Page 1

Що потрібно знати про державну реєстрацію прав на нерухоме майно?

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — це офіційне визнання і підтвердження фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


Під нерухомим майном, речові права на яке підлягають державній реєстрації, розуміються: земельні ділянки, підприємство як єдиний майновий комплекс; житловий буди­ нок; будівля, споруда або їх окремі частини; квартира; житлове та нежитлове приміщення.

Які речові права на нерухоме майно, їх обтяження підлягають державній реєстрації? Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права на нерухоме майно: право власності; право володіння; право користуван­ ня (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділян­ ки (суперфіцій); право господарського віда­ ння; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди зе­ мельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном; інші речові пра­ ва відповідно до закону.

2


Чи обов’язковою є державна реєстрація прав? Державна реєстрація прав є обов’язковою, оскільки ті права на нерухоме майно, які під­ лягають обов’язковій реєстрації, виникають з моменту такої реєстрації. Увага! Виключення складає право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами. Процедура державної реєстрації прав на нерухоме майно. З 1 січня 2013 року державна реєстрація прав на нерухоме майно проводиться державни­ ми реєстраторами прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби управління юстиції, а також нотаріусами. Три кроки державної реєстрації прав: 1. Подання документів для державної реє­ страції за місцезнаходженням майна. 2. Проведення державної реєстрації прав (за відсутності підстав для відмови у її про­ веденні або зупиненні, чи зупиненні роз­ гляду відповідної заяви). 3. Отримання документів про державну реє­ страцію прав. 3


Звертатися до реєстраційних служб за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках: 1. Законом передбачено проведення держав­ ної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно. 2. Проведення державної реєстрації прав на підставі рішень органів влади, зокрема на підставі рішення суду, органів прокурату­ ри, податкових органів, органів місцевого самоврядування. 3. Проведення державної реєстрації прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не були зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло на час їх виникнення. Знайте! Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються у будь-якій реєстраційній службі. Після державної реєстрації земельної ділянки у відповідному територіальному управлінні Держземагентства можна подати документи до реєстраційної служби для проведення дер­ жавної реєстрації права власності самостійно або через державного кадастрового реєстрато­ ра, який проводив реєстрацію такої земель­ ної ділянки. 4


Увага! При поданні документів для проведення державної реєстрації права власності через державного кадастрового реєстратора документи за результатом такої реєстрації необхідно отримувати у відповідного державного кадастрового реєстратора.

Звертатися до нотаріусів за проведенням державної реєстрації прав необхідно у наступних випадках: 1. Проведення державної реєстрації права влас­ ності перед вчиненням певної нотаріаль­ної дії, у разі якщо реєстрацію такого права власності було проведено відповідно до за­ конодавства, що діяло на момент його ви­ никнення, тобто до 1 січня 2013 року. 2. Проведення державної реєстрації прав у ре­зультаті вчинення нотаріальної дії з неру­ хомим майном, об’єктом незавершеного будівництва.

5


Увага! Державна реєстрація права власності у першому випадку проводиться нотаріусом виключно в період встановлення нової системи державної реєстрації прав. У подальшому, за наявності відомостей про право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі прав, нотаріусом проводиться державна реєстрація прав виключно у результаті вчинення нотаріальної дії. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав, видається: 1. фізичним та юридичним особам на ново­ збудовані, реконструйовані об’єкти нерухо­ мого майна; 2. членам житлового, житлово-будівельного, дач­ного, гаражного чи іншого відповідно­ го кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески; 3. юридичним особам у разі внесення до ста­ тутного фонду (статутного або складеного капіталу) об’єктів нерухомого майна їх за­ сновниками (учасниками); 4. фізичним особам та юридичним особам, які у разі ліквідації (реорганізації) юридич­ ної особи отримали у власність у встанов­ 6


леному законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується); 5. фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасни­ ків) юридичної особи за рішенням органу, уповноваженого на це установчими доку­ ментами, отримали у власність об’єкт не­ рухомого майна, переданий їм; 6. реабілітованим громадянам, яким поверну­ то у власність належні їм об’єкти нерухо­ мого майна; 7. у разі виділення окремого об’єкта нерухо­ мого майна зі складу об’єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об’єктів; 8. фізичним та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна, які в установленому по­ рядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки; 9. в інших випадках, встановлених законом. В усіх інших випадках видається витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7


Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний характер і вирішення окремих ситуацій потребує консульта­ ції зі спеціалістом. Закони час від часу змінюються, тому представлена інфор­ мація не є офіційним роз’ясненням чинного законодавства. Додаткову інформацію з тематики буклета, його електронний варіант та консультації з різних правових питань Ви можете знайти на сайті «Правовий простір» – www.pravo.prostir.ua

Цей буклет видано у рамках ініціативи “Посилення правових можливостей бідних верств населення”, яку реалізує Міжнародний фонд “Відродження” за програмою “Верховенство права”. Контакти: Міжнародний фонд “Відродження”, програма “Верховенство права” телефон/факс: 044 482 03 63, www.irf.kiev.ua, e-mail: rol@irf.kiev.ua

Що потрібно знати про державну реєстрацію прав на нерухоме майно?  

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно — це офіційне визнання і підтвердження фактів виникнення, переходу або припинення прав на...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you