Page 1

ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

ВИНИКНЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТЯН

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ»


Конституція України відносить авторське право до прав, свобод та обов’язків людини і громадянина (ст.54). Закон України віл 23.12.1993р. «Про авторське право і суміжні права» ґрунтується на міжнародних нормах використання творів, враховує сучасні тенденції правового регулювання як традиційних, так і нових об’єктів авторського права. Отже, відповідно до чинного законодавства України, об’єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру ; 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп’ютерні програми; 4) бази даних; 5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення; 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; 13) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором; 14) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 15) інші твори.


Зверніть увагу! Охороні підлягають як оприлюдненні так і не оприлюднені твори, також як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, розваги, тощо). Отже, попри сформовану думку педагогів, що авторське право їх не стосується, варто зауважити, що педагоги часто стикаються із матеріалами, які відповідно до чинного законодавства України є об’єктами авторського права і підлягають належній охороні з боку закону. Правова охорона об’єктів авторського права, в тому числі творів виконаних педагогами у межах своєї роботи, поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи процедури, процеси, системи, способи, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. Тобто, охороні з боку законодавства підлягають авторські твори, які мають матеріальне вираження, і не можуть бути охоронюваними лише ідеї створення певних творів. Не підлягають охороні боку авторського права певні описані процеси, системи, способи та відкриття, оскільки вони становлять об’єкт патентного права і підлягають реєстрації, відповідно до передбаченої законом процедури. Візьміть до уваги! Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Авторське право діє протягом життя автора і 70 років після його смерті. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.


Виходячи із вищевикладеного, можна зробити висновок, що педагоги є авторами усіх власно написаних творів, зокрема конспектів уроків, методичних матеріалів викладання, схем, баз даних, пісень, віршів, які можуть бути використані з навчальною метою, обробки творів, сценічних обробок фольклору, придатних для сценічного показу (наприклад, оброблені сценки для постановки відкритого уроку на певну тематику), тощо. Педагоги не обов’язково повинні реєструвати власне авторське право на створений твір, єдиною умовою для визнання особи автором є створення твору власноруч. Отже, як автор, педагог користується сукупністю майнових так і немайнових прав. До особистих немайнових прав автора належать наступні: • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо – зокрема, при виданні методичних посібників, чи певної категорії книг, педагог має право вимагати зазначення свого імені, навіть якщо ця книга була написана на вимогу управління освіти або була виконана лише для забезпечення матеріалів необхідних для атестування, чи надана колегам у безоплатне користування, тощо; • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання; • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може


зашкодити честі і репутації автора – зазначене право спрямоване на охорону форми і змісту створеного твору, педагоги як автори мають право відстоювати, щоб твір був виданий в такій формі і за таким змістом, в яких він був створений самим автором, навіть якщо над твором працює редколегія, зміст твору не повинен мінятися.. Важливо! Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Знак охорони авторського права складається з таких елементів: • Латинська літера «с», обведена колом, - © • Ім’я особи, яка має авторське право • Рік першої публікації твору Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору. Навіщо реєстрація авторських прав? Ці питання постають досить часто, адже виникнення авторського права, права на твір літератури, твір науки, твір мистецтва не потребує обов’язкової державної реєстрації. Завжди потрібно пам’ятати про презумпцію авторства, автором є особа, зазначена як автор на оригіналі або екземплярі твору, доки не доведено зворотне. Іншими словами, при виникненні суперечок відносно авторства або спорів пов’язаних з незаконним використанням твору (без згоди автора і без виплати винагороди), необхідно підтвердити свої авторські права – авторство, достатніми доказами може бути екземпляр твору з зазначенням на ньому дати виникнення авторських прав, а також ім’я самого автора. Також одним із таких доказів може бути добровільна


реєстрація свого твору. Наявність Свідоцтва про реєстрацію дозволити якісно захистити авторське право. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір фіксує: назву твору, дату пріоритету (дату реєстрації), інформацію про автора твору, правовласника твору (авторські майнові права). Зверніть увагу! Сам факт реєстрації, не тільки робить захист авторських прав більш ефективним, але й буде превентивним механізмом для несанкціонованих дій іншими особами. Існує два види реєстрації авторського права: • Реєстрація авторського права на твір (літературний, графічний, музичний, кінематографічний, аудіовізуальний); авторське право на службовий твір. • Реєстрація договору, щодо права автора на твір: реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір; реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору; реєстрація договору про передачу не виключного права на використання твору. Зверніть увагу! Окремо необхідно виділити важливість реєстрації авторських прав для встановлення дати створення твору, визначення пріоритетних прав на твір, відліку майнових авторських прав. Отримавши охоронний документ на авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, автор не має перешкод комерціалізувати майнові права інтелектуальної власності: • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір дає виключне право перешкоджати неправомірному


використанню твору, у тому числі забороняти таке використання, виключне право дозволяти використовувати твір; • авторське право, як об’єкт інтелектуальної власності, можна оцінити, поставити на баланс підприємства, в якості нематеріального активу. Підводячи підсумки, слід зазначити, що об’єкти авторського права, а саме створені твори (матеріали) педагогами під час їхньої роботи є невід’ємною складовою їх професії. Обов’язок охорони авторських об’єктів покладений на самих педагогів, тому знати про свої права – це запорука їх ефективного захисту з боку закону. Законодавча база: 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/435-15 2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993, № 3792-XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 3. Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки” від 07.10.1997, № 554/97-ВР - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/554/97-%D0%B2%D1%80 4. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993, № 3689-XII - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 5. Постанова КМ України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001, № 1756 - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001%D0%BF


ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ з правових питань

БРОШУРИ СЕРІЇ «ПОРАДИ ОСВІТЯНАМ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ» СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ ОСВІТЯН, ПІДВИЩЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯ ЇМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЦІ БРОШУРИ ДОПОМОЖУТЬ ПЕДАГОГАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО СВОЇ ПРАВА Й МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ.

Звертаємо увагу, що цей буклет має рекомендаційний характер, тож розбір конкретної ситуації потребує консультації з фахівцем. Законодавство час від часу змінюється, тому подана інформація не є офіційним тлумаченням чинного законодавства. Відповідальність за зміст публікації несуть її автори, позиція Міжнародного Фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів публікації. Додаткова інформація на цю тему, а також електронний варіант буклета та он-лайн консультації з різних правових питань – на сайті об’єднання «САМОПОМІЧ» - www.samopomich.org.

Цей буклет видано в рамках ініціативи «Поради освітянам з правових питань», яку реалізовує Міжнародний Фонд «Відродження» в рамках Освітньої програми Контакти: Міжнародний Фонд «Відродження», Освітня програма тел. +380 (44) 461 95 00, факс. +380 (44) 486 01 66; www.irf.kiev.ua; e-mail: irf@irf.kiev.ua

Виникнення та реєстрація результатів інтелектуальної діяльності освітян  
Виникнення та реєстрація результатів інтелектуальної діяльності освітян  

Педагоги часто стикаються із матеріалами, які відповідно до чинного законодавства України є об’єктами авторського права і підлягають належні...

Advertisement