea ş� anselor egale la educaţ�ie de calitate pentru toţ�i copiii. • Implementarea Programului naţ�ional ş� i planurilor de acţ�iuni pentru dezvoltarea educaţ�iei incluzive î�n Republica Moldova pentru anii 2011-2020. • Instituirea/ reorganizarea structurilor, formelor, unităţ�ilor de personal etc., pentru asigurarea asistenţ�ei psihopedagogice necesare dezvoltării copilului cu CES

Educaţia parentală La obiectivul 7.3. privind asigurarea educaţ�iei parentale eficiente î�n vederea î�mbunătăţ�irii practicilor de î�ngrijire ş� i educaţ�ie a copiilor se stipulează următoarele acț�iuni prioritare: ■■ Conceptualizarea ş� i promovarea educaţ�iei parentale la nivel de formare iniţ�ială ş� i continuă. ■■ Elaborarea concepţ�iei ş� i strategiei privind educaţ�ia parentală ■■ Organizarea campaniilor de mediatizare ş� i responsabilizare socială pentru educaţ�ia parentală. ■■ Elaborarea ş� i implementarea programelor de educaţ�ie parentală. ■■ Asigurarea accesului la programele de educaţ�ie parentală a familiilor ş� i a altor persoane care î�ngrijesc de copii, inclusiv a familiilor defavorizate.

■■ Instituirea serviciilor de asistenţ�ă socio-psihopedagogică a familiei. ■■ Formarea educatorilor parentali, după modelul practicilor internaţ�ionale. Parteneriatele pentru educaţie

La obiectivul 7.4. privind promovarea parteneriatelor pentru educaţ�ie se stipulează următoarele acț�iuni prioritare: ■■ Asigurarea implicării partenerilor sociali î�n procesul de elaborare a politicilor educaţ�ionale. ■■ Dezvoltarea mecanismelor de creare a parteneriatelor pentru educaţ�ie de calitate. ■■ Promovarea dialogului cu societatea civilă ş� i cu mediul de afaceri pentru stabilirea domeniilor de interes comun ş� i pentru rezolvarea problemelor educaţ�ionale ş� i comunitare.

Formarea continuă La obiectivul 4.4. privind eficientizarea ş� i flexibilizarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice ş� i manageriale se pune accent pe instituirea sistemului de mentorat la trei niveluri: (i) mentoratul pentru practică pedagogică, (ii) mentoratul pentru tinerii specialiș� ti (de inserț�ie), ș� i (iii) mentoratul de dezvoltare profesională la locul de muncă ș� i crearea unei pieţ�e libere a serviciilor de formare continuă î�n conformitate cu standardele profesionale.


instruire

Formarea continuă Î� n Republica Moldova, prin eforturile depuse î�n cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie”, au fost î�nregistrate rezultate importante î�n formarea continuă. Organizaţiile implicate în formarea continuă în cadrul proiectului:

Mentoratul Mentoratul poate fi atî�t parte componentă a formării iniţ�iale, cî�t ş� i parte a formării continue. În prezent, în cadrul sistemului, există trei tipuri de mentorat: 1. Mentoratul de practică, care se desfăş� oară prin î�ndrumarea de către un cadru didactic experimentat a studentului stagiar.

Formarea mentorilor, Faza 1 şi Faza 2

Un Ciclu de Formare, adresat mentorilor locali ş� i inspectorilor raionali, a demarat î�n februarie 2014 ş� i a continuat î�n aprilie 2014 la Chiş� inău. Acest ciclu de formări continuă activităţ�ile iniţ�iate î�n cadrul Programului de Mentorat al Ministerului Educaţ�iei, realizat î�n cadrul Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie”.

Instruire pentru aplicarea Instrumentului de Monitorizare a pregătirii Copiilor pentru Şcoală

�n septembrie 2013 a avut loc trainingul pentru cadrele didactice

Formare în domeniul Educaţiei Incluzive

Î�n cadrul Proiectului au fost realizate activităţ�i de formare î�n domeniul incluziunii pentru

• Programul Educaț�ional “Pas cu Pas” • Asociaţ�ia Obș� tească „Femeia ş� i Copilul - Protecţ�ie ş� i Sprijin” • Centrul Educaţ�ional PRO DIDACTICA • Centrul de zi „Speranţ�a” • Centrul de investigaț�ii Socio Polis • Centrul Naț�ional de Educaț�ie Timpurie ș� i Informare a Familiei

2. Mentoratul de inserț�ie profesională, care se realizează la locul de muncă ș� i asigură integrarea ș� i dezvoltarea profesională a cadrului didactic debutant. 3. Mentoratul de dezvoltare profesională, care se desfăş� oară la locul de muncă ș� i asigură dezvoltarea profesională ş� i avansarea î�n carieră a cadrelor didactice. (Acest tip de mentorat

se implementează acum î�n cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie”.)

Pînă în prezent, au avut loc următoarele activități de formare: • Conceptualizarea mentoratului de dezvoltare profesională • Pregătirea a 30 mentori naț�ionali, cu sprijinul UNICEF • Pregătirea a 260 mentori locali ș� i a 40 inspectori • Elaborarea a două module de formare pentru educatori • Elaborarea a 18 ghiduri practice pentru educatori

• Realizarea activităț�ilor de formare pentru 260 mentori, 40 inspectori ș� i 8287 educatori î�n baza primului modul. Pentru acest ciclu de formări, Ministerul Educaț�iei a contractat Consorţ�iumul Educaț�ional din care fac parte Programul Educaț�ional „Pas cu Pas”, Centrul Educaţ�ional PRO DIDACTICA ş� i Centrul de zi „Speranţ�a”.

din instituț�iile preș� colare implicate î�n proiectul de pilotare a Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru ș� coală. La training au participat 15 educatori din 15 instituţ�ii, care au fost instruiț�i cum să utilizeze

Instrumentul î�n perioada de pilotare a acestuia î�n instituţ�iile î�n care activează. Pentru această instruire, Ministerul Educaţ�iei a contractat Programul Educaț�ional „Pas cu Pas”.

cadrele didactice, reprezentanţ�ii APL ş� i părinţ�ii copiilor din grădiniţ�a nr. 1 „Povestea” din or. Nisporeni ş� i grădiniț�a nr. 8 din Ceadî�r Lunga – instituţ�ii preș� colare î�n care au fost deschise Centre de

Cine poate deveni mentor?

Orice cadru didactic poate deveni mentor (conform Codului Educaţ�iei), dacă are o pregătire specială obţ�inută î�n cadrul formării iniț�iale sau continue ș� i experienț�ă î�n domeniul profesat.

Reabilitare pentru copiii cu Cerinț�e Educaț�ionale Speciale. Pentru această instruire, Ministerul Educaţ�iei a angajat Asociaţ�ia Obş� tească „Femeia ş� i Copilul – Protecţ�ie ş� i Sprijin”.

7


resurse STANDARDE de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani. STANDARDE profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie STANDARDE de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani STANDARDE profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie

Aceste STANDARDE au fost elaborate î�n 2010, reeditate acum î�n cadrul proiectului, ș� i oferite fiecărui educator din ţ�ară. Standardele sunt un set de afirmaţ�ii ce reflectă aş� teptările privind ceea ce copilul ar trebui să ş� tie ş� i să poată să facă de la naş� tere pî�nă la vî�rsta de 7 ani. STANDARDELE de î�nvăţ�are ş� i dezvoltare se bazează pe o abordare individuală a fiecărui copil ş� i sprijină creş� terea ş� i dezvoltarea copiilor de la naş� tere pî�nă la intrarea î�n ş� coală atî�t î�n mediul familial, cî�t ş� i î�n cadrul altor servicii de educaţ�ie timpurie. STANDARDELE profesionale pentru cadrele didactice din grădiniţ�e facilitează dezvoltarea, monitorizarea ș� i evaluarea creș� terii profesionale a educatorilor.

1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid pentru educatori Ghidul a fost elaborat î�n anul 2010, apoi revizuit ş� i reeditat î�n cadrul acestui proiect, pentru a fi oferit fiecărui educator. Această carte ajută educatorii la proiectarea activităţ�ilor pe centre, le oferă idei privind etapelecheie î�n evoluţ�ia copilului ş� i formulează cerinţ�ele psiho-pedagogice faţ�ă de elaborarea, selectarea ş� i adaptarea materialelor didactice. Î�n acelaş� i timp, ghidul „1001 idei…” conţ�ine adevăruri universale despre joc ş� i jucărie, sugestii pentru perfecţ�ionarea cadrelor didactice ş� i reflecţ�ii asupra colaborării grădiniţ�ă-familie-comunitate.

8

Instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală

Instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru ş� coală a fost elaborat, cu sprijinul UNICEF, î�n baza Standardelor de î�nvăţ�are ş� i dezvoltare pentru copii de la naș� tere pî�nă la vî�rsta de 7 ani. Indicatorii cei mai reprezentativi din Standarde, au fost selectaţ�i ş� i integraţ�i î�n acest instrument. Astfel, acesta î�i ghidează pe educatori î�n monitorizarea dezvoltării copiilor ş� i urmărirea progresului obţ�inut de fiecare copil. Instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru ș� coală se află acum î�n proces de pilotare î�n 15 grădiniţ�e din ţ�ară.

Ghidul „Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în instituția preșcolară” Ghidul, editat î�n premieră î�n Republica Moldova, pentru cadrele didactice ş� i manageriale din sistemul de educaţ�ie timpurie ş� i pentru specialiş� tii din serviciile specializate de recuperare/ reabilitare a copiilor cu dizabilităţ�i. Ghidul oferă repere teoretice, explică principii metodologice ş� i prezintă sugestii de activităţ�i ş� i de proceduri ce pot fi utilizate pentru promovarea unei abordări incluzive î�n grădiniţ�e, astfel î�ncî�t copiii cu cerinţ�e educative speciale, î�n particular – cei cu dizabilităţ�i, să se integreze reuş� it.

Studiul „Revizuirea Cadrului Juridic Privind Incluziunea Socială a Copiilor” Studiul a fost elaborat cu expertiză internaț�ională ș� i conţ�ine o analiză a contextului, a cadrului normativ î�n domeniul incluziunii educaţ�ionale a copiilor ş� i recomandări privind modificarea ş� i completarea cadrului normativ. Recomandările formulate au fost incluse î�n Strategia Educaț�ia 2020, Codul Educaț�iei ș� i alte documente de politici. Studiul a fost realizat î�n 2013 î�n cadrul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţ�ie”.

Educatie timpurie de calitate  

Buletinul proiectului "Parteneriat Global pentru Educatie in Moldova"